Docstoc

045

Document Sample
045 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 45     PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                Mar˛i, 5 iunie 2007     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

         Societatea Cooperativ„             seria GX nr. 285926, eliberat de Poli˛ia Alba Iulia, CNP
        CONSUMCOOP ALBA IULIA              2600401011172.
                                  Art. 3. Se aleg ca delega˛i la adunarea U.J.C.C. Alba
         Alba Iulia, jude˛ul Alba
                                Draga Doina Tamara ∫i Giurca Dorina Delia, care se ∫i
                                mandateaz„ de adunarea general„ pentru depunerea
          HOT√R¬REA Nr. 1               hot„r‚rilor la ORC Alba.
                                  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 26.03.2007,
    a adun„rii generale ordinare din 26.03.2007
                                redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori     depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
de la CONSUMCOOP ALBA IULIA Societate Cooperativ„,       ORC Alba.
Óntrunit„ Ón data de 26.03.2007, ora 10,30 Ón localul
                                  (1/42.609)
restaurant Terasa Viilor, localitatea Alba Iulia, jude˛ul
Alba, Ón prezen˛a a 105 membri cooperatori, reprezent‚nd                   *
78% din totalul de 135, fiind lips„ 30 membri cooperatori,
Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului                Societatea Cooperativ„
constitutiv, hot„r„∫te:                             CONSUMCOOP ALBA IULIA
  Art. 1. Aprob„ cu unanimitatea de voturi a celor                Alba Iulia, jude˛ul Alba
prezen˛i: - raportul consiliului de administra˛ie; - raportul
comisiei de cenzori; - bilan˛ul contabil ∫i contul de profit
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
∫i pierdere, repartizarea profitului; - v‚nzarea de active ∫i
modul de utilizare a sumelor; - bugetul de venituri ∫i       a adun„rii generale extraordinare din 26.03.2007
cheltuieli ∫i programul de activitate pe anul 2006,
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
desc„rcarea de gestiune a consiliului de administra˛ie,     cooperatori de la CONSUMCOOP ALBA IULIA Societate
confirmarea pe func˛ie a lucr„torilor cu gestiune,       Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 26.03.2007, ora 12,00,
stabile∫te remunera˛ia membrilor consiliului de         Ón localul restaurant Terasa Viilor, localitatea Alba Iulia,
administra˛ie la nivelul de 8 % din salariul pre∫edintelui   jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 105 membri cooperatori,
societ„˛ii cooperative, aprob„ contractul de administrare    reprezent‚nd 78% din totalul de 135, fiind lips„ 30
actualizat cu criteriile de performan˛„ pentru exerci˛iul    membri cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 41, ∫i
financiar 2007 ∫i desemneaz„ pe dna Decean Eleonora       al actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor
s„ semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii    prezen˛i, hot„r„∫te:
generale.                              Art. 1. Se desfiin˛eaz„ sediul secundar al societ„˛ii
  Art. 2. Se retrage calitatea de administrator dnei     cooperative brut„rie S‚ntimbru, Str. Fabricii nr. 3,
Mogosan Valeria ∫i este aleas„ administrator prin vot      localitatea S‚ntimbru, jude˛ul Alba.
secret cu unanimitate, respectiv 105 voturi pentru ∫i        Art. 2. Aprob„ propunerea consiliului de administra˛ie
niciun vot Ómpotriv„, dna Rus Eufimia Florina, domiciliat„   privind: lipsa spa˛iilor comerciale Ónchiriate la ter˛i ∫i a
Ón Alba Iulia, Str. V‚n„torilor nr. 26, bl. VI2, ap. 4, BI   celor disponibile care pot fi Ónchiriate, propunerile de
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

v‚nzare a unor cl„diri ∫i mijloace fixe independente;        Se mandateaz„ dl Dad Florin pentru Ónregistrare la
angajarea de credite p‚n„ la nivelul sumei de 400.000       ORC Alba ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
lei RON ∫i garantarea acestora cu ipoteci asupra         Partea a VII-a, a prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal.
imobilelor proprietatea cooperativei, dup„ cum urmeaz„:       Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 21.03.2007,
sediul Bd. Œncoron„rii nr. 3, Alba Iulia, depozit Columna,    redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
str. N. Titulescu nr. 10, Alba Iulia, magazin alimentar      depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
pia˛„ ∫i magazin alimentar cu bufet B„r„ban˛. Œn acest      ORC Alba.
sens Ómputernice∫te pe dna Draga Doina Tamara -
pre∫edinte ∫i pe dna Giurca Dorina Delia - contabil-∫ef        (3/42.611)
s„ semneze pentru ∫i Ón numele cooperativei acte                        *
notariale ∫i contractele de angajare a creditelor,
constituirea de garan˛ii Ón favoarea b„ncilor prin ipoteci             Societatea Cooperativ„
asupra imobilelor proprietatea cooperativei, pentru
                                          CONSUMCOOP SEBE™
creditele aprobate de consiliul de administra˛ie al BCR
Alba, BRD Alba, Banca Raiffeisen Bank Alba ∫i Banca                 Sebe∫, jude˛ul Alba
Transilvania. Aprob„ cump„rarea terenurilor pe care sunt
situate cl„dirile Popas turistic S‚ntimbru, magazin ∫i bufet             HOT√R¬REA Nr. 1
Oarda de Jos, magazin ∫i bufet S‚ntimbru.
                                     a adun„rii generale ordinare din 29.03.2007
  Art. 3. Se mandateaz„ dna Giurca Dorina Delia pentru
depunerea hot„r‚rii la ORC Alba ∫i publicarea Ón           Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, Ón termenul    de la CONSUMCOOP SEBE™ Societate Cooperativ„,
legal.                              Óntrunit„ Ón data de 29.03.2007, ora 12,00, la restaurantul
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 26.03.2007,        Sebe∫ul, din Sebe∫, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 73
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor       membri cooperatori, reprezent‚nd 89 % din totalul de 82,
depune la ORC Alba.                        Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului
                                 constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor prezen˛i,
    (2/42.610)                         hot„r„∫te:
                                   Art. 1. Aprob„: - raportul consiliului de administra˛ie; -
                *
                                 raportul comisiei de cenzori; - bilan˛ul contabil ∫i contul
                                 de profit ∫i pierdere; - ratific„ v‚nzarea de active ∫i
           Societatea Cooperativ„           modul de utilizare a sumelor; - execu˛ia bugetului de
           CONSUMCOOP ALBAC              venituri ∫i cheltuieli a programului de activitate pe anul
          comuna Albac, jude˛ul Alba          2006; - repartizarea profitului ∫i constituirea dividendelor;
                                 - desc„rcarea de gestiune a consiliului de administra˛ie.
                                   Art. 2. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli,
            HOT√R¬REA Nr. 1              programul de m„suri ∫i investi˛ii pe anul 2007, contractul
                                 de administrare pentru exerci˛iul financiar 2007, actualizat
     a adun„rii generale ordinare din 21.03.2007       cu indicatorii de performan˛„, stabile∫te indemniza˛ia
   Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori de    lunar„ a membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a
la CONSUMCOOP ALBAC Societate Cooperativ„, din          cenzorilor la nivelul de 8 % din salariul de Óncadrare al
data de 21.03.2007, ora 11,00, la restaurant Centru        pre∫edintelui ∫i Ómputernice∫te pe dl Fulea Ilie s„
Albac, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a unui num„r de 18 membri     semneze contractul Ón numele adun„rii generale. Men˛ine
cooperatori, reprezent‚nd 100% din totalul de 18,         hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare din data de
                                 16.03.2006 privind v‚nzarea de active, ipotecarea,
   Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului     gajarea ∫i cedarea folosin˛ei imobiliz„rilor corporale ∫i
constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor prezen˛i,     mandateaz„ pe dl Fonoage Gheorghe - pre∫edinte ∫i pe
hot„r„∫te:                            dna Covaci Elena - contabil-∫ef s„ semneze pentru ∫i Ón
   Art. 1. Aprob„: - raportul consiliului de administra˛ie; -  numele cooperativei acte notariale ∫i contracte pentru
raportul comisiei de cenzori; - bilan˛ul contabil ∫i contul    angajarea de credite, precum ∫i s„ participe la adunarea
de profit ∫i pierdere; - v‚nzarea de active ∫i modul de      general„ a UJCC Alba.
utilizare a sumelor; - bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i      Se mandateaz„ dl Dad Florin pentru Ónregistrarea la
programul de activitate pe anul 2006.               ORC Alba ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
   Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului     Partea a VII-a, a prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal.
de administra˛ie, aprob„ contractul de administrare pentru      Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 29.03.2007,
exerci˛iul financiar 2007 ∫i Ómputernice∫te pe dl Popa      redactat„ de c„tre CJ Limbean Florian Nicolae Ón 4
Roman s„ semneze contractul Ón numele adun„rii          exemplare originale, din care 2 se vor depune prin
generale, men˛ine hot„r‚rea adun„rii generale           persoana mandatat„ Ón termenul legal la ORC Alba.
extraordinare din data de 18.03.2006 privind v‚nzarea de
active, se mandateaz„ dna Pasca Leontina s„ participe         (4/42.612)
la adunarea U.J.C.C. Alba.                                   *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                3

      Societatea Cooperativ„ de Consum            Art. 2. Aprob„ propunerea consiliului de administra˛ie
           AVRAM IANCU               privind angajarea unui credit de p‚n„ la 150.000 lei RON
                               de la BCR C‚mpeni sau Banca Transilvania C‚mpeni ∫i
     localitatea Avram Iancu, jude˛ul Alba
                               garantarea acestuia cu ipoteci asupra imobilelor: magazin
                               mixt Avram Iancu, magazin mixt Vidra, magazin mixt
          HOT√R¬REA Nr. 1              T‚rsa, Ómputernice∫te pe dl Pogan Gheorghe s„
                               semneze Ón numele cooperativei actele notariale ∫i
   din 21.03.2007 a adun„rii generale ordinare       contractele de ipotec„ ∫i credit.
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori      Men˛inerea Ónchirierii spa˛iilor comerciale: bufet
de la Cooperativa de Consum AVRAM IANCU, Societate      Ponorel, magazin Ponorel, bufet Vidra, magazin Vidra.
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 21.03.2007, ora 15,00,     Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 21.03.2007,
Ón localul Disco-bar Centru, localitatea Avram Iancu,     redactat„ Ón 4 exemplare originale din care 2 se vor
jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 19 membri cooperatori din     depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
totalul de 25, reprezent‚nd 76 %, fiind lips„ 6 membri    ORC Alba.
cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al
                                 (6/42.614)
actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor
prezen˛i, hot„r„∫te:                                    *
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie; -
raportul comisiei de cenzori; - bilan˛ul contabil ∫i contul       Societatea Cooperativ„ de Consum
de profit ∫i pierdere, v‚nzarea de active ∫i modul de                METE™
utilizare a sumelor, bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i         comuna Mete∫, jude˛ul Alba
programul de activitate pe anul 2006, desc„rcarea de
gestiune a consiliului de administra˛ie, confirmarea pe
                                          HOT√R¬REA Nr. 1
func˛ie a lucr„torilor cu gestiune. Aprob„ contractul de
administrare actualizat cu criteriile de performan˛„       a adun„rii generale extraordinare din 21.03.2007
rezultate din BVC ∫i Programul de activitate pe anul
2007; desemneaz„ pe dna Gligor Elvira s„ semneze Ón        Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
numele adun„rii generale contractul de administrare.     cooperatori de la Cooperativa de Consum METE™,
                               Societate Cooperativ„, Óntrunit„ la prima convocare Ón
  Art. 2. Se alege ca delegat la adunarea UJCC Alba
                               data de 21.03.2007, ora 12,00, la sediul cooperativei din
dl Pogan Gheorghe ∫i Ómputernice∫te pe dna Cudur
                               localitatea Mete∫, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 20 membri
Fanica s„ depun„ hot„r‚rile la ORC Alba.
                               cooperatori, reprezent‚nd 91 % din totalul de 22, fiind
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 21.03.2007,      lips„ 2 membri cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005,
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor     art. 34 ∫i 40, ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de
depune la ORC Alba.                      voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:
  (5/42.613)                          Art. 1. Aprob„ v‚nzarea prin licita˛ie public„ a
                               magazinelor Taut ∫i Ampoita, ipotecarea ∫i gajarea unui
               *                activ proprietatea cooperativei pentru accesarea unui
                               credit.
      Societatea Cooperativ„ de Consum            Œmputernice∫te pe Onea Florian s„ depun„ la ORC
           AVRAM IANCU               Alba prezenta hot„r‚re.
     localitatea Avram Iancu, jude˛ul Alba          (7/42.615)
                                              *
          HOT√R¬REA Nr. 1
                                    Societatea Cooperativ„ de Consum
          din 21.03.2007
                                           METE™
      a adun„rii generale extraordinare
                                      comuna Mete∫, jude˛ul Alba
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
cooperatori de la Cooperativa de Consum AVRAM                   HOT√R¬REA Nr. 1
IANCU, Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de
21.03.2007, ora 15,00, Ón localul Disco-bar Centru,              a adun„rii generale ordinare
localitatea Avram Iancu, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a                 din 21.03.2007
19 membri cooperatori din totalul de 25, reprezent‚nd
76 %, lips„ fiind 6 membri cooperatori, Ón temeiul Legii     Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului constitutiv, cu      de la Cooperativa de Consum METE™, Societate
unanimitatea de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:      Cooperativ„, Óntrunit„ la prima convocare Ón data de
  Art. 1. Aprob„ v‚nzarea, prin licita˛ie public„, a     21.03.2007, ora 10,00, la sediul cooperativei din
spa˛iului comercial din localitatea Vidra, Centru, ∫i a    localitatea Mete∫, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 20 membri
terenului aferent construc˛iei.                cooperatori reprezent‚nd 91 % din totalul de 22, fiind
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

lips„ 2 membri cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005,      Art. 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli,
art. 34 ∫i 40, ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de   programul de modernizare ∫i dezvoltare ∫i planul de
voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:               investi˛ii pe anul 2007.
   Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie; -    Art. 5. Aprob„ normele de reglementare a raporturilor
raportul comisiei de cenzori; - bilan˛ul contabil ∫i contul   de munc„ ce au ca temei legal conven˛ia individual„ de
de profit ∫i pierdere; v‚nzarea de active ∫i modul de      munc„ ∫i clauzele generale privind raporturile de munc„.
utilizare a sumelor; - bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i     Art. 6. Abrog„ regulamentul de ordine interioar„
programul de activitate pe anul 2006. Aprob„           aprobat Ón adunarea general„ ordinar„ din data de
desc„rcarea de gestiune a consiliului de administra˛ie ∫i    28.08.2005.
criteriile de performan˛„ cuprinse Ón contractul de         Art. 7. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„.
administrare pentru exerci˛iul financiar 2007 ∫i          Art. 8. Aprob„ grilele de salarizare pentru anul 2007.
desemneaz„ pe dna Gavril„ Cornelia s„ semneze            Art. 9. Aprob„ criteriile de performan˛„ care se prev„d
contractul de administrare pe anul 2007 Ón numele        Ón contractele de administrare.
adun„rii generale ordinare.                     (9/42.617)
  Se mandateaz„ dnul Onea Florian, pre∫edintele                       *
consiliului de administra˛ie, pentru Óndeplinirea procedurilor
de Ónregistrare la ORC ∫i de publicare Ón Monitorul           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, a prezentei hot„r‚ri              UNIREA SEBE™
Ón termenul legal.                                 Sebe∫, jude˛ul Alba
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 21.03.2007,
redactat„ Ón 4 exemplare originale de c„tre CJ Limbean               HOT√R¬REA Nr. 1
Florian Nicolae, din care 2 se vor depune prin persoana                din 30.03.2007
mandatat„ Ón termenul legal la ORC Alba.
                                   Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
    (8/42.616)                        Societ„˛ii UNIREA SEBE™ Societate Cooperativ„
               *                 Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„ Ón data de
                                 30.03.2007, ora 12,00, la punctul de lucru Bar Tic-Tac,
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         av‚nd Ón vedere:
           TEHNOPRECIZIA                 - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
          Alba Iulia, jude˛ul Alba           func˛ionarea coopera˛iei;
                                   - prevederile adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
          HOT√R¬REA Nr. 2               statutul propriu;
                                   - procesul-verbal din ∫edin˛a din data de 30.03.2007,
            din 29.03.2007              cu unanimitate de voturi hot„r„∫te:
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai       Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
Societ„˛ii Cooperative TEHNOPRECIZIA Societate          privind activitatea economic„ a societ„˛ii pe anul 2006 ∫i
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„ Ón data     realizarea indicatorilor de performan˛„ din contractul de
de 29.03.2007, ora 13,00, la sediul social,           administrare.
                                   Art. 2. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
  av‚nd Ón vedere:
                                 2006.
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                   Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierdere ∫i
coopera˛iei;
                                 repartizarea profitului pe anul 2006.
  - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón      Art. 4. Aprob„ raportul de gestiune pe anul 2006.
statutul propriu;                          Art. 5. Aprob„ raportul cenzorului.
  - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din        Art. 6. Abrog„ programul bugetului de venituri ∫i
data de 29.03.2007, cu unanimitate de voturi hot„r„∫te:     cheltuieli pe anul 2007, a programului economico-social
  Art. 1. Aprob„ realizarea bugetului de venituri ∫i      de dezvoltare ∫i modernizare pe anul 2007.
cheltuieli pe anul 2006, a contului de profit ∫i pierdere ∫i     Art. 7. Aprob„ raportul consiliului social.
repartizarea profitului pe anul 2006.                Art. 8. Aprob„ normele generale de reglementare a
  Art. 2. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie     raporturilor de munc„ care stau la baza Óncheierii
privind activitatea pe anul 2006 ∫i Óndeplinirea indicatorilor  conven˛iei individuale de munc„.
de performan˛„ prev„zu˛i Ón contractele de gestiune ∫i        Art. 9. Aprob„ regulamentul de salarizare pe anul
administrare, precum ∫i desc„rcarea de gestiune a        2007 (grila de salarizare, salarii conducere ∫i indemniza˛ii
consiliului de administra˛ie.                  consiliu ∫i cenzor.)
  Art. 3. Aprob„ raportul cenzorului ∫i al responsabilului     (10/42.618)
cu probleme sociale.                                     *
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                 5

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           3. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
          TEHNOPRECIZIA                 4. Aprob„ raportul consiliului social.
         Alba Iulia, jude˛ul Alba             5. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului de
                                administra˛ie pentru anul 2006.
                                  6. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul
           HOT√R¬REA Nr. 1              2007.
            din 29.03.2007               7. Aprob„ sistemul de salarizare ∫i raporturile de
                                munc„ pentru anul 2007.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           8. Aprob„ completarea obiectului de activitate cu codul
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative TEHNOPRECIZIA       CAEN 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„ (Solar).
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„
Ón data de 29.03.2007, ora 12,00, la sediul social,         (12/42.620)
  av‚nd Ón vedere:                                      *
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei;                                   Societatea Cooperativ„
  - competen˛ele adun„rii generale extraordinare               CONSUMCOOP ALBA IULIA
prev„zute Ón statutul propriu;                          Alba Iulia, jude˛ul Alba
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
data de 29.03.2007, cu unanimitate de voturi hot„r„∫te:              ACT ADIfiIONAL Nr. 2
  Art. 1. Aprob„ modificarea art. 3 alin. 4 din statut,                 26.03.2007
care va avea urm„torul con˛inut:
  îSocietatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ are un          Potrivit hot„r‚rii adun„rii generale ordinare din
num„r variabil de membri cooperatori ∫i capital social     26.03.2007 ∫i a adun„rii generale extraordinare din
variabil.                            26.03.2007 ale membrilor cooperatori de la
  Ea poate fi constituit„ ∫i poate func˛iona cu un num„r    CONSUMCOOP ALBA IULIA Societate Cooperativ„, Ón
minim de 5 membri cooperatori ∫i cu un capital social      condi˛iile prevederilor Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului
minim de 1.500 RON.“                      constitutiv, s-a hot„r‚t:
  Art. 2. Aprob„ radierea punctului de lucru situat Ón       Art. 1. Se modific„ art. 21 alin. 1 pct. 5 al actului
localitatea Alba Iulia, Bd. Victoriei, bl. 117, jude˛ul Alba,  constitutiv, dup„ cum urmeaz„: se retrage calitatea de
av‚nd ca obiect de activitate repara˛ii de articole electrice  membru al consiliului de administra˛ie doamnei Mogo∫an
- cod CAEN 5272.                        Valeria; dob‚nde∫te calitatea de membru al consiliului de
  Art. 3. Aprob„ radierea punctului de lucru situat Ón     administra˛ie dna Rus Eufimia Florina, cet„˛ean rom‚n,
localitatea Alba Iulia, str. Calea Mo˛ilor nr. 85, bl. MV7,   domiciliat„ Ón localitatea Alba Iulia, Str. V‚n„torilor nr. 26,
jude˛ul Alba, av‚nd ca obiect de activitate comer˛ul cu     bl. VI2, ap. 4, legitimat„ cu B.I. seria G.X. nr. 285926,
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cod CAEN 5211.      eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Alba Iulia, la data de
                                2.09.1997, av‚nd CNP 2600401011172, fiind aleas„ prin
  Art. 4. Aprob„ contractele de Ónchiriere pe anul 2007.
                                vot secret de adunarea general„ ordinar„ din 26.03.2007.
  Œn numele adun„rii generale, consiliul de administra˛ie:
                                  Art. 2. Se modific„ art. 18 alin. 1, Ón sensul c„ se
  Laz„r Viorel - pre∫edinte
                                desfiin˛eaz„ sediul secundar but„rie S‚ntimbru, situat Ón
  Beleiu Saveta Ana - membru
                                comuna S‚ntimbru, Str. Fabricii nr. 3, jude˛ul Alba. Se
  Matie∫ Rodica - membru
                                mandateaz„ dna Giurca Dorina Delia pentru depunerea
  Filipescu Gheorghe - membru.                 hot„r‚rii la ORC ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al
  (11/42.619)                         Rom‚niei, Partea a VII-a, Ón termenul legal.
                                  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 26.03.2007,
               *
                                redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
                                depune la ORC Alba.
          Societatea Cooperativ„
                                  (13/42.621)
          BORCEA C√L√RA™I
                                                *
         C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i
                                       Societatea Cooperativ„
           HOT√R¬REA Nr. 1                  COOPERATIVA DE CONSUM PIATRA-OLT
                                       Piatra-Olt, jude˛ul Olt
           din 29 martie 2007
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori               HOT√R¬REA Nr. 2
din cadrul Societ„˛ii Cooperative BORCEA C√L√RA™I,
                                             19.04.2007
Óntrunit„ statutar Ón data de 29.03.2007, convocat„ Ón
baza Legii nr. 1/2005 ∫i a statutului propriu, hot„r„∫te:     Adunarea general„ extraordinar„ a COOPERATIVEI
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind   DE CONSUM PIATRA-OLT Societate Cooperativ„,
activitatea economico-social„ pe anul 2006.           convocat„ Ón temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2005 ∫i al
  2. Aprob„ repartizarea profitului pe anul 2006.       actului constitutiv, hot„r„∫te:
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

  Art. 1. Se exclude din cooperativ„ urm„torul membru     Petrolului nr. 59C, bl. 12C, sc. C, ap. 29, care este
cooperator: Balt„ Jean.                     aleas„ cu data de 4.05.2007, pe o perioad„ de trei ani,
  Art. 2. Se coopteaz„ trei membri cooperatori: N„stase    Ón locul domnului Tomescu Aurelian, cenzor pre∫edinte,
Mariana, Dr„gan Simona Liliana, Cosma Ion.           care Ónceteaz„ activitatea cu data de 4.05.2007, astfel
  Art. 3. Majorarea capitalului social de la 7.400 RON la   modific‚ndu-se art. 41 alin. (2).
7.550 RON, divizibil Ón 755 p„r˛i sociale cu valoare        Art. 7. Se aprob„ modificarea art. 3 alin. (4) din actul
nominal„ de 10 lei RON.                     constitutiv prin reducerea num„rului de membri
  Art. 4. Aprob„ v‚nzarea sau Ónchirierea urm„toarelor     cooperatori privind func˛ionarea cooperativei de la 50
spa˛ii disponibile: birou etaj Piatra-Olt, anex„ bar gar„,   membri cooperatori la 5 membri cooperatori, astfel:
Cofet„ria Piatra-Olt, birou Ple∫oiu.              îTELEPRECIZIA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Art. 5. Ratific„ v‚nz„rile de active efectuate Ón anul    poate func˛iona cu un num„r minim de 5 membri
2006 ∫i modul de utilizare a sumelor rezultate.         cooperatori, cu p„r˛i sociale minime subscrise de
  Art. 6. Aprob„ fuziunea prin absorb˛ie a           7.000.000 lei ROL, 70 lei RON pe fiecare membru
FEDERALCOOP OLT cu Cooperativa de Consum            cooperator“.
SCORNICE™TI.                            Art. 8. Se aprob„ planul de modernizare ∫i fi∫a de
  Art. 7. Aprob„ majorarea p„r˛ii sociale de la 10 RON     buget venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007.
la 100 RON, cu termen de completare p‚n„ la            Art. 9. Se aprob„ v‚nzarea de active (spa˛ii),
31.12.2007.                           respectiv, spa˛iul situat Ón ora∫ul Plopeni, Str.
  Art. 8. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu       Independen˛ei, bloc 20D, jude˛ul Prahova, ∫i a unuia sau
Óndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de        dou„ spa˛ii situate Ón Ploie∫ti, strada Gheorghe Doja nr.
opera˛iuni.                           148, bloc A1-A2, parter (bariera Bucov).
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 19.04.2007.
                                  (15/42.623)
  (14/42.622)                                       *
               *
                                    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                    ASCOM S.C.M.
        TELEPRECIZIA PLOIE™TI                    T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a
        Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                                          HOT√R¬REA Nr. 2
          HOT√R¬REA Nr. 1
                                           din 13.03.2007
    a adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare
         din data de 3.05.2007               Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                cooperatori din ASCOM S.C.M., T‚rgovi∫te, av‚nd Ón
  av‚nd Ón vedere:
                                vedere:
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
                                coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
  - statutul TELEPRECIZIA PLOIE™TI, Societate
                                  - competen˛ele ∫i atribu˛iile prev„zute Ón statut;
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„,
                                  - materialele Ónscrise la ordinea de zi ∫i supuse
  adunarea general„,
                                dezbaterii membrilor cooperatori Ón adunarea general„
  cu 100 % voturi, hot„r„∫te:
                                extraordinar„, precum ∫i propunerile formulate;
  Art. 1. Se aprob„ raportul de gestiune al consiliului de
                                  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a
administra˛ie pe anul 2006.
                                membrilor cooperatori din ASCOM S.C.M., T‚rgovi∫te,
  Art. 2. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori pe anul
                                hot„r„∫te:
2006.
                                  Art. 1. Se aprob„ majorarea capitalului social, ca
  Art. 3. Se aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
                                urmare a repartiz„rii unei cote de 8 % din profitul net.
pierderi pe anul 2006.
                                  Art. 2. Se aprob„ Óncheierea de noi contracte pentru
  Art. 4. Se aprob„ raportul consiliului social pe anul
                                spa˛iile Ónchiriate, proprietate a ASCOM S.C.M.
2006.
                                T‚rgovi∫te.
  Art. 5. Se aprob„ clauzele generale privind raporturile
                                  Art. 3. Se aprob„ valorificarea activelor: subsol B1.G1,
de munc„, sistemul de salarizare al cooperativei pe anul
2007 ∫i eventualele modific„ri ale conven˛iei individuale    Str. Arsenalului, spa˛iul B1.14, str. Radu cel Mare, micro
de munc„.                            IV, spa˛iu B1.X1A, str. Mircea cel B„tr‚n.
  Art. 6. Se aprob„ alegerea cenzorului pre∫edinte, Ón       Art. 4. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu
persoana doamnei Dr„ghici Vasilica, cet„˛ean rom‚n,       Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.
n„scut„ Ón comuna Albe∫ti Muru, la data de 14.10.1948,       (16/42.624)
CNP 2481014293109, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Bdul                       *
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                 7

      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        Art. 4. Se aprob„ programul economico-social de
            ASCOM S.C.M.             dezvoltare ∫i modernizare pentru anul 2007 ∫i programul
                               de investi˛ii pentru 2007.
        T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a
                                Art. 5. Se aprob„ repartizarea profitului net pe anul
                               2006.
           HOT√R¬REA Nr. 1              Art. 6. Se aprob„ raportul cenzorului.
                                Art. 7. Se aprob„ modificarea R.O.I.
            din 13.03.2007             Art. 8. Se aprob„ clauzele generale privind raporturile
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori    de munc„ ∫i sistemul de salarizare pe anul 2007.
din ASCOM S.C.M., T‚rgovi∫te, av‚nd Ón vedere:         Art. 9. Se aprob„ raportul consiliului social.
                                Art. 10. Se aprob„ lista cu indicatorii tehnico-
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea  economici propu∫i pentru anul 2007, anex„ la contractul
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;                 de administrare ∫i gestionare a patrimoniului.
  - competen˛ele ∫i atribu˛iile prev„zute Ón statut;     Art. 11. Se aprob„ indemniza˛ia pentru anul 2007
  - materialele Ónscrise Ón ordinea de zi ∫i supuse    pentru consiliul de administra˛ie ∫i cenzori.
dezbaterii membrilor cooperatori Ón adunarea general„      Art. 12. Se aprob„ cooptarea de noi membri
ordinar„, precum ∫i propunerile formulate;          cooperatori.
  - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare a      Art. 13. Se aprob„ retragerea p„r˛ilor sociale a
membrilor cooperatori din ASCOM S.C.M., T‚rgovi∫te,     membrilor cooperatori pensiona˛i la limita de v‚rst„,
hot„r„∫te:                          anticipat, anticipat par˛ial, retra∫i, transfera˛i, pensiona˛i pe
                               caz de boal„, deceda˛i.
  Art. 1. Se aprob„ raportul privind analiza economico-
financiar„ la 31.12.2006.                    Art. 14. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu
                               Óndeplinirtea prezentei hot„r‚ri.
  Art. 2. Se aprob„ raportul administratorilor.
  Art. 3. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli      (17/42.625)
pentru 2007.                                         *


      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        - materialele Ónscrise Ón ordinea de zi ∫i supuse
           PROGRESUL SCM             dezbaterii cooperatorilor Ón adunarea general„
        T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a        extraordinar„, precum ∫i propunerile formulate;
                                 - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a
                               cooperatorilor din PROGRESUL SCM, hot„r„∫te:
           HOT√R¬REA Nr. 5
                                 Art. 1. Aprob„ diminuarea capitalului social de la
            din 12.03.2007            88.452 lei la 87.670 lei prin restituirea capitalului social
  Adunarea general„ extraordinar„ a cooperatorilor     lui P„cure˛u Constantin Claudiu - 782 lei.
PROGRESUL SCM, av‚nd Ón vedere:                 Art. 2. Aprob„ majorarea capitalului social de la
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea  87.670 lei la 111.698 lei cu depuneri Ón numerar de
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;                 2.872 lei ∫i repartizarea din profit a sumei de 21.156 lei,
  - competen˛ele ∫i atribu˛iile prev„zute de statut;    astfel:

  Nr.                  Capital social  Restituiri     Maj. profit    Depuneri   Capital social
         Numele ∫i prenumele
  crt.                  la 31.12.2005   an 2006      an. 2005     an 2006    la 31.1.2006

   1.   Alecu Gheorghe         14.200               3.427        220     17.847
   2.   Andreoiu Iulia         1.182                285        58      1.525
   3.   Anghel Ion           2.182                527        60      2.769
   4.   Arsene Marius           404                 97        55       556
   5.   Badoiu Mihai           350                 84        121       555
   6.   Belu Naum             540                130         0       670
   7.   Boharu Nicolae         4.060                980         0      5.040
   8.   Catan„ Maria           760                183         0       943
   9.   Catrina Veronica         870                210         3      1.080
   10.   Cazacio Paraschiva        582                140        53       775
   11.   Cioaba Simona           368                 89        55       512
   12.   Constantin Georgeta       1.534                370        75      1.979
   13.   Costache Liviu         1.094                264        70      1.428
   14.   Datculescu Maria         890                215         0      1.105
   15.   Deftu Rodica          1.422                343         5      1.770
   16.   Din Cerasela          1.002                242        55      1.299
 8             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

   Nr.                   Capital social    Restituiri   Maj. profit  Depuneri   Capital social
          Numele ∫i prenumele
   crt.                  la 31.12.2005    an 2006     an. 2005    an 2006    la 31.1.2006

    17.   Dinescu Elena          1.570                379       55      2.004
    18.   Dinescu Petre          3.480                840       40      4.360
    19.   Doita Iulia            490                118       55       663
    20.   Dragomir Vasilica        1.042                251       55      1.348
    21.   Dr„gu∫ Ionel Elvis        1.630                393       60      2.083
    22.   Dr„gu˛ Maria           1.680                405       58      2.143
    23.   Du˛„ Ion             1.190                287       94      1.571
    24.   Ene Maria            1.670                403       30      2.103
    25.   Fleicus Stanca          2.680                647      120      3.447
    26.   Florea Ti˛a           1.980                478      115      2.573
    27.   Gheorghe Constantin        930                224       40      1.194
    28.   Ghiorghilas Ion         1.134                274       15      1.423
    29.   Ghiorghilas Marius         790                191       50      1.031
    30.   Hurmuzache Florina         632                153       59       844
    31.   Ioni˛„ Maria            650                157       60       867
    32.   Iva∫cu Corina          1.192                288       58      1.538
    33.   Lep„dat Viorel          1.890                456       10      2.356
    34.   L„z„roiu Mihaela          450                109       0       559
    35.   Lungu Constantin          274                 66       60       400
    36.   Macovei Maricica         6.460               1.559      180      8.199
    37.   Marin Niculina          1.870                451      100      2.421
    38.   Marinescu Antonio         620                150       40       810
    39.   Modrogan Mirela         1.320                319       55      1.694
    40.   Ni˛escu Gheorghe         1.148                277       50      1.475
    41.   P„cure˛u Claudiu          782        782        0       0        0
    42.   P„tra∫cu Mariana          840                203       55      1.098
    43.   Petre Silvia           5.380               1.298       0      6.678
    44.   Rotaru Niculina         1.320                319       55      1.694
    45.   Simulteanu Elena          500                121       70       691
    46.   Soficiuc Ion Lauren˛iu       790                191       45      1.026
    47.   Stroil„ Gabriel          130                 31       35       196
    48.   ™tefan Ani∫oara         2.230                538       95      2.863
    49.   Stoica Ana Maria          840                203       30      1.073
    50.   Toma Gheorghita         1.860                449       45      2.354
    51.   Tomescu Gabriela          450                109       0       559
    52.   Tudor Lucia           1.212                292       60      1.564
    53.   Udrea Spirea           1.542                372       6      1.920
    54.   Vasile Florentina         370                 89       35       494
    55.   Zam∫a Viorel           1.970                475       55      2.500
    56.   Gurga∫u Toma Claudiu        24                 6       0       30
        TOTAL              88.452              21.156      2.872    111.698
 Art. 3. Se aprob„ situa˛ia contractelor.
 Art. 4. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.
   (18/42.626)
                                *

       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
            CONSTRUCTORUL               coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
         T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a            - competen˛ele ∫i atribu˛iile prev„zute Ón statut;
                                   - materialele Ónscrise la ordinea de zi ∫i supuse
            HOT√R¬REA Nr. 3              dezbaterii cooperatorilor Ón adunarea general„ ordinar„,
            din 9 martie 2007             precum ∫i propunerile formulate;
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor            - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a
cooperatori ai SCM CONSTRUCTORUL T‚rgovi∫te, av‚nd         cooperatorilor din SCM CONSTRUCTORUL T‚rgovi∫te,
Ón vedere:                             hot„r„∫te:
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                  9

  Art. 1. - Se acord„ mandat consiliului de administra˛ie      3. Aprob„ programul economico-social anual de dezvoltare
pentru transmiterea Ón folosin˛„ sau Ónstr„inarea         ∫i modernizare a planului de investi˛ii ∫i a programului de
imobiliz„rilor corporale ∫i aprobarea Óncheierii de noi      selec˛ionare, preg„tire ∫i perfec˛ionare a personalului.
contracte.                              4. Aprob„ anexele 1 ∫i 2 la contractele de
  Art. 2. - Se aprob„ Ónstr„inarea terenului din str.       administrare ∫i gestionare a patrimoniului.
Margini nr. 53.                            5. Aprob„ sistemul de salarizare.
  Art. 3. - Se mandateaz„ doamna Bozieru Niculina,          6. Aprob„ BVC pe anul 2007.
contabil-∫ef, s„ semneze actele la Registrul Comer˛ului.       7. Aprob„ excluderea unor membri cooperatori.
  Art. 4. - Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu
                                    (21/42.629)
Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.
                                                 *
  (19/42.627)
                *                           Societatea Cooperativ„
                                             SOCOM MODA
      Societatea Cooperativ„ de Consum                      Buz„u, jude˛ul Buz„u
          T¬RGU-TROTU™
       T‚rgu Trotu∫, jude˛ul Bac„u                         HOT√R¬REA
                                    adun„rii generale extraordinare din 27.04.2007
           ACT ADIfiIONAL
                                   1. Aprob„ materialele prezentate la ordinea de zi.
    la actele Societ„˛ii Cooperative de Consum          2. Aprob„ reducerea capitalului social, prin retragerea
          T¬RGU-TROTU™                  unor membri cooperatori cu 9.886 RON.
                                   3. Aprob„ Ónscrierea de noi membri cooperatori, cu
  Conform hot„r‚rii adun„rii generale din data de        700 RON.
19.04.2007 a membrilor cooperatori ai Societ„˛ii           4. Aprob„ desfiin˛area sec˛iei croitorie prest„ri servicii
Cooperative de Consum T¬RGU-TROTU™, cu sediul Ón          ∫i radierea punctului de lucru din Buz„u, bd. N.
satul T‚rgu Trotu∫, comuna T‚rgu Trotu∫, jude˛ul Bac„u,      B„lcescu, bloc Camelia.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                   5. Aprob„ nivelul maxim de credit ∫i scrisori de
nr. C04/12/2005, au fost stabilite urm„toarele modific„ri la
                                  garan˛ie bancar„ Ón 2007, pentru activitatea curent„ de
actele constitutive ale societ„˛ii:
                                  exploatare ∫i investi˛ii ∫i ipotecarea unor imobile pentru
  Art. 1. - Se revoc„ din func˛ia de pre∫edinte al consiliului  garantarea acestora ∫i Ómputernicirea consiliului de
de administra˛ie dna Ro∫u Cecilia. Se nume∫te pre∫edinte al    administra˛ie cu efectuarea tuturor demersurilor Ón rela˛ia
consiliului de administra˛ie dl Ungureanu Petrea.         cu b„ncile.
  Art. 2. - Se aprob„ v‚nzarea spa˛iilor comerciale:        6. Aprob„ asocierea la Asocia˛ia Cooperativelor
magazin ∫i bufet Ón suprafa˛„ de 513,91 m2, cu teren        Me∫te∫ug„re∫ti Buz„u.
aferent, situate Ón satul Vii∫oara, comuna T‚rgu Trotu∫,       7. Aprob„ valoarea actual„ a capitalului social Ón
jude˛ul Bac„u.                           sum„ de 28.103 RON.
  Art. 3. - Pentru semnarea ∫i depunerea actelor la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         (22/42.630)
Bac„u se Ómputernice∫te dl Jalboaie Sorin, cet„˛ean                       *
rom‚n, n„scut la data de 27.04.1977, Ón Bac„u, jude˛ul
Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Calea Romanului nr. 125,            Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
posesoar al C.I. seria XC nr. 190433, eliberat„ la data
de 3.06.2002 de Poli˛ia Bac„u, cod numeric personal                  TEHNICA BAC√U
1770427040155.                                    Bac„u, jude˛ul Bac„u
  (20/42.628)
                *                           PROIECT DE DIVIZARE
                                   I. Prezentarea societ„˛ii care se divizeaz„:
         Societatea Cooperativ„               1.1. Societatea Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„
           SOCOM MODA                  TEHNICA BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. Mihai Viteazu
          Buz„u, jude˛ul Buz„u              nr. 1, reprezentat„ prin pre∫edinte Chiribau Aurelia ∫i
                                  contabil-∫ef Zbirciog Constantin, Ónregistrat„ la Oficiul
            HOT√R¬REA                 Registrului Comer˛ului Bac„u cu nr. C04/50/2004, cod
                                  unic de Ónregistrare RO 946689.
    adun„rii generale ordinare din 27.04.2007
                                   1.2. Capitalul social: 285.450 RON; num„r p„r˛i
  1. Aprob„ materialele prezentate la ordinea de zi.       sociale: 28.545; valoarea nominal„ a p„r˛ii sociale: 10
  2. Aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2006, contul de       RON; capital integral privat.
profit ∫i pierderi ∫i realizarea profitului net, dup„         1.3. Domeniul de activitate: Produc˛ie mobilier, prest„ri
ascultarea raportului administratorilor ∫i al cenzorilor.     servicii, comer˛, Ónchirieri.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

  1.4. Obiectul principal de activitate, conform cod       III. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului
CAEN 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       societ„˛ilor participante la divizare:
imobiliare proprii sau Ónchiriate.                 3.1. Aceast„ opera˛iune are la baz„ balan˛a de
  II. Fundamentarea ∫i concluziile diviz„rii:         verificare ∫i bilan˛ul Óncheiat la data de 31.12.2006.
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, a hot„r‚rii        3.2. Œn acest context, activul net al Societ„˛ii
ac˛ionarilor Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti       Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TEHNICA BAC√U la data de
TEHNICA BAC√U, din data de 19.01.2007, pe baza         31.12.2006 este conform bilan˛ului de divizare, Ón
balan˛ei de verificare ∫i a bilan˛ului de divizare Óncheiat   cuantum de 1.201.227,11 RON, ∫i pasivul Ón cuantum de
la data de 31.12.2006, s-a procedat la divizarea Societ„˛ii   1.201.227,11 RON, urm‚nd ca societatea-mam„ s„ re˛in„
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TEHNICA BAC√U, prin         un activ de 328.087,25 RON ∫i un pasiv de 328.087,25
transmiterea unui procent de 72,6922 din capitalul social    RON, societ„˛ilor nou-Ónfiin˛ate transmi˛‚ndu-li-se un activ
de˛inut c„tre 6 societ„˛i cooperative me∫te∫ug„re∫ti.      de 873.139,86 RON ∫i un pasiv de 873.139,86 RON.
  Capitalul social transmis apar˛ine membrilor          3.3. Œn urma diviz„rii, parte din patrimoniul Societ„˛ii
cooperatori care s-au Ónscris Ón societ„˛ile nou-Ónfiin˛ate,  Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TEHNICA BAC√U se va
conform anexelor nr. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6, care fac   distribui c„tre urm„toarele societ„˛i cooperative
parte integrant„ din prezentul proiect.             me∫te∫ug„re∫ti, astfel:
  Capitalul   social  al   Societ„˛ii Cooperative
Me∫te∫ug„re∫ti TEHNICA BAC√U se reflect„ Ón anexa nr.       1. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CHIC
1.7. Situa˛ia cl„dirilor ∫i a terenurilor se reflect„ Ón    BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. Mihai Viteazu nr. 1,
anexele: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; ∫i 3.1; 3.2; 3.3;  jude˛ul Bac„u.
3.4; 3.5; 3.6; 3.7.                        Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:      Activ                RON         Pasiv                     RON

  Terenuri                  78.424,77     Capital social                  69.800
  Cl„diri                  145.971,96     Diferen˛e din reevaluare           58.934,59
  Conduct„ gaz                  1.048     Diferen˛e reev. mijl. fixe          26.579,98
  Centrale termice               29.506     Rezerve                    57.069,87
  Cheltuieli Ón avans             2.925,81     Rezultat reportat                585,34
  Materii prime                 1.500     Amortizare construc˛ii            38.100,79
  Obiecte inventar              2.085,66     Amortizare C.T.                 11.365
  M„rfuri                    6.627     Furnizori                   29.852,51
  Produse finite                 4.450     Creditori utilit„˛i              2.124,10
  Clien˛i facturi emise            7.829,82
  Debitori diver∫i              14.043,16
     TOTAL               294.412,18                            294.412,18
  2. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ METROL-DIVERS BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare
nr. 24, jude˛ul Bac„u.
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
      Activ                RON         Pasiv                     RON

  Terenuri                  43.744,69     Capital social                  39.450
  Cl„diri                   83.238,94     Diferen˛e din reevaluare           33.309,08
  Conduct„ gaz                  1.272     Diferen˛e reev. mijl. fixe          15.022,67
  Centrale termice              15.592,34     Rezerve                    32.255,17
  Materii prime                  1.500     Rezultat reportat                330,83
  Obiecte inventar               8.049,38     Amortizare construc˛ii            20.955,10
  M„rfuri                   7.775,58
  Produse finite                2.765,88     Creditori utilit„˛i              1.082,28
  Cheltuieli Ón avans             2.074,19     T.V.A. de plat„                1.948,10
                                 Amortizare conducte               169,56
                                 Amortizare C.T.                  3.125
                                 Remunera˛ie personal              2.970,21
                                 Asigur„ri sociale                15.395
     TOTAL                 166.013                             166.013
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007        11

  3. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIVERSAL SERVICE, cu sediul Ón Bac„u, Str. Turbinei nr. 2A,
jude˛ul Bac„u.
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
      Activ               RON       Pasiv                RON

 Terenuri                  30.557,19   Capital social             15.270
 Cl„diri                  16.498,12   Diferen˛e din reevaluare       12.892,89
 Conduct„ gaz                1.555,10   Diferen˛e reev. mijl. fixe       5.814,8
 Centrale termice                9.757   Rezerve               12.484,95
 Produse finite                914,62   Rezultat reportat            128,05
 Materii prime                 920,68   Amortizare construc˛ii        6.011,75
 Obiecte inventar               255,11   Amortizare C.T.              204
 M„rfuri                     800   Creditori diver∫i           9.236,95
 Clien˛i facturi emise             2.000   Asigur„ri sociale asigura˛i      1.500,33
 Debitori diver∫i                285,9
     TOTAL                63.543,72                     63.543,72
 4. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DY-ANY BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. Bicaz nr. 124, jude˛ul
Bac„u.
 Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
      Activ               RON       Pasiv                RON

 Terenuri                  21.296,34   Capital social             19.430
 Cl„diri                  39.738,66   Diferen˛e din reevaluare       16.405,45
 Conduct„ gaz                  1.320   Diferen˛e reev. mijl. fixe      7.398,98
 Centrale termice                9.416   Rezerve               15.886,38
                              Rezultat reportat            162,94
 Materii prime                 2.000   Amortizare construc˛ii        10.212,09
 Debitori diver∫i              2.879,76   Amortizare conducte            176
 Obiecte inventar                3.314   Amortizare C.T.             2.357
 M„rfuri                     980   Furnizori                843,48
 Produse finite                  800   Impozit salarii              602
                              T.V.A. de plat„            8.270,44
     TOTAL                81.744,76                     81.744,76
  5. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DINAMIC-H.M. BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, Str. Republicii nr. 9,
jude˛ul Bac„u.
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
      Activ               RON       Pasiv                RON

 Terenuri                  31.829,68   Capital social             23.030
 Cl„diri                  48.884,73   Diferen˛e din reevaluare       19.445,14
 Conduct„ gaz                  1.207   Diferen˛e reev. mijl. fixe      8.769,91
 Centrale termice                6.551   Rezerve               18.829,89
 Debitori diver∫i              2.238,73   Rezultat reportat            193,13
 Obiecte inventar              2.853,86   Amortizare construc˛ii        13.701,33
 M„rfuri                    1.850   Amortizare conducte            161
 Produse finite                 1.500   Amortizare C.T              136,4
                              Furnizori imobiliz„ri         12.648,2
     TOTAL                 96.915                       96.915
  6. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MEDAR BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. Banca Na˛ional„ nr. 25,
jude˛ul Bac„u.
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
      Activ               RON       Pasiv                RON

 Terenuri                  37.095,95   Capital social             40.520
 Cl„diri                  95.539,63   Diferen˛e din reevaluare       34.212,41
 Conduct„ gaz                  4.402   Diferen˛e reev. mijl. fixe      15.430,07
 Centrale termice                7.278   Rezerve               33.129,91
 Materii prime                 2.000   Rezultat reportat            339,8
    12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

        Activ               RON         Pasiv                    RON

    M„rfuri                   3.980    Amortizare construc˛ii             25.634,9
    Produse finite              8.085,65    Amortizare conducte                 407
    Debitori diver∫i             9.583,21    Amortizare C.T                    759
    Cheltuieli Ón avans            2.546,94    Asigur„ri sociale asig.             1.276,67
                                 Furnizori                    7.426,92
                                 Furnizori imobiliz„ri              2.424,43
                                 Remunera˛ie personal              8.528,59
                                 Dividende de plat„                421,68
       TOTAL              170.511,38                           170.511,38
 7. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U, cu sediul Ón Bac„u, str. Mihai Viteazu nr. 1, jude˛ul
Bac„u.
 Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
        Activ               RON         Pasiv                    RON

    Terenuri                73.593,03     Capital social                  77.950
    Cl„diri                191.938,36     Diferen˛e din reevaluare           65.816,06
    Conduct„ gaz                5.708     Diferen˛e reev. mijl. fixe          29.683,59
    Centrale termice              35.559     Rezerve                    63.733,60
    Echipament calcul            1.554,62     Rezultat reportat                653,69
    Imprimate                1.252,89     Amortizare construc˛ii            54.319,19
    Obiecte inventar             1.307,26     Amortizare conducte                761,2
    M„rfuri                   1.000     Amortizare C.T                 13.177,6
    Clien˛i facturi emise            1.000     Amortizare echip. calcul             778,02
    Clien˛i rate               3.184,34     Remunera˛ie personal              3.611,2
    Impozit profit              3.149,81     Ajutoare materiale datorate             243
    Debitori diver∫i             5.072,81     Contribu˛ii conc. medicale              53
    Cont curent                164,86     Ajutor ∫omaj                   1.381
    Casa                   3.301,79     Risc accidente                   587
    Avans spre decontare            300,48     Impozit salarii                  3.400
                                 Dob‚nzi rate                  1.084,82
                                 Venituri Ón avans               10.854,28
       TOTAL              328.087,25                           328.087,25

                                                         ANEXA 1.1.
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ CHIC BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U
Nr.                                        Val. parte social„  Capital social primit
         Numele ∫i prenumele            Nr. p„r˛i sociale
crt.                                           RON          RON

    1.  CÓmpianu Daniela                  2.284            10        22.840
    2.  Dr„gan Olimpiana-Lily                623            10         6.230
    3.  Dr„gan Ghiocel                    662            10         6.620
    4.  C„pitanu Carmen                   383            10         3.830
    5.  Hliboceanu Maria                   808            10         8.080
    6.  Hliboceanu Victor                 1.022            10        10.220
    7.  Palaghia Cornelia                 1.198            10        11.980
       TOTAL                       6.980                     69.800

                                                         ANEXA 1.2.
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ METROL-DIVERS BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA
BAC√U
Nr.                                        Val. parte social„  Capital social primit
         Numele ∫i prenumele            Nr. p„r˛i sociale
crt.                                           RON          RON

    1.  Barcan Veronica                    323           10         3.230
    2.  Ro∫u Daniela                     454           10         4.540
    3.  Ro∫u Gheorghe-Remus                  834           10         8.340
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007            13

Nr.                                     Val. parte social„  Capital social primit
        Numele ∫i prenumele           Nr. p„r˛i sociale
crt.                                       RON          RON

    4.  Niculu∫ca Vasile                 493          10         4.930
    5.  Teodorescu Radu                 1.841          10        18.410
      TOTAL                      3.945                   39.450

                                                      ANEXA 1.3.
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ UNIVERSAL SERVICE BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
TEHNICA BAC√U
Nr.                                     Val. parte social„  Capital social primit
        Numele ∫i prenumele           Nr. p„r˛i sociale
crt.                                       RON          RON

    1.  Borez Costic„                   247          10         2.470
    2.  Cojocaru Viorel                  163          10         1.630
    3.  Com„nescu Constantin                602          10         6.020
    4.  Gu˛u Ioan                     272          10         2.720
    5.  Iorga J„nel                     20          10          200
    6.  fiar„lung„ Neculai                 223          10         2.230
      TOTAL                      1.527                   15.270
                                                      ANEXA 1.4.
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ DY-ANY BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U
Nr.                                     Val. parte social„  Capital social primit
        Numele ∫i prenumele           Nr. p„r˛i sociale
crt.                                       RON          RON

    1.  Bob‚rnac Gheorghe                 243          10         2.430
    2.  Condurache Artemisia                559          10         5.590
    3.  Gheorghe∫ Angela                  523          10         5.230
    4.  Solomon Ani∫oara                  332          10         3.320
    5.  ™aran Nicu                     34          10          340
    6.  Tomozei Nelu                    252          10         2.520
      TOTAL                      1.943                   19.430
                                                      ANEXA 1.5.
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ DINAMIC-H.M. BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA
BAC√U
Nr.                                     Val. parte social„  Capital social primit
        Numele ∫i prenumele           Nr. p„r˛i sociale
crt.                                       RON          RON

    1.  Bala∫a Ileana                   438          10         4.380
    2.  Dinescu Niculina                  572          10         5.720
    3.  Hanganu Georgeta                  338          10         3.380
    4.  Mihaila Elena-Rodica                508          10         5.080
    5.  fi‚˛aru Daniela                   447          10         4.470
      TOTAL                      2.303                   23.030
                                                      ANEXA 1.6
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ MEDAR BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U
Nr.                                     Val. parte social„  Capital social primit
        Numele ∫i prenumele           Nr. p„r˛i sociale
crt.                                       RON          RON

    1.  Alistar Ghiorghe                 363          10         3.360
    2.  I∫vanca Furtun„-Mihai              1.276          10        12.760
    3.  Motoca Dumitru                  153          10         1.530
    4.  Munteanu Iulian                  392          10         3.920
    5.  Pilat Doini˛a                   252          10         2.520
    6.  Pop Dunea-Carmen                 308          10         3.080
    7.  Sociu Lenu˛a                   392          10         3.920
    14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

Nr.                                           Val. parte social„     Capital social primit
        Numele ∫i prenumele                Nr. p„r˛i sociale
crt.                                             RON             RON

    8.  Stan Victor                         138           10            1.380
    9.  Vere∫ Daniela-Adriana                    778           10            7.780
       TOTAL                           4.052                       40.520

                                                               ANEXA 1.7
 Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U, Ón urma diviz„rii din Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U
Nr.                                           Val. parte social„     Capital social primit
        Numele ∫i prenumele                Nr. p„r˛i sociale
crt.                                             RON             RON

    1.  Chirib„u Alice                       353           10           3.530
    2.  Chirib„u Aurelia                     2.212           10           22.120
    3.  Prefac Floarea                      1.204           10           12.040
    4.  Prefac Gabriel-Ciprian                   434           10           4.340
    5.  Terinte Ovidiu                       658           10           6.580
    6.  Urzica Sinica                       1.492           10           14.920
    7.  ZbÓrciog Constantin                     804           10           8.040
    8.  ZbÓrciog Zina                        638           10           6.380
       TOTAL                           7.795                       77.950

                                                               ANEXA 2.1.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CHIC BAC√U
       Denumire activ        Adresa             Supraf. m2  Val. inventar   Val. amortiz.  Val. r„mas„

    Complex me∫te∫ug„resc     str. Vadu Bistri˛ei nr. 36      190     22.907,97      6.095,79   16.812,18
    Complex me∫te∫ug„resc     Str. Turbinei nr. 2A         162     9.196,16      3.351,01   5.845,15
    Complex me∫te∫ug„resc     str. 9 Mai nr. 25           49,45   15.269,55      3.490,78   11.778,77
    (magnetofoane)
    Complex me∫te∫ug„resc     Str. Republicii nr. 27        119,12   27.250,24      6.000,36   21.249,88
    Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 8        70     15.334,56      5.107,74   10.226,82
                   (subsol)
    Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 1       143,01   53.960,72    13.637,61    40.323,11
    M. Viteazu (chic. primav)   (parter)
    Oituz nr. 1 (subsol)      Str. Oituz nr. 1 (subsol)        26,92   2.052,76       417,5    1.635,26
      TOTAL                                   145.971,96    38.100,79    107.871,17

                                                               ANEXA 2.2.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ METROL-DIVERS BAC√U
       Denumire activ        Adresa             Supraf. m2  Val. inventar   Val. amortiz.  Val. r„mas„

    Complex me∫te∫ug„resc     str. Vadu Bistri˛ei nr. 36      106     12.780,23      3.400,81   9.379,42
    Mihai Viteazu (etaj)      str. Mihai Viteazu nr. 1 (etaj)    106,8    17.892,38      4.509,9   13.382,48
    Complex me∫te∫ug„resc     str. 9 Mai nr. 25           52,73   16.282,38      3.722,33   12.560,05
    (Rame)
    Atelier mobil„         str. Bicaz nr. 124           78     6.854,76      2.525,63   4.329,13
    Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 1        25     9.430,40      2.383,36   7.047,04
    M. Viteazu 1 (Medifarm)    (parter)
    Complex ™tefan cel Mare    str. ™tefan cel Mare nr. 24      108,51   19.998,79      4.413,07   15.585,72
      TOTAL                                    83.238,94    20.955,10    62.283,84

                                                               ANEXA 2.3.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIVERSAL SERVICE BAC√U
       Denumire activ        Adresa             Supraf. m2  Val. inventar   Val. amortiz.  Val. r„mas„

    Complex me∫te∫ug„resc     Str. Turbinei nr. 2A         290,63   16.498,12      6.011,75   10.486,37
      TOTAL                              290,63   16.498,12      6.011,75   10.486,37
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                15

                                                         ANEXA 2.4.
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DY-ANY BAC√U
   Denumire activ        Adresa            Supraf. m2  Val. inventar  Val. amortiz.  Val. r„mas„

Complex me∫te∫ug„resc     str. Vadu Bistri˛ei nr. 36      50     6.028,42    1.604,15     4.424,27
Mihai Viteazu (etaj)      str. Mihai Viteazu nr. 1 (etaj)   72,66   12.172,85    3.065,26     9.107,59
Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 1       23,1    8.713,68    2.202,23     6.511,45
M. Viteazu 1 (Ceas)      (parter)
Complex me∫te∫ug„resc     Str. Republicii nr. 9        16,45    3.669,72     874,34     2.795,38
Complex Bicaz (P+1)      Str. Bicaz nr. 124          81,06    9.153,99    2.466,11     6.687,88
   TOTAL                                   39.738,66   10.212,09    29.526,57

                                                         ANEXA 2.5.
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DINAMIC-H.M. BAC√U
   Denumire activ        Adresa            Supraf. m2  Val. inventar  Val. amortiz.  Val. r„mas„

Complex me∫te∫ug„resc     str. Vadu Bistri˛ei  nr. 36    136     16.397,28    4.363,30    12.033,98
Mihai Viteazu 8 (subsol)    str. Mihai Viteazu  nr. 8     30     6.571,95    2.189,03     4.382,92
                (subsol)
Atelier mobil„         str. Bicaz nr. 124          74     6.503,23    2.396,11     4.107,12
Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu  nr. 1     23,4    8.826,85    2.230,83     6.596,02
(Foto)             (parter)
Complex me∫te∫ug„resc     Str. Republicii nr.  9       47,71   10.585,42    2.522,06     8.063,36
   TOTAL                                   48.884,73   13.701,33    35.183,40

                                                         ANEXA 2.6.
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MEDAR BAC√U
   Denumire activ        Adresa            Supraf. m2  Val. inventar  Val. amortiz.  Val. r„mas„

Complex me∫te∫ug„resc     Str. Turbinei nr. 2A        159     9.025,72    3.288,96     5.736,76
Mihai Viteazu 8 (subsol)    str. Mihai Viteazu nr. 8       37,65    8.247,81    2.747,23     5.500,58
                (subsol)
Atelier mobil„         str. Bicaz nr. 124         163     14.324,68    5.277,91     9.046,77
Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 1       34     12.825,34    3.241,40     9.583,94
M. Viteazu 1 (Medifarm)    (parter)
Complex me∫te∫ug„resc     str. Banca Na˛ional„ nr. 25     42,5    16.120     3.774,56    12.345,44
Complex Bicaz (P+1)      str. Bicaz nr. 124          24,78    2.798,37     753,95     2.044,42
Complex Miori˛ei        Str. Miori˛ei nr. 2         27     7.142,4    1.396,24     5.746,16
Complex me∫te∫ug„resc     str. 9 Mai nr. 25          26,16    8.087,15    1.848,81     6.238,34
Complex me∫te∫ug„resc     Str. Dumbravei nr. 8         54,47   16.968,16    3.305,84    13.662,32
   TOTAL                                   95.539,63   25.634,9     69.904,73

                                                         ANEXA 2.7.
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA BAC√U
   Denumire activ        Adresa            Supraf. m2  Val. inventar  Val. amortiz.  Val. r„mas„

Complex me∫te∫ug„resc     str. Vadu Bistri˛ei nr. 36    245      29.539,22    7.860,35    21.678,87
Mihai Viteazu (etaj)      str. Mihai Viteazu nr. 1 (etaj) 146       20.271,33    4.986,06    15.285,27
Atelier mobil„         str. Bicaz nr. 124        350      30.758,53   11.459,63    19.298,47
Complex me∫te∫ug„resc     str. Mihai Viteazu nr. 1     126,84     47.846,05   12.092,24    35.753,81
M. Viteazu 1 (parter) Viva   (parter)
Complex me∫te∫ug„resc     Str. Republicii nr. 9       86,04     19.089,70    4.548,28    14.541,42
Complex ™tefan cel Mare    str. ™tefan cel Mare nr. 24    40,98     7.552,77    1.666,65     5.886,12
Oituz nr. 1 (subsol)      str. Oituz nr. 1 (subsol)     58,55     4.464,68     908,06     3.556,62
Mihai Viteazu 8 (parter)    str. Mihai Viteazu nr. 8 (parter) 91,93     32.416,08   10.797,92    21.618,16
   TOTAL                                  191.938,36   54.319,19    137.619,17
 16           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007
                          ANEXA 3.1.                             ANEXA 3.7.
 Situa˛ia terenurilor                       Situa˛ia terenurilor
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CHIC           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TEHNICA
BAC√U                              BAC√U
    Adresa         Suprafa˛a m2   Valorea  RON       Adresa           Suprafa˛a m2  Valorea  RON
 Str. Turbinei nr. 2A      471      36.068       str. Bicaz nr. 124         640     18.347,12
 str. Vadu Bistri˛ei nr. 36   534      42.356,77      Str. Turbinei nr. 2A        308     23.597,3
    TOTAL                  78.424,77      str. Vadu Bistri˛ei nr. 36     399     31.648,61

                          ANEXA 3.2.      TOTAL                   73.593,03
  Situa˛ia terenurilor
  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ METROL-          (23/42.631)
DIVERS BAC√U                                           *
    Adresa         Suprafa˛a  m2  Valorea  RON
                                         Societatea Cooperativ„
 str. Bicaz nr. 124       169      4.844,79
 str. Turbinei nr. 2A      245      18.752,67              PROGRESUL
 str. Vadu Bistri˛ei nr. 36   254      20.147,23           R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u

    TOTAL                  43.744,69
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
                          ANEXA 3.3.
 Situa˛ia terenurilor                       a adun„rii generale ordinare din data de 27.04.2007
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIVERSAL         Adunarea general„ ordinar„ a PROGRESUL Societate
SERVICE BAC√U                          Cooperativ„, legal constituit„, Ón baza prevederilor Legii
    Adresa         Suprafa˛a m2   Valorea  RON  nr. 1/2005, la data de 27.04.2007, cu sediul Ón R‚mnicu
                                 S„rat, str. Foc∫ani nr. 43, jude˛ul Buz„u, hot„r„∫te cu un
 Str. Turbinei nr. 2A      399      30.557,19    cvorum de 35 membri cooperatori:
    TOTAL                  30.557,19      Art. 1. Aprobarea situa˛iei economico-financiare
                                 desf„∫urate Ón anul 2006, respectiv, bilan˛ul contabil ∫i
                          ANEXA 3.4.  contul de profit ∫i pierdere la 31.12.2006.
 Situa˛ia terenurilor                       Art. 2. Aprobarea programelor proprii de modernizare
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DY-ANY         ∫i dezvoltare pe anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii.
BAC√U                                Art. 3. Aprobarea bugetului general de venituri ∫i
    Adresa         Suprafa˛a m2   Valorea  RON  cheltuieli pe anul 2007.
                                  Art. 4. Aprobarea privind modul de Óndeplinire a
 str. Bicaz nr. 124       231      6.622,17
                                 obliga˛iilor prev„zute Ón contractele de administrare ∫i
 str. Vadu Bistri˛ei nr. 36   185      14.674,17
                                 gestionare a patrimoniului pentru anul 2006.
    TOTAL                  21.296,34      Art. 5. Aprobarea clauzelor generale privind raporturile
                                 de munc„ pe anul 2007.
                          ANEXA 3.5.
  Situa˛ia terenurilor                       (24/42.632)
  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DINAMIC-                        *
H.M. BAC√U
    Adresa         Suprafa˛a m2   Valorea  RON         Societatea Cooperativ„
 str. Bicaz nr. 124       200      5.733,46         COOPERATIVA DE CONSUM CREACA
 str. Vadu Bistri˛ei nr. 36   329      26.096,22          comuna Creaca, jude˛ul S„laj
    TOTAL                  31.829,68
                                           HOT√R¬REA Nr. 2
                          ANEXA 3.6.
 Situa˛ia terenurilor                       Adunarea general„ extraordinar„ a COOPERATIVEI DE
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MEDAR          CONSUM CREACA Societate Cooperativ„ de gradul 1, ce
BAC√U                              a avut loc Ón data de 27.03.2007 la sediul
                                 COOPERATIVEI DE CONSUM CREACA, cu participarea
    Adresa         Suprafa˛a m2   Valorea  RON  unui num„r de 35 membri dintr-un efectiv de 42 membri,
 str. Bicaz nr. 124       693      19.866,49    persoane fizice, Ón conformitate cu prevederile Legii
 Str. Turbinei nr. 2A      225      17.229,46    nr. 1/2005, ∫i ale actului constitutiv ∫i ale statutului
                                 propriu, Ón urma materialelor prezentate ∫i a discu˛iilor
    TOTAL                  37.095,95    purtate, hot„r„∫te:
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                17

  1. Aprob„ Ónchirierea sau v‚nzarea spa˛iilor: magazin      3. Extinderea obiectului de activitate al S.C.M.
∫i bufet Romita, magazin ∫i bufet Pausa, magazin ∫i      PRESTAREA cu urm„toarele activit„˛i:
bufet Brebi, magazin ∫i bufet Ciglean.               - Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu, bl.
  2. Aprob„ gajarea magazinului ∫i bufetului Creaca ∫i    IS7, cod CAEN 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii
brut„ria Creaca.                        pentru autovehicule;
  3. Se mandateaz„ pre∫edintele consiliului de          - Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 100, cod
administra˛ie pentru ducerea la Óndeplinire Ón bune condi˛ii  CAEN 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
a hot„r‚rilor luate de c„tre adunarea general„.        electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;
  (25/42.633)                          - Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 100, cod
               *                 CAEN 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
                                articole de papet„rie;
          Societatea Cooperativ„             - Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revolu˛iei 16-22
         AUTOMECANICA SOCOM              Decembrie nr. 5, parter, cod CAEN 5245 - comer˛ cu
          Buz„u, jude˛ul Buz„u            am„nuntul cu articole ∫i aparate electromenajere, cu
                                aparate de radio ∫i televizoare;
            HOT√R¬RE                  - Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revolu˛iei 16-22
  Adunarea general„ ordinar„ la AUTOMECANICA         Decembrie nr. 5, parter, cod CAEN 5248 - comer˛ cu
SOCOM Societate Cooperativ„, Ónregistrat„ la Oficiul      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte produse
registrului comer˛ului cu nr. C/IO/40/3I 08/2005, cod unic   neclasificate Ón alt„ parte.
de Ónregistrare I154830, cu sediul Ón Buz„u, Str. Unirii nr.
                                  (27/42.635)
4, Óntrunit„ Ón data de 20.04.2007, Ón prezen˛a membrilor
                                               *
cooperatori fondatori, Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
  1. Aprob„ raportul de activitate desf„∫urat„ Ón anul
                                         Societatea Cooperativ„
2006 de c„tre consiliul de administra˛ie al cooperativei.
                                           MODEX GRUP
  2. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
                                         Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
2006.
  3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i repartizarea
                                          HOT√R¬REA Nr. 2
profitului pe anul 2006.
  4. Aprob„ programul propriu de dezvoltare ∫i planul            din data de 24 aprilie 2007,
de investi˛ii pe anul 2007.                     a adun„rii generale extraordinare a membrilor
  5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul      cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP
2007.                               Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  6. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.           cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din
  7. Aprob„ raportul consiliului social.           Timi∫oara, legal constituit„,
  8. Aprob„ sistemul de salarizare pentru anul 2007.
                                  av‚nd Ón vedere:
  9. Aprob„ procesul-verbal al adun„rii generale
                                  - procesul-verbal nr. 2 din data de 24 aprilie 2007 al
ordinare.
                                ∫edin˛ei adun„rii generale extraordinare a membrilor
  (26/42.634)                        cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP;
               *                   - prevederile art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 73
                                alin. (1) ∫i alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 74 din Legea
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
          PRESTAREA
                                  - prevederile actului constitutiv,
    Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
                                  hot„r„∫te:
          HOT√R¬REA Nr. 3                Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi.
                                  Art. 2. Se aprob„ notific„rile cu nr. 133/1.02.2007, nr.
         din data de 7 mai 2007            205/15.02.2007 ∫i nr. 261/27.02.2007, formulate de c„tre
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         dna Hazapariu Maria, dna B„lulescu Olimpia ∫i dna
cooperatori ai S.CM. PRESTAREA hot„r„∫te:           ™omodi Domnica, privind retragerea din societate, din
  1. Se radiaz„ punctele de lucru situate Ón jude˛ul     calitatea de membru cooperator, ∫i solicitarea de restituire
Mehedin˛i, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Th.     a contravalorii p„r˛ilor sociale.
Costescu nr. 3-5-7 (coafur„ ∫i frizerie).             Art. 3. Se aprob„ reducerea capitalului social cu 3.210
  2. Se reprecizeaz„ adresa corect„ a punctului de      lei, reprezent‚nd 321 p„r˛i sociale, ca urmare a
lucru situat Ón jude˛ul Mehedin˛i, municipiul Drobeta-Turnu  solicit„rilor de restituire a contravalorii p„r˛ilor sociale
Severin, bd. Tudor Vladimirescu nr. 134, bl. IS7, sc. 2,    formulate de persoanele mai jos men˛ionate, conform
parter.                            dispozi˛iilor Legii nr. 1/2005:
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

  1. Hazapariu Maria    cod numeric personal 2520706354757           86 p„r˛i sociale       860 lei
  2. B„lulescu Olimpia   cod numeric personal 2521124354735           144 p„r˛i sociale      1.440 lei
  3. ™omodi Domnica     cod numeric personal 2560923354805           91 p„r˛i sociale       910 lei
       Total                                 321 p„r˛i sociale      3.210 lei


  Art. 4 (1) Se aprob„ preluarea de c„tre societatea        Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea imobilului din Buzia∫,
cooperativ„ a celor 321 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de   Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 2487/I Buzia∫.
3.210 lei, anularea acestora ∫i restituirea de c„tre         Art. 4. Se aprob„ ca pre˛ul minim de v‚nzare a
societatea cooperativ„ dnei Hazapariu Maria, dnei        imobilului men˛ionat la art. 3 s„ fie cel din raportul de
B„lulescu Olimpia ∫i dnei ™omodi Domnica a contravalorii     evaluare Óntocmit de S.C. ALPEXAS - S.R.L., respectiv
p„r˛ilor sociale.                        574.144 lei, inclusiv T.V.A.
  (2) Dup„ preluarea de c„tre societatea cooperativ„ a       Art. 5. Se Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie al
celor 321 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 3.210 lei,     societ„˛ii pentru a stabili modalitatea de v‚nzare a
capitalul social total al societ„˛ii cooperative va fi de    imobilului men˛ionat la art. 3, care poate fi negociere
46.980 lei, reprezent‚nd 4.698 p„r˛i sociale.          direct„, v‚nzare la licita˛ie sau prin intermediul unei
  Art. 5. Prezenta hot„r‚re a fost aprobat„ Ón adunarea     agen˛ii imobiliare.
general„ extraordinar„ a membrilor cooperatori ai          Art. 6. Se aprob„ ca sum„ ob˛inut„ din v‚nzarea
Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din data de          imobilului men˛ionat la art. 3 s„ aib„ urm„toarea
24.04.2007, fiind Óntocmit„ Ón cinci exemplare originale, ce   destina˛ie.
con˛in dou„ pagini.                         a) plata impozitului pe profit aferent v‚nz„rii ∫i a
  (28/42.636)                         celorlalte taxe aferente;
               *                   b) continuarea amenaj„rilor, moderniz„rilor ∫i
                                 investi˛iilor la spa˛iile proprietatea societ„˛ii.
         Societatea Cooperativ„               Art. 7. Se Ómputernice∫te pre∫edintele societ„˛ii, dl ing.
           MODEX GRUP                 Simulescu Gheorghe, dna contabil-∫ef ec. Roman Victoria
         Timi∫oara, jude˛ul Timi∫            ∫i dna consilier juridic Isain Dorinela pentru semnarea
                                 contractului de v‚nzare-cump„rare la notarul public.
           HOT√R¬REA Nr. 3                 Art. 8. Se aprob„ schimbul imobiliar dintre Societatea
                                 Cooperativ„ MODEX GRUP, privind spa˛iul din Timi∫oara,
       din data de 24 aprilie 2007
                                 str. Gen. Grigorescu nr. 8, ap. 9, CF 98126 Timi∫oara,
   a adun„rii generale extraordinare a membrilor
                                 Ón suprafa˛„ construit„ de 56,06 m2, ∫i SPOT Societate
 cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP
                                 Cooperativ„, privind spa˛iul din Timi∫oara, Pia˛a Huniade
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         nr. 3, parter, C.F. 102425 Timi∫oara, Ón suprafa˛„
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din       construit„ de 56,92 m2.
Timi∫oara, legal constituit„,                    Art. 9. Se aprob„ ca schimbul imobiliar s„ se fac„ la
  av‚nd Ón vedere:                       valorile stabilite prin rapoartele de evaluare Óntocmite de
  - procesul-verbal nr. 2/24.04.2007 al ∫edin˛ei adun„rii   evaluator S.C. ALPEXAS - S.R.L., iar cheltuielile aferente
generale extraordinare a membrilor cooperatori ai        schimbului imobiliar s„ fie suportate Ón exclusivitate de
Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP;                c„tre Societatea Cooperativ„ MODEX GRUP.
  - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i      Art. 10. Se Ómputernice∫te pre∫edintele societ„˛ii, dl
fun˛ionarea coopera˛iei;                     ing. Simulescu Gheorghe, dna contabil-∫ef, ec. Roman
  - prevederile actului constitutiv, hot„r„∫te:        Victoria, ∫i dna consilier juridic Isain Dorinela pentru
  Art. 1. Se aprob„ ca proiectul actului adi˛ional la actul  semnarea contractului de schimb imobiliar la notarul
constitutiv al societ„˛ii s„ fie supus spre analizare ∫i     public.
aprobare la urm„toarea ∫edin˛„ a adun„rii generale          Art. 11. (1). Se aprob„ Ónfiin˛area unui punct de lucru,
extraordinare, pentru motivele invocate Ón materialul cu     Ón Timi∫oara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 19a, pentru
nr. 444/23.04.2007.                       desf„∫urarea activit„˛ii prev„zute de cod CAEN 5523.
  Art. 2. Se ratific„ deciziile consiliului de administra˛ie    (2) Se deleag„ competen˛a pentru aprobarea datei
nr. 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 din anul 2006, nr. 1, 5, 14,   efectu„rii men˛iunilor la registrul comer˛ului Ón vederea
18, 19 din 2007; conven˛ia de e∫alonare a debitelor nr.     deschiderii punctului de lucru consiliului de administra˛ie
1391/2006; contractul de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni nr.    al societ„˛ii.
443/25.01.2007; contractul de v‚nzare-cump„rare nr.         Art. 12. Se retific„ contractul de v‚nzare-cump„rare
2211/21.12.2006; contractele de Ónchiriere ∫i actele       nr. 649721/2007 Óncheiat cu S.C. AUTOCLUB - S.R.L.,
adi˛ionale Óncheiate Ón cursul anului 2006 ∫i 2007,       privind achizi˛ionarea autovehiculelor marca Volkswagen
enumerate Ón materialul nr. 445/23.04.2007.           Pasat la pre˛ul de 28.975 euro.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007                 19

   Art. 13. Se aprob„ v‚nzarea autoturismului Dacia              Societatea Cooperativ„
1310 TLX, nr. de Ónmatriculare TM 07 VOX, anul                    MODEX GRUP
fabrica˛iei 1988, la pre˛ul de 1.200 + T.V.A. lei ∫i a              Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
autoutilitarei Dacia 1304 L, nr. de Ónmatriculare TM 07
KRY, anul fabrica˛iei 1993, la pre˛ul de 1.000 + T.V.A.
                                          HOT√R¬REA Nr. 1
lei.
   Art. 14. Prezenta hot„r‚re a fost aprobat„ Ón              din data de 24 aprilie 2007
adunarea general„ extraordinar„ a membrilor cooperatori     a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori ai
ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din data de            Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP
24.04.2007, fiind Óntocmit„ Ón cinci exemplare originale ce
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
con˛in dou„ pagini.
                                cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din
  (29/42.637)                         Timi∫oara, legal constituit„,
               *                   av‚nd Ón vedere:
                                  - procesul-verbal nr. 1/24.04.2007 al ∫edin˛ei adun„rii
         Societatea Cooperativ„            generale ordinare a membrilor cooperatori ai Societ„˛ii
              TIMI™                Cooperative MODEX GRUP;
         Timi∫oara, jude˛ul Timi∫             - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
                                fun˛ionarea coopera˛iei;
                                  - prevederile actului constitutiv, hot„r„∫te:
          HOT√R¬REA Nr. 7
                                  Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi.
        din data de 16 aprilie 2007             Art. 2. Se aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
                                privind activitatea economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
                                2006 ∫i modul de realizare a indicatorilor ∫i ctiteriilor de
Societ„˛ii Cooperative TIMI™, Ón temeiul prevederilor      performan˛„, precum ∫i desc„rcarea de gestiune a
actului constitutiv, art. 25(1), (2), ∫i al Legii nr. 1/2005,  administratorilor pentru anul 2006.
art. 40(1), (2), pe baza materialelor prezentate ∫i a        Art. 3. Se aprob„ raportul privind realizarea bugetului
procesului-verbal Óntocmit cu ocazia lucr„rilor acesteia din  de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
16 aprilie 2007, hot„r„∫te:                     Art. 4. Se aprob„ bilan˛ul pe anul 2006, contul de
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie    profit ∫i pierderi ∫i repartizarea profitului net pe anul 2006
privind activitatea economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul    la fonduri.
2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a administratorilor         Art. 5. Se aprob„ programul de modernizare ∫i
pentru anul 2006.                        dezvoltare ∫i planul de investi˛ii pe anul 2007.
  Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de     Art. 6. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
                                pentru anul 2007.
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
                                  Art. 7. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori.
  Art. 3. Aprob„ bilan˛ul, contul de profit ∫i pierderi ∫i
                                  Art. 8. Se aprob„ ca, Óncep‚nd cu 1.05.2007,
repartizarea profitului net pe anul 2006.            indemniza˛ia administratorilor s„ fie de 400 lei
  Art. 4. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.        brut/lun„/persoan„, cea a cenzorului s„ fie de 250 lei
  Art. 5. Aprob„ programul de modernizare ∫i dezvoltare    brut/lun„ ∫i cea a cenzorului supleant de 150 lei
∫i planul de investi˛ii pe anul 2007.              brut/lun„.
  Art. 6. Aprob„ proiectul bugetului de venituri ∫i        Art. 9. Se aprob„ criteriile de performan˛„ pentru anul
cheltuieli pentru anul 2007.                  2007, care vor constitui anex„ la contractele de
  Art. 7. Aprob„ criteriile de performan˛„ pentru anul    administrare ∫i gestionare a patrimoniului.
2007, anex„ la contractele de administrare ∫i gestionare      Art. 10. Se aprob„ reducerea num„rului membrilor
                                consiliului social de la 5 la 3, Ón urm„toarea componen˛„
a patrimoniului.
                                nominal„: Chi∫ Lia, Mereu Mariana ∫i Pris„caru Mihai.
  Art. 8. Aprob„ retragerea din r‚ndul membrilor
                                  Art. 11. Se aprob„ reducerea num„rului cenzorilor de
cooperatori ∫i restituirea p„r˛ilor sociale de˛inute      la trei la un cenzor ∫i un supleant, ca urmare a sc„derii
urm„torilor:                          num„rului membrilor cooperatori sub 50, respectiv, Ón
  1. Grubacichi Ecaterina, conform cererii nr.        calitate de cenzor r„m‚ne dl Amza Ion, dna Mihailov
759/27.03.2007;                         Dani˛a r„m‚ne Ón calitate de cenzor supleant, iar ceilal˛i
  2.  Szerencsi   ™tefan,  conform   cererii  nr.  cenzori men˛iona˛i Ón actul constitutiv se revoc„.
729/22.03.2007;                           Art. 12. Se aprob„ clauzele generale privind raporturile
  3.  Simion   Gheorghe,   conform   cererii  nr.  de munc„ ale membrilor cooperatori din cadrul Societ„˛ii
872/11.04.2007;                         Cooperative MODEX GRUP, precum ∫i anexele la aceste
                                clauze.
  4. Ovidiu Dumitru, conform cererii nr. 338/22.02.2007.
                                  Art. 13. Se aprob„ sistemul de salarizare pentru anul
  (30/42.638)                         2007.
               *                   Art. 14. Se aprob„ regulamentul intern al societ„˛ii.
  20             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/5.VI.2007

  Art. 15. Prezenta hot„r‚re a fost aprobat„ Ón                    2. Chira Ilie;
adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai                  3. Popa Constantin;
Societ„˛ii Cooperative MODEX GRUP din data de
24.04.2007, fiind Óntocmit„ Ón cinci exemplare originale ce               4. Munteanu Alexandru;
con˛in dou„ pagini.                                   5. Luminosu Rodica.
   (31/42.639)                                    (32/42.640)
                   *
                                                            *
           Societatea Cooperativ„
                TIMI™                                   Societatea Cooperativ„
           Timi∫oara, jude˛ul Timi∫                                    TIMI™
                                                     Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
             HOT√R¬REA Nr. 8
          din data de 16 aprilie 2007                              HOT√R¬REA Nr. 6

  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai                       din data de 16 aprilie 2007
Societ„˛ii Cooperative TIMI™, Ón temeiul prevederilor
actului constitutiv, art. 25(1), (2), ∫i al Legii nr. 1/2005,            Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
art. 40(1), (2), pe baza materialelor prezentate ∫i a              cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative TIMI™, Ón temeiul
procesului-verbal Óntocmit cu ocazia lucr„rilor acesteia din           prevederilor actului constitutiv, art. 25(1), (2), ∫i al Legii
16 aprilie 2007, hot„r„∫te:                           nr. 1/2005, art. 41, pe baza materialelor prezentate ∫i a
  Art. 1. Aprob„ schimbarea consiliului de administra˛ie            procesului-verbal Óntocmit cu ocazia lucr„rilor acesteia din
format din:                                   16 aprilie 2007, hot„r„∫te:
  1. Panto∫ Dragomir;
  2. Chira Ilie;                                  Art. 1. Aprob„ Ónchiderea punctului de lucru situat Ón
  3. Ciorogariu Iulian;                             Timi∫oara, Str. Dacilor nr. 19.
  4. Munteanu Alexandru;                              Art. 2. Aprob„ completarea activit„˛ilor secundare cu
  5. Vl„ducu Marta.                               cod CAEN 2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor,
  Art. 2. Aprob„ alegerea, prin vot secret, a noilor              respectiv cur„˛area ∫i vopsirea metalelor Ón c‚mp
administratori, Óncep‚nd cu data de 16.04.2007 p‚n„ la              electrostatic, la sediul social.
data de 1.08.2009, Ón urm„toarea componen˛„:
  1. Panto∫ Dragomir;                                  (33/42.641)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
         îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                       Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
                                                               &JUYDGY|203334]
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 45/5.VI.2007 con˛ine 20 de pagini.       Pre˛ul: 8,00 lei        ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO