10C

Document Sample
10C Powered By Docstoc
					                               PARTEA A II-A
Anul VI Ñ Nr. 10/C            SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR                                 Marþi, 30 martie 1999
                        CAMEREI DEPUTAÞILOR


     SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAÞILOR
                        Perioada 22.03. Ñ 25.03.1999
                                   SUMAR
        N r.                                                           Pagina
         1.  Comisia pentru politicã economicã, reformã ºi privatizare....................                    1Ð2
         2.  Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci...................................................              2Ð3
         3.  Comisia pentru industrii ºi servicii ..........................................................           3Ð4
         4.  Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
            specifice.....................................................................................................     4
         5.  Comisia pentru drepturile omului, culte ºi problemele minoritãþilor
            naþionale ....................................................................................................    4Ð5
         6.  Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echili-
            bru ecologic...............................................................................................      6
         7.  Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã ............................................                6Ð7
         8.  Comisia pentru sãnãtate ºi familie..........................................................             7Ð8
         9.  Comisia pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport ...............................                 8Ð9
        10.  Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã ..............                       9
        11.  Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi..............................................             9Ð10
        12.  Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ............                     10Ð11
        13.  Comisia pentru politicã externã ...............................................................            11
        14.  Comisia parlamentarã pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990 .......                       11
        15.  Comisia pentru Regulament.....................................................................           11Ð12


  1. Comisia pentru politicã economicã,                       2. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului
      reformã ºi privatizare                        de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul
                                        României ºi Guver nul Statului Israel pentru
 Comisia pentru politicã economicã, reformã ºi
privatizare ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de                promovarea ºi protejarea reciprocã a investiþiilor,
24 martie 1999, având la ordinea de zi urmãtoarele:               semnat la Ierusalim, la 3 august 1999.
 1. Informare asupra problematicii cu care se                    3. Dezbaterea spre avizare simplã a proiectului de
confruntã Direcþia Generalã a Vãmilor Ñ raportor:                Lege privind înfiinþarea ºi organizarea Agenþiei
Nini Sãpunaru, director general.                        Naþionale a Fermelor Agricole.
 2          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

  4. Alte probleme curente ale activitãþii comisiei.    La punctul 2 al ordinii de zi a participat ca invitat
  La primul punct al ordinii de zi, directorul general  pentru susþinerea proiectului de Lege privind
al Direcþiei Generale a Vãmilor, domnul Nini        ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi
Sãpunaru, a fãcut o expunere privind ”Strategia de     Guver nul Statului Israel pentru promovarea ºi
pregãtire pentru preaderare a Administraþiei vamale    protejarea reciprocã a investiþiilor, semnat la
din RomâniaÒ.                       Ierusalim, la 3 august 1999, reprezentantul
  De asemenea, a mai fost prezentat ”Cadrul       Ministerului Finanþelor Ñ directorul Direcþiei generale
metodologiei de aplicare a mecanismului de         a datoriei publice, domnul Popa Grigore, care a
prelucrare rapidã a declaraþiilor vamale în procedura   prezentat importanþa aprobãrii acestui Acord având în
informaticã simplificatãÒ.                 vedere cã în vigoare existã alt Acord, semnat în anul
  Legat de expunerea fãcutã, deputaþii au formulat    1991 ºi care a trebuit revizuit ºi completat în
întrebãri ºi au fãcut aprecieri cu privire la       concordanþã cu legislaþia internaþionalã.
preocupãrile Direcþiei Generale a Vãmilor de a        Întrucât expunerea fãcutã a fost laborioasã ºi
prezenta strategia activitãþii acestei instituþii.     completã nu au fost puse întrebãri.
  Întrebãrile puse s-au referit la:             Supus la vot, comisia ºi-a dat avizul cu
  Ñ barierele vamale tarifare ºi netarifare care     unanimitate de voturi.
frâneazã dezvoltarea comerþului;               Punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea spre avizare
  Ñ sistemul stimulativ pentru diminuarea actelor de   simplã a proiectului de Lege privind înfiinþarea ºi
contrabandã;                        organizarea Agenþiei Naþionale a Fermelor Agricole,
  Ñ dacã se respectã Acordul GATT privitor la      s-a amânat deoarece iniþiatorul (înlocuitorul acestuia)
restricþiile cantitative ºi selective la export, dacã se  nu a fost prezent pentru a susþine acest proiect.
respectã principiile O.M.C.;                 La punctul 4 al ordinii de zi, preºedintele comisiei
  Ñ dacã se preconizeazã înfiinþarea mai multor     a prezentat proiectele de lege cu care comisia a fost
puncte vamale pe graniþa cu Ungaria;            sesizatã pentru avizare.
  Ñ dacã existã un sistem de protocol între         De asemenea, a prezentat propunerea de ordine
Ministerul Finanþelor ºi Ministerul de Interne ºi     de zi pentru sãptãmâna urmãtoare ºi graficul
celelalte organisme cu atribuþii de vamã ºi frontierã;   întâlnirilor cu factorii de rãspundere din Eximbank,
  Ñ referitor la neregulile constatate la vama Albiþa;  pentru informare privind modul cum sunt ajutaþi
  Ñ mãsuri de antidumping.                exportatorii; cu secretarul de stat din Ministerul
  Rãspunsurile la întrebãrile de mai sus au       Industriei ºi Comerþului care coordoneazã activitatea
evidenþiat preocupãrile Direcþiei Generale a Vãmilor    de politicã comercialã; cu reprezentanþi ai Consiliului
de lichidare a fenomenelor de subevaluare; controlul    Investitorilor Strãini; cu reprezentanþi ai Patronatului
a cca 400 de produse alimentare ºi de industrie      (U.G.I.R).
uºoarã, preocupãri pentru unitate în control (fiscal) ºi   Din totalul de 28 deputaþi, membri ai comisiei, au
colectare (impozitul indirect), acordarea stimulentelor  fost prezenþi 27, absentã fiind doamna Hildegard
de pânã la 10% din valoarea confiscãrilor; se       Carola-Puwak Ñ Grupul parlamentar P.D.S.R. Ñ
lucreazã conform Acordului GATT Ñ s-a acceptat       delegaþie.
                               PREªEDINTE,
valoarea de comparaþie iniþialã dar au intrat mai
puþine produse; mãsurile antidumping se iau de        Vida Iuliu
                                                     SECRETAR,
Ministerul Industriei ºi Comerþului; existã mãsuri de
cooperare cu Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria                          Mihai Grigoriu
Ñ centru regional de luptã cu contrabanda
transfrontalierã; pentru ºcolarizare s-a primit sprijin   2. Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci
francez; pentru alte puncte vamale trebuie sã fie de     Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci ºi-a
acord ºi þara vecinã; relaþiile între vamã ºi frontierã,  desfãºurat lucrãrile în ziua de 24 martie 1999, între
în general, sunt bune dar legislaþia frontierei este din  orele 8,00Ð16,30.
1955 ºi trebuie armonizatã cu legislaþia vamalã        Comisia a dezbãtut urmãtoarele proiecte de
actualã; pentru situaþia creatã la vama Albiþa,      lege/propuneri legislative:
ancheta nu este finalizatã.                  I. ªedinþã comunã cu comisia similarã de la Senat
  Preºedintele comisiei a apreciat cã întâlnirea a    pentru audierea membrilor Curþii de Conturi
fost necesarã pentru prezentarea membrilor acesteia      Comisiile pentru buget, finanþe ºi bãnci ale celor
a aspectelor activitãþii Direcþiei Generale a Vãmilor,   douã Camere s-au reunit în ºedinþã comunã în
întrucât comisia a avizat în fond Codul vamal Ñ lege    vederea audierii noilor candidaþi propuºi ca membri
de bazã a Direcþiei Generale a Vãmilor.          ai Curþii de Conturi.
            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C           3

  Comisiile au hotãrât audierea doar a candidaþilor      8) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
care nu au fost audiaþi pentru întocmirea          Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de
precedentului raport.                    export la grâu ºi porumb boabe.
  Datoritã faptului cã membrii Comisiei de buget,       În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de
finanþe ºi bãnci a Senatului nu au întrunit numãrul     voturi, a hotãrât elaborarea unui aviz în forma
necesar pentru cvorum, discuþiile au fost amânate      prezentatã.
pentru luni 29 martie a.c., orele 17,00, când va fi      9) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
definitivat raportul comun referitor la numirea       Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului
membrilor Curþii de Conturi.                de cupoane pentru agricultori în anul 1999.
                                În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de
  II. Rapoarte
                              voturi, a hotãrât elaborarea unui aviz în forma
  1) Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din    prezentatã.
Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful        Din numãrul total de membri ai Comisiei pentru
vamal de import al României.                buget, finanþe ºi bãnci Ñ 25 Ñ, au absentat:
  În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de    Decebal-Traian Remeº Ñ Grupul parlamentar
voturi, a hotãrât elaborarea unui raport în forma      P.N.L. Ñ ministru.
prezentatã.                          PREªEDINTE,
  2) Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanþei     Dan Constantinescu
Guver nului nr. 24/1999 pentru ratificarea
Memorandumului financiar privind Programul Naþional       3. Comisia pentru industrii ºi servicii
PHARE 1008, semnat la Bruxeles, la 20 octombrie
1998.                             La ordinea de zi s-au aflat:
  În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de     1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de lege
voturi, a hotãrât elaborarea unui raport în forma      pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 25/1998
prezentatã.                         pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
  3) Proiectul de Lege privind creditul ipotecar      Guvernului nr. 7/1998 privind preþurile ºi tarifele
pentru investiþii imobiliare.                produselor ºi serviciilor care se executã sau se
  S-a amânat.                       presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu caracter de
                              monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim
  III. Avize                        special sau al Regiilor autonome, care se stabilesc
  4) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei     cu avizul Oficiului Concurenþei. (Retrimis la comisie.)
Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de       În urma discutãrii acestui act legislativ s-a hotãrât
export la carnea de porc ºi pasãre.             ca pânã sãptãmâna viitoare o subcomisie sã
  În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de    elaboreze o tematicã de analizã a problemelor de
voturi, a hotãrât elaborarea unui aviz în forma       fond reieºite în plenul comisiei.
prezentatã.                          Comisia a respins amendamentul prezentat de
  5) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei     domnul Dan Nica în plenul Camerei Deputaþilor.
de urgenþã a Guver nului nr. 64/1998 privind          2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege
acordarea unor facilitãþi la plata preþului acþiunilor ºi  pentru modificarea art. 7 din Ordonanþa Guvernului
plata unor obligaþii bugetare în scopul privatizãrii S.C.  nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al
Petromidia Ñ S.A. Constanþa.                României. (Sesizatã pentru aviz.)
  S-a amânat.                         Comisia avizeazã favorabil acest act legislativ, cu
  6) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei    amendamente admise.
Guver nului nr. 33/1999 pentru completarea           3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege
Ordonanþei Guvernului nr. 42/1995 privind producþia     pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre
de produse alimentare destinate comercializãrii.      Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale
  În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de    Americii privind aplicaþiile paºnice ale energiei
voturi, a hotãrât elaborarea unui aviz în forma       nucleare, semnat la Washington, la 15 iulie 1998.
prezentatã.                         (Sesizatã în fond.)
  7) Proiectul de Lege pentru modificarea ºi         Dupã discuþii în plen, comisia avizeazã favorabil
completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul       acest proiect de lege, trimiþându-l Camerei
materiilor explozive.                    Deputaþilor pentru discuþie.
  În prezenþa invitaþilor, comisia, cu majoritate de     4. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege
voturi, a hotãrât elaborarea unui aviz în forma       pentru aderarea României la Tratatul de la
prezentatã.                         Budapesta privind recunoaºterea internaþionalã a
 4          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

depozitului de microorganisme în scopul procedurii      Lucrãrile ºedinþei au fost conduse de domnul
de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 ºi modificat    Gheorghe Cristea, preºedintele comisiei.
la 26 septembrie 1980. (Sesizatã în fond.)          PREªEDINTE,
  Se avizeazã favorabil, fãrã observaþii.          Gheorghe Cristea
  5. Continuarea dezbaterii ºi avizãrii proiectului de                          SECRETAR,

Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului                              Victor Neagu
nr. 69/1997 privind bursele de mãrfuri. (Sesizatã în
fond împreunã cu Comisia pentru politicã economicã,    5. Comisia pentru drepturile omului, culte
reformã ºi privatizare.)                   ºi problemele minoritãþilor naþionale
  Comisia a discutat încã 14 articole,            La lucrãrile Comisiei pentru drepturile omului, culte
continuându-se mai departe în ºedinþa urmãtoare.      ºi problemele minoritãþilor naþionale din data de 24
  6. La Diverse nu au fost probleme.           martie 1999 au participat 12 deputaþi, fiind absenþi
                       SECRETAR,  domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul
                      Antal Istv‡n  parlamentar P.D.S.R., ºi domnul deputat Wittstock
                              Eberhard-Wolfgang, din Grupul parlamentar al
4. Comisia pentru agriculturã, silviculturã,        minoritãþilor naþionale.
 industrie alimentarã ºi servicii specifice          Pe ordinea de zi, votatã în unanimitate, au fost
                              înscrise urmãtoarele puncte:
  În zilele de 23Ð24 martie 1999 au avut loc         1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei
ºedinþele Comisiei pentru agriculturã, silviculturã,    de urgenþã nr. 17/1999 pentru modificarea ºi
industrie alimentarã ºi servicii specifice, cu       completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
urmãtoarea ordine de zi:                  martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
  1. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative    rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra   Revoluþiei din Decembrie 1989.
terenurilor agricole ºi cu destinaþie forestierã în baza    2. Propunerea legislativã privind acordarea unor
dispoziþiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea    drepturi persoanelor care cu începere de la 28 iunie
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã (continuarea   1940 au fost persecutate din motive politice de
dezbaterilor).                       autoritãþile sovietice de ocupaþie în teritoriile rãpite
  2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege      României în urma protocolului adiþional secret al
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a          Pactului Ribbentrop-Molotov ºi care, ulterior, s-au
Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de     repatriat în România ºi au devenit (redevenit)
export la carnea de porc ºi de pasãre (sesizare în     cetãþeni români.
fond).                             3. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
  La punctul 1 al ordinii de zi au continuat       completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992.
                                La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1,
dezbaterile pe marginea propunerii legislative pentru
                              domnii deputaþi Ovidiu ªincai ºi Petre Þurlea au
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
                              propus neavizarea acestuia, întrucât nu existã nici un
terenurilor agricole ºi cu destinaþie forestierã în baza
                              fel de elemente ale unei situaþii excepþionale care sã
dispoziþiilor Legii nr. 169/1997, cuprinse în Legea
                              fi îndreptãþit Guvernul sã elaboreze o ordonanþã de
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi au fost
                              urgenþã incluzând reglementãrile pe care le-a adoptat
votate primele 8 articole.                 referitoare la modificarea Legii nr. 42/1990. Opiniile
  În urma dezbaterilor asupra proiectului de Lege     celor doi deputaþi au fost susþinute ºi de alþi deputaþi
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a          din comisie, care au arãtat cã proiectul de lege
Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de     trebuie discutat de Parlament în procedurã normalã.
export la carnea de porc ºi de pasãre, membrii         Deºi au fost de acord cu remarcile critice ale
comisiei l-au avizat favorabil, cu majoritate de voturi,  antevorbitorilor, alþi deputaþi care au luat cuvântul au
în forma prezentatã, amendamentele aduse fiind       propus, totuºi, avizarea favorabilã a proiectului de
respinse.                         lege. Ei au arãtat cã se impune avizarea favorabilã
  La lucrãri au fost prezenþi 31 deputaþi. Au       a Ordonanþei de urgenþã nr. 17/1999, deoarece
participat ca invitaþi domnii: Vasile Lupu Ñ iniþiator   aceasta realizeazã punerea de acord a dispoziþiilor
al propunerii legislative aflatã în dezbatere, Ioan    din Legea nr. 42/1990, modificatã, cu modificãrile
Avram Mureºan Ñ ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,  introduse prin Ordonanþa de urgenþã nr. 42/1997,
Anton Vlad Ñ secretar de stat în Ministerul Apelor,    Ordonanþa de urgenþã nr. 47/1997, Legea
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.             nr. 209/1997 ºi cu unele dispoziþii din Legea
            MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C             5

nr. 154/1998, care conþine anumite reglementãri ce      la textul lit. c) ºi nu d) cum, eronat, se indicã în text.
trebuie avute în vedere pentru stabilirea modului de     Ambele propuneri au fost adoptate de comisie.
calcul ºi a cuantumului indemnizaþiei reparatorii         S-a aprobat, de asemenea, eliminarea alineatului
pentru persoanele îndreptãþite, conform dispoziþiilor     ultim al art. 1 care nu mai are nici o semnificaþie
Legii nr. 42/1990, s-o primeascã.               þinând seama de schimbãrile survenite în legislaþia
   Obiecþii a ridicat ºi introducerea, prin ordonanþa de  noastrã actualã.
urgenþã în discuþie, a unei noi categorii, cea de ”mari      S-a considerat exagerat termenul de 3 ani
mutilaþiÒ, alãturi de urmaºii eroilor-martiri ºi de rãniþii  prevãzut în propunerea legislativã pentru depunerea
din timpul Revoluþiei din Decembrie 1989, îndreptãþiþi    cererilor de cãtre cei îndreptãþiþi pentru stabilirea
sã beneficieze de drepturile instituite prin Legea      drepturilor prevãzute de prezenta lege, el fiind redus
nr. 42/1990. Cei care au susþinut acest punct de       la 1 an.
vedere au invocat faptul cã aceastã categorie nu         Totodatã a fost suprimat art. 14, care prevedea
este definitã în legislaþia noastrã actualã, lucru      acordarea retroactivã a reparaþiilor materiale, fapt ce
relevat ºi de avizul negativ dat proiectului de lege de    contravine normelor constituþionale care nu admit
Consiliul Economic ºi Social. Acestor obiecþii li s-a     retroactivitatea legilor.
replicat arãtându-se faptul cã inexistenþa, în legislaþie,    În final, comisia a avizat favorabil, cu unanimitate
a unei categorii clar definite nu este un argument      de voturi, propunerea legislativã, însoþitã de
pentru a închide ochii în faþa realitãþii, a unei situaþii  amendamentele adoptate.
care existã în viaþã dar care nu ºi-a gãsit încã         Dezbaterea propunerii legislative pentru
conceptualizarea ºi definirea exactã ºi, prin urmare,     modificarea ºi completarea Legii audiovizualului
nici consacrarea juridicã necesarã. Legislaþia trebuie    nr. 48/1992 s-a limitat la un schimb de opinii de
sã surprindã fenomene noi ce apar, sã le dea         principiu în legãturã cu anumite prevederi ale
traducere juridicã corespunzãtoare, sã se înnoiascã,     acesteia. Deputaþii care au luat cuvântul au subliniat
nelimitându-se la simpla reluare ºi reproducere a       faptul cã aceastã iniþiativã propune o seamã de
conceptelor ºi soluþiilor din trecut.             reglementãri care sunt juste ºi vor trebui sprijinite.
   În urma discuþiilor purtate, s-a supus la vot prima   Anumite aspecte care vor trebui evaluate mai atent
propunere formulatã în cursul dezbaterilor privind      þinând seama de implicaþiile lor au fost relevate în
neacordarea avizului favorabil; aceasta a întrunit      discuþii de unii vorbitori. Domnul deputat Ioan Pintea
4 voturi pentru, 4 voturi contra ºi o abþinere. În      a ridicat problema pusã de dispoziþiile alin. (3) din
consecinþã, comisia a acordat aviz favorabil         cuprinsul art. 8 al propunerii legislative care, dacã vor
proiectului de lege.
                               fi adoptate în forma iniþiatorului, vor duce la anularea
   La punctul 2 al ordinii de zi, majoritatea membrilor
                               licenþelor de emisie obþinute deja de unele culte
comisiei s-au pronunþat pentru avizarea favorabilã a
                               religioase recunoscute de lege care, în prezent, au
propunerii legislative, considerând justificate
                               posturi de radio care emit programe proprii. Domnul
reparaþiile materiale prevãzute în aceasta pentru
                               deputat Marþian Dan a atras atenþia asupra unor
victimele ocupaþiei sovietice din rândurile foºtilor
                               dispoziþii referitoare la modul în care se intenþioneazã
cetãþeni români care, ulterior, ºi-au redobândit
                               sã fie reglementate probleme referitoare la acordarea
cetãþenia avutã.
                               dreptului la replicã pentru persoanele ce se
   În cadrul dezbaterilor s-au formulat mai multe
                               considerã lezate de unele emisiuni considerând cã
propuneri de amendare a textului examinat. Domnul
                               dispoziþiile respective sunt susceptibile de
deputat Ovidiu ªincai, de exemplu, a propus
                               îmbunãtãþiri. Domnul deputat Constantin ªerban
eliminarea din titlul legii a sintagmei: Ӕn urma
Protocolului adiþional secret al pactului Ribbentrop-     Rãdulescu-Zoner a avansat câteva idei în legãturã cu
MolotovÒ, deoarece aceasta ar putea genera          accentuarea unor mãsuri menite sã asigure protecþia
controverse sterile din punct de vedere istoric. Tot     minorilor faþã de unele programe ce ar putea aduce,
Domnia sa a propus o modificare redacþionalã a        prin conþinutul lor, unele daune educaþiei morale a
lit. c) din cuprinsul art. 1, urmând ca textul sã sune    acestora.
astfel: ”a fost deportatã în alte regiuni geografice ale     În finalul discuþiilor s-a decis ca toþi deputaþii care
fostei U.R.S.S.Ò. Ambele amendamente au fost         au sugestii privind soluþiile din propunerea legislativã
aprobate cu unanimitate de voturi.              sã le prezinte în scris la urmãtoarea ºedinþã a
   La paragraful (2) al art. 1, domnul deputat Marþian   comisiei, când va trebui finalizatã dezbaterea pe
Dan propune ca trimiterea sã se facã nu la lit. c), ci    marginea acestui text.
la lit. d), þinând seamã de sensul reglementãrii din       PREªEDINTE,
acest alineat, iar la alin. (3) trimiterea trebuie fãcutã    Marþian Dan
 6          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

 6. Comisia pentru administraþie publicã,           1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic       Guvernului nr. 9/1997 ºi a Ordonanþei Guvernului
                              nr. 56/1997
  Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea      2. Proiectul de Lege privind organizarea ºi
teritoriului ºi echilibru ecologic ºi-a desfãºurat     funcþionarea fondurilor universale de pensii.
lucrãrile în ziua de 24 martie, între orele 9,00Ð15,00.    La dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi
  Pe ordinea de zi au figurat urmãtoarele probleme:    a participat ca invitat doamna Ana Comºa Ñ
  Sesizãri în fond                    controlor financiar la Curtea de Conturi. Doamna Ana
  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcþionarilor  Comºa a avut un amendament care a fost însuºit de
publici (reanalizarea ºi reformularea art. 2Ð5, urmare   domnul deputat Valentin-Adrian Iliescu ºi adoptat de
retrimiterii acestora de cãtre plenul Camerei       membrii comisiei, cu o abþinere.
Deputaþilor la comisiile sesizate în fond).          La discutarea proiectului de lege înscris la pct. 2
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei    al ordinii de zi au participat ca invitaþi: domnul
Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului   Alexandru Athanasiu Ñ ministrul muncii ºi protecþiei
Sibiu ºi a zonei înconjurãtoare obiectiv de interes    sociale; doamna Doina Pãuna Ñ director la Direcþia
naþional.                         de pensii de stat din Ministerul Muncii ºi Protecþiei
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de   Sociale; domnul Mihai ªeitan Ñ consilier în
amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea       Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale; domnul
a 3-a Ñ ”Zone protejateÒ.                 Valentin Mezei Ñ consilier în Ministerul Muncii ºi
  Trecându-se la punctul 1 al ordinii de zi s-au     Protecþiei Sociale; domnul ªtefan Boboc Ñ
prezentat mai multe propuneri de text reformulat      preºedintele Comisiei Naþionale de Valori Mobiliare;
pentru art. 2 alin. 1 din Legea privind Statutul      domnul Horia Mihãescu Ñ preºedinte S.I.F. Ñ
funcþionarilor publici.                  Muntenia; doamna Steluþa Enache; domnul Corneliu
  Prin numeroasele intervenþii s-a încercat o       Popescu; domnul Dumitru Chiriþã Ñ Blocul Naþional
formulare cât mai corectã ºi completã a noþiunii de    Sindical.
”serviciu publicÒ, fãrã însã a se ajunge la un text care   Pentru început, a luat cuvântul domnul ministru
sã poatã fi însuºit de cele douã comisii sesizate în    Alexandru Athanasiu, care a fãcut prezentarea
fond.                           generalã a proiectului de Lege privind organizarea ºi
  Nereuºindu-se finalizarea reformulãrii art. 2Ð5 ale   funcþionarea fondurilor universale de pensii.
proiectului de lege de la pct. 1 al ordinii de zi,      Aceastã prezentare generalã a generat o serie de
dezbaterile asupra celorlalte proiecte de lege       întrebãri ºi clarificãri din partea invitaþilor ºi a
prevãzute la pct. 2 ºi 3 ale ordinii de zi au fost     membrilor comisiei.
amânate pentru ºedinþele urmãtoare.              Astfel, domnul Horia Mihãescu a înaintat un
  Din numãrul total de 28 membri ai Comisiei pentru    material cuprinzând 8 amendamente punctuale
administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi     rezultate în urma unui studiu comparativ cu sistemul
echilibru ecologic au lipsit 4 deputaþi, ºi anume:     fondurilor administrate privat din alte þãri (Polonia ºi
domnul Ion Cîrstoiu, din partea Grupului parlamentar    Chile).
U.S.D.ÐP.D. ºi domnul Radu-Liviu Bara din partea       Domnul ªtefan Boboc, preºedintele Comisiei
                              Naþionale a Valorilor Mobiliare, introduce în
Grupului parlamentar al P.D.S.R. Ñ în deplasare în
                              intervenþia sa teza privind extinderea atribuþiilor
strãinãtate, precum ºi domnul Bogdan Nicolae
                              comisiei de control a societãþilor de pensii care sã
Niculescu-Duvãz, din partea Grupului parlamentar
                              aibã forþã juridicã.
U.S.D.ÐP.D. ºi domnul Nicolae Noica, din partea
                               Reprezentanta Blocului Naþional Sidical, doamna
Grupului parlamentar al P.N.Þ.C.D. ºi civic-ecologist.
                              Steluþa Enache, respinge ideea obligativitãþii
 VICEPREªEDINTE,
                              participãrii la fondurilor universale de pensii ºi susþine
 Marin Cristea
                              dreptul la opþiunea contribuabilului între sistemul
                       SECRETAR,
                              public ºi cel administrat privat.
                     Vasile Miclãuº
                               În intervenþia sa, domnul deputat Dumitru Buzatu
                              considerã oportunã introducerea sistemului fondurilor
  7. Comisia pentru muncã ºi protecþie
                              universale de pensii ca o componentã importantã a
         socialã                  reformei, dar are rezerve faþã de obligativitatea
 Comisia ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de 24     participãrii la acest sistem.
martie 1999, între orele 9,00Ð14,00, având          Pe aceeaºi poziþie se situeazã ºi domnul deputat
urmãtoarea ordine de zi:                  Marian Sârbu.
            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C            7

  Doamna deputat Smaranda Dobrescu agreeazã ºi       partea Ministerului Sãnãtãþii, 2 reprezentanþi din
apreciazã proiectul de lege care face parte integrantã    partea Colegiului Medicilor din România,
din pachetul de legi destinate reformei sistemului de    2 reprezentanþi din partea Comisiei pentru sãnãtate
pensii în România.                      ºi familie a Camerei Deputaþilor, 2 reprezentanþi din
  Domnul deputat Ion Lazia a ridicat problema lipsei    partea Comisiei pentru sãnãtate, ecologie ºi sport a
unor garanþii împotriva inflaþiei ºi imposibilitatea     Senatului ºi 1 reprezentant al Oficiului pentru
funcþionãrii acestui sistem în afara unei pieþe de      protecþia consumatorului.Ò
capital bine dezvoltate.                     Comisia a votat cu 13 voturi pentru ºi douã
  În replicã, domnul ministru Alexandru Athanasiu      împotrivã, art. 11 alin. (1) având urmãtorul cuprins:
aratã cã tocmai existenþa acestor fonduri de pensii       Art. 11. (1) Ñ ”Spitalul public este condus de un
favorizeazã pârghiile dezvoltãrii pieþei de capital, prin  consiliu de administraþie alcãtuit din: reprezentanþii
faptul cã banii sunt investiþi ºi rulaþi permanent.     proprietarului, reprezentanþii finanþatorilor principali,
  Dupã încheierea dezbaterilor generale, membrii      reprezentanþii autoritãþii publice locale, atunci când
comisiei au hotãrât ca începând cu proxima ºedinþã      acesta nu este proprietar, reprezentanþii personalului
de comisie sã se treacã la dezbaterea pe articole,      sanitar, care sunt medici-ºefi de secþie sau delegaþi
urmând a fi invitaþi ºi reprezentanþii bãncilor.       ai acestora.Ò
  Din numãrul total al membrilor comisiei, (18), nu       (2) Ñ ”Conducerea executivã a spitalului este
a absentat nimeni.                      alcãtuitã din: director general, director medical
  PREªEDINTE,                        (obligatoriu medic), director de îngrijiri (asistenta
  Valentin-Adrian Iliescu                  coordonatoare a îngrijirilor din spital) ºi director
                        SECRETAR,  administrativ, financiar-contabil.Ò
                     Teodor Stanca     Comisia a votat cu 14 voturi pentru ºi un vot
                               împotrivã art. 11 alin. (3):
  8. Comisia pentru sãnãtate ºi familie            (3) Ñ ”Conducerea executivã a spitalului se face
                               pe bazã de contract de management pe termen
  Comisia pentru sãnãtate ºi familie ºi-a desfãºurat    limitat. Funcþiile directoriale se obþin prin concurs, în
lucrãrile în ziua de 24 martie 1999, între orele       faþa Consiliului de administraþie. ”Criteriile de
9,30Ð13,00, având urmãtoarea ordine de zi:          eligibilitate, condiþiile generale de organizare a
  1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege       concursului precum ºi prevederile-cadru ale
privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea       contractului de management se elaboreazã de cãtre
spitalelor.                         Comisia Naþionalã de Acreditare a Spitalelor.Ò
  În deschiderea lucrãrilor, domnul dr. Ion Berciu,       Comisia a votat cu 15 voturi pentru introducerea
preºedintele comisiei, propune reluarea discuþiilor     unui nou text ca art. 11 alin. (4), cu urmãtorul
asupra unor articole din proiectul de lege votate în     cuprins:
ºedinþa din data de 17.03.1999, deoarece în aceastã       Art. 11 alin. (4) Ñ ”Unitãþile spitaliceºti care au în
perioadã au fost depuse la comisie noi            plus structuri organizatorice de cercetare ºtiinþificã
amendamente.                         precum ºi atribuþii de coordonare ale programelor
  În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 15 voturi    naþionale de sãnãtate, structura consiliului de
pentru urmãtoarele articole:                 administraþie ºi respectiv a conducerii executive se
  Art. 3. alin. (3) având urmãtorul cuprins: ”Aceste    adapteazã corespunzãtor specificului fiecãrei unitãþi.Ò
activitãþi se desfãºoarã conform contractului încheiat      Comisia a adoptat, în unanimitate, introducerea în
de spital cu unitãþile respective de învãþãmânt pe      art. 13, a sintagmei ”globalÒ, dupã cuvântul ”bugetÒ.
baza metodologiei elaborate de cãtre Ministerul         Comisia a votat cu 15 voturi pentru, introducerea
Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Colegiul    sintagmei ”sau alþi contractanþiÒ, la finalul art. 16
Medicilor din România.Ò                   alin. (1).
  Art. 5. alin. (1) Ñ ”Spitalele pot fi organizate, în     Comisia a adoptat în unanimitate art. 17 alin. (1)
raport cu specificul patologiei, în spitale generale sau   în urmãtoarea reformulare:
spitale de specialitate ºi pot avea în structura lor       Art. 17. alin. (1) Ñ ”Plafonul minim al salarizãrii
secþii distincte pentru tratament ºi îngrijirea bolnavilor  personalului din cadrul spitalelor publice precum ºi
cu afecþiuni acute ºi afecþiuni croniceÒ.          criteriile de permanenþã, dupã care se acordã
  Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru ºi unul       veniturile suplimentare care provin din activitãþi
împotrivã art. 7 alin. (4) în urmãtoarea formulare:     profesionale, se stabilesc prin hotãrâre de Guvern, la
  Art. 7 alin. (4) Ñ ”Comisia Naþionalã de Acreditare    propunerea Ministerului Sãnãtãþii ºi cu avizul
a Spitalelor este compusã din reprezentanþi         Colegiului Medicilor din România ºi vor fi aplicate
desemnaþi dupã cum urmeazã: 2 reprezentanþi din       local de cãtre consiliul de administraþie.Ò
 8          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

  Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru ºi un vot    la raportul de mediere privind Ordonanþa de urgenþã
împotrivã, art. 17 alin. (3) având urmãtorul cuprins:   a Guvernului nr. 37/1998, membrii comisiei care a
  (3) Ñ ”Sumele obþinute în urma închirierii, vânzãrii  mediat textele divergente la aceastã ordonanþã s-au
sau concesionãrii imobilelor ºi a aparaturii medicale   întrunit în data de 23.03.1999 ºi au redactat
existente, se pun la dispoziþia direcþiilor de sãnãtate  urmãtoarele propuneri de texte comune:
publicã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,    Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
în scopul achiziþionãrii de aparaturã medicalã.Ò       ”Ordonanþã de urgenþã privind desfãºurarea
  Comisia a votat în unanimitate art. 21, cu       bacalaureatului în sesiunile anului ºcolar 1998Ð1999Ò.
urmãtorul cuprins:                      Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
  Art. 21. Ñ ”Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în   ”Probele la care se susþine bacalaureatul,
termen de 60 de zile de la publicarea sa în        organizat ca examen naþional în cele douã sesiuni
Monitorul Oficial al României.Ò              ale anului ºcolar 1998Ð1999, sunt urmãtoarele:Ò
  Comisia a hotãrât amânarea votului final asupra      Cu privire la celelalte texte divergente, precizãm
proiectului de lege pentru ºedinþa comisiei din data   cã membrii comisiei întrunite au propus revenirea la
de 31 martie 1999.                    textul iniþial din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
  La lucrãrile ºedinþei au participat 15 deputaþi.    nr. 37/1998.
 PREªEDINTE,                        Comisia, luând în dezbatere propunerile comisiei
 dr. Ion Berciu                     de mediere la ordonanþa amintitã a fost de acord, în
                             unanimitate, cu soluþia mediatã ºi a propus ca
    9. Comisia pentru învãþãmânt,           aceasta sã fie înaintatã plenului Parlamentului.
      ºtiinþã, tineret ºi sport            2. Comisia a luat în dezbatere adresa
                             Inspectoratului ªcolar Judeþean Botoºani prin care se
  Comisia pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport  cer anumite precizãri privind interpretarea art. 50 din
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de 24 martie 1999,   Statutul personalului didactic referitor la salarizarea
între orele 9,00Ð16,00, având urmãtoarea ordine      personalului didactic de predare ºi personalului
de zi:                          didactic auxiliar. În adresã se menþioneazã cã potrivit
  1. Prezentarea ºi dezbaterea proiectului de lege    Legii nr. 128/1997, cap. I art. 5, personalul didactic
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a         este format din personal didactic de predare, didactic
Guver nului nr. 37/1998 privind desfãºurarea       auxiliar ºi de conducere, îndrumare ºi control, din
bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999.       întregul sistem de învãþãmânt. În concluzie,
  2. Diverse:                      precizãrile Ministerului Educaþiei Naþionale, precum ºi
  Ñ referire la interpretarea unor articole din     scrisorile Parlamentului României nr. 585/XVIII/9/1997
Statutul personalului didactic;              a Camerei Deputaþilor, ºi nr. 684/XX/1997, a
  Ñ stadiul elaborãrii avizului la propunerea      Senatului nu sunt însuºite de controlorii financiari ai
legislativã privind ”Legea bibliotecilorÒ.        Curþii de Conturi, pe motiv cã nu sunt publicate în
  3. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi    Monitorul Oficial, conform art. 147 alin. 3 din Legea
completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea     nr. 128/1997. Preºedintele Curþii de Conturi, prof.
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea   univ. dr. Ioan Bogdan a menþionat cã precizãrile celor
diplomelor.                        douã comisii de specialitate sunt corecte, dar trebuie
  4. Proiect de Lege pentru modificarea ºi        publicate în Monitorul Oficial. Va întreprinde
completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea     demersurile necesare ca personalul didactic de
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea   predare ºi auxiliar, beneficiar al indemnizaþiilor
diplomelor.                        respective, sã nu fie penalizat.
  La lucrãrile comisiei au participat ca invitaþi:     Referitor la stadiul elaborãrii avizului la propunerea
  Ñ domnul Cristian Dumitrescu Ñ senator;        legislativã privind Legea bibliotecilor, subcomisia
  Ñ domnul Horia Gavrilã Ñ secretar general în      desemnatã s-a angajat sã elaboreze cât mai urgent
Ministerul Educaþiei Naþionale;              avizul în baza documentaþiei existente la comisie.
  Ñ domnul Constantin Brãtianu Ñ director general      3 ºi 4. Comisia a continuat dezbaterea asupra
în Ministerul Educaþiei Naþionale;            celor douã propuneri legislative pentru modificarea ºi
  Ñ domnul Ioan Bogdan Ñ preºedintele Curþii de     completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea
Conturi;                         instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea
  Ñ domnul Paul Sterian Ñ secretar al C.N.E.A.A.     diplomelor. Au fost dezbãtute ºi aprobate art. 5 Ñ
  1. Conform hotãrârii plenului celor douã Camere    11. Textele acestor articole vor fi incluse în raportul
reunite ale Parlamentului din 11.03.1999 referitoare   de modificare ºi completare a legii.
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C           9

  Din numãrul total al membrilor comisiei, (29), au     2. Propunerea legislativã privind modificarea ºi
absentat (4), dupã cum urmeazã: Andronescu         completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi
Ecaterina Ñ Grupul parlamentar P.D.S.R.; Elek       exercitarea profesiei de avocat.
Barna Ñ Grupul parlamentar U.D.M.R.; Stoica          3. Propunerea legislativã privind modificarea
Mariana Ñ Grupul parlamentar P.D.ÑU.S.D.;         prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru
ªaganai Nusfet Ñ Grupul parlamentar al minoritãþilor    organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat.
naþionale.                          4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei
 PREªEDINTE,                       de urgenþã nr. 17/1999 pentru modificarea ºi
 prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu           completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
                              martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
    10. Comisia pentru culturã, arte,          rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
    mijloace de informare în masã           Revoluþiei din Decembrie 1989 (procedurã de
                              urgenþã).
  Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare
                               5. Proiectul de Lege privind accesul la propriul
în masã ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de 24 martie
                              dosar ºi deconspirarea Securitãþii ca poliþie politicã
1999, având urmãtoarea ordine de zi:
                              (ºedinþã comunã cu Comisia pentru apãrare, ordine
  1. Proiectul de Lege privind protecþia patrimoniului
                              publicã ºi siguranþã naþionalã).
cultural naþional mobil. (Dezbateri în vederea
                               6. Propunerea legislativã privind accesul la
întocmirii raportului Ñ procedurã de urgenþã.)
                              dosarele întocmite, pânã la 24 februarie 1992, de
  Au participat, din partea Ministerului Culturii,
                              cãtre fostele organe de securitate (ºedinþã comunã
doamna Adriana Tãnãsescu, director general, domnul
                              cu Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi
Ernest OberlŠnder-Târnoveanu, director, doamna
                              siguranþã naþionalã).
Dorana Coºoveanu, consilier al ministrului ºi doamna
                               7. Propunerea legislativã privind accesul la
Anca Lãzãrescu, vicepreºedinte al Comisiei Naþionale
                              documentele fostului Departament al Securitãþii
a Muzeelor. A luat parte, ca invitat, preºedintele
                              Statului (ºedinþã comunã cu Comisia pentru apãrare,
Societãþii Colecþionarilor de Artã din România,
                              ordine publicã ºi siguranþã naþionalã).
domnul Vasile Parizescu.
                               8. Proiectul de Lege privind Statutul funcþionarilor
  Dupã dezbateri a fost votat cap. IV (art. 32-35),
                              publici (ºedinþã comunã cu Comisia pentru
referitor la regimul juridic al bunurilor arheologice
                              administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi
mobile. Comisia a hotãrât sistarea discuþiilor la titlul
                              echilibru ecologic.
cap. V.
  2. Celelalte proiecte de lege ºi propuneri         II. În avizare
legislative aflate pe ordinea de zi au fost amânate.      1. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
  3. Diverse.                       completarea Legii nr. 48/1992 a audiovizualului.
  Au fost analizate memoriile primite în ultima        2. Propunerea legislativã privind modificarea
perioadã de timp pe adresa comisiei.            anexei Ordonanþei de urgenþã nr. 20/1997 privind
  Din numãrul total al membrilor comisiei, (19), a    sumele fixe pentru utilizarea drumurilor.
absentat domnul deputat Radu ªtefan Mazãre           3. Propunerea legislativã pentru completarea
(independent).                       art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992
 PREªEDINTE,                       privind taxa pe valoarea adãugatã.
 Gabriel Þepelea                       4. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului
                       SECRETAR,  dintre Guvernul României ºi Guvernul Statului Israel
                     Mãdãlin Voicu   pentru promovarea ºi protejarea reciprocã a
                              investiþiilor, semnat la Ierusalim, la 3 august 1998.
   11. Comisia juridicã, de disciplinã            5. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
        ºi imunitãþi                completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor
  Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi, având   libere.
cvorumul îndeplinit, ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua     6. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
de 24 martie 1999.                     completarea Legii protecþiei muncii nr. 90/1996.
  Membrii comisiei au aprobat urmãtoarea ordine        7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din
de zi:                           Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
                              vamal de import al României (procedurã de urgenþã).
 I. În fond                          8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
 1. Proiectul de Lege privind modificarea ºi       de urgenþã a Guver nului nr. 19/1999 privind
completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi    aprobarea primei de export la carnea de porc ºi de
exercitarea profesiei de avocat.              pasãre (procedurã de urgenþã).
  10         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

 9. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi        nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul       de Conturi, membrii celor douã comisii juridice,
materiilor explozive.                    analizând documentaþia depusã de cãtre grupurile
  III. Audierea candidaþilor pentru Secþia        parlamentare, au constatat cã nu sunt propuneri de
jurisdicþionalã a Curþii de Conturi Ñ ºedinþã comunã    noi candidaþi.
cu Comisia juridicã de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi    Faþã de aceastã constatare ºi þinând seama de
validãri a Senatului.                    adresa nr. XXV/DSI din 17.03.1999, prin care
                              Birourile permanente ale celor douã Camere au
  Lucrãrile comisiei au început cu examinarea
                              precizat cã lasã la latitudinea comisiilor procedura de
proiectului de lege prevãzut la pct. 4, în fond, al
                              audiere, întrucât candidaþii au fost audiaþi în ºedinþa
ordinii de zi. Dupã dezbateri, membrii comisiei au
                              comunã din 3 martie 1999 ºi s-a luat act de aceste
hotãrât, cu majoritate de voturi, sã supunã proiectul
                              audieri.
de lege spre dezbatere ºi adoptare plenului Camerei
                                În consecinþã, s-a menþinut punctul de vedere
Deputaþilor, urmând a se întocmi raport favorabil în
                              favorabil din acordul comun transmis Comisiei pentru
acest sens.
                              buget, finanþe ºi bãnci a Camerei Deputaþilor precum
  Lucrãrile comisiei au continuat cu examinarea
                              ºi Comisiei pentru buget ºi finanþe a Senatului.
proiectelor de lege ºi propunerilor legislative,
                                Întrucât timpul afectat lucrãrilor ºedinþei a fost
prevãzute la pct. II, în avizare, al ordinii de zi.
                              epuizat, membrii comisiei au hotãrât ca dezbaterile
  Propunerile legislative prevãzute la pct. 1 ºi 3, în
                              proiectului de lege ºi a propunerilor legislative
avizare, ale ordinii de zi, au fost avizate favorabil, cu
                              prevãzute la pct. 1Ð3, în fond, ale ordinii de zi sã
recomandarea ca pentru dezbateri, comisiile sesizate
                              fie amânate pentru o ºedinþã ulterioarã.
în fond sã solicite punctul de vedere al Guvernului,
                                Din numãrul total al membrilor comisiei, (25), a
în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) ºi
                              absentat domnul Valeriu Stoica Ñ Grupul
art. 137 alin. (5) din Constituþie.
                              parlamentar P.N.L.
  Cu privire la propunerile legislative prevãzute la
                                PREªEDINTE,
pct. 2 ºi 5, în avizare, membrii comisiei au hotãrât
                                Emil-Teodor Popescu
avizarea favorabilã a acestora, cu recomandarea ca
la dezbateri, comisiile sesizate în fond sã þinã seama
                              12. Comisia pentru apãrare, ordine publicã
atât de observaþiile ºi propunerile Consiliului
Legislativ cât ºi de observaþiile Guvernului din
                                   ºi siguranþã naþionalã
punctele de vedere transmise.                 Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi
  Proiectele de lege prevãzute la pct. 4, 8 ºi 9, în   siguranþã naþionalã ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de
avizare, ale ordinii de zi, au fost avizate favorabil de  24 martie, având urmãtoarea ordine de zi:
cãtre membrii comisiei, cu majoritate de voturi.        Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege
  Proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar   privind secretul de stat ºi secretul de serviciu ºi la
ºi deconspirarea Securitãþii ca poliþie politicã, precum  proiectul Guvernului privind securitatea informaþiilor
ºi propunerile legislative cu acelaºi obiect, au fost    secrete de stat ºi a informaþiilor secrete de serviciu.
repuse pe ordinea de zi la solicitarea Comisiei pentru     Au fost rediscutate lit. h), j) ºi m) ale art. 6 ºi art.
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, pentru   8 din proiectul de lege.
reanalizarea unor texte în vederea corelãrii. Asupra      În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi
acestora, dezbaterile vor continua într-o ºedinþã      pentru, comisia a hotãrât astfel:
comunã ulterioarã.                       Ñ votarea lit. h) în varianta reformulatã de cãtre
  Referitor la proiectul de Lege privind Statutul     reprezentanþii Ministerului Apãrãrii Naþionale;
funcþionarilor publici, asupra cãruia a fost întocmit     Ñ amânarea discuþiilor la lit. j);
raport favorabil, cu amendamente, în conformitate cu      Ñ votarea lit. m) în varianta reformulatã de cãtre
prevederile art. 99 din Regulamentul Camerei        reprezentanþii Ministerului Apãrãrii Naþionale;
Deputaþilor unele texte au fost restituite de cãtre plen    Ñ amânarea discuþiilor la art. 8.
comisiilor sesizate în fond pentru a fi reanalizate.      Cu majoritate de voturi pentru, s-a stabilit ca votul
  În consecinþã, discuþiile asupra acestora au fost    final la proiectul de Lege privind accesul la propriul
reluate, urmând sã continue într-o ºedinþã comunã      dosar ºi deconspirarea Securitãþii ca poliþie politicã
ulterioarã.                         sã fie dat împreunã cu Comisia juridicã, de disciplinã
  Cu privire la audierea candidaþilor propuºi pentru   ºi imunitãþi pe data de 31 martie 1999.
Secþia jurisdicþionalã a Curþii de Conturi, în         Din numãrul total al membrilor comisiei, (24), au
conformitate cu prevederile art. 103 alin. 2 din Legea   absentat (2), dupã cum urmeazã: Ionescu
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C           11

Constantin-Dudu, din Grupul parlamentar P.N.Þ.C.D.     nr. 42/1990 în legãturã cu promovarea proiectului de
ºi civic-ecologist ºi R‡koczi Ludovic, din Grupul      lege pentru reluarea activitãþii Comisiei speciale de
parlamentar al U.D.M.R.                   verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.
 PREªEDINTE,                        42/1990.
 prof. univ. dr. Ioan Mircea Paºcu               3. Diverse.
                       SECRETAR,     Lucrãrile au fost conduse de domnul deputat,
                  Mihail Gabriel Ioniþã  profesor Gheorghe Tarna, preºedintele comisiei.
                                La primul punct al ordinii de zi, domnul preºedinte
   13. Comisia pentru politicã externã          a punctat principalele aspecte ale soluþionãrii situaþiei
  ªedinþa Comisiei pentru politicã externã a        posesorilor de certificate de revoluþionar fãrã brevet.
                              În acest context, Domnia sa a subliniat cã, în
Camerei Deputaþilor a avut ca principal punct al
                              prezent, la Senat se gãsesc douã puncte de vedere
ordinii de zi participarea la Simpozionul ”Securitatea
                              referitoare la reluarea activitãþii comisiei speciale Ñ
europeanã ºi extinderea NATOÒ.
                              cel înaintat de Comisia parlamentarã pentru controlul
  Simpozionul a avut ca organizatori Ministerul
                              aplicãrii Legii nr. 42/1990 Biroului permanent al
Apãrãrii Naþionale, Institutul pentru Studii Politice de
                              Senatului pentru a fi integrat de Comisia juridicã, de
Apãrare ºi Istorie Militarã, Parlamentul României,
                              numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri în raportul la
Grupurile parlamentare P.N.Þ.C.D. ºi Fundaþia ”Hans
                              proiectul de lege privind respectiva comisie, precum
SeidelÒ.
                              ºi cel al domnului senator Constantin Dan Vasiliu,
  Au prezentat comunicãri general de corp de
                              preºedintele comisiei în cauzã.
armatã dr. Constantin Degeratu, ºeful Statului Major
                                În urma dezbaterilor s-a convenit, în unanimitate,
General, doamna Zoe Petre ºi domnul Dorin Marian,
                              sã fie atenþionat Biroul permanent al Senatului de a
consilieri prezidenþiali, domnul Ioan Mircea Plângu,
                              solicita Comisiei juridice, de numiri, disciplinã,
secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru
                              imunitãþi ºi validãri sã depunã la Biroul permanent
politica de apãrare, domnii Ioan Mircea Paºcu ºi
                              raportul asupra proiectului de lege privind reluarea
Nicolae Alexandru, preºedinþii Comisiilor pentru
                              activitãþii comisiei speciale, integrând în aceasta
apãrare ale celor douã Camere, domnul Mihnea
                              amendamentele propuse de Comisia parlamentarã
Motoc, director general în Ministerul Afacerilor      pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990.
Externe, domnii deputaþi Gabriel Þepelea, Sorin         La punctul 2 al ordinii de zi s-a hotãrât
Victor Lepºa ºi Gheorghe Ceauºescu.             transmiterea prin mass-media a comunicatului privind
  Membrii comisiei au participat activ la discuþii ºi   poziþia Comisiei parlamentare pentru controlul
au avut convorbiri cu ambasadorii þãrilor NATO       aplicãrii Legii nr. 42/1990 în legãturã cu promovarea
prezenþi la simpozion.                   proiectului de lege, pentru reluarea activitãþii comisiei
  La ºedinþã au participat 22 de deputaþi, absenþi     speciale pentru clarificarea într-un termen rezonabil a
motivat fiind deputaþii: Victor Boºtinaru (P.D.), Dorel   situaþiei posesorilor de certificate de revoluþionar fãrã
Dorian (Minoritãþi), Crin George Laurenþiu Antonescu    brevete prezidenþiale.
(P.N.L., ministru) ºi Dan Matei Agathon (P.D.S.R.).       Au fost, de asemenea, soluþionate unele probleme
 p. PREªEDINTE,                      ale activitãþii curente.
 Romulus Neagu                        PREªEDINTE,
                       SECRETAR,    prof. Gheorghe Tarna
                       Iftene Pop                          SECRETAR,
                                                  Daniela Buruianã
14. Comisia parlamentarã pentru controlul
    aplicãrii Legii nr. 42/1990                 15. Comisia pentru Regulament
  Comisia pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990    Comisia ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de
ºi-a desfãºurat lucrãrile în ziua de 23 martie 1999,    25 martie 1999, având pe ordinea de zi propunerile
având urmãtoarea ordine de zi:               de modificare a Regulamentului Camerei Deputaþilor.
  1. Stadiul elaborãrii proiectului ordonanþei de      La ºedinþã au participat, în calitate de invitaþi ai
urgenþã a Guvernului privind reluarea activitãþii      comisiei, domnul deputat Acsinte Gaspar ºi domnul
Comisiei speciale de verificare a certificatelor      director general al Departamentului legislativ Ioan
eliberate în baza Legii nr. 42/1990.            Vida.
  2. Comunicatul de presã privind poziþia Comisiei      Lucrãrile ºedinþei sunt conduse de domnul deputat
parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii        Radu Ghidãu, preºedintele comisiei.
  12            MONITORUL       OFICIAL    AL   ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 10/C

  În urma primirii unei propuneri de modificare a              la completarea art. 42 ºi 46, precum ºi la
art. 16 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,            introducerea unor noi articole.
semnatã de toate grupurile parlamentare, a fost                 Urmãtoarea ºedinþã va avea loc în data de
rediscutatã modificarea adusã acestui articol în               30 martie 1999.
ºedinþa precedentã. S-a constatat cã modificarea                 Din numãrul total al membrilor comisiei au
fãcutã de comisie conþine, în esenþã, modificarea              absentat 3, dupã cum urmeazã: domnul Bivolaru
propusã.                                   Ioan Ñ Grupul parlamentar P.D.S.R., domnul Secarã
  În continuare, au fost luate în dezbatere                 Gheorghe Ñ Grupul parlamentar P.U.N.R. ºi domnul
propunerile pentru modificarea ºi completarea                SzŽkely Ervin-Zolt‡n Ñ Grupul parlamentar U.D.M.R.
Regulamentului Camerei Deputaþilor referitoare la                PREªEDINTE,
modificarea art. 31, art. 34, art. 36, art. 47, art. 51,             Radu Ghidãu
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 10/C/1999 conþine 12 pagini.                Preþul 2.940 lei    ISSN  1222Ð6335

				
DOCUMENT INFO