Docstoc

036 - Download Now PDF

Document Sample
036 - Download Now PDF Powered By Docstoc
					                                    PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 36                                                             Joi, 4 februarie 2010
                              PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
                PUBLICAŢII                      ŞI      ANUNŢURI

                           P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Activitate Independentă SARIG PETRU, cu         — Beşca Virgiliu, cu domiciliul în Bucureşti,      — Boboc Tache, cu domiciliul în comuna
sediul în satul Siculeni nr. 339, comuna Siculeni,     str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4, sc. 4,   Dobroteşti, judeţul Teleorman, aduce la
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea      ap. 78, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
certificatului de înregistrare fiscală nr. 21092678,    cărţii de identitate seria C-225094, aparţinând     0590319, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberat la 15 februarie 2007 de Direcţia Generală     vehiculului cu nr. de identificare            identificare 152667, eliberată în anul 1994 de
a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de      UU1R11711V2682474, eliberată la data de 26        R.A.R. - Reprezentanţa Teleorman.
Stat a Judeţului Hunedoara.                noiembrie 1997 de Societatea Comercială           (3.625)
   (3.676)                        AUTOMOBILE DACIA – S.A.
                                                            — Borcea Aurica, cu domiciliul în comuna
  — Adam Maria, cu domiciliul în comuna Boldur        (3.516)                       Borcea, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
nr. 190, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea     — Biroul Executor Judecătoresc Fieraru        pierderea titlului de proprietate nr. 8757, eliberat
titlului de proprietate nr. 25442/68, eliberat la 22    Eugen, cu sediul în Piteşti, str. Exerciţiu nr. 1, bl.  la 29 martie 1999 de Comisia Judeţeană pentru
august 1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea     A5, sc. D, ap. 14, judeţul Argeş, aduce la        Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Timiş,     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-    Terenurilor Călăraşi, pe numele de Borcea Aurica,
pe numele de Barbu A. Maria (decedată),          662153, aparţinând vehiculului cu nr. de         moştenitoarea defunctului Borcea Gheorghe.
moştenitoarea defunctului Cercega Alexandru.        identificare XTA21214081892891, eliberată la         (3.544)
   (3.627)                        data de 23 iulie 2008 de Societatea Comercială
                              ROMAUTO IMPORT – S.R.L.                   — Bota Beáta, cu domiciliul în comuna
  — Anghel Sebastian Claudiu, cu domiciliul în                                  Mugeni, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă
Craiova, str. Elena Farago, bl. 123, sc. 1, ap. 6,       (3.655)
                                                          pierderea carnetului de muncă seria M.M.F.E.S.
judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea          — Bîscă Cerasela Loredana, cu domiciliul în      nr. 4259255, eliberat la 1 octombrie 2008 de
carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1118152,       Râmnicu Vâlcea, aleea Marin Preda nr. 1, bl.       Societatea Comercială ARANYESO – S.R.L. din
eliberat la 26 martie 1996 de Societatea Comercială    A28/3, sc. A, ap. 12, judeţul Vâlcea, aduce la      Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.
RELOC – S.A. din Craiova, judeţul Dolj.          cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
   (3.685)                                                      (3.604)
                              seria N nr. 044520/204, eliberată la 20 august
  — Anton Mihai, cu domiciliul în comuna         1995 de Liceul Teoretic „Al. Lahovari“ din         — Brăgaru V. Florentina-Adina, cu domiciliul
Modelu, Str. Liliacului nr. 42, judeţul Călăraşi,     Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, pe numele        în Oneşti, str. Jupiter nr. 4, bl. 1, sc. 1, ap. 20,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă     de Lazăr G. Cerasela Loredana, promoţia         judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea
seria B.f. nr. 0703287, eliberat la 15 aprilie 1986    1995.                          diplomei de master seria C nr. 0004754/29,
de Întreprinderea Materialelor de Construcţii din        (3.659)                       eliberată la 18 martie 2003 de Universitatea din
Călăraşi, judeţul Călăraşi.                                             Bucureşti, Facultatea de Chimie.
                               — Bobeică Apostol Costică, cu domiciliul în
   (3.555)                        comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, aduce la          (3.565)
  — Belei Iosif, cu domiciliul în comuna Chiroda,    cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      — Budeanu-Lungu Gabriela, cu domiciliul în
Str. Plopilor nr. 45, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă  160173, eliberat la 6 februarie 2007 de Comisia     Bucureşti, str. Băiculeşti nr. 21, bl. D13, sc. A, ap.
pierderea cărţii de identitate seria A-0061652,      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         18, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       Proprietate asupra Terenurilor Călăraşi, pe       carnetului de muncă seria M.M. nr. 637655,
UU1R1170978929, eliberată la data de 29          numele de Bobeica Apostol Costica, moştenitorul     eliberat la 23 aprilie 1991 de Opera Română din
octombrie 1992 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.      defunctului Ganea Costache.               Bucureşti.
   (3.667)                          (3.562)                         (3.512)
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010

  — Buduluş Şt. Maria, cu domiciliul în satul       — Buzdugan Adrian, cu domiciliul în              — Chimina Petru, cu domiciliul în Piatra-
Buda Crăciuneşti, comuna Cislău, judeţul         Bucureşti, Str. Rombului nr. 25, sectorul 5, aduce       Neamţ, Str. Violetei nr. 2, bl. O3, sc. D, ap. 46,
Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-     judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
de proprietate nr. 56283/50, eliberat la 31       039319, aparţinând vehiculului cu nr. de            de identitate seria B-680860, aparţinând
martie 2004 de Comisia Judeţeană pentru         identificare WOLOAHL4845217405, eliberată la          vehiculului cu nr. de identificare
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        data de 12 octombrie 2007 de R.A.R. -             UU1DF733120441, eliberată la data de 25 aprilie
Terenurilor Buzău, pe numele de Buduluş U.        Reprezentanţa Bucureşti.                    1997 de Societatea Comercială DACIA – S.A.
Maria.                            (3.529)                            (3.657)
   (3.688)                        — Camen S. Traian, cu domiciliul în comuna           — Chirea Elisaveta, cu domiciliul în satul
  — Bugariu Ion, cu domiciliul în Timişoara,      Calopăr, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă           Priporu, comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea, aduce
str. Gen. I. Dragalina nr. 38, bl. 38, ap. 9, judeţul  pierderea titlului de proprietate nr. 1540-59560,       la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      eliberat la 2 iunie 1999 de Comisia Judeţeană         638508, aparţinând vehiculului cu nr. de
identitate seria B-287218, aparţinând          pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate           identificare VN1F9CUH631829110, eliberată la
vehiculului cu nr. de identificare 863165,        asupra Terenurilor Dolj, pe numele de Camen S.         data de 22 martie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa
eliberată la data de 25 mai 1995 de R.A.R. -       Traian, Stoian S. Maria, Ciucă S. Elena şi           Vâlcea.
Reprezentanţa Timiş.                   Camen S. Marin, moştenitorii defunctului              (3.666)
   (3.629)                       Ghenea I. Stan.                          — Chiroşca I. Sorin, cu domiciliul în Bucureşti,
  — Bugean Florentina, cu domiciliul în           (3.637)                          Str. Palisandrului nr. 66, sectorul 1, aduce la
Fălticeni, Str. Zimbrului nr. 7, judeţul Suceava,      — Cană V. Octavian, cu domiciliul în            cunoştinţă pierderea diplomei de inginer nr.
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de       Bucureşti, aleea Cricovul Dulce nr. 5, bl. 16, sc.       386619/57442, eliberată la 21 aprilie 1980 de
muncă seria B.C. nr. 0148323, eliberat la 10 mai     2, ap. 38, sectorul 4, aduce la cunoştinţă           Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de
1982 de Întreprinderea „Zimbrul“ din Fălticeni,     pierderea diplomei de bacalaureat seria U nr.         Metalurgie.
judeţul Suceava, pe numele de Casandra          0024513/53, eliberată la 13 octombrie 2005 de            (3.622)
Florentina.                       Grupul Şcolar Industrial „Dacia“ din Bucureşti,          — Chisăliţă Mihaela, cu domiciliul în
   (3.607)                       promoţia 2005.                         Timişoara, Str. Speranţei nr. 4, sc. C, ap. 15,
  — Bujoreanu Zenove, cu domiciliul în satul         (3.563)                          judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
Cavadineşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi,      — Casa Socială a Constructorilor, cu sediul în       diplomei de bacalaureat seria D nr. 65449/911,
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        Bucureşti, str. Episcopul Timuş nr. 25, sectorul 1,      eliberată la 6 iulie 1985 de Liceul Industrial din
proprietate nr. 47856-72, eliberat la 20 iunie 1995   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate       Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, pe numele de
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului     seria D-655834, aparţinând vehiculului cu nr. de        Boterez P. Mihaela.
de Proprietate asupra Terenurilor Galaţi, pe       identificare KLATF19V12D056977, eliberată la            (3.631)
numele de Bujoreanu Costache, Bujoreanu         data de 25 iulie 2002 de Societatea Comercială          — Ciobanu Gh. Irina, cu domiciliul în
Gheorghe şi Bujoreanu Zenovie, moştenitorii       DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.                   Bucureşti, str. Berzovia nr. 50, sectorul 5, aduce la
defunctului Bujoreanu I. Ştefan.               (3.684)                          cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a
   (3.542)                        — Cărămizaru Emil-Gabriel, cu domiciliul în         liceului de specialitate seria B nr. 3406/17,
  — Bulacu Lucia, cu domiciliul în Craiova, str.    Slatina, Str. Păcii nr. 3, bl. 3, sc. C, ap. 9, judeţul    eliberat în anul 1972 de Liceul Economic din
Barbu Lăzăreanu nr. 2, bl. J36, sc. 1, ap. 2, judeţul  Olt, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de        Giurgiu, judeţul Giurgiu, pe numele de Boianu
Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de    muncă seria B.g. nr. 0067205, eliberat la 10          Gh. Irina, promoţia 1972.
muncă seria B.e. nr. 0833557, eliberat la 30 aprilie   noiembrie 1992 de Forţele de Muncă Slatina,             (3.680)
1983 de Întreprinderea „Electroputere“ din        judeţul Olt.                           — Ciocan V. Iuliana, cu domiciliul în Balş, str.
Craiova, judeţul Dolj, pe numele de Vaicăr Lucia.       (3.513)                          Fraţii Buzeşti nr. 6, bl. A, ap. 30, sc. 3, judeţul Olt,
   (3.635)                        — Căţel S. Vasilica, cu domiciliul în Craiova,       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
  — Burada Jenel, cu domiciliul în Ţăndărei, str.    str. Desnăţui nr. 29, bl. A14, sc. 1, ap. 20, judeţul     bacalaureat seria T nr. 0413233/33, eliberată la 14
Bucureşti, bl. 409, sc. II, ap. 15, judeţul Ialomiţa,  Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        iulie 2004 de Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    bacalaureat seria C nr. 166208/181, eliberată la 17      Caracal, judeţul Olt.
seria D-515916, aparţinând vehiculului cu nr. de     iulie 1984 de Liceul Sanitar din Craiova, judeţul          (3.561)
identificare VF1B56C0C12405401, eliberată la       Dolj, promoţia 1984.                       — Ciubancan Sergiu Olimpiu, cu domiciliul
data de 26 septembrie 2001 de R.A.R. -            (3.692)                          în Dej, Str. Pepineriei nr. 3A, bl. I2, sc. B, ap.
Reprezentanţa Prahova.                   — Cean I. Valentin, cu domiciliul în Bucureşti,       34, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea
   (3.519)                       str. Râul Dorna nr. 6, bl. Z46, ap. 35, sectorul        carnetului de muncă seria P.C. nr. 230125,
  — Burghelea T. Alina-Nicoleta, cu domiciliul     6, aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole        eliberat la 1 iulie 1970 de I.C.A.B. din
în Călăraşi, str. Cornişei nr. 36, bl. C24, sc. 1, ap.  a n e x ă l a d i p l o m a d e i n g i n e r n r.       Bucureşti.
8, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea    387558/58381, eliberată la 6 noiembrie 1980             (3.534)
diplomei de bacalaureat seria S nr. 0261313/63,     d e I n s t i t u t u l P o l i t e h n i c „ G h e o rg h e   — Cîrpaci Nicoleta, cu domiciliul în Sebeş, str.
eliberată la 20 noiembrie 2001 de Colegiul        Gheorghiu-Dej“ din Bucureşti, Facultatea de          Aurel Vlaicu nr. 35, judeţul Alba, aduce la
Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi, judeţul      Automatică.                          cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
Călăraşi, promoţia 2001.                   (3.583)                          G nr. 172292, eliberată la 2 iulie 1988 de Liceul
   (3.539)                        — Cengher Gabriel Alexandru, cu domiciliul         Industrial din Sebeş, judeţul Alba.
  — Bustani Yilmaz, cu domiciliul în Bucureşti,     în Reghin, Str. Făgăraşului, bl. 10, sc. III, ap. 33,        (3.632)
str. Maior Vasile Băcilă nr. 37, bl. 34, ap. 2,     judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea           — Cociubanu C. Mihai, cu domiciliul în
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   cărţii de identitate seria F-448495, aparţinând        Bucureşti, str. Odăi nr. 131, sectorul 1, aduce la
identitate seria G-931354, aparţinând vehiculului    vehiculului cu nr. de identificare               cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
cu nr. de identificare WDB9036621R400964,        WAUZZZ4832N093970, eliberată la data de 28           A.H. nr. 335704, eliberat la 2 decembrie 1969 de
eliberată la data de 19 septembrie 2008 de R.A.R.    decembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa            Întreprinderea Construcţii Montaj 2 din
- Reprezentanţa Argeş.                  Sălaj.                             Bucureşti.
   (3.602)                         (3.533)                            (3.645)
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010                              3

  — Cojocaru C. Daniela, cu domiciliul în satul       — Curcă C. Vasile, cu domiciliul în Craiova,       — Dumitru E. Cristina, cu domiciliul în
Poiana, comuna Turburea, judeţul Gorj, aduce la      bd. Dacia nr. 26, bl. 121G, sc. 1, ap. 5, judeţul    Bucureşti, str. Gioacchino Rossini nr. 3, sc. D, ap.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria     Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de    45, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
V nr. 0352910/7, eliberată la 20 august 2008 de      muncă seria B.h. nr. 0052251, eliberat la 6 martie   diplomei de licenţă seria U nr. 0028553/203,
Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate      1987 de Întreprinderea „Electroputere“ din       însoţită de foaia matricolă, eliberată la 7 iulie
din Craiova, judeţul Dolj, promoţia 2008.                                     2003 de Academia de Studii Economice din
                              Craiova, judeţul Dolj.
   (3.633)                                                    Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi
                                (3.636)                       Informatică de Gestiune, pe numele de Angheluţă
  — Coman S. Alexander, cu domiciliul în
Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 11, bl. A3, sc. 1, ap.     — Danilescu Aurel, cu domiciliul în Timişoara,    E. Cristina, promoţia 2002.
32, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea       str. Ioan Dimitrie Suciu nr. 1, ap. 2, judeţul Timiş,    (3.578)
carnetului de muncă seria A.c. nr. 49713, eliberat     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     — Dumitru E. Cristina, cu domiciliul în
la 1 iunie 1949 de Spitalul „Bucur“ din Bucureşti,     seria D-215845, aparţinând vehiculului cu nr. de    Bucureşti, str. Gioacchino Rossini nr. 3, sc. D, ap.
pe numele de Coman Samueli Alexandru.           identificare ZFA18700000550872, eliberată la      45, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
   (3.663)                        data de 26 octombrie 2000 de R.A.R. -          diplomei de masterat seria E nr. 0015705/3380,
  — Corbiţanu Constantina, cu domiciliul în        Reprezentanţa Timiş.                  însoţită de foaia matricolă, eliberată la 28
satul Lunca, comuna Jorăşti, judeţul Galaţi, aduce       (3.623)                      noiembrie 2006 de Academia de Studii
la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.                                Economice din Bucureşti, Facultatea de
                               — Dezsö Mihai, cu domiciliul în Cluj-Napoca,     Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe
14478-53, eliberat la 15 martie 1994 de Comisia      str. Regele Ferdinand nr. 37, ap. 3, judeţul Cluj,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de                                      numele de Angheluţă E. Cristina, promoţia 2006.
                              aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă      (3.580)
Proprietate asupra Terenurilor Galaţi, pe numele
de Corbiţeanu Eugenia şi Corbiţeanu Constantina,      seria B.d. nr. 0560123, eliberat la 15 septembrie
                                                           — Enache Maria, cu domiciliul în Bucureşti,
moştenitoarele defunctului Corbiţeanu R. Radu.       1979 de Întreprinderea „Metalul Roşu“ din Cluj-     Şos. Viilor nr. 89, sectorul 5, aduce la cunoştinţă
   (3.682)                        Napoca, judeţul Cluj.                  pierderea certificatului de absolvire a 10 clase
                                (3.678)                      seria C nr. 266766, eliberat la 26 ianuarie 1984 de
  — Cornu A. Georgică, cu domiciliul în
Timişoara, str. Martirii de la Fântâna Albă, bl.       — Ding Tian, cu domiciliul în Bucureşti, str.     Liceul Industrial nr. 7 din Bucureşti, pe numele de
C37, ap. 2, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă       General Ştefan Burileanu nr. 1-3, bl. 21E, sc. A,    Paliu Şt. Maria.
pierderea diplomei de subinginer nr.            ap. 24, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea      (3.558)
315061/4181, eliberată la 28 iunie 1978 de         cărţii de identitate seria D-981821, aparţinând      — Faraoanu D. Iulian, cu domiciliul în Iaşi, str.
Institutul Politehnic „Traian Vuia“ din Timişoara,     vehiculului cu nr. de identificare           Theodor Văscăuţeanu nr. 6, ap. 218, judeţul Iaşi,
Facultatea de Electrotehnică.               TMBDG11U532799478, eliberată la data de 21       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
   (3.617)                        august 2003 de Societatea Comercială PORSCHE      bacalaureat seria J nr. 19655/674, eliberată la 2
  — Cornu A. Georgică, cu domiciliul în          ROMÂNIA – S.R.L.                    iulie 1991 de Şcoala Normală „Ştefan cel Mare“
Timişoara, str. Martirii de la Fântâna Albă, bl.                                  din Bacău, judeţul Bacău, promoţia 1991.
                                (3.551)
C37, ap. 2, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă                                     (3.585)
pierderea diplomei de licenţă seria D nr.           — Dragomir Gabriel, cu domiciliul în Piteşti,
                                                           — Feredaţia Regională a Întreprinderilor Mici
6182/182, eliberată la 4 martie 1986 de          str. Deceneu nr. 2, bl. C4, sc. B, ap. 2, judeţul    şi Mijlocii MUNTENIA, cu sediul în Călăraşi,
Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe     Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     str. Bucureşti nr. 66, judeţul Călăraşi, aduce la
Economice.                         identitate seria F-023715, aparţinând vehiculului    cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare
   (3.619)                        cu nr. de identificare WBAAW11090JV11026,        fiscală nr. 17965677, eliberat la 20 septembrie
  — Costache Daniela, cu domiciliul în          eliberată la data de 20 iulie 2006 de R.A.R. -     2005 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Pantelimon, Str. Nucului nr. 5, judeţul Ilfov, aduce    Reprezentanţa Argeş.                  Controlului Financiar de Stat a Judeţului
la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria        (3.649)                      Călăraşi.
M.P.S. nr. 982522, eliberat la 1 martie 1997 de
                               — Drăgan N. Daniel Costin, cu domiciliul în        (3.548)
Societatea Comercială ADINA – S.R.L. din                                       — Frăsineanu Doina, cu domiciliul în
Vaslui, judeţul Vaslui, pe numele de Baltag        Bucureşti, Calea Rahovei nr. 309, bl. 44, sc. 1, ap.
                              20, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea      Bucureşti, Şos. Viilor nr. 92, bl. 4, sc. 4, ap. 99,
Daniela.                                                      sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
   (3.564)                        diplomei de bacalaureat seria X nr. 0046579/72,
                                                          identitate seria H-049532, aparţinând vehiculului
                              eliberată la 26 august 2009 de Colegiul Tehnic de
  — Costea V. Lidia Maria, cu domiciliul în                                    cu nr. de identificare WBAFF41050L044151,
                              Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei“ din       eliberată la data de 18 noiembrie 2008 de R.A.R.
comuna Ghiroda, str. Foişor nr. 24, judeţul Timiş,
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de         Bucureşti, promoţia 2009.                - Reprezentanţa Bucureşti.
absolvire seria U nr. 0027449/774, eliberată la 14       (3.527)                         (3.687)
mai 2004 de Universitatea de Vest din Timişoara,       — Dumitrescu I. Gabriela, cu domiciliul în        — Furdui Cornel, cu domiciliul în satul Săcel,
Facultatea de Sociologie şi Psihologie.          Bucureşti, str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, sc.   Str. Principală nr. 139A, Sălişte, judeţul Sibiu,
   (3.620)                        3, ap. 539, sectorul 4, aduce la cunoştinţă       aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
  — Cozma Maricel, cu domiciliul în Iaşi, str.      pierderea diplomei de bacalaureat seria A nr.      seria G-548509, aparţinând vehiculului cu nr. de
Sarmizegetusa nr. 8, bl. Z1, sc. A, ap. 5, judeţul     105203/253, eliberată la 1 octombrie 1980 de      identificare WAUZZZ4AZNN138367, eliberată
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de     Liceul Industrial „Dâmboviţa“ din Bucureşti.      la data de 24 iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
muncă seria B.D. nr. 0272931, eliberat la 12 mai                                  Sibiu.
                                (3.514)
1980 de Întreprinderea Metalurgică din Iaşi,                                      (3.611)
judeţul Iaşi.                         — Dumitrescu I. Silviu Cristian, cu domiciliul
                                                           — Furtos Mircea, cu domiciliul în Ploieşti,
   (3.603)                        în Piteşti, str. Eremia Grigorescu, bl. P10, sc. A,
                                                          Intrarea Gorniştilor nr. 2, bl. 141I, sc. A, ap. 6,
                              ap. 4, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
  — Cruţescu D. Şerban, cu domiciliul în                                     judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
Bucureşti, str. Titulescu nr. 61-71, bl. 11A, sc. A, ap.  pierderea anexei de studii la diploma de        cărţii de identitate seria C-352078, aparţinând
7, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei   absolvire nr. 429553/70361, eliberată la 10       vehiculului cu nr. de identificare
de absolvire seria A nr. 2353/628, eliberată la 26     decembrie 1981 de Institutul Politehnic         WV2ZZZ70ZRH095933, eliberată la data de 26
martie 1983 de Institutul Politehnic din Bucureşti,    „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Bucureşti,         februarie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa
Facultatea de Metalurgie, promoţia 1982.          Facultatea de Electrotehnică.              Prahova.
   (3.568)                          (3.596)                         (3.661)
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010

  — Gaman George, cu domiciliul în comuna         — Gogioman Mihai, cu domiciliul în comuna       — Ispas Ştefan, cu domiciliul în Drobeta-Turnu
Fundeni, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă      Copăceni, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă      Severin, Bd. Revoluţiei nr. 9, bl. E2, sc. 2, ap. 3,
pierderea permisului de armă nr. 0013049,        pierderea cărţii de identitate seria F-210219,     judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea
eliberat la 31 octombrie 1994 de I.P.J.-Călăraşi.    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cărţii de identitate seria E-396052, aparţinând
  (3.537)                       WVWZZZ1HZPB139061, eliberată la data de 13       vehiculului cu nr. de identificare
  — Gavrilă M. Monica, cu domiciliul în         octombrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa        UU6MF48412D024466, eliberată la data de 12
Bucureşti, str. Viorele nr. 32, bl. 17, sc. A, ap. 35,  Vâlcea.                         aprilie 2002 de Societatea Comercială DAEWOO
sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      (3.664)                      AUTOMOBILE – S.R.L.
de bacalaureat seria P nr. 170359/160/1997,         — Grigore Ionel, cu domiciliul în Călăraşi, Str.     (3.672)
eliberată la 17 iulie 1997 de Liceul Teoretic „Al.    Luceafărului nr. 108, judeţul Călăraşi, aduce la     — Izot Ecaterina, cu domiciliul în Tulcea,
I. Cuza“ din Focşani, judeţul Vrancea.          cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     Strada 1848 nr. 13, bl. 6, sc. C, ap. 19, judeţul
  (3.654)                       B.f. nr. 588649, eliberat la 26 februarie 1986 de    Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului
  — Gavrilă M. Monica, cu domiciliul în         Combinatul Siderurgic din Călăraşi, judeţul       de muncă seria B.d. nr. 0737418, eliberat la 14
Bucureşti, str. Viorele nr. 32, bl. 17, sc. A, ap. 35,  Călăraşi.                        decembrie 1980 de Combinatul Metalurgic din
sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      (3.530)                      Tulcea, judeţul Tulcea.
de licenţă seria V nr. 0002021/570, eliberată la 19     — Hagea Dorina Alexandrina, cu domiciliul în       (3.660)
noiembrie 2004 de Universitatea „Spiru Haret“      Cristuru Secuiesc, str. Kossuth Lajos, bl. B1, ap.
din Bucureşti, Facultatea de Geografie.                                       — Lascu Gheorghe, cu domiciliul în Curtea de
                             6, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea   Argeş, str. Râmnicu Vâlcea nr. 243C, judeţul
  (3.656)                       titlului de proprietate nr. 19559/1717, eliberat la   Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  — Gâşilă Dan, cu domiciliul în Turnu         20 decembrie 2002 de Comisia Judeţeană pentru      identitate seria C-040675, aparţinând vehiculului
Măgurele, Str. Tineretului nr. 6, judeţul        Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       cu nr. de identificare ROAG8VF3310026,
Teleorman, aduce la cunoştinţă pierderea         Terenurilor Alba, pe numele de Hagea Virgil,      eliberată la data de 17 iunie 1997 de R.A.R. -
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.         decedat.                        Reprezentanţa Argeş.
2547578, eliberat la 2 iulie 2004 de Societatea        (3.673)
Comercială TEL DRUM – S.A. din Alexandria,                                      (3.650)
                              — Hagea Dorina Alexandrina, cu domiciliul        — Leon Roxana, cu domiciliul în Bucureşti, str.
judeţul Teleorman.
                             în Cristuru Secuiesc, str. Kossuth Lajos, bl. B1,    Codrii Neamţului nr. 11, bl. 2, sc. 1, ap. 8, sectorul
  (3.538)                       ap. 6, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă
  — Georgescu Carmen, cu domiciliul în                                     3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
                             pierderea titlului de proprietate nr. 6496/559,     seria G-363197, aparţinând vehiculului cu nr. de
Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 250, bl. 59A,    eliberat în anul 1995 de Comisia Judeţeană
sc. 5, ap. 134, sectorul 2, aduce la cunoştinţă                                 identificare W0L0XCF0814186008, eliberată la
                             pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
pierderea cărţii de identitate seria C-742181,                                  data de 6 mai 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
                             Terenurilor Alba, pe numele de Hagea C. Virgil,
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare                                  Brăila.
                             decedat.
UU6NF4841XD000589, eliberată de Societatea                                      (3.567)
                               (3.679)
Comercială AUTOMOBILE DAEWOO – S.R.L.                                        — Marcus Iosif, cu domiciliul în satul Bulgăruş
  (3.599)                         — Hedea A. Augustin-Ioan, cu domiciliul în
                                                         nr. 507, comuna Lenauheim, judeţul Timiş, aduce
                             Arad, Str. Macedoniei nr. 53, judeţul Arad, aduce
  — Ghelfan Ela, cu domiciliul în Bucureşti, Bd.                                la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                             la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a
Tineretului nr. 11, bl. A3, sc. 1, ap. 32, sectorul 4,                              17029/49, eliberat la 20 septembrie 1994 de
                             şcolii profesionale seria D nr. 32111/1211,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de                                   Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                             eliberată la 27 martie 1986 de Şcoala
muncă seria B.d. nr. 114850, eliberat la 1                                    Proprietate asupra Terenurilor Timiş, pe numele
                             Profesională nr. 8 din Arad, judeţul Arad,
noiembrie 1960 de Policlinica din Moreni,                                    de Brâncovan P. Mihai.
                             promoţia 1986.
judeţul Dâmboviţa.                                                  (3.628)
                               (3.669)
  (3.665)                                                    — Marian Alexandru, cu domiciliul în comuna
                              — Hodolean Cristina, cu domiciliul în Târgu
  — Ghiţă Mariana, cu domiciliul în Bucureşti,                                 Malu Mare nr. 387, judeţul Dolj, aduce la
                             Cărbuneşti, Str. Gării nr. 17A, judeţul Gorj, aduce
bd. Ion Mihalache nr. 117, bl. 10A1, sc. A1, ap.                                 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
                             la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
18, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea                                  865822, aparţinând vehiculului cu nr. de
carnetului de muncă seria A.Z. nr. 0110582,       seria R nr. 0128603/4, eliberată la 23 august 1999
                             de Liceul Teoretic „T. Arghezi“ din Târgu        identificare UU1R11700K2299938, eliberată la
eliberat la 15 ianuarie 1975 de M.T.T.C.-C.C.C.F.                                data de 18 februarie 1997 de R.A.R. -
Bucureşti, Grupul de Şantiere, Lucrări          Cărbuneşti, judeţul Gorj, pe numele de Iliescu-
                             Bădan F. Cristina.                   Reprezentanţa Hunedoara.
Hidrotehnice din Galaţi, judeţul Galaţi, pe numele
                               (3.550)                        (3.639)
de Hulea Mariana.
  (3.686)                         — Huza G. Anamaria-Ramona, cu domiciliul        — Mârza P. Bogdan Dănuţ, cu domiciliul în
                             în Târgu Mureş, Str. Pomicultorilor nr. 9, ap. 8,    Timişoara, aleea Ionel Perlea nr. 4, sc. A, ap.
  — Gilică Ion, cu domiciliul în Bucureşti, aleea
                             judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea      10, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
Giurgeni nr. 4, bl. F13, sc. 6, ap. 70, sectorul 3,
                             diplomei de bacalaureat seria T nr. 0051845/100,    diplomei de licenţă seria U nr. 0048745/245,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
seria A-888768, aparţinând vehiculului cu nr. de     eliberată la 10 septembrie 2003 de Grupul Şcolar    eliberată la 26 septembrie 2002 de
identificare UU1R13311S0170324, eliberată de       Industrial „Avram Iancu“ din Târgu Mureş,        Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Societatea Comercială DACIA – S.A., Piteşti.       judeţul Mureş, promoţia 2003.              Haţeganu“ din Cluj-Napoca, Facultatea de
  (3.517)                          (3.587)                      Medicină.
                              — Ilie Lores Ştefan, cu domiciliul în Craiova,      (3.615)
  — Giurgiu Daniel Ionel, cu domiciliul în Alba
Iulia, str. Septimius Severus nr. 12, bl. T003, sc. 3,  Str. 22 Decembrie 1989 nr. 11, bl. G4, sc. 3, ap. 12,   — Mera Marius, cu domiciliul în satul Agriş nr.
ap. 32, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea   judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  147, comuna Jara, judeţul Cluj, aduce la
cărţii de identitate seria A-0461232, aparţinând     identitate seria E-157495, aparţinând vehiculului    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
vehiculului cu nr. de identificare            cu nr. de identificare VF1FDCUL631694836,        966442, aparţinând vehiculului cu nr. de
UU2TAQF0P01QF4407, eliberată în anul 1991        eliberată la data de 10 ianuarie 2006 de Societatea   identificare UU1R11711L2363570, eliberată la
de Societatea Comercială OLTCIT – S.A.,         Comercială RENAULT ROMÂNIA – S.R.L.,          data de 4 ianuarie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
Craiova.                         Bucureşti.                       Cluj.
  (3.614)                          (3.641)                        (3.570)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010                               5

  — Miclescu Mihai, cu domiciliul în Râmnicu        — Nistorescu G. Marius Bogdan, cu domiciliul       — Petricică Ioan, cu domiciliul în comuna
Vâlcea, Calea lui Traian nr. 292, judeţul Vâlcea,    în Bucureşti, str. Zboina Neagră nr. 5, bl. 98, sc. 1,  Giarmata, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    ap. 30, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea    pierderea cărţii de identitate seria H-093717,
seria F-210077, aparţinând vehiculului cu nr. de     diplomei de bacalaureat seria K nr. 814/140,       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identificare WBADL01070GY14447, eliberată la       eliberată la 21 decembrie 1994 de Liceul         WVWZZZ1HZTD199917, eliberată la data de 9
data de 27 septembrie 2006 de R.A.R. -          Industrial nr. 12 Căi Ferate din Bucureşti,       decembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.
Reprezentanţa Vâlcea.                  promoţia 1994.                        (3.624)
   (3.651)                         (3.559)                        — Pleşa Ioan, cu domiciliul în Mediaş, Str.
  — Mirica Ion, cu domiciliul în Timişoara, Str.      — Ordean Stelian Roman, cu domiciliul în       Izvorului nr. 16, judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă
Hărniciei nr. 5, bl. 24, sc. B, ap. 20, judeţul Timiş,  comuna Giroc, str. Timiş nr. 3, judeţul Timiş,      pierderea cărţii de identitate seria D-008375,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
seria C-604297, aparţinând vehiculului cu nr. de     seria F-486473, aparţinând vehiculului cu nr. de     66102, eliberată la data de 2 iunie 2000 de R.A.R.
identificare 624284, eliberată la data de 2 martie    identificare VSKNXXWGUNRS16261, eliberată        - Reprezentanţa Sibiu.
1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.          la data de 8 decembrie 1994 de R.A.R. -            (3.540)
   (3.621)                       Reprezentanţa Timiş.                    — Pop Vasile Augustin, cu domiciliul în
  — Mitran Constantin, cu domiciliul în           (3.626)                       Timişoara, bd. Corneliu Coposu nr. 32, sc. A, ap.
Bucureşti, aleea Barajul Sadului nr. 9, bl. Y10, sc.                               3, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
1, ap. 3, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea     — Pascu Marinel Ulise, cu domiciliul în        certificatului de competenţe profesionale seria A
cărţii de identitate seria A-0555097, aparţinând     Bistriţa, aleea Tihuţa nr. 9, bl. K3, sc. A, ap. 17,   nr. 000024/24, eliberat la 16 mai 2003 de
vehiculului cu nr. de identificare 333018,        judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă       Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi
eliberată la data de 12 octombrie 1993 de R.A.R.     pierderea cărţii de identitate seria F-217704,      Atestare, Unitatea de Cercetare şi Servicii
- Reprezentanţa Bucureşti.                aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Tehnice din Bucureşti.
   (3.586)                       WDB1232201A085103, eliberată la data de 12          (3.630)
                             martie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Bistriţa-
  — Miu Ştefan, cu domiciliul în comuna Traian,     Năsăud.                           — Popa Emil Bogdan, cu domiciliul în
judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea                                  Bucureşti, str. Sănduleşti nr. 9, bl. Z14, sc. 1, ap.
cărţii de identitate seria A-0472564, aparţinând       (3.601)                       31, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
vehiculului cu nr. de identificare             — Pavel Marin, cu domiciliul în comuna Nana,     carnetului de muncă seria B.g. nr. 0006928,
UU3AP03D3R1215861, eliberată la data de 16        str. Mihai Viteazul nr. 299, judeţul Călăraşi, aduce   eliberat la 9 mai 1987 de Uzina de Radiatoare,
noiembrie 1993 de Societatea Comercială ARO –      la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria    Echipamente Metalice, Obiecte şi Armături
S.A., Câmpulung.                     I.D. nr. 0016402, eliberat la 9 noiembrie 1970 de    Sanitare din Bucureşti.
   (3.515)                       Întreprinderea „Danubiana“ din Popeşti-            (3.573)
  — Moisin Radu-Marin, cu domiciliul în Cluj-      Leordeni, judeţul Ilfov.                  — Popa Emil Bogdan, cu domiciliul în
Napoca, str. Donath nr. 107, bl. P1, sc. 2, ap. 15,      (3.521)                       Bucureşti, str. Sănduleşti nr. 9, bl. Z14, sc. 1, ap.
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii     — Pencea Maria Magdalena, cu domiciliul în      31, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
de identitate seria G-109788, aparţinând         Giurgiu, Şos. Alexandriei, bl. A2, ap. 19, judeţul    diplomei de bacalaureat seria C nr. 129248,
vehiculului cu nr. de identificare            Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     eliberată la 26 august 1986 de Liceul Industrial nr.
ZFA1880004392736, eliberată la data de 21        identitate seria F-247402, aparţinând vehiculului    7 din Bucureşti, promoţia 1986.
decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.      cu nr. de identificare UU6MF48417D094689,           (3.574)
   (3.670)                       eliberată la data de 10 martie 2007 de Societatea      — Popa Marius, cu domiciliul în Bucureşti, str.
  — Munteanu Mihai, cu domiciliul în Calafat,      Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.A.,           Deleni nr. 7, bl. T69, ap. 2, sectorul 2, aduce la
str. Traian, bl. B4a, sc. 1, ap. 13, judeţul Dolj,    Craiova.                         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      (3.560)                       469019, aparţinând vehiculului cu nr. de
seria B-435470, aparţinând vehiculului cu nr. de                                 identificare VF1135000A0002634, eliberată la
                              — Penciu Ştefan, cu domiciliul în Olteniţa,      data de 23 octombrie 1995 de R.A.R. -
identificare UU1R11700M2379447, eliberată la
                             Bd. Republicii nr. 62, bl. E, sc. A, ap. 1, judeţul   Reprezentanţa Bucureşti.
data de 8 ianuarie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa
                             Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Dolj.                                                         (3.545)
                             identitate seria G-453681, aparţinând
   (3.638)                                                     — Racleş G. Alina-Oana, cu domiciliul în
                             vehiculului cu nr. de identificare
  — Neaga Ilie, cu domiciliul în Mioveni, str.     VF1LB8K0539583947, eliberată la data de 10        Roman, str. Nicolae Titulescu, bl. 13, sc. B, ap.
Muntenia, bl. E3, sc. C, ap. 2, judeţul Argeş,      noiembrie 2006 de Societatea Comercială         28, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    RENAULT NISSAN ROMÂNIA – S.R.L.,             foii matricole anexă la diploma de licenţă seria X
seria G-110827, aparţinând vehiculului cu nr. de     Bucureşti.                        nr. 0029121/204, eliberată la 17 februarie 2006 de
identificare WOLOTGF3512233329, eliberată la                                   Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu
                               (3.522)                       Mureş, Facultatea de Medicină Generală.
data de 21 noiembrie 2007 de R.A.R. -
Reprezentanţa Argeş.                    — Persoana Fizică IONIŢĂ ELEONORA, cu           (3.589)
   (3.653)                       sediul în Ploieşti, str. Crişan nr. 4A, bl. 128E, sc.    — Radocea Doina, cu domiciliul în Bucureşti,
                             B, ap. 34, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă     str. Maşina de Pâine nr. 10, bl. R30, sc. 2, ap. 83,
  — Nicoară Estera, cu domiciliul în Alba Iulia,
                             pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria  sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
str. Alexandru Odobescu nr. 35, judeţul Alba,
                             A nr. 234935, eliberat la 11 septembrie 2008 de     de bacalaureat seria L nr. 30039/7756/1977,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
                             Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi        eliberată la 4 iulie 1977 de Liceul „Fraţii Buzeşti“
seria B.e. nr. 0748021, eliberat la 13 martie 1982
de Fabrica de Covoare din Alba Iulia, judeţul      Controlului Financiar de Stat a Judeţului Prahova.    din Craiova, judeţul Dolj, pe numele de Firu I.
Alba, pe numele de Ianc Estera.                (3.581)                       Doina, promoţia 1977.
   (3.511)                        — Petrescu Ionel Silviu, cu domiciliul în         (3.526)
  — Nistor D. Alina Maria, cu domiciliul în       Bucureşti, str. Ceahlăul nr. 24, bl. 106, sc. 2, ap.    — Radu Gheorghe, cu domiciliul în Călăraşi,
Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 39, bl. 51, sc. 1, ap.  76, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   str. Griviţa nr. 140, judeţul Călăraşi, aduce la
2, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea foii    de identitate seria E-058091, aparţinând         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
matricole pentru anii I-IV seria A nr. 124,       vehiculului cu nr. de identificare            194594, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberată la 26 ianuarie 1996 de Universitatea      VF1LB07CF30065992, eliberată la data de 23        identificare VF36DRHRH21027028, eliberată la
Independentă „Titu Maiorescu“ din Bucureşti,       septembrie 2004 de Societatea Comercială         data de 18 mai 2004 de Societatea Comercială
Facultatea de Drept.                   RENAULT ROMANIA – S.R.L.                 TRUST MOTOR – S.R.L., Piteşti.
   (3.648)                         (3.595)                         (3.531)
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010

  — Radu Ionuţ-Valentin, cu domiciliul în        — Societatea Comercială DRAGOMIR            — Societatea Comercială MAGIROM COM –
Bucureşti, Str. Lăcrămioarei nr. 9, bl. 9, sc. 2, ap.  IMPEX – S.R.L., cu sediul în comuna Cuza Vodă,    S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin
19, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea      judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea    Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.        cărţii de identitate seria G-130742, aparţinând    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
3254264, eliberat la 1 octombrie 2005 de                                   676872, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            vehiculului cu nr. de identificare          identificare ZFA16900000449284, eliberată la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.
                            UU6MF48418D113743, eliberată la data de 30      data de 17 octombrie 2005 de Societatea
  (3.524)                       noiembrie 2007 de Societatea Comercială        Comercială AUTO ITALIA – S.R.L.
  — Ralambotiana Solofohery, cu domiciliul în     DAEWOO – S.A., Craiova.                  (3.549)
Franţa, Vernovillet, 7 Terchemin de Blainville nr.     (3.543)                       — Societatea Comercială MAGIROM COM –
28500, aduce la cunoştinţă pierderea foii
                             — Societatea Comercială FARMEC – S.A., cu      S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin
matricole anexă la diploma de farmacist seria G                                Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
nr. 506, eliberată la 9 septembrie 1988 de       sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16,
                                                       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti,    judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  982679, aparţinând vehiculului cu nr. de
Facultatea de Farmacie.                 de identitate seria C-312791, aparţinând       identificare WFOLXXGBFL3Y12060, eliberată
  (3.571)                       vehiculului cu nr. de identificare          la data de 23 septembrie 2003 de Societatea
  — Societatea Comercială ALDIS A.P. – S.R.L.,     UU1D26119W2745097, eliberată la data de 5 mai     Comercială ROMCAR – S.R.L.
cu sediul în Călăraşi, str. General Costică       1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.            (3.552)
Ştefănescu nr. 1, judeţul Călăraşi, aduce la        (3.671)                       — Societatea Comercială MAGIROM COM –
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-                              S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin
                             — Societatea Comercială FIRST FLEET         Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
404491, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare VF1JLBCA65V237916, eliberată la      MANAGEMENT AND LEASING – S.R.L., cu          cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
data de 6 aprilie 2005 de Societatea Comercială     sediul în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 60D, ap. 33,  396624, aparţinând vehiculului cu nr. de
RENAULT NISSAN ROMÂNIA – S.A.              sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  identificare ZCFC5090005523274, eliberată la
                            identitate seria F-822662, aparţinând vehiculului   data de 11 februarie 2005 de R.A.R. -
  (3.541)
                            cu nr. de identificare ZFA17800006444573,       Reprezentanţa Bucureşti.
  — Societatea Comercială ASTERIX – S.R.L.,                                    (3.553)
cu sediul în Olteniţa, str. Dr. Lucian Popescu nr. 6,  eliberată la data de 12 septembrie 2007 de
                            Societatea Comercială AUTO ITALIA – S.R.L.        — Societatea Comercială MAGIROM COM –
judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea                                S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin
cărţii de identitate seria E-899508, aparţinând       (3.681)
                                                       Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
vehiculului cu nr. de identificare            — Societatea Comercială IFANTIS           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
ZCFC65A0005584262, eliberată la data de 3        ROMÂNIA – S.A., cu sediul în Otopeni, Calea      0662032, aparţinând vehiculului cu nr. de
februarie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa                                   identificare XLD3139DSPAH21727, eliberată la
                            Bucureştilor nr. 301B, judeţul Ilfov, aduce la
Bucureşti.                                                  data de 18 ianuarie 1994 de R.A.R. -
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
  (3.520)                                                  Reprezentanţa Bucureşti.
                            980431, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Societatea Comercială AUTOVIRUN –                                       (3.554)
                            identificare WDB9036621R109737, eliberată la
S.R.L., cu sediul în Oneşti, Str. Buciumului nr. 13,                               — Societatea Comercială MAGIROM COM –
                            data de 22 martie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
bl. 13, sc. A, ap. 14, judeţul Bacău, aduce la                                S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin
                            Bucureşti.                      Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
920816, aparţinând vehiculului cu nr. de          (3.577)                      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
identificare WVWZZZ1JZ3B126364, eliberată la       — Societatea Comercială ITALO ROMENA        965261, aparţinând vehiculului cu nr. de
data de 29 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa      LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,      identificare UU1D4616X43400360, eliberată la
Bacău.                                                    data de 11 ianuarie 2006 de Societatea Comercială
                            bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3,      AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  (3.594)                       sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii      (3.556)
  — Societatea Comercială CAMAD GROUP –        de identitate seria F-833203, aparţinând
                                                         — Societatea Comercială MEDIA AS GRUP –
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Vulturilor nr.   vehiculului cu nr. de identificare          S.R.L., cu sediul în satul Ghermăneşti, bl. PR4,
98A, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea     JTEBZ29J800160273, eliberată la data de 8       sc. 2, ap. 17, comuna Snagov, judeţul Ilfov, aduce
cărţii de identitate seria E-098540, aparţinând     ianuarie 2008 de Societatea Comercială        la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
vehiculului cu nr. de identificare           TOYOTA ROMÂNIA – S.R.L.                538111, aparţinând vehiculului cu nr. de
ZAMBC38B000011224, eliberată la data de 31                                  identificare UU6MF48415D074212, eliberată la
martie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.      (3.616)
                                                       data de 25 aprilie 2005 de Societatea Comercială
  (3.575)                        — Societatea Comercială ITALO ROMENA        DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.
  — Societatea Comercială CODRIŞOR –          LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.      (3.644)
S.R.L., cu sediul în Bistriţa, str. Emil Gilleanu nr.  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,   — Societatea Comercială MOBART – S.R.L.,
2, bl. 2, sc. C, judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  cu sediul în comuna Ştefăneştii de Jos, şos.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   seria E-912440, aparţinând vehiculului cu nr. de   Ştefăneşti nr. 125, judeţul Ilfov, aduce la
072262, aparţinând vehiculului cu nr. de        identificare WFONXXGCDN2559728, eliberată       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
identificare UU1D4F76X43405026, eliberată la      la data de 4 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa    389094, aparţinând vehiculului cu nr. de
data de 22 martie 2004 de Societatea Comercială                                identificare UU1D4716753474798, eliberată la
                            Suceava.
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                                            data de 23 august 2007 de Societatea Comercială
                              (3.618)                      AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  (3.600)
                             — Societatea Comercială MAGIROM COM –          (3.606)
  — Societatea Comercială DADO TRANS –         S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Florin       — Societatea Comercială NOUVEL HABITAT
S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Mihai                                CONSULTING – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
                            Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, aduce la
Eminescu nr. 24, bl. B13, sc. E, ap. 2, judeţul                                Calea Moşilor nr. 201, bl. 9, sc. A, ap. 19, sectorul
Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
                            965368, aparţinând vehiculului cu nr. de       2, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
identitate seria G-052554, aparţinând vehiculului                               înregistrare fiscală seria B nr. 0548794, eliberat la
cu nr. de identificare ZFA32300003061402,        identificare UU1D4616X43398884, eliberată de     1 ianuarie 2007 de Direcţia Generală a Finanţelor
eliberată la data de 24 decembrie 2008 de R.A.R.    Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –       Publice şi Controlului Financiar de Stat a
- Reprezentanţa Vâlcea.                 S.A.                         Municipiului Bucureşti.
  (3.652)                         (3.547)                        (3.597)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010                               7

  — Societatea Comercială OMV PETROM –          — Soubhi Hussein Abd Alla Mohamed, cu          — Tănase C. Ion, cu domiciliul în comuna
S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, calea      domiciliul în Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă    Sârbeni, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă
Dorobanţi nr. 239, sectorul 1, aduce la         nr. 1, bl. 99, ap. 52, sectorul 2, aduce la cunoştinţă  pierderea titlului de proprietate nr. 7201023,
cunoştinţă pierderea certificatului de         pierderea cărţii de identitate seria C-847810,      eliberat la 19 februarie 2002 de Comisia
înregistrare fiscală nr. 14085180, eliberat în     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
anul 2001 de Direcţia Generală a Finanţelor       KLATF19Y1XD047292, eliberată în anul 1999        Proprietate asupra Terenurilor Teleorman, pe
Publice şi Controlului Financiar de Stat a                                    numele de Tănase Z. Cristea (decedat),
                            de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
Judeţului Vrancea, pentru SNP PETROM –                                      moştenitorul defunctului Tănase D. Zlate.
                               (3.591)
S.A., Bucureşti, Sucursala PETROSERV                                         (3.518)
                             — Stamate Elena, cu domiciliul în Călăraşi,        — Tănase Gheorghe, cu domiciliul în satul
Bucureşti, Subunitatea PETROSERV Moineşti,
                            prelungirea Bucureşti nr. 1, bl. IMC, ap. 15,      Bradu nr. 97, comuna Bradu, judeţul Argeş, aduce
Punctul de lucru Adjud.
                            judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea     la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-
   (3.508)
                            cărţii de identitate seria A-161291, aparţinând     0904431, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Societatea Comercială OMV PETROM –         vehiculului cu nr. de identificare            identificare 81A0076495, eliberată la data de 8
S.A., Bucureşti, Punctul de lucru, cu sediul în     UU2TAQF0P01QF0485, eliberată în anul 1993        august 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.
comuna Zemeş, judeţul Bacău, aduce la          de Societatea Comercială AUTOMOBILE –             (3.647)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   S.A., Craiova.
838731, aparţinând vehiculului cu nr. de                                      — Trincă Cristian, cu domiciliul în satul
                              (3.532)                       Aninoasa, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea, aduce
identificare UU491606820091884, eliberată la
                              — Stanciu Gigel, cu domiciliul în Bucureşti,     la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
data de 6 august 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            str. Sergent Vasile R. Siţă nr. 14, sectorul 3, aduce  169605, aparţinând vehiculului cu nr. de
Bacău.
                            la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria    identificare 21013644747, eliberată la data de 3
   (3.690)                                                   septembrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            C.M. nr. 0066625, eliberat în anul 1993 de
  — Societatea Comercială TOTAL LEMN –                                     Vâlcea.
                            Societatea Comercială ENERGOMONTAJ –
S.R.L., cu sediul în Bacău, Calea Romanului nr. 5,                                  (3.668)
judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   S.A. din Bacău, judeţul Bacău.
                               (3.546)                        — Vaman Giga, cu domiciliul în Bacău, str.
de identitate seria E-747912, aparţinând                                     Mircea Eliade nr. 9, bl. 9, sc. B, ap. 3, judeţul
vehiculului cu nr. de identificare            — Stoica Maria, cu domiciliul în satul Sătuc,     Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
WV1ZZZ9KZ2R502357, eliberată la data de 19       comuna Berca, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă     identitate seria G-295378, aparţinând vehiculului
octombrie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Bacău.     pierderea titlului de proprietate nr. 25235/88,     cu nr. de identificare UU1BSDAFF39812612,
   (3.593)                      eliberat la 20 noiembrie 2002 de Comisia         eliberată la data de 18 martie 2009 de Societatea
  — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING        Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei   Proprietate asupra Terenurilor Buzău, pe numele        (3.592)
nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea    de Stoica C. I. Constantin, decedat.            — Vasilovschi Artemie, cu domiciliul în comuna
cărţii de identitate seria E-709045, aparţinând       (3.689)                       Marginea, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă
vehiculului cu nr. de identificare             — Strava Delia Ana, cu domiciliul în Zalău, str.   pierderea cărţii de identitate seria G-560096,
WFOHXXGAJH5R06376, eliberată la data de 5        Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 17, judeţul       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
septembrie 2005 de Societatea Comercială                                     WVWZZZ31ZNE131287, eliberată la data de 11
                            Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
ROMCAR – S.R.L.                                                 iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.
                            identitate seria A-0353817, aparţinând
   (3.643)                      vehiculului cu nr. de identificare 0173809,          (3.608)
  — Societatea Comercială ULTRA LEASING –       eliberată la data de 16 septembrie 1993 de R.A.R.      — Verdes Manix, cu domiciliul în satul Ghidici,
S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Transilvaniei,  - Reprezentanţa Bihor.                  comuna Ghidici, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă
bl. 56, sc. A, ap. 1, judeţul Alba, aduce la                                   pierderea cărţii de identitate seria E-100516,
                              (3.598)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-                                aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                             — Suzan S. V. Rodrig-Victor, cu domiciliul în     RODJPYB3310008, eliberată la data de 17
071521, aparţinând vehiculului cu nr. de        Călăraşi, Str. Pompierilor nr. 4, bl. A34, sc. 1, ap.  ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Dolj.
identificare XLRAD85WC0E455055, eliberată la
                            20, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă           (3.640)
data de 4 decembrie 2007 de R.A.R. -
                            pierderea diplomei de bacalaureat seria E nr.        — Vlahos Tomai, cu domiciliul în Craiova, str.
Reprezentanţa Alba.
                            89980/55, eliberată la 5 iulie 1986 de Liceul      Madona Dudu nr. 10, bl. 10, sc. 1, ap. 15, judeţul
   (3.609)
                            Industrial nr. 2 din Călăraşi, judeţul Călăraşi,     Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  — Societatea Comercială VASINCA – S.R.L.,      promoţia 1986.                      identitate seria E-640111, aparţinând vehiculului
cu sediul în Aiud, Str. Unirii, bl. 53, sc. D, ap. 3,    (3.535)                       cu nr. de identificare VF7X2RHZB72381714,
judeţul Alba, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii                                eliberată la data de 4 octombrie 2005 de R.A.R. -
de identitate seria F-378878, aparţinând         — Şerban Cristina-Mihaela, cu domiciliul în
                                                         Reprezentanţa Dolj.
vehiculului cu nr. de identificare           Bucureşti, str. Brâncoveanu Constantin nr. 6, bl.
                            B1, sc. 2, ap. 36, sectorul 4, aduce la cunoştinţă      (3.634)
VSSZZZ1MZ1B069182, eliberată la data de 28
                            pierderea diplomei de bacalaureat seria N nr.        — Vorcz Cornelia-Crina, cu domiciliul în
noiembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.
                            107595/333, eliberată la 8 august 1996 de Liceul     Curtici, str. Mărăşeşti nr. 6, judeţul Arad, aduce la
   (3.536)                                                   cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                            Teoretic „Unirea“ din Focşani, judeţul Vrancea,
  — Societatea Profesională TOTAL EXPERT                                    16979, eliberat la 15 septembrie 1995 de Comisia
                            pe numele de Paraschivescu V. Cristina-Mihaela,
IPURL, cu sediul în Târgu Ocna, Str. Prosperităţii                                Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                            promoţia 1996.                      Proprietate asupra Terenurilor Arad, pe numele de
nr. 6, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea
                              (3.683)                       Vorcz Cornel, decedat.
cărţii de identitate seria E-523888, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare             — Şerban Mariana, cu domiciliul în Braşov, str.      (3.674)
UU1D471677A500895, eliberată la data de 16       Livada Vulturului nr. 1, bl. A30, sc. A, ap. 10,      — Zach Vasile Adrian, cu domiciliul în Oradea,
decembrie 2006 de Societatea Comercială         judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea      Str. Transilvaniei nr. 11, bl. AN7, ap. 9, judeţul
AUTOMOBILE DACIA – S.A., pentru             carnetului de muncă seria B.c. nr. 0492333,       Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
Societatea Comercială A & F WOOD PROD –         eliberat la 22 august 1977 de Uzina „Rulmentul“     muncă seria M.P.S. nr. 1009236, eliberat la 21 mai
S.R.L. (în lichidare).                 din Braşov, judeţul Braşov.               1997 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.
   (3.691)                        (3.642)                          (3.569)
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 36/4.II.2010


                         S C H I M B Ă R I           D E     N U M E
  — Cristache Vasile, cu domiciliul în Bucureşti,    din Hâş în acela de Has, spre a se numi Has       numelui său de familie din Purice în acela de
Str. Rămăşagului nr. 15, sectorul 4, născut la data   Hannah.                         Gheorghe, spre a se numi Gheorghe Nicolae.
de 11 noiembrie 1952 în Bucureşti, fiul lui         (3.590)                          De asemenea, solicită schimbarea numelui de
Gheorghe şi Maria Cristache, solicită schimbarea                                 familie al copilului său, Purice Adrian-Ştefan, cu
                              — Lepădatu Maria-Adriana, cu domiciliul în
prenumelui său din Vasile în acela de Vasile                                   acelaşi domiciliu, născut la data de 16 iulie 2003
                             Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, bl. G7, sc.
Christian, spre a se numi Cristache Vasile        1, ap. 146, judeţul Dolj, solicită schimbarea      în Buftea, judeţul Ilfov, fiul lui Nicolae şi Anca
Christian.                        prenumelui copilului său, Drăgoeanu Mariana, cu     Purice, din Purice în acela de Gheorghe, spre a se
   (3.579)                       acelaşi domiciliu, născută la data de 16 martie     numi Gheorghe Adrian-Ştefan.
  — Crivăţ Roxana, cu domiciliul în Timişoara,     1996 în Craiova, judeţul Dolj, fiica lui Cristian şi     (3.506)
str. Lazăr Gheorghe nr. 34, bl. A1, ap. 61, judeţul   Maria-Adriana Drăgoeanu, din Mariana în acela        — Stoica Georgeta, cu domiciliul în Bucureşti,
Timiş, născută la data de 15 august 1979 în       de Andreea-Camelia, spre a se numi Drăgoeanu       str. Spiniş nr. 8, bl. 43, sc. 2, ap. 22, sectorul 4,
Craiova, judeţul Dolj, fiica lui Dan-Cornel şi      Andreea-Camelia.                     născută la data de 28 octombrie 1949 în comuna 1
Ioana Crivăţ, solicită schimbarea numelui său de       (3.662)                       Decembrie, judeţul Ilfov, fiica lui Walter şi
familie din Crivăţ în acela de Constantinescu, spre     — Necatu Olsen Giulyanela, cu domiciliul în      Gherghina Schumann, solicită schimbarea
a se numi Constantinescu Roxana.             Câmpulung, str. General Simonescu nr. 13, bl. A3,    numelui său de familie din Stoica în acela de
   (3.675)                       sc. B, ap. 44, judeţul Argeş, născută la data de 26   Schumann, spre a se numi Schumann Georgeta.
  — Gărăgău Eugenia, cu domiciliul în Piteşti,     februarie 1977 în Câmpulung, judeţul Argeş, fiica       (3.576)
str. Bucovina nr. 33, judeţul Argeş, născută la data   lui Ilie şi Emanoela Necatu, solicită schimbarea      — Vieru Nina, cu domiciliul în Bucureşti, str.
de 28 septembrie 1963 în comuna Suseni, judeţul     prenumelui său din Giulyanela în acela de Julia,     Vlaicu Vodă nr. 25, bl. 34C, sc. 1, ap. 7, sectorul
Argeş, fiica lui Ion şi Gherghina Iordan, solicită    spre a se numi Necatu Olsen Julia.            3, solicită schimbarea prenumelui copilului său,
schimbarea numelui său de familie din Gărăgău în       (3.557)                       Vieru Chearly-Gabriel, cu acelaşi domiciliu,
acela de Iordan, spre a se numi Iordan Eugenia.       — Păcuraru Ioan, cu domiciliul în Vaslui, str.    născut la data de 2 noiembrie 1995 în Bucureşti,
   (3.646)                       Călugăreni, bl. 15, sc. A, ap. 21, judeţul Vaslui,    fiul lui Marin Daniel şi Vieru Nina, din Chearly-
                             născut la data de 22 martie 1922 în comuna        Gabriel în acela de Charly-Gabriel, spre a se numi
  — Hâş Cristina, cu domiciliul în Zalău, bd.                                  Vieru Charly-Gabriel.
Mihai Viteazul nr. 11, bl. E2, sc. A, ap. 28, judeţul  Gârceni, judeţul Vaslui, fiul lui Neagu şi Eugenia
Sălaj, născută la data de 15 septembrie 1980 în     Păcuraru, solicită schimbarea numelui său de         (3.566)
Zalău, judeţul Sălaj, fiica lui Gheorghe şi Ileana    familie din Păcuraru în acela de Păcurariu, spre a     — Vodă Petru, cu domiciliul în Arad, Piaţa
Antal, solicită schimbarea numelui său de familie    se numi Păcurariu Ioan.                 Sporturilor nr. 4, bl. 44, ap. 14, judeţul Arad,
din Hâş în acela de Has, spre a se numi Has         (3.658)                       născut la data de 13 aprilie 1976 în Galaţi, judeţul
Cristina.                          — Purice Anca, cu domiciliul în Buftea, şos.     Galaţi, fiul lui Mihai şi Cătălina Vodă, solicită
   (3.588)                       Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bl. 27, sc. A, ap. 8,   schimbarea prenumelui său din Petru în acela de
                             judeţul Ilfov, născută la data de 24 iunie 1974 în    Petru-Rareş, spre a se numi Vodă Petru-Rareş.
  — Hâş Dan, cu domiciliul în Zalău, bd. Mihai
Viteazul nr. 11, bl. E2, sc. A, ap. 28, judeţul Sălaj,  Bucureşti, fiica lui Ion şi Elena Gheorghe, solicită     (3.509)
născut la data de 4 august 1968 în Jibou, judeţul    schimbarea numelui său de familie din Purice în       — Zavilla Tibor Károly József, cu domiciliul în
Sălaj, fiul lui Iacob şi Ileana Hâş, solicită      acela de Gheorghe, spre a se numi Gheorghe Anca.     Târgu Mureş, Str. Braşovului nr. 1/A, ap. 309,
schimbarea numelui său de familie din Hâş în         (3.510)                       născut la data de 17 octombrie 1940 în Abrud,
acela de Has, spre a se numi Has Dan.            — Purice Nicolae, cu domiciliul în Buftea, şos.    judeţul Alba, fiul lui Tiberiu-Oskar şi Elisabeta
   De asemenea, solicită schimbarea numelui de     Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bl. 27, sc. A, ap. 8,   Zavilla, solicită schimbarea prenumelui său din
familie al copilului său, Hâş Hannah, cu acelaşi     judeţul Ilfov, născut la data de 10 martie 1971 în    Tibor Károly József în acela de Tibor Károly, spre
domiciliu, născută la data de 25 iulie 2008 în      comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, fiul lui        a se numi Zavilla Tibor Károly.
Zalău, judeţul Sălaj, fiica lui Dan şi Cristina Hâş,   Cristache şi Elena Purice, solicită schimbarea        (3.528)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                         &JU8778|427009]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 36/4.II.2010 conţine 8 pagini               Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516