083 by tradetrek

VIEWS: 581 PAGES: 8

									                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 83                                                       Luni, 15 martie 2010
                           PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
              PUBLICAŢII                     ŞI    ANUNŢURI

                             C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                  precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                             CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
                                    anunţă:
 Consiliul Judeţean Vâlcea, anunţă organizarea concursului pentru       prevăzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
ocuparea funcţiei publice, temporar vacante, de consilier, gradul profesional  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
asistent, din cadrul Compartimentului Monitorizare Politici, Strategii şi     C. Condiţii specifice:
Proiecte – Direcţia Programe, Relaţii Externe.                  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, profil economic,
 A. Condiţii de desfăşurare a concursului:                   respectiv studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă
 1. Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, în data  de licenţă;
de 26 martie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 29 martie 2010, ora   – vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
12.00 – interviul.                               – minimum 1 an;
 2. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs: 19     – cunoştinţe şi abilităţi de operare pe calculator.
martie 2010.                                   Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului aferent funcţiei
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu     publice temporar vacante va fi afişată la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea.
documentele prevăzute la art. art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.   Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0250/732901, interior
611/2008 cu modificările și completările ulterioare.              121 şi 112.
 B. Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile       (7.145)
                     PRIMĂRIA COMUNEI POIANA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
                                    anunţă:
 În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind     juridic principal, în cadrul Consiliului Local Poiana în data de 20.04.2010,
Statutul Funcţionarilor Publici şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008      ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 22.04.2010, ora 10.00 – interviul.
privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei       Menţionăm că dosarele de înscriere se depun începând cu data publicării
funcționarilor publici, Primăria Comunei Poiana, judeţul Dâmboviţa,       în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi până la data de
organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier    19.04.2010, ora 16.00.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010

 Condiţii specifice:                                Datele privind bibliografia concursului pot fi consultate la sediul
 – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;       Primăriei Poiana, judeţul Dâmboviţa.
 – vechime în specialitate: minimum 5 ani.                      (7.210)


                        PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE, JUDEȚUL SIBIU
                                      anunţă:
  Primăria Orașului Cisnădie, județul Sibiu, organizează concurs pentru      concurs, se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de
ocuparea funcției publice de execuţie, temporar vacante, de referent, clasa    depunere a dosarelor.
III, gradul profesional asistent la Compartimentul de evidenţă a persoanelor
                                           Condiții de participare la concurs:
– Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor Cisnădie, judeţul
Sibiu, în data de 25 martie 2010 (proba practică – operare pe calculator), ora    - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
10.00, 26 martie 2010 (proba scrisă), ora 10.00 şi 29 martie 2010 (interviul),    - vechime 6 luni în specialitatea studiilor;
ora 15.00.                                      - cunoștințe de operare calculator.
  Dosarele de concurs se depun în maximum 8 zile de la data publicării
                                           Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane,
anunţului, la sediul Primăriei Oraşului Cisnădie, Piața Revoluției nr. 1,
județul Sibiu.                                   telefon 0269561147, int. 123.
  Selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la       (7.892)                            MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
                                      anunţă:
 Ministerul Mediului şi Pădurilor, organizează concurs pentru ocuparea        Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional    concurs, bibliografia, orele de desfăşurare a concursului precum şi actele
principal din cadrul Direcţiei Amenajare şi Protecţia Apelor în data de 20     solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul
aprilie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi 22 aprilie 2010 - interviul.
                                          instituţiei organizatoare, şi pe site-ul www.mmediu.ro.
 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul   Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la
Ministerului Mediului şi Pădurilor din Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr. 12,     telefon 021 316 02 28.
sectorul 5.                                      (8.019)      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
                                      anunţă:
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/ 2008 pentru        Data până la care se depun dosarele de înscriere: 8 zile de la data
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei           publicării anunţului.
funcţionarilor publici, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorităţii Naţionale
Monitorizarea Achiziţiilor Publice organizează concurs pentru ocuparea       pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din Bucureşti,
funcţiei publice temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul      bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sectorul 1, şi trebuie să conţină, în mod
                                          obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
profesional asistent
                                          611/2008.
 Condiţiile de desfăşurare a concursului:                      Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe
 -concursul se va desfăşura la sediul Autorităţii Naţionale pentru        site-ul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din Bucureşti, bd.       Achiziţiilor Publice.
Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sectorul 1;                       Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0749066502.
 - proba scrisă – 29 martie 2010, ora 10.00 şi interviul - 31 martie 2010.      (8.261)                          P I E R D E R I         D E     A C T E
  — Abdula Maria, cu domiciliul în Bucureşti,      — Alecu Lucia, cu domiciliul în Bucureşti,       — Andreşoiu Marcela, cu domiciliul în Sibiu,
str. Soldat Modoran Ene nr. 6, bl. M94, sc. 1, ap.   calea Văcăreşti nr. 320, bl. 8D, sc. A, ap. 30,    bd. Mihai Viteazu nr. 7, bl. 7, sc. B, ap. 45,
45, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de identitate seria B-521251, aparţinând        identitate seria A-0570386, aparţinând         de identitate seria C-107264, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare           vehiculului cu nr. de identificare
UU1R1170F0909783, eliberată la data de 29       JHMAR6526FC006561, eliberată la data de 26       vehiculului cu nr. de identificare 591343,
noiembrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa        octombrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa        eliberată la data de 19 iunie 1997 de R.A.R. -
Bucureşti.                       Bucureşti.                       Reprezentanţa Sibiu.
   (8.386)                        (8.417)                         (8.420)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010                              3

 — Anghel A. Viorel, cu domiciliul în satul      — Buzatu Petrica, cu domiciliul în comuna        — Constantin C. Pompiliu, cu domiciliul în
Coconari, comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău,    Luncaviţa, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă     Bucureşti, str. Frunte Lată nr. 4, bl. P5, sc. 2, ap.
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de      pierderea cărţii de identitate seria A-0227687,    40, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 ani   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     diplomei de bacalaureat seria I nr. 12895/8468,
seria C nr. 44784/8, eliberată la 10 decembrie    UU1C16701P120909, eliberată la data de 21       eliberată la 1 iulie 1976 de Liceul Teoretic
1987 de Liceul „B.P. Haşdeu“ din Buzău, judeţul   septembrie 1993 de Societatea Comercială        „Gheorghe Şincai“ din Bucureşti, promoţia 1976.
Buzău.                        AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.              (8.356)
  (8.352)                       (8.423)                        — Constantin Ioana, cu domiciliul în
 — Anghel Fănica, cu domiciliul în                                     Bucureşti, str. Brăiliţa nr. 1, bl. V17, sc. 3, ap. 66,
                            — Cabinetul Medical Individual „Curtamet      sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
Drăgăneşti-Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 392,   Fitnat“, cu sediul în Constanţa, str. Soveja nr. 70,  proprietate nr. 42334, eliberat la 24 aprilie 1994
judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  bl. 1, sc. A, ap. 3, judeţul Constanţa, aduce la    de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului
de identitate seria E-524963, aparţinând       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   de Proprietate asupra Terenurilor Argeş.
vehiculului cu nr. de identificare          916672, aparţinând vehiculului cu nr. de          (8.358)
UU1D1F7175A481911, eliberată la data de 17      identificare WF0UXXGAJU3U78623, eliberată
noiembrie 2005 de Societatea Comercială                                    — Constantin Ioana, cu domiciliul în
                           la data de 11 iunie 2004 de Societatea Comercială   Bucureşti, str. Brăiliţa nr. 1, bl. V17, sc. 3, ap. 66,
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.          ROMCAR – S.R.L., Bucureşti.              sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
  (8.390)                       (8.400)                      proprietate nr. 54939, eliberat la 3 septembrie
 — Avram Nicolae, cu domiciliul în comuna       — Calciu Gheorghe, cu domiciliul în comuna      1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
Gioseni, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă     Mărunţei, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă       Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
pierderea diplomei de absolvire a şcolii       pierderea cărţii de identitate seria D-347435,     Argeş, pe numele de Constantin Ioana şi
profesionale seria J nr. 177883, eliberată la 6                               Herscovici Georgeta, moştenitoarele defunctei
                           aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
octombrie 1993 de Colegiul Tehnic „Elie Radu“                                Constantin Gheorghita.
                           45032770, eliberată la data de 24 aprilie 2001 de
din Ploieşti, judeţul Prahova.                                          (8.360)
                           R.A.R. - Reprezentanţa Olt.
  (8.348)                       (8.347)                        — Cornea V. Mariana, cu domiciliul în Piatra-
 — Barna Ioan, cu domiciliul în comuna Mihalţ,                               Neamţ, str. Dacia, bl. 4, sc. B, ap. 26, judeţul
                             — Căluianu I. Ionica-Nina, cu domiciliul în    Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Str. Principală nr. 64, judeţul Alba, aduce la    Bucureşti, bd. Alexandru Obregia nr. 25, bl.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-                             licenţă seria D nr. 3130/130, eliberată la 10
                           I4 A , s c . 4, ap. 91, sectorul 4, aduce la     octombrie 1988 de Universitatea „Al. I. Cuza“ din
0577830, aparţinând vehiculului cu nr. de
                           cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a     Iaşi, Facultatea de Drept, promoţia 1986.
identificare UU1R117L2366877, eliberată la data
                           şcolii de ucenici seria E nr. 031178/353,         (8.354)
de 14 februarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           eliberată la 8 decembrie 1998 de Grupul Şcolar      — Crăciunescu R. Daniel, cu domiciliul în
Alba.
                           Industrial din Tecuci, judeţul Galaţi, promoţia    Bucureşti, str. Măgura Vulturului nr. 11, sectorul 2,
  (8.451)
                           1997.                         aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
  — Blagan George, cu domiciliul în Bacău, str.     (8.444)                      bacalaureat seria T nr. 0099263/163, eliberată la 10
Alexandru cel Bun nr. 4, bl. 4, sc. D, ap. 7, judeţul                            iunie 2003 de Grupul Şcolar „Pamfil Şeicaru“ din
                             — Chiricuţă Gelu, cu domiciliul în Bârlad, str.
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                               comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, promoţia 2002.
                           Vasile Lupu nr. 12, bl. 4, sc. A, ap. 24, judeţul
identitate seria E-750857, aparţinând vehiculului                                (8.446)
                           Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
cu nr. de identificare WDB2110041X103288,
                           identitate seria D-319376, aparţinând          — Crişan Adriana-Daniela, cu domiciliul în
eliberată la data de 3 ianuarie 2006 de R.A.R. -                              Geoagiu-Băi, str. Germisara, bl. P1, sc. A, ap. 22,
Reprezentanţa Bacău.                 vehiculului cu nr. de identificare 671139,
                           eliberată în anul 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa   judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
   (8.333)                                                carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1638668,
                           Vaslui.
  — Bogatu Ionel, cu domiciliul în Bucureşti, Str.                             eliberat la 15 ianuarie 2000 de Inspectoratul
                             (8.429)                      Teritorial de Muncă din Orăştie, judeţul
Gârniţei nr. 3, bl. 50, sc. 2, ap. 86, sectorul 4,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    — Ciobotaru Neculai, cu domiciliul în Oneşti,   Hunedoara, pe numele de Pintea Adriana-
seria B-243321, aparţinând vehiculului cu nr. de str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11, sc. A, ap. 5,       Daniela.
identificare R0CLMXJ3310006, eliberată la data judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii        (8.323)
de 12 iulie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa de identitate seria G-186920, aparţinând              — Deteşan Marius, cu domiciliul în Deva, str.
Vaslui.                        vehiculului cu nr. de identificare 588620,      Griviţa nr. 7, judeţul Hunedoara, aduce la
   (8.321)                     eliberată la data de 16 decembrie 2008 de R.A.R.   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
                           - Reprezentanţa Bacău.                546837, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Burcuş Aurelia, cu domiciliul în Mihăileşti,                              identificare 74477, eliberată la data de 19 martie
                             (8.379)
str. Burebista nr. 1, judeţul Giurgiu, aduce la                               2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Hunedoara.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-    — Ciurdar Daniel, cu domiciliul în Deva, bd.
                                                         (8.443)
385359, aparţinând vehiculului cu nr. de Mihail Kogălniceanu, bl. F4, sc. 2, ap. 30, judeţul
identificare UU1A2B1014191, eliberată la data Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        — Diaconu M. Bogdan Păstorel, cu domiciliul
                                                      în Bucureşti, str. Gen. Ion Dragalina nr. 11,
de 23 mai 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa identitate seria C-491467, aparţinând vehiculului
                           cu nr. de identificare JAAWFR53FJ7100823,       sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
Giurgiu.
                                                      duplicatului diplomei de bacalaureat seria H nr.
   (8.391)                     eliberată la data de 5 octombrie 1998 de R.A.R. -
                                                      134587/62, eliberată la 19 martie 2003 de Liceul
                           Reprezentanţa Arad.                  Industrial nr. 22 din Bucureşti, promoţia 1989.
  — Buzatu Nicolae, cu domiciliul în comuna
Bucova, Str. Principală nr. 36, judeţul Caraş-      (8.428)
                                                         (8.432)
Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    — Comişescu P. Isabela, cu domiciliul în        — Dima Marian, cu domiciliul în comuna
identitate seria E-613409, aparţinând vehiculului  Brăila, Piaţa Luminii nr. 1, bl. 1, ap. 4, judeţul   Giuvărăşti, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă
cu nr. de identificare UU1LSDAAH33977547,      Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     pierderea carnetului de muncă seria B.M. nr.
eliberată la data de 6 iulie 2005 de Societatea   de bacalaureat seria N nr. 028322/97, eliberată    0010756, eliberat la 14 octombrie 1976 de
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,         la 13 iulie 1995 de Grupul Şcolar Economic       Combinatul de Îngrăşăminte Chimice din Turnu
Piteşti.                       Administrativ din Tulcea, judeţul Tulcea.       Măgurele, judeţul Teleorman.
  (8.456)                       (8.383)                         (8.343)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010

  — Dinescu Monica, cu domiciliul în Câmpina,       — Georgescu Gheorghe, cu domiciliul în         — Iordănescu Rodica, cu domiciliul în Cluj-
str. Al. Odobescu nr. 10, bl. D2, sc. A, ap. 13,     Râmnicu Vâlcea, str. Antim Ivireanu nr. 2, bl. 6A,   Napoca, str. Mehedinţi nr. 25, ap. 12, judeţul Cluj,
judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea      sc. A, ap. 4, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă    aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
certificatului de absolvire a liceului fără examen    pierderea cărţii de identitate seria E-545072,     acordare a gradului didactic I nr. 4615, eliberat în
de bacalaureat seria F nr. 0006165/165, eliberat la   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      anul 1997 de Universitatea „Babeş-Bolyai“ din
20 ianuarie 1999 de Grupul Şcolar Forestier din     UU6MF48415D078667, eliberată la data de 21       Cluj-Napoca.
Câmpina, judeţul Prahova, pe numele de          iunie 2005 de Societatea Comercială DAEWOO          (8.403)
Dumitrescu Şt. Monica, promoţia 1992.          AUTOMOBILE – S.A., Craiova.                — Iorga Alexandru, cu domiciliul în Focşani,
   (8.401)                         (8.351)                       Aleea 1 Iunie nr. 31, ap. 24, judeţul Vrancea,
  — Dinu Petre, cu domiciliul în Pantelimon, Str.     — Georgescu V. Răzvan-Gabriel, cu domiciliul     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Marginei nr. 24, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă   în Bucureşti, str. Pomârla nr. 2, bl. B20, sc. 2, ap.  seria B-047445, aparţinând vehiculului cu nr. de
pierderea cărţii de identitate seria D-813416,      33, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea      identificare UU1R11711K2277646, eliberată la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      diplomei de bacalaureat seria S nr. 0241928/178,    data de 7 decembrie 1994 de R.A.R. -
WBACA41040AG75831, eliberată la data de 8        eliberată la 1 septembrie 2001 de Liceul „Petru     Reprezentanţa Vrancea.
octombrie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa         Rareş“ din Bucureşti.                    (8.367)
Bucureşti.                          (8.371)                        — Iosif Loredana Florentina, cu domiciliul în
   (8.342)                        — Ghiulai Florian, cu domiciliul în comuna      Constanţa, str. Dr. Marcovici nr. 2, bl. MG11, sc.
                             Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, bl. S3, sc.  A, ap. 2, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă
  — Dobre Elena, cu domiciliul în Bucureşti, str.
                             C, ap. 31, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă      pierderea diplomei de licenţă seria V nr.
Râul Doamnei nr. 8B, bl. TS1, sc. 1, ap. 48,
                             pierderea cărţii de identitate seria D-330358,     0016618/118, eliberată la 30 mai 2006 de
sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
                             aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, Colegiul
certificatului de absolvire a şcolii postliceale seria
                             405022, eliberată la data de 23 august 2001 de     de Tehnică Dentară, promoţia 2005.
A nr. 0010523/73/1996, eliberat la 3 decembrie
                             R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.                (8.418)
1997 de Grupul Şcolar Economic Administrativ
                               (8.453)                        — Irimia V. Vasile Cristian, cu domiciliul în
„A.D. Xenopol“ din Bucureşti, promoţia 1996.
   (8.359)                        — Herman Verginia, cu domiciliul în Iaşi, str.    Botoşani, str. Manoleşti Deal nr. 76, sc. A, ap. 7,
                             Păun nr. 15, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă     judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
  — Dogaru Cristina, cu domiciliul în Bacău, str.    pierderea cărţii de identitate seria A-0381739,     diplomei de bacalaureat seria K nr. 108124,
Bicaz nr. 13, sc. A, ap. 7, judeţul Bacău, aduce la   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberată la 8 august 1996 de Grupul Şcolar
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      UU1R13300G0021098, eliberată la data de 28       „Dimitrie Negreanu“ din Botoşani, judeţul
M.P.S. nr. 1315123, eliberat la 11 martie 1998 de    mai 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.        Botoşani, promoţia 1996.
D.G.M.P.S. Botoşani, Camera de Muncă din           (8.461)                         (8.349)
Dorohoi, judeţul Botoşani.
                              — Horvat Pavel, cu domiciliul în satul Cristur     — Ivan Constantin Ioan, cu domiciliul în satul
   (8.457)                       nr. 339, Hunedoara, judeţul Hunedoara, aduce la     Luncoiu de Sus nr. 156, comuna Luncoiu de Jos,
  — Drăgoi Camelia, cu domiciliul în Motru,       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
Calea Tismanei nr. 19, bl. T3, sc. C, ap. 6, judeţul   546550, aparţinând vehiculului cu nr. de        cărţii de identitate seria D-040162, aparţinând
Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     identificare WDB6742171K096148, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare
bacalaureat seria E nr. 76457, eliberată la 6 iulie   data de 28 ianuarie 2002 de R.A.R. -          UU1R11711Y2942888, eliberată la data de 14
1987 de Liceul Industrial din Motru, judeţul Gorj,    Reprezentanţa Hunedoara.                iunie 1999 de Societatea Comercială
pe numele de Danciu N. Camelia.               (8.440)                       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (8.448)                        — Hozai Rodica, cu domiciliul în satul          (8.447)
  — Dumitrescu Ion, cu domiciliul în comuna       Sânpetru German nr. 196, comuna Secusigiu,         — Kertész Lázár, cu domiciliul în Târgu
Nucet nr. 423, judeţul Dâmboviţa, aduce la        judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea       Mureş, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 279, bl. 279, sc.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    carnetului de muncă seria A.Z. nr. 0077060,       1, ap. 10, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă
A nr. 7942/1368, eliberată la 7 septembrie 1984 de    eliberat la 10 noiembrie 1984 de Întreprinderea de   pierderea cărţii de identitate seria C-250698,
Liceul Industrial nr. 5 Construcţii din Târgovişte,   Industrializare a Cărnii din Arad, judeţul Arad, pe   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
judeţul Dâmboviţa.                    numele de Burdulea Rodica.               UU1R11700H2109910, eliberată la data de 5
   (8.337)                         (8.369)                       februarie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.
                              — Iftimie I. Constantin, cu domiciliul în         (8.460)
  — Dumitru Gh. Ion, cu domiciliul în comuna
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea, aduce la       Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan nr. 62, bl.       — Laza Adriana Florica, cu domiciliul în
cunoştinţă pierderea livretului militar seria N.f. nr.  Z6A1, sc. A, ap. 11, judeţul Mehedinţi, aduce la    Oradea, Str. Ialomiţei nr. 1, bl. AN2, ap. 20, judeţul
097908, eliberat la 13 iunie 1973 de Centrul       cunoştinţă pierderea livretului militar seria A1 nr.  Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
Militar al Judeţului Vrancea.              408975, eliberat la 27 februarie 2001 de Centrul    muncă seria M.M. nr. 503563, eliberat la 10
                             Militar al Judeţului Mehedinţi.             decembrie 1992 de Direcţia de Sănătate Bihor.
   (8.414)
                               (8.375)                         (8.397)
  — Feher Gheorghe, cu domiciliul în satul         — Ignat Al. Neculai, cu domiciliul în satul       — Lucuţ Vasile, cu domiciliul în Satu Mare, Str.
Aliceni nr. 32, comuna Târşolţ, judeţul Satu Mare,    Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, aduce la    Botizului nr. 63, ap. 8, judeţul Satu Mare, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
seria M.P.S. nr. 1937491, eliberat la 4 martie 1998   1660/47618, eliberat la 27 februarie 1996 de      0321201, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
de Societatea Comercială STARCONSTRUCT –         Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    UU1R117N2440411, eliberată la data de 5 octombrie
S.R.L. din comuna Târşolţ, judeţul Satu Mare.      Proprietate asupra Terenurilor Vaslui, pe numele    1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu Mare.
   (8.327)                       de Ignat Alexandru, decedat.                 (8.399)
  — Fundaţia DAISY HOPE, cu sediul în            (8.368)                        — Lup Gh. Cristina, cu domiciliul în Făgăraş, Str.
Bucureşti, str. Visarion nr. 12, sectorul 1, aduce la    — Ionescu Adrian-Marian, cu domiciliul în      Gării, bl. 3, sc. B, ap. 1, judeţul Braşov, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-    Slatina, Str. Mânăstirii nr. 5, bl. 1B, sc. B, ap. 2,  cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire seria A
096178, aparţinând vehiculului cu nr. de         judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea       nr. 0000154, eliberată la 15 iunie 2001 de Societatea
identificare WF0XXXTTFX6R75541, eliberată        carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr. 2831852,    Comercială REGIONALĂ DE TRANSPORT
la data de 20 februarie 2009 de R.A.R. -         eliberat în anul 2004 de Societatea Comercială     FEROVIAR PUBLIC DE CĂLĂTORI BRAŞOV –
Reprezentanţa Bucureşti.                 ALTUR – S.A. din Slatina, judeţul Olt.         S.A. din Braşov, judeţul Braşov.
   (8.355)                         (8.353)                         (8.407)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010                             5

 — Macarie Daniel, cu domiciliul în satul         — Mladin Alexandru, cu domiciliul în satul       — Nica Ramona Cristina, cu domiciliul în
Merişor, Str. Principală nr. 38, comuna Bucuresci,    Cocoreni, comuna Bâlteni, judeţul Gorj, aduce la    Sibiu, str. Oituz nr. 1, judeţul Sibiu, aduce la
judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea     cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
cărţii de identitate seria A- 0330056, aparţinând    M.M.S.S.F. nr. 3170451, eliberat la 8 februarie    R nr. 0008684/118, eliberată la 14 august 1998 de
vehiculului cu nr. de identificare 39134, eliberată   2006 de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială     Grupul Şcolar Sanitar din Sibiu, judeţul Sibiu, pe
la data de 29 august 1995 de R.A.R. -          din Târgu Jiu, judeţul Gorj.              numele de Piso S. Ramona Cristina, promoţia
Reprezentanţa Alba.                      (8.434)                      1998.
   (8.454)                        — Moga Dumitru, cu domiciliul în Bucureşti,       (8.396)
 — Manolache M. Dana-Ioana, cu domiciliul        str. Valea Oltului nr. 12, bl. C9, sc. B, ap. 61,     — Nicoară Valer, cu domiciliul în Satu
în Ploieşti, str. T. Jianu nr. 5, bl. B SUD, ap.     sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  Mare, str. Iosif Vulcan nr. 4, judeţul Satu
104, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă        identitate seria D-402933, aparţinând vehiculului   Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                             cu nr. de identificare 1791020953, eliberată la
pierderea diplomei de bacalaureat seria T nr.                                  identitate seria C-105442, aparţinând
                             data de 13 iunie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa
0171338/63, eliberată la 14 iulie 2003 de                                    vehiculului cu nr. de identificare 855149,
                             Bucureşti.
Liceul de Artă din Ploieşti, judeţul Prahova,                                  eliberată în anul 1997 de R.A.R. -
promoţia 2003.                        (8.449)                      Reprezentanţa Cluj.
   (8.370)                        — Moroşanu Cătălin, cu domiciliul în          (8.387)
                             Măgurele, Str. Duzilor nr. 95, judeţul Ilfov, aduce
 — Marin Ana Elena, cu domiciliul în Ploieşti,     la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    — Nicolescu Valentin, cu domiciliul în satul
Str. Cirezarilor nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 38, judeţul  33441, eliberat la 25 noiembrie 1996 de Comisia    Sănăteşti, comuna Arcani, judeţul Gorj, aduce la
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului    Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
de muncă seria M.M.S.S.F. nr. 3102289, eliberat     Proprietate asupra Terenurilor Ilfov, pe numele de   261556, aparţinând vehiculului cu nr. de
la 18 mai 2006 de Inspectoratul Teritorial de      Ioniţă Ioana, decedată.                identificare VF1BG0C0524302355, eliberată la
Muncă din Ploieşti, judeţul Prahova, pe numele de       (8.322)                      data de 19 mai 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
Petcu Ana Elena.                                                Gorj.
                              — Munteanu A. Gheorghe, cu domiciliul în
   (8.416)                       satul Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui,       (8.459)
 — Mesaros Constantin, cu domiciliul în         aduce la cunoştinţă pierderea titlului de         — Niţă Marin, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Drobeta-Turnu Severin, str. Petre Sergescu nr. 10,    proprietate nr. 993/48315, eliberat la 10 aprilie   Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1, ap. 3,
sc. 2, ap. 7, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă   2000 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea      sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
pierderea cărţii de identitate seria E-318916,      Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor      identitate seria B-370038, aparţinând
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Vaslui, pe numele de Munteanu Natalia, decedată.    vehiculului cu nr. de identificare 3486, eliberată
UU1LSDABH32721359, eliberată la data de 26          (8.421)                      la data de 16 iunie 1998 de R.A.R. -
ianuarie 2005 de Societatea Comercială           — Munteanu Georgeta, cu domiciliul în satul     Reprezentanţa Bucureşti.
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 Betfia nr. 170, comuna Sânmartin, judeţul Bihor,      (8.326)
   (8.317)                       aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă     — Nuţă Marcel, cu domiciliul în Piteşti, Str.
 — Mir Tiberiu, cu domiciliul în satul Ocolişu     seria I.D. nr. 0256881, eliberat în anul 1972 de    Petrochimiştilor, bl. B11, sc. B, ap. 17, judeţul
Mare nr. 126, comuna Bretea Română, judeţul       Întreprinderea Mecanică din Ştei, judeţul Bihor,    Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii     pe numele de Vidican Georgeta.             identitate seria D-653700, aparţinând vehiculului
de identitate seria D-341028, aparţinând           (8.335)                      cu nr. de identificare VF1LB17C526660601,
vehiculului cu nr. de identificare             — Murăraşu P. Marian, cu domiciliul în       eliberată la data de 31 mai 2002 de Societatea
UU1R13311R0146370, eliberată la data de 27        Bucureşti, Str. Mohorului nr. 8, bl. 14, sc. 3, ap.  Comercială RENAULT ROMANIA – S.A.,
februarie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa         39, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea     Bucureşti.
Hunedoara.                        diplomei de bacalaureat seria P nr. 032288,        (8.395)
   (8.438)                       eliberată la 16 iulie 1997 de Grupul Şcolar
                             Industrial „Griviţa“ din Bucureşti, promoţia 1996.    — Ofiţeru Rodica, cu domiciliul în Ineu, str.
 — Mirea Marian, cu domiciliul în Călăraşi, Str.                                Bicaz nr. 3, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă
                               (8.424)
Bărăganului nr. 17, bl. K10, sc. 2, ap. 11, judeţul                               pierderea certificatului de competenţe
Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      — Mureşan Vasile, cu domiciliul în comuna      profesionale seria B nr. 00092435/312, eliberat
de absolvire a şcolii profesionale seria F nr.      Aiton nr. 307, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă    la 14 noiembrie 2000 de Şcoala Postliceală
110209/2251, eliberată la 9 august 1989 de Liceul    pierderea cărţii de identitate seria C-483057,     Sanitară „Christiana“ din Arad, judeţul Arad,
Industrial nr. 4 din Călăraşi, judeţul Călăraşi,     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     pe numele de Gojeiu A. Rodica, promoţia
                             TMBACA200L0208830, eliberată la data de 20
promoţia 1989.                                                 1999.
                             iulie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.
   (8.316)                                                    (8.374)
                               (8.394)
 — Mirea P. Marian, cu domiciliul în Călăraşi,                                  — Oprea Florentina Daniela, cu domiciliul în
                              — Neagu Elisabeta, cu domiciliul în comuna
Str. Bărăganului nr. 17, bl. K10, sc. 2, ap. 11,                                Bucureşti, str. Costache Negri nr. 13, sectorul 5,
                             Pietroasele, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă
judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea     pierderea diplomei de bacalaureat seria H nr.     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
diplomei de absolvire a 10 ani seria C nr.        108766, eliberată la 1 iulie 1989 de Liceul Agricol  seria H-096996, aparţinând vehiculului cu nr. de
234600/967, eliberată la 13 februarie 1992 de      nr. 2 din Buzău, judeţul Buzău, pe numele de Niţă   identificare WFOAXXGCAAVA11181, eliberată
Liceul Industrial nr. 4 din Călăraşi, judeţul      Elisabeta, promoţia 1989.               la data de 11 decembrie 2009 de R.A.R. -
Călăraşi, promoţia 1988.                   (8.364)                      Reprezentanţa Bucureşti.
   (8.315)                                                    (8.450)
                              — Negrea Ioana Alina, cu domiciliul în
 — Mirică D. Ştefan, cu domiciliul în          Bucureşti, str. Mihai Bravu nr. 37A, bl. P30A, sc.    — Papellas Ecaterina, cu domiciliul în satul
comuna Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi,         A, ap. 23, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea  Sanislău nr. 450, comuna Sanislău, judeţul Satu
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        cărţii de identitate seria B-964043, aparţinând    Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
proprietate nr. 48190-90, eliberat la 25 aprilie     vehiculului cu nr. de identificare           muncă seria M.I. nr. 165462, eliberat la 15 iulie
1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       KLY3S11BDVC402095, eliberată la data de 4       1967 de Întreprinderea de Confecţii „Mondiala“
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       mai 1998 de Societatea Comercială RODAE –       din Satu Mare, judeţul Satu Mare, pe numele de
Galaţi.                         S.A., Bucureşti.                    Papelas Ecaterina.
   (8.339)                         (8.318)                        (8.441)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010

  — Paraschiv Sorin, cu domiciliul în Brăila, Bd.    — Posteucă Mariana, cu domiciliul în Focşani,      — Scarlat E. Aurelian, cu domiciliul în
Dorobanţilor nr. 419, judeţul Brăila, aduce la     str. Ghinea Dorinel nr. 9, bl. 9, sc. 1, ap. 15,     comuna Cocorăşti Colţ, judeţul Prahova, aduce
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea      la cunoştinţă pierderea certificatului de
M.P.S. nr. 963982, eliberat la 14 ianuarie 1998 de   diplomei de bacalaureat seria P nr. 0311900/3,      absolvire a liceului seria A nr. 71859/1855,
Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială    eliberată la 6 octombrie 1998 de Grupul Şcolar      eliberat la 11 octombrie 2005 de Grupul Şcolar
Brăila.                        Forestier din Focşani, judeţul Vrancea, pe numele    Industrial nr. 1 Construcţii-Montaj din Ploieşti,
  (8.385)                      de Jitianu I. Mariana, promoţia 1998.          judeţul Prahova.
  — Persoana Fizică STAN VASILE, cu sediul în       (8.376)                         (8.404)
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7, bl. A23, sc.    — Rădulescu Cristina-Stăncuţa, cu domiciliul       — Scorei Ionel, cu domiciliul în Vulcan, bd.
D, ap. 47, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă    în Sibiu, Piaţa Armelor nr. 9, judeţul Sibiu, aduce   Mihai Viteazul nr. 39, bl. 43, sc. 3, ap. 22, judeţul
pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.  la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a     Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
11025132, eliberat la 18 septembrie 1998 de      învăţământului obligatoriu de 10 ani seria C nr.     identitate seria C-477178, aparţinând vehiculului
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
                            142106, eliberată la 30 martie 1990 de Grupul      cu nr. de identificare 344658, eliberată la data de
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Călăraşi.
                            Şcolar de Industrie Uşoară din Sibiu, judeţul Sibiu,   6 august 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa
  (8.319)                      pe numele de Rădulescu Lenuţa, promoţia 1989.      Hunedoara.
  — Petruse Mădălin-Petru, cu domiciliul în satul     (8.406)                         (8.435)
Faţa Cristesei nr. 278, comuna Arieşeni, judeţul
Alba, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       — Rădulescu Nicolae, cu domiciliul în          — Societatea Comercială ALFA SPICES
identitate seria H-237366, aparţinând vehiculului   Bucureşti, Str. Cireşului nr. 5, sectorul 2, aduce la  GRUP – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.
cu nr. de identificare WF03XXBAJ3TS33497,       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    Justinian nr. 2, sectorul 2, aduce la cunoştinţă
eliberată la data de 4 mai 2009 de R.A.R. -      485315, aparţinând vehiculului cu nr. de         pierderea cărţii de identitate seria C-892642,
Reprezentanţa Bihor.                  identificare U5YFF24128L095130, eliberată la       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
  (8.344)                      data de 10 martie 2008 de Societatea Comercială     UU1D16119Y2951230, eliberată de Societatea
                            KIA ROMAUTO – S.R.L.                   Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  — Petruşe Dan, cu domiciliul în satul Galşa nr.
298, comuna Galşa, judeţul Arad, aduce la          (8.382)                         (8.413)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-    — Roşca Gabriel, cu domiciliul în Târgu Jiu,       — Societatea Comercială AMBIENCE
0181153, aparţinând vehiculului cu nr. de       Str. Agriculturii nr. 7, bl. 7, sc. 4, ap. 7, judeţul  DESIGN – S.R.L., cu sediul în Călăraşi, str.
identificare 8382168767, eliberată la data de 28    Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      Ecaterina Teodoroiu nr. 19, judeţul Călăraşi,
ianuarie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.     identitate seria D-043941, aparţinând vehiculului    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
  (8.373)                      cu nr. de identificare 806047, eliberată la data de   seria C-328621, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Plisc I. Anamaria Larisa, cu domiciliul în    4 mai 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.        identificare UU1R52319W2664364, eliberată la
Deva, Aleea Armatei, bl. 7, sc. 1, ap. 5, judeţul      (8.330)                       data de 2 martie 1998 de Societatea Comercială
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea         — Roşu Ioan, cu domiciliul în satul Marna       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
diplomei de bacalaureat seria U nr. 0294557/96,    Nouă nr. 85A, comuna Sanislău, judeţul Satu         (8.320)
eliberată la 17 iulie 2006 de Grupul Şcolar      Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
„Grigore Moisil“ din Deva, judeţul Hunedoara,                                   — Societatea Comercială AQUAFOR
                            muncă seria B.F. nr. 0123947, eliberat la 20       INTERNATIONAL – S.R.L., cu sediul în Târgu
promoţia 2006.
                            august 1984 de Întreprinderea Montaj Reparaţii      Ocna, str. A. Iancu nr. 2, judeţul Bacău, aduce la
  (8.325)                      Centrale Termice din Bucureşti, Antrepriza        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
  — Podaru Ion, cu domiciliul în satul Cornii de   Montaj Reparaţii Centrale Termice Vest din        162060, aparţinând vehiculului cu nr. de
Sus, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău, aduce la     Timişoara, judeţul Timiş.                identificare WPA91040WA22899, eliberată la
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      (8.411)                       data de 18 februarie 2004 de Societatea
168280, eliberat la 27 octombrie 1995 de Comisia
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         — Rusu Cristian Radu, cu domiciliul în Carei,     Comercială AUTOMOBILE BAVARIA – S.A.,
Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele    piaţa Avram Iancu nr. 3, judeţul Satu Mare, aduce    Bucureşti.
de Trăistaru Aglaia, Crimu Măriuţa şi Podaru      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    (8.331)
Constantin (decedat), moştenitorii defunctului     346507, aparţinând vehiculului cu nr. de          — Societatea Comercială COMPANIA DE
Podaru N. Ion.                     identificare WAUZZZ44Z1N085563, eliberată la       REPARAŢII – S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu, str.
  (8.338)                      data de 25 mai 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa      Ecaterina Teodoroiu nr. 99, judeţul Gorj, aduce la
  — Pop I. Ionel Gabriel, cu domiciliul în Cluj-   Satu Mare.                        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
Napoca, str. Cloşca nr. 1, ap. 11, judeţul Cluj,      (8.389)                       0077560, aparţinând vehiculului cu nr. de
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         — Rusu Radu, cu domiciliul în Bucureşti, str.     identificare 205012, eliberată la data de 6
bacalaureat seria S nr. 0270223/1198, eliberată la   Vidin nr. 10, bl. 58, sc. 1, ap. 13, sectorul 2, aduce  noiembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.
4 septembrie 2001 de Grupul Şcolar „Avram       la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      (8.381)
Iancu“ din Aiud, judeţul Alba, promoţia 2001.     B.f. nr. 0139342, eliberat la 8 octombrie 1984 de      — Societatea Comercială FRIGO GROUP –
  (8.412)                      Întreprinderea „Electronica“ din Bucureşti.       S.R.L., cu sediul în Satu Mare, Str. Argeşului nr.
  — Popa Emanuel, cu domiciliul în Vaslui, str.      (8.430)                       16, judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă
Peneş Curcanu, bl. 230, sc. A, ap. 15, judeţul      — Săraru Florin, cu domiciliul în Constanţa,     pierderea cărţii de identitate seria C-346648,
Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Str. Orizontului nr. 36, judeţul Constanţa, aduce la   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identitate seria G-507669, aparţinând vehiculului   cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria      WDB6680021P171741, eliberată la data de 2
cu nr. de identificare U5YFF24128L097573,                                    iunie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu Mare.
                            C.M. nr. 0314095, eliberat la 11 decembrie 1995
eliberată la data de 3 martie 2008 de Societatea
                            de Regia Autonomă de Transport în Comun din         (8.410)
Comercială KIA ROMAUTO – S.R.L., Bucureşti.
                            Constanţa, judeţul Constanţa.                — Societatea Comercială INOXRIV
  (8.431)
                              (8.415)                       ROMANIA – S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,
  — Popa Niculae, cu domiciliul în Amara, str.
Mirceşti nr. 220, judeţul Ialomiţa, aduce la       — Sânmihaian Ioan, cu domiciliul în satul       str. Garibaldi nr. 17, judeţul Cluj, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   Aşchileu Mare nr. 143, comuna Aşchileu, judeţul     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
247116, aparţinând vehiculului cu nr. de        Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de    542745, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1R5231512977888, eliberată la      muncă seria C.I. nr. 586291, eliberat în anul 1968    identificare WVWZZZ1JZ2W511274, eliberată
data de 27 aprilie 2001 de Societatea Comercială    de Întreprinderea „Clujana“ din Cluj-Napoca,       la data de 24 mai 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa
DACIA – S.A., Piteşti.                 judeţul Cluj.                      Cluj.
  (8.329)                         (8.332)                         (8.377)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010                               7

  — Societatea Comercială JIN ZHANG YE           — Societatea Comercială PETRIDEANA           — Stan Marin, cu domiciliul în comuna
INTERNATIONAL – S.R.L., cu sediul în           TRANS – S.R.L., cu sediul în Turda, str. Gh.      Odobeşti, judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă
Bucureşti, Str. Luntrei nr. 2-4, bl. 8, sc. 4, ap. 7,  Bariţiu nr. 69, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă    pierderea cărţii de identitate seria A-0967392,
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea        pierderea cărţii de identitate seria G-081860,     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      820275, eliberată la data de 1 septembrie 1994 de
544435, eliberat la 1 noiembrie 2006 de Direcţia     WK0SNC02440732635, eliberată la data de 4        R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.        (8.419)
Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.          (8.392)
                                                          — Surugiu Mihai, cu domiciliul în Iaşi, str.
   (8.363)                        — Societatea Comercială PROFESIONAL         Sfântul Lazăr nr. 20, bl. K2-6, sc. K2, ap. 15,
  — Societatea Comercială MARIN TRANS          TELECOM M – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,       judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
2005 – S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Caporal   Str. Braţului nr. 7, sectorul 2, aduce la cunoştinţă  identitate seria A-0584144, aparţinând
Muşat nr. 24, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă     pierderea cărţii de identitate seria G-316983,     vehiculului cu nr. de identificare
pierderea copiei conforme seria LTM nr. 393949 a     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      R01S62F3370007, eliberată la data de 2
licenţei de execuţie seria LTM nr. 0040553,       WVWZZZ1KZ8P076341, eliberată la data de 8
                                                         decembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.
eliberată la 9 februarie 2010 de Autoritatea       februarie 2008 de Societatea Comercială
Rutieră Română, Agenţia Ilfov.              PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.                   (8.458)
   (8.314)                         (8.324)                        — Tagarici Gabriel-Mihai, cu domiciliul în
                                                         Bucureşti, str. Alexandru Obregia nr. 31, bl.
  — Societatea Comercială MARMONYX CO –          — Societatea Comercială TORENT
                                                         15, sc. 3, ap. 81, sectorul 4, aduce la
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Fântânica nr.    DISTRIBUTION – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
36, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea      str. Novaci nr. 6, bl. 78A, sc. 1, ap. 5, sectorul 5,  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   B-210563, aparţinând vehiculului cu nr. de
0546498, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia     seria F-919632, aparţinând vehiculului cu nr. de    identificare UU1D16111S0062402, eliberată
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       identificare WDB9026611R231423, eliberată la      la data de 28 martie 1996 de R.A.R. -
Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.       data de 20 august 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa    Reprezentanţa Neamţ.
   (8.405)                       Bucureşti.                          (8.350)
  — Societatea Comercială NAPOSTAR –             (8.425)                        — Tănasă Vasile, cu domiciliul în satul Delenii
S.R.L., cu sediul în Negreşti-Oaş, str. Luna nr.      — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING        nr. 224, comuna Băgaciu, judeţul Mureş, aduce la
117, judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă       IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
pierderea cărţii de identitate seria D-862818,      nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    0156986, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cărţii de identitate seria E-688583, aparţinând     identificare UU2TAQB4N09QB5001, eliberată la
WF0FXXWPDF1A83615, eliberată la data de 22        vehiculului cu nr. de identificare           data de 1 ianuarie 1991 de Societatea Comercială
octombrie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu      WF0LXXGBFLYS63398, eliberată la data de 2        OLTCIT – S.A., Craiova.
Mare.                          august 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.       (8.341)
   (8.408)                         (8.436)                        — Tetin Nicoleta Rodica, cu domiciliul în Alba
  — Societatea Comercială OMV PETROM –           — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING        Iulia, str. Ştefan cel Mare nr. 1, bl. 9, sc. B, ap. 35,
S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor     IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei   judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
nr. 239, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    de identitate seria D-063683, aparţinând
cărţii de identitate seria E-169657, aparţinând     cărţii de identitate seria F-227116, aparţinând     vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare            vehiculului cu nr. de identificare           UU2TARCVHK2A26403, eliberată la data de 18
UU1D4F76X43427357, eliberată la data de 23        WDB9333041L163183, eliberată la data de 13       mai 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Alba.
aprilie 2008 de Societatea Comercială          februarie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa           (8.455)
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 Bucureşti.
                                                          — Tivadar Nicolae, cu domiciliul în satul Baba
   (8.361)                         (8.439)
                                                         Novac nr. 176, Ardud, judeţul Satu Mare, aduce la
  — Societatea Comercială OMV PETROM –           — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor     IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei   0111423, aparţinând vehiculului cu nr. de
nr. 239, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    identificare UV9C01050N9211229, eliberată la
cărţii de identitate seria D-991432, aparţinând     cărţii de identitate seria E-952111, aparţinând
                                                         data de 30 septembrie 1991 de Societatea
vehiculului cu nr. de identificare            vehiculului cu nr. de identificare
                                                         Comercială AUTONOVA – S.A., Satu Mare.
UU1D4F76X43427356, eliberată la data de 23        WF0AXXTTFA5E52460, eliberată la data de 3
aprilie 2008 de Societatea Comercială          februarie 2006 de Societatea Comercială           (8.378)
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 ROMCAR – S.R.L.                      — Tompa Clara, cu domiciliul în Odorheiu
   (8.362)                         (8.442)                      Secuiesc, Str. Pietroasă nr. 12, ap. 3, judeţul
  — Societatea Comercială PANKARPATHIA –          — Societatea Comercială VIANA LOGISTIC        Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea titlului
S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Pannonius Ianus nr.  – S.R.L., cu sediul în Deva, Str. Dorobanţilor, bl.   de proprietate nr. 12469, eliberat la 5 iunie
3, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  26, sc. A, ap. 15, judeţul Hunedoara, aduce la     2003 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
de identitate seria E-641612, aparţinând vehiculului   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-   Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
cu nr. de identificare UU1LSDAAH34205639,        449515, aparţinând vehiculului cu nr. de        Harghita, pe numele de Tompa Jolan, Tompa
eliberată la data de 1 septembrie 2005 de R.A.R. -    identificare WDB9702271K770498, eliberată la      Klara, moştenitoarele defunctului Tompa
Reprezentanţa Bucureşti.                 data de 27 decembrie 2006 de R.A.R. -          Lászlo.
   (8.340)                       Reprezentanţa Hunedoara.                   (8.366)
  — Societatea Comercială PARALEX TRANS           (8.445)                        — Troculescu Vasile Daniel, cu domiciliul în
COM – S.R.L., cu sediul în Brăila, Str. Unirii nr.     — Staicu Al. Alexandru Daniel, cu domiciliul     satul Dezrobiţi, comuna Frânceşti, judeţul
133, judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea    în Comarnic, str. Poiana nr. 374, judeţul Prahova,   Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
cărţii de identitate seria D-289384, aparţinând     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        de muncă seria M.M.S.S.F. nr. 3641458, eliberat
vehiculului cu nr. de identificare 82175, eliberată   bacalaureat seria M nr. 023977/1302, eliberată la    în anul 2007 de Societatea Comercială
la data de 18 februarie 2001 de R.A.R. -         10 august 1994 de Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu“    GARDIENII – S.R.L. din Râmnicu Vâlcea,
Reprezentanţa Brăila.                  din Breaza, judeţul Prahova, promoţia 1994.       judeţul Vâlcea.
   (8.384)                         (8.427)                         (8.345)
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 83/15.III.2010

  — Ţarălungă Eugen, cu domiciliul în Bacău,      — Utiu Laurenţiu, cu domiciliul în Braşov, str.    — Vîlcu Ştefania, cu domiciliul în Calafat, str.
calea Mărăşeşti, bl. 118, sc. C, ap. 11, judeţul    Aluniş nr. 5, bl. A30, sc. A, ap. 22, judeţul Braşov, C. Stere, bl. J16, sc. 1, ap. 18, judeţul Dolj, aduce
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
identitate seria C-038870, aparţinând vehiculului   seria D-830604, aparţinând vehiculului cu nr. de   956454, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare VF1L53B0502975784,       identificare 432697, eliberată la data de 9 iunie   identificare UU1R11700H2096274, eliberată la
eliberată la data de 19 mai 1998 de R.A.R. -      2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.        data de 25 noiembrie 1999 de R.A.R. -
Reprezentanţa Bacău.                                             Reprezentanţa Olt.
                              (8.426)
  (8.380)
                             — Vâlcu Ştefania, cu domiciliul în Calafat, str.    (8.398)
  — Ungureanu Năiţă, cu domiciliul în Bucureşti,
calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. A, ap. 11,     C. Stere, bl. J16, sc. 1, ap. 18, judeţul Dolj, aduce  — Vlad Irinel, cu domiciliul în Tulcea, str.
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C- Aureliana nr. 7, judeţul Tulcea, aduce la
identitate seria C-213410, aparţinând vehiculului   790035, aparţinând vehiculului cu nr. de cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
cu nr. de identificare UU1R13311W2730489,       identificare UU1D17119X2875121, eliberată la 650833, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberată la data de 23 martie 1998 de Societatea   data de 2 septembrie 1999 de R.A.R. - identificare 877351, eliberată la data de 21 august
Comercială DACIA – S.A.                Reprezentanţa Olt.                  1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Tulcea.
  (8.393)                        (8.402)                        (8.422)                        S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
  — Ailinca Ionuţ-Alexandru, cu domiciliul în     născută la data de 22 decembrie 1986 în Satu       din Marin Răzvan-Andrei în acela de Herenda
satul Onişcani, comuna Filipeşti, judeţul Bacău,    Mare, judeţul Satu Mare, fiica lui Gheorghe şi      Hamza.
născut la data de 23 iunie 1988 în Bacău, judeţul   Ana Coţoban, solicită schimbarea numelui său de        (8.452)
Bacău, fiul lui Bighiu Ioan şi Ailinca Elena,     familie din Cotoban în acela de Baba, spre a se
solicită schimbarea numelui său de familie în     numi Baba Maria.                      — Petri-Şolobot Vasile-Dinu, cu domiciliul în
certificatul de naştere din Bighiu în acela de                                  Năsăud, str. Piatra Nouă nr. 4, judeţul Bistriţa-
                              (8.437)                        Năsăud, născut la data de 1 noiembrie 1944 în
Ailinca.
                             — Coţoban Viorel-Ioan, cu domiciliul în        Cavnic, judeţul Maramureş, fiul lui Vasile şi
   (8.334)                      comuna Turţ, str. Josani nr. 206, judeţul Satu      Terezia Solobot, solicită schimbarea numelui său
  — Anca Adelina Simona, cu domiciliul în       Mare, născut la data de 28 septembrie 1975 în       de familie din Petri-Şolobot în acela de Şolobot,
comuna Solovăstru nr. 331, judeţul Mureş,       comuna Turţ, judeţul Satu Mare, fiul lui Ioan şi     spre a se numi Şolobot Vasile-Dinu.
solicită schimbarea numelui de familie al       Ana Babă, solicită schimbarea numelui său de
                                                           (8.365)
copilului său, Anca Y Valuch Denisa Maria, cu     familie din Coţoban în acela de Baba, spre a se
acelaşi domiciliu, născută la data de 6 aprilie 2005  numi Baba Viorel-Ioan.                   — Şenchiu Iulia Roxana, cu domiciliul în
în localitatea Denia, Spania, fiica lui Anca Ovidiu    (8.433)                        Buzău, cartierul Broşteni, bl. P02, sc. A, ap. 8,
Florin şi Valuch Adelina Simona, din Anca Y                                   judeţul Buzău, născută la data de 13 iulie 1980 în
                             — Maleş Mărioara, cu domiciliul în satul        Buzău, judeţul Buzău, fiica lui Cristian şi
Valuch în acela de Anca, spre a se numi Anca
                            Baraţca nr. 84A, comuna Păuliş, judeţul Arad,
Denisa Maria.                                                  Florica-Columbia Chelaru, solicită schimbarea
                            solicită schimbarea prenumelui copilului său,
   (8.462)                                                   numelui său de familie din Şenchiu în acela de
                            Maleş Ramon-Rafael, cu acelaşi domiciliu, născut
                                                         Chelaru, spre a se numi Chelaru Iulia Roxana.
  — Coman Ioana, cu domiciliul în Râmnicu       la data de 6 iunie 1996 în Lipova, judeţul Arad,
Vâlcea, str. Banu Mărăcine nr. 35, judeţul Vâlcea,   fiul lui Eugen şi Mărioara Maleş, din Ramon-         (8.357)
născută la data de 25 aprilie 1956 în comuna      Rafael în acela de Rafael, spre a se numi Maleş       — Tănăsescu Maria, cu domiciliul în
Runcu, judeţul Vâlcea, fiica lui Florea şi Victoria  Rafael.                          Alexandria, str. Av. Al. Colpescu nr. 48, judeţul
Coman, solicită schimbarea numelui său de         (8.372)                        Teleorman, născută la data de 26 martie 1956 în
familie din Coman în acela de Genoiu, spre a se                                 Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, fiica lui Ion-
                             — Marin Răzvan-Andrei, cu domiciliul în
numi Genoiu Ioana.                                                Andrei şi Tudora Florea, solicită schimbarea
                            Bucureşti, Drumul Taberei nr. 120, bl. OD1, sc.
   (8.336)                      1, ap. 35, sectorul 6, născut la data de 18        prenumelui său din Maria în acela de Mariana,
  — Coţoban Maria, cu domiciliul în comuna      noiembrie 1989 în Bucureşti, fiul lui Petre şi      spre a se numi Tănăsescu Mariana.
Turţ, str. Josani nr. 206, judeţul Satu Mare,     Mihaela Marin, solicită schimbarea numelui său        (8.328)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                        &JU8825|427471]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 83/15.III.2010 conţine 8 pagini              Preţul: 1,60 lei      ISSN 1018 — 0516

								
To top