Docstoc

105 - PDF

Document Sample
105 - PDF Powered By Docstoc
					                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 105                                                       Marţi, 30 martie 2010
                            PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

                      MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
                       UNIVERSITATEA „MIHAI VITEAZUL” DIN CRAIOVA

                                     anunţă
           scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul II al anului universitar 2009/2010:

  Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative:          Conferenţiar, poziţia 5, disciplinele: Organizarea sistemului judiciar,
                                         Management.
            Catedra de Ştiinţe Economice:                Asistent, poziţia 14, disciplina: Drept civil.
                                          Preparator, poziţia 17, disciplina: Drept penal special.
 Asistent, poziţia 14, disciplina: Educaţie fizică.

            Catedra de Ştiinţe Juridice:                Participarea candidaţilor la concurs se va face în temeiul Legii nr.
                                         84/1995, modificată şi republicată şi a Legii nr. 128/1997, privind Statutul
 Conferenţiar, poziţia 3, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii    Personalului Didactic.
politice, Teoria generală a dreptului.                        (10.547)


                FUNDAŢIA SAPIENTIA – UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA

                                     anunţă
           scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul II al anului universitar 2009/2010:

  Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş           Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc
            Catedra de Inginerie Electrică                          Catedra de Ştiinţe Economice
  Profesor poz. 4: Capitole speciale de inteligenţă artificială, Probabilităţi   Conferenţiar poz. 3: Economia firmei, Managementul întreprinderilor
şi statistică, Teoria sistemelor                         agroalimentare
  Conferenţiar poz. 7: Testarea sistemelor de calcul, Modelare şi simulare                Catedra de Ştiinţe Umane
             Catedra de Horticultură                  Conferenţiar poz. 6: Istoria literaturii române
 Şef lucrări poz. 10: Viticultură generală şi specială, Oenologie,                    Catedra de Ştiinţa Afacerilor
Microbiologie                                    Conferenţiar poz. 3: Statistică economică, Econometrie
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 105/30.III.2010

        Facultatea de Ştiinţe din Miercurea-Ciuc              de 30 de zile de la data publicării acestui anunţ în Monitorul Oficial al
                                          României.
       Catedra de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Tehnice           Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea 128/1997 privind
 Asistent poz. 14: Biologie celulară, moleculară şi genetică, Biotehnologie    Statutul personalului didactic, de Legea Învăţământului nr. 84/1995,
generală                                      republicată, de Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5098 şi 5099
       Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj Napoca             din 3.10.2005., de hotărârile Senatului Universităţii Sapientia şi de
                                          Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice al Universităţii
      Catedra de Relaţii Internaţionale – Studii Europene          Sapientia. De asemenea, conform art. 154 (5) din Legea Învăţământului,
 Lector poz. 6: Economie I: Economie mondială, Economie II:            candidaţii care şi-au urmat studiile în altă limbă decât limba de predare din
Management general, Economia mediului, Managementul proiectelor          cadrul Universităţii Sapientia, vor susţine în faţa unei comisii de specialitate
europene                                      un test de cunoaştere a limbii maghiare.
                                           Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor, în cadrul termenelor
 Candidaţii la concurs se vor înscrie la Rectoratul Fundaţiei Sapientia –     legale.
Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, în termen      (10.616)                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
          COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR BUCUREŞTI – ILFOV
                                      anunţă:
 Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti – Ilfov     – proba scrisa, ora 11.00 şi 16.04.2010 – interviul.
cu sediul în Bucureşti, Str. Transilvaniei nr 2, sectorul 1, organizează       Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor funcţii       concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
publice de execuţie temporar vacante:                       concurs sunt afişate la sediul CRPC Bucureşti – Ilfov.
 - comisar, clasa I, grad profesional superior, în data de 13.04.2010 – proba    Pentru detalii suplimentare persoana de contact Vasile Elena Mirela,
scrisă, ora 11.00 şi 15.04.2010 – interviul;                    telefon: 021/3106381.
 - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în data de 14.04.2010    (10.327)        AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
                                      anunţă:
  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean      absolvite cu diplomă de licenţă,
Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 19, organizează concurs      - vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 1 an.
pentru ocuparea unui post de funcţionar public de execuţie, temporar vacant     - cunoştinţe operare PC – nivel mediu.
de consilier asistent, în cadrul centrului judeţean.
                                           Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei până în data
  Concursul se va desfăşura în zilele de 9.04.2010 – proba scrisă (ora
10.00) şi 13.04.2010 - interviul (ora 12.00) la sediul instituţiei.        de 6.04.2010 ora 15.00.
  Condiţii de participare :                             Relaţii suplimentare la telefon: 0243/230897.
  - studii superioare de lungă durată – economice, juridice, tehnice –        (10.461)                   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
                                      anunţă:
 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în          - abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: iniţiativă şi creativitate, capacitate
București, Str. Avalanșei nr. 20-22, sectorul 4, scoate la concurs în zilele de  de adaptare la munca în echipă, seriozitate.
28.04.2010 (proba scrisă) şi 30.04.2010 (interviul), la sediul agenţiei,
                                           Programul concursului:
următorul post de conducere vacant:
 • Şef serviciu – Serviciul de statistică şi analiza pieţei muncii.         – 28.04.2010, ora 9.00 – proba scrisă;
 Condiţii pentru participare la concurs:                      – 30.04.2010, ora 12.00 – proba orală.
 - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu
                                           Înscrierile la concurs se fac în termen de 20 de zile de la publicarea
diplomă de licență sau echivalentă;
 - vechime în specialitate: minimum 9 ani;                    anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 - cunoştinţe operare P.C.: Word, Excel, Power Point, Internet;            (10.530)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 105/30.III.2010                               3

      INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR TULCEA
                                       anunţă:
  Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului          Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei
Săditor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.8,          publice de referent clasa III, treapta 1, gradaţia 5 sunt:
organizează în data de 28.04.2010 şi 29.04.2010, ora 10.00, concurs pentru        - studii medii de specialitate;
ocuparea funcţiei publice de referent clasa III, treapta 1, gradaţia 5.
                                             - vechime minimă în specialitate 9 ani;
  Probele de concurs se vor desfăşura astfel:
                                             - cunoştinţe operare P.C.
  - proba scrisă va avea loc pe data de 28.04.2010, ora 10.00, la sediul
I.T.C.S.M.S. Tulcea;                                   Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 15.04.2010
  - interviul va avea loc pe data de 29.04.2010, ora 10.00, la sediul         la Compartimentul Resurselor Umane din cadrul I.T.C.S.M.S. Tulcea.
I.T.C.S.M.S. Tulcea.                                    (10.642)


                          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ
                                       anunţă:
  Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, cu sediul în Craiova, str. Petru       - vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
Rareş nr.1 organizează în zilele de 07 aprilie 2010, ora 10.00 - proba scrisă     publice, pentru ocuparea funcţiei publice de consilier principal este de 5 ani.
şi 09 aprilie 2010 ora 14.00 interviu, concurs pentru ocuparea funcţiei         Tematicile de concurs, bibliografia şi documentele ce trebuie prezentate
publice de execuţie temporar vacantă de consilier principal treapta 2 din
                                            de candidaţi se află afişate sau se pot solicita la Compartimentul Resurse
cadrul Compartimentului G.D.C.
  Condiţiile de participare la concurs sunt:                     Umane, din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, telefon
  - absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată în specializările:     0251/412616.
chimie, fizică, biochimie, agronomie, inginerie mecanică ;                 (10.702)                           P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Ardelean Ion, cu domiciliul în satul Badon,       — Bordeanu Argentina, cu domiciliul în         — Ciubotaru Rodica, cu domiciliul în Şimleu
str. Principală nr. 112/E, comuna Hereclean,        Slobozia, Str. Nordului, bl. D1, sc. A, ap. 9,     Silvaniei, str. Gheorghe Lazăr, bl. L12, ap. 6,
judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea        judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea     judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
diplomei de bacalaureat seria I nr. 9647, eliberată    cărţii de identitate seria A-0191473, aparţinând    identitate seria D-526796, aparţinând vehiculului
la 7 aprilie 1981 de Liceul Industrial nr. 1 din      vehiculului cu nr. de identificare           cu nr. de identificare 793487, eliberată la data de 16
Zalău, judeţul Sălaj, promoţia 1979.            UU1R11711H2102407, eliberată la data de 7        noiembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Sălaj,
   (10.783)                       iunie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Ialomiţa.     pe numele de Fogarasi Rodica.
                                (10.771)                        (10.774)
  — Badea Marius, cu domiciliul în comuna
                                                           — Ivan Adrian Octavian, cu domiciliul în satul
Ciolpani, Str. Grădinarilor nr. 22, judeţul Ilfov, aduce   — Brezeanu Tudor, cu domiciliul în satul
                                                          Stolnici nr. 448, comuna Stolnici, judeţul Argeş,
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   Bataluri, comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa, aduce    aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
342013, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare   la cunoştinţă pierderea permisului de armă seria B   proprietate nr. 58930, eliberat la 16 noiembrie
UU1R11711X2848458, eliberată de Societatea         nr. 0036251, eliberat la 16 decembrie 1991 de      1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.             I.P.J.-Ialomiţa.                    Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
   (10.799)                          (10.786)                      Argeş, pe numele de Ivan I. Ion (decedat) şi Petcu
  — Bănică Adrian, cu domiciliul în satul Lunca       — Burlacu Vasile, cu domiciliul în Braşov, str.   A. Ilie, moştenitorii defunctului Ivan D. Ion.
nr. 48, comuna Boteni, judeţul Argeş, aduce la       Anghel Saligny nr. 19, bl. 15A, sc. C, ap. 10,       (10.772)
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea       — Niţu Adrian, cu domiciliul în Bucureşti, str.
30638, eliberat la 23 decembrie 1993 de Comisia      cărţii de identitate seria E-486003, aparţinând     Melineşti nr. 15, bl. 4, sc. 2, ap. 29, sectorul 4,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          vehiculului cu nr. de identificare           aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Proprietate asupra Terenurilor Argeş.           ZFA1780000G373610, eliberată la data de 19       seria C-667662, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (10.773)                       ianuarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.     identificare VF3233J4215655888, eliberată de
                                (10.798)                      Societatea Comercială EURIAL INVEST – S.R.L.
  — Bănică Adrian, cu domiciliul în satul Lunca                                    (10.803)
nr. 48, comuna Boteni, judeţul Argeş, aduce la        — Căluţă Florinel, cu domiciliul în Slobozia, str.
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      Viitor nr. 11, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă    — Olariu Ilie, cu domiciliul în Braşov, Str.
60639, eliberat la 23 decembrie 1993 de Comisia      pierderea cărţii de identitate seria H-381099,     Grâului nr. 7, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă
                                                          pierderea cărţii de identitate seria C-213934,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Proprietate asupra Terenurilor Argeş, pe numele      UU1R5A71533320546, eliberată la data de 15       UU1R13311W2734451, eliberată de Societatea
de Bănică Gh. Adrian, moştenitorul defunctului       octombrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Ialomiţa.   Comercială DACIA – S.A., Piteşti.
Vlădescu I. Ion.                        (10.788)                        (10.797)
   (10.775)                         — Căpăţînă I. Marian Cristinel, cu domiciliul      — Persoana Fizică MOHONEA VICTOR, cu
  — Blaga Ioan, cu domiciliul în Braşov, str.       în Drobeta-Turnu Severin, str. Antonini nr. 49A,    sediul în Tulcea, str. Lupeni nr. 24, judeţul Tulcea,
Spartacus nr. 44, judeţul Braşov, aduce la         judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-     diplomei de bacalaureat seria R nr. 0271030/337,    E-166075, aparţinând vehiculului cu nr. de
0296378, aparţinând vehiculului cu nr. de         eliberată la 8 septembrie 1999 de Colegiul Tehnic    identificare W0L0ZCF6941097613, eliberată la data
identificare 3534358, eliberată la data de 3 iunie     de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin,     de 21 iunie 2004 de Societatea Comercială EREBUS
1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.           judeţul Mehedinţi, promoţia 1998.            TEHNICS INTERNAŢIONAL – S.R.L., Bucureşti.
   (10.795)                          (10.801)                        (10.767)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 105/30.III.2010

  — Pintea Paul Ciprian, cu domiciliul în Zalău,     — Societatea Comercială EXIM MONDI –            — Societatea Comercială TEXAS GRUP
str. Simion Bărnuţiu nr. 52, bl. SB36, sc. A, ap. 8,  S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Gheorghe Donici      OYL – S.R.L., cu sediul în Slobozia, Str.
judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea      nr. 2, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea     Filaturii nr. 3, judeţul Ialomiţa, aduce la
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.        licenţei de transport seria CCM nr. 317581,         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
3072000, eliberat la 5 august 2005 de Societatea    eliberată la 17 mai 2009 de Autoritatea Rutieră       834922, aparţinând vehiculului cu nr. de
Comercială AMBIMOB – S.R.L. din Zalău,         Română, Agenţia Bacău.
                                                          identificare ZCV36S07E0EVP2618, eliberată la
judeţul Sălaj.                        (10.805)                        data de 27 aprilie 2006 de R.A.R. -
   (10.776)                       — Societatea Comercială GECO DRILL            Reprezentanţa Ialomiţa.
  — Roşca Florentina Viorica, cu domiciliul în     IMPEX – S.R.L., cu sediul în Amara, Str. Lacului,
                                                            (10.785)
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, aduce      bl. J2, sc. B, ap. 20, judeţul Ialomiţa, aduce la
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-      — Spînu Gh. Nicoleta, cu domiciliul în
479598, aparţinând vehiculului cu nr. de        835812, aparţinând vehiculului cu nr. de          Ploieşti, Str. Ghighiului nr. 2, judeţul Prahova,
identificare WDB9034631P789277, eliberată la      identificare JN1WNYD21U0002499, eliberată la        aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
data de 23 august 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa    data de 3 februarie 1994 de R.A.R. -            absolvire seria R nr. 0016845, eliberată la 22 mai
Braşov.                         Reprezentanţa Arad.                     2000 de Grupul Şcolar Industrial „1 Mai“ din
   (10.780)                        (10.781)                        Ploieşti, judeţul Prahova, promoţia 2000.
  — Societatea Civilă de Avocaţi PERJU          — Societatea Comercială TEXAS GRUP              (10.787)
ROTARU ŞI ASOCIAŢII, cu sediul în Bucureşti,      OYL – S.R.L., cu sediul în Slobozia, Str.
                                                            — Şoaită Emil, cu domiciliul în satul Sădinca
Calea Călăraşilor nr. 244, bl. S21, sc. 1, ap. 2,    Filaturii nr. 3, judeţul Ialomiţa, aduce la
                                                          nr. 9, comuna Loamneş, judeţul Sibiu, aduce la
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
identitate seria D-959670, aparţinând vehiculului    834914, aparţinând vehiculului cu nr. de          cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
cu nr. de identificare UU6MF48413D039031,        identificare WMAH05ZZZ2M338211, eliberată          73/35, eliberat la 14 decembrie 1993 de Comisia
eliberată la data de 2 octombrie 2003 de Societatea   la data de 25 aprilie 2006 de R.A.R. -           Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.          Reprezentanţa Ialomiţa.                   Proprietate asupra Terenurilor Sibiu.
   (10.770)                        (10.784)                          (10.802)
                        S C H I M B Ă R I            D E     N U M E
  — Ciolacu Dumitroula-Simona, cu domiciliul      solicită schimbarea prenumelui său din Liliana în      acelaşi domiciliu, născut la data de 22 iulie 2005
în Constanţa, str. Viceamiral Ioan Murgescu nr.     acela de Liliana-Constantina, spre a se numi        în Bucureşti, fiul lui Daniel-Laurenţiu şi Amalia-
64A, judeţul Constanţa, solicită schimbarea       Gurlea Liliana-Constantina.                 Elena Lungu-Florescu, din Lungu-Florescu în
prenumelui copilului său, Ciolacu Patrick, cu        (10.792)                        acela de Lungu, spre a se numi Lungu Tudor.
acelaşi domiciliu, născut la data de 1 noiembrie                                     (10.777)
                              — Lungu-Florescu Amalia-Elena, cu
2007 în Medgidia, judeţul Constanţa, fiul lui                                     — Lungu-Florescu Daniel-Laurenţiu, cu
                            domiciliul în Piteşti, Str. Paltinului nr. 20, bl. D14,
Mihai-Leonard şi Dumitroula-Simona Ciolacu,                                     domiciliul în Piteşti, Str. Paltinului nr. 20, bl. D14,
                            sc. D, ap. 10, judeţul Argeş, născută la data de 28
din Patrick în acela de Patrick-Ioan, spre a se numi                                sc. D, ap. 10, judeţul Argeş, născut la data de 23
                            martie 1978 în Curtea de Argeş, judeţul Argeş,
Ciolacu Patrick-Ioan.                                                iulie 1978 în Curtea de Argeş, judeţul Argeş, fiul
                            fiica lui Ion şi Filoftia Florescu, solicită
  (10.793)                      schimbarea numelui său de familie din Lungu-        lui Marin şi Ioana Lungu, solicită schimbarea
  — Gurlea Liliana, cu domiciliul în satul       Florescu în acela de Lungu, spre a se numi Lungu      numelui său de familie din Lungu-Florescu în
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, născută   Amalia-Elena.                        acela de Lungu, spre a se numi Lungu Daniel-
la data de 31 ianuarie 1988 în comuna Griviţa,       De asemenea, solicită schimbarea numelui de       Laurenţiu.
judeţul Ialomiţa, fiica lui Ion şi Fănica Gurlea,    familie al copilului său, Lungu-Florescu Tudor, cu        (10.782)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                           &JU8847|427695]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 105/30.III.2010 conţine 4 pagini               Preţul: 0,80 lei       ISSN 1018 — 0516

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:18
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:4