Docstoc

018

Document Sample
018 Powered By Docstoc
					                                PARTEA A II-A
Anul X Ñ Nr. 18                                                           Joi, 25 februarie 1999
                          DEZBATERI       PARLAMENTARE

                       DEZBATERI PARLAMENTARE
             ªEDINÞE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR ªI SENATULUI
                     SESIUNEA I ORDINARÃ Ñ FEBRUARIE 1999
                     ªedinþa din ziua de 15 februarie 1999
                                  (STENOGRAMA)


                                     SUMAR
         N r.                                                       Pagina

          1.   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
              anul 1999. (Anexa 3/25 Ñ Anexa 3/66; reluarea votului asupra art. 2
              alin. 4; art. 7; art. 13; art. 16 alin. 2; art. 24; art. 64.) .....................            1Ð41
          2.   Proiectul Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999.
              (Dezbateri generale.) ................................................................................  41Ð48

  ªedinþa a început la ora 9,52 .                         Domnul Victor Apostolache:
  Lucrãrile au fost conduse de domnii Vasile Lupu ºi Andrei-            Domnule preºedinte de ºedinþã,
Ioan Chiliman, vicepreºedinþi ai Camerei Deputaþilor, asistaþi           Stimaþi colegi,
de domnii Pusk‡s Valentin-Zolt‡n, secretar al Senatului, ºi             Ridic o problemã de procedurã, întrucât consider cã toþi
Miron-Tudor Mitrea, secretar al Camerei Deputaþilor.              colegii trebuie sã cunoascã ceea ce s-a întâmplat ieri.
  Din prezidiu a fãcut parte domnul Ulm Nicolae Spineanu,             Domnule preºedinte de ºedinþã,
vicepreºedinte al Senatului.                            Grupul nostru parlamentar a considerat normal sã nu
                                        blocheze lucrãrile plenului Parlamentului la aceastã dez-
  Domnul Vasile Lupu:                             batere a bugetului, având în vedere ºi prezenþa repre-
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,                     zentanþilor Fondului Monetar Internaþional în þarã, ºi, ca atare,
  Bunã dimineaþa!                               am trecut peste prevederile art. 88 din Regulamentul
  Deschidem ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi              Camerelor reunite, respectiv obligativitatea prezenþei la
Senatului, anunþându-vã cã din totalul de 485 de deputaþi            ºedinþele comune a deputaþilor ºi senatorilor membri ai
ºi senatori ºi-au înregistrat prezenþa la lucrãri un numãr           Guvernului.
de 356. Sunt absenþi 129. Cvorumul legal pentru des-                Am dori, ºi cred cã este firesc, sã cunoaºtem ºi noi,
                                        cel puþin pânã la finalul acestor dezbateri, ce s-a întâm-
fãºurarea lucrãrilor este întrunit.
                                        plat cu ministrul agriculturii, care nu a fost prezent la dez-
  Continuãm dezbaterile la Anexa 3 ºi luãm în discuþie
                                        bateri, pentru cã rãspunsul care ni s-a dat ieri nu ne
Anexa 3/25, referitoare la Ministerul Apãrãrii Naþionale.            satisface.
  La ultima ºedinþã din sãptãmâna care ieri s-a încheiat,             De asemenea, sã-mi exprim surprinderea cã rãspunsul
plenul celor douã Camere a hotãrât continuarea dezbate-             nu l-a dat preºedintele P.N.Þ.C.D.-ului, cel care l-a pro-
rilor pânã la finalizarea proiectului de Lege a bugetului de          pulsat pe acest ministru în fruntea Ministerului Agriculturii,
stat ºi apoi a proiectului de Lege a bugetului asigurãrilor           ºi, de ce nu, sã ºtim dacã domnul prim-ministru Ñ ºi este
sociale.                                    valabil pentru toþi miniºtrii parlamentari care au lipsit de la
  Poftiþi, domnule senator!                          aceste dezbateri Ñ, dacã primul-ministru a avut cunoºtinþã
  2             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

despre acestea. Consider cã este firesc ca plenul Camerelor     Domnul Nicolae Alexandru:
sã fie informat.                           Într-adevãr, la Comisiile pentru buget, finanþe nu s-au
  ªi o a doua observaþie, domnule preºedinte de ºedinþã.    discutat amendamentele Comisiilor pentru apãrare de la
Întrucât consider cã s-ar putea ca astãzi sã se încheie dez-   Senat ºi Camera Deputaþilor, dar am reþinut cã acestea
baterea la acest buget, sunt surprins cã nu se respectã      apar în anexe. Sper cã nu e cazul sã vã reamintesc cã
prevederile art. 3 din Regulamentul ºedinþelor comune, res-    actualul buget aduce grave prejudicii procesului de instru-
pectiv ca lucrãrile sã fie conduse de preºedinþii acestora,
                                 ire în Ministerul Apãrãrii Naþionale, dar ºi în Ministerul de
iar numai în absenþa lor, de cãtre unul din vicepreºedinþi.
                                 Interne. Guvernul, deºi a promis cã va asigura un buget
M-a surprins prezenþa aproape zilnicã în salã la aceste dez-
                                 cât de cât satisfãcãtor celor douã ministere, nici mãcar par-
bateri a domnului preºedinte Diaconescu ºi nu vãd dacã
                                 þial nu a luat în seamã amendamentele comisiilor. Deci nu
cineva ne-ar putea rãspunde: de ce Domnia sa nu a con-
                                 am sã mã refer acum la suplimentarea bugetului ministe-
dus nici una din aceste ºedinþe?
                                 relor, ci la redimensionarea cheltuielilor, în funcþie de prio-
  Vã mulþumesc.
                                 ritãþile determinate de restructurarea armatei ºi de necesi-
  Domnul Vasile Lupu:                      tatea reorientãrii fondurilor.
  Domnule senator, sunt în mãsurã sã vã rãspund.          De aceea, vã rog sã fiþi de acord cu modificarea pe
  Domnul preºedinte Diaconescu a condus prima zi a lu-     articole bugetare propusã în Anexa 3/25 a Ministerului
crãrilor la dezbaterile privind proiectul de Lege a buge-     Apãrãrii Naþionale. Modificãrile se fac la ”Cheltuieli mate-
tului de stat. Potrivit Regulamentului ºedinþelor comune ºi    riale ºi serviciiÒ, în limita aceloraºi sume prevãzute în Anexa
Regulamentului Camerei Deputaþilor, precum ºi           3/25 la Legea bugetului de stat.
Regulamentului Senatului, vicepreºedinþii îndeplinesc rolul      Solicit aceste reaºezãri deoarece la unele articole de
preºedintelui, atunci când acesta nu poate conduce lucrã-     cheltuieli plãþile efectuate au depãºit deja fondurile prevã-
rile uneia din Camere sau lucrãrile în plen. ªi dacã au      zute în anexã.
fost prezenþi aici, obligaþiile ce decurg din funcþia de pre-     La o mare parte din articolele de cheltuieli, fondurile
ºedinte, primirile oficiale pe care le realizeazã la Camera    prevãzute sunt insuficiente, iar, potrivit prevederilor art. 29
Deputaþilor preºedintele Camerei sau la Senat preºedintele    din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, virãrile de
Senatului, alte atribuþii pe care le au, evident, i-au împie-   credite între subdiviziunile clasificaþiei bugetare se fac în-
dicat pe cei doi preºedinþi ca sã fie în permanenþã la lucrãri.  cepând cu trimestrul III.
  În privinþa miniºtrilor, aceeaºi regulã. Fiecare ºef de in-    Vã prezint Anexa 3, cu modificãrile propuse pe capi-
stituþie are un înlocuitor. Ministrul apãrãrii, de dumnealui   tole bugetare. O aveþi, da. ªi aº menþine ºi amendamen-
fiind vorba astãzi, este reprezentat de domnul secretar de    tele fãcute de comisie, pe care vã rog sã le supuneþi la
stat Ioan Mircea Plângu. Domnul ministru Victor Babiuc,      vot.
chiar în dimineaþa aceasta, se întoarce dintr-o misiune în      Domnul Vasile Lupu:
strãinãtate ºi, dintr-o clipã în alta, din câte am fost infor-
mat, este posibil sã fie prezent. Nu suntem în faþa unor       Da. Vã mulþumesc.
obstacole regulamentare de netrecut ºi considerãm cã putem      Comisia Ñ ce pãrere are?
continua dezbaterile la proiectul de buget. Sperãm ca poate     Domnul Dan Constantinescu:
la finalul dezbaterilor, la votul final, sã fie prezent ºi pri-
mul-ministru ºi, eventual, sã vã rãspundã la ultimele în-       Domnule preºedinte, cu tot regretul, în ceea ce priveºte
trebãri în legãturã cu acest proiect de lege.           suplimentarea fondurilor, amendamentul iniþial, reþinut de co-
  Trecem la dezbaterea proiectului de buget. Suntem la     misie, s-a discutat în comisie, existã în raportul cu amen-
Anexa 3/25. Care sunt amendamentele respinse ºi care       damente respinse, nu putem sã-i dãm curs. Pentru cã, repet,
nu au fost prezentate? Comisiile reunite pentru buget, fi-    pe un deficit bugetar deja votat ºi pe volumul de cheltu-
nanþe ºi bãnci sunt reprezentate ºi, domnule preºedinte      ieli care este, orice suplimentare la ora asta este practic
Constantinescu, dacã puteþi informa prezidiul de astãzi ºi    imposibilã.
reaminti plenului unde am rãmas exact.                În ceea ce priveºte repartizarea dupã o altã schemã a
                                 cheltuielilor din anexã, în limita aceloraºi sume, putem fi
  Domnul Dan Constantinescu:                   de acord.
  Domnule preºedinte,
                                   Domnul Vasile Lupu:
  Stimaþi colegi,
  Suntem, dupã ºtiinþa mea, la Anexa 3/25, referitoare la      Domnul deputat Þurlea.
defalcarea cheltuielilor pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale.    Domnul Petre Þurlea:
Mai precis, între pct. 52 ºi 53 din amendamentele accep-
tate. Nu existã amendamente acceptate de Ministerul          Domnule preºedinte,
Apãrãrii Naþionale.                          Doamnelor ºi domnilor colegi,
                                   Am mai venit aici, la tribuna aceasta, în legãturã cu
  Domnul Vasile Lupu:                      acest amendament, susþinându-l atunci când a fost pre-
  Stimaþi colegi,                        zentat într-o primã formã de domnul preºedinte al Comisiei
  Suntem la pct. 244 din raportul privind amendamentele     pentru apãrare din Senat.
respinse. Suntem la Anexa 3/25, precum am spus, din pro-       Nu numai cã situaþia este perfect adevãratã, cea pre-
iectul de buget, ºi la aceastã anexã comisiile sesizate în    zentatã de domnul preºedinte al comisiei adineauri, eu însã
fond nu au adus nici un amendament. Deci de la amen-       m-am informat mergând în câteva unitãþi militare, în spe-
damentele respinse.                        cial din Transilvania, ºi situaþia este cu adevãrat drama-
  Poftiþi, domnule senator!                   ticã.
               MONITORUL     OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                 3

  În primul rând, soldaþii aproape cã nu au ce mânca ºi      Eu, de asta, l-aº ruga pe domnul general sã ne spunã
s-a ajuns la situaþia ca familiile sã fie solicitate sã aducã    pentru câte luni, numai pentru hranã, asigurã necesarul chel-
pachete sãptãmânal, pentru ca soldaþii sã nu moarã de        tuielile materiale prevãzute în bugetul Ministerului Apãrãrii
foame.                                Naþionale.
  În al doilea rând, cadrele au salarii cu totul derizorii ºi     Domnilor, e o problemã deosebitã. Am impresia cã
se fac restructurãri ilogice pentru a se restrânge cheltuie-     Parlamentul României ºi cei care sunt puºi sã elaboreze
lile cu salariile acestora. Înzestrarea este învechitã ºi in-    bugetul de stat se joacã cu capacitatea de apãrare a þãrii
suficientã. Toate acestea duc la o dezorganizare generalã.      noastre. Avem nevoie de armatã sau nu avem nevoie de
I-am spus domnului general Degeratu, tot de la aceastã        armatã? Dacã nu avem nevoie de armatã, sã nu mai avem
tribunã, acum vreo douã luni, acest lucru ºi Domnia sa a       armatã! Nu-i admisibil ca ostaºii chemaþi sã-ºi satisfacã ser-
ieºit la aceastã tribunã ºi a spus cã totul este perfect. Lumea   viciul militar sã fie trimiºi acasã de vineri pânã luni, ca sã
este mulþumitã, cadrele militare, soldaþii, totul în armatã     uºureze cheltuielile cu hrana, nu-i admisibil ca familiile sã
merge perfect.                            fie invitate sã aducã pachete ca sã satisfacã necesitãþile
  Îl invit pe domnul general Degeratu sã meargã în in-       de hranã ale armatei.
specþii, fãrã sã anunþe înainte, sã meargã sã vadã care         Pãrerea mea este cã, aºa cum am arãtat, bugetul, pe
este situaþia realã în armatã.                    care dumneavoastrã o sã-l votaþi, eu n-o sã-l votez, cã
  Având în vedere aceste aprecieri, consider cã s-a ajuns     îmi e ruºine sã votez un asemenea buget, pentru prima
la situaþia de astãzi în mod intenþionat, unii factori din ac-    datã ... (Vociferãri în salã. Cineva din partea Puterii a strigat:
tuala Putere aducând þara în imposibilitate de a se apãra      ”Ruºinosule!Ò)
în caz de rãzboi.                            Eu nu am jignit pe nimeni ºi nu mi-am permis cu ni-
  Domniile voastre, când v-am mai spus acest lucru, unii      meni sã vorbesc la ”per tuÒ. Dar e o ruºine naþionalã acest
dintre dumneavoastrã aþi reacþionat cu surprindere deose-      buget ºi discutãm aceastã ruºine la acest capitol legat de
bitã. Citiþi toate ziarele de astãzi ºi o sã vedeþi cã România    bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale. Încã o datã îl rog
este într-adevãr ameninþatã de un asemenea rãzboi, chiar       pe domnul general sã ne spunã pentru cât timp toate chel-
de cãtre unele forþe politice din interiorul ei.           tuielile materiale pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale asi-
  Citiþi declaraþiile belicoase la adresa statului naþional uni-  gurã hrana, în condiþiile preþurilor actuale ºi ale celor pre-
tar român, fãcute de conducãtorul de onoare al U.D.M.R.-       vizibile, pentru cã ele vor creºte foarte mult, v-am spus,
ului chiar sãptãmâna trecutã, ameninþarea cu luarea         inflaþiaÉ nu cred în ea, pentru cã toate elementele hiper-
Transilvaniei ºi mutarea ei cu totul, cu locuitori cu tot, în    inflaþioniste sunt introduse de Guvern, ºi Guvernul susþine
alt stat. Deci nu este o sperietoare ilogicã ceea ce vã spun,    aceastã inflaþie de 25%.
este un adevãr ºi, în condiþiile acestea, pregãtirea arma-        Vã mulþumesc.
tei este obligativitate pentru noi, este prima obligaþie a aces-
tui Parlament. Pentru cã armata nu o s-o putem pregãti         Domnul Vasile Lupu:
dupã ce va izbucni un eventual rãzboi. Aveþi datoria sã         Da. Vã rog, pãstraþi liniºtea în salã!
faceþi acest efort pentru armatã, în primul rând pentru ar-       Stimaþi colegi,
matã. Mai întâi ne trebuie armatã ºi apoi ne trebuie dru-        Când am condus ultima datã...
murile domnului Bãsescu.
  Vã mulþumesc.                            Domnul Dan Stelian Marin:
                                    Sunt niºte colegi pe care nu i-am vãzut niciodatã vor-
  Domnul Vasile Lupu:                        bind aici, dar vorbesc din salã, cã nu pot sã vorbeascã.
  Da. Vã mulþumesc.                         Uite, domnul de acolo, nu l-am vãzut niciodatã vorbind de
  Stimaþi colegi...                         la aceastã tribunã, sã-ºi asume rãspunderea.... (Aratã cu
  Poftiþi, domnule senator Marin Stelian.              mâna în salã. Vociferãri, gãlãgie.)
  Domnul Dan Stelian Marin:                      Domnul Vasile Lupu:
  Domnule preºedinte,                          Stimaþi colegi, vã rog, liniºte în salã!
  Îmi pare rãu cã trebuie cã fac o observaþie la cele spuse       Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
de un coleg al meu. Nu este în firea mea, dar domnul           Vã rog, liniºte!
Dan Constantinescu, când discutam noi amendamentele la          Stimaþi colegi,
bugetul pe 1999, dumnealui era pe la Viena. Nu era în           Pentru a evita asemenea altercaþii pe care nu numai
þarã, deci nu era în plenul celor douã comisii. ªi, ca atare,    cã le dezaprob, dar pentru care rog chestorii sã restabi-
nu accept sã reprezinte punctul de vedere al Comisiilor       leascã ordinea în salã, v-aº aminti cã în cursul dezbate-
pentru buget-finanþe, atâta timp cât nu a fost în þarã.       rilor la buget am stabilit ca fiecare intervenþie, ºi am sta-
  Am ascultat cu atenþie tot ce s-a spus în legãturã cu      bilit prin vot, sã nu depãºeascã 3 minute. Pãstrãm aceastã
Apãrarea. Dacã avem în vedere explozia de preþuri la pro-      regulã sau e nevoie de un alt vot? Vã rog, liniºte!
dusele agroalimentare din ultima perioadã, ºi ºtim care sunt       Domnul ªteolea.
cauzele, eu aº ruga pe domnul general, directorul Direcþiei
financiare din Ministerul Apãrãrii Naþionale, sã ne spunã        Domnul Petru ªteolea:
Ñ este prezent în salã, l-am vãzut Ñ, sã ne spunã dacã          Domnule preºedinte,
cheltuielile materiale pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale asi-     O clarificare aº dori de la Ministerul Apãrãrii Naþionale.
gurã necesarul de hranã, numai cheltuielile pentru hranã,      Pornind de la dimensiunea în care este proiectat bugetul
nu de instrucþie ºi pentru alte activitãþi ale armatei. Vorba    pentru acest domeniu important pentru ordinea ºi stabili-
aceea, sã se pregãteascã, chemãm tinerii sã se pregã-        tatea României: dacã, în condiþiile în care singurul argu-
teascã în domeniul militar, nu avem cu ce sã-i pregãtim,       ment credibil în discuþiile de pregãtire a summit-ului de la
cã nu avem ce sã le dãm. Nu avem cu ce sã cumpãrãm.         Washington, o creºtere cel puþin simbolicã a cheltuielilor
  4             MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

militare, ºi nu o reducere a lor, cum se prezintã în pro-     ajuns la concluzia pe care ne-am formulat-o în avizul nos-
iectul de buget pe acest an, mai poate fi un argument cre-    tru, deci pe baza celor pe care le-am primit de la repre-
dibil pentru ca România sã se prezinte cu fruntea sus acolo,   zentanþii ministerelor în cauzã. Cã pe sistem de apãrare
în sensul în care invitarea României de a se ralia imediat    avem nevoie, în ansamblu, de circa 8.300 de miliarde în
aliaþilor ºi pentru a i se oferi credibilitate ºi siguranþã în  plus pentru a asigura funcþionarea la minimum a întregu-
acest acces sã nu mai fie o soluþie de natura ultimei în-     lui sistem. Noi suntem în momentul de faþã cu mult sub
cercãri, un fel de ”Madrid +Ò. Existã aceste condiþii asigu-   acest prag minim de funcþionare a întregului sistem. ªi,
rate sau nu? ªi plec aici de la acea afirmaþie a domnu-      haideþi sã vedem, aici s-au spus anumite lucruri legate de
lui ministru Victor Babiuc, fãcutã la începutul acestui an,    securitatea noastrã internã, vedem ºi noi care sunt pro-
când spunea: ”Bugetul pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale    blemele pe plan internaþional. Cu alte cuvinte, în condiþi-
propus pentru 1999 este cel mai mic din ultimii ani, atât     ile în care vulnerabilitatea noastrã se prelungeºte, dacã nu
în procent raportat la cheltuielile totale, cât ºi la produsul  creºte, ameninþãrile se adunã ºi, pe plan intern ºi pe plan
intern brut, cât ºi în sumã absolutã. De fapt, este o scã-    internaþional, noi, din cauza unui buget de austeritate, ajun-
dere în trepte, din 1996 încoace, de la 2,34% din P.I.B.     gem în situaþia în care nu putem sã asigurãm nici mãcar
la 1,98% din P.I.B.Ò.                       funcþionarea minimã a întregului sistem.
  Dupã informaþiile pe care le deþin, nu se asigurã chel-      Ceea ce am fãcut noi în comisie, ºi aceasta este ra-
tuielile privind echipamentul decât în proporþie de 15%, în-   þiunea pentru care am refuzat sã ºi semnez avizul res-
treþinerea în proporþie de 20%, iar în ceea ce priveºte chel-   pectiv, este o comedie. Este o comedie pe care noi am
tuielile de capital, doar 8%. Este un semnal de alarmã ºi     vrut s-o jucãm pânã la capãt, unii dintre noi, cu toate cã
rog o clarificare din partea reprezentantului Ministerului    ºtim foarte bine care va fi rezultatul. La sfârºit spectatorii
Apãrãrii Naþionale.                        vor pleca acasã, sala va rãmâne goalã, iar sistemul va
                                 funcþiona pânã când va avea bani, probabil cã pânã prin...
  Domnul Vasile Lupu:                      eu ºtiu, luna maiÑiunie, dupã care întrebarea este: ce facem
  Da, s-au pus douã întrebãri reprezentantului Ministerului   în continuare? De ce? Pentru cã noi am înscris în avizul
Apãrãrii Naþionale. Dacã se poate rãspunde? Deci, dom-      nostru o serie întreagã de solicitãri pe care le-am primit
nul secretar de stat Ioan Mircea Plângu.             nu de la altcineva, ci de la reprezentanþii instituþiilor res-
                                 pective. Nu sunt solicitãrile pe care le-am fãcut noi. Pur
  Domnul Ioan Mircea Plângu Ñ secretar de stat la
                                 ºi simplu, le-am contabilizat. Aici este un alt paradox. În
                Ministerul Apãrãrii        cadrul Guvernului, ministerele respective n-au reuºit sã ob-
                Naþionale :            þinã o suplimentare de fonduri, ba, mai mult decât atât,
  Domnule preºedinte de ºedinþã,                miniºtrii în cauzã au criticat alocaþiile bugetare, imediat dupã
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,              ce bugetul a fost aprobat de Guvern, dupã care au venit
  S-au pus câteva întrebãri aici ºi sunt întrebãri impor-    la Parlament, ºtiind foarte bine cã Parlamentul nu are fon-
tante.                              duri suplimentare decât cele pe care le pune la dispoziþie
  În primul rând, chestiunile de detaliu. Se asigurã inte-   Guvernul. ªi din acest punct de vedere, tot efortul era un
gral plata cheltuielilor salariale, se asigurã integral hrana,  fel de comedie, pentru cã era clar cã noi nu avem de unde
rambursãrile, subvenþiile ºi pensiile. Într-adevãr, se pot asi-  sã dãm în plus. În acelaºi timp, am fãcut totuºi un efort
gura numai parþial cheltuielile de echipament, întreþinere ºi   ºi, împreunã cu reprezentanþii instituþiilor respective, noi am
de capital Ñ o realitate.                     menþionat în avizul nostru câteva surse. Mai mult decât
  O altã întrebare. Suntem pe deplin de acord cu con-      atât, am convocat ºi o întrunire cu domnul ministru Remeº,
cluziile Comisiilor pentru apãrare privind acel necesar su-    care a venit ºi ne-a explicat cã tot ce am propus noi acolo
plimentar de 3.600 de miliarde de lei. Este o evaluare co-    ca sursã alternativã pentru a încerca sã aducem sistemul
rectã a minimului necesar. Dar... ªi acum voi rãspunde la     la nivelul sãu minim de funcþionare Ñ nu existã nici o po-
cealaltã întrebare. Este, într-adevãr, o situaþie de austeri-   sibilitate sã fie satisfãcutã. ªi cu asta am încheiat discu-
tate, un buget de austeritate, ºi, revenit fiind recent din    þia. Ãla a fost momentul în care m-am disociat de pãre-
Statele Unite, acolo se înþelege foarte mult situaþia României  rea altor colegi ºi am refuzat sã semnez avizul respectiv.
ºi un procent de 1,8% este apreciat ca rezultat al aces-       Domnule preºedinte, ce facem noi în momentul de faþã
tei stãri de austeritate, nimic mai mult. Aceasta nu pune     ºi cu aceastã atitudine a Guvernului este o comedie, pen-
sub semnul întrebãrii angajarea României ºi a Ministerului    tru cã nevoile reale ale þãrii rãmân ºi întrebãrile majore Ñ
Apãrãrii Naþionale privind aderarea la Alianþã.          cum asigurãm securitatea þãrii într-un moment în care pe-
  Vã mulþumesc.                         ricolele se acumuleazã, cum asigurãm funcþionarea orga-
                                 nismului militar ºi a celorlalte componente dupã ce se ter-
  Domnul Vasile Lupu:                      minã banii Ñ nu îºi gãsesc rãspuns ºi nimeni nu poate
  Poftiþi, domnule deputat!                   sã ne dea un rãspuns la aceastã chestiune. Sã credem
                                 oare cã dacã evitãm intrarea în incapacitate de platã ºi
  Domnul Ioan Mircea Paºcu:                   obþinem, sã spunem, acel acord din partea F.M.I.-ului, care
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               dã acel semnal ca sã mai primim bani din altã parte, noi
  ªtiu cã unii colegi din comisie sunt puþin preocupaþi de   vom primi bani din altã parte pentru a asigura funcþiona-
faptul cã într-un fel sau altul noi am lãrgit discuþia ºi dis-  rea sistemului nostru de apãrare? Asta este o întrebare
cutãm chestiunile de principiu. Am putea sã discutãm ºi      pe care vreau s-o pun ºi celor de la Ministerul Apãrãrii ºi
strict amendamentele, dar cred cã o discuþie de principiu     din sistem. Dacã ei cred cã pot sã funcþioneze, din clipa
pe acest subiect este inevitabilã. Chiar dacã ne ascundem     în care vor termina aceºti bani, pe baza împrumuturilor pe
în spatele amendamentelor, problemele de fond rãmân.       care le obþinem din afarã. Din cunoºtinþele mele, din afarã
  De aceea, daþi-mi voie sã vã spun, domnule preºedinte,    nu putem sã obþinem bani pentru aceste domenii. ªi toatã
cã de la bun început, în cadrul comisiei noastre, noi am     ingineria care s-ar putea face ca banii care i-am luat din
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                 5

afarã sã-i folosim pe alte domenii ºi de acolo sã-i adu-       Stimaþi colegi,
cem aici este o chestiune care mi se pare cu totul ºi cu       Dacã am înþeles bine, dacã nu, rog comisia sã mã co-
totul hazardatã. Cred cã a sosit momentul sã privim lu-     recteze, propunerea domnului senator Nicolae Alexandru
crurile în faþã ºi, dacã avem o responsabilitate, sã încer-   cuprindea douã pãrþi: o parte solicitând suplimentarea bu-
cãm sã ne achitãm de ea ºi sã rezolvãm problemele reale.     getului, o altã parte Ñ redistribuirea sumelor în cadrul ace-
                                 luiaºi buget alocat Ministerului Apãrãrii Naþionale. Cu prima
  Domnul Vasile Lupu:                      parte, iniþiatorul ºi comisiile sesizate în fond nu au fost de
  A sosit momentul...                      acord, cu a doua parte au fost, a doua parte a fost ac-
                                 ceptatã. Corect? Deci ne vom pronunþa prin douã voturi
  Domnul Ioan Mircea Paºcu:                   asupra acestor probleme.
  Domnule preºedinte,                       Supun votului dumneavoastrã amendamentul privind su-
  A sosit momentul celor trei minute. ªtiu. Dar cu aceastã   plimentarea cheltuielilor la Ministerul Apãrãrii Naþionale, for-
chestiune nu se rezolvã problema de fond, domnule pre-      mulat de domnul senator Nicolae Alexandru, susþinut de
ºedinte. Iar dacã ne ascundem în spatele unui vot, cã am     alþi senatori ºi deputaþi, respins de comisie.
venit sã discutãm numai trei minute despre problema res-       Cine este pentru? Numãraþi, vã rog. 109 voturi pentru.
pectivã, problema nu dispare, domnule preºedinte, ºi ches-      Împotrivã? 138 de voturi împotrivã.
tiunea pentru care suntem chemaþi ºi am fost trimiºi aici      Abþineri? 12 abþineri.
este sã gãsim rezolvãri la problemele cu care se confruntã      Suntem în cvorum. Amendamentul nu a întrunit numã-
aceastã þarã.                          rul de voturi necesar. A fost respins.
  Vã mulþumesc.                          Partea a doua a acestei propuneri privind redistribuirea
                                 cheltuielilor, acceptatã de comisie ºi de iniþiator. O supun
  Domnul Vasile Lupu:                      votului dumneavoastrã.
  Da, domnule preºedinte, dar nici dacã lungim discuþiile      Cine este pentru? Majoritate covârºitoare. (Rumoare.)
la nesfârºit nu rezolvãm problema. Vom fi în situaþia bâl-      Împotrivã? 15 voturi împotrivã.
                                   Abþineri? 12 abþineri.
bâitului care a pierdut trenul cerând biletul.
                                   Propunere votatã.
  Stimaþi colegi,
                                   Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
  Vã propun sistarea discuþiilor la acest punct. Argumentele
                                   Putem trece acum la votarea Anexei 3/25. Mai este un
pro ºi contra au fost prezentate cu prisosinþã. Dacã mai     amendament respins de susþinut. Autorul este invitat sã-l
doreºte iniþiatorul sã intervinã, apoi comisia, dupã care    susþinã. Dacã doreºte. Nu doreºte. Atunci supun votului
votãm.                              dumneavoastrã.
  Din partea iniþiatorului, domnul preºedinte Constantinescu.    Domnul Gaspar. Sunteþi autorul amendamentului?
  Domnul Dan Constantinescu:
                                  Domnul Acsinte Gaspar:
  Domnule preºedinte,
                                  Nu, vorbesc din partea grupului parlamentar din care
  Stimaþi colegi,                       fac parte.
  Eu regret faptul cã una din rãutãþile periodice ale dom-
nului senator Marin Stelian mã priveºte pe mine. Trebuie      Domnul Vasile Lupu:
sã vã spun faptul cã la dezbaterea bugetului Apãrãrii Na-
                                  Poftiþi!
þionale eram în þarã deºi, adevãrat, puþin mai înainte, fu-
sesem plecat. În al doilea rând, nu reprezint raportul meu     Domnul Acsinte Gaspar:
personal, ci raportul comisiei. ªi pentru a vã convinge, deºi
                                   Nu mi-am dat demisia ºi nici n-am fost dat afarã din
am evitat la început sã spun de ce au fost aceste surse
                                 grup. Aºa cã în aceastã calitate, de membru al grupului
alternative, o sã trebuiascã sã vi le citesc.          parlamentar, susþin amendamentul de la poziþia 245, dar
  Este vorba de creºterea deficitului bugetar. Ãsta e unul   vreau ca, în prealabil, domnule preºedinte, sã fac urmã-
din motive, pentru care a fost admis, modificarea bugetu-    toarea propunere: dumneavoastrã aþi informat plenul
lui unui fond special care are lege proprie, ºi al treilea,   Parlamentului cã ministrul apãrãrii naþionale urmeazã din
transferul din bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei     clipã în clipã sã vinã în þarã. V-aº propune ca acest amen-
Sociale. Deci acestea au fost cele trei surse alternative pe   dament care este foarte important sã-l discutãm în pre-
care în mod firesc ºi toþi colegii din Comisiile de buget,    zenþa ministrului apãrãrii naþionale. Mergem mai departe,
finanþe ºtiu de ce fiecare din ele au fost respinse.       pentru cã mai avem încã 40 de anexe de discutat, pro-
  În al doilea rând, acceptarea de cãtre comisie a unei    babil cã vom ajunge dupã-amiazã cu discuþiile, ºi pânã atunci
repartizãri în cadrul sumei alocate a fost fãcutã cu acor-    sã vinã ministrul apãrãrii naþionale sã spunã pãrerea faþã
dul ministrului finanþelor, la propunerea inclusiv a titularu-  de situaþia care a fost prezentatã aici de cei doi preºe-
lui, deci a Ministerului Apãrãrii Naþionale, motiv pentru care  dinþi ai comisiilor de apãrare ºi de intervenþiile celorlalþi co-
în mod firesc comisia nu avea ce obiecta. Repet, pentru     legi.
ºtiinþa dumneavoastrã, cã în faþa dumneavoastrã eu nu re-
prezint opinii proprii decât atunci când spun acest lucru ºi,    Domnul Vasile Lupu:
de regulã, reprezint opinia comisiei.                Da, sã vinã în Parlament. În þarã am înþeles cã a sosit
  Vã mulþumesc.                        în aceastã dimineaþã. Domnule deputat Gaspar, eu am cre-
                                 zut cã veniþi cu un alt amendament respins, eventual, ne-
  Domnul Vasile Lupu:
                                 înregistrat în raport. Dar s-a votat în Camerele reunite cu
  Da, vã mulþumesc. Iatã cã ºi preºedintele Comisiei pen-   câteva minute înainte împotriva suplimentãrii bugetului
tru buget, finanþe ºi bãnci de la Senat este prezent ºi obiec-  Ministerului Apãrãrii Naþionale. ªi existã o autoritate a vo-
þiunea domnului senator a primit rãspunsul.           tului dat. Nu putem reveni cu un vot nou. Cã diferã suma...
  6             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Acsinte Gaspar:                     exprimat poziþia. Dacã dumneavoastrã vreþi sã transformãm
  Pãi, domnule preºedinte, tocmai aceasta este. S-a dat     acest vot la anexe într-o reeditare a dezbaterii politice care
un vot împotriva suplimentãrii cu 3.687 de miliarde, care     a avut loc pe tot parcursul acestui buget, începând cu dis-
e o problemã, iar amendamentul nostru se referã la 1.176     cuþiile generale, începând cu articolele de lege propriu-zise,
de miliarde, care e cu totul altceva.               eu cred cã este o dovadã clarã cã, practic, nu doriþi sã
                                 avem o încheiere a bugetului în spiritul, ca sã spun aºa...
  Domnul Vasile Lupu:                      Nu e vorba de intenþie. Eu nu acuz pe nimeni de inten-
  Da. Bun, atunci mai cerem un vot pe o sumã mai micã.      þie, acuz doar de faptul cã prin astfel de solicitãri se ter-
                                 giverseazã, dacã vreþi, un lucru care este absolut evident,
  Domnul Acsinte Gaspar:                     exprimat de cãtre cel care estimeazã, iniþiatorul acestui
  Nu, eu nu cer asta. Eu cer ca dumneavoastrã sã vã       buget, susþinut de cãtre comisiile de specialitate ºi, dacã
conformaþi art. 88 din Regulamentul ºedinþelor comune ºi     vreþi sã facem aceastã discuþie, spuneþi cã trebuie sã facem
sã vinã ministrul apãrãrii naþionale sã prezinte Parlamentului  aceastã discuþie, nu sã ne ascundem dupã proceduri par-
dacã într-adevãr are nevoie sau nu are nevoie de aceºti      lamentare pe care le cunoaºtem cu toþii. Cã le-am folosit
bani.                               ºi le folosim. Dar sã nu exagerãm, asta este singura pro-
                                 blemã. Una este sã le folosim ºi alta este sã abuzãm de
  Domnul Vasile Lupu:                      ele. Cred cã pe parcursul acestui buget am dovedit sufi-
  Dar ministrul are un substitut corespunzãtor aici. ªi pro-  cientã înþelegere ºi, mai ales, suficientã înþelepciune cu toþii,
iectul de buget este susþinut în principal de ministrul de    ºi dumneavoastrã ºi majoritatea, ca sã putem sã încercãm
finanþe. (Rumoare, vociferãri.) ªi proiectul de buget a fost   sã nu aducem discuþia într-un derizoriu.
votat în Guvern.
                                   Domnul Vasile Lupu:
  Vã rog, liniºte în salã!
                                   Domnul Mitrea.
  Domnul Acsinte Gaspar:
                                   Domnul Miron-Tudor Mitrea:
  Domnule preºedinte,
  Haideþi sã departajãm lucrurile. Constituþia spune cã       Domnule preºedinte,
Guvernul întocmeºte proiectul de buget ºi îl supune          În primul rând, am sã rog pe toþi colegii care iau cu-
Parlamentului. Pãi, în momentul în care îl supune         vântul sã nu ne facã procese de intenþie ca sã-ºi apere
Parlamentului, intrãm pe procedurile parlamentare ºi aºa     puncte de vedere ºubrede. Existã cel puþin trei planuri în
îl dezbatem. Deci ministrul apãrãrii naþionale, care are rãs-   care nu pot fi de acord cu colegul meu care a vorbit înainte,
punderea politicã în faþa Parlamentului Ñ vorbim despre      domnul senator Dumitrescu. Cunoaºtem regulamentul. Dacã
responsabilitatea politicã Ñ, trebuie sã vinã, pentru cã aici   cunoaºtem regulamentul, domnule Dumitrescu, vã citesc din
este o chestiune de politicã privind capacitatea de apãrare    art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, regulament
a þãrii. Deci dânsul sã vinã sã spunã Parlamentului care     ale cãrui prevederi sunt complementare regulamentului
este situaþia în momentul de faþã în legãturã cu modul în     comun, care spune cã prezenþa deputaþilor, membri ai
care a fost proiectat proiectul de buget.             Guvernului, la lucrãrile în plen ale Camerei Deputaþilor este
                                 obligatorie la dezbaterea ºi adoptarea proiectelor de legi
  Domnul Vasile Lupu:                      ºi a propunerilor legislative din sfera lor de competenþã.
  Domnul vicepreºedinte Dumitrescu.                 Trebuie sã fiþi de acod cu mine, sper cã sunteþi de acord
                                 cu mine, cã dezbaterea acestei probleme este în sfera de
  Domnul Cristian Dumitrescu:                  competenþã a ministrului apãrãrii naþionale. Existã ºi un ar-
  Domnule preºedinte,                      gument de fond. Noi vrem sã aflãm din gura ministrului
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,              apãrãrii naþionale, cel care este responsabil politic în faþa
  Eu cred cã în acest moment sunt îndeplinite ºi chiar     noastrã ºi a armatei, dacã sprijinã sau nu acest amenda-
mai mult decât atât toate procedurile parlamentare pentru     ment. ªi existã ºi un argument politic, domnule ministru,
a vota acest capitol, de fapt, aceastã anexã. Sunt aici pre-   pe care nu vroiam sã-l folosesc, dar dumneavoastrã aþi
zenþi un secretar de stat din Ministerul Apãrãrii, locþiitorul  intrat în politicã, vrem sã vedem ministrul care este mem-
ministrului apãrãrii, reprezentanþi din partea conducerii     brul de partid al dumneavoastrã, spunând aici ceea ce gân-
Marelui Stat Major al Armatei ºi sunt întrunite condiþiile pen-  deºte în faþa Parlamentului, nu aºa cum în ultima vreme
tru a vota aceastã filã a bugetului. Eu cred cã nu trebuie    ne-aþi obiºnuit. Într-un fel vorbiþi ºi votaþi aici ºi în alt fel
sã facem în acest început de dimineaþã o disputã politicã.    faceþi declaraþiile publice. Sunt cel puþin trei motive pen-
Lucrurile politice s-au spus aici cu foarte multã claritate.   tru care insistãm ca ministrul apãrãrii naþionale sã fie pre-
S-a spus poziþia din partea Opoziþiei. S-a exprimat poziþia    zent în salã la aceste discuþii.
politicã ºi într-adevãr aceasta este evident o susþinere care     Vã mulþumesc. (Aplauze.)
a fost argumentatã ºi trebuie sã recunoaºtem cã multe din
aceste argumente se constituie ca în realitate, dar de aici     Domnul Vasile Lupu:
ºi pânã a crede cã în prezenþa ministrului apãrãrii se poate     Domnul Ioan Mircea Paºcu.
obþine o altã informaþie ºi, mai ales, se poate modifica cifra
din buget... Cred cã lucrurile sunt foarte clare, din moment     Domnul Ioan Mircea Paºcu:
ce a fost exprimatã aceastã poziþie de cãtre ministerul de      Mulþumesc, domnule preºedinte.
resort.                                Stimaþi colegi,
  Mai mult decât atât, avem aici pe cel care rãspunde        Nu cred cã este cazul sã ne acuzãm aici reciproc de
de acest buget, respectiv iniþiatorul, în persoana ministru-   intenþii, de... Eu cred cã trebuie sã avem în vedere ur-
lui de finanþe. Ministrul de finanþe, faþã de amendamentele    mãtoarea problemã. Dincolo de faptul cã aspectul legal cere
propuse, ºi-a exprimat poziþia. Comisiile de specialitate ºi-au  ca ministrul ºi ºeful statului major general, ca cel mai înalt
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                7

reprezentant militar din structurã sã vinã sã susþinã buge-    pra celor ce am spus, eu aº fi respectat acest lucru, dar
tul, dincolo de aceastã chestiune, dincolo de faptul cã chiar   domnul deputat Mitrea mi-a oferit aceastã posibilitate, in-
recent domnul Preºedinte Constantinescu a arãtat în faþa      vocând intenþia.
întregii þãri cã este nevoie ca miniºtrii sã vinã sã susþinã      Din cele spuse, din stenogramã, se poate deduce
bugetul, dincolo de aceste chestiuni, cred cã ceea ce ar      foarte clar cã intenþia mea a fost sã nu invoc intenþia, dar
trebui sã facem este urmãtorul lucru: sã vinã aceºti re-      acest lucru nu face parte din jocul politic pe care P.D.S.R.-ul
prezentanþi, cei mai autorizaþi ai organismului militar, sã vinã  vrea sã îl joace în mod corect, lucru pentru care eu vã
sã declare aici în faþa tuturor colegilor noºtri care n-au avut  spun foarte clar cã-mi reamintesc din 1995, eram tot la
ocazia deoarece nu fac parte din comisiiile de apãrare ºi     buget, la dezbaterile pe lege a venit domnul ministru Tinca
sã audã de la ei cã, în momentul de faþã, cu sumele res-      ºi a spus de la microfon foarte apãsat cã n-are nevoie de
pective, este pentru prima oarã afectatã în mod nemijlocit     bani, deºi se fãcuserã de cãtre Opoziþie (a rãmas în an-
capacitatea operativã a armatei. ªi atunci, în momentul      tologia parlamentarã cã nu are nevoie de bani) amenda-
acela, se conºtientizeazã, cel puþin existã speranþa con-     mente pentru suplimentarea bugetului armatei, iar la dez-
ºtientizãrii, cã suntem într-un moment extrem de grav din     baterea pe anexe a venit domnul secretar de stat de pe
acest punct de vedere ºi ale cãrui consecinþe va trebui sã     atunci, Ioan Mircea Paºcu, nu a mai venit domnul minis-
le suportãm matematic în clipa în care noi ne dãm votul      tru, ºi a susþinut punctul de vedere al Guvernului ºi atunci
pentru acest buget, aºa cum a fost votat el ºi aºa cum       nu s-a mai pus problema cã nu venise ministrul.
a fost propus de cãtre Guvern.                     Doamnelor ºi domnilor deputaþi ºi senatori,
  Vreau sã asigurãm ºi am vrea sã ne asigurãm de fap-
                                    Dacã vrem sã facem din acesta un punct al dezbate-
tul cã toatã lumea este conºtientã de consecinþele aces-
                                  rii noastre de maniera în a ne bloca ºi a demonstra pre-
tui vot pe care-l dãm noi. Dincolo de aspectele legale, oa-
                                  sei ºi întregii þãri cã am ajuns la liman ºi acolo ne-am
menii aceºtia sunt cei care ne-au spus ce este afectat în
                                  oprit pentru a face diverse deviaþii procedurale, puteþi s-o
cadrul bugetului prin lipsa fondurilor care se prevede sã
                                  faceþi. Suntem însã în cvorum, avem toate argumentele re-
aparã din cauzã cã acest Guvern nu poate sã punã la
dispoziþie sumele solicitate pentru funcþionarea în bine.     gulamentare pentru a vota. Acum dacã dumneavoastrã vreþi
Aceasta este chestiunea fundamentalã. Deci sã nu spu-       sã vã faceþi aceastã... sã transformaþi aceastã disputã într-o
nem mai târziu cã am votat în necunoºtinþã de cauzã. Sã      scenã a unor lucruri care pânã acum nu ne-a caracterizat
ºtie toatã lumea care sunt consecinþele ºi sã o audã din      la dezbaterea acestui buget, aveþi dreptul s-o faceþi, ni-
gura persoanelor care au responsabilitatea pentru dome-      meni nu vã poate împiedica, nici mãcar ministrul apãrãrii.
niile respective, dincolo de aspectele legale pe care tre-      Domnul Vasile Lupu:
buie sã le reglãm o datã pentru totdeauna. Toatã lumea
este dezarmatã ºi descurajatã pentru cã în momentul de         Stimaþi colegi,
faþã se ºtie cã aici noi vorbim degeaba ºi Guvernul îºi va       Am luat deja o decizie. Ministrul se aflã în Bucureºti,
vota tot aºa cum va dori bugetul respectiv. Haideþi de data    îl aºteptãm sã vinã. Trecem mai departe cu dezbaterea
asta, pentru cã este o chestiune foarte importantã, sã ieºim    bugetului pentru cã nu are rost sã blocãm lucrãrile aici.
din aceastã inerþie ºi sã-i chemãm pe cei responsabili sã     Vã rog sã vã ocupaþi locurile în salã. Domnule preºedinte,
ne spunã ce ne-au spus ºi nouã la comisie.             dacã... Foarte scurt, aþi depãºit întotdeauna timpul.
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.                 Domnul Ioan Mircea Paºcu:
  Domnul Vasile Lupu:                         Soluþia propusã de dumneavoastrã este corectã. Sunt
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,              ºi alte anexe, noi o acceptãm. Dar, întrucât mi-a fost men-
  Dupã numãrul de oratori înscriºi la cuvânt, am angajat     þionat numele, vreau sã-l atenþionez pe domnul vicepre-
deja timpul de dezbateri pentru prima parte a zilei. Eu con-    ºedinte al Senatului cã n-am avut nici mãcar mandat sã
sider cã nu suntem într-o situaþie de naturã a bloca lu-      vin în Parlament sã susþin bugetul pe vremea respectivã.
crãrile Parlamentului României. Ministerul de Finanþe este     Am fãcut-o o singurã datã la nivelul comisiei, pentru cã:
prezent, precum am spus, orice ºef de instituþie are un      unu, la fel ca ºi domnul ministru Plângu, nu eram mem-
substitut, ministrul apãrãrii naþionale este blocat de o si-    bru al Cabinetului, nici dânsul nu este membru al Cabi-
tuaþie obiectivã, este reprezentat de un secretar de stat     netului, ºi, la vremea respectivã, singura diferenþã era cã
aici ºi putem trece mai departe. Dar aici solicitãm înþele-    domnul Tinca nu era membru al Parlamentului, pe când
gerea Opoziþiei, pentru cã nu pot risca un blocaj, ºi înþe-    domnul ministru Babiuc este membru al Parlamentului ºi,
leg foarte bine cã refuzul Opoziþiei de a participa la dez-    din aceastã cauzã, are ºi obligaþii pe aceastã linie.
bateri opreºte lucrurile aici. Ori luãm o pauzã de consultãri     Vã mulþumesc, domnule preºedinte. (Aplauze.)
în care sã ne înþelegem, ori aºteptãm într-adevãr sã vinã
                                   Domnul Vasile Lupu:
ministrul apãrãrii naþionale, dacã poate veni astãzi, sã par-
ticipe la aceastã dezbatere.                     Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
  Domnul Dumitrescu, un drept la replicã.              Trecem la anexa urmãtoare ºi aºteptãm pe domnul mi-
                                  nistru al apãrãrii. Cum va veni, vom trece ºi vom vota.
  Domnul Cristian Dumitrescu:                    Suntem la Anexa 3/26. Bugetul Ministerului de Interne.
  Mulþumesc, domnule preºedinte. Mulþumesc ºi domnu-       Pentru cã, dacã n-am fi trecut la aceastã anexã, riscam
lui deputat Mitrea cã mi-a oferit posibilitatea de a mã re-    sã pierdem ºi prezenþa ministrului de interne. (Vociferãri.)
întoarce la microfon, pentru cã aºa cum face Partidul         Doamnelor ºi domnilor,
Democrat întotdeauna îºi þine promisiunile, ºi mai ales res-     Amendamente respinse, dacã sunt de susþinut. În ra-
pectã regulile.. (Vociferãri.) Da, pentru cã am stabilit o re-   port existã. Cine doreºte sã susþinã amendamente respinse?
gulã, sã nu ne întoarcem la microfon ca sã revenim asu-      Domnul Nicolae Alexandru, apoi domnul Anghel Stanciu.
  8             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Nicolae Alexandru:                    Ministerul de Interne Ñ ºi existã aceste nevoi, nimeni nu
  Sigur, Ministerul de Interne se gãseºte în aceeaºi si-      le neagã, lucrurile au fost dovedite foarte recent Ñ, nu
tuaþie dezastruoasã în care se gãseºte ºi Ministerul Apãrãrii.   putem sã cerem suplimentãri, în afarã de ceea ce poate
E grav cã nu mai poate fi vorba de reformã ºi reutilare       sã ofere bugetul în momentul de faþã. Evident cã, în mo-
în cadrul Ministerului de Interne cu un asemenea buget.       mentul în care va exista o rectificare, vom avea pretenþii.
De aceea, fãrã a mai lungi discuþia, pentru cã majoritatea       De asemenea, vã rog, domnule preºedinte, sã nu ac-
dintre dumneavoastrã cunosc cu ceea ce se confruntã         ceptãm diminuarea bugetului Ministerului de Interne, pen-
Ministerul de Interne, cer sã se supunã la vot amenda-       tru cã probabil vor fi colegi de-ai noºtri parlamentari care
mentul respins.                           vor dori sã ia din banii Ministerului de Interne, sã-i trimitã
  Vã mulþumesc.                          în altã parte, cum ar fi la Învãþãmânt.
                                    Vã rog frumos, de asemenea, sã nu acceptãm nici aceste
  Domnul Vasile Lupu:                       amendamente, având în vedere puþinãtatea banilor pe
  Vã mulþumesc.                          care îi avem la dispoziþie.
  Comisia, în aceastã chestiune, îºi menþine punctul de        Vã mulþumesc.
vedere. Ministrul finanþelor, la fel. Deci supun votului dum-     Domnul Vasile Lupu:
neavoastrã... Doriþi un rãspuns din partea ministrului de in-
terne. Cine îl solicitã? Care ”noiÒ? Poporul. Aveþi cuvân-       Clar.
tul. Vreau sã ºtiu cine formuleazã întrebarea precisã.         Domnul Anghel Stanciu.
  Stimaþi colegi,                          Domnul Anghel Stanciu:
  Întrebãrile nu se pun în cor din salã. Deci nimeni nu
doreºte sã punã întrebãri.                        Domnule preºedinte de ºedinþã,
  Poftiþi, domnule senator.                      Domnilor miniºtri,
                                     Stimaþi colegi,
  Domnul Victor Fuior:                         Vã rog sã-mi permiteþi sã fac o scurtã precizare, de-
  Domnule preºedinte,                       oarece, în urma intervenþiilor noastre, câþiva colegi au de-
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,               clarat cã s-au sãturat de ºcoalã. Nu trebuie condamnaþi.
  Am solicitat pentru siguranþa naþionalã 3.000 de miliarde.    S-au sãturat mai demult.
Dumneavoastrã aþi votat împotriva acestei solicitãri de         Dar trebuie sã înþelegem un lucru: indiferent cât se afirmã
3.000 de miliarde. Ministrul de interne solicitã aceste 3.000    cã existã, ca raport, din produsul intern brut, bugetul
de miliarde pentru asigurarea siguranþei naþionale. V-aº ruga    Ministerului Educaþiei Naþionale, în speþã, 4,4%, cu fonduri
sã-i dãm cuvântul ca sã justifice, sã motiveze, astfel încât    de la bugetele locale, cert este un singur lucru: fondul de
dumneavoastrã sã aprobaþi cele 3.000 de miliarde pentru       salarii este de circa 7.200 de miliarde, necesarul la nive-
siguranþa naþionalã.                        lul lunii ianuarie este de 12.228 miliarde. Deci este insu-
  Vã mulþumesc.                          ficient.
                                     Prin urmare, comisia a cãutat o serie de surse ºi prin-
  Domnul Vasile Lupu:                       tre aceste surse a gãsit de cuviinþã cã ar fi posibil ca de
  Deci dacã domnul ministru de interne doreºte sã-ºi spunã     la un colaborator al nostru, care se ocupã de instrucþie ºi
cuvântul.                              noi, de educaþie, sã solicitãm, cu titlu de împrumut, pânã
                                  la rectificarea bugetului, 50 de miliarde de la capitolul 5400,
  Voci din salã:                          titlul 70, ”InvestiþiiÓ, ºi 150 de miliarde de la capitolul 5501,
  De unde ai banii?                        titlul 20, ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÓ.
                                     Oricât ar pãrea de paradoxal, ºi comisiilor le-a venit greu,
  Domnul Constantin-Dudu Ionescu Ñ ministru de           dificil sã stabileascã dacã bugetul Ministerului de Interne
                  interne :            este mare sau este mic. ªi cred cã acest lucru este difi-
   Întrebaþi-l pe dumnealui!                   cil ºi pentru domnul ºi distinsul nostru coleg, deputat ºi
   Domnule preºedinte,                      ministru Dudu Ionescu. Pentru cã obiectivul ºi þelul celor
   Mulþumesc.                           douã ministere, de interne ºi de educaþie, scopul final este,
   În ceea ce priveºte bugetul Ministerului de Interne, daþi-mi  practic, acelaºi: sã scoatem de pe bãncile ºcolii oameni
voie sã fac întâi câteva precizãri generale. Este o cutumã     educaþi, oameni instruiþi, care sã respecte legea. ªi, prin
prezenþa ministrului la discuþiile de anexã, este o cutumã,     urmare, Ministerul de Interne sã fie numai o garanþie a
nu este o regulã. ªi dacã o acceptãm, pentru cã a fost       apãrãrii acestei legi.
ºi este aºa, este bine cã o acceptãm, dar aceasta nu în-         Deci, dacã prin utopie ne-am fixat ca scop sã nu mai
seamnã cã este regulã, undeva în regulament.            avem nici un infractor, nici un delincvent, nici o infracþiune
   În al doilea rând, pe lângã resurse, mai trebuie sã ne     în România, lucrul s-ar putea face, prin utopie, în douã
gândim ºi la administrarea corectã a resurselor, lucru care     moduri: fie sã-i educãm în ºcoalã aºa de bine pe copiii
nu s-a fãcut de câþiva ani încoace ºi din cauza aceasta       noºtri, încât sã nu mai încalce nici unul legea, fie, lângã
am ajuns, în loc sã gestionãm lucrurile pe programe, sã       fiecare cetãþean, sã punem câte un membru al Ministerului
ne certãm doar pe bani, în loc sã ne certãm pe programe       de Interne. Sunt douã situaþii: în primul caz bugetul
ºi nu o sã ajungem sã avem rezultate corecte în þara        Ministerului de Interne ar fi practic zero, în cel de-al doi-
aceasta, atâta timp cât discutãm bani, în loc de programe.     lea caz ar fi maximum maximorum.
   În ceea ce priveºte amendamentele respinse. Dupã cum        De aceea, noi credem cã trebuie sã stabilim politic ceea
ºtiþi, din dezbaterile generale, a rezultat foarte clar cã nu    ce dorim. Dorim un stat de drept, în care cetãþenii sã fie
existã alte resurse decât cele care sunt trecute în buget.     crescuþi ºi educaþi în spiritul legii, prin ºcoalã ºi atunci afec-
Atâta timp cât nu existã alte resurse ºi în virtutea solida-    tãm banii ºcolii, sau dorim un stat poliþienesc, în care ce-
ritãþii guvernamentale, indiferent de nevoile pe care le are    tãþeanul sã respecte legea prin fricã.
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               9

  Eu cred cã distinsul nostru coleg Dudu Ionescu gãseºte,      Eu vã propun, cu toatã bunã-credinþa, din aceastã per-
ca ºi mine, cã adevãrul este la mijloc ºi, dacã dânºii pun     spectivã sã vedem lucrurile ºi sã încercãm sã dezinflamãm
pe primul loc instrucþia ºi forþa, noi punem pe primul loc     aceastã stare de spirit, care, dupã pãrerea mea, s-a in-
educaþia, instrucþia ºi cuvântul. Sperãm sã ajungem la un     flamat cu totul artificial, pentru cã în acest moment nu mai
consens ºi sã-i ajutãm în a avea mai puþine cazuri, prin      existã o barierã politicã între cei care susþin un punct de
girarea banilor, din zona forþei, în zona educaþiei.        vedere sau altul.
  Vã mulþumesc.                           Mulþumesc. (Câteva aplauze.)
  Domnul Vasile Lupu:                        Domnul Vasile Lupu:
  Da, domnule preºedinte. Adevãrul este la mijloc, dar        Da, vã mulþumesc.
timpul este depãºit de mult.                     Doamna Andronescu ºi propun sistarea discuþiilor la acest
  Doamnelor ºi domnilor,                     punct.
  Domnul George ªerban are cuvântul.
                                   Domnul Acsinte Gaspar (din salã):
  Domnul George ªerban:                       Mai sunt amendamente!
  Domnule preºedinte,
  Stimaþi colegi,                          Doamna Ecaterina Andronescu:
  O chestiune proceduralã: am impresia cã lucrurile s-au       Vã mulþumesc.
inflamat, un pic artificial, de la anexa cealaltã ºi existã ris-    Domnule preºedinte,
cul ca în continuare sã mergem pe acelaºi drum, care nu        Domnilor miniºtri,
este productiv.                            Sigur cã venirea mea la microfon este legatã de sus-
  Este limpede cã aceastã dezbatere la buget este o dez-     þinerea amendamentului pe care Comisia pentru învãþãmânt
batere din care orice om cu bunã credinþã are ceva de       l-a fãcut, ºi anume trecerea celor 200 de miliarde de la
învãþat, indiferent cã la dezbateri participã reprezentanþi ai   Ministerul de Interne cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale.
Opoziþiei sau ai Puterii.                       Sigur, înþelegem cã ºi Ministerul de Interne are nevoi,
  Eu personal nu mã enumãr printre cei la care domnul      însã Ministerul de Interne, prin bugetul de anul acesta, a
deputat Stanciu s-a referit...                   primit, totuºi, 1.000 de miliarde în plus, aproximativ 1.000
                                  de miliarde în plus, în timp ce Ministerul Învãþãmântului
  Domnul Vasile Lupu:                       are un minus de mai multe mii de miliarde.
  Dacã vreþi sã apropiaþi microfonul, domnule deputat!        Sunt de pãrere cã, într-adevãr, dacã educaþiei îi dãm
                                  mai mult de lucru ºi îi dãm banii necesari, ca aceastã edu-
  Domnul George ªerban:                      caþie sã fie la nivelul normal, Ministerului de Interne îi dãm
  ...cã nu ar avea ce învãþa de aici.              mai puþin de lucru.
  Eu cred, însã, cã chestiunea este un pic alta. Nimeni,       Aþi vãzut lipsa de educaþie unde duce. Ne pune în si-
la acest capitol Ð ºi cu atât mai mult la acest capitol Ð     tuaþia sã gãsim bani ºi sã cheltuim. ªi de ce sã cheltuim
nu poate acuza Opoziþia cã cere majorarea unor bugete,       aceºti bani pe gaze lacrimogene, când putem sã cheltuim
ca cel de la Apãrare sau cel de la Ministerul de Interne,     aceºti bani în ºcoli, pentru educaþie.
pe considerente politice. Aceasta este limpede. Este, poate,      Îi reamintesc domnului ministru de interne cã ºi Dom-
mai mult ca niciodatã un capitol în care cred eu cã dis-      nia sa a trecut prin ºcoalã ºi cred cã nu se poate sã nu
par separaþiile de ordin politic în aceste grupuri parlamentare.  fi rãmas cu un sentiment de consideraþie faþã de aceºti
Aici chestiunea, însã, este cu totul alta, aici voturile se dau,  oameni care clãdesc personalitãþi ºi, de asemenea, vã rea-
                                  mintesc ºi dumneavoastrã spusa lui Iorga, ºi anume cã:
în primul rând, pe sursele propuse ºi este limpede cã cel
                                  ”O naþie se înalþã prin ºcoalã ºi culturãÓ.
puþin partea mea dreaptã a sãlii nu a votat împotriva ma-
                                    De aceea, vã rog sã înþelegeþi pledoaria mea pentru
jorãrii bugetului la Ministerul Apãrãrii Naþionale, sau mai
                                  nevoia ºcolii ºi sã acceptaþi amendamentul pe care Comisia
departe, la Ministerul de Interne. Aici s-a votat pentru cã,
                                  pentru învãþãmânt vi l-a propus.
datoritã constrângerilor la care suntem supuºi, nu se poate      Vã mulþumesc. (Câteva aplauze.)
accepta, în acest moment, majorarea deficitului bugetar, din
pãcate aceasta fiind singura sursã propusã pentru majo-        Domnul Vasile Lupu:
rarea acestor bugete.
                                    Vã mulþumesc.
  Eu cred cã trebuie sã plecãm de la acest principiu, atât      Doamnelor ºi domnilor,
Puterea care a votat împotriva acestei majorãri, cât ºi Opo-      Avem trei amendamente respinse; cel puþin aºa rezultã
ziþia care a propus majorarea Ð ºi eu sunt convins cã       din raportul pe care-l am în faþã.
aceastã propunere a fost fãcutã cu bunã credinþã Ñ, cât        Amendamentul de la poziþia 246, prin care se propune
ºi reprezentanþii ministerelor care sunt aici ºi nu vãd în     suplimentarea alocaþiilor bugetare, cu suma de 2.845 mi-
faþa lor niºte oameni care s-au pus pe picioarele dindã-      liarde lei. La acest amendament, autori: Comisiile pentru
rãt, hotãrâþi sã nu le dea bani pentru lucruri absolut strin-   apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ale Senatului
gente.                               ºi Camerei Deputaþilor.
  De altfel, domnul ministru Babiuc ºi eu l-am auzit ºi pe      La poziþia 247 se propune suplimentarea bugetului
domnul ministru Dudu Ionescu au spus în repetate rân-       Ministerului de Interne cu suma de 600 de miliarde. Autor:
duri, public, cã sunt nemulþumiþi de bugetul care le-a fost    Grupul parlamentar P.D.S.R.
acordat, dar trebuie sã se supunã rigorilor pe care le im-       Aºa cum am convenit la înþelegerea între liderii grupu-
pune acest buget, care a fost aprobat de Guvern, ei având     rilor parlamentare cu Biroul permanent, amendamentele pro-
ºi calitatea de membri ai Guvernului.               puse de Comisiile pentru învãþãmânt vor fi supuse votu-
  10             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

lui, atunci când se vor identifica posibilitãþi de a transfera     Domnul Vasile Lupu:
la bugetul Ministerului Educaþiei Naþionale sume supli-         Vã mulþumesc, domnule ministru.
mentare.                                Trecem la vot.
   Ca atare, nu-mi rãmâne decât sã supun votului dum-         Primul amendament, de la poziþia 246.
neavoastrã, în ordine descrescãtoare, sumele propuse a         Cine este pentru? Numãraþi, vã rog! 91 de voturi pen-
suplimenta bugetul Ministerului de Interne, încheind cu so-     tru.
licitarea domnului deputat Stanciu, a doamnei deputat          Împotrivã? 158 de voturi împotrivã.
Andronescu, de transfer la Ministerul Învãþãmântului.          Abþineri? 4 abþineri.
   Domnul Gaspar.                           Amendamentul a fost respins.
  Domnul Acsinte Gaspar:                        Nr. crt. 247 a fost susþinut de domnul Gaspar.
                                    Mai doreºte sã mai aducã argumente domnul Mitrea.
 Domnule preºedinte,                          Poftiþi, domnule Mitrea!
 Dumneavoastrã nu puteþi crea o altã practicã parla-
mentarã. Dumneavoastrã supuneþi la vot fiecare amenda-         Domnul Miron-Tudor Mitrea:
ment. Este primul...                          Domnule preºedinte,
  Domnul Vasile Lupu:                         Grupul parlamentar P.D.S.R. a propus majorarea bu-
                                  getului Ministerului de Interne cu 600 miliarde ºi nu cred
  Exact aºa am spus, domnule deputat. Fiecare...          cã trebuie sã spun multe lucruri, referitor la acest lucru,
  Domnul Acsinte Gaspar:                      decât cã este evidentã viaþa de zi cu zi pe strãzile
                                  Bucureºtiului, ca sã sprijin un asemenea amendament.
  ...cã dumneavoastrã aþi spus cã vreþi sã supuneþi în or-       Am luat cuvântul, în special pentru cã nu am fost de
dine descrescãtoare... Fiecare amendament trebuie moti-       acord cu modul în care colegul George ªerban de la P.D.
vat. Cel de la 247 nu a fost susþinut.               a prezentat aici votul grupurilor parlamentare pe care le
  Domnul Vasile Lupu:                       reprezintã ºi vreau sã-i spun cã nu cred cã un vot împo-
                                  trivã poate fi considerat de nimeni ºi în nici o condiþie un
  Le supunem pe toate, dar nu este firesc în ordine des-      vot pentru. Aþi votat împotriva majorãrii bugetului la Apãrarea
crescãtoare, de la mare la mic! Cã dacã se aprobã 2.800       Naþionalã ºi aþi votat împotriva majorãrii bugetului la
de miliarde suplimentare la bugetul Ministerului de Interne,    Ministerul de Interne.
dumneavoastrã veþi protesta cã nu s-au aprobat 200!           Constrângerile de care vorbiþi, domnule deputat, ºi care
  Domnul Acsinte Gaspar:                      existã la ora actualã sunt constrângeri care rezultã dintr-o
                                  proastã guvernare, care a dus la o scãdere a produsului
  Domnule preºedinte,                       intern brut ºi la o situaþie de sãrãcie generalã; o culpã
  Dumneavoastrã supuneþi amendamentele, în ordinea în       care vã aparþine ºi nu accept ca dumneavoastrã sã invo-
care ele sunt cuprinse în raport.                  caþi propria culpã, în a vã susþine amendamentele.
  Domnul Vasile Lupu:                         Referitor la modul în care este formulatã respingerea
                                  la acest amendament, vreau sã atrag atenþia, lucru pe care
  Întocmai aºa voi face ºi aºa am ºi anunþat!           l-am mai spus, cã este inadmisibil ca într-un raport al co-
  Deci punctul de vedere al Ministerului de Interne.        misiilor comune la bugetul de stat sã fie scris cã se res-
  Domnul ministru Dudu Ionescu.                  pinge sau sã fie argumentat cã se respinge un amenda-
  Domnul Constantin-Dudu Ionescu:                 ment pentru cã nu se spune care este sursa. Noi discutãm
                                  sursa finanþãrii: bugetul naþional. Deci nu putem sã res-
  Mulþumesc, domnule preºedinte.
                                  pingem pentru cã nu existã sursa. Pentru celelalte legi care
  Aºa cum am spus în intervenþia anterioarã, este evi-
                                  se referã la implicaþii bugetare trebuie fiecare iniþiator sã
dent cã Ministerul de Interne are nevoie de o suplimen-
                                  prevadã sursa.
tare. Din pãcate, nu sunt identificate în momentul de faþã
                                    Deci sursa este chiar acest buget. Vã rog sã renunþaþi
resursele. Din punctul acesta de vedere, cred cã solidari-     la acest tip facil ºi greºit de a respinge amendamentele.
tatea guvernamentalã este singura conduitã.               Vã mulþumesc.
  În ceea ce priveºte amendamentele cu privire la în-
vãþãmânt, îi mulþumesc doamnei deputat cã mi-a adus          Domnul Vasile Lupu:
aminte cã am terminat mai multe ºcoli, îi readuc ºi dum-        Domnul Mihai Ioniþã.
neaei aminte faptul cã, cu toþii, aici, am terminat ºcoli ºi
cã nu cred cã trebuie sã facem din aceasta un titlu de         Domnul Acsinte Gaspar (din salã):
glorie, dar vã pot spune, doamnã deputat, ºi vã pot          Vroiam sã argumentez!
spune, domnule deputat, cã învãþãmântul ºi educaþia per-
manentã sunt, în momentul de faþã, a doua prioritate în        Domnul Vasile Lupu:
Ministerul de Interne ºi vã mai pot spune cã lucrul acesta       Domnule Gaspar, ca sã avem o alternanþã majoritate Ñ
se va face inclusiv cu banii pe care ni-i lãsaþi dumnea-      opoziþie.
voastrã în buget, deci nu vom accepta amendamentul dum-
neavoastrã. Ba, mai mult, aceºti bani vor fi folosiþi ºi pen-     Domnul Mihail-Gabriel Ioniþã:
tru a trimite, în mãsura posibilului, pe poliþiºti în comunitate,   Domnilor preºedinþi,
în aºa fel încât ºcolile, în care astãzi se întâmplã lucruri      Stimaþi colegi,
cu totul neplãcute pentru ochii ºi urechile noastre, sã nu       Pot sã spun cã am vãzut destul de multe lucruri ciu-
mai pãþeascã în continuare ºi sã fie bine protejaþi copiii     date în sala aceasta, în timpul voturilor pe care le-am acor-
noºtri.                               dat acestui proiect de lege, respectiv bugetul de stat, dar
  Vã mulþumesc.                          nu pot sã nu vã fac cunoscut cã s-a mai întâmplat un
              MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18              11

lucru ciudat. Adicã, la Comisiile pentru apãrare, Grupul par-   În al doilea rând, eu cred cã noi am fost trimiºi aici în
lamentar al P.D.S.R. sau reprezentanþi aparþinând Grupului   Parlament ca fiecare dintre noi sã vinã cu experienþa do-
parlamentar al P.D.S.R. au susþinut amendamente prin care    meniului pe care-l reprezintã ºi în care a strâns o brumã
cereau mãrirea alocaþiilor bugetare la Ministerul de Interne  de experienþã profesionalã ºi sã punã aceastã experienþã
Ñ pe de o parte.                        în slujba celor care sunt chemaþi aici sã decidã soarta unui
  Pe de altã parte, am înþeles cã deputaþi ºi parlamen-    sector sau a altuia. De aceea ºi din acest punct de ve-
tari, membri ai Comisiilor pentru învãþãmânt, au cerut mic-   dere, vã rog sã înþelegeþi glasul meu aºa cum se cuvine.
ºorarea acestor alocaþii ºi chiar am vãzut la aceastã tri-     Vã mulþumesc.
bunã, argumentând cã este bine sã se micºoreze alocaþiile     Domnul Vasile Lupu:
bugetare de la Ministerul de Interne, pe doamna deputat
Andronescu. Sã înþeleg cã dânsa este un caz, cum sã zic,      Vã mulþumesc.
nu se supune disciplinei parlamentare a P.D.S.R. ºi cã, în     Stimaþi colegi,
momentul în care, sã zicem, s-ar respinge amendamen-        Putem trece la vot.
tele P.D.S.R., care cer creºterea de alocaþii, P.D.S.R. va     Supun votului dumneavoastrã amendamentul susþinut de
vota, totuºi, mãcar varianta prezentatã de Guvernul României  P.D.S.R.
ºi nu-ºi va exprima votul în sensul micºorãrii sumelor alo-     Deci, suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu
                                200 de miliarde, nu? Cu 600 de miliarde.
cate de la Ministerul Apãrãrii.
                                  Cine este pentru? 89 voturi pentru. Insuficient.
  Mulþumesc.
                                  Supun votului dumneavoastrã amendamentul susþinut de
  Domnul Vasile Lupu:                     domnul deputat Anghel Stanciu ºi de doamna deputat
  Domnul Gaspar.                        Ecaterina Andronescu, în numele Comisiilor pentru în-
                                vãþãmânt.
  Domnul Acsinte Gaspar:                      Cine este pentru? Aceeaºi situaþie, 92 de voturi pen-
  Domnule preºedinte,                     tru. Insuficient.
  Stimaþi colegi,                         Doamnelor ºi domnilor,
  Acest amendament de la poziþia 247 din raportul pri-       Supun acum votului dumneavoastrã varianta comisiei sus-
                                þinutã de iniþiator, cu amendamentul admis.
vind respingerea unor amendamente ºi unde noi propu-
                                  Cine este pentru? 163 de voturi pentru.
neam suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu
                                  Împotrivã? Vã rog, lãsaþi secretarul sã numere.
suma de 600 de miliarde îºi are motivaþia în faptul, res-
                                  Domnule secretar, care este ultima cifrã?
pingerea, cã nu au fost indicate, conform Legii nr. 72, sur-
                                  Voturi împotrivã? 28 de voturi împotrivã.
sele pentru majorarea bugetului Ministerului de Interne.
                                  Abþineri? 39 abþineri.
  Vreau sã vã spun cã la art. 20 lit. d) din proiectul de     Suntem în cvorum, stimaþi colegi, pentru cã, cu un minut
lege, fondul la dispoziþia Guvernului, se aratã cã acesta    înainte, 87 au votat împotrivã, au votat pentru amenda-
se alimenteazã ºi din vãrsãminte din privatizare, în cuan-   ment, 168 au votat pentru ºi colegii care nu voteazã sunt
tum de 3.560 miliarde. Astãzi, cred cã aþi citit ºi dum-    consideraþi în cvorum, dupã cum bine ºtie domnul depu-
neavoastrã presa, directorul F.P.S.-ului a spus cã va vãrsa   tat Gaspar regulamentele celor douã Camere.
la bugetul de stat 9.000 de miliarde din privatizare. Cred     Deci textul a fost votat cu amendamentul acceptat de
cã din cele 9.000 de miliarde se pot lua 600 de miliarde    comisie, poziþia din raport 53.
care sã majoreze bugetul Ministerului de Interne pe anul      Stimaþi colegi,
1999.                                Pãºim cu încredere la Anexa 3/27.
  Domnul Vasile Lupu:                       Voci din salã:
 Vã mulþumesc. Cu o scurtã replicã doamna Coca          Toatã anexa!
Andronescu ºi, stimaþi colegi... (Râsete în salã.) Cum?
Ecaterina Andronescu...                      Domnul Vasile Lupu:
                                  Deci, care este problema? Anexa în întregime.
  Doamna Ecaterina Andronescu:
                                  Stimaþi colegi,
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.                Supun votului dumneavoastrã Anexa 3/26 în întregime.
                                  Cine este pentru? 172 de voturi pentru.
  Domnul Vasile Lupu:
                                  Împotrivã? 36 de voturi împotrivã.
  Sper sã nu mi-o ia în nume de rãu doamna deputat...       Abþineri? 19 abþineri.
  Doamna Ecaterina Andronescu:                  22 parlamentari nu au votat.
                                  Sunt în cvorum, ca atare Anexa 3/26 a fost adoptatã.
  Sigur... Nu, nu, de derutat nu m-aþi derutat, pentru cã     Doamnelor ºi domnilor,
nu sunt chiar aºa de uºor de derutat.               Trecem la bugetul S.R.I., Anexa 3/27.
  Aº vrea sã-mi permiteþi sã dau dreptul la replicã. Dacã     La sesizarea secretarilor de ºedinþã, vã amintesc cã re-
v-aþi uitat acolo, domnule deputat, în solicitarea P.D.S.R.-  gulile stabilite pentru prezenþa cameramanilor în sala de
ului, aþi vãzut cã este vorba de o sumã mai mare decât     ºedinþã ºi a fotografilor: cameramanii în poziþii fixe, foto-
cea solicitatã de Comisia pentru învãþãmânt pentru trans-    reporterii, de la balcon.
ferul cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale.            Doamnelor ºi domnilor,
  Ca urmare, rãmâne, de principiu, solicitarea Grupului      La Anexa nr. 3/27, dacã doreºte cineva sã susþinã amen-
P.D.S.R., de majorare a bugetului la Interne. Oricum rã-    damente respinse? Domnul Anghel Stanciu. Va cere, din
mâne solicitarea.                        nou, pentru învãþãmânt...
  12            MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Anghel Stanciu:                     amatori pentru poliþie, cu consecinþele respective, în mo-
  Domnule preºedinte,                      mentul când i-am venit cu replica menþionatã adineauri mi-
  Va fi o mare surprizã pentru dumneavoastrã, deºi       a rãspuns cã este foarte natural sã fie aºa, pentru cã în
Serviciul de Informaþii putea sã vã informeze, deci, comi-    biblioteci ºi în cabinetele noastre cercetãtorii nu se expun
siile pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport au solicitat  riscurilor la care se expune un poliþist, care are de a face
de la Serviciul Român de Informaþii, Cap. 54, Titlul 70      cu mafioþi ºi cu criminali.
”Cheltuieli de capitalÒ ºi Cap. 55.01, Titlul 20 ”Cheltuieli     Atât am vrut sã vã spun.
materiale ºi serviciiÒ, un total de 150 de miliarde de lei      Mulþumesc.
pentru cercetarea ºtiinþificã.
  Este drept cã ambele instituþii se ocupã cu cercetarea,     Domnul Vasile Lupu:
de aceea se pare cã între cele douã instituþii a existat un     Domnul senator Dumitraºcu.
transfer de fonduri. Respectiv, în 1997: Ministerul Cercetãrii
ºi Tehnologiei avea alocat 0,266 din produsul intern brut,      Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
Serviciul Român de Informaþii avea alocat 0,207, deci mai
                                   Eram, domnule preºedinte, într-o altã salã, la începu-
puþin; în 1998, Ministerul Cercetãrii avea 0,222% din P.I.B.,
S.R.I. era în spate cu câteva procente, 0,213. Astãzi, când    tul discutãrii Legii S.R.I.-ului, ºi spuneam atunci cã ar fi
noi discutãm bugetul, se produce pentru prima datã o in-     bine ca S.R.I.-ul sã aibã puterea unei anumite organizaþii,
versare între cele douã servicii de cercetare: Agenþia      care va deveni partid politic. Sigur cã se poate stabili o
Naþionalã de ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare are 0,14% din     relaþie între bugetul S.R.I. ºi bugetul cercetãrii ºtiinþifice,
P.I.B., iar Serviciul Român de Informaþii are 0,238.       însã nu cred ca fiind elementul cel mai important. Nu între
  Domnilor colegi,                       S.R.I. ºi cercetarea ºtiinþificã trebuie dusã bãtãlia, detest
  Dincolo de rãceala acestor cifre, dincolo de faptul cã    acest rãzboi, care, sigur, este pornit în disperare de cauzã.
suntem la putere ºi în opoziþie, este clar cã ceva se în-       Într-adevãr, pe timpul nostru, S.R.I.-ul avea mai puþin
tâmplã. Alocãm unui serviciu intern de informaþii mai mult    ºi Cercetarea mai mult. Ceea ce este ciudat, domnule pre-
decât cercetãrii ºtiinþifice, care grupeazã cu totul echiva-
                                 ºedinte, ºi citez aici pe un fost coleg de Senat, acum de-
lentul a 58 de milioane de dolari. Vã informez cã o firmã
de medicamente din Franþa de prim rang investeºte echi-      putat, care, în 1996, spunea urmãtorul lucru: ”Aº vrea sã
valentul a circa un miliard de dolari în cercetare. Dacã noi   fac o trimitere la P.I.B.. Din 1993, cheltuielile pentru cer-
credem cã investigându-ne unii pe alþii printr-un serviciu    cetare au evoluat cu 2 sutimi în fiecare an: 0,54% în 1994,
specializat vom ridica competitivitatea produselor noastre    0,56% în 1995, 0,58% în 1996.Ò Era 0,56, 0,54, astãzi este
pe piaþa europeanã, vom gãsi soluþii spre a împiedica sã     0,14%... Este foarte interesant cã sunt nevoit sã fac
fie lichidate, prin retehnologizare ºi restructurare, între-   aceastã trimitere, pentru a reveni foarte bine la subiect,
prinderile noastre, ne înºelãm.                  cã preºedintele de atunci al Camerei Deputaþilor spunea:
  De aceea, cred cã ar trebui sã ºtim ºi pãrerea Agenþiei    ”Deci, pentru cei care nu înþeleg exact sensul votului Ñ
Naþionale de ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, dacã dânºii cred   ºi votul a fost nominal, atenþiune! Ñ cei care voteazã îm-
cã mai pot trãi cu aceastã sumã sau cel mai bun produs      potriva acestui articol voteazã împotriva alocãrii de bani pen-
de export al nostru vor fi cercetãtorii care iau calea strã-
                                 tru cercetare.Ò
inãtãþii. Ei bine, sã luãm surplusul de la S.R.I. ºi dânºii
sã ni-l dea de bunãvoie, spre a îmbina cele douã tipuri        Ca sã nu fie neclaritãþi, e foarte bine cã fac cu mâna,
de cercetãri: cercetarea aplicativã, spre a face competitive   e foarte bine, pentru cã fac o trimitere în spaþiu... ºi în
produsele, ºi cercetarea de alt tip, de a structura puterea.   spaþiul politic, este evident!
  Vã mulþumesc.                           Ei bine, eu am observat din acest numãr din Monitorul
                                 Oficial al României cã oamenii aceia care astãzi voteazã
  Domnul Vasile Lupu:
                                 Ñ chiar ºi dumneavoastrã, domnule Ciumara, votaþi con-
  Stimaþi colegi,                        tra, aºa cum se cuvine, ºi aþi fãcut bine cã aþi votat îm-
  Cei care v-aþi implicat în dezbaterile bugetare ºi care    potriva lui 0,56, astãzi votaþi pentru 0,14...
vã pricepeþi la finanþe ºtiþi mai bine decât mine cã ple-       Deci nu fac o politicã împotriva partidului meu ºi îm-
doariile, mai ales în aceastã fazã, nu creeazã bani ºi, mai
                                 potriva acestei pãrþi stângi, dar problema învãþãmântului nu
ales, cele lungi. ªi aºa cum ne-am înþeles ºi am votat, sã
ne oprim, vã rog, la limita celor 3 minute convenite.       þine de problema S.R.I., problema învãþãmântului nu tre-
  Domnul senator Caraman.                    buie sã-ºi tragã banii din S.R.I.. La S.R.I. trebuie întãritã
                                 structura ºi cred cã suma care se acordã este aceea care
  Domnul Petru Caraman:                     trebuie, pentru învãþãmânt trebuie bani din alte pãrþi. Dar,
  Domnule preºedinte de ºedinþã,                 oricum, ce se întâmplã azi în învãþãmânt ºi în cercetare
  Domnilor miniºtri,                       þine de tragedie! Este una dintre formele Ñ ºi poate cea
  Onoratã asistenþã,                       mai serioasã Ñ a tragediei naþionale!
  Vin sã repet un punct de vedere personal, pe care l-am       Am venit doar sã spun cã nu neapãrat de la S.R.I. tre-
expus ºi cu alte ocazii în plenul Camerelor reunite, cã un    buie trase aceste sume ºi S.R.I.-ul sã-ºi facã datoria de
cercetãtor principal gr. I, doctor docent ºi conducãtor de
                                 apãrare a patriei, alãturi de Armata României, ºi S.R.I.-ul
doctorat de la Institutul de matematicã al Academiei pri-
meºte un salariu mai mic decât al unui sergent major de      ºi armata sã aibã sãbiile ºi baionetele întoarse în afara
poliþie. ªi sã mai adaug cã, cu o anumitã ocazie, într-o     graniþelor ºi nu în interior, împotriva minerilor, de pildã, îm-
discuþie publicã pe care am avut-o cu ºeful Poliþiei ieºene,   potriva þãranilor, împotriva intelectualilor ºi a celorlalte ca-
colonelul Toarmã, când acesta se plângea de salariile mici    tegorii, cum ne-aþi învãþat în ultimul timp, tragic!
din poliþie, spunând cã o sã ajungã sã nu mai gãseascã        Vã mulþumesc. (Aplauze în partea stângã a sãlii.)
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                13

  Domnul Vasile Lupu:                         Mai solicitam, pentru Cap. 56 Ñ ”ÎnvãþãmântÒ, suma de
  Stimaþi colegi,                         35 de miliarde, pentru cã, atât la personal, cât ºi la chel-
  Putem trece la votul amendamentelor respinse. Deci,       tuieli materiale ºi cele de capital, proiectul prevede suma
amendamentul prin care se propune suplimentarea cu 400       de anul trecut, dar nu þine cont de rata inflaþiei ºi de creº-
de miliarde de lei a bugetului pentru S.R.I., autor: Comisiile   terea salariilor (care sunt, oricum, foarte mici, în compa-
pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.       raþie cu ceea ce existã în Europa din vecinãtatea noas-
  Poftiþi, domnule coleg!                     trã). ªi mai trebuie, ca argument, adus faptul cã trebuie
                                  asigurate mãcar la nivelul minim admisibil cheltuielile de
  Domnul Liviu Spãtaru:
                                  întreþinere, hranã ºi echipament pentru studenþii pe care îi
  Liviu Spãtaru e numele meu, sunt secretarul Comisiei      avem la I.N.I.
de control a Serviciului Român de Informaþii.             La locuinþe, vreau sã vã spun cã situaþia este tragicã!
  Domnule preºedinte,                      La Cap. 63, am solicitat 10 miliarde în plus, pentru cã în
  Vreau sã vã atrag atenþia asupra faptului cã cele douã     acest moment existã în construcþie un singur bloc de lo-
amendamente respinse reprezintã, de fapt, unul ºi acelaºi     cuinþe în Bucureºti ºi cu suma alocatã nu poate fi conti-
amendament. Pentru cã aici, la nr. crt. 249, se face o gre-    nuat.
ºealã ºi eu mã mir cã la Comisia pentru buget-finanþe nu
                                    În fine, la cercetarea ºtiinþificã, am solicitat 400 milioane
a fost sesizatã. Nu este vorba de solicitarea sumei de 400
                                  lei ºi nu miliarde, cum apare în raportul comisiei ºi, repet,
miliarde lei la cercetare ºtiinþificã, cã nu suntem Ministerul
                                  eu rãmân surprins de faptul cã economiºtii nu vãd cã este
Cercetãrii! Este vorba de 400 milioane lei.
  În aceste condiþii, ambele amendamente au acelaºi con-     imposibil sã soliciþi la cercetare ºtiinþificã mai mult decât
þinut ºi vreau sã le discutãm împreunã.              la capital ºi la personal. Argumentul ar fi cã existã câteva
  Vã mulþumesc.                         teme de cercetare, puþine, dar bune, care au ajuns la ter-
                                  menele de finalizare.
  Domnul Vasile Lupu:                         Eu zic cã nu trebuie sã ne temem de S.R.I., cei care
  S-au discutat pe rând, s-au discutat împreunã, le putem    se tem de S.R.I. au ceva pe suflet.
vota.                                 Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Deci, la poz. 248, voturi pentru? 79 de voturi pentru,
insuficiente.                             Domnul Vasile Lupu:
  La amendamentul nr. 249, mai este o solicitare de in-       Stimaþi colegi, cu aceastã pledoarie, supun votului.
tervenþie.                              Cine este pentru?
  Poftiþi!
                                   Voci din salã:
  Domnul Liviu Spãtaru:
                                   Pentru ce?
   Domnule preºedinte,
   Vã mulþumesc cã mi-aþi dat cuvântul. Eu cred cã         Domnul Vasile Lupu:
facem, din nou, aceeaºi greºealã pe care am fãcut-o ºi        Pentru amendamentul susþinut de domnul coleg ºi res-
anul trecut, neacordând banii necesari S.R.I. ºi greºeala     pins de comisie, de la poz. 249.
aceasta o vom resimþi cu toþii. Este vorba de un total de       Cine este pentru? 93 de voturi pentru, insuficiente.
400 de miliarde de lei ºi vreau sã vã argumentez nece-       (Vociferãri, proteste.)
sitatea acestor bani, stimaþi colegi. Ei sunt legaþi de Cap.     Care este problema?
55 Ñ ”Siguranþa naþionalãÒ, în valoare totalã de 346,6 mi-
liarde de lei, din care: la personal 80 de miliarde; la chel-     Domnul Acsinte Gaspar:
tuieli materiale Ñ 160; la cheltuieli de capital Ñ 106,6 mi-     Domnule preºedinte,
liarde.                                Dumneavoastrã aþi supus la vot amendamentul de res-
   Argumentul esenþial: nu o sã intru în foarte multe de-
                                  pingere, aºa cum este el în raport. Or, secretarul comisiei
talii, dar vreau sã vã spun cã în acest moment gradul de
                                  comune a venit ºi a fãcut acea precizare, care mie mi se
încadrare în S.R.I. este de 65%, suma alocatã pentru per-
sonal, pe anul acesta, este egalã cu suma alocatã pen-       pare foarte importantã, nu e vorba de 400 miliarde, este
tru personal pe anul trecut, nu þinem cont nici mãcar de      vorba de 400 de milioane ºi cred cã în felul acesta tre-
rata inflaþiei, deci nu vom putea menþine, în aceste con-     buie sã supuneþi la vot, ca sã înþeleagã sala exact ceea
diþii, nici mãcar acest grad de încãrcare cu personal a      ce doriþi.
Serviciului Român de Informaþii.                   Domnul Vasile Lupu:
   În plus, de mai mulþi ani s-au amânat reparaþiile la clã-
dirile ºi instalaþiile care sunt necesare serviciului, iar echi-   Domnule Gaspar, am supus votului amendamentul de
pamentele absolut necesare pentru brigada antiteroristã nu     la poz. 249, aºa cum a fost susþinut ºi corectat de cole-
sunt nici mãcar acum achiziþionate.                gul care a pãrãsit adineauri microfonul, ºi nu a întrunit nu-
   În ceea ce priveºte cheltuielile de capital, jumãtate din   mãrul necesar de voturi.
sumã Ñ vã rog sã reþineþi acest aspect! Ñ trebuie sã aco-
                                   Domnul Gheorghe Dumitraºcu (din salã):
pere cheltuielile cu achiziþia externã (deci din afara þãrii)
a aparaturii specifice muncii de informaþii, contract care este    Puneþi-l din nou la vot, nu se poate aºa!
semnat ºi care are derulare multianualã. Cealaltã jumãtate
                                   Domnul Vasile Lupu:
este pentru menþinerea în exploatare a echipamentelor în-
vechite ºi achiziþionarea unor maºini de intervenþie pentru     Un alt amendament a fost supus de domnul deputat
brigada antiteroristã, absolut necesare.              Anghel Stanciu, care cere ºi de aici bani pentru cercetare.
  14             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Anghel Stanciu (din salã):                 Stimaþi colegi,
  Sã auzim punctul de vedere al S.R.I., poate colaboreazã!      Suntem în mãsurã sã ne pronunþãm prin vot asupra
                                  Anexei nr. 3/27, aºa cum a fost amendatã.
  Domnul Dan Stelian Marin (din salã):                Cine este pentru?
  Al comisiei!                            Voci din Opoziþie:
  Domnul Vasile Lupu:                         ”Zdrobitoarea majoritateÒ! ”Majoritatea zdrobitoareÒ!
  Deci Comisiile pentru buget-finanþe reprezentate aici sã-ºi     Domnul Vasile Lupu:
spunã pãrerea!                             191 de voturi pentru.
  Domnul secretar de stat Baias, întrucât s-au cerut bani       Împotrivã? 14 voturi împotrivã.
ºi de la justiþie.                           Abþineri? 37 de abþineri.
  Domnul Flavius Baias Ñ secretar de stat la Ministerul        ªi 19 parlamentari nu au votat, pentru cã, adineauri,
             Justiþiei :                stânga avea 73 de voturi.
                                    Anexa a fost votatã.
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte de ºedinþã.            Da, domnule senator?
  Doamnelor ºi domnilor senatori ºi deputaþi,
  În lista de amendamente respinse, la poz. 249, în le-       Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
gãturã cu Anexa nr. 3/27, referitoare la S.R.I., prima sumã       Nu sunt jurist, dar nici nu pot sã aduc o injurie, pe de
care se solicitã de cãtre Comisia comunã permanentã pen-      o parte, regulamentelor, pe de altã parte, cutumei, pe de
tru exercitarea controlului parlamentar asupra activitãþii     altã parte, legii. Nu am întâlnit pânã astãzi adãugarea la
S.R.I. este o sumã în valoare de 346 de miliarde de lei,      un cvorum care existã sau nu existã a 19 oameni care n-
iar sursa indicatã este Ministerul Justiþiei, din taxe judiciare,  au votat nici pentru, nici împotrivã, nici nu s-au abþinut,
taxe de timbru º.a.m.d. Vã rog sã-mi permiteþi sã afirm cã     dar ei ar fi în salã. Din punctul meu de vedere ºi din punc-
acest lucru nu este posibil, pentru mai multe argumente.      tul de vedere al materialelor la care m-am referit, aceºtia
  În primul rând, anexa Ministerului Justiþiei, nr. 3/15, a    nu existã, aºadar ei nu pot fi incluºi în cvorumul acesta
fost votatã de cãtre dumneavoastrã în forma care conþine      necesar votului.
suma integralã care urmeazã sã revinã Ministerului Justiþiei      Aºadar, pãrerea mea sincerã, de nejurist, este cã se
din taxele judiciare de timbru.                   comite o eroare, domnule preºedinte, pe care puteþi sã mi-o
                                  demonstraþi cã nu este aºa ºi, atunci, este evident cã mã
  În al doilea rând, este vorba cã în acest fel s-ar în-
                                  voi supune.
cãlca Legea nr. 146/1997, care prevede limpede cã des-
tinaþia veniturilor obþinute din taxe judiciare de timbru este     Domnul Vasile Lupu:
bugetul Ministerului Justiþiei. De altfel, un ultim cuvânt, în     Dacã îl întrebaþi pe colegul dumneavoastrã jurist, dom-
bugetul pe anul acesta, în Anexa nr. 3/15, rezultã foarte      nul deputat Gaspar, vã va da rãspunsul ºi vã va arãta
clar cã suma acordatã din alocaþii bugetare pentru Ministerul    prevederea din regulament care stipuleazã clar cã parla-
Justiþiei este modicã, marea majoritate, peste 700 de mi-      mentarii prezenþi în salã, dar care se abþin de la vot sunt
liarde, fiind venituri estimate din taxele de timbru. Dacã     socotiþi în cvorum. Dupã Regulamentul Camerei Deputaþilor,
din aceste venituri s-ar acorda la alt capitol bugetar suma     care se aplicã în completarea Regulamentului Camerelor
de 346 de miliarde (în cazul de faþã, S.R.I.), instanþele ju-    comune.
decãtoreºti din þarã ar fi puse în imposibilitate sã-ºi des-
fãºoare activitatea.                          Domnul Dan Stelian Marin:
  Vã rog, de aceea, sã respingeþi acest amendament, cu        Procedurã!
aceastã argumentare.                          Domnule preºedinte,
  Vã mulþumesc.                            Propun conducerii Senatului sã renunþe la votul elec-
                                  tronic, întrucât am constatat cã numãrarea voturilor pen-
  Domnul Vasile Lupu:                       tru sau împotrivã, în aceastã salã, este mai rapidã decât
  Vã mulþumesc ºi eu.                       votul electronic.
  Supun votului dumneavoastrã amendamentul domnului          Vã mulþumesc. (Râsete, aplauze.)
deputat Stanciu.                            Domnul Vasile Lupu:
  Cine este pentru? 73 de voturi pentru, insuficiente.
  Trecem la amendamentele comisiei de la poz. 54 din         Suntem în plenul celor douã Camere, recomandarea rã-
                                  mâne pentru Senat.
raport: suplimentarea cheltuielilor materiale ºi serviciilor cu
                                   Domnul deputat Ardelean...., senator, pardon!
suma de 100 de miliarde de lei, pentru diminuarea cu ace-
eaºi sumã a rambursãrilor de credite externe, plãþilor de       Domnul Ioan Ardelean:
dobânzi ºi comisioanelor aferente acestora, în cadrul         Vã mulþumesc pentru funcþie ºi pentru ceea ce aþi afir-
Capitolului ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ. Autori:    mat, nu fac parte din Camera Deputaþilor, dar mã bucur
Comisiile pentru buget, finanþe, bãnci ale Senatului ºi       cã am fost inclus acolo.
Camerei.                                Sunt preºedintele Grupului parlamentar al P.U.N.R. din
  Comentarii? Nu sunt.                       Senat Ñ chiar dacã mã apostrofaþi dumneavoastrã, rãmân
  Cine este pentru acest amendament al comisiei? Marea       cu funcþia asta Ñ ºi îmi fac doar o datorie pentru cinste
majoritate, ”zdrobitoareaÒ, adaugã domnul secretar Mitrea...    ºi omenie, pentru ca numãrãtoarea voturilor sã nu mai
  Voturi împotrivã? Nu avem.                    meargã chiar aºa de ”electronicÒ, cum spunea domnul se-
  Abþineri? 4 abþineri.                      nator, rog sã faceþi prezenþa, pentru cã cvorum nu existã
  Mulþumim.                            în salã, în acest moment!
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               15

  Domnul Vasile Lupu:                        Domnul Vasile Lupu:
  Rog secretarii de ºedinþã sã verifice cvorumul, pentru       Au intrat alþii, prin dreapta ºi prin stângaÉ
cã eu am siguranþa cã existã!                     Da. Stimaþi colegi, suntem la bugetul Serviciilor de
  Stimaþi colegi,                        Informaþii Externe, Anexa 3/28, ºi avem, cel puþin, în su-
  Am votat Anexa nr. 3/27, trecem la Anexa nr. 3/28 Ñ      plimentul de raport privind amendamentele respinse, avem
Serviciul de Informaþii Externe.                 un singur amendament respins.
                                   Domnul deputat George ªerban are cuvântul.
  Voci din Opoziþie:
  Care este cvorumul, domnule, cã s-a cerut!            Domnul George ªerban:
                                   Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Domnul Vasile Lupu:                        Stimaþi colegi,
  Imediat, pânã la vot comunicãm! Se numãrã, aveþi rãb-       Amendamentul de la poziþia 250 este un amendament
dare!                               al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activi-
  În salã sunt 236 de parlamentari, nu suntem în cvo-      tãþii Serviciului de Informaþii Externe.
rum, într-adevãr, aºteptãm sã mai intre 7 parlamentari.        Mie îmi revine sarcina de a informa corect, de a in-
Chestorii, liderii de grupuri parlamentare sunt rugaþi sã ia   forma exact Parlamentul, pentru a putea fi în cunoºtinþã
mãsuri!                              de cauzã la exercitarea acestui vot, cã acest amendament
                                 s-a fãcut dupã consultãri cu conducerea Serviciului de
  Domnul Petre Þurlea (din salã):                Informaþii Exerne, dupã eliminarea tuturor acelor cheltuieli
  Nu este valabil votul! A picat votul de adineauri!       asupra cãrora am convenit împreunã cã pot fi amânate,
                                 iar suma solicitatã aici are în vedere un lucru extrem de
  Domnul Vasile Lupu:                      important, pe care noi am considerat cã nu îl mai putem
  A intrat al ºapteleaÉ Pentru toleranþã, 8, 9, 10, 11É     amâna.
Cresc rândurile noastreÉ. Da.                     Este vorba de faptul cã unul dintre vectorii fundamen-
                                 tali ai activitãþii de informaþii externe, ºi anume comunica-
  Domnul Ioan Ardelean:
                                 rea Ñ transmiterea ºi codificarea informaþiilor Ñ este într-un
  Domnule preºedinte,                      declin accentuat în ultima perioadã de timp.
  Cred cã am fost suficient de clar: am solicitat verifica-     Este vorba de faptul cã toate terminalele Serviciului de
rea prezenþei, în numele Grupului parlamentar al P.U.N.R.     Informaþii Externe sunt dotate cu instalaþii fabricate în pe-
Nu cã au intrat 5, au ieºit 6É                  rioada 1962-1978, aceste instalaþii fiind în situaþia de a cãdea
                                 ireversibil de-a lungul timpului, iar costurile pentru înlocu-
  Domnul Vasile Lupu:
                                 irea pieselor necesare întreþinerii în stare de funcþionare a
  Domnule senatorÉ                        acestor instalaþii sunt extrem de costisitoare ºi aproape im-
                                 posibil de realizat, cu cât creºte perioada de timp în ra-
  Domnul Ioan Ardelean:
                                 port cu momentul fabricãrii acestor instalaþii.
  Nu facem astfel de calculeÉ                    Este un lucru extrem de important, cu atât mai mult cu
  Aici existã un regulament, care trebuie respectat.       cât întreg cifrul de stat, cel care deserveºte Guvernul,
  Domnul Vasile Lupu:                      Ministerul de Externe, S.R.I.-ul ºi alte servicii specializate
                                 ale statului, este gestionat, este concentrat la Serviciul de
   Domnule senator,                       Informaþii Externe.
   Existã, într-adevãr, ºi valabil pentru votul electronic de    În raport cu aceste necesitãþi am fãcut acest amenda-
la dumneavoastrã. Dar, la noi, regula generalã este cã se-    ment.
cretarii de ºedinþã numãrã parlamentarii din salã ºi, în con-     Discutând însã cu Ministerul Finanþelor ºi cu Comisiile
diþiile în care nu se întruneºte cvorumul, recurgem la ape-    pentru buget-finanþe ale Camerei Deputaþilor ºi ale Senatului,
lul nominal.                           suntem obligaþi sã ne încadrãm în aceste constrângeri bu-
   Deci acum suntem în cvorum.                 getare Ð asta nu înseamnã cã renunþãm la acest amen-
   Dacã prin numãrare nu se constatã cvorumul, se        dament, dar am propus ºi avem acordul Ministerului
recurge la apel nominal. Da. Nu mai pãrãsiþi sala, stimaþi    Finanþelor ºi al Comisiilor pentru finanþe-bãnci din Camera
colegi, pentru cã se pot bloca lucrãrile din nou.         Deputaþilor ºi din Senat, pentru a face o reamenajare in-
   Trecem la bugetul Serviciului de Informaþii Externe.     terioarã a bugetului Serviciului de Informaþii Externe, în-
   Suntem în cvorum Ñ 248 prezenþi. (Aplauze din partea     cadrându-ne în suma alocatã acestui Serviciu.
stângã.)                               Propunem, deci, majorarea cu 25 de miliarde de lei a
   Înþelegem cã-l salutaþi pe domnul ministru MureºanÉ     cheltuielilor materiale ºi de servicii ºi cu 8 miliarde de lei
   Vã mulþumim. (Vociferãri în salã.)              a cheltuielilor de personal, prin diminuarea cu 33 de mi-
   Stimaþi colegi,                       liarde de lei a cheltuielilor de capital, în aºa fel încât sã
   Vã rog, rãspândiþi-vã din acel grup, luaþi loc în bãnci,   existe posibilitatea de a dota aceste instalaþii vechi cu piese
pentru cã derutaþi Opoziþia în calculele bugetare.        de schimb, care, aºa cum am spus, sunt foarte costisi-
   Domnule Barbu Piþigoi, domnule Triþã Fãniþã, vã rog,     toare. Deci, mutând centrul de greutate din domeniul achi-
ocupaþi-vã locurile în bãnci.                   ziþionãrii de utilaje ºi instalaþii noi în domeniul preocupãrii
   Chestorul! Un chestor sã facã ordine! (Bate în microfo-   de a menþine în stare de funcþionare aceste instalaþii, prin
nul de la prezidiu.)                       dotarea cu piese de schimb ºi aparaturã necesarã.
   Vã rog, liniºte! Nu pãrãsiþi sala!                Faþã de aceastã propunere, vã rog, domnule preºedinte,
                                 sã supuneþi la vot amendamentul ºi am rugãmintea, pen-
  Voci din stânga sãlii:                     tru colegi, de a vota cele propuse de mine.
  Nu avem cvorum!                          Vã mulþumesc.
  16            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Vasile Lupu:                       Voci din stânga sãlii:
  Vã mulþumesc.                          Vorbiþi la nivelul potrivit Parlamentului!
  Stimaþi colegi,
  Este timpul sã vã pronunþaþi prin vot asupra amenda-       Domnul Victor Babiuc:
mentului respins, susþinut de domnul deputat George          Exact.
ªerban.                                În legãturã cu bugetul Ministerului Apãrãrii, vreau sã vã
  Cine este pentru?                       spun doar douã lucruri: sigur cã bugetul Ministerului Apãrãrii
                                 este mic, este foarte mic, este prea mic, dar toate discu-
  Domnul Acsinte Gaspar:                    þiile în legãturã cu dimensiunile bugetului îºi gãsesc ros-
  Domnul George ªerban a cerut niºte modificãri. Iar nu     tul în mãsura în care avem resurse pentru a da unui mi-
se ºtie ce se voteazã!                      nister sau altul mai mulþi bani decât s-a prevãzut în
                                 programul Guvernului.
  Domnul Vasile Lupu:
                                   Dacã Opoziþia a gãsit resurse, vreau sã vã spun cã aº
  Deci, câte avem, domnule? Sunt 67 de voturi pentru,      dori sã mi se dubleze bugetul Ministerului Apãrãrii.
insuficient.
  Domnul ministru Remeº îmi cere cuvântul.             Voci din stânga sãlii:
  Cvorumul a fost verificat.                    De ce existã ministru?
  Domnul Decebal-Traian Remeº Ñ ministrul finanþelor :       Domnul Victor Babiuc:
  Domnilor preºedinþi de ºedinþã,                 Pentru cã n-aþi gãsit resurse, pentru asta n-am venitÉ
  Domnilor colegi parlamentari,                  În mãsura în care aceste resurse nu existã, nu pot decât
  În ceea ce priveºte Ministerul Finanþelor, nu suntem de    sã susþin varianta Guvernului.
acord cu suplimentarea solicitatã, dar suntem de acord cu      Vã mulþumesc. (Aplauze în partea dreaptã a sãlii.)
a doua parte a propunerii Ñ redistribuiri în cadrul totalului.
                                  Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Vasile Lupu:                       Deci comisia are cuvântul.
  Deci prima parte a fost respinsã prin vot.           Stimaþi colegi,
  Comisia agreeazã a doua parte a propunerii. O supu-       Amendamentele respinse au fost supuse votului ºi res-
nem votului dumneavoastrã.                    pinse. Urmeazã sã ne pronunþãm asupra Anexei 3/25 pri-
  Cine este pentru?                      vind bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale. Deci comisia
  Vã mulþumesc. Majoritate clarã.               este de acord.
  Împotrivã? Sunt douã voturi împotrivã.             Domnul Mitrea solicitã cuvântul. Dar, mai înainte, co-
  Abþineri? Sunt douã abþineri.                misia.
  Stimaþi colegi,
  Suntem în mãsurã sã ne pronunþãm asupra Anexei 3/28.      Domnul Andreiu Oprea:
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.                 Comisiile pentru buget-finanþe susþin varianta introdusã
  Împotrivã? Sunt 3 voturi împotrivã.             de Guvern.
  Abþineri? Sunt 43 de abþineri.
  Deci, cu majoritate de voturi pentru, 3 împotrivã ºi 43     Domnul Miron-Tudor Mitrea:
abþineri, Anexa 3/28 a fost adoptatã.                Domnule preºedinte,
  Suntem în mãsurã sã dezbatem, sã revenim asupra         În primul rând, aº vrea sã vã aduc aminte cã întreba-
Anexei 3/25 privind Ministerul Apãrãrii Naþionale.        rea pusã de colegii noºtri era: dacã bugetul actual Ð ºi
  Domnul ministru Babiuc este prezent.             se aºtepta rãspuns la aceastã întrebare de la ministrul apã-
  Deci, stimaþi colegi, foarte pe scurt: s-au formulat niºte  rãrii naþionale Ð este suficient pentru menþinerea capaci-
întrebãri pentru ministrul apãrãrii naþionale. Vã rog sã le   tãþii de luptã a armatei române sau dacã nu cumva se
reformulaþi foarte succint de la tribunã.            intrã sub limitele, la limita cea mai de jos.
  Mai întâi face precizarea domnul ministru Babiuc. Poftiþi!    ªi eu sigur cã sunt emoþionat cã trebuie sã-i citesc mi-
  Deci, domnule ministru, vã informez cã Opoziþia a cerut   nistrului apãrãrii naþionale din Constituþie, art. 110 paragraful
suspendarea lucrãrilor pânã când dumneavoastrã, aºa cum     (2), care spune cã: ”Membrii Guvernului au acces la lu-
prevãd Constituþia ºi regulamentele, veþi fi prezent.      crãrile Parlamentului. Dacã li se solicitã prezenþa, partici-
  Aveþi cuvântul.                       parea lor este obligatorieÓ.
                                   Vreau sã închei, aducându-i aminte domnului ministru
  Domnul Victor Babiuc Ñ ministru de stat, ministrul      o cuvântare celebrã a ºefului dânsului de partid, care spu-
             apãrãrii naþionale :          nea, acum vreo 4 ani de zile, dacã nu mã înºel, în mod
  Nu pot decât sã mã declar emoþionat cã Opoziþia a avut    repetat: ”Cei care nu pot face rost de bani pentru guver-
nevoie de mine, aici, astãzi.                  nare trebuie sã pleceÓ. (Aplauze din partea stângã a sãlii.)
  Doamna Viorica Afrãsinei (din salã):               Domnul Vasile Lupu:
  Mai bine nu veneaþi, dacã începeþi aºa!             Domnul senator Dumitraºcu.
                                  Vã rog, liniºte!
  Domnul Victor Babiuc:
  Sã-i spui mãmicii matale chestia astaÉ              Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  Vã aduc aminte cã, potrivit regulamentului, un minister     Domnilor,
poate fi reprezentat de cãtre ministru sau secretar de stat,    Câteva secunde, în care voi spune cã existã douã vo-
aºa cã reprezentarea a fost la nivelul potrivit.         lume publicate de curând de Ministerul Apãrãrii Naþionale
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18              17

probabil, de un institut anume, privitor la raporturile dintre     Dacã afirmaþiile fãcute de domnul deputat Nicolicea se
Parlament ºi Armata României. Întotdeauna Parlamentul a      întâmplau la Senat, conducerea de ºedinþã ar fi atras în
dat Armatei României ceea ce aceasta i-a cerut.          mod repetat ºi urgent atenþia acestui domn deputat, ori sã-ºi
  Din nefericire, este pentru prima datã, de când sunt în     retragã cele afirmate, ori sã-ºi cearã scuze.
acest Parlament ºi în ceea ce ºtiu eu cã am citit, când        N-o fac, pentru cã nu sunt eu la conducerea acestei
ministrul apãrãrii naþionale, secretar de stat, nu numai cã    ºedinþe, ºi pentru cã totdeauna distanþa dintre ”insolenþãÓ
nu cere în plus, dar este mulþumit cu ceea ce nu i se dã.     ºi ”indolenþãÓ a fost foarte mare.
  Vã mulþumesc. (Aplauze din partea stângã a sãlii.)         În ceea ce priveºte poziþia domnului senator Dumitraºcu,
                                  faþã de care am un mare respect ca istoric ºi care res-
  Domnul Vasile Lupu:                       pectã întotdeauna adevãrul celor spuse, dar, tot pentru ade-
  Vã mulþumesc.                          vãrul istoric, vreau sã vã spun cã singurul ministru al apã-
  Domnul ministru Babiuc.                     rãrii care în Parlamentul României a spus cã nu are nevoie
                                  Ñ ºi existã în stenograme acest lucru -, nu are nevoie
  Domnul Victor Babiuc:                      de bani a fost domnul ministru Tinca.
  Mã simt dator sã fac o precizare: domnul senator pro-        Deci aþi fãcut o micã confuzie.
babil nu m-a înþeles bine, nu m-am exprimat eu bine, este       Iar în ceea ce priveºte, de fapt acesta este motivul pen-
                                  tru care am venit la microfon, în ceea ce priveºte solici-
posibil... Nu am spus cã sunt mulþumit cu ceea ce am.
                                  tarea pentru a se vota secret la acest capitolÉ
Am spus cã, întrucât nu aþi gãsit resurse pentru alþi bani,
nu pot decât sã susþin varianta Guvernului.              Domnul Vasile Lupu:
  Este cu totul altceva. (Vociferãri în partea stângã a sãlii.)   NominalÉ
  Domnul Vasile Lupu:                        Domnul Cristian Dumitrescu:
  Domnul deputat Nicolicea. (Proteste în partea dreaptã.)       ÉDomnule preºedinte, dumneavoastrã trebuie sã supuneþi
  Vã rog, liniºte!                        la vot, dar vreau sã vã reamintesc cã existã un principiu
  Domnul Eugen Nicolicea:                     fundamental de drept, acela al egalitãþii de tratament, ºi
                                  în probleme tot atât de importante care privesc destinele
  Pentru stenogramã: deci domnul ministru se afla în þarã    þãrii, nu numai apãrarea, s-a votat aºa cum s-a votat în-
ºi nu a binevoit sã vinã, pentru cã nu a vrut pur ºi simplu.    treg acest buget, prin vot deschis.
  De asemenea, nu a respectat Regulamentul Camerei          Vã mulþumesc.
Deputaþilor ºi, pe aceastã cale, oficial, sesizez Comisia ju-
ridicã, de disciplinã ºi imunitãþi sã ia mãsuri cu acest de-     Domnul Vasile Lupu:
putat, care îndeplineºte temporar funcþia de ministru al apã-     Stimaþi colegi,
rãrii naþionale, pentru nerespectarea regulamentului.         A fost o solicitare pentru vot nominal. Nu poate fi evi-
  Încã o datã spun cã ceea ce a fãcut Domnia sa se        tatã. Dumneavoastrã veþi hotãrî procedura de vot.
numeºte insolenþã, ceea ce i-am spus ºi din bancã.           Preºedintele de ºedinþã vã propune vot deschis.
(Proteste în partea dreaptã a sãlii.)                 Domnul Valeriu Tabãrã, în numele Grupului parlamen-
                                  tar al P.U.N.R., a solicitat vot nominal.
  Domnul Vasile Lupu:                         Supun votului dumneavoastrã solicitarea Grupului par-
  Domnul Valeriu Tabãrã.                     lamentar al P.U.N.R. asupra procedurii de vot.
  Obiecþiunea Opoziþiei referitoare la lipsa ministrului apã-    Cine este pentru? Sunt 96 de voturi pentru.
rãrii naþionale din Parlament a fost înlãturatã prin prezenþa     Împotrivã? Sunt 194 de voturi împotrivã.
Domniei sale ºi rãspunsul pe care l-a dat.               Abþineri? Sunt douã abþineri.
                                    Propunerea a fost respinsã.
  Domnul preºedinte Valeriu Tabãrã.
                                    A rãmas procedura votului deschis.
  Domnul Valeriu Tabãrã:                       Stimaþi colegi,
                                    Ca atare, vã supun votului Anexa 3/25 privind bugetul
  Nu vreau sã intru în contradicþie cu ceea ce spunea
                                  Ministerului Apãrãrii Naþionale, aºa cum a fost modificatã
domnul ministru Babiuc, aici.
                                  de comisiile pentru buget-finanþe, sesizate în fond.
  Existã însã aprecieri, care nu sunt numai ale noastre,       Cine este pentru? Sunt 197 de voturi pentru.
ci ºi ale unor analiºti economici, cã existã surse în aceastã     Împotrivã? Sunt 91 de voturi împotrivã.
þarã pentru a veni pe sectoare prioritare. Din pãcate, ele       Abþineri? Sunt 8 abþineri.
nu se vãd. Dar, pentru cã bugetul pentru Ministerul Apãrãrii      Anexa a fost adoptatã.
Naþionale este de o mare importanþã, vã cer, domnule pre-       Domnule ministru,
ºedinte, ca votul pentru bugetul Ministerului Apãrãrii         Vã mulþumim pentru participare. (Aplauze din partea
Naþionale sã fie nominal. (Aplauze în partea stângã; vocife-    stângã; vociferãri.)
rãrã în partea dreaptã.)                        Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
                                    Trecem la Anexa 3/29 privind Serviciul de Protecþie ºi
  Domnul Vasile Lupu:
                                  Pazã.
  Domnul Dumitrescu.                         Amendamente respinse, dacã sunt de susþinut? Nu sunt.
                                    Comisia a adoptat textul iniþiatorului.
  Domnul Cristian Dumitrescu:
                                    Alte intervenþii nu sunt.
  Domnule preºedinte de ºedinþã,                   Supun votului dumneavoastrã.
  Îmi pare rãu sã asist, ca senator, la o astfel de dis-       Cine este pentru? Majoritate foarte clarã.
putã între doi domni deputaþi.                     Împotrivã? Sunt 7 voturi împotrivã.
  18            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Abþineri? Sunt 28 de abþineri.                 Domnul Vasile Lupu:
  Cu majoritate de voturi pentru, 7 voturi împotrivã ºi 28    Da. Intervenþia dumneavoastrã, pentru care vã mulþu-
de abþineri, bugetul S.P.P. a fost adoptat în varianta co-   mim, a corectat-o.
misiei.
                                 Domnul deputat Þurlea.
  Doamnelor ºi domnilor,
  Trecem la Anexa 3/30 Ñ bugetul Serviciului           Domnul Petre Þurlea:
Telecomunicaþii Speciale. Amendamente respinse sunt de        Domnule preºedinte,
susþinut? Nu. Supun votului dumneavoastrã atunci varianta
                                   Doamnelor ºi domnilor colegi,
comisiei.
                                   Observaþi cã în raport, la nr. 55, este un amendament
  Cine este pentru? Vã mulþumesc. Majoritate clarã.
                                al distinsului nostru coleg, domnul academician Sãndulescu,
  Împotrivã? Sunt 17 voturi împotrivã.
                                aprobat de comisie, care priveºte acordarea în plus a 15
  Abþineri? Sunt 18 abþineri.
  Anexa a fost votatã.                     miliarde de lei pentru Academia Românã, cu motivaþia ur-
  Trecem la Anexa 3/31 Ð bugetul Administraþiei Naþionale   mãtoare: ”pentru asigurarea desfãºurãrii normale a activi-
a Rezervelor de Stat.                      tãþii de cercetare ºtiinþificã în institutele Academiei RomâneÓ.
  Amendamente respinse, dacã sunt de susþinut? Nu sunt.       Dupã cum vã aduceþi Domniile voastre aminte, am avut
  Supun votului dumneavoastrã varianta comisiei.        un amendament în acest sens, pentru suplimentarea fon-
  Cine este pentru? Vã mulþumesc. Majoritate clarã.      durilor Academiei Române, în vederea ajutorãrii unuia din-
  Împotrivã? Sunt 4 voturi împotrivã.             tre institutele sale Ð Institutul Naþional pentru Studiul
  Abþineri? Sunt 14 abþineri.                 Totalitarismului.
  Anexa a fost votatã.                       Ca urmare, amendamentul domnului coleg Sãndulescu
  Anexa 3/32 Ð ”Oficiul Central de Stat pentru Probleme    acoperã ºi amendamentul meu de la art. 16, deci sunt de
SpecialeÒ.                           acord cu menþinerea, cu susþinerea acestui amendament
  Amendamente respinse, dacã sunt de susþinut? Nu.       de la punctul 55. Definitiv, însã, domnule preºedinte ºi doam-
Varianta comisiei.                       nelor ºi domnilor colegi, problema susþinerii Academiei
  Voturi pentru? Vã mulþumesc.                 Române nu se rezolvã aºa, în fiecare an, cu o subsidie
  Împotrivã? Douã voturi împotrivã.              bugetarã, ci prin retrocedarea averilor Academiei Române.
  Abþineri? 29.                           Îmi pare bine, domnule preºedinte Lupu, cã dumnea-
  Cu majoritate de voturi pentru, douã voturi împotrivã ºi   voastrã, tocmai dumneavoastrã sunteþi la conducerea
29 de abþineri, anexa a fost adoptatã.             Camerei, în acest moment, cel mai aprig susþinãtor al ideii
  Anexa 3/33 Ð ”Consiliul Economic ºi SocialÒ.         restitutio in integrum.
  Amendamente respinse nu sunt de susþinut. Varianta        Am avut, anul trecut, o propunere de lege, prin care
comisiei.                            ceream retrocedarea averilor Academiei Române. Ilustrul
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.               coleg al dumneavoastrã, preºedintele Consiliului de Miniºtri,
  Împotrivã? Sunt 5 voturi împotrivã.             un þãrãnist, a refuzat acest proiect de lege. Un alt coleg
  Abþineri? Sunt 7 abþineri.                  al dumneavoastrã, preºedintele Comisiei juridice, a refu-
  Anexa a fost votatã.                     zat, ºi Domnia sa, acest proiect de lege.
  Anexa 3/35 Ð ”Academia RomânãÒ.                  Ce sã mai înþeleagã lumea, dacã nici pentru Academia
  Voci din salã:                        Românã, dumneavoastrã, care vã bateþi pentru rezolvarea
                                acestei probleme, oamenii dumneavoastrã nu vor sã re-
  S-a sãrit 34!
                                zolve aceastã problemã? Nu trebuie, nu este de admis ca,
  Domnul Vasile Lupu:                     de la an la an, Academia Românã, cel mai înalt for al ºti-
  Mai întâi 34 Ð ”Oficiul ConcurenþeiÒ. Amendamente res-    inþei din þara aceasta, sã tot cearã de la Parlament bani.
pinse nu sunt de susþinut. Varianta comisiei.           Domnul Vasile Lupu:
  Cine este pentru? Majoritate clarã.
  Împotrivã? Nici un vot împotrivã.                Domnule deputat, vor, vã asigur cã vor!
  Abþineri? Sunt 3 abþineri.                   Domnul Petre Þurlea:
  Anexa a fost votatã.
  ªi acum, Anexa 3/35 Ð ”Academia RomânãÒ.            De aceea vã rog, domnule preºedinte, în acest con-
Amendamente respinseÉ                      text, deci susþinând acest amendament, sã impulsionaþi pro-
  Domnul Gaspar.                        cesul de rezolvare a acestei probleme a averilor Academiei
                                Române, prin retrocedarea lor.
  Domnul Acsinte Gaspar:                     Mulþumesc.
  Domnule preºedinte,                      Domnul Vasile Lupu:
  S-a strecurat o eroare materialã în raportul comisiei se-
sizate în fond, la amendamente admise, pagina 22, pozi-      Vom depune toate eforturile pentru împlinirea acestui
þia 55. Se face o menþiune la Anexa 3/34 Ð Academia       deziderat comun, sper.
Românã. În realitate, Anexa este 3/35, iar Anexa 3/34 s-a     Stimaþi colegi,
referit la Oficiul Concurenþei.                  Suntem la buget ºi supun votului dumneavoastrã anexa,
  Deci aceastã eroare materialã din raportul comisiei tre-  aºa cum a fost susþinutã de comisie, cu corectura fãcutã
buie corectatã ºi trimiterea, cu motivarea ”pentru supli-    de domnul deputat Gaspar.
mentarea bugetului Academiei Române cu 15 miliarde de       Cine este pentru? Vã mulþumesc.
leiÓ, se referã la Anexa 3/35, ºi nu la Anexa 3/34.        Împotrivã?
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18              19

  Abþineri? Douã abþineri.                    Domnul Victor Fuior:
  Majoritate clarã pentru, anexa a fost votatã.          Domnule preºedinte,
  Anexa 3/36. ”Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
                                  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
HandicapÒ.
                                  Am sursa de finanþare, nu aveam poziþia.
  Dacã sunt amendamente respinse de susþinut? Nu
sunt.                                Domnul Vasile Lupu:
  Supun votului dumneavoastrã anexa, în varianta comi-
                                  Nu, amendamentul, dacã-l aveþi!
siei.
  Voturi pentru? Mulþumesc.                    Domnul Victor Fuior:
  Împotrivã? 5 voturi împotrivã.                 Este amendamentul la comisie!
  Abþineri? 12 abþineri.
  Anexa a fost votatã.                      Domnul Vasile Lupu:
  Anexa 3/37, ”Secretariatul de Stat pentru Problemele      La care comisie?!
Revoluþionarilor din Decembrie 1989Ò.
  Amendamente respinse nu sunt.                  Domnul Victor Fuior:
  Varianta comisiei.                       Buget-finanþe!
  Cine este pentru? Mulþumesc.
  Împotrivã?                           Domnul Decebal-Traian Remeº (din loja Guvernului):
  Abþineri? O abþinere.                      Nu e, nu e!
  Anexa 3/38, ”Departamentul pentru Protecþia CopiluluiÒ.
  Amendamente respinse nu sunt.                  Domnul Vasile Lupu:
  Comisiile sesizate în fond au acceptat un amendament      În raport nu figureazã. Dacã reprezentanþii comisiei l-au
al Comisiei pentru muncã, protecþie socialã ºi problemele    identificat?
ºomajului.
  Domnul Gaspar.                         Domnul Victor Fuior:
  Domnul Acsinte Gaspar:                      Domnule preºedinte, daþi-mi voie sã-mi exprim motiva-
                                 þia ºi...
  Domnule preºedinte,
  Stimaþi colegi,                         Domnul Vasile Lupu:
  La poziþia 56, Anexa 3/38, ”Departamentul pentru
                                  Pierdeþi timpul, domnule senator!
Protecþia CopiluluiÒ, în raportul comisiei sesizate în fond,
se menþioneazã: ”se propune înlocuirea cu o anexã refã-       Domnul Victor Fuior:
cutãÒ. Aceastã anexã refãcutã nu ne-a fost difuzatã ºi nu      Nu pierd timpul, domnule preºedinte!
ºtim în ce termeni a fost refãcutã. Ca atare, vã rog sã
luaþi mãsuri pentru a ne fi difuzatã ºi, dupã pauza de prânz,    Domnul Vasile Lupu:
suntem la 12,25, mai avem încã 30 de anexe, sã putem        Potrivit Regulamentului ºedinþelor comune ale Camerelor,
sã luãm cunoºtinþã de cuprinsul acestei anexe.
                                 numai amendamentele prezentate, în timpul dezbaterilor,
  Domnul Vasile Lupu:                      la comisii pot fi susþinute în plen. Amendamente noi nu
  La cerere întemeiatã, unde e anexa, în cât timp poate    pot fi susþinute.
fi distribuitã?                           Domnul Victor Fuior:
  Comisiile? ªi domnul ministru?
  Mai întâi dacã existã ºi, în al doilea rând, dacã a fost     Domnule preºedinte, am amendamentul ºi nu am avut
difuzatã?                            poziþia, pentru cã dumneavoastrã aþi venit cu Anexa 3/62
  Stimaþi colegi,                       dupã ce am depus amendamentele ºi dupã ce le discu-
  Pânã se lãmuresc lucrurile, trecem la Anexa 3/39,      tam, aºa cã am ºi sursa.
”Secretariatul de Stat pentru CulteÒ.                Deci motivaþia este justificatã de conceptul unitãþii na-
  Dacã sunt amendamente respinse de susþinut?         þionale a românilor, constând în stingerea conflictelor din-
  Poftiþi, domnule senator!                  tre românii ortodocºi ºi cei greco-catolici. Sursa de finan-
                                 þare Ñ capitalul creat în 45 de ani de cãtre români.
  Domnul Victor Fuior:
                                  Domnul Decebal-Traian Remeº (din loja Guvernului):
  Domnule preºedinte,
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,               Peuneriºtii!
  Amendamentul meu este: suplimentarea alocaþiilor bu-
                                  Domnul Victor Fuior:
getare cu suma de 100 de miliarde lei, la poziþia ”Cheltuieli
de capital pentru construcþia de biserici în localitãþile unde   Anexa 3/62, ”Cheltuieli cu organizarea ºi funcþionarea
sunt conflicte între cultele religioaseÒ.            FPSÒ Ñ 500 de miliarde.
  Motivaþia: este justificatã...
                                  Domnul Decebal-Traian Remeº (din loja Guvernului):
  Domnul Vasile Lupu:                       Nu existã aºa ceva!
  Domnule senator, amendamentul e necunoscut pânã în
prezent! (Rumoare în partea dreaptã a sãlii.)            Domnul Vasile Lupu:
  Unde l-aþi depus, unde l-aþi înregistrat?            Vã mulþumesc, domnule senator...
  20            MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Domnul Victor Fuior:                      nator Andreiu Oprea, care e preºedintele Comisiei de fi-
  Domnule preºedinte,                      nanþe de la Senat. Am doar propunerea de a face trimi-
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,              tere la fosta mânãstire ”LaculÒ din Muntele Athos, atât ºi
  Vreau sã vã vãd, acum, la votul politic, de ce sunteþi     nimic mai mult.
în stare!                              Vã mulþumesc pentru atenþie.
  Vã mulþumesc.                           Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Vasile Lupu:                        Este mai mult decât suficient.
  Vã mulþumim.                            Alt amendament respins de susþinut? Nu mai este.
  Nu poate fi supusã la vot.                     Stimaþi colegi,
                                   Supun votului dumneavoastrã amendamentul respins de
  Domnul Victor Fuior:                      comisie de la poziþia 257.
                                   Cine este pentru? 83 de voturi pentru, insuficient.
  Uite aici! (I se adreseazã domnului ministru Decebal-
                                   Anexa, aºa cum a fost acceptatã de comisie.
Traian Remeº.)
                                   Cine este pentru?
  Domnul Vasile Lupu:                        Domnule senator, vã rog sã citiþi Regulamentul! Mãcar
                                 dupã doi ani de legislaturã, art. 50, pentru cã nu aveþi temei
  Dreptul la cuvânt vi l-am lãsat.                sã obþineþi un vot pe amendamentul dumneavoastrã, care
  Stimaþi colegi,                        nu a fost formulat la dezbaterile în comisii ºi nu a fost în-
  Domnule ministru,                       registrat nicãieri. (Se adreseazã domnului senator Victor
  Alte amendamente respinse...                  Fuior, care comenteazã.)
  Domnul Victor Fuior:                        Deci vã citesc textul, foarte clar: ”Dupã încheierea dez-
                                 baterii generale, se trece la dezbaterea pe articole a pro-
  Puneþi-o la vot, domnule!                   iectului legii fiecãrui buget. În cursul luãrilor de cuvânt, pot
                                 fi prezentate numai amendamente privind probleme de re-
  Domnul Decebal-Traian Remeº (din loja Guvernului):
                                 dactare sau care nu aduc atingere fondului problemei dis-
  Nu se poate!                          cutateÒ. Cum amendamentul dumneavoastrã aduce atingere
                                 ºi nu a fost înregistrat la nici o comisie, nu poate fi supus
  Domnul Vasile Lupu:                      votului. Am terminat!
  Aveþi rãbdare, domnule senator!
  Deci mai existã amendamente respinse de susþinut?         Domnul Victor Fuior:
  Domnul senator Dumitraºcu.                    Domnule preºedinte, daþi-i voie Parlamentului, totuºi, pen-
                                 tru un vot politic, ca sã stingem un conflict. (Rumoare în
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:                  partea dreaptã a sãlii.)
  Permiteþi-mi sã fac un fel de melanj utilÉ (Rumoare în
partea dreaptã a sãlii.)                       Domnul Vasile Lupu:
                                   Domnule senator, ...
  Domnul Vasile Lupu:
  Vã rog, liniºte!                         Domnul Victor Fuior:
                                   100 de miliarde ºi am stins un conflict naþional!
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  ...util tuturor. E vorba de poziþia 257, de o propunere     Domnul Vasile Lupu:
a domnului senator Andreiu Oprea ºi a Secretariatului de       V-am dat cuvântul, v-am lãsat timp sã vã documentaþi.
Stat pentru Culte, privind solicitarea, la titlul ”Transferuri    Trecem la votul textului acceptat de comisie, la Anexa
repartizateÒ, a unei anumite sume, care sã fie destinatã     3/39.
sprijinirii comunitãþii româneºti de peste hotare. Se respinge,   Cine este pentru? Majoritate clarã.
spune Comisia de finanþe, sumele cu astfel de destinaþie       Împotrivã? 29 de voturi împotrivã.
sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al         Abþineri? 17 abþineri.
Guvernului.                             Cu majoritate de voturi, Anexa 3/39 a fost adoptatã.
  Eu vin, domnule preºedinte, e posibil sã nu fie extra-      Domnul deputat ªteolea.
ordinar de legal, dar este extraordinar de uman. Existã ºi
aºa ceva. Iatã despre ce e vorba. Deci, susþinând aceastã      Domnul Petru ªteolea:
propunere, fac o trimitere directã: între numeroasele loca-      Domnule preºedinte de ºedinþã,
ºuri bisericeºti, pe care le avem la Muntele Athos, existã      O singurã chestiune, ceea ce are legãturã cu proce-
o fostã mânãstire, ”LaculÒ, pentru care a pornit o campa-     dura. Atâta timp cât sursa, pe care colegul nostru a pro-
nie extraordinarã de adunare de fonduri, prin donaþii pu-     pus-o, de a alimenta bugetul cu aceastã destinaþie, nu a
blice.                              putut fi gãsitã, în momentul când s-a dezbãtut în comisii
  Pãrerea mea este cã, în cadrul fondurilor Departamentului   Legea bugetului, fiindcã cei care trebuiau sã prezinte com-
Cultelor, deci nu în afarã, repet, nu în afarã, sã se facã    plet proiectul bugetului de stat nu l-au prezentat complet,
trimiterea unei sume care sã constituie nucleu pentru ce-     documentaþia respectivã, respectiv fiºa F.P.S.-ului, anexa
lelalte donaþii care vor veni. Aºadar, e vorba de o ches-     F.P.S.-ului a venit cu mult timp în urmã, când dezbaterile
tiune de bucãtãrie internã, care se leagã puþintel de pro-    în comisii s-au epuizat, logic ºi normal, trebuia sã accep-
punerea pe care a fãcut-o Departamentul de Stat pentru      taþi ca acest amendament sã fie supus la vot. Fiindcã gre-
Culte, bine a fãcut cã a fãcut-o, împreunã cu domnul se-     ºeala nu aparþine colegului meu, în abordare, în proce-
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               21

dura pe care, normal, ar fi urmat-o pe linia spusã de dum-    faþã ºi pe care Domnia sa nu le-a contestat, înainte de
neavoastrã, dacã ar fi fost îndeplinite condiþiile legale de   dezbaterea acestui termen,  nu-mi indicã înregistrarea
iniþiatori. Este un lucru clar.                 amendamentului la comisiile sesizate în fond sau la altã
   Vã rog ca, altãdatã, când mai au loc asemenea amen-     comisie.
damente, când se mai aduc în discuþie asemenea amen-
damente, sã fie tratate corect, corect în sensul de a ac-      Domnul Petru ªteolea (din salã):
cepta aceastã procedurã.                      ªi ieri s-au acceptat asemenea lucruri!
   Mulþumesc.
                                  Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Vasile Lupu:                       Stimaþi colegi,
  Domnule deputat, eu am consultat iniþiatorul ºi comisi-     Trecem la Anexa 3/40. Corect?
ile de specialitate ºi nu au vãzut acea sursã identificatã     Dacã sunt amendamente respinse de susþinut? Nu
de colegul dumneavoastrã.                    sunt.
  Domnul ministru Remeº.                     Varianta comisiei.
  Domnul Decebal-Traian Remeº:                   Voturi pentru? Majoritate clarã.
                                  Împotrivã? Nu sunt.
  Domnilor colegi,                        Abþineri? 5 abþineri.
  Dintr-o eroare materialã, la recapitulaþia care se aflã în   Text adoptat.
faþã la Anexa 3, apare la 3/61 ºi o anexã care spune cã       Anexa 3/41, ”Comisia Naþionalã de StatisticãÒ.
e a Fondului Proprietãþii de Stat. În fapt, nu se regãseºte     Dacã sunt de susþinut amendamente respinse?
ºi bugetul Fondului Proprietãþii de Stat nu e în bugetul de     Domnul senator Marin Stelian.
stat. Ca atare, trimiterea dumneavoastrã este lipsitã de sens.
                                  Domnul Dan Stelian Marin:
  Domnul Petru ªteolea (din salã):
                                  Domnule preºedinte,
  Cine este de vinã?                        Printre amendamentele respinse, figureazã ºi amenda-
  Domnul Victor Fuior (din salã):                mentul formulat de mine. Nu este formulat de mine, a venit
                                 preºedintele Comisiei Naþionale de Statisticã ºi a spus cã
  Dar unde sunt banii? Lasã cã ºtim noi unde sunt banii!    Comisia Naþionalã de Statisticã nu are dreptul sã formu-
  Domnul Vasile Lupu:                      leze amendamente. ªi am spus: ”domnule, preiau în sar-
                                 cina mea amendamentele prezentate de Comisia Naþionalã
  Vã mulþumesc. Mergem mai departe.
  Domnul senator Marin Stelian.                 de StatisticãÒ. În ce constau aceste amendamente? Solicitã
                                 suplimentarea bugetului, plus cheltuielile aferente realizãrii
  Domnul Dan Stelian Marin:                   proiectelor finanþate parþial din fondurile PHARE ºi parþial
  Domnule preºedinte,                     trebuie finanþate din fondurile Comisiei Naþionale de
  Se motiveazã cã nu avem Anexa 3/61. Într-adevãr, dacã    Statisticã. Or, aceastã finanþare, finanþare internã, cum îi
ne uitãm pe repertoarul anexelor, vedem cã Anexa 3/61      spunem noi, nu are resurse în bugetul de stat. De ase-
reprezintã Fondul Proprietãþii de Stat. În anexele difuzate,   menea, sunt o serie întreagã de proiecte aprobate prin ho-
nu mai apare, sãrind de la 3/60 la 3/62.             tãrâri de Guvern, pe care trebuie sã le realizeze Comisia
  În al doilea rând, sã ºtiþi cã domnul senator Fuior a    Naþionalã de Statisticã, în anul 1999, hotãrâri de guvern,
fost prezent în plenul celor douã Comisii pentru buget-fi-    dar fãrã finanþare. ªi ne-a prezentat, preºedintele Comisiei
nanþe, mult mai mult decât ceilalþi membri ai celor douã     Naþionale de Statisticã, toate aceste proiecte.
comisii, ca sã-ºi susþinã amendamentele. Amendamentul pre-     Dacã dumneavoastrã consideraþi cã resursele primite cu
zentat aici a fost susþinut în comisie. Faptul cã nu se re-   o anumitã destinaþie, pentru anumite proiecte în domeniul
gãseºte în raport e altã problemã, dar nu e de vinã dom-     statisticii, de la PHARE, nu trebuie sã le utilizãm, cã nu
nul Fuior, cã nu se regãseºte în raport, în Anexa II, la     sunt necesare, cã hotãrârile de guvern, prin care s-au apro-
amendamente respinse, sau în Anexa I, la amendamente       bat anumite acþiuni în domeniul statisticii, nu trebuie sã le
acceptate.                            realizãm, votaþi împotrivã.
  Deci trebuie sã luãm de bunã credinþã, sã acceptãm       Vã mulþumesc.
cã anexele au fost fãcute într-o noapte ºi, în anexele res-
                                  Domnul Vasile Lupu:
pective, se regãsesc ºi multe greºeli, ca urmare a grabei
în care s-au fãcut aceste anexe.                  Vã mulþumesc, domnule senator.
  Nu dau vina pe nimeni, dar, pentru faptul cã nu se re-     Supun votului dumneavoastrã amendamentul susþinut de
gãseºte în anexe, sã spunem cã nu ºi-a prezentat amen-      domnul senator Marin Stelian, respins de comisie.
damentele, e cu totul altceva. Confirm eu, ca om care am      Cine este pentru? 78 de voturi pentru, insuficient.
fost în permanenþã la ºedinþele Comisiilor pentru buget-fi-     Supun votului dumneavoastrã anexa, aºa cum a fost
nanþe: ºi le-a prezentat. Ca un senator conºtiincios, a fost   acceptatã de comisie.
prezent în fiecare zi. Deci nu putem sã-l acuzãm cã nu       Voturi pentru? 178 de voturi pentru.
ºi-a prezentat amendamentele, iar sã-l luãm aºa, sã-l per-     Împotrivã? (Vociferãri în partea stângã a sãlii.)
siflãm, cã ”domnule, dumneata nu te regãseºti!...Ò ªi-a pre-
zentat, ca orice senator conºtiincios, amendamentele.        Din partea stângã a sãlii:
  Vã mulþumesc.                          Ce vorbeºti, domnule?!
  Domnul Vasile Lupu:                       Domnul Vasile Lupu:
  Da. Domnule senator, felicit pe domnul senator Fuior       3 voturi împotrivã.
pentru conºtiinciozitate, dar documentele pe care le am în     Abþineri? Diferenþa pânã la 78.
  22            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Cu majoritate de voturi pentru, anexa a fost adoptatã.     Domnul Vasile Lupu:
(Vociferãri, amuzament în partea stângã a sãlii.)         Deci se propune redistribuirea cheltuielilor.
  Trecem la Anexa 3/42, ”Oficiul Român pentru Drepturile     Amendamentul a fost respins de comisie.
de AutorÒ.
  Amendamente respinse? Nu sunt.                 Domnul Acsinte Gaspar (din salã):
  Varianta comisiei.                       Dar sã ºtim ºi noi!
  Cine este pentru? Mulþumesc. Majoritate clarã.
  Împotrivã?                           Domnul Vasile Lupu:
  Abþineri? 5 abþineri.                     Dacã iniþiatorul sau comisia ºi-au schimbat pãrerea? Nu.
  Text votat.                          Comisia e de acord.
  Anexa 3/43, ”Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi MãrciÒ.    Domnul ministru al finanþelor? Nu e de acord.
  Nu sunt amendamente respinse.                 Deci iniþiatorul nu, comisia da. Dumneavoastrã decideþi.
  Varianta comisiei.                       Supun votului amendamentul domnului senator Oprea,
  Voturi pentru? Mulþumesc.                  acceptat de comisie.
  Împotrivã? Abþineri?                      Cine este pentru? Insuficient, vot respins. 46 de voturi
  Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivã,   pentru.
douã abþineri, Anexa 3/43 a fost votatã.              Anexa 3/49.
  Anexa 3/44. Nu sunt amendamente respinse. Este         Nu sunt amendamente respinse.
vorba de Biroul Român de Metrologie Legalã. Varianta co-      Domnul Acsinte Gaspar (din salã):
misiei.
                                  Trebuie anexa, acum!
  Voturi pentru? Mulþumesc.
  Împotrivã? Abþineri?                      Domnul Vasile Lupu:
  Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivã,     Deci anexa, da. Anexa 3/48.
nici o abþinere, text adoptat. Unanimitate, într-un cuvânt.    Cine este pentru? Largã majoritate, spune secretarul de
  Anexa 3/45, ”Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltarea ºi    ºedinþã!
Implementarea Programelor de Reconstrucþie a Zonelor        Împotrivã?
MiniereÒ.                             Abþineri? O abþinere.
  Dacã sunt amendamente respinse de susþinut? Nu         Trecem la 3/49.
sunt.                               Amendamente respinse nu sunt.
  Textul comisiei.                        Varianta comisiei.
  Voturi pentru? Mulþumesc.                   Cine este pentru? Mulþumesc. Largã majoritate.
  Împotrivã? 3 voturi împotrivã.                 Împotrivã?
  Abþineri? Douã abþineri.                    Abþineri? Douã abþineri.
  Anexa a fost votatã.                      Anexa votatã.
  Anexa 3/46, ”Agenþia Naþionalã pentru Resurse MineraleÒ.    Anexa 3/50.
  Dacã sunt amendamente respinse? Nu.              Dacã sunt amendamente respinse de susþinut?
  Varianta comisiei.                       Domnul deputat Þepelea.
  Voturi pentru? Mulþumesc.                   Domnul Gabriel Þepelea:
  Împotrivã? Abþineri?
  Anexã votatã.                          Domnule preºedinte de ºedinþã,
  Anexa 3/47.                           Domnule ministru,
  Nu sunt amendamente respinse. Existã un amendament       Stimaþi colegi,
formulat de comisie.                        Comisia pentru culturã, arte ºi mijloace de informare în
  Supun votului dumneavoastrã amendamentul comisiei.     masã a audiat pe reprezentanþii Consiliului Naþional al
                                Audiovizualului, pe cei ai Radiodifuziunii, ai Televiziunii ºi
  Cine este pentru? Mulþumesc.
                                ai Oficiului Naþional al Cinematografiei, în legãturã cu su-
  Împotrivã?
                                mele alocate de la buget în actualul sau pentru actualul
  Abþineri? O abþinere.
                                exerciþiu financiar.
  Amendament votat.                        Le-am cerut tuturor sã þinã seama de posibilitãþile ac-
  Supun Anexa 3/47.                      tuale ale finanþelor româneºti ºi sã coboare ºtacheta soli-
  Cine este pentru? Mulþumesc.                citãrilor de la ideal la ceea ce este posibil ºi, în conse-
  Împotrivã? Douã voturi împotrivã.              cinþã, toate instituþiile citate au prezentat, dupã dezbaterile
  Abþineri? Douã abþineri.                  din comisie, sume considerate absolut necesare, care au
  Anexã votatã.                        fost aprobate în unanimitate de membrii comisiilor. Ele fi-
  Anexa 3/48.                         gureazã în anexã, aºa cum le vedeþi. Practic, în urma dis-
  Domnul Oprea, cu un amendament respins, probabil.      cuþiilor din comisie au ajuns la jumãtatea solicitãrilor.
  Domnul Andreiu Oprea:                      Legea nr. 41/94, ca ºi Legea audiovizualului, prevede
                                ca plata staþiilor ºi a circuitelor sã fie asiguratã de la bu-
  Amendamentul care s-a respins prevedea ºi o creºtere,    getul de stat.
o suplimentare de cheltuieli ºi o repartizare în structurã.     Domnilor parlamentari,
  Se renunþã la partea de majorare cheltuieli ºi susþin, în    Domnule ministru al finanþelor,
faþa dumneavoastrã, doar ca sã fie permisã o restructu-       Îmi dau seama de rigorile bugetului ºi susþin sã exa-
rare a cheltuielilor, pe o listã pe care o înaintez, acum,   minaþi cu atenþie sumele care sunt absolut necesare pen-
Ministerului de Finanþe.                    tru funcþionarea acestor instituþii, iar dacã nu puteþi în acest
                MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               23

moment sã acordaþi aceste sume, sã aveþi în vedere ca,         Domnul Vasile Lupu:
la rectificarea bugetului, sã li se dea posibilitatea sã func-     Vã mulþumesc.
þioneze.                                Domnul deputat Nicolicea.
  În cazul de faþã, fiindcã eu am susþinut de fapt situa-
þia celor trei instituþii, în cazul de faþã, revenind la Consiliul   Domnul Eugen Nicolicea:
Naþional al Audiovizualului, Consiliul Naþional al            Susþinem acest amendament. Acest amendament este
Audiovizualului are menirea de a monitoriza cele circa 70      fãcut de întreaga comisie, fãrã a avea nici o tentã poli-
de posturi de televiziune care existã în þarã, circa 300 de     ticã. Aºa cum a arãtat colegul meu, C.N.A.-ul produce, este
posturi de radio ºi, evident, are nevoie de o anumitã sumã,     o sursã cãtre buget, ºi lipsa acestor fonduri pe care le
pe care dânºii au solicitat-o, în jur de 12 miliarde, comi-     alocãm acum aduce un prejudiciu mai mare bugetului prin
sia propune 6 miliarde.                       neîncasarea taxelor respective. Mai vreau sã vã spun cã
                                   activitatea C.N.A.-ului, în momentul de faþã, a trecut de la
  Domnul Vasile Lupu:                        faza de acordãri de licenþã la faza de control. Or, aceasta
  Vã mulþumim, domnule preºedinte.                 necesitã aparaturã, oameni ºi, prin urmare, trebuie sã aibã
  Domnul senator Vasiliu.                      aceste fonduri alocate.

  Domnul Eugen Vasiliu:                        Domnul Vasile Lupu:
  Domnilor preºedinþi,                        Da. Ce spune comisia? De acord? Domnule preºedinte,
  Doamnelor ºi domnilor,                      vã rog iniþiatorul ce spune, apoi comisia.
  Comisia de la Senat nu poate sã nu susþinã propune-         Domnul Anghel Stanciu (din bancã):
rea pe care a fãcut-o ºi comisia de la Camerã, noi am
fost chiar mai generoºi, în perspectiva pe care o aveam         Toatã lumea este de acord.
atunci. Noi am cerut 9 miliarde pentru C.N.A.              Domnul Decebal-Traian Remeº:
  Sigur cã trebuie sã fim realiºti, sã recunoaºtem cã, în
                                     Domnilor preºedinþi de ºedinþã,
acest moment, acest efort al bugetului, cum l-am proiec-
                                     Domnilor colegi parlamentari,
tat noi, nu este posibil. Eu cred însã cã, dat fiind vorba        Preluând propunerea domnului senator Vasiliu, eu sunt
cã C.N.A. este o instituþie care ºi aduce venituri la buge-     de acord sã nu fiu de acord cu mai mult de douã miliarde
tul statului, este vorba de circa 10-15 miliarde de lei într-un   de lei, unul pentru cheltuieli de personal ºi unul pentru chel-
an, cel puþin aºa este proiectat pentru anul care urmeazã,      tuieli materiale.
cred cã este normal sã ne redimensionãm aceastã ches-
tiune ºi sã rugãm Guvernul ca de la rezerva sa sã dea          Domnul Vasile Lupu:
C.N.A.-ului o sumã de 5 miliarde, repartizatã astfel: 3 la        Comisia? Varianta iniþiatorului. Domnule deputat Þepelea,
cheltuieli de personal ºi câte unul la cheltuieli materiale ºi    vã menþineþi amendamentul? Acceptaþi varianta iniþiatoru-
cheltuieli de capital.                        lui? Deci acceptaþi oferta Ministerului Finanþelor, fãcutã prin
  Îl rog pe domnul ministru Remeº nu sã fie de acord,       domnul ministru?
dar mãcar sã nu se opunã, ca sã putem vota acest amen-
                                    Domnul Gabriel Þepelea (din bancã):
dament.
  Vã mulþumesc.                            Este reprezentantul C.N.A.-ului aici. Domnul Moldovan
                                   este aici. Dacã dânsul crede cã este bine, sã-ºi exprime
  Domnul Vasile Lupu:                        punctul de vedere.
  Deci, sã nu fie de acord, dar sã nu se opunã. Domnul
                                    Domnul Vasile Lupu:
deputat Gaspar.
                                    Domnul preºedinte al Consiliului Naþional al
  Domnul Acsinte Gaspar:                      Audiovizualului solicitã o intervenþie ºi i-o acordãm. Domnul
  Domnilor preºedinþi,                       preºedinte Moldovan.
  Stimaþi colegi,                           Domnul Mircea Moldovan Ñ preºedinte al Consiliului
  Noi susþinem propunerea fãcutã de domnul academi-                      Naþional al Audiovizualului :
cian Þepelea, în sensul de a se majora bugetul Consiliului
Naþional al Audiovizualului cu suma de 6 miliarde, urmând        Vã mulþumesc foarte mult.
sã fie repartizate pe cele 3 mari structuri, probabil cã 3       Domnule preºedinte,
                                    Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
miliarde la cheltuieli de personal, un miliard la cheltuieli
                                    C.N.A.-ul este bãgat în seamã mai ales în perioada cam-
materiale ºi servicii ºi douã miliarde la cheltuielile de ca-    paniei electorale. Atunci suntem foarte la modã, când nu,
pital.                                suntem lãsaþi mai în urmã.
  Aºa cum spunea ºi domnul senator Eugen Vasiliu,
Consiliul Naþional al Audiovizualului aduce venituri la bu-       Domnul Decebal-Traian Remeº (din loja ministerialã):
getul de stat din taxele pe care le încaseazã, taxele, ºtiþi      Sã nu politizãm!
cã s-au majorat, deci este o treabã bunã, ºi are prevãzut
pentru anul 1999 sã asigure la bugetul de stat din aceste        Domnul Mircea Moldovan:
taxe o sumã de 15 miliarde.                       Spre deosebire de þarã, în strãinãtate, în special Consiliul
  Deci existã ºi sursa ºi, ca atare, vã rugãm sã fiþi de      Europei ºi Uniunea Europeanã ne bagã în seamã foarte
acord cu propunerea pe care ºi noi o susþinem.            mult, am avut dese întâlniri cu delegaþi de la Consiliul
  24            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

Europei, care au fost primiþi ºi de cãtre cele douã Comisii     Domnul Vasile Lupu:
pentru culturã, de la Senat ºi de la Camerã, ºi sunt niºte      Vã mulþumesc, domnule senator.
cerinþe absolut obligatorii la care trebuie sã se conformeze     Stimaþi colegi,
C.N.A.-ul. Cu aceastã sumã, noi nu putem.              Sunt în mãsurã sã vã anunþãm cã am mai obþinut ceva,
  Sigur cã, cu cele douã miliarde acordate de domnul      ministrul a acceptat 3 miliarde, ºi sã votãm pânã nu se
Remeº, vom reuºi sã nu dãm afarã oameni. Vreau sã vã       rãzgândeºte. De acord?
spun cã C.N.A.-ul, pe schemã, are 150 de oameni; ocu-        Cine este pentru? Mulþumesc. Deci, 3 miliarde.
pate, la ora actualã, sunt 100. În condiþiile în care noi va     Împotrivã? Un vot împotrivã.
trebui sã ne supunem actualului buget, mai trebuie sã dãm      Abþineri? Douã abþineri.
36 de oameni afarã, deci sub jumãtate din numãrul an-        Stimaþi colegi,
                                   Suspendãm ºedinþa noastrã pentru douã ore, reluãm...
gajaþilor. Dacã dumneavoastrã doriþi ca C.N.A.-ul sã existe
                                   O clipã. Deci, Anexa 3/50, aºa cum a fost modificatã.
numai pe hârtie, ºi nu în fapt, atunci puteþi sã fiþi de acord    Cine este pentru? Mulþumesc.
cu actualul buget. Altfel, rãmânem noi, poate numai mem-       Împotrivã? Abþineri?
brii Consiliului.                          Unanimitate.
  Vreau sã vã spun cã C.N.A.-ul este ca o garã; vine        Reluãm lucrãrile la ora 15,00 ºi v-aº ruga sã nu în-
lumea, stã douã-trei zile, douã-trei luni ºi pleacã, începând  târziaþi, pentru cã la 17,00 invitãm Guvernul României, în
de la ºofer pânã la directorul economic, care astãzi dimi-    frunte cu primul-ministru, pentru a finaliza, sperãm astãzi,
neaþã mi-a cerut transferul.                   dezbaterile la proiectul de Lege privind bugetul de stat.
  Deci, dacã doriþi sã distrugem C.N.A.-ul, putem sã-l dis-    Deci vã rog sã se multiplice Anexa 3/38.
trugem, dar nu cred cã este în interesul nostru.
  Vã mulþumesc foarte mult ºi vã cer sprijinul pentru mãcar                  PAUZÃ
4 miliarde. Vã mulþumesc.                                     *
                                               *   *
  Voci din salã:
                                              DUPÃ PAUZÃ
  6.
                                  Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Acsinte Gaspar (din bancã):
                                  Doamnelor ºi domnilor,
  4 miliarde, domnule Remeº!                    Reluãm dezbaterile. Vã rog, ocupaþi-vã locurile în bãnci,
  Domnul Vasile Lupu:                      pentru ca secretarii de ºedinþã sã poatã verifica cvorumul.
                                  Suntem la Anexa 3/51. Dacã existã amendamente res-
  Este cale de compromis? Comisia? Domnule ministru,      pinse de susþinut? Domnul deputat Þepelea.
aþi dat douã? Sã înþeleg cã aþi mai dat douã?
                                  Domnul Gabriel Þepelea:
  Domnul Valeriu Tabãrã (din bancã):                Domnule preºedinte de ºedinþã,
  3.                                Doamnelor ºi domnilor,
                                   Societatea Românã de Radiodifuziune a cerut supli-
  Domnul Vasile Lupu:                      mentarea de la buget, în modul urmãtor: potrivit Legii nr.
  Domnul Dumitraºcu, dar vã rog cât mai scurt, domnule     41/1994, amendatã de Legea nr. 124/1998, cheltuielile pen-
senator, cã am ieºit din program, suntem în timpul pau-     tru plata staþiilor ºi circuitelor cãtre prestator, adicã Societatea
zei, ºi Camera are Biroul permanent.               Naþionalã de Radiocomunicaþii, se achitã integral, subliniez,
                                 integral, de la bugetul de stat.
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:                    În proiectul de buget pe 1999, Societatea Românã de
                                 Radiodifuziune a înscris suma de 225 de miliarde de lei,
  Domnul academician Þepelea ºtie, ºtiu ºi alþii, am jucat
                                 sumã solicitatã de Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii.
un oarecare rol în timpul dezbaterii Legii audiovizualului ºi
                                 Din aceastã sumã, a fost aprobatã, prin alocaþia bugetarã
a Legii celor douã societãþi, de Televiziune ºi de Radio.    pe anul în curs, doar suma de 140 de miliarde de lei, sumã
  Pe de altã parte, cunosc relativ dinãuntru acþiunile ºi    înscrisã în Legea bugetului de stat pe anul în curs, Anexa
activitatea acestui C.N.A.. Eu vã asigur cã pentru a-ºi face   3/51.
datoria cum se cuvine, ºi mãrturisesc aici, domnule pre-       Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii, prin Adresa
ºedinte, cã nu se face întotdeauna, poate tocmai pentru     nr. 301 din 12 februarie 1999, atrage atenþia cã dacã suma
cã nu aveþi bani sã monitorizaþi, de pildã, cum are loc emi-   solicitatã nu va fi achitatã integral, deci prin aprobarea a
siunea TV, pe TV1, duminicã seara, ”7 zile într-o sãptã-     încã 85 de miliarde de lei, Societatea Românã de
mânãÒ, de pildã, nu aveþi bani ca sã monitorizaþi aceasta,    Radiodifuziune va fi pusã în situaþia de a transmite, înce-
am apreciat, în acelaºi timp, cum domnul ministru ”Vintilã    pând cu 1 martie 1999, un program redus la 10,5 ore pe
BrãtianuÒ Remeº ºi-a cãlcat pe inimã, am convingerea fermã    zi, potrivit adresei pe care o adreseazã comisiilor. Dat fiind
                                 faptul cã Societatea Românã de Radiodifuziune este, po-
cã va ajunge ºi Domnia sa la Ramat Gam (Tel Aviv) unde
                                 trivit legii, un serviciu public de interes naþional, cu canale
am ajuns eu, dar nu se vede, nu se aude.             ºi programe bine cristalizate, aceastã reducere nu poate
  Eu cred cã acele 4 miliarde care s-au cerut de cãtre     fi acceptatã din nici un punct de vedere.
comisiile noastre, susþinute de cei doi preºedinþi ºi de oa-     Facem precizarea specialã cã, datoritã eforturilor susþi-
meni din toate partidele, acele 4 miliarde reprezintã un minim  nute pe toate planurile, Societatea Românã de
necesar care sã menþinã funcþiile vitale, repet, nu pentru    Radiodifuziune ºi-a achitat la 26 iunie 1998, integral, da-
progrese, ci pentru funcþiile vitale, iar funcþia vitalã...   toriile cãtre bugetul de stat ºi cãtre bugetul asigurãrilor so-
               MONITORUL     OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               25

ciale. Aprobarea integralã a sumei solicitate de cãtre          Pãrerea mea sincerã este cã punctul de vedere al dom-
Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii depinde exclusiv      nului academician Þepelea ºi punctul de vedere al comi-
de decizia Parlamentului, noi nu avem calitatea sau posi-      siei de specialitate a Camerei Deputaþilor, bazate pe un
bilitatea legalã de a o soluþiona. Aceasta este adresa pri-     raport sincer ºi modest, aº putea spune, din punctul de
mitã din partea preºedinteluiÑdirector general Tudor         vedere al cerinþelor venit dinspre Societatea Românã de
Cãtineanu.                              Radiodifuziune, reprezintã normalul. Ba, mai mult decât atât,
   În timpul dezbaterilor de la Comisia noastrã pentru cul-    domnule academician, cred cã, sigur, încrederea noastrã
turã din Camera Deputaþilor s-a propus un amendament         în ministrul nostru de finanþe, cât mai e Ñ nu cât mai e
care pledeazã în acest sens, adicã pentru funcþionarea pos-     încrederea, încrederea este nelimitatã, cât mai e dânsul
tului Radio România Internaþional ºi pentru activitatea nor-     ministru de finanaþe -, este fãrã de margini încredere. Tocmai
malã sunt necesare cheltuieli în total de 84 de miliarde,
                                   de aceea, eu nu mã las pentru când s-o putea, eu cer
deci, faþã de cele cerute de societate, s-au redus cu un
                                   acum sã se facã lucrul acesta, anume ca problemele le-
miliard.
                                   gate de cheltuielile de comunicaþii, atât la 265, cât ºi la
   Domnule ministru al finanþelor, voi proceda aºa cum am
procedat ºi mai înainte, vã voi ruga sã examinaþi aceastã      266, la televiziune, lucrurile acestea sã fie lucruri normale,
cerere în contextul interesului naþional ºi sã luaþi mãsura     naturale, fireºti, automate, dacã cumva mai existã în au-
care decurge din situaþia datã, ºi anume: fie mãrirea sau      tomatism ceva normal.
suplimentarea bugetului acum, fie la o datã pe care v-o         Susþin punctul de vedere al domnului academician.
permite sistemul financiar în care activaþi, deci fie acum o     Merg puþin mai departe ºi nu vreau...
parte din sumã, fie la rectificarea bugetului.             Domnul Vasile Lupu:
   Vã mulþumesc.
                                    Ar fi bine sã vã opriþi, domnule senator, vã rog!
  Domnul Vasile Lupu:
                                    Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  Vã mulþumesc.
  Domnul senator Dumitraºcu.                      Vã ascult.
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:                     Domnul Vasile Lupu:
   Existã în societatea româneascã actualã câteva institu-      Ar fi bine sã vã opriþi, consumãm foarte mult timp ºi
þii care merg normal, care acþioneazã normal. Cã Societatea     am convenit trei minute, dumneavoastrã aþi vorbit cinci.
Românã de Radiodifuziune acþioneazã normal Ñ o simt
                                    Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
toþi oamenii normali ai þãrii, adicã toatã populaþia þãrii. Tocmai
de aceea, nu înþeleg motivaþia respingerii amendamentu-        Domnul jurist Vasile Lupu este absolut antimaterialist,
lui prezentat mai adineauri de domnul academician Þepelea,      Domnia sa nu ºtie cã timpul este infinit.
dupã un documentar pregãtit de Societatea Românã de          Mulþumesc, domnule preºedinte.
Radiodifuziune a cãrei modestie, domnule profesor
Cãtineanu, este prea bine cunoscutã. Nu înþeleg aceastã         Domnul Vasile Lupu:
motivaþie în cuvântul pe care-l conþine aici în plus, anume,      Nu la tribuna Parlamentului, domnule senator.
”plusulÒ de cheltuieli.
   Societatea Românã de Radiodifuziune nu face plus de        Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
cheltuieli, ea cheltuie ce este absolut normal, cu comuni-       Sigur, aicea-s legi, mai ales dupã noiembrie '96 sunt
caþiile. Dacã dumneavoastrã, în ºtiinþa extraordinarã, dacã     cu totul ºi cu totul alte legi.
unii dintre dumneavoastrã, în ºtiinþa extraordinarã, mã
refer la finanþiºti, pentru cã tehnicienii, fãrã îndoialã, sunt     Domnul Vasile Lupu:
prea serioºi, mã refer la finanþiºtii de la Putere, dacã unii      Domnul deputat M‡rton çrp‡d.
vor gãsi o modalitate de a face niºte comunicaþii care sã
nu coste, i-aº felicita ºi i-aº propune pentru premiul Nobel.      Domnul M‡rton çrp‡d-Francisc:

  Voci din salã:                            Domnule preºedinte,
                                     Doamnelor ºi domnilor,
  NobŽl.                                Începând din '90, la fiecare dezbatere a bugetului se
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:                    ridicã aceeaºi problemã, adicã telecomunicaþiile, care pe
                                   vremuri erau o regie autonomã, acum sunt o societate na-
  Nobel. Nobel da, dar nu mã deranjeazã, eu vã spun
                                   þionalã, ºi care îºi impun niºte preþuri pe care Televiziunea
cã francezii spun: Nobel [citeºte Nob‡l], aºa cum ziceam
                                   ºi Radiodifuziunea publicã trebuie sã le plãteascã, iar, con-
eu: Nobãl.
  Ei bine, pãrerea mea este urmãtoarea: cã nu putem        form legilor în vigoare, prin bugetul de stat vor fi plãtite
nici sã mergem înapoi, înainte, pentru cã înainte era mai      aceste costuri. Am spus ºi o voi spune în continuare.
bine, sã micºorãm numãrul de ore de la Radiodifuziune,          Este o problemã de bucãtãrie internã. Ar trebui sã fie
nici în timpurile cele mai grele ale anilor de pânã în '90,     rezolvatã o datã ºi o datã la nivelul Guvernului. Trebuie
în ultimul deceniu, cã în celelalte nu a fost chiar aºa, nici    gãsitã o soluþie pentru aceasta, pentru cã, într-adevãr, este
în ultimul deceniu nu s-a redus timpul de funcþionare al       inacceptabil ca, la un moment dat, ori postul de televiziune,
radioului. Pe de altã parte, repet, într-o societate care are    ori postul de radiodifuziune publicã sã fie oprit printr-o sin-
uneori serioase, acute crize de gripã ºi acþioneazã gripat      gurã manevrã a unui funcþionar dintr-o societate comer-
ºi instituþiile respective acþioneazã gripat, radioul acþioneazã   cialã. Ar fi pusã în pericol însãºi siguranþa informaþionalã
normal.                               a societãþii. Trebuie sã gãsim o soluþie.
  26            MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Este evident cã deocamdatã acest buget s-ar pãrea cã       Domnul Vasile Lupu:
nu ne dã prea multe soluþii. Dar, pânã când va interveni       Da. Vã mulþumesc, domnule deputat.
acel moment când va fi deconectatã emisiunea de radio        Stimaþi colegi,
sau televiziune, trebuie sã se gãseascã o soluþie la nivel      Ar fi timpul sã întrebãm pe domnul ministru de finanþe
guvernamental.                          cât mai dã, ºi apoi sã continuãm discuþiile, pentru cã din
  Vã mulþumesc.                         toate grupurile parlamentare s-au ridicat voci care susþin
                                 suplimentarea bugetului.
  Domnul Vasile Lupu:
  Domnul deputat Badea.                       Domnul Decebal-Traian Remeº:
                                   Domnilor preºedinþi de ºedinþã,
  Domnul Alexandru Ioan Badea:                    Domnilor colegi,
  Mulþumesc, domnule preºedinte.                  Se revine din nou cu trimitere la anumite legi care pre-
  Stimaþi colegi,                        vãd ”sã...Ò. Aº face o propunere Parlamentului României:
  Aici problemele sunt oarecum ceva mai simple, dacã      sã facem un text de lege la care ideea de bazã sã fie
nu le-ar complica viaþa de toate zilele. Ne aflãm în pre-     urmãtoarea: bugetul de stat se construieºte la capitolul
zenþa unui text de lege, pe care lege noi am votat-o nu      ”CheltuieliÒ prin însumarea solicitãrilor ordonatorilor de cre-
mai departe decât cu câteva luni în urmã ºi care este per-    dite. În lipsa unei asemenea legi, sunt obligat sã spun, sã
fect în vigoare. Este vorba de Legile de funcþionare ale     repet, cât mai sunt ministru de finanþe: nu mai este de
                                 unde, cel puþin pe moment.
Societãþilor Române de Televiziune ºi de Radiodifuziune
ºi care, la art. 45 alin. 1, modificat prin Legea nr. 124,      Domnul Vasile Lupu:
prevede cã, de la bugetul public, ”se achitã integral fon-      Domnul senator Gherman.
durile necesare pentru utilizarea staþiilor de emisie, a ra-
dioreleelor ºi a circuitelor video ºi fonice datorate agenþi-    Domnul Oliviu Gherman:
lor economici din sistemul comunicaþiilorÒ. Or, am în faþa      Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
ochilor o adresã a Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii,     Sunt într-o deosebit de grea dilemã. În primul rând, cred
societate comercialã, prin care se notificã Societãþii Române   cã aº avea foarte puþine lucruri de adãugat la pledoaria
de Radiodifuziune, societate naþionalã de interes public, aºa   fãcutã cu atâta distincþie de domnul deputat care a vorbit
cum se prevede în Constituþie, cã: ”În cazul în care nu      anterior Ñ nu mã refer la domnul ministru. Deci domnul
vor fi asigurate integral cele 225 de miliarde prevãzute pen-   Badea a spus cã oricum, constituþional, la baza bugetului
tru anul 1999 a se plãti de cãtre Societatea de          trebuie sã fie legile existente.
Radiodifuziune pentru folosirea mijloacelor de radiocomu-       În aceastã situaþie, având în vedere cã cei doi distinºi
nicaþie, începând cu data de 1 martie, se va reduce pro-     reprezentanþi ai Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin
gramul Societãþii de Radiodifuziune la 10 ore ºi jumãtate     Democrat stau în aceeaºi bancã, aº oscila sã-i dau drep-
                                 tate domnului academician Þepelea, cã este necesar sã
pe ziÒ.
                                 se acorde aceºti bani ºi cã, dacã nu se poate acum, sã
  ªtiu cã mi se va spune cã ãºtia sunt banii, cã nu sunt
                                 dea Dumnezeu sã se rezolve toatã povestea cu ocazia
bani ºi cã nu existã o lege mai puternicã decât aceea a      rectificãrii bugetului.
lui ”Nu sunt fonduri!Ò. Am putea discuta dacã nu era obli-      Am ºi eu o întrebare, dacã vreþi, perversã: stabilim de
gaþia, atunci când s-a stabilit de principiu bugetul, de a se   acum cã vom face rectificarea bugetului?
pleca de la ceea ce prevãd legile anterioare ca fiind obli-      ªi a doua întrebare perversã: sã presupunem, mai ales
gaþii exprese, de prevãzut ca puncte obligatorii de trecere    cã am pãþit treaba aceasta, cã acum stabilim împreunã
în buget, ºi dupã aceea sã se redistribuie restul de sume     cã, domnule, în nãdejdea cã bugetul va fi rectificat, radi-
rãmase. O asemenea discuþie acuma este tardivã, deºi noi     oul va emite 24 de ore din 24, ºi nu 10, aºa cum scrie
înºine dãm un prost exemplu atunci când acceptãm în-       în adresa celor care asigurã transmisia, da? ªi sã punem
cãlcarea unor legi date de noi, printr-o lege de ultimã orã.   o ipotezã care nu este deloc fantezistã Ñ cã în august
  În aceastã situaþie, aº solicita ca, cel puþin pentru a se  nu va fi o rectificare a bugetului sau, dacã va fi o rectifi-
face faþã necesitãþilor acute ale Societãþii de Radiodifuziune,  care a bugetului aºa cum ne-am învãþat, aceastã rectifi-
ºi imediat vom vedea cã acelaºi este cazul ºi pentru       care nu va însemna fonduri suplimentare la cheltuieli, ci
Televiziune, sã se îndeplineascã de cãtre Ministerul       reducerea cheltuielilor.
Finanþelor mãcar aceastã minimã obligaþie prevãzutã de lege      Vreau sã pun o întrebare, dacã vreþi, strict retoricã: sta-
ºi pentru care, de altfel, diferenþa de sumã solicitatã de    bilim acum, aici, cã începând din septembrie, România va
Comisia Camerei Deputaþilor în amendamentul respectiv,      fi singura þarã de pe mapamond Ñ cred cã ºi insulele
                                 Tavalou, sau nu mai ºtiu cum li se spune, au transmisie
numai aceastã diferenþã de 85,5 miliarde este prevãzutã,
                                 de nu ºtiu câte ore pe sãptãmânã sau câteva ore pe ziÉ
altminteri, repet, vom ajunge nu numai sã asistãm la emi-
                                 Dar, dacã noi pânã în august ne consumãm toþi banii pe
siuni de 10-11 ore pe zi de radio, dar, în acelaºi timp, noi   care îi avem ºi dacã la rectificare nu primim bani în plus,
înºine vom contribui la discreditarea propriului nostru sis-   stabilim cã de la 1 septembrie posturile române de radio-
tem legislativ.                          difuziune nu vor mai transmite?
  ªi dacã astãzi ne plângem cã cetãþeanul X încalcã legea,     Suntem într-o situaþie incredibilã, în care, într-un mod
ce autoritate vom avea sã reproºãm acest lucru dacã ce-      care ilustreazã aproape pictural proverbul românesc ”A vinde
tãþeanului Y, învestit cu o anumitã funcþie, i se valideazã    blana ursului din pãdureÒ, acum rezolvãm toate lucrurile
aici, în Parlament, încãlcarea legii?               pe seama unui buget rectificativ care va fi generos ºi care
  Vã mulþumesc.                         va salva tot ceea ce va trebui.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               27

  Deci vreau sã pun, desigur, o întrebare din nou reto-      Daþi-mi voie sã cred cã, indiferent ce hotãrâm noi, in-
ricã. L-am auzit pe domnul ministru Remeº spunând:        diferent cât de îndârjit apãrã domnul ministru Remeº acest
”Domnilor, atât avem, atât putem!Ò. O.K. În acest caz, tre-   buget, eu aº putea sã pariez pe tot ce am eu mai de preþ
buie sã hotãrâm acum, aici, cã începând de la 1 martie      cã ºi acest Guvern, ca oricare alt Guvern precedent dupã
transmitem doar 10 ore. Dacã se acceptã acest punct de      '89, ºi care, ca oricare Guvern de acum înainte, va acorda,
vedere, n-am nimic împotrivã. Dar, a pleca, dacã vreþi, pe    mai ales într-un an posibil electoral, dacã nu, atunci, în
o ipotezã, care este absolut o ipotezã neconfirmatã de prac-   orice caz, preelectoral, banii necesari ºi pentru Radiodifuziune
tica mai ales a ultimilor 2 ani, cã la rectificare se vor gãsi  ºi pentru Televiziunea Naþionalã. Aºa cã haideþi sã nu ne
bani în plus mi s-ar pãrea cel puþin riscant.          ascundem dupã deget ºi sã votãm acest amendament pro-
  Se doreºte ca România sã intre într-o zonã de umbrã     pus de domnul academician Gabriel Þepelea!
comunicativã totalã? Dacã se doreºte, votãm acum aºa.        Mulþumesc.
  Deci trebuie sã stabilim sã nu mai mergem pe lucruri
                                  Domnul Vasile Lupu:
ipotetice Ñ ”Cã atunci va fi aºa...Ò
  Deci stabilim acum: da, aprobãm bugetul aºa cum este      Domnul deputat Pantiº.
aceastã anexã, dar stabilim cã de la 1 martie mergem pe
                                  Domnul Sorin Pantiº:
10 ore ºi, dacã totul va fi superb, din septembrie vom trans-
mite 36 de ore din 24. Este nemaipomenit! Dar, credeþi-       Domnule preºedinte,
mã, a discuta mereu despre un buget în ipoteza unui buget      Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
rectificativ generos mi se pare cel puþin un lucru care este     De fapt la acest amendament nu se pune problema
în afara practicilor parlamentare.                foarte mult a societãþilor române de Radio ºi de Televiziune.
  De aceea eu, deºi susþin solicitãrile Societãþii Române   De fapt, în acest amendament este vorba de Societatea
de Radiodifuziune ca fiind un minim necesar, susþin sã gãsim   Naþionalã de Radiocomunicaþii, pentru cã aceste sume pe
o modalitate de a li se repartiza acele 85 de miliarde. Dar,   care dumneavoastrã le acordaþi celor douã societãþi tre-
dacã nu, sã stabilim de acum, pentru cã a nu le susþine     buie sã meargã automat pentru plata tarifelor destinate pres-
ºi a rãmâne de la 1 martie cu un program de 24 de ore      tãrilor de servicii pe care Societatea Naþionalã de Radio-
din 24 înseamnã pur ºi simplu a legifera o abordare care     comunicaþii le face celor douã societãþi.
nu are nici un fel de suport real din punct de vedere fi-      Nu am vrut sã intervin, pentru cã am avut impresia cã
nanciar.                             se va putea rezolva aºa, dar nu mai este cazul. Eu am
  Vã mulþumesc.                        introdus un anumit principiu în tarifele stabilite de cãtre
                                 Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii; sã fie un tarif
  Domnul Vasile Lupu:                      fixat pentru un an de zile, pentru a nu produce bulversãri
  Da. Vã mulþumesc, domnule senator.              în buget, ºi sã fie un tarif care sã þinã cont de producti-
  Stimaþi colegi,                       vitatea muncii. ªi atunci, în 1999, faþã de 1998, pot sã vã
  Domnul Iosif Boda ºi domnul Sorin Pantiº. Propun sã     spun cã tarifele deja stabilite pe un an de zile, deci pe
sistãm dezbaterile aici, pentru cã argumentele au început    tot anul 1999, au o creºtere de numai 35%, în condiþiile
deja sã se repete ºi cauza este clarã pentru toþi.        în care inflaþia a fost de peste 40%. De ce: ca în cifre
  Vã rog, domnule deputat.                   comparabile sã se regãseascã în aceste tarife creºterea
                                 productivitãþii muncii. ªi Societatea Naþionalã de
  Domnul Iosif Boda:                      Radiocomunicaþii a fãcut aceste eforturi: a redus numãrul
  Domnilor preºedinþi de ºedinþã,               de personal cu mai mult de 5% într-un singur an, ºi-a redus
  Stimaþi colegi,                       costurile, cu toate cã în acest an încep investiþii de mare
  Nu vreau sã fiu cinic. Am auzit întâmplãtor, când am     amploare.
intrat în salã, cã domnul academician Þepelea abia a in-       Faþã de bugetul de anul trecut sau faþã de ponderea
trat în rândurile Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin ºi    în P.I.B. a cheltuielilor destinate Societãþii Naþionale de
Democrat ºi nu prea are influenþã în Grupul parlamentar     Radiocomunicaþii, prin intermediul societãþilor naþionale de
nici de la Camera Deputaþilor, nici de la Senat.         Radio ºi de Televiziune, de fapt aceastã pondere scade.
  Am auzit, de asemenea, cã domnul profesor Oliviu         Mie mi se pare absolut anormal sã nu aplicãm acest
Gherman candideazã doar la un post în Grupul parlamentar     principiu al reducerii an de an în cifre comparabile a alo-
al P.D.S.R., ºi la Senat ºi la Camera Deputaþilor, ºi nici    caþiilor bugetare în cazul Societãþii Naþionale de
dumnealui nu-ºi influenþeazã propriul grup parlamentar.     Radiocomunicaþii ºi sã mergem pe ideea cã în august sau
  Din câte ºtiu, nici domnul M‡rton çrp‡d nu prea are     în septembrie se va produce modificarea bugetului ºi cã
mari influenþe în Grupul parlamentar al U.D.M.R..        atunci se vor face alocaþiile necesare. Este fals din douã
  Eu mã întreb, pur ºi simplu, unde ne aflãm sau de ce     motive: în primul rând pentru cã se cauþioneazã existenþa
Dumnezeu suntem atât de duplicitari, încât ori exprimãm     unei societãþi naþionale cu implicaþii asupra siguranþei na-
poziþiile grupurilor parlamentare, ºi atunci cred cã nici nu   þionale, ºi a doua problemã Ñ în toatã aceastã perioadã,
mai este nevoie de foarte multe alte intervenþii, pentru cã   cãtre Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii curg pe-
grupurile parlamentare ale Partidului Naþional Creºtin      nalizãrile de la RENEL. Societatea Naþionalã de
Democrat, ale P.D.S.R.-ului ºi ale celorlalte le susþin, cel   Radiocomunicaþii nu poate sã introducã penalitãþi în con-
puþin cele din Opoziþie, amendamentul a trecut, chiar dacã    tractele cu cele douã societãþi, de Radio ºi de Televiziune,
a fost respins de comisie. Deci o propunere este aceea      pentru cã altfel aceste penalitãþi, conform legislaþiei în vi-
de a vota, ºi atunci obligãm Guvernul sã gãseascã resurse,    goare, fiind vorba de resurse bugetare, s-ar imputa unor
printre altele, menirea unui Guvern fiind ºi aceea de a gãsi   persoane, nu instituþiei.
resurse acolo unde Parlamentul solicitã, dacã solicitarea      În consecinþã, o societate naþionalã care poate sã de-
Parlamentului nu este chiar absurdã, ºi nu cred cã ne aflãm   vinã nucleul viitoarei competiþii în piaþa de telecomunicaþii,
în faþa unei solicitãri absurde.                 o societate naþionalã care an de an a fãcut eforturi, o so-
  28            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

cietate naþionalã care este în pragul începerii, de fapt a     Vã rog sã fiþi înþelegãtori, pentru cã noi trebuie sã tre-
ºi început, a investiþiei de foarte-foarte mare amploare ºi   cem bugetul pe o anume construcþie. Aþi fost înþelegãtori
cu implicaþii asupra siguranþei naþionale, sã fie nevoitã sã-  pânã acum, fiþi înþelegãtori pânã la capãt ºi vremea le va
ºi vadã afectatã activitatea în acest an dintr-o motivaþie   rezolva pe toate.
pe care eu personal nu o cunosc ºi nici nu o recunosc.       Domnul Vasile Lupu:
   Ce vreau sã atrag atenþia este cã, aplicându-se Legea
contractelor economice din România, singura cale va fi ca      Sã vedem cât de înþelegãtori putem fi.
aceastã societate naþionalã sã presteze servicii în limita     Stimaþi colegi,
                                  Supun votului dumneavoastrã amendamentul Comisiei
sumelor pe care le are la dispoziþie ºi pe baza tarifului pe
                                pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã a
care l-a introdus, ºi tarif care este în vigoare.
                                Senatului, de la poziþia 264, cu conþinutul pe care vi l-am
   Nu trebuie sã ne sperie faptul cã Radio România, post   precizat, amendament respins de iniþiator, respins, de ase-
public naþional, ºi Televiziunea, post naþional public, vor   menea, de comisie.
emite numai 8 sau 10 ore pe zi; nu trebuie sã ne sperie,      Cine este pentru? 103 voturi pentru.
dar trebuie sã ne asumãm acest lucru, ºi trebuie sã ne       Împotrivã? 187.
asumãm în acelaºi timp ºi faptul cã posturile naþionale pu-     Abþineri? 14.
blice, neemiþând 24 de ore din 24, acest fapt aduce atin-      Amendamentul nu a trecut ºi nu putem sã nu ne ex-
gere inclusiv siguranþei naþionale.               primãm satisfacþia pentru aºa participare la dezbateri în
   În consecinþã, vã rog frumos sã optãm între douã mã-    aceastã dupã-amiazã!
suri ale alternativei: fie sã ne asumãm, sã respectãm aceste    Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
alocaþii bugetare ºi sã ne asumãm implicit ca Societatea      Trecem la pct. 265 din raportul suplimentar ºi supunem
Naþionalã de Radiocomunicaþii sã presteze servicii numai    votului al doilea amendament respins de comisie, prin care
10 sau 12 ore pe zi celor douã societãþi, fie sã plecãm     se propune suplimentarea bugetului Societãþii Române de
de la premisa cã este o problemã de siguranþã naþionalã     Radiodifuziune de la 155.485.000.000 lei la 256.100.000.000
ºi cã este nevoie sã se emitã 24 de ore din 24 ºi sã alo-    lei, amendament de asemenea respins de iniþiator ºi res-
cãm acele resurse de care Societatea Naþionalã de        pins de comisie.
Radiocomunicaþii are nevoie, ºi care sunt foarte bine sta-     Cine este pentru? 108 voturi pentru.
bilite.                               Împotrivã? 173 de voturi împotrivã.
   Voi fi întrebat de unde aceste surse. Eu vã propun, ºi     Abþineri? 15.
am spus-o ºi în Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci, sã     Amendamentul nu a trecut.
                                  Doamnelor ºi domnilor,
reducem cheltuielile legate de dobânda la datoria publicã
                                  Supun acum votului dumneavoastrã textul acceptat de
internã în acest an cu 150 de miliarde ºi sã alocãm aceastã
                                comisie, susþinut de Guvern, precizat clar în raportul co-
sumã Societãþilor Naþionale de Radio ºi de Televiziune, cu   misiei.
obligaþia ca aceste sume sã meargã la Societatea Naþionalã     Cine este pentru? 197 de voturi pentru.
de Radiocomunicaþii. Dacã existã vreun dubiu asupra aces-      Împotrivã? 101 voturi împotrivã.
tei surse, sunt gata sã intru în polemicã cu Ministerul       Abþineri? 12.
Finanþelor.                             Anexa 3/51 a fost votatã.
   Vã mulþumesc.                         Doamnelor ºi domnilor,
  Domnul Vasile Lupu:                       Anexa 3/52.
                                  Suntem la Societatea Românã de Televiziune.
  Domnule ministru? Nu este.                   Domnul deputat Radu Gheciu.
  Comisia ce spune? Comisia îºi menþine punctul de ve-
dere.                               Domnul Radu-Sever-Cristian Gheciu:
  Stimaþi colegi,                         Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Luãm în ordine amendamentele susþinute aici.          Doamnelor ºi domnilor,
  Primul amendament respins este cel de la poziþia 264,      Problema este similarã, însã în mai grav.
prin care se propune suplimentarea bugetului Societãþii       Înainte de a vã da o informaþie de datã recentã, totuºi
Române de Radiodifuziune la capitolul ”Cheltuieli materiale   vreau sã subliniez faptul cã aici avem de-a face cu o pro-
ºi serviciiÒ cu suma de 97 miliarde de lei, de la 147.332.500  blemã juridicã, pentru cã, încãlcându-se prevederile Legii
mii lei la 244.332.500 mii lei.                 nr. 41, despre care ne vorbea domnul Badea, se încalcã
  Domnule ministru, ultimul cuvânt îl aveþi, faþã de soli-  printr-o lege ordinarã prevederile unei legi organice.
                                  În al doilea rând, dupã cum a dezvoltat ideea domnul
citãrile parlamentarilor din toate grupurile, aº îndrãzni sã
                                Pantiº, avem de-a face cu o problemã economicã, ºi eu
spun.
                                nu-mi permit sã pun în discuþie elementele pe care Dom-
  Domnul Decebal-Traian Remeº:                 nia sa ni le-a adus, adicã motivarea economicã foarte so-
                                lidã a Societãþii de Radiocomunicaþii care exercitã un mo-
  Domnilor,
                                nopol, dar, ne spune Domnia sa, îl exercitã cu moderaþie
  Revin cu acelaºi rãspuns: nu se poate face suplimen-     ºi cu întemeiere.
tarea respectivã ºi subliniez ºi faptul cã, atunci când bu-     Dar, peste toate acestea, este o problemã de psiholo-
getul de stat este obligat sã plãteascã indiferent de cât    gie a acestei naþiuni ºi o problemã de opþiune politicã foarte
negociazã doi pe spatele celui de-al treilea, nu este un    gravã, cum tot domnul Pantiº spunea, pentru cã, ºi acum
lucru corect ºi nu este un lucru dupã reguli comerciale. A   vine informaþia pe care trebuie sã v-o comunic, domnul in-
sublinia acum faptul cã vor înceta emisiunile sau cã le vor   giner Postelnicu, director general al Televiziunii, a primit
reduce este o afirmaþie alarmistã ºi atâta tot.         astãzi un fax din partea Societãþii de Radiocomunicaþii care
              MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                 29

între timp a fost transmis ºi domnului profesor Þepelea, în    Domnul Oliviu Gherman:
vreme ce dânsul era aici la microfon, ºi prin care se no-     Domnule preºedinte,
tificã cã: ”În cazul în care nu se acoperã toate costurile     Stimate colege,
aºa cum au fost calculate, de la 1 martie Televiziunea       Stimaþi colegi,
Naþionalã va emite 2 ore pe zi.Ò (Vociferãri.)
                                  Am fost foarte bucuros cã domnul deputat Pantiº a con-
  Domnul Vasile Lupu:                     firmat integral opinia pe care am avut-o, de pe poziþia unui
                                specialist.
 I-aþi provocat o revelaþie bruscã domnului senator        Întorcându-mã la Societatea Românã de Televiziune, aº
Dumitraºcu.                          vrea sã vã spun cã amãrãciunea mea, faþã de naivitatea
  Domnul Radu-Sever-Cristian Gheciu:             manifestatã în momentul emoþionant în care am pus pe
                                picioare Consiliul de administraþie, este imensã.
  ªi, acum, este misiunea noastrã sã ne gândim dacã       Mã tot gândeam cã poate Societatea Românã de
are rost sã sperãm în niºte artificii care sã se producã pe  Televiziune ar trebui într-adevãr sã revinã la douã ore de
parcursul anului bugetar, fiindcã în 1997, când eu func-    transmisie. Nu de alta, dar ca o orã ºi jumãtate sã fie de-
þionam în Comisia de culturã, a fost exact acelaºi feno-    dicatã unei ode. Nu spun cui. Toatã lumea ºtie cui e de-
men: sumele prevãzute iniþial au fost insuficiente ºi s-au   dicatã aceastã odã.
corectat pe parcurs. Pãi nu este normal, dacã existã aceste
                                  Vreau sã vã spun cã, deºi prestaþiile Societãþii Române
necesitãþi obiective, dupã cum le spunea domnul Pantiº,
                                de Televiziune au fost jenante, în cel mai bun caz, folo-
ele sã fie prevãzute de la început în buget? Dacã nu, noi
                                sind un eufemism, socotesc cã acestea intrã în domeniul
trebuie sã votãm în cunoºtinþã de cauzã ºi sã ne asumãm
rãspunderea, noi cei de aici, ca de la 1 martie sã ne în-   civilizaþiei pe care trebuie s-o apãrãm.
toarcem la Televiziunea de pânã la 21 decembrie 1989!       Dar vreau sã vã spun cã dacã Societatea Românã de
  Vã mulþumesc.                       Televiziune va continua acest procedeu de a înfãþiºa o faþã
                                cu totul croitã dupã voia ei, a realitãþii din România, voi
  Domnul Vasile Lupu:                     socoti cã am fost unul dintre marii pãcãliþi, în momentul
                                în care am crezut cã ea se poate pune pe picioare printr-un
  Da, vã mulþumesc.
                                consiliu de administraþie responsabil.
  Simaþi colegi,
  Deci autorii amendamentelor respinse sunt aceiaºi, res-     Suntem acum în faþa unei colosale dileme.
pectiv Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare     Vreau sã vorbesc în nume personal, dar poate cã voi
în masã a Camerei Deputaþilor ºi aceeaºi comisie a       reprezenta gândirea multora dintre colegi.
Senatului.                             Dacã ar fi sã dãm votul Societãþii Române de Televiziune
  Domnul M‡rton çrp‡d, apoi domnul senator Gherman.      dupã prestaþia ei din ultimele luni, ar trebui sã spunem:
                                aºa sã rãmânã, aºa meritã, cu douã ore ºi, dacã vreþi, sã
  Domnul M‡rton çrp‡d-Francisc:                ºi stabilim imnul ºi oda care se cântã Puterii.
  Domnule preºedinte,                      Socotesc însã cã responsabilitatea noastrã ne obligã sã
  Doamnelor ºi domnilor,                   privim aceastã chestiune în afara unor aspecte legate de
  Permiteþi-mi sã-mi exercit, de data aceasta fiind ace-   opþiunile Puterii ºi sã procedãm cu înþelepciune.
eaºi problemã, dreptul la replicã.                 Pe de altã parte, vreau sã vã spun cã sunt indignat
  Domnule deputat Boda, vã rog sã fiþi atent, pentru cã   de faptul cã o comisie parlamentarã, care a stabilit niºte
poate iar scãpaþi esenþa a ceea ce spun eu ºi sã mã ca-    nereguli incontestabile în privinþa funcþionãrii acestei societãþi,
talogaþi o persoanã duplicitarã.                tinde sã fie înecatã în niºte aranjamente interne.
  Eu, de la acest microfon, n-am cerut sã se voteze mo-     Cred cã, dacã dorim o societate sãnãtoasã, trebuie nu
dificarea sumei, ci am solicitat ca sã se discute în ”bu-   numai sã venim în sprijinul Televiziunii financiar, dar tre-
cãtãria internãÒ a Guvernului aceastã problemã, problemã    buie sã revenim în sprijinul Televiziunii printr-un control ºi
pe care o ridicãm nu astãzi, ºi nu în 1998, ºi nu în 1997,   printr-o obligaþie de a-ºi onora prestaþia faþã de toþi ce-
ci, cum am mai spus ºi data trecutã, din 1990 încoace.     tãþenii României.
Cã, ori de câte ori se discutã aceastã problemã, vine       Repet, dacã ar fi sã dau un vot faþã de prestaþiile ei
aceastã instituþie, aceastã societate, ºi poþi sã enumeri ce  din ultimele luni, aº spune: douã ore, imn ºi ode pentru
denumiri a avut, ºi-ºi impune preþul pe care-l considerã.   cei pentru care au cântat în aceste douã luni.
S-ar putea sã fie într-adevãr un preþ realist, nu ºtiu, dar
                                 Domnul Vasile Lupu:
îºi impune acest preþ Ñ cui? Parlamentului României. ªi,
colac peste pupãzã, anul acesta vine cu o nouã inovaþie.     Vã mulþumesc.
  Trebuie sã cataloghez aceastã inovaþie, de a da un ul-    Domnul senator Popescu.
timatum în timp ce se discutã Legea bugetului, un ºantaj.
                                 Domnul Virgil Popescu:
ªi s-ar putea sã se gândeascã, cei care au cãderea, dacã
e bine ca acei domni directori sau cum or fi numiþi, ce      Vã mulþumesc, domnule preºedinte de ºedinþã.
funcþie au, care conduc aceastã societate, sã mai stea în     Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
scaunele lor în momentul în care recurg la acest tip de      Permiteþi-mi sã fac o intervenþie extrem de scurtã ºi
ºantaj grosolan, zic eu.                    numai din motivaþia de a nu fi iraþional pãrtaº la o hotã-
  Vã mulþumesc.                       râre care poate avea implicaþii.
                                 În primul rând, aº vrea sã remarcãm în acest sens cã
  Domnul Vasile Lupu:                     ne facem de la bun început pãrtaºi la propagarea unui
  Stimaþi colegi,                      blocaj financiar, întrucât Societatea de Radiodifuziune sau
  Vreau sã vã reamintesc cã discursurile lungi de la tex-  Societatea de Televiziune, neavând bani sã plãteascã
tul precedent nu au ajutat cu nimic.              Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii, aceasta, pe
  Domnul senator Gherman.                  lângã repercusiunile neprestãrii serviciului care era datoare,
  30             MONITORUL     OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

trebuie sã nu plãteascã, la rândul ei, beneficiarii ºi furni-       Domnul Vasile Lupu:
zorii, respectiv CONEL-ul ºi aºa mai departe, în scarã,
                                     Vã mulþumesc.
CONEL-ul pe alþii.
  Ne întrebãm de unde apare blocajul financiar?             Domnul deputat Þepelea.
  Iatã o sursã pe care noi o acceptãm, noi o creãm, noi         Domnul Gabriel Þepelea:
o propagãm ºi o ºi votãm.
  În al doilea rând, aº vrea sã rãspund unui domn de-          Domnule preºedinte de ºedinþã,
putat, nu-i mai reþin numele, în ceea ce priveºte tarifele.        Doamnelor ºi domnilor,
  Tarifele pentru închirierea staþiilor ºi pentru utilizarea frec-    Vreau sã fac mai întâi câteva precizãri ºi apoi sã pre-
venþelor sunt strict controlate, sunt negociate, sunt controlate,   zint ceea ce trebuia sã fac de la început, adicã conþinu-
supravegheate ºi aprobate, sã ºtiþi, atât de beneficiar, cât      tul amendamentului.
ºi de Ministerul Finanþelor. Domnul ministru Pantiº a arã-
tat acest lucru mai înainte. Nu este o chestiune aleatorie,        Domnul Vasile Lupu:
nu este o chestiune exageratã în aceste tarife. Reprezintã        Domnule deputat, dacã vreþi sã opriþi puþin...
costuri de producþie.                           Stimaþi colegi, vã rog, ocupaþi-vã locurile în bãnci!
  În al treilea rând, aº vrea sã mã adresez domnului mi-
                                     Stimaþi colegi, nu se poate lucra cu grupuri de 5-10
nistru Remeº, care a avut amabilitatea, la Capitolul de ”Chel-
tuieliÒ la Departamentul pentru Problemele Românilor de        parlamentari în fiecare colþ al sãlii! (Rumoare, comentarii.)
Pretutindeni, sã suplimenteze, dacã-mi aduc bine aminte,         Domnule deputat Opriº, vã rog, luaþi loc în bancã! Sau
pânã la cifra de 300 de miliarde de lei, cheltuielile.         nu vã lasã domnul Verest—y Attila?
  Aceastã problemã pe care o discutãm acum fãrã a fi          Liniºte în salã!
expusã în clar reprezintã de fapt una dintre posibilitãþile        Aveþi cuvântul, domnule preºedinte.
de rezolvare a problemelor românilor de pretutindeni, în-
trucât este, dupã cum o ºtim foarte bine, o principalã me-        Domnul Gabriel Þepelea:
todã de audiþie ºi de vizionare a programelor de radiodi-         Vã mulþumesc.
fuziune ºi de televiziune nu numai pe teritoriul þãrii, ci ºi       Þin sã fac câteva precizãri.
mult mai departe de graniþele ei.                     În primul rând, amendamentul pe care urmeazã sã-l pre-
  În al patrulea rând, aº vrea sã precizez cã cunosc         zint ºi pe care-l bãnuiþi este opera întregii comisii. Eu nu
aceastã istorie din radiocomunicaþii de vreo 35 de ani ºi
                                    am fãcut decât sã-l prezint în redactarea respectivã, sau
n-a fost niciodatã ocazia sã se procedeze la întreruperea
emisiunilor naþionale din cauza unor biete facturi care nu       sã-l propun în redactarea respectivã.
sunt asigurate ºi nu sunt prevãzute de la bun început ºi          Punctele de vedere pe care le-am exprimat, adicã ade-
nu sunt luate în calcul.                        ziunea la suplimentarea sumei atât pentru Societatea
  Cred cã nu ne putem permite sã tolerãm sau sã apro-        Românã de Radiodifuziune, cât ºi pentru cea de Televiziune,
bãm încã de la bun început o astfel de situaþie.            nu sunt neapãrat acelea ale unui organism politic. Sunt
  Vã mulþumesc.                           ale mele, în calitate de preºedinte al Comisiei pentru cul-
  Domnul Vasile Lupu:                         turã, sunt ale mele, în calitate de om de culturã.
                                      ªi, deci, acei care vor sã facã din asta o dizidenþã se
  Domnul deputat ªteolea.
                                    înºealã. Avem dreptul la opinie.
  Domnul Petru ªteolea:                          Acum, textul. Oricum, este important sã se vadã moti-
  Domnule preºedinte de ºedinþã,                   varea care a stat la baza acceptãrii în comisia noastrã.
  Domnilor colegi,                            Iatã, s-a cerut suplimentarea bugetului de cheltuieli al
  Intervenþia mea este scurtã ºi înseamnã solicitarea        Societãþii Române de Televiziune cu 136 de miliarde, sumã
unor clarificãri din partea reprezentanþilor Societãþii Române     necesarã pentru asigurarea desfãºurãrii activitãþii normale,
de Televiziune.                            având în vedere necesarul minimal, ºi anume: plata staþi-
  Prima: la ce dimensiune a fost proiectatã emisia zilnicã,     ilor ºi circuitelor (suma datoratã Societãþii Naþionale de
programul zilnic al Direcþiei de Televiziune România
                                    Radiocomunicaþii, în conformitate cu Legea nr. 41/1994, mo-
Internaþional?
  Este prevãzutã o creºtere a numãrului de ore de emi-        dificatã prin Legea nr. 124/1998 art. 45); funcþionarea pos-
sie zilnicã sau nu?                          tului de Televiziune TVR Internaþional la un program de 8
  Personal, apreciez cã e nevoie ca aceastã direcþie sã       ore ºi închirierea segmentului spaþial satelit pentru acesta;
fie finanþatã la dimensiunea care sã permitã o prezentare,       achitarea cotizaþiilor la organismele guvernamentale inter-
pentru cei din afara þãrii Ñ români ºi alþii -, a unei ima-      naþionale de televiziune; asigurarea pazei, ca obiectiv de
gini clare, nedeformate a ceea ce înseamnã România. Cã         interes naþional; menþinerea în conservare a lucrãrilor deja
lucrurile au început sã nu fie chiar aºa Ñ este o altã pro-      executate la Baza tehnicã Pipera; achiziþionarea de echi-
blemã.                                 pamente necesare pentru realizarea unui sistem de arhi-
  Iar a doua chestiune: doresc o clarificare privind di-       vare la nivelul tehnologic actual, pentru salvarea ºi con-
mensiunea cheltuielilor de personal ºi de producþie în ceea
                                    servarea patrimoniului audiovizual existent; dotarea ºi
ce înseamnã plata colaboratorilor externi.
  Dupã sursele de informare de care dispun, se pare cã        amenajarea studiourilor teritoriale Craiova, Cluj, Iaºi,
aceastã dimensiune a devenit cam alarmantã ºi are o anu-        Timiºoara; în fine, consolidarea sediului Societãþii Române
mitã influenþã negativã asupra a ceea ce înseamnã bu-         de Televiziune.
getul Societãþii Române de Televiziune.                  Aceasta este motivaþia care stã la baza amendamen-
  Vã mulþumesc.                           tului nostru.
              MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                31

  Domnul Vasile Lupu:                      Domnul Vasile Lupu:
  Vã mulþumesc.                         Domnul deputat Avramescu.
  Domnul deputat Valeriu Tabãrã.
                                 Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:
  Urmeazã domnul senator Sergiu Nicolaescu.
                                  Trebuie sã recunosc cã domnul senator Nicolaescu mi-a
  Domnul Valeriu Tabãrã:                   cam luat vorba din gurã. Dar s-a afirmat aici cã tarifele
  Domnule preºedinte,                     practicate de cãtre societatea fostã sub autoritatea dom-
  Domnilor colegi,                      nului Pantiº ar fi niºte preþuri de monopol. Este posibil, nu
  Cred cã nimeni din aceastã salã nu-ºi propune sã li-    pot sã-mi dau seama.
miteze susþinerea financiarã a postului naþional de televi-    În acelaºi timp, ºi mã raliez la ceea ce a spus dom-
ziune, cu atât mai mult un amendament, sau amendamentul    nul senator, aceleaºi tarife sunt practicate ºi pentru societãþile
pe care l-a prezentat domnul preºedinte Þepelea privind    de radio particulare, respectiv societãþile de televiziune par-
susþinerea postului TVR Internaþional; ºi vreau sã vã rea-   ticulare.
mintesc cã în 1994, la Legea bugetului, printr-un amen-      ªi, atunci, noi discutãm, noi ne certãm cã nu ajung banii,
dament al P.U.N.R.-ului, s-a acordat primul miliard pentru   dar, oare, nu existã o anumitã responsabilitate ºi la aceste
susþinerea acestui post.                    societãþi, ca sã trãiascã pe picioarele lor?
  Dar Ñ ºi eu îi rog pe reprezentanþii Societãþii Naþionale    Pentru cã, dacã ne uitãm în special la televiziune, la
de Televiziune sã se uite în aceastã salã ºi sã vadã re-    emisiunile lor, acestea nu au o altã structurã, mai educa-
prezentativitatea de la stânga pânã la dreapta. Toþi sun-   tivã decât la celelalte televiziuni Ñ televiziunile private -,
tem expresia unei puteri date prin buletinul de vot de cãtre  la care se uitã foarte multã lume!
cetãþenii acestei þãri.                      În consecinþã, decât sã ne aplecãm sã vedem de unde
  Din pãcate, stimaþi domni de la Televiziunea Românã,    sã luãm bani, bani pe care nu i-am putut da la armatã,
nu întotdeauna acest spectru politic ºi aceste puncte de    la educaþie, la sãnãtate, care nu au alte posibilitãþi de con-
vedere care sunt ºi ale cetãþenilor României se regãsesc    ducere, de management, cred cã nu este cazul sã mai
la Societatea Naþionalã de Televiziune, spre deosebire de   prelungim discuþiile, sã fim de acord, în aceastã situaþie.
ceea ce face Societatea Naþionalã de Radiodifuziune.        La acest buget de care nimeni nu este mulþumit, sã
  Cred cã este un moment în care dumneavoastrã tre-      ajungem la concluzia cã Societatea de Radio, respectiv de
buie sã reflectaþi asupra a ceea ce se întâmplã în       Televiziune, ar putea sã aibã ºi un alt management.
Televiziune, ºi mai ales este o neconcordanþã între retri-     ªi acum, o altã problemã. Vã rog, domnule preºedinte,
buirea a ceea ce vine din exterior, ca programe, ºi de cele  schimbaþi scândurica ºi ciocanul ãla, cã sunã complet ne-
mai multe ori de foarte slabã calitate Ñ a se vedea unii    convingãtor. Sã fie mai autoritar.
dinte cei care mereu au cãutat a-ºi gãsi un loc undeva,      Domnul Vasile Lupu:
la o emisiune, inclusiv pentru sate, ºi ºi-au gãsit-o la
                                 Stimaþi colegi,
”Cafeaua de dimineaþãÒ, ºi care înghit extrem de mulþi bani.
                                 Vã propun sistarea discuþiilor.
  Cred cã este cazul sã se facã o redimensionare, ºi mai
                                 Nu putem ocupa toatã seara cu aceste anexe. Sã tre-
ales o gospodãrire corectã a ceea ce înseamnã fondurile    cem la vot.
pentru Societatea Naþionalã de Televiziune. ªi, atenþie!     Domnule senator, s-a pledat pentru, s-a pledat contra ...
Aceste fonduri vin de la toþi cetãþenii României, care tre-   Douã minute...
buie sã fie informaþi corect. Ne place sau nu ne place, vã
place sau nu vã place, stimaþi reprezentanþi ai Televiziunii   Domnul Costicã Ciurtin:
Române. (Aplauze.)                         Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Domnul Vasile Lupu:                       Doamnelor ºi domnilor colegi,
                                  Desigur, problema Televiziunii este o problemã deose-
  Domnul senator Sergiu Nicolaescu.              bit de importantã ºi consider cã dezvoltarea acestei munci
  Domnul Sergiu Nicolaescu:                  de pãtrundere în toate sferele societãþii este binevenitã ºi
                                trebuie subvenþionatã.
  Domnule preºedinte,                      Dar eu pun câteva întrebãri.
  Stimaþi colegi,                        În primul rând, uitaþi-vã dumneavoastrã cã programul de
  Sigur cã, în calitatea mea de regizor, nu pot decât sã   Televiziune 2 ... (Rumoare.)
iau apãrarea colegilor mei din Televiziune.
  Dar cred cã, în calitatea mea de parlamentar, alãturi     Domnul Vasile Lupu:
de Domniile voastre, cred cã punem problema în mod gre-      Stimaþi colegi,
ºit. Dacã noi nu avem bani pentru aceastã Televiziune,       Sã-i acordãm cele douã minute pe care le-am conve-
dispare televiziunea în România? Aceasta-i întrebarea mea.   nit cu domnul senator ºi apoi trecem la vot.
  Uitãm cã existã o televiziune particularã, care reuºeºte
nu numai sã fie pe locul întâi, dar care câºtigã ºi bani?     Domnul Costicã Ciurtin:
  Deci, în locul celor de la Televiziune, eu v-aº rãspunde    Domnule preºedinte,
în felul urmãtor: domnilor parlamentari, din acest moment,     Aº pune o întrebare: de ce programul de Televiziune
ne daþi bani pentru trei ore, vom rãspunde sarcinilor unei   2, cu toate cã în fiecare an votãm buget pentru aceastã
televiziuni naþionale timp de trei ore, dupã care, cu geniul  instituþie, încã aproximativ 60% din þarã nu-l vede?
managementului pe care-l avem, vom deveni o televiziune      În al doilea rând, scãderea eficacitãþii acestei televiziuni
care câºtigã bani.                       naþionale se datoreazã programelor pe care le realizeazã.
  Vã mulþumesc. (Aplauze.)                  Normal, este partinic tot programul acestei televiziuni.
  32            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

   ªi, în sfârºit, a treia problemã. Eu aº zice, pentru prima  considerente. Atunci când, anul trecut, s-a adoptat acea
datã Ñ nu s-a spus aici, în Parlament -, ar trebui sã mã-     hotãrâre de Guvern, pe baza cãreia figura iniþial suma de
riþi taxele pentru emisiunea în limba maghiarã, care pre-     80 de miliarde pentru întreprinderile mici ºi mijlocii, încã
zintã un program extraordinar de naþional, ºi nu în spiri-    nu erau înfiinþate agenþia care a luat locul Consiliului pen-
tul poporului ºi al naþiei române. Uitaþi-vã ce prezintã dânºii  tru Reformã ºi Ministerul Reformei. Eu cred cã este ne-
ºi subvenþionaþi-o aºa cum trebuie!                voie ca aceastã sumã care s-a votat la art. 20 lit. d), pen-
                                 tru întreprinderile mici ºi mijlocii, sã aibã o gazdã, sã aibã
  Domnul Vasile Lupu:
                                 un ordonator principal de credite care sã gestioneze ºi sã
   Acolo sunt banii!                      administreze aceste fonduri. ªi din aceste considerente am
   Doamnelor ºi domnilor,                    propus acest amendament cu un asterisc jos la anexa care
   Suspendãm discuþiile ºi trecem la vot.            reglementeazã bugetul Agenþiei pentru Întreprinderile Mici
   Supun votului dumneavoastrã primul amendament, sus-     ºi Mijlocii. Aº dori sã fac un subamendament la acest amen-
þinut de Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare   dament respins, dat fiind faptul cã, în cadrul dezbaterilor,
în masã a Senatului, amendamentul fiind respins atât de      s-a adoptat suma de 300 de miliarde în loc de 80, sã fie
iniþiator, cât ºi de comisiile sesizate în fond.         trecut, în cazul adoptãrii, ºi aici tot suma de 300 de mi-
   Cine este pentru? 24 de voturi pentru. Insuficient.     liarde.
   Trecem la al doilea amendament, susþinut de Comisia       Vã mulþumesc.
pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã a
Camerei, poziþia 267.                        Domnul Vasile Lupu:
   Deci amendament respins de comisiile sesizate în fond      Domnul senator Dumitraºcu.
ºi, de asemenea, respins de iniþiator.
   Cine este pentru? 58 de voturi pentru. Insuficient.       Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
   Supun votului dumneavoastrã textul comisiei.           Domnule ministru,
   Cine este pentru? Majoritate clarã.               Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
   Vã mulþumesc.                          1. Este evident cã întreprinderile mici ºi mijlocii, crea-
   Împotrivã? 3 voturi împotrivã.                þie a Guvernului Vãcãroiu în cea mai mare parte ºi a spi-
   Abþineri? 48 de abþineri.                  ritului inventiv al poporului român, cãruia cu acest prilej îi
   Textul a fost adoptat.                    aducem un omagiu, sigur, numai o parte dintre ele au mai
   Deci Anexa 3/52 a fost votatã.                rezistat, sunt un lucru bun.
   Stimaþi colegi,                         2. Rãu e cã Ordonanþa nr. 50 numai pentru a aduce
   Suntem în mãsurã sã dezbatem Anexa 3/38 privind bu-     3154 de miliarde de lei a fãcut ca sã ucidã posibilitatea
getul Departamentului pentru protecþia copilului, care nu a    altor 10.000 de miliarde care ar fi venit la buget ºi în ace-
putut fi votatã, lipsind anexa tipãritã.             laºi timp sã creeze greutãþi mari. E bine cã s-a hotãrât
   A fost tipãritã, a fost redistribuitã.            ca 300 de miliarde din cele câteva zeci de mii de miliarde
   Dacã mai sunt obiecþiuni? Nu mai sunt.            pe care le aduc întreprinderile mici ºi mijlocii sã treacã
   Supun votului dumneavoastrã Anexa 3/38.           aici la acest subcapitol ºi la acest alineat pe care le-a sub-
   Cine este pentru? Majoritate indiscutabilã.         liniat înaintea mea domnul M‡tis.
   Împotrivã? Nici un vot împotrivã.                În primul rând, combat cu hotãrâre aceastã ordonanþã,
   Abþineri? 20 de abþineri.                  în numele întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii din judeþul
   Vã mulþumesc.                        Constanþa, ºi le reamintesc aici celor 4 parlamentari din
   Anexa 3/53 Ñ bugetul Agenþiei Române de Dezvoltare.     Constanþa cã am participat împreunã ºi am combãtut
   Amendamente respinse nu avem.                aceastã ordonanþã. Sunt de acord cu propunerea domnu-
   Comisia pãstreazã textul iniþiatorului.           lui deputat M‡tis ca acele 300 de miliarde, ºi nu 80 cât
   Supun votului dumneavoastrã textul comisiei.         erau trecute într-o formã iniþialã, sã fie cum se cuvine or-
   Cine este pentru?                      donate de cãtre Agenþia pentru Întreprinderile Mici ºi
   Vã mulþumesc. Majoritate foarte clarã.            Mijlocii, agenþie care a dovedit, în ultimã instanþã, cã e în
   Împotrivã?                          stare sã ordoneze, sã fie ordonator al unor sume mult mai
   Abþineri? 3 abþineri.                    mari decât aceste biete 300 de miliarde. Aºadar, sunt pen-
   Anexa a fost votatã.                     tru, susþin acest amendament care a fost respins pentru
   Anexa 3/54 Ñ ”Agenþia pentru Întreprinderi Mici ºi Mij-   argumente pe care este inutil sã le mai demonstrez, de
lociiÒ.                              vreme ce, repet, este vorba de, poate, principalul sector
   Dacã sunt amendamente respinse de susþinut?         al producþiei economice româneºti, nu atât pentru prezent,
   Sunt.                            când se pregãteºte asasinarea lor, cât pentru un viitor nor-
   Domnul senator Dumitraºcu, mai întâi.            mal. Viitorul normal nu pot sã-l definesc aici pentru cã aº
   (Domnul deputat M‡tis Eugen insistã sã i se dea primul cu-  supãra foarte multã lume din partea aceasta, care n-ar vota,
vântul. Domnul senator Gheorghe Dumitraºcu îi permite sã ia    numai pentru chestia asta. Vã rog frumos sã votaþi acest
primul cuvântul.)                         amendament respins!
   Da. Sunteþi autorul amendamentului.
                                   Domnul Vasile Lupu:
   Vã mulþumesc, domnule senator.
                                   Da. Vã mulþumesc.
  Domnul M‡tis Eugen:                        Ca atare, întreprinderile mici ºi mijlocii, cele vãzute ºi
  Domnule preºedinte,                      cele nevãzute cer încã bani de la buget.
  Doamnelor ºi domnilor,                      Stimaþi colegi,
  Mi-am permis ca sã fac amendamentul care figureazã        Supun votului dumneavoastrã amendamentul respins de
la poziþia nr. 269 Ñ amendamente respinse, din urmãtoarele    comisie.
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                  33

  Cine este pentru? 98 de voturi pentru.            þionalã, deoarece nu respectã programul de guvernare pri-
  Voturi împotrivã? 104 voturi împotrivã.            vind stimularea de cãtre stat a cercetãrii ºtiinþifice. Datoritã
  Abþineri? 8 abþineri.                     unei anumite indiferenþe, manifestatã faþã de implicarea cer-
  Stimaþi colegi,                        cetãtorilor în lansarea economiei, precum ºi datoritã lipsei
  Vã rog, exprimaþi-vã votul! Dupã numãrãtoarea secre-     finanþãrii, numãrul specialiºtilor în cercetare a scãzut la o
tarilor suntem în cvorum, dar mulþi colegi nu voteazã.      treime, iar cel al cercetãtorilor atestaþi Ñ la o pãtrime din
Chestorii, liderii de grupuri parlamentare sunt rugaþi sã in-   cel existent în anul 1990. Astfel cã numãrul acestora la
vite parlamentarii în salã.                    1000 de locuitori a atins în România tristul record abso-
  Stimaþi colegi, sunt 90 în stânga, 162 în dreapta. Încã    lut de 0,45 faþã de 2-3 în toate celelalte þãri est-europene.
o datã supun votului dumneavoastrã amendamentul res-       Nu ne îndoim cã intuiþi exact consecinþele nefaste, mai ales
pins de cele douã comisii sesizate în fond.            pe termen mediu ºi lung, ale acestei evoluþii asupra po-
  Cine este pentru? 54, insuficiente. Amendamentul a fost    tenþialului tehnologic cu adevãrat propriu al economiei na-
respins.                             þionale, precum ºi pericolul iminent al României ca sã de-
  Supun votului dumneavoastrã textul comisiei pentru      vinã o colonie tehnologicã ºi exclusiv o piaþã de desfacere.
Anexa 3/54.                              Iatã de ce avem convingerea cã nu veþi permite, sti-
  Cine este pentru? 174 de voturi pentru.            maþi colegi, sã se comitã o asemenea gravã eroare ºi cã
  Vã rog, exprimaþi-vã votul!                  veþi acþiona în aºa fel, încât sã fie respectate prevederile
  Voturi împotrivã? 38 de voturi împotrivã.           legii ºi sã se evite distrugerea domeniului strategic al cer-
  Abþineri? 16 abþineri.                    cetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehologice româneºti, infirmând
  Stimaþi colegi, sunt peste 250 de parlamentari în salã.    ideea susþinutã de mulþi în 1990 cã ”noi muncim, nu gân-
Cei care nu ºi-au manifestat votul intrã în cvorum. Textul    dimÒ. Este momentul sã arãtãm cã noi gândim ºi prin asta
a fost adoptat.                          muncim. De aceea, eu nu mai cer domnului ministru
  Trecem la Anexa 3/55 Ñ ”Agenþia Naþionalã pentru       Remeº sã-mi mai dea zerouri din coada miliardelor, cum
Dezvoltare RegionalãÒ. Amendamente respinse nu sunt.       mi le-a dat pânã acum, ºi-i cer sã se angajeze solemn în
  Supun votului varianta comisiei.               faþa noastrã cã va suplimenta efectiv la rectificare acest
  Cine este pentru? 198 de voturi pentru.            buget al cercetãrii, pentru cã este, domnule ministru, cu
  Voturi împotrivã? 6 voturi împotrivã.             tot respectul pe care vi-l port, o bãtaie de joc, ca sã nu
  Abþineri? 53 de abþineri.                   spun o bãtaie de batjocurã, ca, din fondurile privatizãrii,
  Anexa a fost votatã.                     cheltuielile cu organizarea ºi funcþionarea Ñ vã rog, aten-
  Anexa 3/56 Ñ ”Autoritatea Naþionalã pentru TurismÒ.      þie, stimaþi colegi, cã nu ºtiþi, deoarece din buget lipseºte
Dacã sunt amendamente respinse de susþinut? Nu sunt.       aceastã filã 3/61, cheltuielile cu organizarea ºi finanþarea
  Varianta comisiei.                      F.P.S.-ului, cheltuielile proprii ale lui, ca instituþie, salarii etc.
  Cine este pentru? Vã mulþumesc. Majoritate clarã.       sunt de 500 de miliarde. Iar bugetul Agenþiei Naþionale de
  Voturi împotrivã? 5 voturi împotrivã.             ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare este de 600 de miliarde. Este,
  Abþineri? 28 de abþineri.                   dupã pãrerea noastrã, inadmisibil, ca sã nu spunem alt-
  Anexa a fost votatã.                     fel, cheltuielile de privatizare sunt de 800 ºi cheltuielile cu
  Anexa 3/57. Domnul deputat Anghel Stanciu.          lichidarea sunt de 700. Deci, practic, F.P.S.-ul cheltuieºte
  Domnul Anghel Stanciu:                     pentru acþiunile sale proprii 2000 de miliarde. Aceasta sã
                                 fie relansarea? Aceasta sã fie restructurarea? Acestea sã
  Domnule preºedinte,                      fie criteriile puse la baza acestui proces de relansare eco-
  Stimaþi miniºtri,                       nomicã a României, cheltuind 5000 de miliarde cu orga-
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,              nizarea F.P.S.-ului, cu salariile acestora de 11-20 de mi-
  Ca oameni politici, sunteþi prin excelenþã fini intelectu-  lioane pe lunã? Cred cã nu.
ali ºi sesizaþi cã aþi putea fi fãcuþi rãspunzãtori în faþa is-    De aceea, domnule ministru, vã rog sã-i ascultaþi pe
toriei, pentru cã, în perioada mandatului dumneavoastrã,     colegii noºtri de la cercetare, sã vã spunã cã nu este de
cercetarea ºtiinþificã româneascã a fost distrusã. Spunem     glumã ºi este efectiv calea care ne va duce spre ceea ce
aceasta, deoarece prin votul dumneavoastrã negativ aþi res-    îºi doresc mulþi Ñ colonie tehnologicã. Haideþi sã evitãm
pins propunerile de suplimentare a fondului destinat Agenþiei   ºi angajaþi-vã solemn cã dacã acum nu puteþi, din consi-
Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, în valoare    derente pe care ni le-aþi expus atâtea zile, va fi ºi cer-
de 1200 de miliarde. Spre liniºtea dumneavoastrã vã        cetarea ºtiinþificã o prioritate. Altfel, vom vorbi de ea la is-
putem face cunoscut cã în toate celelalte þãri est-europene    torie.
cercetarea ºtiinþificã este finanþatã din fonduri publice cu     Vã mulþumesc. (Aplauze.)
circa 0,37-0,9 din P.I.B., fiind consideratã ºi folositã ca o
puternicã forþã de relansare economicã. În România aceastã      Domnul Vasile Lupu:
finanþare a scãzut continuu de la 0,88 din P.I.B. în 1992      Domnul senator Dumitraºcu.
la 0,19 în 1998 ºi la 0,14 din P.I.B., propus în actuala       Urmeazã domnul senator Caraman. Nu, întâi domnul se-
formã a actualului buget.                     nator Dumitraºcu.
  Menþionãm cã decizia luatã de cãtre dumneavoastrã prin
voturi succesive de a respinge cele 5 amendamente ale        Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
Comisiilor pentru învãþãmânt este ilegalã. Ea contravine pre-    Domnule preºedinte,
vederii Legii nr. 95/1998 ca resursele bugetare alocate bu-     Câºtigul cel mai mare din ultimii doi ani e o pierdere.
getului de stat la capitolul ”Cercetare ºtiinþificãÒ sã nu fie  Adicã am pierdut încrederea în legi. Nu cred în nici un
mai mici de 1/5 faþã de resursele bugetare alocate la ca-     caz cã voi da peste cap ceea ce dumneavoastrã aþi ho-
pitolul ”ÎnvãþãmântÒ, adicã, concret, 0,8% din produsul in-    tãrât la poziþiile 271, 272, 273, 274. Eu voi propune doar
tern brut. De asemenea, credem cã ea este anticonstitu-      o chestiune de ”artimeticãÒ ce vine în spijinirea acestor ul-
  34             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

tramodeste amendamente de la sus-amintitele puncte.           Eu doresc sã confirm cã majoritatea colegilor tineri care
Aºadar, în condiþiile în care într-un P.I.B. de 100, cheltu-    s-au înscris la mine la doctorat, toþi au plecat. ªi aproape
ielile pentru ºtiinþã ºi tehnologie reprezentau 0,56, azi într-un  îmi e ºi fricã sã mai iau pe cineva la doctorat, pentru cã
P.I.B. de un procent sau douã peste 80, reprezintã 0,137.      sunt de la început plecaþi. Pentru cã e suficient o lucrare,
Dacã dublãm, domnul ministru nu e aici, dar rãmâne în        douã într-o revistã amercianã, plus o recomandare din par-
stenogramã, pe acest 0,137 ºi ajungem la 2,70 una peste       tea mea ºi de întors nu se mai întorc.
alta, având în vedere diferenþa între 100 ºi 80, ajungem         Ca atare, pledez aproape sentimental, ceea ce este con-
la o treime din bugetul pentru ºtiinþã al Guvernului Vãcãroiu.   trar educaþiei mele ca fizician, la domnul ministru Remeº
Vreau sã cred cã dublând aceastã cifrã vom realiza cea       sã gãseascã o sursã cât de micã sã îmbunãtãþeascã si-
mai mare victorie a acestui buget. Anume, a ajunge la o
                                  tuaþia la cercetare. Vã rog sã mã credeþi cã este contrar
treime din ultimul buget al Guvernului Vãcãroiu pentru cer-
cetare ºtiinþificã. Tocmai pentru aia susþin toate 3 amen-     dorinþei mele ca deputat sã nu susþin bugetul, dar aici este
damentele care sunt fãcute la poziþiile 271, 272, 273, pen-     o problemã esenþialã, pentru cã aceºti oameni s-au creat
tru a fi la o treime de buni cât eram sub Vãcãroiu.         în decursul sau se creeazã în decursul unui timp foarte
   Vã mulþumesc.                         mare ºi pot sã vã spun cã, de exemplu, în secþia pe care
                                  o conduc, minimul notei medii e 9,95-9,97 ºi absolut toþi
  Domnul Vasile Lupu:                       nu se mai întorc.
  Domnul senator Caraman.                        Prin urmare, este absolut necesar sã avem o cât de
                                  cât posibilitate, eu înþeleg situaþia în care ne aflãm, n-o
  Domnul Petru Caraman:                      contest ºi o susþin. Prin urmare, apelez la analiza finan-
  Eu doresc sã pomenesc numai de exodul de tineri, crema     ciarã a domnului ministru Remeº sã gãseascã o sursã cât
societãþii noastre, care se duc sã se specializeze în strã-     de micã pentru completarea bugetului de la cercetarea ºti-
inãtate, sã-ºi dea doctorate acolo ºi se stabilesc în strãi-    inþificã.
nãtate, în Occident. Deci consider problema cercetãrii o         Vã mulþumesc.
prioritate naþionalã. De altfel, stând de vorbã cu un coleg
din Occident, îmi spunea: ”Prestigiul de care se bucurã o       Domnul Vasile Lupu:
anumitã categorie socialã în ochii oficialitãþii se reflectã în    Domnul senator Gherman, dupã care rãspunsul dom-
salariiÒ. Atât am avut de spus.                   nului ministru de finanþe.
  Domnul Vasile Lupu:                         Domnul Oliviu Gherman:
  Domnul deputat Bejinariu.                      Domnule preºedinte,
  Domnul Petru Bejinariu:                       Stimaþi colegi,
                                    La curþile imperiale exista o trupã de bufoni care erau
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.                aduºi la spectacolele imperiale pentru ca sufletele specta-
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,               torilor, ale membrilor curþii sã fie îmbunãtãþite ºi înduioºate
  Vreau sã susþin amendamentul ºi sã fac doar douã pre-
                                  Ñ ºi de ce sã nu se aducã o dozã de comedie! Am o
cizãri pentru economie de timp.
  Primul. În Comisia de învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport,  impresie deosebit de gravã în ceea ce mã priveºte, cã
absolut toþi colegii au votat pentru acest amendament. Tare     sunt un bufon. Existã un aranjament de curte în care venim,
aº dori sã-l susþinã ºi Domniile lor.                vorbim ºi la sfârºit e o imensã distracþie, se voteazã ce
  A doua. S-a spus aici cã o treime din cercetãtori au      se doreºte sã se voteze. De aceea, nu am vrut sã soli-
pãrãsit cercetarea. Eu v-aº ruga sã meditãm la urmãtoa-       cit în plus nici unul dintre amendamentele care au fost pro-
rea: ºtiþi oare câþi gândesc sã plece? Pentru cã foºti elevi    puse cu atâta justeþe ºi înþelepciune de Comisia pentru
sau studenþi de-ai noºtri, când îi întrebi, idealul de mâine    învãþãmânt ºi cercetare ºi doar sã-mi exprim regretul cã
al lor, e o întrebare fundamentalã pentru vârsta lor, spun:     am devenit o echipã de bufoni într-o curte imperialã sau,
Doresc sã pãrãsesc, sã ajung în afarã. Este foarte grav,      dacã vreþi, într-o curte de baroni mai mici în zona res-
socotesc, o adevãratã plagã pentru societatea româneascã,      pectivã.
pãrãsirea acestor valori autentice, mai ales în domeniul cer-
cetãrii, un domeniu care se reflectã în toate celelalte do-      Domnul Vasile Lupu:
menii ºi reprezintã mijloc de progres. Deci aceste douã        Da. Vã mulþumesc.
menþiuni voiam sã le fac ºi sã le mai spun încã ceva. Cred       Domnule senator, vã rog un minut, atât.
cã este bine sã reflectãm ºi la ideea cã prin cercetare
realizãm ºi cunoaºtere, ºi tehnologie, ºi inovaþie, atât de      Domnul Ioan Ardelean:
necesare într-un mileniu care vine.
  Vã mulþumesc.                            Domnule preºedinte,
                                    Domnule ministru,
  Domnul Vasile Lupu:                         Stimaþi colegi,
  Da. Vã mulþumesc.                          Vreau sã fac în acest moment douã sublinieri care pro-
  Domnul deputat academician Sãndulescu.              babil vor influenþa bunele idei ale domnului ministru ºi se
                                  va apleca asupra cifrei care va fi mãritã în favoarea cer-
  Domnul Aureliu-Emil Sãndulescu:                 cetãrii.
  Eu susþin bugetul pentru urmãtorul motiv, cã am înþe-        În primul rând, aº vrea sã vã reamintesc, în momen-
les cã este mult mai important sã nu ajungem falimentari,      tul în care unul din marii noºtri savanþi, Henri Coandã, a
pentru ca sã putem supravieþui, dar totuºi un ministru de      revenit în þarã, spunea cã cel mai important lucru pentru
finanþe Ñ ºi apelez la domnul ministru Remeº, pe care        România este sã debiteze idei, dar sã le ºi susþinã, ma-
eu îl apreciez foarte mult Ñ este imposibil sã nu aibã mici     terial, bineînþeles. Lucru pe care dânsul l-a întãrit cu ur-
rezerve undeva în analiza Domniei sale.               mãtoarele cuvinte: ”Oricine poate sã execute, sã zicem, o
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                35

piesã, atunci când ea a fost conceputã de cinevaÒ. Ei,        Cine este pentru? 73 de voturi pentru. Insuficient.
aceastã concepþie la noi în þarã va scãdea din ce în ce        Stimaþi colegi,
mai mult.                               Trecem sã votãm Anexa 3/57, aºa cum a fost susþi-
  A doua idee o adresez direct domnului ministru Remeº,      nutã de iniþiator ºi acceptatã de comisie.
cu rugãmintea sã facã orice eforturi necesare pentru ca        Cine este pentru? Numãraþi, vã rog. Vã rog, exprimaþi-vã
cercetarea ºtiinþificã româneascã sã înceapã sã se revi-      votul! 166 de voturi pentru.
goreze. Pentru cã, dacã vom merge în ritmul acesta, cer-       Împotrivã? 49 împotrivã.
cetarea ºtiinþificã ºi aºa este în decãdere vizibilã, sã n-o     Abþineri? Stimaþi colegi, vã rog, exprimaþi-vã votul!
lãsãm sã cadã mai departe.                      Stimaþi colegi, cu 166 de voturi pentru, 49 împotrivã ºi
  Vã mulþumesc.                          51 de abþineri, anexa a fost votatã.
                                   Trecem la Anexa 3/58. Este vorba de bugetul Agenþiei
  Domnul Vasile Lupu:                       Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã. Dacã la aceastã
  Vã mulþumesc. Domnul ministru Remeº are ceva de adã-      anexã sunt amendamente de susþinut, amendamente res-
ugat.                               pinse. Domnul deputat Dan Nica.
  Domnul Decebal-Traian Remeº:                    Domnul Dan Nica:
  Domnilor colegi,                          Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Tragedia e cã cercetarea româneascã n-a descoperit         Domnilor deputaþi ºi senatori,
încã un impozit pentru care Ministerul Finanþelor sã nu fie      La aceastã anexã, datoritã transformãrii Ministerului
înjurat. Ca atare, cu toatã pãrerea de rãu, spun ”nuÒ.       Comunicaþiilor în Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi
                                  Informaticã, destul de târzie aceastã transformare, pe cir-
  Domnul Vasile Lupu:
                                  cuitul hârtiilor, între fostul minister al comunicaþiilor ºi încã
  Stimaþi colegi,                         nenãscuta Agenþie pentru Comunicaþii ºi Informaticã ºi
  În numele ordonatorului principal de credite, are cuvântul   Ministerul Finanþelor, s-au pierdut câteva date. Deci sumele
preºedintele agenþiei, domnul Lanyi Szabolcs.           din buget prevãzute pentru Agenþia Naþionalã pentru
  Domnul L‡nyi Szabolcs Ñ preºedintele Agenþiei          Comunicaþii ºi Informaticã au fost diminuate, datoritã pier-
                                  derii acestor hârtii, cu 6,363 miliarde, ceea ce nu permite
              Naþionale pentru ªtiinþã,
                                  achitarea taxelor pe care România este datoare sã le plã-
              Tehnologie ºi Inovare :         teascã în acest an la organismele internaþionale la care
   Domnule preºedinte,                      este membrã ºi, în acelaºi timp, nu va permite rambur-
   Domnilor miniºtri,                      sarea creditelor pe care iarãºi România trebuie sã le ram-
   Domnilor deputaþi ºi senatori,                burseze în anul 1999. Agenþia trebuie sã le plãteascã ca
   Suntem conºtienþi cã este un buget de austeritate.      succesoare a fostului Minister al Comunicaþiilor.
Suntem conºtienþi cã sursele de venituri la bugetul statu-       De asemenea, datoritã acestei transformãri, v-am spus,
lui sunt extrem de puþine. Dar am vrea sã vã aducem în       târzii ºi neintrând în discuþiile de la buget, Institutul Naþional
atenþia dumneavoastrã cã ºi în anul viitor, probabil, vom     de Cercetare ºi Dezvoltare în Informaticã, mai cunoscut
avea un buget la fel de auster, dacã nu se întâmplã o re-     de cãtre toatã lumea ca fiind I.C.I., cheltuielile de capital
vigorare în economia româneascã. Aº dori sã arãt cã cer-      ale acestuia, în valoare de 3,5 miliarde, nu au fost cu-
cetarea ºtiinþificã nu trebuie sã fie un teren care sã fie     prinse nici într-o anexã.
sprijinit, ci dimpotrivã, cercetarea ºtiinþificã ar trebui sã-ºi    Dacã acestea sunt datele, ºi credem cã sunt corecte,
reia locul în care devine un motor al societãþii, un motor     o sã rog, de altfel, preºedintele de ºedinþã sã cearã pre-
al economiei. Deci, cercetarea ºtiinþificã dorim sã devinã     ºedintelui acestei agenþii sã ne confirme exactitatea aces-
un mijloc pentru creºtere economicã. În acest sens, mi-aº     tor date, lucrurile trebuie sã le corectãm acum. Suma este
permite sã vã mai reþin atenþia cu o ultimã idee, în ceea     micã, e vorba de 6 miliarde de lei, pentru cã România nu
ce priveºte numãrul critic la care a ajuns cercetarea ºti-     poate rãmâne datoare ºi sã nu-ºi achite taxele cu care
inþificã româneascã la ora actualã, bugetul care a fost pro-    este datoare la organismele internaþionale în 1999, iar a
pus este la limita de a asigura supravieþuirea acestui sis-    nu plãti ratele scadente la împrumuturile contractate ar în-
tem. Ceea ce vã supunem atenþiei este acest amendament       semna un semnal extraordinar de grav, pe care nu cred
care ar avea ºansa sã asigure cercetãrii rolul pe care ar     cã ni-l putem permite.
trebui sã-l aibã, ºi anume de factor de dezvoltare econo-       Vã mulþumesc.
micã.
   Vã mulþumesc pentru atenþie.                   Domnul Vasile Lupu:
                                   Da, vã mulþumesc.
  Domnul Vasile Lupu:                        Domnul deputat Sorin Pantiº.
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Stimaþi colegi,                          Domnul Sorin Pantiº:
  Trecem acum la votarea amendamentelor respinse.          Domnule preºedinte,
Primul amendament respins de comisie. Poziþia 271. Îl supun      Doamnelor ºi domnilor deputaþi,
votului                                Acest amendament pe care-l susþin cu tãrie nu face alt-
  Cine este pentru? 103. Insuficient.               ceva decât sã îndrepte ºi sã ducã la bun sfârºit o operã,
  Amendamentul de la poziþia 272, de asemenea, res-        zic eu, cel puþin interesantã, dacã nu beneficã pentru sis-
pins de comisie.                          temul de comunicaþii din România. În momentul în care
  Cine este pentru? 85. De asemenea, insuficient.         am introdus în programul de guvernare aceastã idee a trans-
  Amendamentul de la poziþia 273. La fel, respins de co-     formãrii ministerului într-o autoritate autonomã, cu aceastã
misie.                               formulã de tranziþie, a Agenþiei Naþionale de Comunicaþii,
  36             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

am gândit-o ºi în ideea unirii acestei agenþii cu Comisia        Împotrivã? Abþineri?
Naþionalã de Informaticã. Din pãcate, a existat un... Din        Unanimitate.
motive care nu sunt relevante pentru discuþia de faþã, a        Trecem la Anexa 3/59 Ñ ”Agenþia de Valorificare a
existat un decalaj între desfiinþarea Ministerului Comunicaþiilor  Activelor BancareÒ. Nu sunt amendamente respinse. Supun
ºi înfiinþarea Agenþiei Naþionale de Comunicaþii, prin co-      votului textul comisiei.
masarea ministerului sau a structurii ministerului cu Comisia      Cine este pentru? Majoritate evidentã.
Naþionalã de Informaticã. ªi, din cauza acestui decalaj, nu       Împotrivã? Douã voturi împotrivã.
au fost prinse în bugetul agenþiei ºi, practic, sumele des-       Abþineri? 3 abþineri.
tinate Comisiei Naþionale de Informaticã. În consecinþã, alo-      Anexa a fost votatã.
carea, la capitolul cheltuieli al agenþiei, a încã 6 miliarde      Anexa 3/60 Ñ ”Societatea Naþionalã de Cruce RoºieÒ.
de lei, nu face altceva decât sã punã lucrurile pe fãgaºul      Nu avem amendamente respinse. Anexa a fost votatã de
lor normal ºi sã dea ºansa agenþiei ca în acest an sã se       comisie.
transforme într-adevãr într-o autoritate autonomã de re-        Cine este pentru? Mulþumesc.
glementare în domeniul comunicaþiilor din România. Susþin        Împotrivã? Un vot împotrivã.
ºi vã rog sã votaþi amendamentul fãcut de domnul depu-         Abþineri? Douã abþineri.
tat Dan Nica.                              Text votat.
  Vã mulþumesc.                            Anexa 3/62 Ñ ”Ministerul PublicÒ. Dacã sunt amenda-
  Domnul Vasile Lupu:                        mente respinse de susþinut. Domnul Oprea.
  Vã mulþumesc. Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru         Domnul Andreiu Oprea:
Comunicaþii ºi Informaticã a primit niºte întrebãri. Dacã do-       Domnule preºedinte,
reºte sã rãspundã. Are cuvântul.                     Doamnelor ºi domnilor,
  Domnul Sergiu Stelian Iliescu Ñ preºedintele Agenþiei         Întrucât comisia în plenul sãu a respins amendamentul
                  Naþionale de           propus de Ministerul Public, ºi în aceastã comisie eu am
                  Comunicaþii ºi          susþinut acest amendament, l-am preluat, pentru ca acesta
                  Informaticã :           sã nu se piardã ºi sã poatã fi discutat în plen. Susþin acest
                                   amendament pentru cã, fãcând o comparaþie între cele douã
  Domnule preºedinte,                       ministere care concurã la înfãptuirea actului de justiþie în
  Doamnelor ºi domnilor,                      þara noastrã, se poate observa cã Ministerul Justiþiei sau
  Reconfirm cele spuse de cei doi domni deputaþi în sen-      Ministerului Justiþiei i-au fost alocate fonduri în raport de
sul cã Agenþia Naþionalã de Comunicaþii ºi Informaticã a       5 la 1 faþã de Ministerul Public, respectiv, Ministerul
luat fiinþã spre sfârºitul lunii decembrie, cu câteva zile înainte  Justiþiei are la cheltuieli 1.668 de miliarde, faþã de 292 de
de constituirea în formã finalã a bugetului ºi, ca atare, era    miliarde pentru Ministerul Public. Consider cã aceste douã
normal într-un fel sã aparã o serie de scãpãri legate de
                                   ministere se completeazã unul pe altul. Deci, actul de jus-
Institutul de Cercetãri în Informaticã, unitate subordonatã
                                   tiþie rezultã din munca celor douã instituþii ale statului. Dacã
fostei Comisii Naþionale de Informaticã, pe de o parte, iar
                                   existã conlucrare între aceste douã instituþii, evident cã are
pe de altã parte, apar o serie de cheltuieli infime, zicem
                                   de câºtigat actul de justiþie. Dacã existã, dimpotrivã, ani-
noi, legate de rambursarea unor credite fãcute de fostul
                                   mozitãþi, actul de justiþie este viciat sau conturbat.
Minister al Comunicaþiilor, de dobânzile aferente, precum
ºi de achitarea unor cotizaþii absolut necesare pentru par-        De aceea, având în vedere cã amendamentul în co-
ticiparea României la organizaþiile internaþionale de comu-     misie a fost respins pe motiv cã nu s-a indicat sursa de
nicaþii. Dacã dorim ca România sã fie în topul þãrilor care     finanþare, eu vin acum ºi vã solicit ca aceastã mãrire pen-
promoveazã tehnologiile informaþiilor ºi comunicaþiilor, v-aº    tru Ministerul Public sã se facã fãrã majorare de cheltu-
ruga, domnule ministru al finanþelor, sã acceptaþi acest amen-    ieli pe ansamblul judeþului, ci prin transfer de la Ministerul
dament.                               Justiþiei, vã propun sã fiþi de acord cu acest amendament.
  Vã mulþumesc.                          Dar, întrucât în salã existã reprezentanþi ai Ministerului Public,
                                   vã rog, domnule peºedinte, sã le daþi cuvântul pentru a
  Domnul Vasile Lupu:                        susþine în continuare amendamentul.
  Vã mulþumesc. Domnul ministru Remeº.                 Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Decebal-Traian Remeº:                    Vã mulþumesc. Domnul ministru Remeº. Mai daþi ori nu
  Pentru a mai fi încã o datã generoºi cu amendamen-        mai daþi? Poftiþi, vã rog.
tele ridicate de grupul din Opoziþie, P.D.S.R., suntem de        Domnul Decebal-Traian Remeº:
acord cu suplimentarea cu 5 miliarde de lei. (Aplauze.)
                                    Mie mi se pare curioasã comparaþia fãcutã de domnul
  Domnul Vasile Lupu:                        senator Andreiu Oprea. ªi dacã tot sugereazã o transmi-
  Stimaþi colegi,                         tere de fonduri, sugerez ºi eu sã meargã fondurile o datã
  Supunem votului amendamentul, cu suma propusã de         cu Direcþia penitenciarelor, ºi atunci echilibrãm între cele
ministrul de finanþe. De acord?                   douã ministere.
  Cine este pentru? Vã mulþumim.
                                    Domnul Vasile Lupu:
  Împotrivã? Un vot împotrivã.
  Abþineri? Trei abþineri.                      Stimaþi colegi,
  Cu acest amendament, supun acum la vot bugetul agen-        Trecem la votarea anexei. Deci, reprezentantul Ministerului
þiei pe 1999.                            Public doreºte sã intervinã.
  Cine este pentru? Mulþumesc.                    Vã rog.
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               37

  Domnul Ion Ionescu Ñ prim-adjunct al Procurorului          Vã rog, domnilor preºedinþi de comisie ºi domnule mi-
            General al României :           nistru, consecvent ºi cu acceptarea anterioarã a acestui
                                  tip de intervenþii, sã fiþi de acord sã facem aceastã recti-
  Distinºi parlamentari,
  Mã numesc Ion Ionescu, sunt primul adjunct al         ficare.
Procurorului General al României.                   Domnul Vasile Lupu:
  Ministerul Public, magistraþii procurori din România vã
                                   Domnul senator Sergiu Nicolaescu.
roagã cu mult respect sã examinaþi posibilitatea reconsi-
derãrii anexei care priveºte sumele alocate pentru procuro-      Domnul Sergiu Nicolaescu:
rii magistraþi din þara noastrã. O întâmplare cu totul nefe-
                                    Domnilor preºedinþi,
ricitã a fãcut ca sã se ajungã la concluzia cã Ministerul
                                    Stimaþi colegi,
Public nu este ordonator principal de credite, ºi din acest
                                    Pentru mine, a fi membru al Parlamentului este un pri-
motiv Ministerul Public a rãmas fãrã buget. Ulterior, s-a
                                  vilegiu. Este un privilegiu ºi faptul cã sunt coleg cu Dom-
gãsit soluþia ºi s-a propus o sumã egalã cu bugetul pe
                                  niile voastre. Dar, în acelaºi timp, este ºi o servitute, pen-
anul precedent. Acest buget, în cifre absolute, nu ar per-
                                  tru cã sunt singurul cineast în mijlocul dumneavoastrã. Am
mite decât achitarea salariilor pe prima jumãtate de an,
                                  spus singurul, în sensul strict al cuvântului, pentru cã în
fãrã sã putem asigura nici mãcar reparaþiile curente. De
                                  mijlocul dumneavoastrã sunt preþioºi colaboratori ai cine-
altfel, în sumele propuse, cheltuielile materiale ºi cheltuie-
lile de capital, deci cele de investiþii, sunt mult mai mici,   matografiei. Dar dupã 12 ani ca inginer ºi 33 de ani ca
chiar în cifre absolute, decât cele alocate pentru anul pre-    regizor, din pãcate, sunt singurul în mijlocul dumneavoas-
cedent.                              trã.
   V-aº propune ca aceastã cifrã de 290 de miliarde sã        Cinematografia, în 1989, producea în jurul a 30 de filme
fie sporitã la 410 miliarde. Soluþiile le pot gãsi doar spe-    pe an. În anul urmãtor, s-a redus totul la jumãtate, ajun-
cialiºtii din Ministerul Finanþelor ºi dumneavoastrã. Cred cã   gând astfel încât în anii 1997, 1998 sã înceapã douã filme
este în interesul tuturor, al întregii þãri, sã avem o magis-   ºi sã se termine doar douã filme. În 1998, nu a început
traturã puternicã. Numai aºa vom putea sã facem faþã obli-     nici un film care sã fie terminat în acelaºi an. În aceastã
gaþiilor care ne revin în calitate de magistraþi. De altfel,    situaþie, Domniile voastre aþi dat o lege privind Ordonanþa
v-aº ruga sã reflectaþi puþin, cã proiectul de buget al      de urgenþã nr. 67 prin care s-a dat un nou avânt cine-
Ministerului Public, în loc sã fie examinat o datã cu bu-     matografiei. Ca sã fiu consecvent cu ceea ce am spus în
getele celorlalte componente ale autoritãþii judecãtoreºti, este  domeniul televiziunii, este faptul cã nu cunosc nici un pro-
examinat în finalul anexelor la proiectul de buget.        ducãtor privat în România, ºi aceºtia sunt, sã zicem, vreo
   Vã mulþumesc ºi am încredere în votul dumneavoas-       4-5, care sã fi fãcut vreun film românesc în aceºti ani ºi
trã.                                sã fi câºtigat un singur leu. Deci, cinematografia o admi-
                                  tem ca o parte a culturii româneºti ºi, pentru diversitatea
  Domnul Vasile Lupu:                       ºi pãstrarea acestei culturi româneºti, trebuie s-o ajutãm
  Vã mulþumesc. Evident, o magistraturã puternicã cere      prin Parlamentul României, prin buget.
un buget puternic, dar un buget puternic cere o magis-         Doamnelor ºi domnilor,
traturã eficientã ºi sã trecem la votul amendamentului res-      Nu îndrãznesc, în situaþia de austeritateÉ ªi, domnule
pins de comisie. Domnul ministru, mai daþi ceva? Nu mai      ministru...
daþi.                                 Domnul Vasile Lupu:
  Supun votului dumneavoastrã amendamentul respins.
  Cine este pentru? 85 de voturi pentru. Insuficient.        Domnul ministru de finanþe este într-o micã pauzã.
Amendamentul a fost respins.                     Domnul Sergiu Nicolaescu:
  Trecem la Anexa 3/62, aºa cum a fost votatã de co-
misie.                                 Doamnelor ºi domnilor,
  Cine este pentru? 182 de voturi pentru.              Domnule ministru,
  Împotrivã? 32 de voturi împotrivã.                 Nu îndrãznesc sã cer dublarea sumei. Deci, au fost acor-
  Abþineri? 51 de abþineri.                   date 13 miliarde, cinematografia a cerut 27. Nu îndrãznesc
  Rog secretarul de ºedinþã din partea Opoziþiei sã pof-     acest lucru.
teascã la prezidiu. Vã mulþumesc. Anexa a fost votatã.         Vã cer, însã, Domniilor voastre ºi domnului ministru un
  Anexa 3/63. Amendamente respinse. Sunt de susþinut?      gest, un gest simbolic: acordaþi, vã rog, un singur miliard
Domnul Vasiliu.                          pentru producþia de filme, ceea ce-mi va permite mie sã
                                  dovedesc colegilor mei din cinematografie cã timp de cinci
  Domnul Eugen Vasiliu:                      minute Parlamentul s-a gândit la cinematografia româneascã.
  Domnilor preºedinþi de ºedinþã,                ªi, pentru cã am înfiinþat cu toþii ºi suntem responsabili
  Stimaþi colegi,                        de înfiinþarea Oficiului Naþional al Cinematografiei, sã acor-
  Amendamentul propus de Comisia pentru culturã a        dãm 500 de milioane pentru existenþa, deci pentru forma-
Senatului conþinea douã puncte. Iau cuvântul ca sã îndrept     rea acestui oficiu, cãruia degeaba i-am dat o lege, dacã
o scãpare, ºi anume: primul punct era, într-adevãr, supli-     el nu are cele 500 de milioane pentru salarii.
mentarea bugetului pentru Oficiul Naþional al Cinematografiei,     Deci, cer acest gest al dumneavoastrã, de un miliard
ºi a fost respins în mod explicit, neexistând surse de aco-    pentru producþie ºi 500 de milioane pentru salarii.
perire. Conþinea însã amendamentul ºi un al doilea punct,       Am spus, stimaþi colegi, un gest simbolic. Imaginaþi-vã
ºi anume, solicitam un asterisc. Deci, indiferent de buge-     cã, în acest moment, dumneavoastrã aþi face cadou ci-
tul alocat, solicitam sã se scrie la acest asterisc: ”din care,  nematografiei un leu pentru fiecare spectator ºi telespec-
1,8 miliarde vor fi utilizate pentru terminarea producþiei 1997-  tator care a vizionat filmele lui Sergiu Nicolaescu timp de
1998Ò.                               33 de ani, pe suprafaþa întregului glob.
  38            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Vã mulþumesc anticipat ºi sper cã, deºi domnul minis-      Anexa 3/65 votatã.
tru nu este prezent, sper ca Domniile voastre sã fie de      Anexa 3/66. ”Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere
acord cu cererea pe care v-am fãcut-o.             a Spãlãrii BanilorÒ. Dacã pânã acum i-am adunat, acum
  Vã mulþumesc anticipat.                   sã-i protejãm de spãlare!
                                  Amendamente respinse nu avem de susþinut.
  Domnul Vasile Lupu:
                                  Supunem votului dumneavoastrã varianta comisiei, amen-
  Stimaþi colegi,                       datã la poziþia 62.
  Domnul ministru Remeº lipseºte, dar dacã Corpul de       Cine este pentru? Vã mulþumesc.
control al Guvernului îºi va face datoria ºi va controla cu    Împotrivã? Unul.
atenþie administrarea banilor de Oficiul Naþional pentru      Abþineri? 4 abþineri.
Cinematografie, ºtiu eu, vreo 3Ñ400 de milioane tocaþi la     Vã mulþumesc.
Iaºi.                               Domnul preºedinte al Comisiei pentru buget, finanþe ºi
  Domnul ministru Remeº este?                 bãnci.
  Stimaþi colegi,
  Supun votului dumneavoastrã amendamentul respins.        Domnul Dan Constantinescu:
  Cine este pentru?                        Domnule preºedinte,
  Aoleu, domnule ministru, unde eºti?               Stimaþi colegi,
  Majoritate clarã.                        În dezbaterile din comisiile reunite, la Anexa 3/10,
  Domnul Sergiu Nicolaescu:                  Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare a solicitat include-
                                rea unei anexe privind veniturile ºi mai ales cheltuielile ob-
  Procedurã.                          þinute din venituri extrabugetare.
  Domnul Vasile Lupu:                       Nu am putut lua în discuþie, deci nu am admis, nu am
                                respins acest lucru, întrucât, potrivit informaþiilor primite de
  Suntem în timpul votului.
                                la domnul ministru de finanþe, la vremea respectivã, or-
  Amendamentul respins de comisie a fost votat. (Aplauze.)
                                donanþa de urgenþã care urma sã reglementeze aceste lu-
  Împotrivã? 30 voturi împotrivã.
                                cruri era încã neaprobatã. Între timp, aceastã ordonanþã a
  Abþineri? 34 abþineri.
                                apãrut, este semnatã de primul-ministru, a fost depusã la
  Amendamentul a fost votat. (Aplauze din partea stângã
a sãlii.)                            Parlament.
  Stimaþi colegi,                         Rugãmintea este, pentru stenogramã ºi pentru Corpul
  Supun votului dumneavoastrã Anexa 3/63, aºa cum a      tehnic, ca Anexa de la 3/10, ”Comisia Naþionalã a Valorilor
fost amendatã de plen.                     MobiliareÒ, sã cuprindã ºi cheltuielile, respectiv veniturile ex-
  Cine este pentru? Majoritate potopitoare.          trabugetare, în aºa fel încât sã se poatã închide anexa
  Vã mulþumesc.                        complet, având în vedere faptul cã din trimestrul II, anul
  Împotrivã? Abþineri?                     curent, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare se autofi-
  3 voturi împotrivã, 7 abþineri.               nanþeazã. Menþionez faptul, de asemenea, cã aceasta va
  Anexa 3/64. ”Bugetul Agenþiei Române pentru Evenimente    aduce o micã rezervã, inclusiv din fondul diminuat de dom-
Internaþionale ºi PromovareÒ. Aºa se cheamã? Deci,       nul ministru Remeº.
”Agenþia Românã pentru Evenimente Internaþionale ºi         Vã mulþumesc.
PromovareÒ. Aºa aþi scris, aºa am citit.              Domnul Vasile Lupu:
  Dacã sunt amendamente de susþinut? Nu sunt. Este di-
fuzatã separat.                          Domnul senator Csap—, procedurã, ºi apoi domnul se-
  Textul comisiei.                       nator Marin Stelian.
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.                 Domnul Csap— Iosif:
  Împotrivã? 5 voturi împotrivã.
  Abþineri? 5 abþineri.                      Domnule preºedinte,
  Anexa s-a votat.                         Doamnelor ºi domnilor,
  Anexa 3/65. ”Ministerul Finanþelor, acþiuni generaleÒ.      În cuprinsul Anexei 3 figureazã, la codul 3/61, ca or-
  Domnul ministru Remeº.                    donator principal, Fondul Proprietãþii de Stat.
                                  Dumneavoastrã n-aþi supus votului aceastã anexã, pen-
  Domnul Decebal-Traian Remeº:                 tru cã lipseºte din materialele difuzate.
   Aceasta este anexa cu acþiuni generale ºi vã rog sã      Deci, v-aº ruga frumos sã remediaþi aceastã greºealã
fiþi de acord ca toate influenþele, funcþie de suplimentãrile  legislativã, pentru cã fãrã ordonatorul principal 3/61 nu se
acordate, sã le corectãm aici, pentru fondul de rezervã la   poate adopta Anexa 3.
dispoziþia Guvernului, prin diminuare.               Vã mulþumesc.
  Voci din salã:                         Domnul Vasile Lupu:
  Corect.                             Domnul senator Marin Stelian.
  Domnul Vasile Lupu:                       Domnul Dan Stelian Marin:
  Comisia, ce spune? De acord. Gând la gând cu bucurie.      Domnule preºedinte,
  Supunem votului.                         Iau cuvântul ca sã adresez o rugãminte la toþi colegii
  Cine este pentru? Majoritate clarã.             din Parlamentul României, sã accepte propunerea formu-
  Împotrivã? 10 voturi împotrivã.               latã de domnul Dan Constantinescu.
  Abþineri? 3 abþineri.                      Vã mulþumesc.
              MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               39

  Domnul Vasile Lupu:                       Domnul Petru ªteolea:
  Domnul ministru Remeº.                      Domnule preºedinte de ºedinþã,
                                  Doamnelor ºi domnilor,
  Domnul Decebal-Traian Remeº:
                                  Vreau sã vã supun atenþiei dumneavoastrã o chestiune.
  Douã precizãri: adaosul propus de domnul Dan         Ea se referã la ceea ce a însemnat votarea art. 18 ºi 20
Constantinescu trebuie dus în totalul Anexei 3 ºi mai de-    din Legea bugetului de stat. Am luat cunoºtinþã ieri, din
parte. Iar vizavi de problema ridicatã de domnul senator    mass-media, iar astãzi din altã sursã, de declaraþia publicã
Csap—, rãspunzând unui amendament propus de domnul       fãcutã de domnul Radu Sârbu, preºedintele F.P.S.-ului.
senator Fuior, am precizat cã este doar o greºealã în pa-      V-aþi asuma, domnule Radu Sârbu, realizarea sumei de
gina de cuprins a Anexei 3. Fondul Proprietãþii de Stat nu-ºi  9 miliarde lei ca total al vãrsãmintelor din privatizare?
are cuprins bugetul în bugetul de stat.               Cu toate acestea, domnul ministru Remeº mizeazã doar
  Ne cerem scuze pentru greºeala din pagina de gardã      pe vreo 3.500 miliarde.
a acelui volum.                           Pe cine sã credem? Domnul Remeº mizeazã greºit. ”A
  Domnul Vasile Lupu:                     primit chiar mai mult decât estimeazã din partea
  Ca atare, Anexa 3/61 se cere a fi eliminatã din cuprins.   ROMTELECOM, pentru cã în ianuarie virãm ce încasãm
Da. Din cuprins, de la tabla de materii.            în decembrie. Or, la buget se socoteºte ce intrã în luna
  Supun votului aceastã rectificare.              respectivã!
  Cine este pentru? Mulþumesc.                   Mai vin bani pentru B.R.D., ROMAERO, jumãtate din
  Împotrivã? Abþineri?                     suma pentru PETROMIDIA, mai vin mai multe...
  Unaniminate.                           De aceea, ce se ºtie sigur, vom da 9.000 miliarde lei,
  Mai avem de votat Anexa 3/10, cu amendamentul pro-      însã eu vã spun cã vom depãºi aceastã sumãÓ.
pus de domnul preºedinte Constantinescu.              Aceastã declaraþie, împreunã cu poziþia exprimatã de
  Cine este pentru? Mulþumesc.                 membri ai Comisiei pentru buget, finanþe ºi bãnci din am-
  Împotrivã?                          bele Camere, cu referire la datele care au fost prezentate
  Abþineri? Douã abþineri.                   la F.P.S., privind proiecþia ºi execuþia bugetului, privind exe-
  Anexa a fost votatã.                     cuþia bugetului de stat pe perioada anului 1999 ºi unde
  Anexa 3, integral.                      suma pe care o estimeazã este de 9.000 miliarde lei ºi,
  Domnule Gaspar, aveþi cuvântul.               mai mult, plecând de la declaraþia preºedintelui Comisiei
                                de buget, finanþe, bãnci de la Senat cã, pentru a acorda
  Domnul Acsinte Gaspar:
                                fonduri din privatizare pentru restructurarea Bancorex, se
  Domnule preºedinte,                     impune o analizã, chiar o comisie de anchetã, pentru a
  Înainte de pauzã am solicitat sã ni se difuzeze Anexa    fundamenta aceastã acþiune ºi faptul cã nu s-au adoptat
3/38. Ea s-a difuzat, aºa cum am stabilit, dar am impre-    cele douã amendamente ale Comisiei pentru industrii ºi ser-
sia cã nu a fost supusã la vot. S-a supus?           vicii a Camerei Deputaþilor, privind suplimentarea cu 1.000
  Domnul Vasile Lupu:                     miliarde lei a fondurilor pentru industrie, sunt motivele care
                                ne fac ºi mã fac sã cer reanalizarea art. 8 pct. b) ºi
  Domnule Gaspar, vorbiþi aproape de microfon, cã nu      art. 20 pct. d) din Legea bugetului de stat.
aud de aici.
                                  Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Acsinte Gaspar:
                                  Domnule deputat, aþi depãºit timpul!
  Domnule preºedinte,
  Probabil cât am lipsit eu din salã, pentru cã am fost      Domnul Petru ªteolea:
pânã la secretariat sã verific o chestiune în Codul de       Trebuie sã facem acest lucru, înainte de a aproba
Procedurã Penalã, cu condamnarea pe care a dat-o in-      Anexa 3.
stanþa supremã, ºi n-am ºtiut dacã s-a votat Anexa 3/38.
                                  Trebuie sã fim în cunoºtinþã de cauzã, unde se duc
Dacã s-a votat, este în ordine!
                                banii publici, unde se duc banii proveniþi din fiscalitate, din
  Domnul Vasile Lupu:                     taxe, din impozite, ce gãuri negre acoperã ºi sã votãm în
  S-a votat.                          cunoºtinþã de cauzã.
  Altceva, ce ar mai fi de votat, domnule Gaspar?         Este anormal ca pe spatele contribuabilului sã se umple
                                gãuri negre!
  Domnul Acsinte Gaspar:
                                  Domnul Vasile Lupu:
  Domnule preºedinte,
  Ca sã nu mai revin, dumneavoastrã o sã supuneþi la       Domnul ministru Remeº.
vot Anexa 3, pe ordonatorii principali de credite, ºi aº ruga   Domnul Decebal-Traian Remeº:
ca anexa sã fie refãcutã, în concordanþã cu art. 14 alin.
2, în ceea ce priveºte ordinea în care vor fi menþionaþi,      Domnilor preºedinþi de ºedinþã,
în aceastã anexã, ordonatorii principali de credite.        M-am consultat cu domnul deputat Gaspar, care ceruse
  Deci, Anexa 3/01 Ñ ”Camera DeputaþilorÒ, Anexa 3/02     recodificarea anexelor de la Anexa 3. Pentru noi presu-
Ñ ”SenatulÒ, Anexa 3/03 Ñ ”Preºedinþia RomânieiÒ, Anexa     pune o muncã foarte mare, pentru cã sunt încãrcate pe
3/04 Ñ ”Curtea ConstituþionalãÒ ºi aºa mai departe.       calculator, cu coduri, în funcþie de aceastã numerotare.
                                Dumnealui a acceptat, binevoitor, sã rãmânem pe actua-
  Domnul Vasile Lupu:                     lele coduri, pânã la un viitor buget ºi aº ruga sã rãmâ-
  Domnul ªteolea.                       nem în felul acesta.
  40             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  În plus, v-aº ruga sã trecem, din nou, peste câteva din-      Nu avem voie, moral, ca aceºti oameni, cu salariile care
tre articolele cãrora le-am dat vot de principiu. Este vorba    sunt, între minim 500.000 ºi mediu, care este 1.100.000,
de art. 2 alin. 4, art. 7, art. 13, art. 16 cu 2, art. 24 ºi    sã rãmânã aici!
art. 64.                                Vã spun cã toatã legea, tot bugetul, modul nostru de
                                  a ne prezenta în faþa opiniei publice se schimbã prin fap-
  Domnul Vasile Lupu:                       tul cã nu se generalizeazã. Nu sunt în aceeaºi situaþie cei
  Stimaþi colegi,                         cu salariul minim ºi cei cu salariul mult peste mediu.
  Mai întâi Anexa 3, în ansamblu.                   Trebuie sã facem aceastã revenire ºi aceastã excep-
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.                 tare!
  Împotrivã? 21 voturi împotrivã.                   Vã mulþumesc.
  Abþineri? 29 abþineri.
                                    Domnul Vasile Lupu:
  Anexa 3 a fost votatã.
  Domnul ministru de finanþe solicitã revenirea asupra unor     Da, domnule deputat.
articole pe care s-a dat votul de principiu ºi aceste arti-      Întreb comisia dacã se poate, întreb ministrul de finanþe?
cole urmeazã a fi consolidate în textele lor.            Preºedintele comisiei.
  Deci primul este art. 7. Corect? Sau ce înseamnã? Art. 2      Domnul Dorel Dorian:
alin. 4?
  Îl supun votului.                         Am o singurã rugãminte...
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.                  Domnul Vasile Lupu:
  Împotrivã? Vã rog, ocupaþi-vã locurile în bãnci! 55 vo-
turi împotrivã.                            Aþi uitat ceva?
  Abþineri? 13 abþineri.                       Domnul Dorel Dorian:
  Votat.
  Articolul 7.                            Cei care se pricep la formulãri juridice ºi la modalita-
  Cine este pentru? Vã mulþumesc.                 tea în care putem face aceasta, minim, sã gãseascã o
                                  soluþie. Vã gândiþi cã nu este vorba de minoritari!
  Împotrivã? 12 voturi împotrivã.
                                    Eu vã spun cã, dacã facem acest lucru, este un alt
  Abþineri? 17 abþineri.
                                  mod de a aborda întreaga problemã.
  Text votat.
                                    Domnul Vasile Lupu:
  Domnul Acsinte Gaspar (din salã):
                                    Vã mulþumesc, domnule deputat.
  Sã se numere voturile pentru!
                                    Comisia? Domnul Constantinescu.
  Domnul Vasile Lupu:
                                    Domnul Dan Constantinescu:
  Stimaþi colegi,
                                    Domnule preºedinte,
  O intervenþie din partea domnului coleg.
                                    Stimaþi colegi,
  Aveþi cuvântul. Reprezentantul minoritãþilor naþionale.       Las la o parte, evident, faptul cã acest articol s-a votat
  Domnul Dorel Dorian:                       ºi nu s-a votat de principiu ca ºi celelalte, la care am re-
                                  venit.
  Domnule preºedinte,
                                    Problema, din punctul de vedere al comisiei, este cã
  Domnilor deputaþi ºi senatori,
                                  nu sunt cuantificate aceste influenþe. Aceste influenþe re-
  Am urmãtoarea rugãminte: sã meditaþi, exact un minut,
                                  prezintã o sumã certã ºi nu ne putem juca, spunând ”ex-
la urmãtoarea problemã. Pentru cã se revizuiesc niºte ar-      cepþieÓ, fãrã sã ºtim aceste influenþe, fãrã sã ºtim cum se
ticole, existã aceastã posibilitate.                acoperã. Altminteri, ajungem ca toate celelalte articole, in-
  La art. 9 alin. 2, se spune aºa: ”În anul 1999, dreptu-     clusiv articolul privind deficitul bugetar, sã fie compromise.
rile salariale ale personalului din instituþiile publice nu se   Motiv pentru care nu putem susþine acest amendament.
indexeazã în raport cu creºterea programatã a preþurilor
de consumÓ.                              Domnul Vasile Lupu:
  În cadrul unui buget de austeritate ºi al dificultãþilor care   Deci s-a votat, nu putem reveni asupra votului, comi-
se cunosc, n-aº fi ridicat aceastã problemã, dacã în        sia nu este de acord.
aceastã categorie nu ar fi o parte care este cea mai lo-        Domnule deputat, pierdem timpul! Vã rog frumos...
vitã: este vorba de salariaþii al cãror salariu se plaseazã
între salariul minim ºi mediu.                     Domnul Dorel Dorian:
  Deci, trebuie exceptaþi de aici cei care se plaseazã între     Sã fie întrebat domnul ministru Remeº dacã existã vreo
salariul minim ºi mediu, pentru cã pentru aceºti oameni       soluþie!
neindexarea este mortalã. Este vorba de exceptarea celor
care sunt cu salariul între minim ºi mediu.              Domnul Vasile Lupu:
  Vreau sã vã spun cã o asemenea chestiune schimbã          Domnule ministru,
total o opticã, un mod de abordare, cum va fi primit de        Mai aveþi altã soluþie? Nu mai are.
cãtre aceastã categorie de oameni, la care, dacã nu          Stimaþi colegi,
facem indexarea corespunzãtoare, ei nu rezistã.            Mai avem voturile de principiu.
  Vreau sã vã spun urmãtorul lucru: cã în ultimã instanþã,      Pe art. 13 îl supun spre consolidare votului dumnea-
dacã ar fi nevoie de bani pentru aceastã treabã, cred cã      voastrã.
toþi cei care au de la douã salarii medii în sus, la 5, 6,       Cine este pentru? Mulþumesc.
8, 10, ar putea sã fie impozitaþi suplimentar cu 1, 2, 5%,       Împotrivã? 38 de voturi împotrivã.
pentru a se compensa acest lucru.                   Abþineri? 6 abþineri.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               41

  Articol votat.                        de aproximativ 820.000 de persoane beneficiare ale aju-
  Articolul 16 alin. 2.                    torului de ºomaj, alocaþiei de sprijin ºi ajutorului de inte-
  Voturi pentru? Vã mulþumesc.                 grare profesionalã. De asemenea, au fost avute în vedere,
  Împotrivã? Domnule Mitrea, vã rog, numãraþi. Douã vo-    þinând cont de posibilitãþile de susþinere bugetarã (ºi am
turi împotrivã.                         în vedere atât veniturile obþinute din contribuþii, precum ºi
  Abþineri? 7 abþineri.                    cele din subvenþia acordatã din partea bugetului), ca pen-
  Articolul 24.                        siile, precum ºi celelalte beneficii sã aibã urmãtoarele va-
  Voturi pentru? Mulþumesc.                  lori medii pe anul 1999: pensia de asigurãri sociale de stat
  Împotrivã? 23 de voturi împotrivã.              este preliminatã a fi, în medie, de 640 de mii; pensia pen-
  Abþineri? 19 abþineri.                    tru agricultori Ð 140 de mii; ajutorul de ºomaj, în valoare
  Votat.                            medie Ð 425 de mii; alocaþia de sprijin Ð 205 mii ºi aju-
  Stimaþi colegi,                       torul de integrare profesionalã Ð 245 de mii. Acelaºi buget
  Vã informez cã suntem în cvorum.               va suporta ºi plata unor cheltuieli legate de asigurãrile de
  Care este problema? Procedurã? Nu mai intrãm pe fond,    sãnãtate, fãrã a diminua veniturile din pensii, precum ºi
domnule ªteolea! Suntem...                    din ajutorul de ºomaj, respectiv, contribuþia de 7% pe care
                                 bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum ºi fondul pen-
  Domnul Petru ªteolea:                     tru plata ajutorului de ºomaj le vor suporta în vederea achi-
  Domnule preºedinte,                     tãrii serviciilor medicale stabilite de Legea nr. 145.
  Am solicitat o revenire la art. 18 alin. b) ºi la art. 20     Aºadar, þinând seama de aceºti indicatori sintetici, la
alin. d). Este vorba de fondurile obþinute din privatizare ºi  capitolul venituri, bugetul asigurãrilor sociale de stat înre-
destinaþia lor.                         gistreazã 37.264,3 miliarde de lei, ca venit estimat din
  Este normal ca instituþia fundamentalã a statului român,   acesta, în structura sa, veniturile reprezentând, din contri-
care este Parlamentul, sã voteze în cunoºtinþã de cauzã     buþii, 71,2%, ºi 4.731,9 miliarde de lei, din veniturile obþi-
la acest capitol.                        nute din contribuþiile agenþilor economici, în condiþiile Legii
  Nu este normal ca peste capul nostru, al Parlamentului,   nr. 80/1992.
aºa cum spunea domnul Remeº într-o altã ipostazã, sã         Numãrul de persoane beneficiare ale biletelor de trata-
se negocieze. Negociazã doi: F.P.S.-ul ºi Ministerul de     ment va fi în acest an de 405 mii, iar modul de contri-
Finanþe, deasupra capului Parlamentului. Aceasta este si-    buþie la plata biletelor de tratament reitereazã mecanismul
tuaþia în momentul de faþã!                   de anul trecut, în procentele pe care le-aþi aprobat cu un
                                 an în urmã la bugetul anului 1998. De asemenea, se vor
  Domnul Vasile Lupu:
                                 atribui ºi în acest an bilete gratuite unui numãr de 25 de
  Vã mulþumesc.                        mii de persoane, din care o mie de salariaþi care lucreazã
  Textele invocate au fost votate, alte surse de venituri   în mediul radioactiv.
nu au mai apãrut.                           În legãturã cu cel de al doilea capitol, cel al cheltuie-
  Trecem la art. 64.                      lilor, ele se preliminã la 37.264,3 miliarde de lei, în struc-
  Cine este pentru? Majoritate clarã.             tura cãrora 91,2% o reprezintã plata pensiilor în 1999, iar
  Împotrivã? 17 împotrivã.                   restul sumei este dedicat plãþii indemnizaþiilor de incapa-
  Abþineri? 17 abþineri.                    citate de muncã, indemnizaþiilor pentru creºterea copiilor
  Vã mulþumesc.                        în vârstã de pânã la 2 ani, pentru indemnizaþiile în vede-
  Comisia, iniþiatorul, mai este ceva de votat? Nu.      rea îngrijirii copiilor bolnavi pânã la 3 ani, pentru ajutoare
  În ce priveºte anexele nr. 1 ºi 2, reprezentanþii Opozi-   de deces, precum ºi compensarea pensiilor refugiaþilor ce-
þiei în Biroul permanent au cerut ca ele sã se corecteze,    tãþeni greci, care au lucrat în România. Aº atrage atenþia
în funcþie de modificãrile operate prin votul plenului      în mod particular în legãturã cu acest capitol de cheltu-
Camerelor reunite, sã se distribuie aceste anexe ºi numai    ieli, stându-vã la dispoziþie în legãturã cu observaþiile fã-
dupã aceea sã trecem la votarea lor. Sperãm cã pânã mâine    cute pe parcursul dezbaterii acestui buget, cu capitolul pen-
Ministerul de Finanþe, împreunã cu Comisiile pentru buget,    tru plata ajutorului de ºomaj, care, credem noi, reprezintã
finanþe, bãnci vor reuºi sã tipãreascã cele douã anexe ºi    o modificare importantã a modului de alocare a cheltuie-
staff-ul Parlamentului sã le distribuie în timp util, pentru a  lilor în acest an.
da votul final la proiectul de buget.                 Faþã de anul trecut, aº sublinia cã pentru mãsurile ac-
  Doamnelor ºi domnilor senatori ºi deputaþi,         tive, adicã pentru cele care sã conducã în diverse moda-
  Cu acestea, trecem la bugetul asigurãrilor sociale de    litãþi la un scop unic ºi sigur, anume acela de creare de
stat ºi îl invitãm pe domnul ministru al muncii ºi protec-    noi locuri de muncã, acest buget alocã, pe cele trei prin-
þiei sociale sã-l susþinã, din partea iniþiatorului.       cipale mãsuri active ale sale, urmãtoarele sume: pentru sti-
  Domnule ministru, aveþi cuvântul!              mularea angajãrii absolvenþilor din toate formele de în-
                                 vãþãmânt, spre deosebire de anul trecut, când suma
  Domnul Alexandru Athanasiu Ñ ministrul muncii ºi
                                 alocatã a fost de 92 de miliarde, în acest an ne propu-
                protecþiei sociale :       nem, prin proiectul de buget, sã alocãm 283 de miliarde,
  Domnule preºedinte,                     deci o sumã, în cifre nominale, de trei ori mai mare, iar
  Doamnelor ºi domnilor deputaþi ºi senatori,         în cifre reale, þinând cont de rata inflaþiei anului trecut ºi
  În mod succint, o sã prezint acest proiect de lege, re-   de þinta de inflaþie a acestui an, o sumã de douã ori mai
ferindu-mã în mod esenþial la indicatorii sintetici pe care   mare. De asemenea, pentru subvenþionarea dobânzilor în
el se fundamenteazã. La elaborarea acestui buget de asi-     cazul creditãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii care creeazã
gurãri sociale s-a avut în vedere un numãr de 4.077.000     locuri de muncã pentru ºomeri, s-a prevãzut suma de 150
de pensionari din sistemul asigurãrilor sociale de stat ºi    de miliarde, faþã de 80 de miliarde anul trecut, aceasta
1.720.000 de pensionari agricultori, precum ºi un numãr     însemnând 2,4% din totalul cheltuielilor. Cum suma anterior
  42            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

menþionatã, în legãturã cu absolvenþii reprezintã aproximativ    Domnul Florian Udrea:
5% din structura cheltuielii la acest buget. În fine, pentru     Stimaþi colegi, câþi aþi mai rãmas..., nu ºtiu dacã este
finanþarea în întregime a salariilor persoanelor care ºi-au    normal, domnule preºedinte de ºedinþã, sã discutãm acest
pierdut locurile de muncã în cadrul licenþierilor colective,   buget cu o salã jumãtate goalã, dar, mã rog, ne-am obiº-
acest buget prevede o sumã de aproximativ 100 de mi-       nuit acum...
liarde, prin care se vor finanþa direct salariile persoanelor
în cauzã.                              Domnul Florian Bercea (din salã):
   Fãrã a vã mai reþine atenþia cu alte cheltuieli, care sunt   Sau jumãtate plinã...
cuprinse în capitolele ºi subcapitolele pentru acest buget,
                                   Domnul Florian Udrea:
aº vrea sã subliniez în final un lucru. Anume cã acest buget
oglindeºte, evident, puþinãtatea resurselor pe baza cãrora      Jumãtate plinã, în varianta optimistã...
se poate asigura plata beneficiilor sociale reglementate de      Acum, dupã terminarea dezbaterilor la bugetul de stat,
                                 þinând cont de firavele cosmetizãri pe care acesta le-a su-
lege, cã ele au în vedere, deocamdatã, modeste indexãri
                                 ferit, putem afirma cã bugetul asigurãrilor sociale are pu-
ale pensiilor ºi ale celorlalte drepturi de asigurãri sociale,  þine ºanse de constituire la capitolul venituri, iar protecþia
cã ne-am preocupat, totuºi, chiar din puþinãtatea acestor     socialã de care vorbim va rãmâne numai pe hârtie.
venituri, sã orientãm suplimentar spre acele mãsuri crea-       Stimaþi colegi,
toare de locuri de muncã ºi creatoare prin ele însele de       ªtiþi mai bine ca mine, pentru cã toþi avem acasã cel
venit impozabil suplimentar ºi cã, în concluzie, sperãm, þi-   puþin un pensionar, cã situaþia acestora este dramaticã, fiind
nând seama ºi de amendamentele care, deºi respinse, unele     determinatã de o pensie care, în cele mai fericite cazuri,
din ele aveau în vedere o îmbunãtãþire a acestor presta-     acoperã aproximativ 50% din valoarea salariului mediu pe
þii, ca mãsurile pe care le-am pus în practicã, legate de     economie, iar la agricultori cam 10%. Redistribuþia venitu-
unele majorãri de C.A.S. sau de beneficii acordate celor     rilor a devenit deja o istorie repetatã an de an, iar valoa-
                                 rea nominalã a sumelor alocate este mai mare, dar total
care creeazã locuri de muncã sã aducã venituri suplimentare,
                                 neacoperitoare pentru nevoile oamenilor, deoarece nu se
de naturã ca, la o eventualã ºi, sperãm noi, rapidã recti-    ia în calcul rata realã a inflaþiei ºi rata de creºtere a pre-
ficare a acestui buget, sã avem venituri suplimentare care    þurilor de consum.
sã permitã Guvernului o îmbunãtãþire mai substanþialã, con-      În 1999, Guvernul oferã celor 4 milioane de pensionari
sistentã ºi durabilã a prestaþiilor pe care Ministerul Muncii   de asigurãri sociale o creºtere de 40 de mii de lei, lunar,
le gestioneazã, potrivit legilor României ºi în acord cu pre-   la pensie; iar celor 2 milioane de pensionari din agricul-
vederile bugetare la care m-am referit.              turã un supliment de 34 de mii de lei pe lunã. Cei 50 de
   Vã mulþumesc.                        mii de lei pe care îi primesc lunar cei 400 de mii de ºo-
                                 meri ce vor beneficia de ajutorul de ºomaj sunt total in-
  Domnul Vasile Lupu:                      suficienþi. Cu restul de pânã la 1,3 milioane ºomeri, ce se
  Vã mulþumesc ºi eu, domnule ministru.             va întâmpla? Poate domnul ministru Athanasiu ne va lã-
  Rog grupurile parlamentare sã desemneze oratorii pen-     muri asupra alternativelor de pe piaþa muncii, dacã ele existã.
                                   Nu mai fac nici o trimitere la promisiunea electoralã fãrã
tru dezbaterile generale, pentru cã grupul independenþilor    bazã economicã referitoare la egalizarea pensiilor agricul-
deja a reuºit ºi voi începe prin a da cuvântul domnului      torilor cu cele ale asiguraþilor sociali. În condiþiile compri-
Udrea Florian, dar nu înainte de intervenþia comisiei, care    mãrii economiei, închiderii întreprinderilor, disponibilizãrilor
va prezenta raportul. Mã iertaþi, domnule deputat. Domnul     masive ºi inversãrii raportului salariaþi-pensionari, aºteptãm
preºedinte Constantinescu.                    de la domnul ministru Athanasiu soluþia-miracol, precum ºi
                                 acea forþã de intervenþie rapidã, care a creat atâtea iluzii,
  Domnul Dan Constantinescu:                   mai ales în zonele defavorizate.
  Domnule preºedinte,                        Dacã adãugãm la acest tablou raportul dintre cuantu-
  Doamnelor ºi domnilor deputaþi,                mul mediu al pensiei ºi minimul de trai necesar, avem în-
  Întrucât domnul ministru a insistat destul de mult pe con-  treaga dimensiune a limitei de jos a sãrãciei în care trã-
þinutul acestui buget, mã voi mãrgini sã spun aici faptul     ieºte o categorie ºi aºa defavorizatã biologic, ºi anume
                                 pensionarul.
cã cele douã Comisii de buget, finanþe ºi bãnci din          În privinþa ajutorului de ºomaj, media lunarã nu aco-
Camera Deputaþilor ºi Senatului au examinat proiectul       perã decât 53% din salariul mediu pe economie. Din pã-
Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul în curs,   cate, actualul executiv s-a axat în filosofia sa pe meca-
amendamentele depuse de comisiile permanente de cele       nismul pãgubos al plãþilor compensatorii ºi aceasta în
douã Camere ale Parlamentului, de colegii senatori ºi de-     detrimentul mãsurilor active de combatere a fenomenului
putaþi ºi, fiind avizate în fond, propun ca acest proiect de   mult dimensionat al ºomajului. Cele douã mii de miliarde
lege sã fie supus spre dezbatere ºi adoptare în forma pre-    prevãzute pentru cei afectaþi de mãsurile de restructurare
zentatã de Guvern.                        economicã reprezintã circa 30% din fondul de ajutor de
  Menþionãm faptul cã acest proiect de lege face parte     ºomaj ºi nu sunt altceva decât bani de consum. Sã nu
din categoria legilor ordinare ºi cã amendamentele prezentate   uitãm, domnilor, cã plãþile compensatorii de 80 de miliarde
                                 din 1998 nu au generat decât câteva zeci de întreprinzã-
în anexã sunt amendamente respinse.                tori privaþi.
  Vã mulþumesc.                           În privinþa locurilor de muncã, considerãm cã dacã, în
  Domnul Vasile Lupu:                      1998, cu 80 de miliarde, s-au creat 6 mii de noi locuri de
                                 muncã, dupã spusele doamnei Norica Nicolae, cu cele 150
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               de miliarde prevãzute pentru acest obiectiv se vor crea în
  Acum, are cuvântul domnul Udrea Florian, din partea      varianta optimistã 12 mii de noi locuri de muncã, în faþa
independenþilor.                         unei cereri a 1,3 milioane de ºomeri.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                43

  Doamnelor ºi domnilor,                    sens strict, adicã persoane care ºi-au pierdut iniþiativa ºi
  Cu un buget republican de maximã austeritate, care,     speranþa de a-ºi gãsi o ocupaþie. Cãci, dacã l-am folosi
din punct de vedere economic, duce cãtre nicãieri, nici bu-   în sens larg, am fi numit aproape întreaga societate ro-
getul asigurãrilor sociale de stat nu poate instrumenta un    mâneascã.
mecanism real de protecþie socialã, nu poate compensa,        Dorim sã se înþeleagã, în toatã claritatea lui, un lucru.
decât în insuficientã mãsurã, scãderea nivelului de trai sau   Nu refuzãm ideea cã trebuie sã existe ºomeri, pe orice
sãrãcia în care ne zbatem. Majoritatea românilor vor în-     piaþã liberã a forþei de muncã aceastã realitate este pre-
registra un recul de circa 40% în privinþa nivelului de trai,  zentã, cu determinãrile ºi funcþiile definite. Ceea ce ne în-
dar cele mai afectate vor fi categoriile cu riscuri majore:   grijoreazã este însã faptul cã ºomerii noºtri, pe de o parte,
copiii, pensionarii ºi ºomerii.                 nu dispun, datoritã nivelului de trai extrem de redus, de
  Din aceastã perspectivã, bugetul asigurãrilor sociale de   rezerve pentru a supravieþui, pe de altã parte, ei sunt con-
stat este mai degrabã un efect al unei economii în cãdere    duºi, încet, dar sigur, cãtre periferia societãþii, în lipsa po-
liberã ºi mai puþin o cauzã a lipsei de perspectivã. Din     liticilor de dezvoltare.
punct de vedere politic, acest buget este rezultatul unor       Ordonanþele privind disponibilizarea colectivã au arãtat
promisiuni neonorate în ultimii doi ani, iar din punct de ve-  clar cã nu printr-o protecþie pasivã, imediatã ºi rapid con-
dere social este un buget al instituþionalizãrii sãrãciei ºi a
                                 sumabilã se rezolvã problema, ci printr-o creare de noi locuri
subzistenþei.
                                 de muncã, prin scurtarea, pe cât posibil, a perioadei de
  Noi, parlamentarii membri ai Alianþei pentru România,
                                 inactivitate. Numai cã ceea ce a greºit Guvernul Ciorbea
nu putem susþine un asemenea proiect.
                                 continuã cu aceeaºi inconºtienþã Guvernul Vasile. Cãci cum
  Mulþumesc.
                                 altfel trebuie sã interpretãm raportul de 1.987,6 miliarde lei
  Domnul Ulm Nicolae Spineanu:                 pentru plata suplimentarã a ajutoarelor de ºomaj, contra
  Mulþumesc ºi eu, domnule deputat. L-aº invita pe dom-     31,8 miliarde lei pentru mãsuri active? Sumele uriaºe se
nul senator Giurescu, din partea Grupului parlamentar al     irosesc, efectul liniºtii sociale este absolut efemer, se acu-
P.D.S.R.                             muleazã tensiuni, izbucnesc tulburãri, iar ceea ce s-a în-
                                 tâmplat recent, mã refer la protestul minerilor din Valea
  Domnul Ion Giurescu:                     Jiului, este mai mult decât lãmuritor. Minerilor ameninþaþi
   Domnule preºedinte de ºedinþã,               cu concedierea prin închideri preconizate intempestiv li s-au
   Domnule ministru,                      asociat cei deja disponibilizaþi, care ºi-au cheltuit banii ºi
   Doamnelor ºi domnilor,                   pentru care nu s-a gãsit nici o rezolvare ocupaþionalã.
   Ne-am reunit astãzi pentru a dezbate Legea bugetului    Fenomenul este grav, comportã analize serioase, nu eti-
asigurãrilor de stat pe anul 1999, în circumstanþe care sunt,  chetãri grãbite, superficiale ºi resentimentare de genul: ”în-
nu aveau cum sã fie altfel, decât speciale: în proximita-    cercare de loviturã de statÓ, ”rebeliune susþinutã politicÓ, ”in-
tea angajãrii unei noi runde de discuþii cu reprezentanþii    surgenþãÓ º.a.m.d.
celor douã mari organizaþii tutelare ale României, Fondul       Nu, domnilor, reforma nu se face, nici mãcar ea, cu
Monetar Internaþional ºi Banca Mondialã, pe de o parte,     sila! Ea trebuie fãcutã acceptabilã pentru oameni, trebuie
iar pe de alta, în debutul unei perioade care se doreºte     susþinutã cu bugete, argumente ºi mãsuri adecvate. Altfel,
a fi decisivã pentru reforma durã. De la bun început tre-    va genera rezistenþe sociale periculoase pentru însãºi
buie subliniat cã acest buget nu este doar receptorul oa-    existenþa statului de drept.
recum pasiv al multiplelor determinãri ºi condiþionãri care      Nici mãcar în acest moment de crizã gravã, generali-
vin dinspre economic ºi social, el ar trebui sã fie ºi in-    zatã, aceasta este adevãrata, chiar dacã nedeclaratã stare
strumentul activ, reglator al aceluiaºi mediu. De aceea, dacã  de urgenþã în care se aflã poporul român, nici mãcar acum
pânã la un punct admitem cã bugetul despre care vorbim      nu se recunoaºte, cu o minimã decenþã, cã ceea ce i se
nu poate fi mai bun decât însãºi starea þãrii, ceea ce ne    cere este o veritabilã curbã de sacrificiu. Cum sã inter-
este greu sã acceptãm este cã el conþine grave vicii in-     pretãm faptul cã în 1999, practic, salariile îngheaþã, pen-
terne ºi vom trata pe scurt câteva dintre acestea.
                                 tru foarte largi categorii social-profesionale, fie ei bugetari
   Bugetul asigurãrilor sociale subestimeazã din start nu-
                                 sau salariaþi ai regiilor autonome, companiilor etc. Sindicatelor
mãrul persoanelor care urmeazã sã fie asistate în anul 1999.
                                 li se anuleazã cu sânge rece dreptul consfinþit prin lege Ð
ªomerii sunt, dupã bugetul de stat, 1,2 milioane de per-
soane, dupã bugetul asigurãrilor sociale, 800 de mii de per-   Legea nr. 130/1996 Ð la negocierea salariilor. ªi, aceasta,
soane. Realitatea aratã, acum, în chiar momentul dezba-     în chiar zilele în care se finalizeazã negocierea contrac-
terii, graþie unei rate oficiale a ºomajului ajunsã la 10,6%,  tului colectiv de muncã la nivel naþional, vechiul contract
cã s-a depãºit cifra de un milion de persoane. Iar dacã,     expirând la 31 mai a.c.
pentru 1999, se conteazã pe o ratã de 12%, numãrul ºo-        Noile tarife la benzinã, energie electricã ºi termicã toc-
merilor va fi încã ºi mai mare. Amintim cã s-a pornit de     mai se pregãtesc sã-ºi propage în lanþ influenþele în pre-
la o ratã a ºomajului de 6,3%, în octombrie 1996, chiar     þul mai tuturor produselor ºi serviciilor. Mai crede cineva
dacã aceastã referire va fi taxatã drept ”lezschimbareÒ sau,   în ceea ce afirma cu nonºalanþã un efemer ministru al in-
Doamne fereºte, ”lezreformãÒ.                  dustriilor ºi comerþului, cum cã scumpirea benzinei nu-i va
   O altã constatare care trebuie sã dea de gândit este    afecta decât pe cei câþiva care merg cu maºina?
cã, deja, cam un sfert dintre ºomeri sunt ieºiþi din orice      În ceea ce-i priveºte pe bugetari, singura lor speranþã
fel de platã, ceea ce ne spune mult despre eficienþa me-     de a-ºi vedea cât de cât ameliorate pe parcursul acestui
todelor active de combatere a ºomajului, despre cronici-     an veniturile salariale stã în prevederile Legii nr. 154/1998
zarea acestui fenomen, care, cuplat cu creºterea segmentului   cu privire la evaluarea performanþelor profesionale. Dar, când
populaþiei descurajate, contureazã o apãsãtoare ºi tristã rea-  ne gândim la clientelismul ºi nepotismul care au invadat
litate. Am utilizat conceptul de ”populaþie descurajatãÓ în   instituþiile statului, ne temperãm brusc chiar ºi acest opti-
  44            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

mism reþinut. Este lesne de înþeles, în condiþiile fondurilor  guranþã, mai bun decât 2000, în condiþiile în care poporul
îngheþate, în ce sens moral, adicã de la cine cãtre cine,    va continua sã fie pe mai departe victima a ceea ce nu-
vor migra creºterile salariale.                 miþi, în felul dumneavoastrã, ”reformãÓ.
  Cât despre populaþia de vârsta a treia, acesteia i s-a     Vã mulþumesc. (Aplauze în partea stângã a sãlii.)
vânturat aceeaºi iluzie, tradiþionalã de acum, a recorelãrii    Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
pensiilor, ca ºi aceea a unei indexãri de 60%, singura cer-
titudine palpabilã rãmânând mizeria în creºtere. De n-ar fi     Urmeazã domnul deputat Kerekes K‡roly, din partea
sã ne referim decât la recentul blocaj al medicamentelor     Grupurilor parlamentare ale U.D.M.R.
compensate. Este de remarcat faptul cã însuºi Preºedin-       Se pregãteºte domnul deputat Valentin-Adrian Iliescu Ð
tele Emil Constantinescu, în cadrul unei emisiuni TV, a re-   Grupul parlamentar al P.U.N.R.
cunoscut, dacã mai era nevoie, nivelul de trai extrem de      Vã rog.
scãzut al pensionarilor, fãcând totodatã ºi promisiunea cã     Domnul Kerekes K‡roly:
indexarea pensiilor în anul 1999 se va face cu 100%. Noi
                                   Domnule preºedinte,
sperãm cã aceastã promisiune nu va fi îndeplinitã la fel
                                   Stimaþi colegi,
ca ºi cele cuprinse în cadrul Contractului cu România, fapt      Stimaþi domni miniºtri,
care ar duce la o sãrãcie ºi mai mare a pensionarilor.        Bugetul asigurãrilor sociale pe anul 1999 va fi un buget
  Buni cunoscãtori ai formulei ”Sã nu-i dea Dumnezeu omu-   care nici în anul acesta nu va ilustra creºterea nivelului
lui atât cât poate el duce!Ò, guvernanþii noºtri încã mai pot  de trai, nu va aduce îmbunãtãþiri spectaculoase în privinþa
produce ºi mai pot imagina câte ceva. Pentru pensia su-     protecþiei sociale a pensionarilor ºi a ºomerilor. Bugetul pe
plimentarã, fiscalitatea creºte de la 3 la 5%, C.A.S. se ma-   1999 este expresia realã a situaþiei economice în care se
joreazã cu 5% pentru fiecare grupã de muncã ºi probabil     aflã România.
cã finalul rãmâne deschis. ªi pentru a nu spune totuºi cã       Bugetul asigurãrilor sociale, ca ºi în anii precedenþi, se
oamenilor numai li se cere, fãrã a li se da nimic, iatã, va   va confrunta cu mari greutãþi. Va fi un buget extrem de
intra în vigoare mult aºteptata Lege a tichetelor de masã,    sãrac. Aºadar, din cauza veniturilor insuficiente, cheltuie-
dar într-o formulã parþialã, pe baza unor ciudate tranºe de   lile la asigurãri sociale nu pot creºte la nivelul aºteptat.
beneficiari, eºalonate anual.                     În situaþia în care nivelul datoriilor faþã de buget este
  În ansamblul lui, bugetul pare fãcut în pripã, lasã im-   nepermis de mare, recuperarea lor fiind extrem de dificilã,
presia unui buget ”de avarieÓ, bun cel mult sã asigure o     în situaþia în care numãrul contribuabililor la fondul de asi-
navigaþie în derivã, atât cât þine gazul din felinar ºi,     gurãri sociale este în descreºtere, este aproape imposibil
aceasta, numai dacã biata noastrã ambarcaþiune nu întâl-     de a realiza un nivel de trai decent pentru pensionari, al
neºte zone de mare turbulenþã. Or, acestea, turbulenþele,    cãror numãr este în continuã creºtere.
se întrevãd deja, dovadã grija subitã a guvernanþilor pen-      În situaþia ºomerilor, o îmbunãtãþire ar putea aduce mã-
tru relansarea dialogului cu sindicatele, dupã o lungã pe-    surile de protecþie activã, prin crearea de noi locuri de
rioadã de anestezie a comunicãrii.                muncã, prin sprijinirea întreprinderilor mici ºi mijlocii.
  Cum altfel decât pe seama grabei sã punem omisiu-         Reforma sistemului de asigurãri sociale, pe care actu-
nea suportului financiar pentru o necesarã sporire a alo-    ala Putere intenþioneazã sã o realizeze, din pãcate, deja
caþiei pentru copii ºi pentru familiile cu mai mulþi copii? Sã  este în întârziere. Ea trebuia sã fie realizatã la puþin timp
ne amintim cã tema alocaþiei pentru copii a fost laitmoti-    dupã schimbarea de regim, pentru a evita situaþia catas-
vul unei campanii electorale de relativ succes în anul 1996.   trofalã în care am ajuns, însã guvernanþii de atunci Ð
Numai cã de la cei 50 de mii de lei pe lunã, în 1997, s-a    Opoziþia de azi Ñ ori nu au vrut, ori nu au avut curajul
ajuns în 1999 la 65 de mii de lei pe lunã ºi actualul buget   sã o facã, cauzând astfel acea situaþie pe care acum o
îngheaþã suma la acest nivel, consfinþind astfel o scãdere    criticã vehement.
realã cu mai bine de 20%.                       De asemenea, dacã Legea inspecþiei muncii ar fi exis-
  Cât despre finanþarea Legii nr. 119/1997, o soluþie de    tat de la începutul tranziþiei, astãzi am avea mult mai pu-
                                 þine probleme cu munca la negru ºi cu evaziunea fiscalã,
ultim moment a fost improvizatã în chiar zilele din urmã,
                                 factori care au contribuit esenþial la dezechilibrul financiar
dupã elaborarea proiectului de buget pe care-l dezbatem,
                                 al sistemului de asigurãri sociale.
prin crearea fondului solidaritãþii naþionale, ceea ce este,
                                   Dacã foºtii guvernanþi Ð actuala Opoziþie Ð nu ar fi fost
în definitiv, o recunoaºtere implicitã a acestei ciudate am-
                                 de la bun început îngãduitori faþã de marii datornici, atunci
nezii ºi, totodatã, un efect al moþiunii simple introduse de   astãzi bugetul asigurãrilor sociale nu ar fi deficitar.
P.D.S.R.                               Nu mai vorbesc de mãsurile populiste de la începutul
  Dacã toate cele spuse pânã acum vor fi socotite ca      tranziþiei, privitoare la pensionãrile anticipate ºi încadrãrile
exprimând o apreciere prea sumbrã asupra modului în care     generoase în grupele I ºi II de muncã, pensionãrile pen-
guvernanþii noºtri de azi înþeleg sã-ºi serveascã poporul,    tru boalã, de multe ori nejustificate, ºi altele, ale cãror efecte
încã mai putem adãuga. Iarna 1998/1999, destul de con-      nocive asupra echilibrului financiar al sistemului de asigu-
vingãtoare sub aspect meteorologic, gãseºte categoriile cele   rãri sociale astãzi nu mai potÉ sau foarte greu pot fi sis-
mai defavorizate fãrã cel mai mic suport compensator Ñ      tate, lichidate.
nici mãcar tichetele din trecut pentru facturi la încãlzire.     Acest buget poate fi criticat de oricine. Critica din par-
  Domnul Remeº îºi exerseazã îndemânarea, trãgând cu      tea acelora care tot timpul au întârziat reformele din dife-
taxe ºi impozite majorate în tot ce miºcã. Ba ºi în ce nu    rite motive înseamnã ipocrizie. Bineînþeles, tot ipocrizie ar
miºcã. Agenþii economici privaþi sunt aduºi în pragul fali-   fi ºi elogiul acestui buget. Construcþia acestui buget, în con-
mentului, necum sã mai poatã absorbi disponibilitãþi etc.    diþiile actuale, nu putea fi alta. Suntem nevoiþi sã o ac-
Iar dacã dorim sã vedem ºi partea plinã a paharului, da,     ceptãm aºa cum este. Aceasta nu înseamnã cã nu obiec-
ea existã: 1999, deºi mai prost decât 1998, este, cu si-     tãm în legãturã cu insuficienþa ºi ineficienþa mãsurilor de
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18               45

recuperare a marilor datorii faþã de buget, cu rezultatele     oamenilor care sunt protejaþi social ºi a nivelului pânã la
neconvingãtoare ale mãsurilor de corelare a pensiilor. Însã    care putem sã facem protecþia socialã. Partidul nostru este
ceea ce mã deranjeazã mai mult este faptul cã nu am        însã consecvent principiului solidaritãþii coaliþiei ºi, din
certitudinea cã se va schimba ceva în privinþa mentalitãþii    acest motiv, va vota proiectul de buget, în forma în care
cu care se aplicã aceastã lege, cum de altfel se aplicã ºi     a fost prezentat ºi cu amendamentele care au fost men-
altele; cu alte cuvinte, dacã va dispãrea inconsecvenþa, lipsa   þionate în anexã.
de fermitate, nepãsarea, favoritismul, frauda ºi nu în ulti-      Vã mulþumim. (Aplauze în partea dreaptã a sãlii.)
mul rând corupþia în aplicarea mãsurilor ce decurg din Legea
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
bugetului. Din pãcate, aceste aspecte dominã societatea
româneascã. Ele nu pot fi puse doar pe seama foºtilor         Îi dau cuvântul domnului deputat Valentin-Adrian Iliescu,
guvernanþi, care agraveazã din ce în ce mai mult starea      care va vorbi din partea Grupurilor parlamentare ale
de spirit a naþiunii.                       P.U.N.R., cu scuzele mele.
  Stimaþi colegi,                          Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
  Uniunea Democratã a Maghiarilor din România va vota
Legea bugetului asigurãrilor sociale nu pentru cã am fi mul-      Domnule preºedinte,
þumiþi cu nivelul scãzut al pensiilor. Noi am promis cu totul     Domnule ministru,
altceva electoratului nostru. Totuºi, o votãm, pentru cã mai      Stimaþi colegi parlamentari, puþini, câþi aþi mai rãmas la
sperãm în reuºita reformelor, care, inevitabil, produc ºi efecte  dezbaterea bugetului asigurãrilor sociale de stat,
negative, dureroase.                          În primul rând, aº vrea sã-mi exprim profundul regret
  Vã mulþumesc pentru atenþie. (Aplauze în partea dreaptã    ºi dezamãgirea, ºi dacã vreþi, nu este numai un sentiment
a sãlii.)                             al meu, ci probabil, din partea acelor oameni care ne-au
                                  trimis aici, mulþi dintre ei, inclusiv pensionari ºi ºomeri, sã
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  constat cã, pentru al treilea an la rând, dezbaterea buge-
  Mã scuzaþi, domnule deputat Iliescu, o sã-i dau cuvântul    tului asigurãrilor sociale de stat este o dezbatere pur for-
domnului deputat Partal, pentru cã am greºit eu... O sã-i     malã, cu o prezenþã extrem de redusã ºi cã multe, foarte
dau cuvântul domnului deputat Partal ºi pe urmã vã dau       multe din problemele ridicate, inclusiv în cadrul comisiilor
dumneavoastrã cuvântul.                      permanente, au fost total ignorate în cadrul comisiilor re-
                                  unite pentru buget-finanþe ºi, în mod sigur, vor fi trecute
  Domnul Valentin-Adrian Iliescu:                 cu vederea, inclusiv la dezbaterea în plenul Camerei
  Da. Eu pot sã vorbesc ºi în faþa sãlii goale.          Deputaþilor ºi al Senatului, având în vedere cã, practic, toate
  Vã mulþumesc.                          aceste discuþii sunt pur formale.
                                    Am încheiat puþin mai devreme mare parte din dezba-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  terile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999,
 Domnul deputat Partal, din partea Grupurilor parla-       dezbateri care, din pãcate, s-au desfãºurat ca ºi în anii
mentare ale Partidului Democrat.                  anteriori sub presiunea reglementãrilor ºi termenelor impuse
                                  nu de Legea finanþelor publice, cum ar fi normal, ci de
  Domnul Petre Partal:                      presiunea ºi constrângerile impuse cu severitate Guvernului
   Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               de cãtre reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional.
   Partidul Democrat apreciazã acest buget în anumite cir-      Am vrut sã fac aceastã referire tocmai pentru a subli-
cumstanþe. Raportul prezentat la proiectul de buget nu ne     nia faptul, inclusiv din perspectiva discuþiilor care ar trebui
mulþumeºte. Este de o platitudine dezarmantã, nereuºind      sã se desfãºoare în mod normal asupra bugetului asigu-
sã ne punã în contact cu realitãþile acestei activitãþi de asi-  rãrilor sociale de stat, fãcând observaþia cã Grupurile par-
gurãri sociale, de protecþie socialã ºi de asigurare de locuri   lamentare ale P.U.N.R. nu cred în soluþiile Fondului Monetar
de muncã.                             Internaþional, pe care le considerã Ñ repet un lucru pe
   Am votat mai adineauri 6.500 de miliarde de lei Ð de-     care l-am spus inclusiv acum o sãptãmânã Ð antiecono-
ficitul bugetar ºi iatã cã, din aceºtia, 4.068 de miliarde de   mice, antisociale ºi antinaþionale ºi care, puse în practicã
lei se duc la subvenþionarea bugetului asigurãrilor sociale.    aºa cum le pune, din pãcate, coaliþia majoritarã, fãrã dis-
   Este clar cã deficitul este utilizat pentru consum, lucru   cernãmânt, au compromis ireparabil sensul ºi mersul re-
care contravine tuturor teoriilor economice ºi trebuie sã ne    formei, au subminat potenþialul economic ºi uman de care
asumãm aceastã responsabilitate, cã ne împrumutãm pen-       dispune România ºi, mai ales, sunt pe cale sã genereze,
tru a consuma, ºi nu pentru a produce, ºi cã deficitele      stimaþi colegi de la Putere, grave convulsii sociale, ca ur-
prezente sunt impozite viitoare.                  mare a deteriorãrii fãrã precedent a nivelului de trai.
   Nu reiese din expunerea de motive la proiectul de lege      Am insistat, ºi doresc sã fac aici aceastã afirmaþie, pen-
care sunt greutãþile cu care s-a confruntat Ministerul Muncii   tru cã vã revine integral responsabilitatea acestor grave con-
ºi Protecþiei Sociale în activitatea de colectare a venituri-   vulsii care sunt pe cale sã se producã. Nu este ºi nu va
lor bugetului asigurãrilor sociale? Care sunt unitãþile care    fi meritul Opoziþiei!
nu ºi-au plãtit aceste datorii cãtre bugetul asigurãrilor so-     Tocmai de aceea, având în vedere situaþia aproape in-
ciale, care sunt cauzele pentru care nu le-au plãtit ºi ce     suportabilã în care se aflã majoritatea pensionarilor, ºo-
mãsuri a întreprins sau va întreprinde Ministerul Muncii în    merilor ºi familiilor acestora, referindu-mã la nivelul de trai,
viitor?                              nu pot sã trec cu vederea ºi sã nu sancþionez aici, de la
   Acestea sunt lucruri care trebuie sã ne intereseze pe     tribuna Parlamentului, imoralitatea politicã, sau, dacã vreþi,
toþi.                               chiar iresponsabilitatea dumneavoastrã, stimaþi colegi de la
   Partidul Democrat nu este mulþumit nici de modul cum     Putere, pentru faptul, repet, cã al treilea an, consecutiv,
este conceputã protecþia socialã în acest moment ºi am       acest buget nu se dezbate la modul serios, aºa cum ar
recomandat întocmirea unei Carte a protecþiei sociale, a      trebui.
  46            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  ªi spun cã acesta este un lucru extrem de grav, pen-       Sub presiunea recomandãrilor reprezentanþilor Fondului
tru cã, de fapt, el se referã la situaþia a peste 6,3 mi-     Monetar Internaþional ºi ca urmare a aplicãrii unor reþete
lioane de persoane, adicã mai mult de un sfert din popu-     falimentare, Guvernele Ciorbea ºi Radu Vasile au aplicat
laþia þãrii.                           o loviturã extrem de durã sistemului public de pensii, prin
  Vã atenþionez ºi vã spun foarte deschis cã voi face pu-    aplicarea pe scarã largã a disponibilizãrilor colective, dis-
blic modul neserios în care dumneavoastrã trataþi o pro-     ponibilizãri ce au deteriorat drastic în 1997 ºi în 1998 ra-
blemã atât de importantã.                     portul dintre salariaþi ºi pensionari, raport devenit pentru
  Nu-mi explic, de altfel, în nici un fel faptul cã proiectul  prima datã subunitar.
de lege, venit la Parlament aºa cum l-a trimis Guvernul,       Neînvãþând, practic, nimic din eºecul usturãtor al ulti-
în ciuda numeroaselor amendamente, formulate inclusiv de     milor doi ani de guvernare, Guvernul României rãmâne pri-
comisiile reunite pentru muncã ºi protecþie socialã, nu a     zonierul ideii cã reforma economicã înseamnã faliment, li-
suferit nici o modificare. Dacã aþi vãzut, raportul comisii-   chidare, ºomaj, neînþelegând ºi neîntreprinzând nimic în
lor pentru buget-finanþe nu include nici mãcar o virgulã în    sensul susþinerii agenþilor economici performanþi, în sensul
plus, în ciuda faptului cã acest buget încearcã sã consa-     creºterii economice, în sensul sprijinirii celor ce creeazã
cre cuantumuri medii foarte mici ale principalelor drepturi    noi locuri de muncã.
acordate în cadrul asigurãrilor sociale de stat. Cum spu-       Cã situaþia este în România, din pãcate, într-adevãr aºa,
nea aici domnul ministru Athanasiu, pensia de asigurãri so-    în antitezã cu o Europã aflatã într-o campanie cvasigene-
ciale este de 640.000 de lei pe lunã, pensia agricultorilor    ralã în slujba creºterii economice, a creãrii de noi locuri
este de 140.000 de lei pe lunã, ajutorul de ºomaj este de     de muncã, o confirmã faptul, cunoscut în mod sigur ºi de
425.000 de lei pe lunã, alocaþia de sprijin este de 205.000    dumneavoastrã, cã chiar sãptãmâna trecutã, Compania
lei, ajutorul de integrare socialã este de 245.000 de lei,    COCA COLA, unul din cei mai importanþi investitori strã-
cuantumuri cu care, sunt sigur, nici un ministru, nici mãcar   ini din România, disponibiliza într-un singur oraº nu mai
domnul ministru Remeº Ñ nu ºtiu dacã este prezent Ñ,       puþin de 20.000 angajaþi.
nici un secretar de stat, nici un senator sau deputat nu       Acestea sunt câteva dintre explicaþiile, evident, toate puse
ar putea trãi nu o lunã, nici mãcar o sãptãmânã.         în seama dumneavoastrã, stimaþi colegi... (Vociferãri în par-
  Aº vrea sã reflectaþi foarte serios asupra acestor pro-    tea dreaptã a sãlii.)
bleme, sã vã imaginaþi cum aþi putea trãi dumneavoastrã        Domnule preºedinte,
o lunã cu aceste cuantumuri ºi, în funcþie de aceastã de-       Vã rog sã fiu lãsat sã vorbescÉ
cizie, noaptea fiind un sfetnic bun, ºi eu sper ca discuþi-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
ile sã se încheie astãzi, aici, la acest buget, înainte de a
intra în faza dezbaterilor pe articole, votul dumneavoastrã      Am rugãmintea sã-l ascultaþi în liniºte pe colegul nos-
sã fie un vot de conºtiinþã.                   tru.
  Am vrut sã fac aceastã subliniere, stimaþi colegi de la      Vã rog, continuaþi.
Putere, pe care în mare parte vã stimez ºi vã apreciez,       Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
tocmai pentru cã Grupurile parlamentare ale P.U.N.R. nu
                                   Stimaþi colegi... (Vociferãrile în partea dreaptã a sãlii con-
sunt de acord cu aceastã practicã a dumneavoastrã prin
                                 tinuã.)
care faceþi legi nu pentru oameni, ci pentru a vã face gu-
                                   De obicei nu mã manifest ºi nu întrerup pe nimeni din-
vernarea mai uºoarã ºi, mai mult decât atât, pentru a aco-    tre cei care iau cuvântul de la tribuna Parlamentului.
peri incompetenþa, incoerenþa ºi, dacã vreþi, chiar ires-
ponsabilitatea politicã a unora dintre colegii dumneavoastrã     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
aflaþi în Executiv.                         Vã rog, nu rãspundeþi sãlii.
  Am mai spus-o ºi cu alte ocazii, singurul barometru al
reformei, cel care spune dacã Guvernul României gestio-       Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
neazã bine sau nu problemele þãrii, este nivelul de trai.       Aº vrea sã spun, stimaþi colegi, cã prin prisma aces-
Or, dupã acest criteriu, afirm cu tãrie cã bugetul asigurã-    tor greºeli majore pe care le-aþi comis ºi pe care, din pã-
rilor sociale de stat pe anul 1999, aºa cum a fost el pro-    cate, le menþineþi în continuare, cum s-ar spune, persis-
iectat de guvernanþi, vine sã confirme starea de sãrãcie     taþi în greºealã, am ajuns ca anul acesta, pentru echilibrarea
generalizatã, mizeria ºi lipsa oricãrei speranþe de redre-    raportului dintre venituri ºi cheltuieli sã fie nevoie de o sub-
sare a situaþiei pentru pensionari, pentru ºomeri ºi pentru    venþie de la bugetul de stat de 4.068 de miliarde de lei.
familiile acestora.                          Înainte de a veni dumneavoastrã la putere, acest lucru
  Mai mult decât atât, dacã comparãm cuantumurile aces-     nu se întâmpla. Asta, ca sã vorbim de ”greaua moºtenire
tor venituri pe care încearcã Guvernul sã ni le propunã      pe care aþi avut-oÓ.
prin acest proiect de buget al asigurãrilor sociale de stat      Partidul Unitãþii Naþionale Române, prin Grupurile sale
ºi þinem cont de nivelul permanent în creºtere a preþurilor    parlamentare, în ciuda acestei subvenþii pentru acoperirea
ºi tarifelor la produsele ºi serviciile de bazã, ca urmare a   cheltuielilor din cadrul bugetului asigurãrilor sociale de
deprecierii leului în raport cu dolarul, a majorãrii tarifelor  stat, în ciuda recentelor majorãri prin ordonanþe a contri-
la energie electricã ºi termicã, probabil nu peste mult timp   buþiei pentru pensia suplimentarã ºi a contribuþiei de asi-
ºi a preþului la benzinã ºi motorinã, dacã luãm în calcul     gurãri sociale, afirmã ºi vã atrage atenþia cã existã riscul
ºi faptul cã accesul la medicamente compensate a deve-      major, în acest an, al incapacitãþii de platã a pensiilor, ceea
nit extrem de restrictiv, nu greºim când afirmãm cã acest     ce, evident, pentru imensa majoritate a celor 5,8 milioane
buget al asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 repre-     de pensionari în platã înseamnã o mare tragedie.
zintã un adevãrat genocid, programat de actuala Putere ºi       ªi vã mai atragem atenþia asupra unui subiect la care
îndreptat tocmai împotriva acelor categorii de persoane pe    aº vrea sã meditaþi, acea diminuare a procentului pe care-l
care statul ºi societatea ar trebui sã le protejeze.       acordaþi ”Poºtei RomâneÒ, de la 2,48 la 0,9%, va induce
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18                47

o ºi mai mare problemã pensionarilor, faptul cã poºta nu       Voci din stânga:
le va mai putea plãti acasã pensiile lor. (Vociferãri în par-    Continuã, cã zici bine!
tea dreaptã a sãlii.)
                                   Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Dacã-mi permiteþi, domnule preºedinteÉ, prin bunãvo-
  Vã rog, liniºte în salã!                    inþa colegilor.
  Domnul Valentin-Adrian Iliescu:                  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Mã bucur cã intervenþia mea stârneºte reacþia colegi-      Vã rogÉ
lor, înseamnã cãÉ (Vociferãri ºi proteste în partea dreaptã     Vã rog frumos, liniºte!
a sãlii.)
                                   Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Încerc, stimaþi colegi, chiar dacã anumite lucruri nu au
  Vã rog frumos, pãstraþi liniºtea în salã!           fost gustate de dumneavoastrã, sã vã amintesc cã fiecare
  Domnul Valentin-Adrian Iliescu:                dintre noi, senatori sau deputaþi, din judeþul din care
                                 venim, avem în spate oameni, inclusiv pensionari ºi ºo-
  Deci, stimaþi colegi, am încercat sã vã prezint câteva    meri, care ºi-au pus multe speranþe în noi.
argumente, pentru a constata cã votul împotriva bugetului       Aº dori, de asemenea, sã vã amintesc cuvintele dom-
asigurãrilor sociale de stat, pe care Grupurile parlamen-     nului Preºedinte Emil Constantinescu, pe vremea aceea,
tare ale P.U.N.R. îl vor da, nu este un element de        candidat, care spunea, ºi vã rog sã þineþi minte, cã: ”Pen-
ranchiunã sau, ºtiu eu, de luptã politicã dusã la extrem,     tru prima oarã o forþã politicã îºi asumã rãspunderea pen-
faþã de colegii din partidele coaliþiei majoritare. Am încer-   tru promisiunile eiÓ.
cat sã prezint aceste puncte de vedere, tocmai pentru cã       Dacã dumneavoastrã nu aveþi respect faþã de promi-
P.U.N.R.-ul nu a fost de foarte multe ori de acord cu con-    siunile pe care le-aþi fãcut, eu mã simt obligat sã mã so-
cepþia bugetarã greºitã a actualei majoritãþi parlamentare.    lidarizez cu promisiunile dumneavoastrã de atunci, neono-
  ªi trebuie sã vã aduc aminte câteva lucruri: P.U.N.R.-    rate în toþi aceºti trei ani, ºi sã vã reamintesc cel puþin
ul a fost singurul partid parlamentar care s-a pronunþat îm-   ºase puncte ale ”Contractului cu RomâniaÓ, care au strictã
potriva acordãrii plãþilor compensatorii, pe care le-a consi-   legãturã cu dezbaterea bugetului asigurãrilor sociale de stat,
derat întotdeauna un factor descurajant al motivaþiei muncii   ºi pe care consider cã este imoral ºi incorect ca dum-
ºi o formã prin care Guvernele Ciorbea ºi Radu Vasile au     neavoastrã sã nu le respectaþi. (Vociferãri în partea dreaptã
risipit în doi ani mai mult de 4 miliarde de lei, iar acum,    a sãlii.)
iatã, dupã ce nu au avut nici un folos de pe urma aces-       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
tei campanii, tot aºa, vor sã mai arunce ºi în 1999 încã
1.987de miliarde, când am vãzut, la dezbaterile pentru bu-      Liniºte, vã rog!
getul de stat, cât ne-am chinuit sã mai facem rost de 4,       Domnul Valentin-Adrian Iliescu:
5, 10 miliarde, pentru sectoare extrem de importante.
                                   Punctul 4: ”Pensiile þãranilor cooperatori C.A.P. vor fi
  Partidul Unitãþii Naþionale Române, de asemenea, con-
                                 recalculate, corelat cu momentul când au început sã lu-
siderã discrepantã ºi ilogicã repartizarea sumelor în bugetul
                                 creze în agriculturã. Pensia agricultorilor va reprezenta cel
asigurãrilor sociale de stat, pentru plãþile compensatorii ºi
                                 puþin jumãtate din salariul minim pe economieÓ.
pentru promovarea mãsurilor active de combatere a ºo-
                                   Acest lucru nu s-a întâmplat.
majului. Anul trecut s-au alocat pentru plãþile compensa-       ”În 200 de zile,Ó sigur, au trecut foarte multe de atunci,
torii 1.385 de miliarde de lei ºi numai 86 de miliarde de     ”vor fi recalculate toate pensiile de asigurãri sociale, în func-
lei pentru mãsuri active.                     þie de salariile medii corespunzãtoare profesiunii practicateÓ.
  Anul acesta, raportul este la fel de discrepant: 1.987      Nici acest lucru nu s-a întâmplat.
de miliarde de lei pentru plãþi compensatorii, cum s-ar spune,    Un al treilea punct pe care vreau sã vi-l amintesc: ”În
sã cumpãrãm liniºtea celor disponibilizaþi, ºi numai 150 de    200 de zile vor fi stabiliþi indicatorii sociali minimali pentru
miliarde pentru mãsuri active de combatere a ºomajului.      determinarea costului vieþii, a unui nivel de trai decent, în
  Neexistând nici cea mai micã intenþie, din partea       acord cu sindicatele, uniunile patronale, organizaþiile pen-
Guvernelor aflate la putere dupã 1996, de stimulare a creº-    sionarilorÓ.
terii numãrului de locuri de muncã, lucru care, de fapt, ar      Evident, inclusiv prin perspectiva acestor cuantumuri medii
trebui sã fie principala preocupare a oricãrui Guvern, am     de care vorbeam mai devreme, nu se poate vorbi de un
ajuns, pentru prima datã dupã 1989, ca bugetul fondului      nivel de trai decent.
pentru plata ajutorului de ºomaj sã înregistreze deficit, un     Un alt aspect extrem de important. Spuneaþi dumnea-
deficit de 449 de miliarde de lei, aºa cum a fost proiec-     voastrã cã ”În 200 de zile, vor fi stabilite mãsuri legale,
tat de iniþiatori, în condiþiile în care, la preluarea puterii,  care sã garanteze o formare corectã a preþurilor la pro-
coaliþia C.D.R.-U.S.D.-U.D.M.R. a moºtenit, fiindcã tot vã    dusele ºi serviciile de bazã: alimente, lapte, pâine, carne,
place dumneavoastrã sã vorbiþi despre ”greaua moºtenireÓ,     servicii publice, electricitate, apã, energie termicã ºi medi-
a moºtenit, cum s-ar spune, un excedent de peste 2.000      camente pentru copii ºi pensionariÓ.
de miliarde de lei, sumã care, în mod cert, la începutul       Nu s-a întâmplat.
anului 1997 însemna foarte mult.                   ”...În 200 de zile, va fi promovatã o lege care va di-
                                 minua pânã la anulare impozitul pe profitul reinvestit, în
  Voci din dreapta:                       vederea creãrii de noi locuri de muncã, creºterii producti-
  Gata! Destul!                         vitãþii ºi informatizãrii activitãþilorÓ.
  48               MONITORUL      OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 18

  Iatã cã, prin Legea bugetului de Stat, aceastã promi-             Doamna Viorica Afrãsinei:
siune care era pe cale sã fie pusã în aplicare prin voinþa           Domnule preºedinte de ºedinþã,
Parlamentului României, prin votul dumneavoastrã, stimaþi            Având în vedere reacþiile colegilor care se mai aflã în
colegi parlamentari din majoritate, aþi anulat-o, eliminând,         salã la ora aceasta, la dezbaterile generale care se duc
practic, rolul Parlamentului.                        la aceastã lege, aº vrea sã vã rog sã constataþi cã nu
  În sfârºit, ”În 200 de zile, sistemul de impozite ºi taxe         existã cvorum, pentru cã, în condiþiile în care vom conti-
impuse populaþiei va fi revãzut, în scopul diminuãrii lorÓ.         nua dezbaterile, riscãm sã conducem spre derizoriu o dez-
  Iatã nu mai puþin de ºase elemente, angajamente              batere mult prea importantã pentru o treime din jumãtate
ferme ale dumneavoastrã în faþa populaþiei, care pe mine           din populaþia þãrii.
                                        Aºadar, domnule preºedinte, vã rog sã constataþi, în nu-
mã îndeamnã sã mã întreb: pe cine mai reprezintã acest
                                       mele Grupului parlamentar al P.D.S.R., lipsa cvorumului ºi
Guvern? În mod sigur, nu pe cei care v-au trimis în             sã amânãm dezbaterile pentru mâine.
Parlament.                                   Vã rog sã mã scuzaþi, doamnã, dar consider cã sunt
  Votul dumneavoastrã este un examen de conºtiinþã.             dezbateri mult prea importante ºi ar trebui sã avem un
(Aplauze în partea stângã a sãlii de ºedinþã.)                auditoriu mult mai mare.
                                        Vã mulþumesc. (Aplauze în partea stângã a sãlii.)
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
 Doamna deputat Smaranda Dobrescu.
 Se pregãteºte domnul senator Ion Mînzînã.                    Da. Am constatat acest lucru, în acest moment.
 Doamna deputat Smaranda Dobrescu Ð Grupul parla-                Ca atare, continuãm mâine, la ora 9,00.
mentar al Partidului Social-Democrat Român. Vã rog!                Bunã seara!
 Da, vã rog. Procedurile au prioritate. Vã rog!                 ªedinþa s-a încheiat la ora 19,27.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 18/1999 conþine 48 de pagini.               Preþul 11.760 lei   ISSN  1220Ð4870

				
DOCUMENT INFO