152 - PDF by tradetrek

VIEWS: 324 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 152                                                           Vineri, 7 mai 2010
                             PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                       ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

                AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA
                                      anunţă:
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, cu sediul în        - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, bloc „Transcozia“, sc. B, et. 2, scoate la         - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort
concurs, în zilele de 17.05.2010 (proba scrisă) şi 19.05.2010 (interviul), la    intelectual, seriozitate.
sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:                    Programul concursului:
 - inspector, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare.          - 17.05.2010 – ora 9.00 - proba scrisă;
 Condiţii specifice de participare la concurs:                    - 19.05.2010 – ora 12.00 - proba orală.
 - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu     Înscrierile la concurs se fac, în termen de maximum 8 zile de la publicarea
diplomă de licenţă sau echivalentă;                         anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 - vechime în specialitate de minimum 5 ani;                      (15.668)


                             CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la
funcţionarilor publici, republicată şi ale art. 43 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru  data publicării anunţului, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, camera
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor    241.
publici, Consiliul Judeţean Constanţa, organizează în perioada 11-14.06.2010      Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante :         prevăzute la art. 49 din H.G.R. nr. 611 /2008. Aceste documente se prezintă
  - şef serviciu - Serviciul Tineret, Sport, Sănătate, Organizare Evenimente    în copii însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
şi Protocol din Direcţia Cultură, Învăţământ, Sport, Sănătate, Organizare       Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
Evenimente şi Protocol;                               sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi se publică pe pagina de Internet
  - şef serviciu - Serviciul Control din Direcţia Control.             www.cjc.ro
  Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean
municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 51, în data de 11.06.2010, ora 10.00,      Constanţa, zilnic între orele 9.00 – 17.00, la telefon 0241/70.84.30.
pentru proba scrisă.                                  (15.657)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010

                            CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SĂLAJ
                                     anunţă:
  Casa Judeţeană de Pensii Sălaj organizează, în perioada 17-19.05.2010,     - capacitate de a lucra în condiţii specifice (ore suplimentare);
la sediul din bd. Mihai Viteazul nr. 85, concurs pentru ocuparea postului     - cunoştinţe de operare PC.
temporar vacant de consilier, grad profesional asistent - pe perioada
determinata - în cadrul Compartimentului Comunicare – Relaţii cu          Alte informaţii:
Publicul.                                     Bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.
  Cerinţe:                                    Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse
  - studii superioare, cu diplomă de licenţă;
  - vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei   Umane, telefon: 0260/622145, interior 22.
publice: 1 an;                                    (15.667)
                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999      Dosarul de înscriere la concursul de promovare trebuie să conţină în mod
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările  obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
                                         611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
                                          Condiţiile de participare la concursul de promovare aprobate prin Ordinul
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru      preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 584/4.05.2010
promovarea pe funcţia publică de conducere de secretar al judeţului Bihor.    şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a
  Concursul de promovare se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a     Funcţionarilor Publici şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Funcţionarilor Publici, în data de 7 iunie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în
                                         Publici www.anfp.gov.ro.
data de 9 iunie 2010, ora 14.00, interviul.
                                          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
  Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a   Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 021.315.05.45.
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.            (15.518)                      PRIMĂRIA ORAŞULUI ZĂRNEŞTI, JUDEŢUL BRAŞOV
                                     anunţă:
 Primăria Oraşului Zărneşti, judeţul Braşov organizează concurs pentru     actualizată.
ocuparea postului de funcţie publică de conducere: director executiv la      Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul
Direcţia Locală de Poliţie Comunitară din cadrul Primăriei Oraşului
                                         Primăriei Oraşului Zărneşti.
Zărneşti, concurs ce va avea loc în data de 7.06.2010, ora 10.00 - proba
                                          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la
scrisă şi 9.06.2010 - interviul.
 Depunerea dosarelor se face până în data de 26.05.2010, inclusiv,       tel. 0268-515777, int.123.
conţinând documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,          (15.478)                     CONSILIUL LOCAL REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
                                     anunţă:
 Consiliul Local Reşiţa anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea     Decembrie 1918 nr. 1A, în zilele de:
funcţiei publice, temporar vacante, astfel:                    - 26 mai 2010, ora 9.00- proba scrisă;
 Biroul Juridic, Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios           - 28 mai 2010, ora 14.00 – interviul.
Administrativ:                                   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în maximum 8 zile de la
 - consilier juridic, clasa I, grad principal (un post).            data publicării anunţului.
 Condiţii specifice:                               Dosarele vor conţine documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
 - studii superioare juridice de lungă durată;                 Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
 - condiţii minime de vechime – 5 ani în specialitatea studiilor;        organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
 - abilităţi de comunicare;                           completările ulterioare .
 - cunoştinţe de operare pe calculator.                      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.211692 interior 118-
 Condiţii de desfăşurare a concursului:                     Biroul Resurse Umane, Salarizare.
  - concursul se desfăşoară la sediul Consiliului Local Reşiţa, Piaţa 1       (15.298)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010                               3

                    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
                                     anunţă:
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti,   dosarul de concurs se afişează la sediul Agenţiei şi pe site–ul
bd. Carol nr. 17, sectorul 2, scoate la concurs funcţia publică de execuţie    www.apia.org.ro.
temporar vacantă de consilier superior, treapta 3 – Compartimentul          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul aparatului central,
economic - din cadrul Centrului Municipiului Bucureşti.              unde se desfăşoară concursul, în termen de 8 de zile de la data publicării
  Concursul se va desfăşura în zilele de 19.05.2010 – proba scrisă (ora      prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi în
10.00) şi 21.05.2010 - interviul (ora 10.00) la sediul aparatului central din   presă, respectiv până în data de 14.05.2010, ora 14.00.
Bucureşti.                                      Relaţii suplimentare la telefon: 021/305.48.15.
 Condiţiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru      (15.319)                         INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA
                                     anunţă:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea organizează concurs pentru         - 21.05.2010, ora 13.00 – proba interviu.
ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă pe durată determinată de:       Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul comisiei de concurs,
 - consilier, clasa I, grad principal - Compartimentul financiar contabilitate  Str. Păcii nr. 18, camera 216, până la data de 17.05.2010.
resurse umane administrativ.                             Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs,
 Concursul va avea loc la sediul instituţiei din Tulcea, Str. Păcii nr. 18,    bibliografia şi actele solicitate candidaţilor se pot obţine la sediul instituţiei,
astfel:                                      la telefon 0240517055 şi http://www.prefecturatulcea.ro.
 - 19.05.2010, ora 9.00 – proba scrisă;                        (14.771)
                                     CITAŢ II

     JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI                    Mărgeanului nr. 107, sectorul 5, în contradictoriu cu Municipiul Bucureşti,

            Dosar nr. 13222/302/2009                  cu sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, prin Primar,
  Pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti se află spre soluţionare      şi Minea Petra, Minea Banea, Minea Elena, Minea Sofia, Minea Grigore,
Dosarul nr. 13222/302/2009 având ca obiect uzucapiune-accesiune, cu        Zamfir Petre şi Ionescu Crutan Anghel, în calitate de pârâţi.
termen în data de 14.05.2010, ora 9.00, camera C12Civil, reclamant fiind
Parohia „Naşterea Maicii Domnului-Ghencea“, cu sediul în Bucureşti, Str.        (15.613)
                          P I E R D E R I         D E      A C T E
  — Agapie Teodor, cu domiciliul în Predeal, str.     — Arambaşa Marius George, cu domiciliul în      — Bădescu F. Bogdan Mihai, cu domiciliul în
Mihail Săulescu nr. 4, ap. 2, judeţul Braşov,      Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. E,  Avrig, str. Cloşca, bl. 19, sc. 2, ap. 15, judeţul
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de       ap. 213, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea   Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
muncă seria B.I. nr. 0080282, eliberat în anul     cărţii de identitate seria C-803207, aparţinând    bacalaureat seria S nr. 0218267/368, eliberată la
1998 de Parohia Ortodoxă Triaj din Braşov,       vehiculului    cu  nr.  de   identificare
                                                        17 august 2001 de Liceul Teoretic „Gh. Lazăr“
judeţul Braşov.                     SARRHYLBMXM347495, eliberată de Societatea
                            Comercială AUTOMOBILE BAVARIA – S.R.L.         din Avrig, judeţul Sibiu.
  (15.716)                                                    (15.665)
                              (15.615)
  — Altunci David, cu domiciliul în Giurgiu, Str.                                — Bărbulescu Mariana, cu domiciliul în
Prunilor nr. 2, sc. 1, ap. 3, judeţul Giurgiu, aduce    — Ardelean Cristian Viktor, cu domiciliul în
                            Codlea, str. Tudor Vladimirescu nr. 37, judeţul    Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 12, bl. C9, sc. A,
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
                            Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    ap. 1, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
735311, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            identitate seria B-179119, aparţinând vehiculului   carnetului de muncă seria I.D. nr. 0350647,
identificare WDB2021281A772857, eliberată la
                            cu nr. de identificare WF0AXXGCAAHE35126,       eliberat la 11 mai 1972 de Uzina de Maşini
data de 17 septembrie 1999 de R.A.R. -
                            eliberată la data de 25 aprilie 1995 de R.A.R. -    Electrice din Bucureşti.
Reprezentanţa Bucureşti.                Reprezentanţa Timiş.
  (15.588)                                                    (15.614)
                              (15.681)
  — Andrei Marian, cu domiciliul în comuna                                   — Bîrcă Mihnea Sterian, cu domiciliul în
                              — Asmarandei Maricica, cu domiciliul în satul    Galaţi, str. Barboşi nr. 51, bl. B3, ap. 7, judeţul
Borcea, Aleea Lalelelor nr. 7, judeţul Călăraşi,    Poduri, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
seria M.P.S. nr. 1093242, eliberat la 25 septembrie   13409, eliberat la 8 iulie 1993 de Comisia       identitate seria A-0837408, aparţinând
1992 de Societatea Comercială AGRICOM          Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        vehiculului cu nr. de identificare
BORCEA – S.A. din comuna Borcea, judeţul        Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele    UU1R133L0088172, eliberată la data de 22 iunie
Călăraşi.                        de Dănilă D. Emil, decedat.              1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Galaţi.
  (15.646)                        (15.608)                       (15.628)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010

  — Bogatoniu G. Daniel Adrian, cu domiciliul       — Cedică Adrian, cu domiciliul în Râmnicu       — Constantin Aurelian Ion, cu domiciliul în
în Drobeta-Turnu Severin, str. Brâncoveanu nr.     Vâlcea, str. Nichita Stănescu nr. 2, bl. A36/2, sc.  Bucureşti, str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bl. H12, sc.
174, bl. E15, sc. 3, ap. 14, judeţul Mehedinţi,     B, ap. 14, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă     1, ap. 3, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        pierderea cărţii de identitate seria F-005654,     cărţii de identitate seria C-464918, aparţinând
bacalaureat seria L nr. 83803/278, eliberată la 10   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     vehiculului cu nr. de identificare
iulie 1993 de Liceul de Matematică-Fizică        WBAHC11080BC55742, eliberată la data de 12       WFOFXXGBBFME86249, eliberată la data de
„Traian“ din Drobeta-Turnu Severin, judeţul                                  12 august 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.
                            decembrie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa
Mehedinţi, promoţia 1993.                                             (15.641)
                            Prahova.
   (15.651)
                              (15.605)                       — Costin I. Ion, cu domiciliul în Mihăileşti, str.
  — Bogdan Aneta, cu domiciliul în Slobozia,                                 Avicola nr. 28, judeţul Giurgiu, aduce la
str. Matei Basarab, bl. MB4, sc. C, ap. 8, judeţul     — Cenuşă T. Maria, cu domiciliul în comuna
                                                        cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria A
Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Frăsinet, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă
                                                        nr. 7657/50, eliberată la 20 august 1985 de
identitate seria D-735506, aparţinând vehiculului    pierderea diplomei de absolvire seria U nr.      Academia Militară din Bucureşti, Facultatea de
cu nr. de identificare VF33CNFUB82573393,        0023468/2268, eliberată la 9 mai 2005 de        Arme Întrunite şi Stat Major, promoţia 1985.
eliberată la data de 16 august 2002 de Societatea    Universitatea din Bucureşti, Colegiul Universitar     (15.582)
Comercială EURIAL INVEST – S.A., Bucureşti.       de Institutori.
   (15.660)                                                   — Covrig Gh. Florentina, cu domiciliul în
                              (15.607)
                                                        Giurgiu, Str. Ialomicioarei nr. 30, judeţul Giurgiu,
  — Boţi Cornel, cu domiciliul în comuna         — Cepoiu Maria Meda, cu domiciliul în satul     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Chevereşu Mare nr. 158, judeţul Timiş, aduce la     Făcăieni, comuna Măneciu, judeţul Prahova,       bacalaureat seria T nr. 0149649/24, eliberată la 12
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
987412, aparţinând vehiculului cu nr. de                                    iulie 2002 de Grupul Şcolar Economic
identificare JN1TDSY61U0308177, eliberată la      bacalaureat seria L nr. 93816/16/8, eliberată la 6   Administrativ „Ion Barbu“ din Giurgiu, judeţul
data de 16 mai 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa      septembrie 1993 de Liceul Teoretic din comuna     Giurgiu, promoţia 2002.
Arad.                          Măneciu, judeţul Prahova, pe numele de           (15.609)
   (15.693)                      Cîrstocea B. Maria Meda, promoţia 1992.          — Covrig Gh. Florentina, cu domiciliul în
  — Brăileanu Marius-Bogdan, cu domiciliul în       (15.619)                      Giurgiu, Str. Ialomicioarei nr. 30, judeţul Giurgiu,
Piteşti, str. Burebista nr. 8, bl. H2, sc. A, ap. 15,   — Chetran V. Alina, cu domiciliul în Iaşi,     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă
judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea      calea Galata nr. 17, bl. F16, sc. A, ap. 16, judeţul  seria A1 nr. 0013847/1122, eliberată la 29
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.        Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de    octombrie 2009 de Universitatea din Piteşti,
2906873, eliberat în anul 2004 de Societatea      bacalaureat seria K nr. 242079/129, eliberată la    Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2009.
Comercială PIC – S.R.L. din Piteşti, judeţul      10 august 1993 de Liceul Teoretic „Emil          (15.611)
Argeş.                         Racoviţă“ din Vaslui, judeţul Vaslui, promoţia      — Covrig Gh. Giorgiana Mihaela, cu
   (15.591)                      1993.                         domiciliul în Giurgiu, Str. Ialomicioarei nr. 30,
  — Bucur A. Iulia Ligia, cu domiciliul în Târgu      (15.653)                      judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea
Mureş, Bulevardul Anul 1848 nr. 13, ap. 43,                                  diplomei de licenţă seria A1 nr. 0190047/3372,
judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea        — Chiscop Cristian Nicuşor, cu domiciliul în    eliberată la 29 octombrie 2009 de Universitatea
diplomei de absolvire nr. 124228, eliberată la 30    Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 309, bl. R3, sc.    din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice,
mai 1974 de Institutul Pedagogic din Târgu       A, ap. 47, sectorul 3, aduce la cunoştinţă       promoţia 2009.
Mureş, judeţul Mureş, promoţia 1973.          pierderea cărţii de identitate seria G-363933,       (15.596)
   (15.662)                      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                                                         — Covrig G. Giorgiana Mihaela, cu domiciliul
  — Budescu C. Elena-Lăcrămioara, cu          WVWZZZ1JZXB020914, eliberată la data de
                                                        în Giurgiu, Str. Ialomicioarei nr. 30, judeţul
domiciliul în Piatra-Neamţ, Piaţa 22 Decembrie     23 mai 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
                                                        Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
nr. 3, bl. B2, sc. A, ap. 6, judeţul Neamţ, aduce la  Bucureşti.                       de bacalaureat seria T nr. 0381137/47, eliberată la
cunoştinţă pierderea certificatului de calificare      (15.612)                      12 iulie 2004 de Grupul Şcolar Economic
seria G nr. 152836/290, eliberat la 22 septembrie     — Ciobanu Marian, cu domiciliul în satul      Administrativ „Ion Barbu“ din Giurgiu, judeţul
1989 de Liceul Sanitar din Bacău, judeţul Bacău,    Vânătorii Mari, comuna Vânătorii Mici, judeţul     Giurgiu, promoţia 2004.
promoţia 1989.                                                   (15.599)
                            Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
   (15.629)
                            identitate seria A-0591030, aparţinând          — Creţu Nastasă, cu domiciliul în Braşov, str.
  — Budescu C. Elena-Lăcrămioara, cu          vehiculului cu nr. de identificare           Alexandru cel Bun nr. 25, sc. A, ap. 99, judeţul
domiciliul în Piatra-Neamţ, Piaţa 22 Decembrie     UU1R1170H2067161, eliberată la data de 13       Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
nr. 3, bl. B2, sc. A, ap. 6, judeţul Neamţ, aduce la  ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa        de muncă seria B.d. nr. 0061579, eliberat la 15
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
                            Dâmboviţa.                       mai 1971 de Întreprinderea de Construcţii
G nr. 233771/290, eliberată la 4 august 1988 de
                              (15.686)                      Industriale Montaj din Braşov, judeţul Braşov.
Liceul Sanitar din Bacău, judeţul Bacău, promoţia
1988.                           — Ciobotariu Ioan, cu domiciliul în comuna       (15.683)
   (15.631)                      Cristian, str. Mihai Eminescu nr. 56, judeţul       — Dan Otilia, cu domiciliul în Bucureşti, str.
  — Budescu I. Lenuţa, cu domiciliul în Oneşti,    Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, sc. 2, ap. 44, sectorul
Str. Republicii nr. 58, ap. 39, judeţul Bacău, aduce  identitate seria F-354232, aparţinând vehiculului   4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat     cu nr. de identificare JTMBA33V705031716,       seria D-117966, aparţinând vehiculului cu nr. de
seria H nr. 180774/24, eliberată la 5 iulie 1989 de   eliberată în anul 2006 de Societatea Comercială    identificare JMBLYV75W1J001078, eliberată la
Liceul Industrial nr. 4 din Oneşti, judeţul Bacău,                               data de 3 octombrie 2000 de R.A.R. -
                            TOYOTA ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.
promoţia 1989.                                                 Reprezentanţa Bucureşti.
                              (15.706)
   (15.677)                                                   (15.672)
                              — Colegiul Naţional de Informatică „Grigore
  — Calotescu Pavel, cu domiciliul în Piteşti, str.                               — Deaconescu Adrian Laurenţiu, cu domiciliul
                            Moisil“, cu sediul în Braşov, calea Bucureşti nr.   în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, ap.
Popa Şapcă nr. 4, bl. D3, sc. A, ap. 5, judeţul
                            75, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă anularea    134, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identitate seria A-0811160, aparţinând         diplomei de bacalaureat seria P nr. 092456/3031,    cărţii de identitate seria C-802067, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare 598761,       eliberată la 14 august 1996, pe numele de Tudor    vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la data de 4 mai 1994 de R.A.R. -       V. Dragoş Cătălin, promoţia 1996, completată      UU1R52319X2872870, eliberată de Societatea
Reprezentanţa Argeş.                  greşit.                        Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
   (15.600)                        (15.687)                        (15.617)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010                                5

  — Diaconu Loredana Camelia, cu domiciliul în       — Goajgă V.C. Daniela, cu domiciliul în         — Jurcovan Anca Florentina, cu domiciliul în
Bacău, Aleea Ghioceilor, bl. B5, sc. C, ap. 13,      Timişoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 23, bl. 74,   Victoria, Str. Libertăţii, bl. 7, ap. 3, judeţul
judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea       ap. 25, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă       Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
carnetului de muncă seria B.F. nr. 0837642,        pierderea diplomei de bacalaureat seria T nr.      identitate seria G-272972, aparţinând vehiculului
eliberat la 8 septembrie 1986 de Întreprinderea de    0321802/179, eliberată la 28 iulie 2003 de Liceul    cu nr. de identificare WF0HXXGAJH3Y46945,
Confecţii din Bacău, judeţul Bacău.            Teoretic „Grigore Moisil“ din Oneşti, judeţul      eliberată la data de 5 mai 2008 de R.A.R. -
   (15.616)                       Bacău.                         Reprezentanţa Braşov.
  — Dobre I. Vasilică, cu domiciliul în Bucureşti,      (15.700)                        (15.684)
str. Bârsăneşti nr. 6, bl. 154, sc. 2, ap. 73, sectorul   — Greabu Mihai Adrian, cu domiciliul în Cluj-      — Lerinţiu Ovidiu, cu domiciliul în Oradea, str.
6, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de    Napoca, str. Emil Zola nr. 7, ap. 1, judeţul Cluj,   Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. A1, ap. 17, judeţul
absolvire seria E nr. 0180812/184, eliberat la 26     aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
februarie 2008 de Societatea Comercială          seria B.I. nr. 0443050, eliberat la 29 iunie 1988 de  identitate seria D-143065, aparţinând vehiculului
AUSTING COM – S.R.L. din Bucureşti.            Întreprinderea „Armătura“ din Cluj-Napoca,       cu nr. de identificare 1793653163, eliberată la
   (15.586)                       judeţul Cluj.                      data de 23 octombrie 2000 de R.A.R. -
  — Drăghiciu Radu-Bogdan, cu domiciliul în          (15.704)                      Reprezentanţa Bihor.
Bucureşti, str. Nicolae Mateescu nr. 9, sectorul 6,                                  (15.640)
                               — Halep Vasile, cu domiciliul în Constanţa,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate                                  — Manea Alexandru Florin, cu domiciliul în
                             Str. Daliei nr. 26, bl. L129, sc. B, ap. 30, judeţul
seria F-029612, aparţinând vehiculului cu nr. de                                 Oradea, Str. Borsecului nr. 16, bl. X11, sc. A, ap.
identificare WBAAV51010FZ00031, eliberată la       Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                             identitate seria B-403624, aparţinând vehiculului    6, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
data de 26 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa                                   cărţii de identitate seria C-990844, aparţinând
Bucureşti.                        cu nr. de identificare UU1D27109T0070303,
                             eliberată la data de 15 iulie 1996 de Societatea    vehiculului cu nr. de identificare 119826, eliberată
   (15.618)                                                   la data de 23 mai 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
                             Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
  — Duca Enescu Angela Madina, cu domiciliul în     Piteşti.                        Bihor.
Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 18, bl. M34, sc. 1,      (15.703)                        (15.639)
ap. 19, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea                                  — Marin Tudor, cu domiciliul în Târgovişte,
diplomei de bacalaureat seria F nr. 44865/443/8686,     — Hălmăjan Dorel Nicolae, cu domiciliul în
                             comuna Cărpiniş, Strada a III-a nr. 55, judeţul     bd. I.C. Brătianu nr. 40, bl. D3, ap. 5, judeţul
eliberată la 17 octombrie 1987 de Liceul „C.D.                                  Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Gherea“ din Ploieşti, judeţul Prahova, pe numele de    Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea livretului
                             militar seria A1 nr. 494236, eliberat la 1       identitate seria C-584237, aparţinând vehiculului
Enescu G. Angela Madina, promoţia 1987.                                      cu nr. de identificare 21013566183, eliberată la
   (15.647)                       octombrie 1997 de Centrul Militar al Judeţului
                                                         data de 19 iulie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
  — Dumitru Jenică, cu domiciliul în Bucureşti,     Timiş.
                                                         Dâmboviţa.
str. Soldat Petre Dumitru nr. 4, sectorul 3, aduce la     (15.649)
                                                            (15.622)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-      — Ilie Teodoru, cu domiciliul în satul Vânătorii
                                                           — Maxim Sorin, cu domiciliul în Braşov, Str.
046749, aparţinând vehiculului cu nr. de         Mici, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu,
                                                         Carpaţilor nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 14, judeţul
identificare UU1R1171143384370, eliberată de       aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –         proprietate nr. 49983, eliberat la 29 martie 1995    proprietate nr. 1017-25, eliberat la 24 ianuarie
S.A.                           de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    2002 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
   (15.610)                       de Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe      Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
  — Eremia Gheorghe, cu domiciliul în          numele de Stefanescu Tudor, decedat.          Galaţi, pe numele de Maxim Sorin, moştenitorul
Bucureşti, str. Ion Iosif nr. 1, bl. 3B, sc. 1, ap. 11,    (15.606)                      defunctului Maxim I. Toader.
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea          — Ion Adriana, cu domiciliul în satul Răzvani,      (15.680)
certificatului de absolvire seria E nr.          Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
0209231/1185, eliberat la 22 octombrie 2008 de                                    — Miron Ovidiu Ştefan, cu domiciliul în
                             pierderea carnetului de muncă seria M.M. nr.      Voluntari, str. Târnava nr. 76, judeţul Ilfov, aduce
Societatea Comercială AUSTING COM – S.R.L.        318217, eliberat la 5 februarie 1991 de Societatea
din Bucureşti.                                                  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
                             Comercială TRICOROM – S.A. din Bucureşti, pe      214865, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (15.585)                       numele de Stan Adriana.                 identificare UU1R52319W2662107, eliberată la
  — Florea Adrian, cu domiciliul în Năvodari,         (15.654)                      data de 11 martie 1998 de Societatea Comercială
Str. Plopilor nr. 100, judeţul Constanţa, aduce la      — Ion I. Sebastian, cu domiciliul în satul Greci   AUTOMOBILE DACIA – S.A.
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.                                    (15.581)
                             nr. 221, comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea, aduce
26027/1128, eliberat la 9 iulie 1996 de Comisia
                             la cunoştinţă pierderea certificatului de calificare    — Mitrea Petru Ionuţ, cu domiciliul în satul
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenurilor Constanţa, pe       seria F nr. 134081, eliberat la 5 iulie 1988 de     Bungard nr. 220, comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu,
numele de Florea Ion şi Florea Marin (decedat),      Liceul Industrial de Marină din Giurgiu, judeţul    aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
moştenitorii defunctului Florea Constantin.        Giurgiu, promoţia 1988.                 seria M.M.S. nr. 3637628, eliberat în anul 2007 de
   (15.714)                         (15.590)                      Societatea Comercială SIB DRESS – S.A. din
                               — Ioniţă Ciprian Ovidiu, cu domiciliul în      Sibiu, judeţul Sibiu.
  — Florea Violeta, cu domiciliul în Bacău, str.
                             Ploieşti, Str. Sabinelor nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 80,    (15.598)
Banca Naţională nr. 3, sc. A, ap. 8, judeţul Bacău,
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de      judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea       — Mocanu Cătălin-Paul, cu domiciliul în Piteşti,
absolvire a liceului seria A nr. 26553/28, eliberat    cărţii de identitate seria D-596838, aparţinând     Str. Paltinului, bl. B21, sc. G, ap. 14, judeţul Argeş,
la 11 ianuarie 1994 de Liceul Teoretic „Vasile      vehiculului cu nr. de identificare           aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
Alecsandri“ din Bacău, judeţul Bacău, pe numele      UU1R1171123030402, eliberată la data de 16       seria M.M.S.S.F. nr. 2573897, eliberat la 5 august
de Nistor I. Violeta.                   aprilie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.     2004 de I.T.M. Argeş.
   (15.655)                         (15.688)                        (15.593)
  — Gavrilă I. Andrei Marian, cu domiciliul în       — Iordan Lucia, cu domiciliul în satul Filpişu     — Morar Liviu-Horea, cu domiciliul în satul
Bucureşti, str. George Valentin Bibescu nr. 33, bl.    Mare nr. 17/B, comuna Breaza, judeţul Mureş,      Aghireşu-Fabrici nr. 54, comuna Aghireşu,
10/2, sc. A, ap. 9, sectorul 1, aduce la cunoştinţă    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
pierderea diplomei de bacalaureat seria V nr.       seria A-0540173, aparţinând vehiculului cu nr. de    de identitate seria D-280849, aparţinând
0007797, eliberată la 26 iulie 2007 de Colegiul      identificare WDB60236610966086, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare
Naţional „Spiru Haret“ din Bucureşti, promoţia      data de 22 noiembrie 1993 de R.A.R. -          WOL000089S7586774, eliberată la data de 6
2007.                           Reprezentanţa Neamţ.                  martie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.
   (15.678)                         (15.674)                        (15.636)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010

  — Muscalu Ion, cu domiciliul în Giurgiu, str.     — Pescaru Gheorghe, cu domiciliul în satul       — Sidor Viviana Mihaela Veronica, cu
Bucureşti, bl. 61/2D, sc. E, ap. 42, judeţul      Sălătrucu, comuna Sălătrucu, judeţul Argeş,       domiciliul în Timişoara, str. Martir C. Lungu nr. 3,
Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    sc. B, ap. 4, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă
identitate seria C-849472, aparţinând vehiculului   seria B.i. nr. 935585, eliberat la 15 iulie 1989 de   pierderea cărţii de identitate seria D-928592,
cu nr. de identificare UU1R52319Y2873849,       Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la data de 4 ianuarie 2001 de Societatea   Transport din Râmnicu Vâlcea, judeţul Argeş, pe     VF32A8HXF43191799, eliberată la data de 19
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,          numele de Orăsanu Gheorghe.               mai 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
Piteşti.                          (15.589)                        (15.701)
   (15.709)                       — Purice Gheorghe, cu domiciliul în comuna       — Societatea Comercială AIM SYSTEMS –
  — Musinchevici Grigore, cu domiciliul în      Dridu, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă      S.R.L., cu sediul în Piteşti, Str. Republicii nr.
Galaţi, Str. Egalităţii nr. 7, bl. Lăstun, ap. 11,   pierderea cărţii de identitate seria B-501768,     117a, bl. D5a, sc. D, ap. 12, judeţul Argeş, aduce
judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
de identitate seria E-474965, aparţinând        0148920, eliberată la data de 16 noiembrie 1995     149154, aparţinând vehiculului cu nr. de
vehiculului cu nr. de identificare           de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.          identificare WP1ZZZ9PZ8LA47363, eliberată la
SJNBFAP12U0235453, eliberată la data de 15         (15.658)                      data de 25 ianuarie 2008 de R.A.R. -
iunie 2005 de Societatea Comercială RENAULT                                  Reprezentanţa Argeş.
ROMÂNIA – S.R.L., Bucureşti.               — Radu F. Ion, cu domiciliul în Bucureşti,
                                                          (15.603)
                            Aleea Livezilor nr. 43, bl. 36, sc. 2, ap. 168,
   (15.630)                                                   — Societatea Comercială BISTRIŢA AURIE –
                            sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
  — Niţă Ştefan, cu domiciliul în comuna       de absolvire a învăţământului obligatoriu de 10     S.R.L., cu sediul în comuna Şanţ, Str. Principală
Vânătorii Mici nr. 298, judeţul Giurgiu, aduce la   ani seria D nr. 8770, eliberată în anul 1986 de     nr. 608, judeţul Bitriţa-Năsăud, aduce la
cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire    Şcoala Generală nr. 128 din Bucureşti, promoţia     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
seria D nr. 29290, eliberat la 2 octombrie 1975 de   1986.                          601624, aparţinând vehiculului cu nr. de
Uzina de Pompe „Aversa“ din Bucureşti.           (15.625)                      identificare WVWZZZ7MZVV051519, eliberată
   (15.594)                                                 la data de 4 septembrie 2008 de R.A.R. -
                             — Rădulescu Ioan, cu domiciliul în satul Gruiu,   Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.
  — Panainte Costela, cu domiciliul în Iaşi, Str.   comuna Gruiu, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă
Bradului nr. 3, bl. 907, sc. 5, ap. 9, judeţul Iaşi,                                (15.669)
                            pierderea livretului militar seria A.r. nr. 092047,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă   eliberat la 26 martie 1981 de Centrul Militar al      — Societatea Comercială CRISS STYLE 78
seria B.c. nr. 0352064, eliberat la 15 august 1976   Judeţului Ilfov.                    LOGISTIC – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd.
de Întreprinderea Mecanică „Nicolina“ din Iaşi,                                Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 1, ap. 29, sectorul 3, aduce
                              (15.707)
judeţul Iaşi, pe numele de Ungureanu Costela.                                 la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
   (15.711)                       — Rădulescu Larisa-Mihaela, cu domiciliul în     451637, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            Câmpulung, str. Gen. Gr. Grecescu nr. 12 bis, bl.    identificare WKOSN002410783110, eliberată la
  — Panait A. Niţu, cu domiciliul în comuna      D9, sc. A, ap. 11, judeţul Argeş, aduce la
Piscu, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă                                   data de 21 mai 2001 de Reprezentanţa IVECO
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   ROMANIA.
pierderea titlului de proprietate nr. 17395-10,
                            0681845, aparţinând vehiculului cu nr. de          (15.583)
eliberat la 4 iunie 1997 de Comisia Judeţeană
                            identificare UU1R11711L2350126, eliberată la
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra                                 —   Societatea    Comercială     DEME
                            data de 11 martie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
Terenurilor Galaţi.                                              MACARALE – S.R.L., cu sediul în Oradea, str.
                            Prahova.
   (15.604)                                                 Czaran Gyula nr. 9, judeţul Bihor, aduce la
                              (15.597)
  — Paraschiv Paula, cu domiciliul în comuna                                 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
Ciolpani, Str. Stadionului nr. 3, judeţul Ilfov,     — Rotar Ioan, cu domiciliul în Oradea, Splaiul    489007, aparţinând vehiculului cu nr. de
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de       Crişanei nr. 4, bl. B2, ap. 28, judeţul Bihor, aduce  identificare WO9353200MEL05226, eliberată la
proprietate nr. 22466, eliberat la 25 august 1995   la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  data de 11 ianuarie 2007 de R.A.R. -
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    142313, aparţinând vehiculului cu nr. de        Reprezentanţa Bihor.
de Proprietate asupra Terenurilor Ilfov, pe numele   identificare 855980, eliberată la data de 22        (15.620)
de Paraschiv Marin, decedat.              septembrie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
                                                         — Societatea Comercială EURO GSM 2000 –
   (15.708)                     Bihor.
                                                        S.R.L., cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 11,
                              (15.638)                      judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă
  — Persoana Fizică LETTNER ANDREAS
MICHAEL, cu sediul în Cugir, str. Ion Creangă       — Rozorea Constantin, cu domiciliul în        pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria
nr. 72, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea  Braşov, Str. Castelului nr. 5, judeţul Braşov, aduce  A nr. 0048774, eliberat la 23 iulie 2007 de
certificatului de înregistrare fiscală nr.       la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria    Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
9000000073097, eliberat la 29 martie 2002 de      P.c. nr. 375303, eliberat la 29 septembrie 1965 de   Controlului Financiar de Stat a Judeţului Bistriţa-
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi       Uzina „6 Martie“ din Zărneşti, judeţul Braşov.     Năsăud.
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Alba.       (15.682)                        (15.632)
   (15.699)                       — Rusu Ramona Simona, cu domiciliul în         — Societatea Comercială FORCING – S.R.L.,
  — Persoana Fizică LEUSCHNER JORGE, cu        Braşov, Str. Pârâului nr. 24, bl. E17, sc. A, ap. 4,  cu sediul în Baia Mare, bd. Decebal nr. 14, ap. 25,
sediul în Voluntari, str. Erou Nicolae Iancu nr.    judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea      judeţul Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea
141, vila 10, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă    cărţii de identitate seria A-0635952, aparţinând    cărţii de identitate seria F-602423, aparţinând
pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.  vehiculului cu nr. de identificare           vehiculului cu nr. de identificare
9000000206349, eliberat la 20 februarie 2004 de    WF0FXXGCAFEA91431, eliberată la data de 22       UU1LSDEKF39195981, eliberată la data de 16
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi       decembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa        aprilie 2008 de Societatea Comercială
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Ilfov.    Braşov, pe numele de Rusu Vasile, decedat.       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (15.697)                        (15.685)                        (15.675)
  — Persoana Fizică SCHILLNGER PETER           — Sabo Ioana-Lida, cu domiciliul în Italia,       — Societatea Comercială GLOBAL
EGOLF, cu sediul în Cugir, Str. Spicului nr. 12,    Castelfranco Emilia, str. Riccardo Zandonai nr. 6,   PARTNERS NETWORK – S.R.L., cu sediul în
judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 51, sectorul 1, aduce la
certificatului de înregistrare fiscală nr.       seria B.e. nr. 0672953, eliberat la 28 septembrie    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
9000000154259, eliberat la 3 septembrie 2003 de    1989 de Întreprinderea de Materiale de         203300, aparţinând vehiculului cu nr. de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi       Construcţii din Călăraşi, judeţul Călăraşi, pe     identificare WF0LXXGBFL3L83595, eliberată
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Alba.    numele de Gheorghe Ninel, decedat.           de Societatea Comercială ROMCAR – S.R.L.
   (15.696)                        (15.634)                        (15.702)
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010                               7

  — Societatea Comercială GOOD WORK             — Societatea Comercială OMAR & LOD –          — Timcea Costea, cu domiciliul în Călăraşi, str.
IMOBILIAR – S.R.L., cu sediul în Bragadiru,        S.R.L., cu sediul în Călăraşi, Prelungirea       Aurora nr. 33, judeţul Călăraşi, aduce la
Şos. Alexandriei nr. 229, Clădirea C6, Pavilionul     Sloboziei nr. 1, judeţul Călăraşi, aduce la       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
Central, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   0541622, aparţinând vehiculului cu nr. de
pierderea cărţii de identitate seria E-056225,       362905, aparţinând vehiculului cu nr. de        identificare SNE353000J8025715, eliberată la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       identificare 40064, eliberată la data de 7 iunie    data de 29 decembrie 1995 de R.A.R. -
WVWZZZ3BZ4P151742, eliberată la data de 2         2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Călăraşi.        Reprezentanţa Bucureşti.
februarie 2005 de Societatea Comercială             (15.645)                        (15.652)
PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.
                               — Societatea Comercială PRIMA TRANS –          — Trifescu D. Maricica, cu domiciliul în
   (15.690)                       S.R.L., cu sediul în comuna Roşiori, Str.
  — Societatea Comercială INTERGEPA                                        Buhuşi, Str. Libertăţii nr. 263, judeţul Bacău,
                              Primăverii nr. 314, judeţul Ialomiţa, aduce la
TRANS – S.R.L., cu sediul în satul Strejnicu nr.                                  aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                              cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
623, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova,                                    bacalaureat seria B1 nr. 69334/88/1979, eliberată
                              332178, aparţinând vehiculului cu nr. de
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     identificare WVWZZZ3CZ9P020620, eliberată        la 30 martie 1980 de Liceul Economic şi de Drept
seria E-743322, aparţinând vehiculului cu nr. de      la data de 25 iunie 2009 de R.A.R. -          Administrativ din Bacău, judeţul Bacău, promoţia
identificare WMAH05ZZZ1M329957, eliberată         Reprezentanţa Bucureşti.                1979.
la data de 7 septembrie 2005 de R.A.R. -            (15.661)                        (15.626)
Reprezentanţa Prahova.                                                — Tulbure Genoveva, cu domiciliul în satul
                               — Societatea Comercială SILNED COM –
   (15.689)                                                   Galbeni nr. 5, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul
                              S.R.L., cu sediul în Oţelu Roşu, Str. 22 Decembrie
  — Societatea Comercială KARI SERVICES –         1989, bl. 9, sc. 1, ap. 9, judeţul Caraş-Severin,    Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str. Gabor Aron     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   muncă seria B.i. nr. 0183590, eliberat la 15
nr. 21, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă         seria G-069004, aparţinând vehiculului cu nr. de    februarie 1989 de Combinatul de Prelucrare a
pierderea cărţii de identitate seria A-0608936,      identificare WAUZZZ8E95A467644, eliberată la      Lemnului, Sfântu Gheorghe, Fabrica de Pal din
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       data de 9 noiembrie 2007 de R.A.R. -          Covasna, judeţul Covasna.
UU1DF7V2653328, eliberată la data de 1           Reprezentanţa Caraş-Severin.                (15.601)
ianuarie 1992 de Societatea Comercială             (15.692)
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                                                — Udrea Robin-Cătălin, cu domiciliul în
   (15.664)                         — Societatea Comercială VEV – S.R.L., cu       Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 7, bl. B29, sc. A,
                              sediul în Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 13,    ap. 14, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
  — Societatea Comercială MODERN ART &          judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
DESIGN MKS – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,                                    pierderea livretului militar seria E nr. 0038447,
                              de identitate seria C-949645, aparţinând        eliberat la 22 iunie 2001 de U.M. nr. 0388 din
str. Mihail Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, ap. 3,     vehiculului cu nr. de identificare 17579, eliberată
sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea                                     Bucureşti.
                              la data de 25 octombrie 1999 de R.A.R. -
certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.                                   (15.587)
                              Reprezentanţa Cluj.
604102, eliberat la 1 noiembrie 2006 de Direcţia                                   — Unitatea Militară nr. 02210, cu sediul în
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului          (15.676)
                                                          Bucureşti, str. Antiaeriană nr. 12, sectorul 5,
Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.          — Stamate Ionel, cu domiciliul în Slobozia, Str.
                                                          aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
   (15.627)                       Ardealului, bl. 3, sc. D, ap. 8, judeţul Ialomiţa,
                              aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   seria B-701268, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Societatea Comercială MULTIPAS CAR                                      identificare KLAJF19V1TB456127, eliberată de
                              seria B-988907, aparţinând vehiculului cu nr. de
EXPERT – S.R.L., cu sediul în satul Schiau nr. 167A,                                Societatea     Comercială      DAEWOO
comuna Bascov, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă     identificare UU1R11711V2629566, eliberată la
                              data de 16 iunie 1997 de Societatea Comercială     AUTOMOBILE – S.R.L.
pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria B                                (15.642)
nr. 490033, eliberat la 14 aprilie 2008 de Direcţia    AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului          (15.663)                       — Unitatea Militară nr. 02210, cu sediul în
Financiar de Stat a Judeţului Argeş, pentru Societatea    — Stan Constantina, cu domiciliul în         Bucureşti, str. Antiaeriană nr. 12, sectorul 5,
Comercială RORO STOP I.F.N. – S.R.L.            Techirghiol, str. Jiul nr. 5, judeţul Constanţa,    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
   (15.584)                       aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        seria B-996815, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Societatea Comercială OMAR & LOD –          proprietate nr. 18524/312, eliberat la 6        identificare KLAJF1981VB188218, eliberată de
S.R.L., cu sediul în Călăraşi, Prelungirea         septembrie 1993 de Comisia Judeţeană pentru       Societatea     Comercială      DAEWOO
Sloboziei nr. 1, judeţul Călăraşi, aduce la        Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       AUTOMOBILE – S.R.L.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-     Terenurilor Constanţa, pe numele de Stan          (15.643)
963203, aparţinând vehiculului cu nr. de          Alexandru, decedat.
                                                           — Vardianu Ilie, cu domiciliul în Bucureşti, str.
identificare 92669, eliberată la data de 7 februarie      (15.621)
                                                          Moldoviţa nr. 23, bl. 15, sc. A, ap. 3, sectorul 4,
2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Ialomiţa.           — Şuteu Virgil, cu domiciliul în Târgu Mureş,    aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
   (15.635)                       str. Iuliu Maniu nr. 18, ap. 4, judeţul Mureş, aduce  proprietate nr. 55216, eliberat la 14 iunie 1995 de
  — Societatea Comercială OMAR & LOD –          la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-  Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
S.R.L., cu sediul în Călăraşi, Prelungirea         943085, aparţinând vehiculului cu nr. de        Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele
Sloboziei nr. 1, judeţul Călăraşi, aduce la        identificare UU1R1170F0914191, eliberată la       de Vardianu Constantin, Vardianu Ilie, Vardianu
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-     data de 18 noiembrie 1999 de R.A.R. -
                                                          Vasile şi Badea Zamfira, moştenitorii defunctului
362899, aparţinând vehiculului cu nr. de          Reprezentanţa Mureş.
                                                          Badea I. Dumitru.
identificare 66623, eliberată la data de 6 iunie        (15.673)
                                                            (15.592)
2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Călăraşi.           — Telcean I. Aurel, cu domiciliul în Bistriţa,
   (15.637)                       bd. Decebal nr. 37, bl. T7, sc. A, ap. 5, judeţul     — Vardianu Ilie, cu domiciliul în Bucureşti, str.
  — Societatea Comercială OMAR & LOD –          Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea     Moldoviţa nr. 23, bl. 15, sc. A, ap. 3, sectorul 4,
S.R.L., cu sediul în Călăraşi, Prelungirea Sloboziei    titlului de proprietate nr. 77736/1, eliberat la 10   aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
nr. 1, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă        februarie 2003 de Comisia Judeţeană pentru       proprietate nr. 55218, eliberat la 14 iunie 1995 de
pierderea cărţii de identitate seria B-320288,       Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       Terenurilor Bistriţa-Năsăud, pe numele de        Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele
86530, eliberată la data de 16 noiembrie 1995 de      Telcean I. Aurel, Telcean I. Gheorghe, Telcean     de Badea Zamfira (decedată), moştenitoarea
R.A.R. - Reprezentanţa Călăraşi.              Floarea şi Telcean Lucreţia.              defunctului Ilinca M. Ion.
   (15.644)                          (15.679)                        (15.595)
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 152/7.V.2010

 — Vîlsan Cătălin, cu domiciliul în Călăraşi, str.   — Vîrvoreanu Gheorghe, cu domiciliul în          — Zlate Constantina, cu domiciliul în satul
Crişana, bl. D22, sc. 2B, ap. 3, judeţul Călăraşi,   Arad, piaţa Moisă Nicoară nr. 3-4, ap. 2, judeţul     Vânătorii Mari, comuna Vânătorii Mici, judeţul
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate                                Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
                            Arad, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de     proprietate nr. 20190, eliberat la 3 mai 1993 de
seria C-752651, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            muncă seria B.a. nr. 209079, eliberat la 7        Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
identificare KLY3S11BDXC637953, eliberată la                                   Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele
data de 3 august 1999 de Societatea Comercială     februarie 1975 de Întreprinderea de Vagoane din
                                                         de Neacsu Ion şi Antonache Grigore (decedaţi),
DAEWOO AUTOMOBILE.                   Arad, judeţul Arad.                    moştentorii defunctului Neacsu Gheorghita.
  (15.656)                        (15.650)                         (15.602)


                        S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
  — Babeti Claudia, cu domiciliul în Bucureşti,    din Dondo în acela de Niţu, spre a se numi Niţu      judeţul Bihor, născută la data de 24 mai 1972 în
Str. Cutezătorilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap. 11,   Vasile-Cristian.                     Beiuş, judeţul Bihor, fiica lui Sav şi Ileana
sectorul 3, solicită schimbarea numelui de familie     (15.691)                       Hamza, solicită schimbarea numelui său de
al copilului său, Bădulescu Tudor, cu acelaşi                                  familie din Rostaş în acela de Roberty, spre a se
                             — Laiu Claudia-Daniela, cu domiciliul în
domiciliu, născut la data de 17 august 2007 în                                  numi Roberty Mioriţa-Elena.
                            Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu nr. 3, sc. A, ap.
Bucureşti, fiul lui Bădulescu Adrian şi Babeti                                    De asemenea, solicită schimbarea numelui de
                            9, judeţul Timiş, născută la data de 1 august 1978
Claudia, din Bădulescu în acela de Babeti, spre a                                familie al copilului său, Rostaş Robert-Coloman,
                            în Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, fiica lui Ursu
se numi Babeti Tudor.                                              cu acelaşi domiciliu, născut la data de 26 martie
                            Dan şi Chepetan Floare, solicită schimbarea
   (15.710)                                                  1993 în Beiuş, judeţul Bihor, fiul lui Rostaş
                            numelui său de familie din Laiu în acela de Ursu,
                                                         Coloman şi Hamza Mioriţa-Elena, din Rostaş în
  — Bocovineanu Constantin-Ciprian, cu        spre a se numi Ursu Claudia-Daniela.           acela de Roberty, spre a se numi Roberty Robert-
domiciliul în satul Prisăcani, comuna Prisăcani,      (15.698)                       Coloman.
judeţul Iaşi, născut la data de 12 martie 1978 în     — Mihail-Berbeacă Cosmin-Dragoş, cu            (15.718)
Iaşi, judeţul Iaşi, fiul lui Mihai şi Olga       domiciliul în Tulcea, str. Babadag nr. 12, bl. 6, sc.
Bocovineanu, solicită schimbarea numelui său de                                   — Rudeanu Ilinca, cu domiciliul în Piteşti, Str.
                            B, ap. 1, judeţul Tulcea, născut la data de 11      Tineretului nr. 1, bl. 16, sc. C, ap. 18, judeţul
familie din Bocovineanu în acela de          aprilie 1980 în Tulcea, judeţul Tulcea, fiul lui
Bucovineanu, spre a se numi Bucovineanu                                     Argeş, născută la data de 13 martie 1950 în
                            Dumitru şi Gabriela-Emilia Mihail-Berbeacă,        comuna Şuici, judeţul Argeş, fiica lui Gavrilă şi
Constantin-Ciprian.                  solicită schimbarea numelui său de familie din      Elena Rudeanu, solicită schimbarea numelui său
   (15.715)                     Mihail-Berbeacă în acela de Berbeaca, spre a se      de familie din Rudeanu în acela de Badea, spre a
  — Cotoi Gabriel, cu domiciliul în Buftea, şos.   numi Berbeaca Cosmin-Dragoş.               se numi Badea Ilinca.
Bucureşti-Târgovişte nr. 290, judeţul Ilfov, născut     (15.705)                         (15.579)
la data de 9 februarie 1985 în Bucureşti, fiul lui    — Rostaş Coloman, cu domiciliul în Oradea,        — Sommer Florina-Mirela, cu domiciliul în
Ilie şi Mihaela Cotoi, solicită schimbarea numelui   str. William Shakespeare nr. 27, ap. 35, judeţul     Germania, Ziegelei 15, 63571 şi cu ultimul
său de familie din Cotoi în acela de Dinu, spre a se  Bihor, născut la data de 17 octombrie 1955 în       domiciliu din România în comuna Spinuş nr. 201,
numi Dinu Gabriel.                   Oradea, judeţul Bihor, fiul lui Rostaş Bela şi      judeţul Bihor, solicită schimbarea numelui de
   (15.624)                     Comanciuc Maria, solicită schimbarea numelui       familie al copilului său, Varga Sonia-Gabriela, cu
  — Dondo Vasile-Cristian, cu domiciliul în      său de familie din Rostaş în acela de Roberty, spre    acelaşi domiciliu, născută la data de 14 iulie 2002
Bacău, str. Martir Horia nr. 16, sc. A, ap. 18,    a se numi Roberty Coloman.                în Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, fiica lui
judeţul Bacău, născut la data de 20 decembrie        (15.717)                       Varga Florina-Mirela, din Varga în acela de
1968 în Bacău, judeţul Bacău, fiul lui Ion şi Elena    — Rostaş Mioriţa-Elena, cu domiciliul în        Sommer, spre a se numi Sommer Sonia-Gabriela.
Niţu, solicită schimbarea numelui său de familie    Oradea, str. William Shakespeare nr. 27, ap. 35,       (15.633)


                               R E C T I F I C A R E
      La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 151 din 6 mai 2010, la anunţul cu numărul de înregistrare 15.297
         al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Sălaj, se face următoarea rectificare:
     - în loc de AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEŢEAN GALAŢI se va citi
           AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEŢEAN SĂLAJ.
             (Prezenta rectificare se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                                                                        &JU8368|428164]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 152/7.V.2010 conţine 8 pagini               Preţul: 1,60 lei      ISSN 1018 — 0516

								
To top