Logistics ____________________ by hcj

VIEWS: 104 PAGES: 6

									              LOGISTICS บรรเทาทุกข์ได้ดั่งใจ
                                         อนันต์ พัฒนะธเนศ
                           คณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์
                                   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หลักการและเหตุผล
      ทุกข์คือความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ           ไม่มีใครหลีกหนีความทุกข์ไปได้
ภายใต้กฎแห่งกรรม                       การกระทากรรมดีย่อมได้ผลดีเสมอซินะ
แต่ทุกข์ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นความทุกข์ของผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย อัคคีภัย
แผ่นดินถล่ม     ลมพายุฝนฟ้าคะนอง      เป็นต้น      เป็นความทุกข์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
เป็นกรรมของมนุษยชาติซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อชุมชนสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทุ
กวัน แล้วโลจิสติกส์จะไปเกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรหรือ
      พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย             ได้เล็งเห็นความสาคัญในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง    การบริหารพัสดุ      คลังสินค้า
สต็อกสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า และการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี
      คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ความร่วมมือด้านการจัดส่งวิทยากรและที่ปรึกษา
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้ริเริ่มดาเนินโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร
พันธมิตรธุรกิจและผู้รับบริจาคปลายทางให้เกิดระบบซัพพลายเชนแบบเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน


ความเป็นมาของปัญหา

                                                  1
     ภัยพิบัติซึนามิเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดในระดับความรุนแรงแล
ะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากมายมหาศาล           ขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ถึง
ความมีน้าใจของชาวไทยทุกคนที่มีต่อเพื่อนมนุษย์
ทั้งผู้ประสบภัยพิบัติคนไทยในประเทศและชาวอาคันตุกะต่างแดนที่มาพักพิงชั่วคราว
ภายหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตเพียง 2 – 3วัน ปรากฏว่ามีผู้บริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง              อาคารสานักงานบรรเทาทุกข์      ณ     ถนนอังลีดูนังค์
เต็มไปด้วยข้าวของบริจาคล้นออกมานอกอาคาร                และยังมีรถบรรทุกสินค้าหลายคัน
รอเข้าคิวกันลาเลียงสินค้าลงกองไว้ตามทางเดินฟุตบาท
ทาให้เกิดการจราจรติดขัดตลอดรอบเส้นทางแยกถนนใกล้เคียงกัน
ไม่สามารถจัดหมวดหมู่แยกประเภทสินค้าและกระจายสินค้าออกไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันท่วงที

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

     สินค้าบริจาคหลากหลายรายการ
ถูกนาเข้ามามากเกินกว่ากระบวนการจัดแบ่งแยกประเภทภายในอาคารจะสามารถรองรับได้
เนื่องจากพื้นที่อาคารค่อนข้างจากัด           ไม่ได้รับการออกแบบไว้ให้เป็นคลังเก็บสินค้า
จานวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไม่เพียงพอ ภายในระยะเวลาทางานสั้นๆ ทาให้เกิดการกระจุกตัว ณ
จุดรับสินค้า ส่งผลกระทบให้การระบายสินค้าออกเป็นไปด้วยความยากลาบากยิ่งขึ้น
     ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการที่ผู้ให้บริจาคมีน้าใจให้ความช่วยเหลือด้านการบริจาคสินค้าแ
ละยาเวชภัณฑ์ต่างๆ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและหน่วยรถขนส่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลาเลียงสินค้าส่งไปยังจุดหา
ยปลายทางให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อาจสรุปได้ดังนี้คือ
   - การรวบรวมสินค้าหลากหลายรายการจากผู้บริจาครายบุคคลหรือกลุ่มองค์กร
     ทาให้เกิดต้นทุนด้านการแยกประเภทสินค้าและรวบรวมสินค้าที่เป็นประโยชน์จัดส่งไปยังผู้รับ
     ปลายทาง          กาลังคนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ต้องช่วยกันทางานทั้งคืนทั้งวัน
     เพื่อระบายสินค้าออกจากสานักงานส่วนกลางโดยเร่งด่วน
     รวมทั้งภาระค่าจ้างรถบรรทุกขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย
   - ความเสียหายอันเกิดจากการซ้อนทับของสินค้าประเภทอาหารและยาเวชภัณฑ์
     อายุสินค้าและยาที่ใกล้หมดสภาพแล้ว                        เน่าเสียได้ง่าย
     และกระบวนการขนส่งสินค้าขึ้นและลงจากรถ         นาเข้าเก็บคลังสินค้าเพื่อรอการเบิกจ่าย
     บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ประมาณการว่าสินค้าบริจาคมากกว่า 50% เสื่อมสภาพ
                                                   2
    ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
    ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการและความหวังดีของผู้ให้บริจาค
   - เจ้าหน้าที่และผู้รับบริจาคปลายทาง        ไม่สามารถรับสินค้าไปแจกจ่ายชาวบ้านได้ทันที
    เนื่องจากสินค้าที่ดีมีประโยชน์ปนเปื้อนกับสินค้าที่เสียหาย
    ไม่ได้มีการสาแดงรายการสินค้าที่ชัดเจน      จึงต้องเสียเวลาในการแยกกองดีออกจากกองเสีย
    จัดหาประเภทสินค้า      ขนาดสัดส่วนที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริจาค       เช่น
    ชุดชั้นในใช้แล้วประเภทยกทรงและกางเกงใน           โอกาสที่จะได้ตรงตามขนาดสัดส่วน
    มีซักกี่เปอร์เซนต์นะหรือ      ก็ลองคิดถึงเวลาที่พวกเธอไปซื้อชุดชั้นในที่ห้างสรรพสินค้า
    อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา      2-3      ชั่วโมงลองสวมใส่ให้พอดีกว่าจะได้ซักหนึ่งชุด
    แล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ชายหญิง เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
    สารพัดรูปแบบทั้งสายเดี่ยว       แถบกาวหรือแบบไร้สายรัด       ปะปนมาหนึ่งคันรถ
    จะใช้เวลาคัดเลือกให้ได้ขนาดตรงกับผู้รับก็ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
    และยังเหลือกองเก็บส่วนที่ใช้ไม่ได้คือของเสีย
    อาจใช้ประโยชน์เป็นเพียงผ้าขี้ริ้วเช็ดพื้นได้เท่านั้น

 กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง

      แนวคิดทั่วไปในรูปแบบลักษณะการใช้อุปทานเป็นที่ตั้งคือ     เรารู้สึกยกย่อง   ชื่นชม
 ประกาศเกียรติคุณกับผู้ให้บริจาคที่เสียสละเงินทองทรัพย์สินส่วนตัวและพละกาลังในการให้ความช่วยเ
 หลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 ผู้รับบริจาคก็รู้สึกซาบซึ้งใจในสายธารน้าใจที่หลั่งไหลมาอย่างท่วมท้นจนล้นทะลักบ้านหลังคามุงสังกะ
 สีรวมทั้งหน่วยงานสถานที่รับบริจาค       แต่เมื่อเราได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
 จึงจาเป็นต้องกาหนดกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์กับสิ่งของบริจาคจากผู้ให้ถึงผู้รับอย่างมีประสิ
 ทธิภาพ                                   รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อกัน
 และความเข้าใจของสาธารณชนในสภาพการทางานของผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
 โดยคานึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสาคัญ


ประเภทผู้บริจาคปัจจัยสี่    หน่วยบรรเทาทุกข์จังหวัด       ผู้ประสบภัยพิบัติคือ ลูกค้าที่สาคัญ

ผู้บริจาคเงินทองทรัพย์สิน    รวมพลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร    ความต้องการของลูกค้า
                รับและรวบรวมสิ่งของบริจาค      ความอยู่รอดปลอดภัยของครอบครัว
                                                  3
                แยกประเภทบัญชีรายการสินค้า     ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
                จัดเส้นทางขนส่งไปจุดหมาย      โอกาสในการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน
ผู้บ นค้าอุปโภคบริโภค
  ริจาคสิ
ผู้บริจาคยาและเวชภัณฑ์
ผู้บริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว


 Sufficiency Model
 Survival ลูกค้าต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อความอยู่รอดของสมาชิกครอบครัวทุกชีวิต
 Security ลูกค้าต้องการความปลอดภัยจากภัยพิบัติ มิจฉาชีพและโจรผู้ร้ายที่แฝงตัวเข้ามา
 Sympathy ความต้องการความเห็นอกเห็นใจ ในความทุกข์ยากลาบากจากญาติสนิทมิตรสหาย
 Sufficiency ความต้องการโอกาสและปัจจัยในการใช้จ่ายอย่างพอเพียง ต่อการดารงชีพระยะยาว
     ผู้บริจาคปัจจัยสี่ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค
 อาจนาทรัพย์สินและสิ่งของบริจาคไปขายในตลาดนัดหรือจัดงานประมูลราคา
 ขายสินค้าระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ            การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินทุน
 สามารถตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยได้ดั่งใจ
 เพื่อความอยู่รอดและความรู้สึกปลอดภัยของสมาชิกครอบครัว
 แล้วยังให้โอกาสแก่ผู้รับเงินต่อยอดการลงทุนในสัมมาอาชีพที่ต้องหยุดชะงัก
 เสียหายไปในช่วงประสบภัยพิบัติ เกื้อกูลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่อยู่รอดอย่างยั่งยืน

      INPUT        PROCESS         OUTPUT          OUTCOME
     เงินบริจาค      จัดส่งปัจจัย     รับมอบปัจจัยเงิ     ความอยู่รอดปลอดภัย
                            นบริจาค        โอกาสในการเลี้ยงชีพ

 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

      การจัดการกับสินค้าบริจาค                 อาจจาแนกออกเป็นประเภทต่างๆ
 โดยระบุรายการสินค้าที่จาเป็นเร่งด่วน เพื่อการส่งมอบให้ผู้ประสบภัยได้ทันที เช่น
 1. สินค้าอุปโภค ควรเป็นอาหารสาเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกหรือกล่องกระดาษ
 สามารถเก็บไว้ใช้ได้อย่างน้อย 3 – 6 เดือน ไม่ควรบริจาคอาหารปรุงสดที่เน่าเสียได้ง่าย
 2. สินค้าบริโภค เครื่องนุ่งห่มประเภทผ้าห่ม เสื้อผ้า กางเกงขาสั้นและขายาวเป็นหลัก งดเว้นชุดชั้นใน
 เนื่องจากโอกาสที่จะสวมใส่ได้พอดี เป็นไปได้ยากมาก และของใช้แล้วไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป

                                                4
3. ยารักษาโรค    ยาสามัญประจาบ้าน เกลือ ผงคลอรีน สารส้ม ประเภทยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
ควรมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 1 ปี ตามหลักการทั่วไปขององค์การอนามัยโลก
4. อุปกรณ์ทั่วไป ตามความจาเป็น เช่น เต้นท์นอนชั่วคราว เครื่องนอนหมอนมุ้ง รถสุขาเคลื่อนที่
ถังเก็บน้าดี กระสอบทรายกันน้าท่วม เครื่องสูบน้า เรือท้องแบน รองเท้ายาง เป็นต้น

    ทางสภากาชาติสากลได้ให้คาแนะนาไว้ว่า              การบริจาคเงินเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ          ณ        ที่แห่งหนึ่งแห่งใดในโลกนี้
ซึ่งอาจใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารทุกสาขาได้สะดวกรวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจานวนมาก
ใบโอนเงินสามารถนาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการขอรับใบประกาศกิตติคุณ ด้วยเหตุผลดังนี้คือ
   - การบริจาคเงิน
    ทาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการที่จาเป็นต่อการดารงชีพได้ทันที
    ภายในท้องที่บริเวณใกล้เคียง         เป็นการลดขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจากส่วนกลาง
    ช่วยเหลือร้านค้าท้องถิ่นให้ดาเนินธุรกิจได้ต่อไป
    เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชุนใกล้เคียงสถานที่เกิดภัยพิบัติ
   - การบริจาคสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จาเป็น
    ควรติดต่อผู้ผลิตและผู้ค้าส่งสินค้าในท้องถิ่นใกล้เคียง
    ที่มีความสามารถในการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางโดยตรง
    เพื่อให้ได้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์หีบห่อระบุประเภทและขนาดสินค้าข้างกล่อง
    สะดวกต่อการค้นหาจากบัญชีรายการสินค้าแนบไปกับรถขนส่ง
    ตรวจรับพร้อมลายเซ็นต์เป็นหลักฐานในการรับมอบสินค้า
   - ติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับบริจาคล่วงหน้า
    เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดระเบียบการขนส่งและกระจายสินค้า
    ประสานงานกับผู้ประสบภัยพิบัติ             เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการรับบริจาค
    รายการสินค้าที่ต้องการและสถานที่ส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้อง         ตรงตามตารางเวลา
    ไม่ให้เกิดความล่าช้าจากการจราจรที่ติดขัดกันเอง
    ระบุจุดกระจายสินค้าและปริมาณสินค้าที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือ
    นในชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมือง


การตอบสนองต่อภัยพิบัติ เมื่อความตั้งใจจริงยังไม่พอเพียง

                                                   5
สภากาชาดอเมริกาได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในการไม่ขอรับเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและอาหารก
ระป๋อง
แม้ว่าจะทาให้ผู้บริจาคบางคนที่ตั้งใจจริงไม่
พอใจ
ดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ข้อมูลกั
บสาธารณชนว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการและเมื่อเวลาใดที่ต้อง
การ ทัดเทียมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

“We have made some people angry in the past by turning down and discouraging their
well-intentioned offers of used clothing or canned goods. There is no question in our
minds, however, that we have made the right decision. It is as much our duty to educate
the public about what is needed and when, as it is to provide assistance to the victims of a
disaster.”
Jose Aponte, American Red Cross. “Disaster Response: When Good Intentions Aren’t
Enough,” InterAction, 1990.
                                              6

								
To top