181 by tradetrek

VIEWS: 10 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 181                                                          Vineri, 28 mai 2010
                             PUBLICAŢII ŞI A           U  ŢURI
               PUBLICAŢII                       ŞI    A     U     ŢURI

                              C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

          DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TELEORMAN
                                      anunţă:
  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman       - adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
anunță scoaterea la concurs a funcţiilor publice de execuție, temporar       cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
vacante din cadrul instituţiei, respectiv a 2 (două) posturi de consilier, dintre  candidatului sau de către unităţile abilitate;
care 2 (două) funcţii publice – 1 post de medic veterinar, 1 post de          - declarație pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
economist.                                     desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  Condiţii de desfăşurare a concursului:                       Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor
  - data desfăşurării concursului este: 8.06.2010 şi 10.06.2010, respectiv:    publice de execuţie temporar vacante:
  8.06.2010, ora 11.00 – proba scrisă şi 10.06.2010, ora 11.00 – interviul.      • consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta 1:
  Probele concursului se vor desfășura la sediul Direcției Sanitare          - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman din comuna Nanov,       domeniul ştiinţelor economice;
judeţul Teleorman;                                   - vechime minimă în specialitate: 9 ani;
                                            - capacitate deplină de exerciţiu;
  - data până la care se pot depune dosarele de înscriere este de 10 zile de
                                            - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
                                          candidează atestată pe bază de examen medical de specialitate;
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman,        - fără condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face
Compartimentul Managementul Resurselor Umane.                    incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;
  Dosarul va conține în mod obligatoriu:                       - cetăţenie română şi cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
  - formularul de înscriere;                             - cunoştinţe operare calculator;
  - copia actului de identitate;                           - cunoştinţe minime de cunoaştere a unei limbi de circulaţie
  - copiile diplomelor de studii şi al altor acte care atestă efectuarea unor   internaţională;
specializări;                                     • consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 2:
  - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste       - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării    domeniul sănătăţii veterinare;
funcţiei publice;                                   - vechime minimă în specialitate: 1 (un) an;
  - cazierul juridic;                                 - capacitate deplină de exerciţiu;
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010

 - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care           - cunoştinţe operare calculator;
candidează atestată pe bază de examen medical de specialitate;             - cunoştinţe minime de cunoaştere a unei limbi de circulaţie
 - fără condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;                    internaţională.
 - cetăţenie română şi cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;            (18.035)


              DIRECŢIA PUBLICĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CONSTANŢA
                                      anunţă:
  Direcția Publică Județeana de Evidenţă a Persoanelor Constanţa            Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediu, în termen de 8 zile de
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 R, privind       la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Statutul funcționarilor publici şi ale H.G nr. 611/2008, privind organizarea      Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa conțină în mod obligatoriu
şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici concurs pentru ocuparea        documentele prevăzute la art. 49 din H.G nr. 611/2008.
funcțiilor publice temporar vacante de:
  - inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;              Condițiile de participare la concurs si bibliografia stabilită se afișează la
  - inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post.            sediul direcției.
  Concursul se organizează la sediul D.P.J.E.P. Constanţa în data de          Relații suplimentare se pot obține la sediu si la telefon 0241/488466.
10.06.2010 – proba scrisă.                                (17.020)


                         MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
                                      anunţă:
  În perioada 8-10 iunie 2010, la sediul Ministerului Administraţiei şi       funcţiei publice;
Internelor din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr.1A, sectorul 1, va avea loc       - cazierul judiciar;
concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie           - adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
temporar vacante:                                  cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al
  - 1 post de expert, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 – Direcţia   candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Serviciul Strategie şi         - declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
Coordonare Program, Unitatea de Coordonare şi Sinteză;                desfăşurat activităţi de poliţie politică, după caz, conform art. 5 alin.(1) din
  - 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 2 – Direcţia  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul
pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Compartimentul Control şi      dosar şi deconspirarea Securităţii.
Antifraudă;                                      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
  - 1 post de expert, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 – Direcţia   numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Compartimentul de
                                           Ministerul Sănătăţii Publice.
Contractare şi Monitorizare a Implementării Proiectelor;
                                            Copiile de pe actele enunţate anterior se prezintă în copii legalizate sau
  - 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 1–
Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Compartimentul       însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
de Contractare şi Monitorizare a Implementării Proiectelor.             originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Concursul se organizează în data de 8 iunie 2010, ora 10.00 - proba scrisă     Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 3 iunie
şi în 10 iunie 2010, ora 13.00 - interviul.                     2010.
  Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:                 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală Resurse
  - formularul de înscriere;                            Umane, telefon: 021.303.70.80, interior 10.939. Bibliografia şi condiţiile
  - copia actului de identitate;                          necesare ocupării posturilor sunt afişate la sediul Ministerului
  - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor   Administraţiei şi Internelor din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea
specializări;                                    “D” şi pe site-ul instituţiei www.mai.gov.ro la secţiunea
  - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste      personal/învăţământ/carieră.
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării       (17.862)


                              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI
                                      anunţă:
 Primăria Municipiului Galaţi organizează concurs pentru ocuparea          Primăriei Municipiului Galaţi, Str. Domnească nr. 38 – proba scrisă;
funcţiei publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al          - interviul va avea loc în data de 30.06.2010, ora 13.00, la sediul Primăriei
Primarului Municipiului Galaţi                            Municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 38.
 - auditor, clasa I, gradul superior.                         Dosarele de concurs se depun la sediul din Galaţi, Str. Domnească nr. 38
 Cerinţe specifice:
 - studii superioare economice;                           în termen de 20 zile de la data publicării anunţului.
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Galaţi,
minimum 9 ani.                                    Str. Domnească nr. 38, nr. de telefon 0236/307713, 0236/307725.
 Concursul va avea loc în data de 28.06.2010, ora 10.00, la sediul           (17.024)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010                              3

             DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TIMIŞ
                                      anunţă:
 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, cu       - cunoştinţe operare calculator nivel mediu.
sediul în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 4, organizează concurs      Concursul se va organiza la sediul D.S.V.S.A. Timiş, după cum urmează:
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacante, după cum       - în data de 8.06.2010, ora 10.00 – proba scrisă;
urmează:                                       - în data de 9.06.2010, ora 14.00 – interviul.
 - consilier superior, clasa I – 1 post suspendat pe o perioadă de 6 luni –     Dosarele se pot depune la D.S.V.S.A. Timiş – Compartimentul
CSVSA.                                       Management Resurse Umane până la data de 29.05.2010, ora 13.00.
 Condiţii specifice:                                Pentru bibliografie şi alte relaţii adresaţi-vă la Compartimentul
 - studii superioare de lungă durată;                       Management Resurse Umane din cadrul D.S.V.S.A. Timiş (telefon
 - specialitate medicină veterinară;                       0256/204922 int. 435).
 - vechime în specialitate 9 ani;                           (17.065)       AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
                                      anunţă:
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, bd. I. C. Brătianu nr. 36, scoate la concurs o
funcţie publică de execuţie temporar vacantă din cadrul Centrului Judeţean Dâmboviţa.

                   CENTRUL JUDEŢEAN                                            Posturi
    Serviciul Economic, Compartimentul Financiar - Consilier, clasa I, grad profesional asistent,
  1.                                                                      1
    Contabilitate                 treapta de salarizare 3
                        TOTAL                                              1
  Concursul se va desfăşura în ziua de 9.06.2010 – proba scrisă (ora 10.00)    termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial
şi 11.06.2010 – interviul (ora 12.00) la sediul Centrului Judeţean din       al României, Partea a III-a şi în presă, respectiv până în data de 4 iunie 2010,
Târgovişte.
                                          ora 14.00.
  Condiţiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru
dosarul de concurs se afişează la sediul agenţiei.                  Relații suplimentare se pot obține la telefon 0245/216482.
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean, în     (17.750)                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
                                      anunţă:
  Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs, în condiţiile          Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la registratura
prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul           Primăriei Municipiului Giurgiu, din Bd. București nr. 49-51, este până la
funcționarilor publici, art. 58 alin. 2 lit. b), pentru ocuparea postului vacant  data de 17 iunie 2010, ora 16.00.
                                           Relaţii suplimentare privind condiţiile specifice de participare la concurs
de director executiv la Direcţia Administraţie Locală.
                                          se pot obţine la de la Compartimentul resurse umane organizarea muncii din
  Concursul va avea loc la data de 28 iunie 2010, ora 11.00 – proba scrisă    cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, telefon 213587/213588, interior
şi pe 29 iunie 2010, ora 14.00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului    138.
Giurgiu din şos. Bucureşti nr. 49–51.                         (16.812)


                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008       Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei       documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,      modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru         Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei       Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 252/2010 şi bibliografia
Griviţa, judeţul Vaslui.                              stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Publici, în data de 28 iunie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 30      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
iunie 2010, ora 14.00, interviul.                         Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 021 315 05 45.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la      (17.917)
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010

                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                    anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999     data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008     Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei      documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008, Agenţia   modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Naţională a Funcţionarilor Publici, organizează concurs pentru ocuparea      Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Merişani,     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 651/2010 şi bibliografia
judeţul Argeş.                                 stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor    pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Publici, în data de 28 iunie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 30    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
iunie 2010, ora 14.00, interviul.                        Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 021 315 05 45.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la    (17.919)


                       DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIŢA
                                    anunţă:
 Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa organizează concurs, la sediul      Interviul va avea loc după 48 de ore de la afişarea rezultatelor la proba
său din Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 15-19, în data de 9.06.2010,  scrisă.
ora 11.00 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie       Dosarele se depun în maximum 8 zile de la data publicării anunţului.
temporar vacante de inspector, grad principal treaptă 1 în cadrul Direcţiei    Relaţii suplimentare la tel. 0245/617301, birou RUNOS.
Control în Sănătate Publică.                            (17.412)                     PRIMĂRIA COMUNEI VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD
                                    anunţă:
 În conformitate cu prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr.      la sediul Primăriei Comunei Vladimirescu, județul Arad. Dosarele de
611/2008, modificată şi completată, Primăria Comunei Vladimirescu,       înscriere la concurs al candidatului trebuie să conțină în mod obligatoriu
județul Arad organizează concurs pentru ocuparea funcției publice temporar   documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
vacante de consilier I, asistent, treapta 3 în cadrul Biroului financiar    611/2008 (actualizată).
contabil.                                     Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul
 Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Vladimirescu,      Primăriei Comunei Vladimirescu, județul Arad.
județul Arad la data de 8.06.2010, ora 10.00 – proba scrisă și la data de     Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei
10.06.2010, ora 14.00 – interviul.                       Vladimirescu și la nr. de telefon 0257/514.101 și 514.420.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 4.06.2010     (17.411)                           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                    anunţă:
  Primăria Municipiului Bucureşti scoate la concurs postul vacant de      data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a-
director general al Poliţiei Comunitare a Municipiului Bucureşti.        III-a, la Direcţia Managementul Resurselor Umane.
  Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 28.06.2010, ora      Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul P.M.B.,
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, din Splaiul independenţei  pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro).
nr. 291-293, sectorul 6, iar interviul va avea loc în data de 30.06.2010, ora   Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 3055500
12.00 la acelaşi sediu.                             interior 1506.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la    (17.857)


                 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ
                                    anunţă:
 Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş organizează la       Concursul se desfăşoară în data de 8 iunie 2010 ora 10.00 proba scrisă şi
sediul său din Piteşti, bd. Republicii, bl.E3C concurs pentru ocuparea     în data de 10 iunie 2010 ora 14.30 interviul.
postului de consilier juridic, pe perioadă determinată, nivelul studiilor     Condiţii generale pentru înscrierea la concurs:
superioare, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2 la Serviciul    - să fie îndeplinite condiţiile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Stare Civilă.                                  funcţionarilor publici, nerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010                               5

  - dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,        - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice –
documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr.         minimum 1 an.
611/2008, modificată.                                   Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 4 iunie 2010,
  Condiţii specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic, nivelul      ora 14.00.
studiilor superioare, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2:         Relaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se pot obţine
  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau       la sediul D.J.E.P. Argeş, telefon 0248210359 - Compartimentul Resurse
echivalentă în domeniul juridic;                            Umane.
  - cunoștințe operare PC;                                 (17.921)                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                        anunţă:
 Primăria Municipiului Bucureşti scoate la concurs următorul post vacant        data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a
din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului :               III-a, la Direcţia Managementul Resurselor Umane, etajul 5, camera 1.
 - expert, clasa I, grad profesional asistent– 1 post.                  Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul
 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 28.06.2010 la sediul      Primăriei Municipiului Bucureşti, pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro).
Primăriei Municipiului Bucureşti, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 3055500
de 30.06.2010, ora 14.00 la acelaşi sediu.                       interior 1501 şi 1506.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la         (17.859)                              CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR
                                        anunţă:
  Casa Judeţeană de Pensii Bihor organizează concurs, la sediul din          sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet a instituţiei.
Oradea, str. Dunărea nr. 6, în ziua de 8 iunie 2010 începând cu ora 10.00 –        Dosarele de concurs se depun la Casa Judeţeană de Pensii Bihor –
proba scrisă şi 10 iunie 2010, ora 12.00 – interviul, pentru ocuparea funcţiei     Compartiment Resurse Umane, în termen de 8 zile de la data publicării
publice de execuţie temporar vacante de inspector grad profesional asistent
treapta 3.                                       anunţului.
  Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului,         Relaţii suplimentare la tel.0259 – 472.237 interior 107.
bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la         (17.752)


                              CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VASLUI
                                        anunţă:
 Casa Judeţeană de Pensii Vaslui anunţă organizarea concursului pentru         publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:                 secretariatul comisiei de concurs.
 - 1 post inspector asistent.                              Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să
 Condiţiile de desfăşurare a concursului:                       îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
 - locul unde se depun dosarele de înscriere Casa Judeţeană de Pensii         Statutul funcţionarilor publici, republicată.
Vaslui, Compartiment resurse umane;                            Alte relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului,
 - data, ora şi locul desfăşurării concursului:                    precum şi orice alte relaţii privind modul de desfăşurare al concursului le
 • proba scrisă: 08.06.2010, ora 10.00 la Casa Judeţeană de Pensii Vaslui;       puteţi obţine de la avizierul Casei Judeţene de Pensii Vaslui sau la
 • interviul: 10.06.2010, ora 10.00 la Casa Judeţeană de Pensii Vaslui.        Compartimentul Resurse Umane, telefon 0235/311260, interior 113.
 - dosarele de înscriere se vor depune în maximum 8 zile de la data            (17.046)


                          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT
                                        anunţă:
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, cu sediul în Slatina, Str. Ion          Concursul se desfăşoară la sediul nostru, în zilele de 9 iunie 2010, ora
Moroşanu nr. 3, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei        11.00 - proba scrisă şi în data de 11 iunie 2010, ora 12.00 - interviul.
publice de consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare      Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarelor de concurs, se vor face la
după cum urmează:                                    sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt în termen de 8 zile de la data
                                            publicării anunţului şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele
 - 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la  afişate la agenţie.
Serviciul Implementare Politici de Mediu – Compartimentul Calitatea Aerului.        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon (024) 943.91.66;
 Vechimea necesară ocupării postului de consilier asistent este de un an în      034.940.17.20; 074.624.87.42 int. 121, sau de pe pagina web www.apmot.ro.
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.               (16.956)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010

                                CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
                                      anunţă:
  În temeiul art. 157 alin. 2-5 lit. a), art. 58 alin. 2 lit. b) din Legea nr.     – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi art. 43 şi 72   de execuție minimum 1 an;
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind         – cunoștințe limba engleză – nivel foarte bine;
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2008, Consiliul Județean         – cunoștințe operare calculator: Windows 2000 și NT, Office 2000
Dolj organizează concurs pe data de 8.06.2010, ora 10.00 (proba scrisă) și      (Acces, Excel, Outlook Express, Power Point, Word), Internet.
10.06.2010 (proba de interviu), la sediul din Calea Unirii nr. 19, pentru        Concursul pentru ocuparea funcției publice de execuţie temporar vacantă,
ocuparea unei funcții publice, astfel:                        menționat mai sus, va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
  - 1 funcţie publică de execuţie temporar vacantă de consilier, gradul        – selecția dosarelor de înscriere;
profesional asistent, treapta 2 din cadrul Direcţiei Afaceri Europene,
                                            – proba scrisă;
Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională –
Compartimentul Implementare, Monitorizare şi Evaluare Proiecte cu            – interviul.
Finanţare Internațională.                                Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe data de 5.06.2010,
  Condiții generale:                                la sediul Consiliului Județean Dolj, din Calea Unirii nr. 19, camera 1.
  – candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din      Bibliografia, precum și actele solicitate candidaților pentru dosarul de
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.       înscriere se vor afișa la sediul instituției.
  Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție de
consilier, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare:             Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul organizare resurse
  – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de      umane, camera 1, telefon 408.268 sau 408.269.
licență, specializarea contabilitate;                          (18.102)                              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
                                      anunţă:
 Primăria Municipiului Arad organizează concurs de promovare în funcţii       conţinutul dosarelor profesionale de înscriere la concurs şi data limită de
publice de conducere, în data de 28.06.2010, ora 10.00 (proba scrisă), iar în    depunere a dosarelor de înscriere la concurs, se afişează la sediul instituţiei
data de 30.06.2010 (interviul), ora 10.00, în vederea ocupării următoarei      şi se publică pe următorul site: www.primariaarad.ro.
funcţii publice de conducere vacante:                          Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257281850,
 • şef serviciu în cadrul Serviciului Coordonare şi Control.            int. 462.
 Condiţii generale şi specifice de participare la concurs, bibliografiile,       (18.104)                     AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE CLUJ
                                      anunţă:
  Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Cluj organizează concurs la       Condiţii specifice:
sediul din Cluj-Napoca, str. G. Coşbuc nr. 2, judeţul Cluj, pentru ocuparea      - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din
postului temporar vacant:                              Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
  1. consilier juridic, gradul profesional principal în data de 10.06.2010,      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
începând cu ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 15.06.2010, ora 14.00 –
                                           data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a
interviul.
  Condiţii de participare la concurs:                        III-a, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Cluj –
  - studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;           Compartimentul resurse umane.
  - minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru
funcţiei publice;                                  Prestaţii Sociale Cluj şi la telefon 0264/597125; 0735/859513.
  - operare calculator.                                 (18.101)                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999       concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările    al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău.
ulterioare, ale art. 39 alin. (1) şi ale art. 73 alin.(2) din Hotărârea Guvernului   Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea      Publici, în data de 28 iunie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 30
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de             iunie 2010, ora 14.00, interviul.
H.G. nr. 1173/2008, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează       Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010                              7

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 663/2010 şi bibliografia
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.                    stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,      pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.                   Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 021 315 05 45.
 Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui       (18.103)


                  AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT
                                      anunţă:
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, cu sediul în         Condiţii specifice de participare la concurs:
Slatina, Prelungirea Crişan nr. 2, scoate la concurs, în zilele de 7.06.2010      - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu
(proba scrisă) şi 9.06.2010 (interviul), la sediul agenţiei următoarele posturi   diplomă de licenţă sau echivalentă;
temporar vacante:                                   - vechime în specialitate minimum 9 ani;
  • Inspector, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare - 2 posturi     - cunoştinţe de operare P.C., Word, Excel, Power Point, Internet;
  Condiţii specifice de participare la concurs:                    - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu   intelectual seriozitate.
diplomă de licenţă sau echivalentă;                          Programul concursului:
  - vechime în specialitate minimum 9 ani;                      7.06.2010 – ora 9.00 - proba scrisă;
  - cunoştinţe de operare P.C., Word, Excel, Power Point, Internet;          9.06.2010 – ora 12.00 - proba orală.
  - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort   Înscrierile la concurs se fac, în termen de maximum 8 zile de la publicarea
intelectual seriozitate.                              anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  • Consilier, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare           (18.098)               AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MEHEDINŢI
                                      anunţă:
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, cu sediul       Condiţii specifice de participare la concurs:
în Drobeta-Turnu Severin, Bd. Carol I nr. 3, scoate la concurs, în zilele de      - pregătire de specialitate – studii superioare juridice de lungă durată
7.06.2010 (proba scrisă) şi 9.06.2010 (interviul), la sediul agenţiei        absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
următoarele posturi temporar vacante:                         - vechime în specialitate minimum 1 an;
  • Inspector, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare.          - cunoştinţe de operare P.C., Word, Excel, Power Point, Internet;
  Condiţii specifice de participare la concurs:                    - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lunga durată absolvite cu   intelectual seriozitate.
diplomă de licenţă sau echivalentă;                          Programul concursului:
  - vechime în specialitate minimum 1 an;                       7.06.2010 – ora 9.00 - proba scrisă;
  - cunoştinţe de operare P.C., Word, Excel, Power Point, Internet;          9.06.2010 – ora 12.00 - proba orală.
  - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort   Înscrierile la concurs se fac, în termen de maximum 8 zile de la publicarea
intelectual seriozitate.                              anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  • Consilier juridic, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare       (18.099)


                      PRIMĂRIA ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT, JUDEȚUL OLT
                                      anunţă:
 Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt anunţă organizarea examenului de         minimum 2 ani;
promovare în funcţia publică de conducere de şef birou în cadrul Serviciului     - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă.
pentru Situaţii de Urgenţă în data de 28 iunie 2010, la ora 10.00, la sediul     Dosarele se depun la registratura Primăriei Drăgăneşti-Olt până la data de
primăriei.                                     21.06.2010.
 Condiţii de participare:                              Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0249.465.815.
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –     (18.204)                        AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
                                      anunţă:
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi organizează concurs pentru         • 1 post consilier, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului
ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie, temporar vacante:        Protecţia Naturii, Sol, Subsol şi Biodiversitate;
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 181/28.V.2010

 • 1 post consilier, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului     agenţiei www.apmgl.ro.
Avize, Acorduri, Autorizări şi Legislaţie Orizontală.                Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
 Concursul va avea loc la sediul instituţiei în data de 28 iunie 2010 – proba  data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
scrisă şi în data de 30 iunie 2010 – interviul.                  sediul instituţiei.
 Condiţiile de desfăşurare a concursului, de participare la concurs,        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de
bibliografia, ora de desfăşurare, precum şi actele solicitate candidaţilor    telefon 0236/466683, int. 26.
pentru dosarul de înscriere pot fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul    (18.205)                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      Partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările    Dosarul de înscriere la concursul de promovare trebuie să conţină, în mod
ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008     obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei       611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,       Condiţiile de participare la concursul de promovare aprobate prin Ordinul
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru
                                         preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
promovarea pe funcţia publică de conducere de director executiv al
                                         667/27.05.2010 şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei
Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mehedinţi.
  Concursul de promovare se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a      Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 28 iunie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi   Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
în data de 30 iunie 2010, ora 14.00, interviul.                   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
  Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune în termen    Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 021.315.05.45.
de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României,      (18.208)                                RECTIFICARE
                    La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 178 din 26 mai 2010,
         la anunţul cu numărul de înregistrare 17.648 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Județean Iași
       se face următoarea rectificare: - în loc de „Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean APIA Iaşi
                       (unde se desfăşoară concursul), până în data de 4 iunie 2010.“
                se va citi „Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean APIA Iaşi
                       (unde se desfăşoară concursul), până la data de 2 iunie 2010.“
               (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a)
                      EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                      &JU8368|451292]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 181/28.V.2010 conţine 8 pagini            Preţul: 1,60 lei        ISS 1018 — 0516

								
To top