039 by tradetrek

VIEWS: 19 PAGES: 16

									                         PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 39     PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                   Luni, 28 mai 2007     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR             COOPERATIVE

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         anexelor num„rul 1.1, 1.2, 1.3, care fac parte integrant„
            PIELBAC                 din prezentul proiect.
         Bac„u, jude˛ul Bac„u               Capitalul social al membrilor cooperatori care r„m‚n la
                                Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC Bac„u
         PROIECT DE DIVIZARE              se reflect„ Ón anexa 1.4.
  I. Prezentarea societ„˛ii care se divizeaz„:          Situa˛ia cl„dirilor se reflect„ Ón anexele 2.1; 2.2.; 2.3;
  1.1. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         2.4.
PIELBAC, cu sediul Ón Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 1,      III. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului
jude˛ul Bac„u, reprezentat„ prin pre∫edinte ing. Catalina   societ„˛ilor participante la divizare
Mereuta ∫i contabil-∫ef Maria Solomon, Ónregistrat„ la       3.1. Aceast„ opera˛iune are la baz„ balan˛a de
Oficiul Registrului Comer˛ului cu nr. C04/25/2005, cod de   verificare ∫i bilan˛ul Óncheiat la data de 31.03.2007.
Ónregistrare fiscal„ RO 949650.                  3.2. Œn acest context, totalul activ al S.C.M. PIELBAC
  1.2. Capitalul social la 31.03.2007 subscris ∫i v„rsat   Bac„u la data de 31.03.2007, este conform bilan˛ului de
este de 146.800 lei, 2.936 p„r˛i sociale, valoarea       divizare Ón cuantum de 864.438 lei, ∫i totalul pasiv, Ón
nominal„ a p„r˛ii sociale 50 lei, capital integral privat.   cuantum de 864.438 lei, urm‚nd ca societatea - mam„
  1.3. Domeniul de activitate: produc˛ie Ónc„l˛„minte,    s„ re˛in„ un activ de 628.897 lei ∫i un pasiv de 628.897
marochin„rie, confec˛ii piele, prest„ri servicii, comer˛.   lei societ„˛ilor nou-Ónfiin˛ate, transmi˛‚ndu-li-se un activ de
  1.4. Obiectul principal de activitate conform cod CAEN   235.541 lei ∫i un pasiv de 235.541 lei.
1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei.                  3.3. Œn urma diviz„rii, parte din patrimoniul Societ„˛ii
  II. Fundamentarea ∫i concluziile diviz„rii         Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PIELBAC Bac„u se va
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind   distribui c„tre urm„toarele societ„˛i cooperative
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, a hot„r‚rii nr. 6 a  me∫te∫ug„re∫ti astfel:
adun„rii generale extraordinare a membrilor cooperatori ai     1. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELCOM
S.C.M. PIELBAC Bac„u din 16.03.2007, pe baza balan˛ei     SERV S.C.M. Bac„u, cu sediul social Ón Bac„u, str. Mihai
de verificare ∫i a bilan˛ului de desprindere Óncheiat la    Viteazul nr. 1, jude˛ul Bac„u.
data de 31.03.2007, s-a procedat la divizarea S.C.M.        Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
PIELBAC Bac„u prin transmiterea unui procent de        Nr.
                                      Activ      RON       Pasiv      RON
                                crt.
27,2479 % din capitalul social de˛inut c„tre trei societ„˛i
cooperative me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1.             1. Construc˛ii       75.264 1. Capital social     18.050
  Capitalul social transmis apar˛ine membrilor cooperatori   2. Materii prime      1.836 2. Rezerve din reevaluare 20.073
care s-au Ónscris Ón societ„˛ile nou-Ónfiin˛ate, conform     3. Materiale consumabile    - 3. Rezerve        60.658
    2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

Nr.                                      Nr.
       Activ      RON         Pasiv       RON           Activ      RON      Pasiv       RON
crt.                                     crt.

 4. Obiecte inventar     2.444 4. Profit net           278   5. Materiale consumabile   23 5. Furnizori         8.263
 5. Produse finite      1.303 5. Furnizori           1.397   6. Produse finite     2.284 6. Datorii         34.509
 6. M„rfuri          9.545 6. Datorii            5.832   7. M„rfuri        60.448
 7. Clien˛i          1.551                      8. Clien˛i         9.169
 8. Debitori           -                      9. Debitori          -
 9. Disponibilit„˛i     14.345                      10. Disponibilit„˛i    87.482
 Total           106.288               106.288    11. Ambalaje          -
  2.  Societatea  Cooperativ„   Me∫te∫ug„reasc„             12. Impozit pe profit    311
SILOCOM, cu sediul social Ón Bac„u, str. Mihai Viteazul             Total          628.897              628.897
nr. 1, jude˛ul Bac„u                               3.4. Divizarea se face f„r„ prima de divizare.
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:               3.5. Raportul de schimb al p„r˛ilor sociale este de 1/1
Nr.
       Activ      RON         Pasiv       ROL
                                       pentru toate societ„˛ile.
crt.
                                         3.6. Predarea-primirea patrimoniului se va face pe
 1. Construc˛ii      72.110   1.  Capital social      17.650  baz„ de protocol, Ón conformitate cu inventarul ∫i balan˛a
 2. Materii prime      5.893   2.  Rezerve din reevaluare  19.628  de verificare la data diviz„rii Ón fapt.
 3. Materiale consumabile    -   3.  Rezerve         59.314   3.7. Eventualele diferen˛e de suprafa˛„ ∫i valoare ca
 4. Obiecte inventar    4.106   4.  Profit net         272  urmare a compartiment„rilor vor fi eviden˛iate Ón
 5. Produse finite     1.765   5.  Furnizori         1.366  protocolul de divizare ∫i Ón bilan˛ul de divizare final„.
 6. M„rfuri         7.120   6.  Datorii          5.703                           Anexa 1.1
 7. Clien˛i         1.517                        Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
 8. Debitori          -                      care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
 9. Disponibilit„˛i    11.422                      Me∫te∫ug„reasc„ PIELCOM SERV Ón urma diviz„rii din
 Total          103.933                103.933   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC
                                       Bac„u:
  3. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TRAPIEL,
cu sediul social Ón Bac„u, str. Republicii nr. 21, jude˛ul                                  Valoare    Capital
                                       Nr.      Numele ∫i    Nr. p„r˛i          social
Bac„u                                     crt.      prenumele    sociale
                                                              parte social„
                                                                      primit
                                                                RON
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:                                             RON

Nr.                                      1. Iorga Ilie          81      50       4.050
       Activ      RON         Pasiv       RON
crt.
                                        2. Iorga Paraschiva       70      50       3.500
 1. Construc˛ii       16.429  1.  Capital social      4.300  3. Popescu Catalin-Corneliu   68      50       3.400
 2. Materii prime        708  2.  Rezerve din reevaluare  4.782  4. Iacob Carmel         59      50       2.950
 3. Materiale consumabile     -  3.  Rezerve         14.450  5. Antaluca Silviu-Jollti    50      50       2.500
 4. Obiecte inventar      455  4.  Profit net          66  6. Gherman Gabriela       33      50       1.650
 5. Produse finite       162  5.  Furnizori          333  Total             361             18.050
 6. M„rfuri          3.770  6.  Datorii          1.389
 7. Clien˛i           379                                             Anexa 1.2
 8. Debitori           -                       Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
 9. Disponibilit„˛i      3.417                     care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„
                                       Me∫te∫ug„reasc„ SILOCOM Ón urma diviz„rii din
 Total            25.320                 25.320
                                       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC
  4. Societatea Cooperativ„ PIELBAC Bac„u, cu sediul             Bac„u:
Ón Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 1, jude˛ul Bac„u
  Elemente patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:                                            Capital
                                                               Valoare
                                       Nr.      Numele ∫i    Nr. p„r˛i          social
                                                              parte social„
Nr.                                      crt.      prenumele    sociale           primit
       Activ      RON         Pasiv       RON                            RON
crt.                                                                    RON

 1.  Construc˛ii      432.464  1.  Capital social     106.800   1.  Lefter Costica      137      50       6.850
 2.  Echipamente calcul     -  2.  Rezerve din reevaluare 118.772   2.  Simiruc Petru-Traian   74      50       3.700
 3.  Materii prime     15.718  3.  Rezerve        358.905   3.  Ladaru Ion        62      50       3.100
 4.  Obiecte inventar    20.998  4.  Profit net        1.648   4.  Ouatu Mihai        60      50       3.000
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                         3

                              Capital                      Anexa 2.1
                     Valoare
Nr.    Numele ∫i    Nr. p„r˛i            social   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELCOM
                    parte social„
crt.    prenumele    sociale             primit
                      RON            SERV Bac„u
                               RON
                                                                    Valoare
 5. Simiruc Maria      20     50    1.000       Nr.                        Suprafa˛a
                                         Denumire activ     Adresa            r„mas„
                                   crt.                         m2
 Total           353          17.650                                        RON

                        Anexa 1.3        1. Complex 9 Mai 21     9 Mai nr. 21       45,87   28.922
  Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe       2. Complex Frasin      str. Frasin nr. 4     46,52   11.690
care ace∫tia Ól vor primi la Societatea Cooperativ„          3. Complex M„r„∫e∫ti     str. M„r„∫e∫ti nr. 98   19,25    7.389
Me∫te∫ug„reasc„ TRAPIEL Ón urma diviz„rii din             4. Complex M„r„∫e∫ti     str. M„r„∫e∫ti 98     13,76    5.282
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC             5. Complex Pasaj Rev.    Pasaj Rev. nr. 6     52,25   10.301
Bac„u:                                  etaj
                              Capital
                                    6. Complex          str. Mihai Viteazul nr. 1 8,62    2.742
                     Valoare
Nr.    Numele ∫i    Nr. p„r˛i  parte social„    social    M. Viteazul nr. 1, etaj
crt.    prenumele    sociale             primit
                      RON
                               RON    7. Complex M. Viteazul    str. M. Viteazul nr. 5  17,82    8.145
                                     nr. 5 Arta Lux etaj
 1. Celmare Traian      23     50         1.150   8. Complex Pasaj Rev.    .Pasaj Revolu˛iei nr. 6   8,50    793
 2. Celmare Rodica      42     50         2.100    (subsol)
 3. Celmare Alexandra     7     50          350
                                    Total                               75.264
 4. Panac Iuliana       7     50          350
 5. Panac Laurentiu-Ion    7     50          350                       Anexa 2.2
 Total            86               4.300   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ SILOCOM
                       Anexa 1.4        Bac„u
                                                                    Valoare
  Situa˛ia cu membrii cooperatori ∫i capitalul social al       Nr.
                                         Denumire activ     Adresa
                                                             Suprafa˛a
                                                                    r„mas„
                                   crt.                         m2
celor   ce  r„m‚n   la  Societatea  Cooperativ„                                         RON
Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC Ón urma diviz„rii par˛iale a          1.  Complex 9 Mai     9 Mai nr. 21      64,50    32.647
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PIELBAC Bac„u:          2.  Complex Stadionului  Str. Stadionului nr. 28 37,61    11.548
                              Capital  3.  Complex Milcov     str. Milcov nr. 67   16,27     4.575
                     Valoare
Nr.    Numele ∫i    Nr. p„r˛i            social   4.  Complex        str. M. Viteazul nr. 5  7,20     3.291
                    parte social„
crt.    prenumele    sociale             primit
                      RON
                               RON       M. Viteazul nr. 5,
                                       parter
 1. Alexa Constantin     137     50         6.850
                                    5.  Complex Pasaj     Pasaj Revolu˛iei nr. 6 47,47     9.555
 2. Astancai Pavelina    307     50         15.350
                                       Rev. etaj
 3. Bontas Ionel       57     50         2.850
                                    6.  Complex        str. M. Viteazul nr. 1   8,21   2.612
 4. Chirvase Carmen      61     50         3.050
                                       M. Viteazul nr. 1,
 5. Coca Valerica       63     50         3.150
                                       etaj
 6. Gargaun Maria       67     50         3.350
                                    7.  Complex        str. M. Viteazul nr. 5  15,51    7.089
 7. Geangu Mariana      20     50         1.000
                                       M. Viteazul nr. 5,
 8. Gherasim Vasile     126     50         6.300
                                       etaj (Arta Lux)
 9. Gorea Giani        51     50         2.550
                                    8.  Complex        Pasaj Revolu˛iei nr. 6   8,50    793
 10. Lisita Gheorghe     74     50         3.700
                                       Pasaj Revolu˛iei
 11. Lisita Vasilica     29     50         1.450
                                       (subsol)
 12. Mereuta Catalina    580     50         29.000
                                    Total                               72.110
 13. Mihaila Rem       57     50         2.850
 14. Mandrila Vasile     46     50         2.300                      Anexa 2.3
 15. Parfene Constantin    37     50         1.850   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ TRAPIEL
 16. Pascaru Elisaveta    59     50         2.950  Bac„u
 17. Pichiu Vasile      44     50         2.200                                   Valoare
                                   Nr.                        Suprafa˛a
 18. Radu Neculae       62     50         3.100        Denumire activ     Adresa            r„mas„
                                   crt.                         m2
                                                                    RON
 19. Solomon Maria      189     50         9.450
 20. Teodor Ana        70     50         3.500   1. Complex Republicii    str. Republicii nr. 21  50     16.429
 Total           2.136            106.800 lei  Total                               16.429
    4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

                     Anexa 2.4                       Societatea Cooperativ„
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PIELBAC                           SPORUL
Bac„u                                              Buz„u, jude˛ul Buz„u
                                 Valoare
Nr.                        Suprafa˛a
crt.     Denumire activ    Adresa      m2     r„mas„             HOT√R¬REA Nr. 3
                                 RON
                                                 din 17 aprilie 2007
 1. Complex M. Viteazul    str. M. Viteazul nr. 1  30,33   19.936          a adun„rii generale ordinare
  (parter)
                                        Adunarea general„ ordinar„ a SPORUL Societate
 2. Complex 9 Mai 21      Str. 9 Mai 21      338,24  153.737
                                      Cooperativ„, Óntrunit„ la data de 17.04.2007, la sediul
 3. Complex Republicii     str. Republicii 21    121,92  40.060
                                      societ„˛ii situat Ón municipiul Buz„u, Str. Unirii nr. 3,
 4. Complex R„zboieni     str. R„zboieni nr. 7   37,00  18.554  jude˛ul Buz„u, cu un cvorum de 9 membri cooperatori
 5. Complex Milcov       str. Milcov nr. 67    113,36  26.826  din totalul de 11.
 6. Complex M„r„∫e∫ti     str. M„r„∫e∫ti nr. 98   59,19  22.710    Œn temeiul Legii nr. 1/2005, hot„r„∫te:
 7. Complex          Pasaj Revolu˛iei nr. 6  363,61  71.694    1. Aprob„ bilan˛ul la 31.12.2006.
  Pasaj Revolu˛iei                              2. Aprob„ mandatarea dnei Buzea Eugenia Veronica
  (etaj)                                 cu Óndeplinirea procedurilor necesare ∫i semnarea actului
 8. Complex          Pasaj Revolu˛iei nr. 6 11,20     1.046  adi˛ional la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Pasaj Revolu˛iei                            Tribunalul Buz„u.
  (subsol)                                  3. Aprob„ procesul-verbal al adun„rii generale.
 9. Complex M. Viteazul    str. M. Viteazul nr. 1  66,72   21.226    (2/34.709)
  nr. 1 (etaj)                                             *
 10. Complex M. Viteazul    str. M. Viteazul nr. 5  97,12   44.390
  nr. 5 (Arta Lux etaj)                                 Societatea Cooperativ„
 11. Mijloace de transport   -             -    12.295      COOPERATIVA DE CONSUM B√BICIU
                                              B„biciu, jude˛ul Olt
 Total                              432.464
    Prezentul proiect de divizare este semnat de:                       HOT√R¬REA Nr. 1
    Din partea S.C.M. PIELCOM SERV Bac„u
                                                 din 17 aprilie 2007
    1. Iorga Ilie
    2. Iorga Paraschiva                           Adunarea general„ ordinar„ a Cooperativei de
                                      Consum B√BICIU, Societate Cooperativ„, convocat„ Ón
    3. Popescu Catalin-Corneliu
                                      temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2005 ∫i al actului
    4. Iacob Carmel
                                      constitutiv, hot„r„∫te:
    5. Antaluca Silviu-Jollti
                                        Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
    6. Gherman Gabriela
                                        Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
    Din partea S.C.M. SILOCOM Bac„u                     Art. 3. Aprob„ bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi Ón
    1. Lefter Costic„                          anul 2006, repartizarea profitului.
    2. Simiruc Petru-Traian                         Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a membrilor
    3. Simiruc Maria                           consiliului de administra˛ie pentru activitatea desf„∫urat„
    4. Ladaru Ion                            Ón anul 2006.
    5. Ouatu Mihai                             Art. 5. Aprob„ programele de activitate, bugetul de
    Din partea S.C.M. TRAPIEL Bac„u                   venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2007.
    1. Celmare Traian                            Art. 6. Aprob„ criteriile de performan˛„ pentru anul
    2. Celmare Rodica                          2007 ∫i Ómputernice∫te pe dl Mih„ilescu Panait s„
                                      semneze actul adi˛ional.
    3. Celmare Alexandra
                                        Art. 7. Revoc„ din func˛ia de membru al consiliului de
    4. Panac Iuliana
                                      administra˛ie pe dna Delcea Daniela ∫i alege pe dl Dicu˛
    5. Panac Laurentiu-Ion
                                      Emil.
    Din partea S.C.M. PIELBAC Bac„u                     Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de consiliul
    1. Mereuta Catalina - pre∫edinte.                  de administra˛ie.
    Solomon Maria - contabil-∫ef.                      Redactat„ ∫i semnat„ azi, 17.04.2007.
      (1/34.708)                              (3/34.710)
                   *                                  *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                  5

         Societatea Cooperativ„             cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative de Consum
            OPTIMED                 P¬RJOL, cu sediul Ón satul P‚rjol, comuna P‚rjol, jude˛ul
          Buz„u, jude˛ul Buz„u             Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului cu
                                 nr. C04/2/2005, au fost stabilite urm„toarele modific„ri la
          HOT√R¬REA Nr. 1               actele constitutive ale societ„˛ii:
          din 24 aprilie 2007               Art. 1. Se retrage din societate dl Borto Mihai, care
                                 cesioneaz„ o parte social„ Ón valoare de 50 lei dnei
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai    Horonceanu Elena. Œn urma cesiunii, participarea la
OPTIMED Societate Cooperativ„, cu sediul Ón Buz„u, Str.     capitalul social, beneficii ∫i pierderi va fi: Chiriac Gh.
Unirii, bl. 1C, parter, jude˛ul Buz„u, Ónregistrat„ la Oficiul  Maria, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„
Registrului Comer˛ului cu nr. C10/42/2005, av‚nd cod       Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi
unic de Ónregistrare R 7434406, Óntrunit„ Ón data de       4,54 %; Leahu Lumini˛a, aport la capital 50 lei,
24.04.2007, ora 19,00, la sediul social, aflat„ la prima     reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
convocare, Ón temeiul art. 40 din Legea nr. 1/2005, cu      participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Poe˛el Ana,
un cvorum de 6 voturi, reprezent‚nd 100 % din capitalul     aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón
social, hot„r„∫te:                        valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi
  1. Aprob„ raportul de gestiune al administratorului unic   4,54 %; C„ldare Natalia, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd
pentru anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a          o parte social„ Ón valoare de 50 lei, participare la
administratorului pentru exerci˛iul financiar 2006.       beneficii ∫i pierderi 4,54 %; C„lin Mariana, aport la capital
  2. Aprob„ situa˛iile financiare anuale pentru anul 2006.   50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
  3. Aprob„ modul de repartizare a profitului net ob˛inut   participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Cazacu Vasile,
pe anul 2006.                          aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón
  4. Aprob„ raportul comisiei de cenzori pentru exerci˛iul   valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %;
financiar 2006.                         Marian Mihaela, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o
  5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul   parte social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii
2007.                              ∫i pierderi 4,54 %; Co∫a Silvica, aport la capital 50 lei,
  6. Aprob„ programul de investi˛ii pentru anul 2007.     reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
  7. Aprob„ raportul consiliului social pentru anul 2006.   participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %;
  8. Aprob„ lista cu indicatori tehnico-economici propu∫i     Mocanu Alina, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o
pentru anul 2007, anex„ la contractele de administrare ∫i    parte social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii
gestionare a patrimoniului pentru conducerea unit„˛ii ∫i     ∫i pierderi 4,54 %; Horonceanu I. Elena, aport la capital
membrii fondatori.                        100 lei, reprezent‚nd 2 p„r˛i sociale Ón valoare de 50 lei
  9. Aprob„ contractul colectiv de munc„, precum ∫i      fiecare, participare la beneficii ∫i pierderi 9,20 %; Ghine˛
sistemul de salarizare la nivel de societate pentru anul     Gabriela, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte
2007.                              social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i
  10. Aprob„ volumul maxim de credite ∫i scrisori de      pierderi 4,54 %; ™olomonea Gina, aport la capital 50 lei,
garan˛ie necesar Ón anul 2007 pentru activitatea curent„     reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
∫i de investi˛ii.                        participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Horonceanu
  11. Œmputernicirea conducerii operative (pre∫edinte,     Gheorghe, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte
contabil-∫ef) a unit„˛ii de a angaja ∫i de a garanta       social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i
volumul de credite ∫i scrisori de garan˛ie prin ipotecarea    pierderi 4,54 %; Toderi˛„ Vasilica, aport la capital 50 lei,
de bunuri imobile ∫i gajarea de bunuri din patrimoniul      reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
societ„˛ii cooperative.                     participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Ioj„ Angelina,
  (4/34.711)                          aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón
               *                 valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %;
                                 Cre˛u Constantin, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o
      Societatea Cooperativ„ de Consum           parte social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii
             P¬RJOL                 ∫i pierderi 4,54 %; Gherasimoaie I. Florea, aport la
         P‚rjol, jude˛ul Bac„u             capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de
                                 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Vornicu
           ACT ADIfiIONAL                Tatiana, aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte
                                 social„ Ón valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i
 la actele Societ„˛ii Cooperative de Consum P¬RJOL
                                 pierderi 4,54 %; Cazacu Reta, aport la capital 50 lei,
  Conform hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare ∫i       reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
extraordinare din data de 20.03.2007 a membrilor         participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %; Luca P. Viorica,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

aport la capital 50 lei, reprezent‚nd o parte social„ Ón           Societatea Cooperativ„
valoare de 50 lei, participare la beneficii ∫i pierderi          COOPERATIVA DE CONSUM JIBOU
4,54 %; Imbrea I. Adriana, aport la capital 50 lei,               Jibou, jude˛ul S„laj
reprezent‚nd o parte social„ Ón valoare de 50 lei,
participare la beneficii ∫i pierderi 4,54 %.                    HOT√R¬REA Nr. 1
  Art. 2. Se deschide un punct de lucru situat Ón satul     Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE
T„r‚˛a, comuna P‚rjol, jude˛ul Bac„u.             CONSUM JIBOU Societate Cooperativ„ de gradul 1, ce
  Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea unui spa˛iu comercial      a avut loc Ón data de 28.03.2007 la sediul
situat Ón satul T„r‚˛a, comuna P‚rjol, jude˛ul Bac„u.     COOPERATIVEI DE CONSUM JIBOU, cu participarea
  Art. 4. Pentru semnarea ∫i depunerea actelor la      unui num„r de 32 membri dintr-un efectiv de 37 membri,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul     persoane fizice, Ón conformitate cu prevederile Legii
Bac„u se Ómputernice∫te dl Jalboaie Sorin, cet„˛ean      nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv ∫i statutului propriu, Ón
rom‚n, n„scut la data de 27.04.1977 Ón Bac„u, jude˛ul     urma materialelor prezentate ∫i a discu˛iilor purtate,
Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Calea Romanului nr. 125,      hot„r„∫te:
posesor al C.I. seria XC nr. 190433, eliberat„ la data de     1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind
3.06.2002 de Poli˛ia Bac„u, cod numeric personal        activitatea desf„∫urat„ pe anul 2006.
1770427040155.                           2. Aprob„ raportul de activitate a cenzorului pe anul
    (5/34.712)                       2006.
               *                   3. Aprob„ situa˛iile financiare anuale ∫i modul de
                                repartizare a profitului pe anul 2006.
        Societatea Cooperativ„               4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor
     COOPERATIVA DE CONSUM V√D√STRIfiA           pentru activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.
        V„d„stri˛a, jude˛ul Olt              5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
                                2007.
          HOT√R¬REA Nr. 1                6. Aprob„ men˛inerea indemniza˛iilor pentru membrii
          din 19 aprilie 2007            consiliului de administra˛ie ∫i cenzor.

  Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE          (7/34.714)
CONSUM V√D√STRIfiA, convocat„ Ón baza Legii                          *
nr. 1/2005 ∫i a actului constitutiv,
                                        Societatea Cooperativ„
  analiz‚nd documentele Ónscrise pe ordinea de zi, fiind
                                      CLASSIC SOCOM - S.C. SLATINA
legal constituit„ cu un cvorum ce Óndepline∫te condi˛iile
impuse de lege, hot„r„∫te:                            Slatina, jude˛ul Olt
  Art. 1. Aprob„ raportul administratorului.
                                          HOT√R¬REA Nr. 1
  Art. 2. Aprob„ raportul cenzorului.
  Art. 3. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i              din 23 aprilie 2007
pierderi.                                    a adun„rii generale ordinare
  Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a           Adunarea general„ ordinar„ a societ„˛ii CLASSIC
administratorului pentru anul 2006.              SOCOM - S.C. SLATINA, convocat„ Ón temeiul Legii
  Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i    nr. 1/2005 ∫i av‚nd Ón vedere competen˛ele statutare
programul de activitate pentru anul 2007.           prev„zute prin art. 20 alin. (2) din statutul propriu,
  Art. 6. Aprob„ investi˛iile efectuate Ón anul 2006 ∫i   hot„r„∫te:
dot„rile cu tehnica de calcul.                  Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-
  Art. 7. Aprob„ execu˛ia contractului de administrare ∫i  social„ desf„∫urat„ pe anul 2006 ∫i programul de
a criteriilor de performan˛„ pentru anul 2007 ∫i        activitate pe anul 2007.
Ómputernice∫te pe dl Marcu Constantin s„ semneze actul      Art. 2. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
adi˛ional la contractul de administrare din 2005.         Art. 3. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
  Art. 8. Aprob„ indemniza˛ia administratorului unic Ón     Art. 4. Aprob„ raportul consiliului social.
sum„ de 1.000 lei ∫i a cenzorului Ón sum„ de 30 lei.       Art. 5. Aprob„ adoptarea situa˛iilor financiare pentru
  Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de consiliul  anul 2006.
de administra˛ie.                         Art. 6. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
  Redactat„ ∫i semnat„ ast„zi, 19.04.2007.          administratorilor pentru anul 2006.
    (6/34.713)                         Art. 7. Aprob„ bugetul activit„˛ii generale pe anul
               *                 2007.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                  7

  Art. 8. Aprob„ bugetul activit„˛ii de produc˛ie pe anul            Societatea Cooperativ„
2007.                                   COOPERATIVA DE CONSUM TRU™E™TI
                                        Tru∫e∫ti, jude˛ul Boto∫ani
  Art. 9. Aprob„ planul de recrutare, selec˛ie ∫i formare
profesional„ resurse umane pe anul 2007.
                                             HOT√R¬RE
  Art. 10. Aprob„ indicatorii, obiectivele ∫i criteriile de
performan˛„ convenite de p„r˛ile contractante, ce se         din 27 aprilie 2007 a adun„rii generale ordinare
stabilesc anual, aferente contractelor de administrare ∫i      Adunarea general„:
gestionare a patrimoniului, Óncheiate Óntre p„r˛i.          1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind
  Art. 11. Aprob„ men˛inerea ∫i Ón exerci˛iul financiar al   activitatea economico-financiar„ pe anul 2006.
anului 2007 a indemniza˛iei fixe pentru membrii consiliului     2. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i pierderi
de administra˛ie ∫i ai comisiei de cenzori, stabilite prin    pe anul 2006 ∫i d„ desc„rcare de gestiune
art. 15 din Hot„r‚rea nr. 1 din 4.11.2005.            administratorilor pentru 2006.
  Art. 12. Aprob„ deciziile ∫i hot„r‚rile luate de consiliul    3. Aprob„ retragerea unor membri cooperatori.
de administra˛ie de la data anterioarei adun„ri generale.      4. Alege ca cenzor pe dl Amironesei Constantin.
                                   5. Stabile∫te indemniza˛iile administratorilor ∫i
  Art. 13. Œmputernice∫te pe dna Dicu Georgica,
                                 cenzorului.
contabil-∫ef, posesoare a C.I. seria OT nr. 040504 pentru
oficiul registrului comer˛ului Ón vederea depunerii hot„r‚rii     (10/34.717)
adun„rii generale a ac˛ionarilor.                                *

  (8/34.715)                                   Societatea Cooperativ„
                *                         COOPERATIVA DE CONSUM
                                           CEHU SILVANIEI
        Societatea Cooperativ„                      Cehu Silvaniei, jude˛ul S„laj
      COOPERATIVA DE CONSUM JIBOU
         Jibou, jude˛ul S„laj                           HOT√R¬RE
                                   Adunarea general„ extraordinar„ a COOPERATIVEI
          HOT√R¬REA Nr. 2                DE CONSUM CEHU SILVANIEI, Societate Cooperativ„ de
                                 gradul 1, ˛inut„ Ón data de 27 aprilie 2007 cu participarea
  Adunarea general„ extraordinar„ a COOPERATIVEI
                                 unui num„r de 41 membri cooperatori dintr-un efectiv de
DE CONSUM JIBOU, Societate Cooperativ„ de gradul 1,
                                 48, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i ale
ce a avut loc Ón data de 28.03.2007 la sediul
                                 actului constitutiv ∫i statutului propriu, Ón urma
COOPERATIVEI DE CONSUM JIBOU, cu participarea
                                 materialelor prezentate ∫i a dispozi˛iilor purtate, hot„r„∫te:
unui num„r de 32 membri dintr-un efectiv de 37 membri,
                                   1. Aprob„ Ónchirierea urm„toarelor spa˛ii: magazin
persoane fizice, Ón conformitate cu prevederile Legii
                                 Aluni∫, Ulciug, B„c„nie, Œnc„l˛„minte, Restaurant, Menaj,
nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv ∫i statutului propriu, Ón
                                 Complex alimenta˛ie public„ din Cehu Silvaniei.
urma materialelor prezentate ∫i a discu˛iilor purtate,
                                   2. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie Ón ceea ce
hot„r„∫te:
                                 prive∫te gajarea ∫i v‚nzarea unor spa˛ii Ón cursul anului
  1. Aprob„ Ónchirierea spa˛iilor: Magazin Domnin,
                                 2007.
Magazin Barsa, Magazin nr. 2 Some∫-Ordorhei, Magazin
Universal Jibou, Complex comercial Jibou, Electrice          (11/34.718)
Jibou, Libr„rie Jibou, Autoservire 2 Jibou-partial, Magazie                   *
cosmetice Jibou, Magazin Var, Birouri cooperativ„.
                                          Societatea Cooperativ„
  2. Aprob„ gajarea spa˛iului Café-Lux.                         UNIREA TOP
  3. Aprob„ v‚nzarea prin licita˛ie a spa˛iilor: Braseria               Bal∫, jude˛ul Olt
ACR, Magazin Domnin, Magazin Barsa, Remiza MCC,
Patiserie Jibou.                                   HOT√R¬REA Nr. 1
  4. Aprob„ mandatarea consiliului de administra˛ie cu                din 26 aprilie 2007
Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii opera˛iunilor
                                   Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 1/2005 privind
de Ónchiriere, gajare ∫i v‚nzare a activelor men˛ionate.
                                 organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
  (9/34.716)                            lu‚nd Ón considera˛ie competen˛ele adun„rii generale
                *                 ordinare prev„zute de alin. 20 alin. (2) din statutul propriu;
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

  ˛in‚nd cont de procesul-verbal al adun„rii generale        2. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i pierderi
ordinare din data de 26.04.2007,                  ∫i desc„rcarea de gestiune pe 2006.
  Adunarea general„ ordinar„ hot„r„∫te:               3. Aprob„ retragerea unor membri cooperatori ∫i
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie      completarea p„r˛ilor sociale.
privind exerci˛iul financiar 2006.                  4. Alege ca cenzor pe dl Amironesei Constantin.
  Art. 2. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i          5. Stabile∫te indemniza˛iile administratorilor ∫i
repartizarea profitului net la sf‚r∫itul exerci˛iului financiar.  cenzorului.
  Art. 3. Aprob„ raportul cenzorului.                (14/34.721)
  Art. 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru                   *
anul 2007.
  Art. 5. Aprob„ programul economico-social anual de            Societatea Cooperativ„ de Consum
dezvoltare ∫i modernizare, programul de investi˛ii ∫i                   COP√L√U
programul de selec˛ionare, preg„tire ∫i perfec˛ionare a              Cop„l„u, jude˛ul Boto∫ani
personalului.
  Art. 6. Adopt„ hot„r‚rea referitoare la clauzele                    HOT√R¬RE
generale privind raporturile de munc„, precum ∫i sistemul
                                            a adun„rii generale
de salarizare pentru anul 2007.
                                            din 24 aprilie 2007
  Art. 7. Aprob„ majorarea liniei de credit de la 20.000
RON la 70.000 RON ∫i garantarea acesteia cu imobilul,         Adunarea general„:
spa˛ii comerciale parter bloc M2 din str. N. B„lcescu         1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie, bilan˛ul
nr. 195 din patrimoniul societ„˛ii cooperative.          contabil, contul de profit ∫i pierderi, raportul cenzorului ∫i
                                  repartizarea profitului pentru anul 2006.
    (12/34.719)
                                   2. Aprob„ Ónchirierea spa˛iilor comerciale: magazine
                *
                                  mixte situate Ón localit„˛ile Cerbu, Oneaga, Criste∫ti ∫i
       Societatea Cooperativ„ de Consum           bufet Criste∫ti.
             MILEANCA                   3. Aprob„ Ónstr„inarea Complexului comercial Oneaga
         Mileanca, jude˛ul Boto∫ani            ∫i a bufetului B„lu∫eni.
                                   4. Modific„ valoarea p„r˛ii sociale la 30 lei ∫i Ón mod
             HOT√R¬RE                 respectiv a capitalului social.

    a adun„rii generale ordinare din 19 aprilie 2007        (15/34.722)
                                                 *
  Adunarea general„:
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind            Societatea Cooperativ„
activitatea economico-financiar„ pe anul 2006.                CONSUMCOOP DUMBRAVA RO™IE
  2. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i pierderi          Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛
pe anul 2006 ∫i d„ desc„rcare de gestiune
administratorilor pentru 2006.                             HOT√R¬REA Nr. 3
  3. Aprob„ primirea ∫i retragerea unor membri
                                    a adun„rii generale ordinare din 16 aprilie 2007
cooperatori.
  4. Alege ca cenzor pe dna Luca Raveca.               Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
  5. Stabile∫te indemniza˛iile administratorilor ∫i        CONSUMCOOP      DUMBRAVA     RO™IE   Societate
cenzorului.                            Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛„ la data de 16 aprilie
                                  2007, Ón conformitate cu prevederile art. 40 din Legea
    (13/34.720)
                                  nr. 1/2005, Ón propor˛ie de 93%;
                *
                                    Œn baza Legii nr. 1/2005 de organizare ∫i func˛ionare
       Societatea Cooperativ„ de Consum           a coopera˛iei, hot„r„∫te:
             DURNE™TI                   Art. 1. Aprob„ excluderea urm„torilor membri
         Durne∫ti, jude˛ul Boto∫ani            cooperatori, conform cap. II, art. 28 alin. c);
                                    • Albes Alexandrina, cod numeric personal
             HOT√R¬RE                 2480620270665,
                                    • Cabascu Iulian-Petru, cod numeric personal
    a adun„rii generale ordinare din 20 aprilie 2007
                                  1660701040041.
  Adunarea general„:                         Art. 2. Aprob„ Ónscrierea noilor membri cooperatori:
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind       • Rusu Daniel, cod numeric personal 1790625270621,
activitatea pe 2006.                        n„scut la data de 25.06.1979, Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                9

Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 4, bl.      2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori privind
S3, ap. 33, cet„˛ean rom‚n, p„r˛i sociale subscrise ∫i      concluziile desprinse Ón urma verific„rilor efectuate Ón
v„rsate num„r: 1, aport v„rsat valoare: 10, procent 2%      conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.
din capitalul social.                        3. Aprob„ modul de repartizare a profitului comunicat
  • Garcineanu Maria Simona, cod numeric personal        pe baza bilan˛ului pentru anul 2006 ∫i a contului de profit
2790218260605, n„scut„ la data de 18.02.1979 Ón         ∫i pierderi pentru aceea∫i activitate.
Dumbrava Ro∫ie, domiciliat„ Ón Dumbrava Ro∫ie, str.         4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului de
Dumbravei nr. 87, cet„˛ean rom‚n, p„r˛i sociale v„rsate     administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.
num„r: 1, aport v„rsat valoare: 10, procent 2% din         5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
capitalul social.                        2007.
  Art. 3.                             6. Aprob„ primirea de noi membri cooperatori,
  • Se Ómputernice∫te dna Rusu Verginia pentru a se       respectiv de dl ™tef„nuc„ Gheorghe, angajat al unit„˛ii pe
ocupa de perfectarea documentelor la registrul comerului.    func˛ia de contabil-∫ef.
  (16/34.723)                           7. Aprob„ retragerea membrilor cooperatori: dl Ababei
               *                 Mihai, dl Boboc Neculai, dl Ian˛oc Anton, dna Vatamanu
                                 Maricica, dna Boboc Rodica, Ón conformitate cu
      Societatea Cooperativ„ de Consum           prevederile Legii nr. 1/2005 art. 27 ∫i 28.
            S√VENI                   8. Aprob„ m„surile organizatorice Ón componen˛a
        S„veni, jude˛ul Boto∫ani             consiliului de administra˛ie, respectiv retragerea dlui
                                 Ababei Mihai ∫i primirea dlui ™tef„nuc„ Gheorghe.
            HOT√R¬REA                  9. Aprob„ alegerea delega˛ilor la adunarea general„
                                 ordinar„ la nivel de UJCC Boto∫ani: dl Vatavu Costic„ -
           adun„rii generale
                                 pre∫edinte, ∫i dl ™tef„nuc„ Gheorghe - contabil-∫ef.
          din 24 aprilie 2007
                                   (18/34.725)
  Adunarea general„:
                                               *
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie, bilan˛ul
contabil, contul de profit ∫i pierderi ∫i raportul comisiei de
                                         Societatea Cooperativ„
cenzori pentru anul 2006.
                                        CONSUMCOOP B¬RG√OANI
  2. D„ desc„rcare de gestiune consiliului de                 B‚rg„oani, jude˛ul Neam˛
administra˛ie pentru anul 2006.
  3. Aprob„ gajarea, ipotecarea, Ónchirierea sau                  HOT√R¬REA Nr. 1
Ónstr„inarea unor obiective.
  4. Aprob„ preluarea prin fuziune a Societ„˛ii         a adun„rii generale ordinare din data de 30 aprilie 2007
Cooperative de Consum AVR√MENI.                   Adunarea general„ ordinar„ a CONSUMCOOP
  (17/34.724)                         B¬RG√UANI Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a
               *                 sa din 30 aprilie 2007 Ón conformitate cu prevederile
                                 art. 40 din Legea nr. 1/2005; lu‚nd Ón dezbatere
      Societatea Cooperativ„ de Consum           problemele Ónscrise pe ordinea de zi;
            TUDORA                    Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
        Tudora, jude˛ul Boto∫ani             func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
                                  1. Aprob„ raportul asupra activit„˛ii desf„∫urate de
             EXTRAS                 consiliul de administra˛ie Ón anul 2006.
                                  2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori pe anul 2006.
 din procesul-verbal Óntocmit la data de 26 aprilie 2007,
 la sediul social al Societ„˛ii Cooperative de Consum       3. Aprob„ situa˛iile financiare pe anul 2006.
  TUDORA, cu ocazia adun„rii generale a membrilor         4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului de
            cooperatori               administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.
                                  5. Aprob„ programele economice pe anul 2007 ∫i
  Œn urma prezent„rii ∫i dezbaterii materialelor cuprinse
                                 programul de investi˛ii pentru 2007.
Ón ordinea de zi, se supun la vot ∫i sunt aprobate
                                  6. Apreciaz„ ca bun„ activitatea desf„∫urat„ de
urm„toarele documente:
                                 salaria˛ii cu gestiune pe anul 2006.
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pentru
activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006 ∫i programul de         (19/34.726)
strategie pe anul 2007.                                    *
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

        Societatea Cooperativ„                - Cl„dire sediu administrativ localitatea fiibucani
     CONSUMCOOP CETATEA SC V¬N√TORI             centru.
        V‚n„tori, jude˛ul Neam˛               - Cl„dire magazin metalo-chimice + anexe localitatea
                                 Farca∫a centru.
          HOT√R¬REA Nr. 1                 Art. 14. Aprob„ retragerea urm„torilor membri
         a adun„rii generale              cooperatori dup„ cum urmeaz„:
    a CONSUMCOOP CETATEA SC V¬N√TORI              1.   Lupu  Teodor,   cod   numeric   personal
        din data de 26.04.2007              1450930274806, n„scut la data de 30.09.1945 Ón
                                 localitatea Farca∫a, domiciliat Ón comuna Farca∫a, jude˛ul
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
                                 Neam˛, cet„˛ean rom‚n.
CONSUMCOOP CETATEA SC V¬N√TORI, Óntrunit„ Ón
                                  2. Apetroaei Elena, cod numeric personal
∫edin˛a din data de 26.04.2007, Ón conformitate cu art.
                                 2651103274783, n„scut„ la data de 3.11.1965 Ón
40 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
                                 localitatea fiibucani, domiciliat„ Ón satul Poienari, comuna
func˛ionarea coopera˛iei ∫i cu actul constitutiv privind
                                 fiibucani, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n.
competen˛ele adun„rii generale, lu‚nd Ón dezbatere
                                  Art. 15. Aprob„ primirea de noi membri cooperatori
problemele Ónscrise pe ordinea de zi, consemnate Ón
                                 dup„ cum urmeaz„:
procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
                                  1. Cojocariu Costel, cod numeric personal
26.04.2007,
                                 1690104274794, n„scut la data de 4.01.1969 Ón
  adunarea general„ a CONSUMCOOP CETATEA SC
                                 localitatea Timi∫e∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón T‚rgu
V¬N√TORI hot„r„∫te:
                                 Neam˛, str. Cuza Vod„, bl. A5, ap. 19, jude˛ul Neam˛,
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pe
                                 cet„˛ean rom‚n.
anul 2006.
                                  2. Diaconu Tatiana, cod numeric personal
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia financiar„ pe anul 2006 -
                                 2690501274784, n„scut„ la data de 1.05.1969 Ón T‚rgu
repartizarea profitului.
                                 Neam˛, domiciliat„ Ón comuna Timi∫e∫ti, jude˛ul Neam˛,
  Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi pe anul
                                 cet„˛ean rom‚n.
2006.
                                  Art. 16. Aprob„ emisiunea a 85 p„r˛i sociale, cu
  Art. 4. Aprob„ raportul cenzorilor pe anul 2006.
                                 valoarea de 50 lei a unei p„r˛i sociale.
  Art. 5. Aprob„ modul de realizare a indicatorilor ∫i a
                                  Art. 17. Aprob„ modificarea actului constitutiv ca
criteriilor de performan˛„ din contractul de administrare.
                                 urmare a m„riri capitalului social prin primirea ∫i
  Art. 6. Aprob„ indicatorii ∫i criteriile de performan˛„ pe
                                 retragerea unor membri cooperatori, precum ∫i a
anul 2007.
                                 emisiunii unui num„r de 85 p„r˛i sociale.
  Art. 7. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
                                  Art. 18. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri
programul de activitate pe anul 2007.
                                 se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie al
  Art. 8. Aprob„ sistemul de salarizare ∫i normativele de
                                 CONSUMCOOP CETATEA SC V¬N√TORI.
munc„ pentru lucr„torii gestionari pe anul 2007.
  Art. 9. Aprob„ Ónchirierea spa˛iilor disponibile ∫i       (20/34.727)
neutilizate, precum ∫i a altor spa˛ii proprietatea societ„˛ii                 *
cooperative.
  Art. 10. Aprob„ Ómputernicirea consiliului de                 Societatea Cooperativ„
administra˛ie Ón vederea semn„rii documentelor privind                STR√DUINfiA
contractarea unor credite cu banca, necesare pentru             Cristuru Secuiesc, jude˛ul Harghita
investi˛ii ∫i desf„∫urarea activit„˛ii curente.
  Art. 11. Aprob„ ipotecarea, gajarea imobiliz„rilor               HOT√R¬REA Nr. 2
corporale din patrimoniu pentru contractarea de credite.           a adun„rii generale extraordinare
  Art. 12. Aprob„ casarea unei remize metalice situate           ˛inute la data de 24 aprilie 2007
Ón comuna Farca∫a ∫i valorificarea acesteia prin
                                  - Aprob„ gajarea imobiliz„rilor corporale, proprietatea
dezmembrare.
                                 societ„˛ii cooperative, pentru garantarea diferitelor tipuri
  Art. 13. Aprob„ v‚nzarea urm„toarelor active;
                                 de credite pe termen scurt, p‚n„ la 200.000 lei.
  - Cl„dire magazine+bufet Urecheni centru.
                                  Cristuru Secuiesc, 27.04.2007.
  - Cl„dire bufet Han Urecheni
  - Cl„dire magazin + bufet + magazie anex„ ∫i teren        (21/34.728)
aferent din localitatea fiibucanii de Jos.                           *
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                   11

      Societatea Cooperativ„ de Consum               Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
        CONSUMCOOP SARICHIOI                   Art. 3. Aprob„ situa˛iile financiare pe anul 2006,
         Sarichioi, jude˛ul Tulcea              stabilirea modului de repartizare a profitului, fixarea valorii
                                   dividendelor.
           HOT√R¬REA Nr. 2                   Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
       a adun„rii generale extraordinare            administratorilor.
            din 19.04.2007                   Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
                                   programul de activitate pe anul 2007.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                     Art. 6. Aprob„ analiza execu˛iei contractului de
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative de Consum de
                                   administrare pe anul 2006 ∫i criteriile de performan˛„ pe
gradul 1 CONSUMCOOP SARICHIOI, Óntrunit„ Ón data de
                                   anul 2007.
19.04.2007, ora 13,00 la sediul Societ„˛ii Cooperative de
                                     Art. 7. Œmputernice∫te pe dna Tabacaru Maricica
Consum, Ón prezen˛a a 17 membri cooperatori din 22
                                   pentru a depune prezenta hot„r‚re, precum ∫i celelalte
Ónscri∫i, Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind
                                   documente necesare la Oficiul Registrului Comer˛ului
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te, cu
                                   Foc∫ani.
majoritate de voturi:
  Art. 1. Aprobarea bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii           (23/34.730)
cooperative care pot face obiectul ipotecii, gajului,                        *
Ónchirierii ∫i prelungirii contractelor existente.
  Art. 2. Aprobarea v‚nz„rii urm„toarelor active:               Societatea Cooperativ„ de Consum
complex deservire Sarichioi, spa˛iu parter bloc din                 CONSUMCOOP P√UNE™TI
localitatea Sarichioi, magazin mixt + bar Enisala.                  P„une∫ti, jude˛ul Vrancea
  Art. 3. Aprob„ mandatarea consiliului de administra˛ie
cu Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii unor                   HOT√R¬REA Nr. 2
astfel de opera˛iuni.                                   din 27 martie 2007
  Art. 4. Aprob„ mandatarea dnei Filip Ana, pre∫edintele
                                     Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii
consiliului de administra˛ie, s„ semneze Ón numele ∫i pentru
                                   Cooperative de Consum P√UNE™TI, Óntrunit„ statutar Ón
Societatea Cooperativ„ de Consum de gradul 1
                                   data de 27 martie 2007,
CONSUMCOOP SARICHIOI toate documentele necesare la
                                     v„z‚nd votul unanim al celor 8 membri fondatori
Oficiul registrului comer˛ului, precum ∫i Ón fa˛a notarului public.
                                   prezen˛i la adunare, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 36
  (22/34.729)                            alin. 1 ∫i ale art. 41 din Legea nr. 1/2005,
                 *                    Ón temeiul prevederilor art. 13 ∫i 16 din actul
                                   constitutiv al societ„˛ii, cu 8 voturi pentru, niciun vot
      Societatea Cooperativ„ de Consum
                                   contra ∫i nicio ab˛inere, hot„r„∫te:
        CONSUMCOOP P√UNE™TI
                                     Art. 1. Aprob„ completarea domeniului de activitate cu
        P„une∫ti, jude˛ul Vrancea
                                   urm„toarele activit„˛i, conform cod CAEN:
                                     5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
           HOT√R¬REA Nr. 1
                                     5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
           din 27 martie 2007               autovehicule;
  Adunarea general„ ordinar„ a Societ„˛ii Cooperative          5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
de Consum P√UNE™TI, Óntrunit„ statutar Ón data de           aferente ∫i repara˛ii;
27.03.2007,                                5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru
  v„z‚nd votul unanim al celor 8 membri fondatori          autovehicule;
prezen˛i la adunare,                           5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i
  Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 36 alin. 1 ∫i ale art.    de construc˛ii;
40 din Legea nr. 1/2005,                         5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de
  Ón temeiul prevederilor art. 13 ∫i 15 din actul          menaj ∫i de fier„rie;
constitutiv al societ„˛ii, cu 8 voturi pentru, niciun vot         5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
contra ∫i nicio ab˛inere, hot„r„∫te:                 Ónc„l˛„minte ∫i alte articole;
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie         5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,
privind activitatea desf„∫urat„ pe anul 2006.             b„uturi ∫i tutun;
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea     5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte;  echipamente de birou;
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse;       5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
  5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i      echipamente electronice;
furaje;                               5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón
  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;        industrie, comer˛ ∫i transporturi;
  5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;            5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei     unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
prelucrate;                             5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;         5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;       specializate, cu produse alimentare;
  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din        5233 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
carne;                               5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,       9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                 alt„ parte;
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;              9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri;
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;         9272 - alte activit„˛i recreative.
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i        Art. 2. Aprob„ Ónchiderea sediului secundar - Magazin
produse zaharoase;                       mixt pia˛„, cod CAEN 5211 ∫i 5212.
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i       Art. 3. Aprob„ schimbarea domeniului de activitate la
condimente;                           Bar centru, cod CAEN 5540, Ón Disco bar, cod CAEN
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte       9234, 9271 ∫i 9272.
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
                                  Art. 4. Aprob„ ratificarea contractelor de chirie cu
  5139 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu produse
                                Societatea Comercial„ DARLIN - S.R.L., Bac„u;
alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                Societatea Comercial„ MIHANDRU P„une∫ti; Societatea
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
                                Comercial„ CARIOM P„une∫ti.
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
                                  Art. 5. Aprob„ Ónchirierea Magazin centru pia˛„ ∫i
Ónc„l˛„minte;
                                Ónchirierea unei camere de la etaj I Complex prest„ri.
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electronice ∫i de
                                  Art. 6. Aprob„ ca magazinul universal s„ fie garan˛ie
uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i televizoare;
                                la BCR pentru linia de creditare.
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,
                                  Art. 7. Celelalte men˛iuni din actul constitutiv r„m‚n
sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
                                neschimbate.
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de
                                  Art. 8. Se Ómputernice∫te dna Tabacaru Maricica
parfumerie;
                                pentru a depune prezenta hot„r‚re, precum ∫i celelalte
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,
                                documente necesare la Oficiul Registrului Comer˛ului
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                Foc∫ani.
  5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi
                                  Art. 9. Se Ómputernicesc: dna Ignat Alexandrina ∫i
∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
                                Tabacaru Maricica pentru a semna documentele necesare
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
                                ob˛inerii liniei de creditare la BCR Adjud.
metalice;
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de       (24/34.731)
construc˛ii;                                         *
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri
de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;          Societatea Cooperativ„ de Consum
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;             CONSUMCOOP TURCOAIA
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;                 Turcoaia, jude˛ul Tulcea
  5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria
minier„ ∫i construc˛ii;                                HOT√R¬RE
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria      Adunarea general„ ordinar„ a membrilor Societ„˛ii
textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;          Cooperative de Consum gradul 1 CONSUMCOOP
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,         TURCOAIA, Óntrunit„ Ón data de 21 aprilie 2007, ora 12,00
echipamente periferice ∫i software;               la sediul unit„˛ii, Ón prezen˛a a 11 membri cooperatori, Ón
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                13

temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea      Art. 8. Aprob„ hot„r‚rea referitoare la clauzele
∫i func˛ionarea coopera˛iei hot„r„∫te,              generale privind raporturile de munc„, precum ∫i sistemul
  Cu majoritate de voturi:                   de salarizare pentru anul 2007.
  1. Aprobare raport administrator unic ∫i aprobare        Art. 9. Aprob„ indemniza˛iile fixe ale administratorilor
raport cenzor.                          ∫i cenzorului.
  2. Aprobarea situa˛iilor financiare anuale ∫i          Art. 10. Aprob„ plecarea de membri cooperatori.
repartizarea profitului.                      Art. 11. Aprob„ hot„r‚rile adun„rii generale ordinare.
  3. Aprobarea contractului de administrare ∫i a criteriilor   Art. 12. Se Ómputernice∫te dna Spiridon Aurelia s„
de performan˛„.                         eviden˛ieze ∫i s„ depun„ prezenta hot„r‚re la Oficiul
  4. Mandatarea dnei Glug„ Vasilica s„ semneze         registrului comer˛ului, Ón vederea men˛ion„rii Ón registrul
contractul de administrare pe 2007.               comer˛ului ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
  5. Aprobarea indemniza˛iei pentru administratorul unic    conform prevederilor Legii nr. 1/2005.
∫i a cenzorului pe 2007.                       (26/34.733)
  6. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a                   *
programului de m„suri pe anul 2007.
  (25/34.732)                               Societatea Cooperativ„ de Consum
               *                      CONSUMCOOP CEAMURLIA DE JOS
                                       Ceamurlia de Jos, jude˛ul Tulcea
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           ARTA MODEI                        HOT√R¬REA Nr. 8/19.04.2007
        Foc∫ani, jude˛ul Vrancea              a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori
                                       din cadrul S.C.C. de gradul 1
            HOT√R¬RE                     CONSUMCOOP CEAMURLIA DE JOS
        a adun„rii generale ordinare                   din data de 19.04.2007
         din data de 20.04.2007               Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
  Adunarea general„ ordinar„ a SCM ARTA MODEI          de la S.C.C de gradul 1 CONSUMCOOP CEAMURLIA
Foc∫ani, statutar constituit„, Óntrunit„ ast„zi, 20.04.2007,   DE JOS, Óntrunit„ Ón data de 19.04.2007, ora 10,00, la
Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind         sediul societ„˛ii din comuna Ceamurlia de Jos, Ón
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, art. 117 alin. (5),   prezen˛a a 7 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor
al statutului propriu al societ„˛ii,               Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  hot„r„∫te:                          coopera˛iei, cu respectarea prevederilor actului constitutiv
  Art. 1. Aprob„ raportul administratorului privind       al societ„˛ii, hot„r„∫te, cu majoritate de voturi:
activitatea economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul 2006 ∫i      1. Aprob„ raportul administratorului unic referitor la
rezultatele ob˛inute, conform bilan˛ului contabil Óncheiat la  activitatea desf„∫urat„ Ón 2006.
data de 31.12.2006.                         2. Aprob„ raportul cenzorului pentru anul 2006.
  Art. 2. Aprob„ bilan˛ul contabil al contului de profit ∫i    3. Aprob„ bilan˛ul contabil al societ„˛ii ∫i repartizarea
pierderi ∫i repartizarea profitului net pentru anul 2006.    profitului pentru anul 2006.
  Art. 3. Aprob„ raportul cenzorului.               4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorului
  Art. 4. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire de    unic.
c„tre administratori a obliga˛iilor ce le-au revenit potrivit    5. Adopt„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
contractelor de administrare ∫i criteriilor de performan˛„    2007.
stabilite pentru anul 2006.                     6. Aprob„ execu˛ia contractului de administrare pe
  Art. 5. Aprob„ programul economico-social anual de      anul 2006.
dezvoltare ∫i modernizare, planul de investi˛ii pe anul       7. Aprob„ Óncheierea contractului de administrare pe
2007.                              anul 2007.
  Art. 6. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul     8. Stabile∫te ∫i aprob„ indemniza˛ia pentru
2007.                              administratorul unic ∫i cenzor, conform contractului de
  Art. 7. Aprob„ criteriile de performan˛„ ce se stabilesc   administrare pentru anul 2007.
administratorilor Ón anexele contractelor de administrare      9. Aprob„ cotiza˛ia de 100 RON pe lun„ c„tre UJCC
ale acestora pe anul 2007.                    Tulcea, care se va pl„ti trimestrial.
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

  10. Adunarea general„ mandateaz„ administratorul         Art. 4. Aprob„ Ónfiin˛area de societ„˛i comerciale
Frangu Maria s„ semneze, Ón numele ∫i pentru S.C.C.       conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
de gradul 1 CONSUMCOOP CEAMURLIA DE JOS, toate          completat„, Óntre FEDERALCOOP Tulcea ∫i U.J.C.C.
documentele necesare la Oficiul registrului comer˛ului.     Tulcea.
  (27/34.734)                           Art. 5. Aprob„ mandatarea dnei consilier juridic
                                 Stanciu Chiru˛a-Coca, membru Ón consiliul de
               *
                                 administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor sus-
         Societatea Cooperativ„             men˛ionatelor opera˛iuni ∫i de autentificare la notariatul
          TEHNOMETALICA                public ∫i mandateaz„ pe dna Micu Mariana Cristina
         Tulcea, jude˛ul Tulcea             pentru Ónregistrarea modific„rilor la Oficiul Registrului
                                 Comer˛ului Tulcea, publicarea Ón Monitorul Oficial al
          HOT√R¬REA Nr. 1               Rom‚niei, Partea a VII-a, conform legii, ∫i semnarea
                                 documentelor corespunz„toare.
 a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori
           din 20.04.2007                 (29/34.736)
                                                *
  Œn adunarea general„ a membrilor cooperatori s-a
hot„r‚t aprobarea bilan˛ului contabil, precum ∫i a contului       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
∫i profit ∫i pierdere pe anul 2006.                          PRESTAREA
  (28/34.735)                                 Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
               *
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
      Societatea Cooperativ„ de Consum                      din 20 aprilie 2007
        FEDERALCOOP TULCEA
         Tulcea, jude˛ul Tulcea               Av‚nd Ón vedere:
                                  1. Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
          HOT√R¬REA Nr. 2               coopera˛iei ∫i statutul propriu;
                                  2. competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute
       a adun„rii generale extraordinare
                                 Ón statutul propriu;
        din data de 19 aprilie 2007
                                  3. procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         20 aprilie 2007 a PRESTAREA SCM Foc∫ani,
cooperatori ai FEDERALCOOP Tulcea - Societate            hot„r„∫te:
Cooperativ„ de Consum de gradul 1, Óntrunit„ Ón data de       1. Aprobarea raportului privind activitatea economico-
19.04.2007, ora 12,00, la sediul societ„˛ii din localitatea   social„ desf„∫urat„ de consiliul de administra˛ie Ón anul
Tulcea, str. Babadag nr. 4, bl. C, sc. B, et. 1, Ón       2006.
prezen˛a a 59 membri cooperatori din totalul de 63 de        2. Aprobarea contului de profit ∫i pierderi.
membri, Ón temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) ∫i al       3. Aprobarea raportului privind realizarea bugetului de
art. 40 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       venituri ∫i cheltuieli.
func˛ionarea coopera˛iei ∫i a actului constitutiv, hot„r„∫te    4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
cu majoritatea voturilor:                      5. Aprobarea programului de dezvoltare pe anul 2007
  Art. 1. Aprob„ Ónchiderea urm„toarelor sedii secundare    ∫i aprobarea programului de investi˛ii.
- puncte de lucru: magazin nr. 2 COLONADE - Tulcea,         6. Aprobarea raportului consiliului social.
str. Babadag nr 4, bl. C, parter, ∫i magazin mixt -         7. Aprobarea raportului privind modul de Óndeplinire de
localitatea Cataloi ∫i darea acestora Ón folosin˛„ spre     c„tre consiliul de administra˛ie a obliga˛iilor ce le-au
Ónchiriere.                           revenit potrivit contractelor de administra˛ie ∫i criteriile de
  Art. 2. Aprob„ Ónstr„inarea de active cl„diri-spa˛ii     performan˛„ stabilite.
comerciale, magazinele mixte din localit„˛ile Slava-        8. Aprobarea sistemului de salarizare.
Cerchez„ ∫i Doroban˛u, jude˛ul Tulcea.               9. Aprobarea primirii de noi membri cooperatori.
  Art. 3. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu        10. Aprobarea excluderii de membri cooperatori.
Óntocmirea proiectului de fuziune prin absorb˛ie a         11. Aprobarea eliber„rii capitalului social membrilor
CONSUMCOOP Niculi˛el ∫i FEDERALCOOP Tulcea ∫i          cooperatori pleca˛i din cooperativ„.
Óndeplinirea diligen˛elor necesare concretiz„rii opera˛iunilor   12. Aprobarea Ómputernicirii pre∫edintelui cooperativei,
de transmitere a folosin˛ei ∫i Ónstr„in„rii activelor.      domnul Ple∫ Silviu, s„ reprezinte cooperativa pentru
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007                15

depunerea documentelor la Oficiul registrului comer˛ului ∫i    Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i
publicarea hot„r‚rii adun„rii generale Ón Monitorul Oficial   repartizarea profitului net pe anul 2006.
al Rom‚niei.                            Art. 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
  13. Aprobarea indicatorilor anex„ la contractul de      2007.
gestionare.
                                  Art. 5. Aprob„ raportul comisiei de cenzori asupra
  14. Aprobarea cas„rii ∫i valorific„rii mijloacelor fixe pe
                                activit„˛ii economico-financiare pe anul 2006.
anul 2006.
                                  Art. 6. Aprob„ raportul consiliului social asupra
  (30/34.737)
                                activit„˛ii desf„∫urate Ón anul 2006.
               *
                                  Art. 7. Aprob„ sistemul de salarizare pe anul 2007.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Art. 8. Aprob„ alegerea drei Tilca Marioara ca
           PRESTAREA                 membru al consiliului de administra˛ie, av‚nd domiciliul Ón
        Foc∫ani, jude˛ul Vrancea            ora∫ul Oravi˛a, satul Br„di∫orul de Jos nr. 95, cod
                                numeric personal 2840107114245, ∫i eliberarea din
          HOT√R¬REA Nr. 1
                                func˛ie a dnei David Tiron Georgeta.
          din 20 aprilie 2007
                                  Art. 9. Aprob„ cererile de cooptare Ón societate a dnei
  Av‚nd Ón vedere:                      Fra˛ilescu Adela Ecaterina, Ón meseria de coafez„, ∫i a
  1. Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   dnei Burduja Lumini˛a, Ón meseria de frizer.
coopera˛iei ∫i statutul propriu;                  Art. 10. Aprob„ concediul de odihn„ Ón func˛ie de
  2. competen˛ele adun„rii generale extraordinare
                                vechimea Ón munc„, conform tabelului anex„.
prev„zute Ón statutul propriu;
                                  Art. 11. Pentru depunerea prezentei hot„r‚ri la Oficiul
  3. procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare
din 20 aprilie 2007 a PRESTAREA SCM Foc∫ani,          registrului comer˛ului ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al
hot„r„∫te:                           Rom‚niei, Partea a VII-a, se desemneaz„ dna Albu
  1. Desfiin˛area sec˛iei repara˛ii TV42 Bahne.        Anica, cenzor, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, str. Petru Maior
  2. Comasarea sec˛iei Bijuterie aur, din Bd. Unirii     nr. 69A, cod numeric personal 2570203113698.
nr. 30, Foc∫ani, cu sec˛ia Bijuterie aur ∫i argint, din       (32/34.739)
Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 30.
                                               *
  3. Schimbarea sediului sec˛iei bijuterie aur ∫i argint
din Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 20, cu sediul nou Ón Foc∫ani,
                                      Societatea Cooperativ„ de Consum
Pia˛a Independen˛ei nr. 1.
                                        CONSUMCOOP SOVEJA
  4. Aprobarea v‚nz„rii a dou„ spa˛ii ∫i Ómputernicirea
consiliului de administra˛ie pentru nominalizarea spa˛iilor,           Soveja, jude˛ul Vrancea
Óntocmirea documentelor necesare ∫i organizarea licita˛iei.
  5. Aprobarea contractelor de Ónchiriere pe anul 2006.             HOT√R¬REA Nr. 2

  (31/34.738)                                    din 30.03.2007
               *
                                  Adunarea general„ extraordinar„, Óntrunit„ Ón data de
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         30.03.2007, conform art. 117 din Legea nr. 1/2005,
             MODEX                 hot„r„∫te:
       Oravi˛a, jude˛ul Cara∫-Severin            Art. 1. Aprob„ Ónchirierea spa˛iului Motel Soveja firmei
                                Societatea Comercial„ COCAGAN - S.R.L.
            HOT√R¬RE
                                  Art. 2. Aprob„    v‚nzarea   spa˛iului  Café-bar
a adun„rii generale ordinare din data de 20 aprilie 2007    Dragosloveni.
  Adunarea general„ ordinar„ a SCM MODEX             Art. 3. Cu ducerea la Óndeplinire se mandateaz„
hot„r„∫te:                           pre∫edintele consiliului de administra˛ie, domnul Dobrin
  Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-    Daniel.
social„ desf„∫urat„ Ón anul 2006, prezentat de consiliul
de administra˛ie.                          (33/34.740)
  Art. 2. Aprob„ bilan˛ul contabil la data de 31.12.2006.                  *
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 39/28.V.2007

          Societatea Cooperativ„                      Art. 1. Aprob„ lista cu activele propuse pentru
         CONSUMCOOP BAIA DE ARIE™                    v‚nzare prin licita˛ie public„ ∫i lista spa˛iilor Ónchiriate ∫i
          Baia de Arie∫, jude˛ul Alba
                                         propuse pentru Ónchiriere, Ómputernice∫te consiliul de

             HOT√R¬REA Nr. 1                     administra˛ie al cooperativei s„ stabileasc„ pre˛ul de

               din 22.03.2007                   v‚nzare a imobiliz„rilor corporale prin licita˛ie public„ Ón
                                         urma evalu„rii, aprob„ lista imobilelor Ónchiriate.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 22.03.2007, ora 12,00, Ón           Œmputernice∫te pe domnul Dad Florin s„ depun„ la Oficiul
localul Cofet„rie Baia de Arie∫, Ón prezen˛a a 39 membri             Registrului Comer˛ului Alba prezenta, redactat„ de Gog
cooperatori din totalul de 47 membri cu drept de vot,              Victor azi, 16.04.2007, Ón 4 exemplare originale.
reprezent‚nd 82,90 %, cu unanimitatea de voturi a celor
prezen˛i hot„r„∫te:                                  (34/34.741)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                              &JUYDGY|203273]
                       Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 39/28.V.2007 con˛ine 16 pagini.      Pre˛ul: 6,40 lei        ISSN 1841—2718

								
To top