POSTGRADUATE RESEARCH GRANT

Document Sample
POSTGRADUATE RESEARCH GRANT Powered By Docstoc
					                                                  V 1.0 2010
 BORANG PERMOHONAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH
         (PPP), UNIVERSITI MALAYA
  APPLICATION FORM FOR POSTGRADUATE RESEARCH FUND, UNIVERSITY OF MALAYA


NOTA : Setiap permohonan tidak melebihi RM 30,000 bagi program secara disertasi dan RM 10,000.00 bagi
program secara kursus & disertasi /Maximum per application is RM 30,000 to programe by disertation and
10,000 to program by course work & disertatin.
   Sila semak dengan PTj masing-masing bagi jumlah salinan yang perlu dihantar.
     Please check with the FACULTY for the number of copies to be submitted.
   Sila baca maklumat mengenai PPP sebelum mengisi borang ini and taipkan maklumat yang
     dikehendaki.
     Please read the information on PPP before filling the form. Please type in the required information
   Borang permohonan boleh dimuat turun daripada laman web/ The application form may be
     downloaded from the following website: www.ippp.um.edu.my/A. Maklumat Pemohon / Applicant’s Particulars

1. Nama (seperti dalam kad pengenalan)
 Name (as in identity card)
2. No Kad Pengenalan Pemohon / No Pasport
  Applicant’s identity card / Passport number
3. Jantina /Sex               Lelaki / Male     Perempuan / Female

4. Warganegara/ Nationality :5. No. Telefon / Telephone : Pejabat / Office _____________      H/P _________________
  Faks / Fax Number : ______________________

6. Email : _____________________________________________


7. Fakulti/ Faculty: ______________________________________

 Jabatan / Bahagian / Department / Unit : __________________________


8. Maklumat kursus yang diambil / Information of the Course registered:

  (a) i) PhD
    ii) Sarjana /  Disertasi /Disertation   /    Kursus & Disertasi / Course work & Disertation
      Masters

                      Hari/ Day Bulan / Month Tahun/ Year
  (b)  Tarikh Pendaftaran/
      Registration date


                            1
                                              V 1.0 2010
B. Butir-butir projek / Project Details


 9. Status Projek /    Projek Baru/ New Project
   Project Status
             Projek sedang dijalankan/sambungan/ On-going project / Continuation 10. Nama Penyelia/ Supervisors’ Name:


       a)  Penyelia Pertama / First Supervisor

                Nama / Name :
               Alamat Pejabat /:
               Office Address :

                   E-mail:
           No Telefon/Telephone:       b)  Penyelia Kedua / Second Supervisor

                Nama / Name :
               Alamat Pejabat /:
               Office Address :

                   E-mail:
           No Telefon/Telephone:11. Jenis Penyelidikan/ Type of Research:


       /     1. Penyelidikan Fundamental / Fundamental Research.

            2. Penyelidikan Gunaan / Apllied Research12. Tajuk Penyelidikan/ Research Title:
13. Sila lampirkan Cadangan Penyelidikan mengikut format seperti dalam lampiran A
  (Please attach Research Proposal according to the format as described in appendix A)
                         2
                                                V 1.0 2010
C.  Projek berkaitan / Related Projects


14. Peruntukan PPP yang telah diluluskan bagi projek yang sedang dijalankan (jika
  berkenaan)/ PPP funds approved for ongoing project (if applicable) :-


   No Projek          Tajuk/ Title              Jumlah/ Amount
   / Project                                (RM)
   Jika laporan akhir belum dihantar, sila lampirkan bersama dengan borang ini./ If the End of
   Project Report has not been submitted, please enclose with this application form.15. Sila senaraikan projek penyelidikan yang berkaitan yang sedang dijalankan oleh Penyelia.
  Please list related research projects currently undertaken by the supervisor(s)


     No.        Tajuk / Title       Jumlah /    Tarikh projek mula dan tamat
    Projek /                   Amount      Starting and End dates of
    Project                    (RM)     projects (eg. 15 Jun 2004-15
                                       Jun 2006)
                         3
                                               V 1.0 2010
D. Anggaran  Peruntukan / Budget Estimation


16. Anggaran Peruntukan yang dipohon./ Estimated allocations applied for.
  (Butir-butir lanjut hendaklah diberi dalam kertas berasingan/ Please provide the detail
  information in a separate sheet.)

                Keterangan/ Details                   RM

(a)  Kelengkapan & Alat Khusus/ Equipments
                              Jumlah/ Total RM

(b)  Bekalan-bekalan (Bahan Kimia/Bahan Kaca/Alatulis dll)
   Supplies ( Chemicals/ Glassware/ Stationary etc)
                              Jumlah/ Total RM

(c)  Perjalanan & Sara Hidup/ Travel and Living Expenses
                              Jumlah/ Total RM

(d)  Bayaran Sagu hati / Payment of Honorarium.
                              Jumlah/ Total RM

             JUMLAH BESAR/ Total      (a+b+c+d)     RM
Tandatangan pemohon/ Signature of applicant   : _____________________

Tarikh/ Date : _______________________
                          4
                                          V 1.0 2010
E. Ulasan projek / Comments on Project

17. Penyelia / By Supervisor
  Tarikh/ Date  : ____________     Tandatangan/ Signature : ____________________18. Ketua Jabatan / Bahagian / By Head of Department / Unit
  Tarikh/ Date   : ____________    Tandatangan/ Signature : ____________________
                      5
                                      V 1.0 2010


 Untuk Kegunaan Jawatankuasa Penilai PTJ Sahaja


Kelulusan Jawatankuasa Penyelidikan PTJ


i) Permohonan diluluskan, jumlah RM ______________

     sila lengkapkan pecahan eruntukan di dalam ringkasan permohonan-
     Bahagian F
     PTJ perlu menghantar satu (1) salinan borang permohonan yang berjaya
     bersama ringkasan keputusan kepada UPGP


ii) Permohonan tidak diluluskan. Ulasan:
________________________
Tandatangan Pengerusi / Timbalan Dekan Penyelidikan
 dan cop rasmiTarikh:___________
                      6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/20/2010
language:Malay
pages:6
Description: APPLICATION FORM FOR POSTGRADUATE RESEARCH FUND, UNIVERSITY OF MALAYA, MALAYSIA