118 - PDF by tradetrek

VIEWS: 662 PAGES: 8

									                                PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 118                                                     Marţi, 13 aprilie 2010
                           PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
              PUBLICAŢII                    ŞI    ANUNŢURI

                             C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                  precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

     DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR A JUDEŢULUI HUNEDOARA
                                   anunţă:
 Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului   • 1 post – consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 de
Hunedoara cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie nr. 226, judeţul Hunedoara,
                                       salarizare în cadrul Serviciului Sănătate şi Bunăstare Animală.
organizează în data de 23.04.2010 şi 26.04.2010, ora 10.00 concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, după cum       Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare
urmează:
 • 1 post – consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 de   şi Pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului Hunedoara, telefon
salarizare în cadrul Compartimentului Calitatea Alimentelor din cadrul
                                       0254/221145, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare.
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului
Hunedoara;                                    (12.179)
                        P I E R D E R I        D E     A C T E
  — Alexandru E. Mircea, cu domiciliul în       — Alupoaei Ramona Gabriela, cu domiciliul în   — Amăriuchi Roxana Georgiana, cu domiciliul
Sighişoara, str. Dragoş Vodă nr. 9, judeţul Mureş,  Botoşani, Str. Primăverii nr. 26, sc. E, ap. 7,  în Buzău, str. N. Titulescu nr. 2, judeţul Buzău,
aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole anexă  judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea  aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                           cărţii de identitate seria H-529009, aparţinând
la diploma de licenţă seria U nr. 3361/4123,                              bacalaureat seria S nr. 0034718/68, eliberată la 2
                           vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la 2 iulie 2003 de Universitatea „Babeş                           august 2000 de Liceul „Mihai Eminescu“ din
                           W0L000036T5084278, eliberată la data de 15
Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie    februarie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa     Buzău, judeţul Buzău, pe numele de David C.
Filosofie, promoţia 1979.              Botoşani.                     Roxana Georgiana.
  (12.198)                       (12.189)                     (12.131)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010

  — Andreescu Maria, cu domiciliul în           — Blaga Fulvia Lavinia Liliana, cu domiciliul      — Böhm Armand, cu domiciliul în Arad, str.
Bucureşti, str. Frecăţei nr. 4, bl. 34, sc. 1, ap. 5,  în Arad, splaiul Gen. Gh. Magheru, bl. 331, sc. B,   Dr. Mihail Obedenaru nr. 32, bl. X4, sc. A, ap. 16,
sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de  ap. 8, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea   judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
proprietate nr. 154503, eliberat la 26 septembrie    cărţii de identitate seria G-438552, aparţinând     de identitate seria C-446128, aparţinând
2007 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       vehiculului cu nr. de identificare           vehiculului cu nr. de identificare
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       ZFA16900001100050, eliberată la data de 16       JMZBW827200505121, eliberată la data de 8
Dâmboviţa, pe numele de Stoicescu Cristina,       aprilie 2008 de Societatea Comercială          iulie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.
Manolescu Ion, Mihăilescu Melania Andreea,       AUTOITALIA – S.R.L., Bucureşti.
Manolescu Alexandru, Andreescu Maria,                                        (12.218)
                              (12.224)
Andreescu Ioan Daniel şi Nicolescu Maria                                      — Caraian Daniel, cu domiciliul în Bucureşti,
Dumitra, moştenitorii defunctului Manolescu        — Bolchis V. Maria, cu domiciliul în satul      Str. Nuvelei nr. 97A, sectorul 1, aduce la
Constantin.                       Livada Mică nr. 2, Livada, judeţul Satu Mare,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
   (12.078)                      aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        666705, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            proprietate nr. 31-86744, eliberat la 6 octombrie    identificare UU6JA696DXD000982, eliberată de
  — Antonesi Gheorghe, cu domiciliul în Gura
                            1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       Societatea Comercială RODAE AUTOMOBILE
Humorului, str. Bogdăneasa nr. 12, judeţul
                            Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Satu    – S.A.
Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                            Mare.                            (12.152)
identitate seria B-560558, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare UU1R11700G2016264,         (12.166)                        — Chiran Rareş Adrian, cu domiciliul în
eliberată la data de 16 august 1996 de R.A.R. -      — Bucă Marius-Valentin, cu domiciliul în       Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 126, bl. 7, sc. 7, ap.
Reprezentanţa Suceava.                 Bucureşti, Str. Progresului nr. 20, bl. P52, sc. B,   208, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea
   (12.085)                      ap. 56, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea    carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1516906,
  — Baciu Iordachi, cu domiciliul în Botoşani,     cărţii de identitate seria G-160253, aparţinând     eliberat în anul 1999 de Societatea Comercială
str. Teodor Kalimachi nr. 2, sc. B, ap. 14, judeţul   vehiculului cu nr. de identificare           RO PHARMA – S.R.L. din Bucureşti.
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    WFOWXXGCDW5K69222, eliberată la data de           (12.148)
identitate seria C-698737, aparţinând vehiculului    1 februarie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa         — Chiruţă Ionuţ, cu domiciliul în Vatra Dornei,
cu nr. de identificare UU1R11700F0941649,        Bucureşti.                       Aleea Dornelor nr. 12, bl. I6, sc. A, ap. 12, judeţul
eliberată la data de 14 iulie 1999 de R.A.R. -       (12.091)                      Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Reprezentanţa Botoşani.                  — Bulgaru Florin, cu domiciliul în Iaşi, str.    identitate seria C-396589, aparţinând vehiculului
   (12.202)                      Tudor Vladimirescu nr. 6B, bl. P13, sc. A, ap. 3,    cu nr. de identificare UU1R13311W2773720,
  — Badea C. Marius Constantin, cu domiciliul     judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  eliberată la data de 1 septembrie 1998 de
în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea,       identitate seria D-711086, aparţinând vehiculului    Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        cu nr. de identificare XTA210930V2008324,        S.A., Piteşti.
absolvire a şcolii profesionale seria K nr.       eliberată la data de 20 ianuarie 2003 de R.A.R. -      (12.095)
8952/603, eliberată la 14 octombrie 1993 de       Reprezentanţa Iaşi.                    — Chiţu Măndica, cu domiciliul în Bucureşti,
Grupul Şcolar Cooperaţie din Râmnicu Vâlcea,        (12.206)                      Calea Rahovei nr. 291, bl. 81A, sc. 1, ap. 24,
judeţul Vâlcea, promoţia 1993.                                         sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                             — Buligan Victoria, cu domiciliul în
   (12.185)                                                  identitate seria F-109181, aparţinând vehiculului
                            Bucureşti, str. Iezeru nr. 61, sectorul 1, aduce la
  — Ball Spencer John, cu domiciliul în Arad, str.                               cu nr. de identificare WAUZZZ4BZ1N159454,
                            cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a 10
Septimiu nr. 42B, ap. 1, judeţul Arad, aduce la                                 eliberată la data de 3 iulie 2006 de R.A.R. -
                            clase seria G nr. 180494, eliberată la 28        Reprezentanţa Bacău.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-   octombrie 1990 de Liceul Economic nr. 3 din
141126, aparţinând vehiculului cu nr. de                                       (12.115)
                            Bucureşti, pe numele de Persan N. Victoria,
identificare WF0NXXGCDN2586707, eliberată                                     — Cimpoiaşu Elena, cu domiciliul în Buzău,
                            promoţia 1990.
la data de 15 ianuarie 2009 de R.A.R. -                                     Str. Prosperităţii nr. 22, judeţul Buzău, aduce la
Reprezentanţa Arad.                     (12.100)
                                                        cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
   (12.226)                       — Bunea I. Corina, cu domiciliul în Bucureşti,    seria A nr. 183779/2430, eliberată la 7 iulie
  — Bartha Annamaria, cu domiciliul în Ungaria,    str. George Enescu nr. 5, ap. 1, sectorul 1, aduce la  1981 de Liceul Agroindustrial din Râmnicu
Kistarcsa, str. Zrinyi nr. 12, aduce la cunoştinţă   cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria M    Sărat, judeţul Buzău, pe numele de Stan P.
pierderea carnetului de muncă seria I.D. nr.      nr. 041494/13, eliberată la 14 aprilie 1995 de     Elena.
0501874, eliberat la 12 august 1972 de Direcţia     Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.        (12.134)
Comercială din Târgu Mureş, judeţul Mureş.       Popa“ din Iaşi, Facultatea de Stomatologie,
                                                          — Ciornei Doru Constantin, cu domiciliul în
   (12.204)                      promoţia 1994.
                                                        Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr. 11A, bl. B16A, sc.
                               (12.120)                      2, ap. 24, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
  — Berbec N. Eugenia, cu domiciliul în Giurgiu,
Şos. Alexandriei, bl. C2, sc. A, ap. 14, judeţul      — Buture Maria, cu domiciliul în comuna       cărţii de identitate seria E-244235, aparţinând
Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     L e t e a Ve c he, judeţul Bacău, aduce la       vehiculului cu nr. de identificare
de bacalaureat seria K nr. 165491/7, eliberată la 6   cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    UU1R5A71553447000, eliberată la data de 5
octombrie 1994 de Grupul Şcolar Agricol din       35880, eliberat la 31 mai 1995 de Comisia        noiembrie 2004 de Societatea Comercială
comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, promoţia      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        AUTOMOBILE DACIA – S.A.
1994.                          Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe           (12.163)
   (12.251)                      numele de Gora Cristian, Custură Mihai,          — Ciovărnache Dimitrie-Mihail, cu domiciliul
  — Bîrlea Nicu, cu domiciliul în comuna Berca,    Buture Maria, Custură Ion, Custură Neculai,       în Bucureşti, str. Maica Alexandra nr. 11, sectorul
bl. 1, sc. 3, ap. 33, judeţul Buzău, aduce la      C u s t ur ă G heorghe, Custură Cons tantin,      1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     C u s t ur ă C onstantin, Custură Gheorghe,       seria D-584142, aparţinând vehiculului cu nr. de
O.g. nr. 191307, eliberat la 12 martie 1982 de     Custură Vasile, Gora Vasile-Gabriel, Gora        identificare VF1B53A75TR469784, eliberată la
Corpul de Pază Militarizată din Buzău, judeţul     Constantin şi Focşăneanu Maria, moştenitorii      data de 15 februarie 2002 de R.A.R. -
Buzău.                         defunctei Custură Gh. Maria.              Reprezentanţa Bucureşti.
   (12.132)                        (12.186)                        (12.136)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010                               3

  — Cîrstoiu Andreea, cu domiciliul în Râmnicu        — Diac Vasile, cu domiciliul în satul Oţeleni,      — Dumitrache Ştefania, cu domiciliul în
Vâlcea, str. I.L. Caragiale nr. 1, bl. A41/1, sc. A, ap.  comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă     comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 195, judeţul
5, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea      pierderea cărţii de identitate seria B-841445,      Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
cărţii de identitate seria G-030937, aparţinând      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       identitate seria E-621032, aparţinând vehiculului
vehiculului    cu  nr.   de   identificare   UU1R11700H2127895, eliberată la data de 28        cu nr. de identificare UU1LSDAAH34209244,
4USFE43587LY76716, eliberată la data de 21         februarie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.      eliberată la data de 17 octombrie 2005 de
noiembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Vâlcea.        (12.208)                       Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
   (12.183)                         — Dineaţă A. Marius Adrian, cu domiciliul în      S.A.
  — Constantin I. Daniel Cătălin, cu domiciliul      Bucureşti, str. Sold. N. Sebe nr. 16, bl. L40, sc. 1,     (12.146)
în Buzău, Str. Depoului nr. 25, judeţul Buzău,       ap. 45, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea      — Dumitru Ionel Valentin, cu domiciliul în
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         certificatului de absolvire seria E nr.          Bragadiru, Str. Florilor nr. 16, bl. P57, sc. 2, ap.
bacalaureat seria T nr. 0456761/51, eliberată la 13    0112908/2779, eliberat la 17 aprilie 2008 de       15, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea
iulie 2004 de Grupul Şcolar Industrial „Grigore C.     Centrul de Pregătire Profesională „Logics“ din      cărţii de identitate seria D-051262, aparţinând
Moisil“ din Buzău, judeţul Buzău, promoţia 2004.      Bucureşti.                        vehiculului cu nr. de identificare
   (12.118)                          (12.170)                       UU1R11700J2167321, eliberată la data de 23 mai
  — Constantin Ionela, cu domiciliul în           — Dinu I. Ion, cu domiciliul în satul Valea      2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
Bucureşti, str. Trei Scaune nr. 9, sectorul 2, aduce    Stanciului, Str. Popârlanilor nr. 41, comuna Valea       (12.173)
la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     Stanciului, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă
M.P.S. nr. 240333, eliberat la 17 iulie 1995 de                                     — Enache-Sima V. Valeriu-Lucian, cu
                              pierderea titlului de proprietate nr. 1476-15071,     domiciliul în Bucureşti, str. Burdujeni nr. 14, bl.
Societatea Comercială ELA M.C. IMPEX –           eliberat la 14 februarie 1997 de Comisia
S.R.L. din Bucureşti, pe numele de Pintea Ionela.                                  N12, sc. 1, ap. 10, sectorul 3, aduce la cunoştinţă
                              Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         pierderea diplomei de absolvire a şcolii
   (12.096)                       Proprietate asupra Terenurilor Dolj, pe numele de     profesionale seria R nr. 0105383, eliberată în anul
  — Cosma Vasile, cu domiciliul în Baia de        Dinu M. Ion, decedat.                   2000 de Şcoala Profesională „Dimitrie Leonida“
Arieş, Str. 9 Mai nr. 6, judeţul Alba, aduce la         (12.151)                       din Bucureşti, pe numele de Enache V. Valeriu
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-      — Dinu Valentin, cu domiciliul în comuna        Lucian, promoţia 1997.
857597, aparţinând vehiculului cu nr. de          Sapoca, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă
identificare UU1R11700K2280720, eliberată la                                       (12.250)
                              pierderea carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr.
data de 18 noiembrie 1997 de R.A.R. -                                          — Gangler Răzvan, cu domiciliul în Bucureşti,
                              2334987, eliberat la 26 noiembrie 2002 de
Reprezentanţa Bihor.                                                 str. Lotru nr. 35, sectorul 1, aduce la cunoştinţă
                              Societatea Comercială MARTTELI EUROPE –
   (12.177)                                                    pierderea cărţii de identitate seria E-890102,
                              S.R.L. din Buzău, judeţul Buzău.
  — Costache Wiliam, cu domiciliul în satul                                     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                                (12.138)
Coroteni, comuna Slobozia Bradului, judeţul                                     SALLMAM546A215856, eliberată la data de 11
                               — Dobrovolschi M. Ana-Maria, cu domiciliul       ianuarie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa
Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                              în Bârlad, str. I.C. Brătianu nr. 9, judeţul Vaslui,   Bucureşti.
identitate seria A-0325390, aparţinând
                              aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de doctor-       (12.113)
vehiculului cu nr. de identificare 798551,
                              medic seria K nr. 1555/80, eliberată la 14
eliberată la data de 8 iulie 1993 de R.A.R. -                                      — Gheorghe Alexa, cu domiciliul în Bocşa,
                              septembrie 1992 de Universitatea de Medicină şi
Reprezentanţa Brăila.                                                str. Măgura nr. 47, judeţul Caraş-Severin, aduce
                              Farmacie din Iaşi, Facultatea de Medicină,
   (12.086)                                                    la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
                              promoţia 1992.
  — Cozma Vasile, cu domiciliul în Piatra-           (12.234)                       B-399968, aparţinând vehiculului cu nr. de
Neamţ, Aleea Garofiţei nr. 28, bl. C15, sc. A, ap.                                  identificare 531967, eliberată la data de 15
2, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea        — Dobrovolschi M. Ana-Maria, cu domiciliul       martie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Caraş-
cărţii de identitate seria B-541875, aparţinând      în Bârlad, str. I.C. Brătianu nr. 9, judeţul Vaslui,   Severin.
vehiculului cu nr. de identificare 802751,         aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole seria I
                              nr. 41, eliberată la 14 septembrie 1992 de           (12.080)
eliberată la data de 26 august 1996 de R.A.R. -
                              Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi,       — Gheorghiţă Lucreţia, cu domiciliul în
Reprezentanţa Neamţ.
                              Facultatea de Medicină.                  Focşani, Fdt. Alexandru Sahia nr. 2, judeţul
   (12.197)                                                    Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
                                (12.237)
  — Cristea D. Radu, cu domiciliul în comuna                                    proprietate nr. 51091, eliberat în anul 1995 de
Smeeni, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă          — Dodu Gabriel, cu domiciliul în Bucureşti,
                                                           Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
pierderea titlului de proprietate nr. 59779/55,      str. Valdemar Lăscărescu nr. 3, bl. 1, sc. B, ap. 23,
                                                           Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
eliberat la 29 septembrie 1998 de Comisia         sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                           numele de Ghiorghiţă T. Gabriel (decedat) şi
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          carnetului de muncă seria B.f. nr. 0108906,
                                                           Gheorghiţă T. Ştefan, moştenitorii defunctului
Proprietate asupra Terenurilor Buzău.           eliberat la 8 mai 1985 de Întreprinderea
                                                           Gheorghiţă T. Toader.
   (12.135)                       „Autobuzul“ din Bucureşti.
                                (12.098)                         (12.093)
  — Crucianu Gheorghe, cu domiciliul în                                        — Ghiţă V. Ştefan, cu domiciliul în Bucureşti,
Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 54, bl.        — Dorobanţu Anica, cu domiciliul în Slatina,
                              str. Drăgăneşti nr. 1bis, bl. P2, sc. B, ap. 2, judeţul  str. Lacul Zănoaga nr. 35, bl. M9, sc. B, ap. 87,
LE2, sc. A, ap. 15, judeţul Constanţa, aduce la
                              Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                              identitate seria A-0643813, aparţinând          de bacalaureat seria T nr. 0011943, eliberată la 29
10836, eliberat în anul 2006 de Comisia
                              vehiculului cu nr. de identificare            august 2002 de Liceul Teoretic „Marin Preda“ din
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenurilor Constanţa, pe        UU1R12300J0001051, eliberată la data de 25        Bucureşti, promoţia 2002.
numele de Cruceanu Gheorghe.                ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Olt.          (12.232)
   (12.222)                          (12.109)                        — Grabowski Bogdan-Sever-Alexandru, cu
  — David Marcel Gheorghe, cu domiciliul în         — Dumitrache Ion-Dan, cu domiciliul în satul      domiciliul în Bucureşti, Str. Progresului nr. 20,
Arad, str. A. Vlaicu nr. 118, bl. Z19b, sc. B, ap. 21,   Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, judeţul         bl. P52, sc. 1, ap. 22, sectorul 5, aduce la
judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii     Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
de identitate seria E-606482, aparţinând          identitate seria C-126041, aparţinând vehiculului     380356, aparţinând vehiculului cu nr. de
vehiculului cu nr. de identificare             cu nr. de identificare UVP105SUCVDAI0002,         identificare UU1R13311W2770730, eliberată de
JS1A1111100102626, eliberată la data de 11 iulie      eliberată la data de 11 septembrie 1997 de        Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA
2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.            Societatea Comercială COMPA – S.A., Sibiu.        – S.A.
   (12.235)                          (12.090)                         (12.153)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010

  — Grosu Ileana, cu domiciliul în Bucureşti,       — Ioniţă V. Gheorghe-Sebastian, cu domiciliul      — Leonte Doiniţa Luminiţa, cu domiciliul în
str. Roma nr. 38, ap. 3, sectorul 1, aduce la      în satul Buznea, comuna Târgu Frumos, judeţul      Suceava, str. Oituz nr. 28, bl. H8, sc. A, ap. 26,
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-    Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea
454952, aparţinând vehiculului cu nr. de         absolvire seria H nr. 185718/141, eliberată la 21    cărţii de identitate seria C-424168, aparţinând
identificare WBANC71060B624715, eliberată        ianuarie 2004 de Grupul Şcolar Agricol „V.       vehiculului cu nr. de identificare
la data de 20 aprilie 2005 de R.A.R. -          Adamachi“ din Iaşi, judeţul Iaşi, promoţia 1990.    UU1R11711W2783259, eliberată la data de 19
Reprezentanţa Braşov.                     (12.201)                      septembrie 1998 de Societatea Comercială
   (12.180)                        — Ioniţă V. Marius Robert, cu domiciliul în     AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  — Heinerich Alexandru, cu domiciliul în        Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 53, bl. 22A, sc. A,     (12.082)
Bucureşti, str. Roma nr. 25, ap. 1, sectorul 1,     ap. 36, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea     — Lipănescu Constantin, cu domiciliul în
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        diplomei de bacalaureat seria I nr. 148955/1689,    Bucureşti, Calea Moşilor nr. 294, bl. 42, sc. B, ap.
proprietate nr. 85797, eliberat la 16 octombrie     eliberată la 13 octombrie 1992 de Liceul        50, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
2002 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       Industrial de Chimie din Bucureşti, promoţia      de identitate seria E-442909, aparţinând
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       1991.                          vehiculului cu nr. de identificare
Dâmboviţa, pe numele de Cratunescu Maria           (12.252)                      UU1LSDAAH33425644, eliberată la data de 13
Ileana (decedată) moştenitoarea defunctului         — Iuga Ştefan, cu domiciliul în Bucureşti, Str.   aprilie 2005 de Societatea Comercială
Cratunescu Constantin.                  Străduinţei nr. 6, bl. R5, sc. 2, ap. 43, sectorul 4,  AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti, pe
   (12.216)                      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    numele de Ion Paraschiva, decedată.
  — Heinerich Alexandru, cu domiciliul în        seria M.P.S. nr. 960330, eliberat la 1 martie 1992     (12.160)
Bucureşti, str. Roma nr. 25, ap. 1, sectorul 1,     de Societatea Comercială ŞERBAN              — Lucutar I. Gabriela, cu domiciliul în satul
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        INTERNAŢIONAL TRANSPORT – S.R.L. din          Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul Iaşi,
proprietate nr. 99636, eliberat la 30 mai 2001 de    Bucureşti.
                                                         aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de       (12.162)                      bacalaureat seria N nr. 093090, eliberată la 6
Proprietate asupra Terenurilor Dâmboviţa, pe        — Ivan Nicolae, cu domiciliul în satul Sibiciu    septembrie 1995 de Grupul Şcolar Agricol din
numele de Cratunescu C. Elisabeta şi Cratunescu     de Sus, Pătârlagele, judeţul Buzău, aduce la      comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.
C. Maria Ileana (decedată), moştenitoarele        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
defunctului Cratunescu Constantin.                                          (12.187)
                             148194, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (12.219)                      identificare UU1R11700G2017706, eliberată la        — Lupu Andrei Emanuel, cu domiciliul în
                             data de 8 martie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa     Bucureşti, Calea Rahovei nr. 305, bl. 52, sc. C, ap.
  — Hellstern Franz, cu domiciliul în Germania,                                 104, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
Bad Salzschlirf, Albert-Pütz 438826219, aduce la     Buzău.
                                                         cărţii de identitate seria B-951528, aparţinând
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.       (12.140)
                                                         vehiculului cu nr. de identificare
51890, eliberat la 14 octombrie 1993 de Comisia       — Jehad Gazal, cu domiciliul în Piteşti, str.    UU1R11711V2626150, eliberată de Societatea
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         Maior Şonţu, bl. D4, sc. B, ap. 21, judeţul Argeş,   Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
Proprietate asupra Terenurilor Arad, pe numele de    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Hellstern Francisc.                                                 (12.111)
                             seria C-657206, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (12.240)                      identificare WDB2100041A164678, eliberată la        — Mardar Elena, cu domiciliul în Găeşti, Str.
                             data de 4 octombrie 1999 de R.A.R. -          13 Decembrie nr. 164, judeţul Dâmboviţa, aduce
  — Herman Octavian Eugen, cu domiciliul în
                             Reprezentanţa Dâmboviţa.                la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
Arad, str. A. Vlaicu, bl. Z15, ap. 39, judeţul Arad,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de          (12.149)                      915451, aparţinând vehiculului cu nr. de
muncă seria B.c. nr. 0360527, eliberat la 2                                   identificare 740748, eliberată la data de 22
                              — Jitianu Victor Vladimir, cu domiciliul în     noiembrie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
septembrie 1978 de Antrepriza Construcţii        Bucureşti, str. Carol Davila nr. 19, ap. 5, sectorul
Industriale Timişoara, Grup Şantiere Arad,                                    Dâmboviţa.
                             5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
judeţul Arad.                      seria C-234658, aparţinând vehiculului cu nr. de      (12.253)
   (12.230)                      identificare 415219, eliberată la data de 15        — Mâncu Constantin, cu domiciliul în Bucureşti,
  — Iancu Nicolai, cu domiciliul în comuna       decembrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa        calea Văcăreşti nr. 280, bl. 67, sc. A, ap. 41, sectorul
Râmnicelu, Str. Principală nr. 443, judeţul Buzău,    Covasna.                        4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      (12.137)                      seria G-529777, aparţinând vehiculului cu nr. de
seria B-215518, aparţinând vehiculului cu nr. de      — Jurcoane Dorel, cu domiciliul în satul       identificare WOLOSDL0886138524, eliberată la
identificare UU1C16711S0183247, eliberată la       Pârneşti nr. 19, comuna Săvârşin, judeţul Arad,     data de 28 octombrie 2008 de R.A.R. -
data de 12 mai 1995 de Societatea Comercială       aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   Reprezentanţa Bucureşti.
AUTO DACIA – S.A.                    seria A-0975005, aparţinând vehiculului cu nr. de      (12.116)
   (12.139)                      identificare UU1R11700G2044388, eliberată la        — Megyesi Emese Csilla, cu domiciliul în Satu
  — Imad M. Kanaan, cu domiciliul în          data de 1 septembrie 1994 de R.A.R. -          Mare, Bd. Sănătăţii, bl. K3, ap. 1, judeţul Satu
Gheorgheni, Cartierul Florilor, bl. 6, sc. B, ap. 4,   Reprezentanţa Timiş.                  Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea        (12.217)                      muncă seria M.M.S.S.F. nr. 3405008, eliberat în
diplomei de doctor seria C nr. 1357/350, eliberată     — Kaliblotchi Sandu, cu domiciliul în Israel,    anul 2006 de Consiliul Local Satu Mare, Serviciul
la 4 septembrie 1984 de Institutul de Medicină şi    Tel Aviv, str. Hankin nr. 10, ap. 15, aduce la     Public de Asistenţă Socială din Satu Mare, judeţul
Farmacie din Iaşi, Facultatea de Medicină, pe      cunoştinţă pierderea carnetului de muncă eliberat    Satu Mare, pe numele de Kato Emese Csilla.
numele de Imad Mohamad Kanaan, promoţia         la 1 iulie 1949 de Şantierul „Stadionul Republicii“     (12.165)
1984.                          din Bucureşti.                       — Micu Ionel, cu domiciliul în satul Vizantea
   (12.117)                         (12.122)                      Mănăstirescă, comuna Vizantea-Livezi, judeţul
  — Ioniţă Gh. Sorin, cu domiciliul în comuna       — Lacatus Romulus, cu domiciliul în comuna      Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Glina, Str. Libertăţii nr. 72, judeţul Ilfov, aduce la  Mărăcineni, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă     identitate seria E-478831, aparţinând vehiculului
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    pierderea cărţii de identitate seria B-308168,     cu nr. de identificare UU1D1F7176A493779,
E nr. 5222/1297, eliberată la 24 februarie 1987 de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberată la data de 3 aprilie 2006 de Societatea
Liceul Industrial nr. 19 din Bucureşti, promoţia     UU1R11711M2378374, eliberată la data de 29       Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
1986.                          iunie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Covasna.      Piteşti.
   (12.244)                         (12.125)                        (12.223)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010                               5

  — Mihail Nicolae, cu domiciliul în comuna        — Năstăsache Adrian, cu domiciliul în satul       — Nicu Mihai Iulian, cu domiciliul în Focşani,
Cernica, str. Decebal nr. 130, judeţul Ilfov, aduce   Scorţoasa, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău,       Str. 1 Iunie nr. 11, ap. 62, judeţul Vrancea, aduce
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
648911, aparţinând vehiculului cu nr. de        seria A-0656113, aparţinând vehiculului cu nr. de    0658945, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare VF1LA050526697579, eliberată la      identificare UU1R11700G2010844, eliberată la      identificare UU1R11700H2064045, eliberată la
data de 15 august 2002 de Societatea Comercială     data de 4 ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa    data de 19 ianuarie 1994 de R.A.R. -
RENAULT ROMÂNIA – S.R.L.                Buzău.                         Reprezentanţa Galaţi.
                               (12.124)                        (12.144)
   (12.145)
                              — Neagu Radu Florin, cu domiciliul în          — Niculae Dragne, cu domiciliul în Bucureşti,
  — Mihalcea Aurelian-Marius, cu domiciliul în
                            Bucureşti, aleea Dobrina nr. 8, bl. 49C1, sc. 2, ap.
Buzău, Aleea Castanelor, bl. 4, sc. A, ap. 11,                                 Str. Izbândei nr. 68A, sectorul 1, aduce la
                            67, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea      de identitate seria F-023391, aparţinând        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
titlului de proprietate nr. 59165/77, eliberat la 26  vehiculului cu nr. de identificare           779906, aparţinând vehiculului cu nr. de
august 1998 de Comisia Judeţeană pentru         WDB2110161A106047, eliberată la data de 4        identificare 113543, eliberată la data de 28
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       iulie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.       martie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
Terenurilor Buzău, pe numele de Mirea P.           (12.129)                      Bucureşti.
Gheorghe, Mirea P. Mirea, Mirea P. Ştefan, Oprea      — Neagu V. Larisa Andreea, cu domiciliul în        (12.147)
Ioana, Mirea Nicolae şi Mihalcea Maria         satul Cernu, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce      — Ördög Alina-Cristina, cu domiciliul în
(decedată), moştenitorii defunctului Mirea P.      la cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire   Topliţa, str. Victor Babeş, bl. B, sc. 3, ap. 8,
Anghel .                        a şcolii de arte şi meserii seria A nr. 00533914/55,  judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea
   (12.141)                      eliberat la 17 mai 2007 de Şcoala de Arte şi      diplomei de bacalaureat seria M nr.
  — Miklos Judit, cu domiciliul în Târgu Mureş,    Meserii din Moineşti, judeţul Bacău, promoţia      013292/1554, eliberată la 2 august 1999 de
str. Remetea nr. 119, judeţul Mureş, aduce la      2006.                          Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-      (12.238)                      Topliţa, judeţul Harghita, pe numele de Vîga
974637, aparţinând vehiculului cu nr. de          — Neagu V. Larisa Andreea, cu domiciliul în     Alina-Cristina, promoţia 1999.
identificare JMZDB12D200171576, eliberată la      satul Cernu, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce       (12.092)
data de 6 decembrie 1999 de R.A.R. -          la cunoştinţă pierderea certificatului de capacitate
                            seria C nr. 0524931, eliberat la 17 iulie 2003 de     — Panaite Mihaela, cu domiciliul în Botoşani,
Reprezentanţa Mureş.                                              Str. Unirii nr. 4, ap. 25, judeţul Botoşani, aduce la
                            Şcoala cu clasele I-VIII din satul Cernu, comuna
   (12.210)                                                  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
                            Poduri, judeţul Bacău, promoţia 2003.
  — Mitrea M. Maria, cu domiciliul în Târgu Jiu,      (12.242)                      804916, aparţinând vehiculului cu nr. de
Str. Unirii, bl. 23, ap. 29, judeţul Gorj, aduce la                               identificare WFDFXX6BBFYL55032, eliberată
                              — Neagu V. Larisa Andreea, cu domiciliul în
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   satul Cernu, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce    la data de 30 octombrie 1996 de R.A.R. -
B1 nr. 112997, eliberată la 16 noiembrie 1981 de    la cunoştinţă pierderea certificatului de        Reprezentanţa Vrancea.
Liceul Industrial nr. 3 din Piatra-Neamţ, judeţul    completare profesională nivel 2 seria A nr.         (12.191)
Neamţ, promoţia 1981.                  0017899, eliberat la 17 mai 2007 de Şcoala de       — Păducel Ilie, cu domiciliul în Petrila, str.
   (12.150)                      Arte şi Meserii din Moineşti, judeţul Bacău,      Taia nr. 38, judeţul Hunedoara, aduce la
  — Moroşanu V. Vasilica, cu domiciliul în       promoţia 2006.                     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
Buhuşi, str. Tudor Vladimirescu nr. 37, judeţul       (12.243)                      766842, aparţinând vehiculului cu nr. de
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei       — Neagu V. Larisa Andreea, cu domiciliul în     identificare UU1D4F7676A490662, eliberată la
de bacalaureat seria T nr. 0060594/119,         satul Cernu, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce    data de 10 februarie 2006 de Societatea
eliberată la 27 iulie 2002 de Liceul Pedagogic     la cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a  Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
„Ştefan cel Mare“ din Bacău, judeţul Bacău,       anului de completare seria A nr. 0018111/55,      Piteşti.
promoţia 2002.                     eliberat la 17 mai 2007 de Şcoala de Arte şi Meserii     (12.167)
                            din Moineşti, judeţul Bacău, promoţia 2006.
   (12.248)                                                   — Pencea Gheorghe, cu domiciliul în Târgu
                               (12.245)
  — Moţoi Ion, cu domiciliul în comuna Clejani,                                Jiu, Str. Victoriei, bl. 1, sc. 1, ap. 9, judeţul Gorj,
                              — Neagu V. Larisa Andreea, cu domiciliul în
judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea     satul Cernu, comuna Poduri, judeţul Bacău, aduce    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
carnetului de muncă seria B.a. nr. 0174369,       la cunoştinţă pierderea certificatului de        seria C-660207, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberat la 1 martie 1977 de I.F.M.A. din        competenţe profesionale nivelul 1 seria A nr.      identificare UU1R11711N2442867, eliberată la
Bucureşti.                       0020332, eliberat la 17 mai 2007 de Şcoala de      data de 25 mai 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
   (12.114)                      Arte şi Meserii din Moineşti, judeţul Bacău,      Gorj.
  — Munteanu Frăţilă, cu domiciliul în         promoţia 2006.                        (12.110)
Ghimbav, str. Ştefan cel Mare nr. 389B, judeţul       (12.247)                       — Pintilie Elena, cu domiciliul în Iaşi, str.
Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de     — Negoiţa Marioara, cu domiciliul în Buzău,     Cerna nr. 14, bl. R6, sc. B, ap. 17, judeţul Iaşi,
proprietate nr. 00250, eliberat la 1 aprilie 1994    str. Broşteni, bl. F1, sc. A, ap. 4, judeţul Buzău,   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea         aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    seria C-245184, aparţinând vehiculului cu nr. de
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       seria B.b. nr. 0355588, eliberat la 12 mai 1977 de   identificare UU1R11700L2355177, eliberată la
Braşov, pe numele de Munteanu A. Fraţila,        Întreprinderea de Prelucrare Mase Plastice din     data de 17 noiembrie 1997 de R.A.R. -
decedat.                        Buzău, judeţul Buzău.                  Reprezentanţa Iaşi.
                               (12.143)                        (12.203)
   (12.239)
                              — Nicolaescu Loredana, cu domiciliul în
  — Murgu Gabriel, cu domiciliul în satul                                     — Pîrvuceanu Marian Alexandru, cu
                            Drobeta-Turnu Severin, str. Iuliu Maniu nr. 7, bl.
Victoria, comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani,      1, sc. 1, ap. 9, judeţul Mehedinţi, aduce la      domiciliul în Deva, Aleea Crişului, bl. 51, sc. 3,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   ap. 58, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă
seria F-040263, aparţinând vehiculului cu nr. de    454059, aparţinând vehiculului cu nr. de        pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.
identificare W0L0TGF4835215057, eliberată la      identificare WVWZZZ19ZJW337170, eliberată        320647, eliberat la 17 noiembrie 1995 de
data de 27 iunie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa     la data de 21 mai 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa    Societatea Comercială GENERA COM – S.R.L.
Iaşi.                          Mureş.                         din Deva, judeţul Hunedoara.
   (12.199)                        (12.079)                        (12.172)
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010

  — Popa C. Robert Ionuţ, cu domiciliul în        — Societatea Comercială BEAUTY              — Societatea Comercială PISCIND COM –
Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 20, judeţul Prahova,  COSMETICS 2004 – S.R.L., cu sediul în Braşov,      S.R.L., cu sediul în Suceava, Str. Victoriei nr. 29,
aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole anexă   str. Cloşca nr. 50, judeţul Braşov, aduce la       judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea
la diploma de inginer seria C nr. 0016055/405,     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-    cărţii de identitate seria B-797765, aparţinând
eliberată la 10 martie 2003 de Universitatea Petrol  408526, aparţinând vehiculului cu nr. de         vehiculului cu nr. de identificare 16972, eliberată
Gaze din Ploieşti, Facultatea de Inginerie       identificare TMBJY16Y074134526, eliberată la       la data de 20 noiembrie 1996 de R.A.R. -
Mecanică şi Electrică, promoţia 2003.         data de 5 februarie 2007 de Societatea Comercială    Reprezentanţa Suceava.
                            PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L., Bucureşti.             (12.081)
  (12.161)
                              (12.215)                        — Societatea Comercială RIV CONSTRUCT –
  — Precup Gh. Adriana, cu domiciliul în Cluj-
                             — Societatea Comercială IBANIS PREST –        S.R.L., cu sediul în Roznov, Str. Trandafirilor nr.
Napoca, str. Emil Isac nr. 15, ap. 1, judeţul Cluj,  S.R.L., cu sediul în Hunedoara, bd. Dacia nr. 18,    536, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de       bl. 2B, ap. 17, judeţul Hunedoara, aduce la       cărţii de identitate seria B-973521, aparţinând
bacalaureat seria J nr. 6556/3083, eliberată la 4   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    vehiculului cu nr. de identificare
iulie 1977 de Liceul Real-Umanist „Ştefan L.      366552, aparţinând vehiculului cu nr. de         UU1R13311V0215724, eliberată la data de 12
Roth“ din Mediaş, judeţul Sibiu, promoţia       identificare W0L000034M5364810, eliberată la       mai 1995 de Societatea Comercială
1977.                         data de 9 iulie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  (12.212)                      Hunedoara.                          (12.196)
  — Putinei Ion, cu domiciliul în satul          (12.169)                        — Societatea Comercială RVG SPEED –
Gheboieni, comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa,      — Societatea Comercială MADIROM PROD –        S.R.L., cu sediul în Botoşani, bd. George Enescu
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu   nr. 30, judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă
seria A-0171531, aparţinând vehiculului cu nr. de   nr. 130, nivel 1, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă   pierderea cărţii de identitate seria G-112890,
identificare ZFA138A0007342398, eliberată la      pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria  aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
data de 28 ianuarie 1993 de R.A.R. -          B nr. 0672472, eliberat la 6 mai 2009 de Direcţia    NMB63203613247041, eliberată la data de 14
Reprezentanţa Braşov.                 Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       aprilie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Botoşani.
                            Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.         (12.193)
  (12.107)
                              (12.164)                        — Societatea Comercială T.I.C. ISOTHERM –
  — Rubei Grigore Mihai, cu domiciliul în Arad,
                             — Societatea Comercială NEMIS             S.R.L., cu sediul în Paşcani, Str. Morilor nr. 8,
Str. Zimbrului nr. 92, bl. C.F.R., sc. A, ap. 17,
                            TEHNOLOGIE – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,       judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea      Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, aduce la     identitate seria E-179328, aparţinând vehiculului
carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 558911,      cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare   cu nr. de identificare VF1LBOBC531870720,
eliberat la 20 noiembrie 2001 de Societatea      fiscală seria B nr. 590155, eliberat la 1 noiembrie   eliberată la data de 30 august 2004 de Societatea
Comercială SUPERPLAST – S.A. din Arad,         2006 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi    Comercială RENAULT ROMANIA – S.A.,
judeţul Arad.                     Controlului Financiar de Stat a Municipiului       Bucureşti.
  (12.233)                      Bucureşti.                          (12.209)
  — Rusu Elena, cu domiciliul în satul           (12.249)                        — Societatea Comercială TOMPI ŞI
Mănăstirea Doamnei, comuna Curteşti, judeţul       — Societatea Comercială NOEMI TRANS –         FIERARU – S.N.C., cu sediul în Craiova, Str.
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de  S.R.L., cu sediul în satul Racu nr. 29, comuna      Gorunului, bl. 145B, sc. 1, ap. 6, judeţul Dolj,
proprietate nr. 111588, eliberat la 12 iunie 2002   Seculeni, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    pierderea cărţii de identitate seria E-666110,      seria E-475380, aparţinând vehiculului cu nr. de
de Proprietate asupra Terenurilor Botoşani, pe     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      identificare KLATF19Y15D070997, eliberată de
numele de Rusu Elena, Jitaru Dumitru şi Jitaru     WSEM075B45G950391, eliberată de Societatea        Societatea     Comercială     DAEWOO
Petru.                         Comercială RODEA – S.R.L.                AUTOMOBILE – S.A., Craiova.
                              (12.227)                        (12.154)
  (12.214)
                             — Societatea Comercială NOVA MED –            — Societatea Comercială TOP TECH – S.R.L.,
  — Sandu I. Petre, cu domiciliul în Moreni, Str.
                            S.R.L., cu sediul în Bucureşti, intrarea Grigore     cu sediul în comuna Cârcea, Str. Plaiului nr. 11,
Victoriei nr. 21, judeţul Dâmboviţa, aduce la     Alexandrescu nr. 5, ap. 1, sectorul 1, aduce la     judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-    de identitate seria E-240629, aparţinând
F nr. 11561/1134, eliberată la 3 iulie 1975 de     560906, aparţinând vehiculului cu nr. de         vehiculului cu nr. de identificare
Liceul Agricol din Mizil, judeţul Prahova,       identificare YV1RS58K222111846, eliberată la       WF0HXXGAJH4G14438, eliberată la data de 1
promoţia 1975.                     data de 18 ianuarie 2002 de R.A.R. -           ianuarie 2004 de Societatea Comercială
  (12.106)                      Reprezentanţa Bucureşti.                 ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.
  — Sochircă Chircu Valeriu, cu domiciliul în       (12.094)                        (12.171)
Iaşi, Bd. Independenţei nr. 24, bl. Y3, ap. 3,      — Societatea Comercială OMV PETROM –           — Societatea Comercială TRANS PHOENIX –
judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea      S.A., Punctul de lucru, cu sediul în localitatea     S.R.L., cu sediul în Lupeni, Aleea Trandafirilor,
diplomei de inginer nr. 171476/4480, eliberată la   Moineşti, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă       bl. 12, sc. 4, ap. 70, judeţul Hunedoara, aduce la
18 noiembrie 1974 de Institutul Agronomic „Ion     pierderea cărţii de identitate seria B-494788,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Ionescu de la Brad“ din Iaşi, Facultatea de      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      898937, aparţinând vehiculului cu nr. de
Zootehnie, pe numele de Sochircă V. Valeriu,      UU4912152W0090126, eliberată la data de 29        identificare WDB9046631R491422, eliberată la
promoţia 1973.                     octombrie 1998 de Societatea Comercială UPET       data de 27 martie 2003 de Societatea Comercială
                            – S.A., Braşov.                     AUTOROM – S.R.L., Bucureşti.
  (12.184)
                              (12.130)                        (12.168)
  — Societatea Comercială ADECCO
                             — Societatea Comercială PANEURO             — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING
RESURSE UMANE – S.R.L., cu sediul în          LEASING – S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str.     IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei
Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, sectorul 1,  Podeni nr. 12, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă    nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   pierderea cărţii de identitate seria D-621338,      cărţii de identitate seria G-483740, aparţinând
seria E-622966, aparţinând vehiculului cu nr. de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      vehiculului cu nr. de identificare
identificare TSMMHX51S00188552, eliberată la      ZAPM2600000003641, eliberată la data de 15        JMZBK12Y281701293, eliberată la data de 25
data de 9 iunie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa     februarie 2002 de Societatea Comercială         martie 2008 de Societatea Comercială ARIAN
Bucureşti.                       PANEURO LEASING – S.R.L., Bucureşti.           MOTORS – S.R.L.
  (12.241)                        (12.207)                        (12.101)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010                              7

  — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING         — Stroe I. Elena Iulia, cu domiciliul în       — Tudor Constantin, cu domiciliul în comuna
IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei   Constanţa, str. Tabla Buţii nr. 41, judeţul      Leleasca, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă
nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei   pierderea cărţii de identitate seria C-091926,
cărţii de identitate seria F-263525, aparţinând     de bacalaureat seria U nr. 0049685/163, eliberată   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare           la 18 iulie 2005 de Colegiul Naţional „Mircea cel   UU1R13311V2671124, eliberată la data de 12
WSK00000001217507, eliberată la data de 3        Bătrân“ din Constanţa, judeţul Constanţa,       septembrie 1997 de Societatea Comercială
octombrie 2006 de SCHMITZ CARBO BULL.          promoţia 2005.                     AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti
  (12.103)                         (12.083)
                                                          (12.133)
  — Societatea Comercială VERSILIA –           — Stroe I. Elena Iulia, cu domiciliul în
                            Constanţa, str. Tabla Buţii nr. 41, judeţul       — Tudor Ion, cu domiciliul în comuna
S.R.L., cu sediul în Braşov, str. D. Gherea nr.
43, ap. 3, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă     Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea        Potcoava, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă
pierderea cărţii de identitate seria F-689980,     atestatului de informatică seria B nr. 0001661/2,   pierderea titlului de proprietate nr. 27876/58,
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberat la 22 iunie 2005 de Colegiul Naţional     eliberat la 23 februarie 1995 de Comisia
ZCFA1AD0002352890, eliberată la data de         „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa, judeţul       Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
18 iunie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa         Constanţa, promoţia 2005.               Proprietate asupra Terenurilor Olt, pe numele de
Argeş.                            (12.087)                     Tudor Ion.
  (12.213)                        — Szentesi Silviu, cu domiciliul în Arad, str.     (12.104)
  — Societatea Comercială VINEXPERT          Simion Popa nr. 12, bl. 138, ap. 3, judeţul Arad,     — Ţucu F.E. Mihaela Veronica, cu domiciliul
INVEST – S.R.L., cu sediul în Odobeşti, str.      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   în Bucureşti, Str. Laboratorului nr. 131, bl. S2, sc.
Tudor Vladimirescu nr. 8, judeţul Vrancea, aduce    seria G-034111, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                                        1, ap. 6, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
la cunoştinţă pierderea certificatului de        identificare KL1LF69RJ7B072010, eliberată la
                            data de 20 septembrie 2007 de R.A.R. -         diplomei de bacalaureat seria T nr. 0023002/77,
înregistrare fiscală seria B nr. 275495, eliberat la                              eliberată la 29 iulie 2002 de Grupul Şcolar
1 noiembrie 2006 de Direcţia Generală a         Reprezentanţa Arad.
                               (12.228)                     Industrial „Nicolae Teclu“ din Bucureşti,
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de                                 promoţia 2002.
Stat a Judeţului Vrancea, pentru Societatea        — Şomoiag Cristian, cu domiciliul în comuna
Comercială VITA VIN – S.R.L.              Cislău, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă         (12.174)
  (12.155)                      pierderea cărţii de identitate seria C-275567,      — Ţucu F.E. Mihaela Veronica, cu domiciliul
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     în Bucureşti, Str. Laboratorului nr. 131, bl. S2, sc.
  — Spiridonescu D. F. Bogdan Alexandru, cu
                            303649, eliberată la data de 17 februarie 1998 de   1, ap. 6, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
domiciliul în Bucureşti, Str. Rotundă nr. 8, bl.
                            R.A.R. - Reprezentanţa Buzău.             diplomei de absolvire seria X nr. 0007353/813,
Y2C, sc. 2, ap. 84, sectorul 3, aduce la
                               (12.127)                     eliberată la 20 aprilie 2006 de Universitatea de
cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire
seria E nr. 0181349, eliberat la 17 decembrie       — Tanasă Valuţa, cu domiciliul în Bucureşti,    Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din
2007 de Institutul Român de Cercetări          str. Preda Spătarul nr. 20, bl. 97A, sc. 2, ap. 44,  Bucureşti, absolventă a Colegiului de Tehnică
Economico Sociale şi Sondaje „IRECSON“ din       sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea       Dentară Universitatea „Titu Maiorescu“ din
Bucureşti.                       carnetului de muncă seria B.a. nr. 0109469,      Bucureşti.
  (12.159)                      eliberat la 24 februarie 1976 de Întreprinderea
                                                          (12.176)
                            „Bumbăcăria Românească“ din comuna Jilava,
  — Stan Flavina Ancina, cu domiciliul în Arad,    judeţul Ilfov, pe numele de Hristodor Valuţa.       — Ungur Georgeta, cu domiciliul în Bucureşti,
Str. Infanteriei nr. 1A, judeţul Arad, aduce la       (12.246)                     Str. Pieţei nr. 48A, sectorul 1, aduce la cunoştinţă
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-                               pierderea diplomei de bacalaureat seria F nr.
444535, aparţinând vehiculului cu nr. de          — Tipi Ghe. Radu-Aurelian, cu domiciliul în
                            Oradea, str. Iza nr. 29, bl. F11, sc. B, ap. 16,    199591/2091, eliberată în anul 1987 de Liceul
identificare UU1R13300L0078788, eliberată la                                  Sanitar din Bucureşti, pe numele de Bălaş-Pastia
data de 13 mai 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa      judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
                            diplomei de bacalaureat seria M nr.          I. Georgeta, promoţia 1987.
Arad.
                            120985/210/1995, eliberată la 13 septembrie         (12.128)
  (12.221)                      1996 de Grupul Şcolar „Traian Vuia“ din Oradea,
  — Stan Siloiu, cu domiciliul în comuna                                    — Voicu Cristina, cu domiciliul în Sibiu, str.
                            judeţul Bihor, promoţia 1995.
Platoneşti, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă                               Vasile Aaron nr. 22, sc. G, ap. 88, judeţul Sibiu,
                               (12.121)
pierderea cărţii de identitate seria F-290872,                                 aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
                              — Tiţa Mihaela Ramona, cu domiciliul în       seria C-761130, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                            comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, aduce     identificare WFOFDXGBBVGD39175, eliberată
VSSZZZ6LZ7R130914, eliberată la data de 23
                            la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
februarie 2007 de Societatea Comercială                                    la data de 14 octombrie 1999 de Societatea
                            M.M.S.S. nr. 2491676, eliberat la 19 februarie
PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L., Bucureşti.                                      Comercială ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.
                            2003 de Direcţia Muncii Dâmboviţa.
  (12.108)                         (12.105)                       (12.102)
  — Stănică Florin, cu domiciliul în Bucureşti,      — Toma Ion, cu domiciliul în comuna          — Vornicu Angela, cu domiciliul în Piatra-
Calea Griviţei nr. 401, bl. P, sc. A, ap. 2, sectorul  Brădeanu, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă      Neamţ, Str. Unirii nr. 7, bl. F4, sc. C, ap. 40,
1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  pierderea cărţii de identitate seria B-571291,     judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
seria A-0284840, aparţinând vehiculului cu nr. de    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     de identitate seria F-593062, aparţinând
identificare 00007335, eliberată la data de 15     UU1R13311T0198278, eliberată la data de 21       vehiculului cu nr. de identificare
aprilie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.    februarie 1996 de Societatea Comercială        VF3WCKFVC33870377, eliberată la data de 16
  (12.211)                      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           mai 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
  — Sterescu Ioana Maria Amelia, cu domiciliul       (12.126)                       (12.195)
în Canada, 256 Braebrook, Pointe Claire, Quebec,      — Trăncău Constantin, cu domiciliul în
H9R 1V9, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de                                — Vortolomei Constantin Bogdan, cu
                            Popeşti-Leordeni, Str. Unirii nr. 23, judeţul Ilfov,
proprietate nr. 1505194, eliberat la 21 septembrie                               domiciliul în comuna Dumbrăviţa nr. 755, judeţul
                            aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate,
2007 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       seria B-871867, aparţinând vehiculului cu nr. de    Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Gorj,    identificare 1441941P058857, eliberată la data de   absolvire a şcolii profesionale seria M nr.
pe numele de Frumuşanu Titu Constantin         20 noiembrie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa      040298/6927, eliberată la 19 iulie 1996 de Liceul
Dumitru, decedat.                    Bucureşti.                       Auto din Braşov, judeţul Braşov.
  (12.119)                         (12.099)                       (12.220)
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 118/13.IV.2010


                         S C H I M B Ă R I            D E     N U M E
  — Ardelean Valerică, cu domiciliul în Bârlad,       — Cloşcă Sorina, cu domiciliul în Oneşti, Bd.      Sulă, solicită schimbarea numelui său de familie
str. Gen. Naumescu nr. 1, bl. 14, sc. A, ap. 19,     Republicii nr. 43, bl. C6, sc. A, ap. 303, judeţul     din Pinteală în acela de Goldan, spre a se numi
judeţul Vaslui, născut la data de 14 ianuarie 1973    Bacău, născută la data de 1 mai 1957 în           Goldan Elena.
în Bârlad, judeţul Vaslui, fiul lui Dulgheru       Comăneşti, judeţul Bacău, fiica lui Costache şi         (12.200)
Gheorghe, solicită schimbarea numelui său de       Floarea Cloşcă, solicită schimbarea numelui său
                                                             — Pleşcuţă Iuliana, cu domiciliul în satul
familie din Ardelean în acela de Maxineanu, spre     de familie din Cloşcă în acela de Ghioca, spre a se
                                                           Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi, născută la
a se numi Maxineanu Valerică.               numi Ghioca Sorina.
                                                           data de 10 ianuarie 1992 în Hârlău, judeţul Iaşi,
   (12.231)                         (12.190)                        fiica lui Pleşcuţă Dumitru şi Tanasă Maria, solicită
  — Arvinte Mariana, cu domiciliul în Bucureşti,      — Gulie Doina-Mădălina, cu domiciliul în         schimbarea numelui său de familie din Pleşcuţă în
Str. Cenuşăresei nr. 2, bl. 52, sc. 1, ap. 50, sectorul  satul Floreşti nr. 527, comuna Ţânţâreni, judeţul      acela de Tanasă, spre a se numi Tanasă Iuliana.
2, născută la data de 1 noiembrie 1979 în comuna     Gorj, născută la data de 11 martie 1984 în Filiaşi,       (12.188)
Ghimpaţi, judeţul Ilfov, fiica lui Mihai şi Cornelia   Dolj, fiica lui Constantin şi Veronica Badea,
                                                             — Stroe Gheorghe, cu domiciliul în Drobeta-
Arvinte, solicită schimbarea prenumelui său din      solicită schimbarea numelui său de familie din
                                                           Turnu Severin, str. Horaţiu nr. 29, bl. F20, sc. 2,
Mariana în acela de Maria, spre a se numi Arvinte     Gulie în acela de Gulie Badea, spre a se numi
                             Gulie Badea Doina-Mădălina.                 ap. 6, judeţul Mehedinţi, solicită schimbarea
Maria.                                                        prenumelui copilului său, Stroe Vetuţa-Ana-
   (12.097)                         (12.158)                        Maria, cu acelaşi domiciliu, născută la data de 7
  — Beldiman Ana-Maria, cu domiciliul în          — Gulie Gheorghe-Dorin, cu domiciliul în         februarie 1994 în Drobeta-Turnu Severin, judeţul
Bucureşti, str. Theodor Pallady nr. 24, bl. R11, sc.   satul Floreşti, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj,       Mehedinţi, fiica lui Gheorghe şi Grigoriţa Stroe,
                             născut la data de 12 mai 1977 în Filiaşi, judeţul      din Vetuţa-Ana-Maria în acela de Ana-Maria, spre
A, ap. 29, sectorul 3, solicită schimbarea
                             Dolj, fiul lui Dumitru şi Gheorghiţa Gulie, solicită    a se numi Stroe Ana-Maria.
prenumelui copilului său, Beldiman Radu-Ion, cu
                             schimbarea numelui său de familie din Gulie în          (12.084)
acelaşi domiciliu, născut la data de 30 ianuarie
                             acela de Gulie Badea, spre a se numi Gulie Badea
2006 în Bucureşti, fiul lui Mihai şi Ana-Maria                                      — Şoric Vlad-Alexandru, cu domiciliul în
                             Gheorghe-Dorin.
Beldiman, din Radu-Ion în acela de Radu Ioan,                                     Piatra-Neamţ, str. Aurel Vlaicu nr. 4, bl. F30, sc.
spre a se numi Beldiman Radu Ioan.               (12.157)                        B, ap. 38, judeţul Neamţ, născut la data de 13
   (12.182)                        — Leonardi Anna Maria, cu ultimul domiciliu       octombrie 1985 în Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ,
                             din ţară în Târgu Mureş, str. Bolyai nr. 1, ap. 3,     fiul lui Şoric Sorin şi Soric Marina, solicită
  — Bîtiu Bogdan-George, cu domiciliul în        judeţul Mureş, născută la data de 24 decembrie       schimbarea numelui său de familie din Şoric în
Teiuş, Str. Clujului nr. 97, judeţul Alba, născut la   1942 în Târgu Mureş, judeţul Mureş, fiica lui        acela de David, spre a se numi David Vlad-
data de 31 iulie 1989 în Sebeş, judeţul Alba, fiul    Lajos şi Katalin Hóka, solicită schimbarea         Alexandru.
lui Ioan şi Simona Bîtiu, solicită schimbarea       numelui său de familie din Leonardi în acela de
numelui său de familie din Bîtiu în acela de Batiu,                                    (12.112)
                             Hóka, spre a se numi Hóka Anna Maria.
spre a se numi Batiu Bogdan-George.                                           — Theodorescu Costel, cu domiciliul în
                                (12.205)
   (12.175)                                                     comuna Vulturu, judeţul Vrancea, născut la data
                               — Mitrache Teodor, cu domiciliul în Tulcea,       de 20 august 1976 în Focşani, judeţul Vrancea,
  — Blaj Radu-Dragoş, cu domiciliul în Braşov,      Str. 1848 nr. 27, bl. 19, sc. A, ap. 13, judeţul      fiul lui Gică şi Tincuţa Ştefan, solicită schimbarea
Calea Bucureştilor nr. 104, bl. 210, sc. A, ap. 28,    Tulcea, născut la data de 17 iulie 1986 în Tulcea,     numelui său de familie din Theodorescu în acela
judeţul Braşov, născut la data de 1 august 1981 în    judeţul Tulcea, fiul lui Haralambie şi Alina-Alise     de Ştefan, spre a se numi Ştefan Costel.
Braşov, judeţul Braşov, fiul lui Titi şi Livia Blaj,   Mitrache, solicită schimbarea numelui său din          De asemenea, solicită schimbarea numelui de
solicită schimbarea numelui său de familie din      Mitrache Teodor în acela de Lutz Theodor.          familie al copilului său, Theodorescu Maria-
Blaj în acela de Murariu, spre a se numi Murariu        (12.088)                        Giulia, cu acelaşi domiciliu, născută la data de 5
Radu-Dragoş.                                                     iunie 2006 în Italia, Roma, fiica lui Costel şi Geta
                               — Pârlitu Andrei, cu domiciliul în Constanţa,
   (12.156)                       str. Ion Ursu nr. 53, bl. I9, sc. A, ap. 18, judeţul    Theodorescu, din Theodorescu în acela de Ştefan,
  — Chelaru Luminiţa-Zenica, cu domiciliul în      Constanţa, născut la data de 6 martie 1987 în        spre a se numi Ştefan Maria-Giulia.
Suceava, calea Burdujeni nr. 6, bl. 23, sc. B, ap. 6,   Constanţa, judeţul Constanţa, fiul lui Marian şi         (12.225)
judeţul Suceava, solicită schimbarea prenumelui      Violeta Pârlitu, solicită schimbarea numelui său        — Theodorescu Geta, cu domiciliul în comuna
copilului său, Chelaru Erza-Eduard, cu acelaşi      de familie din Pârlitu în acela de Stanca, spre a se    Vulturu, judeţul Vrancea, născută la data de 10
domiciliu, născut la data de 23 martie 2010 în      numi Stanca Andrei.                     iunie 1978 în Focşani, judeţul Vrancea, fiica lui
Suceava, judeţul Suceava, fiul lui Dumitru-          (12.236)                        Tudorache şi Tincuţa Theodorescu, solicită
Adrian şi Luminiţa-Zenica Chelaru, din Erza-         — Pinteală Elena, cu domiciliul în Iaşi, Str.      schimbarea numelui său de familie din
Eduard în acela de Eduard-Ruben, spre a se numi      Atelierului nr. 3, bl. A11, sc. A, ap. 4, judeţul Iaşi,   Theodorescu în acela de Ştefan, spre a se numi
Chelaru Eduard-Ruben.                   născută la data de 15 iunie 1970 în comuna         Ştefan Geta.
   (12.089)                       Prisăcani, judeţul Iaşi, fiica lui Vasile şi Ileana       (12.229)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                           &JU8860|427825]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 118/13.IV.2010 conţine 8 pagini                Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top