2001 1262

Document Sample
2001 1262 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1262                                                            Marþi, 26 iunie 2001
                       PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              Registrului Comerþului al Judeþului Timi∫ cu nr.     11. Total activ           lei 304.180.294
 Farmaceutic„ DORNAFARM — S.A., Suceava         J 35/409/1991, cod fiscal R 1826001, capital social   12. Surse atrase – total
                             de 80.000.000 lei, p„rþi sociale 800, cu valoare       (rd. 3 la 6)           lei 210.566.506
          HOT√R¬RE               nominal„ de 100.000 lei;                 13. Fond participare la profit
                              – Societatea Comercial„ POLDARK — S.A.,          (ct. 112)            lei      –
 a adun„rii generale ordinare a acþionarilor      persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara,    14. Datorii – total         lei 210.566.506
        din 6.06.2001              Str. Circumvalaþiunii nr. 69, Ónmatriculat„ la Oficiul  15. Venituri Ónregistrate Ón
                                                           avans (ct. 472)         lei      –
           (extras)              Registrului Comerþului al Judeþului Timi∫ cu nr.     16. Decont„ri operat. Ón curs
  Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor din     J 35/438/1996, cod fiscal 8534292, capital social      clarificare (sold cont 473)   lei      –
6.06.2001, Ón urma analiz„rii problemelor de pe     23.700.000 lei format din 947 acþiuni Ón valoare     17. Activ net (rd. 1–rd. 2)     lei 93.613.788
ordinea de zi, Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te:    nominal„ de 25.000 lei.                 18. Capital social (ct. 1012)    lei 80.000.000
                              Art. 2. Fundamentarea ∫i condiþiile fuziunii     19. Prime legate de capital
  Hot„r‚rea nr. 1 a adun„rii generale a acþionarilor                                 (ct. 104)            lei      –
hot„r„∫te urm„toarea componenþ„ a consiliului de      Fuziunea se face prin absorbþia total„ a Societ„þii  10. Diferenþe din reevaluare
administraþie:                      Comerciale POLDARK — S.A. de c„tre Societatea        (ct. 105)            lei      –
  1. Fodorea Larisa, pre∫edinte al consiliului de    Comercial„ GABRIEL — S.R.L.               11. Rezerve (ct. 106)        lei   108.000
administraþie, director general;              Fuziunea va avea ca efect dizolvarea Societ„þii    12. Profit nerepartizat (ct. 107) lei       –
  2. Lupuliasa Dumitru, membru;             Comerciale POLDARK — S.A.                13. Profit an curent
                              Fuziunea celor dou„ societ„þi este de natur„ s„      nerepartizat
  3. Miheþiu Ioan Gheorghe, membru;                                         (cont 121–129)          lei  5.194.792
  4. Buimistriuc Draga Doina, membru;          asigure existenþa unei societ„þi comerciale mai     14. Alte fonduri (ct. 118)      lei 13.858.539
  5. Vasincu Daniela, membru.              puternice ∫i mai eficiente din punct de vedere      15. Subvenþii pentru investiþii
  Hot„r‚rea nr. 2 a adun„rii generale a acþionarilor  comercial, asigurarea unui management mai          (ct. 131)            lei      –
hot„r„∫te urm„toarea componenþ„ a comisiei de      eficient,  reducerea   costurilor   indirecte,  16. Provizioane reglementate
cenzori:                         eficientizarea serviciilor funcþionale, iar Societatea    (ct. 141)            lei      –
                                                         17. Provizioane pentru riscuri
  1. Dohotaru Mariana;                 Comercial„ GABRIEL — S.R.L. este asociat„ la         ∫i cheltuieli (ct. 141)     lei      –
  2. Moro∫anu Br‚ndu∫a;                 Societatea Comercial„ POLDARK — S.A.           18. Pierd. neacoper. exerc.
  3. Cozma Aurica.                     Toate operaþiunile efectuate de Societatea        preced. (ct. 141)        lei  5.547.543
  (1/23.177)                      Comercial„ POLDARK — S.A. dup„ data de          19. Pierd. din anul curent
                             30.09.1999 vor fi preluate de Societatea Comercial„     (ct. 121)            lei      –
             *                                            20. Patrimoniu net
                             GABRIEL — S.R.L.
                                                           (rd 8 la rd 17–rd 18 ∫i 19=rd 7) lei 93.613.788
                              Art. 3 . S tabilirea ∫i e valuarea a ctivului ∫i
      Societatea Comercial„                                           Situaþia activului net pe baza bilanþului Óntocmit
                             pasivului care se transmit
     GABRIEL — S.R.L., Timi∫oara                                       la data de 30.09.1999 al Societ„þii Comerciale
                              Activul ∫i pasivul Societ„þii Comerciale       POLDARK — S.R.L. presupune urm„toarele:
                             POLDARK — S.A., Timi∫oara, conform bilanþului
       PROIECT DE FUZIUNE                                         11. Total activ           lei 64.108.127
                             Óncheiat la data de 30.09.1999, sunt dup„ cum
  Subscrisele:                     urmeaz„:                         12. Surse atrase – total (3 la 6)  lei 11.237.296
  – Societatea Comercial„ GABRIEL — S.R.L.,                                   13. Fond particip. la profit     lei      –
                               Activ                        14. Datorii total          lei 11.237.296
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara,
                               I. Active imobilizate                15. Venituri Ónregistrate
Str. Circumvalaþiunii nr. 69, Ónmatriculat„ la Oficiul                                Ón avans             lei      –
Registrului Comerþului al Judeþului Timi∫ cu nr.     – imobiliz„ri necorporale     lei   2.136.580   16. Decont. operat curs
J 35/409/1991, cod fiscal R 1826001, av‚nd capital    – imobiliz„ri corporale      lei  58.507.880     clarific.            lei      –
social de 80.000.000 lei, reprezentat„ prin       Active imobilizate total      lei  60.644.460   17. Activ net (rd1–rd2)       lei 24.804.159
adminitratorul Jehad A.S. Alkrunz, cet„þean       II. Active circulante                  18. Capital social          lei 23.700.000
palestinian, domiciliat Ón Gaza-Rafah, n„scut la data  – stocuri             lei     6.102   19. Prime legat. de capital     lei      –
                                                         10. Difer. din reevaluare      lei      –
de 21.03.1971 Ón Rafah, posesor al pa∫aportului nr.   – clienþi             lei       –   11. Rezerve             lei      –
0609519/1999, eliberat de autorit„þile palestiniene,   – alte creanþe           lei       –   12. Profit nerepartizat       lei      –
∫i                            – casa               lei   3.135.897   13. Profit. anului trecut nerep.
  Societatea Comercial„ POLDARK — S.A., persoan„    – conturi la b„nci         lei    321.668     (cont 121–129)          lei   813.560
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara, Str.      Active circulante total      lei   3.463.667   14. Alte fonduri (ct. 118)      lei   466.821
Circumvalaþiunii nr. 69, Ónmatriculat„ la Oficiul    III. Conturi de regularizare               15. Subvenþii pentru
                                                           investiþii (ct. 131)       lei      –
Registrului Comerþului al Judeþului Timi∫ cu nr.     – cheltuieli Ónregistrate                16. Provizioane reglementate
J 35/438/1996, cod fiscal 8534292, av‚nd capital        Ón avans           lei       –     (ct. 141)            lei      –
social de 23.700.000 lei, reprezentat„ prin       Total activ            lei  64.108.127   17. Proviz. riscuri ∫i chelt.
administratorul Jehad A.S. Alkrunz, cet„þean       Pasiv                            (ct. 151)            lei      –
palestinian, domiciliat Ón Gaza-Rafah, n„scut la data  I. Capitaluri proprii       lei  52.870.881   18. Pierd. neacop. exerc. preced.
de 21.03.1971 Ón Rafah, posesor al pa∫aportului nr.                                  (ct. 107)            lei   176.222
                             II. Provizioane pentru                  19. Pierderi anul curent
0609519/1999, eliberat de autorit„þile palestiniene,      riscuri           lei       –     (ct. 121)            lei      –
  Ón conformitate cu prevederile art. 236 din Legea   III. Datorii            lei  11.237.296   20. Patrimoniu net (rd8 la
nr. 31/1990, Óntocmesc prezentul proiect de       – furnizori            lei       –     rd17–rd18 ∫i rd19=rd7)      lei 24.804.159
fuziune:                         – alte datorii           lei       –     Subvenþii cu obligaþia
  Art. 1 . F orma, d enumirea ∫i s ediul s ocial a l                                 restituirii pe m„sura
societ„þilor participante la fuziune           Total pasiv            lei  64.108.127
                                                           amortiz„rii investiþiei
  – Societatea Comercial„ GABRIEL — S.R.L.,        Situaþia activului pe baza bilanþului contabil
                                                           necuprinse Ón calcul       lei 28.066.672
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara,    Óncheiat la 30.09.1999 al Societ„þii Comerciale
Str. Circumvalaþiunii nr. 69, Ónmatriculat„ la Oficiul  GABRIEL — S.R.L. este urm„toarea:              Total             lei  52.870.831
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
  Conform prevederilor legale Ón materie, activul       Societatea Comercial„ GIROTIM — S.A.,                Societatea Comercial„
net al societ„þii rezultat Ón urma fuzion„rii, adic„             Timi∫                        SERITIM — S.A., Timi∫oara
Societatea Comercial„ GABRIEL — S.R.L., cum este
denumit„ Ón continuare societatea absorbant„,                 ACT ADIÞIONAL                       ACT ADIÞIONAL
presupune urm„toarele:
                                de modificare a actelor constitutive ale         la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
11. Total activ           lei  368.288.420     Societ„þii Comerciale GIROTIM — S.A.,                SERITIM — S.A., Timi∫oara
12. Surse atrase – total                  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului        Societatea Comercial„ SERITIM — S.A., persoan„
  (rd3 la rd6)           lei  221.803.801          cu nr. J 35/547/1991             juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara, str. Ovidiu
13. Fond particip. la profit     lei       –     Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a        Balea nr. 2, judeþul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
14. Datorii total          lei  221.803.801   acþionarilor din data de 30.05.2001, actele        Registrului Comerþului al Judeþului Timi∫ cu nr.
15. Venit. Ónreg. Ón avans      lei       –   constitutive ale societ„þii comerciale se modific„     J 35/1072/1991, av‚nd cod fiscal R 1815770, Ón baza
16. Decont. operat. Ón curs                 dup„ cum urmeaz„:                     hot„r‚rii adun„rii generale a acþionarilor nr. 10 din
  clarific             lei       –     Art. 1. Se prelunge∫te durata de funcþionare a     10.04.2001, adunare legal constituit„ ∫i statutar„,
                              Societ„þii Comerciale GIROTIM — S.A. pe o perioad„     prin Ómputernicit P‚rva Cantemir, n„scut la data de
17. Activ net (rd1–rd2)       lei  118.417.947
                              nelimitat„.                        5.07.1964 Ón satul Gottlob, judeþul Timi∫, domiciliat
18. Capital social          lei  101.200.000
                                Art. 2. Se nume∫te consiliul de administraþie      Ón Timi∫oara, Piaþa M„r„∫ti nr. 1–2, sc. A, ap. 3,
19. Prime legate de capital
                                                            judeþul Timi∫, cere autentificarea prezentului act
  (ct. 104)            lei   3.604.159   format din cinci acþionari: Arma∫u Sevastiean, Coo∫
                                                            adiþional, prin care s-a hot„r‚t urm„toarea
10. Difer. de reevaluare       lei       –   Petru, Popescu Teodor, Ciubuc„ Eugen ∫i Coþ
                                                            modificare la actele constitutive ale societ„þii.
11. Rezerve             lei    108.000   Rozalia, iar pre∫edinte al consiliului de
                                                             Art. 1. Se modific„ modul de administrare al
12. Profit nerepartizat       lei       –   administraþie este numit dl Popescu Teodor, n„scut
                                                            societ„þii de la administrarea de c„tre un
13. Profit. anului curent                  la data de 14 august 1941 Ón Constanþa, judeþul
                                                            administrator unic la administrarea de c„tre un
  nerepartiz.           lei   6.008.352   Constanþa, domiciliat Ón Timi∫oara, bd. Tache
                                                            consiliu de administraþie format din 3 persoane.
14. Alte fonduri           lei  13.221.201   Ionescu nr. 31, sc. B, ap. 3, judeþul Timi∫, identificat  Astfel:
15. Suvenþii pentru investiþii    lei       –   cu C.I. seria T.M. nr. 001244, eliberat„ la data de      1. Inginer PÓrva Cantemir, n„scut la data de
16. Provizioane reglementate     lei       –   30.12.1997 de Poliþia Timi∫oara.              5.07.1964 Ón satul Gottlob, judeþul Timi∫, domiciliat
17. Proviz. pentru riscuri                   Art. 3. Se nume∫te director executiv dna        Ón Timi∫oara, Piaþa M„r„∫ti nr. 1–2, sc. A, ap. 3,
  ∫i chelt.            lei        –  Muntean Adela, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Eneas    judeþul Timi∫, av‚nd cod numeric personal
18. Pierd. neacop. exerciþiul                nr. 80, ap. 7, judeþul Timi∫.               1640705354763, posesor al C.I. seria T.M. nr.
  preced.             lei  –5.723.765     Art. 4. Se Ómputernice∫te acþionarul Uþ„ Ioan s„    181907, eliberat„ de Poliþia Timi∫oara la data de
19. Pierderi anul curent       lei       –   reprezinte acþionarii la notarul public pentru       7.02.2001, pre∫edinte al consiliului de
                              autentificarea actului adiþional de modificare a      administraþie;
20. Patrimoniu net          lei  118.417.947
                              actelor constitutive ale societ„þii.             2. Profesor dr. Berar Viorel, n„scut la data de
  Suvenþii cu obligaþia
                                Prezentul act adiþional a fost redactat ast„zi, 30   28.10.1947 Ón satul Bobda, comuna Cenei, judeþul
  restituirii necuprinse Ón
                              mai 2001.                         Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Torontalului
  calcul              lei  28.066.672
                                (3/23.179)                       nr. 25/A, sc. B, et. 1, ap. 4, judeþul Timi∫, cod
  Total              lei  146.484.619                                 numeric personal 1471028354727, posesor al C.I.
                                            *
  Toate drepturile ∫i obligaþiile societ„þii absorbite,                                seria T.M. nr. 059637, eliberat„ de Poliþia Timi∫oara
adic„ Societatea Comercial„ POLDARK — S.R.L.,                                     la data de 18.02.1999, membru;
                                     Societatea Comercial„
sunt preluate de c„tre societatea absorbant„,                                       3. Inginer Lungu Ecaterina, n„scut„ la data de
                                    FRUCTIMEX — S.A., Lugoj
Societatea Comercial„ GABRIEL — S.R.L., respectiv                                   18.04.1950 Ón satul D„nceu, comuna Jiana, judeþul
capitalul social ∫i patrimoniul acesteia, conform                                   Mehedinþi, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Mure∫ nr.
                                       ACT ADIÞIONAL              131, et. 1, ap. 6, judeþul Timi∫, av‚nd cod numeric
hot„r‚rilor adun„rii generale ale celor dou„
                                   la statutul Societ„þii Comerciale         personal 2500418352351, posesoare a C.I. seria T.M.
societ„þi fuzionate.
                                      FRUCTIMEX — S.A.              nr. 131723, eliberat„ de Poliþia Timi∫oara la data de
  Art. 4. Modalitatea de predare a acþiunilor ∫i data
                                                            5.05.2000, membru.
la care acestea dau dreptul la dividende            Œn ∫edinþa adun„rii generale a acþionarilor din
                                                             Art. 2. Consiliul de administraþie ia hot„r‚rile
  Societatea Comercial„ POLDARK — S.A.,          data de 9.04.2001 a Societ„þii Comerciale
                                                            necesare pentru ducerea la Óndeplinire a obiectului
Timi∫oara, va preda la Societatea Comercial„        FRUCTIMEX — S.A., Lugoj, cu sediul Ón Lugoj, Str.     de activitate al societ„þii, afar„ de restricþiile
GABRIEL — S.R.L. cele 947 acþiuni cu valoare        Buzia∫ului nr. 36, judeþul Timi∫, reprezentat„ prin    prev„zute de statut ∫i lege.
nominal„ de 25.000 lei.                   dl ec. Toma Aurel Gheorghe, Ón calitate de director,     Prevederile actelor constitutive ale societ„þii, cu
  Evidenþa acþionarilor ∫i a acþiunilor vor fi       cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Lugoj, Splaiul        toate modific„rile ulterioare, se modific„ conform
transmise la Societatea Comercial„ GABRIEL —        Campionilor nr. 16, ap. 6, judeþul Timi∫, identificat   prezentului act adiþional, celelalte dispoziþii
S.R.L. pentru a fi Ónregistrate de societatea        cu B.I. seria B.R. nr. 781311/1985, eliberat de Miliþia  r„m‚n‚nd neschimbate.
absorbant„.                         Lugoj, cod numeric personal 1511013352651, Ón         Prin prezentul act declar c„ renunþ la recursul
  Acþiunile transmise dau dreptul la dividente       baza procesului-verbal nr. 1 din 9 aprilie 2001 ∫i a    Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat de pe
Óncep‚nd cu data de 1.10.1999.               raportului consiliului de administraþie s-au hot„r‚t    l‚ng„ Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului
  Art. 5. Raportul de schimb al acþionarilor        urm„toarele:                        Timi∫, Ón caz de admitere a cererii de modificare a
  Pentru determinarea raportului de schimb a fost       Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al    actelor constitutive ale societ„þii.
folosit drept criteriu de evaluare activul net corijat.   societ„þii cu urm„toarele activit„þi:             (5/23.181)
  Raportul a fost stabilit prin transformarea         1920 – fabricarea articolelor de voiaj,
                                                                         *
acþiunilor Societ„þii Comerciale POLDARK — S.A.,      marochin„rie ∫i a articolelor de harna∫ament;
237 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, rezult‚nd       1930 – fabricare de Ónc„lþ„minte;
                                                                 Societatea Comercial„
447/500, adic„ 500 p„rþi sociale de la Societatea       9271 – alte activit„þi recreative.
                                                             DIGIFRUCT ENGROSS — S.A., Timi∫oara
Comercial„ POLDARK — S.A. se schimb„ cu 447          Art. 2. Se schimb„ sediul social al societ„þii Ón
                              Lugoj, pe str. Semenicu nr. 44, judeþul Timi∫.
p„rþi sociale de la Societatea Comercial„ GABRIEL                                            ACT ADIÞIONAL
                                Art. 3. Se modific„ consiliul de administraþie. Se
— S.R.L.
                              Ónlocuie∫te dl ing. Corbeanu Paul, membru al           de modificare ∫i completare a actului
  Art. 6. Cuantumul primei de fuziune
                              consiliului de administraþie al societ„þii, cu dl         constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Prima de fuziune este de 3.604.159 lei.
                              Petruescu Petru Aurel, cet„þean rom‚n, n„scut la            DIGIFRUCT ENGROSS — S.A.
  Art. 7. Drepturi care se acord„ obligatorilor ∫i
                              data de 24 iunie 1956 Ón F„get, judeþul Timi∫,        Œncheiat ast„zi, 5 iunie 2001, la Timi∫oara,
orice alte avantaje speciale
                              domiciliat Ón Lugoj, Splaiul Campionilor nr. 30, sc.    pentru consemnarea hot„r‚rii adun„rii generale a
  Nu este cazul.
                              B, ap. 3, judeþul Timi∫, identificat cu B.I. seria G.D.  acþionarilor de la Societatea Comercial„ DIGIFRUCT
  Art. 8. Data bilanþului contabil de fuziune va fi
                              nr. 09983681/1999, eliberat de Poliþia Lugoj, cod     ENGROSS — S.A., Timi∫oara, cu privire la
cel din 30.09.1999.
                              numeric personal 1560624352625.              modificarea ∫i completarea actelor de constituire ∫i
  Art. 9. Denumirea s ociet„þii rezultate prin        Art. 4. Se modific„ comisia de cenzori. Se       funcþionare a societ„þii comerciale dup„ cum
fuziune este cea a societ„þii absorbante, adic„       Ónlocuiesc dna Straja Angela ∫i dl Vilcu Micu       urmeaz„:
Societatea Comercial„ GABRIEL — S.R.L.           Constantin, membri Ón comisia de cenzori, cu dna       Art. 1. Consiliul de administraþie al Societ„þii
  Art. 10. Capitalul social al societ„þii rezultate prin  Brediecan Viorica, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data     Comerciale DIGIFRUCT ENGROSS — S.A. va fi
fuziune este de 101.200.000 lei, Ómp„rþit Ón 1.012     de 13.08.1953 Ón Pice∫ti, judeþul Neamþ, domiciliat„    compus din trei membri, respectiv:
p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare ∫i este repartizat   Ón Lugoj, Aleea Nucilor nr. 1, bl. C, et. 1, ap. 7,      1. Farka∫ Emeric, pre∫edinte al consiliului de
astfel:                           judeþul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria V.R. nr.     administraþie;
  1. Jehad A.S. Alkrunz – 712 p„rþi sociale Ón       385649/1995, eliberat de Poliþia Lugoj, cod numeric      2. Teodorescu Mihai, membru;
valoare de 71.200.000 lei, echivalentul a 10.039,48 $;   personal 2530813352621, ∫i dl Dobind„ Nicolae,        3. Apetrei Dumitru, membru.
  2. Mohamed A.S. Kronz – 100 p„rþi sociale Ón       cet„þean rom‚n, n„scut la data de 4.06.1949 Ón        Fostul consiliu de administraþie se revoc„.
valoare de 10.000.000 lei, echivalentul a 1.410,04 $;    Boldur, judeþul Timi∫, domiciliat Ón Lugoj, Str.       Art. 2. A fost stabilit„ comisia de cenzori, format„
  3. Rasmieh B.M. Makan – 100 p„rþi sociale Ón       Dacilor nr. 27, identificat cu B.I. seria B.R. nr.     din trei membri ∫i anume:
valoare de 10.000.000 lei, echivalentul a 1.410,04 $;    780578, eliberat de Poliþia Lugoj, cod numeric        1. C„p„þ‚n„ Elena;
  4. Khetam N.M. Makan – 50 p„rþi sociale Ón        personal 1490604352622.                    2. Marcovitz Livia;
valoare de 5.000.000 lei, echivalentul a 705,02 $;       Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„      3. Alupoaie Mihai.
  5. Fatin H.A. Alkrunz – 50 p„rþi sociale Ón valoare   statutul societ„þii.                     Membrii supleanþi ai comisiei de cenzori sunt:
de 5.000.000 lei, echivalentul a 705,02 $.           Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            1. Cazan C„lina;
  Art. 11. Societatea comercial„ absorbit„ urmeaz„                                    2. Carban Liliana;
                                Prezentul act adiþional a fost Óncheiat Ón Lugoj la
                                                             3. Iovin Elena.
a se radia de la Oficiul registrului comerþului.      data de 20 aprilie 2001.
                                                             Art. 3. Pre∫edintele consiliului de administraþie,
  (2/23.178)                         (4/23.180)
                                                            dl Farka∫ Emeric, va ocupa ∫i funcþia de director
              *                              *                general.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                   3
  Art. 4. Remuneraþia directorului general este de      2. John Oram, cet„þean britanic, domiciliat Ón     identificat cu B.I. seria B.T. nr. 409917, eliberat la
10.000.000 lei brut lunar, iar cea a membrilor       Statele Unite ale Americii, Bedford Hills, New York    data de 26.03.1993 de Poliþia Timi∫oara, Ón baza
consiliului de administraþie se stabile∫te la nivelul    10507,                          procurii autentificate cu nr. 1179 la data de
de 20 % din salariul acestuia.                 3. Zoltan Jakab, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón     12.05.1999 de notarul public Cinc„ Remus, Ón
  Remuneraþia cenzorilor va fi de 17 % din salariul    Timi∫oara, Bd. Cet„þii 1/1, sc. B, ap. 2, judeþul     calitate de mandatar al numiþilor Petry Roland,
directorului general.                    Timi∫,                          cet„þean german, n„scut la data de 25.12.1970 Ón
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      4. Sasca Viorel, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón     Timi∫oara, domiciliat Ón Germania, Augsburg
valabile.                          Timi∫oara, Str. Electronicii nr. 23, bl. C, ap. 14,    86154, Tobias Maurer str. 10, posesor al
  (6/23.182)                       judeþul Timi∫,                      pa∫aportului nr. 9234376008, eliberat la data de
                                5. Ianc Petru, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón      29.01.1996 de autorit„þile din Augsburg, ∫i Petry
              *                Timi∫oara, str. Timi∫ nr. 10, ap. 25, judeþul Timi∫.   Heidemari, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de
                                Art. 4. Se reconfirm„ Ón funcþia de cenzori      12.01.1973 Ón Media∫, domiciliat„ Ón Germania,
  Societatea Comercial„ AGROMEC — S.A.           urm„toarele persoane:                   Augsburg 86154, Tobias Maurer str. 10, posesoare a
   comuna Jamu Mare, judeþul Timi∫              1. Muia Rosanda, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón    pa∫aportului nr. 03370178, eliberat la data de
                              Timi∫oara, bd. Liviu Rebreanu nr. 143, ap. 21,      14.10.1997 de autorit„þile din Sibiu, asociaþi ai
        HOT√R¬REA NR. 15              judeþul Timi∫.                      societ„þii, am hot„r‚t urm„toarele:
                                2. Tingau Gheorghe, cet„þean rom‚n, domiciliat       1. Se reduce capitalul social total de la 61.100.000
        din 23 aprilie 2001             Ón Timi∫oara, Str. Operetei nr. 1, ap. 11, judeþul    lei, reprezent‚nd echivalentul Ón valuat„ a sumei de
  Lu‚nd Ón discuþie propunerile privind          Timi∫.                          22.248 $, la 11.800.000 lei, reprezent‚nd
transformarea societ„þii Ón societate Ónchis„, potrivit    Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„    echivalentul Ón valuat„ a sumei de 4.047 $.
prevederilor art. 3 din Instrucþiunile C.N.V.M. nr.     corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„þii.       2. Reducerea capitalului social cu 49.300.000 lei,
3/2000, societatea noastr„ Óntrune∫te condiþiile de      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.          reprezent‚nd echivalentul Ón valuat„ a sumei de
retragere de pe piaþa de valori mobiliare ∫i          Prezentul act adiþional a fost redactat ast„zi, 31   18.201 $, se realizeaz„ prin reducerea aportului
transformarea Ón societate Ónchis„. Ca urmare a       mai 2001, de Emilia Poenariu din Timi∫oara.        asociatului str„in Petry Roland. Astfel:
acestei propuneri, adunarea general„ a acþionarilor       (9/23.185)                        a. prin retragerea aportului Ón natur„ const‚nd
din cadrul Societ„þii Comerciale AGROMEC — S.A.,                   *                Ón: o remorc„ camion marca KAESSBOHRER, serie
JAMU MARE, cu sediul Ón comuna Jamu Mare,                                       ∫asiu WKK46100003414042, Ón valoare de 6.120 $,
judeþul Timi∫, hot„r„∫te:                       Societatea Comercial„              adic„ 17.000.000 lei, ∫i un camion marca IVECO
  Art. 1. Adunarea general„ a acþionarilor din         AGROINDUSTRIALA SATIM ™AG — S.A.           190-36T, serie ∫asiu ZCFM1VPJ001146796, Ón
cadrul Societ„þii Comerciale AGROMEC — S.A. JAMU                                   valoare total„ de 12.080 $, adic„ 32.290.000 lei,
                                    ™ag, judeþul Timi∫
MARE, hot„r„∫te retragerea societ„þii de pe piaþa de                                 ambele Ón valoare total„ de 49.290.000 lei,
valori mobiliare ∫i declararea societ„þii ca societate                                reprezent‚nd echivalentul Ón valuat„ a sumei de
                                       ACT ADIÞIONAL
Ónchis„.                                                       18.200 $. Aportul Ón natur„ se retrage din societate
  Drept pentru care s-a dat prezenta hot„r‚re.            la statutul Societ„þii Comerciale        datorit„ uzurii avansate at‚t fizice c‚t ∫i morale a
  (7/23.183)                          AGROINDUSTRIALA SATIM ™AG — S.A.           acestuia, precum ∫i nemaifiind util societ„þii;
                                Subsemnatul Niszter Gerhard-Iosif, cet„þean        b. prin reducerea aportului Ón numerar cu 1 $.
              *                                               3. Œn urma reducerii, capitalul social total este de
                              rom‚n, n„scut la data de 9.10.1941 Ón Timi∫oara,
                              domiciliat Ón localitatea ™ag nr. 22, judeþul Timi∫,   11.800.000 lei, adic„ 4.047 $, Ómp„rþit Ón 118 p„rþi
      Societatea Comercial„                                           sociale a 100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón
                              identificat cu C.I. seria T.M. nr. 117476, eliberat„ la
   ARTIFICIAL IMPEX — S.R.L., Lugoj                                        numerar depus la banc„, iar aportul asociaþilor la
                              data de 16.02.2000 de Poliþia Timi∫oara, mandatat
                              Ón baza procesului-verbal al adun„rii generale a     constituirea lui este urm„torul:
         HOT√R¬REA NR. 1              acþionarilor din 26.06.2000, publicat Ón Monitorul      – Petry Roland deþine 115 p„rþi sociale, Ón
                              Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.          valoare total„ de 11.500.000 lei, adic„ 4.027 $;
     Óncheiat„ ast„zi, 1 iunie 2001
                              2639/3.08.2000, Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale      – Petry Heidemari deþine 3 p„rþi sociale, Ón
  Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor                                   valoare total„ de 300.000 lei, adic„ 20 $.
                              a acþionarilor nr. 1/10.04.2001 ∫i hot„r‚rii adun„rii
Óntrunit„ ast„zi, 1 iunie 2001, Ón vederea dizolv„rii                                   S-a Óncheiat prezenta la Timi∫oara.
                              generale a acþionarilor nr. 2/17.05.2001, aduc
∫i lichid„rii Societ„þii Comerciale ARTIFICIAL                                       (11/23.188)
                              urm„toarele modific„ri:
IMPEX — S.R.L., hot„r„∫te:                   Art. 1. Se diminueaz„ capitalul social de la
  Art. 1. Aprob„ Ón unanimitate dizolvarea ∫i                                                  *
                              3.004.625.000 lei la 553.750.000 lei.
lichidarea concomitent„ a societ„þii Comerciale        Art. 2. Diminuarea capitalului social cu
ARTIFICIAL IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Lugoj, str.                                  Societatea Comercial„ INDCONSTRUCT — S.A.
                              2.450.875.000 lei se realizeaz„ prin scoaterea din
Avram Iancu nr. 7, judeþul Timi∫, Ónregistrat„ la      capitalul social a terenului agricol aparþin‚nd
Oficiul registrului comerþului cu nr. J                                                 ACT ADIÞIONAL
                              locatorilor.
35/3266/1994, cod fiscal R 6470524.              Art. 3. Ca urmare a celor de mai sus, capitalul     la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Dizolvarea ∫i lichidarea se vor face pe baza       social total este Ón valoare de 553.750.000 lei,             INDCONSTRUCT — S.A.
bilanþului contabil din 15.06.2001.             Ómp„rþit Ón 22.150 acþiuni nominative cu valoare       Acþionarii societ„þii, respectiv:
  Art. 2. Se nume∫te ec. Nicolae Ignea drept        nominal„ de 25.000 lei, iar aportul acþionarilor la     – Societatea Comercial„ HIDROCONSTRUCÞIA —
lichidator ∫i se Óntocme∫te raportul de lichidare      constituirea lui este urm„torul:             S.A., deþin‚nd 80.620 acþiuni, adic„ 88,767 % din
definitiv„.                          – M.A.A. deþine 15.505 acþiuni, Ón valoare total„   totalul acþiunilor societ„þii;
  Prezentul proces-verbal s-a Óncheiat ast„zi, 1      de 387.625.000 lei;                     – Vlad Rodica, deþin‚nd 9.039 acþiuni, adic„
iunie 2001.                          – S.I.F. Banat-Cri∫ana — S.A. deþine 6.645 acþiuni,  9,952 % din totalul acþiunilor societ„þii;
  (8/23.184)                       Ón valoare total„ de 166.125.000 lei.            – alþi acþionari, rezultaþi Ón urma Procesului de
                                Art. 4. Se completeaz„ obiectul de activitate cu    Privatizare Ón Mas„ (P.P.M.), cu 1.163 acþiuni, adic„
              *                urm„toarele:                       1,281 % din totalul acþiunilor societ„þii, Ón urma
                                0111 – cultura cerealelor.               adopt„rii hot„r‚rii nr. 9 a adun„rii generale
       Societatea Comercial„               Art. 5. Se precizeaz„ obiectul principal de
       AZUR — S.A., Timi∫oara                                          extraordinare a acþionarilor din data de 5 august
                              activitate astfel:                    2000 ∫i Ón temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i
                                Activitatea principal„: 0111 – cultura cerealelor.   conform deciziei nr. 2209/10.08.2000 a Consiliului
         ACT ADIÞIONAL                Art. 6. Se revoc„ vechea comisie de cenzori. Se    Naþional al Valorilor Mobiliare ∫i a atestatului nr.
                              nume∫te comisia de cenzori Ón urm„toarea         26/10.09.2000 al Consiliului Naþional al Valorilor
 la statutul Societ„þii Comerciale AZUR — S.A.
                              componenþ„: B„lescu Sevastian – cenzor extern       Mobiliare,
  Subsemnatul Jakab Zoltan, domiciliat Ón         expert contabil; Ciurgauan Vasile – membru ∫i
Timi∫oara, Bd. Cet„þii nr. 1, bl. A, sc. E, ap. 2,                                    au decis Óncheierea prezentului act adiþional la
                              Rujoi Laurenþiu – membru.                 actul constitutiv al societ„þii, cu urm„torul cuprins:
judeþul Timi∫, Ón calitate de pre∫edinte al          Art. 7. Societatea va fi administrat„ de un        Art. 1. Se modific„ art. 1, pct. 1.1 al actului
consiliului de administraþie al Societ„þii Comerciale    consiliu de administraþie, Ón urm„toarea         constitutiv, ce va avea urm„torul conþinut:
AZUR — S.A., cu sediul Ón Timi∫oara, Str.          componenþ„:                         îSocietatea Comercial„ INDCONSTRUCT — S.A.
Constructorilor nr. 1–3, Ónscris„ la Oficiul          Niszter Gerhard-Iosif – pre∫edinte;          este o societate pe acþiuni de tip Ónchis, cu capital
registrului comerþului cu nr. J 35/9/1991, Ón baza       Oprea Nicolae – membru ∫i               integral privat, persoan„ juridic„ rom‚n„,
hot„r‚rii adun„rii generale a acþionarilor, am         Bugaru Eugenia – membru.                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
hot„r‚t urm„toarele:                      Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„    nr. J 35/489/1991, funcþion‚nd Ón baza legilor
  Art. 1. Se elibereaz„ din funcþia de cenzor dna     corespunz„tor statutul ∫i contractul de societate.    rom‚ne Ón vigoare ∫i a prezentului act constitutiv.“
Chihaia Rozalia, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            Art. 2. Se modific„ prevederile pct. 4.4 al art. 4
3.06.1955 Ón Timi∫oara, judeþul Timi∫, domiciliat„       Prezentul act adiþional s-a Óncheiat la Timi∫oara.   din actul constitutiv, ce va avea urm„torul conþinut:
Ón Timi∫oara, Str. Oboiului nr. 6, bl. 60, sc. A, ap. 6,    (10/23.187)                       îStructura acþionariatului ∫i participarea
judeþul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria B.E. nr.                  *                acþionarilor la profit ∫i pierderi este urm„toarea:
059925, eliberat la data de 30.08.1991 de Poliþia                                    – Societatea Comercial„ HIDROCONSTRUCÞIA —
Timi∫oara.                               Societatea Comercial„             S.A. deþine 80.620 acþiuni, adic„ 88,767 % din total;
  Art. 2. Se nume∫te Ón funcþia de cenzor dl Cristea      K. P. TRANSBAVARIA SPED — S.R.L.            – Vlad Rodica deþine 9.039 acþiuni, adic„ 9,952 %
Horea, cet„þean rom‚n, n„scut la data de 2.05.1941           C„rpini∫, judeþul Timi∫            din total;
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Timi∫oara, Intrarea                                     – alþi acþionari, rezultaþi Ón urma P.P.M., 1.163
Plantelor nr. 1, sc. B, ap. 2, judeþul Timi∫, identificat         HOT√R¬REA NR. 49              acþiuni, adic„ 1,281 % din total.
cu B.I. seria T.M. nr. 074737, eliberat la data de                                    Evidenþa acþionarilor se þine de c„tre Registrul
19.05.1999 de Poliþia Timi∫oara.                 a adun„rii generale a asociaþilor,         Rom‚n al Acþionarilor Ón temeiul contractului de
  Art. 3. Se confirm„ componenþa consiliului de            din data de 5 iunie 2001            prest„ri servicii cu nr. 3437/15.10.1998.
administraþie prin urm„toarele persoane:           Subsemnatul Vilvoi Virgil, cet„þean rom‚n,         Art. 3. Se modific„ conþinutul pct. 6.2 al art. 6 din
  1. John J. Farber, cet„þean american, domiciliat     n„scut la data de 29.03.1959 Ón Timi∫oara,        actul constitutiv, ce va avea urm„torul cuprins:
Ón Statele Unite ale Americii, New York, 435 East 52    domiciliat Ón Timi∫oara, zona S. B„rnuþiu –         îAcþiunile societ„þii fiind retrase de la
– nd. Street,                        Dorobanþi, bl. E 13, sc. B, ap. 10, judeþul Timi∫,    tranzacþionarea pe piaþa RASDAQ, conform deciziei
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
Consiliului Naþional al Valorilor Mobiliare nr.          Societatea Comercial„                1. Se diminueaz„ capitalul social cu 45.418.317
2209/10.09.2000 ∫i a atestatului Consiliului Naþional      ELECTROCONSTRUCÞIA ELCO               lei, reprezent‚nd valoarea a dou„ obiective
al Valorilor Mobiliare nr. 26/10.08.2000, vor putea    TIMI™OARA — S.A., Timi∫oara, judeþul Timi∫        retrocedate fo∫tilor proprietari.
fi tranzacþionate doar Ón cadrul unit„þii.                                       Capitalul social total va fi de 14.453.350.886 lei ∫i
  Art. 4. Se anuleaz„ pct. 6.2, 6.3 ∫i 6.7 ale art. 6           ACT ADIÞIONAL              se divide Ón 578.134 acþiuni, repartizate astfel:
din actul constitutiv, d‚ndu-se renumerotare                                      – Ministerul Turismului — 14.345.975.886 lei =
adecvat„ celorlalte puncte r„mase Ón vigoare ale art.    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale     573.839 acþiuni = 99,26 %;
6.                                  ELECTROCONSTRUCÞIA ELCO              – Acþionari P.P.M. — 107.375.000 = 4.295 acþiuni
  Prezentul act adiþional modific„ Ón mod                 TIMI™OARA — S.A.             = 0,74 %.
corespunz„tor actul constitutiv al societ„þii,        Subsemnatul Modalca Ghiorghiþ„, cet„þean         2. Se Ómputernice∫te dl Juganaru Gheorghe s„
celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.           rom‚n, n„scut la data de 21.04.1957 Ón Broscari,     reprezinte societatea Ón faþa notarului public ∫i la
   (12/23.189)                      judeþul Mehedinþi, domiciliat Ón Timi∫oara, str.     Oficiul registrului comerþului.
                              Constantin Br‚ncoveanu nr. 52 A, judeþul Timi∫,        (17/23.195)
              *
                              identificat cu B.I. seria D.E. nr. 036935, eliberat la                *
                              data de 26.05.1987 ∫i prelungit la data de 4.11.1997,
       Societatea Comercial„
                              pre∫edinte al consiliul de administraþie, mandatat         Societatea Comercial„
        IPA — S.A., Bucure∫ti            de adunarea general„ a acþionarilor conform
                                                             ROMPETROL RAFINARE–COMPLEXUL
                              procesului-verbal al adun„rii generale a acþionarilor
        HOT√R¬REA NR. 4                                              PETROMIDIA — S.A., Constanþa
                              nr. 5/5.05.2001, aduc urm„toarele modific„ri
                                                                judeþul Constanþa
 a adun„rii generale ordinare a acþionarilor       actelor constitutive:
    Societ„þii Comerciale IPA — S.A.            Art. 1. Se modific„ num„rul de membri din
                              consiliul de administraþie de la 5 membri la 3               HOT√R¬REA NR. 8
     din data de 29 martie 2001
                              membri.                           a adun„rii generale ordinare a acþionarilor
  Participanþi:
                               Art. 2. Se revoc„ din consiliul de administraþie        Societ„þii Comerciale ROMPETROL
  – Societatea Comercial„ PROCUS INDUSTRIES —
                              Cuzman Ioan ∫i Miru Ioan.                  RAFINARE–COMPLEXUL PETROMIDIA — S.A.
S.R.L., persoan„ juridic„, cu 1.362.281 acþiuni
                               Art. 3. Se revoc„ cenzorul expert contabil Florea           din data de 4 iunie 2001
(23,26 %);
                              ™tefan. Se nume∫te cenzor expert contabil Rotar        Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor
  – Societatea Comercial„ ROMUS INDUSTRIES —
                              Mariana, fost cenzor supleant.              Societ„þii     Comerciale     ROMPETROL
S.A., persoan„ juridic„, cu 1.020.564 acþiuni (17,43 %);
                               Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„    RAFINARE–COMPLEXUL PETROMIDIA — S.A.
  – acþionari persoane fizice cu 2.974.739 acþiuni
                              statutul ∫i contractul de societate. Celelalte clauze   convocat„ de c„tre consiliul de administraþie al
(50,8 %);
                              r„m‚n neschimbate. Prezentul act adiþional s-a      societ„þii, Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
  – Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea
                              Óncheiat la Timi∫oara.                  privind societ„þile comerciale, republicat„, Ón data
Participaþiilor Statului, prin mandat nr.
                                (15/23.192)                      de 4 iunie 2001, ora 10, la sediul societ„þii din
410/1468/29.03.2001.
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                 *                Constanþa, Drumul Judeþean 226, Km. 23, judeþul
republicat„, administratorul unic al Societ„þii                                   Constanþa, cu unanimitate de voturi a adoptat
Comerciale IPA — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.          Societatea Comercial„             urm„toarea hot„r‚re:
Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, Ónmatriculat„ la         META STAR — S.A., Constanþa             Art. 1. Se respinge perfectarea de c„tre Societatea
Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului                                    Comercial„ ROMPETROL RAFINARE–COMPLEXUL
Bucure∫ti cu nr. J 40/6202/1991, cod fiscal R                ACT ADIÞIONAL              PETROMIDIA      —  S.A.,  Ón  calitate   de
1570298, av‚nd un capital social de 5.855.625 mii                                  locator/finanþator, a contractelor de leasing
                                  la actele constitutive ale societ„þii      financiar cu Societatea Comercial„ ROMPETROL
lei, a convocat adunarea general„ ordinar„ a
acþionarilor.                         Subsemnata Mustafa Seviran, administrator unic    DOWNSTREAM — S.A.
  Anunþul de convocare a fost publicat Ón         al Societ„þii Comerciale META STAR — S.A., cu         Se aprob„ perfectarea de c„tre societate, Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 467/9.03.2001 ∫i     sediul Ón Constanþa, bd. Tomis nr. 334, bl. ST5,     calitate de locator, a contractelor de locaþiune cu
Ón ziarul îBursa“ nr. 46/8.03.2001.            judeþul Constanþa, cod fiscal R8091446,          Societatea Comercial„ ROMPETROL DAWNSTREAM
  Potrivit art. 14(1) din statutul societ„þii, adunarea  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al    — S.A., Ón calitate de locator, Ón condiþii de eficienþ„,
general„ ordinar„ a acþionarilor a adoptat cu       Judeþului Constanþa cu nr. J 13/2847/1995, am       detaliate Ón procesul-verbal ∫i anexele acestuia,
                              hot„r‚t urm„toarele:                   av‚nd ca obiect urm„toarele active ale societ„þii:
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat
                                1. Œn baza contractului de v‚nzare-cump„rare       1. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 1
Ón adunare urm„toarea hot„r‚re:
                              acþiuni nr. CT141 din 29.11.2000, structura        ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 11.000 m 2 ,
  Art. 1. Subunitatea Societ„þii Comerciale IPA —
                              acþionariatului este urm„toarea:             localizat„ Ón zona industrial„ Midia, judeþul
S.A., Filiala Timi∫oara – Centrul de cercetare,
                                – Mustafa Seviran — 150.600.000 lei = 6.024      Constanþa;
incubare ∫i transfer tehnologic, cu sediul Ón
                              acþiuni = 100 %.                       2. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 2
Timi∫oara, Bd. Republicii nr. 9, judeþul Timi∫,
                                2. Se reduce capitalul social cu 132.174.081 lei,   ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 9.520 m 2 ,
Ónmatriculat„ cu nr. N 35/1378/1996, av‚nd ca
                              reprezent‚nd spaþiul comercial situat Ón Constanþa,    localizat„ Ón ora∫ul Basarabi, judeþul Constanþa;
obiect de activitate cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiinþe
                              bd. Tomis 334, bl. ST5, parter ∫i terenul aferent, Ón     3. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 3
fizice ∫i naturale – cod CAEN 7310 ∫i activit„þi de
                              suprafaþ„ de 78,12 m2.                  ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 651 m2, localizat„
proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte activit„þi
                                3. Se schimb„ forma juridic„ a societ„þii din     Ón Constanþa, str. I. C. Br„tianu nr. 232, judeþul
tehnice – cod CAEN 7420, se transform„ din filial„
                              societate pe acþiuni Ón societate cu r„spundere      Constanþa;
Ón sucursal„.
                              limitat„, urm‚nd a se numi Societatea Comercial„       4. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 4
  Art. 2. Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor
                              META STAR — S.R.L.                    ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 945 m2, localizat„
Ól Ómputernice∫te pe dl Popa Gheorghe, care se                                    Ón Tulcea, str. Isaccea nr. 78, judeþul Tulcea;
legitimeaz„ cu C.I. seria T.M. nr. 082016, eliberat„      4. Se majoreaz„ capitalul social cu 174.081 lei, Ón
                              numerar. Capitalul social total va fi de 18.600.000      5. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 5
la data de 2.07.2000 de Poliþia Timi∫oara, cod                                    ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 4.840 m 2 ,
numeric personal 1570101354873, s„ Óndeplineasc„      lei, din care 18.425.919 lei Ón natur„ ∫i 174.081 lei
                              Ón numerar, ∫i se divide Ón 186 p„rþi sociale a      localizat„ Ón satul Lazu, sola 69, comuna Agigea,
formalit„þile legale pentru Ónregistrarea sucursalei                                 judeþul Constanþa;
la Oficiul Registrului Comerþului Timi∫oara.        100.000 lei fiecare.
                                Se schimb„ valoarea unei p„rþi sociale la 100.000     6. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 6
   (13/23.190)                                                   ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 2.040 m 2 ,
                              lei.
              *                  5. Sediul societ„þii va fi Ón Constanþa, bd. Tomis  localizat„ Ón satul Albina, comuna Tichile∫ti, judeþul
                              nr. 334, bl. ST5, judeþul Constanþa.           Br„ila;
      Societatea Comercial„               6. Obiectul de activitate va fi cel menþionat Ón     7. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 7
     CENTRUMAG PRIVAT — S.A.             actul constitutiv iniþial al societ„þii, completat cu:  ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 5.000 m 2 ,
      Timi∫oara, judeþul Timi∫              521 – comerþ cu am„nuntul               localizat„ Ón comuna Baia, judeþul Tulcea;
                                5211 – Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       8. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 8
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 1.569,71 m 2,
        HOT√R¬REA NR. 1
                              tutun;                          localizat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr.
a adun„rii generale extraordiare a acþionarilor        5212 – Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     473–483, sectorul 3;
        din 11.05.2001               predominant„ de produse nealimentare; cosmetice,       9. staþie de distribuþie produse petroliere PEM 9
  Ordinea de zi: reorganizarea, schimbarea formei     electrice, electronice, uz casnic, papet„rie,       ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 895 m2, localizat„
juridice a societ„þii                   Ómbr„c„minte, Ónc„lþ„minte etc.              Ón Bucure∫ti, str. Luica nr. 4D, sectorul 4;
  Pre∫edintele consiliului de administraþie d„        Activitatea principal„: comerþ cu am„nuntul        10. staþie de distribuþie produse petroliere PEM
citire referatului de fundamentare a planului de        5212 – Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     10 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 2.610,03 m2,
reorganizare privind Ónfiinþarea societ„þii cu                                    localizat„ Ón comuna Otopeni, ∫os. Bucure∫ti-
                              predominant„ de produse nealimentare– cosmetice,
r„spundere limitat„ pe structura magazinelor                                     Ploie∫ti, km. 15+285, judeþul Ilfov;
                              electrice, electronice, uz casnic, papet„rie,
Ónchiriate de la Consiliul Local Timi∫oara, referat                                   11. staþie de distribuþie produse petroliere PEM
                              Ómbr„c„minte, Ónc„lþ„minte etc.
aprobat Ón unanimitate de voturi de consiliul de                                   11 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 400 m 2 ,
                                (16/23.194)
administraþie.                                                    localizat„ Ón Constanþa, Str. Prim„verii nr. 83, colþ
                                           *                cu str. Soveja, judeþul Constanþa;
  Se supune la vot:
  Total acþiuni     – 170.000                                            12. staþie de distribuþie produse petroliere PEM
                                    Societatea Comercial„             12 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 1.173,19 m2,
  Acþiuni prezente   – 160.568
                                   CARMEN SILVA 2000 — S.A.            localizat„ Ón Medgidia, drumul de leg„tur„ cu Str.
  Absente        – 9.432.
                                  Eforie Sud, judeþul Constanþa          Independenþei, zona N-V, judeþul Constanþa;
  Se voteaz„ pentru, cu un num„r de acþiuni
                                                             13. staþie de distribuþie produse petroliere PEM
reprezent‚nd 141.923 din totalul prezent.
                                     ACT ADIÞIONAL NR. 5             13 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 1.437 m 2,
  Prin acest vot sunt Óntrunite condiþiile statutare
                                                           localizat„ Ón Fete∫ti, Str. Depoului, zona COMPIL,
de vot pentru 2/3 din totalul acþiunilor societ„þii.       la actele constitutive ale societ„þii       judeþul Ialomiþa;
   (14/23.191)                       Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a acþionarilor     14 staþie de distribuþie produse petroliere PEM
              *                din 17 mai 2001:                     14 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 946,44 m2,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                   5
localizat„ Ón Babdag, Str. Republicii, intersecþie cu    Petenta, prin reprezentant, precizeaz„ c„ nu mai   conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a
Str. Nucilor, judeþul Tulcea;              are probe de formulat Ón cauz„.             societ„þilor comerciale, modificat„ ∫i republicat„.“
  15. staþie de distribuþie produse petroliere PEM     Œn baza art. 150 din Codul de procedur„ civil„,     2. Celelalte dispoziþii ale actelor constitutive ale
15 ∫i terenul aferent Ón suprafaþ„ de 1.745,221 m2,   instanþa   constat„   terminat„   cercetarea    Societ„þii Comerciale ROMMEGA — S.A. r„m‚n
localizat„ Ón satul Viile, comuna Ion Corvin, judeþul  judec„toreasc„ ∫i acord„ cuv‚ntul pe fond.        neschimbate.
Constanþa.                         Petenta, prin reprezentant, solicit„ admiterea      Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  Directorul general executiv este Ómputernicit s„   cererii a∫a cum a fost formulat„.            cuprinsul actului constitutiv al Societ„þii
duc„ la Óndeplinire prezenta hot„r‚re.                                      Comerciale ROMMEGA — S.A.
  Pre∫edintele consiliului de administraþie este               INSTANÞA                Redactat ast„zi, 23 aprilie 2001.
Ómputernicit s„ publice Ón Monitorul Oficial al       Asupra cererii de faþ„, constat„:             (21/23.199)
Rom‚niei, Partea a IV-a, hot„r‚rea nr. 8 adoptat„ de    Prin cererea Ónregistrat„ la Judec„toria                    *
adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor.        Constanþa cu nr. 127/F/2001, Asociaþia Utilizatorilor
  Prezenta hot„r‚re nr. 8 a adun„rii generale      de Ap„ pentru Irigaþii POIANA, prin reprezentantul          Societatea Comercial„
ordinare a acþionarilor Societ„þii Comerciale      Pantea ™tefan, a solicitat Ónregistrarea acesteia Ón        ROMAR — S.R.L., Constanþa
ROMPETROL RAFINARE–COMPLEXUL PETROMIDIA         Registrul asociaþiilor ∫i fundaþiilor, Ón vederea
— S.A. se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,   dob‚ndirii personalit„þii juridice.                    ACT ADIÞIONAL
Partea a IV-a.                       Examin‚nd actele ∫i lucr„rile dosarului, instanþa
   (18/23.196)                     reþine urm„toarele:                    la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
             *                 La data de 25 aprilie 2001, a avut loc ∫edinþa de            ROMAR — S.R.L.
                             constituire a Asociaþiei Utilizatorilor de Ap„ pentru    Subsemnaþii Hiropedi Anton, Anghel Virgil ∫i
  Societatea Comercial„ MAMAIA — S.A.         Irigaþii POIANA, judeþul Constanþa, Ón care s-a     Andreas Doutsoulis, asociaþi Ón cadrul Societ„þii
     Mamaia, judeþul Constanþa            hot„r‚t Ónfiinþarea acestei asociaþii, ∫edinþ„ la care  Comerciale ROMAR — S.R.L., cu sediul Ón Constanþa,
                             au participat toþi membrii fondatori.          str. Dacia nr. 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
         ACT ADIÞIONAL               Instanþa a constatat c„ actul constitutiv ∫i     comerþului cu nr. J 13/1758/1991, cod fiscal
                             statutul asociaþiei sunt Óncheiate Ón form„ autentic„  R2409720, am hot„r‚t prelungirea funcþion„rii
     la statutul Societ„þii Comerciale        ∫i cuprind prevederile art. 6 din Ordonanþa       societ„þii pe perioad„ nelimitat„.
          MAMAIA — S.A.             Guvernului nr. 26/2000.                    (22/23.200)
  Adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii       Astfel, actul constitutiv ∫i statutul cuprind
                                                                      *
Comerciale MAMAIA — S.A., Ón ∫edinþa din data de     reglement„ri privind: datele de identificare ale
12.05.2001,                       asociaþilor ∫i fondatorilor; exprimarea voinþei de
                                                             Societatea Comercial„
  av‚nd Ón vedere c„, urmare a punerii Ón aplicare   asociere ∫i a scopului propus; denumirea asociaþiei
                                                          MARCOVIL ELECTRON — S.R.L., Constanþa
a prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 834/1991,    ∫i sediul acesteia; durata de funcþionare;
Societatea Comercial„ MAMAIA — S.A. a obþinut      patrimoniul iniþial; componenþa nominal„ a
                             organelor de conducere, administraþie ∫i control,             ACT ADIÞIONAL
certificate de atestare a dreptului de proprietate a
terenurilor pentru activele: Hotel Dun„rea, Braseria   precum ∫i atribuþiile acestora; persoanele        la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
Neptun, Bufet Central, Grup Sanitar Recepþie       Ómputernicite; explicitarea scopului ∫i obiectivelor;       MARCOVIL ELECTRON — S.R.L.
Camping Perla, Disco Caraiman, Depozit Tab„r„      modul de dob‚ndire ∫i de pierdere a calit„þii de      Subsemnatul Hristu Leonida Marian, asociat
Nord, Disco Colibri, Magazin Nr. 5 Tab„r„ Nord,     asociat; destinaþia bunurilor Ón cazul dizolv„rii    unic Ón cadrul Societ„þii Comerciale MARCOVIL
Club Sunquest, Hotel Caraiman I. Hotel Craiman II    asociaþiei.                       ELECTRON — S.R.L., cu sediul Ón Constanþa, bd.
∫i Restaurant Caraiman, Hotel Venus, Restaurant       S-a demonstrat c„ asociaþia are o structur„      Mamaia nr. 68, bl. B14, Ónmatriculat„ la Oficiul
Tab„r„ Turist, Hotel Tomis, Hotel Delta, Hotel      intern„ proprie, un patrimoniu distinct destinat     registrului comerþului cu nr. J 13/2419/1991, cod
Sulina, Dotare plaj„ Tomis,               realiz„rii scopului propus, este apolitic„, f„r„ scop  fiscal R1901081, am hot„r‚t prelungirea duratei de
  Ón temeiul Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului     lucrativ ∫i are un sediu cunoscut.            funcþionare a societ„þii pe perioad„ nelimitat„.
nr. 88/1997, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr.    De asemenea, s-a f„cut dovada disponibilit„þii      Se renunþ„ la proiectul de fuziune.
99/1999, al prevederilor art. 32 (1.2) din Hot„r‚rea   denumirii.                          (23/23.201)
Guvernului nr. 450/1999 ∫i al hot„r‚rii adun„rii      Din documentaþia prezentat„ instanþa constat„
generale a acþionarilor nr. 7/12.05.2001, hot„r„∫te:   c„ Asociaþia Utilizatorilor de Ap„ pentru Irigaþii                 *
  Art. 1. Se aprob„ majorarea de drept a capitalului  POIANA s-a constituit Ón cadrul legal, prev„zut de
social al Societ„þii Comerciale MAMAIA — S.A. de la   Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000, astfel c„ va           Societatea Comercial„
122.513.700.000 lei la 123.446.975.000 lei.       admite cererea ∫i va dispune Ónregistrarea acesteia       DUION MODE — S.R.L., Constanþa
  Art. 2. Suma de 933.275.000 lei, cu care se      Ón Registrul asociaþiilor ∫i fundaþiilor.
majoreaz„    capitalul   social,  reprezint„                                        ACT ADIÞIONAL
contravaloarea terenului pentru care au fost emise     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                          la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
un num„r de 17 certificate de atestare a dreptului     Admite cererea formulat„ de numitul Pantea             DUION MODE — S.R.L.
de proprietate asupra terenurilor.            ™tefan, pre∫edintele asociaþiei, domiciliat Ón satul
  Art. 3. Capitalul social al Societ„þii Comerciale                                 Subsemnata Duþu Ecaterina, asociat unic Ón
                             Poiana, str. Albatros nr. 71, Ovidiu, judeþul
MAMAIA — S.A., dup„ majorare, va fi deþinut de                                  cadrul Societ„þii Comerciale DUION MODE — S.R.L.,
                             Constanþa, Ón calitate de reprezentant al Asociaþiei
                                                         cu sediul Ón Constanþa, str. V‚n„tori nr. 31,
acþionarii societ„þii dup„ cum urmeaz„:         Utilizatorilor de Ap„ pentru Irigaþii POIANA.
                                                         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
  1. Ministerul Tursimului deþine 4.766.566 acþiuni    Dispune Ónscrierea Asociaþiei Utilizatorilor de
                                                         nr. J 13/5339/1994, cod fiscal R6776621, am hot„r‚t
Ón valoare de 25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de  Ap„ pentru Irigaþii POIANA Ón Registrul asociaþiilor
                                                         suspendarea activit„þii societ„þii p‚n„ la data de 1
119.164.150.000 lei, reprezent‚nd un procent de     ∫i fundaþiilor.
                                                         iunie 2004.
96,5306 % din capitalul social;               Definitiv„.
  2. Acþionarii P.P.M. deþin 168.922 acþiuni, Ón                                   (24/23.202)
                              Cu recurs Ón 5 zile de la comunicare.
valoare de 25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     Pronunþat„ Ón ∫edinþ„ public„ ast„zi, 7 iunie                  *
4.223.050.000 lei, reprezent‚nd un procent de      2001.
3.4210 % din capitalul social total;             (20/23.198)                           Societatea Comercial„
  3. Alþi acþionari — Gheorghiu Constantin ∫i                                      ZENIT VERO — S.R.L., Constanþa
Dumitrescu Ioan (fo∫ti manageri) — deþin 2.391
                                          *
acþiuni Ón valoare de 25.000 lei fiecare, Ón valoare                                        ACT ADIÞIONAL
total„ de 59.775.000 lei, reprezent‚nd un procent de         Societatea Comercial„
0,0484 % din capitalul social.                   ROMMEGA — S.A., Constanþa            la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
  Art. 4. Prezentula ct adiþional completeaz„,                                         ZENIT VERO — S.R.L.
modific„ ∫i face parte integrant„ din statutul             ACT ADIÞIONAL NR. 9              Subsemnata Popa Veronica, asociat unic Ón
Societ„þii Comerciale MAMAIA — S.A.                                        cadrul Societ„þii Comerciale ZENIT VERO — S.R.L.,
                             la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
  (19/23.197)                                                  cu sediul Ón Constanþa, bd. Aurel Vlaicu nr. 9, bl. C2,
                              ROMMEGA — S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                         sc. C, et. 2, ap. 49, Ónmatriculat„ la Oficiul
             *               registrului comerþului de pe l‚ng„ Camera de
                                                         registrului comerþului cu nr. J 13/1844/1993, cod
                              Comerþ, Industrie ∫i Navigaþie a Judeþului
                                                         fiscal R3854423, am hot„r‚t dizolvarea ∫i radierea
      Asociaþia Utilizatorilor               Constanþa cu nr. J 13/642/1991
                                                         societ„þii din registrul comerþului, datorit„
      de Ap„ pentru Irigaþii             Adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii      nerealiz„rii obiectului de activitate.
     POIANA, judeþul Constanþa           Comerciale ROMMEGA — S.A., cu sediul Ón           Toate bunurile mobile ∫i imobile revin dnei Popa
                             Constanþa, ∫os. I. C. Br„tianu nr. 28, judeþul      Veronica.
      JUDEC√TORIA CONSTANÞA             Constanþa, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       (25/23.203)
                             comerþului de pe l‚ng„ Camera de Comerþ,
       JUDEÞUL CONSTANÞA             Industrie ∫i Navigaþie a Judeþului Constanþa cu nr.                *
       DOSAR NR. 127/F/2001            J 13/642/1991, cod fiscal R1892404, Óntrunit„ Ón
                             ∫edinþa extraordinar„ din data de 14 martie 2001, a          Societatea Comercial„
          ŒNCHEIERE              hot„r‚t trecerea societ„þii de la o societate            SCANTEL — S.A., Constanþa
                             îdeschis„“ la o societate îÓnchis„“, adopt‚nd
 Pre∫edinte   — Sincu Denisa                                                   ACT ADIÞIONAL
                             hot„r‚rea nr. 3 din data de 14 martie 2001, cu
 Grefier    — Culica Vali
                             modificarea corespunz„toare a actelor constitutive,     Subsemnaþii:
  Pe rol, soluþionarea cauzei civile av‚nd ca obiect  dup„ cum urmeaz„:                      – Serdar Cetin, domiciliat Ón Turcia, C–6 Ortakoy,
autorizare, acþiune formulat„ de petenta Asociaþia     1. Prevederile din actele constitutive referitoare  Istanbul, Dereboyu Cad. 54, Koru Sitesi, posesor al
Utilizatorilor de Ap„ pentru Irigaþii POIANA,      la tipul de societate ∫i la modul de transmitere a    pa∫aportului seria TR–L nr. 202697, eliberat la data
judeþul Constanþa.                    acþiunilor Societ„þii Comerciale ROMMEGA — S.A.     de 1 noiembrie 1999 de Prim„ria Kocaeli,
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edinþ„ public„ se     se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:         – Sinan Cetin, domiciliat Ón Turcia, Atasehir,
prezint„ reprezentanta legal„ a petentei.          îSocietatea Comercial„ ROMMEGA — S.A. este o     Istanbul, Flora Evleri, Yasemin Blok, Kat. 7, D. 35,
  Procedura este legal Óndeplinit„.           societate îÓnchis„“. Transmiterea acþiunilor se face   posesor al pa∫aportului seria TR–A nr. 226081,
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
eliberat la data de 20 august 2000 de Dubai        3. Fundamentarea ∫i condiþiile diviz„rii:       27.150.000.000 lei (19.000.000.000 lei valoare imobil
Consulate of Turkey,                    Divizarea Societ„þii Comerciale MIRACULUM —      ∫i 8.150.000.000 lei aport Ón numerar) la 25.000.000
  – Hasan Anacan, domiciliat Ón Turcia, Goztepe,    S.R.L. se face Ón baza hot„r‚rii generale a asociaþilor  lei, care va fi virat p‚n„ la depunerea actului
Istanbul, Hamam Sok. no. 33, D. 39, posesor al     din data de 15 ianuarie 2001, fiind o m„sur„ de      adiþional la Oficiul Registrului Comerþului al
pa∫aportului seria TR–J nr. 965217, eliberat la data  natur„ organizatoric„.                  Judeþului Mure∫, prin trecerea din proprietatea
de 18 iunie 1998 de Consulatul Turc din Constanþa,     Œn acest fel se va separa patrimonial ∫i spaþial.   societ„þii a imobilului situat Ón T‚rgu Mure∫, Str.
  – Carol Dichiu, domiciliat Ón Constanþa, str.      Data bilanþului contabil de divizare este de 31    Insulei nr. 35, Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 90411/N
Sadoveanu nr. 18, judeþul Constanþa, posesor al     decembrie 2000 pentru ambele societ„þi.          – T‚rgu Mure∫, nr. ord. A+1, nr. cad. 95 (centru
pa∫aportuluiseria 002544471, eliberat la data de 21    Ca urmare a desocotirii Óntre asociaþi, dna Iusuf   comercial pe ∫ase nivele plus 5.300 m2 teren) Ón
noiembrie 1996 de Poliþia Constanþa, cod numeric    Sevinci a primit suma de 8.000 $, respectiv        proprietatea acþionarilor Kovaci Vasile-Tiberiu ∫i
personal 1690302131228,                 207.408.000 lei la cursul de 25.926 lei/1 $.       soþia Kovacs Georgeta, imobil Ón valoare de
  – Niþu Gic„, domiciliat Ón Constanþa, str. Petru     (27/23.205)                      19.000.000.000 lei, ∫i diminuarea cu 8.150.000.000
Vulcan nr. 92, judeþul Constanþa, posesor al B.I.                                 lei a aportului Ón numerar, conform actelor
                                         *
seria B.K. nr. 059905, eliberat la data de 21 iunie                                contabile anexate.
1982 de Miliþia Constanþa, cod numeric personal                                   Valoarea unei acþiuni va fi de 50.000 lei, astfel
                                  Societatea Comercial„
1680617131254,                                                  Ónc‚t capitalul social Ón valoare de 25.000.000 lei se
  acþionari ai Societ„þii Comerciale SCANTEL —           NEPTUN–OLIMP — S.A.              divide Ón 500 acþiuni.
S.A., am hot„r‚t Ón unanimitate de voturi, Ón           Neptun, judeþul Constanþa             Se redistribuie capitalul social astfel:
adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor din                                  – Kovaci Vasile-Tiberiu va deþine 245 acþiuni,
data de 28 mai 2001, urm„toarele:                   HOT√R¬REA NR. 7325             echivalentul a 12.250.000 lei, respectiv 49 %;
  Se reduce capitalul social al societ„þii cu 70 %,           din 28 mai 2001              – Kovacs Georgeta va deþine 5 acþiuni,
p‚n„ la concurenþa sumei v„rsate, dup„ cum                                    echivalentul a 250.000 lei, respectiv 1 %;
urmeaz„:                          Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor      – Samson P. Constantin va deþine 240 acþiuni,
  Capitalul social subscris de societate este de    Societ„þii Comerciale NEPTUN–OLIMP — S.A., legal     echivalentul a 12.000.000 lei, respectiv 48 %;
94.000 $, echivalentul a 2.350.000.000 lei ∫i      ∫i statutar Óntrunit„, la sediul societ„þii, Ón ∫edinþa   – Samson Maria Angela va deþine 5 acþiuni,
150.000.000 lei, integral Ón numerar, se diminueaz„   extraordinar„ din data de 26 mai 2001, Ón         echivalentul a 250.000 lei, respectiv 1 %;
cu 70 % ∫i va fi de 28.200 $, echivalentul a      conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990,       – Ganea Sebastian va deþine 5 acþiuni,
705.000.000 lei ∫i 45.000.000 lei, integral Ón     republicat„, ∫i cu procesul-verbal de ∫edinþ„ asupra   echivalentul a 250.000 lei, respectiv 1 %.
numerar, reprezentat de 25.000 acþiuni nominative.   ordinii de zi hot„r„∫te:                   Se schimb„ sediul societ„þii din T‚rgu Mure∫,
Valoarea unei acþiuni se va reduce de la 100.000 lei    Art. 1. Se revoc„ hot„r‚rea adun„rii generale a    Str. Insulei nr. 35, judeþul Mure∫, Ón T‚rgu Mure∫,
la 30.000 lei.                     acþionarilor nr. 11333 din data de 24 iulie 2000,     str. Elba nr. 1, judeþul Mure∫.
  Aportul acþionarilor la constituirea capitalului   prin care s-a aprobat divizarea asimetric„ a         Prezentul act adiþional va fi supus regulilor de
social ∫i cota de participare pentru fiecare acþionar  Societ„þii Comerciale NEPTUN–OLIMP — S.A. prin      form„ ∫i publicitate cerute de lege, dup„ care va fi
va fi urm„toarea:                    prisma consecinþelor sentinþei civile nr.         depus la Oficiul registrului comerþului, pentru
  – Serdar Cetin va deþine 50 % din totalul      590/COM/15.03.2001 pronunþat„ de Tribunalul        efectuarea cuvenitelor modific„ri de Ónmatriculare.
capitalului social, respectiv 12.500 acþiuni      Constanþa – Secþia comercial„ Ón dosarul nr.         Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
nominative Ón valoare de 15.000 $;           3209/COM/2000, r„mas„ definitiv„.             neschimbate.
  – Sinan Cetin va deþine 25 % din totalul        Art. 2. Se mandateaz„ consiliul de administraþie      (29/23.207)
capitalului social, respectiv 6.250 acþiuni       al Societ„þii Comerciale NEPTUN–OLIMP — S.A. Ón
                            vederea Óntocmirii documentaþiei de divizare Ón                   *
nominative, Ón valoare de 7.500 $;
  – Hasan Anacan va deþine 19 % din totalul      scopul acceler„rii privatiz„rii, Ón baza Hot„r‚rii
                            Guvernului nr. 436/2001, prin care s-a aprobat            Societatea Comercial„
capitalului social, respectiv 4.750 acþiuni
                            strategia de privatizare a societ„þilor comerciale din      CEFMUR — S.R.L., T‚rgu Mure∫
nominative, Ón valoare de 5.700 $;
  – Dichiu Carol Viorel va deþine 5 % din totalul   turism.
capitalului social, respectiv 1.250 acþiuni        Art. 4. Se aprob„ transferul cu plat„ din                ACT ADIÞIONAL
nominative, Ón valoare de 37.500.000 lei;        patrimoniul Societ„þii Comerciale NEPTUN–OLIMP        Subsemnaþii Muji ™tefan, Nistor Ilarie, Coman
  – Niþu Gic„ va deþine 1 % din totalul capitalului  — S.A. Ón proprietatea public„ a statului ∫i       Maria, prim mandatar Alexa Vasile, Ón baza procurii
social, respectiv 250 acþiuni nominative, Ón valoare  administrarea Ministerului de Interne a activului     speciale autentificate cu nr. 1350/2001, T„b„car
de 7.500.000 lei.                    vila Piersicul (A+B) din staþiunea Neptun, urm‚nd     Sorina, Ciceo Carolina, Ciobanu Maria, prin
  Celelalte prevederi din actele de constituire a   ca valoarea activului s„ se stabileasc„ Ón baza unui   Lixandru Aureliana, Ón baza procurii generale
societ„þii, cu modific„rile ulterioare, r„m‚n      raport de evaluare Óntocmit de un evaluator        autentificate cu nr. 3154/2001, Steff Lidia,
neschimbate.                      autorizat.                        Trombitas Daniel, Alexa Vasile ∫i R„dulescu
  (26/23.204)                       (28/23.206)                     Gheorghe, cet„þeni rom‚ni, Ón calitate de asociaþi Ón
                                         *                Societatea Comercial„ CEFMUR — S.R.L., cu sediul
             *
                                                         Ón T‚rgu Mure∫, Str. Dorobanþilor nr. 58, ap. 3,
                                 Societatea Comercial„              judeþul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„
                               EURO TRACIA — S.A., T‚rgu Mure∫           Comerþului al Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/55/2000,
    MIRACULUM — S.R.L., Constanþa                                       prin prezentul act adiþional aducem urm„toarele
                                                         modific„ri ∫i complet„ri la actul constitutiv al
       PROIECT DE DIVIZARE                     ACT ADIÞIONAL
                                                         Societ„þii Comerciale CEFMUR — S.R.L., autentificat
  Potrivit art. 233 (2) din Legea nr. 31/1990,      Subsemnaþii:                      cu nr. 299/27.01.2000 la Biroul notarilor publici
modificat„ ∫i republicat„, s-a hot„r‚t divizarea      – Samson P. Constantin, cet„þean rom‚n, n„scut     asociaþi Gurghian–Ispas. Modific„rile au fost
Societ„þii Comerciale MIRACULUM — S.R.L., cu      la data de 21 ianuarie 1965 Ón comuna Lungan,       hot„r‚te Ón adunarea general„ ∫i sunt datorate
sediul Ón Constanþa, Str. Eliber„rii nr. 10, bl. I,   judeþul Ia∫i, domiciliat Ón Azuga, Str. Prahovei nr.   dorinþei unanime a tuturor celor menþionaþi de a
judeþul Constanþa, Ónmatriculat„ la Oficiul       32, bl. 22, et. 2, ap. 7, judeþul Prahova,        transforma forma juridic„ a societ„þii din societate
registrului comerþului cu nr. J 13/1792/1991, Ón      – Samson Maria-Angela, cet„þean rom‚n, n„scut„     comercial„ cu r„spundere limitat„ Ón societate
sensul c„ societatea nu-∫i Ónceteaz„ activitatea,    la data de 22 iulie 1974 Ón Bu∫teni, judeþul Prahova,   comercial„ pe acþiuni, concomitent cu retragerea ∫i
av‚nd loc o desprindere a unei p„rþi a         domiciliat„ Ón Azuga, Str. Prahovei nr. 32, bl. 22, et.  cooptarea unor asociaþi, schimbarea sediului,
patrimoniului ce se transmite unei noi societ„þi,    2, ap. 7, judeþul Prahova,                majorarea capitalului social al societ„þii ∫i numirea
av‚nd ca baz„ situaþia patrimonial„ ∫i balanþa       – Kovaci Vasile-Tiberiu, cet„þean rom‚n, n„scut    comisiei de cenzori. Sinteza modific„rilor survenite
contabil„ la data de 31 decembrie 2000.         la data de 7 februarie 1955 Ón Bra∫ov, judeþul      Ón societate este cuprins„ Ón paragrafele prezentului
  1. Elementele de identificare ∫i caracterizare a   Bra∫ov, domiciliat Ón localitatea Corunca, Strada     act adiþional, iar pentru alinierea clauzelor
societ„þii ce urmeaz„ a se diviza:           Principal„ nr. 288, judeþul Mure∫, ∫i           contractuale ∫i a prevederilor statutare la cele
  – Societatea Comercial„ MIRACULUM — S.R.L., cu     – Kovacs Georgeta, cet„þean rom‚n, n„scut„ la     specifice noului tip de societate subsemnaþii
sediul Ón Constanþa, Str. Eliber„rii nr. 10, bl. I,   data de 27 iulie 1958 Ón localitatea ™incai, judeþul   hot„r‚m Óntocmirea unui act constitutiv, specific
judeþul Constanþa, Ónmatriculat„ la Oficiul       Mure∫, domiciliat„ Ón localitatea Corunca, Strada     societ„þii comerciale pe acþiuni, care urmeaz„
registrului comerþului cu nr. J 13/1792/1991, cod    Principal„ nr. 288, judeþul Mure∫,            prezentului act adiþional ∫i face parte integrant„
fiscal R1892102, reprezentat„ de dna Munteanu       – Ganea Sebastian, cet„þean rom‚n, n„scut la      din el, st‚nd la baza funcþion„rii societ„þii pe viitor.
Marieta, cu un capital social de 32.635.000 lei, din  data de 6 noiembrie 1975 Ón Bu∫teni, judeþul       Actul constitutiv iniþial, Ón baza c„ruia s-a autorizat
care Ói cesioneaz„ noii Societ„þi Comerciale      Prahova, domiciliat Ón Azuga, Str. Br‚ndu∫ei nr. 4,    funcþionarea societ„þii, Ó∫i pierde astfel valabilitatea
OPTATUM — S.R.L., cu sediul Ón Constanþa, ™os.     judeþul Prahova,                     la data Ónregistr„rii la Oficiul Registrului
Mangaliei nr. 72, bl. A, sc. 5, ap. 2, judeþul       Ón calitate de acþionari ∫i potrivit cu prevederile  Comerþului al Judeþului Mure∫ a modific„rilor
Constanþa, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     Legii nr. 31/1990, a∫a cum a fost ea modificat„ ∫i    survenite Ón urma prezentului act adiþional,
comerþului cu nr. J 13/502/2000, cod fiscal       completat„ prin Ordonanþa de urgenþ„ a          societatea continu‚ndu-∫i Óns„ activitatea cu acela∫i
R13628571, reprezentat„ de dna Iusuf Sevinci,      Guvernului nr. 32/1997 privind societ„þile        num„r de Ónmatriculare, prin preluarea integral„
100.000 lei numerar.                  comerciale, toþi, Ón calitate de acþionari,        de c„tre societatea pe acþiuni a activului ∫i pasivului
  Activul ∫i pasivul societ„þii ce urmeaz„ a se    reprezentaþi de Kovaci Vasile-Tiberiu, Ón baza      societ„þii comerciale cu r„spundere limitat„, a c„rei
diviza este de 1.474.133.886 lei.            hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare din data    continuatoare de drept este.
  2. Elementele de identificare ale societ„þilor    de 30 martie 2001 ∫i din data de 24 aprilie 2001 a      Modific„rile sunt:
dup„ divizare:                     Societ„þii Comerciale EURO TRACIA — S.A., cu         1. De la data prezentului act adiþional, Ciobanu
  Societatea Comercial„ MIRACULUM — S.R.L. va     sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Insulei nr. 35, judeþul    Maria ∫i Steff Lidia se retrag din societate, Ón
r„m‚ne cu un activ ∫i un pasiv Ón valoare de      Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        conformitate cu dispoziþiile art. 197 (1) ∫i 221 (1)
955.353.698 lei.                    Comerþului al Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/667/1999,    literele a) ∫i b) din Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón
  Asociaþi vor fi Munteanu Marieta ∫i Munteanu     a∫a cum a fost deja modificat„ prin actele        1998, cesion‚nd p„rþile sociale deþinute Ón capitalul
Constantin.                       adiþionale, solicit„m a se cuprinde Ón act autentic    social, Ón num„r de 20, asociaþilor nou-cooptaþi:
  Societatea Comercial„ OPTATUM — S.R.L. va avea    urm„toarele modific„ri aduse actului constitutiv,     Sandu Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la
un capital social de 2.100.000 lei ∫i va prelua un   autentificat cu nr. 4747/1999, dup„ cum urmeaz„:     11.03.1939 Ón comuna ™tef„ne∫ti, judeþul Ialomiþa,
activ ∫i un pasiv Ón valoare de 516.780.188 lei ∫i ca   Se modific„ articolul cu privire la capitalul     ∫i Raduly Iozsef, cet„þean rom‚n, n„scut la
asociaþi pe dna Iusuf Sevinci ∫i Iusuf Genghiz.     social, Ón sensul c„ acesta se diminueaz„ de la      4.04.1968 Ón Gheorgheni, judeþul Harghita.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                   7
  Asociatele retrase declar„ c„ toate drepturile           Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
patrimoniale, la data semn„rii prezentului act            IMATEX — S.A., T‚rgu Mure∫             ENERGOVULCAN COMSERVICE — S.R.L.
adiþional, le-au fost satisf„cute ∫i c„ nu vor emite Ón                                       T‚rgu Mure∫
viitor nici o pretenþie material„ decurg‚nd din actul            ACT ADIÞIONAL
constitutiv.                         Subsemnatul Runcan Ioan, cet„þean rom‚n,              PLAN DE REORGANIZARE
  2. Se modific„ forma juridic„ Ón sensul c„ pe      domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Cutezanþei nr. 47,      Subscrisa     Societatea     Comercial„
viitor aceasta se transform„ din societate         ap. 6, judeþul Mure∫, Ón calitate de Ómputernicit al    ENERGOVULCAN COMSERVICE — S.R.L., cu sediul
comercial„ cu r„spundere limitat„ Ón societate       adun„rii generale a acþionarilor de la Societatea     Ón T‚rgu Mure∫, Calea Sighi∫oarei nr. 24A, judeþul
comercial„ pe acþiuni.                   Comercial„ IMATEX — S.A., cu sediul Ón T‚rgu        Mure∫, reprezentat„ prin Gorea Dumitru,
  3. Se modific„ denumirea societ„þii Ón sensul c„    Mure∫, str. Gheorghe Doja nr. 64–68, judeþul Mure∫,    administrator, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
pe viitor aceasta se schimb„ din Societatea        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al     comerþului cu nr. J 26/614/1991, cod fiscal 1222706,
Comercial„ CEFMUR — S.R.L. Ón Societatea          Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/16/1991, rog a cuprinde    capitalul social subscris ∫i v„rsat de 12.500.000 lei,
Comercial„ CEFMUR — S.A.                  Ón act autentic urm„toarele modific„ri ale statutului   format din 125 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, ca
  4. Se schimb„ sediul societ„þii Ón sensul c„ pe     societ„þii:                        asociat unic, Ón conformitate cu prevederile
viitor acesta va fi stabilit Ón T‚rgu Mure∫, str.       1. Adunarea general„ extraordinar„ a          articolelor 59–69 din Legea nr. 64/1995, republicat„,
Gheorghe Doja nr. 60, ap. 3, judeþul Mure∫.        acþionarilor din 29.03.2001 a aprobat modificarea     privind procedura reorganiz„rii juridice ∫i a
  5. Se modific„ valoarea ∫i repartizarea pe       statutului, referitor la administrarea societ„þii, dup„  falimentului, prezint urm„torul proiect al Planului
acþionari a capitalului social al societ„þii, astfel: se  cum urmeaz„: îSocietatea este administrat„ de       de reorganizare:
majoreaz„ capitalul social actualmente subscris ∫i     c„tre un consiliu de administraþie format din 3        Societatea Comercial„ ENERGOVULCAN
v„rsat, anume de la 10.000.000 lei, integral        membri numiþi potrivit dispoziþiilor Legii nr.       COMSERVICE — S.R.L. are ca obiect de activitate
numerar, cu un aport de 90.000.000 lei numerar, la     31/1990, republicat„. Principalele atribuþii,       principal„ lucr„ri de instalaþii de Ónc„lzire central„
100.000.000 lei numerar.                  drepturile ∫i obligaþiile membrilor consiliului de     ∫i sanitar„, precum ∫i montaj-reparaþii de
  Noul capital se divide Ón 1.000 acþiuni         administraþie sunt cele prev„zute de Legea nr.       echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i
nominative Ón valoare de 100.000 lei, iar aportul     31/1990, republicat„.“                   construcþii inginere∫ti.
acþionarilor la formarea lui este:              2. Se revoc„ din funcþia de manager dl Turdean       Cifra de afaceri realizat„ Ón anul 1998 a fost de
  – Muji ™tefan deþine 100 acþiuni, reprezent‚nd     Ioan Gheorghe ∫i, conform hot„r‚rii adun„rii        2.399.510 mii lei, care a sc„zut Ón anul 1999 la
10.000.000 lei numerar;                  generale a acþionarilor nr. 797/29.03.2001, este ales   1.277.659 mii lei, iar Ón anul 2000 a ajuns la 295.985
  – Nistor Ilarie deþine 100 acþiuni, reprezent‚nd    urm„torul consiliu de administraþie: Turdean Ioan     mii lei.
10.000.000 lei numerar;                  Gheorghe — pre∫edinte al consiliului de            At‚t anul 1999 c‚t ∫i anul 2000 s-au Óncheiat cu
  – Coman Maria deþine 100 acþiuni, reprezent‚nd     administraþie, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu     pierderi, ca urmare a unei activit„þi reduse ∫i a
10.000.000 lei numerar;                  Mure∫, Str. Bra∫ovului nr. 6/15, judeþul Mure∫;      greut„þilor Ón Óncasarea creanþelor.
  – T„b„car Sorina deþine 100 acþiuni,          ™tefan Ioan — membru, cet„þean rom‚n, domiciliat       La ora actual„, societatea are datorii totale de
reprezent‚nd 10.000.000 lei numerar;            Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 19/23,      1.412.462 mii lei, dup„ cum urmeaz„:
  – Ciceo Carolina deþine 100 acþiuni,          judeþul Mure∫; G‚lea Elena — membru, cet„þean         – Direcþia General„ a Finanþelor Publice ∫i
reprezent‚nd 10.000.000 lei numerar;            rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Rodnei nr.     Controlului Financiar de Stat a Judeþului Mure∫ —
  – Trombitas Daniel deþine 100 acþiuni,         7, judeþul Mure∫.                     572.894 mii lei;
reprezent‚nd 10.000.000 lei numerar;             2. Œn baza hot„r‚rii nr. 799 din data de          – Agenþia Judeþean„ de Ocupare ∫i Formare
  – Alexa Vasile deþine 100 acþiuni, reprezent‚nd     29.03.2001 se nume∫te o nou„ comisie de cenzori;      Profesional„ Mure∫ — 23.169 mii lei;
10.000.000 lei numerar;                  format„ din: Bejenaru Aurel, cet„þean rom‚n,         – Casa Judeþean„ de Asigur„ri de S„n„tate a
  – R„dulescu Gheorghe deþine 100 acþiuni,        n„scut la 14.09.1949, Ordean Persida Silvia,        Judeþului Mure∫ — 94.993 mii lei;
                              cet„þean rom‚n, n„scut„ la 1.04.1957, Cov„sneanu       – Direcþia General„ de Munc„ ∫i Protecþie Social„
reprezent‚nd 10.000.000 lei numerar;
                              Valentina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la 5.06.1959. Se    a Judeþului Mure∫ — 156.448 mii lei;
  – Sandu Gheorghe deþine 100 acþiuni,
                              elibereaz„ din funcþie vechea comisie de cenzori. Se     – Societatea Comercial„ SANEX — S.A., Cluj-
reprezent‚nd 10.000.000 lei numerar;
                              nume∫te cenzor extern independent dna Spinei        Napoca — 4.224 mii lei;
  – Raduly Iozsef deþine 100 acþiuni, reprezent‚nd
                              Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la 8.09.1963.         – Alþi furnizori — 560.734 mii lei.
10.000.000 lei numerar.
                               Prezentul act adiþional va fi depus la Oficiul       Œn vederea achit„rii datoriilor, ca urmare a
  6. Se nume∫te Ón locul administratorului unic un
                              Registrului Comerþului al Judeþului Mure∫ pentru      reorganiz„rii activit„þii, societatea comercial„ va lua
consiliu de administraþie format din:
                              efectuarea cuvenitelor modific„ri de Ónmatriculare.    urm„toarele m„suri:
  Muji ™tefan — pre∫edinte al consiliului de
                                (32/23.210)                       1. Reluarea activit„þii prin participarea la
administraþie;                                                    executarea unor lucr„ri Ón regim de subantrepriz„
  Trombitas Daniel — membru;                             *                Ón colaborare cu Societatea Comercial„ CENTRALE
  Ciceo Vasile Adrian — membru;                                           TERMICE — S.R.L., T‚rgu Mure∫, pentru lucr„ri de
  Nistor Ionel Ioan — membru;                Societatea Comercial„ AGROMEC — S.A.          reparaþii ∫i motaj centrale termice, precum ∫i
  T„b„car Sorina — membru.                   comuna T„ureni, judeþul Mure∫            pentru lucr„ri de construcþii. Œn acest fel, se vor
  7. Se desemneaz„ comisia de cenzori, format„                                    putea achita lunar cel puþin 16 milioane lei.
din:                                     ACT ADIÞIONAL                2. Va colabora Ón regim de antrepriz„ cu
  3 cenzori activi: Pop Vasile — expert contabil,                                  Societatea Comercial„ SIGMA — S.A., Bucure∫ti,
                               Subsemnatul Bercea Romulus Gheorghe,
Sandu Gheorghe — acþionar ∫i R„dulescu Gheorghe                                    pentru achiziþionarea de subansambluri ∫i
                              cet„þean rom‚n, domiciliat Ón comuna T„ureni,
— acþionar ∫i                                                     echipamente tehnologice Ón vederea mont„rii lor.
                              Strada Principal„ nr. 2, judeþul Mure∫, Ón calitate de
  3 cenzori supleanþi: Alexa Maria Rodica —                                     Prin aceast„ colaborare se vor obþine venituri
                              administrator ∫i Ómputernicit al acþionarilor
contabil, Coman Maria — acþionar ∫i Raduly Iozsef     Societ„þii Comerciale AGROMEC — S.A., T„ureni, cu     suplimentare care vor permite achitarea lunar„ a
— acþionar.                        sediul Ón T„ureni, Strada Principal„ nr. 252,       unor datorii de 10.000.000 lei.
   (30/23.208)                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al      3. Executarea unor instalaþii sanitare ∫i de
              *                Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/474/1996, av‚nd Ón       Ónc„lzire Ón judeþele Cluj, Sibiu, Alba, Gorj,
                              vedere hot„r‚rea adun„rii generale a acþionarilor     Hunedoara, prin colaborare cu Societatea
      Societatea Comercial„             din 25.01.2001, lu‚nd Ón considerare proiectul de     Comercial„ COMAT — S.A., Mure∫, pentru
                              divizare parþial„ a societ„þii, avizat spre publicare   achiziþionare de materii prime ∫i materiale
     ROMUR — S.A., T‚rgu Mure∫
                              de judec„torul delegat la Oficiul Registrului       necesare la lucr„rile respective. Prin veniturile
                              Comerþului al Judeþului Mure∫ ∫i publicat Ón        suplimentare care se vor obþine se vor putea stinge
         ACT ADIÞIONAL
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.     lunar datorii de 9.000.000 lei.
  Subscrisa Societatea Comercial„ ROMUR — S.A.,      389/23.02.2001, Ón baza prevederilor art. 233 (2) ∫i     4. Se va deschide un magazin Ón T‚rgu Mure∫,
cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Piaþa Trandafirilor nr. 45,   art. 245 (3) din Legea nr. 31/1990, republicat„, aduc   str. Predeal nr. 102, judeþul Mure∫, pentru
judeþul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    urm„toarele modific„ri actului constitutiv al       comercializare de materiale de construcþii ca:
Comerþului al Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/74/1991,     societ„þii, a∫a cum a fost el deja modificat prin     ciment, var, ipsos, c„r„mid„, faianþ„, gresie,
reprezentat„ prin dl P„ltineanu Zeno-Virgil,        actele adiþionale anterioare, impuse de divizarea     vopsele, diluant etc.
mandatat prin Ómputernicirea nr. 719/22.05.2001,      parþial„, prin desprinderea unei p„rþi din          Prin aceast„ activitate se vor obþine lunar
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Moldovei nr. 5A, ap.    patrimoniul ei ∫i transmiterea c„tre alte dou„       venituri suplimentare de 10.000.000 lei.
40, judeþul Mure∫, Ón baza hot„r‚rii adun„rilor      societ„þi. Astfel:                      5. Se va organiza activitatea de prest„ri servicii
generale a acþionarilor din 1.09.2000, respectiv din     I. Divizarea parþial„ a societ„þii a fost aprobat„   privind Óntocmirea de documentaþii ∫i de
data de 6.03.2001, aduce urm„toarele modific„ri      prin hot„r‚rea adun„rii generale a acþionarilor din    consultanþ„ cu privire la instalaþii de termoficare,
actului constitutiv al societ„þii:             data de 25.01.2001. Capitalul social al societ„þii-    executare de probe, puneri Ón funcþiune ∫i
  Se schimb„ sediul societ„þii din T‚rgu Mure∫,                                   modernizarea celor existente. Prin aceast„ activitate
                              mam„, dup„ divizarea parþial„, se reduce la
Piaþa Trandafirilor nr. 45, judeþul Mure∫, Ón T‚rgu                                  se vor obþine venituri suplimentare ∫i se vor face
                              25.000.000 lei, divizat Ón 25.000 acþiuni, fiecare cu o
Mure∫, Piaþa Teatrului nr. 10, judeþul Mure∫.                                     pl„þi lunare de 5.000.000 lei.
                              valoare nominal„ de 1.000 lei, deþinute de acþionari
  Se modific„ num„rul membrilor consiliului de                                     6. Participarea la executarea de staþii de tratare
                              persoane fizice.
administraþie, care se reduce de la 5 la 3 membri,                                  chimic„ a apei infestate cu produse chimice ∫i
                               2. Se revoc„ din funcþia de administrator dl
pierz‚ndu-∫i calitatea de membru al consiliului de                                  purificarea lor cu schimb„tori de ioni. Rezultatul
                              M„n„il„ Vasile, societatea fiind administrat„ pe
administraþie dl Csegezi Pal ∫i dna Mu∫at Ana, iar                                  acestei particip„ri va obþine venituri suplimentare
                              viitor de c„tre Bercea Gheorghe Vasile ∫i Bercea
actualul consiliu de administraþie va fi compus din:                                 de 8.000.000 lei lunar.
                              Remus Vasile.
  Dumbrav„ Gligore — pre∫edinte;                                            Prin m„surile preconizate se vor putea obþine
                               Prezentul act adiþional va fi depus la Oficiul
  P„ltineanu Zeno — vicepre∫edinte;                                         venituri suplimentare de 58.000.000 lei lunar.
                              Registrului Comerþului al Judeþului Mure∫, pentru
                                                             Se va acþiona ∫i pentru Óncasarea datoriilor totale
  Nadori Gyongyike — membru.               controlul de legalitate, autorizarea lui, publicitate ∫i
                                                           de 3.000.000 lei.
  Celelalte prevederi din actele societ„þii r„m‚n     operarea modific„rilor corespunz„toare la Oficiul
                                                             Pentru achitarea datoriilor totale, de 1.412.463
nemodificate.                       registrului comerþului.
                                                           mii lei, Ón perioada aprilie–iulie 2001 se va proceda
  (31/23.209)                         (33/23.211)                      la reorganizarea societ„þii, contractarea Ón regim de
              *                             *                subantrepriz„ a lucr„rilor ∫i, din luna august 2001,
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
achitarea e∫alonat„ a datoriilor pe o perioad„ de doi     f) reducerea la strictul necesar a cheltuielilor de  T‚rn„veni, Str. Frumoas„ nr. 12/F, judeþul Mure∫,
ani.                            administraþie, care va aduce lunar economii de 500    identificat cu B.I. seria G.N. nr. 090819/1994,
  Achitarea datoriilor se va face dup„ urm„torul     mii lei.                         eliberat de Poliþia T‚rn„veni;
grafic:                            Prin m„surile preconizate se vor realiza lunar      – ec. Stan Ioan – membru al consiliului de
  1. La Direcþia General„ a Finanþelor Publice ∫i     economii de 15.000.000 lei.                administraþie, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
Controlului Financiar de Stat a Judeþului Mure∫ —       Societatea a testat piaþa ∫i are asigurat„       T‚rn„veni, Str. 22 Decembrie nr. 32/C, judeþul
572.894 mii lei se va achita Ón perioada august 2001    desfacerea la Sighi∫oara, T‚rgu Jiu ∫i Craiova.      Mure∫, identificat cu C.I. seria M.S. nr.
— iulie 2003, 23.871 mii lei lunar.              Prin Óncasarea creanþelor de 71.347 mii lei ∫i     060450/2000, eliberat„ de Poliþia T‚rn„veni.
  2. La Agenþia Judeþean„ de Ocupare ∫i Formare      compensarea v„rs„mintelor Ón plus la bugetul         3. Ca urmare a hot„r‚rii nr. 5 din data de
Profesional„ Mure∫, 23.169 mii lei, se vor achita Ón    statului, de 24.060 mii lei, mai r„m‚ne de achitat    10.03.2000 a adun„rii generale a acþionarilor, se
perioada august 2001 — iulie 2003 c‚te 1.931 mii lei    c„tre creditori suma de 328.798 mii lei, care se va    nume∫te comisia de cenzori Ón urm„toarea
lunar.                           achita Ón perioada aprilie 2001 — 31 decembrie      componenþ„:
  3. La Casa Judeþean„ de Asigur„ri de S„n„tate      2002, dup„ cum urmeaz„:                   – ec. Soþan Petru, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
Mure∫, obligaþia de plat„ de 93.993 mii lei se va       – Casa Judeþean„ de Asigur„ri de S„n„tate Mure∫,    T‚rgu Mure∫, str. Korosi Csama Sandor nr. 2,
achita Ón perioada august 2001 — iulie 2003 c‚te      c‚te 600 mii lei lunar, iar Ón luna decembrie 2002    judeþul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.K. nr.
3.958 mii lei lunar.                    suma de 266 mii lei;                   378093/1993, eliberat de Poliþia T‚rgu Mure∫;
  4. La Direcþia General„ de Munc„ ∫i Protecþie       – Direcþia General„ de Munc„ ∫i Protecþie Social„     – ec. Sim Anuþa, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón
Social„ Mure∫, obligaþia de plat„ de 156.448 mii lei    Mure∫, c‚te 4.150 mii lei lunar, iar Ón luna       T‚rn„veni, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 46I, sc. A, ap.
va fi achitat„ Ón perioada august 2001 — iulie 2003,    decembrie 2002 suma de 4.158 mii lei;           2, judeþul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria M.S. nr.
c‚te 6.519 mii lei.                      – Agenþia Judeþean„ de Ocupare ∫i Formare       080299/2001, eliberat„ de Poliþia T‚rn„veni;
  5. Obligaþia de plat„ de 4.224 mii lei c„tre      Profesional„ Mure∫, c‚te 300 mii lei lunar, iar Ón      – P„curar Ioan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
Societatea Comercial„ SANEX — S.A., Cluj-Napoca,      luna decembrie 2002 se va rambursa suma de 100      T‚rn„veni, Str. Victoriei, bl. 25/F, ap. 3, judeþul
care a solicitat lichidarea judiciar„, va fi achitat„ Ón  mii lei;                         Mure∫, identificat cu B.I. seria D.K. nr. 094061/1989,
perioada august 2001 — iulie 2003, Ón funcþie de       – Direcþia General„ a Finanþelor Publice a       eliberat de Miliþia T‚rn„veni.
disponibilit„þi, cu prioritate, dac„ acest lucru este   Judeþului Mure∫, c‚te 600 mii lei lunar, iar Ón       Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
posibil.                          octombrie 2002 suma de 577 mii lei;            nemodificate.
  6. Obligaþiile de plat„ faþ„ de creditorii         – Societatea Comercial„ ROMARK — S.A., T‚rgu       Prezentul act adiþional va fi supus autoriz„rii
chirografari, de 560.734 mii lei, se vor achita Ón rate  Mure∫, c‚te 4.225 mii lei lunar, iar Ón luna       judec„torului delegat de pe l‚ng„ Oficiul registrului
lunare de 23.364 mii lei Ón perioada august 2001 —     decembrie 2002 suma de 4.198 mii lei;           comerþului ∫i depus la Oficiul Registrului
iulie 2003.                          – Celorlalþi furnizori ∫i creditorilor chirografi   Comerþului al Judeþului Mure∫, pentru efectuarea
  Faþ„ de cele menþionate mai sus, propun         care nu au depus declaraþie de creanþ„ sumele       cuvenitelor modific„ri de Ónmatriculare.
onoratei instanþe ∫i adun„rii generale a creditorilor   datorate li se vor achita dup„ cum urmeaz„:          (36/23.214)
s„ aprobe prezentul proiect de plan de            — Societ„þii Comerciale AGROINDUSTRIALA —                ACT ADIÞIONAL
reorganizare, deoarece varianta lichid„rii judiciare    S.A., Albe∫ti, judeþul Mure∫, c‚te 7.500 mii lei lunar,
a societ„þii va avea drept consecinþ„ recuperarea     iar Ón decembrie 2002 suma de 7.149 mii lei;         pentru modificarea actelor constitutive ale
redus„ a sumelor pe care le datoreaz„ c„tre          — Produc„torilor agricoli furnizori de lapte,       Societ„þii Comerciale AGROZOOVITICOLA
creditori.                         suma de 30.997 mii lei li se va achita din Óncas„ri     SEUCA — S.A., cu sediul Ón comuna G„ne∫ti,
  Redacta la T‚rgu Mure∫ la data de 3 aprilie 2001.    Ón perioada 1 aprilie — 30 iunie 2001;                    judeþul Mure∫
   (34/23.212)                       – La Societatea Comercial„ ROMNICON — S.R.L.,       Subsemnatul Sb‚rcea Tiberiu Sergius, cet„þean
                              Craiova, suma de 7.000 mii lei li se va achita Ón     rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Verii nr.
              *                cursul perioadei 1 aprilie — 30 iunie 2001, care va    32/A, judeþul Mure∫, Ón calitate de reprezentant al
                              fi beneficiar„ pentru produsele ce le va livra      statului, respectiv Ministerului Agriculturii,
  Societatea Comercial„ TUSAN — S.R.L.          Societatea Comercial„ TUSAN — S.R.L., Sighi∫oara.     Alimentaþiei ∫i P„durilor, Ón adunarea general„ a
     Sighi∫oara, judeþul Mure∫              Œn cazul Ón care nu se vor putea asigura        acþionarilor   la   Societatea   Comercial„
                              lichidit„þile necesare pentru achitarea datoriilor, se  AGROZOOVITICOLA SEUCA — S.A., persoan„
      TRIBUNALUL MURE™,               va proceda la Óncetarea activit„þii ∫i v‚nzarea      juridic„ de naþionalitate rom‚n„, cu sediul Ón
    BIROUL JUDEC√TORULUI SINDIC,            bunurilor, deoarece societatea dispune de mijloace    comuna G„ne∫ti, Strada Principal„ nr. 265, judeþul
                              fixe Ón valoare de 413.450 mii lei, care sunt Ón stare  Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
      PLAN DE REORGANIZARE              bun„ ∫i pot fi valorificate.               Comerþului al Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/700/1001,
  Œn atenþia dlui judec„tor sindic Marinel Santa,      Onorata instanþ„ ∫i creditorii societ„þii sunt     rog a cuprinde Ón act autentic urm„toarele
  Subscrisa Societatea Comercial„ TUSAN — S.R.L.,     rugaþi s„ accepte proiectul Planului de reorganizare   modific„ri aduse actelor constitutive ale societ„þii,
cu sediul Ón Sighi∫oara, Str. Morii nr. 10, judeþul    propus pentru Societatea Comercial„ TUSAN —        dup„ cum urmeaz„:
Mure∫, reprezentat„ prin Chiriþ„ Tudorel,         S.R.L., Sighi∫oara, care este soluþia avantajoas„, at‚t   1. Ca urmare a v‚nz„rii prin executare silit„,
administrator, Ónregistrat„ la Oficiul registrului     pentru creditori, c‚t ∫i pentru societatea debitoare.   pentru recuperarea creantelor datorate de societate
comerþului cu nr. J 26/814/1998, cod fiscal          (35/23.213)                      Ón favoarea Direcþiei Generale a Finanþelor Publice
R11166859, capital social subscris ∫i v„rsat de                                   ∫i Controlului Financiar de Stat al Judeþului Mure∫,
311.000.000 lei, format din 3.110 p„rþi sociale a           Societatea Comercial„             a Fermei nr. 3 Seuca, Fermei nr. 4 G„ne∫ti ∫i Fermei
100.000 lei fiecare, defalcat pe asociaþi, dup„ cum        AGROZOOVITICOLA SEUCA — S.A.            nr. 8 Botorca, conform contractului de v‚nzare-
urmeaz„:                                                       cump„rare nr. 548/27 din data de 3.05.2001,
                                  comuna G„ne∫ti, judeþul Mure∫
  – Pelosi Sandro — 155.000.000 lei, reprezent‚nd                                  capitalul social al Societ„þii Comerciale
50 % din capitalul social;                                              AGROZOOVITICOLA SEUCA — S.A. se diminueaz„
                                       ACT ADIÞIONAL
  – Chiriþ„ Tudorel — 155.000.000 lei, reprezent‚nd                                 de la 23.360.086.502 lei la 14.164.563.880 lei, ca
50 % din capitalul social,                   pentr modificarea actelor constitutive ale      urmare a pierderii, respectiv Ónstr„in„rii silite a
  Ón conformitate cu prevederile art. 59–69 din       Societ„þii Comerciale AGROZOOVITICOLA         mijloacelor fixe ∫i a terenurilor de incint„.
Legea nr. 64/1995, republicat„, privind procedura      SEUCA — S.A., cu sediul Ón comuna G„ne∫ti,         Œn urma diminu„rii capitalului social, acesta este
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, prezint„              judeþul Mure∫             Ón sum„ de 14.164.563.880 lei, divizat Ón 566.582
urm„torul proiect al Planului de reorganizare:        Subsemnatul Sb‚rcea Tiberiu Sergius, cet„þean     acþiuni a 25.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
  Obiectul de activitate al societ„þii, conform      rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Verii nr.     Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor.
actului constitutiv, cuprinde activitate de producþie,   32/A, judeþul Mure∫, Ón calitate de reprezentant al     Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
construcþii, import-export, comerþ, servicii etc.     statului, respectiv Ministerului Agriculturii,      nemodificate.
Activitatea preponderent„ cuprinde fabricarea ∫i      Alimentaþiei ∫i P„durilor, Ón adunarea general„ a      Prezentul act adiþional va fi supus autoriz„rii
comercializarea produselor lactate: lapte de consum    acþionarilor    la  Societatea   Comercial„    judec„torului delegat de pe l‚ng„ Oficiul registrului
de 3 % gr„sime, telemea, br‚nz„ de burduf, br‚nz„     AGROZOOVITICOLA SEUCA — S.A., persoan„          comerþului ∫i depus la Oficiul Registrului
de vaci, sm‚nt‚n„ etc.                   juridic„ de naþionalitate rom‚n„, cu sediul Ón      Comerþului al Judeþului Mure∫, pentru efectuarea
  Societatea a ajuns Ón incapacitate de plat„       comuna G„ne∫ti, Strada Principal„ nr. 265, judeþul    cuvenitelor modific„ri de Ónmatriculare.
datorit„ cre∫terii preþului la lapte materie prim„,    Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          (37/23.214)
reducerea posibilit„þilor de aprovizionare cu lapte,    Comerþului al Judeþului Mure∫ cu nr. J 26/700/1991,                 *
ca urmare a secetei prelungite din vara ∫i toamna     rog a cuprinde Ón act autentic urm„toarele
anului 2000, reducerea lichidit„þilor etc.         modific„ri aduse actelor constitutive ale societ„þii:         Societatea Comercial„
  Ca urmare a factorilor ar„taþi, cifra de afaceri      1. Ca urmare a hot„r‚rii nr. 1 din data de             PIELTEX — S.R.L., Bac„u
pentru anul 2000 s-a realizat numai la nivelul de     10.03.2001 a adun„rii generale a acþionarilor, s-a
1.401.897 mii lei, iar rezultatul financiar a fost o    hot„r‚t numirea Ón funcþia de director general a              ACT ADIÞIONAL
pierdere de 444.664 mii lei, iar la ora actual„      dlui Chi∫ Vasile, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str.
societatea are datorii faþ„ de terþi de 424.204 mii lei.  Pomilor nr. 80, judeþul Mure∫, identificat cu B.I.           al Societ„þii Comerciale
  Pentru repornirea ∫i redresarea economic„ ∫i      seria G.X. nr. 636996/1998, eliberat de Poliþia            PIELTEX — S.R.L., Bac„u
financiar„ a societ„þii vom proceda la reorganizarea    T‚rn„veni.                          Subsemnatul PopÓrþaru Vasile, cet„þean rom‚n,
ei prin luarea urm„toarelor m„suri:              2. Conform hot„r‚rii nr. 3 din data de 10.03.2001   n„scut la data de 6.03.1964 Ón Bac„u, domiciliat Ón
  a) se vor prelucra, Óncep‚nd cu luna aprilie 2001,   a adun„rii generale a acþionarilor, s-a numit noul    Bac„u, Str. Republicii nr. 15, sc. E, ap. 17, judeþul
4.000–5.000 litri lapte zilnic;              consiliu de administrare al Societ„þii Comerciale     Bac„u, posesor al B.I. seria G.X. nr. 659482, eliberat
  b) se va asigura o prelucrare Ón mai Ónalt grad a    AGROZOOVITICOLA SEUCA — S.A., Ón urm„toarea        de Poliþia Bac„u la data de 20.10.1997, Ón calitate de
materiei prime, obþin‚ndu-se produse mai          componenþ„:                        asociat unic al Societ„þii Comerciale PIELTEX —
valoroase ∫i c„utate de clienþi;               – ing. Chi∫ Vasile – pre∫edinte al consiliului de   S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, Str. Republicii nr. 15, sc.
  c) livrarea operativ„ a produselor ∫i cu mijloacele   administraþie, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       E, ap. 17, judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul
de transport proprii aflate Ón dotare;           T‚rn„veni, Str. Pomilor nr. 80, judeþul Mure∫,      registrului comerþului cu nr. J 04/921/1991, am
  d) cre∫terea productivit„þii muncii prin lucrul Ón   identificat cu B.I. seria G.X. nr. 636996/1998,      decis modificarea actelor societ„þii dup„ cum
dou„ schimburi, cu acela∫i num„r de personal;       eliberat de Poliþia T‚rn„veni;              urmeaz„:
  e) reducerea consumului de energie, ap„, gaz        – ing. Suciu Grigore – membru al consiliului de      Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii
care va aduce lunar economii de 2.000.000 lei;       administraþie, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       cu suma de 1.900.000 lei, Ón numerar, ∫i se
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                   9
diminueaz„ capitalul social Ón natur„ Ón valoare de      Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2001, motivat de       societ„þii, obligarea p‚r‚tei de a se prezenta la
190.100.000 lei. Capitalul social, Ón urma m„ririi ∫i     responsabilit„þile coordon„rii activit„þii societ„þii  Oficiul registrului comerþului pentru Óndeplinirea
mic∫or„rii acestuia, este de 2.000.000 lei, Ón         comerciale pentru realizarea prevederilor din      formalit„þilor necesare de Ónregistrare a
numerar, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei       bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2001, a    menþiunilor, obligarea p‚r‚tei de a suporta
fiecare.                            acþiunii de privatizare a Societ„þii Comerciale     cheltuielile necesare pentru efectuarea menþiunilor
  Art. 2. Se schimb„ sediul societ„þii la adresa:       CAROM — S.A., One∫ti, ∫i de prevederile Hot„r‚rii    la Oficiul registrului comerþului ∫i publicarea Ón
Bac„u, str. Miron Costin nr. 1, sc. A, ap. 17, judeþul     Guvernului nr. 403/2001 de aplicare a art. 183 din    Monitorul Oficial al Rom‚niei, aplicarea amenzilor
Bac„u.                             Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii   civile prev„zute de art. 44, alin. 1 din Legea nr.
  Celelalte prevederi din actele societ„þii r„m‚n       ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale.          26/1990.
neschimbate.                           La sf‚r∫itul semestrului I/2001 se va realiza       Cererea este scutit„ de plata taxei de timbru.
  Redactat azi, 14 iunie 2000.                cuantumul sumei fixe brute Ón funcþie de           Œn motivarea cererii reclamanta a ar„tat c„
  (38/23.215)                        Óndeplinirea obiectivelor ∫i a criteriilor de      p‚r‚ta avea obligaþia de a efectua Ónregistrarea Ón
                                performanþ„.
               *                                             registrul comerþului a menþiunilor referitoare la
                                 Se dispune ca Ón prima ∫edinþ„ a consiliului de
                                                            prelungirea duratei contractului de spaþiu, fie
                                administraþie s„ se propun„ salariile fixe brute
     Societatea Comercial„                                             pentru mutarea sediului societ„þii, obligaþii pe care
                                pentru directorii executivi.
   CAROM — S.A., One∫ti, judeþul Bac„u                                        Óns„ p‚r‚ta nu le-a respectat.
                                 5. Œncep‚nd cu data de 1.06.2001, reprezentantul
                                                              Œn susþinerea acþiunii reclamanta a solicitat
                                Societ„þii Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, Ón
         HOT√R¬REA NR. 3                                            proba cu acte.
                                adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii
                                Comerciale ELON — S.R.L., One∫ti, este dl Iofcea       P‚r‚ta, legal citat„, nu s-a prezentat Ón instanþ„.
    a adun„rii generale extraordinare a                                         Din actele ∫i lucr„rile dosarului instanþa reþine
    acþionarilor din data de 31 mai 2001          Gheorghe.
                                  (39/23.216)                     c„:
  Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind                                      P‚r‚ta este asociat al Societ„þii Comerciale C.D. 2
societ„þile comerciale, modificat„ ∫i republicat„,                    *               COM PROD — S.R.L., cu sediul Ón Com„ne∫ti, Str.
mandatului de reprezentare nr. 202/1135 din data                                    Crinului nr. 15, judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la
de 14.03.2001 al autorit„þii pentru Privatizare ∫i       Societatea Comercial„ ALMAZ TOUR — S.R.L.        Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Bac„u
Administrarea Participaþiilor Statului pentru              Moine∫ti, judeþul Bac„u            cu nr. J 04/748/1999.
reprezentantul s„u, dl Gheorghe Andronic, precum                                      Potrivit art. 232, alin. 1, lit. c) din Legea nr.
∫i mandatului nr. 148 din data de 23.04.2001 al                 ACT ADIÞIONAL              31/1990, se poate dispune dizolvarea societ„þii Ón
S.I.F. Moldova pentru reprezentantul s„u, dl Costel
                                 Subsemnatul Cristea Anastasie-Nicolae, cet„þean    situaþia Ón care societatea nu are sediul cunoscut.
Ceocea, adunarea general„ extraordinar„ a
                                rom‚n, n„scut la data de 5.12.1957 Ón Moine∫ti,       Din verific„rile efectuate de reclamant„ rezult„
acþionarilor emite urm„toarea hot„r‚re:
                                judeþul Bac„u, fiul lui Mihai ∫i al Elenei, domiciliat  c„ contractul de spaþiu pentru sediul social a
  1. Se valideaz„ organigrama Societ„þii
                                Ón Bucure∫ti, str. Valeriu Brani∫te nr. 54–56, bl. D1,  expirat la data de 23.11.2000, iar p‚r‚ta nu ∫i-a
Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, Ón varianta
                                ap. 105, sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al   exprimat opþiunea de a prelungi durata acestuia
propus„ ∫i se dispune:
                                Societ„þii Comerciale ALMAZ TOUR — S.R.L., cu      sau de a Óncheia un alt contract care s„ fac„ dovada
  a) mandatarea consiliului de administraþie ca Ón
                                sediul Ón Moine∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. C1,   existenþei sediului social.
termen de 30 de zile s„ Óntocmeasc„ un memoriu
                                parter, judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul       Faþ„ de cele reþinute, av‚nd Ón vedere c„ p‚r‚ta
de fundamentare al organigramei Societ„þii
                                Registrului Comerþului al Judeþului Bac„u cu nr.     nu a efectuat Ónregistrarea la Oficiul registrului
Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, av‚nd la baz„
                                J 04/1317/1993, am hot„r‚t urm„toarele:         comerþului a modific„rilor privitoare la sediul
urm„toarele:
                                 Articol unic. Se dizolv„ ∫i se radiaz„ Societatea   social al societ„þii ∫i faþ„ de prevederile art. 232,
  – gruparea activit„þilor necesare pentru
                                Comercial„ ALMAZ TOUR — S.R.L., Bac„u.          alin. 1, pct. c) din Legea nr. 31/1990, instanþa
Óndeplinirea obiectivelor ∫i a strategiei societ„þii
                                 De asemenea, declar pe proprie r„spundere c„     urmeaz„ a admite Ón parte acþiunea ∫i a dispune
comerciale, necesitatea stabilirii ierarhiilor ∫i a
                                societatea are ∫i a avut totdeauna numai un asociat,
autorit„þii necesare Óndeplinirii obiectivelor;                                     dizolvarea ∫i radierea societ„þii.
                                Ón persoana mea.
  – respectarea principiilor echilibrului,                                         Se va dispune Ónregistrarea dizolv„rii Ón registrul
                                  (40/23.217)
flexibilit„þii ∫i a facilit„þilor pe care le ofer„ relaþiile                              comerþului ∫i publicarea dizolv„rii Ón Monitorul
de conducere;                                      *               Oficial al Rom‚niei.
  – stabilirea autorit„þii ∫i delegarea ei pe diferite                                   Potrivit art. 11 din Legea nr. 26/1990,
niveluri de exercitare a conducerii prin diviziunea             Societatea Comercial„            republicat„, pentru operaþiunile efectuate Oficiul
muncii pe vertical„ ∫i pe orizontal„;                   C.D. 2 COM PROD —S.R.L.,           registrului comerþului percepe taxe potrivit unui
  – stabilirea sarcinilor fiec„rui loc de munc„ din           Com„ne∫ti, judeþul Bac„u           tarif stabilit de c„tre Camera de Comerþ ∫i Industrie
punct de vedere al naturii ∫i complexit„þii acestuia;                                  a Rom‚niei Ómpreun„ cu Ministerul Finanþelor.
definirea posturilor (volumul sarcinilor, autoritatea,            TRIBUNALUL BAC√U             Astfel, instanþa urmeaz„ a obliga p‚r‚tul s„ se
responsabilitatea ∫i leg„turile);                                            prezinte la Oficiul registrului comerþului pentru a
  – adaptarea structurii organizatorice Ón funcþie               JUDEÞUL BAC√U
                                                            Óndeplini formalit„þile necesare de Ónregistrare a
de necesit„þile interne ∫i de resursele umane pe                                    menþiunilor de dizolvare ∫i radiere ∫i oblig„ pe
                                       DOSAR NR. 2225/2001
care le are societatea comercial„;                                           p‚r‚t„ s„ suporte cheltuielile necesare pentru
  – programul de producþie al anului 2001;            SECÞIA COMERCIAL√ ™I CONTENCIOS           efectuarea menþiunilor la Oficiul registrului
  – B.V.C.-ul pe anul 2001;                        ADMINISTRATIV                comerþului ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al
  b) mandatarea consiliului de administraþie ca pe                                   Rom‚niei.
baza analizei memoriului de fundamentare al                SENTINÞA CIVIL√ NR. 305
                                                              Se va respinge cap„tul de cerere privind
organigramei s„ fac„ corecþiile necesare Ón            ™edinþa public„ din 26 martie 2001          amenzile civile.
structura acesteia.
                                                              Œn baza art. 274 din Codul de procedur„ civil„,
  c) Se va prezenta o informare Ón adunarea                Completul format din:
                                                            p‚r‚ta va fi obligat„ la plata cheltuielilor de
general„ a acþionarilor cu privire la fundamentarea
                                 Pre∫edinte   — Opri∫ Mirela             judecat„ potrivit antecalculaþiei depuse la dosar.
organigramei societ„þii;
  2. Se ia act de referatul privind raportul de         Grefier    — Catan„ Carmen
                                                                Tribunalul, Ón numele legii hot„r„∫te:
reevaluare a imobiliz„rilor corporale, Óntocmit de        La ordine a venit spre soluþionare cererea
IPROCHIM, Bucure∫ti, Ón baza prevederilor                                          Admite Ón parte acþiunea formulat„ de
                                privind radierea ∫i dizolvarea Societ„þii Comerciale
Hot„r‚rii Guvernului nr. 403/2000, ∫i se dispune        C.D. 2 COM PROD —S.R.L., formulat„ de reclamanta     reclamanta Camera de Comerþ, Industrie ∫i
am‚narea aplic„rii actului normativ motivat de         Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Bac„u.     Agricultur„ a Judeþului Bac„u, cu sediul Ón Bac„u,
influenþele pe care le-ar prezenta rezultatele          La apelul nominal f„cut Ón ∫edinþ„ public„ se     Str. Libert„þii nr. 1, judeþul Bac„u, Ón contradictoriu
reevalu„rii Ón situaþia patrimonial„ a Societ„þii       prezint„ dra consilier juridic Sava Gabriela, pentru   cu p‚r‚ta Cojocaru (Chivulescu) Carmen Iustina,
Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, ∫i faptul c„         unitatea reclamant„, lips„ fiind p‚r‚tul.        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Matei Voievod nr. 87,
societatea este Ón proces de privatizare;             Procedura este legal Óndeplinit„.           sectorul 3.
  3. Se ia act de raportul privind gradul de           S-a expus referatul oral asupra cauzei, dup„ care,    Dispune dizolvarea ∫i radierea Societ„þii
utilizare a parcului de vagoane al Societ„þii         nemaifiind alte probe de administrat, instanþa      Comerciale C.D. 2 COM PROD — S.R.L., cu sediul Ón
Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, ∫i, Ón baza          constat„ dosarul Ón stare de judecat„ ∫i acord„     Com„ne∫ti, Str. Crinului nr. 15, judeþul Bac„u.
mandatelor speciale ale APAPS ∫i S.I.F. Moldova        cuv‚ntul pe fond.                      Dispune Ónregistrarea dizolv„rii Ón registrul
acordate reprezentanþilor s„i Ón adunarea general„        Reprezentantul unit„þii reclamante, av‚nd       comerþului ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al
a acþionarilor, se dispune:                  cuv‚ntul, solicit„ admiterea acþiunii a∫a cum a fost   Rom‚niei.
  a) mandatarea consiliului de administraþie         formulat„, Óntruc‚t contractul privind sediul        Oblig„ p‚r‚ta s„ se prezinte la Oficiul registrului
pentru:                            societ„þii a expirat la data de 23.11.2000, iar de la  comerþului pentru Óndeplinirea formalit„þilor
  – stabilirea variantei optime de valorificare a       aceast„ dat„ ∫i p‚n„ Ón prezent nu s-a prezentat nici  necesare de Ónregistrare a menþiunilor de dizolvare
parcului de vagoane;                      unul dintre asociaþi pentru a efectua menþiuni la    ∫i radiere.
  – Óntocmirea unui raport de evaluare ∫i a unui       registrul Camerei de Comerþ ∫i Industrie a          Oblig„ p‚r‚ta s„ suporte cheltuielile necesare
studiu de fezabilitate de c„tre o firm„ specializat„      Judeþului Bac„u. Solicit„ obligarea p‚r‚tului la plata  pentru efectuarea menþiunilor la Oficiul registrului
recomandat„ de ANEVAR;                     cheltuielilor de judecat„.                comerþului ∫i publicare Ón Monitorul Oficial al
  – stabilirea preþurilor sau a altor beneficii,         S-au declarat dezbaterile Ónchise, trec‚ndu-se la   Rom‚niei.
conform variantei adoptate ∫i valorificarea efectiv„      deliberare.                         Respinge cap„tul de cerere privind amenzile
a mijloacelor fixe;                                                   civile.
                                         TRIBUNALUL
  b) depunerea spre analiz„ a documentaþiei                                        Oblig„ p‚r‚tul s„ pl„teasc„ reclamantei 130.000
privind situaþia parcului de vagoane al Societ„þii        Deliber‚nd asupra acþiunii de faþ„, constat„     lei, cheltuieli de judecat„.
Comerciale CAROM — S.A., One∫ti, la APAPS,           urm„toarele:                         Cu apel Ón termen de 15 zile de la comunicare.
Bucure∫ti, Direcþia Privatizare prin Programe           Prin cererea Ónregistrat„ cu nr. 2225/2001,
                                                              Pronunþat„ Ón ∫edinþ„ public„ ast„zi, 26 martie
Internaþionale, conform solicit„rii acestora, prin       reclamanta Camera de Comerþ, Industrie ∫i
                                                            2001.
adresa comunicat„ Ón data de 31.05.2001;            Agricultur„ a Judeþului Bac„u a chemat Ón judecat„
                                                               (41/23.218)
  4. Se aprob„ majorarea sumei fixe brute a          pe p‚r‚ta Cojocaru (Chivulescu) Carmen Iustina,
pre∫edintelui director general la 35.000.000 lei        solicit‚nd a se dispune dizolvarea ∫i radierea                   *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
       Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
      VIOLEX COMSERV — S.R.L.                    AS – RO — S.R.L., Bac„u              CESONE–PROD COM — S.R.L., Bac„u
    comuna Ureche∫ti, judeþul Bac„u
                                       ACT ADIÞIONAL                       ACT ADIÞIONAL
           HOT√R¬RE
                                     Óncheiat ast„zi, 4 mai 2001,              la actele Societ„þii Comerciale
  Ghiorghe V. Violeta, cet„þean rom‚n, n„scut„ la          la statutul Societ„þii Comerciale              CESONE–PROD COM — S.R.L.
data de 22.03.1972 Ón Adjud, judeþul Vrancea,        AS – RO — S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, str. Erou
domiciliat„ Ón comuna Ureche∫ti, judeþul Bac„u,                                      Subsemnatul Nosec Cristian-Ovidiu, cet„þean
                                 Gheorghe Rusu nr. 4, F4, judeþul Bac„u,        rom‚n, n„scut la data de 18.01.1968 Ón Bac„u,
posesoare a B.I. seria G.X. nr. 882494, eliberat de
Poliþia One∫ti la data de 19.02.1998, Ón calitate de      Subsemnatul Subcinschi Ovidiu, cet„þean rom‚n,     domiciliat Ón Bac„u, str. Decebal nr. 21, sc. A, ap. 26,
asociat unic al Societ„þii Comerciale VIOLEX        n„scut la data de 6.05.1952 Ón Bac„u, domiciliat Ón    judeþul Bac„u, posesor al C.I. seria X.C. nr. 116018,
COMSERV — S.R.L., cu sediul Ón comuna Ureche∫ti,      Bac„u, str. Emil Racoviþ„ nr. 4, sc. C, ap. 6, judeþul   eliebrat„ de Poliþia Bac„u la data de 10.04.2001, Ón
judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     Bac„u, identificat cu C.I. seria X.C. nr. 107794,     calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
comerþului cu nr. J 04/273/1998, cod fiscal         eliberat„ de Poliþia Bac„u la data de 14.03.2001, cod   CESONE–PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón Bac„u,
10316605, cu un capital social de 2.000.000 lei, am     numeric personal 1520506040047, Ón calitate de       str. Decebal nr. 21, sc. A, ap. 26, judeþul Bac„u,
hot„r‚t suspendarea activit„þii societ„þii pe o       asociat unic al Societ„þii Comerciale AS – RO —      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 22.05.2001,     S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, str. Erou Gheorghe Rusu    nr. J 04/1380/1994, am decis urm„toarele
p‚n„ la data de 21.05.2004.                 nr. 4, F4, judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul     modific„ri la actele societ„þii:
  Data: 22 mai 2001.                    registrului comerþului cu nr. J 04/904/1991, am        Art. 1. Se asociaz„ Ón societate Nosec Maria,
  (42/23.221)                       hot„r‚t ast„zi, 4.05.2001, Ón condiþiile Legii nr.     cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 4.06.1963 Ón
              *                31/1990 ∫i ale actelor constitutive ale societ„þii,    comuna Pince∫ti, judeþul Bac„u, domiciliat„ Ón
                              modificarea actului constitutiv al societ„þii dup„     Bac„u, str. Decebal nr. 21, sc. A, ap. 26, judeþul
Societatea Comercial„ BETA — S.R.L., Bac„u         cum urmeaz„:                        Bac„u, posesoare a C.I. seria X.C. nr. 086551,
                                Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate Subcinschi      eliberat„ de Poliþia Bac„u la data de 8.12.2000, cod
         ACT ADIÞIONAL               Andrei, cet„þean rom‚n, n„scut la data de         numeric personal 2630604040084.
                              21.09.1980 Ón Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, str. Emil      Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii
  la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Racoviþ„ nr. 4, sc. C, ap. 6, judeþul Bac„u, identificat  de la 200.000 lei la 2.200.000 lei, divizat Ón 22 p„rþi
           BETA — S.R.L.             cu C.I. seria X.C. nr. 051072, eliberat„ de Poliþia    sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd aportul
  Subsemnatul P„tru Liviu-Vasile, cet„þean rom‚n,     Bac„u la data de 12.04.2000, cod numeric personal     Ón numerar.
n„scut la data de 7.08.1963 Ón Bac„u, judeþul Bac„u,    1800921046288.                        Aportul asociaþilor la capitalul social:
domiciliat Ón Bac„u, Strada 9 Mai nr. 36, sc. B, ap.      Art. 2. Asociatul Subcinschi Andrei particip„ la     – Nosec Cristian-Ovidiu deþine 1.100.000 lei,
15, judeþul Bac„u, posesor al B.I. seria D.H. nr.      formarea capitalului social cu suma de 2.000.000      divizat Ón 11 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din
648802/1998, eliberat de Poliþia Bac„u, Ón calitate     lei, aport personal.                    capitalul social;
de asociat unic al Societ„þii Comerciale BETA —         Capitalul social se majoreaz„, ca urmare a        – Nosec Maria deþine 1.100.000 lei, divizat Ón 11
S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, Strada 9 Mai nr. 36, sc.    aportului noului asociat, de la 25.200.000 lei la     p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
B, ap. 15, judeþul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul     27.200.000 lei. Se schimb„ valoarea unei p„rþi       Cota de participare la beneficii ∫i pierderi este
registrului comerþului cu nr. J 04/69/1992, cod       sociale de la 50.000 lei la 100.000 lei. Capitalul     proporþional„ cu aportul asociaþilor la capitalul
fiscal 947609, cu un capital social de 100.000 lei,     social este divizat Ón 272 p„rþi sociale, repartizate   social.
Ómp„rþit Ón 2 p„rþi sociale a 50.000 lei fiecare, am    dup„ cum urmeaz„:                       Art. 3. Se nume∫te administrator al societ„þii
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„þii      – Subcinschi Ovidiu deþine 252 p„rþi sociale,     Nosec Maria, care va administra ∫i reprezenta
dup„ cum urmeaz„:                      reprezent‚nd 92,64 % din capitalul social;
  Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate Bonta∫ Maria,                                  societatea Ón relaþiile cu terþii, Ómpreun„ cu Nosec
                                – Subcinschi Andrei deþine 20 p„rþi sociale,      Cristian-Ovidiu.
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 14.11.1939 Ón
                              reprezent‚nd 7,36 % din capitalul social.           Celelalte prevederi din actele societ„þii r„m‚n
Bac„u, domiciliat„ Ón Bac„u, str. Corni∫a Bistriþa nr.
                                Art. 3. Asociaþii hot„r„sc ca administratori ai    neschimbate.
5, ap. 10, judeþul Bac„u, posesoare a B.I. seria G.B.
                              societ„þii s„ fie Subcinschi Andrei ∫i Subcinschi       Redactat azi, 15 mai 2001.
nr. 152910/1992, eliberat de Poliþia Bac„u.
  Art. 2. Asociatul unic P„tru Liviu-Vasile        Ovidiu, cu puteri depline ∫i egale. Administratorii       (46/23.225)
cesioneaz„ toate p„rþile sociale pe care le deþine, Ón   reprezint„ societatea Ón raporturile cu terþii, cu
                              puteri depline ∫i nelimitate. Administratorii nu pot                 *
num„r de 2 cu o valoare nominal„ de 50.000 lei, Ón
valoare total„ de 100.000 lei, dnei Bonta∫ Maria.      transmite dreptul de reprezentare dec‚t Ón
                              operaþiuni strict individualizate pe baz„ de          Societatea Comercial„ ESPAS — S.R.L.
  Art. 3. Se retrage din societate P„tru Liviu-Vasile.
                              delegaþie sau Ómputernicire.                     Buhu∫i, judeþul Bac„u
Asociatul retras declar„ c„ a primit contravaloarea
p„rþilor sociale ∫i a p„rþii din patrimoniu           Redactat ∫i autentificat ast„zi, 4 mai 2001.
corespunz„toare acestora.                    (44/23.223)                               ACT ADIÞIONAL
  Art. 4. Se majoreaz„ capitalul social la 5.000.000                 *                la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
lei, Ómp„rþit Ón 50 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,                                  ESPAS — S.R.L., cu sediul Ón Buhu∫i, Str.
numerotate de la 1 la 50, prin aportul asociatei
                                     Societatea Comercial„              Republicii nr. 8, sc. C, et. 2, ap. 9, judeþul
unice Bonta∫ Maria.
                                     BOFARM — S.A., Bac„u              Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Art. 5. Se revoc„ din funcþia de administrator
                                                            comerþului cu nr. J 04/149/1997, cu un capital
P„tru Liviu-Vasile ∫i se nume∫te Ón funcþia de
administrator asociata unic„ Bonta∫ Maria.                  ACT ADIÞIONAL                      social de 2.000.000 lei
  Art. 6. Se schimb„ sediul societ„þii din Bac„u,                                    Subsemnatul Ionescu Ion, cet„þean rom‚n,
                               la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
Strada 9 Mai nr. 36, sc. B, ap. 15, judeþul Bac„u, Ón                                 n„scut la data de 5.03.1958 Ón Buhu∫i, judeþul
                                     BOFARM — S.A., Bac„u
Bac„u, str. Corni∫a Bistriþa nr. 5, ap. 10, judeþul                                  Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, str. Bucegi nr. 117, sc.
Bac„u.                             Subsemnatul Bogdan Eugen, cet„þean rom‚n,        C, ap. 21, judeþul Bac„u, posesor al B.I. seria B.G.
  Art. 7. Se completeaz„ domeniul de activitate cu    domiciliat Ón Bac„u, str. Ana Ip„tescu nr. 19, judeþul   nr. 079079, eliberat la data de 12.02.1982 de Miliþia
urm„toarele:                        Bac„u, posesor al B.I. seria D.G. nr. 720990, Ón baza   Buhu∫i ∫i prelungit de Poliþia Bac„u la data de
  221 – 2211 – editarea c„rþilor, bro∫urilor ∫i a altor  hot„r‚rilor ∫i a Ómputernicirii emise de adunarea     3.04.1992, cod numeric personal 1580305040011, Ón
publicaþii;                         general„ a acþionarilor din data de 3.03.2001,       calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
  222 – 2222 – alte activit„þi de tip„rire;        efectuez urm„toarele modific„ri la statutul ∫i       ESPAS — S.R.L., am hot„r‚t modificarea actelor
  552 – 5523 – alte mijloace de cazare;          contractul societ„þii.                   constitutive ale societ„þii dup„ cum urmeaz„:
  555 – 5552 – alte unit„þi de preparare a hranei;      Art. 1. Se revoc„ din consiliul de administraþie      Art. 1. Se asociaz„ Ón societate Marchio Rosario,
  652 – 6522 – alte activit„þi de creditare;       dnii Saveluc Dan ∫i Mardare Radu-C„t„lin.         cet„þean italian, n„scut la data de 19.09.1953 Ón
  6523 – alte tipuri de intermedieri financiare;       Art. 2. Administrator unic al societ„þii r„m‚ne     localitatea Petrona (CZ) – Italia, fiul lui Marchio
  722 – 7220 – realizare ∫i furnizare de programe;    Bogdan Eugen, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón        Vincenzo ∫i Cuoco Letizia, domiciliat Ón Italia,
  741 – 7414 – activit„þi de consultare pentru      Bac„u, str. Ana Ip„tescu nr. 19, judeþul Bac„u,      localitatea Torre de Busi, via Favirano nr. 17,
afaceri ∫i management;                   posesor al B.I. seria D.G. nr. 720990, n„scut Ón      identificat cu pa∫aportul nr. 723603T, eliberat la
  748 – 7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón  Bac„u la data de 22.12.1954, cod numeric personal
principal Óntreprinderilor;                                              data de 12.04.2000 de autorit„þile din Lecco, Italia.
                              1541222040019.                        Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii
  804 – 8042 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt;           Art. 3. Se radiaz„ din registrul acþionarilor
  853 – 8532 – activit„þi de asistenþ„ social„ f„r„                                 de la 2.000.000 lei la 317.000.000 lei, prin aportul Ón
                              societ„þii Societatea de Investiþii Financiare
cazare;                                                        numerar al ambilor asociaþi, dup„ cum urmeaz„:
                              Moldova, ca urmare a v‚nz„rii acþiunilor deþinute
  921 – 9211 – producþie de filme cinematografice                                    – Ionescu Ion – 29.700.000 lei;
                              c„tre Olaru Florin-Costic„, conform Contractului de
∫i video;                                                         – Marchio Rosario – 10.000 $, echivalentul a
                              v‚nzare-cump„rare acþiuni nr. 350 din data de
  9212 – distribuþie de filme cinematografice ∫i                                   285.300.000 lei.
                              12.02.1999.
video;                                                          Capitalul social al societ„þii va fi Ómp„rþit Ón
                                Art. 4. Se majoreaz„ capitalul capitalul social al
  922 – 9220 – activit„þi de radio ∫i televizoare;                                  3.170 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, iar
                              societ„þii de la 33.575.000 lei la 300.000.000 lei.
  923 – 9231 – activit„þi de art„ ∫i spectacole;                                   participarea la capitalul social va fi urm„toarea:
                              Majorarea se face prin aportul Ón numerar al sumei
  924 – 9240 – activit„þi ale agenþiilor de pres„;                                   – Ionescu Ion va deþine 317 p„rþi sociale, Ón
  927 – 9272 – alte activit„þi recreative.        de 266.425.000 lei, reprezent‚nd 10.657 acþiuni cu
                                                            valoare total„ de 31.700.000 lei, numerotate de la 1
  Art. 8. Domeniul de activitate principal este      o valoare de 25.000 lei, sum„ depus„ de dl Bogdan
                                                            la 317, reprezent‚nd 10 % din capitalul social;
producþie, iar activitatea principal„ este: 9211      Eugen, domiciliat Ón Bac„u, str. Ana Ip„tescu nr. 19,
                                                             – Marchi Rosario deþine 2.853 p„rþi sociale, Ón
producþie de filme cinematografice ∫i video.        judeþul Bac„u, posesor al B.I. seria D.G. nr. 720990,
                                                            valoare total„ de 285.300.000 lei, numerotate de la
  Se va Óntocmi un nou act constitutiv ∫i se vor     n„scut Ón Bac„u la data de 22.12.1954, cod numeric
                                                            318 la 3.170, reprezent‚nd 90 % din capitalul social.
codifica activit„þile.                   personal 1541222040019.
                                                             Participarea la profit ∫i pierderi va fi
  Celelalte prevederi din actul constitutiv Ó∫i       Plata acþiunilor ce fac obiectul prezentei
                                                            proporþional„ cu cota de participare la capitalul
menþin valabilitatea.                    major„ri se face Ón numerar p‚n„ la data
                                                            social.
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    Ónregistr„rii prezentei hot„r‚ri la Oficiul
                                                             Noul asociat are cuno∫tinþ„ de situaþia
actul constitutiv.                     Registrului Comerþului al Judeþului Bac„u.
                                                            economic„ ∫i juridic„ a societ„þii.
   (43/23.222)                        (45/23.224)
                                                             Art. 13. Societatea va fi administrat„ de Ionescu
              *                              *                Cristina, n„scut„ la data de 12.06.1967 Ón Buhu∫i,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001
                                                                                     11

judeþul Bac„u, fiica lui Ioan ∫i a Melaniei,          5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse        Art. 5. Societatea are ca domeniu de activitate
domiciliat„ Ón Bac„u, str. Bucegi nr. 117, sc. C, ap.   alimentare, b„uturi ∫i tutun;               comerþ, iar obiectul principal de activitate 5221 –
21, judeþul Bac„u, identificat„ cu B.I. seria D.H. nr.     5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;         comerþ cu am„nuntul cu legune ∫i fructe proaspete.
033381 din data de 5.08.1988, eliberat de Miliþia       514 – 5143 – comerþ cu ridicata cu aparate        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Buhu∫i, cod numeric personal 2670612043541.        electrice de uz gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i     neschimbate.
  Art. 4. Se schimb„ sediul societ„þii din Buhu∫i,    televizoare;                         Prezentul act a fost redactat ast„zi, 2 noiembrie
Str. Republicii nr. 8, sc. C, et. 2, ap. 9, judeþul      515 – 5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili    2000.
Bac„u, Ón Buhu∫i, str. Al. I. Cuza nr. 148, judeþul    solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;         (49/23.228)
Bac„u.                             6330 – activit„þi ale agenþiilor de turism ∫i
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive      asistenþ„ turistic„.                                  *
r„m‚n neschimbate.                       Art. 8. Domeniul de activitate este producþie, iar
  Prezentul act a fost redactat ∫i autentificat ast„zi,  activitatea principal„ este: 2320 – prelucrarea            Societatea Comercial„
21 mai 2001.                        þiþeiului.                              M.D.S. EXIM — S.R.L., Bac„u
  (47/23.226)                        Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                              actul constitutiv.                              ACT ADIÞIONAL
              *
                                (48/23.227)
                                                            la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
       Societatea Comercial„                          *                      M.D.S. EXIM — S.R.L.
       GEDRA — S.R.L., Bac„u                                            Subsemnaþii Zichil Valentin, cet„þean rom‚n,
                                   Societatea Comercial„
                                                           n„scut la data de 29.06.1962 Ón Bac„u, judeþul
         ACT ADIÞIONAL                  CAMIROX IMPEX — S.R.L., Bac„u
                                                           Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Aleea Armoniei nr. 7,
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale                                   ap. 10, judeþul Bac„u, posesor al B.I. seria D.S. nr.
                                       ACT ADIÞIONAL
          GEDRA— S.R.L.                                           079802, eliberat de Miliþia Bac„u la data de
  Subsemnatul Gheorghiu Dumitru, cet„þean         a actele constitutive ale Societ„þii Comerciale     30.07.1989, Ón nume propriu ∫i ca mandatar pentru
rom‚n, n„scut la data de 28.04.1934 Ón Bac„u,        CAMIROX IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bac„u,        Siegfried Alfons Meyer, cet„þean german, n„scut Ón
judeþul Bac„u, domiciliat Ón One∫ti, str. Victor      str. Pictor Theodor nr. 7, sc. B, ap. 31, judeþul     localitatea Lutten J. Goldsted, domiciliat Ón
Babe∫ nr. 15, ap. 7, judeþul Bac„u, posesor al B.I.      Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Germania, Vechta (49377), Nachtigallenweg 3,
seria A.L. nr. 001728, eliberat de Miliþia One∫ti la        comerþului cu nr. J 04/1461/1996         conform procurii Ónregistrate cu nr. 172/2001 la
data de 26.01.1978 Ón calitate de asociat unic al       Subsemnata Roman Camelia-Daniela, cet„þean       notarul Bernard Inhenstern din Vechta, Ón calitate
Societ„þii Comerciale GEDRA— S.R.L., cu sediul Ón     rom‚n, n„scut„ la data de 5.03.1968 Ón Bac„u, fiica    de asociaþi ai Societ„þii Comerciale M.D.S. EXIM —
Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 3, sc. B, ap. 3, judeþul  lui Ion ∫i a Irinei, domiciliat„ Ón Bac„u, str. Pictor   S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, Str. 9 Mai, bl. 3, sc. C, ap.
Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        Theodor Aman nr. 7, sc. B, ap. 31, judeþul Bac„u,     2, judeþul Bac„u, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
comerþului cu nr. J 04/372/1992, cod fiscal 946646,    identificat„ cu C.I. seria X.C. nr. 005877, eliberat„   comerþului cu nr. J 04/806/1995, cod fiscal
av‚nd un capital social de 750.000 lei, am hot„r‚t     de Poliþia Bac„u la data de 13.07.1999, cod numeric    R7541801, cu un capital social de 117.380.000 lei,
modificarea actului constitutiv al societ„þii dup„     personal 2680305040044, Ón calitate de asociat„ a     am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la contractul ∫i
cum urmeaz„:                        Societ„þii Comerciale CAMIROX IMPEX — S.R.L.        statutul societ„þii:
  Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate C„z„nescu      Bac„u, am hot„r‚t modificarea actelor constitutive      Art. 1. Se asociaz„ Ón societate dna Zichil
Constantin-Stelian, cet„þean rom‚n, n„scut la data     ale societ„þii dup„ cum urmeaz„:              Carmen-Sanda, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de
de 18.09.1956 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, domiciliat Ón      Art. 1. Se asociaz„ Ón societate Baciu Violeta-    1.08.1956 Ón comuna Zeletin, judeþul Bac„u,
One∫ti, Str. Siretului nr. 8A, sc. C, ap. 27, judeþul   Irina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 9.10.1973    domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Livezilor nr. 2, sc. C, ap.
Bac„u, posesor al C.I. seria X.C. nr. 027730,       Ón Bac„u, fiica lui Ionel ∫i a Valentinei, domiciliat„   4, judeþul Bac„u, posesoare a B.I. seria D.H. nr.
eliberat„ de Poliþia One∫ti la data de 20.01.2000, ∫i   Ón Bac„u, str. Carpaþi nr. 27, sc. B, ap. 8, judeþul
                                                           031455, eliberat de Miliþia Bac„u la data de
Gheorghiu Radu, cet„þean rom‚n, n„scut la data de     Bac„u, identificat„ cu B.I. seria G.B. nr. 144779 la
                                                           2.06.1988.
8.05.1959 Ón T‚rgu Ocna, judeþul Bac„u, domiciliat     data de 16.01.1992, eliberat de Poliþia Bac„u, cod
                                                             Art. 2. Se majoreaz„ valoarea unei p„rþi sociale
Ón One∫ti, str. E. Rebreanu nr. 7, ap. 10, judeþul     numeric personal 2731009040112, ∫i Baciu Neculai,
                                                           de la 117.380 lei la 133.300 lei fiecare.
Bac„u, posesor al B.I. seria B.E. nr. 226678, eliberat   cet„þean rom‚n, n„scut la data de 11.11.1969 Ón
                              Bac„u, fiul lui Manole ∫i al Marianei, domiciliat Ón     Art. 3. Se majoreaz„ capitalul social cu
de Poliþia One∫ti la data de 13.07.1992.                                       15.920.000 lei, prin aportul Ón numerar al
  Art. 2. Asociatul unic Gheorghiu Dumitru        Bac„u, str. Carpaþi nr. 27, sc. B, ap. 8, judeþul Bac„u,
                              identificat cu B.I. seria G.T. nr. 837312 la data de    asociaþilor, subscris ∫i v„rsat integral. Astfel:
cesioneaz„ toate p„rþile sociale pe care le deþine, Ón
                              7.08.1996, eliberat de Poliþia Bac„u, cod numeric       – Siegfried Alfons Meyer – 3.820 lei;
num„r de 30 a 25.000 lei fiecare, Ón modul urm„tor:
                              personal 1691111040030.                    – Zichil Valentin – 10.584.180 lei;
dlui C„z„nescu Constantin-Stelian 28 p„rþi sociale a
                                Art. 2. Se retrage din societate ∫i din dreptul de    – Zichil Carmen-Sanda – 5.332.200 lei.
25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei,
                              administrare asociata Roman Camelia-Daniela, care       Art. 4. Structura capitalului social, Ón valoare de
reprezent‚nd 93,33 % din capitalul social, iar dlui
                              cesioneaz„ toate acþiunile pe care le deþine noilor    133.300.000 lei, dup„ majorare, divizat Ón 1.000
Gheorghiu Radu 2 p„rþi sociale a 25.000 lei fiecare,
Ón valoare total„ de 50.000 lei, reprezent‚nd 6,66 %    asociaþi, Baciu Violeta-Irina ∫i Baciu Neculai.      p„rþi sociale a 133.300 lei fiecare, ∫i participarea
din capitalul social.                     Art. 3. Se schimb„ sediul societ„þii din Bac„u, str.  asociaþilor la profit ∫i pierderi vor fi urm„toarele:
  Art. 3. Se retrage din societate Gheorghiu       Pictor Theodor Aman nr. 7, sc. B, ap. 31, judeþul       – Zichil Valentin – 67.983.000 lei, reprezent‚nd
Dumitru.                          Bac„u Ón Bac„u, str. Carpaþi nr. 27, sc. B, ap. 8,     510 p„rþi sociale, cu participare la profit ∫i pierderi
  Art. 4. Se majoreaz„ capitalul social la 2.000.000   judeþul Bac„u.                       de 51 %;
lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,    Art. 4. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii    – Zichil Carmen-Sanda – 5.332.000 lei,
prin aportul celor doi nou-asociaþi, C„z„nescu       la 2.000.000 lei, prin aportul egal al ambilor       reprezent‚nd 40 p„rþi sociale, cu participare la
Constantin-Stelian ∫i Gheorghiu Radu, noua         asociaþi.                         profit ∫i pierderi de 4 %;
structur„ a capitalului social fiind urm„toarea:        Capitalul social va fi Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale    – Siegfried Alfons Meyer – 59.985.000 lei,
  – C„z„nescu Constantin-Stelian – 19 p„rþi sociale   a 100.000 lei fiecare; participarea la capitalul social  reprezent‚nd 450 p„rþi sociale, cu participare la
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.900.000   va fi urm„toarea:                     profit ∫i pierderi de 45 %.
lei, reprezent‚nd 95 % din capitalul social;          – Baciu Violeta-Irina va deþine 10 p„rþi sociale     Art. 5. Toate celelalte prevederi ale statutului ∫i
  – Gheorghiu Radu – o parte social„ a 100.000 lei,   numerotate de la 1 la 10;                 contractului de societate r„m‚n neschimbate.
reprezent‚nd 5 % din capitalul social.             – Baciu Neculai va deþine 10 p„rþi sociale
                                                             Redactat azi, 17 mai 2001.
  Art. 5. Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii   numerotate de la 11 la 20.
                                                             (50/23.229)
                                Participarea la profit ∫i pierderi va fi
se vor face de c„tre asociatul C„z„nescu Constantin-
Stelian.
                              proporþional„ cu participarea la capitalul social.                   *
  Art. 6. Se schimb„ sediul societ„þii din Bac„u, str.        Societatea Comercial„              – Furnigea Nicolae, identificat cu B.I. seria B.R.
Mihai Viteazul nr. 3, sc. B, ap. 3, judeþul Bac„u, Ón         MAGO RO COMP — S.R.L.             nr. 004282;
One∫ti, Str. Ca∫inului nr. 2, judeþul Bac„u.             comuna Jilava, judeþul Ilfov            – Domni∫an Constantin, identificat cu B.I. seria
  Art. 7. Se codific„ ∫i se completez„ obiectul de                                 B.E. nr. 077650, au hot„r‚t, Ón conformitate cu
activitate, acesta av‚nd urm„toarea componenþ„:              PROIECT DE DIVIZARE            prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998,
  151 – 1511 – producþia, prelucrarea ∫i                                      divizarea parþial„ a Societ„þii Comerciale MAGO RO
conservarea c„rnii (exclusiv carnea de pas„re);        Acþionarii Societ„þii Comerciale MAGO RO        COMP — S.R.L., prin desprinderea ∫i cedarea unei
  1512 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea      COMP — S.R.L. prezenþi la adunarea general„        p„rþi din patrimoniu c„tre o nou„ societate
c„rnii de pas„re ∫i de alte animale, neclasificate Ón   extraordinar„ din data de 13.04.2001, respectiv:      comercial„, care va lua astfel fiinþ„.
                               – B„la∫a Gheorghe, identificat cu C.I. seria R.X.     A. Forma, denumirea ∫i sediul social al
alt„ parte;
                              nr. 003486;                        societ„þilor participante la divizare.
  1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din
carne de pas„re);
                                              Societatea mam„                  Societatea nou„
  175 – 1753 – fabricare de textile neþesute ∫i de
articole din acestea (exclusiv confecþii pentru                    (care r„m‚ne dup„ divizare)           (care se desprinde prin divizare)
Ómbr„c„minte);                       Denumire       S.M. MAGO RO COMP — S.R.L.            S.C. FURNIGEA — S.R.L.,
  232 – 2320 – prelucrarea þiþeiului;
  2221 – tip„rirea ziarelor;                          Ónmatriculat„ la Oficiul
  264 – 2640 – fabricarea c„r„mizilor, þiglelor ∫i a              registrului comerþului
altor produse pentru construcþii;                        cu nr. J 40/4556/1991
  501 – 5010 – comerþ cu autovehicule;          Sediul social     comuna Jilava, ™os. Giurgiului          T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Bahniþei,
  503 – 5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru               nr. 5, judeþul Ilfov cod 75331,          judeþul Gorj, telefon 4.092.214.074
autovehicule;
                                         tel/fax 401.312.94.31;
  505 – 5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a
carburanþilor pentru autovehicule;                        4 092.668.571;
  511 – 5112 – intermedieri Ón comerþul cu                   E-mail: magoro@fx.ro
combustibili, minerale ∫i produse chimice pentru      Form„ de       Societate comercial„               Societate comercial„
industrie;                         constituire      cu r„spundere limitat„              cu r„spundere limitat„
  5113 – intermedieri Ón comerþul cu material
lemnos ∫i de construcþii;                 M„rimea        Categoria IMM                   Categoria IMM
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
  Societatea Comercial„ MAGO RO COMP — S.R.L.        2. Societatea Comercial„ ZERO TRADING —         Acþionarii S ociet„þii C omerciale C ARAIMAN
– societatea îmam„“ – Ó∫i p„streaz„ actuala        S.R.L., cu sediul Ón comuna Otopeni, str.Horia,      RESORT MAMAIA — S.A. veniþi de la Societatea
Ónregistrare la Oficiul registrului comerþului      Clo∫ca ∫i Cri∫an nr. 5, judeþul Ilfov, Ónmatriculat„ la  Comercial„ ZERO TRADING PLUS — S.R.L.
(denumire, sigl„ etc.), urm‚nd a-∫i modifica       Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Ilfov cu
                                                                       Nr. p„rþi
contractul de societate (prin retragerea asociatului   nr.  J   40/16599/1993,    reprezentat„   de                         Valoare
                                                                       sociale
Furnigea Nicolae) ∫i capitalul social, astfel Ónc‚t    administratorul Hassan A. Awdi, Ón calitate de
asociaþii r„ma∫i s„ deþin„ cote egale de p„rþi sociale.  societate absorbit„, au Óntocmit prezentul proiect de   1. Hassan A. Awdi
  Societatea Comercial„ FURNIGEA — S.R.L. –       fuziune, prin care s-a convenit fuzionarea prin       (10 a 0,051725058)        10   3.980.000
societate înou„“, societate comercial„ cu         absorbþie a celor dou„ societ„þi, care are ca efect     Total:        1 x 100.000     100.000 lei.
r„spundere limitat„, se va Ónregistra la Oficiul     dizolvarea f„r„ lichidare a Societ„þii Comerciale
registrului comerþului conform Legii nr. 31/1990,     ZERO TRADING PLUS — S.R.L., care Ó∫i Ónceteaz„       Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului care
republicat„ Ón 1998.                   existenþa cu transmiterea universal„ a          sunt transmise societ„þii beneficiare Societatea
  B. Fundamentarea ∫i condiþiile diviz„rii        patrimoniului s„u c„tre societatea beneficiar„,      Comercial„ CARAIMAN RESORT MAMAIA — S.A.
  Principalele argumente care fundamenteaz„       Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT
                                                                          CARAIMAN     Zero
realizarea diviz„rii Societ„þii Comerciale MAGO RO    MAMAIA — S.A., Ón starea Ón care se g„se∫te la data
                                                                          RESORT     TRADING
COMP — S.R.L. sunt:                    fuziunii, Ón schimbul atribuirii de acþiuni c„tre
                                                                         MAMAIA S.A.   PLUS S.R.L.
  – lipsa posibilit„þii Societ„þii Comerciale MAGO    asociaþii care Ónceteaz„.
RO COMP — S.R.L. ca pe termen scurt s„ poat„         Fundamentarea ∫i condiþiile fuziunii          Imobiliz„ri necorporale      308.837       —
achita Ón numerar contravaloarea p„rþilor sociale      Absorbirea Societ„þii Comerciale ZERO         Total imobil. corporale    27.602.088   3.994.868
deþinute de asociatul Furnigea Nicolae;          TRADING PLUS — S.R.L. de c„tre Societatea         Imobiliz„ri financiare        1.989       —
  – necesitatea de a introduce Ón circuitul       Comercial„ CARAIMAN RESORT MAMAIA — S.A.         Total imobiliz„ri       27.912.914   3.994.868
economic investiþia f„cut„ Ón T‚rgu C„rbune∫ti,      este justificat„ de efectele multiple pe care le     Stocuri               92.878    419.379
judeþul Gorj;                       genereaz„, dintre care Ón mod deosebit pot fi       Creanþe             4.842.214   6.162.233
                             menþionate:                        Disponibilit„þi          129.080    44.652
  – cre∫terea utiliz„rii potenþialului de experienþ„
                               – construirea de noi capacit„þi de producþie (noi   Total activ circulant      5.064.172    662.264
a grupului de asociaþi ∫i a mijloacelor achiziþionate;
                             linii de ambalare ∫i pr„jire a cafelei ∫i produse     Conturi de regularizare         —   1.727.058
  – asigurarea independenþei totale a celor dou„
                             alimentare);                       Total activ          32.977.086 12.348.190
societ„þi;
                               – o mai bun„ utilizare a capacit„þii de producþie   Capitaluri proprii            —       —
  – posibilitatea de a beneficia de facilit„þile
                             ∫i comercializare a produselor alimentare (cafea,     Capital social           33.500     3.980
economico-financiare, fiscale ∫i bancare pentru
                             orez, zah„r, f„in„ etc.) ∫i utilizarea investiþiilor
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii a dou„ societ„þi.                                 Rezerve               7.370      14
                             Societ„þii Comerciale CARAIMAN RESORT MAMAIA
  Divizarea se face prin desprinderea unei p„rþi                                  Profit              1.517.220       —
                             — S.A., care ar asigura Ón viitor obþinerea de
din patrimoniul Societ„þii Comerciale MAGO RO                                    Pierdere              308.110   7.803.201
                             profituri mai mari;
COMP — S.R.L. ∫i transmiterea acesteia c„tre noua                                  Alte fonduri            116.686       —
                               – eliminarea disip„rii actului de conducere
societate, care se Ónfiinþeaz„ conform Legii nr.                                  Total capital propriu      1.366.666 – 7.799.207
                             executiv asupra problemelor curente prin
31/1990, republicat„.                   reducerea structurilor paralele administrative ∫i de   Obligaþii financiare       8.068.850   5.388.989
  Capitalul social al Societ„þii Comerciale MAGO     management;                        Datorii            22.266.612 14.758.323
RO COMP — S.R.L. de 2.100.000 lei, divizat Ón 21       – fuziunea va da societ„þii posibilitatea de a     Conturi de regularizare     1.274.958      85
p„rþi sociale, se Ómparte Ón:               elimina volumul de documente, gestionarea mai       Total pasiv          32.977.086 12.348.190
  – 14 p„rþi sociale (1.400.000 lei) deþinute de     eficient„ a fondurilor, dezvoltarea perspectivelor    Activ net            2.641.624     4.079
B„la∫a Gheorghe ∫i Domni∫an Constantin (c‚te 7      societ„þii;                        Nr. act. Ónainte fuziune        355      10
p„rþi sociale);                       – se va simplifica procedura raporturilor       Valoare nominal„          100.000    398.000
  – 7 p„rþi sociale (7.000.000 lei) deþinute de     contabile lunare, se va optimiza procesul de       Nr. acþiuni echivalente        335      10
Furnigea Nicolae ∫i care vor fi preluate de noua     negociere cu furnizorii interni ∫i externi;        Val. act. reevaluate       7.885.443    407.875
societate (Societatea Comercial„ FURNIGEA —         – diminuarea cheltuielilor indirecte prin       Raport de paritate 407.875  : 7.885.443 = 0,051725 058
S.R.L.).                         reducerea personalului de conducere ∫i auxiliar;     Nr. acþiuni de la zero
  Modul de repartizare a p„rþilor sociale ∫i dreptul    – reunirea capitalurilor sociale ale celor dou„                   407.875:7.885.443 = 0,051
la dividende:                       firme constituie o baz„ solid„ pentru activitatea     Cre∫tere de capital       100.000      —
  – 14 p„rþi sociale revin asociaþilor B„la∫a      celor dou„ firme, crearea premiselor unei noi       Prima de fuziune        7.785.443      —
Gheorghe ∫i Domni∫an Constantin (c‚te 7 p„rþi       structuri moderne de comercializare a m„rfurilor ∫i
sociale);                         serviciilor.                       Societatea Comercial„
  – 7 p„rþi sociale revin dlui Furnigea Nicolae.      Tototdat„, ca form„ de restructurare          CARAIMAN RESORT MAMAIA — S.A.
  Dividendele se repartizeaz„ proporþional cu      organizatoric„ ∫i financiar„, aceast„ fuziune       456 = %     7.885.443 % = 891 20.333.562.541
capitalul social deþinut de asociaþi conform       genereaz„ posibilit„þi de restructurare tehnologic„    1.012       100.000   107 6.150.368.795
bilanþului contabil la data de 30.06.2001.        pe seama m„ririi capacit„þii investiþionale a       1.042      7.785.443   121 1.652.831.526
  Societatea Comercial„ MAGO RO COMP — S.R.L.,      societ„þii absorbante, inclusiv prin posibilitatea
                                                          891 = 456    7.785.443   212 4.169.720.886
din care s-a desprins patrimoniul, nu Ó∫i Ónceteaz„    atragerii de fonduri externe, prin Óntreprinderea de
                                                                          231   7.317.747
activitatea.                       diverse acþiuni pe piaþa de capital (emiterea de
                                                          891 = %   20.325.677.098   300     3.348
  Situaþia angajaþilor nu va fi afectat„ de divizare.  obligaþiuni etc.).
                                                          151     5.388.989.280   381  419.375.738
  Dup„ divizare, Societatea Comercial„ MAGO RO       Se subliniaz„ c„ nici un asociat nu va fi afectat
                             Ón mod negativ de aceast„ fuziune. Profiturile aduse   281      182.170.721   409    230.018
COMP — S.R.L. Ó∫i va completa capitalul social la
                             de fuziune sunt semnificative Ón privinþa cre∫terii    401     14.678.220.733   411 6.150.678.550
10.000.000 lei, prin depunerea a 8.600.000 lei de
c„tre asociaþii B„la∫a Gheorghe (4.300.000 lei) ∫i    valorii dividendelor, precum ∫i a asigur„rii faptului   404       3.207.600   446   4.588.852
Domni∫an Constantin (4.300.000 lei), iar Societatea    c„ Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT         421       15.359.817   461   6.711.524
Comercial„ FURNIGEA — S.R.L. Ó∫i va completa       MAMAIA — S.A. este Ón m„sur„ s„ devin„ o societate    423       1.224.839   471 1.727.058.066
capitalul social la 10.000.000 lei prin depunerea a    competitiv„.                       431       13.611.933   512   44.452.145
9.300.000 lei de c„tre Furnigea Nicolae.           Modalitatea de predare a acþiunilor ∫i data la     437       1.802.531   542    200.002
  C. Stabilirea activului ∫i pasivului care se      care acestea dau dreptul la dividende           442       2.175.500   442     25.344
transmit societ„þilor dup„ divizare se face pe baza     P„rþile sociale ale Societ„þii Comerciale ZERO     444        402.610
bilanþului Societ„þii Comerciale MAGO RO COMP —      TRADING PLUS — S.R.L. sunt predate c„tre         447       1.605.334
S.R.L., Óntocmit la data de 30.06.2001.          Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT           4.462      36.821.454
  D. Data bilanþului de divizare pentru cele dou„    MAMAIA — S.A. ∫i sunt reflectate Ón bilanþul rezultat   472         84.746
societ„þi participante va fi 30.06.2001.         Ón urma fuziunii (bilanþ centralizat).          Societatea Comercial„
  E. Raportul de schimb al p„rþilor sociale 1:1.      Dreptul la dividende al acþionarilor curge de la    ZERO TRADING PLUS — S.R.L.
  F. Nu se acord„ prim„ de divizare.           data Ónscrierii Ón registrul comerþului a menþiunii
                             fuziunii.                         % 456 = 892   7.885.447    892 % 20.333.562.541
  H. Predarea-primirea inventarului patrimoniului
                               Raporturile de schimb al acþiunilor ∫i p„rþilor    1.012      3.980.000     107 6.150.368.795
desprins se face prin protocol de predare-primire,
                             sociale                          106         14.000     121 1.652.831.526
semnat de c„tre toþi asociaþii.
                               P„rþile sociale ale Societ„þii Comerciale ZERO     455       3.891.443     212 4.169.720.886
  (51/23.391)
                             TRADING PLUS — S.R.L. sunt transmise c„tre        456 = 892    7.885.443     231   7.317.747
             *                Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT           % = 892   20.325.677.098     300     3.348
                             MAMAIA — S.A. la valoarea de 100.000 lei pentru      151.4    5.388.989.280     381  419.375.738
      Societatea Comercial„             fiecare acþiune, raportul de schimb fiind de:       281      182.170.721     409    230.018
   CARAIMAN RESORT MAMAIA — S.A.            1/0,051725058.                      401     14.678.220.733     411 6.150.078.550
    comuna Otopeni, judeþul Ilfov            Cuantumul primei de fuziune              404       3.207.600     446   4.588.852
                               1. Prima de fuziune a Societ„þii Comerciale      421       15.359.817     461   6.711.524
       PROIECT DE FUZIUNE             CARAIMAN RESORT MAMAIA — S.A. = 7.785.443 (1       423       1.224.839     471 1.727.058.066
                             a 7.885.443 – 1 a 100.000)                431       13.611.933     512   44.452.145
Óncheiat Ón baza hot„r‚rilor adun„rii generale        Drepturi sau avantaje speciale             437       1.802.531     542    200.002
  1. Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT         Nu se acord„ drepturi sau avantaje speciale.      444        402.610     442     25.344
MAMAIA — S.A., cu sediul Ón comuna Otopeni, Calea      Data bilanþului de fuziune               447       1.605.334
Bucure∫tilor nr. 18, bl. 2/3, ap. 34, judeþul Ilfov,     Bilanþul de fuziune va fi cel de la data de      462       36.821.454
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al    30.04.2001 pentru Societatea Comercial„ ZERO
                                                          472         84.746
Judeþului Ilfov cu nr. J 40/290/1998, reprezentat„ de   TRADING PLUS — S.R.L. ∫i 30.04.2001 pentru
                                                            (52/23.760)
directorul Hassan A. Awdi, Ón calitate de societate    Societatea Comercial„ CARAIMAN RESORT
absorbant„, ∫i                      MAMAIA — S.A.                                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                  13
     Societatea Comercial„               Administratorul societ„þii este Hicham Abdallah    1.000.000 lei, av‚nd participarea la beneficii ∫i
   WALKING COM — S.R.L., Bucure∫ti          Matar.                          pierderi de 50 %.
                              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Administratorii societ„þii sunt Costache Drago∫
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Valentin ∫i Predescu Bogdan.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5535/5.06.2001
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
        COD SIRUES 40/4077348            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             pronunþare.                        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
      JUDEC√TORUL DELEGAT               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI              (53/32.950)                      pronunþare.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                       *                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
     AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                                           (54/32.951)
                                  Societatea Comercial„                           *
      DOSAR NR. 5319/SC/2001              TRITON COMTUR — S.R.L., Bucure∫ti
                                                          Societatea Comercial„ LEYA ANDRA — S.R.L.
    ŒNCHEIEREA NR. 5395/SC/2001
                                                                  Bucure∫ti
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5536/5.06.2001
   ™edinþa din data de 4 iunie 2001
 Judec„tor delegat     — Iulica Popescu              COD SIRUES 40/4077350
                                                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5537/5.06.2001
 Referent O.R.C.M.B.    — Carmen Dumitra∫cu
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                      COD SIRUES 40/4077362
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii       DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Hicham Abdallah Matar, Ali Abdallah Matar ∫i Maya       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                JUDEC√TORUL DELEGAT
Riad El Hajj Hassan Ep. Hicham Matar privind           AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                 DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Comerciale WALKING COM — S.R.L.                   DOSAR NR. 5290/SC/2001                 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI

       JUDEC√TORUL DELEGAT                 ŒNCHEIEREA NR. 5372/SC/2001                 DOSAR NR. 5312/SC/2001
  Asupra cererii de faþ„:                  ™edinþa din data de 4 iunie 2001
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                    ŒNCHEIEREA NR. 5388/SC/2001
de 1.06.2001 cu nr. 69346, petenþii au solicitat      Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                                                            ™edinþa din data de 4 iunie 2001
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii   Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu
Comerciale WALKING COM — S.R.L. la Oficiul                                      Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                              Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
registrului comerþului.                                               Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu
                             Costache Drago∫ Valentin ∫i Predescu Bogdan
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele   privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu      Societ„þii Comerciale TRITON COMTUR — S.R.L.       Houssam Abdul Majid El Moukdad ∫i Mohamad
nr. 1304/30.05.2001 de notarul public Florina                                   Hani El Mokdad privind autorizarea constituirii ∫i
Dobre; dovada sediului (contractul de v‚nzare-            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale LEYA ANDRA —
cump„rare autentificat cu nr. 2071/17.11.1997 de      Asupra cererii de faþ„:                S.R.L.
notarul public Popper Constanþa, acordul asociaþiei     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                             de 31.05.2001 cu nr. 68839, petenþii au solicitat
capitalului social nr. 599005/31.05.2001, eliberat„   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii    Asupra cererii de faþ„:
de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.; copia         Comerciale TRITON COMTUR — S.R.L. la Oficiul         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
pa∫aportului; copia buletinului de identitate;      registrului comerþului.                  de 1.06.2001 cu nr. 69252, petenþii au solicitat
procura special„ de Ómputernicire autentificat„;      Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
dovada achit„rii taxei de timbru judiciar; dovada    Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu       Comerciale LEYA ANDRA — S.R.L. la Oficiul
privind disponibilitatea firmei; declaraþia pe      nr. 1118/22.05.2001 de notarul public Ileana       registrului comerþului.
proprie r„spundere privind calitatea de fondator;    Tomescu; dovada sediului (contractul de v‚nzare-       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
copia c„rþii de identitate; chitanþa privind achitarea  cump„rare autentificat cu nr. 9058/20.07.1988 de     Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
taxei de registru; chitanþa de plat„ a taxei de     un notar de stat, acordul asociaþiei de locatari);    nr. 2031/23.05.2001 de notarul public Ilie
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.       dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social    ™aimovici; dovada sediului (contractul Ónchiriere
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul    cu nr. 000237/22.05.2001, eliberat„ de C.E.C.; copia   nr. 11338/23.05.2001 Ónregistrat de Administraþia
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    buletinului de identitate; procura special„ de      financiar„, acordul asociaþiei de locatari); dovezi ale
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  Ómputernicire autentificat„; dovada achit„rii taxei    efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 971 ∫i
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din    de timbru judiciar; dovada privind disponibilitatea    nr. 970/23.05.2001, eliberate de Banca Comercial„
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     firmei; declaraþia pe proprie r„spundere privind     Rom‚n„ — S.A.; copia pa∫aportului; declaraþia pe
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„   calitatea de fondator; chitanþa privind achitarea     proprie r„spundere privind calitatea de fondator;
a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii   taxei de registru; chitanþa de plat„ a taxei de      Ómputernicirea avocaþial„; dovada achit„rii taxei de
Comerciale WALKING COM — S.R.L. ∫i dispun‚nd       publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.        timbru judiciar; dovada privind disponibilitatea
Ónmatricularea acesteia.                  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     firmei; chitanþa privind achitarea taxei de registru;
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     chitanþa de plat„ a taxei de publicare Ón Monitorul
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   Oficial al Rom‚niei.
  Admite cererea formulat„ de asociaþii Hicham     conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Abdallah Matar, Ali Abdallah Matar ∫i Maya Riad El    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Hajj Hassan Ep. Hicham Matar ∫i, Ón consecinþ„:     art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    Comerciale TRITON COMTUR — S.R.L. ∫i dispun‚nd      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Societ„þii Comerciale WALKING COM — S.R.L., cu      Ónmatricularea acesteia.                 art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
sediul Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 296, bl. 46,                                a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
sc. 2, ap. 68, sectorul 2.                 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Comerciale LEYA ANDRA — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Asociaþii societ„þii sunt Hicham Abdallah Matar,     Admite cererea formulat„ de asociaþii Costache    Ónmatricularea acesteia.
cet„þean libanez, n„scut la data de 15.11.1968 Ón    Drago∫ Valentin ∫i Predescu Bogdan ∫i, Ón
Liban, Al-Ain, domiciliat Ón Liban, Beirut, United    consecinþ„:                         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
National, St. nr. 48, Ali Abdallah Matar, cet„þean      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Admite cererea formulat„ de asociaþii Houssam
libanez, n„scut la data de 6.01.1976 Ón Liban, Al-Ain,  Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    Abdul Majid El Moukdad ∫i Mohamad Hani El
domiciliat Ón Liban, Beirut, United National, St.    Societ„þii Comerciale TRITON COMTUR — S.R.L., cu     Mokdad ∫i, Ón consecinþ„:
nr. 48, ∫i Maya Riad El Hajj Hassan Ep. Hicham      sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 83, bl. TD5,     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Matar, cet„þean libanez, n„scut„ la data de       et. 9, ap. 55, sectorul 6.                Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
23.08.1980 Ón Liban, Jbeil, domiciliat Ón Liban,       Asociaþii societ„þii sunt Costache Drago∫       Societ„þii Comerciale LEYA ANDRA — S.R.L., cu
Beirut, United National, St. nr. 48.           Valentin, cet„þean rom‚n, n„scut la data de        sediul Ón Bucure∫ti, Strada Partizanilor nr. 1,
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón urm„torul  20.12.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,     bl. M11, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 6.
domeniu declarat: comerþ.                aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 3, et. 10,     Asociaþii societ„þii sunt Houssam Abdul Majid El
  Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu      ap. 132, sectorul 6, ∫i Predescu Bogdan, cet„þean     Moukdad, cet„þean libanez, n„scut la data de
ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„lþ„minte.        rom‚n, n„scut la data de 17.10.1967 Ón Bucure∫ti,     21.06.1968 Ón Liban, Abboudieh, domiciliat Ón
  Capitalul social subscris este Ón valoare de     domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 83, bl.    Liban, Beirut, cartierul Jinah, Str. Adnan Al Hakim
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 31.05.2001,  TD5, et. 9, ap. 55, sectorul 6.              nr. 13, ∫i Mohamad Hani El Mokdad, cet„þean
participarea str„in„ este de 2.000.000 lei.         Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón       libanez, n„scut la data de 6.05.1967 Ón Liban,
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a  urm„toarele domenii declarate: comerþ ∫i servicii.    Ghobeiri, domiciliat Ón Liban, Beirut, cartierul
100.000 lei fiecare.                     Activitatea principal„ const„ Ón intermedieri Ón   Haret Hreik, Str. El Mokdad, Kaosar Building.
  Aportul asociaþilor la capitalul social:       comerþul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.      Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Hicham Abdallah Matar deþine 7 p„rþi sociale, Ón     Capitalul social subscris este Ón valoare de     urm„toarele domenii declarate: comerþ ∫i import-
valoare total„ de 700.000 lei, av‚nd participarea la   2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 22.05.2001.   export.
beneficii ∫i pierderi de 35 %, Ali Abdallah Matar      Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu
deþine 7 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de       100.000 lei fiecare.                   am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
700.000 lei, av‚nd participarea la beneficii ∫i       Aportul asociaþilor la capitalul social:       predominant„ de produse nealimentare.
pierderi de 35 %, ∫i Maya Riad El Hajj Hassan Ep.      Costache Drago∫ Valentin deþine 10 p„rþi sociale,    Capitalul social subscris este Ón valoare de
Hicham Matar deþine 6 p„rþi sociale, Ón valoare     Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, av‚nd participarea  28.568.000 lei, echivalentul a 1.000 $, v„rsat integral
total„ de 600.000 lei, av‚nd participarea la beneficii  la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Predescu Bogdan   la data de 23.05.2001, participarea str„in„ este de
∫i pierderi de 30 %.                   deþine 10 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de       28.568.000 lei, echivalentul a 1.000 $.
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1262/26.VI.2001
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 91,     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica,
1.428.400 lei fiecare.                   bl. T32, sc. 1, sectorul 2.               nr. 16, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2.
  Aportul asociaþilor la capitalul social:          Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón         Asociata societ„þii este Corliceanu Ileana,
  Houssam Abdul Majid El Moukdad deþine 10        urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;    cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 13.03.1961 Ón
p„rþi sociale, Ón valoare total„ de 14.284.000 lei,    servicii; import-export ∫i construcþii.         Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Doamna
echivalentul a 500 $, av‚nd participarea la beneficii     Activitatea principal„ const„ Ón lucr„ri de      Ghica, nr. 16, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2.
∫i pierderi de 50 %, ∫i Mohamad Hani El Mokdad       construcþii, inclusiv lucr„ri de art„.           Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
deþine 10 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de         Capitalul social subscris este Ón valoare de     urm„toarele domenii declarate: comerþ ∫i import-
14.284.000 lei, echivalentul a 500 $, av‚nd        2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 31.05.2001.  export.
participarea la beneficii ∫i pierderi de 50 %.        Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu
  Administratorii societ„þii sunt Houssam Abdul      100.000 lei fiecare.                   ridicata ∫i import-export cu produse textile.
Majid El Moukdad ∫i Mohamad Hani El Mokdad.          Aportul asociaþilor la capitalul social:         Capitalul social subscris este Ón valoare de
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    N„stase Florin Gheorghe deþine 10 p„rþi sociale,   2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 30.05.2001.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, av‚nd participarea   Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        la beneficii ∫i pierderi de 50 %, N„stase Cornelia    100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de asociata
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Luminiþa deþine 9 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de  unic„.
pronunþare.                        900.000 lei, av‚nd participarea la beneficii ∫i       Administratora societ„þii este Corliceanu Ileana,
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.         pierderi de 40 %, ∫i Nicolae R„diþa deþine o parte    cu o durat„ a mandatului p‚n„ la data de
  (55/32.952)                      social„, Ón valoare de 100.000 lei, av‚nd participarea  30.05.2005.
                              la beneficii ∫i pierderi de 10%.              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
              *                                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Administratora societ„þii este Nicolae R„diþa.
                               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
      Societatea Comercial„                                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
   CIF CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti                                       pronunþare.
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5538/5.06.2001       pronunþare.                         (57/32.954)
                               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.                     *
         COD SIRUES 40/4077374
                                (56/32.953)
                                           *                    Societatea Comercial„
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            FEROVIARA GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI               Societatea Comercial„
     AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI             AMIGO COM. IMPEX 2001 — S.R.L., Bucure∫ti          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5540/5.06.2001

      DOSAR NR. 5285/SC/2001                                                 COD SIRUES 40/4077398
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5539/5.06.2001
     ŒNCHEIEREA NR. 5367/SC/2001                                              JUDEC√TORUL DELEGAT
                                      COD SIRUES 40/4077386
                                                               DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
   ™edinþa din data de 4 iunie 2001                                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Judec„tor delegat      — Iulica Popescu                                       AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
                                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                  AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                  DOSAR NR. 5328/SC/2001
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
N„stase Florin Gheorghe, N„stase Cornelia                                          ŒNCHEIEREA NR. 5404/SC/2001
Luminiþa ∫i Nicolae R„diþa privind autorizarea             DOSAR NR. 5329/SC/2001
                                                             ™edinþa din data de 4 iunie 2001
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale        ŒNCHEIEREA NR. 5405/SC/2001
CIF CONSTRUCT — S.R.L.                                                Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                                ™edinþa din data de 4 iunie 2001           Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Judec„tor delegat      — Iulica Popescu       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
  Asupra cererii de faþ„:
                               Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu    Chiosev Emilia ∫i Banu Emilian privind autorizarea
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                          constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
de 31.05.2001 cu nr. 68770, petenþii au solicitat      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociata
                                                          FEROVIARA GRUP — S.R.L.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii   Corliceanu Ileana privind autorizarea constituirii ∫i
Comerciale CIF CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul        Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AMIGO COM.            JUDEC√TORUL DELEGAT
registrului comerþului.                  IMPEX 2001 — S.R.L.
                                                            Asupra cererii de faþ„:
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
                                                          de 1.06.2001 cu nr. 69368, petenþii au solicitat
nr. 1092/30.05.2001 de notarul public Monica Pop;       Asupra cererii de faþ„:
                                                          autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
dovada sediului (contractul de v‚nzare-cump„rare       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                          Comerciale FEROVIARA GRUP — S.R.L. la Oficiul
autentificat cu nr. 17300/3.07.1992 la un notariat de   de 1.06.2001 cu nr. 69370, petenta a solicitat
                                                          registrului comerþului.
stat, acorduri ale proprietarului nr. 4 ∫i         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                                                            Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
nr. 5/30.05.2001, eliberate de av. Cri∫an Cristian     Comerciale AMIGO COM. IMPEX 2001 — S.R.L. la       Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
Orlando); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului         Oficiul registrului comerþului.             nr. 2816/31.05.2001 de notarul public Cristina
capitalului social nr. 0476019/31.05.2001, eliberat„     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele   Tatomir; dovada sediului (contractul Ónchiriere
de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.; copia          Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu      nr. 739/31.05.2001 Óncheiat cu S.C. METALURGICA
buletinului de identitate; Ómputernicirea avocaþial„;   nr. 2772/30.05.2001 de notarul public Cristina      — S.A., certificatul de atestare a dreptului de
dovada achit„rii taxei de timbru judiciar; dovada     Tatomir; dovada sediului (contractul de v‚nzare-     proprietate asupra terenului seria M03
privind disponibilitatea firmei; declaraþia pe       cump„rare nr. 4179/2/1991/30.05.1991, eliberat de    nr. 0523/13.10.1993, eliberat de Ministerul
proprie r„spundere privind calitatea de fondator;     S.C.   ROMCONFORM      —  S.A.,  acordul   Industriilor); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
chitanþa privind achitarea taxei de registru; chitanþa   coproprietarului autentificat cu nr. 2773/30.05.2001   capitalului social nr. 555/31.05.2001, eliberat„ de
de plat„ a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al   de notarul public Cristina Tatomir, acordul       C.E.C.; copia buletinului de identitate; cererea de
Rom‚niei.                         asociaþiei de locatari, certificatul eliberat de     servicii B.A.S.C.; dovada privind disponibilitatea
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     prim„rie privind schimbarea denumirii str„zii);     firmei; declaraþia pe proprie r„spundere privind
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social    calitatea de fondator; copia c„rþii de identitate;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   nr. 503/30.05.2001, eliberat„ de C.E.C.; copia      dovada achit„rii taxei de timbru judiciar; chitanþa
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din     buletinului de identitate; cererea de servicii      de plat„ a taxei B.A.S.C.; chitanþa privind achitarea
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      B.A.S.C.; dovada privind disponibilitatea firmei;    taxei de registru; chitanþa de plat„ a taxei de
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    declaraþia pe proprie r„spundere privind calitatea    publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii    de fondator; Ómputernicirea avocaþial„; dovada       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Comerciale CIF CONSTRUCT — S.R.L. ∫i dispun‚nd       achit„rii taxei de timbru judiciar; chitanþa de plat„  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Ónmatricularea acesteia.                  a taxei B.A.S.C.; chitanþa privind achitarea taxei de  legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                              registru; chitanþa de plat„ a taxei de publicare Ón   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Monitorul Oficial al Rom‚niei.              Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Admite cererea formulat„ de asociaþii N„stase       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul    art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
Florin Gheorghe, N„stase Cornelia Luminiþa ∫i       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Nicolae R„diþa ∫i, Ón consecinþ„:             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  Comerciale FEROVIARA GRUP — S.R.L. ∫i
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din    dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Societ„þii Comerciale CIF CONSTRUCT — S.R.L., cu      art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr. 32, sectorul 2.   a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii    Admite cererea formulat„ de asociaþii Chiosev
  Asociaþii societ„þii sunt N„stase Florin Gheorghe,   Comerciale AMIGO COM. IMPEX 2001 — S.R.L. ∫i       Emilia ∫i Banu Emilian ∫i, Ón consecinþ„:
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 28.08.1978 Ón      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Autorizeaz„    constituirea  ∫i  dispune
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu,                                Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
nr. 1, bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 50, sectorul 2, N„stase   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Societ„þii Comerciale FEROVIARA GRUP — S.R.L.,
Cornelia Luminiþa, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data      Admite cererea formulat„ de asociata Corliceanu    cu sediul Ón Bucure∫ti, ™oseaua Iancului nr. 48,
de 31.08.1953 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón         Ileana ∫i, Ón consecinþ„:                sectorul 2.
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 1, bl. 2, sc. B, et. 6,   Autorizeaz„    constituirea  ∫i dispune      Asociaþii societ„þii sunt Chiosev Emilia, cet„þean
ap. 50, sectorul 2, ∫i Nicolae R„diþa, cet„þean rom‚n,   Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    rom‚n, n„scut„ la data de 16.10.1949 Ón Republica
n„scut„ la data de 22.06.1929 Ón Bucure∫ti,        Societ„þii Comerciale AMIGO COM. IMPEX 2001 —      Moldova, Chi∫in„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001                  15
str. Episcop Ilarion, nr. 6, sectorul 2, ∫i Banu     Societ„þii Comerciale TOPO HERA — S.R.L., cu       Ón Bucure∫ti, str. Tunari nr. 4, bl. 90A, sc. 2, et. 2,
Emilian, cet„þean rom‚n, n„scut la data de        sediul Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu, nr. 44, bl. C14,  ap. 67, sectorul 5.
15.10.1948 Ón comuna B„rbuleþu, judeþul         sc. 3, et. 2, ap. 27, sectorul 3.              Asociata societ„þii este Voicu Valentina, cet„þean
D‚mboviþa, domiciliat Ón Galaþi, str. Nicolae        Asociatul societ„þii este Rizzoli Claudian-      rom‚n, n„scut„ la data de 30.04.1982 Ón Bucure∫ti,
B„lcescu, nr. 21, judeþul Galaþi.            Candido, cet„þean rom‚n, n„scut la data de        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Tunari nr. 4, bl. 90A,
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón       27.05.1956 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,     sc. 2, et. 2, ap. 67, sectorul 5.
urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii ∫i    bd. Camil Ressu, nr. 52, bl. C16, sc. 3, et. 1, ap. 26,   Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón urm„torul
import-export.                      sectorul 3.                        domeniu declarat: servicii.
  Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu        Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón urm„torul    Activitatea principal„ const„ Ón transporturi
ridicata ∫i import-export cu alte bunuri de consum,   domeniu declarat: servicii.                rutiere de m„rfuri.
nealimentare.                        Activitatea principal„ const„ Ón activit„þi de      Capitalul social subscris este Ón valoare de
  Capitalul social subscris este Ón valoare de     proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii     2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 22.05.2001.
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 31.05.2001.  tehnice, ridic„ri topografice, proiectare, trasare      Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a  reþele geodezice, cadastru.                100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de asociata
100.000 lei fiecare.                    Capitalul social subscris este Ón valoare de      unic„.
  Aportul asociaþilor la capitalul social:       2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 3.04.2001.     Administratorul societ„þii este Voicu Valentina.
  Chiosev Emilia deþine 6 p„rþi sociale, Ón valoare    Capitalul social este divizat Ón 10 p„rþi sociale a    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
total„ de 600.000 lei, av‚nd participarea la beneficii  200.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
∫i pierderi de 30 %, ∫i Banu Emilian deþine 14 p„rþi   asociatul unic.                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
sociale, Ón valoare total„ de 1.400.000 lei, av‚nd     Administratorul societ„þii este Rizzoli Claudian-     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
participarea la beneficii ∫i pierderi de 70 %.      Candido.                         pronunþare.
  Administratorul societ„þii este Banu Emilian, cu     Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
o durat„ a mandatului p‚n„ la data de 31.05.2005.      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          (60/32.957)
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                  *
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       pronunþare.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.         Societatea Comercial„ Compania Rom‚n„
pronunþare.                          (59/32.956)                      de Turism CAVALERII DANUBIENI — S.R.L.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.                                             Bucure∫ti
  (58/32.955)                                  *
             *                Societatea Comercial„ TRIO TAXI — S.R.L.          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5543/6.06.2001
                                     Bucure∫ti
 Societatea Comercial„ TOPO HERA — S.R.L.                                             COD SIRUES 40/4077427
        Bucure∫ti
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5542/6.06.2001            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                               DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5541/5.06.2001              COD SIRUES 40/4077415
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
        COD SIRUES 40/4077403                                            AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                  DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                                DOSAR NR. 5026/SC/2001
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                 AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                 ŒNCHEIEREA NR. 5337/SC/2001
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
     AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                                           ™edinþa din data de 4 iunie 2001
                                   DOSAR NR. 5060/SC/2001
      DOSAR NR. 5291/SC/2001                                          Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                                 ŒNCHEIEREA NR. 5345/SC/2001
                                                           Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu
    ŒNCHEIEREA NR. 5373/SC/2001              ™edinþa din data de 4 iunie 2001
                                                           Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
   ™edinþa din data de 4 iunie 2001           Judec„tor delegat      — Iulica Popescu      Cristea Adriana Anca, Constantin Liviu Viorel ∫i
                              Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu     Iscru Teodorin privind autorizarea constituirii ∫i
 Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                                                          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale Compania
 Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociata
                                                          Rom‚n„ de Turism CAVALERII DANUBIENI —
                             Voicu Valentina privind autorizarea constituirii ∫i
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de                                    S.R.L.
                             Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TRIO TAXI —
asociatul Rizzoli Claudian-Candido privind
                             S.R.L.                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale TOPO HERA — S.R.L.                     JUDEC√TORUL DELEGAT               Asupra cererii de faþ„:
                                                           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Asupra cererii de faþ„:
                                                          de 24.05.2001 cu nr. 65075, petenþii au solicitat
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Asupra cererii de faþ„:                                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                             de 24.05.2001 cu nr. 65595, petenta a solicitat
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                Comerciale Compania Rom‚n„ de Turism
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
de 31.05.2001 cu nr. 68846, petentul a solicitat                                  CAVALERII DANUBIENI — S.R.L. la Oficiul
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii  Comerciale TRIO TAXI — S.R.L. la Oficiul registrului
                             comerþului.                        registrului comerþului.
Comerciale TOPO HERA — S.R.L. la Oficiul                                       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
registrului comerþului.                   Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                             Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.     Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele                                nr. 2762/23.05.2001 de notarul public Purdescu
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu      1414/22.05.2001 de notarul public Lidia Seceleanu;
                             dovada sediului (Óncheierea judec„toreasc„ de       Emil; dovada sediului (contractul de donaþie
nr. 1355/26.03.2001 de notarul public Mariana                                   autentificat cu nr. 46986/23.10.1995 la Notariatul de
Dumitru; dovada sediului (contractul de v‚nzare-     Ónscriere Ón Cartea funciar„ nr. 3657/9.05.2001,
                             eliberat„ de Judec„toria Sectorului 5, contractul de   stat, copia certificatului de mo∫tenitor autentificat
cump„rare autentificat cu nr. 3653/13.11.2000 de                                  cu nr. 1160/12.10.1993 la Notariatul de stat, acordul
notarul public Albut Viorica, Óncheierea         v‚nzare-cump„rare nr. 3739/18.06.1991, eliberat de
                             R.A. IMOBILIARA, Cotroceni, acordul proprietarului    colocatarului); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
judec„toreasc„ de Ónscriere Ón Cartea funciar„
                             autentificat cu nr. 1398/21.05.2001 de notarul      capitalului social nr. 000318/23.05.2001, eliberat„
nr. 20681/20.12.2000, eliberat„ de Judec„toria
                             public Lidia Seceleanu, acordul asociaþiei de       de C.E.C.; copia pa∫aportului; copia buletinului de
Sectorului 3, acordul coproprietarului autentificat
                             locatari); dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului        identitate; dovada privind disponibilitatea firmei;
cu nr. 1357/26.03.2001 de notarul public Mariana
                             capitalului social nr. 000239/22.05.2001, eliberat„    declaraþia pe proprie r„spundere privind calitatea
Dumitru, acordul asociaþiei de locatari); dovada
                             de C.E.C.; copia buletinului de identitate; procur„    de fondator; dovada achit„rii taxei de timbru
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
                             special„ de Ómputernicire autentificat„; dovada      judiciar; chitanþa privind achitarea taxei de
nr. 102374/3.04.2001, eliberat„ de C.E.C.; copia
                             privind disponibilitatea firmei; declaraþia pe      registru; chitanþa de plat„ a taxei de publicare Ón
buletinului de identitate; declaraþia pe proprie
                             proprie r„spundere privind calitatea de fondator;     Monitorul Oficial al Rom‚niei.
r„spundere privind calitatea de fondator;
Ómputernicirea avocaþial„; dovada privind        dovada achit„rii taxei de timbru judiciar; chitanþa     Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
disponibilitatea firmei; dovada achit„rii taxei de    privind achitarea taxei de registru; chitanþa de plat„  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
timbru judiciar; chitanþa privind achitarea taxei de   a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al       legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
registru; chitanþa de plat„ a taxei de publicare Ón   Rom‚niei.                         conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Monitorul Oficial al Rom‚niei.               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din     Comerciale Compania Rom‚n„ de Turism
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     CAVALERII DANUBIENI — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    Ónmatricularea acesteia.
art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„   a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                             Comerciale TRIO TAXI — S.R.L. ∫i dispun‚nd         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Comerciale TOPO HERA — S.R.L. ∫i dispun‚nd        Ónmatricularea acesteia.                  Admite cererea formulat„ de asociaþii Cristea
Ónmatricularea acesteia.                                              Adriana Anca, Constantin Liviu Viorel ∫i Iscru
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Teodorin ∫i, Ón consecinþ„:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Admite cererea formulat„ de asociata Voicu        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Admite cererea formulat„ de asociatul Rizzoli     Valentina ∫i, Ón consecinþ„:               Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Claudian-Candido ∫i, Ón consecinþ„:            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Societ„þii Comerciale Compania Rom‚n„ de Turism
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    CAVALERII DANUBIENI — S.R.L., cu sediul Ón
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    Societ„þii Comerciale TRIO TAXI — S.R.L., cu sediul    Bucure∫ti, str. Dr. Herescu, nr. 3, ap. 1, sectorul 5.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1262/26.VI.2001
  Asociaþii societ„þii sunt Cristea Adriana Anca,     858/14.05.2001 de notarul public Paraschiv Silvia,           JUDEC√TORUL DELEGAT
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 3.08.1961 Ón       acordul asociaþiei de locatari); certificatul eliberat
Sighi∫oara, judeþul Mure∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                   Asupra cererii de faþ„:
                              de prim„rie; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
™oseaua Olteniþei nr. 51, bl. G1, sc. 1, et. 10, ap. 87,  capitalului social nr. 316/23.05.2001, eliberat„ de     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
sectorul 4, Constantin Liviu Viorel, cet„þean rom‚n,    C.E.C.; copia buletinului de identitate; declaraþia pe  de 24.05.2001 cu num„rul 65518, petentul a
n„scut la data de 11.01.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat    proprie r„spundere privind calitatea de fondator;     solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Ón Bucure∫ti, str. Dr. Herescu, nr. 3, sectorul 5, ∫i    dovada privind disponibilitatea firmei; dovada      Societ„þii Comerciale GAMA LUX — S.R.L. la Oficiul
Iscru Teodorin, cet„þean rom‚n, n„scut la data de      achit„rii taxei de timbru judiciar; chitanþa privind   registrului comerþului.
22.01.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,      achitarea taxei de registru; chitanþa de plat„ a taxei
bd. Constantin Br‚ncoveanu, nr. 9, bl. B14, sc. 4, et. 3,                                Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
ap. 100, sectorul 4.                                                 Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu
                                Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón                                      nr.  1643/10.05.2001    de  notarul  public
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
urm„toarele domenii declarate: producþie ∫i                                      Constantinescu Florica; dovada sediului: contractul
                              legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
servicii.
                              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din     de v‚nzare-cump„rare nr. 11267/13.11.1991,
  Activitatea principal„ const„ Ón activit„þi ale
agenþiilor de turism ∫i asistenþ„ turistic„.        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     eliberat de Societatea Comercial„ COTROCENI —
  Capitalul social subscris este Ón valoare de       art. 39 din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„    S.A.; acordul coproprietarului, autentificat cu
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 23.05.2001.    a admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii   nr.  1644/10.05.2001    de  notarul  public
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   Comerciale MIHAI 2001 COMIMPEX — S.R.L. ∫i        Constantinescu Florica; acordul asociaþiei de
100.000 lei fiecare.                    dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                           locatari; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
  Aportul asociaþilor la capitalul social:
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     capitalului social nr. 111/28.02.2001, eliberat„ de
  Cristea Adriana Anca deþine 6 p„rþi sociale, Ón
valoare total„ de 600.000 lei, av‚nd participarea la      Admite cererea formulat„ de asociatul P„una      C.E.C.; procur„ special„ ∫i autentic„ de
beneficii ∫i pierderi de 30 %, Constantin Liviu Viorel   Mih„iþ„ ∫i, Ón consecinþ„:                Ómputernicire; copia buletinului de identitate;
deþine 8 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de          Autorizeaz„     constituirea   ∫i dispune   dovada privind achitarea taxei judiciare de timbru;
800.000 lei, av‚nd participarea la beneficii ∫i       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    declaraþie pe proprie r„spundere privind calitatea
pierderi de 40 %, ∫i Iscru Teodorin deþine 6 p„rþi     Societ„þii Comerciale MIHAI 2001 COMIMPEX —        de fondator; chitanþa privind achitarea taxei de
sociale, Ón valoare total„ de 600.000 lei, av‚nd      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Costine∫ti nr. 2,
participarea la beneficii ∫i pierderi de 30 %.                                    registru ∫i chitanþa privind plata public„rii Ón
                              bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 5.
  Administratorul societ„þii este Iscru Teodorin.                                  Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                                Asociatul societ„þii este P„una Mih„iþ„, cet„þean
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   rom‚n, n„scut la data de 30.10.1977 Ón Bucure∫ti,      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Costine∫ti nr. 2, bl. 9,  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                              sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 5.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón urm„torul   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
pronunþare.
                              domeniu declarat: comerþ.                 Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39 din
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
                                Activitatea principal„ const„ Ón comerþ cu       Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  (61/32.958)
                              am„nuntul prin standuri Ón pieþe.             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
              *                  Capitalul social subscris este Ón valoare de
                                                           Comerciale GAMA LUX — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la data de 23.05.2001.
     Societatea Comercial„                Capitalul social este divizat Ón 50 p„rþi sociale a  Ónmatricularea acesteia.
 MIHAI 2001 COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              asociatul unic.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5544/6.06.2001         Administratorul societ„þii este P„una Mih„iþ„.      Admite cererea formulat„ de asociatul Tudor
                                Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  Mi∫u ∫i, Ón consecinþ„:
         COD SIRUES 40/4077439             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
      DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                                          Societ„þii Comerciale GAMA LUX — S.R.L., cu
                              pronunþare.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                        urm„toarele date:
                                Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
     AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI                                           Sediul social este Ón Bucure∫ti, str. Sebastian
                                 (62/32.959)
                                                           nr. 15, bl. S20, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 5.
      DOSAR NR. 5031/SC/2001                           *
                                                             Asociatul societ„þii este Tudor Mi∫u, cet„þean
     ŒNCHEIEREA NR. 5338/SC/2001             Societatea Comercial„ GAMA LUX — S.R.L.         rom‚n, n„scut la data de 24.11.1955 Ón Aluni∫,
   ™edinþa din data de 4 iunie 2001                    Bucure∫ti                judeþul Olt, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sebastian
                                                           nr. 15, bl. S20, et. 1, ap. 5, sectorul 5.
  Judec„tor delegat      — Iulica Popescu
                                                             Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Referent O.R.C.M.B.     — Carmen Dumitra∫cu       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/5545/6.06.2001
                                                           urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ ∫i
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de                  COD SIRUES 40/4077441          servicii.
asociatul P„una Mih„iþ„ privind autorizarea                                       Obiectul principal de activitate const„ Ón
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale          JUDEC√TORUL DELEGAT
MIHAI 2001 COMIMPEX — S.R.L.                                             producþia altor tipuri de mobilier.
                                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             Capitalul social subscris este de 5.000.000 lei,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                   AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI            v„rsat integral la 28.02.2001.
  Asupra cererii de faþ„:                                                Capitalul social este divizat Ón 50 de p„rþi sociale
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data            DOSAR NR. 5053/SC/2001           a 100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
de 24.05.2001 cu nr. 65188, petentul a solicitat
                                                           asociatul unic.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii        ŒNCHEIEREA NR. 5344/SC/2001
Comerciale MIHAI 2001 COMIMPEX — S.R.L. la                                        Administratorul societ„þii este Tudor Mi∫u.
Oficiul registrului comerþului.                    ™edinþa din 4 iunie 2001             Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Judec„tor delegat       — Iulica Popescu       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu         Referent O.R.C.M.B.      — Carmen Dumitra∫cu    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
nr. 1163/23.04.2001 de notarul public Corina Sanda                                    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Platon; dovada sediului (contractul de construire       Pe rol,   soluþionarea cererii formulate de
                              asociatul   Tudor Mi∫u, privind autorizarea      pronunþare.
nr. 2004/23.03.1970, eliberat de I.C.V.L., contractul
de Ómprumut nr. 26626/7.05.1970, eliberat de        constituirii  ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 iunie 2001.
C.E.C., acordul proprietarului autentificat cu nr.     GAMA LUX    — S.R.L.                    (63/32.960)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti ∫os Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1262/26.VI.2001 conþine 16 pagini.                     Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO