Docstoc

004

Document Sample
004 Powered By Docstoc
					                             PARTEA A VII-A
Anul 175 (III) — Nr. 4         PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE              Mar˛i, 23 ianuarie 2007      PUBLICAfiII           ALE      SOCIET√fiILOR           COOPERATIVE

       Societatea Cooperativ„ de Consum                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           TROTU™-PALANCA                             TRICOTAJUL
    satul Palanca, comuna Palanca, jude˛ul Bac„u                  Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj

             ACT ADIfiIONAL                           ACT ADIfiIONAL
     la actele Societ„˛ii Cooperative de Consum             la statutul TRICOTAJUL Societate Cooperativ„
           TROTU™-PALANCA                            Me∫te∫ug„reasc„
  Conform hot„r‚rii adun„rii generale din data de            Adunarea general„ extraordinar„ a TRICOTAJUL
6.04.2006   a  membrilor     cooperatori  ai  Societ„˛ii
                                    Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, cu sediul Ón
Cooperative de Consum TROTU™-PALANCA, cu sediul Ón
                                    Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 53, Ónregistrat„ la
satul  Palanca,    comuna    Palanca,  jude˛ul  Bac„u,
                                    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu
Ónmatriculat„   la  Oficiul  registrului    comer˛ului  cu
                                    nr. C.12/43/2005, av‚nd cod unic de Ónregistrare
nr. C04/18/2005, au fost stabilite urm„toarele modific„ri la
actele constitutive ale societ„˛ii:                  R255152, legal constituit„, Ón ∫edin˛a sa din 18.09.2006,
  Art. 1. Se deschid 4 (patru) puncte de lucru Ón:            Lu‚nd act de hot„r‚rea nr. 5/18.09.2006 de aprobare
  • sat Popoiu, comuna Palanca, jude˛ul Bac„u;            a excluderii unui num„r de 21 membri cooperatori;
  • sat C„d„re∫ti, comuna Palanca, jude˛ul Bac„u;           hot„r‚rea nr. 6/18.09.2006 de aprobare a retragerii unui
  • sat Cuchini∫, comuna Brusturoasa, jude˛ul Bac„u;         num„r   de   5  membri    cooperatori;  hot„r‚rea
  • sat Camenca, comuna Brusturoasa, jude˛ul Bac„u.          nr. 7/18.09.2006 de aprobare a reducerii capitalului social
  Art. 2. Pentru semnarea ∫i depunerea actelor la Oficiul       de la 63.000 lei la 43.600 lei ∫i a celui v„rsat de la
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u se
                                    59.211 lei la 43.600 lei, hot„r„∫te modificarea art. 45
Ómputernice∫te dl Jalboaie Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                    alin. (3) a Cap. V. Sec˛iunea I — Capitalul social din
la data de 27.04.1977 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, domiciliat
                                    statut, care va avea urm„torul con˛inut:
Ón Bac„u, Calea Romanului nr. 125, jude˛ul Bac„u,
posesor al C.I. seria XC nr. 190433, eliberat„ de Poli˛ia         Capitalul social al TRICOTAJUL Societate Cooperativ„

Bac„u la data de 3.06.2002, cod numeric personal            Me∫te∫ug„reasc„ este de 43.600 lei, integral v„rsat,
1770427040155.                             constituit din 436 p„r˛i sociale a 100 lei fiecare.

  (1/10.364)                               (2/10.365)
                 *                                 *
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          Cluj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Nirajului nr. 3, ap. 7,
           TEHNOLEMN                 jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 119025,
        Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj            eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 29.01.2001,
                                 cod numeric personal 2730517120689.
           ACT ADIfiIONAL                  Cenzori suplean˛i:
   la statutul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti        - Suciu Cristina Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
 TEHNOLEMN, cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. C‚mpina        data de 9.05.1970 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
 nr. 62-64, jude˛ul Cluj, av‚nd cod unic de Ónregistrare     domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 21, ap. 4,
 253925, atribut fiscal R, num„r de ordine la Oficiul      jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 023951,
       registrului comer˛ului C12/54/2005         eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 10.03.1999,
                                 cod numeric personal 2700509120676;
  Subsemnatul Alexandru Tudor, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                   - Florea Dorina-Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
la data de 3.10.1942 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Cluj-
                                 data de 27.02.1959 Ón comuna Tureni, jude˛ul Cluj,
Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 14, jude˛ul Cluj,    domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71, bl. B5,
identificat cu B.I. seria D.A. nr. 506085, eliberat de Mili˛ia  ap. 8, jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria GX
Cluj-Napoca la data de 5.03.1986, cod numeric personal      nr. 370370, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
1421003120643, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului de    22.07.2004, cod numeric personal 2590227120655;
administra˛ie, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale ordinare     - Sechel Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
a ac˛ionarilor din data de 24 noiembrie 2006, s-a hot„r‚t    26.09.1968 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón
modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii.         Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 18, ap. 21, jude˛ul Cluj,
  Ca urmare a celor de mai sus statutul societ„˛ii       posesoare a C.I. seria KX nr. 395293, eliberat„ de Poli˛ia
comport„ urm„toarele modific„ri:                 Cluj-Napoca la data de 23.11.2004, cod numeric personal
                                 2680926120701.
  Se modific„ art. 27 alin. 1 din statut, astfel c„
                                   Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
consiliul de administra˛ie este format din:
                                   Prezentul act a fost redactat Ón 5 exemplare originale,
  Mornea Solomon - pre∫edinte;
                                 din care 4 exemplare au fost eliberate administratorului
  Bocian Liviu - vicepre∫edinte;                dup„ certificare.
  Alexandru Tudor - membru;
                                   (3/10.366)
  Riti Teodor - membru;
                                                *
  Klein Karoly - membru;
  Crisan Gheorghe - membru;                       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Lupu Maria - membru, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                   PRESTAREA
data de 14.08.1950 Ón comuna Unirea, jude˛ul Alba,                Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 26,
ap. 17, jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX                    ACT ADIfiIONAL
nr. 013872, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de        la statutul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
7.12.1998, cod numeric personal 2500814120676.               PRESTAREA, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
  Se modific„ art. 42 alin. 1, referitor la cenzori, astfel:
                                  Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
  Cenzori principali:                      Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA, Cluj-Napoca, cu sediul Ón
  - Todor Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 60, bl. A7, jude˛ul Cluj,
28.11.1948 Ón satul Ione∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Cluj-Napoca, str. Donath nr. 107, ap. 29, jude˛ul Cluj,     Tribunalul Cluj cu nr. C12/55/2005, cod unic de
posesoare a B.I. seria G.X. nr. 397388, eliberat„ de       Ónregistrare 3402479, societate cooperativ„ de gradul 1,
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 2.06.1997, cod numeric      reprezenta˛i prin pre∫edintele cooperativei, dna Morutan
personal 2481128120693;                     Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón localitatea
                                 Vultureni, jude˛ul Cluj, la data de 29.06.2001, domiciliat„
  - Muntea Fimia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                 Ón Cluj-Napoca, Str. Sesului nr. 4, bl. S4, ap. 7, jude˛ul
30.11.1957 Ón Ocna Mure∫, jude˛ul Alba, domiciliat„ Ón
                                 Cluj, identificat„ prin C.I. seria KX nr. 314278, eliberat„
Cluj-Napoca, Str. Zambilei nr. 21, ap. 74, jude˛ul Cluj,
                                 de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 24.11.2003, cod
posesoare a C.I. seria KX nr. 173795, eliberat„ de Poli˛ia    numeric personal 2500629120651, Ón conformitate cu
Cluj-Napoca la data de 28.12.2001, cod numeric personal     hot„r‚rile adun„rii generale extraordinare nr. 5/20.02.2006
2571120120695;                          ∫i 16/21.01.2006, au hot„r‚t completarea obiectului de
  - Moldovan Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     activitate al cooperativei ∫i deschiderea unui punct de
de 17.05.1973 Ón satul Mociu (comuna Mociu), jude˛ul       lucru.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007                         3

  Articolul din statutul societ„˛ii cooperative, referitor la                                    ANEXA
sediile secundare, se modific„ astfel: «Societatea                             la actul adi˛ional din 12.07.2006
deschide un punct de lucru Ón Cluj-Napoca, str. Calea                 TABEL NOMINAL
M„n„∫tur nr. 105.»                          cu aportul membrilor cooperatori la capitalul social
  Art. 6 din statutul societ„˛ii cooperative, referitor la        al Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
obiectul de activitate, se modific„ astfel: «Obiectul               FARMEC GRUP Bac„u
secundar de activitate se completeaz„ cu urm„toarele                                  Val.
                                 Nr.     Numele    Nr. p„r˛i    Val.   aport la  Participare
activit„˛i: 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                 sociale     parte         beneficii
                                 crt.   ∫i prenumele               capitalul
imobiliare proprii sau Ónchiriate».                            de˛inute    social„  social   ∫i pierderi

  Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
                                  1. Finic„ Maria      100      10    1.000     20 %
  (4/10.367)                           2. Finic„ Dan       100      10    1.000     20 %
               *                  3. Finic„         100      10    1.000     20 %
                                   Adrian-Octavian
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           4. Finic„         100      10    1.000     20 %
          FARMEC GRUP                    Silviu-Ciprian
         Bac„u, jude˛ul Bac„u               5. Bejenaru Maria     100      10    1.000    20 %
                                   Total         500           5.000    100 %
           ACT ADIfiIONAL                   (5/20.885)
                                                    *
         Óntocmit ast„zi, 12.10.2006
                                        Societatea Cooperativ„ de Consum
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale                       PARINCEA
extraordinare a membrilor cooperatori nr. 10/12.10.2006,         satul Parincea, comuna Parincea, jude˛ul Bac„u
se Óntocme∫te prezentul act adi˛ional la actul constitutiv
al SCM FARMEC GRUP Bac„u:                                 HOT√R¬REA Nr. 4
                                     a adun„rii generale extraordinare din data de
  Art. 1. Se ia act de Óncetarea calit„˛ii de membru
                                              27.12.2006
cooperator al SCM FARMEC GRUP Bac„u, ca urmare a
retragerii particip„rilor acestora la capitalul social al SCM    Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii
                                 Cooperative de Consum PARINCEA, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a
FARMEC GRUP, Ón urma diviz„rii, prin Ónfiin˛area SCM
                                 din data de 27.12.2006, Ón conformitate cu art. 34
FARMEC LUX Bac„u, a urm„torilor membri cooperatori:       alin. (4) ∫i art. 117 alin. (5),
Abboushi-Prisacaru Rodica-Simona, cod numeric personal        Lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise Ón ordinea de
2790826135071, Prisacaru Rosdica, cod numeric personal      zi, Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
2580826040058, ∫i Prisacaru Ioan, cod numeric personal      func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
1571123040127.                            Aprobarea bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii care pot face
                                 obiectul gajului, Ónchirierii sau v‚nz„rii pe anul 2006 ca fiind:
  Art. 2. Se reduce capitalul social al societ„˛ii cu suma
                                   - spa˛iul comercial parter bloc, situat Ón comuna
de 2.910 RON de la suma de 4.870 RON (Ón urma          Parincea, Ón suprafa˛„ util„ de 57,56 m2.
diviz„rii par˛iale) ∫i se majoreaz„ acest capital social       - spa˛iul comercial parter bloc, situat Ón comuna
conform aporturilor Ón numerar (art. 3 din hot„r‚rea       Parincea, Ón suprafa˛„ util„ de 45,36 m2.
adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 10/12.10.2006) la suma      Mandatarea dnei Buda Florentina, contabil-∫ef,
de 5.000 RON, constituit din 500 p„r˛i sociale Ón valoare    membru al consiliului de administra˛ie, pentru Óndeplinirea
de 10 RON fiecare, Ón urma diviz„rii Óncuviin˛ate de       procedurilor de Ónregistrare.
judec„torul delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe       (6/20.886)
                                                    *
l‚ng„ Tribunalul Bac„u, a hot„r‚rii adun„rii generale a
asocia˛ilor din data de 19.07.2006 ∫i a proiectului de             Societatea Cooperativ„ de Consum
divizare a SCM FARMEC GRUP, publicat Ón Monitorul                FEDERALCOOP T¬RGU-MURE™
Oficial al Rom‚niei, nr. 44/6.06.2006, Partea a VII-a.              T‚rgu-Mure∫, jude˛ul Mure∫
  Art. 3. Particip„rile celor 5 (cinci) membri coperatori la
                                              ACT ADIfiIONAL
capitalul social, beneficii ∫i pierderi sunt conform anexei
                                  Subsemna˛ii Pop Liviu Marius, cet„˛ean rom‚n, cod
la actul adi˛ional.
                                 numeric personal 1440907264395, n„scut la data de
  Art. 4. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   7.09.1944 Ón Cergaul Mare, jude˛ul Alba, domiciliat Ón
actul constiutiv, ale c„rui prevederi Ó∫i men˛in         T‚rgu-Mure∫, Pia˛a Trandafirilor nr. 6, ap. 6, jude˛ul
valabilitatea.                          Mure∫, posesor al C.I. seria MS nr. 365505/3.05.2006
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007

eliberat„ de S.P.C.L.E.P. T‚rgu-Mure∫, ∫i Cosa Robert,     adunarea general„ extraordinar„, cu 100 % din voturile
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal 1601125264368,       valabil exprimate, hot„r„∫te:
n„scut la data de 25.11.1960 Ón Buhu∫i, jude˛ul Bac„u,        Art. 1. Aprob„ modificarea art. 84 alin. 1 din statutul
domiciliat Ón T‚rgu-Mure∫, str. ™tefan Cicio-Pop nr. 14,    ATCOM SCM Craiova, ce va avea urm„torul con˛inut:
ap. 2, jude˛ul Mure∫, posesor al C.I. seria MS            îArt. 84 (1) ATCOM SCM Craiova Ó∫i solu˛ioneaz„
nr. 255741/26.04.2004, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu-Mure∫,    litigiile patrimoniale ∫i nepatrimoniale cu persoanele fizice
Ón calitate de pre∫edinte, respectiv secretar al Societ„˛ii   ∫i juridice la instan˛ele judec„tore∫ti de drept comun“.
Cooperative de Consum FEDERALCOOP T¬RGU-
                                   Art. 2. Aprob„ retragerea ac˛iunilor de˛inute de
MURE™, cu sediul Ón T‚rgu-Mure∫, Pia˛a Victoriei nr. 5,
                                ATCOM SCM Craiova la SC USCOM IFN SA Bucure∫ti.
jude˛ul Mure∫, cod unic de Ónregistrare R 1218829,
                                   Art. 3. Aprob„ v‚nzarea ac˛iunilor de˛inute de ATCOM
Ónmatriculat„ sub nr. C26/45/2005, Ónscriem Ón prezentul,
Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a       SCM Craiova la MINDBANK SA Bucure∫ti.
membrilor cooperatori nr. 3/26.09.2006, urm„toarele         Art. 4. Aprob„ v‚nzarea imobilului situat Ón Craiova,
modific„ri ale actului constitutiv ∫i anexelor sale, redactat  str. Calea Bucure∫ti, bl. N9-10, parter.
Ón data de 2.06.2005:                        Art. 5. Aprob„ eliberarea din func˛ia de pre∫edinte al
  1. Se schimb„ structura asociativ„: Benescu Lucia se    Consiliului social a domni∫oarei Barbulescu Maria-
retrage din societate, prin retragerea aportului s„u Ón     Magdalena ∫i alegerea Ón func˛ia de pre∫edinte al
sum„ de 100,00 RON ∫i diminuarea corespunz„toare a       acestuia a doamnei Iordache Florica.
capitalului social.                         Art. 6. Se Ómputernicesc doamnele Savescu Mariana -
  2. Se majoreaz„ capitalul social (modificat conform     pre∫edinte ∫i Roman Maria - contabil-∫ef s„ semneze
alineatului precedent) cu 5.900,00 RON, numerar, aport     actele de v‚nzare, precum ∫i toate documentele aferente
al celor 25 membri cooperatori r„ma∫i Ón societate,       acesteia.
continuatori.                            Art. 7. Adunarea general„ extraordinar„ Ómputernice∫te
  3. Noua valoare a capitalului social va fi de 10.000,00   pe domnul Fota Corneliu pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor
RON numerar, divizat Ón 100 p„r˛i sociale Ón valoare      de publicare a hot„r‚rii adun„rii generale Ón Monitorul
nominal„ de 100,00 RON fiecare.                 Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
  4. Noua structur„ asociativ„ ∫i participativ„, precum ∫i     Art. 8. Adunarea general„ Ómputernice∫te pe dna
sumele aportate de fiecare membru cooperator sunt        Savescu Mariana s„ semneze hot„r‚rea adun„rii
redate detaliat Ón anexa nr. 2 a actului constitutiv      generale ∫i actul adi˛ional privind modificarea art. 84
actualizat.                           alin. 1 din statut.
  5. Pop Liviu Marius, pre∫edinte al societ„˛ii ∫i totodat„    Œn   numele   adun„rii  generale,  pre∫edinte
membru cooperator, are un nou act de identitate, cel      ec. M. Savescu.
men˛ionat Ón preambulul prezentului.                (8/20.888)
  6. Se redacteaz„ edi˛ia actualizat„ a actului                       *
constitutiv, inclusiv a celor trei anexe ale sale, sub
semn„tur„ privat„, de c„tre organele de ∫edin˛„ ale           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
adun„rii generale, pre∫edintele ∫i secretarul societ„˛ii               OLTENIA SCM
                                         Craiova, jude˛ul Dolj
cooperative.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu au fost
                                            HOT√R¬REA
modificate.
  Tehnoredactat de pre∫edinte ∫i secretar, sub                   din 23.11.2006
semn„tur„ privat„, Ón 4 (patru) exemplare, azi,          Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
12.12.2006.                           Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti OLTENIA, Óntrunit„ legal Ón
    (7/20.887)                        data de 23.11.2006, av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005,
               *                 hot„r‚rea Congresului extraordinar al coopera˛iei
                                me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005, competen˛ele adun„rii
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        generale extraordinare prev„zute Ón statutul propriu ∫i
          ATCOM SCM CRAIOVA              procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare mai sus
          Craiova, jude˛ul Dolj            men˛ionate, hot„r„∫te:
                                  1. Aprob„ raportul activit„˛ii economice pe
          HOT√R¬REA Nr. 5               10 luni/2006 ∫i rezultatele financiare, precum ∫i
  Adunarea general„ extraordinar„ a ATCOM SCM         prelimin„ri pe anul 2007;
Craiova, statutar constituit„,                   2. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
  av‚nd Ón vedere:                       10 luni/2006 ∫i programul pentru anul 2007;
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din    3. Aprob„ programul de modernizare ∫i dezvoltare pe
data de 22.09.2006, ca urmare a discu˛iilor purtate,      2007;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007                5

 10. Aprob„ afilierea societ„˛ii la Uniunea Na˛ional„ a    Prezentul act face parte integrant„ din actul constitutiv
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UCECOM.             al societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
  (9/20.889)                          (10/20.890)
              *                               *

     Societatea Cooperativ„ de Consum             Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
        FEDERALCOOP DOLJ                        UNIREA SEBE™
         Craiova, jude˛ul Dolj                     Sebe∫, jude˛ul Alba

          ACT ADIfiIONAL                     HOT√R¬REA Nr. 4/11.12.2006
la actul constitutiv al Societ„˛ii Cooperative de Consum     Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
FEDERALCOOP DOLJ, cu sediul Ón Craiova, Str. Unirii     Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti UNIREA SEBE™,
  nr. 50, jude˛ul Dolj, num„r de ordine Ón registrul    statutar Óntrunit„ Ón data de 11.12.2006, ora 12,00, la
 comer˛ului C 16/27/3.11.2005, cod unic de Ónregistrare
                               punctul de lucru Bar TIC-TAC, av‚nd Ón vedere:
             2314212
                                 - prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale       func˛ionarea coopera˛iei;
extraordinare a Societ„˛ii Cooperative de Consum         - prevederile adun„rii generale ordinare prev„zute Ón
FEDERALCOOP DOLJ din data de 7.11.2006, se aduc       statutul propriu;
urm„toarele modific„ri actului constitutiv:           - procesul-verbal de ∫edin˛„ din data de 11.12.2006,
  1. Majorarea num„rului membrilor cooperatori, astfel:    cu unanimitate de voturi hot„r„∫te:
  - persoane fizice, de la 28 la 29, prin primirea unui    Art. 1. Aprob„ retragerea din calitatea de membru
membru Ón persoana dlui Vasilescu Florin Vasile, posesor   cooperator a drei Dr„goi Roxana ∫i restituirea capitalului
al C.I. seria DX nr. 361842, eliberat„ la data de      social Ón sum„ de 230 lei, respectiv 23 p„r˛i sociale a
14.10.2004 de Poli˛ia Craiova;                c‚te 10 lei fiecare.
  - persoane juridice de la 12 la 13 prin primirea ca     Art. 2. Aprob„ retragerea din calitatea de membru
membru al Societ„˛ii Cooperative de Consum          cooperator a dnei Patrinjan Elena ∫i restituirea capitalului
MELINE™TI, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului  social Ón sum„ de 250 lei, respectiv 25 p„r˛i sociale a
de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr. C 16/32/2005 ∫i cod    c‚te 10 lei fiecare.
unic de Ónregistrare R 17292465/28.02.2006.           Art. 3. Aprob„ majorarea capitalului social prin
  2. Majorarea num„rului p„r˛ilor sociale de la 1.120 la  cooptarea de noi membri cooperatori, al c„ror aport la
1.229 prin:                         capitalul social subscris este Ón sum„ de 5.000 lei,
  - aportul noilor membri a 13 p„r˛i sociale, ∫i anume:  reprezent‚nd 500 p„r˛i sociale cu o valoare de 10 lei
  a) Vasilescu Florin Vasile - 3 p„r˛i sociale;      fiecare parte social„, din care v„rsat 3.740 lei, dup„ cum
  b) Societatea Cooperativ„ de Consum MELINE™TI -     urmeaz„:
10 p„r˛i sociale;                        - cooptare nou membru cooperator Brate Anca,
  - depunerea unui num„r de 96 p„r˛i sociale de c„tre   n„scut„ la data de 16.07.1955 Ón Cut, jude˛ul Alba, cod
membrii cooperatori existen˛i, ∫i anume:           numeric personal 2550716013525, identificat„ cu C.I.
  a) persoane fizice - 77 p„r˛i sociale;          seria AX nr. 193251, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data
  b) persoane juridice - 19 p„r˛i sociale.         de 14.05.2004, domiciliat„ Ón Cut nr. 490 cu un aport
  3. Majorarea capitalului social de la 11.200 la     subscris la capitalul social de 500 lei, din care v„rsat
12.290 lei.                         360 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale. Cota de participare
  4. Extinderea obiectului de activitate cu urm„toarele:  la beneficii ∫i pierderi 1,601 lei;
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;      - cooptare nou membru cooperator Oprita Sorin,
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„     n„scut la data de 16.12.1982 Ón Sebe∫, jude˛ul Alba, cod
prin magazine;                        numeric personal 1821216014661, identificat cu B.I. seria
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote.    G.V. nr. 615066, eliberat de Poli˛ia Sebe∫ la data de
  5. Alegerea cenzorului Dobrescu Marioara, cod      3.03.1997, domiciliat Ón Pianu de Sus, str. Dup„ Gr„dini
numeric personal 2521214163211, posesoare a B.I. seria    nr. 432, cu un aport la capitalul social de 500 lei, din
D.A. nr. 887407, eliberat de Mili˛ia Craiova la data de   care a v„rsat 360 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale. Cota
8.05.1986, ∫i eliberarea din func˛ie, la cerere, pe motive  de participare la beneficii ∫i pierderi: 1,601 %;
de s„n„tate a dlui Radu Elefterie.                - cooptare nou membru cooperator M„rginean Maria,
  6. Se Ómputernice∫te pentru ducerea la Óndeplinire a   n„scut„ la data de 24.03.1985 Ón Sebe∫, jude˛ul Alba,
hot„r‚rii adun„rii generale ∫i efectuarea men˛iunilor la   cod numeric personal 2850324014660, identificat„ cu C.I.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj dl Buce   seria AX nr. 068393, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data
Dumitru.                           de 4.04.2001, domiciliat„ Ón Sebe∫, str. Dorin Pavel
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007

nr. 69, cu un aport subscris la capitalul social de 500 lei,    - cooptare nou membru cooperator Istrate Nicoleta
din care v„rsat 360 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale.     Ana, n„scut„ la data de 27.07.1987 Ón Sebe∫, jude˛ul
Cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 1,601 %;     Alba, cod numeric personal 2870727014678, identificat„
  - cooptare nou membru cooperator Tirlea Dana,        cu C.I. seria AX nr. 083780, cu un aport subscris la
n„scut„ la data de 25.09.1973 Ón Sebe∫, jude˛ul Alba,      capitalul social de 500 lei, din care v„rsat 240 lei,
cod numeric personal 2730925014320, identificat„ cu C.I.     reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale. Cota de participare la
seria AX nr. 020500, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la        beneficii ∫i pierderi: 1,601 %.
data   de  10.09.1999,   domiciliat„  Ón  Sebe∫,    Œn urma retragerii, respectiv dup„ majorarea de capital
str. M. Kog„lniceanu, bl. 72, et. 3, ap. 14, cu un aport     social prin cooptare, acesta se eviden˛iaz„ astfel:
subscris la capitalul social de 560 lei, din care v„rsat      Total capital social subscris 31.230 lei, total capital
560 lei, reprezent‚nd 56 p„r˛i sociale. Cota de participare
                                 v„rsat 29.910 lei.
la beneficii ∫i pierderi: 1,7931 %;
                                  Brate Ioan - capital subscris 2.970 lei, capital v„rsat
  - cooptare nou membru cooperator Morar Ilie, n„scut
                                 2.970 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 297, cota de
la data de 18.02.1944 Ón Vurpal, jude˛ul Sibiu, cod
                                 participare la beneficii ∫i pierderi: 9,5101 %,
numeric personal 1440218014325, identificat cu B.I. seria
                                  Optita Ileana - capital subscris 4.470 lei, capital v„rsat
D.A. nr. 957122, eliberat de Poli˛ia Sebe∫ la data de
                                 4.470 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 447, cota de
21.10.1996, domiciliat Ón Sebe∫, str. Aleea Parc nr. 18,
                                 participare la beneficii ∫i pierderi: 15,3132 %,
ap. 9, cu un aport subscris la capitalul social de 500 lei,
din care v„rsat 360 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale.       M„rginean Emilia - capital subscris 2.700 lei, capital
Cota de participare la beneficii ∫i pierderi: 1,601 %;      social v„rsat 2.700 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 270,
  - cooptare nou membru cooperator Ro∫u Ioan, n„scut      cota de participare la beneficii ∫i pierderi: 8,7645 %,
la data de 9.10.1956 Ón Tibru, jude˛ul Alba, cod numeric      Oltean Simona - capital subscris 1.020 lei, capital
personal 1561009014310, identificat cu C.I. seria AX       v„rsat 1.020 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 102, cota de
nr. 077592, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data de        participare la beneficii ∫i pierderi: 3,2661 %,
15.07.2001, domiciliat Ón Sebe∫, Str. Spitalului nr. 34, cu     Dragomir Nicolae - capital subscris 1.540 lei, capital
un aport subscris la capitalul social de 500 lei, din care    v„rsat 1.540 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 154, cota de
v„rsat 360 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale. Cota de      participare la beneficii ∫i pierderi: 4,9312 %,
participare la beneficii ∫i pierderi: 1,601 %;           Ghenescu Vasile - capital subscris 1.730 lei, capital
  - cooptare nou membru cooperator Popescu           v„rsat 1.730 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 173, cota de
Gheorghe, n„scut la data de 8.06.1951 Ón Dragomire∫ti,      participare la beneficii ∫i pierderi: 5,5395 %,
jude˛ul Olt, cod numeric personal 1510628014300,          Lupu Raluca - capital subscris 1.370 lei, capital v„rsat
identificat cu B.I. seria B.R. nr. 585503, eliberat de Poli˛ia  1.370 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 137, cota de
Sebe∫ la data de 30.10.1996, domiciliat Ón Sebe∫, str.      participare la beneficii ∫i pierderi: 4,3868 %,
Lucian Blaga nr. 86, cu un aport subscris la capitalul       Esu Dorica - capital subscris 1.000 lei, capital v„rsat
social de 500 lei, din care v„rsat 360 lei, reprezent‚nd     1.000 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 100, cota de
50 p„r˛i sociale. Cota de participare la beneficii ∫i      participare la beneficii ∫i pierderi: 3,2020 %,
pierderi: 1,601 %;                         Damian Ileana - capital subscris 930 lei, capital v„rsat
  - cooptare nou membru cooperator Esu Gheorghe,
                                 930 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 93, cota de participare
n„scut la data de 10.09.1949 Ón Sebe∫, jude˛ul Alba, cod
                                 la beneficii ∫i pierderi: 2,9779 %,
numeric personal 1490910014303, identificat cu C.I. seria
                                  Serbanat Liliana - capital subscris 930 lei, capital
AX nr. 089662, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data de
                                 v„rsat 930 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 93, cota de
9.11.2001, domiciliat Ón Sebe∫, str. Aleea Parc, bl. 23,
                                 participare la beneficii ∫i pierderi: 2,9779 %,
sc. 1, et. 3, ap. 12, cu un aport subscris la capitalul
                                  Cioran Carolina - capital subscris 1.730 lei, capital
social de 500 lei, din care v„rsat 360 lei, reprezent‚nd
                                 v„rsat 1.730 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 173, cota de
50 p„r˛i sociale. Cota de participare la beneficii ∫i
pierderi: 1,601 %;                        participare la beneficii ∫i pierderi: 5,5395 %,
  - cooptare nou membru cooperator Toma Manuela,         Morar Gherda - capital subscris 1.370 lei, capital
n„scut„ la data de 3.03.1972 Ón Cugir, jude˛ul Alba, cod     v„rsat 1.370 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 137, cota de
numeric personal 2720303014316, identificat„ cu C.I.       participare la beneficii ∫i pierderi: 4,3867 %,
seria AX nr. 257988, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la         Ro∫u Maria - capital subscris 1.020 lei, capital v„rsat
data   de  28.04.2006,   domiciliat„  Ón  Sebe∫,   1.020 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 102, cota de
str. M. Kog„lniceanu, bl. 50, et. 3, ap. 25, cu un aport     participare la beneficii ∫i pierderi: 3,2661 %,
subscris la capitalul social de 500 lei, din care v„rsat      Mihoc Cornelia - capital subscris 950 lei, capital v„rsat
420 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale. Cota de participare   950 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 95, cota de participare
la beneficii ∫i pierderi: 1,601 %;                la beneficii ∫i pierderi: 3,0419 %,
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007                  7

  Saracsan Angela - capital subscris 560 lei, capital       Art. 2. Aprob„ actele adi˛ionale la contractele de
v„rsat 560 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 56, cota de     Ónchiriere-asociere de prelungire a acestora, precum ∫i
participare la beneficii ∫i pierderi 1,7931 %,         cuantumul chiriei ce se aprob„ de la 1.01.2007 conform
  Dragomir Constantin - capital subscris 1.350 lei,      tabelului anexat la dosarul adun„rii generale.
capital v„rsat 1.350 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 135,     Art. 3. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie s„
cota de participare la beneficii ∫i pierderi 4,3228 %,     Óncheie ∫i alte contracte de Ónchiriere-asociere ∫i s„
  Duvlea Aurelia - capital subscris 530 lei, capital v„rsat  negocieze cuantumul chiriei sau cotei de asociere pentru
530 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 53, cota de participare  spa˛iile disponibile ale societ„˛ii fie prin licita˛ie, fie prin
la beneficii ∫i pierderi 1,6971 %,               negociere direct„.
  Brate Anica - capital subscris 500 lei, capital v„rsat     Art. 4. Aprob„ Ónchirierea terenului liber din Re∫i˛a,
360 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare  Bd. Revolu˛iei din Decembrie nr. 1/A, pe o perioad„ mai
la beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,               lung„ de 3-5 ani ca urmare a investi˛iilor realizate de
  Opri˛a Sorin - capital subscris 500 lei, capital v„rsat
                                chiria∫. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie s„ treac„
360 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare
                                ∫i la v‚nzarea altor terenuri sau spa˛ii prin licita˛ie sau
la beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,
                                negociere direct„ care devin disponibile, iar veniturile
  M„rginean Maria - capital subscris 500 lei, capital
                                Óncasate pe aceast„ linie s„ fie destinate lucr„rilor de
v„rsat 360 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de
                                investi˛ii ∫i modernizare a unit„˛ilor societ„˛ii.
participare la beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,
                                  Art. 5. Aprob„ primirea Ón r‚ndul membrilor cooperatori
  Morar Ilie - capital subscris 500 lei, capital v„rsat 360
                                a urm„torilor:
lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare la
beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,                   - Popescu Constantin - vopsitor auto
  Ro∫u Ioan - capital subscris 500 lei, capital v„rsat 360    - Golimba Ion Marius - electronist
lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare la     Art. 6. Adunarea general„ Ómputernice∫te pe
beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,                 pre∫edintele Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
  Popescu Gheorghe - capital subscris 500 lei, capital    VIITORUL C√R√™AN Re∫i˛a, Dragomirescu Gheorghe, s„
v„rsat 360 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de     reprezinte societatea ∫i s„ participe la adunarea general„
participare la beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,         ordinar„ ∫i extraordinar„ ale Societ„˛ii Comerciale
  Esu Gheorghe - capital subscris 500 lei, capital v„rsat   HEFAISTOS - C.M. - S.A. Bucure∫ti ∫i s„ semneze
360 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare  documentele elaborate de aceast„ societate Ón numele
la beneficii ∫i pierderi 1,6010 %,               Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti VIITORUL
  Toma Manuela - capital subscris 500 lei, capital v„rsat   C√R√™AN Re∫i˛a.
420 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de participare    Art. 7. Adunarea general„ Ómputernice∫te consilierul
la beneficii ∫i pierderi 1,3449 %,               juridic al societ„˛ii, domnul Borobar Auric„, s„ depun„
  Istrate Nicoleta Ana - capital subscris 500 lei, capital  hot„r‚rea adun„rii generale la Oficiul registrului
v„rsat 240 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 50, cota de     comer˛ului.
participare la beneficii ∫i pierderi 0,7685 %,
                                  (12/32.723)
  Tirlea Dana - capital subscris 560 lei, capital v„rsat                   *
560 lei, nr. p„r˛i sociale subscrise 56, cota de participare
la beneficii ∫i pierderi 1,7931 %.                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  (11/20.891)                                    ROMGEAM
               *                         Foc∫ani, jude˛ul Vrancea

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                     HOT√R¬REA
         VIITORUL C√R√™AN
                                     adun„rii generale din data de 3.04.2006
       Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin
                                  Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii
       HOT√R¬REA Nr. 13/22.12.2006            Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ROMGEAM, cu sediul social
       a adun„rii generale extraordinare         Ón Foc∫ani, str. Prof. Caian nr. 9, jude˛ul Vrancea,
   din data de 22.12.2006 a Societ„˛ii Cooperative      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
    Me∫te∫ug„re∫ti VIITORUL C√R√™AN Re∫i˛a          Vrancea cu nr. C 39/30/28.09.2005, R 7298800, Óntrunit„
  Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii        la sediul societ„˛ii, din data de 3.04.2006, a hot„r‚t:
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti VIITORUL C√R√™AN Re∫i˛a,        Art. 1. Aprob„ bilan˛ul pe 2005, contul de profit ∫i
Óntrunit„ Ón data de 22.12.2006, hot„r„∫te:           pierderi, raportul cenzorului ∫i al administratorului.
  Art. 1. Aprob„ programul de modernizare pentru         (13/32.724)
anul 2007.                                           *
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007

           Societatea Cooperativ„                Societatea Cooperativ„ de Consum
           CONSUMCOOP BORCA                       VALEA DOFTANEI
           Borca, jude˛ul Neam˛                comuna Valea Doftanei, jude˛ul Prahova

            HOT√R¬REA Nr. 2                         HOT√R¬REA
           din data de 10.11.2006            adun„rii generale extraordinare din 9 decembrie 2006

  Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP           Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
BORCA Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a sa din     cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative VALEA DOFTANEI
                                 Societate Cooperativ„ de Consum, cu sediul Ón comuna
10.11.2006, Ón conformitate cu art. 41 din Legea
                                 Valea Doftanei, Strada Centru nr. 407, jude˛ul Prahova,
nr. 1/2005, lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe
                                 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
ordinea de zi,                          Tribunalul Prahova cu nr. C29/24/2005, cod unic de
  Œn baza Legii nr. 1/2005 de organizare ∫i func˛ionare     Ónregistrare R 3284454, Óntrunit„ la data de 9 decembrie
a coopera˛iei,                          2006 la sediul societ„˛ii cooperative, Ón prezen˛a a 36
  hot„r„∫te:                          membri cooperatori, Ón temeiul prevederilor art. 41 din
                                 Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  1. Aprob„ v‚nzarea prin licita˛ie a activului Magazin
                                 coopera˛iei, hot„r„∫te, Ón unanimitate de voturi:
mixt, satul Soci, comuna Borca.
                                  1. Cu majoritate de voturi:
  2. Aprob„ v‚nzarea par˛ial„ prin licita˛ie a activului      • Aprobarea v‚nz„rii unor imobiliz„ri corporale, spa˛ii
Magazin universal cu bufet sat Borca, respectiv a        comerciale ∫i de prest„ri servicii, dup„ cum urmeaz„:
spa˛iului aferent magazinului actual de materiale de        - brut„rie, situat„ Ón comuna Secaria;
construc˛ii.                            - magazin s„tesc Tesila, situat Ón pct. Setu;
    (14/32.725)                         - spa˛iu parter bloc A+A1, fost„ libr„rie;
                *                  - magazie Tesila pct. Pasaj;
                                  - magazie mobil„-t‚mpl„rie Traistieni, pct. Prislop;
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          - spa˛iu gogo∫erie Traistieni;
           AUTOMECANICA                 - autofurgonet„ IVECO.
         Ploie∫ti, jude˛ul Prahova             Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
                                 organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei se Ómputernice∫te
            HOT√R¬REA Nr. 2              Cordos Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28
                                 ianuarie 1952, domiciliat Ón comuna Valea Doftanei, str.
         a adun„rii generale ordinare          Setu nr. 1194, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria
       din ziua de 27.12.2006, ora 10,00         D.B. nr. 464093, eliberat de Poli˛ia Comarnic la data de
  Adunarea fiind statutar constituit„ conform Legii      4 octombrie 1996, cod numeric personal 1520128291898,
nr. 1/2005, av‚nd Ón vedere sechestrele puse pe cl„dirile    pentru formalit„˛ile de ridicare a actelor de la Biroul de
societ„˛ii de c„tre D.G.F.P. Prahova ∫i consiliul local, prin  asisten˛„ a registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Serviciul Finan˛e Locale, aceasta din urm„ a scos la       Prahova.
v‚nzare, prin licita˛ie public„, imobiliz„rile corporale pe     (16/32.727)
fiecare Ón parte de la C1 la C11, pe data de 18.12.2006,                   *
(ora 10,00, conform procesului-verbal al licita˛iei, nu s-a
prezentat niciun ofertant) ∫i Ómpotriva c„reia societatea a       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
solicitat Ón instan˛„ îsuspendarea temporar„ a execut„rii“,             UNIREA SCM
procesul fiind pe rol,                            Alexandria, jude˛ul Teleorman
  decide:
  Art. 1. Cu procent de 100 % voturi pentru v‚nzarea       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
direct„ ∫i imediat„ a cl„dirilor societ„˛ii c„tre POLISERV            C 34/19/2005
JC (PJG) - S.R.L., pre˛ul asigur‚nd achitarea imediat„ ∫i
integral„ a datoriilor la bugetul de stat, la cel local, a             HOT√R¬REA Nr. 1
salariilor restante, furnizori, aceasta ca fiind unica solu˛ie           din data de 14.11.2006
pentru p„strarea profilului de activitate ∫i implicit a
personalului.                             a adun„rii generale extraordinare a Societ„˛ii
  Art. 2. Adunarea general„ a Ómputernicit pe doamnele     Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti UNIREA SCM Alexandria
Lepus Marilena - jurist, ∫i Gheorghiu Adriana -           Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii
pre∫edinte, Ón vederea Óntocmirii tuturor formelor legale    Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti UNIREA SCM Alexandria,
necesare v‚nz„rii.
                                 av‚nd Ón vedere:
    (15/32.726)                         - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                *                 coopera˛iei;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007                           9

  - statutul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti                          Av‚nd Ón vedere actul constitutiv al FEDERALCOOP
UNIREA SCM;                                            R¬MNICU-V¬LCEA,
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din                      hot„r„∫te:
14.11.2006, hot„r„∫te:                                         Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi a ∫edin˛ei, a∫a cum a
  Art. 1. Articolul 40 din statutul propriu se modific„ ∫i                    fost prezentat„ de pre∫edintele FEDERALCOOP
va avea urm„torul cuprins:                                     R¬MNICU-V¬LCEA, dna ec. Georgeta C‚rciumaru.
  Pre∫edintele societ„˛ii cooperatiste este ales de                         Art. 2. Se ratific„ urm„toarele hot„r‚ri ale consiliului
adunarea general„ ordinar„ a societ„˛ii cooperative dintre                     de administra˛ie al FEDERALCOOP R¬MNICU-V¬LCEA:
acei membri cooperatori care au calit„˛i manageriale ∫i                        - hot. nr. 5/16.05.2006;
experien˛„ Ón domeniu, cu o vechime minim„ de doi ani                         - hot. nr. 6/15.06.2006;
Ón sistemul coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti.                                - hot. nr. 7/24.07.2006;
  Persoana care candideaz„ la ocuparea func˛iei de                          - hot. nr. 8/29.08.2006;
pre∫edinte trebuie s„ Óndeplineasc„, cumulativ,                            - hot. nr. 9/21.09.2006;
urm„toarele condi˛ii:                                         - hot. nr. 10/2.10.2006;
  a) Are capacitate de exerci˛iu deplin„;                              - hot. nr. 11/6.11.2006;
  b) Are preg„tire profesional„ corespunz„toare atestat„                       - hot. nr. 12/29.11.2006;
prin acte doveditoare - studii superioare sau studii medii;                      - hot. nr. 13/12.12.2006;
  c) Nu are calitatea de pre∫edinte ori director executiv                      - hot. nr. 14/18.12.2006;
la o alt„ societate cooperativ„ sau o func˛ie de                            Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea Brut„riei B„beni prin
conducere la o alt„ societate comercial„, indiferent de                      negociere direct„.
forma de proprietate, nu este Ón acela∫i timp membru                          Art. 4. Se aprob„ contractarea unei linii de credit Ón
cooperator Óntr-o alt„ societate cooperativ„ cu profil de                     sum„ de 250.000 lei de la C.E.C. R‚mnicu-V‚lcea.
activitate identic sau asem„n„tor;                                   Se Ómputernice∫te dna ec. C‚rciumaru Georgeta -
  d) Nu intr„ sub inciden˛a interdic˛iilor prev„zute la                     pre∫edinte, ∫i dna ec. C‚rstea C„lin - contabil-∫ef, s„
art. 2 alin. 2, la art. 28 alin. 2 ∫i la art. 29 alin. 1 ∫i nu                   Óntocmeasc„ documenta˛ia necesar„ contract„rii liniei de
desf„∫oar„ activit„˛i concuren˛iale pe cont propriu sau Ón                     credit ∫i s„ semneze toate actele ∫i ipoteca.
contul altei persoane fizice sau juridice;                               Art. 6. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de
  e) Are referin˛e favorabile de la ultimul loc de munc„,                    salaria˛ii FEDERALCOOP R¬MNICU-V¬LCEA.
unde a activat cel pu˛in un an.                                    (18/32.730)
  (2) Condi˛iile prev„zute la alin. (1) trebuie Óndeplinite                                  *
∫i de persoanele propuse pentru a fi alese ca
vicepre∫edinte ∫i respectiv numite Ón func˛iile de                            Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
conduc„tor tehnic ∫i de contabil-∫ef.                                         S¬RGUINfiA
                                                       R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
  Art. 2. Se aprob„ Ónfiin˛area activit„˛ii jocuri de noroc -
cod CAEN 5248, Ón cadrul sec˛iei BAR RA, situat Ón
                                                           HOT√R¬REA Nr. 1
Alexandria, Str. Dun„rii, bl. 1605, parter.
  Se introduce statut actualizat conform legii.                                  din data de 8.01.2007
  ............................................................................................        a adun„rii generale extraordinare
  Art. 5. Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei
                                                   Adunarea S¬RGUINfiA SCM, Ón baza competen˛elor
hot„r‚ri ∫i semnarea actului adi˛ional se Ómputernice∫te
                                                  acordate de statut ∫i R.O.I., Óntrunit„ Ón data de
doamna Paraschiv Valeria.
                                                  8.01.2007, av‚nd Ón vedere:
    (17/32.728)                                          - Legea nr. 1/2005;
                        *                           - competen˛ele adun„rii generale conform statutului de
                                                  func˛ionare a societ„˛ii ∫i R.O.I.;
           Societatea Cooperativ„                             - actul constitutiv al societ„˛ii, hot„r„∫te:
         FEDERALCOOP R¬MNICU-V¬LCEA
                                                   Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
          R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
                                                  S¬RGUINfiA SCM R‚mnicu-V‚lcea cu urm„toarea
                                                  activitate codificat„ conform CAEN/2002:
                HOT√R¬REA Nr. 4
                                                   804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt, respectiv 8042 - alte
              din data de 20.12.2006                         forme de Ónv„˛„m‚nt.
  Adunarea general„ extraordinar„ a FEDERALCOOP                           Art. 2. Cu ducerea la Óndeplinire se Óns„rcineaz„
R¬MNICU-V¬LCEA Societate Cooperativ„ de gradul 2,                         compartimentele unit„˛ii.
legal Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 20.12.2006 la                          (19/32.731)
Motel Lotri∫or, potrivit procesului-verbal de ∫edin˛„;                                     *
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007

      Societatea Cooperativ„ de Consum          ora 10,00, la sediul cooperativei NIMIGEA, Ón temeiul
    CONSUMCOOP COMUNA T¬RGU FRUMOS             art. 41 ∫i al prevederilor art. 117 din Legea nr. 1/2005
    satul T‚rgu Frumos, comuna T‚rgu Frumos         privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu
            jude˛ul Ia∫i              respectarea de prezen˛„ ∫i de cvourm, hot„r„∫te:
                                  Art. 1. Aprob„ Ónchirierea Magazinului alimentar de la
            HOT√R¬RE
                                parterul Complexului Comercial Nimigea de Jos nr. 43 la
    din data de 22.11.2006 a adun„rii generale        S.C. îOzana“ S.R.L. Bistri˛a ∫i magazinul metalo-chimice
  extraordinare a CONSUMCOOP COMUNA T¬RGU           Nimigea la S.C. îSintez“ S.R.L. N„s„ud.
            FRUMOS
                                  Art. 2. Aprob„ Ónfiin˛area punctelor gestionare;
  Adunarea general„ extraordinar„, Óntrunit„ Ón data de    Magazin mixt Mogo∫eni ∫i Sec˛ie de construc˛ii Nimigea
22.11.2006 la sediul societ„˛ii, Ón conformitate cu       de Jos, conf. art. 41 lit. g) din Legea nr. 1/2005.
prevederile statutului ∫i Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind    Art. 3. Aprob„ excluderea celor 13 (treisprezece)
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:       membri coooperatori conform art. 24 ∫i art. 28 din
  Art. 1. Aprobarea planului de m„suri privind        Legea nr. 1/2005 ∫i primirea celor 8 (opt) membri
redresarea economico-financiar„ prin fuziunea la S.C.C.     nou-Ónscri∫i conform anexei nr. 2 ∫i nr. 3.
gr. 2 FEDERALCOOP IA™I.                       Art. 4. Aprob„ majorarea capitalului celor 40 membri
  Art. 2. Aprob„ Ómputernicirea consiliului de        cooperatori de la 1.350 RON la 6.750 RON, conform
administra˛ie pentru Óndeplinirea demersurilor necesare     balan˛ei de verificare Óncheiate la data de 30 iunie 2006;
execut„rii art. 1.                       valoarea unei p„r˛i sociale este de 10 RON conform
  Art. 3. Aprob„ fuziunea prin absorb˛ie la S.C.C. gr. 2   anexei nr. 4.
FEDERALCOOP IA™I.                          Art. 5. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
  (20/32.732)                         ducerea la Óndeplinire a prezentelor hot„r‚ri.
               *                   (22/32.734)
                                               *
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
          MUNCITOAREA
                                         Societatea Cooperativ„
        Topoloveni, jude˛ul Arge∫
                                          SOCOM UNIREA
                                       Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara
            HOT√R¬RE
  Adunarea general„ extraordinar„ a MUNCITOAREA                 HOT√R¬REA Nr. 2.356
SCM Topoloveni, Óntrunit„ Ón ziua de 21.12.2006 la a
                                         din data de 14.11.2006
treia convocare la care a participat un procent de 85 %
din num„rul membrilor cooperatori Ón eviden˛„, hot„r„∫te:      La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„, cu sediul
  Aprob„ Regulamentul de ordine interioar„ al         Ón Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara,
MUNCITOAREA SCM Topoloveni.                   cu num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de
  Aprob„ Programul de modernizare dezvoltare pe anul     Ónregistrare R2135250, adunarea general„ a membrilor
2007.                              cooperatori ai SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„,
  Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007.   Petro∫ani, a hot„r‚t radierea unit„˛ii nr. 29 - mase
  Aprob„ primirea de noi membri cooperatori.         plastice, situat„ Ón Petrila, Str. Republicii nr. 180, ∫i
  Œmputernice∫te pe dna Iordachius Floarea pentru       Ónfiin˛area ca punct de lucru a unit„˛ii nr. 29 - mase
Ónscrierea prezentei hot„r‚ri la Registrul Comer˛ului      plastice, situat„ Ón Craiova, comuna Sili∫tea Crucii, cu
Arge∫.                             urm„toarele coduri CAEN: 2522 - fabricarea articolelor de
  (21/32.733)                         ambalaj din material plastic; 5190 - comer˛ cu ridicata cu
               *                 alte produse (articole de ambalaj din material plastic);
                                5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu
      Societatea Cooperativ„ de Consum           alte produse neclasificate Ón alt„ parte (articole de
            NIMIGEA                 ambalaj din material plastic).
     Nimigea de Jos, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud          Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i
                                semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
            HOT√R¬RE                Hunedoara se Ómputernice∫te domnul Iov„nel Costic„,
 din data de 18 septembrie 2006 a adun„rii generale      administratorul acestei unit„˛i, care se legitimeaz„ cu C.I.
           extraordinare               seria DX nr. 455979, eliberat„ de SPCLEP Craiova la
 Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          data   de  30.05.2006,   cod  numeric   personal
coooperatori din cadrul Cooperativei de Consum         1640929205894.
NIMIGEA, Óntrunit„ Ón data de 18 septembrie 2006,          (23/32.735)
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/23.I.2007               11

        HOT√R¬REA Nr. 2.613             Ón magazine specializate, cu alte produse neclasificate Ón
                              alt„ parte (cu excep˛ia: comer˛ al armelor ∫i muni˛iei, al
        din data de 18.12.2006
                              timbrelor ∫i monedelor) - comer˛ cu sicrie ∫i accesorii;
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori din cadrul   9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i similare.
SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„, cu sediul Ón        Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i
Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara, cu  semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de       Hunedoara se Ómputernice∫te doamna Dosan Aurica,
Ónregistrare R2135250, a hot„r‚t extinderea obiectului de
                              administratorul acestei unit„˛i, care se legitimeaz„ cu C.I.
activitate al unit„˛ii nr. 75, situat„ Ón Petro∫ani, Str.
                              seria HD nr. 280115, eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la
1 Decembrie 1918, bl. 92, jude˛ul Hunedoara, Ónregistrat„
                              data  de  16.05.2005,    cod  numeric   personal
la Oficiul Registrului Comer˛ului Hunedoara, Ón baza
                              2580325205021.
Óncheierii judec„torului delegat nr. 2145/30.03.2004 cu
urm„toarele coduri CAEN: 5248 - comer˛ cu am„nuntul       (24/32.735)
                                    P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2007
                               — pe suport fizic —
                                                 Pre˛ul         Pre˛ul        Pre˛ul
          Denumirea publica˛iei                           abonamentului     abonamentului    abonamentului
                                                anual (lei)     trimestrial (lei)   lunar (lei)
  •   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„                       1.560           400        140
  •   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*                 260           —         —
  •   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„                      1.400           350         —
  •   Monitorul Oficial, Partea a II-a                             2.100           525         —
  •   Monitorul Oficial, Partea a III-a                             400           100         —
  •   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                             1.600           400         —
  •   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                             1.500           375         —
  •   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                             500           125         —
  •   Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                                400           100         —
  •   Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative                 660           165         —
  •   Breviar Legislativ                                     60           15         —
  •   Repertoriul actelor normative                               109           —         —
      ** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.

            Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD)                      Pre˛
  n   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                                         80
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  I ∫i Partea I bis 1989—2006               1.400
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  I Maghiar„    2000—2006                900
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  a II-a      1995—2006               1.200
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  a III-a      2001—2006                400
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  a IV-a      2001—2006               1.700
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  a VI-a      2001—2006                800
  n   Colec˛ia electronic„ a Monitorului  Oficial,  Partea  a VII-a      2005—2006                80

     Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
     Abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
     u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.                — prin oficiile sale po∫tale
     u RODIPET — S.A.                             — prin toate filialele
     u ACTA LEGIS — S.R.L.                          — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                                          (telefon/fax: 411.91.79)
     u INFO EUROTRADING — S.A.                        — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                                          (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
     u INTERPRESS SPORT — S.R.L.                       — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                                          (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
     u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.                    — Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
                                          (tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
     u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.                       — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                                          (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
     u PRESS EXPRES — S.R.L.                         — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                                          (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
     u ZIRKON MEDIA — S.R.L.                         — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                                          (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
     u ART ADVERTISING — S.R.L.                        — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                                          (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
     u CALLIOPE — S.R.L.                           — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                                          (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
     u CARTEXIM — S.R.L.                           — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
                                          (telefon/fax: 0243/22.06.95)
     u CURIER PRESS — S.A.                          — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                                          (telefon/fax: 0268/47.05.96)
     u MIMPEX — S.R.L.                            — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                                          (telefon/fax: 0254/71.92.43)
     u ROESTA — S.R.L.                            — Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P10, ap. 18
                                          (telefon/fax: 0248/72.11.43)
     u VIAfiA LIBER√ — S.A.                          — Gala˛i, str. Domneasc„ nr. 68
                                          (telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)


                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
     IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
    ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                      (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
        Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
         Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
         bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                     &JUYDGY|127401]
                         Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 4/23.I.2007 con˛ine 12 pagini.           Pre˛ul: 4,80 lei          ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:36
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:12