Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (actualizata) CODUL

Document Sample
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (actualizata) CODUL Powered By Docstoc
					INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament Intern                     SECŢIUNEA I
                  I.DISPOZIŢII GENERALE

    Regulamentul intern cuprinde reglementările specifice instituţiei, ce decurg din domeniile
sale de competenţă şi responsabilitate, având ca scop derularea activităţilor în conformitate cu
misiunile, obiectivele, legile şi regulamentele specifice.

  1. CADRUL LEGISLATIV

Art.1 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile:
  - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*actualizata*)CODUL MUNCII;
  - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată);
  - Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
    demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
    corupţiei;(actualizată)
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;(republicată)
  - Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
    instituţiile publice;
  - Ordinului nr. 252/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Codului privind
    conduita etică a auditorului intern;
  - Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;(actualizată)
  - Hotărârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
    340/2004 privind prefectul si institutia prefectului;
  - HG 1723 /2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
    activitatea de relaţii cu publicul;
  - Legea 571 din 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile
    publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
  - Hotărârea de Guvern 1209 din 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei
    functionarilor publici;
  - Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare si functionare
    a comisiilor de disciplina;
  - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes
    public;(actualizată)
  - Ordonanţa de urgenţă nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea si
    completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si
    functionarea Corpului consilierilor de integrare;
  - Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 (*actualizata*) privind dosarul profesional al
    functionarilor publici (actualizata pana la data de 13 iunie 2007*);
  - LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizata*) privind Statutul politistului (actualizata
    pana la data de 10 martie 2005*);
  - HOTĂRÂRE nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
    comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective.
  - HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi
    deontologie al poliţistului;
  - ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea
    serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor;


Ianuarie 2009
                                            -1-
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
  - LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001
    privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru
    eliberarea si evidenta pasapoartelor;
  - HOTARARE nr. 1.767 din 21 octombrie 2004 privind modul de organizare si functionare
    a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
  -  OMAI 300 din 2003 privind activităţile de management, resurse umane in institutiile MIRA;
  -  OMAI 400 din 2004 regimul disciplinar al personalului MIRA;
  -  OMAI 438 din 2003 privind condiţiile de bază pentru care poliţistul are dreptul la concediu
    de odihnă, concediu de studii, învoiri plătite, concediu fără plată, bilete de odihnă –
    tratamente de recuperare şi cu alte acte normative în vigoare care reglementează
    legislaţia muncii;
  -  Ordonanta de urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
    perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
  -  Alte acte normative în vigoare care reglementează legislaţia muncii.

Art.2 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică atât funcţionarilor publici, funcţionarilor publici
cu statut special din cadrul aparatului propriu de specialitate, serviciilor publice comunitare,
personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată.
Persoanele detaşate în cadrul instituţiei au obligaţia să respecte dispoziţiile prezentului
regulament.

                      2. PRINCIPII

Art. 3 Activitatea în cadrul Instituţiei Prefectului se întemeiază pe principiile:
 a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;
 b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;
 c) eficienţei;
 d) responsabilităţii;
 e) profesionalizării;
 f) orientării către cetăţean.

             II. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA
          ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PRECUM ŞI NORMELE PSI

Art. 4 Măsurile de protecţie a muncii se stabilesc de către responsabilul de la nivelul instituţiei,
acestea incluzând norme de securitate şi de igienă a muncii. Salariaţii Instituţiei Prefectului sunt
obligaţi să cunoască şi să respecte normele de securitate şi de igiena a muncii la locurile unde
îşi desfăşoară activitatea.

Art. 5 Salariaţii Instituţiei Prefectului au obligaţia:
  • Să presteze munca în aşa fel încât să nu expună, pe ei sau pe ceilalţi salariaţi, la pericole
    de accidente;
  • Să respecte normele de protecţie a muncii;
  • Să aducă la cunoştinţa directorului de direcţie orice situaţie ce constituie un pericol de
    accident;
  • Să aducă la cunoştinţa directorului de direcţie orice accident pe care l-a suferit el sau un
    alt salariat al instituţiei.

Ianuarie 2009                                            2
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

Art.6 Responsabilul de la nivelul instituţiei cu aplicarea şi respectarea normelor PSI va
monitoriza în permanenţă această activitate pe baza recomandărilor specialiştilor de la ISUJ
Braşov, va raporta conducerii orice situaţie ce contravine normelor PSI şi va face propuneri
pentru remedierea oricăror deficienţe constate în acest domeniu.   Este interzis fumatul în cadrul Instituţiei Prefectului, cu excepţia locurilor special
amenajate: la parterul Instituţiei Prefectului, în holul de la intrarea din spre Colegiul
Naţional „Unirea” şi la etajul I în holul principal, intrarea spre sala 120.


           III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
            NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI
               FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art.7 În cadrul instituţiei, în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă
de toţi angajaţii.

Art.8 Din această perspectivă instituţia, asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor
formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine
unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor,
vârstei, sexului, sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii:
  - încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
  - stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
  - acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
  - formare, perfecţionare, reconversia şi promovarea profesională;
  - aplicarea măsurilor disciplinare;

             IV.DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE CONDUCERII
                 ŞI ALE SALARIAŢILOR


INSTITUŢIA PREFECTULUI
Art. 9 Instituţia Prefectului are următoarele drepturi:
  • Să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;
  • Să stabilească atribuţiile fiecărui salariat;
  • Să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu, sub forma circularelor şi a notelor de serviciu;
  • Să monitorizeze şi să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
    serviciu;
  • Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare.

Art. 10 Instituţia Prefectului prin aparatul de specialitate asigură buna organizare a întregii
activităţi, precum şi buna gestionare a fondurilor materiale şi băneşti, având următoarele obligaţii:
    a. asigură salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă;
    b. stabileşte atribuţiile fiecărui salariat prin fişa postului;
    c. exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor;
    d. asigură folosirea raţională a forţei de muncă organizând timpul de muncă în raport de
       necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii şi de respectarea duratei timpului legal de lucru
       şi de odihnă;


Ianuarie 2009                                             3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
    e. asigură amenajarea şi dotarea corespunzătoare a fiecărui loc de muncă, potrivit
     specificului său, cu mobilier, materiale, rechizite, aparatură şi tot ceea ce este necesar
     pentru folosirea completă şi eficientă a timpului de lucru de către fiecare salariat;
    f. acordă drepturile băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare pentru munca depusă, la
     termenele şi cu încadrarea în fondurile aprobate de Ministerul Internelor şi Reformei
     Administrative, precum şi cele de asistenţă socială prevăzute de legislaţia muncii;
    g. asigură în limita posibilităţilor şi în raport de priorităţi, mijloacele de transport necesare
     pentru efectuarea deplasărilor în interes de serviciu;


    h. asigură acordarea avansurilor băneşti, în limita fondurilor disponibile şi potrivit
     prevederilor legale în cazul deplasărilor în interes de serviciu (cheltuieli de transport,
     diurnă şi cazare);
    i. asigură perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor, cunoaşterea şi însuşirea
     de către salariaţi a legislaţiei de interes general, precum şi a celei din domeniul specific
     de activitate;
    j. asigură încadrarea evaluarea şi avansarea personalului pe criterii de competenţă,
     conform legislaţiei în vigoare;
    k. asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la timpul de lucru şi de
     odihnă, precum şi la orice alte drepturi legale cuvenite salariaţilor;
    l. constituie prin ordin al prefectului comisia paritară şi comisia de disciplină din cadrul
     instituţiei, conform prevederilor legale;
    m. examinează cu atenţie şi receptivitate şi ia în considerare sugestiile şi propunerile
     formulate de salariaţi în vederea îmbunătăţirii activităţii;
    n. aprobă efectuarea recuperărilor şi a concediilor astfel încât să fie satisfăcute atât
     interesele instituţiei cât şi necesităţile salariaţilor.

ANGAJAŢII
Art. 11 Angajaţii Instituţiei Prefectului beneficiază de toate drepturile prevăzute de prevederile
legale.

Art.12 Drepturile funcţionarilor publici cu statut special din aparatul de specialitate al Instituţiei
Prefectului sunt prevăzute în art. 28 - 40 din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului,
modificată şi completată.

Art.13 Conform legislaţiei în vigoare, pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici,
personalul contractual din aparatul propriu au dreptul la un salariu compus din:
   a) salariul de bază;
   b) sporul pentru vechime în muncă;
   c) spor pentru condiţii vătămătoare de pâna la 10 % din salariul de bază;
   d) indemnizaţia de dispozitiv de 25% conform Ordinului M.A.I. nr.496/28.07.2003, care se
     aplica la salariu de bază;
   e) spor de confidenţialitate în procent de până la 12% conform O.G. 6 din 2007 art. 15 şi
     O.G. 10 din 2007 art. 13;
   f) sporul de complexitate în procent de 25% conform Legii nr.84/2003;

Art.14 Potrivit legislaţiei funcţionarii publici şi personalul contractual beneficiază, la funcţia de
bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, corespunzător timpului lucrat în program
normal de lucru, după cum urmează:

    Tranşe de vechime             Cota din salariul
      în muncă                 de bază
    - între 3 şi 5 ani                    5%
Ianuarie 2009                                             4
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
   - de la 5 la 10 ani                  10%
   - de la 10 la 15 ani                 15%
   - de la 15 la 20 ani                 20%
   - peste 20 de ani                   25%
   Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă.
   Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de
muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător
vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.


Art. 15 Funcţionarii publici şi personalul contractual care posedă titlul ştiinţific de „doctor”
beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară
activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv.

Art. 16 Salariaţii instituţiei care îşi îndeplinesc la timp şi în cele mai bune condiţii sarcinile de
serviciu ce le revin şi au o conduită ireproşabilă, pot beneficia, în conformitate cu prevederile
legale, de următoarele recompense:
    a. avansarea în grad sau treaptă profesională după caz se realizează potrivit prevederilor
      cuprinse in Legea 188/1999, republicata art. 63 si 64;
    b. premii conform prevederilor legale;
    c. acordarea salariului de merit potrivit prevederilor legale;

Art. 17 Salariaţii au următoarele îndatoriri:
a. Să respecte Codul de conduită.
b. Să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
  îndatoririle de serviciu ce decurg din regulamentul de organizare şi funcţionare, din ordinele
  prefectului şi ale şefilor ierarhici, răspunzând de îndeplinirea lor potrivit prevederilor Codului
  Muncii şi ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
c. Să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
d. Să păstreze secretul de serviciu şi programul de protecţia informaţiilor clasificate de către
  persoanele care au acces la asemenea documente, în condiţiile legii.
e. Funcţionarii publici au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se abţină de la
  exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.
f. Să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau
  cunoştinţă în exercitarea funcţiei.
g. Să rezolve lucrările repartizate de directorul direcţiei în care lucrează şi de conducerea
  instituţiei.
h. Funcţionarii publici au obligaţia să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
i. Funcţionarii publici au dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de
  la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează
  în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta
  este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea
  să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic, persoanei care a emis dispoziţia, astfel de
  situaţii.
j. Salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru
  alţii, daruri sau alte avantaje.
k. Salariaţilor le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa
  lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri. Toate documentele adresate instituţiei
  prefectului vor fi înregistrate la registratura instituţiei.
l. Să respecte cu rigurozitate ordinea şi disciplina la locul de muncă programul de activitate şi
  să folosească cu eficienţă timpul de muncă.

Ianuarie 2009                                             5
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
m. Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative de interes general şi cele specifice
  domeniului de responsabilitate.
n. Să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, să întreţină în stare bună obiectele de
  inventar din dotare.
o. Să-şi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul instituţiei, fie urmând cursuri de
  perfecţionare organizate în acest sens.
  În cazul funcţionarilor publici care urmează o formă de perfecţionare cu o durată mai mare de
  90 de zile se aplică prevederile art.51 din Legea nr.188/1999 privind Statut funcţionarilor
  publici (r2).   În cazul personalului contractual care urmează o forma de perfecţionare constând într-un un
   curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin.
   (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea 53/2003 actuializată Codul Muncii.
p.  Să respecte normele de protecţie a muncii şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea
   oricăror situaţii care ar pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor.
q.  Să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor
   nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri.
r.  Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului sau să se prezinte la serviciu sub
   influenţa alcoolului.
s.  Să prezinte, la numirea într-o funcţie publică, declaraţia de avere.
t.  Să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite
   potrivit legii.
u.  Să poarte ecusonul pe toată perioada programului de lucru în cadrul instituţiei.
v.  Vestimentaţia trebuie să fie conformă principiului decenţei şi respectului pentru cetăţean.
w.  Să respecte prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
   public.

           V. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ŞI DE ODIHNĂ

Art. 18 Programul de lucru în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov este de la ora 08.00
la ora 16.00.
    Programul la apostilare este zilnic astfel:
  - pentru depunere de la ora 9.00-11.00;
  - pentru eliberarea actelor între orele 14.00-15.00.

Art.19 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, cu
excepţia cazurilor în care se impune efectuarea de ore peste programul normal de lucru, în cazul
terminării unor lucrări urgente. Efectuarea de ore peste programul normal de serviciu se va
realiza pe baza notei de chemare în care se precizează denumirea lucrării semnată de către
directorul direcţiei respective şi vizată de prefect.

Art.20 Evidenţa prezenţei la serviciu a salariaţilor şi a orelor efectuate peste program se face pe
baza condicii de prezenţă, în care salariaţii vor semna la venire şi la plecare. Condica se va
semna pentru venire până la ora 08.00, iar pentru plecare după ora 16.00. Nerespectarea
acestei obligaţii va fi consemnată de către superiorii ierarhici, prin înscrierea cu roşu în condica
zilnică de prezenţă. Se consideră abatere şi va fi sesizată comisia de disciplină, în cazul
salariatului care însumează pe durata aceluiaşi an calendaristic trei astfel de consemnări.

Art.21 Situaţia prezenţei la serviciu se urmăreşte zilnic de către Serviciul Resurse Umane,
Salarizare, Administrativ care va elabora o fişa de prezenţă lunară, tip.
Ianuarie 2009                                               6
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

Art.22 In cazul în care absenţa la serviciu s-a datorat unor motive independente de voinţa
angajatului (boală, accident, deces în familie, etc.), acesta are obligaţia de a informa în 24 de ore
la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ.

Art.23 În timpul orelor de program, salariaţii pot părăsi instituţia doar pe baza biletului de voie
semnat de către directorul direcţiei respective şi prefect.
*modelul biletului de voie este prezentat in Anexa 2.

Art.24 Accesul salariaţilor în sediul instituţiei se face pe baza legitimaţiei de serviciu. Accesul
persoanelor străine se va face potrivit procedurii stabilite de conducerea instituţiei.


Art.25 Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, care este de
40 ore, este considerata munca suplimentara. Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara
acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.La solicitarea
angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara a carei durata maxima legala a timpului
de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

Art. 26 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite, in urmatoarele 30 de zile
dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator
pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin ore
libere platite nu este posibila in termenul de 30 de zile de la efectuarea acestora, in luna
urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu
corespunzator duratei acesteia.

Art. 27 Functionarii publici si personalul contractul din cadrul institutiei vor putea efectua ore
suplimentare numai cu aprobarea prealabila a directorului executiv coordonator si aprobarea de
catre prefectul sau subprefectul caruia i se subordoneaza, fara a depasi 360 de ore anual.

Art. 28 Chemarea personalului pentru efectuarea de ore suplimentare se va face motivat
(anexei), de catre seful ierarhic, inainte de efectuarea acestora, cu incadrarea in limita orelor
suplimentare stabilite anual. Personalul cu functii de executie sau de conducere poate fi chemat
sa efectueze ore suplimentare numai pentru activitati sau actiuni care depasesc cele 8 ore
zilnice, care nu pot fi realizate in timpul orelor de program sau nu fac parte din sarcinile de
serviciu, conform fisei postului.

Art. 29 Orele suplimentare se stabilesc si se aproba pentru urmatoarele situatii:
    • suplimentarea personalului care lipseste legal si motivat pentru efectuarea concediilor
     de odihna, concedii de boala, concedii de maternitate sau alte cauze motivate;
    • cauze de forta majora (interventii de urgenta, calamitati, sau alte situatii de urgenta);
    • activitati stabilite de conducerea institutiei ca fiind prioritare pentru realizarea unor
     obiective sau lucrari ce trebuiesc predate in termen;
    • suplinirea personalului vacant prevazut in organigrama daca executarea unor sarcini in
     locul acestora este necesara.

Art. 30 Efectuarea orelor suplimentare se consemneaza zilnic in condica de prezenta, unde se
va inscrie intervalul orar in care s-a desfasurat intreaga activitate. (Ex. 8-22.30) Serviciul de
Resurse Umane, Salarizare, Administrativ va tine evidenta lunara a orelor suplimentare si va
confirma pe referatele intocmite de compartimentul / directia de specialitate efectuarea acestora
in conformitate cu art. 116 din Legea 53 / 2003 (actualizata).

Ianuarie 2009                                           7
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Art. 31 Cererea de recuperare, precum si referatul întocmit in vederea plăţii orelor suplimentare
efectuate, vor fi înaintate prefectului, după obţinerea tuturor semnăturilor conform anexei.

Art.32 Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul anului curent in intervalul 15-31
decembrie pentru anul următor. Propunerile de programare a concediilor se fac de către directorii
de direcţii cu consultarea salariaţilor şi se aprobă de prefect.
    Ordinea concediilor va fi stabilită eşalonat în cursul anului pentru a se putea asigura buna
desfăşurare a activităţii.
Art.33 Salariaţii din administraţia publică au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediul de
odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport de vechimea lor în muncă după
cum urmează:

Vechime în muncă                 Durata concediului
 - până la 10 ani                 21 zile lucrătoare
 - peste 10 ani                  25 zile lucrătoare

Art.34 Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic integral sau fracţionat, cu
condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare, neîntrerupte. La
solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15
zile lucrătoare. In cazul în care funcţionarul public din motive justificate, nu poate efectua integral
sau parţial concediul de odihna la care are dreptul în anul calendaristic în curs, cu acordul
persoanei în cauza, conducerea instituţiei este obligată să acorde concediul de odihnă
neefectuat, până la sfârşitul anului următor.
    Cererile de concediu se adresează prefectului cu cel puţin 5 zile înainte de efectuarea
acestuia.
    Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisă în cazul încetării
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

Art.35 Salariaţii din administraţia publică (funcţionari publici şi personal contractual) au dreptul la
zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;
    b) naşterea unui copil 5 zile lucrătoare conform Legii 210 din 31 decembrie 1999;în cazul
     în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de
     puericultură durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare conform
     Legii 210 din 1999;
    c) căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare conform HG 250 din 1992;
    d) decesul soţului / soţiei sau al unei rude de până la gradul al III a funcţionarului public
     ori a soţului /soţiei acestuia, inclusiv – 3 zile lucrătoare.
    e) controlul medical anual – o zi lucratoare.

Art.36 Salariaţii au dreptul la concediu fără plată, în condiţiile prevăzute de art.25 din H.G.
250/1992 republicată.
     Conform legislaţiei în vigoare funcţionarii publici au dreptul la concedii de studii. In cazul în
care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau
instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de
studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i
se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi, după caz, sporul de vechime.


Ianuarie 2009                                              8
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
     Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată este
mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din
bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în
administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor
de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă
perioadă.
     Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile legii,
ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b), d) şi e), ale art. 98 alin.
(1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea 188/1999 republicata, înainte de împlinirea
termenului prevăzut sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru
perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării,
calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.


Prevederile mai sus menţionate nu se aplică în cazul în care funcţionarului public nu mai deţine
funcţia publică din motive neimputabile acestuia.
    Angajaţii contractuali au dreptul la concedii pentru formare profesională conform art. 149
-153 din Legea 53/2003.

Art.37 Suspendarea raporturilor de serviciu poate avea loc în situaţiile prevăzute de art. 87-89,
secţiunea a 2-a din Legea 161/2003 pentru funcţionarii publici şi în cele prevăzute de art. 50-52
din Legea 53/2003 pentru personalul contractual.

Art.38 La sfârşitul programului de lucru fiecare salariat va verifica închiderea ferestrelor,
încuierea biroului, dulapurilor şi fişetelor, precum şi stingerea luminii, închiderea apei şi a gazului.

Art. 39 In cadrul institutiei se organizează în cazuri de forţă majoră sau la solicitarea MIRA
serviciul de permanenţă, ce este realizat de către toţi angajaţii,inclusiv cei ai serviciilor publice
comunitare, în baza unei programări scrise ce se intocmeste de către Serviciul Resurse Umane,
Salarizare, Achiziţii Publice Administrativ. Programarea se realizează respectând cerinţele MIRA
sau în ordinea alfabetică a numelui angajaţilor instituţiei.

Art. 40 Având în vedere acordarea sporului de dispozitiv pentru întreg personalul din cadrul
instituţiei, toţi angajaţii au obligaţia ca in timpul concediilor de odihnă, a timpului de repaus din
afara programului de lucru să comunice un număr de telefon unde pot fi contactati şi să
răspundă la acestea ori de câte ori este nevoie în vederea îndeplinirii unor sarcini ce ţin de
atribuţiile instituţiei prefectului.

Art. 41 Neefectuarea serviciului de permanenţă sau efectuarea necorespunzătoare a acestei
obligaţii de către cei programaţi, atrage răspunderea disciplinară, materială, după caz a
persoanelor care se fac vinovate.

Art. 42 Functionarii publici care isi continua studiile in vederea promovarii in clasa beneficiaza de
concedii de studii potrivit legii. In cazul in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice
apreciaza ca studiile sunt utile autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi
desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, in limita a 30 de zile lucratoare
anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzator
functiei publice detinute si, dupa caz, sporul de vechime.

Art. 43 (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
 - 1 şi 2 ianuarie;
 - prima şi a doua zi de Paşti;
 - 1 mai;
Ianuarie 2009                                                9
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
  - prima şi a doua zi de Rusalii;
  - Adormirea Maicii Domnului;
  - 1 decembrie;
  - prima şi a doua zi de Crăciun;
  - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
    (2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.
                     VI. COMUNICAREA

Art. 44 În cadrul instituţiei comunicarea între direcţii se va realiza in cadrul şedinţelor operative,
după următorul program:
  • în fiecare luni la ora 09.00 şedinţă operativă a prefectului cu personalul de conducere din
    instituţie;
  • prefectul va convoca şedinţe operative şi în afara acestui program, ori de câte ori va
    considera necesar.

Art. 45 Comunicarea cu cetăţeanul se realizează prin intermediul biroului de relaţii cu publicul,
adreselor de e-mail: director.cancelarie@ prefecturabrasov.ro,
cabinet.prefect@prefecturabrasov.ro şi programului de audienţe, astfel:
  • prefect , subprefecţi – miercuri de la ora 14.00;

  Audienţele se desfăşoară la Sala 130 din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov.

Art.46 Comunicarea cu reprezentanţii mass-media locale şi centrale se realizează exclusiv prin
biroul de presă al Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov sau de către persoanele special
desemnate cu acordul prefectului.

Art. 47 Toţi angajaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu privire la
activitatea specifică instituţiei, respectând astfel clauza de confidentialitate prin care partile
convin ca, pe toata durata contractului individual de munca, raportului de serviciu si dupa
incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul
executarii contractului,raportului de serviciu in conditiile stabilite in prezentul regulament intern.
Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata
de daune-interese.

              VII. Procedurile de soluţionare a cererilor
              şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art. 48 Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor
şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legale sunt de competenţa ordonatorilor de
credite.

Art. 49 Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale.


Ianuarie 2009                                            10
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Art. 50 Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor
salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 51 Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente,
potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

Art. 52 Salariaţii pot adresa conducerii instituţiei, în nume propriu, cereri sau reclamaţii
individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în actele de numire în funcţiile publice şi
respectiv contractele individuale de muncă.
Art. 53 In termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiilor individuale ale
salariatului la registratura instituţiei, răspunsul se comunică în scris petiţionarului.

Art. 54 Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, nu
se iau în considerare.

            VIII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI

Art.55 Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici şi personalul contractual a îndatoririlor
corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică
prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.
Abaterile disciplinare sunt:
    a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
    b. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
    c. absenţe nemotivate de la serviciu;
    d. nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
    e. intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
    f. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest
      caracter;
    g. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
      desfăşoară activitatea;
    h. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
    i. refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
    j. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de
      interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
    k. stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în
      vederea soluţionării cererilor acestora.
    l. consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

Art.56 Sancţiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate funcţionarilor publici în caz de
abatere disciplinară sunt următoarele:
   a. mustrare scrisă;
   b. diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
   c. suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
     promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
   d. trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea
     corespunzătoare a salariului ;

Ianuarie 2009                                           11
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
    e. destituirea din funcţie.

    Sancţiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate angajatului contractual în caz de
abatere disciplinară în conformitate cu art. 264 din Legea 53/2003 sunt următoarele:
    a) avertismentul scris;
    b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate depăşi 10
zile lucrătoare;
     c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile;
    d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o
perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
    f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.Art.57 La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de:
        - cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare;
        - împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
        - gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii;
        - comportarea generală în serviciu a funcţionarului public;
        - existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost
         radiate în condiţiile prezentei legi.
    Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii
abaterilor.
    Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei
imputate şi după audierea funcţionarului public.
    Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.
Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare
la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate
fi aplicată.

Art.58 Sancţiunea disciplinară mustrarea scrisă în cazul funcţionarilor publici şi avertismentul
pentru personalul contractual se pot aplica direct de către conducătorul instituţiei prefectului, la
propunerea directorului direcţiei în care funcţionează angajatul care a săvârşit abaterea.

Art.59 Sancţiunile disciplinare se aplică de conducătorul instituţiei publice, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

Art. 60 Comisia de disciplina are la baza următoarele principii: prezumţia de nevinovăţie,
garantarea dreptului la apărare, celeritatea procedurii, contradictorialitatea, proporţionalitatea,
legalitatea sancţiunii, unicitatea sancţiunii.
    Comisia de disciplina are următoarele atribuţii principale:
  a) cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;
  b) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
  c) propune menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, în cazul în care aceasta măsura a fost contestată
la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
   d) întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le
înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
    În cazul angajaţilor contractuali cercetarea disciplinară se va efectua conform art.266-268
din Legea 53/2003 actualizata Codul Muncii.
Ianuarie 2009                                          12
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

Art. 61 Întreaga activitate a comisiei de disciplină se desfăşoară în conformitate cu Hotărârea nr.
1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de
disciplină.

Art. 62 Salariatul care a încasat o sumă necuvenită are obligaţia să o restituie; dacă a primit
bunuri ce nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau i-au fost prestate servicii
la care nu era îndreptăţit, este obligat să plătească contravaloarea lor, calculată în condiţiile legii.
Cel în cauză poate să-şi ia un angajament de plată în scris, care constituie titlu executoriu.
              IX. DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE
               LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE

Art. 63 Regulamentul de ordine interioară pentru funcţionarii cu statut special şi a lucrătorilor din
cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi
Serviciului Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculări Vehicule este cuprins în secţiunea II,
parte integrantă a prezentului Regulament.


                    X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 64 Prezentul regulament poate fi modificat ori de câte ori noutăţile legislative şi
organizatorice impun.

Art. 65 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data semnării de către prefectul judeţului
Braşov.

                   XI. REGULI GENERALE

Art. 66 Statutul de angajat presupune ca fiecare salariat să pună toate cunoştinţele şi abilităţile
profesionale în slujba instituţiei în care lucrează şi să facă tot ce ii stă în putinţă pentru a
promova intersele Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov.

Art. 67 Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele instituţiei vor fi apreciate şi vor determina
împreună cu performanţele individuale – evaluarea activităţii.

Art.68 Resursele materiale aflate la dispoziţia salariaţilor reprezintă bunuri ale instituţiei şi nu pot
fi utilizate în scopuri personale.

Art.69 Documentul care atesta statutul de angajat al Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov este
legitimaţia de serviciu care trebuie vizată de conducerea instituţiei.Pierderea acesteia trebuie
anunţată în cel mai scurt timp posibil la Serviciul resurse umane, salarizare, achiziţii publice şi
administrativ şi publicarea pierderii în cel puţin o publicaţie locală, in cel mult 5 zile de la
pierderea, sustragerea etc. acesteia.

Art. 70 Angajaţii au obligaţia să anunţe în termen de 5 zile la Serviciul resurse umane,
salarizare, achiziţii publice şi administrativ asupra oricărei modificări privind:
Ianuarie 2009                                            13
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
        -  adresa şi numărul de telefon;
        -  starea civilă;
        -  preschimbarea actului de identitate;
        -  pierderea legitimaţiei.

Art. 71 Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor
profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
    Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alineatul de mai sus
sunt stabilite in prezentul regulament intern anexa nr. 3.

Art. 72 Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi
produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.
    Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie
indeplinita de angajator.


   Modul concret de informare a fiecarui salariat constă în aducerea la cunoştinţă de către un
reprezentant desemnat de către angajator a acestuia, pe bază de semnătura.
   Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Art. 73 Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor
de informare prevazute de Codul Muncii.

Art. 74 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului
intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al său.
    Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta
instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de
catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit prevederilor legale.

Art. 75 În conformitate cu Ordonanta de urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot
fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.
Măsurile prevăzute de ordonanţa de urgenta se aplica pentru asigurarea protecţiei persoanelor
încadrate în munca în perioadele în care, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, se
înregistrează temperaturi extreme.

    În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, prin temperaturi extreme se
înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care:
  a) depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
  b) scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel.
    Temperaturile prevăzute sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional
de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.În perioadele cu
temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale:
  A. Pentru ameliorarea condiţiilor de munca:
  a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;
  b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
  c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
  d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
  B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
  a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;
  b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;
  c) asigurarea de duşuri.
    În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie sa asigure următoarele
măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:
Ianuarie 2009                                          14
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
 a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;
  b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor
asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
 c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.
   Dacă angajatorul nu poate asigura condiţiile prevăzute mai sus, de comun acord cu
reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, va lua următoarele
măsuri:
 a) reducerea duratei zilei de lucru;
  b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00, în
cazurile prevăzute mai sus;
   c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care
aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
    Măsurile prevăzute mai sus se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o
perioada de cel puţin doua zile consecutive, de către ordonatorul de credite sau de conducătorul
unităţii.

    La aplicarea măsurilor angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu
reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, precum şi ordonatorii de credite sau conducătorii instituţiilor
finanţate din fonduri extrabugetare, după caz, vor stabili modalităţile de recuperare a timpului
nelucrat şi modalităţile de plata, după cum urmează:
  a) prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de
întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;
  b) fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii,
dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.


Art. 76 Certificarea cu originalul a tuturor documentelor în copie, din cadrul instituţiei, se va face
doar de către conducătorul instituţiei (prefect) şi în lipsa acestuia de către subprefectul care are
delegate atribuţii.
Ianuarie 2009                                           15
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Anexa nr. 1

                                Aprob,
                                Avizat
                           Prefect       Suprefect        REFERAT DE CHEMARE pentru efectuarea de ore suplimentare
               nr…………../…………………

   Directia/ Serviciul/Compartimentul ______________________________
   Se solicita prezenta la serviciu a urmatoarelor persoane pentru efectuarea de ore
suplimentare.

Nume/Prenume    Functia   Estimare  a  perioadei Motivul        Acordul
                /timpului suplimentar ce (justificare)      persoanei
                urmeaza a fi efecutat
                    Intocmit
                    Director / Sef Serviciu /Compartiment
Ianuarie 2009                                        16
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
                           Aprob,
                           Avizat
                           Prefect       Suprefect               Referat nr……………../ ………………….

    In conformitate cu prevederile legale va solicitam sa aprobati plata orelor suplimentare
pentru urmatorii angajati din cadrul Directiei / Serviciului / Compartimentului
__________________________________ avand in vedere nota de chemare cu nr ______ din
data de _________ şi faptul că în 30 de zile de la efectuarea acestora nu s-au putut compensa
în timp liber .

Nume / Prenume      Functia     Perioada      Numar  Din care :
                     an, luna, zi, ora  total  75%     100%
                               ore
        Intocmit
        Director executiv / Sef Serviciu/ Compartiment
Viza Serviciul Resurse Umane
Nr. total ore suplimentare _____________
Din care 75% ________ 100% __________
Viza Serviciul financiar, contabilitate / Directiei CFRUA___________________


Ianuarie 2009                                        17
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Ianuarie 2009              18
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament internANEXA 2

Instituţia Prefectului – judeţul Braşov
Compartiment…………….
Nr……./………...............


                               Prefect,                     BILET DE VOIE

         D-na / D-l……………………………., având funcţia de………………. …………...
este învoit (ă) în data de ………....între orele…… …..:, pentru.......................                     D I R E C T O R,
Ianuarie 2009                                  19
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Anexa nr. 3

          PROCEDURĂ PENTRU ORGANIZAREA
        CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
 VACANTE DIN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV (contractuale)


Având în vedere prevederile:
    - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*actualizată*), CODUL MUNCII art. 30;
    - Hotararea nr. 281 din 17 iunie 1993 (*actualizată*) cu privire la salarizarea personalului
    din unităţile bugetare, anexa nr. 12;
    - Hotararea nr. 749 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea
    normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor
    de stabilire a salariilor de baza intre limite;
Art. 1 Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face
numai prin concurs sau examen, după caz.
     (1) Posturile vacante existente în statul de funcţii/statul de personal al Instituţiei
Prefectului Judeţul Braşov, potrivit legislatiei in vigoare pot fi ocupate prin concurs;
     (2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au
prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.
     (3) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se
stabilesc pe baza H.G 281/1993, Hotararea nr. 749 din 23 octombrie 1998;
Art. 2. Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor
profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea.
     (1) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale şi
personale ale persoanei care solicită angajarea sunt:
        Sustinerea probei scrise
        Sustinerea interviului
        Sustinerea probei practice ( dupa caz - conform legii )
     (2) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită
angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a
aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
Art. 3 (1) Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al
Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov se organizează de către instituţie prin afişarea posturilor
vacante la sediul instituţiei.
    (2) Conform H.G. 281/1993, Anexa nr. 12, pct. 4, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, are
obligaţia de a anunţa şi afişa la sediul din B-dul Eroilor nr. 3-5, din muncipiul Braşov cu cel puţin
15 cu zile înainte de data susţinerii concursurilor următoarele informaţii necesare înscrierii şi
participării la concurs:
     lista posturilor vacante;
     perioada de înscriere;
     graficul desfăşurării concursului cu specificarea programului şi a locului de desfăşurare;
     lista documentelor necesare înscrierii la concurs;
     tematica/bibliografia de concurs;
    (3) În vederea participării la concurs, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
      să fie cetăţean roman;
      să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu
       funcţia/postul pentru care candidează;
      să prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfăşurată;
      sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de
       invatamant pentru absolventii care se angajeaza prima data care va cuprinde in mod
       obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
Ianuarie 2009                                             20
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

      are capacitate deplină de exerciţiu;
      are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
       atestată pe bază de examen medical de specialitate (adeverinta medicala eliberata
       de medicul de familie);
      îndeplineşte condiţiile de studii, vechime si conditiile specifice prevăzute pentru
       ocuparea postului;
      sa nu aiba calitatea de pensionar; (sunt acceptate persoanele cu calitatea de
       pensionar doar in cazuri exceptionale, atunci cand posturile scoase la concurs nu au
       fost ocupate pe o perioada indelungata si pot face dovada ca pot indeplini atributiile
       de serviciu).
Art. 4 (1) Tematica/bibliografia pentru concurs se afiseaza la sediul Instituţia Prefectului Judeţul
Braşov din bulevardul Eroilor nr. 3-5 şi se va elabora conform legislaţiei în vigoare de catre.
    (2) Înscrierea la concurs se face la sediul institutiei din bulevardul Eroilor nr. 3-5, municipiul
Brasov si se încheie cu 48 de ore înainte de data de susţinere a concursului.
    (3) Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile
prevăzute în anunţuri şi în prezenta procedura.
    (4) Instituţia afişează la sediul său dupa 24 de ore de la data încheierii înscrierilor la
concurs, lista candidaţilor înscrişi, vizată de comisia de examen, dupa etapa de selectie a
dosarelor;
    (5) Instituţia solicită MIRA şi/sau instituţiilor de învăţământ superior de specialitate,
nominalizarea unor reprezentanţi în comisiile de concurs cu cel puţin 5 zile înainte de prima zi a
susţinerii concursului. Această solicitare se va face în cazul concursurilor pentru ocuparea
posturilor de şef serviciu/ birou cu respectarea prevederilor H.G nr. 281/1993, anexa 12 pct. 3.
    (6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfăşurare a concursului este
adusă la cunoştinţă candidaţilor şi observatorilor, în scris, cu cel puţin 24 de ore înainte, de către
persoanele împuternicite din cadrul institutiei. Când termenul de 24 de ore nu poate fi respectat
din motive excepţionale şi care ţin de componenţa comisiei de concurs - deces, îmbolnăvire
gravă a preşedintelui sau a unor membri ai comisiei etc. - secretarul sau un membru al comisiei
întocmeşte un proces-verbal prin care se constată motivele din cauza cărora concursul nu se
poate desfăşura. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs şi de observatorii
prezenţi, iar concursul este reprogramat de către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, cu
anunţarea celor implicaţi.
     (7) Conducerea institutiei avizează reprogramarea concursului în baza comunicării
comisiei de concurs, însoţită de copia procesului verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării
concursului la data stabilită.
Art. 5 (1) Conform H.G nr. 281/1993 Anexa 12 pct. 3, în vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Instituţiei
Prefectului Judeţul Braşov, conducerea instituţiei numeşte prin dispoziţii potrivit legii, comisiile de
concurs care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa
profesională a candidaţilor.
    Comisia de concurs elaborează subiectele pentru concurs, asigurând confidenţialitatea
acestora, cu 2 ore inainte de desfasurarea concursului.
Art. 6 (1) Comisiile de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante au următoarea componenţă
(conform dispozitiilor emise de directorul executiv):
         Preşedinte: 1 persoana
         Membri: 2 persoane
         Secretar:
         Membri supleanti:
    (2) La derularea lucrărilor comisiei de înscriere pot participa, în calitate de observatori,
reprezentanţii ai salariaţilor /sindicatului, invitaţi în scris de către Instituţia Prefectului Judeţul
Braşov. Neprezentarea acestora, deşi au fost invitaţi în termen, nu afectează legalitatea
desfăşurării concursului.
Ianuarie 2009                                             21
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

    (3) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei, dar nu se implică în
examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul de a consemna observaţiile, cu
privire la corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului, în procesul verbal menţionat la
anexa din prezenta metodologie.
    (4) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării şi
desfăşurării concursului după încheierea acestuia, decât în situaţia în care nu s-a dat curs
sesizării şi/sau nu li s-a permis consemnarea în procesul verbal.
Art. 7 (1). Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documentele pentru înscrierea la concurs:
      1. cererea de înscriere în care se menţionează locul şi postul pentru care se doreşte
        participarea la concurs;
      2. curriculum vitae (redactat după modelul de CV – model european anexa) susţinut
        cu documente doveditoare anexate (diplome/acte de studii, certificate de
        competenţă, foi matricole etc.);
      3. copii acte de stare civilă:
             a) certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
             b) copie dupa cartea de identitate sau buletinul de identitate cu ultimul
             domiciliu;
      4. copie dupa cartea de munca conform cu originalul eliberata în conformitate cu art. 34
        alin. (5) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile
        ulterioare), completată la zi;
      5. declaraţie pe proprie răspundere că nu a încheiat un alt carnet de muncă (unde
        este cazul declaraţie pe proprie răspundere că angajatul nu are calitate de
        pensionar);
      6. adeverinţa medicală (în original), eliberată de medicul de familie (nu mai veche de
        6 luni);
      7.   cazier judiciar în original (nu mai vechi de 6 luni);
      8. recomandare de la ultimul loc de munca;
      9. opisul dosarului.
Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.
    (2). Dosarul este înregistrat numai dacă sunt respectate în totalitate condiţiile prevăzute la
alin. (1) in caz contrar, dosarul se respinge.
    După înregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de participare
la concurs.
Art. 8(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul instituţiei la Serviciul Resurse
Umane, Salarizare, Administrativ şi este înaintat comisiei de examen, care verifică dacă sunt
îndeplinite toate condiţiile de înscriere şi dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la art.
6.
    (2) În caz de respingere, comisia va consemna sub semnătură, motivele respingerii
dosarului şi va afisa la sediul institutiei procesul verbal de selectie al dosarelor cu 24 de ore
inainte de desfasurarea consursului/examenului.
    (3) Eventualele contestaţii privind respingerea dosarului se adresează conducerii instituţiei
şi se soluţionează de către o comisie desemanta prin dispozitie a prefectului.
    (4) Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri
oficiale şi sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul
desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor
competente
Art. 9 (1) Comisia de examen în vederea elaborării subiectelor de concurs are următoarele
atribuţii:
         elaborează teste / subiecte in vederea sustinerii concursului.
    (2) Conţinutul testelor elaborate sunt secrete, înregistrate (în Microsoft Word) pe dischete
parolate, protejate la scriere şi numerotate pe baza tematicii/bibliografiei pentru concurs,
intocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Ianuarie 2009                                            22
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

    (3) Membrii comisiei de examen vor da o declaraţie de confidenţialitate privind caracterul
secret al subiectelor.
    (4) Preşedintele comisiei de examen ia toate măsurile pentru securizarea subiectelor.
    (5) Subiectele concursului se aleg, prin tragere la sorţi, de către candidaţi, dintre testele
aflate în plicuri semnate de comisia de examen şi stampilate.
Art. 10 Probele de concurs
     (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Instituţia Prefectului Judeţul
Braşov, cuprind următoarele probe:
    a) Selectia dosarelor –proba eliminatorie
    b) Proba scrisa;
    c) Interviul prin care se testează cunoştinţele de legislaţie, management (pentru ocuparea
functiilotr de conducere ), cunoştinţe generale în funcţie de nivelul postului (poate cuprinde si
proba practica).
    (2). Subiectele vor fi întocmite din bibliografia prezentată si afisata la sediul institutiei;
    (3) Pentru ocuparea functiilor publice de conducere, se va solicita la interviu prezentarea
unei proiecţii manageriale în domeniul de activitate al serviciului/ biroului pe care candidatul
doreşte să-l coordoneze.
    (4) Toate probele sunt obligatorii.
Art. 11 Desfăşurarea concursului
    (1) Evaluarea documentelor din dosarul de înscriere se face de către, comisia de concurs;
    Lipsa documentelor solicitate pentru participarea la concurs duc la eliminarea candidatului.
    Testarea psihologica reprezinta proba eliminatorie.
    (2) Conform H.G 281/1993 Anexa 12 pct 7 - probele scrise şi orale vor fi notate cu note de
la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a continua concursul dupa proba
scrisa candidaţii trebuie să obţină la proba scrisa cel puţin nota 8 (pentru posturile de conducere)
si cel putin nota 7 (pentru posturile de executie ce necesita nivel de pregatire superior, studii
superioare de scurta durata, posturi de execuţie de nivel mediu).
    Media finala de admitere este :
    - minim 7 pentru posturile de conducere şi de executie pentru care sunt necesare studii
superioare, superioare de scurta durata, posliceale, studii medii, generale;
     (3) Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii
comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reuşitei
la concurs.
    (4) La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în
raport cu datele personale cuprinse în recomandări/evaluări sau cele referitoare la nivelul studiilor
de bază sau suplimentare (doctorat, cursuri postuniversitare etc).
    (5) Comisia de concurs va stabili dacă persoanele aflate în concurs îndeplinesc criteriile de
competenţă profesională şi de moralitate.
    (6) Notarea probelor pentru fiecare candidat este înscrisa în borderoul de notare prevăzut
în prezenta procedura.
    (7) Este declarat admis la concurs candidatul promovat care a obţinut cel mai mare
punctaj total.
    (8) În caz de egalitate de punctaj, se vor compara, în ordine, rezultatele obţinute la
interviu.
    (9) Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul verbal în care consemnează
desfăşurarea şi rezultatele concursului. Procesul verbal este semnat de comisia de concurs.
    (10) Succesiunea şi programarea pe zile a probelor de concurs se stabileşte de către
conducerea instituţiei.
    (11) În cazul desfăşurării tuturor probelor de concurs pe parcursul unei singure zile, notele
obţinute de fiecare candidat, punctajul total sau nota finală se afişează în aceeaşi zi după
încheierea concursului, la sediul Instituţia Prefectului Judeţul Braşov.

Ianuarie 2009                                            23
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

     (12) În situaţia desfăşurării probelor de concurs pe parcursul mai multor zile, punctajul
acordat sau nota acordată fiecărui candidat se afişează la finalul fiecărei zile de concurs pentru
probele susţinute în ziua respectivă.
     (13) Conform H.G 281/1993 Anexa 12 pct 7 pentru funcţiile de pază, de deservire şi de
întreţinere a curăţeniei, stabilite în statul de funcţii şi în organigramă, concursul, interviul va
consta intr-o proba practică.
Art. 12 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
     (1) Eventualele contestaţii, cu privire la hotărârile comisiei de concurs, se adresează, în
scris, conducerii instituţiei care numeste comisia de soluţionare a contestaţiilor şi se depun la
Registratura instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.
     (2) Conducerea instituţiei, după încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor, trimite,
spre soluţionare, contestaţiile împreună cu documentaţia concursului, comisiei de soluţionare a
contestaţiilor formată din :
          Preşedinte
          Membrii
          Secretar
          Membrii Supleanti
     (3) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi este transmisă în scris,
       contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
       contestaţiilor, cu confirmare de primire.
     (4) Rezultatele finale ale concursului se afişează în ordine descrescătoare la sediul
instituţiei.
     (5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată numai prin
procedura contenciosului administrativ.
Art. 13 (1) Dosarele cuprinzând notele obţinute de candidaţi la concurs împreună cu toate actele
acestora vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane din cadrul instituţiei, de catre presedintele si
secretarul Comisiei in termen de 24 de ore de la finalizare.
     (2) Serviciul Resurse Umane, verifică rezultatele şi dosarele de concurs în termen de 5 zile
de la primirea acestora.
     (3) În urma obţinerii rezultatelor definitive ale concursurilor, Serviciul Resurse Umane va
verifica situaţia finală a posturilor ocupate, cu respectarea organigramei şi a statului de funcţii.
Art. 14 Dispoziţii finale
     (1) Persoanele, care au printre candidaţi soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al
patrulea inclusiv, nu pot face parte din comisiile prevăzute de examinare, soluţionare a
contestaţiilor sau de elaborare a subiectelor
     (2) Membrii comisiilor, înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria
răspundere că nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv, ori relaţii
conflictuale cu vreun candidat.
      (3) In conformitate cu prevederile art. 30 Hotararea nr. 749 din 23 octombrie 1998
salarizarea persoanei declarata admisa la concursul de ocupare a unui post contractual vacant,
se face pe baza notei finale obtinute la concurs.
     La angajare, stabilirea salariului de bază individual între limitele prevăzute de lege şi a
indemnizaţiei de conducere individuale, după caz, se face în cadrul examenului sau al
concursului de către comisia de examinare desemnată de conducatorul institutiei, pe baza
aprecierii lucrării scrise, interviului sau a probei practice susţinute de candidat, în raport cu
cerinţele postului şi cu atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului, astfel:
     a) dacă lucrarea scrisă, interviul/proba practică a candidatului este apreciată cu o notă
finală peste 7, atunci salariul de bază al angajatului şi indemnizaţia de conducere individuală,
după caz, de către comisia de examinare şi poate fi cuprinsă în intervalul 0-27 de puncte.
     In aceste conditii salariul de baza se va determina dupa formula:
         S=S min + (Smax – Smin) x Punctaj acordat
                     30
Ianuarie 2009                                             24
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

   (3) Conform H.G 281/1993 Anexa 12 pct. 9 - candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea
sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării
la cunoştinţă. In cazul neprezentării la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant,
urmând să se comunice următoarei persoane, declarată reuşită la concurs, posibilitatea de a se
angaja pe postul respectiv.
   Pe baza procesului verbal final al comisiei de examen, dupa expirarea termenului prevazut
pentru contestatii, stabilit in procesul verbal final afisat, conducatorul institutiei emite actul
administrativ de angajare si se va semna contractul individual de munca si fisa postului.
   (4) Anexele fac parte integrantă din prezenta procedura .
Ianuarie 2009                                         25
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

                         MODEL C-V
                        CURRICULUM VITAE


INFORMAŢII PERSONALE

Nume si prenume           ……………………………………………………
                  ……………

Domiciliul             ……………………………………………………
                  ……………


Telefon               ……………………………………………………
                  ……………

 Naţionalitate           ..........................................................................
 Data si locul naşterii       ................

                  ..........................................................................
                  ........

Stare civila:

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ  –  MENTIONATI IN ORDINE CRONOLOGICA LOCUL UNDE V-ATI
DESFASURAT ACTIVITATEA


EDUCAŢIE ŞI FORMARE
                •
                •

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

   •
   •


APTITUDINI ŞI COMPETENŢE       .........................................................................
PROFESIONALE            ..........................................................................
                  ..........................................................................
                  ..........................................................................
                  .............................

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE      ..........................................................................
SOCIALE               ..........................................................................
                  ..........................................................................
                  ..........................................................................
Ianuarie 2009                                                   26
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
               ............................

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE   ..........................................................................
TEHNICE           ..........................................................................
.              ..........................................................................
               ..........................................................................
               ............................

PERMIS(E) DE CONDUCERE

INFORMATII
SUPLIMENTARE

Data Semnatura
Ianuarie 2009                                               27
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern


                FORMULAR DE INSCRIERE    Postul /Directia / Serviciul / Biroul ………………………………

    Numele si Prenumele ………………………………………………………………….


    Domiciliul         ………………………………………………………….    Numarul de telefon:    ………………………………………………………….

.


        Data:               Semnatura,
Ianuarie 2009                          28
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern

Institutia Prefectului Judetul Brasov


              PROCES VERBAL nr. .............. din ....................
                  de selecţie a dosarelor    Comisia de concurs / examen constituită prin Ordinul prefectului cu nr……….. din ………
……………………, s-a întrunit azi ......................., ora .................., în vederea selectării dosarelor
candidaţilor înscrişi la concursul/examenul din data .........................., pentru ocuparea posturilor
conform anuntului cu nr. ..................... din data de .....................................
    Condiţiile de participare la concurs sunt cele aprobate prin anunţul mai sus mentionat si
afişat la sediul Institutiei Prefectului Judetul Brasov.
    In urma depuneri dosarelor de înscriere la concursul din data de ........................................,
situatia este urmatoarea :

Nr. crt. Numele şi prenumele          Postul pentru care          Data   depunerii
     candidaţilor              s- a depus dosarul          dosarului
    Faţă de cele de mai sus consemnate Comisia de concurs a încheiat prezentul proces
verbal într-un exemplar, ce a fost afisat la sediul institutiei, urmând ca persoanele mai sus
nominalizate să se prezinte in data de ......................, ora ........................, pentru susţinerea
probei scrise, la ........................., din cadrul instituţiei.

    Preşedinte:

    Membru:
    Membru:

    Secretar:
Ianuarie 2009                                                 29
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Institutia Prefectului Judetului Brasov
                      Borderou
                 cu predarea lucrărilor scrise
Nr.   Nr. pagini  Numele si prenumele Semnătura            Observaţii
crt.         participantului la concurs participantului pentru
                        predarea lucrării scrise
    Comisia de concurs:


    Preşedinte:
    Membru:
    Membru:
    Secretar:
Ianuarie 2009                                     30
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Institutia Prefectului Judetului Brasov
                  Centralizatorul nominal
         Cu punctajele obţinute la proba scrisă la concursul / examenul
                din data de __________________


Nr. Crt. Numele şi prenumele       Punctajul obţinut  Menţiune admis/respins
    Candidaţii care au obţinut minim_________ de puncte se vor prezenta pentru susţinerea
interviului în data de __________la ora ____________.


    Comisia de concurs:
    Preşedinte: ___________________

        Membrii:
           ___________________

           ___________________

           ___________________

           ___________________

    Secretar:   ___________________
Ianuarie 2009                                       31
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament internInstitutia Prefectului Judetului Brasov
                  Centralizatorul nominal
          cu punctajele obţinute la interviul din cadrul concursului
               din data de __________________


Nr. crt.  Numele şi prenumele         Punctajul obţinut  Menţiune admis/respins
    Comisia de concurs:
    Preşedinte: ___________________

        Membrii:
           ___________________

           ___________________

           ___________________

           ___________________

    Secretar:   ___________________
Ianuarie 2009                                        32
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament internInstitutia Prefectului Judetului Brasov               Centralizatorul nominal FINAL
            Cu punctajele obţinute la concursul / examenul
                din data de ______________Nr. Crt.  Numele şi prenumele     Punctajul total obţinut  Menţiune admis/respins
    Comisia de concurs:

    Preşedinte: ___________________

        Membrii:
           ___________________

           ___________________

           ___________________

           ___________________

    Secretar:   ___________________
Ianuarie 2009                                       33
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern
Institutia Prefectului Judetului Brasov


                   PROCES VERBAL FINAL
                  Încheiat azi _______________


   În baza art. 30 din L 53 – 2003 - Codul Muncii, Institutia Prefectului Judetul Brasov a
organizat şi desfăşurat concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
     ____________________________________________________________________

    S-a constituit comisia de concurs prin ordinul cu nr. ____________/__________________.
    Conform legii, prin anunţul nr. ________ din data de _____________ s-au stabilit condiţiile
de desfăşurare a concursurilor.
    În data de ____________au fost afişate la sediul instituţiei condiţiile de desfăşurare şi de
participare a concursului, bibliografia şi actele necesare pentru depunerea dosarelor de înscriere.
    Conform H.G. nr. 281/1993 concursul a constat în 3 etape:
      1. Selectarea dosarelor de înscriere
      2. Proba scrisă
      3. Interviu
    Selectarea dosarelor de înscriere

    În data de _______________ Comisia de concurs, constituită prin ordinul
  nr.___________/__________________ s-a întrunit în vederea selectării dosarelor de
  înscriere a candidaţilor la concursul din data de _________________, în acest sens
  încheindu-se procesul verbal initial.
    Rezultatele selectării dosarelor au fost afişate la sediul instituţiei în data de
  ________________________________.

  Proba scrisă
    Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate au susţinut proba scrisă.
  Aceasta a constat în redactarea unei lucrări/rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de
  concurs, în data de ___________________________.
    Potrivit HG 281/1993 pentru promovarea fiecărei probe, scrisă şi interviu, candidaţii trebuie
  să obţină minim nota ______ . Promovarea probei scrise a fost obligatorie pentru susţinerea
  interviului.

  Procedura de desfăşurare a probei scrise:
    Comisia de concurs s-a întrunit în data de _____________________, în vederea
desfăşurării probei scrise şi a hotărât proba scrisă sub forma redactării / completarii unei / unui
____________________.
    Înainte cu două ore de desfăşurarea probei scrise, Comisia de concurs a stabilit pe baza
bibliografiei de concurs subiectele şi seturile de subiecte.
    Seturile de subiecte au fost semnate de toţi membrii comisiei de concurs şi închise în
plicuri sigilate şi ştampilate.
    Înainte de proba scrisă s-a făcut apelul nominal al candidaţilor şi verificarea identităţii lor
pe baza actului de identitate precum şi îndepărtarea oricărei surse de consultare sau a
telefoanelor mobile.
    Pentru proba scrisă s-au prezentat un numar de ___/_____/_____/_______ candidaţi
pentru postul ________________/____________/____________/______________:
Ianuarie 2009                                            34
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament intern   Durata probei scrise a fost stabilită de comisia de concurs la _____ore.
   La începerea probei scrise, comisia de concurs a prezentat candidaţilor seturile de
subiecte invitând un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

    Pentru postul de ______________s-a extras plicul cu setul nr.__________
    Pentru postul de ______________s-a extras plicul cu setul nr.__________
    Pentru postul de ______________s-a extras plicul cu setul nr.__________
    Pentru postul de ______________s-a extras plicul cu setul nr.__________
    Pentru redactarea lucrărilor scrise s-a asigurat candidaţilor seturi de hârtie cu ştampila
instituţiei pe fiecare filă în colţul din stânga sus.
    Prima filă după înscrierea numelui şi prenumelui în colţul din dreapta a fost lipită,
aplicându-se ştampila instituţiei.
    La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii au predat comisiei de concurs
lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens .
    Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pe subiecte pentru proba
scrisă pe care l-a afişat la finalizarea probei, la locul desfăşurării probei scrise.
    Lucrările scrise au fost corectate sigilate, fiecare membru al comisiei acordând punctaje
___________________ în acest sens întocmindu-se borderourile din anexa.
     Punctajele obţinute la proba scrisă, cu menţiunea admis sau respins s-au comunicat
candidaţilor prin afişare la sediul instituţiei publice, întocmindu-se centralizatorul nominal din
anexa.
     Procedura de desfăşurare a interviului:
     Au susţinut interviu candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă, nominalizaţi în
procesul verbal nr._______/_____________.
     Membrii comisiei au adresat întrebări candidaţilor.
     Întrebările şi răspunsurile s-au consemnat în anexa.
     Punctajele obţinute la interviu sunt consemnate în borderourile anexa pentru candidati.
     Faţă de cele menţionate mai sus s-a încheiat azi ____________________, centralizatorul
nominal cu rezultatele finale ale concursului, semnat de fiecare membru al comisiei de concurs,
acesta afişându-se, în data de __________________ la sediul Institutiei Prefectului Judetului
Brasov, dupa cum urmeaza in conformitate cu HG 749/1998, art. 30; OG nr. 10/2008 anexa I a
/A:
Numele       si Functia     pentru Minimul   si Nota      Punctajul  Salariul
prenumele       care candideaza si maximul de obtinuta la acordat de stabilit
candidatului     anexa    conform salarizare    concurs    comisia de de    catre
           careia        se        sau examen concurs     comisia de
           realizează                            concurs
           salarizarea
    Comisia de concurs:
      Preşedinte: ___________________
      Membrii:
          ___________________
          ___________________

    Secretar:   ___________________

Ianuarie 2009                                           35
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
Regulament internInstitutia Prefectului Judetului Brasov

                   Concursul pentru ocuparea funcţiei de
                   ............................./.............................

Numele şi prenumele candidatului ...............................
Data ..............................

INTERVIU -
(Evaluarea interviului în faţa comisiei)
Numele, prenumele si semnatura persoanei care a consemnat                      Numele prenumele
intervievatului

_______________________
_________________________
Institutia Prefectului Judetului Brasov
Ianuarie 2009                                                  36
 INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV
 Regulament intern           Concursul pentru ocuparea postului de ................................
                din cadrul.........................................


 Numele şi prenumele candidatului ...................................
 Data ................................

 BORDEROU FINAL INDIVIDUAL DE NOTARE

Nr.   Proba           Preşedinte     Examinator 1 Examinator 2    Total
crt.
1.   Proba scrisă
2.   Interviu:
3    Total general


     Comisia de concurs:
     Preşedinte: ___________________

         Membrii:  ___________________
           ___________________

     Secretar:    ___________________
 Ianuarie 2009                                        37