127 - PDF by tradetrek

VIEWS: 184 PAGES: 4

									                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 127                                                       Marţi, 20 aprilie 2010
                            PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
              PUBLICAŢII                      ŞI    ANUNŢURI
                             C O N C U R S U R I

                     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
                      UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU“ – DIN BRAŞOV

                                     anunţă
                        scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
              Facultatea de drept                   Conferenţiar universitar, poziţia 8, disciplina Economie europeană.
                                          Conferenţiar universitar, poziţia 19, disciplinele: Management, Tehnici și
       Catedra de drept public şi ştiinţe socio-umane           operațiuni bancare, Contabilitatea instituțiilor de credit.
 Conferenţiar universitar, poziţia 8, disciplina, Drept procesual penal I+II.   Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Tehnologie hotelieră şi de
 Conferenţiar universitar, poziţia 9 disciplina, Drept penal – parte      restaurant, Bazele economiei întreprinderii, Ecoturism şi turism rural.
specială I+II.                                   Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Finanţe, Bazele contabilităţii.
 Conferenţiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Drept administrativ I,           Facultatea de educaţie fizică şi sport
Contencios administrativ.
 Lector universitar, poziţia 13, disciplinele: Drept financiar, Drept fiscal,          Catedra de discipline teoretice şi sportive
Drept comunitar şi instituţii comunitar europene.                 Profesor universitar, poziţia 3, disciplinele: M.D.S.: Jocuri de echipă
             Catedra de drept privat                (baschet-volei, handbal-fotbal), Evaluare motrică și somato funcțională.
 Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplina Drept procesual civil I+II.   Asistent universitar, poziţia 15, disciplinele: Anatomie, Fiziologie.

          Facultatea de ştiinţe economice                              Departamentul IFR
                                          Asistent universitar, poziţia 18, disciplinele: Contencios administrativ,
   1. Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune         Drept fiscal.
            Catedra de ştiinţe economice                 Asistent universitar, poziţia 51, disciplinele: Limbă străină – Engleză,
                                         Limbă străină – comunicare de afaceri – Engleză.
 Profesor universitar, poziţia 3, disciplina Economie II – macroeconomie.
                                          Asistent universitar, poziţia 56, disciplina Limbă străină – Franceză.
 Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Contabilitate financiară
                                          Asistent universitar, poziţia 68, disciplinele: Baze de date, Sisteme
aprofundată, Contabilitate financiară fundamentală, Bazele contabilităţii.
                                         informatice de asistare a deciziilor.
    Catedra de matematică informatică şi ştiinţe socio-umane
 Profesor universitar, poziţia 1, disciplinele: Statistică, Statistică în     Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
comerţ, turism şi servicii.                           84/1995 republicată şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
 2. Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor        didactic.
                                          Candidaţii se vor înscrie la Rectoratul Universităţii „George Bariţiu” din
            Catedra de ştiinţe economice               Braşov, Str. Lunii nr. 6. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax.
 Profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Burse de mărfuri,        0268-31.98.06.
Comunicare comercială, Tranzacţii comerciale.                    (12.642)
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 127/20.IV.2010

                   UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI

                                     anunţă

                         scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Facultatea de management marketing în afaceri economice Piteşti          Poziţia 40, lector universitar, disciplinele: Marketing; Marketing public.
 Poziţia 15, conferenţiar universitar, disciplinele: Pieţe de capital;       Poziţia 41, lector universitar, disciplina: Finanţe publice.
Managementul proiectelor cu finanţare externă.
                                          Candidaţii la concurs vor depune la decanatele facultăţilor, în termen de
Facultatea de management marketing în afaceri economice Brăila          30 de zile de la data publicării acestui anunţ în Monitorul Oficial al
  Poziţia 5, profesor universitar, disciplina Marketing.            României, cererea de înscriere însoţită de actele necesare prevăzute în
  Poziţia 22, lector universitar, disciplinele: Contabilitate generală; Buget  Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic din România,
şi trezorerie publică.                              publicată în Monitorul Oficial nr. 158/16 iulie 1997.
                                          Informaţii suplimentare se pot obţine la sediile facultăţilor:
  Facultatea de management marketing în afaceri economice
                                          - Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Piteşti
            Râmnicu Vâlcea
                                         Calea Bascovului nr. 2A, tel. 0248/216427
  Poziţia 21, conferenţiar universitar, disciplinele: Uniunea Europeană -     - Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, str.
structuri şi legislaţie; Drept.                         Rubinelor nr. 16-18, tel. 0239/612539
  Poziţia 22, conferenţiar universitar, disciplinele: Management; Economia    - Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu
naţională a României.                              Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu nr. 39, tel. 0250/730064
  Poziţia 23, conferenţiar universitar, disciplina: Matematică economică.      (12.712)                              UNIVERSITATEA „BIOTERRA“

                                     anunţă

           scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul II al anului universitar 2009/2010:

       I. Facultatea de management agroturistic               II. Facultatea de controlul şi expertiza produselor alimentare
                                                       Bucureşti
               Filiala Focşani
 Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplina Tehnologia creşterii             Catedra de ştiinţe fitosanitare şi zooveterinare
animalelor.                                    Asistent, poziţia 26, disciplinele: Microbiologie generală, Ecologie şi
 Şef lucrări, poziţia 7, disciplinele: Contabilitate, Economie generală.    protecţia mediului.
 Şef lucrări, poziţia 8, disciplinele: Tehnica şi arta culinară, Principii şi   Asistent, poziţia 27, disciplina Biochimie.
metode de conservare a produselor alimentare.                   Asistent, poziţia 29, disciplinele: Chimie organică, Chimie fizică şi
 Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Managementul calităţii,    coloidală; Chimie anorganică şi analitică.
Management.                                      Catedra de Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zooveterinară
 Preparator universitar, poziţia 27, disciplinele: Genetică şi ameliorare,    Şef lucrări, poziţia 7, disciplina Ecologie şi protecţia mediului.
Tehnologia creşterii animalelor, Bazele alimentaţiei raţionale.          Preparator, poziţia 21, disciplina Biodetecţia contaminării alimentelor.
 Preparator universitar, poziţia 28, disciplinele: Agroturism, norme şi      II.I. Facultatea de controlul şi expertiza produselor alimentare
legislaţie, Ecologie si protecţia mediului, Prestări servicii în alimentaţie
publică şi agroturism.                                             Filiala Slobozia
       I.II. Facultatea de management agroturistic                    Catedra: Controlul şi Expertiza Alimentelor

               Filiala Slobozia                   Şef lucrări, poziţia 10, disciplinele: Tehnologia obţinerii produselor de
                                         origine vegetală, Operaţii unitare în industria alimentară.
 Şef lucrări, poziţia 12, disciplina Ecologie şi protecţia mediului.
                                          Şef lucrări, poziţia 14, disciplinele: Principii de genetică şi OMG, Drept
 Asistent universitar, poziţia 13, disciplinele: Botanica, Tehnologia
                                         comercial.
culturii plantelor de câmp si horticole.
                                          Şef lucrări, poziţia 15, disciplinele: Utilaje în industria alimentară,
 Asistent universitar, poziţia 14, disciplinele: Tehnologia prelucrării     Informatică.
produselor vegetale, Arhitectură peisageră, Biofizică şi agrometeorologie.     Asistent, poziţia 24, disciplinele: Biochimie, Chimie organică şi
 Asistent universitar, poziţia 15, disciplinele: Biochimie, Îmbunătăţirea    coloidală.
calităţii produselor agricole prin aplicarea protecţiei integrate, Tehnica     Asistent, poziţia 26, disciplinele: Zootehnie, Biodetecţie, Operaţiuni
experimentală.                                  unitare în industria alimentară.
 Asistent universitar, poziţia 16, disciplinele: Tehnologia creşterii       Asistent, poziţia 29, disciplinele: Controlul şi expertiza produselor
animalelor, Tehnologia prelucrării produselor animale, Principii şi metode    alimentare, Metode de control operativ în protecţia consumatorului.
de conservare a produselor alimentare.
                                                     III. Facultatea de drept
 Asistent universitar, poziţia 17, disciplina Educaţie fizică.
 Preparator universitar, poziţia 18, disciplinele: Economie generală,                   Catedra de drept privat
Contabilitate.                                   Conferenţiar, poziţia 9, disciplina Drept civil.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 127/20.IV.2010                             3

 Candidaţii la concurs vor depune la Rectoratul Universităţii Bioterra din     1997, Legea învăţământului nr. 84 / 1995, Ordinul ministrului educaţiei şi
Bucureşti, cu sediul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 1, în termen de 30   cercetării nr. 5098/3.10.2005, completat cu O.M. nr. 3548 / 6.04.2006.
de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al
                                           Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul universităţii şi la tel. 021
României, Partea a III-a, cererea de înscriere. Actele necesare sunt cele
prevăzute de Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului     269 34 47, 021 490 61 29.
didactic, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 158 din 16 iulie        (12.810)                            MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
                              ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

                                      anunţă
        scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice civile pentru semestrul I al anului universitar 2010/2011:

  Şef lucrări (lector universitar) (civil), disciplinele: Echipamente de bord   Bulevardul George Coşbuc nr. 81-83, sectorul 5, în termen de 30 zile de la
şi navigaţie aeriană şi Sisteme giroscopice de aviaţie.               data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României.
  Asistent universitar (civil), disciplinele: Limba engleză-             Concursul se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 128/1997, privind
franceză/germană/spaniolă.
                                          Statutul personalului didactic.
  Şef lucrări (lector universitar) (civil), disciplina Arhitectura sistemelor de
calcul.                                        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 335.46.60, interior 116 şi
                                          346.
 Înscrierile se primesc la Academia Tehnică Militară, Bucureşti,            (12.944)
                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
                                      anunţă:
 Primăria Municipiului Bistriţa anunţă organizarea în data de 19.05.2010,      Dosarele de înscriere se depun până la data de 7.05.2010, inclusiv, ora
ora 11.00 (proba scrisă) şi 21.05.2010 (interviul) a concursurilor pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad debutant (2     13.00 la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera
posturi) la Direcţia Tehnică şef Serviciu contabilitate, salarizare şi       8, unde se vor desfăşura şi toate probele concursurilor.
administrativ, şi şef Serviciu monumente istorice din cadrul Primăriei
Municipiului Bistriţa.                                 (13.079)
                               CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
                                      anunţă:
 Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr. 5, scoate      Condiţii specifice:
la concurs funcţia publică vacantă de auditor asistent, treapta de salarizare     - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
                                          echivalentă;
1, la Serviciul Audit Intern.
                                            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
 Concursul se va desfăşura în două etape: proba scrisă va avea loc în data     minimum 1 an;
de 20.05.2010, ora 10.00, iar interviul va fi susţinut în data de 24.05.2010,     - cunoştinţe de operare pe calculator.
                                            Dosarele vor fi depuse până cel târziu la data de 28.04.2010 la Serviciul
ora 15.00.
                                          Resurse Umane, camera 24, de unde va putea fi luată bibliografia şi orice
 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din      alte informaţii legate de desfăşurarea concursului.
Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici.         (13.159)
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 127/20.IV.2010


                          P I E R D E R I         D E     A C T E
  — Avram Claudiu Petrică, cu domiciliul în       — Miklósi Ioan Attila, cu domiciliul în comuna     — Societatea Comercială METAPLAST –
Baia Mare, Str. Cerbului nr. 39, judeţul        Foieni nr. 190, judeţul Satu Mare, aduce la      S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Traian
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   Grozăvescu nr. 15, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
de identitate seria A-0135748, aparţinând       0086195, aparţinând vehiculului cu nr. de       pierderea cărţii de identitate seria C-328903,
vehiculului cu nr. de identificare           identificare 9210023, eliberată la data de 20     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
UU1R11711K2262535, eliberată la data de 25       ianuarie 1995 de Societatea Comercială         UU1R52319W2664664, eliberată de Societatea
ianuarie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa                                    Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
                            AUTONOVA – S.A., Satu Mare.
Maramureş.
                             (13.164)                        (13.160)
  (13.166)
                             — Oancea Vasile, cu domiciliul în satul Cut nr.    — Societatea Comercială NAPOCHIM – S.A.,
  — Badea-Neculau Mihaela, cu domiciliul în                                 cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Someşului nr. 34,
satul Cut nr. 835, comuna Dumbrava Roşie,       130, comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,
                            aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea licenţei
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea
                            seria G-801001, aparţinând vehiculului cu nr. de    de transport seria LTM nr. 0005669, eliberată la 9
diplomei de bacalaureat seria S nr. 0075584/82,
eliberată la 27 iunie 2000 de Liceul Teoretic din   identificare JMBXJCW7W8Z009026, eliberată la      februarie 2007 de Autoritatea Rutieră Română,
Roznov, judeţul Neamţ, pe numele de Neculau M.     data de 12 ianuarie 2010 de R.A.R. -          Agenţia Cluj.
Mihaela, promoţia 2000.                Reprezentanţa Bucureşti.                  (13.151)
  (13.154)                        (13.156)                       — Societatea Comercială RO METAL –
  — Călan Liviu, cu domiciliul în Panciu, str.     — Pasca Marioara, cu domiciliul în satul       S.R.L., cu sediul în Satu Mare, Str. Unirii nr. 31,
Nicolae Titulescu, bl. 13, ap. 3, judeţul Vrancea,                              judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea
                            Poiana Horea nr. 72, comuna Beliş, judeţul Cluj,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate                              cărţii de identitate seria C-475323, aparţinând
                            aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
seria C-130357, aparţinând vehiculului cu nr. de                               vehiculului cu nr. de identificare
                            seria C-098392, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1R11711V2643012, eliberată la                                 ZFA29000000058375, eliberată la data de 27
                            identificare UU1D16119W2716902, eliberată în
data de 10 iunie 1997 de Societatea Comercială                                august 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu
DACIA – S.A., Piteşti, pe numele Călan Nica,      anul 1998 de Societatea Comercială DACIA –
                                                       Mare.
decedat.                        S.A.
                                                         (13.152)
  (13.157)                        (13.148)
                                                        — Şerbănescu Aurel, cu domiciliul în
  — Fericean Daniel, cu domiciliul în comuna      — Pasca Marioara, cu domiciliul în satul       Constanţa, Str. Oborului nr. 54, bl. L2, sc. B, ap.
Pătulele, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă    Poiana Horea nr. 72, comuna Beliş, judeţul Cluj,    30, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă
pierderea diplomei de absolvire a şcolii        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   pierderea cărţii de identitate seria A-0657964,
profesionale seria P nr. 0015537/331, eliberată la   seria E-393217, aparţinând vehiculului cu nr. de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
23 august 1999 de Şcoala Profesională din cadrul    identificare UU1LSDAAH33339549, eliberată în      UU1R11711K2291750, eliberată la data de 21
Colegiului Naţional Economic „Theodor         anul 2005 de Societatea Comercială           ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
Costescu“ din Drobeta-Turnu Severin, judeţul      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           Constanţa.
Mehedinţi.
                              (13.145)                        (13.163)
  (13.165)
                             — Societatea Comercială GEODEM COM –          — Topală Cătălina Maricela, cu domiciliul în
  — Marchidănescu Lavinia Mihaela, cu
                            S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Lascăr   Bucureşti, aleea Marius Emanoil Buteică nr. 6, bl.
domiciliul în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei nr. 5,
                            nr. 18, ap. 17, sectorul 2, aduce la cunoştinţă    72, sc. 1, ap. 22, sectorul 3, aduce la cunoştinţă
bl. D21, sc. A, ap. 7, sectorul 6, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-   pierderea cărţii de identitate seria F-116877,     pierderea cărţii de identitate seria F-783284,
492626, aparţinând vehiculului cu nr. de        aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identificare KLAJF19V1TB454118, eliberată la      WDB2083471F065079, eliberată la data de 9       WDD2210561A032828, eliberată la data de 21
data de 12 septembrie 1996 de Societatea        decembrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa        februarie 2006 de Societatea Comercială
Comercială RODAE – S.A.                Bucureşti.                       AUTOROM – S.R.L.
  (13.162)                        (13.147)                        (13.149)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                       &JU8869|427918]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 127/20.IV.2010 conţine 4 pagini            Preţul: 0,80 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top