; 069
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

069

VIEWS: 21 PAGES: 8

 • pg 1
									                         PARTEA A VII-A
Anul 174 (II) — Nr. 69      PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE              Mar˛i, 7 noiembrie 2006     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

         Societatea Cooperativ„             registrul   comer˛ului   a  Societ„˛ii  Cooperative
         CONSUMCOOP ALUNI™               CONSUMCOOP ALUNI™.
    satul Aluni∫, comuna Aluni∫, jude˛ul Mure∫          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de Ónregistrare pe
          J 26/4/2006
                                baza c„rora judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 19014198           Óndeplinite cerin˛ele legale privind constituirea organiza˛iei
                                cooperatiste, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 6 ∫i 16
         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                din Legea nr. 26/1990, republicat„, cu modific„rile
                                ulterioare, precum ∫i cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu
         TRIBUNALUL MURE™
                                modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite
       DOSAR NR. 32.916/22.08.2006            pezenta cerere ∫i a dispune Ónmatricularea pentru
                                Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP ALUNI™ Ón
         ŒNCHEIEREA Nr. 6.485             registrul comer˛ului.
        pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
         din 13 septembrie 2006              Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Judec„tor delegat
                                formulat„ de membrul cooperator Veres Vilmos ∫i, Ón
  la Oficiul Registrului Comer˛ului
  de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫    - Santa Marinel     consecin˛„, dispune Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului
  Referent                           pentru Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP ALUNI™,
  la Oficiul Registrului Comer˛ului              Ón urm„toarele condi˛ii:
  de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫    - Laszlo Tacsiana      Sediul social este Ón satul Aluni∫, comuna Aluni∫ nr.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare formulate de  605, jude˛ul Mure∫.
membrul cooperator Veres Vilmos privind Ónmatricularea       Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu
Ón registrul comer˛ului a CONSUMCOOP ALUNI™
                                am„nuntul Ón magazine nespecializate.
Societate Cooperativ„.
  Procedura legal Óndeplinit„.                  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.         produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
        JUDEC√TORUL DELEGAT                 Activit„˛i secundare: conform art. 2.1 din actul
  Asupra cererii de fa˛„:                   constitutiv.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 32.916 din data de      Capitalul social: capitalul social variabil la data de
22.08.2006, legal timbrat„, s-a solicitat Ónmatricularea Ón   12./9.2006 este de 750,00 RON, integral v„rsat; num„rul
 2         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006

total de p„r˛i sociale este de 75; valoarea unei p„r˛i   17. Kristof Jozsef, membru cooperator, cod numeric
sociale este de 10,00 RON.                personal 1440131261497, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
 Fondatori:                       localitatea Aluni∫, nr. 402;
  1. Bakos Csaba, membru cooperator, cod numeric      18. Kristof Jozsef, membru cooperator, cod numeric
personal 1571004261501, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,   personal 1650625261467, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
localitatea Lunca Mure∫ului nr. 42;           localitatea Aluni∫, nr. 183;
                              19. Kristof Rozalia, membru cooperator, cod numeric
  2. Balint Stefan, membru cooperator, cod numeric
                             personal 2681017261462, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
personal 1281210261455, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
                             localitatea Aluni∫, nr. 183;
localitatea Aluni∫, nr. 330 C;
                              20. Kristof Stefan, membru cooperator, cod numeric
  3. Bata Eugenia, membru cooperator, cod numeric
                             personal 1361104261473, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
personal 2510823261453, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
                             localitatea Aluni∫, nr. 183;
localitatea Aluni∫, nr. 693;
                              21. Ordog Catalina, membru cooperator, cod numeric
  4. Bezsnei Meniko, membru cooperator, cod numeric   personal 2361106261454, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
personal 2620314060771, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,  localitatea Aluni∫, nr. 662;
localitatea Aluni∫, nr. 606;                22. Ordog Judith, membru cooperator, cod numeric
 5. Bezsnei Jozsef Attila, membru cooperator, cod    personal 2680825261460, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
numeric personal 1610304060768, domiciliat Ón jude˛ul  localitatea Aluni∫, nr. 369;
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 606;             23. Ordog Magdalena, membru cooperator, cod
  6. Csatlos Julia, membru cooperator, cod numeric   numeric personal 2541031261451, domiciliat„ Ón jude˛ul
personal 2681012261477, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,  Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 630;
localitatea Lunca Mure∫ului nr. 156;            24. Ordog Stefan, membru cooperator, cod numeric
  7. Demeter Arpad, membru cooperator, cod numeric   personal 1510603261471, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
personal 1700321261460, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,   localitatea Aluni∫, nr. 630;
localitatea Lunca Mure∫ului nr. 101B;            25. Szasz Maria, membru cooperator, cod numeric
 8. Demeter Gheorghe, membru cooperator, cod      personal 2310107261463, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
                             localitatea Aluni∫, nr. 624;
numeric personal 1461128261463, domiciliat Ón jude˛ul
                              26. Vajda Gaspar, membru cooperator, cod numeric
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 506;
                             personal 1261230261476, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
  9. Gyorgy Levente, membru cooperator, cod numeric
                             localitatea Aluni∫, nr. 646;
personal 1640529264410, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
                              27. Vajda Gheorghe, membru cooperator, cod numeric
localitatea Aluni∫, nr. 173;
                             personal 1410906261472, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
  10. Kocsis Adalbert, membru cooperator, cod numeric  localitatea Aluni∫, nr. 651;
personal 1501018261461, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,    28. Vajda Irma, membru cooperator, cod numeric
localitatea Aluni∫, nr. 616;               personal 2320908261455, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
  11. Kocsis Albert, membru cooperator, cod numeric   localitatea Aluni∫, nr. 646;
personal 1810813261973, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,    29. Vajda Viorica, membru cooperator, cod numeric
localitatea Aluni∫, nr. 616;               personal 2500908261451, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
  12. Kocsis Arpad, membru cooperator, cod numeric   localitatea Aluni∫, nr. 651;
personal 1410915261467, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,    30. Varga Andrei, membru cooperator, cod numeric
localitatea Aluni∫, nr. 162;               personal 1431017261467, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
                             localitatea Aluni∫, nr. 476;
  13. Kocsis Attila, membru cooperator, cod numeric
personal 1430326261451, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,    31. Varga Katalin, membru cooperator, cod numeric
                             personal 2650622261495, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
localitatea Aluni∫, nr. 534;
                             localitatea Aluni∫, nr. 334;
  14. Kocsis Eniko, membru cooperator, cod numeric
                              32. Varga Gaspar, membru cooperator, cod numeric
personal 2711223261463, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
                             personal 1300915261470, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
localitatea Aluni∫, nr. 163;
                             localitatea Aluni∫, nr. 137;
  15. Kocsis Irina, membru cooperator, cod numeric     33. Varga Iren, membru cooperator, cod numeric
personal 2500819261472, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,  personal 2651126261464, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
localitatea Aluni∫, nr. 616;               localitatea Aluni∫, nr. 137;
  16. Kocsis Katalin, membru cooperator, cod numeric    34. Varga Juliana, membru cooperator, cod numeric
personal 2551015261482, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,  personal 2510927261482, domiciliat„ Ón jude˛ul Mure∫,
localitatea Aluni∫, nr. 330;               localitatea Aluni∫, nr. 395 A;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006                3

  35. Varga Nicolae, membru cooperator, cod numeric       2. Ordog Judith, cenzor supleant, cod numeric
personal 1470227261453, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,     personal 2680825261460.
localitatea Aluni∫, nr. 395 A;                  Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  36. Veres Gyongyver, membru cooperator, cod          Sedii secundare: 1. Magazin mixt, cu sediul Ón jude˛ul
numeric personal 2640315261501, domiciliat„ Ón jude˛ul    Mure∫, Aluni∫, nr. 656;
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 390;               2. Bar, cu sediul Ón jude˛ul Mure∫, Lunca Mure∫ului,
  37. Veres Vilmos, membru cooperator, cod numeric     Str. Principal„ nr. 159.
personal 1611201261469, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,       3. Sediu secundar, cu sediul Ón jude˛ul Mure∫, Fi˛c„u,
localitatea Aluni∫, nr. 390;                 f„r„ num„r.
  38. Vita Attila, membru cooperator, cod numeric        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
personal 1361119261464, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,     Partea a VII-a a prezentei Óncheieri.
localitatea Reghin, Str. F„g„ra∫ului, bl. 4, ap. 58;       Executorie.
  39. Vita Attila, membru cooperator, cod numeric        Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate cu
personal 1651227261450, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,     prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat„ ∫i
localitatea Reghin, Str. F„g„ra∫ului, bl. 4, ap. 58;     modificat„.
  40. Vita Jozsef, membru cooperator, cod numeric
                                 (1/87)
personal 1680810261531, domiciliat Ón jude˛ul Mure∫,
                                             *
localitatea Aluni∫, nr. 299;
  41. Zsigmond Gyorgy Istvan, membru cooperator, cod
                                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
numeric personal 1720720261450, domiciliat Ón jude˛ul
                                         COLIN DAILY
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 592a;
                                          Bucure∫ti
  42. Zsigmond Jozsef, membru cooperator, cod
numeric personal 1610926261451, domiciliat Ón jude˛ul
                                         ACT ADIfiIONAL
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 580;
  43. Zsigmond Lorand, membru cooperator, cod          la statutul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
numeric personal 1850719261960, domiciliat Ón jude˛ul             COLIN DAILY, Bucure∫ti
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 580;               Preambul:
  44. Zsigmond Paraschiva, membru cooperator, cod        Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ COLIN
numeric personal 2501002261471, domiciliat„ Ón jude˛ul    DAILY, Bucure∫ti, cod unic de Ónregistrare 367598,
Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 592 A;            Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului cu nr. C
  45. Zsigmond Piroska Katalin, membru cooperator,     40/26/2005, reprezentat„ de dna Ionescu Constan˛a, Ón
cod numeric personal 2641226261461, domiciliat„ Ón      calitate de pre∫edinte, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
jude˛ul Mure∫, localitatea Aluni∫, nr. 580.         a membrilor cooperatori nr. 1 din data de 23.09.2005.
  Administratori:                        Av‚nd Ón vedere:
  1.   Bata  Eugenia,   cod  numeric  personal    • Art. 20 lit. m) din statutul Societ„˛ii Cooperative
2510823261453, data numirii 15.08.2006, durata        Me∫te∫ug„re∫ti COLIN DAILY, care stipuleaz„ c„
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;           adunarea general„ extraordinar„ a cooperativei poate s„
  2. Zsigmond Paraschiva, cod numeric personal       aprobe orice modificare a statutului propriu;
2501002261471, data numirii 15.08.2006, durata
                                 • Hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                               nr. 4/4.09.2006 Ón care s-a aprobat modificarea
  3.   Veres   Vilmos,   cod  numeric  personal
                               alineatului 2 de la art. 68 din statutul Societ„˛ii
1611201261469 data numirii 15.08.2006, durata
                               Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti COLIN DAILY,
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                                 art. 68 alin. 2 va avea urm„torul cuprins:
  4. Kristof Rozalia, cod numeric personal
                                 îSocietatea cooperativ„ poate utiliza persoane
2681017261462, data numirii 15.08.2006, durata
                               Óncadrate cu contract individual de munc„ Ón limita
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                               num„rului sau procentului aprobat de adunarea general„
  5.   Csatlos   Julia,  cod   numeric  personal
                               anual, func˛ie de programul de modernizare ∫i dezvoltare
2681012261477, data numirii 15.08.2006, durata
                               al cooperativei“.
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                                 Persoanelor Óncadrate cu contract individual de munc„
  6. Demeter Arpad, cod numeric personal
                               le sunt aplicabile prevederile cuprinse Ón Legea
1700321261460, data numirii 15.08.2006, durata
                               nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline.
                               ulterioare, ∫i Ón regulamentul de ordine interioar„.
  Cenzori:
  1.   Kocsis   Irina,  cod  numeric   personal    (2/10.323)
2500819261472;                                      *
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006

         Societatea Cooperativ„                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
       COOPERATIVA DE CONSUM GIL√U                       SICOMCOOP
          Gil„u, jude˛ul Cluj                   Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna

          HOT√R¬REA Nr. 359                        HOT√R¬REA Nr. 7
          din data de 23.10.2006                  din data de 28 septembrie 2006
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor                a adun„rii generale extraordinare
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative COOPERATIVA DE
                                   Œn conformitate cu prevederile art. 9(2) din actul
CONSUM GIL√U, Societate Cooperativ„ de gradul 1,
                                 constitutiv al societ„˛ii, adunarea general„ extraordinar„ a
legal constituit„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Cluj cu
                                 societ„˛ii, dup„ dezbaterea problemelor Ónscrise la
nr. C12/21/2005, cod unic de Ónregistrare 257064, care a
                                 ordinea de zi, a luat urm„toarea hot„r‚re:
avut loc Ón data de 10.10.2006 Ón localitatea Gil„u,
jude˛ul Cluj, din totalul de 44 membri cooperatori au        Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru privind formarea
participat 35 Ón procent de 84,1%, care Ón temeiul Legii     profesional„ la Sf. Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918,
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,    bloc 15, sc. I.
cu majoritate de voturi, hot„r„∫te:                 Unitatea va func˛iona f„r„ personalitate juridic„.
  Œnchirierea urm„toarelor spa˛ii prin licita˛ie public„, iar   Dl David Petru Pavel, responsabilul unit„˛ii, se
Ón lips„ de licitatori se va recurge la negociere:        Óns„rcineaz„ cu rezolvarea formalit„˛ilor de Ónregistrare a
  1. Brut„rie Gil„u, localitatea Gil„u, str. Mori nr. 1053,   punctului de lucru.
jude˛ul Cluj;                             Art. 2. Administratorul unic se Óns„rcineaz„ cu ducerea
  2. Braseria Gil„u, Str. Principal„ nr. 1-3, bl. I4, ap.    la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.
25, jude˛ul Cluj;
  3. Cofet„rie Gil„u, Str. Principal„ nr. 1-3, bl. I 4, ap.     (5/32.590)
26, jude˛ul Cluj.                                       *
    (3/20.856)
                *                       Societatea Cooperativ„ de Consum
                                         CONSUMCOOP MAIERU
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                Maieru, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
            TEHNOLEMN
         Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj                     HOT√R¬REA Nr. 2
                                       a adun„rii generale extraordinare
           HOT√R√REA Nr. 5
                                         din data de 16.10.2006
          din data de 24.10.2006
                                   Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
        a adun„rii generale extraordinare
                                 cooperatori din cadrul Societ„˛ii Cooperative de Consum
          a membrilor cooperatori
                                 de gradul 1 CONSUMCOOP MAIERU, convocat„ Ón
  Adunarea general„ extraordinar„ a Societ„˛ii          condi˛iile Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TEHNOLEMN, Óntrunit„ legal       func˛ionarea coopera˛iei ∫i ale actului constitutiv, cu
cu participarea unui num„r de 95 membri cooperatori cu      respectarea de cvorum ∫i prezen˛„, hot„r„∫te:
11.538 p„r˛i sociale din totalul de 14.011 p„r˛i sociale,      Art. 1. Aprob„ v‚nzarea prin negociere direct„r la
reprezent‚nd 82,34%.                       S.C. PAN-DAISAN - S.R.L., cu sediul social Ón localitatea
  Av‚nd Ón vedere:                        Maieru nr. 1137, a imobilului îSpa˛iu produc˛ie p‚ine ∫i
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea     anexe“, situat Ón localitatea Maieru nr. 128, jude˛ul
coopera˛iei;                           Bistri˛a-N„s„ud.
  - competen˛ele adun„rii generale extraordinare
                                   Art. 2. Aprob„ v‚nzarea prin negociere direct„ la PF
prev„zute Ón statutul propriu,
                                 Andronesi Aurelia, cu sediul social Ón localitatea Maieru
  hot„r„∫te:
                                 nr. 207, a imobilului îSpa˛iu Comercial - magazin cu
  - Aprob„ solicitarea unui credit pentru investi˛ii Ón
                                 cofet„rie“, situat Ón localitatea Maieru nr. 128, jude˛ul
valoare de 150.000 lei pe o perioad„ de un an, de la
                                 Bistri˛a-N„s„ud.
B.C.R. Cluj, garantarea acestuia cu bunurile din
patrimoniu ∫i mandatarea dlui Alexandru Tudor, director       Art. 3. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
general al societ„˛ii, ∫i a d-nei Todor Victoria, director    Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii acestor
economic al societ„˛ii, pentru semnarea actelor necesare.     opera˛iuni.

    (4/20.857)                           (6/32.591)
                *                                *
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006                 5

         Societatea Cooperativ„             nr. 146A, situat„ Ón Petro∫ani, Complex Par‚ng,
           SOCOM UNIREA                 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara            Tribunalul Hunedoara, prin Óncheierea judec„toreasc„
                                 nr. 1611/16.03.2004, cu urm„torul cod CAEN: 5540 -
         HOT√R¬REA Nr. 2075               baruri.
         din data de 10.10.2006               Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i
                                 semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
  La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„ cu sediul        al Jude˛ului Hunedoara se Ómputernice∫te domnul Florea
Ón Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara,     Constantin, administratorul acestei unit„˛i, care se
cu num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de        legitimeaz„ cu C.I. seria HD nr. 197567, eliberat„ de
Ónregistrare R2135250, adunarea general„ a membrilor       Poli˛ia Petrila la data de 15.10.2003, cod numeric
cooperatori ai SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„         personal 1671109204961.
Petro∫ani a hot„r‚t Ónfiin˛area ca punct de lucru unitatea
nr. 26 - monumente funerare, situat„ Ón Petro∫ani,          (9/32.593)
Str. Cimitirului nr. 1, cu urm„torul cod CAEN: 2670 -                      *
t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei.
  Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i                Societatea Cooperativ„
semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului             COOP. DE CONSUM JIBOU
al Jude˛ului Hunedoara se Ómputernice∫te doamna Ion                  Jibou, jude˛ul S„laj
Carmen, administratorul acestei unit„˛i, care se
legitimeaz„ cu C.I. seria HD nr. 130775, eliberat„ de                   HOT√R¬RE
Poli˛ia Petro∫ani la data de 24.07.2002, cod numeric               din data de 9.10.2006,
personal 2620525205034.                            a adun„rii generale extraordinare
  (7/32.593)                            Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
          HOT√R¬REA Nr. 916               cooperatori din cadrul COOP. DE CONSUM JIBOU
         din data de 12.04.2006             Societate Cooperativ„, care a avut loc Ón localitatea
                                 Jibou, Str. 1 Mai nr. 17, Ón data de 9.10.2006, la care
  La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„ cu sediul        au participat, din cei 34 de membri cooperatori cu drept
Ón Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara,     de vot, un num„r de 27 membri, Ón procent de 80%, Ón
cu num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de        temeiul prevederilor art. 14 (1) ∫i art. 117 din Legea
Ónregistrare R2135250, adunarea general„ a membrilor       nr. 1/2005, hot„r„∫te:
cooperatori ai SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„
                                   1. Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu cod
Petro∫ani, Ón ∫edin˛a sa din 12.04.2006, a hot„r‚t
                                 CAEN 1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
extinderea obiectului de activitate al unit„˛ii nr. 20, situate
                                 r„coritoare nealcoolice.
Ón Petrila, Str. Republicii nr. 31, jude˛ul Hunedoara, cu
                                   2. Art. 2. Se Ómputernice∫te dl Stejerean Liviu pentru a
activitatea import-export cu produsele ∫i bunurile
                                 reprezenta unitatea la Oficiul registrului comer˛ului pentru
materiale inclusiv produse second, cu respectarea
                                 Óndeplinirea formalit„˛ilor legale ∫i Ónscrierea men˛iunii.
cerin˛elor legale.
  Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i         (10/32.594)
semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului                    *
al Jude˛ului Hunedoara se Ómputernice∫te doamna
Spaimoc Porumbi˛a-Narcisa, administratorul acestei unit„˛i,             Societatea Cooperativ„
care se legitimeaz„ cu C.I. seria HD nr. 086758,                   COMPREST TULCEA
eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la data de 30.08.2001, cod                  Tulcea
numeric personal 2701215205020.
  (8/32.593)                                    HOT√R¬REA Nr. 1

          HOT√R¬REA Nr. 916                        din data de 13 aprilie 2006

         din data de 12.04.2006               Adunarea general„ ordinar„,Ón baza prevederilor Legii
                                 nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
  La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„ cu sediul
                                 la data de 13 aprilie 2006, hot„r„∫te:
Ón Petro∫ani, str. N. B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara,
                                   Art. 1. Aprob„ bilan˛ul contabil Óncheiat la
cu num„r de Ónmatriculare C20/31/2005, cod unic de
                                 30 decembrie 2005, raportul comisiei de cenzori ∫i
Ónregistrare R2135250, adunarea general„ a membrilor
                                 Ómp„r˛irea profitului pe anul 2005.
cooperatori ai SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„
Petro∫ani, Ón ∫edin˛a sa din 12.04.2006, a hot„r‚t          (11/32.595)
completarea la obiectul secundar de activitate al unit„˛ii                   *
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006

           Societatea Cooperativ„             Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
           COOP STAR RªCA                      METALO-CASNICA
           R‚∫ca, jude˛ul Suceava                     Bucure∫ti

             HOT√R¬RE                     HOT√R¬REA Nr. 7/25.10.2006
     a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor         a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
      COOP STAR R¬™CA (extras) ∫edin˛a          METALO-CASNICA, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
        din data de 24 august 2006,          comer˛ului cu nr. C/40/3/2005 ∫i cod unic de Ónregistrare
                                1570654, av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, Str. Episcopiei
  Punctul 5                                   nr. 7, sectorul 1
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor COOP STAR R¬™CA
Societate Cooperativ„ a hot„r‚t:                 Adunarea general„ a membrilor cooperatori din cadrul
  Aprob„ pentru anul 2006 nivelul creditelor contractate  Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti METALO-CASNICA,
de c„tre cooperativ„ la B.C.R. la un plafon de        Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
100.000 lei RON ∫i garantarea acestuia cu bunuri mobile      Art. 1. Completarea obiectului secundar de activitate
∫i imobile proprietate a cooperativei.            cu urm„toarele obiecte: cod CAEN 5246 - comer˛ cu
                               am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i
  Œmputernice∫te pe dl Rusu Neculai, av‚nd func˛ia de
                               cu cele pentru vopsit, ∫i cod CAEN 5030 - comer˛ cu
pre∫edinte, ∫i pe dna FÓntÓnaru Margareta, av‚nd func˛ia
                               piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
de contabil-∫ef, s„ reprezinte cooperativa Ón rela˛iile cu
banca, sens Ón care vor semna cererile de credite,        Art. 2. Adresa corect„ a punctului de lucru Ónregistrat
contractele de credite, contractele de garan˛ie real„     la adresa din Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 92, sectorul 1,
mobiliar„ ∫i imobiliar„, actele adi˛ionale la contractele   av‚nd ca obiecte de activitate vulcanizare ∫i prelucr„ri
deja Óncheiate ∫i orice alte acte necesare ducerii la     mase plastice, este: Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 85,
Óndeplinire a acestei hot„r‚ri, angaj‚nd astfel cooperativa  sectorul 1, conform contractului de Ónchiriere nr. 87 din
fa˛„ de banc„. De asemenea, aceste persoane vor hot„rÓ    24.09.1973.
asupra bunurilor mobile sau imobile care vor constitui      Art. 3. Adresa corect„ a punctului de lucru Ónregistrat
garan˛ia Ómprumutului, vor alege tipul creditelor angajate,  la adresa din Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 191,
rambursarea, prelungirea sau rescaden˛area creditelor noi   sectorul 3, av‚nd ca obiecte de activitate repara˛ii
sau deja contractate de societate.              frigidere, ma∫ini de sp„lat ∫i comer˛, este Bucure∫ti, str.
                               Liviu Rebreanu nr. 191, bl. K1A, sectorul 3, conform
    (12/32.596)                      Óncheierii de Óndreptare de eroare din data de 4.07.2002
                *               ce face parte integrant„ din hot„r‚rea nr. 345/1998.
                                 (14/32.598)
       Societatea Cooperativ„ de Consum
         CONSUMCOOP CRU™Efi                             *
           Cru∫e˛, jude˛ul Gorj
                                     Societatea Cooperative de Consum
                                           CHITILA
             HOT√R¬RE
                                      comuna Chitila, jude˛ul Ilfov
       a adun„rii generale extraordinare
        din data de 28 martie 2006                      HOT√R¬RE
              (extras)             a adun„rii generale a Societ„˛ii Cooperative de Consum
                                CHITILA din data de 31.03.2006, cu sediul Ón comuna
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         Chitila, str. Aurel Vlaicu nr. 2-A, Ónregistrat„ la Oficiul
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative de Consum        registrului comer˛ului cu nr. C/23/19/2005, cod unic de
CONSUMCOOP CRU™Efi, Óntrunit„ Ón data de 28 martie                 Ónregistrare 3644065
2006, ora 10,00, Ón prezen˛a a 49 de membri
cooperatori, Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Cooperative de
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu marea   Consum CHITILA, prin pre∫edinte Vi∫an Iulean, a
majoritate de voturi adopt„ urm„toarea hot„r‚re:       convocat adunarea general„ a membrilor cooperatori
  1. Œn urma decesului domnului Lambu Constantin,      pentru data de 31.03.2006 la sediul cooperativei, conform
membru al consiliului de administra˛ie, adunarea general„   art. 34 alin. 3 din Legea nr. 1/2005. Convocarea s-a
extraordinar„, Ón unanimitate de voturi, a ales pe      f„cut Ón termen legal, prin expedierea de scrisori
domnul Ghidarcea Stelian ca membru plin al consiliului    recomandate cu confirmare de primire Ón data de
de administra˛ie.                       14.03.2006 ∫i publicarea Ón ziarul îRom‚nia liber„“. Au
  Prezenta hot„r‚re a adun„rii generale extraordinare    fost prezen˛i un nr. de 26 de membri, din totalul de 48,
s-a redactat ∫i semnat Ón 3 (trei) exemplare originale.    ob˛in‚ndu-se un procent de 55%, adunarea fiind
                               statutar„, conform art. 36 alin. 1 din Legea nr. 1/2005.
    (13/32.597)                      Adunarea a fost prezidat„ de Vi∫an Iulean, pre∫edinte,
                *               iar secretariatul, format din Oancea Ni˛a ∫i Sintion Maria.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 69/7.XI.2006                7

  Ordinea de zi a fost urm„toarea:                 b) Retragerea din func˛ia de membru cooperator a
  - raportul consiliului de administra˛ie privind activitatea  dnei Taraboanta Daniela.
desf„∫urat„ Ón anul 2005;                      c) Includerea Ón r‚ndul membrilor cooperatori a dnei
  - retragerea din consiliul de administra˛ie a dlor Pavel   Vi∫an Emilia.
™tefan ∫i Sinicu Mihai pe motive de s„n„tate;            d) Cedarea unei p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON
  - revocarea din func˛ia de membru cooperator a dnei      de c„tre Taraboanta Daniela c„tre Vi∫an Emilia.
Taraboanta Daniela;                         c) Vi∫an Emilia va de˛ine o parte social„ Ón valoare
  - includerea Ón r‚ndul membrilor cooperatori a dnei      de 10 lei, iar cota de beneficii ∫i pierderi va fi de 0,2%.
Vi∫an Emilia.
                                  f) Capitalul social al Societ„˛ii Cooperative de Consum
  Dup„ lungi discu˛ii, adunarea general„ a hot„r‚t       CHITILA r„m‚ne neschimbat.
urm„toarele:
                                  g) Num„rul total al membrilor cooperatori este de 48.
  a) Retragerea din func˛ia de membru Ón consiliul de
administra˛ie a dlor Pavel ™tefan ∫i Sinicu Mihai.          (15/32.599)
                                   P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2006
                               — pe suport fizic —
                                       Valoarea                  Valoarea
 Nr.                                   abonamentului              abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                    anual                   — lei —
                                       — lei —      Trim. I        Trim. II      Trim. III     Trim. IV

 1.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„             1.480       370,00        370,00       370,00      370,00
 2.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*       250         —           —          —         —
 3.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„            1.140       285,00        285,00       285,00      285,00
 4.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                   1.700       425,00        425,00       425,00      425,00
 5.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                   370       92,50         92,50        92,50       92,50
 6.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   1.540       385,00        385,00       385,00      385,00
 7.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                   1.420       355,00        355,00       355,00      355,00
 8.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a                   460       115,00        115,00       115,00      115,00
 9.   Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      375       93,75         93,75        93,75       93,75
 10.   Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative       620       155,00        155,00       155,00      155,00
 11.   Repertoriul actelor normative                     117         —           —          —         —
 12.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                   100         —           —          —         —
 13.   Edi˛ii trilingve                            350         —           —          —         —
 14.   Breviar Legislativ (NOU)**                       —         —           —          —        11,4

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.
      **) Se acord„ o reducere de pre˛ de 10% pentru cei ce se aboneaz„ p‚n„ la data de 15 octombrie 2006 (10,3 lei pre˛ redus).

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
 inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
 urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
     u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.               — prin oficiile sale po∫tale
     u RODIPET — S.A.                            — prin toate filialele
     u ACTA LEGIS — S.R.L.                         — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                                         (telefon/fax: 411.91.79)
     u INFO EUROTRADING — S.A.                       — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                                         (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
     u INTERPRESS SPORT — S.R.L.                      — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                                         (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
     u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.                   — Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
                                         (tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
     u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.                      — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                                         (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
     u PRESS EXPRES — S.R.L.                        — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                                         (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
     u ZIRKON MEDIA — S.R.L.                        — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                                         (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
     u ART ADVERTISING — S.R.L.                       — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                                         (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
     u CALLIOPE — S.R.L.                          — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                                         (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
     u CARTEXIM — S.R.L.                          — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
                                         (telefon/fax: 0243/22.06.95)
     u CURIER PRESS — S.A.                         — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                                         (telefon/fax: 0268/47.05.96)
     u MIMPEX — S.R.L.                           — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                                         (telefon/fax: 0254/71.92.43)                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
     IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
    ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                      (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
        Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
         Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
         bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|127302]
                         Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 69/7.XI.2006 con˛ine 8 pagini.             Pre˛ul: 1,52 lei              ISSN 1841—2718

								
To top