029 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 41 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 29                                                        Vineri, 29 ianuarie 2010
                             PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                       ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                 AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA
                                      anunţă:
 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca organizează        Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca sau accesând
concurs în data de 10 februarie 2010 (interviul în data de 12 februarie 2010),   următorul link: www.arpmnv6.ro.
pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie, temporar vacante:       Candidaţii vor depune dosarele de concurs complete în termen de 8 zile
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului
                                          de la data publicării anunţului.
Implementare Politici de Mediu.
 Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la        Informaţii suplimentare referitoare la organizarea concursului pot fi
concurs, bibliografia, ora de desfăşurare a concursului, precum şi actele      obţinute la numărul de telefon 0264/410722.
solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere pot fi obţinute de la sediul    (1.548)
                   PRIMĂRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIȚEI, JUDEȚUL SUCEAVA
                                      anunţă:
  Primăria Comunei Vatra Moldoviței organizează în zilele de 1 – 3 martie      - depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 30 de zile de la data
2010 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de        publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
referent social, clasa III, gradul principal în cadrul aparatului de specialitate  sediul Primăriei Vatra Moldoviţei;
al Primarului Comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava.               - data, ora şi locul organizării probei scrise: 1 martie 2010, ora 9.00 la
  Condiții de participare:                             sediul instituţiei;
  – studii postliceale de asistenţă sociale sau similare, absolvite cu diplomă;   - data, ora şi locul organizării interviului: 3 martie 2010, ora 9.00 la sediul
  – vechime minimă în specialitatea studiilor de 5 ani;              instituţiei.
  – cunoștințe şi aptitudini în utilizarea calculatorului;              Relații suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografia, etc.
  – cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.          se pot obţine de la afişierul instituţiei sau la telefon 0230/336150.
  Condiţii de desfăşurare a concursului sunt următoarele:               (1.645)
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
                                      anunţă:
 Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la sediul central din      absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă juridice; vechime în
A.I. Cuza nr. 7, în data de 3 martie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi în data    specialitate 1 an; cunoştinţe operare calculator – 1 post;
de 5 martie 2010 – proba de interviu pentru ocuparea următoarelor funcţii       – inspector, clasa I, grad principal - studii superioare de lungă durată
publice vacante:                                   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă tehnice; vechime în
 Funcţii publice de execuţie:                            specialitate 5 ani; cunoştinţe operare calculator – 1 post.
 – inspector, clasa I, grad debutant - studii superioare de lungă durată
                                            Dosarele se vor depune până la data de 19.02.2010, ora 14.00, la sediul
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea informatică;
cunoştinţe operare calculator – 1 post;                       Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.
 – inspector, clasa I, grad debutant - studii superioare de lungă durată       Bibliografia este afişată la sediul unităţii.
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe         Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior
politice; cunoştinţe operare calculator – 1 post;                  358, Serviciul resurse umane.
 – inspector, clasa I, grad asistent - studii superioare de lungă durată        (2.251)


                     DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE COMUNITARĂ SECTOR 1
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul           Vechime: minimum 9 ani
funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare     Gradul profesional: principal
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind       Nr. posturi: 10
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și     Vechime: minimum 5 ani
completările ulterioare Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1,        Total posturi: 100 posturi
organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante:            Având în vedere actuala dezvoltare a structurii Direcţiei Generale de
  Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 20 zile de la data     Poliţie Comunitară Sector 1, cât şi necesitatea pregătirii transformării în
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
                                           Poliţie Locală, pentru accederea şi menţinerea în activitatea de poliţist local
  Instituția publică – Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1.
                                           vă rugăm să aprobaţi următoarele condiţii specifice:
  Adresa: București, Calea Griviței nr. 208-210 (telefon 021.232.85.83),
                                            - aviz medical cu menţiunea APT pentru profesia de agent comunitar
sectorul 1.
  Data desfășurării concursului:                          obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu
  – proba scrisă se susține în data 1.03.2010, ora 9.00 la sediul instituției    care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu;
din București, Calea Griviței nr. 208-210, sectorul 1;                 - aviz psihologic de psihologia muncii cu menţiunea APT PSIHOLOGIC
  – interviul se susține în data de 3.03.2010, ora 9.00 la sediul instituției din  obţinut doar în cadrul Biroului de Evaluare Psihologică abilitat în acest
București, Calea Griviței nr. 208-210, sectorul 1.                  sens;
  Condiții de participare la concurs:                         - aviz psihologic port armă cu menţiunea APT PORT ARMĂ obţinut doar
  Funcţii publice de execuţie, condiţii de studii şi condiţii de vechime:      în cadrul Biroului de Evaluare Psihologică abilitat în acest sens;
  • pentru funcţia publică specifică de agent comunitar: clasa III – studii      - aviz psihologia transporturilor cu menţiunea APT PSIHOLOGIA
medii cu diplomă de bacalaureat                           TRANSPORTURILOR obţinut doar în cadrul Biroului de Evaluare
  Gradul profesional: superior                           Psihologică abilitat în acest sens;
  Nr. posturi: 15                                   - pregătire fizică, conform baremului anexat;
  Vechime: minimum 9 ani                                - permis categoria B (cu excepţia debutanţilor care au obligaţia să îl
  Gradul profesional: principal                           obţină în termen de un an de la numirea în funcţia publică);
  Nr. posturi: 15                                   - constituţie atletică;
  Vechime: minimum 5 ani
                                            - condiţiile de – înălţime pentru ordine publică 1,65 m – 1,70 m
  Gradul profesional: asistent
                                                      pentru Serviciul Intervenţii Rapide şi Serviciul Însoţire
  Nr. posturi: 10
                                                      şi Protecţie 1,70 i-1,75 m
  Vechime: minimum 6 luni
  Gradul profesional: debutant                             – vârstă la angajare 45 de ani maximum pentru Serviciul Intervenţii
  Nr. posturi: 40.                                             Rapide şi Serviciul Însoţire şi Protecţie;
  Funcţii publice de execuţie, condiţii de studii şi vechime:             - operare calculator Word, Excel – nivel mediu;
  • pentru funcţia publică de consilier: clasa I – studii superioare cu diplomă    - o limbă străină de largă circulaţie internaţională nivel mediu scris şi vorbit;
de licenţă                                       - rezistenţă la stres şi efort prelungit;
  Gradul profesional: superior                             - probe sportive conform baremelor anexate.
  Nr. posturi: 10                                    (2.553)                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:
 Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999        ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările    aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010                             3

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia     Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea       documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu
funcţiei publice de conducere vacante de director din cadrul Secretariatului    modificările şi completările ulterioare.
General al Guvernului – Direcţia Economic.                      Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
 Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor      Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 38/21.01.2010 şi
Publici, în data de 1 martie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 3     bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a
martie 2010, ora 14.00, interviul.                         Funcţionarilor Publici.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul    Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: (021) 314 50 56.
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.                     (2.927)
                       POLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                      anunţă:
  Poliţia Comunitară a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,       - inspector, gradul profesional debutant – 2 posturi;
aleea Suter nr. 21, sectorul 4, organizează concurs, în data de 3.03.2010, ora    - agenţi comunitari, gradul profesional superior – 45 posturi;
10.00 – proba scrisă şi în data 9.03.2010, ora 10.00 – interviul, pentru       - agenţi comunitari, gradul profesional principal – 45 posturi;
ocuparea următoarelor funcţii publice vacante de conducere şi de execuţie:      - agenţi comunitari, gradul profesional asistent – 11 posturi.
  - şef Serviciu Dispecerat – 1 post;
                                           Condițiile de desfășurare şi participare la concurs, precum şi condiţiile
  - şef Birou Tehnologia Informaţiei şi Informatizare Bază de Date – 1 post;
                                          specifice ocupării funcţiilor publice se găsesc pe site-ul Poliţiei Comunitare
  - şef Birou Operativ Ordine Publică – 2 posturi;
                                          a Municipiului Bucureşti: www.plmb.ro
  - inspector, gradul profesional superior din cadrul Biroului Tehnologia
                                           Dosarele de înscriere se depun la sediul Poliţiei Comunitare a
Informaţiei şi Informatizare Bază de Date – 1 post;
  - referent resurse umane, gradul profesional principal – 1 post;        Municipiului Bucureşti din aleea Suter nr. 21, sectorul 4, în termen de 20 de
  - inspector, gradul profesional superior – 5 posturi;              zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  - inspector, gradul profesional principal – 2 posturi;              Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/336.42.01.
  - inspector, gradul profesional asistent – 1 post;                 (2.680)
                            CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA
                                      anunţă:
 Casa Județeană de Pensii Brăila, cu sediul în Brăila, Calea Călărașilor nr.    Condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare
19, organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție
                                          înscrierii și participării la concurs sunt afișate la sediul instituției și pe
temporar vacantă de consilier, grad asistent în cadrul Serviciului stabiliri
prestaţii şi pensii internaţionale.                        pagina web: www.cjpbraila.ro.
 Concursul va avea loc la sediul instituției în data de 9.02.2010 – proba      Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției și la telefon
scrisă şi 11.02.2010 – interviul.
                                          0239613960.
 Dosarele de concurs se depun la sediul instituției în termen de 8 zile de la
publicarea acestui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.       (2.693)
            DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI COVASNA
                                      anunţă:
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna      şi în data 12 februarie 2010, ora 14.00 - interviul, la sediul instituţiei
organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante:     (municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna).
 - 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul comisiei
de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe.              (adresa sus menţionată) până la data de 5 februarie 2010, ora 13.30.
 Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de
sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC - Covasna                 Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna - Biroul Resurse Umane şi
www.protectiasocialacv.ro.                             la telefoanele nr. 0267314660, 0267/311414.
 Concursul va avea loc în data de 10 februarie 2010, ora 9.00 - proba scrisă      (2.694)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010

             DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU
                                     anunţă:
  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, organizează concurs    superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu în cadrul instituţiei,   - vechime: 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
la data de 2 martie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi la data de 5 martie 2010,  publice de conducere;
ora 14.00 – interviul.                                - cunoștințe de operare calculator.
  Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să
                                           Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data
îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999,
republicată.                                   publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
  Condiţii specifice:                              a, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, str.
  • şef serviciu – 1 post:                            Alexandru Marghiloman nr. 29, camera 2, judeţul Buzău.
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii       (2.810)                           PRIMĂRIA SECTORULUI 5, BUCUREŞTI
                                     anunţă:
 Primăria Sectorului 5 organizează concurs în data de 9.03.2010, ora 12.00     Serviciul urmărire, încasare şi executare persoane fizice:
(proba scrisă) şi în data 12.03.2010, ora 12.00 (interviu) la sediul din      - 1 post consilier, clasa 1 superior, treapta 2 – 9 ani vechime;
Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sectorul 5.               - 1 post inspector, clasa 1 superior, treapta 1 – 9 ani vechime;
 Condiţii generale :                                - 1 post inspector, clasa 1 principal, treapta 2 – 5 ani vechime;
 - dosarele se depun până în data de 18.02.2010 la sediul instituţiei, după    - 2 posturi inspector, clasa 1 debutant;
verificarea conformităţii copiilor actelor din dosarele cu actele originale de   - 1 post referent, clasa 3 superior, treapta 1 - 9 ani vechime;
către Direcţia Resurse Umane et. 2, camera 31.                   - 1 post referent, clasa 3 superior, treapta 3 – 9 ani vechime;
 - informaţii suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon:          - 1 post referent, clasa 3 principal, treapta 3 – 5 ani vechime;
021.314.43.18/136; 021.313.87.47.                          - 2 posturi referent, clasa 3 debutant.
                                          Serviciul urmărire, încasare şi executare persoane juridice:
  Serviciul constatare, impunere şi control persoane fizice I:
                                          - 1 post inspector, clasa 1 asistent, treapta 1 – 1 an vechime;
 - l post consilier, clasa 1 superior, treapta 3 – 9 ani vechime;
                                          - 1 post inspector, clasa 1 debutant.
 - 1 post referent, clasa 3 superior, treapta 1 – 9 ani vechime;
                                          Serviciul urmărire, încasare şi executare amenzi şi alte venituri:
 - 1 post referent, clasa 3 debutant.
                                          - 1 post inspector, clasa 1 superior, treapta 2 – 9 ani vechime;
 Serviciul constatare, impunere şi control persoane fizice II:
                                          - 2 posturi inspector, clasa 1 debutant;
 - 1 post inspector, clasa 1 principal, treapta 3 – 5 ani vechime;
                                          - 1 post referent, clasa 3 principal, treapta 3 – 5 ani vechime;
 - 1 post referent, clasa 3 superior, treapta 1 – 9 ani vechime;          - 1 post referent, clasa 3 asistent, treapta 2 – 6 luni vechime;
 - 1 post referent, clasa 3 superior, treapta 2 – 9 ani vechime;          3 posturi referent, clasa 3 debutant.
 - 2 posturi referent, clasa 3 principal, treapta 1 – 5 ani vechime;        Serviciul evidenţă venituri:
 - 1 post referent, clasa 3 asistent, treapta 2 – 6 luni vechime;         - 1 post inspector, clasa 1 principal, treapta 1 – 5 ani vechime;
 - 2 posturi referent, clasa 3 debutant .                     - 1 post inspector, clasa 1 asistent, treapta 2 – 1 an vechime;
 Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice:           - 1 post inspector, clasa 1 asistent, treapta 3 – 1 an vechime;
 - 1 post consilier, clasa 1 superior, treapta 3 – 9 ani vechime;         - 1 post referent, clasa 3 asistent, treapta 2 – 6 luni vechime;
 - 1 post inspector, clasa 1 asistent, treapta 3 – 1 an vechime;          - 1 post referent, clasa 3 debutant.
 - 1 post referent, clasa 3 principal, treapta 2 – 5 ani vechime.          (2.908)
  CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
                                     anunţă:

  Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor,          Dosarele de înscriere se depun în termen de 8 zile de la data publicării
Construcţiilor şi Turismului, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr.   prezentului anunţ la sediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
38 sectorul 1, scoate la concurs în data de 10 februarie 2010 - proba scrisă
şi în data de 12 februarie 2010 – interviul, următoarele funcţii publice de    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
execuţie temporar vacante:                             Relaţii suplimentare privind bibliografia şi condiţiile de participare se
  - expert, clasa I, grad asistent, treapta 1;                  obţin la sediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
  - expert, clasa I, grad principal, treapta 1.
  Proba scrisă se desfăşoară în data de 10 februarie 2010, ora 10.00 iar     Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, telefon 031 715 26 01(02)
interviul în data de 12 februarie 2010, ora 10.00.                  (3.029)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010                               5


                         P I E R D E R I          D E     A C T E
  — Acatrinei Costin, cu domiciliul în satul       — Berar Dumitru, cu domiciliul în Bistriţa, str.     — Diaconu I. Ionela Roxana, cu domiciliul în
Valea Ursului, comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi,    St.O. Iosif, bl. 4, sc. J, ap. 97, judeţul Bistriţa-   Bucureşti, calea Crângaşi nr. 13, bl. 11, sc. B, ap.
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     60, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea foii
seria E-638389, aparţinând vehiculului cu nr. de    identitate seria D-055645, aparţinând vehiculului    matricole pentru anii I-IV nr. 210, eliberată la 24
identificare W0L0ZCF6921075140, eliberată la      cu nr. de identificare UU2TAQB0001QB4437,        martie 1999 de Universitatea Româno-Americană
data de 24 octombrie 2005 de R.A.R. -         eliberată la data de 18 mai 2000 de R.A.R. -       din Bucureşti, Facultatea de Drept.
Reprezentanţa Mehedinţi.                Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.                (2.955)
                              (2.954)                        — Dumitrache Elena-Anişoara, cu domiciliul
   (3.040)
                             — Burlacu Gheorghe, cu domiciliul în         în Craiova, bd. Dacia nr. 65, bl. 46, sc. 1, ap. 9,
  — Ambruş Dragoş Florentin, cu domiciliul în     Bucureşti, str. Dunavăţ nr. 9, bl. 57, ap. 39,      judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea
satul Dobrogostea, comuna Merişani, judeţul      sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.
Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de   identitate seria A-0820964, aparţinând          3560900, eliberat la 17 ianuarie 2007 de
muncă seria M.M.S.S.F. nr. 3698917, eliberat la    vehiculului cu nr. de identificare 8934, eliberată la  Societatea Comercială STEILMANN-
15 aprilie 2007 de Societatea Comercială GAMA     data de 26 aprilie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa    MODEXIM – S.A. din Craiova, judeţul Dolj.
CONSTRUCT – S.R.L. din Negreşti Oaş, judeţul      Bucureşti.                          (2.975)
Satu Mare.                         (2.969)                        — Enache Nicolae, cu domiciliul în Piteşti,
   (2.991)                                                  Aleea Poieniţei nr. 7, bl. 70, sc. D, ap. 15, judeţul
                             — Cănuţă Constantin Leonard, cu domiciliul în     Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  — Anastasescu Stelian, cu domiciliul în satul    comuna Doiceşti, Str. Zorilor nr. 11, judeţul      identitate seria F-616135, aparţinând vehiculului
Podenii Noi nr. 104, comuna Podenii Noi, judeţul    Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    cu nr. de identificare UU1LSDJKF38217238,
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de   identitate seria C-172026, aparţinând vehiculului    eliberată la data de 19 septembrie 2007 de
proprietate nr. 87339, eliberat la 2 iulie 2003 de   cu nr. de identificare UU1R11711N2434472,        Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    eliberată la data de 21 iulie 1997 de R.A.R. -      S.A., Piteşti.
Proprietate asupra Terenurilor Prahova, pe numele   Reprezentanţa Teleorman.                   (2.996)
de Anastasescu Vasile, Anastasescu Nicolae, Banu      (3.011)
                                                          — Enache Victoriţa, cu domiciliul în Galaţi, str.
Ghe. Irina şi Anastasescu Stelian, moştenitorii      — Chendrean Horaţiu Samson, cu domiciliul în     George Coşbuc nr. 13, bl. E6, sc. 5, ap. 88, judeţul
defunctului Anastasescu I. Gheorghe.          Beclean, str. Mihail Kogălniceanu nr. 123, judeţul    Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
   (3.015)                      Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea      bacalaureat seria H nr. 73545/1333, eliberată la 22
                            cărţii de identitate seria C-590896, aparţinând     ianuarie 1993 de Colegiul Tehnic „Traian“ din
  — Baias Violeta, cu domiciliul în Baia Mare,    vehiculului cu nr. de identificare            Galaţi, judeţul Galaţi.
Str. Grănicerilor nr. 73, ap. 44, judeţul       UU1R11700M2399961, eliberată la data de 22          (2.982)
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    septembrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.       — Epure G. Eugen Horaţiu, cu domiciliul în
de identitate seria A-0816077, aparţinând          (3.004)                       Năsăud, str. Miron Cristea, bl. D1, ap. 6, judeţul
vehiculului cu nr. de identificare            — Chidoveţ Vasile, cu domiciliul în comuna      Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea
ZFA138A0003109589, eliberată la data de 30 mai     Dărmăneşti, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă     diplomei de bacalaureat seria U nr. 0303836/34,
1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Maramureş.       pierderea carnetului de muncă seria B.A. nr.       eliberată la 29 iulie 2006 de Grupul Şcolar din
   (3.032)                      315564, eliberat la 18 august 1976 de          comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud,
  — Băbălău N. Maria-Sorina, cu domiciliul în     Întreprinderea de Maşini Unelte din Suceava,       promoţia 2006.
Dăbuleni, str. Panait Istrati nr. 2, judeţul Dolj,   judeţul Suceava.                       (2.961)
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de       (3.037)                        — Ghioc M. Irinel-Elena-Camelia, cu
acordare a definitivării în învăţământ seria F nr.    — Cirţ Victor, cu domiciliul în satul Gârdani nr.   domiciliul în Bucureşti, str. Litovoi Voievod nr. 1,
0052226/7, eliberat la 19 aprilie 2007 de       91, comuna Sălsig, judeţul Maramureş, aduce la      bl. OD7A, sc. 1, ap. 36, sectorul 2, aduce la
                            cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.     cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria M
Universitatea de Vest din Timişoara, judeţul Timiş.                               nr. 038043/178, eliberată la 9 februarie 1996 de
   (2.968)                      43614/16, eliberat la 14 septembrie 1998 de
                            Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
  — Bădălău N. Maria-Sorina, cu domiciliul în     Proprietate asupra Terenurilor Maramureş, pe       Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, promoţia 1995.
Dăbuleni, str. Panait Istrati nr. 2, judeţul Dolj,   numele de Cirţ Victor, moştenitorul defunctului       (2.962)
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă   Cirţ Laurenţiu.                       — Gorcea A. Petrişor, cu domiciliul în comuna
seria U nr. 0085485/2010 şi a foii matricole cu       (3.005)                       Brazi nr. 51, bl. B1, ap. 14, judeţul Prahova, aduce
acelaşi număr la diplomă, eliberate la 26 mai 2003                               la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
                             — Cobac Iulian, cu domiciliul în Piteşti, Str.    seria I nr. 44421/890, eliberată la 5 iulie 1980 de
de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea   Frasinului, bl. 20, sc. A, ap. 24, judeţul Argeş,
de Litere, Filosofie şi Istorie, promoţia 2003                                 Liceul Industrial nr. 3 din Craiova, judeţul Dolj,
                            aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    promoţia 1980.
   (2.972)                      seria M.M. nr. 110165, eliberat la 2 martie 1990       (2.981)
  — Bărbieru Vasile Gabriel, cu domiciliul în     de Societatea Comercială NOVATEX – S.A. din
                            Piteşti, judeţul Argeş.                   — Haba Nelu Sorin Gabriel, cu domiciliul în
satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul                                  Târgu Mureş, Str. Sârguinţei nr. 7/6, judeţul
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        (2.990)
                                                        Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identitate seria D-460338, aparţinând vehiculului     — Creaţă Ion, cu domiciliul în Piteşti, aleea     identitate seria H-266723, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare VF1JA110524612012,       Alexandru Vălescu nr. 85, bl. J14, sc. D, ap. 3,     cu nr. de identificare VSSZZZ6LZ6R015467,
eliberată la data de 22 august 2001 de Societatea   judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea       eliberată la data de 31 martie 2009 de R.A.R. -
Comercială RENAULT ROMÂNIA – S.R.L.          carnetului de muncă seria C.I. nr. 742242, eliberat   Reprezentanţa Mureş.
                            la 24 februarie 1970 de Schela Extracţie Ciureşti,      (3.007)
   (3.027)                      judeţul Olt.
  — Beldea I. Vergil, cu domiciliul în Craiova,                                  — Hangan Petru Petronel, cu domiciliul în
                              (2.992)                       Bistriţa, Intrarea Cireşului nr. 2, sc. C, ap. 9,
Str. Revoluţiei, bl. 24, sc. 2, ap. 4, judeţul Dolj,   — Delcea Ilie, cu domiciliul în Bucureşti, str.    judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de    Niţu Vasile nr. 66, bl. 25, sc. 1, ap. 19, sectorul 4,  pierderea cărţii de identitate seria D-415229,
competenţe profesionale seria C nr. 0009866/6,     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
eliberat la 10 septembrie 2007 de Grupul Şcolar    seria A-0936331, aparţinând vehiculului cu nr. de    WBACA71090FL40677, eliberată la data de 7
„Charles Lauger“ din Craiova, judeţul Dolj,      identificare 617407/94, eliberată la data de 28     septembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa
promoţia 2007.                     iulie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.     Bistriţa-Năsăud.
   (2.976)                        (2.957)                         (2.949)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010

  — Ion Romica, cu domiciliul în comuna         — Marin Ioana, cu domiciliul în Statele Unite      — Nicola Constantin Sabin, cu domiciliul în
Râmnicelu, judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă     ale Amerecii, Anaheim, Syracuse ST. 125N, ap.      Bucureşti, str. Iriceanu Ion nr. 18, bl. 160, sc. 1,
pierderea cărţii de identitate seria B-720976,    19, CA 92801, aduce la cunoştinţă pierderea       ap. 51, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     carnetului de muncă seria S.g. nr. 219685, eliberat   cărţii de identitate seria F-876278, aparţinând
WDB9044631P627110, eliberată la data de 13      la 25 ianuarie 1962 de Cooperativa „Arta        vehiculului cu nr. de identificare
septembrie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa       Aplicată“ din Bucureşti.                UU1LSDAFH38814096, eliberată de Societatea
Braşov.                          (3.041)                      Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  (2.999)                                                    (3.019)
                             — Marin Nicolae, cu domiciliul în satul Bogaţi,
  — Ion V. Cătălin, cu domiciliul în Râşnov, str.  comuna Bogaţi, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă     — Oprea Adina Mihaela, cu domiciliul în
Mişu Popp nr. 2, judeţul Braşov, aduce la       pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.     Constanţa, Str. Fagetului nr. 140B, bl. ST5, sc. A,
cunoştinţă pierderea foii matricole seria U nr.    313824, eliberat la 20 septembrie 1994 de        ap. 21, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă
0079312/1123, eliberată la 2 martie 2004 de      Societatea Comercială VALAHIA – S.A. din        pierderea cărţii de identitate seria G-235040,
Universitatea Europeană „Drăgan“ din Lugoj,                                  aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                           Topoloveni, judeţul Argeş.
Facultatea de Drept din Braşov.                                        WOLOSDL6884064866, eliberată la data de 1
  (2.959)                        (2.986)
                                                       februarie 2008 de Societatea Comercială
  — Ionescu Marius, cu domiciliul în Piteşti, str.   — Maxim Nina, cu domiciliul în Bucureşti, Str.    RADACINI MOTORS – S.R.L.
A.D. Xenopol nr. 1, bl. D2, sc. A, ap. 15, judeţul  Dianei nr. 7, ap. 3, sectorul 2, aduce la cunoştinţă     (2.953)
Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de  pierderea carnetului de muncă seria B.b. nr.
                                                         — Opriş Manuel Militon, cu domiciliul în
muncă seria C.M. nr. 278507, eliberat la 12 august  0285139, eliberat la 25 aprilie 1977 de T.C.
                                                       Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 2C, ap. 21,
1991 de Societatea Comercială MOBILA – S.A.      „Carpaţi“ , Grupul Şantiere, Platforma Măgurele,
                                                       judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea
din Piteşti, judeţul Argeş.              din Măgurele, judeţul Ilfov.
                                                       diplomei de bacalaureat seria R nr. 0060183/58,
  (2.987)                        (3.020)                      eliberată la 30 septembrie 1999 de Grupul Şcolar
  — Iosif C. Oana-Cristina, cu domiciliul în      — Mărginean V. Ilie Cornel, cu domiciliul în     Electrotehnic din Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 22,   Urlaţi, Str. Nucilor nr. 5, judeţul Prahova, aduce la    (2.998)
sc. B, ap. 15, sectorul 1, aduce la cunoştinţă    cunoştinţă pierderea diplomei de inginer seria C      — Persoana Fizică RUS ANA CONTABIL
pierderea foii matricole anexă la diploma de     nr. 0016249/624, eliberată la 10 martie 2003 de     AUTORIZAT CU STUDII SUPERIOARE, cu
licenţă seria A1 nr. 0080838, eliberată la 29     Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea   sediul în Cluj-Napoca, Str. Dâmboviţei nr. 20, bl.
august 2008 de Universitatea „Danubius“ din      Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de     D3, sc. 1, ap. 5, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă
Galaţi, Facultatea de Drept.             Petrol şi Gaze.                     pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.
  (2.967)                        (3.024)                      12908395, eliberat la 14 aprilie 2000 de Direcţia
  — Libotean Florin Andrei, cu domiciliul în      — Medrea Cornel, cu domiciliul în Aiud, str.     Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
satul Coruia nr. 243A, comuna Săcălăşeni, judeţul   M. Viteazu, bl. 4, sc. C, ap. 16, judeţul Alba,     Financiar de Stat a Judeţului Cluj.
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      (3.018)
de identitate seria A-013552, aparţinând       seria C-068200, aparţinând vehiculului cu nr. de      — Pop Ioan, cu domiciliul în comuna Groşii
vehiculului cu nr. de identificare          identificare UU1R117V2672401, eliberată la data     Ţibleşului nr. 10, judeţul Maramureş, aduce la
UU1R11711J2151296, eliberată la data de 30      de 14 octombrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa     cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
aprilie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           Alba.                          B.c. nr. 0245704, eliberat la 6 august 1978 de
Maramureş.
                              (3.035)                      Staţiunea pentru Mecanizarea Agriculturii din
  (3.036)
                                                       Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş.
  — Linul Gheorghe, cu domiciliul în Bistriţa,     — Menhart Liviu, cu domiciliul în Bistriţa,
                           cartierul Unirea nr. 270A, judeţul Bistriţa-         (3.008)
cartierul Ghinda nr. 13, judeţul Bistriţa-Năsăud,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      — Răchinoiu Iulian, cu domiciliul în comuna
seria C-120028, aparţinând vehiculului cu nr. de   identitate seria E-891760, aparţinând vehiculului    Glina, Str. Libertăţii nr. 312G, judeţul Ilfov, aduce
identificare VS6AXXWPAA6S30460, eliberată       cu nr. de identificare JMBONV4402J002391,        la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
la data de 24 septembrie 1997 de R.A.R. -       eliberată la data de 22 martie 2006 de R.A.R. -     M.P.S. nr. 1479022, eliberat la 1 iulie 1999 de
Reprezentanţa Mureş.                 Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.             Societatea Coemercială CHIMOPAR – S.A. din
  (2.952)                        (2.950)                      Bucureşti.
                                                          (2.971)
  — Lişman Theodora, cu domiciliul în          — Mirică A. Ionela Melania, cu domiciliul în
Bucureşti, Şos. Viilor nr. 95, bl. 102, sc. 6, ap.  Mizil, str. Ţepeş Vodă nr. 16, judeţul Prahova,      — Sandu V. Cătălin Corneliu, cu domiciliul în
175, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă    Piteşti, str. Făgăraş nr. 5, bl. E3, sc. B, ap. 13,
carnetului de muncă seria B.i. nr. 0533496,      seria A1 nr. 0086376/5489, eliberată la 20       judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea
eliberat la 30 septembrie 1988 de Institutul de    octombrie 2009 de Universitatea „Ecologică“ din     diplomei de bacalaureat seria G nr. 106934/709,
Cercetări pentru Industria Electrotehnică din     Bucureşti, Facultatea de Drept.             eliberată la 30 august 1989 de Liceul Industrial nr.
Bucureşti, pe numele de Gheorghiu Theodora.                                  1 din Piteşti, judeţul Argeş, promoţia 1989.
                              (2.958)
  (3.023)                                                    (2.978)
                             — Mladin Dan, cu domiciliul în Bucureşti, bd.      — Sfranciog Dan George, cu domiciliul în
  — Malescu Simona Valentina, cu domiciliul în    Ion Mihalache nr. 98, bl. 44A1, sc. A, ap. 7,
Constanţa, Str. Pescarilor nr. 39, bl. FZ10, sc. C,                              Piteşti, Bd. Republicii, bl. E3b, sc. E, ap. 5,
                           sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea
ap. 16, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă    identitate seria E-080702, aparţinând vehiculului
pierderea cărţii de identitate seria E-863151,                                carnetului de muncă seria B.i. nr. 0718320,
                           cu nr. de identificare JTEBZ99J700006775,        eliberat în anul 1988 de Direcţia Judeţeană de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                           eliberată la data de 28 ianuarie 2004 de R.A.R. -    Poştă şi Telecomunicaţii Argeş.
WVWZZZ1KZ6W113634, eliberată la data de 2
                           Reprezentanţa Maramureş.                   (2.979)
februarie 2006 de Societatea Comercială
PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.                  (2.989)
                                                         — Societatea Comercială ADYCRIS
  (3.012)                       — Neguroiu Cătălin, cu domiciliul în Focşani,    TRANSCOM – S.R.L., cu sediul în Pantelimon,
  — Marcov Mihai, cu domiciliul în comuna      str. Scarlat Târnăvitu, bl. 9, sc. 1, ap. 10, judeţul  str. Ţepeş Vodă nr. 1B, judeţul Ilfov, aduce la
Sarichioi, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă    Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
pierderea carnetului de muncă seria B.i. nr.     de muncă seria M.M.S.S. nr. 2467682, eliberat la    396454, aparţinând vehiculului cu nr. de
0569850, eliberat la 26 septembrie 1989 de      4 octombrie 2002 de Societatea Comercială        identificare WK0S0002400091041, eliberată la
Combinatul Petrochimic „Midia“ din Năvodari,     CONTRAL – S.R.L. din Focşani, judeţul          data de 11 iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
judeţul Constanţa.                  Vrancea.                        Covasna.
  (3.031)                        (2.974)                         (2.964)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010                                7

  — Societatea Comercială ALFA TOP            — Societatea Comercială IMPULS             — Societatea Comercială ROMTELECOM –
TRADING – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea     LEASING ROMANIA IFN – S.A., cu sediul în        S.A. Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Ştefan
Arieşul Mare nr. 3, bl. 33, sc. B, ap. 13, sectorul 6,  Bucureşti, str. Luigi Galvani nr. 61-63, sectorul   Greceanu nr. 1, judeţul Prahova, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
înregistrare fiscală seria B nr. 1019297, eliberat în                              515234, aparţinând vehiculului cu nr. de
                             identitate seria F-865459, aparţinând
anul 2008 de Direcţia Generală a Finanţelor                                   identificare VF1FCOAAF18922689, eliberată de
Publice şi Controlului Financiar de Stat a        vehiculului cu nr. de identificare
                                                        Societatea Comercială IPSO – S.R.L., pentru
Municipiului Bucureşti.                 VF3GJ9HXC95289175, eliberată la data de 25       Direcţia de Telecomunicaţii Prahova.
   (2.973)                       septembrie 2007 de Societatea Comercială
                                                           (2.960)
  — Societatea Comercială ALLURE DESIGN –        TRUST MOTORS – S.R.L.
                                                          — Societatea Comercială ROTHERRA & CO
S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Martir Horea nr. 2,     (2.966)
                                                        – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gliei nr.
bl. 2, sc. A, ap. 1, judeţul Bacău, aduce la        — Societatea Comercială LOURDES TRANS        14, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-    – S.R.L., cu sediul în satul Rus nr. 128, comuna    de identitate seria D-822195, aparţinând
920335, aparţinând vehiculului cu nr. de         Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, aduce la        vehiculului cu nr. de identificare
identificare WOLOXCF0824098941, eliberată la                                  WDB2110651A185548, eliberată la data de 5
data de 18 aprilie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
                             696246, aparţinând vehiculului cu nr. de        februarie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa
Bacău.                                                     Bucureşti.
   (2.985)                       identificare WD3YD543X5R709637, eliberată la
                             data de 17 august 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa      (3.025)
  —   Societatea    Comercială     ARCO
                             Constanţa.                        — Societatea Comercială SAMI PROD –
DISTRIBUTION GRUP – S.R.L., cu sediul în
                               (3.038)                      S.R.L., cu sediul în comuna Ruşeţu, judeţul
Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 126, bl. 1, sc. 1,
ap. 36, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea                                Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                              — Societatea Comercială MEGA IMAGE –         identitate seria F-407646, aparţinând vehiculului
cărţii de identitate seria E-165201, aparţinând     S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Siret nr. 95,
vehiculului cu nr. de identificare                                       cu nr. de identificare VF3YAAMFA11072996,
                             sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea       eliberată la data de 26 februarie 2007 de Societatea
JN1TENT30U0095858, eliberată la data de 16
noiembrie 2004 de Societatea Comercială         certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.   Comercială TRUST MOTORS – S.R.L.
RENAULT – S.A.                      0517972, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia      (3.000)
   (3.026)                       Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       — Societatea Comercială TRANSALIN 97
  — Societatea Comercială ARNI SOL TRANS        Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti, pentru   IMPORT EXPORT – S.R.L., cu sediul în comuna
– S.R.L., cu sediul în Satu Mare, aleea Postăvaru,    Societatea     Comercială     GASTRO     Mihai Viteazu, Str. Arieşului nr. 364, judeţul Cluj,
bl. 17, ap. 73, judeţul Satu Mare, aduce la       INTERNATIONAL – S.R.L.                 aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-      (2.970)                      seria D-949618, aparţinând vehiculului cu nr. de
894835, aparţinând vehiculului cu nr. de                                    identificare YB40232KHS9125565, eliberată la
                              — Societatea Comercială NICOSUN – S.R.L.,      data de 13 decembrie 2003 de R.A.R. -
identificare WMAR02ZZ44T005083, eliberată la
data de 21 februarie 2006 de R.A.R. -          cu sediul în Bacău, Str. 22 Decembrie nr. 32, bl.   Reprezentanţa Cluj.
Reprezentanţa Satu Mare.                 32, sc. C, ap. 6, judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă    (3.003)
   (3.010)                       pierderea cărţii de identitate seria D-788702,
                                                          — Societatea Comercială TURSER 96 IMPEX
  — Societatea Comercială COLLINI COM –         aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                                                        CO – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd.
S.R.L., cu sediul în Bocşa, Str. Republicii nr. 16,   UU1D2711X33335167, eliberată la data de 5 mai     Metalurgiei nr. 3-5, sectorul 4, aduce la cunoştinţă
judeţul Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă        2003 de Societatea Comercială AUTOMOBILE        pierderea cărţii de identitate seria E-394563,
pierderea cărţii de identitate seria D-378702,      DACIA – S.A.                      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare        (2.984)                      VAVAHP3274H205432, eliberată la data de 5
82865, eliberată la data de 27 august 2001 de                                  ianuarie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa
                              —    Societatea    Comercială    POL
R.A.R. - Reprezentanţa Caraş-Severin.                                      Bucureşti.
   (2.778)                       DISTRIBUTION – S.R.L., cu sediul în Braşov,
                             Str. Lânii nr. 10, bl. 120, ap. 6, judeţul Braşov,     (3.013)
  — Societatea Comercială CRISCOM – S.R.L.,                                    — Societatea Comercială TURSER 96 IMPEX
                             aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
cu sediul în comuna Călmăţuiu, judeţul                                     CO – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Metalurgiei
Teleorman, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    seria D-750923, aparţinând vehiculului cu nr. de
                             identificare VF32A8HXF42731343, eliberată de      nr. 3-5, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
identitate seria D-269298, aparţinând vehiculului                                de identitate seria E-396530, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare UU1D1F71913005012,        Societatea Comercială EURIAL INVEST – S.A.
                                                        cu nr. de identificare WMAH10ZZ45M402821,
eliberată la data de 11 octombrie 2001 de           (3.006)                      eliberată la data de 6 ianuarie 2005 de R.A.R. -
Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –                                    Reprezentanţa Bucureşti.
                              — Societatea Comercială PRISMA MIRA –
S.A.
                             S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. S. Severus nr.    (3.014)
   (3.022)
                             12, bl. T003, ap. 43, judeţul Alba, aduce la       — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING
  — Societatea Comercială DECOR PLUS –
                             cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei
S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Han Tătar nr. 2, bl.
360, sc. C, ap. 3, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă   021555, aparţinând vehiculului cu nr. de        nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
pierderea cărţii de identitate seria G-372858,      identificare VF1LMOFC529331518, eliberată la      cărţii de identitate seria D-747337, aparţinând
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      data de 4 septembrie 2003 de Societatea        vehiculului cu nr. de identificare
WDC1641221A090033, eliberată la data de 14        Comercială RENAULT ROMANIA – S.A.           WFOFXXWPDF2B85067, eliberată de
iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.                                   Societatea Comercială ROMCAR – S.R.L.
                               (3.033)
   (3.030)                                                     (2.948)
                              — Societatea Comercială RETCA – S.R.L., cu
  — Societatea Comercială FNK-HUN – S.R.L.,                                    — Societatea Comercială VALTRA COMPANY
                             sediul în Tulcea, Str. Podgoriilor nr. 118, judeţul
cu sediul în Şimleu Silvaniei, Str. Partizanilor nr.                              2001 – S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Toma
                             Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Furduescu nr. 1, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă
36, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea
                             identitate seria C-685944, aparţinând vehiculului   pierderea cărţii de identitate seria G-149124,
certificatului de înregistrare fiscală nr. 24328162,
eliberat la 21 august 2008 de Direcţia Generală a    cu nr. de identificare UU1D26119X2855950,       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de      eliberată la data de 10 iunie 1999 de Societatea    WDB2110081B099872, eliberată la data de 22
Stat a Judeţului Sălaj.                 Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.           ianuarie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.
   (3.009)                         (3.028)                         (2.997)
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 29/29.I.2010

  — Sota S. Vasile, cu domiciliul în Voluntari, str.    — Tomoiagă Sorin-Ion, cu domiciliul în satul       — Vieru Dorel, cu domiciliul în Rădăuţi, Str.
Frăşari nr. 29, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă    Moisei nr. 323D, comuna Moisei, judeţul          Volovăţului nr. 71, sc. A, ap. 7, judeţul Suceava,
pierderea diplomei de absolvire a şcolii         Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
profesionale seria R nr. 0109894/369, eliberată la    de identitate seria B-226536, aparţinând          seria M.M. nr. 89782, eliberat la 16 noiembrie
13 noiembrie 2001 de Liceul „Edmund Nicolau“       vehiculului cu nr. de identificare 4517245,        1990 de Trustul de Montaje şi Utilaje Chimice
din Bucureşti.                      eliberată la data de 6 decembrie 1995 de R.A.R. -     Bucureşti, Grupul Şantier din Iaşi, judeţul Iaşi.
   (3.017)                       Reprezentanţa Maramureş.                    (3.016)
                               (3.034)
  — Sovrea Gavril, cu domiciliul în satul Trestia                                  — Vilău Ilie, cu domiciliul în Craiova, str.
nr. 160A, comuna Cerneşti, judeţul Maramureş,        — Ţiţirig I. Andra Maria, cu domiciliul în       Câmpia Izlaz nr. 134, judeţul Dolj, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Bucureşti, str. Turda nr. 121, bl. 5, sc. A, ap. 50,    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
seria C-360327, aparţinând vehiculului cu nr. de     sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei     74416, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare 772744, eliberată la data de 19       de bacalaureat seria U nr. 0355008/87, eliberată la    identificare WBAAS71050FY19070, eliberată la
februarie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa         2 octombrie 2006 de Colegiul Naţional „Aurel        data de 15 noiembrie 2005 de R.A.R. -
Maramureş.                        Vlaicu“ din Bucureşti, promoţia 2006.           Reprezentanţa Teleorman.
                               (3.001)
   (3.039)                                                      (2.983)
                              — Ţucă Florentina Alexandra, cu domiciliul în
  — Stuparu M. Marin, cu domiciliul în satul                                     — Vlăduţu P. Anda Raluca, cu domiciliul în
                             satul Răchiţele de Jos nr. 44, comuna Cocu,
Cerbu nr. 267, comuna Albota, judeţul Argeş,                                    comuna Şimnicu de Sus, Str. Craiovei nr. 11,
                             judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de                                      judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea
                             de identitate seria H-211884, aparţinând
bacalaureat seria M nr. 024726/1373, eliberată la    vehiculului cu nr. de identificare             certificatului de capacitate seria C nr.
18 septembrie 1997 de Liceul Industrial nr. 6 din    WDB1714421F040168, eliberată la data de 13         0355661/881, eliberat la 14 iulie 2003 de Şcoala
Piteşti, judeţul Argeş, promoţia 1994.          martie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.        nr. 9 „Petrache Poenaru“ din Craiova, judeţul
   (2.977)                                                    Dolj, promoţia 2003.
                               (2.995)
  — Stupinean Rada, cu domiciliul în Bucureşti,                                    (2.980)
                              — Vasile Elena, cu domiciliul în satul Stejaru
Str. Judeţului nr. 11, bl. 19, sc. A, ap. 29, sectorul  nr. 298, comuna Singureni, judeţul Giurgiu, aduce      — Zaharia Bogdan-Rareş, cu domiciliul în
2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    Bistriţa, Calea Moldovei nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 75,
seria B-151554, aparţinând vehiculului cu nr. de     667, eliberat la 15 iunie 1992 de Comisia         judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă
identificare 174761, eliberată la data de 7       Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          pierderea carnetului de muncă seria M.M.F.E.S.
februarie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa         Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe numele     nr. 3697094, eliberat la 25 aprilie 2006 de
Bucureşti, pe numele de Stupinean Iacob,         de Vasile Elena, moştenitoarea defunctului Stoica     Societatea    Comercială      ROMANIA
decedat.                         Androne.                          HYPERMARCHE – S.A. din Bucureşti.
   (2.951)                         (3.021)                          (2.963)
                         S C H I M B Ă R I            D E     N U M E
  — Arabelea Cătălin-Ionuţ, cu domiciliul în      din Hulpe în acela de Barbu, spre a se numi Barbu     Ilfov, solicită schimbarea numelui de familie al
Slatina, Str. Primăverii nr. 18, bl. FA18, sc. A, ap.  Maria-Teodorina.                      copiilor săi: Plahotniuc Inochentie, cu acelaşi
18, judeţul Olt, născut la data de 28 mai 1981 în       (2.965)                        domiciliu, născut la data de 26 iunie 2007 în
Slatina, judeţul Olt, fiul lui Victorel-Dănuţ şi      — Negoiţă Maria-Margareta, cu domiciliul în       Chişinău, Republica Moldova, fiul lui
Elena Arabelea, solicită schimbarea numelui său     Iaşi, str. Vasile Stroescu nr. 4, ap. 3, judeţul Iaşi,   Plahotniuc Vladimir şi Childescu Oxana, din
de familie din Arabelea în acela de Ivan, spre a se   născută la data de 5 mai 1978 în Iaşi, judeţul Iaşi,    Plahotniuc în acela de Ulinici, spre a se numi
numi Ivan Cătălin-Ionuţ.                 fiica lui Bogdan-Mircea şi Ana-Ioana Negoiţă,       Ulinici Inochentie; Plahotniuc Timofei, cu
  (2.956)                       solicită schimbarea numelui său din Negoiţă        acelaşi domiciliu, născut la data de 10 aprilie
  — Hulpe Maria-Teodorina, cu domiciliul în       Maria-Margareta în acela de Hrisoverghi-Negoiţă      1997 în Chişinău, Republica Moldova, fiul lui
Germania, Enkenbach-Alsenborn, str. Schlittweg      Ezgam Maxim.                        Plahotniuc Vladimir şi Childescu Oxana, din
nr. 1, născută la data de 24 mai 1977 în Oneşti,       (3.002)                        Plahotniuc în acela de Ulinici, spre a se numi
judeţul Bacău, fiica lui Barbu Toader şi Botezatu      — Ulinici Vladimir, cu domiciliul în          Ulinici Timofei.
Maria, solicită schimbarea numelui său de familie    Voluntari, str. Erou Nicolae Iancu nr. 85P, judeţul      (2.988)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                          &JU8771|426931]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 29/29.I.2010 conţine 8 pagini                Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top