Docstoc

189 - PDF

Document Sample
189 - PDF Powered By Docstoc
					                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 189                                                        Vineri, 4 iunie 2010
                           PUBLICAŢII ŞI A          U   ŢURI
              PUBLICAŢII                     ŞI    A     U     ŢURI

                             C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                  precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
                                    anunţă:
  Primăria Municipiului Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Str. Revoluţiei   - 16 iunie 2010, ora 10.00 (proba scrisă);
nr. 1-3, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a trei (3) funcţii     - 18 iunie 2010, ora 14.00 (proba de interviu).
publice de execuţie (temporar vacante):                      Locul concursului: sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Str.
  • consilier, grad profesional asistent.                   Revoluţiei nr.1-3.
  Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.                    Condiţiile specifice de participare, bibliografia şi actele necesare pentru
  Data limită a depunerii dosarelor de înscriere:               dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte.
  - în termen de 8 de zile de la data publicării, la Biroul resurse umane.    Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0245613928/ 117.
  Data concursului:                                (18.323)     INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR GALAŢI
                                    anunţă:
 În conformitate cu art. 39 din H.G. nr. 611/14 iulie 2008, completată de     Proba scrisă va avea loc pe data de 5.07.2010, ora 11.00, la sediul
H.G. nr. 1173/2008, I.T.C.S.M.S. Galaţi, din municipiul Galaţi, str. Nicolae  I.T.C.S.M.S. Galaţi, str. N. Bălcescu nr. 45, iar interviul va avea loc pe data
Bălcescu nr. 45, organizează în data de 5-7 iulie 2010 concurs pentru      de 6.07.2010, ora 11.00, în acelaşi loc.
ocuparea postului de consilier, gradul profesional superior, treapta 1.      Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării
 Condiţiile de recrutare a funcţionarilor publici şi de participare la     anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
concurs, sunt cele specificate de Legea nr. 188/1999, republicată.       I.T.C.S.M.S. Galaţi, str. N. Bălcescu nr. 45.
 Probele stabilite pentru concurs sunt:                      Pentru relaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numerele de telefon
 - proba scrisă;                                0236412034, 0236418315.
 - interviul.                                   (18.448)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010

                 SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI SIBIU
                                     anunţă:

 Serviciul public de Poliţie Comunitară a Municipiului Sibiu, cu sediul în     • posturile agent comunitar referent asistent:
Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor      - studii medii cu diplomă de bacalaureat;
funcţii publice de execuţie:                            - 6 luni vechime.
 În cadrul Biroului ordine publică - Biroul pază armament şi muniţie, pe      Concursul se va desfăşura astfel:
perioadă determinată :                               Probe suplimentare de P.C. şi limbă străină pentru postul de agent
 - 1 post agent comunitar, inspector, debutant, clasa I;             comunitar - inspector debutant din cadrul Biroului dispecerat analiza şi
 - 1 post agent comunitar, referent, principal, clasa III;            sinteza şi proba sportivă pentru postul de agent comunitar din cadrul
 - 3 posturi agent comunitar, referent, asistent, clasa III.           Biroului ordine publică - Biroul pază armament şi muniţie în data de 14.06.
 Cerinţele pentru ocuparea posturilor sunt:                   2010, ora 10.00.
 • postul de agent comunitar inspector, debutant:                 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.06.2010, ora
 - studii superioare de lungă durată juridice, administrative, economice;    10.00, iar interviul în data de 17.06.2010, ora 12.00, la sediul instituţiei din
 - nu necesită vechime;                             Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3.
 • postul agent comunitar referent, principal:                   Dosarele persoanelor care doresc să participe la concurs se depun până la
 - studii medii cu diplomă de bacalaureat;                    data de 08.06.2010.
 - 5 ani vechime;                                  (18.693)                    PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞIMLEU SILVANIEI, JUDEŢUL SĂLAJ
                                     anunţă:
 Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, organizează concurs     Strada Libertăţii nr. 3.
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacante, de referent,    Dosarele pot fi depuse până la data de 10.06.2010, ora 16.00.
gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, în cadrul aparatului de
                                          Selecţia dosarelor va avea loc în data de 11.06.2010, ora 9.00.
specialitate al primarului, pe durată determinată, care va avea loc în data de
15.06.2010, ora 9.00 (proba scrisă) şi 17.06.2010, ora 14.00 (interviul).      Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0260678622.
 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Şimleu Silvaniei,        (18.694)                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008      Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei       documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,      modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru        Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei       Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 656/2010 şi bibliografia
Văcăreni, judeţul Tulcea.                             stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Publici, în data de 5 iulie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 7 iulie   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
2010, ora 14.00, interviul.                            Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon 021 315 05 45.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la     (18.869)                            CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ALBA
                                     anunţă:
 Casa Judeţeană de Pensii Alba, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr.61,   anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
organizează concurs în intervalul 5-7.07.2010 pentru ocuparea următoarei      - proba scrisă se va organiza în data de 5.07.2010, ora 10.00, la sediul
funcţii publice de execuţie vacante:                       C.J.P. Alba;
 • referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare, la   - interviul va avea loc în cadrul aceleiaşi instituţii, în data de 7.07.2010,
Serviciul stabiliri prestaţii.                          ora 13.00.
 Condiţii de desfăşurare a concursului:                      Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.J.P. Alba sau la tel.
 - dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul C.J.P. Alba,     0258811531, int.131.
Compartimentul resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării       (18.701)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010                              3

                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDEŢUL BIHOR
                                      anunţă:

  În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, modificată, Primăria       Condiţii generale:
Municipiului Marghita organizează concurs, în data de 15.06.2010, ora         - condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu
10.00 - proba scrisă şi 18.06.2010, ora 14.00 - interviul la sediul instituţiei,  modificările şi completările ulterioare.
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de:                 Condiţii specifice:
  1. Inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare –    - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Biroul urbanism, amenajarea teritoriului.                       - condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani
  Condiţii generale:                               pentru referent, clasa III, grad profesional principal, potrivit art. 57 din
  - condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu    Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
modificările şi completările ulterioare.                       - cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
  Condiţii specifice:                                Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Marghita,
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii     Compartimentul resurse – umane în termen de 8 zile de la data publicării
superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă,    anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până în
în domeniile: ştiinţe tehnice – inginereşti;                    data de 11.06.2010.
  - condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani      Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
pentru inspector, clasa I, grad profesional principal, potrivit art. 57 din    concurs, bibliografia, data, ora de desfăşurare a concursului, precum şi
Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;          actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs, se
  - cunoştinţe de operare pe calculator –nivel mediu.               afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei. Informaţii suplimentare
  2. Referent, clasa III, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare –  se pot obţine la telefon 0359 409977.
Biroul buget-contabilitate, salarizare.                        (18.702)                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008      Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei       documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H. G. nr. 1173/2008,      modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru         Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 668/2010 şi bibliografia
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, judeţul Braşov.   stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Publici, în data de 5 iulie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 7 iulie    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
2010, ora 14.00, interviul.                            Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon 021 315 05 45.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la      (18.688)                     AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE MUNICIPIUL BUCUREŞTI
                                      anunţă:

 Agenția pentru Prestații Sociale Municipiul București, cu sediul în str. Ion    - cerere;
Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, organizează concurs la sediul instituției în     - curriculum vitae;
vederea ocupării unei funcții publice de execuție, temporar vacantă, de       - diploma de studii copie şi original;
inspector clasa I, grad asistent, treapta 1.                     - carnet de muncă (copie);
 Concursul va avea loc la sediul Agenției pentru Prestații Sociale la data     - aviz medical;
de 14.06.2010 (proba scrisă), ora 10.00, şi în data de 16.06.2010 (interviul),    - cazier judiciar;
ora 10.00.                                      - recomandare de la ultimul loc de muncă;
 Condiții de participare:
                                           - copie după actul de identitate.
 - studii superioare;
                                           Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Agenției pentru Prestații
 - vechime in specialitate minimum 1 an;
 - abilități de comunicare;                            Sociale din strada Ion Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, București.
 - alte cerințe;                                  Tematica si bibliografia sunt afișate la sediul Agenției pentru Prestații
 - cunoștințe în domeniu;                             Sociale. Concursul constă în proba scrisă și interviu.
 - disponibilitate la efort prelungit;                       Proba scrisă va avea loc la data de 14.06.2010, ora 10.00.
 - rezistență la stres organizațional;                       Interviul va avea loc în data de 16.06.2010, ora 10.00.
 - capacitatea de a se comuta de la un proiect la altul.              Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/3168415 int.107.
 Acte necesare pentru înscriere:                           (18.592)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010

                          PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA, JUDEŢUL GORJ
                                     anunţă:

  Primăria Orașului Tismana organizează concurs de ocupare a funcţiei        3.1. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile
publice de inspector, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciului     prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, din aparatul de          publici, (r2).
specialitate al Primarului Oraşului Tismana.                     3.2. Condiţiile specifice de ocupare sunt:
  1. Probele stabilite pentru concurs:                       - studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de
  – proba scrisă – 6 iulie 2010, ora 10.00, la sediul Primăriei Tismana;     licenţă sau echivalentă;
  – proba interviu – 9 iulie 2010.                         - cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office – modulele Word şi Excel) –
  2. Termenul de depunere a dosarelor de concurs:                nivel mediu.
  - data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în      Bibliografia, documentele necesare dosarului de concurs şi alte relaţii
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al     suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Tismana sau telefon
României, Partea a III-a.                             0253/374216.
  3. Condiţiile de participare la concurs                      (18.321)


                    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA
                                     anunţă:
 Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează        de 15 iunie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi 17 iunie 2010, ora 15.00 –
concurs în zilele de 15 şi 17 iunie 2010, pentru ocuparea unei funcţii publice  interviul.
de execuţie temporar vacante din structura aparatului de specialitate al       Dosarele de înscriere se vor depune la registratura primăriei, ultima zi de
Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea de:                    depunere fiind 11 iunie 2010, ora 14.00.
 - referent, clasa III, grad superior, treapta 3 de salarizare - 1 post la     Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul
Serviciul Contabilitate și Buget din cadrul Direcţiei Economico Financiară.    Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi pe pagina de internet:
 Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu       www.primariavl.ro
Vâlcea, situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, în zilele     (18.741)


                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008      Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei       documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,      modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru
                                           Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul
profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 682/2010 şi bibliografia
Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi.                       stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Publici, în data de 5 iulie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 7 iulie   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
2010, ora 14.00, interviul.                            Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon 021 315 05 45.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la     (18.768)


                          CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJ
                                     anunţă:
 Casa de Asigurări de Sănătate anunță organizarea concursului pentru        Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de Asigurări de Sănătate
ocuparea funcției publice de execuţie, temporar vacantă de:            Cluj, str. Constanța nr. 5, camera 316, până în data de 11.06.2010, ora 14.00.
 - consilier, clasa I, grad asistent – Serviciul Contractare Decontare.      Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
 Concursul se va desfășura în conformitate cu Legea nr. 188/1999, privind    documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
Statutul funcționarilor publici, republicată, și cu Hotărârea Guvernului nr.
                                         modificată şi completată cu H.G. nr. 1170/2008.
611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
modificată şi completată cu H.G. nr. 1170/2008.                   Condițiile de participare și bibliografia se afișează la sediul Casei de
 Concursul se organizează la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj,     Asigurări de Sănătate Cluj și la adresa www.cascluj.ro.
după cum urmează:                                  Relaţii suplimentare la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, camera
  – în data de 17.06.2010, ora 10 00 – proba scrisă;               316, telefon 0264/407134.
  – în data de 21.06.2010, ora 12.00 – interviul.                  (18.290)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010                              5

     INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR GIURGIU
                                     anunţă:
 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului      24.06.2010;
Săditor Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice         • locul unde se depun dosarele: sediul I.T.C.S.M.S. Giurgiu, Str.
vacante de consilier superior, treapta I, în temeiul Legii nr. 188/1999,     Ghizdarului nr. 2, judeţul Giurgiu;
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi       • susţinerea probei scrise – 5.07.2010, ora 10.00;
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru       • interviul – 7.07.2010, ora 10.00.
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
funcționarilor publici.                              I.T.C.S.M.S. Giurgiu, din Giurgiu, Str. Ghizdarului nr. 2, judeţul Giurgiu
 Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:                  (telefon 0246/216650).
 • data limită pentru înscriere şi depunere a dosarelor de înscriere –        (18.769)

        AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN VRANCEA
                                     anunţă:
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean       Condiții generale:
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie,      - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din
temporar vacantă, din cadrul Centrului Local Vulturu:               Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, modificată şi
 - consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 3.  completată.
 Concursul se organizează la sediul A.P.I.A. – Centrul Judeţean Vrancea –     Condiţii specifice:
Focşani, Bd. Brăilei nr. 121, astfel:                        - studii superioare de lungă durată, tehnice agronomice, absolvite cu
 – proba scrisă: 16.06.2010, ora 8.00;
                                         diplomă de licenţă sau echivalentă;
 – interviul: 18.06.2010, ora 8.00.
 Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 8 zile de la data     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul A.P.I.A.  cel puţin 5 ani;
– Centrul Judeţean Vrancea şi trebuie să conţină în mod obligatoriu         - cunoştinţe operare PC – nivel avansat.
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008       Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0237/220040 sau la sediul
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei       Centrului Judeţean Vrancea.
funcționarilor publici, modificată şi completată.                   (18.322)

                         PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU, JUDEŢUL ARAD
                                     anunţă:
 Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2) lit. b şi alin. 3 din Legea nr.  candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările şi      - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
completările ulterioare, ale Ordinului nr. 7100/2006 privind unele măsuri     echivalentă;
necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru        - îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, Primăria Oraşului Ineu         - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie    umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate:              cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
 1. Consilier asistent – Compartimentul contabilitate-venituri – 1 post.     corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
 Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 14    incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a
iunie 2010 – proba scrisă şi în data de 16 iunie 2010 – interviul.        intervenit reabilitarea;
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 10 iunie
                                           - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
2010, ora 16.00, la secretariatul Primăriei Oraşului Ineu.
                                         individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008.               - nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
 Condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţi, pentru înscrierea la      lege;
concursul organizat în perioada 14 – 16.06.2010 pentru ocuparea funcţiei       - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –
publice temporar vacante de consilier asistent la Compartimentul         minimum 1 an;
Contabilitate – venituri sunt:                            - cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.
 - cetăţenia română şi domiciliul în România;                    Bibliografia stabilită, aprobată de Primarul Oraşului Ineu, se va afişa la
 - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;                    sediul primăriei şi pe site-ul – www.ineu.ro
 - vârsta de minimum 18 ani împliniţi;                       Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Ineu,
 - capacitate deplină de exerciţiu;                       Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon 0257/511550, int. 27.
 - o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care         (18.687)

                    PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA
                                     anunţă:
 Primăria Oraşului Cernavodă, județul Constanța, organizează concurs în     10.00 – interviul, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie
data de 5 iulie 2010, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 7 iulie 2010, ora  vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010

Cernavodă.                                       2. Inspector/principal/3 – 1 post
 Birou Corp Control                                  Condiții generale:
 1. Inspector/asistent/3 – 1 post.                           – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din
 Condiții generale:                                 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2).
  – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din      Condiții specifice:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2).             – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
 Condiții specifice:                                superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii        – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;     – minimum 5 ani;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice      – cunoștințe medii de utilizare calculator: Word, Excel, Acces, Power
– minimum 1 an;                                   Point, Internet, E-mail.
 – cunoștințe medii de utilizare calculator: Word, Excel, Acces, Power
                                            Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei Orașului
Point, Internet.
                                           Cernavodă din str. Ovidiu nr. 11 și constă în trei etape succesive: selecția
 Direcţia Urbanism Patrimoniu – Birou Administrare Domeniu Public şi
Privat                                        dosarelor de înscriere, proba scrisă – în data de 5 iulie 2010, ora 10.00, și
 1. Inspector/asistent/3 – 1 post                          interviul în data de 7 iulie 2010, ora 10.00.
 Condiții generale:                                  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
 – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din     la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2).           până la data de 24.06.2010, ora 17.00, la sediul Primăriei Orașului
 Condiții specifice:                                Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11.
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii       Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;     documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice      Bibliografia stabilită se va afișa la sediul Primăriei Orașului Cernavodă.
– minimum 1 an;                                     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cernavodă
 – cunoștințe medii de utilizare calculator: Word, Excel, Acces, Power       și la nr. de telefon 0241/487111.
Point, Internet, E-mail.                                 (17.413)


                          P I E R D E R I           D E     A C T E
  — Adumitroae I. Ioan, cu domiciliul în Sebeş,     — Costan Claudiu, cu domiciliul în comuna         — Gabor C. Elena, cu domiciliul în comuna
str. Ion Creangă nr. 49, judeţul Alba, aduce la     Preuteşti, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă      Şincai nr. 154, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă
cunoştinţă pierderea foii matricole anexă la      pierderea certificatului de absolvire seria F nr.     pierderea certificatului de atestare profesională
certificatul de absolvire seria A nr. 0064977/39,    83554/22014, eliberat la 15 aprilie 1991 de Centrul    seria B nr. 0043079, eliberat la 15 noiembrie 2005
eliberată la 4 octombrie 2002 de Grupul Industrial   Teritorial Calificare C.F.R. din Iaşi, judeţul Iaşi.   de Universitatea Populară din Târgu Mureş,
Şcolar din Sebeş, judeţul Alba, promoţia 2002.       (18.873)                       judeţul Mureş.
  (18.843)                                                     (18.860)
                             — Cristea Niculae, cu domiciliul în comuna
 — Antonescu Jurjea, cu domiciliul în Brăila,     Topolog, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă        — Gheorghe Maria, cu domiciliul în Bucureşti,
Str. Dorobanţilor nr. 435, bl. A1, sc. 2, ap. 33,    pierderea cărţii de identitate seria C-964503,      Str. Patinoarului nr. 30, sectorul 3, aduce la
judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de identitate seria B-945898, aparţinând        aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
vehiculului cu nr. de identificare           UU1R11700K2267357, eliberată la data de 1         167592, eliberat la 5 octombrie 2009 de Comisia
UU1R11711H2090704, eliberată la data de 18       martie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Tulcea.       Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
decembrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Brăila.      (18.862)                       asupra Terenurilor Călăraşi, pe numele de Gheorghe
                                                         Maria, moştenitoarea defunctului Marin M. Tudor.
  (18.867)                       — Dobrescu V. Gheorghe, cu domiciliul în
 — Boico Vasile, cu domiciliul în satul Poienile    Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 53A, bl. 18P, sc. 4, ap.    (18.849)
de sub Munte nr. 868B, comuna Poienile de sub      156, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea titlului   — Iliescu C. Vlad, cu domiciliul în Bucureşti,
Munte, judeţul Maramureş, aduce la cunoştinţă      de proprietate nr. 46687, eliberat la 7 noiembrie 1994  str. Sergent Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71, sc. B,
pierderea cărţii de identitate seria A-0322016,     de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    ap. 69, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele de   diplomei de absolvire a şcolii de specializare
66797, eliberată la data de 4 noiembrie 2004 de     Neacsu V. Ion şi Dobrescu V. Gheorghe.          postliceală seria G nr. 2793/762, eliberată la 8
R.A.R. - Reprezentanţa Maramureş.              (18.881)                       decembrie 1977 de Grupul Şcolar Construcţii din
  (18.859)                                                   Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, promoţia 1976.
                             — Dogaru Victor, cu domiciliul în Târgu
 — Budeliţă C. Veronica Ioana, cu domiciliul în    Mureş, Bd. Pandurilor nr. 66, ap. 5, judeţul Mureş,      (18.875)
Popeşti-Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. B,  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      — Ion Gr. Ion, cu domiciliul în comuna
ap. 112, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă       seria D-409811, aparţinând vehiculului cu nr. de     Dobroteşti, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă
pierderea diplomei bancare seria DB nr.         identificare 110677, eliberată la data de 12 iulie    pierderea titlului de proprietate nr. 2661, eliberat la
0000503/1337, eliberată la 29 aprilie 2008 de
Institutul Bancar Român din Bucureşti.         2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş, pe         5 iulie 2005 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
  (18.883)
                            numele de Dogaru Emil, decedat.              Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Dolj,
                              (18.863)                       pe numele de Ion Gr. Grigore, decedat.
 — Călin Veronica, cu domiciliul în Aiud, Str.
                              — Filip I. Ionuţ Ciprian, cu domiciliul în Bistriţa,    (18.854)
Unirii nr. 57, bl. 57, ap. 9, judeţul Alba, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   str. Decebal nr. 7, sc. A, ap. 4, judeţul Bistriţa-     — Ion Vasile, cu domiciliul în comuna Căciulaţi,
521379, aparţinând vehiculului cu nr. de        Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea
identificare UU1R11700H2144651, eliberată la      bacalaureat seria V nr. 0087523/117, eliberată la 19   carnetului de muncă seria B.I. nr. 0125554, eliberat
data de 30 octombrie 2001 de R.A.R. -          iulie 2007 de Grupul Şcolar „Grigore Moisil “ din     la 21 august 1984 de Regionala C.F. Bucureşti,
Reprezentanţa Alba.                   Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.            Antrepriza Construcţii Montaj din Bucureşti.
  (18.848)                        (18.864)                         (18.844)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010                               7

  — Lae Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,     — Păcurar N. Ştefan Ioan, cu domiciliul în       — Societatea Comercială AC RECORD
str. Florin Ciungan nr. 5, bl. 66, sc. 1, ap. 46,   Hunedoara, str. E. Mărgineanu nr. 4, bl. 46, sc. A,  CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  ap. 4, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă     str. Anton Bacalbaşa nr. 28, bl. 155, sc. 2, ap. 81,
identitate seria E-257831, aparţinând vehiculului   pierderea diplomei de bacalaureat seria R nr.     sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
cu nr. de identificare WVGZZZ7LZ5D038788,       0025165/76, eliberată la 6 august 1999 de       identitate seria F-240829, aparţinând vehiculului
eliberată de Societatea Comercială PORSCHE      Colegiul Naţional de Informatică „Traian       cu nr. de identificare UU1KSDEKJ37804373,
ROMANIA – S.R.L.                   Lalescu“ din Hunedoara, judeţul Hunedoara,      eliberată de Societatea Comercială
  (18.850)
                           promoţia 1999.                    AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  — Lavrincsik Ioan, cu domiciliul în satul Valea    (18.840)                       (18.885)
Cerului nr. 5, comuna Suplacu de Barcău, judeţul                               — Societatea Comercială ALPIN RED –
Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      — Pădurean Samuil, cu domiciliul în satul
identitate seria H-066276, aparţinând vehiculului   Dobra, str. Horia nr. 15, comuna Dobra, judeţul   S.R.L., cu sediul în Iaşi, Str. Vitejilor nr. 11, bl.
cu nr. de identificare WVGZZZ1TZ4W139083,       Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  SD7, ap. 1, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
eliberată la data de 22 decembrie 2008 de R.A.R.    identitate seria B-933057, aparţinând vehiculului  pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria
- Reprezentanţa Bihor.                 cu nr. de identificare UU1R11711V2621323,      B nr. 321614, eliberat la 5 ianuarie 2008 de
                                                      Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
   (18.882)                     eliberată la data de 9 ianuarie 2007 de R.A.R. -   Controlului Financiar de Stat a Judeţului Iaşi.
  — Lung Luchi Vladimir, cu domiciliul în Cluj- Reprezentanţa Hunedoara.
Napoca, str. Mehedinţi nr. 61-63, bl. C8, sc. 1, ap.                              (18.869)
                              (18.837)
66, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea                                — Societatea Comercială ANDANA COMEX –
                             — Pica Constantin, cu domiciliul în Canada,    S.R.L., cu sediul în Hunedoara, Aleea Cocsarilor nr.
certificatului seria E nr. 0236861, eliberat la 5 Milton, Greater Toronto Area, Ontario L9T6Y7,
septembrie 2008 de Societatea Comercială OK                                 5, bl. 88, sc. A, ap. 9, judeţul Hunedoara, aduce la
SERVICE CORPORATION – S.R.L. din Ploieşti, Stark Circle nr. 814, aduce la cunoştinţă pierderea       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
judeţul Prahova, promoţia 2008.            diplomei de bacalaureat seria H nr. 1019/7320,    512860, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
   (18.857)                     eliberată la 30 iunie 1974 de Liceul „Gheorghe    W0L0TGF3528029779, eliberată la data de 24
                            Şincai“ din Bucureşti, promoţia 1974.        aprilie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Hunedoara.
  — Monor V. Irina Gianina, cu domiciliul în
satul Brăieşti, comuna Cornu Luncii, judeţul        (18.856)                       (18.835)
Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      — Plesa Marcel, cu domiciliul în comuna       — Societatea Comercială BAZMAR IMPEX
de bacalaureat seria V nr. 0316642/86, eliberată la Albac, str. Dealul Lămăşoaiei nr. 13, judeţul Alba,   S.R.L., cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 54,
11 iulie 2008 de Colegiul de Artă „Ciprian aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate        bl. 10, sc. 2, ap. 5, judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă
Porumbescu“ din Suceava, judeţul Suceava.       seria F-390014, aparţinând vehiculului cu nr. de   pierderea cărţii de identitate seria G-202535,
   (18.876)                     identificare UU1LSDAEH37460878, eliberată la     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
  — Muhuleţ Niculae, cu domiciliul în Tulcea, str. data de 22 martie 2007 de Societatea Comercială     WBAWN31020PR38954, eliberată la data de 24
Mircea Vodă nr. 11, bl. 32, sc. C, ap. 5, judeţul AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Brăila.
Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      (18.852)                       (18.872)
identitate seria E-029182, aparţinând vehiculului cu
nr. de identificare UU1R5A71D43372816, eliberată     — Rednic Vasile Dragoş Bogdan, cu domiciliul    — Societatea Comercială COMFLORINO –
la data de 9 ianuarie 2004 de Societatea Comercială în satul Giuleşti nr. 209, comuna Giuleşti, judeţul   S.R.L., cu sediul în Turnu Măgurele, str. Vlad
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   Ţepeş nr. 24, judeţul Teleorman, aduce la
   (18.874)                     de identitate seria F-495436, aparţinând       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
  — Mustaţă Viorel, cu domiciliul în Brăila, Str. vehiculului cu nr. de identificare            937264, aparţinând vehiculului cu nr. de
Dorobanţilor nr. 46, bl. A56, sc. A, ap. 6, judeţul WVWZZZ3BZ4P323758, eliberată la data de 19       identificare WVWZZZ3BZXE218481, eliberată
Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de august 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa            la data de 28 decembrie 1999 de R.A.R. -
identitate seria E-309888, aparţinând vehiculului Maramureş.                        Reprezentanţa Satu Mare.
cu nr. de identificare W0LJ7ACA63V613015,         (18.866)                       (18.853)
eliberată la data de 14 decembrie 2004 de R.A.R.     — Roată Ionel, cu domiciliul în Iaşi, str.      — Societatea Comercială EURO CAR
- Reprezentanţa Brăila.                                           TRADING – S.R.L., cu sediul în Odorheiu
                            Drobeta nr. 8, bl. R8, sc. B, ap. 4, judeţul Iaşi,
   (18.868)                                                Secuiesc, str. Beclean nr. 49, judeţul Harghita, aduce
                            aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
  — Năparu Ştefan, cu domiciliul în Bucureşti, proprietate nr. 159481, eliberat la 6 octombrie       la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
str. Slt. Ionescu Gheorghe nr. 3, bl. 144, sc. A, ap. 1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea      397549, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
31, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii                            W0L000051V2196944, eliberată la data de 11 mai
de identitate seria C-536392, aparţinând Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi,         2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Harghita.
vehiculului cu nr. de identificare 467497, pe numele de Roată Irimie, decedat.                 (18.834)
eliberată la data de 3 noiembrie 1998 de R.A.R. -     (18.871)
Reprezentanţa Bucureşti.                 — Shachar Aurelia, cu domiciliul în satul      — Societatea Comercială HIVATALOS –
   (18.851)                     Nucetu, comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, aduce   S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Tudor
                                                      Vladimirescu nr. 28, judeţul Harghita, aduce la
  — Olaru Emil Ovidiu, cu domiciliul în Cugir, Str. la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
Tineretului nr. 12, bl. B, ap. 13, judeţul Alba, aduce învăţământului complementar seria C nr. 022335,   101048, aparţinând vehiculului cu nr. de
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D- eliberată la 20 mai 1996 de Şcoala          identificare UCABF00008A000021, eliberată la
660807, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare Complementară din Lehliu-Gară, judeţul        data de 6 ianuarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa
UU1R5231523060235, eliberată la data de 19 Călăraşi, pe numele de Mihai Aurelia, promoţia
noiembrie 2002 de Societatea Comercială 1994.                                Harghita.
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.                                        (18.865)
                              (18.839)
  (18.846)                                                 — Societatea Comercială MULTI TRADE
 — Papazissu Daniel-Emanoil, cu domiciliul în     — Sime Petru, cu domiciliul în Oradea, Str.     GROUP – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.
satul Cărpiniştea, comuna Beceni, judeţul Buzău,   Barcăului nr. 67, judeţul Bihor, aduce la       Gutenberg nr. 3bis, sectorul 5, aduce la cunoştinţă
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-  pierderea cărţii de identitate seria H-431551,
seria A-0972823, aparţinând vehiculului cu nr. de   203395, aparţinând vehiculului cu nr. de       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identificare UU2TAQB4M07QB8229, eliberată       identificare UU1R11701P2457572, eliberată la     UU6MF48414D043933, eliberată la data de 26
la data de 12 septembrie 1994 de R.A.R. -       data de 3 aprilie 2000 de Societatea Comercială    martie 2004 de Societatea Comercială DAEWOO
Reprezentanţa Prahova.                AUTOMOBILE DACIA – S.A.                AUTOMOBILE – S.R.L.
  (18.870)                       (18.886)                       (18.855)
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 189/4.VI.2010

 — Societatea Comercială OVERLAND              — Societatea Comercială OVERLAND            — Ştefancu Elena, cu domiciliul în Iaşi, str.
GUARD – S.R.L., cu sediul în Voluntari, şos.        GUARD – S.R.L., cu sediul în Voluntari, şos.      Zugravi nr. 19, bl. V1-3, sc. B, ap. 12, judeţul Iaşi,
Afumaţi nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă     Afumaţi nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la         aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
pierderea cărţii de identitate seria F-548245,       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   proprietate nr. 92665, eliberat la 11 septembrie
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       518350, aparţinând vehiculului cu nr. de        2002 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
UU1LSDJKF37867871, eliberată de Societatea         identificare UU1D461677A499513, eliberată        Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.             de Societatea Comercială AUTOMOBILE           Botoşani, pe numele de Agache Eugenia, Broti
  (18.833)                        DACIA – S.A.                      Ortansa, Schievici Didina, Ştefanovici Cezar,
                                (18.842)                      Ştefancu Elena şi Nastase Elena.
 — Societatea Comercială OVERLAND
GUARD – S.R.L., cu sediul în Voluntari, şos.     — Societatea Comercială SCHENKER                 (18.879)
Afumaţi nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă ROMTRANS – S.A., Punctul de lucru, cu sediul           — Tache Elena Carmen, cu domiciliul în Giurgiu,
pierderea cărţii de identitate seria F-548247,   în Mediaş, Str. Vămii nr. 2, judeţul Sibiu, aduce        Str. Bălănoaiei nr. 78, judeţul Giurgiu, aduce la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare   la cunoştinţă pierderea certificatului de            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
UU1LSDJKF37867867, eliberată de Societatea     înregistrare fiscală nr. 13924348, eliberat la 30        056715, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.         mai 2001 de Direcţia Generală a Finanţelor           WVWZZZ3BZWE223756, eliberată la data de 11
  (18.836)                    Publice şi Controlului Financiar de Stat a           mai 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Giurgiu.
 — Societatea Comercială OVERLAND Judeţului Sibiu.                                  (18.845)
GUARD – S.R.L., cu sediul în Voluntari, şos.      (18.884)                            — Tudor N. Adrian, cu domiciliul în
Afumaţi nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă  — Spiridon Mihai, cu domiciliul în comuna          Câmpulung Muscel, str. Gen. C. Simonescu nr.
pierderea cărţii de identitate seria F-548246, Tansa, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea         12, bl. 30, sc. A, ap. 12, judeţul Argeş, aduce la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare livretului militar seria B.i. nr. 33797, eliberat la         cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria O
UU1LSDJKF37867869, eliberată de Societatea                                     nr. 1567, eliberată la 30 iulie 1993 de Institutul
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.         15 februarie 1999 de Centrul Militar al Judeţului        Militar de Transmisiuni „Decebal“ din Sibiu,
                          Iaşi.                              judeţul Sibiu, promoţia 1993.
  (18.838)
                                (18.878)
 — Societatea Comercială OVERLAND                                           (18.877)
GUARD – S.R.L., cu sediul în Voluntari, şos.         — Stănescu Dragoş, cu domiciliul în comuna        — Tudorache Floarea, cu domiciliul în comuna
Afumaţi nr. 13, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă     Grajduri nr. 340, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă   Vasilaţi, Str. Lupului nr. 8, judeţul Călăraşi, aduce
pierderea cărţii de identitate seria G-571172,       pierderea cărţii de identitate seria C-990187,     la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      B.i. nr. 0433262, eliberat la 14 mai 1989 de
UU1KSDOW540533690, eliberată de Societatea         WDB2200651A041926, eliberată la data de 9        Întreprinderea „23 August“ din Bucureşti, pe
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.             februarie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.     numele de Costache Floarea.
  (18.841)                          (18.847)                        (18.861)


                          S C H I M B Ă R I           D E       U M E
  — Constantin Giani, cu domiciliul în Bucureşti,      — Dospina Nicoleta-Amalia, cu domiciliul în       — Moroşanu Gheorghe, cu domiciliul în
str. Olăneşti nr. 4, bl. 43A, sc. 1, ap. 31, sectorul 6,  satul Călina, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea,     Bacău, Str. Republicii nr. 44, bl. 44, sc. A, ap. 33,
solicită schimbarea prenumelui copilului său,       născută la data de 8 mai 1976 în Drăgăşani,       judeţul Bacău, născut la data de 27 martie 1970 în
Constantin Darius, cu acelaşi domiciliu, născut la     judeţul Vâlcea, fiica lui Petre şi Iulica Costea,    Bacău, judeţul Bacău, fiul lui Moroşanu
data de 18 iunie 2009 în Bucureşti, fiul lui Giani şi
Carmen-Roxana Constantin, din Darius în acela de      solicită schimbarea numelui său de familie din     Gheorghe şi Moisă Alexandrina, solicită
Darius-Alexandru, spre a se numi Constantin        Dospina în acela de Costea, spre a se numi Costea    schimbarea prenumelui său în certificatul de
Darius-Alexandru.                     Nicoleta-Amalia.                    naștere din Gabriel în acela de Gheorghe.
  (18.858)                          (18.880)                        (18.461)
                        EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
              IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
              şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                          &JU8368|451]377
                             Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 189/4.VI.2010 conţine 8 pagini               Preţul: 1,60 lei       ISS 1018 — 0516