193 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 157 PAGES: 28

									                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 193                                                          Luni, 7 iunie 2010
                             PUBLICAȚII ȘI A U ȚURI
                 PUBLICAȚII ȘI A                          U     ȚURI

                           RAPOARTE DE ACTIVITATE

                               CO SILIUL JUDEȚEA ARAD

                                    RAPORT
                         asupra activităţii desfășurate de Consiliul Județean Arad
                în anul 2009, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
                          privind liberul acces la informaţiile de interes public


  Conform ormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001        precum și a exercitării votului în cunoștință de cauză. Vă prezentăm în
  privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate      continuare conținutul activităților, enumerate pe domenii:
  prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, vă facem cunoscut
  raportul de activitate al Consiliului Județean Arad pe anul 2009,       SERVICIUL BUGET-VE ITURI AL CO SILIULUI JUDEȚEA
  bazat pe următoarele elemente standard:                   ARAD îndeplinește următoarele atribuții:
  1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare.   1. Asigură dimensionarea veniturilor proprii ale Consiliul Județean Arad
  2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora.  pentru înscrierea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli, pe baza notelor
  3. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare   de fundamentare ale ordonatorilor de credite, care, în baza sarcinilor de
a acestora la obiectivele serviciilor/direcțiilor.               serviciu, concură la încasarea acestora;
  4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe.              2. Asigură determinarea corectă a cotei de 27%, reprezentând cote din
  5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul).  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, din situații
  6. Propuneri pentru remedierea deficiențelor.                centralizatoare ale acestei surse transmise de Direcția Generală a Finanțelor
  Consiliul județean s-a întrunit pe parcursul anului 2009 în 12 ședințe    Publice pe total județ;
ordinare, 9 extraordinare și a emis 402 hotărâri. De asemenea, o parte dintre   3. Asigură înscrierea corectă în programul de buget anual a sumelor din
ele au vizat administrarea domeniului public și privat al județului Arad, cât  bugetul de stat:
și activitatea de buget-finanțe a județului.                   – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
  În desfășurarea ședințelor s-au respectat procedurile prevăzute de      cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (11.02.01);
Legea nr. 215/2001, cât și de Regulamentul de organizare și funcționare al    – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
Consiliului județean, aspecte care au creat posibilitatea formulării de     (11.02.05);
întrebări și interpelări, exprimării de opinii și argumentarea ideilor, a     – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
propunerilor de amendamente în legătură cu proiectele supuse dezbaterii,    bugetelor locale (11.02.06).
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  4. Asigură înscrierea și rectificarea de câte ori este nevoie în bugetul    Ordinului nr. 1.917/2005 privind contabilitatea de angajamente, respectiv
propriu al Consiliului Județean Arad a sumelor destinate pentru plata       înregistrarea în momentul constatării;
drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit Legii nr. 448/2006 privind       20. Urmărește încasarea la termenele stabilite a debitelor provenite din
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, comunicată de    taxele de redevență, calculează și înregistrează în contabilitate, dacă este
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;                cazul, majorări de întârziere pentru neplata la termenele stabilite;
  5. Asigură înscrierea în bugetul propriu, în conformitate cu prevederile     21. Înregistrează în contabilitatea de angajamente debitele provenite din
legale în vigoare, a donațiilor și sponsorizărilor solicitate de ordonatorii de  impozitul pe profit al SC Compania de Apă – SA Arad, conform
credite subordonați pe baza contractelor de sponsorizare pe care aceștia     declarațiilor fiscale depuse de aceasta la bugetul propriu;
le-au încheiat;                                   22. Urmărește încasarea veniturilor provenite din impozitul pe profit la
  6. Asigură înscrierea în programul de venituri al bugetului propriu al     termenele legale, calculează și înregistrează în contabilitate eventualele
Consiliului Județean Arad a nivelului redevenței pentru bunurile din       majorări de întârziere pentru neplata în termen;
domeniul public de interes județean concesionate către SC Aeroportul – SA      23. Efectuează regularizări în conformitate cu Declarația 101 privind
Arad, SC Compania de Transport Public – SA Arad și SC Compania de         impozitul pe profit, depusă de agenții economici la încheierea situațiilor
Apă – SA Arad;                                  financiare anuale;
  7. Asigură dimensionarea cotei defalcate de 13% din impozitul pe venit      24. Înregistrează în contabilitatea de angajamente eventualele
în strânsă corelație cu suma estimată de Direcția Generală a Finanțelor      compensări între debite stabilite pentru același agent economic privind
Publice a fi încasată în cursul anului bugetar din cote defalcate din       virarea unor obligații pe tipuri de venituri, în baza rapoartelor de
impozitul pe venit de 22% la nivelul județului;                  compensare întocmite de Compartimentul de audit al Consiliului Județean
  8. Asigură înscrierea în programul de buget propriu al Consiliului       Arad;
Județean Arad a impozitului pe profit estimat a fi realizat de SC Compania      25. Înregistrează debitele privind vărsămintele din profitul net și din
de Apă – SA Arad, ca parte a veniturilor proprii ale Consiliului Județean     dividendele aferente regiilor autonome și societăților comerciale de sub
Arad pe perioada derulării acordului de împrumut pe care aceasta îl are cu    autoritatea Consiliului Județean Arad;
BERD;                                        26. Urmărește încasarea sumelor privind finanțarea drepturilor acordate
  9. Asigură înscrierea în programul de venituri proprii ale Consiliului     persoanelor cu handicap de la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de
Județean Arad a veniturilor din proprietate, respectiv vărsăminte din       Șanse și asigură virarea acestora Direcției Generale de Asistență Socială și
profitul net al regiilor autonome și venituri din dividende ale societăților   Protecția Copilului;
comerciale de sub autoritatea Consiliului Județean Arad, în baza           27. Întocmește și asigură transmiterea raportării lunare la BCR București,
propunerilor de realizare estimate de acestea;                  la termenul stabilit de Norma nr. 1/2000 emisă de BCR București, a situației
  10. Întocmește, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 și ale    privind viramentele din impozitul pe profit, a celor din dividende, taxa de
legilor bugetare anuale, proiectul de buget local centralizat, detaliat la    redevență și sume din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune
venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole,  efectuate de SC Compania de Apă – SA Arad în intervalul fiecărei luni;
titluri, articole de cheltuieli și alineate;                     28. Solicită ridicarea de sursă la unele conturi de venituri provenite din
  11. Întocmește proiectul de buget centralizat al instituțiilor publice și al  bugetul de stat care au corelare în execuția de casă a bugetului la local cu
activităților finanțate parțial din venituri, pe baza propunerilor estimate de  partea de cheltuieli, respectiv „plăți nete de casă” efectuate de ordonatorii
instituțiile publice subordonate a se realiza în cursul unui an bugetar;     de credite subordonați la anumite titluri de cheltuieli;
  12. Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în    29. Întocmește la termenele de raportare a situațiilor financiare „Contul
afara bugetului local;                              de execuție al bugetului local – Venituri”, anexa nr. 12, conform
  13. Centralizează propunerile privind proiectul bugetului instituțiilor    formularului standard stabilit de Ministerul Finanțelor Publice;
publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, subordonate    30. Verifică existența corelației în „Contul de execuție al bugetului
bugetului propriu al Consiliului Județean Arad;                  local – Venituri” între totalul veniturilor din execuția de casă întocmită de
  14. Centralizează în vederea aprobării propunerile instituțiilor publice    Direcția Generală a Finanțelor Publice și încasările realizate înscrise în
subordonate privind bugetul fondurilor externe nerambursabile;          coloana (6) a contului de execuție și balanța de verificare analitică,
  15. Verifică și asigură în proiectul de buget al Consiliului Județean Arad   cont 5211 „Disponibilul bugetului local”;
existența corelației dintre cheltuielile de capital prevăzute în lista        31. Verifică existența corelației în „Contul de execuție al bugetului
cheltuielilor de investiții întocmită pe unități subordonate, obiective de    local – Venituri” între coloana (5) „Drepturi constatate din anul curent” cu
investiții și surse de finanțare;                         totalul veniturilor înscrise în balanța de verificare analitică a bugetului
  16. Asigură întocmirea situației privind repartizarea pe trimestre a      local;
veniturilor și cheltuielilor bugetului local, în funcție de resursele bugetului   32. Verifică corelația ce trebuie să existe între coloana (8) „Drepturi
de stat, ale bugetului local și ale bugetului unităților subordonate finanțate  constatate de încasat” din „Contul de execuție al bugetului local – Venituri”
integral sau parțial din venituri proprii;                    și conturile de debitori ai bugetului local din balanța de verificare analitică
  17. Urmărește periodic nivelul de realizare a veniturilor proprii ale     (cont 464);
Consiliului Județean Arad din contul de execuție al bugetului local,         33. Întocmește, în conformitate cu Ordinul MF nr. 1.917/2005, actualizat,
întocmit de Direcția Generală a Finanțelor Publice;                privind normele metodologice de organizare și conducere a contabilității
  18. Asigură preluarea de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a      instituțiilor publice , notele contabile de preluare a cheltuielilor efectuate de
extraselor de conturi pentru venituri, conform clasificației Ministerului     instituțiile publice finanțate din bugetul local care au fost închise anterior de
Finanțelor Publice, și înregistrarea acestora în fișele de cont pe tipuri de   instituția publică prin cont de rezultat patrimonial al instituției publice;
venituri, în programul de contabilitate utilizat în prezent, CIEL;          34. Asigură întocmirea notelor contabile privind preluarea excedentului/
  19. Înregistrează debitele reprezentând taxa de redevență aferentă       deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unității
bunurilor din domeniul public de interes județean ale agenților economici     administrativ-patrimoniale (contabilitatea activității proprii) și a instituțiilor
subordonați Consiliului Județean Arad, în conformitate cu prevederile       publice subordonate finanțate integral din bugetul local, în conformitate cu
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                            3

Ordinul MF nr. 1.917/2005, actualizat, privind normele metodologice de        48. Verifică existența corelațiilor dintre disponibilitățile existente în
organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice;          conturile instituțiilor publice subordonate înscrise în „balanța analitică a
  35. Întocmește și depune lunar la serviciul contabilitate al activității    soldurilor”, emisă de Direcția Generală a Finanțelor Publice, și „situația
proprii notele contabile pentru cuprinderea în balanța de verificare privind   fluxurilor de trezorerie” (cod 03) pentru fiecare ordonator de credite și pe
finanțarea cheltuielilor de personal și materiale din bugetul propriu al     tipuri de disponibilități;
Consiliului Județean Arad a unităților de învățământ special cu conturi de      49. Verifică în cadrul situațiilor financiare corelația dintre bilanțul
disponibil „5026” deschise la trezoreriile aparținătoare din județ;        contabil „Conturi la bănci comerciale” cu fluxurile de trezorerie la alte
  36. Întocmește la sfârșitul anului notele contabile privind încasarea de    bănci (cod 04);
către bugetul propriu a sumelor încasate de către unitățile de învățământ      50. Verifică și asigură existența corelației dintre situația cheltuielilor de
special în plus în vederea închiderii contului de finanțare „770.2” și a     capital pe surse de finanțare cu cheltuielile de capital înscrise în contul de
contului „481” și cuprinderii în balanța de verificare a activității proprii;   execuție al bugetului local la titlul de cheltuieli 71 și cu totalul cheltuielilor
  37. Întocmește lunar notele contabile în vederea cuprinderii în balanța de   din contul de execuție al bugetului local derulat în afara bugetului;
verificare a activității proprii a sumelor finanțate din bugetul propriu al     51. Verifică modul de întocmire, în conformitate cu normele Ministerului
Consiliului Județean Arad sub forma de subvenții pentru diferențe de preț și   de Finanțe nr. 46.260/1993, a documentațiilor pentru subvențiile calculate
tarif la SC Compania de Transport Arad – SA, a transferurilor acordate      de Compania de Transport Public – SA Arad pentru transportul în comun de
unităților de cultură subordonate finanțate parțial din venituri proprii și a   călători cu autobuzele până în luna aprilie 2009, data începând cu care s-a
transferurilor acordate la SC Aeroportul Arad – SA;                modificat modul de calcul al subvenției prin aprobarea Contractului de
  38. Întocmește lunar nota contabilă privind finanțarea din bugetul propriu   delegare a serviciului de transport public județean de persoane ( Hotărârea
al Consiliului Județean Arad a cheltuielilor materiale virate la SC Compania   CJA nr. 69/2009, modificată prin Hotărârea CJA nr. 227/2009), astfel că
de Apă Arad – SA, în vederea cuprinderii în balanța de verificare a        începând cu luna mai 2009 SBV asigură virarea sumei stabilite ca
activității proprii a Consiliului Județean Arad;                 subvenție, comunicată și propusă la plată prin notă internă de către Direcția
  39. Întocmește lunar nota contabilă de înregistrare a dobânzii acordate de   administrație publică – Autoritatea județeană de transport;
Direcția Generală a Finanțelor Publice la fondul de garantare constituit de     52. Verifică nivelul plăților nete de casă pe ordonatori de credite, pe
bugetul propriu al Consiliului Județean Arad la Trezoreria Municipiului      capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli, care nu pot
Arad, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut cu BERD, prin     depăși programul de cheltuieli aprobat;
care Consiliul Județean Arad este garantul împrumutului MUDP II;
                                           53. Întocmește și depune la Oficiul Concurenței Arad „Situația privind
  40. Întocmește la termenele de tragere nota contabilă privind constituirea
                                         ajutoarele de stat” acordate instituțiilor subordonate;
și regularizarea garanției pe care bugetul propriu o constituie în contul
                                           54. Întocmește situația privind etapele de adoptare a bugetului propriu de
„5020” deschis la Trezoreria Municipiului Arad;
                                         venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Arad pentru anul bugetar
  41. Asigură transmiterea notelor contabile privind finanțarea din bugetul
                                         încheiat, la nivel de ordonatori de credite, capitole de cheltuieli,
propriu al Consiliului Județean Arad a activităților enumerate la punctele
                                         subcapitole, titluri, articole și alineate;
35–40 la serviciul contabilitate, în vederea cuprinderii în balanța de
                                           55. Asigură raportarea la Ministerul Finanțelor a situației privind
verificare și pentru a se putea respecta de către bugetul propriu a
                                         împrumutul extern garantat de Consiliul Județean Arad pentru
prevederilor Ordinului MF nr. 1.917/2005, actualizat, privind normele
                                         SC Compania de Apă Arad – SA;
metodologice de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice
la standarde europene;                                56. Asigură transmiterea către Banca Europeană pentru Reconstrucție și
  42. Întocmește lunar notele contabile privind înregistrarea operațiunilor   Dezvoltare a conturilor de execuție bugetară și a situațiilor financiare
referitoare la contul 5039 „Fond de rulment propriu” al Consiliului Județean   consolidate și auditate pentru fiecare an fiscal;
Arad, respectiv acordarea de sume în baza prevederilor bugetare aprobate       57. Întocmește și asigură transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a
ordonatorilor de credite subordonați, înregistrarea dobânzilor acordate de    situației „Raporting Model BERD”, referitoare la acordul de garantare
trezorerie, constituirea și lichidarea de depozite;                MELF;
  43. Întocmește și înregistrează în programul de contabilitate notele       58. Verifică și asigură regularizarea cu bugetul de stat a resurselor
contabile referitoare la închiderea conturilor de cheltuieli efectuate din    bugetului de stat acordate în ceea ce privește „subvențiile primite din
fondul de rulment;                                bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu
  44. Întocmește la termenele de raportare „Contul de execuție al bugetului   handicap”;
local – Cheltuieli”, în baza programului de buget aprobat și a plăților nete     59. Asigură punerea în aplicare a normelor Ministerului Finanțelor
de casă efectuate de ordonatorii de credite subordonați, pe capitole și titluri  Publice privind încheierea execuției bugetare la finele fiecărui an;
de cheltuieli;                                    60. Asigură raportarea la compartimentul de specialitate din cadrul
  45. Urmărește respectarea corelației ce trebuie să existe între „plățile    Direcției Generale a Finanțelor Publice a contului de execuție a veniturilor
efectuate” (coloana 5) din „Contul de execuție al bugetului local –        și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local;
Cheltuieli” și plățile efective din contul de execuție al bugetului local      61. Asigură întocmirea contractelor de finanțare privind acordarea unor
întocmit de Direcția Generală a Finanțelor Publice;                forme de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute din România, în
  46. Asigură existența corelației dintre „cheltuielile efective” (coloana 7)  conformitate cu legislația în vigoare;
din „Contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli” și totalul         62. Asigură urmărirea încasării în venituri și contabilizarea sumelor
cheltuielilor efective preluate în balanța de verificare analitică de la     primite ca prefinanțare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă
ordonatorii de credite subordonați care se finanțează exclusiv din bugetul    derulate prin Consiliul județean și unitățile subordonate;
local;                                        63. Asigură deschiderea de credite la titlul 56 a sumelor aprobate în
  47. Verifică existența corelației dintre rezultatul patrimonial total al    bugetul de venituri și cheltuieli la solicitarea unităților subordonate, în
exercițiului din formularul „Bilanț” (cod 01) și contul de rezultat        vederea derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă inițiate de către
patrimonial total (cod 02);                            ordonatorii de credite subordonați.
   4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010


                                                         %     Termen     Realizat
Nr.
                           Obiective                         din     de      (pondere)
crt.
                                                        timp    realizare     %

 0                            1                           2      3        4
1.                                                       20%    1.12.2009     100%
     Întocmește documentații privind
     – proiectul de buget propriu al Consiliului Județean Arad pe anul bugetar în curs și pentru
     rectificarea acestuia pe parcursul anului;
     – repartizarea bugetului propriu și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean
     Arad pe trimestre, pe capitole și articole bugetare, în conformitate cu sursele bugetului de
     stat repartizate pe trimestre de către Ministerul Finanțelor;
     – proiectul de buget pe anul în curs și proiectul de buget estimat pentru următorii 3 ani;
     – proiectul de buget al fondurilor externe nerambursabile;
     – proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor derulate în afara bugetului local;
     – proiectul de buget al instituțiilor publice finanțate parțial sau total din venituri proprii.
2.                                                       35%   15.01.2009     100%
     Efectuează preluarea cheltuielilor bugetului local și a rezultatului patrimonial al unităților         15.04.2009
     subordonate în conformitate cu prevederile contabilității de angajamente – Ordinul               15.07.2009
     nr. 1.917/2005, în vederea introducerii lor în balanța de verificare întocmită de Serviciul           15.10.2009
     Buget-Venituri pentru stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
     Întocmește contul de execuție al bugetului local „venituri și cheltuieli” în conformitate cu
     balanța de verificare întocmită și cu contul de execuție al bugetului local întocmit de Direcția
     Generală a Finanțelor Publice Arad;
     Întocmește contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri
     proprii;
     Întocmește contul de execuție al fondurilor derulate în afara bugetului local;
     Întocmește contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile;
     Întocmește anexele la situațiile financiare la perioadele de raportare, în conformitate cu
     normele de închidere ale Ministerului Finanțelor;
     Asigură corelarea situațiilor financiare trimestriale și anuale pe programul executabil FOX
     PRO al Ministerului Finanțelor.

3.                                                       20%   15.01.2009     100%
     Întocmește trimestrial notele contabile privind operațiunile economice privind fondul de            15.04.2009
     rulment, introduce notele contabile în programul de contabilitate „Ciel” și asigură               15.07.2009
     închiderea conturilor de venituri și cheltuieli prin intermediul contului „131” fond de             15.10.2009
     rulment;
     Asigură raportarea situației CONVENANTS MELF REPORT – County Arad la Banca
     Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, în conformitate cu prevederile din contractul de
     garanție și asistență la proiectul încheiat între județul Arad și Banca Europeană pentru
     Construcție și Dezvoltare.

4.    Întocmește documentele necesare în vederea efectuării virărilor de credite bugetare de la un      10%   Începând cu    100%
     capitol la altul sau/și între articolele de cheltuieli începând cu trimestrul III al anului bugetar;      trim. III 2009
     Analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare pe trimestre a
     bugetului propriu al Consiliului Județean Arad și a bugetelor instituțiilor publice
     subordonate.
5.    Întocmește și depune lunar situația privind contribuția unităților administrativ-teritoriale      5%   Până în data de 5  100%
     respectiv a bugetului propriu al Consiliului Județean Arad, la Fondul IID, la Programul            a fiecărei luni
     MUDP II;
     Asigură întocmirea notei de constatare privind acordarea la SC CTP – SA a subvențiilor
     pentru diferența de preț și tarif la bilete și abonamente pentru transportul urban cu autobuzele
     (până în aprilie 2009).
6.                                                       10%   31.12.2009     100%
     Urmărește încasarea la termenele stabilite a taxelor provenite din concesiuni și calculează
     eventualele penalități de întârziere;
     Întocmește lunar notele contabile pentru toate conturile de venituri ale bugetului propriu, în
     conformitate cu prevederile contabilității de angajamente;
     Întocmește lunar execuția bugetară pe conturi de venituri, ține evidența analitică și sintetică
     a conturilor de venituri;
     Verifica lunar jurnalele auxiliare cu balanța de verificare analitică, înscrie lunar datele în
     Registrul Jurnal.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                             5

 Evoluția principalilor indicatori din bugetul propriu al Consiliului Județean Arad la data de 31 decembrie 2009 se prezintă astfel:

                                                      Prevederi                Procent de
                    Denumire indicator                          finale       Realizări      realizare
                                                       2009                   (%)
 I. TOTAL VE ITURI, din care:                                      181.905.000      193.683.102       106,47
 1. Venituri proprii                                           7.3450.000      78.419.176       106,77
 2. Sume defalcate din TVA, din care:                                  63.034.000      63.033.257       99,99
 2.1. Sume defalcate din TVA pt. finanțarea chelt. descentralizate la nivelul județului         43.222.000      43.222.000       100,00
 2.2. Sume defalcate din TVA pt. drumuri                                  8.398.000       8.397.257       99,99
 2.3. Sume defalcate din TVA pt. echilibrare                               11.414.000      11.414.000       100,00
 3. Subvenții primite de la bugetul de stat, din care:                          45.162.000      45.052.795       99,76
 3.1. Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap                      38.110.000      38.051.246       99,85
 3.2. Subvenții pentru finanțarea programului de investiții prin Planul operațional regional
                                                      6.973.000       6.972.043       99,99
 2007–2013
 3.3. Subvenții programe FEGA                                         79.000        29.506       37,35
 II. TOTAL CHELTUIELI, din care, pe capitole:                              181.905.000      167.385.222       92,02
 Cap. 51.02 Autorități publice                                      29.603.000      24.103.466       81,42
 Cap. 54.02 Alte servicii publice generale                                 1.682.000       1.472.726       87,56
 Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională                              515.000        467.151       90,71
 Cap. 65.02 Învățământ                                          29.027.000      24.391.740       84,03
 Cap. 66.02 Sănătate                                            1.059.000       1.005.243       94,92
 Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie                                 15.322.000      14.922.305       97,39
 Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială                                70.104.000      68.727.234       98,04
 Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică                            8.881.000       8.880.105       99,99
 Cap. 84.02 Transporturi dc:                                       25.222.000      22.945.100       90,97
 Cap. 87.02 Alte acțiuni economice                                      490.000        470.152       95,95
 III. Excedent                                                   –     26.297.879

  Analizând datele de mai sus, se constată că veniturile Consiliului      anului 2009 și a aplicării reglementărilor legale referitoare la aplicarea unor
Județean Arad au fost realizate în procent de 106,47%, veniturile proprii    măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. La același
realizându-se în proporție de 106,77%.                      capitol un procent de realizare de 68,81% s-a înregistrat la titlul 71
  Încasările sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru       „Cheltuieli de capital”, ca urmare a unor lucrări de investiții cuprinse în
finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului și cele pentru  programul pe anul 2009 și care nu au fost finalizate până la finele anului,
echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în procent de 100%.       urmând să fie terminate și puse în plată în cursul anului 2010. De asemenea,
  Sumele defalcate din TVA. Pentru finanțarea drumurilor județene,       nerealizări mari s-au înregistrat și la cap. 65.02 „Învățământ”, în principal
primite din bugetul de stat, au fost realizate în proporție de 99,99%, aceasta  la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
s-a datorat faptului că Serviciul de drumuri și poduri al județului Arad a    (FEN)”, reprezentând sume aferente proiectului inițiat de către Centrul
reușit să utilizeze aproape toate fondurile care i-au fost repartizate prin   Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, cuprinse în bugetul pe
hotărâri de consiliu cu această destinație.                   anul 2009 și neplătite până la finele anului, și la titlul 20 „Bunuri și servicii”,
  Subvențiile primite din bugetul de stat s-au realizat în proporție de     având în vedere că la dimensionarea bugetului pentru învățământul primar
99,76%, față de prevederile de 45.162.000 lei s-a realizat 45.052.795 lei,    și gimnazial au fost cuprinse și sume pentru finanțarea cheltuielilor privind
existând o neîncasare în sumă absolută de 109.205 lei, care provine de la    acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii
faptul că sumele virate efectiv în veniturile Consiliului Județean Arad,     din clasele I–IV din învățământul de stat și confesional și care nu au fost
reprezentând subvenții programe FEGA, au fost mai mici decât cele        acordate în cursul anului 2009.
prevăzute în bugetul pe anul 2009, diferența urmând să fie încasată în cursul
anului 2010.                                    Biroul Impozite, Taxe Locale și Relații Economice în Teritoriu
  Cheltuielile bugetului local s-au realizat în procent de 92,02%. Față de     1. Biroul Impozite, Taxe Locale și Relații Economice în Teritoriu,
prevederile în sumă de 181.905.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de      componentă a aparatului de specialitate al consiliului județean, a contribuit
167.385.222 lei, existând o nerealizare în sumă absolută de 14.519.778 lei.   la îndeplinirea atribuțiilor Direcției economice a Consiliului Județean Arad,
Cele mai semnificative nerealizări s-au înregistrat la cap. 51.02 „Autorități  ca autoritate a administrației publice locale constituită la nivel județean,
publice”, titlul „Cheltuieli de personal”, care au înregistrat un procent de   prin desfășurarea activităților în mod corespunzător în scopul realizării
realizare de 74,89%, ca urmare a neocupării posturilor vacante în cursul     obiectivelor specifice
 6                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

2. Indici de performanță și gradul lor de realizare

 r.                                                    % din   Termen
                        OBIECTIVE                                     Realizat
crt.                                                    timp   de realizare

    Asigură legătura dintre autoritățile publice județene și autoritățile publice locale, în limita
 1.  competențelor ce le revin prin actele normative, în probleme vizând activitatea economico-      3%   PERMANENT    100%
    financiară și pe linie de buget.
    Elaborează strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului, în
 2.  conformitate cu propunerile primite de la unitățile administrativ-teritoriale, precum și       4%   PERMANENT    100%
    măsurile de ordin financiar pentru realizarea acestora.
    Asigură coordonarea și îndrumarea autorităților publice locale în domeniul elaborării,
    aprobării execuției și raportării bugetelor locale, în conformitate cu principiile, cadrul
 3.                                                     3%   PERMANENT    100%
    general și procedurile de formare, elaborare, aprobare, executare și raportare a bugetelor de
    venituri și cheltuieli.
    Fundamentează și propune repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
 4.  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale: sume    10%   PERMANENT    100%
    defalcate din TVA și cota de 22% din impozitul pe venit.
    Monitorizează permanent modul de utilizare a sumelor alocate de Consiliul județean pentru
 5.                                                     2%   PERMANENT    100%
    finanțarea proiectelor din cota de 22% din impozitul pe venit.
    Monitorizează cu sprijinul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad
 6.  execuția de casă a bugetelor locale de venituri și cheltuieli și informează Consiliul județean    2%   PERMANENT    100%
    cel puțin o dată pe an în legătură cu această acțiune.
    Întocmește programul cheltuielilor de capital ale bugetului propriu al Consiliului Județean
 7.                                                     8%   PERMANENT    100%
    Arad și asigură sinteza și monitorizarea programelor de investiții din unitățile subordonate.
    Asigură întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri ale inițiatorilor în
 8.  probleme ce vizează atribuțiile compartimentului și participă la redactarea proiectelor de      4%   PERMANENT    100%
    hotărâri.
    Comunică, virează și urmărește sumele alocate consiliilor locale prin „Programul privind
    pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua
 9.  de electrificare și la rețelele telefonice”, conform HG nr. 577/1997, modificată și completată   10%   PERMANENT    100%
    prin HG nr. 1.256/2005, asigură virarea către bugetele locale a subvențiilor pentru
    finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor.
    Comunică, virează și urmărește sumele alocate consiliilor locale, prin bugetul MDRL,
10.  pentru finanțarea realizării și actualizării PUG-urilor și RLU-rilor și pentru sistemul       10%   PERMANENT    100%
    informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane.
    Fundamentează împreună cu celelalte compartimente de specialitate lucrările privind
11.                                                     3%   PERMANENT    100%
    stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului județului.
    Coordonează și asigură la începutul fiecărui an, pentru anul fiscal următor, elaborarea
12.                                                     4%   PERMANENT    100%
    documentațiilor privind taxele și impozitele locale de către instituțiile subordonate.
    Asigură stabilirea și dimensionarea unor venituri proprii, în colaborare cu celelalte
    compartimente de specialitate ale Consiliului județean, cu instituțiile și serviciile publice
13.                                                     7%   PERMANENT    100%
    subordonate, precum și constatarea și urmărirea în vederea încasării veniturilor bugetului
    propriu al județului.
    Urmărește regularizarea diferențelor de încasat pentru autorizațiile emise de direcțiile și
14.                                                     6%   PERMANENT    100%
    serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Arad.
    Verifică și clarifică conținutul conturilor în care se încasează veniturile, în scopul asigurării
15.  încasării și virării acestor venituri în termenele prevăzute în documentele care au generat     4%   PERMANENT    100%
    aceste venituri.
    Stabilește cuantumul chiriilor și concesiunilor pentru spațiile din fondul locativ cu altă
16.  destinație decât cea de locuință, administrate de CJ Arad, precum și al altor bunuri, și       4%   PERMANENT    100%
    urmărește încasarea lor.
17.  Întocmește facturi pentru drepturile bugetare constatate.                      4%   PERMANENT    100%
    În colaborare cu serviciile specializate ale Consiliului județean, asigură întocmirea
    documentelor de plată și urmărește derularea proiectelor cu finanțare externă și, respectiv,
18.  din bugetele locale ale consiliilor locale. Verifică documentația în vederea întocmirii       5%   PERMANENT    100%
    documentelor de plată și a raportărilor specifice proiectelor cu finanțare externă din cadrul
    Programului PHARE.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                            7


  r.                                                      % din       Termen
                          OBIECTIVE                                             Realizat
 crt.                                                      timp      de realizare

     Îndeplinește în condițiile legislației în vigoare orice alte atribuții stabilite de conducerea
 20.  instituției sau însușite din inițiativă proprie, încadrându-se în obiectul de activitate al        4%      PERMANENT        100%
     compartimentului de specialitate.
 21.  Întocmește prognoza bugetară pe patru ani, corelată cu programul de investiții publice.          1%      PERMANENT        100%
     Întocmește note justificative pentru solicitarea de sume defalcate din unele venituri ale
 22.  bugetului de stat și transmite solicitările pentru finanțarea diverselor programe de interes       2%      PERMANENT        100%
     județean.

  3. Programe desfășurate de BITLRET în anul 2009 și modul de             11. Fundamentează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate,
raportare la obiectivele stabilite                          lucrările privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor
  1. Asigură legătura între autoritățile publice județene și autoritățile      venituri ale bugetului județului.
publice locale în limita competențelor ce le revin prin actele normative, în      12. Coordonează și asigură la începutul fiecărui an, pentru anul fiscal
probleme vizând activitatea economico-financiară și pe linie de buget.        următor, elaborarea documentațiilor privind taxele și impozitele locale de
  2. Elaborează strategii, prognoze și programe de dezvoltare            către instituțiile subordonate.
economico-socială a județului, în conformitate cu propunerile primite de la      13. Asigură stabilirea și dimensionarea unor venituri proprii provenite
unitățile administrativ-teritoriale, precum și măsurile de ordin financiar      din redevențe pentru bunurile date în administrare, precum și urmărirea în
pentru realizarea acestora.                             vederea încasării veniturilor bugetului propriu al Consiliului județean.
  3. Asigură coordonarea și îndrumarea autorităților publice locale în        14. Urmărește încasarea diferențelor rezultate ca urmare a regularizărilor
domeniul elaborării, aprobării execuției și raportării bugetelor locale, în     efectuate în cazul autorizațiilor de construcție emise de Consiliul Județean
conformitate cu principiile, cadrul general și procedurile de formare,        Arad.
elaborare, aprobare, executare și raportare a bugetelor de venituri și         15. Verifică și clarifică conținutul conturilor în care se încasează
cheltuieli.                                     veniturile proprii de interes județean, în scopul asigurării încasării acestor
  4. BITLRET a avut în vedere, în anul 2009, fundamentarea necesarului și      venituri în termenele prevăzute în documentele care au generat aceste
repartizarea pe consilii locale a sumelor alocate județului Arad prin Legea     venituri.
bugetului de stat pe anul 2009 (Legea nr. 18/2009) și a cotei de 22% din        16. Asigură elaborarea și aprobarea documentațiilor privind actualizarea
impozitul pe venit, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele     redevenței anuale pentru bunurile care aparțin domeniului public al
publice, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte     județului Arad, concesionate către SC CTP Arad – SA, SC Aeroportul – SA
de infrastructură care necesită cofinanțare locală.                 Arad și SC Compania de Apă – SA Arad.
  5. Monitorizează permanent modul de utilizare a sumelor alocate de         17. Facturează cuantumul chiriilor și concesiunilor pentru spațiile din
consiliul județean pentru finanțarea proiectelor, din cota de 22% din        fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, administrate de CJ
impozitul pe venit.                                 Arad, precum și al altor bunuri și urmărește încasarea lor.
  6. Monitorizează, cu sprijinul Direcției Generale a Finanțelor Publice a      18. În colaborare cu serviciile specializate ale consiliului județean,
județului Arad, execuția de casă a bugetelor locale de venituri și cheltuieli    asigură întocmirea documentelor de plată și urmărește derularea
și informează consiliul județean, cel puțin o dată pe an, în legătură cu       proiectelor cu finanțare externă și, respectiv, din bugetele locale ale
această acțiune.                                   consiliilor locale. Verifică documentația în vederea întocmirii documentelor
  7. Întocmește programul cheltuielilor de capital ale bugetului propriu al     de plată și a raportărilor specifice proiectelor cu finanțare externă din cadrul
Consiliului Județean Arad și asigură sinteza și monitorizarea programelor      Programului PHARE.
de investiții din unitățile administrativ-teritoriale.                 19. Îndeplinește în condițiile legislației în vigoare orice alte atribuții
  8. Asigură întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri    stabilite de conducerea instituției sau însușite din inițiativă proprie,
ale inițiatorilor, în probleme ce vizează atribuțiile compartimentului, și      încadrându-se în obiectul de activitate al compartimentului de specialitate.
participă la redactarea proiectelor de hotărâri.                    20. Întocmește prognoza bugetară pe patru ani, corelată cu programul de
  9. Comunică, virează și urmărește sumele alocate consiliilor locale prin     investiții publice.
„Programul privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de      21. Întocmește note justificative pentru solicitarea de sume defalcate din
interes local clasate, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la      unele venituri ale bugetului de stat și transmite solicitările pentru finanțarea
rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice”, conform HG nr. 577/1997,    diverselor programe de interes județean.
modificată și completată prin HG nr. 1.256/2005, asigură virarea către
bugetele locale a subvențiilor pentru finanțarea Programului de pietruire        4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe
reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și          În anul 2009, BITLRET a propus spre aprobare Consiliului județean
alimentarea cu apă a satelor.                            repartizarea sumelor destinate finanțării programelor de dezvoltare locale
  Urmărește decontarea cu încadrarea în programele aprobate și în          cu cofinanțare de la bugetul local, al căror program este prezentat în tabelul
prevederile bugetare pe fiecare obiectiv, conform Hotărârii Guvernului        de mai jos.
nr. 577/1997 privind aprobarea programului pentru pietruirea, reabilitarea       De asemenea, în tabel sunt prezentate sumele alocate de MDLPL și
și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, alimentarea cu apă a     repartizate consiliilor locale, în anul 2009, pentru pietruirea, reabilitarea
satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice.  și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, alimentarea cu apă a
  10. Comunică, virează și urmărește sumele alocate consiliilor locale, prin    satelor, elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale și a
bugetul MDRL, pentru finanțarea realizării și actualizării PUG-urilor și       regulamentelor locale de urbanism și, respectiv, pentru finanțarea lucrărilor,
RLU-rilor și pentru sistemul informațional specific domeniului            privind sistemul informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și
imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane.                    băncilor de date urbane.
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

                                                                            – LEI –

                                                      PROGRAM       PROGRAM       GRAD
NR.
                        INDICATOR                          INIȚIAL        FINAL       DE
CRT.
                                                       2009         2009      REALIZARE
    Cota de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit destinate susținerii programelor
 1.                                                    17.946.000      16.420.000      91,49%
    de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură

 2.  Sumele defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale                   15.631.000      15.631.000       100%

    Programul subvențiilor de la bugetul de stat prin MDRL pentru subprogramul privind
 3.                                                    6.893.000      11.018.000       159%
    „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor comunale”
    Programul subvențiilor de la bugetul de stat prin MDRL pentru subprogramul privind
 4.                                                    5.700.000       7.250.000      127%
    „Alimentarea cu apă a satelor”.
    Programul subvențiilor de la bugetul de stat prin MDRL pentru elaborarea sau
 5.                                                      90.000       140.000      155%
    actualizarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
    Programul subvențiilor de la bugetul de stat prin MDRL pentru sistemul informațional
 6.                                                     305.000        394.490      129%
    specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane.

 5 – 6. În concluzie, subliniem faptul că în anul 2009, prin intervențiile    comunitare de utilități publice pentru unitățile administrativ teritoriale din
făcute la organele administrației publice centrale, prin solicitările și      județul Arad, întocmirea de rapoarte, sinteze și informări pe domeniul de
demersurile susținute întreprinse de-a lungul întregului an, printr-o       activitate, privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și
activitate intensă de fundamentare, în colaborare permanentă cu consiliile     programele aprobate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
locale, în vederea identificării tuturor nevoilor acestora, programul sumelor   din județ – realizat 100%;
alocate județului Arad inițial a fost realizat și depășit la 5 capitolele.      – Informatizarea activităților aparatului propriu de specialitate al
Programul cotei de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit         Consiliului Județean Arad și a consilierilor județeni – realizat 100%.
destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de
infrastructură nu s-a realizat din cauza scăderii în cursul anului 2009 a       OBIECTIVE
încasărilor din impozitul pe venit, la nivelul județului Arad, în contextul      – Urmărirea implementării Programului de conformare cu aquis-ul
dinamicii parametrilor economici la nivel național și nu numai.          comunitar – Capitolul 22 – Protecția mediului înconjurător – Secțiunea
                                          alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare – la nivelul județului Arad.
  DIRECȚIA TEH ICĂ I VESTIȚII                            – Identificarea și analizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și
  1. MISIU EA DIRECȚIEI                              stații de epurare ce se pot promova prin programele Guvernului de
  2. I DICI DE PERFORMA ȚĂ                            dezvoltare regională derulate prin ANDR și programele Comunității
  Activitatea Direcției Tehnice Investiții este condusă de un director      Europene.
executiv și un director adjunct și se desfășoară sub directa coordonare,       – Inventarierea și formularea de propuneri privind electrificările rurale și
îndrumare și control al vicepreședintelui Consiliului Județean Arad și are     extinderea de rețele electrice în localități.
următoarea structură funcțională:                           – Sprijinirea consiliilor locale în activitatea de concesiune a serviciului
  1. Serviciul Investiții                             public de distribuție a gazelor naturale pentru realizarea de investiții, în
  2. Compartimentul Tehnic                            parteneriat public-privat.
  3. Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat               – Inventarierea resurselor existente și propunerea de acțiuni și programe
  4. Serviciul Administrare Drumuri și Poduri                   privind conservarea energiei și utilizarea energiilor neconvenționale.
  5. Serviciul Unitatea Județeană de Monitorizare                  – Identificarea și promovarea de proiecte în domeniile: surse noi și
  6. Compartimentul Analiză Informatică.                     regenerabile de energie, conservarea energiei, reabilitarea termică a
  În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizare și   locuințelor, conformarea seismică a construcțiilor, refacerea construcțiilor
funcționare, misiunea Direcției Tehnice Investiții are următoarele         afectate de calamități, reabilitarea urbană, reabilitarea sistemelor
componente:                                    centralizate de încălzire.
  – Investiții-construcții: pregătirea și realizarea lucrărilor de investiții    – Sprijinirea consiliilor locale pentru realizarea lucrărilor cuprinse în
finanțate din fonduri proprii, fonduri guvernamentale și fonduri externe      diferite programe guvernamentale.
pentru care Consiliul Județean Arad este beneficiar sau în parteneriat cu       – Urmărirea realizării strategiei de dezvoltare a județului Arad pentru
consiliile locale, sau pentru care Consiliul Județean Arad este reprezentant    secțiunea căi de comunicații.
al Investitorului – realizat 100%;                          – Asigurarea asistenței tehnice necesare actualizării inventarelor
  – Administrarea domeniului public și privat al județului Arad –         bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
realizat 100%;                                   administrativ-teritoriale.
  – Administrarea rețelei de drumuri și poduri locale din județul Arad –       – Gestionarea contractelor de concesionare, administrare sau închiriere
realizat 100%;                                   aferente bunurilor din domeniul public și privat județean.
  – Reprezentarea Consiliului Județean Arad în cadrul proiectului          – Inventarierea și urmărirea lucrărilor din programul guvernamental de
„Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare     modernizare a drumurilor comunale, formularea de propuneri de solicitare
în județul Arad” și în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară       a fondurilor pentru continuarea și modernizarea acestora.
Apă – Canal din Județul Arad (ADIACJA) – realizat 100%;                – Verificarea modului de utilizare a bunurilor publice și private ale
  – Monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, a progresului   județului de către instituțiile publice sau societăți, propunând măsuri pentru
măsurilor și acțiunilor cuprinse în strategia locală de dezvoltare a serviciilor  asigurarea unei exploatări în condiții tehnice normale.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                           9

  – Sprijinirea, îndrumarea și controlul instituțiilor publice și ale        – Colaborarea cu personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu,
societăților pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații capitale pe  pentru asigurarea instalării și bunei funcționări a aplicațiilor sistem de bază.
domeniul public și privat al județului.                        – Propunerea achiziționării de noi licențe de exploatare, în concordanță
  – Informarea conducerii consiliului județean despre principalele aspecte    cu proiectul de sistem informatic al instituției.
și probleme privind activitatea de investiții și reparații capitale pe domeniul    – Asigurarea exploatării eficiente a serviciilor internet și poștă
public și privat județean.                             electronică, ținând cont de protecția datelor.
  – Întocmirea împreună cu Direcția economică a listei anuale de lucrări de     – Întreținerea periodică a paginii de prezentare a instituției pe internet.
investiții, reparații capitale la clădiri și instalații din domeniul public și    – Identificarea, analizarea și propunerea de proiecte în domeniile
privat județean.                                  informaticii, teleinformaticii, GIS, la care Consiliul Județean Arad să fie
  – Investigarea rețelei rutiere, cunoașterea situației reale și prioritizarea  beneficiar sau asociat și care pot fi finanțate din programe UE sau alte
lucrărilor după importanță, în funcție de fondurile alocate.            finanțări externe sau din programele de dezvoltare regională.
  – Utilizarea cu eficiență maximă a fondurilor alocate.
  – Urmărirea realizării calitative și cantitative a lucrărilor de drumuri.     3. SCURTĂ PREZE TARE A PROGRAMELOR DESFĂȘURATE
  – Asigurarea legăturilor operative cu: Ministerul Mediului, Organismul     ȘI A MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA
Intermediar al POS de Mediu, consultantul ROMAIR Consulting – SRL al        OBIECTIVELE AUTORITĂȚII SAU I STITUȚIEI PUBLICE
proiectului sus-amintit, Compania de Apă Arad, Asociația de Dezvoltare        4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE
Intercomunitară Apă–Canalizare Județul Arad.                    PROGRAME
  – Sprijinirea consiliilor locale din județul Arad la întocmirea strategiilor   5. PROPU ERI PE TRU REMEDIEREA DEFICIE ȚELOR
locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități
publice, prin punerea la dispoziție sau realizarea de studii privind         În continuare, prezentăm programele desfășurate în cadrul Direcției
potențialul zonei și evidențierea posibilităților de dezvoltare sau        Tehnice Investiții în anul 2009, cheltuielile defalcate pe programe și
îmbunătățire a furnizării serviciilor comunitare de utilități publice.       propunerile pentru remedierea deficiențelor, acolo unde este cazul:
  – Monitorizarea implementării strategiilor locale pentru evaluarea
situației existente și consilierea reprezentanților acestora, în vederea       SERVICIUL I VESTIȚII
realizării obiectivelor stabilite conform strategiilor de dezvoltare a
localităților.                                    A. SAMTID – reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare
  – Colaborarea cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice din   cu apă în localitățile Curtici, Lipova, ădlac, Pâncota, Pecica și
județ, la elaborarea planurilor de implementare a strategiilor locale privind   Sântana, județul Arad
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și
                                           Proiectul, a cărui valoare totală este de 8.406.513,04 euro, a fost finanțat
prezentarea acestora autorităților administrației publice locale, municipale
                                          din fonduri PHARE 37,5%, Guvernul României 12,5%, credit BEI 50%,
sau județene, spre aprobare.
                                          contractat de consiliile orășenești, iar cheltuielile neeligibile au fost
  – Îndrumarea operatorilor și autorităților administrației publice locale din
                                          suportate de consiliile locale. Valoarea lucrărilor este prezentată în anexa
județ în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții în
                                          nr. 1 – Repartizarea cheltuielilor pe surse de finanțare și orașe.
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
                                           Lucrarea a constat în instalarea a 85 km de conducte (cu instalațiile
  – Pregătirea și transmiterea de rapoarte de activitate către birourile
                                          aferente – 241 camere de vane, 605 hidranți pentru incendii și 21 debitmetre
prefecturale, Unitatea Centrală de Monitorizare, precum și către autoritățile
                                          electromagnetice), montarea a 2.237 branșamente, reabilitarea frontului de
de management care gestionează instrumentele structurale și programele       captare în 5 locații, reabilitarea a cinci stații de pompare treapta a 2-a și
operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități       reabilitarea unei stații de pompare booster.
publice, după caz.                                  Suplimentar, s-au realizat 28.494 m rețea de distribuție, facilități de
  – Actualizarea bazei de date cu privire la strategiile de dezvoltare      tratare a apei împotriva arsenului, manganului și fierului la Pecica și a
economico-socială durabilă elaborate de autoritățile administrației publice    manganului și fierului la Pâncota, s-au reabilitat uzinele de apă.
locale comunale și orășenești din județ, pentru actualizarea băncii de date    Alimentările cu apă au fost automatizate prin dotarea cu sisteme de
privind echiparea tehnico-edilitară a teritoriului județului Arad și a       telemetrie.
serviciilor comunitare de utilități publice.                     Consiliul județean a fost implicat în supravegherea derulării proiectului
  – Sprijinirea consiliilor locale din județ în realizarea de           prin Unitatea de Implementare, care în faza premergătoare, a colaborat la
parteneriate/asociații între autorități ale administrației publice locale și    elaborarea documentației și a coordonat obținerea avizelor și autorizațiilor
județene pentru realizarea unor obiective publice de interes județean.       necesare, iar în faza de implementare a urmărit realizarea fizică și financiară
  – Coordonarea elaborării proiectului de sistem informatic al Consiliului    a lucrărilor și a coordonat și consiliat administrațiile publice locale în
județean raportat la cerințele direcțiilor și organelor decizionale, în vederea  rezolvarea situațiilor apărute pe parcurs.
aprobării acestuia.                                  Lucrările au fost recepționate în luna noiembrie 2008, fiind urmărite în
  – Coordonarea realizării efective a sistemului informatic în colaborare cu   perioada de notificare a defectelor. Unitatea de Implementare a Proiectului
personalul de specialitate în domeniu, prin proiectare de aplicații și       a conlucrat cu Compania de Apă în urmărirea funcționării obiectivelor
achiziție.                                     realizate și remedierea de către constructori a deficiențelor apărute în cursul
  – Asigurarea bunei funcționări a rețelei de calculatoare la nivelul actual   exploatării.
de dotare.                                      Investițiile sunt în curs de întocmire a documentației pentru recepția
  – Realizarea dezvoltării ulterioare a rețelei, în funcție de cerințe și     finală care se va organiza de fiecare consiliu local.
necesități.
  – Elaborarea de studii de oportunitate în domeniul achizițiilor de tehnică    B. Dezvoltarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimaterice
de calcul pe baza solicitărilor emise de direcții, corelate cu sistemul      Moneasa
informatic.
  – Propunerea de soluții de utilizare eficientă a imprimantelor din dotare,     Proiectul s-a realizat în cadrul programului PHARE CES 2003 –
pe criteriul grupelor de utilizatori.                       Infrastructură mare.
  – Rezolvarea defecțiunilor hardware (fizice) ale tehnicii de calcul, prin     În cadrul acestuia s-au amenajat o bază sportivă modernă, un centru de
aport propriu sau prin intermediul firmelor specializate.             informare turistică, s-a reabilitat parcul stațiunii, sistemele de alimentare cu
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

apă și canalizare, s-au amplasat indicatoare turistice și rutiere pe traseul    4. Sistemul Lipova
Arad – Moneasa, pe DJ 792B.                              – oraș Lipova
 Valoarea realizată a proiectului este de 4.012.959,15 €, finanțat din        – localitatea Zăbrani
fonduri PHARE 67,32%, Guvernul României 22,44%, iar 10,24%             5. Sistemul Pâncota
cofinanțare din partea administrațiilor locale, împărțit între Consiliul       – localitatea Seleuș
Județean Arad 66,67% și Primăria Moneasa 33,33%.                   – localitatea Mâsca
 Lucrarea a fost recepționată în aprilie 2008, în prezent fiind expirată       – localitatea Galșa
perioada de garanție de 12 luni. Recepția finală va fi organizată după       6. Sistemul Pecica
rezolvarea disputelor financiare dintre minister și constructor.           – oraș Pecica
 Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), constituită cu personal din      – localitatea Turnu
cadrul Direcțiilor Tehnică și Economică și a Primăriei Moneasa, are          – localitatea Sederhat
responsabilități în toate fazele de realizare a proiectelor, de la întocmirea   7. Sistemul Sântana
documentației la monitorizarea rezultatelor și organizarea recepției finale și    – localitatea Olari
a preluării obiectivelor realizate în patrimoniul județului și, respectiv,      – localitatea Caporal Alexa
comunei.                                       – localitatea Zimandu Nou
                                          Alăturat anexăm Situația centralizatoare aferentă Programului
 C. Programul guvernamental de alimentare cu apă a localităților
                                         (anexa nr. 3).
rurale, aprobat prin HG nr. 687/1997, cu modificările și completările
ulterioare
                                          E. Programul guvernamental de alimentare cu apă la sate, aprobat
 S-au organizat recepțiile finale pentru următoarele obiective de investiții  prin HG nr. 577/97, modificat și completat prin HG nr. 1.256/2005
din etapa I a programului:
 – Alimentarea cu apă a localităților Craiva, Coroi, Chișlaca, comuna       • Raportări lunare și trimestriale la MDRT, cu lista lucrărilor din program,
Craiva;                                     stadii fizice realizate, decontări lunare efectuate, solicitări de finanțare.
 – Alimentarea cu apă a localității Zădăreni, comuna Zădăreni;           • Întocmirea programului valoric pentru anul în curs.
 – Alimentarea cu apă a localității Gurba, comuna Șicula;             • Urmărirea execuției lucrărilor și verificarea situațiilor de lucrări.
 – Alimentarea cu apă a localității Cruceni, comuna Șagu.             • Colaborarea cu consiliile locale, pentru o bună derulare a programului.
 Pentru investițiile menționate mai sus s-a întocmit Cartea Construcției      • Participarea la procedurile de atribuire a lucrărilor de execuție.
care, conform proceselor-verbale de predare – primire, a fost predată        • Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor și la cele finale.
operatorului, respectiv Compania de Apă Arad – SA.                 • Comuna Vinga, satele Mailat și Mănăștur            756.582 lei
 Aceste sisteme de alimentare cu apă au trecut în proprietatea publică a      • Comuna Grăniceri, sat Șiclău                 287.000 lei
județului Arad și s-au concesionat bunurile și serviciul de exploatare       • Comuna Grăniceri, sat Grăniceri                339.000 lei
Companiei de Apă Arad – SA.                             • Comuna Peregu Mare, sat Peregu Mare              481.000 lei
 Alăturat anexăm Situația centralizatoare cu localitățile din prima etapă a                             – lucrare recepționată
programului (anexa nr. 2).                             • Comuna Buteni, sat Cuied                   900.000 lei
 Pentru localitățile din etapa a II-a a programului urmează să se         • Comuna Zăbrani , sat eudorf                 2.321.010 lei
organizeze recepțiile finale în anul 2010.                     • Comuna Frumușeni, sat Frumușeni, Aluniș           1.250.000 lei
                                          • Comuna Pleșcuța, sat Pleșcuța                 915.408 lei
  D. Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de           • Comuna Vârfurile, satele Vidra, Măgulicea, Lazuri,            –
alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și      Avram Iancu
a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de                  TOTAL                 7.250.000 lei
până la 50.000 de locuitori” – etapa a II-a
                                         F. Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural,
  În vederea pregătirii acestei etape a programului, MDRT a solicitat      OG nr. 7/2006
transmiterea următoarelor documente, atât în format electronic, cât și pe
suport hârtie:                                   În 2009 s-au primit 14.547 mii lei pentru lucrări de alimentare cu apă
  Anexa nr. 2 – Sinteză infrastructură apă potabilă;              (11 lucrări), canalizare (11 lucrări), punți și pod de legătură (2 lucrări) și
  Anexa nr. 3 – Sinteză infrastructură apă uzată;
                                         terenuri și baze sportive (12 lucrări), finalizându-se două lucrări de
  Anexa nr. 4 a – Identificarea situației existente și necesare în
                                         alimentare cu apă (Hălmăgel și Macea), una de canalizare (Vinga) și cele
infrastructura de apă potabilă și apă uzată – localitate urbană;
                                         două punți și poduri de legătură (Conop și Moneasa).
  Anexa nr. 4 b – Identificarea situației existente și necesare în
infrastructura de apă potabilă și apă uzată – localitate aparținătoare       Pentru finalizarea tuturor lucrărilor atacate mai sunt necesari 17.600 mii
localității urbane;                               lei, doar pentru lucrări de alimentare cu apă și canalizare.
  Anexa nr. 4 c – Identificarea situației existente și necesare în
infrastructura de apă potabilă și apă uzată – localitate limitrofă localității   COMPARTIME TUL TEH IC
urbane.                                      În cadrul acestui compartiment s-au desfășurat următoarele activități:
  Localitățile cuprinse în program sunt următoarele:               – identificare și promovare de proiecte în domeniile: surse noi și
  1. Sistemul Chișineu-Criș                           regenerabile de energie – solară, eoliană; pompe de căldură;
   – oraș Chișineu-Criș                            biocombustibili; economisire/conservare energie;
   – localitatea Nădab                             – îndrumarea și sprijinirea consiliilor locale pentru promovarea de
  2. Sistemul Curtici                              proiecte în domeniile: surse noi și regenerabile de energie;
   – oraș Curtici                                – promovarea Ghidului de finanțare a „Programului de înlocuire sau
   – localitatea Macea                            completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
  3. Sistemul Ineu                               energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme
   – oraș Ineu                                care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului”, aprobat
   – localitatea Șicula                            prin Ordinul nr. 565 din 8 mai 2009 al ministrului mediului;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                           11

  – la data de 30.07.2009, Consiliul Județean Arad a aplicat la acest        • S-a participat în comisiile de analizare și adjudecare a ofertelor sau de
program pentru completarea sistemelor clasice de producere a apei calde cu     licitație a proiectării/execuției lucrărilor.
sisteme care utilizează energie solară la Spitalul Clinic Județean de Urgență     • S-a participat în comisiile de recepție a lucrărilor finalizate.
Arad și la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu          • S-a informat conducerea Consiliului județean despre principalele
Handicap Neuropsihic Petriș; au fost depuse cele două dosare de finanțare     aspecte și probleme privind activitatea de investiții și reparații capitale din
la Administrația Fondului pentru Mediu;                      domeniul public județean.
  – la data de 25.11.2009, în cadrul ședinței Comitetului de Avizare a AFM,     • S-a colaborat cu Direcția Economică la întocmirea listei anuale de
cele două proiecte (studii de fezabilitate) au fost declarate acceptate,      lucrări de investiții, reparații capitale la clădiri și instalații din domeniul
Consiliul Județean Arad primind o finanțare nerambursabilă în valoare de      public județean.
2.755.575,52 lei;                                   • La solicitarea unităților subordonate, s-a acordat asistență tehnică de
  – la data de 23.12.2009 s-a semnat contractul-cadru pentru finanțare      specialitate.
nerambursabilă, urmând a se trece la întocmirea proiectului tehnic și la
execuția lucrărilor;                                 Investiții/lucrări de reparații:
  – promovarea Programului „Electrificare 2007–2009”, analizarea           1. „SEDIU OU CJA Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22”, lucrările au
documentațiilor proiectelor inițiate de autoritățile locale, în scopul       fost începute în cursul anului 2007 și terminate în cursul anului 2009.
verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate impuse de legislație;      2. „Lucrări de amenajare a spațiilor verzi la Pavilionul
întocmirea listei proiectelor prioritare conform obiectivelor Programului;     Administrativ al Consiliului Județean Arad, str. Corneliu Coposu, 22”.
transmiterea la Unitatea de Management al Programului a dosarelor         Lucrări finalizate.
proiectelor care se regăsesc pe lista de priorități;                 3. „Lucrări de reamenajare la garajul Consiliului Județean Arad”,
  – în prezent, s-a obținut finanțare pentru Primăria Ghioroc, urmând ca în    situat în municipiul Arad, str. Gh. Popa de Teiuș. Lucrările au fost finalizate
continuare să desfășurăm toate activitățile necesare pentru implementarea     în luna decembrie 2009.
proiectului;                                     4. „Sediu de Gardă de Intervenție la Birchiș, județul Arad”, pentru
  – îndrumarea și sprijinirea consiliilor locale pentru promovarea de       ISU Arad.
proiecte în domeniul reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;          S-a finalizat proiectarea, s-au achiziționat lucrările de execuție și
  – desfășurarea de activități în calitate de membru în Unitatea de        serviciile de dirigenție de șantier, lucrarea fiind în curs de execuție, realizată
Implementare a proiectului pentru obiectivul „România – Municipiul         în procent de 55% la finele anului 2009.
Arad – Implementare suport consultanță pentru programul de îmbunătățire        5. CENTRUL DE TRANSFUZII SANGUINE ARAD
a transportului public”                                Investiție: „Consolidare clădire Centrul de Transfuzii Sanguine
  – în cadrul comisiei pentru probleme de apărare s-au desfășurat activități   Arad”, imobil situat în municipiul Arad, Str. Spitalului nr. 2–4.
privind atribuții de secretar, respectiv:                       S-au achiziționat serviciile de proiectare – documentație
    a) întocmirea și actualizarea carnetului de mobilizare al Consiliului    tehnico-economică aferentă lucrărilor de intervenții/consolidare a clădirii
     județean;                                Centrului de Transfuzie Sanguină Arad, imobil situat în municipiul Arad,
    b) colaborarea cu membrii comisiei pentru probleme de apărare, în      Str. Spitalului nr. 2-4.
     scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;                Proiectantul S.C. PROIECT ARAD – S.A. a predat la sfârșitul anului 2009
    c) prezentarea spre avizare președintelui comisiei pentru probleme de    prima parte a documentației, respectiv Documentația de avizare a
     apărare a lucrărilor întocmite de către membrii acesteia și a      lucrărilor de intervenție (DALI), documentație ce urmează a fi supusă
     măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea activității;         aprobării Consiliului județean, conform legislației în vigoare.
    d) răspunderea de respectarea termenelor de realizare a lucrărilor pe     6. „Reparații curente la Teatrul de vară din comuna Moneasa”
     linie de mobilizare la nivelul Consiliului județean;               Lucrări finalizate în cursul lunii august 2009.
    e) transmiterea anuală, la solicitarea OMEPTA, a datelor necesare       7. CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN ARAD
     elaborării (actualizării) anexelor „Rețele rutiere” și „Lucrări de     – „Reparații fațadă exterioară pentru refacere profile, decorațiuni
     artă” din monografia economico-militară a județului;           fațadă la clădirea CMJ”
    f) păstrarea lucrărilor ce se întocmesc pe linie de mobilizare și care au   – „Lucrări de reparații, decapare, tencuire și izolare termică la
     caracter „nesecret”;                           clădirea CMJ”
    g) urmărirea ca lucrările cu nivel de secretizare „secret de serviciu” să   – „Lucrări de refacere a acoperișului clădirii anexe la clădirea CMJ”
     fie păstrate de către gestionarul de documente clasificate.         Lucrări executate și recepționate.
  – pregătirea documentelor și efectuarea instructajului în domeniul         8. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ARAD
prevenirii riscurilor profesionale și al protecției angajaților Consiliului      Lucrări de reparații curente: tencuieli interioare garaj, acoperiș
Județean Arad la locul de muncă, pentru toți angajații instituției;        magazie echipamente, consolidare la doi pereți sală de sport.
  – desfășurarea de activități în vederea implementării și certificării       9. CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD, Arad, str.
standardului internațional ISO9001/2008 la nivelul Consiliului Județean      Căpitan Ignat nr. 10.
Arad.                                         Investiție: „Extinderea și dotarea cu echipamente specifice a
                                          Centrului pentru Educație Incluzivă Arad”.
 SERVICIUL ADMI ISTRAREA DOME IULUI PUBLIC ȘI                    Investiția se derulează prin centrul școlar, serviciul nostru asigurând
PRIVAT                                       asistență tehnică de specialitate.
 Principalele activități desfășurate în cursul anului 2009, pe cele două       Stadiul actual al investiției: S-a finalizat licitația pentru achiziția
domenii de activitate:                               proiectării, proiectant SC Building Olm – SRL Timișoara. Proiectul este în
 A. I VESTIȚII–CO STRUCȚII                            curs de elaborare (faza DALI), urmând ca, după elaborarea și aprobarea sa
 În vederea pregătirii documentației pentru achiziția serviciilor de       prin hotărâre de consiliu județean, acesta să fie depus pentru aprobarea
proiectare, s-au analizat și propus spre aprobare Consiliului județean       finanțării la ADR V VEST Timișoara.
documentațiile necesare realizării lucrărilor de reparații curente/investiții.    10. SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ
 • S-au întocmit documentații pentru pregătirea și realizarea lucrărilor de     „Lucrări de reparații la imobilul situat în comuna Birchiș, satul
reparații curente/investiții, s-au monitorizat lucrările aferente, s-a asigurat  Căpâlnaș nr. 250”. S-au întocmit documentații pentru achiziția lucrărilor
asistență tehnică de specialitate.                         de reparații.
  12                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  11. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD                    Servicii:
  – INVESTIȚIE. „EXTI DERE CLĂDIRE – SECȚIA CLI ICĂ                 – S-a desfășurat achiziția serviciilor de specialitate topo și cadastru
BOLI I FECȚIOASE ADULȚI și COMPARTIME TUL                      pentru imobile care aparțin domeniului public/privat al județului Arad, în
HIV-SIDA”, INCINTA SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ                vederea intabulării acestora în Cartea funciară. S-a semnat contractul de
ARAD, CALEA ANDREY KAROLY nr. 2-4.                         prestări servicii.
  Stadiu derulare investiție: Prin Hotărârea CJA nr. 229/2009 s-a aprobat
realizarea extinderii, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-    B. ADMI ISTRAREA DOME IULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL
economici pentru investiția mai sus menționată.                   JUDEȚULUI ARAD
  – Întocmit referate de necesitate pentru execuția unor lucrări de reparații
curente, asigurat asistență tehnică de specialitate, participare în comisiile de    • Participarea la întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
recepții la terminarea lucrărilor.                         domeniul public și privat județean, în conformitate cu prevederile Legii
  12. SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ ARAD                     nr. 213/1998;
  – „Lucrări de reparații la imobilul Serviciului de Ambulanță            • S-a asigurat asistența tehnică necesară actualizării inventarelor
Județean Arad, constând în lucrări de reparații capitale la fațadele        bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-
exterioare și refacerea accesului la demisol spre Stația de incendiu –       teritoriale;
consolidare”                                      • S-a propus concesionarea, închirierea sau darea în administrare a
  – „Lucrări de reparații la imobilul Serviciului de Ambulanță           bunurilor din domeniul public al județului, în condițiile legii, împreună cu
Județean Arad, constând în refacerea totală a hidroizolației la           Biroul juridic, contencios administrativ al Consiliului Județean Arad;
acoperișul clădirii anexe, cu înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor de        • S-au gestionat contractele de concesionare, administrare sau închiriere
scurgere/Lucrări de înlocuire ferestre din lemn cu ferestre termopan și       aferente bunurilor din domeniul public județean;
înlocuirea ușilor existente din lemn cu uși din MDF”.                 • S-au întocmit proiecte de hotărâri de consiliu județean referitoare la
  Lucrări executate și finalizate.                         administrarea domeniului public și privat al județului Arad;
  13. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE „DR.                • S-a efectuat inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public de
SALVATOR VUIA” ARAD                                 interes județean aflate la regiile autonome sau concesionate unor societăți
  – Monitorizare și consultanță în vederea efectuării de urgență a unei      comerciale în vederea realizării serviciilor publice județene;
expertize tehnice și de lucrări de consolidare la imobilul situat în          • S-a participat la întocmirea documentației necesare pentru aprobarea de
municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 84-86 și Str. Episcopiei nr. 5, corp A.     către consiliul județean a modificărilor privind majorarea sau diminuarea
  – Monitorizare și consultanță în vederea execuției unor lucrări de        aportului de capital la societățile comerciale la care Consiliul Județean Arad
reparații curente, participare în comisiile de recepții la terminarea lucrărilor.  este acționar;
  14. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI                    • S-au întocmit și transmis date statistice conform solicitărilor organelor
                                          centrale privind stadiul pregătirii și realizării obiectivelor de investiții pe
PROTECȚIA COPILULUI ARAD
                                          domeniul public județean;
  – Centrul de recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
                                            • S-a asigurat, împreună cu Direcția Economică și Biroul juridic,
Neuropsihic Pertiș;
                                          contencios administrativ, realizarea atribuțiilor stabilite de lege în sarcina
  – Complexul de Servicii Sociale Păuliș.
                                          Consiliului județean privind organizarea și desfășurarea transportului
  15. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
                                          public județean de călători cu mijloace auto și tramvaie;
ARAD                                          • S-au înaintat documentele necesare modificărilor de patrimoniu
  – Reparații și Amenajări Imobil Sedii Servicii Publice Comunitare Arad,     intervenite pe parcursul anului la Direcția Economică, pentru înscrierea în
str. Vicențiu Babeș nr. 11–13, Etapa I.                       actele contabile a modificărilor survenite;
                                            • Intabularea unor imobile în CF:
  Recepții finale lucrări, activitate proprie                       – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Secția de Psihiatrie;
  – „GRĂDINIȚĂ NOUĂ PENTRU COPII PREȘCOLARI ÎN COMUNA                   – Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”
BELIU”, județul Arad, din cadrul programului PHARE 2003 – Coeziune              Arad;
Economică și Socială, componenta „Infrastructură regională și locală –           – Sediu de Gardă ISU Birchiș;
Inundații”, executată în cadrul Contractului nr. 5.538/19.06.2007, încheiat        – DGASPC: Sediu, imobil Petriș, Imobil Arad, str. T. Vladimirescu
între CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD și SC MARRATI                         nr. 29, Udrea 4–6;
CONSTRUCȚII – SRL Timișoara;                                – Tămand;
  – „GRĂDINIȚĂ NOUĂ PENTRU COPII PREȘCOLARI ÎN COMUNA                   – Sediu nou CJA;
ȘAGU”, județul Arad, din cadrul programului PHARE 2003 – Coeziune           • Centralizarea datelor și întocmirea proiectului de HG privind bunurile
Economică și Socială, componenta „Infrastructură regională și locală –       care formează domeniul public al județului Arad și al comunelor din județ,
Inundații”, executată în cadrul Contractului nr. 5.537/19.06.2007, încheiat     în vederea modificării și completării HG nr. 976/2002.
între CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD și SC MARRATI                      S-a asigurat gestionarea fondurilor la nivelul județului potrivit
CONSTRUCȚII – SRL Timișoara;                            prevederilor legale, pentru:
  – Lucrări de reparații capitale la fațada imobilului în care își desfășoară     – HG nr. 577/1997 – pietruirea, reabilitarea, modernizarea și asfaltarea
activitatea INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                drumurilor comunale;
„VASILE GOLDIȘ” AL JUDEȚULUI ARAD, ARAD, str. Eftimie Murgu              – Programul de finanțare din fondul național de dezvoltare a
nr. 3–5, executate în cadrul Contractului nr. 5.539 din 19.06.2007 și al      construcțiilor de locuințe sociale, conform Legii locuinței nr. 114/1996;
Actului adițional nr. 7.522/5.08.2007, încheiat între Consiliul Județean        – OUG nr. 51/2006 – programul național de sprijinire a construirii de
Arad și SC GRUP CONTERA – SRL ARAD;                         locuințe proprietate personală;
  – „Modernizarea și reamenajarea spațiului din municipiul Arad,           – Programul național de reabilitare termică a blocurilor de locuit,
Bd. Revoluției nr. 81”, executată în cadrul Contractului nr. 4.077 din       conform OUG nr. 174/2002.
4.05.2007, încheiat între Consiliul Județean Arad și SC GRUP
CONTERA – SRL Arad;                                  PROPU ERI DE ACTIVITĂȚI Î 2010
  – „Lucrări de modernizare și reamenajare imobil CJA, sediu             Soluționarea problemelor curente și alte activități, conform Propunerii de
ADAR”, Arad, str. Gh. Popa de Teiuș nr. 2–4, parter, lucrări executate       lucrări de investiții, reparații curente, servicii, activitate proprie, pentru
de SC CONSOR – SRL.                                 anul 2010, nr. 88/6.01.2010:
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                        13

  1. Finalizarea investiției „Sediu ISU Birchiș”.                 • Marcaje rutiere                  306,4 km echiv.
  2. Realizarea investiției „Extinderea și dotarea cu echipamente specifice    • Reparații poduri, podețe                 18 buc.
a Centrului pentru Educație Incluzivă Arad”.                    • Reabilitare podețe: DJ 682 km 79+600 Aluniș, DJ 682
  3. Promovarea investiției „Extindere clădire – secția clinică boli
infecțioase adulți și compartimentul HIV-SIDA”, din cadrul Spitalului        km 82+400 Frumușeni și DJ 792B km 22+856 Dezna      3 buc.
Clinic Județean de Urgență Arad.                          • Amenajare intersecție DJ 792A cu DJ 793A la Beliu 420,915 mii lei
  4. Realizarea investiției „Instalație solară pentru completarea sistemului
clasic de obținere a apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de      • Îmbrăcăminte asfaltică ușoară
                                                                          4,1 km
Urgență Arad și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu       DJ 707 km 4+000 – 8+100 Petriș – Corbești
Dizabilități Petriș”.                               • Ranforsare DJ 682 km 63+310 – 63+870 Lipova          0,56 km
  5. Realizarea investiției „Consolidare clădire centru de transfuzii
sangvine, Arad, str. Spitalului nr. 2–4”.                     • Ranforsare DJ 709 km 49+450 – 51+000 Șicula – Gurba      1,55 km
  – Preluarea activităților din domeniul sanitar, conform prevederilor HG    • Ranforsare DJ 682C km 10+200 – 13+000
nr. 562/2009 privind aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de                                    1,25 km
                                          DJ 709 – Sânleani
sănătate;
  – Preluarea activităților sportive și de tineret, conform prevederilor HG   • Ranforsare DJ 793 km 43+407 – 45+295 Seliște – Cărand    1,888 km
nr. 563/2009 privind aprobarea Regulamentului privind descentralizarea      • Modernizare DJ 793A km 8+200 – 10+300 Hășmaș –
activității sportive și de tineret;                                                        1,14 km
                                         Archiș
  – Preluarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Arad, prin
                                         • Amenajare platformă verificare tonaj pe DJ 682 km
înființarea Camerei Agricole Județene, conform HG nr. 1.609/2009.                                           1 buc
                                         89+105 la Fântânele
 SERVICIUL ADMI ISTRARE DRUMURI ȘI PODURI                     În cadrul acestui program nu s-a înregistrat decât o singură nerealizare,
 Rețeaua de drumuri locale administrate de Consiliul Județean Arad prin
                                         și anume Ranforsare DJ 709 km 45+500 – 46+800, Șicula, din cauza
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri din cadrul Direcției Tehnice
                                         contestării procedurii de achiziție.
Investiții cuprinde 1.101,627 km drumuri județene.
 Această rețea se împarte pe tipuri de îmbrăcăminți astfel:            2. Program pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
 – drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică              159,700 km   drumuri județene în valoare de 8.397.876,00 lei, din care au fost realizate
 – drumuri din beton de ciment                  12,070 km   următoarele lucrări în valoare totală de 8.397.257,13 lei:
 – drumuri pavate                        14,036 km    • Ranforsare DJ 707A km 0+050 – 1+104, Săvârșin – pasaj CF, l= 1,054
 – drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică ușoară           612,105 km    km
 – drumuri pietruite                      239,201 km
                                         • Plombări cu mixtură asfaltică            52.946 m2
 – drumuri de pământ                       64,515 km
 De menționat că 629,783 km din drumurile cu îmbrăcăminți asfaltice și      • Plombări prin stropiri succesive             68.288 m2
îmbrăcăminți asfaltice ușoare au durata de serviciu expirată, adică 81,60%
din total rețea asfaltată.                            • Tratare burdușiri, h=50 cm                 4.901 m2
 Pe sectoarele de drum care au durata de serviciu expirată se impune       • Tratare burdușiri, h=10 cm                16.513 m2
efectuarea de reparații capitale, pentru a asigura o capacitate portantă
optimă și o viabilitate corespunzătoare.                     • Plombări cu mixtură stocabilă                  24 t
 În administrarea Consiliului Județean Arad se află 1.206 podețe cu       • Tratamente bituminoase pe drumuri județene în lungime totală de
lungime de 1.907 m, 117 poduri cu lungimea de 2.286 m, ziduri de sprijin –    l=111,69 km
2.116 m, indicatoare rutiere – 4.370 buc., plantații rutiere – 41.427 buc.,
parapete – 12.242 m.                                La acest capitol nu s-au înregistrat nerealizări.
 La drumurile pietruite, în special pe sectoarele cu trasee de autobuze, s-au   1. Program de investiții din fonduri alocate de Consiliul Județean Arad
aprovizionat cantități minime de material pietros, plombând gropile și      în valoare de 19.547.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare
realizând lucrări de reprofilare și cilindrare. De asemenea, s-au executat    totală de 12.766.841,03 lei, după cum urmează:
lucrări de reparare a drumurilor pietruite pe care a fost organizat în
septembrie 2009 un raliu automobilistic în zona Bârzava–Nadăș.          • Pod peste Crișul Alb pe DJ 792A km 1+192 la Bocsig, fără lucrări
 În anul 2009 Consiliul Județean Arad a alocat 41.408.256 lei pe patru       hidrotehnice, pod pus în funcțiune, fără lucrări hidrotehnice
programe de lucrări, după cum urmează:                      • Reabilitare DJ 792 km 26+700 – 37+200, Seleuș – Ineu l = 10,500 km
 1. Program întreținere și reparații drumuri și poduri, fonduri alocate de    • Reabilitare DJ 792A km 15+800 – 18+000, 18+800 – 21+000, Beliu –
Consiliul Județean Arad, în valoare de 11.833.663 lei, din care s-au realizat   Chișlaca – Craiva                     l = 4,400 km
următoarele obiective, în valoare totală de 10.356.100,34 lei:
                                         • Reabilitare DJ 792B km 30+241 – 33+956, Moneasa l = 3,715 km
 • Plombări cu mixtură asfaltică                 9.271 m2
 • Plombări prin stropiri succesive               12.162 m2    • Modernizare DJ 682C km 7+000 – 9+750, Vladim – Horia l = 2,750 km
 • Tratare burdușiri, h=50 cm                    897 m2
                                         • Modernizare DJ 709D km 16+300 – 23+300 Șeitin – Nădlac l = 1,200 km
 • Tratare burdușiri, h=10 cm                   4.656 m2
 • Aprovizionare material pietros                 9.605 m3    • Studii, plăți proiecte, ACB, expertize         245.951,62 lei
 • Reprofilare drumuri                       184 km
 • Tăiere acostamente                    3.140 x 100 m2    La investiții s-au înregistrat 3 lucrări ce nu au putut fi finalizate, din
 • Desfundare șanțuri                       7.220 m   cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă a anului trecut, și
 • Cosire vegetație                    15.754 x 100 m2   anume:
 • Activitate de iarnă                     1.523 mii lei   – la Pod Bocsig nu s-au putut executa lucrările hidrotehnice din cauza
 • Tratamente bituminoase                     81,22 km   creșterii nivelului apelor Crișului Alb;
 • Parapete metalice                        1.280 m    – la Modernizare DJ 682C Vladimirescu – Horia nu s-au executat lucrări
 • Aprovizionare stâlpi și indicatori de circulație    1017/1.354 buc.   de asfaltare pe cca. 250 m;
  14                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  – la Modernizare DJ 709D Șeitin – Nădlac s-a executat doar cca. 20% din      necesarul de lucrări a fi efectuate în acest domeniu în comunele (iulie,
volumul lucrărilor de asfaltare, urmând ca restul de 80% să se execute în      august 2009) și orașele (septembrie 2009) din județul Arad.
cursul anului 2010.                                   • S-au colectat și centralizat date referitoare la situația de ultimă oră
  2. Programul lucrărilor de pietruire, modernizare, reabilitare și/sau       privind „Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive
asfaltare a drumurilor comunale conform HG nr. 577/1997, cu modificările       din spațiul rural” (OG nr. 7/2006), și anume: valorile aprobate ale
și completările ulterioare, în valoare de 1.629.717,42 lei, din care s-au      proiectelor, sumele alocate, stadiul proiectelor și sumele necesare pentru
realizat lucrări în valoare totală de 1.561.321,50 lei, după cum urmează:      finalizarea acestora.

 • DJ 707 km 0+000 – 4+000 Petriș – Corbești – Tratament dublu pe 4 km         Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă
                                           uzată în județul Arad” ADIACJAR
 • Modernizare DJ 793A km 8+200 – 10+300, Hășmaș – Archiș, l = 0,96 km
 • Ranforsare DJ 682C km 10+200 – 13+000, DJ 709 – Sânleani, l= 1,55 km         • A fost elaborat Studiul de Oportunitate și Caietul de Sarcini pentru
                                           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal din județul Arad, în
 • DJ 793 km 36+300 – 40+000, Beliu – Seliște, servicii de proiectare        vederea semnării contractului de delegare de gestiune cu operatorul
                                           regional.
 • DJ 793 km 50+350 – 54+100, Prunișor – Sebiș, servicii de proiectare
                                            • S-au pregătit rapoarte periodice ale evoluției proiectului pentru OI POS
 • DJ 792C km 39+100 – 46+400, Pâncota – Cap. Alexa, servicii de           Mediu Timișoara, precum și alte rapoarte necesare, s-a acordat sprijin
 proiectare                                     consultantului ROMAIR în obținerea informațiilor privind datele tehnice
 • DJ 792C km 21+000 – 26+000, Șilindia – Târnova, servicii de            de la primăriile din Faza I a proiectului, date care vor fi utilizate la
 proiectare                                     elaborarea analizei cost–beneficiu.
 • DJ 682 km 26+200 – 32+400, Ostrov – Bata, servicii de proiectare           • S-a acordat sprijin consultantului ROMAIR în obținerea documentelor
                                           instituționale și a celor legate de proprietate pentru localitățile din Faza I a
 • Ranforsare DJ 791 km 0+000 – 0+900, Zimandu Nou, l = 0,9 km            proiectului. De asemenea, am realizat scanarea (digitalizarea)
                                           documentelor de proprietate, deținute de primăriile membre ale ADIACJA,
  Nerealizările de la acest capitol se datorează întârzierilor în desfășurarea   necesare realizării investiției, pentru a fi puse la dispoziția consultantului
procedurilor de achiziție a lucrărilor de proiectare și execuție (cele        proiectului ROMAIR.
5 proiecte de ranforsări, la care s-a reușit doar proiectarea, nu și licitarea     • A fost verificată concordanța datelor din draftul Studiului de
lucrărilor).                                     Fezabilitate cu investițiile din Faza I, conform master planului, s-au
  În concluzie, din totalul lucrărilor programate pe cele 4 fonduri de       centralizat observațiile membrilor ADIACJA și s-au transmis la Ministerul
finanțare (41.408.256,00 lei), s-au executat lucrări în valoare totală de      Mediului (aprilie 2009).
33.081.519,97 lei, reprezentând un procent de 80%.                   • Am contribuit la pregătirea ședinței de extindere a ADIACJA din 5 mai
  De asemenea, în cursul anului 2009, Consiliul Județean Arad a           2009 (redactarea agendei ședinței, pregătirea proiectelor de hotărâre, a
programat execuția unor lucrări din domeniul infrastructurii rutiere din
                                           referatelor etc.).
fonduri europene:
  1. Program de lucrări din fonduri europene PHARE CBC:                • Au fost analizate documentele referitoare la obiectivele ce trebuie să se
  Reabilitare DJ 792C, km 63+455 – 67+147,94 – etapa II – D 79 –          afle în proprietate publică (de ex. terenuri, puțuri, aducțiuni, stații de
Curtici – în valoare totală de 3.917.786,53 lei (programat, realizat și       pompare ape uzate, stații de tratare, rezervoare de apă etc.) pentru
recepționat integral în 2009).                            localitățile din Faza I a proiectului, iar problemele semnalate au fost aduse
  2. Program de lucrări din fonduri europene POR 2007–2013 pentru          la cunoștința primăriilor respective pentru remediere.
lucrarea Modernizare tronson Julița – Mădrigești, DJ 707C+DJ 708,            • Au fost pregătite referatele și proiectele de hotărâre de consiliu județean
componenta traseului turistic E68 – Moneasa, în valoare totală de          privind aprobarea master planului actualizat, a studiului de fezabilitate, a
31.155.918,00 lei, din care s-a decontat până la sfârșitul anului 2009 suma     indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a studiului de oportunitate, a
de 12.032.822,64 lei, corespunzând unui stadiu fizic de 12% din totalul       caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului de apă – canalizare pentru
lucrărilor programate.                                ședințele de consiliu județean și ADIACJA din 25 septembrie 2009.
  La acest capitol, contractul de execuție a lucrărilor este multianual, cu      • Am centralizat documentația terenurilor aferente investițiilor și
termen PIF în 2010.                                 adeverințele de apartenență la domeniul public al primăriilor (inclusiv
                                           deplasări pentru verificările în teren privind corespondența dintre planurile
 U ITATEA JUDEȚEA Ă DE MO ITORIZARE                         de situație și extrasele de carte funciară aferente la Nădlac, Pecica, Pâncota,
 Activitatea serviciului s-a desfășurat pe mai multe direcții, și anume:      Sântana, Ineu, Ghioroc, Păuliș).
                                            • Am participat la târgul ECO MEDIU 2009 ce a avut loc la Expo Arad
 Culegerea de date privind proiectele propuse sau în curs de derulare        Internațional în perioada 24–27 noiembrie 2009, unde am organizat un
în județul Arad                                   stand de prezentare împreună cu compartimentul pentru gestionarea
                                           deșeurilor. Am realizat pliante și bannere de popularizare a proiectului
  • S-au colectat din teritoriu date referitoare la proiectele recent finalizate,
                                           „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
în curs de derulare sau previzionate ale localităților (78 unități
                                           Arad” și am susținut o conferință de prezentare a proiectului în cadrul
administrativ-teritoriale), pentru Măsura 322, OG nr. 7, HG nr. 577,
proiecte finanțate din bugetul local și județean etc. Aceste date sunt        târgului.
actualizate lunar sau ori de câte ori este nevoie și centralizate în funcție de     • Am pregătit referatele și proiectele de hotărâre de consiliu județean
diferite criterii luate în considerare sau în funcție de necesități.         privind aprobarea planului tarifar pe 5 ani și aprobarea Contractului de
  • Pentru o mai bună comunicare și clarificare a aspectelor legate de       delegare de gestiune a Serviciului de apă–canalizare pentru ședințele
detaliile proiectelor de utilități publice în derulare, s-au efectuat vizite la   Consiliului Județean Arad și ADIACJA din 22 decembrie 2009.
majoritatea unităților administrativ-teritoriale din județ, unde s-au purtat
discuții cu primarii, viceprimarii sau promotorii locali.               Măsura 322
  • S-a făcut colectarea și centralizarea datelor pentru Ministerul          • S-a făcut popularizarea Măsurii 322 prin vizite în comunele din județ
Dezvoltării Regionale și Locuinței referitoare la situația existentă a        împreună cu reprezentanții ADRP (Agenția de Dezvoltare Rurală și
alimentării cu apă și a canalizării, la proiectele în curs de derulare și la     Pescuit).
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                            15

 • Am participat la întâlnirile cu reprezentanții comunelor în cadrul         În calitate de membri ai Grupului de lucru pentru implementarea
Comisiei de Monitorizare a proiectelor și am acordat sprijin celor interesați.    Directivei pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din
 • În vederea depunerii proiectelor pe Măsura 322, serviciul nostru a        surse agricole în Bazinul Crișurilor, am participat la o întâlnire a Grupului
acordat avize tehnico-economice pentru proiectele care au componentă de       de lucru pentru implementarea Directivei pentru protecția apelor împotriva
apă-canal, avize referitoare la concordanța soluției tehnice alese de        poluării cu nitrați din surse agricole, care a avut loc la Oradea în
proiectant cu soluția tehnică din master planul județean. Acolo unde soluția     11 noiembrie 2009, la Apele Române – Bazinul Crișurilor. Scopul acestei
era diferită, am cerut derogare de la consultantul ROMAIR care a întocmit      întâlniri a fost asimilarea Directivei 91-676-EC privind protecția apelor
master planul și am sprijinit comunele în toate demersurile lor pentru        împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, potrivit căreia cele mai
depunerea proiectelor în timp util.                         importante cerințe sunt desemnarea zonelor de vulnerabilitate la poluarea
                                           cu nitrați din surse agricole.
 Acordarea de sprijin și consultanță de specialitate pentru autoritățile        Un alt obiectiv al întâlnirii l-a constituit găsirea unor măsuri și a unui plan
administrațiilor publice locale și comunale, la solicitarea acestora         de acțiune pentru rezolvarea poluării cu gunoi provenit de la fermele
                                           zootehnice cu peste două vaci, precum și promovarea unor proiecte de
  • A fost conceput și transmis în teritoriu un model de strategie de        valorificare a potențialului hidrografic la Tauț, Valea Zugăului, Valea
dezvoltare locală privind dezvoltarea sistemelor de utilități publice.        Deznei pentru alimentarea cu apă, agrement și utilizarea ca energie
  • S-a făcut informarea în teritoriu referitor la programul de reabilitare     regenerabilă.
termică și la programul Electrificare 2007–2009.
                                            Promovarea construirii unei piste de biciclete Arad– ădlac
 Comisia tehnică de specialitate pentru evaluarea terenurilor
                                            În scopul promovării construirii unei piste de biciclete pe digul situat la
  Conform adresei nr. 265/15.01.2009, reactualizată în 27.03.2009, un        nord de râul Mureș, pe ruta Arad–Nădlac, am purtat convorbiri cu
membru al echipei noastre (n.a. dl. Sighete a fost transferat în luna        reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Arad. Această pistă de
septembrie la Serviciul Administrare Drumuri și Poduri) face parte din        biciclete se dorește a face obiectul unui proiect al Consiliului Județean Arad
Comisia Tehnică de Specialitate pentru Evaluarea Terenurilor,            pe programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
construcțiilor cu destinația de locuințe, anexe gospodărești ori pentru alte     România 2007–2013. Am efectuat o deplasare pe ruta Arad–Pecica pentru
utilități și a terenurilor aferente acestora, efectuând evaluări conform Legii    inspectarea terenului și am purtat discuții cu reprezentanții primăriilor
nr. 9/1998 și Legii nr. 290 privind despăgubirile în dosarele întocmite în      Pecica și Semlac, în vederea identificării traseului optim.
acest sens de serviciul juridic al Prefecturii Arad.
  • În conformitate cu aceste competențe, am acordat sprijin comunei         Harta electronică a județului Arad
Birchiș în vederea concesionării unui teren pe o perioadă de 49 de ani în
scopul atragerii unor investitori pentru un viitor parc eolian, realizând        Am conceput și realizat un program informatic pentru culegerea,
evaluarea terenului destinată contractului de concesiune și stabilirii        centralizarea într-o bază de date comună și afișarea în mod grafic pe harta
redevenței. Am întocmit, de asemenea, Studiul de Oportunitate destinat        județului Arad a informațiilor generale (localități componente, primari,
concesionării acestui teren, acordând în același timp consultanță Primăriei
                                           modalități de contact, consilii locale, infrastructură etc.) referitoare la
Birchiș pentru acest proiect.
                                           fiecare localitate din județ. Această aplicație va conține și informații despre
  • Am sprijinit Primăria Comunei Șilindia în verificarea situațiilor de
lucrări de investiții aferente reparației sediului primăriei Șilindia, înființării  proiectele accesate de localitățile județului (denumire și prezentare
pieței agroalimentare și a unor reparații la școala, grădinița și căminul      succintă, sursele de finanțare, stadiul de realizare și sumele
cultural din localitate, lucrări supraofertate și care nu corespund din punct    achitate/necesare).
de vedere calitativ și cantitativ, primăria urmând a se adresa instanței de       De asemenea, este în pregătire un program destinat actualizării
judecată în acest sens.                               permanente a acestei baze de date, precum și îmbunătățirii sau extinderii
                                           structurii acesteia pe toate unitățile PC unde a fost instalat programul, de la
 Consultanță pentru valorificarea potențialului natural al comunelor        distanță, fără accesarea manuală a fiecărei unități.
județului                                        Acest program este o variantă premergătoare aplicației WEB Gis, care va
                                           ajuta la implementarea acesteia în tot județul, și anume pentru constituirea
  • Am acordat consiliere și sprijin pentru Primăria Peregu Mare, în        unei baze de date complexe, complete și unitare în privința tuturor datelor
vederea utilizării pompelor de căldură pentru încălzirea unor locații ale      statistice relevante.
acesteia (sediu primărie, grădinițe, un viitor azil de bătrâni).
  • Am acordat consiliere și sprijin Primăriei Șiria pentru montarea unei       Participarea în cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea
centrale eoliene între Cetatea Șiriei și Releul de Televiziune.           contractelor de achiziții publice
  • Am acordat consiliere și sprijin pentru retehnologizarea unor           Din luna noiembrie 2009, doi membri ai echipei serviciului fac parte din
microhidrocentrale în zonele Sebiș, Dezna, Gurahonț, Mocrea și Canalul        comisiile de evaluare pentru atribuirea unor contracte de achiziție publică.
Morilor.                                       În acest sens, aceștia au participat la procedurile de atribuire pentru
  • Am făcut vizite la primăriile din județ: Semlac – ape geotermale,        contractele de execuție de lucrări de ranforsare pentru drumurile județene.
consiliere privind concesionarea resurselor de ape geotermale, precum și
pentru realizarea unei baze de tratament și agrement, Macea – consiliere        Crearea unei baze de date referitoare la sistemul de irigații din
pentru realizarea unei fabrici de biogaz, utilizarea apelor geotermale și      județul Arad
măsuri pentru protecția cetățenilor care utilizează apă din pânza de ape        Am centralizat informațiile existente și am creat o bază de date referitoare
freatice infestată cu nitriți. Șimand – sprijin și consiliere pentru utilizarea   la sistemele de irigații dezafectate și existente din județul Arad.
unei surse de ape geotermale aflate pe raza comunei, Zona Hălmagiu
Vârfuri, investigații privind haldele de steril.                    Propuneri pentru remedierea deficiențelor
  • Am acordat consiliere și sprijin pentru utilizarea apelor de la Zugău
pentru alimentarea cu apă a microzonalului Sebiș.                   În vederea unei mai bune comunicări cu unitățile administrativ-teritoriale
  • Am contribuit la elaborarea strategiilor locale privind dezvoltarea       din județ ar fi necesară crearea unei infrastructuri pentru o mai bună
serviciilor comunitare de utilități publice și a planurilor de implementare     comunicare cu aceștia. Frecvent apar probleme de comunicare datorită unor
aferente acestora, alături de autoritățile administrației publice locale:      cauze obiective sau subiective, de exemplu neplata serviciilor de internet,
sistemul de încălzire al orașului Nădlac, economiile majore de energie și      ceea ce împiedică funcționarea acestuia, căsuța de e-mail plină care
reducerea cheltuielilor curente prin sistemul de iluminat cu leduri, utilizarea   împiedică comunicarea pe această cale, lipsa de promptitudine în
biodiselului la mijloacele de transport în comun în județ.              răspunderea la solicitările noastre sau pur și simplu ignorarea acestora.
  16                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  COMPARTIME TUL A ALIZĂ I FORMATICĂ                        a perfecționării profesionale pe anul 2009, cu luarea în considerare a
  În vederea îndeplinirii obiectivului de monitorizare a activității        resurselor financiare alocate.
informatice, colectivul compartimentului de Analiză Informatică a avut o       De asemenea, rezultatul raportării reflectă și nivelul implementării
multitudine de realizări specifice în anul 2009.                  prevederilor privind formarea profesională, al funcționalității comisiei
  Activitatea permanentă este întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul,   paritare la nivelul Consiliului Județean Arad.
atât din punct de vedere hard, cât mai ales soft. De asemenea, o activitate
permanentă o reprezintă funcționarea serviciului de internet, cu partea de       Principiile aplicabile sistemului de perfecționare profesională
mail.                                         Principiile care guvernează sistemul de formare profesională a
  Dintre activitățile menționate, cele mai importante sunt enumerate mai jos:   funcționarilor publici sunt:
  ♣ Participarea la proiectarea rețelei date-voce din sediul nou           • Principiul eficienței – principiul potrivit căruia autoritățile și instituțiile
  ♣ Urmărirea realizării rețelei date-voce din sediul nou             publice au obligația de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un
  ♣ Proiectarea și realizarea rețelei VPN între sediul central și locațiile din  consum rațional de resurse;
Revoluției nr. 81 și Gheorghe Popa de Teiuș nr. 1                   • Principiul eficacității – principiul potrivit căruia beneficiarii de formare
  ♣ Reconfigurarea întregii flote de calculatoare și a serverelor care       au dreptul de a obține rezultate superioare resurselor alocate;
gestionează rețeaua și aplicațiile existente                      • Principiul coerenței – principiul potrivit căruia regulile instituite prin
  ♣ Depanare hard și soft a tehnicii de calcul din dotare             prezenta hotărâre sunt general aplicabile în cadrul procesului de asigurare a
  ♣ Instalarea calculatoarelor și laptop-urilor nou-achiziționate         respectării dreptului și îndeplinirii obligației de formare și perfecționare
  ♣ Devirusarea întregului lot de calculatoare                   profesională a funcționarilor publici;
  ♣ Întreținerea serverelor de rețea și de aplicații                 • Principiul egalității de tratament – principiul potrivit căruia, în
  ♣ Întreținerea rețelei locale de calculatoare                  contractarea serviciilor de formare, părțile contractante au obligația de a nu
  ♣ Administrare și întreținere useri în domeniu                  face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv între categoriile
  ♣ Proiectarea și realizarea rețelei locale de calculatoare de la locațiile    de furnizori de formare;
Revoluției nr. 81 și Gheorghe Popa de Teiuș nr. 1                   • Principiul gestionării descentralizate a procesului de formare –
  ♣ Instalarea și întreținerea aplicației de contabilitate             principiul potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au deplină
  ♣ Instalarea și întreținerea aplicației CIEL de la Buget             competență în planificarea formării, achiziționarea serviciilor de formare,
  ♣ Monitorizarea buget cheltuieli de personal                   monitorizarea și evaluarea formării funcționarilor publici;
  ♣ Generalizarea utilizării Lotus Domino pe toate calculatoarele din         • Principiul liberului acces la servicii de formare – principiul potrivit
LAN-ul CJA                                     căruia furnizorii de formare au acces liber în procedura de achiziție a
  ♣ Transpunerea MailServer pe varianta LotusDomino                serviciilor de formare, în condiții de concurență și egalitate de tratament în
  ♣ Participarea la seminarii și simpozioane de profil               relația cu beneficiarii de formare;
  ♣ Activități specifice în cadrul ANIAP, schimb de experiență cu celelalte      • Principiul planificării – principiul potrivit căruia autoritățile și
consilii județene și primării                            instituțiile publice au obligația de a iniția anual procesul de identificare a
  ♣ Emiterea documentelor de plată pentru achiziția de produse IT         nevoilor de formare a funcționarilor publici și de a stabili prioritățile în
  ♣ Întreținerea și actualizarea aplicațiilor Legis, EuroLegis, Monitoare     achiziționarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare
Electronice în format electronic, Symantec, Lotus Domino              identificate și a resurselor disponibile;
  ♣ Întreținerea aplicației de Management al Documentelor, gestionarea        • Principiul transparenței – principiul potrivit căruia autoritățile și
userilor                                      instituțiile publice au obligația de a pune la dispoziția tuturor celor interesați
  ♣ Întreținerea și actualizarea Portalului Județean                informațiile de interes public referitoare la formarea profesională a
  ♣ Întreținerea și actualizarea Infokioșcului propriu               funcționarilor publici.
  ♣ Întreținerea și actualizarea Infokioșcurilor amplasate la bibliotecă,
muzeu, Evidența persoanelor, aeroport                         Formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul Consiliului
  ♣ Întreținerea și dezvoltarea aplicației de Mijloace Fixe            Județean Arad
  ♣ Întreținerea și dezvoltarea aplicației de personal HRMES             Formarea profesională a reprezentat întotdeauna cea mai eficientă
  ♣ Pregătirea și organizarea licitațiilor referitoare la achizițiile de tehnică  modalitate de asigurare a dezvoltării sociale și profesionale a principalei
de calcul și componente                               resurse instituționale, respectiv funcționarii publici. Aceștia, alături de
  ♣ Contribuția la realizarea documentației privind „Implementarea de       celelalte categorii de personal din cadrul Consiliului Județean Arad,
sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice și    generează schimbare, bazată pe cunoaștere și informații în permanență
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – Formularul      actualizate, într-un cadru informațional dinamic.
Cererii de Finanțare (500.000 EUR)                           Cadrul normativ aplicabil procesului de formare profesională
  ♣ Contribuție la elaborarea documentației de finanțare din fonduri         • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
structurale pentru SIMAP-CJAR (Sistem informatic integrat =             cu modificările și completările ulterioare;
1.200.000 EUR).                                    • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
                                          organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și
 Biroul Gestiune Resurse Umane                           completările ulterioare;
                                            • Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor
 Perfecționarea profesională aduce un plus de valoare prin faptul că        privind formarea profesională a funcționarilor publici;
acordă fiecărei persoane posibilitatea de a se perfecționa continuu, în acord     • Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și
cu propriile nevoi profesionale, dar și cu obiectivele instituționale.       funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;
 Prezentul raport reflectă rezultatul primului an de implementare a          • Ordinul președintelui ANFP nr. 13.601/2008 pentru aprobarea
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea          termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor privind planul
normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, context în     anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii
care Consiliul Județean Arad și-a îndeplinit obligația legală de previzionare    funcționarilor publici.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                           17

  Procesul de planificare și raportare a situațiilor transmise privitor la     performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru
perfecționarea profesională a funcționarilor publici pe anul 2009          anul 2008.
  Prin apariția Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2008 au fost reglementate       În formularul „Raport de evaluare a performanțelor profesionale
normele-cadru privind aplicarea prevederilor privind formarea profesională     individuale ale funcționarilor publici”, aflat în anexa la Hotărârea
a funcționarilor publici, ulterior fiind elaborat și aprobat și Formatul      Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de     dezvoltarea carierei funcționarilor publici, există secțiunea distinctă pentru
perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii        completarea programelor de instruire recomandate a fi urmate în
funcționarilor publici (Ordinul președintelui ANFP nr. 13.601/2008).        următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea, secțiune care
  Perioada de referință a raportării privind formarea profesională a        reflectă opinia superiorului ierarhic direct al funcționarului public evaluat
                                          cu privire la necesitățile de instruire a funcționarilor publici din subordine,
funcționarilor publici este ianuarie – decembrie 2009.
                                          urmare a evoluției anuale și prin raportare la gradul de îndeplinire a
  În vederea îmbunătățirii calității activităților profesionale desfășurate de
                                          obiectivelor individuale stabilite anterior și care, în cadrul interviului, se
funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului      poate modifica astfel încât să asigure compatibilizarea nevoilor de instruire
Județean Arad, s-a impus asigurarea unui cadru necesar derulării procesului     ale persoanei cu nevoile de dezvoltare instituțională.
de îmbunătățire continuă a pregătirii profesionale, pentru dezvoltarea
abilităților și competențelor necesare exercitării prerogativelor de putere      Furnizori de programe
publică la standarde superioare, în mod transparent, eficient și imparțial.      Furnizorii programelor de formare profesională au fost următorii: Corpul
  Pentru atingerea acestui scop, la nivelul aparatului de specialitate al     Funcționarilor Publici, ANFP București, SC Perform Center – SRL, Centrul
Consiliului Județean Arad s-a adoptat un plan de Proceduri și măsuri        Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală
interne privind formarea profesională a funcționarilor publici din instituție,   Cluj-Napoca, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația
care a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.          Publică Locală Timișoara.
  Conform art. 15 alin. 1 din HG nr. 1.066/2008, prin dispoziția
președintelui Consiliului Județean Arad nr. 89/25.02.2009 pentru            umărul de persoane care au participat la cursuri de perfecționare în
modificarea dispoziției nr. 631/24.12.2008 au fost desemnați doi          anul 2009
funcționari publici din cadrul Biroului Gestiune Resurse Umane            Un număr de 79 angajați ai Consiliului Județean Arad au participat la
responsabili cu formare profesională, având următoarele atribuții:         cursuri de formare profesională (7 funcționari publici de conducere,
  a) răspund de elaborarea planului anual de perfecționare profesională,      67 de funcționari publici de execuție și 5 persoane angajate în regim
precum și a oricăror altor măsuri privind perfecționarea profesională a       contractual).
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
                                           Fondurile alocate din bugetul instituției
Județean Arad, pe care îl supun aprobării președintelui, și asigură
                                           Fondurile necesare perfecționării profesionale au fost alocate și aprobate
transmiterea acestuia către Agenția Națională a Funcționarilor Publici,
                                          prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției. Organizarea și
conform legii;
                                          desfășurarea programelor de perfecționare și formare a personalului din
  b) asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din   cadrul instituției au fost realizate conform Contractului de formare
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean, în stabilirea      profesională nr. 6.652/4.06.2009.
măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din         Cheltuielile aferente organizării cursurilor de formare profesională cu o
subordine;                                     durată de 7 până la 10 zile, efectuate de personalul instituției, respectiv de
  c) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a       către personalul în regim contractual și funcționarii publici, sunt în sumă de
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului     211.987 lei.
județean și întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării        Precizăm că aceste cheltuieli s-au încadrat în fondurile alocate cu această
măsurilor planificate;                               destinație în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
  d) întocmesc raportul anual privind formarea profesională a
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului      Propuneri de îmbunătățire a procesului de formare profesională
județean.                                       • Analizarea și evaluarea cursurilor care s-au desfășurat pe parcursul unui
                                          an de către Biroul Gestiune Resurse Umane împreună cu participanții la
  Analiza nevoilor de instruire                          aceste cursuri și cu conducătorii compartimentelor din care provin aceștia;
  Necesarul de formare profesională, identificat în rapoartele de evaluare a     • Organizarea de instruiri asistate de calculator.
performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, s-a        • După fiecare participare la un program de instruire este necesară o
completat cu necesarul de formare profesională rezultat din modificările      dezbatere la nivelul compartimentului din care provine cursantul, în
                                          vederea aplicării în practică a cunoștințelor dobândite.
legislative în domeniile de competență ale funcționarului public, precum și
                                            • Asigurarea posibilității participării angajaților Consiliului Județean
din eventualele modificări relevante ale fișei postului.
                                          Arad la mai multe cursuri de perfecționare profesională în decursul unui an
  Astfel, s-a instituit obligativitatea elaborării de către funcționarii publici
                                          calendaristic, specifice domeniului de competență.
de conducere a unui raport privind necesarul de formare profesională a         • Organizarea cursurilor de formare profesională cu diverse tematici,
personalului din subordine.                             respectiv: limbi străine, decizie și strategii de dezvoltare, afaceri europene,
  În acest raport s-au evidențiat domeniile considerate prioritare, precum     stimularea creativității, managementul timpului, managementul carierei și
și criteriile ce stau la baza identificării priorităților.             mediere în conflicte personale.
                                            • În vederea creșterii eficienței muncii în echipă, propunem
 Domeniile de perfecționare profesională                      organizarea de cursuri pentru „Formarea și dezvoltarea echipei” (team
 Unul dintre elementele importante ale planului anual de perfecționare       building). Aceste cursuri au rolul de a facilita înțelegerea modului de
profesională, cu relevanță pentru perioada raportării, respectiv ianuarie –     formare și dezvoltare al echipei și contribuie la creșterea performanțelor
decembrie 2009, îl reprezintă domeniile de perfecționare profesională,       acesteia, precum și la dezvoltarea abilităților de lucru ale fiecărui
identificate prin raportare la rezultatele obținute în urma evaluării        membru.
  18                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

 BIROUL JURIDIC, CO TE CIOS ADMI ISTRATIV                      5. S-a asigurat reprezentarea biroului juridic în cadrul ședințelor
                                          comisiei juridice a Consiliului județean.
  1. Numărul acțiunilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul      6. S-a asigurat prezența la un număr de 22 comisii (achiziții, preluări
2009 – 86, din care:                                imobile, recepții), în baza dispozițiilor emise de către președintele
  – cu soluții în favoarea Consiliului județean – 9;               Consiliului județean.
  – cu soluții în favoarea petenților – 8;                      7. S-a întocmit documentația impusă de aplicarea HG nr. 600/2009
  – renunțări la judecată – 3;                          privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din
  – pe rolul instanțelor judecătorești – 66;                   stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele
  • cauze civile – 73;
                                          mai defavorizate din România.
  • cauze comerciale – 10;
                                           8. S-au recuperat debite restante de la un număr de 136 de debitori.
  • cauze de contencios administrativ – 3;
                                           9. A fost formulat răspuns la un număr de 12 petiții repartizate biroului
  2. Acțiuni promovate în anul 2009 – 55, din care:
  – acțiuni promovate de către CJ Arad – 24;                   juridic.
  – acțiuni promovate de persoanele interesate – 31.
  3. Au fost atacate la instanța de contencios administrativ nu număr de      BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE
două hotărâri, adoptate de Consiliul județean, dintre care una a fost anulată
de instanța judecătorească.                              În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, actualizată, și ale HG
  4. S-a inițiat un proiect de hotărâre de guvern privind trecerea unor      nr. 925/2006, actualizată, autoritatea contractantă, în urma desfășurării
terenuri agricole din domeniul public al statului român în domeniul public     procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, a atribuit în anul
al județului Arad.                                 2009 următoarele contracte/acte adiționale:

                                               NUMĂR TOTAL           VALOARE TOTALĂ ÎN LEI
                 TIP CONTRACT
                                                CONTRACTE              FĂRĂ TVA

 EXECUȚIE LUCRĂRI                                    52                60.134.121,78
                 Licitație deschisă                         22               49.447.145,22
       Licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică               7                5.214.614,23
     Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare              15                3.995.418,85
                 Cerere de oferte                          8                1.476.943,48
 PRESTĂRI SERVICII                                   7                3.680.337,76
                 Licitație deschisă                         2                661.959,76
             Licitație deschisă – acord-cadru                      1                 2.445.378
       Licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică               0                    0
     Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare              0                    0
                 Cerere de oferte                          4                573.000,00
 FUR IZARE PRODUSE                                   7                10.118.374,36
                 Licitație deschisă                         0                    0
       Licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică               2                8.066.400,00
     Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare              1                1.159.200,00
                 Cerere de oferte                          4                892.774,36
                   TOTAL                             66               73.932.833,90

 De asemenea, s-a procedat la achiziții publice de servicii, lucrări și de produse prin cumpărare directă.


 Nr.                                                       %       Termen de
                          Obiective                                             Realizat
 crt.                                                     din timp      realizare

     Elaborarea planului anual al achizițiilor publice ținând cont de necesitățile obiective de
 1.                                                       5%       Permanent       100%
     produse, servicii și de lucrări, precum și de gradul de prioritate a necesităților

 2.   Întocmirea documentelor de atribuire a contractelor de achiziții publice                45%       Permanent       100%


 3.   Derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice                 50%       Permanent       100%
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                        19

 Menționăm că în cursul anului 2009 următoarele proceduri au fost anulate:

                              Procedura         Invitație/anunț             Motivele
    Descriere procedură       Cod CPV
                               aplicată           SEAP                anulării
                           Licitație deschisă cu
 Ranforsare DJ682 Ostrov–Bata                        Anunț de participare au fost depuse numai oferte inacceptabile
                   45233223-8   etapă finală licitație
 km 26+200-32+400                              88.100/7.10.2009   și/sau neconforme
                           electronică
 Ranforsare   DJ     707A                        Anunț de participare au fost depuse numai oferte inacceptabile
                   45233223-8   Licitație deschisă
 Săvârșin–Valea Mare                               77.891/20.05.2009  și/sau neconforme
 Execuția   lucrărilor de
                                         Anunț de participare au fost depuse numai oferte inacceptabile
 „modernizare drum județean      45233120-6   Licitație deschisă
                                         75.411/13.04.2009  și/sau neconforme
 682C Vladimirescu-Horia”
                                                   au fost încălcate prevederile art. 197 din
 Prestări servicii de topografie și                       Anunț de participare OUG nr. 34/2006, actualizată, în
                   71351810-4   Licitație deschisă
 cadastru                                    nr. 79.124/4.06.2009 conformitate cu prevederile art. 209,
                                                   alin. (2) lit. d)
 Achiziționare sistem de cântărire          Cerere de oferte cu etapă
                   34923000-3                 Invitația nr. 233.647    nu s-a depus nicio ofertă
 auto pe osie                    finală licitație electronică
 Achiziționare sistem de cântărire          Cerere de oferte cu etapă                s-au depus două oferte care au fost
                   34923000-3                 Invitația nr. 226.569
 auto pe osie                    finală licitație electronică               neconforme, respectiv inacceptabile
 Achiziționare sistem de cântărire          Cerere de oferte cu etapă
                   34923000-3                 Invitația nr. 221.616    nu s-a depus nicio ofertă
 auto pe osie                    finală licitație electronică
                                                       A fost depusă o singură ofertă inacceptabilă,
 Achiziționare sistem de cântărire
                   34923000-3   Cerere de oferte      Invitația nr. 217.568    respectiv care a depășit valoarea fondurilor
 auto pe osie
                                                       alocate

 Proceduri contestate/suspendate – soluționare CNSC


      Denumirea                  Valoare estimată
                     Cod CPV                              Oferte primite
  produsului/serviciului/lucrării            lei fără TVA

 Ranforsare DJ 793 Beliu Seliște                      SC DRUPO – SRL DEVA, SC DRUMURI BIHOR – SRL, SC DRUMET
                    45233223-8   5.290.190,00 lei
 km 36+300- 40+000                             OAS – SRL, SC CONFORT – SA, SC ICIM ARAD – SA
 Ranforsare DJ 793 Prunișor Sebiș                      SC DRUPO – SRL DEVA, SC DRUMURI BIHOR – SRL, SC DRUMET
                    45233223-8   6.083.870,00 lei
 km 50+350 - 54+100                             OAS – SRL, SC CONFORT – SA, SC ICIM ARAD – SA
                                      SC DRUMURI MUNICIPALE – SA TM, SC PORR TECHNOBAU B.,
 Ranforsare DJ 682 Ostrov Bata km
                    45233223-8   9.988.620,00 lei  SC CONFORT – SA, SC AXELA CONSTRUCȚII – SRL & SC ALBIX
 26+200 - 32+400
                                      GENERAL CONSTRUCT – SRL
                                      SC DRUMURI BIHOR – SA, SC PORR CONSTRUCT& SC PORR
                                      TECHNOBAU, SC INTERMED UTILAJE SRL&SC CONSTRUCTII
 Ranforsare DJ 792 C Șilindia
                    45233223-8   7.615.910,00 lei  RUTIERE, SC CONFORT – SA, SC ICIM ARAD – SA, SC AXELA
 Târnova km 21+000 - 26+000
                                      CONSTRUCȚII – SRL, SC DRUMET OAS – SRL, SC CCF ACC – SA
                                      SINAIA
 Ranforsare DJ 792 C Pâncota                        SC SIRD TM – SA, SC CONFORT – SA, JAOP, SC DRUMET OAS – SRL,
 Caporal Alexa km 39+100 -       45233223-8   11.299.650,00 lei  SC INTERMED UTILAJ AR. – SA, SC AXELA CONSTRUCTII – SRL
 46+400                                   TM
                                      SC SIRD TM – SA, SC CONFORT – SA, SC DRUMET OAS – SRL,
 Ranforsare DJ 709 SICULA        45233223-8    412.427,26 lei
                                      SC INTERMED UTILAJ AR. – SA, SC DRUMURI BIHOR – SRL

 Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Compartimentul          În exercitarea rolului de avizare, Comisia TATU a emis 47 de avize
Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții și Compartimentul     tehnice pentru: PATJ Arad – actualizare, 45 documentații de urbanism și un
de Cadastru                                  studiu.
                                         În exercitarea rolului de consultare Comisia TATU a analizat studiile de
                                        oportunitate aferente solicitărilor care se încadrează în prevederile art. 32
 I. ACTIVITĂȚI SPECIFICE DESFĂȘURATE DE SERVICIUL               din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
AME AJAREA TERITORIULUI ȘI URBA ISM                        2) Analizarea și întocmirea referatelor pentru 46 documentații de
 1) Organizarea a 22 ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajarea        urbanism și amenajarea teritoriului cu asigurarea asistenței tehnice și
Teritoriului și Urbanism (Comisia TATU).                    consultanței de specialitate în domeniu, din care :
  20                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

 • Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Arad – actualizare.         • asigurarea publicității în mass-media conform prevederilor legale
 • 45 documentații de urbanism:                          • obținerea avizului de mediu pentru PATJ Arad – actualizare
  a) 4 PUG-uri, conform anexei nr. 1                       b) Participarea la 129 ședințe de mediu, respectiv:
  b) 34 PUZ-uri, conform anexei nr. 2                       • 97 ședințe organizate conform HG nr. 1076/2004 privind emiterea
  c) 7 PUD-uri, conform anexei nr. 3                      avizului de mediu pentru următoarele planuri:
                                           – 7 PUG-uri
  3) Analizarea a 2 studii, conform anexei nr. 4:                  – 57 PUZ-uri
   – Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor                  – 33 PUD-uri
   – Identificarea și delimitarea hazardurilor naturale (cutremure,        • 21 ședințe organizate conform Ordinului nr. 860/2002 privind emiterea
alunecări de teren și inundații), hărți de hazard la nivelul teritoriului     acordului de mediu;
județean – Secțiunea a II-a: „Diagnostic privind condițiile de producere și     • 11 ședințe organizate conform Ordinului nr. 818/2003 privind
efectele hazardurilor naturale, cutremure, alunecări de teren și inundații la   procedura de emitere a autorizației integrate de mediu.
nivelul teritoriului național și al unităților administrativ teritoriale      c) Analiza a 8 rapoarte de mediu depuse la CJ Arad în vederea emiterii
componente”.                                   avizului de mediu de către autoritatea competentă de mediu.
  4) Asigurarea asistenței tehnice și consultanței de specialitate pe       10) Fundamentarea necesarului de achiziții publice pentru anul
                                         2010.
parcursul elaborării și actualizării documentațiilor – PUG și RLU, conform
anexei nr. 5.
                                           II. ACTIVITĂȚI SPECIFICE PRIVI D COMPARTIME TUL
  5) Întocmirea documentațiilor privind solicitarea fondurilor pentru
                                         AUTORIZAȚII DE CO STRUIRE ȘI DISCIPLI A Î
finanțarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) și a Regulamentelor       CO STRUCȚII
Locale de Urbanism aferente (RLU) din alocații bugetare.               1. Întocmirea a 177 certificate de urbanism din competența de
  Suma solicitată în anul 2009 de la bugetul de stat pentru finanțarea      emitere a președintelui Consiliului Județean Arad, respectiv:
elaborării/actualizării PUG-urilor a fost de 678.456 lei, iar suma alocată,     • Verificarea conținutului documentațiilor depuse și solicitarea
repartizată și utilizată a fost de 140.000 lei, conform anexei nr. 6.       completării acestora, după caz.
  6) Colaborarea cu serviciile publice deconcentrate organizate în județ      • Solicitarea avizului primarilor unităților administrativ-teritoriale, pe
în domeniul mediului, apelor și pădurilor pentru ocrotirea zonelor cu       teritoriul cărora sunt situate imobilele în cauză.
rezervații și monumente ale naturii, precum și pentru evaluarea impactului      • Stabilirea avizelor și acordurilor necesare pentru faza de
asupra mediului a investițiilor realizate și a programelor și proiectelor de   autorizare/PUZ.
investiții în construcții.                              • Redactarea și emiterea certificatelor de urbanism.
  7) Participarea la elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului        • Asigurarea transmiterii certificatelor de urbanism către beneficiarii
Județean Arad (PATJ) - actualizare                        documentațiilor și către primari spre știință.
  Au fost obținute 55 avize de la organismele centrale și teritoriale.       Lista cu cele 177 certificate de urbanism se regăsesc în anexa nr. 8 și sunt
  Documentația PATJ Arad – actualizare a fost revizuită,             postate pe site-ul CJ Arad – Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism.
completată/actualizată cu condițiile/recomandările și observațiile din avize.    Menționăm că din totalul de 177 certificate de urbanism emise de
  PATJ Arad - actualizare forma finală cu condițiile/recomandările și      președintele CJ Arad:
observațiile din avize este postată pe site-ul Consiliului județean la        a) 119 certificate au fost emise în baza prevederilor documentațiilor de
transparență decizională și urmează a fi aprobat de către CJ Arad la       amenajare a teritoriului și urbanism aprobate;
începutul anului 2010.                                b) 58 certificate au fost emise în baza prevederilor art. 32 din Legea
  8) Susținerea autorităților administrației publice locale pentru        nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
finalizarea elaborării PUG-urilor.
  În vederea finalizării cât mai urgente a acestora președintele Consiliului    2. Întocmirea a 38 autorizații de construire din competența de
Județean Arad a organizat în 3.06.2009 o întâlnire cu toți factorii implicați   emitere a președintelui Consiliului Județean Arad, respectiv:
în elaborarea PUG-urilor (primăriile comunelor și proiectanții), ocazie cu     • Verificarea conținutului documentațiilor depuse și solicitarea
care au fost stabilite de primari și proiectanți (părțile implicate în      completării acestora, după caz.
contractele de elaborare PUG) măsuri și termene în vederea finalizării       • Verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentațiilor
elaborării, avizării și aprobării acestora până la sfârșitul anului 2009.     condițiile din avizele și acordurile obținute de beneficiar.
  Cu toate măsurile luate, 5 PUG-uri (Vârfurile, Chisindia, Petriș, Cermei     • Redactarea și emiterea autorizațiilor de construire.
                                          • Asigurarea transmiterii autorizațiilor de construire către beneficiarii
și Mișca) nu au fost finalizate și sunt menționate în anexa nr. 7.
                                         documentațiilor și către primari spre știință.
  9) Participarea la activități privind procedura de evaluare strategică
                                          Lista cu cele 38 autorizații de construire se regăsesc în anexa nr. 9 și sunt
de mediu (SEA) a planurilor, programelor și proiectelor.
                                         postate pe site-ul CJ Arad – Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism.
  a) Participarea la elaborarea raportului de mediu pentru PATJ
Arad – actualizare prin:                              3. Emiterea de către structura de specialitate din cadrul Consiliului
  • notificarea autorității de mediu și informarea publicului asupra inițierii  Județean Arad a 226 avize, conform anexei nr. 10, la cererea primarilor
procesului de realizare a planului (PATJ Arad – actualizare) prin publicarea   comunelor care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul
în mass-media și pe pagina proprie de internet                  aparatului propriu:
  • atribuirea conform prevederilor legale a contractului de achiziție       • Verificarea conținutului documentațiilor depuse spre avizare la
publică pentru elaborarea raportului de mediu                   Consiliul Județean Arad de către primarii care nu au constituite structuri de
  • asigurarea condițiilor și informațiilor pentru elaborarea raportului de   specialitate la nivel local și solicitarea completării acestora, după caz.
mediu                                        • Emiterea de către structura de specialitate a avizelor solicitate.
  • constituirea grupului de lucru al autorităților publice interesate de     Menționăm că din cele 226 avize ale structurii de specialitate, 194 avize
efectele implementării planului                          au fost emise pentru certificate de urbanism, iar 32 avize au fost emise
  • transmiterea raportului de mediu membrilor grupului de lucru și       pentru autorizații de construire.
postarea acestuia pe site-ul Consiliului județean la transparență decizională
  • organizarea ședințelor grupului de lucru și a dezbaterii publice a       4. Emiterea a 53 acorduri unice.
raportului de mediu                                 În prima parte a anului 2009 au fost emise 53 acorduri unice.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                            21

 Din cauza modificărilor legislative din domeniul autorizării lucrărilor de     COMPARTIME TUL COORDO ARE CO SILII LOCALE
construcții nu se mai emit acorduri unice.
                                            Serviciile de specialitate, respectiv birourile și compartimentele
  5. Emiterea a 30 avize prealabile de oportunitate (APO) de către         organizate în cadrul Direcției Administrație Publică, sunt componentă a
structura de specialitate din cadrul CJ Arad, conform art. 32 din Legea       aparatului de specialitate al Consiliului județean, au contribuit la
nr. 350/2001, actualizată, pentru solicitările care nu se încadrează în       îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean Arad, ca autoritate a
prevederile documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism         administrației publice locale constituită la nivel județean, prin desfășurarea
aprobate, conform anexei nr. 11.                          activităților în mod corespunzător în scopul realizării obiectivelor specifice.
  • Verificarea conținutului documentațiilor – studiilor de oportunitate       1. Pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean,
conform procedurii aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Arad.       Compartimentul Coordonare Consilii Locale a contribuit prin
  • Întocmirea referatelor de către structura de specialitate din cadrul      desfășurarea următoarelor activități la realizarea următoarelor
Consiliului Județean Arad.                             obiective:
  • Analizarea documentațiilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a       1. Sprijină și îndrumă activitatea din domeniul administrației publice
Teritoriului și Urbanism.                              locale, desfășurată de consiliile locale și primării privind aplicarea legilor,
  • Întocmirea avizelor de oportunitate și aprobarea acestora.           HG, și ale CJ și ale CL;
                                            2. Urmărește și îndrumă consiliile locale și primăriile în respectarea
  Menționăm că din cele 30 avize prealabile de oportunitate 11 avize au
                                          prevederilor legale la elaborarea actelor proprii (hotărâri, dispoziții,
fost aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale și 19 avize au fost aprobate
                                          adeverințe, certificate, autorizații etc.);
de președintele CJ Arad, conform legislației în vigoare.
                                            3. Întocmește situația graficului anual al ședințelor consiliilor locale și
                                          ordinea zi a ședințelor;
  6. Regularizarea taxelor de autorizare pentru 17 lucrări de investiții       4. Asigură organizarea, pregătirea și elaborarea, împreună cu organele de
finalizate.                                     specialitate, a materialelor și măsurilor necesare bunei desfășurări la nivelul
  Numărul redus al taxelor de autorizare regularizate a autorizațiilor de     județului și al unităților administrativ-teritoriale a unor acțiuni de interes
construire se justifică prin faptul că, conform prevederilor Codului fiscal –    național cum sunt: recensămintele, organizarea referendumului, sondaje de
Legea nr. 571/2003, art. 26, multe investiții sunt scutite de taxe de        opinie și altele;
autorizare.                                      5. Împreună cu serviciile de specialitate din prefectură, participă la
                                          acțiunile organizatorice pentru desfășurarea alegerilor generale și parțiale,
  7. S-au efectuat 28 controale la nivelul primăriilor, conform anexei       precum Președintele României, Parlament, consiliul județean, consiliile
nr. 12, pentru urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării      locale și primari;
executării lucrărilor de construcții, precum și respectării disciplinei în       6. Cercetează scrisorile, reclamațiile, sesizările și problemele ridicate în
urbanism și amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a       audiențe, care îi sunt repartizate de conducere, întocmește referate, face
construcțiilor.                                   propuneri și asigură comunicarea răspunsului la petenți, persoane fizice și
  În urma controalelor efectuate s-a aplicat o amendă.               juridice;
  În procesele-verbale de control s-au prevăzut recomandări și măsuri ce       7. Îndrumă și coordonează activitatea aparatului executiv, primarilor și
trebuie întreprinse de autoritățile administrației publice locale ale unităților  secretarilor în domeniile evidenței și circulației actelor, păstrarea arhivelor,
administrativ-teritoriale pentru îmbunătățirea activităților din domeniul      întocmirea dărilor de seamă statistice, eliberarea adeverințelor,
autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectării       certificatelor, autorizațiilor, întocmirea actelor de notariat, a cererilor pentru
disciplinei în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, conform      deschiderea succesiunii și altele;
cadrului normativ de referință.                            8. Acordă consiliilor locale și aparatului acestora sprijin și asistență de
                                          specialitate pe probleme de PSI, paza bunurilor, organizarea adunărilor
 8. Participarea în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor         cetățenești și altele;
pentru un număr de 15 obiective de investiție din competența de            9. Sprijină activitatea consiliilor locale în asigurarea bunei gospodăriri,
autorizare a președintelui Consiliului Județean Arad.                întreținerii și curățeniei localităților, a cursurilor de ape, drumurilor
                                          naționale, județene, comunale și străzilor, la păstrarea liniștii și ordinii
 III. ACTIVITĂȚI SPECIFICE PRIVI D COMPARTIME TUL                  publice;
DE CADASTRU, conform anexei nr. 13.                          10. Îndrumă metodologic activitatea de stare civilă și autoritate tutelară
                                          desfășurată în orașe și comune;
                                            11. Asigură permanența în relația cu cetățeanul, în zilele de joi până la ora
 1. Participarea la întâlniri de lucru și în comisia de recepție a lucrărilor de
                                          18.30, conform Dispoziției președintelui Consiliului Județean
cadastru imobiliar-edilitar.
                                          nr. 447/7.09.2009 și HG nr. 1.487/2005 privind aprobarea Programului de
 2. Întocmirea documentațiilor pentru solicitarea fondurilor de la bugetul
                                          măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;
de stat pentru finanțarea sistemului informațional specific domeniului         12. Elaborează studii de coordonare în domeniile specifice administrației
imobiliar-edilitar și a băncilor de date urbane, conform HG nr. 521/1997      publice locale, cum ar fi:
actualizată. Suma totală solicitată a fost de 6.603.531 lei.              – circulația, păstrarea, evidența și arhivarea actelor administrației
 3. Verificarea documentațiilor în vederea decontării sumelor alocate de la    publice;
bugetul de stat în anul 2009 pentru sistemele informaționale specifice         – regulamentul de funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor;
domeniului imobiliar-edilitar și a băncilor de date urbane. Valoarea totală      – stabilirea și aplicarea normelor de lucru pentru beneficiarii apți de
alocată și utilizată a fost de 394.490 lei.                     muncă ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 4. Verificarea georeferențierii și stocarea în stația grafică a           13. Inițiază proiecte de hotărâri cu caracter normativ privind:
documentațiilor de urbanism avizate de CJ Arad.                    – organizarea pășunatului și transhumanței pe teritoriul județului;
 5. Vectorizarea hărților și actualizarea bazei de date GIS.             – organizarea și desfășurarea activităților de gospodărie comunală;
 6. Preluarea datelor în format electronic și verificarea hărților          – strategia de exploatare a pajiștilor;
vectoriale.                                      – organizarea serviciilor publice de pompieri civili
 7. Întocmire și tipărire de hărți tematice pentru Consiliul Județean Arad.      și urmărește aplicarea acestora în timp;
 8. Solicitare hărți georeferențiate de la alte instituții.              14. Acordă asistență de specialitate la solicitarea primarilor,
 9. Participarea la seminarii sau conferințe de specialitate.           viceprimarilor și secretarilor cu privire la identificarea proprietăților
  22                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

aparținătoare consiliilor locale, conform actelor notariale interbelice aflate    18. Coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor la nivel
la Arhivele Statului Arad;                             județean;
  15. Acordă asistență la conceperea și elaborarea diverselor acte         19. Întocmește situații operative pentru organele centrale cu termene de
administrative și operații administrative în vederea asigurării calității
                                          raportare sau analize complexe privind funcționarea unor domenii ale
jurisdicționale a acestora;
  16. Ia măsuri de tipizare, multiplicare și difuzare a unor formulare și acte  administrației publice;
normative ce se solicită de către consiliile locale;                 20. Controlează activitatea de eliberare a certificatelor de producător
  17. Coordonează activitatea de ordonare, inventariere și selecționare a     conform HG nr. 661/2001, cu modificările și completările ulterioare;
arhivelor consiliilor locale;                            21. Îndeplinește orice alte atribuții trasate de conducerea instituției.

 2. Indicii de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora.

                                                        %
 Nr.                                                              Termen de
                         Obiective                          din                 Realizat
 crt.                                                              realizare
                                                       timp
  1.  Sprijină și îndrumă activitatea din domeniul administrației publice locale, desfășurată de      20%       Permanent      100%
     consiliile locale și primării privind aplicarea legilor, HG și ale CJ, și ale CL;
  2.  Urmărește și îndrumă consiliile locale și primăriile în respectarea prevederilor legale la      10%       Permanent      100%
     elaborarea actelor proprii (hotărâri, dispoziții, adeverințe, certificate, autorizații etc.);
  3.  Întocmește graficul anual al ședințelor consiliilor locale și ordinea de zi a            10%       Permanent       75%
     ședințelor;
  4.  Împreună cu serviciile de specialitate din Prefectură, participă la acțiunile organizatorice     5%        Periodic      100%
     pentru desfășurarea alegerilor generale și parțiale, precum Președintele României,
     Parlament, consiliul județean, consiliile locale și primari;
  5.  Cercetează scrisorile, reclamațiile, sesizările și problemele ridicate în audiențe, care îi      5%       Permanent      100%
     sunt repartizate de conducere, întocmește referate, face propuneri și asigură comunicarea
     răspunsului la petenți, persoane fizice și juridice;
  6.  Sprijină activitatea consiliilor locale în asigurarea bunei gospodăriri, întreținerii și       25%       Permanent      100%
     curățeniei localităților, a cursurilor de ape, drumurilor naționale, județene, comunale și
     străzilor, la păstrarea liniștii și ordinii publice;
  7.  Îndrumă metodologic activitatea de stare civilă și autoritate tutelară desfășurată în orașe      5%       Permanent      100%
     și comune;
  8.  Împreună cu serviciile de specialitate din Prefectură, participă la acțiunile organizatorice     1%        Periodic      100%
     pentru desfășurarea alegerilor generale și parțiale, precum Președintele României,
     Parlament, consiliul județean, consiliile locale și primari;
  9.                                                     5%       Permanent      100%
     Elaborează studii de coordonare în domeniile specifice administrației publice locale,
     cum ar fi:
      – circulația, păstrarea, evidența și arhivarea actelor administrației publice;
      – regulamentul de funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor;
      – stabilirea și aplicarea normelor de lucru pentru beneficiarii apți de muncă ai Legii
       nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 10.   Asigură permanența în relația cu cetățeanul, în zilele de joi până la ora 18.30, conform       1%        Periodic      100%
     Dispoziției președintelui Consiliului Județean nr. 447/7.09.2009 și HG nr. 1.487/2005
     privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de
     relații cu publicul;
 11.   Inițiază proiecte de hotărâri cu caracter normativ privind:                      2%        Periodic      100%
      – organizarea pășunatului și transhumanței pe teritoriul județului;
      – organizarea și desfășurarea activităților de gospodărie comunală;
      – strategia de exploatare a pajiștilor;
      – organizarea serviciilor publice de pompieri civili și urmărește aplicarea acestora în
       timp;
 12.   Acordă asistență de specialitate la solicitarea primarilor, viceprimarilor și secretarilor cu     1%       Permanent      100%
     privire la identificarea proprietăților aparținătoare consiliilor locale conform actelor
     notariale interbelice aflate la Arhivele Statului Arad;
 13.   Acordă asistență la conceperea și elaborarea diverselor acte administrative și operații        5%        În funcție     100%
     administrative în vederea asigurării calității jurisdicționale a acestora;                      de solicitări
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                           23


                                                         %
 Nr.                                                               Termen de
                         Obiective                           din                  Realizat
 crt.                                                               realizare
                                                        timp
 14.  Ia măsuri de tipizare, multiplicare și difuzare a unor formulare și acte normative ce se        1%        În funcție      100%
    solicită de către consiliile locale;                                           de solicitări
 15.  Coordonează activitatea de ordonare, inventariere și selecționare a arhivelor consiliilor        1%         Anuală       100%
    locale;
 16.                                                      1%         Anuală       100%
    Coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor la nivel județean;
 17.  Întocmește situații operative pentru organele centrale cu termene de raportare sau analize       1%       La solicitare     100%
    complexe privind funcționarea unor domenii ale administrației publice;
 18.  Controlează activitatea de eliberare a certificatelor de producător conform HG             1%        Permanent       100%
    nr. 661/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 3.,4.,5. – nu este cazul                              – la solicitarea managementului a fost efectuată misiunea de audit ad-hoc
 6. Propuneri pentru remedierea deficiențelor                   la DIRECȚIA PUBLICĂ DE PAZĂ ARAD, cu privire la realizarea
 Sugestii pentru îmbunătățirea activității de coordonare consilii locale:     veniturilor din activitatea de bază și a atelierului de croitorie, conform
 – necesitatea achiziționării unui multifuncțional (scaner, fax, copiator) și   referatului nr. 15.700/4.12.2009.
calculatoare performante.
                                           COMPARTIME TUL A ALIZĂ I FORMATICĂ
 ACTIVITATEA DE CO TROL
                                           În vederea îndeplinirii obiectivului de monitorizare a activității
  Misiunile de audit public intern s-au desfășurat pe baza normelor        informatice, colectivul Compartimentului de Analiză Informatică a avut o
specifice elaborate și aprobate de ordonatorul de credite, cu respectarea     multitudine de realizări specifice în anul 2009.
etapelor: de pregătire a misiunilor de audit, intervenție la fața locului,      Activitatea permanentă este întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul,
elaborarea raportului de audit și urmărirea recomandărilor. La entitățile     atât din punct de vedere hard, cât mai ales soft. De asemenea, o activitate
auditate în anul 2009 s-au efectuat misiuni de audit cu regularitate.       permanentă o reprezintă funcționarea serviciului de internet, cu partea de
  Obiectivele planului de audit public intern, pe anul 2009, au fost:       mail.
îmbunătățirea calității managementului și controlului intern, buna          Dintre activitățile menționate, cele mai importante sunt enumerate mai
administrare a patrimoniului public, monitorizarea conformității cu regulile    jos:
și procedurile existente, îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiilor,    ♣ Participarea la proiectarea rețelei date-voce din sediul nou
asupra următoarelor domenii auditabile:                        ♣ Urmărirea realizării rețelei date-voce din sediul nou
  1. Prezentarea stadiului implementării auditului intern la nivelul CJA       ♣ Proiectarea și realizarea rețelei VPN între sediul central și locațiile din
  2. Evaluarea și îmbunătățirea eficienței și eficacității activității de audit  Revoluției nr. 81 și Gheorghe Popa de Teiuș nr. 1
intern desfășurată la SC COMPANIA DE APĂ ARAD – SA                  ♣ Reconfigurarea întregii flote de calculatoare și a serverelor care
                                          gestionează rețeaua și aplicațiile existente
  3. Evaluarea eficienței și eficacității activității financiar-contabile
                                           ♣ Depanare hard și soft a tehnicii de calcul din dotare
  4. Plățile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din
                                           ♣ Instalarea calculatoarelor și laptop-urilor noi achiziționate
fondurile comunitare – CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
                                           ♣ Devirusarea întregului lot de calculatoare
  5. Modul de organizare a activității juridice și reprezentării intereselor
                                           ♣ Întreținerea serverelor de rețea și de aplicații
entității în fața instanțelor – CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
                                           ♣ Întreținerea rețelei locale de calculatoare
  6. Alocarea creditelor bugetare – CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD             ♣ Administrare și întreținere useri în domeniu
  7. Sistemul de luare a deciziilor – CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD            ♣ Proiectarea și realizarea rețelei locale de calculatoare de la locațiile
  8. Audit de regularitate la societățile comerciale, regia autonomă din     Revoluției nr. 81 și Gheorghe Popa de Teiuș nr. 1
subordinea CJA                                    ♣ Instalarea și întreținerea aplicației de contabilitate
  9. Activitatea de încasare și stabilire a veniturilor – CONSILIUL         ♣ Instalarea și întreținerea aplicației CIEL de la buget
JUDEȚEAN ARAD                                     ♣ Monitorizarea buget cheltuieli de personal
  10. Activitatea IT de la nivelul CJA                        ♣ Generalizarea utilizării Lotus Domino pe toate calculatoarele din
  11. Sistemul de conducere și control din cadrul Consiliului Județean      LAN-ul CJA
Arad.                                         ♣ Transpunere MailServer pe varianta Lotus Domino
                                           ♣ Participarea la seminarii și simpozioane de profil
  Obiectivele cuprinse în planul de audit intern pe anul 2009 au fost        ♣ Activități specifice în cadrul ANIAP, schimb de experiență cu celelalte
îndeplinite astfel:                                consilii județene și primării
  – în anul 2009 au fost finalizate misiunile de audit menționate la punctele    ♣ Emiterea documentelor de plată pentru achiziția de produse IT
1,3,4,5,7,8.                                     ♣ Întreținerea și actualizarea aplicațiilor Legis, EuroLegis, Monitoare
  Misiunile de la punctele 2,6,9 și 10 au fost inițiate în anul 2009, urmând   Electronice în format electronic, Symantec, Lotus Domino
a fi continuate și finalizate în anul 2010.                      ♣ Întreținerea aplicației de Management al Documentelor, gestionarea
  În cursul anului 2009 au fost efectuate misiuni ad-hoc, astfel:         userilor
  – la ȘCOALA SPECIALĂ CU CLASELE I–VIII Arad, a fost solicitată           ♣ Întreținerea și actualizarea portalului județean
realizarea a două misiuni ad-hoc care să asigure unele necesități de         ♣ Întreținerea și actualizarea infokioșcului propriu
informare obiectivă pentru management, respectiv ca urmare a solicitării       ♣ Întreținerea și actualizarea infokioșcurilor amplasate la bibliotecă,
Inspectoratului de Poliție al Județului Arad.                   muzeu, Evidența persoanelor, aeroport
  24                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  ♣ Întreținerea și dezvoltarea aplicației de mijloace fixe            și un consilier pentru asigurarea relațiilor cu mass-media. Informațiile de
  ♣ Întreținerea și dezvoltarea aplicației de personal HRMES            interes public comunicate din oficiu au fost afișate în pagina de internet
  ♣ Pregătirea și organizarea licitațiilor referitoare la achizițiile de tehnică  proprie www.cjarad.ro, în Monitorul oficial al județului, precum și la
de calcul și componente                               punctul de informare–documentare și au fost comunicate cetățenilor cu
  ♣ Contribuția la realizarea documentației privind „Implementarea de       ajutorul reprezentanților presei scrise, video și audio. Au fost completate și
sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice și    depuse rapoartele privind implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – Formularul      nr. 52/2003 către reprezentantul Guvernului în teritoriu. Pe parcursul anului
Cererii de Finanțare (500.000 euro)                         Consiliul Județean Arad nu a fost acționat în instanță pentru aplicarea
  ♣ Contribuție la elaborarea documentației de finanțare din fonduri        incorectă sau refuzul de a pune la dispoziția cetățeanului informațiile de
structurale pentru SIMAP-CJAR (Sistem informatic integrat = 1.200.000        interes public în baza Legii nr. 544/2001. La solicitarea organizațiilor
euro).                                       neguvernamentale, pe parcursul anului 2009 au fost organizate două
                                          dezbateri publice, privind proiectele de hotărâre de consiliu.
 COMPARTIME TUL RELAȚII MASS-MEDIA
                                            CABI ET PREȘEDI TE
  – furnizarea către ziariști, prompt și complet, a oricărei informații de      Cabinetul președintelui este un compartiment organizatoric distinct care
interes public care privește activitatea instituției Consiliului județean;     funcționează în cadrul Consiliului Județean Arad, fiind în directa subordine
  – informarea în timp util și asigurarea accesului ziariștilor la activitățile  a președintelui Consiliului județean. Membrii din cadrul Cabinetului
și acțiunile de interes public organizate de Consiliul județean;          președintelui au desfășurat în cursul anului 2009 următoarele activități:
  – s-a asigurat periodic public difuzarea de comunicate, informări de        – întocmirea și actualizarea agendei de lucru a președintelui CJA;
presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;       pregătirea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședințelor de lucru
  – s-a stabilit desfășurarea conferințelor de presă, a deplasărilor în județ   ale președintelui CJA;
împreună cu reprezentanții presei. Astfel, pe parcursul anului 2009 am         – au fost organizate întâlniri ale președintelui CJA cu reprezentanții aleși
organizat 40 de conferințe de presă. De asemenea, am efectuat alături de      ai administrației publice locale din județul Arad, consilieri județeni,
reprezentanții mass-media 12 deplasări în județ, dar și o deplasare în afara    primari, viceprimari și consilieri locali, atât în teritoriu, cât și la sediul
țării, în localitatea Znojmo, Cehia;                        instituției, pe întreg parcursul anului 2009;
  – s-a studiat legislația în domeniu și alte acte cu caracter normativ în      – de asemenea, s-au organizat întâlniri cu reprezentanți ai societății
vederea aplicării ei pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de      civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice, cu
serviciu încredințate;                               parlamentarii județului Arad, Instituției Prefectului și/sau membrii ai
  – am contribuit la elaborarea diverselor broșuri și materiale de prezentare   Guvernului României, conform calendarului de activități și evenimente
și promovare a județului Arad;
                                          desfășurat pe parcursul anului 2009;
  – s-a actualizat site-ul CJA la capitolul comunicate de presă;
                                            – au fost elaborate propuneri de proiecte de hotărâri de guvern în vederea
  – pregătirea aparițiilor în mass-media, la nivel de presă și radio;
                                          aprobării și alocării unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară,
  – realizarea unei baze de date care să conțină toate aparițiile în
                                          pentru diverse cheltuieli ale autoritățile publice locale;
mass-media scrisă ale Consiliului județean;
                                            – au asigurat informarea președintelui CJA cu privire la actele normative
  – participarea la ședințele organizate cu directorii CJA, dar și ai
                                          legislative (legi, HG, OUG ș.a.) aprobate și publicate în Monitorul Oficial
instituțiilor subordonate;
  – participarea la ședințele ordinare, dar și extraordinare ale CJA.       al României;
                                            – au asigurat informarea președintelui cu privire la problemele constatate
 COMPARTIME TUL RELAȚII PUBLICE                          în teritoriu cu ocazia deplasărilor efectuate în județ;
                                            – au asigurat consilierea și/sau acordarea de asistență de specialitate
  În această activitate s-a avut în vedere urmărirea respectării programului    reprezentanților consiliilor locale, instituții publice și persoane fizice în
de audiențe și a programului de relații cu publicul, soluționarea petițiilor    conformitate cu pregătirea și domeniul de activitate al consilierilor din
adresate autorității publice județene, administrarea site-ului propriu, unde    cadrul compartimentului Cabinet președinte;
sunt afișate toate informațiile de interes public, publicarea în presa scrisă     – au participat alături de conducerea CJA la toate întâlnirile publice pe
locală a proiectelor de hotărâri, supuse dezbaterii publice, înainte de a fi    parcursul anului 2009;
dezbătute de Consiliul județean, primirea și soluționarea cererilor de         – au fost analizate date oferite de statistici ale Direcției Județene de
informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, redactarea și       Statistică, cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului
transmiterea de comunicate către presă și organizarea de conferințe de presă    economic și social din județ;
ori de câte ori este nevoie.                              – au fost elaborate discursuri pentru președinte și cei doi vicepreședinți
  Primirea cetățenilor în audiențe s-a desfășurat, de regulă, conform       pentru diverse evenimente;
programului de audiențe, acordate de președinte și vicepreședinții           – au fost elaborate zilnic și lunar sinteze mass-media pentru informarea
Consiliului județean, precum și de secretarul general al județului. Ori de     rapidă și corectă a președintelui CJA.
câte ori a fost posibil, cetățenii au fost primiți în audiențe și în afara       Cabinetul președintelui a coordonat desfășurarea unor evenimente
programului de audiențe, dovedindu-se înțelegere, disponibilitate și        importante pentru județul Arad, acolo unde Consiliul județean a avut
promptitudine în rezolvarea unor probleme urgente sau cu posibilități de      calitatea de (co)organizator, dintre care amintim:
intervenție rapidă. În audiențe s-au înscris 99 de cetățeni din municipiu și      – În luna februarie a avut loc o întâlnire între reprezentanții oamenilor de
din județ. Problemele ridicate de aceștia au vizat sfera socială, solicitări    afaceri din Cartagena – Spania cu autoritățile publice locale, ai Camerei de
locuri de muncă, autorizări construcții etc. Pentru problemele ridicate care    Comerț, Industrie și Agricultură Arad și Romsilva Arad;
nu erau de competența Consiliului județean, ci a altor instituții, cetățenii au    – În luna aprilie 2009 a fost prezent la Arad secretarul de stat al
fost îndrumați corespunzător.                            Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, dna Mariana Nedelcu;
  Consiliul Județean Arad a acordat și acordă o atenție deosebită aplicării      – Consiliul Județean Arad în colaborare cu Primăria Municipiului Arad
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces al cetățenilor la       și Prefectura Arad au organizat manifestări dedicate Zilei Eroilor;
informațiile de interes public, fiecare persoană având asigurat răspunsul la      – În perioada 16–17 mai au fost marcați „90 de ani de administrație
informațiile solicitate. În cadrul Consiliului județean a fost desemnat un     românească” prin organizarea unei manifestări de amploare cu sprijinul
consilier în scopul asigurării liberului acces la informațiile de interes public  Primăriei Municipiului Arad, eveniment la care a participat premierul Emil
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                           25

Boc și membri ai Cabinetului, personalități publice centrale și locale, înalte    – Tot în ziua de 22 august, în colaborare cu administrația locală Sepreuș,
fețe bisericești, invitați;                            s-au organizat și desfășurat manifestări prilejuite de „Comemorarea a 60 de
  – În data de 29 iulie au fost pregătite manifestări pentru a puncta Ziua    ani de la Rebeliunea anticomunistă din localitatea Sepreuș, județul Arad”;
Drapelului Național;                                 – Comemorarea eroilor de la Păuliș în luna septembrie;
  – Ziua Imnului Național al României a fost marcată și la Arad în luna       – În luna octombrie a avut loc vizita oficială a ambasadorului Italiei,
iulie;                                       însoțit de consulul de la Timișoara și de consilierul Ambasadei Italiei. De
  – În luna august 2009 s-a desfășurat prima ediție a „Zilei Fermei        asemenea, tot în luna octombrie a fost prezent la Arad și consulul Ungariei;
Horticole în județul Arad”, eveniment la care a participat Președintele        – Tot în luna octombrie, Cabinetul președintelui s-a ocupat de vizita la
României Traian Băsescu, reprezentanți ai autorităților publice centrale și    Arad a Președintelui Republicii Slovacia, Ivan Gasparovic;
locale, fermieri, legumicultori, pomicultori și specialiști în horticultură;     – În luna noiembrie a fost prezent la Arad ambasadorul Bulgariei pentru
  – Inaugurarea noului sediu al Consiliului Județean Arad, situat în Arad,    a purta discuții cu președintele Consiliului județean;
str. Corneliu Coposu nr. 22, eveniment care a avut loc în luna august 2009,      – Manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României,
de asemenea a beneficiat de participarea Președintelui României Traian       1 Decembrie;
Băsescu, președinților consiliilor județene Caraș-Severin și Timiș,          – În perioada 21–23 decembrie 2009 s-au organizat manifestări cu ocazia
autorităților publice județene, municipale din Arad și județele învecinate și   comemorării Revoluției din decembrie 1989.
a altor invitați;                                    (17.757)
                        I SPECTORATUL TERITORIAL DE MU CĂ BOTOȘA I

                                      RAPORT
                     asupra activităţii desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani
                 în anul 2009, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
                           privind liberul acces la informaţiile de interes public

  Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă:                  muncă temporară prevăzute de HG nr. 938/2004, precum și asigurarea
  – controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă,  accesului la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001.
la sănătatea și securitatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în   În domeniul sănătății și securității în muncă:
condiții deosebite;                                  Fondul de timp util disponibil a fost alocat cu precădere acțiunilor de
  – informarea autorităților competente despre deficiențele legate de       control preventiv privind necesitatea aplicării și respectării prevederilor
aplicarea corectă a dispozițiilor legale în vigoare;                legale în domeniul securității și sănătății în muncă, atât de către angajatori,
  – furnizarea de informații celor interesați despre cele mai eficace       cât și de angajați. În paralel s-a alocat timp și pentru alte activități specifice
mijloace de respectare a legislației muncii;                    după cum urmează:
  – asistarea tehnică a angajatorilor și angajaților, pentru prevenirea       – instruirea lucrătorilor desemnați cu atribuții în domeniul securității și
riscurilor profesionale și a conflictelor sociale;                 sănătății în muncă, a serviciilor interne de prevenire și protecție și
  – inițierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei și       Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă constituite la nivelul
Egalității de Șanse pentru îmbunătățirea legislației existente și elaborarea    întreprinderilor;
de noi acte legislative în domeniu;                          – verificarea modului în care se aplică prevederile Legii nr. 319/2006 a
  – asigurarea accesului la informațiile de interes public conform legislației
în vigoare.                                    securității și sănătății în muncă, ale Normelor metodologice de aplicare a
                                          acesteia, aprobate prin HG nr. 1.425/2006, respectiv ale hotarârilor de
  Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2009 au fost:             guvern care au transpus directivele europene specifice – preocuparea
  În domeniul relațiilor de muncă:                        angajatorilor de a organiza activități de prevenire și protecție în
  – identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de    conformitate cu prevederile HG nr. 1.425/2006, considerând prioritară
angajare; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților  pregătirea personalului desemnat, în domeniul securității și sănătății în
în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale, aplicarea     muncă;
Legii nr. 53/2003 Codul muncii și a altor acte normative de dreptul muncii,      – controlul autorizării funcționării din punct de vedere al securității
verificarea modului în care sunt respectate prevederile contractelor        muncii, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea
colective de muncă, atât de către angajatori, cât și de salariații acestora,
                                          formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice,
modul în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 161/2006, respectarea
prevederilor Legii nr. 130/1999, republicată, respectarea prevederilor Legii    asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu      precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, modificată prin
handicap cu modificările și completările ulterioare, verificarea respectării    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/ 2004;
prevederilor Legii nr. 202/2002 referitoare la egalitatea de șanse între femei    – eliberarea autorizțiilor pentru deținerea și utilizarea materiilor
și bărbați, ale OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de   explozive conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,
muncă, ale Legii nr. 56/2007 privind modificarea și completarea OUG        modificată și completată prin Legea nr. 464/2000; prestări de serviciu,
nr. 194/2002 privind regimul străinilor in Romania, a prevederilor Legii      conform Ordinului MMSS nr. 521/2001;
nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în          – implementarea la nivelul agenților economici a hotărârilor de guvern
străinătate, verificarea respectării condițiilor de funcționare a agenților de   care au transpus Directivele specifice ale Comunității Europene.
  26                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

 Indicatori de performanță pentru anul 2009:


 În domeniul relațiilor de muncă:

  Perioada                                                                       TOTAL
          r. crt.                      I DICATORI SOCIALI DE PERFORMA ȚĂ
  analizată                                                                       (zile)
          1    Fond timp disponibil (zile):                                                1.484
          2    Controale la agenți economici                                                906
          3    Testare și consultanță pentru agenții economici care au primit aprobare conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 130/1999    47
  TOTAL
          4    Prestări servicii în condițiile legii                                             95
  AN 2009
          5    Soluționare scrisori, sesizări, reclamații                                          434
          6    Lucrări de birou                                                       80
          7    Perfecționare profesională                                                  93

 În domeniul sănătății și securității în muncă:

  Perioada                                                                       TOTAL
          r. crt.                       I DICATORI DE PERFORMA ȚĂ
  analizată                                                                       (zile)
          1    Fond de timp disponibil (zile):                                               1.329
          2    Modul de utilizare a timpului disponibil, din care:                                     1.696
          3    Controale preventive                                                    1.359
          4    Cercetare accidente de muncă, boli profesionale                                        87
  TOTAL      5    Consultanță și expertiză pentru eliberări autorizații funcționare                               51
  AN 2009
          6    Determinări noxe                                                       10
          7    Instruiri                                                           65
          8    Reclamații/sesizări                                                      24
          9    Lucrări birou                                                        100

 Programele desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă              În perioada 28.08–1.09. 2009 s-a desfășurat a patra Campanie Națională
Botoșani:                                       privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea
                                           și sănătatea în muncă și identificarea cazurilor de muncă fără forme legale
  În perioada 19–21.02.2009 s-a desfășurat Campania Națională privind        în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.
identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum și verificarea        În perioada 23–25.09.2009 s-a desfășurat a cincea Campanie Natională
condițiilor de muncă și a modului în care se respectă prevederile legale de      privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea
                                           și sănătatea în muncă și identificarea cazurilor de muncă fără forme legale
securitate și sănătate în muncă aplicabile în perioada anotimpului rece
                                           în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.
pentru lucrătorii angajați în cadrul unităților ce au ca obiect de activitate
                                             În perioadele 6–8, 15–16, 22–23 și 27–28.10.2009 s-a desfășurat
servicii de spălătorie auto .                             Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în
  În perioada 6–8 aprilie 2009 a avut loc Campania Națională privind         silvicultură, exploatare forestieră și prelucrarea lemnului.
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și        În cadrul Serviciului Sănătate și Securitate în Muncă s-au desfășurat
sănătatea în muncă și identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în      următoarele acțiuni:
activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.                   – Campanie națională privind conștientizarea conducătorilor auto privind
  În perioada 27–29 mai 2009 s-a desfășurat a doua Campanie Națională        riscurile de accidentare în timpul executării sarcinilor de muncă –
privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea    desfășurată pe parcursul celor patru trimestre ale anului;
și sănătatea în muncă și identificarea cazurilor de muncă fără forme legale       – Campanie de control și de conștientizare a partenerilor sociali privind
în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.                riscurile profesionale la care sunt expuși lucrătorii aparținănd grupurilor
  În perioada 6-8 iulie 2009 s-a desfășurat a treia Campanie Națională        sensibile la riscuri specifice (femei gravide, lehuze sau femei care alăptează,
                                           tineri, lucratori în vârstă, persoane cu dizabilități, imigranți) – desfășurată
privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea
                                           pe parcursul celor patru trimestre ale anului;
și sănătatea în muncă și identificarea cazurilor de muncă fără forme legale
                                             – extinderea și perfecționarea la nivel național a proiectului „Valențe
în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.                culturale ale SSM” – desfășurată în primul și al doilea trimestru;
  Începând cu luna iulie s-a desfășurat lunar Campania Națională „O ZI PE        – monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor tehnico-organizatorice
SAPTAMANĂ” – privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în         de normalizare a condițiilor de muncă la agenții economici care au obținut
toate domeniile de activitate. Rezultatele acestei campanii au fost raportate     prelungirea avizului de încadrare în condiții deosebite – desfășurată pe
la sfârșitul fiecărei luni.                              parcursul celor patru trimestre ale anului;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010                            27

  – supravegherea pieței în domeniul de competență al Inspecției Muncii și      Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:
instruirea inspectorilor de muncă în concordanță cu noua legislație
europeană – desfășurată pe parcursul celor patru trimestre;               Situația creditelor alocate de MMFPS pe anul 2009, în calitate de
  – verificarea activităților de prevenire și protecție desfășurate de către    ordonator principal, și consumate de ITM Botoșani, în calitate de ordonator
serviciile externe – desfășurată în trimestrul trei;                 terțiar de credite, se prezintă astfel:
  – verificarea respectării măsurilor organizatorice de securitate a muncii la     1. Credite bugetare alocate pe 2009 extrabuget:
executarea lucrărilor în instalațiile electrice de înaltă tensiune – desfășurată    (până la data de 31.10.2009)     = 3.524.740 lei
în trimestrul trei;
                                            2. Plăți efectuate          = 2.731.417 lei
  – verificarea angajatorilor privind modul de îndeplinire a prevederilor
HG nr. 1.048/2006 și HG nr. 1.146/2006 în întreprinderile mici și mijlocii –      3. Cheltuieli efective total     = 2.598.698 lei
desfășurată în primele două trimestre;                         din care:
  – îmbunătățirea mediului de muncă în domeniul construcțiilor prin            – Cheltuieli cu personalul    = 2.184.223 lei
promovarea dialogului social – pe parcursul celor patru trimestre;             – Cheltuieli materiale       = 280.774 lei
  – verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 202/2002, republicată,         – Cheltuieli de capital       = 133.701 lei
referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați și OUG nr. 96/2003
privind protecția maternității la locurile de muncă – desfășurată pe          1. Credite bugetare alocate pe 2009 buget:
parcursul celor patru trimestre;                            (în perioada 1.11.2009–31.12.2009) = 324.010 lei
  – verificarea respectării prevederilor OUG nr. 56/2007 privind încadrarea      2. Plăți efectuate – total      = 222.707 lei
în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, precum și a OUG        3. Cheltuieli efective – total    = 308.976 lei
nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor
                                            din care:
statelor membre ale UE și spațiului economic european – pe parcursul celor
                                             – Cheltuieli cu personalul     = 230.492 lei
patru trimestre;
  – organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de Securitate și           – Cheltuieli materiale        = 76.782 lei
Sănătate în Muncă, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și            – Cheltuieli de capital        = 1.702 lei
Sănătate în Muncă.                                    (18.107)                              PRIMĂRIA ORAȘULUI EGREȘTI-OAȘ

                                       RAPORT
                        asupra activităţii desfășurate de Primăria Orașului Negrești-Oaș
                 în anul 2009, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
                            privind liberul acces la informaţiile de interes public

  Misiunea primăriei orașului Negrești-Oaș este de a soluționa și gestiona,      Pentru perioada următoare avem promovate câteva proiecte importante,
în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile   care în 3-4 ani pot să rezolve în bună măsură problemele de infrastructură
publice, în condițiile legii, de a asigura respectarea drepturilor și libertăților  ale orașului, între care amintim:
fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea      – „Reabilitare urbană”, care cuprinde modernizarea unor străzi, a
în aplicare a legislației în vigoare.                        lucrărilor tehnico-edilitare în cartierele de locuințe, Centru de afaceri,
  Astfel, în vederea realizării acestui deziderat, Primăria Orașului        Centru pentru bătrâni, precum și reabilitări de spații verzi.
Negrești-Oaș și-a propus și a realizat următoarele acțiuni de interes public      – „Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare”, proiect care
în cursul anului 2009.                                cuprinde circa 20 km de canalizare, 23 km rețea de apă, uzină nouă de apă,
  Au fost finalizate lucrările la proiectul „Reabilitarea centrului civic al    extinderea stației de epurare, modernizarea captărilor de apă.
orașului”. Un alt obiectiv important care a fost finalizat este Str. Luna
                                            – „Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes”, care cuprinde, în principal:
(DC75) care a fost modernizată și echipată în bună măsură cu rețele
                                           construirea drumului Negrești–Luna Șes, canalizare, apă, rețea electrică,
tehnico-edilitare (apă, canal, gaz, rețea electrică nouă, trotuar), fiind cea mai
                                           pârtie de schi, instalația de transport pe cablu și alte lucrări de infrastructură
lungă stradă modernizată din oraș, practic peste 4 km. A fost finalizată
                                           în zonă.
lucrarea de extindere a clădirii muzeului etnografic, sala de sport de la
Grupul Școlar „Ioniță G. Andron”, baza sportivă de la acest liceu și cea de       – „Incubator de afaceri” pe relația transfrontalieră cu orașul înfrățit
la Liceul Teoretic, extinderea rețelei de apă din zona Luna, rețelei de gaz     Csenger din Ungaria.
pentru Grădinița nr. 1 și Grădinița nr. 7, precum și începerea unor noi         Iată doar câteva dintre proiectele propuse care sperăm să fie finanțate în
investiții, printre care menționam modernizarea străzii George Coșbuc,        următorii 3-4 ani, în principal din fonduri europene, a căror valoare va
extindere corp C primărie.                              depăși 40 milioane euro.
  În ceea ce privește starea economică generală a orașului, se constată o       Pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în tot orașul Poliția
scădere față de 2008, o serie de societăți și entități economice închizându-și    Comunitară a întreprins un număr de 32 de acțiuni împreună cu APL,
activitatea cu repercusiuni negative asupra veniturilor la bugetul local și,     12 acțiuni de verificare a transportului de material lemnos. S-au aplicat
implicit, degradarea stării sociale a populației.                  67 de sancțiuni contravenționale.
  28                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 193/7.VI.2010

  Serviciul UAT a eliberat în acest an 99 de autorizații de construire,       De asemenea, primăria s-a implicat și în susținerea educației prin
410 certificate de urbanism, 182 de branșamente la utilități, 212 case      alocarea a 985.021 lei, a vieții culturale – 997.000,15 lei și sănătății
verificate în teren.                               negreștenilor – 21.909,15 lei.
  La Serviciul de stare civilă au fost înregistrate 252 de nașteri,         O bună colaborare am avut cu majoritatea cetățenilor din oraș, cu factori
115 căsătorii și 210 decese.                           guvernamentali și județeni, cu parlamentari din județ și cu reprezentanți
  Încasările la bugetul pe anul 2009, aprobat prin hotărâre de Consiliu
                                         mass-media, tuturor adresându-le mulțumiri și asigurându-i de o colaborare
local, au fost realizate la nivel de 82% , diferența constând în restanțe atât
                                         sinceră și pe viitor.
la persoane fizice, cât și la persoane juridice. La persoane fizice, nivelul de
încasare este mai bun, realizându-se un grad de colectare mai mare decât la     Sunt convins că și în viitor va exista o bună colaborare între primărie și
persoane juridice.                                Consiliul local, pe de o parte, și între acestea și cetățeni, pe de altă parte,
  Bugetul de cheltuieli s-a derulat pe parcursul anului în limitele nivelului  colaborare care va duce la noi obiective realizate pentru orașul nostru și
creditelor și ale surselor asigurate. Volumul investițiilor a fost de       pentru cetățenii săi.
3.777.878,3 lei, din care 292.975 la școli și cămine de copii.            (17.755)
                      EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                      &JU8368|451414]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 193/7.VI.2010 conţine 28 pagini            Preţul: 5,60 lei        ISS 1018 — 0516

								
To top