008 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 327 PAGES: 8

									                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 8                                                       Luni, 11 ianuarie 2010
                           PUBLICAŢII ŞI ANUNŢURI
              PUBLICAŢII                     ŞI     ANUNŢURI

                             C O N C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                  precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                           CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TULCEA
                                    anunţă:
 Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, organizează în perioada 21.01.2010 –      Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.01.2010, ora 10.00 şi interviul
22.01.2010, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar   în data de 22.01.2010 la sediul Casei Judeţene de Pensii Tulcea, str.
vacantă, de expert, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului  Babadag nr. 118.
plăţi prestaţii.
                                         Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului
 Condiţii:
 – studii superioare economice de lungă durată;                se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Tulcea, str. Babadag nr. 118,
 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  telefon 0240/531059.
de cel puţin 5 ani.                                 (344)


                          PRIMĂRIA SECTORULUI 1, BUCUREŞTI
                                    anunţă:
 Primăria Sectorului 1, Bucureşti cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti nr.   - Nr. posturi:  1.
9-13, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice     - Vechime: minimum 1an în specialitatea studiilor;
de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului      - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
Sectorului 1, astfel:                              studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
 Data desfăşurării concursului:                        juridic.
 - proba scrisă în data de 10.02.2010, ora 10.00;                 • consilier debutant - Serviciul Urmărire Contracte Lucrări.
 - interviul în data de 12.02.2010, ora 12.00.                  - Nr. posturi:  1.
 Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei în perioada      - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
11.01.2010 - 1.02.2010.                             studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă.
 Condiţii de participare la concurs:                       Relaţii suplimentare la telefoanele 021.260.25.75 şi 021.319.10.13 int.
 • consilier juridic, asistent 3 - Serviciul Contencios Administrativ,     135 şi 266.
Juridic.                                       (404)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010

                     CONSILIUL LOCAL REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
                                     anunţă:
 Consiliul Local Reşiţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei       - 23 februarie 2010, ora 9.00- proba scrisă;
publice de execuţie vacantă, astfel:                        - 25 februarie 2010, ora 14.00 – interviul.
 Compartiment Relaţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni.             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în maximum 20 zile de la
 Condiţiile de participare şi specifice sunt:
 • consilier – clasa I , grad debutant (două posturi):             data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare   Dosarele vor conţine documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;                 Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
 - condiţii minime de vechime – nu este cazul;                 organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
 - abilităţi de comunicare;                           completările ulterioare.
 - cunoştinţe de operare pe calculator.
 Condiţii de desfăşurare a concursului:                      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.211692 interior 118-
 Concursul se organizează la sediul Consiliului Local Reşiţa, Piaţa 1      Biroul Resurse Umane, Salarizare.
Decembrie 1918 nr.1A, în data de:                          (651)
                     CONSILIUL LOCAL REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
                                     anunţă:
 Consiliul Local Reşiţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei       - 22 februarie 2010, ora 9.00- proba scrisă;
publice de execuţie vacantă, astfel:                        - 24 februarie 2010, ora 14.00 – interviul.
 Compartiment Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale:
                                          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în maximum 20 zile de la
 • consilier – clasa I , grad asistent (un post).
                                         data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 Condiţii specifice :
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare   Dosarele vor conţine documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;                 Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
 - condiţii minime de vechime – un an în specialitatea studiilor;        organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
 - abilităţi de comunicare;
                                         completările ulterioare.
 - cunoştinţe de operare pe calculator.
                                          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.211692 interior 118-
 Condiţii de desfăşurare a concursului:
 Concursul se desfăşoară la sediul Consiliului Local Reşiţa, Piaţa 1      Biroul Resurse Umane, Salarizare.
Decembrie 1918 nr.1A, în data de:                          (650)                     PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURA, JUDEŢUL TELEORMAN
                                     anunţă:
 Primăria Comunei Măgura, judeţul Teleorman, organizează concurs          Condiţiile de participare la concurs: absolvent studii medii cu diplomă de
pentru ocuparea funcției publice de referent stare civilă, asistent 2, în data  bacalaureat şi vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.
                                          Bibliografia este afişată la sediul instituţiei. Relaţii la sediul primăriei sau
de 23 februarie 2010 – proba scrisă şi 25 februarie 2010 – interviul.      la telefon 0247/331502.
 Înscrierile se fac până la data de 17 februarie 2010.                (377)
       SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANŢA
                                     anunţă:
 Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local    Constanţa.
Constanţa organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a posturilor
                                          Dosarele persoanelor interesate se depun la Biroul resurse umane până pe
temporar vacante de execuţie:
 - Agenţia Fiscală nr. 4 – 1 post;                       data de 18.01.2010.
 - Agenţia Fiscală nr. 3 – 2 posturi;                       Condiţiile de participare la concurs, precum şi alte informaţii
 - Serviciul Constatare şi Control – 1 post.
                                         suplimentare se obţin la telefon nr. 0241/488564.
 Concursul se va desfăşura în perioada 20.01.2010 – 22.01.2010 la ora
10,00 la sediul instituţiei din Constanţa, str. Sulmona nr. 22 , judeţul       (515)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010                                3


                                     CITAŢ II

           TRIBUNALUL BUCUREŞTI                     formulată de reclamanta Aşezămintele Brâncoveneşti-Biserica „Domniţa
                                          Bălaşa“ în contradictoriu cu pârâţii Judeţul Ilfov, prin Preşedintele
            SECŢIA A IV-A CIVILĂ
                                          Consiliului Judeţean Ilfov şi Spitalul de Psihiatrie „Domniţa Bălaşa“. Cauza
             Dosarul nr. 4343/3/2009                  are termen de judecată la data de 13.01.2010, iar obiectul cererii îl constituie
 Pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a IV-a Civilă, se află Dosarul nr.    uzucapiunea.
4343/3/2009, având ca obiect soluţionarea cererii de chemare în judecată        (630)
                         P I E R D E R I          D E     A C T E
 — Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare,         — Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor      — Blesnac D. Genoveva Geta, cu domiciliul în
Refacere şi Ajutor ADRA ROMANIA, cu sediul       de Centrale Termice, cu sediul în Bucureşti, str.    Brăila, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 54, bl. C2, ap. 3,
în Bucureşti, str. Pache Protopopescu nr. 85,     Opanez nr. 19, bl. 79bis, sc. A, ap. 13, sectorul 2,  judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea       aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     diplomei de bacalaureat seria H nr. 3068, eliberată
certificatului de înregistrare fiscală nr. 14355291,  înregistrare fiscală nr. 17075474, eliberat la 24    la 5 iulie 1990 de Liceul Teoretic „Panait Cerna“
eliberat la 18 decembrie 2001 de Direcţia       decembrie 2004 de Direcţia Generală a Finanţelor    din Brăila, judeţul Brăila.
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului      Publice şi Controlului Financiar de Stat a          (682)
Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.      Municipiului Bucureşti.                  — Bogdan Anneliese Laura, cu domiciliul în
  (591)                          (637)                       Bistriţa, str. Avram Iancu, bl. 12, sc. B, ap. 18,
                             — Baciu Dumitru, cu domiciliul în Corabia, str.   judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă
 — Al-Latif Omar, cu domiciliul în Bucureşti,
                            Matei Basarab nr. 43A, judeţul Olt, aduce la      pierderea diplomei de bacalaureat seria S nr.
Str. Simigiului nr. 10, sectorul 4, aduce la
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   0155911/111, eliberată la 16 iulie 2001 de Grupul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-                               Şcolar de Informatică şi Electrotehnică
818836, aparţinând vehiculului cu nr. de        062767, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                                        Electronică din Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.
identificare WF05XXGBB51K52474, eliberată la      identificare 649708, eliberată la data de 12 mai
                            2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Olt.             (608)
data de 25 martie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa
Mureş.                           (719)                         — Bologa Constantin Dan, cu domiciliul în
                                                        comuna Sânpetru, str. Zaharia Bârsan nr. 93B,
  (639)                         — Bădără Costel, cu domiciliul în Brăila,
                                                        judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea
 — Asan Ibram, cu domiciliul în Medgidia, str.    Aleea Învăţătorilor nr. 6, bl. O5, ap. 53, judeţul
                                                        cărţii de identitate seria B-070312, aparţinând
Corvin Ion nr. 23, judeţul Constanţa, aduce la     Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului    vehiculului cu nr. de identificare 622516,
cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     de muncă seria M.M.F.E.S. nr. 3972857, eliberat     eliberată la data de 20 februarie 1995 de R.A.R. -
B.R. nr. 0616327, eliberat la 1 septembrie 1984 de   la 5 ianuarie 2008 de Societatea Comercială       Reprezentanţa Braşov.
                            RACING BYTE – S.R.L. din Galaţi, judeţul
Întreprinderea Mecanică de Utilaje din Medgidia,                                  (689)
                            Galaţi.
judeţul Constanţa.                                                — Bora T. Ioan, cu domiciliul în comuna
                              (674)
  (629)                                                   Frumuşeni nr. 1, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă
                             — Beceneagă M. Florin Petru, cu domiciliul      pierderea diplomei de bacalaureat seria D nr.
 — Asociaţia Familială FĂINĂ MARIAN, cu
                            în Reşiţa, str. Buziaş, bl. 2, sc. II, ap. 1, judeţul  10319/412, eliberată la 18 martie 1974 de Liceul
sediul în satul Grozeşti, comuna Grozeşti, judeţul
                            Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea      Agricol din Arad, judeţul Arad.
Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea
                            di p l o m ei de bacalaureat seria T nr.           (657)
certificatului de înregistrare fiscală nr. 7192930,
                            0488413/23, eliberată la 14 iulie 2004 de
eliberat în anul 1995 de Direcţia Generală a                                   — Boşca Silviu-Gheorghe, cu domiciliul în
                            Liceul de Artă din Reşiţa, judeţul Caraş-
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de                                 Carei, str. Gheorghe Lazăr nr. 13, judeţul Satu
                            Severin, promoţia 2004.
Stat a Judeţului Mehedinţi.                                          Mare, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
                              (633)                       muncă seria M.P.S. nr. 749682, eliberat la 16
  (688)
                             — Beudean Camelia Maria, cu domiciliul în      octombrie 1997 de Unitatea Militară 01251 din
  — Asociaţia Non Profit ŞANSA, cu sediul în     Beclean, str. Silaşi Grigore nr. 1, sc. 2, ap. 8,    Carei, judeţul Satu Mare.
Năsăud, Str. Grănicerilor nr. 3, judeţul Bistriţa-   judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă         (673)
Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    pierderea diplomei de calificare nr.
identitate seria C-051468, aparţinând vehiculului                                 — Bratu Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,
                            0271524/9324, eliberată la 7 ianuarie 2000 de      Str. Hăţişului nr. 8, bl. H7, sc. A, ap. 9, sectorul 2,
cu nr. de identificare WFOXXGBUUDD16704,        Centrul de Formare Profesională din Bistriţa,      aduce la cunoştinţă pierderea permisului de
eliberată la data de 13 noiembrie 1997 de R.A.R.    judeţul Bistriţa-Năsăud, pe numele de Moldovan     vânătoare seria IL nr. 00870, eliberat la 24 iulie
- Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud.            A. Camelia Maria.                    2007 de Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor
  (661)                          (691)                       Sportivi din Slobozia, Judeţul Ialomiţa.
 — Asociaţia Non-Profit ŞANSA, cu sediul în       — Blănaru Tiberiu Cătălin, cu domiciliul în        (634)
Năsăud, Str. Grănicerilor nr. 3, judeţul Bistriţa-   Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 44, bl. 63, sc. C,     — Butnaru Maria, cu domiciliul în comuna
Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    ap. 5, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă       Tăcuta, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă
identitate seria C-051102, aparţinând         pierderea cărţii de identitate seria F-004663,     pierderea titlului de proprietate nr. 790/47624,
vehiculului cu nr. de identificare           aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberat la 21 mai 1996 de Comisia Judeţeană
WDB12312310336339, eliberată la data de 20       WVWZZZ3BZ3E025421, eliberată la data de         pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
octombrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa        20 iunie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa         Terenurilor Vaslui, pe numele de Butnaru V. Ion,
Bistriţa-Năsăud.                    Braşov.                         decedat.
  (664)                          (665)                          (647)
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010

  — Buzilă Dumitru, cu domiciliul în comuna         — Condac Marian, cu domiciliul în Mangalia,             — Daie I. Denisia-Eugenia, cu domiciliul în
Făroşti, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă       Str. Portului nr. 45, bl. Y1, sc. C, ap. 43, judeţul         Bucureşti, Str. Zorilor nr. 13A, sectorul 5, aduce la
pierderea cărţii de identitate seria C-183273,      Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de          cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       identitate seria A-0407443, aparţinând                V nr. 0011242/187, eliberată la 27 septembrie
65446, eliberată la data de 14 decembrie 1997 de     vehiculului cu nr. de identificare 723273,              2007 de Grupul Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti“
R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.                                                din Bucureşti, promoţia 2007.
                             eliberată la data de 20 septembrie 1993 de R.A.R.
   (607)                                                             (626)
                             - Reprezentanţa Constanţa.
  — Cabinetul Medical Individual BOHÂLŢEA           (670)                               — Delcă Angel Valentin, cu domiciliul în satul
V. DAN, cu sediul în Câmpina, Str. Tineretului nr.                                       Ungureni, comuna Corbii Mare, judeţul
1, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea      — Consiliul Local al Comunei Brebeni, cu              Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
certificatului de înregistrare fiscală seria A nr.    sediul în comuna Brebeni, judeţul Olt, aduce la           identitate seria F-566823, aparţinând vehiculului
0240444, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia     cunoştinţă pierderea ştampilei, format rotund, cu          cu nr. de identificare W0LJ7ACA63V606591,
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       următoarea amprentă: „ROMÂNIA JUDEŢUL                eliberată la data de 11 aprilie 2007 de R.A.R. -
Financiar de Stat a Judeţului Prahova.          OLT, COMUNA BREBENI, CONSILIUL                    Reprezentanţa Dâmboviţa.
   (729)                        LOCAL“ (în centru, stema României).                   (727)
  — Cazacu M. Mihai, cu domiciliul în Bistriţa,       (593)                                — Dincă D. Lenuţa, cu domiciliul în satul
cartierul Sărata nr. 121A, judeţul Bistriţa-Năsăud,                                      Zorile, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu, aduce
                              — Constantin Eufrosina, cu domiciliul în
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de                                           la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a
bacalaureat seria T nr. 0235858/254/177, eliberată    comuna Săveni, judeţul Ialomiţa, aduce la
                             cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.           şcolii profesionale seria J nr. 44676, eliberată la
la 14 iulie 2003 de Colegiul Naţional „Liviu                                          29 februarie 2000 de Grupul Şcolar „Dimitrie
Rebreanu“ din Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud,     102665, eliberat la 19 septembrie 1996 de
                                                                Bolintineanu“ din Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu,
promoţia 2003.                      Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului            promoţia 1996.
   (611)                        de Proprietate asupra Terenurilor Ialomiţa, pe              (718)
  — Călinoiu Gheorghe, cu domiciliul în satul      numele de Brînzoiu I. Ioana (decedată),
                                                                 — Dobre N. Roxana Elena, cu domiciliul în
Tătărani nr. 9, Băbeni, judeţul Vâlcea, aduce la     m o ş t e n i t o a r e a d e f u n c t u l u i B r î n z o i u P.
                                                                comuna Cristian, Str. Lungă nr. 159, judeţul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    Grigore.                               Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
331562, aparţinând vehiculului cu nr. de           (601)                              licenţă seria U nr. 0011288/2509, eliberată la 7
identificare UU6MF48418D117987, eliberată la                                          aprilie 2005 de Universitatea „Lucian Blaga“ din
                               — Cotenciu I. Ionuţ, cu domiciliul în Târgu Jiu,
data de 24 ianuarie 2008 de Societatea                                             Sibiu, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“,
Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.A.,           str. Dacia, bl. 15, sc. 2, ap. 13, judeţul Gorj, aduce
                             la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat           promoţia 2002.
Craiova.
                             seria S nr. 0099589/25, eliberată la 24 iulie 2001            (731)
   (703)
                             de Grupul Şcolar Industrial „C. Brâncuşi“ din              — Dragan S. Viorel, cu domiciliul în satul
  — Cărămizaru Daniel, cu domiciliul în
                             comuna Peştişani, judeţul Gorj.                   Băbeni, comuna Topliceni, judeţul Buzău, aduce
Marghita, Str. Eroilor nr. 7, bl. A2, sc. 2, ap. 6,
                                (635)                              la cunoştinţă pierderea certificatului de calificare
judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                                                                seria I nr. 005614/781, eliberat la 8 mai 2009 de
de identitate seria C-578678, aparţinând          — Crăciun Angela Paraschiva, cu domiciliul în           Societatea Comercială MONDO CONSULT –
vehiculului cu nr. de identificare            Alba Iulia, Str. Revoluţiei din 1989 nr. 20A, bl.          S.R.L. din Buzău, judeţul Buzău.
KLY3S11BDWC585266, eliberată la data de 6         V2, ap. 11, judeţul Alba, aduce la cunoştinţă
octombrie 1998 de Societatea Comercială                                              (662)
                             pierderea cărţii de identitate seria C-190773,             — Drăghicean M. Roxana-Gabriela, cu
DAEWOO AUTOMOBILE – S.A.
                             aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            domiciliul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr.
   (725)
                             728480, eliberată la data de 7 ianuarie 1998 de           9, bl. 9, sc. F, ap. 6, judeţul Olt, aduce la
  — Ceama Toader, cu domiciliul în Constanţa,      R.A.R. - Reprezentanţa Alba.
str. Suceava nr. 4, bl. 5B, sc. F, ap. 171, judeţul                                      cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      (707)                              T nr. 0269000/39, eliberată la 21 iulie 2003 de
identitate seria G-639569, aparţinând vehiculului      — Cristea Marioara, cu domiciliul în Bucureşti,          Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu“
cu nr. de identificare WDB2084441T065873,         str. Doamna Ghica nr. 26, bl. 7, sc. A, ap. 11,           din Slatina, judeţul Olt, promoţia 2003.
eliberată la data de 14 octombrie 2008 de R.A.R.     sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei            (668)
- Reprezentanţa Constanţa.                de absolvire a şcolii profesionale seria J nr. 20563,          — Dumitrache M. Niculae, cu domiciliul în
   (645)                        eliberată la 27 octombrie 1982 de Liceul               satul Găiseni, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu,
  — Cenuşa Ioan Constantin, cu domiciliul în       Industrial „Electroaparataj“ din Bucureşti, pe            aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
comuna Putna, judeţul Suceava, aduce la                                            proprietate nr. 49781, eliberat la 1 februarie 1995
                             numele de Constantin Gh. Marioara, promoţia
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-                                       de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului
                             1977.                                de Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu, pe
501750, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                (714)                              numele de Dumitrache Marin, decedat.
identificare WAVZZZ8CZPA074940, eliberată la
data de 29 noiembrie 2001 de R.A.R. -            — Croitoru Constantin Ionuţ, cu domiciliul în             (711)
Reprezentanţa Neamţ.                   Corabia, str. Carpaţi nr. 48, judeţul Olt, aduce la           — Echim I. Anca Alexandra, cu domiciliul în
   (672)                        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-          Bucureşti, str. Alexandru Obregia nr. 4, bl. OD1,
  — Cobuleanu Laurenţiu, cu domiciliul în        946150, aparţinând vehiculului cu nr. de               sc. 2, ap. 88, sectorul 4, aduce la cunoştinţă
Bucureşti, Str. Trenului nr. 5, bl. C11, sc. 1, ap. 35,  identificare WVWZZZ1JZ1W246039, eliberată              pierderea diplomei de bacalaureat seria U nr.
sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea         la data de 7 noiembrie 2008 de R.A.R. -               0339625/566, eliberată la 25 august 2006 de
carnetului de muncă seria B.d. nr. 0432005,        Reprezentanţa Olt.                          Colegiul Naţional „Octav Onicescu“ din
eliberat la 27 octombrie 1979 de Întreprinderea nr.      (701)                              Bucureşti, promoţia 2006.
2 din Braşov, judeţul Braşov.                                                   (666)
   (699)                          — Dache Florin, cu domiciliul în comuna
                                                                 — Ene Elena, cu domiciliul în satul Gostilete,
                             Vădeni, str. Emilia Dumitrescu nr. 176, judeţul
  — Coman Larisa Florentina, cu domiciliul în                                         Fundulea, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
                             Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de           pierderea titlului de proprietate nr. 2857, eliberat
Bucureşti, Str. Amurgului nr. 18, bl. P1, sc. 1, ap.
27, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea foii    identitate seria F-518258, aparţinând vehiculului          la 25 martie 1993 de Comisia Judeţeană pentru
matricole pentru 8 clase nr. 452, eliberată la 13     cu nr. de identificare WFOHXXGBVHSS19000,              Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
septembrie 2005 de Şcoala Specială nr. 8 din       eliberată la data de 27 septembrie 2007 de R.A.R.          Terenurilor Călăraşi, pe numele de Ene Gh.
Bucureşti.                        - Reprezentanţa Brăila.                       Vasile, decedat.
   (594)                          (679)                                (628)
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010                                    5

  — Făget Constantin, cu domiciliul în Reşiţa,        — Hurezanu Daniel, cu domiciliul în Vulcan,            — Marianciuc Ion, cu domiciliul în Suceava,
str. Surianu, bl. 6, sc. B, ap. 10, judeţul Caraş-     str. Traian nr. 17, sc. 1, ap. 17, judeţul Hunedoara,       bd. G. Enescu nr. 11A, bl. 9A, sc. F, ap. 22, judeţul
Severin, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de             Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identitate seria F-017331, aparţinând vehiculului     bacalaureat seria V nr. 0431093, eliberată la 18         identitate seria D-486093, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare WOLOTGF3512114467,         iulie 2008 de Grupul Şcolar „Mihai Viteazu“ din          cu nr. de identificare UU1R13300V0073026,
eliberată la data de 11 august 2006 de R.A.R. -      Vulcan, judeţul Hunedoara.                    eliberată în anul 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa
Reprezentanţa Mehedinţi.                                                   Suceava.
                                (710)
   (700)                                                            (702)
                               — Iurian Naum David, cu domiciliul în Câmpia
  — Feraru Maria, cu domiciliul în Craiova, str.                                        — Marosfoi Eva Terezia, cu domiciliul în
                              Turzii, str. Gh. Bariţiu nr. 38, bl. D64, ap. 1,
Floreşti nr. 3, judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă                                      Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 21, sc. F, ap. 92,
pierderea carnetului de muncă seria M.M.S.S. nr.      judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea
                                                               judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea
2253598, eliberat la 18 iulie 2003 de Societatea      cărţii de identitate seria A-0564652, aparţinând         cărţii de identitate seria G-920564, aparţinând
Comercială STEILMANN MODEXIM – S.A.            vehiculului cu nr. de identificare                vehiculului cu nr. de identificare
din Craiova, judeţul Dolj.                 VF7XBXP0000XP3901, eliberată la data de 2             3VWCB21C81M474334, eliberată la data de 7
   (589)                         decembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa             noiembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
  — Folcuţ V. Mariana, cu domiciliul în Târgu       Cluj.                               Harghita.
Jiu, Str. Constructorilor, bl. 16, sc. 2, ap. 3, judeţul    (678)                               (683)
Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de       — Lauriere Elena-Gabriela, cu domiciliul în            — Melinte Gh. Mihai, cu domiciliul în satul
bacalaureat seria D nr. 105198, eliberată la 10      Franţa, Guitres, 17 Rue de la Banlieue 33230,           Osoi, comuna Comarna, judeţul Iaşi, aduce la
iulie 1985 de Colegiul Tehnic „Henri Coandă“ din      aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de             cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
Târgu Jiu, judeţul Gorj.                  bacalaureat seria L nr. 112058, eliberată la 30 iulie       28132, eliberat la 23 mai 1995 de Comisia
   (619)                         1994 de Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu“ din           Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
  — Ganea Gh. Florin Nicolae, cu domiciliul în      Vaslui, judeţul Vaslui, pe numele de Baractaru C.         Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele de
comuna Gruiu, şos. Gruiu-Snagov nr. 140, judeţul      Elena-Gabriela.                          Melinte Gh. D. Mihai.
Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de       (624)                               (685)
bacalaureat seria T nr. 0098839/54/2002, eliberată                                       — Mişu Maria, cu domiciliul în comuna
la 17 septembrie 2002 de Liceul Teoretic cu         — Luca Iuliana, cu domiciliul în comuna
                              Mârzăneşti, judeţul Teleorman, aduce la              Voineşti, judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă
clasele I-XII „Mihail Kogălniceanu“ din comuna                                        pierderea carnetului de muncă seria M.P.S. nr.
Snagov, judeţul Ilfov, promoţia 2002.           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
                                                               806550, eliberat la 26 noiembrie 1997 de
   (590)                         613460, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                                               Societatea Comercială KERENIA – S.R.L. din
                              identificare UU1LSDAAH33996244, eliberată în           Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
  — Girigan Petrică, cu domiciliul în comuna
Adâncata, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă       anul 2005 de Societatea Comercială DACIA –
                                                                 (631)
pierderea livretului militar seria A.C. nr. 443616,    S.A., Piteşti.
                                (677)                              — Mititelu Elena, cu domiciliul în Vaslui, str.
eliberat la 21 iunie 1991 de Centrul Militar al                                       Delea nr. 10, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă
Judeţului Suceava.                      — Lumezeanu Gh. Cristian, cu domiciliul            pierderea carnetului de muncă seria B.b. nr.
   (676)                         în satul Vlăduleni, comuna Bâlteni, judeţul            0292515, eliberat la 21 iunie 1977 de Cooperativa
  — Grad Aurelian Alin, cu domiciliul în         Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei           „Arta Populară“ din Bucureşti, pe numele de
Năsăud, Bd. Grănicerilor, bl. 12, ap. 3, judeţul      d e b a c a l a u r e a t s e r i a U n r. 0 3 1 9 2 4 5 / 11 ,  Panainte Elena.
Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea       eliberată la 19 iulie 2006 de Grupul Şcolar              (606)
cărţii de identitate seria F-376635, aparţinând      Te h n o l o g i c „ I o n M i n c u “ d i n T â rg u J i u ,
vehiculului cu nr. de identificare                                               — Miu N. Viorel-Mitică, cu domiciliul în
                              judeţul Gorj.                           Giurgiu, Str. Sirenei nr. 41, judeţul Giurgiu, aduce
WVWZZZ1JZYD136231, eliberată la data de 13           (622)
decembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa                                           la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat
Bistriţa-Năsăud.                       — Macavei Lucia, cu domiciliul în Alexandria,          seria E nr. 29377/546, eliberată la 12 august 1986
                              Str. Viitorului nr. 175, judeţul Teleorman, aduce la       de Liceul nr. 2 din Giurgiu, judeţul Giurgiu,
   (660)
                              cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria        promoţia 1986.
  — Grădinar I. Nicolae, cu domiciliul în satul                                         (654)
Nadeş nr. 167, comuna Nadeş, judeţul Mureş,        A nr. 163712/35/1982, eliberată la 30 august 1982
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de         de Liceul Agroindustrial din comuna Drăgăneşti-           — Miu N. Viorel-Mitică, cu domiciliul în
proprietate nr. 82558, eliberat la 7 noiembrie       Vlaşca, judeţul Teleorman, pe numele de Dachin          Giurgiu, Str. Sirenei nr. 41, judeţul Giurgiu, aduce
1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea        V. Lucia, promoţia 1982.                     la cunoştinţă pierderea foii matricole anexă la
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor           (640)                            diploma de bacalaureat seria E nr. 29377/546,
Mureş, pe numele de Grădinar I. Niculae,                                           eliberată la 12 august 1986 de Liceul nr. 2 din
                               — Maier Liviu, cu domiciliul în Turda, Piaţa          Giurgiu, judeţul Giurgiu, promoţia 1986.
moştenitorul defunctului Grădinaru Ilie.          Republicii nr. 7, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă
   (623)                                                            (655)
                              pierderea cărţii de identitate seria E-655084,
  — Grigorescu Alexandru, cu domiciliul în        aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            — Moise Constantin, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Ionescu Grigore nr. 71, bl. T26, sc.    TMBDG41U368829029, eliberată în anul 2006             Bucureşti, str. Maşina de Pâine nr. 1, bl. 1, sc. 1,
A, ap. 32, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea                                     ap. 14, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea
                              de Societatea Comercială PORSCHE ROMANIA
titlului de proprietate nr. 7850/19, eliberat în anul                                    carnetului de muncă seria B.i. nr. 0422445,
                              – S.R.L., Bucureşti.                       eliberat la 7 iulie 1988 de Întreprinderea
1991 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
                                (697)                             Judeţeană de Prestări Servicii Argeş.
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Olt,
pe numele de Grigorescu C. Gheorghe, decedat.        — Mardale Nicolae, cu domiciliul în Ploieşti,            (724)
   (696)                         Str. Cibinului nr. 5, bl. A15, sc. A, ap. 2, judeţul         — Moroşan G. Marilena-Miorica, cu
  — Hurezanu Daniel, cu domiciliul în Vulcan,       Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de         domiciliul în Bucureşti, str. Serg. Maj. Nedeleanu
str. Traian nr. 17, sc. 1, ap. 17, judeţul Hunedoara,   identitate seria A-0171254, aparţinând              Ion nr. 13, bl. V22, sc. 1, ap. 2, sectorul 5, aduce
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de      vehiculului cu nr. de identificare                la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria R
absolvire a liceului seria B nr. 0366778, eliberat la   UU1R11700M2370864, eliberată la data de 26            nr. 0103440/234, eliberată la 31 iulie 2000 de
18 iulie 2008 de Grupul Şcolar „Mihai Viteazu“       noiembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa             Academia de Înalte Studii Militare din Bucureşti,
din Vulcan, judeţul Hunedoara.               Prahova.                             Facultatea Interarme, promoţia 2000.
   (708)                           (695)                              (642)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010

  — Moroşan G. Viorel, cu domiciliul în         — Pamparău Brânduşa, cu domiciliul în           — Popescu D. Alexandra Ileana, cu domiciliul
Bucureşti, str. Serg. Maj. Nedeleanu Ion nr. 13, bl.  Suceava, Str. Spicului nr. 8, judeţul Suceava,       în Bucureşti, str. Prof. Dr. I. Atanasiu nr. 18,
V22, sc. 1, ap. 2, sectorul 5, aduce la cunoştinţă   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
pierderea diplomei de bacalaureat seria B nr.     seria C-591207, aparţinând vehiculului cu nr. de      de bacalaureat seria B nr. 144715/2955, eliberată
187039/4593, eliberată în anul 1983 de Liceul     identificare 85070, eliberată la data de 5         la 17 septembrie 1979 de Liceul Industrial nr. 33
Militar „Ştefan cel Mare“ din Câmpulung        octombrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.       din Bucureşti, promoţia 1979.
Moldovenesc, judeţul Suceava, promoţia 1983.        (704)                           (621)
  (644)                         — Pană Nicolae, cu domiciliul în comuna          — Popescu Florin Bogdan, cu domiciliul în
  — Moţoi Gheorghe Dan, cu domiciliul în       Săveni, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă       Bucureşti, aleea Mădăraşi nr. 13, bl. D4, sc. 1, ap.
localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr. 6,   pierderea cărţii de identitate seria G-171866,       40, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
bl. B, ap. 23, Eforie, judeţul Constanţa, aduce la   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       carnetului de muncă seria M.M.S.S.F. nr.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-   WOLOZCF6828106788, eliberată la data de 19         3451199, eliberat la 14 octombrie 2006 de
926007, aparţinând vehiculului cu nr. de        februarie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Ialomiţa.     Inspectoratul Teritorial de Muncă din Bucureşti.
identificare VF1LB290538402596, eliberată la        (648)                           (684)
data de 26 noiembrie 2007 de Societatea          — Parohia Ortodoxă Română Sibiu Inferior II,        — Pribeanu Oana Cristina, cu domiciliul în
Comercială RENAULT NISSAN ROMANIA –          cu sediul în Sibiu, Strada Lungă nr. 27, judeţul      Braşov, Str. Tâmpei nr. 6, bl. D, sc. A, ap. 18,
S.R.L., Bucureşti.                   Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului    judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea
  (595)                       de înregistrare fiscală nr. 4846844, eliberat la 3     cărţii de identitate seria G-137524, aparţinând
                            noiembrie 1993 de Direcţia Generală a Finanţelor      vehiculului cu nr. de identificare
  — Nastac M. Mihai, cu domiciliul în Bacău, str.   Publice şi Controlului Financiar de Stat a         WVWZZZ6NZYY535278, eliberată la data de 11
Milcov nr. 116, sc. D, ap. 6, judeţul Bacău, aduce   Judeţului Sibiu.                      decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa
la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a       (610)                         Braşov.
şcolii profesionale seria J nr. 34883/780, eliberată                                 (667)
la 29 octombrie 1977 de Şcoala Profesională        — Pătruleasa Lucreţia, cu domiciliul în satul
pentru Industrii Alimentare din Roman, judeţul     Muşăteşti, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş, aduce       — Primăria Obârşia de Câmp, cu sediul în
Neamţ, promoţia 1976.                 la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    comuna Obârşia de Câmp, judeţul Mehedinţi,
                            27307, eliberat la 3 noiembrie 1993 de Comisia       aduce la cunoştinţă pierderea ştampilei, format
  (588)                       Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          rotund, cu următoarea amprentă: „ROMÂNIA
  — Negru Elisabeta, cu domiciliul în Timişoara,   Proprietate asupra Terenurilor Argeş, pe numele de     JUDEŢUL MEHEDINŢI COM. OBÎRŞIA DE
piaţa Traian nr. 6, ap. 23, judeţul Timiş, aduce la  Pătruleasa C. Gheorghe, decedat.              CÎMP PRIMAR“ (în centru, stema României).
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii     (726)                           (620)
profesionale seria J nr. 27517/537, eliberată la 16    — Pelin Ioana Irina, cu domiciliul în Ploieşti,      — Primăvăruş Ion, cu domiciliul în Ploieşti,
decembrie 1976 de Şcoala Profesională de pe      str. Ştefan cel Mare nr. 26, ap. 4, judeţul Prahova,    Intrarea Căminelor nr. 3, bl. 27A, sc. A, ap. 7,
lângă Întreprinderea de Strunguri din Arad,      aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă     judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
judeţul Arad, pe numele de Buruzs A. Elisabeta,    seria B.C. nr. 0050042, eliberat în anul 1977 de      carnetului de muncă seria A.Z. nr. 0581857,
promoţia 1976.                     Combinatul Siderurgic Galaţi, Secţia Slebing din      eliberat la 13 iunie 1975 de Trustul Construcţii
  (656)                       Galaţi, judeţul Galaţi, pe numele de Pelin C.       Montaj din Ploieşti, judeţul Prahova.
  — Neniu T. Viorica, cu domiciliul în satul     Eugen, decedat.                        (602)
Câmpeni, comuna Pieleşti, judeţul Dolj, aduce la      (597)                          — Purcaru Şt. Ionuţ Costinel, cu domiciliul în
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a       — Persoana Fizică ONCIOIU IONEL             satul Jiana, comuna Jiana, judeţul Mehedinţi,
şcolii profesionale seria P nr. 0095171/13589,     HORAŢIU, cu sediul în comuna Dâmbovicioara,        aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
eliberată la 7 decembrie 1998 de Grupul Şcolar     judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea        absolvire a şcolii profesionale seria A nr.
„Spiru Haret“ din Craiova, judeţul Dolj, pe      certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.     0303317/16, eliberată la 2 noiembrie 2005 de
numele de Mehedinţeanu T. Viorica, promoţia      0001920, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia      Grupul Şcolar „Domnul Tudor“ din Drobeta-
1997.                         Generală a Finanţelor Publice şi Controlului        Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.
  (615)                       Financiar de Stat a Judeţului Argeş.              (687)
                              (641)                          — Rădulescu Nicolae, cu domiciliul în
  — Novac Martin Corolan, cu domiciliul în
comuna Bucoşniţa nr. 89, judeţul Caraş-Severin,      — Petruţ Teodor, cu domiciliul în comuna        Bucureşti, aleea Erou Cristian G. Stanciu nr. 3, bl.
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   Lunca Mureşului, Str. Principală nr. 395, judeţul     V90, sc. 2, ap. 63, sectorul 5, aduce la cunoştinţă
seria A-0474208, aparţinând vehiculului cu nr. de   Alba, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       pierderea cărţii de identitate seria E-228131,
identificare UU1R11701R2482087, eliberată în      identitate seria B-330273, aparţinând vehiculului     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
anul 1994 de Societatea Comercială           cu nr. de identificare UU1R11711K2295000,         KLATF19Y14D068026, eliberată de Societatea
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           eliberată la data de 13 septembrie 1995 de R.A.R.     Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.,
                            - Reprezentanţa Alba.                   Craiova.
  (698)
                              (706)                           (717)
  — Ogiolan Emil Dorin, cu domiciliul în         — Piază Eugen, cu domiciliul în Râmnicu          — Scarlat Georgeta, cu domiciliul în satul
Bucureşti, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. 1, ap. 25,  Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 300, judeţul Vâlcea,     Nisipoasa, comuna Plopu, judeţul Prahova, aduce
sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
identitate seria E-616878, aparţinând vehiculului   seria E-087968, aparţinând vehiculului cu nr. de      112612, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare UU1LSDAAH34052082,       identificare 1J46Z78Y5VC615263, eliberată la        identificare UU1R11700K2248456, eliberată la
eliberată la data de 5 septembrie 2005 de       data de 26 aprilie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa     data de 17 iunie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa
Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –        Vâlcea.                          Prahova.
S.A.                            (592)                           (694)
  (614)                         — Picu Artur Virgil, cu domiciliul în Craiova,       — Silvian Daniela, cu domiciliul în Brăila,
  — Olteanu Ghe. Dan, cu domiciliul în comuna     str. Paşcani nr. 8, bl. B28, sc. 1, ap. 8, judeţul Dolj,  Aleea Micşunelelor nr. 1, bl. O8, sc. 4, ap. 61,
Laslea, Str. Principală nr. 36, judeţul Sibiu, aduce  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea foii
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat    seria C-743372, aparţinând vehiculului cu nr. de      matricole nr. 4261, eliberată la 14 ianuarie 1999
seria J nr. 261011, eliberată la 26 august 1996 de   identificare TMBEFF613X7086450, eliberată de        de Universitatea „Anghel Rugină“ din Galaţi,
Grupul Şcolar Agricol din Sighişoara, judeţul     Societatea Comercială PORSCHE ROMÂNIA –          Facultatea de Drept, pe numele de Anton C.
Mureş, promoţia 1996.                 S.R.L.                           Daniela, promoţia 1998.
  (587)                          (616)                           (680)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010                              7

  — Sincan Ionuţ, cu domiciliul în Constanţa,       — Societatea Comercială MULTI TRADE          — Şuşală Dumitru Dănuţ, cu domiciliul în
str. Nicolae Milescu nr. 56, bl. PN3, sc. B, ap.    GROUP – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.       Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian nr. 24A,
32, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă       Gutemberg nr. 3bis, sectorul 5, aduce la        bl. 1, sc. 1, ap. 4, sectorul 1, aduce la
pierderea certificatului de conducător         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
ambarcaţiune agrement cu motor nr. 26878        026353, aparţinând vehiculului cu nr. de        C-979047, aparţinând vehiculului cu nr. de
CAA, eliberat la 20 mai 2009 de Autoritatea       identificare UU6MF48414D043933, eliberată la      identificare 3050476, eliberată la data de 13
Navală Română.                     data de 26 martie 2004 de Societatea Comercială    decembrie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa
   (638)                       DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.
                                                        Bucureşti.
  — Societatea Comercială CAM IMPEX –           (596)                         (646)
S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Regimentul 11      — Societatea Comercială SITINDUSTRIE
Siret, bl. M1, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă                                — Trandafir Petrin, cu domiciliul în comuna
                            ROMÂNIA – S.A., cu sediul în Aiud, str.
pierderea cărţii de identitate seria E-094280,                                 Vişina, judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă
                            Vulcan nr. 2-10, judeţul Alba, aduce la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   pierderea cărţii de identitate seria E-775493,
ZCFC5980105297995, eliberată la data de 19       207323, aparţinând vehiculului cu nr. de        aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
decembrie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa        identificare TMBBG41U742942957, eliberată       UU1LSDAAH35242758, eliberată în anul 2006
Galaţi.                                                    de Societatea Comercială AUTOMOBILE
                            la data de 30 noiembrie 2001 de Societatea
   (663)                       Comercială PORSCHE ROMANIA – S.R.L.,          DACIA – S.A., Piteşti.
  — Societatea Comercială CONCEPT ERA –        Bucureşti.                         (732)
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Zablovschi nr.     (705)                        — Tucă Mihai Cornel, cu domiciliul în
49, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                              — Stachie Ioan, cu domiciliul în satul Ştefan    Craiova, str. Fluturi nr. 44, judeţul Dolj, aduce la
de identitate seria E-855257, aparţinând
vehiculului cu nr. de identificare           cel Mare, comuna Ştefan cel Mare, judeţul       cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
SJNBAAP12U2273126, eliberată de Societatea       Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului    A.Y. nr. 146846, eliberat la 1 martie 1974 de
Comercială RENAULT NISSAN – S.R.L.           de muncă seria B.i. nr. 0466601, eliberat în anul   Întreprinderea „Electroputere“ din Craiova,
                            1988 de Trustul Antrepriză Generală          judeţul Dolj.
   (723)
                            Construcţii Montaj din Piatra-Neamţ, judeţul        (613)
  — Societatea Comercială COOPER            Neamţ.
CONSULTING GROUP – S.R.L., cu sediul în                                     — Tudor Eugen, cu domiciliul în Bucureşti, str.
                              (659)
Bucureşti, str. Soldat I. Zambilă nr. 2, bl. B17, sc.                             Vatra Dornei nr. 5, bl. M1, sc. D, ap. 37, sectorul
A, ap. 2, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea    — Stîngă Florea, cu domiciliul în comuna      4, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de
cărţii de identitate seria D-948271, aparţinând     Nicolae Titulescu, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă  muncă seria B.e. nr. 0266712, eliberat la 28
vehiculului cu nr. de identificare           pierderea cărţii de identitate seria B-027345,     decembrie 1982 de Ministerul Apărării Naţionale,
YS3FH49Y741010360, eliberată la data de 13       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                                                        U.M. 02638 din Bucureşti.
octombrie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa        439699, eliberată la data de 10 ianuarie 1995 de
Bucureşti.                       R.A.R. - Reprezentanţa Olt.                (600)
   (609)                         (675)                         — Tudorache Gh. George, cu domiciliul în
  — Societatea Comercială D’ARTEX                                       Feteşti, Aleea Vilelor, bl. G7, sc. B, ap. 6, judeţul
                              — Stoican Gabriela, cu domiciliul în Bucureşti,
SERVICE – S.R.L., Punctul de lucru, cu sediul în    Str. Prepelicarului nr. 26, sectorul 5, aduce la    Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 185, sectorul    cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria     de bacalaureat seria U nr. 0325569, eliberată la
5, aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de     B.g. nr. 0012739, eliberat la 15 octombrie 1986 de   14 iulie 2006 de Grupul Şcolar Construcţii Căi
muncă seria B.a. nr. 0174501, eliberat la 25      Întreprinderea „Electromagnetica“ din Bucureşti,    Ferate din Feteşti, judeţul Ialomiţa, promoţia
octombrie 1976 de Complexul de Hoteluri şi       pe numele de Răduţu Gabriela.             2006.
Restaurante „Nord“ din Bucureşti, pe numele de       (671)                         (709)
Popa Andrei Adrian.
                              — Ştefan Camelia-Denise, cu domiciliul în       — Varga Susana, cu domiciliul în Oradea, Str.
   (636)
                            Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 94, bl. L120, sc.  Moldovei nr. 86, bl. PC24, ap. 2, judeţul Bihor,
  — Societatea Comercială FRUCT            B, ap. 26, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea  aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
TRANSPORT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,       carnetului de muncă seria B.G. nr. 0041729,      absolvire a învăţământului de 10 ani seria A nr.
str. Portiţa nr. 16, sectorul 5, aduce la cunoştinţă  eliberat la 30 iunie 1986 de Direcţia de        64368/88, eliberată la 5 septembrie 1983 de
pierderea cărţii de identitate seria B-279857,     Telecomunicaţii a Municipiului Bucureşti, pe
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare                                 Liceul Industrial nr. 2 din Carei, judeţul Satu
                            numele de Petrişor Camelia-Denise.           Mare, pe numele de Nagy I. Susana.
8813008, eliberată la data de 10 octombrie 1995
de R.A.R. - Reprezentanţa Bacău.              (721)                         (728)
   (720)                         — Ştefănescu E. Cristian, cu domiciliul în      — Vascan P. Mariana, cu domiciliul în
                            Bucureşti, str. Govora nr. 2, bl. 74, sc. 1, ap. 13,  Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. 1, ap. 1,
  — Societatea Comercială FRUCT
TRANSPORT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,       sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea       sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
str. Portiţa nr. 16, sectorul 5, aduce la cunoştinţă  certificatului de promovare a testelor naţionale
                                                        de licenţă seria V nr. 0104204/2174, eliberată la
pierderea cărţii de identitate seria B-279856,     seria B nr. 0012819/119, eliberat la 1 iulie 2005
                                                        17 ianuarie 2006 de Academia de Studii
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      de Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 133 din
                            Bucureşti.                       Economice din Bucureşti, Facultatea de
XLAAS48WS00314739, eliberată la data de 10                                   Economie Generală şi Comunicare.
octombrie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Bacău.       (643)
                                                          (734)
   (722)                         — Ştefănescu V. Ionuţ-Marius, cu domiciliul
                            în Bucureşti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9, ap.    — Vasile M. Mihai, cu domiciliul în Bucureşti,
  — Societatea Comercială GITOUR – S.A., cu
                            6, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea      bd. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, sc. C, ap. 83,
sediul în Giurgiu, bd. C.F.R. nr. 5, judeţul Giurgiu,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   certificatului de absolvire seria F nr.        sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea foii
seria E-117456, aparţinând vehiculului cu nr. de    0049655/11, eliberat la 29 ianuarie 2009 de      matricole anexă la diploma de licenţă seria R nr.
identificare WDB9046631R636874, eliberată la      Societatea Comercială DEKLAUSEN            0100921/5433, eliberată la 26 iulie 2001 de
data de 7 mai 2004 de Societatea Comercială       CONSULT – S.R.L., Turda, Punctul din Cluj-       Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept,
AUTOROM – S.R.L., Bucureşti.              Napoca, judeţul Cluj.                 promoţia 1999.
   (716)                         (632)                         (690)
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 8/11.I.2010

  — Vlădescu Mihaela, cu domiciliul în          — Zaboloteanu Ecaterina, cu domiciliul în Iaşi,      — Zanfir Ioana, cu domiciliul în Sibiu, Aleea
Bucureşti, aleea Băiuţ nr. 7, bl. M31, sc. B, ap.    Strada Frântă nr. 6, judeţul Iaşi, aduce la        Taberei nr. 2, sc. A, ap. 12, judeţul Sibiu, aduce la
108, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea      cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.     cunoştinţă pierderea autorizaţiei de manevrant
diplomei de bacalaureat seria K nr. 247585/7766,     76879, eliberat la 12 octombrie 1995 de Comisia      poduri rulante nr. 38437, eliberată la 2 martie
                             Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
eliberată la 2 septembrie 1992 de Liceul Teoretic    Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele de     1976 de Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi
„Grigore Moisil“ din Bucureşti, pe numele de       Zaboloteanu Toader (decedat) şi Mihalache         Instalaţii de Ridicat Sibiu, pe numele de Prunel
Agapie M. Mihaela, promoţia 1992.            Aneta.                          Ioana.
  (625)                          (686)                           (627)
                         S C H I M B Ă R I            D E     N U M E
  — Apostol Viorica, cu domiciliul în Timişoara,    Alexandrina, solicită schimbarea numelui său de      Brăila, născut la data de 24 octombrie 1988 în
Str. Iepurelui nr. 2, ap. 3, judeţul Timiş, născută la  familie din Gheorghe în acela de Minciună, spre a     Tulcea, judeţul Tulcea, fiul lui Dorel şi Anişoara
data de 12 ianuarie 1978 în Timişoara, judeţul      se numi Minciună Răzvan-Constantin.            Preda, solicită schimbarea numelui său de familie
Timiş, fiica lui Ianculovici Teodor şi Angheluş        (693)                        din Preda în acela de Pătrăşcan, spre a se numi
Elena, solicită schimbarea numelui său de familie      — Munteanu Dorina, cu domiciliul în Cisnădie,     Pătrăşcan Victor-Ovidiu.
din Apostol în acela de Ianculovici, spre a se numi   Str. Argintului nr. 15, judeţul Sibiu, solicită        (681)
Ianculovici Viorica.                   schimbarea numelui de familie al copilului său,
   (712)                                                      — Şuţoiu Vlad-Ionuţ, cu domiciliul în Piteşti,
                             Vasiu Tudor-Cristian, cu acelaşi domiciliu, născut
                             la data de 27 octombrie 2004 în Dej, judeţul Cluj,    str. C. Rădulescu-Motru nr. 1, bl. P9a, sc. C, ap.
  — Căldăraru Ion, cu domiciliul în Băileşti, str.
                             fiul lui Vasiu Dorina, din Vasiu în acela de       16, judeţul Argeş, născut la data de 7 mai 1991 în
Tismana nr. 30, judeţul Dolj, solicită schimbarea
numelui de familie al copilului său, Banciu       Munteanu, spre a se numi Munteanu Tudor-         Piteşti, judeţul Argeş, fiul lui Florin şi Georgeta
Florentina-Sabina, cu acelaşi domiciliu, născută     Cristian.                         Şuţoiu, solicită schimbarea numelui său de
la data de 17 ianuarie 1996 în comuna Moţăţeni,        (617)                        familie din Şuţoiu în acela de Păun, spre a se numi
judeţul Dolj, fiica lui Banciu Ion şi Cănuci Fila,                                 Păun Vlad-Ionuţ.
                              — Orzea Iustina-Maria, cu domiciliul în Sibiu,
din Banciu în acela de Căldăraru, spre a se numi     str. Gorăslău nr. 2, sc. A, ap. 5, judeţul Sibiu,       (730)
Căldăraru Florentina-Sabina.               născută la data de 4 mai 1975 în Dumbrăveni,         — Tripon Ionuţ, cu domiciliul în Cluj-Napoca,
   (612)                        judeţul Sibiu, fiica lui Gheorghe şi Rodica-Maria     str. Becaş nr. 30, ap. 1, judeţul Cluj, născut la data
  — Drăghici Alexandru, cu domiciliul în        Orzea, solicită schimbarea numelui său de familie     de 22 august 1984 în Cluj-Napoca, judeţul Cluj,
Bucureşti, Drumul Taberei nr. 102, bl. M15, sc. 1,    din Orzea în acela de Ţiban, spre a se numi Ţiban     fiul lui Teofil şi Tulia-Dorina Tripon, solicită
ap. 13, sectorul 6, solicită schimbarea numelui de    Iustina-Maria.
                                                          schimbarea prenumelui său din Ionuţ în acela de
familie al copilului său, Şchiopu Briana-Teodora,       (658)                        Tulius-Ionuţ, spre a se numi Tripon Tulius-Ionuţ.
cu acelaşi domiciliu, născută la data de 24         — Pacoste Mihaela-Loredana, cu domiciliul în        (669)
noiembrie 2009 în Bucureşti, fiica lui Alexandru     Mioveni, bd. Dacia, bl. F1, sc. 4, ap. 3, judeţul
şi Georgiana Drăghici, din Şchiopu în acela de      Argeş, născută la data de 11 aprilie 1985 în Piteşti,    — Tégláş Tănţica, cu domiciliul în Bucureşti,
Drăghici, spre a se numi Drăghici Briana-        judeţul Argeş, fiica lui Victor şi Elisabeta Cârstea,   str. Petre Ispirescu nr. 31, bl. M198A, sc. A, ap. 7,
Teodora.                         solicită schimbarea numelui său de familie din      sectorul 5, născută la data de 1 august 1975 în
   (692)                        Pacoste în acela de Soare, spre a se numi Soare      Videle, judeţul Teleorman, fiica lui Niculae şi
  — Gheorghe Răzvan-Constantin, cu domiciliul      Mihaela-Loredana.                     Catrina Florea, solicită schimbarea prenumelui
în Codlea, Strada Laterală nr. 29, judeţul Braşov,      (733)                        său din Tănţica în acela de Tania, spre a se numi
născut la data de 2 martie 1990 în Codlea, judeţul     — Preda Victor-Ovidiu, cu domiciliul în Brăila,    Tégláş Tania.
Braşov, fiul lui Minciună Viorel şi Gheorghe       str. Vasile Lupu nr. 6, bl. B17, ap. 32, judeţul        (604)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR
                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                                                                          &JU8750|426723]
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

 Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 8/11.I.2010 conţine 8 pagini                Preţul: 1,60 lei       ISSN 1018 — 0516

								
To top