034 by tradetrek

VIEWS: 46 PAGES: 12

									                         PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 34      PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                Mar˛i, 22 mai 2007     PUBLICAfiII          ALE   SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

      Societatea Cooperativ„ de Consum               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
        CONSUMCOOP C¬MPURI                          TEHCONF IA™I
  satul C‚mpuri, comuna C‚mpuri, jude˛ul Vrancea                 Ia∫i, jude˛ul Ia∫i

          HOT√R¬REA Nr. 2                           HOT√R¬RE
           din 31.03.2007                  a adun„rii generale din data de 30.03.2007

   Adunarea   general„   extraordinar„  a  S.C.C.    Adunarea general„ a S.C.M. TEHCONF IA™I hot„r„∫te:
CONSUMCOOP C¬MPURI, Óntrunit„ statutar Ón data de          1. Aprob„ raportul administratorilor privind activitatea
31.03.2007;                           economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul 2006 ∫i rezultatele
                                ob˛inute, modul de Óndeplinire a programului de
   v„z‚nd votul unanim a celor 21 de membri cooperatori
                                dezvoltare.
prezen˛i la adunare;
                                  2. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i propunerile
   Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 36 alin. (1) ∫i ale
                                privind repartizarea profitului net.
art. 41 din Legea nr. 1/2005;
                                  3. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire de
   Ón temeiul prevederilor art. 13 ∫i 16 din actul      c„tre administratori a obliga˛iilor ce le-au revenit potrivit
constitutiv al societ„˛ii, hot„r„∫te:              contractelor de administrare ∫i gestionare ∫i criteriile de
   Art. 1. Aprob„ reducerea num„rului de membri        performan˛„.
cooperatori prin excluderea domnului Ilie Ursu (decedat)      4. Aprob„ raportul cenzorilor asupra activit„˛ii anului
∫i trecerea p„r˛ii sociale la doamna Ursu Coca (so˛ie).     2006.
   Art. 2. Aprob„ v‚nzarea activului spa˛ii bloc parter.     5. Aprob„ raportul consiliului social privind activitatea
   Art. 3. Aprob„ contractele de Ónchiriere cu prelungirea  anului 2006.
lor.                                6. Aprob„ programul economico-social anual de
   Art. 4. Aprob„ desfiin˛area punctului de lucru Magazin   dezvoltare ∫i modernizare, planul de investi˛ii ∫i programul
mixt Gogoiu.                          de formare, preg„tire ∫i perfec˛ionare a personalului
   Art. 5. Prezenta hot„r‚re se eviden˛iaz„, se comunic„   pentru anul 2007.
∫i se duce la Óndeplinire prin grija consiliului de         7. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul
administra˛ie, fiind Ómputernicit domnul Grasa Costic„ s„    2007.
depun„ prezenta hot„r‚re la Oficiul Registrului Comer˛ului     8. Aprob„ criteriile de performan˛„ ce se stabilesc
Vrancea pentru men˛ionarea Ón registru ∫i publicarea Ón     administratorilor ∫i se prev„d Ón anexele contractelor de
                                administrare ale acestora.
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i s„ reprezinte societatea
                                  9. Aprob„ clauzele generale privind raporturile de
cooperativ„ la orice organ, institu˛ie ∫i oriunde va fi
                                munc„, precum ∫i sistemul de salarizare, anex„ a
nevoie pentru executarea acestei hot„r‚ri.
                                acesteia pentru anul 2007.
  (1/27.975)                           10. Aprob„ stabilirea indemniza˛iilor fixe ale cenzorilor
               *                 ∫i ale membrilor consiliului de administra˛ie.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

  11. Aprob„ completarea prin alegeri a consiliului social   Legea nr. 1/2005, raportat„ ∫i la prevederile actului
∫i programul de m„suri al comisiei sociale pentru anul      constitutiv, hot„r„∫te:
2007.                                Art. 1. Aprob„ materialele prezentate:
  12. Aprob„ contractele de munc„ cu timp par˛ial         - informare privind aprobarea bunurilor apar˛in‚nd
pentru dl Ungureanu Gh., jurist, ∫i Ciocan Sava,         Societ„˛ii Cooperative FOC™ANI care pot face obiectul
electrician.                           ipotecii, gajului, Ónchirierii pe parcursul anului 2007;
  13. Aprob„ situa˛ia privind Óncheierea a 34 contracte      - informare privind majorarea de capital social cu
de Ónchiriere pe anul 2007.                   suma de 2.100 lei ca urmare a m„ririi num„rului de p„r˛i
  14. Aprob„ contractul de consultan˛„ cu firma îSmart     sociale prin depunerea de capital de c„tre membrii
Consulting”.                           cooperatori.
  15. Aprob„ constituirea rezervei statutare.           Art. 2. Aprob„ majorarea de capital cu suma de 2.100
  16. Aprob„ R.O.I.                      lei astfel:
  17. Aprob„ cooptarea lucr„torului Moldovan Spartacus.
                                                         Num„rul
  18. Aprob„ delegatul la adunarea general„ a U.J.C.M.
                                 Numele ∫i prenumele       CNP     de p„r˛i sociale  Valoarea
Ón persoana dnei Ciubotaru Doina, pre∫edintele societ„˛ii.
                                                          depuse
  19. Aprob„ ca, Ón lipsa pre∫edintelui, acesta s„ poat„
fi Ónlocuit pentru reprezentare Ón rela˛iile cu ter˛ii de alt„  Adam Norica         2701208394275     2      60  lei
persoan„ din societate.                      Boldeanu Marita       2541012390675     2      60  lei
    (2/27.976)                         Bouros Maria         2620913394298     1      30  lei
               *                  Tarlungeanu Maria      2530907390730     1      30  lei
                                 Cherciu Tudorache      1500821390671     10      300  lei
       Societatea Cooperativ„ de Consum           Chiru Nicolae        1510328390670     20      600  lei
         CONSUMCOOP FOC™ANI                Paraschiv Geta        2590828390705     2      60  lei
         Foc∫ani, jude˛ul Vrancea            Tudorancea Paraschiv     1310923390713     1      30  lei
                                 Popa Cr„ciun         1500523390764     2      60  lei
          HOT√R¬REA Nr. 41               Paraschiv Gheorghe      1580520390691     2      60  lei
                                 Iancu Dumitru        1330216390671     2      60  lei
          din 22 martie 2007              Ivanciu Viorica       2680601390791     3      90  lei
  Adunarea general„ ordinar„ convocat„ ∫i Óntrunit„       Porumb Eugenia        2490703390700     3      90  lei
statutar Ón data de 22 martie 2007, Ón temeiul art. 40 din    Plesnila Neli        1570907390715     3      90  lei
Legea nr. 1/2005, raportat„ ∫i la prevederile actului       Popa Mariana         2530125390673     2      60  lei
constitutiv, hot„r„∫te:                      Stan Anica          2510202173181     2      60  lei
  Art. 1. Aprob„ materialele prezentate a∫a cum au fost     Toma Titu          1660605390725     3      90  lei
Óntocmite ∫i prezentate:                     Toma Florina         2651028390681     3      90  lei
  - raportul consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii     Vlasceanu Nicolae      1551120390739     2      60  lei
Cooperative de Consum CONSUMCOOP FOC™ANI;             Haineala M. Bogdan      1740603390690     1      30  lei
  - raportul comisiei de cenzori;                Haineala M. Corneliu     1800916394434     1      30  lei
  - repartizarea profitului;                  Petra Nina          2750617390674     1      30  lei
  - bilan˛ul contabil Óntocmit la data de 31 decembrie     Crintea Daniela       2671226390725     1      30  lei
2006;                               Total p„r˛i sociale depuse             70    2.100 lei
  - situa˛iile financiare anuale;
  - contractul de administrare pe anul 2007;           Art. 3. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
  - bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007;      Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii unor astfel
  - desc„rcarea de gestiune a administratorilor;        de opera˛iuni.
  - retragerea dlui Toma Titu din calitatea de membru       (4/27.978)
cooperator.                                            *
  Art. 2. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii unor astfel                Societatea Cooperativ„
de opera˛iuni.                                     CONSUMCOOP RECA™
    (3/27.977)                                    Reca∫, jude˛ul Timi∫
               *
                                             HOT√R¬REA Nr. 1
       Societatea Cooperativ„ de Consum                 a adun„rii generale din 17.03.2007
         CONSUMCOOP FOC™ANI
         Foc∫ani, jude˛ul Vrancea             Adunarea general„ a membrilor Societ„˛ii Cooperative
                                 CONSUMCOOP RECA™, convocat„ Ón temeiul art. 34 din
          HOT√R¬REA Nr. 40               Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                 coopera˛iei, Óntrunit„ Ón data de 17 martie 2007, ora
          din 22 martie 2007
                                 11,00, la sediul social al Societ„˛ii Cooperative
  Adunarea general„ extraordinar„ convocat„ ∫i Óntrunit„    CONSUMCOOP RECA™ aflat Ón Reca∫ nr. 963, Ón
statutar Ón data de 22 martie 2007; Ón temeiul art. 40 din    temeiul prevederilor art. 40 din aceea∫i lege, Ón prezen˛a
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007                3

membrilor cooperatori, fiind statutar„, hot„r„∫te cu      bunurilor imobiliare, proprii sau Ónchiriate), activitate
majoritate de voturi:                     principal„.
  1. Se aprob„ situa˛iile financiare anuale Óntocmite       Art. 3. Se mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„
pentru anul 2006.                       Óncheie contracte de Ónchiriere pentru spa˛iile disponibile
  2. Se aprob„ hot„r‚rile luate de c„tre consiliul de     ale societ„˛ii.
administra˛ie de la precedenta adunare general„ ∫i se       Art. 4. Se mandateaz„ dna Oncea Velinca cu
aprob„ desc„rcarea de gestiune a acestuia.           Óntocmirea, semnarea ∫i depunerea documenta˛iei
  3. Se aprob„ Ónchirierea spa˛iilor libere din Complexul   necesare Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului a tuturor
Comercial   Reca∫    al  Societ„˛ii  Cooperative   modific„rilor hot„r‚te Ón prezenta adunare general„
CONSUMCOOP RECA™ prin licita˛ie sau prin negociere       extraordinar„.
direct„, Ón func˛ie de situa˛ia concret„, pentru fiecare      (6/27.980)
spa˛iu, conform hot„r‚rii consiliului de administra˛ie al                  *
societ„˛ii cooperative.
  4. Se aprob„ v‚nzarea spa˛iilor libere din Complexul           Societatea Cooperativ„
Comercial   Reca∫    al  Societ„˛ii  Cooperative        COOPERATIVA DE CONSUM CORABIA
CONSUMCOOP RECA™ prin licita˛ie sau prin negociere               Corabia, jude˛ul Olt
direct„, Ón func˛ie de situa˛ia concret„, pentru fiecare
spa˛iu, aprob‚ndu-se totodat„ dezmembrarea Ón cartea
                                         HOT√R¬REA Nr. 1
funciar„ a acestor spa˛ii, conform hot„r‚rii consiliului de
administra˛ie al societ„˛ii cooperative.               a adun„rii generale ordinare din 11.04.2007
  5. Se aprob„ remunera˛ia pentru membrii consiliului       Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE
de administra˛ie pentru perioada p‚n„ la viitoarea       CONSUM CORABIA Societate Cooperativ„, convocat„ Ón
adunare general„, de p‚n„ la 200 lei lunar, Ón func˛ie de   baza Legii nr. 1/2005 ∫i a actului constitutiv, a membrilor
posibilit„˛ile financiare din fiecare lun„, iar cea a     cooperatori ai societ„˛ii cooperative, analiz‚nd
cenzorilor de p‚n„ la 100 lei lunar.              documentele ∫i punctele Ónscrise pe ordinea de zi, fiind
  6. Se mandateaz„ dl L„z„rescu Viorel, membru al       legal constituit„, cu un cvorum ce Óndepline∫te condi˛iile
consiliului de administra˛ie ∫i pre∫edinte al societ„˛ii    impuse de lege, hot„r„∫te:
cooperative, cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la    Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
Registrul Comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial   pentru activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.
al Rom‚niei, conform legii, a prezentei hot„r‚ri a adun„rii    Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
generale.
                                  Art. 3. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i
  (5/27.979)                         pierderi ∫i modul de repartizare a profitului.
               *                   Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune, nominal, a
                                administratorilor pentru anul 2006.
        Societatea Cooperativ„               Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
      CONSUMCOOP MURE™UL CENAD              programul de activitate pentru anul 2007.
        Cenad, jude˛ul Timi∫                Art. 6. Aprob„ execu˛ia contractului de administrare ∫i
                                criteriile de performan˛„ pentru anul 2007 aferente
      ACT ADIfiIONAL Nr. 1/14.04.2007           contractului de administrare.
                                  Art. 7. Aprob„ indemniza˛ia membrilor consiliului de
   de modificare a actului constitutiv al Societ„˛ii
                                administra˛ie, Ón sum„ de 50 lei lunar, precum ∫i
  Cooperative CONSUMCOOP MURE™UL CENAD
                                indemniza˛ia cenzorului, Ón sum„ de 30 lei lunar.
  Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare     Art. 8. Aprob„ contractele de Ónchiriere Óntocmite Ón
nr. 2 din 14.04.2007, ora 10,00, la sediul Societ„˛ii     anul 2006 pentru Societatea Comercial„ ROMITA IMPEX -
Cooperative CONSUMCOOP MURE™UL CENAD, Ón            S.R.L., Corabia, Societatea Comercial„ AUGUSTIN -
prezen˛a a 6 membri cooperatori prevederile actului      S.R.L., Slatina, pf. Popa Constantin, satul Ursa, comuna
constitutiv Ónregistrat la Oficiul registrului comer˛ului cu  Garcov, ∫i Societatea Comercial„ VALCAP - S.R.L., satul
nr. C 35/18/2005 se modific„ astfel:              Ursa, comuna Garcov, jude˛ul Olt.
  Art. 1. Se modific„ art. 7 alin. (1) prin revocarea din    Art. 9. Aprob„ modernizarea tuturor unit„˛ilor
func˛ia de cenzor a dlui Lefter Valentin;           cooperativei cu agregate frigorifice, scaune, mese, fe˛e de
  • Se alege pe func˛ia de cenzor dna Cuzman         mas„, centrale termice pentru Ónc„lzire, repara˛ii ∫i
Lucre˛ia, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Sudului nr. 31, bl.  moderniz„ri necesare Ón a corespunde nevoilor membrilor
26, sc. C, ap. 5, jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de      cooperatori ∫i normelor europene.
12.05.1948 Ón localitatea Cernii, jude˛ul Hunedoara, av‚nd     Art. 10. Aprob„ procurarea unui spa˛iu comercial situat
codul numeric personal 2480512354730, de na˛ionalitate     Óntr-o zon„ cu vad comercial, de asemenea, aprob„
rom‚n„; alegerea cenzorului se face pe o perioad„ de      procurarea unui autoturism, precum ∫i repara˛ia capital„
3 ani.                             a actualului mijloc de transport.
  Art. 2. Se hot„r„∫te schimbarea codului CAEN, din       Art. 11. Aprob„ scoaterea din activul bilan˛ului a
5211 Ón cod CAEN 7020 (Ónchirierea ∫i subÓnchirierea      sumei de 37.406,27 lei aferente clien˛i ∫i debitori incer˛i.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

  Art. 12. Aprob„ alegerea delega˛ilor la adunarea              Societatea Cooperativ„
general„ ordinar„ a societ„˛ii de gr. 2 FEDERALCOOP           COOPERATIVA DE CONSUM SLATINA
SLATINA ∫i U.J.C.C. OLT, Slatina, a urm„torilor: Sincu             Slatina, jude˛ul Olt
Ioan, pre∫edinte, ∫i Popa Lucica, membru al consiliului
de administra˛ie.                                  HOT√R¬REA Nr. 1
  Art. 13. Aprob„ ca dna Surghe Floriana, membru
cooperator, s„ semneze actul adi˛ional la contractul de              din data de 16.04.2007
administrare.                           Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE
  Art. 14. Aprob„ amenajarea birourilor cooperativei la    CONSUM SLATINA Societate Cooperativ„, convocat„ Ón
fosta arhiv„ din cadrul Complexului Comercial Supercoop,    temeiul art. nr. 40 din Legea nr. 1/2005 ∫i al actului
precum ∫i procurarea unei imprimante, necesar„ la        constitutiv, hot„r„∫te:
contabilitate.                           Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
  Art. 15. Aprob„ cump„rarea terenurilor aferene         Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
construc˛iilor existente de la consiliile locale, din raza de   Art. 3. Aprob„ bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi Ón
activitate a cooperativei.                   anul 2006 ∫i repartizarea profitului.
  Art. 16. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de     Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a membrilor
consiliul de administra˛ie al COOPERATIVEI DE          consiliului de administra˛ie pentru activitatea desf„∫urat„
CONSUM CORABIA Societate Cooperativ„.              Ón anul 2006.
    (7/27.981)                         Art. 5. Aprob„ programele de activitate, bugetul de
               *                 venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2007.
                                  Art. 6. Aprob„ criteriile de performan˛„ pentru anul
        Societate Cooperativ„              2007.
     COOPERATIVA DE CONSUM CURTI™OARA             Art. 7. Aprob„ men˛inerea jetonului pentru membrii
        Curti∫oara, jude˛ul Olt             consiliului de administra˛ie ∫i ai comisiei de cenzori.
                                  (9/27.983)
          HOT√R¬REA Nr. 1
                                               *
      a adun„rii generale ordinare
   a membrilor cooperatori ai COOPERATIVEI                 Societatea Cooperativ„
  DE CONSUM CURTI™OARA Societate Cooperativ„               COOPERATIVA DE CONSUM PERIEfiI
          din 5.04.2007                        Perie˛i, jude˛ul Olt
  Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE
CONSUM CURTI™OARA Societate Cooperativ„,                      HOT√R¬REA Nr. 1
convocat„ Ón temeiul art. nr. 41 din Legea nr. 1/2005,                 din 12.04.2007
analiz‚nd toate documentele ∫i punctele Ónscrise pe
ordinea de zi, fiind legal constituit„, cu un cvorum ce       Adunarea general„ ordinar„ a COOPERATIVEI DE
Óndepline∫te condi˛iile impuse de lege, hot„r„∫te:       CONSUM PERIEfiI, convocat„ Ón baza art. 41 din Legea
  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie     nr. 1/2005 ∫i a actului constitutiv,
privind activitatea economico-financiar„ desf„∫urat„ de       analiz‚nd documentele Ónscrise pe ordinea de zi,
c„tre COOPERATIVA DE CONSUM CURTI™OARA               fiind legal ∫i statutar constituit„, cu un cvorum ce
Societate Cooperativ„ Ón anul 2006.               Óndepline∫te condi˛iile impuse de lege, hot„r„∫te:
  Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.           Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
  Art. 3. Aprob„ bilan˛ul, contul de profit ∫i pierdere ∫i     Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
repartizarea profitului pentru anul 2006.              Art. 3. Aprob„ bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi pe
  Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a membrilor      anul 2006 ∫i repartizarea pe fonduri a profitului.
consiliului de administra˛ie pentru activitatea desf„∫urat„     Art. 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
Ón anul 2006.                          administratorilor.
  Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru     Art. 5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
anul 2007, criteriile de performan˛„ ∫i Ól mandateaz„ pe    programul de activitate pe anul 2007.
dl Codrea Ioan s„ semneze actul adi˛ional.             Art. 6. Aprob„ criteriile de performan˛„ pentru 2007,
  Art. 6. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri    actul adi˛ional la contractul de administrare.
se Ómputernice∫te conducerea COOPERATIVEI DE            Art. 7. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de
CONSUM CURTI™OARA ∫i consiliul de administra˛ie.        consiliul de administra˛ie al COOPERATIVEI DE
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 5.04.2007, Ón 5 exemplare.     CONSUM PERIEfiI.
    (8/27.982)                          (10/27.984)
               *                                *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007                  5

        Societatea Cooperativ„              constituit„, dezb„t‚nd problemele Ónscrise la ordinea de
     COOPERATIVA DE CONSUM PERIEfiI             zi, Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
         Perie˛i, jude˛ul Olt                Art. 1. Aprob„ raportul administratorilor privind
                                activitatea economico-financiar„ desf„∫urat„ Ón anul 2006
          HOT√R¬REA Nr. 2               ∫i modul de Óndeplinire de c„tre persoanele din
           din 12.04.2007              conducerea cooperativei a obliga˛iilor prev„zute Ón
                                contractele de administrare a patrimoniului.
  Adunarea general„ extraordinar„ a COOPERATIVEI          Art. 2. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i
DE CONSUM PERIEfiI, convocat„ Ón baza art. 41 din        pierdere ∫i notele explicative aferente.
Legea nr. 1/2005 ∫i a actului constitutiv,             Art. 3. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
  analiz‚nd documentele Ónscrise pe ordinea de zi,       2007.
  fiind legal ∫i statutar constituit„, cu un cvorum ce       Art. 4. Aprob„ criteriile de performan˛„, remunera˛ia
Óndepline∫te condi˛iile impuse de lege, hot„r„∫te:       administra˛iei ∫i cenzorului.
  Art. 1. Aprob„ ipotecarea, gajarea, Ónchirierea,         Art. 5. Aprob„ clauzele generale privind raporturile de
v‚nzarea spa˛iilor comerciale: bufet - parter, birou - etajul  munc„, Ónscrierea, respectiv cooptarea de noi membri
1 ∫i etajul 2 al Complexului V‚lcele, comuna V‚lcele,      cooperatori ∫i excluderea celor care ∫i-au retras capitalul
jude˛ul Olt.                          social.
  Art. 2. Aprob„ Ónchirierea de la B‚scoveanu Gheorghe       Art. 6. Aprob„ raportul cenzorilor ∫i certificarea
a Magazinului mixt Schitu, comuna Schitu, ∫i, de la       bilan˛ului pe anul 2006.
Andrei Marinic„, a Magazinului mixt Catane Moar„,
                                  Art. 7. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie pentru
comuna Schitu.
                                Ónchirierea spa˛iilor disponibile.
  Art. 3. Aprob„ fuziunea prin absorb˛ie a
                                  Art. 8. Ratific„ hot„r‚rile consiliului de administra˛ie pe
FEDERALCOOP OLT cu COOPERATIVA DE CONSUM
                                anul 2006 ∫i trimestrul I 2007.
SCORNICE™TI.
  Art. 4. Se mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu       (13/27.987)
Óndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de                       *
opera˛iuni.
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 12.04.2007.                Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
                                            MOBICOM
  (11/27.985)
                                         Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
               *

      Societatea Cooperativ„ de Consum                       HOT√R¬REA
            BREAZA                          din data de 30.03.2007
         Breaza, jude˛ul Prahova                a adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare
                                  Av‚nd Ón vedere:
          HOT√R¬REA Nr. 2
                                  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  a adun„rii generale extraordinare din 16.04.2007      coopera˛iei;
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor Societ„˛ii     - statutul MOBICOM Societate Cooperativ„
Cooperative de Consum BREAZA, Óntrunit„ la data de       Me∫te∫ug„reasc„;
16.04.2007, ora 12,30 la Restaurantul îAleea Nucilor”,       - Hot„r‚rea nr. 11/15.12.2006 a Consiliului Na˛ional
Breaza, Ón prezen˛a a 36 de membri cooperatori, Ón       UCECOM privind Normele de reglementare a raporturilor
temeniul prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005       de munc„ ce au ca temei legal conven˛ia individual„ de
privind organizarea ∫i func˛ionarea cooperativei, hot„r„∫te   munc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
cu majoritate de voturi:                    a IV-a, nr. 683/27.02.2007;
  - completarea obiectului de activitate al Societ„˛ii      - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare ∫i
Cooperative de Consum BREAZA, cu activitatea aferent„      extraordinare a membrilor cooperatori din data de
codului CAEN 5221 - comercializarea de legume ∫i fructe     30.03.2007,
proaspete.                             adunarea general„, cu 100 % din voturi valabil
  (12/27.986)                         exprimate, hot„r„∫te:
               *                   Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
                                privind activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
            GIUVAERUL                  Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i situa˛ia
         Ploie∫ti, jude˛ul Prahova           financiar„ anual„ pentru 2006.
                                  Art. 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
            HOT√R¬RE                anul 2007.
                                  Art. 5. Aprob„ criteriile de performan˛„ ce vor fi
 din data de 26.03.2007 a adun„rii generale ordinare
                                cuprinse Ón anexa la contractul de administrare.
 Adunarea general„ a cooperativei GIUVAERUL            Art. 6. Aprob„ clauzele generale privind raporturile de
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, statutar         munc„ ∫i sistemul de salarizare pentru 2007.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

  Art. 7. Aprob„ Regulamentul de ordine interioar„.        Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie ∫i
  Art. 8. Aprob„ ca pierderea net„ Ón sum„ de 30.252      raportul cenzorului pe anul 2006.
lei Ónregistrat„ Ón anul 2006 s„ fie reportat„ Ón exerci˛iul    Art. 2. Aprob„ situa˛iile financiare pe anul 2006 ∫i
urm„tor, urm‚nd a fi recuperat„.                 repartizarea profitului.
  Art. 9. Aprob„ Ónchirierea spa˛iilor situate Ón Str.      Art. 3. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a
T‚rgovi∫tei nr. 14 bis, Ón suprafa˛„ de 106.25 m2, cu      administratorilor pentru anul 2006.
tariful de 10,00 RON/m2.                      Art. 4. Adopt„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
  Art. 10. Aprob„ diminuarea capitalului social cu suma    programul pentru anul 2007.
de 29.460 lei reprezent‚nd contravaloarea p„r˛ilor sociale     Art. 5. Aprob„ execu˛ia contractului de administrare pe
ce au apar˛inut cooperatorilor retra∫i din unitate.       anul 2006 ∫i criteriile de performan˛„ pentru anul 2007.
    (14/27.988)                         Art. 6. Aprob„ stabilirea indemniza˛iei pentru cenzor.
               *                   (16/27.990)
                                               *
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
            VANESSA                           Societatea Cooperativ„
          Roman, jude˛ul Neam˛                      CONSUMCOOP DULCE™TI
                                          Dulce∫ti, jude˛ul Neam˛
           HOT√R¬REA Nr. 2
    din 18.04.2007 a adun„rii generale a Societ„˛ii                HOT√R¬REA Nr. 1
    Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti VANESSA, Roman          a adun„rii generale ordinare din data de 16.04.2007
  Av‚nd Ón vedere:                         Adunarea general„ ordinar„ a CONSUMCOOP
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea    DULCE™TI Societate Cooperativ„ Óntrunit„ la data de
coopera˛iei;                           16.04.2007 Ón conformitate cu prevederile art. 117
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul    alin. (5) din Legea nr. 1/2005, lu‚nd Ón dezbatere
propriu;                             problemele Ónscrise pe ordinea de zi, hot„r„∫te:
  - procesul-verbal al adun„rii generale din 18.04.2007,      1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
  adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative            2. Aprob„ raportul cenzorului.
Me∫te∫ug„re∫ti VANESSA, Roman, hot„r„∫te:              3. Aprob„ situa˛iile financiare anuale ∫i repartizarea
  Art. 1. Aprob„ completarea domeniului de activitate cu    profitului.
urm„toarele coduri CAEN:                       4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor.
  - 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal    5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i a
Óntreprinderilor;                        programului de activitate pentru 2007.
  - 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i         6. Aprob„ contractul de administrare ∫i stabilirea
articole de papet„rie;                      criteriilor de performan˛„ pe 2007.
  - 5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;        7. Aprob„ alegerea delega˛ilor pentru adunarea
  - 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          general„ ordinar„ a U.J.C.C. Neam˛.
specializate, cu produse alimentare.                 (17/27.991)
  Art. 2. Œmputernice∫te pe dl Giurconiu Romulus Ioan                    *
s„ solicite Ónscrierea acestor modific„ri Ón registrul
comer˛ului.                                     Societatea Cooperativ„
    (15/27.989)                                 CONSUMCOOP SECUIENI
               *                           Secuieni, jude˛ul Neam˛

          Societatea Cooperativ„                        HOT√R¬RE
         CONSUMCOOP M√RGINENI                 a adun„rii generale ordinare din 13.04.2007
         M„rgineni, jude˛ul Neam˛
                                  Adunarea general„ ordinar„ a CONSUMCOOP
           HOT√R¬REA Nr. 1               SECUIENI, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din 13.04.2007, Ón
                                 conformitate cu art. 34 alin. (4) din Legea nr. 1/2005;
    a adun„rii generale ordinare din 13 aprilie 2007
                                  - lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai    de zi;
CONSUMCOOP M√RGINENI Societate Cooperativ„,             - Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Óntrunit„ Ón ∫edin˛„ la data de 13 aprilie 2007,         func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  Ón conformitate cu prevederile art. 40 din Legea        1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pe anul
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,   2006.
  lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea        2. Aprob„ raportul cenzorului.
de zi,                               3. Aprob„ situa˛ia financiar„ ∫i repartizarea profitului
  Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       pe anul 2006.
func˛ionarea coopera˛iei hot„r„∫te:                 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007                                7

  5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007.  aferent„ din calea Bucure∫ti nr. 48, bl, 48, parter (raion
  6. Aprob„ criteriile de performan˛„ pe anul 2007.      carte, papet„rie, hermes);
  7. Aprob„ delegatul pentru adunarea general„ a         - aprobarea gaj„rii conturilor deschise la Banca
U.J.C.C. Neam˛.                         RAIFFEISEN BANK ∫i numirea persoanelor din consiliul
  8. Aprob„ v‚nzarea spa˛iului Magazinului mixt cu       de administra˛ie cu ducerea la Óndeplinire. Pre∫edinte -
bufetul Bahna.                         Sandu Genica, contabil-∫ef - Radu Tinca (iar pentru a
  9. Aprob„ v‚nzarea spa˛iului Magazin mixt cu Bufet      doua semn„tur„ la aceast„ func˛ie, doamna Sandu Vuta).
Moldoveni, Centrului de achizi˛ie ∫i grajd Moldoveni.
                                   (20/27.994)
  (18/27.992)                                                *
                *
                                            Societatea Cooperativ„
          Societatea Cooperativ„                      CONSUMCOOP ZONALA BUCU
              BORCEA                            Bucu, jude˛ul Ialomi˛a
          Fete∫ti, jude˛ul Ialomi˛a
                                               HOT√R¬REA Nr. 7
           HOT√R¬REA Nr. 4
                                  Adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a
          din data de 9.03.2007            membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP ZONALA
  Av‚nd Ón vedere:                      BUCU, Óntrunit„ Ón data de 30.03.2007 conform Legii
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   nr. 1/2005, cu majoritate de voturi, hot„r„∫te:
coopera˛iei;                            Majorarea capitalului social prin m„rirea num„rului de
  - statutul propriu;                     p„r˛i sociale, de la valoarea de 5.610 lei la valoarea de
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din  11.010 lei, diferen˛a de 5.400 lei reprezent‚nd aport Ón
data de 9.03.2007,                       numerar la capitalul social al membrilor cooperatori
  adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii        conform anexei la prezenta.
Cooperative BORCEA, cu sediul Ón localitatea Fete∫ti, str.                  HOT√R¬REA Nr. 11
C„l„ra∫i nr. 503, jude˛ul Ialomi˛a, Ónregistrat„ cu nr.
C21/23/2005 ∫i av‚nd cod unic de Ónregistrare 2080855        Adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a
hot„r„∫te:                           membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP ZONALA
  Art. 1. Aprob„ reducerea capitalului social cu suma de   BUCU, Óntrunit„ Ón data de 30.03.2007 conform Legii
3.400 lei, din cauza Óncet„rii calit„˛ii de membru       nr. 1/2005, cu majoritate de voturi, hot„r„∫te:
cooperator a urm„torilor asocia˛i: Dedu Nina Ani∫oara,       Œnchiderea unit„˛ii de alimenta˛ie public„ Disco-Bar din
Cristea Petre, Dima Ioan ∫i Cristian Alexandru. Astfel     localitatea Gheorghe Laz„r.
diminuat, capitalul social va fi Ón valoare de 21.590 lei.
                                   (21/27.995)
  Art. 2. Aprob„ majorarea capitalului social prin
                                                       *
cre∫terea cu 25 a num„rului de p„r˛i sociale pentru
fiecare membru asociat, de la 21.590 lei la valoarea de
27.340 lei, prin emiterea unui num„r de 575 p„r˛i sociale.                Societatea Cooperativ„
Capitalul social subscris Ón valoare de 27.340 lei se                      LECOMS
repartizeaz„ pe membri conform anexei la prezenta                    Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a
hot„r‚re. Œn termen de 12 luni de la data Ónscrierii,
membrii asocia˛i vor v„rsa diferen˛a la capitalul social.                      HOT√R¬RE
  (19/27.993)                                   din data de 30.03.2007
                *                      a adun„rii generale a Societ„˛ii Cooperative
                                            LECOMS, Slobozia
          Societatea Cooperativ„
                                                     (extras)
         CONSUMCOOP URZICENI
          Urziceni, jude˛ul Ialomi˛a           Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative LECOMS
                                Slobozia, Óntrunit„ Ón condi˛ii statutare, av‚nd Ón vedere
             HOT√R¬RE                prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i ale statutului societ„˛ii
 din data de 19.04.2007 a adun„rii generale ordinare      hot„r„∫te:
                                  Art. 1. Aprob„ cu unanimitate de voturi:
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai      ...........................................................................................
Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP URZICENI,            e) Schimbarea obiectului principal de activitate Ón
Ónregistrat„ cu nr. C21/6/2005, av‚nd cod unic de        func˛ie de ponderea veniturilor realizate Ón cifra de afaceri
Ónregistrare 2393801, Óntrunit„ Ón data de 19.04.2007, ora   din Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor - cod CAEN
11,30, la sediul CONSUMCOOP URZICENI, Ón prezen˛a        5020, Ón cod CAEN 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu
a 26 de membri,                         carburan˛i pentru autovehicule.
  Ón temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) ∫i (6), ale art.   f) Completarea obiectului de activitate cu cod CAEN
41 lit. (h) ∫i ale art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind
                                4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te Ón
unanimitate de voturi:                       ...........................................................................................
  - aprobarea prelungirii liniei de credite Ón sum„ de        (22/27.996)
20.000 RON, av‚nd ca garan˛ii imobiliare cl„direa                               *
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

           Societatea Cooperativ„           - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
           CONSUMCOOP DEVA            statutul propriu;
           Deva, jude˛ul Hunedoara           - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
                               24.04.2007, hot„r„∫te:
            HOT√R¬REA Nr. 4              Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie cu
 din data de 26.03.2007 a adun„rii generale ordinare    privire la activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006.
                                 Art. 2. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i
  Adunarea   general„  ordinar„  a  membrilor   propunerile privind repartizarea profitului net.
CONSUMCOOP DEVA, Óntrunit„ Ón data de 26.03.2007,        Art. 3. Aprob„ raportul cenzorului.
ora 10,00, la sala Supermagazin din localitatea Bai˛a, Ón    Art. 4. Aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ ∫i repartizarea
prezen˛a a 52 membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor  profitului net.
art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       Art. 5. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de
func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te cu unanimitate de    venituri ∫i cheltuieli.
voturi:                             Art. 6. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire de
  1. Se retrage din consiliul de administra˛ie dna     c„tre membrii consiliului de administra˛ie a obliga˛iilor ce
Andronache Daniela ∫i va fi Ónlocuit„ de c„tre dna Radu   le-au revenit potrivit contractelor de administrare ∫i
Elena, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal         criteriilor de performan˛„ stabilite.
1630813200015, locul na∫terii Bob‚lna, jude˛ul          Art. 7. Aprob„ raportul responsabilului cu probleme
Hunedoara, data na∫terii 13.03.1959, domiciliul: Bob‚lna   sociale.
nr. 69, comuna Rapolt, jude˛ul Hunedoara.            Art. 8. Aprob„ programul economico-social anual de
    (23/27.997)                      dezvoltare ∫i modernizare a planului de investi˛ii ∫i a
                *               programului de selec˛ionare, preg„tire ∫i perfec˛ionare a
                               personalului.
         Societatea Cooperativ„             Art. 9. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli anual.
        FEDERALCOOP RM. V¬LCEA              Art. 10. Aprob„ criteriile de performan˛„ stabilite
        R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul V‚lcea        membrilor consiliului de administra˛ie, stabilite Ón anexele
                               la contractele de administrare.
            HOT√R¬REA Nr. 1              Art. 11. Aprob„ hot„r‚rea referitoare la raporturile de
           din data de 18.04.2007         munc„ ∫i sistemul de salarizare din cadrul societ„˛ii.
                                 Art. 12. Aprob„ stabilirea indemniza˛iilor fixe ale
  Adunarea general„ extraordinar„ a FEDERALCOOP      membrilor consiliului de administra˛ie ∫i cenzorului.
RM. V¬LCEA Societate Cooperativ„ de gradul 2, legal       Art. 13. Aprob„ retragerea doamnei Manolescu
Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 18.04.2007 la Motel     Florentina Daniela ∫i nu este de acord cu cooptarea
Topolog, potrivit procesului-verbal de ∫edin˛„, hot„r„∫te:  urm„torilor: Oraseanu Ion, Deaconu Mihai, Popescu
  Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi a ∫edin˛ei, prezentat„  Gheorghe, Capdefier Ion, Stamburici Costel, Toma
de pre∫edintele adun„rii generale extraordinare a      Costic„, Copaceanu Ion.
FEDERALCOOP RM. V¬LCEA, dna ec. Georgeta             Art. 14. Aprob„ noul Regulament de ordine interioar„
C‚rciumaru, av‚nd ca unic punct majorarea p„r˛ii sociale   al societ„˛ii, Ón conformitate cu hot„r‚rea nr. 12/2006 a
∫i a capitalului social.                   UCECOM.
  Art. 2. Se aprob„ majorarea capitalului social al      Art. 15. Se Ómputernice∫te domnul Epure Ion pentru a
FEDERALCOOP RM. V¬LCEA de la 11.270 lei la 22.540      depune hot„r‚rea adun„rii generale ordinare la Oficiul
lei prin majorarea valorii p„r˛ii sociale de la 245 lei la  Registrului Comer˛ului Teleorman.
490 lei, prin acordarea de dividende fiec„rei societ„˛i
cooperative asociate Ón func˛ie de num„rul ∫i valoarea      (25/27.999)
p„r˛ilor sociale de˛inute.                                 *
  Capitalul social de 22.540 lei este corespunz„tor unui
num„r de 46 de p„r˛i sociale subscrise ∫i v„rsate de             Societatea Cooperativ„
societ„˛ile cooperative asociate la FEDERALCOOP RM.            FEDERALCOOP RM. V¬LCEA
V¬LCEA, conform tabelului anexat.                     R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
  Art. 3. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de
membrii asocia˛i ∫i salaria˛ii FEDERALCOOP RM.                  HOT√R¬REA Nr. 1
V¬LCEA.
                                        din data de 18.04.2007
    (24/27.998)
                *                 Adunarea general„ ordinar„ a FEDERALCOOP RM.
                               V¬LCEA Societate Cooperativ„ de gradul 2, legal
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„       Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 18.04.2007 la Motel
            ASCOM SCM               Topolog, potrivit procesului-verbal de ∫edin˛„,
        Alexandria, jude˛ul Teleorman           av‚nd Ón vedere actul constitutiv ∫i prevederile Legii
                               nr. 1/2005,
            HOT√R¬REA Nr. 1              hot„r„∫te:
                                 Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi a ∫edin˛ei, a∫a cum a
           din data de 24.04.2007         fost prezentat„ de pre∫edintele FEDERALCOOP RM.
  Av‚nd Ón vedere:                     V¬LCEA, dna ec. Georgeta C‚rciumaru.
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea    Art. 2. Se aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
coopera˛iei;                         al FEDERALCOOP RM. V¬LCEA Societate Cooperativ„
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007                9

de gradul 2 asupra activit„˛ii economico-financiare               Societatea Cooperativ„
desf„∫urate Ón anul 2006.                           CONSUMCOOP SANISL√U
  Art. 3. Se aprob„ raportul cenzorului privind verificarea         Sanisl„u, jude˛ul Satu Mare
∫i certificarea situa˛iilor financiare pe anul 2006.
  Art. 4. Se aprob„ situa˛iile financiare anuale ∫i modul            HOT√R¬REA Nr. 1/2007
de repartizare a profitului.                   Adunarea general„ ordinar„ a Societ„˛ii Cooperative
  Art. 5. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i   CONSUMCOOP SANISL√U din 28.03.2007, Ón prezen˛a
programul de activitate pe anul 2007.             a 26 membri cooperatori, cu majoritatea celor prezen˛i
  Art. 6. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a         hot„r„∫te:
administratorilor.                        - aprob„ raportul consiliului de administra˛ie privind
  Art. 7. Se aprob„ indemniza˛ia membrilor consiliului de   activitatea pe anul 2006;
administra˛ie ∫i a cenzorului pe anul 2007.            - aprob„ raportul cenzorului pentru aceea∫i perioad„;
  Art. 8. Se acord„ consiliului de administra˛ie al       - aprob„ situa˛iile financiare pe 2006 ∫i repartizarea
FEDERALCOOP mandatul pentru ipotecarea, gajarea,        profitului;
transmiterea Ón folosin˛„ sau Ónstr„inarea imobiliz„rilor     - aprob„ desc„rcarea din gestiune a consiliului de
corporale apar˛in‚nd societ„˛ii cooperative de gradul 2.    administra˛ie;
                                 - aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007;
  Art. 9. Se confirm„ men˛inerea Ón func˛ie a salaria˛ilor
                                 - aprob„ actul adi˛ional la contractul de administrare
cu gestiune ∫i a ∫efilor de unit„˛i.
                                pe 2007 ∫i criteriile de performan˛„ pentru consiliul de
  Art. 10. Se ratific„ hot„r‚rea nr. 1/30.01.2007,      administra˛ie;
hot„r‚rea nr. 2/27.02.2007 ∫i hot„r‚rea nr. 3/21.03.2007     - aprob„ nivelul indemniza˛iei pentru administratori ∫i
ale consiliului de administra˛ie.               cenzor pe 2007;
  Art. 11. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de    - valideaz„ hot„r‚rea A.G.E. din 2006 cu privire la
membrii asocia˛i ∫i salaria˛ii FEDERALCOOP RM.         spa˛iile Ónchiriate ∫i cele ce urmeaz„ a fi v‚ndute.
V¬LCEA.
                                  (28/28.002)
  (26/28.000)                                       *
               *
                                     Societatea Cooperativ„ de Consum
          Societatea Cooperativ„                       TREZIREA
         CONSUMCOOP HALMEU                      Gr„me∫ti, jude˛ul Suceava
         Halmeu, jude˛ul Satu Mare
                                           HOT√R¬REA
           HOT√R¬REA Nr. 1                adun„rii generale ordinare din data de 2.04.2007
        din data de 23.03.2007              Adunarea general„ ordinar„ a membrilor asocia˛i
  a adun„rii extraordinare a membrilor cooperatori      convocat„ Ón temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 ∫i Ón
                                baza prevederilor actului constitutiv, analiz‚nd
  Œn data de 23.03.2007, ora 15,10, la adunarea
                                problematica din ordinea de zi Ón baza materialelor
extraordinar„ a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP
                                prezentate, Ón temeiul prevederilor legale, hot„r„∫te:
HALMEU, Ón prezen˛a a 27 din totalul de 33 membri
                                 Art. 1. Se aprob„ materialele prezentate la adunarea
cooperatori, cu majoritate de voturi au fost aprobate
                                general„ ordinar„:
urm„toarele hot„r‚ri:                        - raportul consiliului de administra˛ie al cooperativei
  1. V‚nzarea prin licita˛ie a cl„dirilor, Ón prezent date  pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a
Ón chirie:                           administratorului;
  - parter Bloc Nr. 1 prest„ri servicii, Halmeu, Str.      - raportul comisiei de cenzori pe anul 2006;
Eliber„rii nr. 63;                        - situa˛iile financiare ∫i bilan˛ul contabil pe anul
  - 1/2 parte parter Bloc nr. 3, Halmeu, Str. Eliber„rii   2006;
nr. 65/a, dat Ón chirie c„tre Societatea Comercial„        - bugetul de venituri ∫i cheltuieli, precum ∫i
REDOXIM - S.R.L. Timi∫oara, SC HRISTIANA - S.R.L.       programele trimestriale ∫i anuale pe anul 2007.
Satu Mare ∫i PAX - SRL Halmeu;                  Art. 2. Aprob„ Óncetarea calit„˛ii de membru
  - parter Bloc Nr. 4, Halmeu, Str. Eliber„rii nr. 65.    cooperator prin retragerea la cerere a membrului
  2. Excluderea a doi membri cooperatori, respectiv dna   cooperator Mihailiuc Ionu˛ ∫i a capitalului social: 10 p„r˛i
Cos Monica, cod numeric personal 2740529301975,        sociale a 10 lei partea social„: total capital 100 lei.
de˛in„toare de 1 parte social„ Ón valoare nominal„ de 10     Art. 3. Se aprob„ Óncetarea calit„˛ii de membru
lei, ∫i Gabri Gabor, cod numeric personal           cooperator prin deces a membrului cooperator Scripcariu
1710216301982, de˛in„tor de 1 parte social„ Ón valoare     Viorel, care are o parte social„ de 10 lei.
nominal„ de 10 lei, pentru comportare neloial„ fa˛„ de      Art. 4. Se aprob„ majorarea capitalului social al
                                membrului cooperator Mihailiuc Dumitru prin depunerea
CONSUMCOOP HALMEU.
                                de 11 p„r˛i sociale a 10 lei, adic„ 110 (unasut„zece) lei,
  (27/28.001)                        pentru a nu se reduce capitalul social pe total
               *                 cooperativ„.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

  Art. 5. Alege ca delega˛i la adunarea general„ a        Art. 1. Se aprob„ materialele prezentate la ordinea
U.J.C.C. Suceava pe membrii cooperatori:           de zi:
  - Mihailiuc Dumitru;                     1. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea raportului
  - Boureanu Iulian.                    consiliului de administra˛ie;
  Art. 6. Cu ducerea la Óndeplinire a acestei hot„r‚ri se   2. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea raportului
Óns„rcineaz„ conducerea Societ„˛ii Cooperative        cenzorului;
TREZIREA Gr„me∫ti.                       3. dezbaterea ∫i adoptarea situa˛iilor financiare anuale
  (29/28.003)                       ∫i stabilirea modului de repartizare a profitului;
               *                 4. desc„rcarea de gestiune a administratorilor;
                                5. adoptarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a
      Societatea Cooperativ„ de Consum         programului de activitate pentru 2007;
            TREZIREA                 6. stabilirea indemniza˛iei pentru membrii consiliului de
        Gr„me∫ti, jude˛ul Suceava
                               administra˛ie ∫i pentru cenzor pentru anul 2007;
                                7. alegerea delega˛ilor la adunarea general„ a
            HOT√R¬RE
                               Asocia˛iei UJCC Suceava;
a adun„rii generale extraordinare din data de 2.04.2007     8. aprobarea primirii/retragerii/excluderii de noi membri
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor asocia˛i,   cooperatori.
convocat„ Ón temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 ∫i Ón     Art. 2. Cu ducerea la Óndeplinire se Óns„rcineaz„
baza actului constitutiv, analiz‚nd problematica din     conducerea societ„˛ii cooperative.
ordinea de zi, Ón baza materialelor prezentate, Ón temeiul    (31/28.006)
prevederilor legale, hot„r„∫te:                              *
  Art. 1. Se aprob„ ipotecarea, gajarea, Ónchirierea sau
Ónstr„inarea cu plat„ a urm„toarelor bunuri apar˛in‚nd de
                                       Societatea Cooperativ„
Societatea Cooperativ„ de Consum TREZIREA
Cooperativa de Consum Gr„me∫ti:                      ŒMBR√C√MINTEA SATU MARE
  - magazin universal cu Bufet Gr„me∫ti;                 Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
  - diferen˛a parter bloc locuin˛e Gr„me∫ti;
  - magazin mixt sat MÓnigeni, comuna Gr„me∫ti;                HOT√R¬REA Nr. 4
  - magazin mixt, satu Tacu, comuna Gr„me∫ti;                   din 22.03.2007
  - magazin mixt, satul Nicani, comuna Zamostea;
  - magazin mixt, satul T„ute∫ti, comuna Zamostea;      a adun„rii generale ordinare a Societ„˛ii Cooperative
  - magazin universal Zamostea;                     ŒMBR√C√MINTEA SATU MARE
  - Bufet Zamostea.
                                Av‚nd Ón vedere:
  Art. 2. Se aprob„     mandatarea consiliului de
                                - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
administra˛ie al cooperativei care s„ se ocupe cu
Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii acestor    coopera˛iei;
opera˛iuni.                           - competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
  Art. 3.   Se aprob„   componen˛a    comisiei de  statutul Societ„˛ii Cooperative ŒMBR√C√MINTEA SATU
organiz„ri de licita˛ii publice necesare Ónchirierii sau   MARE;
Ónstr„in„rii de active:                     - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
  1. Boureanu Ioan - pre∫edintele comisiei;         data de 22 martie 2007,
  2. Mihailiuc Dumitru - secretarul comisiei;         adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
  3. Sandru Haralambie - membru;              Societ„˛ii Cooperative ŒMBR√C√MINTEA SATU MARE
  4. Strafuschi Corneliu - membru.             hot„r„∫te:
  Art. 4. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei se       Art. 1. Aprob„ situa˛ia financiar„ anual„, raportul
Óns„rcineaz„ conducerea Societ„˛ii Cooperative        consiliului de administra˛ie, raportul comisiei de cenzori,
TREZIREA Gr„me∫ti.                      repartizarea profitului.
  (30/28.005)                         Art. 2. Aprob„ regulamentul de ordine interioar„.
               *                 Art. 3. Aprob„ criteriile de performan˛„ ale consiliului
                               de administra˛ie pe baza bugetului de venituri ∫i
          Societatea Cooperativ„          cheltuieli prev„zut pentru anul 2007.
           CETINA VERDE               Art. 4. Aprob„ programul economico-social de
         Brodina, jude˛ul Suceava          dezvoltare ∫i modernizare.
                                Art. 5. Aprob„ sistemul de salarizare pentru anul
            HOT√R¬RE               2007.
    a adun„rii generale ordinare din 19.04.2007       Art. 6. Aprob„ cooptarea unui membru cooperator Ón
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor asocia˛i,     persoana dlui Kuk Janos - 15 p„r˛i sociale.
convocat„ Ón temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 ∫i Ón     Art. 7. Aprob„ retragerea urm„torilor membri cooperatori:
baza prevederilor actului constitutiv, analiz‚nd        - Erdei Irina;
problematica din ordinea de zi Ón baza materialelor       - Maxim Ileana;
prezentate, Ón temeiul prevederilor legale, hot„r„∫te:     - Sulyok Ana.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007                 11

  Art. 8. Aprob„ tranzac˛ionarea de p„r˛i sociale astfel:     9. aprob„ cotiza˛ia de 200 RON/lun„ c„tre U.J.C.C.
  - dna Erdei Irina vinde 7 p„r˛i sociale dnei Tarta      care se va pl„ti trimestrial;
Meda;                                10. adunarea general„ Ól mandateaz„ pe dl pre∫edinte
  - dna Sulyok Ana vinde 7 p„r˛i sociale dnei Tarta      Drimboi Constantin s„ semneze Ón numele ∫i pentru
Meda;                              Societatea Cooperativ„ de Consum de gradul 1
  - dna Franzia Elisabeta vinde 10 p„r˛i sociale dnei     CONSUMCOOP NICULIfiEL toate documentele necesare
Tarta Meda;                           la Oficiul registrului comer˛ului.
  - dna Maxim Ileana vinde 7 p„r˛i sociale dlui Mure∫an      (33/28.008)
Gheorghe.
                                                *
  Art. 9. Aprob„ ca persoana desemnat„ de adunarea
general„ ordinar„ cu care membrii consiliului de
                                     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
administra˛ie Óncheie contractele de administrare ∫i
                                             UNIREA
gestionare a patrimoniului s„ fie dna Veres Tatiana.
                                          Tulcea, jude˛ul Tulcea
  Art. 10. Œmputernice∫te pe dna ec. Bosca Tatiana,
pre∫edinta societ„˛ii, ∫i pe dna Ciovica Rodica, contabil-
∫ef, de a contracta credite, a garanta cu bunurile                  HOT√R¬REA Nr. 3
societ„˛ii, a ipoteca, Ónstr„ina imobiliz„rile corporale, de a            din 30 martie 2007
Óncheia acte juridice Ón numele societ„˛ii.
  Art. 11. Œmputernice∫te pe dna Bosca Tatiana s„         Adunarea general„ extraordinar„, Ón baza prevederilor
solicite Ónregistrarea hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare  Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ón registrul comer˛ului Ón conformitate cu prevederile      coopera˛iei, la data de 30 aprilie 2006, hot„r„∫te:
legale Ón vigoare.                         Art. 1. Aprob„ bilan˛ul contabil Óncheiat la 31
  (32/28.007)                         decembrie 2006, raportul comisiei de cenzori ∫i
                                 Ómp„r˛irea profitului pe anul 2006.
               *
                                  Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune pentru Cristea
      Societatea Cooperativ„ de Consum           Georgeta, membru al consiliului de administra˛ie, ∫i
        CONSUMCOOP NICULIfiEL               Batog Lenu˛a, membru al comisiei de cenzori.
         Niculi˛el, jude˛ul Tulcea             Art. 3. Completarea consiliului de administra˛ie ales
                                 pentru un mandat de 4 ani Óncep‚nd de la data de
          HOT√R¬REA Nr. 50               14.04.2006, cu:
                                  1. Batog Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„
            din 11.04.2007              la data de 11.03.1955 Ón Jijila, jude˛ul Tulcea, identificat„
 a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori      cu act de identitate seria DG nr. 781303, domiciliat„ Ón
   din cadrul Societ„˛ii Cooperative de Consum        Tulcea, str. Babadag nr. 169, bl. B 8, sc. C, ap. 12,
       CONSUMCOOP NICULIfiEL                jude˛ul Tulcea, cod numeric personal 2550311364211,
                                 membru al consiliului de administra˛ie.
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
                                  Art. 4. Se retrage din func˛ia de cenzor dna Batog
de la Societatea Cooperativ„ de Consum de gradul 1
                                 Lenu˛a, ∫i din func˛ia de cenzor supleant dna Buzatu
CONSUMCOOP NICULIfiEL, Óntrunit„ Ón data de
                                 Aurelia.
11.04.2007, ora 10,00, la sediul societ„˛ii din comuna
Niculi˛el, Ón prezen˛a a 30 membri cooperatori din totalul     Art. 4. Completarea comisiei de cenzori cu un
de 33, Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, cu       membru permanent ∫i un membru supleant, ale∫i pentru
respectarea prevederilor actului constitutiv al societ„˛ii,   un mandat de 3 ani, Óncep‚nd de la data de 14.04.2006:
hot„r„∫te cu majoritate de voturi:                 1. Uzum Adela, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la
  1. aprob„ raportul consiliului de administra˛ie referitor  data de 9.05.1972 Ón Tulcea, jude˛ul Tulcea, identificat„
la activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006;             cu C.I. seria TC nr. 139179, domiciliat„ Ón Tulcea, Str.
  2. aprob„ raportul cenzorului pe anul 2006;         Aluni∫ului nr. 16, bl. F 4, sc. A, ap. 10, jude˛ul Tulcea,
                                 cod numeric personal 2720509364213, Ón calitate de
  3. aprob„ bilan˛ul contabil al societ„˛ii pe anul 2006;
                                 membru permanent Ón comisia de cenzori p‚n„ la
  4. aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor
                                 14.04.2009;
pentru activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2006;
                                  2. Postelnicu ™tefana, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
  5. adopt„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
                                 n„scut„ la data de 27.12.1956 Ón localitatea Valea
2007;
                                 Nucarilor, jude˛ul Tulcea, identificat„ cu C.I. seria TV nr.
  6. aprob„ execu˛ia contractului de administrare pe
                                 169570, domiciliat„ Ón Tulcea, Str. Spitalului nr. 33, bl.
2006;
                                 20, sc. C, ap. 13, jude˛ul Tulcea, cod numeric personal
  7. aprob„ Óncheierea contractului de administrare cu     2561227364219, Ón calitate de membru supleant al
criteriile de performan˛„ aferente pe 2007;           comisiei de cenzori p‚n„ la 14.04.2009.
  8. stabile∫te ∫i aprob„ indemniza˛iile pentru membrii
consiliului de administra˛ie ∫i cenzor conform contractului     (34/28.009)
de administrare pentru anul 2007;                               *
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 34/22.V.2007

     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                  6. Raportul consiliului social privind activitatea
             SPRIANA                        desf„∫urat„ Ón anul 2006.
        Baia Sprie, jude˛ul Maramure∫                    7. Aprobarea programului economico-social anual de
                                        dezvoltare pe anul 2007.
             HOT√R¬REA Nr. 1
                                          8. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli anual
             din 19   aprilie 2007                pentru anul 2007.
  Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative                    9. Aprobarea criteriilor de performan˛„ ce se stabilesc
Me∫te∫ug„re∫ti SPRIANA, Baia Sprie, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a            administratorilor ∫i se prev„d Ón anexele la contractele de
sa din 19 aprilie 2007, hot„r„∫te:                       administrare ale acestora.
  Art. 1. Aprobarea materialelor prezentate ∫i dezb„tute,             10. Adoptarea criteriilor referitoare la clauzele generale
cuprinse Ón ordinea de zi a adun„rii generale din data             privind raporturile de munc„, precum ∫i aprobarea
de 19 aprilie 2007, dup„ cum urmeaz„:                      sistemului de salarizare pe anul 2007 - anex„ a acesteia.
  1. Raportul administratorului privind activitatea                11. Aprobarea cas„rii obiectelor de inventar.
economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul 2006, modul de
                                          12. Declinarea competen˛ei pentru consiliul de
Óndeplinire a programelor aprobate ∫i a hot„r‚rilor
                                        administra˛ie pentru cump„rarea unui teren pentru
adun„rii generale anterioare.
                                        Ceramica de la Societatea Comercial„ CERAMAR -
  2. Contul de profit ∫i pierderi ∫i propuneri privind
                                        S.R.L. Baia Mare.
repartizarea profitului net.
  3. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea               Art. 2. Prezenta hot„r‚re se comunic„ la:
desf„∫urat„ Ón anul 2006.                              - Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  4. Raportul privind realizarea bugetului de venituri ∫i           Maramure∫, Baia Mare, Ón vederea public„rii Ón Monitorul
cheltuieli.                                   Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a;
  5. Raportul privind modul de Óndeplinire de c„tre                - dosar adunare general„;
administratori a obliga˛iilor ce le-au revenit potrivit               - dosar secretariat.
contractelor de administrare ∫i criteriilor de performan˛„
stabilite.                                      (35/28.010)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                             &JUYDGY|203228]
                       Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 34/22.V.2007 con˛ine 12 pagini.      Pre˛ul: 4,80 lei        ISSN 1841—2718

								
To top