044 - PDF - PDF

Document Sample
044 - PDF - PDF Powered By Docstoc
					                       PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 44    PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                Luni, 4 iunie 2007     PUBLICAfiII        ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

     Societatea Cooperativ„ de Consum           - procesul-verbal al adun„rii generale din data de
      CONSUMCOOP PEREGU MARE              17.04.2007,
       Peregu Mare, jude˛ul Arad             adopt„ prezenta hot„r‚re:
                                Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
         HOT√R¬REA Nr. 1                Art. 2. Aprob„ raportul cenzorului.
                                Art. 3. Aprob„ modul de stabilire ∫i repartizare a
          din 23.04.2007             profitului.
  Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative de        Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
Consum CONSUMCOOP PEREGU MARE, Óntrunit„ Ón         administratorilor.
condi˛iile Legii nr. 1/2005 Ón data de 23.04.2007, av‚nd    Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
Ón vedere:                         programul de activitate pentru anul 2007.
                                Art. 6. Se deschide un punct de lucru magazin +
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea  bufet la adresa din localitatea Neagra nr. 77, jude˛ul
coopera˛iei;                        Arad.
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul    Art. 7. Se aprob„ participarea cu teren ∫i construc˛ii
propriu;                          proprietatea FEDERALCOOP ARAD, situate Ón Arad, Str.
  - procesul-verbal al adun„rii generale din data de    Bodrogului nr. 8, jude˛ul Arad, la perfectarea unor
23.04.2007, adopt„ prezenta hot„r‚re:            contracte de asocia˛ie Ón participa˛iune.
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.    Art. 8. Se aprob„ Ónchirierea ∫i/sau v‚nzarea
  Art. 2. Aprob„ raportul cenzorului.           urm„toarelor active: spa˛ii parter bloc - localitatea Dezna;
  Art. 3. Aprob„ modul de stabilire ∫i repartizare a    magazin + bufet - localitatea Carand; magazin + bufet -
profitului.                         localitatea Minerau; bufet - localitatea Pilu; magazin +
  Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a         bufet II - localitatea Macea; spa˛ii comerciale parter bloc -
administratorilor.                     localitatea Macea; bufet - localitatea S‚npaul; cofet„rie -
  Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i   localitatea Zarand; complex comercial - localitatea Tratos;
programul de activitate pentru anul 2007.          magazin + bufet - localitatea Sintea Mic„; autoservice +
   (1/42.575)                       etaj complex I - localitatea Beliu; spa˛ii produc˛ie ∫i
               *               birouri complex II - localitatea Beliu; restaurant, cofet„rie,
                              libr„rie complex III - localitatea Beliu; magazin + bufet -
      Societate Cooperativ„ de Consum         localitatea Talagiu; imobil - localitatea Arad, Str.
                              Hunedoarei nr. 41/b; spa˛ii produc˛ie - localitatea Arad,
        FEDERALCOOP ARAD              Str. Bodrogului nr. 8, jude˛ul Arad; magazin - localitatea
             Arad                Com„ne∫ti; magazin - localitatea Agri∫ul Mic; magazin -
                              localitatea Boftei; magazin - localitatea Baia; magazin +
         HOT√R¬REA Nr. 1              bufet - localitatea Lupe∫ti; magazin - localitatea Julita;
          din 17.04.2007             magazin - localitatea Stejaru; han turistic - localitatea
                              Vinga; bufet + magazin - localitatea Variasul Mare; bufet
  Adunarea general„ a FEDERALCOOP ARAD -          + magazin, birouri - localitatea Craiva.
Societate Cooperativ„ de Consum, Óntrunit„ Ón condi˛iile    Art. 9. Œn conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 ∫i
Legii nr. 1/2005 Ón data de 17.04.2005, av‚nd Ón vedere:  2 din Legea nr. 1/2005, se supline∫te cu dou„ persoane
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea  num„rul cenzorilor, astfel: Stoenoiu Maria, domiciliat„ Ón
coopera˛iei;                        comuna Pecica, Str. 202 nr. 7, jude˛ul Arad, identificat„
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul  cu C.I. seria AR nr. 139567, eliberat„ de Poli˛ia Arad la
propriu;                          data   de  12.12.2002,   cod  numeric   personal
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

2481120020021; Matica Rodica-Florica, domiciliat„ Ón      Consum de gradul 1 CONSUMCOOP S¬NTANA ∫i
Chi∫ineu-Cri∫, Str. Teilor nr. 5A, bl. C5/2, et. 2, ap. 16,   cesioneaz„ cu titlu gratuit p„r˛ile sociale de˛inute de
jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I. seria AR nr. 311519,     acestea c„tre membrul cooperator Mic Ana Lucia, astfel:
eliberat„ de SPCLEP Chi∫nieu-Cri∫ la data de          Buda Ana cesioneaz„ cu titlu gratuit c„tre Mic Anca
16.10.2006, cod numeric personal 2541231021870.         Lucia cele 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON
  Œn consecin˛„, comisia de cenzori va fi format„ din:     fiecare; Coman Lucia cesioneaz„ cu titlu gratuit c„tre Mic
Vasiu Melania-Dorina-Mariana, Stoenoiu Maria, Matica      Anca Lucia cele 3 (trei) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON
Rodica-Florica, numite pe o perioad„ de 3 (trei) ani de la   fiecare.
data adun„rii generale, 17.04.2007.                 Art. 3. Se completeaz„ num„rul de p„r˛i sociale astfel:
                                Mic Anca Lucia completeaz„ cu 12 p„r˛i sociale Ón
   (2/42.576)                         valoare total„ de 120 RON, astfel c„ va de˛ine un num„r
               *                 total de 27 p„r˛i sociale a 10 (zece) RON fiecare, Ón
                                valoare total„ de 270 RON.
      Societatea Cooperativ„ de Consum             Ca urmare a acestor modific„ri, capitalul social total al
        CONSUMCOOP S¬NTANA                Societ„˛ii Cooperative de Consum de gradul 1
         S‚ntana, jude˛ul Arad             CONSUMCOOP S¬NTANA este de 1.700 RON, divizat
                                Ón 170 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, iar constibu˛ia
          HOT√R¬REA Nr. 1               celorlal˛i membri cooperatori la capitalul social al societ„˛ii
                                r„m‚ne neschimbat„.
           din 20.04.2007                Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator Goina
   Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative de       Mircea, Joldes Gheorghe, Mic Anca Lucia.
Consum de gradul 1 CONSUMCOOP S¬NTANA,               Se nume∫te administrator pe o perioad„ de 4 ani, cu
Óntrunit„ Ón condi˛iile Legii nr. 1/2005 Ón data de       Óncepere de la data de 20.04.2007, Goina Mircea,
20.04.2007, av‚nd Ón vedere:                  domiciliat Ón S‚ntana, Str. A. Iancu nr. 9, jude˛ul Arad,
   - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   identificat cu C.I. seria AR nr. 248163, eliberat„ de
coopera˛iei;                          Poli˛ia Arad la data de 18.02.2005, cod numeric personal
   - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul   1550610020066.
propriu;                              Art. 5. Se aprob„ Ónchirierea urm„toarelor active: spa˛ii
   - procesul-verbal al adun„rii generale din data de     comerciale Ón localitatea S‚ntana, Str. Muncii nr. 85,
20.04.2007, adopt„ prezenta hot„r‚re:              spa˛iu din cadrul cofet„riei - localitatea S‚ntana, str.
   Art. 1. Œn temeiul art. 28 lit. c) din Legea nr. 1/2005,  Pia˛a M. Viteazul, bl. B1.
se exlud din Societatea Cooperativ„ de Consum de          Art. 6. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
gradul 1 CONSUMCOOP S¬NTANA membrii coperatori           Art. 7. Aprob„ raportul cenzorului.
Boar Ioan ∫i Negrea Dorina, c„rora li se va restitui, Ón      Art. 8. Aprob„ modul de stabilire ∫i repartizare a
temeiul art. 30 din Legea nr. 1/2005, p„r˛ile sociale      profitului.
de˛inute de ace∫tia, respectiv, 7 (∫apte) p„r˛i sociale       Art. 9. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
de˛inute de membrul cooperator Boar Ioan ∫i 5 (cinci)      administratorilor.
p„r˛i sociale de˛inute de membrul cooperator Negrea         Art. 10. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuilei ∫i
Dorina.                             programul de activitate pentru anul 2007.
   Art. 2. Œncep‚nd cu data de 20.04.2007, membrii         (3/42.577)
cooperatori Eberwein Marioara, Balaj Ilie ∫i Pasca Ana se                   *
retrag din Societatea Cooperativ„ de Consum de
gradul 1 CONSUMCOOP S¬NTANA ∫i cesioneaz„ cu                Societatea Cooperativ„ de Consum
titlu gratuit p„r˛ile sociale c„tre membrul cooperator Goina          CONSUMCOOP BŒRZAVA
Mircea, astfel: Ebbberwein Marioara cesioneaz„ cu titlu              B‚rzava, jude˛ul Arad
gratuit cele 3 (trei) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON fiecare
parte social„ c„tre membrul cooperator Goina Mircea;
Balaj Ilie cesioneaz„ cu titlu gratuit cele 3 (trei) p„r˛i             HOT√R¬REA Nr. 1
sociale a 10 (zece) RON fiecare c„tre membrul                     din 26.04.2007
cooperator Goina Mircea; Pasca Ana cesioneaz„ cu titlu
gratuit cele 4 (patru) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON        Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative de
fiecare, c„tre membrul cooperator Goina Mircea.         Consum de gradul 1 CONSUMCOOP BŒRZAVA, Óntrunit„
   Ca urmare a acestor cesion„ri, membrul cooperator     Ón condi˛iile Legii nr. 1/2005 Ón data de 26.04.2007,
Goina Mircea va avea un num„r total de 27 p„r˛i sociale     adopt„ prezenta hot„r‚re:
a 10 (zece) RON fiecare, Ón valoare total„ de 270 RON.       Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
   Cu aceea∫i dat„, membrii cooperatori Balaj Marioara      Art. 2. Aprob„ raportul cenzorului.
∫i Rotar Margareta se retrag din Societatea Cooperativ„      Art. 3. Aprob„ modul de stabilire ∫i repartizare a
de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP S¬NTANA ∫i           profitului.
cesioneaz„ cu titlu gratuit p„r˛ile sociale de˛inute de      Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
acestea c„tre membrul cooperator Caruntu Rodica, astfel:    administratorilor.
Balaj Marioara cesioneaz„ cu titlu gratuit cele 5 (cinci)     Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
p„r˛i sociale a 10 (zece) RON fiecare c„tre membrul       programul de activitate pentru anul 2007.
cooperator Caruntu Rodica; Rotar Margareta cesioneaz„       Art. 6. Se aprob„ Ónchirierea ∫i/sau v‚nzarea
cu titlu gratuit cele 5 (cinci) p„r˛i sociale a 10 (zece)    urm„toarelor active: magazin + bufet - localitatea Milova;
RON fiecare c„tre membrul cooperator Caruntu Rodica.      magazin + bufet - localitatea Odvos; complex comercial -
   Ca urmare a acestor cesiuni, membrul cooperator      localitatea Conop; magazin - localitatea Dumbravita;
Caruntu Rodica va avea un num„r total de 17 p„r˛i        magazin - localitatea Capruta; magazin - localitatea
sociale a 10 (zece) RON fiecare, Ón valoare total„ de      Batuta; magazin + bufet - localitatea Lalasint; spa˛ii
170 RON.                            comerciale - localitatea B‚rzava.
   La aceea∫i dat„, membrii cooperatori Buda Ana ∫i        (4/42.578)
Coman Lucia se retrag din Societatea Cooperativ„ de                     *
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                  3

         Societatea Cooperativ„             gradul 1, IA™I, Óntrunit„ Ón data de 22 martie 2007, fiind
         CONSUMCOOP SŒNPAUL                statutar„, Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te:
         S‚npaul, jude˛ul Mure∫               1. Aprob„ materialele Ónscrise pe ordinea de zi Ón
                                 forma ∫i con˛inutul Ón care au fost prezentate.
          HOT√R¬REA Nr. 1                  2. V‚nzarea a trei imobile situate Ón Ia∫i, Ón
                                 conformitate cu prevederile legale, dup„ efectuarea, de
            18.04.2007                 c„tre un expert evaluator, a expertizelor tehnice de
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          evaluare Ón vederea achizi˛ion„rii spa˛iilor Ón care
CONSUMCOOP SŒNPAUL Scoietate Cooperativ„, cu           func˛ioneaz„ ca chiria∫, precum ∫i a dot„rii unit„˛ilor
sediul Ón S‚npaul, Strada Principal„ nr. 280, jude˛ul       conform standardelor UE.
Mure∫, cod de Ónegistrare fiscal„ RO 1280030,             V‚nzarea se va face prin negociere direct„ cu firma
Ónmatriculat„ cu nr. C26/33/2005, Óntrunit„ la sediu Ón      chiria∫ sau prin licita˛ie, Ón cazul Ón care firma chiria∫ nu
18.04.2005, Ón baza Legii nr. 1/2005 ∫i a actului         dore∫te cump„rarea imobilului.
constitutiv, Ón prezen˛a a 86,80 % din membri ∫i Ón          3. Achizi˛ionarea (cump„rarea) imobilelor Ón care
unanimitate, hot„r„∫te:                      func˛ioneaz„ ca chiria∫.
  1. Se aprob„ c„ toate bunurile apar˛in‚nd societ„˛ii        4. Œnchiderea punctului de lucru din Ia∫i, bd. N. Iorga
cooperative pot face obiectul Ónchirierii, gaj„rii, ipotec„rii,  nr. 39, bl. H2, parter - frizerie, coafor, cosmetic„,
Ónstr„in„rii pe parcursul anului 2007.              manichiur„ pedichiur„.
  2. Se aprob„ mandatarea consiliului de administra˛ie        5. Deschiderea unui nou punct de lucru - cod CAEN
cu Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii unor       9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„, salonul de
astfel de opera˛iuni.                       Ónfrumuse˛are corporal„ îMelany“, situat Ón Ia∫i, str.
  3. Se aprob„ v‚nzarea bufetului SÓnpaul, magazinului      Clo∫ca nr. 10, bl. B2, parter, Galeriile ™tefan cel Mare ∫i
mixt L„scud ∫i a altor unit„˛i, dac„ va fi cazul,         Sf‚nt.
magazinului mixt Dileul Vechi.
                                   6. Œmputernice∫te pe dna ec. Tiron Angela -
   (5/42.579)                          pre∫edinte ∫i pe dna ec. Miron Elena - contabil-∫ef
               *                  pentru   a  reprezenta    Societatea   Cooperativ„
                                 Me∫te∫ug„reasc„ IGIENA de gradul 1, IA™I, Ón rela˛iile cu
         Societatea Cooperativ„             ter˛ii privind v‚nzarea ∫i cump„rarea spa˛iilor,
         CONSUMCOOP SŒNPAUL                achizi˛ionarea de bunuri de valoare Ón interesul Societ„˛ii
         S‚npaul, jude˛ul Mure∫             Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti IGIENA de gradul 1, IA™I,
                                 at‚t prin sistem leasing, c‚t ∫i prin deschiderea liniilor de
          HOT√R¬REA Nr. 1                credit bancar, necesar pentru achizi˛ionarea aparaturii
                                 pentru unitatea Foto 52, pentru activit„˛ile de
           din 18.04.2007               Ónfrumuse˛are    -  coafur„,   cosmetic„,   frizerie,
  Adunarea    general„   ordinar„   a   membrilor   manichiur„/pedichiur„, precum ∫i pentru modernizarea
CONSUMCOOP SŒNPAUL Societate Cooperativ„, cu           unit„˛ilor.
sediul Ón S‚npaul, Strada Principal„ nr. 280, jude˛ul         7. Se Ómputernice∫te dna Mitrovici Olga, care se
Mure∫, CIF RO 1280030, Ónmatriculat„ cu nr.            legitimeaz„ cu C.I. seria MX nr. 392032, eliberat„ de
C26/33/2005, Óntrunit„ la sediu Ón 18.04.2007, Ón baza      Poli˛ia Ia∫i la data de 7 august 2003, pentru a depune
Legii nr. 1/2005 ∫i a actului constitutiv, Ón prezen˛a a     hot„r‚rea adun„rii generale Ón termen de 15 zile la
86,80 % din membri, cu unanimitate hot„r„∫te:           Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i pentru a fi publicat„ Ón
  1. Se aprob„ raportul pre∫edintelui consiliului de      Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, conform
administra˛ie ∫i raportul cenzorului; se aprob„          art. 44 alin. (1) din Legea nr. 1/2005.
desc„rcarea de gestiune a consiliului de administra˛ie.
  2. Se aprob„ situa˛iile financiare anuale, contul de        (7/42.581)
profit ∫i pierdere ∫i repartizarea profitului realizat Ón anul                  *
2006 Ón contul de rezerve legale.
  3. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul             Societatea Cooperativ„
2007 ∫i programul de activitate pe 2007, inclusiv cu                 SOCOM UNIREA
complet„rile aduse Ón adunarea general„ referitoare la             Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara
repara˛ii ∫i alte amenaj„ri.
  4. Se aprob„ criteriile de performan˛„ pe 2007, anex„              HOT√R¬REA NR. 1025
la contractul de administrare.
  5. Se aprob„ indemniza˛ia cenzorului, retribuirea                 din 26 aprilie 2007
pre∫edintelui consiliului de administra˛ie ∫i a membrilor      Adunarea general„ a membrilor cooperatori din cadrul
consiliului de administra˛ie.                   SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„, cu sediul Ón
  6. Se constat„ c„ nu s-au produs schimb„ri Ón
structura membrilor cooperatori.                 Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara, cu
                                 num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de
   (6/42.580)                          Ónregistrare RO2135250, a hot„r‚t radierea punctului de
                *                 lucru nr. 117 - patiserie, din Petro∫ani, Str. Aviatorilor
                                 nr. 46, ∫i Ónfiin˛area ca punct de lucru unitatea nr. 64-
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          magazin, situat„ Ón Petro∫ani, Str. Aviatorilor nr. 46, cu
           IGIENA IA™I                 urm„toarele coduri CAEN:
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte
        HOT√R¬REA Nr. 1/2007               (cu excep˛ia: comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                 specializate, cu arme ∫i muni˛ie, cu timbre ∫i monede);
     a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti           5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
        IGIENA de gradul 1, IA™I
                                 v‚ndute prin magazine.
 Œn baza statutului de func˛ionare ∫i a Legii nr. 1/2005,      Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri,
adunarea general„ a membrilor cooperatori de la          semnarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ IGIENA de         Hunedoara se Ómputernice∫te dna Cassian Elena,
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

administratorul acestei unit„˛i, care se legitimeaz„ cu C.I.           Societatea Cooperativ„
seria HD nr. 230837, eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la               COOP HAfiEGANA
data de 20 mai 2004, cod numeric personal                    Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara
2711122205890.
    (8/42.582)                                   HOT√R¬RE
                 *
                                          din 18 aprilie 2007
         Societatea Cooperativ„               a adun„rii generale a societ„˛ii cooperative
        CONSUMCOOP RŒU DE MORI
        R‚u de Mori, jude˛ul Hunedoara           Av‚nd Ón vedere:
                                  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
              HOT√R¬RE              coopera˛iei;
            din 13 aprilie 2007            - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
                                propriu;
          a adun„rii generale ordinare
                                  - procesul-verbal al adun„rii generale din data de 18
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai   aprilie 2007,
CONSUMCOOP RŒU DE MORI Societate Cooperativ„,           adunarea general„ a COOP HAfiEGANA Societate
Óntrunit„ Ón data de 13 aprilie 2007, ora 11,00, la sediul   Cooperativ„ hot„r„∫te:
cooperativei, Ón prezen˛a a 13 membri cooperatori,
reprezent‚nd 81% din num„rul total de membri            1. Aprob„ raportul administratorului ∫i cenzorului
cooperatori, cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:       privind situa˛ia financiar„ pentru anul 2006. Analizarea
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie cu  modului Ón care s-a realizat programul economico-social.
privire la activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.          2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net pe
  Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori privind    anul 2006.
legalitatea activit„˛ii economice ∫i financiare desf„∫urate
Ón anul 2006.                           3. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul
  Art. 3. Aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i  2007.
pierderi, repartizarea pe fonduri a profitului pe anul 2006    4. Aprobarea criteriilor de performan˛„ prev„zute Ón
∫i bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007.       contractul de administrare Óncheiat cu membrii consiliului
  Art. 4. Aprob„ programele economico-financiare pe     de administra˛ie.
anul 2007.                             5. Aprobarea major„rii capitalului social prin aportul de
  Art. 5. Aprob„ termenul de plat„ a p„r˛ilor sociale    noi p„r˛i sociale.
subscrise la data de 30 noiembrie 2007.
                                  6. Adoptarea hot„r‚rii referitoare la clauzele generale
  Art. 6. Aprob„ confirmarea men˛inerii Ón func˛ie a
salaria˛ilor cu gestiune.                   privind raporturile de munc„ ∫i sistemul de salarizare ale
  Art. 7. Aprob„ remunera˛ia consiliului de administra˛ie  societ„˛ii cooperative pe anul 2007.
Ón suma de 35 RON pe trimestru ∫i de 40 RON lunar         7. Aprobarea coopt„rii de noi membri cooperatori.
pentru comisia de cenzori.
                                  (10/42.584)
  Art. 8. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului
de administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.                      *
  Art. 9. Aprob„ criteriile de performan˛„ pentru anul
2007, aferente contractului de administrare.                  Societatea Cooperativ„
  Art. 10. Aprob„ cotiza˛ia de 150 RON/lun„ (cota de               PRESTAREA
sus˛inere) pentru UJCC Deva.                         Hunedoara, jude˛ul Hunedoara
  Art. 11. Aprob„ excluderea prin deces a membrului
cooperator Mates Anghel, cod numeric personal                   HOT√R¬REA Nr. 1
1490709201010, domiciliat Ón localitatea Deva, bd.
Decebal, bl. A1, sc. B, et. 5, ap. 22, jude˛ul Hunedoara,             din 11 aprilie 2007
care a avut dou„ p„r˛i sociale a 50 lei.
  Art. 12. Aprob„ depunerea a dou„ p„r˛i sociale a 50      Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 ∫i procesul-verbal
lei urm„torilor membri cooperatori:              al adun„rii generale din data de 11 aprilie 2007,
  a) Leca Emilia, cod numeric personal 2611104202260,    adunarea general„ a PRESTAREA Societate Cooperativ„
domiciliat„ Ón satul Clopotiva nr. 141, o parte social„ de   hot„r„∫te:
50 lei;
                                 1. Aprobarea contului de profit ∫i pierdere ∫i
  b)  Avramoni    Ana,  cod  numeric   personal
2550502202265, domiciliat„ Ón satul Clopotiva nr. 273, o    repartizarea profitului net pe naul 2006, conform normelor
parte social„ de 50 lei.                    Ón vigoare.
  Art. 13. Nume∫te cenzor pe dna Alba Lucica, cet„˛ean     2. Aprobarea bugetului pe anul 2007.
rom‚n, cod numeric personal 2531129201001, locul         3. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2007.
na∫terii: comuna Br„ni∫ca, data na∫terii: 29 noiembrie      4. Cooptarea de noi membri cooperatori.
1953, domiciliul: municipiul Deva, bd. Decebal, bl. S, sc.
A, et. 2, ap. 8, jude˛ul Hunedoara, Ón locul dlui Mates      5. Œnfiin˛area de noi unit„˛i.
Anghel, decedat.                         6. Majorarea ∫i reducerea capitalului social.
    (9/42.583)                         (11/42.585)
                 *                              *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                5

          Societatea Cooperativ„             1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pentru
          CONSUMCOOP BRAD               2006, raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil pentru
         Brad, jude˛ul Hunedoara           anul 2006, repartizarea profitului ∫i a dividendelor pentru
                                anul 2006.
          HOT√R¬REA Nr. 1                2. Aprob„ bugetul de investi˛ii ∫i chetuieli pentru anul
                                2007 ∫i programul de investi˛ii cu sursele de finan˛are
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                pentru anul 2007.
cooperatori ai CONSUMCOOP BRAD, Óntrunit„ Ón data
                                 3. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului de
de 23 aprilie 2007, Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te:
                                administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.
  Art. 1. Aprob„ bunurile apar˛in‚nd CONSUMCOOP
                                 4. Aprob„ execu˛ia actului adi˛ional la contractul de
BRAD care pot face obiectul ipotec„rii, gaj„rii, dup„ caz,
                                administrare pentru anul 2006 ∫i criteriile de performan˛„
transmiterii Ón folosin˛„ sau Ónstr„in„rii Ón anul 2007.
                                pentru anul 2007 al contractul de administrare.
  Art. 2. Aprob„ desfiin˛area urm„toarelor puncte de
                                 5. Aprob„ majorarea indemniza˛iei de ∫edin˛„ pentru
lucru:
                                consiliul de administra˛ie, cenzor ∫i a cotiza˛iei lunare
  - magazin mixt, cod CAEN 5211, 5212, Str. Liceului,    pentru UJCC Deva.
bl. 2-8, Brad, jude˛ul Hunedoara;                 6. Aprob„ v‚nzarea de spa˛ii comerciale, parter, bl. 2,
  - restaurant îIntim“, cod CAEN 5530, Str. Liceului, bl.  Geoagiu-B„i, str. Germisara, Complex turistic Geoagiu-
2-8, Brad, jude˛ul Hunedoara;                 B„i, str. Gemisara, spa˛ii comerciale din localit„˛ile Voia,
  - magazin, cod CAEN 5211, 5212, satul Ribita,       Valisoara, brut„rie Balsa, Ardeu, Homorod, parter, bl.
comuna Ribita, jude˛ul Hunedoara;               Sanator, Almasul Mic de Munte, prin negociere direct„ Ón
  - cabana Podele, cod CAEN 5530, satul Podele,       urma evalu„rii.
comuna Luncoi de Jos, jude˛ul Hunedoara;             7. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
  - magazin, cod CAEN 5211, 5212, satul Bucuresci,      Óndeplinirea demersurilor necesare ipotec„rii, gaj„rii,
comuna Bucuresci, jude˛ul Hunedoara;              Ónchirierii sau Ónstr„in„rii bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii
  - minimarket, cod CAEN 5211, 5212, str. Gen. Vasile    cooperative, pe anul 2007, ∫i semnarea contractelor de
Milea, Brad, jude˛ul Hunedoara;                v‚nzare.
  - magazin, cod CAEN 5211, 5212, satul Salistioara,      8. Aprob„ trecerea de la cenzor supleant a dlui Turcin
comuna Valisoara, jude˛ul Hunedoara;              Constantin pe locul Ónt‚i, ca cenzor plin, ca urmare a
  - brut„rie, cod CAEN 1581, str. Horea nr. 59, Brad,    decesului lui Mates Anghel.
jude˛ul Hunedoara;                        9. Aprob„ cererea de retragere ca membru cooperator
  - bufet, cod CAEN 5540, satul Bucuresci, comuna      ∫i v‚nzarea a dou„ p„r˛i sociale a dlui Bulbucan Ioan
Bucuresci, jude˛ul Hunedoara.                 Vasile, din Geoagiu.
  Art. 3. Aprob„ Ónfiin˛area urm„toarelor puncte de lucru:   10. Aprob„ cererea de retragere ca membru
  - bufet, cod CAEN 5540, satul Birtin, comuna Vata de    cooperator ∫i v‚nzarea celor 10 p„r˛i sociale a dnei
Jos, jude˛ul Hunedoara;                    Mates Eugenia Ón numele defunctului Mates Anghel.
  - bufet, cod CAEN 5540, satul Sesuri, comuna         11. Aprob„ cererea de cump„rare a dou„ p„r˛i sociale
Bucuresci, jude˛ul Hunedoara.                 a dlui Rusan Ioan, care va totaliza un num„r de 14 p„r˛i
  Art. 4. Capitalul social al CONSUMCOOP BRAD se       sociale.
majoreaz„ de la 1.710 lei la 2.100 lei, ca urmare a        12. Aprob„ cererea de cump„rare a 10 p„r˛i sociale a
major„rii valorii nominale a unei p„r˛i sociale de la 10 lei  dnei Belcea Maria, care va totaliza un num„r de 14 p„r˛i
la 15 lei de c„tre adunarea general„ extraordinar„ din 10   sociale.
aprilie 2006 ∫i achitarea diferen˛ei de c„tre membrii       13. Se aprob„ cererea nr. 166/2007 de cump„rare
cooperatori.                          spa˛iu comercial parter, bl. 2, str. Germisara, Geoagiu-
  Art. 5. Aprob„ scoaterea din eviden˛a contabil„ a     B„i.
activelor v‚ndute.                        14. Aprob„ semnarea actului adi˛ional pentru anul
                                2007 la contractul de management de c„tre dl Maris
  (12/42.586)
                                Simion Ón numele membrilor cooperatori asocia˛i.
               *
                                  (13/42.588)
        Societatea Cooperativ„                           *
        CONSUMCOOP GEOAGIU
        Geoagiu, jude˛ul Hunedoara                    Societatea Cooperativ„
                                           COOP. STREIUL
            HOT√R¬RE                         C„lan, jude˛ul Hunedoara
          din 11 aprilie 2007
                                          HOT√R¬REA Nr. 4
          a adun„rii generale                      din 27 aprilie 2007
  Adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a          a adun„rii generale a COOP. STREIUL Societate
membrilor cooperatori asocia˛i ai CONSUMCOOP                     Cooperativ„
GEOAGIU - Societate Cooperativ„ din data de 11 aprilie
2007, la sediul din localitatea Geoagiu, Ón prezen˛a a 29    Adunarea general„ a COOP. STREIUL Societate
membri asocia˛i, Ón temeiul Legii nr. 1/2005 ∫i a actului   Cooperativ„ adopt„ urm„toarea hot„r‚re:
constitutiv, hot„r„∫te cu majoritate de voturi:         1. Se aprob„ raportul administratorilor pe anul 2006.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

  2. Se aprob„ contul de profit ∫i pierdere pentru anul     7. Aprob„ confirmarea salaria˛ilor cu func˛ii de gestiune.
2006.                               8. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie s„ rezolve
  3. Se aprob„ raportul cenzorului.             toate problemele ce se vor ivi Óntre adun„rile generale.
  4. Se aprob„ situa˛iile financiare anuale pe anul 2006.    (16/42.591)
  5. Se aprob„ raportul privind realizarea bugetului de                  *
venituri ∫i cheltuieli pe 2006.
  6. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
2007.                                      ARTA SIBIULUI SCM
  7. Aprobarea hot„r‚rii referitoare la clauzele generale           Cisn„die, jude˛ul Sibiu
privind raporturile de munc„ pe anul 2007 ∫i a sistemului
de salarizare pe anul 2007.                            HOT√R¬REA Nr. 7
    (14/42.589)                               din data de 27.04.2007
                *                     a adun„rii generale a IGIENA SCM
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          Adunarea general„ a ARTA SIBIULUI SCM, Cisn„die,
            IGIENA SCM               Óntrunit„ Ón ∫edin˛a extraordinar„ din data de 27.04.2007,
           Sibiu, jude˛ul Sibiu           cu votul reprezent‚nd 86,80 % din num„rul membrilor
                                cooperatori, hot„r„∫te:
             HOT√R¬RE                 Art. 1. Aprob„ reducerea capitalului social al ARTA
                                SIBIULUI SCM, Cisn„die, cu aportul Ón sum„ de 2.200
            din 20.03.2007             lei, apar˛in‚nd urm„torilor membri cooperatori retra∫i:
       a adun„rii generale a IGIENA SCM           1. Ginta Eleonora.
   Adunarea general„ a IGIENA SCM, Óntrunit„ Ón         2. Ra˛iu Marioara.
∫edin˛a ordinar„ din data de 20.03.2007, cu votul         3. Ghiurutan Magdalena.
reprezent‚nd 100 % din num„rul de cooperatori, a          (17/42.592)
hot„r‚t:                                           *
   1. Excluderea urm„torilor membri cooperatori care ∫i-
au retras Ón totalitate p„r˛ile sociale Ón sum„ de 300 lei       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
pentru fiecare membru ∫i care nu mai lucreaz„ Ón cadrul             ARTA SIBIULUI SCM
societ„˛ii IGIENA SCM: Lunca Nicoleta, Horsia Elena, Urs            Cisn„die, jude˛ul Sibiu
Mihaela, Micu Livia, Iancu Rodica, Dobre Maria, Chirtop
Mariana, Cosacescu Elena, Boariu Elena Raluca, Cozma                HOT√R¬REA Nr. 2
Violeta, Bucura Carmen, Negulei Maria-Anu˛a, Moldovan
Ilie, Schadt Daniela ∫i Bacita Ana-Maria.                    din data de 27.04.2007
   2. Reducerea corespunz„toare a capitalului cu suma      Adunarea general„ a ARTA SIBIULUI SCM, Óntrunit„
de 4.500 lei, capitalul r„mas fiind de 5.400 lei.       Ón ∫edin˛a ordinar„ din data de 27.04.2007, cu votul
    (15/42.590)                       reprezent‚nd 86,80 % din num„rul membrilor cooperatori,
                *                hot„r„∫te:
                                  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
           Societatea Cooperativ„          privind activitatea economico-social„ desf„∫urat„ Ón 2006.
           CONSUMCOOP AGNITA               Art. 2. Aprob„ bilan˛ul pe 2006, contul de profit ∫i
           Agnita, jude˛ul Sibiu          pierderi pe anul 2006 ∫i repartizarea profitului net.
                                  Art. 3. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
             HOT√R¬RE               privind modul de Óndeplinire a obliga˛iilor prev„zute Ón
                                contractele de administrare ∫i gestionare a patrimoniului
 a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori     pe anul 2006.
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori       Art. 4. Aprob„ raportul cenzorului.
de la CONSUMCOOP AGNITA Societate Cooperativ„ de          Art. 5. Aprob„ sistemul de salarizare ∫i hot„r‚rea
gradul 1, Óntrunit„ la data de 29 martie 2007, ora 12,00,   nr. 1 cu clauzele generale privind raporturile de munc„.
Ón conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 1/2005,     Art. 6. Aprob„ raportul consiliului social.
hot„r„∫te:                             Art. 7. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie, precum  venituri ∫i cheltuieli.
∫i raportul cenzorilor pentru anul 2006.              Art. 8. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
  2. Adopt„ situa˛iile financiare anuale, precum ∫i modul  2007.
de repartizare a profitului pe anul 2006.             Art. 9. Aprob„ alegerea cenzorului ∫i alegerea
  3. Aprob„ desc„rcarea din gestiune a administratorilor   reprezentantului cu probleme sociale.
pentru activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.            Art. 10. Aprob„ criteriile de performan˛„ ce se
  4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul  stabilesc administratorilor ∫i se prev„d Ón anexele
2007, stabile∫te criteriile de performan˛„ pentru anul     contractelor de administrare ale acestora.
2007, aferente contractului de administrare.            Art. 11. Aprob„ retragerea membrilor cooperatori -
  5. Aprob„ v‚nzarea prin licita˛ie sau negociere direct„  Ginta Eleonora, Ra˛iu Marioara, Ghiurutan Magdalena.
a spa˛iului din depozit.                      (18/42.593)
  6. Aprob„ intr„rile ∫i ie∫irile de mijloace fixe.                    *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                         7

                          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                               TEHNICA NOU√ SCM
                                Sibiu, jude˛ul Sibiu

                                HOT√R¬REA Nr. 2
                         din 30.04.2007 a adun„rii generale extraordinare
  Av‚nd Ón vedere:
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul propriu;
  - proces-verbal al adun„rii generale extraordinare din 30.04.2007,
  adunarea general„ extraordinar„ a TEHNICA NOU√ Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprob„ cererile de cooptare de noi membri cooperatori ∫i majorarea corespunz„toare a capitalului social,
dup„ cum urmeaz„: Lungu Dumitru, 10 p„r˛i sociale subscrise; Boariu Elana Raluca, 10 p„r˛i sociale subscrise;
Cioloboc Laura, 10 p„r˛i sociale subscrise, a c‚te 10 lei partea social„:
Nr.                                                                 Capitalul  Capitalul
     Numele ∫i prenumele     CNP       Locul ∫i data na∫terii          Domiciliul       Cet„˛enia
crt.                                                                subscris   v„rsat
1. Lungu Dumitru         1570617323925   Sibiu, 17.06.1957      Sibiu, str. Simion B„rnu˛iu, nr. 30   rom‚n„   100 lei   100 lei
2. Cioloboc Laura        2820327125799   Cluj-Napoca, 27.03.1982   Sibiu, str. Spartacus nr. 7       rom‚n„   100 lei   100 lei
3. Boariu Raluca Elena      2811113324867   Sibiu, 13.11.1981      Sibiu, str. G. Garibaldi, nr. 15    rom‚n„   100 lei   100 lei
  Art. 2. Aprob„ excluderea urm„torilor membri cooperatori pentru neplata contravalorii p„r˛ilor sociale subscrise ∫i
sc„derea corespunz„toare a capitalului social, dup„ cum urmeaz„: Curcea Adrian, Sima Mihai, Got Alexandru, Cercel
Angela, Alduca Iuliana.
Nr.                                                                 Capitalul  Capitalul
     Numele ∫i prenumele     CNP       Locul ∫i data na∫terii          Domiciliul       Cet„˛enia
crt.                                                                subscris   v„rsat
1. Curcea Adrian         1810514011224   Alba Iulia, 14.05.1981   Sibiu,  ∫os. Alba Iulia nr. 55,
                                        bl. 7,  ap. 29             rom‚n„   100  lei  86  lei
2.   Sima Mihai C„t„lin    1810302384787   Horezu, 2.03.1981      Sibiu,  Calea Poplacii nr. 77/12    rom‚n„   100  lei  79  lei
3.   Got Alexandru       1870331324807   Sibiu, 31.03.1987      Sibiu,  Str. Maramure∫ului nr. 11/51  rom‚n„   100  lei  86  lei
4.   Cercel Angela       2720531323921   Sibiu, 31.05.1972      Sibiu,  Aleea Fra˛ii Buze∫ti nr. 2   rom‚n„   100  lei  70  lei
5.   Alduca Iuliana      2850316324805   Sibiu, 16.03.1985      Sibiu,  Str. Macaralei nr. 16     rom‚n„   100  lei  70  lei
  Art. 3. Aprob„ mutarea sediului social Ón Sibiu, Str. Autog„rii nr. 2-4.
  Art. 4. Aprob„ ratificarea proceselor-verbale de casare ale comisiei de casare din 2006.
  Art. 5. Aprob„ prelungirea liniei de credit la B.C.R. Ón valoare de 50.000 lei, cu men˛inerea ipotecii constituite pe
imobilul situat Ón Sibiu, str. N. Iorga, Complex Cedonia, corp D, Ónscris Ón C.F. 16704, nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/2/XII,
∫i cota 133/4990 din p„r˛ile comune indivize.
  Art. 6. Aprob„ contractarea sau prelungirea a dou„ scrisori de garan˛ie la valoarea ce va fi stabilit„ de comun
acord prin contractele cu S.C. Daewoo Automobile Romania - S.A., cu men˛inerea ipotecii constituite pe imobilul
situat Ón Sibiu, Str. Autog„rii nr. 2-4, nr. C.F. 17424, nr. top 1947/3/3/1/1.
  Art. 7. Aprob„ suplimentarea contractului de credit Óncheiat cu Banca Transilvania, Ón vederea finaliz„rii lucr„rilor
de la Unitatea 22 Auto, cu men˛inerea ipotecii constituite pe imobilul situat Ón Sibiu, Str. Autog„rii nr. 2-4, nr. C.F.
17424, nr. top 1947/3/3/1/1.
  Art. 8. Aprob„ Ónfiin˛area unor activit„˛i enumerate Ón statutul societ„˛ii: 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
cosmetice ∫i de toalet„; 7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente; 7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
imobiliare proprii; 9305 - alte activit„˛i de servicii personale.
  Art. 9. Aprob„ revocarea dnei Tabra Raluca din func˛ia de cenzor ∫i trecerea acesteia Ón func˛ia de cenzor
supleant.
  Art. 10. Aprob„ revocarea dlui Tavala Ioan din func˛ia de cenzor al societ„˛ii.
  Art. 11. Aprob„ men˛inerea dnei ec. Oana Doina, contabil autorizat, Ón func˛ia de cenzor unic ∫i majorarea
indemniza˛iei acesteia la suma de 250 lei/lun„.
  Art. 12. Aprob„ desfiin˛area unit„˛ii 1 Crinul ∫i mutarea utilajelor la unitatea 22 Auto.
  Art. 13. Aprob„ valorificarea imobilului situat Ón Sibiu, Str. Metalurgi∫tilor nr. 1-3.
   (19/42.594)
                                *

       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                 - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
            TEHNICA NOU√ SCM                     propriu;
            Sibiu, jude˛ul Sibiu                    - proces-verbal al adun„rii generale extraordinare din
                                        30.04.2007,
                                          adunarea general„ extraordinar„ a TEHNICA NOU√
                HOT√R¬REA Nr. 1
                                        Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ hot„r„∫te:
              din 26.04.2007                      Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economic„
          a adun„rii generale extraordinare              financiar„ a anului 2006.
                                          Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de
  Av‚nd Ón vedere:                               venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea              Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i
coopera˛iei;                                  propunerea de repartizare a profitului pe anul 2006.
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

  Art. 4. Aprob„ proiectul de program de modernizare ∫i        Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
dezvoltare pentru anul 2007, planul de investi˛ii.                  MUNCITORUL
  Art. 5. Aprob„ planul de selec˛ie, recrutare ∫i formare         T‚rgu Secuiesc, jude˛ul Covasna
profesional„.
  Art. 6. Aprob„ proiectul bugetului de activit„˛ii generale           HOT√R¬REA Nr. 3
pe 2007, dezvoltarea ∫i aprobarea bugetului pe fiecare
unitate Ón parte.                         din data de 26.04.2007 a adun„rii generale ordinare
  Art. 7. Aprob„ raportul cenzorilor.               Adunarea general„ ordinar„, Óntrunit„ Ón conformitate
  Art. 8. Aprob„ raportul consiliului social.         cu art. 16 alin. (5) din actul constitutiv al societ„˛ii, dup„
  Art. 9. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie cu   dezbaterea problemelor Ónscrise la ordinea de zi a luat
privire la modul de Óndeplinire de c„tre persoanele din     urm„toarea hot„r‚re:
conducerea societ„˛ii a obliga˛iilor prev„zute Ón          Art. 1. Aprob„ bilan˛ul contabil Óncheiat la data de
contractele de administrare ∫i gestionare a patrimoniului    31.12.2006, prezentat, raportul de gestiune al
pe anul 2006.                          pre∫edintelui societ„˛ii ∫i raportul cenzorului.
  Art. 10. Aprob„ anexele la contractele de gestionare       Art. 2. Aprob„ repartizarea profitului net rezultat din
a patrimoniului ce se Óncheie cu consiliul de administra˛ie   bilan˛ul contabil pe anul 2006.
pentru 2007.                             Art. 3. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
  Art. 11. Aprob„ conven˛ia colectiv„ de munc„, precum     programul de activitate pe anul 2007.
∫i sistemul de salarizare pentru anul 2007.             Art. 4. Aprob„ referatul prezentat privind utilizarea
  Art. 12. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire a   fondului de rezerv„ rezultat din repartizarea profitului din
hot„r‚rilor adun„rii generale anterioare.            anii preceden˛i, fost cont 118.
  Art. 13. Aprob„ ratificarea hot„r‚rilor consiliului de      Art. 5. Aprob„ majorarea capitalului social cu 15.110
administra˛ie.                          lei ∫i stabile∫te valoarea lui la 63.330 lei, care se divide
                                 Ón 6.333 p„r˛i sociale.
   (20/42.595)                           Art. 6. Pre∫edintele societ„˛ii va lua m„surile necesare
               *                 realiz„rii prezentei hot„r‚ri.
                                   (22/42.597)
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                         *
           ATCOM S.C.M.
          Sibiu, jude˛ul Sibiu
                                     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                            H√RNICIA
          HOT√R¬REA Nr. 1                     Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna
         din data de 27.04.2007
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
  Adunarea general„ a ATCOM S.C.M. Sibiu Óntrunit„ Ón
∫edin˛a ordinar„ din data de 27.04.2007, cu votul                 din data de 28.03.2007
reprezent‚nd 92,85 % din num„rul membriloor coopertori,       Adunarea general„ ordinar„ a S.C.M. H√RNICIA,
hot„r„∫te:                            Sf‚ntul Gheorghe, jude˛ul Covasna, Óntrunit„ Ón data de
  Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-    25.03.2007, fiind statutar constituit„,
social„ desf„∫urat„ Ón anul 2006.                  av‚nd Ón vedere:
  Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de     - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.               func˛ionarea coopera˛iei;
  Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi.          - Ón temeiul competen˛elor statutare ale adun„rii
  Art. 4. Aprob„ raportul cenzorului.             generale, hot„r„∫te:
  Art. 5. Aprob„ raportul responsabilului cu probleme       Art. 1. Se aprob„ rezultatele financiare la 31.12.2006.
sociale.                              Art. 2. Se aprob„ reducerea capitalului social la
  Art. 6. Aprob„ contractele de administrare ∫i criteriile   valoarea de 20.700 RON, respectiv 207 p„r˛i sociale.
de performan˛„ prev„zute Ón aceste contracte.
                                   (23/42.598)
  Art. 7. Aprob„ sistemul de salarizare pe anul 2007.                    *
  Art. 8. Aprob„ hot„r‚rea referitoare la clauzele
generale privind raporturile de munc„.
                                         Societatea Cooperativ„
  Art. 9. Aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale apar˛in‚nd              DOBROGEA COOP
fostului membru cooperator Purta Isaia, Ón sum„ de               Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
1.000,00 RON, c„tre membrul cooperator Toma Mariana,
care, Ón urma cesion„rii, va avea 420 p„r˛i sociale, Ón
sum„ de 4.200 RON, iar Purta Isaia nu va mai avea                  HOT√R¬REA Nr. 1
nicio parte social„ la ATCOM S.C.M.                        din data de 29.03.2007
  Art. 10. Aprob„ demolarea fostei centrale termice,
situat„ Ón sibiu, Str. Distribu˛iei nr. 32, jude˛ul Sibiu.     Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
  Art. 11. Aprob„ Ómputernicirea reprezentantului legal al   Societ„˛ii Cooperative de gradul 1 DOBROGEA COOP,
ATCOM S.C.M. - Ón persoana dlui H„mb„∫an Ioan - s„        Óntruni˛i Ón ∫edin˛a ordinar„ din 29.03.2007, cu
v‚nd„ pachetul de ac˛iuni pe care ATCOM S.C.M. le        respectarea prevederilor Legii nr. 1/28.02.2005 de
de˛ine la îInteramerican Romania Insurance Company“       organizare ∫i func˛ionare a coopera˛iei ∫i Ón baza
S.A.                               statutului propriu, a hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 12. Ratific„ hot„r‚rile consiliului de administra˛ie.   Art. 1. Se aprob„ raportul de activitate al consiliului
  Art. 13. Aprob„ Ónstr„inarea de c„tre ATCOM S.C.M.      de administra˛ie pentru anul 2006.
a autoturismului Dacia 1304 DROP - SIDE, av‚nd           Art. 2. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori pentru
num„rul de Ónmatriculare SB-04-JLJ, de culare alb„.       activitatea depus„ Ón exerci˛iul financiar al anului 2006.
                                  Art. 3. Se aprob„ bilan˛ul contabil al anului 2006.
   (21/42.596)                          Art. 4. Se aprob„ contul de profit ∫i pierdere pentru
                *                 exerci˛iul financiar al anului 2006.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                         9

  Art. 5. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli                     Societatea Cooperativ„
pentru anul 2007.                                        DOBROGEA COOP
  Art. 6. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a                        Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
consiliului de administra˛ie pentru anul 2006.
                                                 HOT√R¬REA Nr. 2
  Art. 7. Se aprob„ contractul de administra˛ie Ónregistrat
cu nr. 59/7.03.2007.                                      din data de 29.03.2007
  Art. 8. Se aprob„ situa˛ia privind Ónchirierea spa˛iilor        Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
proprietatea Societ„˛ii Comerciale DOBROGEA COOP.           Societ„˛ii Cooperative de gradul 1 DOBROGEA COOP,
                                    Óntruni˛i Ón ∫edin˛a ordinar„ din 29.03.2007, cu
  Art. 9. Se aprob„ situa˛ia reevalu„rii cl„dirilor          respectarea prevederilor Legii nr. 1/28.02.2005 de
proprietatea Societ„˛ii Cooperative DOBROGEA COOP la          organizare ∫i func˛ionare a coopera˛iei ∫i Ón baza
data de 31.01.2007.                          statutului propriu, a hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 10. Se Ónve∫te∫te pre∫edintele Societ„˛ii             Art. 1. Se aprob„ majorarea valorii nominale a unei
Cooperative DOBROGEA COOP, dl Chivu Nicolae, cu            p„r˛i sociale de la 50 lei la 100 lei.
drept de semn„tur„ pe toate actele adi˛ionale, hot„r‚rile         Art. 2. Se Ónve∫te∫te pre∫edintele Societ„˛ii
adun„rii generale, deciziil consiliului de administra˛ie ∫i      Cooperative DOBROGEA COOP, dl Chivu Nicolae, cu
orice alte documente care provin de la DOBROGEA            drept de semn„tur„ pe toate actele adi˛ionale, hot„r‚rile
COOP, precum ∫i cu dreptul de a depune spre              adun„rii generale, deciziile consiliului de administra˛ie ∫i
                                    orice alte documente care provin de la DOBROGEA
Ónregistrare aceste documente la Oficiul Registrului          COOP, precum ∫i cu dreptul de a depune spre
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Constan˛a.              Ónregistrare aceste documente la Oficiul Registrului
  Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Constan˛a.
generale ordinare a DOBROGEA COOP - Societate               Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii
Cooperativ„ de gradul 1, din data de 29.03.2007, con˛ine        generale ordinare a DOBROGEA COOP - Societate
10 articole ∫i a fost redactat„ Ón baza procesului-verbal       Cooperativ„ de gradul 1, din data de 29.03.2007, con˛ine
al ∫edin˛ei.                              dou„ articole ∫i a fost redactat„ Ón baza procesului-verbal
                                    al ∫edin˛ei.
    (24/42.599)                             (25/42.600)
                 *                                  *

      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„             Art. 7. Aprob„ primirea ca membru cooperator a dnei
            ARGCOMS SCM                  Manga Elena-Natalia, cu respectarea procedurii prev„zute
         Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫            de statutul propriu ∫i Legea nr. 1/2005:
                                      - aprob„ retragerea din societate a persoanelor care
                                    au cereri Ónregistrare, conform anexei nr. 2, cu precizarea
             HOT√R¬RE                   c„ se ramburseaz„ capitalul social persoanelor care nu
    din data de 16.04.2007 a adun„rii generale ordinare       au produs pagube, pe baza unui calendar Óntocmit de
      a membrilor cooperatori din SCM ARGCOMS           consiliul de administra˛ie.
            Curtea de Arge∫                  Art. 8. Aprob„ planul de investi˛ii pe anul 2007.
                                      Art. 9. Aprob„ folosin˛a spa˛iilor, utilajelor, mijloacelor
  Art. 1. Aprob„ raportul de gestiune al consiliului de        fixe ∫i a obiectelor de inventar de c„tre cooperatori ∫i
administra˛ie ∫i repartizarea profitului.               ter˛i.
  Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.              Art. 10. Aprob„ v‚nzarea unor mijloace fixe ∫i obiecte
  Art. 3. Aprob„ raportul consiliului social.             de inventar c„tre cooperatori ∫i ter˛i.
  Art. 4. Aprob„ regularizarea capitalului social prin          Art. 11. Aprob„ trecerea diferen˛elor din reevaluarea
completarea p„r˛ilor sociale, conform Legii nr. 1/2005,        patrimoniului Ón rezerve.
                                      Art. 12. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
anexa 1 la prezenta.                          administratorilor, a consiliului de administra˛ie.
  Art. 5. Aprob„ programul de venituri ∫i cheltuieli ∫i          Art. 13. Se Ómputernice∫te dl Enescu Gheorghe, cod
programului de produc˛ie pe 2007.                   numeric personal 1461104033077, pentru ducerea la
  Art. 6. Aprob„ sistemul de salarizare a organiza˛iei pe       Óndeplinire a hot„r‚rii adun„rii generale.
anul 2007.                                 Art. 14. Aprob„ hot„r‚rea adun„rii generale.

                                                                   ANEXA Nr. 2
Situa˛ia cooperatorilor retra∫i din societate
                                                         Num„r   Valoare
Nr.     Numele                                                            Capital
                        Domiciliul          B.I. sau C.I.     C.N.P.    p„r˛i   p„r˛i
crt.   ∫i prenumele                                                           social
                                                         sociale  sociale

1. Bucur Cornelia    Curtea de Arge∫, Str. Progresului, bl. P11, sc. A,
            ap. 6, jude˛ul Arge∫                 BD 090877      2610320033077    2    100      200
2. Dragan Lucia     Curtea de Arge∫, Str. 1 Decembrie, bl. F7A, sc. A,
            et. 1, ap. 4, jude˛ul Arge∫             AS 274518      2520321033081    3    100      300
3. Draganeci Daniela  comuna B„icule∫ti, jude˛ul Arge∫           GN 388867      2800228036261    2    100      300
4. Gagiu Vasile     Curtea de Arge∫, str. Ep. Nichita, bl. A24, sc. D,
            ap. 15, jude˛ul Arge∫                AS 403713      1510510033070    3    100      300
5. Manea Elena     comuna Albe∫ti, jude˛ul Arge∫            DV 826680      2710124033085    4    100      400
6. St„nescu Ion     Curtea de Arge∫, Str. Castanilor nr. 15,
            jude˛ul Arge∫                    AS 152731      1671016033112    3    100      300
    10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

                                                         Num„r   Valoare
Nr.    Numele                                                             Capital
                         Domiciliul            B.I. sau C.I.   C.N.P.     p„r˛i   p„r˛i
crt.  ∫i prenumele                                                            social
                                                         sociale  sociale
7. Stoican Vasile    Curtea de Arge∫, Str. 1 Mai, bl. F17B, sc. A,
             ap. 18, jude˛ul Arge∫                   DA  774266  1470920033102    3    100      300
8. Turcu Manuela     Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, bl. C7, sc. A,
             et. 1, ap. 6, jude˛ul Arge∫                AS  150198  2760308033104    -    100       -
9. Usurelu Lumini˛a   Curtea de Arge∫, Str. Victoriei nr. 145, jude˛ul Arge∫ AS   214155  2680531033109    2    100      200
10. Zigoneanu Elena   Curtea de Arge∫, str. Anghele∫ti nr. 10, jude˛ul Arge∫ DG   856325  1481124033084    2    100      200
11. Zigoneanu Ion    Curtea de Arge∫, str. Anghele∫ti nr. 10, jude˛ul Arge∫ GT   636173  1440729033076    2    100      200
12. Jigman Maria     Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P1, sc. A,
             ap. 6, et. 1, jude˛ul Arge∫                AS  269253  2620307033073    3    100      300
13. Bacar Gheorghita   Curtea de Arge∫, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 244,
             jude˛ul Arge∫                       GT  636561  2550405033103    3    100      300
14. Coman Constantin   Curtea de Arge∫, Str. Corbenilor nr. 12A, jude˛ul Arge∫ AS   037340  1650404033070    3    100      300
15. Croia Dima-Mihaela  Curtea de Arge∫, Str. Fabricii nr. 13, jude˛ul Arge∫   GT  030507   269122403310    3    100      300
16. Durica Gavril„    Curtea de Arge∫, str. Albe∫ti nr. 29, jude˛ul Arge∫    AS  274518  1770222033083    3    100      300
17 Iordache Nicolae   comuna Cicane∫ti, jude˛ul Arge∫              AS  380111  1700710033080    3    100      300
18. Nencov Maria     Curtea de Arge∫, str. Tarnita nr. 76B, jude˛ul Arge∫ GA    913103  2601101033074    3    100      300
19. P„un Nicolae     Curtea de Arge∫, str. Valea Doamnei nr. 55, jude˛ul Arge∫ AS  236106  1780808033084    4    100      400
20. Miroiu Gabriela   Curtea de Arge∫, Str. Cire∫ilor nr. 33, jude˛ul Arge∫ DE    864130  2730925033083    2    100      200
                                                                   ANEXA Nr. 1
                 Situa˛ia membrilor cooperatori care au depus p„r˛i sociale
              conform art. 4 din Legea nr. 1/2005 privind majorarea capitalului social

                                                         Num„r   Valoare
Nr.    Numele                                                             Capital
                         Domiciliul            B.I. sau C.I.   C.N.P.     p„r˛i   p„r˛i
crt.  ∫i prenumele                                                            social
                                                         sociale  sociale
1. Sandu Nichita     Curtea de Arge∫, Str. Progresului nr. 9, jude˛ul Arge∫ AS 381058     1500210033081    7    100      700
2. Radu Avida      Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P6, et. 3,
             ap. 24, jude˛ul Arge∫                 AS 098185     2590718033093    7    100      700
    (26/42.601)
                                    *

        Societatea Cooperativ„ de Consum                 Art. 6. Aprob„ participarea dnei Costea ™tefania Ón
             VOLUNTARI                     calitate de reprezentant la adunarea general„ a UJCC
           Voluntari, jude˛ul Ilfov                Ilfov.
                                        Art. 7. Aprobarea remunera˛iei pe anul 2007 pentru
              HOT√R¬RE                     administratori Ón cuantum de 150 lei RON/trimestru ∫i
                                      pentru cenzori Ón sum„ de 250 lei RON/lun„.
           din data de 19.03.2007                   Art. 8. Mandatarea dlui Istrate Stelian, Ón calitatea sa
      a adun„rii generale ordinare a membrilor             de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, s„ semneze
          cooperatori persoane fizice               Ón numele ∫i pe seama tuturor membrilor cooperatori
    ai Societ„˛ii Cooperative de Consum VOLUNTARI            procesul-verbal de ∫edin˛„ ∫i hot„r‚rea adun„rii generale
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori           ordinare.
persoane fizice ai Societ„˛ii Cooperative de Consum                (27/42.602)
VOLUNTARI, cu sediul social Ón localitatea Voluntari, ∫os.                        *
Afuma˛i nr. 95, bl. 5, parter, jude˛ul Ilfov, Ónregistrat„ la
Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„ Tribunalul                Societatea Cooperativ„ de Consum
Bucure∫ti cu num„rul de ordine C 23/3/2005, av‚nd codul                       VOLUNTARI
unic de Ónregistrare R 2785490, legal constituit„ la prima                   Voluntari, jude˛ul Ilfov
convocare din data de 19.03.2007, ora 10,00, care a
avut loc la punctul de lucru Braseria Afuma˛i din comuna                      HOT√R¬RE
Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceni nr. 163, jude˛ul Ilfov, Ón
condi˛ii de convocare, prezen˛„ ∫i vot legale, a∫a cum                    din data de 19.03.2007
rezult„ din procesul-verbal al adun„rii, membrii                     a adun„rii generale extraordinare
cooperatori persoane fizice prev„zu˛i Ón lista nominal„,               a membrilor cooperatori persoane fizice
fiind prezen˛i un num„r de 34 membri persoane fizice din            ai Societ„˛ii Cooperative de Consum VOLUNTARI
totalul de 37 membri persoane fizice, respectiv 98 %, Ón            Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
unanimitate de voturi, hot„r„∫te:                      cooperatori persoane fizice ai Societ„˛ii Cooperative de
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie          Consum VOLUNTARI, cu sediul social Ón localitatea
privind activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.                Voluntari, ∫os. Afuma˛i nr. 95, bl. 5, parter, jude˛ul Ilfov,
  Art. 2. Aprob„ raportul cenzorului.                   Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  Art. 3. Aprob„ situa˛iile financiare anuale pe anul 2006        Tribunalul Bucure∫ti cu num„rul de ordine C 23/3/2005,
∫i repartizarea profitului.                         av‚nd codul unic de Ónregistrare R 2785490, legal
  Art. 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul        constituit„ la prima convocare din data de 19.03.2007, Ón
2007.                                    continuarea lucr„rilor adun„rii generale ordinare, care a
  Art. 5. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a                avut loc la punctul de lucru Braseria Afuma˛i din comuna
administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón 2006.          Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceni nr. 163, jude˛ul Ilfov, Ón
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                11

condi˛ii de convocare, prezen˛„ ∫i vot legale, a∫a cum      identificare prev„zute Ón actul constitutiv: Condrache
rezult„ din procesul-verbal al adun„rii, membrii         Rodica, Costea ™tefania, Cumpanasoiu Elisabeta,
cooperatori persoane fizice prev„zu˛i Ón lista nominal„,     Condrache Ion, Costea Nicolae, Costea Andrea Mihai,
fiind prezen˛i un num„r de 34 membri persoane fizice din     Dobre Florea, Dogaru Daniela, Draguloiu Cornel, Dima
totalul de 36 membri persoane fizice, respectiv 95 %, Ón     Maria, Dima Ion, Dogaru Ioan, Dobre Elena, Dociu Maria,
unanimitate de voturi, hot„r„∫te:                Dobre C„t„lin, Enache Maria Mihaela, Florea Elena,
  Art. 1. Aprob„ cererile de retragere ale unui num„r de    Ghetu Ion, Iacob Emilia, Iacob Costic„, Ionescu
7 (∫apte) membri cooperatori persoane fizice, respectiv:     Gheorghe, Ionescu M„rioara, Istrate Stelian, Istrate
dna Ionescu Maria, dl Ionescu Marian, dl Matracaru Gelu,     Vasilica, Mitroiu Silvia, Niculae Vasilica, Niculae
dl Olea Leonardo Virgil, dl Valimareanu Ion, dl Zamfir      Constantin, Raicu Constantin, Scirneciu Stela, Scirneciu
Constantin ∫i dna Zamfir Victoria.                Savu, Tonef Marian, Trandafir Alexandru, Vlad Nicolae,
  Art. 2. Aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale de˛inute de    Vladescu Andreea, Virjan Cristian, Virjan Nicoleta.
c„tre membrii cooperatori persoane fizice care au solicitat     Art.8 alin. 1 ∫i 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul
retragerea c„tre un membru cooperator existent (art. 59     con˛inut:
alin. 2 din Legea nr. 1/2005) dup„ cum urmeaz„:           (1) Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de 3.590 lei
  2.1. Ionescu Maria, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o   RON, reprezent‚nd aport Ón numerar, divizat Ón 359 de
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare total„ de     p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 lei RON fiecare.
90 lei RON, reprezent‚nd 2,38727 % din capitalul social,      (2) Participarea la formarea capitalului social ∫i
cesioneaz„ p„r˛ile sociale de˛inute Ón societate membrului    participarea la beneficii ∫i pierderi este urm„toarea:
cooperator persoan„ fizic„ existent - dna Niculae Vasilica;     2.1. Condrache Rodica de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale
  2.2. Ionescu Marian, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale     cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare       de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul
total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,38727 % din         social;
capitalul social, cesioneaz„ p„r˛ile sociale de˛inute Ón      2.2. Costea ™tefania de˛ine 18 (optsprezece) p„r˛i
societate membrului cooperator persoan„ fizic„ existent -    sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o
dna Niculae Vasilica;                      valoare total„ de 180 lei RON, reprezent‚nd 5,013 % din
  2.3. Matracaru Gelu, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale     capitalul social;
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare         2.3. Cumpanasoiu Elisabeta de˛ine 9 (nou„) p„r˛i
total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,38727 % din         sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o
capitalul social, cesioneaz„ p„r˛ile sociale de˛inute Ón     valoare total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din
societate membrului cooperator persoan„ fizic„ existent -    capitalul social;
dna Costea ™tefania;                        2.4 Condrache Ion de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
  2.4. Valimareanu Ion, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale    valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare       90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,38727 % din          2.5. Costea Nicolae de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
capitalul social, cesioneaz„ p„r˛ile sociale de˛inute Ón     valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
societate membrului cooperator persoan„ fizic„ existent -    90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
dl Ionescu Gheorghe;                        2.6. Costea Andrea Mihai de˛ine 1 (una) parte social„
  2.5. Zamfir Constantin, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale cu  cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„
o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare total„ de    de 10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul
90 lei RON, reprezent‚nd 2,38727 % din capitalul social, ∫i   social;
Zamfir Victoria, de˛in‚nd 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o valoare    2.7. Dobre Florea de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
nominal„ de 10 lei RON ∫i cu o valoare total„ de 90 lei     valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
RON, reprezent‚nd 2,38727 % din capitalul social,        90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
cesioneaz„ p„r˛ile sociale de˛inute Ón societate membrului     2.8. Dogaru Daniela de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
cooperator persoan„ fizic„ existent - dl Istrate Stelian.    valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
  Art. 3. Aprob„ problemele de patrimoniu referitoare la    90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
v‚nzarea autoturismului Dacia B-17-WSM; magazin ∫i         2.9. Draguloiu Cornel de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu
teren Petrechioaia; teren Voluntari ∫os. Afuma˛i nr. 72 ∫i    o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
51; construc˛ii aflate pe str. Buzia∫ nr. 3-5 (MCC,       90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
brut„rie, frizerie ™tef„ne∫ti).                   2.10. Dima Maria de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
  Art. 4. Constat„ Óncetarea calit„˛ii de membru        valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
cooperator, prin deces, a lui Iordache Gheorghe.         90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
  Art. 5. Aprob„ reducerea capitalului social prin        2.11. Dima Ion de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
mi∫corarea num„rului de p„r˛i sociale ca urmare a cererii    valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
de retragere formulat„ de membrul cooperator persoan„      90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
fizic„ dl Olea Leonardo Virgil ∫i Óncet„rii calit„˛ii de      2.12. Dogaru Ioan de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
membru cooperator, prin deces, a lui Iordache Gheorghe,     valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
de la 3.770 lei RON la 3.590 lei RON.              90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
  Art. 6. Ca urmare a cererilor de retragere formulate      2.13. Dobre Elena de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
de membrii coopertori persoane fizice prev„zu˛i la art. 1    valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
din prezenta hot„r‚re, a cererilor de cesionare a p„r˛ilor    90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
sociale de˛inute de c„tre ace∫tia c„tre un membru          2.14. Dociu Maria de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o
cooperator persoan„ fizic„, astfel cum este prev„zut la     valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
art. 2 din hot„r‚re ∫i Óncet„rii calit„˛ii de membru       90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
cooperator, prin deces, se aprob„ modificarea actului        2.15. Dobre C„t„lin de˛ine 1 (una) parte social„ cu o
constitutiv atestat cu nr. 64/20.05.2005 de avocat Dumitru    valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de
Adriana, modificat ∫i completat, dup„ cum urmeaz„:        10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul social;
  Art. 1 alin. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul         2.16. Enache Maria Mihaela de˛ine 9 (nou„) p„r˛i
con˛inut:                            sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o
  - Societatea Cooperativ„ de Consum VOLUNTARI are       valoare total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din
urm„torii membri cooperatori persoane fizice cu datele de    capitalul social;
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

  2.17. Florea Elena de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o      - proiectul de modernizare la Popas/Afuma˛i.
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de       Art. 7. Aprob„ mandatarea dlui Istrate Stelian, Ón
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;     calitatea sa de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,
  2.18. Ghetu Ion de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o     s„ semneze Ón numele ∫i pe seama tuturor membrilor
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de     cooperatori procesul-verbal de ∫edin˛„, hot„r‚rea
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;     adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, actul adi˛ional
  2.19. Iacob Emilia de˛ine 1 (una) parte social„ cu o    de modificare a actului constitutiv, pentru Óndeplinirea
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de     formelor legale de Ónregistrare a acestora la Oficiul
10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul social;     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  2.20. Iacob Costica de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o   Tribunalul Bucure∫ti ∫i a formalit„˛ilor de publicare Ón
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de     Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;       (28/42.603)
  2.21. Ionescu Gheorghe de˛ine 18 (optsprezece) p„r˛i                   *
sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o
valoare total„ de 180 lei RON, reprezent‚nd 5,013 % din
capitalul social;                                Societatea Cooperativ„
  2.22. Ionescu Marioara de˛ine 1 (una) parte social„ cu              PITMIOVCOM
o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de             Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul social;
  2.23. Istrate Vasilica de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o             HOT√R¬REA
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de                din 10 mai 2007
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;
  2.24. Istrate Stelian de˛ine 72 (∫aptezeci∫idou„) p„r˛i    Œn hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare nr. 13 a
sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o        Societ„˛ii Cooperative PITMIOVCOM Pite∫ti, Óntrunit„ Ón
valoare total„ de 720 lei RON, reprezent‚nd 20,055 %      data de 24.04.2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
din capitalul social;                     Rom‚niei, se face urm„toarea rectificare:
  2.25. Mitroiu Silvia de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o    - la art. 1 lit. d) din hot„r‚re Ón text Ón loc de anii
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de     2006 ∫i 007, se va citi: 2005 ∫i, respectiv, 2006.
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;       (29/42.604)
  2.26. Niculae Vasilica de˛ine 27 (dou„zeci∫i∫apte) p„r˛i                 *
sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o
valoare total„ de 270 lei RON, reprezent‚nd 7,519 % din
capitalul social;                           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                          ATCOM ALBA
  2.27. Niculae Constantin de˛ine 1 (una) parte social„            Alba Iulia, jude˛ul Alba
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„
de 10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul
social;                                      HOT√R¬REA Nr. 1
  2.28. Raicu Constantin de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale              din 26 martie 2007
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„
de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul         Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
social;                            Societ„˛ii Cooperative ATCOM ALBA Societate
  2.29. Scirneciu Stela de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu   Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„ Ón data
o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de    de 26.03.2007, ora 12,00, la sediul social,
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;       av‚nd Ón vedere:
  2.30. Scirneciu Savu de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu      - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de    coopera˛iei;
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;       - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
  2.31. Tonef Marian de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o    statutul propriu;
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de       - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;     data de 26.03.2007,
  2.32. Trandafir Alexandru de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale     cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„      Art. 1. Aprob„ bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierdere
de 90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul       pe anul 2006.
social;                              Art. 2. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
  2.33. Vlad Nicolae de˛ine 9 (nou„) p„r˛i sociale cu o    privind activitatea economico-financiar„ pe anul 2006 ∫i
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de     Óndeplinirea indicatorilor de performan„ prev„zu˛i Ón
90 lei RON, reprezent‚nd 2,507 % din capitalul social;     contractele de gestionare ∫i administrare.
  2.34. Vladescu Andreea de˛ine 1 (una) parte social„       Art. 3. Aprob„ repartizarea profitului net.
cu o valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„      Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului
de 10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul       de administra˛ie.
social;                              Art. 5. Aprob„ raportul cenzorului ∫i al responsabilului
  2.35. Virjan Cristian de˛ine 1 (una) parte social„ cu o   cu probleme sociale.
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de       Art. 6. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli,
10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul social;     programul de modernizare ∫i dezvoltare ∫i planul de
  2.36. Virjan Nicoleta de˛ine 1 (una) parte social„ cu o   investi˛ii pe anul 2007.
valoare nominal„ de 10 lei RON ∫i o valoare total„ de       Art. 7. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru a
10 lei RON, reprezent‚nd 0,279 % din capitalul social.     reanaliza programul de modernizare ∫i dezvoltare la
  Art. 7. Aprob„:                       sf‚r∫itul semestrului I.
  - efectuarea unor lucr„ri de modernizare la mai multe      Art. 8. Aprob„ criteriile de performan˛„ care se prev„d
unit„˛i;                            Ón contractele de administrare.
  - reevaluarea mijloacelor fixe pe perioada 31.12.2005-     Art. 9. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie Ón
31.12.2006;                          vederea negocierii salariilor de baz„ pentru anul 2007.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007                 13

  Art. 10. Aprob„ modificarea regulamentului de ordine       Art. 9. Aprob„ mandatarea consiliului de administra˛ie
interioar„ a societ„˛ii.                      pentru v‚nzarea volumului de carte disponibil, prin licita˛ie
  Art. 11. Aprob„ modificarea hot„r‚rii adun„rii generale    sau v‚nzare direct„.
ordinare privind raporturile de munc„.                Art. 10. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru
  Art. 13. Aprob„ modificarea regulamentului de         a men˛ine sau retrage ac˛iunile de la Edeumi Bank ∫i de
organizare ∫i func˛ionare.                     la S.C. USCOM IFN Bucure∫ti.
  Art. 14. Aprob„ responsabilul cu securitatea ∫i          Art. 11. Toate hot„r‚rile adun„rii generale
s„n„tatea Ón munc„ Ón persoana dlui Lapusan Zaharia.        extraordinare au fost aprobate Ón unanimitate de voturi.
  Art. 14. Aprob„ cuantumul indemniza˛iei de delega˛ie.
                                    (31/42.606)
  Art. 15. Aprob„ reprezentan˛ii Ón adunarea general„ a
uniunii jude˛ene.                                       *
  Art. 16. Toate hot„r‚rile adun„rii generale au fost
aprobate Ón unanimitate de voturi, cu excep˛ia               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
modific„rilor la regulamentul de ordine interioar„, unde a                  CONF
existat o ab˛inere.                                 Alba Iulia, jude˛ul Alba
   (30/42.605)
               *                            HOT√R¬REA Nr. 3
                                            din 27 martie 2007
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           ATCOM ALBA                    Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
         Alba Iulia, jude˛ul Alba             cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative CONF Societate
                                  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„ Ón data
                                  de 27.03.2007, ora 14,00, la punctul de lucru sec˛ie
           HOT√R¬REA Nr. 2                confec˛ii export,
           din 26 martie 2007                av‚nd Ón vedere:
                                    - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
   Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          coopera˛iei;
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative ATCOM ALBA            - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„     statutul propriu;
Ón data de 26.03.2007, ora 14,00, la sediul social,          - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
   av‚nd Ón vedere:                       data de 27.03.2007,
   - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea      cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
coopera˛iei;
   - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón      Art. 1. Aprobarea, Ón caz de necesitate, pentru anul
statutul propriu;                         2007, a contract„rii de credite cu ipotecarea de imobile
                                  proprietatea societ„˛ii cooperative.
   - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
data de 26.03.2007,                          Art. 2. Aprobarea contractelor de Ónchiriere pentru anul
   cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:             2007.
   Art. 1. Aprobarea contract„rii unui credit Ón valoare de     Art. 3. Aprobarea v‚nz„rii imobilului situat Ón Alba
60.000 euro de la Banca Rom‚neasc„ Sucursala Alba         Iulia, str. Tudor Vladimirescu, bl. 32.
Iulia.                                 Art. 4. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie pentru
   Art. 2. Aprobarea ipotec„rii pentru Banca Rom‚neasc„     demararea ∫i finalizarea celor precizate mai sus.
Sucursala Alba Iulia a imobilului situat Ón Alba Iulia, Bd.       (32/42.607)
Victoriei, bl. 115-117, CF nr. 28775.                              *
   Art. 3. Aprobarea contract„rii unui credit de la Banca
Transilvania Sucursala Alba Iulia Ón valoare de 300.000          Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
lei (RON), Ón vederea moderniz„rii complex punct de                     CONF
lucru, situat Ón C‚mpeni, Str. Me∫te∫ugarilor nr. 2.                Alba Iulia, jude˛ul Alba
   Art. 4. Aprobarea ipotec„rii Ón favoarea B„ncii
Transilvania Sucursala Alba Iulia a imobilului spa˛iu
comercial situat Ón Alba Iulia, Bd. Victoriei, bl. 115-117,              HOT√R¬REA Nr. 5
CF nr. 24283.                                     din 27 martie 2007
   Art. 5. Aprobarea contractelor de Ónchiriere pe anul
2007 ∫i mandatarea consiliului de administra˛ie Ón          Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
vederea Ónchirierii spa˛iilor disponibile prin licita˛ie sau    cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative CONF Societate
negociere direct„.                         Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar Óntrunit„ Ón data
   Art. 6. Mandatarea de c„tre adunarea general„ a        de 27.03.2007, ora 14,00, la punctul de lucru sec˛ie
consiliului de administra˛ie Ón vederea v‚nz„rii          confec˛ii export,
urm„toarelor imobile:                         av‚nd Ón vedere:
   - spa˛iu situat Ón C‚mpeni, Str. Bistrei nr. 2, CF 2733,     - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ón suprafa˛„ de 600 m2;                      coopera˛iei;
   - spa˛iu comercial situat Ón Alba Iulia, Bd. Victoriei, bl.   - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
MV1, CF 19079, Ón suprafa˛„ de 147,84 m2˛             statutul propriu;
   - spa˛iu comercial situat Ón Alba Iulia, Bd. Victoriei, bl.   - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
115-117, CF 24283 Ón suprafa˛„ de 75 m2;              data de 27.03.2007,
   Art. 7. Aprobarea v‚nz„rii obiectelor de inventar ∫i a      cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
mijloacelor fixe conform listelor propuse de comisia de        Art. 1. Aprob„ capitalul social subscris de 21.370
inventariere.                           RON ∫i capitalul social v„rsat de 20.995 RON prin
   Art. 8. Aprobarea comisiei de v‚nzare a activelor, a     v„rsarea sumei de 1.415 RON de c„tre urm„torii membri
mijloacelor fixe ∫i a obiectelor de inventar, precum ∫i      cooperatori:
mandatarea consiliului de administra˛ie pentru organizarea      - Florea L„cr„mioara, capital social subscris 100 RON,
licita˛iilor sau prin v‚nzare direct„.               capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

  - Comiza Fimia, capital social subscris 100 RON,        - Popa Mihai Radu, capital social subscris 100 RON,
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     capital social v„rsat 45 RON, num„r p„r˛i sociale 4,5;
  - Dobo∫ Claudia, capital social subscris 100 RON,       - Ciungan Mariana, capital social subscris 100 RON,
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;
  - Stoia Iuliana, capital social subscris 100 RON,       - Rus Monica, capital social subscris 100 RON, capital
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     social v„rsat 48 RON, num„r p„r˛i sociale 4,8;
  - Dreghiciu Mihaela, capital social subscris 100 RON,     - CÓmpean Simona, capital social subscris 100 RON,
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;
  - Bondea Sanda (Simtea), capital social subscris 100      - Cri∫an Elena, capital social subscris 100 RON,
RON, capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale    capital social v„rsat 42 RON, num„r p„r˛i sociale 4,2;
10;                                - Filipescu ™tefan, capital social subscris 720 RON,
  - Stoica Fimia, capital social subscris 100 RON,      capital social v„rsat 720 RON, num„r p„r˛i sociale 72;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - Ursa Ileana, capital social subscris 640 RON, capital
  - Varvara Emilia, capital social subscris 100 RON,     social v„rsat 640 RON, num„r p„r˛i sociale 64;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - Cioar„ Rodica, capital social subscris 630 RON,
  - Butuza Livia, capital social subscris 100 RON,      capital social v„rsat 630 RON, num„r p„r˛i sociale 63;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - Filipescu Rodica, capital social subscris 630 RON,
  - Cr„ciun Ionela, capital social subscris 100 RON,     capital social v„rsat 630 RON, num„r p„r˛i sociale 63;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - Pico∫ Cornelia, capital social subscris 550 RON,
  - S„l∫tean Liliana, capital social subscris 100 RON,    capital social v„rsat 550 RON, num„r p„r˛i sociale 55;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - Vlad Maricica, capital social subscris 100 RON,
  - Schiop Ioana, capital social subscris 100 RON,      capital social v„rsat 30 RON, num„r p„r˛i sociale 3.
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       Art. 3. Aprob„ majorarea capitalului social subscris cu
  - Chiorean Elena, capital social subscris 100 RON,     suma de 500 RON, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale a 10
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     RON partea social„, din care v„rsat 220 RON, prin
  - Samoil„ Vasilica, capital social subscris 100 RON,    cooptarea de membri cooperatori, astfel:
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - cooptare nou membru cooperator: M„cinic„
  - Dumea Nicoleta, capital social subscris 100 RON,     Margareta, cet„˛ean rom‚n, de origine rom‚n„, n„scut„
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     la data de 7.10.1956 Ón localitatea D„t„∫eni, comuna
  - D„r„mu∫ Ileana, capital social subscris 100 RON,     Cuci, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón localitatea Alba Iulia
capital social v„rsat 64 RON, num„r p„r˛i sociale 6,4;     Str. Livezii nr. 69, bl. 5 B, ap. 17, posesoare a C.I. seria
  - Bu˛u˛ui Ileana, capital social subscris 100 RON,     AX nr. 254036, eliberat„ de Poli˛ia Alba Iulia la data de
capital social v„rsat 66 RON, num„r p„r˛i sociale 6,6;     10.03.2006, cod numeric personal 2561007011119, cu un
  - Moga Silvia, capital social subscris 100 RON, capital  aport subscris la capitalul social de 100 lei, din care
social v„rsat 84 RON, num„r p„r˛i sociale 8,4;         v„rsat 100 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale. Cota de
  - Cozma Elisabeta, capital social subscris 100 RON,    participare la beneficii ∫i pierderi de 0,588582 %;
capital social v„rsat 46 RON, num„r p„r˛i sociale 4,6;       - cooptare nou membru cooperator: Bak Rodica,
  - Petrean Emilia, capital social subscris 100 RON,     cet„˛ean rom‚n, de origine rom‚n„, n„scut„ la data de
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     17.12.1961 Ón localitatea Alba Iulia, jude˛ul Alba,
  - Popa Mihai Radu, capital social subscris 100 RON,    domiciliat„ Ón localitatea Alba Iulia, Str. Revolu˛iei 1989,
capital social v„rsat 45 RON, num„r p„r˛i sociale 4,5;     nr. 3B, bl. V5, ap. 51, posesoare a C.I. seria AX nr.
  - Ciungan Mariana, capital social subscris 100 RON,    236169, eliberat„ de Poli˛ia Alba Iulia la data de
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     4.08.2005, cod numeric personal 2611217011096, cu un
  - Rus Monica, capital social subscris 100 RON, capital   aport subscris la capitalul social de 100 lei, din care
social v„rsat 48 RON, num„r p„r˛i sociale 4,8;         v„rsat 30 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale. Cota de
  - CÓmpean Simona, capital social subscris 100 RON,     participare la beneficii ∫i pierderi de 0,588582 %;
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;       - cooptare nou membru cooperator: Zoltan Marinela-
  - Cri∫an Elena Iuliana, capital social subscris 100    Cristina, cet„˛ean rom‚n, de origine rom‚n„, n„scut„ la
RON, capital social v„rsat 42 RON, num„r p„r˛i sociale     data de 9.09.1982 Ón localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu,
4,2.                              domiciliat„ Ón satul Lopadea Nou„, comuna Lopadea
  Art. 2. Aprob„ reducerea capitalului social subscris al  Nou„ nr. 198, jude˛ul Alba, posesoare a C.I. seria AX nr.
societ„˛ii cu suma de 4.880 RON ∫i a capitalului social    269847, eliberat„ de Poli˛ia Aiud la data de 13.09.2006,
v„rsat cu suma de 4.505 RON, reprezent‚nd 450,5 p„r˛i     cod numeric personal 2820909324813, cu un aport
sociale a 10 RON partea social„, prin restituirea       subscris la capitalul social de 100 lei, din care v„rsat
capitalului social al membrilor cooperatori retra∫i, astfel:  30 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale. Cota de participare
  - St„nic„ Ana, capital social subscris 260 RON,      la beneficii ∫i pierderi de 0,588582 %;
capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale 26;       - cooptare nou membru cooperator: Ruja Ana-Lidiana,
  - Li∫c„ Monica, capital social subscris 250 RON,      cet„˛ean rom‚n, de origine rom‚n„, n„scut„ la data de
capital social v„rsat 250 RON, num„r p„r˛i sociale 25;     1.09.1958 Ón comuna Frata, jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón
  - Dumea Nicoleta, capital social subscris 100 RON,     localitatea Mice∫ti, Str. Miori˛ei nr. 4, jude˛ul Alba,
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     posesoare a C.I. seria AX nr. 241062, eliberat„ de Poli˛ia
  - D„r„mu∫ Ileana Rodica, capital social subscris 100    Alba Iulia la data de 28.09.2005, cod numeric personal
RON, capital social v„rsat 64 RON, num„r p„r˛i sociale     2580901011161, cu un aport subscris la capitalul social
6,4;                              de 100 lei, din care v„rsat 30 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
  - Bu˛u˛ui Ilena, capital social subscris 100 RON,     sociale. Cota de participare la beneficii ∫i pierderi de
capital social v„rsat 66 RON, num„r p„r˛i sociale 6,6;     0,588582 %;
  - Moga Silvia, capital social subscris 100 RON, capital    - cooptare nou membru cooperatori: Pepine Mariana-
social v„rsat 84 RON, num„r p„r˛i sociale 8,4;         Florina, cet„˛ean rom‚n, de origine rom‚n„, n„scut„ la
  - Cozma Elisabeta, capital social subscris 100 RON,    data de 29.06.1983 Ón localitatea Mociu, jude˛ul Cluj,
capital social v„rsat 46 RON, num„r p„r˛i sociale 4,6;     domiciliat„ Ón localitatea Alba Iulia, Str. Livezii nr. 65, bl.
  - Petrean Emilia, capital social subscris 100 RON,     B4, et. 7, ap. 29, posesoare a C.I. seria AX nr. 156778,
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale 10;     eliberat„ de Poli˛ia Alba Iulia la data de 10.07.2003, cod
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007               15

numeric personal 2830629121403, cu un aport subscris      subscrise 44, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
la capitalul social de 100 lei, din care v„rsat 30 lei,    2,589759 %;
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale. Cota de participare la       18. D„ian Maria, capital social subscris 310 RON,
beneficii ∫i pierderi de 0,588582 %.              capital social v„rsat 310 RON, num„r p„r˛i sociale
  Art. 4. Astfel, Ón urma restituirii ∫i coopt„rii, totalul  subscrise 31, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capitalului social subscris este de 16.990 RON ∫i totalul   1,824603 %;
capitalului social v„rsat de 16.710 RON, de˛inut astfel de    19. Ciobanu Liliana, capital social subscris 300 RON,
membrii cooperatori:                      capital social v„rsat 300 RON, num„r p„r˛i sociale
  1. Popa Ioan, capital social subscris 930 RON, capital   subscrise 30, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
social v„rsat 930 RON, num„r p„r˛i sociale subscrise 93,    1,765745 %;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi 5,473808 %;     20. Go˛ia Gabriela, capital social subscris 300 RON,
  2. Toma Doina, capital social subscris 920 RON,       capital social v„rsat 300 RON, num„r p„r˛i sociale
capital social v„rsat 920 RON, num„r p„r˛i sociale       subscrise 30, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
subscrise 92, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   1,765745 %;
5,414950 %;                            21. Dini∫ Elena, capital social subscris 270 RON,
  3. Macavei Maria, capital social subscris 880 RON,     capital social v„rsat 270 RON, num„r p„r˛i sociale
capital social v„rsat 880 RON, num„r p„r˛i sociale       subscrise 27, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
subscrise 88, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   1,589170 %;
5,179517 %;                            22. Muntean Ioan, capital social subscris 270 RON,
  4. Munteanu Corina, capital social subscris 720 RON,    capital social v„rsat 270 RON, num„r p„r˛i sociale
capital social v„rsat 720 RON, num„r p„r˛i sociale       subscrise 27, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
subscrise 72, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   1,589170 %;
4,237787 %;                            23. Boian Elena, capital social subscris 270 RON,
  5. L„c„tu∫ Doina, capital social subscris 700 RON,     capital social v„rsat 270 RON, num„r p„r˛i sociale
capital social v„rsat 700 RON, num„r p„r˛i sociale       subscrise 27, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
subscrise 70, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   1,589170 %;
4,120071 %;                            24. Dragomir Ionela, capital social subscris 270 RON,
  6. Manolache Teodora, capital social subscris 650      capital social v„rsat 270 RON, num„r p„r˛i sociale
RON, capital social v„rsat 650 RON, num„r p„r˛i sociale    subscrise 27, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
subscrise 65, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   1,589170 %;
3,825780 %;                            25. Toma Adrian, capital social subscris 260 RON,
  7. Vesa Iuliu, capital social subscris 590 RON, capital   capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
social v„rsat 590 RON, num„r p„r˛i sociale subscrise 59,    subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
cota de participare la beneficii ∫i pierderi 3,472631 %;    1,530312 %;
  8. Avram Ana, capital social subscris 550 RON,
capital social v„rsat 550 RON, num„r p„r˛i sociale        26. M„t„r‚ng„ Ana Veturia, capital social subscris 260
subscrise 55, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   RON, capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
3,237198 %;                          subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
                                1,530312 %;
  9. Ha˛egan Ioan, capital social subscris 550 RON,
capital social v„rsat 550 RON, num„r p„r˛i sociale        27. Zota Valeria, capital social subscris 260 RON,
subscrise 55, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
3,237198 %;                          subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
  10. Ple∫a Maria, capital social subscris 550 RON,      1,530312 %;
capital social v„rsat 550 RON, num„r p„r˛i sociale        28. Gherman Anca, capital social subscris 260 RON,
subscrise 55, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
3,237198 %;                          subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
  11. Policarp Dorin, capital social subscris 550 RON,    1,530312 %;
capital social v„rsat 550 RON, num„r p„r˛i sociale        29. Pra˛a Silvia, capital social subscris 260 RON,
subscrise 55, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
3,237198 %;                          subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
  12. Medrea Ana, capital social subscris 520 RON,      1,530312 %;
capital social v„rsat 520 RON, num„r p„r˛i sociale        30. Demian Alexandrina, capital social subscris 260
subscrise 52, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   RON, capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
3,060624 %;                          subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
  13. Stoia Dusea, capital social subscris 520 RON,      1,530312 %;
capital social v„rsat 520 RON, num„r p„r˛i sociale        31. ™tef Lidia, capital social subscris 260 RON, capital
subscrise 52, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale subscrise 26,
3,060624 %;                          cota de participare la beneficii ∫i pierderi 1,530312 %;
  14. F„g„dar Cornelia, capital social subscris 490       32. Costea Maria, capital social subscris 260 RON,
RON, capital social v„rsat 490 RON, num„r p„r˛i sociale    capital social v„rsat 260 RON, num„r p„r˛i sociale
subscrise 49, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   subscrise 26, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
2,884049 %;                          1,530312 %;
  15. Popa Rodica, capital social subscris 480 RON,       33. David Georgeta, capital social subscris 150 RON,
capital social v„rsat 480 RON, num„r p„r˛i sociale       capital social v„rsat 150 RON, num„r p„r˛i sociale
subscrise 48, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   subscrise 15, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
2,825191 %;                          0,882872 %;
  16. ™erdean Maria, capital social subscris 460 RON,      34. Voicu Simona Paraschiva, capital social subscris
capital social v„rsat 460 RON, num„r p„r˛i sociale       130 RON, capital social v„rsat 130 RON, num„r p„r˛i
subscrise 46, cota de participare la beneficii ∫i pierderi   sociale subscrise 13, cota de participare la beneficii ∫i
2,707475 %;                          pierderi 0,765156 %;
  17. B„rbule˛ Crinela, capital social subscris 440 RON,     35. Ciobanu Nicoleta, capital social subscris 130
capital social v„rsat 440 RON, num„r p„r˛i sociale       RON, capital social v„rsat 130 RON, num„r p„r˛i sociale
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 44/4.VI.2007

subscrise 13, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             46. S„li∫tean Liliana, capital social subscris 100 RON,
0,765156 %;                                   capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  36. L„c„tu∫ Alina, capital social subscris 110 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 110 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 11, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             47. Schiop Ioana Irina, capital social subscris 100
0,647440 %;                                   RON, capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  37. Dobo∫ Claudia, capital social subscris 100 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             48. Chiorean Elena, capital social subscris 100 RON,
0,588582 %;                                   capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  38. Stoia Iuliana, capital social subscris 100 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             49. Samoil„ Vasilica, capital social subscris 100 RON,
0,588582 %;                                   capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  39. Dreghiciu Mihaela, capital social subscris 100              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
RON, capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale             0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             50. Florea L„cr„mioara, capital social subscris 100
0,588582 %;                                   RON, capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  40. Simtea Sanda, capital social subscris 100 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             51. M„cinic„ Margareta, capital social subscris 100
0,588582 %;                                   RON, capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale
  41. Stoica Fimia, capital social subscris 100 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             52. Bak Rodica, capital social subscris 100 RON,
0,588582 %;                                   capital social v„rsat 30 RON, num„r p„r˛i sociale
  42. Varvara Emilia, capital social subscris 100 RON,             subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             53. Zoltan Marinela Cristina, capital social subscris
0,588582 %;                                   100 RON, capital social v„rsat 30 RON, num„r p„r˛i
  43. Butuza Livia, capital social subscris 100 RON,              sociale subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                pierderi 0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi             54. Ruja Ana Lidiana, capital social subscris 100
0,588582 %;                                   RON, capital social v„rsat 30 RON, num„r p„r˛i sociale
  44. Comiza Fimia, capital social subscris 100 RON,              subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %;
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
0,588582 %;                                     55. Pepine Mariana-Florina, capital social subscris 100
                                         RON, capital social v„rsat 30 RON, num„r p„r˛i sociale
  45. Cr„ciun Ionela, capital social subscris 100 RON,             subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
capital social v„rsat 100 RON, num„r p„r˛i sociale                0,588582 %.
subscrise 10, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
0,588582 %;                                     (33/42.608)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                            &JUYDGY|203327]
                       Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 44/4.VI.2007 con˛ine 16 pagini.      Pre˛ul: 6,40 lei       ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO