Docstoc

012

Document Sample
012 Powered By Docstoc
					                               PARTEA A II-A
Anul X Ñ Nr. 12                                                        Luni, 22 februarie 1999
                          DEZBATERI      PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
             ªEDINÞE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR ªI SENATULUI
                    SESIUNEA I ORDINARÃ Ñ FEBRUARIE 1999
                     ªedinþa din ziua de 9 februarie 1999
                                 (STENOGRAMA)


                                   SUMAR
         N r.                                                     Pagina

          1.   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
              anul 1999 (art. 9Ñart. 14) ......................................................................  1 Ð 48

  ªedinþa a început la ora 9,40.                        Andronescu Ecaterina                  absentã
  Lucrãrile au fost conduse de domnul Andrei-Ioan Chiliman,           Antal Istv‡n                      absent
vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor, asistat de domnii             Antonescu George Crin Laurenþiu             absent
Pusk‡s Valentin-Zolt‡n, secretar al Senatului, ºi Corneliu            Antonescu Niculae Napoleon               absent
Ciontu, secretar al Camerei Deputaþilor. Din prezidiu a fãcut          Argeºanu Valentin                    absent
parte domnul Mircea Ionescu-Quintus, vicepreºedinte al              Arghezi Mitzura Domnica                 absentã
Senatului.                                    Ariton Gheorghe                     prezent
                                         Asztalos Ferenc                     prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                         Avramescu Constantin-Gheorghe              prezent
  Îi rog pe liderii grupurilor sã ia mãsuri pentru aducerea          Bãbãlãu Constantin                   prezent
în salã a tuturor colegilor senatori ºi deputaþi.                Baban ªtefan                      prezent
  Îl rog, de asemenea, pe domnul director Popescu sã              Babiaº Iohan-Peter                   prezent
ne punã la dispoziþie listele pentru apelul nominal, ca sã            Babiuc Victor                      absent
putem începe ºedinþa.                              Baciu Mihai                       prezent
  Domnule secretar Ciontu, poftiþi, aveþi lista pentru ape-          Badea Alexandru Ioan                  absent
lul nominal de la Camera Deputaþilor; porniþi cu ea ºi vom            Bãlãeþ Miticã                      absent
continua cu cea de la Senat.                           Bãlan Marilena                     absentã
  Vã rog, puteþi începe.                            Bara Radu-Liviu                     absent
                                         B‡r‡nyi Francisc                    absent
  Domnul Corneliu Ciontu:                            Barbaresso Emanoil Dan                 prezent
  Achimescu Victor-ªtefan             absent            Barbãroºie Victor                    absent
  Aferãriþei Constantin              absent            Barde Tãnase                      prezent
  Afrãsinei Viorica                absentã           Bartoº Daniela                     absentã
  Albu Alexandru                  absent            Bãsescu Traian                     prezent
  Albu Gheorghe                  prezent           Becsek-Garda Dezideriu Coloman             prezent
  Alecu Aurelian Paul               absent            Bejinariu Petru                     prezent
  Ana Gheorghe                   prezent           Bercea Florian                     prezent
  Ana Gheorghe                   absent            Berceanu Radu Mircea                  prezent
  Andrei Gheorghe                 prezent           Berci Vasile                      prezent
2          MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

Berciu Ion            prezent       Elek Barna          absent
Biriº Anamaria Mihaela      absentã       Enache Marian         absent
Birtalan çkos          absent        Enescu Ion          prezent
Bivolaru Gabriel         absent        Fenoghen Sevastian      prezent
Bivolaru Ioan          prezent       Filipescu Ileana       prezentã
Boºtinaru Victor         absent        Furo Iuliu Ioan        prezent
Boda Iosif            absent        Galic Lia-Andreia       prezentã
Bšndi Gyšngyike         absentã       Gaspar Acsinte        prezent
Bot Octavian           absent        Gavra Ioan          absent
Botescu Ion           prezent       Gavrilaº Teodor        absent
Bran Vasile           absent        Gazi Gherasim         prezent
Brezniceanu Alexandru      prezent       Georgescu Florin       absent
Bud Nicolae           prezent       Gheciu Radu-Sever-Cristian  prezent
Buga Florea           prezent       Gheorghe Valeriu       prezent
Bujor Liviu           prezent       Gheorghiof Titu-Nicolae    prezent
Burlacu Viorel          prezent       Gheorghiu Mihai        absent
Buruianã-Aprodu Daniela     prezentã       Gherasim Ion-Andrei      absent
Buzatu Dumitru          prezent       Ghibernea Dan         prezent
Calimente Mihãiþã        absent        Ghidãu Radu          prezent
Cândea Vasile          prezent       Ghiga Vasile         absent
Cazacu Vasile-Mircea       prezent       Giurescu Ion         prezent
Cazan Gheorghe-Romeo-Leonard   prezent       Glãvan ªtefan         prezent
Ceauºescu Gheorghe Dan Nicolae  prezent       Godja Petru          prezent
Chichiºan Miron         prezent       Grãdinaru Nicolae       prezent
Chiliman Andrei-Ioan       prezent       Grigoraº Neculai       prezent
Chiriac Mihai          prezent       Grigoriu Mihai        prezent
Ciontu Corneliu         prezent       Groza Nicolae         absent
Cîrstoiu Ion           prezent       Gvozdenovici Slavomir     prezent
Ciumara Mircea          prezent       Haºotti Puiu         prezent
Coºea Dumitru Gheorghe Mircea  absent        Hilote Eugen-Gheorghe     prezent
Cojocaru Radu-Spiridon      absent        Hlinschi Mihai        prezent
Constantinescu Dan        prezent       Honcescu Ion         absent
Corâci Ioan Cezar        absent        Hrebenciuc Viorel       absent
Corniþã Ion           prezent       Iacob Elena          prezentã
Cosma Liviu-Ovidiu        prezent       Ianculescu Marian       prezent
Cotrutz Constantin Eremia    absent        Ifrim Dumitru         prezent
Cristea Gheorghe         absent        Ignat ªtefan         prezent
Cristea Marin          absent        Iliescu Valentin-Adrian    prezent
Croitoru Mircea-Adrian      prezent       Ionescu Alexandru       prezent
Cunescu Sergiu          absent        Ionescu Anton         prezent
Dan Marþian           absent        Ionescu Bogdan        absent
Dan Matei-Agathon        prezent       Ionescu Constantin      absent
Dãrãmuº Nicolae Octavian     prezent       Ionescu Gheorghe       prezent
Darie Simion           prezent       Ionescu Marina        absentã
Decusearã Jean          prezent       Ionescu Nicolae        absent
Dejeu Gavril           absent        Ionescu-Galbeni Niculae-
Diaconescu Ion          absent        Vasile-Constantin       prezent
Dimitriu Sorin Petre       absent        Ioniþã Mihail-Gabriel     prezent
Dîrstaru Dorin          prezent       Ioniþã Nicu          absent
Dobre Traian           prezent       Iorga Leonida Lari      absentã
Dobrescu Smaranda        prezentã       Iorgulescu Adrian       absent
Dorian Dorel           absent        Irimescu Haralambie      prezent
Dorin Mihai           absent        Ivãnescu Paula Maria     absentã
Drãgãnescu Ovidiu-Virgil     absent        Kakasi Alexandru       absent
Dragoº Iuliu Liviu        absent        Kelemen Atila BŽla Ladislau  absent
Dragu George           prezent       Kerekes K‡roly        prezent
Drecin Mihai Dorin        prezent       K—nya-Hamar Alexandru     prezent
Drumen Constantin        absent        Kovacs Carol-Emil       prezent
Dugulescu Petru         absent        Kov‡cs Csaba-Tiberiu     prezent
Dumitraºcu Laurenþiu       absent        Lãdariu Lazãr         prezent
Dumitrean Bazil         prezent       Lãpuºan Alexandru       prezent
Dumitrescu Paul Adrian      absent        Lazia Ion           prezent
Dumitriu (Hunea) Carmen     absentã       Leonãchescu Nicolae      prezent
Duþu Ion             prezent       Lepºa Sorin Victor      absent
           MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12           3

Lixãndroiu Viorel        prezent       Pâslaru Dumitru           prezent
Lupu Vasile           absent        Pãunescu Costel           prezent
Macarie Sergiu          prezent       Pavel Vasile            prezent
Mândroviceanu Vasile       prezent       Pavelescu Claudiu Costel      prezent
Mânea Radu            prezent       PŽcsi Francisc           prezent
Manole Odisei          absent        Pereº Alexandru           prezent
Manolescu Oana          prezentã       Petrescu Ovidiu Cameliu       prezent
Marin Gheorghe          prezent       Petrescu Silviu           prezent
Marineci Ionel          prezent       Petrescu Virgil           absent
Marinescu Ioan-Sorin       absent        Petreu Liviu            absent
M‡rton çrp‡d-Francisc      absent        Petrovici Silvia          absentã
Matei Lucian Ion         prezent       Pintea Ioan             prezent
Matei Vasile           prezent       Piþigoi Barbu            prezent
M‡tis Eugen           absent        Pop Iftene             prezent
Mazãre Radu ªtefan        absent        Pop Leon Petru           prezent
Meºca Sever           absent        Pop Viorel             prezent
Mera Alexandru-Liviu       prezent       Popa Aron Ioan           prezent
Miclãuº Vasile          prezent       Popa Daniela            absentã
Micle Ulpiu-Radu-Sabin      prezent       Popa Ioan-Mihai           prezent
Mihãilescu Petru-ªerban     prezent       Popa Nicolae            prezent
Mihu Victor Traian        prezent       Popa Virgil             prezent
Miloº Aurel           prezent       Popescu-Bejat ªtefan-Marian     prezent
Mitrea Miron-Tudor        absent        Popescu Dumitru           prezent
Mogoº Ion            absent        Popescu Emil-Teodor         absent
Moiceanu Constantin       absent        Popescu Ioan-Dan          absent
Moldovan Petre          absent        Popescu Irineu           absent
Moldoveanu Eugenia        prezentã       Popescu-Tãriceanu Cãlin       absent
Morariu Teodor-Gheorghe     prezent       Priceputu Laurenþiu         absent
Moroianu Geamãn Adrian Tudor   prezent       Protopopescu Cornel         absent
Moucha Romulus-Ion        prezent       Putin Emil-Livius-Nicolae      absent
Munteanu Ion           prezent       Puwak Hildegard-Carola       absentã
Mureºan Ioan           absent        Radu Alexandru-Dumitru       prezent
Musca Monica Octavia       absentã       Radu Elena Cornelia Gabriela    absentã
Nagy ªtefan           absent        Rãdulescu Cristian         prezent
Naidin Petre           prezent       Rãdulescu-Zoner Constantin ªerban  prezent
Nanu Romeo            prezent       R‡duly R—bert-K‡lm‡n        prezent
Nãstase Adrian          absent        Raica Florica Rãdiþa        prezentã
Neacºu Ilie           prezent       Raicu Romulus            prezent
Neagu Romulus          prezent       R‡koczi Ludovic           prezent
Neagu Victor           prezent       Rânja Traian Neculaie        prezent
Negoiþã Gheorghe-Liviu      absent        Raþiu Ion              absent
Negrãu Mircea          absent        Remeº Decebal Traian        prezent
Nica Dan             absent        Rizescu Sergiu George        prezent
Nicã Mihail           prezent       Roºca Ioan             absent
Nichita Dan Gabriel       absent        Roman Ioan             absent
Nicolae Jianu          absent        Ruse Corneliu Constantin      absent
Nicolaiciuc Vichentie      prezent       Sabãu Traian            absent
Nicolescu Mihai         absent        Sandu Alecu             prezent
Nicolicea Eugen         absent        Sandu Dumitru            prezent
Niculescu-Duvãz Bogdan Nicolae  absent        Sandu Ion Florentin         prezent
Nistor Vasile          prezent       Sãndulescu Aureliu Emil       prezent
Noica Nicolae          absent        Sârbu Marian            prezent
Oanã Gheorghe          prezent       Sassu Alexandru           absent
Oltean Ioan           prezent       Secarã Gheorghe           prezent
Onaca Dorel Constantin      absent        Serac Florian            absent
Opriº Constantin Remus      absent        Severin Adrian           absent
Osman Fedbi           prezent       Simedru Dan Coriolan        prezent
Paºcu Ioan Mircea        absent        Simion Florea            prezent
Pãcurariu Iuliu         prezent       Sireþeanu Mihail          absent
Palade Dan            prezent       Sonea Ioan             prezent
Pambuccian Varujan        prezent       Spãtaru Liviu            prezent
Paneº Iosif           prezent       Spiridon Didi            prezent
Panteliuc Vasile         prezent       Stan Vasile             prezent
Pantiº Sorin           absent        Stanca Teodor            prezent
Papuc Aurel Constantin      prezent       Stanciu Anghel           prezent
Pârgaru Ion           absent        Stancov George-Iulian        prezent
Partal Petre           prezent       Stãnescu Alexandru-Octavi      prezent
  4             MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Stãnescu Mihai-Sorin            prezent       lucru în aceastã ºedinþã. Or, consider cã este anormal sã
  Stoica Valeria Mariana           absentã       se facã apelul numai pentru Camera Deputaþilor, iar pen-
  Stoica Valeriu               absent       tru Senat sã nu se facã apelul. Dumneavoastrã trebuie sã
  Sturza Popovici Cornel           prezent       faceþi apelul ºi pentru Senat, pentru cã cele douã Camere,
  SzŽkely Ervin-Zolt‡n            prezent       împreunã, trebuie sã dea cvorumul de lucru al Parlamentului
  Szil‡gyi Zsolt               prezent       pentru ziua de astãzi. (Rumoare, vociferãri, proteste.)
  ªaganai Nusfet               prezent
  ªerban George               prezent        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  ªincai Ovidiu               prezent
  ªtefãnoiu Luca               prezent        Domnul senator Fuior.
  ªteolea Petru               prezent        Domnul Victor Fuior:
  Tabãrã Valeriu               prezent
  Tam‡s S‡ndor                absent         Domnule preºedinte,
  Tarna Gheorghe               prezent         Domnilor parlamentari,
  Tãvalã Tãnase-Pavel            prezent         Am solicitat sistarea apelului pentru senatori, având în
  Teculescu Constantin            absent       vedere faptul cã senatorii întotdeauna sunt prezenþi ºi au
  Tokay Gheorghe               prezent       fost prezenþi (Rumoare, râsete.) ... la care am primit accep-
  Trifu Romeo Marius             prezent       tul conducerii lucrãrilor, aºa cã intervenþia domnului coleg
  Tudor Marcu                prezent       nu era necesarã.
  Tudose Nicolae-Florin           absent         Vã mulþumesc.
  Þepelea Gabriel              prezent
  Þocu Iulian-Costel             prezent        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Þurlea Petre                prezent
  Udrea Florian               prezent         Onoraþi colegi,
  Vaida Francisc-Atila            absent          Suntem în situaþia de a continua lucrãrile, pentru cã,
  Vâlceanu Gheorghe             prezent       între timp, s-a restabilit cvorumul obligatoriu pentru lucru.
  Vâlcu Mircea                prezent       La ºedinþele comune, acesta este de jumãtate plus unu
  Varga Attila                prezent       din totalul deputaþilor ºi senatorilor, minimum, nu existã
  Vasilescu Nicolae             absent       excepþii sau alte scutiri de la aceastã cifrã. ªi, în momen-
  Vasilescu Valentin             prezent       tul de faþã, suntem în salã mai mulþi. Nu are rost sã con-
  Vãsioiu Horia               prezent       tinuãm ºi cu apelul pentru senatori, pentru cã am pierde
  Vataman Dorin               prezent       ºi cu acest lucru încã vreo 20 de minute.
  Vetiºanu Vasile              prezent         De aceea, eu vã propun sã începem lucrãrile ºi vom
  Vida Iuliu                 prezent       avea grijã sã numãrãm bine la voturi ºi sã verificãm cã,
  Vida-Simiti Ioan              absent       într-adevãr, toatã lumea este în salã. Însã, rog liderii de
  Videanu Adriean              absent       grupuri sã ia mãsurile necesare ca lucrãrile sã poatã înce-
  Vilãu Ioan-Adrian             prezent       pe la ora 9,00 mâine ºi la ora 15,00, în continuare, dupã
  Vintilã Dumitru Mugurel          absent
                                 pauzã, astãzi.
  Vitcu Mihai                prezent
  Viþelar Bogdan               absent          Ieri am rãmas la capitolul III art. 9 alin. 1. La alin. 1
  Voicu Mãdãlin               absent       al art. 9 sunt mai multe amendamente respinse. Au fost
  Weber Ernest-Otto             absent       susþinute amendamentele de la nr. crt. 19 ºi 21 din rapor-
  Wittstock Eberhard-Wolfgang        prezent.      tul comisiei privind amendamentele respinse. În momentul
                                 de faþã suntem în situaþia de a trece direct la vot, pentru
  (Deputaþii care au intrat în salã ulterior apelului nominal  cã ieri s-a fãcut susþinerea acestor amendamente de cãtre
ºi-au confirmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)      iniþiatorii lor. De asemenea, comisia ºi-a spus punctul de
                                 vedere, iniþiatorul ºi-a spus punctul de vedere asupra lor.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Înainte de a trece mai departe, o sã rog persoanele
  Vã mulþumesc.                         care nu sunt deputaþi sau senatori sã pãrãseascã aceas-
  Constat cã s-a refãcut cvorumul ºi cã putem sã înce-     tã salã în care nu au dreptul sã intre, conform regula-
pem activitatea. O sã rog liderii de grupuri sã ia mãsuri     mentului nostru, decât deputaþii ºi senatorii. ªi rog per-
ca în zilele urmãtoare lucrãrile sã poatã începe la ora 9,00,   soanele care asigurã paza la intrãrile în salã sã nu permitã
aºa cum am aprobat programul, ºi nu cu un decalaj de o      intrarea în salã, cu excepþia operatorilor televiziunilor, con-
orã, cum suntem obligaþi sã-l începem astãzi, dintr-o..., în   form înþelegerii ºi regulamentului aprobat, sã nu permitã
fine, defecþiune a colegilor noºtri. Programul aprobat înce-   intrarea altor persoane în sala de ºedinþã, decât a depu-
pe la ora 9,00 ºi se terminã la ora 20,00, cu pauza de      taþilor ºi senatorilor.
masã corespunzãtoare. Nu este normal ca o parte din
                                    Rog încã o datã persoanele care nu sunt deputaþi sau
colegi sã fie în salã de la ora 9,00 ºi ceilalþi sã vinã mai
târziu.                              senatori Ñ sunt mai multe persoane pe care le vãd în
  O sã-i dau cuvântul domnului deputat Acsinte Gaspar.     momentul de faþã Ñ sã pãrãseascã acum sala.
  Vã rog!                              Vã rog, domnule deputat. Vã rog!

  Domnul Acsinte Gaspar:                      Domnul Mihai Vitcu:
  Domnule preºedinte,                       Domnule preºedinte,
  Cele douã Camere ale Parlamentului sunt în ºedinþã        S-a fãcut apelul la Camera Deputaþilor ºi poate ar fi
comunã pentru a dezbate bugetul. Dumneavoastrã aþi soli-     cazul sã facã apelul ºi domnul ministru Remeº la loja
citat sã se facã apelul în vederea stabilirii cvorumului de    Guvernului.
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12                 5

  Rog sã consemnaþi faptul cã din salã lipseºte ministrul     duce eu vor trebui sã respecte regulamentele noastre ºi
educaþiei naþionale, Andrei Marga, care nu poate lipsi într-un   înþelegerile fãcute. (Vociferãri în partea stângã a sãlii.)
asemenea moment, când se hotãrãºte soarta unui sfert          Deci s-au fãcut dezbaterile generale la aceste articole.
din populaþia acestei þãri.                      Domnul deputat Stanciu. Vã rog!
  Vã mulþumesc.                            Vã dau cuvântul dupã aceea.

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Gheorghe Dumitraºcu (din salã):
  Da.                                La alin. 1, atât!
  Vã rog, domnul senator Ciurtin.
                                   Domnul Anghel Stanciu:
  Domnul Costicã Ciurtin:                       Domnule preºedinte de ºedinþã,
   Mulþumesc, domnilor preºedinþi.                  Domnilor miniºtri,
   Înainte de exercitarea votului, aº face un apel sincer       Stimaþi colegi,
cãtre toþi membrii Comisiilor reunite pentru învãþãmânt-ºti-      Cred cã astãzi vom avea o zi bunã, având în vedere
inþã ca, acum, sã facem o separaþie netã între ceea ce       cã în prezidiu sunt doi distinºi liberali ºi ministrul finanþe-
primim din partea partidelor pentru votul în aceastã situa-    lor, de asemenea.
þie ºi sã votãm aºa cum am votat în comisiile de specia-        Deci, cred cã ºi noi, învãþãmântul, vom fi pe cale sã
litate, pentru cã acolo, indiferent de poziþia politicã, indife-  beneficiem ºi prin acest ajutor de ceea ce s-a spus asea-
rent de partid, am susþinut niºte amendamente ºi aº dori      rã în mediile de informare în masã, respectiv la televizor,
ca astãzi voinþa noastrã de acolo sã se reflecte în vot.      ºi ceea a apãrut astãzi în presã, ca o dorinþã ºi nu ca un
   Aºa cum ºtiþi dumneavoastrã, în comisiile noastre am     fapt concret.
spus o datã, ºi cred cã domnul ministru Remeº nu se va         Cred cã este o diversiune la care domnul ministru Marga
                                  va trebui sã rãspundã în faþa dumneavoastrã, deoarece
supãra, dar de când sunt în Parlament nu am vãzut, nu
                                  realitatea este una singurã. Nici într-un caz, prin aplicarea
am întâlnit o atât de mare rea-voinþã din partea unui minis-
                                  Legii nr. 154, un profesor cu gradul didactic I, cu 14-18
tru de finanþe, care se opune la tot.
                                  ani vechime, nu trece de la 937.000 lei la 2.941.000; nici
   Din Õ90 încoace am avut atâþia miniºtri de finanþe, dar    într-un caz, o învãþãtoare nu trece de la 1.300.000 lei la
toþi au fost puþin mai...                     3 milioane ºi ceva... Este o diversiune, în condiþiile în care
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  se discutã bugetul învãþãmântului.
                                    Rugãm, pentru cã este sub numele Ministerului Educaþiei
  Am o rugãminte, domnule senator...               Naþionale, ca, atunci când domnul ministru Marga vine, sã
                                  specifice dacã aceasta este realitatea.
  Domnul Costicã Ciurtin:
                                    Deci, îl rog pe domnul ministru sã ne precizeze dacã
  ... mai îngãduitori, în afarã de domnul ministru Remeº.     acestea sunt salariile pe care are de gând sã ni le dea
                                  de la 1 ianuarie. Dacã are, noi îi mulþumim.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                     În ceea ce priveºte art. 9 alin. 1, discuþiile au fost asea-
  Domnule senator...                       rã. Pentru colegii noºtri, puþini la numãr, care din diferite
                                  motive n-au putut fi prezenþi, esenþa este urmãtoarea: la
  Domnul Costicã Ciurtin:                     art. 9 alin. 1 sã se introducã: ”... sau, dupã caz, ºi ordo-
  Deci, încãpãþânarea aceasta a domnului ministru...       natorii secundari de crediteÒ. Se are în vedere art. 11 din
                                  Legea nr.154 ºi art. 18. Pentru învãþãmânt aceasta înseam-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  nã ca inspectoratele ºcolare sã fie ºi ele implicate în sta-
                                  bilirea numãrului de posturi, salariilor de bazã ºi aºa mai
  Domnule senator,
                                  departe.
  Îmi permiteþi sã vã spun..., mã scuzaþi cã v-am luat        Noi credem, ºi cu asta încheiem, cã este strict o ches-
microfonul... Vã rog sã mã ascultaþi. Nu facem aici carac-     tiune tehnicã legatã de implicarea mai multor factori în
terizarea personajului ministrul finanþelor sau a personaju-    acest proces, prin descentralizare, de la M.E.N. la inspec-
lui comisie, sau a indiferent cui... S-au fãcut dezbaterile la   torate.
aceste articole ieri, dumneavoastrã, dacã interveniþi, inter-      Concluzia noastrã este cã prin aceasta facilitãm des-
veniþi pe o chestiune de procedurã, dupã care trecem la      centralizarea ºi nu o recentralizãm la nivel central.
vot, aºa cum a rãmas ieri. Dacã doriþi sã deviaþi de la         Vã mulþumim anticipat pentru votul dumneavoastrã.
chestiunile de procedurã, îmi permiteþi sã vã iau microfo-
nul. Este un lucru absolut normal ºi vã rog... Vã dau micro-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
fonul sã încheiaþi. (Aplauze din partea dreaptã a sãlii.        O sã-i dau cuvântul domnului ministru al educaþiei naþio-
  Domnul Costicã Ciurtin:                     nale, domnul ministru Marga, pentru a rãspunde la aceas-
                                  tã întrebare care s-a pus, legatã de o apariþie în ziar, dupã
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               care, mai sunt douã luãri de cuvânt, apoi trecem la vot,
  Este o situaþie pe care o întâlnim foarte des în        pentru cã s-a discutat ieri foarte mult, peste o orã, în legã-
Parlamentul României, aceea ca opoziþia sã nu mai poatã      turã cu acest alin. 1 al art. 9.
vorbi în acest Parlament.                       Vã rog, domnule ministru.
  Vã mulþumesc, domnule. (Aplauze din partea stângã a
sãlii. Vociferãri.)                          Domnul Andrei Marga Ñ ministrul educaþiei naþionale:
                                   Domnule preºedinte,
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Onoraþi parlamentari,
 Nu este vorba sã nu poatã vorbi, dar ºi opoziþia, ºi        Daþi-mi voie sã rãspund, atunci, direct la întrebarea pri-
majoritatea, ºi toþi cei care vor lua cuvântul cât voi con-    vind salariile din învãþãmânt.
  6             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

   Ce se întâmplã? Noi am informat, la ora adoptãrii Legii     Domnul Triþã Fãniþã:
nr. 154, reþeaua învãþãmântului asupra consecinþelor aces-       Poate ne povesteºte ºi ce mãsuri va lua cu arãturile
tei legi în privinþa salarizãrii.                 acelea pe care le-a vãzut din avion cã nu s-au fãcut.
   ªtiþi foarte bine, Legea nr. 154 are o parte a salarizã-   (Ilaritate în partea stângã a sãlii. Aplauze.)
rii asiguratã de la buget ºi o altã parte, care este o posi-      Vã rog insistent sã-l chemaþi.
bilitate, este virtualã, care-i asiguratã din resurse extrabu-
getare, care depind, evident, de colectarea lor ca resurse.      Voci din stânga sãlii:
   Acest material noi l-am trimis reþelei ºcolare ºi univer-    Partidul Democrat saboteazã Guvernul! (Aplauze.)
sitare, pentru a informa în legãturã cu ce rezultã.
   În fapt, ce rezultã cu siguranþã din Legea nr. 154?       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Rezultã o ameliorare salarialã, de în jur de 28-29%, care,      Da. Vã mulþumesc.
fireºte, se poate calcula în raport cu inflaþia, ca sã ne dãm     Revenim la art. 9 alin. 1.
seama ce este. În rest, cifrele invocate sunt virtualitãþi,      Domnul ministru Remeº.
adicã sunt posibilitãþi, de principiu, dar în funcþie de alo-
cãri bugetare ºi, mai ales, de resurse extrabugetare.         Domnul Decebal Traian Remeº Ñ ministrul finanþelor:
   Însã în unele articole de presã s-a fãcut o confuzie,       Domnilor preºedinþi,
s-au luat virtualitãþile ca realitãþi. Or, milioanele care se     Domnilor colegi,
invocã nu sunt, din nefericire, salariile reale, sunt salarii     Vizavi de prima observaþie, valabilã la momentul acela,
virtuale sau, ca sã vã formulez altfel, ele sunt salarii dacã   cã lipsea domnul ministru Marga, fac precizarea cã dum-
acceptãm cã un medic ia 8 milioane ºi ceva, cât este, de      nealui nu semneazã prezenþa la Ministerul Finanþelor.
pildã, plafonul la medici, sau, dacã acceptãm cã în admi-       Vizavi de a doua observaþie, cã aº dovedi încãpãþâ-
nistraþia publicã se câºtigã 9 milioane ºi ceva, care este     nare, dacã þineþi neapãrat, sunt de acord ºi cu aºa ceva.
ºi acolo posibilitatea maximã.                   Eu mã consideram doar consecvent ºi voi rãmâne con-
   Prin urmare, v-aº solicita sã aveþi în vedere cã nu sunt   secvent în faþa dumneavoastrã.
salariile reale. Salariile reale, dacã vreþi încã o datã sã fim    Aº dori, dacã se poate, pentru a înainta, sã nu venim
clari, prin Legea nr. 154, au fost mãrite, în medie, cu 29%.    ºi sã povestim amintiri, sã nu venim ºi sã spunem ches-
Aceasta este realitatea. ªi, atunci, pot sã vã ºi evoc, dar    tiuni care nu privesc articolul la care suntem la dezbatere.
nu cred... Uitaþi-vã, un exemplu: profesorul universitar cu      Am mai intervenit la art. 9 alin. 1 ºi repet: sub nici o
vechimea maximã are 1,8 milioane de lei, la care se apli-     formã nu suntem de acord sã intre ºi ordonatorii secun-
cã impozite. Sã vã dau alte exemple: preparatorul are       dari în acest articol.
991.000 lei, la care se aplicã impozitele; învãþãtorul are       Este Legea nr. 154, este responsabilitatea ordonatori-
915.000 lei, la care se aplicã impozitele.             lor principali de credite ºi, dacã aceºtia nu pot face trea-
   Deci, de ce vã spun acestea? Ca sã revenim la date-      ba, existã ºi posibilitatea sã-i lase pe alþii sã o facã, în
le reale. Sã nu creãm iluzia cã este o situaþie absolut      calitate de ordonatori principali de credite.
rozã. M-aº bucura sã fie, recunosc, dar nu este, la aceas-       În ce priveºte alineatul nou propus, la care s-a referit,
tã orã.                              vorbind tot despre alin. 1, domnul deputat Sârbu, obser-
   Prin urmare, v-aº propune sã nu plecaþi de la premisa     vaþi, domnilor, cã este primul buget care vi se aduce în
cã oamenii o duc foarte bine, încât ar trebui acum sã le      faþã fãrã numãr de posturi. Noi considerãm schemele rigi-
reducem în vreun fel bugetul.                   de comuniste.
   ªi, personal, profit de aceastã ocazie, pentru...         Ca atare, plecãm de la ideea cã se plãteºte un servi-
                                  ciu, acest serviciu i-l plãteºte þara ordonatorului de credi-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  te, ºi ordonatorul de credite, având aceºti bani, are ºi auto-
  Domnule ministru,                       ritate ºi autonomie de a-i folosi, conform grilei Legii nr.
  Aþi rãspuns la întrebarea care s-a pus, legatã de acest    154, cu un personal foarte numeros, dar plãtit la limita de
articol care a apãrut. Deci, este vorba de niºte posibilitãþi,   jos, cu un personal mediu plãtit la medie sau cu un per-
ºi nu de realitate, care aþi spus cã este diferitã.        sonal foarte bine selectat, spre vârfurile de grilã.
                                    Pe de altã parte, domnilor colegi, nicãieri în intenþia ini-
  Vã mulþumesc.
                                  þiatorului la acest alineat n-am avut în vedere în mod spe-
  Domnul deputat Triþã Fãniþã. Domnul senator. Vã rog...
                                  cial Ministerul Educaþiei Naþionale ºi nici Ministerul Sãnãtãþii,
Mã scuzaþi cã v-am fãcut deputat. (Rumoare în salã.)
                                  cum apare la unul din amendamente.
  Domnul Triþã Fãniþã:                        Acest articol ºi acest alineat este cadrul general pen-
                                  tru toþi ordonatorii de credite care primesc surse de la
  Domnilor preºedinþi,                      buget. Acest articol nu are menirea de a face excepþii, de
  Constatãm cã la lucrãrile Camerelor reunite lipseºte      a face discriminãri, favorabile sau nefavorabile.
ministrul agriculturii. (Hohote de râs în partea stângã a sãlii.    Ca atare, vã rugãm foarte mult, pentru cã nu are nici
Sigur, recunoaºtem cã n-avem probleme în agriculturã, dar     o legãturã cu un anume ordonator de credite, fiind cadrul
eu insist sã fie solicitat, pentru cã, în afara avizelor pe    general, sã fiþi de acord ca acest articol sã treacã aºa
care le-au dat Comisiile pentru agriculturã reunite, Domnia    cum l-a propus iniþiatorul ºi aºa cum l-au validat Comisiile
sa a lucrat direct cu Comisiile reunite pentru buget ºi finan-   pentru buget, finanþe, bãnci.
þe ºi ne-a cam amestecat bugetul agriculturii, deja mai mic      Când este vorba de Legea bugetului, fiþi amabili, totuºi,
decât cel de anul trecut.                     ºi daþi Comisiilor pentru buget, finanþe ºi bãnci, unde v-aþi
                                  delegat fiecare colegii care au tangenþã, au experienþã ºi
  Voci din stânga sãlii:                     au cunoºtinþe în domeniu, sã aibã ºi cuvântul ultim de
  Este la Budapesta!                       spus în aceastã direcþie.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12                  7

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Da. Vã mulþumesc.                        Un moment!
  Va trebui sã sintetizez ce s-a discutat ieri la alin. 1 al    Amendamentul de la poziþia 20 prevede introducerea
art. 9.                              unui alineat nou. Nu am ajuns acolo.
  Au fost douã amendamente, din cele respinse, care au       Deci, alin. 1, textul iniþiatorului la art. 9.
fost susþinute în plen, unul al Comisiilor pentru învãþãmânt     Voturi pentru? Vã rog þineþi mâinile sus, ca sã putem
ºi cercetare ºtiinþificã de la Senat ºi de la Camera       numãra ca lumea, ºi ocupaþi-vã locurile în salã. Deci sunt
Deputaþilor. Acest amendament a fost susþinut de la micro-    154 de voturi pentru.
fon de domnul senator Tocaci, de doamna deputat
Andronescu, de domnul deputat Stanciu ºi de domnul depu-       Domnul Gheorhge Dumitraºcu (din salã):
tat Popa.                              Hai sã rotunjim la 200!
  În afarã de acesta, a mai existat un al doilea amen-
dament, al Comisiilor pentru muncã ºi protecþie socialã, la     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
nr. crt. 21 din raportul amendamentelor respinse, susþinut      Voturi împotrivã? Vã rog, tot aºa, þineþi mâinile sus, ca
de domnul deputat Sârbu.                     sã putem numãra ca lumea. Deci, 114 voturi împotrivã.
  Amândouã aceste amendamente au fost susþinute de         Abþineri? Vã rog... Sunt 8 abþineri.
cei care am spus, dar au fost respinse atât de iniþiator,      A fost adoptat alin. 1.
de Guvern, prin glasul domnului ministru Remeº, cât ºi de      La nr. crt. 20 din raportul amendamentelor respinse,
comisie.                             domnul deputat Stanciu. Amendament respins. Este vorba
  În momentul de faþã suntem în procedura de votare.      de introducerea unui alineat nou.
  Prima datã voi supune spre aprobare cele douã amen-       Vã rog!
damente respinse de comisie ºi care au fost susþinute în
plen de iniþiatori.                         Domnul Anghel Stanciu:
  La nr. crt. 19, amendamentul Comisiilor pentru învãþã-       Domnule preºedinte de ºedinþã,
mânt referitor la art. 9 alin. 1. Amendament, deci, susþi-       Domnilor miniºtri,
nut în comisie, respins de iniþiator ºi de comisii...         Stimaþi colegi,
  Domnul Anghel Stanciu (din salã):                  Acest alineat, introdus de cãtre comisie ºi agreat într-o
                                 anumitã mãsurã de domnul ministru Remeº, bineînþeles,
  Susþinut ºi de ministrul educaþiei ºi de specialiºti!     cu alte chestiuni complementare pe care dânsul ni le-a
                                 solicitat ºi pe care noi le-am fãcut într-un fel în avizul nos-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                 tru, este, am spune, în ajutorul Ministerului Finanþelor.
   Susþinut de iniþiatorii amendamentului, fac precizarea, ºi    De ce spunem acest lucru? Pentru cã noul nostru ali-
susþinut ºi de ministrul educaþiei naþionale.           neat precizeazã: ”Prin derogare de la art. 26 din Legea
   Deci pentru acest amendament pe care vi-l supun acum     nr. 154 din 1998, Ministerul Finanþelor este autorizat sã
spre aprobare, voturi pentru? ªi vã rog sã þineþi mâinile     efectueze deschideri de credite bancare pentru cheltuieli-
sus, ca sã numãrãm ca lumea. Vã rog mult. Vã rog, liniºte!    le de personal ale Ministerului Educaþiei Naþionale, cores-
(Atmosferã tumultuoasã în salã.)                 punzãtor aplicãrii legislaþiei în învãþãmântÒ.
   Sunt 110 voturi pentru.                      Domnul ministru Remeº a precizat ºi asearã cã Domnia
   Voturi împotrivã? Vã rog frumos, ocupaþi-vã locurile în   sa este ferm convins cã legislaþia trebuie aplicatã ºi nu
salã, þineþi mâinile ridicate, ca sã putem numãra corect.     doreºte sã o încalce.
Vã rog frumos, pãstraþi liniºtea! Cu ocazia aceasta verifi-      Prin urmare, cred cã nu doreºte s-o încalce nici pe cea
cãm ºi cvorumul.                         din învãþãmânt, respectiv prevederile Legii nr. 154, unde
   Deci sunt 144 de voturi împotrivã.              se gãseºte grila de salarizare la veniturile pe care le-a
   Abþineri? Vã rog, numãraþi! Sunt 12 abþineri.        precizat domnul ministru Marga, nu cele virtuale, deci nu
   Deci a fost respins acest amendament de la nr. crt. 19    ”salarii-dorinþãÒ, ci ”salarii-putinþãÒ, care sunt salariile minime.
din raportul cu amendamente respinse.                 Prin fondul de salarii alocat, de circa 7.300 miliarde de
   Amendamentul de la nr. crt. 21, susþinut de Comisiile    lei, evident cã, dacã se ia, într-o simplã aritmeticã, împãr-
pentru muncã ºi protecþie socialã ºi în numele lor de dom-    þit la 12, rezultã clar cã aceste salarii contravin prevede-
nul deputat Sârbu, dar respins de iniþiator, de Guvern deci,   rilor Legii nr. 154, contravin protocolului semnat de cãtre
ºi de Comisiile pentru buget, finanþe. Vi-l supun spre apro-   primul-ministru cu sindicatele ºi cu studenþii.
bare.                                 Prin urmare, dacã Ministerul Educaþiei Naþionale solici-
   Voturi pentru? Rugãmintea mea este sã þineþi mâinile     tã deschiderea, la nivelul retribuþiilor specificate de Legea
sus, ca sã putem numãra ca lumea ºi sã vã ocupaþi locuri-     nr. 154, încalcã art. 26 din Legea nr. 154, unde se pre-
le în salã. Sunt 113 voturi pentru.                cizeazã: ”În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul
   Împotrivã? Vã rog, þineþi mâinile sus, ocupaþi-vã locuri-  Muncii ºi Protecþiei SocialeÒ, la pct. c) Ñ ”controleazã în
le, ca sã putem numãra ca lumea. Sunt 147 voturi împo-      ministere ºi în celelalte instituþii centrale ºi locale ale admi-
trivã.                              nistraþiei publice ºi instituþii bugetare din subordinea aces-
   Abþineri? Sunt 7 abþineri.                  tora execuþia bugetelor de venituri ºi cheltuieli aprobate
   A fost respins ºi acest amendament.             ...poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pen-
   Acum vã supun spre aprobare alin. 1 al art. 9, în forma   tru perioada urmãtoare, respectiv, poate dispune imputa-
iniþiatorului, susþinutã de iniþiator ºi de comisiile de spe-   rea sumelor cheltuite nejustificat persoanelor vinovate, în
cialitate.                            cazul constatãrii depãºirii cheltuielilor cu salarii, pentru o
                                 perioadã datã, dincolo de ceea ce s-a dat prin bugetÒ.
  Domnul Anghel Stanciu (din salã):                  Deci, noi ne-am gândit la Ministerul de Finanþe ºi la
  Aveþi în vedere ºi amendamentul de la poziþia 20, care     Ministerul Învãþãmântului, sã-i protejãm, vizavi de ceea ce
nu a fost discutat...                       poate sã le facã Ministerul Muncii, adicã sã-i sancþioneze,
  8             MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

ºi am introdus aceastã excepþie, astfel încât sã se poatã     puse, zic eu, discriminatorii fiind faþã de ceilalþi ordonatori
da salariile, în lunile ianuarie, februarie, martie, la nivelul  de credite, încearcã sã paseze un plus de rãspundere la
specificat de Legea nr. 154 ºi nu la nivelul dinaintea apli-   Ministerul Finanþelor.
cãrii Legii nr. 154.                          În anii trecuþi, în anul acesta, Ministerul Finanþelor a
  Sperãm ca domnul ministru Traian Remeº sã ne fie nu      rezolvat punctual toate problemele care s-au ivit privind
recunoscãtor, dar, în orice caz, sã accepte cã ne-am gân-     cheltuielile asigurate de la buget, inclusiv cele cu salarii-
dit nu numai la sistemul naþional de învãþãmânt ºi la pro-    le, inclusiv pentru Ministerul Educaþiei Naþionale. Am spus
fesorii care trebuie sã primeascã salariile ”putinþãÒ, ºi nu   colegilor ºi repet în faþa dumneavoastrã: este mai depar-
cele ”dorinþãÒ, publicate în presã, spre a fi scutit de o     te septembrie Ñ octombrie Õ99 decât ziua de 9 februarie,
eventualã sancþiune.                       în care ne aflãm, ºi, pânã atunci, pentru cã tot e o prac-
  Vã mulþumim.                         ticã în România, bugetul poate sã arate ºi altfel. Art. 26
                                 din Legea nr. 154, la care se face trimitere, nu foloseºte
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  verbe imperative ºi Ministerul Finanþelor, salariaþii lui foar-
  Domnul deputat Virgil Petrescu.                te, foarte huliþi au citit întotdeauna, cu îngãduinþã pânã la
                                 limita legii.
  Domnul Virgil Petrescu:                       Vã citesc de la acest articol alineatul care intereseazã
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte de ºedinþã.          Ñ 2 lit.c): ”În aplicarea prevederilor prezentei legiÒ, Ñ e
                                 vorba de Legea nr. 154 Ñ ”Ministerul Finanþelor contro-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  leazã, în ministere ºi în celelalte instituþii centrale ºi loca-
                                 le ale administraþiei publice ºi în instituþiile bugetare din
  Un moment, domnule deputat!
                                 subordinea acestora, execuþia bugetelor de venituri ºi chel-
  Rog persoanele care nu sunt deputaþi sau senatori sã      tuieli aprobate. În cazul constatãrii depãºirii cheltuielilor cu
pãrãseascã aceastã incintã, pentru cã nu este permis acce-    salariile, pentru o perioadã datã, poate dispune sistarea
sul în aceastã salã decât deputaþilor ºi senatorilor. Rog     deschiderilor creditelor bugetare pentru perioada urmãtoa-
foarte mult sã se þinã cont de acest lucru.            re, respectiv, poateÒ Ñ din nou este ”poateÒ Ñ ”dispune
  Vã rog, poftiþi!                        imputarea sumelor cheltuite nejustificat persoanelor vino-
  Domnul Virgil Petrescu:                    vateÒ. Ministerul Finanþelor ar putea ajunge, indiferent de
                                 cine îl va conduce, într-o asemenea situaþie în momentul
  Înþeleg cã problema care se pune la nr. crt. 20 poate     în care la capitolul ”Cheltuieli cu personal, cheltuieli sala-
sã aibã consecinþe asupra anexei ºi, atunci, evident, teme-    rialeÒ, pentru unul sau altul dintre ordonatorii de credite,
rea Ministerului Finanþelor, ºi nu numai este cã se va încãl-   în bugetul pe anul în curs nu va mai fi nici o sumã rãma-
ca, se va modifica deficitul bugetar care, acum, pe necon-    sã necheltuitã.
solidat, este 1,37 din ce citesc ºi pe consolidat înseamnã       Atâta timp cât acolo, în buget, mai existã sume pre-
în jurul a 2% din produsul intern brut. ªi, atunci, pentru    vãzute, atâta timp cât ordonatorii de credite vor respecta
ca sã dãm ºi un semnal normal celor 440 ºi ceva de mii      alin. 1 de la acest art. 9, pe care dumneavoastrã l-aþi votat
de angajaþi în învãþãmânt, dar, pe de altã parte, sã nu      adineauri, Ministerul Finanþelor va rezolva pentru fiecare
modificãm nici o anexã peste 7.300 de miliarde, care repre-    ordonator de credite problema. Ca atare, vã rog foarte
zintã cheltuielile de personal în învãþãmântul preuniversi-    mult, pentru cã nu existã argumente ca numai la Ministerul
tar, daþi-mi voie sã completez nr. crt. 20, respectiv art. 9   Educaþiei Naþionale sã se facã aceastã excepþie, ºi în
alin. 11, deci: ”Prin derogare de la art. 26 din Legea      armatã, începând cu piramida în vârful cãreia se aflã gene-
nr. 154/1998, Ministerul Finanþelor este autorizat sã efec-    ralul ºi pânã la plutonul simplu, sunt posturi, sunt obliga-
tueze deschideri de credite lunare pentru cheltuielile de     þii, ºi ei îºi normeazã personalul. La fel e la Interne, la fel
personal ale Ministerului Educaþiei Naþionale, corespunzã-    e în alte ministere. Ca atare, lãsaþi lucrurile sã se rezol-
tor aplicãrii legislaþiei din învãþãmânt, în limita alocaþiilor  ve într-un cadru general, iar în ce priveºte lunile care vin,
bugetare anualeÒ, ca sã nu fim, dupã aceea, acuzaþi noi      finalul de an, le vom rezolva, zic eu, acelaºi Parlament,
cã prin acest alineat nou introducem, automat, 5.000 de      împreunã, la momentul oportun.
miliarde în anexe. Nu dorim acest lucru, dorim ca, în perioa-
da în care se cheltuiesc banii respectivi, sistemul sã func-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
þioneze ºi sã dorim, de data aceasta imperativ chiar, ca       Domnul senator Oliviu Gherman.
la rectificarea din varã Ministerul Educaþiei Naþionale sã
beneficieze de un spor care sã asigure continuarea func-       Domnul Oliviu Gherman:
þionãrii normale a sistemului de învãþãmânt. Deci, pentru       Domnilor preºedinþi,
a nu aduce atingere deficitului bugetar, propun ”în limita      Iau cuvântul într-o chestiune de procedurã.
alocaþiilor bugetare anualeÒ.                     Pentru lãmurirea mea personalã, aº vrea sã ºtiu, în
  Vã mulþumesc.                         definitiv, dacã suntem în Parlament sau într-un club poli-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  tic. Dacã suntem în Parlament, prezenþa este obligatorie,
                                 prin responsabilitatea faþã de electorat, dacã suntem în
  Domnul ministru Remeº. Vã rog!                 club politic, vin dacã vreau, dacã nu, ºed frumos acasã.
                                 Aceasta, pentru cã am auzit aici, de la aceastã tribunã,
  Domnul Decebal Traian Remeº:
                                 vorbindu-se despre o rectificare a bugetului, care nu este
  La discuþiile de la Comisiile reunite de învãþãmânt, cer-   obiect al discuþiei noastre, nu este un obiect al
cetare ºtiinþificã ale Senatului ºi Camerei, i-am rugat pe    Parlamentului, în acest moment. Mereu se spune: lãsaþi,
colegii parlamentari sã aibã bunãvoinþa de a face acelaºi     cã toate necazurile pe care le acceptaþi acum se vor drege
calcul aritmetic la toþi ordonatorii de credite. Nu l-au fãcut,  atunci când vom rectifica bugetul.
se pare, nici pânã astãzi ºi, ca atare, dânºii subliniazã       Vreau sã înþeleg dacã votãm un buget sau suntem în
foarte, foarte apãsat faptul cã nu ar ajunge salariile în     momentul votãrii unor promisiuni care sunt neonorate, prin
învãþãmânt pe 12 luni, de unde, prin amendamentele pro-      legi pe care le discutãm. Deci fac un apel la toþi colegii,
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12                 9

am asistat, mai înainte, pe marginea acestui amendament,      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
ca sã mã refer la subiectul ca atare, pe marginea aces-       Domnul senator Tocaci.
tui amendament, cã s-ar putea ca acesta sã fie, cumva,       Vã rog, pãstraþi liniºtea în salã!
rezolvat într-un articol ulterior, dacã-l votãm, iar dacã nu-l
votãm, se va rezolva totul frumos, superb, atunci când        Domnul Emil Tocaci:
vom face rectificarea bugetului.
  Vã rog sã mã credeþi, am avut senzaþia cã, eventual,       Domnilor preºedinþi ºi domnilor colegi,
sunt la un club politic în care se fac promisiuni, nu sunt      Îmi este foarte greu sã înþeleg de ce tocmai acum,
                                 când mã adresez dumnealui, domnul ministru Remeº este
acolo unde trebuie sã-mi asum responsabilitatea votului
                                 angajat într-o foarte, aº zice, agreabilã discuþie ºi vã mãr-
faþã de electorat. Rog, deci, ca în continuare sã se dis-
                                 turisesc cã aº schimba locul cu dumnealui imediat.
cute pe ceea ce avem de discutat, pe cifrele ºi pe ele-
                                   Domnilor colegi,
mentele care sunt puse în discuþie, ºi promisiuni ºi zur-
                                   Nu vreau sã solicit absolut nici un leu în plus, dar îmi
gãlãi din aceºtia frumoºi, cã lasã, cã legea o s-o modificãm
                                 vine iarãºi greu sã înþeleg de ce amendamentul foarte
peste 3 luni, 6 luni sau, Dumnezeu ºtie, dupã 9 luni, atunci   rezonabil al domnului deputat ºi ex-ministru Petrescu a fost
când este un termen fatal în activitatea noastrã, va fi totul  respins atât de categoric de domnul ministru Remeº. Prin
bine, frumos, soare ºi cald la varã. Sã rãmânem la ceea     acel adaos al domnului Petrescu se eliminã orice posibi-
ce avem de discutat ºi acestea trebuie sã fie obiectul tex-   litate sau se eliminã bãnuiala care exista, voinþa comisii-
telor care sunt puse în discuþie, vã rog.            lor de a solicita bani suplimentari.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnilor colegi,
                                   Începe sã devinã lipsitã de raþionalitate discuþia noas-
  Sunt absolut de acord cu dumneavoastrã sã revenim      trã ºi vã spun drept cã sunt de-a dreptul îngrijorat. Câtã
la texte.                            vreme nu cerem nimic decât niºte garanþii elementare, pe
  Doamna deputat Afrãsinei.                  care domnul ministru Remeº, iatã, ni le ºi dã, vorbeºte de
                                 rectificarea care va salva situaþia ultimelor luni. ªi, atunci,
  Doamna Viorica Afrãsinei:                  dacã dumnealui, în principiu, este de acord cu acest lucru,
  Mulþumesc frumos, domnule preºedinte de ºedinþã.       dacã noi nu cerem, pentru moment, subliniez, nici un leu
  Intervenþia mea este ca urmare a ceea ce încerca dom-    în plus, de ce aceastã ostilitate pentru orice fel de modi-
nul ministru Remeº, puþin mai devreme, sã ne atragã aten-    ficare, chiar pentru o modificare care nu înseamnã nici o
þia, ºi anume, Domnia sa, mai degrabã în stilul caracte-     solicitare financiarã?
ristic, încerca sã punã la colþ pe toþi colegii antevorbitori     Este îngrozitor de delicatã situaþia. Îmi pare foarte rãu
care au adus în discuþie lipsa fondurilor pentru cheltuieli   cã tocmai eu trebuie sã pledez în felul în care o fac acum,
de personal, invitându-ne sã facem un calcul matematic ºi    dar nu pot lãsa situaþia din învãþãmânt în afara unor ele-
sã observãm cã ºi ceilalþi ordonatori de credite au situa-    mente de logicã absolut elementarã.
þii similare. Vreau sã vã spun cã m-am aplecat cu foarte       Spune domnul ministru Remeº, este foarte adevãrat,
mare atenþie asupra acestor calcule matematice ºi, ca sã     cã ºi armata ºi internele ar putea sã fie în aceeaºi situ-
fac dovada, voi face niºte intervenþii la articole anterioare,  aþie ca învãþãmântul, ºi anume, sã aibã poziþii rigide, ºi
dar, deocamdatã, am sã mã refer numai la acest articol      este iar foarte adevãrat, dar nu este treaba mea, acum,
ºi voi face o comparaþie între cheltuielile de personal pen-   în aceastã discuþie. Da, în învãþãmânt, în armatã ºi în
tru Ministerul de Finanþe ºi cheltuielile de personal pentru   interne nu putem lãsa la latitudinea nu ºtiu cui numãrul
Ministerul Învãþãmântului.                    de posturi. Nu pot sã zic, la un moment dat, cã un plu-
  Prin urmare, în anul 1998, pentru Ministerul de Finanþe   ton nu este format din atâþia oameni, ci din jumãtate din
au fost alocate 598,8 miliarde lei, iar în acest an 900,8    numãrul lor. Dacã sunt poziþii fixe, atunci acest lucru tre-
miliarde lei, deci un plus de 51% aproape. Pentru Ministerul   buie sã se reflecte ºi în buget. ªi nu putem sã punem o
Învãþãmântului, în anul 1998, au fost alocate 8.354 de      întreprindere oarecare, sã zicem o fabricã de cremã de
miliarde pentru cheltuieli de personal, iar în acest an 7.301,  ghete, care poate fluctua în ceea ce priveºte personalul,
ceea ce înseamnã un minus de 1.000 de miliarde. Vreau      pe un picior de egalitate cu nu ºtiu care liceu.
sã faceþi aceastã analizã ºi sã priviþi amendamentele sus-      Domnilor colegi,
þinute de colegii antevorbitori, din acest punct de vedere.      Dacã negãm aceste realitãþi, dacã luãm pe ”nuÒ, de
  Vã mulþumesc.                        dragul negãrii sau din comoditate, în faþã, sã ºtiþi cã sun-
                                 tem în situaþia de a face o operã colectivã extrem de con-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 traproductivã ºi cuvântul ”operãÒ ar trebui citit între ghilimele.
  Domnul ministru Remeº, dupã care, domnul senator          Prin urmare, domnilor colegi, repet, vreau explicaþii în
Tocaci.                             legãturã cu faptul cã existã opoziþie ºi atunci când, în vir-
  Replicã, vã rog.                       tutea amendamentului Petrescu, nu se solicitã absolut nimic
                                 de la buget. Aceastã, mã rog, opoziþie faþã de amenda-
  Domnul Decebal Traian Remeº:                 mentul completat cu cele spuse de domnul Petrescu mi
                                 se pare iraþionalã ºi vã rog sã votaþi în favoarea acestui
  Doamnã Afrãsinei, cu tot respectul, þin sã vã fac pre-    adaos.
cizarea ºi facem dovada cu date cã aþi folosit cifre necom-      Vã mulþumesc.
parabile.
  În 1999, personalul din învãþãmântul universitar nu se     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
gãseºte în totalul sumei pe care aþi spus-o dumneavoas-
trã la numãrãtor. Veniþi ºi vã facem aceastã demonstraþie.     Da, vã rog. Poftiþi!
La finanþe, nu am personal la preuniversitar ºi la univer-     Domnul Alexandru Brezniceanu:
sitar, am lucrãtori în finanþe, sunt toþi acolo ºi am o creº-
tere la personal de 20%. pentru a se aduna banii, în tota-     Mulþumesc, domnule preºedinte, cã mi-aþi acordat cuvântul.
lul bugetului. (Rumoare în partea stângã a sãlii. Domnul      Domnule ministru Remeº,
ministru Decebal Traian Remeº se duce în salã pentru a dis-     Aº începe cu un vers foarte cunoscut ºi de dumnea-
cuta cu doamna Viorica Afrãsinei.)                voastrã ºi de noi toþi, îl citez: ”Sã ne dai un semn ºi nouã
  10            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

de mila Mãriei taleÒ. Haideþi, domnule ministru, împreunã,    tor Gherman, ci sã venim la normalitate. Prin ceea ce
sã adaptãm acest vers foarte cunoscut de noi toþi la situ-    dumneavoastrã aþi spus pânã acum, nu aþi convins cã
aþia creatã azi. Sunt înþeles cu domnul Petrescu, domnul     aveþi dreptate în legãturã cu ceea ce susþineþi pentru în
deputat Petrescu, ex-ministru al învãþãmântului, asupra ame-   învãþãmânt, la acest capitol ”Cheltuieli de personal pe 1999Ò.
liorãrii amendamentului Domniei sale.                 ªi, acum, s-o luãm aritmetic, cum spuneþi dumnea-
  Domnule ministru Remeº,                    voastrã: cele 7.000 de miliarde împãrþite pe 7 luni de zile
  Poate cã vã deranjeazã foarte tare prima propoziþie a     dau 1 miliard, de care învãþãmântul, la ora actualã, con-
amendamentului nou de la poziþia 20. Vã propun, în înþe-     form prognozelor existente, are nevoie pentru cheltuieli de
legere cu colegii mei din Comisia de învãþãmânt, cu o       personal. De aici nu se poate lua absolut nimic, nu se
parte din ei, recunosc sincer, sã eliminãm prima propozi-     poate înjumãtãþi. Ar mai rãmâne, deci, încã 5.000 de miliar-
þie, care sunã: ”Prin derogare de la art. 26 din Legea      de, pe care dumneavoastrã ne spuneþi cã le veþi asigura,
nr. 154/1998...Ò. Poate, domnule ministru, cã vã îndulcim     atunci când va fi rectificativ.
ºi vã convingem, pentru cã mã tem cã, pânã la urmã Ñ          Vin cu douã exemple anterioare, din bugetele adopta-
ºi nu este o ameninþare Ñ mã tem cã, pânã la urmã, vã       te din 1990 încoace exact la capitolul ”ÎnvãþãmântÒ.
convingem prin votul nostru sã acceptaþi acest amenda-         1997. Domnul Ciumara ministru la finanþe. La învãþã-
ment ºi acest articol nou cu adaosul, repet, prezentat de     mânt, atunci, pentru a acoperi formal procentul din P.I.B.
domnul deputat Virgil Petrescu ºi cu aceastã eliminare,      promis în campania electoralã, domnul Ciumara a venit cu
care mã tem, ne temem cã vã deranjeazã.              o anumitã prevedere, care nu era legalã în sensul finan-
  Daþi, domnule ministru Remeº, ºi dumneavoastrã, un      þelor, dar pe care Parlamentul a acceptat-o în felul urmã-
semn, astãzi, de flexibilitate, de înþelegere.          tor: bursele vor creºte în anul 1997 Ð lucru aprobat Ð întru-
  Vã rog foarte mult ºi vã rugãm, pentru cã, prin cuvân-    cât în a doua parte a anului se vor aloca, din resursele
tul meu, vã adresez cuvântul mai multor colegi, vã rugãm     care vor veni la buget în acea parte a anului, încã 800
sã înþelegeþi, ºi pe dumneavoastrã, domnule ministru, ºi     de miliarde de lei. ªi am prevãzut în buget suma res-
pe dumneavoastrã, stimaþi colegi, învãþãmântul se deose-     pectivã, care nu era încã existentã, realã ºi cã va veni.
beºte radical de toate domeniile de activitate. În învãþã-    Nu a mai venit suma, din pãcate, ºi bursele au rãmas la
mânt posturile ºi normele nu se normeazã, aºa cum se       acelaºi nivel. Dar, vedeþi, prevederea respectivã de antici-
pot norma în alte domenii de activitate. Pentru învãþãmânt    pare a cheltuielilor a existat ºi noi am adoptat-o.
avem legi speciale, care dicteazã numãrul de posturi ºi        Sigur, am anticipat o chestiune. Deci ceea ce spuneþi
numãrul de catedre ºi, în final ºi în general, numãrul de     dumneavoastrã nu rezistã. Deci se pot prevedea. Dacã
salariaþi, numãrul de cadre didactice.              dumneavoastrã nu prevedeþi, într-un fel sau altul, sau noi,
  Vã rog, domnule Remeº, ºi cu aceasta închei, fiþi înþe-    Parlamentul, cã cele 5.000 miliarde vor fi alocate, sã vã
legãtor! Gândiþi mai mult, mai profund asupra acestui aspect   obligãm prin lege, nu sã ne spuneþi cã vom vedea la rec-
determinant pentru învãþãmânt, pentru cã însuºi învãþã-      tificativ. Deocamdatã sã depãºim impasul cu F.M.I.-ul ºi
mântul este determinant pentru societatea noastrã, ºi pen-    vom vedea noi, dupã 7 luni de zile, dacã copilul se naºte
tru prezent ºi pentru viitor. Iar pe dumneavoastrã, stimaþi    la 7, mai devreme, sau mai târziu, dupã 9 luni de zile!
colegi, vã rog respectuos, de asemenea, sã reflectaþi ºi        Deci eu sunt de acord cu propunerea pe care o are
sã votaþi aceastã propunere, acest articol nou de la nr.     comisia sau o au Comisiile de învãþãmânt ºi, ca sã fie
crt. 20, cu amendamentul, cu adaosul domnului ministru      lucrurile foarte clare, ca sã vã obligãm sã mergeþi la rec-
Petrescu ºi, dacã vreþi, dacã domnul ministru achieseazã,     tificativ pe pozitiv ºi nu pe negativ, pe roºu, cum mergeþi
cu eliminarea primei propoziþii.                 de obicei, cã nu o sã fie decât negativ, probabil, atunci
  Vã mulþumesc pentru atenþie.                 sã precizãm în text cã veþi da cele 5.000 de miliarde. Nu
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  are legãturã cu Fondul Monetar Internaþional, sã ºtiþi. Nu
                                 cresc cheltuielile, nu creºte deficitul peste 2%, pentru cã
  Domnul deputat Gavra. Urmeazã domnul deputat          noi prevedem cã atunci dumneavoastrã veþi gãsi soluþia.
Stanciu. (Rumoare.)                        Pânã atunci, rãmâne 2% deficitul, dar veþi gãsi soluþia ºi,
  Domnul Ioan Gavra:                      atunci, la finalul textului comisiei...
  Mulþumesc, domnule vicepreºedinte.                Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnule ministru al finanþelor,                 Vã mulþumesc.
  Domnule ministru al educaþiei naþionale,
  Confruntarea dintre dumneavoastrã, din pãcate, se tra-      Domnul Ioan Gavra:
duce în salã în confruntarea între douã curente: creºtin-
democrat ºi liberal. Eu sper sã aibã câºtig de cauzã astãzi      ...punem urmãtoarea chestiune. Deci, acoperirea inte-
curentul creºtin-democrat, pe care-l reprezintã domnul minis-   gralã a cheltuielilor de personal pentru acest an va fi rea-
tru Marga. Dacã morala creºtinã este adevãratã ca ºi con-     lizatã prin bugetul rectificativ din acest an. Nu spunem
cepþie, aºa cum domnul Þepelea, de multe ori, spunea la      5.000 de miliarde, ci trebuie ”sã agãþãmÒ în final cã dum-
televiziune, înseamnã cã trebuie sã þinem cont de oameni,     neavoastrã veþi da banii, cã din iulie încolo ce se întâm-
în primul rând, ºi nu de altceva ºi sper cã oamenii vor      plã în învãþãmânt?
învinge astãzi, în sensul de a acorda personalului din        Din salã:
învãþãmânt ceea ce meritã pentru acest an ºi ceea ce
este firesc ºi normal pânã la finele anului financiar 1999.     Vacanþã!
  Domnule ministru Remeº,
  Sigur cã eu nu o sã intru cu dumneavoastrã în dialog,      Domnul Ioan Gavra:
aºa cum se intrã, din pãcate, în salã, între o parte a opo-     Vacanþã prelungitã? Deci, domnule ministru, discutãm
ziþiei ºi o parte a majoritãþii, pentru cã distracþia pe buget  foarte serios chestiunea. Lãsaþi imobilismul ºi fixaþia deo-
înseamnã distracþia pe aceastã þarã ºi nu meritã sã ne      parte. În învãþãmânt, ºi eu sunt profesor, dar au fost aici
distrãm politic, nici chiar în clubul politic al domnului sena-  colegii mei care sunt în comisie, eu nu sunt în comisie,
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               11

în învãþãmânt situaþia este alta decât la finanþe ºi în altã      Domnul Ioan Gavra (din salã):
parte, este chiar alta ºi decât la P.N.L., aripa care nu este     Ce are cu bugetul?
din partea Brãtienilor, cã aveþi mai multe aripi acolo, aripa
care nu este brãtianã vorbeºte, cea de Constanþa, de          Domnul Puiu Haºotti:
exemplu, este mafia de la Marea Neagrã, care nu e libe-
                                    Imediat! Vã spun imediat, am dreptul la replicã.
ralã, este de altã nuanþã. (Rumoare în partea dreaptã a sãlii.)
Deci, domnule ministru, lãsând la o parte aceste glume ºi       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
bãtãi, ºtiþi, carul cu boi are nevoie de bãtãi, vorba tablou-
lui dumneavoastrã: cine bate aici face altceva!            Vã rog, liniºte!

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Puiu Haºotti:
  Domnule deputat...                          ...o disputã, dupã care fiecare pretindea cã ea cântã
                                  mai frumos. Au convenit ca primul animal întâlnit sã le fie
  Domnul Ioan Gavra:                        judecãtor ºi cine câºtigã pariul sã aibã dreptul sã scoatã
                                  un ochi celeilalte. Întâmplarea a fãcut ca primul animal
  Lãsând la o parte gluma, trebuie sã asiguraþi dumnea-
                                  întâlnit sã fie porcul. ”CântãÒ cioara, ”croncãneÒ privighe-
voastrã, prin acest proiect de buget, cã veþi da cele 5.000
                                  toarea, porcul, porc, a gãsit cã cioara a cântat mai fru-
de miliarde, fãrã sã spunem 5.000, ºi în rectificativ veþi
                                  mos. Cioara, conform înþelegerii, scoate un ochi privighe-
asigura cheltuielile de personal pânã la sfârºitul anului pen-
                                  toarei, iar aceasta, întristatã, îi spune, acesta este dreptul
tru învãþãmânt. Dacã nu, sã ºtiþi cã nu numai acest seg-
                                  la replicã, domnule Gavra: ”Nu îmi pare rãu cã mi-ai scos
ment de activitate, ci ºi altele vor suporta consecinþele.
                                  un ochi, îmi pare rãu cã m-a judecat un porc!Ò (Râsete ºi
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   aplauze în partea dreaptã a sãlii.)
  Domnule deputat, îmi permiteþi sã vã rog sã nu mono-        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
polizaþi microfonul. Vã rog!
                                    Vã rog, liniºte!
  Domnul Ioan Gavra:                         Domnul deputat Stanciu.
   Deci, dacã domnul prim-ministru a spus cã în acest an       Domnul Ioan Gavra (din salã):
învãþãmântul este prioritate naþionalã, domnul ministru
                                    Dreptul la replicã!
Marga a acreditat ideea ºi a spus cã reforma are nevoie,
în învãþãmânt, de aceastã susþinere, ca prioritate naþionalã.     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Daþi-le-o, domnule, cã, altfel, nu mai este nimic în þara
aceasta prioritate naþionalã. Mãcar învãþãmântul sã fie, de      Da, replicã, domnul deputat Gavra.
care veþi beneficia ºi dumneavoastrã, ca personal, 20%         Domnul Ioan Gavra:
mai bine pregãtit, cã, la ora actualã, sã ºtiþi cã aveþi anga-
jaþi, dar, dacã îi folosiþi ca ºi chestori la Camera Deputaþilor,   Deci, domnule Haºotti, dumneata arãþi ca o cioarã ºi
nu aþi fãcut nimic.                         la propriu ºi la figurat. Am încheiat comentariul. Pãrãseºte
                                  sala, cã este mai bine, întrucât eºti în plus în salã. Dacã
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   la buget dumneata ai cioarã, noi avem altceva.
  Vã rog foarte mult, încheiaþi, da?                 Vã mulþumesc frumos. (Vociferãri, rumoare.)

  Domnul Ioan Gavra:                         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
 Cam aºa sunt ºi chestorii la Camera Deputaþilor, ca ai        Mulþumim domnului profesor Gavra. Domnul deputat
dumneavoastrã.                           Stanciu; urmeazã doamna deputat Andronescu.
 Vã mulþumesc.                            Vã rog!

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Anghel Stanciu:
  Vã mulþumesc ºi eu, domnule profesor Gavra.              Domnilor colegi,
  Domnul deputat Stanciu, vã rog.                    Domnilor miniºtri,
                                     Onorat prezidiu,
  Domnul Puiu Haºotti (din salã):                    Miza acestui text este enormã, deºi nu cred cã toþi
                                  ne-am aplecat cu suficientã atenþie asupra lui.
  Dreptul la replicã!                          Deci, concret, este vorba de douã lucruri. Dacã textul
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   art. 9 alin. 1 rãmâne în forma în care noi l-am votat, fãrã
                                  aceastã excepþie, atunci Ministerul Educaþiei Naþionale, pen-
  Vã dau dreptul la replicã. Poftiþi!               tru a se încadra în alocaþia bugetarã de circa 7.300 de
  Domnul deputat Haºotti. Urmeazã domnul deputat          miliarde, faþã de un necesar calculat de 12.299 de miliar-
Stanciu.                              de, deci, trebuie sã reducã 150.000 de posturi sau sã nu
  Replicã, vã rog.                         reducã aceste posturi ºi sã dea salariile pânã aproximativ
  Domnul Puiu Haºotti:                       în luna august, sau sã dea salariile pe tot anul, dar la
                                  nivelul dinaintea aplicãrii Legii nr. 154.
  Am sã vã spun doar o micã povestioarã care, de fapt,         Noi suntem conºtienþi ºi îl înþelegem pe domnul minis-
e o metaforã. Se spune cã cioara ºi privighetoarea s-au       tru Remeº ºi avem ºi încredere în Domnia sa, cã la rec-
întâlnit ºi între ele s-a iscat o disputã...            tificare va veni cu suplimentarea necesarã. Dar, repet încã
                                  o datã, noi avem grijã de ministrul Remeº ca sã nu încal-
  Doamna Viorica Afrãsinei (din salã):               ce prevederea de la art. 26, pentru cã, dacã rãmâne exact
  Noi vorbim despre buget!                     sub aceastã formã, dânsul, ca sã poatã sã semneze, lunã
  12             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

de lunã, bani peste alocaþia lunarã concretã conform buge-      Am speranþa, în sufletul meu, cã veþi înþelege dispera-
tului, trebuie sã încalce legea. ªi atunci, noi îi dãm aceas-   rea din glasurile noastre, a celor care suntem oameni de
tã derogare, noi, Parlamentul, rãmânând sã se descurce       ºcoalã ºi care ºtim exact care este realitatea ºcolii.
dupã august încolo. Dacã nu vom da acest semnal, inclu-        Vã mulþumesc.
siv, sã spunem, ºi cu adaosul pe care domnul Petrescu
l-a dat aici, noi ne vom ridica în cap nu 4,9 milioane de       Domnul Constantin ªerban Rãdulescu-Zoner (din bancã):
tineri care sunt în ºcoalã, nu 400.000 de profesori care       O chestiune de procedurã!
sunt, vom ajunge într-o situaþie criticã ºi cu pãrinþii aces-
tora, prin faptul cã fiecare copil are doi pãrinþi, deci ajun-    Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
gem la vreo 10 milioane.                       Procedurã, domnul deputat Constantin ªerban
  Eu cred cã trebuie sã dãm dovadã de înþelepciune ºi,      Rãdulescu-Zoner, vã rog.
poate, cu adaosul pe care l-a spus domnul ministru
Petrescu, sã adãugãm virgula aceea, chiar dacã ea este         Domnul Constantin ªerban Rãdulescu-Zoner:
blocantã într-un anumit sens, sã-l votãm, ca sã avem o         Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
garanþie cã, în final, gãsim resurse ºi reprezintã o priori-      Aºa cum aþi arãtat dumneavoastrã la deschiderea aces-
tate, ºi sã avem a doua garanþie, cã nu punem un minis-      tei ºedinþe, urma sã se treacã la vot, deoarece amenda-
tru într-o situaþie delicatã, sã încalce legea.          mentele au fost susþinute ieri. De astã datã, acum, relu-
  Noi sperãm cã aþi înþeles acest lucru, miza acestui arti-   ãm ºi vine fiecare ºi spune exact ce a spus predecesorul
col ºi votul dumneavoastrã va fi în consecinþã. Putem, evi-    sãu la cuvânt ºi, ca atare, este 11,15 ºi tot aia discutãm.
dent, sã-l respingem, putem respinge tot, putem sã ne         V-aº ruga sã trecem la vot, pentru cã pânã la urmã
detaºãm de o realitate care este. Realitatea crudã este cã     tot batem apa în piuã, îmi pare tare rãu, prin vot se poate
                                  tranºa aceastã problemã.
trebuiesc 12.000 de miliarde pentru salariile de pe acest
                                    Vã mulþumesc. (Vociferãri.)
an ºi s-au dat 7.300. Realitatea crudã este cã avem mai
mulþi copii decât putem finanþa în momentul de faþã ºi         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
atunci sã gãsim o soluþie înþeleaptã, sã ne luãm aceastã
                                    Îmi permiteþi sã vã spun cã nu aveþi dreptate; au fost
garanþie.
                                  susþinute doar amendamentele legate de primul alineat al
  Vã mulþumesc.                         art. 9 ºi, ca atare, nu pot sã împiedic discuþiile la celelalte
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  amendamente respinse care urmeazã.
                                    În acest moment îi dau cuvântul domnului deputat
  Doamna deputat Andronescu.                   Constantinescu, din partea comisiei. Deci, s-a susþinut acest
                                  nou alineat de cãtre o mulþime de colegi deputaþi ºi sena-
  Doamna Ecaterina Andronescu:                  tori. Îi dau cuvântul domnului Dan Constantinescu din par-
   Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               tea comisiilor.
   Doamnelor ºi domnilor parlamentari,                Vã rog!
   Este al treilea an când, din pãcate pentru mine, parti-
cip la aceste discuþii pe tema bugetului din învãþãmânt ºi       Domnul Dan Constantinescu:
am sentimentul, în urma acestor discuþii, cã aparþin unei        Domnule preºedinte,
categorii de care societatea nu are nevoie. Este extrem         Stimaþi colegi,
de trist, pentru cã, dacã noi nu înþelegem sã dãm ºcolii        Situaþia noastrã, a comisiilor, este deosebit de delica-
banii de care ea are nevoie, va trebui sã dãm banii        tã; însã în cazul acesta a fost foarte uºor de deliberat,
Ministerului de Interne sã facã mai multe puºcãrii.        pentru cã, cu adãugirea domnului deputat Petrescu ºi, mã
   ªcoala nu exagereazã. ªcoala nu cere ceea ce nu i       rog, cu eleganþa de a elimina prin derogare de la art. 26,
se cuvine, ºcoala cere Parlamentului þãrii sã respecte legi-    deci, ”Ministerul Finanþelor este autorizatÒ, amendamentul
le pe care Parlamentul le-a fãcut pentru ºcoalã. Nimic nu     se poate accepta fãrã mari probleme.
cerem în plus, decât sã se respecte aceste legi.            Vã atrag însã respectuos atenþia cã este un mod ele-
                                  gant sau neelegant de a ne fura cãciula, pentru cã, prin
   Vedeþi cã, de la acest microfon, au venit oamenii ºco-
                                  derogare, chiar dacã nu scriem, de la art. 26, unde se
lii ºi au vorbit în acelaºi limbaj ºi am devenit aici, pe rând,  spune: ”ministerul poate sã...Ò, noi autorizãm, ”Ministerul
fiecare dintre noi, cerºetori la poarta Ministerului Finanþelor.  Finanþelor este autorizat sã...Ò, deci, tot poate, are dreptul
Nu mi se pare cã este normal acest lucru, pentru cã prin      sã...
instituþia care se numeºte ºcoalã toþi am trecut, iar aces-       Problema banilor pentru Ministerul Educaþiei Naþionale
tei instituþii, chiar dacã mai mult sau mai puþin dorim sã     nu se va rezolva prin acest alineat nou, aceasta vroiam
recunoaºtem, toþi îi datorãm câte ceva ºi, dincolo de gra-     sã spun, însã, cu amendamentul domnului Petrescu, noi
niþele acestui Parlament, foarte mulþi dintre noi suntem      putem susþine ca sã aparã acest alineat nou care va înce-
întrebaþi: ”Ce aþi fãcut acolo? De ce nu aþi spus cã ºcoa-     pe astfel: ”Ministerul Finanþelor este autorizat sã efectue-
la nu mai are bani?Ò                        ze deschideri de credite lunare...Ò, textul curge ºi continuã
   Iatã, am sã aduc doar un singur exemplu. Fac parte      ”... în limita prevederilor bugetare anualeÒ.
din universitatea cea mai mare a acestei þãri, care, în acest      Vã mulþumesc.
moment, are 5 miliarde datorii din anul trecut. Este o dova-
dã cã ºcolii nu i s-au dat banii de care are nevoie ca sã       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
supravieþuiascã.                            Vã rog frumos sã fiþi atenþi.
   Deci, dacã noi nu vom înþelege acest lucru, învãþã-        Ca urmare a dezbaterilor la acest nr. crt. 20, din lista
mântul intrã în colaps, nu se pune problema ca învãþã-       amendamentelor respinse, comisia a fost de acord cu for-
mântul sã creascã salariile de trei ori, aºa cum se scrie     mularea pe care a citit-o domnul deputat Dan
astãzi în presã, ci, dimpotrivã, se pune problema supra-      Constantinescu. Întreb iniþiatorul dacã este de acord sau
vieþuirii acestui sector de activitate.              nu.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               13

  Domnul Decebal Traian Remeº (din loja ministerialã):      cutãm, evident, astãzi. Aceste legi sunt legile aceste þãri
  Sã trecem la vot.                       ºi ele trebuie respectate ca legi ale acestei þãri.
                                   De aceea, propunerea mea este sã se accepte amen-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  damentul propus de domnul deputat Petrescu, dacã vreþi,
                                 din multe raþiuni, dar, încã o datã, noi rãspundem de edu-
  Deci, iniþiatorul cere sã trecem la vot.
                                 caþie, dacã vreþi, nu doar prin aceea cã suntem educatori.
  Eu vã supun spre aprobare amendamentul de la nr.
                                   România, sã o spun foarte rãspicat, s-ar izola de un
crt. 20 în forma urmãtoare: ”Ministerul Finanþelor este auto-
                                 trend care este astãzi în materie de reforme ºi care inclu-
rizat sã efectueze deschideri de credite lunare pentru chel-
                                 de reforme educaþionale, ca o chestiune cu adevãrat prio-
tuielile de personal ale Ministerului Educaþiei Naþionale,
                                 ritarã.
corespunzãtor aplicãrii legislaþiei din învãþãmânt, în limita
                                   Din pãcate, noi nu reuºim sã transformãm prioritatea
alocaþiilor bugetare anualeÒ.
                                 naþionalã prevãzutã în lege într-una bugetarã ºi mai ales
  Doamna Ecaterina Andronescu (din bancã):            într-una, dacã vreþi, de politicã curentã.
                                   Vã rog sã sprijiniþi acest amendament al domnului
  Supuneþi la vot amendamentul comisiei.             Petrescu, sã putem face, câtuºi de puþin, aceastã trans-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  formare.
                                   Vã mulþumesc.
  Deci, amendamentul a fost acceptat în forma aceasta
de comisie.                             Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Dan Stelian Marin (din bancã):               În momentul de faþã, vã supun spre aprobare amen-
                                 damentul în forma acceptatã de comisie. (Vociferãri.)
  Nu se poate, amendamentul comisiei!                Bun, deci doriþi în forma iniþialã, care nu este accep-
                                 tatã nici de comisie, nici de iniþiator.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Vã supun atunci spre aprobare...
  Deci, suntem în procedura de votare, da? În procedu-        Vã rog frumos sã fiþi atenþi, sã vã ocupaþi locurile în
ra de votare numai sunt intervenþii; în procedura de vota-    salã.
re pot sã supun spre aprobare...                   Deci, nr. crt. 20 în forma în care se aflã în raport, în
                                 raportul de amendamente respinse.
  Doamna Viorica Afrãsinei (din bancã):               Voturi pentru? Vã rog sã numãraþi voturile pentru. Vã
  Domnul ministru Marga doreºte.                 rog þineþi mâinile sus, ca sã le numãrãm corect. (Rumoare.)
                                   Vã rog pãstraþi liniºtea în timpul votului!
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    99 de voturi pentru.
  Îi dau cuvântul domnului ministru Marga înainte de votare.     Voturi împotrivã?
  Noi avem douã posibilitãþi: supun spre aprobare amen-
                                   Domnul Marcu Tudor (din bancã):
damentul fãcut, aºa cum este la nr. crt. 20 ºi, în mod evi-
dent, va fi probabil respins sau supun spre aprobare un       Toþi cãrturarii. (Se referã la cei care voteazã împotrivã.)
amendament acceptat de comisie. Pânã la trecerea mai
departe, o sã-i dau cuvântul domnului ministru Marga, ulti-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
mul vorbitor la acest nr. crt. 20, amendament respins.        Vã rog liniºte!
  Vã rog!                              151.
                                   Vã rog frumos, abþineri. (Vocifierãri.) Vã rog liniºte!
  Domnul Andrei Marga:                      Abþineri? 7 abþineri.
   Domnule preºedinte,                       A fost respins amendamentul ca atare.
   Onoraþi parlamentari,                      Vã supun spre aprobare... Vã rog frumos sã fiþi atenþi!
   Vreau sã fiu cât se poate de limpede ºi succint. Încã    Vã supun spre aprobare amendamentul în forma accep-
o datã, problema care este în joc este aplicarea unor legi.    tatã de comisie, pe care am citit-o anterior ºi care este
Legile în cauzã sunt: Legea învãþãmântului, Legea Statutului   acceptatã ºi de domnul ministru Marga.
personalului didactic, Legea nr. 154 ºi, evident, Legea        Voturi pentru? Vã rog sã numãraþi cu atenþie, þineþi mâi-
bugetului. Problema este de a gãsi o soluþie în Legea       nile sus! 194 de voturi pentru.
bugetului încât celelalte trei legi sã nu fie scoase din func-    Voturi împotrivã? ªi vã rog þineþi mâinile sus, sã le
þiune în acest segment al salarizãrii ºi al personalului didac-  putem numãra.
tic.
   Sigur, opþiunea Legii bugetului este una care ne va obli-    Doamna Viorica Afrãsinei (din bancã):
ga ca ºi minister sã scoatem din funcþiune ceva din legi-      Noi nu votãm, cã ne furãm cãciula.
le pe care le-am pomenit. Vreau sã-l asigur pe domnul
coleg Remeº cã toþi suntem absolut responsabili, vreau        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
sã-l asigur cã nu supralicitãm reperele bugetului Ñ am        Un vot împotrivã.
spus-o ºi ieri Ñ nu vrem sã depãºim deficitul bugetar, aºa      Abþineri? Vã rog þineþi mâinile sus, sã putem numãra
cum a fost argumentat de dânsul, dar, pe de altã parte,      ca lumea. 57 de abþineri.
în acest rol nici eu nu pot sã spun cã mã angajez sã         A fost adoptat acest amendament.
încalc legile. Nu o sã o fac ºi nu pot sã o fac, nici nu       În continuare, este un amendament la nr. crt. 23, sus-
am voie sã o fac, sã fie foarte clar, dar, oricum, rãspicat    þinut de domnul deputat Sârbu, un alineat nou, din partea
spus, eu nu voi încãlca aceste legi. Fireºte, pot sã am ºi    Comisiilor pentru muncã ºi protecþie socialã. Acest amen-
eu o pãrere despre o lege sau alta sau un articol sau       dament a fost respins atât de iniþiator, cât ºi de comisie.
altul, dar aceasta este o altã chestiune, pe care nu o dis-      Domnul deputat Sârbu, vã rog.
  14            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Marian Sârbu:                       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.                 Din partea comisiilor? Comisiile îºi menþin punctul de
  Stimaþi colegi,                        vedere.
  Vreau sã vã spun cã argumentele în ceea ce priveºte        O sã vã rog ca, în momentul în care un amendament
respingerea acestui alineat nou sunt, din punct de vede-     apare, cei care doresc sã-l susþinã sã se înscrie la cuvânt
re a ceea ce este înscris în raport... pe de o parte, este    imediat, ca sã pot sã-i anunþ pe toþi, ºi, pe urmã dau
un amendament nefondat, iar pe de altã parte, în raport      cuvântul, la sfârºit, iniþiatorului ºi respectiv comisiilor, pen-
cu ceea ce a spus domnul ministru Remeº, este un argu-      tru cã altminteri busculãm complet modul de lucru normal.
ment care dovedeºte faptul cã domnul Remeº are, cu sigu-       Vã rog, domnule senator Marin Stelian.
ranþã, nostalgii postcomuniste ºi am sã vã spun de ce.
  În ceea ce priveºte argumentul din text, dumnealor,       Domnul Dan Stelian Marin:
comisia, inclusiv domnul ministru, spun cã se respinge pro-     Domnule preºedinte, o sã vorbesc foarte puþin.
punerea formulatã în alineat, întrucât nu s-a fãcut în spi-     În toate bugetele analizate din 1990 pânã în 1998 am
ritul Legii nr. 154. Este prima oarã când pentru respinge-    avut în anexa III, pe fiecare ordonator principal de credite,
rea unui amendament se dã un exemplu în ceea ce priveºte     numãrul mediu de personal. Excepþie este acest an.
spiritul unei legi, dar exemplul este continuat cu specifi-     Vã mulþumesc.
carea literei legii, literã a legii care nu se referã la numã-
rul de posturi ºi care se referã la sistemul de stabilire a     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
salariilor.                             Domnul senator Oliviu Gherman.
  Din acest punct de vedere, un astfel de tip de argu-
mentare dovedeºte cu siguranþã ori rea-credinþã ori necu-      Domnul Oliviu Gherman:
noaºtere a ceea ce înseamnã Legea cu privire la siste-
mul de stabilire a salariilor în sistemul bugetar.          Domnilor preºedinþi,
  În ceea ce priveºte felul în care a argumentat domnul      Vãd cã ºi colega noastrã, doamna Smaranda Dobrescu,
ministru Remeº faptul cã acest nou alineat ar reprezenta     se pregãteºte probabil sã intervinã...
niºte forme rigide, comuniste, vreau sã-i atrag atenþia cã      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
ori nu a citit nici un buget al vreunei þãri din Uniunea
Europeanã, ori nu a citit nici un buget al vreunui land din     Am o rugãminte, sã reglaþi microfoanele ºi sã vorbiþi în
Germania, de exemplu, prin care se finanþeazã serviciile     ele.
publice la nivelul landurilor respective, pentru cã, altfel, ar
fi vãzut cã un astfel de indicator existã în toate aceste      Domnul Oliviu Gherman:
þãri ºi nu este vorba de numãrul de posturi la un moment       Da, da, am înþeles.
dat, ci este vorba de numãrul mediu anual de posturi pen-       ªi Domnia sa se pregãteºte sã intervinã.
tru fiecare ordonator principal de credite, în legãturã cu      În cadrul Comisiei pentru muncã ºi protecþie socialã, în
care Parlamentul trebuie sã fie informat, prin transparen-    comisiile reunite, a avut loc o discuþie îndelungatã ºi foar-
þã, prin rigoare, la momentul aprobãrii bugetului. Este o     te pertinentã pe marginea acestui alineat. Alineatul conþi-
normã, dacã vreþi, obligatorie în ceea ce priveºte funda-     ne douã elemente. Primul a fost foarte bine surpins de
mentarea bugetelor publice în toatã Uniunea Europeanã.      cãtre colegul nostru care a vorbit iniþial, privind motivaþia
Dar poate cã dumnealor doresc sã, eu ºtiu, sã ducã        comisiei legatã de amendamentul care a fost propus ºi
România spre integrarea nu în Uniunea Europeanã, ci într-un    care a fost respins.
alt sistem, pentru cã altfel ar fi înþeles cã, atunci când se     Aº vrea sã aduc în discuþie un argument suplimentar.
aprobã banii, bugetul pentru un sector public, ordonatorii    Desigur, aceastã prevedere privitoare la neacordarea inde-
principali de credite vin în faþa Parlamentului nu numai     xãrilor este o prevedere, dacã vreþi,É în jocul pe care-l
demonstrând ceea ce au de fãcut în anul bugetar res-       practic, în bridge, se numeºte ”zidul KremlinuluiÒ, adicã toþi
pectiv, ci ºi cu cine vor face ceea ce îºi propun sã facã.    eroii Uniunii Sovietice erau introduºi, frumos, într-un loc în
Cu alte cuvinte, cu câþi, cu ce numãr de personal mediu,     zidul Kremlinului. Se doreºte neapãrat ca, printr-o aseme-
bineînþeles, vor realiza programele pe care ºi le-au pro-     nea prevedere, sã se pregãteascã pentru iniþiatori o ase-
pus.                               menea introducere în zidul Kremlinului? Pentru cã, vã întreb,
  Din acest punct de vedere, domnule ministru, îmi pare     pe drept cuvânt, a veni în faþa Parlamentului ºi a veni în
foarte rãu cã trebuie sã vã spun, argumentând cu idei chi-    faþa þãrii cu o afirmaþie atât de netã ºi atât de tãioasã: ”În
purile comuniste º.a.m.d., aþi rãmas la nivelul anului 1990,   1999 nu se acordã pentru bugetari indexãriÒ mi se pare
la nivelul acelei isterii postcomuniste din care se pare cã    cã este un act care depãºeºte curajul ºi chiar temerita-
nu aþi reuºit sã ieºiþi nici acum, dupã 10 ani.          tea.
  Vã mulþumesc. (Aplauze din stânga sãlii.)
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Domnule senator...
  Din partea comisiilor a vorbit domnul deputat Sârbu. Îi
dau cuvântul domnului ministru Remeº.                 Domnul Oliviu Gherman:
  Domnul Decebal Traian Remeº:                    Mã întreb, este chiar atât de lipsitã de, dacã vreþi, de
                                 transparenþã faþã de opinia publicã, faþã de acel numãr
  N-am a comenta altceva decât sã fac precizarea cã       enorm de bugetari, care Dumnezeu ºtie cum îºi trag sufle-
nu-s coleg de partid cu domnul Sârbu, pentru cã am o       tul, actuala coaliþie, încât sã afirme clar: fraþilor, fiþi siguri,
altã credinþã. (Aplauze.)                     vã prevedem o... ºi fãrã nici un fel de drept de replicã,
                                 fãrã nici o posibilitate, chiar dacã ne-ar merge bine, chiar
  Domnul Marcu Tudor (din bancã):                dacã în aceastã þarã ar curge râuri de miere ºi toate bunã-
  Este de bine sau de rãu?                    tãþile ar curge, noi nu vã facem indexare.
              MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               15

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Deci, îmi pare foarte rãu, doamna Dobrescu, nu pot fi
  Da, îmi permiteþi, domnule senator...            de acord cu dumneavoastrã.
                                  Pe de altã parte, vreau sã vã spun cã salariile de bazã,
   Domnul Oliviu Gherman:                   indemnizaþiile de conducere ºi celelalte elemente ale sis-
   ”Au nom du diable!Ò cum se spune... Mi se pare cel     temului de salarizare prevãzute în art. 9 alin. 1 reprezin-
puþin straniu ca într-un proiect de buget sã se taie ºi posi-  tã în final o prevedere superfluã, pentru cã aceste lucruri
bilitatea ca factorii de putere sã-ºi îndeplineascã o înda-   se regãsesc în Legea nr. 154, dar acest lucru probabil cã
torire minimã, adicã sã nu legiferãm noi aici scãderea cu    domnul ministru nu l-a observat.
25% a nivelului de trai.                      Mulþumesc.
   Vã mulþumesc.
                                  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Domnul deputat Miron Mitrea.
  Domnule senator, vã mulþumesc ºi eu.              Vã rog.
  Îmi permiteþi totuºi sã vã spun cã, probabil, din cauzã
cã raportul cu amendamentele respinse care s-a distribu-      Domnul Miron-Tudor Mitrea:
it colegilor senatori este altfel decât cel pe care îl avem     Domnule preºedinte,
noi, se pare cã este o confuzie.                  În primul rând, sunt de acord cu ce spunea domnul
  Noi vorbeam despre nr. crt. 23 din raport, care se refe-  Sârbu referitor la faptul cã cele douã lucruri sunt diferite.
rã la un alineat nou, propus de Comisiile pentru muncã ºi      Sigur, eu înþeleg foarte bine de ce textele trebuie pãs-
protecþie socialã la art. 9. ªi nu am ajuns la alin. 2 al    trate în aceastã formã. Pentru cã, într-un proiect de buget
art. 9 despre care dumneavoastrã aþi vorbit. În orice caz,
                                în care vom ajunge, la punctul urmãtor se propune sã nu
ce aþi spus dumneavoastrã va rãmâne pentru stenogramã,
pentru momentul în care vom ajunge la alin. 2.         se indexeze salariile, s-ar putea, totuºi, s-au gândit iniþia-
  Doamna deputat Smaranda Dobrescu.              torii, sã existe presiuni pentru indexare la care sã nu se
  Vã rog.                           poatã rezista ºi, atunci, sigur, se vor indexa salariile, dar
                                pentru prima oarã nu existã numãrul mediu de posturi
   Doamna Smaranda Dobrescu:                 anual stabilit, deci se vor indexa salariile sau se va trimi-
   Mulþumesc, domnule preºedinte.               te, ca politicã, cãtre cei care vor cere indexarea salariilor
   Stimaþi colegi,                      în fondul de salarii care a fost stabilit.
   Ridic o problemã de procedurã. La pct. 21, conform       Dacã se va curpinde în aceastã lege numãrul mediu
unui amendament propus de cãtre domnul deputat Marian      anual de posturi, aceastã ºmecherie, pentru cã este o
Sârbu ºi respins asearã de noi, se propunea un altfel de    ºmecherie, nu va putea avea loc, ºi vor beneficia de o
calcul al locurilor de muncã ºi se propunea eliminarea sin-   indexare normalã toþi cei angajaþi în acest sistem, sigur,
tagmei ”numãrul de posturiÒ. Acest amendament a cãzut.     dacã ea va fi hotãrâtã prin aceastã lege sau printr-o lege
   În aceastã situaþie, noi nu putem pune la vot pct. 23,   ulterioarã.
art. 9 alineat nou care prevede cum se calculeazã numã-
rul mediu anual de posturi. Acesta este în fiecare an sta-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
bilit de cãtre ordonatorul principal de credite, aºa cum am    Da. Vã mulþumesc.
votat asearã.                           Domnul ministru Remeº, dupã care, comisia ºi trecem
   Vã mulþumesc.                       la vot.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Vã rog!
  Da. Este vorba totuºi de un amendament diferit de cel     Domnul Decebal Traian Remeº:
de dinainte ºi chiar dacã primul se referea la un alineat      Domnilor colegi,
ºi la eliminarea dintr-un alineat, aici se propune introdu-
                                  Art. 9 alin. 1 votat dã autoritate ordonatorului de cre-
cerea unui alt alineat. Eu trebuie sã-l supun la vot dupã
ce se terminã discuþiile de susþinere a lui de cãtre iniþia-  dite. Prin alineatul nou propus, luaþi aceastã autoritate de
tori.                              la ordonatorul de credite. Pânã la urmã, o datã ce ºi-a
  Deci acest amendament este într-adevãr în coliziune cu   stabilit ordonatorul de credite numãrul de posturi, numãrul
ce s-a votat la alin. 1, dar nu înseamnã cã nu trebuie     acela mediu anual este o adunare a posturilor din cele
supus la vot. Este cu totul altceva; rãspund observaþiei    12 luni ºi o împãrþire la 12, deci, practic, o face când îºi
fãcute de doamna deputat Smaranda Dobrescu. Ca atare,      face schema de personal.
va trebui sã ajungem la votul lui.                 În ceea ce priveºte chestiunea cã nu aº fi observat cã
  Domnul deputat Sârbu. Vã rog!                salariile sunt în Legea nr. 154, am observat, domnule
  Domnule deputat Mitrea, doriþi sã interveniþi?       Sârbu, dar acolo sunt anumite salarii între limite minime
                                ºi maxime, ºi eu, dacã v-aº avea salariat, aº observa cã
  Domnul Miron-Tudor Mitrea (din bancã):            dumneavoastrã sunteþi de un anume nivel în cadrul grilei.
  Dupã domnul Sârbu, pentru cã are procedurã.         Nu v-aº putea pune un salariu cu liniuþã între el Ñ de la
                                10 lei la 11. Ar trebui sã zic 10 lei ºi un ban. ªi acest
  Domnul Marian Sârbu:                    lucru i se dã, prin art. 9 alin. 1, în autoritatea, în compe-
  Doar de procedurã.                     tenþa ordonatorului de credite.
  Îmi pare rãu, nu pot fi de acord cu doamna Smaranda       Acest nou articol sau nou alineat pe care îl propuneþi
Dobrescu. Alineatul acesta nou se referã la numãrul mediu    nu face altceva decât sã contrazicã pe art. 9 alin. 1. Pãi,
anual de posturi pentru fiecare ordonator de credite.      ori o face ordonatorul de credite, ori o face cineva de dea-
  Vã rog sã observaþi cã art. 9 alin. 1 vorbeºte foarte    supra lui. ªi veþi spune cã eu am nostalgii comuniste, dar
vag despre ”numãrul de posturiÒ. Ce fel de numãr de pos-    eu propun sã nu ne gãsim tãtuc deasupra; o faceþi dum-
turi? La ce se referã?                     neavoastrã.
  16           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Ca atare, domnilor colegi, eu aº spune sã rãmânem     Creþu Ioan           absent
cu art. 9 alin. 1 aºa cum l-am votat, iar acest amenda-    Csap— Iosif           prezent
ment sã rãmânã la respinse, cum ºi Comisiile de buget-    Dide Nicolae          prezent
finanþe v-au propus.                     Dima Emil            absent
                               Dobrescu Rãsvan         absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                Dobrescu Vasile         absent
  Comisia susþine poziþia iniþiatorului.           Drãgulescu ªtefan Iosif     absent
  Vã supun în acest moment spre aprobare amenda-       Dumitraºcu Gheorghe       prezent
mentul respins de comisie de la nr. crt. 23, amendament    Dumitrescu Cristian Sorin    absent
care este susþinut de autori ºi respins în continuare atât  Dumitrescu Constantin Ticu   prezent
de domnul ministru Remeº, iniþiator, cât ºi de comisii.    Eckstein Kov‡cs PŽter      absent
  Deci voturi pentru acest amendament. Vã rog, þineþi    Fãniþã Triþã          prezent
mâinile sus, ca sã putem numãra mai uºor. 81.         Feldman Alexandru Radu     absent
  Voturi împotrivã? 150.                   Frunda Gyšrgy          absent
  Abþineri, vã rog. 3 abþineri.               Fuior Victor          prezent
                               Gabrielescu Valentin Corneliu  absent
  Domnul Acsinte Gaspar (din bancã):             Gaita Doru           absent
  Constataþi cã nu este cvorum!               Gavaliugov Corneliu Dorin    prezent
                               Gãvãnescu Vicenþiu       prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                Gheorghiu Costel        prezent
                               Gherman Oliviu         prezent
  Suntem sub cvorum. Rog liderii de grupuri sã ia mãsu-   Ghiþiu Paul           prezent
rile necesare pentru ca sã vinã colegii în salã. Vã rog sã  Glodean Voicu Valentin     prezent
treceþi la un apel nominal la Senat.             Grama Mihail          prezent
  Apel nominal la Senat. Continuã imediat apelul nomi-   Hajdœ MenyhŽrt G‡bor      prezent
nal, dacã nu se reface cvorumul, ºi la Camera Deputaþilor.  Hauca Teodor          absent
  Vã rog.                          Huidu Dumitru          absent
  Domnul Pusk‡s Valentin-Zolt‡n:               Ilie Aurel Constantin      prezent
                               Ilie ªtefan           absent
  Domnii senatori:                      Iliescu Ion           absent
  Achim George              absent       Ion Vasile           prezent
  Aichimoaie Ionel            prezent       Ionescu Cazimir Benedict    absent
  Alexandru Nicolae           prezent       Ionescu-Quintus Mircea     prezent
  Apostolache Victor           prezent       Juravlea Petru         prezent
  Ardelean Ioan             absent       Lãzãrescu Dan Amedeu      absent
  Avarvarei Ioan             prezent       Lšrinczi Iuliu         absent
  Avram Gheorghe             absent       Maior Liviu           prezent
  Badea Dumitru             absent       Marcu Ion            absent
  Badea Nelu               absent       Marin Dan Stelian        prezent
  Bãdiceanu Nistor            prezent       Marinescu Voinea Bogdan     absent
  Bãdulescu Doru Laurian         absent       Mark— BŽla           prezent
  Bãlãnescu Mihail            absent       Matetovici Mihai        prezent
  Bãraº Ioan               prezent       Meleºcanu Teodor Viorel     absent
  Blaga Vasile              absent       Mînzîna Ion           prezent
  Bleahu Marcian David          prezent       Moisin Ioan           prezent
  Blejan Constantin           prezent       Mortun Alexandru Ioan      prezent
  Bogdan Florin             prezent       MŸller Constantin        prezent
  Boiangiu Cornel            prezent       NŽmeth Csaba          prezent
  Boilã Matei              prezent       Nicolaescu Sergiu        absent
  Bold Ion                prezent       Nicolai Marin          prezent
  Brânzan Emilian            prezent       Ninosu Petre          absent
  Bucur Ioan Corneliu          prezent       Oprea Andreiu          prezent
  Bunduc Gheorghe            prezent       Opriº Octavian         prezent
  Burghelea Ioan             prezent       Paleologu Alexandru       absent
  Burtea Marcu              prezent       Panã Viorel Marian       prezent
  Buruianã Florin            prezent       Paºca Liviu Titus        prezent
  Caraman Petru             prezent       Pãcuraru Paul          prezent
  Cataramã Viorel            absent       Pãtru Nicolae          prezent
  Cãncescu Aristotel Adrian       prezent       Pãvãlaºcu Gheorghe       prezent
  Câmpean Teodor             prezent       Petrescu Mihai         absent
  Cârciumaru Ion             prezent       Plãticã-Vidovici Ilie      absent
  Cerveni Niculae            absent       Pop Stelian-Alexandru      absent
  Chiriacescu Sergiu           absent       Popa Mircea Ioan        prezent
  Ciurtin Costicã            prezent       Popa Virgil           prezent
  Cotarcea Haralambie          prezent       Popescu Dan Mircea       absent
  Cozmâncã Octav             absent       Popescu Virgil         absent
  Crecan Augustin            prezent       Popovici Alexandru       prezent
               MONITORUL    OFICIAL   AL   ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12              17

  Prahase Ioan Mircea             prezent        Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  Preda Elena                 absentã        La toate amendamentele, pentru cã trebuie sã vorbesc
  Preda Florea                 absent       despre ele, altminteri nu mã pot pronunþa în legãturã cu
  Predescu Ion                 prezent       unul pânã când nu vorbesc de textul esenþial al alin. 2
  Predilã Marin                prezent       din art. 9. Nu se poate! este o chestie de logicã.
  Prisãcaru Ghiorghi              absent
  Pruteanu George Mihail            absent         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Pusk‡s Valentin-Zolt‡n            prezent
                                    Nu, eu nu vã iau acest drept, însã sunt niºte amen-
  Roman Petre                 absent
                                  damente ºi tehnici... Dupã ce susþineþi punctul de vedere
  Sava Constantin               prezent
                                  general, îmi veþi spune ”Susþin amendamentul de la nr.
  Sãndulescu ªerban              prezent
                                  crt. 24, 25...Ò sau care este, da? Vã rog.
  Secrieru Dinu                prezent
  Seres DŽnes                 prezent        Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  Sersea Nicolae                absent
  Solcanu Ion                 absent         Aºa voi face.
  Spineanu Ulm Nicolae             prezent         Aºadar, ”luminate vistiernicÒ care nu eºti aici, eu vãd
  Stãnoiu Mihaela Rodica            prezentã      puþin mai aproape, dar vãd mai departe. În cel care a ini-
  Szab— K‡roly Ferenc             prezent       þiat alin. 2 de la art. 9 vãd ca având ca sfetnici pe un
  ªtefan Viorel                prezent       domn Caragiale, pe unul Urmuz ºi pe unul Ionesco. Mi se
  ªtireanu Octavian              absent       pare cã o ”rinoceritãÒ cuprinde fundamental Guvernul,
  Tambozi Justin                absent       aceasta pãtrunde ºi la noi în aceastã salã, n-o vãz, dar
  Tãrãcilã Doru Ioan              prezent       tropotele ei se aud, un fel de la belle epoque.
  Timofte Alexandru-Radu            prezent         Pentru ca sã declari cã în anul 1999 drepturile sala-
  Tocaci Emil                 prezent       riale ale personalului din instituþiile publice nu se indexeazã
  Tudor Corneliu Vadim             absent       în raport cu creºterea prognozatã a preþurilor de consum
  Turianu Corneliu               prezent       trebuie sã ai un curaj, un curaj nebun. Sunt paraºutist,
  Ulici Laurenþiu               absent       am practicat paraºutismul, dar un asemenea curaj de a
  Ungureanu Vasile               absent       mã arunca în gol împotriva tuturor bugetarilor þãrii nu l-aº
                                  avea, oricât sunt eu de curajos.
  Vasile Radu                 absent
                                    Domnilor,
  Vasiliu Constantin Dan            prezent
                                    Cu atât mai rãu mi-a pãrut cu cât domnul Nãstase a
  Vasiliu Eugen                prezent
                                  oferit ieri domnului vistiernic un bust al lui Ionel Brãtianu.
  Vãcaru Vasile                absent
                                  Nu exista nici un limbaj, oricât de liberal ar fi domnul vis-
  Vãcãroiu Nicolae               prezent
                                  tiernic, între Domnia sa ºi Ionel Brãtianu, ºi cu atât mai
  Verest—y Attila               prezent
                                  puþin cu Vintilã Brãtianu, ministrul finanþelor liberale.
  Vladislav Tiberiu              absent
                                    Vreau sã spun cã un asemenea alineat contrazice, în
  Vornicu Sorin Adrian             prezent
                                  ultimã instanþã, legea generalã a progresului în România.
  Vosganian Varujan              prezent
                                  Ideea este: e o lege a progresului sau o lege a stagnã-
  Zavici Nicolae                prezent.
                                  rii? În condiþiile în care trebuie s-o spunem, desigur este
  (Senatorii care au intrat în salã ulterior apelului nominal   vorba de 80% din P.I.B.
ºi-au confirmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)         Domnilor,
                                    Permiteþi-mi sã spun urmãtorul lucru: acum vreo 60 ºi
                                  ceva de ani, regele Carol al II-lea îi spunea unuia dintre
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                  oamenii politici, probabil cã lui Iorga: ”Vezi tu, zice Carol
  Da, vã mulþumesc.                        al II-lea, singurul om care vede viaþa politic aºa cum se
  Între timp s-a restabilit cvorumul. Rog sã poftiþi aici, ca   cuvine este chiorul ãsta!Ò ”ChiorulÒ ãsta era Armand
sã revenim asupra votului anterior, când, în loc de 243       Cãlinescu.
minimum, am avut numai 234, ºi pentru 9 colegi, care nu         Onorate auditoriu,
ºtim ce fãceau pe afarã, a trebuit sã refacem acum votul        La ora aceasta, pânã ºi un orb a vãzut politica ºi pro-
ºi a trebuit sã pierdem timpul cu acest apel nominal.        punerile domnului ministru, exponent al Guvernului. Fãrã
  Rog liderii de grupuri sã ia mãsurile care se impun ca     îndoialã, nu-l judec pe ministru ca pe unul singur, este
sã fie în salã colegii, pentru a asigura cvorumul de lucru.     vorba de omul pe care îl stimez foarte mult Ñ Radu Sergiu
  Deci refacem votul asupra amendamentului respins de       Ruba, om de mare culturã. În ”CurentulÒ de ieri are niºte
comisie ºi de iniþiator, aflat la nr. crt. 23 în raportul amen-   pãreri nu prea plãcute Ñ nu le spun aici Ñ în legãturã
damentelor respinse. Este vorba de un alineat nou la art. 9,    cu domnul ministru, dar, oricum, îi recomandã ºi un impo-
propus de Comisiile pentru muncã ºi protecþie socialã.       zit pe patrupedele sterpe, pe oile sterpe.
  Voturi pentru? Vã rog sã numãraþi. Pentru, 95.           Domnilor,
  Voturi împotrivã? Vã rog, þineþi mâinile sus ºi ocupaþi-vã     Textul zice ce zice, dar mã întreb ce zic ºi ce vor zice
locurile în bãnci, ca sã numãrãm mai uºor. 170.           sindicatele? Câþi salariaþi bugetari sunt în aceastã þarã?
  Abþineri? 6 abþineri.                      Ce vor zice ei, salariaþii bugetari, care pe un an de zile
  A fost respins.                         vor rãmâne, indiferent... Mai multe dintre amendamente
  Trecem la alin. 2 al art. 9.                  vorbesc de indexare, deci negând alin. 2, vorbesc despre
  Sã vedem ce amendamente sunt susþinute.             indexarea în funcþie de inflaþia prognozatã.
  Domnul senator Dumitraºcu este înscris mai demult pe        Chiar mã credeþi ºi chiar ne credeþi atât de naivi, încât
lista vorbitorilor.                         sã credem cã acest Guvern mai este în stare sã prog-
  Vã rog sã-mi spuneþi la ce numãr curent din raport vã      nozeze ceva?! Vã rog sã mã credeþi cã sunt departe de
referiþi.                              a face politicã, dar una este ca benzina sã fie 40 de cenþi
  18             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

ºi alta este ca benzina sã fie un dolar ºi 5 cenþi! În aceas-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
tã situaþie, s-a dat peste cap întreg bugetul ºi deci pro-      Nu, nu, aþi fãcut-o!
blema cu prognoza cade. În privinþa prognozei, desigur,
aceasta cere un element de sciensifitate care lipseºte actu-      Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
alului Guvern.                             Nu, nu, nu! Propunerea, de data aceasta, este o pro-
  Domnilor,                           punere de altã naturã, dar tot legat de aceasta.
  Fãrã îndoialã, sunt douã categorii de amendamente: un       Domnilor,
amendament cere înlãturarea totalã a acestui alineat, or        Problema salarizãrii bugetarilor este o problemã vital
dacã se înlãturã acest alineat, problema poate sã fie ºi      mortalã. Pentru aceasta, se cere o atitudine moralã, de
mai rea, anume cã se rãmâne la salariile care nu mai        moralitate sau de imoralitate, aceasta însemnând, la urma
sunt mãrite din septembrie, ceea ce mie mi se pare cã       urmei, o atitudine de partid. Propun, propun ca votul, în
domnului ministru, chiar absent, ºi încã îi prinde bine.      interesul moralitãþii, ca votul sã fie nominal. Votul privind
Aºadar, eu nu sunt pentru anularea acestui alineat.        amendamentele care s-au fãcut ºi mai ales amendamen-
  Doi. Într-un anume fel, deºi îl iubesc foarte mult pe     tul pe care am avut onoarea sã-l fac, sprijinind, întãrind
domnul Miron Mitrea, þin foarte mult la domnul Miron Mitrea,    celelalte amendamente, votul sã se facã nominal. Dacã
nici alineatul dumisale nu-mi convine întru totul, tocmai     vrem sã fim crezuþi de cei doi aproape ziariºti, care mai
pentru cã face trimitere la nivelul prognozat.           sunt aici. (Vociferãri din partea dreaptã a sãlii.)
  Afirm aici cã, dupã practica pe care o am, lucrând în       Vã mulþumesc foarte frumos pentru zvonul pe care l-aþi
aceastã întreprindere de 8 ani ºi jumãtate, pentru a fixa     lansat înspre mine. Democratic!
o prognozã credibilã trebuie sã fii credibil. Or, permiteþi-mi
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
sã spun cã 800 de zile ne-au fost de ajuns pentru a nu
mai crede cã este ceva credibil.                   Bun.
  Aºadar, domnilor, unde este stãpânirea turceascã? Unde      Vã rog foarte mult sã vã limitaþi la alin. 2 al art. 9, fãrã
e stãpânirea P.D.S.R.-ului? Ce bine ar fi sã se instaure-     consideraþiuni generale sau de naturã personalã, sau, ºtiu
ze azi stãpânirea turceascã! Ce bine ar fi sã revinã        ºi eu, filozoficã.
P.D.S.R.-ul! (Vociferãri din partea dreaptã a sãlii.)         Tot nu mi-aþi spus dacã susþineþi vreunul din amenda-
                                  mentele respinse. Dupã pãrerea mea, nu, pentru cã aþi
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  fãcut un amendament nou ....
  Vã rog sã revenim la art. 9 alin. 2.                Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:                    Este o completare ....
  Art. 9 alin. 2, evident, este un articol care este favo-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
rabil poporului, întrucât 9 este întotdeauna divizibil prin 3     Domnul deputat Bejinariu.
ºi norocul este din 3 în 3.                      Vã rog. O sã vã rog sã-mi spuneþi la care vã referiþi.
  Domnilor,
  Eu sunt pentru indexarea salariilor ºi fac o urmãtoare       Domnul Petru Bejinariu:
propunere: indexarea chiar la mãrirea prognozatã. La urma       Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
urmei, sã fim înþelegãtori. Dar, prognozatã la ce fel?         Doamnelor ºi domnilor deputaþi,
  În situaþia prognozãrii unei inflaþii de 5%, o mãrire a      Eu socotesc cã ne aflãm într-un spaþiu format din trei
salariilor cu 3%, socotind, în acest fel, condiþiile grele. Este  puncte. Primul este cartea aceasta groasã, ceaslovul ãsta
inutil sã fac eu aici o filozofie pe marginea eºuãrii aces-    mare, care se cheamã ”BugetÒ. Al doilea este domnul
tui Guvern. El a eºuat, fãrã îndoialã. Dar suntem datori      ministru al finanþelor, care doreºte sã-l denumim ”om con-
cu toþii sã gãsim o soluþie.                    secventÒ. Sunt de acord, deocamdatã. ªi al treilea Ñ cerin-
  Vã propun, deci, aceastã soluþie, care completeazã       þele realitãþii.
aproape toate amendamentele care existã ºi mai ales cele        În spaþiul ãsta, noi am dobândit, eu cel puþin, douã
venite din partea P.D.S.R.-ului, cu aceastã expresie: la fie-   stãri: starea de deznãdejde, prima, ºi, a doua, starea de
care 5% prognozã de inflaþie venitã din partea organelor      inutilitate. Pentru cã, pânã la aceastã datã, eu am con-
de specialitate ºi instituþiilor de specialitate sã aibã loc o   statat Ñ ºi am urmãrit cu minuþie dezbaterile Ñ cã s-a
mãrire a salariilor de 3%, care sã însemne o posibilitate     modificat ceva.
Ñ o posibilitate, domnule ministru! Ñ de a mulþumi într-o       Ce s-a modificat? Capitolul II, în loc sã se cheme
oarecare mãsurã bugetarii, ei înºiºi conºtienþi de situaþia    ”Regimul ºi structura veniturilor bugetareÒ, noi l-am votat
þãrii.                               sã se cheme ”Regimul veniturilor bugetareÒ. Deci, bag de
  Am venit, în acest moment, am venit, fãrã îndoialã, cu     seamã cã este esenþialã. Dacã aº merge mai departe cu
dorinþa sincerã de a gãsi o cale de contact. Mai mult decât    raþionamentele, eu aº zice aºa: acest buget trebuie înain-
atât, o cale de colaborare, pentru cã interesele þãrii sunt    tat unui institut de lingvisticã, sã introducã corectivele de
mai presus de orice. Chiar mai presus de domnul minis-       limbã ºi noi terminãm cu el.
                                    ªi, totuºi, îndrãznesc sã susþin câteva lucruri în legã-
tru Remeº.
                                  turã cu propunerea de la art. 9 alin. 2.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Primul. Eu susþin eliminarea acestui alineat, pentru cã
                                  el conþine o restricþie ºi orice restricþie determinã ºi, even-
  Da. Vã mulþumesc.                        tual, incitarea, eventual, inhibiþia. Cred cã pentru sistemul
                                  nostru de învãþãmânt o asemenea restricþie devine stimul
  Domnul Gheorghe Dumitraºcu:
                                  inhibator.
  Nu, nu, nu! Daþi-mi voie sã mai spun ceva. Mai am o         Doi. Dacã nu presupune cheltuieli, domnule ministru, ºi
propunere. (Vociferãri din partea dreaptã a sãlii.)        dacã le veþi dobândi, pe parcurs, cu atât de marile
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12                 19

promisiuni, la rectificare, veþi atribui aceste sporuri, dacã    ªi o ultimã remarcã, domnule ministru.
nu, nu le veþi atribui. Este foarte simplu, un raþionament      Dumneavoastrã aþi spus cã, dacã analizãm cifrele pre-
foarte simplu.                          vãzute pentru fondul de salarii de la Ministerul de Finanþe,
  ªi mai bãgaþi de seamã cã în tabela, anexa nr. 2, sunt    evocate de colega mea, ºi aveþi o creºtere de 20%, sunt
acolo, la poziþia 26, susþinãtorii eliminãrii, ei fac parte din  douã posibilitãþi pentru diferenþã, pentru cã diferenþa o
toate partidele politice ºi, deci, susþin, domnule preºedin-   putem calcula împreunã, pentru diferenþã înseamnã: ori aþi
te, eliminarea, respectiv poziþia 26.               prevãzut trecerea tuturor, personalului din Ministerul de
  Vã mulþumesc.                         Finanþe, cu douã-trei trepte superioare sau le daþi la toþi
                                 indexare, ceea ce ar fi nedrept.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   În contextul ãsta, vã rog ºi insist sã votaþi pentru eli-
  Deci, dumneavoastrã susþineþi poziþia 26 Ñ eliminare.     minarea art. 9 alin. 2, care este rezolvat prin art. 9 alin. 1.
  O sã-i dau cuvântul domnului deputat Cazan.            Vã mulþumesc.

  Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan:               Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Deci, tot în legãturã cu art. 9 alin. 2.             Onoraþi colegi,
  Domnilor preºedinþi,                       Eu vã rog urmãtorul lucru: o sã-i rog pe toþi vorbitorii
  Stimaþi colegi,                        sã încerce sã se limiteze la chestiunile pur tehnice ºi sã
  De la început, vreau sã-mi manifest surprinderea res-     încerce sã-ºi limiteze ºi luãrile de cuvânt, pentru cã, în
pingerii propunerii fãcute, amendamentului fãcut, de elimi-    general, chestiunile trebuie sã meargã, totuºi, mai repede.
nare. Vedeþi cã suntem foarte mulþi cei care am propus        Deci, tehnic, cred cã este corect ca acest nr. crt. 26,
ºi, în momentul în care se citeºte motivaþia cu atenþie,     în care se propune eliminarea alin. 2 al art. 9, sã fie pri-
motivaþia practic invitã la acceptarea propunerii noastre.    mul supus aprobãrii dumneavoastrã sau respingerii, însã,
  Sar peste aceastã problemã ºi vreau sã fac o micã       pentru aceasta, o sã rog ca toþi cei care au de susþinut
istorie, povestind ce s-a întâmplat, pe scurt, foarte pe scurt,  acest amendament sã ia cuvântul acum pentru el, ca, dupã
în Comisia economicã. Deci, în Comisia pentru politicã      ce-l supunem spre aprobare, sã vedem ce facem.
economicã, reformã ºi privatizare, la care au participat în      Ca atare, s-au mai înscris la cuvânt: domnul deputat
cadrul dezbaterii ºi domnul ministru Remeº, ºi doamna       Aron Popa, domnul deputat Miron Mitrea ºi domnul depu-
secretar de stat Nicolai, în douã ºedinþe separate, s-a      tat Morariu, la nr. crt. 26, da? Am spus numai trei nume.
ajuns, dupã explicaþiile date de cei doi demnitari ai       Sunt mulþi colegi care doresc sã ia cuvântul la nr. crt. 26.
Guvernului, la a se vota în unanimitate excluderea aces-     Ne referim numai la acesta.
tui art. 9 alin. 2.                          Eliminãrile sunt primele care se supun aprobãrii de obi-
  ªi explicaþia a fost, venitã ºi din partea domnului minis-  cei. Ca atare, ne oprim la acesta ºi, dacã el trece, nu mai
tru, cã acel art. 9 alin. 1 lãmureºte ce se întâmplã ºi, dacã   avem ce discuta despre alte amendamente, dacã nu trece,
vã aduceþi aminte, domnule ministru, în caz cã veþi ºi reuºi   revenim asupra nr. crt. 24, 25 ºi aºa mai departe.
sã mã ascultaþi, veþi vedea cã aþi insistat pe aceste modi-      Vã rog!
ficãri, treceri de pe o treaptã pe alta, dintr-o grilã într-o
poziþie superioarã, existând posibilitatea încadrãrii în fon-     Domnul Aron Ioan Popa:
dul total.                               Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
  Deci, mai mult, secretarul de stat de la Ministerul Muncii     Doamnelor ºi domnilor colegi,
ºi Protecþiei Sociale a înþeles deplin acest amendament ºi       Noi am solicitat anularea art. 9 alin. 2, din câteva con-
a susþinut chiar în ºedinþã Ñ îi am martori pe colegii mei    siderente.
din Comisia pentru politicã economicã, reformã ºi privati-       În primul rând, prin acest articol se face o discrimina-
zare ºi sunt convins cã dânºii vor vota la fel cum au votat    re între salariaþii instituþiilor publice ºi cei din economia
atunci când s-a discutat, când s-a analizat acest amen-      realã. Vreau sã vã informez cã, pe baza contractelor colec-
dament ºi Comisia economicã, adicã pentru excluderea lui.     tive de muncã, salariaþii din unitãþile economice îºi vor
  Mai mult, pentru cã s-a discutat mai mult pe cifre arun-   indexa salariile în cursul anului 1999 pânã la proporþia de
cate, am adus în faþa dumneavoastrã ultimul numãr al       50%. Datoritã miºcãrilor sindicale, aceste majorãri vor fi
Buletinului statistic, din care vã dau numai douã amãnun-     acceptate de cãtre patronate.
te. Numãrul celor care ar fi privaþi de indexare este de        De asemenea, nu suntem de acord cu condamnarea
840.000 de oameni. 840.000 de oameni vor fi privaþi de      acestei categorii de salariaþi Ñ mã refer la cei din insti-
indexare. La prima vedere, se spune: domnule, rãmân cu      tuþiile publice Ñ la un nivel de trai mai scãzut, la sfârºi-
acelaºi salariu. Nu vor fi indexaþi. Analiza spune: ei vor    tul anului 1999, decât în prezent cu aproximativ 40%, coro-
pierde la salariul real exact rata inflaþiei, pe care o anun-   borând inflaþia prognozatã prin buget, de 25%, cu
þaþi, în medie, de 30%. Domnul ministru Remeº a greºit      deprecierea accentuatã a leului.
ieri, vorbind despre deflatorul P.I.B. Rãmâne sã discutãm       Vreau, totodatã, sã vã avertizez cã menþinerea acestui
probabil, în cadrul comisiei, când va dori dânsul. Dar aici,   articol ar însemna o migrare a specialiºtilor din instituþiile
adâncim aceastã nedreptate.                    bugetare cãtre societãþile economice, care pot acorda sala-
  Tot din acelaºi buletin vã citesc, e drept, cu mãsurile    riile reale în funcþie de starea economiei ºi în funcþie de
care s-au luat în decembrie, cã sunt câteva ramuri care      ceea ce se va întâmpla cu creºterea preþurilor pe tot între-
au avut niºte creºteri de salariu mediu net de 25%. Cine     gul an 1999.
credeþi? 24,6% Ð energia electricã. Cine credeþi cã a mai       În situaþia în care solicitarea noastrã ºi a celorlalþi colegi,
crescut cu 28,5% în decembrie, faþã de noiembrie? Reþineþi!    am vãzut, a comisiilor, a unor grupuri parlamentare, deci
În decembrie, faþã de noiembrieÉ Iau în considerare cã      aceastã solicitare de a elimina acest articol nu va fi accep-
în unele locuri a fost al 13-lea salariu, niºte prime. Dar,    tatã, noi vã anunþãm cã vom sesiza Curtea Constituþionalã,
în acest context, în care aceste mãriri n-au fost la buge-    în baza art. 16, alin. 1, care spune cã: ”Cetãþenii sunt
tari, vã daþi seama cum se adânceºte aceastã groapã din-     egali în faþa legii, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ.
tre unii ºi alþii?!                          Vã mulþumesc.
  20            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnul Miron-Tudor Mitrea:
  Domnul deputat Miron Mitrea. Urmeazã domnul depu-        Domnule preºedinte,
tat Morariu.                             N-am bãnuit cã o sã vã facã plãcere ceea ce vã spun
                                 eu ºi vã cer scuze pentru faptul cã v-am creat o neplã-
  Domnul Miron-Tudor Mitrea:                   cere.
  Domnule preºedinte,                       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  În primul rând, douã intervenþii de procedurã.
  Se discutã toate amendamentele la un articol o datã,       Nu, nu-i vorba de plãcere, dar trebuie sã focalizãm dis-
dupã aceea se supun la vot conform regulamentului, ast-      cuþiile pe acest alineat.
fel încât onorata adunare parlamentarã sã poatã decide        Domnul Miron-Tudor Mitrea:
care este soluþia cea mai bunã, pentru cã, dacã se votea-
zã întâi o soluþie, ceilalþi, care au avut alte soluþii, poate    Domnule preºedinte,
                                   V-am atras atenþia de la început cã nu puteþi sã mã
acceptabile, nu mai au timp ca sã le punã în discuþie.
                                 opriþi de la o dezbatere politicã, pentru cã modul în care
Este evident, e prins ºi în regulament, e ºi în spiritul par-   acest articol este construit face parte dintr-o întreagã filo-
lamentarismului acest lucru.                   zofie ºi eu vreau sã explic colegilor cã o asemenea filo-
  A doua observaþie proceduralã este aceea cã bugetul      zofie este inacceptabilã de un Parlament democratic. Este
are douã componente, dupã pãrerea mea, componenta         inacceptabil sã hotãrãºti cã nu se mai pot face venituri în
politicã fiind extrem de importantã, deci o discuþie pur teh-   aceastã þarã decât din guvernare, decât din corupþie.
nicã la buget, limitarea discuþiei la aspecte pur tehnice      De aceea, cred cã toþi oamenii care privesc lucrurile în
este imposibilã.                         mod distant vor fi de acord cã acest articol trebuie ori eli-
  Nu vreau sã revin la argumente. Dupã pãrerea mea,       minat, ori sã aibã forma de la art. 9 alin. 2.
foarte bine le-au prezentat domnul deputat Cazan ºi dom-       Vã mulþumesc.
nul deputat Aron, privind scãderea nivelului de trai, drep-
tul de egalitate pentru salariaþi în orice zonã sunt ºi ast-     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
fel sã sprijin ori formula de la pct. 26, ori cea de la 28      Bun.
din raportul cu amendamente respinse. Diferenþa dintre        Pentru eliminarea acestui alin. 2, domnul deputat Morariu.
cele douã este cã cea de la pct. 28 creeazã obligativita-
                                    Domnul Teodor-Gheorghe Morariu:
tea indexãrii, lucru care mie mi s-ar pãrea mai bun, dar,
sigur, mãcar eliminarea, ca sã se creeze posibilitatea inde-      Vã mulþumesc, domnule preºedinte.
xãrii, mi se pare absolut normalã.                   Se spune cã este vorba despre o îngheþare a salarii-
  Asta, în timp ce, evident, în ultimii 2Ñ3 ani de zile Ñ    lor. Nu este aºa. La sistemul de indexare s-a renunþat o
sã zicem în ultimii 9, ca sã nu fiu acuzat de dumnea-       datã cu Legea nr. 154, care prevede indexarea valorii de
voastrã cã încerc sã duc discuþia într-o anumitã direcþie     referinþã universale, ºi nu indexarea propriu-zisã a salariilor.
                                    Cum sunt afectate cele douã categorii de bugetari?
Ñ veniturile salariale au scãzut foarte tare. Veniturile buge-
                                 Deci, pentru demnitari, unde este coeficient de multiplica-
tare, de pe o pantã de scãdere, dupã aceea, de uºoarã
                                 re fix, este vorba, într-adevãr, de o îngheþare a salariilor.
urcare, în ultimii 2 ani ºi jumãtate cad dramatic, salariul    Deci, primarii, consilierii, parlamentarii, miniºtrii ºi
real cade dramatic. Prin aceastã formã, îi condamnãm de      Preºedintele vor avea salariile la nivelul la care sunt acum,
la început, aºa cum spunea un coleg Ñ ºi vreau sã subli-     la aceastã orã. Pentru ceilalþi demnitari, neindexându-se
niez acest lucru Ñ la o scãdere de 30% ºi în acest an.      valoarea de referinþã, dar, þinând cont cã existã o limitã
  Eu vreau, domnule preºedinte, sã sprijin acest punct     minimã ºi o limitã maximã, se pot majora salariile în acest
de vedere al colegilor mei ºi al meu personal, arãtându-vã    an, bineînþeles, în funcþie de performanþele individuale ale
cã întreg bugetul este fãcut, ca filozofie a veniturilor, ile-  fiecãrui salariat.
gal sau incorect. Dupã cum ºtiam, veniturile se obþin din       Dupã calculele pe care le face Ministerul de Finanþe,
muncã sau din capital. Acest buget ne aratã cã se pot       este vorba de un efort bugetar între 3.000 ºi 5.000 de
obþine venituri din guvernare.                  miliarde de lei, ceea ce înseamnã între 0,6 ºi 1% din pro-
  Dacã citim art. 6 paragrafele 1 ºi 2, aºa cum au fost     dusul intern brut.
votate ieri, constatãm cã veniturile din capital, deci ale       ªi noi spunem cã este de preferat aceastã situaþie, în
oamenilor de afaceri, au fost reduse drastic sau, în multe    care sã ne încadrãm în aceste fonduri de salarii, decât sã
cazuri, desfiinþate. Conform art. 9 alin. 2, veniturile din    majorãm salariile ºi sã constatãm dupã aceea cã nu putem
muncã ale salariaþilor sunt limitate drastic. Dacã ne uitãm,   acorda aceste salarii ºi rãmânem cu restanþã la plata sala-
                                 riilor, cum se întâmplã în alte þãri, cum ar fi Rusia ºi
însã, la articolul, de exemplu, 14 alin. 12, vom constata
                                 Moldova.
cã veniturile din guvernare cresc. Ale cui? Ale guvernan-       Vã mulþumesc.
þilor, ale celor care guverneazã. Numai aºa se poate expli-
ca cã o firmã de drept privat, o societate de standardi-       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
zare din România primeºte bani ca sã-ºi facã sediu.         Mai sunt înscriºi domnul deputat Avramescu, domnul
  Deci, vreau sã vã spun cã este inadmisibil sã avem o     deputat Stanciu, domnul deputat Baciu, domnul senator
asemenea construcþie de buget, în care veniturile din capi-    Bucur ºi domnul senator Vosganian.
tal dispar, veniturile din muncã dispar ºi singurele venituri    Deci, acum vorbeºte domnul deputat Avramescu.
legiferate în acest buget sunt veniturile din guvernare, adicã,
altfel spus, din corupþie. ªi vã rog sã votaþi ...          Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:
                                   Stimaþi colegi,
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Vã rog sã observaþi cã, faþã de alte articole care sunt
  Am o rugãminte: sã ne întoarcem art. 9 alin. 2. Vã rog!    restrictive în acest proiect de buget, acest articol este un
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               21

articol permisiv ºi el trebuie sã rãmânã, pentru urmãtoa-     sã poatã beneficia ºi ei, ca ºi ceilalþi, de creºteri salariale
rele motive: el demonstreazã cã se pot face indexãri, dar     sau sã acceptãm aceastã eliminare. Pentru cã, în fond ºi
în anumite limite, adicã în raport cu creºterea prognozatã     concret, aceastã eliminare nu dãuneazã cu nimic, sã spu-
a preþurilor de consum. Nu se indexeazã în raport, ci pânã     nem, nici salariatului ºi nici bugetului. Pentru cã, dacã
la aceastã limitã. A indexa peste aceastã limitã înseamnã     Guvernul nu are bani, nu dã, nu are de unde sã dea, dar,
a favoriza un proces inflaþionist, pe care nu-l doreºte nimeni.  prin menþinerea lui, noi am asigura, Parlamentul, spatele
Pentru acest motiv, acest articol trebuie sã rãmânã în       Guvernului. Deci, Guvernul, când doreºte, ne trimite ordo-
aceastã redactare ºi nu poate fi eliminat.             nanþe ca sã le luãm în discuþie, când îºi aduce aminte cã
  În al doilea rând, mai sunt amendamente care îi fixea-     suntem putere în stat...
zã ºi un anumit procent. Nici acesta nu este un lucru bun,
pentru cã se dã la un moment dat procentul de 75%, pen-        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
tru cã poate se pot crea condiþii sã se dea, nu ºtiu cât,       Reveniþi la subiect.
80Ñ82% sau aºa ceva.
  Legea de bazã este ca sã fie întotdeauna aceastã inde-      Domnul Anghel Stanciu:
xare în limitele coeficientului de inflaþie, ca sã-i spun în     Imediat!
felul acesta.                             Guvernul vine ºi ne spune: ”Domnilor, noi v-am da inde-
  ªi eu vã rog sã vã aplecaþi în acest sens, sã accep-      xãrile, dar uitaþi cã Parlamentul a votat aceastã legeÒ. Deci
tãm acest articol, cã este necesar pentru a pune o limitã     Parlamentul e de vinã.
ºi a nu intra într-un proces inflaþionist ºi, în acelaºi timp,    De aceea, vã rog, stimaþi colegi, cel puþin pentru cei
de a permite o negociere între anumite limite, care, la un     400 ºi ceva de mii de salariaþi din învãþãmânt pe care îi
moment dat, poate sã fie mai favorabile decât procentele      condamnãm ºi vom ajunge sã facem dascãli cu note de
care se propun aici.                        5 ºi 6, cã n-o sã mai vinã nimeni în sistemul acesta naþio-
  Vã mulþumesc.                         nal de învãþãmânt. E drept cã vor ieºi miniºtri din ei, nu
                                  e o problemã, vom ajunge sã-i condamnãm pe aceºti
 Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   colegi. De aceea, vã propun, pentru aceºti peste jumãta-
 Domnul deputat Stanciu. Urmeazã domnul senator          te sã votãm eliminarea ºi Guvernul va negocia în funcþie
Sãndulescu.                            de venitul respectiv.
   Domnul Anghel Stanciu:                      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
   Domnule preºedinte,                       Domnul senator Sãndulescu. Urmeazã domnul deputat
   Domnule ministru,                       Baciu. O sã vã rog sã vã referiþi la eliminarea sau neeli-
   Stimaþi colegi,                        minarea art. 9 alin. 2.
   Dacã aþi urmãrit cu atenþie datele prezentate de dom-
nul coleg Cazan, aþi observat cã cei care intrã sub inci-       Domnul ªerban Sãndulescu:
denþa acestui art. 9 alin. 2, sunt circa 800 ºi ceva de mii.      Exact la asta mã refer.
   Dacã aþi prins din expunerile noastre anterioare, ale       Domnilor preºedinþi de ºedinþã,
colegilor de la Comisia de învãþãmânt, numãrul de perso-        Onorat Parlament,
nal didactic ºi nedidactic din învãþãmânt se plaseazã peste      Într-un articol, pe prima paginã, în ziarul ”AdevãrulÒ,
400.000. Deci, luarea mea de cuvânt este determinatã de      astãzi, se spune cã: ”Domnul Remeº vrea sã ne aducã
faptul cã peste jumãtate din cei afectaþi de prevederile      în Europa cu preþul benzinei. Pe când cu salariile?Ò
art. 9 alin. 2 sunt din sistemul naþional de învãþãmânt.      Întrebarea este corectã, dar ar trebui sã se continue: ”...pe
   ªi, dacã-mi permite distinsul nostru coleg, domnul minis-   când vrem sã intrãm în Europa ºi cu munca?Ò Fiindcã în
tru Remeº, sã dau citire ºi sã urmãreascã ce spun cele       toate luãrile de cuvânt ale celor care au cerut ca sã fie
douã comisii: se respinge formularea alineatului. Ea s-a      eliminat alin. 2 din art. 9 s-a cerut sã nu se stopeze inde-
fãcut în spiritul Legii nr. 154, care prevede cã gestiona-     xarea salariilor. Dar, domnilor, niciodatã nu am auzit, ºi
rea sistemului de stabilire a salariilor se asigurã de ordo-    este foarte populistã o asemenea mãsurã, dar vã rog sã
natorul principal de credite, pe baza sistemului de reeva-     credeþi cã, dacã nu înþelegem sã muncim ºi dacã înseºi
luare a activitãþii profesionale, putându-se asigura creºteri   sindicatele nu înþeleg, în afara revendicãrilor lor, sã susþi-
salariale individuale pe aceastã cale.               nã ºi sã ajute Executivul la muncã, ne prãbuºim. E ade-
   Dacã însã ne uitãm la Legea nr. 154, respectiv la sec-    vãrat cã este foarte populistã aceastã propunere pe care
þiunea aferentã învãþãmântului, tabelele cu indicatorii de     o susþine opoziþia, dar ce se întâmplã dacã se prãbuºeºte
ierarhizare a salariilor profesorilor au o notã: ”În limita fon-  þara? Aceastã problemã ºi-o pun sau nu ºi-o pun Domniile
dului de salarii aprobat prin bugetul statului ºi în funcþie    lor? (Vociferãri în salã.)
de veniturile extrabugetare, coeficienþii de multiplicare pen-
tru poziþiile 1-5 pot fi majoraþi proporþionalÒ. Deci acest sis-   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
tem de învãþãmânt, iatã, are o altã particularitate. El nu      Liniºte, vã rog! Vã rog, liniºte!
poate asigura ceea ce colegii mei de la economic, de la
buget-finanþe au spus cã se poate asigura la ceilalþi, prin      Domnul ªerban Sãndulescu:
încadrarea între cele douã limite: minimã ºi maximã.          Domnul deputat Miron Mitrea spunea cã veniturile se
   La învãþãmânt ai o limitã minimã în aceste tabele date    obþin prin muncã ºi prin guvernare. Din pãcate, în ultimii
de bugetul statului ºi poþi, prin alte venituri Ñ sticle ºi bor-  8 ani de zile s-a creat, s-a împãmântenit o mentalitate
cane, mai ºtiu noi cum, extrabugetare Ñ sã mãreºti sala-      care era mai veche de pe vremea comunismului, cã se
riile.                               pot câºtiga bani prin nemuncã ºi prin guvernare ºi, când
   De aceea, cred cã trebuie sã facem cel puþin o nuan-     mã rever la câºtigarea banilor prin guvernare, mã refer ºi
þare, de a accepta, fie ca salariaþii bugetari Ñ peste 400.000   la cei 6 ani de zile în care a fost opoziþia la putere ºi mã
Ñ din sistemul naþional de învãþãmânt, pe baza acestei       refer ºi la cei doi ani de zile, de când suntem noi la pute-
argumentaþii pe care au dat-o cei doi distinºi preºedinþi,     re.
  22            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Voci din rândurile opoziþiei:                 vizavi de situaþia degradantã a salarizãrii la care sunt
  Pe ce vã bazaþi?                        expuºi, dar este de luat în consideraþie o asemenea situ-
                                 aþie care are, prin caracterul sãu derivat la nivelul exis-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  tenþial al personalului, caracterul unui semnal de alarmã
                                 pentru societatea noastrã.
  Vã rog, liniºte!
                                   Subliniez în mod special în aceastã succintã luare de
  Domnul ªerban Sãndulescu:                   cuvânt cã în ceea ce mã priveºte sunt pentru pãstrarea
                                 amendamentului, poz. 25, art. 9 alin. 2, cu privire la inde-
  Pot sã aduc argumente.                     xarea cu 75% din creºterea prognozatã a preþurilor de con-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  sum, având în vedere tot ceea ce se va întâmpla în mod
                                 absolut sigur în acest an, din punct de vedere al devalo-
  Vã rog, liniºte!                        rizãrii leului ºi al adâncirii ºi mai accentuate a crizei de
                                 ordin social ºi economic, ºi consider cã sub nivelul minim
  Domnul ªerban Sãndulescu:
                                 al unei demnitãþi sociale aceastã categorie de conaþionali
  Domnilor parlamentari,                    ai noºtri nu poate coborî. Ader la ceea ce s-a exprimat
  Vã rog foarte mult sã înþelegem cât de gravã este situ-    de la aceastã tribunã cu privire la faptul cã nu putem
aþia la ora actualã, sã terminãm cu populismul ºi sã reve-    accepta promovarea unor criterii de discriminare socialã,
nim cu picioarele pe pãmânt. Sunt contra eliminãrii alin.     vizavi de tot ce va contribui la promovarea sau la asigu-
2. În momentul când economia va deveni prosperã, bine-      rarea unui nivel de viaþã, ca o consecinþã directã a inde-
înþeles cã atunci putem sã mãrim ºi sã indexãm salariile.     xãrilor care au loc pentru cei din domeniul economiei reale,
  Vã mulþumesc.                         vizavi de situaþia personalului din instituþiile publice.
                                   Exprim acest punct de vedere ºi în numele Partidului
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Democrat ºi sper sã aveþi în vedere faptul cã de stadiul
  Rog liderii de grupuri sã-ºi aducã colegii în salã. Mai    sau de felul în care se prezintã instituþiile publice ale
sunt 3 vorbitori, dupã care trecem la vot.            României ºi în mod special instituþiile de culturã, prin aceas-
  Domnul senator Bucur, urmeazã domnul deputat Baciu.      ta se exprimã de fapt ºi stadiul nu numai de culturã, ci
Dupã domnul deputat Baciu, care este ultimul vorbitor       ºi de civilizaþie al poporului nostru.
înscris, domnul senator Vosganian.                  Vã mulþumesc.
   Domnul Ioan-Corneliu Bucur:                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
   Domnilor preºedinþi,                       Domnul deputat Baciu ºi se pregãteºte domnul sena-
   Stimaþi colegi,                       tor Vosganian.
   Intervenþia mea este dictatã, în egalã mãsurã, de acea      Rog liderii de grupuri sã-i aducã pe colegi în salã.
platformã minimalã a politicilor social-democrate pe care o
reprezint în numele Partidului Democrat, cât ºi de obliga-      Domnul Mihai Baciu:
þiile pe care le am, morale, de data aceasta, în calitate      Domnule preºedinte, vã mulþumesc.
de slujitor eu însumi al culturii ºi deci de membru activ      Onoraþi colegi,
chiar al unei instituþii publice, þinând seama de situaþia dra-   Voi fi foarte scurt. Nu mã voi referi expres la eliminare,
maticã în care s-a ajuns aici.                  ci mã voi referi la un alt amendament, pentru cã cineva,
   Recent, la o ºedinþã comunã a Comisiilor reunite pen-    înaintea mea...
tru culturã, în baza unei documentaþii foarte ample ºi amã-
nunþite pe care am primit-o de la Ministerul Culturii, am      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
prezentat membrilor comisiei ºi am avut bucuria sã con-       Am o rugãminte. Sã vorbim numai despre nr. crt. 26,
stat cã Domniile lor au împãrtãºit punctul de vedere, situ-    dar în cazul în care se eliminã nu mai avem ce discuta.
aþia existentã în momentul acesta a salarizãrii personalu-    Rugãmintea mea este, dacã aveþi de fãcut amendamente
lui Ministerului Culturii, care reprezintã 60-62% pânã la     dupã ce nu s-a votat, eventual, eliminarea acestui alineat,
63% din salariul mediu pe economia naþionalã. Cele mai      dupã aceea sã interveniþi acolo...
numeroase instituþii subordonate Ministerului Culturii, dar
nu numai, sunt la limita unui salarizãri între 800 ºi 900      Domnul Mihai Baciu:
mii de lei, faþã de 1,5 milioane, cât este media salariului
pe economia naþionalã.                        Bine, am înþeles. Dar a mai spus cineva aici un lucru
   Amendamentul, acceptat la nivelul Comisiilor reunite     adevãrat, cã, atunci când este vorba de mai multe amen-
pentru culturã, arte ºi mass-media, a fost respins însã, din   damente la un articol, putem sã le discutãm pe toate, dupã
considerente probabil pragmatice, de comisiile pentru buget-   care dumneavoastrã puteþi pune la vot, în ordinea în care
finanþe. Intervenþia mea la acest microfon, în momentul      spune regulamentul.
acesta, este dictatã de spectrul pe care îl am în faþã, pe      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
care ar trebui sã-l aveþi ºi dumneavoastrã în faþã, vizavi
de coborârea ºi mai jos a nivelului de existenþã a perso-       Îmi permiteþi? Nu este aºa. Este un amendament de
nalului din aceste instituþii ºi mã refer, în primul rând, la   eliminare. El este primul care se dezbate ºi dacã se admi-
acea categorie de slujbaºi ai statului care sunt trezorierii   te eliminarea nu mai avem ce discuta. Dacã nu se admi-
patrimoniului cultural naþional.                 te, revenim asupra celorlalte amendamente.
   Existã numeroase situaþii în þarã, unele controlate, ges-
tionate, altele rãmase fãrã o asemenea supraveghere aten-      Domnul Mihai Baciu:
tã din partea Ministerului Culturii, situaþii în care persona-    Bine. Revenim.
lul din aceste structuri ale instituþiilor de stat se preteazã    V-am spus cã voi fi scurt. Noi suntem conºtienþi de
chiar la tranzacþionãri oneroase cu valori ale patrimoniului   constrângerile bugetare, suntem conºtienþi de necazurile în
cultural-naþional. Sigur cã nu este o monedã de schimb,      care se aflã þara, suntem conºtienþi de criza economicã în
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               23

care ne aflãm. Dar, pe de altã parte, nu putem fi de acord      Domnul Varujan Vosganian:
ca prin lege sã fie îngheþate salariile unei categorii uriaºe     Acum, în legãturã cu acest alineat. Mie, sincer vã spun,
sociale din aceastã þarã. Efectiv, nu putem fi de acord cu    mi se pare aceastã discuþie bizarã. Adicã, dacã salariile
aºa ceva, pentru cã este o prevedere inacceptabilã din      nu se indexeazã în raport cu creºterea prognozatã a pre-
punct de vedere moral ºi periculoasã din punct de vede-      þurilor, cu ce se indexeazã? În raport cu ce? Cu miºca-
re politic. Dar, pentru cã, repet, noi înþelegem aceste con-   rea stelelor, în raport cu vremea, dacã salariile medii ...
strângeri, înþelegem aceste nevoi de care, mã rog, se vor-    (Vociferãri în salã.)
beºte atât, nu vreau sã intru în detalii, nu vreau sã fac
aici, sigur, iarãºi un discurs lung pe marginea importanþei     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
învãþãmântului. Au fãcut-o mulþi înaintea mea, aº putea sã      Liniºte, vã rog!
vorbesc ºi eu ore întregi.
   Noi, cei din P.D., în spiritul realismului care caracteri-   Domnul Decebal Traian Remeº (din banca Guvernului):
zeazã Partidul Democrat, realismul politic, ºi în spiritul pro-
                                   Cu creºterea banului!
tecþiei sociale, ca principiu, reiterãm propunerea pe care
a fãcut-o aici senatorul Bucur, cã suntem de acord cu pre-      Domnul Varujan Vosganian:
vederea de la pct. 25, amendamentul care sunã aºa: ”În
anul 1999, drepturile salariale ale personalului din institu-     Atunci, dumneavoastrã aþi avea un salariu mai mic decât
þiile publice se indexeazã cu 75% din creºterea progno-      aveþi, domnule Remeº!
zatã a preþului de consumÒ. Este un compromis raþional ºi       Aºadar, dacã salariul mediu a ajuns de la 2.400 de lei
în acelaºi timp eu spun cã, repet, este o aberaþie, este     la 900.000 de lei, asta s-a datorat exclusiv inflaþiei. Deci
inacceptabil sã prevedem o îngheþare totalã a salariilor     sã nu ne ascundem dupã degete ºi, domnule Moraru, sã
pentru o întreagã categorie socialã. 75% mi se pare solu-     nu învãþãm oamenii din sistemul bugetar cu tertipuri.
þia cea mai bunã ºi P.D. va merge pe aceastã soluþie.       Salariile, dacã cresc ca nivel nominal, cresc datoritã fap-
   Vã mulþumesc.                        tului cã preþurile cresc ºi nu datoritã faptului cã noi înce-
                                 pem sã umblãm în interiorul unei marje profesionale. Sã
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  fim sinceri! Deci, din douã una: ori doriþi sã indexãm sala-
                                 riile, ori nu. ªi, dacã nu, spuneþi, în 1999, ca sã afle toatã
  Domnul senator Vosganian.                   populaþia: noi dorim ca salariile sã rãmânã exact la ace-
  Domnul Varujan Vosganian:                   laºi nivel nominal la care sunt acum. Dacã este aºa, spu-
                                 neþi-o ºi nu umblaþi cu tertipuri ºi dacã este aºa, eu aº fi
  Domnule preºedinte,                      de acord.
  Stimaþi colegi,                          Dar vã întreb ceva, domnule ministru de finanþe. În clipa
  Întâi, cã eu nu mai sunt de acord ca în dezbateri sã     în care dumneavoastrã veniþi cu un buget construit pe
invocãm, în permanenþã, constrângerile bugetare. Am înþe-     11.500 lei curs mediu al dolarului ºi deºi la ora asta Ñ
les asta un an, doi, trei, cinci, suntem deja în al 9-lea an   cã nu ºtiu peste 5 minute cât va fi Ñ a trecut de 12.000
ºi eu nu mai înþeleg. Aº vrea sã vinã un guvernant o datã     de lei, ce temei aveþi dumneavoastrã sã cereþi bugetarilor
în 9 ani ºi sã spunã: ”Stimaþi colegi, nu e numai din cauza    sã aibã acelaºi nivel nominal pe care dumneavoastrã l-aþi
constrângerilor, e ºi din cauzã cã eu nu am ºtiut ce sã      stabilit la sfârºitul lui decembrie, când deja dolarul, acum,
fac! Dacã eu fãceam ceva mai bine, atunci ºi constrân-      este mai mare.
gerile erau mai puþine!Ò Eu nu mai vreau sã aud, de 9         Deci eu vã spun, stimaþi colegi, bugetul pe care îl votaþi
ani, de la tribuna asta...                    nu mai corespunde realitãþii. Nivelurile nominale de acolo
                                 deja nu mai sunt în actualitate. Pãi, cum sã avem noi
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  temei teoretic, juridic, moral, financiar, sã cerem ca nive-
  Domnule senator, am o rugãminte. Am fãcut-o faþã de      lurile nominale de la 11.500 lei dolarul, curs mediu pe an,
toatã lumea. Dumneavoastrã probabil cã aþi lipsit din salã.    sã fie valabile, în condiþiile în care noi deja am trecut de
În momentul în care discutãm de alin. 2 al art. 9 nu mai     12.000 la începutul lui februarie. Eu, cu asta, nu mai am
facem consideraþiuni generale sau filozofice asupra buge-     nimic de spus.
tului, pe care aþi avut timp sã le faceþi la începutul dez-      Vã mulþumesc.
baterilor generale, ºi vã rog sã vã referiþi la nr. crt. 26.
  Vã rog foarte mult, mã lãsaþi sã conduc ºedinþa, când      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
o sã conduceþi dumneavoastrã ºedinþa, o sã conduceþi aºa       Da, tocmai voiam sã vã mulþumesc.
cum credeþi... (Domnul senator Varujan Vosganian vocife-       Cei care s-au înscris la cuvânt la nr. crt. 26 s-au epu-
reazã de la tribunã.) Discutãm despre alin. 2 al art. 9, dis-   izat numeric.
cutãm despre amendamentul de la nr. crt. 26, din amen-        Îi dau cuvântul, în continuare, domnului ministru Remeº,
damentele respinse privind eliminarea acestuia.          pentru a rãspunde în legãturã cu propunerea de elimina-
  Vã rog sã vã referiþi la acest amendament de la nr.      re a alin. 2 art. 9.
crt. 26.                               Vã rog, dupã care, comisia ºi pe urmã votul.
  Vã dau cuvântul.
                                   Domnul Decebal Traian Remeº:
  Domnul Varujan Vosganian:                     Domnilor, mie îmi pare rãu cã la comisie nu am fost
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               de acord cu un amendament propus de domnul Marin
  Vã rog sã mã credeþi cã atunci când vin la tribunã ºtiu    Stelian, care spunea sã punem punct dupã ”...nu se inde-
care este subiectul pentru care vin.               xeazãÒ. ªi totul era în regulã.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnul Dan Stelian Marin (din bancã):
  Bine.                               Nu, eu propuneam sã fie tãiat ”nuÒ.
  24            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Decebal Traian Remeº:                  Alecu Aurelian Paul        absent
  Eu propun sã rãmânã articolul aºa cum este.          Ana Gheorghe           prezent
  Punctul meu de vedere e urmãtorul. Articolul se poate     Ana Gheorghe           prezent
citi astfel: ”Este permisã indexarea în 1999, într-un raport    Andrei Gheorghe          prezent
care sã nu fie egal cu creºterea prognozatã a preþurilorÒ.     Andronescu Ecaterina       prezentã
  Nu puteþi interpreta acest articol, cã acel raport e obli-   Antal Istv‡n           absent
gatoriu mai mic. Lãsaþi lucrurile aºa cum sunt ºi situaþia     Antonescu George Crin Laurenþiu  absent
realã ne va determina sã facem ceea ce ne vor permite       Antonescu Niculae Napoleon    absent
                                  Argeºanu Valentin         prezent
banii.
                                  Arghezi Mitzura          absentã
  Repet încã o datã, nu este vorba de interzicere, dupã
                                  Ariton Gheorghe          absent
cum nu este vorba de obligativitatea ca acea creºtere a
                                  Asztalos Ferenc          absent
salariilor prin indexare sã fie neapãrat mai micã decât creº-
                                  Avramescu Constantin-Gheorghe   prezent
terea prognozatã a preþurilor.
                                  Baban ªtefan           prezent
  Pe de altã parte, acea trimitere la discriminare, privind
                                  Babiaº Iohan-Peter        absent
salariaþii din instituþii publice faþã de salariaþii din cadrul
                                  Babiuc Victor           absent
agenþilor economici, nu mi se pare fundamentatã. Când
                                  Baciu Mihai            absent
am susþinut aici ºi am afirmat, fãcând trimitere la aceeaºi    Badea Alexandru Ioan       prezent
logicã, domnule, noi comandãm un serviciu ºi-l plãtim,       Bara Radu-Liviu          absent
rãmâne la latitudinea ordonatorului de credite cu câþi oameni   B‡r‡nyi Francisc         absent
ºi la ce nivel puteþi face acest serviciu. La agenþii econo-    Barbaresso Emanoil-Dan      prezent
mici lucrurile se petrec între cel cu banii, patronat Ñ o fi    Barbãroºie Victor         prezent
el de stat sau o fi mixt sau privat Ñ ºi forþa de muncã.      Barde Tãnase           prezent
  Pe de altã parte, nu-i voie sã uitãm nici un moment      Bartoº Daniela          prezentã
cã Legea nr. 154, dacã existã curaj la cel care conduce      Bãbãlãu Constantin        prezent
un domeniu sau altul, permite reaºezãri de salarii, asta e     Bãlan Marilena          absentã
adevãrat, ºi funcþie de cunoºtinþe, competenþã, eficienþã ºi    Bãlãeþ Miticã           absent
hãrnicie a angajatului. Deci, vã rog sã fiþi buni ºi sã votaþi   Bãsescu Traian          absent
împotriva acestui amendament.                   Becsek-Garda Dezideriu Coloman  absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Bejinariu Petru          prezent
                                  Bercea Florian          prezent
  Comisia? Comisia îºi menþine punctul de vedere? Da.       Berceanu Radu Mircea       absent
  Rog sã verificaþi dacã avem cvorum.               Berci Vasile           prezent
                                  Berciu Ion            absent
  Domnul Acsinte Gaspar:                     Biriº Anamaria Mihaela      absentã
  E ora pauzei, domnule preºedinte.                Birtalan çkos           absent
                                  Bivolaru Gabriel         absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Bivolaru Ioan           absent
  La ora 15,00 continuãm ºedinþa direct cu votul la acest    Boda Iosif            prezent
nr. crt. 26, de eliminare a alin. 2 al art. 9.           Bšndi Gyšngyike          prezentã
                                  Boºtinaru Victor         absent
             PAUZÃ                  Bot Octavian           prezent
              *                   Botescu Ion            absent
                                  Bran Vasile            absent
             *   *                  Brezniceanu Alexandru       absent
            DUPÃ PAUZÃ                 Bud Nicolae            absent
                                  Buga Florea            prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Bujor Liviu            absent
  Reluãm lucrãrile noastre. Vã rog, ocupaþi-vã locurile în    Burlacu Viorel          prezent
salã. Este deja ora 15,21.                     Buruianã-Aprodu Daniela      absentã
  Domnule deputat Vida-Simiti, pregãtiþi, vã rog, dosarul     Buzatu Dumitru          absent
pentru un apel nominal.                      Calimente Mihãiþã         absent
                                  Cazacu Vasile-Mircea       absent
  Din salã, domnii senatori:                   Cazan Gheorghe-Romeo-Leonard   prezent
                                  Cândea Vasile           absent
  Începeþi cu Senatul!                      Ceauºescu Gheorghe Dan Nicolae  prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  Chichiºan Miron          absent
                                  Chiliman Andrei-Ioan       prezent
  Senatul? A fost. Acum începem tot cu Camera.          Chiriac Mihai           prezent
  Vã rog, poftiþi!                        Ciontu Corneliu          prezent
                                  Ciumara Mircea          prezent
  Domnul Ioan Vida-Simiti:                    Cîrstoiu Ion           prezent
  Achimescu Victor-ªtefan          prezent       Cojocaru Radu-Spiridon      absent
  Aferãriþei Constantin           prezent       Constantinescu Dan        prezent
  Afrãsinei Viorica             prezent       Corâci Ioan Cezar         absent
  Albu Alexandru               absent        Corniþã Ion            prezent
  Albu Gheorghe               absent        Cosma Liviu-Ovidiu        absent
            MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12        25

Coºea Dumitru Gheorghe Mircea    absent        Iliescu Valentin-Adrian    absent
Cotrutz Constantin Eremia      absent        Ionescu Alexandru       prezent
Cristea Gheorghe          prezent       Ionescu Anton         prezent
Cristea Marin            absent        Ionescu Bogdan         prezent
Croitoru Mircea-Adrian       prezent       Ionescu Constantin       absent
Cunescu Sergiu           prezent       Ionescu Gheorghe        prezent
Dan Marþian             absent        Ionescu Marina         absentã
Dan Matei-Agathon          prezent       Ionescu Nicolae        absent
Darie Simion            absent        Ionescu-Galbeni Niculae
Dãrãmuº Nicolae Octavian      prezent       Vasile Constantin       absent
Decusearã Jean           prezent       Ioniþã Mihail-Gabriel     rezent
Dejeu Gavril            absent        Ioniþã Nicu          prezent
Diaconescu Ion           prezent       Iorga Leonida Lari       prezentã
Dimitriu Sorin Petre        absent        Iorgulescu Adrian       absent
Dîrstaru Dorin           prezent       Irimescu Haralambie      prezent
Dobre Traian            absent        Ivãnescu Paula Maria      prezentã
Dobrescu Smaranda          prezentã       Kakasi Alexandru        absent
Dorian Dorel            absent        Kelemen Atilla BŽla Ladislau  absent
Dorin Mihai             absent        Kerekes K‡roly         prezent
Dragoº Iuliu Liviu         absent        K—nya-Hamar Alexandru     prezent
Dragu George            absent        Kovacs Carol-Emil       prezent
Drãgãnescu Ovidiu          prezent       Kov‡cs Csaba-Tiberiu      prezent
Drecin Mihai Dorin         prezent       Lazia Ion           absent
Drumen Constantin          prezent       Lãdariu Lazãr         prezent
Dugulescu Petru           absent        Lãpuºan Alexandru       absent
Dumitraºcu Laurenþiu        prezent       Leonãchescu Nicolae      prezent
Dumitrean Bazil           prezent       Lepºa Sorin          prezent
Dumitrescu Paul Adrian       absent        Lixãndroiu Viorel       prezent
Dumitriu Carmen           absentã       Lupu Vasile          prezent
Duþu Ion              prezent       Macarie Sergiu         prezent
Elek Barna             absent        Manole Odisei         absent
Enache Marian            absent        Manolescu Oana         prezentã
Enescu Ion             prezent       Marin Gheorghe         prezent
Fenoghen Sevastian         prezent       Marineci Ionel         prezent
Filipescu Ileana          absentã       Marinescu Ioan-Sorin      absent
Furo Iuliu Ioan           prezent       M‡rton çrp‡d-Francisc     prezent
Galic Lia-Andreia          prezentã       Matei Lucian Ion        absent
Gaspar Acsinte           prezent       Matei Vasile          prezent
Gavra Ioan             prezent       M‡tis Eugen          prezent
Gavrilaº Teodor           prezent       Mazãre Radu ªtefan       absent
Gazi Gherasim            prezent       Mândroviceanu Vasile      prezent
Georgescu Florin          prezent       Mânea Radu           prezent
Gheciu Radu-Sever-Cristian     prezent       Mera Alexandru-Liviu      prezent
Gheorghe Valeriu          prezent       Meºca Sever          absent
Gheorghiof Titu-Nicolae       prezent       Miclãuº Vasile         absent
Gheorghiu Mihai           prezent       Micle Ulpiu-Radu-Sabin     prezent
Gherasim Ion-Andrei         absent        Mihãilescu Petru-ªerban    absent
Ghibernea Dan            absent        Mihu Victor Traian       absent
Ghidãu Radu             prezent       Miloº Aurel          prezent
Ghiga Vasile            prezent       Mitrea Miron-Tudor       prezent
Giurescu Ion            prezent       Mogoº Ion           absent
Glãvan ªtefan            prezent       Moiceanu Constantin      prezent
Godja Petru             absent        Moldovan Petre         prezent
Grãdinaru Nicolae          prezent       Moldoveanu Eugenia       prezentã
Grigoraº Neculai          prezent       Morariu Teodor-Gheorghe    prezent
Grigoriu Mihai-Theodor Constantin  prezent       Moroianu Geaman Adrian Tudor  absent
Groza Nicolae            prezent       Moucha Romulus-Ion       prezent
Gvozdenovici Slavomir        absent        Munteanu Ion          prezent
Haºotti Puiu            prezent       Mureºan Ioan          absent
Hilote Eugen-Gheorghe        prezent       Musca Monica Octavia      prezentã
Hlinschi Mihai           prezent       Nagy ªtefan          prezent
Honcescu Ion            prezent       Naidin Petre          prezent
Hrebenciuc Viorel          absent        Nanu Romeo           prezent
Iacob Elena             prezent       Nãstase Adrian         absent
Ianculescu Marian          absent        Neacºu Ilie          prezent
Ifrim Dumitru            absent        Neagu Romulus         prezent
Ignat ªtefan            prezent       Neagu Victor          prezent
26          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

Negoiþã Gheorghe-Liviu       absent        Rânja Traian-Neculaie    absent
Negrãu Mircea            absent        Remeº Decebal-Traian     prezent
Nica Dan              absent        Rizescu Sergiu-George    prezent
Nicã Mihail             prezent       Roman Ioan          absent
Nichita Dan Gabriel         absent        Roºca Ioan          absent
Nicolae Jianu            prezent       Ruse Corneliu Constantin   absent
Nicolaiciuc Vichentie        prezent       Sabãu Traian         prezent
Nicolescu Mihai           absent        Sandu Alecu         prezent
Nicolicea Eugen           absent        Sandu Dumitru        prezent
Niculescu-Duvãz Bogdan Nicolae   absent        Sandu Ion Florentin     prezent
Nistor Vasile            absent        Sassu Alexandru       absent
Noica Nicolae            absent        Sãndulescu Aureliu Emil   prezent
Oanã Gheorghe            absent        Sârbu Marian         prezent
Oltean Ioan             prezent       Secarã Gheorghe       absent
Onaca Dorel Constantin       absent        Serac Florian        prezent
Opriº Constantin Remus       prezent       Severin Adrian        absent
Osman Fedbi             prezent       Simedru Dan Coriolan     prezent
Palade Dan             prezent       Simion Florea        prezent
Pambuccian Vaarujan         prezent       Sireþeanu Mihail       prezent
Paneº Iosif             prezent       Sonea Ioan          prezent
Panteliuc Vasile          prezent       Spãtaru Liviu        prezent
Pantiº Sorin            absent        Spiridon Didi        prezent
Papuc Aurel Constantin       absent        Stan Vasile         prezent
Partal Petre            prezent       Stanca Teodor        prezent
Paºcu Ioan Mircea          absent        Stanciu Anghel        prezent
Pavel Vasile            prezent       Stancov George-Iulian    absent
Pavelescu Claudiu Costel      prezent       Stãnescu Alexandru-Octavi  absent
Pãcurariu Iuliu           prezent       Stãnescu Mihai-Sorin     prezent
Pãunescu Costel           prezent       Stoica Valeria Mariana    absentã
Pârgaru Ion             prezent       Stoica Valeriu        absent
Pâslaru Dumitru           prezent       Sturza Popovici Cornel    absent
PŽcsi Francisc           prezent       SzŽkely Ervin-Zolt‡n     prezent
Pereº Alexandru           prezent       Szil‡gyi Zsolt        prezent
Petrescu Ovidiu Cameliu       prezent       ªaganai Nusfet        prezent
Petrescu Silviu           prezent       ªerban George        prezent
Petrescu Virgil           prezent       ªincai Ovidiu        prezent
Petreu Liviu            absent        ªtefãnoiu Luca        prezent
Petrovici Silvia          absentã       ªteolea Petru        absent
Pintea Ioan             prezent       Tabãrã Valeriu        absent
Piþigoi Barbu            prezent       Tam‡s S‡ndor         prezent
Pop Iftene             prezent       Tarna Gheorghe        prezent
Pop Leon Petru           absent        Tãvalã Tãnase-Pavel     prezent
Pop Viorel             prezent       Teculescu Constantin     absent
Popa Aron Ioan           prezent       Tokay Gheorghe        absent
Popa Daniela            prezentã       Trifu Romeo         prezent
Popa Ioan-Mihai           prezent       Tudor Marcu         prezent
Popa Nicolae            prezent       Tudose Nicolae-Florin    prezent
Popa Virgil             absent        Þepelea Gabriel       prezent
Popescu-Bejat ªtefan Marian     prezent       Þocu Iulian-Costel      prezent
Popescu Dumitru           prezent       Þurlea Petre         prezent
Popescu Emil-Teodor         absent        Udrea Florian        absent
Popescu Ioan-Dan          prezent       Vaida Francisc-Atila     prezent
Popescu Irineu           prezent       Varga Attila         prezent
Popescu-Tãriceanu Cãlin       absent        Vasilescu Nicolae      absent
Priceputu Laurenþiu         absent        Vasilescu Valentin      prezent
Protopopescu Cornel         absent        Vataman Dorin        prezent
Putin Emil-Livius-Nicolae      absent        Vãsioiu Horia        prezent
Puwak Hildegard-Carola       absentã       Vâlceanu Gheorghe      prezent
Radu Alexandru-Dumitru       prezent       Vâlcu Mircea         prezent
Radu Elena Cornelia Gabriela    prezentã       Vetiºanu Vasile       prezent
R‡duly R—bert K‡lm‡n        prezent       Vida Iuliu          prezent
Raica Florica Rãdiþa        prezentã       Vida-Simiti Ioan       prezent
Raicu Romulus            prezent       Videanu Adriean       absent
R‡koczi Ludovic           absent        Vilãu Ioan-Adrian      absent
Raþiu Ion              absent        Vintilã Dumitru Mugurel   absent
Rãdulescu Cristian         prezent       Vitcu Mihai         prezent
Rãdulescu-Zoner Constantin ªerban  prezent       Viþelar Bogdan        absent
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               27

  Voicu Mãdãlin                absent        Domnul Victor Fuior:
  Weber Ernest-Otto              absent        Domnule preºedinte,
  Wittstock Eberhard-Wolfgang         Prezent        Domnilor parlamentari,
  (Deputaþii care au intrat în salã ulterior apelului nominal    ªi Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teri-
ºi-au confirmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)      toriului ºi echilibru ecologic al Senatului susþine acelaºi
                                 amendament.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã mulþumesc.                           Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  O sã vã rog ca motivãrile sã nu le mai faceþi la micro-      Mai sunt alte susþineri? Domnul senator Oliviu Gherman.
fon, acolo. Am rugãmintea, domnule deputat Vida-Simiti,
domnule secretar, veniþi ºi faceþi motivãrile aici, ca sã lãsãm   Domnul Oliviu Gherman:
microfonul liber, da?                        Domnilor preºedinþi,
                                   Doamnelor ºi domnilorÉ
  Domnul Ioan Vida-Simiti:
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  De acord.
                                   Deci, suntem la nr. crt. 24.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Vã rog.
  Vã rog. Uite, la masa aceea din spate este perfect.       Domnul Oliviu Gherman:
  Dupã acest moment, care mie îmi displace profund, stri-
gatul acestui catalog, am ajuns la votul pe care n-am mai       Vã rog sã mã credeþi cã la aceastã orã, 4 dupã-masã,
putut sã-l dãm, din cauza timpului, la sfârºitul primei pãrþi   este extrem de greu sã ai umor. Dar, ascultând amenda-
a programului nostru de astãzi.                  mentul care a fost propus cu un umor pe care îl soco-
                                 tesc un umor parlamentar deja, nu pot decât sã fiu de
  Vreau sã vã ocupaþi locurile în salã. Trecem la vota-
                                 acord cu el. Ca atare, voi susþine acest amendament care,
rea amendamentului respins de la nr. crt. 26 din raportul     în fond, nu face altceva decât sã întãreascã neverosimili-
amendamentelor respinse. Acest amendament a fost sus-       tatea respingerii precedentului amendament. Prin urmare,
þinut de o serie de colegi deputaþi atât în comisii, cât ºi    pãstrându-mi o dozã de umor parlamentar, propun sã îl
în plen, aici, ºi el propune eliminarea alin. 2 al art. 9.    susþinem, nu de alta, dar sã avem elementele corespun-
Guvernul, ca ºi comisiile, nu este de acord cu aceastã eli-    zãtoare.
minare. Deci, vã supun spre aprobare amendamentul de
la nr. crt. 26, propunerea privind eliminarea.            Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Voturi pentru eliminare. Vã rog sã numãraþi, sã þineþi      Domnul deputat Sandu.
mâinile sus. Sã vã ocupaþi locurile ºi sã numãrãm.          Vã rog.
Rugãmintea mea este sã þineþi mâinile sus, ca sã putem
numãra corect. Vã rog foarte mult.                  Domnul Ion Florentin Sandu:
  Deci au ieºit, au fost 88 de voturi pentru.            Domnilor preºedinþi,
  Voturi împotriva eliminãrii. Vã rog. Þineþi mâinile sus!     Ca sã ieºim dintr-o fundãturã în care se pare cã am
Vã rog sã numãraþi. 157 voturi împotrivã.             intrat, vã propun ca art. 9 alin. 2 sã aibã urmãtoarea formã:
  Abþineri? Vã rog þineþi mâinile sus, ca sã le putem      ”În anul 1999, drepturile salariale ale personalului din insti-
numãra uºor. 11 abþineri.                     tuþiile publice se indexeazã în raport cu creºterea prog-
  A fost respins acest amendament.               nozatã a preþurilor de consum, la propunerea ordonatori-
  Continuãm cu celelalte amendamente referitoare la art. 9   lor principali de credite, cu aprobarea Ministerului
alin. 2. Dacã amendamentul de la nr. crt. 24 este susþi-     FinanþelorÒ.
nut de cineva? De la nr. crt. 24? Nu, vã rog sã-mi spu-        Mulþumesc.
neþi dacã pe cel de la nr. crt. 24 îl susþine cineva?        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Da, domnul deputat Cîrstoiu.
  Da. Vã rog!                           Alte intervenþii la nr. crt. 24? Nu sunt. Sistãm inter-
                                 venþiile.
  Domnul Ion Cîrstoiu:                       Din partea iniþiatorului, domnul ministru Remeº.
                                   Vã rog.
  Domnule preºedinte,
  Stimaþi colegi,                         Domnul Decebal Traian Remeº:
  Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teri-      Sunt de acord cu ultimul amendament propus, dar con-
toriului ºi echilibru ecologic în unanimitate a votat modifi-   tinuãm alineatul: ”Ministerul Finanþelor nu dã o asemenea
carea art. 9 alin. 2, ºi anume în sensul cã se eliminã      aprobare în 1999Ò.
negaþia ”nuÒ. Deci, amendamentul nostru sunã cam aºa:
”În anul 1999, drepturile salariale ale personalului din insti-   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
tuþiile publice se indexeazã în raport cu creºterea prog-      Comisia.
nozatã a preþurilor de consumÒ. Acesta este amendamen-        Rog, pãstraþi liniºtea.
tul nostru pe care vã rugãm sã-l susþineþi.             Vã rog, domnul senator Oprea.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnul Andreiu Oprea:
  Dacã mai sunt alte intervenþii la nr. crt. 24 din rapor-     Comisia îºi menþine punctul de vedere, ºi anume, acest
tul amenamentelor respinse?                    amendament a fost respins cu un numãr de 21 de voturi
  Domnul senator Fuior.                     împotrivã ºi 3 pentru.
  28            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  În ceea ce priveºte legalitatea, cele douã Comisii pen-
  Deci, comisia respinge acest amendament.          tru buget, finanþe au respins un amendament care dorea
  Domnule senator, îmi permiteþiÉ Am spus cã intrãm în    sã restabileascã legalitatea. Prin Legea nr. 154, Parlamentul
procedura de votare dupã ce intervine comisia, respectiv,    este obligat, evident ºi Ministerul Finanþelor, sã stabileas-
ministrul ºi comisia.                      cã valoarea de referinþã universalã în ceea ce priveºte
  Îmi permiteþi, domnule senator, sã conduc ºedinþa. O    salariile din domeniul bugetar. ªi în cadrul comisiilor am
sã vã dau cuvântul dacã doriþi sã interveniþi. Ca o ultimã   ajuns la concluzia cã aceastã valoare poate fi stabilitã pe
intervenþie, însã.                       douã cãi: ori introducerea unei valori nominale, lucru care
  Vã rog, aveþi cuvântul.                   nu este de dorit, ori modificarea acestei valori de referin-
                                þã universalã, prin propunerea unui coeficient de indexa-
  Domnul Andreiu Oprea:                    re, aºa cum s-a fãcut ºi în septembrie 1998, indexare în
                                urma cãreia valoarea de referinþã universalã s-a modificat
  Domnule preºedinte,                     în mod automat.
  Domnilor parlamentari,                      Din acest punct de vedere, Ministerul Finanþelor nu are
  Am solicitat din partea ministrului Remeº la art. 9 alin.
                                nici o bazã legalã pentru a elimina posibilitatea indexãrii
2, la amendamentul aprobat de cele douã comisii, atât a
                                salariilor în anul 1999.
Senatului, cât ºi a Camerei Deputaþilor, sã ne dea un rãs-
                                  În ceea ce priveºte sistemul actual de salarizare. Dupã
puns. Este foarte important ºi pentru ce urmeazã.
                                opinia noastrã, Ministerul Finanþelor nu face altceva decât
 Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 sã dinamiteze inclusiv posibilele lucruri bune ale noului sis-
                                tem de salarizare, pe care noi, P.D.S.R.-ul, la momentul
 Vã rog, domnule ministru, sã daþi rãspunsul cerut de     adoptãrii Legii nr. 154, le-am relevat. ªi el constã, în pri-
domnul senator Fuior ºi sã trecem dupã aceea la votare.     mul rând, în faptul cã pentru prima datã se aratã foarte
  Domnul Decebal Traian Remeº:                 transparent componentele valorii salariului în domeniul
                                bugetar, care sunt, mai întâi, performanþa societãþii, în al
  Vã vorbeam cã sunt consecvent. Am venit aici ºi am      doilea rând, performanþa instituþiei ºi, în al treilea rând,
spus: sunt de acord cu amendamentul formulat de dom-      performanþa individualã.
nul coleg, completând alineatul cu faptul cã: ”În 1999,       Prin ceea ce propune Ministerul Finanþelor în acest
Ministerul Finanþelor nu dã o aprobare privind indexarea    moment, se doreºte eliminarea primelor douã componen-
salariilorÒ. Scrieþi asta aici ºi totul este O.K. Eu ºtiu sã  te, ºi anume, performanþa societãþii, pentru cã, de fapt,
rãspund la întrebãrile puse.                  este o contraperformanþã socialã, automat, pe cale de con-
                                secinþã, se eliminã posibilitatea creºterii valorii sectoriale,
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                care ar reprezenta valoarea ºi importanþa sectorului res-
  Vã rog frumos, pãstraþi liniºtea!              pectiv ºi se transferã toate aceste costuri la nivelul per-
  Deci, acest amendament, propus la nr. crt. 24, în lista   formanþei individuale.
amendamentelor respinse, a fost susþinut de domnul depu-      Este adevãrat cã prin Legea nr. 154...
tat Cîrstoiu ºi senator Fuior ºi de domnul senator Oliviu
Gherman ºi a fost respins atât de iniþiator, prin glasul dom-   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
nului ministru Remeº, cât ºi de comisiile de specialitate.     Am o rugãminte, domnule deputat.
  Ca atare, vã supun spre aprobare acest amendament.
  Voturi pentru? Vã rog sã þineþi mâinile sus, ca sã putem    Domnul Marian Sârbu:
numãra. 81 ºi 11, 92.                       Vã rog.
  Voturi împotrivã? 174 ºi cu 6, 180.
  Abþineri? 10 ºi cu 2, 12.                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  A fost respins.
  Amendamentul de la nr. crt. 25 din lista celor respinse    Dezbaterile generale au avut loc. Eu vã rog sã susþi-
a fost susþinut de domnul deputat Baciu. Îl mai susþine     neþi acest alineat, acest amendament pe care l-aþi fãcut
cineva? Domnul deputat Sârbu.                  la nr. crt. 25, fãrã sã vã mai duceþi în toate aceste con-
  Vã rog.                           sideraþii, care þin de natura dezbaterilor generale...

  Domnul Marian Sârbu:                      Domnul Marian Sârbu:
  Vã mulþumesc, domnule preºedinte.               Acestea au fost argumentele...
  Stimaþi colegi,                         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Mai întâi vreau sã mulþumesc celor doi deputaþi, par-
lamentari P.D., care înaintea mea au susþinut acest amen-      ... sã-l susþineþi strict tehnic ºi cât mai scurt, pentru cã
dament, considerând cã el se aflã pe tãrâmul social-demo-    vorbiþi deja de 5 minute. Eu cred cã una dintre caracte-
craþiei ºi vreau sã-mi exprim mulþumirea faptului cã      risticile noastre ar trebui sã fie sã ºtim sã ne sintetizãm
dumnealor încep sã întrevadã, dacã nu pot sã vadã, fap-     gândurile, în aºa fel încât sã transmitem în cuvinte puþine
tul cã amendamentele P.D.S.R.-ului au întotdeauna o colo-    cât mai multe informaþii celor pe care vrem sã-i convin-
raturã social-democratã. Pentru cã, evident, ne aflãm în    gem.
faþa unei propuneri de naturã social-democratã.           Vã rog.
  În cadrul Comisiilor pentru muncã ºi protecþie socialã
                                  Domnul Marian Sârbu:
ale celor douã Camere, acest amendament a fost aprobat
ºi aº vrea sã vã spun dumneavoastrã cã el a avut în        Domnule preºedinte,
vedere necesitatea ca Parlamentul sã þinã cont de cel puþin    Vã rog sã mã iertaþi. Acestea au fost argumentele care
trei argumente: unul este de naturã legalã, þine de legali-   au fost discutate în Comisia pentru muncã ºi protecþie
tate, cel de-al doilea este legat de sistemul actual de sala-  socialã ºi eu cred cã pentru luarea unei mãsuri atât de
rizare în domeniul bugetar, iar cel de-al treilea þine de    importante, cred cã 5 minute nu reprezintã un timp atât
oportunitate.                          de lung.
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               29

   În final, în ceea ce priveºte oportunitatea Ñ ºi sper ca   acest sistem al indexãrilor; rãmâne de discutat. Dar dacã
inclusiv Partidul Democrat ºi Partidul Social Democrat sã     vrem, totuºi, sã fim drepþi, este bine sã considerãm ºi
înþeleagã acest lucru Ñ noi am considerat, comisiile celor     acest amendament la valoarea lui. ªi dacã 27 nu este
douã Camere, cã, în acest an, pentru personalul bugetar,      bun, eu ºtiu, putem sã propunem altceva.
încã o curbã de sacrificiu este de neacceptat.             Din acest motiv, Partidul Democrat în comisie a votat
   Având în vedere toate cele pe care vi le-am prezen-      pentru susþinerea acestui amendament. Poate cã putem
tat, vã rugãm sã aprobaþi acest amendament, care se        sã discutãm asupra acestor lucruri ºi sã luãm o decizie
înscrie în normele legale, aprobate chiar de actuala coa-     înþeleaptã.
liþie.                                 Vã mulþumesc.
   Vã mulþumesc.
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Vã rog, domnule ministru. Domnul deputat Partal a sus-
  Vã mulþumesc.                          þinut acest amendament. Vã rog, punctul de vedere.
  Înþeleg cã nu mai sunt alte intervenþii aici, la nr. crt. 25.
Sistãm discuþiile aici.                        Domnul Decebal Traian Remeº:
  Cuvântul domnului ministru Remeº.                  Domnilor colegi,
                                    Chiar din consecvenþã, mã declar de acord cu acest
  Domnul Decebal Traian Remeº:                  amendament, dar vã rog foarte mult, pentru cã este vorba
  Cerem respingerea amendamentului.                de sectorul public ºi pentru cã preºedintele Comisiei eco-
                                  nomice de la Senat, pe baza datelor primite de la statis-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  ticã spunea cã este o reducere de la 41% a salariaþilor
  Comisiile? Comisiile îºi menþin punctul de vedere.       din România, care se aflã în sectorul public, la 27%, deci
  Vã rog sã vã ocupaþi locurile, sã putem trece la vot.     o creºtere a ºomajului cu 14%, eu mã declar, în numele
  Vã supun spre aprobare amendamentul de la nr. crt. 25,     Ministerului Finanþelor, de acord cu acest amendament,
lista amendamentelor respinse, amendament susþinut de       dar dumneavoastrã veþi avea, zic eu, obligaþia sã ºi fixaþi
domnii deputaþi Baciu ºi Sârbu ºi respins de iniþiator ºi de    sarcina de reducere, pe instituþii publice, ordonatorii de cre-
comisii.                              dite din proiectul Legii bugetului, ºi pe restul sectorului
  Voturi pentru? Vã rog, þineþi mâinile sus, sã putem sã     public, regiile autonome ºi companiile naþionale.
numãrãm ca lumea. Vã rog. 79 plus 8, 87.                Acest amendament vine, în felul în care este formulat,
  Voturi împotrivã? Vã rog, tot aºa, þineþi mâinile sus, sã   în sprijinul ideii cu numãrul mediu anual, pe care ne pro-
le putem numãra. Vã rog.181 plus 3, 184.              puneaþi anterior nouã ºi noi refuzam cu încãpãþânare la
  Abþineri? Vã rog. 14 abþineri.                 momentul acela sã-l introducem în buget.
  A fost respins.                          Vã rog foarte mult, procedaþi la aprobarea acestui amen-
  Amendamentul de la nr. crt. 27 din raportul amenda-      dament ºi la împãrþirea sarcinii de reducere a personalu-
mentelor respinse dacã este susþinut de cineva?          lui salariat cu 14%, concomitent cu trecerea acestuia în
  Domnul deputat Partal.                     ºomaj.

  Domnul Petre Partal:                        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Mulþumesc, domnule preºedinte.                  Comisiile?
  Aceastã propunere de modificare ºi de reformulare a        Domnul deputat Dan Constantinescu, vã rog.
amendamentului a fost amplu dezbãtutã în Comisiile reu-
                                   Domnul Dan Constantinescu:
nite de buget, finanþe. Am susþinut la momentul respectiv
acest amendament ºi o sã explic ºi de ce, care este moti-       Domnule preºedinte,
vaþia.                                Stimaþi colegi,
  Noi am introdus o restricþie faþã de personalul bugetar      Noi înþelegem ironia ministrului finanþelor, însã aº vrea
ºi le-am spus cã în aceastã perioadã nu vor mai benefi-      sã reamintesc cã la art. 9, punctul 1, noi am aprobat, prin
cia de indexãri. Deci, personalul din instituþiile publice. Însã  vot, faptul cã ordonatorii principali de credite vor stabili
lãsãm liberã calea celor care lucreazã tot cu banul public,    numãrul de posturi, salariile de bazã ºi aºa mai departe,
din regii ºi companii naþionale. Personalul care lucreazã     cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru
în zona domeniului public este cifrat la 41% din totalul      anul 1999.
personalului ocupat din economia României. Or, pentru o        În asemenea condiþii, este foarte greu ca o parte din
parte din salariaþii care lucreazã în sistemul public func-    ordonatorii principali de credite sã aibã posibilitatea sã-ºi
þioneazã aceastã restricþie a neindexãrii, iar pentru cealal-   stabileascã numãrul de posturi, la alþii sã nu existe aceas-
tã parte de personal nu mai funcþioneazã.             tã posibilitate ºi nu cunosc o instituþie care sã poatã regle-
  Bugetele regiilor ºi ale companiilor naþionale sunt apro-   menta acest lucru, alta decât Parlamentul, dar atunci va
bate de ordonatorii de credite. Dar ei nu sunt obligaþi sã     trebui sã revenim ºi sã revotãm art. 9, alin. 1.
impunã nici o restricþie în acest domeniu. Aºa ne-am tre-       Deci, dacã este sã fim consecvenþi cu noi înºine, vã
zit cã la regii ºi la companii o femeie de serviciu are un     propun respingerea, întrucât nu mai putem reveni la ali-
salariu de 4 ori cât al unui cadru didactic. Iatã, deci, cã    neatul anterior.
acest argument are o susþinere motivatã. Acum, cã este
27%, 30%, 35%, procentul rãmâne de discutat. Însã nu         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
este bine sã trecem peste acest lucru. Noi am introdus o        Vã rog frumos sã fiþi atenþi.
discriminare negativã. Pãstrãm la regii nealterat sistemul       Supun spre aprobare acest amendament, amendament
de salarizare, în timp ce la bugetari ne-am repezit repe-     respins, aºa cum s-a vãzut, ºi de iniþiator ºi de comisii,
de sã le tãiem orice speranþã de mãrire a salariului pe      amendament de la nr. crt. 27 din raportul amendamente-
sistemul indexãrilor. Nu ºtiu dacã este suficient de bun      lor respinse.
  30            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Voturi pentru acest amendament, dacã sunt? Un vot      mergem frumos, dãm raportul acestui institut ºi dupã aceea,
pentru amendament. Vã mulþumesc.                 la sfârºit votãm dacã din punctul de vedere al corectitu-
  Voturi împotriva lui? Vã rog sã numãraþi. Vã rog fru-    dinii limbii române este în ordine. Aceasta simplificã puþin
mos, pãstraþi liniºtea.187.                   procedura. Deoarece, vã rog sã mã credeþi...
  Abþineri? Vã rog, þineþi mâinile sus, sã le putem numã-
ra. Vã rog. 69 plus 11, fac 80.                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  A fost respins.                         Domnule senator ...
  Amendamentul de la nr. crt. 28 din lista amendamen-
telor respinse este identic cu amendamentul de la nr. crt. 24    Domnul Oliviu Gherman:
ºi, ca atare, nu-l mai supun aprobãrii, pentru cã a fost o
                                   ... am avut senzaþia sinistrã cã, la unele dintre propu-
datã respins.
  În continuare, nemaiavând la alin. 2 alte amendamen-     neri de amendamente care au fost fãcute, s-a ajuns în
te, trecem la aprobarea alin. 2, în forma iniþiatorului.     situaþia ca dintr-o disciplinã, care este, de altfel, în con-
  Vã rog sã fiþi atenþi!                    tradicþie cu prevederile constituþionale, care prevãd cã votul
  Voturi pentru? Vã rog, numãraþi. 188 în total.        imperativ este nul, pur ºi simplu sã fie autoanulate de pro-
  Voturi împotrivã? Vã rog, þineþi mâinile sus, sã numã-    priii susþinãtori. Dacã este nevoie sã facem o numãrare...
rãm uºor. 65 plus 5, 70.                      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Abþineri? Vã rog, numãraþi. 6 abþineri.
  A fost adoptat textul iniþiatorului.              Domnule senator,...
  Continuãm, tot la art. 9, dacã îl susþine cineva? Nr. crt.
29. Nu-l susþine nimeni.                      Domnul Oliviu Gherman:
  Nr. crt. 30, din amendamentele respinse? Nu-l susþine      ...câþi sunt în coaliþia majoritarã ºi câþi sunt în opoziþie,
nimeni.                             eventual, ºi sã spunem: ”Toate articolele au fost votate cu
  Trecem la votarea art. 9 în ansamblul sãu.          300 de voturi ºi, raportat la 185,É foarte bine, dar nu ne
  Voturi pentru? ªi vã rog sã numãraþi. 195.          mai obosiþi, domnilor! Mergem frumos acasã, avem ...
  Voturi împotrivã? Vã rog, þineþi mâinile sus, sã meargã
repede numãratul. 67 plus 3, 70.                  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Abþineri? 6.                          Domnule senator, am o mare rugãminte: aþi fãcut numai
  A fost adoptat art. 9.
                                 consideraþii generale, or, suntem la art. 10.
  Art. 10. Dacã sunt intervenþii?
  Domnul deputat... domnul senator Oliviu Gherman. Mã       Îi dau cuvântul pentru replicã domnului vicepreºedinte
scuzaþi! Din nou v-am tratat de deputat ºi s-ar putea sã     Mircea Ionescu-Quintus, din partea Senatului.
vã supãraþi.                            Vã rog! Aveþi cuvântul, domnule senator.

  Domnul Oliviu Gherman:                     Domnul Mircea Ionescu-Quintus:
  Domnilor preºedinþi,                       Domnule preºedinte,
  Doamnelor ºi domnilor,                      Stimaþi colegi,
  Pe marginea votului anterior, procedurã. Vã rog sã mã      Aº încerca sã-mi înlãtur surprinderea cu privire la obser-
credeþi, fac parte dintre cei din opoziþie care, în general,   vaþiile fãcute de un foarte distins coleg de-al nostru din
nu au fost acuzaþi de lipsã de umor. Dar de la lipsa de     Senat ºi al dumneavoastrã, fostul preºedinte al Senatului,
umor pânã la cinism este un drum destul de lung.         pe care ºi acum îl considerãm ca atare, noi, senatorii, cu
  Am ascultat cu o relativã atenþie poziþia domnului minis-  privire la acuza de cinism.
tru Remeº privitoare la amendamentul care a fost, de alt-
fel, votat de Domnia sa ºi chiar iniþiatorul a renunþat la a-l   Doamna Viorica Afrãsinei (din salã):
mai vota. Desigur, am reþinut nota de cinism din acest vot.     Nu vã este adresatã!
  Vreþi sã ne desfãºurãm activitatea în continuare într-o
notã de cinism? Vã asigurãm cã vã oferim normã de cinism.      Domnul Mircea Ionescu-Quintus:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Nu, nu! Dar eu n-am cerut cuvântul la replicã.
                                  Stimatã doamnã, vreau sã vã spun cã am mare respect
  Vã mulþumim.                         pentru doamne ºi mai ales pentru doamnele frumoase...
                                 (Aplauze.) dar...
  Domnul Oliviu Gherman:
  Dar, cred cã din punctul de vedere al responsabilitãþii     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
faþã de populaþia care ne-a trimis aici, cinismul nu-ºi are     Vã rog, pãstraþi liniºtea în salã!
locul.
  Domnia sa domnul ministru spunea: ”Vreþi? Îl votãm!Ò.      Domnul Mircea Ionescu-Quintus:
ªi Domnia sa, l-a votat; am fost foarte atent la textul res-
pectiv. Textul respectiv nu fãcea altceva decât sã multi-      Am suportat cu stoicism atâtea cuvinte spuse în plus
plice efectele alin. 2 ºi nu sã le reducã, aºa cum a fost    aici. Daþi-mi voie sã vã reþin ºi eu douã minute ºi sã spun
în toate discuþiile anterioare.                 cã a susþine un proiect de lege nu este cinism, este o
  Vreau, dacã se poate, sã restabilim o notã de coope-     consecvenþã într-o hotãrâre: bunã sau rea. ªi a se spune
rare în privinþa modului în care abordãm.            cã votãm imperativ, pãi atunci este foarte adevãrat ºi în
  Mai vreau sã mai spun încã un lucru, care este o opi-    ceea ce vã priveºte. N-am vãzut nici un fel de ieºire din
nie personalã, se poate colegii sã-l accepte sau nu. Dacã    disciplina Ñ pe care o înþeleg Ð a opoziþiei, în a vota
rectificãrile sau modificãrile la proiectul de buget, accep-   într-un fel sau în altul. Nimeni...
tabile, sunt exclusiv modificãri legate de institutul de spe-
cialitate al Academiei Române, privitoare la probleme de      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
limba românã, eu propun sã facem o vacanþã frumoasã,        Liniºte, vã rog!
               MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               31

  Domnul Mircea Ionescu-Quintus:               în faþa dumneavoastrã cu încãpãþânarea lui ”Nu-i de unde!Ò
  Când în Parlamentul României cineva va putea sã ros-    Am fost de acord sã se creeze aceastã rezervã.
teascã chiar prostii ºi nu va fi întrerupt din salã, înseam-    Pe de altã parte, nu am gândit niciodatã Ñ ºi nu are
nã cã totuºi am realizat ceva.                 dreptul sã gândeascã nimeni despre mine Ñ cã dacã ridic
  Aº dori sã vã spun cã, în ceea ce mã priveºte ºi în    mâna la un ”daÒ, la un ”nuÒ e cinism! ªi nu are dreptul
ceea ce priveºte grupurile noastre parlamentare, suntem    nimeni sã-mi califice judecãþile de valoare vizavi de un
absolut dispuºi sã discutãm în mod colegial, sã ne expri-   amendament sau altul!
mãm punctele de vedere. Am intervenit, de când îl asist      Voci din rândurile opoziþiei:
pe domnul Chiliman, sã lase cuvântul oricãruia dintre dum-
neavoastrã care doreºte sã se exprime, dar a fi acuzaþi      Ca o fatã mare!
când se vorbeºte de cinism, daþi-mi voie sã prind ºi eu
pãrticica din cinism, în felul în care am votat, încât este    Domnul Decebal Traian Remeº:
bine sã înþelegem cã fiecare dintre noi, bine sau rãu, sus-    Am fost de bunã-credinþã la acest amendament!
þinem o idee ºi sã ne respectãm pãrerile.           Dumneavoastrã, probabil, n-aþi sesizat rezerva mare care
  Mulþumesc. (Aplauze din partea dreaptã a sãlii.)      se crea ºi dãrnicia cu care am fi putut împãrþi, ulterior,
                                banii!
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã rog, liniºte!                        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul senator Bleahu, procedurã.               Art. 10. Amendamente respinse? Nu sunt.
                                 Intervenþii? Nu sunt.
  Domnul Marcian-David Bleahu:                  Voturi pentru? Vã mulþumesc.
  Domnilor preºedinþi,                      Voturi împotrivã, dacã sunt? Vã rog, þineþi mâinile sus,
  Doamnelor ºi domnilor parlamentari,             ca sã le putem numãra ca lumea! Douã voturi împotrivã.
  Trãim sãptãmâna aceasta un moment decisiv pentru        Abþineri? 28 de abþineri.
þara noastrã!                           Cu mare majoritate de voturi, art. 10 a fost adoptat.
                                 Art. 11. Domnul senator Marin Stelian. Sã-mi spuneþi
  Din salã (din rândurile opoziþiei):             la care dintre amendamentele respinse vã referiþi?
  Extraordinar!
                                 Domnul Dan Stelian Marin:
  Domnul Marcian-David Bleahu:                  Domnule preºedinte, exemplarul meu, de la Senat, nu
  Trebuie sã votãm acest buget, aºa cum o fi el, cu sau    are numãrul curent.
fãrã intervenþii, cu sau fãrã amendamente!
                                 Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Din salã (din rândurile opoziþiei):              Îmi pare foarte rãu! Poate îmi spuneþi care dintre ele
  Votaþi-l!                          este ºi vã spun eu ce numãr are.

  Domnul Marcian-David Bleahu:                  Domnul Dan Stelian Marin:
  Ceea ce este important acum este sã folosim fiecare      Eliminarea art. 11.
minut.
  Or, este evident cã opoziþia trage de timp ºi boicotea-    Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
zã aceastã acþiune! Faptul cã domnul senator Gherman ia      Este vorba de nr. crt. 31. O sã vã rog sã vã reglaþi
de douã ori cuvântul astãzi, alãturi de situaþie, se discutã  microfoanele, domnule senator, ca sã vorbiþi în ele, alt-
un alineat 1 ºi dânsul vine ºi discutã la 2, ca sã tragã la  minteri se aude foarte prost!
timp, apoi vine acum, dupã ce se dã votul..., nu înseam-      Vreau sã vã spun cã existã o chestiune care produce
nã decât cã este tragere de timp ºi este absolut un boi-    o anumitã nesiguranþã, faptul cã se pare cã în materiale-
cot al lucrãrilor noastre.                   le distribuite la Senat nu sunt numerotate ca lumea aces-
  Cer, domnilor preºedinþi, sã fiþi mai riguroºi în a acor-  te amendamente respinse. Deci amendamentul la care se
da cuvântul ºi timpul celor care, într-adevãr, se înscriu în  referã domnul senator Marin Stelian este la art. 11, nr.
subiectul discutat.                      crt. 31 din cele respinse, se propune eliminarea art. 11.
                                  Vã rog, domnule senator.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã asigur cã, atâta timp cât voi conduce aceastã Camerã,    Domnul Dan Stelian Marin:
o voi conduce respectând regulamentele pe care le avem.      Vã mulþumesc.
  Domnul ministru Remeº. Vã rog.                 Domnule preºedinte,
                                  Grupurile parlamentare ale P.D.S.R. au solicitat elimi-
  Domnul Decebal Traian Remeº:                narea acestui articol. Motivaþia este urmãtoarea: art. 11
  Domnilor preºedinþi ºi domnilor colegi,          autorizeazã Ministerul Finanþelor ca, în cazul nerealizãrii
  Am o pretenþie ºi cred cã e îndreptãþitã. Nu sunt la    veniturilor ºi pentru menþinerea deficitului bugetar, sã limi-
prima lecturã a amendamentelor, vin amendamente viitoa-    teze deschiderea creditelor bugetare cãtre ordonatorii prin-
re, care cer sume mari pentru ordonatori de credite pe     cipali de credite. Acest articol vine în totalã contradicþie cu
care unii sau alþii dintre noi îi considerãm în insuficienþã  art. 8, fraza a doua, care spune: ”Angajarea, contractarea
financiarã. Din moment ce mi s-a fãcut aceastã propune-    de lucrãri, bunuri, servicii, precum ºi efectuarea de chel-
re, foarte bine venitã, care crea imediat, prin punerea ei   tuieli de cãtre ordonatorii de credite se face numai cu
în aplicare, sume disponibile, eu trãiam bucuria anticipatã  respectarea prevederilor legale ºi în limita creditelor buge-
cã la acele amendamente viitoare nu va mai trebui sã vin    tare aprobate.Ò
  32            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Deci ordonatorii principali de credite contracteazã apro-    Domnul Dan Stelian Marin:
vizionãri de bunuri, de servicii, lucrãri de construcþii, repa-   Lasã, domnule, cã nu termin aºa uºor, cã dumnea-
raþii, se efectueazã aceste cheltuieli, iar, ulterior, când sã  voastrã nu aþi citit articolul acesta!
li se plãteascã, se trezesc cã Ministerul Finanþelor le-a
limitat creditele bugetare. Domnilor, o asemenea mãsurã,       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
de a angaja ºi a efectua cheltuielile în limita creditelor      Vã rog, nu purtaþi discuþii cu sala!
aprobate ºi de a efectua plata în funcþie de realizarea defi-
citului bugetar, conduce la cea mai gravã indisciplinã finan-     Domnul Dan Stelian Marin:
ciarã! De altfel, ºtiþi ce se întâmplã în economie la ora       Domnilor, un asemenea motiv: ”Nu am realizat venitu-
actualã! Nu vreau sã vã mai spun despre furnizorii de       rile bugetare!Ò nu se susþine. Deci ar trebui sã trimitem
medicamente, pe care îi bãgãm în faliment, nu vreau sã      medici, profesori, parlamentari sã realizeze sarcinile de
spun...                              încasare a veniturilor bugetare! Sã realizeze sarcincile
  Voci din rândurile majoritãþii:                Ministerului Finanþelor de combatere a contrabandei, de
                                 combatere a evaziunii fiscale; sarcini ale Ministerului
  La obiect!                           Finanþelor!
                                   Pãi, ce vinã au cei care lucreazã în sãnãtate cã Ministerul
  Domnul Dan Stelian Marin:                   Finanþelor nu îºi colecteazã veniturile la buget? Ministerul
  Cred cã la obiect sunt, aici, domnilor, ºi nu mã învãþaþi   Finanþelor nu se ocupã de combaterea contrabandei, prin
cum sã vorbesc! Aveþi puþinticã rãbdare, ºtiþi!          Direcþia Generalã a Vãmilor ºi alte organe. Ministerul
  Vreau sã vã dau un exemplu, unde conduce aceastã       Finanþelor nu se ocupã de combaterea evaziunii fiscale!
situaþie. Seminarul ortodox liceal din Râmnicu Vâlcea func-
                                   Voci din rândurile majoritãþii:
þioneazã în cadrul grupului ºcolar sanitar. El a avut o clã-
dire prin anii Ô40 ºi ceva, i-a fost luatã de stat, s-a desfi-    Reveniþi la obiect!
inþat seminarul ºi în acea clãdire funcþioneazã acum cel
mai mare liceu din oraº. Ca sã i se asigure totuºi spaþiul      Domnul Dan Stelian Marin:
necesar, în 1998 a fost prevãzut în lista de investiþii a       În motivaþia de respingere formulatã de Ministerul
Ministerului Educaþiei Naþionale cu suma de 6,5 miliarde     Finanþelor se spune: ”Se respinge. Legea finanþelor publi-
de lei. Au încheiat contracte cu constructorii pentru suma    ce nr. 92/12 iulie 1996 prevede la art. 3 cã Ministerul
respectivã...                           Finanþelor trebuie sã ia mãsuri de asigurare a echilibrului
                                 bugetarÒ. Pãi, domnule, este vorba de Ministerul Finanþelor!
                                 Nu sã le limiteze deschiderea creditelor celorlalþi ordona-
                                 tori de credite, pentru cã nu s-au luat mãsurile ca sã rea-
  Voci din rândurle majoritãþii:                 lizeze echilibrul bugetar!
                                   În aceste condiþii, având în vedere dezacordul total faþã
  Haide, domnule, treci la problemã!               de regulile financiare din România, dezacordul total faþã
  Domnul Dan Stelian Marin:                   de art. 8 tot din aceeaºi lege, propun sã votaþi respinge-
                                 rea acestuti articol.
  Domnilor, e bine sã ºtim ce se întâmplã în economia        Vã mulþumesc.
româneascã la ora actualã!
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Vã mulþumesc, domnule senator.
  Vã rog, nu purtaþi discuþii cu sala, susþineþi-vã puncte-     Alte intervenþii? Domnul deputat Grigoraº.
le de vedere! Rog sala sã nu converseze ºi sã asculte
cu atenþie!                              Domnul Neculai Grigoraº:
                                   Domnule preºedinte,
  Domnul Dan Stelian Marin:                     Stimaþi colegi,
  ªi sala trebuie sã respecte vorbitorul, sã ºtiþi!         Tot în favoarea propunerii de respingere, însã cu argu-
                                 mente suplimentare. Am reþinut, din caracterizarea buge-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  tului pe anul 1999, în antitezã cu caracteristicile bugetelor
  Este absolut logic sã fie aºa! Vã rog.             anterioare, cã: ”Este un buget realist, un buget care se
                                 bazeazã pe venituri certe.Ò Cel puþin aºa a fost prezenta-
  Domnul Dan Stelian Marin:                   tã opinia la nivelul puterii, vizavi de actualul buget.
                                   ªi, în condiþiile în care bugetul se bazezã pe venituri
  Deci, constructorul a executat lucrãrile, când sã i se
                                 certe, mi se pare incorectã prevederea din lege, care vizea-
plãteascã, bugetul a fost rectificat ºi i s-a redus suma cu
                                 zã limitarea deschiderilor de credite bugetare în raport de
1,5 miliarde de lei. ªantierul de construcþii nr. 1 din Râmnicu  nivelurile corespunzãtoare ale veniturilor încasate.
Vâlcea are neîncasatã suma de 1,503 miliarde de lei.         În altã ordine de idei, de asemenea, am reþinut cã per-
  Domnilor, prin aceste metode Ñ ºi vedem ce se întâm-     sonalul Ministerului Finanþelor, în anul 1999, va înregistra
plã ºi în sãnãtate, cu medicamentele, cu plata energiei,     o creºtere cu 25%, tocmai în ideea de a îmbunãtãþi colec-
cu plata altor servicii Ñ bãgãm societãþile comerciale în     tarea veniturilor la bugetul de stat. Deci, cel puþin din aces-
faliment! Cel mai mare debitor, instituþia cu cele mai mari    te douã motive, nu se justificã limitarea deschiderilor de
plãþi restante în economia României este statul!         credite bugetare.
  Un alt argument.                         Aº vrea sã mai completez ºi cu efectele pe care le
                                 poate induce acestã mãsurã asupra funcþionãrii instituþiilor
  Voci din rândurile majoritãþii:                bugetare, în sensul cã acele contracte de care se vorbea
  Haide, domnule, cã pierdem timpul! Terminã o datã!       anterior Ñ ºi pe bunã dreptate Ñ ajung în situaþia de a
                MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               33

nu mai putea fi onorate, cu consecinþele de rigoare. Ba,         Domnul Dumitru Popescu:
dimpotrivã, livrãrile de produse, de servicii vor fi sistate,      Domnule preºedinte,
vor curge penalizãrile cãtre beneficiarii respectivelor servi-      Doamnelor ºi domnilor,
cii ºi bunuri, cu toate consecinþele care urmeazã, în sen-        Este clar cã, în formularea actualã, art. 11 deschide
sul creºterii arieratelor, penalitãþilor ºi al imposibilitãþii uni-  calea spre arbitrar, poate chiar spre abuz pentru Ministerul
tãþilor bugetare de a-ºi desfãºura în condiþii normale        Finanþelor, în repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget.
activitatea.                             S-au adus aici argumente, eu aº vrea doar sã adaug cã
  Faþã de aceste argumente, susþinem în continuare eli-       în nici un fel nu se face vreo referire la modul cum se
minarea articolului respectiv.                    reduc deschiderile de credite Ñ poate, de exemplu, pro-
  Vã mulþumesc.                           porþional cu nivelurile aprobate ar fi fost o idee Ñ ºi nici
                                   cã ar fi posibil în vreun fel ca anumite cheltuieli sã aparã
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    suplimentar, ca urmare a depãºirii veniturilor prevãzute în
  Îi mulþumesc ºi eu domnului deputat Grigoraº.           buget.
                                     Pentru ca sã prevenim aceasta, eu am formulat un
  Domnul ministru Remeº.
                                   amendament, care este redactat astfel: ”Cheltuielile pre-
  Domnul Decebal Traian Remeº:                    vãzute în bugetul de stat pentru 1999 reprezintã limite
                                   maxime, care nu pot fi depãºite, iar modificarea lor se va
  Voi fi obligat, în final, sã vã citez ºi sã spun ºi eu:      face în condiþiile legii.Ò Þin sã precizez cã formularea este
”Propunem respingereaÒ.                        absolut identicã cu cea aprobatã de noi, în exact aceeaºi
  Domnilor colegi,                         componenþã, cu vreo 8Ñ9 luni în urmã, la art. 5 alin. 2
  Situaþia nu trebuie înþeleasã ca o fugã a Ministerului      din Legea nr. 109 prin care s-a aprobat bugetul pe 1998.
Finanþelor de la obligaþia de a colecta la bugetul de stat        Cred cã dacã am putut aproba în 1998 o asemenea
sursele de venituri pe care acest proiect de lege le cuprin-     prevedere ea poate fi aprobatã ºi astãzi ºi nu vãd de ce
de. Însã, în afara voinþei noastre ºi în afara posibilitãþii     ar trebui înlocuitã cu o asemenea formulare, care, de fapt,
Ministerului Finanþelor de a controla anumite fenomene,        conduce pânã la urmã la confuzii în activitatea practicã.
cursul leu/dolar joacã liber ºi dobânzile la fel. România       Se spune, în motivarea respingerii, cã: ”O asemenea pre-
este obligatã sã facã plãþi la extern, iar atunci când Ministerul   vedere Ñ cum este amendamentul propus de mine Ñ
Finanþelor trebuie sã asigure aceºti bani, cumpãrã valutã       existã în Legea nr. 72Ò, ceea ce este adevãrat. Dar fap-
pe lei, la nivelul zilei în cauzã.                  tul cã în Legea bugetului din acest an prevedem cã
                                   Ministerul Finanþelor poate face totul, aceasta situeazã
  ªi atunci când nu încasãm Ñ din multe motive, foar-
                                   ministerul, dupã pãrerea mea, deasupra Guvernului, dea-
te multe din ele fiind obiective Ñ veniturile de la agenþii      supra Parlamentului ºi este un precedent periculos.
economici, pentru a face faþã plãþilor recurgem la împru-        Eu vã rog sã votaþi în favoarea amendamentului, care,
muturi. Astãzi, ofertele pe care ni le-au fãcut bãncile pen-     repet, a mai fost votat o datã de noi toþi.
tru o anumitã sumã au pornit de la 133%, ieri, ni s-a opus,
ca ºi concurenþã la dorinþa noastrã de a achiziþiona un         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
împrumut, o instituþie cu mare importanþã ºi greutate în         Vã mulþumesc.
viaþa economicã din România, care a oferit 175% dobân-          Domnul ministru Remeº. Vã rog.
dã.
  Ca atare, obligaþia pe care ne-o luãm aici, de a face         Domnul Decebal Traian Remeº:
faþã prima datã dobânzilor ºi de a deschide credite buge-         Stimaþi colegi,
tare pentru ordonatorii de credite numai dupã ce facem          Amendamentul propus de domnul Popescu îl regãsiþi
plãþile respective, este una pe care o practicã toatã lumea.     ad litteram în prima parte a art. 8. Prima frazã din art. 8,
Când statul român va înceta sã plãteascã, va fi necaz!        votatã de noi, spune exact acelaºi lucru. ªi art. 11, în
Statul român trebuie sã plãteascã, înainte de a-ºi asigura      concepþia noastrã, nu aceasta vrea sã spunã Ð cã e vorba
pentru ordonatorii de credite necesarul, datoriile pe care      de cheltuieli maxime, acest lucru l-am precizat la primul
nu mai comentãm acum în ce fel le-a acumulat ºi le are        articol Ð ci se referã la stabilirea prioritãþilor de platã la
la zi.                                Ministerul Finanþelor, la dreptul sau obligaþia Ministerului
  Vã rog foarte mult sã fiþi de acord ca acest amenda-       Finanþelor, dacã vreþi, de a face faþã în primul rând plãþi-
ment sã fie eliminat.                         lor la datoria publicã.

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                     Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Comisiile? Vã menþineþi punctul de vedere.              Comisia? Vã susþineþi punctul de vedere de respingere.
                                     Domnul deputat Dan Constantinescu. Vã rog!
  Trecem la votarea propunerii de eliminare a art. 11, nr.
crt. 31, amendamente respinse. Amendamentul a fost sus-          Domnul Dan Constantinescu:
þinut aici de domnul senator Marin Stelian ºi de domnul
                                     Domnule preºedinte,
deputat Neculai Grigoraº ºi a fost respins de domnul minis-
                                     Stimaþi colegi,
tru Remeº ºi de Comisiile pentru buget, finanþe. Vã supun         Pentru a nu reveni când se va ajunge la varianta ini-
spre aprobare acest amendament.                    þiatorului, aº dori sã nuanþez unele afirmaþii care s-au fãcut
  Voturi pentru? 80 de voturi pentru.                aici. Nu este vorba de un abuz pe care l-ar face Finanþele
  Voturi împotrivã? 162 de voturi împotrivã.            sau de un dictat al Finanþelor, întrucât, la propunerea
  Abþineri? 6 abþineri.                       Comisiilor pentru administraþie publicã din cele douã
  Acest amendament a fost respins.                 Camere, Comisiile pentru buget, finanþe au acceptat varian-
  Dacã mai sunt susþinute ºi alte amendamente? Vã rog!       ta potrivit cãreia ”Ministerul Finanþelor are obligaþia sã
La nr. crt. 32, domnul deputat Dumitru Popescu, amen-         propunã Guvernului...Ò ºi textul curge: ”...limitarea deschi-
dament al Grupului parlamentar al P.D.S.R.              derii de crediteÒ.
  34            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Deci este vorba, dacã vreþi, de a transpune aceastã     Badea Nelu           absent
decizie, de la nivelul Ministerului Finanþelor Ñ care,      Bãdiceanu Nistor        prezent
într-adevãr, într-un moment de crizã, ar putea sã ia o deci-   Bãdulescu Doru Laurian     absent
zie, sã spunem, uºor forþatã, la nivelul Guvernului.       Bãlãnescu Mihail        prezent
  Vã mulþumesc.                        Bãraº Ioan           prezent
                                 Blaga Vasile          absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 Bleahu Marcian-David      prezent
  Vã mulþumesc.                        Blejan Constantin        prezent
  Deci, aici, nu mai sunt alte intervenþii, pentru cã auto-  Bogdan Florin          prezent
rul, Grupul parlamentar al P.D.S.R., ºi-a susþinut punctul    Boiangiu Cornel         prezent
de vedere.                            Boilã Matei           prezent
                                 Bold Ion            prezent
  Domnul M‡rton çrp‡d Francisc (din salã):           Brânzan Emilian         prezent
  Domnule preºedinte, aici sunt trei amendamente de ace-    Bucur Ioan Corneliu       prezent
laºi tip!                            Bunduc Gheorghe         prezent
                                 Burghelea Ioan         prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 Burtea Marcu          prezent
  Încã o datã, amendamentele respinse, dacã sunt sus-     Buruianã Florin         prezent
þinute, se supun aprobãrii! Îmi pare foarte rãu, citiþi regu-  Caraman Petru          prezent
lamentul!                            Cataramã Viorel         absent
  Da? Vã rog! Luaþi cuvântul pe o chestiune de proce-     Câmpean Teodor         prezent
durã.                              Cãncescu Aristotel Adrian    absent
                                 Cârciumaru Ion         absent
  Domnul M‡rton çrp‡d Francisc:                Cerveni Niculae         absent
  Domnule preºedinte,                     Chiriacescu Sergiu       absent
  Sunt trei amendamente aici, la acest art. 11: douã res-   Ciurtin Costicã         prezent
pinse plus amendamentul comisiei. Procedura prevede cã      Cotarcea Haralambie       absent
se pot susþine amendamentele respinse ºi, când se trece     Cozmâncã Octav         absent
la vot, prima datã se voteazã varianta comisiei ºi, pe urmã,   Crecan Augustin         prezent
celelalte amendamente.                      Creþu Ioan           prezent
  Ca atare, trebuie sã îi ascultãm pe toþi ºi sã începem    Csap— Iosif           prezent
cu votarea amendamentului propus de comisie. Aºa scrie      Dide Nicolae          prezent
regulamentul.                          Dima Emil            absent
                                 Dobrescu Rãsvan         prezent
  Domnul Acsinte Gaspar (din salã):               Dobrescu Vasile         absent
  Citiþi la Regulamentul Camerei, cã nu scrie aºa!       Drãgulescu ªtefan Iosif     absent
                                 Dumitraºcu Gheorghe       absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 Dumitrescu Constantin Ticu   prezent
  Trecem la vot. Amendamentul respins din listã, de la     Dumitrescu Cristian Sorin    absent
nr. 32. Respins ºi de comisie ºi de iniþiator, din nou, aici,  Eckstein Kov‡cs PŽter      absent
în plen.                             Fãniþã Triþã          prezent
  Voturi pentru? Vã rog, þineþi mâinile sus, sã putem     Feldman Alexandru Radu     absent
numãra; pierdem timpul aici, altminteri! 71 de voturi pen-    Frunda Gheorghe         absent
tru.                               Fuior Victor          prezent
  Voturi împotrivã? 157 de voturi împotrivã.          Gabrielescu Valentin Corneliu  absent
  Abþineri? 3 abþineri.                    Gaita Doru           absent
                                 Gavaliugov Corneliu Dorin    prezent
  Din salã:                           Gãvãnescu Vicenþiu       prezent
  Nu este cvorum!                        Gheorghiu Costel        absent
                                 Gherman Oliviu         absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 Ghiþiu Paul           prezent
  Deci, constatãm în momentul de faþã cã liderii de gru-    Glodean Voicu Valentin     absent
puri nu-ºi fac treaba, cã nu avem cvorum în salã. Trecem     Grama Mihail          prezent
la un apel nominal al Senatului. Poftiþi la un apel al      Hajdœ MenyhŽrt G‡bor      prezent
Senatului. Rog liderii de grupuri sã facã ceea ce ºtiu cã    Hauca Teodor          absent
trebuie sã facã: sã aducã colegii în salã. Cred cã sunt     Huidu Dumitru          absent
mai mulþi afarã, pe culoar decât aici.              Ilie Aurel Constantin      absent
                                 Ilie ªtefan           absent
  Domnul Pusk‡s Valentin-Zolt‡n:                Iliescu Ion           absent
  Achim George               absent       Ion Vasile           absent
  Aichimoaie Ionel             prezent       Ionescu Cazimir Benedict    absent
  Alexandru Nicolae             prezent       Ionescu-Quintus Mircea     prezent
  Apostolache Victor            prezent       Juravlea Petru         prezent
  Ardelean Ioan               absent       Lãzãrescu Dan Amedeu      absent
  Avarvarei Ioan              prezent       Lšrinczi Iuliu         absent
  Avram Gheorghe              prezent       Maior Liviu           absent
  Badea Dumitru               absent       Marcu Ion            absent
           MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               35

Marin Dan Stelian         absent        Vornicu Sorin Adrian             prezent
Marinescu Bogdan Voinea      absent        Vosganian Varujan              absent
Mark— BŽla            absent        Zavici Nicolae                prezent
Matetovici Mihai         absent
Meleºcanu Teodor Viorel      absent        (Senatorii care au venit în salã ulterior apelului ºi-au con-
Mînzînã Ion            absent      firmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)
Moisin Ioan            prezent
                             Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Mortun Alexandru Ioan       prezent
MŸller Constantin         absent         Vã rog sã verificaþi cvorumul ºi vedem dacã putem con-
NŽmeth Csabo           prezent      tinua. Dacã nu, trecem la apelul la deputaþi. Vã rog...
Nicolaescu Sergiu         prezent        Trecem la repetarea acestui vot privind amendamentul
Nicolai Marin           prezent      respins de comisie, aflat la nr. 32 în lista amendamente-
Ninosu Petre           absent      lor.
Oprea Andreiu           prezent        Voturi pentru acest amendament? Sunt 72 voturi pen-
Opriº Octavian          absent      tru.
Paleologu Alexandru        prezent        Voturi împotrivã? Vã rog, þineþi mâinile sus, ca sã putem
                          numãra. Sunt 173 voturi.
Panã Viorel Marian        prezent
                             Abþineri? Sunt 3 abþineri.
Paºca Liviu Titus         prezent        Deci a fost respins.
Pãcuraru Nicolae Paul Anton    absent         În continuare, nr. crt. 7, art. 11, în raportul amenda-
Pãtru Nicolae           absent      mentelor admise ale comisiei, nr. crt. 7, art. 11. Vi-l supun
Pãvãlaºcu Gheorghe        prezent      spre aprobare.
Petrescu Mihai          absent         Voturi pentru? Vã rog, ridicaþi mâinile, ca sã putem
Plãticã-Vidovici Ilie       absent      numãra corect. Sunt 184 voturi pentru. Vã mulþumesc.
Pop Ioan Sabin          prezent        Voturi împotrivã? Nu sunt voturi împotrivã.
Pop Stelian Alexandru       prezent        Abþineri? Sunt 73 abþineri.
Popa Mircea Ioan         prezent        A fost adoptat cu 184 voturi pentru, nici un vot împo-
Popa Virgil            absent      trivã ºi 73 abþineri.
Popescu Dan Mircea        absent         Art. 12, textul iniþiatorului. Nu sunt amendamente nici
Popescu Virgil          absent      acceptate, nici respinse. Intervenþii? Nu sunt.
Popovici Alexandru        prezent        Voturi pentru? Marea majoritate.
Prahase Mircea          prezent        Voturi împotrivã dacã sunt? Nu sunt.
Preda Elena            prezentã        Abþineri? Vã rog, þineþi mâinile sus. Sunt 8 abþineri.
Preda Florea           absent         Deci, cu nici un vot împotrivã ºi numai 8 abþineri, marea
Predescu Ion           prezent      majoritate a adoptat art. 12.
Predilã Marin           prezent        Art. 13, nr. crt. 8 din raportul amendamentelor admise.
Prisecaru Ghiorghi        absent         Intervenþii?
Pruteanu George Mihail      absent         Domnule deputat Stanciu, vã dau dumneavoastrã cuvân-
                          tul dupã aceea.
Pusk‡s Valentin-Zolt‡n      prezent
                             Vã rog.
Roman Petre            absent         Deci, nr. crt. 8 din amendamentele admise.
Sava Constantin          prezent
Sãndulescu ªerban         prezent       Domnul Anghel Stanciu:
Secrieru Dinu           prezent
                            Domnule preºedinte de ºedinþã,
Seres DŽnes            prezent       Stimaþi colegi,
Sersea Nicolae          absent        V-aº adresa rugãmintea ca art. 13...
Solcanu Ion            prezent
Spineanu Ulm Nicolae       absent        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Stãnoiu Mihaela-Rodica      absentã       Am o rugãminte: aranjaþi microfoanele, pentru cã se
Szab— K‡roly Ferenc        prezent      aude destul de prost...
ªtefan Viorel           absent
ªtireanu Octavian         absent        Domnul Anghel Stanciu:
Tambozi Justin          absent        Nu mai sunt specialiºti la microfoane, domnule preºe-
Tãrãcilã Doru Ioan        prezent      dinte?
Timofte Alexandru-Radu      absent
Tocaci Emil            absent        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Tudor Corneliu Vadim       absent        Nu-i vorba de specialiºti. Sonorizarea sãlii este destul
Turianu Corneliu         prezent      de proastã ºi vã rog frumos pe dumneavoastrã sã ne daþi
Ulici Laurenþiu          prezent      o mânã de ajutor ca sã vã putem auzi, când vorbiþi...
Ungureanu Vasile         absent
Vasile Radu            absent        Domnul Anghel Stanciu:
Vasiliu Constantin Dan      prezent       Vã rog sã-mi permiteþi...
Vasiliu Eugen           absent        Dacã nu se aude aºa cum vã aºteptaþi, sã fiþi siguri
Vãcaru Vasile           absent      cã de vinã sunt microfoanele.
Vãcãroiu Nicolae         absent        Deci, solicitam, domnule preºedinte de ºedinþã, ca art. 13
Verest—y Attila          prezent      sã comporte din partea noastrã un vot de principiu, cel
Vladislav Tiberiu         prezent      puþin în ceea ce priveºte structurarea sa pe capitole,
  36             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

deoarece Comisiile de învãþãmânt au niºte propuneri pe       sau sã bea cafele cã noi trebuie sã susþinem Guvernul
care le-au fãcut, nu se regãsesc în totalitate în raportul     votând bugetul de aici, din salã, nu de pe culoar. Sã-i
colegilor noºtri la Comisiile de buget-finanþe, care au scris   aducã în salã pe colegii care sunt pe acolo.
cã nu am indicat surse. Noi avem avizul pe care l-am         Vã rog, continuaþi, domnule deputat.
înaintat ºi o sã-l punem la dispoziþia dumneavoastrã ºi
atunci apar la ”cheltuieli de personalÒ ºi aºa mai departe.      Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan:
În ideea cã s-ar aproba unele dintre propunerile Comisiilor      Este vorba de modul în care sunt defalcate Ñ pozi-
de învãþãmânt, este clar cã ar trebui sã se revinã la capi-    þia 1 Ñ ”cheltuieli curenteÒ, în care, ”fondul la dispoziþia
tolele respective din art. 13.                   Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizareÒ este
  Deci, rugãmintea noastrã ar fi un vot de principiu ºi,
                                  prevãzut ca o rezervã.
dacã, într-adevãr, la celelalte articole vor fi modificãri, prin
                                    Motivaþia care este datã în materialul pe care l-am pri-
transferuri, prin translãri de la un ordonator de credite la
altul, atunci sã se poatã reveni la art. 13, spre a fi modi-    mit, deci motivaþia respingerii, o consider complet nepotri-
ficat în consecinþã.                        vitã, folosesc un cuvânt utilizat în ultimul timp, ºi în con-
                                  textul acesta, fac o propunere care nu afecteazã cu nimic
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  cifrele ºi cu nimic valorile transmise, punctul g) sã rãmâ-
                                  nã numai ca o poziþie globalã, cu suma care i-ar reveni,
  Chestiunea votului de principiu este discutabilã din punct   dupã ce se deduce din ea o altã poziþie, care sã fie sepa-
de vedere procedural, pentru cã un vot dat este un vot
                                  rat, ”fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsã-
dat.
                                  minteÒ.
  Din salã:                              Nu se afecteazã cu nimic nici o valoare.
                                    Vã mulþumesc.
  Mai existã texte în aceastã situaþie!
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Domnul ministru Remeº.
  Poftim? Deci mai existã alte texte care sunt în aceeaºi
situaþie, din zilele trecute?                     Domnul Decebal Traian Remeº:
  Domnule deputat Gaspar,
  Vã rog frumos, poftiþi la microfon... N-am condus eu ºi,      Între cele douã poziþii este o diferenþã de 237 miliarde
din cauza aceasta, doresc sã ºtiu care a fost înþelegerea.     lei, dacã bine reþin cifrele, se gãsesc detaliate în anexe.
                                  O parte din ea era ”fondul de rezervã la dispoziþia
  Domnul Acsinte Gaspar:                     GuvernuluiÒ. La comisie, pentru cã au mai apãrut în anul
  Domnule preºedinte,                      acesta, în cursul lunii ianuarie, doi ordonatori de credite,
  În ºedinþa de ieri s-au dat voturi de principiu la art. 2   li s-a fãcut parte de acolo. A apãrut un amendament de
alin. 4, la art. 7, iar art. 13, care este în discuþie acum,    creºtere a cheltuielilor pentru Academia Românã. S-a mai
face parte din aceeaºi categorie, în sensul cã s-ar putea     diminuat, iar suma de 3.560, ca ”venituri din privatizareÒ,
ca, pânã în finalul votului asupra legii, sã survinã niºte     þinem foarte mult sã o trecem distinct, pentru cã are o
modificãri care ar trebui operate în textele respective. ªi,    sursã foarte clarã ºi Ñ aºa cum domnul deputat susþinea
ca atare, se dã votul de principiu ºi vom vedea ce modi-      cã n-ar deranja o singurã poziþie Ñ nu vãd de ce deran-
ficãri vor surveni ºi care vor avea influenþã la textele      jeazã douã poziþii, dintre care una sã fie foarte clar pre-
respective.                            cizatã, cã sunt ”venituri din privatizareÒ.
                                    Deci, indiferent ce cifre vom avea în final, noi ne men-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  þinem punctul de vedere, ca acestea douã sã fie distinct
  Deci, în cazul în care apar modificãri, înseamnã cã dãm    ºi foarte clar precizate.
un vot de principiu acum ºi, dacã sunt modificãri, revenim      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
asupra textului, printr-un alt vot.
  Atunci, eu vã supun spre aprobare nr. crt. 8 din rapor-      Da, vã rog...
tul amendamentelor comisiei, referitor la art. 13. Este un
vot care rãmâne, însã, de principiu.                 Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan:
  Domnul ministru Remeº. Vã rog...                 Eu interpretez cã domnul ministru a fost de acord cu
                                  propunerea mea: sã fie distinct ºi având fiecare literã sepa-
  Domnul Decebal Traian Remeº:                  ratã, deci g) ºi h),nu unul din care... Asta-i propunerea.
  Eu sunt de acord sã revenim în final, dacã vor exista     Toate cifrele spuse de domnul ministru sunt valabile, dar
influenþe.                             vor fi distincte, exact în nota spusã de domnul ministru,
                                  cu litere separate.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Vã mulþumesc. (Discuþii la masa prezidiului.)
  Bun. Comisia? De acord.
  Deci, vot asupra nr. crt. 8, art. 13, forma comisiei.       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Doreaþi sã interveniþi aici? Deci, indiferent ce, aveþi o     Deci amendamentul pe care l-aþi propus dumneavoas-
intervenþie la nr. crt. 8 din raport. Vã rog...          trã era un amendament, ca sã-l traduc precum l-am înþe-
                                  les eu, ca la punctul g) sã rãmânã 227,8 ºi acest ”fond
  Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan:              la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din pri-
  Deci, nu pun în discuþie cifrele, ci pun în discuþie...     vatizareÒ sã capete litera h), cu suma de 3.560 miliarde.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan:
  Îmi permiteþi, domnule deputat, un moment numai...         Exact. Pentru cã fondul provenit din privatizare nu este
  Am o rugãminte, numai un moment! Rog liderii de gru-      fond de rezervã. Deci, noi greºim în momentul în care
puri sã-i convingã pe colegii care stau pe afarã sã fumeze     spunem ”fond de rezervã, din care...Ò Asta-i problema.
               MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               37

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Domnul Acsinte Gaspar:
  Iniþiatorul, Guvernul, nu este de acord cu acest amen-      Poziþia 35!
dament.
  Comisia? κi menþine punctul de vedere exprimat.         Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
(Discuþii contradictorii.)                      Poziþia 34 am supus-o la vot, la propunerea domnului
                                 deputat Cazan.
  Domnul Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan (din salã):          Am ajuns la art.14 alin.1. Deci, la art.14, existã, la
  Înseamnã cã vrea sã-l foloseascã ca fond de rezervã.      alin.1, în raportul amendamentelor admise, la nr. crt. 9, un
                                 amendament. Are prioritate. Înainte, însã, sã ajungem acolo.
  Domnul Decebal Traian Remeº (din banca Guvernului):      Îi dau cuvântul domnului deputat Stanciu.
 Mergeþi mai departe ºi vedeþi cã am destinaþie clarã la       Vã rog.
suma aceea...                            Domnul Anghel Stanciu:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnule preºedinte,
  Dacã mã þin strict de regulament, la art. 50 se spune       Domnilor miniºtri,
cã pot fi prezentate în plen numai amendamente privind        Stimaþi colegi,
probleme de redactare, care nu aduc atingere fondului pro-      Trecând peste sentimentul aparentei inutilitãþi a dezba-
                                 terilor din comisiile de specialitate ºi, poate, din plen pri-
blemei discutate. Da. Este la respinse, dar, conform ace-
                                 vind aprobarea bugetului pe anul 1999, deoarece avem
luiaºi regulament, se începe cu amendamentele propuse
                                 convingerea fermã cã acesta va fi votat exact în forma în
în raportul comun, care se supun la vot cu prioritate.
                                 care se doreºte, vã adresãm totuºi rugãmintea, în baza
  Din salã:                           amendamentelor formulate de Comisiile pentru învãþãmânt
                                 din Senat ºi Camera Deputaþilor, de a discuta art.16 alin.1
  Este la ”respinseÒ!                      ºi 2, aferente învãþãmântului, înaintea art.14 ºi 15, pentru
                                 a putea fi astfel incluse în bugetul Ministerului Educaþiei
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                 Naþionale sumele propuse de comisiile de specialitate, res-
  Este vorba de raportul celor ”admiseÒ, cã aºa am pro-     pectiv, eventualele transferuri solicitate de la anumiþi ordo-
cedat pânã acum.                         natori principali de credite prevãzuþi la art.14 ºi, respectiv,
  Eu, totuºi, vã rog foarte mult sã fiþi atenþi. Totuºi, pen-  15.
tru a nu pune în discuþie corectitudinea, vã supun spre        Solicitarea noastrã are în vedere urmãtoarele.
aprobare acest amendament, ca litera g) de la pct. 1 sã      Structurarea bugetului de stat pe 1999 a fãcut abstracþie
fie spartã în douã litere, dupã cum aþi fãcut dumneavoastrã    de prevederile Legii învãþãmântului, conform cãreia învãþã-
propunerea: literele g) ºi h).                  mântul este prioritate naþionalã ºi, în consecinþã, trebuie
  Deci, voturi pentru acest amendament? Vã rog, þineþi     sã fie plasat înaintea altor ordonatori de credite, care nu
mâinile sus, ca sã putem sã numãrãm bine. Sunt 78 de       sunt declaraþi, prin activitatea pe care o depun, ca fiind
voturi.                              prioritate naþionalã. De asemenea, s-a fãcut abstracþie de
  Voturi împotrivã? Vã mulþumesc. Sunt 184 voturi împo-     respectarea prevederii Legii organice a învãþãmântului de
trivã.                              a se aloca cel puþin 4% din produsul intern brut ºi, pe
  Abþineri? Sunt 4 abþineri.                  cale de consecinþã, de prevederile Legii nr.154/1998 pri-
  Deci, a fost respins acest amendament.            vind salarizarea bugetarilor, de prevederile Legii nr.84/1997
  Vã supun spre aprobare de principiu art. 13, de la      a Statutului personalului didactic, precum ºi de protocoa-
nr. crt. 8, raportul comisiei.                  lele încheiate de Guvern cu federaþiile sindicale din învãþã-
  Voturi pentru ? 192.                     mânt.
  Voturi împotrivã? Vã rog. Voturi împotrivã. Þineþi mâi-      Drept consecinþã, bugetul alocat sistemului naþional de
nile sus, ca lumea, ca sã le putem numãra, sã meargã       învãþãmânt se cifreazã la echivalentul a 2,67% din produ-
mai repede. 25.                          sul intern brut, cu un deficit de 5.573 de miliarde de lei.
  Abþineri? Vã rog þineþi mâinile sus. Vã rog frumos þineþi   Dacã comparaþi acest procent cu cel care a fost alocat
mâinile sus, ca sã putem numãra uºor. 31.             anul trecut în alte þãri foste comuniste: Ungaria Ñ 7,8%,
  A fost admis. Rãmâne, însã, aºa cum am spus, în prin-     Polonia Ñ 6,2%, Republica Cehã Ñ 5,9%, Slovenia Ñ
cipiu.                              5,85%, Ucraina Ñ 7,8%, Bulgaria Ñ 4,9%, rezultã clar cã
                                 învãþãmântul românesc, deºi este declarat prin lege ca
  Art. 14.
                                 prioritate naþionalã, este subfinanþat. Efectele estimate ale
  Domnul deputat Stanciu.
                                 acceptãrii de cãtre Parlamentul României, respectiv de cãtre
  Vã rog.
                                 dumneavoastrã, a acestei subfinanþãri pot fi, pe termen
  Domnul Acsinte Gaspar (din salã):               scurt: reducerea personalului din învãþãmânt cu aproxima-
                                 tiv 150.000 de posturi, conform art. 9 alin. 1 din proiectul
  Sunt amendamente!                       Legii bugetului pe anul 1999, ce induce creºterea ºoma-
                                 jului în rândul intelectualitãþii, simultan cu posibilitatea de
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                 emigrare a personalului disponibilizatÉ
  Staþi puþin! Am luat raportul comisiei.
                                   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnul Acsinte Gaspar:
                                   Propunerea dumneavoastrã.
  Discutaþi poziþia 35!
                                   Domnul Anghel Stanciu:
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   ...încetarea plãþii salariilor, începând cu lunile august Ñ
  Staþi puþin! Domnul deputat Gaspar spune...          septembrie 1999, pentru prima datã dupã 1989, creºterea
  38             MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

abandonului ºcolar, deja cifrat la 18%, necuprinderea în        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
totalitate a celor circa 280.000 de absolvenþi ai clasei        Vã rog sã fiþi atenþi ºi dumneavoastrã. Suntem la nr. crt. 9,
a VIII-a într-o formã organizatã de învãþãmânt, deteriora-     referitor la alin. 1 al art. 14.
rea accentuatã a bazei materiale ºi a materialului didac-
tic, apariþia, dezvoltarea ºi creºterea tensiunilor sociale; pe    Din salã (din partea stângã):
termen lung: scãderea calitãþii corpului profesoral, prin lipsa
                                    Dar amendamentele ...
de activitate a profesiei de dascãl, creºterea analfabetis-
mului, scãderea gradului de pregãtire a forþei de muncã.        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Iatã de ce, stimaþi colegi, membrii Comisiilor pentru
învãþãmânt din Senat ºi Camera Deputaþilor au cãzut de         Amendamentele comisiei, admise, dacã doriþi.
acord cã nu-ºi pot asuma responsabilitatea acestor con-        Vã rog sã fiþi atenþi! Þineþi mâinile sus, sã se numere
secinþe ºi cã problema bugetului Ministerului Educaþiei       uºor.
Naþionale nu este o chestiune de mãrime a bugetului, ci        191 de voturi pentru.
o chestiune clarã de decizie politicã, privind ierarhizarea      Voturi împotrivã? Vã rog þineþi mâinile sus, ca sã putem
alocaþiilor pe segmente de buget a sumelor deja existen-      numãra uºor.
te. Astfel, punând faþã în faþã alocaþiile bugetare, veþi putea    Doamna Viorica Afrãsinei (din salã):
observa cã atenþia deosebitã se acordã unor ministere care
prin funcþia lor îndeplinesc acþiuni coercitive. Nu ºtim de      Am amendament la art.14 alin.1! (Vociferãri în partea
ce este mai importantã modernizarea sau construcþia de       stângã a sãlii.)
penitenciare, tribunale, judecãtorii, decât înfiinþarea de ºcoli.   Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
Nu cred cã dorim sã mutãm centrul de greutate al edu-
caþiei din ºcoalã în penitenciar. Ca urmare, noi vã propu-       Vã rog þineþi mâinile sus, ca sã putem numãra uºor.
nem sã acceptaþi ca dezbaterile art.16 alin.1 ºi 2, pe baza     Vã rog foarte mult! Suntem deci la nr. crt. 9 din raportul
propunerilor de redistribuire fãcute de cãtre comisie, sã se    cu amendamente admise, alin. 1 al art. 14. Este absolut
facã înaintea celor consacrate art. 14 ºi 15.            normal sã se supunã la vot amendamentele admise de
  În cazul în care nu veþi agrea propunerea comisiilor,      comisie, înainte de orice alte amendamente.
respectiv de a suplimenta fondurile pentru prioritate naþio-      Ca atare, au fost 191 de voturi pentru.
nalã Ñ instrucþia ºi educaþia, rezultã clar cã noi, slujitorii     Voturi împotrivã, vã rog.
ºcolii, primim ceea ce meritãm, prin votul foºtilor colegi ºi
                                    Din salã (din partea stângã):
studenþi, astãzi parlamentari ºi miniºtri, adicã o nerecu-
noºtinþã care va condamna, de fapt, România la analfa-         Nu mai votãm!
betism ºi subdezvoltare. Cred cã vã veþi opune acestui vii-
tor sumbru.                              Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã mulþumim.                            Încã o datã, dumneavoastrã..., probabil cã nu urmãrim
                                  acelaºi lucru. Este vorba de nr. crt. 9 din amendamente-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   le admise ale comisiilor. (Discutã cu domnul deputat Anghel
  Deci avem o cerere fãcutã de domnul deputat Stanciu,      Stanciu, care a venit la prezidiu.) Încã o datã, eu nu am
ca sã dezbatem alin.1 ºi 2 ale art.16 înainte de art.14 ºi     douã anexe, am anexa admisã ºi anexa respinsã. Eu am
15. E o chestiune care nu este tocmai proceduralã, ºi eu      spus de la început cã este vorba de anexa admisã a comi-
cred cã nu este normal sã procedãm în acest fel. Cred        siei. Dacã suntem neatenþi, sigur cã aceasta se întâmplã.
cã este bine sã mergem înainte ºi, dacã o sã aparã modi-      Suntem în plin proces de votare.
ficãri undeva, o sã trebuiascã sã revenim automat asupra        Au fost pentru aceasta 191 de colegi.
altor voturi pe care le-am dat. De aceea, eu cred cã tre-        Împotrivã? Vã rog sã vã exprimaþi voturile.
buie sã continuãm cu ordinea care este aici ºi o sã con-
tinuãm cu alin. 1 al art. 14, nr. crt. 9 de la amendamen-       Domnul Victor Fuior:
tele admise ale comisiei.                       Nu votãm!
  Comisia îºi menþine punctul de vedere.
  Iniþiatorul e de acord.                      Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                    Deci nu sunt voturi împotrivã. Da?
  Din salã (din partea stângã):                    Abþineri?
  Sã supuneþi la vot propunerea!
                                    Domnul Ioan Gavra (din salã):
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Nu este cvorum!
  Dacã sunt intervenþii la nr. crt. 9 din raport? Nu sunt.
  Voturi pentru?                           Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                    Este cvorum, pentru cã avem un punct din regulament
  Domnul Victor Fuior (din salã):                 care spune cã cei care nu voteazã în nici un fel sunt con-
  Pentru ce?                            sideraþi în cvorum. Suntem în cvorum.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Ioan Gavra (din salã):
  Vã rog sã fiþi atenþi! Suntem la votatul bugetului aici.      Nu aþi fãcut apelul!
  Doamna Ecaterina Andronescu (din salã):               Domnul Victor Fuior (din salã):
  Dar aici a fost fãcutã o propunere!                 Ce sã votãm? Nu îmi convine!
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               39

  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Acsinte Gaspar:
  Domnule deputat, domnule senator, dumneavoastrã ºtiþi       Domnule preºedinte,
ce se voteazã acum? (Vociferãri în partea stângã a sãlii.)       Stimaþi colegi,
  Nouã nu trebuie sã ne convinã sau sã nu ne convinã         Trebuie sã vã mãrturisesc cã sunt consternat de modul
ce votãm. Votãm în ordinea stabilitã de regulamentele       în care a fost redactat art. 14 alin. 2, atât de cãtre Guvern,
noastre. Regulamentele noastre spun aºa: când, faþã de       cât ºi de cãtre cele douã comisii sesizate în fond. Textul
                                  amendamentului, aºa cum este propus de comisie, spune:
textul obiºnuit al iniþiatorului, apare un amendament admis
                                  ”Cheltuielile pentru autoritãþi publice, pe subcapitole de
al comisiei, el se supune la vot cu prioritate, conform art. 51  cheltuieli, sunt în sumã de 488,8 miliarde lei pentru Senat
din regulamentul comun. Suntem exact în acest caz.         ºi Camera DeputaþilorÒ. Este o încãlcare a Constituþiei,
  Vã rog foarte mult! Suntem la art.14 alin.1, este vorba    domnule preºedinte, pentru cã în Constituþie, dacã o sã
de un amendament admis al comisiei, este procedural        vã uitaþi la art. 61, se spune foarte clar: ”Resursele finan-
absolut corect. Nu vãd care este impedimentul.           ciare ale Camerelor sunt prevãzute în bugetele aprobate
  Deci, pentru acest amendament admis al comisiei au       de acesteaÒ. Legea finanþelor publice spune: ”Camerele îºi
fost 191 de voturi pentru.                     aprobã distinct bugetul ºi îl comunicã Guvernului, pentru
  Vã solicit voturile împotrivã. Vã rog ridicaþi mâinile, dacã  a-l include în bugetul de statÒ. De unde pânã unde se
sunt voturi împotrivã. Câte sunt? Vã rog, þineþi mâinile sus.   însumeazã cele douã bugete?. Pe de o parte.
8 voturi împotrivã.                          Pe de altã parte, vreau sã vã spun, domnilor deputaþi
  Abþineri? Vã rog, trebuie sã manifestãm, totuºi, serio-    ºi senatori, Camera Deputaþilor, pentru bugetul pe 1999,
                                  a adoptat trei hotãrâri, reducând de fiecare datã volumul
zitate. Vã rog frumos sã þineþi mâinile sus, ca sã putem
                                  cheltuielilor, ºi, ultima datã, când s-a primit proiectul de
numãra corect. 60 de abþineri.                   buget de la Guvern ne-am trezit cã avem cu totul altce-
  A fost adoptat.                        va. Adicã una a votat Camera Deputaþilor ºi alta ne-a pre-
  Trecem, în continuare, la art. 14 alin. 2, nr. crt. 10 din   vãzut Guvernul în acest proiect de lege: ne-a redus cu
raportul amendamentelor admise.                  200 de miliarde bugetul. Nici mãcar ministrul finanþelor, nu
  Îi dau cuvântul, probabil pe o chestiune de procedurã,     zic cã, în mod normal, primul-ministru trebuia sã informe-
domnului deputat Acsinte Gaspar.                  ze Biroul permanent ºi apoi plenul Camerei cã urmeazã
  Vã rog.                            sã opereze asemenea reduceri în bugetul Camerei. Pur ºi
                                  simplu, domnul ministru Remeº, care a venit la o întâlni-
  Domnul Acsinte Gaspar:                     re cu membrii Biroului permanent, a spus cã nu a avut
  Domnule preºedinte, chiar dacã se fac amendamente        curajul sã prezinte modificãrile, pentru cã ºtia cã deputa-
de cãtre comisie, deputaþii pot sã intervinã chiar la aces-    þii nu vor accepta aceastã reducere.
                                    Domnilor colegi,
te amendamente. Las la o parte faptul cã în legãturã cu
                                    Constatãm cã, dupã ce Parlamentul a fost decimat de
acest text eu am un amendament pe care comisia mi l-a       funcþia lui principalã, funcþia legislativã, prin desele ordo-
respins. Deci merg pe amendamentul pe care comisia sesi-      nanþe care s-au emis Ñ ºi vreau sã vã spun cã de la 15
zatã în fond l-a prevãzut în raportul de amendamente admi-     aprilie 1998, de când domnul Radu Vasile a fost învestit
se, la poziþia 10.                         în funcþia de prim-ministru, ºi pânã la 31 decembrie 1998,
                                  au fost emise 126 de ordonanþe, în baza legilor de abili-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  tare ºi 63 de ordonanþe de urgenþã Ñ, acum se încalcã
  Este exact ceea ce am fãcut: am întrebat dacã are       o altã funcþie a Parlamentului, care prevede cã cele douã
cineva ceva de spus la art.14 alin.1. Nu a spus nimeni       Camere sunt pe deplin independente în stabilirea bugete-
nimic. Am trecut la art. 14 alin. 2, nr. crt. 10 din raport ºi   lor pe care ele însele le aprobã. Este principiul autono-
întreb dacã are cineva intervenþii. Aici suntem la art. 14     miei financiare. Tocmai aici opereazã principiul separaþiei
alin. 2 ºi am întrebat dacã sunt intervenþii.           puterilor în stat. De unde pânã unde Guvernul vine ºi face
                                  bugetul Parlamentului?!
  Doamna Viorica Afrãsinei (din salã):                Mergem mai departe, ºi vã prezint motivaþia comisiei
                                  la amendament: ”Pentru pãstrarea ordinii în care Constituþia
  Au fost la 14 alin.1!                      României reglementeazã autoritãþile publiceÒ. Am impresia
                                  cã cei care au fãcut amendamentul habar nu au, nici nu
  Domnul Acsinte Gaspar:                     au citit Constituþia. Titlul III din Constituþie se intituleazã
  La 14 alin.2.                          ”Autoritãþile publiceÒ ºi în aceastã ordine: Capitolul I,
                                  ”ParlamentulÒ Ñ Parlamentul, care este alcãtuit din Camera
  Domnul Rãsvan Dobrescu:                     Deputaþilor ºi Senat. Deci aºa trebuie sã aparã: buget pen-
  Eu am mai întâi!                        tru Camera Deputaþilor, buget pentru Senat. Urmeazã
                                  Capitolul II, ”PreºedinþiaÒ, urmeazã ”GuvernulÒ Ñ Capitolul
  Domnul Acsinte Gaspar:                     III, Capitolul IV, ”Raporturile Parlamentului cu GuvernulÒ
  Cu ce aveþi înainte? Cum sã aveþi dumneavoastrã înain-       Din salã (din partea dreaptã):
te de intervenit, dacã eu am un amendament la acest text.       Ce facem aici?!
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Domnul Acsinte Gaspar:
  Domnul deputat Acsinte Gaspar se aflã... Vã rog fru-       Vreau sã vã spunem cã aºa cum se supune amenda-
mos, nu purtaþi discuþii. Domnul deputat Acsinte Gaspar      mentul la vot este o prostie. Aceasta pot sã spun.
se aflã la tribunã. Când aveþi amendamentul o sã vi-l sus-      Urmeazã, dupã aceea, ”Autoritãþile administrative publi-
þineþi.                              ceÒ ºi, apoi, ”Autoritatea judecãtoreascãÒ.
  40            MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Ce ordine ni se propune de cãtre comisie? Deci, buge-     care, în partea sa finalã, coincide cu amendamentul la
tul, pe capitole de cheltuieli: 488 de miliarde pentru Senat   care s-a referit domnul deputat Gaspar.
ºi Camera Deputaþilor Ð lucru care nu se poate însuma Ð        Curtea Constituþionalã trebuie sã aibã bugetul sãu sepa-
1.264 de miliarde pentru autoritatea judecãtoreascã. Deci     rat. Acest lucru este prevãzut printr-o lege organicã, este
se pune autoritatea judecãtoreascã înaintea instituþiei pre-   vorba de Legea Curþii Constituþionale, nr. 47/1992, care
zidenþiale, cum ar trebui sã fie ordinea din Constituþie, pen-  prevede la art. 49 alin. 2 Ñ voi citi numai pasajul care
tru cã aceasta este motivaþia amendamentului, cã se res-     intereseazã Ñ cã ”proiectul de buget se aprobã de Ministerul
pectã ordinea din Constituþie. Mai departe, 154 de miliarde    Finanþelor ºi se înainteazã Guvernului, pentru a fi inclus
pentru alte autoritãþi publice. Care sunt acelea ”alte auto-   distinct în proiectul bugetului de statÒ. Deci aceastã lege
ritãþi publiceÒ?! Mai departe, 1.078 de miliarde pentru auto-   organicã spune cã bugetul Curþii Constituþionale trebuie
ritãþi executive, noþiune care nu este cuprinsã în Constituþie.  inclus în mod distinct în bugetul de stat. De aceea, s-a
ªi vreau sã vã spun cã în toate acestea este omisã Curtea     propus un amendament care constã în evidenþierea dis-
Constituþionalã. Domnilor, Curtea Constituþionalã nu face     tinctã a fondurilor alocate Curþii Constituþionale, la art.14
parte nici din autoritatea publicã, nici din autoritatea admi-  alin. 2. Numai cã, în textul care v-a fost remis, din rapor-
nistraþiei publice centrale, ea este deasupra tuturor, ca sã   tul cuprinzând amendamentele respinse, poziþia 36, s-a
spun aºa, ºi trebuie nominalizatã cu bugetul care îi este     strecurat o greºealã. Ideea textului iniþial a fost ca suma
dat.                               alocatã Curþii Constituþionale, care este de 8,8 miliarde, în
  Se mai aduce încã o motivare. Se spune cã s-a încer-     anexa 3, sã fie inclusã în suma totalã de 154 de miliar-
cat, prin acest articol ºi prin acest amendament, sã se      de, pentru alte autoritãþi publice.
dea o expresie sinteticã bugetelor acestor autoritãþi ºi cã      Din cauza textului Legii organice de funcþionare a Curþii
fiecare instituþie, fiecare ordonator principal de credite îºi  Constituþionale, noi am rupt, am spart aceste fonduri în
are, în anexa 3, prevãzut volumul de buget. Domnilor,       douã: am prevãzut separat, pentru Curtea Constituþionalã,
anexa 3 are 667 de pagini. Aceastã anexã se difuzeazã       8,8 miliarde, sumã care este identicã cu suma din anexa
celor 66 de ordonatori principali de credite, se difuzeazã    3 deci nu este vorba de nici un leu în plus Ð ºi, cores-
la tezaurul legislativ ºi unor biblioteci. Ia gândiþi-vã dum-   punzãtor, am diminuat suma de 154 de miliarde cu 8,8
neavoastrã cã Monitorul Oficial, în care se publicã Legea     miliarde. ªi, atunci, amendamentul sunã în sensul cã: ”Suma
de aprobare a bugetului ºi cu cele 20 de anexe, mai puþin     alocatã pentru alte autoritãþi publice este de 145,2 miliar-
anexa 3, pentru cã anexa 3 este un supliment, apare în      deÒ, adicã 154 de miliarde minus 8,8, ºi urmeazã altã
60.000 de exemplare. Tirajul este de 60.000 de exempla-      frazã: ”Cheltuielile pentru Curtea Constituþionalã sunt în
re. Dacã ne-am apuca sã cuprindem anexa 3 în 60.000        sumã de 8,8 miliarde de leiÒ.
                                   Nu este vorba de nici un leu diferenþã la cheltuielile
de exemplare, cred cã s-ar cheltui tone de hârtie, de n-am
                                 bugetare, dar motivul pe care l-am avut în vedere este cã
ºti ce sã mai facem! anexa 3 se difuzeazã numai celor
                                 suntem obligaþi sã procedãm aºa, întrucât existã un text
interesaþi. Cei interesaþi sunt ordonatorii principali de cre-
                                 într-o lege organicã care prevede cã, în mod obligatoriu,
dite. Aºa cã menþiunea cã în anexa 3 se regãseºte fie-
                                 bugetul Curþii Constituþionale este inclus în mod distinct în
care dintre ordonatori, fãrã sã se treacã în text, nu oferã    bugetul de stat.
posibilitatea sã se cunoascã, într-adevãr, care sunt buge-
tele acestor instituþii.                       Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  De aceea, domnule preºedinte, vã propun ca acest ali-
neat sã se înapoieze la comisie, aceasta sã punã mâna        Domnul deputat Ana Gheorghe.
                                   O sã-l rog pe domnul ministru Remeº sã noteze toate
pe Constituþie, sã îl ia, sã îl punã în ordine, pentru cã în
                                 aceste observaþii care se fac, toate aceste amendamente.
felul acesta nu se poate vota!
                                 ªi la comisie, da?
  Dacã vreþi, eu pot sã vã spun cã ar trebui sã fie tre-
cute cheltuielile pentru Camera Deputaþilor, cheltuielile pen-    Domnul Ana Gheorghe (Circumscripþia 22 Hunedoara):
tru Senat, cheltuielile pentru Preºedinþie, pentru autoritãþi-
le administraþiei publice centrale, pentru autoritãþile        Domnule preºedinte,
judecãtoreºti, Curtea Constituþionalã. De altfel, nu înþeleg     Stimate doamne, stimaþi domni,
de ce a vrut sã fie aºa de creator Guvernul cu acest pro-       Vã rog sã-mi permiteþi sã lecturez art. 6 din Legea
iect de lege, pentru cã în toþi anii dacã veþi lua dumnea-    finanþelor publice, Legea nr. 72: ”Bugetele Preºedinþiei
voastrã legile de aprobare a bugetului, veþi constata cã     României, Guvernului ºi ale altor instituþii publice care nu
                                 au organe ierarhic superioare se prevãd distinct în buge-
sunt nominalizate fiecare din aceste instituþii cu bugetul
                                 tul de stat ºi se aprobã de cãtre Parlament.
propriu, ºi, anume, se dau: Curtea de Conturi, Curtea
                                   Camera Deputaþilor ºi Senatul, cu consultarea
Constituþionalã, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului,
                                 Guvernului, îºi aprobã bugetele proprii înaintea dezbaterii
Consiliul Concurenþei, Comisia Naþionalã a Valorilor
                                 bugetului de stat ºi le înainteazã Guvernului, în vederea
Mobiliare. Sunt de acord cã, fãcând excepþie Curtea        includerii lor în bugetul de statÒ.
Constituþionalã, pe toate celelalte le putem încadra în cate-     Domniile voastre observã cã acestea sunt module care
goria autoritãþilor administraþiei publice centrale. Dar Curtea  sunt înscrise în bugetul de stat separat ºi în nici un caz
Constituþionalã, Camera Deputaþilor, Senatul ºi Preºedinþia    cumulat, aºa cum se întâmplã în alin. 2 al art. 14 pe care-l
trebuie sã aparã distinct, cu bugetul propriu.          discutãm.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Ordonator de credite principal este, în ultimã instanþã,
                                 Senatul, ordonator de credite principal este ºi Camera
  Deci existã o propunere...                   Deputaþilor. Cum adicã?! Le luãm la una din aceste Camere
  Vã rog. Domnul senator Dobrescu.                calitatea de ordonator principal? Iatã argumente pertinen-
                                 te date de legea care aratã cum se întocmeºte, cum se
  Domnul Rãsvan Dobrescu:                    aprobã ºi cum se executã bugetul de stat al României,
  La acest alineat, domnule preºedinte, doamnelor ºi dom-    argumente care ne conduc în a accepta propunerea fãcu-
nilor senatori, ºi Comisia juridicã a fãcut un amendament,    tã ca acest alineat sã fie restituit comisiei, atât pentru a-l
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12                41

include în ceea ce priveºte conþinutul sãu în prevederile      dezbaterii noastre sã fie întrerupþi cu alte intervenþii, pen-
Legii finanþelor publice, dar ºi în ceea ce priveºte inclu-     tru cã mã simt datoare cu un drept la replicã ºi pentru cã
derea lui în cerinþele imperative ale Constituþiei privind ierar-  domnul preºedinte Quintus sunt convinsã cã este de acord
hia aºezãrii instituþiilor publice ale statului.          ºi mi-l oferã, eu vã promit cã îl voi face într-o manierã
  Mulþumesc.                           cât se poate de elegantã, sã-mi permiteþi totuºi sã mã
                                  adresez pentru un minut Domniei sale.
 Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                     Domnule preºedinte, vã asigur cã vã respect atât pen-
 Doamna deputat Afrãsinei. Urmeazã domnul deputat         tru toate calitãþile pe care le aveþi dumneavoastrã ca lider
Morariu.                              politic, cât ºi pentru faptul cum aþi dovedit calitatea de par-
                                  lamentar, cât ºi pentru faptul cã sunteþi un bun coleg. M-aº
   Doamna Viorica Afrãsinei:                   bucura dacã dumneavoastrã aþi depãºi anumite prejude-
   Mulþumesc, domnule preºedinte de ºedinþã.           cãþi, ca sã nu le numesc altfel, ºi aþi avea puterea de a
   Doamnelor ºi domnilor colegi,                 aprecia la o colegã parlamentar aceleaºi calitãþi, mai ales
   Vã mãrturisesc cã aº fi vrut sã intervin la alin.1, întru-   când aceasta încearcã sã le demonstreze de la aceastã
cât am avut la alin.1 un amendament. Probabil cã dom-        tribunã. Eu vã mãrturisesc sincer cã singurul meu criteriu
nul preºedinte de ºedinþã nu a observat insistenþa cu care     de apreciere a unui coleg este exclusiv cel pe care îl
am dorit sã fac aceastã intervenþie ºi a trecut la vot.       demonstreazã de la aceastã tribunã parlamentarã, restul
Aºadar, întrucât propunerea pe care am fãcut-o ºi care a      este chiar mai trecãtor decât viaþa însãºi.
fost susþinutã de Comisia pentru administraþie publicã se        Vã mulþumesc.
regãseºte ºi la acest alineat, doresc sã v-o reiterez, ºi        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
anume: vã propun prin amendamentul meu diminuarea
sumei de 3.651 miliarde lei ºi 2.545,7 miliarde lei, repre-       Am rugãmintea ca persoanele care nu sunt deputaþi
zentând cheltuieli de personal, cu suma de 65,6 miliarde      sau senatori sã pãrãseascã acum aceastã salã ºi rog ca
lei, sumã care se va aloca, propunerea mea, Ministerului      asemenea lucruri sã nu se mai repete.
Învãþãmântului. Aceastã diminuare propusã de mine se jus-        Am rugãmintea ca cele douã doamne care au intrat
tificã în felul urmãtor: este rezultatul, în primul rând, al    acum în salã sã pãrãseascã acum sala de ºedinþã ºi sã
unei analize comparative pe care am fãcut-o asupra ace-       respecte întru totul regulamentul. Vã rog foarte mult pe
loraºi categorii de cheltuieli raportate la bugetul anului pe    toþi sã înþelegem, dacã avem de discutat cu presa, o facem
1998, aºa cum vã spuneam ºi într-o intervenþie anterioa-      afarã ºi nu aici în salã. Aceastã salã este destinatã numai
rã astãzi.                             deputaþilor ºi senatorilor.
   Desigur, vã rog sã observaþi cã suma cu care am pro-        Avem un numãr de amendamente susþinute la art. 14
pus diminuarea cheltuielilor alocate, prin buget pentru anul    alin. 2, nr. crt. 10 în raportul comisiei. Dacã mai sunt alte
1999, autoritãþilor executive nu este o sumã foarte mare,      intervenþii?
este de 65,6 miliarde de lei, puþin faþã de necesarul de la       Domnul deputat Morariu, dupã care domnul deputat
învãþãmânt, dar totuºi aceastã sumã reprezintã diferenþa      Popa.
dintre majorarea medie a cheltuielilor de personal pentru       Domnul Teodor-Gheorghe Morariu:
fiecare din instituþiile autoritãþii publice care au beneficiat
în anul precedent de creºteri la capitolul ”Cheltuieli de per-     Mulþumesc, domnule preºedinte.
sonalÒ, de prevederile Legii nr.154, ºi anume, atât          Nu vorbesc în numele comisiei, nici nu pot sã fac acest
Preºedinþia, Senatul, Camera Deputaþilor, Curtea Supremã      lucru. Comisia, oficial, nu-ºi poate schimba punctul de vede-
de Justiþie, Curtea Constituþionalã, Consiliul Legislativ ºi    re fãrã sã se întruneascã, dar, din discuþiile pe care le
celelalte au beneficiat de o creºtere medie de 130% la       avem Ñ cred cã argumentele au fost suficiente Ñ Curtea
cheltuieli de personal, spre deosebire, în foarte mare dis-     Constituþionalã este tratatã într-un titlu separat în Constituþie,
cordanþã cu aceastã creºtere, la Secretariatul General al      nu este trecutã alãturi de celelalte autoritãþi publice, deci
Guvernului, o creºtere de personal în acest an faþã de       nu este autoritate publicã, este în afara autoritãþilor publi-
anul 1998 este de 230%.                       ce, dar nu suntem de acord cu unele calificative care s-
   Întrucât nu am primit justificarea acestei creºteri de chel-  au adus aici cã, din acest punct de vedere, activitatea
tuieli de personal, ceea ce îmi dã convingerea cã presu-      comisiei a fost o prostie, dar majoritatea colegilor mei sunt
pune o suplimentare de posturi acum, în situaþia de care      de acord ca bugetul Curþii sã fie trecut distinct în Legea
vorbim, de o diminuare a sumelor prevãzute la cheltuieli      bugetului de stat.
de personal în alte sisteme, mi se pare cel puþin curioa-       Din salã (mai multe voci):
sã aceastã propunere, dacã nu chiar o sfidare, o astfel
de creºtere a cheltuielilor de personal în procent atât de       Camera ºi Senatul.
mare.
                                    Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
   Aºadar, propunerea mea este de diminuare cu 65,5%
la cheltuieli de personal la Secretariatul General al          Eu vreau sã înþeleg exact dacã supun sau nu la vot
Guvernului ºi, în raport, vã rog sã observaþi cã la moti-      acest alin. 2, pentru cã, din ce aþi spus dumneavoastrã,
vaþie se spune cã se respinge întrucât nu se precizeazã       aþi acceptat faptul cã Curtea Constituþionalã trebuie sã intre
ordonatorul principal de credite al cãrui buget sã fie dimi-    pe un alineat separat, dar nu aþi spus nimic despre fap-
nuat. Vã rog sã mã credeþi, am în faþã ºi amendamentul       tul cã s-a cerut ca Senatul ºi Camera sã fie trecute cu
pe care l-am înaintat comisiei, pe care l-a însuºit Comisia     sume...
pentru administraþie publicã ºi pe care l-am înaintat ºi la
Comisia pentru finanþe-bãnci pentru a fi luat în considerare.     Domnul Teodor-Gheorghe Morariu:
   Deci, am fãcut la timpul potrivit ºi aceastã justificare.     Eu sunt de acord sã fie trecute exact în ordinea în
   Aº vrea, cu respect, sã vã rog, domnule preºedinte de     care sunt în Constituþie ºi la urmã Curtea Constituþionalã,
ºedinþã, pentru cã mã aflu la aceastã tribunã ºi pentru cã     cu 8,8 miliarde. Este un punct de vedere personal, fieca-
nu vreau sã revin ºi nici nu vreau sã fac ca timpii alocaþi     re sã se descurce cu banii lui.
  42            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Petre Þurlea (din bancã):               cã vom restructura acest aparat guvernamental ºi, culmea!
  Deci este o prostie ce aþi spus.               noi venim cu niºte sume exorbitante.
                                  Din acest punct de vedere, pentru cã în 1997, prin
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                 Legea nr. 35, am înfiinþat instituþia Avocatului Poporului,
                                vreau sã vã spun cã sunt mari nemulþumiri, pentru cã
  Domnul deputat Popa.                     aceastã instituþie nu funcþioneazã aºa cum ar trebui la ora
  Domnul Nicolae Popa:                     actualã, pentru cã nu are nici sediu, nu are nici logisticã,
                                nu are nici bani sã-ºi desfãºoare activitatea.
  Domnule preºedinte,                      Din acest punct de vedere, din cele 121 de miliarde
  Stimaþi colegi,                       Ñ ºi apelez ºi la bunãvoinþa domnului ministru Ñ sã fie
  Pentru cã acest articol, deci alin. 2, va fi supus apro-  de acord pentru acordarea a 3 miliarde instituþiei Avocatului
bãrii dumneavoastrã atât din punct de vedere al nomina-     Poporului, în primul rând pentru salarizarea acestor oameni
lizãrilor fãcute de domnul deputat Gaspar, cât ºi al cifre-   care lucreazã în aceastã instituþie, pentru cã nu au bani
lor, daþi-mi voie sã fac ºi eu un amendament. Dar, înainte   decât pânã în iunie 1999 ºi, de asemenea, sã-ºi poatã
de aceasta, aº vrea sã fac un mic comentariu. Sigur cã     identifica un sediu ºi în acelaºi timp logisticã, pentru a
nu ne pusesem noi mari speranþe în ceea ce priveºte com-    desfãºura activitatea în bune condiþiuni.
portamentul colegilor noºtri, de a ne mai aproba câteva      Vã mulþumesc.
amendamente pe ici pe colo, dacã nu chiar toate. Sigur
cã aºa s-a întâmplat ºi în anii trecuþi, dar în anul acesta    Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
este prea de tot, în sensul cã nu s-a aprobat chiar nici     Domnul senator Oliviu Gherman, aþi cerut cuvântul?
un amendament, ºi ne întrebãm de ce ne pierdem vre-       Aveþi cuvântul, domnule senator.
mea aici, cel puþin domnul... iubitul nostru ºi stimatul nos-
tru coleg Remeº ar putea sã ne spunã de la început:         Domnul Oliviu Gherman:
”Domnilor, nu vã aprobãm nici un amendament ºi trecem
                                  Domnule preºedinte,
peste buget ºi ne facem datoriaÒ.
                                  Stimaþi colegi,
  Domnul Decebal Traian Remeº (din loja ministerialã):       Aº vrea întâi sã încep prin a-mi cere scuze. Îi cer scuze
                                domnului vicepreºedinte Quintus printr-un vers arghezian:
  Domnule, eu propun sã-l votãm ºi discutãm relaxat, ca    ”Nu aº vrea ca sã-l supãr cât piperul de ienupãrÒ.
lumea, dupã aceea.                         În al doilea rând, mã voi angaja faþã de domnul coleg
  Domnul Nicolae Popa:                     distins Bleahu cã este ultima datã când iau cuvântul la
                                buget, aceasta ca sã nu mai sabotez în continuare buge-
  De asemenea, eu cred, dacã pânã acum domnul minis-     tul. Vã asigur cã mã voi þine de cuvânt.
tru Remeº ºi distinsul nostru coleg nu a revenit la gân-      În al treilea rând aº vrea sã fac o precizare: nu voi
duri mai bune, sper cã, de acum încolo, va încerca sã se    þine bugetul 5 minute în loc ºi mã angajez sã-l þin 5 zile
reabiliteze în faþa noastrã ºi sã mai aprobe câte un amen-   ºi am sã spun cã, dacã acest lucru nu se ia în seamã,
dament, prin punctele esenþiale, de ochii lumii, sã mimãm    regret, trebuie sã-mi exercit îndatoririle de parlamentar.
ºi noi democraþia.                         Atunci când a fost discutat în Senat bugetul Senatului,
  Deci, despre ce amendament este vorba.           în douã reprize, la cea de a doua reprizã, am discutat
  Aº vrea sã vã spun cã noi manifestãm o mare reþine-     aspectul constituþional ºi am discutat ºi am votat o hotã-
re atunci când trebuie sã dãm bani pentru niºte sectoare    râre, cu o eleganþã care nu îmi este totdeauna recunos-
importante ale economiei naþionale ºi sectoarele bugetare,   cutã. Dar ce sã fac, nu mã pot îndepãrta de ea, am fãcut
dar manifestãm o inexplicabilã largheþe în anumite sec-     o propunere ca hotãrârea sã aibã un alt titlu: o hotãrâre
toare care nu au relevanþã, ºi vã dau câteva exemple ca     de modificare a unei hotãrâri anterioare, deoarece în acest
sã vedeþi ºi dumneavoastrã cam cum stau lucrurile.       moment noi ne aflãm într-o situaþie incredibilã: existã publi-
  La Secretariatul General al Guvernului, în 1998 a fost   cate în Monitorul Oficial douã hotãrâri ale Senatului privi-
alocatã suma de 192 de miliarde; în 1999 s-a alocat suma    tor la bugetul Senatului, în care, în cea de a doua, nu se
de 314 miliarde, deci o creºtere de 121 de miliarde. La     spune cã se aborgã hotãrârea anterioarã. Prin urmare, nu
Ministerul Transporturilor, în 1998 a fost alocatã suma de   existã, cel puþin în incompetenþa mea juridicã, îmi cer
3.300 de miliarde, în 1999 suma de 6.915 miliarde, deci     scuze, dar nu existã o regulã sau o lege în activitatea juri-
o creºtere de 3.615 miliarde. ªi sigur cã ºi la Ministerul   dicã ca aceastã consecutivitate în timp sã însemneze auto-
Muncii ºi Protecþiei Sociale, la fel, o creºtere de 634 de   mat o abrogare a unui act anterior.
miliarde, în condiþiile în care sectoare importante ale eco-    Am fãcut o propunere, atunci, ca la sfârºit sã se trea-
nomiei naþionale ºi sectoare bugetare au fost diminuate:    cã faptul cã acea hotãrâre pe care am luat-o în noiem-
la învãþãmânt, deci la educaþie naþionalã, minus 1.198 de    brie se abrogã. Într-un fel de vitezã extraordinarã, trebu-
miliarde, la Ministerul Industriei minus 1.917 miliarde, la   ind sã fie neapãrat votat bugetul Senatului, s-a ignorat
agriculturã minus 202 miliarde.                 acest lucru. Vreau sã vã spun cã în forma actualã nu este
  Din acest punct de vedere sigur cã eu mã voi referi la   nevoie sã am neapãratã capacitate intelectualã care sã
Secretariatul General al Guvernului, unde s-a alocat suma    depãºeascã Ñ aºa cum spunea un coleg, Ulici Ñ zona
de 121 de miliarde în plus faþã de nivelul anului trecut,    intermediarã între un câine deºtept ºi un om prost, refe-
deci, faþã de 1998. ªi aº propune ºi aº cere îngãduinþa     rindu-se la parlamentari, nu-mi trebuie prea mare capaci-
dumneavoastrã ca din aceastã sumã de 121 de miliarde      tate pentru a face un demers la Curtea Constituþionalã,
Ñ sigur cã domnul ministru Remeº ne-a ºi spus la comi-     spunând cã sunt douã acte legislative care sunt pe picior
sie cã sunt unele justificate Ñ având în vedere cã foarte    de egalitate ºi care funcþioneazã simultan.
multe agenþii au trecut în subordinea Secretariatului General    Deci eu nu ºtiu, apelez la distinºii juriºti sã gãseascã
al Guvernului, dar totuºi aº vrea sã-i spun domnului minis-   o soluþie, deoarece în forma actualã, vã rog sã mã cre-
tru cã în 1998 am fãcut o reformã guvernamentalã, ne-am     deþi, place sau nu place, alin. 2 este total ºi neconstitu-
luat angajamentul cã reducem personalul de la Guvern ºi     þional, ºi nelegal, pentru cã acesta se bazeazã pe niºte
               MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12               43

acte, pe niºte legi care sunt în contradicþie una cu cea-     te în cadrul activitãþii de fundamentare a bugetului de stat,
laltã. Deci, dacã nu se doreºte nici acum cu obstinaþie sã     aþi formulat amendamente pertinente din punct de vedere
se înþeleagã cã este nevoie de o minimã acurateþe, O.K.,      al valorilor ºi constructive pentru comunitate. Rãspunsul pe
dar vã promit, distins domnule Bleahu, cã îmi voi exerci-     care l-aþi primit de la domnul ministru Remeº a fost inva-
ta îndatorirea de a sesiza pe cei care trebuie sã ne jude-     riabil: ”Da, dar de unde surse pentru finanþare?Ò
ce. A merge, cum se spune caragielan, ”ca acceleratul         Suntem în situaþia cu care o parte dintre noi s-a con-
prin gara PeriºÒ cu aceste lucruri, ignorându-se elemente     solat deja de a da acelaºi rãspuns factorilor locali, faþã de
legislative, este o treabã care ne descalificã ºi vã rog sã    care avem responsabilitãþi morale, invocând lanþul domnu-
nu vã miraþi cã aceastã descalificare pe care ne-o acor-      lui Remeº.
dãm cu gentileþe este folositã ca atare de opinia publicã.       Prin amendamentul meu doresc sã rup, împreunã cu
  Vã mulþumesc. (Aplauze din stânga sãlii.)           dumneavoastrã, acest lanþ, respectiv, de a soluþiona sursa
                                  de finanþare pentru obiectivele de investiþii pe care le sus-
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                  þineþi, a cãror sume valorice sunt mult inferioare faþã de
  Dacã mai are cineva de fãcut vreun amendament aici?       unitãþile pe care le-a prevãzut bugetul de stat pentru auto-
  Domnul senator Fuior.                      ritatea judecãtoreascã.
                                    Vã mulþumesc.
  Domnul Victor Fuior:
  Domnule preºedinte,                        Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Domnilor parlamentari,                      Alte intervenþii?
  Am un amendament pentru art.14 alin. 2. Propun redu-       Aveþi amendament respins sau admis? (Îl întreabã pe
cerea cheltuielilor pentru autoritatea judecãtoreascã de la    domnul deputat Ioan Gavra care vine spre tribunã.) Procedurã.
1.269 de miliarde la 828 de miliarde de lei, adicã cu 441
de miliarde lei. Motivaþia:                      Domnul Ioan Gavra:
  1. Evoluþia în timp a cheltuielilor la nivel naþional pen-     Întâi, domnul ministru sã ocupe loc, cã este nervos ºi
tru autoritatea judecãtoreascã a fost urmãtoarea: cheltuieli    a introdus mâinile în buzunar ºi cred cã nu mai gãseºte
în 1996 de 180 de miliarde, cheltuieli pe total nivel naþio-    bani. Ocupaþi loc, domnule ministru!
nal au fost la buget în anul 1996 de 20 de mii de miliar-       Domnule preºedinte,
de, iar în anul 1999 prevedem 93 de mii de miliarde, deci,       Sigur cã dumneavoastrã conduceþi conform regulamen-
o creºtere de 4,6 ori. Pentru autoritatea judecãtoreascã,     tului lucrãrile plenului celor douã Camere.
având în vedere acest raport de creºtere, sunt de acord
                                    A existat o propunere pe care dumneavoastrã nu aþi
180 de miliarde ori 4,6, adicã cu 828 de miliarde sã fie
                                  supus-o la vot, a domnului deputat, preºedinte al Comisiei
cheltuielile.
                                  pentru învãþãmânt a Camerei Deputaþilor, în numele
  2. Nu este just pentru contribuabilul român sã suporte
din buzunar pentru întreþinerea puºcãriaºilor 633 de miliar-    Comisiilor de învãþãmânt, pe care dumneavoastrã aþi tre-
de, când pentru Ministerul Culturii alocãm prin buget doar     cut-o cu vederea destul de repede, pentru cã existau foar-
530 de miliarde.                          te multe intervenþii la acest art.14, alin.1, 2 ºi cele care
  3. Caracteristic naþiunii române nu sunt tribunalele. Noi,   urmeazã.
românii, când trecem prin faþa judecãtoriilor grãbim pasul       Dumneavoastrã spuneaþi cã respectaþi regulamentul. De
pentru a nu fi vãzuþi de vecini ºi colegi care sã-ºi imagi-    data aceasta, din pãcate, trebuie sã vã spun cã nu l-aþi
neze un posibil proces în care am fi implicaþi. Este o ruºi-    respectat, întrucât votul pe care l-am acordat ºi la art.14
ne pentru români a te prezenta la un proces ºi în calita-     a fost un vot de principiu, pentru a se putea reveni cu
te de martor.                           eventualele corecturi care apar pe parcurs la celelalte arti-
  4. Cheltuielile de personal pentru autoritatea judecãto-    cole sau care rezultã din anexe.
reascã: Ministerul Justiþiei Ñ 634 de mii de miliarde, Curtea     Deci, prin urmare, aþi încheiat, hai sã spunem, dezba-
Supremã de Justiþie Ñ 16 miliarde, Ministerul Public Ñ       terea amendamentelor acceptate de Comisiile pentru buget-
239 de miliarde, deci total cheltuieli Ð 879 de miliarde lei,   finanþe ºi a celor respinse de cãtre acestea. Acum normal
sunt cu mult mai mari decât toate celelalte autoritãþi ale     ar fi ºi firesc ca sã puneþi la vot, înainte de a trece la
statului, respectiv, Preºedinþia Ñ 8 miliarde, Senatul Ñ      votul acestor amendamente admise sau respinse, propu-
115 miliarde, Camera Deputaþilor Ñ 236 de miliarde, Curtea     nerea Comisiilor pentru învãþãmânt ale celor douã Camere
de Conturi Ñ 104 miliarde, Consiliul Legislativ Ñ 9 miliar-    prin care se cere dezbaterea în prealabil, tot în principiu,
de, Curtea Constituþionalã Ñ 6, total cu ministrul, primul-    a art.16, prin care s-au disponibilizat, aºa cum spun comi-
ministru, prefecturi ºi prefecþi Ñ 649 de miliarde, deci toate   siile, sumele necesare pentru a acoperi cheltuielile la învãþã-
autoritãþile statului la capitolul ”Cheltuieli de personalÒ au   mânt, în sumã totalã de circa 5.000 de miliarde de lei.
649 de miliarde, iar autoritatea judecãtoreascã are 872 de       Dar, domnule preºedinte, mie îmi pare foarte rãu cã
miliarde.                             trebuie sã întrerupem lucrãrile ºi în ziua de astãzi înainte
  Domnule preºedinte,                      de programul pe care l-am aprobat: cvorumul de lucru nu
  Domnilor parlamentari,                     mai existã, ca sã nu spun cel legal, deci, ca atare, sus-
  Acordaþi-mi o ultimã rugãminte pentru dumneavoastrã.      pendaþi lucrãrile ºi le reluãm mâine dimineaþã.
                                    Vã mulþumesc frumos.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Aþi scãpat din vedere doamnele parlamentare.            Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                    Bun. Chestiunea cvorumului o vom constata la primul
  Domnul Victor Fuior:                      vot. În privinþa remarcii cu regulamentul, eu cred cã am
  Doamnelor parlamentare,                     respectat regulamentul pânã acuma. În privinþa chestiuni-
  În teritoriul fiecare dintre noi avem resposabilitãþi faþã   lor celorlalte, sã ne întoarcem la amendamentele formula-
de electorat, autoritãþile publice locale ºi autoritãþile publi-  te la alin. 2 al art. 14, îi dau cuvântul domnului ministru
ce centrale descentralizate. Având aceastã responsabilita-     Remeº.
  44            MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Domnul Ioan Gavra (din bancã):                  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Cvorumul, domnule preºedinte! Am numãrat eu.            L-au verificat în timp ce vorbeaþi dumneavoastrã, ante-
                                 rior.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                    Vã rog, la cererea domnului deputat Gavra, lider de
  Cvorumul..., colegii mi-au spus cã mai suntem în cvo-     grup, vã rog sã verificaþi cvorumul.
rum.                                 Pentru orice eventualitate, domnule Popescu, sã aveþi
                                 catalogul pentru Camera Deputaþilor la-ndemânã.
  Domnul Decebal Traian Remeº:                    Programul este pânã la ora 20,00; noi l-am aprobat.
                                   Suntem la ora actualã 215, faþã de 243 cât este cvo-
  Domnilor preºedinþi de ºedinþã,                rumul; l-am verificat. Ca atare, pregãtiþi catalogul pentru
  Domnilor colegi...                       Camera Deputaþilor. Trecem la un apel nominal în urmã-
                                 toarele douã minute, dacã nu se restabileºte cvorumul.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Mã scuzaþi, domnule ministru! Cvorumul l-au verificat       Domnul Ioan Gavra (din bancã):
cei doi secretari. Cât timp dânºii îmi confirmã cvorumul,      Cereþi-vã scuze, cei doi secretari.
eu nu pot sã îi consider pe dânºii decât oameni serioºi
ºi corecþi.                             Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
                                   Vã rog frumos, procedaþi la apel.
  Domnul Ioan Gavra (din bancã):
  Vã rog sã verificaþi cvorumul!                  Domnul Ioan Vida-Simiti:
                                   Precizez cã se face apelul pentru a treia oarã astãzi.
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Vã rog foarte mult, vorbeºte domnul ministru Remeº        Achimescu Victor-ªtefan         prezent
acum.                                Aferãriþei Constantin          absent
                                   Afrãsinei Viorica            prezentã
  Domnul Decebal Traian Remeº:                   Albu Alexandru             prezent
                                   Albu Gheorghe              absent
  Domnilor preºedinþi,                       Alecu Aurelian Paul           absent
  Domnilor colegi,                         Ana Gheorghe              prezent
  Domnul Ioan Gavra este foarte atent la mine. Asearã       Ana Gheorghe              prezent
încheia ziua spunând cã-l deranjeazã bustul lui Ionel        Andrei Gheorghe             prezent
Brãtianu pe care-l aveam pe masã, primit cadou, cu multã       Andronescu Ecaterina          prezentã
bunã-credinþã, de la domnul Adrian Nãstase. Dimineaþã        Antal Istv‡n              absent
când am vrut sã-l iau pe Brãtianu încoace, mi-a spus: ”Nu      Antonescu George Crin Laurenþiu     absent
mã du, cã mi-e jenã sã mã uit cãtre GavraÒ.             Antonescu Niculae Napoleon       absent
  Iar privitor la faptul cã îmi þin mâinile în buzunar, poate   Argeºanu Valentin            prezent
aþi sesizat ºi dumneavoastrã, de câte ori se apropie Ion       Arghezi Mitzura Domnica         absentã
de mine, o fac, îmi pãzesc puþinii bani pe care-i am.        Ariton Gheorghe             prezent
(Râsete.)                              Asztalos Ferenc             prezent
                                   Avramescu Constantin-Gheorghe      prezent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Baban ªtefan              prezent
                                   Babiaº Iohan Peter           absent
  Drept la replicã.                         Babiuc Victor              absent
  Domnul Ioan Gavra:                        Baciu Mihai               prezent
                                   Badea Alexandru Ioan          prezent
   Domnule ministru,                        Bara Radu-Liviu             absent
   Se vede cã nu sunteþi spiritual ºi sunteþi de facturã teh-   B‡r‡nyi Francisc            absent
nicã economistã ºi replica datã domnului Vosganian a fost      Barbaresso Emanoil-Dan         prezent
penibilã.                              Barbãroºie Victor            prezent
   Eu nu vreau sã spun cã sunteþi penibil, dar arãtaþi sau     Barde Tãnase              prezent
cel puþin vreþi sã arãtaþi aceasta. Nu spun cã sunteþi peni-     Bartoº Daniela             prezentã
bil.                                 Bãbãlãu Constantin           prezent
   Domnule ministru,                        Bãlan Marilena             absent
   Coborâþi din carul cu boi din tablou la realitate ºi la     Bãlãeþ Miticã              absent
normalitate. Gândiþi-vã cã boul despre care spuneaþi dum-      Bãsescu Traian             absent
neavoastrã cã alunecã a alunecat deja. Este suficient, pen-     Becsek-Garda Dezideriu Coloman     prezent
                                   Bejinariu Petru             prezent
tru cã dumneavoastrã transformaþi Camera Deputaþilor în
                                   Bercea Florian             prezent
altceva decât bugetul ºi în altceva decât trebuie sã facem.     Berceanu Radu Mircea          absent
   Domnule preºedinte,                       Berci Vasile              prezent
   Ce vreau sã vã spun: dumneavoastrã verificaþi cvoru-      Berciu Ion               absent
mul, dupã ce spuneþi rãspicat, conform regulamentului,        Biriº Anamaria Mihaela         absent
”Rog domnii secretari sã verifice cvorumul.Ò Spuneþi ºi       Birtalan çkos              prezent
rugaþi-i sã-l verifice acum, conform regulamentului, pentru     Bivolaru Gabriel            absent
cã eu am cerut acest lucru. Deci nu spuneþi cã înainte        Bivolaru Ioan              prezent
l-au verificat.                           Boda Iosif               absent
          MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12           45

Bšndi Gyšngyike         prezentã       Gavrilaº Teodor           absent
Boºtinaru Victor         absent        Gazi Gherasim            prezent
Bot Octavian           absent        Georgescu Florin          absent
Botescu Ion           prezent       Gheciu Radu-Sever-Cristian     prezent
Bran Vasile           prezent       Gheorghe Valeriu          prezent
Brezniceanu Alexandru      prezent       Gheorghiof Titu-Nicolae       prezent
Bud Nicolae           prezent       Gheorghiu Mihai           absent
Buga Florea           prezent       Gherasim Ion-Andrei         absent
Bujor Liviu           absent        Ghibernea Dan            absent
Burlacu Viorel          prezent       Ghidãu Radu             absent
Buruianã-Aprodu Daniela     absentã       Ghiga Vasile            absent
Buzatu Dumitru          absent        Giurescu Ion            prezent
Calimente Mihãiþã        absent        Glãvan ªtefan            prezent
Cazacu Vasile-Mircea       absent        Godja Petru             absent
Cazan Gheorghe-Romeo-Leonard   prezent       Grãdinaru Nicolae          prezent
Cândea Vasile          prezent       Grigoraº Neculai          prezent
Ceauºescu Gheorghe Dan Nicolae  prezent       Grigoriu Mihai-Theodor-Constantin  prezent
Chichiºan Miron         prezent       Groza Nicolae            prezent
Chiliman Andrei-Ioan       prezent       Gvozdenovici Slavomir        prezent
Chiriac Mihai          prezent       Haºotti Puiu            prezent
Ciontu Corneliu         prezent       Hilote Eugen-Gheorghe        prezent
Ciumara Mircea          absent        Hlinschi Mihai           absent
Cîrstoiu Ion           prezent       Honcescu Ion            prezent
Cojocaru Radu-Spiridon      prezent       Hrebenciuc Viorel          absent
Constantinescu Dan        absent        Iacob Elena             absentã
Corâci Ioan Cezar        prezent       Ianculescu Marian          prezent
Corniþã Ion           prezent       Ifrim Dumitru            absent
Cosma Liviu-Ovidiu        absent        Ignat ªtefan            absent
Coºea Dumitru Gheorghe Mircea  absent        Iliescu Valentin Adrian       prezent
Cotrutz Constantin Eremia    absent        Ionescu Alexandru          prezent
Cristea Gheorghe         prezent       Ionescu Anton            prezent
Cristea Marin          absent        Ionescu Bogdan           prezent
Croitoru Mircea-Adrian      prezent       Ionescu Constantin         absent
Cunescu Sergiu          prezent       Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-
Dan Marþian           absent        Constantin             prezent
Dan Matei-Agathon        absent        Ionescu Gheorghe          prezent
Darie Simion           prezent       Ionescu Marina           absentã
Dãrãmuº Nicolae Octavian     prezent       Ionescu Nicolae           absent
Decusearã Jean          prezent       Ioniþã Mihail-Gabriel        prezent
Dejeu Gavril           absent        Ioniþã Nicu             prezent
Diaconescu Ion          absent        Iorga Leonida Lari         absentã
Dimitriu Sorin Petre       prezent       Iorgulescu Adrian          absent
Dîrstaru Dorin          prezent       Irimescu Haralambie         prezent
Dobre Traian           prezent       Ivãnescu Paula Maria        absentã
Dobrescu Smaranda        prezentã       Kakasi Alexandru          absent
Dorian Dorel           absent        Kelemen Atila BŽla Ladislau     absent
Dorin Mihai           prezent       Kerekes K‡roly           prezent
Dragoº Iuliu Liviu        prezent       K—nya-Hamar Alexandru        absent
Dragu George           absent        Kovacs Carol-Emil          prezent
Drãgãnescu Ovidiu Virgil     prezent       Kov‡cs Csaba-Tiberiu        prezent
Drecin Mihai Dorin        prezent       Lazia Ion              prezent
Drumen Constantin        prezent       Lãdariu Lazãr            prezent
Dugulescu Petru         absent        Lãpuºan Alexandru          prezent
Dumitraºcu Laurenþiu       absent        Leonãchescu Nicolae         prezent
Dumitrean Bazil         prezent       Lepºa Sorin Victor         prezent
Dumitrescu Paul Adrian      absent        Lixãndroiu Viorel          prezent
Dumitriu (Hunea) Carmen     absentã       Lupu Vasile             absent
Duþu Ion             absent        Macarie Sergiu           prezent
Elek Barna            absent        Manole Odisei            absent
Enache Marian          absent        Manolescu Oana           prezentã
Enescu Ion            prezent       Marin Gheorghe           prezent
Fenoghen Sevastian        prezent       Marineci Ionel           prezent
Filipescu Ileana         prezentã       Marinescu Ioan-Sorin        absent
Furo Iuliu Ioan         prezent       M‡rton çrp‡d-Francisc        prezent
Galic Lia-Andreia        absentã       Matei Lucian Ion          prezent
Gaspar Acsinte          prezent       Matei Vasile            absent
Gavra Ioan            absent        M‡tis Eugen             prezent
46          MONITORUL  OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

Mazãre Radu ªtefan        absent        Piþigoi Barbu            prezent
Mândroviceanu Vasile       prezent       Pop Iftene             prezent
Mânea Radu            prezent       Pop Leon Petru           absent
Mera Alexandru-Liviu       absent        Pop Viorel             absent
Meºca Sever           absent        Popa Aron Ioan           absent
Miclãuº Vasile          absent        Popa Daniela            absentã
Micle Ulpiu-Radu-Sabin      prezent       Popa Ioan Mihai           prezent
Mihãilescu Petru-ªerban     absent        Popa Nicolae            prezent
Mihu Victor Traian        absent        Popa Virgil             absent
Miloº Aurel           prezent       Popescu-Bejat ªtefan-Marian     prezent
Mitrea Miron-Tudor        absent        Popescu Dumitru           prezent
Mogoº Ion            absent        Popescu Emil-Teodor         absent
Moiceanu Constantin       prezent       Popescu Ioan Dan          absent
Moldovan Petre          prezent       Popescu Irineu           prezent
Moldoveanu Eugenia        absentã       Popescu-Tãriceanu Cãlin       absent
Morariu Teodor-Gheorghe     prezent       Priceputu Laurenþiu         absent
Moroianu Geaman Adrian Tudor   absent        Protopopescu Cornel         prezent
Moucha Romulus-Ion        prezent       Putin Emil-Livius-Nicolae      absent
Munteanu Ion           prezent       Puwak Hildegard-Carola       absentã
Mureºan Ioan           absent        Radu Alexandru-Dumitru       absent
Musca Monica Octavia       prezentã       Radu Elena Cornelia Gabriela    prezentã
Nagy ªtefan           prezent       R‡duly R—bert-K‡lm‡n        absent
Naidin Petre           prezent       Raica Florica Rãdiþa        prezentã
Nanu Romeo            prezent       Raicu Romulus            prezent
Nãstase Adrian          absent        R‡koczi Ludovic           absent
Neacºu Ilie           prezent       Raþiu Ion              absent
Neagu Romulus          prezent       Rãdulescu Cristian         prezent
Neagu Victor           absent        Rãdulescu-Zoner Constantin ªerban  prezent
Negoiþã Gheorghe-Liviu      absent        Rânja Traian-Neculaie        prezent
Negrãu Mircea          absent        Remeº Decebal-Traian        prezent
Nica Dan             absent        Rizescu Sergiu-George        prezent
Nicã Mihail           prezent       Roman Ioan             prezent
Nichita Dan Gabriel       absent        Roºca Ioan             absent
Nicolae Jianu          prezent       Ruse Corneliu Constantin      prezent
Nicolaiciuc Vichentie      prezent       Sabãu Traian            prezent
Nicolescu Mihai         absent        Sandu Alecu             prezent
Nicolicea Eugen         prezent       Sandu Dumitru            prezent
Niculescu-Duvãz Bogdan Nicolae  prezent       Sandu Ion Florentin         prezent
Nistor Vasile          absent        Sassu Alexandru           prezent
Noica Nicolae          absent        Sãndulescu Aureliu Emil       prezent
Oanã Gheorghe          absent        Sârbu Marian            prezent
Oltean Ioan           prezent       Secarã Gheorghe           absent
Onaca Dorel Constantin      absent        Serac Florian            prezent
Opriº Constantin Remus      absent        Severin Adrian           absent
Osman Fedbi           prezent       Simedru Dan Coriolan        prezent
Palade Dan            prezent       Simion Florea            prezent
Pambuccian Varujan        prezent       Sireþeanu Mihail          absent
Paneº Iosif           prezent       Sonea Ioan             prezent
Panteliuc Vasile         prezent       Spãtaru Liviu            absent
Pantiº Sorin           absent        Spiridon Didi            prezent
Papuc Aurel Constantin      prezent       Stan Vasile             absent
Partal Petre           prezent       Stanca Teodor            prezent
Paºcu Ioan Mircea        prezent       Stanciu Anghel           prezent
Pavel Vasile           prezent       Stancov George-Iulian        absent
Pavelescu Claudiu Costel     prezent       Stãnescu Alexandru-Octav      absent
Pãcurariu Iuliu         prezent       Stãnescu Mihai-Sorin        prezent
Pãunescu Costel         prezent       Stoica Valeria Mariana       absentã
Pârgaru Ion           prezent       Stoica Valeriu           absent
Pâslaru Dumitru         prezent       Sturza Popovici Cornel       prezent
PŽcsi Francisc          prezent       SzŽkely Ervin-Zolt‡n        prezent
Pereº Alexandru         prezent       Szil‡gyi Zsolt           prezent
Petrescu Ovidiu Cameliu     absent        ªaganai Nusfet           absent
Petrescu Silviu         prezent       ªerban George            prezent
Petrescu Virgil         prezent       ªincai Ovidiu            absent
Petreu Liviu           absent        ªtefãnoiu Luca           prezent
Petrovici Silvia         absentã       ªteolea Petru            prezent
Pintea Ioan           prezent       Tabãrã Valeriu           absent
                MONITORUL    OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12        47

  Tam‡s S‡ndor                 absent        Burtea Marcu          absent
  Tarna Gheorghe                prezent        Buruianã Florin         prezent
  Tãvalã Tãnase-Pavel             prezent        Caraman Petru          prezent
  Teculescu Constantin             absent        Cataramã Viorel         absent
  Tokay Gheorghe                absent        Cãncescu Aristotel Adrian    prezent
  Trifu Romeo                 absent        Câmpean Teodor         prezent
  Tudor Marcu                 prezent        Cârciumaru Ion         absent
  Tudose Nicolae-Florin            absent        Cerveni Niculae         absent
  Þepelea Gabriel               prezent        Chiriacescu Sergiu       absent
  Þocu Iulian-Costel              absent        Ciurtin Costicã         absent
  Þurlea Petre                 prezent        Cotarcea Haralambie       prezent
  Udrea Florian                absent        Cozmâncã Octav         absent
  Vaida Francisc-Atila             prezent        Crecan Augustin         absent
  Varga Attila                 prezent        Creþu Ioan           prezent
  Vasilescu Nicolae              absent        Csap— Iosif           prezent
  Vasilescu Valentin              prezent        Dide Nicolae          absent
  Vataman Dorin                prezent        Dima Emil            absent
  Vãsioiu Horia                prezent        Dobrescu Rãsvan         prezent
  Vâlceanu Gheorghe              prezent        Dobrescu Vasile         absent
  Vâlcu Mircea                 prezent        Drãgulescu Iosif ªtefan     absent
  Vetiºanu Vasile               prezent        Dumitraºcu Gheorghe       absent
  Vida Iuliu                  prezent        Dumitrescu Cristian Sorin    prezent
  Vida-Simiti Ioan               prezent        Dumitrescu Ticu Constantin   absent
  Videanu Adriean               prezent        Eckstein-Kov‡cs PŽter      absent
  Vilãu Ioan-Adrian              absent        Fãniþã Triþã          absent
  Vintilã Dumitru Mugurel           absent        Feldman Radu Alexandru     absent
  Vitcu Mihai                 prezent        Frunda Gyšrgy          absent
  Viþelar Bogdan                absent        Fuior Victor          prezent
  Voicu Mãdãlin                absent        Gabrielescu Valentin Corneliu  absent
  Weber Ernest-Otto              absent        Gaita Doru           absent
  Wittstock Eberhard-Wolfgang         prezent        Gavaliugov Corneliu Dorin    prezent
                                   Gãvãnescu Vicenþiu       prezent
  (Deputaþii care au venit în salã ulterior apelului, ºi-au con-  Gheorghiu Costel        absent
firmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)             Gherman Oliviu         prezent
                                   Ghiþiu Paul           absent
  Domnul Andrei-Ioan Chiliman:                   Glodean Voicu Valentin     absent
  Vã rog, lista Senatului.                     Grama Mihail          prezent
  Cu ocazia aceasta vom ºti exact cine mai era la ora        Hajdœ MenyhŽrt G‡bor      prezent
19,00 aici ºi vom ruga liderii de grupuri ºi liderii de par-     Hauca Teodor          absent
tide sã ia mãsurile pe care le cred de cuviinþã.           Huidu Dumitru          absent
                                   Ilie Aurel Constantin      absent
  Domnul Pusk‡s Valentin-Zolt‡n:                   Ilie ªtefan           absent
  Domnii senatori.                          Iliescu Ion           absent
  Achim George                 absent        Ion Vasile           absent
  Aichimoaie Ionel               absent        Ionescu Cazimir Benedict    absent
  Alexandru Nicolae              prezent        Ionescu-Quintus Mircea     absent
  Apostolache Victor              prezent        Juravlea Petru         prezent
  Ardelean Ioan                absent        Lãzãrescu Dan Amedeu      absent
  Avarvarei Ioan                absent        Lšrinczi Iuliu         absent
  Avram Gheorghe                prezent        Maior Liviu           prezent
  Badea Dumitru                absent        Marcu Ion            absent
  Badea Nelu                  absent        Marin Dan Stelian        absent
  Bãdiceanu Nistor               prezent        Marinescu Voinea Bogdan     absent
  Bãdulescu Doru Laurian            absent        Mark— BŽla           absent
  Bãlãnescu Mihail               absent        Matetovici Mihai        absent
  Bãraº Ioan                  prezent        Meleºcanu Teodor Viorel     absent
  Blaga Vasile                 absent        Mînzînã Ion           absent
  Bleahu Marcian-David             prezent        Moisin Ioan           prezent
  Blejan Constantin              prezent        Mortun Alexandru Ioan      prezent
  Bogdan Florin                absent        MŸller Constantin        prezent
  Boiangiu Cornel               prezent        NŽmeth Csaba          prezent
  Boilã Matei                 prezent        Nicolaescu Sergiu        prezent
  Bold Ion                   prezent        Nicolai Marin          prezent
  Brânzan Emilian               prezent        Ninosu Petre          absent
  Bucur Corneliu Ioan             prezent        Oprea Andreiu          prezent
  Bunduc Gheorghe               prezent        Opriº Octavian         absent
  Burghelea Ioan                prezent        Paleologu Alexandru       absent
  48               MONITORUL      OFICIAL   AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12

  Panã Viorel Marian                 absent           Tudor Corneliu Vadim               absent
  Paºca Liviu Titus                 prezent           Turianu Corneliu                 prezent
  Pãcuraru Paul                   prezent           Ulici Laurenþiu                  absent
  Pãtru Nicolae                   absent           Ungureanu Vasile                 absent
  Pãvãlaºcu Gheorghe                 prezent           Vasile Radu                    absent
  Petrescu Mihai                   prezent           Vasiliu Constantin Dan              absent
  Plãticã-Vidovici Ilie               absent           Vasiliu Eugen                   absent
  Pop Stelian Alexandru               prezent           Vãcaru Vasile                   absent
  Popa Mircea Ioan                  prezent
                                         Vãcãroiu Nicolae                 absent
  Popa Virgil                    prezent
                                         Verest—y Attila                  prezent
  Popescu Dan Mircea                 absent
  Popescu Virgil                   absent           Vladislav Tiberiu                 absent
  Popovici Alexandru                 absent           Vornicu Sorin Adrian               prezent
  Prahase Ioan Mircea                prezent           Vosganian Varujan                 absent
  Preda Elena                    prezentã          Zavici Nicolae                  prezent
  Predescu Ion                    prezent
  Predilã Marin                   prezent          (Senatorii care au venit în salã ulterior apelului ºi-au con-
  Prisecaru Ghiorghi                 absent         firmat prezenþa la secretariatul de ºedinþã.)
  Pruteanu George Mihail               prezent
  Pusk‡s Valentin-Zolt‡n               prezent           Domnul Andrei-Ioan Chiliman:
  Roman Petre                    absent           Da. În acest moment s-a terminat apelul nominal.
  Sava Constantin                  absent           Conform apelului nominal, sunt 225 de deputaþi pre-
  Sãndulescu ªerban                 prezent        zenþi ºi 63 de senatori. În realitate, în momentul de faþã
  Secrieru Dinu                   prezent        se aflã în salã tot 215 deputaþi ºi senatori, cât se aflau
  Seres DŽnes                    prezent        la începutul acestui apel nominal.
  Sersea Nicolae                   absent
                                         Eu nu pot sã continuu ºedinþa în acest mod, pentru cã
  Solcanu Ion                    prezent
                                       orice aº supune spre aprobare ar fi neregulamentar ºi rog
  Spineanu Ulm Nicolae                absent
  Stãnoiu Mihaela-Rodica               absentã        comisia sã se gândeascã la formularea art.14, conform
  Szab— Karoly Ferenc                prezent        prevederilor constituþionale. Rog liderii de grupuri sã ia
  ªtefan Viorel                   absent         mãsurile necesare pentru ca sã putem sã ºi votãm aici,
  ªtireanu Octavian                 absent         în Camera Deputaþilor, bugetul.
  Tambozi Justin                   prezent          Cu aceasta, închei ºedinþa de astãzi. Continuãm mâine
  Tãrãcilã Doru Ioan                 prezent        lucrãrile la buget, la ora 9,00.
  Timofte Alexandru-Radu               absent
  Tocaci Emil                    absent           ªedinþa s-a încheiat la ora 19,20.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 335.01.11/2178.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/1999 conþine 48 de pagini.               Preþul 11.760 lei   ISSN  1220Ð4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:23
posted:7/20/2010
language:Romanian
pages:48