Sintez ă a audierii publice Codul Muncii - schimbarea reglement ă by hft13158

VIEWS: 5 PAGES: 1

									               Sinteză a audierii publice
    “Codul Muncii – schimbarea reglementărilor în care apar ingerinŃe în
              administrarea afacerilor”.

Art.64 CM – angajatorul poate propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate.
Art.72 (1) – se elimină.
Art.77 – se elimină: se restrânge pentru o parte în proces dreptul de apărare, încălcându-se
principiul european al dreptului la un proces echitabil.
Art.51 lit.g – se elimină: abuz de drept – nimeni nu poate invoca în favoarea sa propria culpă.
Art.40 din 2 lit.d – se elimină: încalcă dreptul de administrare al proprietarului.
Art.53 alin1 – se elimină – salarizarea în perioadele de întrerupere temporară a activităŃii se
negociază între patron şi angajat. Există precedentul Casei Sociale a Constructorilor care creează
un fond de indemnizare, în perioadele de întrerupere temporară, prin contribuŃia angajatului şi
angajatorului.
Art.111 alin.1 – se menŃine în forma Codului Muncii (ConvenŃie OIM)
Art.128 – se elimină: prevederi de management intern şi regulament de organizare interioară.
Art.118 alin.2 – eliminare: sporeşte fiscalitatea, descurajează obŃinerea de venituri suplimentare.
Art.33 – limită maximă de persoane pentru perioada de probă – propun eliminarea: modul de
angajare, criteriile de recrutare a forŃei de muncă trebuie lăsate la latitudinea angajatorului.
Art.257 – eliminarea: organizarea muncii – regulamentul intern al unei societăŃi este actul de
conducere exclusiv al angajatorului.
Formarea profesională – nu trebuie reglementată în Codul Muncii.
Formarea profesională a angajaŃilor face parte din politica de resurse umane a companiei.
    În plan fiscal cheltuielile ocazionale de formarea profesională a angajaŃilor să fie
deductibile pentru a încuraja formarea profesională.                                        Norica Nicolai
                                           senator

								
To top