093 by tradetrek

VIEWS: 3 PAGES: 4

									                               PARTEA A II-A
Anul X Ñ Nr. 93                                                        Joi, 27 mai 1999
                          DEZBATERI      PARLAMENTARE

                       DEZBATERI PARLAMENTARE
              ªEDINÞE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR ªI SENATULUI
                        SESIUNEA I ORDINARÃ Ñ MAI 1999
                        ªedinþa din ziua de 17 mai 1999
                                 (STENOGRAMA)


                                   SUMAR
           N r.                                                 Pagina

           1.   Prezentarea Moþiunii de cenzurã, iniþiatã de 158 de senatori ºi deputaþi din opo-
               ziþie, ca urmare a asumãrii rãspunderii Guvernului pentru proiectul de Lege
               privind unele mãsuri de accelerare a reformei economice ..................................   1Ð4
  Lucrãrile ºedinþei au început la ora 17,30.                 Vreau sã menþionez cã în conformitate cu prevederile constitu-
  ªedinþa este condusã de domnul Cristian Dumitrescu, vicepre-       þionale ºi ale Regulamentului comun al celor douã Camere, aceas-
ºedinte al Senatului, ºi de domnul Andrei-Ioan Chiliman, vicepre-      tã moþiune fiind una de rãspuns la asumarea rãspunderii Guvernului,
ºedinte al Camerei Deputaþilor, asistaþi de domnul Pusk‡s Valentin-     nu se contabilizeazã în cuantificarea moþiunilor. Deci nu se aduce
Zolt‡n, secretar al Senatului, ºi de domnul Miron-Tudor Mitrea,       atingere acelei posibilitãþi de depunere a unei singure Moþiuni de cen-
secretar al Camerei Deputaþilor.                      zurã în timpul unei sesiuni.
                                        Conform Regulamentului de funcþionare a ºedinþelor comune
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                       ºi în conformitate cu prevederile Constituþiei privind aceastã insti-
                                      tuþie, urmeazã sã fie prezentatã astãzi, în ºedinþã comunã, moþiu-
  Doamnelor ºi domnilor senatori ºi deputaþi,
                                      nea respectivã, urmând ca ea sã fie dezbãtutã, în prezenþa pri-
  Am rugãmintea sã vã ocupaþi locurile în salã.
                                      mului-ministru ºi a reprezentanþilor Guvernului, joi, începând cu
  Declar deschisã ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi         ora 9,00 dimineaþa.
Senatului, anunþându-vã cã din totalul de 485 de deputaþi ºi sena-       Înainte de a solicita ca un reprezentant al semnatarilor sã
tori ºi-au înregistrat prezenþa la lucrãri 387 ºi sunt absenþi 128.     susþinã moþiunea, îndeplinesc o obligaþie regulamentarã prin care
  Cvorumul legal pentru desfãºurarea lucrãrilor este îndeplinit.     întreb, în legãturã cu susþinãtorii moþiunii, dacã ºi-o menþin sau
  Rog un secretar din partea Senatului sã ocupe locul aici, alãturi.   existã unul sau mai mulþi susþinãtori care îºi retrag semnãtura
                                      sau renunþã la susþinerea moþiunii.
  Domnul Cristian Dumitrescu:                         Dacã nu existã nici o solicitare, invit la microfon un repre-
   ªedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului este legal      zentant...
constituitã, cvorumul de ºedinþã fiind de 243 de senatori ºi deputaþi.
   Ordinea de zi a acestei ºedinþe comune are un singur punct         Domnul Ioan Gavra:
ºi anume prezentarea Moþiunii de cenzurã, iniþiatã de un numãr         Procedurã!
de 146 de senatori ºi deputaþi, aparþinând Grupurilor parlamen-
tare ale P.D.S.R., P.R.M. ºi P.U.N.R., 11 senatori ºi deputaþi         Domnul Cristian Dumitrescu:
independenþi, ºi un deputat de la Grupul minoritãþilor naþionale.        Imediat.
   Acesta este singurul punct al ordinii de zi.                Dacã nu sunt observaþii, am sã supun la vot ordinea de zi
   Moþiunea este o moþiune iniþiatã ca urmare a asumãrii rãspunde-    ºi programul.
rii guvernamentale sãptãmâna trecutã, de cãtre Guvern, pe proiectul       Ordinea de zi are un singur punct, prezentarea moþiunii, iar
de Lege privind unele mãsuri de accelerare a reformei economice.      programul, cât dureazã acest punct al ordinii de zi.
  2               MONITORUL      OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 93

  Cine este pentru ordinea de zi? Vã rog sã vã exprimaþi prin       primit aceastã grijã a relaþiei cu Parlamentul, iar, recent, în Hotãrârea
vot. Mulþumesc.                               de Guvern privind organizarea Ministerului Apãrãrii am înþeles cã
  Voturi împotrivã?                            avem chiar un secretar de stat care se ocupã de bunele relaþii cu
  Abþineri? Douã abþineri.                         Parlamentul ale Guvernului.
  Cu majoritate de voturi au fost adoptate ordinea de zi ºi pro-        Deci sunt total nedumerit de afirmaþia care o faceþi dumnea-
gramul.                                   voastrã astãzi. Nu m-am oprit decât asupra acestui aspect: prin
  Domnul deputat Gavra, acþiune proceduralã, cã ordinea de zi       cine este asiguratã relaþia cu Parlamentul? Unde este generalul
a fost adoptatã.                               care asigurã respectuoasa relaþie a Guvernului cu Parlamentul?
   Domnul Ioan Gavra:                             Domnul Cristian Dumitrescu:
   Mulþumesc, domnule preºedinte de ºedinþã.                  Pot reveni cu o precizare, în general, domnule senator.
   Sigur cã, aºa cum dumneavoastrã aþi anunþat, la propunerea         Sigur cã dumneavoastrã nu aþi vrut sã aduceþi nici un fel de jig-
Birourilor permanente astãzi se va prezenta textul Moþiunii de        nire prezenþei domnului Miron Mihu Biji, secretar de stat pentru rela-
cenzurã, înaintatã de cãtre 3 grupuri parlamentare ºi pe care o       þia cu Parlamentul, ºi trebuie sã recunoaºtem cu toþii cã avem o
susþin ºi un numãr de senatori ºi deputaþi independenþi.           relaþie corectã prin intermediul Domniei sale.
   Sigur cã firesc ºi normal era, fãrã ca noi, semnatarii moþiu-        Domnia sa, dupã câte ºtiu eu, nu ºtiu ce grad are în armatã,
nii, sã vã cerem acest lucru, ca din partea Guvernului sã parti-       în retragere, dar, în mod sigur Ñ fiindcã m-aþi întrebat Ñ nu este
cipe, totuºi, cineva pentru cã moþiunea se adreseazã Guvernului       general.
României ºi nu unui ”vidÒ din Executiv, prezent în salã.             Aceste proceduri fiind îndeplinite...
   Vã rog sã întrerupeþi lucrãrile pânã reuºiþi sã aduceþi pe primul-     Domnul deputat Adrian Nãstase, vã rog.
ministru, pentru cã Moþiunea de cenzurã se adreseazã primului-minis-
tru, care ºi-a angajat rãspunderea în urmã cu câteva zile, aici ºi,       Domnul Adrian Nãstase:
sigur, întreg Executivul, pentru cã altfel noi o depunem la dumnea-       Domnilor preºedinþi,
voastrã, care nu prea aveþi legãturã cu Guvernul României, cã dum-        Stimaþi colegi,
neavoastrã sunteþi senator ºi vicepreºedinte al Senatului. Nu ºtiu dacã     Ceea ce se întâmplã astãzi confirmã ceea ce am spus ºi cu
rãspundeþi sau v-aþi angajat rãspunderea pentru acea lege care este     alte ocazii ºi anume, faptul cã Parlamentul pentru Executiv repre-
o parascovenie inventatã de cãtre cineva pentru Parlamentul României.    zintã o instituþie cu rol neglijabil ºi vreau sã vã rog ca împreunã
   Deci, vã rugãm, domnule vicepreºedinte, sã nu începeþi lucrã-      sã încercãm sã asigurãm demnitatea Parlamentului, pentru cã
rile Parlamentului României pânã ce Guvernul României nu este        altfel împreunã vom simþi presiunea opiniei publice care va con-
de faþã ca sã audã despre ce este vorba. Altfel vorbim pentru        sidera tot mai des cã Parlamentul este o instituþie inutilã.
presã, pentru microfoane ºi pentru balcoanele goale.               Pentru cã în mãsura în care Guvernul legifereazã fãrã Parlament,
   Vã mulþumesc.                              prin ordonanþe de urgenþã, prin angajarea rãspunderii pe pachete
                                       de legi, sigur cã acest Guvern considerã cã Parlamentul nu are
  Domnul Cristian Dumitrescu:
                                       dreptul nici mãcar la risipirea unui sfert de orã din timpul unui mem-
  Domnule deputat,                             bru al Cabinetului care sã vinã sã asiste la prezentarea unei Moþiuni
  Vreau sã vã informez cã se aflã prezent la lucrãri secretarul de stat,  de cenzurã adresatã unei proceduri declanºatã de cãtre Guvern.
domnul Mihu Miron Biji, care este reprezentantul Guvernului în relaþia      De aceea, eu vreau sã vã rog, dincolo de ceea ce ne poate
cu Parlamentul ºi este desemnat sã participe la aceastã ºedinþã ºi, în    separa în legãturã cu dezbaterea moþiunii de cenzurã, în mãsura
conformitate cu procedurile care au fost utilizate pânã acum în astfel de  în care þinem la prestigiul instituþiei pe care o reprezentãm, sã cerem
situaþii, se procedeazã perfect regulamentar. (Discuþii, comentarii.)    ca Guvernul sã trateze cu respectul necesar instituþia noastrã.
  De altfel, vreau sã vã reamintesc cã se convoacã ºedinþa           Dacã nu o vom face, vom avea ceea ce meritãm ºi aceasta
comunã a celor douã Camere de cãtre preºedinþii celor douã          în succesiunea diferitelor guverne care, încetul cu încetul, vor
Camere ºi nu de Birourile permanente pentru a fi prezentatã         ajunge sã trateze Parlamentul ca pe Marea Adunare Naþionalã.
Moþiunea de cenzurã ºi se stabileºte tot de preºedinþii celor douã      Acesta este riscul de care ar trebui sã fim cu toþii conºtienþi!
Camere data, care-i prevãzutã ºi în Constituþie, potrivit cãreia         Nu este vorba de respectul pe care-l avem pentru domnul
urmeazã sã se dezbatã moþiunea respectivã. (Discuþii, comentarii.)      secretar de stat Biji, care este un om admirabil ºi care sigur cã
  Este adevãrat... (Domnul deputat Gavra comenteazã.)           este prezent aici în baza datoriei pe care o are de a asigura o
  Domnule deputat, vã rog, vã rog, nu trebuie...              legãturã cu Parlamentul, dar Moþiunea de cenzurã este adresatã
  Deci, domnule deputat, este adevãrat cã în legãturã cu ordi-       Guvernului ºi, în momentul în care Guvernul ºi-a angajat rãs-
nea de zi a ºedinþei respective va trebui sã fie convocate Birourile     punderea, el trebuia sã fie de faþã la al doilea moment proce-
permanente reunite care vor adopta o ordine de zi pe care o vor       dural, care era acela al depunerii Moþiunii de cenzurã.
propune Parlamentului pentru ºedinþa comunã. Aceastã ºedinþã a          S-ar putea, cu aceeaºi raþiune, sã ni se spunã la dezbate-
celor douã Birouri permanente, care va avea aceastã temã, a fost       rea moþiunii cã sunt suficienþi secretarii de stat.
convocatã de cãtre preºedinþii celor douã Camere miercuri la           Aceste lucruri trebuie sã fie inacceptabile pentru noi ca par-
ora 12,00 la Camera Deputaþilor. Eram dator cu acest rãspuns.        lamentari.
  Domnul senator Ninosu, dacã mai doriþi sã interveniþi, pe pro-        De aceea eu cred, domnule preºedinte, stimaþi colegi, Ministerul
bleme de procedurã.                             Apãrãrii este la douã minute de aici, lângã sediul nostru, eu cred
                                       cã domnul ministru Babiuc, care este ºi ministru al apãrãrii, ar
  Domnul Petre Ninosu:                           putea sã-ºi rupã 10 minute din timpul pe care-l acordã pregãti-
  Domnule preºedinte de ºedinþã,                      rii Armatei în vederea viitoarelor activitãþi din Iugoslavia ºi sã
  Guvernul care ºi-a asumat rãspunderea ºi-a permis sã ne         vinã pentru a ne ajuta la împlinirea acestei proceduri care este
dea un semn în ceea ce priveºte relaþiile respectuoase care le        prevãzutã de Constituþie ºi care are rostul de a stabili un anu-
are cu Parlamentul ºi acest semn, sau unul dintre ele, dar cu o       mit raport de putere sau de competenþã între Parlament ºi Guvern.
semnificaþie aparte, a fost desfiinþarea postului de ministru pen-        Vã rog, deci, domnule preºedinte, sã procedaþi în conformi-
tru relaþia cu Parlamentul.                         tate cu procedurile noastre, în mãsura în care regulamentele
  Al doilea semn, în acelaºi sistem de gândire ciudat referitor la     noastre cer ca, la problemele care privesc activitatea ministere-
respectul arãtat Parlamentului, a fost acela cã ministrul apãrãrii a     lor lor, miniºtrii sã fie prezenþi.
                 MONITORUL     OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 93                        3

  Eu cred cã o Moþiune de cenzurã, la prezentarea unei moþiuni     necesarã conlucrarea cu Opoziþia, cu atât mai mult cu cât
care vizeazã activitatea tuturor membrilor Cabinetului, ar trebui     Preºedintele þãrii ºi coaliþia aflatã la putere s-au angajat, în reu-
ca mãcar unul dintre dânºii sã vinã pentru a asculta documen-       niunea care a avut loc la Cotroceni în 7 aprilie a.c., sã promo-
tul, chiar dacã a fost fãcutã comunicarea în baza prevederilor      veze consultarea ºi dialogul pentru depãºirea situaþiei grave în
regulamentului.                              care se gãseºte societatea româneascã;
  Vã mulþumesc. (Aplauze din partea Opoziþiei.)               Ñ având în vedere cã Guvernul României ºi coaliþia
                                     C.D.R.ÐU.S.D.ÐU.D.M.R., prin procedura adoptatã, eludeazã dezbate-
   Domnul Cristian Dumitrescu:                     rile din Parlamentul þãrii ºi eventualele consultãri între forþele politice
   Doamnelor ºi domnilor deputaþi ºi senatori,             privind crearea bazei normative pentru restituiri ºi despãgubiri, elimi-
   Din punct de vedere al prevederilor regulamentare ºi al pro-     nând astfel posibilitatea gãsirii unor soluþii care sã poatã fi suportate
cedurilor cu privire la depunerea Moþiunii de cenzurã s-au înde-     de bugetul de stat, fãrã afectarea sumelor alocate învãþãmântului,
plinit toate aceste proceduri.                      ocrotirii sãnãtãþii, cercetãrii ºtiinþifice, culturii, Armatei ºi ordinii publice;
   Imediat ce aceastã Moþiune de cenzurã a fost depusã la          Ñ considerând cã proiectul de lege pentru care Guvernul
                                     ºi-a asumat rãspunderea nu oferã garanþia realizãrii unei refor-
Parlament, ea a fost transmisã pentru luare la cunoºtinþã Executivului.
                                     me cu efecte pozitive pe plan economic ºi social, ci, dimpotrivã,
   Iar noi ne îndeplinim, acum, o activitate parlamentarã, esen-    creeazã haos ºi premise de manifestare ºi amplificare a corup-
þial parlamentarã, aceea de informare a senatorilor ºi deputaþilor    þiei, temporizeazã procesul de reformã ºi amânã relansarea eco-
în legãturã cu moþiunea de cenzurã prin prezentarea acesteia,       nomicã ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã, supune dezbaterii
aºa cum este normal.                           Parlamentului României urmãtoarea
   Cã Executivul a considerat necesar sã fie prezent la aceastã                  Moþiune de cenzurã
activitate, repet, ºi nimeni nu poate sã conteste acest lucru, exclu-     1. Accelerarea reformei de tipul celei practicate în ultimii doi ani
siv parlamentarã, pentru cã este prezentatã ºi susþinutã de cãtre     ºi jumãtate va duce la distrugerea completã a economiei naþionale
parlamentari, domnul ministru pentru relaþia cu Parlamentul, secre-    ºi generalizarea sãrãciei. Mãsurile aplicate dupã noiembrie 1996, în
tar de stat în Guvernul României, este o situaþie de fapt ºi am      numele unei pretinse reforme, au condus în anii 1997Ð1998 la scã-
luat, cred, cu toþii la cunoºtinþã de obiecþiunile ºi de punctele de   derea produsului intern brut cu aproape 14%, a producþiei industriale
vedere care sunt ale domnilor parlamentari.                cu peste 23% ºi a investiþiilor cu 34%. Pentru întreaga perioadã, sol-
   Nu poate fi invocatã nerespectarea procedurii. Eu am respectat    dul negativ al balanþei comerciale depãºeºte 6,5 miliarde dolari.
fiecare pas la acestei proceduri ºi este evident cã ne aflãm în momen-     Pe plan social, ca urmare a creºterilor explozive ale preþurilor de
tul în care trebuie sã fie adusã la cunoºtinþã aceastã moþiune con-    consum la bunuri ºi servicii pentru populaþie, condiþiile de viaþã au
form prevederilor constituþionale ºi Regulamentului celor douã Camere,  cunoscut o gravã deteriorare. În comparaþie cu luna decembrie 1996,
conþinutul moþiunii.                           în mai 1999 preþul energiei electrice a crescut de la 73 lei la 876
   Invit la microfon un reprezentant al semnatarilor pentru a pre-   lei/kWh, iar al energiei termice de la 21.800 lei la 156.500 lei/Gcal,
zenta moþiunea spre informare.                      la gaze naturale de la 63 lei la 900 lei/m.c., la pâine albã simplã
   Doamna deputat Hildegard Puwak.                   de la 400 lei la 1900 lei/bucata, la lapte de la 700 lei la 4400 lei/litrul,
   Vã rog, aveþi cuvântul, doamnã deputat!               la cartofi de la 450 lei la circa 3000 lei/kg, la telefon de la 30 lei la
                                     510 lei/impuls, în timp ce chiriile s-au mãrit de 1000 de ori.
  Doamna Hildegard Carola-Puwak:                       În aceste condiþii, aplicarea reglementãrilor preconizate prin
  Mulþumesc.                              proiectul de lege Ñ pãstrând practic integral politica economicã
  Domnilor vicepreºedinþi,                       a actualului Guvern, care generalizeazã reforma tip I.M.G.B. Ñ va
  Doamnelor ºi domnilor senatori ºi deputaþi,              agrava, în continuare, starea de haos din economie ºi va înrã-
  Moþiunea de cenzurã a fost depusã la Birourile permanente       utãþi ºi mai mult nivelul de trai.
ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor pe data de 15 mai 1999.          2. Soluþia accelerãrii reformei în domeniul privatizãrii constã, în
  Potrivit prevederilor regulamentare, vã rog sã-mi permiteþi ca,    concepþia Guvernului C.D.R.ÐU.S.D.ÐU.D.M.R., în special în închideri
în numele semnatarilor, sã prezint celor douã Camere ale         de societãþi comerciale pe criterii pur contabile, lichidãri dirijate ºi vân-
Parlamentului textul Moþiunii de cenzurã.                 zãri de active, neglijând aplicarea unor mãsuri care sã asigure creº-
                                     terea economicã, competitivitatea produselor ºi a exportului.
  În temeiul art. 113 din Constituþia României ºi al art. 78Ð82
                                        Mecanismele juridice inserate în proiectul de lege Ñ închiderea
din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi
                                     operaþionalã ºi dizolvarea de drept Ñ nu susþin scopul declarat. În
Senatului, 146 senatori ºi deputaþi, aparþinând Grupurilor parla-     fapt, prin consecinþele lor, ele se înscriu în sfera blocãrii procesului
mentare P.D.S.R., P.R.M. ºi P.U.N.R., un deputat din Grupul        de privatizare, cu grave efecte în plan social, prin pierderea masivã
minoritãþilor naþionale ºi 11 senatori ºi deputaþi cu statut de ide-   a locurilor de muncã ºi diminuarea drasticã a veniturilor. Mecanismele
pendent, semnatari ai prezentei Moþiuni de cenzurã,            propuse, deºi ar putea da impresia accelerãrii privatizãrii creeazã un
  Ñ având în vedere cã prin recurgerea la procedura de asumare     climat favorabil anumitor grupuri de interese, care Ñ prin speculaþii
a rãspunderii, Guvernul României împiedicã exprimarea în Parlament    acoperite de lege Ñ pot cumpãra active la preþuri derizorii, amplifi-
a partidelor politice din Opoziþie asupra mãsurilor de accelerare a    când corupþia ce însoþeºte, în ultimul timp, procesul de privatizare.
reformei economice, în sensul corectãrii, îmbunãtãþirii, susþinerii sau    Prin prevederile proiectului de lege referitoare la ”dizolvarea
respingerii acestora;                           de dreptÒ a societãþilor comerciale, Guvernul anuleazã dreptul de
  Ñ întrucât Guvernul României pãstreazã secrete conþinutul       a decide al Adunãrii Generale a Acþionarilor, aceasta ajungând
acordului cu Fondul Monetar Internaþional ºi unele condiþii din      în situaþia de a avea numai rol de constatare ºi conformare, aºa
acordul cu Banca Mondialã pe care le-a acceptat, deºi cunoº-       cum este prevãzut în art. 3210 alin. 4 din Titlul I.
tea efectele negative asupra cetãþenilor;                   În acelaºi timp, nu trebuie uitat cã sistemul discreþionar al
  Ñ þinând seama cã Guvernul nu ºi-a respectat obligaþia de       dizolvãrii de drept nu þine seama de faptul cã efectele nu pot fi
a prezenta Parlamentului, pânã la 15 martie 1999, un program       localizate numai în zona respectivã, întrucât închiderea unor socie-
complex de mãsuri economice ºi sociale menite sã stopeze decli-      tãþi comerciale genereazã disfuncþionalitãþi economice succesive,
nul economic al þãrii ºi deteriorarea nivelului de trai al populaþiei,  atât în ramura lor de activitate, cât ºi în celelalte ramuri, ampli-
aºa cum prevedea Hotãrârea nr. 1 din 22 ianuarie 1999 a          ficând dezindustrializarea þãrii ºi disponibilizãri în lanþ de perso-
Parlamentului României:                          nal, fãrã a se crea alternative realiste de integrare în muncã.
  Ñ deoarece pentru acte legislative de o asemenea importanþã,        Introducerea instituþiei ”dizolvãrii de dreptÒ a societãþilor comer-
care vizeazã întreaga populaþie a þãrii ºi economia naþionalã, era    ciale, înlãturând principiul libertãþilor contractuale, va crea mari
  4               MONITORUL      OFICIAL    AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 93

prejudicii creditorilor, care vor fi nevoiþi sã utilizeze singura cale       7. Interesul naþional este grav prejudiciat, prin lipsã de transpa-
oferitã de noua lege Ñ lichidarea Ñ, anulând, în acest fel, posi-       renþã ºi prin exclusivitatea deciziei instituþiilor guvernamentale, în
bilitatea privatizãrii.                            ceea ce priveºte privatizarea societãþilor ºi companiilor naþionale din
   Semnatarii prezentei Moþiuni de cenzurã afirmã cã nu susþin        domenii de însemnãtate strategicã. Practica adoptatã prin proiectul
menþinerea artificialã în funcþiune a societãþilor comerciale inefi-      de lege reprezintã încã o dovadã cã Puterea doreºte eliminarea
ciente ºi nu contestã valabilitatea ºi necesitatea lichidãrii aces-      Parlamentului þãrii de la decizii de o asemenea importanþã.
tora ca formã de realizare a restructurãrii economiei, dar nu prin         8. Se limiteazã posibilitãþile de participare la privatizarea socie-
hotãrâri arbitrare ale Executivului.                      tãþilor comerciale a capitalului autohton ºi, cu deosebire, a aso-
   3. Scoaterea procesului de privatizare de sub control financiar,     ciaþilor salariaþilor, a P.A.S.-urilor.
prin restrângerea drasticã a competenþelor Curþii de Conturi, nu          Nespecificarea, prin lege, a categoriilor de facilitãþi de care pot
poate fi interpretatã decât ca intenþie a Puterii de a sprijini grupuri    beneficia asociaþiile de salariaþi creeazã condiþii pentru favorizarea
de interese clientelare ºi de a masca deturnarea veniturilor obþi-       grupurilor de interese din sfera Puterii actuale.
nute din privatizare de la destinaþiile prevãzute în bugetul de stat.        9. Industria autohtonã este dezavantajatã, în mod direct, prin modi-
   Diminuarea rolului ºi a atribuþiilor de control ale Curþii de Conturi,  ficãrile aduse în domeniul leasing-ului, constând în desfiinþarea oricã-
în ceea ce priveºte rãspunderea decizionalã a celor implicaþi în        ror taxe ºi impozite la importul de subansamble ºi componente des-
procesul de privatizare, cât ºi a derulãrii contractelor încheiate de     tinate a fi incluse în produsele ce fac obiectul contractelor de leasing.
privatizatori referitoare la sumele încasate, care constituie fonduri     Se încurajeazã, în acest mod, concurenþa neloialã, cu efecte negative
publice, este în contradicþie flagrantã cu art. 139 alin. 1 din Constituþie.  asupra veniturilor bugetare ºi a soldului balanþei comerciale.
În acelaºi timp, devine inadmisibil faptul cã nu mai sunt supuse          10. Rezolvarea, pe cale ascunsã, a reparaþiilor ºi restituirilor cãtre
controlului legalitatea operaþiunilor de privatizare, realitatea evaluã-    foºtii proprietari ai bunurilor imobiliare preluate de stat, art. 324, pe
rii bunurilor de privatizat, respectarea regulilor specifice modului de    baza principiului restitutio in integrum, eludeazã evidenþiarea unor
privatizare ºi, în general, privatizarea în ansamblu.             soluþii suportabile economic, social ºi politic, prin dezbateri în
   4. Drepturile cetãþenilor care au dobândit calitatea de acþionar     Parlament, prin consultãri între forþele politice sau ca urmare a pro-
în societãþile comerciale, precum ºi ale acþionarului majoritar pri-      punerilor ”Grupului de reflecþieÒ, ce trebuia constituit, potrivit celor
vat existent sunt lezate. Soluþiile propuse de proiectul de lege,       convenite la reuniunea de la Cotroceni. De altfel, soluþiile propuse,
referitoare la majorarea de drept a capitalului social al societãþilor     respectiv despãgubirile stabilite de comun acord cu societãþile comer-
comerciale cãrora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului      ciale, alin. 3, sau prin restituirea bunurilor imobile, alin. 1, sunt garan-
de proprietate asupra terenurilor dupã privatizare, denatureazã scopul     tate de stat, fãrã a fi stabilite procedurile de identificare, cãile de
legii, multe societãþi redevenind cu capital majoritar de stat.        urmat, competenþele, cãile legale de atac, sursele de despãgubire,
   5. Se oficializeazã practicile clientelare ºi exonerarea de orice rãs-  situaþii complexe ce vor bloca procesul de privatizare.
pundere a privatizatorilor, mai ales cã vânzarea pachetelor de acþiuni
                                          În concluzie, pentru motivele prezentate mai sus, semnatarii
se face fãrã limitã de preþ. Astfel, este inadmisibil sã se prevadã ca
                                        prezentei Moþiuni de cenzurã se adreseazã tuturor membrilor
membrii Consiliului de administraþie ºi salariaþii Fondului Proprietãþii de
                                        Parlamentului pentru a vota în favoarea Moþiunii de cenzurã ºi
Stat ºi ai celorlalte instituþii publice implicate sã nu rãspundã pentru
                                        pentru demiterea Guvernului Radu Vasile.
activitatea lor ºi pentru legalitatea clauzelor din contractele încheiate,
precum ºi de activitatea agenþilor de privatizare, decât dacã faptele lor      Textul moþiunii este urmat de semnãturile celor 158 senatori
constituie infracþiuni sau delicte civile. Mai mult decât atât, fapte de o   ºi deputaþi.
gravitate deosebitã, cum ar fi ”neincluderea anumitor bunuri din patri-       Vã mulþumesc. (Aplauze.)
moniul unei societãþi comerciale în oferta de vânzare ºi în raportul de      Domnul Cristian Dumitrescu:
evaluare, ori includerea unor bunuri fictive cu scopul vãdit de a influ-
enþa ofertaÒ, ”neînregistrarea majorãrii de capital în termenul prevãzut      Dacã dumneavoastrã spuneþi 158, eu am aici 146. În orice
de legeÒ, ”atribuirea unui pachet de acþiuni unei persoane în dauna      caz, eu am obligaþia sã mai întreb o datã dacã cineva dintre
altor persoane care au formulat oferte mai avantajoaseÒ, sunt consi-      semnatari îºi retrage semnãtura. Dacã nu, constatãm cã sunt
derate doar contravenþii, iar sancþiunile pecuniare sunt nesemnificative.   îndeplinite toate procedurile ºi toate obligaþiile legate de anunþa-
Rezultã cã iniþiatorul proiectului de lege, sub pretextul accelerãrii pro-   rea în plenul celor douã Camere a Moþiunii de cenzurã.
cesului de privatizare, creeazã, în realitate, posibilitatea unor acþiuni      Moþiunea de cenzurã urmeazã sã fie dezbãtutã joi, 20 mai, la
frauduloase din partea personalului instituþiilor implicate, care nu vinde   ora 9,00 dimineaþa. Se întrunesc cele douã Camere în ºedinþã comunã,
însã propriile bunuri, ci avuþia þãrii, beneficiind, totodatã, de salarii ºi  iar în legãturã cu procedura dezbaterii, cu modul în care va fi repar-
de alte venituri ce sfideazã populaþia.                    tizat timpul între iniþiatori, pe grupuri parlamentare ºi Guvern, vom
   6. Eliminarea reprezentanþilor sindicatelor din Consiliul de       stabili aceste lucruri într-o ºedinþã a Birourilor permanente reunite,
administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat reprezintã încã o        care vor propune ordinea de zi pentru joi, ºedinþã care va avea loc
dovadã a lipsei de transparenþã ºi a subiectivismului în procesul       la Camera Deputaþilor, miercuri, 19 mai, la ora 12,00.
de privatizare, dorite de Guvernul coaliþiei C.D.R.ÐU.S.D.ÐU.D.M.R.,        Cu acestea, declar închise lucrãrile ºedinþei comune a
în scopul satisfacerii intereselor unor grupuri apropiate Puterii.       Parlamentului României, din ziua de luni, 17 mai.
   În acelaºi context, este de reamintit faptul cã, iniþial, au fost eli-     Vã mulþumesc foarte mult.
minaþi din Consiliul de administraþie al F.P.S. reprezentanþii Opoziþiei.      Lucrãrile ºedinþei se încheie la ora 18,06.


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                    cont nr. 30.98.12.301 Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                    Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 93/1999 conþine 4 pagini.                  Preþul 980 lei     ISSN  1220Ð4870

								
To top