140 - PDF by tradetrek

VIEWS: 337 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 140                                                           Joi, 29 aprilie 2010
                             PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                       ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
                                      anunţă:
  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în           - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
Bucureşti, Str. Avalanşei nr. 20-22, scoate la concurs, în zilele de          - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
10.05.2010 (proba scrisă) şi 12.05.2010 (interviul), la sediul agenţiei       intelectual, seriozitate.
următoarele posturi temporar vacante:                         • Inspector, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare – Direcţia
  • Inspector, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare – Direcţia   Managementul Bazelor de Date.
Analiza Pieţei Muncii si Programe de Ocupare.                     Condiţii specifice de participare la concurs:
  Condiţii specifice de participare la concurs:                    - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu   diplomă de licenţă sau echivalentă;
diplomă de licenţă sau echivalentă;                          - vechime în specialitate minimum 1 an;
  - vechime în specialitate minimum 5 ani;                      - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
  - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;           - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
  - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă in echipă, efort
                                          intelectual, seriozitate.
intelectual, seriozitate.
                                            • Inspector, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare – Direcţia
  • Inspector, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare – Direcţia
                                          Formare Profesională.
Relaţii Internaţionale.
                                            Condiţii specifice de participare la concurs:
  Condiţii specifice de participare la concurs:
                                            - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;                         diplomă de licenţă sau echivalentă;
  - vechime în specialitate minimum 5 ani;                      - vechime in specialitate minimum 9 ani;
  - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;           - cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
  - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă in echipă, efort   - iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă in echipă, efort
intelectual, seriozitate.                              intelectual, seriozitate.
  • Inspector, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare – Direcţia     Programul concursului:
Medierea Muncii.                                    10.05.2010 – ora 9.00 - proba scrisă;
  Condiţii specifice de participare la concurs:                    12.05.2010 – ora 12.00 - proba orală.
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu    Înscrierile la concurs se fac în termen de maximum 8 zile de la publicarea
diplomă de licenţă sau echivalentă;                         anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  - vechime în specialitate minimum 5 ani;                       (14.539)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010

                    AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU
                                       anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind     pentru Protecţia Mediului Sibiu, Compartimentul Juridic Contencios
Statutul funcţionarilor publici (r2) şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea    Administrativ şi Resurse Umane, în termen de 8 zile de la data publicării în
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,     Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
modificată şi completată, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului          Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice      documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
de execuţie temporar vacante:                             completată.
  1. consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare –
                                             Condiţiile de participare şi desfăşurare a concursului şi bibliografia
Compartimentul Relaţii Publice Comunicare Programe Proiecte –
suspendat de la data de 01.08.2009 până la data de 30.04.2011, conf. art. 95     stabilită sunt afişate la sediul A.R.P.M. Sibiu şi sunt publicate pe pagina de
alin.1 lit. c coroborat cu art. 95 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 (r2).        internet www.arpm7c.ro.
  Concursul se organizează la sediul A.R.P.M. Sibiu, în data de 11 mai         Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.R.P.M. Sibiu şi la nr. de
2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 13 mai 2010, proba interviu.       telefon nr. 0269/232806, int. 125.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Agenţia Regională          (14.007)


                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
                                       anunţă:
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în Bucureşti, bd.      • consilier principal – 1 post.
Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea         Pregătirea de specialitate:
funcţiilor publice de execuţie vacante, în perioada 31.05.2010 - 3.06.2010,       - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
pentru următoarele posturi:                              echivalentă, domeniu ştiinţe inginereşti – transporturi;
 Direcţia Generală de Control                             - limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): o limbă a U.E, nivel bine.
 • consilier superior – 1 post.                            - vechime în specialitate : minimum 5 ani.
 Pregătirea de specialitate:                              Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Transporturilor şi
 - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau       Infrastructurii - Serviciul resurse umane, în termen de 20 zile de la data
echivalentă, domeniu ştiinţe inginereşti;                       publicării anunţului.
 - limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): o limbă a U.E. - nivel bine;   Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.3196133, site-ul
 - vechime în specialitate : minimum 9 ani.                     www.mt. ro şi la avizierul ministerului - poarta «G».
 Direcţia Infrastructură şi Transport Feroviar                      (14.233)                           P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Ababei Luigi, cu domiciliul în Medgidia,        — Afloarei George, cu domiciliul în Târgu         — Anghel I. Aurel, cu domiciliul în comuna
Str. Silozului nr. 29, judeţul Constanţa, aduce la    Neamţ, Str. Eternităţii nr. 10, judeţul Neamţ,      Periş, Str. Principală nr. 436, judeţul Ilfov, aduce
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    la cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire
M.M.S.S. nr. 2247819, eliberat la 22 mai 2003 de     seria C-219872, aparţinând vehiculului cu nr. de     seria E nr. 0210653, eliberat la 20 iulie 2009 de
I.T.M. din Constanţa, judeţul Constanţa.         identificare UU1R11711V2672917, eliberată la       Asociaţia Română pentru Tehnica Securităţii din
   (14.473)                      data de 12 mai 1995 de Societatea Comercială       Bucureşti, promoţia 2008.
                             DACIA – S.A., Piteşti.                     (14.524)
  — Abit N. Tensel, cu domiciliul în Mangalia,
Str. Rozelor nr. 3, bl. G, sc. B, ap. 24, judeţul      (14.616)                         — Anuţa Dan, cu domiciliul în satul Stigniţa,
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      — Alaman Dumitru, cu domiciliul în U.S.A., 2167    comuna Poroina Mare, judeţul Mehedinţi, aduce la
de absolvire a şcolii de ucenici seria A nr.       W Iudith LN, Anaheim CA 92804, aduce la          cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
59472/34, eliberată la 24 decembrie 1992 de       cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria C.d. nr.  0921685, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Liceul Economic din Mangalia, judeţul                                       UU1R11700F0902414, eliberată la data de 27
                             175677, eliberat la 16 ianuarie 1956 de Întreprinderea
Constanţa, promoţia 1992.                                             septembrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.
                             „Tricoul Roşu“ din Arad, judeţul Arad.
                                                            (14.574)
   (14.444)                        (14.603)
                                                           — Balahur Elena, cu domiciliul în satul Sinea,
  — Aciobaniţei Ioan, cu domiciliul în Iaşi, str.     — Albu Anamaria, cu domiciliul în comuna        comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
Mircea cel Bătrân nr. 2, bl. B4, sc. B, ap. 6, judeţul  Valu lui Traian, Str. Prieteniei nr. 4, judeţul      pierderea carnetului de muncă seria B.d. nr.
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea         0073526, eliberat la 22 decembrie 1975 de
identitate seria D-518464, aparţinând vehiculului    certificatului de absolvire a ciclului inferior al    Întreprinderea Mecanică „Nicolina“ din Iaşi,
cu nr. de identificare WVWZZZ1HZSB153278,        liceului seria A nr. 0206677/17, eliberat la 17 iulie   judeţul Iaşi, pe numele de Lăcătuşu Elena.
eliberată la data de 27 noiembrie 2001 de R.A.R.     2008 de Grupul Şcolar Agricol „Palas“ din           (14.553)
- Reprezentanţa Iaşi.                  Constanţa, judeţul Constanţa.
                                                           — Balea Nicolae, cu domiciliul în Covasna, Str.
   (14.549)                        (14.475)                       Libertăţii nr. 20, bl. 2, sc. D, ap. 16, judeţul Covasna,
  — Acsinte Constantin, cu domiciliul în Bucureşti,    — Albu Gheorghe, cu domiciliul în satul        aduce la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate
str. Ion Baiulescu nr. 38, sectorul 5, aduce la     Drăgăneasa, str. Valea nr. 170, comuna Proviţa de     nr. 3228, eliberat la 9 septembrie 2003 de Comisia
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-    Jos, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea    Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
546443, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare  carnetului de muncă seria B.F. nr. 0199951,        asupra Terenurilor Covasna, pe numele de Balea
UU2TAQB4K04QB4225, eliberată la data de 8        eliberat la 5 noiembrie 1984 de Întreprinderea de     Ana, Balea Nicolae, Balea Dumitru şi Piscu Livia
martie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Olt.        Stat „Neptun“ din Câmpina, judeţul Prahova.        Maria, moştenitorii defunctului Balea Gh. Dumitru.
   (14.555)                        (14.508)                          (14.614)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010                                3

  — Bărbescu Ema Florina, cu domiciliul în         — Călinescu M. Veronica, cu domiciliul în         — Composesoratul de Pădure Leştioara, cu
comuna Marga nr. 68, judeţul Caraş-Severin,        Tulcea, Str. Unirii nr. 1, bl. B1, sc. C, ap. 3, judeţul  sediul în satul Leştioara, comuna Hălmagiu,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă     Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea
seria M.M.S.S. nr. 2206939, eliberat la 18 iulie     bacalaureat seria L nr. 111066/660, eliberată la 26    certificatului de înregistrare fiscală nr. 18522481,
2003 de Ocolul Silvic din comuna Rusca          iulie 1994 de Liceul Teoretic „Grigore Moisil“ din     eliberat la 27 martie 2006 de Direcţia Generală a
Montană, judeţul Caraş-Severin.              Tulcea, judeţul Tulcea, promoţia 1994.           Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de
   (14.484)                         (14.547)                       Stat a Judeţului Arad.
                                                             (14.499)
  — Bîzgan I. Daniel, cu domiciliul în Constanţa,      — Cernat Gheorghe, cu domiciliul în Vulcan,
bd. I.Gh. Duca nr. 81C, bl. L44, sc. B, ap. 49,      str. Vasile Alecsandri nr. 10, ap. 24, judeţul        — Consiliul Local Săcelu, cu sediul în comuna
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea     Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     Săcelu, judeţul Gorj, aduce la cunoştinţă
foii matricole anexă la diploma de doctor seria K     identitate seria C-076285, aparţinând vehiculului     pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.
nr. 266/116, eliberată la 28 septembrie 1992 de      cu nr. de identificare UVP103SUCWNAE0814,         4898916, eliberat la 18 noiembrie 1993 de
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol       eliberată la data de 27 martie 1997 de Societatea     Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Davila“ din Bucureşti, Facultatea de                                         Controlului Financiar de Stat a Judeţului Gorj.
                             Comercială COMPA – S.A., Hunedoara.
Stomatologie, promoţia 1992.                                               (14.472)
                                (14.584)
   (14.593)                                                      — Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu sediul
                               — Chirilă St. Iulian, cu domiciliul în Focşani,     în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, judeţul
  — Bleahu Elena Maria, cu domiciliul în satul      str. Fulger nr. 11bis, bl. 11bis, ap. 2, judeţul
Giacăş nr. 85, comuna Aţel, judeţul Sibiu, aduce                                   Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea
                             Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      cărţii de identitate seria F-946792, aparţinând
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat      de bacalaureat seria U nr. 0038498/12, eliberată la    vehiculului cu nr. de identificare
seria V nr. 0113583, eliberată la 25 septembrie      3 octombrie 2005 de Grupul Şcolar Agricol din       UU1LSDJKF39201558, eliberată la data de 30
2007 de Liceul Teoretic „Axente Sever“ din        Focşani, judeţul Vrancea, promoţia 2005.          mai 2008 de Societatea Comercială
Mediaş, judeţul Sibiu, promoţia 2007.             (14.607)                       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (14.563)                                                       (14.569)
                               — Cîrciumaru Cristian Alexandru, cu
  — Bob Cristofor Decebal, cu domiciliul în       domiciliul în Voluntari, Str. Gării Pantelimon nr.      — Constantin Costel, cu domiciliul în comuna
Slatina, prelungirea Tunari nr. 30, bl. S5, sc. A, ap.  25, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea      Bărcăneşti, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă
21, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea      cărţii de identitate seria C-313932, aparţinând      pierderea cărţii de identitate seria H-605838,
cărţii de identitate seria D-998601, aparţinând      vehiculului cu nr. de identificare             aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare            UU1D26119W2780701, eliberată la data de 16         UVW32ZPTPXDAE0014, eliberată la data de 29
VF7GCWJYB94056132, eliberată la data de 25        mai 1995 de Societatea Comercială             martie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.
octombrie 2005 de Societatea Comercială          AUTOMOBILE DACIA – S.A.                     (14.504)
AUTOMOTIVE TRADING – S.R.L., Bucureşti.
                                (14.595)                         — Cornea Valeriu, cu domiciliul în satul
   (14.464)
                               — Cojocaru-Galer Ionela Laura, cu domiciliul      Râuşor nr. 37, comuna Mândra, judeţul Braşov,
  — Bodnar L. Robert-Lucian, cu domiciliul în      în Bucureşti, str. Lacul Zănoaga nr. 35, bl. M9, sc.    aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
Odorheiu Secuiesc, Str. Victoriei nr. 22, ap. 8,     A, ap. 37, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea    seria D.l. nr. 89273, eliberat la 27 septembrie
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea      cărţii de identitate seria B-198274, aparţinând      1952 de Combinatul Chimic din Făgăraş, judeţul
diplomei de bacalaureat seria S nr. 0056452,       vehiculului cu nr. de identificare             Braşov.
eliberată la 17 iulie 2000 de Liceul de Artă „Palló                                    (14.542)
                             UU1R11700F0961390, eliberată la data de 22
Imre“ din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.
                             martie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.       — Craşovan Elena, cu domiciliul în comuna
   (14.559)                                                    Ciclova Română, Str. Principală nr. 12, judeţul
                                (14.512)
  — Botaş Sofia, cu domiciliul în comuna                                      Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea
                               — Coleaşa Aurel Constantin, cu domiciliul în
Apateu nr. 45, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă                                   carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr. 2206867,
                             Călăraşi, Str. Nufărului nr. 8, bl. I5, sc. 2, ap. 10,
pierderea titlului de proprietate nr. 76848, eliberat                                eliberat la 15 ianuarie 2002 de Societatea
                             judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea
la 6 iunie 1997 de Comisia Judeţeană pentru                                     Comercială STEAUA DE VEST – S.R.L. din
                             livretului militar seria F nr. 426621, eliberat la 20
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra                                      Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, pe numele de
Terenurilor Arad, pe numele de Botaş Sofia,        octombrie 2005 de Unitatea Militară 0256 din
                             Călăraşi, judeţul Călăraşi.                Daviţoiu Elena.
moştenitoarea defunctului Botaş Alexandru.
                                (14.516)                          (14.453)
   (14.609)
                               — Coman C. Anca Raluca, cu domiciliul în          — Damian Georgiana, cu domiciliul în comuna
  — Bucur Niculae, cu domiciliul în Voluntari,
                             Bucureşti, Aleea Foişorului nr. 4, bl. 2, sc. 1, ap.    Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, aduce la
Bd. Dunării nr. 57A, judeţul Ilfov, aduce la
                             49, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea       cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
                             diplomei de bacalaureat seria T nr. 0013577/52,      M.M.F.E.S. nr. 3955601, eliberat la 5 septembrie
A.Z. nr. 0192057, eliberat la 3 septembrie 1975 de    eliberată la 11 iunie 2004 de Liceul „George
Întreprinderea de Transport din Bucureşti.                                      2008 de Societatea Comercială UNIVERSAL
                             Călinescu“ din Bucureşti, promoţia 2002.          2002 – S.R.L. din Slobozia, judeţul Ialomiţa.
   (14.471)                         (14.488)                          (14.562)
  — Butnariu Marian, cu domiciliul în Ploieşti,       — Companis Leopold Gabriel, cu domiciliul în
Aleea Biruinţei nr. 1, bl. 134A, sc. B, ap. 28, judeţul                                 — Dan Nicolae, cu domiciliul în satul Şotânga,
                             Ploieşti, str. Gheorghe Gr. Cantacuzino nr. 205, bl.    str. Rovină nr. 126, comuna Şotânga, judeţul judeţul
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de    156E, sc. A, ap. 7, judeţul Prahova, aduce la
proprietate nr. 58186, eliberat la 20 august 1996 de                                 Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                             cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     M nr. 026661/392, eliberată la 31 august 1994 de      identitate seria B-398572, aparţinând vehiculului cu
Proprietate asupra Terenurilor Prahova, pe numele     Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza“ din         nr. de identificare UU1R11700J2168239, eliberată
de Butnariu Gheorghe (decedat) şi Butnariu        Ploieşti, judeţul Prahova, promoţia 1994.         la data de 6 noiembrie 1995 de R.A.R. -
Floarea (decedată).                      (14.501)                       Reprezentanţa Caraş-Severin.
   (14.575)                        — Companis Leopold Gabriel, cu domiciliul în         (14.580)
  — Călin Gheorghe, cu domiciliul în Feteşti, Str.    Ploieşti, str. Gheorghe Gr. Cantacuzino nr. 205, bl.     — Darie Neculai, cu domiciliul în Petroşani,
Şcolii nr. 38, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă   156E, sc. A, ap. 7, judeţul Prahova, aduce la       Str. 9 Mai, bl. 2A, sc. 3, ap. 22, judeţul
pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.      cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria B     Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
1981866, eliberat la 9 iunie 2004 de Societatea      nr. 0001029/200/2001, însoţită de foaia maricolă,     identitate seria A-0373075, aparţinând
Comercială ENERGOMONTAJ – S.A.,              eliberată la 30 iunie 2001 de Universitatea        vehiculului cu nr. de identificare
Sucursala Instalaţii Electrice şi Automatizări din    Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Facultatea      UU1R11700G0976205, eliberată la data de 10
Bucureşti.                        Hidrotehnica, promoţia 2001.                august 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Hunedoara.
   (14.532)                         (14.506)                          (14.587)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010

  — Dănăţescu Gh. Tudoriţa, cu domiciliul în        — Gârbacea I.V. Gică, cu domiciliul în satul        — Iosif D. Virgil Daniel, cu domiciliul în
Mangalia, Str. Sirenei nr. 5, bl. H10A, sc. B, ap.    Şimon nr. 393, comuna Bran, judeţul Braşov,        Călăraşi, prelungirea Bucureşti nr. 30, bl. I38, sc.
28, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă        aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         1, ap. 5, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
pierderea diplomei de bacalaureat seria P nr.      bacalaureat seria B nr. 6631/282, eliberată la 9      pierderea diplomei de bacalaureat seria K nr.
181760/620, eliberată la 17 septembrie 1997 de      septembrie 1971 de Liceul Economic nr. 1 din        222009/144, eliberată la 31 august 1993 de
Liceul Teoretic „Callatis“ din Mangalia, judeţul     Braşov, judeţul Braşov, promoţia 1971.           Colegiul Silvic „Theodor Pietraru“ din comuna
Constanţa, promoţia 1997.                   (14.544)                       Brăneşti, judeţul Ilfov, promoţia 1993.
  (14.500)                        — Geangu Constantin, cu domiciliul în satul         (14.515)
  — Diaconu T. Mugurel, cu domiciliul în        Tipăreşti nr. 159, comuna Cocorăştii Mislii,         — Ivan N. Ana, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Bucureşti, str. Burluşi nr. 25, sectorul 3, aduce la   judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea       Cetatea Histria nr. 1, bl. MIIb8/13, sc. B, ap. 85,
cunoştinţă pierderea certificatului de calificare    titlului de proprietate nr. 68333, eliberat la 24 mai   sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
seria G nr. 145234/159/1989, eliberat la 4 iulie     1999 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea        de bacalaureat seria A-1 nr. 148960/2819/1979,
1989 de Liceul Agroindustrial din Caracal,        Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor        eliberată la 5 octombrie 1979 de Grupul Şcolar de
judeţul Olt, promoţia 1989.               Prahova, pe numele de Geangu Constantin,
                                                          Prelucrarea Lemnului „Constantin Brâncuşi“ din
                             Geangu Vasile, Geangu Gheorghe şi Geangu
  (14.470)                       Marin, moştenitorii defunctului Geangu C. Ion.       Brăila, judeţul Brăila, promoţia 1978.
  — Dragnea Valentina, cu domiciliul în comuna        (14.519)                         (14.507)
Dobroeşti, str. Crişan nr. 2, judeţul Ilfov, aduce la    — Gheorghe Adriana, cu domiciliul în Bucureşti,      — Kovacs Violeta, cu domiciliul în Arad, Str.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    str. Cetatea de Baltă nr. 22, bl. O6, sc. B, ap. 57,    Armoniei nr. 53, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă
H nr. 98300/2453, eliberată la 16 august 1989 de     sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     pierderea cărţii de identitate seria B-437204,
Liceul Industrial nr. 14 din Bucureşti, pe numele    de absolvire a şcolii de specialitate postliceală seria  aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
de Pena C. Valentina, promoţia 1989.           D nr. 18618/2976, eliberată la 13 aprilie 1978 de     UU2TAQB0000QB8036, eliberată la data de 28
  (14.505)                       Grupul Şcolar „U.C.E.C.O.M.“ din Bucureşti, pe       noiembrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.
  — Dragu F. Alin-Constantin, cu domiciliul în     numele de Iordache D. Adriana, promoţia 1978.         (14.606)
comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea, aduce la          (14.554)                         — Lechea Lucia, cu domiciliul în Reşiţa, str.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria     — Gheorghe V. Lucian, cu domiciliul în         Gratz, bl. 5, sc. 1, ap. 4, judeţul Caraş-Severin,
T nr. 0529579/143, eliberată la 19 iulie 2004 de     Constanţa, str. Marinescu Dumitru nr. 32, bl. M1,     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Grupul Şcolar „Constantin Brâncoveanu“ din        sc. F, ap. 89, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă   seria D-014281, aparţinând vehiculului cu nr. de
Horezu, judeţul Vâlcea, promoţia 2004.          pierderea diplomei de inginer seria B nr.         identificare 171721, eliberată la data de 20 iunie
  (14.487)                       0004434/657, eliberată la 27 septembrie 2001 de      2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Caraş-Severin.
  — Drăgoi Liviu Constantin, cu domiciliul în      Universitatea Maritimă din Constanţa, Facultatea        (14.568)
Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 97, bl. A, sc. 2, ap.   de Electromecanică Navală, promoţia 2001.
                                                            — Lupu Oţel Viorel, cu domiciliul în satul
27, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea         (14.615)
                                                          Poieni, comuna Piatra Şoimului, judeţul Neamţ,
carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr. 2244810,       — Gordan Elena, cu domiciliul în Arad, aleea      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
eliberat la 14 februarie 2002 de Societatea       Amara nr. 1, bl. X36-2, sc. B, ap. 3, judeţul Arad,    seria C-302796, aparţinând vehiculului cu nr. de
Comercială ROMAERO – S.A. din Bucureşti.         aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         identificare UU1R13311W2742171, eliberată la
  (14.596)                       bacalaureat seria B nr. 139854/152, eliberată la 10    data de 12 mai 1995 de Societatea Comercială
  — Dumitrache Paula, cu domiciliul în         februarie 1986 de Liceul Industrial nr. 5 din Arad,    AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 81, ap. 1, sectorul 4,   judeţul Arad, pe numele de Mihailovici P. Elena,        (14.557)
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    promoţia 1983.
                                                            — Mateescu George, cu domiciliul în comuna
seria M.P.S. nr. 239536, eliberat la 19 decembrie       (14.605)                       Popeşti, Str. Principală nr. 76, judeţul Vâlcea,
1994 de D.G.M.P.S. din Bucureşti.              — Grumeza Constantin, cu domiciliul în Braşov,     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
  (14.528)                       str. Timiş Triaj nr. 16, bl. 16, ap. 5, judeţul Braşov,  seria F-464365, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Fănaru Daniela, cu domiciliul în satul Malu     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria  identificare UU1KSDEKJ37792255, eliberată la
Alb, comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi, aduce la     B-934007, aparţinând vehiculului cu nr. de         data de 12 iunie 2007 de Societatea Comercială
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.     identificare UU1R11711V2621809, eliberată la data     AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
14798-46, eliberat la 17 noiembrie 1993 de        de 21 noiembrie 1996 de Societatea Comercială         (14.454)
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Proprietate asupra Terenurilor Galaţi, pe numele                                    — Matei Marian, cu domiciliul în Ploieşti, Str.
                               (14.514)                       Râşnovenilor nr. 1, bl. 54, sc. A, ap. 19, judeţul
de Rotaru Sofia, decedată.
                              — Grupul Şcolar „Puskás Tivadar“, cu sediul în     Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  (14.485)
                             Sfântu Gheorghe, Str. Pescarilor nr. 35, judeţul      identitate seria C-013733, aparţinând vehiculului
  — Filimbut Gh. Ionel, cu domiciliul în satul     Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      cu nr. de identificare UU1R11711V2636067,
Săceni, comuna Săceni, judeţul Teleorman, aduce     identitate seria E-985380, aparţinând vehiculului cu    eliberată la data de 18 aprilie 1997 de Societatea
la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.   nr. de identificare UU1LSDEJH35902569, eliberată      Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
64-00515, eliberat la 30 ianuarie 1995 de Comisia    la data de 5 mai 2006 de Societatea Comercială       Piteşti.
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Proprietate asupra Terenurilor Teleorman.                                        (14.450)
                               (14.460)                         — Matei Valeria, cu domiciliul în Bucureşti,
  (14.478)
  — Flonta Florian Petru, cu domiciliul în Şimleu     — Iachim S. Lenuţa, cu domiciliul în Botoşani,     Str. Strămoşilor nr. 6, bl. P17, sc. 2, ap. 21,
Silvaniei, Str. Ialomiţei nr. 67, judeţul Sălaj, aduce  Aleea Pictorului nr. 2, ap. 20, judeţul Botoşani,     sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         carnetului de muncă seria A.Y. nr. 353608,
C.M. nr. 264605, eliberat la 15 octombrie 1992 de    bacalaureat seria F nr. 142/107, eliberată la 5 iulie   eliberat la 19 septembrie 1974 de Întreprinderea
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi         1973 de Liceul Pedagogic din Botoşani, judeţul       „Timpuri Noi“ din Bucureşti, pe numele de Sopon
Locativă din Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, pe     Botoşani, promoţia 1973.                  Valeria.
numele de Flonta Florin.                   (14.518)                         (14.466)
  (14.483)                        — Ion Mădălina, cu domiciliul în Bucureşti,        — Mihai Ioana Maria, cu domiciliul în
  — Gane Florentina, cu domiciliul în comuna      Str. Dristorului nr. 104, bl. 15B, sc. A, ap. 17,     Botoşani, Calea Naţională nr. 63, sc. B, ap. 16,
Frumuşani nr. 47, judeţul Călăraşi, aduce la       sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    identitate seria G-102634, aparţinând vehiculului     diplomei de bacalaureat seria U nr. 0261007/07,
J nr. 237201/101, eliberată la 5 septembrie 1991     cu nr. de identificare WDB2094201F199441,         eliberată la 21 iulie 2006 de Liceul cu Program
de Liceul Industrial nr. 22 din Bucureşti, pe      eliberată la data de 28 februarie 2008 de R.A.R. -     Sportiv din Botoşani, judeţul Botoşani, pe numele
numele de Ştefan M. Florentina.             Reprezentanţa Bucureşti.                  de Creţu Ioana Maria, promoţia 2006.
  (14.477)                         (14.545)                         (14.541)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010                                5

  — Mili Marian, cu domiciliul în Buşteni, Str.      — Nedea Roland Adrian, cu domiciliul în         — Petre Marius, cu domiciliul în satul Pitaru,
Libertăţii nr. 193, judeţul Prahova, aduce la      Giurgiu, str. Vasile Alecsandri, bl. 2/300, ap. 28,   comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea      cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria M.P.S.
000825, aparţinând vehiculului cu nr. de        cărţii de identitate seria C-516090, aparţinând     nr. 1506247, eliberat la 27 mai 1999 de Societatea
identificare WVWZZZ33ZJE039795, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare            Comercială DABU CON – S.R.L. din Bucureşti.
data de 11 august 1992 de R.A.R. - Reprezentanţa    KLAJF1981VB213584, eliberată la data de 18          (14.448)
Argeş.                         iulie 1997 de Societatea Comercială DAEWOO
                                                          — Pleşcan Gheorghe, cu domiciliul în Roman,
   (14.481)                      AUTOMOBILE – S.R.L.
                                                         str. Mihai Viteazul, bl. 2A, ap. 80, judeţul Neamţ,
  — Mirovici Alina Elena, cu domiciliul în         (14.581)
                                                         aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Reşiţa, Bd. Republicii nr. 23, sc. 2, ap. 16, judeţul   — Negroiu Ştefan, cu domiciliul în comuna       seria D-202973, aparţinând vehiculului cu nr. de
Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea      Chiojdeanca, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă    identificare UU1R11711Y2959725, eliberată la
diplomei de bacalaureat seria L nr. 39453/184,     pierderea cărţii de identitate seria E-773716,      data de 15 ianuarie 2001 de Societatea Comercială
eliberată la 12 iulie 1994 de Liceul Teoretic nr. 1   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, pe numele de     UU1LSDAAH35191148, eliberată la data de 31
Cialma I. Alina Elena, promoţia 1994.                                         (14.556)
                            ianuarie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.
   (14.570)                        (14.510)                        — Popa Raluca Dana, cu domiciliul în
  — Moldovanu I. Ionuţ, cu domiciliul în satul                                 Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 88, bl. L116, sc.
                              — Niculae N. Florian, cu domiciliul în        A, ap. 11, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
Cârţa nr. 172, comuna Cârţa, judeţul Harghita,     Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 4,
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de                                    cărţii de identitate seria G-226199, aparţinând
                            ap. 755, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
bacalaureat seria T nr. 0431565/30, eliberată la 12                               vehiculului cu nr. de identificare
                            diplomei de bacalaureat seria H nr. 3626/14,
iulie 2004 de Grupul Şcolar „Venczel Jozsef“ din                                 VNKKC96350A151195, eliberată de Societatea
                            eliberată la 17 mai 1982 de Liceul Economic şi de
Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, promoţia 2004.    Drept Administrativ „Nicolae Kretzulescu“ din      Comercială TOYOTA ROMANIA – S.R.L.
   (14.604)                      Bucureşti, promoţia 1980.                   (14.560)
  — Mureşan Nicolae, cu domiciliul în Sebeş, str.      (14.502)                        — Popescu D. Sanda Camelia, cu domiciliul în
Oituz nr. 30, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă      — Oprea Georgeta-Simona, cu domiciliul în       Bucureşti, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 28-30, bl. 1, sc.
pierderea cărţii de identitate seria D-064178,     Mangalia, str. Mihai Viteazu, bl. O12, ap. 9,      1, ap. 163, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea     diplomei de bacalaureat seria R nr. 0224171/171,
21031128252, eliberată la data de 4 iulie 2000 de    diplomei de bacalaureat seria G nr. 107889/62,      eliberată la 18 august 1999 de Liceul Industrial
R.A.R. - Reprezentanţa Alba.              eliberată la 30 iunie 1988 de Liceul Industrial nr.   „Timpuri Noi“ din Bucureşti, promoţia 1999.
   (14.588)                      2 din Mangalia, judeţul Constanţa, pe numele de        (14.462)
  — Murgu Ana, cu domiciliul în satul Plopana,     Şerban C. Georgeta-Simona, promoţia 1988.          — Popescu D. Sanda Camelia, cu domiciliul în
comuna Plopana, judeţul Bacău, aduce la           (14.459)                      Bucureşti, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 28-30, bl. 1,
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      — Oprişan Ruxanda, cu domiciliul în satul       sc. 1, ap. 163, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
247059, eliberat la 30 iunie 2003 de Comisia      Lozinca, comuna Onceşti, judeţul Bacău, aduce la     pierderea diplomei de absolvire seria U nr.
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      0007029/1204, eliberată la 21 ianuarie 2004 de
Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele     C.M. nr. 0179297, eliberat la 2 februarie 1994 de    Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
de Murgu C. Vasile, decedat.              Primăria Comunei Onceşti, judeţul Bacău, pe       Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, promoţia 2002.
   (14.476)                      numele de Ţarălungă Ruxanda.                 (14.463)
  — Murgu Ana, cu domiciliul în satul Plopana,       (14.573)                        — Popescu D. Sanda Camelia, cu domiciliul în
comuna Plopana, judeţul Bacău, aduce la          — Pandichi Ancuţa, cu domiciliul în Braşov,      Bucureşti, str. Mr. Vasile Băcilă nr. 28-30, bl. 1, sc.
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    Aleea Constructorilor nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 309,   1, ap. 163, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
100939, eliberat la 15 decembrie 1993 de Comisia    judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea      diplomei de licenţă seria Y nr. 0033214/3821,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        diplomei de bacalaureat seria R nr. 0166816/66,
Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele                                 eliberată la 11 iunie 2007 de Universitatea din
                            eliberată la 31 august 1998 de Grupul Şcolar       Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
de Murgu Vasile, decedat.                Agricol din Murgeni, judeţul Vaslui, pe numele de
   (14.479)                                                  Educaţiei, promoţia 2006.
                            Munteanu I. Ancuţa, promoţia 1998.              (14.465)
  — Murgu Ana, cu domiciliul în satul Plopana,       (14.550)
comuna Plopana, judeţul Bacău, aduce la                                       — Popescu Mihai, cu domiciliul în Ploieşti,
                              — Pataşa Sorin-Stelian, cu domiciliul în       Aleea Stănişoarei nr. 4, bl. 122, sc. A, ap. 16, judeţul
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    comuna Baia, Incinta I.A.S., judeţul Tulcea,
97586, eliberat la 16 mai 2003 de Comisia                                    Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                            aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    identitate seria B-258386, aparţinând vehiculului cu
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                            seria C-007528, aparţinând vehiculului cu nr. de     nr. de identificare UU1R13311S0186760, eliberată
Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele
                            identificare UU1D27119W2695937, eliberată la       la data de 25 aprilie 2007 de Societatea Comercială
de Murgu C. Vasile, decedat.
                            data de 16 mai 1995 de Societatea Comercială       AUTOMOBILE DACIA – S.A.
   (14.480)                      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  — Nasser Andreea Ştefania, cu domiciliul în                                    (14.482)
                               (14.446)
Bucureşti, Str. Vaselor nr. 2, bl. 34, ap. 51,                                   — Popovici Ilie, cu domiciliul în satul Băişeşti,
                              — Pavel Adrian Sorin, cu domiciliul în Gura
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                               comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, aduce la
identitate seria E-128008, aparţinând vehiculului    Humorului, str. Vasile Alecsandri nr. 2, bl. D1B3,
                            ap. 3, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă       cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
cu nr. de identificare UU6MF48414D055169,                                    M.P.S. nr. 1162670, eliberat la 22 iunie 1998 de
eliberată la data de 25 octombrie 2005 de        pierderea certificatului de calificare seria C nr.
                            72619/801, eliberat la 1 iulie 1985 de Liceul      Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Suceava.
Societatea     Comercială     DAEWOO                                    (14.601)
AUTOMOBILE – S.R.L.                   Industrial nr. 1 din Suceava, judeţul Suceava,
                            promoţia 1985.                       — Primăria Oraşului Călimăneşti, Comisia
   (14.594)
                               (14.576)                      Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
  — Năsoi Zanfira, cu domiciliul în satul Izvoru,                                Călimăneşti, cu sediul în Călimăneşti, Calea lui
comuna Vânătorii Mici, judeţul Ilfov, aduce la       — Păcurar David, cu domiciliul în satul Belin
                                                         Traian nr. 306, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    nr. 712, comuna Belin, judeţul Covasna, aduce la     pierderea titlului de proprietate nr. 7650, eliberat
20120, eliberat la 16 aprilie 1993 de Comisia      cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      la 14 aprilie 2008 de Comisia Judeţeană pentru
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        C.M. nr. 186564, eliberat în anul 1991 de        Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele    T.E.P.P.L. Braşov, Secţia Exploatare din comuna     Terenurilor Vâlcea, pe numele de Rădulescu Paul,
de Nasoi P. Marin, decedat.               Apaţa, judeţul Braşov.                  moştenitorul defunctului Rădulescu Ion.
   (14.598)                        (14.443)                         (14.578)
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010

  — Radu Marian, cu domiciliul în Hârşova,       — Sas-Mireşan Vasile, cu domiciliul în Cluj-      — Societatea Comercială FRIGOEXPRES –
Str. Vadului nr. 8, bl. S1, sc. D, ap. 56, judeţul  Napoca, Str. Fabricii nr. 5, bl. B5, sc. 1, ap. 10,   S.A., cu sediul în Oradea, Str. Borşului nr. 53,
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de identitate seria C-231995, aparţinând       de identitate seria A-0859477, aparţinând        de identitate seria D-231938, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare          vehiculului cu nr. de identificare 975154941,      vehiculului cu nr. de identificare
UU1R13300J0043958, eliberată la data de 2       eliberată la data de 16 septembrie 1994 de R.A.R.    YV2A4DAAX1B292569, eliberată la data de 12
octombrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa       - Reprezentanţa Cluj.                  iulie 2000 de Societatea Comercială
Constanţa.                        (14.610)                      AUTOCAMIOANE – S.R.L., Bucureşti.
   (14.585)                                                   (14.495)
                            — Savu Marian, cu domiciliul în comuna Valu
  — Radu Nicoleta, cu domiciliul în Bucureşti,                                 — Societatea Comercială FRIGOEXPRES –
                           lui Traian, Str. Deltei nr. 8, judeţul Constanţa,
                                                       S.A., cu sediul în Oradea, Str. Borşului nr. 53,
Str. Smochinului nr. 50, sectorul 1, aduce la     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-  seria A-0530389, aparţinând vehiculului cu nr. de    de identitate seria D-809124, aparţinând
931035, aparţinând vehiculului cu nr. de       identificare ZFA14600008289685, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare
identificare UU1R13311V0214897, eliberată       data de 18 august 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa    VM3LVFS3EW1R08153, eliberată la data de 16
de Societatea Comercială AUTOMOBILE          Giurgiu.                        aprilie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
DACIA – S.A.                                                   (14.497)
                             (14.597)
   (14.600)
                            — Simerea Georgeta Iozefina, cu domiciliul în      — Societatea Comercială FRIGOEXPRES –
  — Roman Mihaiela Ramona, cu domiciliul în                                 S.A., cu sediul în Oradea, Str. Borşului nr. 53,
                           Moldova Nouă, Str. Lalelelor, bl. 14A, ap. 5,
Zărneşti, str. Pompiliu Dan, bl. 17, sc. A, ap. 6,                              judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea     judeţul Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă
                                                       de identitate seria D-809111, aparţinând
diplomei de bacalaureat seria M nr.          pierderea diplomei de bacalaureat seria N nr.      vehiculului cu nr. de identificare
065696/171, eliberată la 5 septembrie 1995 de     021310/742, eliberată la 21 august 1995 de Liceul    VM3LVFS3EW1R08066, eliberată la data de 15
Liceul Industrial din Zărneşti, judeţul Braşov,    Teoretic „Traian Lalescu“ din Orşova, judeţul      aprilie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
pe numele de Sîrbu C. Mihaiela Ramona.        Mehedinţi, pe numele de Milosescu Mîrsu G.         (14.498)
   (14.445)                     Georgeta Iozefina, promoţia 1995.             — Societatea Comercială GERALEX INCOM
  — Roşca Emilia, cu domiciliul în Bucureşti,      (14.571)                      – S.R.L., cu sediul în satul Tâncăbeşti, str. I.C.
str. Vasile Goldiş nr. 4, bl. M42, sc. 1, ap. 5,    — Societatea Comercială ARCHITECT           Băicoianu nr. 264, comuna Snagov, judeţul Ilfov,
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   SERVICE – S.R.L., Vaslui, Sucursala Bucureşti,     aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
de identitate seria D-278369, aparţinând                                   înregistrare fiscală seria B nr. 642962, eliberat în
                           cu sediul în Bucureşti, intrarea Licurici nr. 5, ap.
vehiculului cu nr. de identificare                                      anul 2004 de Direcţia Generală a Finanţelor
                           5, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   Publice şi Controlului Financiar de Stat a
UU1R1170G2016160, eliberată la data de 13       de identitate seria G-419321, aparţinând
decembrie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa                                   Judeţului Ilfov.
                           vehiculului cu nr. de identificare             (14.592)
Bucureşti.                      2BVEMHM188V000356, eliberată la data de 21
   (14.523)                                                  — Societatea Comercială M & M IMPORT
                           mai 2008 de Societatea Comercială            EXPORT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.
  — Roşca P. Valentina, cu domiciliul în       EURONAUTICA MOTORS – S.R.L.               Oinei nr. 28, sectorul 1, aduce la cunoştinţă
Bucureşti, Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. A, ap.    (14.456)                      pierderea cărţii de identitate seria C-218321,
11, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea                                 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
diplomei de doctorat seria B nr. 0002270/1010,      — Societatea Comercială AUDIT
                                                       KLAJA1981VB194924, eliberată de Societatea
eliberată la 22 februarie 2002 de Universitatea    PROFESSIONAL SERVICES – S.R.L., cu sediul
                                                       Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.
din Bucureşti, Facultatea de Filologie.        în Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 4, bl. J4, sc. C, ap. 44,
                                                         (14.613)
   (14.561)                     judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea
                           cărţii de identitate seria F-306224, aparţinând      — Societatea Comercială MARIOVAL TOP –
  — Roşu P. Petru Emil, cu domiciliul în                                   S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Trivale, bl. 65P, sc.
comuna Cricău, str. Axente Sever nr. 56, judeţul   vehiculului cu nr. de identificare           A, ap. 20, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
Alba, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de    WVWZZZ1KZ7M024191, eliberată la data de 22       pierderea cărţii de identitate seria E-979079,
bacalaureat seria H nr. 178095, eliberată la 12    ianuarie 2007 de Societatea Comercială         aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
octombrie 1993 de Colegiul Economic din Alba     PORSCHE ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.          UU1D1F7176A494172, eliberată la data de 15
Iulia, judeţul Alba, promoţia 1989.            (14.455)                      septembrie 2006 de Societatea Comercială
   (14.589)                                                 AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
                             — Societatea Comercială ENCON PLUS –
                                                         (14.551)
  — Rus I. Ionela Mărioara, cu domiciliul în     S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Emil Gârleanu
Cluj-Napoca, calea Mănăstur nr. 93, ap. 17,      nr. 9, bl. A4, sc. 2, ap. 30, sectorul 3, aduce la     — Societatea Comercială MARIOVAL TOP –
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea foii   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-   S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Trivale, bl. 65P, sc.
matricole anexă la diploma de licenţă seria R nr.                               A, ap. 20, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
                           094778, aparţinând vehiculului cu nr. de        pierderea cărţii de identitate seria E-478904,
0006497/497, eliberată la 10 iunie 1999 de      identificare 98100940094, eliberată la data de 15
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca,                                 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                           decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa        UU1D1F7176A494171, eliberată la data de 15
Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia       Ialomiţa.                        septembrie 2006 de Societatea Comercială
1998.
                             (14.530)                      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (14.469)                                                   (14.565)
                            — Societatea Comercială FRIGOEXPRES –
  — Sarca Brad Vlad Alexandru, cu domiciliul                                  — Societatea Comercială MARIOVAL TOP –
                           S.A., cu sediul în Oradea, Str. Borşului nr. 53,
în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 12,                                  S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Trivale, bl. 65P, sc.
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea      judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                                                       A, ap. 20, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
cărţii de identitate seria F-125903, aparţinând    de identitate seria D-231950, aparţinând
                                                       pierderea cărţii de identitate seria E-527775,
vehiculului cu nr. de identificare          vehiculului cu nr. de identificare           aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
JH2SC33A1VM105854, eliberată la data de 13      YV2A4DAA61B297777, eliberată la data de 12       UU1D4F7675A476857, eliberată la data de 16
septembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa       iulie 2000 de Societatea Comercială           iunie 2005 de Societatea Comercială
Sălaj.                        AUTOCAMIOANE – S.R.L., Bucureşti.            AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (14.492)                       (14.494)                        (14.566)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010                                7

  — Societatea Comercială NAŢIONAL            — Societatea Comercială REGHE BUILDING –          — Szekely-Szentmiklosi István, cu domiciliul
LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.    S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Alexandru       în Cehu Silvaniei, str. Avram Iancu, bl. T12, ap.
Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 29, sectorul 1,     Philippide nr. 4, ap. 2, sectorul 2, aduce la cunoştinţă  14, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   pierderea cărţii de identitate seria G-589145,       foii matricole anexă la diploma de doctor-medic
seria E-281982, aparţinând vehiculului cu nr. de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       nr. 459538/5730, eliberată la 11 septembrie 1981
identificare WFOLXXGBFL4B00397, eliberată        WVGZZZ5NZ8W041414, eliberată la data de 7         de Institutul de Medicină şi Farmacie din Târgu
la data de 9 ianuarie 2006 de Societatea        august 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.      Mureş, Facultatea de Medicină, pe numele de
Comercială ROMCAR – S.R.L.                  (14.552)                       Székely F. Ştefan, promoţia 1981.
  (14.490)                        — Societatea Comercială ROHE ROMÂNIA –            (14.496)
  — Societatea Comercială NAŢIONAL           S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Valea Oltului
LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.    nr. 73-75, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea     — Székely-Szentmiklosi Olga, cu domiciliul în
Dimitrievici Pavel Kiseleff nr. 29, sectorul 1,     sigiliului de identificare a tehnicianului de service   Cehu Silvaniei, str. Avram Iancu, bl. T12, ap. 14,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   cu urmatoarea inscripţie: „RH 006“, pe numele de      judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea foii
seria F-265893, aparţinând vehiculului cu nr. de    Barle Claudiu Adrian.                   matricole anexă la diploma de doctor-medic nr.
identificare VF3YCBMFC11026136, eliberată la         (14.467)                       426422/5817, eliberată la 11 septembrie 1981 de
data de 14 septembrie 2006 de Societatea          — Societatea Comercială SALUBRIS – S.A.,        Institutul de Medicină şi Farmacie din Târgu
Comercială TRUST MOTORS – S.R.L.            cu sediul în Slatina, str. Ionaşcu nr. 9, judeţul Olt,   Mureş, Facultatea de Medicină, pe numele de
  (14.491)                      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     Szentmiklósi F. Olga, promoţia 1981.
  — Societatea Comercială NICK-MANS –         seria E-812505, aparţinând vehiculului cu nr. de        (14.493)
S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Milcov nr. 9, bl. 9,  identificare WBAFA71090LN29988, eliberată la         — Şerban Dragu, cu domiciliul în comuna
sc. D, ap. 2, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă    data de 22 noiembrie 2005 de R.A.R. -           Sudiţi, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă
pierderea copiei conformă seria CCM nr. 0413405     Reprezentanţa Olt.                     pierderea titlului de proprietate         nr.
a licenţei de transport nr. 21241, eliberată la 12      (14.590)                       114208/56188, eliberat la 17 ianuarie 1995 de
martie 2010 de Autoritatea Rutieră Română,         — Societatea Comercială TOTAL NATURAL –         Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Agenţia Bacău.                     S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Stelea Spătaru nr.  Proprietate asupra Terenurilor Ialomiţa, pe
  (14.511)                      12, camera 14, sectorul 3, aduce la cunoştinţă       numele de Serban M. Margareta, decedată.
  — Societatea Comercială NISIPURI – S.A., cu     pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria B    (14.521)
sediul în staţiunea Mamaia, zona „Melody“,       nr. 0594210, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea    Generală a Finanţelor Publice şi Controlului         — Şerban G. Cornelia, cu domiciliul în satul
cărţii de identitate seria C-371423, aparţinând     Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.        Necopoi nr. 73, comuna Homoroade, judeţul Satu
vehiculului cu nr. de identificare              (14.543)                       Mare, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
1GNEK13KXSJ450696, eliberată la data de 5         — Societatea Comercială VEL PITAR – S.A.,        proprietate nr. 31-81278, eliberat la 21 mai 1996
aprilie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Constanţa.    Punctul de lucru, cu sediul în Drăgăşani, str. Gib     de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului
  (14.599)                      Mihăescu nr. 51, judeţul Vâlcea, aduce la         de Proprietate asupra Terenurilor Satu Mare, pe
  — Societatea Comercială PATRIOT IMPORT        cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare    numele de Şerban G. Cornelia moştenitoarea
EXPORT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.      fiscală nr. 14074113, eliberat la 27 iulie 2001 de     defunctului Libotean Gheorghe.
Apusului nr. 54, bl. 48, sc. 1, ap. 1, sectorul 6,   Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi            (14.564)
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     Controlului Financiar de Stat a Judeţului Vâlcea.       — Tăriceanu I. Marian Florin, cu domiciliul în
înregistrare fiscală seria B nr. 621362, eliberat la     (14.474)                       satul Brăteşti nr. 123, comuna Şirna, judeţul
2 iunie 2003 de Direcţia Generală a Finanţelor       — Soimu I. Valerica, cu domiciliul în Feteşti,     Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
Publice şi Controlului Financiar de Stat a       str. Călăraşi, bl. D3, ap. 10, judeţul Ialomiţa,      atestatului profesional seria A nr. 130363,
Municipiului Bucureşti.                 aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de      eliberat la 26 octombrie 1994 de Liceul
  (14.533)                      absolvire a liceului seria A nr. 44203/3, eliberat la   Industrial „Toma N. Socolescu“ din Ploieşti,
  — Societatea Comercială PRACTIC GRUP –        12 iulie 1993 de Liceul Economic din Mangalia,       judeţul Prahova, promoţia 1994.
S.R.L., cu sediul în Petroşani, str. Livezeni nr. 8,  judeţul Constanţa, promoţia 1991.
                                                            (14.452)
judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea       (14.522)
cărţii de identitate seria E-017704, aparţinând                                    — Toma C. Nela, cu domiciliul în satul Sălcuţa
                              — Solomon P. Adriana-Monica, cu domiciliul
vehiculului cu nr. de identificare           în Bucureşti, str. Alexandru Şerbănescu nr. 23, bl.    nr. 11, Titu, judeţul Dâmboviţa, aduce la
UU1D1711943421751, eliberată la data de 30       7M, sc. 2, ap. 30, sectorul 1, aduce la cunoştinţă     cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria P nr.
iunie 2004 de Societatea Comercială           pierderea diplomei de bacalaureat seria T nr.       0033898/4273, eliberată la 6 iulie 1998 de
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti, pentru        0016904/180/2002, eliberată la 27 iulie 2002 de      Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică,
Societatea Comercială MALMIX PROD – S.R.L.       Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ din           promoţia 1997.
  (14.579)                      Bucureşti, promoţia 2002.                    (14.503)
  — Societatea Comercială RAJ & CO – S.R.L.,        (14.513)                         — Toma Silvia, cu domiciliul în satul
cu sediul în Sinaia, str. Aosta nr. 36, judeţul      — Stoica Florica, cu domiciliul în Ploieşti, Str.    Cândeşti, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea,
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Cameliei nr. 11C, bl. 62, sc. A, ap. 6, judeţul      aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
identitate seria E-536998, aparţinând vehiculului    Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de     bacalaureat seria B1 nr. 37680/897, eliberată la 4
cu nr. de identificare WDB9046631R770787,        proprietate nr. 58846, eliberat la 22 mai 2000 de     iulie 1981 de Liceul Industrial nr. 2 din Buzău,
eliberată la data de 11 aprilie 2005 de R.A.R. -    Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de      judeţul Buzău, pe numele de Soare Şt. Silvia,
Reprezentanţa Prahova.                 Proprietate asupra Terenurilor Prahova, pe         promoţia 1981.
  (14.449)                      numele de Nedelcu Constantin, decedat.
                                                            (14.548)
  — Societatea Comercială RECONTEXP –            (14.489)
S.R.L., cu sediul în Braşov, Str. Gloriei nr. 13, bl.                                 — Tudosie Lucian George, cu domiciliul în
                              — Stratulat Marcel, cu domiciliul în Hârşova,
318, sc. B, ap. 10, judeţul Braşov, aduce la      Str. Revoluţiei, bl. A7, sc. B, ap. 21, judeţul      Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 31, bl. M, sc. 1, ap. 19,
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-   Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
013591, aparţinând vehiculului cu nr. de        identitate seria C-118257, aparţinând vehiculului     de identitate seria E-662534, aparţinând
identificare WFONXXGCDN2U79262, eliberată        cu nr. de identificare 30911610380641, eliberată      vehiculului cu nr. de identificare
la data de 8 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa     la data de 17 noiembrie 1997 de R.A.R. -          UU1R13311T0211023, eliberată la data de 8
Bihor.                         Reprezentanţa Dâmboviţa.                  august 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Galaţi.
  (14.602)                         (14.586)                          (14.461)
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 140/29.IV.2010

  — Ţărucă A. Marian, cu domiciliul în Alba        — Văduva F. Marin, cu domiciliul în Bucureşti,      — Voicu Eugenia, cu domiciliul în comuna
Iulia, Str. Margaretelor, bl. A6, ap. 37, judeţul    str. Câmpia Libertăţii nr. 4, bl. PM51, sc. A, ap.    Produleşti, judeţul Dâmboviţa, aduce la
Alba, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     22, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea       cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
absolvire a şcolii profesionale nr. 814, eliberată la  certificatului de calificare profesională seria C nr.   27980, eliberat la 17 martie 2003 de Comisia
13 august 1998 de Centrul Şcolar din Sebeş,       0020857/3353, eliberat la 22 decembrie 2005 de      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
judeţul Alba.                      Societatea Comercială CEPECOM – S.A. din         Proprietate asupra Terenurilor Dâmboviţa.
   (14.591)                      Bucureşti.                           (14.451)
  — Ţicu Petru, cu domiciliul în comuna Borca,       (14.458)                        — Voinea Eugenia, cu domiciliul în satul
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    — Vălea Nicolae, cu domiciliul în comuna        Odeşti nr. 42, comuna Băseşti, judeţul
de identitate seria B-723249, aparţinând        Chirnogi, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă      Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea
                            pierderea cărţii de identitate seria E-157907,      carnetului de muncă seria B.a. nr. 0007455,
vehiculului cu nr. de identificare 520900,
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       eliberat la 12 mai 1975 de I.C.S.M.I. din Baia
eliberată la data de 20 decembrie 1996 de R.A.R.
                            UU1R5A71543416882, eliberată la data de 26        Mare, judeţul Maramureş, pe numele de Caraba
- Reprezentanţa Neamţ.
                            februarie 2004 de Societatea Comercială          Eugenia.
   (14.558)                                                     (14.525)
                            AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  — Ţiţirigă Gheorghe, cu domiciliul în Brezoi,                                   — Zăinescu Marius, cu domiciliul în Azuga,
str. Panduri nr. 100, judeţul Vâlcea, aduce la        (14.520)
                                                         str. Traian nr. 21B, judeţul Prahova, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-     — Veliscu Petre, cu domiciliul în comuna        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
0489380, aparţinând vehiculului cu nr. de        Brăneşti, str. Soldat Petre Ionel nr. 157, judeţul    207558, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1D2F701R0005632, eliberată în      Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      identificare SB1KM28E80E087209, eliberată la
anul 1994 de Societatea Comercială           identitate seria B-063295, aparţinând vehiculului     data de 18 februarie 2003 de Societatea
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 cu nr. de identificare 386799, eliberată la data de    Comercială TOYOTA ROMÂNIA – S.R.L.
   (14.583)                      12 decembrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
                                                            (14.447)
                            Bucureşti.
  — Vasile Ionela-Luiza, cu sediul în Olteniţa,                                   — Zopodean Irina Teodora, cu domiciliul în
bd. Tineret nr. 40, bl. I36, sc. A, ap. 7, judeţul      (14.612)
                                                         Geoagiu, Calea Romanilor nr. 220, judeţul
Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea          — Vieru C. Cristian Marius, cu domiciliul în      Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
certificatului de membru seria CL nr. 000455,      Reşiţa, Str. Rodnei nr. 8, sc. B, ap. 10, judeţul     identitate seria D-293767, aparţinând vehiculului
eliberat la 26 martie 2009 de Ordinul Asistenţilor   Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea       cu nr. de identificare UU1R11711M2414564,
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor     certificatului de calificare nr. 151785, eliberat la   eliberată la data de 16 februarie 2001 de R.A.R. -
Medicali din România, Filiala Călăraşi.         29 iulie 1992 de A.J.O.F.M. Caraş-Severin.        Reprezentanţa Bacău.
   (14.517)                        (14.572)                         (14.577)                        S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
 — Burtan Michi-Dănuţ, cu domiciliul în         — Corneschi Corneliu, cu domiciliul în          — Edison Corina-Elena, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. 1, ap.  Botoşani, Str. Armeană nr. 7, judeţul Botoşani,      Bucureşti, calea Văcăreşti nr. 300, bl. 1B, sc. A,
47, sectorul 3, născut la data de 10 iunie 1957 în   solicită schimbarea prenumelui copilului său,       ap. 24, sectorul 4, născută la data de 15 iunie 1968
Bucureşti, fiul lui Alexandru şi Maria Burtan,     Corneschi Raluca, cu acelaşi domiciliu, născută la    în Bucureşti, fiica lui Marin şi Maria Andrei,
                            data de 10 august 1997 în Botoşani, judeţul
solicită schimbarea prenumelui său din Michi-      Botoşani, fiica lui Corneliu şi Camelia-Georgiana     solicită schimbarea prenumelui său din Corina-
Dănuţ în acela de Dan, spre a se numi Burtan      Corneschi, din Raluca în acela de Raluca-Maria,      Elena în acela de Corina, spre a se numi Edison
Dan.                          spre a se numi Corneschi Raluca-Maria.          Corina.
  (14.468)                        (14.486)                         (14.529)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                         &JU8882|428046]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 140/29.IV.2010 conţine 8 pagini              Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top