Docstoc

2001_1208

Document Sample
2001_1208 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1208                                                            Miercuri, 20 iunie 2001
                        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„             cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii         av‚nd puteri depline de administrare ∫i
       GMG MITICUS — S.R.L.             Comerciale GMG MITICUS — S.R.L. ∫i dispun‚nd        reprezentare.
      Foc∫ani, judeþul Vrancea            Ónmatricularea acesteia.                    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                                                             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/184/2001          Admite cererea formulat„ de Gavriloaie           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
         COD SIRUES 398113346           Gheorghe Trandafir, domiciliat Ón Foc∫ani, str.       pronunþare.
                              Pene∫ Curcanu nr. 6, bl. 6, ap. 16, judeþul Vrancea,      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.
      JUDEC√TORUL DELEGAT               ∫i, Ón consecinþ„:                       (1/217.620)
     DE TRIBUNALUL VRANCEA                Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                 *
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
 DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE          Societ„þii Comerciale GMG MITICUS — S.R.L., cu
                                                                 Societatea Comercial„
  ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA           urm„toarele date:
                                Asociaþi:                            SICODAN TRANS — S.R.L.
                                1. Gavriloaie Mariana, n„scut„ la data de           comuna Borde∫ti, judeþul Vrancea
       DOSAR NR. 3857/2001
                              1.11.1961 Ón localitatea Furceni, judeþul Galaþi,
        ŒNCHEIEREA NR. 471             domiciliat„ Ón Foc∫ani, str. Pene∫ Curcanu nr. 6, bl.       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/185/2001
                              6, sc. 1, ap. 16, judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300,
      ™edinþa din 30 mai 2001             telefon 623266, identificat„ cu C.I. seria V.N. nr.             COD SIRUES 398113281
 Judec„tor delegat    — Salanti Maria         020093 eliberat de Poliþia Foc∫ani la data de
 Referent O.R.C.     — Simionescu Alisica      23.06.1999, cod numeric personal 2611101390787;            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                2. Gavriloaie Gheorghe Trandafir, n„scut la data         DE TRIBUNALUL VRANCEA
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de        de 10.01.1956 Ón Cluj, domiciliat Ón Foc∫ani, str.       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Gavriloaie Gheorghe Trandafir, privind autorizarea     Pene∫ Curcanu nr. 6, bl. 6, sc. 1, ap. 16, cod po∫tal    DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    5300, telefon 623266, identificat cu B.I. seria G.V.      ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA
GMG MITICUS — S.R.L.                    nr. 632199 eliberat de Poliþia Foc∫ani la data de
                              6.01.1997, cod numeric personal 1560110390677.              DOSAR NR. 3920/2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Asupra cererii de faþ„:                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu             ŒNCHEIEREA NR. 474
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    denumirea GMG MITICUS, av‚nd sediul Ón Foc∫ani,
                                                                 ™edinþa din 30 mai 2001
de 22.05.2001 cu nr. 3857, petentul Gavriloaie       str. Pene∫ Curcanu nr. 6, bl. 6, sc. 1, et. 4, ap. 16,
Gheorghe Trandafir a solicitat autorizarea         judeþul Vrancea, valabil pe o perioad„ nelimitat„.      Judec„tor delegat    — Salanti Maria
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale      Obiectul de activitate: Societatea Ó∫i desf„∫oar„     Referent O.R.C.     — Vasile Maria
GMG MITICUS — S.R.L. la Oficiul registrului        activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 7 din actul
comerþului.                        constitutiv.                         Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Panaite
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Domeniul principal: 514 – comerþ cu ridicata cu     Ion, privind autorizarea constituirii ∫i
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 688  bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare.       Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SICODAN
din 18.05.2001 la Biroul notarului public Plescan C.      Activitatea principal„: 5141 – comerþ cu ridicata    TRANS — S.R.L.
din Foc∫ani; 2. declaraþia pe proprie r„spundere nr.    cu produse textile.                           JUDEC√TORUL DELEGAT
3857/22.05.2001, dat„ de asociaþi; 3. contractul de      Capitalul social
v‚nzare-cump„rare nr. 7605/7.08.1991 Óncheiat cu        – tipul de participare: privat autohton 100 %;       Asupra cererii de faþ„:
RAGCL Foc∫ani; 4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului       – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
capitalului social nr. 472789/22.05.2001, eliberat„      – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          de 23.05.2001 cu nr. 3920, petentul Panaite Ion a
de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. Bucure∫ti,          – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Sucursala Vrancea; 5. chitanþele de achitare a taxei      Participarea asociaþilor la capitalul social:      Societ„þii Comerciale SICODAN TRANS — S.R.L. la
de registru nr. 5214560 ∫i nr. 52145 din 22.05.2001,      1. Gavriloaie Mariana, 1.000.000 lei, data v„rs„rii   Oficiul registrului comerþului.
emise de Camera de Comerþ, Industrie ∫i          aportului 22.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 6. dovada achit„rii    reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd     Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 862
taxei judicare de timbru nr. 687616/22.05.2001,      o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;    din data de 17.05.2001 la Biroul notarului public
eliberat„ de Administraþia Financiar„ Foc∫ani; 7.       2. Gavriloaie Gheorghe Trandafir, 1.000.000 lei,    Druga Gheorghe din Foc∫ani; 2. chitanþa de achitare
specimenul de semn„tur„ nr. 3857/22.05.2001, dat      data v„rs„rii aportului 22.05.2001, echival‚nd cu 10    a taxei de timbru nr. 0687626 din data de
de asociaþi; 8. chitanþa de rezervare Ón registrul     p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social    23.05.2001, eliberat„ de Administraþia Financiar„
comerþului, cu nr. 5214419/17.05.2001, emis„ de      total, av‚nd o cot„ de participare la            Foc∫ani; 3. adeverinþa nr. 528 din data de
Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a        beneficii/pierderi de 50 %.                 18.05.2001, eliberat„ de Prim„ria Borde∫ti; 4.
Judeþului Vrancea; 9. chitanþa de plat„ pentru         Administratori:                     dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,          1. Gavriloaie Mariana, cet„þean rom‚n, n„scut„     nr. 472775 din data de 17.05.2001, eliberat„ de
nr. 5214559/22.05.2001, emis„ de Camera de         la data de 1.11.1961 Ón localitatea Furceni, judeþul    Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala
Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului        Galaþi, cod numeric personal 2611101390787,         Vrancea; 5. declaraþie pe proprie r„spundere din
Vrancea; 10. sentinþa civil„ nr. 1405/6.04.2001      domiciliat„ Ón Foc∫ani, str. Pene∫ Curcanu nr. 6, bl.    23.05.2001, dat„ de asociat; 6. specimen de
eliberat„ de Judec„toria Foc∫ani; 11. acordul       6, sc. 1, ap. 16, judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300,     semn„tur„ din 23.05.2001, dat de administrator;
locatarilor.                        telefon 623266, av‚nd puteri depline de           7. chitanþa de rezervare Ón registrul comerþului
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     administrare ∫i reprezentare;                nr. 5214356 din data de 16.05.2001, emis„ de
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       2. Gavriloaie Gheorghe Trandafir, cet„þean       Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   rom‚n, n„scut la data de 10.01.1956 Ón Cluj, cod      Judeþului Vrancea; 8. chitanþa de plat„ pentru
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   numeric personal 1560110390677, domiciliat Ón        publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, cu nr.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    Foc∫ani, str. Pene∫ Curcanu nr. 6, bl. 6, sc. 1, ap. 16,  5214611 din data de 23.05.2001, emis„ de Camera
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300, telefon 623266,      de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
Vrancea; 9. chitanþa de achitare a taxei de registru,   28.06.1991; 5. declaraþie privind acceptarea sediului          Societatea Comercial„
cu nr. 5214612+5214613 din data de 23.05.2001,       de firm„, autentificat„ cu nr. 2122 din 18.05.2001            AUTOTEHNICA — S.R.L.
emis„ de Camera de Comerþ, Industrie ∫i          la Biroul notarului public Oprea M. din Foc∫ani; 6.           Adjud, judeþul Vrancea
Agricultur„ a Judeþului Vrancea.              dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     nr. 472777 din 21.05.2001, eliberat„ de Banca
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/187/2001
                              Comercial„ Rom‚n„ — S.A. Bucure∫ti, Sucursala
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   Vrancea; 7. chitanþa de achitare a taxei de registru             COD SIRUES 398113310
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              nr. 0687637 din 23.05.2001; 8. chitanþa de plat„
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                         DE TRIBUNALUL VRANCEA
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii        nr. 5214651 din 23.05.2001; 9. chitanþele de achitare
                              a taxei de registru nr. 5214652 ∫i nr. 5214653 din       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Comerciale SICODAN TRANS — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                     DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE
Ónmatricularea acesteia.                  23.05.2001; 10. acordul locatarilor; 11. dovad„
                                                              ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA
                              disponibilitate firm„; 12. proces-verbal asociaþi.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                                                                   DOSAR NR. 3950/2001
  Admite cererea formulat„ de Panaite Ion,        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
domiciliat Ón comuna Borde∫ti, judeþul Vrancea, ∫i,    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón           ŒNCHEIEREA NR. 479
Ón consecinþ„:                       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale          ™edinþa din 30 mai 2001
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Judec„tor delegat    — Salanti Maria
Societ„þii Comerciale SICODAN TRANS — S.R.L., cu      cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii          Referent O.R.C.     — Baciu Niculina
urm„toarele date:                     Comerciale ARAKI — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Asociatul unic al societ„þii este Panaite Ion,                                    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Vintil„
                              Ónmatricularea acesteia.
n„scut la data de 8.03.1952 Ón comuna Borde∫ti,                                    D„nuþ, privind autorizarea constituirii ∫i
judeþul Vrancea, domiciliat Ón comuna Borde∫ti,       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Ónmatricularea    Societ„þii   Comerciale
judeþul Vrancea, cod po∫tal 5326, identificat cu B.I.                                 AUTOTEHNICA — S.R.L.
                               Admite cererea formulat„ de Bezea I. Tudorel,
seria D.A. nr. 489540 eliberat de Poliþia Foc∫ani la                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                              domiciliat Ón Foc∫ani, Str. B‚rsei nr. 4, bl. H, ap. 95,
data de 13.03.1986, cod numeric personal
1520308390723.                       judeþul Vrancea, ∫i, Ón consecinþ„:              Asupra cererii de faþ„:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     de 23.05.2001 cu nr. 3950, petentul Vintil„ D„nuþ a
denumirea SICODAN TRANS, av‚nd sediul Ón          Societ„þii Comerciale ARAKI — S.R.L., cu          solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
comuna Borde∫ti, judeþul Vrancea, valabil pe o       urm„toarele date:                      Societ„þii Comerciale AUTOTEHNICA — S.R.L. la
durat„ nelimitat„.                      Asociaþi:                        Oficiul registrului comerþului.
  Obiectul de activitate: Societatea Ó∫i desf„∫oar„     1. Bezea I. Florin, n„scut la 12.03.1974 Ón         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 8 din actul                                 Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 351
                              Foc∫ani, judeþul Vrancea, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                            din 22.05.2001 la Biroul notarului public
constitutiv.                        bd. Iuliu Maniu nr. 69, bl. 5P, sc. 5, ap. 198, sectorul
                                                            Constantinescu G. din Adjud; 2. declaraþie pe
  Domeniul principal: 602 – alte transporturi       6, telefon 093707962, identificat cu C.I. seria R.R.    proprie r„spundere din 23.05.2001, dat„ de
terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.          nr. 024463 eliberat„ de Secþia 21 Bucure∫ti la data     asociatul unic ∫i administrator; 3. specimen de
  Activitatea principal„: 6021 – alte transporturi    de 4.03.1998, cod numeric personal 1740312390705;      semn„tur„ dat de administrator; 4. dovada
terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.            2. Bezea I. Tudorel, n„scut la 13.08.1976 Ón       efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 730
  Capitalul social                    Foc∫ani, judeþul Vrancea, domiciliat Ón Foc∫ani, Str.    din data de 21.05.2001, eliberat„ de Banca
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                              B‚rsei nr. 4, bl. H, sc. 5, ap. 95, cod po∫tal 5300,    Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Agenþia Adjud; 5.
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;                                contract de v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr.
                              telefon 093936343, identificat cu C.I. seria V.N. nr.
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;                                        2114 din data de 15.10.1997 la Biroul notarului
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       056731 eliberat„ de Poliþia Foc∫ani la data de
                              30.11.2000, cod numeric personal 1760813390710;       public Chiriac V. din Adjud; 6. declaraþia privind
  Participarea asociatului la capitalul social:                                    acceptarea sediului de firm„, autentificat„ cu nr.
Panaite Ion, 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului      3. Bezea I. Liliana, n„scut„ la 22.06.1981 Ón
                              Foc∫ani, judeþul Vrancea, domiciliat„ Ón Foc∫ani,      336 din 17.05.2001 la Biroul notarului public
17.05.2001, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,                                      Constantinescu G. din Adjud; 7. chitanþa de
reprezent‚nd capitalul social total, av‚nd o cot„ de    Str. B‚rsei nr. 4, bl. H, sc. 5, ap. 95, judeþul Vrancea,
                                                            rezervare Ón registrul comerþului nr. 5214375 din
participare la beneficii/pierderi de 100 %.        cod po∫tal 5300, telefon 613415, identificat„ cu B.I.    16.05.2001, emis„ de Camera de Comerþ, Industrie
  Administratorul societ„þii este Panaite Ion,      seria G.R. nr. 830402 eliberat de Poliþia Foc∫ani la    ∫i Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 8. chitanþa de
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 8.03.1952 Ón       data de 11.04.1995, cod numeric personal          achitare a taxei de timbru nr. 687628 din data de
comuna Borde∫ti, judeþul Vrancea, cod numeric       2810622394438.                       23.05.2001; 9. chitanþa de plat„ pentru publicarea Ón
personal 1520308390723, domiciliat Ón comuna         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Monitorul Oficial al Rom‚niei, nr. 5214617 din data
Borde∫ti, judeþul Vrancea, cod po∫tal 5326, telefon    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      de 23.05.2001, emis„ de Camera de Comerþ,
095403468, av‚nd puteri depline.              denumirea ARAKI, av‚nd sediul Ón Foc∫ani, Str.       Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 10.
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   B‚rsei nr. 4, bl. H, sc. 5, et. 3, ap. 95, judeþul     chitanþa de achitare a taxei de registru nr. 5214618
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Vrancea, valabil pe o perioad„ nelimitat„.         din data de 23.05.2001, emis„ de Camera de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                      Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului
                               Obiectul de activitate: Societatea Ó∫i desf„∫oar„
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                    Vrancea.
                              activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 7 din actul
pronunþare.                                                        Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.         constitutiv.
                                                            delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  (2/217.621)                        Domeniul principal: 721 – consultaþii Ón         legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                              domeniul echipamentelor de calcul.             conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
              *                 Activitatea principal„: 7210 – consultaþii Ón      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                              domeniul echipamentelor de calcul.             Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Societatea Comercial„ ARAKI — S.R.L.           Capitalul social                     cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
     Foc∫ani, judeþul Vrancea              – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Comerciale AUTOTEHNICA — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 3.000.000 lei;  Ónmatricularea acesteia.
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/186/2001          – num„rul total de p„rþi sociale: 30;
                               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
         COD SIRUES 398113293             Participarea asociaþilor la capitalul social:        Admite cererea formulat„ de Vintil„ D„nuþ,
                               1. Bezea I. Florin, 1.000.000 lei, data v„rs„rii     domiciliat Ón Adjud, str. V. Alecsandri, bl. 108, ap.
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                             16, judeþul Vrancea, ∫i, Ón consecinþ„:
                              aportului 21.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,
     DE TRIBUNALUL VRANCEA                                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                              reprezent‚nd 33,330 % din capitalul social total,
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                         Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                              av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
 DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE                                        Societ„þii Comerciale AUTOTEHNICA — S.R.L., cu
                              33,330 %;
  ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA                                         urm„toarele date:
                               2. Bezea I. Tudorel, 1.000.000 lei, data v„rs„rii      Asociatul unic al societ„þii este Vintil„ V. D„nuþ,
       DOSAR NR. 3948/2001             aportului 21.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,    n„scut la data de 24.08.1961 Ón localitatea Adjud,
                              reprezent‚nd 33,340 % din capitalul social total,      judeþul Vrancea, domiciliat Ón Adjud, str. Vasile
        ŒNCHEIEREA NR. 478             av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de    Alecsandri, bl. 108, sc. 1, ap. 16, judeþul Vrancea,
                              33,340 %;                          cod po∫tal 5400, telefon 641029, identificat cu B.I.
      ™edinþa din 30 mai 2001
                               3. Bezea I. Liliana, 1.000.000 lei, data v„rs„rii    seria B.U. nr. 414219 eliberat de Poliþia Adjud la
 Judec„tor delegat    — Salanti Maria         aportului 21.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,    data de 3.11.1993, cod numeric personal
 Referent O.R.C.     — Mironica Cornelia       reprezent‚nd 33,330 % din capitalul social total,      1610824390025.
                              av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Bezea I.                                  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Tudorel, privind autorizarea constituirii ∫i        33,330 %.
                               Administrator: Bezea I. Tudorel, cet„þean rom‚n,     denumirea AUTOTEHNICA, av‚nd sediul Ón Adjud,
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ARAKI — S.R.L.                                  str. Vasile Alecsandri, bl. 108, sc. 1, et. 4, ap. 16,
                              n„scut la data de 13.08.1976 Ón Foc∫ani, cod
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            judeþul Vrancea, valabil pe o durat„ nelimitat„.
                              numeric personal 1760813390710, domiciliat Ón          Obiectul de activitate: Societatea Ó∫i desf„∫oar„
  Asupra cererii de faþ„:                 Foc∫ani, Str. B‚rsei nr. 4, bl. H, sc. 5, ap. 95, cod    activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 8 din actul
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    po∫tal 5300, telefon 093936343, av‚nd puteri        constitutiv.
de 23.05.2001 cu nr. 3948, petentul Bezea I. Tudorel    depline.                            Domeniul principal: 602 – alte transporturi
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   terestre.
Societ„þii Comerciale ARAKI — S.R.L. la Oficiul        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere
registrului comerþului.                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        de m„rfuri.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Capitalul social
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr.    pronunþare.                           – tipul de participare: privat autohton 100 %;
2139 din 18.05.2001 la Biroul notarului public        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.            – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 10.000.000
Oprea M. din Foc∫ani; 2. declaraþie pe proprie                                     lei;
                                (3/217.622)
r„spundere; 3. specimen de semn„tur„; 4.                                          – num„rul total de p„rþi sociale: 100;
contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 5305 din                     *                  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                    3
  Participarea asociatului la capitalul social: Vintil„  judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300, telefon 624167,     notarului public Carmen Struna; 4. chitanþa de
V. D„nuþ, 10.000.000 lei, data v„rs„rii aportului      identificat cu C.I. seria V.N. nr. 014152 eliberat„ de   achitare a taxei de timbru nr. 687639 din
21.05.2001, echival‚nd cu 100 p„rþi sociale,        Poliþia Foc∫ani la data de 15.04.1999, cod numeric     23.05.2001, eliberat„ de Administraþia Financiar„
reprezent‚nd capitalul social total, av‚nd o cot„ de    personal 1550623390670;                  Foc∫ani; 5. dovezile efectu„rii v„rs„m‚ntului
participare la beneficii/pierderi de 100 %.          2. H„r„bor Vasile, n„scut la data de 28.08.1955 Ón   capitalului social nr. 35277 ∫i nr. 35278 din
  Administrator: Vintil„ V. D„nuþ, cet„þean rom‚n,     localitatea Str„oane, judeþul Vrancea, domiciliat Ón    23.05.2001, eliberate de Banca Comercial„ îIon
n„scut la data de 24.08.1961 Ón Adjud, judeþul       Foc∫ani, str. Gh. Doja nr. 27 bis, judeþul Vrancea,    Þiriac“ — S.A. Bucure∫ti, Sucursala Vrancea; 6.
Vrancea, cod numeric personal 1610824390025,        cod po∫tal 5300, telefon 228724, identificat cu C.I.    chitanþele de achitare a taxei de registru nr.
domiciliat Ón Adjud, str. Vasile Alecsandri, bl. 108,    seria V.N. nr. 031004 eliberat„ de Poliþia Foc∫ani la   5214662 ∫i nr. 5214663 din 23.05.2001, emise de
sc. 1, ap. 16, cod po∫tal 5400, telefon 641029, av‚nd    data de 10.01.2000, cod numeric personal          Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a
puteri depline.                       1550828390671.                       Judeþului Vrancea; 7. contract de comodat din data
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.     Forma juridic„, denumirea, sediul: Societate cu     de 23.05.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     DAMATIS COMIMPEX — S.R.L.; 8. specimen de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        denumirea PREST CONSTRUCT, av‚nd sediul Ón         semn„tur„ nr. 3956 din 23.05.2001, dat de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Foc∫ani, str. Gh. Doja nr. 27 bis, judeþul Vrancea,    administrator; 9. chitanþa de rezervare Ón registrul
pronunþare.                         valabil pe o durat„ nelimitat„.              comerþului nr. 5214587 din data de 22.05.2001,
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.           Obiectul de activitate: Societatea Ó∫i desf„∫oar„    emis„ de Camera de Comerþ, Industrie ∫i
   (4/217.623)                      activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 7 din actul   Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 10. contractul de
              *                constitutiv.                        Ónchiriere  pentru   sediul   secundar   nr.
                                Domeniul principal: 453 – lucr„ri de instalaþii ∫i   105/18.04.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„
                              izolaþii.                         INFOTRONIC — S.A., Foc∫ani; 11. acordul
      Societatea Comercial„
                                Activitatea principal„: 4533 – lucr„ri de instalaþii  locatarilor.
     PREST CONSTRUCT — S.R.L.             sanitare ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i montaj de
      Foc∫ani, judeþul Vrancea                                            Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                              echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i
                                                            delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                              construcþii inginere∫ti.
                                                            legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                Capitalul social
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/188/2001                                      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                                                            din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
         COD SIRUES 398113308             – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
                                                            Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                 – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
     DE TRIBUNALUL VRANCEA                Participarea asociatului la capitalul social:      Comerciale DAMATIS GROUP — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI             1. Dumitriu Ioan, 1.000.000 lei, data v„rs„rii     Ónmatricularea acesteia.
 DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE          aportului 21.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
                              o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;     Admite cererea formulat„ de Matauanu S. Eugen,
        DOSAR NR. 3955/2001               2. H„r„bor Vasile, 1.000.000 lei, data v„rs„rii     domiciliat Ón Foc∫ani, Bd. G„rii nr. 9, bl. 9, sc. 2, ap.
                              aportului 21.05.2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,   6, judeþul Vrancea, ∫i, Ón consecinþ„:
        ŒNCHEIEREA NR. 480              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                              o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.    Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
      ™edinþa din 30 mai 2001
                                Administratori:                     Societ„þii Comerciale DAMATIS GROUP — S.R.L., cu
  Judec„tor delegat    — Salanti Maria          1. Dumitriu Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data    urm„toarele date:
  Referent O.R.C.     — Baciu Niculina        de 23.06.1955 Ón localitatea Þibucani, judeþul        Asociaþi: 1. Matauanu S. Eugen, n„scut la data de
                              Neamþ, cod numeric personal 1550623390670,         24.02.1972 Ón Foc∫ani, judeþul Vrancea, domiciliat
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de         domiciliat Ón Foc∫ani, str. Ghinea Dorinel nr. 7, bl.   Ón Foc∫ani, Bd. G„rii nr. 9, bl. 9, sc. 2, ap. 6, judeþul
Dumitriu Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i     7, sc. 1, ap. 10, judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300,    Vrancea, cod po∫tal 5300, telefon 235619, identificat
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PREST         telefon 624167, av‚nd puteri conform hot„r‚rii       cu B.I. seria G.X. nr. 563617 eliberat de Poliþia
CONSTRUCT — S.R.L.                     adun„rii generale a asociaþilor;              Foc∫ani la data de 6.11.1997, cod numeric personal
       JUDEC√TORUL DELEGAT                2. H„r„bor Vasile, cet„þean rom‚n, n„scut la data    1720224390685;
                              de 28.08.1955 Ón localitatea Str„oane, judeþul        2. Matauanu Iolanda, n„scut„ la data de
  Asupra cererii de faþ„:                 Vrancea, cod numeric personal 1550828390671,        12.10.1968 Ón Foc∫ani, judeþul Vrancea, domiciliat„
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    domiciliat Ón Foc∫ani, str. Gh. Doja nr. 27 bis,      Ón Foc∫ani, Str. M„r„∫e∫ti nr. 69, bl. 69, ap. 17,
de 24.05.2001 cu nr. 3955, petentul Dumitriu Ioan      judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300, telefon 228724,     judeþul Vrancea, cod po∫tal 5300, telefon 625208,
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   av‚nd puteri conform hot„r‚rii adun„rii generale a     identificat„ cu B.I. seria G.B. nr. 306668 eliberat de
Societ„þii Comerciale PREST CONSTRUCT — S.R.L.       asociaþilor.                        Poliþia Foc∫ani la data de 21.07.1992, cod numeric
la Oficiul registrului comerþului.               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   personal 2681012390682.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 900                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
din data de 18.05.2001 la Biroul notarului public       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Ivan C. din Foc∫ani; 2. declaraþie pe proprie                                     denumirea DAMATIS GROUP, av‚nd sediul Ón
                              pronunþare.                        Foc∫ani, str. Anghel Saligny nr. 1, bl. A5, ap. 3,
r„spundere din 24.05.2001, dat„ de asociaþi ∫i         Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.
administratori; 3 specimen de semn„tur„ dat de                                     parter, judeþul Vrancea, valabil pe o durat„ de 12
                                (5/217.624)                      luni.
administratori; 4. contractul de v‚nzare-cump„rare
autentificat cu nr. 612 din data de 23.06.1998 la                   *                 Punct de lucru: magazin, cu sediul Ón Foc∫ani,
Biroul notarului public Popa A. din Foc∫ani; 5.                                    str. Mare∫al Ion Antonescu (sediul Societ„þii
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social            Societatea Comercial„             Comerciale INFOTRONIC — S.A., Foc∫ani), nr. 21,
nr. 472781 din data de 21.05.2001, eliberat„ de             DAMATIS GROUP — S.R.L.             parter, judeþul Vrancea, valabil pe o durat„ de 4 ani,
Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala                Foc∫ani, judeþul Vrancea            Ón perioada 15.06.2001 – 15.06.2005, conform
Vrancea; 6. declaraþia privind acceptarea sediului                                   contractului de Ónchiriere nr. 105 din 18.04.2001.
de firm„, autentificat„ cu nr. 662 din data de                                      Obiectul de activitate: societatea Ó∫i desf„∫oar„
22.05.2001 la Biroul notarului public Anghelache E.        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/189/2001        activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 7 din actul
din Foc∫ani; 7. chitanþa de rezervare Ón registrul                                   constitutiv.
                                       COD SIRUES 398113334
comerþului nr. 5214350 din data de 16.05.2001,                                      Domeniul principal: 515 – comerþ cu ridicata cu
emis„ de Camera de Comerþ, Industrie ∫i                                        produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 8. chitanþa de                                      Activitatea principal„: 5153 – comerþ cu ridicata
                                   DE TRIBUNALUL VRANCEA
achitare a taxei de timbru nr. 687615 din data de                                   cu material lemnos ∫i de construcþii.
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
22.05.2001; chitanþa de plat„ pentru publicarea Ón      DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE
                                                             Capitalul social
Monitorul Oficial al Rom‚niei, cu nr. 5214556 din        ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA
                                                             – tipul de participare: privat autohton 100 %;
data de 22.05.2001, emis„ de Camera de Comerþ,                                      – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 10.                                     – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                                     DOSAR NR. 3956/2001
chitanþa de achitare a taxei de registru nr. 5214557                                   – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
din data de 22.05.2001, emis„ de Camera de                 ŒNCHEIEREA NR. 481               Participarea asociaþilor la capitalul social:
Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului                                       1. Matauanu S. Eugen, 800.000 lei, data v„rs„rii
Vrancea.                                ™edinþa din 30 mai 2001             aportului 23.05.2001, echival‚nd cu 8 p„rþi sociale,
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul       Judec„tor delegat    — Salanti Maria         reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, av‚nd
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                   o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 40 %;
                                Referent O.R.C.     — Simionescu Alisica
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                   2. Matauanu Iolanda, 1.200.000 lei, data v„rs„rii
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de        aportului 23.05.2001, echival‚nd cu 12 p„rþi sociale,
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    Matauanu S. Eugen, privind autorizarea constituirii    reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, av‚nd
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DAMATIS      o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 60 %.
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii         GROUP — S.R.L.                        Administrator: Matauanu Iolanda, cet„þean
Comerciale PREST CONSTRUCT — S.R.L. ∫i                                         rom‚n, n„scut„ la data de 12.10.1968 Ón Foc∫ani,
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            judeþul Vrancea, cod numeric personal
                                Asupra cererii de faþ„:                 2681012390682, domiciliat„ Ón Foc∫ani, Str.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    M„r„∫e∫ti nr. 69, bl. 69, ap. 17, judeþul Vrancea, cod
  Admite cererea formulat„ de Dumitriu Ionel,       de 23.05.2001 cu nr. 3956, petentul Matauanu S.      po∫tal 5300, telefon 625208, av‚nd puteri depline
domiciliat Ón Foc∫ani, str. Ghinea Dorinel nr. 7, ap.    Eugen a solicitat autorizarea constituirii ∫i       de administrare ∫i reprezentare.
10, judeþul Vrancea, ∫i, Ón consecinþ„:           Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DAMATIS         Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Autorizeaz„   constituirea    ∫i   dispune   GROUP — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societ„þii Comerciale PREST CONSTRUCT — S.R.L.,       Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr.     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cu urm„toarele date:                    2193 din 23.05.2001 la Biroul notarului public       pronunþare.
  Asociaþi:                        Oprea Maria din Foc∫ani; 2. declaraþia pe proprie
                                                             Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.
  1. Dumitriu Ioan, n„scut la data de 23.06.1955 Ón    r„spundere nr. 3956 din data de 23.05.2001, dat„ de
                                                              (6/217.625)
localitatea Þibucani, judeþul Neamþ, domiciliat Ón     asociaþi; 3. contractul de v‚nzare-cump„rare
Foc∫ani, str. Ghinea Dorinel nr. 7, bl. 7, sc. 1, ap. 10,  autentificat cu nr. 350 din 5.02.2001 la Biroul                    *
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
      Societatea Comercial„              22.05.2001, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,          Administratorii societ„þii sunt Bugulescu Virgil ∫i
      G.L.X. CONF — S.R.L.              reprezent‚nd capitalul social total, av‚nd o cot„ de    Costache Mih„iþ„, pe o perioad„ de 4 ani cu puteri
    comuna Gole∫ti, judeþul Vrancea           participare la beneficii/pierderi de 100 %.         depline.
                               Administrator: Ioniþ„ Lucica, cet„þean rom‚n,        Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                              n„scut„ la data de 4.07.1956 Ón localitatea Movileni,     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 39/190/2001        judeþul   Galaþi,  cod  numeric    personal    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
         COD SIRUES 398113322
                              2560704390684, domiciliat„ Ón localitatea Gole∫ti,       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              ™oseaua Naþional„ nr. 13, judeþul Vrancea, telefon     pronunþare.
      JUDEC√TORUL DELEGAT               219475, av‚nd puteri depline.                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.
     DE TRIBUNALUL VRANCEA                Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.     (8/217.627)
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                      *
 DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  ™I AGRICULTUR√ A JUDEÞULUI VRANCEA            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                                  Societatea Comercial„
                              pronunþare.
                               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 mai 2001.               GLASUL VALAHIEI — S.R.L.
       DOSAR NR. 3989/2001                                               comuna Voluntari, judeþul Ilfov
                                (7/217.626)
        ŒNCHEIEREA NR. 483                           *
      ™edinþa din 30 mai 2001                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/399/24.05.2001
                                   Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat    — Salanti Maria                                               COD SIRUES 23/3921308
                                 CONSTRUCT CORBEANCA — S.R.L.
 Referent O.R.C.     — Baciu Niculina
                                 comuna Corbeanca, judeþul Ilfov                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ioniþ„                                       DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
Lucica, privind autorizarea constituirii ∫i                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/393/17.05.2001
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale G.L.X. CONF —                                          AL JUDEÞULUI ILFOV
S.R.L.                                   COD SIRUES 23/3921243
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                  DOSAR NR. 332/SC/2001
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de faþ„:                      DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                  ŒNCHEIEREA NR. 320/SC/2001
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
de 24.05.2001 cu nr. 3989, petenta Ioniþ„ Lucica a                                      ™edinþa din data de 24 mai 2001
                                     AL JUDEÞULUI ILFOV
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                   Judec„tor delegat      — Cristina Negru
Societ„þii Comerciale G.L.X. CONF — S.R.L. la Oficiul          DOSAR NR. 319/SC/2001              Referent O.R.C.M.B.     — Alina Burcea
registrului comerþului.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele         ŒNCHEIEREA NR. 312/SC/2001             Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 633                                asociatul Anghel Petru privind autorizarea ∫i
din 14.05.2001 la Biroul notarului public Enache A.       ™edinþa din data de 17 mai 2001            Ónmatricularea Societ„þii Comerciale GLASUL
din Foc∫ani; 2. declaraþia pe proprie r„spundere nr.     Judec„tor delegat      — Cristina Negru       VALAHIEI — S.R.L.
108 din 24.05.2001, dat„ de asociatul unic ∫i
                               Referent O.R.C.M.B.     — Alina Burcea              JUDEC√TORUL DELEGAT
administrator; 3. specimen de semn„tur„ dat de
administrator; 4. autorizaþia de construcþie nr. 1011    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii     Asupra cererii de faþ„:
din data de 18.10.1993, eliberat„ de Prim„ria       Bugulescu Virgil ∫i Costache Mih„iþ„ privind          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Gole∫ti; 5. declaraþia privind acceptarea sediului de   autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale     de 23.05.2001 cu num„rul 4078, petentul a solicitat
firm„ autentificat„ cu nr. 1957 din data de        CONSTRUCT CORBEANCA — S.R.L.                autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
24.05.2001 la Biroul notarului public T„nase R. din                                  Comerciale GLASUL VALAHIEI — S.R.L. la Oficiul
Foc∫ani; 6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului               JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            registrului comerþului.
capitalului social nr. 7753 din data de 22.05.2001,      Asupra cererii de faþ„:                   Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
eliberat„ de Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare —         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Ónscrisuri: declaraþie pe proprie r„spundere privind
S.A., Sucursala Vrancea; 7. chitanþa de rezervare Ón    de 17.05.2001 cu num„rul 3902, petenþii au solicitat    calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat
registrul comerþului nr. 5213921 din data de        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii    cu nr. 2366/23.05.2001 de notarul public Mona
7.05.2001, emis„ de Camera de Comerþ, Industrie ∫i     Comerciale CONSTRUCT CORBEANCA — S.R.L. la         Gabriela Olga; dovada privind disponibilitatea
Agricultur„ a Judeþului Vrancea; 8. chitanþa de      Oficiul registrului comerþului.               firmei; dovada taxei judiciare de timbru; copiile
achitare a taxei de timbru nr. 687645 din           Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele     c„rþii de identitate; dovada sediului: contractul de
24.05.2001; 9. chitanþa de achitare a taxei de       Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.      Ónchiriere din 22.05.2001, eliberat de Societatea
registru nr. 52146682 din data de 24.05.2001, emis„    368/17.05.2001 de notarul public Andor Gabriela;      Comercial„ MOLDO PRODUCTION — S.A.,
de Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a      dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei    contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr.
Judeþului Vrancea; 10. chitanþa de plat„ pentru      judiciare de timbru; copiile c„rþii de identitate;     184/20.01.1998 de notarul public Mone Gabriela
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, nr.      sentinþa civil„; chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i  Olga, autorizaþia de construcþie nr. 72/34/4.06.1998,
5214631 din data de 24.05.2001, emis„ de Camera      a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;       eliberat„ de Societatea Comercial„ MOLDO
de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului      dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social     PRODUCTION — S.A.; declaraþia asociatului unic;
Vrancea.                          nr. 000166/16.05.2001, eliberat„ de C.E.C.         chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      v„rs„m‚ntului     capitalului   social   nr.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    2538/21.05.2001, eliberat„ de Banca Popular„
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor    îFORUM“.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                              admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea       legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Comerciale G.L.X. CONF — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              Societ„þii Comerciale CONSTRUCT CORBEANCA —         conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
Ónmatricularea acesteia.
                              S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                    din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
  Admite cererea formulat„ de Ioniþ„ Lucica,                                     Societ„þii Comerciale GLASUL VALAHIEI — S.R.L. ∫i
                               Admite cererea formulat„ de asociaþii Bugulescu
domiciliat„ Ón Gole∫ti, ™oseaua Naþional„ nr. 13,                                   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                              Virgil ∫i Costache Mih„iþ„, ∫i, Ón consecinþ„:
judeþul Vrancea, ∫i, Ón consecinþ„:
                               Autorizeaz„    constituirea     ∫i  dispune
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societ„þii Comerciale G.L.X. CONF — S.R.L., cu       Societ„þii Comerciale CONSTRUCT CORBEANCA —          Admite cererea formulat„ de asociatul Anghel
urm„toarele date:                     S.R.L., cu urm„toarele date:                Petru ∫i, Ón consecinþ„:
  Asociatul unic al societ„þii este Ioniþ„ Lucica,      Sediul social este Ón comuna Corbeanca, judeþul       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
n„scut„ la data de 4.07.1956 Ón localitatea Movileni,   Ilfov.                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
judeþul Galaþi, domiciliat„ Ón localitatea Gole∫ti,      Asociaþii societ„þii sunt Bugulescu Virgil,       Societ„þii Comerciale GLASUL VALAHIEI — S.R.L.,
™oseaua Naþional„ nr. 13, judeþul Vrancea, telefon     cet„þean rom‚n, n„scut la data de 29.05.1959 Ón       cu urm„toarele date:
219475, identificat„ cu C.I. seria V.N. nr. 059756     Urlaþi, judeþul Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.     Sediul social este Ón comuna Voluntari, Bd.
eliberat„ de Poliþia Foc∫ani la data de 5.02.2001, cod   Cern„uþi nr. 13, bl. A 10, sc. 2, et. 2, ap. 68, sectorul  Dun„rii nr. 71, judeþul Ilfov.
numeric personal 2560704390684.              2, ∫i Costache Mih„iþ„, cet„þean rom‚n, n„scut la       Asociatul societ„þii este Anghel Petru, cet„þean
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     15.10.1963 Ón Peri∫, judeþul Ilfov, domiciliat Ón satul   rom‚n, n„scut la 6.06.1954 Ón comuna Voluntari,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Corbeanca, judeþul Ilfov.                  judeþul Ilfov, domiciliat Ón Voluntari, str. Mihai
denumirea G.L.X. CONF, av‚nd sediul Ón Gole∫ti,        Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón         Viteazu nr. 73, judeþul Ilfov.
™oseaua Naþional„ nr. 13, judeþul Vrancea, valabil     urm„toarele domenii declarate: servicii; construcþii;     Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
pe o durat„ nelimitat„.                  import-export.                       urm„toarele domenii declarate: producþie; servicii.
  Obiectul de activitate: societatea Ó∫i desf„∫oar„     Obiectul principal de activitate const„ Ón         Obiectul principal de activitate const„ Ón editarea
activitatea Ón domeniile prev„zute la art. 8 din actul   demolarea construcþiilor, terasamente ∫i organizare     ziarelor.
constitutiv.                        de ∫antiere.                          Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
  Domeniul principal: 182 – fabricarea de articole      Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat     integral la data de 21.05.2001.
de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din materiale textile.     integral la data de 16.05.2001.                Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Activitatea principal„: 1822 – fabricarea altor      Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).   100.000 lei fiecare.                    asociatul unic.
  Capitalul social                      Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:     Administratorul societ„þii este Porumbacu
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;       – Bugulescu Virgil – 1.000.000 lei, reprezent‚nd     Daniel Mugurel, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;  10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i     Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 48, bl. C 15, sc. 3, et.
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          pierderi de 50 %, ∫i                    2, ap. 27, sectorul 3.
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        – Costache Mih„iþ„ – 1.000.000 lei, reprezent‚nd      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Participarea asociatului la capitalul social: Ioniþ„  10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Lucica, 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului       pierderi de 50 %.                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                  5
 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la           Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
pronunþare.                          NICOLAS GAS — S.R.L., satul Izvorani            HORSE SPORT CENTRUM — S.R.L.
 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.             comuna Ciolpani, judeþul Ilfov              comuna Mogo∫oaia, judeþul Ilfov
  (9/217.628)
             *                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/402/24.05.2001
                                                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/403/24.05.2001
                                     COD SIRUES 23/3921334
      Societatea Comercial„                                                  COD SIRUES 23/3921346
   KORAY TEXTIL COMEXIM — S.R.L.                 JUDEC√TORUL DELEGAT
    comuna Voluntari, judeþul Ilfov               DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                    AL JUDEÞULUI ILFOV                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/401/24.05.2001
                                                                 AL JUDEÞULUI ILFOV
        COD SIRUES 23/3921322                 DOSAR NR. 325/SC/2001

                                 ŒNCHEIEREA NR. 323/SC/2001                  DOSAR NR. 317/SC/2001
      JUDEC√TORUL DELEGAT
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI               ™edinþa din data de 24 mai 2001                ŒNCHEIEREA NR. 317/SC/2001
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                              Judec„tor delegat      — Cristina Negru         ™edinþa din data de 24 mai 2001
       AL JUDEÞULUI ILFOV
                              Referent O.R.C.M.B.     — Alina Burcea
                                                           Judec„tor delegat      — Cristina Negru
      DOSAR NR. 323/SC/2001              Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
                                                           Referent O.R.C.M.B.     — Marinela
                             St„nescu Bogdan-Nicolae ∫i St„nescu Anca privind
     ŒNCHEIEREA NR. 321/SC/2001           autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale                   — Sl„tineanu

   ™edinþa din data de 24 mai 2001           NICOLAS GAS — S.R.L.                     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT              asociatul Dulugeac Ion privind autorizarea ∫i
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                                                          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale HORSE
 Referent O.R.C.M.B.     — Alina Burcea        Asupra cererii de faþ„:
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    SPORT CENTRUM — S.R.L.
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de       de 21.05.2001 cu num„rul 4006, petenþii au
asociatul Koru Mahmut privind autorizarea ∫i                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                             solicitat, autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale KORAY        Societ„þii Comerciale NICOLAS GAS — S.R.L. la         Asupra cererii de faþ„:
TEXTIL COMEXIM — S.R.L.                 Oficiul registrului comerþului.                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    de 16.05.2001 cu num„rul 3900, petentul a solicitat,
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind
                                                          autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
  Asupra cererii de faþ„:                calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat
                             cu nr. 508/17.05.2001 de notarul public Adriana      Comerciale HORSE SPORT CENTRUM — S.R.L. la
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 21.05.2001 cu num„rul 3987, petentul a solicitat,   M„d„lina Mititiuc; Ómputernicire avocaþial„; dovada    Oficiul registrului comerþului.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii  privind disponibilitatea firmei; dovada taxei         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Comerciale KORAY TEXTIL COMEXIM — S.R.L. la       judiciare de timbru; dovada sediului: contractul de    Ónscrisuri: declaraþie pe proprie r„spundere privind
Oficiul registrului comerþului.             v‚nzare-cump„rare     autentificat   cu  nr.   calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat
                             1655/11.10.1998 de notarul public Eva           cu nr. 958/11.05.2001 de notarul public Niculescu
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                             Constantinescu; chitanþa achit„rii taxei de registru
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.                                  Irinel; dovada privind disponibilitatea firmei;
                             ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;
1063/18.05.2001 de notarul public Maria Vasilescu;    dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social     dovada taxei judiciare de timbru; dovada sediului:
dovada taxei judiciare de timbru; chitanþa achit„rii   nr. 000239/18.05.2001, eliberat„ de C.E.C.         acordul coproprietarului pentru sediu, autentificat
taxei de registru, autentificat„ cu nr.           Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     cu nr. 984/14.05.2001 de notarul Niculescu Irinel;
2497726/21.05.2001 la Oficiul Registrului        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     adeverinþ„ de la prim„rie; chitanþa achit„rii taxei
Comerþului al Judeþului Ilfov; dovada sediului:     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
contractul de leasing imobiliar nr. 90/25.03.1999,    conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                          Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
eliberat de Societatea Comercial„ AVICOLA        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
                             din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a       capitalului social nr. 3/15.05.2001, eliberat„ de
VOLUNTARI — S.A., procesul-verbal din data de
25.03.1999 S.C. AVICOLA VOLUNTARI — S.A.;        admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      B.C.R.
adeverinþ„ de la prim„rie; dovada efectu„rii       Societ„þii Comerciale NICOLAS GAS — S.R.L. ∫i         Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 168/21.05.2001   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
eliberat„ de C.E.C.; copia pa∫aportului.                                      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul                                  conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      Admite cererea formulat„ de asociaþii St„nescu     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  Bogdan-Nicolae ∫i St„nescu Anca ∫i, Ón consecinþ„:
                                                          din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39                                Societ„þii Comerciale HORSE SPORT CENTRUM —
                             Societ„þii Comerciale NICOLAS GAS — S.R.L., cu
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a      urm„toarele date:                     S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea       Sediul social este Ón satul Izvorani, comuna
Societ„þii Comerciale KORAY TEXTIL COMEXIM —       Ciolpani, judeþul Ilfov.                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        Asociaþii societ„þii sunt St„nescu Bogdan-Nicolae,     Admite cererea formulat„ de asociatul Dulugeac
                             cet„þean rom‚n, n„scut la data de 31.10.1963 Ón
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                  Ion ∫i, Ón consecinþ„:
                             Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Constantin
  Admite cererea formulat„ de asociatul Koru      R„dulescu Motru nr. 20, bl. 22–24, sc. D, et. 6, ap.     Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
Mahmut ∫i, Ón consecinþ„:                154, sectorul 4, ∫i St„nescu Anca, cet„þean rom‚n,     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   n„scut„ la 26.03.1964 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón     Societ„þii Comerciale HORSE SPORT CENTRUM —
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu Motru nr. 20,     S.R.L., cu urm„toarele date:
Societ„þii Comerciale KORAY TEXTIL COMEXIM —       bl. 22–24, sc. D, et. 6, ap. 154, sectorul 4.         Sediul social este Ón comuna Mogo∫oaia, str.
S.R.L., cu urm„toarele date:                Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        Marta Bibescu nr. 8, judeþul Ilfov.
  Sediul social este Ón comuna Voluntari, ∫os.     urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;
                             servicii.                           Asociatul societ„þii este Dulugeac Ion, cet„þean
Afumaþi nr. 102, judeþul Ilfov.                                           rom‚n, n„scut la 3.06.1953 Ón comuna Mogo∫oaia,
                              Obiectul principal de activitate const„ Ón
  Asociatul societ„þii este Koru Mahmut, cet„þean                                 judeþul Ilfov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Alexandru
                             comercializare, prin staþie proprie a benzinei ∫i
turc, n„scut la 9.03.1957 Ón Yarmisar, Turcia,      motorinei, precum ∫i a uleiurilor specifice        Donici nr. 25 C, sectorul 2.
domiciliat Ón Turcia, Yarmisar.             ambarcaþiunilor.                       Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón         Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat    urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;
urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;    integral la data de 18.05.2001.
import-export.                                                   servicii.
                              Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ   100.000 lei fiecare.                     Obiectul principal de activitate const„ Ón
cu ridicata cu produse textile.               Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:   cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i cat‚rilor.
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat     – St„nescu Bogdan-Nicolae – 1.800.000 lei,         Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
integral la data de 21.05.2001, participarea str„in„   reprezent‚nd 18 p„rþi sociale, cu o participare la     integral la data de 15.05.2001.
este de 2.000.000 lei.                  beneficii ∫i pierderi de 90 %, ∫i               Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   – St„nescu Anca – 200.000 lei, reprezent‚nd 2      100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de      p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
                                                          asociatul unic.
asociatul unic.                     de 10 %.
                              Administratorul societ„þii este St„nescu Bogdan-      Administratorul societ„þii este Dulugeac Ion.
  Administratorul societ„þii este Koru Mahmut.                                    Durata de funcþionare a societ„þii este
                             Nicolae.
  Durata de funcþionare a societ„þii este
                              Durata de funcþionare a societ„þii este         nelimitat„.
nelimitat„.
                             nelimitat„.                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                                                     pronunþare.
                             pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.           Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.
  (10/217.629)                       (11/217.630)                       (12/217.631)
             *                             *                             *
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
     G & G METAL — S.R.L.                  TIPOGRAFIA ANA MARIA — S.R.L.            ACADEMIA ECVESTRA MOGOSOAIA — S.R.L.
  comuna Pope∫ti-Leordeni, judeþul Ilfov             comuna Mogo∫oaia, judeþul Ilfov             comuna Mogo∫oaia, judeþul Ilfov

  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/404/24.05.2001         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/405/24.05.2001
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/406/24.05.2001

         COD SIRUES 23/3921358                   COD SIRUES 23/3921360
                                                                    COD SIRUES 23/3921372

       JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                   JUDEC√TORUL DELEGAT
      DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                     AL JUDEÞULUI ILFOV
        AL JUDEÞULUI ILFOV
                                                                  AL JUDEÞULUI ILFOV
                                    DOSAR NR. 318/SC/2001
       DOSAR NR. 320/SC/2001
                                                                  DOSAR NR. 316/SC/2001
                                  ŒNCHEIEREA NR. 318/SC/2001
     ŒNCHEIEREA NR. 319/SC/2001
                                 ™edinþa din data de 24 mai 2001                ŒNCHEIEREA NR. 316/SC/2001
   ™edinþa din data de 24 mai 2001
                               Judec„tor delegat      — Cristina Negru         ™edinþa din data de 24 mai 2001
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru        Referent O.R.C.M.B.     — Marinela
 Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini                                      Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                                             — Sl„tineanu
                                                            Referent O.R.C.M.B.     — Marinela
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii                  — Slatineanu
Gherase Pierre ∫i Ghiþulescu Emil privind         Dulugeac Ana-Maria, Dulugeac Ioana-Cristina,
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    Dulugeac Elena ∫i Dulugeac Ion privind autorizarea      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
G & G METAL — S.R.L.                    ∫i  Ónmatricularea    Societ„þii  Comerciale     Dulugeac Ion ∫i R„ducu ™tefan-Viorel privind
                              TIPOGRAFIA ANA MARIA — S.R.L.               autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              ACADEMIA ECVESTRA MOGOSOAIA — S.R.L.
  Asupra cererii de faþ„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Asupra cererii de faþ„:                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 17.05.2001 cu num„rul 3904, petenþii au                                        Asupra cererii de faþ„:
                              de 16.05.2001 cu num„rul 3901, petenþii au
solicitat, autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   solicitat, autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Societ„þii Comerciale G & G METAL — S.R.L. la       Societ„þii Comerciale TIPOGRAFIA ANA MARIA —        de 16.05.2001 cu num„rul 3899, petenþii au solicitat
Oficiul registrului comerþului.              S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.         autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    Comerciale ACADEMIA ECVESTRA MOGOSOAIA —
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.     Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind    S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
900/9.05.2001 de notarul public Dumitru Apostoiu;     calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat
                              cu nr. 956/11.05.2001 de notarul public Niculescu       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei
judiciare de timbru; dovada sediului: contractul de    Irinel; dovada privind disponibilitatea firmei;      Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind
v‚nzare-cump„rare     autentificat   cu   nr.   dovada taxei judiciare de timbru; chitanþa achit„rii    calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat
1497/20.04.2001 de notarul public Albut Viorica;      taxei de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial   cu nr. 956/11.05.2001 de notarul public Niculescu
adeverinþ„ de la prim„rie; ordin de plat„ din       al Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului        Irinel; dovada privind disponibilitatea firmei;
14.05.2001 pe numele Gherase Pierre, ordinul de      capitalului social nr. 6/15.05.2001 eliberat„ de      dovada taxei judiciare de timbru; acordul
                              B.C.R.; dovada sediului; adeverinþ„ de la prim„rie.    coproprietarului pentru sediu autentificat cu nr.
plat„ din 14.05.2001 pe numele Gherase Pierre;
                               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire;                                    983/14.05.2001 de notarul public Niculescu Irinel;
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón  legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   adeverinþ„ prim„rie; chitanþa achit„rii taxei de
Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
v„rs„m‚ntului     capitalului    social   nr.   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39    Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
0334/14.05.2001 eliberat„ de ALPHA BANK; copia       din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a       capitalului social nr. 5/15.05.2001 eliberat„ de
buletinului de identitate; copia pa∫aportului.       admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      B.C.R.
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     Societ„þii Comerciale TIPOGRAFIA ANA MARIA —         Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                 legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                           conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39     Admite cererea formulat„ de asociaþii Dulugeac
                              Ana-Maria, Dulugeac Ioana-Cristina, Dulugeac Elena     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                              ∫i Dulugeac Ion ∫i, Ón consecinþ„:             din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Societ„þii Comerciale G & G METAL — S.R.L. ∫i         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Societ„þii Comerciale ACADEMIA ECVESTRA
                              Societ„þii Comerciale TIPOGRAFIA ANA MARIA —        MOGOSOAIA — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      S.R.L., cu urm„toarele date:                acesteia.
                               Sediul social este Ón comuna Mogo∫oaia, str.
  Admite cererea formulat„ de asociaþii Gherase      Marta Bibescu nr. 8, judeþul Ilfov.             Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Pierre ∫i Ghiþulescu Emil ∫i, Ón consecinþ„:         Asociaþii societ„þii sunt Dulugeac Ana-Maria,
  Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune   cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 14.02.1980 Ón       Admite cererea formulat„ de asociaþii Dulugeac
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Bucure∫ti, sectorul 1, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.   Ion ∫i R„ducu ™tefan-Viorel ∫i, Ón consecinþ„:
Societ„þii Comerciale G & G METAL — S.R.L., cu       Alexandru Donici nr. 25 C, sectorul 2, Dulugeac        Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
urm„toarele date:                     Ioana-Cristina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la         Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Sediul social este Ón comuna Pope∫ti-Leordeni,     26.09.1981 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, domiciliat„ Ón    Societ„þii Comerciale ACADEMIA ECVESTRA
™os. Olteniþei nr. 202, judeþul Ilfov.           Bucure∫ti, str. Alexandru Donici nr. 25 C, sectorul 2,
                                                           MOGOSOAIA — S.R.L., cu urm„toarele date:
  Asociaþii societ„þii sunt Gherase Pierre, cet„þean   Dulugeac Elena, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
                              7.03.1957 Ón Caracal, judeþul Olt, domiciliat„ Ón       Sediul social este Ón comuna Mogo∫oaia, Str.
rom‚n, n„scut la data de 3.07.1945 Ón Bucure∫ti,                                   Zamfirei nr. 23, judeþul Ilfov.
                              Bucure∫ti, str. Alexandru Donici nr. 25 C, sectorul 2,
domiciliat Ón S.U.A., 42-05, 48-TH Avenue ap. 5 E,     ∫i Dulugeac Ion, cet„þean rom‚n, n„scut la          Asociaþii societ„þii sunt Dulugeac Ion, cet„þean
Woodside, New York 11377, ∫i Ghiþulescu Emil,       3.06.1953 Ón comuna Mogo∫oaia, judeþul Ilfov,       rom‚n, n„scut la data de 3.06.1953 Ón comuna
cet„þean rom‚n, n„scut la 22.04.1956 Ón Bucure∫ti,     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Alexandru Donici nr. 25   Mogo∫oaia, judeþul Ilfov, domiciliat Ón Bucure∫ti,
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Ciceu nr. 3, ap. 28,    C, sectorul 2.                       str. Alexandru Donici nr. 25 C, sectorul 2, ∫i R„ducu
sectorul 4.                          Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        ™tefan-Viorel, cet„þean rom‚n, n„scut la 29.05.1944
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ,
urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;     servicii.                         Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Vitan
servicii; construcþii.                    Obiectul principal de activitate const„ Ón editarea   nr. 9, bl. V6, sc. 1, ap. 16, sectorul 3.
  Obiectul principal de activitate const„ Ón       c„rþilor, bro∫urilor ∫i a altor publicaþii.          Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice         Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat    urm„toarele domenii declarate: producþie; servicii.
reciclabile.                        integral la data de 15.05.2001.                Obiectul principal de activitate const„ Ón alte
  Capitalul subscris este de 1.500.000.000 lei,       Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   forme de Ónv„þ„m‚nt.
                              100.000 lei fiecare.                     Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
v„rsat integral la data de 14.05.2001, aportul Ón
                               Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
natur„ este de 500.000.000 lei.                – Dulugeac Ana-Maria – 400.000 lei,           integral la data de 15.05.2001.
  Capitalul social este divizat Ón 1.500 p„rþi sociale  reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o participare la       Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
a 1.000.000 lei fiecare.                  beneficii ∫i pierderi de 20 %,               100.000 lei fiecare.
  Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:     – Dulugeac Ioana-Cristina – 400.000 lei,          Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
Gherase Pierre 750.000.000 lei, reprezent‚nd 750      reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o participare la       – Dulugeac Ion – 1.600.000 lei, reprezent‚nd 16
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi  beneficii ∫i pierderi de 20 %,               p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
de 50 %, ∫i Ghiþulescu Emil 750.000.000 lei, natur„      – Dulugeac Elena – 400.000 lei, reprezent‚nd 4     de 80 %, ∫i
500.000.000 lei, echivalentul a 500.000.000 lei,      p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
                                                             – R„ducu ™tefan-Viorel – 400.000 lei,
reprezent‚nd 750 p„rþi sociale, cu o participare la    de 20 %, ∫i
                               – Dulugeac Ion – 800.000 lei, reprezent‚nd 8      reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o participare la
beneficii ∫i pierderi de 50 %.
                              p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi  beneficii ∫i pierderi de 20 %.
  Administratorii societ„þii sunt Gherase Pierre ∫i
                              de 40 %.                           Administratorul societ„þii este Dulugeac Ion.
Ghiþulescu Emil, cu puteri depline.
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Administratorul societ„þii este Dulugeac Elena.      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                        pronunþare.                        pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.           Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.           Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.
  (13/217.632)                        (14/217.633)                        (15/217.634)
              *                             *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                   7
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
  DUTY FREE INTERNATIONAL — S.R.L.                 VEMAR BOX — S.R.L.                 PRODCOM IMPEX CVR — S.R.L.
   comuna Voluntari, judeþul Ilfov            comuna Pope∫ti-Leordeni, judeþul Ilfov          comuna Pope∫ti-Leordeni, judeþul Ilfov

  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/407/24.05.2001        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/408/24.05.2001        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/409/24.05.2001

        COD SIRUES 23/3921384                                                COD SIRUES 23/3921401
                                     COD SIRUES 23/3921396

      JUDEC√TORUL DELEGAT                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                                              DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                  DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
       AL JUDEÞULUI ILFOV                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                                                 AL JUDEÞULUI ILFOV
                                    AL JUDEÞULUI ILFOV
       DOSAR NR. 295/SC/2001                                               DOSAR NR. 335/SC/2001
                                   DOSAR NR. 334/SC/2001
     ŒNCHEIEREA NR. 331/SC/2001
                                                              ŒNCHEIEREA NR. 330/SC/2001
                                  ŒNCHEIEREA NR. 329/SC/2001
   ™edinþa din data de 24 mai 2001
                                                             ™edinþa din data de 24 mai 2001
                                ™edinþa din data de 24 mai 2001
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                                                           Judec„tor delegat      — Cristina Negru
 Referent O.R.C.M.B.     — Marinela          Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                                                           Referent O.R.C.M.B.     — Alina Burcea
               — Slatineanu         Referent O.R.C.M.B.     — Socariceanu Oana
                                            — Elena           Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
asociatul Greystor LTD privind autorizarea ∫i                                   asociatul Stan Teodor privind autorizarea ∫i
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de       Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PRODCOM
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DUTY FREE
                             asociatul Popescu Rafail privind autorizarea ∫i     IMPEX CVR — S.R.L.
INTERNATIONAL — S.R.L.
                             Ónmatricularea Societ„þii Comerciale VEMAR BOX —
       JUDEC√TORUL DELEGAT             S.R.L.                                JUDEC√TORUL DELEGAT

  Asupra cererii de faþ„:                                              Asupra cererii de faþ„:
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 9.05.2001 cu num„rul 3666, petentul a solicitat      Asupra cererii de faþ„:                de 23.05.2001 cu num„rul 4092, petentul a solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale DUTY FREE INTERNATIONAL — S.R.L.        de 23.05.2001 cu num„rul 4091, petentul a solicitat,   Comerciale PRODCOM IMPEX CVR — S.R.L. la
la Oficiul registrului comerþului.            autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii  Oficiul registrului comerþului.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    Comerciale VEMAR BOX — S.R.L. la Oficiul          Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónscrisuri: declaraþie pe proprie r„spundere privind   registrului comerþului.                 Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat                               277/16.05.2001 de notarul public Marina Ionescu;
                               Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
cu nr. 1840/8.05.2001 de notarul public Silvia                                   dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei
Secula; atestare; adres„; Ómputernicire avocaþial„;    Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
                             1677/22.05.2001 de notarul public Lucia Palaghia;    judiciare de timbru; copia c„rþii de identitate;
dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei                                chitanþa achit„rii taxei de registru; Óncheiere
judiciare de timbru; contractul de societate,       dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei
                                                          judec„toreasc„; declaraþie; dovada sediului:
autentificat cu nr. 2954/7.05.2001 de notarul public   judiciare de timbru; declaraþie; dovada sediului;
                                                          contractul de Ónchiriere autentificat cu nr.
Florica Constantinescu; hot„r‚rea adun„rii generale    contractul de v‚nzare-cump„rare cu habitaþie
                                                          1717/22.05.2001 de notarul public Victor Vasile;
a asociaþilor, autentificat„ cu nr. 12729/8.05.2001 de  autentificat cu nr. 1917/12.04.1993 de notarul      contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 435/6.02.2001
notarul public T„taru Dan; decizie; dovada sediului:   public Pantazi Liliana; declaraþie de accept pentru   de notarul public Vi∫inoiu Elena; contractul de
contractul de Ónchiriere nr. 168/31.01.2001,       sediu; procur„ special„ ∫i autentic„ de
contractul de subÓnchiriere nr. 738/2.05.2001,                                   Ónchiriere nr. 105/22.05.2001 Casa de vinuri
                             Ómputernicire; chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i  Verne∫ti 2000 — S.A.; actul adiþional autentificat cu
procesul de predare-primire din 31.01.2001; actul
                             a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;      nr. 306/23.05.2001 de notarul public Marina
adiþional autentificat cu nr. 168/31.01.2001; procur„
                             dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social    Ionescu; declaraþie de asociat unic; chitanþa
special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire; certificatul
de Ónmatriculare; chitanþa achit„rii taxei de registru  nr. 000055/23.05.2001 eliberat„ de C.E.C.; copia     achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;     pa∫aportului.                      Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul    v„rs„m‚ntului     capitalului    social  nr.
nr. 33/7.05.2001 eliberat„ de C.E.C.; copia        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    22021/16.05.2001,    eliberat„    de  Banca
buletinului de identitate; certificatul de bonitate.   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  TRANSILVANIA, Foc∫ani.
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor    Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                               conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                             admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39                                din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
                             Societ„þii Comerciale VEMAR BOX — S.R.L. ∫i
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a                                   din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                          admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Societ„þii Comerciale DUTY FREE INTERNATIONAL                                   Societ„þii Comerciale PRODCOM IMPEX CVR —
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
— S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                   S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                               Admite cererea formulat„ de asociatul Popescu
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Rafail ∫i, Ón consecinþ„:                 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Admite cererea formulat„ de asociatul Greystor      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                           Admite cererea formulat„ de asociatul Stan
LTD, ∫i, Ón consecinþ„:                  Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                                                          Teodor ∫i, Ón consecinþ„:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Societ„þii Comerciale VEMAR BOX — S.R.L., cu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a                                  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             urm„toarele date:                    Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societ„þii Comerciale DUTY FREE INTERNATIONAL        Sediul social este Ón comuna Pope∫ti-Leordeni,
— S.R.L., cu urm„toarele date:                                           Societ„þii Comerciale PRODCOM IMPEX CVR —
                             Str. Veseliei nr. 29, judeþul Ilfov.           S.R.L., cu urm„toarele date:
  Sediul social este Ón comuna Voluntari, ∫os.
™tef„ne∫ti nr. 4, judeþul Ilfov.               Asociatul societ„þii este Popescu Rafail, cet„þean    Sediul social este Ón comuna Pope∫ti-Leordeni,
  Asociaþii societ„þii sunt Greystor LTD, persoan„    american, n„scut la 8.12.1948 Ón comuna Pope∫ti-     str. Volga nr. 2, bl. T3-2, sc. 1, et. 2, ap. 9, judeþul
juridic„ Ins. Virgine AMR, cu sediul Ón Ins. Virgine   Leordeni, judeþul Ilfov, domiciliat Ón S.U.A., 3701   Ilfov.
Amr., Road Town, Tortola P.O. Box 3321.          Lisburn RD Mechanicsburg-PA 17055.             Punct de lucru Ón Buz„u, Str. Unirii nr. 1 A,
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón         Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón       judeþul Buz„u.
urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii.     urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;      Asociatul societ„þii este Stan Teodor, cet„þean
  Obiectul principal de activitate const„ Ón       servicii; construcþii, import-export.          rom‚n, n„scut la 7.10.1977 Ón Foc∫ani, judeþul
comercializarea cu am„nuntul Ón magazine           Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ   Ilfov, domiciliat Ón Foc∫ani, str. Trotus nr. 26,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        intermediar specializat Ón v‚nzarea produselor cu    judeþul Ilfov.
produse nealimentare.                                                 Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
                             caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte.
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat                                urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ.
                               Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
integral la data de 7.05.2001, participarea str„in„                                  Obiectul principal de activitate const„ Ón
este de 2.000.000 lei.                  integral la data de 23.05.2001, participarea str„in„
                             fiind de 2.000.000 lei.                 fabricarea b„uturilor alcoolice distilate.
  Capitalul social este divizat Ón 10 p„rþi sociale a                                Capitalul subscris este de 10.000.000 lei, v„rsat
200.000 lei fiecare deþinute Ón totalitate de asociatul   Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
                                                          integral la data de 16.05.2001.
unic.                           100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
                                                           Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Administratorul societ„þii este Marcela Chiran,    asociatul unic.
                                                          500.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
cet„þean rom‚n, n„scut„ la 12.09.1974 Ón Bucure∫ti,     Administratorul societ„þii este Popescu Rafail, cu
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 1, bl. 34,                              asociatul unic.
                             o durat„ a mandatului de 4 ani.               Administratorul societ„þii este Stan Teodor.
sc. 4, et. 10, ap. 159, sectorul 2.             Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.                                Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                        pronunþare.                       pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.
   (16/217.635)                       (17/217.636)                       (18/217.637)
             *                             *                             *
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
      RABI COM IMPEX — S.R.L.              FORTISTIM IMPORT EXPORT — S.R.L.                SHANI ELECTRONICS — S.R.L.
                                comuna Balote∫ti, judeþul Ilfov               comuna Afumaþi, judeþul Ilfov
       Buftea, judeþul Ilfov

                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/415/25.05.2001
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/410/24.05.2001        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/411/24.05.2001
                                                                   COD SIRUES 23/3921463
        COD SIRUES 23/3921413                   COD SIRUES 23/3921425
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                  DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
      DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                                                AL JUDEÞULUI ILFOV
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                    AL JUDEÞULUI ILFOV                    DOSAR NR. 333/SC/2001
        AL JUDEÞULUI ILFOV
                                    DOSAR NR. 336/SC/2001                 ŒNCHEIEREA NR. 328/SC/2001
       DOSAR NR. 338/SC/2001                                             ™edinþa din data de 24 mai 2001
                                  ŒNCHEIEREA NR. 333/SC/2001
     ŒNCHEIEREA NR. 334/SC/2001                                          Judec„tor delegat      — Cristina Negru
                                ™edinþa din data de 24 mai 2001            Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini
   ™edinþa din data de 24 mai 2001
                              Judec„tor delegat      — Cristina Negru        Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru                                    asociatul Shamel Aharon privind autorizarea ∫i
                              Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini        Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SHANI
 Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini                                     ELECTRONICS — S.R.L.
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de        asociatul Nita Iuliana Manuela privind autorizarea           JUDEC√TORUL DELEGAT
asociatul Rabine Assaad Yammine privind          ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale FORTISTIM       Asupra cererii de faþ„:
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    IMPORT EXPORT — S.R.L.                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                           de 23.05.2001 cu num„rul 4082, petentul a solicitat,
RABI COM IMPEX — S.R.L.                        JUDEC√TORUL DELEGAT              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                                                           Comerciale SHANI ELECTRONICS — S.R.L. la
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Asupra cererii de faþ„:                 Oficiul registrului comerþului.
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Asupra cererii de faþ„:                                              Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.
                             de 23.05.2001 cu num„rul 4094, petentul a solicitat
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                 1155/23.05.2001 de notarul public Corina Sanda
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
de 24.05.2001 cu num„rul 4129, petenþii au solicitat                                 Platon; dovada privind disponibilitatea firmei;
                             Comerciale FORTISTIM IMPORT EXPORT — S.R.L.        dovada taxei judiciare de timbru; dovada sediului:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii   la Oficiul registrului comerþului.             contractul de Ónchiriere nr. 485/15.05.2001 eliberat
Comerciale RABI COM IMPEX — S.R.L. la Oficiul        Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    de Societatea Comercial„ AGROINDAF — S.A.,
registrului comerþului.                  Ónscrisuri: declaraþie pe proprie r„spundere privind    certificat de atestare a dreptului de proprietate
                                                           asupra terenului nr. M 07/2206/24.07.1998 MAA;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    calitatea de fondator; actul constitutiv autentificat   declaraþia asociatului unic; chitanþa achit„rii taxei
Ónscrisuri: actul constitutiv autentificat cu nr.     cu nr. 193/22.05.2001 de notarul public Roxana       de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
1112/24.05.2001 de notarul public Gheorghe        Elena Mihalca; dovada privind disponibilitatea       Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
                             firmei; dovada taxei judiciare de timbru; dovada      capitalului social nr. 000172/23.05.2001, eliberat„
Dobrican; dovada privind disponibilitatea firmei;                                  de C.E.C.; copia pa∫aportului.
dovada taxei judiciare de timbru; dovada sediului:    sediului:   contractul   de   Ónchiriere  nr.     Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
contractul de Ónchiriere nr. 11617 din 24.05.2001,    2909/23.05.2001 eliberat de Direcþia General„ a      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                             Finanþelor Publice ∫i Controlului Financiar de Stat,    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
acordul asociaþiei de locatari; declaraþie de asociat                                conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                             Voluntari; acordul asociaþiei de locatari; adeverinþ„
unic; procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire;                                din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
                             de la prim„rie; acordul coproprietarului pentru      din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
                             sediu, autentificat cu nr. 192/22.05.2001 de notarul    admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii                                   Societ„þii Comerciale SHANI ELECTRONICS — S.R.L.
                             public Roxana-Elena Mihalca; declaraþie de asociat
v„rs„m‚ntului     capitalului    social   nr.  unic; chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i a      ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
000173/24.05.2001, eliberat„ de C.E.C.          public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social nr.        Admite cererea formulat„ de asociatul Shamel
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     000044/30.04.2001, eliberat„ C.E.C.            Aharon ∫i, Ón consecinþ„:
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                                                           Societ„þii Comerciale SHANI ELECTRONICS —
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   S.R.L., cu urm„toarele date:
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     Sediul social este Ón comuna Afumaþi, str.
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39    ™tef„ne∫ti nr. 1509, judeþul Ilfov.
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea                                     Asociatul societ„þii este Shamel Aharon, cet„þean
Societ„þii Comerciale RABI COM IMPEX — S.R.L. ∫i     din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                                                           israelian, n„scut la 9.02.1971 Ón U.R.S.S., domiciliat
                             admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      Ón Israel, Bat-Yam, str. Catsenelson nr. 84/5..
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                             Societ„þii Comerciale FORTISTIM IMPORT EXPORT         Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii.
                                                            Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ
  Admite cererea formulat„ de asociatul Rabine       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc
Assaad Yammine ∫i, Ón consecinþ„:                                          ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare.
                               Admite cererea formulat„ de asociatul Nita         Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
  Autorizeaz„     constituirea   ∫i dispune   Iuliana Manuela ∫i, Ón consecinþ„:             integral la data de 23.05.2001 iar participarea
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   str„in„ este de 2.000.000 lei.
                                                            Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
Societ„þii Comerciale RABI COM IMPEX — S.R.L., cu     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
urm„toarele date:                     Societ„þii Comerciale FORTISTIM IMPORT EXPORT       asociatul unic.
  Sediul social este Ón Buftea, Aleea Tineretului nr.  — S.R.L., cu urm„toarele date:                Administratorul societ„þii este Shamel Aharon.
                               Sediul social este Ón comuna Balote∫ti, Str. Unirii    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
4, bl. 12, sc. B, ap. 18, judeþul Ilfov.                                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Asociatul societ„þii este Rabine Assaad Yammine,    nr. 156, bl. PR 4, sc. 2, parter, ap. 16, judeþul Ilfov.  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
cet„þean libanez, n„scut la 13.10.1972 Ón Kobelias,     Asociaþii societ„þii sunt Nita Iuliana Manuela,      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             cet„þean rom‚n, n„scut„ la 6.11.1963 Ón comuna       pronunþare.
Liban, domiciliat Ón Liban, cu re∫edinþa Ón Buftea,                                   Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.
                             Balote∫ti, judeþul Ilfov, domiciliat„ Ón comuna
∫os. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te nr. 17, judeþul Ilfov.                                     (21/217.640)
                             Balote∫ti, Str. Unirii, bl. PR4, sc. 2, ap. 16, judeþul
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón domeniul                                              *
                             Ilfov.
comerþului.
                               Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ                                      Societatea Comercial„
                             urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ.          ASM PROD 2001 — S.R.L.
cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i       Obiectul principal de activitate const„ Ón         comuna Pope∫ti-Leordeni, judeþul Ilfov
gr„simi comestibile.                   fabricarea produselor pentru hrana animalelor.
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat     Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/416/25.05.2001
integral la data de 24.05.2001, participarea str„in„   integral la data de 30.04.2001.
este de 2.000.000 lei.                    Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a           COD SIRUES 23/3921475
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a  100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de      asociatul unic.
                                                                DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
asociatul unic.                       Administratorul societ„þii este Niþ„ Cristian Nelu,     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  Administratorul societ„þii este Rabine Assaad     cet„þean rom‚n, n„scut la 25.04.1968 Ón comuna              AL JUDEÞULUI ILFOV
Yammine, cu puteri depline.                Ciolpani, domiciliat Ón comuna Balote∫ti, Str. Unirii
                             nr. 156, bl. PR 4, sc. 2, ap. 16, judeþul Ilfov.            DOSAR NR. 331/SC/2001
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.       ŒNCHEIEREA NR. 327/SC/2001
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                        ™edinþa din data de 24 mai 2001
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Judec„tor delegat      — Cristina Negru
pronunþare.                        pronunþare.                         Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.          Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
  (19/217.638)                       (20/217.639)                      Malkoc Seref ∫i Malkoc Onur privind autorizarea ∫i
                                                           Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ASM PROD
             *                             *                2001 — S.R.L.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                   9
       JUDEC√TORUL DELEGAT              cu nr. 1445/21.05.2001 de notarul public Vasilescu     disponibilitatea firmei; dovada taxei judiciare de
                              Constantin; dovada privind disponibilitatea firmei;    timbru; copii de pe c„rþile de identitate; dovada
  Asupra cererii de faþ„:
                              dovada taxei judiciare de timbru; copiile c„rþii de    sediului: contractul de v‚nzare-cump„rare,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              identitate; dovada sediului: contractul de v‚nzare-    autentificat cu nr. 1031/15.09.1978 de notarul
de 23.05.2001 cu num„rul 4060, petenþii au solicitat
                              cump„rare autentificat cu nr. 1825/11.06.1996 de      Sanda Nicolae, contractul de v‚nzare-cump„rare,
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                              notarul public Coada Ion; procur„ special„ ∫i       autentificat cu nr. 3331/7.12.2000 de notarul
Comerciale ASM PROD 2001 — S.R.L. la Oficiul
                              autentic„ de Ómputernicire; copia certificatului de    Rot„rescu Elena; acordul coproprietarului pentru
registrului comerþului.
                              c„s„torie; chitanþa achit„rii taxei de registru ∫i a    sediu, autentificat la data de 1.05.2001 de notarul
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei; copia     Vasiliu Tudor; adeverinþ„ eliberat„ de prim„rie;
Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind
                              certificatului de deces; dovada efectu„rii         extras de carte funciar„; raport de reevaluare;
calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat
                              v„rs„m‚ntului    capitalului    social  nr.   certificatul de atestare fiscal„ nr. 383895/9.12.1992,
cu nr. 863/18.05.2001 de notarul public Dinu
                              000069/18.05.2001, eliberat„ de C.E.C.           eliberat de Ministerul Finanþelor Publice; procur„
Camelia; dovada privind disponibilitatea firmei;
                               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire; copie de pe
dovada taxei judiciare de timbru; dovada sediului:
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     certificatul de Ónmatriculare; dovada achit„rii taxei
contractul de Ónchiriere nr. 1694/21.05.2001,
eliberat de Direcþia general„ a finanþelor publice ∫i   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al
controlul financiar de stat; procur„ special„ ∫i      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   Rom‚niei; procesul-verbal al adun„rii generale;
autentic„ de Ómputernicire; chitanþa achit„rii taxei    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39    dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social
de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial al    din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a       din data de 11.05.2001, eliberat„ de Banca Agricol„;
Rom‚niei; dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului         admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      copii de pe pa∫apoarte; delegaþie, certificat
capitalului social nr. 000170/23.05.2001, eliberat„    Societ„þii Comerciale GIL UNIVERSAL — S.R.L. ∫i      constatator.
de C.E.C.; copii de pe pa∫apoarte             dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                             Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón     Admite cererea formulat„ de asociaþii Leanca      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   Grigore-Marian ∫i Leanca Gilda ∫i, Ón consecinþ„:     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39     Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea      Societ„þii Comerciale GIL UNIVERSAL — S.R.L., cu
                                                           Societ„þii Comerciale HORTICOLA VASILIU — S.R.L.
Societ„þii Comerciale ASM PROD 2001 — S.R.L. ∫i      urm„toarele date:
                                                           ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              Sediul social este Ón comuna Peri∫, judeþul Ilfov.
                               Asociaþii societ„þii sunt Leanca Grigore-Marian,     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      cet„þean rom‚n, n„scut la data de 4.03.1969 Ón
                              Bucure∫ti, domiciliat Ón satul Peri∫, bl. 9, sc. B, ap.   Admite cererea formulat„ de asociaþii Vasiliu
  Admite cererea formulat„ de asociaþii Malkoc                                    Dana-Iuliana, Boloni Also Tudor, Vasiliu Tudor ∫i
Seref ∫i Malkoc Onur, ∫i, Ón consecinþ„:          4, comuna Peri∫, judeþul Ilfov, ∫i Leanca Gilda,
                              cet„þean rom‚n, n„scut„ la 28.07.1976 Ón comuna      Editura Vasiliu — S.R.L. ∫i, Ón consecinþ„:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                  Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     Peri∫, judeþul Ilfov, domiciliat„ Ón satul Peri∫,
                              comuna Peri∫, judeþul Ilfov.                Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
Societ„þii Comerciale ASM PROD 2001 — S.R.L., cu
                               Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        Comerciale HORTICOLA VASILIU — S.R.L., cu
urm„toarele date:
                              urm„toarele domenii declarate: comerþ; servicii.      urm„toarele date:
  Sediul social este Ón comuna Pope∫ti-Leordeni,
                               Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ     Sediul social este Ón satul Br„tule∫ti, comuna
™os. Olteniþei nr. 204, judeþul Ilfov.
  Asociaþii societ„þii sunt Malkoc Seref, cet„þean    cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        Peri∫, judeþul Ilfov.
turc, n„scut la data de 15.06.1965 Ón Surmene,       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         A depus emblema.
Turcia, domiciliat Ón Turcia, Istanbul, ∫i Malkoc     b„uturi ∫i tutun; v‚nz„rile Ón magazine specializate
Onur, cet„þean turc, n„scut la 28.08.1982 Ón        Ón v‚nzarea cu am„nuntul cu m„rfuri variate Ón
Surmene, Turcia, domiciliat Ón Turcia, Istanbul.      care predominante sunt cele alimentare, b„uturile
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón        ∫i produsele din tutun.
urm„toarele domenii declarate: producþie; comerþ;       Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
import-export; construcþii.                integral la data de 18.05.2001.
  Obiectul principal de activitate const„ Ón         Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
producþia de saltele ∫i somiere.              100.000 lei fiecare.
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat      Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
integral la data de 23.05.2001, participarea str„in„     – Leanca Grigore-Marian – 1.000.000 lei,
este de 2.000.000 lei.                   reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a   beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i
100.000 lei fiecare.                     – Leanca Gilda – 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10
  Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:   p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
  – Malkoc Seref – 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10     de 50 %.                            Emblema conþine Ón centru litera H mare, de
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi   Administratorii societ„þii sunt Leanca Grigore-     tipar, pe fond gri Ónchis, cu Ónscrisul îVASILIU“
de 50 %, ∫i                        Marian ∫i Leanca Gilda, pe o perioad„ de 4 ani, cu     poziþionat mai jos, Ónsoþit„ de localitatea unde va fi
  – Malkoc Onur – 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10     puteri depline.                      sediul social — sus, ∫i denumirea societ„þii — jos,
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi   Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   conturat„ pe un format oval.
de 50 %.                           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Asociaþii societ„þii sunt: Vasiliu Dana-Iuliana, cu
  Administratorul societ„þii este Malkoc Seref.      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la data de 27.07.1955 Ón
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                           comuna Puchenii-Mo∫neni, judeþul Prahova,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        pronunþare.
                                                           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„þii nr. 2, bl. 118,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.
                                                           sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 4; Boloni Also Tudor, cu
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        (23/217.642)                      cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 26.05.1972 Ón
pronunþare.                                      *                Bucure∫ti, domiciliat Ón S.U.A., New York NY 10044
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.                                       595 Main St. 1302; Vasiliu Tudor, cu cet„þenie
  (22/217.641)                           Societatea Comercial„              rom‚n„, n„scut la data de 5.02.1950 Ón Boto∫ani,
              *                   HORTICOLA VASILIU — S.R.L.             domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„þii nr. 2, bl. 118,
                              satul Br„tule∫ti, comuna Peri∫, judeþul Ilfov       sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 4, ∫i Editura Vasiliu —
     Societatea Comercial„                                            S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
  GIL UNIVERSAL — S.R.L., comuna Peri∫                                        Bucure∫ti, aleea Valea Siretului nr. 1, bl. P2, sc. 4,
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/418/25.05.2001       et. 2, ap. 69, sectorul 6.
        judeþul Ilfov
                                                             Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
                                      COD SIRUES 23/3921499
                                                           urm„toarele domenii declarate:producþie, comerþ ∫i
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/417/25.05.2001                                    servicii.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             Obiectul principal de activitate const„ Ón cultura
         COD SIRUES 23/3921487
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                                           florilor ∫i a plantelor ornamentale.
                                     AL JUDEÞULUI ILFOV                Capitalul subscris este de 115.000.000 lei, v„rsat
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           integral la data de 11.05.2001, aportul Ón natur„
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           fiind de 69.000.000 lei.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                 DOSAR NR. 303/SC/2001
                                                             Capitalul social este divizat Ón 1.150 p„rþi sociale
       AL JUDEÞULUI ILFOV
                                  ŒNCHEIEREA NR. 302/SC/2001            a 100.000 lei fiecare.
                                                             Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
       DOSAR NR. 326/SC/2001                ™edinþa din data de 17 mai 2001           Vasiliu Dana-Iuliana, 69.000.000 lei, Ón natur„
     ŒNCHEIEREA NR. 324/SC/2001              Judec„tor delegat      — Cristina Negru      69.000.000 lei, echivalentul a 69.000.000 lei,
                               Referent O.R.C.J.I.     —Elena Zrini        reprezent‚nd 690 p„rþi sociale, cu o participare la
   ™edinþa din data de 24 mai 2001                                         beneficii ∫i pierderi de 60 %, Boloni Also Tudor,
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii   4.140.000 lei, reprezent‚nd 414 p„rþi sociale, cu o
 Judec„tor delegat      — Cristina Negru      Vasiliu Dana-Iuliana, Boloni Also Tudor, Vasiliu      participare la beneficii ∫i pierderi de 36 %, Vasiliu
 Referent O.R.C.M.B.     — Elena Zrini        Tudor ∫i Editura Vasiliu — S.R.L. privind         Tudor, 2.300.000 lei, reprezent‚nd 23 p„rþi sociale,
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii   cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 2 %, ∫i
Leanca Grigore-Marian ∫i Leanca Gilda privind       Comerciale HORTICOLA VASILIU — S.R.L.           Editura Vasiliu — S.R.L, 2.300.000 lei, reprezent‚nd
autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale                                  23 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
GIL UNIVERSAL — S.R.L.                                                pierderi de 2 %.
                               Asupra cererii de faþ„:                   Administratorul societ„þii este Vasiliu Dana-
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Iuliana, cu drepturi depline.
  Asupra cererii de faþ„:                 de 14.05.2001 cu nr. 3813, petenþii au solicitat        Durata societ„þii este nelimitat„.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de 21.05.2001 cu num„rul 4011, petenþii au solicitat    Comerciale HORTICOLA VASILIU — S.R.L. Ón          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii   registrul comerþului.                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Comerciale GIL UNIVERSAL — S.R.L. la Oficiul         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    pronunþare.
registrului comerþului.                  Ónscrisuri: extrasul de carte funciar„; declaraþii pe     Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    proprie r„spundere privind calitatea de fondator;
                                                              (24/217.643)
Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind    actul constitutiv autentificat cu nr. 1148/3.05.2001
calitatea de fondatori; actul constitutiv autentificat   de notar Rotarescu Elena; dovada privind                       *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
   EUROROSA — S.R.L., comuna Chiajna                 DRAGAN SERV — S.R.L.                     GIULIANA — S.R.L.
        judeþul Ilfov                    comuna Mogo∫oaia, judeþul Ilfov             comuna Dragomire∫ti-Vale, judeþul Ilfov


  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/419/25.05.2001         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/420/25.05.2001          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/422/28.05.2001

         COD SIRUES 23/3921504                   COD SIRUES 23/3921516                     COD SIRUES 23/3921530


      JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT
     DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI                   DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
       AL JUDEÞULUI ILFOV                     AL JUDEÞULUI ILFOV                      AL JUDEÞULUI ILFOV


       DOSAR NR. 302/SC/2001                    DOSAR NR. 306/SC/2001                    DOSAR NR. 314/SC/2001

     ŒNCHEIEREA NR. 301/SC/2001                 ŒNCHEIEREA NR. 315/SC/2001                  ŒNCHEIEREA NR. 214/SC/2001

   ™edinþa din data de 17 mai 2001              ™edinþa din data de 24 mai 2001                ™edinþa din data de 17 mai 2001

 Judec„tor delegat      — Cristina Negru        Judec„tor delegat      — Cristina Negru        Judec„tor delegat      — Cristina Negru
 Referent O.R.C.J.I.     —Alina Burcea         Referent O.R.C.J.I.     — Elena Zrini          Referent O.R.C.J.I.     — Alina Burcea

  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de asociaþii
Pistol St. Gheorghe ∫i Catrina Ghe. R„zvan ™tefan     Podea Ionel ∫i Botolos Drago∫ privind autorizarea       Petre Constantin ∫i Petre Rodica privind
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Societ„þii Comerciale EUROROSA — S.R.L.          DRAGAN SERV — S.R.L.                     Comerciale GIULIANA — S.R.L.

       JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT

                               Asupra cererii de faþ„:                    Asupra cererii de faþ„:
  Asupra cererii de faþ„:
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              de 15.05.2001 cu nr. 3843, petenþii au solicitat       de 16.05.2001 cu nr. 3897, petenþii au solicitat
de 14.05.2001 cu nr. 3784, petenþii au solicitat
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                              Comerciale DRAGAN SERV — S.R.L. Ón registrul         Comerciale GIULIANA — S.R.L. Ón registrul
Comerciale EUROROSA — S.R.L. Ón registrul
                              comerþului.                          comerþului.
comerþului.
                               Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              Ónscrisuri: actul constitutiv, autentificat cu nr.      Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind
Ónscrisuri: declaraþii pe proprie r„spundere privind                                   calitatea de fondator; actul constitutiv, autentificat
calitatea de fondator; actul constitutiv, autentificat   732/15.05.2001 de notarul Zamfir Steluþa; dovada
                              privind disponibilitatea firmei; dovada taxei         cu nr. 2279/14.05.2001 de notarul Irina Daniilescu;
cu nr. 1870/11.05.2001 de notarul Ilie Saimovici;                                    dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei
dovada privind disponibilitatea firmei; dovada taxei    judiciare de timbru; dovada sediului: copie de pe
                              certificatul de mo∫tenitor, autentificat cu nr.        judiciare de timbru; dovada sediului: contractul de
judiciare de timbru; dovada sediului: contractul de                                   v‚nzare-cump„rare,     autentificat  cu  nr.
Ónchiriere nr. 1544/7.05.2001, Óncheiat cu         960/10.03.1999 de notarul Coada Ion; procur„
                              special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire; dovada        169/6.03.2001 de notar Alexandra Gabriela
D.G.F.P.C.F.S., Ilfov; procur„ special„ ∫i autentic„ de                                 St„nescu; procur„ special„ ∫i autentic„ de
Ómputernicire; dovada achit„rii taxei de registru ∫i    achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii       Ómputernicire; copie de pe certificatul de c„s„torie;
a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,                                      dovada achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social     v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 159/15.05.2001,
                              eliberat„ de C.E.C.; copie de pe buletinul de         Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii
nr. 000042/11.05.2001, eliberat„ de C.E.C., Agenþia                                   v„rs„m‚ntului     capitalului   social  nr.
                              identitate.
N. Golescu; copii de pe buletinele de identitate.                                    000164/16.05.2001, eliberat„ de C.E.C.
                               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul                                      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                              legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                  legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                  conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39                                   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
                              din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a                                      din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                              admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea                                     admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
                              Societ„þii Comerciale DRAGAN SERV — S.R.L. ∫i
Societ„þii Comerciale EUROROSA — S.R.L. ∫i                                        Societ„þii Comerciale GIULIANA — S.R.L. ∫i
                              dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                            dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                               Admite cererea formulat„ de asociaþii Podea
  Admite cererea formulat„ de asociaþii Pistol St.                                     Admite cererea formulat„ de asociaþii Petre
                              Ionel ∫i Botolos Drago∫ ∫i, Ón consecinþ„:
Gheorghe ∫i Catrina Ghe. R„zvan ™tefan ∫i, Ón                                      Constantin ∫i Petre Rodica ∫i, Ón consecinþ„:
                               Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune
consecinþ„:                                                         Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
                              Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                                  Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
                              Comerciale DRAGAN SERV — S.R.L., cu urm„toarele        Comerciale GIULIANA — S.R.L., cu urm„toarele
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    date:
Comerciale EUROROSA — S.R.L., cu urm„toarele                                       date:
                               Sediul social este Ón comuna Mogo∫oaia, Str. 1        Sediul social este Ón comuna Dragomire∫ti-Vale,
date:                           Iunie nr. 1, judeþul Ilfov.
  Sediul social este Ón comuna Chiajna, Str.                                      judeþul Ilfov.
                               Asociaþii societ„þii sunt Podea Ionel, cu cet„þenie      Asociaþii societ„þii sunt Petre Constantin cu
Eroului nr. 77A, judeþul Ilfov.              rom‚n„, n„scut la data de 17.05.1955 Ón comuna
  Asociaþii societ„þii sunt Pistol St. Gheorghe cu                                   cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 4.09.1951 Ón
                              Ciceu Giurge∫ti, judeþul Bistriþa-N„s„ud, domiciliat     comuna Dragomire∫ti-Vale, Sectorul Agricol Ilfov,
cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 30.11.1972 Ón     Ón Bucure∫ti, str. Lonea nr. 58, sectorul 1, ∫i Botolos
comuna Peri∫, judeþul Ilfov, domiciliat Ón Buftea,                                    domiciliat Ón comuna Dragomire∫ti-Vale, judeþul
                              Drago∫ cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de         Ilfov, ∫i Petre Rodica, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„
Str. Oltului nr. 9, bl. 5, sc. B, et. 3, ap. 12, judeþul  8.09.1965 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, domiciliat Ón
Ilfov, ∫i Catrina Ghe. R„zvan ™tefan, cu cet„þenie                                    la data de 9.01.1960 Ón comuna Vorniceni, judeþul
                              comuna Mogo∫oaia, Str. 1 Iunie nr. 14, judeþul Ilfov.     Giurgiu, domiciliat„ Ón comuna Dragomire∫ti-Vale,
rom‚n„, n„scut la data de 15.07.1980 Ón Bucure∫ti,      Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón          judeþul Ilfov.
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Nabucului nr. 2, bl.     urm„toarele domenii declarate: producþie, comerþ ∫i       Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
V59, sc. A, et. 3, ap. 11, sectorul 3.           servicii.                           urm„toarele domenii declarate: comerþ ∫i import-
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón          Obiectul principal de activitate const„ Ón:        export.
urm„toarele domenii declarate: producþie ∫i comerþ.    Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„         Obiectul principal de activitate const„ Ón: comerþ
  Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ    reparaþiile executate Ón Óntreprinderi organizate, de     cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
cu ridicata specializat cu alte produse alimentare.    tip industrial).                       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat      Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat      b„uturi ∫i tutun.
integral la data de 11.05.2001.              integral la data de 15.05.2001.                 Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a    Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a    integral la data de 16.05.2001.
100.000 lei fiecare.                    100.000 lei fiecare.                       Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:     Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:     100.000 lei fiecare.
Pistol St. Gheorghe, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10    Podea Ionel, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„rþi        Aportul asociaþilor la capital se prezint„ astfel:
p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi  sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,  Petre Constantin, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10
de 50 %, ∫i Catrina Ghe. R„zvan ™tefan, 1.000.000 lei,   ∫i Botolos Drago∫, 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10       p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
reprezent‚nd 10 p„rþi sociale, cu o participare la     p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi   de 50 %, ∫i Petre Rodica, 1.000.000 lei, reprezent‚nd
beneficii ∫i pierderi de 50 %.               de 50 %.                           10 p„rþi sociale, cu o participare la beneficii ∫i
  Administratorul societ„þii este Pistol St.         Administratorii societ„þii sunt Podea Ionel ∫i       pierderi de 50 %.
Gheorghe.                         Botolos Drago∫, cu puteri depline.                Administratorul societ„þii este Petre Constantin.
  Durata societ„þii este nelimitat„.             Durata societ„þii este nelimitat„.              Durata societ„þii este nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                        pronunþare.                          pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.           Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.            Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.
  (25/217.644)                        (26/217.645)                         (27/217.646)
              *                              *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                  11
      Societatea Comercial„                    JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT
     FANOTE — S.R.L., satul C„þelu
                                Asupra cererii de faþ„:                   Asupra cererii de faþ„:
     comuna Glina, judeþul Ilfov
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
                              5472, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i    29, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/423/29.05.2001       Ónmatricularea Societ„þii Comerciale COVIMAD —        Ónmatricularea     Societ„þii    Comerciale
                              S.R.L. Ón registrul comerþului.               PUBLICONSULT — S.R.L. Ón registrul comerþului.
         COD SIRUES 23/3921542             Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de     Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT              11.05.2001; 2. actul constitutiv, cu nr. 2650, din data   30.01.2001; 2. actul constitutiv autentificat cu nr.
      DE TRIBUNALUL BUCURE™TI             de 10.05.2001, autentificat de notar Ion Lostun; 3.     155, din data de 18.01.2001 de notarul Mihai
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           declaraþie privind acceptul pentru sediul firmei, cu     Atanasoaei; 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
        AL JUDEÞULUI ILFOV
                              nr. 2651, din data de 10.05.2001; 4. declaraþie       capitalului social nr. 0890806, din data de
                              privind acceptul pentru sediul firmei, cu nr.        8.02.2001, eliberat„ de B.C.R.; 4. contractul de
       DOSAR NR. 330/SC/2001             2691/24.04.2001; 5. contractul de v‚nzare-          Ónchiriere pentru sediul social, cu nr. 3559, din data
     ŒNCHEIEREA NR. 326/SC/2001            cump„rare nr. 46795/1993; 6. cazier judiciar nr.       de 15.05.2001; 5 copie de pe buletinul de identitate
                              151271, din data de 10.05.2001; 7. copie de pe        seria G.T. nr. 183714; 6. cazier judiciar nr. 123304,
   ™edinþa din data de 24 mai 2001            buletinul de identitate seria G.D. nr. 0859614; 8.      din data de 9.05.2001; 7. chitanþa taxei de registru,
  Judec„tor delegat      — Cristina Negru       dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social      cu nr. 3587405, din data de 21.05.2001, eliberat„ de
  Referent O.R.C.J.I.     — Socariceanu Oana      nr. 100 din data de 14.05.2001, eliberat„ de B.C.R.;     Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Suceava.
                              9. chitanþa taxei de registru, cu nr. 0682808, din       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                — Elena
                              data de 14.05.2001, eliberat„ de Camera de Comerþ      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de        ∫i Industrie a Judeþului Suceava.              legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
asociatul Vijea ™tefan Eugen privind autorizarea        Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
FANOTE — S.R.L.                       legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
       JUDEC√TORUL DELEGAT              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Comerciale PUBLICONSULT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Asupra cererii de faþ„:                 Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Ónmatricularea acesteia.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
de 23.05.2001 cu nr. 4055, petentul a solicitat       Comerciale COVIMAD — S.R.L. ∫i dispun‚nd            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                              Ónmatricularea acesteia.                     Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:
Comerciale FANOTE — S.R.L. Ón registrul
comerþului.                          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:         Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele                                   Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
Ónscrisuri: actul constitutiv, autentificat cu nr.       Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:       Comerciale PUBLICONSUL — S.R.L., cu urm„toarele
2227/22.05.2001 de notarul Mariana Dumitru;           Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   date:
Ómputernicire avocaþial„; dovada privind          Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii       Asociaþi: 1. Ilisoi Firuþa-Domnica, Ón calitate de
disponibilitatea firmei; dovada taxei judiciare de     Comerciale COVIMAD — S.R.L., cu urm„toarele date:      asociat unic, n„scut„ la data de 17.04.1971 Ón
timbru; dovada sediului: contractul de Ónchiriere        Asociaþi: 1. Ciobanu Ovidiu, Ón calitate de asociat   R„d„uþi, judeþul Suceava, cu cet„þenie rom‚n„,
nr. 1673/17.05.2001, Óncheiat cu D.G.F.P.C.F.S.,      unic, n„scut la data de 2.12.1968 Ón Roman, judeþul     domiciliat„ Ón localitatea Poieni Solca nr. 539,
Bragadiru; declaraþie de asociat unic, dovada        Neamþ, de cet„þenie rom‚n„, domiciliat Ón Suceava,
achit„rii taxei de registru ∫i a public„rii Ón                                      judeþul Suceava, telefon 094132668, fax 030/233565,
                              Calea Obcinelor nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 15, cod po∫tal   identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 183714, eliberat de
Monitorul Oficial al Rom‚niei; dovada efectu„rii      5800, judeþul Suceava, telefon 030/513948,
v„rs„m‚ntului capitalului social nr. 4/18.05.2001,                                    Poliþia Solca, la data de 1.09.1995, cod personal:
                              identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0859614, eliberat de   2710417332144.
eliberat„ de B.R.D. — Policolor.
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Poliþia Suceava, la data de 22.12.1992, cod personal:      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      1681202272660.                        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     denumirea PUBLICONSULT, cu sediul social Ón
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Gura Humorului, str. ™tefan cel Mare nr. 112,
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39    denumirea COVIMAD, sediul social: Suceava, Calea       valabil p‚n„ la data de 15.05.2002.
din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a        Obcinelor nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 5, ap. 15, valabilitate    Obiectul de activitate este conform actului
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea       nedeterminat„, telefon 513948.                constitutiv.
Societ„þii Comerciale FANOTE — S.R.L. ∫i dispun‚nd       Obiectul de activitate este conform actului         Domeniul principal: 201 – prelucrarea brut„ a
Ónmatricularea acesteia.                  constitutiv.                         lemnului ∫i impregnarea acestuia.
                                Domeniul principal: 602 – alte transporturi         Activitatea principal„: 2010 – prelucrarea brut„ a
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      terestre.                          lemnului ∫i impregnarea acestuia.
  Admite cererea formulat„ de asociatul Vijea         Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere     Capitalul social: Capitalul social subscris este de
™tefan Eugen ∫i, Ón consecinþ„:               de m„rfuri (Ón regim intern ∫i internaþional).        2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i   dispune     Capitalul social: Capitalul social subscris este de
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii                                   p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000
                              2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    lei.
Comerciale FANOTE — S.R.L., cu urm„toarele date:      p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000
  Sediul social este Ón satul C„þelu, Str. Libert„þii                                    Participarea asociaþilor la capitalul social: 1.
                              lei.                             Ilisoi Firuþa-Domnica, aport la capital 2.000.000 lei,
nr. 19B, comuna Glina, judeþul Ilfov              Participarea asociaþilor la capitalul social:
  Asocatul societ„þii este Vijea ™tefan Eugen cu                                    echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
                                1. Ciobanu Ovidiu, aport la capital 2.000.000 lei,    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 22.08.1971 Ón
Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.    echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %      la beneficii/pierderi de 100 %.
C‚mpia Libert„þii nr. 64, bl. 34A, sc. C, et. 7, ap. 205,  din capitalul social total, av‚nd cota de participare      Administratori: Ilisoi Firuþa-Domnica de
sectorul 3.                         la beneficii/pierderi de 100 %.               cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la data de 17.04.1971 Ón
  Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón           Administratori: Ciobanu Ovidiu, cu cet„þenie       localitatea R„d„uþi, judeþul Suceava, cod personal:
urm„toarele domenii declarate: comerþ ∫i servicii.     rom‚n„, n„scut la data de 2.12.1968 Ón Roman,        2710417332144, domiciliat„ Ón localitatea Poieni
  Obiectul principal de activitate const„ Ón comerþ    judeþul Neamþ, cod personal: 1681202272660,         Solca nr. 539, judeþul Suceava, telefon 094132668,
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construcþii.      domiciliat Ón Suceava, Calea Obcinelor nr. 3, bl. 3,
                                                             fax 030/233565, av‚nd puteri depline.
  Capitalul subscris este de 2.000.000 lei, v„rsat     sc. A, ap. 15, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava,
integral la data de 18.05.2001.                                               Durata societ„þii: nelimitat„.
                              telefon 030/513948, av‚nd puteri depline.
  Capitalul social este divizat Ón 20 p„rþi sociale a                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                                Durata societ„þii: nelimitat„.
100.000 lei fiecare, deþinute Ón totalitate de                                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
asociatul unic.                                                       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Administratorul societ„þii este Vijea ™tefan                                     pronunþare.
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Eugen.                                                            Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 mai 2001.
                              pronunþare.
  Durata societ„þii este nelimitat„.                                            R„mas„ irevocabil„ la data de 29 mai 2001, prin
                                Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 15 mai 2001.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                       renunþare la recurs.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          R„mas„ irevocabil„ la data de 31 mai 2001, prin
                              nerecurare.                            (30/217.649)
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                           (29/217.648)                                   *
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 mai 2001.                        *
  (28/217.647)                                                         Societatea Comercial„
              *                      Societatea Comercial„                  MANUFACTURING PANELS
                                    PUBLICONSULT — S.R.L.                INDUSTRIES — S.R.L., Gura Humorului
       Societatea Comercial„                 Gura Humorului, judeþul Suceava                  judeþul Suceava
      COVIMAD — S.R.L., Suceava

                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/288/29.05.2001          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/289/30.05.2001
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/291/31.05.2001
                                       COD SIRUES 337151822                    COD SIRUES 337151834
         COD SIRUES 337151858
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    DE TRIBUNALUL SUCEAVA                    DE TRIBUNALUL SUCEAVA
      DE TRIBUNALUL SUCEAVA                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                    DOSAR NR. 7093/21.05.2001                  DOSAR NR. 7451/23.05.2001
      DOSAR NR. 5485/14.05.2001
                                      ŒNCHEIEREA NR. 459                     ŒNCHEIEREA NR. 498
        ŒNCHEIEREA NR. 437
                                     din data de 22 mai 2001                   din data de 15 mai 2001
       din data de 15 mai 2001
                                    ™edinþa din 22 mai 2001                   ™edinþa din 29 mai 2001
      ™edinþa din 15 mai 2001
                                Judec„tor delegat      — Cezar Hincu         Judec„tor delegat   — Cezar Hincu
  Judec„tor delegat      — Cezar Hincu
  Referent O.R.C.       — Daria Larion         Referent O.R.C.       — Daria Larion         Referent O.R.C.    — Carmen Danubianu

 Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea      Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea       Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale     constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
COVIMAD — S.R.L.                      PUBLICONSULT — S.R.L.                    MANUFACTURING PANELS INDUSTRIES — S.R.L.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT              sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul social total,     Domeniul principal: 521 – comerþ cu am„nuntul
                              av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de 20   Ón magazine nespecializate.
  Asupra cererii de faþ„:
                              %.                               Activitatea principal„: 5211 – comerþ cu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
                               Administratori: 1. Rigoni Alessandro de cet„þenie    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
7450, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              italian„, n„scut la data de 13.08.1976 Ón localitatea   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
Ónmatricularea     Societ„þii    Comerciale
                              Asiago (VI), Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea   tutun.
MANUFACTURING PANELS INDUSTRIES — S.R.L. Ón
                              Bassano Da Grappa, str. Verona nr. 11, cod po∫tal       Capitalul social: Capitalul social subscris este de
registrul comerþului.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    36061.                           2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de      Durata societ„þii: nelimitat„.             p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000
23.05.2001; 2. actul constitutiv, autentificat cu nr.     Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      lei.
1272, din data de 18.05.2001 de notarul Mihai       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Participarea asociaþilor la capitalul social:
Atanasoaei; 3. contractul de Ónchiriere pentru sediul     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        1. Chirilianu Irinuþa, aport la capital 1.000.000
social nr. 193, din data de 18.05.2001; 4. copie de pe   pronunþare.                        lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50
pa∫aport nr. 695441A; 5. procesul-verbal cu nr. 20      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.         % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
din data de 14.05.2001; 6. copie de pe pa∫aportul nr.     R„mas„ irevocabil„ la data de 30 mai 2001, prin     la beneficii/pierderi de 50 %; 2. Ghiata Maria-
042514 B; 7. copie de pe pa∫aport nr. 641105 A; 8.     renunþare la recurs.                    Carmen, aport la capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu
copie de pe pa∫aport nr. 483349R; 9. declaraþie         (31/217.650)                     10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
privind acceptul pentru sediul firmei cu nr. 3011,                  *                social total, av‚nd cota de participare la
din data de 22.05.2001; 10. declaraþie privind                                    beneficii/pierderi de 50 %.
acceptul pentru sediul firmei, cu nr. 1254, din data        Societatea Comercial„                 Administratori: Chirilianu Irinuþa, cu cet„þenie
de 17.05.2001; 11. procur„ special„ ∫i autentic„ de      PELEGRIN — S.R.L., comuna Iacobeni           rom‚n„, n„scut„ la data de 18.06.1968 Ón localitatea
Ómputernicire cu nr. 1255, din data de 17.05.2001;                                  Boto∫ana, judeþul Suceava, cod personal:
                                    judeþul Suceava
12. cazier judiciar nr. 124086, din data de                                      2680618330010, domiciliat„ Ón localitatea Iacobeni,
22.05.2001; 13. chitanþa taxei de registru nr.                                    str. Ciotina nr. 7, cod po∫tal 5977, judeþul Suceava,
3587830, din data de 23.05.2001, eliberat„ de         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/294/1.06.2001       telefon 46, av‚nd puteri depline; 2. Ghiata Maria-
Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Suceava;                                  Carmen, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la data de
14. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului               COD SIRUES 337151884           13.08.1967 Ón localitatea Iacobeni, judeþul Suceava,
social nr. 262500, din data de 23.05.2001, eliberat„                                 cod personal: 2670813336051, domiciliat„ Ón
de B.C.R.; 15. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului             JUDEC√TORUL DELEGAT              localitatea Iacobeni, Str. Republicii nr. 98, cod
capitalului social nr. 262499, din data de              DE TRIBUNALUL SUCEAVA              po∫tal 5977, judeþul Suceava, telefon 095415616,
23.05.2001, eliberat„ de B.C.R.; 16. dovada efectu„rii     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           av‚nd puteri depline.
v„rs„m‚ntului capitalului social, cu nr. 107, din                                     Durata societ„þii: nelimitat„.
data de 23.05.2001; 17. dovada efectu„rii               DOSAR NR. 7897/24.05.2001              Puncte de lucru: 1. Magazin mixt + café bar, Ón
v„rs„m‚ntului capitalului social, cu nr. 262498, din                                 comuna Iacobeni, str. Ciotina nr. 7.
data de 23.05.2001, eliberat„ de B.C.R.                  ŒNCHEIEREA NR. 502               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele            din data de 29 mai 2001
                                                             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón         ™edinþa din 29 mai 2001             pronunþare.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                   Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Judec„tor delegat      — Cezar Hincu
                                                             R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iunie 2001, prin
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Referent O.R.C.       — Daria Larion
                                                           renunþare la recurs.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii     Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea       (32/217.651)
Comerciale     MANUFACTURING       PANELS    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
INDUSTRIES — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea      PELEGRIN — S.R.L.
                                                                        *
acesteia.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                  Societatea Comercial„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                     NOVMOTEL — S.R.L., comuna Suceviþa
                               Asupra cererii de faþ„:
  Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.          judeþul Suceava
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   7822, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PELEGRIN —
Comerciale     MANUFACTURING        PANELS                                   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/293/1.06.2001
                              S.R.L. Ón registrul comerþului.
INDUSTRIES — S.R.L., cu urm„toarele date:           Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele             COD SIRUES 337151872
  Asociaþi: 1. Rocco Stelvio, n„scut la data de      Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de
23.04.1950 Ón localitatea Cittadella, Italia, cu      24.05.2001; 2. actul constitutiv cu nr. 1623, din data         JUDEC√TORUL DELEGAT
cet„þenie italian„, domiciliat Ón Italia, localitatea   de 24.05.2001, autentificat de notarul Valeriana Ilie;        DE TRIBUNALUL SUCEAVA
Cittadella (PD), str. Beltrame, nr. 2, identificat cu PA  3. autorizaþia de construcþie cu nr. 3, din data de       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
nr. 641105A, eliberat de autorit„þile italiene, la data  14.09.1994; 4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
de 26.01.1998; 2. Rigoni Giampiero, n„scut la data     capitalului social cu nr. 994, din data de 10.05.2001,
de 28.01.1939 Ón localitatea Asiago, Italia, cu                                         DOSAR NR. 8293/25.05.2001
                              eliberat„ de B.C.R.; 5. chitanþa taxei de registru, cu
cet„þenie italian„, domiciliat Ón Italia, localitatea   nr. 3588285, din data de 24.05.2001, eliberat„ de            ŒNCHEIEREA NR. 496
Asiago (VI), str. Giuseppe Verdi nr. 23, identificat cu
                              Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Suceava;
PA nr. 695441A, eliberat de autorit„þile italiene, la                                       din data de 29 mai 2001
                              6. adeverinþa cu nr. 1607, din data de 9.05.2001,
data de 21.08.1997; 3. Zanella Giorgio, n„scut la
                              eliberat„ de Prim„ria Iacobeni; 7. cazier judiciar, cu        ™edinþa din 29 mai 2001
data de 19.01.1950 Ón localitatea Malborghetto (UD),
                              nr. 124234, din data de 24.05.2001; 8. cazier
Italia, cu cet„þenie italian„, domiciliat Ón Italia,
                              judiciar, cu nr. 124238, din data de 24.05.2001; 9.     Judec„tor delegat    — Cezar Hincu
localitatea 30174 Veneþia (VE), str. Poste Nuove nr.
                              copie de pe buletinul de identitate seria S.V. nr.      Referent O.R.C.     — Carmen Danubianu
3, identificat cu PA nr. 042514 B, eliberat de
                              051472; 10. copie de pe buletinul de identitate seria
autorit„þile italiene la data de 4.02.1999; 4.                                     Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
                              D.G. nr. 378781.
Societatea Comercial„ IZVORUL — S.A., persoan„                                    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
                               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Gura Humorului, bd.                                   NOVMOTEL — S.R.L.
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Bucovina, nr. 99, judeþul Suceava, Ónmatriculat„ cu
                              legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón          JUDEC√TORUL DELEGAT
nr. J 33/40/21.02.1991 la Oficiul Registrului
Comerþului al Judeþului Suceava.              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Asupra cererii de faþ„:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii    8292, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
denumirea     MANUFACTURING        PANELS                                 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NOVMOTEL —
INDUSTRIES, cu sediul social Ón Gura Humorului,      Comerciale PELEGRIN — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              Ónmatricularea acesteia.                  S.R.L. Ón registrul comerþului.
bd. Bucovina, nr. 99, valabol p‚n„ la data de                                      Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
1.06.2011.                          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de
  Obiectul de activitate este conform actului
                               Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:       21.05.2001; 2. actul constitutiv nr. 1100, din data de
constitutiv.
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   23.05.2001, autentificat de notarul Fomin Simion; 3.
  Domeniul principal: 268 – fabricarea altor
                              Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    copie de pe buletinul de identitate seria G.V. nr.
produse din minerale nemetalice.
                              Comerciale PELEGRIN — S.R.L., cu urm„toarele        229698; 4. declaraþie pe proprie r„spundere dat„ de
  Activitatea principal„: 2682 – fabricarea altor
                              date:                           Nichitean Valeric„; 5. copie de pe buletinul de
produse din minerale nemetalice (fabricarea
pl„cilor termoizolante, acusticizolante ∫i          Asociaþi: 1. Chirilianu Irinuþa, n„scut„ la data de   identitate seria B.R. nr. 380678; 6. declaraþie pe
ignifugoizolante).                     18.06.1968 Ón localitatea Boto∫ana, judeþul Suceava,    proprie r„spundere dat„ de Corbuleac Constantin;
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de   cu cet„þenie rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea      7. cazier judiciar, cu nr. 124129, din data de
100.000.000 lei, v„rsat 100.000.000 lei; participarea   Iacobeni, str. Ciotina nr. 7, cod po∫tal 5977, judeþul   22.05.2001; 8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
str„in„ la capitalul social este de 80.000.000 lei;    Suceava, telefon 45, identificat„ cu C.I. seria S.V. nr.  capitalului social, cu nr. 21, din data de 21.05.2001,
num„rul total de p„rþi sociale: 1.000; valoarea unei    051472, eliberat„ de Poliþia Vatra Dornei, la data de   eliberat„ de B.R.D.; 9. procur„ special„ ∫i autentic„
p„rþi sociale: 100.000 lei.                29.02.2001, cod personal: 2680618330010; 2. Ghiata     de Ómputernicire, cu nr. 657, din data de
  Participarea asociaþilor la capitalul social:      Maria-Carmen, n„scut„ la data de 13.08.1967 Ón       14.05.2001; 10. adeverinþa cu nr. 821, din data de
  1. Rocco Stelvio, aport la capital 25.000.000 lei,   localitatea Iacobeni, judeþul Suceava, cu cet„þenie    17.05.2001, eliberat„ de Prim„ria Suceviþa; 11.
echival‚nd cu 250 p„rþi sociale, reprezent‚nd 25 %     rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea Iacobeni, Str.     chitanþa taxei de registru, cu nr. 3588336, din data
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   Republicii nr. 98, cod po∫tal 5977, judeþul Suceava,    de 25.05.2001, eliberat„ de Camera de Comerþ ∫i
la beneficii/pierderi de 25 %; 2. Rigoni Giampiero,    telefon 095415616, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr.   Industrie a Judeþului Suceava.
aport la capital 30.000.000 lei, echival‚nd cu 300     378781, eliberat de Poliþia Vatra Dornei, la data de     Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
p„rþi sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul social   27.01.1988, cod personal: 2670813336051.          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
de 30 %; 3. Zanella Giorgio, aport la capital       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
25.000.000 lei, echival‚nd cu 250 p„rþi sociale,      denumirea PELEGRIN, cu sediul social Ón comuna       din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd    Iacobeni, str. Ciotina nr. 7, cu valabilitate       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
cota de particiapre la beneficii/pierderi de 25 %; 4.   nedeterminat„.                       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Societatea Comercial„ IZVORUL — S.A., aport la        Obiectul de activitate este conform actului       Comerciale NOVMOTEL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
capital 20.000.000 lei, echival‚nd cu 200 p„rþi      constitutiv.                        Ónmatricularea acesteia.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                    13
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   pe buletinul de identitate seria S.V. nr. 058695; 9.
  Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   copie de pe buletinul de identitate seria S.V. nr.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   114955.
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Comerciale NOVMOTEL — S.R.L., cu urm„toarele       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
date:                           Comerciale PADIEX — S.R.L. ∫i dispun‚nd          legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
  Asociaþi: 1. Nichitean Valeric„, Ón calitate de    Ónmatricularea acesteia.                 conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
asociat unic, n„scut la data de 17.07.1972 Ón                                    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
localitatea Marginea, judeþul Suceava, cu cet„þenie
rom‚n„, domiciliat Ón satul Marginea, nr. 1180A,       Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
localitatea Marginea, judeþul Suceava, identificat cu     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Comerciale IAGAMAN — S.R.L. ∫i dispun‚nd
B.I. seria G.V. nr. 229698, eliberat de Poliþia Solca,  Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    Ónmatricularea acesteia.
la data de 12.08.1996, cod personal: 1720717333215.    Comerciale PADIEX — S.R.L., cu urm„toarele date:
                               Asociaþi: 1. Macoveiciuc Pastorel-Iulian, Ón      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     calitate de asociat unic, n„scut la data de 22.08.1980    Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:
denumirea NOVMOTEL, sediul social: comuna         Ón Suceava, cu cet„þenie rom‚n„, domiciliat Ón        Autorizeaz„    constituirea     ∫i  dispune
Suceviþa nr. 459, valabilitate nedeterminat„.       Suceava, Calea Obcinelor nr. 9, bl. T 43, sc. A, ap.   Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
  Obiectul de activitate este conform actului      17, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon       Comerciale IAGAMAN — S.R.L., cu urm„toarele date:
constitutiv.                       092969083, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 585928,     Asociaþi: 1. Iacoban Maria, n„scut„ la data de
  Domeniul principal: 551 – hoteluri.          eliberat de Poliþia Suceava la data de 15.09.1994,    1.09.1974 Ón Suceava, cu cet„þenie rom‚n„,
  Activitatea principal„: 5511 – hoteluri ∫i      cod personal 1800822330241.                domiciliat„ Ón Suceava, Str. Victoriei nr. 11, bl. D 7,
moteluri cu restaurant.                    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    sc. B, ap. 5, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava,
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     identificat„ cu C.I. seria S.V. nr. 114955, eliberat„ de
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   denumirea PADIEX, cu sediul social Ón Gura        Poliþia Suceava, la data de 16.05.2001, cod personal:
p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000  Humorului, str. Sf‚ntul Mihail nr. 4, valabil p‚n„ la   2740901335036; 2. Iacoban Gavril, n„scut la data de
lei.                           data de 31.12.2001.                    18.04.1971 Ón localitatea Cajvana, judeþul Suceava,
  Participarea asociaþilor la capitalul social:       Obiectul de activitate este conform actului      cu cet„þenie rom‚n„, domiciliat Ón Suceava, Str.
  1. Nichitean Valeric„, aport la capital 2.000.000   constitutiv.                       Victoriei nr. 11, bl. D 7, sc. B, ap. 5, cod po∫tal 5800,
lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100     Domeniul principal: 452 – construcþii noi       judeþul Suceava, telefon 030/511656, identificat cu
din % capitalul social total, av‚nd cota de participare  (complete ∫i parþiale), reparaþii ∫i Óntreþineri,     C.I. seria S.V. nr. 058695, eliberat„ de Poliþia
la beneficii/pierderi de 100 %.              transform„ri ∫i consolid„ri de cl„diri ∫i construcþii   Suceava la data de 4.05.2000, cod personal:
  Administratori: Nichitean Valeric„ cu cet„þenie    inginere∫ti.                       1710418332153.
rom‚n„, n„scut la data de 17.07.1972 Ón localitatea      Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Marginea, judeþul Suceava, cod personal:         construcþii, inclusiv lucr„ri de art„.          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
1720717333215, domiciliat Ón localitatea Marginea,      Capitalul social: Capitalul social subscris este de  denumirea IAGAMAN, cu sediul social Ón Suceava,
comuna Marginea, nr. 1180 A, judeþul Suceava,       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   Str. Victoriei nr. 11, bl. D 7, sc. B, et. 2, ap. 5, telefon
av‚nd puteri depline; 2. Corbuleac Constantin, cu     p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000  511656, cu valabilitate nedeterminat„.
cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 8.06.1969 Ón     lei.                             Obiectul de activitate este conform actului
localitatea R„d„uþi, judeþul Suceava, cod personal:      Participarea asociaþilor la capitalul social:     constitutiv.
1690608333228, domiciliat Ón localitatea Marginea,      1. Macoveiciuc Pastorel-Iulian, aport la capital     Domeniul principal: 521 – comerþ cu am„nuntul,
comuna Marginea nr. 187, judeþul Suceava.         2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,      Ón magazine nespecializate.
  Durata societ„þii: nelimitat„.            reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd     Activitatea principal„: 5212 – alte tipuri de
  Puncte de lucru: 1. Motel-restaurant Ón comuna    cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    comerþ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate.
Suceviþa nr. 459.                       Administrator este Airinei Mihai, cu cet„þenie      Capitalul social: Capitalul social subscris este de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     rom‚n„, n„scut la data de 10.03.1947 Ón localitatea    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Gramesti, judeþul Suceava, cod personal:         p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     1470310334995, domiciliat Ón Suceava, str. Dimitrie    lei.
pronunþare.                        Onciul nr. 10, bl. 1, sc. A, ap. 7, cod po∫tal 5800,     Participarea asociaþilor la capitalul social:
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.        judeþul Suceava, telefon 092312419.              1. Iacoban Maria, aport la capital 1.000.000 lei,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iunie 2001, prin     Durata societ„þii: nelimitat„.            echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
renunþare la recurs.                     Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     din capitalul social total, av‚nd cota de participare
   (33/217.652)                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       la beneficii/pierderi de 50 %; 2. Iacoban Gavril,
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     aport la capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi
             *                pronunþare.                        sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.        av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de 50
     Societatea Comercial„                R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iunie 2001, prin   %.
   PADIEX — S.R.L., Gura Humorului           renunþare la recurs.                     Administratori: Iacoban Maria, cu cet„þenie
       judeþul Suceava                  (34/217.653)                     rom‚n„, n„scut„ la data de 1.09.1974 Ón Suceava,
                                                          cod personal 2740901335036, domiciliat„ Ón
                                          *
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/292/1.06.2001
                                                          Suceava, Str. Victoriei nr. 11, bl. D 7, sc. B, ap. 5,
                                                          cod po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon
                                    Societatea Comercial„
         COD SIRUES 337151860                                        030/511656, av‚nd puteri depline; 2. Iacoban
                                   IAGAMAN — S.R.L., Suceava           Gavril, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                           18.04.1971 Ón localitatea Cajvana, judeþul Suceava,
      DE TRIBUNALUL SUCEAVA               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/295/4.06.2001       cod personal: 1710418332153, domiciliat Ón
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                       Suceava, Str. Victoriei nr. 11, bl. D 7, sc. B, ap. 5,
                                      COD SIRUES 337151896           cod po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon
      DOSAR NR. 8420/28.05.2001                                        030/511656, av‚nd puteri depline.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                Durata societ„þii: nelimitat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 499                   DE TRIBUNALUL SUCEAVA               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
       din data de 29 mai 2001                                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
      ™edinþa din 29 mai 2001                  DOSAR NR. 8435/28.05.2001           pronunþare.
                                                            Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.
 Judec„tor delegat      — Cezar Hincu               ŒNCHEIEREA NR. 501               R„mas„ irevocabil„ la data de 4 iunie 2001, prin
 Referent O.R.C.       — Irina Coropco                                    renunþare la recurs.
                                    din data de 29 mai 2001
 Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea                                    (35/217.654)
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale         ™edinþa din 29 mai 2001                           *
PADIEX — S.R.L.                       Judec„tor delegat    — Cezar Hincu
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Referent O.R.C.     — Carmen Danubianu             Societatea Comercial„
                                                             PROTECTION GUARD D & P — S.R.L.
  Asupra cererii de faþ„:                 Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
                                                                   Suceava
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
455, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i   IAGAMAN — S.R.L.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PADIEX —             JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/286/29.05.2001
S.R.L. Ón registrul comerþului.
                               Asupra cererii de faþ„:                         COD SIRUES 337151808
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
22.05.2001; 2. actul constitutiv, cu nr. 3119, din data  6129, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i         JUDEC√TORUL DELEGAT
de 25.05.2001, autentificat de notarul Petru       Ónmatricularea Societ„þii Comerciale IAGAMAN —            DE TRIBUNALUL SUCEAVA
Atanasoaei; 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului      S.R.L. Ón registrul comerþului.                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
capitalului social, cu nr. 506645, din data de        Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
28.05.2001, eliberat„ de B.C.R.; 4. contractul de     Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de          DOSAR NR. 8465/28.05.2001
Ónchiriere pentru sediul social, cu nr. 62, din data   24.05.2001; 2. actul constitutiv, autentificat cu nr.
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 500
de 1.03.2001; 5. cazier judiciar, cu nr. 122073, din   1603, din data de 23.05.200, de notarul Ilie
data de 20.04.2001; 6. copie de pe buletinul de      Valeriana; 3. contractul de v‚nzare-cump„rare, cu            din data de 29 mai 2001
identitate, seria G.N. nr. 585928; 7. cazier judiciar,  nr. 805, din data de 15.02.1996; 4. cazierul judiciar
cu nr. 124111, din data de 22.05.2001; 8. copie de    nr. 124286, din data de 24.05.2001; 5. cazier             ™edinþa din 29 mai 2001
pe buletinul de identitate seria H.C. nr. 497783; 9.   judiciar, cu nr. 122752, din data de 2.05.2001; 6.      Judec„tor delegat       — Cezar Hincu
chitanþa taxei de registru, cu nr. 3588735, din data   dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social,
                                                            Referent O.R.C.        — Irina Coropco
de 28.05.2001, eliberat„ de Camera de Comerþ ∫i      cu nr. 106, din data de 24.05.2001, eliberat„ de
Industrie a Judeþului Suceava.              B.C.R.; 7. chitanþa taxei de registru, cu nr. 3588743,   Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     din data de 28.05.2001, eliberat„ de Camera de      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Suceava; 8. copie de   PROTECTION GUARD D & P — S.R.L.
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT                     Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
                                    SPERANTA 2001 — S.R.L.                ROCAST NORD — S.R.L., Suceava
  Asupra cererii de faþ„:
                                  satul Pietroasa, comuna Bro∫teni
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
                                       judeþul Suceava
5084, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/290/30.05.2001
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PROTECTION
                                                                    COD SIRUES 337151846
GUARD D & P — S.R.L. Ón registrul comerþului.          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 33/287/29.05.2001
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                                       COD SIRUES 337151810
Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de                                        DE TRIBUNALUL SUCEAVA
28.05.2001; 2. actul constitutiv, cu nr. 797, din data                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
de 10.05.2001, autentificat de notarul Adela Ivascu;          DE TRIBUNALUL SUCEAVA
3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                DOSAR NR. 8612/29.05.2001
social, cu nr. 3624533, din data de 28.05.2001,
eliberat„ de BANC POST; 4. declaraþie privind                                            ŒNCHEIEREA NR. 503
                                    DOSAR NR. 8498/29.05.2001
acceptul pentru sediul firmei, cu nr. 926, din data                                         din data de 29 mai 2001
de 28.05.2001; 5. titlul de proprietate, cu nr. 16331,           ŒNCHEIEREA NR. 497
din data de 14.08.1991; 6. cazier judiciar, cu nr.                                        ™edinþa din 29 mai 2001
                                     din data de 29 mai 2001
151301, din data de 14.05.2001; 7. cazier judiciar, cu                                  Judec„tor delegat      — Cezar Hincu
nr. 123572, din data de 14.05.2001; 8. chitanþa taxei          ™edinþa din 29 mai 2001             Referent O.R.C.       — Irina Coropco
de registru, cu nr. 3588781, din data de 28.05.2001,
                                Judec„tor delegat      — Cezar Hincu         Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
eliberat„ de Camera de Comerþ ∫i Industrie a                                      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
                                Referent O.R.C.       — Irina Coropco
Judeþului Suceava; 9. copie de pe buletinul de                                     ROCAST NORD — S.R.L.
identitate seria G.R. nr. 873385; 10. copie de pe       Pe rol, soluþionarea cererii privind autorizarea
buletinul de identitate seria D.A. nr. 344719.        constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      SPERANTA 2001 — S.R.L.
                                                             Asupra cererii de faþ„:
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele             JUDEC√TORUL DELEGAT               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                 7153, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                                Asupra cererii de faþ„:                Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ROCAST
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.    NORD — S.R.L. Ón registrul comerþului.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     7810, petentul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                               Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SPERANTA       Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii     2001 — S.R.L. Ón registrul comerþului.          18.05.2001; 2. actul constitutiv, cu nr. 2918, din data
Comerciale PROTECTION GUARD D & P — S.R.L. ∫i          Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    de 23.05.2001, autentificat de notarul Ion Lostun; 3.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              Ónscrisuri: 1. chitanþa taxei de timbru din data de    dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social,
                               24.05.2001; 2. actul constitutiv, cu nr. 2951, din data  cu nr. 541415, din data de 28.05.2001, eliberat„ de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       de 24.05.2001, autentificat de notarul Ion Lostun; 3.   B.C.R.; 4. cazier judiciar, cu nr. 139659, din data de
  Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:       dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social,    28.05.2001; 5. copie de pe buletinul de identitate
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   cu nr. 1187, din data de 28.05.2001, eliberat„ de     seria S.V. nr. 102333; 6. declaraþie privind acceptul
                               B.C.R.; 4. adeverinþa cu nr. 3087, din data de      pentru sediul firmei, cu nr. 2898, din data de
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii                                  22.05.2001; 7. contractul de v‚nzare-cump„rare, cu
                               28.05.2001, eliberat„ de Prim„ria Bro∫teni; 5. cazier
Comerciale PROTECTION GUARD D & P — S.R.L., cu        judiciar nr. 277194, din data de 25.05.2001; 6. copie   nr. 31022/1991; 8. extrasul de carte funciar„, cu nr.
urm„toarele date:                      de pe buletinul de identitate seria S.V. nr. 111468;   2997, din data de 29.05.2001; 9. chitanþa taxei de
  Asociaþi: 1. Plamada Andrei-R„zvan, n„scut la      7. chitanþa taxei de registru nr. 3588826, din data    registru, din data de 29.05.2001, eliberat„ de
data de 15.11.1971 Ón Suceava, cu cet„þenie rom‚n„,     de 29.05.2001, eliberat„ de Camera de Comerþ ∫i      Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Suceava.
domiciliat Ón Suceava, str. Veronica Micle nr. 11, bl.    Industrie a Judeþului Suceava.                Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
19, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava,       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
telefon 092897550, identificat cu B.I. seria D.A. nr.    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                               legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
344719, eliberat de Poliþia Suceava la data de
                               conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
19.11.1985, cod personal: 1711115335011; 2.                                      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Dasc„lu Mihaela-Camelia, n„scut„ la data de         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                               Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
19.09.1973 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cu cet„þenie                                   Comerciale ROCAST NORD — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
rom‚n„, domiciliat„ Ón Suceava, Aleea Lalelelor nr.     Comerciale SPERANTA 2001 — S.R.L. ∫i dispun‚nd      Ónmatricularea acesteia.
7, bl. 110, sc. C, ap. 9, cod po∫tal 5800, judeþul      Ónmatricularea acesteia.
Suceava, telefon 094586684, fax 030/523541,                                        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 873385, eliberat de    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:
Poliþia Suceava la data de 16.05.1995, cod personal:                                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                 Admite cererea formulat„ ∫i, Ón consecinþ„:      Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
2730919335000.                          Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Comerciale ROCAST NORD — S.R.L., cu urm„toarele
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii    date:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Comerciale SPERANTA 2001 — S.R.L., cu             Asociaþi: 1. Pastrav Ady-Bogdan, Ón calitate de
denumirea PROTECTION GUARD D & P, cu sediul         urm„toarele date:                     asociat unic, n„scut la data de 30.09.1976 Ón
social Ón Suceava, Aleea Lalelelor nr. 7, bl. 110, sc.      Asociaþi: 1. Arsinte Petru, Ón calitate de asociat  Suceava, cu cet„þenie rom‚n„, domiciliat Ón
C, et. 4, ap. 9, cu valabilitate nedeterminat„, telefon   unic, n„scut la data de 27.04.1972 Ón localitatea     Suceava, bd. Ion Antonescu nr. 13, bl. T 47, sc. A,
523541.                           Borca, judeþul Neamþ, cu cet„þenie rom‚n„,        ap. 11, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon
  Obiectul de activitate este conform actului       domiciliat Ón satul Pietroasa, comuna Bro∫teni, cod    093375849, fax 030/513427, identificat cu C.I. seria
                               po∫tal 5928, judeþul Suceava, identificat cu C.I. seria  S.V. nr. 102333, eliberat„ de Poliþia Suceava, la data
constitutiv.                         S.V. nr. 111468, eliberat„ de Poliþia Vatra Dornei la   de 8.03.2001, cod personal 1760930335106.
  Domeniul principal: 746 – activit„þi de         data de 26.04.2001, cod personal: 1720427274785.       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
investigaþie ∫i protecþie a bunurilor ∫i persoanelor.      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Activitatea principal„: 7460 – activit„þi de       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     denumirea ROCAST NORD, sediul social Ón
investigaþie ∫i protecþie a bunurilor ∫i persoanelor.    denumirea SPERANTA 2001, cu sediul social Ón       Suceava, bd. Ion Antonescu nr. 13, bl. T 47, sc. A, et.
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de   satul Pietroasa, comuna Bro∫teni, judeþul Suceava,    3, ap. 11, valabilitate nedeterminat„, telefon
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    valabilitate nelimitat„.                 513427.
p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000     Obiectul de activitate este conform actului        Obiectul de activitate este conform actului
lei.                             constitutiv.                       constitutiv, cu excepþia activit„þii codificate la 5146
  Participarea asociaþilor la capitalul social:        Domeniul principal: 201 – prelucrarea brut„ a     (comerþ cu ridicata cu produse farmaceutice), care
                               lemnului ∫i impregnarea lemnului.             se va desf„∫ura numai cu personal calificat.
  1. Plamada Andrei-R„zvan, aport la capital                                       Domeniul principal: 517 – alte tipuri de comerþ
                                 Activitatea principal„: 2010 – prelucrarea brut„
900.000 lei, echival‚nd cu 9 p„rþi sociale,         a lemnului ∫i impregnarea lemnului (inclusiv       cu ridicata.
reprezent‚nd 45 % din capitalul social total, av‚nd     prelucrarea lemnului cu gater, circular, banzic).       Activitatea principal„: 5170 – alte tipuri de
cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %; 2.      Capitalul social: Capitalul social subscris este de  comerþ cu ridicata (inclusiv comerþ cu ridicata cu
Dascalu Mihaela-Camelia, aport la capital 1.100.000     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   elemente de fixare, organe de asamblare, scule ∫i
lei, echival‚nd cu 11 p„rþi sociale, reprezent‚nd 55 % din  p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000  unelte de m‚n„ simple ∫i electrice, accesorii,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la     lei.                           instrumente de m„sur„).
beneficii/pierderi de 55 %.                   Participarea asociaþilor la capitalul social:       Capitalul social: Capitalul social subscris este de
                                 1. Arsinte Petru, aport la capital 2.000.000 lei,   2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  Administratori: Plamada Andrei-R„zvan, cu                                     p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000
cet„þenie rom‚n„, n„scut la data de 15.11.1971 Ón      echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
                               capital social total, av‚nd cota de participare la    lei.
Suceava, cod personal: 1711115335011, domiciliat                                      Participarea asociaþilor la capitalul social:
Ón Suceava, str. Veronica Micle nr. 11, bl. 19, sc. A,    beneficii/pierderi de 100 %.
                                                              1. Pastrav Ady-Bogdan, aport la capital 2.000.000
                                 Administratori: Arsinte Petru, cu cet„þenie
ap. 1, cod po∫tal 5800, telefon 092897550, av‚nd                                    lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100
                               rom‚n„, n„scut la data de 27.04.1972 Ón localitatea
puteri depline; 2. Dascalu Mihaela-Camelia, cu                                     % capital social total, av‚nd cota de participare la
                               Borca, judeþul Neamþ, cod personal 1720427274785,     beneficii/pierderi de 100 %.
cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la data de 19.09.1973 Ón      domiciliat Ón satul Pietroasa, comuna Bro∫teni, cod
Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod personal: 2730919335000,                                    Administratori: Pastrav Ady-Bogdan, cu cet„þenie
                               po∫tal 5928, judeþul Suceava, av‚nd puteri depline.    rom‚n„, n„scut la data de 30.09.1976 Ón Suceava,
domiciliat„ Ón Suceava, Aleea Lalelelor nr. 7, bl. 110,     Durata societ„þii: nelimitat„.            cod personal 1760930335106, domiciliat Ón Suceava,
sc. C, ap. 9, cod po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon     Puncte de lucru: 1. Atelier de prelucrarea      bd. Ion Antonescu nr. 13, bl. T 47, sc. A, ap. 11, cod
094586684, fax 030/523541, av‚nd puteri depline.       lemnului + punct de achiziþii mas„ lemnoas„ Ón      po∫tal 5800, judeþul Suceava, telefon 093375849, fax
  Durata societ„þii: nelimitat„.              satul Pietroasa, comuna Bro∫teni, la sediul        030/513427, av‚nd puteri depline.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       societ„þii.                          Durata societ„þii: nelimitat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                         pronunþare.                        pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.            Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 mai 2001.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 29 mai 2001, prin       R„mas„ irevocabil„ la data de 29 mai 2001, prin      R„mas„ irevocabil„ la data de 30 mai 2001, prin
renunþare la recurs.                     renunþare la recurs.                   renunþare la recurs.
   (36/217.655)                        (37/217.656)                       (38/217.657)
              *                             *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1208/20.VI.2001                  15
     Societatea Comercial„                Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile               Hot„r„∫te:
    LEMNAR PROD 2001 — S.R.L.              prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.         Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea
  comuna Armeni∫, judeþul Cara∫-Severin
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              Societ„þii Comerciale STOIAN–SERVICES &
                                                           CONSULTING — S.R.L. potrivit actului constitutiv
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/171/2001          Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,    autentificat cu nr. 1507 la Biroul notarului public
                              Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale     Simescu Gheorghe, dup„ cum urmeaz„:
         COD SIRUES 113714846           Legii nr. 26/1990, republicate:                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
      JUDEC√TORUL DELEGAT                          Hot„r„∫te:
  DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN                                        denumirea STOIAN–SERVICES & CONSULTING —
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI             Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea       S.R.L., cu sediul social Ón Caransebe∫, Str. Potocului
                              Societ„þii Comerciale TOGEN — S.R.L. potrivit       nr. 18, judeþul Cara∫-Severin, valabil p‚n„ la data de
        ŒNCHEIEREA NR. 553             actului constitutiv autentificat cu nr. 1589 la Biroul   1.05.2011.
                              notarului public Simescu Gheorghe, dup„ cum          Durata societ„þii: nelimitat„.
         din 25 mai 2001             urmeaz„:                            Asociaþi:
 Judec„tor delegat      — Martinescu Maria       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      1. Stoian Ion Emil, n„scut la data de 31.08.1946
 Referent O.R.C.       — B„lan Eugenia       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Ón Caransebe∫, Str. Potocului nr. 18, cod po∫tal
                              denumirea TOGEN, cu sediul social Ón Caransebe∫,      1650, judeþul Cara∫-Severin, telefon 092518804.
  Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare
formulat„ de petentul Sirbovan Eugen, Ónregistrat„     Str. Ardealului nr. 56, sc. B, ap. 8, judeþul Cara∫-      Obiectul de activitate: activitatea principal„: 7484
la acest oficiu cu nr. 2965 din 16.05.2001, Ón       Severin, valabil p‚n„ la data de 15.05.2006.        — alte activit„þi de servicii prestate Ón principal
susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile         Durata societ„þii: nelimitat„.             Óntreprinderilor.
prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.         Asociaþi:                         Alte activit„þi: 5114; 5152; 5153; 5155; 5156; 5165;
                                1. Nicoar„ Metodie, n„scut la data de 24.04.1946    7413; 7414; 7415; 7420; 7430; 7440 — 5114*; 5152*;
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Ón comuna Buchin, judeþul Cara∫-Severin,          5153*; 5155*; 5156*; 5165*, inclusiv import-export..
  Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,                                    Capitalul social: tipul participare: privat
Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale     domiciliat Ón satul Buchin nr. 15, comuna Buchin,
                              judeþul Cara∫-Severin.                   autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000
Legii nr. 26/1990, republicate:                                            lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul
                                Obiectul de activitate: activitate principal„: 1422
            Hot„r„∫te:                                          total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:
                              — extracþia argilei ∫i caolinului.
                                                           100.000 lei
  Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea         Alte activit„þi: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116;
Societ„þii Comerciale LEMNAR PROD 2001 — S.R.L.                                      Participarea asociaþilor la capitalul social:
                              0117; 0118; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126;
potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 1592,                                  1. Stoian Ion Emil, aport la capital de 2.000.000
                              0127; 0128; 0130; 0141; 0143; 0144; 2522; 2611;
dup„ cum urmeaz„:                                                   lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, av‚nd cota de
                              2612; 2613; 4511; 4521; 4522; 4523; 4525; 4526;
  Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu                                   particiapre la beneficii ∫i pierderi de 100 %..
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„ cu      5010; 5021; 5030; 5050; 5111; 5112; 5113; 5116;        Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:
denumirea LEMNAR PROD 2001, cu sediul social Ón      5117; 5119; 5122; 5123; 5124; 5131; 5133; 5144;        1. Stoian Ion Emil, cu datele de identificare de
comuna Armeni∫ nr. 134, judeþul Cara∫-Severin,       5147; 5152; 5153; 5154; 5156; 5162; 5166; 5170;      mai sus, av‚nd puteri depline.
valabil pe o durat„ nelimitat„.              5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225; 5226;        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Durata societ„þii: nelimitat„.             5227; 5231; 5232; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244;
  Asociaþi:                                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              5245; 5511; 5541; 5542; 6022; 6023; 6024; 6442; 9272      Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi
  1. Vetres Ioan, n„scut la data de 16.09.1957 Ón
comuna Armeni∫, judeþul Cara∫-Severin, domiciliat       0111*0112*0113*0114*0115*0116*0117*0118*0121*     la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„
Ón localitatea Armeni∫ nr. 134, comuna Armeni∫,      0122*0123*0124*0125*0126*0127*0128*0130*1422*       Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a
cod po∫tal 1662, judeþul Cara∫-Severin, telefon      2522*2611*2612*2613*5010*5030*5050*5111*5112*       Judeþului Cara∫-Severin dup„ r„m‚nerea irevocabil„
094519367;                         5113*5116*5117*5119*5122*5123*5124*5131*5133*       a hot„r‚rii.
  2. Hurduzeu Rusalin, n„scut la data de         5144*5147*5152*5153*5154*5156*5162*5166*5170*         O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
21.11.1956 Ón localitatea Armeni∫, judeþul Cara∫-     6022*6023*6024* — pentru aceste coduri se va
Severin, domiciliat Ón satul Armeni∫ nr. 60, comuna                                  Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome
Armeni∫, cod po∫tal 1662, judeþul Cara∫-Severin.      realiza ∫i activitatea de import-export.          îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala
  Obiectul de activitate: Activitate principal„: 2010    Capitalul social: tipul participare: privat      p„rþilor.
— prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea       autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
lemnului.                         lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul    pronunþare.
  Alte activit„þi: 0221; 2020; 2030; 4521; 4522; 4524;  total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:    Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.
4533; 5113; 5153; 5248; 5263; 6023; 6024; 7484.      100.000 lei
  2010*, 0221*, 2020*, 2030*, 5113*, 5153*, 6023*,                                    (41/217.660)
6024* — pentru aceste activit„þi se va efectua ∫i       Participarea asociaþilor la capitalul social:                   *
activitatea de import-export.                 1. Nicoar„ Metodie, aport la capital 2.000.000 lei,
  Capitalul social: tipul de participare: privat     echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, av‚nd cota de
                                                                Societatea Comercial„
autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000   participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul                                    FLOWER 2001 — S.R.L., Caransebe∫
                                Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:
total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:    1. Nicoar„ Metodie cu datele de identificare de          judeþul Cara∫-Severin
100.000 lei.
  Participarea asociaþilor la capitalul social:     mai sus, av‚nd puteri de administrator.
  1. Vertes Ioan, aport la capital 1.000.000 lei,      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/162/2001
echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, av‚nd cota de       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;         Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi            COD SIRUES 113714755
  2. Hurduzeu Rusalin, aport la capital de        la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, av‚nd    Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a             JUDEC√TORUL DELEGAT
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.                                  DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN
  Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:       Judeþului Cara∫-Severin, dup„ r„m‚nerea
                              irevocabil„ a hot„r‚rii.                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  1. Vetres Ioan, cu datele de identificare de mai
sus, av‚nd puteri de administrator.              O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome            ŒNCHEIEREA NR. 524
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala
  Puncte de lucru:                                                          din 17 mai 2001
                              p„rþilor.
  1. Punct de lucru, cu sediul Ón Armeni∫,                                      Judec„tor delegat      — Martinescu Maria
Intravilan nr. 60, judeþul Cara∫-Severin.           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi    pronunþare.                         Referent O.R.C.       — B„lan Eugenia
la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„         Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 25 mai 2001.          Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare,
Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a          (40/217.659)
Judeþului Cara∫-Severin, dup„ r„m‚nerea                                        formulat„ de petentul Sirbovan Eugen, Ónregistrat„
irevocabil„ a hot„r‚rii.                               *                la acest oficiu cu nr. 2599 din 9.05.2001.
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta                                    Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome         Societatea Comercial„               prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.
îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala     STOIAN–SERVICES & CONSULTING — S.R.L.
p„rþilor.                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Caransebe∫, judeþul Cara∫-Severin
                                                             Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,
data pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 25 mai 2001.                                      Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale
   (39/217.658)                         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/161/2001        Legii nr. 26/1990, republicate:
              *                        COD SIRUES 113714743                      Hot„r„∫te:

      Societatea Comercial„                                            Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               Societ„þii Comerciale FLOWER 2001 — S.R.L.
     TOGEN — S.R.L., Caransebe∫             DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN
      judeþul Cara∫-Severin                                           potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 1521
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           la Biroul notarului public Simescu Gheorghe, dup„
                                                           cum urmeaz„:
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/170/2001                ŒNCHEIEREA NR. 523               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
         COD SIRUES 113714834                    din 17 mai 2001             denumirea FLOWER 2001, cu sediul social Ón Oþelu
      JUDEC√TORUL DELEGAT                Judec„tor delegat      — Martinescu Maria     Ro∫u, Str. Revoluþiei nr. 171B, bl. 12, sc. 1, ap. 6,
  DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN            Referent O.R.C.       — B„lan Eugenia       judeþul Cara∫-Severin, valabil p‚n„ la data de
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                         7.05.2011.
                               Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare,       Durata societ„þii: nelimitat„.
        ŒNCHEIEREA NR. 552             formulat„ de petentul Sirbovean Eugen,            Asociaþi:
                              Ónregistrat„ la acest oficiu cu nr. 2605 din 9.05.2001.    1. Dobre Constantin Valerian, n„scut la data de
         din 25 mai 2001               Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    10.02.1960, Ón Cire∫a, judeþul Cara∫-Severin,
 Judec„tor delegat      — Martinescu Maria     prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.       domiciliat Ón localitatea Oþelu Ro∫u, Str. Revoluþiei
 Referent O.R.C.       — B„lan Eugenia                                    nr. 171B, bl. 12, sc. 1, ap. 6, cod po∫tal 1671, judeþul
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare                                   Cara∫-Severin, telefon 055532582;
formulat„ de petentul Sirbovean Eugen,            Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,      2. Dobre Patricia Raveca, n„scut„ la data de
Ónregistrat„ la acest oficiu cu nr. 2967 din        Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale     2.05.1982 Ón Caransebe∫, judeþul Cara∫-Severin,
16.05.2001.                        Legii nr. 26/1990, republicate:              domiciliat„ Ón localitatea Oþelu Ro∫u, Str. Revoluþiei
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1208/20.VI.2001
nr. 171B, bl. 12, sc. 1, ap. 6, cod po∫tal: 1671, judeþul    Asociaþi:                       Ónregistrat„ la acest oficiu cu nr. 2899 din
Cara∫-Severin, telefon 055532582.                1. Ozturk Ihsan, n„scut la data de 22.01.1965 Ón    14.05.2001.
  Obiectul de activitate: activitate principal„: 5212   Erbaa/Tokat, Turcia, domiciliat Ón Turcia,          Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
— comerþ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      localitatea Yunus Emre Mah, Gegin Cad. Ev. nr. 47;     prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.        2. Gungor Ismail, n„scut la data de 13.04.1969 Ón
  Alte activit„þi: 5211; 5221; 5224; 5227; 5233; 5241;  Almus, Turcia, domiciliat Ón Turcia, Sanayi Sites,           JUDEC√TORUL DELEGAT
5242; 5243; 5244; 5245; 5248; 5262; 5263.          Erbaa;                            Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,
  Capitalul social: tipul de participare: privat       3. Gungor Hasan Basri, n„scut la data de        Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale
autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000    25.03.1977 Ón Almus, Tokat, Turcia, domiciliat Ón
lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul                                  Legii nr. 26/1990, republicate:
                              Turcia, localitatea Tokat.
total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:    Obiectul de activitate: activitate principal„: 2010             Hot„r„∫te:
100.000 lei                         — prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea
  Participarea asociaþilor la capitalul social:                                     Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea
                              lemnului.
  1. Dobre Constantin Valerian, aport la capital                                   Societ„þii Comerciale HOCHER TRANS — S.R.L.
                                Alte activit„þi: 0221; 2020; 2030; 2040; 3611; 3612;
1.800.000 lei, echival‚nd cu 18 p„rþi sociale, av‚nd                                  potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 544 de
                              3613; 3614; 3615; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 90 %;                                 Malescu Gheorghe, dup„ cum urmeaz„:
                              5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123; 5124;
  2. Dobre Patricia Raveca, aport la capital de                                     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138;
200.000 lei, echival‚nd cu dou„ p„rþi sociale, av‚nd                                  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 10 %.                                 denumirea HOCHER TRANS, cu sediul social Ón
                              5151; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5161; 5162;
  Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:                                     Re∫iþa, Str. F‚nt‚nilor nr. 4, bl. 4, sc. 1, ap. 13,
                              5163; 5164; 5165; 5166; 5211; 5212; 5221; 5222;
  1. Dobre Constantin Valerian, cu datele de                                     judeþul Cara∫-Severin, valabil p‚n„ la o durat„
                              5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5241; 5242; 5243;
identificare de mai sus, av‚nd puteri depline.
                              5244; 5245; 5246; 5247; 5530; 5541; 5542; 6022;      nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              6024; 6311; 6312; 6411; 6412; 6413.              Durata societ„þii: nelimitat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                Capitalul social: tipul de participare: privat       Asociaþi:
  Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi
la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„        autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000     1. Hocher Carla Iuliana, n„scut„ la data de
Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a        lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul    23.02.1969 Ón Re∫iþa, judeþul Cara∫-Severin,
Judeþului Cara∫-Severin dup„ r„m‚nerea irevocabil„     total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:  domiciliat„ Ón Re∫iþa, Str. F‚nt‚nilor nr. 4, bl. 4, sc.
a hot„r‚rii.                        100.000 lei.                        1, ap. 13, cod po∫tal 1700, judeþul Cara∫-Severin;
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta        Participarea asociaþilor la capitalul social:       2. Hocher Iulius Francisc, n„scut la data de
Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome       1. Ozturk Ihsan, aport la capital de 600.000 lei    3.04.1969 Ón Re∫iþa, judeþul Cara∫-Severin,
îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala     din care 21 $, echival‚nd cu 6 p„rþi sociale, av‚nd    domiciliat Ón Re∫iþa, Piaþa 1 Decembrie 1918, bl. 25,
p„rþilor.                          cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 30 %;   sc. 1, ap. 21, cod po∫tal 1700, judeþul Cara∫-Severin.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        2. Gungor Ismail, aport la capital de 700.000 lei,     Obiectul de activitate: activitate principal„:
pronunþare.                         din care 24 $, echival‚nd cu 7 p„rþi sociale, av‚nd      6023 — transporturi terestre de c„l„tori,
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 17 mai 2001.         cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 35 %;   ocazionale;
   (42/217.661)                        3. Gungor Hasan Basari, aport la capital de
                                                              6023* intern ∫i internaþional.
              *                700.000 lei, din care 25 $, echival‚nd cu 7 p„rþi
                                                              Alte activit„þi: 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116;
                              sociale, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
                                                            5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123; 5124; 5131;
       Societatea Comercial„             pierderi de 35 %.
                                                            5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;
       OZGUNGOR — S.R.L.                 Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:
                                                            5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147; 5262;
                                1. Ozturk Ihsan, cu datele de identificare de mai
    Caransebe∫, judeþul Cara∫-Severin                                       6024; 6312; 6023*; 6024* intern ∫i internaþional.
                              sus, av‚nd puteri de administrator.
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Import-export cu produse ∫i servicii ce fac parte
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/169/2001        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        din obiectul de activitate al societ„þii.
                                Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi      5111*; 5112*; 5113*; 5114*; 5115*; 5116*; 5117*;
         COD SIRUES 113714822                                         5118*; 5119* — import-export.
                              la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„
                              Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a          Capitalul social: tipul de participare: privat
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Judeþului Cara∫-Severin, dup„ r„m‚nerea          autohton: 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000
  DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI            irevocabil„ a hot„r‚rii.                  lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul
                                O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale:
        ŒNCHEIEREA NR. 549              Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome     100.000 lei
                              îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala       Participarea asociaþilor la capitalul social:
         din 23 mai 2001              p„rþilor.                           1. Hocher Carla Iuliana, aport la capital de
  Judec„tor delegat      — Martinescu Maria        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     1.000.000 lei, v„rsat la data de 15.05.2001,
  Referent O.R.C.       — B„lan Eugenia       pronunþare.                        echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, av‚nd cota de
                                Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 23 mai 2001.         participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare         (43/217.662)                       2. Hocher Iulius Francisc, aport la capital de
formulat„ de petentul Ozturk Ihsan, Ónregistrat„ la
                                            *                1.000.000 lei, v„rsat la data de 15.05.2001,
acest oficiu cu nr. 2917 din 15.05.2001.
                                                            echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, av‚nd cota de
  Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
prev„zute de lege ∫i aflate la dosarul cauzei.             Societatea Comercial„             participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
                                    HOCHER TRANS — S.R.L.                Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii:
       JUDEC√TORUL DELEGAT                   Re∫iþa, judeþul Cara∫-Severin             1. Hocher Iulius Francisc, cu datele de
  Constat‚nd c„ cerinþele legale sunt Óndeplinite,                                  identificare de mai sus, av‚nd puteri depline.
Ón temeiul dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale                                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 11/164/2001
Legii nr. 26/1990, republicate:                                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                       COD SIRUES 113714779             Dispune Ónmatricularea sus-menþionatei societ„þi
           Hot„r„∫te:
                                                            la Oficiul registrului comerþului de pe l‚ng„
  Admite cererea ∫i autorizeaz„ constituirea             JUDEC√TORUL DELEGAT               Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a
Societ„þii Comerciale OZGUNGOR — S.R.L. potrivit        DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN CARA™-SEVERIN          Judeþului Cara∫-Severin dup„ r„m‚nerea irevocabil„
actului constitutiv autentificat cu nr. 1471 la Biroul     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           a hot„r‚rii.
notarului public Renée Lida Andronache, dup„ cum                                      O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
urmeaz„:                                  ŒNCHEIEREA NR. 536             Óncheiere se comunic„, din oficiu, Regiei Autonome
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                       din 22 mai 2001             îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe cheltuiala
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
denumirea OZGUNGOR, cu sediul social Ón                                        p„rþilor.
                               Judec„tor delegat      — Martinescu Maria       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Caransebe∫, prelungirea P„ltini∫, str. ™esu Ro∫u nr.
                               Referent O.R.C.       — Eppel Miana        pronunþare.
1, judeþul Cara∫-Severin, valabil p‚n„ la data de
15.05.2006.                          Asupra cererii de autorizare ∫i Ónmatriculare        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 25 mai 2001.
  Durata societ„þii: nelimitat„.              formulat„ de petentul Hocher Iulius Francisc,          (44/217.663)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti ∫os Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1208/20.VI.2001 conþine 16 pagini.                     Preþul 6.976 lei     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO