Docstoc

176 - PDF

Document Sample
176 - PDF Powered By Docstoc
					                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 176                                                          Marți, 25 mai 2010
                            PUBLICAŢII ŞI A          U   ŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI    A     U     ŢURI

                              C O      C U R S U R I
                                MI ISTERUL APĂRĂRII
                     ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANŢA

                                     anunţă
                         scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
            Facultatea de marină militară                            Facultatea de marină civilă
    Catedra de electrotehnică, comunicaţii şi armament naval                   Catedra de maşini şi instalaţii navale
 Conferenţiar universitar (M), poziția 3, disciplinele: Sisteme de
                                          Profesor universitar (M), poziția 2, disciplinele: Maşini şi acţionări
armament de luptă sub apă şi Bazele sistemelor de armament.
 Şef lucrări (M), poziția 8, disciplinele: Conducerea automatizată a       hidropneumatice şi Vitalitatea navei.
proceselor electromecanice; Modelarea şi simularea sistemelor
electromecanice navale; Automatizarea instalaţiilor în terminalele de        Concursul se va desfăşura în condiţiile prevăzute de Legea
mărfuri generale şi containere.                          învăţământului nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997 privind Statutul
 Preparator universitar (M), poziția 11, disciplinele: Bazele radiolocaţiei şi
                                         personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare.
hidrolocaţiei; Echipamente radioelectronice şi de comunicaţii navale; Sisteme
cu microprocesoare; Sisteme de radiolocaţie şi hidrolocaţie; Război electronic.   Relaţii privind înscrierea la concurs se pot obţine la telefon
             Catedra de ştiinţe nautice                0241/626200, interior 1211, 1282, sau la sediul instituţiei din Constanţa,
 Lector universitar (M), poziția 6, disciplinele: Navigaţie astronomică;     Str. Fulgerului nr. 1.
Proceduri de executare în siguranţă a cartului de navigaţie.             (17.512)


                              C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
           CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII ŞI ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
                                     anunţă:
 Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie   a 3 posturi vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
organizează la Bucureşti, la data de 11 iulie 2010, concurs pentru ocuparea    astfel:
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010

 - 1 post vacant la Secţia comercială;                       republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţia de
 - 1 post vacant la Secţia de contencios administrativ şi fiscal;         minimum 5 ani vechime în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii
 - 1 post vacant la Secţia penală.                         concursului.
 Înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al         Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de
Magistraturii, Direcţia resurse umane şi organizare, din Bucureşti, Calea      verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice, conform
Plevnei nr. 141 B, sectorul 6, în perioada 26 mai 2010 – 10 iunie 2010, de
                                          prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
unde se pot obţine regulamentul, tematica şi bibliografia concursului,
                                          concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la
precum şi relaţii privind actele necesare pentru înscriere.
 Taxa de înscriere la concurs este de 400 RON şi se achită la Direcţia       Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea nr. 293/2007, a
Economică şi Administrativ din cadrul aparatului propriu al Consiliului       Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi
Superior al Magistraturii.                             completările ulterioare.
 La concurs se pot înscrie absolvenţii facultăţilor de drept, care          Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin.2 lit. a – d şi de art. 67 alin.  Superior al Magistraturii, www.csm1909.ro.
4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,        (17.550)
                     DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA COMUNITARĂ CĂLĂRAŞI
                                      anunţă:
 Direcţia Generală Poliţia Comunitară Călăraşi organizează concurs          - proba scrisă: 25 iunie 2010, ora 10.00;
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:          - interviul: 29 iunie 2010, ora 10.00.
 - director general al D.G. Poliţia Comunitară Călăraşi;               Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la
 - director executiv al Direcţiei Operative din cadrul D.G. Poliţia        data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a , la
Comunitară Călăraşi.                                Serviciul Resurse Umane din cadrul D.G. Poliţia Comunitară Călăraşi.
 Condiții generale                                  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din
                                          documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
Legea nr. 188/1992 (r.2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu
                                          normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
modificările şi completările ulterioare.
                                          cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
 - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau       Condiţiile de participare la concurs, condiţiile de desfăşurare a
echivalentă;                                    concursului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Direcţiei Generale
 - vechime în specialitatea exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;     Poliţia Comunitară Călăraşi.
 - cunoştinţe operare calculator, nivel mediu.                    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane-
 Concursul se organizează la sediul Direcţiei Generale Poliţia Comunitară     Salarizare, tel. 0756 027710 sau 0729 910245.
Călăraşi, din Strada Sloboziei nr. 9 – 11, astfel:                   (17.252)
                   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞERENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
                                      anunţă:
  Consiliul Local al Comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa, organizează         - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
concurs în data de 23.06.2010 pentru ocuparea unui post de consilier cu       vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea ocupării funcţiei publice;
atribuţii de Achiziţii Publice şi Registru Agricol clasa I, grad profesional
                                           - cazier judiciar;
principal.
  Condiţii:                                     - adeverinţă de atestare a sănătăţii;
  - studii superioare juridice sau administrative de lungă durată cu diplomă     - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
de licenţă;                                     desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  - cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel) – nivel mediu;
  - limbi străine: engleza – nivel mediu;                      Termenul limită de depunere a dosarelor este 04.06.2010, ora 14.00.
  - vechime de specialitate – minimum 5 ani;                    Proba scrisă se va desfăşura în data de 23.06.2010, ora 10.00, şi interviul în
  Actele necesare înscrierii la concurs:                      data de 25.06.2010, ora 10.00.
  - formular de înscriere;
                                           Bibliografia, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare se obţin la
  - copia actului de identitate;
  - copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor     sediul Consiliului Local al Comunei Coşereni sau la tel.0243/318050.
specializări;                                      (17.661)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010                              3


                         P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Al Kulaib Tamara, cu domiciliul în         — Bureac Elena, cu domiciliul în Caracal,       — Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. –
Năvodari, Str. Nuferilor, bl. C3, sc. A, ap. 3,    Intrarea Muzeului nr. 9, bl. 7, sc. 2, ap. 2, judeţul S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu
judeţul Contanţa, aduce la cunoştinţă pierderea    Olt, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de   nr. 38, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
carnetului de muncă seria B.d. nr. 0442554,      muncă seria B.e. nr. 0296980, eliberat la 20     cărţii de identitate seria D-762820, aparţinând
eliberat la 1 noiembrie 1979 de Spitalul Orăşenesc   noiembrie 1982 de Fabrica de Prestări Servicii şi   vehiculului cu nr. de identificare
din Corabia, judeţul Olt, pe numele de Macarenco    Producţie din Caracal, judeţul Olt.          UU1R5231533308976, eliberată la data de 27
Tamara.                           (17.563)                     ianuarie 2003 de Societatea Comercială
  (17.586)
                             — Chiriac M. Dragoş Marian, cu domiciliul în AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
 — Ardelean Florin Bogdan, cu domiciliul în      satul Stânca, Ştefăneşti, judeţul Botoşani, aduce la   (17.625)
satul Băiţa, Strada 73 nr. 32, comuna Tăuţii      cunoştinţă pierderea certificatului de competenţe    — Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. –
Măgherăuş, judeţul Maramureş, aduce la
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     profesionale nivel 3 seria B nr. 0051585/52, S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu
M.M.F.E.S. nr. 3799491, eliberat la 25 februarie    eliberat la 22 iulie 2005 de Liceul Agroindustrial nr. 38, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
                            din comuna Podu Iloaiei, judeţul Iaşi.        cărţii de identitate seria D-762081, aparţinând
2008 de Inspectoratul de Muncă Maramureş din
Baia Mare, judeţul Maramureş.                (17.602)                     vehiculului cu nr. de identificare
                                                       UU1R5231533300780, eliberată la data de 14
  (17.556)                       — Chiriac M. Dragoş Marian, cu domiciliul în
                                                       noiembrie 2002 de Societatea Comercială
  — Arhip Nicolae, cu domiciliul în Bacău, str.    satul Stânca, Ştefăneşti, judeţul Botoşani, aduce la
                                                       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Milcov nr. 132, bl. 132, sc. D, ap. 6, judeţul     cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
                                                         (17.626)
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     U nr. 0149205/46, eliberată la 22 iulie 2005 de
identitate seria G-921317, aparţinând vehiculului   Liceul Agroindustrial din comuna Podu Iloaiei,      — Condur Săvel, cu domiciliul în comuna
cu nr. de identificare W0L0TGF48W5249243,       judeţul Iaşi.                     Boroaia, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă
eliberată la data de 23 octombrie 2008 de R.A.R.      (17.606)                     pierderea carnetului de muncă seria B.i. nr.
- Reprezentanţa Bacău.                                            0024946, eliberat la 12 noiembrie 1987 de
                             — Chiriac M. Dragoş Marian, cu domiciliul în Întreprinderea Judeţeană Producţie Industrială şi
  (17.587)                      satul Stânca, Ştefăneşti, judeţul Botoşani, aduce la Prestări Servicii Suceava.
  — Banu Lucian, cu domiciliul în Bacău, Str.     cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a
Republicii nr. 33, bl. 33, sc. B, ap. 13, judeţul                                (17.594)
                            liceului seria A nr. 0206833/40, eliberat la 22 iulie
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     2005 de Liceul Agroindustrial din comuna Podu      — Covacic Melinda-Eva, cu domiciliul în
identitate seria D-030120, aparţinând vehiculului   Iloaiei, judeţul Iaşi.                satul Săcueni, Str. Libertăţii nr. 38, comuna
cu nr. de identificare WVWZZZ1JZ1W271068,          (17.609)                     Săcueni, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă
eliberată la data de 30 mai 2000 de Societatea                                pierderea diplomei de absolvire seria Y nr.
Comercială IPSO – S.R.L., Bucureşti.           — Ciobîcă Aurel, cu domiciliul în Bucureşti, 0016491, eliberată la 23 mai 2008 de
  (17.588)                      str. Gheorghe Ionescu nr. 13, bl. 136, sc. 2, ap. 72, Universitatea din Oradea, Colegiul Universitar
  — Bertea Octavian Mircea, cu domiciliul în     sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea de Institutori, pe numele de Bandi (Covacic) I.
satul Iaz nr. 257, comuna Obreja, judeţul Caraş-    carnetului de muncă seria A.Y. nr. 182625, Melinda-Eva.
Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    eliberat la 15 februarie 1973 de Întreprinderea de    (17.521)
identitate seria A-0088114, aparţinând         Maşini Grele din Bucureşti.
                                                        — Creţ Ioan, cu domiciliul în satul Traniş nr.
vehiculului cu nr. de identificare 41664, eliberată     (17.631)
                                                       149, comuna Năpradea, judeţul Sălaj, aduce la
la data de 20 iulie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa    — Clark Maria-Rucsandra, cu domiciliul în cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
Caraş-Severin.                     Bucureşti, str. Dr. Victor Poloni nr. 3, ap. 6, 4573/10290, eliberat la 20 decembrie 1993 de
  (17.530)                      sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
 — Bocăneală Angela-Violeta, cu domiciliul în     identitate seria E-660012, aparţinând vehiculului Proprietate asupra Terenurilor Sălaj, pe numele de
Bucureşti, str. Col. Luca Craioveanu nr. 29,      cu nr. de identificare WOLOZCF6931096165, Creţ Ioan şi Creţ Victoria, moştenitorii
sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea       eliberată la data de 28 iunie 2005 de R.A.R. - defunctului Creţ Traian.
carnetului de muncă seria C.M. nr. 0076112,      Reprezentanţa Bucureşti.                 (17.593)
eliberat la 1 aprilie 1991 de Procuratura         (17.558)
Sectorului 1 din Bucureşti.                                            — Cucu Oana-Lavinia, cu domiciliul în
                             — Cojoc Andra Alina, cu domiciliul în        Ştefăneşti, Str. Morii nr. 23, judeţul Argeş, aduce
  (17.548)
                            Bucureşti, str. Horia Măcelariu nr. 15-17, bl.     la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria
  — Bota N. Marius Ciprian, cu domiciliul în     XII/6, sc. A, ap. 13, sectorul 1, aduce la cunoştinţă
satul Hodoşa, bl. 1, sc. 2, ap. 1, comuna Sărmaş,                               A1 nr. 0005028/1728, eliberată la 22 decembrie
                            pierderea carnetului de muncă seria M.M.S.S.F.     2008 de Universitatea din Bucureşti, Facultatea
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea    nr. 3037962, eliberat la 19 septembrie 2007 de
diplomei de bacalaureat seria U nr. 0367601/8,                                 de Limbi şi Literaturi Străine, pe numele de Ivan
                            Şcoala cu Clasele I-VIII „Mircea Nedelciu“ din     D. Oana-Lavinia, promoţia 2007.
eliberată la 27 iulie 2006 de Grupul Şcolar „Miron
Cristea“ din comuna Subcetate, judeţul Harghita,    Fundulea, judeţul Călăraşi.                 (17.651)
promoţia 2006.                       (17.522)                        — Degeratu Laurenţia Veronica, cu domiciliul
  (17.592)                       — Compania Naţională de Căi Ferate          în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, sc. C,
  — Botuşan Mihaela, cu domiciliul în         C.F.R. – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.       ap. 120, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
Bucureşti, Str. Paltinilor nr. 27, sectorul 5, aduce  Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, aduce la       titlului de proprietate nr. 14583, eliberat la 27
la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria     decembrie 1994 de Comisia municipiului
şcolii profesionale seria R nr. 0111451/526,      F-762079, aparţinând vehiculului cu nr. de       Bucureşti pentru Stabilirea Dreptului de
eliberată la 20 septembrie 2001 de Grupul Şcolar    identificare UU1R5231533300785, eliberată        Proprietate asupra Terenurilor, pe numele de
de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc“ din      la data de 14 noiembrie 2002 de Societatea       Ştefan Gheorghe, Degeratu Ion şi Degeratu
Bucureşti, pe numele de Fometici C. Mihaela,      Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,           Laurenţia Veronica, moştenitorii defunctului Ivan
promoţia 2000.                     Piteşti.                        Ştefan Nicolae.
  (17.645)                        (17.623)                        (17.622)
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010

 — Dobre Vanda, cu domiciliul în Oţelu Roşu,      — Francisco Teran Hidalgo, cu domiciliul în       — Ilică Petru, cu domiciliul în comuna
Str. Republicii nr. 35, judeţul Caraş-Severin,    Ecuador, Quito, La Colina-San Rafael, str.       Zvoriştea, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  Galapagos nr. 253, aduce la cunoştinţă pierderea    pierderea cărţii de identitate seria B-559630,
seria D-439726, aparţinând vehiculului cu nr. de   diplomei de absolvire nr. 409155/355, eliberată la   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identificare VF1LB030525064737, eliberată la     19 august 1979 de Universitatea din Bucureşti,     UU1R11711L2340190, eliberată la data de 1 iulie
data de 16 august 2001 de Societatea Comercială    Facultatea de Istorie-Filosofie.            1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.
RENAULT ROMÂNIA – S.R.L.                 (17.544)                        (17.612)
  (17.514)                      — Gadină Elena, cu domiciliul în Bucureşti,       — Iliescu M. Antonela Cristina, cu domiciliul
 — Donisan Dorel, cu domiciliul în comuna      Splaiul Independenţei nr. 17, bl. 101, sc. 4, ap. 77,  în Bucureşti, str. Frumoasă nr. 36, ap. 1, sectorul
Satu Mare nr. 152, judeţul Suceava, aduce la     sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea        1, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  carnetului de muncă seria A.y. nr. 207587, eliberat   bacalaureat seria K nr. 258765/184, eliberată la 27
107391, aparţinând vehiculului cu nr. de       la 24 decembrie 1973 de Întreprinderea de        august 1992 de Liceul Economic Administrativ şi
identificare UU1R11700J2223126, eliberată la     Transport din Bucureşti.                de Servicii „Virgil Madgearu“ din Bucureşti,
data de 25 noiembrie 1998 de R.A.R. -           (17.642)                      promoţia 1992.
Reprezentanţa Botoşani.
                            — Ganea I. Alin, cu domiciliul în Arad, Str.       (17.554)
  (17.601)
                           Viorelelor nr. 22, ap. 1, judeţul Arad, aduce la     — Ionescu Răzvan, cu domiciliul în Râmnicu
 — Donisan Dorel, cu domiciliul în comuna      cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii  Vâlcea, Calea lui Traian nr. 179, bl. 9, sc. A, ap.
Satu Mare nr. 152, judeţul Suceava, aduce la     profesionale seria N nr. 013485/118, eliberată la 6
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-                              13, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea
                           martie 2003 de Grupul Şcolar Industrial „Aurel     cărţii de identitate seria G-063421, aparţinând
130121, aparţinând vehiculului cu nr. de       Vlaicu“ din Arad, judeţul Arad, promoţia 1998.
identificare UU1R11711S2538942, eliberată la                                 vehiculului cu nr. de identificare
                              (17.604)                     WOLOSDL6884020837, eliberată la data de 20
data de 11 august 1997 de Societatea Comercială
DACIA – S.A., Piteşti.                  — Georgescu Gh. Georgiana, cu domiciliul în noiembrie 2007 de Societatea Comercială
  (17.603)                     Bucureşti, Intrarea Muncii nr. 4A, bl. C, sc. 1, ap. RĂDĂCINI MOTORS – S.R.L., Vâlcea.
                           22, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea       (17.649)
 — Dracea Andrei Mihai, cu sediul în         diplomei de bacalaureat seria V nr. 0076817/7,
Bucureşti, Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2b, ap.                                — Jakab Janos, cu domiciliul în satul Caţa nr.
                           eliberată la 26 septembrie 2007 de Centrul Şcolar 244, comuna Caţa, judeţul Braşov, aduce la
63, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea     pentru Educaţie Incluzivă din Voluntari, judeţul cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
permisului de vânătoare nr. 72762, eliberat la    Ilfov, promoţia 2007.
20 ianuarie 2002 de Asociaţia Vânătorilor şi                                 268440, aparţinând vehiculului cu nr. de
                              (17.648)                     identificare W0L000051S2614878, eliberată la
Pescarilor Sportivi „Diana“ din Bucureşti.
  (17.564)                       — Gheorghe Marius Robert, cu domiciliul în data de 19 martie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           Constanţa, Str. Cişmelei nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 2, Braşov.
 — Dulcescu Ion Liviu, cu domiciliul în       judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea
comuna Balcani, judeţul Bacău, aduce la                                     (17.643)
                           cărţii de identitate seria F-166593, aparţinând
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-                               — Jurca Maria-Oana, cu domiciliul în
                           vehiculului cu nr. de identificare
892073, aparţinând vehiculului cu nr. de                                   Petroşani, Str. Păcii, bl. 16, sc. 2, ap. 20, judeţul
identificare WVWZZZ1HZVP232049, eliberată       ZD4PY00016S000310, eliberată la data de 20
la data de 4 octombrie 2008 de R.A.R. -        iunie 2006 de Societatea Comercială UNITED Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
Reprezentanţa Bacău.                 MOTORS INTERNAŢIONAL – S.R.L., certificatului de clasificare profesională seria A
                           București.                       nr. 0000841, eliberat la 12 iulie 2006 de Centrul
  (17.584)                                                 Naţional de Formare şi Perfecţionare a
                              (17.613)
 — Duţă Mihai Valentin, cu domiciliul în                                  Antrenorilor din Bucureşti, pe numele de Văduva
Bucureşti, str. Gala Galaction nr. 21, sectorul 1,    — Ghiţă Nicolae, cu domiciliul în Bucureşti, I. Maria-Oana.
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  str. Luncşoara nr. 4-6, bl. 63, sc. A, ap. 16,       (17.617)
seria B-845289, aparţinând vehiculului cu nr. de   sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                           identitate seria C-096969, aparţinând vehiculului     — Lăbonţu Rodica, cu domiciliul în comuna
identificare JDA000F7500644052, eliberată la
data de 19 decembrie 1996 de R.A.R. -         cu nr. de identificare UU1R11711V2678487, Ungureni, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă
Reprezentanţa Bucureşti.               eliberată de Societatea Comercială pierderea titlului de proprietate nr. 150819,
                           AUTOMOBILE DACIA – S.A.                eliberat la 11 decembrie 1994 de Comisia
  (17.529)                                                 Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                              (17.523)
 — Farkas Imola, cu domiciliul în Târgu                                   Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele
Secuiesc, Str. Margaretei nr. 7, bl. 11, sc. B, ap.   — Goia Nicolae, cu domiciliul în comuna de Andronic Emilia, decedată.
10, judeţul Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea  Gostinu, judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă
                                                         (17.553)
cărţii de identitate seria B-674716, aparţinând    pierderea titlului de proprietate nr. 47486, eliberat
vehiculului cu nr. de identificare          la 30 ianuarie 1996 de Comisia Judeţeană pentru      — Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“, cu sediul
UU1R11711T2592755, eliberată la data de 12      Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra în Brăila, str. Câmpiniu nr. 4-6, judeţul Brăila,
mai 1995 de Societatea Comercială           Terenurilor Giurgiu.                  aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Pitești.             (17.614)                     înregistrare fiscală nr. 4205505, eliberat în anul
                                                       1993 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice
  (17.644)                       — Hanumolo Ştefan-Olivian, cu domiciliul în
                                                       şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului
 — Filipoaia Gheorghe, cu domiciliul în       Bucureşti, str. Elena Cuza nr. 95, sectorul 4, aduce
                                                       Brăila.
comuna Boroaia, judeţul Suceava, aduce la       la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                           4415, eliberat la 22 octombrie 1993 de Comisia       (17.621)
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
2064, eliberat la 17 februarie 2004 de Comisia    Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         — Lixandru Adrian, cu domiciliul în Buftea,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de       Proprietate asupra Terenurilor Ilfov, pe numele de Str. Stadionului nr. 9, bl. A1, sc. A, ap. 4, judeţul
Proprietate asupra Terenurilor Suceava, pe      Hanomolo I. Emilia, Hanomolo I. Andreea, Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
numele de Filipoaia Vasile, Afilipoaie Costache,   Hanumolo N. Alexandra, Hanumolo N. Ştefan identitate seria E-179480, aparţinând vehiculului
Afilipoaie Ştefan, Filipoaia Ana, Filipoaia Ion,   Olivian, Hanumolo N. Marian Alexandru şi cu nr. de identificare VF1LB07CF31721737,
Dron Natalia, Filipoaia Gheorghe, moștenitorii    Hanumolo N. Cristian Florin, moştenitorii eliberată de Societatea Comercială RENAULT
defunctei Filipoaia Eleonora.             defunctei Hanomol M. Lixandra.             ROMÂNIA – S.R.L.
  (17.640)                       (17.557)                        (17.555)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010                              5

 — Lochin Lucian, cu domiciliul în Târgu         — Negru I. Veronica, cu domiciliul în comuna      — Părăscuta Constantin-Nicolae, cu domiciliul
Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. B2, sc. A,   Pipirig, Str. Ursului nr. 441, judeţul Neamţ,      în Reşiţa, Str. Vânătorilor nr. 39, judeţul Caraş-
ap. 9, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă        aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
pierderea cărţii de identitate seria G-073710,     absolvire a 10 clase seria A nr. 139822, eliberat    identitate seria A-0561396, aparţinând
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      la 10 octombrie 1983 de Şcoala Generală nr. 1      vehiculului cu nr. de identificare 25A0120314,
WFOFXXWPDFYT44904, eliberată la data de         din comuna Pipirig, judeţul Neamţ, promoţia       eliberată la data de 18 martie 1994 de R.A.R. -
16 ianuarie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa       1983.
                                                        Reprezentanţa Caraş-Severin.
Neamţ.                           (17.579)
                                                          (17.652)
  (17.574)                       — Nicolae D. Gheorghe, cu domiciliul în
                            Piteşti, Str. Găvenii, bl. A32, sc. C, ap. 4, judeţul   — Persoana Fizică Autorizată BORODI A.
 — Luchian Manuel Silviu, cu domiciliul în                                   SEBASTIAN, cu sediul în Cluj-Napoca, Str.
Arad, Str. Putnei nr. 16, judeţul Arad, aduce la    Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     proprietate nr. 18795, eliberat la 9 august 1993 de   Primăverii nr. 2, ap. 331, judeţul Cluj, aduce la
M.P.S. nr. 1399071, eliberat la 25 august 1999 de    Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    cunoştinţă pierderea certificatului de
Societatea Comercială AUSTRIAN INVEST –         Proprietate asupra Terenurilor Dâmboviţa, pe      înregistrare fiscală seria A nr. 0531950, eliberat
S.R.L. din Oradea, judeţul Bihor.            numele de Nicolae Paraschiva (decedată),        la 2 iunie 2008 de Direcţia Generală a Finanţelor
                            moştenitoarea defunctului Nicolae Dumitru.       Publice şi Controlului Financiar de Stat a
  (17.607)                        (17.624)                      Judeţului Cluj.
 — Lung Floare, cu domiciliul în satul Oarţa de      — Nicolescu D. Călin, cu domiciliul în         (17.611)
Jos nr. 67, comuna Oarţa de Jos, judeţul        Bucureşti, str. Dna Ghica nr. 10, bl. 62, sc. B, ap.
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea titlului                                — Persoana Fizică „Dr. Hassankhani Arash-
                            74, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
de proprietate nr. 6059/32, eliberat la 30       diplomei de bacalaureat seria E nr. 1189/1743,    Obstetrică-Ginecologie“, cu sediul în Bucureşti,
octombrie 2000 de Comisia Judeţeană pentru       eliberată la 4 iulie 1986 de Liceul de Matematică- str. Justinian nr. 4, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       Fizică „Nicolae Bălcescu“ din Bucureşti.       pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria
Terenurilor Maramureş, pe numele de Maroşan         (17.528)                     A nr. 0483950, eliberat la 16 decembrie 2008 de
Victor, decedat.
                              — Niculescu Isaiia-Dan, cu domiciliul în Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
  (17.573)                      Bucureşti, str. Garibaldi nr. 6, sectorul 2, aduce la Controlului Financiar de Stat a Municipiului
  — Martin Vasile, cu domiciliul în Alba Iulia,    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C- Bucureşti.
str. Cloşca nr. 15, bl. B3, sc. B, ap. 24, judeţul   173430, aparţinând vehiculului cu nr. de         (17.595)
Alba, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de    identificare JMZGC164201787988, eliberată la      — Persoana Fizică GEORGIU GAVRIL, cu
muncă seria D.m. nr. 317942, eliberat la 13       data de 20 august 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa sediul în comuna Chiuieşti nr. 434, judeţul Cluj,
ianuarie 1964 de Exploatarea Minieră din satul     Bucureşti.                      aduce la cunoştinţă pierderea autorizaţiei de
Barza, comuna Crişcior, judeţul Hunedoara.         (17.538)                     funcţionare nr. 15, eliberată la 16 decembrie
  (17.599)                        — Niculescu Niculina, cu domiciliul în 2004 de Primăria Comunei Chiuieşti, judeţul
  — Măgurean Viorel-Gheorghe, cu domiciliul      Bucureşti, aleea Iosif Hodoş nr. 1, bl. PC6, sc. E, Cluj.
în satul Satu Nou de Sus nr. 204, Baia Sprie,      ap. 45, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea     (17.559)
judeţul Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea    diplomei de bacalaureat nr. 345, eliberată la 14
titlului de proprietate nr. 40349/90, eliberat la 20  iulie 1967 de Liceul nr. 35 din Bucureşti, pe      — Petre Liviu Constantin, cu domiciliul în
iunie 1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea    numele de Toma I. Niculina, promoţia 1967.      comuna Iedera, Str. Principală nr. 76, judeţul
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor         (17.627)                     Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Maramureş, pe numele de Măgurean Nicolae,         — Niculescu Rodica, cu domiciliul în S.U.A., identitate seria C-915427, aparţinând vehiculului
decedat.                        New Jersey 08003, Cherry Hill, N. Branchdr nr. 1, cu nr. de identificare UU1R11700F0955564,
  (17.591)                      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de eliberată la data de 11 noiembrie 1999 de R.A.R.
 — Moroşan Sorina-Andreia, cu domiciliul în      muncă, eliberat în anul 1973 de Institutul de - Reprezentanţa Dâmboviţa.
comuna Capu Câmpului, judeţul Suceava, aduce      Virusologie „Ştefan S. Nicolau“ din Bucureşti, pe     (17.519)
                            numele de Popa-Panţuru Rodica.             — Petre M. Cătălin-Ştefan, cu domiciliul în
la cunoştinţă pierderea certificatului de
capacitate seria C nr. 0230607/4, eliberat la 26      (17.506)
                                                       Buzău, cartierul Dorobanţi 1, bl. 32D, ap. 6,
iunie 2002 de Şcoala cu clasele I -VIII „Ion        — Oiaga Marcel, cu domiciliul în comuna judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea foii
Barbir“ din comuna Capu Câmpului, judeţul        Baia, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă matricole pentru clasele IX-XII nr. 325, eliberată
Suceava, promoţia 2002.                 pierderea cărţii de identitate seria G-377849, la 5 iulie 2007 de Colegiul Naţional „B. P.
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                            ZCFC509000D170187, eliberată la data de 26 Haşdeu“ din Buzău, judeţul Buzău.
  (17.598)
 — Mureşan Emilia, cu domiciliul în satul       iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.        (17.509)
Traniş nr. 68, comuna Năpradea, judeţul Sălaj,       (17.616)                      — Petre Nuţa, cu domiciliul în Giurgiu, Str.
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
proprietate nr. 4574/10332, eliberat la 9         — Olaru Nicola, cu domiciliul în Bucureşti, str. Tineretului, bl. 4/20, sc. D, ap. 50, judeţul
februarie 1994 de Comisia Judeţeană pentru       Poteraşi nr. 13, ap. 2, sectorul 4, aduce la Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr. de muncă seria B.f. nr. 0136238, eliberat la 15
                            925-48478, eliberat la 3 ianuarie 1995 de Comisia ianuarie 1985 de Întreprinderea „Vulcan“ din
Terenurilor Sălaj, pe numele de Mureşan Grigore     Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Bucureşti, pe numele de Jerdea Nuţa.
(decedat), moştenitorul defunctului Mureşan       Proprietate asupra Terenurilor Dolj, pe numele de
Nicolae.                                                     (17.541)
                            Radu A. Ion, decedat.
  (17.600)                        (17.542)                      — Plăeşu Dumitru, cu domiciliul în Piatra-
 — Neagu Mitică, cu domiciliul în Constanţa,                                 Neamţ, str. Rovine nr. 2, bl. E5, sc. A, ap. 16,
                              — Onea Stela, cu domiciliul în satul Ucea de judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
Str. Ardealului nr. 8, bl. L31, sc. A, ap. 4, judeţul  Sus nr. 289, comuna Ucea, judeţul Braşov, aduce
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr. de identitate seria B-450952, aparţinând
identitate seria C-790375, aparţinând vehiculului    367/25, eliberat la 5 aprilie 1995 de Comisia vehiculului cu nr. de identificare
cu nr. de identificare UU1D17119X2887820,        Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de UU2TARCV4K2A26873, eliberată la data de 27
eliberată la data de 29 decembrie 1998 de        Proprietate asupra Terenurilor Sibiu, pe numele noiembrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa
Societatea Comercială DACIA – S.A., Piteşti.      de Hunuzău Lina, decedată.              Neamţ.
  (17.596)                        (17.536)                        (17.578)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010

  — Popa Gheorghe, cu domiciliul în Timişoara,      — Secara Viorica, cu domiciliul în satul         — Societatea Comercială COVALACT – S.A.,
str. Ana Ipătescu nr. 3, ap. 4, judeţul Timiş, aduce  Subpiatră nr. 145, comuna Ţeţchea, judeţul Bihor,    cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-  aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        nr. 1, judeţul Covasna, aduce la cunoştinţă
0469852, aparţinând vehiculului cu nr. de        proprietate nr. 906, eliberat la 25 martie 1997 de    pierderea cărţii de identitate seria B-363489,
identificare 5251, eliberată la data de 3 februarie   Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
1995 de Societatea Comercială TRACTORUL –        Proprietate asupra Terenurilor Bihor, pe numele     VF1T7WG0513668906, eliberată la data de 6
S.A., Braşov.                      de Giurcuţ Crăciun, decedat.               noiembrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa
  (17.508)                        (17.510)                       Covasna.
                             — Simion Laura, cu domiciliul în Moreni, str.       (17.647)
  — Popa Gheorghe, cu domiciliul în Timişoara,
str. Ana Ipătescu nr. 3, ap. 4, judeţul Timiş, aduce  Cpt. Pantea Ion, bl. P, sc. B, ap. 13, judeţul       — Societatea Comercială KRONVEST
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-  Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Braşov, str.
0465733, aparţinând vehiculului cu nr. de        identitate seria C-915233, aparţinând vehiculului    Aurel Vlaicu nr. 40, judeţul Braşov, aduce la
identificare UZTOU5302R3011132, eliberată la      cu nr. de identificare 633515, eliberată la data de   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
data de 10 ianuarie 1995 de Societatea         28 octombrie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa       590514, aparţinând vehiculului cu nr. de
Comercială TRACTORUL – S.A., Braşov.          Dâmboviţa.                        identificare WF04XXWPD47L56240, eliberată
  (17.513)                        (17.552)                       la data de 15 noiembrie 2007 de Societatea
 — Popescu Nicolae, cu domiciliul în Râmnicu                                  Comercială ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.
                             — Societatea Comercială AAM AVERTISING          (17.637)
Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 26, bl. „V.     – S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea nr.
Olănescu“, sc. A, ap. 4, judeţul Vâlcea, aduce la    47-49, ap. 33, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă    — Societatea Comercială LORENA COM-
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     pierderea cărţii de identitate seria F-225713,   TEX – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion
B.d. nr. 0629992, eliberat la 28 ianuarie 1980 de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    Ghica nr. 3, ap. 56, sectorul 3, aduce la cunoştinţă
I.M.F. din Sinaia, judeţul Prahova.           ZFA18600008191591, eliberată la data de 20     pierderea cărţii de identitate seria D-474570,
  (17.533)                      octombrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
 — Radu Sorin, cu domiciliul în Buftea, str.        (17.639)                    UU1R11700N2428307, eliberată la data de 11
Oituz nr. 5, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă                               septembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa
pierderea carnetului de muncă seria C.M. nr.        — Societatea Comercială AGATA – S.R.L., cu Bucureşti.
0227605, eliberat la 1 iulie 1993 de Societatea     sediul în Miercurea-Ciuc, str. Pictor Nagy Imre nr.   (17.539)
Comercială ELECTROMONTAJ – S.A. din           30, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea
                            copiei conforme seria CCM nr. 0336194 a licenţei    — Societatea Comercială MANDEN – S.R.L.,
Bucureşti.
  (17.537)                      de transport nr. 8353, eliberată la 28 august 2009 cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr.
                            de Autoritatea Rutieră Română, Agenţia 16-18, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea
 — Raus P. Cătălin-Dan, cu domiciliul în Cluj-     Harghita.                      certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.
Napoca, calea Mănăştur nr. 87, ap. 16, judeţul                               384382, eliberat la 1 noiembrie 2006 de Direcţia
Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de       (17.590)
                                                      Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
bacalaureat seria M nr. 120277/52, eliberată la 17     — Societatea Comercială ALISSA CENTER – Financiar de Stat a Judeţului Olt.
iulie 1995 de Liceul „George Coşbuc“ din        S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Iancului nr.    (17.531)
Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, promoţia 1995.     21, bl. 106A, sc. A, ap. 6, sectorul 2, aduce la    — Societatea Comercială MONOPRIX –
  (17.581)                      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G- S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Plevna nr. 176,
 — Răduţă Nicoleta Violeta, cu domiciliul în      268041, aparţinând vehiculului cu nr. de judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea
Bucureşti, Str. Poetului nr. 39, sectorul 1, aduce la  identificare WDB2030611A783483, eliberată la certificatului de înregistrare fiscală nr. 15664678,
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    data de 26 martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa eliberat la 23 iulie 2003 de Direcţia Generală a
90793, eliberat la 23 octombrie 2000 de Comisia     Bucureşti.                     Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          (17.526)                    Stat a Judeţului Brăila.
Proprietate asupra Terenurilor Dâmboviţa, pe        — Societatea Comercială AMACONA           (17.620)
numele de Raduţă Lucia, decedată.            EXPERT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd.
  (17.540)                                                  — Societatea Comercială QUALMAX –
                            Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. M32A, sc. 2, ap. 74, S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr.
  — Roman Iulian, cu domiciliul în Bacău, Str.     sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de 6, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
Tipografilor nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 6, judeţul    identitate seria G-987715, aparţinând vehiculului de identitate seria E-178968, aparţinând
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     cu nr. de identificare ZFA32300003066759, vehiculului cu nr. de identificare
identitate seria F-109155, aparţinând vehiculului    eliberată la data de 5 mai 2008 de Societatea VF1LMOCOH31792815, eliberată la data de 15
cu nr. de identificare KLATF19Y1VD022162,        Comercială AUTOITALIA – S.R.L., pentru noiembrie 2005 de Societatea Comercială
eliberată la data de 20 mai 1996 de Societatea     Societatea Comercială AUTO IMOB LEASING RENAULT ROMANIA – S.R.L.
Comercială RODAE AUTOMOBILE – S.A.,           IFN – S.A.
Craiova.                                                    (17.535)
                              (17.517)
  (17.585)                                                    — Societatea Comercială RCI LEASING
                             — Societatea Comercială BOXALEX SERV –         ROMÂNIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,
 — Rus Monica, cu domiciliul în satul Mişca nr.    S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Str. Râpelor nr. 2, bl.
595, comuna Mişca, judeţul Arad, aduce la                                    Bd. Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la
                            21, sc. A, ap. 6, judeţul Prahova, aduce la       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
A nr. 10967/368, eliberată la 29 noiembrie 1984                                 084576, aparţinând vehiculului cu nr. de
de Liceul Industrial „30 Decembrie“ din Arad,      822053, aparţinând vehiculului cu nr. de         identificare UU1KSDEW539058760, eliberată de
judeţul Arad, pe numele de Dumbravă Monica,       identificare WAUZZZ4B83N002662, eliberată la       Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
promoţia 1984.                     data de 7 noiembrie 2005 de R.A.R. -           S.A., Piteşti.
  (17.566)                      Reprezentanţa Satu Mare.                  (17.630)
                              (17.619)                        — Societatea Comercială RCI LEASING
 — Scorţan Dănuţ-Constantin, cu domiciliul în
Reşiţa, Str. Romanilor nr. 13, sc. 1, ap. 11, judeţul   — Societatea Comercială CAMI GOLD –          ROMÂNIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,
Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea      S.R.L., cu sediul în comuna Poiana Sibiului nr.     Bd. Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la
cărţii de identitate seria C-852973, aparţinând     683, judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
vehiculului cu nr. de identificare           cărţii de identitate seria F-999217, aparţinând     084889, aparţinând vehiculului cu nr. de
UU6JF6961YD002197, eliberată la data de 5        vehiculului cu nr. de identificare            identificare UU1KSDEW539181939, eliberată în
ianuarie 1999 de Societatea Comercială         WBAFF41000L060001,       eliberată   de    anul 2000 de Societatea Comercială
DAEWOO AUTOMOBILE – S.A.                Reprezentanţa BMW.                    AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  (17.515)                        (17.543)                        (17.632)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010                             7

  — Societatea Comercială REALITATEA         — Societatea Comercială VADRIS TRADING          — Tănase Cătălina-Eugenia, cu domiciliul în
ROMÂNEASCĂ COMSERV – S.R.L., cu sediul        – S.R.L., cu sediul în Caransebeş, Calea         Constanţa, Str. Brizei nr. 8A, judeţul Constanţa,
în Vulcan, Str. Romanilor nr. 6, judeţul       Severinului nr. 7, judeţul Caraş-Severin, aduce la    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    bacalaureat seria C nr. 11708/8, eliberată la 3
identitate seria A-0930292, aparţinând        794569, aparţinând vehiculului cu nr. de         iulie 1984 de Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Vasile
vehiculului cu nr. de identificare 28875/94,     identificare WFOXXXTTFX8E00812, eliberată        Alecsandri“ din Bacău, judeţul Bacău, pe
                           la data de 15 martie 2010 de Societatea         numele de Berescu I. Cătălina-Eugenia,
eliberată la data de 23 august 1994 de R.A.R. -   Comercială ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.
Reprezentanţa Hunedoara.                                           promoţia 1984.
                             (17.527)
  (17.525)                                                   (17.562)
                            — Spîn Robert-Liviu, cu domiciliul în Arad,
  — Societatea Comercială STAR STOP         str. Aurel Suciu, bl. 37, sc. B, ap. 10, judeţul Arad,   — Toma Vasile, cu domiciliul în satul
CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în           aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    Căscioarele, comuna Ulmi, judeţul Giurgiu,
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 236,       seria B.i. nr. 0807133, eliberat la 30 august 1988    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea      de Întreprinderea Textilă UTA II din Arad, judeţul    seria E-085360, aparţinând vehiculului cu nr. de
certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.  Arad.                          identificare UU1R11711L2358300, eliberată la
101188, eliberat la 17 decembrie 2007 de        (17.565)                       data de 19 mai 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi       — Stoica George, cu domiciliul în Bucureşti,      Bucureşti.
Controlului Financiar de Stat a Municipiului Splaiul Unirii nr. 455, sectorul 3, aduce la             (17.633)
Bucureşti.                     cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria       — Trisciuc G. Gabriela-Claudia, cu domiciliul
   (17.516)                    A.Y. nr. 439354, eliberat în anul 1974 de         în Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 163, judeţul
                          I.A.I.C.A. din Alexandria, judeţul Teleorman.       Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea
  — Societatea Comercială TARMAC            (17.629)
ROMANIA – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.                                certificatului de absolvire a şcolii postliceale -
                            — Stroca Gheorghiţa-Dorina, cu domiciliul în      sanitare seria A nr. 002374/60, eliberat la 20
Lânăriei nr. 109, sectorul 4, aduce la cunoştinţă Reşiţa, Str. Gurghiului nr. 4, sc. A, ap. 8, judeţul
pierderea copiei conforme seria CCM nr. 0321576 Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea         octombrie 1997 de Grupul Şcolar Sanitar din
                                                       Suceava, promoţia 1997.
a licenţei seria LTM nr. 0037838, eliberată în anul diplomei de bacalaureat seria B1 nr.
                                                         (17.605)
2009 de Autoritatea Rutieră Română, Agenţia 146261/2023, eliberată la 30 octombrie 1979 de
Bucureşti.                     Liceul Industrial „Textila“ din Lugoj, judeţul        — Tuzson Ferenc, cu domiciliul în satul Belani
   (17.635)                    Timiş, pe numele de Pirnea C. Gheorghiţa-         nr. 118, comuna Poian, judeţul Covasna, aduce la
                                                       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
  — Societatea Comercială TARR & TARR – Dorina, promoţia 1979.                        0739256, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            (17.532)
S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str. Dara nr. 89,                               identificare UU1R11711K2243007, eliberată la
judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea    — Şerban Elena, cu domiciliul în Bicaz, str.
                                                       data de 10 august 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
cărţii de identitate seria H-137413, aparţinând Păltiniş, bl. 15, sc. D, ap. 5, judeţul Neamţ, aduce     Covasna.
vehiculului cu nr. de identificare la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
                          107308, aparţinând vehiculului cu nr. de           (17.646)
VF7YCBMGC11616684, eliberată la data de 1 identificare 0161525, eliberată la data de 23 iunie
noiembrie 2009 de Societatea Comercială 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.                  — Ulician Ioachim, cu domiciliul în satul
CITROEN –S.A., Bucureşti.                                           Archiud nr. 17, comuna Teaca, judeţul Bistriţa-
                            (17.575)                       Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  (17.618)
                            — Tartiu Gheorghe Marian, cu domiciliul în      identitate seria B-079297, aparţinând vehiculului
 — Societatea Comercială TSR SPECIAL        comuna Turţ, str. Uliţa Mare nr. 261, judeţul Satu    cu nr. de identificare UU1R13300K0078192,
TRAILERS – S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,     Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      eliberată la data de 30 ianuarie 1995 de R.A.R. -
Bd. Muncii nr. 12, judeţul Cluj, aduce la      identitate seria D-076682, aparţinând vehiculului    Reprezentanţa Giurgiu.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-  cu nr. de identificare WF0HXXGBVHRB59147,          (17.589)
887508, aparţinând vehiculului cu nr. de       eliberată la data de 15 mai 2000 de R.A.R. -
                           Reprezentanţa Satu Mare.                  — Ungureanu P. Lazăr, cu domiciliul în
identificare XL94SOU2N8G447212, eliberată la                                 Suceava, str. Tudoraş Gavril nr. 15, bl. E3, sc. E,
data de 24 septembrie 2008 de R.A.R. -          (17.615)
                            — Tassini Remo, cu domiciliul în Bistriţa, str.    ap. 14, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă
Reprezentanţa Cluj.                                              pierderea diplomei de bacalaureat seria G nr.
  (17.636)                     Şt.O. Iosif nr. 8, bl. E, sc. E, ap. 48, judeţul
                           Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea      450/519, eliberată la 17 iulie 1975 de Liceul
 — Societatea Comercială TSR SPECIAL        cărţii de identitate seria F-515284, aparţinând     Industrial pentru Construcţii Maşini din Iaşi,
TRAILERS – S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,     vehiculului cu nr. de identificare 65514, eliberată   judeţul Iaşi, promoţia 1975.
Bd. Muncii nr. 12, judeţul Cluj, aduce la      la data de 11 aprilie 2007 de R.A.R. -            (17.610)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-  Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.               — Ursachi Angela, cu domiciliul în Botoşani,
887389, aparţinând vehiculului cu nr. de        (17.582)                        str. Vârnav nr. 4, bl. V6, sc. A, ap. 13, judeţul
identificare XL94SOU2N8G447213, eliberată la     — Tassini Remo, cu domiciliul în Bistriţa, str.     Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
data de 24 septembrie 2008 de R.A.R. - Şt.O. Iosif nr. 8, bl. E, sc. E, ap. 48, judeţul            de muncă seria A.X. nr. 0047572, eliberat la 5
Reprezentanţa Cluj.                Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea       octombrie 1972 de Şcoala cu Clasele I-VIII din
  (17.638)                    cărţii de identitate seria F-488821, aparţinând      comuna Mihălăşeni, judeţul Botoşani, pe numele
                          vehiculului cu nr. de identificare 1461, eliberată la   de Ciubotariu Angela.
 — Societatea Comercială VADRIS data de 15 februarie 2007 de R.A.R. -
TRADING – S.R.L., cu sediul în Caransebeş, Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.                     (17.551)
Calea Severinului nr. 7, judeţul Caraş-Severin,    (17.583)                         — Vargyas Endre Denes, cu domiciliul în
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                                    comuna Joseni, Str. Principală nr. 1406, judeţul
                           — Tatu Costică, cu domiciliul în comuna
identitate seria H-694616, aparţinând Roşiori, judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă              Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
vehiculului cu nr. de identificare pierderea cărţii de identitate seria C-033843,               identitate seria F-368658, aparţinând vehiculului
WFOUXXGAJU9663353, eliberată la data de aparţinând vehiculului cu nr. de identificare             cu nr. de identificare VF32BKFWA72766778,
6 aprilie 2010 de Societatea Comercială 00198, eliberată la data de 10 aprilie 1997 de            eliberată la data de 20 noiembrie 2006 de R.A.R.
ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.            R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.             - Reprezentanţa Bucureşti.
  (17.524)                       (17.505)                         (17.628)
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 176/25.V.2010

 — Vasilache M. Vasile, cu domiciliul în Piatra-     — Zaharia N. Gheorghe, cu domiciliul în satul     — Zlei I. Dimitre-Cătălin, cu domiciliul în satul
Neamţ, str. Grigore Ureche nr. 5, bl. G1, ap. 38,    Sascut-Sat nr. 654, comuna Sascut, judeţul      Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, aduce
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea      Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de   la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria U
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.        proprietate nr. 130502, eliberat la 31 august     nr. 0130253/805, însoţită de foaia matricolă,
3613380, eliberat la 13 octombrie 2006 de        1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea      eliberată la 24 mai 2005 de Universitatea
Institutul Teritorial de Muncă din Piatra-Neamţ,    Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor      „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Facultatea de
judeţul Neamţ.                     Bacău.                        Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 2003.
  (17.580)                        (17.572)
                                                         (17.560)
  — Vicol Oana Cătălina, cu domiciliul în Piatra-    — Zăvoianu C. Doina, cu domiciliul în
Neamţ, Aleea Plaiului nr. 8, bl. 8, sc. E, ap. 96,   Bucureşti, Str. Stolnicului nr. 10, sectorul 1,     — Zlei I. Dimitre-Cătălin, cu domiciliul în satul
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   aduce la cunoştinţă pierderea titlului de       Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, aduce
de identitate seria A-0815154, aparţinând        proprietate nr. 20606/1, eliberat la 17 noiembrie   la cunoştinţă pierderea certificatului de acordare a
vehiculului cu nr. de identificare KP6000577413,    2000 de Prefectura Municipiului Bucureşti, pe     definitivării în învăţământ seria F nr.
eliberată la data de 15 iunie 1994 de R.A.R. -     numele de Marin C. Doina şi Marin V. Simona      0025219/369, eliberat la 24 mai 2006 de
Reprezentanţa Neamţ.                  Augustina.                      Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.
  (17.576)                        (17.511)                       (17.561)
                        S C H I M B Ă R I           D E       U M E
  — Buliga Viorel, cu domiciliul în satul Volovăţ   născut la data de 31 iulie 1984 în Câmpia Turzii, familie din Lingurar în acela de Şelaru, spre a se
nr. 42, comuna Volovăţ, judeţul Suceava, solicită    judeţul Cluj, fiul lui Ilie şi Maria Pavel, solicită numi Şelaru Corina.
schimbarea numelui de familie al copilului său,     schimbarea numelui său de familie din Florean      (17.650)
Gheaţău Matteo, cu acelaşi domiciliu, născut la     în acela de Pavel, spre a se numi Pavel Andrei.    — Mone Vasilică, cu domiciliul în comuna
data de 12 februarie 2002 în Chieri, Italia, fiul lui    (17.634)                     Izvoarele, judeţul Teleorman, născut la data de 19
Gheaţău Viorel şi Buliga Doina, din Gheaţău în
                              — Lapa Eugen, cu domiciliul în Constanţa, bd. martie 1985 în Alexandria, judeţul Teleorman,
acela de Buliga, spre a se numi Buliga Matteo.
                            Alexandru Lăpuşneanu nr. 102, bl. TS16, sc. A, fiul lui Marin şi Milica Mone, solicită schimbarea
  (17.641)                      ap. 18, judeţul Constanţa, născut la data de 26 prenumelui său din Vasilică în acela de
 — Dina Mihail, cu domiciliul în satul Săuleşti,    septembrie 1985 în Constanţa, judeţul Constanţa, Alexandru, spre a se numi Mone Alexandru.
comuna Săuleşti, judeţul Gorj, născut la data de 8   fiul lui Ferdinand şi Maria Lapa, solicită        (17.520)
mai 1938 în satul Sterpoaia, comuna Aninoasa,      schimbarea numelui său de familie din Lapa în     — Răclaru Ovidiu, cu domiciliul în Oneşti, str.
judeţul Gorj, fiul lui Constantin şi Smaranda      acela de Puşcaşu, spre a se numi Puşcaşu Eugen. George Bacovia nr. 14, sc. B, ap. 7, judeţul Bacău,
Dina, solicită schimbarea prenumelui său din        (17.597)                     solicită schimbarea prenumelui copilului său,
Mihail în acela de Mihai, spre a se numi Dina
                              — Lingurar Corina, cu domiciliul în satul Răclaru Paola Andrea, cu acelaşi domiciliu, născută
Mihai.
                            Dobârlău nr. 39, comuna Dobârlău, judeţul la data de 1 iulie 2009 în Roma, Italia, fiica lui Ovidiu
  (17.608)                      Covasna, născută la data de 9 aprilie 1953 în şi Viorica Răclaru, din Paola Andrea în acela de Paula
 — Florean Andrei, cu domiciliul în Câmpia       comuna Dobârlău, judeţul Covasna, fiica lui Andreea, spre a se numi Răclaru Paula Andreea.
Turzii, Str. Griviţei nr. 12, ap. 7, judeţul Cluj,   Lingurar Ioan, solicită schimbarea numelui său de    (17.577)
                       EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                       &JU8368|451247]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 176/25.V.2010 conţine 8 pagini             Preţul: 1,60 lei       ISS 1018 — 0516

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:305
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:8