Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

078 - Download as PDF

VIEWS: 20 PAGES: 4

									                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 78                                                      Miercuri, 10 martie 2010
                            PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                      PRIMĂRIA COMUNEI VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD
                                      anunţă:
  În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008 modificată şi   înscriere la concurs ale candidaţilor trebuie să conțină în mod obligatoriu
completată, Primăria Comunei Vladimirescu, județul Arad, organizează        documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
concurs pentru ocuparea funcției publice, temporar vacante, de referent III,    611/2008 (actualizată).
superior, treapta 1, în cadrul Compartimentului social.
                                           Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul
  Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Vladimirescu,
                                          Primăriei Comunei Vladimirescu, județul Arad.
județul Arad, la data de 17.03.2010, ora 10.00 – proba scrisă și în data de
19.03.2010, ora 14.00 – interviul.                          Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 18.03.2010    Vladimirescu și la nr. de telefon 0257/514.101 și 514.420.
la sediul Primăriei Comunei Vladimirescu, județul Arad. Dosarele de          (7.819)


              COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ARGEŞ
                                      anunţă:
 Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Argeş, cu sediul în     Postul este în cadrul Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor
Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, organizează, în data de 22.03.2010 (proba scrisă),  Argeş – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa.
ora 10.00, şi în data de 24.03.2010 (interviul), ora 14.00, concurs pentru      Concursul va avea loc în Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, judeţul Argeş.
ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiilor publice de execuţie vacante:     Condiţiile specifice pentru participarea la concurs, actele care alcătuiesc
 • Comisar III, superior, treapta 3 de salarizare (studii economice).       dosarul de concurs, precum şi bibliografia aferentă sunt afişate la sediul
 Postul este în cadrul Comisariatul Regional pentru Protecţia           C.R.P.C. Argeş şi C.J.P.C. Dâmboviţa.
Consumatorilor Argeş – aparat propriu.                        Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere
 Concursul va avea loc în Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, judeţul Argeş.      se vor face în termen de 8 zile de la data publicării anunţului la sediul
 Condiţiile specifice pentru participarea la concurs, actele care alcătuiesc   C.R.P.C. Argeş, între orele 9.00 - 17.00.
dosarul de concurs, precum şi bibliografia aferentă sunt afişate la sediul      Pentru informaţii suplimentare sunaţi la numărul 0248/222960.
C.R.P.C. Argeş.                                   Persoană de contact – comisar Nedelcu Violeta.
 • Comisar I, principal, treapta 3 de salarizare.                   (7.877)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 78/10.III.2010


                          P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Alexandrescu Mihai Dan, cu domiciliul în        — Cabinetul Individual STEFMED Dr.            — Dagdelen Viorica, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Johannes K. Kepler nr. 4, bl. 1, sc.   TITOROV ŞTEFAN-VALENTIN, cu sediul în          Voluntari, str. Iancu Nicolae nr. 113, bl. 3, judeţul
A, ap. 6, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea   Drobeta-Turnu Severin, str. Aluniş nr. 1, judeţul    Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
cărţii de identitate seria H-174504, aparţinând     Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    identitate seria B-300836, aparţinând vehiculului
vehiculului cu nr. de identificare            identitate seria D-423674, aparţinând vehiculului    cu nr. de identificare 60136118054719, eliberată
WF0BXXGCDB3D44524, eliberată la data de 18        cu nr. de identificare 662478, eliberată la data de   la data de 23 iunie 1995 de R.A.R. -
februarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa         8 octombrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.     Reprezentanţa Bucureşti.
Bucureşti.                          (7.876)                         (7.901)
   (7.934)                        — Cabinetul de Avocatură Av. CACESCU           — Diaconu Vasile, cu domiciliul în comuna
  — Asociaţia de Binefacere CORUND, cu         MIHAEL, cu sediul în Tecuci, Str. 1 Decembrie      Zărneşti, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă
sediul în comuna Corund nr. 559, judeţul         1918 nr. 56, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă     pierderea titlului de proprietate nr. 56035/96,
Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    pierderea cărţii de identitate seria E-517211,      eliberat la 2 iulie 2002 de Comisia Judeţeană
identitate seria B-731627, aparţinând vehiculului    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                                                         pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
cu nr. de identificare GCABAS484180, eliberată      WAUZZZ4F05N065194, eliberată la data de 8
                                                         Terenurilor Buzău, pe numele de Diaconu M.
la data de 7 august 1996 de R.A.R. -           iulie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Vrancea.
                                                         Traian, decedat.
Reprezentanţa Harghita.                    (7.909)
                                                           (7.875)
   (7.879)                        — Carp Vasile, cu domiciliul în Galaţi, str. Al.
                                                           — Epure Tănasă, cu domiciliul în satul
  — Avram Nicolae, cu domiciliul în satul        Lăpuşneanu nr. 16, bl. B6, sc. 1, ap. 10, judeţul
Fântânele nr. 510, comuna Fântânele, judeţul       Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     Furcenii Vechi, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi,
Arad, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      identitate seria B-228151, aparţinând vehiculului    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
identitate seria G-163720, aparţinând vehiculului    cu nr. de identificare 363037, eliberată la data de   seria A-0893935, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare NF41A252821, eliberată la     19 aprilie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa        identificare UU1R11711S2521535, eliberată la
data de 23 ianuarie 2008 de R.A.R. -           Bucureşti.                        data de 5 ianuarie 1995 de Societatea Comercială
Reprezentanţa Arad.                      (7.929)                       DACIA – S.A., Galaţi.
   (7.923)                                                     (7.870)
                              — Călina Gheorghe, cu domiciliul în
  — Barbu Maricica, cu domiciliul în Galaţi, str.    Bucureşti, Str. Gherghefului nr. 6, sectorul 5,       — Feraru Daniel, cu domiciliul în Galaţi, str.
Traian nr. 338A, judeţul Galaţi, aduce la        aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    Traian Vuia nr. 14, bl. K7, sc. 2, ap. 34, judeţul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-    seria M.P.S. nr. 031908, eliberat în anul 1991 de    Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
010620, aparţinând vehiculului cu nr. de         Societatea Comercială ELCO – S.A. din          identitate seria C-388510, aparţinând vehiculului
identificare XTA210530F0708981, eliberată la       Bucureşti.                        cu nr. de identificare UU1R11711W2755202,
data de 27 ianuarie 1995 de R.A.R. -             (7.878)                       eliberată la data de 9 iunie 1998 de Societatea
Reprezentanţa Brăila.                                               Comercială DACIA – S.A., Piteşti.
                              — Ciochină Şt. Daniela, cu domiciliul în
   (7.907)                       Bucureşti, str. Pictor Daniel C. Rosenthal nr. 32,      (7.871)
  — Basturea Valeriu, cu domiciliul în Bucureşti,    ap. 4, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea      — Firicel S. Ion, cu domiciliul în comuna
Str. Basarabiei nr. 67, bl. A16, sc. 1, ap. 13,     diplomei de licenţă seria U nr. 0143334/5709P şi     Vişina Veche nr. 185, judeţul Olt, aduce la
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   a foii matricole cu acelaşi număr, eliberate la 10    cunoştinţă pierderea foii matricole anexă la
identitate seria D-462067, aparţinând vehiculului    octombrie 2005 de Universitatea din Craiova,       diploma de absolvire seria M nr. 004008/33/319,
cu nr. de identificare TMBGS46Y823469089,        absolventă a Universităţii Române Ştiinţe şi Arte    eliberată la 25 octombrie 1995 de Universitatea
eliberată la data de 15 februarie 2002 de        „Gheorghe Cristea“ din Bucureşti, Facultatea de     de Ştiinţe Agricole a Banatului, Colegiul
Societatea Comercială PORSCHE ROMÂNIA –         Drept.                          Agricol.
S.R.L.                            (7.866)                         (7.932)
   (7.916)                        — Costache I. Gabriela, cu domiciliul în Târgu      — Florea Cornel, cu domiciliul în satul Mintia,
  — Bărbicioiu Liviu Florin Dumitru, cu         Jiu, Aleea Teilor, bl. 3, sc. 2, ap. 12, judeţul Gorj,  Str. Târgului nr. 140A, comuna Veţel, judeţul
domiciliul în Ineu, Str. Dunării nr. 1, bl. 41, sc. C,  aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
ap. 31, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea   bacalaureat seria E nr. 174013/373, eliberată la 5
                                                         identitate seria C-976920, aparţinând vehiculului
cărţii de identitate seria D-315177, aparţinând     iulie 1986 de Liceul Agroindustrial din
                                                         cu nr. de identificare 95099, eliberată la data de 24
vehiculului cu nr. de identificare 873338,        localitatea Bârseşti, Târgu Jiu, judeţul Gorj,
                                                         ianuarie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
eliberată la data de 19 februarie 2001 de R.A.R. -    promoţia 1986.
Reprezentanţa Arad.                                                Hunedoara.
                               (7.925)
                                                           (7.908)
   (7.936)                        — Creţu George-Marius, cu domiciliul în
  — Bejan Ion, cu domiciliul în Galaţi, str. Ionel   Galaţi, str. Colonel N. Holban nr. 9, judeţul Galaţi,    — Ghenovici Cornelia, cu domiciliul în
Fernic nr. 19, bl. N23, ap. 16, judeţul Galaţi, aduce  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Brăila, Str. Sabinelor nr. 24, judeţul Brăila,
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  seria B-562407, aparţinând vehiculului cu nr. de     aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
295511, aparţinând vehiculului cu nr. de         identificare UU1R11711N2419980, eliberată la       muncă seria B.d. nr. 0356963, eliberat la 24 iulie
identificare 143208, eliberată la data de 13       data de 3 aprilie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa     1978 de Şantierul Naval din Brăila, judeţul
noiembrie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Galaţi.     Galaţi.                         Brăila.
   (7.927)                         (7.867)                         (7.873)
  — Breban Ariton, cu domiciliul în Baia Mare,       — Creţu Ghiţă, cu domiciliul în Galaţi, Str.       — Herţ Petru, cu domiciliul în Deva, Aleea
Str. Victoriei nr. 14, judeţul Maramureş, aduce la    Brăilei nr. 15, bl. R1, sc. 1, ap. 34, judeţul Galaţi,  Păcii nr. 5, sc. 3, ap. 25, Judeţu Hunedoara, aduce
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
231684, aparţinând vehiculului cu nr. de         seria D-581742, aparţinând vehiculului cu nr. de     002150, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare VF1LB8K0539386289, eliberată la       identificare UU1D26101K0019338, eliberată la       identificare UU1R11700K2236084, eliberată la
data de 14 februarie 2008 de Societatea         data de 3 aprilie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa     data de 16 august 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
Comercială RENAULT NISSAN – S.R.L., Piteşti.       Galaţi.                         Hunedoara.
   (7.880)                         (7.921)                         (7.903)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 78/10.III.2010                              3

  — Ignat Matei Gheorghe, cu domiciliul în satul     — Micu I. Nicolae, cu domiciliul în Bucureşti,     — Oprea Gheorghina, cu domiciliul în Târgu
Vorţa, Str. Principală nr. 86, comuna Vorţa, judeţul  str. Vlăhiţa nr. 1, bl. PM18bis, sc. 3, ap. 136,    Mureş, Str. Armoniei nr. 11, ap. 9, judeţul Mureş,
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei   aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
identitate seria E-136273, aparţinând vehiculului    de absolvire a şcolii profesionale seria F nr.     bacalaureat seria D nr. 167659/768, eliberată la 15
cu nr. de identificare 65000020, eliberată la data   63321/564, eliberată la 16 mai 1989 de Şcoala      octombrie 1985 de Liceul Economic din Târgu
de 11 august 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa       Profesională nr. 16 din Bucureşti.           Mureş, judeţul Mureş, pe numele de Baciu A.
Hunedoara.                          (7.890)                      Gheorghina.
   (7.910)                        — Micu I. Nicolae, cu domiciliul în Bucureşti,      (7.906)
  — Igreti Laura Marinela, cu domiciliul în      str. Vlăhiţa nr. 1, bl. PM18bis, sc. 3, ap. 136,
comuna Săvârşin nr. 341, judeţul Arad, aduce la     sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     — Petrean Valentin, cu domiciliul în Arad, str.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   de bacalaureat seria I nr. 97632/533, eliberată la   Beiuş nr. 13, bl. 619, sc. A, ap. 1, judeţul Arad,
S nr. 0017659/43, eliberată la 28 iunie 2000 de     30 septembrie 1991 de Liceul Industrial „Unirea“    aduce la cunoştinţă pierderea permisului de armă
Grupul Şcolar Industrial „Aurel Vlaicu“ din Arad,    din Bucureşti.                     seria B nr. 030755, eliberat la 12 august 2009 de
judeţul Arad, pe numele de Burlacu M. Laura         (7.894)                      I.P.J.-Arad.
Marinela, promoţia 2000.                                               (7.930)
                              — Ministerul Sănătăţii - U.M.P., cu sediul în
   (7.926)
                            Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul   — Polyak S. Anna Maria, cu domiciliul în
  — Jurcă Teodor, cu domiciliul în satul Berechiu   1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  comuna Viişoara nr. 32, judeţul Bihor, aduce la
nr. 511, comuna Apateu, judeţul Arad, aduce la     seria E-570963, aparţinând vehiculului cu nr. de
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-                               cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria A1
                            identificare ZFA22000086170807, eliberată la      nr. 0242873/248, eliberată la 16 iunie 2009 de
972715, aparţinând vehiculului cu nr. de        data de 20 mai 2005 de Societatea Comercială
identificare WE0AXXGBBAET60248, eliberată                                    Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină
                            AUTOITALIA – S.R.L.
la data de 9 decembrie 1996 de R.A.R. -                                     şi Farmacie.
                               (7.937)
Reprezentanţa Arad.                                                 (7.883)
   (7.928)                        — Mocanu Ion, cu domiciliul în Giurgiu, str.
                            Vlad Ţepeş nr. 72, judeţul Giurgiu, aduce la       — Răican Dorel, cu domiciliul în Buzău, Aleea
  — Kadar Adalbert, cu domiciliul în Baia Mare,    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   Parcului, bl. 18, sc. D, ap. 72, judeţul Buzău,
str. Ion Luca Caragiale nr. 11, ap. 4, judeţul     0821820, aparţinând vehiculului cu nr. de        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii     identificare UU1R11711H2083167, eliberată la      seria C-651588, aparţinând vehiculului cu nr. de
de identitate seria A-0953923, aparţinând        data de 21 iulie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa     identificare UU1R11700G2026643, eliberată la
vehiculului cu nr. de identificare 3578561,       Giurgiu.
eliberată la data de 12 septembrie 1994 de R.A.R.                                data de 31 martie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
                               (7.922)                      Buzău.
- Reprezentanţa Maramureş.
   (7.884)                        — Munteanu Mira Maria, cu domiciliul în         (7.868)
                            Uricani, Str. Progresului, bl. 49, sc. II, ap. 21,
  — Liceul Teoretic „Dunărea“, cu sediul în                                    — Săvucă Lăcrămioara Titiana, cu domiciliul
                            judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
Galaţi, Str. Oltului nr. 24, judeţul Galaţi, aduce la                              în Timişoara, Str. Aştrilor nr. 14, bl. 4, sc. B, ap.
                            anexei la diploma de absolvire seria U nr.
cunoştinţă anularea certificatului de absolvire a                                18, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
                            0036682/1826, eliberată la 19 mai 2005 de
ciclului inferior al liceului seria B nr. 0182590/51,                              diplomei de bacalaureat seria P nr. 0235561/11,
                            Universitatea din Petroşani, Colegiul Universitar,
eliberat la 26 noiembrie 2008, pe numele de                                   eliberată la 3 august 1998 de Grupul Şcolar de
                            promoţia 2004.
Jireghie C. Diana-Mihaela, completat greşit.                                  Chimie Industrială „Azur“ din Timişoara, judeţul
   (7.904)                         (7.935)
                              — Neag Lucian, cu domiciliul în Sântana, Str.    Timiş, pe numele de Motolea T. Lăcrămioara
  — Lişman Petre Cristinel, cu domiciliul în                                  Titiana.
Galaţi, str. Dunărea nr. 42, bl. B6, sc. 2, ap. 24,   Ghioceilor nr. 37, judeţul Arad, aduce la
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-     (7.881)
judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de identitate seria A-102420, aparţinând        790413, aparţinând vehiculului cu nr. de         — Serea Panait, cu domiciliul în Focşani, Str.
vehiculului cu nr. de identificare           identificare UU1D17119X2890951, eliberată la      Constructorului nr. 1, ap. 7, judeţul Vrancea,
UU1R11700H2139394, eliberată la data de 17       data de 3 iunie 1999 de Societatea Comercială      aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
decembrie 1992 de R.A.R. - Reprezentanţa        AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
                                                        proprietate nr. 70825, eliberat în anul 1995 de
Braşov.                           (7.938)
                                                        Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
   (7.918)                        — Nicolae Victor, cu domiciliul în satul       Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
  — Manea Mihail, cu domiciliul în comuna       Fundeni, Str. Melodiei nr. 59, comuna Dobroeşti,    numele de Serea Adriana (decedată), Zamfir
Carcaliu, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă      judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                        Sanda şi Pascu Gherghina, moştenitoarele
pierderea carnetului de muncă seria P.c. nr. 57501,   carnetului de muncă seria B.I. nr. 0128518,
                            eliberat la 4 octombrie 1973 de Întreprinderea     defunctului Andrei Stoian.
eliberat la 1 mai 1964 de Secţia Mecanizare
                            „Antrefrig“ din Bucureşti.                 (7.889)
Tractoare din comuna Hărman, judeţul Braşov.
   (7.874)                         (7.917)                       — Silaghi G. Ioana-Cristina, cu domiciliul în
  — Marinescu Alexandra, cu domiciliul în         — Nicşa Ioan Ovidiu, cu domiciliul în satul     Oradea, Str. Meziadului nr. 29, judeţul Bihor,
Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 100, sc. 1, ap. 19,  Lunca nr. 92, comuna Băiţa, judeţul Hunedoara,     aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole anexă
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   la diploma de licenţă - duplicat seria X nr.
carnetului de muncă seria B.e. nr. 0096397,       seria A-0144049, aparţinând vehiculului cu nr. de    0071663/720, eliberată la 17 noiembrie 2006 de
eliberat la 18 septembrie 1984 de Întreprinderea    identificare JMZSR1J2200533314, eliberată la      Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe
„Tehnoton“ din Iaşi, judeţul Iaşi, pe numele de     data de 24 martie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa    Socio-Umane.
Marinescu Mihai-Sorin, decedat.             Hunedoara.                         (7.913)
   (7.872)                         (7.905)
                                                         — Slavu Ghiorghe, cu domiciliul în satul
  — Matei Giorgel, cu domiciliul în comuna        — Niţă G. Cristina-Luminiţa, cu domiciliul în
                                                        Suraia, comuna Suraia, judeţul Vrancea, aduce la
Peceneaga, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă     Galaţi, str. Victor Vîlcovici nr. 22, bl. K12, sc. I,
                            ap. 6, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea  cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
pierderea cărţii de identitate seria B-266494,
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      diplomei de bacalaureat seria T nr. 0122914/89,     62076, eliberat în anul 1994 de Comisia
UU1R11711S2551048, eliberată la data de 12       eliberată la 26 septembrie 2002 de Liceul cu      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
noiembrie 1999 de Societatea Comercială         Program Sportiv din Galaţi, judeţul Galaţi,       Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.            promoţia 2002.                     numele de Bujor S. Gheorghe, decedat.
   (7.888)                         (7.902)                        (7.893)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 78/10.III.2010

  — Societatea Comercială ALMACEN             — Societatea Comercială NORD CAR –            — Tacu Romulus, cu domiciliul în Galaţi, str.
DANATRACHE – S.R.L., cu sediul în comuna         S.R.L., cu sediul în Carei, Str. Tireamului nr. 87,    Cluj nr. 11, bl. D5A, ap. 1, judeţul Galaţi, aduce la
Matca nr. 3181, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă   judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
pierderea cărţii de identitate seria G-278310,      licenţei de traseu seria LT nr. 153524, eliberată în   939821, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      anul 2008 de Autoritatea Rutieră Română,         identificare WAUZZZ8E52A024029, eliberată la
WJME2NMT00C038170, eliberată la data de 5        Agenţia Satu Mare.                    data de 19 septembrie 2003 de R.A.R. -
iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Galaţi.         (7.939)                        Reprezentanţa Bucureşti.
   (7.912)
                              — Societatea Comercială REGALLI – S.R.L., cu        (7.896)
  — Societatea Comercială ELBOPAST – S.R.L.,      sediul în Comarnic, Str. Republicii nr. 96, judeţul     — Teodoroiu Petruţa, cu domiciliul în Popeşti-
cu sediul în Baia Mare, Str. Mălinului nr. 26, judeţul  Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                                 Leordeni, str. Căzăneşti nr. 27, judeţul Ilfov,
                             identitate seria B-315099, aparţinând vehiculului cu   aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
identitate seria D-443617, aparţinând vehiculului cu   nr. de identificare UU3SPS1002943, eliberată la
nr. de identificare UU1D1611923040234, eliberată                                  absolvire a cursului de calificare seria A nr.
                             data de 14 noiembrie 2001 de R.A.R. -           010658/4, eliberat la 4 iulie 2002 de Centrul
la data de 9 aprilie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa   Reprezentanţa Prahova.
Maramureş.                                                     Municipal de Consultanţă Agricolă din Bucureşti,
                               (7.865)                        pe numele de Costache F. Petruţa.
   (7.886)
                              — Societatea Comercială TRANYOS – S.R.L.,         (7.940)
  — Societatea Comercială HERAL CONSULT
                             cu sediul în Galaţi, str. Dunărea nr. 22, bl. C6, ap.
IPURL – S.R.L., cu sediul în Orăştie, str. Nicolae                                  — Varadi Attila, cu domiciliul în Ungaria,
                             31, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea
Bălcescu nr. 42, judeţul Hunedoara, aduce la                                    Csongrad, str. Tulipon nr. 9, aduce la cunoştinţă
                             cărţii de identitate seria E-772153, aparţinând
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-                                 pierderea diplomei de bacalaureat seria D nr.
502221, aparţinând vehiculului cu nr. de         vehiculului cu nr. de identificare
                             UU1LSDAAH35183318, eliberată la data de 28        62182, eliberată la 1 iulie 1986 de Grupul Şcolar
identificare KLATF68YIXD003564, eliberată la                                    „Roman Ciorogariu“ din Oradea, judeţul Bihor,
data de 30 mai 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa      februarie 2006 de Societatea Comercială
                             AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             pe numele de Gagyi Attila.
Hunedoara, pentru Societatea Comercială
ALPEL COM – S.R.L.                      (7.869)                          (7.885)
   (7.887)                        — Sturza Ancuţa, cu domiciliul în Arad, Str.       — Vlaciş Ana, cu domiciliul în satul Dud nr.
  — Societatea Comercială MARCEL – S.R.L.,       Stupilor nr. 3, bl. A41, sc. A, ap. 9, judeţul Arad,   177, comuna Târnova, judeţul Arad, aduce la
cu sediul în satul Izvoarele, comuna Răchiţeni,     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea copiei    seria A-0408437, aparţinând vehiculului cu nr. de     835503, aparţinând vehiculului cu nr. de
conforme seria CCM nr. 0330129 a licenţei de       identificare VF1B37S00G0505421, eliberată la       identificare UU1R11700F0962695, eliberată la
transport nr. 9562, eliberată la 26 august 2009 de    data de 15 decembrie 1993 de R.A.R. -           data de 24 iulie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa
Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Iaşi.        Reprezentanţa Bihor.                   Arad.
   (7.882)                         (7.931)                          (7.933)
                         S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
  — Chira Călina, cu domiciliul în Bucureşti,   judeţul Arad, fiul lui Puiu şi Anişoara-Florica Estera-Carolina, din Stan în acela de Piros, spre a
                          Mihăilă, solicită schimbarea numelui său de se numi Piros Patrik-Marius.
aleea Crăeşti nr. 4, bl. D42, sc. E, ap. 68, sectorul
6, născută la data de 10 februarie 1981 în Baia  familie din Mihăilă în acela de Wender, spre a se   (7.919)
Mare, judeţul Maramureş, fiica lui Ioan şi Aurica numi Wender Marius.                 — Vereş Teofil, cu domiciliul în Arad, str.
Chira, solicită schimbarea numelui său de familie   (7.911)                    Nikolai Gogol nr. 2, bl. 8, sc. B, ap. 1, judeţul
din Chira în acela de Panaite, spre a se numi
                           — Piroş Estera-Carolina, cu domiciliul în satul Arad, solicită schimbarea prenumelui copilului
Panaite Călina.
                          Sânpaul nr. 188, comuna Şofronea, judeţul Arad, său, Vereş Aranka, cu acelaşi domiciliu, născută la
  (7.920)                    solicită schimbarea numelui de familie al data de 9 martie 2007 în Arad, judeţul Arad, fiica
 — Mihăilă Marius, cu domiciliul în Arad, str. copilului său, Stan Patrik-Marius, cu acelaşi lui Teofil şi Loredana-Aurelia Vereş, din Aranka în
Banu Mărăcine, bl. 19, sc. A, ap. 3, judeţul Arad, domiciliu, născut la data de 8 septembrie 2000 în acela de Maya, spre a se numi Vereş Maya.
născut la data de 22 decembrie 1988 în Arad, Arad, judeţul Arad, fiul lui Stan Florian şi Piros     (7.914)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                         &JU8820|427421]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 78/10.III.2010 conţine 4 pagini               Preţul: 0,80 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top