2001 1821

Document Sample
2001 1821 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1821                                                              Joi, 18 octombrie 2001
                         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               fiscal R5509863, am hot„r‚t modificarea actului      de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul
   MEDITEX IMPORT EXPORT — S.R.L.             constitutiv al societ„˛ii astfel:             social total al societ„˛ii.
        Bucure∫ti                    1. Se deschide punct de lucru Ón Bucure∫ti,        3. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
                               str. Cap. Ilina nr. 1, bl. 13A, sc. 1, parter, ap. 1,   societ„˛ii men˛ionate mai sus dl Mih„ilescu
         ACT ADIfiIONAL               sectorul 5.                        Constantin C„t„lin ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    dl Ahmed Osman Merghani Mohhmed care va avea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     puteri depline.
                               actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LUCKY
MEDITEX IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul                                         4. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii la
                               COM — S.R.L. ∫i produce efecte juridice cu
 Ón Bucure∫ti, str. Ceahl„u nr. 14, bl. 29, ap.                                     urm„toarea adres„: Bucure∫ti, aleea Tincani nr. 4A,
                               respectarea normelor de publicitate prev„zute de
   44, sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul                                      bl. 824, sc. 4, ap. 167, sectorul 6.
                               lege.
  Registrului Comer˛ului al Municipiului                                         Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii
                                 (2/59.659)
    Bucure∫ti cu nr. J 40/4479/1998,                                         r„m‚n neschimbate.
                                            *
     cod fiscal R10532021, capital                                            (3/59.660)
       social 16.600.000 lei                 Societatea Comercial„
                                                                          *
  Œn baza prevederilor legale, Ón urma hot„r‚rii       ROMALERT COMPUTER — S.R.L., Bucure∫ti
                                                                   Societatea Comercial„
adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor,                                           SEIF PROD IMPEX — S.R.L.
subsemna˛ii Mehdi Mustapha El Ozeir ∫i Lorence                 ACT ADIfiIONAL                        Bucure∫ti
Mustapha El Ozair, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
MEDITEX IMPORT EXPORT — S.R.L., am decis           ROMALERT COMPUTER — S.R.L., cu sediul Ón                   ACT ADIfiIONAL
Óncheierea prezentului act pentru schimbarea           Bucure∫ti, aleea Dealul M„cinului nr. 3,         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sediului social al societ„˛ii din Bucure∫ti,         bl. A44, sc. C, ap. 43, sectorul 6, Ónmatriculat„       SEIF PROD IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
str. Ceahl„u nr. 14, bl. 29, ap. 44, sectorul 6, Ón            cu nr. J 40/10250/2000              Bucure∫ti, str. Plopeni nr. 26, sectorul 5,
Bucure∫ti, bd. Ferdinand nr. 101, bl. P31, et. 8,        Subsemna˛ii:                      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
ap. 32, sectorul 2.                       — Mahmoud S.M.H. Hussein, cet„˛ean iordanian,      cu nr. J 40/8609/2000, cod fiscal R13382123
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv ale      nec„s„torit, n„scut Ón 1964 Ón Kuwait, fiul lui        Subsemnatul Murad M.E. Al-Khateib, cet„˛ean
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                Sadiqa, domiciliat Ón Amman, posesor al          iordanian, domiciliat Ón Iordania, Erbid-Samma,
   (1/59.658)                       pa∫aportului nr. E 089440 emis de autorit„˛ile       identificat cu pa∫aportul seria E nr. 953349, eliberat
              *                iordaniene la data de 4.04.1994, ∫i            de Ambasada Iordaniei la Bucure∫ti, la data de
                                — Ahmed Osman Merghani Mohhmed, cet„˛ean        25.06.1997, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
 Societatea Comercial„ LUCKY COM — S.R.L.          sudanez, nec„s„torit, n„scut Ón 23.03.1969 la       SEIF PROD IMPEX — S.R.L. am hot„r‚t urm„toarele:
        Bucure∫ti                  KRT–N, fiul lui Osman, domiciliat Ón KRT–N Sudan,       1. Schimbarea sediului social al Societ„˛ii
                               posesor al pa∫aportului nr. 208663 emis de         Comerciale SEIF PROD IMPEX — S.R.L. de la adresa
         ACT ADIfiIONAL               autorit„˛ile sudaneze la data de 27.02.1999, Ón      din Bucure∫ti, str. Plopeni nr. 26, sectorul 5, la
                               calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       adresa din Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 13,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       ROMALERT COMPUTER — S.R.L., av‚nd Ón vedere        bl. S2, et. 7, ap. 509, sectorul 4.
LUCKY COM — S.R.L., autentificat cu nr. 2650         hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din data      Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
  din data de 14 decembrie 2000 la Biroul         de 28.06.2001 ∫i contractul de cesiune intervenit     corespunz„tor prevederile actului constitutiv al
    notarului public B„nu˛„ Georgeta,           Óntre Mih„ilescu Constantin C„t„lin, Mih„ilescu      Societ„˛ii Comerciale SEIF PROD IMPEX — S.R.L.,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       Gheorghe Alexandru ∫i subsemna˛ii, am hot„r‚t       iar restul prevederilor r„m‚ne neschimbat.
        cu nr. J 40/1994               modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:     Eu, Murad M.E. Al-Khateib, m„ oblig s„ public Ón
                                1. Asocia˛ii Mih„ilescu Constantin C„t„lin ∫i      prezentul act adi˛ional Ón Monitorul Oficial al
  Subsemna˛ii:
                               Mih„ilescu Gheorghe Alexandru se retrag din        Rom‚niei ∫i s„-l Ónregistrez la Oficiul registrului
  — Constantinescu Marinel, cet„˛ean rom‚n,
                               societate, ced‚nd cele 20 p„r˛i sociale de˛inute Ón    comer˛ului, Ón termenul legal.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Buzoieni nr. 1, bl. M74,                                    (4/59.661)
sc. 1, et. 3, ap. 21, sectorul 5, n„scut la data de 18    societate Ón valoare de 200.000 lei fiecare, Ón valoare
                               total„ de 4.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % capitalul                 *
ianuarie 1963 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, identificat cu
                               social subscris ∫i v„rsat.
C.I. seria R.D. nr. 091592, eliberat„ de Sec˛ia 19                                        Societatea Comercial„
                                2. Œn urma cesiunii, Mahmoud S.M.H. Hussein ∫i
Poli˛ie la data de 6 octombrie 1999, ∫i                                          SARO TRADING 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
                               Ahmed Osman Merghani Mohhmed devin asocia˛i
  — Constantinescu Georgeta, cet„˛ean rom‚n,
                               iar capitalul social al societ„˛ii este de 4.000.000 lei
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Buzoieni nr. 1,                                              ACT ADIfiIONAL
                               ∫i este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 200.000 lei
bl. M74, sc. 1, ap. 21, sectorul 5, n„scut„ la data de    fiecare.                            la statutul Societ„˛ii Comerciale SARO
21 aprilie 1963 Ón Bucure∫ti, c„s„torit„, identificat„     Structura capitalului social al societ„˛ii este       TRADING 2000 — S.R.L., cu sediul Ón
cu C.I. seria R.D. nr. 091587, eliberat„ de Sec˛ia 19    urm„toarea:                         Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 7, bl. F2, sc. A,
Poli˛ie la data de 6 octombrie 1999, cod numeric        — dl Mahmoud S.M.H. Hussein de˛ine 15 p„r˛i        parter, ap. 3, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
personal 2630421400257, Ón calitate de asocia˛i ai      sociale a 200.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
Societ„˛ii Comerciale LUCKY COM — S.R.L., cu         3.000.000 lei, reprezent‚nd 75 % din capitalul social       Bucure∫ti cu nr. J 40/5373/1996,
sediul Ón Bucure∫ti, str. Buzoieni nr. 1, bl. M74,      total al societ„˛ii;                           cod fiscal R8659792
sc. 1, et. 3, ap. 21, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul   — dl Ahmed Osman Merghani Mohhmed de˛ine         Subsemnata Neagoe Elena-Rodica, domiciliat„ Ón
registrului comer˛ului cu nr. J 40/5838/1994, cod      5 p„r˛i sociale a 200.000 lei fiecare, Ón valoare total„  Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 7, bl. F2, sc. A, ap. 3,
  2                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                 PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii, Ón         Art. 2. Se acord„ un termen de 30 de zile pentru    societatea va desf„∫ura activitate de comer˛ cu
baza deciziei asociatului unic nr. 121 din 4.09.2001          exerci˛iul dreptului de preferin˛„ al celorlal˛i     am„nuntul Ón magazine nespecializate de produse
am hot„r‚t urm„toarele:                        ac˛ionari, care ar dori s„ subscrie p‚n„ la procentul   nealimentare (cod CAEN 5212).
  1. Desfiin˛area biroului-punct de lucru din             avut anterior major„rii capitalului social.         Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, parter,          Adunarea este statutar„ (cvorum Óndeplinit).      nemodificate. Prezentul act adi˛ional se va publica
ap. 106, setcorul 3, r„m‚n‚nd la aceasta adres„              Ac˛ionarii:                      Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra
sediul social al societ„˛ii.                       – Societatea Comercial„ TOTAL AGRI — S.R.L. —     la Oficiul registrului comer˛ului.
  2. Schimbarea obiectului principal de activitate          63,503 % — Vasile Nucu˛„;                   (10/59.666)
Ón comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de              – SIF Muntenia — 16,023 % — Adrian Cercel;                    *
construc˛ii – cod CAEN 5153.                       – A.P.A.P.S. — 9,141 % — Carmen Dediu.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n           (8/59.664)                            Societatea Comercial„
neschimbate.                                           *                  I.B.L. ROM 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
  (5/59.662)
                                      Societatea Comercial„ ELVILA — S.A.                ACT ADIfiIONAL NR. 1
          ACT ADIfiIONAL
                                             Bucure∫ti
                                                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                             ACT ADIfiIONAL               I.B.L. ROM 2000 — S.R.L., Ónmatriculat„ la
 SARO TRADING 2000 — S.R.L., cu sediul Ón
                                                                     Oficiul registrului comer˛ului cu
 Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 7, bl. F2, sc. A,
                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       nr. J 40/3992/2001, cu sediul Ón Bucure∫ti,
    parter, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu
                                     ELVILA — S.A., autentificat cu nr. 4166 din         pia˛a Lahovari nr. 5A, ap. 5, sectorul 1
  nr. J 40/5373/1996, cod fiscal R8659792,
                                     24.11.1998 la Biroul notarului public Irina        Subscrisele:
      capital social 89.500.000 lei
                                             Daniilescu                I.B.L. S.p.A, societate juridic„ de na˛ionalitate
  Subsemnata Neagoe Elena-Rodica, domiciliat„ Ón
                                     Subsemna˛ii:                      italian„, cu sediul Ón Milano, Piazzetta Guastalla
Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 7, bl. F2, sc. A, ap. 3,
                                     — S.C. ARABESQUE INVESTMENTS INT. — S.A.,       nr. 7, Italia, Ónmatriculat„ Ón Registrul Societ„˛ilor
sectorul 3, cod numeric personal 2650520400086,
                                    reprezentat„ prin Ómputernicit dl Ismail Hakki      de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ din Milano la
legitimat„ cu C.I. seria R.D. nr. 077054/30.07.1999,
                                    Tuyun,                          nr. 189814/5398/14, prin reprezentant legal,
emis„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic
                                     — FOA — Fond Œnchis de Investi˛ii cu capital de    Bonzano Bruno, pre∫edintele consiliului de
al Societ„˛ii Comerciale SARO TRADING 2000 —              risc (fost FMOA), administrat de S.C. SAFI INVEST     administra˛ie, ∫i
S.R.L., Ón baza prevederilor legale ∫i statutare, am          — S.A., reprezentat„ prin dna Neli Neac∫u,          S.C. ALCOR TRADING & CONSULTING — S.R.L.,
decis modificarea actului constitutiv al societ„˛ii          pre∫edinte, director general,               persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
astfel:                                  — S.C. SERLO ANSTALT, reprezentat„ prin dna      pia˛a Lahovari nr. 5A, ap. 5, sectorul 1,
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,             Diana Mihaela E∫anu, conform procurii anexate,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4, parter, ap. 106,           — S.C. ELMOBEROM — S.A., reprezentat„ prin dl     nr. J 40/86/1991, prin reprezentant legal, Stroe
sectorul 3.                              Viorel Cataram„,                     Nicolae, director general,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al             — S.C. RELAXA — S.A., reprezentat„ prin dl Viorel     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                     Cataram„,                         I.B.L. ROM 2000 — S.R.L., decidem modificarea
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din           — S.C. CARPATINA — S.A., reprezentat„ prin dl     actului constitutiv, dup„ cum urmeaz„:
actul constitutiv al societ„˛ii.                    Viorel Cataram„,                       Art. 1.2. va avea urm„toarea formulare: îSediul
  (6/59.662)                              — S.C. BEMO — S.A., reprezentat„ prin dl Ioan     societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, str. Mihai Eminescu
               *                    Mihu˛a, Ón calitate de Ómputernicit,           nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2“,
                                     — Viorel Cataram„,                   modific‚ndu-se astfel sediul din Bucure∫ti, pia˛a
       Societatea Comercial„                    — Doina Florescu,                   Lahovari nr. 5A, ap. 5, sectorul 1.
    DA VALIS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                 — Neli Neac∫u,                      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                                     ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale ELVILA — S.A.,     Redactat azi, 2.07.2001.
         HOT√R¬REA NR. 1                   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Av. Al. ™erb„nescu      (11/59.667)
        din data de 7.09.2001                 nr. 50, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul                    *
                                    Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
  Dumitrescu Carmen Antoaneta, domiciliat„ Ón
                                    cu nr. J 40/12487/1998, reprezenta˛i de c„tre            Societatea Comercial„
Bucure∫ti, aleea Parva nr. 1, bl. A21, sc. F, et. 1,
                                    membrii consiliului de administra˛ie, conform         LIDA SERVCOMEX — S.R.L., Bucure∫ti
ap. 79, sectorul 6, telefon 778.29.83, posesor al B.I.
                                    procesului-verbal    al  adun„rii  generale
seria G.T. nr. 739124, eliberat de Circa 22 la data de
                                    extraordinare a ac˛ionarilor din data de 10.10.2000,            ACT ADIfiIONAL
2.02.1996, reprezentant ∫i asociat unic al Societ„˛ii
                                    ∫i respectiv prin dl Viorel Cataram„, domiciliat Ón
Comerciale DA VALIS IMPEX — S.R.L., cu sediul la                                         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                    Bucure∫ti, bd. Lasc„r Catargiu nr. 24-26, et. 1, ap. 5,
adresa mai sus men˛ionat„, Ónregistrat„ cu                                                 LIDA SERVCOMEX — S.R.L.
                                    sectorul 1, legitimat cu C.I. seria R.D. nr. 086699,
nr. J 40/4979/2001, av‚nd codul fiscal 13893330, am                                         Subsemna˛ii Wang Lianmin, cet„˛ean chinez,
                                    eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
hot„r‚t:                                                             domiciliat Ón China, Zhejiang, ∫i Wang Xiaohong,
                                    15.09.1999, Ón temeiul hot„r‚rilor exprimate Ón
  1. Œnfiin˛area punctului de lucru comercial Ón                                        cet„˛ean chinez, domiciliat„ Ón China, Zhejiang,
                                    cadrul ∫edin˛ei consiliului de administra˛ie din data
Bucure∫ti, aleea Parva nr. 1, bl. A21, sc. F., garaj                                       asocia˛i  ai  Societ„˛ii  Comerciale   LIDA
                                    de 27.07.2001, am decis urm„toarea modificare a
nr. 25, sectorul 6, unde se va desf„∫ura activitatea                                       SERVCOMEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. M.
                                    actului constitutiv al societ„˛ii:
de comer˛ cu am„nuntul cu v‚nzare de produse               1. Mutarea sediului sucursalei a Societ„˛ii      B„cil„ nr. 23, bl. 30 A, ap. 31, sectorul 2,
alimentare, b„uturi ∫i ˛ig„ri.                     Comerciale ELVILA — S.A. Ón Bucure∫ti, Str. Siriului   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Data: 7.09.2001.                          nr. 74-76, sectorul 1.                  Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/8953/1997, cod
  (7/59.663)                              Ca urmare, dispozi˛iile actului constitutiv al     fiscal R 9931630, Ón procesul-vebal am hot„r‚t
               *                    societ„˛ii se modific„ Ón mod corespunz„tor.       urm„toarele:
                                      (9/59.665)                        1. Se schimb„ sediul Societ„˛ii Comerciale LIDA
 Societatea Comercial„ COMCEREAL — S.A.
                                                 *                SERVCOMEX — S.R.L. din Bucure∫ti, str. M. B„cil„
         Bucure∫ti                                                    nr. 23, bl. 30 A, ap. 31, sectorul 2, Ón Bucure∫ti,
                                     Societatea Comercial„ LUMISAN — S.R.L.         str. Cpt. Zamfir Marcu nr. 44, sectorul 2.
         HOT√R¬REA NR. 1                           Bucure∫ti                  Restul articolelor din statutul ∫i contractul
           din 28.08.2001                                               Societ„˛ii Comerciale LIDA SERVCOMEX — S.R.L.
                                             ACT ADIfiIONAL              r„m‚ne neschimbat, urm‚nd a se Óncheia contractul
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                                 de societate.
Societ„˛ii Comerciale COMCEREAL — S.A., Óntrunit„            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                  Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
Ón data de 28.08.2001, Ón baza atribu˛iilor pe care le          LUMISAN — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                                 Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat Ón
are, emite urm„toarea hot„r‚re:                    Str. Vulturilor nr. 50, sectorul 3, Ónmatriculat„
                                                                 registrul comer˛ului.
  Art. 1. Se aprob„ cu votul ac˛ionarilor ce de˛in           cu nr. J 40/831/2000, cod fiscal R 12668837,
                                                                   (12/59.668)
79,526 % din capitalul social, majorarea capitalului             cu un capital social de 2.000.000 lei
                                                                              *
social al societ„˛ii prin aport Ón natur„ al               Subsemna˛ii Marin Sandu ∫i Marin Lumini˛a,
ac˛ionarului Societatea Comercial„ TOTAL AGRI             so˛i, ambii cu domiciliul Ón Bucure∫ti,          Societatea Comercial„ VINEXPERT — S.R.L.
1997 — S.R.L.                             Str. Vulturilor nr. 50, sectorul 3, Ón calitate de            Bucure∫ti
  Œn urma acestei major„ri, capitalul social va fi de         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LUMISAN — S.R.L.,
23.878.225.000 lei iar structura ac˛ionariatului va fi         am stabilit conform hot„r‚rii nr. 7 din 10.08.2001 ∫i          HOT√R¬REA NR. 10
urm„toarea:                              Ón conformitate cu clauzele din actul constitutiv al
                                    societ„˛ii, Óncheiem prezentul act adi˛ional privind    din 27 august 2001, a adun„rii generale a
               Valoarea     Ac˛iuni    % din
                                    urm„toarele modific„ri:                  asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale VINEXPERT —
  Ac˛ionar        capitalului    aferente   capitalul
                                     1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dr.
               — lei —    capitalului  social
                                    Str. Vulturilor nr. 50, sectorul 3, Ón noul sediu din   Staicovici nr. 41, sectorul 5, Ónmatriculat„ la
1. S.C. TOTAL        19.718.800.000  788.852 82,581      Bucure∫ti, Str. T„m‚ioarei nr. 75, sectorul 2 (imobil   Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  AGRI 1997 — S.R.L.                         la curte), proprietatea p„rin˛ilor asociatului Marin    Bucure∫ti cu nr. J 40/4444/1999, cod fiscal
2. Societatea de Investi˛ii 1.826.100.000   73.044    7,647   Sandu.                           R 11763890/1999, capital social 5.000.000 lei
  Financiare IV Muntenia                         2. Œnfiin˛area unui punct de lucru (chio∫c        Subsemna˛ii P„duraru C„t„lin Florin, cu
3. A.P.A.P.S.        1.041.800.000   41.672 4,363      metalic) situat Ón Bucure∫ti, str. Simion Busuioc     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Cegan nr. 3,
  Aport persoane      22.586.700.000  903.486 94,591      nr. 1, sectorul 2, conform contractului de Ónchiriere   bl. P 27, ap. 21, sectorul 5, Vacariu Neculai Cornel,
  juridice                              nr. A 257211/19.06.2001, Óncheiat cu Administra˛ia    cu domiciliul Ón Piatra-Neam˛, Aleea Ulmilor nr. 39,
  Aport persoane      1.291.525.000   51.661    5,409   Financiar„ a Sectorului 2 ∫i factura fiscal„       jude˛ul Neam˛, Iancu Cristian Iulian, cu domiciliul
  fizice                               nr. 4919751/18.06.2001. La punctul de lucru,       Ón B‚rlad, str. Siret nr. 6, ap. 47, jude˛ul Vaslui, ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                    3
P„duraru Daniela, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,      Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/4859/2001, cod      notarial public Viilor din Bucure∫ti, ™os. Viilor
str. Ioni˛„ Cegan nr. 3, bl. P 27, ap. 21, sectorul 5,  fiscal R 13886210, cu asociat unic Bortes Liliana      nr. 101, sectorul 5, Óncheiem urm„torul act
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Mihaela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 10,    adi˛ional la statutul ∫i contractul Societ„˛ii
VINEXPERT — S.R.L., am stabilit Óncheierea        bl. OS 1, sc. 5, et. 3, ap. 176, sectorul 6, identificat„  Comerciale GOLDEN HEART TRADING — S.R.L.,
prezentei hot„r‚ri pentru a face unele complet„ri la   cu C.I. seria D.P. nr. 056826, eliberat„ de Sec˛ia 22    av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, Str. G‚rni˛ei nr. 1, bl. 49,
actul constitutiv.                    Poli˛ie, am hot„r‚t urm„toarele:              sc. 1, et. 8, ap. 51, sectorul 4, Ónmatriculat„ la
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru – magazin       – deschiderea unui punct de lucru situat Ón       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/4806/1996.
mixt – ce va func˛iona Ón incinta magazinului      Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 1-5, ap. 1, sectorul 3,     1. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
Unirea, situat Ón Bucure∫ti, Strada Unirii nr. 1,    conform contractului de Ónchiriere nr. 41521 din 24     societ„˛ii dna Ivan-Nicoleta-Liliana.
sectorul 3, conform contractului de Ónchiriere      mai 2001, cu urm„torul obiect de activitate:          2. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
nr. 4180 din 30 mai 2001, Óncheiat cu Societatea      – salon de Ónfrumuse˛are;                calea Cr‚nga∫i nr. 6, sectorul 6, av‚nd ca obiect de
Comercial„ DMAI UNIREA — S.A., anexat.           – salon cosmetic„;                    activitate principal îcomer˛ cu am„nuntul cu
  2. Punctul de lucru de mai sus va avea ca obiect     – salon coafur„;                     mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de
urm„toarele activit„˛i: comer˛ cu am„nuntul, Ón       – manechiur„, pedichiur„;                uz casnic” – cod CAEN 5244.
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      – salon masaj.                       Prezentul act face parte integrant„ din statutul ∫i
de produse alimentare, b„uturi, tutun ∫i produse       (16/59.672)                       contractul societ„˛ii care se vor modifica
nealimentare, cod CAEN 5211 ∫i 5212.                        *                corespunz„tor acestuia.
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n                                     (19/59.675)
nemodificate.                           Societatea Comercial„                            *
  Prezenta hot„r‚re se va publica Ón Monitorul        GYANNY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la Oficiul                                      Societatea Comercial„
registrului comer˛ului prin men˛iune.                   ACT ADIfiIONAL               UNIVERSITY COMPANY IMPEX 1995 — S.R.L.
   (13/59.669)                                                          Bucure∫ti
             *                la statutul Societ„˛ii Comerciale GYANNY
                             IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.                 ACT ADIfiIONAL
 Societatea Comercial„ JESS ANA — S.R.L.          P„cii nr. 23, bl. 3, ap. 388, sectorul 6, cu
        Bucure∫ti                nr. de Ónregistrare J 40/10609/1992, cod fiscal       la statutul Societ„˛ii Comerciale UNIVERSITY
                               R457720, capital social 2.000.000 lei         COMPANY IMPEX 1995 — S.R.L., cu sediul Ón
        HOT√R¬REA NR. 2               Asociat unic Ghi˛„ C. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,     Bucure∫ti, str. Pictor ™tefan Dumitrescu nr. 5,
                                                           bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 4, cu nr. de
                             domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 73,
 din 1 septembrie 2001, a asociatului unic al                                       Ónregistrare J 40/5745/1995, cod fiscal
                             bl. 3, sc. 7, ap. 388, sectorul 6, identificat cu C.I.
 Societ„˛ii Comerciale JESS ANA — S.R.L., cu                                        7567658, capital social 2.000.000 lei
                             seria R.T. nr. 119797, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie
 sediul Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 69,                                      Asociatul unic Floarea A. Maria-Daniela, de
                             la data de 4.09.2000, aduc urm„toarele modific„ri la
  bl. 5 P, sc. 5, et. 6, ap. 191, sectorul 6,                                   cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                             statutul societ„˛ii:
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                      str. Pictor ™tefan Dumitrescu nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 1,
                              Declararea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu                                      ap. 6, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria R.T.
                             bd. Iuliu Maniu nr. 73 (fost P„cii nr. 23), bl. 3, sc. 8,
  nr. J 40/3746/2001, cod fiscal 13824756                                      nr. 108471, eliberat„ de sec˛ia 16 Poli˛ie la data de
                             parter, sectorul 6, unde se desf„∫oar„ activitatea de
  Subsemnata Hodut Ana Maria, cet„˛ean rom‚n,      comer˛ cu produse alimentare ∫i nealimentare.        24.07.2000, aduc urm„toarele modific„ri la statutul
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    Restul prevederilor din statut r„m‚n           societ„˛ii:
JESS ANA — S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui      neschimbate.                          Corectare nume administrator din Zamfir A.
punct de lucru – magazin comer˛ cu am„nuntul         (17/59.673)                       Maria-Daniela Ón Floare A. Maria-Daniela, ca urmare
accesorii telefonice ∫i cartele telefonice (cod CAEN                                 a c„s„toriei.
                                          *
5248), Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 69, bl. 5 P,                                  Declararea unui punct de lucru Ón comuna
sc. 4, parter, sectorul 6, spa˛iu Ónchiriat confom     Societatea Comercial„ VIAM COM — S.R.L.          Chitila, Str. Lalelelor nr. 1, jude˛ul Ilfov, unde se va
contractului de Ónchiriere Óncheiat la data de 10            Bucure∫ti                  desf„∫ura activitatea de comer˛ cu produse
iulie 2001 cu Asocia˛ia de Locatari din blocul 5 P                                  alimentare ∫i nealimentare.
din bd. Iuliu Maniu nr. 69, sectorul 6.                  HOT√R¬REA NR. 3                Restul prevederilor din statut r„m‚ne
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                  neschimbat.
neschimbate.                          a adun„rii generale a asocia˛ilor din           (20/59.676)
  Œncheiat„ la sediul societ„˛ii, urm‚nd a se               30.08.2001                             *
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i a se      Societatea Comercial„ VIAM COM — S.R.L., cu
depune men˛iune la Oficiul Registrului Comer˛ului    sediul Ón Bucure∫ti, Pia˛a Pache Protopopescu nr. 2,          Societatea Comercial„
al Municipiului Bucure∫ti.                et. 1, ap. 3, sectorul 2, Ónregistrat„ cu             AVA 2000 INTERNATIONAL — S.R.L.
  (14/59.670)                     nr. J 40/10570/1994, cod fiscal R5770949, prin                Bucure∫ti
             *               asocia˛i:
                              – Schiopescu Drago∫ Viorel, domiciliat Ón                 ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„             Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 7, bl. 4, sc. 1, et. 5,
 M.D. PRODSERVMED — S.R.L., Bucure∫ti                                           al Societ„˛ii Comerciale AVA 2000
                             ap. 19, sectorul 6, care se legitimeaz„ cu B.I. seria     INTERNATIONAL — S.R.L., Ónregistrat„ Ón
                             G.B. nr. 007073, eliberat de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data    registrul comer˛ului cu nr. J 40/9367/2000,
          HOT√R¬RE               de  11.12.1999,    cod  numeric   personal    cod fiscal R 13447044, cu sediul Ón Bucure∫ti,
 din 30 august 2001, a adun„rii generale a       1771021461539 ∫i                       Str. StÓnjeneilor nr. 1, bl. 54, sc. 2, et. 7,
  asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale M.D.         – Schiopescu Mihaela Monica (fosta Stroe                ap. 102, sectorul 4
      PRODSERVMED — S.R.L.             Mihaela Monica conform certificatului de
                                                            Subsemna˛ii:
  Ast„zi, 30 august 2001, asocia˛ii Societ„˛ii     c„s„torie), domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Pia˛a Pache       – Hossein Dashti Naserabadi cet„˛ean iranian,
Comerciale M.D. PRODSERVMED — S.R.L., cu sediul     Protopopescu nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, care se    domiciliat Ón Iran, Babol, ∫i
Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 23, bl. 13, sc. A, et. 1,  legitimeaz„ cu C.I. seria R.X. nr. 085798, eliberat„      – Farizossad Masarrat, cet„˛ean iranian,
ap. 2, sectorul 5, Iliescu Mircea ∫i Iliescu Doina,   de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 9.12.1998, cod numeric    domiciliat„ Ón Iran, Babol, asocia˛i Ón societate, prin
de˛in„tori Ón procent de 100 % ai capitalului social   personal 2751123420014, au hot„r‚t urm„toarele:       prezentul act adi˛ional convenim urm„toarele:
subscris ∫i v„rsat, convoca˛i Ón adunare general„      1. deschiderea unui punct de lucru situat Ón        Schimb„m sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
extraordinar„ la sediul social al societ„˛ii, au     Bucure∫ti, str. Prof. Dr. Georgescu Mihail nr. 27,     Str. St‚njeneilor nr. 1, bl. 54, sc. 2, et. 7, ap. 102,
hot„r‚t:                         parter, sectorul 2, cu profil comer˛;            sectorul 4, Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 18,
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru la adresa    2. deschiderea unui alt punct de lucru situat Ón     bl. 15A + B, ap. 78, sectorul 6.
din Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3,    Bucure∫ti, str. Ctin R„dulescu Motru nr. 16, bl. 21,      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
conform art. 3, pct. 3 din actul constitutiv al     sc. A, ap. 2, parter, sectorul 4, cu profil salon,     actul constitutiv al societ„˛ii.
Societ„˛ii Comerciale M.D. PRODSERVMED — S.R.L.,     coafur„, frizerie, cosmetic„, manechiur„,            (21/59.677)
autentificat cu nr. 662 din 15 martie 2000 la Biroul   pedichiur„.                                      *
notarului public I. Negrea, nr. 110.             (18/59.674)
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv               *                      Societatea Comercial„
r„m‚n neschimbate.                                                     DI DAVIDE 99 — S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 3. Se Ómputernice∫te s„ aduc„ la Óndeplinire        Societatea Comercial„
prezenta hot„r‚re, efectu‚nd toate formalit„˛ile        GOLDEN HEART TRADING — S.R.L.                      ACT ADIfiIONAL
necesare, domnul Iliescu Mircea.                     Bucure∫ti
                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DI
  (15/59.671)
                                      ACT ADIfiIONAL                DAVIDE 99 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
             *
                                                             str. Sf‚ntu Gheorghe nr. 86, sectorul 1,
                             la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6202/2000, cod fiscal
     Societatea Comercial„
                                GOLDEN HEART TRADING — S.R.L.               R 13163514, capital social 2.000.000 lei
 CRISLY BEAUTY SALON — S.R.L., Bucure∫ti
                              Subsemnata Ivan Nicoleta-Liliana, domiciliat„ Ón      Subsemna˛ii Bicsok I. Elena, cet„˛ean rom‚n,
           DECIZIE              Bucure∫ti, Str. G‚rni˛ei nr. 1, bl. 49, sc. 1, et. 8,    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ma∫ina de P‚ine
                             ap. 51, sectorul 4, n„scut„ la data de 7.12.1970 Ón     nr. 20, bl. OD 37, sc. 5, et. 1, ap. 183, identificat„ cu
        a asociatului unic            Bucure∫ti, cod numeric personal 2701207441515,       pa∫aport seria P nr. 000435194/95, ∫i Suleyman M.
  Societatea Comercial„ CRISLY BEAUTY SALON —      personal ∫i ca mandatar al lui Ivan Florin-C„t„lin,     Batgi, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón Turcia,
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 10,    domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. G‚rni˛ei nr. 1, bl. 49,    Istanbul, Bayrampasa, str. Urguplu CD nr. 61,
bl. OS 1, sc. 5, et. 3, ap. 176, sectorul 6,       sc. 1, et. 8, ap. 51, sectorul 4, Ón baza procurii,     identificat cu pa∫aport seria TR-J nr. 554890/1997,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    autentificate cu nr. 639/16.03.2001 la Biroul        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DI
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
DAVIDE 99 — S.R.L., am stabilit conform hot„r‚rii      ∫os. Panduri nr. 3, sectorul 5, fiind legal constituit„,       Societatea Comercial„
nr. 24 din 20.08.2001 ∫i, Ón conformitate cu clauzele    iar prezen˛a ac˛ionarilor este urm„toarea:          FLORANCE COM 2001 — S.R.L., Bucure∫ti
din actul constitutiv al societ„˛ii Óncheierea         – Marican ™tefana, cod numeric personal
prezentului act adi˛ional privind urm„toarele        2520910400180, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pravat                DECIZIE
modific„ri:                         nr. 20, bl. P9, sc. F, et. 1, ap. 107, sectorul 6, care    Subsemnata Simion Floren˛a, domiciliat„ Ón
  1. Schimbarea sediului din Bucure∫ti, str. Sf‚ntu    de˛ine un num„r de 3.581 ac˛iuni;              Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 288, bl. 2, sc. D,
Gheorghe nr. 86, sectorul 1, Ón noul sediu din         – Diaconescu Anca, cod numeric personal         ap. 101, sectorul 4, posesoare a c„r˛ii de identitate
Bucure∫ti, bd. Magheru nr. 8–10, sectorul 1,        2470322400563, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          seria R.X. nr. 033987, cod numeric personal
proprietatea Societ„˛ii Comerciale AMBASADOR —       str. Alexandru Giugaru nr. 4, sectorul 2, care de˛ine    262020340021, Ón calitate de asociat unic-
S.A., care a Ónchiriat Societ„˛ii Comerciale DI       un num„r de 39 ac˛iuni;                   administrator al Societ„˛ii Comerciale FLORANCE
                                – Cirjan Cristina Alexandra, cod numeric         COM 2001 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, calea
DAVIDE 99 — S.R.L. spa˛iu pentru birou ∫i magazin,
                              personal 2721023424515, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,      ™erban Vod„ nr. 288, bl. 2, sc. D, ap. 101, sectorul 4,
conform contractului de Ónchiriere nr. 2232 din
                                                            Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6650/2001, cod fiscal
29.05.2001.                         str. Alexandru Giugaru nr. 4, sectorul 2, care de˛ine
                                                            R 14046032, am decis Ónfiin˛area unui punct de
  2. Œnfiin˛area unui punct de lucru (magazin       un num„r de 43 ac˛iuni;
                                                            lucru Ón Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 288, sc. D,
confec˛ii) situat Ón Constan˛a, str. C.I. Br„tianu       – Anghel Elena, cod numeric personal           parter, sectorul 4.
nr. 131 A, Ón incinta Centrul Comercial — Galeria      2580131400010, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cap.       Domeniile de activitate ce se vor desf„∫ura Ón
Mall, conform contractului de Ónchiriere Óncheiat cu    Misca Petre nr. 1, bl. M22, sc. 1, ap. 3, sectorul 5,    punctul de lucru sunt urm„toarele cuprinse Ón actul
Societatea Comercial„ GALERIA MALL — S.A.          care de˛ine un num„r de 59 ac˛iuni;             constitutiv al societ„˛ii:
  La punctul de lucru, societatea va desf„∫ura        – Anghel Maria, av‚nd buletinul de identitate        – cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
activitate de comer˛ cu am„nuntul cu textile,        seria A.L. nr. 810928, emis de Circa 15 Mili˛ie la     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte (cod CAEN 5241,        data de 2.10.1978, care de˛ine un num„r de 40        de produse alimentare, b„uturi, cafea, tutun etc. –
5242, 5243).                        ac˛iuni;                          domeniu principal de activitate;
                                – Radu Vasilica Andreea, cod numeric personal        – cod CAEN 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu
  Societatea Comercial„ GALERIA MALL — S.A.
                              2750909450011, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cap.     fructe ∫i legume proaspete;
de˛ine toate autoriza˛iile necesare func˛ion„rii                                      – cod CAEN 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu
pentru magazinele din incinta Centrului Comercial      Misca Petre nr. 1, bl. M22, sc. 1, ap. 3, sectorul 5,
                              care de˛ine un num„r de 40 ac˛iuni;             Ómbr„c„minte;
— Galeria Mall.                                                      – cod CAEN 7484 – alte activit„˛i de servicii
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n        – Savin Lumini˛a, cod numeric personal
                                                            prestate Ón principal Óntreprinderilor;
nemodificate. Prezentul act adi˛ional se va publica     26607223413015, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                                              – cod CAEN 7440 – publicitate (activitate de
Ón Monitorul Oficial ∫i Ónregistrat„ la Oficiul       str. Topolni˛a nr. 7, bl. M46, sc. 1, ap. 10, sectorul 5,  v‚nzare sau Ónchiriere de spa˛ii publicitate ∫i
registrului comer˛ului.                   care de˛ine un num„r de 45 ac˛iuni;             anun˛uri publicitare ∫i altele).
  (22/59.678)                        – Munteanu Maria, cod numeric personal           Data 20.08.2001.
              *                2610307400359, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Letea       (27/59.683)
                              Gheorghe nr. 15, bl. C11, et. 6, ap. 38, sectorul 6,                  *
  Societatea Comercial„ ERCONF — S.R.L.          care de˛ine un num„r de 49 ac˛iuni.
                                Adunarea general„ a ac˛ionarilor fiind legal             Societatea Comercial„
         Bucure∫ti
                              constituit„ a luat urm„toarea hot„r‚re:                ZHICHAO INTERNATIONAL
                                – punctul de lucru al societ„˛ii este situat la          TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
         ACT ADIfiIONAL
                              aceia∫i adres„ cu sediul social, respectiv Ón
la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 3, bl. P 32, sectorul 5.             ACT ADIfiIONAL
 ERCONF — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,           Hot„r‚rea este aprobat„ ∫i votat„ de to˛i ac˛ionari    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 str. Dealul Tugulea nr. 52, bl. B2, ap. 63,        prezen˛i, reprezent‚nd 100 % din capitalul social.     ZHICHAO INTERNATIONAL TRADING — S.R.L.,
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        – Marican ™tefana       — 3.266 — 91,2 %;     Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8294/2000, cod fiscal
comer˛ului sub nr. J 40/6163/1997, cod fiscal         – Cirjan Cristina Alexandra — 43 — 1,2 %;                   R 13351925
  R 9638399, capital social 71.400.000 lei,          – Anghel Elena        — 59 — 1,6 %;         Subsemnatul Lin Zhichao, cet„˛ean chinez,
   echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., ∫i          – Anghel Maria        — 40 — 1,1 %;        domiciliat Ón China, Hebei, n„scut la 4.01.1975 Ón
       1.400.000 lei numerar               – Diaconescu Anca      — 39 — 1,1 %;        China,   Hebei,   legitimat    cu  pa∫aportul
  Subsemnatul Koseli Erdogan, cet„˛ean turc,         – Radu Vasilica Andreea — 40 — 1,1 %;          nr. 149915766, eliberat de autorit„˛ile chineze Ón
domiciliat Ón Turcia, Cankiri, Ón calitate de asociat     – Munteanu Maria       — 49 — 1,4 %;        anul 2000, Ón calitate de asociat unic la Societatea
                                – Savin Lumini˛a       — 45 — 1,3 %.        Comercial„ ZHICHAO INTERNATIONAL TRADING —
al Societ„˛ii Comerciale ERCONF — S.R.L., aduc
                                 (24/59.680)                      S.R.L., am hot„r‚t schimbarea sediului social din
urm„toarele modific„ri la statutul ∫i contractul de                                   Bucure∫ti, str. Gr. C. Moisil nr. 5, bl. 7 bis, sc. 4,
societate:                                       *
                                                            parter, ap. 200, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, Aleea
  1. Œn urma contractului de cesiune autentificat                                   Livezilor nr. 4, bl. 26, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5.
                                    Societatea Comercial„
de   notarul   public  Daniela   ™tefan   cu                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                  COMPRESERV — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 1646/16.08.2001 s-a retras din societate dl P„un                                  neschimbate.
Constantin ∫i s-a cooptat Ón societate dl Mo∫negu˛u                                     (28/59.684)
                                         HOT√R¬RE                             *
Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
5.03.1952 Ón comuna Horodistea, jude˛ul Boto∫ani,              a asociatului unic
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vl„deasa nr. 5, bl. C69,                                      Societatea Comercial„
                                Eu, Drugule∫cu Nicolae, asociat unic al Societ„˛ii    MERIDIAN PRODIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
sc. 1, et. 2, ap. 13, sectorul 6, c„s„torit, posesor al   Comerciale COMPRESERV — S.R.L., am hot„r‚t ca ∫i
B.I. seria G.R. nr. 016938, eliberat de Sec˛ia 22      punctul de lucru al societ„˛ii s„ fie tot Ón Bucure∫ti,
Poli˛ie la data de 8.12.1994.                                                       ACT ADIfiIONAL
                              str. Valea Ialomi˛ei nr. 1, sectorul 6.
  2. Ca urmare a aportului celor doi asocia˛i la       Aceast„ hot„r‚re am luat-o azi, 20.08.2001.        la statutul Societ„˛ii Comerciale MERIDIAN
formarea capitalului social va fi:                (25/59.681)                       PRODIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
  – Koseli Erdogan va de˛ine 700 p„r˛i sociale a                   *                 str. Costache Conachi nr. 14, bl. 7 A, ap. 24,
100.000 lei fiecare, 70.000.000 lei, echivalentul a                                         sectorul 2, Ónmatriculat„ cu
10.000 dolari S.U.A., adic„ 98,0392 % din capitalul                                    nr. J 40/19361/1994, cod fiscal R 6330423
                                  Societatea Comercial„
social, ∫i                         FARMACIA – LABORATOR ULMULUI — S.R.L.             Asociatul unic Popescu Doina, de cet„˛enie
  – Mo∫negu˛u Constantin va de˛ine 14 p„r˛i               Bucure∫ti                   rom‚n„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Costache
sociale a 100.000 lei fiecare, 1.400.000 lei, adic„                                   Conachi nr. 14, bl. 7 A, ap. 24, sectorul 2, identificat
1,9608 % din capitalul social.                                             cu B.I. seria/nr. G.K./247840, eliberat de Sec˛ia 9
                                         HOT√R¬RE
                                                            Poli˛ie la data de 14.01.1994, reprezentat„ de Ioni˛„
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi:
                               a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       Georgian, conform delega˛iei din 31.08.2001, aduc
  – Koseli Erdogan      — 98,0392 %, ∫i
                                Comerciale FARMACIA – LABORATOR             urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
  – Mo∫negu˛u Constantin — 1,9608 %.                                           • Se deschid dou„ puncte de lucru situate Ón:
  3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al              ULMULUI — S.R.L.
                                                              1. Bucure∫ti, str. F‚nt‚nica nr. 15, sectorul 2
societ„˛ii dl Koseli Erdogan.                 Subsemna˛ii Stoiciu Gabriela, cet„˛ean rom‚n,      (depozit frigorific);
  4. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 33,        2. Bucure∫ti, str. F‚nt‚nica nr. 15, sectorul 2
str. Dealul Tugulea nr. 52, bl. B2, ap. 63, sectorul 6,   bl. K2, sc. A, ap. 14, sectorul 2, identificat„ cu C.I.   (magazin alimentar).
Ón Bucure∫ti, str. Vl„deasa nr. 5, bl. C69, sc. 1, et. 2,  seria R.D. nr. 143778, eliberat„ de Circa 3 Mili˛ie la     Celelalte prevederi din statut r„m‚n
ap. 13, sectorul 6.                     data de 21.07.1980, ∫i Stoiciu Gheorghe-Cristian,      neschimbate.
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,            (29/59.685)
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               ™os. Vergului nr. 33, bl. K2, sc. A, ap. 14, sectorul 2,                *
   (23/59.679)                      identificat cu B.I. seria B.X. nr. 413038, eliberat de
                              Circa 21 Mili˛ie la data de 21.02.1984, prelungit la          Societatea Comercial„
              *                                                 GLOB–R–CHIVU — S.R.L., Bucure∫ti
                              data de 21.10.1994 de I.G.P.-D.E.P., Ón calitate de
    Societatea Comercial„ ANOMIS — S.A.         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FARMACIA –
                              LABORATOR ULMULUI — S.R.L., cu sediul Ón                   ACT ADIfiIONAL
          Bucure∫ti
                              Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 39, bl. 29, parter,       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
         HOT√R¬REA NR. 1              sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        GLOB–R–CHIVU — S.R.L., Ónmatriculat„ la
                              comer˛ului sub nr. J 40/8983/1998, prin prezenta,          Oficiul registrului comer˛ului cu
         din 2 aprilie 2001             am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón         nr. J 40/5883/1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 39, bl. 29, parter,          str. Ing. Zablovski nr. 30, sectorul 1
Comerciale ANOMIS — S.A. (Ónregistrat„ la Oficiul      sectorul 2.                          Asocia˛ii:
registrului comer˛ului sub nr. J 40/4619/1999 ∫i        Data: 6.09.2001.                      1. Radu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
codul fiscal R 11797701), Óntrunit„ Ón ziua de         (26/59.682)                       Bucure∫ti, str. Ing. Zablovski nr. 30, sectorul 1,
2.04.2001, orele 10,00, la sediul din Bucure∫ti,                    *                de˛in„tor al cotei de 50 % din capitalul social, ∫i
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                   5
  2. Chivu Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón             Societatea Comercial„              Republica Cipru, Nicosia, cu nr. 116466, cu sediul
Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea nr. 46-50, bl. 12, sc.         MOUNTAIN WOODS — S.R.L.              Ón Cipru, Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11, et. 3,
B, et. 6, ap. 67, sectorul 6, de˛in„tor al cotei de 50 %      satul Some∫u Rece, comuna Gil„u            reprezentat„ prin dl Antonios Papavissarion;
din capitalul social, au decis, Ón baza hot„r‚rii               jude˛ul Cluj                  2. STONNAGE HOLDINGS LTD., persoan„
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de                                       juridic„ de na˛ionalitate cipriot„, Ónregistrat„ Ón
21.02.2000, modificarea statutului ∫i contractului       ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 5622            Republica Cipru, Nicopia, cu nr. 109080, cu sediul
societ„˛ii, prin reformularea art. 1 din acestea, dup„                                  Ón Cipru, Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11, et. 3,
                                din data de 22.06.2001, la contractul de
cum urmeaz„:                                                       reprezentat„ prin dl Panagiotis Diamantis;
                                cesiune ∫i actul adi˛ional autentificat cu
  îArt. 1. Sediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti,                                       3. Panagiotis Diamantis, cet„˛ean grec, c„s„torit,
                              nr. 1286/20.06.2001 la Biroul notarului public
bd. Nicolae B„lcescu nr. 33, sc. B, et. 3, ap. 28,                                    domiciliat Ón Republica Elen„, Voula, Plastira nr.
                                  Stancu Tudor-Dan din Cluj-Napoca
sectorul 1.“                                                       45, P.L. 16673, identificat cu pa∫aport nr. N 363828,
  Celelalte dispozi˛ii ale statutului ∫i contractului     Eu, Stancu Tudor-Dan, notar public, Ón baza       eliberat de Prefectura Attika la data de 26.10.1998,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                art. 53 din Legea nr. 36/1995, din oficiu, dispun:      n„scut la data de 25.06.1964 Ón Atena;
  (30/8.059)                         Art. 1. Se rectific„ pct. IV din contractul de        4. Anastasios Drakos, cet„˛ean grec, c„s„torit,
              *                cesiune ∫i actul adi˛ional autentificat cu          domiciliat Ón Republica Elen„, Voula, str. Nireos
                              nr. 1286/20.06.2001 la Biroul notarului public        nr. 41, P.L. 16673, identificat cu pa∫aport nr. N
 Societatea Comercial„ GROMETAL — S.A.           Stancu Tudor-Dan din Cluj-Napoca, privind          507902, eliberat de Prefectura Attikis la data de
         Arad                   capitalul social al societ„˛ii ∫i aporturile asocia˛ilor   13.01.1999, n„scut la data de 30.05.1972 Ón Atena, ∫i
                              la acesta, care va avea urm„torul con˛inut:           5. Panagiota Psychogyiou, cet„˛ean grec,
           HOT√R¬RE                  îCapitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000    c„s„torit„, domiciliat„ Ón Republica Elen„, Voula,
                              lei, aport Ón numerar, compus din: 58,68 $ S.U.A.,      Plastira nr. 45, P.L. 16673, identificat„ cu pa∫aport
 a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii       echivalentul a 1.700.000 lei la cursul de 28.984 lei/1    nr. M 444048 eliberat de Prefectura Attika la data
    Comerciale GROMETAL — S.A.              $ S.U.A. din data autentific„rii, aportul asociatului    de 4.02.1997, n„scut„ la data de 8.04.1964 Ón Atena,
       din 5 aprilie 2001              Schokking Johannes Christoph Statius ∫i 300.000 lei       Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale
  Extras din procesul-verbal al adun„rii generale a    aportul asocia˛ilor Marinca Marius-D„nu˛, Dolean       GREGORY’S ROMANIA — S.A., Ón baza prevederilor
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GROMETAL —        Dorel-Florin ∫i Babos Olga.                 Legii nr. 31/1990, privind societ„˛ile comerciale, a∫a
S.A. din data de 5.04.2001.                   Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   cum a fost modificat„ ∫i completat„, ∫i a hot„r‚rii
  Œn baza procesului-verbal al adun„rii generale a     100.000 lei fiecare, repartizate Óntre asocia˛i astfel:   adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GROMETAL —          – Marinca Marius-D„nu˛ de˛ine o parte social„ a     10.07.2001, am hot„r‚t modificarea prevederilor
S.A., legal constituit„ Ón data de 5.04.2001, fiind     100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul social al    actelor constitutive ale societ„˛ii dup„ cum
Óntrunite cerin˛ele Legii nr. 31/1990, republicat„, Ón   societ„˛ii;                         urmeaz„:
ceea ce prive∫te deliberarea ∫i adoptarea hot„r‚rii,      – Dolean Dorel-Florin de˛ine o parte social„ a        I. Transmiterea ac˛iunilor, prin cesionarea unui
se aprob„ prelungirea punctului de lucru din Arad,     100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul social al    num„r de 529.781 ac˛iuni, la un pre˛ total de
str. Andrei ™aguna nr. 12.                 societ„˛ii;                         320.000 $ S.U.A., echivalentul a 9.440.000.000 lei, la
  La punctul de lucru se vor desf„∫ura activit„˛i de      – Babos Olga de˛ine o parte social„ a 100.000 lei,    cursul de 29.500 lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd 34,89 %
comer˛ cu am„nuntul cu produse metalo-chimice ∫i      reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„˛ii;     din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
materiale de construc˛ii.                    – Schokking Johannes Christoph Statius de˛ine      GREGORY’S ROMANIA — S.A., Óntre urm„toarele
   (31/54.127)                      17 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare      persoane juridice:
              *                total„ de 1.700.000 lei, reprezent‚nd 85 % din          – ac˛ionarul GREGORY’S MICROMEALS
                              capitalul social al societ„˛ii.“               INTERNATIONAL LTD. cesioneaz„ un num„r de
      Societatea Comercial„                Prezenta Óncheiere de rectificare face parte din     529.781 ac˛iuni, numerotate de la 986.701 la
   RIGMOB TRADE — S.R.L., Bucure∫ti           contractul de cesiune ∫i actul adi˛ional autentificat    1.516.481, Ón valoare nominal„ de 10.000 lei fiecare,
                              cu nr. 1286/20.06.2001 la Biroul notarului public      valoarea nominal„ total„ fiind de 5.297.810.000 lei,
           HOT√R¬RE                Stancu Tudor-Dan.                      echivalentul a 226.785 $ S.U.A., reprezent‚nd
                                Autentificat la Biroul notarului public Stancu      34,89 % din totalul capitalului social al Societ„˛ii
 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                              Tudor-Dan azi, 22.06.2001.                  Comerciale GREGORY’S ROMANIA — S.A., subscrise
   Comerciale RIGMOB TRADE — S.R.L.,
                                 (34/56.326)                       ∫i v„rsate integral la data semn„rii prezentului act
      din data de 28.10.1997
                                            *                adi˛ional c„tre Societatea Comercial„ PRUDENT
  Œntrunit„ Ón ∫edin˛a extraordinar„ Ón data de
28.10.1997, adunarea general„ a asocia˛ilor                                       INVESTMENTS LTD., persoan„ juridic„ cipriot„, cu
                               Societatea Comercial„ EMI C S V — S.R.L.
Societ„˛ii Comerciale RIGMOB TRADE — S.R.L., cu                                     sediul Ón Cipru, Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11,
                                      Cluj-Napoca
sediul Ón Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 13-15, sectorul 5,                                et. 3, Ónregistrat„ cu nr. HE 113487, ce va deveni
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                    nou ac˛ionar al societ„˛ii.
                                       ACT ADIfiIONAL
nr. J 40/12901/1994, cod fiscal R5950168, cu                                         II. Av‚nd Ón vedere faptul c„ societatea va avea
prezen˛a urm„torilor asocia˛i: G„inu∫e Silviu Dan,      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       un nou ac˛ionar, actul constitutiv al Societ„˛ii
Rizea Aurel, Rizea Cristian ∫i G„inu∫e Gheorghe,       EMI C S V — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,        Comerciale GREGORY’S ROMANIA — S.A. se
totaliz‚nd p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % din        calea M„n„∫tur nr. 93, ap. 59, jude˛ul Cluj,        modific„ dup„ cum urmeaz„:
capitalul social, fiind Óndeplinite condi˛iile legale       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           1. Preambulul actului constitutiv se modific„ ∫i
statutare pentru desf„∫urarea adun„rii generale, a          Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu           va avea urm„toarea formulare:
hot„r‚t Ón unanimitate urm„toarele:                     nr. J 12/688/2001                –  Societatea   Comercial„    GREGORY’S
  1. Œncep‚nd cu data de 1 noiembrie 1997, se         Subsemna˛ii Felea Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut       MICROMEALS INTERNATIONAL LTD., persoan„
nume∫te Ón calitate de administrator general al       la data de 30.05.1970 Ón comuna Iara, jude˛ul Cluj,     juridic„ de na˛ionalitate cipriot„, Ónregistrat„ Ón
Societ„˛ii Comerciale RIGMOB TRADE — S.R.L., dl       domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 27, ap. 37,    Republica Cipru, Nicosia, cu nr. 116466, cu sediul
Rizea Aurel, care conform statutului va coordona      jude˛ul Cluj, Felea Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    Ón Cipru, Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11, et. 3;
activitatea societ„˛ii, va asigura reprezentarea fa˛„    data de 16.08.1967 Ón comuna Iara, jude˛ul Cluj,         – PRUDENT INVESTMENTS LTD., persoan„
de ter˛i, angajeaz„ patrimoniul ∫i are drept de       domiciliat Ón Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur nr. 93,      juridic„ de na˛ionalitate cipriot„, Ónregistrat„ Ón
semn„tur„ Ón banc„.                     ap. 59, jude˛ul Cluj, ∫i SÓnt„m„rian Radu Mihail,      Republica Cipru, Nicosia, cu nr. HE 113487, cu
  2. Administratorul va Óntreprinde m„suri Ón       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8.11.1969 Ón Cluj-     sediul Ón Cipru, Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11,
vederea v‚nz„rii mijloacelor fixe inactive din       Napoca, domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Padi∫ nr. 2,    et. 3;
proprietatea societ„˛ii la pre˛uri c‚t mai         ap. 7, jude˛ul Cluj, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii    – STONNAGE HOLDINGS LTD., persoan„ juridic„
competitive (minipres„ Blum, electrocompresor        comerciale men˛ionate mai sus, prin prezentul act      de na˛ionalitate cipriot„, Ónregistrat„ Ón Republica
etc.)                            adi˛ional, am hot„r‚t completarea articolului din      Cipru, Nicosia, cu nr. 109080, cu sediul Ón Cipru,
  3. La sf‚r∫itul lunii decembrie a.c., dup„        statut ∫i contractul de societate Ón sensul         Nicosia, str. Bouboulinas nr. 11, et. 3;
Óntocmirea balan˛ei pe 11 luni, administratorul va     deschiderii unui punct de lucru al societ„˛ii Ón Cluj-      – Panagiotis Diamantis, cet„˛ean grec, c„s„torit,
prezenta adun„rii generale a asocia˛ilor propuneri     Napoca, Bd. Eroilor nr. 32, ap.8, jude˛ul Cluj.       domiciliat Ón Republica Elen„, Voula, Plastira
pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii Ón anul 1998.         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului    nr. 45, P.L. 16673, identificat„ cu pa∫aport nr. N
   (32/54.889)                      r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face       363828, eliberat de Prefectura Attika la data de
              *                parte integrant„ din statutul ∫i contractul Societ„˛ii    26.10.1998, n„scut la data de 25.06.1964 Ón Atena;
                              Comerciale EMI C S V — S.R.L.                  – Atastasios Drakos, cet„˛ean grec, c„s„torit,
     Societatea Comercial„                 (35/56.336)                       domiciliat Ón Republica Elen„, Voula, str. Nireos
  EXPLOZIV MEDIA — S.R.L., Cluj-Napoca                         *                nr. 41, P.L. 16673, identificat cu pa∫aport nr. N
                                                             507902, eliberat de Prefectura Attikis la data de
  ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 5827                Societatea Comercial„                13.01.1999, n„scut la data de 30.05.1972 Ón Atena;
                                GREGORY’S ROMANIA — S.A., Bucure∫ti              – Panagiota Psychogyiou, cet„˛ean grec,
  din data de 27.06.2001, a erorii materiale                                      c„s„torit„, domiciliat„ Ón Republica Elen„, Voula,
  Eu, Stancu Tudor-Dan, notar public, din oficiu               ACT ADIfiIONAL               Plastira nr. 45, P.L. 16673, identificat prin pa∫aport
dispun rectificarea actului adi˛ional autentificat cu                                  nr. M 444048, eliberat de Prefectura Attika la data
nr. 1366/27.06.2001, Ón sensul c„ num„rul de         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       de 4.02.1997, n„scut„ la data de 8.04.1964 Ón Atena.
Ónmatriculare al societ„˛ii la Oficiul Registrului      GREGORY’S ROMANIA — S.A., cu sediul Ón             2. Art. 7, punctul 2, din actul constitutiv al
Comer˛ului al Jude˛ului Cluj este J 12/860/2001 ∫i       Bucure∫ti, aleea Covasna nr. 3, sectorul 4,        Societ„˛ii Comerciale GREGORY’S ROMANIA — S.A.
nu nr. J 12/840/2001, cum din eroare a fost trecut     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Ón acest act.                        cu nr. J 40/6978/2000, cod fiscal R13227316           7.2. Ac˛iunile societ„˛ii sunt subscrise ∫i v„rsate
  Autentificat la Biroul notarului public Stancu       Subsemna˛ii:                       Ón Óntregime de c„tre ac˛ionari, dup„ cum urmeaz„:
Tudor-Dan azi, 27.06.2001.                   1.  Societatea  Comercial„    GREGORY’S         1.  Societatea   Comercial„    GREGORY’S
  (33/56.322)                       MICROMEALS INTERNATIONAL LTD., persoan„           MICROMEALS INTERNATIONAL LTD. va de˛ine
              *                juridic„ de na˛ionalitate cipriot„, Ónregistrat„ Ón     986.700 ac˛iuni, numerotate de la 1 la 986.700, Ón
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
valoare nominal„ total„ de 9.867.000.000 lei,       conform dovezii privind disponibilitatea firmei      vedere hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
echivalentul a 422.500 $ S.U.A., la cursul de schimb    nr. 84483/4.07.2001.                   asocia˛ilor din data de 25 iunie 2001, precum ∫i
de 19.800 lei/1 $ S.U.A., 27.500 lei/1 $ S.U.A., 29.146    Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Bucure∫ti,    contractul de cesiune a p„r˛ilor sociale din 17 iulie
lei/1 $ S.U.A. ∫i 29.500 lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd   str. B‚rc„ nr. 20, bl. M107A, sc. 1, parter, ap. 2,    2001, am hot„r‚t urm„toarele:
65 % din capitalul social;                 sectorul 5.                         Ca urmare a retragerii din societate a asocia˛ilor
  2.   Societatea   Comercial„    PRUDENT      Œn actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Marcu Ana-Maria, Pagu Paulina ∫i Pagu Neculai, cu
INVESTMENTS LTD. va de˛ine 529.781 ac˛iuni,        RIGACCI — S.R.L., autentificat de notarul public     cesionarea tuturor celor 3 p„r˛i sociale, Ón valoare
numerotate de la 986.701 la 1.516.481, Ón valoare     Mircia Elena cu nr. 1877/4.05.1999, se Ónlocuiesc     total„ de 300.000 lei, c„tre asociata Comanescu
nominal„ total„ de 5.297.810.000 lei, echivalentul a    urm„toarele no˛iuni: îasociat unic“ se Ónlocuie∫te    Cornelia, aceasta din urm„ devine asociat„ unic„ a
226.785 $ S.U.A. la cursul de schimb de 29.500       cu îasocia˛ii“, îhot„r‚rea asociatului unic“ cu      societ„˛ii.
lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd 34,89 % din capitalul     îhot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor“;         Drept urmare, contractul de societate autentificat
social;                          îadministrator unic“ cu îadministratorii“.        cu nr. 4317/25.03.1991 de Notariatul de Stat al
  3. STONNAGE HOLDINGS LTD. va de˛ine o           Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n    Sectorului 6 devine caduc, iar statutul societ„˛ii,
ac˛iune, numerotat„ cu num„rul 1.516.482, Ón        neschimbate.                       autentificat sub acela∫i num„r, se modific„ dup„
valoare nominal„ de 10.000 lei, echivalentul a 163       (37/57.710)                     cum urmeaz„:
$ S.U.A. la cursul de schimb de 29.146 lei/1 $ S.U.A.,                *                 1. Ca urmare a cesion„rii p„r˛ilor sociale,
reprezent‚nd 0,00006 % din capitalul social;
                                                           capitalul social r„m‚ne neschimbat, respectiv
  4. Panagiotis Diamantis va de˛ine 506 ac˛iuni,          Societatea Comercial„
numerotate de la 1.516.483 la 1.516.988, Ón valoare                                 2.100.000 lei, Ón totalitate Ón numerar, Ómp„r˛it Ón
                               SELENA P & A COMPRODEXIM — S.R.L.
total„ de 5.060.000 lei, echivalentul a 184,28 $                                   21 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate de
                                      Bucure∫ti
S.U.A., la cursul de schimb de 19.800 lei/1 $ S.U.A.                                 la 1 la 21 ∫i apar˛ine integral asociatei unice.
∫i 27.500 lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd 0,0(3) % din                                   2. Cap. IV art. 12, alin. 1 ∫i 2 se Ónlocuiesc cu: îŒn
                                       ACT ADIfiIONAL
capitalul social, respectiv 1/3 din 0,1 %;                                      conformitate cu art. 13 (1) din Legea nr. 31/1990,
  5. Anastasios Drakos va de˛ine 506 ac˛iuni,           la statutul Societ„˛ii Comerciale         republicat„, asociatul unic Óndepline∫te
numerotate de la 1.516.989 la 1.517.494, Ón valoare     SELENA P & A COMPRODEXIM — S.R.L., cu          atribu˛iunile adun„rii generale a asocia˛ilor“.
total„ de 5.060.000 lei, echivalentul a 184,28 $      sediul Ón Bucure∫ti, Str. Baladei nr. 1, bl. 55,      3. Se desfiin˛eaz„ filiala Murighiol, cu sediul Ón
S.U.A., la cursul de schimb de 19.800 lei/1 $ S.U.A.         sc. 2, et. 3, ap. 61, sectorul 4        satul Dunav„˛ul de Sus, comuna Murighiol, jude˛ul
∫i 27.500 lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd 0,0(3) % din      Œn urma contractului de cesiune autentificat cu    Tulcea, pentru nerealizarea scopului ∫i a obiectului
capitalul social, respectiv 1/3 din 0,1 %;         nr. 2781/11.09.2000, subsemna˛ii:             s„u de activitate ∫i drept urmare se elimin„ ultimul
  6. Panagiota Psychogyiou va de˛ine 506 ac˛iuni,       Fatemeh Y. Taghizadeh, cet„˛ean iranian, de sex    alineat din cap. I art. 4 din statut.
numerotate de la 1.517.495 la 1.518.000, Ón valoare    feminin, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Iran, Teheran,      4. Administrator unic al societ„˛ii r„m‚ne dna
total„ de 5.060.000 lei, echivalentul a 184,28 $      posesoare a pa∫aportului nr. PA C–2035461, eliberat    Comanescu Cornelia, c„reia i se prelunge∫te
S.U.A., la cursul de schimb de 19.800 lei/1 $ S.U.A.    de autorit„˛ile iraniene la data de 17.04.1996, ∫i    mandatul de administrator pentru o perioad„ de
∫i 27.500 lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd 0,0(3) % din    Seyed Ali Seyed Khomami, cet„˛ean iranian, de sex     Ónc„ 4 ani.
capitalul social, respectiv 1/3 din 0,1 %.         masculin, c„s„torit, domiciliat Ón Iran, posesor al     5. Œn cuprinsul statutului cuvintele îasocia˛i“ se
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv vor    pa∫aportului nr. PA H–2791171, eliberat de        Ónlocuiesc cu îasociat unic“, iar cuvintele îcontract
r„m‚ne neschimbate.                    autorit„˛ile iraniene la data de 16.06.1996, ∫i Venoos  de societate“ ∫i îp„r˛i“ se elimin„.
  Dna Ana Barbu, posesoare a C.I. seria R.T. nr.     Fereydoun, cet„˛ean iranian, de sex feminin,         Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii, astfel
122121, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de     nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Iran, Teheran,        cum acesta a fost modificat prin actele adi˛ionale
13.10.2000, este Ómputernicit„ s„ Óndeplineasc„      posesoare a pa∫aportului nr. PA G–2207603, eliberat    autentificate cu nr. 26767/15.09.1992, nr.
formalit„˛ile necesare Ónregistr„rii Ón registrul     de autorit„˛ile iraniene la data de 23.12.1998,      25407/19.07.1993, nr. 213/18.12.1995, nr.
comer˛ului a modific„rilor dispuse prin prezentul     asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale SELENA P &    438/11.03.1996 ∫i nr. 492/27.03.1998, r„m‚n
act adi˛ional. Dna Ana Barbu este Ómputernicit„, de    A COMPRODEXIM — S.R.L., ∫i Kourosh Fereydoun,       neschimbate.
asemenea, ca, Ón cazul Ón care va fi necesar pentru    cet„˛ean iranian, de sex masculin, nec„s„torit,       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Ónregistrarea valabil„ la Oficiul registrului
                              domiciliat Ón Iran, Teheran, posesor al pa∫aportului   statutul societ„˛ii.
comer˛ului a opera˛iunilor care fac obiectul
                              nr. PA G–2207604, eliberat de autorit„˛ile iraniene      (39/57.996)
prezentului act, s„ solicite ∫i s„ subscrie rectificarea
                              la data de 23.12.1998, n„scut la data de 23.08.1983                 *
sau modificarea prezentului act adi˛ional.
                              Ón Teheran, Iran, am hot„r‚t urm„toarele:
  (36/57.403)
                                Art. 1. Eu Seyed Ali Seyed Khomami declar c„          Societatea Comercial„
              *
                              cedez 10 p„r˛i sociale a 820.000 lei fiecare, respectiv  LIDA P. VAVOURAS PRODEXPORT — S.R.L.
                              8.200.000 lei, respectiv 1.000 $, dlui Kourosh              Bucure∫ti
  Societatea Comercial„ RIGACCI — S.R.L.
                              Fereydoun, primind contravaloarea lor, azi, data
         Bucure∫ti
                              Óncheierii prezentului contract, ∫i Ón˛eleg s„ m„              ACT ADIfiIONAL
                              retrag astfel din societate. Eu, Kourosh Fereydoun
         ACT ADIfiIONAL                                            la statutul Societ„˛ii Comerciale LIDA P.
                              declar c„ preiau cele 10 p„r˛i sociale a 820.000 lei
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      fiecare, respectiv 8.200.000 lei, respectiv 1.000 $ de     VAVOURAS PRODEXPORT — S.R.L.,
  RIGACCI — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        la Seyed Ali Seyed Khomami, achit‚nd              autentificat la Notariatul de Stat al
 bd. Theodor Pallady, nr. 15, bl. U28, sc. A,       contravaloarea lor azi data autentific„rii, prelu‚nd   Municipiului Bucure∫ti cu nr. 3714/27.01.1993,
  et. 3, ap. 22, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu       toate drepturile ∫i obliga˛iile conferite de acestea.   av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
  nr. J 40/4720/1998, cod fiscal R11807775          Œn urma cesiunii capitalul social al societ„˛ii va    nr. 100, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu
  Subsemna˛ii Rigacci Denio, cet„˛ean italian,      fi repartizat astfel:                         nr. J 40/11677/1993,
domiciliat Ón Italia, localitatea Castelfiorentino,      Fatemeh Y. Taghizadeh de˛ine 41.000.000 lei,            cod fiscal 7289547
str. Via A. de Gasperi nr. 8, identificat cu PA seria   respectiv 5.000 $, Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a       Subsemna˛ii:
K/732941, eliberat de autorit„˛ile italiene la       820.000 lei fiecare, Ón procent de 50 %;           Vavouras Ioannis, cet„˛ean elen, domiciliat Ón
9.06.1995, asocia˛i, ∫i ALBINI & PITIGLIANI SPA,        Venoos Fereydoun de˛ine 32.800.000 lei,        Grecia, Atena, str. Pyrgotelous nr. 7–9, identificat cu
nou asociat, persoan„ juridic„ de na˛ionalitate      respectiv 4.000 $, Ómp„r˛it Ón 40 p„r˛i sociale a     pa∫aportul nr. M353898, eliberat la data de
italian„, cu sediul Ón Italia, Firen˛e (FI), Lungarno   820.000 lei fiecare, Ón procent de 40 %;         2.10.1996, valabil p‚n„ la data de 2.10.2001, eliberat
Amerigo Vespucci nr. 58, Ónscris„ Ón Registrul         Kourosh Fereydoun de˛ine 8.200.000 lei,        de Prefectura Atena, ∫i
Comercial de la Tribunalul din Firen˛e la nr. 23919    respectiv 1.000 $, Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale a       Badulescu Eugenia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
∫i Ón Registrul Œntreprinderilor de la Camera de      820.000 lei fiecare, Ón procent de 10 %.         Ón Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 70, ap. 2, sectorul 6,
Comer˛ din Firen˛e la nr. 100931, prin reprezentant      Participarea la pierderi ∫i beneficii este Ón     posesoare a B.I. seria Y nr. 300048, eliberat de Circa
dr. Albini Ferdinando Paolo, conform procesului-      func˛ie de aportul la capitalul social.          14 Mili˛ie la data de 15.10.1971,
verbal din 13.06.2001, legalizat cu nr.            Se modific„ astfel cap. I, art. 4, din statutul      Ón urma cesiunii de p„r˛i sociale dintre Vavouras
3013/12.07.2001 de notarul public Rodica Coliban,     societ„˛ii, celelalte prevederi din statut r„m‚n‚nd    Petros, Vavoura Freideriki, Ón calitate de ceden˛i ∫i
  ca urmare a contractului de cesiune, aduc       neschimbate.                       Vavouras Ioannis, Ón calitate de cesionar, Ón care
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al         (38/57.970)                     primii au pierdut calitatea de asocia˛i ai Societ„˛ii
societ„˛ii:                                     *                Comerciale LIDA P. VAVOURAS PRODEXPORT —
  Rigacci Denio cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale Ón
                                                           S.R.L., am hot„r‚t s„ aducem contractului ∫i
valoare total„ de 1.000.000 lei, c„tre ALBINI &        Societatea Comercial„ CONETI — S.R.L.
PITIGLIANI SPA, persoan„ juridic„ din Italia, care                                  statutului societ„˛ii urm„toarele modific„ri:
                                      Bucure∫ti
devine nou asociat.                                                   Referitor la preambulul contractului:
  Capitalul social r„m‚ne la valoarea de 2.000.000                                   Noii asocia˛i ai societ„˛ii sunt:
                                       ACT ADIfiIONAL
lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.                                 – Vavouras Ioannis, cet„˛ean grec, n„scut la data
Participarea asocia˛ilor la capitalul social este      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     de 16.11.1969 Ón Thesaloniki, Grecia, fiul lui Petros
urm„toarea:                        CONETI — S.R.L., autentificate la Notariatul de      ∫i Freideriki, nec„s„torit, de sex b„rb„tesc,
  1. Rigacci Denio de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000      Stat al Sectorului 6 Bucure∫ti cu nr.        domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Pyrgotelous nr. 7–9,
lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,        4317/25.03.1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,       identificat cu pa∫aportul nr. M353898, eliberat la
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total ∫i         str. Dr. Romniceanu nr. 7, sectorul 5,        data de 2.10.1996 de Prefectura Atena, valabil p‚n„
participare la beneficii ∫i pierderi;           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      la data de 2.10.2001, ∫i
  2. ALBINI & PITIGLIANI SPA de˛ine 10 p„r˛i         cu nr. J 40/5537/1991, cod fiscal 45258          – Badulescu Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     Subsemnatele Comanescu Cornelia ∫i Marcu        data de 20.05.1924 Ón Veroia, jud. Imathia, Grecia,
1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   Ana-Maria, personal ∫i ca mandatar al asocia˛ilor     fiica lui Sterie ∫i Eftimia, c„s„torit„, de sex feminin,
total ∫i participare la beneficii ∫i pierderi.       Pagu Paulina ∫i Pagu Neculai, Ón baza procurii      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 70,
  Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón Societatea     autentificate la Biroul notarilor publici Sap∫a Iulia   ap. 2, sectorul 6, posesoare a B.I. seria Y nr. 300048,
Comercial„ ALPI RIGACCI ROMANIA — S.R.L.          & ™aimovici Ilie, cu nr. 2622/25.06.2001, av‚nd Ón    eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 15.10.1971.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                    7
  Referitor la art. 4 din contract ∫i cap. II art. 7 din   Art. 3. Prezentul act adi˛ional se va publica Ón    nr. 6, bl. 547/a, Ón incinta Complex Orizont, Ón
statut:                           Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi men˛ionat la    imobilul Ónscris Ón Cartea funciar„ nr. 6569
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social este    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      Mic„laca, cu nr. top 2969/662/74/142/2, Ón spa˛iul
urm„toarea:                         Bucure∫ti.                        cu alt„ destina˛ie dec‚t locuin˛„.
  Vavouras Ioannis, va de˛ine 19 p„r˛i sociale,        (41/254.090)                       II. Al„turi de administratorul existent, se
fiecare cu o valoare nominal„ de 1.000.000 lei ∫i o                  *                nume∫te Ón func˛ia de administrator dna
valoare total„ de 19.000.000 lei (din care 1.159                                   M„rgineanu Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
U.S.D. ∫i 17.100.000 lei), cu o cot„ de participare la        Societatea Comercial„              de 2.07.1974 Ón Arad, domiciliat„ Ón Arad,
capitalul social de 95 %;                    EUROMETAL PROD — S.R.L., Bucure∫ti          Str. Afinelor nr. 20, ap. 19, jude˛ul Arad, posesoare
  Badulescu Eugenia va de˛ine o parte social„, Ón                                  a B.I. seria D.H. nr. 390437, eliberat de Mili˛ia Arad
valoare de 1.000.000 lei, cu o cot„ de participare la             ACT ADIfiIONAL              la data de 21 iunie 1988, prelungit valabilitatea la
capitalul social de 5 %.                  la statutul Societ„˛ii Comerciale EUROMETAL        data de 20 octombrie 1998, care va avea puteri
  Referitor la art. 6 din contract ∫i cap. V art. 12      PROD — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        depline, mai pu˛in cea de a efectua opera˛iuni de
din statut:                         registrului comer˛ului cu nr. J 40/9015/1994       cont.
  Noul administrator ∫i reprezentant legal va fi dl                                   Œn conformitate cu cele de mai sus se modific„
                                Subsemna˛ii Tudose Nicolae ∫i Tudose Ileana,
Vavouras Ioannis, prin retragerea at‚t din func˛ia                                  corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii,
                              cet„˛eni rom‚ni, domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Ion
de administrator, c‚t ∫i din calitatea de asociat a                                  prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din
                              Bibicescu nr. 15, sectorul 1, asocia˛i ai Societ„˛ii
dlui Vavouras Petros.                                                 acesta.
                              Comerciale EUROMETAL PROD — S.R.L., cu sediul
  Referitor la art. 7 din contract:                                           Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                              Ón Bucure∫ti, Str. Dornei nr. 101, sectorul 1,
  Se men˛in prevederile contractuale astfel cum au                                  adi˛ional.
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
fost precizate prin actul adi˛ional autentificat cu                                    (44/251.946)
                              nr. J 40/9015/1994, am convenit urm„toarele:
nr. 4461/24.04.1998 de notarul public Ilie ™aimovici      – majorarea capitalului social Ón numerar de la                  *
∫i dup„ ultima cesiune de p„r˛i sociale prin care      100.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 5.000 lei
                                                                Societatea Comercial„
Vavouras Ioannis, a devenit asociat majoritar, Ón      fiecare, la 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i
                              sociale a 100.000 lei fiecare, de˛inut dup„ cum          AGROMEC CUZA VOD√ — S.A.
sensul:
                              urmeaz„:                            comuna Cuza-Vod„, jude˛ul C„l„ra∫i
  Beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii vor reveni,
respectiv vor fi suportate de c„tre asocia˛i          – Tudose Nicolae — 1.200.000 lei, 12 p„r˛i sociale,
                              60 %;                                    ACT ADIfiIONAL
propor˛ional cu cotele lor de participare la capitalul
social.                            – Tudose Ileana — 800.000 lei, 8 p„r˛i sociale,      Subsemnatul Enciu Gheorghe, domiciliat Ón
  Celelalte dispozi˛ii din statutul ∫i contractul     40 %.                           C„l„ra∫i, str. Independen˛a nr. 158, jude˛ul C„l„ra∫i,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 Œn baza prezentului Ónscris care face parte      Ón calitate de reprezentant al Societ„˛ii Comerciale
                              integrant„ din statutul societ„˛ii, pe care le      AGROMEC CUZA VOD√ — S.A., cu sediul Ón comuna
  Urmeaz„ a se Óncheia actul constitutiv actualizat,
                              modific„ Ón mod corespunz„tor, restul dispozi˛iilor    Cuza-Vod„, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónfiin˛at„ Ón baza
care va cuprinde toate modific„rile aduse
                              r„m‚n‚nd neschimbate, urmeaz„ a proceda la        statutului societ„˛ii ∫i a contractului de societate,
contractului ∫i statutului prin actul adi˛ional
                              cuvenitele modific„ri intervenite.            autentificate cu nr. 3821/16.09.1997 la Biroul
autentificat cu nr. 4461/24.04.1998 de notarul
                                (42/277.129)                     notarului public Mitache Iuliana - Adriana,
public Ilie ™aimovici, prin actul adi˛ional
                                           *                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
autentificat cu nr. 2893/19.06.2000 de notarul
public Dan Tataru ∫i prin actul adi˛ional sub                                     nr. J 51/384/1991, Ómputernicit conform hot„r‚rii
                                   Societatea Comercial„              adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de 2 iunie
semn„tura privat„ din data de 18.06.2001, iar pe         EINTRAHT AXEL — S.R.L., Bucure∫ti          2001, Ón urma adun„rii generale a ac˛ionarilor,
data Óncheierii lui, contractul ∫i statutul societ„˛ii
                                                           consemnat„ Ón procesul-verbal din 2 iunie 2001,
autentificate cu nr. 3714/27.01.1993 de notarul                ACT ADIfiIONAL              prin care s-a hot„r‚t revocarea din func˛ia de
public Carmen Cavas devin caduce.
                               la statutul Societ„˛ii Comerciale EINTRAHT        administrator unic al Societ„˛ii Comerciale POHA
  Œncheiat la Bucure∫ti, azi, 30.07.2001.
                               AXEL — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,      GRUP — S.R.L., C„l„ra∫i, reprezentat„ de dl Popescu
  (40/58.008)
                               Str. St‚njeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 1, et. 5,     Haralambie ∫i numirea Ón func˛ia de administrator
              *
                                      ap. 31, sectorul 4             unic a dlui Enciu Gheorghe, precum ∫i revocarea
                                Subsemnata Sandu Marioara, Ón calitate de       cenzorilor Grosu Alexandru, Panait Virgil, Nicolescu
     Societatea Comercial„
                              asociat„ unic„ a Societ„˛ii Comerciale EINTRAHT      Atanase ∫i numirea Ón func˛ia de cenzori a
      ROMANIA HOLDING
                              AXEL — S.R.L., am hot„r‚t Ón urma deciziei asociatei   numi˛ilor Tudor George, Briscan Daniel ∫i Panait
   INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti
                              unice nr. 01/28.06.1999, urm„toarele:           Lavinia, se modific„ art. 15 ∫i se abrog„ art. 16, 17
                                1. Se schimb„ valoarea p„r˛ilor sociale de la     ∫i 24 din statut, de asemenea, se modific„ art. 13
         ACT ADIfiIONAL
                              5.000 lei la 100.000 lei.                 alin. 2, art. 20 alin. 4, art. 24 ∫i se abrog„ art. 13 alin
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la  3 ∫i 4 din contractul de societate, dup„ cum
  ROMANIA HOLDING INTERNATIONAL —             100.000 lei la 5.000.000 lei, prin majorarea       urmeaz„:
  S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului       aportului Ón numerar al asociatului unic, Sandu       Art. 15 alin. 1 din statutul societ„˛ii se modific„
    comer˛ului cu nr. J 40/28452/1993          Marioara cu 4.900.000 lei.                ∫i va avea urm„torul con˛inut:
  Noi, Ionescu Iliana ∫i Sulaiman Ahmed Saeed Al       3. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale       Societatea este administrat„ de unul sau mai
                              EINTRAHT AXEL — S.R.L. devine 5.000.000 lei,       mul˛i administratori temporari ∫i revocabili,
Hoquani, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i   reeligibili, asocia˛i sau neasocia˛i, numi˛i de c„tre
Comerciale ROMANIA HOLDING INTERNATIONAL —
                              este de˛inut 100 % de asociatul unic Sandu        adunarea general„ a ac˛ionarilor. Societatea este
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Uioara nr. 3,
                              Marioara.                         administrat„ de dl Enciu Gheorghe, administrator
bl. M2, ap. 252, sectorul 4, hot„r‚m urm„toarele:
                                4. Se declar„ obiectul principal de activitate al   unic cu puteri depline de administrare,
  Art. 1. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
                              societ„˛ii:                        reprezentare, angajarea societ„˛ii ∫i gestionarea
ROMANIA HOLDING INTERNATIONAL — S.R.L.,
                                Grupa 513 – comer˛ cu ridicata cu produse       patrimoniului social pentru un mandat nelimitat.
existent Ón sum„ de 311 U.S.D. (dolari S.U.A.),
                              alimentare, b„uturi ∫i tutun.               Acesta reprezint„ juridic ∫i financiar societatea Ón
reprezent‚nd suma de 300.000 lei, la cursul de         Clasa: 5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturilor.    raporturile cu ter˛ii av‚nd drepturile ∫i obliga˛iile
schimb al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, existent la       Restul prevederilor din statutul societ„˛ii r„m‚ne   prev„zute de Legea nr. 31/1990, modificat„, ∫i de
data constituirii societ„˛ii plus 10.000 lei, Ón total   nemodificat.                       Codul civil (art. 1532 ∫i 1559 despre mandat).
suma de 310.000 lei, divizat„ Ón 31 p„r˛i sociale a      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Art. 13 alin. 2 din contractul de societate se
10.000 lei fiecare, depus Ón numerar, se majoreaz„     statutul societ„˛ii.                   modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
cu suma de 1.690.000 lei, aport Ón numerar.           (43/277.208)                       Administratorul unic este dl Enciu Gheorghe,
  Ca urmare a acestei major„ri, capitalul social al                 *                cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 16.02.1970 Ón
Societ„˛ii Comerciale ROMANIA HOLDING                                         C„l„ra∫i, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 010534,
INTERNATIONAL — S.R.L. este de 1.700.000 lei, plus            Societatea Comercial„            eliberat la data de 7.03.1994 de Poli˛ia C„l„ra∫i, cod
311 U.S.D. (dolari S.U.A.), reprezent‚nd suma de            HARTONG — S.R.L., Arad            numeric personal 1700216510014, domiciliat Ón
300.000 lei, Ón total suma de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it„                                C„l„ra∫i, str. Independen˛a nr. 158, jude˛ul C„l„ra∫i.
Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, care                ACT ADIfiIONAL               Art. 20 alin 4 din contractul de societate se
apar˛ine asocia˛ilor astfel:                                             modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Ionescu Iliana de˛ine suma de 100.000 lei                                       Adunarea general„ a asocia˛ilor a ales urm„torii
                                     HARTONG — S.R.L.
reprezent‚nd o parte social„, adic„ 5 % din capitalul                                 cenzori:
                                Subsemna˛ii:
social;                                                         – Tudor George, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                – Holban Magdalena Angela, domiciliat„ Ón Arad,
  Sulaiman Ahmed Saeed Al Hoquani, de˛ine suma                                    de 6.07.1949 Ón comuna Modelu, jude˛ul C„l„ra∫i,
                              str. Simion Balint nr. 7, ∫i
de 311 U.S.D., reprezent‚nd 300.000 lei la cursul de                                 identificat cu B.I. seria G.K. nr. 595599, eliberat la
                                – Matuz Andras, domiciliat Ón Ungaria,
schimb al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, de la data                                   data de 12.08.1993 de Poli˛ia C„l„ra∫i, cod numeric
                              Budapesta, 2040 Budaors, str. Szolohegji, 9490/3,
constituirii societ„˛ii, plus 1.600.000 lei, Ón total    prin Ómputernicit, Holban Magdalena Angela,        personal 1490706510038, domiciliat Ón C„l„ra∫i,
suma de 1.900.000 lei, Ómp„r˛it„ Ón 19 p„r˛i sociale      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    str. Progresul, bl. 1, sc. 3, et. 4, ap. 44, jude˛ul
a 100.000 lei fiecare, adic„ 95 % din capitalul social.   HARTONG — S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. S. Balint    C„l„ra∫i;
  Art. 2. Domeniul principal de activitate este      nr. 7, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul        – Briscan Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
comer˛ul.                          registrului comer˛ului cu nr. J 02/298/2001, cod     de 4.10.1971 Ón C„l„ra∫i, identificat cu B.I. seria
  Activitatea principal„ este comer˛ul cu ridicata     fiscal R13900799, Ón conformitate cu hot„r‚rea      G.N. nr. 010985, eliberat la data de 17.03.1994 de
cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente, cod CAEN 5211.     adun„rii generale a asocia˛ilor din 20.06.2001,      Poli˛ia C„l„ra∫i, cod numeric personal
  Art. 3. Ca urmare a prezentului act adi˛ional se     modific„m actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum    1490130510011, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Flac„ra,
modific„ ∫i se completeaz„ Ón mod corespunz„tor       urmeaz„:                         bl. B4, sc. A, et. 3, ap. 12, jude˛ul C„l„ra∫i.
orice alte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii,     I. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Arad, str. S.     – Panait Lavinia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
contrare prezentului Ónscris.                Balint nr. 7, jude˛ul Arad, Ón Arad, str. Sc„ri∫oara   de 4.10.1971 Ón C„l„ra∫i, identificat cu B.I. seria
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
G.N. nr. 383672, eliberat la data de 8.06.1994 de     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     lei, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Poli˛ia C„l„ra∫i, cod numeric personal          nr. J 10/61/1991, reprezentat„ prin dna Negulescu      cu nr. J 10/1928/1994, am hot„r‚t dizolvarea f„r„
2711004510041, domiciliat Ón C„l„ra∫i, bd. Nicolae    S. Liliana-Sanda, de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„     lichidare a societ„˛ii, precum ∫i a Sucursalei TEHNO
Titulescu nr. 3, bl. L38, sc. 1, et. 9, ap. 37, jude˛ul  la data de 5.04.1967 Ón localitatea Lop„tari, jude˛ul    IMPEX BUZ√U — S.R.L., Sucursala Bucure∫ti, cu
C„l„ra∫i.                         Buz„u, cu domiciliul Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 16J,    sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 243, bl. 52,
  Art. 24 din contractul de societate se modific„ ∫i   ap. 25, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, posed‚nd       sc. B, et. 2, ap. 46, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
va avea urm„torul con˛inut:                B.I. seria H.C. nr. 170672, cod numeric personal      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 10/957/1996,
  Administratorul unic Enciu Gheorghe va         2670405100045, eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de
Óndeplini ∫i func˛ia de director general.                                       dizolv„ri conform art. 231 (1) din       Legea
                             25.05.1998, adun„ri generale ce au avut loc Ón data     nr. 31/1990, republicat„.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             de 13.07.2001, emi˛‚nd hot„r‚rea nr. 1 Ón adunarea        (51/255.724)
statutul Societ„˛ii Comerciale AGROMEC CUZA
                             general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor ∫i hot„r‚rea                   *
VOD√ — S.A., autentificat cu nr. 3821/16.09.1997 la
Biroul notarului public Mitache Iuliana-Adriana,     nr. 2 Ón adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor,
a∫a cum a fost modificat prin actul adi˛ional       au hot„r‚t urm„toarele modific„ri:                   Societatea Comercial„
autentificat cu nr. 871/19.05.1998 la Biroul         1. Art. 12 alin. 5 din actul constitutiv al societ„˛ii      CARBUZ BUZ√U — S.A., Buz„u
notarului public Chiru Maria-Dana ∫i actul adi˛ional   va avea urm„torul con˛inut: “C‚nd subscrip˛ia de
autentificat cu nr. 2198/17.06.1999 la Biroul       noi aporturi se hot„r„∫te numai pentru asocia˛ii               HOT√R¬REA NR. 4
notarului public Mitache Adriana-Iuliana,         existen˛i, ace∫tia vor subscrie p„str‚ndu-∫i
complet‚ndu-l Ón sensul celor men˛ionate mai sus,     propor˛iile de participare la capitalul social existent     a adun„rii generale a ac˛ionarilor din
celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.         la momentul deciziei. Dac„ Ón termen de 30 zile de              11.04.2001
  (45/253.550)                     la deschiderea subscrip˛iei nu sunt subscrise de        La ∫edin˛„ particip„ membrii consiliului de
             *                fiecare asociat toate ac˛iunile corespunz„toare cotei    administra˛ie ∫i ai comisiei de cenzori, care
                             sale de participare la capital, ac˛iunile r„mase pot fi   prezint„ raportul de activitate:
     Societatea Comercial„              subscrise de ceilal˛i asocia˛i Ón termen de 10 zile,      Se supune la vot:
   ROMMAT CONSTRUCfiII — S.A., Arad           Óncep‚nd s„ curg„ de la expirarea celor 30 de zile”.      – raportul administratorului;
                               2. Se alege ca membru al consiliului de           – raportul comisiei de cenzori;
       HOT√R¬REA NR. 2/2001
                             administra˛ie dl Turcu Nicolae, de na˛ionalitate        – bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierderi
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor din Societatea    rom‚n„, n„scut la data de 3.10.1947 Ón comuna        pe anul 2000.
Comercial„ ROMMAT CONSTRUCfiII — S.A.,           Am„r„∫ti, jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,      Se aprob„ Ón unanimitate de voturi.
prezen˛i fiind ac˛ionarii B„canu Nicolae, domiciliat   Calea Grivi˛ei nr. 160, bl. B, sc. A, et. 1, ap. 2,      Semneaz„ membrii consiliului de administra˛ie.
Ón Arad, Micalaca, bl. 303/3, sc. B, ap. 7, jude˛ul    sectorul 1, cu cet„˛enie rom‚n„, posed‚nd B.I. seria
Arad, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 836892,                                     (52/255.726)
                             G.A. nr. 741220, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti, Sec˛ia                 *
eliberat la 3.03.1986, prelungit valabilitatea la
                             3 la data de 21.02.1992, Ónlocuindu-l pe dl Vulcu
30.05.1996 de Poli˛ia Arad, Ón nume propriu ∫i Ón
                             Corneliu.                               Societatea Comercial„
reprezentarea ac˛ionarului, persoan„ juridic„,
                               Celelalte prevederi nemodificate r„m‚n valabile.        INTELROM TRANSPORT — S.R.L.
Societatea Comercial„ ELECTRICA — S.A., cu sediul
Ón Arad, Calea Zimandului nr. 3, jude˛ul Arad,        Redactat ∫i autentificat azi, 26 iulie 2001.            Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      (48/255.713)
nr. J 02/1082/1993, cod fiscal R4721638, Ciobanu                   *                         ACT ADIfiIONAL
Victor Rare∫, domiciliat Ón Arad, aleea Tomis nr. 7,
bl. X3, ap. 30, jude˛ul Arad, identificat cu B.I. seria         Societatea Comercial„             la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
G.B. nr. 252614, eliberat la data de 13.07.1992 de           DUCTIL — S.A., Buz„u                 INTELROM TRANSPORT — S.R.L.
Poli˛ia Arad, Ón nume propriu ∫i Ón reprezentarea                                     Subsemna˛ii Samara Claudiu-Lucian, domiciliat
ac˛ionarului, persoan„ juridic„, Societatea                HOT√R¬REA NR. 4              Ón Olteni˛a, str. Gheorghe Doja nr. 20B, jude˛ul
Comercial„ ARCOMMAT GRUP — S.A., cu sediul Ón                                     C„l„ra∫i, Pavel Mihail, domiciliat Ón Olteni˛a,
                                       din 26.07.2001
Arad, str. Voievod Moga nr. 65–67, jude˛ul Arad,                                   str. Mihai Bravu nr. 88-92, bl. A.I-2, sc. A, et. 3,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                                           ap. 13, jude˛ul C„l„ra∫i, Dragan Mihai, domiciliat Ón
nr. J 02/1975/1994, cod fiscal R6648630, PÓrvu      republicat„, ∫i ale actului constitutiv al societ„˛ii,
                                                           Olteni˛a, bd. M„r„∫e∫ti nr. 15, bl. Z.4, sc. A, et. 2,
Mihaela Anca, domiciliat„ Ón Arad, Micalaca,       adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Óntrunit„
                                                           ap. 10, jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i subscrisa Societatea
bl. 303/3, sc. B, ap. 7, jude˛ul Arad, identificat„ cu  Ón data de 26.07.2001, hot„r„∫te:
B.I. seria G.A. nr. 175873, eliberat la 13.06.1991 de    Art. 1. Se aprob„ demisia dlui Didier Crozel din     Comercial„ INTELROM — S.A., cu sediul Ón Olteni˛a,
Poli˛ia Arad ∫i Cosneanu C„t„lina-Rodica,         func˛ia de membru al consiliului de administra˛ie      str. Mihai Bravu nr. 89, jude˛ul C„l„ra∫i,
domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Tinere˛ii nr. 19-21,    ∫i numirea dlui Gianluca Benedetti Ón func˛ia de      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria G.R.   membru al consiliului de administra˛ie.           Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr. J 51/910/1994,
nr. 866677, eliberat la data de 4 iulie 1995 de Poli˛ia   Art. 2. Se stabile∫te o indemniza˛ie lunar„ brut„    reprezentat„ de domnul Dragan Mihai, domiciliat
Timi∫oara, cu unanimitate de voturi, azi,         de 2550 euro pentru membrii consiliului de         Ón Olteni˛a, bd. M„r„∫e∫ti nr. 15, bl. Z.4, sc. A, et. 2,
20.07.2001, adopt„ prezenta hot„r‚re:           administra˛ie care Óndeplinesc ∫i func˛iile de       ap. 10, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón calitate de asocia˛i ai
  1. Se extinde fondul de comer˛ al societ„˛ii, prin   directori generali ai Societ„˛ii Comerciale DUCTIL —    Societ„˛ii Comerciale INTELROM TRANSPORT —
Ónfiin˛area unui punct de lucru pentru desf„∫urarea                                  S.R.L., cu sediul Ón Olteni˛a, str. Mihai Bravu nr. 89,
                             S.A.
activit„˛ilor prev„zute Ón obiectul de activitate al                                 jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                (49/255.714)
societ„˛ii, situat Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 55 A,
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i cu nr.
jude˛ul Arad, conform contractului de Ónchiriere              HOT√R¬REA NR. 5
                                                           J 51/100/2000, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii
nr. 3150 din 20.07.2001.
                                       din 26.07.2001              generale a asocia˛ilor nr. 1/13.07.2001 ∫i contractul
  2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    de cesiune autentificat cu nr. 2798/16.07.2001 la
men˛iunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului    republicat„, ∫i ale actului constitutiv al societ„˛ii,   Biroul notarial public Olteni˛a, am hot„r‚t
Comer˛ului Arad.                     adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„    modificarea structurii capitalului social al societ„˛ii,
   (46/255.218)                     Ón data de 26.07.2001, hot„r„∫te:              Ón func˛ie de aportul asocia˛ilor la capitalul social.
             *                 Art. 1. Œn conformitate cu legisla˛ia privind        Capitalul social al societ„˛ii este Ón sum„ de
                             impozitul pe profit, sumele rezultate din reducerea     2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale egale,
     Societatea Comercial„              de impozit aferent„ veniturilor din export ∫i        fiecare a 100.000 lei.
   NENTORI IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti          investi˛iilor efectuate se vor repartiza ca surse        Asociatul Dr„gan Mihai particip„ cu un num„r
                             proprii de finan˛are.                    de 5 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000
     ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE              (50/255.714)                      lei, Ón valoare total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd
  Prezentul act adi˛ional a fost rectificat prin                  *                25 % din capitalul social.
Óncheierea de rectificare nr. 8835 din data de                                      Asociatul Samara Claudiu Lucian particip„ cu un
16.08.2001, Ón sensul c„ numele corect al asociatei          Societatea Comercial„              num„r de 5 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
este Mihalache Cristina-Raluca (fost„ Apostolescu) ∫i       TEHNO IMPEX — S.R.L., Buz„u            100.000 lei, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
nu Mihaleche Cristina-Raluca, cum din eroare s-a                                   reprezent‚nd 25 % din capitalul social.
men˛ionat.                                 ACT ADIfiIONAL
                                                             Asociatul Pavel Mihail particip„ cu un num„r de
  (47/255.460)                                                   5 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
                                    la statutul societ„˛ii
             *                   autentificat cu nr. 16412/30.08.1994         Ón valoare total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd 25 %
                               la Notariatul de Stat al Jude˛ului Buz„u        din capitalul social.
       Societatea Comercial„
                               Subsemnata C„p„˛Ón„ Aurelia, de na˛ionalitate        Asociatul Societatea Comercial„ INTELROM —
       UNICOM — S.A., Buz„u
                             rom‚n„, n„scut„ la data de 22.08.1955 Ón Buz„u,       S.A., Olteni˛a, particip„ cu un num„r de 5 p„r˛i
                             jude˛ul Buz„u, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,         sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón
         ACT ADIfiIONAL
                             Str. Negoiului nr. 4, bl. D16, sc. 2, ap. 25, sectorul 3,  valoare total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din
la actul constitutiv depus la Oficiul registrului     cu cet„˛enie rom‚n„, posed‚nd B.I. seria G.R.        capitalul social.
   comer˛ului la data de 23.09.1999 –         nr. 598863, cod numeric 2550822400086, eliberat de       Ca urmare a Óncheierii prezentului act adi˛ional
         neautentificat              Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 4.04.1995, asociat unic al   se modific„ articolele din actul constitutiv, care
 Adun„rile generale ale ac˛ionarilor din cadrul     Societ„˛ii Comerciale TEHNO IMPEX — S.R.L., cu       contravin celor ar„tate mai sus.
Societ„˛ii Comerciale UNICOM — S.A., cu sediul Ón     sediul Ón Buz„u, str. Cuza Vod„ nr. 39, jude˛ul         (53/255.791)
Buz„u, Str. Unirii, bl. P0-P1, jude˛ul Buz„u,       Buz„u, cu un capital social Ón valoare de 2.000.000                  *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                   9
 Societatea Comercial„ BIT COMEX — S.R.L.                Societatea Comercial„               Societatea Comercial„ CORGLAD — S.R.L.
    Tin„ud, Ale∫d, jude˛ul Bihor                 AGROZOOTEHNICA TULCEA — S.A.              satul Matee∫ti, comuna Matee∫ti, jude˛ul
                                         Tulcea                           V‚lcea
          ACT ADIfiIONAL
                                        HOT√R¬REA NR. 2                       ACT ADIfiIONAL
la statutul Societ„˛ii Comerciale BIT COMEX —
  S.R.L., cu sediul Ón Tin„ud nr. 176, Ale∫d,          Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii           la statutul Societ„˛ii Comerciale
   jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul          Comerciale AGROZOOTEHNICA TULCEA — S.A.                  CORGLAD — S.R.L.
 registrului comer˛ului cu nr. J 05/1437/1995         Óntrunit„ la data de 30.07.2001 av‚nd ca
                                                               Subsemnatul Napruiu Corneliu, domiciliat Ón
                                reprezentant al M.A.A.P. ing. Daniela Teodorescu,
  Asocia˛ii Borodan Florian ∫i Bodea Petru, Ón baza                                   satul Bode∫ti, localitatea Alunu, jude˛ul V‚lcea,
                                cu mandat special nr. 153603/9.03.2001, hot„r„∫te:
procesului-verbal al adun„rii generale a asocia˛ilor                                   n„scut la data de 7.06.1935 Ón localitatea Alunu,
                                 Art. 1. Aprobarea privind schimbarea
din data de 7.08.2001, au hot„r‚t:                                            jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria G.X. nr. 950824,
                                ac˛ionariatului, prin transferul de ac˛iuni, de la
  1. Majorarea capitalului social de la 100.000 lei la                                  eliberat de Poli˛ia Berbe∫ti, la data de 27.10.1998,
                                M.A.A.P. la Agen˛ia Domeniilor Statului, conform
2.000.000 lei, prin aport Ón numerar.                                           av‚nd codul numeric personal 1350607386348, Ón
                                adresei nr. 9494/19.07.2001, emis„ de M.A.A.P.
  2. Schimbarea valorii p„r˛ilor sociale de la 5.000                                   calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                 Agen˛ia Domeniilor Statului — nr. ac˛iuni:
lei la 100.000 lei fiecare.                                                CORGLAD — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele
                                367.873 — valoarea total„ ac˛iuni: 9.196.825.000 lei
  3. Œn urma acestor modific„ri, capitalul social Ón                                   modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii, dup„
                                — 57,969 %;
valoare de 2.000.000 lei, Ón totalitate Ón numerar,                                    cum urmeaz„:
                                 S.I.F. Moldova — nr. ac˛iuni: 82.097 — valoarea
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va                                    Completarea obiectului de activitate al societ„˛ii
                                total„ ac˛iuni: 2.052.425.000 — 12,93 %.
fi de˛inut dup„ cum urmeaz„:                                               cu urm„toarele activit„˛i, codificate potrivit codului
                                 Ac˛ionari P.F. — nr. ac˛iuni: 184.630 — valoarea
  – Borodan Florian de˛ine 19 p„r˛i sociale, Ón        total„: 4.615.750.000 lei — 29,093 %.           CAEN 1997:
valoare total„ de 1.900.000 lei, reprezent‚nd 95 %         (57/256.309)                       grupa 553 – restaurante;
din capitalul social;                                   *                 clasa 5530 – restaurante;
  – Bodea Petru de˛ine o parte social„, Ón valoare                                     grupa 554 – cafenele ∫i baruri;
de 100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul social.           Societatea Comercial„              clasa: 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului            LENITED SERV — S.R.L.              grupa: 555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare
r„m‚n neschimbate.                              Br„ila, jude˛ul Gala˛i            a hranei;
  Prezentul act se va publica Ón Monitorul Oficial                                     clasa: 5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei.
al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la Oficiul                    ACT ADIfiIONAL                Prezentul act modific„ corespunz„tor actul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor.                                        constitutiv al societ„˛ii, se Ónregistreaz„ Ón registrul
                                 Subsemnata Tudor Lenu˛a, asociat unic, hot„r„sc
   (54/255.829)                                                     comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
                                admiterea Ón societate, ca asociat, a dlui Tudor
               *                                              Rom‚niei.
                                Emilian Dionisie, domiciliat Ón Br„ila, Calea Gala˛i
                                nr. 63, bl. 10, sc. 2, ap. 39, posesorul c„r˛ii de      Redactat ast„zi, 10.08.2001.
        Societatea Comercial„
                                identitate seria X.R. nr. 035997, eliberat„ de Poli˛ia     (60/257.263)
        BAZAR IMPEX — S.R.L.
                                Br„ila la data de 24.08.2000, cet„˛ean rom‚n.                     *
        Motru, jude˛ul Gorj
                                Admiterea Ón societate se face prin cesiune de
                                capital, Ón valoare de 1.000.000 lei din partea dnei          Societatea Comercial„
          ACT ADIfiIONAL                                                   DOLYS COMIMPEX — S.R.L.
                                Tudor Lenu˛a. Œn urma acestui fapt Societatea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Comercial„ LENITED SERV — S.R.L. are ca asocia˛i               Cluj-Napoca
       BAZAR IMPEX — S.R.L.               pe Tudor Lenu˛a ∫i Tudor Emilian Dionisie, care de
  Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990,           comun acord, hot„r„sc urm„toarele:                       HOT√R¬RE
republicat„, ∫i a hot„r‚rii asocia˛ilor, se modific„       1. Capitalul social este Ón valoare de 3.000.000 lei,   Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BAZAR        numerar, divizat Ón 3 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei    Comerciale DOLYS COMIMPEX — S.R.L.,
IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      fiecare, repartizat pe asocia˛i astfel:          desf„∫urat„ Ón data de 12.07.2001, Ón prezen˛a
comer˛ului cu nr. J 18/1020/1994, cu sediul Ón          Tudor Lenu˛a — 2 p„r˛i sociale = 2.000.000 lei;     tuturor asocia˛ilor, ˛in‚nd seama de condi˛iile
Motru, Aleea Magnoliilor nr. 2, bl. 8, sc. 1, et. 3,       Tudor Emilian Dionisie — o parte social„ =       economice prezente, a hot„r‚t, Ón unanimitate,
ap. 15, jude˛ul Gorj, dup„ cum urmeaz„:            1.000.000 lei.                       urm„toarele:
  Art. 1. Se stabile∫te domeniul principal ∫i          Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón      1. Suspendarea total„ a activit„˛ii societ„˛ii
obiectul principal de activitate:               mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale        comerciale, Óncep‚nd cu data de 15.07.2001, pe o
  602 – alte transporturi terestre;              de˛inute de fiecare asociat.                perioad„ de 3 ani, p‚n„ Ón 15.07.2004 inclusiv.
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,           2. Reprezentant ∫i administrator al societ„˛ii sunt    2. Reluarea activit„˛ii sau men˛inerea
ocazionale.                          ambii asocia˛i.                      suspend„rii ei Ón continuare se va putea face numai
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n        3. Redactarea unui contract de asociere Ón form„    printr-o nou„ hot„r‚re a adun„rii generale a
neschimbate.                          autentic„.                         asocia˛ilor, cu unanimitate de voturi. Aceast„
  Subsemnatul Gu˛escu Gheorghe, cet„˛ean             4. Sediul societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                                                             hot„r‚re poate fi luat„ Ón orice dat„ hot„r„sc
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei          5. Completarea obiectului secundar de activitate
                                                             asocia˛ii dar nu mai t‚rziu de 15.07.2004.
nr. 216, bl. I, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 1, identificat  cu:
                                                               3. Se Ómputernice∫te dna Cr„ciun Dorina Doina,
cu C.I. seria RE nr. 108841, eliberat de Sec˛ia 4         1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
                                                             administratorul societ„˛ii comerciale, s„ fac„
Poli˛ie la data de 25.04.2000, declar c„ am citit       patiserie;
                                                             demersurile necesare pentru punerea Ón practic„ a
prezentul act ∫i acesta reflect„ Óntocmai acordul         1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor
                                                             prezentei hot„r‚ri.
meu de voin˛„.                         produse similare.
                                                               (61/258.311)
  Redactat ast„zi, 14 august 2001.                Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
                                Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i
                                                                           *
  Se atribuie dat„ cert„ prezentului Ónscris, care a
fost Ón stare bun„ ∫i s-a Ónregistrat cu nr.          Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
                                                                  Societatea Comercial„
2/14.08.2001 la Biroul Unic.                    (58/256.407)
                                                                   BIMAX COM — S.R.L.
  (55/256.188)                                     *
                                                                comuna Buzescu, jude˛ul Teleorman
               *
                                      Societatea Comercial„
                                     INCOGNITO — S.R.L., Sibiu              ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 2952
       Societatea Comercial„
       MISTRAL–MED — S.R.L.                                                 Óncheiat„ azi 4 septembrie 2001
      Medgidia, jude˛ul Constan˛a                      ACT ADIfiIONAL
                                                               Œn fa˛a mea Radu Ani∫oara, notar public, av‚nd
                                la actele de constituire a Societ„˛ii Comerciale      Ón vedere cererea formulat„ de dl Grosu Mihael,
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2001                     INCOGNITO — S.R.L.              personal, domiciliat Ón comuna Nanov, jude˛ul
  Subsemnata Suliman Sevim, domiciliat Ón            Subsemna˛ii Fatan Gabriel Sorin, cet„˛ean        Teleorman, identificat cu B.I. seria H.C. nr. 035388,
Medgidia, str. Negru Vod„ nr. 2, jude˛ul Constan˛a,      rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, Str. Rahovei nr. 4, bl. 22,  eliberat de Mili˛ia Alexandria, la data de 24 martie
Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al        ap. 12, jude˛ul Sibiu, ∫i subsemnata Fatan Codru˛a     1988;
Societ„˛ii Comerciale MISTRAL–MED — S.R.L., am         Ileana, domiciliat„ Ón Sibiu, Aleea Biruin˛ei nr. 7,     prin care se solicit„ rectificarea actului de
hot„r‚t cesionarea, Ón totalitate, a tuturor p„r˛ilor     ap. 35, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale  v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr. 2128 din 22
sociale din capitalul social pe care Ól de˛in,         INCOGNITO — S.R.L., cu sediul Ón Sibiu,          iulie 1998, Ón sensul complet„rii acestui contract cu
renun˛‚nd ∫i la func˛ia de administrator, c„tre dna      Str. Rahovei nr. 15, ap. 1, jude˛ul Sibiu,         numele asociatului unic care este Grosu Mihail ∫i
Menlomer Leila, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     nu Grosu Tudora cum eronat a fost trecut Ón actul
la 26.08.1971 Ón Medgidia, jude˛ul Constan˛a, din       Jude˛ului Sibiu, cu nr. J 32/1643/1993, am hot„r‚t     de mai sus.
p„rin˛ii Nuri ∫i Kerime, domiciliat„ Ón Medgidia,       urm„toarele:                         Av‚nd Ón vedere c„ p„r˛ile au prezentat toate
Str. Independen˛ei nr. 59, bl. 43, ap. 4, jude˛ul         Schimbarea sediului societ„˛ii din Sibiu,        exemplarele actului autentificat cu nr. 2128 din 22
Constan˛a, care devine astfel asociat unic ∫i         Str. Rahovei nr. 15, ap. 1, Ón Sibiu, str. Vasile Aaron,  iulie 1998;
administrator al societ„˛ii. Se schimb„ sediul social     bl. 81, ap. 40, jude˛ul Sibiu.                Ón baza prevederilor art. 53 din Legea
al societ„˛ii Ón Medgidia, Str. Independen˛ei nr. 59,       Prezentul act adi˛ional modific„, Ón mod        nr. 36/1995 privind notarii publici ∫i activitatea
bl. 43, sc. A, ap. 4, parter, jude˛ul Constan˛a.        corespunz„tor, actele constitutive ale societ„˛ii, la   notarial„, precum ∫i art. 61 pct. 1 din Regulamentul
Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       care se anexeaz„.                     de punere Ón aplicare a acestei legi, dispune:
statutul Societ„˛ii Comerciale MISTRAL–MED —           Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.            Admite cererea de rectificare a actului
S.R.L.                              Redactat azi, 2 august 2001.              autentificat cu nr. 2128 din 22 iulie 1998, Ón sensul
  (56/256.230)                          (59/257.147)                     c„ se completeaz„ acest contract cu urm„toarele:
               *                              *                asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale BIMAX COM —
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1821/18.X.2001
S.R.L., cu sediul Ón comuna Buzescu, jude˛ul         – Hos Ahmet de˛ine 35.170 ac˛iuni nominative,          – Koc Adem de˛ine 100 ac˛iuni nominative, Ón
Teleorman, este Grosu Mihael, ∫i nu Grosu Tudora,     Ón valoare total„ de 3.517.000.000 lei, reprezent‚nd      valoare total„ de 10.000.000 lei, reprezent‚nd
cum eronat a fost trecut Ón actul adi˛ional de mai    79,4980 % din capitalul social;                 0,2261 % din capitalul social;
sus.                                                             – Dogruer Murat de˛ine 100 ac˛iuni nominative,
                               – Gulhan Galip de˛ine 8.670 ac˛iuni nominative,
   (62/259.958)                                                     Ón valoare total„ de 10.000.000 lei, reprezent‚nd
             *                Ón valoare total„ de 867.000.000 lei, reprezent‚nd       0,2261 % din capitalul social.
                             19,5976 % din capitalul social;                  Eviden˛a ac˛iunilor se va ˛ine Ón registrul
      Societatea Comercial„               – Konukman Aslan de˛ine 100 ac˛iuni             ac˛ionarilor, numerotat, sigilat ∫i parafat de c„tre
     ORION TRANS COM — S.R.L.             nominative, Ón valoare total„ de 10.000.000 lei,        directorul general al societ„˛ii, care se va ˛ine la
    comuna Voluntari, jude˛ul Ilfov                                          sediul societ„˛ii“.
                             reprezent‚nd 0,2261 % din capitalul social;
                                                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
         ACT ADIfiIONAL                – Yuce Arif de˛ine 100 ac˛iuni nominative, Ón        actul constitutiv al societ„˛ii.
                             valoare total„ de 10.000.000 lei, reprezent‚nd           (64/107.561)
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             0,2261 % din capitalul social;                                 *
ORION TRANS COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la
    Oficiul registrului comer˛ului cu              Societatea Comercial„                 depunerea unui aport Ón numerar de
       nr. J 40/13751/1992                TBG SERVICII POMPA BETON                 16.419.000.000 lei;
  Subsemna˛ii Cristache Lumini˛a, domiciliat„ Ón       ROMANIA — S.R.L., comuna Mogo∫oaia               b) m„rirea corespunz„toare a valorii nominale a
comuna Voluntari, ∫os. Afuma˛i nr. 39, jude˛ul              jude˛ul Ilfov                  fiec„rei p„r˛i sociale de la 46.229.750 lei la
Ilfov, posesoare a c„r˛ii de identitate seria R.D.                                    62.648.750 lei.
nr. 020940, eliberat„ la data de 7.01.1998 de Sec˛ia              ACT ADIfiIONAL                 La majorarea de capital particip„ exclusiv
14 ∫i Niculae Ganciu, domiciliat Ón comuna                                        asociatul unic TBG Romania Beton Group — S.R.L.
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Voluntari, str. Cap. Mu∫at nr. 12, sectorul 7, posesor
                                    TBG SERVICII POMPA                  Astfel, paragrafele 4 ∫i 8 din actul constitutiv al
al B.I. seria G.T. nr. 219425, eliberat de Poli˛ia
                                   BETON ROMANIA — S.R.L.                societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:
Voluntari la data de 5.01.1996, Ón calitate de
                               Conform hot„r‚rii din 17.04.2001, Societatea          î§ 4
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ORION TRANS
COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna Voluntari, ∫os.     Comercial„ TBG Romania Beton Group — S.R.L.,            P„r˛ile sociale s-au distribuit dup„ cum urmeaz„:
Afuma˛i nr. 39, jude˛ul Ilfov, am hot„r‚t         persoana juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón               TBG Romania Beton Group — S.R.L., persoan„
urm„toarele:                       ∫os. Bucure∫ti—T‚rgovi∫te nr. 4, comuna Mogo∫oaia,       juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón ∫os. Bucure∫ti—
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social de la      jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       T‚rgovi∫te nr. 4, Mogo∫oaia, jude˛ul Ilfov,
2.000.000 lei la 10.000.000 lei.             Comer˛ului Ilfov cu nr. J 40/6269/1999, cod fiscal       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Art. 2. Capitalul social total este divizat Ón 100   R11958280, reprezentat„ de dl Silvio Thiede,          Jude˛ului Ilfov cu nr. J 40/6269/1999, reprezentat„
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i se repartizeaz„  Ómputernicit, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     de dl Silvio Thiede, administrator: 100 % capitalul
Óntre cei doi asocia˛i astfel:              Comerciale TBG SERVICII POMPA BETON               social, adic„ 62.648.750.000 lei, reprezent‚nd 1.000
  – Cristache Lumini˛a de˛ine 50 p„r˛i sociale a     ROMANIA — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                             p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 62.648.750
100.000 lei, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,     sediul Ón ∫os. Bucure∫ti—T‚rgovi∫te nr. 4, comuna
                                                             lei fiecare.“
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd o      Mogo∫oaia, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                               î§ 8
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov cu
                             nr. J 40/7696/1999, cod fiscal R12111665, a decis         Capitalul social al societ„˛ii este de
  – Niculae Ganciu de˛ine 50 p„r˛i sociale a
                             modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii          62.648.750.000 lei. Capitalul social este format din
100.000 lei, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,
                             Comerciale TBG SERVICII POMPA BETON               aporturi Ón numerar, v„rsate Ón lei ∫i Ón DEM,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd o
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.       ROMANIA — S.R.L., autentificat cu nr. 43/20.08.1999       respectiv 38.555.000.000 lei ∫i 2.600.000 DEM,
  Art. 3. Obiectul principal de activitate este cod   de notarul public Nicoleta Isac, prin:             echivalentul a 1.359.354 $.
CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         a) majorarea capitalului social de la              La baza form„rii capitalului social stau
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        46.229.750.000 lei la 62.648.750.000, prin           urm„toarele aporturi subscrise ∫i v„rsate:
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv r„m‚n
                                                                  1. moneda/monezile de v„rsare
neschimbate.
  (63/107.560)                                                          a aportului
                                                      Valoarea Ón lei
             *                              Felul aportului    a aportului      2. valoarea aportului Ón moneda/   Echivalent
                                                                  monezile de v„rsare
                                                                                   $/curs de schimb
     Societatea Comercial„                                                   3. cursul de schimb
 BEYLER DÉCOR — S.A., comuna Voluntari
                             aport la constituire     Numerar      100.000.000 lei     1.  lei                  —
       jude˛ul Ilfov
                                                                  2.  100.000.000 lei
                             majorare capital 1      Numerar      4.050.450.000 lei     1.  DEM
         ACT ADIfiIONAL
                                                                  2.  450.000 DEM
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                          3.  9001 lei/1 DEM         245.660 $
 BEYLER DÉCOR — S.A., cu sediul Ón comuna                                                                16.488 lei/1 $
 Voluntari, ∫os. Afuma˛i nr. 102, jude˛ul Ilfov,     majorare de capital 2    Numerar      4.575.500.000 lei     1 DEM
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                          2. 500.000 DEM
 cu nr. J 23/482/2000, cod fiscal R 12085191,                                           3. 9.151 lei/1 DEM          272.221 $
     capital social 1.424.000.000 lei                                                                16.808 lei/1 $
  Subsemnata Oancea Violeta, domiciliat„ Ón       majorare de capital 3    Numerar      2.742.900.000 lei     1. DEM
Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 6, bl. M56,                                         2. 300.000 DEM
sc. 1, et. 3, ap. 38, sectorul 3, Ón calitate de                                          3. 9.143 lei/1 DEM          158.174 $
Ómputernicit al ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                                           17.341 lei/1 $
BEYLER DÉCOR — S.A.: Hos Ahmet, Gulhan Galip,
                             majorare de capital 4    Numerar      6.633.900.000 lei     1. DEM
Konukman Aslan, Yuce Arif, Koc Adem ∫i Dogruer
                                                                  2. 700.000 DEM
Murat, conform hot„r‚rii adun„rii generale
                                                                  3. 9.477 lei/1 $           361.304 $
extraordinare din data de 20.08.2001, am hot„r‚t
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al                                                             18.361 lei/1 $
societ„˛ii:                        majorare de capital 5    Numerar      5.614.800.000 lei     1. DEM
  1. Majorarea capitalului social de la                                              2. 600.000 DEM
1.424.000.000 lei la 4.424.000.000 lei, prin aportul                                        3. 9.358 lei/DEM           297.394 $
Ón numerar al ac˛ionarilor, modificarea valorii unei                                                          18.880 lei/1 $
ac˛iuni de la 25.000 lei la 100.000 lei ∫i schimbarea   majorare de capital 6    Numerar      476.200.000 lei     1. DEM
particip„rii str„ine la capital Ón participare                                           2. 50.000 dem
rom‚neasc„ prin Ónlocuirea participa˛iei str„ine de                                        3. 9.524 lei/DEM           24.601 $
60.000 $, la cursul de 23.700 lei/1 $ cu                                                                19.357 lei/1 $
1.422.000.000 lei.                    majorare de capital 7    Numerar     13.390.000.000 lei 1. lei
  2. Desemnarea pentru semnarea actului                                          2. 13.390.000.000 lei      —
adi˛ional Ón fa˛a notarului public ∫i pentru       majorare de capital 8    Numerar     5.158.000.000 lei   1. lei
depunerea ∫i ridicarea men˛iunii la Oficiul                                         2. 5.158.000.000 lei       —
registrului comer˛ului a dnei Oancea Violeta,       majorare de capital 9    Numerar     3.488.000.000 lei   1. lei
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna
                                                              2. 3.488.000.000 lei       —
nr. 6, bl. M56, sc. 1, et. 3, ap. 38, sectorul 3,
                             ultima majorare de capital Numerar    16.419.000.000 lei   1. lei
legitimat„ prin cartea de identitate seria R.R.
                                                              2. 16.419.000.000 lei      —
nr. 140725, eliberat„ la data de 8.12.2000 de Sec˛ia
                               Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 1.000 de p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 62.648.750 lei fiecare.
10 Poli˛ie.
  Œn urma modific„rilor intervenite, se modific„     Valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale va r„m‚ne neschimbat„, indiferent de cursul de schimb leu/DEM sau
actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:    leu/$. Aceast„ prevedere nu va avea efect Ón cazul unor viitoare major„ri de capital, care va fi calculat„
  Art. 7 se modific„ astfel: îCapitalul social este de  la cursul de schimb de la data respectiv„.“
4.424.000.000 lei, subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime,     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n neschimbate.
divizat Ón 44.240 ac˛iuni nominative Ón valoare de      (65/107.562)
100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine ac˛ionarilor, astfel:                                *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                  11
     Societatea Comercial„                2. Societatea va deschide un punct de lucru,               ACT ADIfiIONAL
 NYD COM PROD — S.R.L., comuna Domne∫ti          situat Ón Bucure∫ti, Pia˛a Obor, zona I/61,
       jude˛ul Ilfov                sectorul 2.                        la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                                           COMEXIM AUTOSERVICE AEROPORT — S.R.L.,
                               3. Activitatea principal„ a societ„˛ii este comer˛
         ACT ADIfiIONAL                                             cu sediul Ón comuna Otopeni, Str. Rom‚niei
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                                                              nr. 247, S.A.I., Ónmatriculat„ la Oficiul
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       registrului comer˛ului cu nr. J 40/4517/1991,
                              b„uturi ∫i tutun, cod CAEN 5211.
  NYD COM PROD — S.R.L., autentificat cu                                        cod fiscal 487578, capital social subscris ∫i
  nr. 2540 din data de 9.12.1996 la Biroul          Redactat azi, 7 august 2001.
                                                              v„rsat integral 200.000 lei, echivalentul
   notarului public Mihaela Tocaciu,            (67/107.564)
                                                                   a 834 $ ∫i 50.000 lei
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                    *
                                                             Subsemnatele Vodovoz Israela, domiciliat„ Ón
 cu nr. J 40/10896/1996, cu sediul Ón comuna                                     Israel, str. Druker nr. 3–10, Pardes-Hana, ∫i Ro∫ca
  Domne∫ti, Linia de Centur„, jude˛ul Ilfov              Societatea Comercial„
                                   GERONI COMTRANS — S.R.L.             Constan˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. M.
  Subsemna˛ii Neac∫u Ionel, domiciliat Ón comuna                                  Kog„lniceanu nr. 99, ap. 2, sectorul 5, Ón calitate de
                                  comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov
Domne∫ti, Linia de Centur„, jude˛ul Ilfov, fiul lui                                  asociate ale Societ„˛ii Comerciale COMEXIM
Dumitru ∫i Niculina, n„scut la data de 17.10.1960 Ón                                 AUTOSERVICE AEROPORT — S.R.L., Ón baza
                                       ACT ADIfiIONAL
municipiul Bucure∫ti, sectorul 1, posesor al B.I.                                   hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din
seria G.A. nr. 732698, eliberat la data de 30.09.1991    la statutul Societ„˛ii Comerciale GERONI         14.08.2001, am hot„r‚t urm„toarele:
de Sec˛ia 11 Poli˛ie, cod numeric personal          COMTRANS — S.R.L., cu sediul Ón comuna            1. Majorarea capitalului social de la 200.000 lei,
1601017400081, ∫i Neac∫u Elena, domiciliat„ Ón        Afuma˛i, Str. Bistri˛ei nr. 20 (fost 1046),       numerar, echivalentul a 50.000 lei ∫i 834 $, la
comuna Domne∫ti, Linia de Centur„, jude˛ul Ilfov,       jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la Oficiul        2.000.000 lei, prin aport Ón numerar, Ón sum„ de
fiica lui Gheorghe ∫i Magdalena, n„scut„ la data de    registrului comer˛ului cu nr. J 40/23210/1993       1.800.000 lei, subscris ∫i v„rsat integral de asociate,
9.12.1967 Ón comuna M‚n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i,                                   astfel: Vodovoz Israela, 1.350.000 lei ∫i Ro∫ca
                               Subsemnatul Puscasu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
posesoare a c„r˛ii de identitate provizorie seria C.P.                                Constan˛a, 450.000 lei.
                              domiciliat Ón comuna Afuma˛i, Str. Bistri˛ei nr. 20
nr. 740521, eliberat„ la data de 27.08.2001, cod                                     Se va majora valoarea unei p„r˛i sociale de la
                              (fost 1046), jude˛ul Ilfov, Ón calitate de asociat unic,
numeric personal 2671209511688, Ón calitate de                                    5.000 lei la 100.000 lei, mic∫or‚ndu-se num„rul
                              Ón baza prevederilor Legii nr. 31/1990, decid
asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale NYD COM                                   p„r˛ilor sociale de la 40 la 20.
                              modificarea statutului societ„˛ii astfel:
PROD — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele modific„ri                                     Ca urmare, capitalul social va fi de 2.000.000 lei,
                               1. Asociatul unic decide urm„toarele:          numerar, (din care 200.000 lei echivalentul a 50.000
Ón statutul societ„˛ii men˛ionate:
                               – majorarea capitalului social de la 100.000 lei la   lei ∫i 834 $ ∫i 1.800.000 lei), divizat Ón 20 p„r˛i
  – se modific„ art. 6 privitor la capitalul social al
                              2.000.000 lei prin aport Ón numerar;            sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei
societ„˛ii subscris ∫i v„rsat, astfel: se m„re∫te
                               – modificarea valorii nominale a p„r˛ii sociale de   fiecare, ∫i va fi de˛inut de asocia˛i astfel:
capitalul social cu 1.900.000 lei, de la 100.000 lei la
2.000.000 lei, pentru cele 20 p„r˛i sociale, fiecare    la 5.000 lei la 1.000.000 lei.                 – Vodovoz Israela de˛ine 15 p„r˛i sociale, cu o
parte social„ av‚nd o valoare nominal„ de 100.000       Œn urma acestei major„ri, capitalul social Ón      valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,      valoare de 2.000.000 lei, numerar, va fi Ómp„r˛it Ón    total„ de 1.500.000 lei (din care 150.000 lei
reprezent‚nd 100 % capitalul social, acesta fiind     20 p„r˛i sociale, ce apar˛ine asociatului unic       echivalentul a 834 $ ∫i 1.350.000 lei), reprezent‚nd
de˛inut de asocia˛ii Neac∫u Ionel ∫i Neac∫u Elena,     Pu∫ca∫u Gheorghe.                     75 % din capitalul social:
cu o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de     2. Obiectul principal de activitate: servicii de      – Ro∫ca Constan˛a de˛ine 5 p„r˛i sociale, cu o
50 % fiecare;                       transport rutier de m„rfuri – cod CAEN 6024.        valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
  – obiectul principal de activitate al societ„˛ii Ól    3. Statutul societ„˛ii se modific„ Ón conformitate   total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din
reprezint„ lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de      cu prevederile prezentului act.              capitalul social.
Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i       Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi va
utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii       neschimbate.                        fi: Vodovoz Israela – 75 % ∫i Ro∫ca Constan˛a – 25 %.
inginere∫ti, cod CAEN 4533.                  (68/107.565)                        2. Se men˛in aceia∫i administratori.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ cu                 *                  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din
statutul societ„˛ii.                                                 comuna Otopeni, Str. Rom‚niei nr. 24, S.A.I., la
  Toate celelalte prevederi ale statutului ce nu           Societatea Comercial„             adresa din Bucure∫ti, bd. Mihail Kog„lniceanu
contravin prevederilor prezentului act adi˛ional           COMEXIM AUTOSERVICE               nr. 53 (fost nr. 99), ap. 2, sectorul 5.
r„m‚n neschimbate.                           AEROPORT — S.R.L.,                4. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:
  Prezentul act adi˛ional are eficien˛„ juridic„         comuna Otopeni, jude˛ul Ilfov           comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
dup„ Ónregistrarea lui la Oficiul registrului                                     dec‚t cele alimentare: cod CAEN 514; activitatea
comer˛ului ∫i Camera de comer˛ ∫i industrie.                 ACT ADIfiIONAL              principal„: comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
   (66/107.563)                                                   Ónc„l˛„minte – cod CAEN 5142.
                                la Societatea Comercial„ COMEXIM             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *
                              AUTOSERVICE AEROPORT — S.R.L., cu sediul          statutul ∫i contractul societ„˛ii, cu modific„rile
      Societatea Comercial„              Ón comuna Otopeni, Str. Rom‚niei nr. 247,         survenite ulterior ∫i Ónregistrate conform legii.
     ANCO SERV IMPEX — S.R.L.               S.A.I., Ónregistrat„ la Oficiul registrului         (70/107.566)
   comuna Pantelimon, jude˛ul Ilfov              comer˛ului cu nr. J 40/4517/1991,                        *
                                      cod fiscal 487578
         ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Ro∫ca Constan˛a, domiciliat„ Ón           Societatea Comercial„
                              Bucure∫ti, bd. Mihail Kog„lniceanu nr. 99, sectorul     TRANASPARENfiA IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              5 ∫i Vodovoz Israela, cet„˛ean israelian, domiciliat„
     ANCO SERV IMPEX — S.R.L.                                                   ACT ADIfiIONAL
                              Ón Israel, str. Druker nr. 3–10, Paredes-Hana, Ón
  Subsemna˛ii Mogo∫ Andrei, cet„˛ean rom‚n,        calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale         Subsemnatul Banaru N. Gheorghe, cet„˛ean
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr. 4,      COMEXIM AUTOSERVICE AEROPORT — S.R.L.,           rom‚n, n„scut la data de 16.05.1956 Ón Mizil,
sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 984803,   constituit„ conform certificatului de Ónmatriculare    jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Oituz
eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 23   nr. 40/4517/1991, prima ca membru fondator         nr. 30, jude˛ul Prahova, posesor al B.I. seria G.T.
iunie 1995, ∫i Stavri Cornel, cet„˛ean rom‚n,       de˛in‚nd 25 % din capitalul social, iar a doua       nr. 765181, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
domiciliat Ón comuna Pantelimon, Str. Teiului nr. 8,    de˛in‚nd 75 % din capitalul social, ca urmare a      19.03.1996, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
jude˛ul Ilfov, posesor al B.I. seria H.C.         cesion„rii p„r˛ilor sociale de c„tre fo∫tii asocia˛i:   Comerciale TRANSPARENfiA IMPEX — S.R.L., cu
nr. 493932, eliberat de Poli˛ia Voluntari la data de                                 sediul Ón Ploie∫ti, str. Oituz nr. 30, jude˛ul Prahova,
                              Prunis Lucian Ion, Hacerian Ion ∫i Croitoru Mihail,
9.02.1999, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                   constituit„ Ón baza statutului nr. 4950, din
                              Ón baza contractului de cesiune nr. 19365/1991,
Comerciale ANCO SERV IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón                                   25.08.1997, autentificat la Biroul notarial public
                              autentificat la Notariatul de Stat al Sectorului 5, a
comuna Pantelimon, Str. Teiului nr. 8, jude˛ul Ilfov,                                 îEquitas“ de c„tre notarul public Popescu Viorica
                              37,5 % din capitalul social, ∫i a cesion„rii p„r˛ilor
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                  din Ploie∫ti, cu modific„rile ∫i complet„rile
                              sociale de c„tre fostul asociat, dl Rosenberg Natan,
nr. J 40/4364/1997, cod fiscal R 9490321, Ón baza                                   ulterioare, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              conform contractului de cesiune nr. 10915,
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 1/2001                                 Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J
                              autentificat la Notariatul Public din Calea Victoriei
din 29.07.2001, am hot„r‚t s„ proced„m la                                       29/999/1997, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele
                              nr. 1–5, a 37,5 % din capitalul social, am convenit s„
Óncheierea prezentului act adi˛ional, prin care se                                  modific„ri actului constitutiv al societ„˛ii:
aduc urm„toarele modific„ri actului constitutiv al     modific„m urm„toarele:
                                                             Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 11 alin. 1 ∫i
societ„˛ii:                          1. Capitalul social este de 200.000 lei ∫i se divide
                                                           arta. 216 din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  1. Capitalul social ini˛ial al societ„˛ii, Ón valoare  Ón 40 de p„r˛i egale, Ón valoare de 5.000 lei fiecare   republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
de 100.000 lei, cuprinz‚nd 20 de p„r˛i sociale a      parte social„, care va fi subscris„ de noii asocia˛i,   I, nr. 33/29.01.1998, se majoreaz„ capitalul social al
5.000 lei fiecare, se majoreaz„ p‚n„ la valoarea de    astfel:                          societ„˛ii de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, cu
2.000.000 lei ∫i va fi format din 20 de p„r˛i sociale,    a) p„r˛ile sociale de la 1 la 10 inclusiv, Ón valoare  1.000.000 lei, Ón numerar.
cu o valoare de 100.000 lei fiecare ∫i numerotate de    de 50.000 lei, respectiv 25 % din capitalul social,      Capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,
la 1 la 20 inclusiv.                    reprezint„ aportul asociatei Ro∫ca Constan˛a;       divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
  P„r˛ile sociale vor fi Ómp„r˛ite astfel:          b) p„r˛ile sociale de la 11 la 40 inclusiv, Ón     apar˛ine Ón totalitate asociatului unic.
  – asociatului Mogos Andrei Ói revin 10 p„r˛i      vlaoare de 150.000 lei (834 $), respectiv 75 % din       Participarea la beneficii ∫i pierderi este
sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,        capitalul social, reprezint„ aportul la capital al     propor˛ional„ cu participarea la constituirea
numerotate de la 1 la 10 inclusiv, reprezent‚nd 50 %    asociatei Vodovoz Israela.                 capitalului social.
capitalul social total;                    2. Societatea Ón noua componen˛„ r„m‚ne           Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
  – asociatului Stavri Cornel Ói revin 10 p„r˛i      societate mixt„ rom‚no-israelian„.             r„m‚n neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd
sociale, Ónsum‚nd o valoare de 1.000.000 lei,         3. Societatea va fi administrat„ de ambii        parte integrant„ din acesta.
numerotate de la 11 la 20 inclusiv, reprezent‚nd      parteneri.                           (71/107.567)
50 % din valoarae capitalului social total.          (69/107.566)                                   *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
     Societatea Comercial„               1. capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,      Bratu Rodica – 261.700.000 lei = 2.617 p„r˛i
   TYBROS CONSTRUCT — S.R.L.             numerar, r„m‚ne conform actului doveditor         sociale.
     satul M„rginenii de Jos             anexat;                            Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón
 comuna Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova         2. schimbarea sediului social Ón Br„ila,        mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale
                             str. Doroban˛i nr. 339, conform actului doveditor;     de˛inute.
         ACT ADIfiIONAL               3. completarea obiectului de activitate cu:        Noii asocia˛i Ó∫i Ónsu∫esc Ón totalitate prevederile
                              9233 – alte activit„˛i de spectacole;          actelor constitutive ale societ„˛ii, au cuno∫tin˛„ de
  Subsemna˛ii Ilie Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
                              9262 – alte activit„˛i sportive;            situa˛ia juridic„, precum ∫i de situa˛ia financiar-
n„scut la data de 6.02.1958, Ón comuna M„rginenii
                              9272 – alte activit„˛i recreative, care devin      contabil„ a acesteia.
de Jos, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul
                             activit„˛i secundare;                     Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
M„rginenii de Jos, comuna Filipe∫tii de T‚rg,
                              9304 – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„, care    Óndeplinirea formelor de publicare prev„zute de
jude˛ul Prahova, posesor al B.I. seria G.K.
                             devine obiect principal de actiivtate.           Legea nr. 31/1990.
nr. 185946/23.08.1993, eliberat de Poli˛ia B„icoi, ∫i
                              Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„         (76/260.543)
Ilie Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
15.12.1959 Ón comuna M„rginenii de Jos, jude˛ul
                             Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale                  *
                             Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
Prahova, domiciliat„ Ón satul M„rginenii de Jos,
                               (73/260.540)                           Societatea Comercial„
comuna Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova,
                                          *                    MIGENII COM — S.R.L., Br„ila
posesoare a B.I. seria G.T. nr. 100474, eliberat de
Poli˛ia B„icoi, la data de 1.12.1995, Ón calitate de         Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TYBROS              IRIDAN COM — S.R.L., Br„ila
CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul Ón satul M„rginenii                                   Subsemnatul Frusineanu Neculai, Ón calitate de
de Jos, comuna Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova,                                 asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MIGENII
                                      ACT ADIfiIONAL
constituit„ Ón baza statutului de societate cu                                   COM — S.R.L., am hot„r‚t majorarea capitalului
modific„rile    ∫i complet„rile   ulterioare,    Subsemnatul Visan Mitic„, domiciliat Ón Br„ila,     social de 100.000 lei cu 1.900.000 lei, conform
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    str. Sebe∫ nr. 9, bl. S, sc. 4, ap. 74, jude˛ul Br„ila,  chitan˛ei de depunere anexate. Capitalul social
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/737/1999, am hot„r‚t    asociat unic, hot„r„sc majorarea capitalului social    majorat devine 2.000.000 lei, numerar, indivizibil ∫i
s„ aducem urm„toarele modific„ri actelor         Ón valoare de 100.000 lei cu 1.900.000 lei, aport     apar˛ine asociatului unic.
constitutive ale societ„˛ii:               propriu, sum„ depus„ la Banca Rom‚n„ pentru          Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
  Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la   Dezvoltare – G.S.G. Br„ila, conform chitan˛ei de      condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                             v„rs„m‚nt nr. 0349282/27.05.1998.             republicat„ ∫i de Ordonan˛a de urgen˛„ a
2.000.000 lei la 7.957.442.000 lei, cu suma de
                              Œn urma acestui fapt, capitalul social majorat     Guvernului nr. 76/2001.
7.955.442.000 lei Ón natur„, const‚nd Ón
                             devine 2.000.000 lei, indivizibil ce apar˛ine         (77/260.544)
contravaloarea materialelor ∫i lucr„rilor efectuate
                             asociatului unic.                                  *
a∫a cum rezult„ din procesul-verbal de recep˛ie-
                              Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
preliminar„ ∫i din raportul tehnic de expertiz„
                             Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de            Societatea Comercial„
privind evaluarea lucr„rilor, Óntocmite de inginer
                             Legea nr. 31/1990.                          STELDENT — S.R.L., Br„ila
M.L.P.A.T. B„l„i˛a Viorel, Ón valoare de
                               (74/260.541)
2.841.528.000 lei, ∫i contravaloarea cl„dirii numit„
                                          *                         ACT ADIfiIONAL
hal„ produc˛ie + anexa tehnic„, a∫a cum rezult„ din
raportul tehnic de expertiz„ tehnic„ privind           Societatea Comercial„                Subsemnata Barbu Stelu˛a, asociat unic, hot„r„sc
evaluarea lucr„rilor, proces-verbal de recep˛ie       COSANGEL COM IMPEX — S.R.L., Br„ila           majorarea capitalului social de 100.000 lei cu suma
preliminar„ ∫i centralizator cu lista lucr„rilor,                                  de 1.900.000 lei, aport propriu Ón numerar, depus„
Óntocmite de inginer Popa Marian Nicolae, Ón                ACT ADIfiIONAL              la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. – Sucursala
valoare de 5.113.914.146 lei.                                            Br„ila, cu chitan˛a nr. PR26788/14.08.2001.
  Capitalul social, Ón valoare de 7.957.442.000 lei,    Subsemna˛ii Vasile Ninela ∫i Vasile Costel,        Œn urma acestui fapt, capitalul social majorat
din care 2.000.000 lei aport Ón numerar ∫i        asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t majorarea       devine 2.000.000 lei, Ón numerar, indivizibil ∫i
7.955.442.000 lei aport Ón natur„, va fi divizat Ón   capitalului social Ón valoare de 100.000 lei cu suma    apar˛ine asociatului unic.
1.000 p„r˛i sociale, Ón valoare de 7.957.442 lei     1.900.000 lei, numerar, depus„ la Banca Comercial„      Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
fiecare, ∫i apar˛ine asocia˛ilor astfel:         Rom‚n„ — S.A., Sucursala Br„ila, conform dovezii      Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale
  – Ilie Dumitru – 3.978.721.000 lei, din care:     anexate.                          Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
1.000.000 lei aport numerar ∫i 3.977.721.000 lei      Œn urma acestui fapt, capitalul social majorat       (78/260.545)
                             devine 2.000.000 lei, numerar, divizat Ón 20 p„r˛i                  *
aport Ón natur„, Ómp„r˛it Ón 500 p„r˛i sociale,
                             sociale a 100.000 lei fiecare, repartizat pe asocia˛i Ón
reprezent‚nd 50 %;
                             mod egal.                               Societatea Comercial„
  – Ilie Dorina – 3.978.721.000 lei, din care:
                              Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón       MON JARDIN TRADE — S.R.L., Br„ila
1.000.000 lei aport numerar ∫i 3.977.721.000 lei
                             mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale
aport Ón natur„, Ómp„r˛it Ón 500 p„r˛i sociale,
                             de˛inute.                                  ACT ADIfiIONAL
reprezent‚nd 50 %.
                              Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
  Celelalte clauze din actele de constituire ale                                   Subsemnatul Mocanita Niculai, asociat unic,
                             Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea nr.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act                                     hot„r„sc majorarea capitalului social de 100.000
                             31/1990 ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.                                   lei, numerar, cu suma de 2.000.000 lei, aport
                             nr. 76/2001.
  (72/107.568)                                                  propriu Ón numerar, depus„ la Banca Comercial„
                               (75/260.542)
             *                             *                Rom‚n„ – Sucursala Br„ila, conform chitan˛ei
                                                          nr. PR2509 din data de 22.08.2001.
       Societatea Comercial„                                           Ca urmare a acestui fapt, capitalul social majorat
                                  Societatea Comercial„
       DORCHI COM — S.R.L.                                          devine 2.100.000 lei, indivizibil, apar˛in‚nd
                              ELITE TRANSPORT ‘94 — S.R.L., Br„ila
                                                          asociatului unic.
         ACT ADIfiIONAL                                             Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
                                      ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii Moise Viorel Valentin ∫i Chiru                                    Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i
                              Subsemna˛ii Apostol Alina ∫i Tanase Dumitru,
Dorin, asocia˛i, de comun acord, hot„r‚m:                                      Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
                             asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t urm„toarele:
  a) Majorarea capitalului social Ón valoare de                                    (79/260.546)
                              – cesionarea Óntregului capital social de
100.000 lei, numerar, cu 1.900.000 lei, numerar,                                               *
                             279.200.000 lei c„tre Bratu Rodica ∫i Bratu Costel,
depus la Banca Comercial„ Rom‚n„, Sucursala       Óncep‚nd cu data de 30.07.2001, cesiune acceptat„.
Br„ila, conform chitan˛ei din data de 1.08.2001,                                   Societatea Comercial„ A.B.V. COM — S.R.L.
                              Concomitent, Apostol Alina ∫i Tanase Dumitru se
anexat„. Œn urma acestui fapt capitalul social                                        Œnsur„˛ei, jude˛ul Br„ila
                             retrag din societate ∫i declar„ c„ au primit toate
majorat devine 2.000.000 lei, numerar, divizat Ón 20   drepturile ce li cuvin de la societate ∫i nu mai au
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, repartizat pe                                          ACT ADIfiIONAL
                             nici o preten˛ie de revendicat.
asocia˛i astfel:                      Œn urma acestui fapt, Societatea Comercial„        Subsemna˛ii Martinovici Vasile ∫i Martinovici
  – Moise Viorel Valentin – 1.900.000 lei = 19 p„r˛i  ELITE TRANSPORT ‘94 — S.R.L. are ca asocia˛i pe:      Constantina, asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t
sociale;                          1. Bratu Rodica, n„scut„ la data de 6.08.1955 Ón    retragerea din societate a asociatului Martinovici
  – Chiru Dorin – 100.000 lei = o parte social„.    Br„ila, fiica lui Dumitru ∫i Maria, domiciliat„ Ón     Constantina, la cererea sa Óntemeiat„, care
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón   Br„ila, str. Cojocari nr. 6–8, bl. B5, sc. 1, ap. 6,    cesioneaz„ aportul s„u la capitalul social Ón valoare
mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale       jude˛ul Br„ila, identificat„ cu B.I. seria B.R.      de 50.000 lei, numerar, asociatului Martinovici
de˛inute de fiecare asociat.               nr. 962160/1995/Poli˛ia Br„ila, cod numeric        Vasile, cesiune acceptat„. Doamna Martinovici
  b) Retragerea din societate a dlui Chiru Dorin    personal 2550806090024, cet„˛ean rom‚n;          Constantina declar„ c„ a primit toate drepturile ce
care cesioneaz„ aportul s„u la capitalul social Ón     2. Bratu Costel, n„scut la data de 30.11.1956 Ón    i se cuvin de la societate ∫i nu are nici o preten˛ie
valoare de 100.000 lei, dlui Moise Viorel Valentin,   Br„ila, fiul lui Aurel ∫i Valeria, domiciliat Ón Br„ila,  de revendicat.
cesiune acceptat„. La data retragerii din societate ∫i  str. Cojocari nr. 6–8, bl. B5, sc. 1, ap. 6, jude˛ul     Œn urma acestui fapt, Societatea Comercial„
din func˛ia de reprezentant ∫i administrator, dl     Br„ila, identificat cu C.I. seria XR nr.          A.B.V. COM — S.R.L. are ca unic asociat pe domnul
Chiru Dorin declar„ c„ ∫i-a primit toate drepturile   058788/2001/Poli˛ia Br„ila, cod numeric personal      Martinovici Vasile care de˛ine drepturile ∫i
ce i se cuvin ∫i nu mai are nici o preten˛ie de     1561130090018, cet„˛ean rom‚n.               obliga˛iile ce revin adun„rii generale ∫i
revendicat. Dl Moise Viorel Valentin r„m‚ne asociat     Noii asocia˛i ai societ„˛ii, de comun acord,      administratorului, conform Legii nr. 31/1990,
unic al societ„˛ii av‚nd drepturile ∫i obliga˛iile ce  hot„r„sc urm„toarele:                   modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 195/1997.
revin adun„rii generale ∫i administratorului        – capitalul social de 279.200.000 lei se va divide     Domnul Martinovici Vasile declar„ pe propria
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modifiat„,    Ón 2.792 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,       r„spundere c„ nu mai este asociat unic Ón alt„
completat„ ∫i republicat„, declar„ c„ nu mai este    repartizate astfel:                    societate cu r„spundere limitat„ ∫i hot„r„∫te
asociat unic Ón alt„ societate ∫i hot„r„∫te:        Bratu Costel – 17.500.000 lei = 175 p„r˛i sociale;   majorarea capitalului social Ón valoare de 100.000
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                  13
lei, numerar, cu suma de 1.900.000 lei, aport        Œn urma acestui fapt capitalul social al societ„˛ii    – schimbarea sediului societ„˛ii Ón Br„ila,
propriu Ón numerar, depus„ la Banca Rom‚n„        devine 2.100.000 lei, numerar, indivizibil,        str. Tudor Vladimirescu nr. 56, jude˛ul Br„ila;
pentru Dezvoltare — S.A., Sucursala Œnsur„˛ei cu     apar˛in‚nd asociatului unic.                 – func˛ia de reprezentant ∫i administrator al
chitan˛a seria Ad nr. 035495/23.06.1998. Œn urma      – Schimbarea denumirii societ„˛ii din         societ„˛ii va fi Óndeplinit„ de c„tre noul asociat unic
acestui fapt, capitalul social devine Ón valoare de   VIDEOTON SERVICE Ón MIRANK IMPEX conform         Kayar Tayyar.
2.000.000 lei, numerar, indivizibil ∫i apar˛ine     dovezii   privind   disponibilitatea   firmei     Contractul de societate nu mai produce efecte.
asociatului unic.                    nr. 1330/22.08.2001 emis„ de Oficiul Registrului       Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„      Comer˛ului al Jude˛ului Br„ila.              Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de
Óndeplinirea formelor de publicare prev„zute de       – Definirea obiectului de activitate al societ„˛ii   Legea nr. 31/1990.
Legea nr. 31/1990, modificat„ prin Legea         cu: 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón        (85/260.552)
nr. 195/1997.                      pie˛e, ca obiect de activitate principal.                      *
  (80/260.547)                      Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
             *               Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de           Societatea Comercial„
                             Legea nr. 31/1990.                         MILEA COM — S.R.L., Br„ila
     Societatea Comercial„                (83/260.550)
  CONSTANTDANY TRADE — S.R.L., Br„ila                       *                         ACT ADIfiIONAL
                                                           Subsemnatul Milea Costel Marian, av‚nd acordul
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„             asociatului Milea Ionu˛ Nicolae, de comun acord,
                                 BLEND TRADE — S.R.L., Br„ila           am hot„r‚t:
  Subsemnata Gavril„ (Ciglineanu) Constan˛a,
asociat unic, hot„r„sc majorarea capitalului social                                  Majorarea capitalului social de la 100.000 lei cu
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 8             1.900.000 lei, conform chitan˛ei de depunere
Ón valorea de 100.000 lei cu suma de 1.900.000 lei,
aport propriu, suma depus„ la Banca Comercial„          la statutul Societ„˛ii Comerciale         anexate. Capitalul social majorat devine 2.000.000
Rom‚n„, Br„ila, conform chitan˛ei de v„rs„m‚nt            BLEND TRADE — S.R.L.             lei numerar, divizat Ón 20 p„˛i sociale a 100.000 lei
nr. PR27302 din data de 24.08.2001.                                        fiecare parte Ómp„r˛it pe asocia˛i Ón mod egal.
                              Subsemna˛ii Golog„neanu Gicu ∫i Golog„neanu
  Œn urma acestui fapt capitalul social majorat                                   Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
                             ™tefan, Ón calitate de asocia˛i, hot„r‚m:
devine 2.000.000 lei, numerar, indivizibil ce                                   condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990
                              – majorarea capitalului social Ón valoare de
apar˛ine asociatului unic.                                             republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
                             2.000.000 lei cu aport propriu numerar Ón sum„ de
  De asemenea am hot„r‚t schimbarea obiectului                                  nr. 76/2001.
                             298.000.000 lei, depus„ la Banca Comercial„
de activitate principal din 5224 – comer˛ cu                                      (86/260.553)
                             Rom‚n„ — S.A., Sucursala Br„ila, astfel: suma de
am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i                                                 *
                             94.000.000 lei cu chitan˛a seria A nr. 165 din
produse zaharoase, care trece la activitate       27.07.2001; 32.000.000 lei cu chitan˛a seria A nr. 7          Societatea Comercial„
secundar„ cu 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin       din 30.07.2001; 30.000.000 lei cu chitan˛a seria A          CORIMEX — S.R.L., Br„ila
standuri Ón pie˛e.                    nr. 2 din 31.07.2001; 21.000.000 lei cu chitan˛a seria
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„      A nr. 186 din 7.08.2001; 100.000.000 lei cu chitan˛a            ACT ADIfiIONAL
Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de    seria A nr. 191 din 9.08.2001 ∫i 21.000.000 lei cu
Legea nr. 31/1990.                    chitan˛a seria A nr. 1022 din 24.08.2001.           Subsemnata Chivu Angela, Ón calitate de asociat
  (81/260.548)                      Œn urma acestui fapt, capitalul majorat este Ón    unic al Societ„˛ii Comerciale CORIMEX — S.R.L., am
             *               valoare de 300.000.000 lei numerar, divizat Ón 20     hot„r‚t:
                             p„r˛i sociale a 15.000.000 lei fiecare, repartizat pe     1. Majorarea capitalului social de 100.000 lei cu
     Societatea Comercial„             asocia˛i astfel:                     1.900.000 lei, conform chitan˛ei de depunere
   VIDEOTON SERVICE — S.R.L., Br„ila           – Golog„neanu Gicu     19 p.s. 285.000.000 lei;  anexate. Capitalul social majorat devine 2.000.000
                              – Golog„neanu ™tefan    1 p.s. 15.000.000 lei.   lei, indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.
         ACT ADIfiIONAL               Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón      2. Schimbarea sediului social din Br„ila, Calea
                             mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale       C„l„ra∫ilor, bl. A1, parter, Ón Br„ila, str. Comuna din
  Œn conformitate cu actele constitutive ale
                             de˛inute.                         Paris nr. 162, conform actelor doveditoare anexate.
societ„˛ii se ia act de decesul asociatului unic
                              Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„        3. Declar obiectul principal de activitate: 5211 –
Nicolae Iordanel. Conform certificatului de
                             autentificare, publicare Ón Monitorul Oficial al     comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
mo∫tenitor nr. 295/2001 dat Ón dosar nr. 385/2001
                             Rom‚niei ∫i Ónregistrarea la Camera de Comer˛,      v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
la Biroul notarilor publici asocia˛i Vasile Varga &
                             Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Br„ila, Oficiul   b„uturi ∫i tutun.
Alina M„d„lina Plasoianu & Grigorescu Cristina,
                             registrului comer˛ului.                    Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
domnul Nicolae Niculae ∫i doamna Raduna
                               (84/260.551)                     condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990
Lauren˛a au calitatea de mo∫tenitori ai asociatului
                                          *                republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
unic Nicolae Iordanel.
                                                          nr. 76/2001.
  Mo∫tenitorii Nicolae Niculae ∫i Raduna Lauren˛a                                   (87/260.554)
au hot„r‚t cesionarea Óntregului capital social Ón         Societatea Comercial„
                                ALINDREEA COM — S.R.L., Br„ila                        *
valoare de 100.000 lei, Ón numerar, doamnei Uta
Ioana, Óncep‚nd cu data de 21 august 2001, cesiune                                       Societatea Comercial„
acceptat„.                                 ACT ADIfiIONAL
                                                               RICAVA COM — S.R.L., Br„ila
  Œncep‚nd cu aceast„ dat„, Nicolae Niculae ∫i       Subsemna˛ii Zaharia Costel ∫i Zaharia Jenica,
Raduna Laurenta declar„ c„ au primit toate        asocia˛i fondatori, de comun acord am hot„r‚t:               ACT ADIfiIONAL
drepturile ce li se cuvin de la societate ∫i nu mai au   – cesionarea Óntregului capital social Ón valoare
nici o preten˛ie de revendicat.             de 100.000 lei, numerar, domnului Kayar Tayyar,        Subsemnatul Mocanu Ionel Ón calitate de asociat
  Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„      Óncep‚nd cu data de 23.08.2001, cesiune acceptat„.    unic la Societatea Comercial„ RICAVA COM —
                              Œncep‚nd cu aceea∫i dat„, Zaharia Jenica ∫i      S.R.L., am hot„r‚t:
VIDEOTON SERVICE — S.R.L. are ca asociat unic pe
                             Zaharia Costel se retrag din societate ∫i declar„ c„     Majorarea capitalului social de 100.000 lei cu
doamna Uta Ioana, n„scut„ la data de 5.10.1954 Ón
                             au primit toate drepturile ce li se cuvin de la      1.900.000 lei, conform chitan˛ei de depunere
comuna Gurguieti, jude˛ul Br„ila, fiica lui Neculae
                             societate ∫i nu mai au nici o preten˛ie de        anexate. Capitalul social majorat devine 2.000.000
∫i Victoria, domiciliat„ Ón Br„ila, Str. Nuf„rului
                             revendicat.                        lei, indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.
nr. 27, jude˛ul Br„ila, posesoare a B.I. seria B.G.
                              Œn urma acestui fapt societatea are ca asociat       Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
nr. 307818, eliberat de Poli˛ia Br„ila Ón anul 1992,
                             unic pe domnul Kayar Tayyar, cet„˛ean turc, n„scut    condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990
av‚nd cod numeric personal 2541005090045,
                             la data de 31.01.1960 Ón Izmir, Turcia, fiul lui Ali   republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
cet„˛ean rom‚n.
                             Bey ∫i Zeliha, domiciliat Ón Izmir, Turcia, posesorul   nr. 76/2001.
  Asociatul unic declar„ c„ ader„ Ón totalitate la
                             PA seria TR-F nr. 230921 eliberat de autorit„˛ile       (88/260.555)
prevederile statutului de func˛ionare, are
                             turce.                                       *
cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar contabil„ a
societ„˛ii ∫i hot„r„∫te urm„toarele:            Asociatul unic declar„ c„ ader„ Ón totalitate la
                                                               Societatea Comercial„
  – schimbarea sediului societ„˛ii Ón Br„ila,      prevederile statutului de func˛ionare, are
                                                              GIVAMI IMPEX — S.R.L., Br„ila
Str. Nuf„rului nr. 27, jude˛ul Br„ila, conform      cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar-contabil„ a
actului doveditor anexat;                societ„˛ii ∫i hot„r„∫te urm„toarele:
                                                                   ACT ADIfiIONAL
  – capitalul social de 100.000 lei, numerar,       – majorarea capitalului social al societ„˛ii cu
indivizivil, apar˛in‚nd asociatului unic.        suma de 1.900.000 lei, numerar, aport propriu,        Subsemnatul Gurgu Vasile, Ón calitate de asociat
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„      sum„ depus„ la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,      unic al Societ„˛ii Comerciale GIVAMI IMPEX —
Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de    Br„ila, conform foii de v„rs„m‚nt seria          S.R.L., am hot„r‚t schimbarea sediului societ„˛ii din
Legea nr. 31/1990.                    PR27286/23.08.2001.                    Br„ila, cartierul Obor, Str. Daciei, bl. 27, sc. 3,
  (82/260.549)                      Œn urma acestui fapt capitalul social devine      ap. 55, jude˛ul Br„ila, Ón Br„ila, cartierul Nedelcu
             *               2.000.000 lei, numerar, indivizibil apar˛in‚nd      Chercea, Str. Bradului nr. 27, jude˛ul Br„ila,
                             asociatului unic Kayar Tayyar;              conform actelor doveditoare anexate.
     Societatea Comercial„               – completarea obiectului de activitate al societ„˛ii   2. Schimbarea obiectului principal de activitate
   VIDEOTON SERVICE — S.R.L., Br„ila          cu urm„torul obiect de activitate: 5122 – comer˛ cu    fiind 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             ridicata cu flori ∫i plante ∫i definirea acestuia ca   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Subsemnata Uta Ioana asociat unic, am hot„r‚t:    obiect principal de activitate;              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  – majorarea capitalului social al Societ„˛ii       – completarea obiectului de activitate al societ„˛ii   Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
Comerciale VIDEOTON SERVICE — S.R.L. cu suma       cu urm„toarele obiecte de activitate secundare:      condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990,
de 2.000.000 lei, numerar, aport propriu suma        5170 – import-export;                 republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
depus„ la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,          5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         nr. 76/2001.
Sucursala Br„ila, conform foii de v„rs„m‚nt       specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„      (89/260.556)
nr. PR27172 din data de 22.08.2001.           parte, flori, plante, etc.;                             *
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
      Societatea Comercial„              ap. 14, jude˛ul Br„ila, posesoare a C.I. seria X.R.     Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Br„ila,
      ONEST IMPEX — S.R.L.              nr. 060435/2001 eliberat„ de Poli˛ia Br„ila, cet„˛ean   str. Theodor Aman nr. 110, jude˛ul Br„ila, conform
   comuna Bordei Verde, jude˛ul Br„ila          rom‚n, cesiune acceptat„, care ader„ la societate ∫i   actului doveditor anexat.
                              Ó∫i Ónsu∫e∫te prevederile statutului ∫i contractului     Obiectul principal de activitate va fi 5222 –
         ACT ADIfiIONAL              de societate. La data retragerii din societate numitul  comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din
  Subsemna˛ii Fercu Norica ∫i Fercu Stelian,       Zaharia Viorel, declar„ c„ a primit toate drepturile   carne.
asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t majorarea       de la societate ∫i nu mai are nici o preten˛ie de      Completarea obiectului secundar de activitate cu:
capitalului social Ón valoare de 100.000 lei, cu      revendicat.                         4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
1.900.000 lei, Ón numerar, depus„ la Banca          Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„ INDY    central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
Comercial„ Rom‚n„, Sucursala Br„ila, cu chitan˛a      STAR — S.R.L., are ca asocia˛i pe numi˛ii Jasdeep     tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
nr. 320025/8.08.2000.                   Singh Bawa ∫i Bawa Felicia, care, de comun acord       7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
  Œn urma acestui fapt capitalul social majorat      hot„r„sc:                         birou, de contabilizat.
devine 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      Capitalul social este de 32.500.000 lei,         Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
100.000 lei fiecare, repartizat pe asocia˛i Ón mod     corespunde unui num„r de 32 p„r˛i sociale a        Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea
egal.                           100.000 lei fiecare, ∫i este repartizat pe asocia˛i    nr. 31/1990 ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
  Completarea obiectului secundar de activitate cu:    astfel:                          nr. 76/2001.
  1561 – fabricarea produselor de mor„rit;          – Jasdeep Singh Bawa – 1.800.000 lei, divizat Ón      (96/260.563)
  5050 – v‚nzare cu am„nuntul a carburan˛ilor       18 p„r˛i sociale;                                  *
pentru autovehicule.                     – Bawa Felicia – 30.700.000 lei, divizat Ón 307
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón    p„r˛i sociale.                           Societatea Comercial„
mod propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale         Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi      GRUMEZOAIA COMPREST — S.R.L.
de˛inute.                         este propor˛ional„ cu aportul acestora la capitalul             Br„ila
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„       social.
Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea        Reprezentarea ∫i administrarea societ„˛ii vor fi             ACT ADIfiIONAL
nr. 31/1990 ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului      asigurate de asociata Bawa Felicia.
                                                            Subsemnatul Roman Dumitru Ón calitate de
nr. 76/2001.                         Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
                                                           asociat unic ai Societ„˛ii Comerciale GRUMEZOAIA
  (90/260.557)                      Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea nr.
                                                           COMPREST — S.R.L., am hot„r‚t majorarea
              *                31/1990.
                                                           capitalului social de 200.000 lei cu 4.000.000 lei,
                                (94/260.561)
                                                           conform chitan˛ei de depunere anexate. Capitalul
      Societatea Comercial„                          *                social majorat devine 4.200.000 lei, Ón numerar,
     TRANS DACO — S.R.L., Br„ila                                        indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.
                                   Societatea Comercial„
                                                            Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
         ACT ADIfiIONAL                 BALANfiA COMSERV IMPEX — S.R.L.
                                                           Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de Legea
  Subsemnatul B„nic„ Mitic„, asociat unic al                                    nr. 31/1990 republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a
                                       ACT ADIfiIONAL
Societ„˛ii Comerciale TRANS DACO — S.R.L., am                                    Guvernului nr. 76/2001.
hot„r‚t completarea obiectului secundar de          Subsemnata Sadac Anicu˛a, Ón calitate de          (97/260.564)
activitate cu urm„toarele:                 asociat„ unic„ am hot„r‚t urm„toarele:                        *
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;         1. Majorarea capitalului social Ón valoare de
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.         100.000 lei, Ón numerar cu 1.900.000 lei, aport           Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„       propriu Ón numerar depus la BANC POST – S.A.,          ANTONIADIS COM — S.R.L., Br„ila
Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i       Sucursala Br„ila, conform chitan˛ei nr.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.       4980102/9.08.2001.                             ACT ADIfiIONAL
  (91/260.558)                       Œn urma acestui fapt capitalul social majorat
                                                            Subsemnata Anton Florentina, asociat„ unic„ a
              *                devine 2.000.000 lei, indivizibil ∫i apar˛ine
                                                           Societ„˛ii Comerciale ANTONIADIS COM — S.R.L.,
                              asociatului unic.
                                                           am hot„r‚t cesionarea societ„˛ii ∫i a capitalului
      Societatea Comercial„               2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Br„ila,
                                                           social Ón valoare de 2.000.000 lei, dlui Anton
   BOLTA DE VIE COM — S.R.L., Br„ila          Bd. Doroban˛ilor nr. 7, bl. A7, ap. 13, jude˛ul Br„ila,
                                                           Valeriu, domiciliat Ón Br„ila, str. ™tefan Sec„reanu
                              Ón Br„ila, Ansamblul Hipodrom, Aleea Policlinicii
                                                           nr. 44, jude˛ul Br„ila, posesor al B.I. seria G.N.
         ACT ADIfiIONAL              nr. 2, bl. G16, sc. 1, ap. 24, jude˛ul Br„ila, conform
                                                           nr. 638834, eliberat de Poli˛ia Br„ila la data de
                              dovezii anexate.
  Subsemnata Crucianu Gianina-Mihaela, Ón                                      24.10.1994, cet„˛ean rom‚n.
                               3. Eliberarea din calitatea de administrator a dlui
calitate de mandatar al asociatului unic Oancea                                     Ca urmare Anton Florentina se retrage din
                              Sadac Ion.
Gigel-Vergil, conform procurii autentificate cu                                   societate, renun˛„ la calitatea de asociat unic,
                               4. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui
nr. 1555/30.08.2001 de notarul public Borcutean                                   reprezentant ∫i administrator ∫i nu mai are nici o
                              Dordea Gheorghe.
Liliana, hot„r„sc declararea obiectului principal de                                 preten˛ie de revendicat.
                               5. Declararea obiectului principal de activitate ca
activitate ca fiind: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón                                   Subsemnatul Anton Valeriu, preiau Societatea
                              fiind 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„                                   Comercial„ ANTONIADIS COM — S.R.L., Ónsu∫indu-
                              nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                       mi prevederile statutului de func˛ionare.
                              alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„                                     Œn calitate de asociat unic, reprezentant ∫i
                               Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i                                    administrator hot„r„sc:
                              Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea nr.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.                                     1. Capitalul social de 2.000.000 lei, r„m‚ne
                              31/1990 ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
   (92/260.559)                                                  indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.
                              76/2001.
              *                  (95/260.562)
                                                            2. Sediul societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                                                            3. Obiectul de activitate r„m‚ne acela∫i.
                                           *
      Societatea Comercial„                                            La data autentific„rii prezentulului act adi˛ional,
   ZAISAN BIG’A COM — S.R.L., Br„ila                 Societatea Comercial„            subsemnatul Anton Valeriu declar c„ nu mai fac
                                     O.N.C. COM — S.R.L.             parte ca asociat unic Ón alt„ societate comercial„ cu
         ACT ADIfiIONAL                                           r„spundere limitat„.
  Subsemnata Zainea Oi˛a-S„ndica, asociat„ unic„,              ACT ADIfiIONAL                (98/260.565)
am hot„r‚t completarea obiectului secundar de                                                  *
                               Subsemna˛ii Cojocaru Daniel-Marian ∫i Oprea
activitate cu:                       Ion, asocia˛i, de comun acord hot„r‚m:                 Societatea Comercial„
  4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de     1. Majorarea capitalului social de 200.000 lei, cu        SAVIN COM — S.R.L., Br„ila
art„;                           1.800.000 lei, aport propriu Ón numerar, conform
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   dovezii anexate.                              ACT ADIfiIONAL
construc˛ii;                         Capitalul social majorat devine 2.000.000 lei,
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru contruc˛ii;    divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,      Subsemna˛ii Savin Virgil ∫i Savin-Cosmina
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        repartizat Ón mod egal pe asocia˛i.            Camelia, Ón calitate de asocia˛i, de comun acord
  Schimbarea obiectului principal de activitate din     2. Cesionarea firmei ∫i a capitalului social de    hot„r„sc declararea obiectului principal de
5139 Ón 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.     2.000.000 lei, dnei Curea Maria, domiciliat„ Ón      activitate ca fiind 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„       Br„ila, str. Theodor Aman nr. 110, jude˛ul Br„ila,    magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„
Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i       posesoare a B.I. seria D.H. nr. 566192, eliberat de    de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.       Mili˛ia Br„ila la data de 12.11.1988, cet„˛ean rom‚n,    Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
  (93/260.560)                      cesiune acceptat„.                    Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea
              *                 Ca urmare a cesiunii f„cute de Cojocaru Daniel-    nr. 31/1990 ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
                              Marian ∫i Oprea Ion se retrag din societate, renun˛„   nr. 76/2001.
 Societatea Comercial„ INDY STAR — S.R.L.         la calitatea de asocia˛i, reprezentan˛i ∫i          (99/260.566)
   comuna Ro∫iori, jude˛ul Br„ila            administratori, ∫i declar„ c„ nu mai au nici o                    *
                              preten˛ie de revendicat.
         ACT ADIfiIONAL                Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„            Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii Zaharia Viorel ∫i Jasdeep Singh       O.N.C. COM — S.R.L., are ca unic asociat,            ROMILDA IMPEX — S.R.L., Br„ila
Bawa, asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t         reprezentant ∫i administrator pe Curea Maria care
retragerea din societate a numitului Zaharia Viorel,    hot„r„∫te:                                 ACT ADIfiIONAL
la cererea lor Óntemeiat„, care cesioneaz„ aportul      Capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,       Subsemnata Meixner (fost„ Odea) Georgeta,
s„u la capitalul social, numitei Bawa Felicia,       divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,    asociat„ unic„, hot„r„sc majorarea capitalului social
domiciliat„ Ón Br„ia, ™os. Buz„ului nr. 1, bl. 1, sc. 1,  apar˛ine Ón totalitate asociatului unic.         de 100.000 lei, cu 1.900.000 lei, aport propriu Ón
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1821/18.X.2001                  15
numerar, depus la Banca Comercial„ Rom‚n„ –          Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„        Œn urma acestui fapt, capitalul social majorat
S.A., Sucursala Br„ila, cu chitan˛a seria PR        Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i      devine 2.100.000 lei, ∫i se distribuie pe asocia˛i,
nr. 26690 din data de 13.08.2001.              Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.      dup„ cum urmeaz„:
  Œn urma acestui fapt capitalul social majorat        (103/260.570)                       – Asiminei Dumitru prime∫te 11 p„r˛i sociale Ón
devine 2.000.000 lei, Ón numerar, indivizibil ∫i                   *                valoare de 1.100.000 lei;
apar˛ine asociatului unic.                                                – Stoica Camelia-Simona prime∫te 10 p„r˛i
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„            Societatea Comercial„              sociale Ón valoare de 1.000.000 lei.
Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i         QUO VADIS INTERCOM — S.R.L., Br„ila            Noi, asocia˛ii am mai hot„r‚t retragerea din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.                                    societate a dlui Asiminei Dumitru ∫i a cesiunii
  (100/260.567)                       Subsemna˛ii Panoub Awad Thabet Atia ∫i Panoub     aportului la capitalul social Ón valoare de 1.100.000
              *                Marinela-Nicoleta, asocia˛i, de comun acord, am      lei, c„tre dna Udrea Nicoleta-Adriana, cet„˛ean
                              hot„r‚t revocarea din func˛ia de reprezentant ∫i     rom‚n, domiciliat„ Ón Br„ila, Bd. Doroban˛ilor
       Societatea Comercial„             administrator al asociatei Panoub Marinela Nicoleta    nr. 64, bl. B17, sc. 4, ap. 64, jude˛ul Br„ila, n„scut„
      ORION COM — S.R.L., Br„ila            ∫i numirea Ón aceast„ func˛ie a asociatului Panoub    la data de 2.02.1971 Ón Br„ila, fiica lui Dinu ∫i
                              Awad Thabet Atia.                     Maria, posesoare a B.I. seria G.X. nr. 686295,
         ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„      eliberat de Poli˛ia Br„ila la data de 13.01.1998,
  Subsemnatul Beschea Marius-Costin, asociat unic     Óndeplinirea cerin˛elor prev„zute de Legea        cesiune acceptat„.
fondator, am hot„r‚t urm„toarele:              nr. 31/1990 republicat„.                   Concomitent, asociatul Asiminei Dumitru se
  a) Cesionarea capitalului social de 2.000.000 lei,      (104/260.571)                     retrage din societate, declar„ c„ ∫i-a Óncheiat toate
dnilor Soacate Vasile ∫i Herteg Daniel-Marian,                    *                socotelile cu societatea, a primit contravaloarea
Óncep‚nd cu data de 17.08.2001, cesiune acceptat„.                                  cesiunii, Ón valoare de 1.100.000 lei, ∫i nu mai are
Œncep‚nd cu aceea∫i dat„, Beschea Marius-Costin se           Societatea Comercial„             nici o preten˛ie de revendicat fa˛„ de societate ∫i
retrage din societate ∫i declar„ c„ a primit toate         TOPGLASS PROD — S.R.L., Br„ila           noii s„i asocia˛i. Precizeaz„ c„ din anul 1995 ∫i p‚n„
drepturile ce i se cuvin de la societate ∫i nu mai are                                Ón prezent, societatea nu a desf„∫urat activitate
nici o preten˛ie de revendicat;                        ACT ADIfiIONAL              economic„ ∫i de produc˛ie, nu are nici un fel de
  b) Œn urma acestui fapt, noii asocia˛i ai societ„˛ii                                datorii fa˛„ de stat, alte persoane juridice sau fizice,
                                Subsemna˛ii Maraloui Georgel, personal, ∫i Ón
sunt:                                                         iar documenta˛ia financiar-contabil„ este la zi.
                              calitate de mandatar al asociatului Arthur Szabo,
  – Soacate Vasile, n„scut la data de 15.10.1973 Ón                                   Ca urmare a accept„rii cesiunii, Udrea Nicoleta-
                              conform procurii date la data de 4.05.2000 la Biroul
Br„ila, jude˛ul Br„ila, fiul lui ™tefan ∫i Tudora,                                  Adriana, ader„ la societatea men˛ionat„,
                              notarului public R.A. Vegter, cu sediul Ón
domiciliat Ón Br„ila, cartierul Gal˛i nr. 352, bl. 22,                                Ónsu∫indu-∫i integral prevederile statutului ∫i
sc. 3, et. 1, ap. 47, jude˛ul Br„ila, identificat cu B.I.  Middelburg, Olanda ∫i respectiv Ene Corvin-
                              Valentin, Stroe Petric„, Buzoianu Ion, Olaru Ionel,    contractului de societate.
seria G.X. nr. 683804/1997/Br„ila, cod numeric
                              Maraloiu Ticu ∫i Neac∫u Ionica-Iuliana, asocia˛i, de     Noii asocia˛i hot„r„sc schimbarea sediului
personal 1731015090066, cet„˛ean rom‚n;
                              comun acord, am hot„r‚t retragerea din societate a    societ„˛ii Ón Br„ila, Bd. Doroban˛ilor nr. 64, bl. B17,
  – Herteg Daniel-Marian, n„scut la data de
                              asocia˛ilor Ene Corvin-Valentin, Buzoianu Ion,      sc. 4, et. 1, ap. 64, jude˛ul Br„ila, conform actului
8.09.1970 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, fiul lui Mihai ∫i
                              Olaru Ionel, Maraloiu Ticu ∫i Neac∫u Ionica-Iuliana,   doveditor anexat.
Cristina, domiciliat Ón Br„ila, str. ™tefan cel Mare
                              la cererea lor Óntemeiat„, care cesioneaz„ aportul      Capitalul social de 2.100.000 lei, Ón numerar,
nr. 533, jude˛ul Br„ila, identificat cu C.I. seria X.R.
                              lor la capitalul social, asocia˛ilor Mararloiu Georgel  apar˛in‚nd asocia˛ilor, divizat Ón 21 p„r˛i sociale a
nr. 054742/2001/Br„ila, cod numeric personal
                              ∫i Stroe Petric„, cesiune acceptat„. La data retragerii  100.000 lei fiecare, este repartizat pe asocia˛i astfel:
1700908090066, cet„˛ean rom‚n;
  c) Asocia˛ii Soacate Vasile ∫i Herteg Daniel-      din societate asocia˛ii Ene Corvin-Valentin,         – Stoica Camelia-Simona de˛ine 10 p„r˛i sociale
Marian, declar„ c„ ader„ necondi˛ionat la          Buzoianu Ion, Olaru Ionel, Maraloiu Ticu ∫i Neac∫u    Ón valoare de 1.000.000 lei;
prevederile actelor constitutive ale societ„˛ii cu     Ionica-Iuliana, declar„ c„ au primit toate drepturile    – Udrea Nicoleta-Adriana de˛ine 11 p„r˛i sociale
modific„rile ulterioare, au cuno∫tin˛„ de situa˛ia     de la societate ∫i nu mai au nici o preten˛ie de     Ón valoare de 1.100.000 lei.
financiar-contabil„ a societ„˛ii ∫i hot„r„sc        revendicat.                         Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi
urm„toarele:                                                     este propor˛ional„ cu num„rul p„r˛ilor sociale
                                Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Br„ila,                                    de˛inute de fiecare.
                              TOPGLASS PROD — S.R.L., are ca asocia˛i pe Arthur
str. ™tefan cel Mare nr. 533, jude˛ul Br„ila.                                      Administrarea societ„˛ii este asigurat„ de ambii
                              Szabo, Maraloiu Georgel ∫i Stroe Petric„, care de
  2. Capitalul social este de 2.000.000 lei, divizat Ón                               asocia˛i.
                              comun acord, hot„r„sc: capitalul social este de
2 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, repartizate                                   Celelalte clauze ale statutului societ„˛ii ∫i
                              141.452.000 lei, se divide Ón 8 p„r˛i sociale a
c‚te una pentru fiecare asociat.                                           contractului de societate r„m‚n neschimbate.
                              17.681.500 lei, repartizarea acestora pe asocia˛i
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se face                                     Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
                              fiind urm„toarea:
propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale de˛inute.                                  Óndeplinirea formelor de publicitate ∫i Ónregistrare
                                – Arthur Szabo de˛ine o parte sociat„ Ón valoare
  3. Func˛ia de reprezentant ∫i administrator al                                   la Camera de Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a
                              total„ de 17.681.500 lei;
societ„˛ii va fi Óndeplinit„ de c„tre Herteg Daniel-                                 Jude˛ului Br„ila – Oficiul registrului comer˛ului,
                                – Maraloiu Georgel de˛ine 4 p„r˛i sociale Ón
Marian.                                                        conform Legii nr. 31/1990, modificat„, completat„
                              valoare total„ de 70.726.000 lei;
  4. Œnlocuirea obiectului principal de activitate cu                                ∫i republicat„.
4521 – lucr„ri de construc˛ie, inclusiv lucr„ri de       – Stroe Petric„ de˛ine 3 p„r˛i sociate Ón valoare
                                                              (107/260.574)
                              total„ de 53.044.500 lei.
art„.                                                                      *
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„         Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi
Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de      este propor˛ional„ cu aportul acestora la capitalul          Societatea Comercial„
Legea nr. 31/1990.                     social.                              SIDNEY TRADE — S.R.L., Br„ila
   (101/260.568)                       Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
              *                Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea nr.             ACT ADIfiIONAL
                              31/1990, republicat„.
       Societatea Comercial„                (105/260.572)                      Subsemnata Manole Rodica, asociat„ unic„ am
      HOLLY COM — S.R.L., Br„ila                         *                hot„r‚t majorarea capitalului social Ón valoare de
                                                           100.000 lei, cu suma de 1.900.000 lei, aport propriu
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„             Ón numerar, depus„ la Banca Comercial„ Rom‚n„ —
                                  GRIVIDOR IMPEX — S.R.L., Br„ila          S.A., Sucursala Br„ila, cu chitan˛a nr.
  Subsemnata Nache Adriana, asociat„ unic„, am                                    PR27218/23.08.2001.
hot„r‚t majorarea capitalului social al Societ„˛ii                                    Œn urma acestui fapt capitalul social majorat
Comerciale HOLLY COM — S.R.L., cu 1.900.000 lei,               ACT ADIfiIONAL
                                                           devine 2.000.000 lei, indivizibil ∫i apar˛ine
Ón numerar, aport propriu, suma depus„ la Banca        Subsemnatul Ilie George, Ón calitate de asociat    asociatului unic.
Comercial„ Rom‚n„ – S.A., Agen˛ia Danubiu, Br„ila,     unic am hot„r‚t:                       Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
conform foii de v„rs„m‚nt seria F6 nr. 429203 din       1. Renun˛area la activit„˛ile medicale         Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990, ∫i
data de 20.08.2001.                     corespunz„toare codului 8512.               Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
  Œn urma acestui fapt capitalul social al societ„˛ii     2. Declararea obiectului principal de activitate ca    (108/260.575)
devine 2.000.000 lei, Ón numerar, indivizibil        fiind: 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
apar˛in‚nd asociatului unic.
                                                                         *
                                Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„       Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute de Legea            Societatea Comercial„
Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de
                              nr. 31/1990, ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului          GAELDA COM — S.R.L., Br„ila
Legea nr. 31/1990.
                              nr. 76/2001.
  (102/260.569)
                                (106/260.573)                              ACT ADIfiIONAL
              *
                                           *                 Subsemna˛ii Vlahos Marioara ∫i Blahos Gabriel,
       Societatea Comercial„                                          asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t cesionarea
     VIPRET COM — S.R.L., Br„ila                  Societatea Comercial„
                                                           societ„˛ii ∫i a capitalului social Ón valoare de
                                  ASICOM IMPEX — S.R.L., Br„ila
                                                           100.000 lei, Ón numerar, dlui Iacob Petru∫, cesiune
         ACT ADIfiIONAL                                            acceptat„.
                                       ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul Vintil„ Petre, asociat unic,                                       Concomitent cei doi asocia˛i se retrag din
hot„r„∫te majorarea capitalului social Ón valoare de      Subsemna˛ii Asiminei Dumitru ∫i Stoica Camelia-    societate, declar„ c„ ∫i-au Óncheiat toate socotelile cu
1.000.000 lei, Ón numerar, cu 1.000.000 lei, aport     Simona (fost„ Aldea), asocia˛i ai Societ„˛ii       societatea ∫i nu mai au nici o preten˛ie de
propriu Ón numerar, depus„ la Banca Comercial„       Comerciale ASICOM IMPEX — S.R.L., de comun        revendicat.
Rom‚n„, Sucursala Br„ila, conform chitan˛ei seria      acord, am hot„r‚t majorarea capitalului social de      Contractul de societate nu mai produce efecte.
P.R. seria 25855 din data de 26.07.2001. Ca urmare     100.000 lei, cu 2.000.000 lei, aport propriu Ón       Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„
a acestui fapt capitalul social majorat devine       numerar, achitat cu chitan˛a nr. 31446 din data de    GAELDA COM — S.R.L., are ca asociat unic pe Iacob
2.000.000 lei, indivizibil, apar˛in‚nd asociatului     9.07.2001, eliberat„ de Banca Rom‚n„ pentru        Petru∫, n„scut la data de 28.06.1954 Ón comuna
unic.                            Dezvoltare, Sucursala Br„ila.               R‚mniceni, jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón Br„ila,
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1821/18.X.2001
str. Ioan Slavici nr. 134, jude˛ul Br„ila, posesor al   eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de 10.02.2000, care  2.000.000 lei numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
B.I. seria D.H. nr. 876832, eliberat de Mili˛ia Br„ila   Ó∫i Ónsu∫e∫te prevederile statutului, declar„ c„ nu    100.000 lei fiecare, Ómp„r˛it pe asocia˛i astfel:
la data de 15.12.1988, care Ó∫i Ónsu∫e∫te prevederile   mai este asociat unic Ón alt„ societate ∫i are      Caprita Marian – 8 p„r˛i sociale, Caprita Ion – 6
statutului, declar„ c„ nu mai este asociat unic Ón     atribu˛iile adun„rii generale prev„zute Ón Legea     p„r˛i sociale, ∫i Caprita Mariana – 6 p„r˛i sociale.
alt„ societate ∫i are atribu˛iile adun„rii generale    nr. 31/1990, modificat„, completat„ ∫i republicat„.     Participarea la pierderi ∫i beneficii se face
prev„zute Ón Legea nr. 31/1990 modificat„ ∫i        Œn calitate de asociat unic, reprezentant ∫i       propor˛ional cu num„rul de p„r˛i sociale de˛inute.
completat„ cu Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului      administrator, hot„r„∫te:                  Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
nr. 32/1997. Œn calitate de asociat unic, reprezentant    – schimbarea sediului social Ón Br„ila,        condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990,
∫i administrator, hot„r„∫te:                ∫os. R‚mnicu S„rat nr. 20, conform actului        republicat„, ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
  – capitalul social este de 100.000 lei, indivizibil,  doveditor anexat;                     nr. 76/2001.
apar˛in‚nd asociatului unic;                 – capitalul social este Ón valoare de 2.000.000 lei    (114/260.581)
  – schimbarea sediului social Ón Br„ila, str. Ioan    (din care 95 $ = 55.000 lei), numerar, divizat Ón 20                 *
Slavici nr. 134, jude˛ul Br„ila, conform actului      p„r˛i sociale a 100.000 lei partea social„ ∫i apar˛ine
doveditor anexat.                     asociatului unic;                          Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„        – completarea obiectului de activitate cu:           ABUNDENT COM — S.R.L., Br„ila
autentificare, publicarea Ón Monitorul Oficial al       5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
Rom‚niei ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului      – service auto (f„r„ repara˛iile executate Ón                ACT ADIfiIONAL
Comer˛ului al Jude˛ului Br„ila.              Óntreprinderi organizate de tip industrial), care      Subsemnata Caramalau Valeria Ioana, unic
   (109/260.576)                     devine obiect secundar de activitate, ∫i 5030 –      asociat, am hot„r‚t majorarea capitalului social Ón
              *                comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule,     valoare de 500.000 lei, cu suma de 1.500.000 lei
                              care devine obiect principal de activitate.        aport propriu Ón numerar, depus„ la Banca
      Societatea Comercial„               Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„      Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala Br„ila cu
    RODUMAS COM — S.R.L., Br„ila            Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de Legea        chitan˛a nr. PR27266/23.08.2001.
                              nr. 31/1990, republicat„ ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a      Œn urma acestui fapt capitalul social majorat
         ACT ADIfiIONAL              Guvernului nr. 76/2001.                  devine 2.000.000 lei, indivizibil ∫i apar˛ine
  Subsemnatul Sandu Dumitrache, Ón calitate de         (111/260.578)                    asociatului unic.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale RODUMAS                    *                 Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
COM — S.R.L., am hot„r‚t majorarea capitalului                                    prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i Ordonan˛ei de
social de 1.000.000 lei, cu 1.000.000 lei, conform          Societatea Comercial„              urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
chitan˛ei de depunere anexate. Capitalul social         ALDURO TRADING — S.R.L., Br„ila             (115/260.582)
majorat devine 2.000.000 lei, Ón numerar,                                                    *
indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.                  ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„                                          Societatea Comercial„
                               Subsemnatul Duican Roland, Ón calitate de
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de Legea                                          GAELDA COM — S.R.L., Br„ila
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ALDURO
nr. 31/1990, republicat„, ∫i Ordona˛a de urgen˛„ a     TRADING — S.R.L., am hot„r‚t:
Guvernului nr. 76/2001.                                                        ACT ADIfiIONAL
                               Majorarea capitalului social de 200.000 lei, cu
  (110/260.577)                     1.800.000 lei, conform chitan˛ei de depunere         Subsemnatul Iacob Petru∫, domiciliat Ón Br„ila,
              *                anexate. Capitalul social majorat devine 2.000.000    str. Ioan Slavici nr. 134, jude˛ul Br„ila, asociat unic,
                              lei numerar, indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.  hot„r„sc majorarea capitalului social Ón valoare de
      Societatea Comercial„                                           100.000 lei, cu suma de 2.000.000 lei, aport propriu,
                               Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
    HERRLEIN IMPEX — S.R.L., Br„ila                                        sum„ depus„ la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,
                              condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990,
                              republicat„, ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului     Sucursala Br„ila, conform chitan˛ei de v„rs„m‚nt
         ACT ADIfiIONAL                                           nr. PR27336/24.08.2001.
                              nr. 76/2001.
  Subsemnata Dutu Constantina, Ón nume propriu        (112/260.579)                      Œn urma acestui fapt capitalul social majorat
∫i ca mandatar al asociatei Dutu Nela Nicoleta,                   *                devine 2.100.000 lei, indivizibil, ce apar˛ine
conform    procurii   autentificate   cu  nr.                               asociatului unic.
556/14.08.2001 de notarul public Alexandra               Societatea Comercial„              Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
Gabriela St„nescu, hot„r„sc:                   ITECO PROD COM — S.R.L., Br„ila          Óndeplinirea formelor de publicitate prev„zute de
  1. Majorarea capitalului social Ón valoare de                                  Legea nr. 31/1990.
100.000 lei, numerar, cu suma de 1.900.000 lei,               ACT ADIfiIONAL                (116/260.583)
aport propriu Ón numerar, depus„ la Banca                                                    *
                               Subsemnatul Iordache Constantin, Ón calitate de
Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala Br„ila,
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ITECO PROD           Societatea Comercial„
conform chitan˛ei nr. PR2410 din data de
                              COM — S.R.L., am hot„r‚t:                     NIKSTEL COM — S.R.L., Br„ila
20.08.2001. Ca urmare a acestui fapt capitalul social
                               Majorarea capitalului social de 100.000 lei, cu
majorat devine 2.000.000 lei (din care 95 $ = 55.000
                              1.900.000 lei, conform chitan˛ei de depunere                ACT ADIfiIONAL
lei), divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                              anexate. Capitalul social majorat devine 2.000.000
fiec„rei asociate revenindu-i c‚te 10 p„r˛i sociale.                                  Subsemnatul Dinica Silviu Dorin, asociat unic,
                              lei numerar, indivizibil ∫i apar˛ine asociatului unic.
Participarea la beneficii ∫i pierderi, se face                                    hot„r„sc:
                               Prezentul act produce efecte dup„ Óndeplinirea
propor˛ional cu p„r˛ile sociale ale asociatelor.                                    – majorarea capitalului social Ón valoare de
                              condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 31/1990,
  2. Cesionarea firmei ∫i a capitalului social Ón                                 100.000 lei, numerar, cu suma de 2.000.000 lei,
                              republicat„, ∫i Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
valoare de 2.000.000 lei, dlui Livadaru Cornel,                                   aport propriu Ón numerar, depus„ la Banca
cesiune acceptat„. Concomitent cele dou„ asociate     nr. 76/2001.
                                                           Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala Danubiu,
se retrag din societate, dna Dutu Nela Nicoleta ∫i       (113/260.580)
                                                           conform chitan˛ei F06 nr. 429215 din data de
din func˛ia de reprezentant ∫i administrator,                    *                21.08.2001. Ca urmare a acestui fapt capitalul social
declar„ c„ ∫i-au Óncheiat toate socotelile cu                                    majorat devine 2.100.000 lei, indivizibil, apar˛in‚nd
                                     Societatea Comercial„
societatea ∫i nu mai au nici o preten˛ie de                                     asociatului unic;
                                    AVIMAR — S.R.L., Br„ila
revendicat. Cedentele declar„ c„ societatea nu are                                   – schimbarea sediului social Ón Br„ila, str. Octav
nici un fel de datorii la stat sau persoane fizice ∫i                                Doicescu nr. 16, bl. D8, sc. 1, ap. 14, conform actului
juridice private ∫i r„m‚n r„spunz„toare de situa˛ia             ACT ADIfiIONAL              doveditor anexat;
societ„˛ii p‚n„ la data cesion„rii ei. Contractul de     Subsemna˛ii Caprita Marian, Caprita Ion ∫i        – schimbarea obiectului principal de activitate
societate nu mai produce efecte.              Caprita Mariana, Ón calitate de asocia˛i la Societatea  Ón: 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  Œn urma acestui fapt Societatea Comercial„       Comercial„ AVIMAR — S.R.L., am hot„r‚t:           Prezentul act adi˛ional produce efecte dup„
HERRLEIN IMPEX — S.R.L., are ca asociat unic pe dl      Majorarea capitalului social de 100.000 lei, cu    Óndeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i
Livadaru Cornel, domiciliat Ón Br„ila, ∫os. R‚mnicu    1.900.000 lei, conform balan˛ei corespunz„toare      Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.
S„rat nr. 20, posesor al C.I. seria X.R. nr. 023573,    lunii iunie, anexate. Capitalul social majorat devine     (117/260.584)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1821/18.X.2001 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889