2001_1796 - PDF by tradetrek

VIEWS: 25 PAGES: 16

									                       PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1796                                    Luni, 15 octombrie 2001
               PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI     PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
                  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI


                           TABEL
                cu societ„˛ile comerciale dizolvate, din jude˛ul Gala˛i,
       potrivit art. 2 din Legea nr. 314/2001, prin Óncheierea nr. 5453 din 3 octombrie 2001
2         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,     PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001
(1/27.149)

                 CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI


                           TABEL
               cu societ„˛ile comerciale dizolvate, din jude˛ul Gala˛i,
       potrivit art. 2 din Legea nr. 314/2001, prin Óncheierea nr. 5482 din 5 octombrie 2001
       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,  PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001  3
(2/27.150)
4     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,     PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001

             CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI


                      TABEL
           cu societ„˛ile comerciale dizolvate, din jude˛ul Gala˛i,
  potrivit art. 2 din Legea nr. 314/2001, prin Óncheierea nr. 5412 din 1 octombrie 2001
                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,          PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001          5
    (3/27.151)
                                          *
                    CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√ A JUDEfiULUI D¬MBOVIfiA
                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI


                                  TABEL
                      cu societ„˛ile comerciale dizolvate, din jude˛ul D‚mbovi˛a,
              potrivit art. 2 din Legea nr. 314/2001, prin Óncheierea nr. 1393 din 11 octombrie 2001
Nr.           Denumirea        Sediul   Nr. de Ónregistrare    Nr.       Denumirea     Sediul  Nr. de Ónregistrare
crt.        societ„˛ii comerciale            la O.R.C.       crt.    societ„˛ii comerciale        la O.R.C.
6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,       PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001

Nr.     Denumirea       Sediul  Nr. de Ónregistrare  Nr.       Denumirea     Sediul  Nr. de Ónregistrare
crt.  societ„˛ii comerciale          la O.R.C.     crt.    societ„˛ii comerciale        la O.R.C.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,       PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001          7

Nr.     Denumirea       Sediul   Nr. de Ónregistrare  Nr.       Denumirea     Sediul  Nr. de Ónregistrare
crt.  societ„˛ii comerciale           la O.R.C.     crt.    societ„˛ii comerciale        la O.R.C.
 8                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                  PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001

 Nr.           Denumirea           Sediul        Nr. de Ónregistrare    Nr.       Denumirea           Sediul        Nr. de Ónregistrare
 crt.        societ„˛ii comerciale                    la O.R.C.       crt.    societ„˛ii comerciale                     la O.R.C.
    (4/27.152)
                                                  *

        Societatea Comercial„               identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 155520, eliberat de       – date de identificare fondatori: 1. Grimaldi
       OILDAN — S.R.L., T‚rgovi∫te             Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 13.09.1995, cod          Vicenzo, n„scut la data de 10.10.1947 Ón Catania,
         jude˛ul D‚mbovi˛a                numeric personal 2670704151770;                 Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón Italia,
                                  – administratori: 1. Coman Nicolae D„nu˛, av‚nd        Viagrande(CT), Str. Garibaldi nr. 284, identificat cu
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              puteri depline; 2. Coman Mariana, av‚nd puteri          pa∫aportul seria Y nr. 006043; 2. Cerniglia
      NR. 1258/19.09.2001                  depline;                             Francesco, n„scut la data de 16.08.1950 Ón
 Judec„tor delegat         — B„la∫a Gabriel        – activitatea principal„: cod CAEN 6023 –           Misilmeri, Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón
 Referent O.R.C.                        transporturi terestre de cl„diri, ocazionale.          Italia, Misilmeri(PA), Str. Dei Mulini nr. 39,
 D‚mbovi˛a             — Mitroi Ioana         (6/39.538)                          identificat cu pa∫aportul nr. 338445 L; 3. Siracusa
                                                  *               Guglielmo, n„scut la data de 23.10.1950 Ón Catania,
  Œn baza cererii nr. 3545 din data de 19.09.2001 ∫i                                       Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón Italia,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           Societatea Comercial„                  Catania, Str. Fuedo Grande nr. 8 A, identificat cu
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului            PROD NUT COM — S.R.L., satul Brani∫tea             pa∫aportul nr. 517083 M; 4. Emma Ernesto, n„scut„
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea           comuna Brani∫tea, jude˛ul D‚mbovi˛a              la data de 4.11.1951 Ón San Cataldo(CT), Italia, de
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                 cet„˛enie italian„, domiciliat„ Ón Italia, San
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              Cataldo(CL), Str. Babbaurra nr. 107; 5. Bobeica
J 15/220/2001;                               NR. 1253/19.09.2001                  Mihaela, n„scut„ la data de 5.07.1958 Ón R„cari,
  – cod unic de Ónregistrare: 14184752;
                                  Judec„tor delegat          — B„la∫a Gabriel      jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Pucioasa, Aleea
  – denumirea ∫i forma juridic„: OILDAN — S.R.L.;
                                  Referent O.R.C.                        Ardealului nr. 3, bl. C 3, sc. 1, ap. 8, telefon
  – sediul social: T‚rgovi∫te, str. Eremia Popescu
nr. 48, jude˛ul D‚mbovi˛a, valabil p‚n„ la data de         D‚mbovi˛a              — Mitroi Ioana       045/761744, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr.
7.09.2002;                                                            930398, eliberat de Poli˛ia Pucioasa; 6. Emma
                                  Œn baza cererii nr. 3486 din data de 14.09.2001 ∫i      Salvatore, n„scut la data de 21.03.1949 Ón San
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                      Cataldo(CL), Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat
                                 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                                      Ón Italia, San Cataldo(CL), Str. Babbaurra nr. 107,
                                 D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                              identificat cu pa∫aportul nr. 2014721;
                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – date de identificare fondator: Amuza Daniel, Ón                                         – administrator: Cerniglia Francesco, av‚nd
                                  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
calitate de asociat unic, n„scut la data de 11.09.1973                                      puteri depline;
                                 J 15/215/2001;
Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cu cet„˛enie                                            – activitatea principal„: cod CAEN 5161 – comer˛
                                  – cod unic de Ónregistrare: 14184868;
rom‚n„, domiciliat Ón localitatea Sili∫tea, comuna                                        cu ridicata cu ma∫ini-unelte pentru prelucrarea
                                  – denumirea ∫i forma juridic„: PROD NUT COM —
Lucieni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod po∫tal 285, telefon                                        metalului ∫i lemnului.
                                 S.R.L.;
095/611119, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 502811                                         (8/39.540)
                                  – sediul social: satul Brani∫tea, comuna
eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 8.07.1997,                                                       *
                                 Brani∫tea, jude˛ul D‚mbovi˛a, valabil p‚n„ la data
cod numeric personal: 1730911151793;               de 1.10.2002;
  – administrator: Amuza Daniel, av‚nd puteri                                                  Societatea Comercial„
                                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
depline;                                                                  EFIRAL DESIGN — S.R.L., T‚rgovi∫te
                                  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – activitatea principal„: cod CAEN 4511 –                                                    jude˛ul D‚mbovi˛a
                                 v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare
                                 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
de ∫antiere.                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                  – date de identificare fondatori: 1. Cobianu Ion,
   (5/39.537)                                                                NR. 1248/19.09.2001
                                 Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                 *                                                  Judec„tor delegat       — B„la∫a Gabriel
                                 21.06.1961 Ón localitatea Brani∫tea, jude˛ul
                                 D‚mbovi˛a, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón            Referent O.R.C.
     Societatea Comercial„
                                 localitatea Brani∫tea, comuna Brani∫tea, jude˛ul           D‚mbovi˛a           — Mitroi Ioana
 DENI CIP TRANS — S.R.L., satul Suta Seaca
  comuna Lucieni, jude˛ul D‚mbovi˛a               D‚mbovi˛a, cod po∫tal 109, identificat cu B.I. seria        Œn baza cererii nr. 3438 din data de 11.09.2001 ∫i
                                 H.C. nr. 534401 eliberat de Poli˛ia Titu la data de
                                                                 a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 25.02.1999, cod numeric personal: 1610621154205;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                               Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                  – administratori: 1. Cobiabu Ion, av‚nd puteri
      NR. 1250/19.09.2001                                                  D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                 depline;
 Judec„tor delegat         — B„la∫a Gabriel                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                  – activitate principal„: cod CAEN 1570 –
 Referent O.R.C.                                                          – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 fabricarea produselor pentru hrana animalelor.
 D‚mbovi˛a             — Mitroi Ioana                                        J 15/210/2001;
                                   (7/39.539)
                                                                   – cod unic de Ónregistrare: 14184620;
  Œn baza cererii nr. 3495 din data de 14.09.2001 ∫i                       *                 – denumirea ∫i forma juridic„: EFIRAL DESIGN —
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                       S.R.L.;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                 Societatea Comercial„
                                                                   – sediul social: T‚rgovi∫te, Str. 10 Mai nr. 13–15,
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea             M.W.W. IMPEX — S.R.L., Pucioasa
                                                                 jude˛ul D‚mbovi˛a;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                  jude˛ul D‚mbovi˛a
                                                                   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
J 15/212/2001;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                                 v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  – cod unic de Ónregistrare: 14184892;                  NR. 1259/19.09.2001
                                                                 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – denumirea ∫i forma juridic„: DENI CIP TRANS —         Judec„tor delegat          — B„la∫a Gabriel       – date de identificare fondatori: 1. Fratiloiu Elena,
S.R.L.;                              Referent O.R.C.                        Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
  – sediul social: satul Suta Seac„, comuna Lucieni;       D‚mbovi˛a              — Mitroi Ioana       23.08.1967 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, de
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  Œn baza cererii nr. 3544 din data de 19.09.2001 ∫i      cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       T‚rgovi∫te, Str. 10 Mai nr. 15, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului           po∫tal 200, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 702750
  – date de identificare fondatori: 1. Coman          D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 22.02.1997,
Nicolae D„nu˛, Ón calitate de asociat, n„scut la data      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            cod numeric personal: 2670823151780;
de 5.07.1961 Ón localitatea Raciu, jude˛ul             – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:            – administratori: 1. Fratiloiu Elena, av‚nd puteri
D‚mbovi˛a, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón          J 15/221/2001;                          depline; 2. Fratiloiu ™tefan, de cet„˛enie rom‚n„,
localitatea Suta Seac„, comuna Lucieni, jude˛ul           – cod unic de Ónregistrare: 14184841;             n„scut la data de 28.08.1953 Ón localitatea Bezdea,
D‚mbovi˛a, cod po∫tal 248, identificat cu C.I. seria        – denumirea ∫i forma juridic„: M.W.W. IMPEX —         jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal
D.D. nr. 023871 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la        S.R.L.;                             1530828151775, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Str. 10
data de 23.02.2000, cod numeric personal:              – sediul social: Pucioasa, Str. Sursei nr. 2, jude˛ul     Mai nr. 15, jude˛ul D‚mbovi˛a;
1610705151799; 2. Coman Mariana, Ón calitate de         D‚mbovi˛a;                             – activitate principal„: cod CAEN 1822 –
asociat, n„scut„ la data de 4.07.1967 Ón T‚rgovi∫te,        – durata de func˛ionare: nelimitat„;             fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
jude˛ul D‚mbovi˛a, cu cet„˛enie rom‚n„,               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care     lenjeria de corp).
domiciliat„ Ón localitatea Suta Seac„, comuna          v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón       (9/39.541)
Lucieni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod po∫tal 248,           20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001                    9
      Societatea Comercial„              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
    TANAKA ’S — S.R.L., T‚rgovi∫te,           D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       Comerciale SIAL IMOBILIARA — S.R.L., Ón registrul
       jude˛ul D‚mbovi˛a               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         comer˛ului.
                                – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              J 15/213/2001;                       Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE 15/219/2001           – cod unic de Ónregistrare: 14184671           privind calitatea de fondator; actul constitutiv
                                – denumirea ∫i forma juridic„: PETRO STAR —       autentificat cu nr. 3676/4.09.2001 de notarul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14184744
                              S.R.L.;                           public Liuba Alexandrescu; traduceri; dovada
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             – sediul social: T‚rgovi∫te, Str. Udri∫te N„sturel,   privind disponibilitatea firmei; dovada taxei
      NR. 1257/19.09.2001               bl. 26, sc. B, parter, ap. 22.               judiciare de timbru; copii c„r˛i identitate;
  Judec„tor delegat      — B„la∫a Gabriel        – durata de func˛ionare: nelimitat„;           hot„r‚rea Comitetului de Direc˛ie; proces-verbal
  Referent O.R.C.                       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   nr. 3586/9.08.2001 autentificat de notarul
  D‚mbovi˛a          — Mitroi Ioana        v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Alexandrescu Liuba, decizie; dovada sediului:
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 3531 din data de 18.09.2001 ∫i                                  contractul de Ónchiriere nr. 275/4.09.2001 Óncheiat
                                – date de identificare fondatori:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  cu Societatea Comercial„ LIBERTY GROUP — S.A.,
                                1. Domnescu Marius Claudiu, Ón calitate de
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                                       contractul   de   v‚nzare-cump„rare     nr.
                              asociat unic, n„scut la data de 9.10.1973, Ón
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                     1817/21.12.2000 de notarul public Liuba
                              Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Vifor‚ta, comuna Aninoasa, cod po∫tal 215, jude˛ul     Alexandrescu; certificat de Ónmatriculare
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria G.X. NR. 704070,    (traducere) autentificat cu nr. 3584/9.08.2001 de
J 15/219/2001;                       eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de 11.11.1997,   notarul public Alexandrescu Liuba; procur„ special„
  – cod unic de Ónregistrare: 14184744;          cod numeric personal 1731009151843.             ∫i autentic„ de Ómputernicire; declara˛ie pe proprie
  – denumirea ∫i forma juridic„: TANAKA’S —          – administratori: 1. Domnescu Marius Claudiu,      r„spundere privind calitatea de administrator;
S.R.L.;                           av‚nd puteri depline.                    chitan˛a achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
  – sediul social: T‚rgovi∫te, Str. Tudor           – activitatea principal„: cod CAEN 5050 –        Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii
Vladimirescu, bl. 130C, sc. A, ap. 2            v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor pentru        v„rs„m‚ntului     capitalului    social   nr.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           autovehicule.                        CR09066140/20.08.2001 BANCA ITALO ROMENA
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care     (12/39.544)                      nr. 001848/14.08.2001 C.E.C., nr. 001849/14.08.2001
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                *                C.E.C.; copia buletinului de identitate; certificat de
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                         bonitate.
  – date de identificare fondatori: 1. T„nase C„t„lin        Societatea Comercial„                 Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
Viorel, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de    AMODIN IMPEX — S.R.L., satul Hulube∫ti          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
12.06.1975, Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,         comuna Hulube∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a           legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Bd.
                                                            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Independen˛ei, bl. 23UJCM, sc. B, ap. 23, cod po∫tal    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
200, telefon 045/217084, identificat cu C.I. seria           NR. 1249/19.09.2001               39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
D.D. nr. 005667, eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la
                                Judec„tor delegat      — B„la∫a Gabriel       admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
data de 1.06.1999, cod numeric personal
                                Referent O.R.C.                     Societ„˛ii Comerciale SIAL IMOBILIARA — S.R.L., ∫i
1750612151791.
  – administratori: T„nase C„t„lin Viorel, av‚nd       D‚mbovi˛a          — Mitroi Ioana        dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
puteri depline.                        Œn baza cererii nr. 3439 din data de 11.09.2001 ∫i     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  – activitatea principal„: cod CAEN 5212 – comer˛     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                        Admite cererea formulat„ de asocia˛ii R„dulescu
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
v‚nzare predominant„ cu produse nealimentare.                                      Catia Niculina, R„dulescu Cristache ∫i Ipanema
                              D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  (10/39.542)                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Enterprises Corp ∫i, Ón consecin˛„:
              *                  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                              J 15/211/2001;                       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
      Societatea Comercial„                – cod unic de Ónregistrare: 14184779;          Societ„˛ii Comerciale SIAL–IMOBILIARA — S.R.L.,
    DECORLAND — S.R.L., T‚rgovi∫te             – denumirea ∫i forma juridic„: AMODIN IMPEX       cu urm„toarele date:
       jude˛ul D‚mbovi˛a               — S.R.L.;                           Sediul social este Ón ora∫ul Buftea, ∫os. Bucure∫ti-
                                – sediul social: satul Hulube∫ti, comuna         Pite∫ti KM 16, jude˛ul Ilfov.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Hulube∫ti, valabil p„n‚ la data de 1.09.2002.         Cod unic de Ónregistrare: 14164038
      NR. 1252/19.09.2001                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Judec„tor delegat      — B„la∫a Gabriel        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   J 23/647/07.09.2001
  Referent O.R.C.                     v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    Cod SIRUES: 233923784.
  D‚mbovi˛a          — Mitroi Ioana        20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            Asocia˛ii societ„˛ii sunt: R„dulescu Catia
                                – date de identificare fondatori: 1. Dinu Marius     Niculina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 1.04.1963 Ón
  Œn baza cererii nr. 3456 din data de 12.09.2001 ∫i    Florentin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de  Vi∫eul de Sus, jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    18.10.1974, Ón Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    Bucure∫ti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 106,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului         Ón Bucure∫ti, str. R„cari nr. 12, bl. 45, sc. 1, ap. 21,  bl. 50, sc. A, et. 6, ap. 18; R„dulescu Cristache,
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       sectorul 3, telefon 01/3444488, identificat cu C.I.     cet„˛ean rom‚n, n„scut la 30.04.1956 Ón comuna
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         seria R.X. nr. 100267, eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie, la  Bordu∫ani, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón comuna
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        data de 12.02.1999, cod numeric personal          Chitila, ™os. Banatului nr. 44, bl. A5, sc. 5, ap. 11,
J 15/214/2001;                       1741018434515.                       jude˛ul Ilfov, ∫i IPANEMA ENTERPRISES CORP,
  – cod unic de Ónregistrare: 14184663;            – administratori: 1. Dinu Marius Florentin,
  – denumirea ∫i forma juridic„: DECORLAND —                                      persoan„ juridic„ de dreptul Insulelor Britanice
                              av‚nd puteri depline.                    Virgine, cu sediul Ón Ins. Virgine Amr WICKHAM’S
S.R.L.;                            – activitatea principal„: cod CAEN 5139 – comer˛
  – sediul social: T‚rgovi∫te, Str. Radu de la                                     CAY, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN
                              cu ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,     ISLANDS.
Afuma˛i, bl. D6, sc. B, ap. 10.               b„uturi ∫i tutun.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
                                (13/39.545)
  – capitalul social subscris: 5.000.000 lei, din care                                 urm„toarele domenii declarate: servicii, construc˛ii.
                                            *
v„rsat: 5.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                                  Obiectul principal de activitate const„ Ón: 7012 –
50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                         cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare.
                                    Societatea Comercial„
  – date de identificare fondatori: 1. Davidean         SIAL–IMOBILIARA — S.R.L., Buftea             Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
Alexandru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data            jude˛ul Ilfov               v„rsat integral la 20.08.2001, participarea str„in„
de 26.03.1965, Ón localitatea Dorine∫ti, jude˛ul                                    este de 1.700.000 lei.
Suceava, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,                                     Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
str. Ilie Stanic„, bl. 48, sc. B, ap. 19, cod po∫tal 200,      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14164038         100.000 lei fiecare.
jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 045/218299, identificat                                     Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:
cu C.I., seria D.D. nr. 004515, eliberat de Poli˛ia             COD SIRUES 233923784
                                                            R„dulescu Catia Niculina 200.000 lei, reprezent‚nd
T‚rgovi∫te, la data de 19.05.1999, cod numeric                                     2 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
personal 1650326335004.                     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                            pierderi de 10 %, R„dulescu Cristache 100.000 lei,
  – administrator: Davidean Alexandru, av‚nd           BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                            reprezent‚nd 1 parte social„, cu o participare la
puteri depline.                           COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
                                                            beneficii ∫i pierderi de 5 % ∫i IPANEMA
  – activitatea principal„: cod CAEN 1740 –                                      ENTERPRISES CORP 1.700.000 lei, reprezent‚nd
fabricarea de articole confec˛ionate din textile (cu           DOSAR NR. 472/SC/2001
                                                            17 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp)                                      pierderi de 85,0000 %.
                                   ŒNCHEIEREA NR. 472/SC/2001
   (11/39.543)                                                      Administratorul societ„˛ii este R„dulescu Maria,
              *                 ™edin˛a din data de 6 septembrie 2001
                                                            cu cet„˛enie rom‚n„ n„scut„ la 13.09.1965 Ón
                                Judec„tor delegat      — Cristina Negru       comuna Bordu∫ani, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat„ Ón
      Societatea Comercial„
                                Referent O.R.C.J.I.     — Mirela Mihai        Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu, nr. 25, bloc Turn,
    PETRO STAR — S.R.L., T‚rgovi∫te
                                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii   etaj 12, ap. 71, sector 1, cu o durat„ a mandatului
       jude˛ul D‚mbovi˛a
                              R„dulescu Catia Niculina, R„dulescu Cristache ∫i      de 4 ani.
                              Ipanema Enterprises Corp privind autorizarea          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
      NR. 1251/19.09.2001
                              SIAL IMOBILIARA — S.R.L.                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Judec„tor delegat      — B„la∫a Gabriel                                      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Referent O.R.C.                            JUDEC√TORUL DELEGAT              pronun˛are.
  D‚mbovi˛a          — Mitroi Ioana         Asupra cererii de fa˛„:                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 6 septembrie 2001.
  Œn baza cererii nr. 3457 din data de 12.09.2001 ∫i     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       (14/39.546)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    de 6.09.2001 cu nr. 7016, peten˛ii au solicitat                    *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1796/15.X.2001
      Societatea Comercial„               Capitalul social subscris este de 25.000.000 lei,    Autorizeaz„     constituirea  ∫i  dispune
 S.C.A.D. SALUBRITATE, CANALIZARE, AP√          v„rsat integral la 5.09.2001.              Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
   DRUMURI — S.A., comuna Domne∫ti             Capitalul social este divizat Ón 250 ac˛iuni a    Societ„˛ii Comerciale BILGE TEXSTIL — S.R.L., cu
        jude˛ul Ilfov               100.000 lei fiecare.                   urm„toarele date:
                               Aportul ac˛ionarilor la capital se prezint„ astfel:   Cod unic de Ónregistrare: 14192810.
                             Dumitru Mioara – 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50       Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             ac˛iuni, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de  J 23/679/24.09.2001.
       J 23/680/24.09.2001
                             20 %, Condrea Georgel – 5.000.000 lei, reprezent‚nd     Cod SIRUES: 23/3924104
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192828        50 ac˛iuni, cu o participare la beneficii ∫i pierderi    Sediul social este Ón comuna Pope∫ti Leordeni,
        COD SIRUES 23/3924116           de 20 %; Alverescu Gavril – 5.000.000 lei,        ™os. Olteni˛ei nr. 216, jude˛ul Ilfov.
                             reprezent‚nd 50 ac˛iuni, cu o participare la        Asocia˛ii societ„˛ii sunt Gezer Vahyettin, de
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          beneficii ∫i pierderi de 20 %; Alvirescu Anca-      cet„˛enie turc„, n„scut la data de 16.09.1966 Ón
    BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI          Gabriela – 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50 ac˛iuni, cu  Dyiarbakir, Turcia, domiciliat Ón Dyiarbakir, Turcia,
    COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV           o participare la beneficii ∫i pierderi de 20 %, ∫i    ∫i Kaya Ramazan, de cet„˛enie turc„, n„scut la data
                             Pasalau Claudia – 5.000.000 lei, reprezent‚nd 50     de 11.03.1963 Ón Mazidagi, Turcia, domiciliat Ón
       DOSAR NR. 487/SC/2001            ac˛iuni, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de  Turcia, Mardin.
                             20 %.                            Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
     ŒNCHEIEREA NR. 487/SC/2001             Administratorul societ„˛ii este Alverescu Gavril,   urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,
                             cu o durat„ a mandatului de 4 ani.            servicii, construc˛ii.
 ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
                               Cenzorii societ„˛ii sunt: Pasalau Claudia,        Obiectul principal de activitate const„ Ón
 Judec„tor delegat     — Cristina Negru       Alvirescu Anca-Gabriela ∫i Kovacs Gheorghe –       fabricare de articole confec˛ionate din textile (cu
 Referent O.R.C.J.I.       — Alina Burcea     economist, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la 3.06.1959   excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp).
                             Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cetatea     Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                             Histria nr. 7, bl. M 2 b 8/16, sc. B, et. 10, ap. 87,  v„rsat integral la 10.08.2001, participarea str„in„
ac˛ionarii Dumitru Mioara, Condrea Georgel,
Alverescu Gavril, Alvirescu Anca-Gabriela ∫i Pasalau   sectorul 6, cu o durat„ a mandatului de 3 ani.      fiind de 2.000.000 lei.
Claudia, privind autorizarea ∫i Ónmatricularea        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Societ„˛ii Comerciale S.C.A.D. SALUBRITATE,         Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     100.000 lei fiecare.
CANALIZARE, AP√, DRUMURI — S.A.              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     astfel: Gezer Vahyettin – 1.000.000 lei,
       JUDEC√TORUL DELEGAT             pronun˛are.                       reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
  Asupra cererii de fa˛„.                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.     beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Kaya Ramazan –
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     (15/39.547)                     1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
de 20.09.2001 cu nr. 7408, peten˛ii au solicitat                  *               participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                 Administratorul societ„˛ii este Gezer Vahyettin.
Comerciale S.C.A.D. SALUBRITATE, CANALIZARE,            Societatea Comercial„               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
AP√, DRUMURI — S.A. la Oficiul registrului             BILGE TEXSTIL — S.R.L.               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
comer˛ului.                         comuna Pope∫ti Leordeni, jude˛ul Ilfov        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Œn sus˛inerea cererii, au fost depuse urm„toarele                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere privind                                pronun˛are.
calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.
cu nr. 1/9.09.2001 de c„tre avocat Tudor George             J 23/679/24.09.2001              (16/39.548)
Lauren˛iu; diploma de studii; Ómputernicire                                                 *
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192810
avoca˛ial„; dovada privind disponibilitatea firmei;
                                     COD SIRUES 23/3924104                Societatea Comercial„
dovada achit„rii taxei judiciare de timbru; copii
c„r˛i de identitate; chitan˛a privind achitarea taxei                                    MEDICAL INA VET — S.R.L.
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL              comuna Domne∫ti, jude˛ul Ilfov
de registru; dovada sediului: contractul de
Ónchiriere nr. 3288/18.09.2001, Ónregistrat la         BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
D.G.F.P.C.F.S. Ilfov; chitan˛a privind achitarea taxei      COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
                                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
                                   DOSAR NR. 486/SC/2001                   J 23/684/24.09.2001
Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
capitalului social nr. 56/5.09.2001, eliberat„ de                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192747
                                  ŒNCHEIEREA NR. 486/SC/2001
C.E.C., copii buletine de identitate.                                               COD SIRUES 23/3924154
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                              Referent O.R.C.J.I     — Elena Zrini          BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                   COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    Gezer Vahyettin ∫i Kaya Ramazan, privind               DOSAR NR. 479/SC/2001
a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea     autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
Societ„˛ii Comerciale S.C.A.D. SALUBRITATE,        BILGE TEXSTIL — S.R.L.                      ŒNCHEIEREA NR. 479/SC/2001
CANALIZARE, AP√, DRUMURI — S.A. ∫i dispun‚nd
Ónmatricularea acesteia.                        JUDEC√TORUL DELEGAT             ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
                               Asupra cererii de fa˛„.                 Judec„tor delegat — Cristina Negru
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Referent O.R.C.J.I. — Socariceanu Oana Elena
  Admite cererea formulat„ de ac˛ionarii Dumitru     de 20.09.2001 cu nr. 7391, peten˛ii au solicitat
Mioara, Condrea Georgel, Alverescu Gavril,                                      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Alvirescu Anca-Gabriela ∫i Pasalau Claudia ∫i, Ón                                 asociatul Ni˛escu P.-V. Constantin-Valeriu, privind
                             Comerciale BILGE TEXSTIL — S.R.L. la Oficiul
consecin˛„:                                                    autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                             registrului comer˛ului.
  Autorizeaz„     constituirea  ∫i  dispune                                MEDICAL INA VET — S.R.L.
                               Œn sus˛inerea cererii, au fost depuse urm„toarele
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere privind         JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale S.C.A.D. SALUBRITATE,        calitatea de fondatori; declara˛ii pe proprie
CANALIZARE, AP√, DRUMURI — S.A., cu                                          Asupra cererii de fa˛„.
                             r„spundere privind calitatea de fondatori; actul      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
urm„toarele date:                     constitutiv autentificat cu nr. 1338/8.08.2001 de
  Cod unic de Ónregistrare: 14192828.                                       de 18.09.2001 cu nr. 7333, petentul a solicitat
                             c„tre notarul public Andon Mihaela Victoria;       autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        dovada privind disponibilitatea firmei; dovada
J 23/680/24.09.2001.                                                Comerciale MEDICAL INA VET — S.R.L. la Oficiul
                             achit„rii taxei judiciare de timbru; chitan˛a privind  registrului comer˛ului.
  Cod SIRUES: 23/3924116                 achitarea taxei de registru; dovada sediului:
  Sediul social este Ón comuna Domne∫ti, str. S‚rbi                                 Œn sus˛inerea cererii, au fost depuse
                             contractul de Ónchiriere nr. 1178/18.09.2001,      urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv
nr. 1454, jude˛ul Ilfov.
                             Óncheiat cu Societatea Comercial„ AGROPOL        autentificat cu nr. 1000/10.09.2001 de c„tre
  Ac˛ionarii societ„˛ii sunt Dumitru Mioara, cu
                             POPE™TI LEORDENI — S.A.; certificatul de atestare    notarul public Savu Nicolae; dovada privind
cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 7.02.1972 Ón
                             a dreptului de proprietate asupra terenului nr. M    disponibilitatea firmei; chitan˛a privind
Flore∫ti-Stoiene∫ti, jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón
                             7/2083/26.03.1998, eliberat de M.A.A.; procur„      achitarea taxei de registru; dovada sediului:
Bucure∫ti, str. Lt. Saida Gheorghe nr. 5 C, bl. M 28,
                             special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire; certificatul   contractul de Ónchiriere nr. 3170/4.09.2001,
sc. C, ap. 56, sectorul 6, Condrea Georgel, cu
                             de Ónmatriculare; chitan˛a privind achitarea taxei    Ónregistrat la D.G.F.P.C.F.S. Ilfov; contractul de
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 7.06.1968 Ón
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Iezeru nr. 60,  de registru ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al   Ónchiriere nr. 3293/18.09.2001, Ónregistrat la
sectorul 1, Alverescu Gavril, cu cet„˛enie rom‚n„,    Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului        D.G.F.P.C.F.S. Ilfov; declara˛ie de asociat unic;
n„scut la data de 6.04.1937 Ón Sadova, jude˛ul      capitalului social nr. 110/10.08.2001, eliberat„ de   dovada achit„rii taxei judiciare de timbru;
Suceava, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Constantin     C.E.C; copii pa∫apoarte.                 chitan˛a privind achitarea taxei de timbru ∫i a
Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1, Alvirescu Anca-       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul    public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada
Gabriela, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr.
15.03.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,    legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  50/7/10.09.2001, eliberat„ de BANC POST — S.A.;
bd. Iuliu Maniu nr. 16,l bl. 14, sc. C 1, ap. 108,    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  copie buletin carte de identitate.
sectorul 6, ∫i Pasalau Claudia, cu cet„˛enie rom‚n„,   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
n„scut„ la data de 9.03.1978 Ón Bucure∫ti,        art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
domiciliat„ Ón comuna Domne∫ti, jude˛ul Ilfov.      a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea    legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        Societ„˛ii Comerciale BILGE TEXSTIL — S.R.L. ∫i     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,     dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
servicii, construc˛ii.                                               art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
  Obiectul principal de activitate const„ Ón        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
asanarea ∫i Óndep„tarea gunoaielor, salubritate ∫i     Admite cererea formulat„ de asocia˛ii Gezer      Societ„˛ii Comerciale MEDICAL INA VET — S.R.L. ∫i
activit„˛i similare.                   Vahyettin ∫i Kaya Ramazan ∫i, Ón consecin˛„:       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001                    11
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Cod unic de Ónregistrare: 14192771.            Asocia˛ii societ„˛ii sunt Constantinescu Mariana,
  Admite cererea formulat„ de asociatul Ni˛escu P.-    Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 6.07.1967 Ón
V. Constantin-Valeriu ∫i, Ón consecin˛„:         J 23/688/24.09.2001.                    comuna Glina, jude˛ul Ilfov, domiciliat„ Ón
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Cod SIRUES: 233924192                  Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 31, bl. 17 A, sc.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Sediul social este Ón comuna Chitila, str. Tudor    A, parter, ap. 4, sectorul 3, ∫i Constantinescu
Societ„˛ii Comerciale MEDICAL INA VET — S.R.L.,     Vladimirescu nr. 115, jude˛ul Ilfov            Adrian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
cu urm„toarele date:                    Asociatul societ„˛ii este ™erban R„di˛a, n„scut„ la   29.04.1950 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
  Cod unic de Ónregistrare: 14192747.          data de 3.01.1957 Ón comuna M„t„saru, jude˛ul       R‚mnicu V‚lcea nr. 31, bl. 17 A, sc. A, parter, ap. 4,
  Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón comuna Chitila, str. Tudor    sectorul 3.
J 23/684/24.09.2001.                   Vladimirescu nr. 115, jude˛ul Ilfov.             Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Cod SIRUES: 23/3924154                  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul    urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,
  Sediul social este Ón comuna Domne∫ti nr. 761,    serviciilor.                        servicii.
jude˛ul Ilfov.                       Obiectul principal de activitate const„ Ón coafur„     Obiectul principal de activitate const„ Ón
  Asociatul societ„˛ii este Ni˛escu P.-V. Constantin-  ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.            economia    v‚natului (p„s„ri de decor sau de
Valeriu, n„scut la data de 14.02.1971 Ón Bucure∫ti,     Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    v‚n„toare crescute Ón cresc„torii (fazani, pot‚rnichi,
sectorul 1, domiciliat Ón comuna Domne∫ti, jude˛ul    v„rsat integral la 12.09.2001.               prepeli˛e, stru˛i etc.).
Ilfov.                           Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón       100.000 lei fiecare, de˛inute Ón totalitate de       v„rsat integral la 22.08.2001.
urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,    asociatul unic.                        Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
servicii, import-export.                  Administratorul societ„˛ii este ™erban R„di˛a, cu    100.000 lei fiecare.
  Obiectul principal de activitate const„ Ón      puteri depline.                        Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:
activit„˛i veterinare.                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Constantinescu Mariana – 1.000.000 lei,
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,     Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
v„rsat integral la 10.09.2001.              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Constantinescu
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Adrian – 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
100.000 lei fiecare, de˛inute Ón totalitate de      pronun˛are.                        sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
asociatul unic.                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.      50 %.
  Administratorul societ„˛ii este Ni˛escu P.-V.       (18/39.550)                       Administratorul societ„˛ii sunt Constantinescu
Constantin-Valeriu.                                 *                Mariana, cu o durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                               Constantinescu Adrian, cu o durat„ a mandatului
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform          Societatea Comercial„              de 4 ani.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        PREPELIS PROD COM IMPEX — S.R.L.              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     satul Bobe∫ti, comuna Glina, jude˛ul Ilfov          Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
pronun˛are.                                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.                                    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         pronun˛are.
  (17/39.549)
                                    J 23/687/24.09.2001               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.
             *
                                                            (19/39.551)
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192798
      Societatea Comercial„                                                        *
                                     COD SIRUES 233924180
    NIOSTIL — S.R.L., comuna Chitila
        jude˛ul Ilfov                                                Societatea Comercial„
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                          CARO CONSTRUCT — S.R.L., comuna Afuma˛i
                                BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                                 jude˛ul Ilfov
                                 COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
        J 23/688/24.09.2001
                                   DOSAR NR. 484/SC/2001               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192771                                         BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
        COD SIRUES 233924192
                                 ŒNCHEIEREA NR. 484/SC/2001                COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
                             ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                                              DOSAR NR. 481/SC/2001
   BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI           Judec„tor delegat      — Cristina Negru
    COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV            Referent O.R.C.J.I.     — Elena Zrini             ŒNCHEIEREA NR. 481/SC/2001
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii   ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
      DOSAR NR. 482/SC/2001            Constantinescu Mariana ∫i Constantinescu Adrian,
                             privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii       Judec„tor delegat      — Cristina Negru
     ŒNCHEIEREA NR. 482/SC/2001           Comerciale PREPELIS PROD COM IMPEX — S.R.L.          Referent O.R.C.J.I.     — Elena Zrini
 ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001                JUDEC√TORUL DELEGAT               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii
                                                          Iordache C„t„lin ∫i Goan˛„ Gabriel, privind
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru       Asupra cererii de fa˛„.                 autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
 Referent O.R.C.J.I.     — Elena Zrini         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Comerciale CARO CONSTRUCT — S.R.L.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asociata  de 19.09.2001 cu nr. 7368, peten˛ii au solicitat
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii          JUDEC√TORUL DELEGAT
™erban   R„di˛a,  privind   autorizarea   ∫i
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NIOSTIL —      Comerciale PREPELIS PROD COM IMPEX — S.R.L.          Asupra cererii de fa˛„:
S.R.L.                          la Oficiul registrului comer˛ului.              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    de 18.09.2001 cu nr. 7339, peten˛ii au solicitat
       JUDEC√TORUL DELEGAT             Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere privind    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Asupra cererii de fa˛„.                calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat   Comerciale CARO CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   cu nr. 1721/6.08.2001 de c„tre notarul public       registrului comer˛ului.
de 18.09.2001 cu nr. 7343, petenta a solicitat      Mioara Celicu; dovada privind disponibilitatea        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  firmei; dovada achit„rii taxei judiciare de timbru;    Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere privind
Comerciale NIOSTIL — S.R.L. la Oficiul registrului    dovada sediului: contractul de v‚nzare-cump„rare      calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat
comer˛ului.                       autentificat cu nr. 636/4.02.1993 de c„tre notarul     cu nr. 3596/17.08.2001 de notarul public Mircia
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   public Coad„ Ion; procur„ special„ ∫i autentic„ de     Elena; dovada privind disponibilitatea firmei;
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.    Ómputernicire; chitan˛ele privind achitarea taxei de    dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; copie de pe cartea
3381/2.08.2001 de c„tre notarul public Mircia Elena;   timbru ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al       de identitate; dovada sediului (contractul de
dovada privind disponibilitatea firmei; dovada      Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului         Ónchiriere nr. 4896/23.08.2001, Óncheiat de
achit„rii taxei judiciare de timbru; chitan˛ele     capitalului social nr. 2426/22.08.2001, eliberat„ de    D.G.F.P.C.F.S.); procur„ special„ ∫i autentic„ de
privind achitarea taxei de registru autentificate cu   B.R.D.; copii buletine de identitate.           Ómputernicire; chitan˛ele achit„rii taxei de registru
nr. 3338859/18.09.2001 de ORCJI; dovada sediului:      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;
contractul de Ónchiriere nr. 3082/23.08.2001,      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
Ónregistrat la D.G.F.P. Ilfov; declara˛ie de asociat   legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   nr. 000075/12.09.2001 eliberat„ de C.E.C.; copie de
unic; procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire;  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   pe buletinul de identitate.
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
nr. 000074/12.09.2001, eliberat„ de C.E.C.; copie    art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
buletin de identitate.                  a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul    Societ„˛ii Comerciale PREPELIS PROD COM IMPEX —      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                               art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Admite cererea formulat„ de asocia˛ii         Societ„˛ii Comerciale CARO CONSTRUCT — S.R.L. ∫i
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„   Constantinescu Mariana ∫i Constantinescu Adrian      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea    ∫i, Ón consecin˛„:
Societ„˛ii Comerciale NIOSTIL — S.R.L. ∫i dispun‚nd     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea acesteia.                 Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Admite cererea formulat„ de asocia˛ii Iordache
                             Societ„˛ii Comerciale PREPELIS PROD COM IMPEX —      C„t„lin ∫i Goan˛„ Gabriel ∫i, Ón consecin˛„:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     S.R.L., cu urm„toarele date:                 Autorizeaz„     constituirea  ∫i   dispune
 Admite cererea formulat„ de asociatul ™erban        Cod unic de Ónregistrare: 14192798.          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
R„di˛a ∫i, Ón consecin˛„:                  Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Societ„˛ii Comerciale CARO CONSTRUCT — S.R.L.,
 Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune     J 23/687/24.09.2001.                    cu urm„toarele date:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Cod SIRUES: 233924180                   Sediul social este Ón comuna Afuma˛i, ∫os. ™tef„ne∫ti,
Societ„˛ii Comerciale NIOSTIL — S.R.L., cu          Sediul social este Ón satul Bobe∫ti, Intr. Cire∫ilor  jude˛ul Ilfov.
urm„toarele date:                    nr. 9, comuna Glina, jude˛ul Ilfov.              Cod unic de Ónregistrare: 14192763.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001
  Num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada Piscului     Capitalul social subscris este de 100.000.000 lei,
J 23/686/24.09.2001.                    nr. 5, bl. 81, sc. A, et. 8, ap. 60, sectorul 4.     v„rsat integral la data de 14.09.2001; participarea
  Cod Sirues: 233924178.                   Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        str„in„ este de 100.000.000 lei.
  Asocia˛ii societ„˛ii sunt Iordache C„t„lin, cu     urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,      Capitalul social este divizat Ón 1.000 p„r˛i sociale
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 21 iulie 1968     import-export ∫i servicii.                a 100.000 lei fiecare.
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei     Obiectul principal de activitate const„ Ón comer˛     Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:
nr. 119, bl. 5 A 1, sc. 1, et. 10, sectorul 2, ∫i Goan˛„  cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.     Yapici Ilhan — 95.000.000 lei, reprezent‚nd 950 p„r˛i
Gabriel, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 6       Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
octombrie 1962 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón         v„rsat integral la data de 12.09.2001.          95 %, ∫i Kara Mustafa — 5.000.000 lei, reprezent‚nd
Bucure∫ti, Str. Codalbi˛ei nr. 43, sectorul 2.        Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  50 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        100.000 lei fiecare, de˛inute Ón totalitate de      pierderi de 5 %.
urm„toarele domenii declarate: servicii ∫i         asociatul unic.                       Administratorii societ„˛ii sunt Yapici Ilhan ∫i
construc˛ii.                         Administratorul societ„˛ii este Zamfir Stela.     Kara Mustafa.
  Obiectul principal de activitate const„ Ón lucr„ri     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
v„rsat integral la data de 12.09.2001.            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   pronun˛are.                        pronun˛are.
100.000 lei fiecare.                     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.
  Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:     (21/39.553)                        (22/39.554)
Iordache C„t„lin — 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10                  *                             *
p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
de 50 %, ∫i Goan˛„ Gabriel — 1.000.000 lei,            Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la     AMARAT IMPEX — S.R.L., comuna Voluntari          I.M.V. TRADING — S.R.L., comuna Gr„di∫tea
beneficii ∫i pierderi de 50 %.                     jude˛ul Ilfov                        jude˛ul Ilfov
  Administratorii societ„˛ii sunt Iordache C„t„lin
∫i Goan˛„ Gabriel, cu func˛ia de director general.
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                 BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI             BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                         COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.            COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                    DOSAR NR. 478/SC/2001                   DOSAR NR. 483/SC/2001
pronun˛are.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.                                       ŒNCHEIEREA NR. 483/SC/2001
                                  ŒNCHEIEREA NR. 478/SC/2001
  (20/39.552)
              *                ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001          ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001

                               Judec„tor delegat      — Cristina Negru       Judec„tor delegat      — Cristina Negru
      Societatea Comercial„                                            Referent O.R.C.J.I.     — Mirela Mihai
                               Referent O.R.C.J.I.     — Alina Burcea
   STELIMPEX — S.R.L., satul ™indrili˛a
    comuna G„neasa, jude˛ul Ilfov             Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii
                              Yapici Ilhan ∫i Kara Mustafa, privind autorizarea     Constantin Mih„i˛„, Constantin Victor ∫i Caba Irina,
                              constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           AMARAT IMPEX — S.R.L.                   Societ„˛ii Comerciale I.M.V. TRADING — S.R.L.
    BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT
    COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
                               Asupra cererii de fa˛„:                  Asupra cererii de fa˛„:
       DOSAR NR. 480/SC/2001              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              de 18.09.2001 cu nr. 7318, peten˛ii au solicitat     de 19.09.2001 cu nr. 7349, peten˛ii au solicitat
     ŒNCHEIEREA NR. 480/SC/2001                                         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                                                           Comerciale I.M.V. TRADING — S.R.L. la Oficiul
 ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001          Comerciale AMARAT IMPEX — S.R.L. la Oficiul
                                                           registrului comer˛ului.
                              registrului comer˛ului.
  Judec„tor delegat — Cristina Negru                                          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse
  Referent O.R.C.J.I. — Socariceanu Oana Elena                                   urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv
                              urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv
                                                           autentificat cu nr. 62/13.09.2001 de avocat A. C.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asociata   autentificat cu nr. 1941/17.09.2001 de notarul
                                                           Pop; dovada privind disponibilitatea firmei;
Zamfir Stela, privind autorizarea constituirii ∫i     public Maria Vasilescu; adres„; dovada privind
                                                           dovad„ tax„ judiciar„ de timbru; copie de pe cartea
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale STELIMPEX —      disponibilitatea firmei; dovad„ tax„ judiciar„ de
                                                           de identitate; dovada sediului (certificatul de
S.R.L.                           timbru; dovada sediului (contractul de Ónchiriere
                                                           atestare a dreptului de proprietate asupra terenului,
                              nr. 182/17.09.2001, Óncheiat cu Societatea
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           contractul de Ónchiriere nr. 80/12.09.2001, Óncheiat
                              Comercial„ FLOROM PRODIMPEX — S.R.L.,
                                                           cu Societatea Comercial„ AGROMEC GR√DI™TEA —
  Asupra cererii de fa˛„:                 contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 92/1.06.2000
                                                           S.A.); chitan˛ele achit„rii taxei de registru ∫i a
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Óncheiat cu Societatea Comercial„ AVICOLA
                                                           public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada
de 18.09.2001 cu nr. 7338, petenta a solicitat       VOLUNTARI — S.A., procesul-verbal de predare-       efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   primire din 2.06.2001 Óncheiat cu Societatea       000331/12.09.2001 eliberat„ de C.E.C.; copii de pe
Comerciale STELIMPEX — S.R.L. la Oficiul          Comercial„ AVICOLA VOLUNTARI — S.A.);           buletinele de identitate.
registrului comer˛ului.                  chitan˛ele achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse          Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv         v„rs„m‚ntului     capitalului    social  nr.   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
autentificat cu nr. 2978/10.09.2001 de notarul       002487/14.09.2001 eliberat„ de C.E.C.; copie de pe    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
public ™erb Cosmina Andreea; dovada privind        pa∫apoarte.                        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
disponibilitatea firmei; dovad„ tax„ judiciar„ de       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
timbru; chitan˛a achit„rii taxei de registru;       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
declara˛ie; dovada sediului (contractul de Ónchiriere   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   Societ„˛ii Comerciale I.M.V. TRADING — S.R.L. ∫i
nr. 5140/11.09.2001, Óncheiat de D.G.F.P.C.F.S.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Ilfov); declara˛ie de asociat unic; chitan˛a achit„rii   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
taxei de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial   art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
al Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului        a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      Admite cererea formulat„ de asocia˛ii Constantin
capitalului social nr. 330/12.09.2001 eliberat„ de     Societ„˛ii Comerciale AMARAT IMPEX — S.R.L. ∫i      Mih„i˛„, Constantin Victor ∫i Caba Irina ∫i, Ón
C.E.C.; copie de pe buletinul de identitate.        dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            consecin˛„:
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     Admite cererea formulat„ de asocia˛ii Yapici      Societ„˛ii Comerciale I.M.V. TRADING — S.R.L., cu
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Ilhan ∫i Kara Mustafa ∫i, Ón consecin˛„:         urm„toarele date:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Cod unic de Ónregistrare: 14192780.
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea     Societ„˛ii Comerciale AMARAT IMPEX — S.R.L., cu      J 23/681/24.09.2001.
Societ„˛ii Comerciale STELIMPEX — S.R.L. ∫i        urm„toarele date:                      Cod sirues: 233924128.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              Sediul social este Ón comuna Voluntari, ∫os.       Sediul social este Ón comuna Gr„di∫tea, jude˛ul
                              Afuma˛i nr. 102, jude˛ul Ilfov.              Ilfov.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Cod unic de Ónregistrare: 14192739.            Asocia˛ii societ„˛ii sunt Constantin Mih„i˛„, cu
  Admite cererea formulat„ de asociata Zamfir        Num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 9 iulie 1972 Ón
Stela ∫i, Ón consecin˛„:                  J 23/685/24.09.2001.                   Caracal, jude˛ul Olt, domiciliat Ón Caracal, aleea
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     Cod Sirues: 233924166.                 Virgil Carianopol nr. 5, bl. B 2, sc. 1, et. 2, ap. 9,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Asocia˛ii societ„˛ii sunt Yapici Ilhan, cu cet„˛enie  jude˛ul Olt, Constantin Victor, cu cet„˛enie rom‚n„,
Societ„˛ii Comerciale STELIMPEX — S.R.L., cu        turc„, n„scut la data de 11 septembrie 1958 Ón      n„scut la data de 16 noiembrie 1967 Ón ora∫ul
urm„toarele date:                     Ozalp, Turcia, domiciliat Ón Turcia, Ozalp, ∫i Kara    Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón Caracal,
  Cod unic de Ónregistrare: 14192755.           Mustafa, cu cet„˛enie turc„, n„scut la data de 1     intrarea Buze∫ti nr. 3, bl. A 3, sc. 2, ap. 2, jude˛ul
  Num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       ianuarie 1975 Ón Urfa, Turcia, domiciliat Ón Turcia,   Olt, ∫i Caba Irina, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la
J 23/683/24.09.2001.                    Urfa.                           data de 17 septembrie 1957 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,
  Cod Sirues: 23/3924142.                  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 9, bl. 109
  Sediul social este Ón satul ™indrili˛a, comuna     urm„toarele domenii declarate: comer˛ ∫i import-     A, sc. A, et. 9, ap. 76, sectorul 2.
G„neasa, jude˛ul Ilfov.                  export.                           Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Asociatul societ„˛ii este Zamfir Stela, cu cet„˛enie    Obiectul principal de activitate const„ Ón comer˛   urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,
rom‚n„, n„scut„ la data de 1 martie 1970 Ón        cu ridicata cu produse textile.              import-export ∫i servicii.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001                     13
  Obiectul principal de activitate const„ Ón comer˛        Asociatul societ„˛ii este Gusoi Victori˛a-Ramona,     Punct de lucru: comuna Pantelimon, jude˛ul
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu           cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 10 ianuarie    Ilfov, av‚nd ca obiect de activitate cod CAEN 2626
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,            1975 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat„ Ón       — fabricarea produselor ceramice refractare.
b„uturi ∫i tutun.                         Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 120, bl. OD 1, ap. 188,    Asocia˛ii societ„˛ii sunt: David Vasile-Drago∫,
  Capitalul social subscris este de 6.000.000 lei,       sectorul 6.                        cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.12.1967 Ón
v„rsat integral la data de 12.09.2001.                Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul   Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Capitalul social este divizat Ón 12 p„r˛i sociale a      comer˛ului.                        Str. Br‚ndu∫elor nr. 6, bl. V70, sc. 2, et. 3, ap. 27,
500.000 lei fiecare.                         Obiectul principal de activitate const„ Ón comer˛   sectorul 3, Neacsu-Cirstina Bogdan-Iulian, cet„˛ean
  Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:      cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       rom‚n, n„scut la data de 1.11.1970 Ón Bucure∫ti,
Constantin Mih„i˛„ — 2.000.000 lei, reprezent‚nd         v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        sectorul 8, domiciliat Ón comuna Pantelimon, Str.
4 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i         b„uturi ∫i tutun.                     Orizontului nr. 8, ∫i Neac∫u-Carstina Adrian,
pierderi de 33,3333 %, Constantin Victor — 2.000.000                                    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.10.1974 Ón
                                   Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
lei, reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, cu o participare la                                   Bucure∫ti, sectorul 3, domiciliat Ón comuna
                                 v„rsat integral la data de 18.07.2001.
beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %, ∫i Caba Irina —                                     Pantelimon, str. Grigore Ghica nr. 1, jude˛ul Ilfov.
                                   Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
12.000.000 lei, reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, cu o        100.000 lei fiecare, de˛inute Ón totalitate de
participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %.                                     urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,
                                 asociatul unic.                      construc˛ii, import-export.
  Administratorul societ„˛ii este Constantin Victor,        Administratorul societ„˛ii este Gusoi Victori˛a-     Obiectul principal de activitate const„ Ón:
cu puteri depline.                        Ramona.                          fabricarea articolelor ceramice pentru uz
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  gospod„resc ∫i ornamental.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       integral la data de 4.09.2001.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
pronun˛are.                            pronun˛are.                        100.000 lei fiecare.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.       Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel:
   (23/39.555)                           (24/39.556)                      David Vasile-Drago∫ — 700.000 lei, reprezent‚nd 7
               *                               *                p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
                                                              35 %, Neacsu-Cirstina Bogdan-Iulian — 700.000 lei,
      Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„             reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o participare la
   AKTIV COMERfi — S.R.L., satul Ro∫u                  CERAMICA DEL ARTE — S.R.L.            beneficii ∫i pierderi de 35 %, ∫i Neacsu-Carstina
    comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov                  comuna Pantelimon, jude˛ul Ilfov          Adrian — 600.000 lei, reprezent‚nd 6 p„r˛i sociale,
                                                              cu participare la beneficii ∫i pierderi de 30 %.
                                                                Administratorii societ„˛ii sunt: David Vasile-
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Drago∫, Neacsu-Cirstina Bogdan-Iulian ∫i
    BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI                                           Neacsu-Carstina Adrian.
                                        J 23/678/21.09.2001
    COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV                                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14189911          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
        DOSAR NR. 485/SC/2001                       COD SIRUES 23/3924099           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
      ŒNCHEIEREA NR. 485/SC/2001                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          pronun˛are.
 ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001                 BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.
                                     COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV             (25/39.557)
  Judec„tor delegat — Cristina Negru                                                          *
  Referent O.R.C.J.I. — Socariceanu Oana Elena
                                        DOSAR NR. 477/SC/2001
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asociata                                         Societatea Comercial„
Gusoi Victori˛a-Ramona, privind autorizarea                ŒNCHEIEREA NR. 477/SC/2001            LUNA MARKETING DISTRIBUTION — S.R.L.
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale                                       comuna Otopeni, jude˛ul Ilfov
                                  ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
AKTIV COMERfi — S.R.L.
                                  Judec„tor delegat      — Cristina Negru
        JUDEC√TORUL DELEGAT                 Referent O.R.C.J.I.     — Mirela Mihai         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                                      J 23/682/24.09.2001
  Asupra cererii de fa˛„:                      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       David Vasile-Drago∫, Neac∫u-Cirstina Bogdan-Iulian         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14192720
de 19.09.2001 cu nr. 7384, petenta a solicitat          ∫i Neac∫u Carstina Adrian privind autorizarea               COD SIRUES 23/3924130
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii       constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
Comerciale AKTIV COMERfi — S.R.L. la Oficiul            CERAMICA DEL ARTE — S.R.L                   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
registrului comer˛ului.                                                      BUCURE™TI LA OFICIUL REGISTRULUI
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse                    JUDEC√TORUL DELEGAT                 COMERfiULUI AL JUDEfiULUI ILFOV
urm„toarele Ónscrisuri: actul constitutiv              Asupra cererii de fa˛„:
autentificat cu nr. 1024/13.07.2001 de notarul            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data          DOSAR NR. 476/SC/2001
public Carmen Bocancea; dovada privind              de 17.09.2001 cu nr. 7277, peten˛ii au solicitat
disponibilitatea firmei; dovad„ tax„ judiciar„ de                                           ŒNCHEIEREA NR. 476/SC/2001
                                 autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
timbru; chitan˛a achit„rii taxei de registru;                                        ™edin˛a din data de 20 septembrie 2001
                                 Comerciale CERAMICA DEL ARTE — S.R.L. la
dovada sediului (adeverin˛„ prim„rie; autoriza˛ie
                                 Oficiul registrului comer˛ului.               Judec„tor delegat      — Cristina Negru
de construc˛ie nr. 323/29.07.1999 dat„ de
                                   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Referent O.R.C.J.I.     — Mirela Mihai
Prim„ria Comunei Chiajna; contractul de v‚nzare-
                                 Ónscrisuri: declara˛ie pe proprie r„spundere privind
cump„rare autentificat cu nr. 1212/22.06.1998 de                                        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de asocia˛ii
                                 calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat
n o t a r u l p u b l i c C o a d a I o n ; a c t u l adi˛ional                               Iris Remzi, Iris Kadir, Iris Recep ∫i Iris Birsen
                                 cu nr. 890/14.08.2001 de notarul public Nicoleta
autentificat cu nr. 1140/20.08.2001 de notarul                                       privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                 Apostol; dovada privind disponibilitatea firmei;
public Carmen Bocancea, actul adi˛ional                                           Societ„˛ii Comerciale LUNA MARKETING
                                 dovada privind achitarea taxei de timbru judiciar;
autentificat cu nr. 3179/19.09.2001 de notarul public                                    DISTRIBUTION — S.R.L.
                                 copia c„r˛ii de identitate; chitan˛a achit„rii taxei de
Constantinescu Florica; acordul coproprietarului
                                 registru; dovada sediului: contractul de v‚nzare-            JUDEC√TORUL DELEGAT
pentru sediu autentificat cu nr. 1025/13.07.2001 de
notarul public Carmen Bocancea); declara˛ie de          cump„rare autentificat cu nr. 2148/20.11.1997 de       Asupra cererii de fa˛„:
asociat unic; chitan˛a achit„rii taxei de registru ∫i a      notarul public Dana Dobre; procur„ special„ ∫i        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada        autentic„ de Ómputernicire; chitan˛a achit„rii taxei   de 14.09.2001 cu nr. 7247, peten˛ii au solicitat
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr.          de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
70/18.07.2001 eliberat„ de C.E.C.; copie de pe          Rom‚niei; dovada privind efectuarea v„rs„m‚ntului     Comerciale LUNA MARKETING DISTRIBUTION —
buletinul de identitate.                     capitalului social cu nr. 000313/4.09.2001, eliberat„   S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul         de C.E.C.; copii ale buletinelor de identitate.       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele          Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     Ónscrisuri: declara˛ii pe proprie r„spundere privind
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   cu nr. 2250/7.09.2001 de notarul public Marius
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Luca; traduceri caziere; dovada privind
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.   disponibilitatea firmei; dovada privind achitarea
a admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea         39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a     taxei de timbru judiciar; chitan˛a achit„rii taxei de
Societ„˛ii Comerciale AKTIV COMERfi — S.R.L. ∫i          admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      registru; dovada sediului: contractul de Ónchiriere
                                 Societ„˛ii Comerciale CERAMICA DEL ARTE —         nr. 66299/27.09.2000, Óncheiat cu DGFPCFS Ilfov;
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                 S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       acordul asocia˛iei de locatari; procuri speciale ∫i
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                      autentice de Ómputernicire; chitan˛a achit„rii taxei
                                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
  Admite cererea formulat„ de asociata Gusoi                                        Rom‚niei; dovada privind efectuarea v„rs„m‚ntului
Victori˛a-Ramona ∫i, Ón consecin˛„:                 Admite cererea formulat„ de asocia˛ii David
                                                              capitalului social din data de 7.09.2001, eliberat„ de
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune        Vasile-Drago∫, Neac∫u-Cirstina Bogdan-Iulian ∫i
                                                              Banca Comercial„ ROBANK — S.A.; copii ale
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a        Neacsu-Carstina Adrian ∫i, Ón consecin˛„:         pa∫apoartelor.
Societ„˛ii Comerciale AKTIV COMERfi — S.R.L., cu           Autorizeaz„    constituirea  ∫i  dispune      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
urm„toarele date:                         Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Cod unic de Ónregistrare: 14192801.              Comerciale CERAMICA DEL ARTE — S.R.L., cu         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           urm„toarele date:                     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
J 23/689/24.09.2001.                         Cod unic de Ónregistrare: 14189911.          Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale art.
  Cod Sirues: 23/3924207.                      Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
  Sediul social este Ón satul Ro∫u, str. Locotenent       J 23/678/21.09.2001.                   admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Silache nr. 23, comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov.            Cod SIRUES: 23/3924099.                Societ„˛ii Comerciale LUNA MARKETING
  Punct de lucru Ón satul Ro∫u, str. Locotenent           Sediul social este Ón comuna Pantelimon, jude˛ul    DISTRIBUTION      —  S.R.L.  ∫i  dispun‚nd
Silache nr. 23, comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov.          Ilfov.                          Ónmatricularea acesteia.
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:         Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANCIANI —
  Admite cererea formulat„ de asocia˛ii Iris Remzi,     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Iris Kadir, Iris Recep ∫i Iris Birsen ∫i, Ón consecin˛„:   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i   dispune   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Ónscrisuri:
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale        1. actul constitutiv autentificat cu nr. 2632 din
Comerciale LUNA MARKETING DISTRIBUTION —           Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      data de 10.09.2001 de notarul public Meirosu Mihai
S.R.L., cu urm„toarele date:                 prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Gabriel; 2. contractul de v‚nzare-cump„rare
  Cod unic de Ónregistrare: 14192720.            Comerciale MABOSA O BOCCHIO — S.R.L. ∫i           autentificat cu nr. 2432 din data de 6.04.2000 la
  Num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Notariatul Equitas.
J 23/682/24.09.2001.                                                     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Cod SIRUES: 23/3924130.                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Sediul social este Ón comuna Otopeni, str. Floare      Admite cererea formulat„ de Ómputernicit         privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
de Cais nr. 5, bl. B3-4, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Ilfov.     Carstea Ioan, cu domiciliul Ón Ploie∫ti, str. Mihail    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul
  Asocia˛ii societ„˛ii sunt: Iris Remzi, cet„˛ean turc,   Eminescu nr. 22, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul    de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
n„scut la data de 26.11.1973 Ón Edirne, Turcia,        Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:                 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
domiciliat Ón Turcia, Edirne, Merkez, Nisancipasa        Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea    cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii Comerciale
Mahallesi Zincirlikuyu, Iris Kadir, cet„˛ean turc,      la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale  ANCIANI — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
n„scut la data de 16.05.1956 Ón Edirne, Turcia,        MABOSA O BOCCHIO — S.R.L., cu urm„toarele date:
domiciliat Ón Turcia, Edirne, Merkez Ilcesi, Oz         Asociat: Mallaci Bocchio Salvatoare, n„scut la       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Trakya A.S., Iris Recep, cet„˛ean turc, n„scut la data    data de 21.11.1962 Ón localitatea Villarosa Italia,      Admite cererea formulat„ de Draghiciu
de 15.12.1962 Ón Edirne, Turcia, domiciliat Ón        cet„˛ean italian, domiciliat Ón Belgia, Grande Rue     Antonius Lucian, cu domiciliul Ón Ploie∫ti, Bd.
Turcia, Edirne Merkez Ilcesi Nisancipasa, Zincirli      Au Bois nr. 27, 1030 Bruxelles, identificat cu       Republicii nr. 128, bl. 207, et. 8, ap. 34, jude˛ul
Kuyu ∫i Iris Birsen, cet„˛ean turc, n„scut„ la data de    pa∫aport nr. 788760V, eliberat de autorit„˛ile din     Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:
1.10.1976 Ón Edirne, Turcia, domiciliat„ Ón Turcia,      Italia la data de 31.10.2000.                 Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea
Edirne, Merkez Ilcesi Semsipasa, Atlar Bayiri No. 2.       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón                                       la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii
                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Comerciale ANCIANI — S.R.L., cu urm„toarele date:
urm„toarele domenii declarate: produc˛ie, comer˛,       denumirea MABOSA O BOCCHIO, av‚nd sediul
servicii, construc˛ii.                                                    Asociat: Draghiciu Antonius Lucian, n„scut la
                               social Ón Ploie∫ti, str. Mihail Eminescu nr. 22, bl. 2,   data de 19.04.1977 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
  Obiectul principal de activitate const„ Ón: comer˛    sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la
cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i cu produse                                       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii
                               data de 1.03.2002.                     nr. 128, bl. 207, ap. 34, cod po∫tal 2000, jude˛ul
zaharoase.
                                 Obiectul de activitate:                 Prahova, identificat cu C.I. seria P.H. nr. 138653,
  Capitalul subscris este de 301.340.000 lei,
                                 Domenii declarate: 517 – comer˛ cu ridicata cu      eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 22.12.1999,
echivalentul a 10.000 $ S.U.A., v„rsat integral la
                               alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.         cod numeric personal 1770419293156.
7.09.2001, participarea str„in„ este de 301.340.000
                                 Domeniul principal: 511 – activit„˛i de           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
lei, echivalentul a 10.000 $.
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata.            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
15.067.000 lei fiecare.                     Activitatea principal„: 5111 – intermedieri Ón      denumirea ANCIANI, av‚nd sediul social Ón Ploie∫ti,
  Aportul asocia˛ilor la capital se prezint„ astfel: Iris  comer˛ul cu materii prime agricole, animale vii,      Bd. Republicii nr. 128, bl. 207, et. 8, ap. 34, jude˛ul
Remzi — 75.335.000 lei, echivalentul a 2.500 $,        materii prime textile ∫i cu semiproduse.          Prahova, valabil pe termen nelimitat.
reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o participare la        Alte activit„˛i: 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte     Obiectul de activitate:
beneficii ∫i pierderi de 25 %, Iris Kadir —75.335.000 lei,  produse neclasificate Ón alt„ parte.              Domenii declarate: 517 – comer˛ cu ridicata cu
echivalentul a 2.500 $, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu     Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura    alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.
o participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %, Iris Recep  numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele de        Domeniul principal: 748 – alte activit„˛i de
— 75.335.000 lei, echivalentul a 2.500 $, reprezent‚nd    drept.
                                                             servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor.
5 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi    Capitalul social: Capitalul social subscris este de
                                                               Activitatea principal„: 7483 – activit„˛i de
de 25 % ∫i Iris Birsen — 75.335.000 lei, echivalentul a    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; participarea
                                                             secretariat, dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri.
2.500 $, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o participare    str„in„ la capitalul social este de 2.000.000 lei;
                                                               Alte activit„˛i: 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte
la beneficii ∫i pierderi de 25 %.               num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
                                                             produse neclasificate Ón alt„ parte, import-export
  Administratorul societ„˛ii este Iris Remzi cu       p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                             pentru Óntregul obiect de activitate.
puteri depline.                         Participarea asociatului la capitalul social:
                                                               Capitalul social: Capitalul social subscris este de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     Mallaci Bocchio Salvatore, aport la capital
                                                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 5.09.2001,
                                                             p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                               Participarea asociatului la capitalul social:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       din capitalul social, av‚nd cota de participare la
pronun˛are.                                                         Draghiciu Antonius Lucian, aport la capital
                               beneficii ∫i pierderi de 100 %.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 septembrie 2001.                                     2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 12.09.2001,
                                 Administrator:
   (26/39.558)                         Mallaci Bocchio Salvatore, cet„˛ean italian, n„scut   echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
              *                 la data de 21.11.1962 Ón localitatea Villarosa, Italia,   din capitalul social, av‚nd cota de participare la
                               domiciliat Ón Belgia, Grande Rue Au Bois nr. 27, 1030    beneficii ∫i pierderi de 100 %.
     Societatea Comercial„                Bruxelles, av‚nd puteri legale.                Administrator:
  MABOSA O BOCCHIO — S.R.L., Ploie∫ti             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este           Draghiciu Antonius Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                               nedeterminat„.                       la data de 19.04.1977 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod
                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         numeric personal 1770419293156, domiciliat Ón
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 128, bl. 207, ap. 34, cod
        J 29/828/24.09.2001
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline.
                               pronun˛are.                          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nedeterminat„.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14193068
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 septembrie 2001.        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
        SERIE CERTIFICAT A003208
                                 R„mas„ irevocabil„ la data de 24 septembrie       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               2001 prin renun˛are la recurs.                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
 JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI             (27/39.559)                      pronun˛are.
        COMERfiULUI                                *                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.
                                                               R„mas„ irevocabil„ la data de 19 septembrie
        DOSAR NR. 833/2001                     Societatea Comercial„             2001 prin renun˛are la recurs.
                                     ANCIANI — S.R.L., Ploie∫ti             (28/39.560)
        ŒNCHEIEREA NR. 832                                                           *
       din 24 septembrie 2001               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI              Societatea Comercial„
    ™edin˛a din 24 septembrie 2001                    J 29/826/19.09.2001               YORKY SERV — S.R.L., comuna M„neciu
                                                                    jude˛ul Prahova
  Judec„tor delegat      — Pohoa˛„ Maria             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14186494
  Referent O.R.C.       — R„dulescu Elena
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                                JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI                  J 29/831/24.09.2001
Ómputernicit Carstea Ioan privind autorizarea
                                      COMERfiULUI
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14193122
MABOSA O BOCCHIO — S.R.L.                                                        SERIE CERTIFICAT A003211
                                       DOSAR NR. 827/2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                       ŒNCHEIEREA NR. 826                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Asupra cererii de fa˛„:
                                                              JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data            din 19 septembrie 2001                    COMERfiULUI
de 17.09.2001 cu nr. 17443, petentul Ómputernicit
Carstea Ioan a solicitat autorizarea constituirii ∫i         ™edin˛a din 19 septembrie 2001
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MABOSA O                                               DOSAR NR. 829/2001
                                 Judec„tor delegat      — Ni˛u Teodor
BOCCHIO — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.       Referent O.R.C.       — R„dulescu Elena              ŒNCHEIEREA NR. 829
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónscrisuri:                           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                din 24 septembrie 2001
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 2419 din data   Draghiciu Antonius Lucian privind autorizarea
de 5.09.2001 de notarul public Pop Mihai; 2.         constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale        ™edin˛a din 24 septembrie 2001
Óncheiere de rectificare din data de 14.09.2001 de      ANCIANI — S.R.L.
                                                               Judec„tor delegat       — Pohoa˛„ Maria
notarul public Pop Mihai. 3. contractul de                 JUDEC√TORUL DELEGAT                Referent O.R.C.        — R„dulescu Elena
Ónchiriere cu nr. 135706 din data de 6.09.2001,
eliberat de Administra˛ia Finan˛elor Publice          Asupra cererii de fa˛„:                   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Ploie∫ti; 4. procura special„ ∫i autentic„ de          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Georgescu Nicoleta-Corina privind autorizarea
Ómputernicire autentificat„ cu nr. 2421 din data de      de 18.09.2001 cu nr. 17498, petentul Draghiciu       constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
5.09.2001 de notarul public Pop Mihai.            Antonius Lucian a solicitat autorizarea constituirii    YORKY SERV — S.R.L.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001                   15
       JUDEC√TORUL DELEGAT                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte ∫i import-
                                pronun˛are.                         export; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  Asupra cererii de fa˛„:
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 septembrie 2001.       magazine; 527 – repara˛ii de articole personale ∫i
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                 R„mas„ irevocabil„ la data de 24 septembrie        gospod„re∫ti; 741 – activit„˛i de studii de pia˛„ de
de 19.09.2001 cu nr. 17596, petenta Georgescu
                                2001 prin renun˛are la recurs.                sondaj; consulta˛ii pentru afaceri ∫i management;
Nicoleta-Corina a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                                 (29/39.561)                        930 – alte activit„˛i de servicii;
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale YORKY SERV —
                                              *                  Domeniul principal: 514 – comer˛ cu ridicata cu
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                                          bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare;
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele            Societatea Comercial„                Activitatea principal„: 5144 – comer˛ cu ridicata
Ónscrisuri:                            SELLS – CONSULTING — S.R.L., Ploie∫ti          cu produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 3737 din                                    de Óntre˛inere;
data de 30.07.2001 de notarul public Laslo Cristina                                      Alte activit„˛i:
Carmen; 2. actul adi˛ional autentificat cu nr. 1616        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                                Conform actului constitutiv, art. 3;
din data de 2.08.2001 de notarul public Laslo                 J 29/832/24.09.2001
                                                                Text activit„˛i secumcare: 5170 – comer˛ cu
Cristina Carmen; 3. procur„ special„ ∫i autentic„ de                                    ridicata cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte
                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14193076
Ómputernicire cu nr. 1484 din data de 23.07.2001 de                                     (import-export Ón toate domeniile obiectului de
                                       SERIE CERTIFICAT A/003212
notarul public Laslo Cristina Carmen; 4. contractul                                     activitate);
de Ónchiriere din data de 1.08.2001, eliberat de                                        Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Direc˛ia Finan˛elor Publice; 5. contractul de dona˛ie                                    numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
                                JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI
autentificat cu nr. 1431 din data de 20.07.2001 de                                     drept.
                                       COMERfiULUI
notarul public Codescu Eugenia.                                                Capitalul social:
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                       – capitalul social subscris: 4.000.000 lei;
                                       DOSAR NR. 832/2001
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                       – capitalul social v„rsat: 4.000.000 lei;
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón             ŒNCHEIEREA NR. 828                – num„rul total de p„r˛i sociale: 40;
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                       – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale               din 24 septembrie 2001              Participarea asociatei la capitalul social:
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite           ™edin˛a din 24 septembrie 2001              — Radu Ruxandra-Tatiana – 4.000.000 lei, data
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                     v„rs„rii aportului 17.08.2001, echival‚nd cu 40 p„r˛i
Comerciale YORKY SERV — S.R.L. ∫i dispun‚nd            Judec„tor delegat      — Pohoa˛„ Maria       sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
Ónmatricularea acesteia.                     Referent O.R.C.       — R„dulescu Elena      av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de
                                 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Radu       100 %.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        Ruxandra-Tatiana privind autorizarea constituirii ∫i      Administrator:
  Admite cererea formulat„ de Georgescu Nicoleta-       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SELLS –          — Radu Ruxandra-Tatiana, cet„˛ean rom‚n,
Corina, cu domiciliul Ón satul M„neciu-Ungureni nr.      CONSULTING — S.R.L.                     n„scut„ la data de 26.01.1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
89, comuna M„neciu, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón                                         Prahova, cod numeric personal 2690126293170,
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT
consecin˛„:                                                         domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. F„cliei nr. 2, bl. 133H,
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune     Asupra cererii de fa˛„:                  sc. B, ap. 34, cod po∫tal 2000, telefon 044/116828,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     jude˛ul Prahova, av‚nd puteri legale.
Societ„˛ii Comerciale YORKY SERV — S.R.L., cu         de 18.09.2001 cu nr. 17499, petentul Radu            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
urm„toarele date:                       Ruxandra-Tatiana solicitat autorizarea constituirii ∫i     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Asociat: Georgescu Nicoleta-Corina, n„scut„ la       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SELLS –         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
data de 20.11.1977 Ón comuna M„neciu, jude˛ul         CONSULTING — S.R.L. la Oficiul registrului           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul         comer˛ului.                         pronun˛are.
M„neciu-Ungureni nr. 89, comuna M„neciu, jude˛ul         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 septembrie 2001.
Prahova, identificat„ cu C.I. seria P.H. nr. 067549,      Ónscrisuri:                           R„mas„ irevocabil„ la data de 24 septembrie 2001
                                 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 4061 din     prin nerecurare/renun˛are la recurs.
eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data de
                                16.08.2001 de notarul public David Ella;             (30/39.562)
4.12.1998, cod numeric personal 2771120297295,
                                 2. contractul de Ónchiriere cu nr. 2360 din data                  *
reprezentat„ de Georgescu Diana-Constan˛a.
                                de 1.08.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                GEPRO — S.R.L.                              Societatea Comercial„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                 Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul             ALAMCO — S.R.L.
denumirea YORKY SERV, av‚nd sediul social Ón          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           comuna Filipe∫tii de P„dure
comuna M„neciu, Str. G„rii nr. 255, jude˛ul          legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón            jude˛ul Prahova
Prahova, valabil p‚n„ la data de 1.08.2004.          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Obiectul de activitate:                   Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Domenii declarate: 155 – fabricarea produselor       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
lactate; 158 – fabricarea altor produse alimentare;      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii            J 29/823/19.09.2001
513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, cu       Comerciale SELLS – CONSULTING — S.R.L. ∫i
b„uturi ∫i cu tutun; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14186575
magazine nespecializate; 522 – comer˛ cu
am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
produse din tutun Ón magazine specializate; 523 –                                      JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI
                                 Admite cererea formulat„ de Radu Ruxandra-
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu                                             COMERfiULUI
                                Tatiana, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. F„cliei nr. 2,
produse de cosmetic„ ∫i de toalet„; 524 – comer˛ cu      bl. 133H, sc. B, et. 3, ap. 34, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte          consecin˛„:                                 DOSAR NR. 820/2001
produse neclasificate Ón alt„ parte; 553 –            Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune          ŒNCHEIEREA NR. 823
restaurante; 554 – cafenele ∫i baruri; 602 – alte       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
transporturi terestre.                     Societ„˛ii Comerciale SELLS – CONSULTING —                din 19 septembrie 2001
  Domeniul principal: 158 – fabricarea altor         S.R.L., cu urm„toarele date:
produse alimentare.                        Asociat:                            ™edin˛a din 19 septembrie 2001
  Activitatea principal„: 1581 — fabricarea           — Radu Ruxandra-Tatiana, Ón calitate de asociat       Judec„tor delegat      — Ni˛u Teodor
produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.            unic, n„scut„ la data de 26.01.1969 Ón Ploie∫ti,        Referent O.R.C.       — R„dulescu Elena
  Alte activit„˛i:                      jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                Ploie∫ti, Str. F„cliei nr. 2, bl. 133H, sc. B, ap. 34, cod   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
  conform actului constitutiv ∫i actului adi˛ional.
                                po∫tal 2000, telefon 044/116828, jude˛ul Prahova,      Ómputernicit Popescu Mariana privind autorizarea
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                                identificat„ cu C.I. seria P.H. nr. 081173, eliberat„    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
                                de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 22.02.1999, cod        ALAMCO — S.R.L.
drept.
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de     numeric personal 2690126293170.                      JUDEC√TORUL DELEGAT
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        Asupra cererii de fa˛„:
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Participarea asociatului la capitalul social:        denumirea de SELLS – CONSULTING — S.R.L., av‚nd
                                sediul Ón Ploie∫ti, Pia˛a Victoriei nr. 13, bl. CC. Sud,   de 17.09.2001 cu nr. 17449, petentul Ómputernicit,
  Georgescu Nicoleta-Corina, aport la capital                                       Popescu Mariana a solicitat autorizarea constituirii
                                sc. F, et. 2, ap. 105, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la
2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 2.08.2001,                                      ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALAMCO —
                                data de 31.12.2002.
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %                                     S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                                 Obiectul de activitate:
din capitalul social, av‚nd cota de participare la                                       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                 – domenii declarate: 158 – fabricarea altor
beneficii ∫i pierderi de 100 %.                                               Ónscrisuri:
                                produse alimentare; 177 – fabricarea de articole
  Administrator:                       tricotate sau cro∫etate; 204 – produc˛ia de ambalaje      1. actul constitutiv autentificat cu nr. 3761 din
  Georgescu Nicoleta-Corina, cet„˛ean rom‚n,         din lemn; 222 – tip„rire ∫i activit„˛i anexe; 361 –     13.09.2001 de notarul public Saimovici Ilie;
n„scut„ la data de 20.11.1977 Ón comuna M„neciu,        produc˛ia de mobilier; 454 – lucr„ri de finisare; 502      2. contractul de Ónchiriere cu nr. 4143 din data
jude˛ul Prahova, cod numeric personal             – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503 –      de 3.09.2001, Óncheiat cu Consiliul local al comunei
2771120297295, domiciliat„ Ón satul M„neciu-          comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;      Filipe∫tii de P„dure.
Ungureni nr. 89, comun M„neciu, jude˛ul Prahova,        511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu         Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
av‚nd puteri legale.                      ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu produse        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este           agricole brute ∫i animale vii; 513 – comer˛ cu        legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
neliminat„.                          ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛ cu        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Punct de lucru Ón comuna M„neciu, Str. G„rii        ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
nr. 387, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de       de∫euri; 516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,         Comerciale ALAMCO — S.R.L. ∫i dispun‚nd
31.12.2001.                          echipamente ∫i furnituri; 517 – comer˛ cu ridicata      Ónmatricularea acesteia.
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1796/15.X.2001
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Asocia˛i:
  Admite cererea formulat„ de Ómputernicit,         pronun˛are.                          1. Nicolae Florentin, n„scut la data de 25.01.1971
Popescu Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.       Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,
str. Zamfir-Olaru nr. 4, bl. 78, sc. II, et. 7, ap. 73, ∫i,   R„mas„ irevocabil„ la data de 19 septembrie 2001 prin   domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u nr. 67A,
Ón consecin˛„:                        nerecurare/renun˛are la recurs.               bl. 141B, ap. 15, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova,
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     (31/39.563)                       identificat cu C.I. seria P.H. nr. 225802, eliberat„ de
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                    *                Poli˛ia Ploie∫ti la data de 30.03.2001, cod numeric
Societ„˛ii Comerciale ALAMCO — S.R.L., cu                                         personal 1710125293118;
urm„toarele date:                              Societatea Comercial„              2. Gabor Garibaldi, n„scut la data de 1.09.1971 Ón
  Asocia˛i:                                GARINI — S.R.L., Ploie∫ti           localitatea Jucu, jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n,
  1. Alameddine Hassan Osman, Ón calitate de                                       domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Zamora nr. 5, bl. 112A,
asociat, n„scut la data de 1.01.1934 Ón Beirut, Liban,                                  sc. B, ap. 34, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova,
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Canada, cu re∫edin˛a                                    identificat cu B.I. seria D.A. nr. 264875, eliberat de
                                       J 29/818/19.09.2001
Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 5, sc. 1, ap. 32,                                    Poli˛ia Ploie∫ti la data de 18.01.1996, cod numeric
sectorul 1, identificat cu P.A. seria CAN. nr.             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14186435
                                                             personal 1710901120683.
80065681, eliberat de autorit„˛ile din Beirut la data                                    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de 3.04.1998;                          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  2. Alameddine Fathe Wadad, n„scut„ la data de        JUDEfiEAN PRAHOVA LA OFICIUL REGISTRULUI          denumirea GARINI — S.R.L., av‚nd sediul Ón
2.02.1940, Ón Tripoli, cet„˛ean canadian, domiciliat„            COMERfiULUI                  Ploie∫ti, str. Zamora nr. 5, bl. 112A, sc. B, et. 3,
Ón Liban, localitatea Beirut, identificat„ cu                                       ap. 34, jude˛ul Prahova, valabil pe durat„
pa∫aportul seria CAN nr. 80065680, eliberat de                DOSAR NR. 822/2001              nedeterminat„.
autorit„˛ile din Beirut la data de 7.04.1998,                                        Obiectul de activitate:
reprezentat„ prin mandatar Alameddine Hassan                 ŒNCHEIEREA NR. 818               Domenii declarate: 361 – produc˛ia de mobilier;
Osman.                                                          452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil; 453 –
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu             din 19 septembrie 2001            lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii; 454 – lucr„ri de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu          ™edin˛a din 19 septembrie 2001            finisare; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
denumirea ALAMCO — S.R.L., av‚nd sediul Ón                                        specializate, alte produse neclasificate Ón alt„ parte.
comuna Filipe∫tii de P„dure, Strada Principal„,         Judec„tor delegat      — Ni˛u Teodor          Domeniul principal: 452 – construc˛ii de cl„diri
bl. 28B, et. 4, ap. 16, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„      Referent O.R.C.       — R„dulescu Elena      ∫i de geniu civil.
la data de 3.09.2002.                      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Gabor       Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de
  Obiectul de activitate:                  Garibaldi privind autorizarea constituirii ∫i        construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
  Domenii declarate: 451 – organizarea de ∫antiere      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GARINI —         Alte activit„˛i:
∫i preg„tirea terenului; 452 – construc˛ii de cl„diri     S.R.L.                             conform actului constitutiv, art. 4.
∫i de geniu civil; 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;                                 Activit„˛ile, care necesit„ avize, se vor desf„∫ura
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT              numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
454 – lucr„ri de finisare.
  Domeniul principal: 452 – construc˛ii de cl„diri       Asupra cererii de fa˛„:                 drept.
∫i de geniu civil.                        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      Capitalul social:
  Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de         de 13.09.2001 cu nr. 17307, petentul Gabor           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„;            Garibaldi a solicitat autorizarea constituirii ∫i       – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Alte activit„˛i:                      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GARINI —         – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  conform actului constitutiv, Cap. II, art. 5.       S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.           – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Activit„˛ile care necesit„ avize, se vor desf„∫ura      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón        Ónscrisuri:                          1. Nicolae Florentin – 1.000.000 lei, data v„rs„rii
drept.                              1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1329 din    aportului 10.09.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  Capitalul social:                     10.09.2001 de notarul public Minea Octavian;        reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
  – capitalul social subscris: 301.850.000 lei;         2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1050      cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  – capitalul social v„rsat: 301.850.000 lei, din care    din data de 25.02.1997 autentificat de notarul         2. Gabor Garibaldi – 1.000.000 lei, data v„rs„rii
10.000 $ S.U.A.;                       public Dinu Gheorghe;                    aportului 10.09.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  – participarea str„in„ la capitalul social:          3. declara˛ia privind acceptul pentru sediul       reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd cota
301.850.000 lei, din care 10.000 $ S.U.A.;          firmei cu nr. 1332 din data de 10.09.2001,         de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 1.000;          autentificat„ de notarul public Minea Octavian;        Administratori:
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 301.850 lei.          4. procura special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire      1. Nicolae Florentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       cu nr. 1333 din data de 10.09.2001 autentificat„ de     data de 25.01.1971 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod
  1. Alameddine Hassan Osman – 226.387.500 lei,       notarul public Minea Octavian.               numeric personal 1710125293118, domiciliat Ón
din care 7.500 $ S.U.A., data v„rs„rii aportului         Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u nr. 67A, bl. 141B, ap. 15, cod
24.08.2001, echival‚nd cu 750 p„r˛i sociale,         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri
reprezent‚nd 75 % din capitalul social total, av‚nd      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    nelimitate;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 75 %;     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       2. Gabor Garibaldi, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  2. Alameddine Fathe Wadad – 75.462.500 lei, din      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      data de 1.09.1971 Ón localitatea Jucu, jude˛ul Cluj,
care 2.500 $ S.U.A., data v„rs„rii aportului         Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      cod numeric personal 1710901120683, domiciliat Ón
24.08.2001, echival‚nd cu 250 p„r˛i sociale,         prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Ploie∫ti, aleea Zamora nr. 5, bl. 112A, sc. B, ap. 34,
reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd      Comerciale GARINI — S.R.L. ∫i dispun‚nd           cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %.     Ónmatricularea acesteia.                  nelimitate.
  Administrator:                                                      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  — Alameddine Hassan Osman, cet„˛ean canadian,        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
n„scut la data de 1.01.1934 Ón Beirut, Liban,          Admite cererea formulat„ de Gabor Garibaldi,       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
domiciliat Ón Canada, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti,       domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Zamora nr. 5, bl. 112A,     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Calea Grivi˛ei nr. 5, sc. 1, ap. 32, sectorul 1, av‚nd    sc. B, et. 3, ap. 34, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:  pronun˛are.
puteri depline.                         Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       R„mas„ irevocabil„ la data de 19 septembrie 2001
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Societ„˛ii Comerciale GARINI — S.R.L., cu          prin nerecurare/renun˛are la recurs.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         urm„toarele date:                        (32/39.564)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1796/15.X.2001 con˛ine 16 pagini.                        Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top