001 by tradetrek

VIEWS: 326 PAGES: 32

									                         PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 1       PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                Marți, 15 ianuarie 2008     PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
        Societatea Cooperativă             nr. 66, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului
           UNIREA 50                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. C
       Satu Mare, județul Satu Mare
                                18/14/21.10.2005, cod unic de înregistrare 2976767, după
             HOTĂRÂRE                cum urmează:
                                  Art. 1. Se înscrie ca nou membru cooperator domnul
  Adunarea generală a Societății Cooperative UNIREA 50     Pavel Nicolae, domiciliat în Târgu Jiu, bd. Constantin
din data de 20.07.2007 aprobă completarea obiectului de     Brâncuși nr. 2, județul Gorj, cetățean român, născut la data
activitate cu:                         de 1.11.1957 în comuna Câlnic, județul Gorj, fiul lui Petre și
  cod CAEN 1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;  Elena, cod numeric personal 1571101182785, posesor al C.I.
  cod CAEN 5261 - comerț cu amănuntul prin           seria GZ nr. 071960/2001, eliberată de Poliția Târgu Jiu, cu
corespondență;                         suma de 1.500 lei, respectiv 150 părți sociale. Ca urmare a
  cod CAEN 3550 - producția altor mijloace de transport.    înscrierii acestuia se majorează capitalul social de la
  Președinte                          11.100 lei la 12.600 lei subscris și vărsat. Acesta este împărțit
  Ing. Pap Mihaela                       în 1.260 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei și
  cod numeric personal 2580421302023              aparține membrilor cooperatori conform anexei I ce face
  C.I. seria SM nr. 275484, domiciliată în Satu Mare, Str.   parte integrantă din prezentul act, aceștia participând la profit
Corvinilor nr. 29/1, județul Satu Mare.             și pierderi conform aceleiași anexe.
  Secretar                             Art. 2. Se revocă din calitatea de administrator și
  Mostis Ildiko                        președinte al consiliului de administrație Pavel Jenica și se
  cod numeric personal 2521025302005              numește administrator Pavel Nicolae, membru în consiliul de
  C.I. seria SM nr. 187937, domiciliată în Satu Mare, str.   administrație, cetățean român, născut la data de 1.11.1957 în
George Boitor nr. 11, județul Satu Mare.            comuna Câlnic, județul Gorj, fiul lui Petre și Elena, cod
   (1/345.620)                        numeric personal 1571101182785, posesor al C.I. seria GZ
                *                nr. 071960/2001, eliberată de Poliția Târgu Jiu.
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           Art. 3. Se alege în funcția de președinte Bușe Gheorghe,
          CONSTRUCTORUL                cetățean român, născut la data de 9.02.1945 în Târgu Jiu,
         Târgu Jiu, județul Gorj            județul Gorj, domiciliat în Târgu Jiu, aleea Sfântul Nicolae,
                                bl. 4, sc. 1, et. 3, ap. 15, județul Gorj, posesor al C.I. seria GZ
            ACT ADIȚIONAL              nr. 267057/2007, eliberată de Poliția Târgu Jiu, cod numeric
  În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/2005 și ale   personal 1450209182779.
hotărârii adunării generale extraordinare a membrilor        Celelalte dispoziții ale actului constitutiv și ale actelor
cooperatori,  se  modifică   actul   constitutiv al  adiționale în baza cărora funcționează societatea rămân
CONSTRUCTORUL        Societate      Cooperativă   nemodificate.
Meșteșugărească, cu sediul în Târgu Jiu, str. Calea București    Redactat în patru exemplare originale.
                                                                                            ANEXA 1

                                                                                                      2
                                                                                la actul adițional 29371/26.11.2007
    Membrii cooperatori și aporturile individuale la constituirea capitalului social al CONSTRUCTORUL Societate Cooperativă Meșteșugărească

Nr.        Nume                   Locul și                                       Valoarea aportului

crt.       prenume          CNP      data nașterii         Domiciliul        Cetățenia                      Nr. părți  Procent din
                                                               Subscris Numerar Natura Vărsat Dif.   sociale   cap. social

 1.   Bratiloveanu Ionel Claudiu 1770226182769  Târgu Jiu, județul Gorj  satul Padeș, comuna Padeș,     română    300   300     -   200    -   20        2
                                        județul Gorj
 2.   Bușe Gheorghe      1450209182779   Târgu Jiu, județul Gorj  Târgu Jiu, aleea Sf. Nicolae,   română   2100  2100     -  2100    -  210        17
                                        bl. 4, ap. 15, județul Gorj
 3.   Bușe Simona Giorgiana  2740628182811   Târgu Jiu, județul Gorj  Târgu Jiu, aleea Sf. Nicolae,   română   1800  1800     -  1800    -  180        14
                                        bl. 4, ap. 15, județul Gorj
 4.   Cochină Liviu      1620802181145   Târgu Jiu, județul Gorj  comuna Scoarța,          română   1100  1100     -  1000    -  100        7
                                        județul Gorj
 5.   Crețanu Gheorghe     1560530182805   Târgu Jiu, județul Gorj  Târgu Jiu, str. General Tell,   română   1600  1600     -  1500    -  150        12
                                        bl. 25, sc. 1, ap. 18, Gorj
 6.   Lungu Corneliu Vasile  1700826182771   Târgu Jiu, județul Gorj  localitatea Ursați,        română   1600  1600     -  1500    -  150        12
                                        județul Gorj
 7.   Lungu Ion        1651021182782   Târgu Jiu, județul Gorj  localitatea Polata,        română   1100  1100     -  1000    -  100        7
                                        județul Gorj
 8.   Negrea Emilian      1850410180074   Târgu Jiu, județul Gorj  comuna Scoarța,          română    300   300     -   200    -   20        2
                                        satul Copăcioasa,
                                        județul Gorj
 9.   Negrea Victor      1740609182782   Târgu Jiu, județul Gorj  comuna Scoarța,          română    100   100     -   100    -   10        1
                                        satul Copăcioasa,
                                        județul Gorj
 10. Pavel Jenica         2590819182777   Mârșani, județul Dolj   Târgu Jiu,          română      300   300     -  1000    -  100        8
                                        bd. Constantin Brâncuși nr. 2
 11. Popescu Ion         1521127182761   Vălari, județul Gorj   Târgu Jiu, Str. 11 Iunie, bl. 4,  română    500   500     -   500    -   50        3
                                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008
                                        ap. 15, județul Gorj
 12. Vieru Petre         1680403182822   Vălari, județul Gorj   Stănești, Curpen,         română    300   300     -   200    -   20        3
                                        județul Gorj
 13. Pavel Nicolae        1571101182785   Câlnic, județul Gorj   Târgu Jiu,             română   1500  1500     -  1500    -  150        12
                                        bd. C. Brâncuși nr. 2,
                                        județul Gorj

 Total                                                      12600 12600             12600      1260       100

    (2/346.058)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                3

      Societatea Cooperativă de Consum                Societatea Cooperativă Meșteșugărească
      CONSUMCOOP TÂRGU CĂRBUNEȘTI                          SUPERCONF
       Târgu Cărbunești, județul Gorj                    Cluj-Napoca, județul Cluj

            ACT ADIȚIONAL                          HOTĂRÂREA Nr. 2
    la statutul Societății Cooperative de Consum         din 24 octombrie 2007, a adunării generale extraordinare
    CONSUMCOOP TÂRGU CĂRBUNEȘTI S.C.                    SUPERCONF SCM CLUJ-NAPOCA

                                   În data de 24.10.2007 a avut loc adunarea generală
  În baza Legii nr. 1/2005 și a hotărârii adunării generale din
                                  extraordinară a asociaților SUPERCONF SCM la Complex
data de 12.11.2007, se modifică statutul și actele adiționale   Flora de pe Calea Florești.
ale Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP            La adunarea generală au fost prezenți 76 % din totalul
TÂRGU CĂRBUNEȘTI S.C., înregistrată la Oficiul Registrului     membrilor cooperatori.
Comerțului   de  pe  lângă   Tribunalul   Gorj  cu    Adunarea generală extraordinară a asociaților a aprobat
nr. C18/9/26.08.2005, cu sediul în orașul Târgu Cărbunești,    punctele înscrise pe ordinea de zi și a adoptat următoarele
Str. Trandafirilor, bl. B 5, parter, județul Gorj, după cum    hotărâri:
urmează:                               1. Reducerea capitalului social de la suma de
  Art. 1. Revocarea din funcția de președinte al Societății    340.100 RON, cât reprezenta la data de 5.10.2005, la suma
                                  de 287.300 RON, la data de 24.10.2007. Capitalul social se
Cooperative   de  Consum    CONSUMCOOP TÂRGU
                                  reduce cu suma de 52.800 RON, ca urmare a retragerii
CĂRBUNEȘTI a dlui Novac Pantelimon, precum și din
                                  membrilor cooperatori din societate, în perioada octombrie
funcția de președinte al consiliului de administrație.
                                  2005 - octombrie 2007.
  Art. 2. Alegerea în funcția de președinte al consiliului de     (5/346.484)
administrație al Societății Cooperative de Consum                        *
CONSUMCOOP TÂRGU CĂRBUNEȘTI și președinte al                    Societatea Cooperativă
societății a dlui Novac P. Victor-Romulus.                    MOBILĂ ȘI JUCĂRII S.C.M.
                                          Cluj-Napoca, județul Cluj
  Celelalte articole și paragrafe din actul constitutiv rămân
nemodificate.                                     HOTĂRÂREA Nr. 2
  (3/346.059)                                     din 16 martie 2007
                *
                                    Având în vedere:
       Societatea Cooperativă                  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
    COOPERATIVA DE CONSUM NUȘFALĂU               cooperației;
      comuna Nușfalău, județul Sălaj               - competențele adunării generale prevăzute în statutul
                                  propriu;
              HOTĂRÂRE
                                    - procesul-verbal al adunării generale ordinare din
        din data de 29 octombrie 2007
                                  16.03.2007,
  a adunării generale ordinare a COOPERATIVEI DE
    CONSUM NUȘFALĂU Societate Cooperativă              adunarea generală a Societății Cooperative MOBILĂ ȘI
                                  JUCĂRII S.C.M. hotărăște:
  1. Aprobă materialele prezentate cu privire la situația       Art. 1. Reducerea capitalului social datorită dobândirii
economico-financiară a cooperativei la data de 30.06.2007.     propriilor părți sociale de către societatea cooperativă și a
  2. Aprobă descărcarea din gestiune a administratorului     anulării lor ca urmare a încetării calității de membru
dl Gross Gheorghe.                         cooperator, după cum urmează:
                                    - capitalul social subscris la data de 16.03.2007: 61.000
  3. Aprobă alegerea unui președinte onorific în persoana
                                  (RON);
dnei Barnutiu Olga.                          - capitalul social vărsat: 58.503 (RON); data vărsării
  4. Componența consiliului de administrație:           integrale: 16.03.2008.
  - Barnutiu Olga, președinte;                    Art. 2. Situația membrilor cooperatori, numărul de părți
                                  sociale pentru fiecare membru cooperator, modul de formare
  - Torkos Emma, membru;
                                  a capitalului social la data de 16.03.2007, conform tabelului
  - Gross Gheorghe, membru.                    din anexa 1.
  (4/346.316)                            (6/346.485)
                *                                 *
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
           DRUMUL NOU                  fermă;
        Cluj-Napoca, județul Cluj
                                   1572 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
          HOTĂRÂREA Nr. 669               companie;

          din data de 3.12.2007               1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
                                  de patiserie;
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                   1582 - fabricarea biscuiților, pișcoturilor și altor produse
ai DRUMUL NOU SCM Societate Cooperativă de gr. 1,
                                  similare;
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
                                   1583 - fabricarea zahărului;
nr. C12/43/28.09.2005, care a avut loc în data de 29.11.2007
                                   1584 - fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei și a
în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10, legal constituită
                                  produselor zaharoase;
în temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
                                    1585 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a
cooperației, cu majoritate de voturi, hotărăște:
                                  altor produse făinoase similare;
  Art. 1. Aprobă extinderea obiectului de activitate cu
                                   1586 - prelucrarea ceaiului și a cafelei;
următoarele activități din codul CAEN:
                                   1587 - fabricarea condimentelor;
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante
                                   1588 - fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și
neclasificate în altă parte (cartofi, sfeclă de zahăr, tutun,
                                  a alimentelor dietetice;
floarea soarelui, soia, arahide, hamei, bumbac, plante textile,
fasole, mazăre, plante medicinale);                  1589 - fabricarea altor produse alimentare, neclasificate
                                  în altă parte (supe, ciorbe, drojdie de bere, praf de ouă,
  0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a
                                  produse alimentare îmbogățite cu vitamine și proteine);
produselor de seră;
                                   1591 - fabricarea băuturilor alcoolice distilate;
  0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru
băuturi și mirodenii;                         1592 - fabricarea alcoolului etilic de fermentație;

  0124 - creșterea păsărilor;                    1593 - fabricarea vinurilor;
  0125 - creșterea altor animale (albine, iepuri, animale cu     1594 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;
blană, viermi de mătase, animale de companie, reptile de       1595 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
apă, broaște, șerpi);                       fermentare (vermut);
 0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală         1596 - fabricarea berii;
combinată cu creșterea animalelor);                  1597 - fabricarea malțului;
  0141 - activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit    1598 - producția de ape minerale și băuturi răcoritoare
peisagistic (arhitectură peisageră);                nealcoolice;
  1511 - producția și conservarea cărnii;              1600 - fabricarea produselor din tutun;
  1512 - producția și conservarea cărnii de pasăre;         1711 - pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv din carne   bumbac;
de pasăre);                               1712 - fabricarea fibrelor și filarea în fire de lână cardată
  1520 - prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor   și tip lână cardată;
din pește;                              1713 - pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână
  1531 - prelucrarea și conservarea cartofilor;          pieptănată și tip lână;
  1532 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;          1714 - pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip in;
  1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;      1715 - prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și
  1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;        artificiale (inclusiv din scame) și a firelor sintetice;
  1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;        1716 - fabricarea aței de cusut;
  1543 - fabricarea margarinei și produselor comestibile       1717 - pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire;
similare;                               1721 - țesături din bumbac și din fire tip bumbac;
  1551 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;      1722 - țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată;
  1552 - fabricarea înghețatei;                   1723 - țesături din lână pieptănată și din fire tip lână
  1561 - fabricarea produselor de morărit;            pieptănată;
  1562 - fabricarea amidonului și a produselor din amidon;      1724 - țesături din mătase și din fire tip mătase;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                  5

  1725 - țesături din alte textile (din fibre speciale de in,     2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din material
cânepă, iută, poplipropilenă, țesături din fibre de sticlă);     plastic;
  1751 - fabricare de covoare și mochete;               2523 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
  1830 - prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea       construcții;
articolelor din blană;                         2524 - fabricarea altor produse din material plastic
  1910 - tăbăcirea și finisarea pieilor;              (articole de menaj, căști de protecție, rechizite școlare,
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie      îmbrăcăminte, fitinguri, curele de transmisie, benzi
pentru construcții;                         transportoare);
  2052 - fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri;    2621 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz
  2112 - fabricarea hârtiei și cartonului;             gospodăresc și ornamental;
 2121 - fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a         2623 - fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din
ambalajelor din hârtie și carton;                  ceramică;
  2122 - fabricarea produselor de uz gospodăresc și          2624 - fabricare de produse ceramice de uz tehnic;
sanitar, din hârtie și carton;                     2625 - fabricarea altor produse ceramice (recipienți și
  2123 - fabricarea articolelor de papetărie;            similare pentru transport);
  2124 - fabricarea tapetului;                     2666 - fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos
  2211 - editarea cărților;                     (statui, basoreliefuri, vaze și ghivece de flori);
  2212 - editarea ziarelor;                      2670 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
  2213 - editarea revistelor și periodicelor;             2681 - fabricare de produse abrazive;
  2214 - editarea înregistrărilor sonore;
                                    2811 - fabricare de construcții metalice și părți
  2215 - alte activități de editare (editare de fotografii,
                                   componente ale structurilor metalice;
gravuri de cărți poștale, orare, formulare, afișe, reproduceri
                                    2812 - fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie din
ale operelor de artă);
                                   metal;
  2221 - tipărirea ziarelor;
                                    2821 - producție de rezervoare, cisterne și containere
  2223 - legătorie;
                                   metalice;
  2224 - servicii pregătitoare pentru pretipărire (lucrări de
                                    2851 - tratarea și acoperirea metalelor;
compoziție, culegere, creare a documentelor, editare pe
                                    2852 - operațiuni de mecanică generală;
calculator, paginare, proiectare pe calculator, planșe);
                                    2861 - fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic;
  2225 - alte lucrări de tipografie (realizarea suporturilor de
prezentare, design al produselor tipografice, vopsire,         2862 - fabricarea uneltelor de mână;
perforare);                               2863 - fabricarea articolelor de feronerie;
  2231 - reproducerea înregistrărilor audio;              2873 - fabricarea articolelor din fire metalice;
  2232 - reproducerea înregistrărilor video;              2874 - fabricare de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri;
  2233 - reproducerea înregistrărilor informatice;           2875 - fabricarea altor articole din metal (articole casnice,
  2416 - fabricarea materialelor plastice în forme primare;     articole de menaj, veselă);
  2451 - fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor     3150 - producție de lămpi electrice și echipamente de
de întreținere;                           iluminat;
  2452 - fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice       3161 - producție de componente electrice pentru motoare
(de toaletă);                            și vehicule, neclasificate în altă parte (echipamente pentru
  2462 - fabricarea cleiurilor și gelatinelor;           aprinderea sau pentru pornirea motoarelor, echipamente de
  2463 - fabricarea uleiurilor esențiale;              iluminat și semnalizat, seturi de cabluri, ștergătoare de
  2465 - fabricarea suporților destinați înregistrărilor;      parbriz, dinamuri pentru biciclete);
  2512 - reșaparea anvelopelor;                     3162 - producția altor componente electrice neclasificate
  2513 - fabricarea altor produse din cauciuc (plăci, foi,     în altă parte (aparataj electric pentru semnalizare, siguranță
benzi, baghete, curele de transmisie, tuburi și furtunuri din    și control trafic, electromagneți, izolatori, armături izolante,
cauciuc, articole de îmbrăcăminte din cauciuc, covoare și      electrozi, tubulatură și elemente de conexiune);
preșuri din cauciuc, ață și frânghie din cauciuc, fire și țesături   3210 - producția tuburilor electronice și a altor
cauciucate, garnituri din cauciuc);                 componente electronice;
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

  3230 - producție de receptoare de radio și televiziune;        5114 - intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
aparate de înregistrare și reproducere audio sau video;        industriale, nave și avioane;
  3310 - producție de aparatură și instrumente medicale;        5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  3420 - producție de caroserii, remorci și semiremorci;       menaj și de fierărie;
  3430 - producție de piese și accesorii pentru autovehicule      5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
și motoare de autovehicule;                      încălțăminte și articole din piele;
  3542 - producția de biciclete;                    5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse (hârtie,
  3543 - producția de vehicule pentru invalizi;           carton, produse electronice);
  3550 - producția altor mijloace de transport, neclasificate     5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;
în altă parte (vehicule cu tracțiune animală, roabe, platforme      5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;
pentru bagaje);                             5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei
  3611 - producție de scaune;                    prelucrate;
  3612 - producția mobilierului pentru birou și magazine;        5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;
  3613 - producția mobilierului pentru bucătării;            5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne;
  3615 - producția de saltele și somiere;                5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri
 3622 - fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din     și grăsimi comestibile;
metale și pietre;                            5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
  3650 - fabricarea jocurilor și jucăriilor;             condimente;
  3663 - fabricarea altor produse manufacturiere             5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,
neclasificate în altă parte;                     sticlărie, tapete și produse de întreținere;
  4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și            5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și de
organizare de șantiere;                        parfumerie;
  4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;         5146 - comerț cu ridicata cu produse farmaceutice;
  4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;          5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și
  4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la        gazoși și cu produsele derivate;
construcții;                               5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice;
  4523 - construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și       5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de
baze sportive;                            construcții;
  4525 - alte lucrări speciale de construcții (construcții de      5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri de
fundații, fixare piloni, puțuri pentru apă, fasonarea oțelului,    fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
zidării din cărămidă și piatră, montare de schele și platforme      5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;
de lucru);                                5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare
  4532 - lucrări de izolații și protecție anticorosivă;       (hârtie în vrac, fibre textile, pietre prețioase);
  4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;            5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;
  4534 - alte lucrări de instalații (sisteme de iluminat sau      5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria
semnalizare pentru străzi, căi ferate, porturi, aeroporturi,     minieră și construcții;
reparații instalații la clădiri, montare de armături și accesorii);    5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria textilă
  4541 - lucrări de ipsoserie;                    și cu mașini de cusut și de tricotat;
  4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;          5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare, echipamente
  4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de       periferice și software;
geamuri;                                 5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și echipamente
  4545 - alte lucrări de finisare (instalare piscine, curățarea   de birou (mașini de scris, contabilizat, mobilier de birou);
clădirilor la exterior);                         5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și
  5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale     echipamente electronice (piese și componente electronice
și produse chimice pentru industrie;                 pentru diverse utilizări);
  5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și de       5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate în
construcții;                             industrie, comerț și transporturi;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                     7

  5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și unelte      5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;
agricole, inclusiv cu tractoare;                    5523 - alte mijloace de cazare (cazare pe termen scurt în:
  5212 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,     vile, bungalowuri, cabane turistice, sate de vacanță, pensiuni
cu vânzare predominantă de produse nealimentare           turistice, ferme agroturistice, spații de cazare pe nave fluviale
(îmbrăcăminte, mobilier, produse electrocasnice, articole de    și maritime, camere de închiriat pentru turism în locuințele
fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive);    cetățenilor, cămine studențești și internate școlare);
  5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din         5530 - restaurante;
carne;                                 6022 - transporturi cu taxiuri;
 5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și          6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale, intern
moluște;                              și internațional (închirierea autovehiculelor cu șofer,
  5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de         transportul la cerere, cu excepția taxiurilor, excursiilor și alte
patiserie și produse zaharoase;                   servicii ocazionale de transport cu autocarul);
  5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;                6024 - transporturi rutiere de mărfuri, intern și
  5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;         internațional;
  5227 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu       6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a turoperatorilor;
produse alimentare (produse lactate, ouă, uleiuri și grăsimi    activități de asistență turistică neclasificate în altă parte
comestibile, fructe și legume conservate);             (birouri de informații turistice, ghizi pentru turism);
  5231 - comerț cu amănuntul cu produse farmaceutice;         6420 - telecomunicații;
  5232 - comerț cu amănuntul cu articole medicale și         7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru
ortopedice;                             construcții, fără personal de deservire aferent;
  5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și de        7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de birou,
parfumerie;                             inclusiv a calculatoarelor;
  5241 - comerț cu amănuntul cu textile;               7221 - editare de programe;
  5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de         7222 - consultanță și furnizare de alte produse software;
iluminat și cu alte articole de uz casnic;
                                    7240 - activități legate de bazele de date;
 5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate electro-
                                    7440 - publicitate;
menajere, cu aparate de radio și televizoare;
                                    7450 - selecția și plasarea forței de muncă;
  5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu
                                    7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor;
articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
                                    7481 - activități fotografice;
  5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole de
                                    7482 - activități de ambalare;
papetărie;
                                    7486 - activități ale centrelor de intermediere telefonică;
  5248 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu
                                    7487 - alte activități de servicii prestate în principal
alte produse neclasificate în altă parte (echipamente de
                                  întreprinderilor neclasificate în altă parte;
birou, calculatoare, echipamente de telecomunicații, tapete și
mochete, ceasuri și bijuterii, articole de sport, flori, plante,    8041 - școli de conducere (pilotaj);
îngrășăminte, animale de companie, hrană pentru animale        8042 - alte forme de învățământ (învățământ pentru
de companie, cadouri, articole de artizanat, combustibili,     adulți, pentru cei care nu frecventează un centru școlar sau
timbre, articole numismatice);                   universitar);
  5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență (vânzări       9251 - activități ale bibliotecilor și arhivelor;
cu amănuntul cu produse pe bază de catalog sau alt tip de       9261 - activități ale bazelor sportive;
ofertă, comerț electronic);                      9262 - alte activități sportive (organizarea și gestionarea
  5273 - reparații de ceasuri și bijuterii;            activităților sportive în sală sau);
  5274 - alte reparații de articole personale, neclasificate în   9272 - alte activități recreative (utilizarea plajelor, târguri
altă parte (biciclete, articole de îmbrăcăminte și de produse    și expoziții cu caracter recreativ, activități de recrutare a
textile de uz personal sau casnic, telefoane mobile, acordări    persoanelor pentru film, televiziune, teatru, exploatarea
de piane);                             jocurilor video, pe bază de monede);
  5510 - hoteluri;                          9303 - activități de pompe funebre și similare;
  5521 - tabere de tineret și refugii montane;            9304 - activități de întreținere corporală;
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

  9500 - activități ale personalului angajat în gospodării     106.100 lei la 183.100 lei, integral vărsat, alcătuit din 1.831
particulare (bone, guvernante, bucătari, servitori, șoferi,     părți sociale cu valoarea nominală de 100 lei.
grădinari, paznici, spălătorese, secretare și alte persoane      7. În temeiul prezentei, conducerea societății va efectua
angajate în gospodăriile populației).                demersurile pentru punerea în executare a hotărârii și va lua
  Art. 2. Aprobă excluderea membrilor cooperatori plecați     măsurile necesare pentru înregistrarea la registrul comerțului
din societate sau care au încălcat prevederile art. 55 alin. 5   a modificărilor statutului societății.
din statut, coroborat cu prevederile art. 28 din Legea         (8/346.487)
                                                  *
nr. 1/2005, și cooptarea de noi membri cooperatori.
  Art. 3. Aprobă vânzarea activului proprietate din Cluj-              Societatea Cooperativă
                                           CONSUMCOOP LUETA
Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10, în vederea atragerii de           comuna Lueta, județul Harghita
fonduri pentru investiții.
  Art. 4. Aprobă reorganizarea DRUMUL NOU SCM prin                     HOTĂRÂRE
înființarea de noi unități.                               din data de 20.11.2007
   (7/346.486)
                                    Adunarea generală extraordinară a CONSUMCOOP
                 *                 LUETA Societate Cooperativă, ținută la data de 20.11.2007,
                                  a adoptat următoarea hotărâre:
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
            SIGMA                      Art. 1. S-au aprobat bunurile aparținând societății
        Cluj-Napoca, județul Cluj              cooperative, care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii
                                  sau înstrăinării pe parcursul anului 2007, în conformitate cu
           HOTĂRÂREA Nr. 1                prevederile art. 41 litera h) din Legea nr. 1/2005.
          din data de 12.04.2007               Art. 2. Bunurile aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre
                                  sunt:
  Adunarea generală extraordinară a SIGMA Societate          - spații comerciale partea „Restaurant la etaj” și la parter,
Cooperativă Meșteșugărească, C 12/44/2005, cod unic de       situat în comuna Lueta nr. 395, județul Harghita;
înregistrare RO 18018353, legal constituită, hotărăște:         - spații comerciale „Complex Comercial” la etaj și la
  1. Aprobă deschiderea unui punct de lucru în municipiul     parter, situat în comuna Lueta nr. 968, județul Harghita;
Cluj-Napoca, str. București nr. 15, cu activitățile 1822, 7020,     - chioșc la terenul de sport din comuna Lueta - fără număr
7248, conform CAEN.                         de casă - județul Harghita.
  2. Aprobă încetarea activității desfășurate în Cluj-Napoca,     Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a demersurilor necesare
str. Decebal nr. 33 și, ca urmare, radierea punctului de lucru   executării acestor operațiuni se mandatează consiliul de
de la această adresă.                        administrație al CONSUMCOOP LUETA Societate
  3. Aprobă R.O.I., precum și regulamentul privind         Cooperativă, care va raporta adunării generale despre
                                  realizarea acestor sarcini.
închirierea și vânzarea imobilizărilor corporale proprietatea
                                    Art. 4. Un exemplar din prezenta hotărâre se va depune
societății; aprobă propunerea de vânzare de active și
                                  la Oficiul Registrului Comerțului Harghita, conform art. 44
programul de investiții al societății.
                                  alin. 1 din Legea nr. 1/2005.
  4. Aprobă cererile de retragere formulate de către 5
                                    (9/346.668)
membri cooperatori, restituirea aportului la capitalul social și                  *
anularea părților sociale deținute de către aceștia, precum și
                                        Societatea Cooperativă de Consum
cererea de majorare a aportului la capital formulată de către          CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI
un membru cooperator.                             comuna Vadu Crișului, județul Bihor
  5. Aprobă situația financiară aferentă anului 2006 (bilanț -
                                             HOTĂRÂREA Nr. 2
contul de profit și pierderi, repartizarea profitului net).
  6. Aprobă majorarea capitalului social prin subscrierea de            din data de 27 noiembrie 2007
noi părți sociale din dividendele aferente exercițiului financiar          a adunării generale ordinare
al anului 2006 și din fondul de rezervă bonificații, conform      Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
expertizei întocmite de Expert contabil Crișan Lucia Terezia    Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP VADU
Maria. Ca urmare, art. 3 alin. (5) din statutul societății se    CRIȘULUI, întrunită în data de 27 noiembrie 2007, ora
modifică, în sensul: Capitalul social al SIGMA Societate      13,00, la sediul Societății Cooperative de Consum
Cooperativă Meșteșugărească se majorează de la           CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI, din localitatea Vadu
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 9

Crișului nr. 692, în prezența a 15 membri cooperatori, în      Art. 1. Cu majoritate de voturi, aprobă desființarea unei
temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 1/2005 privind    unități comerciale ce aparține Cooperativei de Consum
organizarea și funcționarea cooperației și ale actului      FULGA SĂLCIILE, după cum urmează:
constitutiv propriu, hotărăște:                   a. Magazin Sălciile.
  • Revocarea din funcția de președinte al Societății       Dată în Fulga astăzi, 29.11.2007.
Cooperative de Consum CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI            (11/347.189)
                                                *
și președinte al consiliului de administrație a domnului Liut
Lucian-Dănuț.                              Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                           ATCOM ALBA
  • Alegerea în funcția de președinte al Societății
                                         Alba Iulia, județul Alba
Cooperative de Consum CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI
și președinte al consiliului de administrație a domnului Pop              HOTĂRÂREA Nr. 2
Florian.
                                          din 15 octombrie 2007
  • Revocarea cenzorului Societății Cooperative de
                                   Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
Consum CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI, domnul Ciucur
                                 ai societății cooperative ATCOM ALBA Societate Cooperativă
Ionel-Mircea.
                                 Meșteșugărească, statutar întrunită în data de 15.10.2007, la
  • Alegerea cenzorului Societății Cooperative de Consum
                                 sediul social, ora 10,00,
CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI, doamna Mehesz-Geczi
                                  având în vedere:
Elisabeta, și a cenzorului supleant, doamna Covaciu Agota-
                                  - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
Piroska.
                                 funcționarea cooperației;
  • Mandatează pe domnul Pop Florian, președinte al         - competențele adunării generale extraordinare prevăzute
consiliului de administrație, posesor al C.I. seria XH nr.    în statutul propriu;
181261, eliberată de Poliția Aleșd la data de 22.11.2001, cod
                                  - procesul-verbal de ședință din data de 15.10.2007,
numeric personal 1560422050019, cu îndeplinirea
                                  cu unanimitate de voturi, hotărăște:
procedurilor de înregistrare la registrul comerțului și de
                                  Articol unic: Aprobă completarea obiectului secundar de
publicare a hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul
                                 activitate al societății cu următorul cod CAEN: 4030 -
Oficial al României, Partea a VII-a, conform legii, și să
                                 Producția și distribuția energiei termice și a apei calde.
semneze actul adițional la actul constitutiv al Societății      (12/347.657)
Cooperative de Consum, CONSUMCOOP VADU CRIȘULUI.                         *
  (10/346.954)                             Societatea Cooperativă Meșteșugărească
               *                            ATCOM ALBA
                                         Alba Iulia, județul Alba
      Societatea Cooperativă de Consum
           FULGA SĂLCIILE
                                            HOTĂRÂREA Nr. 1
    satul Fulga, comuna Fulga, județul Prahova
                                          din 15 octombrie 2007
           HOTĂRÂREA Nr. 2
                                   Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori ai   ai societății cooperative ATCOM ALBA Societate Cooperativă
  Societății Cooperative de Consum FULGA SĂLCIILE        Meșteșugărească, statutar întrunită în data de 15.10.2007, la
         din data de 29.11.2007
                                 sediul social, ora 10,00,
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori     având în vedere:
ai Societății Cooperative de Consum FULGA SĂLCIILE, cu       - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
sediul în comuna Fulga nr. 312, județul Prahova, înregistrată  funcționarea cooperației;
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - competențele adunării generale extraordinare prevăzute
Prahova cu nr. C 29/28/2005, cod unic de înregistrare      în statutul propriu;
R 3349340, întrunită în data de 29.11.2007, ora 10,00, la      - procesul-verbal de ședință din data de 15.10.2007,
sediul Cooperativei de Consum FULGA, în prezența a 15        cu unanimitate de voturi, hotărăște:
membri cooperatori din totalul de 21 înscriși, în temeiul      Art. 1. Aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul
prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea  a imobilului situat în localitatea Alba Iulia, Bd. Revoluției,
și funcționarea cooperației, hotărăște:             bl. MV1, ap. 14, în suprafață de 33 m2.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

  Art. 2. Aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul     - procesul-verbal al adunării generale extraordinare din
a imobilului situat în localitatea Câmpeni, Str. Meșteșugarilor   data de 23.11.2007,
nr. 2, în suprafață de 100 m2.                     adunarea generală a AUTOMOB Societate Cooperativă
  Art. 3. Aprobă vânzarea prin negociere directă sau prin     Deva hotărăște:
licitație publică a imobilului situat în localitatea Alba, str.
                                    Art. 1. Aprobă retragerea din cooperativă a următorilor:
Simion Bărnuțiu nr. 5.
                                   Balazs Agneta, Bobar Gheorghe, Frumuzache Romeo, Igna
  Art. 4. Împuternicește consiliul de administrație în vederea
                                   Marian, Mezei Petru, Mihali Adalbert, Spanciu Mihai Marius,
demarării și finalizării procedurilor de mai sus.
                                   Tăuțan Gheorghe, Muntean Cristinel Ionel, Murar Zorin
  (13/347.659)
                *                  Busuioc.
                                    Art. 2. Aprobă restituirea părților sociale cooperatorilor
         Societatea Cooperativă
           SOCOM UNIREA                  retrași și răscumpărarea lor de către membrii cooperatori
        Petroșani, județul Hunedoara             existenți.
                                    Art. 3. Aprobă primirea de noi membri cooperatori, și
          HOTĂRÂREA Nr. 2.550
                                   anume:
          din 21 noiembrie 2007                1. Daradics Alexandru
  Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul        Calitate: membru cooperator lucrător.
SOCOM UNIREA Societate Cooperativă, cu sediul în            Cetățenia: română.
Petroșani, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Hunedoara,          Sex: masculin.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
                                    Data și locul nașterii: 16.06.1957, Deva, județul
C 20/31/2005, cod unic de înregistrare RO2135250, a
                                   Hunedoara.
hotărât radierea unității nr. 25 - cojocărie din Petroșani,
                                    Cod numeric personal 1570616201006.
Str. 1 Decembrie 1918, bl. 65, județul Hunedoara, și
înființarea ca punct de lucru a unității nr. 25 - magazin din     Act identitate: tip CI seria HD nr. 080967, emis de Poliția
Petroșani, Str. Unirii, bl. 8, sc. 2, ap. 1, județul Hunedoara, cu  Deva la data de 19.07.2001.
următoarele coduri CAEN: 5212 - comerț cu amănuntul în         Adresa: Deva, str. Horea nr. 235, județul Hunedoara.
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de           Aportul capital: 1.290,00 lei.
produse nealimentare; 5233 - comerț cu amănuntul cu           Nr. părți sociale: 129.
produse cosmetice și de parfumerie; 5241 - comerț cu          2. Stan Ion
amănuntul cu textile; 5242 - comerț cu amănuntul cu           Calitate: membru cooperator lucrător.
îmbrăcăminte: 5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și
                                    Cetățenia: română.
articole din piele; 5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, cu
                                    Sex: masculin.
articole de iluminat și cu articole de uz casnic; 5246 - comerț
                                    Data și locul nașterii: 2.07.1969, Deva, județul
cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu
cele pentru vopsit; 5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare    Hunedoara.
și articole de papetărie; 5248 - comerț cu amănuntul în         Cod numeric personal 16900702201030.
magazine specializate, cu alte produse neclasificate în altă      Act identitate: tip CI seria HD nr. 063437, emis de Poliția
parte (cu excepția armelor și muniției, timbrelor și         Deva la data de 15.03.2001.
monedelor).                               Adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 7, sc. B, et. 1, ap. 9,
  (14/347.848)                           județul Hunedoara.
                *
                                    Aportul social: 5.830,00 lei.
         Societatea Cooperativă                Nr. părți sociale: 538.
             AUTOMOB
         Deva, județul Hunedoara                3. Stan Daniela
                                    Calitate: membru cooperator nelucrător.
           HOTĂRÂREA Nr. 1                  Cetățenia: română.
          din 23 noiembrie 2007                Sex: feminin.

  Având în vedere:                          Data și locul nașterii: 31.05.1969, Deva, județul
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea      Hunedoara.
cooperației;                              Cod numeric personal 2690531201039.
  - competențele adunării generale prevăzute în statutul       Act identitate: tip CI seria HD nr. 166088, emis de Poliția
propriu;                               Deva la data de 8.04.2003.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 11

  Adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 7, sc. B, et. 1, ap. 9,   Varga Iacob
județul Hunedoara.                          Cetățenia: română.
  Aportul social: 5.830,00 lei.                   Sex: masculin.
  Nr. părți sociale: 538.                      Data și locul nașterii: 30.07.1976, Târgu Jiu, județul
  4. Varga Iacob                         Hunedoara.
  Calitate: membru cooperator lucrător.               Cod numeric personal 1760730201009.
  Cetățenia: română.                        Adresa: Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 44, sc. 2, et. 3, ap.
  Sex: masculin.                         34, județul Hunedoara.
                                   Durată mandat: 4 ani, puteri: depline, funcția: membru în
  Data și locul nașterii: 30.07.1976, Târgu Jiu, județul Gorj.
                                 consiliul de administrație.
  Cod numeric personal 1760730201009.
                                   Marian Mihai-Raul
 Act identitate: tip CI seria HD nr. 030623, emis de Poliția
                                   Cetățenia: română.
Deva la data de 19.06.2000.
                                   Sex: masculin.
  Adresa: Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 44, sc. 2, et. 3, ap.
                                   Data și locul nașterii: 16.08.1970, Deva, județul Hunedoara.
34, județul Hunedoara.
                                   Cod numeric personal 1700816201033.
  Aportul la capitalul social: 1.080,00 lei.
                                   Adresa: Deva, Str. Liliacului, bl. 24A, sc. E, et. 3, ap. 51,
  Nr. părți sociale: 108.
                                 județul Hunedoara.
 Art. 4. Aprobă retragerea din funcția de cenzor a dnei       Durată mandat: 4 ani, puteri: depline, funcție: membru în
David Mariana.                          consiliul de administrație.
  Art. 5. Aprobă alegerea în funcția de cenzor a dnei        Art. 9. Aprobă majorarea capitalului social la suma de
Gruiescu Simona Elena.                      30.320 lei prin depuneri numerar, răscumpărări părți sociale
  Cetățenia: română.                       deținute de unii cooperatori care s-au retras și prin rețineri pe
  Sex: feminin.                         stat de plată în cursul anului 2007, conform Tabel nominal și
 Data și locul nașterii: 25.04.1970, Hunedoara, județul     Balanța sintetică încheiată la data de 30.11.2007, anexate.
Hunedoara.                              Art. 10. Aprobă anularea sediului secundar situat în Deva,
  Cod numeric personal 2700425200883.              Str. Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, și desființarea
 Act identitate: tip CI seria HD nr. 236125, emis de Poliția   activității cod CAEN 3614.
Deva la data de 18.06.2004.                     Art. 11. Aprobă retragerea AUTOMOB Societate
 Adresa: Deva, Str. Progresului, bl. 2B, ap. 3, județul     Cooperativă Deva din asocierea cu UJCM Hunedoara-Deva,
Hunedoara.                            din motive financiare.
  Conform Secțiunii a 5-a, art. 42, pct. 3 din statut.       Art. 12. Împuternicește pe dna Popa Elena să solicite
 Art. 6. Aprobă reducerea numărului de la 7 membri la      efectuarea de mențiuni în actul constitutiv al AUTOMOB
numărul de 5 membri care fac parte din consiliul de        Societate Cooperativă Deva la Oficiul Registrului Comerțului
                                 Deva.
administrație.
  Art. 7. Aprobă eliberarea din funcția de administrator a      (15/347.850)
                                                 *
următorilor: Mezei Petru, Ciortea Constantin, Igna Marian,
Tăuțan Gheorghe, Tomoș Mariana-Florica.                  Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                         CASA DE MODĂ VENUS
  Art. 8. Aprobă alegerea în funcția de membru în consiliul               București
de administrație a dlor:
  Stan Ion                                        HOTĂRÂRE
  Cetățenia: română.                                din data de 26.11.2007
  Sex: masculin.                           a adunării generale extraordinare a cooperatorilor
 Data și locul nașterii: 2.07.1969, Deva, județul          Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
Hunedoara.                            ai Societății Cooperative Meșteșugărești CASA DE MODĂ
  Cod numeric personal 16900702201030.              VENUS, ținută la data de 26.11.2007 la sediul societății din
  Adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 7, sc. B, et. 1, ap. 9,  București, Calea Victoriei nr. 21-23, sectorul 3, adunarea fiind
județul Hunedoara.                        legal constituită,
  Durată mandat: 4 ani, puteri: depline, funcția: membru în     având în vedere prevederile Legii nr. 1/2005 privind
consiliul de administrație.                    organizarea și funcționarea cooperației, hotărăște:
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

  Art. 1. Aprobă măsurile propuse privind restructurarea           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
personalului TESA și auxiliar începând cu 1 ianuarie 2008 și                  MENDI
                                             Bacău, judeţul Bacău
posibilitățile creșterii veniturilor muncitorilor direct productivi.
  Art. 2. Ca urmare a desființării postului de conducător                   HOTĂRÂRE
tehnic, începând cu data de 1 ianuarie 2008, dna Mutu
Ileana Lucia se eliberează din consiliul de administrație al               din data de 6.12.2007
                                           a adunării generale extraordinare
SCM CASA DE MODĂ, urmând să se facă această mențiune
la registrul comerțului și să se publice în Monitorul Oficial al     Adunarea generală extraordinară a SCM MENDI,
României, Partea a VII-a.                       înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului
  Art. 3. Se aprobă amendamentele care se vor adăuga         Bacău cu nr. C 04/14/2007, cod unic de înregistrare RO
sistemului de salarizare începând cu data de 1 ianuarie        22537340, întrunită la data de 6.12.2007, cu majoritate
2008.                                 legală, în temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, 41, în urma
  Art. 4. Se aprobă desființarea activității de mică serie      dezbaterilor care au avut loc și a propunerilor formulate,
începând cu data de 1 decembrie 2007, urmând ca adunarea        hotărăște:
generală din martie 2008 să aprobe lista utilajelor disponibile      Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și
în vederea valorificării.                       funcționare al SCM MENDI, Bacău.
  Art. 5. Se aprobă vânzarea autoturismelor Dacia cu          Art. 2. Se aprobă sistemul de salarizare.
numerele de înmatriculare B-07-CZB și B-93-CMV.              Art. 3. Se aprobă indemnizația fixă lunară a
  Art. 6. Se aprobă, începând cu data de 1 decembrie         administratorului unic Petrea Marioara și a cenzorului
2007, excluderea cooperatorilor Troancă Mihaela, Achim         Ciocodei Viorica.
Delia Nicoleta și Dumitru Alexandra.                   Art. 4. Se aprobă contractul de administrare și gestionare
   (16/348.041)                           pentru administratorul unic Petrea Marioara.
                 *                    Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru
          Societatea Cooperativă               anul 2008.
           PRECIZIA SERVICE                   Art. 6. Se aprobă vânzarea următoarelor spații:
           Slatina, județul Olt                a) str. Vasile Pârvan nr. 25, Bacău - 71,48 m2;
                                     b) str. Milcov nr. 87, Bacău 79,99 m2;
            HOTĂRÂREA Nr. 2
                                     c) str. Mihai Viteazul nr. 1, etaj, Bacău - 22,34 m2, 5,49 m2,
           din data de 30.11.2007              9,97 m2;
  Adunarea generală extraordinară a PRECIZIA SERVICE          d) str. Pasajul Revoluției nr. 5, etaj, Bacău - 30 m2, subsol;
Societate Cooperativă, având în vedere:                  e) str. Republicii nr. 21, Bacău.
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea        Art. 7. Se aprobă împuternicirea doamnei Petrea
cooperației;                              Marioara de a face demersurile necesare în vederea
  - competențele adunării generale prevăzute de statutul       vânzării.
propriu;                                 Art. 8. Se împuternicește doamna Petrea Marioara,
  - procesul-verbal al adunării generale din 30.11.2007,       administrator unic, pentru a depune prezenta hotărâre la
  hotărăște:                             Oficiul Registrului Comerțului al Județului Bacău.
  Art. 1. Art. 3 alin. 4 se modifică din: „ea poate fi constituită    (18/350.663)
și poate funcționa cu un număr minim de 40 de membri și cu                       *
un capital social minim de 40.000 lei“ în: „ea poate fi
                                        Societatea Cooperativă Meșteșugărească
constituită și poate funcționa cu un număr minim de 30 de
                                             ELECTRO TEHNIC
membri și cu un capital social minim de 30.000 lei“.                   Bacău, judeţul Bacău
  Art. 2. Stabilește valoarea minimă obligatorie a aporturilor
individuale ale membrilor cooperatori la capitalul social                   ACT ADIȚIONAL
pentru anul în curs la valoarea de 500 RON.
                                       la actele Societății Cooperative Meșteșugărești
  Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a propunerilor de                ELECTRO TEHNIC
vânzare a activului spațiu comercial din bd. Al.I. Cuza, bl. 4A,
                                     Conform hotărârii adunării generale extraordinare din
în vederea cumpărării în leasing a diferitelor utilaje și scule    data de 21.02.2007 a membrilor cooperatori ai Societății
pentru modernizare.                          Cooperative Meșteșugărești ELECTRO TEHNIC, cu sediul în
   (17/350.254)                           Bacău, str. Bicaz nr. 124, județul Bacău, înmatriculată la
                 *                   Oficiul registrului comerțului cu nr. C 04/38/2006, au fost
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                    13

stabilite următoarele modificări la actele constitutive ale       - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
societății:                              funcționarea cooperației - art. 41 lit. m), art. 42, art. 44 și
  Art. 1. În urma divizării parțiale a Societății Cooperative    art. 55;
Meșteșugărești ELECTRO TEHNIC, se diminuează capitalul
                                     - art. 22 litera o) și art. 26 alin. 1, 2, 3, 5 din statutul parte
social de la suma de 32.770 lei la suma de 15.780 lei cu
suma de 16.990 lei.                          integrantă a actului constitutiv al Societății Cooperative
  Se majorează capitalul social prin aport în numerar în       Meșteșugărești AVÎNTUL SCM FILIAȘI;
valoare de 20 lei, de la 15.780 lei la 15.800 lei.            - hotărârea adunării generale extraordinare din data de
  În urma divizării parțiale a Societății Cooperative        16.08.2001 a Societății Cooperative Meșteșugărești
Meșteșugărești ELECTRO TEHNIC, se retrag din societate        AVÎNTUL SOCOM Filiași din care rezultă că dlui Vintilă Angel
dnii: Popa D. Cătălin, Popa C. Daniela, Ghiuță C. Teofilia,
                                   i-a fost retrasă împuternicirea din funcția de președinte și de
Cioarec B. Ramona și Senchetru P. Maria, care își retrag
partea de capital social în valoare de 16.990 lei ce constituie    administrare și gestionare a patrimoniului societății prin vot
capitalul social al Societății Cooperative Meșteșugărești       secret;
ELECTRIK 06.                               - hotărârea nr. 1 a adunării generale extraordinare din
  Participarea la capitalul social, beneficii şi pierderi va fi:   data de 9.08.2005 a Societății Cooperative Meșteșugărești
  Tacu A. Victor, aport la capital 3.160 lei, reprezentând 316    AVÎNTUL SCM FILIAȘI prin care s-a aprobat administrarea
părți sociale în valoare nominală de 10 lei, participare la      societății de către un consiliu de administrație cu un mandat
beneficii și pierderi 20 %.
                                   de 4 ani, format din 3 persoane: Dirla Rodica - președinte al
  Tacu C. Silvia, aport la capital 3.160 lei, reprezentând 316
                                   consiliului de administrație și al cooperativei, dnii Piele Ion și
părți sociale în valoare nominală de 10 lei, participare la
beneficii și pierderi 20 %.                      Marinescu Ionel, în calitate de membri ai consiliului de
  Margașoiu Monica, aport la capital 3.160 lei,           administrație;
reprezentând 316 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,      - sentința civilă nr. 580/16.04.2007 a Tribunalului Dolj,
participare la beneficii și pierderi 20 %.              pronunțată în dosarul nr. 18226/3/2006, prin care obligă
  Tacu I. Anca-Ioana, aport la capital 3.160 lei,          unitatea SC SOCOM AVÎNTUL Filiași (actualmente
reprezentând 316 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
                                   Societatea Cooperativă Meșteșugărească AVÎNTUL SCM
participare la beneficii și pierderi 20 %.
                                   FILIAȘI) să îl reintegreze pe dl Vintilă Angel pe postul deținut
  Tacu V. Victor-Silviu, aport la capital 3.160 lei,
                                   anterior emiterii deciziei nr. 52/16.08.2001, cu plata unei
reprezentând 316 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
participare la beneficii și pierderi 20 %.              despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate și indexate
  Art. 2. Se schimbă obiectul principal de activitate din 5272   de care ar fi beneficiat reclamantul potrivit funcției deținute la
- reparații de articole electrice de uz gospodăresc; în 7020 -    momentul emiterii deciziei actualizate cu indicele de inflație
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau    de la data fiecărei scadențe lunare până la data plății
închiriate.                              efective;
  Art. 3. Pentru semnarea și depunerea actelor la Oficiul
                                     - procesul-verbal al adunării generale extraordinare din
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău se
                                   data de 7.12.2007 și în urma discuțiilor purtate în adunarea
împuternicește dl Tacu Victor, cetățean român, născut la data
de 14.08.1947 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău,      generală extraordinară, cu unanimitate de voturi,
Str. Lalelelor nr. 1, sc. A, ap. 29, posesor al B.I. seria B.I. nr.   hotărăște:
212061, eliberat la data de 5.02.1992 de Poliția Bacău, cod
                                     Art. 1. Adunarea generală extraordinară nu aprobă
numeric personal 1470814040106.
                                   reintegrarea dlui Vintilă Angel pe postul deținut anterior
  (19/350.665)
                 *                  emiterii deciziei nr. 52/16.08.2001 deoarece retragerea
                                   împuternicirii din funcția de președinte și de administrare și
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            gestionare a patrimoniului societății s-a făcut prin vot secret
         AVÎNTUL SCM FILIAȘI
          Filiași, județul Dolj               de adunarea generală extraordinară din data de 16.08.2001
                                   și datorită faptului că societatea s-a reorganizat în baza Legii
           HOTĂRÂREA Nr. 2                 nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației și
           din data de 7.12.2007              are conducere aleasă prin vot secret pe un mandat de 4 ani
                                   până în anul 2009.
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
Meșteșugărești AVÎNTUL SCM FILIAȘI, statutar constituită,        Art. 2. Hotărârea adunării generale extraordinare poate fi
având în vedere:                           atacată cu cerere în anulare la Tribunalul Dolj - Secția
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

Comercială în termen de 15 zile de la data menționării la          - hotărârea nr. 2/7.12.2007 a adunării generale
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.       extraordinare a Societății Cooperative Meșteșugărești
  Art. 3. Adunarea generală extraordinară o împuternicește       AVÎNTUL SCM FILIAȘI;
pe dra Bărbulescu Maria-Magdalena, consilier juridic, să          - procesul-verbal al adunării generale extraordinare din
depună hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe         data de 7.12.2007 și în urma discuțiilor purtate în adunarea
lângă Tribunalul Dolj pentru a fi menționată în acesta și        generală extraordinară, cu unanimitate de voturi,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.
                                      hotărăște:
   (20/350.720)                              Art. 1. Adunarea generală extraordinară constată și
                 *
                                     hotărăște că nu se justifică plata unei despăgubiri egale cu
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească             drepturile salariale majorate și indexate de care ar fi
         AVÎNTUL SCM FILIAȘI                  beneficiat dl Vintilă Angel pe postul deținut anterior emiterii
          Filiași, județul Dolj
                                     deciziei nr. 52/16.08.2001, având în vedere votul unanim
            HOTĂRÂREA Nr. 3                  exprimat în adunarea generală extraordinară din data de
                                     7.12.2007 a Societății Cooperative Meșteșugărești AVÎNTUL
           din data de 7.12.2007
                                     SCM FILIAȘI, prin care aceasta a respins reintegrarea pe
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
                                     postul deținut anterior emiterii deciziei nr. 52/16.08.2001 a
Meșteșugărești AVÎNTUL SCM FILIAȘI, statutar constituită,
                                     dlui Vintilă Angel și faptului că acesta nu mai are calitatea de
  având în vedere:
                                     membru cooperator în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
  - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
                                     1/2005.
funcționarea cooperației - art. 41 lit. m), art. 42, art. 44 și
                                      Art. 2. Hotărârea adunării generale extraordinare poate fi
art. 55;
  - art. 22 litera o) și art. 26 alin. 1, 2, 3, 5 din statutul parte  atacată cu contestație la Curtea de Arbitraj de pe lângă
integrantă a actului constitutiv al Societății Cooperative        ANCOM-UCEM București în termen de 15 zile de la data
Meșteșugărești AVÎNTUL SCM FILIAȘI;                   menționării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  - hotărârea adunării generale extraordinare din data de       Tribunalul Dolj.
16.08.2001 a Societății Cooperative Meșteșugărești             Art. 3. Adunarea generală extraordinară o împuternicește
AVÎNTUL SOCOM Filiași din care rezultă că dlui Vintilă Angel       pe dra Bărbulescu Maria-Magdalena, consilier juridic, să
i-a fost retrasă împuternicirea din funcția de președinte și de     depună hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe
administrare și gestionare a patrimoniului societății prin vot      lângă Tribunalul Dolj pentru a fi menționată în acesta și
secret;                                 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.
  - hotărârea nr. 1 a adunării generale extraordinare din         (21/350.721)
data de 9.08.2005 a Societății Cooperative Meșteșugărești                        *
AVÎNTUL SCM FILIAȘI prin care s-a aprobat administrarea
societății de către un consiliu de administrație cu un mandat           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                              ATCOM SCM CRAIOVA
de 4 ani, format din 3 persoane: Dirla Rodica - președinte al
                                               Craiova, județul Dolj
consiliului de administrație și al cooperativei, dnii Piele Ion și
Marinescu Ionel în calitate de membri ai consiliului de                     ACT ADIȚIONAL
administrație;
                                     la actul constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești
  - sentința civilă nr. 580/16.04.2007 a Tribunalului Dolj,
                                      ATCOM SCM CRAIOVA, aprobat în adunarea generală
pronunțată în dosarul nr. 18226/3/2006, prin care obligă               extraordinară din data de 27.07.2007
unitatea SC SOCOM AVÎNTUL Filiași (actualmente
                                      Art. 4 din contractul de societate, parte integrantă a
Societatea Cooperativă Meșteșugărească AVÎNTUL SCM
FILIAȘI) să îl reintegreze pe dl Vintilă Angel pe postul deținut     actului constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești
anterior emiterii deciziei nr. 52/16.08.2001, cu plata unei       ATCOM SCM CRAIOVA, înregistrată la Oficiul registrului
despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate și indexate      comerțului cu nr. C 16/28/2005, se modifică începând cu
de care ar fi beneficiat reclamantul potrivit funcției deținute la    data de 27.07.2007, după cum urmează:
momentul emiterii deciziei actualizate cu indicele de inflație       Art. 4. Sediul Societății Cooperative Meșteșugărești
de la data fiecărei scadențe lunare până la data plății         ATCOM SCM CRAIOVA este în municipiul Craiova, Aleea 1
efective;                                Gheorghe Donici nr. 23, județul Dolj.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 15

  Art. 7 din statutul parte integrantă a actului constitutiv al   - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
Societății Cooperative Meșteșugărești ATCOM SCM          funcționarea cooperației;
CRAIOVA se modifică începând cu 27.07.2007, după cum         - competențele adunării generale ordinare prevăzute în
urmează:                              statutul propriu;
  Art. 7. Sediul Societății Cooperative Meșteșugărești       - procesul-verbal de ședință din data de 4.12.2007,
ATCOM SCM CRAIOVA este în municipiul Craiova, Aleea 1         cu unanimitate de voturi, hotărăște:
Gheorghe Donici nr. 23, județul Dolj.                 Art. unic. Aprobă vânzarea mijloacelor fixe și a obiectelor
  Schimbarea sediului social se poate face pe baza        de inventar stabilite conform listelor de inventar.
hotărârii adunării generale.                      (24/350.954)
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul                    *
constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ATCOM
                                       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
SCM CRAIOVA, adoptat în adunarea generală din data de                 CONSUMCOOP ZORILE
21.10.2005.                                       Galați, județul Galați
  Prezentul act adițional va fi depus prin împuternicit Fota
Corneliu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                  HOTĂRÂREA Nr. 5
Tribunalul Dolj.                                      din 2.04.2007
  (22/350.914)                           Conducerea CONSUMCOOP ZORILE Galați, în baza
                *
                                  hotărârii adunării generale extraordinare din data de
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           2.04.2007, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind
          UNIREA SEBEȘ                  organizarea și funcționarea cooperației, hotărăște:
         Sebeș, județul Alba
                                   Art. 1. Se aprobă înstrăinarea imobilului magazin mixt
        HOTĂRÂREA Nr. 2/4.12.2007             Smârdan către Consumcoop Slobozia Conachi la prețul de
                                  106.000 RON.
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative
                                   Art. 2. Având în vedere că vânzarea se face între două
UNIREA SEBEȘ Societate Cooperativă Meșteșugărească,
                                  cooperative, se aprobă ca aceasta să se facă prin negociere
statutar întrunită în data de 4.12.2007, ora 12,00, la punctul
                                  directă.
de lucru Bar Tic-Tac,
                                   Art. 3. Se împuternicește dna Tughelus Ecaterina,
  având în vedere;
                                  președintele cooperativei, să semneze contractul de
  - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
                                  vânzare-cumpărare prin notariat între cele două cooperative.
funcționarea cooperației;
                                   Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
  - competențele adunării generale ordinare prevăzute în
                                  decizii se însărcinează conducerea cooperativei.
statutul propriu;
  - procesul-verbal de ședință din data de 4.12.2007,         (25/351.982)
                                                 *
  cu unanimitate de voturi, hotărăște:
  Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
de dezvoltare și modernizare pe anul 2008.                          IGIENA
                                          Constanța, județul Constanța
  Art. 2. Aprobă grila de salarizare aferentă anului 2008.
  (23/350.953)                                     HOTĂRÂREA Nr. 15
                *
                                              din 17.12.2007
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
          UNIREA SEBEȘ                   Adunarea generală extraordinară a IGIENA SCM
         Sebeș, județul Alba               Constanța, în ședința din 17.12.2007, având la bază Legea
                                  nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației și
        HOTĂRÂREA Nr. 1/4.12.2007
                                  statutul IGIENA SCM Constanța, hotărăște:
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative      Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2008, se închide
UNIREA SEBEȘ Societate Cooperativă Meșteșugărească,        punctul de lucru situat în Constanța, str. Ștefan cel Mare
statutar întrunită în data de 4.12.2007, ora 13,00, la punctul   nr. 35, Casa Modei.
de lucru Bar Tic-Tac,                         (26/353.957)
  având în vedere;                                        *
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            Divizarea parțială în principiu a SCM ATCOM BACĂU se
           DRUM NOU                  face prin desprinderea unei noi cooperative formate din
       Constanța, județul Constanța
                                 4 membri asociați (cooperatori) care, la data de 30.09.2007,
          HOTĂRÂREA Nr. 131               dețin 36,64% din capitalul social al societății, reprezentând
                                 acordul de voință. Societatea nou-înființată se numește SCM
     din data de 5.12.2007 a adunării generale ordinare
                                 RAZVANO Bacău.
  Având în vedere Legea nr. 1/2005, actul constitutiv al       Prezentul proiect de divizare s-a întocmit în baza
S.C.M. DRUM NOU, procesul-verbal al adunării generale       bilanțului contabil încheiat la data de 30.09.2007.
ordinare din 5.12.2007, hotărăște următoarele:
                                   SCM ATCOM BACĂU, în urma divizării, va rămâne cu
  Art. 1. Se aprobă alegerea membrilor consiliului de      63,36% din capitalul social deținut la data de 30.09.2007.
administrație, în urma rămânerii vacante a locurilor
                                   2.2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la
respective, în persoana dnei Georgescu Rela și a dnei
                                 data de 30.09.2007 a SCM ATCOM BACĂU, înaintea
Ailoaei Anișoara.
                                 divizării:
  Art. 2. Se aprobă alegerea membrului supleant în consiliul
                                                ACTIV
social în persoana dlui Popa Mariean.
                                   Denumirea indicatorilor        Sold 09.2007
 Art. 3. Se retrag din calitatea de administratori dl
                                   A Active imobilizate
Dobrogeanu Nicu și dna Babu Doina.
                                   I. Imobilizări corporale         1171609
  (27/357.117)
              *                     Active imobilizate total         1171609
                                   B Active circulane
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                   I. Stocuri                 35519
          ATCOM BACĂU
         Bacău, județul Bacău                II Creanțe                 59619
                                   III. Invest. term. scurt          12852
         PROIECT DE DIVIZARE                IV Casa și cont la bancă          128535
  1. Prezentarea societății care se divizează:           Active circulante total          236525
  1.1. SCM ATCOM, cu sediul în Bacău, str. M. Viteazul       D Datorii: sumele care
nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău cu    trebuie plătite
nr. C 04/39/2005, cod de înregistrare fiscală 952575,        într-o perioadă de 1 an           33253
reprezentată prin dnii avocați Astefanesei Sergiu și Ionita     Active circulante nete           203275
Gabriel, în calitate de asistenți și reprezentanți juridici, în   Total active minus datorii curente    1374881
vederea îndeplinirii tuturor formalităților privind divizarea
                                                PASIV
parțială a SCM ATCOM BACĂU, în baza contractelor
                                   Denumirea indicatorilor       Sold 30.09.2007
încheiate și aprobate de adunarea generală extraordinară din
                                   J. Capital și rezerve
data de 4.10.2007.
                                   I. Capital din care             38450
  1.2. Capitalul social - la data de 30.09.2007 SCM ATCOM
                                   - capital sub. vărsat            38450
BACĂU deține un capital social subscris și vărsat în sumă de
                                   II Rezerve din reeval. ct. 105       304463
38.450 RON, reprezentând 3.845 părți sociale a câte
10 RON partea socială.                        III Rezerve ct. 106            1184221
  Capitalul social este integral privat.              IV Pierderea rep. ct. D117         127245
  1.3. Domeniul de activitate - activitatea preponderentă a     V Pierderea ex. fin ct. D.121        25008
societății este: închirierea și subînchirierea bunurilor       Capital propriu total          1374881
imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 7020.          Capitaluri - total            1374881
  2. Fundamentarea și concluziile divizării:
  2.1. Fundamentarea divizării s-a efectuat în conformitate    Capitalul social ce va fi transmis aparține membrilor
cu hotărârea nr. 3 din data de 4 octombrie 2007 a adunării    asociați (cooperatori) care s-au înscris în noua societate
generale extraordinare a membrilor asociați (cooperatori) ai   SCM RAZVANO Bacău, după cum urmează:
SCM ATCOM BACĂU, prin care s-a aprobat divizarea           1. Enculesi Panaite, cod numeric personal
parțială în principiu, având în vedere prevederile Legii     1500918040021 - capital social deținut la 30.09.2007,
nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.    11,13%
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                   17

  2. Afloarei Emil, cod numeric personal 1520329040022 -    SCM ATCOM BACĂU va deține după divizare un procent
capital social deținut la 30.09.2007, 12,90%         de 63,36% din patrimoniu, adică un activ de 871.124 RON și
  3. Costras D. Ana, cod numeric personal 2560710040021  un pasiv de 871.124 RON, reflectat în următorul bilanț după
- capital social deținut la 30.09.2007, 6,45%        divizare.
  4. Stupu Gh. Iulia, cod numeric personal 2610320040036                 ACTIV
- capital social deținut la 30.09.2007, 6,16%
                                Denumirea indicatorilor     Sold final după div. 30.09.2007
  Total capital social, 36,64%
                                A Active imobilizate
  1. SCM RAZVANO Bacău în urma divizării parțiale a
patrimoniului SCM ATCOM BACĂU va deține un procent de      I. Imobilizări corporale       742331
36,64%, adică un activ de 503.757 RON și un pasiv de      Active imobilizate total       742331
503.757 RON și este reflectat în prezentul bilanț de      B Active circulante
desprindere.                          I. Stocuri                   22505
               ACTIV               II Creanțe                   37774
  Denumirea indicatorilor      Sold 30.09.2007
                                III. Invest. term. scurt             8143
  A Active imobilizate
                                IV Casa și cont la bancă            84440
  I. Imobilizări corporale        429278
  Active imobilizate total        429278       Active circulante total            149862
  B Active circulante                     D Datorii: sume care trebuie
  I. Stocuri                13014       plătite într-o perioadă de 1 an         21069
  II Creanțe                21844       Active circulante nete             128793
  III. Invest. term. scurt         4710       Total active nete               871124
  IV Casa și cont la bancă         47095                     PASIV
  Active circulante total         86663
                                Denumirea indicatorilor     Sold final după div. 30.09.2007
  D Datorii: sumele care trebuie
                                J. Capital și rezerve
  plătite într-o perioadă de 1 an     12184
  Active circulante nete          74479       I. Capital social din care           24360
  Total active minus datorii curente   503757       - capital social sub. vărsat          24360
               PASIV               II Rezerve din reeval. (ct. 105)        192908
  Denumirea indicatorilor      Sold 30.09.2007     III Rezerve (ct. 106)             750322
  J. Capital și rezerve                    IV Pierderea rep. (ct. D117)          80621
  I. Capital social din care        14090
                                V Pierderea ex. fin (ct. D.121)         15845
  - capital social sub. vărsat       14090
                                Capital propriu total             871124
  II Rezerve din reeval. (ct. 105)    111555
  III Rezerve (ct. 106)          433898       Capitaluri - total               871124
  IV Pierderea rep. ct. D117        46623        SCM ATCOM BACĂU, după divizarea în principiu la data
  V Pierderea ex. fin ct. D.121       9163      de 30.09.2007 va deține un capital social de 24.360 RON, cu
  Capital propriu total          503757      un număr de 2.436 părți sociale a 10 RON partea socială,
  Capitaluri - total           503757      reflectat în următorul tabel nominal

Nr.      Nume și               Cap. soc. subscris vărsat                 Cota part.
                    CNP                     Nr. părți soc.
crt.      prenume                    RON                    la prof. și pierdere

1.   Cretu A. Rodica       2570826040017       6.540           654           26,85%
2.   Croitoru V. Cristina     2631006040046       3.270           327           13,42%
3.   Pavel G. Maria        2570601040090       2.480           248           10,18%
4.   Popescu N. Maria       2610405040091       2.820           282           11,58%
5.   Luncanu C. Violeta Iuliana  2591008040040       3.610           361           14,82%
6.   Tindeche Elena        2501113040070       5.640           564           23,15%

    Total                         24.360          2.436            100%

  SCM RAZVANO BACĂU va avea un capital social transmis la data de 30.09.2007, conform prezentului proiect de divizare
parțială a SCM ATCOM BACĂU, de 14.090 RON cu un număr de 1.409 părți sociale a 10 RON partea socială, reflectat în
următorul tabel nominal:
    18             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

Nr.        Nume și                 Cap. soc. subscris vărsat               Cota part.
                       CNP                      Nr. părți soc.
crt.        prenume                      RON                   la prof. și pierdere

1.     Enculesi Panaite       1500918040021        4.280           428          30,37%
2.     Afloarei Emil        1520329040022        4.960           496          35,20%
3.     Costras D. Ana        2560710040021        2.480           248         17,60%
4.     Stupu Gh. Iulia       2610320040036        2.370           237         16,83%

     Total capital social                    14.090          1.409          100%

    Prezentul proiect de divizare s-a încheiat astăzi, 14.12.2007, în 7 exemplare, din care unul a rămas la executant.
    (28/357.849)
                                  *
       Societatea Cooperativă Meșteșugărească             Societatea Cooperativă Meșteșugărească
             ATCOM BACĂU                           STIL - PREST
            Bacău, județul Bacău                      Bacău, județul Bacău

              HOTĂRÂREA Nr. 4                           HOTĂRÂRE

 a adunării generale extraordinare a S.C. ATCOM BACAU        din 12 decembrie 2007 a adunării generale extraordinare
        din data de 19 decembrie 2007              Având în vedere:
   Având în vedere convocatorul nr. 683 din data de         - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
3.12.2007 al membrilor cooperatori ai S.C.M. ATCOM         cooperației meșteșugărești;
BACĂU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.      - competențele adunării generale extraordinare prevăzute
C 04/39/2005, având cod unic de înregistrare RO 952575, cu     în actul constitutiv;

sediul în str. M. Viteazul nr. 8,                   - procesul-verbal al adunării generale extraordinare

   în temeiul competenței prevăzute în statutul și în Legea    întrunite în data de 12.12.2007, cu majoritate legală,

nr. 1/2005, cu respectarea cvorumului de prezență,         hotărăște:
                                    Art. 1. Se aprobă încheierea raporturilor de muncă ale
hotărăște:
                                  cooperatorilor - salariați ai societății, a sistemului de
   Art. 1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere
                                  salarizare, a indemnizației administratorului unic și a
între S.C.M. ATCOM BACĂU și alte persoane juridice ori
                                  cenzorului.
persoane fizice pentru anul 2008 și împuternicește consiliul
                                    Art. 2. Se aprobă R.O.F. și R.O.I. ale societății.
de    administrație     pentru  încheierea  contractelor
                                    Art. 3. Se aprobă contractul de administrare pentru
corespunzătoare și semnarea acestora.
                                  administratorul unic.
   Art. 2. Se aprobă vânzarea autoturismului Dacia Break cu
                                    Art. 4. Se aprobă încheierea de contracte de închiriere a
nr. BC-07-ATC.
                                  spațiilor disponibile aparținând societății cooperative prin
   Art. 3. Se împuternicește dna Cretu Rodica, legitimată cu
                                  mandatarea și împuternicirea administratorului unic -
C.I. seria XC nr. 466709, cod numeric personal
                                  președinte pentru a exercita aceste atribuții.
2570826040017, eliberată de Poliția Bacău, pentru a depune
                                    Art. 5. Se aprobă vânzarea activelor după cum urmează:
la Oficiul Registrului Comerțului hotărârea adunării generale
                                  spațiul din str. Milcov nr. 87; Vasile Pârvan nr. 25; M. Viteazul
extraordinare.                           nr. 1; Republicii nr. 21; Ștefan cel Mare nr. 1-3; Pasaj
   Art. 4. Se împuternicește dna Cretu Rodica, legitimată cu   Revoluției nr. 5 din Bacău. Se împuternicește administratorul
C.I. seria XC nr. 466709, cod numeric personal           unic, președinte Aradei Silvia de a efectua și semna toate
2570826040017, eliberată de Poliția Bacău, pentru          operațiunile cu privire la înstrăinarea acestor active.
semnarea hotărârii adunării generale extraordinare.          Art. 6. Se aprobă achiziționarea de mijloace fixe, obiecte
    (29/357.850)                        de inventar, program de contabilitate.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                  19

  Art. 7. Se aprobă cooptarea dlui Pașcu Arghir ca membru       Art. 6. Se revocă administratorii Radu Neculai și Lișiță
cooperator, cu achitarea obligațiilor ce îi revin conform actului  Gheorghe.
constitutiv.                              Noul consiliu de administrație își va continua mandatul
  Art. 8. Se împuternicește dna Aradei Silvia, președinte,     până la data de 10.06.2009 și este format din:
pentru a depune prezenta hotărâre la Oficiul Registrului
                                    1. Mereuță Cătălina, președinte.
Comerțului Bacău în vederea înscrierii de mențiuni.
                                    2. Solomon Maria, membru.
   (30/357.851)
                                    3. Gherasim Vasile, membru.
      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                    Art. 7. Se radiază următoarele puncte de lucru: Bacău,
             PIELBAC
           Bacău, județul Bacău              Str. 9 Mai nr. 21, sc. A, parter (unitatea nr. 8); Bacău, Str.
                                   Stadionului nr. 28 (unitatea nr. 9); Bacău, Str. Frasinului nr. 4
            ACT ADIȚIONAL
                                   (unitatea nr. 11); Bacău, Str. 9 Mai nr. 21 (unitatea nr. 15).
   al Societății Cooperative Meșteșugărești PIELBAC          Art. 8. Unitățile nr. 1 și 14 aflate la punctul de lucru din
  În baza hotărârilor adunării generale extraordinare nr. 8     Bacău, Pasaj Revoluției nr. 6, se comasează și devin
din data de 2.07.2007 și nr. 9 din data de 17.12.2007 ale      unitatea nr. 1.
membrilor    cooperatori  ai  Societății  Cooperative     Art. 9. Secțiunea a 5-a, art. 43 din actul constitutiv privind
Meșteșugărești PIELBAC, cu sediul în Bacău, str. Mihai        responsabilul cu probleme sociale se anulează și se revocă
Viteazul nr. 1, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul
                                   din această funcție dna Pascaru Elisaveta.
Registrului Comerțului cu nr. C 04/25/2005, au fost stabilite
                                    Art. 10. Se aprobă sistemul de salarizare a societății
următoarele modificări la actul constitutiv al societății:
                                   începând cu 1.01.2008.
  Art. 1. Se diminuează capitalul social de la 146.800 lei la
                                    Art. 11. Se aprobă închirierea spațiilor disponibile pentru
106.800 lei, ca urmare a divizării parțiale a Societății
                                   anul 2008, stabilirea chiriilor rămânând în competența
Cooperative PIELBAC, al cărei proiect de divizare a fost
                                   consiliului de administrație.
publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 28.05.2007 și aprobat
prin hotărârea adunării generale extraordinare din data de       Art. 12. Se aprobă dizolvarea comitetului de securitate și

2.07.2007 a membrilor cooperatori.                  sănătate în muncă, atribuțiile acestui comitet fiind preluate de

  Capitalul social este divizat în 2.136 părți sociale a 50 lei   dl Gorea Giani.

fiecare.                                Art. 13. Se aprobă împuternicirea consiliului de

  Art. 2. Se reduce numărul membrilor cooperatori de la 36     administrație de a lua decizii până la următoarea adunare

la 19, ca urmare a divizării parțiale a S.C.M. PIELBAC și a     generală.

retragerii dlui Lișiță Vasile, care a cesionat întreg capitalul     Art. 14. Pentru semnarea și depunerea actelor la Oficiul
social, conform actului de cesiune nr. 654 din 21.05.2007.      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău se
  Art. 3. În baza actelor de cesiune nr. 1.483 și 1.486 din     împuternicește dna Mereuță Gr. Cătălina, președintele
data de 12.12.2007, dna Mereuță Cătălina cesionează 113       consiliului de administrație, cetățean român, născută la data
părți sociale dnei Astancăi Pavelina și 40 părți sociale dnei    de 28.11.1956 în Zănești, județul Neamț, domiciliată în
Teodor Ana.                             Bacău, Str. Tipografilor nr. 2, sc. A, ap. 5, județul Bacău,
  Art. 4. Participarea celor 19 membri cooperatori la        posesoare a B.I. seria D.G. nr. 667648, eliberat la data de
capitalul social, beneficii și pierderi se modifică, fiind conform  12.02.1988 de Miliția Bacău, cod numeric personal
anexei nr. 1.                            2561128040036.

  Art. 5. Se reduce numărul membrilor consiliului de          Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
administrație de la 5 la 3.                     neschimbate.
                                                                                ANEXA NR. 1
                    Evidența membrilor cooperatori și a părților sociale deținute de aceștia la 17.12.2007
                                                                                          20
Nr.   Numele și                      Data                                  Părți sociale
crt.   prenumele       CNP    Locul nașterii   nașterii      Domiciliul     Cetățenia   Valoare  Nr.      Proc    Procent participare
                                                          lei           %    la profit și pierderi %
1.   Alexa Constantin              24.07.1941 str. M. Eminescu nr. 1,
             1410724040010 Rediu, Vaslui                         român    6.850   137      6,41       6,41
                               ap. 2, județul Bacău
2. Astancai Pavelina 2600623270580 Zănești, Neamț 23.06.1960 Zănești, județul Neamț          român   21.000   420     19,66       19,66
3. Bontaș Ionel   1540101040010 Bacău     1.01.1954 str. Carpați nr. 29, sc. D,        român    2.830   57      2,67       2,67
                               ap. 14, județul Bacău
4. Chirvase Carmen 2641201040013 Bacău      1.12.1964 Str. Garofiței nr. 7, sc. C,       român    3.050     61     2,86       2,86
                               ap. 15, județul Bacău
5. Coca Valerica   1520618040017 Buhoci, Bacău 18.06.1952 Str. Prieteniei nr. 4,          român    3.150     63     2,95       2,95
                               ap. 10, județul Bacău
6. Gargauan Maria  2521226040041 Gârleni, Bacău 26.12.1952 Str. Bucovinei nr. 1,          român    3.350     67     3,14       3,14
                               sc. A, ap. 15, județul Bacău
7. Geangu Mariana 2560809040024 Bacău       9.08.1956 Str. Slanicului nr. 6,          român    1.000     20     0,94       0,94
                               sc. A, ap. 5, județul Bacău
8. Gherasim Vasile  1500510040031 Holt, Bacău  10.05.1950 str. Miron Costin nr. 10,        român    6.300   126      5,90       5,90
                               sc. A, ap. 20
9. Gorea Geani    1680730040074 Bacău     30.07.1968 str. Bucegi nr. 13, sc. A,        român    2.550     51     2,39       2,39
                               ap. 6, județul Bacău
10. Lișiță Gheorghe 1650104374083 Dragomirești, 4.01.1965 Str. Tazlăului nr. 6, sc. B,       român    5.150   103      4,82       4,82
                  Vaslui          ap. 5, județul Bacău

11. Mereuță Cătălina  2561128040036 Zănești, Neamț 28.11.1956 Str. Tipografilor nr. 2,        român   21.350   427     19,99       19,99
                                sc. A, ap. 5, județul Bacău
12. Mihaila Rem    1561014040085 Plopana, Bacău 14.10.1956 str. Carpați nr. 2, sc. D,       român    2.850     57     2,67       2,67
                                ap. 26, județul Bacău
13. Mandrila I. Vasile 1650821040038 Bacău      21.08.1965 Săucesti, județul Bacău        român    2.300     46     2,15       2,15
14. Parfene Constantin 1511127040030 Saucesti, Bacău 27.11.1951 Calea Mărășești nr. 9,        român    1.850     37     1,73       1,73
                                sc. A, ap. 13, județul Bacău
15. Pascaru Elisaveta 2541026040049 Satu Mare,    26.10.1954 Str. Electricienilor nr. 4,      român    2.950     59     2,76       2,76
                   Suceava          sc. A, ap. 15, județul Bacău
                                                                                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008
16. Pichiu Vasile   1510821040047 Saucesti, Bacău 21.08.1951 str. Miron Costin nr. 3, sc. A,    român    2.200     44    2,06       2,06
                                ap. 10, județul Bacău
17. Radu Neculae    1561117040060 Letea Veche,  17.11.1956 Holt Letea-Veche,           român    3.100     62     2,90       2,90
                   Bacău           județul Bacău
18. Solomon Maria   2530811040041 Pincesti, Bacău 11.08.1953 Str. Metalurgiei nr. 4, sc. D,    român    9.450     189    8,85       8,85
                                ap. 15, județul Bacău
19. Teodor Ana     2611224040042 Cindesti, Neamț 24.12.1961 str. Călugăreni nr. 9, sc. B,     român    5.500     110    5,15       5,15
                                ap. 8, județul Bacău
  Total                                                    106.800  2.136    100 %       100%
    (31/357.853)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 21

      Societatea Cooperativă                  14.08.2006, având cod numeric personal 1680722261475 -
 CONSUMCOOP GURGHIU, comuna Gurghiu, județul            membru;
          Mureș
                                    - Mariș Albin Crinu, cetățean român, domiciliat în Gurghiu,
           HOTĂRÂREA Nr. 1                str. Peru Maior nr. 96, județul Mureș, identificat cu C.I. seria
                                  MS nr. 116437, eliberată de Poliția Reghin la data de
         din 12 decembrie 2007               6.12.2001, având cod numeric personal 1670216261490 -
  a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori
                                  membru.
  În urma convocării adunării generale, în temeiul Legii nr.     3. A fost desemnat prin vot unanim dl Hurghis Simion în
1/2005, de către fostul președinte Dan Ioan, cu participarea    calitate de președinte interimar pe o perioadă de 4 (patru)
majorității membrilor cooperatori din totalul de 80 de membri,   ani, începând cu data prezentei hotărâri. În această calitate
fiind prezenți 57, deci peste 71 %, respectându-se principiul    va proceda la formalitățile legale legate de înscrierea în
legalității s-au hotărât următoarele:                registrul comerțului a prezentei hotărâri, însoțită de copia
  1. Sancționarea președintelui Dan Ioan cu suspendarea      procesului-verbal al adunării. Până la data de 15.12.2007,
din funcție pe motiv că nu a dus la îndeplinire hotărârile     președintele interimar, împreună cu membrii noului consiliu
precedentelor adunări generale și încercarea de a pune în      de administrație, va prelua gestiunea deținută de fostul
aplicare hotărâri ce nu au fost aprobate de adunarea        președinte.
generală și nu au fost înscrise la registrul comerțului.        4. Durata mandatului consiliului de administrație este
Prezenta hotărâre s-a luat prin vot secret printr-un număr de    valabilă 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri.
57 de voturi exprimate, din care: 41 de voturi pentru, 15        5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de dl Hurghis
voturi contra și un vot nul.                    Simion.
  2. Constituirea noului consiliu de administrație prin        Drept pentru care a fost redactată această hotărâre
alegerea cu unanimitate de voturi a următorilor membri:       astăzi, 12.12.2007.
  - Rusu Dumitru, cetățean român, domiciliat în Gurghiu,       (32/357.880)
                                                  *
str. Peru Maior nr. 51, județul Mureș, identificat cu C.I. seria
MS nr. 393576, eliberată de Poliția Reghin la data de                Societatea Cooperativă
11.12.2006, având cod numeric personal 1480215261477 -               CONSUMCOOP SALCIA
membru;                                     comuna Salcia, județul Teleorman
  - Hurghis Simion, cetățean român, domiciliat în Reghin,
                                              ACT ADIȚIONAL
Str. Crișului nr. 14, județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS
nr. 284477, eliberată de Poliția Reghin la data de 11.10.2004,    la actul constitutiv al CONSUMCOOP SALCIA Societate
                                  Cooperativă, cu sediul în comuna Salcia, județul Teleorman,
având cod numeric personal 1510126261454 - președinte;
                                   înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  - Făgărășan Valentin, cetățean român, domiciliat în            Tribunalul Teleorman cu nr. C 34/7/2005,
Reghin, Str. Apalinei nr. 6, județul Mureș, identificat cu C.I.          cod unic de înregistrare 1414159
seria MS nr. 125768, eliberată de Poliția Reghin la data de       Subsemnata Ivan Alexandrina, în calitate de președinte al
13.02.2002, având cod numeric personal 1661117261451 -       consiliului de administrație și împuternicită al celorlalți
membru;                               cooperatori, conform hotărârilor adunării generale ordinare și
  - Ciurba Dumitru, cetățean român, domiciliat în Gurghiu,    extraordinare a cooperatorilor din aceeași dată, de
str. Republicii nr. 7A, județul Mureș, identificat cu C.I. seria  10.12.2007, duc la îndeplinire modificarea prevederilor din
MS nr. 418786, eliberată de Poliția Reghin la data de        actul constitutiv, după cum urmează:
11.05.2007, având cod numeric personal 1501024261458 -         I. Se retrag din societate din calitatea de membru
membru;                               cooperator următorii: Moraru Angela, Moraru Stancu, Moraru
  - Zoltan Nicolae, cetățean român, domiciliat în Gurghiu,    Emilia, Moraru Florian, Moraru Sandu, Dincă Dumitru,
str. Peru Maior nr. 69, județul Mureș, identificat cu C.I. seria  Moraru Ioana, Mitroi Claudiu, David Dana Ionela, David
MS nr. 186816, eliberată de Poliția Reghin la data de        Alexandru, Vasile Constanța, Vasile Gheorghe și Ionescu
8.04.2003, având cod numeric personal 1610701261474 -        Mihai, care cedează fiecare partea din capitalul social deținut
membru;                               în cooperativă, respectiv 1 (una) fiecare, cu valoarea
  - Gliga Cristian, cetățean român, domiciliat în Ibănești,    nominală de 10 lei, în valoare totală de 130 lei, la valoarea
satul Dulcea nr. 1, județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS   nominală către: 13 părți sociale cu valoare nominală de 10
nr. 378650, eliberată de Poliția Reghin la data de         lei, în valoare totală de 130 lei, primește Ivan Alexandrina,
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

care achită prețul cedării la valoarea de mai sus menționată,     13. Chirca Nelu deține 2 % din capitalul social total,
și 4 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, în valoare    respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
totală de 40 lei, primește Ivan Ion, care achită prețul cedării  valoare totală de 10 lei;
la valoarea de mai sus menționată. Retragerea membrilor        14. Epure Mariana Florica deține 2 % din capitalul social
cooperatori s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 26 și    total, respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei,
ale art. 59 din Legea nr. 1/21.02.2005.              în valoare totală de 10 lei;
  Astfel, capitalul social total rămâne nemodificat, subscris    15. Epure Ion deține 2 % din capitalul social total,
și vărsat integral în numerar, în valoare de 500 lei, divizat în  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
50 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, fiind deținut de  valoare totală de 10 lei;
către cei 37 membri cooperatori, astfel:               16. Trifu Mic Elisaveta deține 2 % din capitalul social total,
  1. Ivan Alexandrina deține 20 % din capitalul social total,   respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, în    valoare totală de 10 lei;
valoare totală de 100 lei;                      17. Trifu Mic Aurel deține 2 % din capitalul social total,
                                  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
  2. Ivan Ion deține 10 % din capitalul social total, respectiv
                                  valoare totală de 10 lei;
5 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală
                                   18. Dumitru Victoria deține 2 % din capitalul social total,
de 50 lei;
                                  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
  3. Carabașu Ion deține 2 % din capitalul social total,
                                  valoare totală de 10 lei;
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
                                    19. Iordan Mugurel Marinel deține 2 % din capitalul social
valoare totală de 10 lei;
                                  total, respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei,
  4. David Florea deține 2 % din capitalul social total,     în valoare totală de 10 lei;
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în      20. Olteanu Cornelia deține 2 % din capitalul social total,
valoare totală de 10 lei;                     respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
  5. David Paul deține 2 % din capitalul social total,      valoare totală de 10 lei;
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în      21. Ghena Florica deține 2 % din capitalul social total,
valoare totală de 10 lei;                     respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
  6. Dumitru Zoica deține 2 % din capitalul social total,     valoare totală de 10 lei;
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în      22. Chirca Irina deține 2 % din capitalul social total,
valoare totală de 10 lei;                     respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
  7. Trifu Mic Titi deține 2 % din capitalul social total,    valoare totală de 10 lei;
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în      23. David Filip deține 2 % din capitalul social total,
valoare totală de 10 lei;                     respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
                                  valoare totală de 10 lei;
  8. Roșu Ionel deține 2 % din capitalul social total,
                                   24. David Anișoara deține 2 % din capitalul social total,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
                                  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;
                                  valoare totală de 10 lei;
  9. Tancu Rada deține 2 % din capitalul social total,
                                   25. David Ion deține 2 % din capitalul social total,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
                                  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;
                                  valoare totală de 10 lei;
  10. Olmazu Gheorghe deține 2 % din capitalul social total,
                                   26. Badea Lidia deține 2 % din capitalul social total,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
                                  respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;                     valoare totală de 10 lei;
  11. Anghel Pavel deține 2 % din capitalul social total,      27. Bratu Iordan deține 2 % din capitalul social total,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;                     valoare totală de 10 lei;
  12. Dincă Marieta deține 2 % din capitalul social total,      28. Badea Niță deține 2 % din capitalul social total,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;                     valoare totală de 10 lei;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 23

  29. Mihai Marin deține 2 % din capitalul social total,     Mihai Marin, sunt obligați să depună, în termen de 30 de zile
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    de la alegerea lor, o garanție bănească ce nu poate fi mai
valoare totală de 10 lei;                     mică decât valoarea a zece părți sociale. Pentru
  30. Ovedenie Ana deține 2 % din capitalul social total,     nedepunerea garanției în termenul prevăzut de lege
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    administratorul în cauză va fi revocat din funcție.
valoare totală de 10 lei;                       Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 19.12.2007,
  31. Mangâru Dorina deține 2 % din capitalul social total,    într-un număr de 6 exemplare, din care 5 exemplare pentru
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    părți și un exemplar pentru Compartimentul de asistență din
valoare totală de 10 lei;                     cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  32. Lazăr Ileana deține 2 % din capitalul social total,     Teleorman.
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în      (33/358.551)
                                                  *
valoare totală de 10 lei;
  33. Drăgan Maria deține 2 % din capitalul social total,         Societatea Cooperativă Mesteșugărească
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în               MUNCITORUL
valoare totală de 10 lei;                              Beiuș, județul Bihor
  34. Scarlat Stancu deține 2 % din capitalul social total,                 HOTĂRÂRE
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 10 lei;                          din data de 12.12.2007 a adunării generale
  35. Chiuosaris Nicușoara deține 2 % din capitalul social     Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul
total, respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei,  S.C.M. MUNCITORUL Beiuș statutar constituită hotărăște:
în valoare totală de 10 lei;                     1. - Se aprobă vânzarea spațiilor aparținând cooperativei,
  36. Chiuosaris Gabriel deține 2 % din capitalul social total,  însrise în CF 3089 și situate în Beiuș, str. Aleea
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    Independenței, bloc A2, parter, în suprafață de 190.58 m2.
valoare totală de 10 lei;                       2. - Se aprobă alegerea dnei Drula Violeta ca membru în
  37. Stanciu Marian deține 2 % din capitalul social total,    consiliul de administrație în locul dnei Ungur Margareta,
respectiv o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, în    pensionată.
valoare totală de 10 lei.                       3. - Se împuternicește președintele și contabilul-șef al
  II. Se retrag din consiliul de administrație, din motive    S.C.M. MUNCITORUL Beiuș, pentru depunerea hotărârii
neimputabile: Chiosaris Nicușoara și Vasile Gheorghe.       adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului Bihor -
  III. Se numesc în consiliul de administrație: David Floarea,  Oradea.
membru, fiica lui Dumitru și Maria, născută la data de         (34/359.204)
                                                  *
5.05.1951 în comuna Salcia, județul Teleorman, domiciliată
în comuna Salcia, județul Teleorman, legitimată cu C.I seria        Societatea Cooperativă Mesteșugărească
TR nr. 142744 eliberată de Poliția Turnu Măgurele la data de              ELECTROMETAL
                                           Oradea, județul Bihor
5.02.2004, cod numeric personal 2510505343223, și Mihai
Marin, membru, fiul lui Mihalache și Gherghina, născut la                  HOTĂRÂRE
data de 27.11.1944 în comuna Tudor Vladimirescu, județul
Teleorman, domiciliat în comuna Salcia, județul Teleorman,               din data de 18.12.2007
legitimat cu B.I. seria D.H. nr. 240094 eliberat de Turnu       Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
Măgurele la data de 23.01.1989, cod numeric personal        aprobă următoarele:
1441127343230.                            1. Solicitarea suplimentării liniei de credit contractate la
  Consiliul de administrație are următoarea componență:      BC SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A. - Sucursala
Ivan Alexandrina, președinte, al cărui mandat este de 4 ani,    Oradea cu suma de 150.000 RON, respectiv de la suma de
de la data de 29.04.2005 la data de 29.04.2009, David       270.000 RON la suma de 420.000 RON, în cadrul perioadei
Floarea și Mihai Marin, pentru un mandat de la data de       de creditare actuale, respectiv până la 2.09.2008.
10.12.2007 la 29.04.2009, cu puteri depline pe care urmează      2. Garanțiile liniei de credit sunt:
să le exercite împreună. Conform art. 48 din Legea nr.        • ipoteca de rang I asupra imobilului compus din: hala de
1/21.02.2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,   producție cu sc 1.457 m2, un depozit cu sc 107 m2, o baracă
noii membri ai consiliului de administrație, David Flora și    tablă depozit cu sc 320 m 2 și o baracă tablă depozit cu
  24              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

sc 21 m2, precum și a dreptului de ipotecă de rang I asupra           3. Pentru semnarea în bancă a actelor necesare
imobilului compus din teren arabil intravilan în suprafață          suplimentării liniei de credit, pentru emiterea biletului la ordin
totală de 3.611 m2, ambele situate în Oradea, str. Clujului nr.       în numele societății și pentru semnarea în fața notarului
207/B, județul Bihor, și înscrise în cartea funciară cu caracter       public a contractelor de garanție imobiliară se împuternicește
nedefinitiv nr. 6.220 a loc. Oradea, având nr. cad. 6.848, aflat       dl Metea Octavian, în calitate de administrator unic și
în proprietatea lui ELECTROMETAL SCM, la valoarea de             președinte al SC ELECTROMETAL SCM.
270.000 RON plus dobânzile și comisionele aferente               4. Prezenta hotărâre s-a luat cu respectarea prevederilor
capitalului împrumutat;                           Legii nr. 1/2005 și a condițiilor de cvorum stabilite de lege și
  • ipoteca de rang IV asupra imobilului compus din: hala          actul constitutiv al societății.
de producție cu sc 1.457 m 2, un depozit cu sc 107 m 2, o            5. Se împuternicește dna Coras Luminița, asistent
baracă tablă depozit cu sc 320 m2 și o baracă tablă depozit         manager, legitimată cu C.I. seria XH nr. 514858, pentru
cu sc 21 m 2 , precum și a dreptului de ipotecă de rang I          depunerea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului
asupra imobilului compus din teren arabil intravilan în           de pe lângă Tribunalul Bihor.
                                         (35/359.205)
suprafață totală de 3.611 m2, ambele situate în Oradea, str.
                                                      *
Clujului nr. 207/B, județul Bihor, și înscrise în cartea funciară
cu caracter nedefinitiv nr. 6.220 a loc. Oradea, având nr. cad.           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
6.848, aflat în proprietatea lui ELECTROMETAL SCM, la                      ELECTROMETAL
                                                Oradea, județul Bihor
valoarea de 150.000 RON plus dobânzile și comisionele
aferente capitalului împrumutat;                                    HOTĂRÂRE
  • bilet la ordin în sumă de 50.000 RON, emis la data de                    din data de 18.12.2007
11.12.2007 de Societatea Comercială ROMEUR - S.R.L. în
                                        Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
favoarea SC ELECTROMETAL SCM și girat de SC
                                       aprobă următoarele:
ELECTROMETAL SCM către BC SANPAOLO IMI BANK
                                        1. Solicitarea unui credit cameleon pe termen scurt de la
ROMANIA - S.A. - Sucursala Oradea scadent la 21.07.2007;
                                       BC SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A., Sucursala
  • bilet la ordin în sumă de 350.000 RON, stipulat la vedere        Oradea, în sumă de 78.000 RON pentru plata datoriilor
fără protest, plus dobânzile și comisioanele aferente            restante la bugetul statului.
capitalului împrumutat, emis de SC ELECTROMETAL SCM               2. Creditul va fi garantat cu:
în favoarea BC SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A. -                • ipoteca de rang III asupra imobilului compus din: hala de
Sucursala Oradea și avalizat în nume propriu de               producție cu sc 1.457 m2, un depozit cu sc 107 m2, o baracă
administrator Metea Octavian;                        tablă depozit cu sc 320 m 2 și o baracă tablă depozit cu
  • bilet la ordin în sumă de 180.000 RON, stipulat la vedere        sc 21 m2, precum și a dreptului de ipotecă de rang I asupra
fără protest, plus dobânzile și comisioanele aferente            imobilului compus din teren arabil intravilan în suprafață
capitalului împrumutat, emis de SC ELECTROMETAL SCM             totală de 3.611 m2, ambele situate în Oradea, Str. Clujului nr.
în favoarea BC SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A. -              207/B, județul Bihor, și înscrise în cartea funciară cu caracter
Sucursala Oradea, și avalizat în nume propriu de               nedefinitiv nr. 6.220 a localității Oradea, având nr. cad 6.848,
administrator Metea Octavian;                        aflat în proprietatea lui ELECTROMETAL - S.C.M., la
  • gaj asupra conturilor de lei și valută,                 valoarea de 78.000 RON plus dobânzile și comisioanele
r e s p e c t i v R O 4 1 W B A N 2 5 11 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 6 4 ( R O N )  aferente capitalului împrumutat;
ș i R O 2 1 W B A N 2 5 11 0 2 2 0 0 5 5 0 5 5 6 4 ( e u r ) a l e SC      • bilet la ordin în sumă de 50.000 RON, emis la data de
ELECTROMETAL SCM, deschise la Sanpaolo IMI Bank               11.12.2007 de Societatea Comercială ROMEUR - S.R.L. în
                                       favoarea SC ELECTROMETAL - S.C.M. și girat de SC
Romania - S.A., Sucursala Oradea, la valaorea creditului de
                                       ELECTROMETAL - S.C.M. către BC SANPAOLO IMI BANK
420.000 RON plus dobânzile și comisioanele aferente
                                       ROMANIA - S.A., Sucursala Oradea, scadent la 19.05.2007;
capitalului împrumutat;
                                        • bilet la ordin în sumă de 50.000 RON, emis la data de
  • contract de fidejusiune încheiat între BC SANPAOLO           11.12.2007 de Societatea Comercială ROMEUR - S.R.L. în
IMI BANK ROMANIA - S.A. Arad, Sucursala Oradea, și              favoarea SC ELECTROMETAL - S.C.M. și girat de SC
garantul fidejusor Metea Octavian la valoarea de               ELECTROMETAL - S.C.M. către BC SANPAOLO IMI BANK
420.000 RON plus dobânzile și comisionaele aferente.             ROMANIA - S.A., Sucursala Oradea, scadent la 23.06.2007;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                   25

  • bilet la ordin în sumă de 100.000 RON, stipulat la vedere   Bihor; CF 8597, nr. topo 184/1 în nr. de inventar 1009/1 și
fără protest, plus dobânzile și comisioanele aferente        1009/2;
capitalului împrumutat, emis de S.C. ELECTROMETAL SCM          - valorificarea prin vânzare a activului cu nr. de inventar
în favoarea BC SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A.,           1009/2. Se împuternicește consiliul de administrație pentru a
Sucursala Oradea, și avalizat în nume propriu de           stabili modul de vânzare (licitație sau negociere directă),
administrator Metea Octavian;                    precum și să delege un administrator pentru perfectarea
  • gaj asupra conturilor de lei și valută, respectiv       actelor notariale de transmitere de proprietăți. Prezenta
R O 4 1 W B A N 2 5 11 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 6 4 ( R O N ) ș i
                                   hotărâre este valabilă până la finalizarea operațiunii de
R O 2 1 W B A N 2 5 11 0 2 2 0 0 5 5 0 5 5 6 4 ( E U R ) a l e
                                   vânzare;
SC ELECTROMETAL - S.C.M., deschise la SANPAOLO IMI
                                    - contractele de vânzare-cumpărare 3785/11.07.2005;
BANK ROMANIA - S.A., Sucursala Oradea, la valoarea
                                   533/23.01.2007; 3258/24.08.2007; 724/23.05.2006;
creditului de 78.000 RON plus dobânzile și comisioanele
aferente capitalului împrumutat;                   3560/21.06.2006; 3066/5.06.2007; 4715/27.11.2007; cele 3
  • contract de fidejusiune încheiat între BC SANPAOLO       procese-verbale de licitație din 14.12.2005;
IMI BANK ROMANIA - S.A., Arad, Sucursala Oradea, și           - contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.
garantul fidejusor Metea Octavian la valoarea de           86770/25.04.2006 și nota de negociere nr. 7944/15.11.2007
78.000 RON plus dobânzile și comisioanele aferente.         pentru aplicarea hotărârii nr. 543/31.07.2007 a Consiliului
  3. Pentru semnarea în bancă a actelor necesare          Local Oradea.
suplimentării liniei de credit, pentru emiterea biletului la ordin   2. Se aprobă cu majoritate de voturi:
în numele societății și pentru semnarea în fața notarului        - desființarea punctelor de lucru Atelier Reparații din
public a contractelor de garanție imobiliară se împuternicește    Oradea, Str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, și Atelier Reparații
dl Metea Octavian, în calitate de administrator unic și       din Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, și transferarea
președinte al SC ELECTROMETAL - S.C.M.
                                   personalului la punctul de lucru din Oradea, str. Șelimbărului
  4. Prezenta hotărâre s-a luat cu respectarea prevederilor
                                   nr. 2, denumit service.
Legii nr. 1/2005 și a condițiilor de cvorum stabilite de lege și
                                    3. Se aprobă cu majoritate de voturi:
actul constitutiv al societății.
                                     - delegarea de competențe de la adunarea generală
  5. Se împuternicește dna Coras Luminița, asistent
                                   extraordinară la consiliul de administrație la art. 41 pct. c), g),
manager, legitimată cu C.I. seria XH nr. 514858 pentru
depunerea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului    h), j) și l) al Legii nr. 1/2005;
de pe lângă Tribunalul Bihor.                       - se împuternicește consiliul de administrație pentru a
  (36/359.206)                           hotărî participarea cu capital la înființarea de terțe firme până
                *                  la limita de 100.000 euro, de a angaja credite (cu ipotecă sau
                                   gaj din activele cooperativei) până la limita de 300.000 euro,
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
           TELEPRECIZIA                  de a hotărî în toate problemele care privesc respectarea și
         Oradea, județul Bihor               aplicarea Legii nr. 82/1991 și Legii nr. 571/2003 (Codul
                                   fiscal).
             HOTĂRÂRI
                                     - Președintele se împuternicește din partea adunării
         din data de 19.12.2007,              generale a SCM TELEPRECIZIA, de a reprezenta, în calitate
ale adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
     Meșteșugărești TELEPRECIZIA, Oradea             de administrator, cooperativa față de terți și de a emite decizii
                                   interne.
  1. Se aprobă cu majoritatea de voturi:
                                     - Președintele poate numi înlocuitor un alt membru al
  - contractul de închiriere nr. 208/25.10.2007;
                                   consiliului de administrație dintre cei 2 pentru perioadele cât
  - actele adiționale nr. 7/12.12.2007 la contractul nr.
                                   lipsește din cooperativă (concediu de odihnă, concediu
318/.28.08.2001, nr. 3/12.12.2007 la contractul nr.
                                   medical sau alte situații stabilite de el) și poate angaja credite
276/21.11.2003 și la contractul nr. 275/21.12.2003, nr.
                                   (ipotecă sau gaj din activele cooperativei) până la limita de
2/12.12.2007 la contractul nr. 270/11.11.2003;
  - actul adițional nr. R22102007002622 la contractul de      70.000 euro.
credit nr. R22102006000741/31.10.2006, act adițional nr.        - Aceste delegări de competențe sunt valabile până la
1/1.11.2007 la contractul de credit G-R nr. 15/31.10.2006 și     revocare.
contractul de ipotecă nr. 1822/1.11.2007;                - Lucrările de investiții conform autorizației de construire
  - defalcarea topografică a activului cu nr. de inventar      nr. 1.399/11.07.2005, precum și cele de amenajare a secției
1009, situat în Oradea, Str. Nufărului nr. 66, bl. AN66, județul   service.
  26             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

  - Trecerea sumei de 13.751,50 RON, reprezentând              Societatea Cooperativă Meșteșugărească
drepturi bănești neridicate ca urmare a aplicării hotărârii nr.            AVÎNTUL S.C.M., FILIAȘI
3.4. a adunării generale extraordinare din 26.11.2004,                  Filiași, județul Dolj
prescrise la data prezentei, la contul nr. 768 „Alte venituri
financiare”.                                         HOTĂRÂREA Nr. 4
  - Se împuternicește dl Csudom Istvan, președinte SCM                  din data de 14.12.2007
TELEPRECIZIA, identificat cu C.I. seria XH nr. 127195, cod
numeric personal 1561108054679, domiciliat în Oradea, str.        Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
Lacul Roșu nr. 29, bl. Q57, et. 3, ap. 8, să semneze actele      Meșteșugărești AVÎNTUL - S.C.M. FILIAȘI, întrunită în data
notariale de cumpărare a terenului din Oradea, Str.          de 14.12.2007, în urma discuțiilor purtate, hotărăște:
Șelimbărului nr. 2, județul Bihor, nr. cadastral 4.848, în
                                     Art. 1. Aprobă acoperirea pierderilor înregistrate la data
suprafață de 1.314 m2 de la Consiliul Local Oradea.
                                   de 31.12.2007 din rezervele legale constituite de societate în
  (37/359.207)
                 *                  acest scop.
                                     Art. 2. Adunarea generală extraordinară împuternicește
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
        MULTI SERVICE - S.C.M.                pe dna președinte Dîrla Rodica să semneze în numele
         Craiova, județul Dolj                acesteia hotărârea adunării generale.

           ACT ADIȚIONAL Nr. 1                 Art. 3. Adunarea generală extraordinară împuternicește
                                   pe dra Bărbulescu Maria Magdalena, consilier juridic, pentru
  aprobat în adunarea generală din data de 28.11.2007
                                   a depune hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe
   privind modificarea actului constitutiv al Societății
 Cooperative Meșteșugărești MULTI SERVICE - S.C.M.,         lângă Tribunalul Dolj și a o publica în Monitorul Oficial al
 Craiova, adoptat în adunarea generală din 20.10.2005        României, Partea a VII-a.
  Art. 44 [1] din statutul parte integrantă a actului constitutiv    (39/359.498)
al Societății Cooperative Meșteșugărești MULTI SERVICE -
S.C.M., Craiova, înregistrată la Oficiul registrului comerțului             Societatea Cooperativă
cu nr. C16/30/2005, se modifică, după cum urmează:                     SOCOM UNIREA
  Art. 44 [1] Capitalul social subscris al Societății                Petroșani, județul Hunedoara
Cooperative Meșteșugărești MULTI SERVICE - S.C.M.,
                                          HOTĂRÂREA Nr. 2676/11.12.2007
Craiova, subscris de către membrii fondatori la constituire, se
reduce de la 38.190 lei la 33.625 lei prin retragerea unor        Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul
membri cooperatori din societate. Numărul membrilor          SOCOM UNIREA Societate Cooperativă, cu sediul în
cooperatori fondatori se reduce de la 90 la 80, ca urmare a
                                   Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, județul Hunedoara, cu
retragerii din societate a dnei Tunaru Anca cu un capital de
                                   număr de înmatriculare C20/31/2005, cod unic de
780 lei [78 p.s.], Boldici Fănel cu un capital de 350 lei [35
                                   înregistrare RO2135250, a hotărât radierea următoarelor
p.s.]; Udrica Angi cu un capital de 380 lei [38 p.s.]; Florea
                                   puncte de lucru: 13 - magazin situat în Petrila, cartier
Marcela cu un capital de 590 lei [59 p.s.]; Butoi Gheorghe cu
un capital de 790 lei [79 p.s.]; Mateescu Ionela = 100 lei [10    8 Martie, bl. 30 și 13 C - magazin din Hunedoara, bd. Corvin
p.s.]; Buse Contantin = 450 lei [45 p.s.]; Stoica Elena = 200     5/15, precum și diversificarea obiectului de activitate al
lei [20 p.s.]; Cacaliceanu St. = 530 lei [53 p.s.]; Marcu Maria    unității nr. 13B, situat în Petrila, Str. Republicii nr. 70, județul
= 370 [37 p.s.]; Șerban Mihai = 200 lei [20 p.s.]; Tănase       Hunedoara, cu următoarele coduri CAEN: 5530 -
Claudia = 200 lei [20 p.s.].                     restaurante; 5540 - baruri.
  Capitalul social vărsat la data de 31.10.2007 este de        Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și
33.550 lei, adică 3.355 părți sociale, repartizat pe membrii
                                   semnarea, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului
cooperatori conform anexei.
                                   Hunedoara se împuternicește dl Pap Daniel-Mihai,
  Prezentul act adițional este depus prin împuternicit Lungu
                                   administrator al acestei unități, care se legitimează cu C.I.
Constantin la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   seria HD nr. 092824 eliberată de Poliția Municipiului
Tribunalul Dolj în vederea publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a VII-a.                       Petroșani la data de 15.10.2001.

  (38/359.497)                              (40/359.644)
                 *                                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                     27

          Societatea Cooperativă                        Societatea Cooperativă de Consum
              HOREA                              FEDERALCOOP BAIA MARE
          Brad, județul Hunedoara                        Baia Mare, județul Maramureș

            HOTĂRÂREA Nr. 1                             HOTĂRÂREA Nr. 1

  Adunarea generală a HOREA Societate Cooperativă,                      din data de 14.06.2007
Brad, din 3.04.2007, în urma audierii materialelor prezentate,       Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
hotărăște:                               Societății Cooperative de Consum FEDERALCOOP BAIA
  - aprobă bilanțul încheiat la 31.12.2006;              MARE, cu sediul în Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 16,
                                    înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  - contul de profit și pierderi la 31.12.2006;            Tribunalul Maramureș cu nr. C24/2/2005, CIF RO 2200544,
 - aprobă eliberarea din funcția de contabil-șef a dnei        în ședința din 14.06.2007, convocată potrivit prevederilor
                                    art. 34 din Legea nr. 1/2005 și ale art. 12 din actul constitutiv,
Ehegartner Ileana;                           hotărăște:
  - aprobă alegerea în funcția de contabil-șef a dnei Iga         Art. 1. Aprobă raportul de activitate și de gestiune al
Adriana;                                consiliului de administrație privind activitatea economico-
                                    financiară pe anul 2006.
  - aprobă retragerea din cadrul consiliului de administrație
                                      Art. 2. Aprobă raportul comisiei de cenzori.
a dnei Ehegartner Ileana;                          Art. 3. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi
  - aprobă alegerea dnei Iga Adriana ca membru al           și repartizarea profitului pe anul 2006.
consiliului de administrație: Iga Adriana, membru, cetățenia        Art. 4. Aprobă vânzarea următoarelor active: Magazin
română, domiciliată în Brad, Str. 1 Iunie nr. 1, bl. B9, sc. 2, et.   Corni, Magazin Săliște, Magazin Laschia, Magazin și Bufet
                                    Rusor, Magazin și Bufet Ciocotis, Magazin Mixt Ieud,
2, ap. 19, act de identitate B.I. seria HD nr. 329215, cod       Magazin Alimentar Ieud, Cofetărie Ieud, Braserie
numeric personal 2651020200012;                     Dumbrăvița, Complex producție și prestări servicii Fărcașa,
  - aprobă retragerea din funcția de cenzor a dlui Marchiș       Magazin și Bufet Iadăra, Magazin și Bufet Tulghies, Magazin
                                    și Bufet Remeți pe Someș, Magazin Mocira, Magazin Bozinta
Ioan;                                  Mică, Supercoop Suciu de Sus, Magazin Câmpulung la Tisa,
  - aprobă alegerea în funcția de cenzor a dnei Aron Emilia:     Magazin Negreia, Magazin Tohat, Magazin Arieșu de Câmp,
Aron Emilia, cenzor, cetățenia română, domiciliată în Brad,       Magazin Rona de Jos, Magazin Bârgau, Magazin Satu Nou
                                    de Jos, teren Șomcuta Mare.
Str. Transilvaniei, bl. 3A, ap. 22, act de identitate B.I. seria
                                      Art. 5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe
D.S. nr. 643504, cod numeric personal 2460201200016.          anul 2007.
   (41/359.646)                              Art. 6. Aprobă primirea de noi membri cooperatori după
                 *                   cum urmează:


 Nr.
      Numele și prenumele    Cod numeric personal      Data și locul nașterii        Domiciliul       Cetățenia
 crt.

   1.  Pop Maria          2490527243670     27.05.1949, Iadara, MM        Băsești, 290, MM         română
   2.  Pop Claudia Marioara     2761114240058     14.11.1976, Baia Mare, MM       Baia Mare, MM,          română
                                                  str. P. Rareș 20/14
   3.  Lurcz Dorin         1660318243677     18.03.1966, Stremt, MM        Stremt nr. 119, MM        română
   4.  Mare Nadia Claudia      2770304240049     4.03.1977, Baia Mare, MM       Odesti nr. 250 MM        română
   5.  Pop Ioan Ovidiu       1681025243670     25.10.1968, Cehu Silvaniei, SJ    Băsești nr. 124, MM       română
   6.  Rus Claudiu         1730222243674     22.02.1973, Cehu Silvaniei, SJ    Baia Mare, MM,          română
                                                  str. V. Alecsandri nr. 74/A/32
   7.  Tamasan Nicoleta Mariana   2800813313856     13.08.1980, Cehu Silvaniei, SJ    Bicaz nr. 31, MM         română
   8.  Tamasan Ioan         1430401243679     1.04.1943, București         Bicaz nr. 47, MM         română
   9.  Bartos Eugenia        2570602241510     2.06.1957, Ulmeni, MM         Cop. Manaștur nr. 132, MM    română
   10. Bob Maria           2510815241512     15.08.1951, Cop. Manaștur, MM     Cop. Mănăștur nr. 75, MM     română
   11. Bob Augustin Marius      1730921241510     21.09.1973, Baia Mare, MM       Cop. Manaștur nr. 75 MM     română
   12. Cozmuta Octavian       1530818243105     18.08.1953, Cernesti, MM       Cernești nr. 310, MM       română
 28             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

Nr.
     Numele și prenumele   Cod numeric personal     Data și locul nașterii        Domiciliul      Cetățenia
crt.

  13. Cozmuta Florica      2570914243129      14.09.1957, Ardud, SM       Cernești nr. 310, MM      română
  14. Lazan Leontina      2581019243102      19.10.1958, Cernești, MM     Cernești nr. 142, MM      română
  15. Pop Angela        2650214241517      14.02.1965, Făurești, MM     Vad nr. 75, MM         română
  16. Simon Domnica       2500925241652      25.09.1950, Rohia, MN       Cop. Mănăștur, nr. 143/A, MM română
  17. Tamas Ioan Valer     1710322243102      22.03.1971, Cop Mănăștur, MM   Cop. Mănăștur, nr. 122, MM   română
  18. Tamas Nicoleta Mariana  2730815241511      15.08.1973, Cop Mănăștur, MM   Cop. Mănăștur, nr. 122, MM   română
  19. Velea Valer        1500608241518      8.06.1950, Vima Mică, MM     Cop. Mănăștur, nr. 132/B, MM română
  20. Velea Rozalia       2540524241527      24.05.1954, Vima Mică, MM     Cop. Mănăștur, nr. 132/B, MM română
  21. Ilban Maricuța      2480621244217      21.06.1948, Saliștea de Sus, MM  Dragomirești, nr. 571, MM    română
  22. Ofrim Maria        2571123244221      23.11.1957, Dragomirești, MM   Dragomirești, nr. 976, MM    română
  23. Cicioc Daniela      2741207244223      7.12.1974,            Dragomirești, nr. 1133, MM   română
                             Sighetu Marmației, MM
  24. Zubascu Ileana Maria   2750914244231      14.09.1975,            Dragomirești, nr. 591, MM    română
                             Sighetu Marmației, MM
  25. Zubascu Parfeni Ioan   1710804244211      4.08.1971, Dragomirești, MM    Dragomirești, nr. 613, MM    română
  26. Zubascu Maria       2490410244211      10.04.1949, Dragomireștii, MM   Dragomirești, nr. 591, MM    română
  27. Coroian Voichița     2491212242671      12.12.1949, Buzești, MM      Buzești, Str. Școlii nr. 30   română
  28. Giurge Maria       2510916243686      16.09.1951, Buzești, MM      Buzești, Str. Școlii nr. 38   română
  29. Cuceu Maria        2610522243674      22.05.1961, Fărcașa, MM      Tamaia,             română
                                              Str. Florilor nr. 11, MM
  30. Cuceu Viorel       1560228243672      28.02.1956, Fărcașa, MM      Tamaia,             română
                                              Str. Florilor, nr. 11, MM
  31. Mereut Ioan Gheorghe   1671122243678      22.11.1967, Fărcașa, MM      Fărcașa,            română
                                              Str. Independenței nr. 86, MM
  32. Mereut Adeluta Felicia   2671119243681      19.11.1967, Fărcașa, MM      Fărcașa,            română
                                              Str. Independenței nr. 86, MM
  33. Berinde Gheorghe     1640516241660      16.05.1964, Budești, MM      Budești, nr. 274, MM      română
  34. Sandor Doina       2620926240023      26.09.1962,            Ocna Șugatag,          română
                             Sighetu Marmației, MM       str. G. Enescu, nr. 47, MM
  35. Riscu Ana         2740310241649      10.03.1974, Budești, MM      Ocna Șugatag,          română
                                              str. N. Bălcescu nr. 1/B, MM
  36. Sandu Mihaela       2660614241640      14.06.1966, Budești, MM      Ocna Șugatag,          română
                                              str. Vulcan, nr. 2, MM
  37. Hotea Gheorghe      1500529241649      29.05.1950, Hoteni, MM      Hoteni, nr. 27, MM       română
  38. Berinde Maria       2720916241640      16.09.1972, Budești, MM      Budești, nr. 274, MM      română
  39. Czauner Amalia      2700529241643      29.05.1970, Ocna Șugatag, MM   Ocna Șugatag,          română
                                              Str. Unirii, bl. 1B/7, MM
  40. Lodar Viorica       2510324241631      24.03.1951, Ocna Șugatag, MM   Ocna Șugatag,          română
                                              str. M. Eminescu nr. 17, MM
  41. Kosztelnik Veronica    2570723241649      23.07.1957, Ocna Șugatag, MM   Ocna Șugatag, nr. 100, MM    română
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                 29

Nr.
     Numele și prenumele   Cod numeric personal     Data și locul nașterii       Domiciliul      Cetățenia
crt.

  42. Tiudic Dumitru      1530319244224      19.03.1953, Ruscova, MM     Repedea, nr. 66, MM      română
  43. Gorgan Maria       2591217244219      17.12.1959, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 853, MM      română
  44. Drozd Mihaela       2840528243821      28.05.1984, Vișeu de Sus, MM   Ruscova, nr. 853, MM      română
  45. Tiudic Ileana       2570213244210      13.02.1957, Ruscova, MM     Repedea, nr. 66, MM      română
  46. Taut Daniela        2760619244232     19.06.1976, Ruscova, MM     Repedea, nr. 66, MM       română
  47. Buzdugan Ioan Pavel     1561103242534     3.11.1956, Coas, MM       Remetea Chioarului,       română
                                             nr. 154, MM
  48. Buzdugan Ioan Alexandru   1810729245042     29.07.1981, Baia Mare, MM    Remetea Chioarului,       română
                                             nr. 176/A, MM
  49. Fonai Floare        2511006240034     6.10.1951, Fersig, MM      Remetea Chioarului,       română
                                             nr. 132, MM
  50. Tudic Maria         2611209244228     9.12.1961, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 1119, MM      română
  51. Pop Nastaca         2521019244236     19.10.1952,           Ruscova, nr. 1231, MM      română
                             Sighetu Marmației, MM
  52. Pop Vasile         1540524244248     24.05.1954, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 1231, MM      română
  53. Cucicea Ioana        2550508244231     8.05.1955, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 764, MM      română
  54. Pop Maria          2780507244226     7.05.1978, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 364/C, MM     română
  55. Sauca Irina         270092944221     29.09.1970, Ruscova, MM     Ruscova, nr. 60, MM       română
  56. Bretan Florin Ioan     1821101245039     1.11.1982, Baia Mare, MM    Voas, nr. 294, MM        română
  57. Bretan Livia        2580727242535     27.07.1958, Dealu Corbului, MM Coas, nr. 294, MM        română
  58. Daraban Aristina Aurica   2581217242540     17.12.1958, Baia Mare, mm    Coas, nr. 410, MM        română
  59. Voievod Sabina       2570326242531     26.03.1957, Coas, MM      Coas, nr. 223, MM        română
  60. Cimpean Ana         2480721242540     21.07.1948, Coruia, MM     Coruia, nr. 204, MM       română
  61. Cimpean Ștefan       1441128242552     28.11.1944, Coruia, MM     Coruia, nr. 204, MM       română
  62. Trif Nadia Ana       2711117240048     17.11.1974, Baia Mare, MM    Săcălășeni, nr. 18, MM     română
  63. Manu Florentina Camelia   2720328242537     28.03.1972, Baia Mare, MM    Săcălășeni, nr. 70, MM     română
  64. Konrad Susana Magdalena 2670404242533       4.04.1967, Baia Mare, MM    Catalina, nr. 56, MM      română
  65. Incze Daniela Florica    2590912240013     12.09.1959, Pomi, SM      Coltau, nr. 69, MM       română
  66. Incze Zoltan        1570729242549     29.07.1957, Săcălășeni, MM   Coltau, nr. 69, MM       română
  67. Tar Ecateirna        2680821242551     21.07.1968, Săcălășeni, MM   Coltau, nr. 2, MM        română
  68. Bizau Florica        2490418243674     18.04.1949, Tohat, MM      Tohat, nr. 15, MM        română
  69. Borlan Gheorghe       1480218243677     18.02.1948, Birsau de Sus, SM  Girdani, nr. 490, MM      română
  70. Borlan Doina        2520620243674     20.06.1952, Girdani, MM     Girdani, nr. 490, MM      română
  71. Tataran Gheorghe      1590503243681     3.05.1959, Girdani, MM     Girdani, nr. 355, MM      română
  72. Tataran Dina        2641130243675     30.11.1964, Asuaju de Sus, MM Girdani, nr. 355, MM       română
  73. Pop Grigore Flavian     1620210240024     10.02.1962, Fărcașa, MM     Girdani, nr. 41, MM       română
  74. Pop Violeta         2670816243671     16.08.1967, Salsig, MM     Girdani nr. 41, MM       română
  75. Fage Teofil         1500406245416     6.04.1950, Seini, MM      Seini, str. Crișan nr. 22, MM  română
 30             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

Nr.
      Numele și prenumele  Cod numeric personal     Data și locul nașterii        Domiciliul       Cetățenia
crt.

  76. Morariu Ana        2490702245423     2.07.1949, Seini, MM       Seini, str. Horea nr. 31, MM   română
  77. Siegel Anna        2551207245415     7.12.1955, Orașu Nou, MM     Seini, Str. Cetății nr. 24, MM  română
  78. Vezentan Floare      2471123245421     23.11.1947, Seini, MM      Seini, Str. Tineretului nr. 12, MM română
  79. Tamiian Mihai       1500301245419     1.03.1950, Seini, MM       Seini, str. Someș nr. 13, MM   română
  80. Szeiber Ioan        1510119245425     19.01.1951, Seini, MM      Seini,              română
                                             Str. 22 Decembrie nr. 54, MM
  81. Kato Marta         2620714245411     14.07.1962, Seini, MM      Seini, Str. Cetății nr. 18, MM  română
  82. Kato Attila        1570729240061     29.07.1957, Baia Mare, MM    Seini, Str. Cetății nr. 18, MM  română
  83. Morariu Gheorghe      1490410245420     10.04.1949, Roșiori, SM     Seini, str. Horea nr. 29, MM   română
  84. Balan Petru        1400520245418     20.05.1940, Seini, MM      Seini, str. Cuza Vodă nr. 81, MM română
  85. Balan Florica       2470306245415     6.03.1947, Seini, MM       Seini, str. Seinel nr. 1, MM   română
  86. Pop Ana           2561106240020    6.11.1956, Suciu de Jos, MM   Baia Mare,            română
                                             Str. Motorului nr. 5A/43, MM
  87. Filip Viorica        2600125243119    25.01.1960, Suciu de Sus, MM   Suciu de Sus, nr. 122, MM     română
  88. Bozga Veronica        2610711243104    11.07.1961, Suciu de Sus, MM   Larga nr. 138, MM         română
  89. Bizo Mariuța         2551104243110    4.11.1955, Suciu de Sus, MM   Suciu de Sus nr. 91A, MM     română
  90. Bude Ana           2550406243108    6.04.1955, Suciu de Sus, MM   Târgu Lăpuș,           română
                                             str. V. Alecsandri nr. 1/74, MM
  91. Butean Ionița        2571019243104    19.10.1957, Suciu de Sus, MM   Suciu de Sus nr. 333, MM     română
  92. Cosma Camelia Cornelia    2660614243118    14.06.1966, Târgu Lăpuș, MM   Suciu de Sus nr. 803, MM     română
  93. Nechita Rozalia       2640501243114    1.05.1964, Suciu de Jos, MM   Suciu de Jos nr. 328, MM     română
  94. Nechita Onișor        1620211243110    11.02.1962, Suciu de Sus, MM   Suciu de Jos nr. 328, MM     română
  95. Chindris Mariana       2691219243104    19.12.1969, Suciu de Sus, MM   Suciu de Sus nr. 163, MM     română
  96. Mihalca Claudia Georgeta   2610730243671    30.07.1961, Cehu Silvaniei, SJ  Baia Mare,            română
                                             Str. Olteniei nr. 1/34, MM
  97. Gainaru Lia         2690629243699    29.06.1969, Salsig, MM      Ulmeni,              română
                                             str. M. Eminescu nr. 12 MM
  98. Oros Vasile                    1520317243675, 17.03.1952,    Ulmeni,              română
                             Someș Uileac, MM         str. Avram Iancu nr. 15, MM
  99. Covaciu Ileana        2530621243675    21.06.1953, Ulmeni, MM      Ulmeni, Str. Unirii nr. 28, MM  română
 100. Sigheti Ileana        2590213240068    13.02.1959, Ocna Șugatag, MM Baia Mare,              română
                                             Str. Macului nr. 8/19, MM
 101. Vanta Valeria         2480529242537    29.05.1948, Lucăcești, MM    Mireșu Mare nr. 311, MM      română
 102. Mateșan Dina         2561001243686    1.10.1956, Arinis, MM      Arinis nr. 237, MM        română
 103. Tuns Valentin         1500608243108    8.06.1950, Târgu Lăpuș,     Târgu Lăpuș,           română
                             Maramureș            str. Gh. Doja nr. 9, Maramureș
 104. Oniga Ioan          1560214243107    14.02.1956, Suciu de Jos,    Târgu Lăpuș,           română
                             Maramureș            str. Doina nr. 5/25, Maramureș
 105. Molnar Bela          1620205243108    5.02.1962, Damacuseni,      Damacuseni nr. 61, Maramureș română
                             Maramureș
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008                  31

Nr.
     Numele și prenumele   Cod numeric personal     Data și locul nașterii        Domiciliul      Cetățenia
crt.

 106. Maris Floare         2530610240065    10.06.1953, Ilba, Maramureș   Baia Mare,            română
                                             str. 13 Decembrie nr. 9/A,
                                             Maramureș
 107. Dragomir Cristina Valeria   2530107241513    7.01.1953, Cop. Mănăștur,    Copalnic nr. 88, Maramureș    română
                             Maramureș
 108. Vendlinger Ecaterina Terezia 2570531240092     31.05.1957, Satu Mare,     Baia Mare            română
                             Maramureș            bd. Traian nr. 2/16, Maramureș
 109. Udroiu Livia Monica      2550321240069    21.03.1955, Șomcuta Mare,    Mocira nr. 1/B, Maramureș    română
                             Maramureș
 110. Orha Maria          2590510240079    10.05.1959, Baia Mare,     Baia Mare            română
                             Maramureș            aleea Mărăști nr. 6/17, MM
 111. Dragomir Florin Gheorghe   1720403241516    3.04.1972, Cop. Mănăștur,    Copalnic nr. 88, Maramureș    română
                             Maramureș
 112. Hotea Mirela Ramona      2701122240024    22.11.1970, Baia Mare,     Baia Mare,            română
                             Maramureș            str. Brândușilor nr. 25, MM
 113. Tepei Gheorghe        1670526241644    26.05.1967, Ocna Șugatag,    Baia Mare,            română
                             Maramureș            str. Oituz nr. 2C/22, MM
 114. Farcaș Ioan         1501217240021     17.12.1950,           Baia Mare,            română
                             Remetea Chioarului       str. 22 Decembrie nr. 34/3,
                                             Maramureș
 115. Hojda Vasile        1610203244229     3.02.1961, Borșa, Maramureș   Moisei nr. 609/A, Maramureș   română
 116. Bonatiu Doina        2521013245426     13.10.1952, Cicârlău, Maramureș Cicârlău nr. 603, Maramureș   română
 117. Dragomir Ioan        1470621245411     21.06.1947, Cicârlău, Maramureș Cicârlău nr. 555, Maramureș   română
 118. Pop Olimpia         2630329245414     29.03.1963, Baia Mare,     Cicârlău nr. 741/5, Maramureș  română
                             Maramureș
 119. Buda Maria         2600909245429     9.09.1960, Ungureni,      Cicârlău nr. 560, Maramureș   română
                             Maramureș
 120. Coman Tatiana Dorina    2630818240052     18.08.1963, Baia Mare,     Baia Mare, str. Gh. Șincai    română
                             Maramureș            nr. 33/10, Maramureș
 121. Coman Vlad Vasile      1870725245075     25.07.1987, Baia Mare,     Baia Mare, str. Gh. Șincai    română
                             Maramureș            nr. 33/10, Maramureș
 122. Ruha Vasile         1520203245417     3.02.1953, Seini, Maramureș   Seini, str. Boci nr. 12,     română
                                             Maramureș
 123. Stef Florea         1540705241639     5.07.1954, Rozavlea,      Sighetu Marmației,        română
                             Maramureș            str. Independenței nr. 6/46
 124. Avram Rodica        2590321240010     21.03.1959, Valea Chioarului,  Baia Mare, Bd. Decebal      română
                             Maramureș            nr. 4/47, Maramureș
 125. Pop Ioana          2760308244217     8.03.1976, Ieud, Maramureș   Ieud nr. 28, Maramureș      română
 126. Dunca Ioana         2620512244222     12.05.1962, Dragomirești,    Dragomirești nr. 6, Maramureș  română
                             Maramureș
 127. Ples Irina         2630407244217     7.04.1963, Ieud, Maramureș   Ieud nr. 741, Maramureș     română
 Art. 7. Anexa nr. 1 la actul constitutiv se modifică în mod corespunzător.
  (42/359.648)
  32               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 1/15.I.2008

       Societatea Cooperativă de Consum                   Tribunalul Maramureș cu nr. C24/2/2005, CIF RO 2200544,
         FEDERALCOOP BAIA MARE                       în ședința din 14.06.2007, convocată potrivit prevederilor art.
        Baia Mare, județul Maramureș
                                          34 din Legea nr. 1/2005 și ale art. 12 din actul constitutiv,
             HOTĂRÂREA Nr. 2                      hotărăște:
                                            Art. 1. Aprobă majorarea valorii nominale a unei părți
            din data de 14.06.2007                   sociale de la 100 lei la 200 lei.
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori              Art. 2. Stabilește termenul limită de completare de către
ai Societății Cooperative de Consum FEDERALCOOP BAIA                membri cooperatori a părților sociale deținute la nivelul
MARE, cu sediul în Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 16,               prevăzut la art. 1 data de 15.08.2007.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă               (43/359.649)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                  &JUYDGY|203600]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 1/15.I.2008 conține 32 pagini.        Prețul: 14,40 lei         ISSN 1841—2718

								
To top