016 - Get as PDF by tradetrek

VIEWS: 43 PAGES: 8

									                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 16                                                       Luni, 18 ianuarie 2010
                            PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI    ANUNŢURI

                              C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                       PRIMĂRIA COMUNEI LALOŞU, JUDEŢUL VÂLCEA
                                     anunţă:
  Primăria Comunei Laloşu organizează concurs pentru ocuparea funcției       – studii superioare economice de lungă sau scurtă durată;
publice de referent (contabil). Concursul va avea loc în zilele de 18 şi      – 9 (nouă) ani vechime în specialitatea studiilor;
19.02.2010 (18.02.2010, ora 10.00 – proba scrisă, 19.02.2010, ora 10.00 –      – cunoștințe de operare calculator.
interviul). Dosarele se pot depune la Primărie Comunei Laloşu până în data     Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Laloşu,
de 8.02.2010, ora 16.00.                             judeţul Vâlcea, telefon 0250/769341.
  Condiţii de participare:                              (350)                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999       Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008    Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
                                           Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea      documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu
următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Autorităţii     modificările şi completările ulterioare.
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor:                      Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui
  - director general la Direcţia Generală Supraveghere Piaţă;          Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7/6.01.2010 şi bibliografia
  - director general adjunct la Direcţia Generală Supraveghere Piaţă;
                                         stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  - director la Direcţia Armonizare Europeană, Strategii şi Asociaţii.
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Publici, în data de 16 februarie 2010, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 18  Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : (021) 314 50 56.
februarie 2010, ora 14.00, interviul.                         (652)
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010

              DIRECŢIA PUBLICĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CONSTANŢA
                                       anunţă:
 Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Constanţa             Concursul se organizează la sediul din Constanţa, bd. Tomis nr. 51,
organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 R, privind       camera 354, în perioada 17.02.2010 – 19.02.2010.
Statutul funcţionarilor publici, ale H.G nr. 611/2008, privind organizarea şi      Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediu, în termen de 20 zile de
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, concurs pentru ocuparea         la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
                                             Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
funcţiilor publice vacante de:
                                           documentele prevăzute la art. 49 din H.G nr. 611/2008.
 - consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post;               Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
 - inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 – 2 posturi;       sediul direcţiei.
 - inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 – 1 post;          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediu şi la telefon 0241/488466.
 - referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 – 1 post.          (948)                    PRIMĂRIA COMUNEI VALU LUI TRAIAN, JUDEŢUL CONSTANŢA
                                       anunţă:
 Primăria Comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, organizează la          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
sediul instituţiei concurs pentru ocuparea unui număr de 3 (trei) funcţii       la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
publice vacante, respectiv:                              la sediul Primăriei Valu lui Traian.
 1. şef Serviciu Tehnic - Investiţii şi Achiziţii Publice – funcţie publică de
                                            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
conducere;
                                           sediul Primăriei Valu lui Traian.
 2. auditor, grad profesional principal, treapta de salarizare 1;
 3. inspector – debutant.                               Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Valu lui Traian şi la
 Concursul va avea loc în data de 23 februarie 2010, ora 9.00 – proba        nr. de telefon 0241/231006.
scrisă şi 26 februarie 2010, ora 14.00 – interviul.                    (1.293)                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ
                                       anunţă:
 Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare         maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
pentru ocuparea funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional       României, Partea a III-a;
asistent, temporar vacantă, la Direcţia Taxe şi Impozite Locale.            - data, ora şi locul organizării probei scrise: 2.02.2010, ora 11.00, Sala
 Condiţiile de desfăşurare a concursului:                      mică a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 3.
 - data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de          (1.296)
                              OFICIUL ROMÂN PENTRU ADOPŢII
                                       anunţă:
  Oficiul Român pentru Adopţii, cu sediul în Bucureşti, Str. Muzeul          Programul concursului:
Zambaccian nr. 29, sectorul 1, organizează concurs în vederea ocupării         - 22.02.2010 - ora 11.00, proba scrisă;
postului vacant de conducere de şef serviciu:                      - 24.02.2010 - ora 11.00, interviul.
  Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de şef Serviciu         Dosarul de concurs va conţine următoarele:
strategii, programe şi evidenţă adopţii:                        - formularul tip de înscriere;
  - pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată, studii de      - copia actului de identitate;
masterat;                                        - copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor
  - cunoştinţe de operare P C, Word, Excel, Power Point, Internet;          specializări;
  - vechime în specialitate – minimum 2 ani;                      - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
  - limbi străine: engleză nivel avansat;                      vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  - abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: ore suplimentare, efort intelectual,   - cazierul judiciar;
adaptare la complexitatea muncii, asumarea riscului decizional, iniţiativă       - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
prezentării de soluţii noi, gestionare şi menţinere a spiritului de echipă,      cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii, motivarea        candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
ideilor, evaluarea consecinţelor la schimbări, iniţiativă, creativitate,        - copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau,
seriozitate.                                     după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010                           3

 - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a    Bibliografia se ridică de la sediul O.R.A. în momentul depunerii
desfăşurat activităţi de poliţie politică.                   dosarului de concurs.
                                         Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul Oficiului
 Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau
                                        Român pentru Adopţii în perioada 19.01.2010 - 08.02.2010.
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu   Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0212301351
originalul de către secretarul comisiei de concurs.                (1.369)         AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN TULCEA
                                    anunţă:
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean      – vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. Zimbrului nr. 24, organizează în data de 27  funcţiei publice;
ianuarie 2010, ora 10.00 – proba scrisă şi 29 ianuarie 2010, ora 11.00 –     – cunoștințe de operare PC: nivel mediu.
                                         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean
interviul, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar
                                        Tulcea, din Tulcea, Str. Zimbrului nr. 24, judeţul Tulcea, în termen de 8 zile
vacante, de consilier principal – 1 post, din cadrul Serviciul economic.
                                        de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României,
 Condiţiile specifice:                             Partea a III-a, şi în presă, respectiv până în data de 25.01.2010, ora 16.00.
 – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau    Relații suplimentare se pot obține la telefon 0240/513430.
echivalentă;                                    (1.489)                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                    anunţă:
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 188/1999       Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
privind Statutul funcţionarilor publici (r2) şi ale Hotărârii Guvernului nr.  data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea      Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, Agenţia Naţională    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două)     documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
funcţii publice de execuţie temporar vacante de expert asistent, o funcţie
                                        modificată şi completată.
publică de execuţie temporar vacantă de expert principal, o funcţie publică
                                          Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Preşedintelui
de execuţie temporar vacantă de expert superior şi o funcţie publică de
execuţie temporar vacantă de consilier juridic principal din cadrul       Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi bibliografia stabilită se
Serviciului Reglementare din cadrul D.P.S.R. - Direcţia Generale Juridice    afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dezvoltare şi Implementare – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
 Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor    Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon (021) 3145056.
Publici, în data de 27 ianuarie 2010, ora 10.00, proba scrisă.           (1.502)                   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI ILFOV
                                    anunţă:
  Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Ilfov, cu sediul în      publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 6-8, sectorul 6, organizează concurs       Compartimentul Resurse Umane, camera 20, etaj 1.
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector de muncă,        Concursul va avea loc in data de 26.01.2010.
clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 021.316. 25. 60,
Serviciului Control Relaţii de Muncă, pe perioada suspendării          021.316.25.61, şi pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov la
titularului de post.                              adresa : www.itmilfov.ro
  Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 8 zile de la data        (1.514)
          AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN ILFOV
                                    anunţă:
  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean    concurs o funcţie publică de execuţie temporar vacantă de consilier asistent
Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str. Cernişoara nr. 92A, sectorul 6, scoate la  la Compartimentul Măsuri de sprijin I.T.
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010

 Concursul se va desfăşura în zilele de 26.01.2010, ora 10.00 – proba         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean
scrisă şi 28.01.2010 – ora 12.00 - interviul, la sediul Centrului Judeţean     Ilfov, unde se desfăşoară concursul, în termen de 8 de zile de la data
                                          publicării prezentului anunţ.
Ilfov.
                                            Relaţii suplimentare se obţin la telefon Neagu Sorin - 021.434.01.31 si
 Condiţiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru     021.434.01.29.
dosarul de concurs se afişează la sediul Centrului Judeţean Ilfov.           (1.519)                        AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV
                                      anunţă:
  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Aleea       - original şi copie de pe actul de identitate;
Lacul Morii nr. 1, sectorul 6, organizează concurs pentru ocuparea funcției      - original şi copie de pe diploma de studii şi alte acte care să ateste
publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta de       efectuarea unor specializări;
salarizare 3, după cum urmează:                            - copia de pe carnetul de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în
  - 1 post consilier principal, treapta de salarizare 3, la Serviciul autorizări  muncă;
şi controlul conformării.                               - cazierul judiciar;
  Vechimea necesară ocupării postului de consilier principal este de 5 ani.     - adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  Concursul se desfăşoară la sediul nostru, în zilele de 26 ianuarie 2010, ora    - copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
11.00 – proba scrisă şi în data de 27 ianuarie 2010, ora 12.00 – interviul.     anul anterior sau recomandare, după caz;
  Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarelor de concurs se vor face la      - declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a desfășurat
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, în termen de 8 zile de la     activități de poliție politică.
data publicării anunţului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu          Relații suplimentare se pot obține la telefon (021) 430.15.23; 430.14.02;
următoarele documente:                               0746248440 int. 108, sau de pe pagina de web www.apm-ilfov.ro.
  - formular tip de înscriere la concurs;                       (1.517)
                        PRIMĂRIA COMUNEI FEREŞTI, JUDEŢUL VASLUI
                                      anunţă:
  Primăria Comunei Fereşti, judeţul Vaslui, organizează în zilele de 15      actele/documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/4.06.2008,
februarie 2010 (proba scrisă) şi 17 februarie 2010 (interviul) concurs /      modificată şi completată prin H.G. nr. 1173/2008;
examen de promovare pentru ocuparea următoarei funcţii publice:            - concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Fereşti,
  1. denumirea funcţiei publice - şef birou Compartiment financiar –        judeţul Vaslui, la data de 15 februarie 2010, ora 10.00 (proba scrisă) şi la
contabil (funcţie publică de conducere );
                                          data de 17 februarie 2010, ora 10.00 (interviul);
  2. probele stabilite pentru concurs/examen: proba scrisă (15.02.2010 ) şi
interviul (17.02.2010);                                4. condiţiile de participare la concurs/examen:
  3. condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului:               - să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 şi 57, alin. (6) din Legea
  - dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei     nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2).
Fereşti, judeţul Vaslui, până la data de 6 februarie 2010 şi vor cuprinde        (1.498)
                          P I E R D E R I         D E     A C T E

 — Acrăciunoaie M. Octavian, cu domiciliul în      — Albu Monica, cu domiciliul în Codlea, str.      — Antihi Petrică, cu domiciliul în comuna
satul Goioasa, comuna Agăş, judeţul Bacău,       Mihai Eminescu nr. 32, judeţul Braşov, aduce la    Cristian, str. Academician Irimie Staicu nr. 22B,
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-   judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
bacalaureat seria F nr. 28426/3909, eliberată la 19   739638, aparţinând vehiculului cu nr. de        de identitate seria A-0562852, aparţinând
aprilie 1990 de Liceul Industrial nr. 1 din       identificare UU6MF48417D102932, eliberată la      vehiculului    cu  nr.  de  identificare
Moineşti, judeţul Bacău.                data de 24 mai 2007 de Societatea Comercială      WF0AXXGBBAND20037, eliberată la data de 10
                            DAEWOO AUTOMOBILE –S.A.                decembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.
  (1.567)
                              (1.559)                        (1.552)
 — Agapie Alina-Mihaela, cu domiciliul în
                             — Anescu I. Ile Mădălin, cu domiciliul în       — Atanasescu Vasile, cu domiciliul în comuna
Bucureşti, str. Prometeu nr. 8, bl. 12F, sc. 2, ap.   Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga nr. 10, bl.     Eşelniţa, Str. Dunării nr. 20U, judeţul Mehedinţi,
23, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea      A26, sc. A, ap. 5, judeţul Vâlcea, aduce la      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.        cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   seria C-289427, aparţinând vehiculului cu nr. de
2719190, eliberat la 2 august 2004 de          M nr. 070691/1, eliberată la 4 august 1994 de     identificare UU3AR06B0J0039589, eliberată la
Societatea Comercială MOBIFON – S.A. din        Liceul de Artă din Râmnicu Vâlcea, judeţul       data de 2 martie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa
Bucureşti.                       Vâlcea.                        Bihor.
  (1.538)                         (1.553)                        (1.527)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010                                5

  — Badiu Claudia, cu domiciliul în Galaţi, str.     — Ciuru Daniel Lucian, cu domiciliul în          — Gurzu R. Liviu, cu domiciliul în Bistriţa,
Gen. Eremia Grigorescu nr. 3, bl. D5D, ap. 33,     Orşova, str. Herculane nr. 10, judeţul Mehedinţi,     aleea Tihuţa nr. 7, sc. A, ap. 5, judeţul Bistriţa-
judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
carnetului de muncă seria B.i. nr. 0092202,       seria C-148652, aparţinând vehiculului cu nr. de     studii aprofundate seria E nr. 0007451/26,
eliberat la 11 decembrie 1986 de I.N.F. „Navrom“    identificare UU1D61V0075309, eliberată în anul      eliberată la 31 iulie 2001 de Universitatea Tehnică
din Galaţi, judeţul Galaţi, pe numele de        2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Mehedinţi.         din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii de
Mormenchi Ion, decedat.                   (1.564)                       Maşini.
   (1.490)                        — Cîrstea Florin, cu domiciliul în Slatina, str.      (1.531)
  — Batinas Iosif, cu domiciliul în Cluj-Napoca,    A.I. Cuza nr. 7, bl. D12, sc. B, ap. 13, judeţul Olt,    — Huluţă Graţiela, cu domiciliul în Galaţi, Str.
Str. Dorobanţilor nr. 113, bl. 17, sc. 4, ap. 105,   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Portului nr. 63, bl. „Cămin 2“, sc. 1, ap. 57, judeţul
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   seria C-977357, aparţinând vehiculului cu nr. de     Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
de identitate seria C-716531, aparţinând        identificare KLATF19Y1VD018754, eliberată la       muncă seria C.M. nr. 0227135, eliberat la 30
vehiculului cu nr. de identificare           data de 8 februarie 2000 de R.A.R. -           septembrie 1992 de Întreprinderea Antrepriza
UU1R11700H2069881, eliberată la data de 28       Reprezentanţa Hunedoara.                 Construcţii Montaj şi Reparaţii Siderurgice din
mai 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.           (1.539)                       Galaţi, judeţul Galaţi, pe numele de Buzenche
   (1.503)                        — Corobană Catinca, cu domiciliul în satul       Petrică, decedat.
  — Bighiu Daniel, cu domiciliul în Comăneşti,     Bereşti, comuna Sascut, judeţul Bacău, aduce la        (1.494)
Str. Republicii, bl. B8, sc. B, ap. 20, judeţul     cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.       — Ilie P. Ion, cu domiciliul în comuna Pechea,
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de   132264, eliberat la 29 iunie 1996 de Comisia       Str. Păcii nr. 19, judeţul Galaţi, aduce la
muncă seria M.P.S. nr. 040839, eliberat la 18      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
aprilie 1994 de Societatea Comercială EFIL –      Proprietate asupra Terenurilor Bacău, pe numele      17301-25, eliberat la 6 aprilie 1993 de Comisia
S.A. din Comăneşti, judeţul Bacău.           de Corobană Şt. Neculai, decedat.             Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
   (1.569)                         (1.558)                       Proprietate asupra Terenurilor Galaţi.
  — Bighiu Daniela, cu domiciliul în Comăneşti,      — Costache Tiţa, cu domiciliul în satul           (1.560)
Str. Republicii, bl. B8, sc. B, ap. 20, judeţul     Negrileşti, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi,        — Iliţoi Viorel, cu domiciliul în Piatra-Neamţ,
Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de   aduce la cunoştinţă pierderea titlului de         bd. Dacia nr. 9, bl. 9, sc. B, ap. 24, judeţul Neamţ,
muncă seria M.P.S. nr. 1445609, eliberat la 24     proprietate nr. 44968-33, eliberat la 23 noiembrie    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
aprilie 1998 de Societatea Comercială EFIL –      1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea        seria E-016329, aparţinând vehiculului cu nr. de
S.A. din Comăneşti, judeţul Bacău.           Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor        identificare UU1R5A71543391939, eliberată la
   (1.571)                      Galaţi, pe numele de Costache Tiţa, moştenitoarea     data de 20 ianuarie 2004 de Societatea
  — Bihoi Camelia, cu domiciliul în satul Groşi    defunctului Dragomir I. Vasile.              Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.
nr. 127, comuna Auşeu, judeţul Bihor, aduce la        (1.563)                          (1.497)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-     — Costălaş Alin Ioan, cu domiciliul în Şimleu       — Ionescu Mihai, cu domiciliul în Baia de Aramă,
310275, aparţinând vehiculului cu nr. de        Silvaniei, str. Aurel Vlaicu nr. 18, judeţul Sălaj,    Str. Victoriei nr. 52, judeţul Mehedinţi, aduce la
identificare WF0BXXGCABHS94065, eliberată        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
la data de 23 ianuarie 1996 de R.A.R. -         seria G-989978, aparţinând vehiculului cu nr. de     408117, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Reprezentanţa Sălaj.                  identificare W0L000022T1093728, eliberată la
                                                         WF0FXWPDF2R24175, eliberată la data de 11 iulie
   (1.535)                      data de 12 ianuarie 2009 de R.A.R. -
                                                         2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.
  — Buduru Alexandru Adrian, cu domiciliul în     Reprezentanţa Sălaj.
                                                            (1.566)
satul Ghizdaru, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu,      (1.530)
                                                           — Întreprindere Individuală CHIS P. IOAN, cu
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     — Crenganiş M. Marian, cu domiciliul în Iaşi,
                                                         sediul în Oradea, str. Cazaban nr. 57, bl. S80, ap.
seria A-0821780, aparţinând vehiculului cu nr. de    str. Cerna nr. 6A, bl. A2, sc. A, ap. 14, judeţul Iaşi,
                                                         74, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
identificare UU1R11700K2273033, eliberată la      aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                                                         cărţii de identitate seria F-427445, aparţinând
data de 18 iulie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa     bacalaureat seria J nr. 93312/62, eliberată la 22
Giurgiu.                        august 1994 de Grupul Şcolar Industrial          vehiculului cu nr. de identificare
                            „Nicolina“ din Iaşi, judeţul Iaşi.            UU1LSDAEH37046088, eliberată la data de 15
   (1.555)
                                                         ianuarie 2007 de Societatea Comercială
  — Chiorean Vasile, cu domiciliul în Carei, Str.      (1.572)
                                                         AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Republicii, bl. 16, ap. 3, judeţul Satu Mare, aduce    — Dadu Sorin Ion, cu domiciliul în Codlea, Str.       (1.496)
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-  Răchitei nr. 3, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă
765016, aparţinând vehiculului cu nr. de        pierderea cărţii de identitate seria D-947767,        — Jitar Viorel, cu domiciliul în Suceava, Str.
identificare UU1R11711X2849773, eliberată la      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       Staţiunii nr. 21, bl. I1, sc. B, ap. 9, judeţul
data de 29 decembrie 1998 de Societatea         WFO4XXGBB4YS16541, eliberată la data de 9         Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.           ianuarie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa          identitate seria A-0295020, aparţinând
   (1.501)                      Constanţa.                        vehiculului cu nr. de identificare
                               (1.568)                       UU1R11700G2045559, eliberată la data de 12
  — Chira E. Mugurel, cu domiciliul în Slatina,                                 mai 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.
Str. Libertăţii nr. 5B, judeţul Olt, aduce la       — Darvas Jozsef, cu domiciliul în Gheorgheni,        (1.547)
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   str. Rákoczi Ferenc nr. 127, judeţul Harghita,
B nr. 46941/2732, eliberată la 5 iulie 1985 de     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      — Kindris M. Mihai, cu domiciliul în Râmnicu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu“ din Slatina, judeţul    seria B-498348, aparţinând vehiculului cu nr. de     Vâlcea, Aleea Narciselor, bl. C28, sc. G, ap. 8,
Olt, promoţia 1985.                   identificare WVWZZZ192W373865, eliberată la        judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă pierderea
   (1.541)                      data de 23 aprilie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa     certificatului de calificare seria A nr. 153703,
                            Mureş.                          eliberată la 8 mai 1985 de Centrul de Calificare
  — Chiş Florida Rita, cu domiciliul în                                     din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.
Ţăndărei, Str. Digului, bl. 182 1C, sc. C, ap. 14,      (1.499)
                                                            (1.550)
judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea      — Gurzu R. Liviu, cu domiciliul în Bistriţa,
diplomei de bacalaureat seria A1 nr.          aleea Tihuţa nr. 7, sc. A, ap. 5, judeţul Bistriţa-     — Lazăr Gheorghe, cu domiciliul în satul
193421/1/1979, eliberată la 11 septembrie 1979     Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     Talpoş nr. 341, comuna Batăr, judeţul Bihor,
de Liceul Pedagogic din Slobozia, judeţul        licenţă seria R nr. 0095106/1481, eliberată la 5     aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă
Ialomiţa, pe numele de Reitu S. Florida Rita,      iulie 2000 de Universitatea Tehnică din Cluj-       seria B.F. nr. 0764068, eliberat la 1 august 1985
promoţia 1979.                     Napoca, Facultatea de Construcţii de Maşini.       de I.C.M.J. din Arad, judeţul Arad.
   (1.540)                         (1.528)                          (1.512)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010

  — Lazăr Niculae Andrei, cu domiciliul în        — Oprescu D. Florentin Gabriel, cu domiciliul      — Scanteie Constantin, cu domiciliul în
Bucureşti, Str. Baciului nr. 5, bl. 9, sc. A, ap. 34,  în satul Bivolari, bl. 4, sc. B, ap. 15, comuna     Braşov, str. Codrii Cosminului nr. 38, bl. 405E, sc.
sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   Bivolari, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă       A, ap. 17, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă
identitate seria G-232424, aparţinând vehiculului    pierderea diplomei de absolvire nr. 171678/4553,     pierderea cărţii de identitate seria B-599166,
cu nr. de identificare VF1LM1ROH39047532,        eliberată la 20 februarie 1975 de Institutul       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la data de 29 ianuarie 2008 de Societatea   Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi,       UU1R11700F0903616, eliberată la data de 7 mai
Comercială RENAULT ROMANIA – S.R.L.           Facultatea de Agronomie.                 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.
  (1.486)                         (1.492)                         (1.557)
  — Lipic Adriana Liana, cu domiciliul în         — Păpureanu Cornelia, cu domiciliul în          — Societatea Comercială ADEPAL
Drobeta-Turnu Severin, str. Orly nr. 92, bl. M2,    Bucureşti, str. Plevnei nr. 216, sectorul 6, aduce la  CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în satul Cheriu
sc. 7, ap. 10, judeţul Mehedinţi, aduce la       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-    nr. 95, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, aduce la
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   962661, aparţinând vehiculului cu nr. de         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
219839, aparţinând vehiculului cu nr. de        identificare KLY3S11BDWC570565, eliberată de       070886, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1R11711V2672978, eliberată la      Societatea Comercială RODAE AUTO – S.A.         identificare WVWZZZ1KZ6M823945, eliberată
data de 3 septembrie 1997 de Societatea           (1.584)                       la data de 21 noiembrie 2007 de R.A.R. -
                                                         Reprezentanţa Bihor.
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.             — Pîrvan Eftimie, cu domiciliul în comuna         (1.491)
  (1.521)                       Măgurele, str. Iazu nr. 143A, judeţul Prahova,
                            aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     — Societatea Comercială ADEPAL
  — Manu Daniela Adriana, cu domiciliul în                                   CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în satul Cheriu
Bucureşti, str. Hatmanul Arbore nr. 21, ap. 8,     seria E-086490, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            identificare 133, eliberată la data de 12 martie     nr. 95, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, aduce la
sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea                                    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 489526,      2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.
                                                         178575, aparţinând vehiculului cu nr. de
eliberat la 27 iulie 1994 de Societatea Comercială      (1.545)                       identificare UU1D4F7677A500190, eliberată la
SAGIRA IMPEX – S.R.L. din Bucureşti.            — Popa Valeriu Romeo, cu domiciliul în satul     data de 8 decembrie 2006 de R.A.R. -
  (1.534)                       Ciorani, comuna Pufeşti, judeţul Vrancea, aduce     Reprezentanţa Bucureşti.
  — Marc Ciprian Marius, cu domiciliul în satul    la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    (1.493)
Berchezoaia, Str. Principală nr. 87, comuna       685328, aparţinând vehiculului cu nr. de          — Societatea Comercială ADNIL
Remetea Chioarului, judeţul Maramureş, aduce la     identificare UU1D26119X2831199, eliberată la       TRUCKRENT – S.R.L., cu sediul în Sfântu
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   data de 12 ianuarie 2005 de R.A.R. -           Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 4B, judeţul
494647, aparţinând vehiculului cu nr. de        Reprezentanţa Bacău.                   Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identificare 673890, eliberată la data de 6 august      (1.523)                       identitate seria E-896416, aparţinând vehiculului
1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Maramureş.         — Popescu David-Sorin, cu domiciliul în        cu nr. de identificare 1187092, eliberată la data de
  (1.556)                       Bucureşti, Str. Apeductului nr. 5, bl. B4b, sc. A,    23 martie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            ap. 13, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea    Covasna.
  — Mîndruţă Radu, cu domiciliul în Sibiu,
                            carnetului de muncă seria M.P.S. nr. 1054804,        (1.516)
Aleea Biruinţei nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 28, judeţul
Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     eliberat la 10 ianuarie 1997 de Societatea         — Societatea Comercială ADNIL
identitate seria C-826072, aparţinând vehiculului    Comercială PRACTIC – S.A. din Bucureşti, pe       TRUCKRENT – S.R.L., cu sediul în Sfântu
cu nr. de identificare 614562, eliberată la data de   numele de Dinu Ion-Sorin.                Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 4B, judeţul
18 august 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.       (1.487)                       Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                              — Rîncu C. Marius Dorinel, cu domiciliul în      identitate seria F-471151, aparţinând vehiculului
  (1.536)                                                   cu nr. de identificare WKESDP27011152893,
                            Timişoara, Calea Martirilor nr. 27, sc. A, ap. 6,
  — Mocanu Marin, cu domiciliul în comuna       judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea       eliberată la data de 6 februarie 2007 de R.A.R. -
Ciorani nr. 1335, judeţul Prahova, aduce la       diplomei de bacalaureat seria P nr. 0255691,       Reprezentanţa Covasna.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-   eliberată în anul 1997 de Grupul Şcolar de Chimie      (1.518)
631788, aparţinând vehiculului cu nr. de        Industrială „Azur“ din Timişoara, judeţul Timiş.      — Societatea Comercială ADNIL
identificare 648312, eliberată la data de 11                                   TRUCKRENT – S.R.L., cu sediul în Sfântu
                               (1.537)
februarie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa                                     Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 4B, judeţul
Bucureşti.                         — Rusu Istvan-Csaba, cu domiciliul în comuna
                                                         Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  (1.578)                       Crasna nr. 1642, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă
                                                         identitate seria E-896412, aparţinând vehiculului
                            pierderea cărţii de identitate seria B-154660,
  — Mocanu Marin, cu domiciliul în comuna                                    cu nr. de identificare 1343391, eliberată la data de
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Ciorani nr. 1335, judeţul Prahova, aduce la                                   23 martie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            SV9527534, eliberată la data de 22 mai 1995 de      Covasna.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-   R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.
275871, aparţinând vehiculului cu nr. de                                       (1.520)
                               (1.529)
identificare 11501710037108, eliberată la data de                                  — Societatea Comercială ADNIL
23 iunie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.      — Rusu Pavel, cu domiciliul în Bucureşti, şos.    TRUCKRENT – S.R.L., cu sediul în Sfântu
                            Mihai Bravu nr. 444, bl. V10, sc. 2, ap. 56,       Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 4B, judeţul
  (1.579)
                            sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  — Moise Dănuţ, cu domiciliul în Bucureşti, str.   identitate seria D-597770, aparţinând vehiculului    identitate seria F-137365, aparţinând vehiculului
Covasna nr. 6, bl. E11, sc. 1, ap. 8, sectorul 4,    cu nr. de identificare UU1R5231522998924,        cu nr. de identificare YV2A4CFA62B319894,
aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    eliberată la data de 21 septembrie 2000 de        eliberată la data de 27 septembrie 2006 de R.A.R.
seria M.M.S.S.F. nr. 2946595, eliberat la 1 martie   Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –         - Reprezentanţa Covasna.
2005 de Inspectoratul Teritorial de Muncă din      S.A., Piteşti.                        (1.561)
Bucureşti.                          (1.526)
  (1.510)                                                     — Societatea Comercială ADNIL
                              — Sabău Nicolae, cu domiciliul în Satu Mare,     TRUCKRENT – S.R.L., cu sediul în Sfântu
  — Naidim Pantaze, cu domiciliul în comuna      str. Zenit nr. Z11, bl. Z11, ap. 4, judeţul Satu Mare,  Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 4B, judeţul
Tătăranu, judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
pierderea titlului de proprietate nr. 114545,      seria A-0322708, aparţinând vehiculului cu nr. de    identitate seria E-896198, aparţinând vehiculului
eliberat în anul 1998 de Comisia Judeţeană pentru    identificare UU1R11700F0920411, eliberată la       cu nr. de identificare 106263, eliberată la data de
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       data de 12 ianuarie 1994 de R.A.R. -           8 martie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa
Terenurilor Vrancea.                  Reprezentanţa Satu Mare.                 Covasna.
  (1.575)                         (1.576)                         (1.562)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010                             7

 — Societatea Comercială CASA CHIFOR –         — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială ITALO ROMENA
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Grigore    LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
Alexandrescu nr. 47, bl. D28, ap. 24, judeţul Cluj,  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
seria H-161393, aparţinând vehiculului cu nr. de   seria E-864217, aparţinând vehiculului cu nr. de   seria F-522726, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare WMA39SZZ28M520661, eliberată la     identificare WV1ZZZ70Z3X009728, eliberată la     identificare WF04XXGBB46A60902, eliberată
data de 27 ianuarie 2009 de R.A.R. -         data de 18 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa     de Societatea Comercială ROMCAR – S.R.L.
Reprezentanţa Cluj.                  Bucureşti.
                             (1.582)                        (1.591)
  (1.515)
                            — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială ITALO ROMENA
 — Societatea Comercială CAVTRANS –
                           LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dejului nr.
1, bl. R4, sc. 2, ap. 11, judeţul Cluj, aduce la   Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
522465, aparţinând vehiculului cu nr. de       seria G-035814, aparţinând vehiculului cu nr. de   seria F-207864, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare WK0SN002420785320, eliberată la     identificare WSM00000003066347, eliberată la     identificare WWA00000039736162, eliberată la
data de 29 octombrie 2001 de R.A.R. -         data de 24 septembrie 2007 de R.A.R. -        data de 25 octombrie 2006 de R.A.R. -
Reprezentanţa Cluj.                  Reprezentanţa Bihor.                 Reprezentanţa Suceava.
  (1.509)                        (1.583)                        (1.592)
 — Societatea Comercială DIZEL COMPANY         — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială ITALO ROMENA
– S.A., cu sediul în Strehaia, Str. Republicii nr.  LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
278, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă      Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,
pierderea cărţii de identitate seria D-568865,    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
                                                      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     seria G-120771, aparţinând vehiculului cu nr. de
                           identificare WSM00000003054410, eliberată la     seria F-211587, aparţinând vehiculului cu nr. de
WMAH05ZZZYG148895, eliberată la data de 6                                  identificare WMAL20ZZ36Y156118, eliberată la
aprilie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa        data de 27 decembrie 2007 de R.A.R. -
                           Reprezentanţa Bihor.                 data de 13 octombrie 2006 de R.A.R. -
Mehedinţi.                                                 Reprezentanţa Sibiu.
  (1.506)                        (1.585)
                            — Societatea Comercială ITALO ROMENA           (1.593)
 — Societatea Comercială DIZEL COMPANY
– S.A., cu sediul în Strehaia, Str. Republicii nr.  LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.     — Societatea Comercială ITALO ROMENA
                           Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
278, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă
                           aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,
pierderea cărţii de identitate seria D-568866,
                           seria E-139962, aparţinând vehiculului cu nr. de   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                           identificare ROMMA4G3310005, eliberată la       seria F-292568, aparţinând vehiculului cu nr. de
WMAH05ZZZYG148893, eliberată la data de 6
                           data de 15 iulie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa    identificare WDB2110071B165251, eliberată de
aprilie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa        Maramureş.
Mehedinţi.                                                 Societatea Comercială AUTOROM – S.R.L.
                             (1.586)
  (1.507)                                                   (1.594)
                            — Societatea Comercială ITALO ROMENA
 — Societatea Comercială DIZEL COMPANY        LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.     — Societatea Comercială NEGRU TRANS –
– S.A., cu sediul în Strehaia, Str. Republicii nr.  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  S.R.L., cu sediul în satul Budeşti, comuna Coteşti,
278, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea
pierderea cărţii de identitate seria D-568868,    seria F-709074, aparţinând vehiculului cu nr. de   cărţii de identitate seria C-570937, aparţinând
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     identificare WAUZZZ4E37N020552, eliberată la     vehiculului cu nr. de identificare 25522, eliberată
W09213334Y0G22222, eliberată la data de 6       data de 4 iunie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa    la data de 13 iulie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
aprilie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa        Bucureşti.                      Vrancea.
Mehedinţi.                        (1.587)                        (1.524)
  (1.508)
                            — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială RAVANCONS –
 — Societatea Comercială DIZEL COMPANY        LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
– S.A., cu sediul în Strehaia, Str. Republicii nr.                             S.R.L., cu sediul în Marghita, str. I.L. Caragiale
                           Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  nr. 35, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
278, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
pierderea cărţii de identitate seria D-568869,                               cărţii de identitate seria B-429183, aparţinând
                           seria F-207996, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare                                vehiculului cu nr. de identificare 80817, eliberată
                           identificare WSMS6980000507164, eliberată la
W09213334Y0G22225, eliberată la data de 6       data de 2 noiembrie 2006 de R.A.R. -         la data de 5 ianuarie 2004 de R.A.R. -
aprilie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa        Reprezentanţa Suceava.                Reprezentanţa Bihor.
Mehedinţi.                        (1.588)                        (1.500)
  (1.511)                       — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială RAVANCONS –
 — Societatea Comercială DIZEL COMPANY        LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    S.R.L., cu sediul în Marghita, str. I.L. Caragiale
– S.A., cu sediul în Strehaia, Str. Republicii nr.  Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  nr. 35, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
278, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  cărţii de identitate seria C-992005, aparţinând
pierderea cărţii de identitate seria D-952294,    seria F-207995, aparţinând vehiculului cu nr. de   vehiculului cu nr. de identificare 23000, eliberată
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     identificare WSMS6980000507169, eliberată la     la data de 17 iulie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
JTEHC05J804010663, eliberată la data de 17      data de 2 noiembrie 2006 de R.A.R. -         Bihor.
noiembrie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa       Reprezentanţa Suceava.
Bucureşti.                                                    (1.505)
                             (1.589)
  (1.513)                       — Societatea Comercială ITALO ROMENA          — Societatea Comercială SIAMOND PROD
 — Societatea Comercială GLĂMAN PROD –        LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    – S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Barc I
S.A., cu sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr. 51,   Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, sectorul 4,  f.n., judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea
judeţul Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  cărţii de identitate seria H-387268, aparţinând
de identitate seria A-0477211, aparţinând       seria F-207866, aparţinând vehiculului cu nr. de   vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare          identificare WDB9540321K598857, eliberată la     VV4IR20136M001506, eliberată la data de 26
UU3AP09D4S1219508, eliberată la data de 24      data de 25 octombrie 2006 de R.A.R. -         octombrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa
decembrie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.    Reprezentanţa Suceava.                Cluj.
  (1.533)                        (1.590)                        (1.525)
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 16/18.I.2010

  — Societatea Comercială SOPRAD GROUP –          — Ştefănescu Daniel Cosmin, cu domiciliul în       — Vasadi Attila Iozsef, cu domiciliul în
S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Nicopole nr. 56,    Bucureşti, Str. 9 Mai nr. 1A, bl. 25bis, sc. 1, ap. 1,   Oradea, str. Galileo Galilei nr. 2, bl. Q11, ap. 7,
bl. 14, sc. A, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă    sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
pierderea cărţii de identitate seria F-720831,      identitate seria D-432882, aparţinând vehiculului     de identitate seria C-294546, aparţinând
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cu nr. de identificare WVWZZZ1JZ2D090794,
                                                          vehiculului cu nr. de identificare
WBANC71080B655254, eliberată la data de 18        eliberată la data de 31 august 2001 de Societatea
                             Comercială PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.            11511710074398, eliberată la data de 7 ianuarie
iunie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.                                     1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
                               (1.581)
   (1.554)
                              — Talocci-Vintilă Mariana, cu domiciliul în         (1.504)
  — Societatea Comercială SPRAIT MAST
                             satul Izimşa, comuna Obârşia de Câmp, judeţul        — Vasile Mihaela, cu domiciliul în comuna
PLAST – S.R.L., cu sediul în comuna Sălcioara      Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
nr. 147, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă                                   Fundeni, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
                             identitate seria E-814642, aparţinând vehiculului     pierderea diplomei de bacalaureat seria F nr.
pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria  cu nr. de identificare ZFA23000006215929,
B nr. 0378492, eliberat la 1 ianuarie 2007 de                                    67619/194, eliberată la 13 ianuarie 1989 de Liceul
                             eliberată la data de 28 decembrie 2005 de R.A.R.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi        - Reprezentanţa Mehedinţi.                 Industrial „Metaloglobus“ din Bucureşti, pe
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Ialomiţa.     (1.522)                        numele de Roşu I. Mihaela.
   (1.495)                        — Ulian Alexandru Costinel, cu domiciliul în        (1.577)
  — Stoica Hăjnal, cu domiciliul în Braşov, str.    Mărăşeşti, str. Mareşal Al. Averescu nr. 14,         — Vasile P. Florentin, cu domiciliul în
Latină nr. 9, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă    judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea       Bucureşti, str. Teiul Doamnei, bl. 10, sc. 1, ap. 10,
pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.      cărţii de identitate seria D-625821, aparţinând      sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
2099555, eliberat la 4 mai 1992 de Societatea      vehiculului cu nr. de identificare
                                                          de bacalaureat seria F nr. 67629/204, eliberată la 2
Comercială LIDIA – S.R.L. din Braşov, judeţul      UU1D1F1923042744, eliberată la data de 22
                             aprilie 2002 de Societatea Comercială           august 1988 de Liceul Industrial „Metaloglobus“
Braşov.                                                       din Bucureşti.
                             AUTOMOBILE DACIA – S.A.
   (1.574)
                               (1.532)                          (1.580)
  — Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă“,
                              — Unchiasu Constantin, cu domiciliul în          — Văsiaşi Ioan, cu domiciliul în comuna
cu sediul în Oradea, str. Theodor Speranţia nr. 2,    comuna Telega, Str. Principală nr. 603, judeţul
bl. PB25, ap. 2, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă                                 Hărman, str. Ştefan cel Mare nr. 300, judeţul
                             Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei      Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
anularea certificatului de competenţe profesionale    de absolvire a şcolii profesionale seria G nr.
seria C nr. 0014759/2C, eliberat la 11 februarie                                  absolvire a şcolii de maiştri nr. 133, eliberată la 15
                             9742/242, eliberată la 1 martie 1990 de Grupul
2008, pe numele de Cadiş I. Ioana-Ramona,        Şcolar Industrial Energetic din Câmpina, judeţul      iulie 1991 de Liceul Industrial nr. 7 din Braşov,
completat greşit.                    Prahova, promoţia 1990.                  judeţul Braşov, promoţia 1991.
   (1.488)                         (1.549)                           (1.542)
                         S C H I M B Ă R I            D E     N U M E
                              — Popoviciu Anişoara, cu domiciliul în
                             Roşiori de Vede, Str. Dunării nr. 199, judeţul
                             Teleorman, născută la data de 15 noiembrie 1967
                             în Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, fiica lui
                             Gheorghiţa şi Andrei Georgescu, solicită
                             schimbarea numelui său de familie din Popoviciu
                             în acela de Schink, spre a se numi Schink
                             Anişoara.
                               (1.570)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                          &JU8758|426800]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 16/18.I.2010 conţine 8 pagini                Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top