Docstoc

251

Document Sample
251 Powered By Docstoc
					                                PARTEA A II-A
Anul X Ñ Nr. 251                                                         Vineri, 24 decembrie 1999
                          DEZBATERI PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
           ªEDINÞE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR ªI SENATULUI
                  SESIUNEA A II-A ORDINARÃ Ñ DECEMBRIE 1999
                  ªedinþa din ziua de 15 decembrie 1999
                                 (STENOGRAMA)

                                    SUMAR

        Nr.                                                           Pagina

        1.   Aprobarea ordinii de zi ............................................................................         2
        2.   Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru apãrare, ordine
            publicã ºi siguranþã naþionalã ºi dezbaterea ºi adoptarea proiectului
            de Hotãrâre privind trecerea pe teritoriul României a unui tren militar
            ce transportã efective, armament, muniþii, tehnicã ºi diverse materiale
            de la contingentul Armatei Republicii Italia Ñ KFOR din Kosovo,
            Republica Federalã Iugoslavia .................................................................           2Ð3
        3.   Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru apãrare, ordine
            publicã ºi siguranþã naþionalã ºi dezbaterea ºi adoptarea proiectului
            de Hotãrâre a Parlamentului României privind trecerea pe teritoriul
            României a unui tren militar ce transportã efective, tehnicã ºi contai-
            nere cu muniþie ºi diverse materiale pentru contingentul Armatei
            Regatului Þãrilor de Jos Ñ KFOR din Kosovo, Republica Federalã
            Iugoslavia...................................................................................................     3
        4.   Prezentarea raportului comun al Comisiilor pentru apãrare, ordine
            publicã ºi siguranþã naþionalã ºi dezbaterea ºi adoptarea proiectului
            de Hotãrâre privind trecerea pe teritoriul României a unui tren militar
            ce transportã efective, armament, muniþie, tehnicã ºi containere cu
            diverse materiale de la contingentul Armatei Regatului Þãrilor de Jos
            Ñ KFOR din Kosovo, Republica Federalã Iugoslavia ..........................                     3Ð4
        5.   Adoptarea textului rãmas în divergenþã la proiectul Legii concediului
            paternal......................................................................................................    4

                      ORDINEA DE ZI ªI PROGRAMUL DE LUCRU
             pentru ºedinþa comunã din ziua de miercuri, 15 decembrie 1999

        I.   Ordinea de zi

        1.   Solicitarea Preºedintelui României privind trecerea, în perioada
            20Ñ23 decembrie 1999, a unui tren militar, care transportã materiale
            de la contigentul italian KFOR.
            Raportul comun al comisiilor de resort ale celor douã Camere ale
            Parlamentului ºi proiectul de Hotãrâre a Parlamentului.
  2           MONITORUL     OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a,   Nr. 251

          2.  Solicitarea Preºedintelui României privind trecerea, în perioada
             18Ñ22 decembrie 1999, a unui tren militar olandez, care transportã
             materiale pentru contigentul olandez KFOR.
             Raportul comun al comisiilor de resort ale celor douã Camere ale
             Parlamentului ºi proiectul de Hotãrâre a Parlamentului.
          3.  Solicitarea Preºedintelui României privind trecerea în perioada
             11Ñ18 ianuarie 2000, a unui tren militar olandez, care transportã
             materiale de la contigentul olandez KFOR.
             Raportul comun al comisiilor de resort ale celor douã Camere ale
             Parlamentului ºi proiectul de hotãrâre a Parlamentului.
          4.  Textul rãmas în divergenþã la proiectul Legii concediului paternal.
          I. Programul de lucru
          Ñ ora 14,15       Ñ ªedinþa comunã a Birourilor permanente ale celor
                       douã Camere ale Parlamentului
          Ñ ora 14,30       ªEDINÞA COMUNÃ A CAMEREI DEPUTAÞILOR ªI
                      SENATULUI
                      Ñ Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea
                       de zi
  ªedinþa a început la ora 15,15.                Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
  Lucrãrile au fost conduse de domnul Ulm Nicolae        Abþineri? 9 abþineri.
Spineanu, vicepreºedinte al Senatului, asistat de domnii     S-a adoptat ordinea de zi.
Alexandru Ioan Mortun, secretar al Senatului, ºi Vasile
Miclãuº, secretar al Camerei Deputaþilor.             Domnul PetreÞurlea (din salã):
  Din prezidiu a fãcut parte domnul Andrei-Ioan Chiliman,    Câþi au fost pentru?
vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor.
                                  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
                                  V-aº propune sã intrãm în ordinea de zi. Este vorba
  Domnilor colegi,                      de primul punct de pe ordinea de zi: Solicitarea Preºedin-
  Vã rog sã vã ocupaþi locurile în salã.           telui României privind trecerea, în perioada 20Ñ23 decem-
  Pot sã vã spun cã, dintr-un total de 486 de colegi     brie 1999, a unui tren militar italian care transportã
parlamentari, ºi-au înregistrat prezenþa 344 ºi sunt      materiale de la contingentul italian KFOR.
absenþi 142. Putem trage concluzia, din înregistrarea pre-     Comisiile, vã rog! Vã poftesc sã ne prezentaþi punctul
zenþei, dacã putem sã deschidem aceastã ºedinþã.        dumneavoastrã de vedere, raportul ºi propunerea de
  Îi rog pe domnii secretari de ºedinþã sã ne acompani-    hotãrâre.
eze la prezidiu! Vã rog, de la Camerã sã vinã cineva! Vã
mulþumesc. (Domnii secretari de ºedinþã îºi ocupã locurile.)    Domnul Mihail Nicã:
  Cred cã aþi primit ordinea de zi. Avem 4 puncte pe       ”Raport comun privind solicitarea Preºedintelui
ordinea de zi.                         României adresatã celor douã Camere ale Parlamentului
  Dacã sunt comentarii cu privire la ordinea de zi?      pentru a aproba trecerea pe teritoriul României a unui
                                tren militar italian ce transportã efective, armament,
  Voci din salã:                       muniþie, tehnicã ºi diverse materiale de la Contingentul
  Nu se aude!                         Armatei Republicii Italia Ð KFOR din Kosovo. Comisiile
                                pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ale
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:                Camerei Deputaþilor ºi Senatului au fost sesizate de cãtre
  Dacã o sã fie puþinã atenþie ºi liniºte, se va auzi! Eu   Birourile permanente prin adresele nr. SP 36 ºi, respec-
încerc sã vorbesc cât pot de tare.               tiv, BP/1.369 din 13 decembrie 1999, pentru a analiza ºi
  Dacã sunt comentarii cu privire la ordinea de zi? Vã    aviza solicitarea Preºedintelui României adresatã celor
rog!                              douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trece-
                                rea pe teritoriul României a unui tren militar italian ce
  Domnul Petre Þurlea:                    transportã efective, armament, muniþie, tehnicã ºi diverse
                                materiale de la contingentul Armatei Republicii Italia Ð
  Domnule preºedinte,                    KFOR din Kosovo.
  Doamnelor ºi domnilor colegi,                 Din scrisoarea Preºedintelui României rezultã cã:
  Pe ordinea de zi, domnule preºedinte, primele 3      eºalonul militar va fi format din 31 vagoane, ce trans-
puncte se referã la solicitarea domnului Preºedinte al     portã 36 de militari, cu armamentul ºi muniþia aferentã,
României în legãturã cu trecerea unor trenuri militare     tehnicã ºi diverse materiale. Trenul va trece pe teritoriul
peste teritoriul României.                   României în perioada 20Ñ23 decembrie 1999, va intra în
  Vã întreb, domnule preºedinte, ºi pe dumneavoastrã,    þarã prin staþia de cale feratã Giurgiu Nord ºi va ieºi prin
domnilor colegi, dacã trecerea unui tren militar pe terito-  staþia de cale feratã Curtici. Ministerul Apãrãrii Naþionale
riul României este mai importantã decât schimbarea       va asigura paza ºi însoþirea trenului pe timpul trecerii pe
Guvernului României! (Rumoare, vociferãri, proteste ale par-  teritoriul României ºi va coordona aceastã activitate prin
lamentarilor din Majoritate.) ªi, atunci, ne întrunim pentru  organele de specialitate, împreunã cu Ministerul
un tren sau trebuie sã ne întrunim pentru schimbarea      Transporturilor.
aceasta, a Guvernului României?                  Comisiile pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:                naþionalã, întrunite în ºedinþã în ziua de 15 decembrie
                                1999, au analizat solicitarea Preºedintelui României ºi au
  Domnilor colegi, revin în a vã solicita votul privind    constatat cã aceasta respectã dispoziþiile constituþionale
ordinea de zi.                         ºi, ca urmare, au hotãrât, cu majoritate de voturi pentru,
  Cine este pentru? Mulþumesc, marea majoritate.       sã o supunã spre dezbatere ºi adoptare plenului
             MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a,     Nr. 251             3

Parlamentului, întocmind în acest scop proiectul de       diverse materiale ºi 4 containere cu 10.730 kg muniþie,
hotãrâre care v-a fost difuzat.Ò                diferite calibre. Transportul va fi însoþit de 10 militari, fãrã
  Vã mulþumesc.                        armament ºi muniþie. Trenul va trece pe teritoriul
                                României în perioada 18Ñ22 decembrie 1999, va intra în
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:                 þarã prin staþia Curtici ºi va ieºi prin staþia Giurgiu Nord.
  Vã mulþumesc, domnule coleg.                 Ministerul Apãrãrii Naþionale va asigura paza ºi însoþirea
  Dacã sunt comentarii, în general? Nu sunt.          trenului pe timpul trecerii pe teritoriul României ºi va
  Solicit votul dumneavoastrã pentru titlul hotãrârii.     coordona aceastã activitate prin organe de specialitate,
  Voturi pentru? Mulþumesc.                  împreunã cu Ministerul Transporturilor.
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.               Comisiile pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
  Abþineri? 10 abþineri.                    naþionalã, întrunite în ºedinþa din 15 decembrie 1999, au
  Cu majoritatea voturilor, s-a adoptat titlul hotãrârii.   analizat solicitarea Preºedintelui României ºi au constatat
Mulþumesc.                           cã aceasta respectã prevederile constituþionale ºi, ca
  Paragrafele 1 ºi 2 din textul hotãrârii. Vã rog, voturile!  urmare, au hotãrât, cu majoritate de voturi, sã o supunã
  Cine este pentru? Mulþumesc.                 spre dezbatere ºi adoptare plenului Parlamentului, întoc-
  Voturi împotrivã? Abþineri?                 mind în acest scop proiectul de hotãrâre alãturat.Ò
  Cu un vot împotrivã ºi 10 abþineri, majoritatea voturilor    Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
pentru, s-a adoptat.                        Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
  Art. 1. Voturi pentru? Mulþumesc.
  Voturi împotrivã? Nici un vot împotrivã.            Discuþii generale sunt? Sau dacã sunt comentarii, din-
  Abþineri? 12 abþineri.                    colo de raport. Înþeleg cã nu sunt.
  Mulþumesc, s-a adoptat.                     Vã rog, voturile dumneavoastrã pentru titlul hotãrârii.
  Art. 2. Voturi pentru? Majoritatea voturilor.          Cine este pentru?
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.               Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
  Abþineri? 12 abþineri.                     Abþineri? 10 abþineri.
  S-a adoptat cu majoritatea voturilor.              S-a adoptat titlul hotãrârii.
  Vã rog, votul dumneavoastrã pe hotãrâre, în ansam-       La paragrafele 1 ºi 2, dacã sunt observaþii? Nu sunt.
blu.                              Vã rog, votul dumneavoastrã!
  Voturi pentru? Marea majoritate.                Cine este pentru? Mulþumesc.
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.               Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
  Abþineri? 12 abþineri.                     Abþineri? O abþinere.
  Cu majoritatea voturilor pentru, s-a adoptat hotãrârea     S-a adoptat.
în ansamblu. Vã mulþumesc.                     Art. 1. Nu sunt comentarii.
  V-aº ruga sã fie liniºte în salã.                Cine este pentru? Mulþumesc, marea majoritate.
  Vã propun sã trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi:       Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
Solicitarea domnului Preºedinte al României privind trece-     Abþineri? 10 abþineri.
rea în perioada 18Ñ22 decembrie 1999 a unui tren mili-       S-a adoptat, cu un vot împotrivã ºi 10 abþineri.
tar olandez care transportã materiale pentru contingentul     Art. 2. Voturi pentru? Mulþumesc.
olandez KFOR.                           Voturi împotrivã? Nici un vot împotrivã.
  Comisiile de apãrare, vã rog sã prezentaþi raportul       Abþineri? 10 abþineri.
dumneavoastrã.                           S-a adoptat ºi art. 2.
                                  Vã rog, votul dumneavoastrã pe hotãrârea în ansam-
  Domnul Cornel Boiangiu:                   blu.
                                  Cine este pentru? Evident, marea majoritate.
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Domnilor preºedinþi,                      Domnul PetreÞurlea (din salã):
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
  Voi da citire raportului comun.                Câte voturi au fost pentru, domnule preºedinte?
  ”Raport comun privind solicitarea Preºedintelui        Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
României adresatã Parlamentului pentru a aproba trece-
rea pe teritoriul României a unui tren militar olandez ce     Au fost 258 voturi pentru.
transportã efective, tehnicã ºi containere cu muniþii ºi      Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
diverse materiale pentru contingentul Armatei Regatului      Abþineri? 10 abþineri.
Þãrilor de Jos Ð KFOR din Kosovo, Republica Federalã        Cu marea majoritate, adoptat.
Iugoslavia.                            Domnul Petre Þurlea (din salã):
  Comisiile pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului au fost       Procedurã, domnule preºedinte!
sesizate de cãtre Birourile permanente prin adresele        Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
nr. SP 34 ºi, respectiv, BP/1357 din 9 decembrie 1999,
pentru a analiza ºi aviza solicitarea Preºedintelui        Vã propun sã facem ºi al treilea punct ºi vã dau
României adresatã celor douã Camere ale Parlamentului,     cuvântul dupã aceea.
pentru a aproba trecerea pe teritoriul României a unui       Vã rog, Comisia de apãrare, raportul dumneavoastrã
tren militar olandez ce transportã efective, tehnicã ºi con-  cu privire la al treilea punct.
tainere cu muniþii ºi diverse materiale pentru contingentul
Armatei Regatului Þãrilor de Jos Ð KFOR din Kosovo,        Domnul Cornel Boiangiu:
Republica Federalã Iugoslavia.                   ”Raport comun privind solicitarea Preºedintelui
  Din scrisoarea Preºedintelui României rezultã: eºalonul   României adresatã Parlamentului pentru a aproba trece-
militar va fi compus din 26 vagoane, ce transportã 20 de    rea pe teritoriul României a unui tren militar olandez ce
autovehicule, 12 maºini blindate cu ºenile pentru trans-    transportã efective, armament, muniþie, tehnicã ºi contai-
port persoane, 3 autoturisme de teren, un autocamion, un    nere cu diverse materiale de la contingentul Armatei
trailer, un autocamion cu trailer, un concasor pe roþi ºi    Regatului Þãrilor de Jos Ð KFOR din Kosovo. Comisiile
un tractor de evacuare pe ºenile, 44 de containere cu      pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ale
  4              MONITORUL      OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a,     Nr. 251

Camerei Deputaþilor ºi Senatului au fost sesizate de cãtre            Art. 2. Voturi pentru? Mulþumesc.
Birourile permanente prin adresele nr. SP 35 ºi, respec-             Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
tiv, BP/1368 din 13 decembrie 1999, pentru a analiza ºi
aviza solicitarea Preºedintelui României adresatã celor              Abþineri? 10 abþineri.
douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trece-               Este adoptat ºi art. 2.
rea pe teritoriul României a unui tren militar olandez ce             Vã rog, votul dumneavoastrã pe hotãrâre, în ansam-
transportã efective, armament, muniþie, tehnicã ºi contai-           blu.
nere cu diverse materiale de la contingentul Armatei
Regatului Þãrilor de Jos Ð KFOR din Kosovo.                    Cine este pentru? Mulþumesc.
  Din scrisoarea Preºedintelui României rezultã: eºalonul            Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
militar va fi format din 21 vagoane, ce transportã 22 de             Abþineri? 10 abþineri.
autovehicule, 4 autoturisme de teren, un autocamion cu
trailer, un tractor de evacuare pe ºenile ºi 38 de contai-            S-a adoptat, cu majoritatea voturilor. Vã mulþumesc.
nere cu diverse materiale. Transportul va fi însoþit de 10            Vã ascult, domnule deputat Þurlea!
militari fãrã armament ºi muniþie. Trenul va trece pe teri-
toriul României în perioada 11Ñ18 ianuarie 2000, va                Domnul Petre Þurlea:
intra în þarã prin staþia de cale feratã Giurgiu Nord ºi va
ieºi prin staþia de cale feratã Curtici. Ministerul Apãrãrii            Doamnelor ºi domnilor colegi,
Naþionale va asigura paza ºi însoþirea trenului pe timpul             Conform Regulamentelor Parlamentului României, cele
trecerii pe teritoriul României ºi va coordona aceastã acti-          douã Camere lucreazã în condiþiile în care existã majori-
vitate prin organele de specialitate, împreunã cu               tatea parlamentarilor Ð 243. Am numãrat, în salã suntem
Ministerul Transporturilor.                          în acest moment 147 de parlamentari. Constat, domnule
  Comisiile pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã           preºedinte, pentru a se consemna în stenogramã, cã
naþionalã, întrunite în ºedinþa din ziua de 15 decembrie            aceasta este o nouã ilegalitate a actualei Puteri,
1999, au analizat solicitarea Preºedintelui României ºi au           adãugatã la multiplele pe care le-a fãcut pânã acum!
constatat cã aceasta respectã dispoziþiile constituþionale
ºi, ca urmare, au hotãrât, cu majoritate de voturi pentru,             De aceea, electoratul o sã vã sancþioneze cu brio, la
sã o supunã spre dezbatere ºi adoptare plenului                anul! (Vociferãri, proteste ale deputaþilor din Majoritate.)
Parlamentului, întocmind în acest scop proiectul de
hotãrâre alãturat.Ò                                Domnul Ulm Nicolae Spineanu:
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.                       Mulþumesc. Am anunþat prezenþa înscrisã, am fãcut
  Domnul Victor Fuior (din salã):                       apel sã vinã parlamentarii în salã, mã scuzaþi, domnule
                                        deputat, avem cvorumul de lucru!
  Ai citit pct. 3 în loc de pct. 2!
                                          Vã propun sã trecem la pct. 4 din ordinea de zi: tex-
  Domnul Cornel Boiangiu:                           tul rãmas în divergenþã din proiectul Legii concediului
  Nu, e bine!                                 paternal.
                                          Este vorba de un text propus de comisia de mediere,
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:                        adoptat ºi de Senat. Comisia de mediere ne-a propus un
  Mulþumesc, domnule senator. Vã rog, nu mai pole-              text, care a fost adoptat, la rândul sãu, de cãtre Senat:
mizaþi cu sala!                                este vorba de art. 2 alin. 3.
  Dacã sunt discuþii generale? Constat cã nu.                   Vã supun votului formula propusã de comisia de
  Supun votului dumneavoastrã titlul hotãrârii.                mediere ºi adoptatã de Senat. Vã rog, votul dumnea-
  Voturi pentru, vã rog?                           voastrã pentru textul propus de comisia de mediere.
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
                                          Cine este pentru? Marea majoritate a voturilor.
  Abþineri? 10 abþineri.
  Cu marea majoritate a voturilor, s-a adoptat.                  Împotrivã? Un vot împotrivã.
  Cu privire la paragrafele 1 ºi 2 din textul de hotãrâre,            Abþineri? 12 abþineri
dacã sunt observaþii sau precizãri noi? Nu sunt. Vã rog,              Cu majoritatea voturilor, s-a adoptat textul propus de
votul dumneavoastrã.                              comisia de mediere ºi adoptat de Senat.
  Cine este pentru?
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.                       Domnilor colegi,
  Abþineri? 10 abþineri.                             Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi de astãzi. Vã
  Cu majoritatea voturilor, s-a adoptat.                   mulþumesc foarte mult, continuãm mâine.
  Art. 1. Cine este pentru? Mulþumesc.                      Vã mulþumesc ºi pentru îngãduinþa dumneavoastrã.
  Voturi împotrivã? Un vot împotrivã.
  Abþineri? 10 abþineri.
  Cu majoritatea de voturilor, s-a adoptat.                   ªedinþa s-a încheiat la ora 15,35.


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 64690427282 Banca Comercialã Românã Ñ S.A., sectorul 5.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                 Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 251/1999 conþine 4 pagini.               Preþul 980 lei  ISSN  1220Ð4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:7/20/2010
language:Romanian
pages:4