Docstoc

Job Title_ Director of Logistics

Document Sample
Job Title_ Director of Logistics Powered By Docstoc
					                      วันที่ 19 เมษายน 2553

เรื่อง ชี้แจงโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ
เรียน คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
     ผู้อานวยการ สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการอบรมหลักสูตร BSCM/CPIM รุ่นที่ 1
         2. แผนที่ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์อิน (สุขุมวิท 55) ทองหล่อ

    ตามที่สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะจัดจ้างที่บริษัท เอส ซี เอ็ม
คอนซัลแทนท์ จากัด เป็นศูนย์อบรมหลักสูตร ของ APICS ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็น
International                                      Associate
         ่
ทาหน้าที่เป็นทีปรึกษาของโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพนั้น บัดนี้ทางบริษัทฯ
ขอรายงานความก้าวหน้าของโครงการอยู่ในช่วงการรับสมัครว่า หลักสูตร CPIM Module 1
บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจานวนแล้ว และพร้อมที่จะเปิดการอบรม BSCM/CPIM รุ่นที่ 1วันศุกร์ที่
30 เมษายน 2553 และสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 (เฉพาะศุกร์-เสาร์) สถานที่อบรม      ณ
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์(สุขุมวิท 55) ทองหล่อ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                          ขอแสดงความนับถือ

                        Krizz Chantjiraporn
                          ดร. กฤษฏ์ ฉันทจิรพร
                          ที่ปรึกษาหลักสูตรฝ่ายประสานงาน
โทร. 02 946 9316-17

  บริษัท เอส ซี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด 3769    หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยโยธินพัฒนา 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 946 9316~7, Fax 02 946 9030, E-mail  admin.scm@gmail.com
โทรสาร 02 946 9030ตารางการอบรมหลักสูตร   BSCM/CPIM    รุ่นที่ 1

      ้
    ครังที่ 1) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553    ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553

      ้
    ครังที่ 3) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 4) วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553

      ้
    ครังที่ 5) วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 6) วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553
แผนที่ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
  บริษัท เอส ซี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด 3769      หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยโยธินพัฒนา 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 946 9316~7, Fax 02 946 9030, E-mail    admin.scm@gmail.com
  บริษัท เอส ซี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด 3769    หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยโยธินพัฒนา 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02 946 9316~7, Fax 02 946 9030, E-mail  admin.scm@gmail.com

				
DOCUMENT INFO