045 - Download as PDF by tradetrek

VIEWS: 5 PAGES: 12

									                        PARTEA A VII-A
Anul 174 (II) — Nr. 45     PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE               Vineri, 9 iunie 2006     PUBLICAfiII        ALE    SOCIET√fiILOR           COOPERATIVE

         Societatea Cooperativ„             3. Tilic„ Vasile, membru cooperator fondator, cod
         ART√ ™I ME™TE™UG              numeric personal 1570828131281, domiciliat Ón Constan˛a,
       Constan˛a, jude˛ul Constan˛a          bd. Ferdinand nr. 49, bl. D, sc. E, et. 1, ap. 63, jude˛ul
                               Constan˛a;
                                 4. Armeanu Joi˛a, membru cooperator fondator, cod
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             numeric personal 2550206131211, domiciliat„ Ón
                               Constan˛a, str. Suceava nr. 1A, bl. SV1, sc. B, et. 4,
                               ap. 36, jude˛ul Constan˛a;
        TRIBUNALUL CONSTANfiA
                                 5. Giuglea Lenu˛a, membru cooperator fondator, cod
                               numeric personal 2500308131242, domiciliat„ Ón
      EXTRAS AL ŒNCHEIERII Nr. 1656
                               Constan˛a, bd. Tomis nr. 316, bl. LT6, sc. A, ap. 4,
          din 29 mai 2006             jude˛ul Constan˛a;
  Judec„tor delegat                       - administrator persoan„ fizic„: Giuglea ™tefan, cod
  la Oficiul Registrului                  numeric personal 1440308131239, data numirii 29 mai
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  2006, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline -
  Tribunalul Constan˛a   - C„rbune Cosac Iulia      administrator unic (pre∫edinte);
  Referent                           - denumire: ART√ ™I ME™TE™UG - Societate
  la Oficiul Registrului                  Cooperativ„;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    - forma ∫i gradul societ„˛ii cooperative: societate
  Tribunalul Constan˛a   - Popa Victoria         cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„; gradul 1;
                                 - sediul social: Constan˛a, bd. Tomis nr. 316, bl. LT6,
  Œn baza cererii nr. 12304 din data de 26 mai 2006 ∫i
                               sc. A, ap. 4, jude˛ul Constan˛a;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 361 -
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               produc˛ia de mobilier;
Constan˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                 - activitate principal„: cod CAEN 3614 - produc˛ia altor
comerciale cu urm„toarele date:
                               tipuri de mobilier;
  - fondatori:
                                 - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat integral;
  1. Giuglea ™tefan, membru cooperator fondator, cod
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
numeric personal 1440308131239, domiciliat Ón Constan˛a,
bd. Tomis nr. 316, bl. LT6, sc. A, et. 2, ap. 4, jude˛ul     - cod unic de Ónregistrare: 18713686/30.05.2006;
Constan˛a;                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  2. Grecu Maria, membru cooperator fondator, cod      C13/4/29.05.2006.
numeric personal 2490909131236, domiciliat„ Ón          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 2 iunie 2006.
Constan˛a, aleea Topolog nr. 9, bl. C1, sc. B, ap. 21,      (1/79)
jude˛ul Constan˛a;                                    *
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

         Societatea Cooperativ„             societatea oriunde trebuin˛a o va cere ∫i s„ Óntreprind„
         CONSUMCOOP CORUND                m„surile necesare dob‚ndirii personalit„˛ii juridice a
       comuna Corund, jude˛ul Harghita           uniunii prin Ónscrierea Ón registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor
                                 deschis la Grefa Judec„toriei Arad ∫i dizolvarea ∫i
           ACT ADIfiIONAL                lichidarea ATCOM Arad.
                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.
  la actul constitutiv al CONSUMCOOP CORUND
 Societate Cooperativ„, cu sediul Ón comuna Corund,         (3/20.723)
    Strada Principal„ nr. 593, jude˛ul Harghita,                       *
 Ónmatriculat„ cu nr. C19/9/2005 la Oficiul Registrului
       Comer˛ului al Jude˛ului Harghita            Asocia˛ia Teritorial„ a Organiza˛iilor Cooperatiste
                                        Me∫te∫ug„re∫ti ATCOM CLUJ
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare s-au            Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
hot„r‚t urm„toarele modific„ri:
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa comuna                 HOT√R¬REA Nr. 1
Corund nr. 831, jude˛ul Harghita.
  Membrii declar„ c„ renun˛„ la termenul de recurs.                  din 21 aprilie 2005
  Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului public       Adunarea general„ ordinar„ a ATCOM Cluj, Óntrunit„
Márton József, azi, data autentific„rii, Ón patru exemplare,   legal cu participarea unui num„r de 27 de organiza˛ii din
din care trei exemplare pe seama p„r˛ii.             8 organiza˛ii asociate, reprezentate de un num„r de 98
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.    delega˛i din totalul de 112, av‚nd ca temei:
                                   - dispozi˛iile art. 120 din Legea nr. 1/2005 privind
    (2/10.260)
                                 organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
                *
                                   - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
                                 propriu,
  Asocia˛ia Teritorial„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei        hot„r„∫te:
       Me∫te∫ug„re∫ti ATCOM ARAD                Art. 1. Stabile∫te bunuri mobile ∫i imobile necesare
          Arad, jude˛ul Arad               bunei func˛ion„ri a viitoarei Uniuni Jude˛ene sau Asocia˛ii
                                 care urmeaz„ a fi creat„ conform dispozi˛iilor art. 89 din
          HOT√R¬REA Nr. 2                Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
           din 11 mai 2006               coopera˛iei.
                                   Valoarea total„ a acestor bunuri este de 141.562 RON,
  Av‚nd Ón vedere:                       bunurile fiind individualizate Ón anex„.
  - prevederile art. 6 lit. n, art. 89(1), art. 120(1) lit. a   Art. 2. Aprob„ ca activul ∫i pasivul ATCOM Cluj,
din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea     cuprinz‚nd partea divizibil„ ∫in indivizibil„, astfel cum vor
coopera˛iei;                           fi determinate conform situa˛iei financiare Óncheiate la
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul    data reorganiz„rii, s„ fie preluate de societatea
propriu;                             cooperativ„ care se va constitui Ón temeiul art. 120 alin.
  - Ónregistrarea Ón registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor de  (1) lit. b) din Legea nr. 1/2005 (mai pu˛in bunurile mobile
pe l‚ng„ Judec„toria Arad a Uniunii Jude˛ene a          ∫i imobile necesare bunei func˛ion„ri a viitoarei Uniuni
Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti Arad - UJCM,      Jude˛ene sau Asocia˛ii.
  adunarea general„ extraordinar„ a Asocia˛iei           Art. 3. Aprob„ efectuarea demersurilor privind radierea
Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti      Asocia˛iei Teritoriale a Organiza˛iilor Coopera˛iei
ATCOM Arad Óntrunit„ Ón ∫edin˛„ la sediul societ„˛ii Ón      Me∫te∫ug„re∫ti - ATCOM Cluj de la Oficiul Registrului
data de 11 mai 2006, statutar constituit„, hot„r„∫te:       Comer˛ului al Jude˛ului Cluj, de la data Ónregistr„rii legale
  Art. 1. Œncep‚nd cu data adopt„rii prezentei hot„r‚ri,    ∫i a dob‚ndirii personalit„˛ii juridice de c„tre Uniunea
Asocia˛ia Teritorial„ a      Organiza˛iilor Coopera˛iei   Jude˛ean„ constituit„ conform prevederilor legale Ón
Me∫te∫ug„re∫ti ATCOM Arad se dizolv„ ∫i intr„ Ón         materie.
lichidare, potrivit art. 227, lit. îd" din Legea nr. 31/1990     Art. 4. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri
republicat„, patrimoniul, activul ∫i pasivul acesteia,      sunt Ómputernici˛i pre∫edintele ATCOM, Biroul Contabilitate
conform situa˛iei financiare Óntocmite la aceast„ dat„,      ∫i Oficiul juridic.
transmi˛‚ndu-se asocia˛iei nou-create.                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
  Art. 2. Œn vederea lichid„rii se nume∫te lichidator        (4/20.724)
Societatea Comercial„ EXPERT - S.A., cu sediul Ón Arad,                     *
str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad cu nr.             Societatea Cooperativ„
J 02/1332/1993, cod unic de Ónregistrare 4842877, care                 OMEGA GRUP
va Óntocmi bilan˛ul contabil de lichidare.                    R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u
  Art. 3. Prezenta hot„r‚re se va depune la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad, Ón vederea                  HOT√R¬REA Nr. 1
Ónscrierii de men˛iuni ∫i public„rii Ón Monitorul Oficial al
                                            din 28 aprilie 2006
Rom‚niei.
  Art. 4. Œmputernice∫te pre∫edintele Uniunii Jude˛ene, Ón     Adunarea general„ ordinar„ legal constituit„ Ón
persoana dlui Mladin Nicolae-Mircea-Sabin, s„ reprezinte     ∫edin˛„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005 privind
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006                 3

organizarea ∫i func˛ionarea cooperativei, la data de             Societatea Cooperativ„
28 aprilie 2006, la sediul din R‚mnicu S„rat, str. Mihai         COOPERATIVA DE CONSUM AIUD
Eminescu nr. 1, jude˛ul Buz„u, hot„r„∫te cu un cvorum              Aiud, jude˛ul Alba
de 5 membri cooperatori:
  Art. 1. Aprobarea raportului privind activitatea               ACT ADIfiIONAL Nr. 1
economico-financiar„ desf„∫urat„ Ón anul 2005 prezentat
de consiliul de administra˛ie.                          din data de 16.05.2006
  Art. 2. Aprobarea raportului privind realizarea bugetului    Potrivit hot„r‚rii adun„rii generale ordinare din
de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005.            27.03.2006 ∫i adun„rii generale extraordinare din
  Art. 3. Aprobarea contului de profit ∫i pierderi ∫i     27.03.2006 a membrilor cooperatori de la COOPERATIVA
repartizarea profitului realizat Ón anul 2005.         DE CONSUM AIUD Societate Cooperativ„, Ón condi˛iile
  Art. 4. Aprobarea raportului cenzorului privind
                                prevederilor Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv, s-a
activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2005.
                                hot„r‚t:
  Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli,
precum ∫i a planului de investi˛ii pe anul 2006.          Art. 1. Se modific„ art. 21 (1) din actul constitutiv, Ón
  Art. 6. Aprobarea listei cu indicatorii tehnico-economici  sensul c„:
propu∫i pe anul 2006, anex„ la contractele de           - se retrage calitatea de membru al consiliului de
administrare ∫i gestionare a patrimoniului pentru consiliul  administra˛ie lui Rusu Aurel, ca urmare a decesului;
de administra˛ie.                         - dob‚nde∫te calitatea de membru al consiliului de
  Art. 7. Aprobarea volumului maxim de credite ∫i       administra˛ie dna Brad Elena Adriana (fiind aleas„ prin
scrisori de garan˛ie necesar Ón anul 2006, pentru       vot secret Ón adunarea general„ ordinar„ din 27.03.2006),
activitatea curent„ de exploatare ∫i investi˛ii.        n„scut„ la data de 21.07.1977 Ón Aiud, jude˛ul Alba,
  Art. 8. Aprobarea Ómputernicirii conducerii operative a   posesoare a C.I. seria AX nr. 210285, eliberat„ de Poli˛ia
unit„˛ii (pre∫edinte ∫i contabil-∫ef) de a angaja societatea  Aiud la data de 13.10.2004, av‚nd cod numeric personal
∫i de a garanta volumul de credite ∫i scrisori de garan˛ie   2770721010328, domiciliat„ Ón Aiud, str. ™tefan cel Mare
prin ipotecarea de imobile ∫i gajarea de bunuri din      nr. 87, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n.
patrimoniul societ„˛ii.                      Art. 2. Œncetarea calit„˛ii de membru cooperator a
  Art. 9. Aprobarea modific„rilor la sistemul propriu de   urm„torilor: Rusu Aurel, Bic Aurel ∫i Csegezi Martin, ca
salarizare propuse pentru anul 2006.              urmare a decesului, ∫i reducerea corespunz„toare a
  Art. 10. Aprobarea ratific„rii deciziilor emise de c„tre  capitalului social subscris ∫i v„rsat cu suma de 390 lei
consiliul de administra˛ie al OMEGA GRUP Societatea      RON, aferent unui num„r de 39 p„r˛i sociale ce au fost
Cooperativ„ Ón perioada 25 aprilie - 30 mai 2006.       de˛inute de ace∫tia, conform art. 73 alin. (2) lit. a) ∫i
  Art. 11. Aprobarea listei nominale a delega˛ilor la     art. 74 (1) din Legea nr. 1/2005.
Congresul UCECOM.
                                  Art. 3. Majorarea capitalului social prin aport Ón
  Art. 12. Adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.
                                numerar corespunz„tor unui num„r de 2.630 p„r˛i sociale
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.
                                a c‚te 10 lei RON, Ón total 23.600 lei RON, prin:
  (5/20.725)                           a) aprobarea Ónscrierii a 5 noi membri cooperatori
               *                 care au subscris ∫i v„rsat 9 p„r˛i sociale a 10 lei RON
                                fiecare, Ón total 90 lei RON, dup„ cum urmeaz„: Stan
         Societatea Cooperativ„            Anica, n„scut„ la data de 15.02.1958 Ón Rimet, jude˛ul
           SOCOM MODA                Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 027744, eliberat„ de
         Buz„u, jude˛ul Buz„u             Poli˛ia Aiud la data de 13.12.1999, av‚nd cod numeric
                                personal 2580215010320, domiciliat„ Ón satul Cotora∫ti,
            HOT√R¬RE                comuna Rimet nr. 14, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, cu o
          din 28 aprilie 2006            parte social„ a 10 lei RON, Cordea Emilia, n„scut„ la
                                data de 1.09.1945 Ón Aiud, jude˛ul Alba, posesoare a B.I.
          a adun„rii generale
                                seria B.R. nr. 956434, eliberat de Poli˛ia Aiud la data de
  1. Aprob„ materialele prezentate la ordinea de zi.     24.05.1996, av‚nd cod numeric personal 2450901010310,
  2. Aprob„ programul de modernizare ∫i dezvoltare      domiciliat„ Ón Aiud, str. C‚mpului nr. 19, jude˛ul Alba,
pentru anul 2006 a planului de investi˛ii pentru acest an.   cet„˛ean rom‚n, cu o parte social„ a 10 lei RON,
  3. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul     Persea Anca-Mihaela, n„scut„ la data de 5.04.1983 Ón
2006.                             Aiud, jude˛ul Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 090766,
  4. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.           eliberat„ de Poli˛ia Aiud la data de 21.11.2001, av‚nd
  5. Aprob„ excluderea unor membri cooperatori:        cod numeric personal 2830405010381, domiciliat„ Ón
  - Zainea Marioara, capital social 838 lei, ∫i        Aiud, str. Mihai Viteazu, bl. 7, sc. B, ap. 2, jude˛ul Alba,
  - Ganea Marcela, cu un capital social de 952,99 lei.    cet„˛ean rom‚n, cu o parte social„ a 10 lei RON,
  6. Aprob„ anexele 1 ∫i 2 la contractele de         Bretfelean-Muntean Hora˛iu-Traian, n„scut la data de
administrare pe 2006.                     17.11.1963 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, posesor al
  7. Aprob„ bilan˛ul contabil.                C.I. seria AX nr. 003494, eliberat„ de Poli˛ia Aiud la data
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.   de 18.02.1999, av‚nd cod numeric personal
  (6/20.726)                         1631117010319, domiciliat Ón Aiud, str. ™tefan Octavian
               *                 Iosif, bl. G44, et. 3, ap. 37, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n,
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

cu o parte social„ a 10 lei RON, ∫i Hari Erica, n„scut„       - Art. 5 - (1) Capitalul social subscris ∫i v„rsat al
la data de 6.02.1971 Ón Aiud, jude˛ul Alba, posesoare a      COOPERATIVEI DE CONSUM LOPADEA NOU√
C.I. seria AX nr. 201471, eliberat„ de Poli˛ia Aiud la data    Societate Cooperativ„ este de 2.160 lei RON.
de 22.07.2004, av‚nd cod numeric personal              - Art. 5 - (2) Capitalul subscris ∫i v„rsat se divide Ón
2710206010341, domiciliat„ Ón Aiud, str. Ecaterina Varga     216 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10 lei RON
nr. 12A, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, cu 5 p„r˛i sociale     de˛inute de un num„r de 42 membri cooperatori.
a 10 lei RON;                            Se mandateaz„ dl Sipos Francisc, pre∫edinte al
  b) subscrierea de c„tre membrii cooperatori existen˛i     societ„˛ii cooperative ∫i al consiliului de administra˛ie, s„
Ón societate a 2.621 de noi p„r˛i sociale a c‚te 10 lei      Óndeplineasc„ procedura de Ónregistrare la Oficiul
RON fiecare, Ón valoare de 26.210 lei RON.            registrului comer˛ului a prezentului act adi˛ional.
  Ca urmare a modific„rilor prezentate la art. 2 ∫i 3 se      Œncheiat Ón 4 exemplare originale la data de
modific„ actul constitutiv la:                  30.03.2006 din care 2 se vor depune prin persoana
  - art. 5 (1) astfel: capitalul social subscris al       mandatat„ Ón termen legal la Oficiul Registrului
COOPERATIVEI DE CONSUM AIUD Societate               Comer˛ului al Jude˛ului Alba.
Cooperativ„ este de 40.370 lei RON, din care v„rsat         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.
23.490 lei RON;                            (8/20.728)
  - art. 5 (2) astfel: capitalul social subscris se divide Ón                 *
4.037 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei RON.
  Art. 4. Se modific„ datele de identificare ale membrilor       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
cooperatori de la urm„toarele pozi˛ii din tabelul                   MARCOMEX
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Alba: 7 - Popa Elenteria; 34 - Raica Vasile; 37 -
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
Mataringa Filip; 42 - Dudu Loredana Ioana; 46 - Bucur
Mariana; 49 - Tudosie Cornel; 51 - P„durean Irma; 66 -               din data de 20.02.2006
Popa Roman; 69 - Csep Ileana Eniko; 77 - Cseghezi            a adun„rii generale a MARCOMEX Societate
Cizela; 88 - Baranyai Eva; 98 - Torok Iren; 107 -               Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Mateia∫ Nicoleta Carmen; 117 - Ilea Viorel Lucian; 133 -
Opri∫a Vasile; 139 - Gherman-Sintu Maria; 140 -            Particip„ membrii cooperatori ai societ„˛ii, lipsa dlui
Gherman-Sintu Gheorghe; 143 - Muntean Cornel Vasile;       Palera Adrian, fiind Ón concediu medical.
145 - Macarie Ioan Oliviu; ∫i 147 - Figlea Paraschiva.        Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  Se mandateaz„ dl ec. Ilea Vasile - pre∫edintele        ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
                                 generale prev„zute Ón actul constitutiv, procesul-verbal al
cooperativei pentru depunerea actului adi˛ional la Oficiul
                                 adun„rii generale extraordinare din 20.02.2006,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Alba.
                                   adunarea general„ a MARCOMEX Societate
  Prezenta a fost redactat„ Ón 4 exemplare originale, din
                                 Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, hot„r„∫te:
care 2 se vor depune prin persoan„ mandatat„, Ón
                                   Art. 1. Œn temeiul art. 73-74 din Legea nr. 1/2005 se
termenul legal, la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                 reduce capitalul social al societ„˛ii de la 30.120 lei la
Jude˛ului Alba.                          22.760 lei, prin mic∫orarea num„rului de p„r˛i sociale.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.    Motivul reducerii: retragerea din societate a membrilor
    (7/20.727)                         cooperatori care de˛in p„r˛i sociale ∫i depunerea de c„tre
                *                 ace∫tia a cererilor de retragere a capitalului, astfel:
                                   - Valcioiu Mariana             497,00;
        Societatea Cooperativ„                 - Manu Maria             1.270,00 lei;
    COOPERATIVA DE CONSUM LOPADEA NOU√               - Boneanu Doina             915,00 lei;
       Lopadea Nou„, jude˛ul Arad                - Sogor M„d„lina            360,00 lei;
                                   - Govoreanu Doina            10,00 lei;
          ACT ADIfiIONAL Nr. 1                - Manasia Veronica            40,00 lei;
                                   - Pascariu Elvira             10,00 lei;
          din data de 22.03.2006
                                   - Costache Lumini˛a           420,00 lei;
  Potrivit hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare din       - Carstina Loredana           400,00 lei;
22.03.2006 a membrilor cooperatori de la COOPERATIVA         - Paris Ion               100,00 lei;
DE CONSUM LOPADEA NOU√ Societate Cooperativ„,             - Buga Mariana              130,00 lei
cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 ∫i a actului       - Mija Marieta             400,00 lei;
constitutiv s-a hot„r‚t:                       - Purcaru Marcela             3,00 lei;
  Art. 1. Majorarea capitalului social Ón numerar, prin       - Udrea Mariana             200,00 lei.
subscrierea ∫i v„rsarea de c„tre membrii cooperatori           TOTAL               4.755,00 lei
existen˛i Ón societate a unui num„r de 144 noi p„r˛i         Acestea urmeaz„ a fi restituite conform prevederilor
sociale a 10 lei RON fiecare, Ón valoare de 1.440 lei       art. 30(2) din Legea nr. 1/2005.
RON de la 720 lei RON la 2.160 lei RON.                Art. 2. Valoarea capitalului social al societ„˛ii va fi Ón
  Art. 2. Ca urmare a major„rii capitalului social se      aceste condi˛ii de 22.760,00 lei. Conform art. 74(1) din
modific„ actul constitutiv la art. 5 alin. 1-2. Acestea vor    Legea nr. 1/2005, hot„r‚rea adun„rii generale se va afi∫a
avea urm„torul cuprins:                      la sediul societ„˛ii.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006               5

  Capitalul social se divide Ón 2.276 p„r˛i sociale cu     av‚nd Ón vedere actul constitutiv ∫i prevederile Legii
valoarea nominal„ de 10 lei RON fiecare ∫i apar˛ine      nr. 1/2005, hot„r„∫te:
membrilor cooperatori, astfel:                  Art. 1. Se aprob„ ordinea de zi a ∫edin˛ei, a∫a cum a
- Ionescu Demetra-Mihaela    5.355 lei    23,53%;   fost prezentat„ de pre∫edintele FEDERALCOOP
- Manolache Carmen-Elena      890 lei    3,91%;   RM. V¬LCEA dna ec. Georgeta C‚rciumaru.
- Palera Adrian         3.117 lei    13,69%;     Art. 2. Se aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
- Mardarasevici Mariana     2.763 lei   12,14%;    al FEDERALCOOP RM. V¬LCEA Societatea Cooperativ„
- Cranga Veronica         519 lei    2,28%;   de gradul 2.
- Toghe Ana           2.606 lei   11,45%;      Art. 3. Se aprob„ raportul cenzorului.
- Alistar Angelica        1.782 lei    7,83%;     Art. 4. Se aprob„ situa˛iile financiare anuale ∫i modul
- Lutu Elisabeta         2.832 lei    12,44%;
                               de repartizare a profitului.
- Stanica Elisabeta       2.571 lei    11,30%;
                                 Art. 5. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
- Stoian Maria           325 lei     1,43%
  TOTAL            22.760 lei   100,00%    programul de activitate pe anul 2006.
                                 Art.  6.  Se  aprob„   unificarea  depozitelor
  Art. 3. Œn temeiul art. 118 din Legea nr. 1/2005 ∫i al
                               FEDERALCOOP, Ón cadrul procesului de reorganizare
hot„r‚rii adun„rii generale urmeaz„ ca p‚n„ la data de
31.05.2006 dna Ionescu Demetra-Mihaela s„ Ónstr„ineze     stabilit.
c„tre al˛i membri cooperatori p„r˛i sociale, astfel ca la     Art. 7. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a
aceast„ dat„ s„ nu dep„∫easc„ 20% din capitalul social.    administratorilor.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.    Art. 8. Se aprob„ execu˛ia contractului de administrare
                               pe anul 2005 ∫i criteriile de performan˛„ pe anul 2006,
  (9/32.287)
                               aferente contractului.
          HOT√R¬REA Nr. 3                Art. 9. Se ratific„ Hot„r‚rea nr. 3 din data de
    din data de 27.04.2006 a adun„rii generale       28.03.2006 ∫i Hot„r‚rea nr. 4 din data de 26.04.2006,
                               ale consiliului de administra˛ie.
  Particip„ to˛i membrii cooperatori.
  Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 ∫i procesul-verbal      Art. 10. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire de
al adun„rii generale din 27.04.2006 prin care s-a stabilit  membrii asocia˛i ∫i salaria˛ii FEDERALCOOP RM.
ca dna Dud„u Maria s„ fie numit„ contabil-∫ef al       V¬LCEA.
societ„˛ii pe baz„ de contract de prest„ri servicii, ca      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.
urmare a retragerii din societate a drei Manolache        (11/32.288)
Carmen Elena, fost contabil-∫ef, adunarea general„ a
                                              *
MARCOMEX Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„,
hot„r„∫te:
  Art. 1. Œn temeiul art. 42 din Legea nr. 1/2005, se         Societatea Cooperativ„ CERTA GRUP
revoc„ din func˛ia de cenzor dna Dud„u Maria Óncep‚nd          R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
cu data de 3.04.2006. Œn continuare dna Dud„u Maria va
Óndeplini func˛ia de contabil-∫ef al societ„˛ii.                 HOT√R¬REA Nr. 1
  Art. 2. Œncep‚nd cu aceea∫i dat„, Ón temeiul art. 57            din data de 8.05.2006
din Legea nr. 1/2005 dna Buca Adriana este aleas„ Ón
                                     a adun„rii generale extraordinare
func˛ia de cenzor al societ„˛ii, cu o indemniza˛ie de 150
lei lunar. Dna Buca Adriana, cod numeric personal         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
2720624384181, n„scut„ la data de 24.06.1972 Ón        cooperatori ai CERTA GRUP Societate Cooperativ„,
Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea,     reconvocat„ Ón data de 8.05.2006 la sediul CERTA
Aleea Narciselor nr. 2, bl. C28, sc. A, ap. 2, identificat„  GRUP Societate Cooperativ„, Ón temeiul art. 34 din
cu C.I. seria VX nr. 227383, eliberat„ de Poli˛ie la data   Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
de 11.11.2005.
                               coopera˛iei, legal constituit„ Ón prezen˛a a 27 membri din
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.
                               totalul de 31, cu majoritate de voturi hot„r„∫te:
  (10/32.287)                          Art. 1. Aprob„ clauzele privind raporturile de munc„
               *                pe anul 2006.
                                 Art. 2. Aprob„ sistemul propriu de salarizare al
        Societatea Cooperativ„
                               CERTA GRUP Societate Cooperativ„ pentru anul 2006.
       FEDERALCOOP RM. V¬LCEA
       R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea            Art. 3. Mandatarea dlui vicepre∫edinte Simioana
                               Gheorghe, legitimat cu C.I. seria VX nr. 110017, cod
          HOT√R¬REA Nr. 2              numeric personal 1470318384205, s„ participe ∫i s„
                               voteze din partea CERTA GRUP Societate Cooperativ„
         din data de 27.04.2006           la Congresul de reorganizare a UCECOM Bucure∫ti.
  Adunarea general„ ordinar„ a FEDERALCOOP           Art. 4. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie s„
RM. V¬LCEA Societate Cooperativ„ de gradul 2, legal      hot„rasc„ cu privire la transmiterea folosin˛ei spa˛iilor
Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 27.04.2006, la Motel     aflate Ón proprietatea CERTA GRUP Societate
Lotri∫or, potrivit procesului-verbal de ∫edin˛„,       Cooperativ„.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

  Art. 5. Majorarea capitalului social al CERTA GRUP        Art. 1. Majorarea capitalului social la valoarea de
Societate Cooperativ„ de la 142.940 RON (rezultat prin      2.000 lei prin aportul Ón numerar al membrilor
reducere conform art. 73 (2) din Legea nr. 1/2005 de la     cooperatori.
143.720 RON) la 148.681 RON ca urmare a aportului          Art. 2. Ca urmare a major„rii, capitalul social total de
dlui Tudose Nicolae Ion cu suma de 5.741 RON,          2.000 lei, divizat Ón num„r de 200 p„r˛i sociale este
reprezent‚nd un num„r de 5.741 p„r˛i sociale a 1 RON       structurat astfel:
fiecare (potrivit anexei - Situa˛ia capitalului social).      Numele ∫i prenumele      Nr. p„r˛i sociale  Cota
  Art. 6. Reconsiderarea calit„˛ii de membru cooperator
                                  1. Curelea ™tefan           4      2%
a dlui Tudose Nicolae Ion, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,
                                  2. Stroe Gheorghe           4      2%
Aleea Doinei nr. 4, bl. P1, sc. E, ap. 4, jude˛ul V‚lcea,
posesor al B.I. seria B.U. nr. 328614, eliberat de Poli˛ia     3. Iorgoiu Dumitru          20      10%
R‚mnicu V‚lcea la data de 19.08.1994, cod numeric          4. Iorgoiu Maria           20      10%
personal 1490517384193, cu suma de 5.741 RON.            5. Matei Gheorghe           4      2%
  Art. 7. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri     6. Stroescu Suzana          20      10%
se Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie al CERTA        7. Simoiu Margareta         40      20%
GRUP Societate Cooperativ„.                     8. Blendea Ion            4      2%
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.     9. Gogot Clementin          4      2%
                                  10. Stroescu Mircea         20      10%
    (12/32.289)                         11. Rotaru Ion            8      4%
           HOT√R¬REA Nr. 1                12. Simoiu Stelian          40      20%
                                  13. Spatarelu Ion          12      6%
          din data de 8.05.2006
         a adun„rii generale ordinare            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.

  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai      (14/32.290)
CERTA GRUP Societate Cooperativ„, reconvocat„ Ón                       *
data de 8.05.2006 la sediul CERTA GRUP Societate
Cooperativ„, Ón temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005               Societatea Cooperativ„
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, legal
constituit„ Ón prezen˛a a 27 membri din totalul de 31, cu           CONSUMCOOP ZONALA BUCU
majoritate de voturi hot„r„∫te:                          Bucu, jude˛ul Ialomi˛a
  Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-
financiar„ desf„∫urat„ pe anul 2005.                           HOT√R¬RE
  Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori asupra
                                  Œn baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
bilan˛ului contabil Óncheiat la 31.12.2005.
                                 func˛ionarea coopera˛iei ∫i a statutului CONSUMCOOP
  Art. 3. Aprob„ raportul de gestiune privind activitatea
                                 ZONALA BUCU adoptat Ón adunarea general„ din
economic„ pe anul 2005.
                                 22.04.2005, adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  Art. 4. Aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2005.
                                 cooperatori din 17.03.2006 hot„r„∫te:
  Art. 5. Aprob„ programul propriu de modernizare-
                                  I. Cu majoritate de voturi:
dezvoltare pe anul 2006 ∫i planul de investi˛ii pentru anul
                                  1. Aprobarea raportului consiliului de administra˛ie ∫i
2006.
                                 desc„rcarea de gestiune a administratorilor pentru
  Art. 6. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri    perioada anului 2005.
se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie al CERTA
                                  2. Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2005,
GRUP Societate Cooperativ„.
                                 eliberarea din func˛ia de cenzor a dnelor Neac∫u
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.    Constan˛a ∫i Vlad Vasilica ∫i alegerea noului cenzor Ón
    (13/32.289)                        persoana dnei Tudor Frusina cu o indemniza˛ie lunar„ de
                *                 100 lei brut.
                                  3. Aprobarea BVC ∫i a programului de m„suri pentru
         Societatea Cooperativ„             anul 2006.
                                  4. Aprobarea criteriilor de performan˛„ pentru anul
       CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA
                                 2006, aferente contractului de administrare.
       Gheorghe Doja, jude˛ul Ialomi˛a            5. Aprobarea cererilor de retragere din cooperativ„ a
                                 urm„torilor:
           HOT√R¬REA Nr. 1                - P‚rvu Carmen    3 p„r˛i sociale;
                                  - P‚rvu Gabriel    2 p„r˛i sociale;
           din data de 30.03.2006
                                  - Popa Marian     10 p„r˛i sociale,
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           ∫i transmiterii acestor p„r˛i sociale urm„torilor:
cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative de Consum           - Popa Mariana    10 p„r˛i sociale;
CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA, organizat„ Ón               - Manea Cosmin    5 p„r˛i sociale.
temeiul prevederilor Legii nr. 1 ∫i ale actului constitutiv Ón   6. Aprobarea bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii cooperative
data de 30.03.2006, hot„r„∫te:                  care pot face obiectul ipotecii/gajului/Ónchirierii sau
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006                7

Ónstr„in„rii pe parcursul anului 2006, conform anexelor      Art. 1. Revocarea mandatului de cenzor al dnei
nr. 1 ∫i nr. 2.                        Voinescu Mariana.
  7. Aprobarea ipotecii sediului administrativ pentru      Art. 2. Acordarea mandatului de cenzor, pe o
acordarea unui Ómprumut Ón valoare de 80.000 lei.       perioad„ de 3 ani, dnei Zaharia Constan˛a, cod numeric
  8. Aprobarea mandat„rii membrilor consiliului de      personal 2561001212991, posesoare a C.I. seria SZ nr.
administra˛ie de a Óncheia acte juridice privind patrimoniul  031383, n„scut„ la data de 1.10.1956 Ón Slobozia,
cooperativei:    gajare/ipotec„/transmitere     spre  domiciliat„ Ón Slobozia, str. Matei Basarab, bl. 32, sc. A,
folosin˛„/v‚nzare Ón perioada dintre adun„rile generale.    ap. 11.
  9. Aprobarea Ónchiderii activit„˛ii discotecii din Bucu.   Art. 3. Œn condi˛iile art. 44 din Legea nr. 1/2005,
                                prezenta hot„r‚re s„ fie depus„ la Oficiul registrului
  10. Aprobarea Ón func˛ie a angaja˛ilor cu gestiune.
                                comer˛ului ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
  11. Aprobarea investi˛iilor efectuate Ón anul 2005 ∫i a  Partea a VII-a.
celor prev„zute Ón anul 2006, conform programului de       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.
m„suri.
  12. Aprobarea Óncheierii contractului de asisten˛„       (17/32.293)
medical„ a salaria˛ilor cu un medic autorizat Ón medicina                  *
muncii.
                                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  13. Aprobarea mandat„rii dlui Manea Dumitru,
                                            SINCO
pre∫edinte al CA, pentru Óndeplinirea procedurilor
                                        Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
respectiv a cererii de Ónscriere Ón men˛iuni la Oficiul
registrului comer˛ului privind alegerea noului cenzori ∫i
                                           HOT√R¬RE
modific„rii num„rului de membri cooperatori.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.           din data de 26.04.2006
                                 a adun„rii generale ordinare a membrilor cooperatori
  (15/32.291)                                din SINCO SCM Pite∫ti
               *                   Aprob„ ca dl Gheorghe Ion s„ fie delegat la
                                Congresul de reorganizare a coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti,
         Societatea Cooperativ„            Ól Ómputernice∫te s„ exercite dreptul de vot la adoptarea
        CONSUMCOOP fi√ND√REI               hot„r‚rilor Congresului Ón numele organiza˛iei SINCO
                                SCM, precum ∫i pentru semnarea actului constitutiv ∫i
        fi„nd„rei, jude˛ul Ialomi˛a
                                statutului Uniunii Na˛ionale a Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti.
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.
            HOT√R¬RE
                                  (18/32.294)
  Adunarea general„ extraordinar„ a CONSUMCOOP                    HOT√R¬RE
fi√ND√REI Societate Cooperativ„, Ónregistrat„ la Oficiul
registrului comer˛ului cu nr. C 21/3/2005, cod unic de        din data de 12.08.2005 a adun„rii generale
Ónregistrare R 2083371, Óntrunit„ pe data de 12.04.2006,         extraordinare a membrilor cooperatori
Ón baza Legii nr. 1/2005 ∫i a statutului, hot„r„∫te:              din SINCO SCM Pite∫ti
  Art. 1. Se va completa obiectul de activitate cu        Aprob„ pe baza art. 11 alin. 1 din noul statut afilierea
activitate jocuri de noroc ∫i pariuri - cod CAEN 9271.     cooperativei noastre la Uniunea Jude˛ean„ sau Asocia˛ia
  Art. 2. Adunarea general„ Ómputernice∫te pe dl       Jude˛ean„ a Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti din Arge∫, ce
Dumitrache George s„ Ónregistreze modific„rile statutare    se va Ónfiin˛a Ón baza art. 89 ∫i 103 din Legea
la Oficiul registrului comer˛ului.               nr. 1/2005.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 mai 2006.
                                  (19/32.294)
  (16/32.292)
                                              *
               *
                                       Societatea Cooperativ„
        Societatea Cooperativ„                   CONSUMCOOP CONfiE™TI
      CONSUMCOOP MUNTENI-BUZ√U                   comuna Con˛e∫ti, jude˛ul Teleorman
       Munteni-Buz„u, jude˛ul Ialomi˛a
                                         HOT√R¬REA Nr. 2
          HOT√R¬REA Nr. 25
                                      a adun„rii generale extraordinare
         din data de 17.04.2006                       din 6.04.2006
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor Societ„˛ii       Av‚nd Ón vedere:
Cooperative CONSUMCOOP MUNTENI-BUZ√U, Óntruni˛i          - art. 45 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
Ón data de 17.04.2006, Ón condi˛iile art. 40 din Legea     func˛ionarea coopera˛iei;
nr. 1/2005, Ón unanimitate de voturi adopt„ prezenta       - procesul-verbal Óncheiat Ón ∫edin˛a adun„rii generale
hot„r‚re:                           extraordinare din 6.04.2006,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

   hot„r„∫te:                          Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP MA™LOC
   Art. 1. V‚nzarea par˛ial„ a Complexului Alimentar,           comuna Fibi∫, jude˛ul Timi∫
amplasat Ón comuna Con˛e∫ti, jude˛ul Teleorman, prin
licita˛ie public„, la sediul Consumcoop.                     HOT√R¬REA Nr. 2
   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.     din data de 12.04.2006, a adun„rii generale
    (20/32.295)                                 extraordinare
                *                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor Societ„˛ii
                                Cooperative CONSUMCOOP MA™LOC, Óntrunit„ Ón data
         Societatea Cooperativ„            de 12.04.2006, ora 10,00, la sediul cooperativei, Ón
        CONSUMCOOP C¬MPULUNG              prezen˛a a 18 membri cooperatori, fiind statutar„, Ón
         C‚mpulung, jude˛ul Arge∫           temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea
                                ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te, cu majoritate de
           HOT√R¬REA Nr. 1              voturi:
    a adun„rii generale din data de 14 aprilie 2006       1. Se revoc„ din func˛ia de cenzor dl Lefter Valentin.
                                  2. Se alege pe func˛ia de cenzor dna Cuzman
  Adunarea general„ a CONSUMCOOP C¬MPULUNG,          Lucre˛ia, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Sudului nr. 31, bl.
˛inut„ la data de 14 aprilie 2006, Ón conformitate cu     26, sc. C, ap. 5, jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de
prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv al   12.05.1948 Ón localitatea Lunca Cernii, jude˛ul Hunedoara,
societ„˛ii cooperative de consum a adoptat urm„toarele     cod numeric personal 2480512354730, de na˛ionalitate
hot„r‚ri:                           rom‚n„. Cenzorul se alege pe o perioad„ de 3 ani.
  1. Aprobarea raportului consiliului de administra˛ie.      • Se alege pe func˛ia de cenzor supleant dna Lapadat
  2. Aprobarea raportului cenzorilor.             Zorita, domiciliat„ Ón satul Alio∫ nr. 94, comuna Ma∫loc,
  3. Adoptarea situa˛iilor financiare anuale ∫i stabilirea  jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de 10.07.1950 Ón
modului de repartizare a profitului.              localitatea Alio∫, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal
  4. Desc„rcarea de gestiune a consiliului de         2500710354831, de na˛ionalitate rom‚n„; alegerea se
administra˛ie.                         face pe o perioad„ de 3 ani.
  5. Adoptarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a      3. Se mandateaz„ consiliul de administra˛ie al
programului de activitate pe anul 2006.            Societ„˛ii Cooperative MA™LOC s„ Óncheie contracte de
  6. Analiza execu˛iei contractului de administrare.     Ónchiriere ∫i Ónstr„inare pentru patrimoniul disponibil al
  7. Stabilirea criteriilor de performan˛„ pe anul 2006.   societ„˛ii.
  8. Stabilirea indemniza˛iei pentru membrii consiliului de    4. Se aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i
administra˛ie ∫i pentru membrii comisiei de cenzori.      pierderi al Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP
  Prezenta hot„r‚re va fi transmis„ Oficiului Registrului   MA™LOC pe anul 2005.
Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫, spre a fi publicat„ Ón       5. Se mandateaz„ dl Lazar Traian Petru pentru
Monitorul Oficial al Rom‚niei.                 Óntocmirea, semnarea ∫i depunerea documentelor legate
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.   de Ónregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                modific„rilor hot„r‚te Ón prezenta adunare.
    (21/32.296)
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.
            HOT√R¬REA
                                  (23/32.297)
        adun„rii generale extraordinare                       *
         ˛inut„ la data de 14.04.2006
                                         Societatea Cooperativ„
  Adunarea general„ extraordinar„ ˛inut„ ast„zi,
                                         LUGOJANA PREST
14.04.2006, Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 ∫i ale
                                         Lugoj, jude˛ul Timi∫
actului constitutiv al societ„˛ii cooperative de consum a
adoptat urm„toarele hot„r‚rii:
                                         HOT√R¬REA Nr. 1
  1. Adoptarea hot„r‚rii privind aprobarea bunurilor
apar˛in‚nd societ„˛ii cooperative, care pot face obiectul    din data de 31.03.2006 a adun„rii generale ordinare
ipotecii, gajului, Ónchirierii sau Ónstr„in„rii pe parcursul
                                  Av‚nd Ón vedere:
anului 2006.
                                  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  2. Mandatarea consiliului de administra˛ie cu
                                coopera˛iei;
Óndeplinirea demersurilor necesare unei astfel de
                                  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
opera˛iuni.
                                propriu,
  Prezenta hot„r‚re va fi transmis„ la Oficiul Registrului
                                  adunarea general„ ordinar„ a Societ„˛ii Cooperative
Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ spre a fi publicat„ Ón
                                LUGOJANA PREST, statutar constituit„, hot„r„∫te:
Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                                  Art. 1. Se aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.
                                privind activitatea economico-financiar„ pe anul 2005.
    (22/32.296)                         Art. 2. Se aprob„ bilan˛ul contabil la data de
                *                31.12.2005.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006                  9

  Art. 3. Se aprob„ raportul privind realizarea bugetului   sediul cooperativei, Ón prezen˛a a 8 membri cooperatori,
de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005.             preciz„rile actului constitutiv Ónregistrat la Oficiul
  Art. 4. Se aprob„ contul de profit ∫i pierdere ∫i      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. C
repartizarea profitului net pe anul 2005 pentru constituirea   35/17/2005, hot„r„∫te, cu majoritate de voturi:
rezervelor societ„˛ii Ón vederea dezvolt„rii ulterioare.      Art. 1. Se modific„ art. 7 (1) prin revocarea din
  Art. 5. Se aprob„ programele proprii de modernizare     func˛ia de cenzor a dlui Lefter Valentin.
∫i investi˛ii pe anul 2006.                     Se alege pe func˛ia de cenzor dna Cuzman Lucre˛ia,
  Art. 6. Se aprob„ proiectul bugetului pe anul 2006.     domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Sudului nr. 31, bl. 26, sc.
  Art. 7. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori.       A, ap. 5, jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de 12.05.1948 Ón
  Art. 8. Se aprob„ ca nivelul minim de participare a     localitatea Lunca Cernii, jude˛ul Hunedoara, de na˛ionalite
fiec„rui membru cooperator la capitalul social al        rom‚n„, alegerea cenzorului se face pe o perioad„ de
cooperativei s„ fie de 700 RON. Termen limit„ de         3 ani.
completare a capitalului social minim 30.10.2006.          Art. 2. Se mandateaz„ consiliul de administra˛ie al
Prezenta prevedere modific„ ∫i completeaz„ Ón mod        Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP LENAUHEIM s„
corespunz„tor statutul societ„˛ii cooperative.          Óncheie contracte de Ónchiriere ∫i Ónstr„inare pentru
  Art. 9. Se aprob„ sistemul de salarizare la nivel de     spa˛iile disponibile ale societ„˛ii.
cooperativ„ ∫i salariile stabilite pentru personalul TESA      Art. 6. Se aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i
administrativ ∫i de conducere.                  pierderi al Societ„˛ii Cooperative CONSUMCOOP
  Art. 10. Se aprob„ investi˛iile realizate din sumele     LENAUHEIM pe anul 2005.
Óncasate din v‚nzarea activului, precum ∫i sumele          Art. 7. Se mandateaz„ dna Pomenar Voichita Doina
cheltuite cu aceste investi˛ii la data de 31.12.2005,      cu Óntocmirea, semnarea ∫i depunerea documenta˛iei
conform raportului prezentat de consiliul de administra˛ie.   necesare Ónregistr„rii la Oficiul registrului comer˛ului a
  Art. 11. Se aprob„ constituirea de cheltuieli cu       tuturor modific„rilor hot„r‚te Ón prezenta adunare
provizioane nedeductibile fiscal, Ón sum„ de 9.862 RON,     general„ extraordinar„.
conform referatului prezentat.                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.
  Art. 12. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune pe anul
                                   (25/32.299)
2005 a consiliului de administra˛ie.
  Art. 13. Se aprob„ asocierea cu alte cooperative din                   *
jude˛ pentru formarea unei uniuni sau asocia˛ii jude˛ene a
cooperativelor, cu condi˛ia ca actul constitutiv al noii             Societatea Cooperativ„
asocia˛ii sau uniuni s„ nu con˛in„ clauze de subordonare              CONSUMCOOP ™AG
a cooperativelor fa˛„ de uniune ∫i s„ prevad„                  comuna Par˛a, jude˛ul Timi∫
posibilitatea retragerii din uniune sau asocia˛ie cu un
preaviz de 30 de zile.
                                           ACT ADIfiIONAL
  Pentru semnarea ∫i parafarea actelor de asociere la
notar ∫i la orice alte institu˛ii necesare se Ómputernice∫te     de modificare a actului constitutiv al Societ„˛ii
pre∫edintele consiliului de administra˛ie, R„dulescu Ioan,         Cooperative CONSUMCOOP ™AG
domiciliat Ón Lugoj, Str. Hezeri∫ului nr. 46, jude˛ul Timi∫,
identificat cu B.I. seria B.K. nr. 852253, eliberat de Mili˛ia   Ca urmare a hot„r‚ii adun„rii generale nr. 3, din data
Lugoj la data de 12.04.1983, cod numeric personal        de 6.04.2006, ora 11,00, la sediul Societ„˛ii Cooprative
1480829352626.                          CONSUMCOOP ™AG, Ón prezen˛a a 17 membri
  Art. 14. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei ∫i      cooperatori. Preciz„rile actului constitutiv Ónregistrat la
Óntocmirea formalit„˛ilor la Oficiul Registrului Comer˛ului al  Oficiul registrului comer˛ului cu nr. C35/65/2005 se
Jude˛ului Timi∫ se Ómputernice∫te pre∫edintele R„dulescu     modific„ astfel:
Ioan.                                Art. 1. Se modific„ art. 7 (1) prin revocarea din
  Redactat„ Ón 4 exemplare.                  func˛ia de cenzor a dlui Lefter Valentin.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.     Se alege pe func˛ia de cenzor dna Cuzman Lucre˛ia,
                                 domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd. Sudului nr. 31, bl. 26, sc. C,
  (24/32.298)
                                 ap. 5, jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de 12.05.1948 Ón
               *
                                 localitatea Lunca Cernii, jude˛ul Hunedoara, cod numeric
                                 personal 2480512354730, de na˛ionalitate rom‚n„;
        Societatea Cooperativ„
                                 alegerea cenzorului se face pe o perioad„ de 3 ani.
       CONSUMCOOP LENAUHEIM
                                  Art. 2. Se mandateaz„ dl Zlate Cosmin George cu
      comuna Lenauheim, jude˛ul Timi∫
                                 Óntocmirea, semnarea ∫i depunerea documenta˛iei
                                 necesare Ónregistr„rii la Oficiul registrului comer˛ului a
          HOT√R¬REA Nr. 2
                                 tuturor modific„rilor hot„r‚te Ón prezenta adunare
       a adun„rii generale extraordinare          general„.
         din data de 14.04.2006               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 1 iunie 2006.
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor            (26/32.300)
cooperatori, Óntrunit„ Ón data de 14.04.2006, ora 10,00, la                  *
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        îTeleormanul" Ón data de 22 martie 2006, av‚nd Ón
          ELECTROCASNICA               vedere:
       Constan˛a, jude˛ul Constan˛a            - ordinea de zi a ∫edin˛ei;
                                 - materialele prezentate;
          HOT√R¬REA Nr. 40               - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare,
         din data de 29.05.2006             hot„r„∫te:
                                 1. Se aprob„ bunurile care apar˛in societ„˛ii
  Adunarea general„ extraordinar„, Óntrunit„ Ón data de
                               cooperative care pot face obiectul ipotecii, gajului,
29.05.2006, hot„r„∫te:
  1. Se Ónchide punctul de lucru de la adresa str.     Ónchirierii sau Ónstr„in„rii pe parcursul anului 2006.
Mircea cel B„tr‚n nr. 147, bl. TD3C.               Aceste bunuri sunt:
  2. Adunarea Ómputerncie∫te pe dna Bujgoi Nicoleta      - pt. ipotec„: magazin alimentar
pentru a finaliza ac˛iunea men˛ionat„ la punctul 1 Ón      - pt. gaj:      -
rela˛ia cu Oficiul registrului comer˛ului.            - pt. Ónchiriere:   -
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 2 iunie 2006.   - pt. v‚nzare: Magazin Ulmeni, Magazin Mixt
  (27/32.301)                        Margareta, Magazin Mixt Poroschia.
               *                  2. Cump„rarea unui autoturism marca Ford Mondeo
                               p‚n„ la suma de 25.000 RON.
     Societatea Cooperativ„ de Consum            3. Se mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu
      CONSUMCOOP POROSCHIA               Óndeplinirea demersurilor necesare execut„rii unor astfel
      Poroschia, jude˛ul Teleorman           de opera˛iuni.
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
           HOT√R¬REA
                                 (29/32.302)
        adun„rii generale ordinare                          *
      a CONSUMCOOP POROSCHIA,
      Societate Cooperativ„ de Consum,             Societatea Cooperativ„ de Consum de gr. 1
         din data de 10.04.2006                   CONSUMCOOP fiIBANA
  Adunarea general„ ordinar„ constituit„ legal ast„zi,           comuna fiibana, jude˛ul Ia∫i
10.04.2006, Ón baza convoc„rii publicate Ón ziarul
îTeleormanul" Ón data de 22 martie 2006, av‚nd Ón                 HOT√R¬REA Nr. 2
vedere:
  - ordinea de zi a ∫edin˛ei;                        din data de 28.04.2006,
  - materialele prezentate;                 a adun„rii generale ordinare a CONSUMCOOP fiIBANA
  - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare,       Adunarea general„ ordinar„ Óntrunit„ Ón data de
  hot„r„∫te:
                               28.04.3006, la sediul societ„˛ii, Ón conformitate cu
  1. Se aprob„ raportul consiliului de administra˛ie.
  2. Se aprob„ raportul cenzorului.             prevederile statutului ∫i Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind
  3. Se adopt„ situa˛iile financiare anuale ∫i se      func˛ionarea ∫i organizarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
stabile∫te modul de repartizare a profitului.          Art. 1. Aprob„ revocarea din func˛ie a cenzorului
  4. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a           Stavarache Ioan.
administratorilor.                        Art. 2. Aprob„ alegerea dnei Pricop Sm„r„ndi˛a-
  5. Se adopt„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i     Constan˛a Ón func˛ia de cenzor.
programul de activitate pentru anul 2006.
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
  6. Se aprob„ execu˛ia contractului de administrare ∫i
se stabilesc criteriile de performan˛„ pentru anul 2006      (30/32.303)
aferente contractului de administrare.                           *
  7. Se stabile∫te ∫i se aprob„ indeminiza˛ia pentru
membrii consiliului de administra˛ie ∫i pentru cenzor        Societatea Cooperativ„ de Consum de gr. 1
pentru anul 2006 - 50 RON.
                                      CONSUMCOOP VOINE™TI
  8. Se aprob„ excluderea urm„torilor membri
                                      comuna Voine∫ti, jude˛ul Ia∫i
cooperatori: Capra Mariana, Dan Iulian ∫i Dan Doini˛a.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
                                           HOT√R¬REA
  (28/32.302)
            HOT√R¬REA                       din data de 25.03.2006,
                                     a adun„rii generale extraordinare
       adun„rii generale extraordinare
                                      a CONSUMCOOP VOINE™TI
      a CONSUMCOOP POROSCHIA,
      Societate Cooperativ„ de Consum,           Adunarea general„ ordinar„ Óntrunit„ Ón data de
         din data de 10.04.2006            25.03.2006, la sediul societ„˛ii, Ón conformitate cu
  Adunarea general„ extraordinar„ constituit„ legal     prevederile statutului ∫i Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind
ast„zi, 10.04.2006, Ón baza convoc„rii publicate Ón ziarul  func˛ionarea ∫i organizarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006               11

  Art. 1. Aprobarea bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii      General„ a Finan˛elor Publice - Administra˛ia Financiar„
cooperative de consum care pot face obiectul ipotecii,     ∫i la Oficiul registrului comer˛ului,
gajului, Ónstr„in„rii, Ónchirierii, cooper„rii, precum ∫i      au hot„r‚t:
Ónchiderea, deschiderea punctelor de lucru, extinderea       - se aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2005;
obiectelor de activitate.                      - se aprob„ contul de profit ∫i pierdere;
  Art. 2. Aprob„ Ómputernicirea consiliului de          - depunerea lui la organele competente.
administra˛ie pentru Óndeplinirea demersurilor necesare       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
execut„rii art. 1.
                                  (33/32.306)
  Art. 3. Aprob„ majorarea capitalului social la 13.980
                                               *
lei RON.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.           Societatea Cooperativ„
  (31/32.304)                                FEDERALCOOP SATU MARE
               *                        Satu Mare, jude˛ul Satu Mare

   Societatea Cooperativ„ de Consum de gr. 1                    HOT√R¬REA
       CONSUMCOOP ORA™ IA™I                      adun„rii generale extraordinare
          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                     din data de 12 aprilie 2006

            HOT√R¬REA                  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                FEDERALCOOP SATU MARE, Óntrunit„ Ón data de
        din data de 29.03.2006,
                                12.04.2006, Ón prezen˛a a 23 delega˛i, Ón temeiul Legii
      a adun„rii generale extraordinare
                                nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
       a CONSUMCOOP ORA™ IA™I
                                hot„r„∫te:
  Adunarea general„ extraordinar„ Óntrunit„ Ón data de       Se aprob„ completarea statutului FEDERALCOOP
29.03.2006, la sediul societ„˛ii, Ón conformitate cu      SATU MARE prin ad„ugarea unui nou obiect de
prevederile statutului ∫i Ón temeiul Legii nr. 1/2005 privind  activitate cu urm„torul cod CAEN: 4531 - lucr„ri de
func˛ionarea ∫i organizarea coopera˛iei, hot„r„∫te:       instala˛ii electrice.
  Art. 1. Aprobarea bunurilor apar˛in‚nd societ„˛ii        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
cooperative de consum care pot face obiectul ipotecii,       (34/32.307)
gajului, Ónstr„in„rii, Ónchirierii, cooper„rii, precum ∫i                  *
Ónchiderea, deschiderea punctelor de lucru, extinderea
obiectelor de activitate.                         Societatea Cooperativ„ de Consum
  Art. 2. Aprob„ Ómputernicirea consiliului de
                                          PANTELIMON
administra˛ie pentru Óndeplinirea demersurilor necesare
                                      comuna Pantelimon, jude˛ul Ilfov
execut„rii art. 1.
  Art. 3. Aprob„ majorarea capitalului social la 50 lei
RON.                                       HOT√R¬REA Nr. 23
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.             din 25 februarie 2006
  (32/32.305)                            a adun„rii generale a membrilor cooperatori
               *                  ai Societ„˛ii Cooperative de Consum PANTELIMON,
                                  Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu C/23/4/2005,
          Societatea Cooperativ„            cod unic de Ónregistrare 4912549, cu sediul Ón comuna
         GENERAL ORIENT IMPEX
                                 Pantelimon, str. Nicolae B„lcescu nr. 7, jude˛ul Ilfov
          Tulcea, jude˛ul Tulcea
                                  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii Cooperative de
            HOT√R¬REA                Consum PANTELIMON, prin pre∫edintele Ghetu Ion, a
                                convocat adunarea general„ a membrilor cooperatori
    adun„rii generale a membrilor cooperatori        pentru data de 25.02.2006, conform art. 34 alin. (3) din
         din data de 28.04.2006             Legea nr. 1/2005. Convocarea s-a f„cut Ón termen legal
                                prin convocator pe baz„ de semn„turi ∫i anun˛ la ziar cu
  Membrii cooperatori ai Societ„˛ii Cooperative
                                15 zile Ónainte. Locul adun„rii a fost la sediul
GENERAL ORIENT IMPEX s-au Óntrunit Ón ∫edin˛a          cooperativei Ón data de 25.02.2006. Au fost prezen˛i un
ordinar„ din data de 28.04.2006 ∫i au urm„toarea ordine     nr. de 43 membri din totalul de 72 membri, ob˛in‚ndu-se
de zi:                             un procent de 60%, ∫edin˛a fiind statutar„ conform
  - aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de profit ∫i   art. 36 alin. (1) din Legea nr. 1/2005. Adunarea a fost
pierderi pe anul 2005, Ónregistrarea lui la Direc˛ia      prezidat„ de Ghetu Ion, iar secretariatul a fost format din
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 45/9.VI.2006

Ceau∫u Carmen Sofia ∫i Zaharia Ioana. Ordinea de zi a                Solicitarea de aloca˛ii financiare nerambursabile.
fost urm„toarea:                                  Art. 2. Aprobarea bilan˛ului contabil pe 2005 ∫i
  1. Analiza activit„˛ii constiliului de administra˛ie ∫i a           repartizarea profitului net.
comisiei de cenzori pe anul 2005.                          Art. 3. Mandatarea pre∫edintelui consiliului de
  2. Revocarea din func˛ia de cenzor a dnelor Cazacu              administra˛ie ∫i a ∫efei contabile cu Óndeplinirea execut„rii
Elena ∫i Maier Mariana.                             prezentei hot„r‚ri.
  3. Alegerea prin vot secreat a doi cenzori.                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.
  Supus„ la vot ordinea de zi a fost aprobat„ Ón
                                           (36/32.309)
unanimitate. Dup„ lungi dezbateri adunarea general„ a
hot„r‚t urm„toarele:                                                *
  - revocarea din func˛ia de cenzori a dnelor Cazacu
Elena ∫i Maier Mariana;                                   Societatea Cooperativ„ de Consum
  - alegerea Ón func˛ia de cenzor plin a dnei Trif                      CONSUMCOOP SITA BUZ√ULUI
Voichi˛a-Dorica-Mariana;                                    Sita Buz„ului, jude˛ul Covasna
  - alegerea Ón func˛ia de cenzor supleant a dnei
Armanda Lucre˛ia Daniela pe o perioad„ de 3 ani.
                                                  HOT√R¬REA Nr. 1/2006
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iunie 2006.
                                           Adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a
   (35/32.308)                                membrilor asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale Cooperative
                   *                     de Consum CONSUMCOOP SITA BUZ√ULUI,
                                         desf„∫urat„ la data de 26.04.2006, ora 12,00, av‚nd ca
           Societatea Cooperativ„                   scop analizarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare
                                         Óntocmite pentru anul 2005 ∫i mandatarea consiliului de
           CONSUMCOOP BREfiCU
                                         administra˛ie s„ poate Ónchiria, gaja, ipoteca ∫i Ónstr„ina
           Bre˛cu, jude˛ul Covasna                   Ón anul 2006 bunuri ale societ„˛ii. Œn urma dezbaterilor
                                         asupra subiectului amintit mai sus, adunarea general„
           HOT√R¬REA Nr. 73/2006                    ordinar„ ∫i extraordinar„ din data de 26.04.2006, Ón
                                         unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
  Adunarea general„ extraordinare a asocia˛ilor din data
                                           1. Se aprob„ bilan˛ul contabil Óntocmit la 31.12.2005,
de 19.04.2006, Ón unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
                                         cu repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din
  Art. 1. Darea Ón chirie a unit„˛ilor Restaurant Bre˛cu,
                                         anii preceden˛i.
sec˛ia de tinichigerie, parter comercial, sec˛ia de frizerie,
                                           2. Se mandateaz„ consiliu de administra˛ie al
m„cel„ria, Magazin Metalo-Chimice, magazinele de mana,
                                         Consumcoop de a Ónchiria, ipoteca, gaja sau Ónstr„in„ Ón
Cabana Oituz, Magazin Textile-Œnc„l˛„minte.
                                         anul 2006 bunuri ale unit„˛ii.
  Ipotecarea, gajarea bunurilor imobile: Cabana Oituz,
                                           3. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri se
Restaurantul Bre˛cu, Magazin Mixt Martanus.
                                         Óns„rcineaz„ contabil-∫ef Morariu Maria.
  Œnstr„inarea-v‚nzarea localurilor fostei frizerii, m„cel„rii.
                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie 2006.
  Ridicarea de credite bancare pentru investi˛ii p‚n„ la
50.000 RON.                                     (37/32.310)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
   ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|127067]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 45/9.VI.2006 con˛ine 12 pagini.  Pre˛ul: 2,28 lei noi/22.800 lei vechi  ISSN 1841—2718

								
To top