Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

069 - PDF

VIEWS: 474 PAGES: 20

									                            PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 69       PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE               Miercuri, 28 noiembrie 2007      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
          Societatea Cooperativă                 3. Bălan Nicoleta-Cătălina, asociat, aport la capital 100,00
         NEW STYLE SERVICII COOP               RON, data vărsării aportului 11.10.2007, echivalând cu 10 părți
             București                  sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, având cota
                                   de participare la beneficii/pierderi de 20 %, cod numeric
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               personal 2800217295908, domiciliată în Slobozia, str.
                                   Constantin D. Gherea, bl. G5, sc. A, et. 4, ap. 103, județul
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI              Ialomița;
                                     4. Constantinescu Gheorgheta-Olga, asociat, aport la capital
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII Nr. 18.935             100,00 RON, data vărsării aportului 11.10.2007, echivalând cu
             din 15.10.2007               10 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,
  Judecător delegat                         având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, cod
  la Oficiul Registrului                       numeric personal 2461028120650, domiciliată în București, str.
  Comerțului de pe lângă                       Belizarie nr. 22-24, bl. 5/1, sc. C, et. 1, ap. 28, sectorul 1;
  Tribunalul București      — Magdalena Pîrvu           5. Lascu Alice-Iulia, asociat, aport la capital 100,00 RON,
  Grefier                              data vărsării aportului 11.10.2007, echivalând cu 10 părți
  la Oficiul Registrului                       sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, având cota
  Comerțului de pe lângă                       de participare la beneficii/pierderi de 20 %, cod numeric
  Tribunalul București      — Topologeanu Cristina       personal 2740612463036, domiciliată în București, Drumul
                                   Taberei nr. 65, bl. A6, sc. D, et. 3, ap. 53, sectorul 6;
  În baza cererii nr. 438.064 din data 12.10.2007 și a actelor     — administrator persoană fizică: Ovanisof Cristian, cod
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului    numeric personal 1670802413046, data numirii 10.10.2007,
Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea
                                   durata mandatului 4 ani până la data de 10.10.2011;
și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
                                     — denumirea: NEW STYLE SERVICII COOP - Societate
  — fondatori:
                                   Cooperativă;
  1. Ovanisof Cristian, asociat, aport la capital 100,00 RON,
                                     — sediul social: București, Str. Ritmului nr. 19, sectorul 2;
data vărsării aportului 11.10.2007, echivalând cu 10 părți
                                     — domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 — alte
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, având cota
                                   activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
de participare la beneficii/pierderi de 20 %, cod numeric
personal 1670802413046, domiciliat în București, Str. Nicolae       — activitatea principală: 7487 — alte activități de servicii
Filimon nr. 32, bl. 16, sc. 1, ap. 33, sectorul 6;          prestate în principal întreprinderilor;
  2. Pîrlivie Jeni-Mariana, asociat, aport la capital 100,00 RON,    — capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
data vărsării aportului 11.10.2007, echivalând cu 10 părți        — durata de funcționare: nelimitată;
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, având cota     — cod unic de înregistrare: 22570894;
de participare la beneficii/pierderi de 20 %, cod numeric         — număr de ordine în registrul comerțului: C40/2/2007.
personal 2790627345380, domiciliată în Zimnicea, str. Vlad        (1/260.838)
Țepeș, bl. 8B, sc. A, et. 1, ap. 8, județul Teleorman;                        *
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească             au absentat se consemnează nominal în anexa la procesul-
          DRUM NOU — S.C.M.                  verbal comisiei de validare.
        Constanța, județul Constanța                 Art. 22 se modifică astfel:
                                       (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu
       ACT ADIȚIONAL Nr. 1.715/5.11.2007             excepția prevăzută la alin. (2) și, în situații excepționale, cu
                                     acordul prealabil al adunării generale.
 la actul constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești       (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea președintelui
           DRUM NOU — S.C.M.                 societății cooperative, a celorlalți membri ai consiliului de
   Încheiat conform hotărârii adunării generale nr.          administrație, a cenzorilor și a supleanților acestora, pentru
105/25.10.2007, prin care se stabilesc următoarele:           revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la
   Art. 1. Se procedează la modificarea următoarelor articole     răspunderea administratorilor.
din actul constitutiv al societății cooperative și se introduc noi      (3) Administratorii nu pot vota, nici personal și nici prin
articole, după cum urmează:                       mandatar, atunci când hotărârea care este supusă votului
   „Art. 2 se modifică astfel:                     privește descărcarea gestiunii sau o problemă referitoare la
   (1) Societatea cooperativă meșteșugărească este persoană      persoana sau administrația lor.
juridică română, având personalitate juridică de la data           (4) Membrul cooperator nu poate vota atunci când hotărârea
înmatriculării în registrul comerțului.                 care este supusă votului privește soluționarea unei situații de
                                     conflict de interese între persoana sa și societatea cooperativă.
   (2) Societatea cooperativă meșteșugărească este un agent
                                       Art. 23 se modifică astfel:
economic cu capital privat și beneficiază de toate măsurile
                                       (1) Hotărârile adunării generale luate în conformitate cu
promovate de statul român pentru societățile comerciale
                                     prevederile statutare sunt obligatorii pentru toți membrii
înființate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind
                                     cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
                                     parte la adunare sau care au votat contra, ori s-au abținut.
completările ulterioare, precum și de sprijinul acordat de stat
cooperației, potrivit și în condițiile prevăzute de Legea privind      (2) Hotărârile adunării generale care contravin statutului sau
organizarea și funcționarea cooperației.                 reglementărilor legale în vigoare sunt lovite de nulitate.
                                       Art. 25 se modifică astfel:
   (3) Societatea cooperativă meșteșugărească se organizează
                                       (1) Administrarea și gestionarea societății cooperative sunt
și funcționează potrivit prevederilor legii și ale statutului propriu,
                                     asigurate de către consiliul de administrație, alcătuit din 5
adoptate de adunarea generală condusă în mod democratic de
                                     membri, denumiți și administratori, aleși prin vot secret pe o
organe alese dintre membrii cooperatori în adunările generale.
                                     perioadă de 4 ani de către adunarea generală dintre membrii
   (4) Societatea cooperativă meșteșugărească are un număr       cooperatori lucrători cu o vechime de cel puțin 2 ani în
variabil de membri cooperatori și capital social variabil. Are un    cooparație.
număr de 66 de membri cooperatori, un capital social în valoare       (2) Consiliul de administrație asigură respectarea și
de 217.600 lei RON și un număr de părți sociale de 21.760 lei      îndeplinirea prevederilor reglementărilor legale în vigoare și ale
RON, valoare unei părți sociale fiind de 10 lei RON.           statutului, ale hotărârilor adunării generale.
   Societatea cooperativă poate funcționa cu un număr minim        (3) Alegerea, înlocuirea și revocarea administratorilor se fac
de 5 membri coopeatori și un capital social de 1.550 lei RON.      exclusiv de către adunarea generală.
   (5) Obligațiile societății cooperative meșteșugărești sunt       (4) Președintele societății cooperative face parte din consiliul
garantate cu patrimoniul acesteia.                    de administrație și este de drept președintele acestuia.
   Membrii cooperatori sunt ținuți pentru obligațiile societății      (5) Membrii consiliului de administrație își încep activitatea
cooperative meșteșugărești în limita aportului la capitalul social    numai după ce au semnat contractul de administrare în care
subscris de fiecare.                           sunt prevăzute criteriile de performanță aprobate de adunarea
   (6) Societatea cooperativă meșteșugărească, la înființare, se    generală. Fiecare membru al consiliului de administrație încheie
constituie de către membrii fondatori prin statut și contract de     individual contractul cu consiliul de administrație.
societate.                                  Această prevedere se aplică în mod corespunzător și
   (7) Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii,   contabilului-șef, dacă aceștia nu au fost aleși membri ai
sunt incapabile sau care au fost condamnate prin hotărâre        consiliului de administrație.
judecătoarească definitivă pentru infracțiunile de corupție,         Neîncheierea contractului atrage decăderea din calitatea de
spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloască, abuz      membru al consiliului de administrație sau din funcția deținută.
de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie      (6) Orice modificare cu privire la numărul membrilor
mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru           consiliului de administrație sau care implică revocarea,
infracțiunile prevăzute de Legea privind organizarea și         înlocuirea, decăderea din calitatea de membru al consiliului de
funcționarea cooperației.”                        administrație atrage după sine convocarea unei adunări
   Art. 21 se modifică astfel:                     generale pentru reglementarea situației ivite.
   (1) Adunarea generală se desfășoară potrivit ordinii de zi       După art. 33 urmează art. 33" (urmând a se renumerota
aprobate de adunare și este condusă de președintele societății      ulterior):
cooperative, iar în lipsa acestuia de către un administrator         „(1) Deciziile consiliului de administrație/administratorului
desemnat de președinte.                         unic care contravin statutului sau normelor legale în vigoare sunt
   (2) Procesul-verbal al adunării generale va fi întocmit și     lovite de nulitate”.
semnat de către comisia de secretariat aleasă în adunarea          (2) Membrii consiliului de administrație pot renunța la mandat
generală și de către prezidiu și va conține precizările necesare     sau, după caz, la funcția încredințată, anunțând această intenție
în legătură cu locul și data desfășurării; organele de lucru ale     în scris consiliului de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte,
adunării generale; ordinea de zi; numărul membrilor cooperatori     spre întreprinderea celor necesare.
care au participat și numărul celor care au absentat; problemele       Aceste prevederi privesc corespunzător și conducătorul
dezbătute; hotărârile adoptate și rezultatul voturilor. Voturile     tehnic și contabilul-șef, dacă acești nu sunt membri ai consiliului
împotrivă se consemnează nominal. Membrii cooperatori care        de administrație.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                        3

  (3) Președintele societății cooperative și ceilalți membri ai         (3) Condițiile prevăzute la alin. (2) trebuie îndeplinite și de
consiliului de administrație pot fi revocați, înainte de expirarea      persoanele propuse pentru a fi alese ca vicepreședinte,
perioadei pentru care au fost aleși, de către adunarea generală,       contabil-șef și membri ai consiliului de administrație”.
în situațiile în care revocarea se justifică și faptele respective         Art. 39 se modifică astfel:
sunt constatate de organele abilitate.                       (1) Capitalul social al societății cooperative este variabil și nu
  Actele, faptele și cauzele care justifică revocarea, în raport      poate fi mai mic decât capitalul social minim prevăzut la art. 2
de gravitatea lor, pot fi: încălcarea gravă a prevederilor legislației    alin. (4).
țării sau a regulilor și normelor de reglementare internă             (2) Capitalul social al societății cooperative este constituit din
convenite de formele asociative ale sistemului cooperației          aporturile individuale ale membrilor cooperatori, în schimbul
meșteșugărești; incompentență în gestionarea patrimoniului sau        cărora aceștia primesc părți sociale.
în conducerea societății cooperative; administrarea și               (3) Aporturile pot fi în numerar sau în natură. La constituirea
gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului încredințat; lipsa       societății cooperative sunt obligatorii aporturile în numerar.
de loialitate sau abuzul de încredere în funcția încredințată;        Membrii cooperatori primesc părți sociale în schimbul aporturilor
fenomene de corupție; acte de imoralitate; acte de conducere         subscrise.
care au afectat ori pun în pericol integritatea patrimoniului           (4) Aporturile în natură, în măsura în care acestea sunt
societății cooperative sau care au determinat reducerea din          necesare societății cooperative, se realizează prin transferarea
culpă în cursul unui trimestru a patrimoniului cu peste 10 %;         drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către
acte de conducere care au determinat reducerea fără o             societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.
temeinică justificare a locurilor de muncă aprobate de adunarea          Bunurile aportate vor fi evaluate de unul sau mai mulți
generală, cu excepția cazurilor determinate de motive             experți stabiliți de consiliul de administrație din lista experților
economice, tehnologice sau de forță majoră; alte fapte sau          autorizați. Raportul de evaluare se aprobă de consiliul de
cauze prevăzute în norme ori în contractul de administrare”.         administrație și se supune ratificării primei adunări generale
  Art. 34 se modifică astfel:                        extraordinare.
  (1) Președintele societății cooperative asigură conducerea           (5) Creanțele nu pot constitui aport la formarea sau
activității curente a societății cooperative, îndeplinirea hotărârilor    majorarea capitalului social.
adunărilor generale și a deciziilor consiliului de administrație.         (6) Capitalul social se constituie din părți sociale egale.
  (2) Președintele societății cooperative reprezintă societatea         (7) Un membru cooperator poate deține părți sociale în limita
cooperativă în relațiile cu terții, în limita atribuțiilor statibilite prin  și în condițiile prevăzute de statutul propriu al societății
contractul de administrare.                          cooperative, fără a putea depăși 20 % din capitalul social.
  (3) Președintele societății cooperative numește conducătorii          (8) Aportul la capitalul social nu poate fi urmărit de către
compartimentelor din aparatul TESA, precum și ai structurilor de       creditorii membrului cooperator și se restituie în condițiile
producție (secții, unități etc.), cu consultarea consiliului de        prevăzute de prezentul statut numai după încetarea calității de
administrație.                                membru cooperator.
  (4) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia se dau către         (9) Valoarea nominală a unei părți sociale, stabilită la data
locțiitorul desemnat de consiliul de administrație.              adoptării prezentului statut, este de 10 lei RON.
  (5) Președintele societății cooperative este obligat să            Art. 40 se modifică astfel:
organizeze și să coordoneze activitatea compartimentului de            (1) Părțile sociale sunt diviziuni ale capitalului social,
control financiar de gestiune conform prevederilor              nominative, emise în formă materială, pe hârtie, de valoare
reglementărilor în vigoare”.                         egală, indivizibile, nenegociabile, și care nu sunt supuse
  La același capitol secțiunea 3 se introduce art. 35 (se vor        indexării și nu sunt purtătoare de dobânzi.
renumerota ulterior):                               (2) Părțile sociale emise trebuie să cuprindă:
  „(1) Președintele societății cooperative este ales de             a) denumirea, sediul și durata societății cooperative;
adunarea generală ordinară a societății cooperative dintre acei          b) data constituirii și codul unic de înregistrare;
membri cooperatori care au calități manageriale și experiență           c) valoara nominală a părții sociale și numărul de ordine din
domeniu, cu o vechime minimă de doi ani în sistemul              registrul părților sociale;
cooperației meșteșugărești. În cazuri excepționale, adunarea            d) numele, prenumele, locul, data nașterii, domiciliul,
generală poate reduce la un an vechime minimă necesară.            cetățenia și codul numeric personal ale membrului cooperator;
  Persoana care candidează la ocuparea funcției de                e) semnăturile a cel puțin doi membri ai consiliului de
președinte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele           administrație.
condiții:                                     (3) Părțile sociale pot fi transmise numai către membrii
  a) are capacitate de exercițiu deplină;                  cooperatori ai societății cooperative, la valoarea lor nominală.
  b) are pregătire profesională corespunzătoare atestată prin          (4) Părțile sociale nu pot constitui obiect al gajului și nu sunt
acte doveditoare, respectiv studii superioare universitare de         titluri negociabile.
lungă durată și curs de management cooperatist;                  (5) Părțile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor
  c) nu are calitatea de președinte la o altă cooperativă, nu        personale ale membrilor cooperatori față de societatea
intră sub incidența interdicțiilor prevăzute de lege sau de          cooperativă sau față de terți.
prezentul actul constitutiv și nu desfășoară activități              (6) Când o parte socială devine proprietatea mai multor
concurențiale pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice       persoane, societatea cooperativă nu este obligată să înscrie
sau juridice.                                 transmiterea cât timp acele persoane nu desemnează un
  (2) Prin excepție, în lipsa de candidaturi ale unor persoane       reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din
cu studii superioare universitare, pot fi acceptate să candideze       partea socială.
la ocuparea funcției de președinte persoane cu studii medii, care         (7) Sumele reprezentând valoarea părților sociale ce se
îndeplinesc celelelate condiții prevăzute la alin. (1) și care se       cuvin membrului cooperator care s-a retras și s-a asociat la o
obligă, în cazul că vor fi alese, ca în decurs de 12 luni să         altă societate coopertivă meșteșugărească pot fi transferate la
urmeze un curs de pregătire în management cooperatist.            cererea acestuia, cu acordul ambelor societăți cooperative.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

   (8) Evidența părților sociale și a membrilor cooperatori       cauză în termen de 15 zile, prin scrisoare recomandată cu
deținători ai acestora se ține de către societatea cooperativă       confirmare de primire.
într-un registru special.                           (5) În caz de deces, calitatea de membru cooperator
   (9) Părțile sociale pot fi transmise numai către membrii       încetează în ziua decesului.
cooperatori ai societății cooperative, la valoarea lor nominală, cu      (6) De la data încetării calității de membru cooperator și până
aprobarea expresă, prealabilă, a consiliului de administrație.”      la data restituirii contravalorii părților sociale sau scoaterii părților
   Art. 46 se modifică astfel:                      sociale din capitalul social potrivit prevederilor art. 45, persoana
   (1) Proprietatea societății cooperative este privată.         în cauză beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege și de
   (2) Patrimoniul societății cooperative se compune din partea     actul constitutiv.
divizibilă și partea indivizibilă.                       Art. 65 se modifică astfel:
   (3) Partea divizibilă este acea parte a patrimoniului societății     (1) Repartizarea profitului net se va face potrivit hotărârilor
cooperative care cuprinde valoarea părților sociale emise în        adunării generale ordinare în funcție de politica economică și
schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social,       socială a societății cooperative, conform prevederilor legale în
precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori.           vigoare, pe următoarele destinații:
   (4) Partea divizibilă este proprietatea membrilor cooperatori       a) dividende cuvenite membrilor cooperatori;
asupra căreia au drept de dispoziție, posesie, folosință și          b) rezervă statutară;
uzufruct.                                   c) alte rezerve.
   (5) Partea indivizibilă este acea parte a patrimoniului          (2) Constituirea rezervelor și repartizarea profitului net
societății cooperative acumulată de aceasta în decursul          potrivit destinațiilor prevăzute la alin. (1) se fac conform hotărârii
activității, mai puțin partea divizibilă.                 adunării generale.
   (6) Partea indivizibilă este proprietatea societății cooperative     (3) Rezervele create sunt componente în cadrul părții
meșteșugărești, persoană juridică, asupra căreia numai aceasta       indivizibile a patrimoniului societății cooperative.
are dreptul de dispoziție, posesie, folosință și uzufruct.           (4) Anual, din profitul brul al societății cooperative se preia
   (7) Partea indivizibilă nu poate constitui obiectul distribuirii   cel puțin 5 % pentru constituirea rezervei legale până ce
sau dobândirii între membrii cooperatori”.                 aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
   Art. 47 se modifică astfel:                      Dacă, după constituire, rezerva legală s-a micșorat din orice
   (1) Orice înstrăinare sau transmitere a folosinței imobilizărilor   cauză, aceasta va fi completată în mod corespunzător.
corporale, care sunt proprietatea societății cooperative, se poate       (5) Rezerva statutară se constituie prin alocarea anuală a
realiza numai cu plată, cu aprobarea adunării generale.          unor cote din profitul net. Rezerva statutară va putea fi utilizată,
   (2) Orice înstrăinare sau transmitere a folosinței, cu orice     cu aprobarea adunării generale, pentru acoperirea pierderilor
titlu, făcută cu încălcarea acestor prevederi, este nulă de drept.     neimputabile din exercițiile financiare anterioare, în limita a
   (3) De asemenea, în condițiile stipulate de lege se acordă un     maximum 50 % din rezervă.
drept de preemțiune al membrilor cooperatori la oferte egale la        (6) Diferențele favorabile rezultate din reevaluarea
cumpărarea spațiilor proprietatea cooperativei, drept pe care și-l     patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a putea majora
pot exercita în termen de 15 zile.                     capitalul social.
   Art. 53 se modifică astfel:                        (7) Alte rezerve se constituie anual, din profitul net, și sunt
   (1) Calitatea de membru cooperator al societății cooperative     utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea
încetează în oricare dintre următoarele situații:             prevederilor legale.
   a) retragerea membrului cooperator din societatea             Art. 66 se modifică astfel:
cooperativă;                                  (1) Pierderile neimputabile înregistrate la sfârșitul unui
   b) excluderea membrului cooperator din societatea           exercțiu financiar de societatea cooperativă, cu aprobarea
cooperativă;                                adunării generale, după cum urmează:
   c) decesul membrului cooperator;                     a) din profitul ce se va obține în următorii ani, conform celor
   d) încetarea, în condițiile legii, a calității de persoană juridică  stabilite prin prevederile legale în vigoare;
a societății cooperative.                           b) din rezerva statutară, în limita de 50 %;
   (2) Calitatea de membru poate înceta prin retragere, ca act        c) din aporturile la capitalul social ale membrilor cooperatori,
unilateral de voință al persoanei în cauză. Aceasta este obligată,     proporțional cu aporturile individuale, dacă partea din rezerva
printr-o notificare scrisă, depusă la președintele societății       statutară nu este suficientă;
cooperative, să comunice retragerea sa după împlinirea unui          d) din depunerile suplimentare efectuate de membrii
termen de preaviz care se precizează în notificare.            cooperatori.
   Președintele societății cooperative are obligația de a informa      (2) Pierderile imputabile se constată de cenzori, se aduc la
despre retragere în prima ședință a consiliului de administrație      cunoștință persoanelor care se fac vinovate de producerea
și în prima adunare generală.                       prejudiciului și se recuperează, conform legii, de la acestea.
   (3) Membrii cooperatori pot fi exluși din societatea           (3) În situația diminuării aportului membrului cooperator la
cooperativă în oricare din următoarele cazuri:               capitalul social sub valoarea minimă aprobată a aporturilor
   a) nu au vărsat diferențele datorate în contul aportului       individuale, în urma recuperării de pierderi rezultate din bilanț,
individual la capitalul social, intrând sub incidența prevederilor     acesta este obligat să acopere sumele în cauză prin vărsăminte,
de la art. 50 alin. (7);                          în condițiile și la termenele prevăzute de statut.
   b) nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul statut      (4) Foștii membrii cooperatori nu vor răspunde pentru
pentru a fi membri cooperatori ai societății cooperative;         pierderile înregistrate și datoriile contractate după încetarea
   c) sunt în același timp sau devin membri cooperatori într-o      raporturilor cu societatea cooperativă.
altă societate cooperativă concurentă/cu profil de activitate         Art. 75 se modifică astfel:
concurențial, ori desfășoară activități concurențiale societății        Prezentul statut se completează cu prevederile Legii privind
cooperative pe cont propriu sau în contul altei persoane.         organizarea și funcționarea cooperației și cu prevederile
   (4) Hotărârea de excludere se ia de către adunarea generală      regulilor și normelor de reglementare internă ale cooperației
la propunerea consiliului de administrație și se comunică celui în     meșteșugărești, convenite și aprobate în temeiul acesteia.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                     5

  Modificările adoptate în adunarea generală intră în vigoare la     II. Fundamentarea, condițiile și scopul fuziunii
data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a       În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, ale statutului
VII-a. În funcție de ele se vor lua măsurile ce se impun pentru ca   propriu și ale hotărârii adunărilor generale extraordinare a
aceste modificări să fie duse la îndeplinire, reprezentând voința   ASCOM SCM, ca societate absorbantă, și ale SCM UNITEX
adunării generale”.                          Piatra-Neamț, ca societate absorbită, între SCM ASCOM Piatra-
  Art. 2. Celelalte articole rămân neschimbate, urmând a se     Neamț și SCM UNITEX Piatra-Neamț, conform art. 77 alin. 2,
renumerota actul constitutiv al S.C.M. DRUM NOU.            fuziunea se face prin absorbție prin dizolvarea fără lichidare a
   (2/293.952)                            SCM UNITEX Piatra-Neamț, care își încetează existența, și
                                    transmiterea patrimoniului său către SCM ASCOM
                 *
                                    Piatra-Neamț, ca societate absorbantă, în starea în care se
                                    găsește la data fuziunii.
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                      SCM UNITEX Piatra-Neamț a hotărât în adunarea generală
            DRUM NOU
                                    extraordinară fuziunea prin absorbție cu ASCOM Piatra-Neamț,
        Constanța, județul Constanța
                                    deoarece societatea, prin profilul ei de confecții lohn, nu-și mai
                                    poate realiza obiectul de activitate ca urmare a scăderii
           HOTĂRÂREA Nr. 105                numărului de personal, lipsei de comenzi și tarife
   a adunării generale ordinare din data de 25.10.2007       corespunzătoare, neputând realiza plata datoriilor către bugetul
                                    consolidat și salarii corespunzătoare.
  Având în vedere Legea nr. 1/2005, actul consitutiv al S.C.M.      Scopul fuziunii este de a uni cele două patrimonii în vederea:
DRUM NOU, procesul-verbal al adunării generale ordinare din        — realizării de activități viabile cerute de piață;
25.10.2007, hotărăște următoarele:                     — creșterea puterii financiare;
  Art. 1. Se hotărăște dezafilierea de la UCECOM și afilierea      — o mai bună alocare a resurselor;
pe plan local la UJCM Constanța.                      — eficientizarea actului managerial.
  Art. 2. Se hotărăște mutarea sediului social în spațiul situat     III. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului societăților
în Constanța, str. I.C. Brătianu nr. 48, bl. G29, etaj (complex    participante la fuziune
intim), județul Constanța.                         3.1. Această operațiune are la bază balanța de verificare,
  Art. 3. Se procedează la modificarea numărului membrilor,     conform evidențelor contabile ale SCM ASCOM și SCM UNITEX
consiliului de administrație, respectiv numărul acestora va fi de 5  la data de 30.09.2007.
membri.                                  3.2. În acest context, activul SCM ASCOM la data de
  Art. 4. Se modifică actul constitutiv al societății cooperative;  30.09.2007 este de 772.250 lei și pasivul este 772.250 lei,
se modifică ROI/ROF.                          urmând ca în urma fuziunii societatea să înregistreze un activ de
   (3/293.954)                            1.002.819 lei și un pasiv de 1.002.819 lei.
                 *                     3.3. În urma fuziunii întreg patrimoniul SCM UNITEX în
                                    valoare de 230.569 lei va fi transmis către societatea
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească            absorbantă SCM ASCOM Piatra-Neamț iar SCM UNITEX își
            ASCOM - SCM                   încetează existența.
        Piatra-Neamț, județul Neamț                A. Societatea absorbantă
                                      • ASCOM SCM
           PROIECT DE FUZIUNE                  — sediul social: Piatra-Neamț, Bd. Republicii nr. 13;
                                      — elemente patrimoniale la data fuziunii:
  I. Prezentarea părților                        Total active          1.112.704 lei
  A.                                   Datorii — total         339.454 lei
  1.1. Societatea Cooperativă Meșteșugărească ASCOM           Capitaluri — total        772.250 lei
Piatra-Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, Bd.          B. Societatea absorbită
Republicii nr. 13, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr.          • SCM UNITEX
C27/56/2005, C.U.I. 2045947, ca societate absorbantă.           — sediul social: Piatra-Neamț, bd. Traian, bl. A8, parter;
  1.2. Capitalul social: 37.340 lei, reprezentând 3.734 părți      — elemente patrimoniale la data fuziunii:
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei.                 Total active           401.905 lei
  1.3. Activitatea principală: 5212 — comerț cu amănuntul în       Datorii — total         171.336 lei
magazine nespecializate.                          Capitaluri — total        230.569 lei
  1.4. Reprezentată prin ing. Nemens Constantin Serban —         Situația patrimoniului transmis, respectiv absorbit, va fi
președinte.                              detaliată într-un protocol de predare-primire încheiat între părți,
  B.                                 ulterior publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al
  1.1. Societatea Cooperativă Meșteșugărească UNITEX         României, Partea a VII-a.
Piatra-Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, bd. Traian,      Predarea-primirea patrimoniului se face pe bază de protocol
bloc A8, parter, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr.         în conformitate cu inventarul și balanța de verificare la data
C27/52/2005, C.U.I. 2616296, ca societate absorbită.          fuziunii în fapt.
  1.2. Capital social: 3.350 lei, reprezentând 335 părți sociale,    În urma fuziunii, SCM ASCOM Piatra-Neamț va avea
cu o valoare nominală de 10 lei.                    următoarea situație patrimonială:
  1.3. Activitatea principală: 1822 — fabricarea altor articole de    Total active          1.513.609 lei
îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp).                 Datorii — total         510.790 lei
  1.4. Reprezentată prin ing. Dumbraveanu Dana —             Capitaluri — total       1.002.819 lei
administrator unic.                            3.4. Elementele care vor fi puse la dispoziția membrilor
  Ambele societăți sunt afiliate AJSCOM DACICA Neamț și       cooperatori ai celor două societăți la sediul societăților
UCECOM București și funcționează în baza Legii nr. 1/2005 și      comerciale implicate în fuziune înaintea celor două adunări
statutelor proprii.                          generale extraordinare sunt:
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

  a) balanțele de verificare la data fuziunii;                   Societatea Cooperativă de Consum
  b) raportul administratorilor asupra fundamentării și condițiilor               BREAZA
fuziunii;                                         Breaza, județul Prahova
  c) raportul cenzorilor.
  3.5. Membrii cooperatori ai societății cooperative                  HOTĂRÂREA Nr. 3/10.09.2007
meșteșugărești absorbite vor primi părți sociale, conform         a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori ai
numărului de părți sociale deținute la societatea absorbită, dacă        BREAZA Societate Cooperativă de Consum
aceștia nu-și exprimă prin cerere scrisă dorința de a înceta
calitatea de membru cooperator. În acest caz, părțile sociale        Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai
deținute le vor fi eliberate.                      BREAZA Societate Cooperativă de Consum, întrunită în data de
  3.6. Fuziunea se face fără primă de fuziune.             10.09.2007, ora 12,30, în prezența a 36 membri cooperatori, în
                                     temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
  3.7. Raportul de schimb al părților sociale este de 1 la 1      organizarea și funcționarea cooperației, hotărăște, cu majoritate
pentru societățile implicate în fuziune.                 de voturi, înființarea următoarelor puncte de lucru:
  3.8. Predarea-primirea patrimoniului se va face pe bază de       a) oraș Breaza, Str. 30 Decembrie nr. 39, județul Prahova;
protocol pe baza inventarului, balanței și bilanțului de la data      b) oraș Breaza, Str. Frunzelor nr. 7, județul Prahova;
fuziunii în fapt.                              c) oraș Breaza, Str. Mesteacănului nr. 4, județul Prahova;
  În urma fuziunii prin absorbție, societatea cooperativă         d) satul Talea nr. 208, comuna Talea, județul Prahova;
absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile       e) satul Ocina de Jos nr. 123, comuna Adunați, județul
societății cooperative pe care o absoarbe (art. 81/Lg. 1).        Prahova.
  3.9. Părțile sociale aferente societății absorbante în urma       (6/295.595)
fuziunii dau dreptul la beneficiu asociaților începând cu data                      *
înregistrării fuziunii la O.R.C. Neamț.
  3.10. Toate pasivele predate conform prezentului proiect,               Societatea Cooperativă
toate datoriile SCM UNITEX Piatra-Neamț, contractele în                  PĂLTINIȘUL DESCOOP
derulare, litigiile comerciale în curs și orice altă obligație față de         Gura Humorului, județul Suceava
terți se transmit în sarcina SCM ASCOM Piatra-Neamț (dacă
aceasta a luat cunoștință scrisă de acestea).
                                                  HOTĂRÂRE
  3.11. Nu se acordă avantaje speciale.
  IV. Documentele care au stat la baza proiectului de fuziune:            a adunării generale din 25.10.2007
  1. hotărârea adunării generale extraordinare nr. 2/3.07.2007       Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai
a SCM ASCOMP Piatra-Neamț;                        PĂLTINIȘUL DESCOOP Societatea Coopertivă, întrunită în data
  2. hotărârea adunării generale extraordinare nr. 3/3.07.2007     de 25.10.2007 la Gura Humorului, în prezența a 17 membri
a SCM UNITEX Piatra-Neamț;                        cooperatori, în temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
  3. balanța de verificare a celor două societăți la data de      funcționarea cooperației, hotărăște:
30.09.2007;                                 1. Aprobarea contractării de credite în sumă de până la
  4. bilanțurile contabile de fuziune la 30.09.2007.          100.000 lei.
                                       2. Aprobarea posibilității garantării creditelor cu bunuri
    (4/294.312)                            imobile din patrimoniul unității.
                 *                     3. Aprobarea persoanelor desemnate care să semneze și să
                                     ridice creditele:
       Societatea Cooperativă de Consum                — Divisievici Viorica-Savetuca — președinte;
             ȘOIMARI                      — Babi Silvia — contabil-șef.
        comuna Șoimari, județul Prahova                (7/297.183)
                                                     *
            HOTĂRÂREA Nr. 2
                                           Societatea Cooperativă de Consum
 a adunării generale extraordinare din 6.11.2007 a membrilor
                                             CONSUMCOOP SALONTA
 cooperatori ai ȘOIMARI Societate Cooperativă de Consum
                                              Salonta, județul Bihor
  Adunarea generală a membrilor cooperatori ai ȘOIMARI
Societate Cooperativă de Consum, cu sediul în comuna                       ACT ADIȚIONAL
Șoimari, județul Prahova, înregistrată în registrul comerțului sub      la actul constitutiv al Societății Cooperative de Consum
nr. C29/15/2005, C.U.I. 2702907, întrunită în data de 6                   CONSUMCOOP SALONTA
noiembrie 2007, ora 12,00, la sediul societății, în prezența a 24
membri, în temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2005, hotărăște cu        Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai
unanimitate de voturi:                          Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP SALONTA,
  1. Se aprobă vânzarea prin negociere a activului bufet        întrunită în data de 27 martie 2007, ora 15,00, la sediul din
Șoimari, situat în comuna Șoimari, Strada Principală, județul      Salonta, Piața Libertății nr. 17, în prezența a 19 membri
Prahova.                                 cooperatori, în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind
  2. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere cu        organizarea și funcționarea cooperației și ale actului constitutiv
Societatea Comercială NISMARAL SERV — S.R.L. Ploiești, cu        propriu, cu unanimitate de voturi, hotărăște următoarele:
data de 6.11.2007.                              — modificarea articolului 5 din actul constitutiv în sensul că
                                     valoarea nominală a unei părți sociale este de 1.000 lei, cu
    (5/294.337)                            termen de depunere de 6 luni de zile de la data adunării
                 *                   generale, și capitalul social se majorează de la 2.850 lei la
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                      7

80.000 lei, care se divide în 80 părți sociale cu valoarea             Societatea Cooperativă Meșteșugărească
nominală de 1.000 lei fiecare.                                   MODA
  Actul adițional este semnat de președintele Societății                 Cluj-Napoca, județul Cluj
Cooperative de Cosnum CONSUMCOOP SALONTA, domnul
Mariscas Gheorghe, cetățean român, născut la data de                    HOTĂRÂREA Nr. 3/4.10.2007
1.08.1957 în localitatea Tulca, județul Bihor, domiciliat în orașul     Adunarea generală extraordinară a MODA Societate
Salonta, str. Mihail Eminescu nr. 33, județul Bihor, posesor al     Cooperativă Meșteșugărească, cu sediul în Cluj-Napoca,
C.I. seria XH nr. 234993, cod numeric personal              str. G. Barițiu nr. 4-6, C 12/53/2005, cod unic de înregistrare
1570801057061, eliberată de Poliția Salonta la data de          RO 221435, legal constituită, hotărăște:
25.11.2002.                                 1. Aprobă deschiderea unui nou punct de lucru în municipiul
                                     Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                       2. Aprobă regulamentul privind închirierea și vânzarea
neschimbate.                               imobilizărilor corporale proprietatea societății. De asemenea,
   (8/297.703)                             aprobă vânzarea activului proprietatea societății, din Cluj-
                                     Napoca, str. Giordano Bruno nr. 44.
                 *                     3. Aprobă R.O.I., precum și cererile de retragere formulate
                                     de către 88 membri cooperatori, restituirea aportului la capitalul
           Societatea Cooperativă               social și anularea părților sociale deținute de aceștia.
           MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE                   4. Majorarea aportului la capitalul social al fiecărui membru
          Slobozia, județul Ialomița              cooperator cu câte o parte socială a 100 lei fiecare, capitalului
                                     social subscris cu 23.500 RON, din care vărsat 12.052 RON.
                                       5. Aprobă modificarea statutului în sensul:
       PROCESUL-VERBAL Nr. 9/4.06.2007
                                       — Art. 3 pct. (4) alin. 2 devine: „Societatea poate fi constituită
            (extras)
                                     și funcționa cu un număr minim de 50 membri cooperatori și cu
  Adunarea generală a Cooperativei MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE         un aport minim la capitalul social de 100 RON al fiecărui
SC din 4 iunie 2007 hotărăște vânzarea activului din Slobozia,      cooperator, din care la constituirea societății să fie vărsat cel
Bd. Chimiei, bl. D2, parter, județul Ialomița, în suprafață de 300 m2.  puțin 30 % (conform art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2005).”
                                       — Art. 3 pct. (5) devine: Capitalul social subscris este de
  Pentru ducerea la îndeplinire se împuternicește doamna        261.000 RON, alcătuit din 2.610 părți sociale a 100 lei fiecare,
Bulearca Zanfira, identificată cu C.I. seria SZ nr. 070714,       din care vărsat 248.948 RON, diferența urmând a fi vărsată în
eliberată de Poliția Slobozia, cod numeric personal           termen de 12 luni.
2490113212959.                                — Art. 10 pct. (2) se completează cu: Cluj-Napoca, str. Albac
                                     nr. 1, județul Cluj.
   (9/298.006)
                                       — Art. 18 se va completa astfel: „În adunarea generală un
                 *                   membru cooperator poate reprezenta un singur alt membru
                                     cooperator al aceleași societăți, pe baza mandatului autentificat,
       Societatea Cooperativă de Consum              cu excepția situației prevăzute la art. 14 alin. (2)”.
        FEDERALCOOP CONSTANȚA                    — Art. 42 pct. (7) devine: „Un membru cooperator poate
        Constanța, județul Constanța               deține maxim 2 % din capitalul social.”
                                       — Art. 51 pct. (3) se modifică și va avea următorul conținut:
                                     „Termenul în care un membru cooperator nu se poate retrage
            HOTĂRÂREA Nr. 3                 din societatea cooperativă nu poate fi mai mic de 15 zile de la
                                     data încetării raporturilor de muncă cu societatea, fără ca acesta
           din data de 6.04.2007,
                                     să-și poată menține calitatea de membru cooperator mai mult de
        a adunării generale extraordinare            2 ani de la data încetării raporturilor de muncă cu MODA
                                     Societate Cooperativă Meșteșugărească. La împlinirea
  Adunarea generală extraordinară a FEDERALCOOP
                                     termenului de 2 ani, calitatea de membru cooperator încetează
CONSTANȚA, întrunită în data de 6.04.2007, convocată la         de drept, devenind incidente prevederile art. 47 din statut.”
sediul unității în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/2005, ale    — Art. 54, privind drepturile membrilor cooperatori, lit. e) se
actului constitutiv, hotărăște, cu majoritate de voturi:         completează și va avea următorul conținut: „Să solicite și să
  Art. 1. Deschiderea următoarelor puncte de lucru începând       primească din partea administratorilor informații privind
cu data de 1.12.2007:                          activitatea economico-financiară a societății cooperative astfel
  — magazin mărfuri generale, cod CAEN 5211, în localitatea       cum este reflectată în bilanțurile înregistrate la organele
                                     administrației publice”.
Pantelimon, județul Constanța;
                                       — Art. 56 pct. (3) se completează cu lit. d): „Încalcă
  — comerț cu amănuntul, cod CAEN 5211, minihotel            prevederile statutului societății sau săvârșesc acte sau fapte
Dobrogea, Constanța, bd. Al. Lăpușneanu nr. 194.             care contravin reglementărilor specifice cooperației
  Art. 2 — Împuternicește pe dna Tanase Ramona, care se         meșteșugărești sau care contravin intereselor societății; încalcă
legitimează cu B.I. seria KT nr. 666280, eliberat de Poliția       hotărârile adunării generale”.
Constanța la data de 26.09.2007, cu îndeplinirea procedurilor de       6. În temeiul prezentei, conducerea societății va efectua
înregistrare la Oficiul registrului comerțului și de publicare în    demersurile pentru punerea în executare a hotărârii și va lua
                                     măsurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul registrului
Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, conform legii.
                                     comerțului a modificărilor statutului societății.
   (10/298.222)                               (11/298.334)
                 *                                    *
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

      Societatea Cooperativă Meșteșugărească           județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr. 004978, eliberată de
           SUPERCONF SCM                  Poliția Sânnicolau Mare la data de 3.02.1998, cod numeric
          Cluj-Napoca, județul Cluj              personal 2640912353944, în locul devenit vacant ca urmare a
                                    decesului dlui Poenar Eugen. Mandatul dnei Farca Maria începe
             HOTĂRÂRILE                  cu data alegerii, respectiv 17.10.2007, și încetează la data de
                                    13.06.2009.
           din data de 24.10.2007               Art. 2. Prezenta hotărâre a fost aprobată în adunarea
     ale adunării generale ordinare și extraordinare       generală ordinară a membrilor cooperatori ai Societății
        ale SUPERCONF SCM Cluj-Napoca              Cooperative BĂNĂȚEANUL, din Sânnicolau Mare, întrunită în
  În data de 24.10.2007 au avut loc adunarea generală        ședința din data de 17.10.2007.
ordinară și cea extraordinară ale asociaților SUPERCONF SCM,        (13/299.272)
la Complex Flora de pe Calea Florești.                                 *
  La adunările generale au fost prezenți 76 % din totalul
membrilor cooperatori.                                  Societatea Cooperativă
  În urma dezbaterilor, adunarea generală ordinară a                    BĂNĂȚEANUL
membrilor cooperatori a aprobat punctele incluse pe ordinea de            Sânnicolau Mare, județul Timiș
zi, conform convocatorului, și a adoptat următoarele hotărâri:
  1. Aprobă în unanimitate proiectul privind măsurile de
strategie pe termen mediu și lung al societății.                    HOTĂRÂREA Nr. 3/17.10.2007
  2. Aprobă cu majoritate de voturi propunerea de                 a adunării generale extraordinare
reorganizare a producției într-un singur spațiu de producție și        a membrilor cooperatori ai Societății Cooperative
închirierea celui de-al doilea spațiu, în vederea obținerii de                BĂNĂȚEANUL
venituri și reducerea cheltuielilor.
  3. Se aprobă cooptarea unui membru cooperator și            Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai
excluderea membrilor cooperatori care au plecat din societate     Societății Cooperative BĂNĂȚEANUL, din Sânnicolau Mare,
(41 persoane).                             statutar constituită,
  Adunarea generală extraordinară a asociaților a aprobat        având în vedere:
punctele înscrise pe ordinea de zi și a adoptat următoarele        — procesul-verbal nr. 3 din data de 17.10.2007 al adunării
hotărâri:                               generale extraordinare a membrilor cooperatori;
  1. Modificarea art. 14 (3) din actul constitutiv, în sensul că:    — prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
Un membru cooperator poate reprezenta în adunările generale      funcționarea cooperației;
un singur membru cooperator, în baza unei împuterniciri scrise.      — prevederile actului constitutiv,
  2. Modificarea art. 43 (7) în sensul că: Un membru           hotărăște:
cooperator poate deține maxim 5 % din capitalul social al         Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social cu 1.000 lei,
societății.                              reprezentând 10 părți sociale, preluarea acestora de către
  3. Solicitarea de subscriere pentru achiziționarea de părți    societatea cooperativă și anularea lor, și restituirea
sociale de la membrii cooperatori care s-au retras din societate    moștenitorilor legali ai defunctului Poenar Eugen a contravalorii
sau subscrierea de noi părți sociale se va face prin cerere      părților sociale deținute de acesta.
scrisă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc    Art. 2. Prezenta hotărâre a fost aprobată în adunarea
adunarea generală.                           generală extraordinară a membrilor cooperatori ai Societății
  4. Se aprobă cu majoritate de voturi închirierea unui spațiu    Cooperative BĂNĂȚEANUL, din Sânnicolau Mare, întrunită în
de producție.                             ședința din data de 17.10.2007.
    (12/298.335)                            (14/299.274)
                 *                                   *

          Societatea Cooperativă                    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
            BĂNĂȚEANUL                            ANTONVEN MODERN
        Sânnicolau Mare, județul Timiș                      Bacău, județul Bacău

         HOTĂRÂREA Nr. 2/17.10.2007                           HOTĂRÂREA
    a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori        adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
       ai Societății Cooperative BĂNĂȚEANUL             Meșteșugărești ANTONVEN MODERN Bacău, cu sediul în
                                    Bacău, str. Pasajul Revoluției nr. 5, județul Bacău, înmatriculată
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai        la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
Societății Cooperative BĂNĂȚEANUL, din Sânnicolau Mare,           cu nr. C04/18/2006, cod unic de înregistrare 18416880
statutar constituită,
  având în vedere:                           În temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
  — procesul-verbal nr. 2 din data de 17.10.2007 al adunării     cooperației și al celorlalte prevederi în materie, adunarea
generale ordinare a membrilor cooperatori;               generală extraordinară din data de10 octombrie 2007 hotărăște:
  — prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și         Art. 1. Se alege în funcția de administrator unic al S.C.M.
funcționarea cooperației;                       ANTONVEN MODERN Bacău dl Cristea Venuț, cetățean român,
  — prevederile actului constitutiv,                 cod numeric personal 1500217040013, domiciliat în Bacău, str.
  hotărăște:                             Ana Ipătescu nr. 2, ap. 16, județul Bacău, posesor al C.I. seria
  Art. 1. Se alege, prin vot secret, în funcția de administrator   XC nr. 214331, pentru un mandat de 4 ani.
dna Farca Maria, cetățean român, fiica lui Ioan și Ioana, născută     Art. 2. Se ia act de încetarea calităților de membru
la data de 12.09.1964 în Arad, județul Arad, domiciliată în      cooperator și de administrator unic la S.C.M. ANTONVEN
Sânnicolau Mare, Str. Panselelor nr. 1, bl. A4, sc. B, et. 1, ap. 8,  MODERN ale dlui Horvat Anton; încetează ca urmare a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                      9

decesului acestuia constatat prin actul de deces nr.          189284, cu valabilitate prelungită la data de 27.07.1998, cu 106
52/19.09.2007 emis de Primăria Luizi-Călugăra, județul Bacău.     părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060
   Art. 3. Se cooptează ca membru cooperator dl Horvat        lei, participare la profit și pierderi: 7.32 %;
Gabriel, născut în Bacău, județul Bacău, la data de 8.09.1976,       e) Ninu Zânica, cetățean român, cod numeric personal
cetățean român, cod numeric personal 1760908040085,          2601005040049, domiciliată în Bacău, Str. Republicii nr. 56, sc.
domiciliat în satul Luizi-Călugăra, comuna Luizi-Călugăra,       C, ap. 1, județul Bacău, eliberată de Poliția Municipiului Bacău
județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 375247, eliberată de    la data de 29.09.1997, cu 106 părți sociale, în valoare de 10 lei
Poliția Bacău la data de 21.10.2004, moștenitor legal al        fiecare, valoare totală de 1.060 lei, participare la profit și
defunctului Horvat Anton, conform certificatului de moștenitor nr.   pierderi: 7,32 %;
91/2.10.2007 emis de B.N.P Ladan Dumitrea din Bacău, în           f) Gioacăș Doinița, cetățean român, cod numeric personal
dosarul nr. 108/2007. Numărul de părți sociale deținute de dl     2591013040054, domiciliată în Bacău, Str. Viselor nr. 9, județul
Horvat Gabriel conform certificatului de moștenitor este de 53,    Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 228939, eliberată de
în valoare de 10 lei fiecare.                     Poliția Bacău la data de 2.02.2003, cu 106 părți sociale, în
   Art. 4. Se aprobă mărirea numărului de părți sociale ale dnei   valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei, participare
Gabor Liliana cu 53 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,    la profit și pierderi: 7,32 %;
conform certificatului de moștenitor nr. 91/2.10.2007 emis de        g) Pascaru Varvara, cetățean român, cod numeric personal
B.N.P. Ladan Dumitrea din Bacău, în dosarul nr. 108/2007.       2501201040022, domiciliată în Bacău, Str. Gării nr. 10bis, sc. B,
   Art. 5. Se aprobă mărirea capitalului social al S.C.M.      ap. 6, județul Bacău, elib. de SPCLEP Bacău la data de
ANTONVEN MODERN Bacău cu suma de 9.170 lei prin aportul        26.01.2007, cu 54 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
în numerar al membrilor cooperatori și vărsarea contravalorii     valoare totală de 540 lei, participare la profit și pierderi: 3,75 %;
părților sociale în contul societății, după cum urmează:          h) Gabor Liliana, cetățean român, cod numeric personal
   • Cristea Venuț subscrie 48 de părți sociale în valoare de 10   2740512040018, domiciliată în satul Luizi-Călugăra, comuna
lei fiecare;                              Luizi-Călugăra, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr.
   • Păduraru Anișoara subscrie 83 de părți sociale în valoare    187844, elib. de Poliția Municipiului Bacău la data de
de 10 lei fiecare;                           23.05.2002, cu 132 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
   • Canschi Adrieana subscrie 101 părți sociale în valoare de    valoare totală de 1.320 lei, participare la profit și pierderi:
10 lei fiecare;                            9,14 %;
   • Ninu Zânica subscrie 98 părți sociale în valoare de 10 lei      i) Mighiu Vica, cetățean român, cod numeric personal
fiecare;                                2500913040044, domiciliată în Bacău, Str. Stadionului nr. 8, sc. A,
   • Gioacăș Doinița subscrie 99 de părți sociale în valoare de   ap. 12, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 066689,
10 lei fiecare;                            eliberată de Poliția Municipiului Bacău la data de 31.07.2000, cu
   • Mighiu Vica subscrie 97 părți sociale în valoare de 10 lei   106 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de
fiecare;                                1.060 lei, participare la profit și pierderi: 7,32 %;
   • Enea Dorina subscrie 97 părți sociale în valoare de 10 lei      j) Enea Dorina, cetățean român, cod numeric personal
fiecare;                                2581102040035, domiciliată în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.
   • Coceanga Gheorghe subscrie 98 părți sociale în valoare de    44, sc. A, ap. 16, județul Bacău, posesoare a B.I. seria DH nr.
10 lei fiecare;                            189208, cu valabilitate prelungită de Poliția Municipiului Bacău
   • Pîrcău Ana subscrie 94 de părți sociale în valoare de 10    la data de 27.07.1998, cu 106 părți sociale, în valoare de 10 lei
leifiecare;                              fiecare, valoare totală de 1.060 lei, participare la profit și
   • Mihăilă Mariana subscrie 3 părți sociale, în valoare de 10   pierdere: 7,32 %;
lei fiecare;                                k) Coceanga Gheorghe, cetățean român, cod numeric personal
   • Tătaru Lucica subscrie 99 părți sociale în valoare de 10 lei  1630417040011, domiciliat în Bacău, str. Carpați nr. 5,sc.B, ap. 12,
fiecare.                                județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 301190, elib. de Poliția
   Art. 6. Ca urmare a decesului membrului cooperator Horvat     Municipiului Bacău la data de 28.11.2003, cu 106 părți sociale, în
Anton și a măririi capitalului social prin subscriere de părți     valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei, participare la
sociale de la suma de 5.300 lei la suma de 14.470 lei, se aprobă    profit și pierderi: 7,32 %;
noua structură a membrilor cooperatori ai S.C.M. ANTONVEN          l) Pîrcău Ana, cetățean român, cod numeric personal
MODERN, după cum urmează:                       2710219040021, domiciliată în Bacău, str. Neptun nr. 12, sc. B,
   a) Cristea Venuț, cetățean român, cod numeric personal      ap. 17, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 197128,
1500217040013, domiciliat în Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 2, ap.    eliberată de Poliția Bacău la data de 10.07.2002, cu 106 părți
16, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 214331, eliberată   sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei,
de Poliția Municipiului Bacău la data de 23.10.2002, cu 106 părți   participare la profit și pierderi: 7,32 %;
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei,     m) Mihăilă Mariana, cetățean român, cod numeric personal
participare la profit și pierderi: 7,32 %;               2580402040027, domiciliată în Bacău, Str. Lalelelor nr. 1, sc. C,
   b) Mihăilă Toma, cetățean român, cod numeric personal       ap. 17, județul Bacău, posesoare a B.I. seria DH nr. 030658, cu
1551103040058, domiciliat în Bacău, Str. Lalelelor nr. 1, sc. C,    valabilitate prelungită de Poliția Municipiului Bacău la data de
ap. 7, județul Bacău, posesor al B.I. seria GX nr. 328662, cu 106   25.07.1998, cu 42 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060  valoare totală de 420 lei, participare la profit și pierderi: 2,92 %;
lei, participare la profit și pierderi: 7,32 %;               n) Tataru Lucica, cetățean român, cod numeric personal
   c) Păduraru Anișoara, cetățean român, cod numeric personal    2550712040053, domiciliată în Bacău, Str. Aviatorilor nr. 31, sc.
2660504040077, domiciliată în Bacău, str. Milcov nr. 75, sc. A,    D, ap. 12, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 445635,
ap. 1, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 483552,      eliberată de SPCLEP Bacău la data de 20.12.2005, cu 106 părți
eliberată de SPCLEP Bacău la data de 9.08.2006, cu 106 părți      sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei,
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 1.060 lei,  participare la profit și pierderi: 7,32 %;
participare la profit și pierderi: 7,32 %;                 o) Horvat Gabriel, cetățean român, cod numeric personal
   d) Canschi Adrieana, cetățean român, cod numeric personal     1760908040085, domiciliat în satul Luizi-Călugăra, comuna Luizi-
2580312040010, domiciliată în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.     Călugăra, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 375247,
10, sc. B, ap. 1m, județul Bacău, posesoare a B.I. seria DH nr.    eliberată de Poliția Municipiului Bacău, la data de 21.10.2004, cu
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

53 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 530    Se supune la vot cumpărarea și vânzarea terenurilor
lei, participare la profit și pierderi: 3,67 %.             aferente spațiilor și vânzarea de spații proprietate MUNCA
   Art. 7. Se aprobă actul adițional întocmit cu această ocazie.   MANUALĂ S.C.M.
   Art. 8. Se împuternicește dl. Cristea Venuț, cetățean român,      Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi
cod numeric personal 1500217040013, domiciliat în Bacău, str.      extinderea de construcție (P+3)-depozit, mansardare pe
Ana Ipătescu nr. 2, ap. 16, județul Bacău, posesor al C.I. seria    construcția existeță în Brașov, Str. Olteț nr. 13, cu amenajări
XC nr. 214331, să facă demersurile necesare în vederea         interioare, construire scară secundară.
atestării actului adițional întocmit cu această ocazie și să facă
demersurile necesare în vederea înregistrării acestuia la Oficiul      (17/302.247)
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.                           *
   (15/301.768)
                                           Societatea Cooperativă de Consum
                 *
                                              FRAMCOM FELDIOARA
                                             Feldioara, județul Brașov
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
            OMNIA S.C.M.
          Galați, județul Galați                           HOTĂRÂREA Nr. 2
                                            a adunării generale extraordinare
            HOTĂRÂREA Nr. 4                            din data de 1.11.2007
           din 12 noiembrie 2007               a FRAMCOM FELDIOARA Societatea Cooperativă de Consum
                                     cu sediul în localitatea Feldioara, str. Octavian Goga nr. 94
  Având în vedere:                             județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului
  — prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și          cu nr. C08/8/2005, cod unic de înregistrare 1136044
funcționarea cooperației;
  — competențele statutare ale adunării generale             În temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
extraordinare;                             cooperației, adunarea generală extraordinară întrunită în data
  — procesul-verbal al ședinței adunării generale           de 1.11.2007 la sediul societății cu un cvorum de 16 membri
extraordinare;                             cooperatori hotărăște:
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai       1. Desființarea punctului de lucru Restaurantul Oltul
Societății OMNIA S.C.M. Galați, întrunită în ședința din data de    Feldioara, str. Octavian Goga nr. 8.
12 noiembrie 2007, la ora 11,00 la sediul social al societății,      2. Mandatează pe dl Șerban Cornel cu publicarea în
hotărăște:                               Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, a prezentei
  1) Aprobă închiderea punctului de lucru al societății, situat la  hotărâri.
adresa Str. Brăilei, bloc B6, parter, municipiul Galați.
                                      (18/302.248)
  2) Aprobă transmiterea în folosință prin închiriere a spațiului
rezultat în urma închiderii punctului de lucru al societății precizat                  *
la pct. 1.
  3) Aprobă forma hotărârii adunării generale extraordinare,               Societatea Cooperativă
după cum s-a consemnat.                                    ARTA HARGHITEI
  4) Împuternicește pe dl ing. Cristian Bontilă, în calitate de             Miercurea-Ciuc, Harghita
președinte al societății, să depună spre opozabilitate și publicare
în Monitorul Oficial al României prezenta hotărâre a OMNIA                   ACT ADIȚIONAL
S.C.M. Galați la Oficiul Registrului Comerțului Galați.
                                      Membrii ARTA HARGHITEI Societate Cooperativă aduc
   (16/302.186)                            următoarele modificări la hotărârea adunării generale din data
                 *                   de 10.03.2006:
                                      1. Se reduce capitalul social al societății de la 252.540,00
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească            RON (douăsutecincizecișidouămiicincisutepatruzeci lei) la
         MUNCA MANUALĂ S.C.M.                  99.600,00 RON (nouăzecișinouămiișasesute lei), cu 152.940,00
          Brașov, județul Brașov                RON (unasutăcincizecișidouămiinouăsutepatruzeci lei), având
                                    în vedere:
             HOTĂRÂREA                     * retragerea următorilor membri cooperatori, cu preluarea
          din data de 5.04.2007                integrală a părților lor sociale — 17.204 părți sociale, în valoare
   a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori        nominală de 172.040 RON (unasutășaptezecișidouămii
      ai Societății Cooperative Meșteșugărești           patruzeci lei), astfel:
  MUNCA MANUALĂ S.C.M., Brașov, Str. Uranus nr. 14,            Abraham Elisabeta cu 273 părți sociale, respectiv în valoare
    telefon 004/0268 333116, 329449, fax 329312           de 2.730,00 RON (douămiișaptesutetreizeci lei);
        CIF RO 1096330 C08/39/2005,                 András Gizella cu 445 părți sociale, respectiv în valoare de
          Cap. social 111.640 lei               4.450,00 RON (patrumiipatrusutecincizeci lei);
       Banca Transilvania — S.A. Brașov               András Jolanda cu 706 părți sociale, respectiv în valoare de
       cont RO59BTRL00801202A27593XX               7.060,00 RON (șaptemiișaizeci lei);
     e-mail: muncamanualabrasov@yahoo.com               András Nicolae cu 550 părți sociale, respectiv în valoare de
  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi        5.500,00 RON (cincimiicincisute lei);
conturi de profit și pierdere, bilanțul contabil la 31.12.2006 și      Babos Miklos cu 264 părți sociale, respectiv în valoare de
propunerile de repartizare a profitului net.              2.640,00 RON (douămiișașesutepatruzeci lei);
  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi          Bakcsi Gábor-Antal cu 322 părți sociale, respectiv în valoare
realizarea bugetului de venituri și cheltuieli.             de 3.220,00 RON (treimiidouăsutedouăzeci lei);
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                   11

  Benedek Gabriella-Rozalia cu 288 părți sociale, respectiv în     — Ficz Tamás deține un număr de 1.660 părți sociale în
valoare de 2.880,00 RON (douămiioptsuteoptzeci lei);         valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemiișasesutelei);
  Biró Klára cu 296 părți sociale, respectiv în valoare de       2. Se modifică numărul membrilor consiliului de administrație
2.960,00 RON (douămiinouăsuteșaizeci lei);              de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.
  Biró Mária cu 600 părți sociale, respectiv în valoare de
6.000,00 RON (șasemii lei);                       Se schimbă componența consiliului de administrație, care va fi
  Biró Melinda cu 272 părți sociale, respectiv în valoare de    format din următorii membrii, pe o perioadă de 4 (patru) ani:
2.720,00 RON (douămiișaptesutedouăzeci lei);               — Ficz Péter, cetățean român, născut la data de 30.06.1957
  Cilip Margit cu 248 părți sociale, respectiv în valoare de    în comuna Ciucsîngeorgiu, județul Harghita, domiciliat în
2.480,00 RON (douămiipatrusuteoptzeci lei);             municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Arsenalului nr. 1, județul
  Dánel Sándor cu 300 părți sociale, respectiv în valoare de    Harghita, posesor al C.I. seria HR nr. 195831, eliberată de
3.000,00 RON (treimii lei);                     Poliția Miercurea-Ciuc la data de 14.03.2005, cod numeric
  Erdély József cu 201 părți sociale, respectiv în valoare de   personal 1570630191327, în calitate de președinte al consiliului
2.010,00 RON (douămiizece lei);                   de administrație;
  Kovács Mózes cu 524 părți sociale, respectiv în valoare de      — András Attila, cetățean român, născut la data de
5.240,00 RON (cincimiidouăsutepatruzeci);              1.04.1974 în municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita,
  Krista Tamás Antal cu 4.250 părți sociale, respectiv în     domiciliat în comuna Plăieșii de Jos nr. 114, județul Harghita,
valoare de 42.500,00 RON (patruzecișidouămiicincisute lei);     posesor al C.I. seria HR nr. 175254, eliberată de Poliția
  Szivák János cu 4.250 părți sociale, respectiv în valoare de   Miercurea-Ciuc, la data de 13.08.2004, cod numeric personal
42.500,00 RON (patruzecișidouămiicincisute lei);           1740401191324, căsătorit, în calitate de membru al consiliului
  Molnár Lajos cu 900 părți sociale, respectiv în valoare de    de administrație;
9.000,000 RON (nouămii lei);
  Nagy Edith cu 226 părți sociale, respectiv în valoare de       — Ficz Tamás, cetățean român, născut la data de
2.260,00 RON (douămiidouăsuteșaizeci lei);              29.12.1983 în Miercurea-Ciuc, județul Harghita domiciliat în
  Gălățeanu Matilda cu 224 părți sociale, respectiv în valoare   Miercurea-Ciuc, Str. Arsenalului nr. 1, județul Harghita, posesor
de 2.240,00 RON (douămiidouăsutepatruzeci lei);           al C.I. seria HR nr. 206143, eliberată de SPCLEP Miercurea-
  Sali Erzsébet cu 297 părți sociale, respectiv în valoare de   Ciuc, la data de 15.07.2005, cod numeric personal
2.970,00 RON (douămiinouăsuteșaptezeci lei);             1831229190441, necăsătorit, în calitate de membru al consiliului
  Szentes Angella cu 446 părți sociale, respectiv în valoare de  de administrație.
4.460,00 RON (patrumiipatrusuteșaizeci lei);               3. Se retrage din calitatea de cenzor supleant doamna
  Tankó Imre cu 565 părți sociale, respectiv în valoare de     Szentes Angela, societatea având ca cenzor pe o perioadă de
5.650,00 RON (cincimiișasesutecincizeci lei);            3 (trei) ani pe Lovász Ladislau, cetățean român, născut la data
  Tompos Gábor cu 257 părți sociale, respectiv în valoare de    de 13.11.1950 în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita,
2.570,00 RON (douămiicincisuteșaptezeci lei);            domiciliat în orașul Cristuru Secuiesc, cart. Kossuth Lajos, bl.
  Váncsa Regina cu 269 părți sociale, respectiv în valoare de   B3, ap. 10, județul Harghita, posesor al C.I. seria HR nr. 028879
2.690,00 RON (douămiișasesutenouăzeci lei) și            eliberată de către orașul Cristuru Secuiesc, la data de
  Franc Teréz cu 231 părți sociale, respectiv în valoare de    3.04.2001, cod numeric personal 1501113190344.
2.310,00 RON (douămiitreisutezece lei));                 Adunarea generală a desemnat cu semnarea actului
  — Ficz Peter își reduce aportul la capitalul social de la    adițional pe Ficz Péter.
42.500 RON (patruzecișidouămiicincisute lei), la 16.600 RON
(șaisprezecemiișasesute lei), cu 25.900 RON (douăzeci          Prezentul act a fost redactat de parte, în 5 (cinci) exemplare,
șicincimiinouăsute lei);                       la sediul cooperativei.
  — Ficz Tamás își reduce aportul la capitalul social de la      (19/302.905)
30.000 RON (treizecimiilei), la 16.600 RON (șaisprezecemii
șasesute lei), cu 13.400 RON (treisprezece miipatrusutelei);                     *
  — se modifică aportul la capitalul social al următorilor
membri: Kurkó Arpad; Dietrich Gyöngyvér; Kurkó Gyárfás și           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
Andrá Attila, prin depunere numerar de către fiecare a sumei de              „SOMEȘUL” S.C.M.
14.600,00 RON (paisprezecemiișasesutelei).                       Seini, județul Maramureș
  Ca urmare a acestor modificări, capitalul social al societății
este în valoare de 99.600,00 RON (nouăzecișinouămii
                                             ACT ADIȚIONAL Nr. 1
șasesutelei), divizat în 9.960 (nouămiinouăsuteșaizeci) de părți
sociale, a câte 10,00 (zecelei) RON, fiecare, schimbându-se               din data de 16.10.2007
aportul asociaților la capitalul social, care se prezintă, astfel:        anexă la hotărârea nr. 2/17.04.2007
  — Ficz Péter deține un număr de 1.660 părți sociale în        a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori
valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemii șasesutelei);          din S.C.M. SOMEȘUL Seini — gr. 1
  — Kurkó Arpad deține un număr de 1.660 părți sociale în
valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemii șasesutelei);      Articol unic. Adunarea generală ordinară a membrilor
  — Dietrich Gyöngyvér deține un număr de 1.660 părți sociale   cooperatori din data de 17 aprilie 2007 hotărăște revocarea din
în valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemii          funcție a foștilor cenzori Ninaci Elisabeta și Bozintan Camelia ca
șasesutelei);                            urmare a expirării mandatului de 3 ani la data de 27 martie
  — Kurkó Gyárfás deține un număr de 1.660 părți sociale în    2007.
valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemiișasesutelei);
  — Andrá Attila deține un număr de 1.660 părți sociale în       (20/303.683)
valoare totală de 16.600,00 RON (șaisprezecemiișasesutelei);                     *
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                Societatea Cooperativă Meșteșugărească
            MODA LUX                                COMUS
        Baia Mare, județul Maramureș                       Sovata, județul Mureș

            HOTĂRÂREA Nr. 3                            HOTĂRÂREA Nr. 3
           din data de 29.10.2007                Adunarea generală a Societății Cooperative Meșteșugărești
                                   COMUS, cu sediul în Sovata, Str. Principală nr. 168, județul
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai    Mureș, nr. ORC C26/59/2005, CUI R 1242819, ținută în ziua de
SCM MODA LUX, statutar întrunită, respectiv 82,83 % din totalul    10.11.2006, la sediul societății, hotărăște:
acestora în ședința din data de 29.10.2007,                Art. 1. Se aprobă majorarea cu 30.000 lei a liniei de credit
  • în conformitate cu competențele care îi revin din statutul   existente de 45.000 lei, suma totală fiind de 75.000 lei,
societății;                              contractată de la Raiffeisen Bank, Sucursala Mureș. Garantarea
                                   creditului se va face cu bunurile imobiliare deja luate în garanție.
  • cu unanimitate de voturi, hotărăște:
                                   Pentru semnarea actelor adiționale ce se vor încheia cu
  Art. 1. a) Aprobă vânzarea activului situat în Baia Mare, Bd.   Raiffeisen Bank, precum și gaj pe conturi, cesiune de creanțe și
Republicii nr. 14, Hală confecții, birou, sală de croit, hol,     altele, conform normelor băncii, se împuternicesc dnii Toth
suprafață utilă 191 m2, cuprins în CF 11610/parter, Nr. topo     Arpad — președinte, și Csegzi Erzsebet — director economic.
2737/666, 2737/1241.
                                      (23/305.837)
  b) Aprobă vânzarea terenului în suprafață de 30 m 2 (cu
                                                    *
investiție în derulare) situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 14,
cuprins în CF 10454, Nr. topo 2737/3078 și 2737/3079.
                                        Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  c) Mandatează consiliul de administrație să facă toate              CONSUMCOOP RUȘII MUNȚI
demersurile pentru evaluarea activului la prețul pieței și               Rușii Munți, județul Mureș
vânzarea acestuia prin licitație publică.
  d) Împuternicește pe dna Gîdea Mariana să reprezinte                HOTĂRÂREA Nr. 1/6.11.2007
societatea în fața notarului public pentru vânzarea efectivă a
activului.                                      a adunării generale a acționarilor
  Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi cooptarea de noi       Adunarea generală a membrilor cooperatori de la
membri conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta      CONSUMCOOP RUȘII MUNȚI Societate Cooperativă, cu sediul
hotărâre.                               în Rușii Munți, Str. Principală nr. 373, județul Mureș,
  Art. 3. Aprobă mandatarea dlui Babiciu Mihai, în calitate de   înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu nr.
consilier juridic, pentru depunerea hotărârii adunării generale la  C26/20/2005, cod unic de înregistrare RO 1258190,
Oficiul registrului comerțului pentru publicarea în Monitorul     reprezentată legal prin președintele C.A., dl Stoica Alexandru,
Oficial al României, Partea a VII-a.                 domiciliat în Rușii Munți nr. 119A, județul Mureș, identificat cu
                                   C.I. seria MS nr. 101708, eliberată de Poliția Reghin la data de
  (21/303.684)                           13.08.2001, având codul numeric personal 1561030261478,
                 *                  întrunită în ședința din data de 6.11.2007, ora 10,00, la sediul
                                   cooperativei, în prezența a 80 % din membri, în ambele ședințe
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească           și cu votul pentru al majorității celor prezenți, în temeiul
           ELECTROMETAL                  prevederilor privind organizarea și funcționarea cooperației.
        Baia Mare, județul Maramureș                În baza Legii nr. 1/2005 și a statutului societății, hotărăște:
                                     Art. 1. Se înființează un sediu secundar situat în Rușii Munți
         HOTĂRÂREA Nr. 1/2.11.2007              nr. 368, județul Mureș.
                                     Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
  Membrii cooperatori reprezentând 81,96 % din capitalul       însărcinează dl Stoica Alexandru, președinte al consiliului de
social întruniți în adunarea generală extraordinară au hotărât cu   administrație.
unanimitate de voturi următoarele:                     (24/305.838)
  1. Vânzarea activelor situate în Baia Mare, Str. Victoriei nr.                   *
73A, județul Maramureș, cuprinse în C.F. nr. 14485 nr. topo
2693/3/1, 2693/3/6/, 2693/3/8, 2693/3/5.                    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  2. Vânzarea spațiului comercial secția 37 — magazin în                  PRESTAREA
suprafață de 334 m2 și spațiul comercial — secția 27 suprafața         Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
de 84 m 2 , situat în Baia Mare, bd. Traian nr. 15, județul
Maramureș, cuprinse în C.F. nr. 11204 parter, nr. topo 2737/440.               ACT ADIȚIONAL
  3. Se mandatează dna Zaharia Sanda-Georgeta —
                                    la actul constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești
președinte și Breban Alexandrina — contabil-șef să facă toate
                                       PRESTAREA, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin,
demersurile necesare pentru evaluarea activelor și vânzarea
                                         Str. Privighetorilor nr. 3, județul Mehedinți,
acestora prin licitație publică.
                                        înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
  4. Se mandatează consilier juridic Babiciu Mihai să depună       de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu nr. C/25/14/2005,
prezenta hotărâre la Oficiul registrului comerțului pentru a fi            cod unic de înregistrare 1605620
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.
                                     Ca urmare a hotărârii nr. 1/26.03.2007 a adunării generale
  (22/303.685)                           ordinare a membrilor cooperatori, s-a hotărât modificarea actului
                 *                  constitutiv al societății astfel:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                    13

  Art. 1. Se micșorează capitalul social al cooperativei de la      Cotef Nicolae — 111 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
104.790 lei la suma de 90.480 lei, adică cu suma de 14.310 lei,    parte socială, în valoare totală de 1.110 lei;
reprezentând retragerea din societate a unor membri.            Creanga Nicolae — 212 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Art. 2. Se cooptează în societate prin aport total la capitalul  fiecare parte socială, în valoare totală de 2.120 lei;
social de 400 părți sociale, în valoare totală de 4.000 lei, astfel:    Cucu Nicolae — 210 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Facalet Ghinet Lidia — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei   parte socială, în valoare totală de 2.100 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Draghia Iuliana — 209 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Ciolacu Eugen — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare   fiecare parte socială, în valoare totală de 2.090 lei;
parte socială, în valoare totală de 500 lei;                Dragnea Aurelia — 20 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Popa Nicolae — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare   fiecare parte socială, în valoare totală de 200 lei;
parte socială, în valoare totală de 500 lei;                Frunza Maria — 106 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Popescu Marin — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei       parte socială, în valoare totală de 1.060 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Ghelner Vasile — 112 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Selea Constantin — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei     fiecare parte socială, în valoare totală de 1.120 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Grasoi Ion — 106 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Cantoneru Mihaela — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei     parte socială, în valoare totală de 1.060 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Guran Nicolae — 121 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Pislan Ana-Maria — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei     fiecare parte socială, în valoare totală de 1.210 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Hoanca Elena — 139 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Caranda Rodica — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei      fiecare parte socială, în valoare totală de 1.390 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei.            Ilinca Dorin — 117 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Art. 3. După majorarea capitalului social de la suma de      parte socială, în valoare totală de 1.170 lei;
90.480 lei, la suma de 94.480 lei, adică cu suma de 4.000 lei,       Ionascu Bebe — 124 părți sociale, în valoare de 10 lei
capitalul social este majorat din nou cu aport personal al unor    fiecare parte socială, în valoare totală de 1.240 lei;
membri cooperatori de la suma de 94.480 lei, la suma de           Iordache Viorica — 78 părți sociale, în valoare de 10 lei
103.750 lei, cu suma de 9.270 lei, depusă în numerar, la        fiecare parte socială, în valoare totală de 780 lei;
casieria unității, conform notei contabile nr. 137 din 1.10.2007.      Iovanel Ion — 240 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Art. 4. După aceste majorări structura finală a membrilor     parte socială, în valoare totală de 2.400 lei;
cooperatori este următoarea:                        Irimia Sorin — 198 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
  Anghel Margareta — 80 părți sociale, în valoare de 10 lei     parte socială, în valoare totală de 1.980 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 800 lei;            Istodorescu Maria — 98 părți sociale, în valoare de 10 lei
  Anghel Pompiliu — 160 părți sociale, în valoare de 10 lei     fiecare parte socială, în valoare totală de 980 lei;
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.600 lei;           Jianu Iancu — 18 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
                                    parte socială, în valoare totală de 180 lei;
  Apostol Mircea — 210 părți sociale, în valoare de 10 lei
                                      Jianu Simion — 84 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
fiecare parte socială, în valoare totală de 2.100 lei;
                                    parte socială, în valoare totală de 840 lei;
  Ardeiu Alin — 263 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
                                      Jianu Vasile — 242 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
parte socială, în valoare totală de 2.630 lei;
                                    parte socială, în valoare totală de 2.420 lei;
  Ardeiu Robert Constantin — 94 părți sociale, în valoare de
                                      Ladaru Dida — 103 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 940 lei;
                                    parte socială, în valoare totală de 1.030 lei;
  Argetoianu Elena — 120 părți sociale, în valoare de 10 lei       Lungu Ion — 227 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.200 lei;         parte socială, în valoare totală de 2.270 lei;
  Balaciu Elena — 81 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare     Marincu Gigi — 95 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
parte socială, în valoare totală de 810 lei;              parte socială, în valoare totală de 950 lei;
  Balulescu Costel — 129 părți sociale, în valoare de 10 lei       Meca Cristina-Elena — 21 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.290 lei;         fiecare parte socială, în valoare totală de 210 lei;
  Betiu Mihalache — 160 părți sociale, în valoare de 10 lei        Meterez Mirela — 210 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.600 lei;         fiecare parte socială, în valoare totală de 2.100 lei;
  Bircu Alina-Camelia — 78 părți sociale, în valoare de 10 lei      Meterez Petre-Ovidiu — 298 părți sociale, în valoare de 10
fiecare parte socială, în valoare totală de 780 lei;          lei fiecare parte socială, în valoare totală de 2.980 lei;
  Borcila Maria — 218 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare     Milosev Carmen Mihalea — 90 părți sociale, în valoare de 10
parte socială, în valoare totală de 2.180 lei;             lei fiecare parte socială, în valoare totală de 900 lei;
  Bosoanca Sabina — 106 părți sociale, în valoare de 10 lei        Mircea Nicolae — 117 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.060 lei;         fiecare parte socială, în valoare totală de 1.170 lei;
  Buga Marin — 40 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare       Mirea Ica — 196 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
parte socială, în valoare totală de 400 lei;              parte socială, în valoare totală de 1.960 lei;
  Busoi Sorin — 198 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare      Miroaica Ana — 234 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
parte socială, în valoare totală de 1.980 lei;             parte socială, în valoare totală de 2.340 lei;
  Buzurin Eugeniu — 206 părți sociale, în valoare de 10 lei        Miscodan Paula — 111 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 2.060 lei;         fiecare parte socială, în valoare totală de 1.110 lei;
  Caprioru Camelia — 59 părți sociale, în valoare de 10 lei        Nicolescu Sorin — 476 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 590 lei;          fiecare parte socială, în valoare totală de 4.760 lei;
  Cinca Virginia — 96 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare     Nita Lucia — 107 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare
parte socială, în valoare totală de 960 lei;              parte socială, în valoare totală de 1.070 lei;
  Costea Anișoara — 378 părți sociale, în valoare de 10 lei        Pacuraru Mihai — 218 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 3.780 lei;         fiecare parte socială, în valoare totală de 2.180 lei;
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

  Patrunjel Ecaterina — 104 părți sociale, în valoare de 10 lei              Societatea Cooperativă
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.040 lei;                    ARTA DIVERSIONE
  Patrutescu Constantin — 133 părți sociale, în valoare de                Timișoara, județul Timiș
10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 1.330 lei;
  Rădulescu Despina — 163 părți sociale, în valoare de 10 lei                 HOTĂRÂREA Nr. 1
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.630 lei;
  Roua Mare Vergea — 179 părți sociale, în valoare de 10 lei                din data de 27.04.2007
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.790 lei;              a adunării generale a Societății Cooperative
  Sarla Nicolae — 251 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare              ARTA DIVERSIONE
parte socială, în valoare totală de 2.510 lei;
                                      Adunarea generală a Societății Cooperative ARTA
  Sarla Paraschiva — 195 părți sociale, în valoare de 10 lei
                                    DIVERSIONE, legal și statutar întrunită în data de 27.04.2007,
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.950 lei;
                                    a hotărât următoarele:
  Schintee Nicolae — 131 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.310 lei;           Articol unic. — Închiderea punctului de lucru al societății —
  Serban Ion — 98 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare     „Secția Textile I” situat în Timișoara, str. Borzești nr. 15, bl. A40,
parte socială, în valoare totală de 980 lei;              sc. B.
  Spatarelu Eliza — 110 părți sociale, în valoare de 10 lei        Drept pentru care s-a redactat prezenta hotărâre în 3 (trei)
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.100 lei;         exemplare originale, astăzi, 27.04.2007.
  Stefan Maria — 64 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare      (26/306.456)
parte socială, în valoare totală de 640 lei;
  Stelescu Ileana — 86 părți sociale, în valoare de 10 lei
fiecare parte socială, în valoare totală de 860 lei;
  Tiganele Silvia — 48 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare            Societatea Cooperativă
parte socială, în valoare totală de 480 lei;                            UNIREA
  Toader Daniela — 93 părți sociale, în valoare de 10 lei                 Timișoara, județul Timiș
fiecare parte socială, în valoare totală de 930 lei;
  Trandafir Nicolae — 132 părți sociale, în valoare de 10 lei                 HOTĂRÂREA Nr. 2
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.320 lei;
  Velea Gheorghe — 93 părți sociale, în valoare de 10 lei                  din data de 2.11.2007
fiecare parte socială, în valoare totală de 930 lei;            Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai
  Viasu Polina — 112 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare   Societății Cooperative UNIREA, având în vedere:
parte socială, în valoare totală de 1.120 lei;
                                      — Prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
  Vladasel Marianta — 144 părți sociale, în valoare de 10 lei
                                    funcționarea cooperației;
fiecare parte socială, în valoare totală de 1.440 lei;
  Cotef Vetuta — 115 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare     — Competențele cu care este abilitată adunarea generală
parte socială, în valoare totală de 1.150 lei;             extraordinară conform actului constitutiv;
  Facalet Ghinela Lidia — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei     — Materialele înscrise la ordinea de zi supuse dezbaterii în
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;          ședința adunării generale extraordinare din data de 2.11.2007,
  Ciolacu Eugen — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare   hotărăște:
parte socială, în valoare totală de 500 lei;                Art. 1. Ia act de informarea privind situația economico-
  Popa Nicolae — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare    financiară a Societății Cooperative UNIREA la data de
parte socială, în valoare totală de 500 lei;              30 septembrie 2007.
  Popescu Marin — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei         Art. 2. Ia act de informarea privind realizarea indicatorilor de
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;          performanță la data de 30.09.2007 și previzionarea realizării
  Selea Constantin — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei      acestora până la sfârșitul anului 2007.
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;            Art. 3. Aprobă vânzarea activelor achiziționate cu scopul
  Cantoneru Mihaela — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei     revânzării acestora conform hotărârii nr. 2/27.11.2003 a adunării
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;          generale a membrilor Cooperativei Meșteșugărești de Invalizi
  Pislan Ana-Maria — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei      UNIREA, în condițiile prevăzute în promisiunile de vânzare
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei;          încheiate și legalizate cu nr. 204/15.03.2004, 8925/20.09.2004,
  Caranda Rodica — 50 părți sociale, în valoare de 10 lei       2262/22.03.2005, 286/7.02.2006 și împuternicește pe dl Hackl
fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei.          Elmar-Iosif posesor al C.I. seria TM nr. 203946, eliberată de
  Art. 5. Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 alin. (4)  Poliția Timișoara, în calitate de președinte, și pe dna Mihailov
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată    Danita, posesoare a C.I. seria TM nr. 135450, eliberată de
și modificată prin Legea nr. 441/2006, se actualizează statutul     Poliția Timișoara, în calitate de contabil-șef pentru semnarea
societății, urmând ca aceasta să funcționeze în baza actului      contractelor de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
constitutiv actualizat.
                                      Art. 4. Aprobă contractele de închiriere încheiate în perioada
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la cererea asociatului    30.03.2006-2.11.2007.
unic, astăzi, data încheierii de dată certă, de consilier juridic
Chisalita Cristina, într-un număr de cinci exemplare, din care       Art. 5. Împuternicește pe dna Rosca Eufemia, posesoare a
patru exemplare pentru parte și un exemplar pentru           C.I. seria TM nr. 215599, în vederea depunerii prezentei hotărâri
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului Registrului      la Registrul Comerțului Timiș și publicarea în Monitorul Oficial al
Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.              României, Partea a VII-a.
   (25/306.118)                              (27/306.458)
                 *                                    *
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                     15

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească            elaborat în temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
            ANCORA SCM                    funcționarea cooperației, în baza Hotărârii nr. 2 din data de
             Galați                    10.09.2007 în adunarea generală a CONSUMCOOP MONTANA
                                    Societate Cooperativă de consum cu sediul în localitatea
              HOTĂRÂRE                   Pârscov, înmatriculată sub nr. C10/22/2005, C.U.I. R 1188612,
                                    reprezentată de Corneanu Anton, președinte, conform celor
        a adunării generale extraordinare            arătate mai sus a hotărât modificarea art. 5 alin. 1 și 2 astfel:
          a „ANCORA SCM” Galați,
                                      1. Capitalul social subscris și vărsat al CONSUMCOOP
           din data de 2.11.2007
                                    MONTANA Societate Cooperativă este de 1.010 lei subscris și
  Adunarea generală a ANCORA SCM Galați, având în           1.010 lei vărsați.
vedere:                                   Capitalul social se divide în 101 părți sociale cu valoare
  — Materialele înscrise la ordinea de zi și supuse dezbaterii    nominală de 10 lei, repartizate conform anexei nr. 1.
adunării generale extraordinare a ANCORA SCM Galați             Pezentul înscris a fost redactat astăzi, 5 noiembrie 2007,
  — Competențele cu care a fost abilitată adunarea generală      într-un număr de cinci exemplare, de către părți.
extraordinară a ANCORA SCM Galați, prin statutul societății
                                       (29/307.495)
hotărăște:
  Art. 1. — Se însușește informarea privind activitatea                         *
economico-socială desfășurată în anul 2007 și cea a
președintelui privind portofoliul de comenzi.                   Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  Art. 2. — Se însușește raportul cenzorului asupra activității                PRESTAREA
economice a societății, desfășurată în perioada 1.01.2007-                 Oradea, județul Bihor
30.09.2007.
  Art. 3. — Se ia act de demisia cenzorului societății, domnul                HOTĂRÂREA Nr. 12
Balan Mitica.                                        a consiliului de administrație
  Art. 4. — Conducerea executivă va face oferta de închiriere                al S.C.M. PRESTAREA
a spațiilor și utilajelor și se aprobă vânzarea utilajelor
disponibile.                                Consiliul de administrație al S.C.M. PRESTAREA, întrunit în
  Art. 5. — Conducerea tehnică a societății va prospecta piața    data de 9.11.2007, în unanimitate hotărăște mutarea secției de
în vederea reluării activității de producție sau a inițierii unei noi  bijuterie, respectiv radierea de la adresa Oradea, str. Gen.
activități cu raportare până la 15.12.2007.               Traian Moșoiu nr. 3, și înregistrarea punctului de lucru la adresa
  Art. 6. — Se completează obiectul de activitate al societății    Oradea, bd. Dacia, bl. AN 44.
cu următoarele activități conform codului CAEN:               La noul punct de lucru se vor desfășura și autoriza
  cod CAEN 9500 — activități ale personalului angajat în       următoarele activități:
gospodării particulare;                           3622 — fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale
  cod CAEN 7487 — alte activități de servicii prestate în       și pietre;
principal întreprinderilor.                         5212 — comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  Art. 7. Se aprobă reducerea capitalului social cu suma de      cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
1.300 lei, prin retragerea dnei Comanescu Teodora:             5273 — reparații de ceasuri și bijuterii.
  Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.10.2007 este
                                       (30/308.107)
de 29.520 lei, iar prin retragerea dnei Comanescu începând cu
data de 2.11.2007, capitalul social subscris și vărsat va fi în                      *
sumă de 28.220 lei.
  Art. 8. — Se aprobă vânzarea prin licitație a următoarelor                Societatea Cooperativă
active:                                            MUNCA COLECTIVĂ
  — clădire „Presaj ușor”                                 Câmpulung, județul Argeș
  — Atelier confecții metalice (magazii metalice platforma +
grup social)                                          HOTĂRÂREA Nr. 2
  Art. 9. — Se împuternicește consiliul de administrație ca, în        a adunării generale extraordinare a societății
funcție de valoarea determinată de evaluator, să stabilească          MUNCA COLECTIVĂ — Societate Cooperativă
prețul de începere a licitației pentru activele de la art. 8.                din data de 14.11.2007
  Art. 10. — Se împuternicește conducerea operativă respectiv
Diaconu Alexandru președinte și Braila Petrica — contabil-șef,       1. Aprobă raportul privind activitatea economico-financiară
să întocmească, să depună și să semneze toate documentele        pe primele 9 luni ale anului 2007, prezentat de consiliul de
necesare către și cu toate instituțiile pentru a duce la îndeplinire  administrație.
prezenta hotărâre.                             2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
   (28/307.403)                              3. Arpobă cererile de retragere a capitalului social a
                 *                   următorilor membri cooperatori, ca urmare a pensionării:
                                    Popescu Maria, Poștoacă Elena, Hera Panaghia și Oancea
                                    Marcela.
          Societatea Cooperativă
         CONSUMCOOP MONTANA                    4. Aprobă mandatarea dlui Căpățână Dănuț — consilier
          Pârscov, județul Buzău                juridic, pentru a reprezenta societatea la Oficiul Registrului
                                    Comerțului al Județului Argeș, pentru înregistrarea și publicarea
                                    hotărârii adunării generale extraordinare nr. 2/14.11.2007.
             ACT ADIȚIONAL                   Diverse: Aprobă referatul nr. 653/13.11.2007 al consiliului de
 La actul constitutiv al CONSUMCOOP MONTANA Societate         administrație privind contractarea de credite la BCR pentru
Cooperativă cu sediul în localitatea Pârscov, județul Buzău,      societate, care să fie garantate cu imobilul situat în Câmpulung,
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

Piața Jurământului, bl. A4, parter, înregistrat în Cartea Funciară       Art. 3. Mutarea punctului de lucru din Calea Victoriei nr. 134,
la nr. 2974 și număr cadastral 232/A4-0.                  în bd. Dacia nr. 1 și desființarea punctului de lucru din Calea
  De asemenea se aprobă împuternicirea dnei ing. Staicu         Victoriei nr. 101.
Lucreția — președinte și ec. Vlaicu Gabriela — contabil-șef,          Art. 4. Închirierea spațiilor comerciale din Calea Victoriei
pentru a reprezenta, a contracta credite și a semna în numele       nr. 101 și din Calea Victoriei nr. 134.
societății actele la BCR și la alte bănci, privind contractarea de
credite.                                    (33/308.901)
   (31/308.232)                                              *
                  *
                                           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
         Societatea Cooperativă                            TIMPURI NOI SCM
       COOPERATIVA DE CONSUM VIDELE                            Sibiu, județul Sibiu
         Videle, județul Teleorman
                                                  HOTĂRÂREA Nr. 3
             ACT ADIȚIONAL
            la actul constitutiv al                          din data de 5.11.2007
       COOPERATIVEI DE CONSUM VIDELE
      Societate Cooperativă, cu sediul în Videle,             Adunarea generală extraordinară a societății TIMPURI NOI
    Str. Republicii, bl. C 1, parter, județul Teleorman,        SCM, întrunită în data de 5.11.2007, cu votul reprezentând 90 %
     înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului          din numărul membrilor cooperatori, hotărăște:
   de pe lângă Tribunalul Teleorman sub nr. C 34/1/2005,           Art. 1. Aprobarea situației economico-financiare a societății
        cod unic de înregistrare 1397635              până la 30.09.2007.
  Subsemnata Stan Olimpiea, în calitate de președinte al           Art. 2. Aprobarea posibilității de rambursare a ratelor restante
consiliului de administrație, conform hotărârii nr. 45 din data de     de la contractul de leasing nr. 010204/ROM.
20.09.2007, a adunării generale a membrilor cooperatori, duc la        Art. 3. Aprobarea vânzării prin licitație publică a activului
îndeplinire modificarea prevederilor din actul constitutiv, după      situat în Sibiu, bd. M. Viteazul, bl. V9, înscris în CF nr. 32277, nr.
cum urmează:                                top 4072/1/1/1/3/1/1/1/1/1/2/I/I.
  1. Art. 6 (2) din actul constitutiv, cu privire la capitalul social,    Art. 4. Mandatează membrii comisiei de licitație cu îndeplinirea
părți sociale, va avea următorul cuprins: „Capitalul social se       demersurilor privind vânzarea activului menționat la art. 3.
divide în 53 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare și
aparține unui număr de 6 membri cooperatori”.                  (34/310.477)
  2. Art. (3) ca urmare a modificărilor efectuate mai sus, în                       *
mod corespunzător se modifică anexa nr. 1 la actul constitutiv,
cuprinzând noua componență a membrilor cooperatori.
  Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 20.09.2007,                Societatea Cooperativă
într-un număr de 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți               CONSUMCOOP TĂLMACIU,
și un exemplar pentru Compartimentul de asistență de la Oficiul                Tălmaciu, județul Sibiu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
   (32/308.899)                                         HOTĂRÂREA Nr. 3
                  *                              din data de 15.11.2007
                                              a adunării generale extraordinare
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
             COMART                        Adunarea generală extraordinară a membrilor
             București                     CONSUMCOOP TĂLMACIU, statutar întrunită în data de
                                      15.11.2007, ora 10,00 la Restaurant Stil Tălmaciu, în temeiul
             HOTĂRÂREA Nr. 3                  Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,
            din data de 2.11.2007                hotărăște:
                                       1. Cu majoritate de voturi
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
din cadrul SCM COMART, ținută la data de 2.11.2007 la punctul         a) Aprobă vânzarea prin negociere directă a magaziilor firmei
de lucru din str. Turda nr. 48, sectorul 1, București, ținută în      A.F. RSU, precum și a celorlalte magazii aflate în curtea
prezența unui număr de 33 membri cooperatori din totalul de 40,      Restaurantului Complex aparținătoare spațiilor vândute.
adunarea fiind legal constituită.                       b) Aprobă vânzarea prin negociere directă a spațiului Bufet
  Având în vedere ordinea de zi a adunării generale           Sebeșul de Jos.
exraordinare,                                 c) Aprobă înscrierea unui număr de 2 membri în rândul
  în temeiul prevederilor actului constitutiv și al Legii        membrilor cooperatori.
nr. 1/2005, hotărăște:
  Art. 1. Aprobarea programului de modernizare — dezvoltare         d) Aprobă retragerea unui număr de 2 membri din rândul
pe anul 2008.                               membrilor cooperatori.
  Art. 2. Continuarea demersurilor pentru cumpărarea spațiilor       2. Mandatează consiliul de administrație al Societății
comerciale situate în bd. Dacia nr. 1 și str. Mendeleev nr. 12.      Comerciale CONSUMCOOP TĂLMACIU pentru îndeplinirea
Înstrăinarea spațiilor comerciale proprietatea COMART situate       demersurilor necesare acestor operațiuni.
în str. Popa Nicolae nr. 12 și Șos. Iancului nr. 19, bl. 106,
persoana desemnată în vederea negocierii prețului fiind dna           (35/310.478)
Dragomir Antigona.                                              *
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                      17

          Societatea Cooperativă                15.03.2005, cod numeric personal 1600820510027, să
        CONSTRUCTORUL CĂLĂRAȘI                  reprezinte Societatea Cooperativă de Consum ATCOM
         Călărași, județul Călărași               CĂLĂRAȘI, în calitate de reprezentant al administratorului unic
                                     la Societatea Cooperativă CONSTRUCTORUL Călărași.
            HOTĂRÂREA Nr. 1                   Art. 2. Se aprobă numirea ca reprezentant împuternicit al
                                     Societății Cooperative ATCOM CĂLĂRAȘI, a dnei Brinzea Ana,
           din data de 31.10.2007               domiciliată în Călărași, Str. Trandafirilor nr. 2, bl. D24, sc. 2, et.
  Adunarea generală a acționarilor Societății Cooperative       4, ap. 19, județul Călărași, cod numeric personal
CONSTRUCTORUL CĂLĂRAȘI, hotărăște:                    2660302210020, identificată cu C.I. seria KL nr. 182773
  Art. 1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator unic    eliberată de SPCLEP Călărași la data de 5.01.2006, la
al Societății Cooperative ATCOM Călărași, reprezentată de dl       Societatea Cooperativă CONSTRUCTORUL Călărași.
Postolache Șerban Marian, domiciliat în Călărași, Prelungirea        Art. 3. Se aprobă majorarea participării Societății
București nr. 5, bl. C19, sc. 1, et. 1, ap. 2, posesor al C.I. seria   Cooperative ATCOM CĂLĂRAȘI la capitalul social al Societății
KL, nr. 161947, eliberată de Poliția Călărași la data de         Cooperative CONSTRUCTORUL Călărași cu suma de
15.03.2005, cod numeric personal 1600820510027.             14.500 lei.
  Art. 2. Se aprobă alegerea consiliului de administrație format      Art. 4. Se aprobă garantarea creditului contractat de
din:                                   Societatea Cooperativă CONSTRUCTORUL Călărași cu ipotecă
  • Societatea Cooperativă ATCOM CĂLĂRAȘI, cu sediul          asupra spațiului comercial situat în Călărași, prelungirea
social în Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, bl. Flora (A24), sc. 2,    București, bl. I 36 (G1), parter, județul Călărași, în favoarea
parter, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.          Băncii Carpatica.
C51/20/2005, cod unic de înregistrare 5754005, reprezentată         Art. 5. Se aprobă împuternicirea dlui Postolache Șerban
prin împuternicit dna Brînzea Ana, domiciliată în Călărași, Str:     Marian pentru înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului
Trandafirilor nr. 2, bl. D24, sc. 2, et. 4, ap. 19, ce se legitimează  Comerțului Călărași.
cu C.I. seria KL nr. 182773, eliberată de Poliția Călărași la data      (37/310.482)
de 5.01.2006, cod numeric personal 2660302210020.                             *
  • Societatea Cooperativă DUNĂREA CĂLĂRAȘI, cu sediul în
Călărași, Prelungirea Dobrogei nr. 12, înmatriculată la Registrul               Societatea Cooperativă
Comerțului sub nr. C51/21/2005, cod unic de înregistrare                    CONSTRUCTORUL
10631190, reprezentată prin reprezentantul legal dl Manole                  Călărași, județul Călărași
Ștefan, domiciliat în Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10, bl.
A12, sc. B, et. 2, ap. 10, județul Călărași, Str. 1 Decembrie 1918,               HOTĂRÂREA Nr. 2
nr. 10, bl. A12, sc. B, et. 2, ap. 10, județul Călărași, cod numeric
personal 1460123510018, posesor al B.I., seria HC nr. 129822,                 din data de 31.10.2007
eliberat de Poliția Călărași la data de 27.08.1999,             Adunarea generală a acționarilor Societății Cooperative
  • Postolache Șerban Marian, domiciliat în Călărași,         CONSTRUCTORUL Călărași, hotărăște:
prelungirea București nr. 5, bl. C19, sc. 1, et. 1, ap. 2, posesor     Art. 1. Se aprobă retragerea membrului cooperator Căprița
al C.I. seria KL nr. 161947, eliberată de Poliția Călărași la data    Sofia și cesiunea părților sociale deținute dlui Postolache
de 15.03.2005, cod numeric personal 1600820510027.            Șerban Marian, în valoare de 1.100 lei.
  Art. 3. Se aprobă alegerea în funcția de președinte al         Art. 2. Se aprobă retragerea membrilor cooperatori și a
Societății Cooperative CONSTRUCTORUL CĂLĂRAȘI și al           capitalului social deținut de dl Ulmeanu Mircea și de dl Mincu
consiliului de administrație a dnei Branzea Ana.             Marin.
  Art. 4. Se aprobă contractarea unui credit în valoare de        Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului social subscris cu
250.000 lei pentru achitarea datoriilor la bugetului statului și     15.000 lei, prin depunere de numerar, la 25.000 lei,
garantarea lui cu garanție imobiliară, imobil spațiu comercial      reprezentând 250 părți sociale a 100 lei partea socială, capitalul
Prelungirea București, bl. I36 (G1), parter, proprietatea Societății   social vărsat 17.370 lei; diferența va fi vărsată în 12 luni.
Cooperative ATCOM CĂLĂRAȘI.                         În urma majorării, structura capitalului social va avea
  Art. 5. Se împuternicește dna Brînzea Ana să reprezinte       următoarea componență:
Societatea Cooperativă CONSTRUCTORUL CĂLĂRAȘI în              • Societatea Cooperativă ATCOM CĂLĂRAȘI — valoare
relațiile cu terții.                           aport total 14.500 lei, din care vărsat 9.700 lei, număr părți
   (36/310.480)                            sociale 145 părți sociale, reprezentând 58 %;
                 *                     • Societatea Cooperativă DUNĂREA CĂLĂRAȘI — valoare
                                     aport total 4.000 lei, din care vărsat 4.000 lei, număr părți
           Societatea Cooperativă               sociale 40, reprezentând 16 %;
            ATCOM CĂLĂRAȘI                    • Postolache Șerban Marian — valoare aport total 5.000 lei,
          Călărași, județul Călărași              din care vărsat 2.800 lei, număr părți sociale 50, reprezentând
                                     20 %;
            HOTĂRÂREA Nr. 1                   • Badea Cristian George — valoare aport total 1.000 lei,
                                     număr părți sociale 10, din care vărsat 510 lei, reprezentând
            din data de 5.11.2007               4 %;
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății        • Neagu Aurel — valoare aport total 500 lei, număr părți
Comerciale ATCOM Călărași, hotărăște:                  sociale 5, din care vărsat 360 lei, reprezentând 2 %.
  Art. 1. Se aprobă revocarea împuternicirii dlui Postolache       Art. 4. Se împuternicește dna Brinzea Ana să înregistreze
Șerban Marian, domiciliat în Călărași, prelungirea București nr.     prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului Călărași.
5, bl. C19, sc. 1, et. 1, ap. 2, județul Călărași, identificat cu C.I.    (38/310.483)
seria KL nr. 161947 eliberată de Poliția Călărași la data de                        *
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească              — luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi;
            MODA LUX                      — în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
        Baia Mare, județul Maramureș              funcționarea cooperației, hotărăște:
         HOTĂRÂREA Nr. 4/29.10.2007                Art. 1. Vânzarea a două spații comerciale, după cum
                                    urmează: magazin alimentar în suprafață de 150 m2, situat în
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori ai     satul Berești-Tazlău, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, și
Societății Cooperative Meșteșugărești MODA LUX, statutar        spațiu comercial parter bloc în suprafață de 40 m2, situat în satul
întrunită, respectiv 82,83 % din totalul acestora, în ședința din   Ardeoani, comuna Ardeoani, județul Bacău.
data de 29.10.2007,
  • În conformitate cu competențele care îi revin din statutul      Art. 2. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin, consilier juridic,
societății;                              privind efectuarea diligențelor necesare cu privire la semnarea
  • Cu unanimitate de voturi, hotărăște:               actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la Oficiul
  Art. 1. Aprobă diminuarea capitalului social aferent tuturor    Registrului Comerțului Bacău.
membrilor cooperatori care au peste 1.500 RON.
  Art. 2. Mandatează consiliul de administrație să stabilească,      (41/310.546)
până la 31.03.2008, prin compartimentul de specialitate, sumele                     *
aferente eliberărilor de capital, atât pentru cei plecați, cât și
aferent membrilor cooperatori angajați, pentru a efectua                  Societatea Cooperativă
modificările la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș.
                                               CAUCIUCUL DEVA
  Art. 3. Aprobă mandatarea dlui Babiciu Mihai, în calitate de
consilier juridic pentru depunerea hotărârii adunării generale la             Deva, județul Hunedoara
Oficiul registrului comerțului pentru publicare în Monitorul Oficial
al României, Partea a VII-a.                                  HOTĂRÂREA Nr. 1
   (39/310.485)                                      din data de 20.04.2007
                 *
                                      Adunarea generală a CAUCIUCUL DEVA, Societate
       Societatea Cooperativă de Consum             Cooperativă, cu sediul în Str. Depozitelor nr. 1, RO2113260,
            DEALU MORII                   înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. C20/21/2005,
         Dealu Morii, județul Bacău
                                    legal constituită în baza Legii nr. 1/2005, statutul și procesul-
                                    verbal al adunării generale din 20.04.2007, hotărăște:
              HOTĂRÂRE
                                      Art. 1. Aprobă completarea obiectului de activitate cu
  a adunării generale extraordinare din data de 28.03.2007      următoarele coduri C.A.E.N.:
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative de      5119 — intermedieri în comerțul cu produse diverse;
Consum DEALU MORII în ședința sa din data de 28.03.2007, în
conformitate cu art. 34 (4);                        5190 — comerț cu ridicata al altor produse;
  Luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi;        5156 — comerț cu ridicata al altor produse intermediare.
  În baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
cooperației, hotărăște:                           (42/311.161)
  Art. 1. Vânzarea a două spații comerciale, după cum                         *
urmează: magazin alimentar în suprafață de 100 m2, situat în
satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, județul Bacău, și spațiu           Societatea Cooperativă de Consum
comercial parter bloc în suprafață de 80 m2, situat în satul Dealu                VALCĂU
Morii, comuna Dealu Morii, județul Bacău.
                                            Valcăul de Jos, județul Sălaj
  Art. 2. Ipotecarea a două spații parter bloc, după cum
urmează: un spațiu comercial în suprafață de 54,54 m2 și un alt
spațiu comercial în suprafață de 68,37 m2, ambele situate în                  HOTĂRÂREA Nr. 1
satul Dealu Morii, comuna Dealu Morii, județul Bacău.
  Art. 3. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin, consilier juridic,       Adunarea generală extraordinară a Cooperativei de Consum
privind efectuarea diligențelor necesare cu privire la semnarea    VALCĂU, societate cooperativă de gradul 1, ce a avut loc în
actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la Oficiul      data de 7.11.2007, la sediul Cooperativei de Consum VALCĂU,
Registrului Comerțului Bacău.                     cu participarea unui număr de 18 membri dintr-un efectiv de
   (40/310.545)                           22 membri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii
                 *                   nr. 1/2005, ale actului constitutiv și ale statutului propriu, în urma
                                    materialelor prezentate și a discuțiilor purtate, hotărăște:
       Societatea Cooperativă de Consum               1. Aprobă raportul administratorului unic privind activitatea
           BEREȘTI TAZLĂU                  desfășurată de societate pe semestrul I 2007.
          Tazlău, județul Bacău
                                      2. Aprobă vânzare prin licitație publică a magazinului mixt din
                                    localitatea Iaz nr. 86.
              HOTĂRÂRE
                                      3. Aprobă majorarea indemnizației administratorului unic cu
  a adunării generale extraordinare din data de 7.11.2007      20 % față de cea avută de la data de 1.09.2007.
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative de
Consum BEREȘTI TAZLĂU, în ședința sa din data de              (43/311.477)
7.11.2007, în conformitate cu art. 34 (4);                                *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007                     19

          Societatea Cooperativă                 6. Se modifică art. 60 din actul constitutiv al societății și va
         ATCOM MIERCUREA-CIUC                 avea următorul conținut: Dividendele create din profitul net pe
        Miercurea-Ciuc, județul Harghita            baza hotărârii adunării generale vor fi împărțite membrilor
                                   cooperatori asociați, în funcție de procentul de participare al
            ACT ADIȚIONAL                 fiecăruia la capitalul social al unității.
                                     7. Se modifică art. 8 prin extinderea obiectului de activitate al
   la actul constitutiv al ATCOM Societate Cooperativă,      societății cu activitățile prevăzute la următoarele coduri CAEN:
       cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc,         3710, 5157, 9002.
           str. Mihai Eminescu nr. 1,
                                     8. Se modifică art. 10 alin. 2 din actul constitutiv, în sensul că
   înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Harghita
                                   capitalul social minim pentru fiecare membru cooperator este de
         cu nr. C19/3/2005, C.U.I. 516991
                                   4.000 lei.
  În baza hotărârii adunării generale nr. 2 din data de         9. Se majorează capitalul social al societății cooperative de
23.05.2007 și a hotărârii adunării generale din 26.07.2007,      la valoarea de 15.600 RON la 68.200 RON, cu suma de 52.600
membrii cooperatori ai ATCOM Societate Cooperativă aduc        RON, reprezentând aport în numerar, din care 20.000 RON
următoarele modificări actului constitutiv al societății:       capital subscris și vărsat și 32.600 RON capital subscris
  1. Se modifică art. 6 al actului constitutiv al societății prin  nevărsat.
desființarea următoarelor puncte de lucru:                După majorare, capitalul social al societății va fi în valoare de
  — de la adresa: sat Lunca de Jos, comuna Lunca de Jos,      68.200 RON, aport în numerar, din care 35.600 RON capital
Strada Principală nr. 396, județul Harghita;             subscris și vărsat și 32.600 RON capital subscris și nevărsat,
  — de la adresa: localitatea Gheorgheni, Str. Rozelor nr. 31,   divizat în 682 părți sociale, repartizat pe membrii cooperatori
județul Harghita (atelier de fabricare de elemente de dulgherie și  astfel:
tâmplărie pentru construcții).                      — Balla Stefan-Attila — aport la capital 9.600 RON, 96 părți
  2. Se modifică art. 30 alin. 3 din actul constitutiv prin     sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 6.100 RON,
retragerea din funcția de administrator a doamnei Todi Maria și    subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
numirea în locul dânsei a dnei Eross Aranka, cetățean român,     fiind de 14,077 %;
născută la data de 3.12.1967 în localitatea Miercurea-Ciuc,        — Beke Gabor-Imre — aport la capital 9.600 RON, 96 părți
județul Harghita, domiciliată în Miercurea-Ciuc, str. Kossuth     sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 6.100 RON,
Lajos nr. 10, ap. 11, județul Harghita, posesoare a C.I. seria HR   subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
nr. 255157, eliberată de S.P.C.L.E.P. Miercurea-Ciuc la data de    fiind de 14,077 %;
12.06.2007, cod numeric personal 2671203191331.              — Bencze Judit-Maria — aport la capital 9.600 RON, 96 părți
  În urma acestei modificări, consiliul de administrație va avea  sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 6.100 RON,
următoarea componență:                        subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  1. Balla Stefan Attila — președinte al consiliului de       fiind de 14,077 %;
administrație;                              — Eross Aranka — aport la capital 4.000 RON, 40 părți
  2. Beke Gabor Imre — membru al consiliului de           sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 5.000 RON,
administrație;                            subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  3. Bencze Judit Maria — membru al consiliului de         fiind de 5,866 %;
administrație;                              — Kopacz Stefan — aport la capital 5.600 RON, 56 părți
  4. Katona Csaba — membru al consiliului de administrație;     sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 2.100 RON,
  5. Eross Aranka — membru al consiliului de administrație.     subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  3. Se introduce un nou alineat la art. 30 din actul constitutiv  fiind de 8,212 %;
al societății după cum urmează: „Membrii consiliului de          — Todi Maria — aport la capital 5.600 RON, 56 părți sociale,
administrație pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de   din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 2.100 RON, subscris
adunarea generală”.                          și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de
  4. Se renumerotează art. 30 care va deveni art. 31 și va     8,212 %;
avea următorul cuprins:                          — Toma Ildiko — aport la capital 4.000 RON, 40 părți
  „Candidații la funcția de președinte trebuie să îndeplinească   sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 500 RON,
următoarele condiții:                         subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  — studii superioare și experiență managerială de cel puțin    fiind de 5,866 %;
4 ani;                                  — Vancsa Ioan — aport la capital 4.000 RON, 40 părți
  — vechime în muncă de cel puțin 5 ani, din care în        sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 500 RON,
cooperație de cel puțin 2 ani;                    subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  — să dețină cel puțin 1% din capitalul social;          fiind de 5,866 %;
  — să prezinte un plan de afaceri pe o perioadă de 4 ani;       — Katona Csaba — aport la capital 9.600 RON, 96 părți
  — să nu se afle în situații de incompatibilitate sau       sociale, din care 4.100 RON, subscris și vărsat, și 5.500 RON,
nedemnitate prevăzute de lege.                    subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
  Candidaturile, însoțite de C.V. și documentele doveditoare    fiind de 14,077 %;
care se impun, se vor depune cu o lună înaintea adunării         — Balla Istvan-Peter — aport la capital 6.600 RON, 66 părți
generale de alegeri la sediul societății.               sociale, din care 3.500 RON, subscris și vărsat, și 3.100 RON,
  Candidaturile vor fi analizate, evaluate și avizate de o     subscris și nevărsat, cota de participare la beneficii și pierderi
comisie desemnată de consiliul de administrație.”           fiind de 9,678 %.
  5. Se completează art. 44 cu un nou alineat după cum         10. Se modifică art. 13 prin introducerea unui nou alineat:
urmează: vânzarea de active se va face în două etape astfel:       „Vărsarea capitalului social subscris se poate face prin
etapa I la care participă numai membrii cooperatori, etapa a II-a   rețineri lunare pe stat de plată sau prin plăți în numerar eșalonat
care este deschisă tuturor persoanelor fizice sau juridice.      pe o perioadă de un an de la data aprobării subscrierii”.
  20              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/28.XI.2007

 Pentru semnarea actului constitutiv se împuternicește             aport la capitalul social 50,00 RON (cincizecilei) și Balázs
domnul Balla Stefan Attila prin hotărârea adunării generale a          Magdalena are ca aport la capitalul social 50,00 RON
membrilor cooperatori nr. 3 din 26.07.2007.                   (cincizecilei).
 Redactat de către Biroul de asistență din cadrul Oficiului             Capitalul social în valoare de 850,00 RON
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, referent         (optsutecincizecilei), aport în numerar, se divide în 17 părți
Senteș Marinela, în 5 (cinci) exemplare.                     sociale a câte 50,00 RON (cincizecilei) fiecare.
   (44/312.016)                                  Structura capitalului social se prezintă astfel:
                   *                       1. Andras Denes deține un număr de 1 parte socială, în
                                         valoare totală de 50,00 RON;
            Societatea Cooperativă                    2. Andras Edith deține un număr de 1 parte socială, în
            CONSUMCOOP LUETA                     valoare totală de 50,00 RON;
           Lueta, județul Hunedoara                    3. Balazs Ibolya deține un număr de 1 parte socială, în
                                         valoare totală de 50,00 RON;
                                           4. Gábos Margit deține un număr de 1 parte socială, în
              ACT ADIȚIONAL                    valoare totală de 50,00 RON;
             la actul constitutiv                    5. Gyorgy Etelka deține un număr de 1 parte socială, în
 al CONSUMCOOP LUETA Societate Cooperativă înregistrată             valoare totală de 50,00 RON;
 în registrul comerțului sub nr. C19/28/2005, C.U.I. 496690, cu           6. Lazar Anna deține un număr de 1 parte socială, în valoare
   sediul social în comuna Lueta nr. 1121, județul Harghita          totală de 50,00 RON;
                                           7. Marton Andrei deține un număr de 1 parte socială, în
  În baza hotărârii adunării generale din 10 noiembrie 2007, se
                                         valoare totală de 50,00 RON;
aduc următoarele modificări la actul constitutiv al societății:
                                           8. Marton Iulianna deține un număr de 1 parte socială, în
  — Se restrânge obiectul secundar de activitate cu
                                         valoare totală de 50,00 RON;
următoarele coduri CAEN: 9500, 9600, 9700.
                                           9. Mihaly Dionisie deține un număr de 1 parte socială, în
  — Se desființează punctul de lucru situat în comuna Lueta
                                         valoare totală de 50,00 RON;
nr. 968, județul Harghita.
                                           10. Silye Ștefan deține un număr de 1 parte socială, în
  — Se cooptează în societate patru noi membri: Gábos
                                         valoare totală de 50,00 RON;
Iuliana, cetățean român, născută la data de 9.01.1951 în orașul
                                           11. Silye Mihaiu deține un număr de 1 parte socială, în
Vlăhița, județul Harghita, domiciliată în comuna Lueta nr. 1074,
                                         valoare totală de 50,00 RON;
județul Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 097083, eliberată
de Poliția orașului Vlăhița la data de 12.03.2003, cod numeric            12. Todor Elisabeta deține un număr de 1 parte socială, în
personal 2510109194351, căsătorită, Gábos Margareta,               valoare totală de 50,00 RON;
cetățean român, născută la data de 11.09.1950 în comuna               13. Todor Mihaly deține un număr de 1 parte socială, în
Lueta, județul Harghita, domiciliată în comuna Lueta nr. 1073,          valoare totală de 50,00 RON;
județul Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 066779, eliberată          14. Gábos Iuliana deține un număr de 1 parte socială, în
de Poliția orașului Vlăhița la data de 22.05.2002, cod numeric          valoare totală de 50,00 RON;
personal 2500911194354, căsătorită, Márton Iuliana, cetățean             15. Gábos Margareta deține un număr de 1 parte socială, în
român, născută la data de 4.04.1951 în comuna Lueta, județul           valoare totală de 50,00 RON;
Harghita, domiciliată în comuna Lueta nr. 1002, județul Harghita,          16. Márton Iuliana deține un număr de 1 parte socială, în
posesoare a C.I. seria HR nr. 069388, eliberată de Poliția            valoare totală de 50,00 RON.
orașului Vlăhița la data de 19.06.2002, cod numeric personal             17. Balázs Magdalena deține un număr de 1 parte socială, în
2510404194357, căsătorită, și Balázs Magdalena, cetățean             valoare totală de 50,00 RON.
român, născută la data de 16.09.1954 în comuna Lueta, județul            Cu semnarea actului adițional este împuternicit de către
Harghita, domiciliată în comuna Lueta nr. 569, județul Harghita,         hotărârea adunării generale din data de 10.11.2007 președintele
posesoare a C.I. seria HR nr. 138513, eliberată de Poliția            Andras Denes.
orașului Vlăhița la data de 18.11.2003, cod numeric personal             Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
2540916194350, căsătorită.                            neschimbate.
  Se mjorează capitalul social al CONSUMCOOP LUETA                 Prezentul înscris a fost tehnoredactat la sediul Biroului
Societate Cooperativă de la 650,00 RON (șasesutecincizecilei)          notarului public Vîlcan Aura Felicia din municipiul Miercurea-
la 850,00 RON (optsutecincizecilei), cu 200,00 RON                Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie nr. 13, sc. A, ap. 2, județul
(douăsutelei), prin aport în numerar, integral vărsat, adus de noii       Harghita, azi, data autentificării, în 5 (cinci) exemplare.
membri astfel: Gábos Iuliana are ca aport la capitalul social            CONSUMCOOP SICULENI Societate Cooperativă prin
50,00 RON (cincizecilei), Gábos Margareta are ca aport la            Andras Denes.
capitalul social 50,00 RON (cincizecilei), Márton Iuliana are ca             (45/312.017)


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                  &JUYDGY|203570]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
            Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 69/28.XI.2007 conține 20 de pagini.      Prețul: 8,00 lei         ISSN 1841—2718

								
To top