Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

224 - PDF by tradetrek

VIEWS: 485 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 224                                                         Marți, 29 iunie 2010
                              PUBLICAŢII ŞI A          U  ŢURI
               PUBLICAŢII                     ŞI     A     U     ŢURI

                           P I E R D E R I         D E     A C T E
  — Ancuţa Puica Lidia, cu domiciliul în          — Balan S. Viorel, cu domiciliul în Iaşi, bd. T.   — Biciuşcă Camelia Aurora, cu domiciliul în
Craiova, Aleea 2 Castanilor nr. 3, bl. S6, sc. 1, ap.   Vladimirescu nr. 79A, ap. 10, judeţul Iaşi, aduce  Craiova, Str. Independenţei, bl. 12, sc. C, ap. 1,
9, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea      la cunoştinţă pierderea certificatului de      judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea
carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1121874,       competenţe profesionale seria B nr.         diplomei de bacalaureat seria F nr. 43359/11,
eliberat la 3 martie 1991 de Societatea Comercială    0006225/270, eliberat la 18 ianuarie 2006 de     eliberată la 1 iulie 1988 de Liceul de Ştiinţe ale
COMAGROIND – S.A. din Craiova, judeţul          Şcoala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore     Naturii „Radu Greceanu“ din Slatina, judeţul Olt,
Dolj.
                             Ghica Vodă“ din Iaşi, judeţul Iaşi, promoţia     pe numele de Comănescu M. Camelia Aurora,
  (21.892)                       2005.                        promoţia 1988.
 — Asociaţia Sportivă „Doljana“, cu sediul în        (21.925)                       (21.884)
Reşiţa, aleea Şurianu bl. 6, sc. A, ap. 10, judeţul
Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea      — Baracu V. Cornelia, cu domiciliul în          — Bîrţan Vergică, cu domiciliul în
cărţii de identitate seria B-860661, aparţinând   comuna Floreşti, Str. Principală nr. 17, judeţul     Odorheiu Secuiesc, Str. 1 Decembrie nr. 18,
vehiculului cu nr. de identificare          Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea          bl. 2, ap. 3, judeţul Harghita, aduce la
JN10KPB12U0003832, eliberată la data de 26      diplomei de absolvire a învăţământului          cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
iunie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Caraş-     obligatoriu de 10 ani seria B nr. 143042/48,       seria D.f. nr. 0016191, eliberat la 24 iunie
Severin.                       eliberată la 1 noiembrie 1982 de Grupul Şcolar      1982 de Întreprinderea de Fibre Sintetice din
  (21.866)                     Forestier din Câmpina, judeţul Prahova,          Corabia, judeţul Olt.
 — Avram Elena, cu domiciliul în Câmpina, Str.   promoţia 1982.                        (21.741)
Orizontului nr. 13, bl. R60, ap. 18, judeţul       (21.947)                        — Boancă A. Radu Iosif, cu domiciliul în
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     — Bănceu Katharina, cu domiciliul în U.S.A,      Orăştie, Str. 9 Mai nr. 51, judeţul Hunedoara,
de absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 111 Krestvie W. LN. Woodland, WA, aduce la           aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
ani seria B nr. 211561, eliberată la 10 decembrie cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria        calificare profesională seria D nr. 0218135/348,
1987 de Liceul Industrial nr. 3 din Giurgiu, judeţul C.A. nr. 105927, eliberat la 20 noiembrie 1959 de     eliberat la 26 octombrie 2006 de Societatea
Giurgiu, pe numele de Marin N. Elena, promoţia
                           Sfatul Raionului din Mediaş, judeţul Sibiu, pe      Comercială HYPERION TRANS – S.R.L. din
1985.
                           numele de Filk Katharina.                 Deva, judeţul Hunedoara.
  (21.801)
                               (21.804)                       (21.803)
  — Axinia I. Laura Dora, cu domiciliul în
Caracal, str. Iancu Jianu nr. 40, bl. D, sc. 1, ap. 21,   — Bedo Ion, cu domiciliul în Braşov, Str. 13     — Boancă R.I. Cosmin-Radu, cu domiciliul în
judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea        Decembrie nr. 68, ap. 2, judeţul Braşov, aduce la  Orăştie, Str. 9 Mai nr. 51, judeţul Hunedoara,
certificatului de competenţe profesionale seria F     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-  aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
nr. 3007/495, eliberat la 23 martie 2007 de Şcoala    0624950, aparţinând vehiculului cu nr. de      calificare profesională seria D nr. 0218134/347,
de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră      identificare W0L000017H1090102, eliberată la     eliberat la 26 octombrie 2006 de Societatea
„Avram Iancu“ din Oradea, judeţul Bihor,         data de 17 februarie 1994 de R.A.R. -        Comercială HYPERION TRANS – S.R.L. din
promoţia 2007.                      Reprezentanţa Braşov.                Deva, judeţul Hunedoara.
  (21.868)                         (21.946)                       (21.810)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010

  — Boandă P. Petru, cu domiciliul în Orăştie, str.   — Bucur Mirela, cu domiciliul în Bucureşti,      — Cergedean Liviu, cu domiciliul în Alba
Gheorghe Doja nr. 54, judeţul Hunedoara, aduce     Str. Panselelor nr. 1, bl. 150, sc. 2, ap. 94,    Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 24, bl. 32, ap. 8,
la cunoştinţă pierderea certificatului de calificare  sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
profesională seria D nr. 0218136/349, eliberat la    identitate seria C-018845, aparţinând         de identitate seria B-979907, aparţinând
26 octombrie 2006 de Societatea Comercială       vehiculului cu nr. de identificare          vehiculului cu nr. de identificare 59981,
HYPERION TRANS – S.R.L. din Deva, judeţul        UU1R13311V0221380, eliberată de Societatea      eliberată la data de 13 martie 1997 de R.A.R. -
Hunedoara.                       Comercială DACIA – S.A., Piteşti.           Reprezentanţa Alba.
  (21.814)                        (21.817)                       (21.826)
  — Bologa Maria, cu domiciliul în Caransebeş,      — Bud V. Ioan, cu domiciliul în satul Gherţa      — Cerneştean D. V. Iulia-Elena, cu domiciliul
str. Buitu George, bl. 10, sc. A, ap. 1, judeţul    Mică nr. 611, comuna Gherţa Mică, judeţul Satu    în Călăraşi, Str. Bărăganului nr. 4, bl. L37, sc. 1,
Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea                                 ap. 8, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
diplomei de licenţă nr. 153211/3357, eliberată la    Mare, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
                            proprietate nr. 31-76103, eliberat la 7 martie    pierderea diplomei de bacalaureat seria S nr.
11 aprilie 1974 de Universitatea din Timişoara,                                0260539/271, eliberată la 30 august 2001 de
Facultatea de Filologie, pe numele de Beg M.      2003 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
                                                       Grupul Şcolar „Danubius“ din Călăraşi, judeţul
Maria.                         Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Satu   Călăraşi, promoţia 2001.
  (21.927)                      Mare.
                              (21.902)                       (21.786)
  — Borlan Marian, cu domiciliul în Bucureşti,                                 — Chirilă G. Gabriel Mihuţ, cu domiciliul în
str. Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B2, ap. 107,   — Burducea Ilinca, cu domiciliul în Drobeta-
                           Turnu Severin, str. Prahova nr. 84, sc. 3, ap. 5,    Iaşi, şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 23, judeţul
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea livretului                             Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole
militar seria O.P. nr. 095796, eliberat la 12     judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea    anexă la diploma de inginer seria C nr.
octombrie 1974 de Centrul Militar al Sectorului 3,  titlului de proprietate nr. 40121, eliberat la 2    0036156/153, eliberată la 13 noiembrie 2006 de
Bucureşti.                      noiembrie 2004 de Comisia Judeţeană pentru       Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
  (21.818)                     Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi,
  — Boros Iosif, cu domiciliul în Valea lui Mihai, Terenurilor Mehedinţi, pe numele de Burducea       Facultatea de Zootehnie.
Calea Revoluţiei nr. 30, judeţul Bihor, aduce la Ştefan, decedat.                         (21.945)
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire nr.       (21.842)
325119/41719, eliberată la 16 septembrie 1979 de                                 — Ciorba Vasile Nicuşor, cu domiciliul în
                             — Busuioc V. Adela, cu domiciliul în comuna     Negreşti-Oaş, str. Mihai Eminescu nr. 8, judeţul
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba Câmpineanca, judeţul Vrancea, aduce la
şi Literatura Română, promoţia 1979.                                     Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                           cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria B1    identitate seria F-380758, aparţinând vehiculului
  (21.929)                     nr. 0008074/123, eliberată la 5 septembrie 2009     cu nr. de identificare WF0MXXGCDM3P69877,
  — Bors Gabriela Claudia, cu domiciliul în de Universitatea „Petre Andrei“ din Iaşi,            eliberată la data de 7 decembrie 2006 de R.A.R. -
Miercurea-Ciuc, str. Harghita, bl. 12, ap. 15, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială,         Reprezentanţa Maramureş.
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea promoţia 2003.
diplomei de bacalaureat seria E nr. 30675/110,                                  (21.903)
                              (21.864)
eliberată la 1 iulie 1988 de Liceul Industrial nr. 4                               — Cocoloş Ioan, cu domiciliul în Craiova, Str.
din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, pe numele     — Butoi Danil, cu domiciliul în Drobeta-       Voinicului nr. 12, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă
de Ciugulei I. Gabriela Claudia, promoţia 1988. Turnu Severin, str. Brâncoveanu nr. 260, bl. A1,       pierderea titlului de proprietate nr. 510-44606,
  (21.739)                     sc. 1, ap. 8, judeţul Mehedinţi, aduce la        eliberat la 10 ianuarie 1994 de Comisia Judeţeană
                           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
  — Bosneag Ion, cu domiciliul în Reşiţa, Bd.
Republicii nr. 2A, sc. 2, ap. 43, judeţul Caraş- 461831, aparţinând vehiculului cu nr. de           Terenurilor Dolj, pe numele de Nedelea St. Maria
Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identificare 3262155452, eliberată la data de 6       şi Cocoloş St. Marin (decedat), moştenitorii
identitate seria E-765444, aparţinând vehiculului noiembrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa          defunctului Cocoloş M. Stan.
cu nr. de identificare UU1LSDABH35118798, Mehedinţi.                               (21.940)
eliberată la data de 26 ianuarie 2006 de Societatea    (21.865)
                                                         — Condurache Cristian, cu domiciliul în satul
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,           — Cabinetul Medical Individual „Chiruţă       Băiceni, comuna Curteşti, judeţul Botoşani, aduce
Piteşti.                       Roxana“, cu sediul în Iaşi, Bd. Unirii nr. 3, judeţul  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
  (21.841)                     Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      523370, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Branişte Alexandru-Emanoil, cu domiciliul identitate seria F-080218, aparţinând vehiculului       identificare LJETCLP927BZ00051, eliberată la
în satul Dudu, Str. Speranţei nr. 2A, comuna cu nr. de identificare SJNFAAN16U2655853,            data de 13 martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
Chiajna, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă eliberată la data de 19 iunie 2006 de Societatea         Braşov.
pierderea carnetului de muncă seria C.M. nr. Comercială RENAULT NISSAN RO – S.R.L,                (21.782)
0106089, eliberat la 14 august 1995 de Staţiunea Bucureşti.
de Cercetare Producţie Pomicolă din Râmnicu                                   — Costachi Panait, cu domiciliul în Bârlad, Str.
                              (21.719)                      Republicii nr. 284, bl. C4, sc. B, ap. 29, judeţul
Vâlcea, judeţul Vâlcea.
  (21.833)
                             — Cabinetul Medical Individual „Dr.         Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
                           Stănescu A. Corina“, cu sediul în Suceava, str.     proprietate nr. 280/14339, eliberat la 19
  — Brujan Ion, cu domiciliul în Râmnicu Mărăşeşti nr. 48, judeţul Suceava, aduce la             decembrie 1993 de Comisia Judeţeană pentru
Vâlcea, Str. Zefirului nr. 16, judeţul Vâlcea, aduce cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare   Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A- fiscală seria A nr. 0291197, eliberat la 11       Terenurilor Vaslui, pe numele de Costache
0622316, aparţinând vehiculului cu nr. de septembrie 2009 de Direcţia Generală a               Panainte, Costache Constantin, Costache Dumitru
identificare UU1R11700J2227199, eliberată la                                 şi Grigore Dumitra.
data de 28 decembrie 1993 de R.A.R. - Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de
Reprezentanţa Dolj.                  Stat a Judeţului Suceava.                  (21.873)
  (21.911)                        (21.742)                       — Costandin Georgeta, cu domiciliul în satul
 — Brumă Vasilica, cu domiciliul în Bucureşti,      — Calu Marieta, cu domiciliul în Bucureşti,    Budeşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea, aduce
Bd. Păcii nr. 29, bl. 6, sc. 10, ap. 379, sectorul 6,  Calea 13 Septembrie nr. 237, bl. V4, ap. 6,      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea       320912, aparţinând vehiculului cu nr. de
proprietate nr. 35733, eliberat la 2 februarie 1994   carnetului de muncă seria B.i. nr. 0673626,      identificare UU1R11711W2727580, eliberată la
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    eliberat la 28 ianuarie 1989 de Întreprinderea    data de 8 martie 1999 de Societatea Comercială
de Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu.       „Dâmboviţa“ din Bucureşti.              AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  (21.770)                        (21.798)                       (21.850)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010                                3

  — Coseran Patru, cu domiciliul în comuna          — Firoiu Silvia, cu domiciliul în Bucureşti, Str.    — Hanea D. Dragoş-Ştefan, cu domiciliul în
Cârna, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea     Dreptăţii nr. 10, bl. O3, sc. 2, ap. 70, sectorul 6,   satul Sadu, Str. Podului nr. 17, comuna Sadu,
titlului de proprietate nr. 978-14941, eliberat la 4    aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea
martie 1995 de Comisia Judeţeană pentru           seria B.b. nr. 0145339, eliberat la 28 august 1976    diplomei de bacalaureat seria T nr. 0525987/77,
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra         de I.C.R.A.L. „Berceni“ din Bucureşti, pe numele     eliberată la 15 iulie 2004 de Grupul Şcolar
Terenurilor Dolj, pe numele de Coşerean I. Stan,      de Şerban Silvia.                    Industrial Energetic din Râmnicu Vâlcea, judeţul
decedat.                            (21.781)                       Vâlcea, promoţia 2004.
  (21.894)                                                       (21.881)
                               — Florişteanu Elena Daniela, cu domiciliul în
  — Crihan V. Marius Cornel, cu domiciliul în       satul Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul Iaşi,     — Hirth Lucian Toma, cu domiciliul în
Botoşani, str. Petru Rareş nr. 51, sc. C, ap. 1,      aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 9, bl. 4, sc. F, ap.
judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea       absolvire a şcolii postliceale seria A nr.        54, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
diplomei de bacalaureat seria U nr. 0107748/77,       0036317/317/1997, eliberat la 26 martie 1999 de     de identitate seria A-978615, aparţinând
eliberată la 23 iulie 2005 de Colegiul Economic       Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă“     vehiculului cu nr. de identificare 406310,
„Octav Onicescu“ din Botoşani, judeţul Botoşani,      din Iaşi, judeţul Iaşi, pe numele de Găitan P. Elena   eliberată la data de 8 septembrie 1994 de R.A.R. -
                                                           Reprezentanţa Bucureşti, pe numele de Hirth Eric
promoţia 2005.                       Daniela, promoţia 1997.                 Toma, decedat.
  (21.921)                          (21.935)                         (21.844)
 — Cuza Mariana, cu domiciliul în Bucureşti,         — Ghinea Gh. Axenia, cu domiciliul în satul        — Hoban J. József, cu domiciliul în satul
Str. Haltei nr. 9, sectorul 1, aduce la cunoştinţă     Drăgăeşti-Pământeni, comuna Măneşti, judeţul       Anisoasa nr. 13, comuna Reci, judeţul Covasna,
pierderea cărţii de identitate seria F-370143,       Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea         aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare        diplomei de bacalaureat seria U nr. 0280405/185,     bacalaureat seria C nr. 153836/36/1984, eliberată
WVWZZZ1JZ2W423875, eliberată la data de 13         eliberată la 8 mai 2007 de Grupul Şcolar         în anul 1984 de Liceul Agroindustrial din Târgu
noiembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.       „Constantin Brâncoveanu“ din Târgovişte,         Secuiesc, judeţul Covasna, promoţia 1984.
  (21.832)                        judeţul Dâmboviţa, promoţia 2005.              (21.784)
 — Dascălu Valentin-Ică, cu domiciliul în satul        (21.855)                        — Hosu Nicolae, cu domiciliul în Satu Mare,
Războieni, comuna Casimcea, judeţul Tulcea,          — Ghiţă Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,     aleea Neajlov nr. 8, bl. 77, ap. 34, judeţul Satu
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de          str. Ing. Dumitru Zosima nr. 36, sectorul 1, aduce    Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
proprietate nr. 29508, eliberat la 24 februarie       la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria    muncă seria B.i. nr. 0509463, eliberat la 7
1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea         C.I. nr. 760272, eliberat în anul 1969 de I.C.T. din   octombrie 1988 de Întreprinderea „Unio“ din Satu
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor         Bucureşti.                        Mare, judeţul Satu Mare.
Tulcea, pe numele de Puiu Dumitru, decedat.           (21.820)                         (21.901)
  (21.933)                          — Giurgiu Mihaela Agnes, cu domiciliul în        — Hriţuc Vasile, cu domiciliul în satul Crasna
  — Dediu Salvatore Daniel, cu domiciliul în        comuna Sântana de Mureş, Str. Principală nr. 605,    Vişeului nr. 98, comuna Bistra, judeţul
satul Viişoara nr. 402 bis, comuna Ulmi, judeţul      judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                           carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr. 2323819,
Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea          de identitate seria C-413584, aparţinând vehiculului   eliberat la 1 august 2003 de Societatea
diplomei de bacalaureat seria B nr. 145857/1127,      cu nr. de identificare KLY3S11BDXC628555,        Comercială COMPROD GAMA – S.R.L. din
eliberat în anul 1983 de Liceul Industrial nr. 6 din    eliberată la data de 27 martie 1997 de Societatea    Orăştie, judeţul Hunedoara.
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.               Comercială DAEWOO – S.A.                   (21.828)
  (21.794)                          (21.942)
                                                            — Idolu N. Iulian Daniel, cu domiciliul în
 — Demian V. Sergiu, cu domiciliul în Satu          — Gîrgel Marius Gabriel, cu domiciliul în       Timişoara, Calea Torontalului nr. 4, ap. 33,
Mare, bd. Lucian Blaga, bl. UU40, ap. 8, judeţul      Pantelimon, Str. Răsăritului nr. 2C, judeţul Ilfov,   judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    diplomei de inginer seria D nr. 8115/31922,
de inginer seria F nr. 13261/1036, eliberată la 5      seria M.P.S. nr. 2042405, eliberat la 16 mai 2001    eliberată la 3 iulie 1987 de Institutul Politehnic
aprilie 1988 de Institutul Politehnic din Cluj-       de   Societatea    Comercială     AUTO     „Traian Vuia“ din Timişoara, judeţul Timiş,
Napoca, Facultatea de Construcţii.             COBĂLCESCU – S.R.L. din Bucureşti.            Facultatea de Construcţii.
  (21.882)                          (21.795)                         (21.923)
 — Dinu A. Cristina Raluca, cu domiciliul în         — Goidescu I. Victor, cu domiciliul în comuna       — Ihnatiuc Dumitru, cu domiciliul în Reşiţa,
Braşov, Str. Toamnei nr. 6, bl. 1, sc. C, ap. 10, judeţul  Periş, Str. Principală nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la  Str. Sportului, bl. 2A, sc. 6, ap. 10, judeţul Caraş-
Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de      cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
bacalaureat seria T nr. 0223745/125, eliberată la 10    D nr. 157500/1050, eliberată la 7 iulie 1986 de     identitate seria C-940030, aparţinând vehiculului
iulie 2003 de Colegiul Naţional „Unirea“ din        Liceul Agroindustrial din Râmnicu Sărat, judeţul     cu nr. de identificare 0057162, eliberată la data de
Braşov, judeţul Braşov, promoţia 2003.           Buzău, promoţia 1986.                  4 ianuarie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Caraş-
                                                           Severin.
  (21.756)                          (21.853)
                                                             (21.837)
  — Emanuel I. Ţundrea, cu domiciliul în           — Greşanu B. Andreea, cu domiciliul în         — Ilie Cosmin Remus, cu domiciliul în Buzău,
Oradea, Str. Bicazului nr. 12, judeţul Bihor, aduce     Bucureşti, Str. Unităţii nr. 130, bl. B4, sc. C, ap.   Str. Unirii, bl. 19B, ap. 8, judeţul Buzău, aduce la
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat       147, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
seria P nr. 1935/132, eliberată la 19 iulie 1996 de     diplomei de bacalaureat seria U nr. 0008227/86,     877298, aparţinând vehiculului cu nr. de
Seminarul Liceal Baptist „Emanuel“ din Oradea,       eliberată la 25 iulie 2005 de Colegiul Naţional     identificare VF32A8HXF42947341, eliberată la
judeţul Bihor, promoţia 1996.                „Sfântul Sava“ din Bucureşti, promoţia 2005.       data de 24 ianuarie 2003 de Societatea
  (21.926)                          (21.809)                       Comercială EURIAL INVEST – S.A., Bucureşti.
 — Filipaş Emilia, cu domiciliul în Sebeş, str.       — Guşă Cozmin Horea, cu domiciliul în           (21.900)
Mihail Kogălniceanu nr. 88, bl. 88, ap. 8, judeţul     Bucureşti, str. Mircea Zorileanu nr. 70, sectorul 1,    — Inţă Luigi-Finel, cu domiciliul în Bucureşti,
Alba, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de       aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    str. Horia Măcelariu nr. 11-13, bl. 12/3, sc. A, ap.
absolvire a şcolii profesionale seria D nr.         seria D-382501, aparţinând vehiculului cu nr. de     10, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
70945/218, eliberată la 9 aprilie 1986 de Liceul      identificare JYADJ021000017139, eliberată la       carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1428225,
Indsutrial din Sebeş, judeţul Alba, pe numele de      data de 23 martie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa     eliberat la 19 mai 1999 de Protopopiatul „Panciu“
Jurca M. Emilia, promoția 1986.               Braşov.                         din Panciu, judeţul Vrancea.
  (21.831)                          (21.852)                         (21.858)
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010

 — Ion Dumitru, cu domiciliul în Ploieşti, bd.     — Luchian E. Gheorghe, cu domiciliul în satul      — Moşteanu Marinela, cu domiciliul în
Bucureşti nr. 20, bl. 3A, ap. 49, judeţul Prahova,   Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Botoşani,      Roşiori de Vede, Str. Sănătăţii, bl. 302, sc. C, ap.
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        16, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă
seria F-478150, aparţinând vehiculului cu nr. de    proprietate nr. 13449, eliberat la 7 aprilie 1993    pierderea diplomei de bacalaureat seria E nr.
identificare VF32AKFWA47666058, eliberată la      de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea         189262/7000, eliberată la 3 iulie 1987 de Grupul
data de 8 martie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa    Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       Şcolar Agricol din Roşiori de Vede, judeţul
Bucureşti.                       Botoşani.
  (21.932)
                                                        Teleorman, pe numele de Sima M. Marinela,
                              (21.909)                      promoţia 1987.
  — Ionescu Nicoleta, cu domiciliul în Bucureşti,
str. Maior Coravu nr. 43, bl. 62, sc. C, ap. 10,     — Marin Alexandru, cu domiciliul în satul        (21.771)
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea       Lacul Turcului nr. 73, comuna Balta Doamnei,       — Mustăţea Silviana Maria, cu domiciliul în
carnetului de muncă seria A.X. nr. 0211232,      judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea     Braşov, Str. Soarelui nr. 7, bl. 15, sc. A, ap. 20,
eliberat la 1 septembrie 1966 de Şcoala Generală    titlului de proprietate nr. 15652, eliberat la 3    judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea
nr. 127 din Bucureşti.                 februarie 1995 de Comisia Judeţeană pentru       carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1356180,
  (21.823)                      Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       eliberat la 1 martie 1998 de Societatea
  — Ionică Vasile, cu domiciliul în Bucureşti, Terenurilor Prahova, pe numele de Marin Pascu         Comercială CVINTET – S.R.L. din Braşov,
şos. Mihai Bravu nr. 122, bl. D27, sc. B, ap. 64, Maria (decedată), moştenitoarea defunctului         judeţul Braşov, pe numele de Coatu Silviana
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de Marin Şt. Ştefan.                     Maria.
identitate seria A-962546, aparţinând vehiculului      (21.851)                        (21.753)
cu nr. de identificare WOL000034G5095758,         — Marin Gheorghe, cu domiciliul în Râmnicu
eliberată la data de 15 august 1994 de R.A.R. - Vâlcea, str. Venus nr. 7, judeţul Vâlcea, aduce la        — Musteaţă Eugenia, cu domiciliul în
Reprezentanţa Bucureşti.                                            Botoşani, str. Scarlat Vîrnav nr. 40, sc. A, ap. 13,
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-   judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
  (21.806)
                            084528, aparţinând vehiculului cu nr. de        cărţii de identitate seria C-698890, aparţinând
  — Iordache C. Cătălin, cu domiciliul în identificare 0185319, eliberată la data de 2
Botoşani, Str. Primăverii nr. 8, sc. A, ap. 3, judeţul februarie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa        vehiculului cu nr. de identificare 671944,
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei Vâlcea.                            eliberată la data de 16 august 1999 de R.A.R. -
de bacalaureat seria T nr. 0008217/217, eliberată                               Reprezentanţa Botoşani.
la 20 septembrie 2002 de Grupul Şcolar           (21.914)                        (21.913)
„Gheorghe Asachi“ din Botoşani, judeţul          — Mateescu Aurel, cu domiciliul în Bucureşti,
Botoşani, promoţia 2002.                                             — Mutaşcu I. Adrian, cu domiciliul în Reşiţa,
                            str. Corabia nr. 63, sectorul 2, aduce la cunoştinţă  Str. Valiugului nr. 19, judeţul Caraş-Severin,
  (21.797)                      pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.
                                                        aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
  — Iovanovici Cristina-Angelica, cu domiciliul 477673, eliberat la 20 martie 1996 de Societatea       subinginer nr. 213041/1289, eliberată la 22 iunie
în localitatea Moldova Veche nr. 258, Moldova Comercială PERAL INTERNAŢIONAL – S.R.L.
Nouă, judeţul Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă din Bucureşti.                        1975 de Institutul Politehnic „Traian Vuia“ din
pierderea diplomei de bacalaureat seria R nr.                                 Timişoara, Institutul de Subingineri din Reşiţa,
                              (21.836)                      promoţia 1975.
0152543/18, eliberată la 19 august 1998 de Liceul
Industrial din Moldova Nouă, judeţul Caraş-        — Matei Mugur, cu domiciliul în Bucureşti, bd.      (21.845)
Severin, pe numele de Scorţan G. Cristina- Iuliu Maniu nr. 17, bl. 21P, sc. 1, ap. 11, sectorul         — Mártonfi Alexandru, cu domiciliul în satul
Angelica, promoţia 1998.                6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
                            seria H-375619, aparţinând vehiculului cu nr. de    Oşorhei nr. 653, comuna Oşorhei, judeţul Bihor,
  (21.869)                                                  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
  — Irimia Mihai, cu domiciliul în satul identificare JTDDY38T500073603, eliberată la             seria B-515530, aparţinând vehiculului cu nr. de
Vorniceni, comuna Vorniceni, judeţul Botoşani, data de 9 septembrie 2004 de R.A.R. -              identificare UU1R11700J2162406, eliberată la
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate Reprezentanţa Bucureşti.                  data de 27 ianuarie 1997 de R.A.R. -
seria A-0322615, aparţinând vehiculului cu nr. de      (21.800)
identificare UU1R11711L2328492, eliberată la                                  Reprezentanţa Bihor.
                             — Mărunţelu George, cu domiciliul în           (21.943)
data de 6 ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti, str. Simion Mehedinţi nr. 4, bl. 97, sc.
Botoşani.                       1, ap. 24, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea   — Negoiţă Maria, cu domiciliul în Ploieşti,
  (21.910)                      cărţii de identitate seria E-752566, aparţinând     Str. Ferigei nr. 8, judeţul Prahova, aduce la
  — Jacola E. Ileana, cu domiciliul în Medgidia, vehiculului cu nr. de identificare              cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
Str. Independenţei nr. 50, bl. 50, sc. A, ap. 17, XMCXNZ34A5F072396, eliberată la data de 26          42195, eliberat la 28 noiembrie 1994 de Comisia
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea octombrie 2005 de Societatea Comercială M           Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
diplomei de bacalaureat seria T nr. 0484445/7789, CAR TRADING – S.R.L.                     Proprietate asupra Terenurilor Dâmboviţa, pe
eliberată la 16 iulie 2004 de Liceul Teoretic                                 numele de Negoiţă Maria, moştenitoarea
„Nicolae Bălcescu“ din Medgidia, judeţul          (21.883)
                                                        defunctului Vasile Radu.
Constanţa, promoţia 2004.                 — Mihai N. Gheorghe, cu domiciliul în
                                                          (21.783)
  (21.846)                      comuna Săveni, judeţul Ialomiţa, aduce la
  — Liţă I. Ion, cu domiciliul în satul Beriu nr. cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.        — Negoiţă Silvia, cu domiciliul în comuna
173, comuna Beriu, judeţul Hunedoara, aduce la 103501/55956, eliberat la 21 februarie 2001           Corbeanca, Str. Fermei nr. 11, judeţul Ilfov, aduce
cunoştinţă pierderea certificatului de calificare de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea            la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
profesională seria D nr. 0218138/351, eliberat la Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor         434485, aparţinând vehiculului cu nr. de
26 octombrie 2006 de Societatea Comercială Ialomiţa.                              identificare UU6MF48417D097872, eliberată la
HYPERION TRANS – S.R.L. din Deva, judeţul          (21.790)                      data de 9 noiembrie 2006 de Societatea
Hunedoara.                                                   Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.,
  (21.819)                       — Milea Cristian-Gabriel, cu domiciliul în
                            satul Teiş nr. 34, comuna Şotânga, judeţul       pe numele de Dobrescu Silvia.
  — Liţu Pătru, cu domiciliul în Craiova, Bd. 1 Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea             (21.879)
Mai nr. 84, bl. A8, sc. 1, ap. 25, judeţul Dolj,                                 — Nica D. Ghiţă, cu domiciliul în comuna
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate diplomei de absolvire a şcolii profesionale
seria G-959164, aparţinând vehiculului cu nr. de seria R nr. 0066749/7/393, eliberată la 21 mai        Goleşti, judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă
identificare XTA21103010291405, eliberată la 2001 de Grupul Şcolar de Transporturi Auto            pierderea livretului militar seria B.F. nr. 016576,
data de 24 octombrie 2008 de R.A.R. - din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, promoţia               eliberat la 15 martie 1972 de Centrul Militar al
Reprezentanţa Dolj.                  2000.                          Judeţului Vrancea.
  (21.936)                        (21.876)                        (21.847)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010                             5

 — Nistor Liviu, cu domiciliul în Sibiu, Str.      —   Persoana   Fizică   STĂNESCU       — Popa Constantin, cu domiciliul în Caracal,
Toamnei nr. 8, judeţul Sibiu, aduce la        GEORGIANA ROXANA, cu sediul în Bucureşti,        Piaţa Victoriei nr. 33, bl. 33, sc. 1, ap. 4, judeţul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria    şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bl. D16, sc. 1, ap. 14,  Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
G-382475, aparţinând vehiculului cu nr. de      sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea        identitate seria A-0534708, aparţinând
identificare W0L0TGF3542003955, eliberată       certificatului de înregistrare fiscală seria A nr.   vehiculului cu nr. de identificare
la data de 19 iunie 2008 de R.A.R. -         347836, eliberat la 30 aprilie 2007 de Direcţia     UUR11700F0951614, eliberată la data de 28
Reprezentanţa Sibiu.                                             octombrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Olt.
  (21.878)
                           Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
                           Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti, pentru     (21.887)
  — Niţu Marieta, cu domiciliul în Bucureşti, str. Persoana Fizică CROITORU GEORGIANA             — Popa Gheorghe, cu domiciliul în Reşiţa, str.
Veronica Micle nr. 24, bl. C1, sc. A, ap. 42, ROXANA.                             Eftimie Murgu nr. 3, ap. 2, judeţul Caraş-Severin,
sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de                             aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
proprietate nr. 1891-59001, eliberat la 21        (21.905)
                                                       seria C-605903, aparţinând vehiculului cu nr. de
noiembrie 1995 de Comisia Judeţeană pentru        — Pestriţu F. Adrian Andrei, cu domiciliul în    identificare UU1R133J0053519, eliberată la data
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, aduce la            de 22 iunie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
Terenurilor Dolj, pe numele de Nitu T. Marieta, cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a         Timiş.
Filip T. Ilie, Filip P. Zinca, moştenitorii şcolii profesionale seria R nr. 0053370/4,
                                                         (21.843)
defunctului Filip Traian.               eliberată la 25 septembrie 2000 de Grupul Şcolar
  (21.930)                     Agricol din Focşani, judeţul Vrancea, promoţia      — Popescu Antonela Teodora Cristina, cu
                                                       domiciliul în Constanţa, bd. Alexandru
  — Olteanu I. L. Ana-Maria, cu domiciliul în 2000.
Constanţa, Str. Unirii nr. 61, bl. G6, sc. A, ap. 20,   (21.848)                      Lăpuşneanu nr. 189, bl. 7, sc. A, ap. 20, judeţul
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea                               Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
                             — Petre Elena, cu domiciliul în comuna Moara     de bacalaureat seria K nr. 139760/60, eliberată la
diplomei de bacalaureat seria R nr. 0263159/47, Vlăsiei, str. Mihai Eminescu nr. 3, judeţul Ilfov,
eliberată la 20 august 1999 de Colegiul Naţional aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă      12 iulie 1993 de Grupul Şcolar Industrial
„Mircea cel Bătrân“ din Constanţa, judeţul seria A.Y. nr. 200888, eliberat la 26 martie 1974         Electronică şi Telecomunicaţii din Constanţa,
Constanţa, promoţia 1999.                                           judeţul Cluj, promoţia 1993.
                           de „Poşta Română“ din Bucureşti.
  (21.827)                                                   (21.746)
                              (21.889)
  — Olteanu I. L. Ana-Maria, cu domiciliul în                                 — Popescu I. Aurel, cu domiciliul în satul
                              — Petrescu Daniela, cu domiciliul în satul     Ioneşti, comuna Ioneşti, judeţul Gorj, aduce la
Constanţa, Str. Unirii nr. 61, bl. G6, sc. A, ap. 20,
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea    Moşteni, comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, aduce
                                                       cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii
diplomei de arhitect seria E nr. 0000014/72519,     la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
                                                       profesionale seria H nr. 72110/289, eliberată la 17
eliberată la 8 septembrie 2006 de Universitatea     seria D nr. 58409/19/1986, eliberată la 3 iulie
                                                       decembrie 1990 de Grupul Şcolar Industrial
Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Facultatea     1986 de Liceul Industrial nr. 8 din Râmnicu
                                                       I.C.M. din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin,
de Arhitectură, promoţia 2005.             Vâlcea, judeţul Vâlcea, pe numele de Marinoiu I.
                            Daniela, promoţia 1986.                promoţia 1990.
  (21.829)                                                   (21.867)
                              (21.912)
 — Oprea I. Petru, cu domiciliul în Deva, Aleea                                 — Popescu-Greaca Mihai-Andrei, cu
Muncii, bl. E21, sc. 7, ap. 122, judeţul Hunedoara,    — Petrişor Constantin, cu domiciliul în comuna
                            Crevedia Mare nr. 144, judeţul Giurgiu, aduce la   domiciliul în Bucureşti, str. Av. Petre Creţu nr. 51,
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de                                ap. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
calificare profesională seria D nr. 0218133/346,    cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
eliberat la 26 octombrie 2006 de Societatea       T.m. nr. 149414, eliberat la 21 iunie 1961 de     carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 538559,
Comercială HYPERION TRANS – S.R.L. din         I.C.L. din Bucureşti.                 eliberat în anul 2004 de Societatea Comercială
Deva, judeţul Hunedoara.                  (21.835)
                                                       TIPORA – S.R.L. din Bucureşti.
  (21.807)                                                   (21.802)
                             — Pintilie Silviu Eugen, cu domiciliul în
  — Panait Silvia, cu domiciliul în Statele Unite   Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. 14, bl. 8, sc. A,   — Poroineanu C. I. R. Adriana Angela, cu
ale Americii, Lino Lakes MN 55014, 6577 Sioux      ap. 32, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea   domiciliul în Bucureşti, şos. Colentina nr. 15, bl.
LN, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de      cărţii de identitate seria D-636802, aparţinând    R25, sc. A, ap. 10, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
licenţă seria M nr. 821751/1101, eliberată la 29    vehiculului cu nr. de identificare          pierderea diplomei de licenţă seria M nr.
ianuarie 1996 de Academia de Studii Economice      UU1R5231523043849, eliberată la data de 21 mai    033217/2310, eliberată la 6 februarie 1995 de
din Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi         2002 de Societatea Comercială AUTOMOBILE       Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică,
Contabilitate, pe numele de Cazan V. Silvia,      DACIA – S.A., Piteşti.                promoţia 1994.
promoţia 1994.                                                  (21.860)
                              (21.849)
  (21.811)                                                   — Poroineanu C. I. R. Adriana Angela, cu
                             — Pîrnău Marinescu Tiberiu Constantin, cu
  — Papa Mariana Ileana, cu domiciliul în       domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Goranu nr. 24,   domiciliul în Bucureşti, şos. Colentina nr. 15, bl.
Craiova, Str. Preciziei nr. 2Y, judeţul Dolj, aduce   judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea     R25, sc. A, ap. 10, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat                                pierderea diplomei de studii aprofundate seria A
seria C nr. 26589/593, eliberată la 4 iulie 1985 de   cărţii de identitate seria E-741766, aparţinând
                            vehiculului cu nr. de identificare          nr. 002013/414, eliberată la 9 octombrie 1996 de
Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Craiova, judeţul
                            WDB2083481T068495, eliberată la data de 27      Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică,
Dolj, pe numele de Enache D. E. Mariana Elena,
promoţia 1985.                     octombrie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa       promoţia 1995.
  (21.937)
                            Vâlcea.                          (21.861)

  — Persoana Fizică Autorizată POPA C.
                              (21.908)                       — Predi P. Giorgiana Florinela, cu domiciliul
LAURENŢIU TEODOR, cu sediul în Tulcea,          — Pop Traian, cu domiciliul în Oradea, str.     în Corabia, str. Dumitru Buzdun nr. 25, judeţul
Str. Mahmudiei nr. 46, judeţul Tulcea, aduce la     Mihail Kogălniceanu nr. 15, ap. 1, judeţul Bihor,   Olt, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare   aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de      licenţă seria A nr. 0015195/945, însoţită de
fiscală seria A nr. 312400, eliberat la 19 aprilie   muncă seria O.f. nr. 625334, eliberat în anul     suplimentul la diplomă, eliberată la 27 mai
2007 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice     1984 de Întreprinderea de Utilaj Greu şi       2009 de Universitatea din Craiova, Facultatea
şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului      Transport Bucureşti, Biroul din Oradea, judeţul    de Drept şi Ştiinţe Administrative, promoţia
Tulcea.                         Bihor.                        2008.
  (21.743)                        (21.922)                       (21.924)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010

 — Purdelea Georgeta, cu domiciliul în          — Societatea Comercială AGRO TURIST –          — Societatea Comercială FRĂŢILĂ
Timişoara, str. Charles Darwin nr. 4, bl. B3,      S.R.L., cu sediul în Băileşti, Str. Victoriei nr. 80,  COMIMPEX – S.R.L., cu sediul în Caransebeş,
ap. 4, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă        judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   str. Şesu Roşu, bl. F5, judeţul Caraş-Severin,
pierderea cărţii de identitate seria G-815749,     de identitate seria H-030858, aparţinând        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      vehiculului cu nr. de identificare           seria C-898216, aparţinând vehiculului cu nr. de
WOLOTGF358G187847, eliberată la data de         WSK00000001248954, eliberată de Societatea       identificare UU1R13311Y2919137, eliberată în
25 iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa         Comercială SCHIMITZ CARGOBULL – S.R.L.         anul 2000 de Societatea Comercială DACIA
Timiş.                           (21.919)                      SERVICE – S.R.L., Bucureşti.
  (21.944)                       — Societatea Comercială ALEX PREST –           (21.839)
 — Răteanu Aurel, cu domiciliul în comuna       S.R.L., cu sediul în Deva, str. B. Lăutaru nr. 26,     — Societatea Comercială MARINELA
Târguşor, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă    judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea    MOBILI – S.R.L., cu sediul în satul Utvin nr.
pierderea carnetului de muncă seria B.d. nr.      cărţii de identitate seria D-545732, aparţinând     412/A, comuna Sânmihaiu Român, judeţul Timiş,
0709470, eliberat la 22 aprilie 1980 de T.C.I.F.    vehiculului cu nr. de identificare           aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Constanţa, Şantierul 5.                 ZCFC3060005129104, eliberată la data de 17       seria H-404672, aparţinând vehiculului cu nr. de
  (21.776)                      decembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa        identificare WFONXXWPDNXD11919,
                            Hunedoara.                       eliberată la data de 25 noiembrie 2009 de R.A.R.
  — Robeanu V. Zorel, cu domiciliul în Craiova,                                - Reprezentanţa Timiş.
                              (21.791)
str. Nicolae Romanescu nr. 128, judeţul Dolj,
                              — Societatea Comercială ALEX PREST – S.R.L.,       (21.938)
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
absolvire a şcolii profesionale seria F nr.       cu sediul în Deva, str. B. Lăutaru nr. 26, judeţul    — Societatea Comercială NBG LEASING IFN
104062/313, eliberată la 21 iulie 1987 de Liceul    Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   – S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Bilciureşti nr.
Industrial nr. 4 din Craiova, judeţul Dolj,       identitate seria H-525460, aparţinând vehiculului cu  20-22, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
promoţia 1987.                     nr. de identificare WDB9034631P585896, eliberată    cărţii de identitate seria F-958247, aparţinând
  (21.928)
                            la data de 4 februarie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa  vehiculului cu nr. de identificare
                            Hunedoara.                       UU1LSDAEH38404487, eliberată la data de 10
  — Rucăreanu Petrişor, cu domiciliul în          (21.792)                      august 2007 de Societatea Comercială
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 119, bl. 30, sc. 2, ap.                              AUTOMOBILE DACIA – S.A.
33, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii — Societatea Comercială ALEX PREST –
                          S.R.L., cu sediul în Deva, str. Barbu Lăutaru nr.        (21.899)
de identitate seria A-0272959, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare 317773,     26, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă          — Societatea Comercială PIETATE – S.R.L.,
eliberată la data de 3 iunie 1993 de R.A.R. -    pierderea cărţii de identitate seria H-525441,       cu sediul în Oradea, Str. Toamnei nr. 1, judeţul
Reprezentanţa Bucureşti.              aparţinând vehiculului cu nr. de identificare        Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
                          WDB9034631P886869, eliberată la data de 4          de înregistrare fiscală seria B nr. 119381, eliberat
  (21.774)                    februarie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa          la 27 martie 2007 de Direcţia Generală a
  — SOCIETATEA DE ASIGURARE Hunedoara.                                     Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de
REASIGURARE ASTRA – S.A., Sucursala           (21.793)                        Stat a Judeţului Bihor.
Craiova, cu sediul în Craiova, str. Constantin                                   (21.920)
Brâncuşi nr. 1, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă   — Societatea Comercială ALSIRA TRANS –
                          S.R.L., cu sediul în Timişoara, Str. Martirilor nr.      — Societatea Comercială RAMFLOR TRANS
pierderea cărţii de identitate seria C-305593, 82, ap. 17, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă          CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Oradea, Str.
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare pierderea cărţii de identitate seria D-180889,          Bârsei nr. 2A, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă
UU1R11711W2725517, eliberată de Societatea aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            pierderea licenţei de transport seria CCM nr.
Comercială DACIA – S.A., Piteşti.          YV2A4DMA1XB216642, eliberată la data de 25         0314684, eliberată la 5 septembrie 2009 de
  (21.886)                    ianuarie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.       Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Bihor.
  — Sălceanu Roberto, cu domiciliul în         (21.949)                          (21.915)
Bucureşti, aleea Arinii Dornei nr. 4, bl. M28, sc.  — Societatea Comercială AUTOHANDEL –            — Societatea Comercială RCI FINANŢARE
1, ap. 7, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea S.R.L., cu sediul în comuna Bâlteni, judeţul Gorj,     ROMANIA – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd.
cărţii de identitate seria E-851348, aparţinând aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate       Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la cunoştinţă
vehiculului cu nr. de identificare seria F-656390, aparţinând vehiculului cu nr. de               pierderea cărţii de identitate seria G-241033,
KLATF19Y16D075277, eliberată la data de 6 identificare WMAH05ZZZ1M314062, eliberată               aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
decembrie 2005 de Societatea Comercială la data de 14 iunie 2007 de R.A.R. -                  UU1LSDAEH38805817, eliberată în anul 2007
DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.             Reprezentanţa Gorj.                     de Societatea Comercială AUTOMOBILE
  (21.948)                        (21.904)                      DACIA – S.A., Piteşti.
  — Societatea Civilă Profesională de Mediatori     — Societatea Comercială CRONOS IMPEX –          (21.777)
BADEA ŞI BAHRIM ŞI POENARU ŞI TERTES,          S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Str. Republicii nr.    — Societatea Comercială RCI LEASING
cu sediul în Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr.   171, ap. 22, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă    ROMANIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,
29, bl. A3, sc. A, ap. 78, sectorul 1, aduce la     pierderea cărţii de identitate seria E-961566,     Bd. Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
fiscală seria A nr. 0337680, eliberat la 27 ianuarie  VF1LMRFB535981090, eliberată la data de 1        957639, aparţinând vehiculului cu nr. de
2009 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi    iunie 2006 de Societatea Comercială RENAULT       identificare UU1LSDAEH38270846, eliberată de
Controlului Financiar de Stat a Municipiului      NISSAN ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.           Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
Bucureşti.                         (21.870)                      S.A., Piteşti.
  (21.772)                       — Societatea Comercială CYPRUS LEASING          (21.775)
 — Societatea Comercială AGRO TURIST –         ROMANIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,        — Societatea Comercială STAGIMPEX –
S.R.L., cu sediul în Băileşti, Str. Victoriei nr. 80,  Calea Dorobanţilor nr. 187B, sectorul 1, aduce la    S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Pavilioanele
judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-   C.F.R. nr. 70, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă
de identitate seria H-172004, aparţinând        660568, aparţinând vehiculului cu nr. de        pierderea copiei conforme seria CCM nr. 0341193
vehiculului cu nr. de identificare           identificare WF0SXXBDFS8R70257, eliberată la      a licenţei de transport nr. 22021, eliberată la 7
XLER4X20085222710, eliberată la data de 26       data de 20 mai 2008 de Societatea Comercială      iulie 2009 de Autoritatea Rutieră Română,
ianuarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Dolj.      ROMCAR – S.R.L.                     Agenţia Braşov.
  (21.918)                        (21.816)                        (21.751)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010                              7

 — Societatea Comercială TOP GEL PROD –         — Şandru Mircea, cu domiciliul în Abrud, str.      — Turcu N. Aneta, cu domiciliul în Bucureşti,
S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 55,  Mărăşeşti nr. 12, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă   şos. Andronache nr. 105, sectorul 2, aduce la
judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  pierderea cărţii de identitate seria D-298969,     cunoştinţă pierderea certificatului de studii nr. 87,
de identitate seria D-836462, aparţinând       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberat la 28 mai 1997 de Şcoala Postliceală de
vehiculului cu nr. de identificare          VF7XBXC0056XC6176, eliberată la data de 21       Educatori „Pro Humanitate“ din Brăila, judeţul
WDB9700131K814492, eliberată la data de 5       iulie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Alba.       Brăila, promoţia 1997.
iunie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Dolj.        (21.824)                        (21.856)
  (21.888)                       — Şaramet Tudor, cu domiciliul în Bucureşti,      — Turi Cosmin Daniel, cu domiciliul în Satu
                           aleea Timişul de Jos nr. 2, bl. D15, sc. G, ap. 66,   Mare, str. Azuga nr. 21, judeţul Satu Mare, aduce
  — Societatea Comercială TOP GEL PROD –       sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 55,                              la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
                           proprietate nr. 69939, eliberat la 27 mai 1998 de    seria H nr. 31250/50, eliberată la 7 iulie 1989 de
judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
de identitate seria D-836244, aparţinând                                   Grupul Şcolar „Ioniţă G. Andron“ din Negreşti-
                           Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele    Oaş, judeţul Satu Mare.
vehiculului cu nr. de identificare          de Saramet Tudor, moştenitorul defunctului
WDB9700021K837147, eliberată la data de 1       Saramet Constantin.                     (21.874)
iulie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Dolj.        (21.825)                        — Ţaranu Violeta, cu domiciliul în Voluntari,
  (21.890)                      — Teodoreanu P. Emil, cu domiciliul în Baia      str. Erou Nicolae Iancu nr. 103, judeţul Ilfov,
  — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING       Mare, str. Cuza Vodă nr. 8, ap. 11, judeţul       aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei  Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    seria B.c. nr. 0191276, eliberat la 24 martie 1978
nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea   de bacalaureat seria D nr. 14207/162, eliberată la   de Combinatul de Prelucrare a Lemnului din
                           24 septembrie 1985 de Liceul Industrial nr. 4 din    Comăneşti, judeţul Bacău.
cărţii de identitate seria G-090172, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare          Baia Mare, judeţul Maramureş, promoţia 1985.        (21.785)
KMHSG81WP8U344992, eliberată la data de 11         (21.875)                       — Ursulovici Zvezdan, cu domiciliul în satul
aprilie 2008 de Societatea Comercială           — Teodorescu V. Florin-Andrei, cu domiciliul    Belobreșca nr. 138, comuna Pojejena, judeţul
HYUNDAI AUTO ROMANIA – S.R.L.             în Mangalia, Str. Rozelor, bl. R2B, ap. 21, judeţul  Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea
   (21.788)                     Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei   cărţii de identitate seria H-338496, aparţinând
                            de bacalaureat seria T nr. 0246604/394, eliberată   vehiculului cu nr. de identificare
  — Stănescu Mihai-Emanoil, cu domiciliul în la 5 septembrie 2003 de Colegiul Economic din          WOLOZCF6871038071, eliberată la data de 21
Bucureşti, Str. Luntrei nr. 6, bl. 7, sc. 4, ap. 343, Mangalia, judeţul Constanţa, promoţia 2003.       august 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Caraș-
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de   (21.773)                      Severin.
proprietate nr. 99384, eliberat la 11 februarie      — Toma Iulică, cu domiciliul în Craiova, bd.      (21.834)
2003 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dacia nr. 22, bl. 134D, sc. 1, ap. 18, judeţul Dolj,
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate          — Vaşvilon Remus, cu domiciliul în Petroşani,
Dâmboviţa, pe numele de Catana Maria Elena, seria D-569255, aparţinând vehiculului cu nr. de         Str. Aviatorilor, bl. 52, sc. 4, ap. 62, judeţul
decedată.                                                   Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                            identificare UU1R1211J0001338, eliberată la data    identitate seria E-639801, aparţinând vehiculului
   (21.789)                     de 4 februarie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Dolj.  cu nr. de identificare WF0WXXGBBW2J15417,
  — Stoia Alina-Camelia, cu domiciliul în Sibiu,     (21.916)                      eliberată la data de 26 iulie 2005 de R.A.R. -
Str. Rusciorului nr. 33, sc. B, ap. 11, judeţul Sibiu,  — Turcu Aneta, cu domiciliul în Bucureşti, şos.   Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă Andronache nr. 105, sectorul 2, aduce la            (21.821)
seria M.P.S. nr. 898428, eliberat la 23 mai 1997 de cunoştinţă pierderea diplomei de subinginer seria
Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale din Sibiu, G nr. 633/8, eliberată la 22 august 1995 de          — Văetuş Aurel, cu domiciliul în comuna
                            Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi,       Izbiceni, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă
judeţul Sibiu.                                                pierderea carnetului de muncă seria B.D. nr.
   (21.880)                     Facultatea de Mecanică, pe numele de Petrof N.
                            Aneta, promoţia 1988.                 0442507, eliberat la 1 februarie 1969 de I.R.E.,
  — Stoica Iancu, cu domiciliul în Lupeni, Str.      (21.857)                      Pitești, S.D.E.E. Olt.
Parângului nr. 1, bl. E6A, sc. 2, ap. 21, judeţul                                 (21.780)
                             — Turcu Aneta, cu domiciliul în Bucureşti, şos.
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea Andronache nr. 105, sectorul 2, aduce la                — Vizan I. Cosmin, cu domiciliul în Constanţa,
carnetului de muncă seria D.I. nr. 149390, eliberat cunoştinţă pierderea foii matricole pentru anii de    Str. Calafatului nr. 75, judeţul Constanţa, aduce la
la 14 noiembrie 1961 de T.R.C.H. din Deva, studiu I-IV seria S nr. 141, eliberată la 17 august        cunoştinţă pierderea atestatului profesional seria
judeţul Hunedoara.                   2005 de Universitatea „Dunărea de Jos“ din       G nr. 0153531/1809, eliberat la 15 iulie 2001 de
   (21.813)                     Galaţi, Facultatea de Mecanică, pe numele de      Grupul Şcolar Industrial de Marină din Constanţa,
  — Sulfideanu Viorica, cu domiciliul în Petrof N. Aneta, promoţia 1988.                   judeţul Constanţa, promoţia 2001.
Bucureşti, Str. Luntrei nr. 3, bl. 10, sc. B, ap. 102,   (21.859)                        (21.799)
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    — Turcu Marcela Crinela, cu domiciliul în       — Vlad Cristina, cu domiciliul în Bucureşti,
de bacalaureat seria N nr. 034650/150, eliberată la Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. 3, sc. 2, ap.   Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 30, bl. 24, sc. 2, ap. 11,
8 august 1995 de Grupul Şcolar Industrie 99, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea            sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
Alimentară din Feteşti, judeţul Ialomiţa, pe diplomei de licenţă seria R nr. 0034211/1212,          certificatului de calificare profesională seria D nr.
numele de Mărculeşteanu I. Viorica, promoţia eliberată la 27 noiembrie 2000 de Universitatea         0182538/810, eliberat la 21 aprilie 2008 de
1995.                         din Bucureşti, Facultatea de Sociologie,        Societatea Comercială INTER GUARD – S.R.L.
   (21.907)
                            Psihologie şi Pedagogie, pe numele de Grigore     din Bucureşti.
                            A.S. Marcela Crinela, promoţia 1998.
  — Szatmari Lucreţia Viorica, cu domiciliul în      (21.815)                        (21.778)
Ştei, Str. Trandafirilor, bl. 6, ap. 1, judeţul Bihor,  — Turcu N. Aneta, cu domiciliul în Bucureşti,     — Vladoi Adrian, cu domiciliul în satul
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate şos. Andronache nr. 105, sectorul 2, aduce la       Siminoc, Str. Ogorului nr. 6, Murfatlar, judeţul
seria C-870282, aparţinând vehiculului cu nr. de cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a      Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identificare UU1R11711Y2917080, eliberată la şcolii postliceale seria A nr. 0056589/89, eliberat       identitate seria A-0986238, aparţinând vehiculului
data de 18 noiembrie 1999 de Societatea la 3 decembrie 1997 de Liceul Pedagogic „D.P.             cu nr. de identificare UU1R11700J2177345,
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A., Perpessicius“ din Brăila, judeţul Brăila, promoţia            eliberată la data de 9 septembrie 1994 de R.A.R. -
Piteşti.                        1997.                         Reprezentanţa Constanţa.
  (21.941)                       (21.854)                        (21.805)
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 224/29.VI.2010

  — Voicu E. Ovidiu Cristian, cu domiciliul în      — Voiculescu S. Bogdan, cu domiciliul în         — Zghibolţ Florin-Ioan, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Cetatea de Baltă nr. 1, bl. M24, sc.  Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc.   Oradea, Str. Coralilor nr. 23, judeţul Bihor, aduce
2, ap. 59, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea  1, ap. 27, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea   la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a
diplomei de bacalaureat seria R nr.          diplomei de bacalaureat seria E nr. 174440/62,      şcolii profesionale seria J nr. 15083/83/1995,
0109835/5542/1998, eliberată la 4 septembrie      eliberată la 3 iulie 1986 de Liceul Agroindustrial    eliberată la 8 august 1995 de Grupul Şcolar „C.
2000 de Liceul Industrial „Tehnometal“ din       din comuna Piatra, judeţul Teleorman, promoţia      Brâncuşi“ din Oradea, judeţul Bihor, promoţia
Bucureşti, promoţia 1998.               1986.                           1995.
  (21.840)                        (21.838)                         (21.796)
                        S C H I M B Ă R I           D E       U M E
 — Bîndar Daniela Florentina, cu domiciliul în    noiembrie 1980 în Craiova, judeţul Dolj, fiica lui    născut la data de 16 septembrie 1986 în Roman,
Focşani, str. Cpt. Corneliu Stoienescu nr. 9,     Ilie şi Anica Marin, solicită schimbarea numelui     judeţul Neamţ, fiul lui Costel şi Liliana Iurcu,
judeţul Vrancea, născută la data de 2 august 1977   său de familie din Chilingirova în acela de Marin,    solicită schimbarea numelui său de familie din
în Focşani, judeţul Vrancea, fiica lui Panaite şi   spre a se numi Marin Monica.               Iurcu în acela de Creţu, spre a se numi Creţu
Victoria Nica, solicită schimbarea numelui său de     (21.931)                       Cosmin.
familie din Bîndar în acela de Nica, spre a se numi    — Erenfeld Tiberiu Abraham, cu domiciliul în        (21.787)
Nica Daniela Florentina.                Israel, Petah Tikva, str. Rozovski nr. 12/17, născut    — Juc Eudochia, cu domiciliul în Bucureşti,
  (21.863)                      la data de 15 martie 1951 în comuna Tinca,        Şos. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 8, ap. 233,
  — Bornac Daniel, cu domiciliul în Focşani, str.   judeţul Bihor, fiul lui Vilhelm şi Paraschiva       sectorul 4, născută la data de 13 aprilie 1958 în
Alexandru Vlahuţă nr. 17, bl. 17, sc. 1, ap. 2,    Erenfeld, solicită schimbarea prenumelui său în      Republica Moldova, Nemţeni, fiica lui Mihail şi
judeţul Vrancea, solicită schimbarea numelui de    certificatul de naştere din Tiberiu în acela de      Alexandra Juc, solicită schimbarea numelui său
familie al copilului său, Burloi-Bornac        Tiberiu Abraham.                     de familie din Juc în acela de Avram, spre a se
Alexandru-Gabriel, cu acelaşi domiciliu, născut la     (21.934)                       numi Avram Eudochia.
data de 2 iulie 2004 în Târgu Mureş, judeţul       — Ferenczi Ecatarina, cu domiciliul în Târgu        (21.779)
Mureş, fiul lui Daniel şi Daniela Burloi, din Mureş, Str. Prieteniei nr. 24, ap. 14, judeţul            — Meroiu Mihaela, cu domiciliul în Bucureşti,
Burloi-Bornac în acela de Bornac-Burloi, spre a Mureş, născută la data de 3 mai 1951 în comuna          bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 7, bl. 4, sc. A,
se numi Bornac-Burloi Alexandru-Gabriel.        Suseni, judeţul Harghita, fiica lui Kalányos Juliu    ap. 2, sectorul 1, născută la data de 8 iunie 1968 în
  (21.862)                      şi Drimál Emma, solicită schimbarea prenumelui      Galaţi, judeţul Galaţi, fiica lui Constantin şi Lina
  — Catana Maria-Nicoleta, cu domiciliul în său din Ecatarina în acela de Ecaterina, spre a se         Meroiu, solicită schimbarea numelui său de
Bucureşti, str. Măriuca nr. 4, bl. 121, sc. 1, ap. 50, numi Ferenczi Ecaterina.                 familie din Meroiu în acela de Stoian, spre a se
sectorul 4, solicită schimbarea numelui de familie     (21.939)                       numi Stoian Mihaela.
al copilului său, Păvăloiu Cristian-Mario, cu       — Iordache Simona, cu domiciliul în Craiova,        (21.822)
acelaşi domiciliu, născut la data de 14 iulie 2005 Str. Voinicului nr. 17, judeţul Dolj, născută la data      — Pălărie Teodora, cu domiciliul în Craiova,
în Piteşti, judeţul Argeş, fiul lui Păvăloiu Maria- de 4 ianuarie 1968 în Craiova, judeţul Dolj, fiica      str. Constantin Argetoianu, bl. A16, sc. 1, ap. 4,
Nicoleta, din Păvăloiu în acela de Catana, spre a lui Ştefan şi Nineta Negrea, solicită schimbarea        judeţul Gorj, născută la data de 18 martie 1964 în
se numi Catana Cristian-Mario.             numelui său de familie din Iordache în acela de      comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, fiica lui Petru şi
  (21.877)                      Kraus, spre a se numi Kraus Simona.            Alexandrina Balaea, solicită schimbarea
  — Chilingirova Monica, cu domiciliul în satul      (21.885)                       prenumelui său din Teodora în acela de Ada
Radovan, Şos. Calafatului nr. 14, comuna         — Iurcu Cosmin, cu domiciliul în Roman, str.      Teodora, spre a se numi Pălărie Ada Teodora.
Radovan, judeţul Dolj, născută la data de 19 Aprodul Arbore, bl. 9, sc. A, ap. 8, judeţul Neamţ,           (21.906)
                      EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                        &JU8368|451728]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 224/29.VI.2010 conţine 8 pagini              Preţul: 1,60 lei       ISS 1018 — 0516

								
To top