102 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 392 PAGES: 8

									                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 102                                                        Luni, 29 martie 2010
                            PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞERENI, JUDEŢUL IALOMIŢA
                                     anunţă:
  Consiliul Local al Comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa, organizează        – copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor
concurs în data de 29.04.2010, pentru ocuparea unui post de consilier cu     specializări;
atribuţii de achiziţii publice şi registru agricol, clasa I, gradul profesional   – copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
principal.                                    vechimea în muncă, şi după caz, în specialitatea ocupării funcţiei publice;
  Condiţii:                                    – cazier judiciar;
                                          – adeverinţă de atestare a sănătăţii;
  – studii superioare juridice sau administrative de lungă durată absolvite
                                          – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
cu diplomă de licență;
                                         desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  – cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word, Excel) – nivel mediu;
                                          Termen limită de depunere a dosarelor - 9.04.2010, ora 14.00. Proba
  – limbi străine: engleza – nivel mediu;                    scrisă se va desfăşura în data de 29.04.2010, ora 10.00 şi interviul în data de
  – vechime de specialitate – minimum 5 ani.                   30.04.2010, ora 10.00.
  Actele necesare înscrierii la concurs:                      Bibliografia, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare se obţin la
  – formular de înscriere;                            sediul Consiliului Local Coşereni sau la telefon 0243/318050.
  – copia actului de identitate;                           (7.900)               COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR SIBIU
                                     anunţă:
 Comisariatul Regional Pentru Protecția Consumatorilor Sibiu,           • consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de
organizează concurs, pe data de 12 aprilie 2010, ora 10.00 (proba scrisă) și   salarizare – 1 post;
14 aprilie 2010 (interviul), pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a      • comisar, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare – 1
funcţiilor publice de execuţie temporar vacante din cadrul Comisariatului     post.
Regional pentru Protecția Consumatorilor Sibiu – Comisariatul Judeţean       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din
pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu:                      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2).
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010

  Condițiile specifice prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice de    – copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în
comisar, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, sunt:   muncă sau după caz, în specialitate;
  - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;       – cazierul judiciar;
  - vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării     – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
funcţiei publice vacante;
                                           – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că
  - cunoștințe de operare pe calculator;
                                          persoana nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  - cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.
  Condițiile specifice prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice de    Copiile actelor menționate se vor prezenta însoţite de documentele
consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare  originale sau se vor depune copii legalizate.
sunt:                                        Bibliografia necesară este afișată la sediul Comisariatul Regional pentru
  - studii juridice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de      Protecția Consumatorilor – Sibiu.
licenţă;                                       Depunerea dosarelor de concurs și completarea formularului de înscriere
  - vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării    se va face în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
funcţiei publice vacante;                             Oficial al României – dosarele candidaţilor se vor depune în perioada 30
  - cunoștințe de operare pe calculator;
                                          martie 2010 – 7 aprilie 2010 la sediul Comisariatului Regional pentru
  - cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.
                                          Protecția Consumatorilor Sibiu, din Sibiu, Str. Dorului nr. 21, între orele
  Actele care alcătuiesc dosarul de concurs sunt:
  – copie după actul de identitate;                        9.00 – 17.00.
  – formularul de înscriere;                            Informații suplimentare se obţin la nr. de telefon 0269/234458 C.R.P.C.
  – copii după diplomele de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea    Sibiu.
unor specializări;                                   (10.085)              COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR MUREŞ
                                      anunţă:
 Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Mureş cu sediul       Data până la care se pot depune dosarele de înscriere –7 aprilie 2010.
în Târgu Mureş, str. Livezeni nr.7, organizează în perioada 12 aprilie -       Actele necesare, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei.
respectiv 14 aprilie 2010, ora 11.00, concurs pentru ocuparea unui post       Pentru detalii la telefon 0265-254625.
temporar vacant – comisar I, principal, treapta 3 de salarizare.            (10.215)                                  INSPECŢIA MUNCII
                                      anunţă:
 Inspecţia Muncii, instituţie a administraţiei publice centrale, cu sediul în   19.04.2010, ora 16.30.
Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 14, sectorul 2, organizează concurs în data    Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate
de 28.04.2010, ora 11.00 (proba scrisă), iar data şi ora susţinerii interviului  candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Inspecţiei
se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă, în vederea
                                          Muncii şi pe site-ul www.inspectmun.ro.
ocupării unui post vacant de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional
asistent, la Direcţia Control Relaţii de Muncă şi Evidenţa Muncii.          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 021.302.70.81,
 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Inspecţiei Muncii    021.302.70.82.
– Serviciul Management Resurse, etaj 3, camera 301, până pe data de          (10.325)                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999        Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei         Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008, Agenţia    documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
                                          modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Naţională a Funcţionarilor Publici, organizează concurs pentru ocuparea
                                           Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
funcţiei publice de conducere de director al Direcţiei Politici de Apărare din
                                          Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 473/2010 şi bibliografia
Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare din cadrul         stabilită se afişează pe site-ul şi la sediul Agenţiei Naţionale a
Ministerului Apărării Naţionale.                          Funcţionarilor Publici.
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor       Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Publici, în data de 28 aprilie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 30   Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374112726.
aprilie 2010, ora 14.00, interviul.                          (10.455)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010                              3

               DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI PRAHOVA
                                     anunţă:
 Având în vedere prevederile art. 43, alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008      Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante trebuie
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei      îndeplinite următoarele condiţii:
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia    • condiţiile prevăzute la art. 54, art. 55 si art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Prahova, organizează concurs
                                         nr. 188/1999 R(2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier,
grad profesional superior, din cadrul A.F.P.M. Ploieşti – A.V.S. - Serviciul   modificările ulterioare;
colectare, executare silită persoane juridice.                   • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: studii superioare
 Concursul se organizează la sediul D.G.F.P. Prahova din Ploieşti, str.     economice absolvite cu diplomă de licenţă, vechime minimum 9 ani în
Aurel Vlaicu, nr. 22, astfel:                          specialitatea funcţiei.
      - proba scrisă la ora 10.00 în data de 8.04.2010;
                                          Bibliografia aferentă postului mai sus menţionat se afişează la sediul
      - interviul la ora 10.00 în data de 12.04.2010.
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu,    D.G.F.P. Prahova.
documentele prevăzute la art.49 alin.(1), din H.G.R. 611/2008, şi se pot      Informaţii suplimentare la telefon nr. 0244/407710 interior 457.
depune la sediul instituţiei până la data de 5.04.2010.                (10.451)


               COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR DOLJ
                                     anunţă:
  Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Dolj, cu sediul în    Condiţiile specifice pentru participarea la concurs, actele care alcătuiesc
Craiova Str. Gh. Chiţu nr. 58, organizează, în data de 12.04.2010 ora 10.00   dosarul de concurs, precum şi bibliografia aferentă sunt afişate la sediul
- proba scrisă şi în data de 14.04.2010 - interviul, concurs pentru ocuparea   C.R.P.C. Dolj. Depunerea dosarelor de concurs si completarea formularului
pe perioadă determinată, a funcţiei de execuţie de comisar, asistent, clasa I,  de înscriere se va face în termen de 8 zile de la data publicării anunţului
treapta 1 – la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj .   (30.03.2010-07.04.2010) la sediul C.R.P.C. Dolj între orele 8.30 -17.00.
  Concursul va avea loc la sediul C.R.P.C. Dolj cu sediul în str. Gh. Chiţu    Informaţii suplimentare la tel.0251/533118.
nr. 58.                                       (10.453)                       INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ
                                     anunţă:
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ,       Dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 6.04.2010.
strada Dr. Gheorghe Iacomi nr.8, telefon 0233/215589/219608, organizează      Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare tehnice, juridice,
concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de inspector,     economice, psihologice, sociologice, administraţie publică, comunicare, de
grad profesional principal, treapta 1 de salarizare în cadrul Serviciului    lungă durată, dovedite prin diplomă de licenţă, cu o vechime de minimum
Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în Domeniul Relaţiilor de Muncă,        5 ani în specialitatea studiilor absolvite, şi abilităţi în utilizare – operare PC
Evidenţa Muncii, în zilele de 12 aprilie 2010 – ora 10 susţinerea probei     de nivel ridicat.
scrise, şi 14 aprilie 2010, ora 10.00 când se va susţine interviul.         (10.477)                         P I E R D E R I         D E     A C T E
  — Aescht Jürgen-Udo, cu domiciliul în Codlea,    — Apavaloaie Vasile, cu domiciliul în comuna      — Aristide Ion, cu domiciliul în Bucureşti, bd.
str. Tudor Vladimirescu nr. 31, judeţul Braşov,    Adâncata, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă     Constantin Brâncoveanu nr. 109, bl. VA, sc. 1, ap.
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de       pierderea cărţii de identitate seria B-631598,     5, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
proprietate nr. 00081, eliberat la 2 august 1993 de  aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     de identitate seria D-071336, aparţinând
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de   UU1R52319T0000843, eliberată la data de 14       vehiculului cu nr. de identificare
                           mai 1996 de Societatea Comercială
Proprietate asupra Terenurilor Braşov, pe numele   AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           UU1R11700L2351843, eliberată la data de 26
de Ionică Erica ns. Heveli.                (10.444)                      iulie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
   (10.389)                      — Arghiroiu Petrea, cu domiciliul în satul        (10.464)
  — Afodorcei Adrian, cu domiciliul în        Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, judeţul          — Balaban Eva Mărioara, cu domiciliul în
Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 172, bl.    Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de   comuna Berzasca nr. 71, judeţul Caraş-Severin,
MD14, sc. B, ap. 28, judeţul Constanţa, aduce la   proprietate nr. 13952, eliberat în anul 1993 de    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii  Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    bacalaureat seria B nr. 168132/7, eliberată la 12
                           Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
profesionale nr. 1054/1146, eliberată la 8      numele de Arghiroiu Antonică, Arghiroiu Iulian,    iunie 1984 de Liceul Agroindustrial din Oraviţa,
octombrie 1977 de Şcoala Profesională Specială    Arghiroiu V. Petre, Arghiroiu Alecu şi Ionescu     judeţul Caraş-Severin, pe numele de Necşici Eva
pentru Surzi nr. 1 din Bucureşti, promoţia 1976.   Ioana, moştenitorii defunctului Arghiroiu Vasile.   Mărioara, promoţia 1983.
   (10.454)                       (10.500)                        (10.401)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010

  — Bălan Neculae, cu domiciliul în Bucureşti,      — Cristea Oana, cu domiciliul în Bucureşti, str.     — Filip Raluca Petronela, cu domiciliul în
str. Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. A, ap. 58,     Cricovul Sărat nr. 3, bl. 14, sc. 2, ap. 23, sectorul  Piatra-Neamţ, Str. Progresului nr. 125, bl. D8, sc.
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  A, ap. 2, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă
identitate seria D-206611, aparţinând vehiculului    seria G-267700, aparţinând vehiculului cu nr. de     pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.
cu nr. de identificare UU6MF4841YD004020,        identificare WF0CXXGAECWL75518, eliberată        1796065, eliberat la 16 iulie 2003 de I.T.M.
eliberată la data de 16 februarie 1999 de        la data de 23 aprilie 2008 de R.A.R. -          Neamţ din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, pe
Societatea     Comercială     DAEWOO     Reprezentanţa Bucureşti.                 numele de Filip Ciprian, decedat.
AUTOMOBILE – S.A.                      (10.410)                         (10.501)
   (10.404)
                              — Dăscălasu F. Cristian, cu domiciliul în        — Fulea Ilie, cu domiciliul în satul Săsciori,
  — Băloi Cosmin, cu domiciliul în satul        Bârlad, Str. Republicii nr. 277, bl. E4, sc. B, ap.   Str. Principală nr. 274, comuna Săsciori, judeţul
Colibaşu, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi,      40, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea    Alba, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   diplomei de bacalaureat seria G nr. 98222/4878,     proprietate nr. 11428/1022, eliberat la 12 martie
seria B-245120, aparţinând vehiculului cu nr. de    eliberată la 13 noiembrie 1989 de Grupul Şcolar     2002 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
identificare UU1D26101H0011914, eliberată la      Industrial „Al.I. Cuza“ din Bârlad, judeţul       Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Alba,
data de 14 iulie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa     Vaslui.                         pe numele de Fulea I. Elena şi Fulea G. Gheorghe
Mehedinţi.
                               (10.423)                      (decedaţi), moştenitorii defunctului Fulea
   (10.426)
                              — Dinu Andrei, cu domiciliul în comuna        Gheorghe.
  — Bărgan Oana, cu domiciliul în Iaşi, str.                                     (10.492)
                            Berceni, str. Mărăşeşti nr. 148, judeţul Ilfov,
Călăraşi nr. 11, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
                            aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă      — Furtuna Gheorghe, cu domiciliul în
pierderea cărţii de identitate seria D-845266,
                            seria B.e. nr. 05332670, eliberat la 25 martie 1983   comuna Farcasa, judeţul Neamţ, aduce la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                            de I.C.P.A.E.B.A. din Bucureşti.             cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
WVWZZZ3BZXP300739, eliberată la data de 30
iulie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.          (10.437)                      0649375, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (10.491)                       — Dorohoianu Vasilică, cu domiciliul în Iaşi,     identificare 671579, eliberată la data de 27
                            str. Păcurari nr. 36, judeţul Iaşi, aduce la       ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
  — Bersenszki Emeric, cu domiciliul în
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    Neamţ.
Marghita, Str. Salcâmilor nr. 10, judeţul Bihor,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    511749, aparţinând vehiculului cu nr. de           (10.489)
seria O.g. nr. 405785, eliberat la 1 ianuarie 1962   identificare KLAJF1981VB191545, eliberată la        — Ga v r i l i ţ ă N e l u ţ u , c u d o m i c i l i u l î n
de I.A.S. din Marghita, judeţul Bihor.         data de 5 octombrie 1998 de Societatea          comuna Măgireşti, judeţul Bacău, aduce la
   (10.428)                      Comercială DAEWOO AUTO – S.A., Craiova.         cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
  — Big Florica, cu domiciliul în Arad, str. Miron     (10.494)                      seria M.M. nr. 238728, eliberat la 15 mai 1990
Costin nr. 2, ap. 6, judeţul Arad, aduce la        — Dumitrescu Corina, cu domiciliul în         de Schela de Petrol din co mu na Z emeş,
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     Bucureşti, str. Sg. Maj. Samoilă Dumitru nr. 10,     judeţul Bacău.
M.P.S. nr. 1557015, eliberat la 4 septembrie 1999    bl. 93, sc. 1, ap. 31, sectorul 4, aduce la cunoştinţă    (10.434)
de Societatea Comercială AGRICOL RURAL         pierderea diplomei de bacalaureat seria K nr.        — Gherghelaş Costică, cu domiciliul în
SERVICE – S.R.L. din Negreşti-Oaş, judeţul Satu     143037/624, eliberată la 17 august 1993 de        comuna Dămuc, judeţul Neamţ, aduce la
Mare.                          Grupul Şcolar „Tomis“ din Constanţa, judeţul       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
   (10.452)                      Cosntanţa, pe numele de Pisică A. Corina,        688076, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Bratosin Simion, cu domiciliul în satul      promoţia 1993.                      identificare UV9AH1030TCJ00731, eliberată la
Andreiaşu de Jos, comuna Andreiaşu de Jos,          (10.449)                      data de 15 octombrie 1996 de Societatea
judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea       — Dumitru Costel, cu domiciliul în Băicoi, Str.    Comercială MECANICA CEAHLĂU, Piatra-
livretului militar seria M.c. nr. 024600, eliberat la  Republicii nr. 106, judeţul Prahova, aduce la      Neamţ.
23 decembrie 1972 de Centrul Militar al Judeţului    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-      (10.502)
Vrancea.                        476088, aparţinând vehiculului cu nr. de          — Ghit Gheorghe, cu domiciliul în comuna
   (10.482)                      identificare 527033, eliberată la data de 10 iulie    Păuleşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, judeţul Satu
  — Bucuroiu Victor, cu domiciliul în satul Valea   2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.         Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Mare, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa,         (10.463)                      identitate seria A-0074713, aparţinând
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     — Dumitrică Veronica, cu domiciliul în        vehiculului cu nr. de identificare
seria B-365367, aparţinând vehiculului cu nr. de    Bucureşti, str. Sg. Dumitru Pene nr. 5, bl. J51, sc.   ZFA138A0007585993, eliberată la data de 21
identificare 8482079146, eliberată la data de 26    1, ap. 3, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea   august 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu
septembrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa        parafei, format dreptunghiular, cu următoarea      Mare.
Bucureşti.                       amprentă „Consultant fiscal, DUMITRICĂ            (10.471)
   (10.400)                      VERONICA, nr. 3330/2007“.                  — Giurgea C. Bogdan Mihael, cu domiciliul în
  — Budu Mihaela, cu domiciliul în Iaşi, str.        (10.411)                      Brăila, Str. Sebeşului nr. 8, bl. N1, sc. 5, ap. 92,
Aurel Vlaicu nr. 68, bl. H, sc. A, ap. 11, judeţul
                              — Dumitrică Veronica, cu domiciliul în        judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
absolvire a şcolii profesionale seria E nr.       Bucureşti, str. Sg. Dumitru Pene nr. 5, bl. J51, sc.   diplomei de calificare seria B nr. 0085698,
141197/747, eliberată la 5 februarie 1987 de      1, ap. 3, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea   eliberată la 29 aprilie 2006 de Fundaţia „Şcoala
Şcoala Profesională „U.C.E.C.O.M.“ din Iaşi,      carnetului de consultat fiscal nr. 3330/2007,      Română de Afaceri“ a C.C.I. Brăila.
judeţul Iaşi, pe numele de Petriciuc C. Mihaela.    eliberat de Camera Consultanţilor Fiscali din         (10.371)
   (10.487)                      Bucureşti.                         — Habash Adnan, cu domiciliul în satul Chiuza
                               (10.412)                      nr. 260A, comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-
  — Costea E. Ionel, cu domiciliul în Suceava,
Str. Rarăului nr. 1, bl. 13, sc. F, ap. 10, judeţul    — Echim Ilie, cu domiciliul în comuna Monor      Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     nr. 22, judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la        absolvire seria D nr. 2266/3, eliberată la 14
de bacalaureat seria M nr. 134299/7417, eliberată    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-    septembrie 1990 de Institutul de Medicină şi
la 4 iulie 1996 de Liceul Militar „Ştefan cel Mare“   301786, aparţinând vehiculului cu nr. de         Farmacie din Cluj-Napoca, Facultatea de
din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava,       identificare 142766, eliberată la data de 10 iulie    Medicină, pe numele de Adnan Ayesh Husain
promoţia 1996.                     1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.           Habash.
   (10.481)                        (10.499)                         (10.490)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010                              5

  — Hâră Aurel, cu domiciliul în Ploieşti, Str.      — Kassay L. Krisztina Szilvia, cu domiciliul în     — Mocanu Maricel, cu domiciliul în Braşov,
Verii, bl. 10, sc. E2, ap. 16, judeţul Prahova, aduce  Odorheiu Secuiesc, str. Mihai Eminescu nr. 19,     Str. Mierlei nr. 8, ap. 8, judeţul Braşov, aduce la
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-  judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
111294, aparţinând vehiculului cu nr. de         diplomei de licenţă seria R nr. 0050458/946 şi a    0439369, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1R11711S2527962, eliberată la       foii matricole cu acelaşi număr, eliberate la 23    identificare UU1R11701P2473391, eliberată la
data de 24 ianuarie 2002 de Societatea          octombrie 2001 de Universitatea „Lucian Blaga“     data de 25 iunie 1993 de Societatea Comercială
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.            din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi      DACIA – S.A., Piteşti.
   (10.468)                      Administrative.                       (10.385)
  — Hârjău Marian-Mircea, cu domiciliul în          (10.379)                       — Mois Nicolae, cu domiciliul în satul Huta-
                                                         Certeze nr. 130, comuna Certeze, judeţul Satu
Bucureşti, str. Vlădiţa nr. 3, bl. PM18, sc. C, ap.     — Lates V. Silviana Adina, cu domiciliul în
                                                         Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
106, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea      Cluj-Napoca, str. Snagov nr. 5, ap. 21, judeţul
                                                         muncă seria B.b. nr. 0086557, eliberat în anul
livretului militar seria M nr. 027766, eliberat la 25  Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     1976 de Întreprinderea „Oşana“din Negreşti-Oaş,
februarie 2008 de M.A.I.                 bacalaureat seria C nr. 172703/269, eliberată la 4   judeţul Satu Mare.
   (10.441)                      iulie 1984 de Liceul de Informatică „Tiberiu         (10.462)
  — Iancu Valerica, cu domiciliul în Bucureşti,     Popoviciu“ din Cluj-Napoca, judeţul Cluj,
                             promoţia 1984.                       — Moisa Floarea, cu domiciliul în Suceava, str.
str. Vicina nr. 3, bl. 33, sc. 2, ap. 98, sectorul 5,                              Mărăşeşti nr. 20, bl. A4, sc. B, ap. 7, judeţul
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de           (10.450)                      Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
proprietate nr. 76872, eliberat la 1 aprilie 2002 de    — Lazăr Marius, cu domiciliul în Cluj-Napoca,    identitate seria C-350987, aparţinând vehiculului
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     str. Meziad nr. 3, ap. 40, judeţul Cluj, aduce la    cu nr. de identificare 126671, eliberată la data de
Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-   22 iunie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.
de Andrei St. Gheorghe, decedat.             380877, aparţinând vehiculului cu nr. de           (10.442)
   (10.399)                      identificare JS1B5112100109512, eliberată la        — Muţ Florian Cristian, cu domiciliul în satul
  — Ion Gheorghe, cu domiciliul în comuna        data de 5 iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa     Hidişelu de Sus nr. 198, comuna Hidişelu de Sus,
Crevedia, şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 189,       Cluj.                          judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea       (10.458)                      carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1396952,
titlului de proprietate nr. 64282, eliberat la 11      — Lunganu Angela, cu domiciliul în Roşiori de    eliberat la 13 aprilie 2001 de Societatea
august 1997 de Comisia Judeţeană pentru         Vede, str. Mălurescu nr. 29, judeţul Teleorman,     Comercială AUTOMEC – S.A. din Oradea,
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        judeţul Bihor.
Terenurilor Dâmboviţa, pe numele de Petre Elena     proprietate nr. 64 01064, eliberat la 9 ianuarie       (10.430)
şi Petre Nicolae (decedaţi), moştenitorii        1996 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea        — Niţu Angela, cu domiciliul în Aiud, Str.
defunctului Petre Tache.                 Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       Transilvaniei, bl. A9, ap. 5, judeţul Alba, aduce la
   (10.409)                      Teleorman, pe numele de Mărăşescu Nicula,        cunoştinţă pierderea foii matricole anexă la
                             decedată.                        diploma de absolvire seria D nr. 698, eliberată la
  — Ioniţă Paraschiv, cu domiciliul în comuna                                  3 noiembrie 1987 de Universitatea din Bucureşti,
Puchenii Mari nr. 523, judeţul Prahova, aduce la       (10.414)
                                                         Facultatea de Matematică, pe numele de Luca I.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-     — Maciuc Ion, cu domiciliul în Suceava, bd.     Angela, promoţia 1987.
048426, aparţinând vehiculului cu nr. de         George Enescu nr. 21, bl. E80, sc. B, ap. 11,        (10.495)
identificare 295492, eliberată la data de 21       judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea       — Niţu Nicolae, cu domiciliul în Giurgiu, Str. 1
octombrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa         cărţii de identitate seria B-977459, aparţinând     Decembrie 1918, bl. 312, sc. A, ap. 2, judeţul
Bucureşti.                        vehiculului cu nr. de identificare           Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea
   (10.472)                      WKN750400NV750013, eliberată la data de 16       certificatului de absolvire a cursului de calificare
  — Iordache Costel, cu domiciliul în comuna      iunie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Constanţa.     de gradul I seria G nr. 122409/3632/1976, eliberat
Baloteşti, Str. Unirii nr. 16, bl. P8-A, sc. 1, ap. 9,    (10.443)                      la 4 decembrie 1979 de Centrala Industrială
judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii     — Macovei Elena, cu domiciliul în satul Lunca    Navală Galaţi, Şantierul Naval Constanţa.
de identitate seria B-002003, aparţinând         Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul Iaşi, aduce la       (10.418)
vehiculului cu nr. de identificare            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-     — Noje A. Alexandra Teodora, cu domiciliul în
ZFA14600002497108, eliberată la data de 25        367383, aparţinând vehiculului cu nr. de        comuna Bratca, Str. Principală nr. 98, judeţul
octombrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa         identificare WVWZZZ1KZAP024828, eliberată        Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Bucureşti.                        la data de 3 septembrie 2009 de Societatea       bacalaureat seria U nr. 0277584/13, eliberată la 17
   (10.435)                      Comercială PORSCHE ROMÂNIA – S.A.,           iulie 2006 de Liceul Teoretic din comuna Bratca,
                             Bucureşti.                       judeţul Bihor.
  — Ispas Cristina Daniela, cu domiciliul în
                               (10.497)                        (10.429)
Bucureşti, str. Ciurea nr. 2-4, bl. P6 A+B, sc. C,
ap. 115, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea     — Man Ovidiu, cu domiciliul în Teiuş, str.       — Omuţ I. Florica-Ioana, cu domiciliul în
carnetului de muncă seria A.H. nr. 314524,        Mihai Eminescu nr. 28, judeţul Alba, aduce la      Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 75, bl. 2A, sc. B, ap.
eliberat la 20 ianuarie 1999 de Societatea        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   44, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                         diplomei de bacalaureat seria S nr. 0017901/95,
Comercială DOUBLE WING IMPEX – S.R.L.          621410, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                                         eliberată la 4 septembrie 2000 de Grupul Şcolar
din Bucureşti, pe numele de Gavril Cristina       identificare KMHCG41FP2U310066, eliberată la      Industrial Transporturi Căi Ferate din Arad,
Daniela.                         data de 22 martie 2002 de Societatea Comercială     judeţul Arad, promoţia 2000.
   (10.493)                      HYUNDAI – S.R.L., Bucureşti.                 (10.419)
  — Ispas Tudora Doina, cu domiciliul în           (10.496)
                                                          — Onise Adrian Doru Mihai, cu domiciliul în
Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 147-169, sectorul      — Marcu Constantin, cu domiciliul în Balş,      comuna Copalnic-Mănăştur nr. 25, ap. 2, judeţul
2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        str. Nicolae Bălcescu nr. 207, bl. P2, sc. 3, ap. 47,  Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
identitate seria G-319591, aparţinând vehiculului    judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    de identitate seria G-207406, aparţinând
cu nr. de identificare KMHSH81WP7U241951,        de identitate seria C-709493, aparţinând        vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la data de 30 ianuarie 2008 de         vehiculului cu nr. de identificare 679066,       ZFA18800001050019, eliberată la data de 14
Societatea Comercială HYUNDAI AUTO ROM          eliberată la data de 3 iunie 1999 de R.A.R. -      martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
– S.R.L.                         Reprezentanţa Dolj.                   Maramureş.
   (10.395)                         (10.421)                        (10.460)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010

  — Pariza Mihaela, cu domiciliul în comuna       — Popescu Elena-Viviana, cu domiciliul în        — Roman Liviu Ion, cu domiciliul în Râmnicu
Mihail Kogălniceanu, Str. Pădurii nr. 5, judeţul    comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, aduce la        Vâlcea, str. Decebal nr. 5, bl. F5/6, sc. B, ap. 26,
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea
de bacalaureat seria P nr. 178799/120, eliberată la   248487, aparţinând vehiculului cu nr. de        cărţii de identitate seria B-423408, aparţinând
8 septembrie 1997 de Liceul Teoretic „George      identificare UU1R5231512975890, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare 822962,
Călinescu“ din Constanţa, judeţul Constanţa, pe     data de 16 ianuarie 2001 de Societatea         eliberată la data de 22 noiembrie 1995 de R.A.R.
numele de Paun A. Mihaela, promoţia 1997.
                            Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,           - Reprezentanţa Vâlcea.
   (10.403)
                            Vâlcea.                           (10.498)
  — Paul Vasile, cu domiciliul în Satu Mare, str.     (10.438)
Humuleşti nr. 6, ap. 31, judeţul Satu Mare, aduce                                 — Sârbu Stelian, cu domiciliul în satul Merii
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-   — Popovici Paul Ioan, cu domiciliul în        Petchii nr. 375, comuna Nuci, judeţul Ilfov, aduce
659087, aparţinând vehiculului cu nr. de        Suceava, str. George Enescu nr. 40, bl. T93A, sc.    la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
identificare UU1R1170G22324542, eliberată la      A, ap. 31, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă     M.P.S. nr. 212019, eliberat la 20 iunie 1994 de
data de 22 mai 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa      pierderea cărţii de identitate seria G-562210,     Inspectoratul de Stat Teritorial pentru
Satu Mare.                       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Handicapaţi din Bucureşti, pe numele de Sîrbu
   (10.474)                      WF0VXXBDFV1M60951, eliberată la data de 6        Stelian.
  — Păduraru Gică, cu domiciliul în Petrila, Str.   septembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa          (10.394)
8 Martie, bl. 35, sc. II, ap. 40, judeţul Hunedoara,  Suceava.                          — Scarlat Adeluţa, cu domiciliul în Găeşti, str.
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     (10.448)                      Cuza Vodă, bl. 48, sc. D, ap. 5, judeţul
seria G-425530, aparţinând vehiculului cu nr. de                                Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea foii
                              — Porcilescu Irina, cu domiciliul în Iaşi, str.
identificare UU1LSDAEH39041474, eliberată la                                  matricole anexă la diploma de licenţă seria V nr.
data de 14 aprilie 2008 de Societatea Comercială    Nicolae Iorga nr. 7, judeţul Iaşi, aduce la
                            cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat      0001908/1476, eliberată la 23 august 2007 de
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Hunedoara.                                       Universitatea „Valahia“ din Târgovişte, Colegiul
   (10.467)                      seria W nr. 0148337/25, eliberată la 22 august
                                                        Universitar Pedagogic, pe numele de Coman
                            2005 de Colegiul Naţional „Emil Racoviţa“ din
  — Păduraru I. Dragoş Marius, cu domiciliul în                                (Scarlat) N. Adeluţa, promoţia 2004.
satul Turnu nr. 419, Pecica, judeţul Arad, aduce la   Iaşi, judeţul Iaşi, pe numele de Ilegitim M.
                            Irina.                           (10.398)
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii
                              (10.378)                        — Silav Roxana, cu domiciliul în Bârlad, str.
profesionale seria J nr. 56250/5692, eliberată la 24
septembrie 1993 de Liceul Economic nr. 2 din                                  Dimitrie Cantemir nr. 34, judeţul Vaslui, aduce
                             — Rafailă Ion, cu domiciliul în comuna Ţifeşti,    la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a
Iaşi, judeţul Iaşi.                   judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea
   (10.420)                                                  şcolii profesionale seria A nr. 0098946/126,
                            cărţii de identitate seria H-281343, aparţinând     eliberată la 18 ianuarie 2005 de Grupul Şcolar
  — Persoana Fizică IORDAN ION, cu sediul în      vehiculului cu nr. de identificare           Profesional din Bârlad, judeţul Vaslui, promoţia
Băbeni, Calea lui Traian nr. 306, judeţul Vâlcea,    WOLOTGF3532017853, eliberată la data de 7        2002.
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     septembrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa
înregistrare fiscală seria A nr. 0327776, eliberat la                                (10.424)
                            Vrancea.
5 noiembrie 2007 de Direcţia Generală a                                      — Silvesan Olga, cu domiciliul în comuna
                              (10.446)                      Mihalţ nr. 673, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Vâlcea.                 — Răducanu Radu Octavian, cu domiciliul în      pierderea titlului de proprietate nr. 9231/711,
   (10.439)                      comuna Stâlpu, judeţul Buzău, aduce la         eliberat la 10 februarie 1997 de Comisia
  — Pinna Mihuţ Steluţa Mihaela, cu domiciliul     cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
în Broşteni, str. Neagra nr. 114, judeţul Suceava,   M.P.S. nr. 1506927, eliberat la 28 septembrie      Proprietate asupra Terenurilor Alba, pe numele de
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        1999   de   Societatea   Comercială      Silvăşan P. Virgil, decedat.
bacalaureat seria I nr. 156203/129, eliberată la 13   ROMHANDICAP – S.A. din Bucureşti.              (10.485)
septembrie 1991 de Liceul „Petru Rareş“ din        (10.476)                        — Simon Zoltan-Lehel, cu domiciliul în satul
Suceava, judeţul Suceava, pe numele de Mihuţ       — Rădulescu Iulia Georgiana, cu domiciliul în     Racoş, Strada de Jos nr. 72, comuna Racoş,
Steluţa Mihaela, promoţia 1991.                                         judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea
                            Ploieşti, str. Luceafărul nr. 4, judeţul Prahova,
   (10.402)                                                  carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.
                            aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
  — Pişcoran Gheorghe, cu domiciliul în Satu      seria M.M.F.E.S. nr. 3823858, eliberat la 19      3685197, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Societatea
Mare, Str. Bobocului, bl. UK13, ap. 3, judeţul     martie 2008 de Societatea Comercială          Comercială MACGRAFICS – S.R.L. din Braşov,
Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                               judeţul Braşov.
                            NOXSERVICES IFN – S.R.L. din Ploieşti,
identitate seria D-249301, aparţinând vehiculului                                  (10.373)
cu nr. de identificare UU1R5231512980890,        judeţul Prahova.
eliberată în anul 2001 de Societatea Comercială       (10.388)                        — Sîrbu Nicoleta, cu domiciliul în Bucureşti,
DACIA SERVICE – S.R.L., Bucureşti.                                       Şos. Alexandriei nr. 92, bl. L26, sc. A, ap. 18,
                             — Rebrisorean D. Dumitru, cu domiciliul în
   (10.469)                                                  sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea titlului
                            comuna Maieru, str. Valea Caselor nr. 867, judeţul
                                                        de proprietate nr. 24869, eliberat la 10 august
  — Pop Radu-Vasile, cu domiciliul în Râşnov,     Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                        1993 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
Cva I.S.R., bl. G, sc. A, ap. 12, judeţul Braşov,    diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria A   Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        nr. 42891/31, eliberată la 2 februarie 1984 de     Mehedinţi, pe numele de Drinceanu M.
bacalaureat seria P nr. 091357/1502, eliberată la    Liceul Electrotehnic nr. 4 din Baia Mare, judeţul    Gheorghe, decedat.
24 septembrie 1996 de Liceul Industrial din       Maramureş.
Râşnov, judeţul Braşov, promoţia 1996.                                       (10.422)
                              (10.386)
   (10.372)                                                   — Societatea Comercială 200+SPEED AUTO
                              — Roman Daniel, cu domiciliul în Bucureşti,     MOTO SERVICE – S.R.L., cu sediul în
  — Popescu Elena, cu domiciliul în comuna
                            str. Mr. Ionescu Atanase nr. 26, sectorul 2, aduce   Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 32-34, ap. 24,
Balaci, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă
pierderea titlului de proprietate nr. 1200650,     la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-  sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
eliberat la 25 octombrie 1994 de Comisia        154686, aparţinând vehiculului cu nr. de        identitate seria F-880769, aparţinând vehiculului
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        identificare UU1R5A71543405474, eliberată la      cu nr. de identificare WSEMT751U7G900670,
Proprietate asupra Terenurilor Teleorman, pe      data de 8 februarie 2006 de Societatea Comercială    eliberată la data de 11 ianuarie 2008 de R.A.R. -
numele de Popescu Elena şi Spataru Ioana.        AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 Reprezentanţa Bucureşti.
   (10.390)                        (10.436)                        (10.440)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010                               7

  — Societatea Comercială ART PROIECT           — Societatea Comercială TINIORIS MAR –          — Stănescu Cornelia, cu domiciliul în Ploieşti,
CARPAŢI – S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Sf. Andrei   S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Maior Gh.      Str. Troienelor, bl. 46, sc. A, ap. 14, judeţul
nr. 48, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea   Murea nr. 29, judeţul Constanţa, aduce la        Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
cărţii de identitate seria E-493632, aparţinând     cunoştinţă pierderea copiei conforme seria CCP      identitate seria C-303702, aparţinând vehiculului
vehiculului    cu   nr.  de   identificare   nr. 0150380 a licenţei de transport seria LTP nr.    cu nr. de identificare UU1R11711W2721870,
UU1D161176A494683, eliberată la data de 6 iulie     1009091, eliberată la 6 august 2009 de          eliberată la data de 3 martie 1998 de Societatea
2006 de Societatea Comercială AUTOMOBILE         Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Constanţei.     Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
DACIA – S.A., Piteşti.                    (10.445)                         (10.470)
  (10.374)                                                     — Stoica G. Georgia-Roxana, cu domiciliul în
                              — Societatea Comercială TRANSPARENT
  — Societatea Comercială ATLASSIB           DESIGN – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, şos.      Bucureşti, Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, sc. 6,
LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.     Mihai Bravu nr. 296, bl. 7, ap. 55, sectorul 3,     ap. 68, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
Brezoianu nr. 31, sectorul 1, aduce la cunoştinţă    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    diplomei de bacalaureat seria U nr. 0332967/776,
pierderea cărţii de identitate seria E-834172,      seria E-419968, aparţinând vehiculului cu nr. de     eliberată la 26 iulie 2006 de Colegiul Naţional
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      identificare UU6MF484150073941, eliberată la       „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti, promoţia 2006.
WAUZZZ8E24A280048, eliberată la data de 31        data de 10 martie 2005 de Societatea Comercială        (10.408)
octombrie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.     DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.                 — Tănase Ion, cu domiciliul în Bucureşti, str.
  (10.459)                                                   Râul Dorna nr. 8, bl. Z30, sc. A, ap. 22, sectorul 6,
                               (10.391)
  — Societatea Comercială ATLASSIB                                        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
                              — Societatea Comercială UNICREDIT           seria C-686674, aparţinând vehiculului cu nr. de
LEASING IFN – S.A., Sucursala Braşov, cu sediul
                             LEASING CORPORATION IFN – S.A., cu            identificare UU1D17119X2831803, eliberată la
în Braşov, calea Bucureşti nr. 48, bl. S22, ap. 1,
                             sediul în Bucureşti, str. Nicoale Caramfil nr. 25,    data de 1 martie 1999 de Societatea Comercială
judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de identitate seria E-437238, aparţinând         sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   DACIA – S.A.
vehiculului    cu   nr.  de   identificare   identitate seria E-758380, aparţinând vehiculului       (10.413)
WV1ZZZ2DZYH016210, eliberată la data de 8        cu nr. de identificare TMBDG41U468843487,
                             eliberată la data de 8 februarie 2006 de Societatea     — Titirişcă V. Cristian, cu domiciliul în
martie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Covasna.                                  Alexandria, str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 177,
                             Comercială PORSCHE ROMÂNIA – S.A.
  (10.488)                                                   judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă pierderea
                               (10.457)                      diplomei de bacalaureat seria I nr. 236955/30,
  — Societatea Comercială CAMY COMPROD –
S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamţ, Str. Plevnei nr. 2,   — Societatea Comercială UPC ROMÂNIA –         eliberată la 19 septembrie 1991 de Liceul
bl. L3, ap. 24, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă    S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Nordului      Industrial nr. 1 din Alexandria, judeţul Teleorman,
pierderea cărţii de identitate seria D-704906,      nr. 6 2D , s ectorul 1, aduce la cunoştinţă       promoţia 1991.
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      pierderea cărţii de identitate seria D-906798,        (10.392)
ZCFC4970105127687, eliberată la data de 18 iunie     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare        — Tofan Doiniţa, cu domiciliul în Focşani, str.
2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.          U U 6 M F 4 8 413D035314, eliberată de          Popa Şapcă nr. 3, bl. 3, ap. 14, judeţul Vrancea,
  (10.503)                       S o c i et a t e a Comercială      DAE WOO     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                             AUTOMOBILE – S.A.                    bacalaureat seria F nr. 61226/1784, eliberată la 13
  — Societatea Comercială GEANA – S.R.L., cu
sediul în comuna Vama, str. Iorgu Toma nr. 159,        (10.393)                      iunie 1996 de Liceul Industrial nr. 2 din Focşani,
judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea       — Societatea Comercială VIVEROM – S.R.L.,       judeţul Vrancea, pe numele de Arcan S. Doiniţa,
cărţii de identitate seria E-259751, aparţinând     cu sediul în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 12, judeţul   promoţia 1988.
vehiculului    cu   nr.  de   identificare   Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        (10.425)
UU1LSDAAH32227360, eliberată la data de 30        identitate seria D-307072, aparţinând vehiculului      — Tonegaru Emil, cu domiciliul în comuna
septembrie 2004 de Societatea Comercială         cu nr. de identificare VF1C4010SG0502764,        Dobrovăţ, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.            eliberată la data de 12 decembrie 2000 de R.A.R.     pierderea cărţii de identitate seria E-587818,
  (10.473)                       - Reprezentanţa Braşov.                 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
  — Societatea Comercială M.T.I. IMPEX –           (10.377)                      UU1LSDAAH33973237, eliberată la data de 30
S.R.L., cu sediul în Braşov, Şos. Naţională DN 73,                                aprilie 2004 de Societatea Comercială
                              — Societatea Comercială XIA ZHENG           AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Km5, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea    INTERNAŢIONAL IMPORT EXPORT – S.R.L.,
certificatului de înregistrare fiscală nr. 13942174,                                  (10.382)
                             cu sediul în Bucureşti, str. Radovanu nr. 9, bl. 43,
eliberat la 6 iunie 2001 de Direcţia Generală a     sc. 1, ap. 9, sectorul 2, aduce la cunoştinţă        — Truţă Valeria, cu domiciliul în Arad, Str.
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat   pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria  Republicii nr. 40, judeţul Arad, aduce la
a Judeţului Braşov, pentru Punctul de lucru       B nr. 556825, eliberat la 1 noiembrie 2006 de      cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
Ghimbav.                         Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi        39488, eliberat la 11 octombrie 1993 de Comisia
  (10.381)                       Controlului Financiar de Stat a Municipiului       Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
  — Societatea Comercială MASI TRAINING –        Bucureşti.                        Proprietate asupra Terenurilor Arad.
S.R.L., cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr.                                  (10.427)
                               (10.406)
80, bl. B2-3, sc. 1, ap. 9, judeţul Ilfov, aduce la                                 — Turenschi Dumitru, cu domiciliul în Gura
                              — Stan Mariana Mihaela, cu domiciliul în       Humorului, Str. Republicii nr. 19, bl. T850, sc. A,
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare
fiscală seria B nr. 619338, eliberat la 1 ianuarie    comuna Glina, Str. Heleşteului nr. 27, judeţul      ap. 14, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă
2007 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi    Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      pierderea cărţii de identitate seria A-052137,
Controlului Financiar de Stat a Municipiului       identitate seria E-609041, aparţinând vehiculului    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Bucureşti.                        cu nr. de identificare WF0BXXWPRB2G23223,        UU1R11700K22, eliberată la data de 30
                             eliberată la data de 16 mai 2005 de R.A.R. -       noiembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.
  (10.407)
                             Reprezentanţa Bucureşti.                   (10.475)
  — Societatea Comercială MTR ENOPROD –
                               (10.405)                        — Turian Elena, cu domiciliul în Satu Mare,
S.R.L., cu sediul în comuna Câmpineanca, judeţul
Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      — Stana Ciurba Nicolae, cu domiciliul în satul    Str. Măcieşului, bl. U7, ap. 3, judeţul Satu Mare,
identitate seria D-646856, aparţinând vehiculului    Beiuşele nr. 193, comuna Curăţele, judeţul Bihor,    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
cu nr. de identificare KMHSC81VP2U246869,        aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    seria A-0169840, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberată la data de 26 iunie 2001 de Societatea     seria M.P.S. nr. 3549498, eliberat la 11 mai 2006    identificare VF3741A98F5775013, eliberată la
Comercială HYUNDAI AUTO ROMANIA –            de Societatea Comercială ROSIMOD – S.R.L. din      data de 11 noiembrie 1999 de R.A.R. -
S.R.L., Bucureşti.                    Oradea, judeţul Bihor.                  Reprezentanţa Satu Mare.
  (10.447)                         (10.431)                         (10.466)
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 102/29.III.2010

 — Turna Necati, cu domiciliul în Bucureşti,       — Tóth Hunor, cu domiciliul în localitatea       — Vulciu George Cristian, cu domiciliul în
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L14, sc. 11, ap.   Vlăhiţa, str. Gabor Aron nr. 8, bl. 8, sc. B, ap. 4,   Arad, Str. Poetului nr. 1-C, bl. 2UTA, ap. 33,
471, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea     judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea     judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
cărţii de identitate seria G-184146, aparţinând    cărţii de identitate seria B-776420, aparţinând     de identitate seria G-036398, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare           vehiculului cu nr. de identificare 21030717935,     vehiculului cu nr. de identificare
WAUZZZ4F95N084911, eliberată la data de 5       eliberată la data de 19 noiembrie 1996 de R.A.R.     WBADL01060GY01527, eliberată la data de 10
martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.    - Reprezentanţa Harghita.                octombrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
  (10.486)                        (10.505)                         (10.433)
                        S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
  — Bogdan Zorel-Florin, cu domiciliul în satul    la data de 8 octombrie 1947 în Bucureşti, fiica lui     — Haralambie Ariclia, cu domiciliul în
Ineu nr. 671, comuna Ineu, judeţul Bihor, solicită   Alexandru şi Victoria Dorizo, solicită          Bucureşti, str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. D, ap. 158,
schimbarea numelui de familie al copiilor săi:     schimbarea numelui său în certificatul de naştere    sectorul 6, născută la data de 15 aprilie 1970 în
Varga Dorel-Timotei, cu acelaşi domiciliu, născut   din Dorizo Chira în acela de Doriza Kyra         Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, fiica lui Haralambe şi
la data de 28 aprilie 2000 în Oradea, judeţul Bihor,  Michaela.                        Tanţa Vlădilă, solicită schimbarea prenumelui său
fiul lui Varga Zorel-Florin şi Bogdan Ionela-Lia,     (10.397)                       din Ariclia în acela de Anita Ariclia, spre a se
din Varga în acela de Bogdan, spre a se numi                                  numi Haralambie Anita Ariclia.
Bogdan Dorel-Timotei; Varga Florin-Bogdan, cu       — Dragomir Andreea-Steluţa, cu domiciliul în
                            Bucureşti, str. Maica Domnului nr. 47, sectorul 2,      (10.370)
acelaşi domiciliu, născut la data de 5 martie 2003
în Oradea, judeţul Bihor, fiul lui Varga Zorel-    solicită schimbarea numelui de familie al          — Juhász-Bóka Szilárd, cu domiciliul în Dej,
Florin şi Bogdan Ionela-Lia, din Varga în acela de   copilului său, Niculae Florin-Giuliano, cu acelaşi    str. Miron Costin nr. 11/A, ap. 11, judeţul Cluj,
Bogdan, spre a se numi Bogdan Florin-Bogdan.      domiciliu, născut la data de 4 aprilie 1999 în      născut la data de 27 mai 1991 în Szentes, Ungaria,
   (10.432)                     Bucureşti, fiul lui Niculae Florin şi Dragomir      fiul lui Sándor şi Ildikó Juhász-Bóka, solicită
                            Andreea-Steluţa, din Niculae în acela de         schimbarea numelui său de familie din Juhász-
  — Dima Florentina-Mariana, cu domiciliul în
                            Dragomir, spre a se numi Dragomir Florin-        Bóka în acela de Sechei, spre a se numi Sechei
comuna Izvoarele, judeţul Teleorman, solicită
                            Giuliano.                        Szilárd.
schimbarea prenumelui copilului său, Albei-Tenţa
Denis-Alexandru, cu acelaşi domiciliu, născut la      (10.504)                         (10.417)
data de 24 iulie 2009 în Alexandria, judeţul       — Dranga Janos, cu domiciliul în comuna         — Pomohaci Grigori-Nicuşor, cu domiciliul în
Teleorman, fiul lui Albei-Tenţa Florin şi Dima     Halmeu, Str. Cimitirului nr. 33, judeţul Satu Mare,   comuna Marginea nr. 1391A, judeţul Suceava,
Florentina-Mariana, din Denis-Alexandru în       născut la data de 23 martie 1943 în comuna        născut la data de 7 februarie 1972 în comuna
acela de Denis Paul Cătălin, spre a se numi Albei-   Halmeu, judeţul Satu Mare, fiul lui György şi      Marginea, judeţul Suceava, fiul lui Dimitrie şi
Tenţa Denis Paul Cătălin.               Flóra Dranka, solicită schimbarea numelui său de     Domnica Balan, solicită schimbarea numelui său
   (10.416)                     familie în certificatul de naştere din Dranka în     de familie din Pomohaci în acela de Balan, spre a
  — Doriza Kyra Michaela, cu domiciliul în      acela de Dranga.                     se numi Balan Grigori-Nicuşor.
Grecia, Atena, str. Papadiamanti nr. 21, născută      (10.480)                         (10.478)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                        &JU8844|427667]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 102/29.III.2010 conţine 8 pagini             Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top