207 - PDF by tradetrek

VIEWS: 750 PAGES: 44

									                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 207                                                       Miercuri, 16 iunie 2010
                             PUBLICAȚII ȘI A U ȚURI
                 PUBLICAȚII ȘI A                          U     ȚURI

                           RAPOARTE DE ACTIVITATE

                 CASA AȚIO ALĂ DE PE SII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

                                     RAPORT
               asupra activității desfășurate de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
                în anul 2009, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
                          privind liberul acces la informațiile de interes public


 1. MISIU EA CASEI AȚIO ALE DE PE SII ȘI ALTE                  reglementate de legi speciale, a obligațiilor față de bugetul asigurărilor
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI OBIECTIVELE                   sociale de stat.
STABILITE PE TRU A UL 2009                               Elaborarea de instrucțiuni și proiecte de norme metodologice pentru
                                         aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000 și ale legilor speciale.
  Potrivit statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/8.01.2004, cu     Realizarea politicilor, obiectivelor și sarcinilor stabilite în domeniul
modificările și completările ulterioare, CNPAS are misiunea de a         organizării generale, al asigurării resurselor umane, specializării și
administra și gestiona sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări  perfecționării profesionale a personalului din cadrul CNPAS și al caselor
sociale, precum și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli    teritoriale de pensii.
profesionale, în vederea aplicării politicilor și programelor în domeniu ale      Diversificarea și eficientizarea funcției manageriale de îndrumare și
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.               coordonare la nivelul caselor teritoriale de pensii.
  CNPAS are în subordine: case județene de pensii și Casa de Pensii a         Mediatizarea sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări
Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii,
                                         sociale și îmbunătățirea accesului la informațiile publice specifice
Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de
                                         domeniului de competență al CNPAS.
Muncă. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale este
acționar unic al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare       Îmbunătățirea cadrului legislativ și organizatoric privind funcționarea
a Capacității de Muncă „TBRCM” – SA.                       sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale.
  Pentru îndeplinirea misiunii sale, CNPAS a stabilit pentru anul 2009        Coordonarea activității privind aplicarea regulamentelor referitoare la
următoarele obiective prioritare:                        regimul de securitate socială a lucrătorilor migranți pentru domeniul
   Creșterea eficienței activității de administrare și gestionare a      accidentelor de muncă și al bolilor profesionale.
sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.           Aplicarea prevederilor convențiilor internaționale de asigurări sociale
   Realizarea echilibrului bugetar programat prin bugetul asigurărilor    la care România este parte și a reglementărilor comunitare specifice
sociale de stat – BASS, aprobat pentru anul 2009.                domeniului propriu de competență.
   Realizarea programului de investiții.                      Dezvoltarea relațiilor cu organizațiile internaționale și cu organismele
   Îndrumarea și coordonarea activității în vederea aplicării unitare a    similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita
legislației din domeniul stabilirii drepturilor de pensie, a altor drepturi   competențelor prevăzute de lege.
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

   Creșterea eficienței activității de control intern privind modul de       Finalizarea procesului de preluare din carnetele de muncă a
administrare și gestionare a sistemului public de pensii și alte drepturi de  informațiilor anterioare datei de 1.04.2001.
asigurări sociale.                                 Derularea procesului de scanare din carnetele de muncă a informațiilor
   Gestionarea eficientă a bazei de date privind asigurații sistemului    anterioare datei de 1.04.2001.
                                           Continuarea procesului de revizuire a pensiilor recalculate prin
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale care au aderat la
                                        valorificarea dovezilor depuse în completare.
fondurile de pensii administrate privat, potrivit legii.              Îmbunătățirea continuă a serviciilor de expertiză medicală.
   Monitorizarea procesului de preluare a datelor comunicate de          Asigurarea atribuirii biletelor de tratament balnear emise de CNPAS
administratorii fondurilor de pensii private, de Comisia de Supraveghere a   beneficiarilor sistemului public de pensii, în condiții optime și cu
Sistemului de Pensii Private și de structurile teritoriale ale CNPAS.     respectarea prevederilor legale în vigoare.

 2. I DICATORI DE PERFORMA ȚĂ ȘI GRADUL DE REALIZARE A ACESTORA


  r.
           Denumire indicatori de performanță                       Specificare                Valori
 crt.

 1.  Gradul de soluționare, în termen, a cererilor de stabilire a număr cereri înregistrate în perioada de referință             205.577
    drepturilor de pensie, înregistrate în perioada de referință
                                   număr cereri soluționate din cele înregistrate în perioada de
                                                                         198.379
                                   referință
                                   grad de realizare (%)                            96,50
 2.  Gradul de soluționare, în termen, a cererilor de modificare a modificări de efectuat în perioada de referință              403.424
    drepturilor de pensie, înregistrate în perioada de referință
                                   număr cereri soluționate                          358.426
                                      grad de realizare (%)                          88,85
 3.  Gradul de soluționare, în termen, a solicitărilor de modificare a număr cereri înregistrate în perioada de referință           526.751
    drepturilor recalculate conform HG nr. 550/2004, OUG
    nr. 4/2005 și OMMSF nr. 687/2006, înregistrate în anul 2007    număr cereri soluționate din cele înregistrate în perioada de
                                                                         487.112
                                     referință
                                      grad de realizare (%)                          92,47
 4.  Gradul de preluare în sistemul informatic a datelor din declarații nominale, declarații de asigurare și contracte
    declarațiile nominale, declarațiile de asigurare şi contractele de preluate în sistem informatic                    2.850.300
    asigurare
                                      declarații nominale, declarații de asigurare și contracte
                                                                        2.850.300
                                      înregistrate
                                      grad de realizare (%)                           100
 5.  Numărul tranzacțiilor eronate în totalul tranzacțiilor       total modificări                          2.060.119
                                      total erori                               5.953
                                      pondere erori/modificări                        0,0029
 6.  Gradul de soluționare, în termen, a scrisorilor, sesizărilor, număr petiții depuse                            91.894
    reclamațiilor, petițiilor și a cererilor de informații de interes
    public                              număr petiții soluționate                        84.589
                                     grad de realizare (%)                          92,05
 7.  Gradul de valorificare a biletelor de odihnă și tratament bilete repartizate                               210.107
    (exclusiv UTB-uri)
                                     bilete valorificate                          189.622
                                      grad de realizare (%)                          90,25
 8.  Gradul de valorificare a biletelor de odihnă şi tratament la bilete repartizate                              60.974
    Societatea Comercială „TBRCM” – SA (foste UTB-uri)
                                   bilete valorificate                             56.214
                                      grad de realizare (%)                          92,19
 9.  Nivelul de performanță în întocmirea tablourilor de prevenire a numărul întreprinderilor care au acceptat consilierea            206
    locurilor de muncă din cadrul întreprinderilor
                                    numărul locurilor de muncă cărora li s-au întocmit efectiv
                                                                           206
                                    tablouri de prevenire
                                     nivelul de performanță în domeniul prevenirii               100
 10.  Nivelul de soluționare a cererilor de drepturi în conformitate cu număr cereri înregistrate                        1.975
    Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare
                                     număr cereri soluționate                         1.975
                                      grad de realizare (%)                           100
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           3


  r.
            Denumire indicatori de performanţă                         Specificare                  Valori
 crt.
 11. Evaluarea activității de expertiză medicală și recuperarea
   capacității de muncă
 11.1 Incidența (cazuri noi)                   număr locuitori ianuarie 2009                            21.498.436
                                       cazuri noi (nr.)                              83.630
                                       incidența % la 100 de locuitori                        0,38
 11.2 Prevalența                               număr locuitori ianuarie 2009                     21.498.436
                                       pensionari în evidență în 2009                       883.135
                                       prevalența % la 100 de locuitori                        4,10
 11.3 Ameliorați                               total revizuiți în 2009                          710.470
                                       număr ameliorați în grad                           9.161
                                       %                                       1,29
 11.4 Depensionați                              total revizuiți în 2009                          710.470
                                       număr depensionați                              2.500
                                       %                                       0,35

 3. PRI CIPALELE OBIECTIVE REALIZATE ȘI                       1. Cauzele care au generat prejudicierea bugetului de asigurări sociale de
PERFORMA ȚELE OBȚI UTE Î A UL 2009 DE CĂTRE                    stat și a bugetului de stat constatate în timpul controalelor planificate în
STRUCTURILE C PAS                                 perioada 1.01 – 31.12.2009 sunt următoarele:
                                           a) stabilirea eronată a drepturilor; prejudiciul constatat = 621.962 lei,
  Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, CNPAS a acționat, prin       reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie. Precizăm că acest
structurile sale organizatorice, în conformitate cu atribuțiile și sarcinile   prejudiciu are următoarea structură:
aprobate prin Regulamentul de organizare și funcționare, în următoarele       • stabiliri eronate dosare înscrieri noi – prejudiciu = 4.053 lei;
domenii:                                       • stabiliri eronate dosare modificări drepturi – prejudiciu = 2.811 lei;
                                           • stabiliri eronate dosare recalculări drepturi – prejudiciu = 615.098 lei;
 3.1. Direcția control și combatere fraudă                     b) încasarea de către pensionari a mai multor prestații de asigurări sociale
                                         incompatibile între ele (dosare duble); prejudiciul constatat = 207.478 lei,
                                         reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie;
  3.1.1. În domeniul activității de control prestații
                                           c) cumularea pensiei anticipate, a pensiei anticipate parțiale, a pensiei de
  I. În perioada 1.01.2009 – 31.12.2009, conform programului de control     invaliditate (gradul I sau II) și a pensiei de urmaș cu salariul; prejudiciul
aprobat de conducerea CNPAS, a fost planificat un număr de 28 de         constatat = 578.827 lei – reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de
controale, față de care s-a efectuat un număr de 15 controale.          pensie;
  Realizarea programului de control în procent numai de 54 % se           d) acordarea în mod eronat a majorării drepturilor prevăzute de OUG
datorează, în principal, faptului că, în urma apariției unor probleme       nr. 67/2003 și Legea nr. 250/2007 unor persoane care mai beneficiau de
prioritare care au survenit și la dispoziția conducerii CNPAS, au fost alocate  drepturi de asigurări sociale; prejudiciul constatat = 158.952 lei –
147 de zile controalelor tematice și au fost efectuate un număr de cca      reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie;
200 de zile de detașări și delegări ale personalului la Casa de Pensii a       e) menținerea în plată a unor urmași și urmași minori fără ca aceștia să
Municipiului București în afara activității de control.              mai întrunească cerințele legale; prejudiciul constatat = 31.538 lei –
  În anul 2009 au fost efectuate 6 controale tematice, din care:         reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie;
  • 5 controale asupra activității de expertiză medicală și recuperare a      f) plata eronată a unor sume, cu titlu de pensie, către persoane care nu mai
capacității de muncă, la CJP Dâmbovița;                      îndeplinesc condițiile prevăzute de lege (plata eronată a unor drepturi
  • un control asupra activității Serviciului juridic al Casei de Pensii a    restante, nesistarea operativă a plății unor sume persoanelor care nu mai
Municipiului București.                              îndeplinesc condițiile stabilite de lege); prejudiciul constatat = 4.269 lei;
  Cele 21 de acțiuni de control efectuate asupra activității direcțiilor de     g) aplicarea eronată a OUG nr. 6/2009; prejudiciul constatat = 31.869 lei.
stabiliri și plăți prestații au totalizat un număr de 434 de zile de delegare,
însumate pentru funcționarii serviciului (287 de zile aferente controalelor     2. Prejudiciul de 5.292.872 lei, constatat în anul 2009 în timpul și ca
planificate și 147 de zile aferente controalelor tematice).            urmare a controalelor tematice efectuate la Casa Județeană de Pensii
                                         Dâmbovița – Serviciul de expertiză medicală și recuperare a capacității
                                         de muncă, are drept cauze:
  II. Activitatea de control desfășurată de Serviciul control prestații s-a
                                           • stabilirea și plata de pensii de invaliditate în baza unor decizii medicale
concretizat în constatarea unui prejudiciu în sumă totală de 7.812.126 lei,    eliberate fraudulos (în lipsa derulării procedurii de încadrare în grad de
din care 6.788.586 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat și 1.023.540 lei  invaliditate);
la bugetul de stat, astfel:                             • necomunicarea către CJP Dâmbovița a invalizilor neprezentați la
  • prejudiciu constatat în timpul controalelor planificate – 1.634.922 lei;   revizuire (menținerea în plată a persoanelor care nu au urmat procedura de
  • prejudiciu constatat aferent controalelor tematice – 5.292.872 lei;     revizuire medicală).
  • prejudiciu raportat (ca urmare a realizării măsurilor) – 884.332 lei.      Precizăm că de la începutul acțiunii de verificare a activității de expertiză
  Până la data de 31.12.2009 din suma de 7.812.126 lei reprezentând       medicală și până în prezent (decembrie 2006 – decembrie 2009) a fost
prejudicii constatate în timpul controalelor și ca urmare a realizării      constituit un prejudiciu total de 18.105.909 lei, aferent unui număr de cca
măsurilor dispuse s-a recuperat suma de 669.008 lei.               2.200 de pensii de invaliditate stabilite fără temei legal (debite constituite în
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

limita termenului de prescripție de 3 ani). Din prejudiciul total a fost       • depășiri ale plafoanelor aprobate pentru convorbirile pe telefoanele
recuperată suma de 392.435 lei, a fost stornată suma de 2.717.425 lei        mobile și fixe;
(cf. hotărârilor judecătorești de contestare câștigate în instanță) și a rămas    • debite prescrise ca urmare a faptului că nu s-au întreprins toate
de recuperat suma de 14.996.049 lei.                        demersurile în vederea demarării procedurii de executare silită;
                                           • determinare eronată a contribuției stabilite de lege pentru plata biletelor
  III. Rezultatele activității de control aferente anului 2009,          de tratament balnear sau acordarea a două bilete de tratament aceluiași
concretizate în stabilirea prejudiciului în sumă totală de 7.812.126 lei,      asigurat într-un an calendaristic.
care s-a obținut ca urmare a verificării modului în care au fost
respectate dispozițiile legale în domeniul stabilirii și plății pensiilor, cu     De asemenea, la casele județene de pensii verificate în anul 2009 au fost
privire la:                                     identificate și alte deficiențe înscrise în actele de control, pentru care au fost
  • cunoașterea de către factorii responsabili a reglementărilor legale în     dispuse măsuri de corectare:
domeniul pensiilor, a obligațiilor ce le revin pe linia gestionării bunurilor     • în perioada supusă controlului nu s-a efectuat controlul inopinat al
bănești ale unităților, precum și a modului de utilizare a fondurilor alocate;   casieriei;
  • răspunderea pentru prejudiciile cauzate bugetului și pentru modalitățile     • spațiul în care funcționează casieria nu asigură condiții depline de
de recuperare a acestora;                              securitate;
  • depistarea, eliminarea și descurajarea fenomenelor de fraudă din         • nu s-au etichetat toate mijlocele fixe în vederea identificării acestora;
sistemul controlat, precum și a cauzelor care le-au generat;              • dosarul achiziției publice nu cuprinde nota privind determinarea valorii
  • descoperirea deficiențelor funcționale și dispunerea de măsuri pentru     estimate;
corectarea acestora conform normelor legale și instrucțiunilor CNPAS.         • au fost efectuate achiziții fără ca în prealabil contractul să fie supus
  Procesarea deficiențelor și prejudiciilor constatate s-a făcut cu        controlului financiar preventiv;
respectarea reglementărilor legale în domeniu, stabilindu-se prin actele de      • nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire nu a avut viza
control încheiate: cauze, responsabilități, măsuri și termene de remediere a    de la compartimentul legislație, contencios și executare silită;
deficiențelor și de recuperare a prejudiciilor cauzate sistemului.           • procedura de achiziții prin cerere de ofertă nerespectată;
  Câte un exemplar al actelor de control a fost transmis Direcției îndrumare     • în cadrul Programului anual al achizițiilor publice nu au fost cuprinse
metodologică din cadrul CNPAS, pentru a fi luate și alte măsuri în vederea     achizițiile prin procedura de cerere de ofertă sau acesta nu a fost actualizat
îmbunătățirii activității structurilor controlate.                 la fiecare rectificare bugetară;
                                            • durata unor contracte de prestări servicii a depășit 12 luni, acestea
  3.1.2. În domeniul activității de control financiar intern            producând efecte și după încheierea exercițiului bugetar;
  I. În perioada 1.01 – 31.12.2009, în conformitate cu prevederile planului      • s-au înregistrat depășiri ale plafoanelor aprobate pentru convorbirile pe
de control aprobat de președintele CNPAS pentru anul 2009 și cu Lista
                                          telefoanele mobile și fixe; s-au înregistrat convorbiri cu telefonul mobil în
obiectivelor obligatoriu de controlat în cadrul controlului financiar de
                                          perioada în care titularul abonamentului avea raportul de serviciu
gestiune, au fost efectuate un număr de 26 de acțiuni de control la direcțiile
                                          suspendat;
economice, evidență contribuabili.
                                            • nu au fost înscrise în foile de parcurs ale autoturismelor CJP cantitățile
  Corespunzător celor 26 de acțiuni de control, s-a constatat un prejudiciu
                                          de carburant alimentate, prețul cu care s-a făcut alimentarea sau alte
în timpul controalelor planificate în sumă totală de 233.619,22 lei.
  Din prejudiciul în sumă totală de 233.619,22 lei, constatat până la data de   elemente de identificare;
31.12.2009, s-a recuperat până la 31.12.2009 suma de 36.093,3 lei, fiind        • foile de parcurs nu sunt semnate pentru realitatea și exactitatea
stornate debite în sumă totală de 176.139,33 lei (cf. hotărârilor judecătorești   calculelor de către persoana cu astfel de atribuții;
de contestare câștigate în instanță), rămânând de recuperat suma de          • pe FAZ (fișa de activitate zilnică) nu se analizează decadal restul de
21.386,59 lei.                                   carburant în rezervor, acestea nu sunt semnate „de întocmit” și „de
  Rezultatele activității de control, concretizate prin stabilirea prejudiciului  verificat”;
în sumă de 233.619,22 lei, s-au obținut ca urmare a verificării modului în       • au fost încasate necuvenit drepturi salariale aferente orelor suplimentare
care au fost respectate normele în domeniul economico-financiar cu privire     efectuate de persoane care la acea dată se aflau în delegație;
la:                                          • nu s-au făcut toate demersurile necesare recuperării contravalorii
  • respectarea prevederilor legale în domeniul cuprins și aprobat prin lista   cheltuielilor pentru cursurile de perfecționare de la salariații care au părăsit
obiectivelor obligatoriu de controlat;                       instituția;
  • rolul contabilității, organizarea și conducerea evidenței contabile pentru    • a fost constatată plata unor sume reprezentând suplimentul postului și
a asigura informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor   suplimentul corespunzător treptei de salarizare în procent de 25% din
de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare, precum și      salariul de bază, fără a avea calitatea de funcționari publici pentru toată
pentru întocmirea contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale    perioada, în condițiile existenței unei sentințe civile favorabile;
de stat, bugetului de stat, fondurilor speciale, precum și a conturilor de       • nu au fost operate la timp modificările în carnetele de muncă, sporul
execuție;                                      pentru vechimea în muncă nu a fost întotdeauna acordat în cotele și
  • stabilirea prejudiciilor cauzate bugetului asigurărilor sociale de stat și   procentele prevăzute de reglementările legale în domeniu;
altor bugete, modalitățile de recuperare a acestora;                  • nu s-au încheiat contracte de garanție și nu s-au oprit garanții materiale
  • stabilirea răspunderii pentru prejudiciile cauzate bugetului asigurărilor   pentru anumite gestiuni (bilete de tratament, mașina de francat);
sociale de stat și altor bugete, modalitățile de recuperare a acestora;        • nu se întocmesc acte adiționale la contractele de garanție la fiecare
  • depistarea, eliminarea și descurajarea fraudei din sistemele verificate,    modificare a drepturilor salariale ale gestionarilor, garanțiile materiale nu
identificarea riscurilor și a cauzelor care le-au generat.             au fost corect reținute în cotele și termenele prevăzute de lege;
                                            • formularele „Propunere de angajament” și „Angajament bugetar” nu
 Principalele cauze care au condus la producerea prejudiciilor în sumă       sunt completate la toate rubricile, nu este specificat tipul angajamentului, nu
totală de 233.619,22 lei, constatate în urma controalelor financiare de       respectă modelul din OMFP nr. 1.792/2002;
gestiune, au fost:                                   • pe facturile anexate în vederea plății cheltuielilor nu au fost trecute atât
 • drepturi de personal plătite fără temei legal: spor de vechime acordat în    numărul și data notei contabile, cât și semnătura persoanei care a înregistrat
procentul stabilit de lege și acordarea acestuia fără respectarea termenelor    în contabilitate lichidarea cheltuielilor;
legale;                                        • ordonatorul de credite nu a emis decizie de delegare pentru avizarea
 • consumul nejustificat de carburant;                       documentelor pentru „Bun de plată”;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                            5

  • formularul de ordonanțare incorect completat: înregistări            • au fost efectuate verificări în vederea soluționării unui număr de 44 de
corespunzătoare mai multor subdiviziuni bugetare, nu sunt trecute datele de    sesizări și reclamații adresate conducerii CNPAS și altor instituții și
identificare a beneficiarului plății și modalitatea de plată, numărul și tipul   comunicate nouă spre competentă soluționare;
angajamentului, suma datorată beneficiarului, precum și suma de plată;        • au fost centralizate și actualizate datele referitoare la adresele Direcției
  • pe ordinele de deplasare nu este completată data depunerii decontului,    informatică și evidență stagii de cotizare (cu privire la persoanele care sunt
data sosirii și data plecării în/din localitatea unde se efectuează delegația,   beneficiare de pensie – invaliditate, anticipată, anticipată parțial, urmași și
precum și semnătura titularului de avans, nu sunt înscrise cheltuielile cu     care desfașoară activitate salarială);
diurna;                                        • au fost centralizate și actualizate datele referitoare la adresele CNPAS
  • în listele de inventariere nu au fost cuprinse toate elementele sau      (cu privire la unele documente descoperite de organele de cercetare penală,
înscrisurile obligatorii de precizat; nu sunt semnate întotdeauna de persoana   precum și adresa IGP – Inspectoratul de Poliție al Județului Călărași).
responsabilă cu gestiunea respectivă;
  • cu ocazia inventarierii anuale, nu a fost întocmit proces-verbal control     3.2. Compartimentul audit public intern
casierie, cu monetar și ultimul document de încasare și plată; nu se         Ca urmare a modificării structurii organizatorice a CNPAS, potrivit
întocmesc liste de inventariere pentru documentele cu regim special și       prevederilor HG nr. 227/2009 de modificare și completare a HG
                                          nr. 13/2004, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al
pentru alte valori;
                                          CNPAS (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație
  • nu s-a efectuat casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
                                          nr. 7/11.05.2009), activitatea de audit public intern în anul 2009 s-a derulat
conform aprobării CNPAS;
                                          în cadrul Compartimentului audit public intern, aflat în directa subordonare
  • cadrul proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv
                                          a președintelui, asigurându-se în acest fel independența necesară
nu cuprinde toate operațiunile supuse vizei; pentru persoanele desemnate cu    desfășurării activității, în scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor
exercitarea vizei de control financiar preventiv nu a fost solicitată prin     constatate și formulării unor recomandări adecvate soluționării acestora.
adresă aprobarea entității superioare – CNPAS;                    În consecință, la solicitarea conducerii CNPAS și UCAAPI, s-a procedat
  • în cadrul proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar       la actualizarea planului de audit intern pentru anul 2009.
preventiv nu au fost identificate operațiunile supuse vizei și nu sunt        Planul anual de audit public intern a fost aprobat de conducerea CNPAS,
enumerate documentele justificative supuse verificării; operațiunile        iar structura planului este aceea prevăzută de Normele metodologice de
înscrise în listele de verificare nu sunt reglementate cu exactitate, în sensul  audit intern, respectiv în plan sunt înscrise obiectivele misiunilor de audit,
acesta nu sunt detaliate în funcție de fiecare document supus vizei sau nu au   descrierea obiectelor (activităților) auditabile, identificarea structurii
fost utilizate listele de verificare;                       organizatorice la care se va desfășura acțiunea de auditare, durata misiunii
  • nu au fost stabilite limitele valorice ale operațiunilor supuse vizei de   de audit, perioada supusă auditării.
control financiar preventiv, nu se completează toate operațiunile vizate în      Planul cuprinde 23 de misiuni, din care 13 au drept temă evaluarea activității
cadrul Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control       de audit intern din cadrul unităților subordonate CNPAS, și este însoțit de
financiar preventiv;                                referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit.
  • unele documente nu sunt vizate de control financiar preventiv: deciziile     De asemenea, la elaborarea planului de audit intern s-au avut în vedere:
privind angajarea sau avansarea personalului, acordarea salariului de merit,     • fondul de timp disponibil/auditor,
dispoziții de încasare și plata către casierie, cereri de ajutoare de deces etc;   • timpul (numărul zile/om) necesar pentru realizarea misiunilor cu
  • anumite contracte de asigurare nu au fost reziliate deși îndeplinesc     parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de normele metodologice, ținând
condițiile de reziliere cerute de lege;                      seama de complexitatea misiunii de audit și de necesitatea ca planul să
  • în anumite decizii ale conducerii CJP sunt invocate acte normative în     poată fi îndeplinit, stabilirea perioadei auditate și durata acțiunii de auditare.
mod eronat;                                    Aceste calcule au stat la baza întocmirii planului pentru fiecare auditor din
  • unele dispoziții de încasare și de plată nu sunt completate la toate     cadrul Compartimentului audit public intern, asigurându-se respectarea
rubricile.                                     periodicității în auditare cel puțin o dată la 3 ani a tuturor activităților
                                          auditabile specifice instituției, ținând seama de timpul necesar pentru
 II. Față de programul de control aprobat, s-au efectuat și un număr de      realizarea misiunilor cu parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de normele
9 controale tematice dispuse de conducerea C PAS, ca urmare a unor         metodologice și de pregătirea profesională a auditorilor.
aspecte sesizate în legătură cu nerespectarea normelor legale privind         Astfel:
activitatea economico-financiară sau aspecte sesizate privind activitatea       • Misiunea de audit privind evaluarea activității Serviciului control
                                          financiar intern a fost înlocuită cu misiunea de audit privind evaluarea
managerială sau activitatea unor angajați din cadrul caselor județene de
                                          sistemului de evidență și control al drepturilor de natură socială acordate de
pensii Maramureș, Ilfov și Dolj, activitatea desfășurată de Institutul
                                          la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat la nivelul CNPAS,
Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă,
                                          misiune de audit cu caracter intersectorial solicitată de UCAAPI.
respectiv din cadrul SC Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de
                                           • Misiunea privind evaluarea activității Serviciului control financiar
Muncă „TBRCM” – SA – sediu central și 4 sucursale ale acestei societăți:      intern este inclusă în planul de audit pentru anul 2010.
Bala, Moneasa, Geoagiu-Băi și Olănești.                        • Misiunea de audit privind „Activitatea de control financiar preventiv
                                          propriu”, prevăzută în plan a se efectua în 60 de zile, este inclusă în planul
  3.1.3. Activitatea de control desfășurată de Compartimentul           de audit pentru anul 2010 cu un număr de 37 de zile, deoarece a fost
„Metodologie de control și indicatori”                       întreruptă pentru efectuarea misiunii de audit cu tema „Evaluarea
  În cursul anului 2009 au fost efectuate următoarele activități:         procesului de fundamentare, aprobare și utilizare a alocațiilor prevăzute în
  • centralizarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru casele      bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la titlurile
teritoriale de pensii;                               Subvenții și Transferuri 2009”. Această misiune a fost solicitată de către
  • participarea la elaborarea metodologiei de calcul a indicatorilor de     UCAAPI și a avut caracter intersectorial.
performanță;                                       Alte activități desfășurate:
  • un număr de 2 controale vizând verificarea modului de realizare a        • întocmirea Raportului privind activitatea de audit în anul 2008;
indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2009;               • întocmirea Programului de îmbunătățire a calității activității de audit în
  • răspunsuri scrise la sesizările înregistrate (cu verificarea dosarelor de   cadrul Compartimentului audit public intern din CNPAS pentru perioada
pensie);                                      2009–2011, aprobat de președintele CNPAS;
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • întocmirea circuitului documentelor în cadrul Compartimentului audit       • Direcția legislație pensii:
public intern;                                    Serviciul legi speciale
  • supervizarea procedurilor standard privind activitatea de audit public      – Raport de audit privind „Evaluarea activității Serviciului legi speciale
intern în cadrul CTP;                                din cadrul Direcției legislație pensii” (audit de sistem).
  • întocmirea chestionarelor transmise de către Curtea de Conturi a
României – departamentul V privind evaluarea procedurilor de control          • Direcția comunicare:
intern și evaluarea mediului de control;                        Serviciul relații cu publicul
  • monitorizarea programului de dezvoltare a sistemelor de control          Serviciul comunicare
managerial la nivelul CNPAS.                              – Raport de audit privind „Analizarea eficienței și eficacității în
                                          exercitarea atribuțiilor legate de liberul acces la informațiile de interes
   Gradul de realizare a planului privind activitatea de audit în anul      public, promovarea imaginii C PAS și relațiile cu mass-media” (audit de
2009 este de 100%.                                 sistem).
 Structurile organizatorice care au fost supuse auditării în anul 2009
sunt:                                         • Direcția informatică și evidență stagii de cotizare:
 • Direcția generală accidente de muncă și boli profesionale:            Serviciul reconstituiri cariere profesionale
 Direcția prevenire accidente de muncă și boli profesionale             – Raport de audit privind „Evaluarea activității Serviciului reconstituiri
 S-a întocmit:                                   cariere profesionale”.
 – Raportul de audit privind „Evaluarea modului de realizare a
obiectivelor pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor           • Totodată, în cursul anului 2009 s-au desfășurat misiuni de evaluare a
profesionale, precum și prestații și servicii pentru reabilitare medicală,     activității de audit public intern de la nivelul caselor teritoriale de pensii – a
recuperarea capacității de muncă și reconversia profesională a           compartimentelor de audit din cadrul CJP Ialomița, Cara-Severinș, Olt,
persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale”        Mehedinți, Sibiu, Suceava, Mureș, Argeș, Dolj, Vrancea, Bihor, Harghita,
(audit de sistem).                                 Buzău, în vederea aprecierii gradului de funcționalitate a acesteia, cât și
                                          formularea de recomandări pentru îmbunătățirea activității.
  • Direcția execuție bugetară:
  S-au întocmit 2 rapoarte de audit, și anume:                    3.3. Direcția generală juridică
  – Raportul de audit privind evaluarea sistemului de evidență și control
al drepturilor de natură socială acordate de la bugetul de stat și bugetul       3.3.1. În domeniul avizare, legislație, contencios și executare silită
asigurărilor sociale de stat la nivelul C PAS;                     În anul 2009, au fost efectuate următoarele activități:
  – Raportul de audit privind evaluarea procesului de fundamentare,          • elaborarea unui număr de 583 puncte de vedere la adresele persoanelor
aprobare și utilizare a alocațiilor prevăzute în bugetele ordonatorilor       fizice și juridice, instituții publice (Parlamentul României, Administrația
principali de credite ai bugetului de stat, la titlurile Subvenții și Transferuri  Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului, Avocatul Poporului, alte
2009.                                        instituții), în scopul aplicării corecte a legislației de asigurări sociale;
                                            • elaborarea unui număr de 385 de avize privind aplicarea corectă a
  • Consiliul ațional al Persoanelor Vârstnice:                  legislației din domeniul pensiilor și legislației muncii, la solicitarea
  – Raportul de audit privind activitatea financiar-contabilă din cadrul      conducerii executive a CNPAS și a direcțiilor de specialitate din cadrul
Consiliului ațional al Persoanelor Vârstnice (misiune de audit ad-hoc);       CNPAS;
  – Raport de audit privind aspectele semnalate de către juristul Gheorghe      • avizarea pentru legalitate a deciziilor și ordinelor supuse aprobării
Dănuț Radu, directorul Direcției legislație, contencios și executare silită     președintelui CNPAS;
din cadrul C PAS, prin documentația remisă la MMFPS și înregistrată cu         • avizarea pentru legalitate a contractelor în care CNPAS a fost parte;
nr. 1.221/11.03.2009 și nr. 1.151/MS/11.03.2009 (audit de consiliere);         • avizarea și întocmirea protocoalelor, convențiilor și actelor adiționale
  – Raport de audit privind activitatea casieriei și modul de funcționare a    încheiate de CNPAS;
aplicației SICA pe zona de casierie, la nivelul caselor teritoriale de pensii     • avizarea materialelor, rapoartelor, analizelor și documentărilor pregătite
(misiune de audit ad-hoc).                             de direcțiile din structura CNPAS, ce urmează a fi prezentate spre analiză și
                                          aprobare Consiliului de administrație;
 • Direcția evidență contribuabili:                          • avizarea pentru legalitate a propunerilor de modificare a legislației în
 Serviciul stagii de cotizare                           materie, precum și a circularelor transmise în teritoriu în vederea aplicării
 – Raport de audit privind „Asigurarea aplicării corecte a procedurilor      unitare a legislației din domeniul pensiilor și altor drepturi de asigurări
aferente, acuratețea înregistrării documentelor, a declarațiilor, întocmirea    sociale;
corectă a sintezelor și rapoartelor privind activitatea proprie”.           • avizarea, din punct de vedere al tehnicii legislative și al corelării cu
                                          prevederile altor acte normative, a proiectelor de reglementări inițiate de
 • Direcția economică                               alte compartimente din structura CNPAS, precum și de diverse organe
 – Raport de audit privind evaluarea activității Serviciului investiții și     centrale;
achiziții publice (audit de sistem).                          • colaborarea cu toate compartimentele din structura CNPAS, în vederea
                                          aplicării corecte a reglementărilor legale în vigoare;
 • Direcția control și combatere fraudă:                       • participare la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc
 Serviciul control prestații                            organizarea și funcționarea CNPAS (HG nr. 13/2004 privind Statutul
 – Raport de audit privind „Evaluarea activității Serviciului control       CNPAS, cu modificările și completările ulterioare);
prestații”.                                      • formularea unor puncte de vedere la interpelări și întrebări adresate
                                          ministrului muncii, familiei și protecției sociale în ceea ce privește aplicarea
 • Direcția control și combatere fraudă:                      Legii arhivelor nr. 16/1996, astfel cum a fost modificată prin OUG
 Compartimentul metodologie de control și indicatori                nr. 39/2006;
 – Raport de audit privind „Evaluarea activității Compartimentului          • întocmirea de propuneri adresate președintelui CNPAS, în sensul
metodologie de control și indicatori” (audit de regularitate).           îmbunătățirii activității CNPAS și caselor teritoriale de pensii;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           7

  • întocmirea documentației în 365 de cauze noi aflate pe rolul instanțelor      • Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normelor
de asigurări sociale, contencios administrativ, civile, penale, în care CNPAS     metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
este parte;                                      accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările
  • reprezentarea intereselor CNPAS (prin personalul propriu, cât și prin      ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și
personalul caselor teritoriale de pensii) în fața instanțelor competente ce      familiei și al ministrului sănătății publice nr. 450/825/2006 (Ordin
judecă litigiile de asigurări sociale, contencios administrativ, civile, penale,   nr. 213/363/2009);
la judecarea acestora în prima instanță sau în căi de atac, într-un număr de       • Proiect de ordin comun MMFPS și MEF privind procedura de
625 dosare.                                      regularizare a sumelor reprezentând contribuție datorată fondurilor de
  Litigiile au avut ca obiect, în principal, contestarea deciziilor de        pensii administrate privat (Ordinul nr. 97/641/2009);
pensionare emise de casele teritoriale de pensii (motivate de modul de          • Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normelor de
stabilire și recalculare a pensiilor din sistemul public, recalcularea pensiilor   aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificǎrile și completǎrile
prin luarea în calcul a perioadelor în care salarizarea s-a efectuat în acord     ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidaritǎții sociale
global, actualizarea pensiilor pentru magistrați, restituirea contribuției de     nr. 340/2001 (Ordinul nr. 343/2009);
asigurări sociale individuale, acordarea taloanelor de călătorie, legi speciale     • Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei
etc.), anularea actelor administrative, refuz de acordare a unor drepturi       nr. 36/2008 a președintelui CNPAS privind comisionul și tarifele care se
salariale, litigii de muncă, achiziții publice, cauze penale, contestații la     percep de cǎtre CNPAS și de cǎtre casele teritoriale de pensii la efectuarea
executare, excepții de nelegalitate a unor prevederi din Legea nr. 19/2000 etc.    unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor din
  • îndrumarea și monitorizarea structurilor teritoriale în ceea ce privește     sistemul public de pensii (Decizia nr. 134/2009);
activitatea de contencios și executare silită, prin emiterea de circulare        • Proiect de hotărare de guvern privind realizarea de către MMFPS pentru
aprobate de către conducerea CNPAS;                          CNPAS și Agenția Națională pentru Prestații Sociale în colaborare cu
  • acordarea zilnică de consultații caselor teritoriale de pensii, cu privire la  Serviciul de Telecomunicații Speciale a Rețelei Securizate de Comunicație
legislația și jurisdicția asigurărilor sociale în care casele teritoriale de pensii  de arie extinsă (HG nr. 802/2009);
au fost parte;                                      • Proiectul de ordin privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea
  • monitorizarea semestrială a situației privind gradul de soluționare a      prevederilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 aprobat prin Ordinul
litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, pentru fiecare casă județeană   nr. 1.730/2009;
de pensii;                                        • Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice – transmis de
  • monitorizarea lunară a situației privind gradul de soluționare a litigiilor   către Guvernul României spre dezbatere la Parlament.
aflate pe rolul instanțelor de judecată, pentru fiecare casă județeană de
                                              Îndrumare metodologică și acordarea asistenței de specialitate
pensii;
                                           caselor teritoriale de pensii, persoanelor fizice sau juridice și instituțiilor
  • acordarea zilnică de consultații caselor teritoriale de pensii cu privire la
                                           publice
procedura de executare silită, în majoritatea cazurilor fiind formulate avize
                                             În anul 2009, s-au elaborat 60 norme tehnice, care au vizat în principal:
în concordanță cu dispozițiile Deciziei nr. 375/2007 a președintelui CNPAS
                                             • Aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificǎrile și
pentru aprobarea Procedurii privind îndeplinirea măsurilor asiguratorii și
                                           completǎrile ulterioare;
efectuarea executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea
                                             • Aplicarea prevederilor Deciziei nr. 134/2009 pentru modificarea și
prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu
                                           completarea Deciziei președintelui CNPAS nr. 36/2008 privind comisionul
privire la contractele/declarațiile de asigurare, precum și orice alte sume      și tarifele care se percep de către CNPAS și de către casele teritoriale de
încasate necuvenit, potrivit legii, coroborat cu prevederile OG nr. 92/2003      pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de
privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 19/2000;             plata pensiilor din sistemul public de pensii;
  • monitorizarea lunară a situației debitelor și gradul de recuperare a        • Aplicarea prevederilor OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor
creanțelor la BASS, pentru fiecare casă teritorială de pensii;            măsuri de protecție socială;
  • monitorizarea lunară a indicatorului caselor teritoriale de pensii privind     • Aplicarea prevederilor OUG nr. 226/2008 privind unele măsuri
gradul de introducere a debitelor în executare silită;                financiar-bugetare;
  • monitorizarea semestrială a indicatorului caselor teritoriale de pensii       • Aplicarea prevederilor OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor
privind gradul de prescriere a debitelor aflate în executare silită.         măsuri în domeniul bugetar;
   Personalul Direcției generale juridice a făcut parte din următoarele        • Aplicarea prevederilor Legii nr. 209/2009 pentru modificarea și
comisii de lucru:                                   completarea Legii nr. 19/2000;
  • comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de        • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război,
achiziție publică;                                  precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  • comisia pentru soluționarea contestațiilor la procedura de atribuire a       • Aplicarea prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei
contractelor de achiziție publică pentru servicii hoteliere, de restaurant și de   sociale minime garantate;
tratament balnear pentru beneficiarii biletelor eliberate de CNPAS,           • Aplicarea prevederilor Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii
respectiv pentru beneficiarii biletelor eliberate de CNPAS prin direcțiile de     nr. 19/2000;
muncă și protecție socială;                               • Aplicarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse
  • comisia de disciplină;                              nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor
  • comisia paritară.                                Legii nr. 19/2000;
                                             • Aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului
  3.3.2. În domeniul îndrumării metodologice                     aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România;
   Întocmire proiecte de acte normative                        • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 113/2009 pentru modificarea și
  În anul 2009 au fost întocmite 9 proiecte de acte normative:            completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public
  • Proiect privind instituirea pensiei sociale minime garantate (OUG        parlamentar;
nr. 6/2009);                                       • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-
  • Proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea și complearea          martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din
HG nr. 13/2004 privind aprobarea statutului CNPAS (HG nr. 227/2009);         decembrie 1989;
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • Aplicarea prevederilor Legii nr. 109/2005 privind instituirea            • Aplicarea prevederilor Legii nr. 360/2009 pentru modificarea lit. a) a
indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți     art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
sau executanți din România;                              persoanelor cu handicap;
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei        • Aplicarea prevederilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind
de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent    reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor
medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților         publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;          Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
                                             • Calculul impozitului în cazul plății diferențelor de venituri din pensii
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii
                                            stabilite pentru perioade anterioare;
nr. 19/2000, a Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii         • Aplicarea prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și
nr. 19/2000 și a OUG nr. 209/2008 pentru aprobarea OG nr. 13/2008 privind       funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare;
creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de     • Aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) – (6) din Legea nr. 329/2009
personal din sistemul justiției pentru anul 2008;                   privind reorganizarea unor autoritǎți și instituții publice, raționalizarea
  • Aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale     cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea
de stat pe anul 2009;                                 acordurilor-cadru cu Comisia Europeanǎ și Fondul Monetar Internațional;
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei          • Aplicarea prevederilor OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor
sociale minime garantate; în scopul aplicării prevederilor OUG nr. 6/2009       mǎsuri de protecție socialǎ referitoare la stagiul de cotizare în sistemul
au fost încheiate protocoale de colaborare, în vederea transmiterii datelor,      public de pensii;
cu sisteme de pensii neintegrate în sistemul public de pensii;              • Aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000, în ceea ce privește
  • Aplicarea prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor     valorificarea drept stagiu de cotizare a perioadelor în care unele persoane
și procurorilor;                                    obțin venituri care constituie bazǎ de calcul a CAS și nu au încheiat contract
  • Aplicarea prevederilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului      individual de muncǎ sau raport de serviciu cu angajatorul de la care primesc
                                            aceste sume;
auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe
                                             • Aplicarea prevederilor Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației
lângă acestea;                                     pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de
  • Aplicarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și     creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate
al senatorilor;                                    publică;
  • Aplicarea prevederilor HG nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor       • Aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, coroborat cu OUG
de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare       nr. 214/1999;
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și          • Aplicarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru
atribuțiile instituțiilor implicate în planul european;                soțul supraviețuitor.
   Puncte de vedere (3.352) la întrebările formulate de persoane fizice, juridice și alte direcții din cadrul C PAS

                              Case teritoriale     Persoane fizice             Întrebări portal
            Domeniu                                     Direcții C PAS                  Total
                               de pensii        și juridice                C PAS
 Pensii                              274          638          89          70         1071
 Condiții de muncă                        122          763          53         114         1052
 Legi speciale                          137          772          38          12          959
 Obligații de asigurări sociale                  48          126          57          39          270
 Total                              581          2299         237          235         3352
     Formularea unor puncte de vedere la propunerile legislative           • Proiectul de modificare și completare a OUG nr. 71/2004 privind
inițiate de alte ministere sau de parlamentari                     acordarea unor facilități familiilor de pensionari;
  În anul 2009 s-au formulat 58 de puncte de vedere referitoare, în           • Proiectul de modificare a unor prevederi ale Legii nr. 341/2004 a
principal, la:                                     recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria
  • Proiecte de lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000, printre care:       Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care
introducerea art. 20 lit. a1), modificarea art. 50, modificarea art. 78 alin. (6),   și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești
modificarea art. 47, modificarea art. 94 alin. (2);                  anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;
  • Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 alin. (30) din Legea           • Proiectul de lege de acordare a unor despăgubiri și compensații
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurǎrilor;      cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile
  • Încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de
                                            distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei;
extracție a lignitului prin lucrări miniere de zi;
                                             • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege
  • Proiectul de modificare a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților
și al senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public      nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
parlamentar și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile            motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;              precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  • Propunerea legislativă privind acordarea de tichete cadou pentru           • Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 44/1994
pensionari;                                      privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și
  • Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 384/2006 privind Statutul       văduvelor de război;
soldaților și gradaților voluntari;                            • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 233/2007 privind Statutul
  • Proiectul de lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor      personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din
cu veniturile salariale;                                România;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           9

  • Proiectul de lege pentru aprobarea unor mǎsuri de reducere a taxelor,     Asigurǎri de Sǎnǎtate și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creǎrii de noi locuri de      Muncǎ, referitoare la reglementarea prin Codul fiscal a contribuțiilor de
muncǎ, creșterii economice și menținerii puterii de cumpǎrare;           asigurǎri sociale (CAS, CASS, șomaj, accidente de muncǎ și boli
  • Proiectul de lege privind instituirea unui cadru unic cu privire la      profesionale) și egalizarea bazei impozabile prevǎzute pentru calculul
declarațiile privind evidența nominalǎ a salariaților și a sumelor datorate     contribuțiilor cu cea utilizatǎ la calculul impozitului pe salarii;
cǎtre bugetul general consolidat (Legea ghișeului unic);                • Participare la reuniunea de lucru de la Secretariatul General al
  • Proiectul de lege de modificare și completare a art. 1 din OUG         Guvernului în scopul identificǎrii obligațiilor de informare ce revin
nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin       mediului de afaceri din domeniul de activitate al CNPAS și realizarea
care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul         acestui proiect;
cheltuielilor de personal;                               • Participare la evaluarea sistemului de monitorizare și raportare în
  • Proiectul de lege privind acordarea unor tichete cadou de Paște și de     cadrul MMFPS și al structurilor acestuia;
Crăciun pensionarilor;                                 • Participare la evaluarea stadiului realizǎrii mǎsurilor cuprinse în
  • Proiectul de lege de completare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea     Pachetul de mǎsuri al Guvernului României privind stimularea creșterii
indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai       economice a populației;
uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de     • Participare la analiza instituțiilor din subordinea Guvernului în scopul
utilitate publică;                                 fundamentǎrii planului de reformǎ la nivelul administrației publice;
  • Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 273/2009 pentru         • Participare la elaborarea propunerilor pentru Planul de acțiune pentru
modificarea Legii nr. 19/2000;                           realizarea programului de guvernare – cap. 8: Asigurǎri sociale;
  • Proiectul de modificare a OUG nr. 209/2009 pentru modificarea Legii        • Actualizarea informațiilor incluse în fișele taxelor
nr. 19/2000;                                    reglementate/gestionate de MMFPS;
  • Proiectul de modificare și completare a prevederilor art. 15 și art. 69 din    • Participări la diferite întâlniri cu reprezentanți ai pensionarilor în
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;                      probleme care vizau aplicarea OUG nr. 4/2005, aprobată cu modificări, și a
  • Proiectul de lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru    actelor normative care vizează grupele de muncă;
persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă,       • Participări la întâlniri cu reprezentanți ai confederațiilor sindicale în
care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul  probleme care vizează aplicarea unor acte normative;
de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare;           • Participări la elaborarea instrucțiunilor pentru aplicarea în sistemul
  • Proiectul de modificare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea       public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului
nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.         (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea
                                          regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu
   Formularea unor puncte de vedere (50) la interpelări și întrebări       familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a
adresate ministrului MMFES                             Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consilului din 21 martie 1972 de
 Domeniul vizat                 Puncte de vedere         stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
                                          privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și
 Pensii                         29            cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității;
 Condiții de muncă                    12              • Participare la întâlniri cu reprezentanții organizațiilor de pensionari de
 Legi speciale                      9            la sediul MMFPS, la care s-au discutat propunerile acestora de modificare
 Obligații de asigurări sociale              –            a Legii nr. 19/2000;
                                            • Participare la grupul de lucru constituit la nivel interministerial în
 Total                          50            scopul analizei și găsirii de soluții concrete de modificare a legislației
                                          naționale în vederea transferului drepturilor de pensie conform Statutului
   Monitorizarea trimestrială a activității de încadrare în condiții       funcționarilor Comunității Europene;
speciale și deosebite de muncă, finalizată prin întocmirea unui raport         • Participare la elaborarea Planului de acțiuni 2009–2012 al CNPAS;
  S-a realizat culegerea datelor de la casele teritoriale de pensii privind      • Răspuns la chestionarul-interviu în scopul pregătirii măsurării
încadrarea asiguraților în condiții speciale și deosebite de muncă și        costurilor administrative în România și redactarea unui manual național
termenele de valabilitate a avizelor inspectoratelor teritoriale de muncă, în    SCM (Standard cost model);
vederea întocmirii raportului semestrial privind corectitudinea încadrării       • Participare la grupul de lucru constituit la nivel interministerial pentru
asiguraților în condiții speciale și deosebite.                   elaborarea procedurii de soluționare a problemelor de acces pe piața forței
                                          de muncă din România, selecție legală, plăți contribuții pentru lucrătorii
   Alte activități:                               străini;
  • Consultații de specialitate (audiențe acordate persoanelor fizice și       • Încheierea unei convenții între CNPAS și ANVR privind furnizarea de
juridice) potrivit competenței serviciilor sau compartimentelor din Direcția    informații în vederea creării unei baze de date referitoare la invalizii de
legislație pensii;                                 război, veteranii de război și văduve de război;
  • Participarea la lucrările Consiliului General al Federației Sindicatelor     • Modificarea și completarea Convenției încheiate între MMFPS –
din Construcții de Mașini;                             CNPAS și METROREX privind acordarea de facilități la călătoriile cu
  • Participare la reuniunea de lucru la nivel de experți dintre reprezentanții  metroul;
Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale, Asociației Fermierilor,     • Elaborarea unui proiect de convenție cu REGIOTRANS pentru
Administrației Fiscale, Organismului de legǎturǎ pentru prestații de boalǎ și    acordarea călătoriilor CFR privind beneficiarii legilor cu caracter special;
maternitate Bonn, Casei de Pensii Nordbeyern și cei ai instituțiilor de        • Participare la acțiuni de îndrumare la CJP Gorj, CJP Olt și la casele
securitate socialǎ din România, referitoare la aplicarea prevederilor        locale de pensii din municipiul București.
OUG nr. 76/2007, regulamentelor CEE nr. 1408/71 și 574/72 și a
HG nr. 1.768/2005, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare;            3.4. Direcția resurse umane
  • Participare la reuniunea de lucru la nivel de experți dintre reprezentanții
Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare          Principalele activități desfășurate în cursul anului 2009 au fost:
Fiscalǎ, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Casei Naționale     • Aplicarea prevederilor actelor normative emise în vederea gestionării
de Pensii și Alte Drepturi de Asigurǎri Sociale, Casei Naționale de         resurselor umane (selecție, angajare, salarizare, promovare, evaluare
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

competențe, perfecționare și specializare, evidența mișcării             • Îndrumarea unităților subordonate privind desfășurarea activității de
personalului etc.);                                organizare generală, resurse umane și perfecționare, conform
  • Identificarea necesarului și recrutarea personalului în vederea asigurării  reglementărilor legale în vigoare;
resurselor umane pentru aparatul CNPAS;                       • Implementarea sistemului informatic integrat – modulul HR;
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 37/2009 privind unele măsuri de         • Organizarea activității de formare profesională continuă și cuprinderea
îmbunătățire a activității administrației publice cu privire la desființarea   unui număr de 899 salariați din cadrul CNPAS și unitățile subordonate în
funcțiilor publice de director executiv și directori executivi adjuncți și    programele organizate. Activitatea de formare profesională s-a bazat, în cea
numirea directorilor coordonatori și directorilor coordonatori adjuncți;     mai mare parte, pe resursele financiare alocate prin bugetul asigurărilor
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 105/2009 privind unele măsuri în       sociale de stat;
domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității          • Realizarea diagnozei, în vederea fundamentării Planului de pregătire
manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și   profesională continuă a personalului din cadrul CNPAS și unitățile
ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile      subordonate, pentru anul 2009, precum și fundamentarea costurilor aferente
administrativ-teritoriale;                            anului 2010;
  • Organizarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea posturilor       • Elaborarea documentației privind proiectul de modificare a HG
vacante din cadrul CNPAS, precum și pentru cele de directori executivi și     nr. 13/2004 de aprobare a Statutului CNPAS;
directori executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii;            • Întocmirea și gestionarea fișelor de post pentru personalul din aparatul
  • Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul        propriu al CNPAS, precum și pentru funcțiile de conducere ale unităților
contractual din aparatul CNPAS;                          subordonate;
  • Întocmirea contractelor de management pentru directorii coordonatori      • Elaborarea situațiilor lunare privind ocuparea posturilor la nivelul
și directorii coordonatori adjuncți ai caselor teritoriale de pensii;       CNPAS și pentru unitățile subordonate;
  • Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului       • Elaborarea documentației privind avizarea funcțiilor publice, conform
(funcționari publici și personal contractual) din aparatul propriu al CNPAS    legii, de către ANFP pentru unitățile subordonate, însoțită de statele
și avansarea în treaptă de salarizare;                      nominale și organigrame;
  • Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale directorilor       • Aprobarea structurilor organizatorice ale caselor teritoriale de pensii, la
executivi și directorilor executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii;  solicitarea acestora, pe anul 2009, potrivit HG nr. 227/2009 de modificare
  • Întocmirea statelor nominale pentru aparatul propriu al CNPAS;        și completare a Statutului CNPAS, aprobat prin HG nr. 13/2004;
  • Evidența carnetelor de muncă ale angajaților din aparatul propriu al      • Analizarea sporurilor la salariul de bază acordate personalului din
CNPAS, precum și ale personalului cu funcții de conducere din unitățile      aparatul propriu și unitățile subordonate în vederea elaborării Ordinului
subordonate;                                   prvind cuantumul sporurilor și indemnizațiilor de conducere de care
  • Actualizarea registrului de evidență a funcționarilor publici din cadrul   beneficiază funcționarii publici și personalul contractual, elaborat în baza
CNPAS, gestionarea și actualizarea dosarelor profesionale ale           OG nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul
funcționarilor publici din cadrul CNPAS, precum și ale directorilor        cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;
executivi și directorilor executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii;    • Elaborarea împreună cu celelalte direcții din aparatul propriu a
  • Reactualizarea bazei de date privind evidența funcționarilor publici din   Regulamentului de organizare și funcționare al caselor teritoriale de pensii
aparatul propriu al CNPAS și unitățile subordonate, potrivit noilor        și aparatului propriu;
reglementări legale, și transmiterea acesteia către Agenția Națională a       • Întocmirea, lunar, a situației posturilor vacante la casele teritoriale de
Funcționarilor Publici (ANFP);                          pensii, pe compartimente;
  • Întocmirea, trimestrial, a Situației privind respectarea normelor de      • Centralizarea numărului de posturi pe compartimente și direcții de la
conduită a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al CNPAS,     casele teritoriale de pensii;
prevăzute de Ordinul nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar       • Răspunsuri la sesizările formulate de salariații din cadrul caselor
privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor     teritoriale de pensii adresate organelor centrale sau conducerii CNPAS;
referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici    • Răspunsuri la adresele caselor teritoriale de pensii în domeniul de
și la implementarea procedurilor disciplinare în vederea transmiterii către    activitate al serviciului organizare generală;
ANFP;                                        • Operarea modificărilor intervenite în structura posturilor, pe baza
  • Întocmirea unor rapoarte statistice privind activitatea CNPAS și       solicitărilor caselor teritoriale de pensii;
transmiterea acestora către Institutul Național de Statistică;            • Fundamentarea anexei la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
  • Elaborarea și transmiterea la ANFP a Planului de ocupare a funcțiilor    2010 privind numărul de posturi și cheltuielile de personal;
publice din cadrul CNPAS și, centralizat, pe case teritoriale de pensii,       • Elaborarea situațiilor privind fondul de salarii realizat, pentru
pentru anul 2010;                                 constituirea fondului de stimulente, și înaintarea acestora MMFPS;
  • Întocmirea proiectelor de decizii pentru activitățile desfășurate de      • Participarea în comisii de concurs la instituțiile subordonate, la
direcțiile CNPAS;                                 solicitarea acestora.
                         Situația principalelor activități desfășurate în anul 2009

  r.
                                 Denumirea prestației                                 Valori
 crt.
   Realizarea diagnozei, în vederea elaborării Planului de formare profesională continuă a personalului din cadrul CNPAS și unitățile
  1. subordonate, pe anul 2009 și fundamentarea cheltuielilor aferente, în vederea cuprinderii în proiectul bugetului asigurărilor sociale         1
   de stat pe anul 2009
   Organizarea programelor de formare profesională continuă (nr. participanți/an):
      1) cursuri postuniversitare de formare specializată în administrația publică (nr. participanți/an)                       293
  2.    2) programe de perfecționare a personalului din cadrul CNPAS și unitățile subordonate (nr. participanți/an)                   3
      3) instruirea în informatică pentru obținerea certificării – ECDL a personalului din unitățile subordonate (nr. participanți/an)        68
      4) alte programe de pregătire profesională (seminare, dobândire abilități) (nr. participanți/an)                        222
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                        11


 r.
                                Denumirea prestației                                Valori
crt.
    Monitorizarea cursanților din cadrul aparatului propriu al CNPAS, precum și a directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți
 3.                                                                         28
    ai caselor teritoriale de pensii, participanți la diverse tipuri de programe de formare profesională (nr. cursanți monitorizați/an)
    Raportare, potrivit legii, la ANFP privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii
 4.                                                                           1
    funcționarilor publici nr. raportări/an
 5. Modificarea structurilor organizatorice ale caselor teritoriale de pensii                                    101
 6. Modificarea structurii organizatorice a CNPAS                                                    1
 7. Întocmirea răspunsurilor la solicitările adresate CNPAS de unitățile din subordine (nr. răspunsuri/an)                     307
 8. Întocmirea răspunsurilor la memoriile și solicitările adresate Serviciului resurse umane (nr. răspunsuri medici/anul 2009)              5
    Deschideri/închideri de posturi și unități ierarhice, actualizare nomenclatoare (funcții, salarii, sporuri) pentru casele teritoriale de
 9.                                                                        4.000
    pensii (nr. înregistrări/an)
    Înregistrări efectuate în vederea implementării sistemului informatic integrat – modulul HR pentru aparatul propriu al CNPAS
10.                                                                        2.351
    (nr. înregistrări/an)
    Evaluarea performanțelor profesionale ale directorilor și directorilor executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii (nr. fișe
    evaluare/semestrul I 2009), pentru perioada:
                                                                           135
       – 26.09.2008 – 31.12.2008;
11.    – 1.01.2009 – 22.05.2009 (directori ai C.J.P. plecați în cursul sem. I 2009)                                23
     – 1.01.2009 – 23.05.2009 (ca urmare a încetării raporturilor de serviciu ale directorilor executivi și directorilor executivi
                                                                           274
      adjuncți ai CJP/secretarului general al CNPAS)
  Organizarea, respectiv finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al CNPAS și
  unitățile subordonate:
12.                                                                         3/3/3
     1) funcții publice (nr. concursuri/nr. posturi/nr. candidați)
      2) personal contractual (nr. concursuri)                                                  82
  Organizarea, respectiv finalizarea concursurilor/examenelor pentru promovarea personalului contractual, respectiv a funcționarilor
  publici din cadrul aparatului propriu al CNPAS:
13.                                                                        3/16/16
    1) funcții publice (nr. concursuri/nr. posturi/nr. candidați)
      2) personal contractual (nr. concursuri/nr. candidați)                                           3/3
14. Elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din CNPAS, precum și centralizat, pe case teritoriale de pensii                  2
    Întocmirea statului de funcții pentru personalul din aparatul propriu al CNPAS și aprobarea statelor de funcții pentru unitățile
15.                                                                          44
    subordonate (nr. situații/an)
16. Întocmirea și actualizarea statului nominal de funcții pentru personalul din aparatul propriu al CNPAS (nr. situații/an)             12
    Întocmirea și actualizarea statului nominal de funcții pentru directorii executivi și directorii executivi adjuncții din unitățile
17.                                                                            6
    subordonate (nr. situații/an)
    Elaborarea și actualizarea fișelor de post pentru aparatul propriu al CNPAS și pentru personalul de conducere din unitățile
18.                                                                         726
    subordonate (nr. salariați)
19. Întocmirea și monitorizarea deciziilor/ordinelor emise în cadrul CNPAS (nr. decizii/an)                            2.103
  Întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi și
20. directorii executivi adjuncți din casele teritoriale de pensii, conform HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea și completarea HG        312
  nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici (nr. dosare profesionale/an)
  Arhivarea documentelor din dosarele profesionale/personale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul CNPAS,
21.                                                                        2.964
  directorii executivi și directorii executivi adjuncți din casele teritoriale de pensii (nr. documente arhivate/semestru)
    Întocmirea contractelor de management pentru directorii coordonatori și directorii coordonatori adjuncți ai caselor teritoriale de
22.                                                                         257
    pensii (nr. contracte/an) potrivit prevederilor OUG nr. 37/2009 și OUG nr. 105/2009
  Arhivarea documentelor din dosarele personale ale directorilor coordonatori și directorilor coordonatori adjuncți din casele
23.                                                                         867
  teritoriale de pensii (nr. dosare/an)
  Întocmirea, completarea și gestionarea carnetelor de muncă pentru salariații din aparatul propriu al CNPAS și personalul de
24. conducere din unitățile subordonate, precum și pentru personalul ce desfășoară activitate, în străinătate, pe bază de contract de 592/3.100
  asigurare socială (nr. carnete/nr. poziții operate pe an)
  Întocmirea și vizarea, semestrial, a legitimațiilor de serviciu pentru angajații CNPAS, precum și pentru personalul de conducere din
25. unitățile subordonate (directori executivi și directori executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii, director general și directori ai 1.200
  INEMRCM) (nr. operațiuni/an)
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010


  r.
                                 Denumirea prestației                                 Valori
 crt.
     Întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de muncă/serviciu, pentru personalul din CNPAS (nr. note de
 26.                                                                           37/10
     lichidare/suspendare/an)
     Întocmirea dosarelor de pensii pentru salariații din aparatul propriu al CNPAS și personalul de conducere din unitățile subordonate
 27.                                                                            6/2
     (nr. dosare/an)
 28. Eliberarea adeverințelor angajaților CNPAS (nr. adeverințe/an)                                            680
 29. Întocmirea situațiilor privind acordarea primelor de vacanță pentru funcționarii publici (nr. adeverințe/copii carnete muncă/an)          97/97
   Întocmirea situației privind respectarea normelor de conduită a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al CNPAS,
   conform Ordinului nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și
 30.                                                                             4
   informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor
   disciplinare, în vederea transmiterii acesteia către ANFP (nr. situații/anul 2009)
 31. Întocmirea Raportului statistic „L” privind ancheta locurilor de muncă vacante (nr. situații/trimestru)                         4
     Întocmirea adreselor privind aprobarea efecturării concediilor legale de odihnă, pentru directorii executivi și directorii executivi
 32.                                                                            400
     adjuncți ai caselor teritoriale de pensii, precum și pentru directorii din cadrul INEMRCM (nr. adrese/anul 2009)
 33. Raportarea lunară, potrivit legii, la ANFP, a modificărilor intervenite în cariera funcționarilor publici (nr. raportări/an)              18
     Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou-angajat din aparatul propriu al CNPAS și personalul de
 34.                                                                             5
     conducere din unitățile subordonate (nr. contracte individuale de muncă înregistrate/an)
     Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul din aparatul propriu al CNPAS și personalul de
 35.                                                                            70
     conducere din unitățile subordonate (nr. acte adiționale la contracte individuale de muncă înregistrate/an)
   Actualizarea registrului de evidență a funcționarilor publici din cadrul CNPAS, conform HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea
 36.                                                                            176
   și completarea HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici (nr. înregistrări/an)
   Actualizarea registrului de evidență a directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți din casele teritoriale de pensii, conform
 37. HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici             122
   (nr. înregistrări/an)
   Înregistrarea în registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese, conform HG nr. 175/20.02.2008 privind stabilirea
 38.                                                                           1298
   modelului registrului declarațiilor de avere și a registrului declarațiilor de interese (nr. înregistrări/an)
   Completarea registrului special privind evidența legitimațiilor de executor bugetar pentru personalul CNPAS și al caselor teritoriale
 39.                                                                            172
   de pensii
   Completarea, vizarea și eliberarea legitimațiilor de executori bugetari, conform Deciziei nr. 375/14.08.2007 pentru aprobarea
 40. procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asiguratorii și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din         172
   nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 (nr. legitimații/an)

 3.5. Direcția generală accidente de muncă și boli profesionale           • Proiectul de hotărâre pentru modificarea HG nr. 1.425/2006 pentru
                                          aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
   În domeniul legislativ                             • Criteriile în baza cărora se acordă, în sistemul public de pensii, biletele
  • HG nr. 50/3.02.2009 privind modificarea Normelor metodologice de       pentru tratament balnear;
calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli         • Metodologia privind activitatea de soluționare a petițiilor;
profesionale, aprobate prin HG nr. 144/2008;                     • Ordonanța de urgență privind înregistrarea contribuabililor nerezidenți,
  • Ordin nr. 213/363 din 17.04.2009 pentru modificarea și completarea      declararea și plata contribuțiilor sociale, conform prevederilor
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea     Regulamentului CEE nr. 1408/71 și a art. 109 din Regulamentul CEE
pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și         nr. 574/72;
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
                                           • Aplicarea Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea
solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice
                                          sistemelor de securitate socială;
nr. 450/825/2006.
                                           • Formularele electronice pentru aplicarea Regulamentului nr. 883/2004.
  În anul 2009 s-au formulat puncte de vedere referitoare, în principal,
la:
  • Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului        Alte activități:
privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile   • Participarea la reuniunea grupului de lucru la nivel de experți dintre
care desfășoară activități independente și de abrogare a Directivei        reprezentanții Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din RF
86/613/CEE;                                    Germania și ai Uniunii Fermierilor Germani și cei ai instituțiilor de
  • Recomandări privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării Pieței     securitate din România, referitor la aplicarea OUG nr. 76/2007, în ceea ce
Unice;                                       privește înregistrarea contribuabililor nerezidenți, plata și declararea
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii        obligațiilor privind contribuțiile sociale datorate în România pentru
nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a Legii nr. 50 /1991 privind  lucrătorii români sezonieri, precum și completarea formularelor care
autorizarea executării lucrărilor de construcții;                 trebuie depuse la instituțiile din România;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          13

  • Participare la lucrările grupului de lucru organizat de MMFPS privind     • În vederea îmbunătățirii înregistrărilor pe CAE a accidentelor de
aplicarea prevederilor OUG nr. 76/2007 cu privire la procedura specială de    muncă, aplicația informatică a fost modificată prin evidențierea
înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale;            separată a acidentelor cu invaliditate și deces;
  • Participare în Grupul de lucru pentru elaborarea Proiectului de directivă   • Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, informațiile de interes public
de înlocuirea a Directivei 86/613/CEE aplicarea principiului egalității de    pentru domeniul de competență (AMBP) au fost postate și actualizate pe
tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente;   pagina de web a CNPAS.
  • Seminar tRESS cu tema coordonarea securității sociale în Europa;
  • Participarea la negocierea Convenției între România și Republica         În domeniul prevenirii
Algeriană Democratică și Populară în domeniul securității sociale;         În vederea îmbunătățirii activității de prevenire au fost modificați
  • Participarea la înțelegerea între MMFPS și Ministerul Afacerilor      indicatorii de performanță, astfel încât să exprime cât mai fidel din punct de
Sociale și Ocupării din Regatul Țărilor de Jos privind cooperarea în cazul    vedere cantitativ, dar și calitativ performanța obținută de fiecare județ în
muncii și serviciilor transfrontaliere și aplicarea regulamentelor în      parte, în vederea sprijinirii angajatorilor pentru identificarea riscurilor și
domeniul securității sociale;                          stabilirea măsurilor necesare de prevenire.
  • Participarea la reuniunea rețelei de informare în domeniul securității     Din analiza indicatorilor de performanță privind activitatea de prevenire
sociale a lucrătorilor migranți pentru aplicarea în România a          derulată de fiecare județ în parte, pe perioada de referință, reiese că au fost
Regulamentului CE nr. 883/2004;                         evaluate un număr de 2.975 locuri de muncă.
  • Participarea la memorandumul privind cooperarea în aplicarea regulilor     În urma vizitelor efectuate și a consultanței acordate pentru locurile de
în domeniul politicii sociale în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere  muncă respective au fost întocmite radiografii ale riscurilor identificate,
între România și Olanda;                             precum și tablouri de prevenire cuprinzând măsuri de diminuare sau
  • Participarea la lucrările grupului de lucru privind modificarea HG     reducere a riscurilor.
nr. 1.425/2006 cu privire la serviciile externe de prevenire și protecție;     Din analiza indicatorilor de performanță se remarcă o îmbunătățire
  • Participare în comisia de soluționare a contestațiilor împotriva      substanțială a activității de prevenire atât din punct de vedere al frecvenței
deciziilor comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și     locurilor de muncă vizitate, cât și din punct de vedere al calității analizelor
protecție și avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și    efectuate și al măsurilor propuse.
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă de la nivelul        La finalul anului 2009 a fost elaborat „Programul-cadru de prevenire –
direcțiilor de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului   2010” care cuprinde elemente de noutate în sensul organizării de reuniuni
București;                                    tematice cu angajatorii și reprezentanții acestora, având drept scop
  • Participare la lucrările comisiilor pentru securitatea socială a      îmbunătățirea activității de prevenire. Programul-cadru de prevenire a fost
                                         aprobat de președintele CNPAS și transmis tuturor caselor teritoriale de
lucrătorilor migranți – proiectul EESSI – schimbul electronic de informații
                                         pensii.
de securitate socială;
  • Participare în comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și
                                            În domeniul prestațiilor
protecție și avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
                                          • Date statistice
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
                                          La nivelul CNPAS, în anul 2009 au fost înregistrate un număr de
                                         3.475 accidente de muncă și 1.433 cazuri de boli profesionale pentru care
   În domeniul organizatoric
                                         s-au acordat prestațiile prevăzute de lege, respectiv ajutoare de deces,
 • A fost organizată activitatea de gestionare și monitorizare permanentă a   reabilitare medicală, indemnizații, compensații.
datelor procesate prin aplicația informatică aferentă domeniului accidente     Situația statistică la nivel național pe anul 2009 a accidentelor de muncă
de muncă și boli profesionale;                          și a bolilor profesionale a fost elaborată pe baza raportărilor transmise de
 • A fost organizată activitatea de gestionare a solicitărilor și de      compartimentele de accidente de muncă și boli profesionale din cadrul
monitorizare a activității compartimentelor accidente de muncă și boli      fiecărei case teritoriale de pensii.
profesionale din cadrul caselor teritoriale de pensii în vederea derulării     În cursul anului 2009 s-au înregistrat 3.475 de accidente de muncă, din
activității legate de protecția socială a lucrătorilor migranți, precum și    care: 3.137 au fost accidente cu incapacitate temporară de muncă, 262 au
pentru implementarea obligațiilor specifice care decurg din Regulamentele    fost accidente mortale și 76 au fost accidente cu invaliditate. Dintre acestea,
CEE nr. 1408/71 și nr. 574/72;                          328 au fost accidente de traseu.
 • S-a organizat gestionarea și monitorizarea permanentă a procesărilor      Ponderea cea mai ridicată a accidentelor de muncă în 2009, pe diviziuni
din aplicația informatică prin care se deservește sistemul de asigurare     CAEN, se înregistrează în domeniile:
pentru accidente de muncă și boli profesionale;                   • lucrări de construcții, clădiri rezidențiale și nerezidențiale – 272
 • A fost asigurată gestionarea și monitorizarea trimestrială a datelor     (7,82%);
privind activitatea desfășurată cu clinicile/secțiile de boli profesionale,     • extracției cărbunelui superior – 239 (6,87%);
precum și cu furnizorii de servicii medicale;                    • fabricării de mobilier – 108 (3,1%);
 • Conform HG nr. 227 din 4/03/2009 pentru modificarea și completarea       • construcției de nave și structuri plutitoare – 89 (2,56%);
Statutului CNPAS, aprobat prin HG nr. 13/2004, Direcția generală          • comerțului cu amănuntul în magazine nespecializate – 81 (2,33%);
accidente de muncă și boli profesionale are în subordine Direcția          • tăierii și rindeluirii lemnului – 77 (2,21%).
prevenire accidente de muncă și boli profesionale și Direcția acordare       În cursul anului 2009, la CNPAS s-au înregistrat un număr de 1.433 boli
prestații. În cadrul Direcției acordare prestații funcționează Serviciul     profesionale, din care rețin atenția 253 (17,65%) de cazuri noi de silicoză,
urmărire documente, formare și perfecționare profesională, probleme       236 (16,46%) de cazuri noi de sindrom de compresie a nervului sciatic, 145
administrative. Biroul aplicare legislație și reglementări comunitare în     (10,11%) de cazuri noi de hipoacuzie și surditate prin zgomot, 143 (9,97%)
domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale a fost desființat;    de cazuri noi de spondiloză, 139 (9,69%) de cazuri noi de astm bronșic
 • La nivelul direcției generale au fost realizate grupuri de lucru care să   alergic, 119 (8,3%) de cazuri noi de bronșită cronică.
gestioneze și să monitorizeze permanent procesarea datelor din aplicația      Ponderea cea mai ridicată a bolilor profesionale declarate în 2009 se
informatică, dar și să monitorizeze activitatea desfășurată pe bază de      înregistrează în metalurgia aluminiului, cu un număr de 209 cazuri
contract între casele teritoriale de pensii și clinicile/secțiile de boli    (14,58%), în fabricarea autovehiculelor de transport rutier – 151 (10,53%),
profesionale;                                  în extracția altor minereuri metalifere neferoase 133 (9,28%), fabricarea
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

utilajelor pentru extracție și construcții 53 (3,69%), în turnarea fontei 51    • De la data integrării României în Uniunea Europeană și până la sfârșitul
(3,55%).                                     anului 2009 au fost înregistrate un număr de 290 dosare pe regulamentele
  În vederea monitorizării cât mai eficiente a activității privind acordarea   comunitare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială:
prestațiilor stabilite conform Legii nr. 346/2002 au fost elaborați și aprobați
indicatori de performanță care să exprime lunar situația acordării          Total
                                                              Din care:
prestațiilor din domeniu, pentru fiecare județ în parte.              dosare
  În vederea up-gradării și îmbunătățirii aplicației informatice s-a format          • 280 dosare pentru salariații români detașați într-un alt stat
un grup de lucru care a participat la elaborarea unui caiet de sarcini, comun          membru al UE
cu partea de pensii pentru obținerea de fonduri structurale.            290
                                                • 10 dosare pentru asigurații din alte state membre ale UE,
                                                dar care solicită prestații în natură în Români
   În domeniul acordării prestațiilor
  În vederea îmbunătățirii activității în domeniu a fost acordată asistență    3.6. Direcția comunicare
tehnică compartimentelor accidente de muncă și boli profesionale din
cadrul caselor de pensii cu privire la aplicarea metodologiei de decontare a      În domeniul Secretariatul Consiliului de administrație
cazurilor de accidente de muncă și boli profesionale, precum și la          • S-a asigurat evidența corespondenței și a documentelor primite,
activitatea de recuperare funcțională în vederea reintegrării profesionale    respectiv trimise de Consiliul de administrație.
pentru persoanele care au suferit accidente de muncă și boli profesionale      • S-a asigurat convocarea în scris a membrilor Consiliului de
prin INEMRCM.                                   administrație și au fost difuzate materialele, în conformitate cu prevederile
  Pe parcursul anului 2009 s-a remarcat o îmbunătățire a gradului de       Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de
acordare a prestațiilor de reabilitare medicală, în sensul că au fost analizate  administrație;
solicitările în domeniu ale caselor teritoriale și au fost elaborate note către   • S-au pregătit mapele cu materialele pentru ședințele Consiliului de
acestea cuprinzând modalități de soluționare ale unor probleme comune       administrație, potrivit ordinii de zi stabilite;
care stagnau procesul de decontare.                         • S-a înregistrat pe suport magnetic desfășurarea ședințelor și s-au
  Pentru a fi implementată procedura de rambursare și recuperare a        asigurat păstrarea și arhivarea documentelor întocmite, conform normelor
cheltuielilor reprezentând prestațiile în natură și/sau în bani, precum și    legale în vigoare.
expertizarea medicală ca urmare a aplicării Regulamentelor comunitare          Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în cadrul a
nr. 1408/71 și nr. 574/72 a fost necesară încheierea unui act adițional între:  13 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost adoptate 13 hotărâri din
C PAS și Citibank Europe PLC, Dublin – Sucursala România la convenția       domeniul de competență, după cum urmează:
privind prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a        • Avizarea Manualului privind procedurile standard utilizate în domeniul
pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale.                 pensiilor și al altor drepturi de asigurări sociale ce se efectuează în cadrul
  În acest scop s-a format un grup de lucru comun cu reprezentanții       caselor teritoriale de pensii;
CitiBank care a elaborat forma finală a actului adițional, precum și         • Avizarea Raportului privind modul de realizare a Planului de formare
modalitatea de aplicare a acestuia de către casele teritoriale de pensii.     profesională pe anul 2008;
  În vederea îmbunătățirii sistemului de decontare a plăților privind        • Avizarea Planului de investiții publice pentru anul 2009;
accidentele de muncă și bolile profesionale către casele de asigurări de       • Avizarea Raportului de activitate al CNPAS pe anul 2008;
sănătate, dar și pentru a asigura un flux informațional mai bun între cele      • Avizarea organigramei CNPAS;
două instituții s-a format un grup de lucru comun cu reprezentanții CNAS       • Avizarea Planului de formare profesională a personalului din cadrul
și a fost elaborat și încheiat un protocol între: C PAS și Casa ațională de    CNPAS pe anul 2009;
Asigurări de Sănătate privind furnizarea datelor privind accidentele de       • Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al CNPAS;
muncă și bolile profesionale către Casa ațională de Asigurări de           • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Sănătate.                                     de administrație al CNPAS;
                                           • Aprobarea structurii organizatorice-cadru a caselor teritoriale de pensii;
   În domeniul urmărire documente, formare și perfecționare            • Avizarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al caselor
profesională, probleme administrative                       teritoriale de pensii;
  • S-au asigurat primirea, înregistrarea și evidența corespondenței, dar și    • Avizarea propunerilor pentru fundamentarea bugetului asigurărilor
formularea răspunsurilor la petiții, scrisori-memorii, sesizări, interpelări,   sociale de stat pe anul 2010.
întrebări, precum și elaborarea unor puncte de vedere, pe baza legislației       În cadrul ședințelor Consiliului de administrație au fost analizate:
din domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, la      • Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2008;
solicitarea diverselor instituții;                          • Indicatorii de performanță pentru anul 2009;
  • Au fost acordate audiențe și consultanță în soluționarea unor probleme     • Proiectul privind criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear
specifice domeniului de activitate;                        prin casele teritoriale de pensii și CNPAS;
  • Au fost monitorizate și soluționate un număr de 1.289 adrese cu privire     • Debitele constatate urmare a controalelor efectuate de direcția de
la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale      specialitate din cadrul CNPAS în perioada ianuarie – septembrie 2009;
venite din partea petenților (persoane fizice/juridice/instituții comunitare).    • Stadiul operațiunii de scanare a carnetelor de muncă;
  Din cele 1.289 solicitări, aproximativ 800 de răspunsuri au fost formulate    • Certificarea stagiilor de cotizare;
pentru:                                       • Raportul de activitate al CNPAS pe sem. I 2009;
  – compensația pentru atingerea integrității;                   • Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe sem. I
  – baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de      2009.
muncă;
  – acordarea biletelor de tratament ca urmare a unui accident de muncă        În domeniul relațiilor publice și mass-media
sau a unei boli profesionale;                            Reflectarea zilnică a imaginii instituției și a modului de percepere a
  – acordarea despăgubirilor în caz de deces;                  reformei și legislației specifice domeniului – revista presei;
  – acordarea dispozitivelor medicale.                       • Monitorizarea aparițiilor în presa și televiziunile locale ale purtătorului
  • Din partea instituțiilor competente ale statelor membre ale Uniunii     de imagine din casele teritoriale de pensii și a oricăror subiecte din sfera de
Europene au fost înregistrate 483 solicitări, cu un număr de 68 dosare noi;    competență a instituției;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           15

 • Elaborarea materialelor de informare la solicitarea reprezentanților        • Rubrica Forum a paginii de web a CNPAS a dat și dă posibilitatea
mass-media: comunicate de presă, mape de presă, răspunsuri la scrisorile       cetățenilor de a dezbate diverse teme de interes din domeniul sistemului
apărute în presa scrisă sau adresate prin intermediul canalelor audio-video;     public de pensii sau pentru a adresa întrebări punctuale, referitoare la
 • Au fost formulate răspunsuri pentru un număr de 450 petiții electronice      condițiile de pensionare, precizări legislative, modul de aplicare a actelor
adresate CNPAS de mass-media scrisă și vorbită;                    normative în domeniu. Au fost formulate răspunsuri pentru aproximativ
 • Elaborarea materialelor necesare pentru afișarea pe site-ul CNPAS         1.965 întrebări postate pe site-ul instituției;
(comunicate de presă și informațiile utile beneficiarilor sistemului public de     • Începând cu anul 2009, au fost diversificate căile de comunicare
pensii și alte drepturi de asigurări sociale);                    electronică, prin crearea a două noi adrese: birou.presa@cnpas.org și
 • Respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența          petitii.sesizari@cnpas.org;
decizională în administrația publică, prin afișarea pe site-ul CNPAS a         • Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public (64 de
propunerilor de acte normative în vederea supunerii dezbaterii publice;        solicitări soluționate în temeiul Legii nr. 544/2001), după cum urmează:

              I DICATORI                     cod                     RĂSPU S

                       A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informații
 1. Instituția dumneavoastră și unitățile (instituțiile) din subordine au elaborat și publicat informațiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege,
   în anul 2008

                                                      DA               NU
   a. Nivel central: minister, plus instituții și unități în subordine    A1_1         (câte instituții)        (câte instituții)
                                                       1                0
                                                      DA               NU
   b. Nivel local: servicii publice descentralizate              A1_2         (câte instituții)        (câte instituții)
                                                       42               0
 2. Lista a fost făcută publică prin:


                                                    La nivel central          La nivel local
                                                    (câte instituții)         (câte instituții)
      a. Afișare la sediul instituției                  A2_1                1                41
      b. Monitorul Oficial al României                  A2_2                1                2
      c. Mass-media                           A2_3                1                29
      d. Publicațiile proprii                      A2_4                1                2
      e. Pagina de internet proprie                   A2_5                1                38
                                                    La nivel central          La nivel local
                                         A3
 3. Instituția dumneavoastră și unitățile (instituțiile) din                         DA                 DA
 subordine au organizat un punct de informare-documentare,                       (câte instituții)         (câte instituții)
 potrivit art. 5 paragraful 4, lit. b) din Legea nr. 544/2001 și
 art. 8 paragraful 1 din normele de aplicare a legii ?
                                                         1                42
                                                    La nivel central          La nivel local
 4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare-
                                         A4             1.211              1.287.234
 documentare
                          B. Solicitări înregistrate de informații de interes public
 1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat pe domenii de interes:
 (nu include solicitările de informații redirecționate spre soluționare altor instituții)
                                                    La nivel central          La nivel local
 a. utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)    B1_1               15                14
 b. modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice          B1_2                3               1.815
 c. acte normative, reglementări                        B1_3               14               8.070
 d. activitatea liderilor instituției                     B1_4                3                375
 e. informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544            B1_5                1                122
 16                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010


             I DICATORI                     cod                   RĂSPU S

f. altele (se precizează care)                       B1_6             46            1.074
– listă achiziții publice efectuate în sem. I 2009
– informații bilete de tratament
– date statistice
– listă mijloace fixe și sursele financiare ale instituției
– poprirea pensiilor
– pensia socială minimă garantată
– plata pensiilor pe card
– preluarea și scanarea datelor din carnetele de muncă
2. Numărul total de solicitări înregistrate în anul 2008, departajat după modalitatea de soluționare a acestora:
                                                  La nivel central       La nivel local
a. Solicitări înregistrate rezolvate favorabil               B2_1             78            11.846
b. Solicitări înregistrate redirecționate către soluționare altor
                                      B2_2              2             5
instituții
c. Solicitări înregistrate a) solicitării de informații
respinse din cauza:                             B2_3              0             9
                  exceptate
                  b) solicitării de informații
                                      B2_4              2             1
                  inexistente
                  c) fără motiv              B2_5              0             0
                  d) unor alte motivații (care?)     B2_6              0             2
d. Numărul de solicitări      a) utilizarea banilor publici
înregistrate  respinse,      (contracte,    investiții,      B2_7              1             0
departajat pe domenii de      cheltuieli etc.)
interes:
                  b) modul de îndeplinire a
                                      B2_8              0             0
                  atribuțiilor instituției publice
                  c)  acte     normative,
                                      B2_9                           1
                  reglementări
                  d) activitatea liderilor
                                      B2_10                           1
                  instituției
                  e) informații privind modul
                                      B2_11                           0
                  de aplicare a Legii nr. 544
                                      B2_12              1             7
                  f) altele (se precizează care)
                  – date cu caracter personal
                  – lista instituțiilor publice din
                  România
                  – nominalizarea persoanelor
                  care au un anumit cuantum al
                  pensiei

3. Numărul total de solicitări înregistrate în anul 2008, departajat după tipul solicitantului informațiilor:
(nu include solicitările de informații redirecționate spre soluționare altor instituții)
                                                  La nivel central       La nivel local
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice      B3_1             22            11.030
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
                                      B3_2             58            1.193
juridice
4. Numărul total de solicitări înregistrate în anul 2008, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:
(nu include solicitările de informații redirecționate spre soluționare altor instituții)
                                                  La nivel central       La nivel local
a. pe suport de hârtie                           B4_1             23             696
b. pe suport electronic                           B4_2             57             462
c. verbal                                  B4_3              0            16.233
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           17


              I DICATORI                      cod                    RĂSPU S
                           C. Reclamații administrative și plângeri în instanță
                                                    La nivel central          La nivel local
 1. Numărul de reclamații      a. rezolvate    favorabil       C1_1              0                  1
 administrative adresate       reclamantului
 instituțiilor publice în anul    b. respinse                C1_2              1                  1
 2008 în baza Legii
 nr. 544/2001            c. în curs de soluționare         C1_3              0                  0
                                                    La nivel central          La nivel local
 2. Numărul de plângeri în      a. rezolvate    favorabil       C2_1              0                  1
 instanță la adresa instituțiilor  reclamantului
 publice în anul 2008 în baza    b. rezolvate în favoarea         C2_2              0                  2
 Legii nr. 544/2001         instituției
                   c. pe rol                 C2_3              0                  0
                                      D. Costuri
 1. Costurile totale de funcționare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea și relațiile publice (consumabile) în anul 2008
 a. la nivel central                              D1_1                       0
 b. a nivel local                               D1_2                    354.817,27 lei
 2. Suma încasată în anul 2008 de instituție pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public furnizate solicitanților
 a. la nivel central                              D2_1                       0
 b. la nivel local                               D2_2                       0

   În domeniul relațiilor cu publicul                      de aplicare a HG nr. 682/24.06.2008 pentru aprobarea Înțelegerii dintre
  • Acordarea de consultanță de specialitate, asigurarea evidenței și       Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Sănătății
elaborarea de răspunsuri la petiții, scrisori și memorii, sesizări, interpelări,  Publice din România și Ministerul Muncii și Incluziunii Sociale din
întrebări, precum și formularea unor puncte de vedere, pe baza legislației      orvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la
din domeniul pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale, la solicitarea    prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 pentru
diverselor instituții sau a unor persoane fizice: 11.061 memorii, din care au    aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați,
fost soluționate 10.915;                              lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în
  • au fost înregistrate aprox. 3.800 audiențe telefonice (în medie        interiorul Comunității, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007;
475/lună);                                       • Asigurarea aplicării, în cadrul exportului prestațiilor în străinătate, a
  • în programul stabilit de 3 zile pe săptămână au fost acordate         prevederilor OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată care transpune
2.016 audiențe și consultanță în soluționarea unor probleme specifice        prevederile Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European și a
domeniului, la sediul instituției (în medie 168/lună).               Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței
                                          interne;
   În domeniul registraturii generale                        • Negocierea și convenirea cu organismul de legătură maghiar în materie
  Prin registratura generală s-a asigurat înregistrarea unui număr de aprox.    de pensii a modalităților de aplicare a prevederilor art. 111 din
58.069 documente, repartizarea și transmiterea corespondenței către         Regulamentul nr. 574/72 privind restituirea sumelor plătite în plus de o
direcțiile de specialitate din cadrul instituției sau către casele teritoriale de  instituție competentă, inclusiv prin încheierea Protocolului dintre CNPAS
pensii și expedierea corespondenței întocmite de direcțiile din cadrul       din România și ONYF din Ungaria privind modalitățile de aplicare a
CNPAS.                                       dispozițiilor art. 111 alin. 1 și 2 ale Regulamentului nr. 574/72/CEE
                                          referitoare la recuperarea plăților nedatorate de către instituțiile de asigurări
 3.7. Direcția relații externe                           sociale;
                                            • Negocierea și convenirea cu organismele de legătură germane în
  3.7.1. În domeniul relațiilor internaționale și aplicării            materie de pensii a modalităților de aplicare a prevederilor art. 111 din
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate          Regulamentul nr. 574/72/CEE privind restituirea sumelor plătite în plus de
socială                                       o instituție competentă;
   În domeniul aplicării regulamentelor europene de securitate           • Analizarea și modificarea documentelor portabile și a documentelor
socială:                                      electronice standard elaborate în vederea aplicării Regulamentelor
  • Elaborarea și aprobarea, prin Decizia președintelui CNPAS, a          europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004,
„Instrucțiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea    nr. 987/2009 și nr. 988/2009;
medicală și a prevederilor financiare ale Regulamentului nr. 1408/71 și ale      • Formularea de propuneri și observații cu privire la textul deciziilor și
Regulamentului nr. 574/72 la nivelul sistemului public de pensii și alte      recomandărilor Comisiei administrative de securitate socială a lucrătorilor
drepturi de asigurări sociale din România” și diseminarea acestora la nivelul    migranți adoptate în vederea aplicării Regulamentelor europene de
caselor teritoriale de pensii și al publicului interesat;              coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004,
  • Revizuirea și publicarea, în Monitorul Oficial al României, a tuturor     nr. 987/2009 și nr. 988/2009;
Instrucțiunilor pentru aplicarea, în sistemul public de pensii și alte drepturi    • Acordarea de consultanță de specialitate și elaborarea de răspunsuri la
de asigurări sociale, a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE și a       petiții, scrisori și memorii, sesizări, interpelări, întrebări, precum și
Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE (deciziile președintelui C PAS      formularea unor puncte de vedere, pe baza legislației comunitare din
nr. 112/2009 și 135/2009), diseminarea acestora la nivelul caselor         domeniul pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale, la solicitarea
teritoriale de pensii și al publicului interesat; crearea procedurilor legale    diverselor instituții sau a unor persoane fizice – 883 de memorii;
  18                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • În cadrul activității de relații cu publicul, au fost acordate circa 1.040 de    • Acordarea de consultanță de specialitate caselor teritoriale de pensii
audiențe la sediul CNPAS, 2 zile pe săptămână (marți și joi), pentru         (verificare dosare pensii comunitare, verificare algoritm de stabilire a
eliberarea formularelor de legătură E 101, E 102 și E 103, în aplicarea       drepturilor de pensie, îndrumare soluționare cereri de pensie) prin telefon,
dispozițiilor regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de        e-mail, la sediul CNPAS;
securitate socială, și zilnic (de luni până vineri) pentru asigurații sistemului     • În calitate de instituție competentă pentru aplicarea dispozițiilor
public de pensii domiciliați în străinătate, care beneficiază de prestații în    titlului II al Regulamentului nr. 1408/71, activitățile principale au constat din:
baza Regulamentelor nr. 1408/71 și nr. 574/72;                      – emiterea a 26.120 de formulare care atestă aplicarea, în cazul unor
  • Au fost acordate audiențe telefonice zilnic – aproximativ 10.000 de       persoane care lucrează temporar pe teritoriul altui stat, a legislației române
audiențe telefonice, pentru obținerea informațiilor cu privire la emiterea de    de securitate socială, incluzând 1000 de formulare emise în avans (emise
                                           conform Deciziei Comisiei administrative pentru securitatea socială a
formulare europene E 101, E 102, E 103 și pentru beneficiarii sau eventualii     lucrătorilor migranți nr. 148 din 25 iunie 1992);
beneficiari ai sistemului public de pensii domiciliați în străinătate, în        – convenirea a 925 de excepții de la regulile de determinare a legislației
aplicarea Regulamentelor nr. 1408/71/CEE și nr. 574/72/CEE;             aplicabile, din care 480 de excepții de la regulile de determinare a legislației
  • Au fost formulate răspunsurile la solicitările transmise în cadrul rubricii   aplicabile, în baza art. 17 al Regulamentului nr. 1408/71, pentru lucrătorii
„Forum” a portalului CNPAS – 115;                          migranți care activează în România, precum și solicitarea a 445 de excepții,
  • Au fost formulate 71 de puncte de vedere referitoare la aplicarea        în baza aceluiași articol, pentru lucrătorii din România care activează în
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului            Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și în Elveția;
Consiliului (CEE) nr. 574/72, transmise către instituțiile competente din        – formularea unor puncte de vedere cu privire la legislația aplicabilă
România, instituții ale administrației centrale, firme de consultanță;        lucrătorilor migranți, ca urmare a solicitărilor primite din partea societăților
  • Au fost formulate 72 de răspunsuri la sesizări primite din partea        comerciale, firmelor de consultanță etc.;
instituțiilor Uniunii Europene (DG Ocupare Forța de Muncă a Comisiei           – corespondență și demersuri către instituții similare din celelalte state
Europene, SOLVIT), organismelor de legătură din alte state membre,          membre, referitoare la regulile de determinare a legislației aplicabile în
instituții cu atribuții de control din alte state membre;              cazul lucrătorilor migranți.
              Situația formularelor E 101 eliberate de C PAS, pe județe, conform sediului firmelor solicitante *)
                          Situația formularelor E 101 eliberate de C PAS, pe state membre
      *) Graficele din raport sunt reproduse în facsimil.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          19

 • În calitate de organism de legătură pentru stabilirea pensiilor și pentru  elaborarea unor puncte de vedere cu caracter metodologic referitor la
acordarea ajutoarelor de deces:                         aplicarea regulamentelor europene;
 – înregistrarea a circa 18.021 de dosare de pensionare primite din partea     – furnizarea de răspunsuri și puncte de vedere cu privire la modul de
instituțiilor de asigurări sociale din străinătate;
                                         aplicare a celor două regulamente de coordonare menționate anterior, la
 – transmiterea a 13.800 de dosare de pensionare caselor teritoriale de
                                         acordarea prestațiilor care intră în sfera de competență a sistemului public
pensii, instituții competente în procesarea dosarelor de pensie și a
solicitărilor de ajutoare de deces în cazul lucrătorilor migranți;        de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 – acordarea asistenței de specialitate caselor teritoriale de pensii în ceea   – demersuri către instituții similare din celelalte state membre, referitoare
ce privește procesarea dosarelor de pensie ale lucrătorilor migranți:      la procesarea dosarelor de pensie în cazul lucrătorilor migranți.
                  Situația dosarelor de pensie comunitară primite din statele UE, SEE și Elveția
                     Situația dosarelor de pensie comunitară primite de C PAS, pe luni
   Alte activități:                               • Asigurarea relațiilor de colaborare cu Federația Mondială a Sașilor
  • Asigurarea asistenței administrative privind implementarea aplicației    Ardeleni;
MERCUR – sistem informatic pe care atât CNPAS, cât și casele teritoriale      • Participarea la întâlnirea de lucru a CNPAS cu reprezentanții
de pensii îl utilizează în implementarea regulamentelor de coordonare a     Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania,
sistemelor de securitate socială, inclusiv prin efectuarea de demersuri în    Asociației Fermierilor, Administrației Fiscale, Organismului de Legătură
vederea încheierii unui nou contract de întreținere și dezvoltare;        pentru Prestații de Boală și Maternitate Bonn, Casei de Pensii Nordbayern,
  • Realizarea de statistici referitoare la implementarea de către CNPAS și   în vederea discutării aspectelor de interes comun privind aplicarea
de către casele teritoriale de pensii a Regulamentelor europene nr. 1408/71   regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;
și nr. 574/72 (formulare E 101 emise, pensii comunitare stabilite și plătite,   • Participarea la întâlnirea de lucru a CNPAS cu delegația de experți din
costul traducerilor efectuate);                         cadrul IKA – ETAM (Institutul de Asigurări Sociale) din Grecia;
  20                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • Participarea la negocierile româno-olandeze de convenire a proiectului     • Organizarea în România, în numele CNPAS, a unui stagiu de pregătire
Înțelegerii între MMFPS din România și Ministerul Afacerilor Sociale și      a trei stagiari din cadrul celei de-a 48-a promoții a École Nationale
Ocupării din Regatul Țărilor de Jos privind cooperarea în cazul muncii și     Supérieure de Sécurité Sociale (en3s) din Franța;
serviciilor transfrontaliere și aplicarea regulamentelor în domeniul         • Implementarea contractului de traduceri și interpretări consecutive și
securității sociale;                               simultane;
  • Actualizarea bazei de date proprii cu datele de contact ale persoanelor     • Asigurarea elaborării de chestionare și traduceri;
responsabile, la nivelul caselor teritoriale de pensii, de instrumentare a      • Actualizarea bazelor de date cu informații referitoare la sistemele de
dosarelor de pensii internaționale;                        asigurări sociale cu atribuții similare CNPAS din statele membre ale
  • Elaborarea de observații și propuneri cu privire la procedurile-standard   Uniunii Europene;
ale operațiunilor ce se efectuează în cadrul caselor teritoriale de pensii;     • Asigurarea elaborării contribuției CNPAS în vederea actualizării bazei
  • Formularea de puncte de vedere solicitate de Comisia Administrativă     de date a OCDE cu informații aferente anului 2008;
pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți, prin intermediul         • Asigurarea elaborării contribuției CNPAS în vederea completării
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale referitoare la        chestionarului privind măsurile de protecție socială adoptate în favoarea
Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72, precum și la viitoarele      persoanelor în vârstă, transmis statelor membre de către Oficiul Înaltului
regulamente europene de coordonare a sistemelor de securitate sociale –      Comisar ONU pentru Drepturile Omului;
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul de aplicare al acestuia        • Întocmirea tuturor formalităților necesare efectuării deplasărilor externe
nr. 987/2009;                                   și reprezentării instituției noastre la conferințe internaționale, seminarii,
  • Participarea la emisiuni TV și radio referitoare la subiecte ce intră în   runde de negociere și vizite de studiu: 17 deplasări externe.
domeniul propriu de competență;
  • Reprezentarea CNPAS la reuniunile:                       3.7.2. În domeniul aplicării acordurilor și convențiilor de securitate
   – Grupului de Lucru al Comisiei Administrative pentru Securitatea      socială la care România este parte și al problematicii spațiului
Socială a Lucrătorilor Migranți din cadrul Comisiei Europene;           extracomunitar
   – Comisiei Administrative pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor        În domeniul negocierii acordurilor și convențiilor de securitate
Migranți din cadrul Comisiei Europene;                      socială la care România este parte:
   – Comisiei pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți organizată   • Negocierea Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului
de MMFPS;                                     dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale,
   – Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei de la Lisabona;     desfășurată în perioada 22 – 24 aprilie 2009 la București;
   – Grupului de lucru organizat în cadrul Departamentului Afaceri        • Negocierea Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului
Europene privind procedura de asumare a regulamentelor comunitare;        dintre România și Canada în domeniul securității sociale, desfășurată în
   – Grupului de lucru referitor la elaborarea Directivei de aplicare a    perioada 23 – 27 martie 2009 la București;
principiului egalității de tratament între femeile și bărbații care desfășoară   • Formularea de observații referitoare la proiectul Acordului dintre
o activitate independentă;                            România și Republica India în domeniul securității sociale;
   – Grupului de lucru interinstituțional constituit cu scopul reglementării   • Negocierea Convenției dintre România și Republica Democrată și
transferului drepturilor la pensie conform art. 11 și 12 din anexa nr. VIII la  Populară Algeriană în domeniul securității sociale, desfășurată în perioada
Statutul funcționarilor comunitari;                        2 – 6 noiembrie 2009 la București;
   – Grupului de lucru PEC în vederea acordării de sprijin Autorității      • Negocierea Acordului dintre România și Israel în domeniul securității
Naționale pentru Cercetarea Științifică pentru implementarea Axei         sociale, desfășurată în perioada 23 – 26 noiembrie 2009 la București;
prioritare a 2-a PEC privind satisfacerea nevoilor cercetătorilor mobili cu     • Inițierea de demersuri pe lângă MMFPS în vederea modernizării
privire la asigurările sociale;                          cadrului bilateral de asigurări sociale cu Republica Moldova.
   – Rețelei de informare în domeniul securității sociale a lucrătorilor
migranți, la sediul MMFPS;                                În domeniul aplicării acordurilor și convențiilor de securitate
   – Reprezentarea CNPAS la Seminarul național anual organizat de       socială la care România este parte:
rețeaua tRESS, în cadrul căruia a fost prezentată experiența sistemului       • Elaborarea de răspunsuri la petiții, scrisori și memorii, sesizări,
public de pensii în cursul primilor 2 ani de aplicare a regulamentelor      interpelări, întrebări, precum și formularea unor puncte de vedere, pe baza
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;            legislației specifice din domeniul pensiilor și altor drepturi de asigurări
   – Reprezentarea CNPAS la Seminarul interactiv organizat de Comisia     sociale, la solicitarea diverselor instituții sau a unor persoane fizice – 308;
Europeană, la Bruxelles, în domeniul determinării legislației aplicabile în     • În cadrul activității de relații cu publicul, acordarea de audiențe la sediul
aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate    CNPAS zilnic (de luni până vineri) pentru asigurații sistemului public de
socială;                                     pensii domiciliați în străinătate, care beneficiază de prestații în baza
   – Reprezentarea CNPAS la Seminarul interactiv organizat de Comisia     convențiilor și acordurilor bilaterale la care România este parte –
Europeană, la Bruxelles, în domeniul pensiilor în aplicarea regulamentelor    aproximativ 325;
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;              • De asemenea, au fost acordate audiențe telefonice zilnic pentru
   – La alte reuniuni bilaterale organizate de către MMFPS, cu instituții   asigurații sistemului public de pensii domiciliați în străinătate, care
corespondente din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și din      beneficiază de prestații în baza convențiilor și acordurilor bilaterale la care
state terțe.                                   România este parte – aproximativ 1.420;
                                           • Realizarea de statistici referitoare la implementarea de către casele
   În domeniul relațiilor internaționale:                   teritoriale de pensii a convențiilor și acordurilor bilaterale la care România
  • Elaborarea și aprobarea Procedurii privind formalitățile necesare      este parte.
efectuării deplasărilor externe în vederea participării la reuniunile cu        În cursul anului 2009 au fost prelucrate:
caracter periodic organizate de către instituțiile Uniunii Europene;         • 527 de cereri în baza Convenției din 24 decembrie 1960 între România
  • Primirea vizitei la CNPAS a unei delegații străine, reprezentând       și fostele state membre URSS privind colaborarea în domeniul prevederilor
instituții publice din Franța, a vizitei delegației Asociației Mondiale a     sociale, ale persoanelor repatriate din Republica Moldova, care solicită
Sașilor Ardeleni și a vizitei delegației Asociației Creștine a Lucrătorilor    acordarea drepturilor de pensie pe teritoriul României/cereri privind
Italieni;                                     recunoașterea stagiului de cotizare realizat în Republica Moldova, în
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           21

vederea totalizării perioadelor de asigurare pentru acordarea prestațiilor din     • Acordarea de consultanță de specialitate la elaborarea și dezvoltarea
bugetul asigurărilor sociale de stat;                        aplicației informatice FIS – CO pe submodulele contabilitate, salarizare,
  • 164 de cereri care fac obiectul Acordului dintre România și Republica     buget și ALOP;
Macedonia în domeniul securității sociale;                       • Actualizarea modificărilor în planul de conturi derulat prin modulul
  • 148 de cereri privind recunoașterea stagiului de cotizare realizat pe     FIS – CO;
teritoriul unuia dintre cele două state/acordarea de prestații/solicitări pentru    • Organizarea și conducerea evidenței sintetice și analitice a
excepții de detașare, în baza Acordului dintre România și RF Germania        angajamentelor bugetare, a angajamentelor legale și a ordonanțării la plată
privind securitatea socială, semnat la București la 8 aprilie 2005 și intrat în   a cheltuielilor bugetare, conform prevederilor OMFP nr. 1972/2002 privind
vigoare la 1 iunie 2006;                              angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor
  • 204 de cereri care fac obiectul Acordului dintre România și Republica     publice;
Turcia în domeniul securității sociale;                        • Efectuarea plăților către furnizorii de produse și prestatorii de servicii
  • 72 de cereri privind recunoașterea stagiului de cotizare realizat pe      pentru administrația centrală, inclusiv către unitățile de tratament balnear;
teritoriul unuia dintre cele două state/acordarea de prestații/solicitări pentru    • Virarea contribuțiilor către fondul de pensii administrate privat;
excepții de detașare, în baza Acordului dintre România și Republica Ungară       • Întocmirea documentațiilor de plată a salariilor și a altor drepturi de
în domeniul securității sociale, semnat la 20 octombrie 2005;            natură salarială și efectuarea plății acestora, pentru salariații din aparatul
  • 41 de cereri privind aplicarea altor convenții/acorduri bilaterale în     CNPAS;
domeniul securității sociale încheiate de România cu alte state, care au fost     • Stabilirea și plata lunară a obligațiilor de plată privind contribuțiile
în vigoare până la data de 1.01.2007, data intrării în vigoare a          sociale obligatorii;
Regulamentelor comunitare nr. 1408/71 și nr. 574/72.                  • Întocmirea și depunerea lunară a declarațiilor referitoare la contribuțiile
                                          sociale obligatorii;
   În domeniul aplicării legislației de asigurări sociale asupra          • Întocmirea de situații statistice specifice.
beneficiarilor stabiliți în state terțe:
  • Elaborarea de răspunsuri la petiții, scrisori și memorii, sesizări,         În domeniul proiecției bugetare și al finanțării
interpelări, întrebări, precum și formularea unor puncte de vedere, pe baza      • Asigurarea finanțării cheltuielilor privind plata pensiilor și a celorlalte
legislației specifice din domeniul pensiilor și altor drepturi de asigurări     drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanțează din bugetul
sociale, la solicitarea diverselor instituții sau a unor persoane fizice – 41;   asigurărilor sociale de stat, a cheltuielilor de întreținere și de funcționare,
  • În cadrul activității de relații cu publicul au fost acordate audiențe     precum și a cheltuielilor privind plata prestațiilor din bugetul de stat;
telefonice zilnic (de luni până vineri) pentru beneficiarii sistemului public     • Întocmirea și transmiterea spre analiză către MMFPS a indicatorilor de
de pensii domiciliați în state cu care România nu are încheiate acorduri sau    fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2010 și cei de
convenții în domeniul securității sociale – 200;                  rectificare ai BASS pe anul 2009;
  • În cadrul activității de relații cu publicul au fost acordate audiențe la     • Repartizarea în profil teritorial și pe trimestre a bugetului asigurărilor
sediul CNPAS zilnic (de luni până vineri) pentru beneficiarii sistemului      sociale de stat, inclusiv a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă
public de pensii domiciliați în state cu care România nu are încheiate       și boli profesionale și a bugetului de stat, aprobate potrivit legii;
acorduri sau convenții în domeniul securității sociale – 50.              • Fundamentarea și propunerea spre aprobare a modificării programului
                                          bugetar pe trimestre și/sau pe capitole de cheltuieli, precum și între
 3.8. Direcția execuție bugetară                          subdiviziuni ale clasificației bugetare detaliate până la nivel de alineat.

  Direcția bugetară și-a concentrat eforturile pe realizarea echilibrului      3.9. Direcția economică
bugetar programat prin Bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat pentru
anul 2009.                                        În domeniul achizițiilor
  În acest sens au fost realizate activități specifice de plată a pensiilor și a   Întrucât Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost aprobat la data de
celorlalte drepturi de asigurări sociale suportate din BASS, din Fondul de     28.02.2009, în semestrul I 2009 a fost prelungită, prin acte adiționale,
Accidente de Muncă și Boli Profesionale, cele finanțate de la bugetul de      derularea contractelor încheiate în anul 2008, referitoare achizițiile de
stat, activități legate de derularea contractelor și convențiilor încheiate de   produse și servicii necesare desfășurării activității CNPAS (servicii
CNPAS cu diverși furnizori, cele privind plata drepturilor salariale și de     comunicații date, traduceri, pază, curățenie imobil, alte utilități etc.)
natură salarială, precum și cele legate de calculul și achitarea obligațiilor     • Ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, pentru
aferente și au fost elaborate analize utilizate în procesul decizional, s-a     casele teritoriale de pensii s-au aprobat propuneri de achiziții publice de
efectuat decontarea biletelor de tratament balnear și odihnă, contractate în    produse, servicii și lucrări în limita fondurilor disponibile și cu încadrarea
anul 2009.                                     în baremurile stabilite. Au fost finanțate lucrări de reabilitare a sediilor unor
                                          case teritoriale și locale de pensii cum ar fi CTP Mediaș, CTP Harghita.
   În domeniul financiar contabilitate și execuție bugetară           Pentru CJP Brăila a fost aprobată lista obiectivului de reparații capitale
  • Analiza, centralizarea și întocmirea lunară a contului de execuție al     pentru 2009, urmând ca aceasta să deruleze procedura de achiziție pentru
bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv cel al sistemului de asigurare   execuția lucrărilor. Au fost aprobate și transmise fișele pentru obiectivele de
de muncă și boli profesionale) și a bugetului de stat;               investiții noi și în continuare pentru CJP Vaslui, CJP Gorj și CNPAS, până
  • Analiza, centralizarea și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și  în prezent fiind asigurată finanțarea obiectivului CJP Vaslui;
anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele ale sistemului    • A fost finanțată și asigurată plata reprezentând TVA și taxe locale pentru
de asigurare de muncă și boli profesionale, a bugetului de stat și a fondurilor   contractele încheiate cu Banca Mondială;
cu destinație specială;                                • S-au încheiat contracte de service servere, gestionare baze de date și
  • Elaborarea de studii și analize comparative asupra execuției bugetului     suport tehnic pentru sistemele de operare pe servere;
asigurărilor sociale de stat;                             • S-a derulat în continuare contractul de prestări servicii cu INCSMPS, în
  • Actualizarea planurilor de conturi și a monografiilor contabile pentru     vederea finalizării operațiunii de preluare din carnetele de muncă a datelor
toate bugetele, în conformitate cu reglementările legale în vigoare apărute     referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de
în anul 2009;                                    pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001 și începând cu luna mai 2009, s-a
  • Acordarea de consultanță și îndrumare metodologică a caselor          încheiat un nou contract privind activitatea de scanare a carnetelor de
teritoriale de pensii, în domeniul financiar-contabil;               muncă;
  22                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • S-au demarat și finalizat prin contracte de achiziție publică procedurile   • S-a realizat centralizarea solicitărilor caselor teritoriale de pensii și
de achiziție pentru:                               CNPAS – administrația centrală pentru necesarul de bunuri, servicii și
  – hârtie tehnică de calcul pentru editarea mandatelor de plată a pensiilor   lucrări necesare anului 2010.
și alte drepturi de asigurări sociale;
  – formulare de bilete de odihnă și tratament balnear;                În domeniul decontării prestațiilor
  – servicii de întreținere, consumabile și suport tehnic pentru          • S-a realizat contractarea unui număr de 225.100 bilete de tratament
echipamentele de editare a mandatelor;                      balnear și unui număr de 71.562 bilete de odihnă;
                                           • S-a organizat, în luna martie 2009, o licitație publică deschisă în vederea
  – servicii de mentenanță pentru echipamentele de procesat hârtie;
                                         achiziționării de servicii hoteliere, de restaurant și de tratament balnear;
  – servicii privind furnizarea unor cursuri de perfecționare și pregătire     • S-au încheiat 62 de contracte pentru mai multe profile de tratament
profesională pentru funcționarii publici din CNPAS, respectiv cursuri       balnear cu diverși prestatori de servicii;
ECDL și 6 cursuri de perfecționare pe diferite domenii de activitate;        • S-a organizat în luna mai licitația de achiziție publică de servicii
  – servicii de traduceri și interpretare simultană și consecutivă;       hoteliere și restaurant;
  – servicii de telefonie de tip telverde – infoline în regim externalizat;     • S-au încheiat 43 de contracte pentru bilete de odihnă, cu diverși
  – servicii de comunicații de date – protocol de colaborare cu o altă      prestatori de servicii;
instituție publică, respectiv STS;                          • S-a efectuat decontarea biletelor de tratament balnear pentru perioada
  • S-a asigurat o nouă locație pentru sediul administrativ al Casei Locale   semestrelor I și II de derulare a contractelor;
de Pensii a Sectorului 6 a Municipiului București, noua locație situată chiar    • S-au efectuat zilnic suplimentări și retrageri de bilete de tratament
în sectorul 6 al capitalei, rezolvându-se astfel în mod optim accesul       balnear, în urma adreselor transmise de casele teritoriale de pensii, precum
publicului beneficiar de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;      și de prestatorii de servicii, în vederea redistribuirii locurilor nevalorificate
  • S-au aprobat și realizat studii de fezabilitate pentru obiectivele de    în perioadele anterioare și în limita locurilor disponibile (prin aplicația
                                         informatică SPA);
investiții;
                                           • S-au soluționat în scris sesizările formulate de petenți cu privire la
  – extindere sediu administrativ CJP Timiș;                   legislația în baza căreia se acordă bilete de tratament balnear și de odihnă;
  – edificare sediu administrativ CJP Dâmbovița.                  • Pentru anul 2009 au fost asigurate (vândute) 71.562 de bilete de odihnă
  • S-a preluat, în contul datoriilor la BASS, un bun imobil compus din     și 214.903 bilete de tratament balnear pentru publicul beneficiar.
clădire, teren construit și teren liber, aflat în București – incinta
ROMAERO, bun imobil aflat acum în patrimoniul CNPAS, pentru care se         3.10. Serviciul studii și sinteze
va realiza fundamentarea și studiul de fezabilitate în vederea edificării unui
obiectiv de investiții.                               Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului studii și sinteze în anul 2009:

 r.
         Obiective                              Lucrări realizate/Acțiuni
crt.
 1. 1.1. Realizarea rapoartelor de     • Raportul de activitate al C PAS pe anul 2008, realizat potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea
   activitate ale CNPAS prevăzute    nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
   de legislația în vigoare, precum
   și completarea rapoartelor,      • Raportul de activitate al C PAS pe semestrul I 2009, realizat potrivit prevederilor art. 7, cap. IV, lit. (f) din
   strategiilor și a altor documente  HG nr. 13/2004 privind Statutul CNPAS, cu modificările și completările ulterioare;
   de sinteză, realizate de către     • Actualizarea și completarea Strategiei naționale privind pensiile, respectiv Partea a III-a din Raportul
   alte instituții ale administrației  național strategic privind protecția socială și incluziunea socială, 2008–2010;
   publice centrale, în care se face   • Completarea elementelor care vizează activitatea CNPAS la capitolele în care sunt prevăzute responsabilitățile
   referire la activitatea CNPAS    instituției noastre, respectiv Capitolul 2 – Măsuri pentru reducerea impactului crizei economice și financiare
                     asupra economiei și Capitolul 8 – Asigurări sociale, din Planul de acțiune pentru realizarea Programului de
                     Guvernare 2009–2012.
 2. 2.1. Realizarea situațiilor, • Centralizarea principalelor probleme prezente în activitatea CNPAS la începutul anului 2009, întocmită în
   studiilor, analizelor și vederea realizării obiectivelor ce ne revin din Programul de guvernare;
   sintezelor, din domeniul de
   activitate al CNPAS     • Situație privind dinamica înscrierilor la pensie pentru anul 2008, la nivelul întregii țări, pe categorii de pensii;
                 • Situație privind evoluția cheltuielilor cu telefonia în 2008;
                      • Situație privind evoluția creșterii pensiilor 2001–2008;
                      • Analiza privind cotele de contribuții sociale practicate în România și UE;
                      • Situație privind evoluția ratei de ocupare în România și UE în perioada 1998–2007;
                      • Situația debitelor din pensii din perioada 2006–2008 și a litigiilor care au avut ca obiect recalcularea
                     drepturilor de pensie din perioada 2006–2008;
                      • Analiză privind istoricul pensiilor din România și istoricul contribuțiilor de asigurări sociale 2001–2009;
                      • Analiza privind cotele de contribuții sociale practicate în România și UE;
                      • Organizarea periodică a ședințelor operative (ordine de zi, procese-verbale);
                      • Situație privind SC „TBRCM” – SA, prezentare generală, analiza detaliată a activității economico-financiare
                     pentru perioada 2003–2008;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          23


  r.
         Obiective                              Lucrări realizate/Acțiuni
 crt.
                      • Situația răspunsurilor (direcțiilor CNPAS) la întrebările formulate de Comisia de Muncă și Protecția Socială
                     din Camera Deputaților;
                       • Situația privind gradul de realizare a procedurilor pentru activitățile CNPAS (la solicitarea UCAAPI);
                      • Întocmirea pentru Banca Mondială a raportului final de implementare a proiectului „Dezvoltarea Sectorului
                     Social, Componenta Reforma Sistemului de Asigurări Sociale”;
                       • Situație privind execuția bugetară la data de 30.06.2009.
 3. 3.1. Întocmirea de cereri de   • „Servicii publice online destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din
   finanțare din fonduri europene sistemul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale” – 21.499.000 lei, fără TVA (25.583.810 lei, cu TVA);
   nerambursabile
                    • „Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de
                  pensii” – 2,496,283 lei, fără TVA (2,911,883 lei, cu TVA);
                      • Acord de parteneriat CNPAS – MMFPS pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor publice
                     de informare și relaționare cu cetățenii din cadrul MMFPS” – 8,651,367 lei, fără TVA, (9,956,646 lei, cu TVA);
                       • „Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor
                     teritoriale de pensii” – 1,184,644 lei, fără TVA, (1,370,544 lei, cu TVA);
 4. 4.1. Realizarea de propuneri    • Revizuirea indicatorilor de performanță și aprobarea noilor indicatori prin Ordinul președintelui CNPAS
   privind eficientizarea și nr. 759/28.05.2009;
   îmbunătățirea activităților din
   CNPAS și CTP            • Asigurarea transparenței activității de evaluare a caselor teritoriale de pensii, prin publicarea periodică a
                   situației privind privind indicatorii de performanță obținuți de acestea;
                       • Elaborarea mecanismului de realizare a procedurilor standardizate pentru activitățile CNPAS;
                      • Elaborarea procedurii de publicare a actelor interne emise de CNPAS în aplicația legislativă LEGIS, modul
                     ACTE INTERNE;
                      • Analizarea taxelor și tarifelor nefiscale practicate de CNPAS și casele teritoriale de pensii și propunerea
                     comasării acestora (Nota nr. 316/SA/27.03.2009).
 5. 5.1. Îmbunătățirea cadrului       • Planul de dezvoltare al CNPAS pentru perioada 2009–2012, aprobat prin Nota nr. 859/GM/21.09.2009;
   strategic al CNPAS
                       • Coordonarea Grupului de Lucru pentru realizarea Strategiei CNPAS de descentralizare a competențelor

 3.11. Direcția informatică și evidență stagii de cotizare            referitoare la persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă
                                          încadrate în grupa I și/ sau II de muncă, cu obținerea datelor necesare
   În domeniul informatizării activității de stabiliri drepturi de       emiterii deciziilor și punerii acestora în plată, verificarea și acceptanța
asigurări sociale                                 rezultatelor de către fiecare casă teritorială de pensii (etapele 2, 3 și 4);
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare       • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare
nivelului teritorial pentru implementarea legii bugetului de asigurări sociale   nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor OUG nr. 100/2008
pentru anul 2009 (Legea nr. 19/2009);                       pentru dosarele neprelucrabile automat–etapele 2, 3 și 4;
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare       • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare
nivelului teritorial pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 341/2004 a      nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor Legii nr. 385/2007 de
recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria  modificare și completare a Legii nr. 96/2006 privind pensia de serviciu
Revoluției române din decembrie 1989;                       pentru parlamentari;
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare       • Pregătirea bazelor de date din teritoriu (fișiere evaluare, perioade)
nivelului teritorial pentru implementarea Legii nr. 19/2009 privind bugetul    existente și consolidarea acestora la nivel central în vederea testării și
asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, în vederea indexării valorii      aplicării Legii nr. 218/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind
punctului de pensie în lunile aprilie și octombrie 2009;              sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la
  • Aplicarea prevederilor OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii       persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în
nr. 19/2000, a Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii     grupa I și/ sau II de muncă;
nr. 19/2000 și a OUG nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 218/2008        • Analiză/programare/testare și acceptanță programe necesare nivelului
privind persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate   teritorial pentru implementarea prevederilor Legii nr. 218/2008;
în grupa I și/ sau II de muncă;                            • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare
  • Pregătirea bazelor de date din teritoriu (fișiere evaluare, perioade)     nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor Legii nr. 217/2008
existente și consolidarea acestora la nivel central în vederea aplicării OUG    pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și
nr. 100/2008 (dosarele prelucrabile automat) pentru completarea Legii       funcționarea Curții de Conturi;
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări      • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare
sociale, referitoare la persoanele care au desfășurat activități în locuri de   nivelului teritorial pentru scanarea carnetelor de muncă conform HG
muncă încadrate în grupa I și/ sau II de muncă (etapele 2, 3 și 4);        nr. 1.768/2005;
  • Aplicarea în sistem centralizat a prevederilor OUG nr. 100/2008         • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare la
(dosarele prelucrabile automat) pentru completarea Legii nr. 19/2000        nivelul angajatorilor pentru scanarea carnetelor de muncă conform HG
privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,      nr 1.768/2005;
  24                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • Analiză/programare/testare programe stabiliri necesare nivelului         • Diferite situații statistice:
teritorial pentru pensiile de magistrați și personal auxiliar;             • Realizarea de rapoarte privind numărul titularilor de decizii de
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe stabiliri necesare      pensionare nepuse în plată, aflate în așteptare și cuantumul mediu la zi al
nivelului teritorial pentru preluarea adeverințelor de stagiu în format       pensiei (separat media pentru pensia de asigurări sociale și media pentru
electronic, între casele județene de pensii;
                                           pensiile de serviciu);
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe necesare nivelului
teritorial pentru implementarea prevederilor Legii nr. 360/2009 pentru         • Realizarea de situații statistice pentru echipamentele din dotarea
modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și      caselor județene de pensii, precum și solicitările privind necesarul de
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;                   echipamente pentru anul 2010 (stații de lucru, imprimante, servere, licențe
  • Actualizare lunară baze de date Crucea Roșie și Alte Culte;           anti-virus);
  • Analiză/programare/testare programe necesare nivelului teritorial         • Întocmire situații statistice în vederea evaluării efortului financiar pe
pentru transformarea datelor culese din carnetele de muncă în perioade de      care îl implică punerea în plată în cursul anului 2009 a certificatelor de tip
stagiu necesare determinării stagiului de cotizare și punctajului mediu în
                                           nou pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004.
vederea stabilirii pensiei;
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe necesare nivelului       • Răspunsuri formulate la spețele primite de la casele teritoriale de
teritorial pentru constituirea bazei de date națională privind stagiile de      pensii de la persoane fizice, juridice și alte direcții din cadrul C PAS
cotizare realizate de pensionarii din sistem, informații necesare pentru        Din totalul de spețe primite de către Serviciul aplicații stabiliri prin fax,
evaluări statistice și criteriile pentru acordarea biletelor de tratament.      e-mail, telefon și adrese de înaintare au fost soluționate 880 de spețe.
                     Case teritoriale         Persoane fizice           Direcții
      Domeniu                                                                Total
                      de pensii             și juridice            C PAS
 Pensii                  348                 14               46               408
 Legi speciale               50                 21               15               86
 Carnete de muncă              26                343                17               386
 Total                   424                378                78               880

  • Alte activitățti:                                indicatorul de taxe), precum și analiza/programarea/testarea programelor
  • s-a asigurat transmiterea la factorii interesați a tuturor modulelor      pentru implementarea acestuia;
software privind stabilirea beneficiilor;                        • Participarea la negocierile purtate de CNPAS în vederea încheierii
  • s-a asigurat testarea în timp util a noilor versiuni care au fost distribuite  convențiilor de plată a pensiilor cu băncile: Piraeus Bank, OTP Bank,
caselor județene de pensii, împreună cu echipele de verificare și certificare    Volksbank, Raiffeisen Bank, ATE Bank, ING Bank, Unicredit Țiriac Bank,
a corectitudinii versiunilor de programe aferente subsistemului stabiliri      Intesa Sanpaulo Bank, Alpha Bank, Romanian International Bank (RIB) și
beneficii al CNPAS;                                 Banca Românească;
  • s-a acordat asistență tehnică de specialitate la nivel teritorial privind     • Analiza/programarea/testarea programelor la nivel teritorial pentru
stabilirea beneficiilor, precum și la nivelul caselor de pensii teritoriale și al  implementarea prevederilor convențiilor încheiate cu Piraeus Bank, OTP
angajatorilor privind utilizarea aplicațiilor pentru scanarea carnetelor de     Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ATE Bank;
muncă și desfășurarea procesului de scanare;                      • Participarea la negocierile pentru încheierea Protocolului dintre CNPAS
  • s-au realizat reevaluări periodice ale bazelor de date la nivel central, în   și Ministerul Apărării Naționale – Direcția calitatea vieții personalului, în
vederea verificării consistenței datelor;                      scopul creării unei baze de date cu privire la veteranii de război, văduvele
  • au avut loc întâlniri de lucru cu specialiștii din cadrul Direcției       de război, precum și văduvele de veterani de război;
legislație pensii, CPMB-DTI și CPMB-CREDI pentru aplicațiile pentru           • Participarea la analiza proiectului de Protocol propus de Regia
scanarea carnetelor de muncă la nivel teritorial și la angajatori și cu       Autonomă de Transport București, având ca obiect furnizarea de informații
specialiștii din cadrul CPMB-Stabiliri Pensii pentru analiza și dezvoltarea     cu privire la beneficiarii de drepturi în temeiul legilor cu caracter special;
                                            • Activități în vederea aplicării OUG nr. 6/2009 – pensia socială:
aplicației pentru stabilirea pensiilor pentru magistrați și personal auxiliar;
                                              – participarea la încheierea protocolului cu sistemele de pensii
  • s-a asigurat participarea la grupul de lucru pentru realizarea planului
                                           neintegrate – culte, MI etc.;
național pentru sectorul pensii în vederea schimbului electronic de date
                                              – realizarea programelor de nivel central și urmărire până la integrarea
pentru lucrătorii migranți, precum și la cel cu specialiștii din cadrul       în fluxul normal al operațiunilor;
Direcției Relații Internaționale și TeamNet pentru Aplicația Mercur pentru         – analiza/programarea/testarea și realizarea programelor de nivel
stabilirea pensiilor comunitare;                           teritorial necesare pentru preluarea la plată a drepturilor cuvenite ca urmare
  • arhivarea documentației existente în cadrul serviciului (perioada 2001 –    a aplicării OUG nr. 6/2009;
2007) în 170 de cutii în vederea predării către Serviciul administrativ,        • Analiză/programare/testare și acceptanță programe plăți necesare
pentru depozitare.                                  nivelului teritorial pentru implementarea legii bugetului de asigurări sociale
                                           pentru anul 2009 (inclusiv indexarea valorii punctului de pensie în lunile
   În domeniul informatizării activității de plăți drepturi de asigurări      aprilie și octombrie 2009);
sociale                                         • Pregătirea bazelor de date din teritoriu (fișiere evaluare, perioade)
 • Participarea la încheierea Actului adițional nr. 1 la Convenția privind     existente și consolidarea acestora la nivel central în vederea aplicării OUG
prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor și altor  nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
drepturi de asigurări sociale între CNPAS și CITIBANK – sectorul AMBP,        de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la persoanele care
precum și analiza/programarea/testarea programelor pentru implementarea       au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau II de
Actului adițional nr. 1 la Convenție;                        muncă (etapele 2, 3 și 4), precum și aplicarea în sistem centralizat a
 • Participarea la încheierea Actului adițional nr. 2 la Convenția privind     prevederilor OUG nr. 100/2008, cu obținerea datelor necesare emiterii
prestarea de servicii bancare aferente plății în străinătate a pensiilor și altor  deciziilor și punerii acestora în plată, verificarea și acceptanța rezultatelor
drepturi de asigurări sociale între CNPAS și CITIBANK (referitor la         de către fiecare casă județeană de pensii;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                             25

  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe plăți necesare           • Participare la analiza/programarea/testarea și acceptanța programelor
nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor OUG nr. 100/2008 –       necesare nivelului teritorial pentru constituirea bazei de date naționale
pentru etapele 2, 3 și 4;                               privind stagiile de cotizare realizate de pensionarii din sistem, informații
  • Analiză/programare/testare și acceptanță programe plăți necesare         necesare pentru evaluări statistice și criteriile pentru acordarea biletelor de
nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor Legii nr. 385/2007 de      tratament;
modificare și completare a Legii nr. 96/2006 privind pensia de serviciu          • Realizarea situației comparative între bazele pensiilor de stat și bazele
pentru parlamentari, a prevederilor Legii nr. 262/2008 de modificare a         de date de contribuții, în funcție de CNP;
alin. (5) și alin. (6) ale art. 7 din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea         • S-a asigurat, împreună cu echipele de verificare și certificare a
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor       corectitudinii versiunilor de programe aferente subsistemului plăți beneficii
sociale de stat, și a prevederilor Legii nr. 217/2008 pentru modificarea și      al CNPAS, testarea în timp util a noilor versiuni care au fost distribuite
completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de      caselor județene de pensii;
Conturi;                                         • S-a acordat asistență tehnică de specialitate la nivel teritorial privind
  • Analiză/programare/testare program implementare a Planului European        plata beneficiilor;
de Distribuție de Ajutoare – PEAD 2009, în conformitate cu prevederile HG         • S-au realizat reevaluări periodice a bazelor de date la nivel central, în
nr. 600/13.05.2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare      vederea verificării consistenței datelor;
                                             • Asigurarea analizării informațiilor în vederea realizării de situații cerute
care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de
                                            de conducere;
persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiilor instituțiilor
                                             • Asigurarea suportului tehnic nivel 1 pentru sectorul SPA nivel central și
implicate în planul european;
                                            teritorial;
  • Analiză/programare/testare program acordare la nivel central a            • Administrarea serverului mail CNPAS și centralizare necesar adrese
taloanelor CFR pentru anul 2010;                            e-mail server AMBP;
  • Analiză/programare/testare program aplicare la nivel central a            • Monitorizare activități învățământ, specializare, perfecționare, instruire
prevederilor OUG nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar–bugetare,         personal CNPAS și CTP;
referitor la contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei       • Actualizare site CNPAS;
neimpozabile de pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul           • Întocmirea situațiilor statistice privind stadiul preluării datelor din
fiscal;                                        carnetele de muncă, stadiul scanării carnetelor de muncă și a situațiilor
  • Analiză/programare/testare program utilizat la nivel teritorial referitor     statistice privind evoluția re-recalculării pensiilor;
la aplicarea prevederilor Ordinului nr. 36/2005 care completează Legea          • Participare la diverse întâlniri de lucru cu specialiștii din cadrul
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (privind impozitul pe venituri cu regim de      Direcției Legislație Pensii;
reținere la sursă);                                    • Participare la întocmirea documentației necesare pentru depunerea
  • Participare la analiza/programarea/testarea și acceptanța programelor       cererii de finanțare pentru dezvoltarea sistemului informatic integrat;
necesare nivelului teritorial pentru implementarea prevederilor Legii           • Arhivarea documentației existente în cadrul serviciului (perioada
nr. 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006        2001–2007), în 34 de cutii, în vederea predării către Serviciul administrativ,
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;          pentru depozitare;

                    Case teritoriale          Persoane               Direcții
      Domeniu                                                                 Total
                     de pensii             juridice               C PAS
 Pensii/legi speciale             294                 5                38                337

 • Răspunsuri formulate la spețele primite de la casele teritoriale de pensii,     • modificarea programelor de validare a datelor din declarațiile nominale
de la persoane juridice și alte direcții din cadrul CNPAS               conform noilor reglementări legislative;
                                             • centralizarea și elaborarea de situații statistice privind evidența
   În domeniul activității de informatizare evidență stagii de cotizare:      contribuțiilor la nivel național.
  • modificarea funcțiilor existente în sistemul informatic de management        • Analiza, actualizarea și testarea programelor de generare automată a
al contribuțiilor de asigurări sociale aflat în exploatare la nivelul caselor     declarațiilor nominale puse la dispoziția angajatorilor pe site-ul CNPAS;
teritoriale de pensii și la nivel național, în vederea actualizării acestuia din     • Analiza, proiectarea și întreținerea aplicației pentru gestionarea și
punct de vedere legislativ;                              actualizarea Registrului asiguraților cu datele transmise lunar de Centrul
  • modificarea declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a      Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor
                                            (CNABDEP);
obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat – anexele A11,
                                             • Modificarea programelor pentru generarea de coduri de asigurat;
A12, A14, conform:
                                             • Programe pentru extragerea informațiilor din baza de date de declarații
  OUG nr. 226/2008 – completarea sărbătorilor legale aferente anului
                                            nominale la nivel central pentru executorii bancari.
2009; Legii nr. 202/2008 – modificări ale cotelor de contribuții de asigurări
                                             • Implementarea sistemului informatic integrat pentru modulul
sociale; Legii nr. 19/2009 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul    SICA–management contribuții:
2009; modificării tarifelor în funcție de codurile CAEN; OUG nr. 28/2009 –        • Asigurarea exploatării curente a modulului SICA – nivel județean, cu
șomaj tehnic fără plata contribuțiilor; Adresei nr. 457/DTI/17.03.2009 –        funcțiunea de declarații și contracte de asigurare;
raportarea accidentelor de muncă preluate în plată de CJP de la unități în        • Asigurare suport tehnic de nivel I pentru aplicația SICA – declarații și
faliment; Legii nr. 209/2009 pentru modificarea și completarea Legii          contracte de asigurare la nivel de județ;
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări       • Realizarea și întreținerea bazei de date naționale a carierei profesionale
sociale;                                        pentru perioadele anterioare anului 2001;
  • modificarea adeverințelor privind punctajul și stagiul de cotizare         • Participarea la întocmirea documentației necesare pentru depunerea
conform noilor reglementări legislative;                        cererii de finanțare pentru dezvoltarea sistemului informatic integrat.
  26                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

   În domeniul activității de implementare Pilon II (pensii private)        Au fost finalizate cu rezolvare definitivă sau parțială 1.459 de cazuri.
  Realizarea informatizării subsistemului de contribuții – Pilon II        Media soluționărilor este de 121 de cereri pe lună, iar numărul cererilor
  • Analiza, proiectarea și implementarea aplicației pentru implementarea     nerezolvate (întrucât se așteaptă informațiile de la unități) este de 780, la
Pilon II (Legea nr. 411/2004, modificată și completată, Norma nr. 18/2007     data de 31.12 2009.
privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii          • Activitatea de creare a arhivei electronice prin scanare și culegere de
administrate privat, Norma nr. 3/2008 privind transferul participanților între   date din carnetele de muncă, activitate reglementată de HG nr. 1.768/2005.
fondurile de pensii administrate privat, Norma nr. 11/2008 privind          În anul 2009 a fost finalizată și implementată aplicația privind scanarea
colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii  carnetelor de muncă, activitate care a presupus procurarea și instalarea
administrate privat) – aderarea inițială și continuă:               programelor informatice, întocmirea procedurilor de lucru cu unitățile
   – Actualizarea programelor pentru extragerea informațiilor din        teritoriale în vederea centralizării și introducerii în arhiva electronică a
declarații nominale, declarații și contracte de asigurare necesare calculării   datelor scanate. A fost prelungit termenul de predare a carnetelor de muncă
contribuției asiguraților la Pilon II;                       în vederea culegerii datelor privind stagiile de cotizare în sistemul public
   – Realizarea/actualizarea programelor pentru extragerea informațiilor     până la data de 30.09.2010.
din datele transmise de Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date      Activitatea de culegere de date din carnetele de muncă a avut ca rezultat
privind Evidența Persoanelor, necesare evidenței datelor personale ale       prelucrarea integrală a 4.974.402 carnete de muncă. Au fost prelucrate
asiguraților la Pilonul II de pensii;                       aproximativ 80.000 de carnete de muncă aparținând persoanelor din
   – Actualizarea programelor de verificare și validare a datelor transmise   sistemele neintegrate cu stagii de cotizare în sistemul public de pensii.
de Fondurile private de pensii și CSSPP;                       Activitatea propriu-zisă de scanare a avut ca rezultat la sfârșitul
   – Realizarea programelor pentru repartizarea aleatorie continuă lunară;    semestrului II 2009 recepționarea în vederea scanării la nivel teritorial a
   – Realizarea programelor pentru evidența asiguraților aderați la       unui număr de 2.140.050 de carnete de muncă din care: 1.129.048 de la
fondurile de pensii administrate privat care au făcut obiectul fuzionării;     ITM, 39.587 de la AJOFM și 971.415 de la deținătorii legali de carnete de
   – Actualizarea lunară a registrului participanților cu actele de aderare,   muncă, persoane fizice sau juridice.
transferurile, fuzionările, absorbirile, comenzile CSSPP și repartizații       Au fost scanate un număr total de 2.115.068 carnete de muncă, din care
aleatoriu;
                                          au fost validate inițial 2.089.401 și OCR-izate (operațiunea de verificare a
   – Actualizarea programelor pentru asigurarea informării caselor
                                          datelor scrise în carnetul de muncă: nume și prenume, data nașterii, unitatea
județene de pensii privind evidențele specifice Pilonului II;
                                          care l-a întocmit, seria și numărul carnetului de muncă cu datele de pe
   – Actualizarea programelor în vederea transmiterii rezultatelor
                                          eticheta cu cod de bare care se aplică pe carnet pentru a fi citite electronic
actualizărilor către Fondurile private de pensii și CSSPP;
                                          cu cititorul de coduri de bare) un număr 2.085.834 carnete de muncă,
   – Actualizarea programelor pentru obținerea documentelor privind
                                          operațiunea fiind desfășurată cu un număr de 849 de persoane. Activitatea
viramentele pentru participanții la Pilon II;
                                          este preconizată a se încheia la sfârșitul anului 2010.
   – Realizarea indicatorilor statistici aferenți Pilon II;
   – Publicarea pe site-ul CNPAS a indicatorilor statistici aferenți Pilon II;
                                             În domeniul administrării aplicațiilor financiar-contabile, resurse
   – Actualizarea programelor în vederea asigurării interfeței cu ANAF;
                                          umane și statistice s-au desfășurat următoarele activități:
   – Realizarea/actualizarea aplicației de interogare, vizualizare și
                                           • Întreținerea, modificarea și exploatarea aplicațiilor pentru sistemul
monitorizare a tuturor informațiilor existente în bazele de date CNPAS
referitoare la Pilonul II (MIRROR).                        informatic interimar al CNPAS privind subsistemul statistic, care includ:
                                             – programe specifice din cadrul sistemului informatic interimar privind
   În domeniul activității de arhivare                     actualizarea lunară a bazei de date statistice pentru pensiile de asigurări
  • Participarea la implementarea soluției integrate propusă pentru        sociale de stat și a bazei de date statistice privind beneficiarii de legi
arhivarea electronică a carnetelor de muncă în cadrul CNPAS;            speciale;
  • Participarea la asigurarea suportului tehnic de specialitate în vederea       – programe specifice din cadrul sistemului informatic interimar privind
constituirii și gestionării arhivei electronice a carnetelor de muncă;       beneficiarii Legii nr. 49/1991 și ai Legii nr. 44/1994 (veterani).
  • Elaborarea procedurilor de lucru cu unitățile teritoriale în vederea       • Actualizarea lunară a bazei de date statistice pentru pensiile de asigurări
centralizării și introducerii în arhiva electronică a datelor scanate;       sociale de stat, beneficiarii de legi speciale și agricultori (proveniți din
  • Întreținerea și administrarea arhivei electronice a carnetelor de muncă;   fostul sistem de pensii al agricultorilor care au făcut obiectul OUG
  • Realizarea programelor informatice pentru prelucrarea datelor extrase     nr. 4/2005);
din carnetele de muncă în vederea trecerii la estimarea ulterioară perioadei     • Realizarea situațiilor statistice la nivel județean și țară pentru pensiile de
de scanare a numărului de persoane care se vor pensiona, numărul de puncte     asigurări sociale de stat și agricultori:
la nivel național pentru estimarea fondurilor necesare plății pensiilor din       – Raport lunar privind structura numărului fizic de pensionari, pensia
sistemul public.                                  medie și valoarea fondului de pensii de stat, punctajul mediu și punctele de
                                          pensii de stat;
   În domeniul reconstituirii carierei profesionale                  – Raport trimestrial/anual privind numărul mediu de pensionari, pensia
  • Procurarea și transmiterea actelor doveditoare de vechime în muncă și     medie trimestrială/anuală, punctaj mediu trimestrial/anual, punctele de
stagii de cotizare solicitate de cetățenii români stabiliți în străinătate.    pensii de stat și valoarea fondului de pensii de stat;
  În cursul anului 2009 au fost înregistrate 1.457 de cereri cu diverse tipuri     – Raport lunar/ trimestrial/anual privind numărul mediu de pensionari,
de solicitări și s-au înaintat angajatorilor peste 5.000 de demersuri inițiale,  sumele din decizie și mișcarea intervenită în perioada respectivă, pe
înregistrându-se circa 1.500 de reveniri scrise și telefonice pentru        categorii de pensii.
soluționare, la care se adaugă 780 de cereri la care nu s-a primit răspuns.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                         27
  • Realizarea rapoartelor pentru indicatori statistici (evoluția mișcării        – Gruparea procentuală a numărului pensionarilor de asigurări sociale
pensionarilor de asigurări sociale de stat; dinamica numărului și pensiei      de stat, pe nivele de pensii, după data înscrierii la pensie;
medii pentru pensionarii de asigurări sociale de stat etc.) pentru toate          – Gruparea pensiei medii din decizie pentru pensionarii de asigurări
categoriile de pensii și pe total asigurări.                     sociale de stat pe nivele de pensii, după data înscrierii la pensie;
  • Realizarea situațiilor statistice privind durata medie de stat în plată        – Gruparea punctelor medii pe categorii de pensii de asigurări sociale
pentru asigurări sociale de stat, pe categorii de pensii și sexe, la nivel de țară  de stat, după data înscrierii la pensie.
și Municipiul București.                                • Realizarea și utilizarea de programe specifice pentru obținerea de
  • Realizarea lunară a rapoartelor statistice privind gruparea pensionarilor    rapoarte statistice privind gruparea pensionarilor de asigurări sociale de
de asigurări sociale de stat, la nivelul fiecărui județ:               stat/agricultori pe grupe de vârstă și sexe.
   – Gruparea numărului pensionarilor de asigurări sociale de stat, pe        • Realizarea de proceduri software, în vederea obținerii rapoartelor
nivele de pensii, după data înscrierii la pensie;                  statistice solicitate de conducerea CNPAS:

                      Situații statistice privind pensia medie (stat și agricultori) în euro/$:
                     Situații privind evoluția pensiilor nominale și reale (stat și agricultori):
  28                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • Realizarea centralizării lunare, trimestriale și anuale a numărului și      • Gestionarea documentelor de actualizare a pensiilor de legi speciale
valorii documentelor de plată prelucrate prin CNPAS;                (Legea nr. 303/2004, Legea nr. 567/2004, Legea nr. 36/2003, Legea
  • Realizarea centralizării ordonanțărilor de plată (plăți curente și plăți   nr. 96/2006, Legea nr. 7/2006);
restante, tranșele 1 și 2) și obținerea rapoartelor centralizatoare pentru      • Asigurarea comunicării către casele teritoriale de pensii a documentelor
BASS, BS (mandate, cont și total), pe categoriile de legi speciale: Decret     de actualizare a pensiilor de legi speciale (Legea nr. 303/2004, Legea
nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, Legea nr. 309/2002, Legea nr. 42/1990,      nr. 567/2004, Legea nr. 36/2003, Legea nr. 96/2006, Legea nr. 7/2006).
Legea nr. 303/2004, Legea nr. 567/2004, Legea nr. 96/2006, Legea
nr. 7/2006, Legea nr. 8/2006 etc.;                           În domeniul activității de evidență contribuabili
  • Comunicarea rapoartelor statistice către INSSE, Primăria Capitalei,       • În domeniul evidenței naționale a contribuabililor din sistemul public
MMSSF, în baza convențiilor;                            de pensii
  • Editare, publicare și difuzare indicatori pensii Pilon I și II;
                                           • Monitorizarea respectării procedurilor legale și informatice privind
  • Actualizare site CNPAS cu indicatori pensii;
                                          evidența contribuabililor la nivelul celor 41 de județe și la nivelul
  • Asigurarea echipei de monitorizare a procesului de exploatare a
                                          municipiului București prin recepția și evaluarea periodică a datelor.
subsistemului financiar-contabil – modulul FIS – din cadrul sistemului
                                           • Verificarea lunară, prin proceduri specifice, a bazelor de date transmise
informatic integrat și acordarea asistenței de specialitate la nivel județean și
central:                                      de casele teritoriale de pensii, aferente anilor 2008–2009.
   – urmărirea stadiului de exploatare a aplicației în teritoriu;         • Crearea unor baze de analiză la nivel național pentru anii 2001–2009, în
   – actualizări de date la nivel central;                   vederea obținerii de informații agregate care să folosească atât la
   – monitorizare replicări;                          fundamentarea bugetului, precum și la rezolvarea operativă a problemelor
   – asistență tehnică la nivel județean;                    apărute în sistemul de asigurări sociale.
  • Asigurarea echipei de monitorizare a procesului de exploatare a         • Evidența asiguraților la nivel național prin centralizarea bazelor de date
subsistemului resurse umane și salarizare – modulul HR – din cadrul        din teritoriu și prin crearea trimestrială, în sistemul interimar de evidență al
sistemului informatic integrat și acordarea asistenței de specialitate la nivel  asiguraților, a Registrului național. Prin acest procedeu sunt evidențiate
județean și central:                                datele necesare obținerii adeverințelor de stagiu de cotizare și punctaj anual.
   – urmărirea stadiului de exploatare a aplicației în teritoriu;        Datele privind numărul mediu de asigurați, numărul angajatorilor și CAS
   – actualizări de date la nivel central;                   declarat pentru perioada 2004–2009, sunt prezentate în următoarele grafice:
   – asistență tehnică la nivel județean;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          29
  • În domeniul evidenței stagiilor de cotizare ale asiguraților din        • Obținerea fișierului cu asigurații decedați, necesar în procesul de
sistemul public de pensii                             achitare a unor drepturi de asigurări sociale efectuate de alte module ale
  • Organizarea fluxului de prelucrare a datelor în vederea obținerii      sistemului public de pensii (plata pensiei). Au fost prelucrate în cursul
documentelor de certificare (adeverințe) a stagiului de cotizare și        anului 2009 un număr de 287.740 de înregistrări.
punctajului anual pentru asigurații sistemului public de pensii.
  • Încheierea unui Protocol de Cooperare cu Oficiul Român de Imigrări, în     • Activități derulate în cadrul modulelor informatice ale aplicației SICA
scopul obținerii informațiilor de stare civilă existente în evidențele ORI,     • Asigurare suport tehnic pentru aplicațiile aflate în exploatare curentă:
pentru cetățenii Uniunii Europene și ai statelor membre ale Spațiului          – aplicația Declarații și Contracte de asigurare prin care se gestionează
Economic European, precum și pentru străinii care au înregistrată         la nivelul caselor teritoriale drepturile și obligațiile a cca 230.000 de
rezidența/șederea în România necesare în procesul de evidență calcul și      asigurați;
virare a contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat și aplicării     – aplicații de gestiune a certificatelor de stagiu;
unor proceduri de verificare și control privind identitatea și starea          – aplicația Registre Naționale – prin care au fost actualizate
asiguraților din sistemul public de pensii.                    informațiile a peste 8.046 de asigurați și cca 123 de angajatori, la solicitarea
  • Actualizarea lunară a Registrului Național al Persoanelor cu informații   caselor teritoriale. Au fost introduse în Registrul Național informațiile
de stare civilă comunicate de către CNABDEP. Prin derularea aplicației, în    pentru 12.249 de persoane care au avut generat codul de asigurări sociale
cursul anului 2009 au fost efectuate peste 1,9 mil. de actualizări. Registrul   solicitate prin formularele E201, E202, E204 etc. Acestea au fost necesare
are în componență informații curente și/sau informații cu caracter istoric în   pentru funcționarea celorlalte module ale sistemului integrat (bilete
număr de peste 24,1 mil. coduri numerice personale unice.             tratament, FIS, Mercur).
  30                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

 • Participarea la întocmirea documentațiilor necesare lansării           – recepția și validarea rapoartelor lunare transmise de administratorii
procedurilor de licitație pentru achiziționarea serviciilor suplimentare     fondurilor de pensii (la data de 20 a fiecărei luni);
necesare dezvoltării proiectului.                          – actualizarea Registrului participanților cu actele de aderare din
                                         rapoartele lunare, cu informațiile privind transferurile participanților între
  • În domeniul evidenței contribuabililor din sistemul privat de pensii –    fonduri, cu datele persoanelor repartizate aleatoriu;
Pilon II                                       – transmiterea rezultatelor din procesul de validare/actualizare comisiei
  • Activități desfășurate în procesul de aderare continuă, evidența, calculul  și administratorilor fondurilor de pensii private;
și virarea contribuțiilor individuale către fondurile de pensii administrate     – actualizarea Tabelei electronice a contribuțiilor cu datele din Registrul
privat:                                      participanților și cele din tabela P2;
  – participarea la procesul de analiză, testare și implementare a modulelor    – declanșarea procedurilor de calcul al contribuțiilor individuale
informatice în funcție de modificările legislative;                lunare/restante;
  – colaborarea la definirea procedurilor de lucru și a inițiativelor        – derularea procedurii de regularizare a sumelor plătite anterior
legislative care să permită modificările de coduri numerice personale       fondurilor de pensii administrate privat, ca urmare a unor rectificative
existente în Registrul participanților în procesul de aderare continuă;      depuse de angajatori;
  – fuzionarea a patru fonduri de pensii administrate privat – efectuarea      – obținerea fișierelor aferente listelor de viramente ale contribuțiilor și a
transferurilor speciale prevăzute în Deciziile CSSPP și repartizarea finală a   recapitulației generale pe suport hârtie. Pe baza acestora se întocmesc
participanților absorbiți la fondul de pensii absorbant pentru două din acele   documentele contabile necesare virării acestor sume către fondurile de
fonduri de pensii care au obținut autorizarea definitivă.             pensii administrate privat;
  • Activitățile din cadrul direcției, desfășurate lunar, pentru realizarea     – transmiterea pe suport electronic către ANAF a anexelor A 1.2 și a
acestui proces au fost următoarele:                        listelor de virament întocmite la nivel de angajator (la data de 25 a fiecărei
  – recepția și prelucrarea datelor aferente declarațiilor nominale,       luni);
declarațiilor/contractelor de asigurare transmise de către casele teritoriale    – efectuarea copiilor de siguranță pe suport electronic a întregului
finalizate prin concatenarea într-un fișier P2;                  context.
  – constituirea fișierului cu potențiali participanți eligibili;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          31

 • Referitor la procedura de restituire a contribuțiilor individuale de       • Prelucrarea cererilor transmise de executori bancari și judecătorești
asigurări sociale plătită în plus față de plafonul maxim admis prin        (1.183 de solicitări) și pentru care s-a achitat contravaloarea prestației
prevederile Legii nr.19/2000, au fost întreprinse următoarele:          conform Deciziei președintelui CNPAS nr. 36/2008, modificată și
 Culegerea informațiilor privind eventualele sume restituite de către      actualizată.
casele teritoriale de pensii.                            • Au fost întocmite și transmise, conform prevederilor Legii nr. 233/2002
 • Extragerea din baza de date constituită la nivel național a informațiilor   pentru aprobarea OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
inserate în declarațiile nominale necesare identificării persoanelor eligibile,  soluționare a petițiilor, un număr de 1.218 răspunsuri. Structura acestora
care pot beneficia de aceste drepturi.                      este următoarea: 1.138 de răspunsuri privind activitatea desfășurată în baza
 • Întreținerea aplicației informatice pentru evidențierea potențialilor     Legii nr. 411/2004, iar 80 de răspunsuri privind activitatea desfășurată în
beneficiari și pentru stabilirea drepturilor de restituire la solicitare.     baza Legii nr. 19/2000.
Aplicația are la bază numai informațiile centralizate până la data de          Precizare: Pentru actualizarea aplicațiilor informatice din cadrul
31.12.2007 și cuprinde un număr de 103.985 de asigurați.             sistemului informatic integrat al CNPAS și pentru modernizarea sistemului
 • În urma înregistrării unui număr de 571 de cereri și a prelucrării lor în   s-a depus cererea de finanțare pentru implementarea soluției CNPAS
cadrul aplicației au fost structurate rezultatele după cum urmează:        „e-guvernare”, prin Programul operațional sectorial „Creșterea
 – 81 de dispoziții de restituire;                        competitivității economice” 2007–2013 – anexa III – Tehnologia
 – 490 de răspunsuri cu motivația că nu fac parte din categoria de asigurați   informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public – Domeniul
care beneficiază de aceste drepturi – negații;                  major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor
 – 16 adrese către ANAF (situația privind contribuția individuală de       publice electronice moderne” – Operațiunea I „Susținerea implementării de
asigurări sociale).                                soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde
                                         este necesar”.
  • Alte activități desfășurate în vederea realizării obiectivelor globale ale   Soluția CNPAS „e-guvernare” are în vedere două componente majore, și
C PAS și/sau care au fost preluate de la alte structuri teritoriale în scopul   anume: serviciile electronice puse la dispoziția asiguraților și beneficiarilor
finalizării acestora                               prin diversificarea serviciilor acordate prin portalul CNPAS (dezvoltare
  • Preluarea și prelucrarea în sistemul informatic CNPAS a declarațiilor    „front-office”) și consolidarea proceselor sistemului informatic integrat
nominale transmise de angajatorii care au semnătură digitală prin SEN       prin actualizarea acestuia din punct de vedere legislativ și adăugare de
(Sistemul Electronic Național), pentru CPMB și CTP Ilfov. În medie,        funcțiuni noi, cum ar fi: gestiunea perioadelor de asigurare preluate din
transmit lunar la CNPAS 131 de angajatori, având un număr de peste        carnetele de muncă, gestiunea Pilonului II de pensii (actualizare procese de
144.638 de asigurați.                               „back-office”).
  • Obținerea din Registrul național a informațiilor pentru completarea       Procedura de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor solicitate
formularelor de notificare E101, necesare persoanelor care doresc să-și      prin caietul de sarcini se va lansa după aprobarea cererii de finanțare a
desfășoare activitatea pe teritoriul altor state în calitate de lucrători     proiectului din fonduri europene.
sezonieri. S-au prelucrat 20.662 de solicitări de la casele teritoriale de
pensii.                                       3.12. Direcția editare mandate și statistici
  • Generarea de coduri de asigurări sociale pentru cetățenii români cu
domiciliul în străinătate care sunt beneficiari de drepturi de asigurări        În anul 2009, s-au desfășurat activități privind prelucrarea datelor,
sociale, precum și pentru străinii și apatrizii cu domiciliul sau reședința în  editarea și procesarea a circa 123 de milioane de documente de plată a
România și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de MAI – Oficiul       drepturilor de pensii, a altor drepturi de asigurări sociale sau prevăzute de
Român pentru Imigrări. În cursul anului 2009, au fost generate aproximativ    legi speciale, precum și a prestațiilor de asistență socială, după cum
10.000 de coduri.                                 urmează:

                                                                 Anul 2008    Anul 2009

                                                                  umăr       umăr
 r.                                                               mandate     mandate
                          Documente de plată pentru:
crt.                                                                plată      plată
                                                                 drepturi     drepturi

                                                                  - mii -     - mii -
    Pensii de asigurări sociale de stat                                            55.643,3     55.804,5
 1. din   cu plata prin poştă                                                          47.422,3
   care:  cu plata prin bănci                                                          8.382,2
    Pensii agricultori                                                     10.396,3     9.593,8
 2. din   cu plata prin poştă                                                          9.522,4
   care:  cu plata prin bănci                                                            71,4
    Pensii IOVR                                                          161,2      134,4
 3. din   cu plata prin poştă                                                           129,3
   care:  cu plata prin bănci                                                             5,1
  32                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010


                                                                    Anul 2008  Anul 2009

                                                                     umăr    umăr
 r.                                                                  mandate   mandate
                              Documente de plată pentru:
crt.                                                                  plată    plată
                                                                    drepturi  drepturi
                                                                     - mii -   - mii -
      Total beneficiari de legi speciale                                              6.432,5   7.334,5
               cu plata prin poştă                                                   6.776,1
     din care:
               cu plata prin bănci                                                    558,4
               Indemnizaţii conform DL nr. 118/1990                                     796,5    756,5
               Indemnizaţii conform Legii nr. 189/2000                                   1.396,8   1.394,5
               Indemnizaţii conform Legii nr. 309/2002                                   2.459,2   2.366,5
               Indemnizaţii conform Legii nr. 341/2004 (Lg. nr. 42/1990)                           76,2    95,1
 4.
               Indemnizaţii conform Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-
                                                                             2,4
    beneficiari de:
               profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
               Indemnizaţii conform Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului     78,1
               public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice          99,6
               de utilitate publică
               Ajutor lunar conform Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul
                                                                     1.557,6   2.532,1
               supravieţuitor
               Pensii de serviciu (magistraţi, personalul auxiliar din magistratură, diplomaţi, personal aeronautic
               civil profesionist, parlamentari, funcţionari parlamentari, personalul de specialitate al Curţii de      68,1    87,8
               Conturi, personal aeronautic tehnic nenavigant)
      Beneficiari de indemnizaţie, spor şi rentă cf. Legii nr. 49/1991, Legii nr. 44/1994                      3.487,9   3.119,7
 5. din         cu plata prin poştă                                                     2.995,1
  care:        cu plata prin bănci                                                      124,6
      Beneficiari conf. Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap             18,6    50,8
 6. din         cu plata prin poştă                                                      38,9
  care:        cu plata prin bănci                                                      11,9
 7.    Beneficiari ajutoare conform HG nr. 723/1992                                           1,3     0,9
     Beneficiari de drepturi privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (indemnizaţii pentru
                                                                    34.433,9  34.916,5
    creştere copii, stimulent creştere copii, alocaţii de stat pentru copii) conform OUG nr. 148/2008
 8.           cu plata prin poştă                                                    27.560,9
    din
    care:       cu plata prin bănci                                                     7.355,6
     Beneficiari prestaţii de asistenţă socială - alocaţii familiale complementare şi de susţinere pentru familiile
                                                                     8.388,2   8.913,9
    monoparentale conform OUG nr. 105/2003
 9.           cu plata prin poştă                                                     8.809,9
    din
    care:       cu plata prin bănci                                                      104,0
     Beneficiari de indemnizaţii de şomaj (pentru un număr de 42 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de
 10.                                                                   1.355,7   3.220,1
    muncă)
     Beneficiari de ajutor suplimentar conform OUG nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar
 11.                                                                   2.764,7    91,5
    familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
 12. Pensionari culte (Biserica Romano-Catolică)                                              11,9    11,8
                                  TOTAL                                123.095,5  123.192,4
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           33

 Situație centralizatoare a documentelor de plată a drepturilor de pensii și a altor drepturi de asigurări sociale sau prevăzute de legi speciale, întocmite de
către CNPAS/DEMS – valoare plăți, număr mandate, valoare medie de plată (în lei și euro):

                       Totalizare plăţi                            TOTAL A          TOTAL A
            – de la BASS, BS, FO D ŞOMAJ, FO DURI SPECIALE                         2009            2009
             (valoare plăţi, număr mandate, valoare medie de plată)                    (lei)           (euro)

 1.  Total plăţi - documente de plată (de la BASS, BS, Fond şomaj, Fonduri speciale)               53.258.998.878       12.568.626.783
     umăr mandate                                                 121.299.978        121.299.978
    Valoare medie                                                      439            104
    Din care: Cu plata prin poştă                                        44.167.582.666       10.423.065.739
     umăr mandate                                                 105.246.844        105.246.844
    Valoare medie                                                      420            99
    Din care: Cu plata prin bănci                                         9.091.416.212       2.145.561.043
     umăr mandate                                                  16.053.134         16.053.134
    Valoare medie                                                      566            134

 • Aplicarea prevederilor OUG nr. 6/2009 privind acordarea pensiei sociale minime garantate. În perioada 1.04.2009–31.12.2009 s-a acordat pensie
socială minimă garantată pentru un număr de 4.544.971 de persoane (în medie 506.108 beneficiari/lună):

                       Pensia socială minimă garantată beneficiari și valoare de plată

                                   Pensii agricultori
       Pensii asigurări sociale
                             (pensionari proveniţi din fostul sistem al                TOTAL
           de stat
                                    agricultorilor)
   umăr beneficiari    Valoare de plată      umăr beneficiari     Valoare de plată       umăr beneficiari      Valoare de plată

    2.890.335         234.033.999        1.654.636        136.704.629          4.544.971          370.738.628

  • Numărul modificărilor transmise de către casele teritoriale de pensii și de către ordonatorii de credite pentru care s-au întocmit documentații de plată
a fost de 1.858.692 (cca 154.891/modificări lunar), din care cca 1.900 au fost respinse de la plată, fiind comunicate cu date eronate, și au reprezentat
înscrieri noi, ieșiri din drepturi, modificări de drepturi, modificări ale datelor de identificare sau de adresă etc.:

                                                    Anul 2009
        r.
              Modificări intervenite în situaţia:                              umăr
       crt.                               umăr modificări
                                                      erori            %
       1.  Pensionarilor de asigurări sociale de stat          1.469.718         1.644           0,112
       2.  Reţinerilor din pensii                    237.628          112            0,047
       3.  Pensionarilor agricultori                   95.426           24            0,025
       4.  Veteranilor, văduvelor de război               55.920          120            0,215
       5.  TOTAL MODIFICĂRI                       1.858.692         1.900           0,102

 • S-a efectuat primirea, verificarea, prelucrarea și transmiterea documentelor pentru beneficiari de drepturi de pensii de asigurări sociale sau prevăzute
de legi speciale ale căror drepturi se achită prin CITIBANK:

                       PLATA PE SIILOR Î STRĂI ĂTATE PRI CITIBA K 2009

              2009         Valoare de plată            r. plăți           Valoare medie

             Total           51.481.447             39.736               1.296
  34                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  • S-a efectuat primirea, verificarea, prelucrarea și transmiterea documentelor primite de la beneficiarii de pensii din sistemul public, cu domiciliul în
Israel, către casele teritoriale de pensii (pentru un număr de 593 de cereri), precum și verificarea/corectarea, după caz, a erorilor din datele transmise:
                      r. beneficiari
                                                         r. cereri transfer
              ale căror drepturi de pensii se achită prin    TOTAL                           r. cereri
        2009                                     Pensie medie    plată pensie în
                intermediul BancPost România şi      valoare pensii                      drepturi restanţe
                                                           Israel
                 Autoritatea Poştală din Israel
       TOTAL:              46.022             32.241.962       701        354          239

  • S-au efectuat verificări încrucișate cu bazele de date de plată a pensiilor de stat, pe criteriul CNP, a bazelor de date de plată județene ale veteranilor
de război, având ca rezultat obținerea de plăți necuvenite (plăți duble, plăți către persoane comunicate ca decedate de către evidența populației etc.) și
transmiterea acestor cazuri caselor județene de pensii, pentru verificare, corecție date și regularizare plăți, precum și monitorizarea acestora pe parcursul
anului 2009:
            r. veterani      r. veterani fără C P       r. veterani în plată,
                                                        umăr C P-uri
  2009    cu plata prin cont bancar, completat în bazele de date    existenţi ca decedaţi                      Procent erori
                                                       duble/multiple
          fără cod IBA          de plată           în BD-pensii
  Total         105              758              885              332             0,67%

 • S-a efectuat verificarea coerenței datelor din bazele centrale de date de plată a prestațiilor sociale, în vederea prevenirii fraudelor, precum și
monitorizarea acestora pe parcursul anului 2009:


         r. beneficiari cu     r. beneficiari     r. beneficiari în
                                                           Procent plăţi
       C P dublu/multiplu        cu C P       plată cu alocaţii     r. beneficiari în                Procent plăţi
                                                         necuvenite (alocaţii şi
  2009   (alocaţii de stat pentru   dublu/multiplu    de stat pentru copii şi  plată cu alocaţii               necuvenite (alocaţii
                                                          indemnizaţii creştere
        copii şi indemnizaţii      (alocaţii     indemnizaţii creştere   complementare                  complementare)
                                                             copii)
         creştere copii)     complementare)         copii

  Total       33.540          645         28.938.153        7.653.013         0,12%          0,01%

  • Gestionarea, întreținerea, arhivarea și transmiterea lunar, la casele     a creșterii valorii punctului de pensie (începând cu 1 aprilie 2009 a devenit
teritoriale de pensii, a bazelor de date privind evidența și plata pensiilor din  718,4 lei și începând cu 1 octombrie 2009 valoarea punctului de pensie a
sistemul public și a altor drepturi acordate în baza unor legi speciale;      devenit 732,8 lei);
  • Gestionarea, întreținerea, arhivarea și transmiterea lunar, la casele      • Furnizarea lunară a datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP,
teritoriale de pensii, a bazelor de date privind evidența și plata drepturilor   cod județ, număr dosar, stare, data stabilirii, data sistării) pentru pensionarii
veteranilor și văduvelor de război;                        sistemului public de pensii, precum și pentru beneficiarii legilor speciale,
  • Întreținerea, arhivarea și transmiterea lunar a bazelor de date de evidență  existenți în bazele de date ale CNPAS, către Casa Națională de Asigurări de
și plată a drepturilor, către ordonatorii de credite pentru care CNPAS       Sănătate, conform protocolului încheiat între CNPAS și CNAS;
întocmește documentele de plată (AJOFM, AJPS);                    • Furnizarea lunară a datelor veteranilor și văduvelor de război, existenți
  • Arhivarea și transmiterea la CNPAS, lunar, a tuturor bazelor de date     în bazele de date ale CNPAS, către Ministerul Apărării Naționale, conform
privind evidența și plata pensiilor și a altor drepturi de protecție socială din  protocolului încheiat între CNPAS și MApN;
sistemul public (arhivarea de siguranța și de securitate a datelor);         • Recalcularea indemnizațiilor acordate în baza Legii nr. 341/2004 – a
  • Întocmirea și distribuirea, împreună cu mandatele de achitare a        recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria
drepturilor lunare, a taloanelor speciale de călătorie cu reducere la       Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care
transportul intern de călători, pentru pensionarii din sistemul public de     și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești
pensii și pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 și ai Legii       anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, în funcție de salariul mediu
nr. 189/2000, pentru cca 4.972,0 mii beneficiari;                 brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
  • Ca urmare a diversificării modalităților de plată a pensiilor, prin      2009;
introducerea conturilor curente și a conturilor de card deschise la bănci, s-au    • Verificarea lunară a identității și stării beneficiarilor sistemului public
efectuat plăți ale drepturilor de pensii și de indemnizații de către un număr   de pensii, precum și a beneficiarilor altor drepturi acordate în baza unor legi
de 14 bănci (în medie, lunar, cca 735.576 pensionari);               speciale pe baza datelor furnizate de Centru Național de Administrare a
  • Aplicarea OUG nr. 100/2008 privind recalcularea pensiilor din sistemul    Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor (persoanele decedate), în
public de pensii pentru pensionarii care au desfășurat activități în fostele    vederea prevenirii fraudelor;
grupe I și II de muncă, etapele 2–4 (în lunile februarie, iunie și octombrie     • Expedierea unui număr de 3 milioane scrisori de informare a
2009), pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost deschise în     pensionarilor privind evoluția valorii punctului de pensie în anul 2009 și
perioada 1.01.1991 – 30.09.2008, precum și editarea și transmiterea la CTP     acordarea pensiei sociale minime garantate;
a unui număr de circa 860,0 mii decizii cu drepturile de pensie recalculate;     • Furnizarea datelor necesare obținerii prelucrărilor statistice și a
  • Întocmirea documentelor de plată conform prevederilor Legii          estimării necesarului lunar de credite, centralizat, pe ordonatori de credite și
nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, ca urmare    pe bugetele de unde sunt finanțate;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           35

 • Elaborarea convențiilor anuale încheiate cu prestatorii serviciilor pentru    ierarhizarea riscurilor profesionale pe fiecare loc de muncă, stabilirea
achitarea drepturilor de pensii și altor drepturi de asigurări sociale, cu plata   nivelului de risc pe unitate și măsuri propuse pentru prevenirea accidentelor
prin poștă sau prin conturi/carduri bancare, împreună cu specialiști din       de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, precum și gestionarea corectă a
cadrul CNPAS și MMFPS;                                resurselor alocate;
 • Expedierea lunară a documentelor de plată a pensiilor și a altor drepturi      • Identificarea și determinarea factorilor de risc fizic și biologic la
de protecție socială, conform prevederilor convențiilor încheiate cu         locurile de muncă, de către DSP, în prezența reprezentanților sindicatului
„CN Poșta Română – SA” și cu băncile, prin care se efectuează achitarea       CNPAS, și emiterea buletinelor de măsurători privind parametrii ce
drepturilor beneficiarilor, însumând cca 158,4 tone pe an (cca 13,2 tone pe     caracterizează iluminatul, nivelul de zgomot la locul de muncă, precum și
lună).                                        numărul și tipul germenilor (mezofili, hemolitici, mucegaiuri) prezenți în
                                           aer sau pe suprafețe/documente;
 3.13. Compartimentului securitate și sănătate în muncă                • Formarea/perfecționarea unor lucrători cu atribuții în domeniul
                                           securității și sănătății în muncă, din componența Comitetului de securitate
  Principalele activități desfășurate în acest domeniu au fost următoarele:     și sănătate în muncă, prin cursuri de specialitate organizate de Centrul de
  • Instruirea introductivă generală la locul de muncă și periodică a        Formare și Perfecționare al Inspecției Muncii.
personalului angajat, atât pe linia securității și sănătății în muncă, cât și pe
linia apărării împotriva incendiilor/situațiilor de urgență;             3.14. Institutul ațional de Expertiză Medicală și Recuperarea
  • Identificarea riscurilor profesionale și supravegherea sănătății        Capacității de Muncă
angajaților prin medicii specialiști de medicina muncii din cadrul
INEMRCM, în conformitate cu prevederile HG nr. 355/2007 și cu clauzele         În anul 2009 în domeniul expertizei medicale s-au avut în vedere
din contractul de prestări servicii;                         următoarele:
  • Reactualizarea tematicii de instruire a personalului angajat, precum și a     • Expertizarea prin internare în cadrul INEMRCM pentru evaluarea
testelor-chestionare de verificare a însușirii cunoștințelor privind         capacității de muncă a 9.189 de cazuri, din care:
securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva                     • 3.504 de cazuri - propuneri la pensie de invaliditate (55%
incendiilor/situațiilor de urgență, în conformitate cu prevederile legislației          respingeri);
în vigoare și cu specificul activității instituției;                      • 2.400 de cazuri – verificări de expertiză la solicitarea medicilor
  • Întocmirea unui plan de acțiuni/activități pentru perioada 2009–2012 și           experți ai asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de
urmărirea gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate, priorităților și            pensii (40% depensionări);
responsabilităților specifice domeniului securității și sănătății în muncă,           • 1.978 de cazuri – verificări de expertiză la solicitarea
apărării împotriva incendiilor/situațiilor de urgență;                      INEMRCM (44% depensionări);
  • Realizarea unui circuit al documentelor proprii, în format electronic și          • 142 de cazuri – contestații;
pe suport hârtie, în vederea implementării unui management integrat al             • 158 de cazuri – sesizări.
documentelor și stabilirii aplicației informatice de gestiune a documentelor      • În cadrul secției de recuperare medicală au fost internați 1.007 pacienți
pe linia securității muncii, supravegherii medicale a personalului angajat și    pentru tratament recuperator, din care 99 (accidente de muncă) au beneficiat
a acțiunilor în situații de urgență;                         și de dispozitive medicale: 14 proteze pentru membrul superior, 75 proteze
  • Avizarea Raportului anual al Comitetului de Securitate și Sănătate în      pentru membrul inferior, 7 orteze, 27 dispozitive de mers.
Muncă din CNPAS, propuneri de măsuri pentru planul de prevenire și
                                            • Avizare prelungiri concediu medical peste 183 zile (2.765 de cazuri);
protecție pe anul 2009 și efectuarea demersurilor privind înregistrarea la
                                            • În cadrul programului intern de cercetare sunt cuprinse 14 proiecte:
Inspectoratul Teritorial de Muncă;
                                           5 definitivate în 2009 și 9 proiecte în desfășurare 2009–2010. INEMRCM
  • Reactualizarea Planului de intervenție și evacuare pe fiecare locație a
                                           este partener în proiectul „Dezvoltarea unui pol de excelență pentru
CNPAS, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 163/2007 pentru
                                           implementarea unui program-pilot de studiu multidisciplinar al stresului” în
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
                                           cadrul programului IMPACT, finanțat prin fonduri structurale ale
  • Instruirea personalului de pază – punct de control pe linia apărării
                                           Ministerului Educației și Cercetării și Autorității Naționale pentru
împotriva incendiilor/situațiilor de urgență, prelucrarea planului de
                                           Cercetare Științifică.
înștiințare telefonică, a instrucțiunilor tehnice de apărare împotriva
                                            • Activitatea din cadrul laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor
incendiilor, precum și a ghidului pentru situații de urgență;
                                           de explorări funcționale, serviciului de radiologie, atât pentru bolnavii
  • Verificarea eficienței instalațiilor și mijloacelor tehnice de alarmare,
                                           internați, cât și pentru cazurile din ambulator (842 de cazuri).
comunicare, intervenție și stingere a incendiilor din cadrul locațiilor
CNPAS (posturi telefonice, stingătoare, hidranți, accesorii hidranți etc.);
                                            3.15. Principalele obiective realizate și performanțele obținute de
  • Realizarea ergonomiei postului de lucru/locului de muncă (poziționare
                                           casele teritoriale de pensii
echipament, lucrător, iluminat adaptat, curenți de aer etc.) – recomandări și
reguli de bună practică propuse de medicul de medicina muncii și
compartimentul securitate și sănătate în muncă;                     În anul 2009, casele teritoriale de pensii au asigurat funcționarea în
  • Monitorizarea activităților de revizii și reparații și/sau verificarea stării  condiții normale a sistemului public de pensii, au urmărit susținerea
tehnice a echipamentelor tehnice – surse electrice, gaze, tablouri de        fluxului de primire, soluționare și comunicare în plată a noilor dosare de
siguranțe, mașini de editat și procesat documente de plată, echipamente cu      pensie, asigurarea plății pensiilor la termenele stabilite, îndeplinirea tuturor
ecran de vizualizare, mijloace auto, uzura unor componente – consecințe       atribuțiilor legate de acordarea drepturilor de asigurări sociale de stat,
posibile în ceea ce privește nivelul de securitate al locului de muncă și/sau    precum și a resurselor financiare de la bugetul de stat.
siguranța circulației pe drumurile publice;                       În domeniul stabilirii și plății pensiilor, la data de 31 decembrie 2009 se
  • Reevaluarea locurilor de muncă/posturilor de lucru din punctul de        aflau în evidența caselor teritoriale de pensii 5.514.159 de pensionari, din
vedere al securității și sănătății în muncă prin metoda Pece (INCDPM),        care pensionari de asigurări sociale de stat 4.742.196.
 36                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010


                    Situația numărului de beneficiari ai sistemului public de pensii,
                  a numărului pensionarilor din agricultură și a cuantumului pensiilor medii
                               la data de 31.12.2009

                                                                  Pensia medie
1. Pensionari de asigurări sociale de stat
                                                                    (lei)
 r. total pensionari de asigurări sociale de stat, din care:                         4.742.196         734
Nr. total pensionari pentru limită de vârstă                                 3.136.706         855
Nr. pensionari pentru limită de vârstă cu vechime completă                          1.893.064        1.015
Nr. pensionari pentru limită de vârstă cu vechime incompletă                         1.243.642         610
Nr. beneficiari pensie anticipată                                         9.236         977
Nr. beneficiari pensie anticipată parțială                                   116.083         691
Nr. total pensionari de invaliditate                                      906.948         556
Nr. pensionari de invaliditate – gradul I                                    42.507         555
Nr. pensionari de invaliditate – gradul II                                   534.833         562
Nr. pensionari de invaliditate – gradul III                                   329.608         546
Nr. pensionari de urmaș                                             571.596         362
Nr. beneficiari de ajutor social                                         1.627         192


                                                                  Pensia medie
2. Pensionari agricultori
                                                                    (lei)
 r. total pensionari agricultori, din care:                                   771.963         308
Nr. total pensionari pentru limita de vârstă                                  680.511         328
Nr. pensionari pentru limită de vârstă cu vechime completă                           271.118         384
Nr. pensionari pentru limita de vârstă cu vechime incompletă                          409.393         291
Nr. total pensionari de invaliditate                                       16.104         224
Nr. pensionari de invaliditate – gradul I                                     1.478         185
Nr. pensionari de invaliditate – gradul II                                    14.626         227
Nr. pensionari de urmaș                                             75.348         143

                   Situația numărului de beneficiari ai legilor cu caracter special – 31.12.2009
               3. Beneficiari de legi speciale
                r. total beneficiari de legi speciale, din care:                639.054
               Nr. pensionari IOVR                                10.188
               Nr. veterani de război și văduve de război                    247.140
               Nr. beneficiari Decretul-lege nr. 118/1990                    63.259
               Nr. beneficiari Legea nr. 189/2000                        116.774
               Nr. beneficiari Legea nr. 42/1990                          186
               Nr. beneficiari Legea nr. 341/2004                         8.685
               Nr. beneficiari Legea nr. 309/2002                        192.822

                  Evoluția numărului de beneficiari de pensii pentru perioada 2003–2009
  Beneficiari de drepturi aflați în
                        31.12.2003   31.12.2004     31.12.2005  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2008   31.12.2009
      plată/Perioada
TOTAL, din care:                6.111.934    6.045.091     5.677.706  5.614.689  5.545.920  5.523.655   5.514.159

A. Pensionari de asigurări sociale de stat   4.584.786    4.610.076     4.624.456  4.645.281  4.643.545  4.688.427   4.742.196

B. Pensionari agricultori            1.527.148    1.435.015     1.053.250  969.408   902.375   835.228    771.963
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                          37

   În domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale            În cadrul acestui program, în perioada 2006–2009 s-a desfășurat
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea      activitatea de preluare a datelor din carnetele de muncă. Până la
pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și        sfârșitul anului 2009 au fost preluate date din cca 5 milioane de carnete de
completările ulterioare, casele teritoriale de pensii au îndeplinit atribuțiile  muncă (4.974.402).
legate de administrarea și gestionarea sistemului de asigurare pentru        Începând cu anul 2009 s-a demarat activitatea de scanare a carnetelor
accidente de muncă și boli profesionale.                     de muncă, activitate derulată la nivelul caselor teritoriale de pensii, cu un
                                         număr de 849 persoane. Până la finele anului 2009 au fost scanate un număr
   În domeniul evidenței contribuabililor                    de 2.115.068 carnete de muncă. Se estimează ca activitatea să se încheie la
 La data de 31.12.2009 se aflau în evidență 105.533 de persoane asigurate    sfârșitul anului 2010 prin scanarea a aproximativ 4,8 milioane carnete de
                                         muncă.
individual cu declarație de asigurare și 133.835 de persoane asigurate cu
                                           În cadrul aceluiași proiect se derulează activitatea de revizuire a
contract de asigurare, casele teritoriale de pensii gestionând drepturile și
                                         pensiilor recalculate prin prelucrarea datelor din documentele în
obligațiile acestora prevăzute de Legea nr. 19/2000.               completare (adeverințe) depuse de pensionari ulterior procesului de
 În comparație cu anul 2008, se observă o scădere a numărului de persoane    recalculare. Pe parcursul celor 3 ani în care s-a derulat această operațiune,
asigurate individual cu declarație de asigurare cu 2.238 de persoane,       au fost depuse un număr de aproximativ 2,15 milioane de documente în
respectiv o creștere a numărului de asigurați cu contract de asigurare cu     completare, la nivelul întregii țări, din care au fost soluționate 99,38%.
19.931 de persoane.
                                             În domeniul expertizei medicale și a recuperării capacității de
   În domeniul relațiilor cu publicul                     muncă
  În cursul anului 2009, la nivelul caselor teritoriale de pensii au fost      În cursul anului 2009, la nivelul serviciilor de expertiză medicală din
înregistrate 105.460 de petiții scrise și electronice.              cadrul caselor de pensii au fost expertizate 1.017.309 persoane, din care:
  În același timp, trebuie menționat faptul că, în ciuda efortului depus de     • 91.942 – propuneri la pensie de invaliditate (cu 2.156, respectiv 2% mai
personalul implicat, au existat și întârzieri în soluționarea petițiilor în    multe propuneri comparativ cu 2008, cu 25% mai multe propuneri decât în
termenul legal. Aceste întârzieri au fost datorate volumului foarte mare de    2007);
activitate, precum și schimbărilor legislative și a complexității procesului     • 710.470 – revizuiri medicale ale pensionarilor de invaliditate;
de corelare a diferitelor acte normative.                      • 214.897 – expertizări pentru avizări prelungiri de concediu medical,
                                         expertizări pentru Legea nr. 416/2001, expertizări pentru asigurații care au
   În domeniul coordonării sistemelor de securitate socială           suferit accidente de muncă și boli profesionale.
 În anul 2009, casele teritoriale de pensii au continuat activitatea de       Din cele 91.942 de propuneri de expertizare pentru pensionare de
stabilire a drepturilor de pensie în baza prevederilor Regulamentului       invaliditate, 8.312 (9%) cazuri au fost respinse și 83.630 de cazuri au fost
                                         încadrate în grad de invaliditate.
1408/1971/CEE și ale Regulamentului 574/1972/CEE, acțiune demarată
                                           Din punctul de vedere al statutului la momentul expertizării, 37.752
din anul 2007, precum și în aplicarea acordurilor bilaterale de securitate
                                         (45%) din cazuri erau asigurate (proveneau din activitate), iar 45.878 (55%)
socială la care România este parte.                        nu proveneau din muncă (neasigurați).
                                           Comparativ cu anul 2008, s-a înregistrat o creștere cu 0,61% a cazurilor
   În domeniul activității de preluare de date și scanare a carnetelor de    noi de pensie de invaliditate pe anul 2009.
muncă                                        În raport cu media pe țară de 0,38% a incidenței invalidității, 21 de județe
 Programul de preluare de date și scanare a carnetelor de muncă,         și municipiul București se situează sub medie, iar 20 de județe se situează
reglementat prin HG nr. 1.768/2005, modificată și completată prin HG       peste medie. Dintre acestea, județele cu incidența cea mai mare au fost:
nr. 36/2008 și HG nr. 1.413/2008, are ca obiectiv: crearea arhivei        Suceava, Bihor, Mureș, Dolj, Caraș-Severin, Sălaj, Satu Mare, Hunedoara,
naționale electronice a datelor privind stagiile de cotizare realizate de     Timiș, Harghita. Județele cu incidența cea mai mică față de media pe țară au
persoanele fizice anterior datei de 1.04.2001, în conformitate cu         fost: Tulcea, Constanța, Neamț, Galați, Botoșani, Dâmbovița,Vaslui,
prevederile art. 160 din Legea nr. 19/2000.                    Mehedinți, Teleorman, Vrancea.
 • Incidența invalidității în perioada 2001–2009

   Anul      2001      2002      2003       2004      2005      2006      2007       2008      2009
  r. cazuri    98.696     85.134     85.754      89.892     86.790     76.704      62.204     83.127     83.630

  Începând cu anul 2001, cazurile noi de înscriere la pensie de invaliditate au scăzut, în 2008 scăderea față de 2001 a fost cu 16%, iar față de 2007 s-a
înregistrat o creștere cu 20%. În 2009 s-a înregistrat aproximativ același număr de pensionari de invaliditate ca în anul 2008.
  • Prevalența invalidității în perioada 2001–2009


   Anul      2001      2002      2003       2004      2005      2006      2007       2008      2009

  r. cazuri   663.966     724.653     765.531     801.455    821.328     836.240     850.441     871.427     883.135

 La sfârșitul anului 2009 în evidența serviciilor de expertiză medicală a     În 27 de județe prevalența se situează sub media pe țară (Tulcea,
capacității de muncă se aflau 883.135 pensionari de invaliditate, din care:    Constanța, Galați, Brașov, Teleorman, Neamț, Covasna, Botoșani, Vrancea,
 • revizuibili: 688.667 (78%);                          Mehedinți, Iași, Cluj), iar în 14 județe și municipiul București prevalența
 • nerevizuibili: 194.468 (22%).                         este peste medie. Județele cu valori peste medie sunt: Bihor, Satu
 Valoarea medie pe țară a prevalenței invalidității (număr de pensionari de   Mare,Vâlcea, Maramureș, Argeș, Dolj, Ilfov, Suceava, Dâmbovița, Sălaj,
invaliditate la 100 de locuitori) a fost, în anul 2009, de 4,1%.         Caraș-Severin, Olt, Hunedoara, Gorj.
  38                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

 Numărul pensionarilor de invaliditate aflați în evidență în anul 2009 a       În consecință, din punct de vedere al evaluării activității caselor
crescut comparativ cu anul 2001. Începând cu anul 2001, odată cu aplicarea     teritoriale de pensii în baza realizării noilor indicatori de performanță, a
Legii nr. 19/2000 care prevede creșterea vârstei standard de pensionare, la     rezultat că 38,10% din cele 42 case teritoriale de pensii au calificativul
pensionarii de invaliditate aflați în evidență s-au adăugat cazurile noi.      „foarte bine”, 52,38% au calificativul „bine”, iar 9,52% au calificativul
Numărul celor care și-au recuperat capacitatea de muncă sau au împlinit       „satisfǎcǎtor”.
vârsta standard de pensionare și au ieșit din evidență a fost mai mic decât al
cazurilor noi.                                    3.15.1. Concluzii
 Principalele categorii de boli de invalidante :
 • boli ale aparatului circulator – 28,35%                      Rezultatele măsurilor adoptate în cursul anului 2009 au permis
 • tulburări mentale – 18,90%                           continuarea procesului de creștere a pensiilor medii nominale și reale din
 • boli ale sistemului nervos – 9,81%                       sistemul public de pensii.
 • boli ale aparatului digestiv – 8,21%                        Astfel, pensia medie de asigurări sociale de stat (fără agricultori) este de
 • boli ale aparatului respirator – 7,51%                     734 lei în decembrie 2009, ceea ce reprezintă o creștere de 2,9 ori față de
 • boli ale sistemului osteoarticular – 6,20%                   nivelul lunii decembrie 2004, înregistrând o creștere reală de peste 2,2 ori.
 • boli endocrine și de nutriție – 5,20%                       Se constată o creștere mai accentuată a pensiei medii a agricultorilor, la
 • tumori – 4,80%                                 un nivel de 308 lei în decembrie 2009, creșterea nominală fiind de 3,9 ori
                                          față de decembrie 2004 și de 2,9 ori în termeni reali, ca urmare a adoptării
 • tuberculoză – 3,53%.
                                          unor măsuri speciale de majorare pentru această categorie de pensionari,
                                          corelativ obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare.
   Evaluarea performanțelor
  Casele teritoriale de pensii au asigurat, în anul 2009, funcționarea în
                                           Revalorizarea pensiilor – creșterea pensiilor în termeni nominali și
condiții normale a sistemului public de pensii, au urmărit susținerea        reali
fluxului de primire, soluționare și comunicare în plată a noilor dosare de
pensie, asigurarea plății pensiilor la termenele stabilite, îndeplinirea tuturor   În cursul anului 2009, CNPAS a urmărit realizarea principalelor obiective
atribuțiilor legate de acordarea drepturilor de asigurări sociale și        cuprinse în Programul de guvernare pentru perioada 2009–2012, în scopul
gestionarea bugetului de asigurări sociale de stat, precum și a resurselor     consolidării financiare a sistemului public de pensii.
financiare de la bugetul de stat.                           În vederea îmbunătățirii standardului de viață al pensionarior, în cursul
  Pentru a se asigura evaluarea funcției de management la nivelul caselor     anului 2009, au fost adoptate și puse în aplicare următoarele măsuri:
teritoriale de pensii și în vederea eficientizării activității de evaluare a       Acordarea pensiei sociale minim garantate, în cuantum de:
performanțelor caselor teritoriale de pensii, a fost revizuit setul de indicatori   • 300 de lei, începând cu 1 aprilie 2009;
stabiliți anterior, începând cu luna mai 2009. Astfel, s-a stabilit un număr de    • 350 de lei, începând cu 1 octombrie 2009.
16 indicatori de performanță, din care 14 indicatori monitorizați lunar și doi      Majorări ale cuantumurilor individuale ale pensiilor ca urmare a
monitorizați periodic (unul trimestrial și unul semestrial).            revizuirii drepturilor, pe baza documentelor în completare depuse de
  În privința performanțelor obținute de casele teritoriale de pensii în anul   pensionari ulterior procesului de recalculare a pensiilor.
2009, pe primele 10 locuri se află județele: Iași, Bacǎu, Bihor, Buzǎu,         Majorări ale valorii punctului de pensie:
Mureș, Timiș, Maramureș, Botoșani, Sǎlaj și Cluj. Pe ultimele locuri s-au       • 3% începând cu 1 aprilie 2009;
situat casele teritoriale de pensii: București, Constanța, Argeș, Dâmbovița.     • 2% începând cu 1 octombrie 2009.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                      39

 Pe ansamblul sistemului public de pensii (asigurări sociale de stat și agricultori), pensia medie la nivelul lunii decembrie 2009 a fost în cuantum de
674 lei, față de 211 lei în luna decembrie 2004, ceea ce înseamnă o creștere în termeni nominali cu cca 219% și cu cca 136% în termeni reali.
 Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut de la 252 lei în luna decembrie 2004 la 734 lei în luna decembrie 2009, cu cca 191% în termeni
nominali și cu cca 115% în termeni reali.
  40                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

 Pensia medie pentru agricultori a crescut de la 79 lei în luna decembrie 2004 la 308 lei în luna decembrie 2009, cu cca 290% în termeni nominali și
cca 188% în termeni reali.
 Fără a nega aspectele legate de nivelul relativ redus al pensiilor din sistemul public de pensii, generat, în principal, de corelația dintre numărul de
contribuabili care susțin sistemul și numărul de beneficiari ai acestuia (definită ca raport de dependență), prezentarea de mai sus arată faptul că pensiile
au crescut atât în termeni nominali, cât și în termeni reali.

 4. CHELTUIELI

 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile privind
organizarea și funcționarea sistemului public, finanțarea unor investiții proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.
 În anul 2009 s-au efectuat cheltuieli în limita bugetului aprobat, luând în considerație necesitățile aparatului central și ale instituțiilor subordonate. Acest
lucru se observă din evoluția cheltuielilor și din ponderea lor în totalul cheltuielilor BASS.

                                                            SUME
                        EXPLICAȚII                            (BASS+ACCIDE TE)           %
                                                           Mil. RO
                            0                                   1            2
 TOTAL CHELTUIELI, din care:                                                40.391          100
 TRA SFERURI ȘI ALTE DREPTURI, din care:                                          39.852         98,66
 Pensii de asigurări sociale de stat                                            39.136         98,21
 Cheltuieli pe termen scurt
 Ajutoare deces                                                        363          0,91
 Bilete de tratament                                                      328          0,82
 Transferuri între unități ale administrației publice                                      1          0,00
 Prestații și servicii pentru reabilitare medicală                                       24          0,06
 CHELTUIELI DE ADMI ISTRARE A FO DULUI ȘI ALTE CHELTUIELI, din care:                              539          1,33
 Cheltuieli de transmitere a drepturilor                                            349         64,76
 Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                46          8,53
 Cheltuieli de capital                                                      5          0,92
 Cheltuieli de personal                                                    130         24,11
 Dobânzi                                                            33          6,12
 Rambursări de credite                                                      0           0
 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                -24         -4,44
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                       41

 Pentru anul 2009, structura cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale și a cheltuielilor de administrare a fondului se prezintă potrivit următoarelor
grafice:
  42                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010

  Potrivit situației generale a contului de execuție a bugetului asigurărilor     • O consecință evidentă a deficitului de personal, precum și de personal
sociale de stat, la data de 31.12.2009 au fost realizate venituri în valoare de   specializat s-a reflectat în depășirea termenelor stabilite de prevederile
40,639 mil. lei, ceea ce reprezintă 99,87% față de programul anual de        legale în vigoare pentru stabilirea și plata pensiilor, pentru stabilirea și plata
40,690 mil. lei.                                  drepturilor modificate sau recalculate și pentru redactarea răspunsurilor la
  Se constată că execuția bugetului la data de 31.12.2009 s-a încheiat cu un    scrisori, petiții, sesizări. Acest aspect se reflectă și în neîndeplinrea în cotă
                                          de 100% a indicatorilor de performanță prevăzuți la nr. crt. 1, 2, 3 și 6 –
excedent în sumă de 248 mil. lei. Cu toate acestea, precizăm că, deși a
                                          capitolul 2 „Indicatori de performanță și gradul de realizare a acestora”
existat un excedent pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă     (pag. 3-4).
și boli profesionale de 309 mil. lei, pentru BASS (pensii și alte drepturi de     • În contextul menționat anterior, s-a apreciat că nu se justifică aplicarea
asigurări sociale) s-a înregistrat un deficit de 61 mil. lei. În aceste condiții,  de sancțiuni personalului implicat în aceste activități, care a fost insuficient
în cursul anului 2009 au fost acordate subvenții de la bugetul de stat pentru    în raport cu numărul mare de solicitări, depășirea termenelor de soluționare
acoperirea deficitului bugetului de asigurări sociale de stat, în valoare de    nefiind considerată o abatere disciplinară, ci o imposibilitate obiectivă de
6.398 mil. lei.                                   îndeplinire a sarcinilor primite în termenul prevăzut de lege. De altfel,
                                          eforturile depuse și performanțele realizate sunt evidențiate pe domenii,
 4.1. Concluzii                                  concret, la capitolul 3 din prezentul raport de activitate.
 Din cauza restricțiilor bugetare anuale și imposibilității efectuării unei
                                             În domeniul tehnologiei informațiilor și evidenței contribuabililor la
rectificări bugetare la sfârșitul anului 2009, resursele alocate pentru
                                          nivel național
administrarea sistemului de pensii și pentru plata ultimei serii de bilete au     • Probleme cu asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea
fost redirecționate cu aprobarea MFP către capitolul „Asistență socială       sistemului informatic integrat
pentru plata pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale”.            • Probleme de dotare cu echipamente de tehnică de calcul (lipsă sau
                                          perimată)
 5. EREALIZĂRI/CAUZE
                                            În domeniul comunicării interne și externe
 Problemele prezentate mai jos reprezintă problemele comune care           • Probleme generate de colaborarea greoaie dintre instituții și
împiedică desfășurarea în condiții normale și de eficiență a CNPAS și a       compartimentele de specialitate din cadrul CNPAS
majorității caselor teritoriale de pensii.
                                             În domeniul biletelor de tratament
                                           Numărul de bilete de tratament atribuit a fost insuficient, având în vedere
   În domeniul resurselor umane                          reducerea acestuia, generată de creșterea tarifelor, corelată cu suma alocată
 • Faptul că, în contextul crizei economice actuale, pe de o parte, au fost    care este relativ constantă. De exemplu, numărul de bilete alocate a scăzut
blocate posturile vacante, iar, pe de altă parte, mulți dintre specialiștii din   constant în fiecare an cu aproximativ 5-10%, în contextul creșterii
domeniu s-au pensionat a avut consecințe negative asupra tuturor          permanente a tarifului, cu aproximativ 20% în fiecare an, în condițiile unei
activităților derulate în cadrul instituției.                    creșteri nesemnificative a bugetului alocat, după cum urmează:
                          Evoluția numărului de locuri în perioada 2006–2009

                                VALOARE            R.           TARIF
                     A
                                (mii lei)         LOCURI            (lei)
                     2006          252.237          285.633           872
                     2007          276.546          253.233           1.089
                     2008          306.630          241.252           1.323
                     2009          318.772          217.231           1.475

   În domeniul emiterii documentelor de plată                   revin ca urmare a continuării procesului de recalculare a pensiilor,
  Activitatea de administrare a bazelor centrale de date, de plată a pensiilor   gestionării problematicii apărute ca urmare a punerii în aplicare a
din sistemul public și a altor drepturi, de emitere și procesare a         modificărilor legislative, existenței unei sincope în fluxul informațional
documentelor de plată s-a derulat în condiții optime, cu mențiunea că spațiul    între direcții, concomitent cu participarea personalului direcției la
tehnologic în care se efectuează operațiunile de emitere și procesare a       elaborarea proiectelor de acte normative, au condus la unele întârzieri în
documentelor este împărțit în două locații diferite, locații care nu        soluționarea unor lucrări, cu toate că s-au efectuat sistematic ore
îndeplinesc condițiile de protecție a muncii, de suprafață necesară impusă     suplimentare.
de producătorii echipamentelor și de depozitare a materialelor folosite la       • Imposibilitatea organizării unor instruiri, cel puțin trimestriale, cu
întocmirea documentelor de plată. În ceea ce privește spațiul din str. George
                                          personalul implicat în stabilirea pensiilor și a drepturilor prevăzute de legile
Vraca nr. 9, activitatea se desfășoară pe două niveluri (etajul 1 și subsol),
                                          speciale.
ceea ce reprezintă un mare impediment, ținând cont că se manipulează cca
13,8 tone de hârtie pe lună.

                                             În domeniul accidentelor de muncă și boli profesionale:
   În domeniul îndrumării metodologice                       • Nu a fost fost elaborat la inițiativa Ministerului Sănătății ordinul comun
 • Volumul mare de lucrări, diversitatea și complexitatea sarcinilor ce      cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind lista prestațiilor
revin direcției ca urmare a numeroaselor modificări intervenite în actele      medicale aferentă investigării și diagnosticării bolilor profesionale. Aceasta
normative pe care le instrumentează, a sarcinilor în continuă creștere ce-i     a condus la nerespectarea termenelor de validare din partea caselor de
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 207/16.VI.2010                           43

asigurări de sănătate și, drept urmare, întârzierea unor plăți către clinicile de   • Dobândirea de noi cunoștințe, competențe și abilități de către
medicina muncii.                                  funcționarii CNPAS și ai caselor teritoriale de pensii, prin participarea la
 • Nu au fost soluționate updatările pentru aplicația informatică.         programele de pregătire continuă a funcționarilor publici de conducere și de
                                          execuție în vederea realizării unui program de pregătire a personalului
 5.1. Concluzii                                  nou-angajat, prin schimburi de experiență între angajații caselor teritoriale
                                          de pensii.
  Este necesară implementarea cât mai urgentă a sistemului informatic         • Realizarea unui program de instruire specializată a personalului din
integrat, în scopul eficientizării activității CNPAS și a caselor teritoriale de  cadrul caselor teritoriale de pensii, implicat în activitățile de stabilire și de
pensii, precum și achiziționarea unor aplicații de management al          recalculare a pensiilor, de stabilire a drepturilor prevăzute de legi speciale,
documentelor și implementarea acestora la nivelul CNPAS și al caselor        de procesare a datelor din carnetele de muncă și de evidență contribuabili
teritoriale de pensii.                                 Cadrul bugetar
  De asemenea, trebuie avută în vedere și situația echipamentelor tehnice       • Îmbunătățirea procesului de fundamentare a nevoilor bugetare, dinspre
de calcul de la nivelul caselor teritoriale de pensii, a căror stare funcțională  nivelul local spre cel central
este precară, fiind nevoie de un plan de înlocuire treptată a acestora cu       • Identificarea și utilizarea celor mai bune modele de fundamentare a
echipamente tehnice de calcul moderne.                       cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, pe termen mediu și lung
                                            • Îmbunătățirea controlului privind modul de cheltuire a sumelor
 6. DIRECȚII  DE  ACȚIU E/MĂSURI                PE TRU     prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru administrarea
ÎMBU ĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII                              sistemului public de pensii, în contextul reducerii veniturilor bugetare
                                          datorate crizei economice globale.
 Direcțiile de acțiune ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de
                                            6.1. Măsuri
Asigurări Sociale pentru anul 2010 sunt structurate după cum urmează:
                                            • Eficientizarea modului de comunicare între instituție și beneficiarii
 Cadrul legislativ și normativ
                                          sistemului public de pensii, în sensul reducerii timpului de soluționare a
 • Realizarea de proceduri standardizate cu privire la procesele și
                                          petițiilor, scrisorilor primite de la cetățeni și îmbunătățirea
activitățile din cadrul CNPAS în vederea optimizării funcționării instituției
 Cadrul instituțional – organizatoric                       comportamentului funcționarilor publici de la ghișee.
 • Creșterea capacității instituționale a CNPAS în vederea îmbunătățirii       • În anul 2010, instituția trebuie să își propună eficientizarea activității,
conducerii și administrării sistemului public de pensii, având ca finalitate    ținând seama că ne aflăm într-o perioadă dificilă din punct de vedere
creșterea permanentă a calității serviciilor oferite de sistem, prin structurile  economic, din cauza crizei economice actuale. Bugetul de venituri și
sale teritoriale                                  cheltuieli al instituției pe anul 2010 va trebui administrat cât mai judicios cu
 Cadrul operațional                                putință, în sensul unui control mai riguros al modului de angajare a
 • Reluarea procesului de emitere și difuzare a certificatelor de stagii de    cheltuielilor prevăzute în acest an.
cotizare                                        • Trebuie pus accentul pe o îmbunătățire a formării funcționarilor publici
 • Atragerea de resurse financiare externe pentru asigurarea dezvoltării      din sistem, în special a celor care lucrează în domeniul pensiilor și a celor
programelor derulate la nivelul CNPAS și CTP                    care lucrează în domeniul informatic.
 • Identificarea de soluții privind eficientizarea interfeței cu angajatorii      (17.534)
           PUBLICAREA A U ŢURILOR Î MO ITORUL OFICIAL AL ROMÂ IEI, PARTEA A III-A
  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ vă pune la dispoziţie acest material informativ pentru o mai bună cunoaştere a datelor necesare publicării anunţurilor în Partea
a III-a a Monitorului Oficial al României.
  Cererile care conţin toate datele necesare publicării anunţului pot fi expediate prin poştă sau pot fi depuse direct la sediul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Centrul
pentru relaţii cu publicul – Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5 (cod poştal 050651).
  Programul de lucru cu publicul în cadrul Centrului: luni - vineri 8,00-16,00.
  Taxa de publicare pentru anunţurile depuse direct se achită la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul.
  Cererile expediate prin poştă trebuie să aibă anexată chitanţa poştală în original sau în copie, pentru confirmarea plăţii taxei de publicare. Taxa este de 20 lei, sumă ce
va fi achitată în contul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cont menţionat în caseta tehnică a oricărui monitor oficial (cont nr. RO55RNCB0082006711100001,
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., Sucursala „UNIREA“, Bucureşti, iar pentru persoanele juridice bugetare - cont nr. RO12TREZ7005069XXX000531,
DIRECŢIA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI); C.I.F. RO427282.
  Exemplarele Monitorului Oficial, Partea a III- a, se pot cumpăra de la librăria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul sau se expediază prin poştă, numai la
cererea expresă a celui interesat, cu plata anticipată a ziarului (1,60 lei/exemplar).


      DATELE ECESARE PUBLICĂRII A U ŢURILOR

 I.   Carte de identitate auto - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă şi sediul persoanei juridice; seria cărţii de
     identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului, data eliberării, organul emitent. Cererea trebuie să poarte viza reprezentanţei R.A.R. în original.
 II.  Livret militar - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul livretului; data eliberării; organul emitent; pe ce nume a fost
     eliberat. Datele se obţin de la organul emitent.
 III.  Carnet de muncă - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; denumirea organului emitent la data
     eliberării actului; pe ce nume a fost eliberat. Datele se obţin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă.
 IV.  Act de studii - Numele, prenumele, iniţiala tatălui şi adresa completă ale solicitantului; felul, seria şi numărul actului; numărul şi data la care au fost
     înregistrate în evidenţele unităţii de învăţământ emitente; anul absolvirii; organul emitent, cu denumirea de la data eliberării. Datele se obţin de la instituţia care a eliberat actul.
 V.   Titlu de proprietate - Numele, prenumele, iniţiala tatălui şi adresa solicitantului; numărul titlului; data eliberării; comisia care l-a eliberat. În cazul în care
     anunţul se face de către altă persoană decât titularul actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate se face anunţul şi să se anexeze documentul
     care dovedeşte această calitate, în original sau copie. Obligatoriu se anexează adeverinţă de la comisia emitentă.
 VI.  Certificat de revoluţionar - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; comisia care l-a eliberat.
     Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului pierdut sau de o adeverinţă eliberată de asociaţia de revoluţionari, care să confirme datele menţionate în cerere.
 VII.  Carnet de marinar, certificat de competenţă pentru personalul navigant maritim şi maritim-portuar, documente de atestare pentru personalul navigant
     fluvial - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.
 VIII. Brevete şi certificate de capacitate pentru personalul navigant maritim - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.
 IX.  Brevete - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; denumirea decoraţiei, gradul şi clasa acesteia; numărul şi data decretului de
     conferire; numele şi prenumele posesorului, iniţiala tatălui.
 X.   Act de naţionalitate al navei - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă şi sediul persoanei juridice (proprietar sau
     utilizator); felul actului; numărul şi data actului; organul emitent. În cazul persoanei juridice, cererea va fi semnată de reprezentantul legal şi ştampilată.
 XI.  Permis de armă - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; organul emitent. Se anexează adeverinţa
     organului de poliţie în original.
 XII.  Permis de vânătoare - Numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului; seria şi numărul actului; data eliberării; organul emitent. Datele se obţin de
     la asociaţia de vânătoare, care a eliberat actul.
 XIII. Certificat de înregistrare fiscală - Denumirea completă şi sediul solicitantului; seria şi numărul certificatului; data eliberării; organul emitent. Datele se obţin
     de la organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XIV.  Licenţă de transport/copie conformă, certificat de transport în cont propriu/copie conformă, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional -Denumireacompletă
     şi sediul solicitantului; seria şi numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XV.  Autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia laboratoarelor de examinare psihologică, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ
     exterior cu produse strategice - Denumirea completă şi sediul solicitantului; seria şi numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de
     reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XVI. Ciocane silvice de marcat/pentru control, dispozitive de marcat material lemnos - Denumirea completă şi sediul solicitantului; forma
     ciocanului/dispozitivului; amprenta acestuia. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XVII. Registru general de evidenţă a salariaţilor - Denumirea completă şi sediul solicitantului; numărul şi data înregistrării la I.T.M.; organul emitent. Cererea
     va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XVIII. Sigiliu de identificare şi legitimaţia tehnicianului de service - Denumirea completă şi sediul solicitantului; numărul sigiliului/legitimaţiei; numele pe care
     s-a atribuit. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XIX. Ştampile cu stema României - Denumirea completă şi sediul solicitantului; forma ştampilei; amprenta acesteia. Se anexează la cerere modelul ştampilei
     decupat de pe un act mai vechi. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice şi ştampilată.
 XX.  Schimbări de nume - Cerere cu viza oficiului de stare civilă în original; copie de pe certificatul de naştere al persoanei care îşi schimbă numele.
                          EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
              IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
              şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                                      &JU8368|451551]
                             Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 207/16.VI.2010 conţine 44 pagini                        Preţul: 8,80 lei           ISS 1018 — 0516

								
To top