; 042
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

042

VIEWS: 10 PAGES: 20

 • pg 1
									                          PARTEA A VII-A
Anul 174 (II) — Nr. 42       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE                  Luni, 29 mai 2006      PUBLICAfiII          ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„            Art. 7. Aprob„ programul de modernizare ∫i investi˛ii
         ARTA DECORATIV√                 pe anul 2006.
        Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj               Art. 4. Œmputernice∫te pe dna Borza Ana s„ solicite
                                  publicarea prezentei hot„r‚ri la Monitorul Oficial al
           HOT√R¬REA Nr. 1
                                  Rom‚niei, Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 1/2005.
           din 10 mai 2006                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 mai 2006.
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori din       (1/20.714)
cadrul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTA                        *
DECORATIV√, Cluj, societate cooperativ„ de gradul 1,
Ónregistrat„ Ón data de 27 aprilie 2005 sub nr. C 12/41/2005          Societatea Cooperativ„ de Consum
la Oficiul Registrului Comer˛ului Cluj, care a avut loc Ón Cluj-       FEDERALCOOP BISTRIfiA-N√S√UD
Napoca la data de 10 mai 2006, Óntrunit„ legal cu                Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
participarea unui num„r de 11 membri cooperatori din totalul
de 19 membri, Ón temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 1/2005 privind              HOT√R¬RE
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu majoritate de
                                    a adun„rii generale ordinare din 27 aprilie 2006
voturi, hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprob„ bilan˛ul ∫i situa˛ia economico-financiar„     Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
a cooperativei pe anul 2005, privind realizarea bugetului     din cadrul Societ„˛ii Cooperative de Consum de gradul 2
contului de profit ∫i pierderi ∫i repartizarea profitului net   FEDERALCOOP BISTRIfiA-N√S√UD, convocat„ Ón
pe 2005.                              condi˛iile Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului constitutiv, cu
  Art. 2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori pe
                                  respectarea de cvorum ∫i prezen˛„, hot„r„∫te:
anul 2005.
                                   1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pentru
  Art. 3. Aprob„ raportul consiliului social ∫i al consiliului
                                  anul 2005.
de administra˛ie.
  Art. 4. Aprob„ regulamentul de organizare ∫i           2. Aprob„ raportul cenzorilor pentru anul 2005.
func˛ionare, regulamentul de ordine interioar„ a           3. Aprob„ situa˛ia financiar„ la 31.12.2005, modul de
cooperativei, precum ∫i sistemul de salarizare pe anul       repartizare a profitului ∫i a dividendelor.
2006.                                 4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor
  Art. 5. Aprob„ excluderea membrilor pleca˛i care au      pentru anul 2005.
solicitat restituirea p„r˛ilor sociale conform prevederilor      5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul
statutului.                            de m„suri pentru 2006.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

 6. Aprob„ criteriile de performan˛„ ∫i indemniza˛ia     completarea consiliului de administra˛ie, cu 18 voturi ∫i
administratorilor pentru anul 2006.              2 ab˛ineri, a dlui Popa Pavel membru Ón consiliul de
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.    administra˛ie ∫i a dnei VÓlcu Ioana, cu 20 voturi, membru
    (2/32.208)                       supleant.
              HOT√R¬RE               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.

        a adun„rii generale extraordinare          (4/32.209)
           din 27 aprilie 2006                          *

  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor              Societatea Cooperativ„ de Consum
cooperatori din cadrul Societ„˛ii Cooperative de Consum
                                       CONSUMCOOP CERNA
de gradul 2 FEDERALCOOP BISTRIfiA-N√S√UD,
                                      comuna Cerna, jude˛ul Tulcea
convocat„ Ón condi˛iile Legii nr. 1/2005 ∫i ale actului
constitutiv, cu respectarea de cvorum ∫i prezen˛„,
                                         HOT√R¬REA Nr. 1
hot„r„∫te:
  1. Aprob„ v‚nzarea urm„toarelor bunuri imobile:                din 14 aprilie 2006
  - Magazin mixt cu bufet situat Ón Budu∫ nr. 198,
                                 Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
comuna Budacu de Jos, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;
                                Societ„˛ii Cooperative de Consum de gradul 1
  - Spa˛iile comerciale situate la parterul blocului
cu 8 ap. din loc. Mila∫ nr. 281, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;   CONSUMCOOP CERNA, Ón temeiul Legii nr. 1/2005 ∫i a
  - Spa˛iile comerciale tronson A ∫i B situate la parterul  actului constitutiv al societ„˛ii, hot„r„∫te:
blocului cu 8 ap. din loc. Romuli nr. 351, jude˛ul Bistri˛a-   Cu majoritatea de voturi:
N„s„ud;                              - aprobarea raportului consiliului de administra˛ie;
  - Magazin Universal cu bufet, situat Ón Romuli nr. 206,    - aprobarea raportului cenzorului;
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.                     - aprobarea situa˛iilor financiare pe anul 2005;
  2. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie cu          - repartizarea profitului net la rezerve legale
Óndeplinirea demersurilor necesare pentru executarea      participarea la profit ∫i dividende;
acestor opera˛iuni.                        - aprobarea desc„rc„rii de gestiune a consiliului de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.
                                administra˛ie ∫i bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul
    (3/32.208)                       2006;
                 *                - aprobarea cotiza˛iei de 100 lei c„tre UJCC Tulcea ∫i
                                a cotei de 8 la sut„ din v‚nzarea de active;
       Societatea Cooperativ„ de Consum
                                 - aprob„ retragerea domnului Suca Nicolaie, membru
          CONSUMCOOP M√CIN
                                cooperator fondator, deoarece calitatea de membru
          M„cin, jude˛ul Tulcea
                                cooperator nu este compatibil„ cu calitatea de func˛ionar
              HOT√R¬RE              public, Legea nr. 161/2003, ∫i modificarea p„r˛ilor sociale
                                ale urm„torilor membri cooperatori fondatori: Suc„ Diana,
          a adun„rii generale ordinare
                                10 p„r˛i sociale, ∫i Pota ™tefana, 8 p„r˛i sociale;
          din data de 12 aprilie 2006
                                 - mandatarea dnei Suca Aurica, membr„ a consiliului
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor Societ„˛ii      de administra˛ie, cu Óndeplinirea procedurilor de depunere
Cooperative de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP          la Oficiul Registrului Comer˛ului.
M√CIN, Óntrunit„ Ón data de 12.04.2006 la sediul unit„˛ii
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.
Ón temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, Ón prezen˛a a
15 membri ∫i a 5 mandatari, hot„r„∫te:               (5/32.210)
  1. Aprobarea primirii de noi membri cooperatori cu                    *
unanimitate de voturi, valoarea unei p„r˛i sociale este de
10 lei RON.                                 Societatea Cooperativ„ DELTA
  - Ion Ninel - 2 p„r˛i sociale;                        Tulcea, jude˛ul Tulcea
  - Ciornei Maria   - 2 p„r˛i sociale;
  - Avram Gheorghe - 2 p„r˛i sociale.                        HOT√R¬RE
  Odat„ cu primirea de noi membri cooperatori se
                                  a adun„rii generale ordinare din 10 aprilie 2006
aprob„ cu unanimitate de voturi majorarea capitalului
social de la 740 lei RON la 800 lei RON.             Membrii fondatori ai DELTA Societatea Cooperativ„,
  2. Aprobarea revoc„rii dlui Silvestru ™tefan Viorel,    Óntruni˛i Ón adunarea general„ ordinar„ din data de
membru al consiliului de administra˛ie. Alegerea Ón      10.04.2006, au hot„r‚t, Ón unanimitate de voturi,
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                    3

aprobarea bilan˛ului contabil la 31.12.2005 ∫i a              Societatea Cooperativ„ ARRUBIUM
documentelor aferente situa˛iei financiare pe anul 2005.             M„cin, jude˛ul Tulcea
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.
                                           HOT√R¬REA Nr. 3
  (6/32.211)
               *                            din 27 aprilie 2006

                                 Adunarea general„ legal constituit„ Ón ∫edin˛„ ordinar„
  Societatea Cooperativ„ de Consum de gradul 1
                                la data de 27.04.2006, Ón baza Legii nr. 1/2005 privind
      CONSUMCOOP C. A. ROSETTI
                                organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
       C. A. Rosetti, jude˛ul Tulcea
                                 Art. 1. Aprob„ cu un num„r de 103 voturi pentru,
            HOT√R¬RE                dou„ ab˛ineri, nici unul Ómpotriv„, dintr-un total de
                                185 membri cooperatori, urm„toarele:
  a adun„rii generale ordinare din 15 aprilie 2006
                                 - Raportul consiliului de administra˛ie pentru activitatea
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai    economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul 2005.
CONSUMCOOP C. A. ROSETTI, Óntrunit„ Ón data de          - Raportul cenzorilor pentru anul 2005.
15.04.2006, ora 12,00, la sediul societ„˛ii cooperative de    - Situa˛iile financiare ale anului 2005.
consum, Ón prezen˛a a 5 membri cooperatori, Ón temeiul
                                 - Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i a programului de
prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind
                                activitate pentru anul 2006.
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i a actului
                                 - Contractele de administrare ∫i gestionare a
constitutiv al societ„˛ii, hot„r„∫te:
                                patrimoniului ∫i stabilirea criteriilor de performan˛„ pentru
  Cu majoritate de voturi:
                                anul 2006.
  1. Aprobarea raportului administratorului unic al
CONSUMCOOP C. A. ROSETTI pentru anul 2005.             - Bunurile apar˛in‚nd ARRUBIUM Societate Cooperativ„
                                care fac obiectul ipotecii (spa˛ii sediu Metalul, situat Ón
  2. Aprobarea raportului cenzorului.
                                Str. 1 Decembrie, bl. nr. 22, spa˛iu mezanin situat Ón
  3 . Adopt„ situa˛iile financiare ale anului 2005 ∫i
                                Str. 1 Decembrie, bl. nr. 17, spa˛ii parter situate Ón
propune repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii
din anul 2004.                         Str. 1 Decembrie, bl. nr. 18, spa˛ii parter situate Ón str.
                                Br„ilei, bl. nr. 20, ∫i spa˛ii Autoservice, situate Ón str. Br„ilei),
  4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorului
unic pentru anul 2005.                     Ónchirierii (Ón ora∫ul M„cin: spa˛ii Autoservice, parter,
                                bl. 18 ∫i 20; mezanin, bl. 17; mezanin, etaj ∫i parter, bl. 22;
  5. Adopt„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul
de activitate pentru anul 2006.                pl„pumioare; Construc˛ii; depozite; etaj ∫i parter Complex
                                Administrativ; complex confec˛ii port; tapi˛erie; Microcomplex;
  6. Stabile∫te criteriile de performan˛„ aferente
contractului de administrare pentru anul 2006.         Ón comuna Sm‚rdan: spa˛ii magazin Pesc„ru∫ ∫i Vio-Ella;
                                parter, bl. 8, apartamente; Atelier cizm„rie; Complex
  7. Aprob„ indemniza˛ia administratorului unic ∫i a
cenzorului aferente anului 2006.                confec˛ii; Complex t‚mpl„rie; Ón comuna Greci: spa˛ii
                                Complex Marochin„rie) ∫i Ónstr„in„rii (toate spa˛iile cu
  8. Aprobarea pl„˛ii c„tre U.J.C.C. Tulcea a cotiza˛iei
lunare Ón valoare de 100 lei RON.               aprobarea adun„rii generale ∫i utilajele scoase din uz sau
                                care nu sunt folosite Ón procesele tehnologice existente Ón
  9. Aprobarea constituirii ∫i pl„˛ii c„tre U.J.C.C. Tulcea
a cotei de 8% din valoarea eventualelor v‚nz„ri de       cooperativ„) pe parcursul anului 2006.
active.                              - Utilizarea rezervelor locale.
  10. Alege ca delegat pentru adunarea general„ a        - Rezultatele ob˛inute de la societ„˛ile la care
U.J.C.C. Tulcea pe dna Mihalache Mariana -           cooperativa particip„ cu capital.
administratorul unic al CONSUMCOOP C. A. ROSETTI.         - Œndeplinirea hot„r‚rii adun„rii generale anterioare.
  11. Mandateaz„ pe dna Mihalache Mariana,            - Raportul consiliului social.
administrator unic al CONSUMCOOP C. A. ROSETTI, s„        - Nu sunt cereri de primire sau de retragere de
semneze Ón numele ∫i pentru Societatea Cooperativ„ de     cooperatori.
Consum de gradul 1 CONSUMCOOP C. A. ROSETTI           - Sistemul de salarizare al pre∫edintelui consiliului de
toate documentele necesare la Oficiul Registrului       administra˛ie ∫i al contabilului-∫ef pentru anul 2006.
Comer˛ului.
                                 - Indemniza˛ia pre∫edintelui comisiei de cenzori de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.
                                168 lei. Indemniza˛ia pentru consiliul de administra˛ie ∫i
  (7/32.212)                         cenzori se va acorda atunci c‚nd societatea va avea
               *                 posibilit„˛i.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

  - Conven˛ia colectiv„ ∫i individual„ de munc„ pentru      9. Aprob„ cedarea c„tre Societatea Comercial„
anii 2006 - 2007.                        ELECTRICA - S.A., Transilvania Nord, Sucursala Baia
  - Contractul colectiv ∫i individual de munc„ pentru anii   Mare, sub form„ de contract de comodat, a
2006 - 2007.                           transformatorului de energie electric„ pe care Ól de˛inem.
  - Regulamentul de ordine interioar„.              10. Aprob„ ∫i mandateaz„ un delegat la Congresul
  - Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare.         Coopera˛iei pe data de 15.06.2006.
  - Pre˛ului minim de valorificare prin v‚nzare la licita˛ie   11. Mandateaz„ ∫i Ómputernice∫te administratorul s„
al spa˛iilor atelier cizm„rie ∫i parter bloc cu         depun„ hot„r‚rea pentru Ónscrierea de men˛iuni Ón
8 apartamente situate Ón comuna Sm‚rdan.             Monitorul Oficial al Rom‚niei.
  - Schimbarea gajului Ón favoarea AVAS Bucure∫ti, a       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
Complexului de Confec˛ii Textile situat Ón Str. 1 Decembrie     (9/32.214)
nr. 101 din ora∫ul M„cin cu spa˛iul Complex Marochin„rie                    *
situat Ón comuna Sm‚rdan.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai 2006.        Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
    (8/32.213)                                   B√IM√REANA
               *                        Baia Mare, jude˛ul Maramure∫

     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                   HOT√R¬REA Nr. 1
           VIITORUL SCM                          din 27 aprilie 2006
       ™omcuta Mare, jude˛ul Maramure∫
                                   Adunarea general„ ordinar„ a Societ„˛ii Cooperative
            HOT√R¬RE                 Me∫te∫ug„re∫ti B√IM√REANA, Óntrunit„ Ón data de
                                 27.04.2006, ora 14,00, la sediul societ„˛ii din Baia Mare,
 a adun„rii generale ordinare a Societ„˛ii Cooperative
                                 Str. Podul Viilor nr. 3, jude˛ul Maramure∫, Ónregistrat„ la
 Me∫te∫ug„re∫ti VIITORUL SCM, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                 Oficiul   Registrului  Comer˛ului   Maramure∫    cu
 Registrului Comer˛ului cu nr. C24/25/2005, cod unic de
                                 nr. C24/33/2005, cu o participare de 90% din num„rul
        Ónregistrare R 2232929
                                 membrilor cooperatori, a hot„r‚t cu unanimitate de voturi
  Adunarea general„ ordinar„ din data de 28.04.2006 a     urm„toarele:
membrilor cooperatori din cadrul SCM VIITORUL SCM,          1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-social„
Ón conformitate cu prevederile art. 34 din Legea         ∫i desc„rcarea de gestiune a membrilor consiliului de
nr. 1/2005, hot„r„∫te:                      administra˛ie, prezentat de consiliul de administra˛ie
  1. Aprob„ raportul de gestiune a consiliului de       pentru anul 2005.
administra˛ie pe anul 2005 ∫i desc„rcarea de gestiune a       2. Aprob„ situa˛iile financiare, bilan˛ul contabil, contul
consiliului de administra˛ie.                  de profit ∫i pierderi pe anul 2005 ∫i repartizarea profitului
  2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori privind bilan˛ul   la rezerve.
contabil pe anul 2005.                        3. Aprob„ proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli
  3. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli, Programul    pe anul 2006.
de investi˛ii pe anul 2006 ∫i Ómputernice∫te administratorul     4. Aprob„ raportul cenzorilor.
s„ deschid„ activit„˛i noi.                     5. Aprob„ raportul consiliului social.
  4. Aprob„ Regulamentul de ordine interioar„ ∫i          6. Aprob„ sistemul de salarizare, conform anexei.
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale societ„˛ii       7. Aprob„ retragerea din societate a persoanelor care
cooperative, Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a     au depus cereri Ón acest sens, conform anexei.
cenzorilor ∫i regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a      8. Aprob„ v‚nzarea suprafe˛ei de aproximativ 150 m2
consiliului social.                       din imobilul situat Ón Baia Mare, bd. Traian nr. 26, jude˛ul
  5. Aprob„ sistemul de salarizare ∫i salariul         Maramure∫, reprezent‚nd sala ma∫inilor, Ónscris Ón cartea
administratorului.                        funciar„ nr. TOPO 2737/8/32/4.
  6. Aprob„ indemniza˛ia cenzorilor Ón sum„ de 60 lei.       9. Aprob„ Regulamentul de ordine interioar„.
  7. Aprob„ ∫i Ómputernice∫te pe administrator s„         10. Aprob„ delegarea conducerii operative, Óntre
semneze contractul de administrare a patrimoniului.       adun„rile generale, de a reprezenta societatea pentru a
  8. Aprob„ v‚nzarea de active (cl„dire plomb„ -        Ónchiria, ipoteca sau vinde bunuri mobile sau imobile din
2 magazine, atelier de t‚mpl„rie ∫i atelier de          proprietatea societ„˛ii ∫i pentru semnarea de contracte
vulcanizare).                          comerciale.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                 5

  Adunarea general„ Ómputernice∫te pe dl Popescu Mihail     Limbean Florian Nicolae, Ón termenul legal, la Oficiul
s„ depun„ prezenta hot„r‚re la Oficiul Registrului        Registrului Comer˛ului Alba.
Comer˛ului Maramure∫ pentru Ónscrierea men˛iunilor ∫i        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
                                   (11/32.216)
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.                   *
  (10/32.215)
                                  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP S√SCIORI
               *
                                         S„sciori, jude˛ul Alba
   Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP SEBE™
                                          HOT√R¬REA Nr. 1
         Sebe∫, jude˛ul Alba
                                          din 17 martie 2006
          HOT√R¬REA Nr. 2                       a adun„rii generale ordinare

          din 16 martie 2006                Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
       a adun„rii generale extraordinare          de la CONSUMCOOP S√SCIORI Societate Cooperativ„,
                                 Óntrunit„ Ón data de 17.03.2006, ora 10,00, Ón localul
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                 Cofet„rie, localitatea S„sciori, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a
cooperatori de la CONSUMCOOP SEBE™ Societate
                                 30 membri cooperatori, reprezent‚nd 83 % din totalul
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 16.03.2006, ora 13,00,
                                 de 36, fiind lips„ 6 membri cooperatori, Ón temeiul Legii
Ón localul Restaurant îSebe∫ul“, Sebe∫, jude˛ul Alba, Ón
                                 nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului constitutiv, cu
prezen˛a a 129 membri cooperatori reprezent‚nd
84,32 % din totalul de 153, fiind lips„ 24 membri        unanimitatea de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:
cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al       Art. 1. Aprob„: raportul consiliului de administra˛ie,
actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor      raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de
prezen˛i, hot„r„∫te:                       profit ∫i pierdere, bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i
  Art. 1. S-a hot„r‚t, Ón principiu, majorarea capitalului   programul de activitate pe anul 2006.
social, prin cre∫terea valorii nominale a unei p„r˛i sociale     Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului
de la 10 lei la 50 lei RON, urm‚nd ca, dup„ notificarea     de administra˛ie, stabile∫te remunera˛ia membrilor
individual„ a membrilor cooperatori, s„ se stabileasc„      consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorului, aprob„
aportul adus de fiecare membru la capitalul social,       contractul de administrare pentru exerci˛iul financiar 2006
moment Ón care se va modifica actul constitutiv.         ∫i Ómputernice∫te pe dl Dr„ghici Vasile s„ semneze
  Art. 2. Aprob„ lista spa˛iilor comerciale Ónchiriate     contractul Ón numele adun„rii generale.
ter˛ilor, propunerile pentru Ónchirieri de spa˛ii pentru 2006,    Se mandateaz„ dna Iftode Lenu˛a, contabil-∫ef, pentru
propunerile pentru v‚nzarea unor active ∫i mijloace fixe     Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
Ón 2006.                             Registrului Comer˛ului Alba ∫i de publicare Ón Monitorul
                                 Oficial al Rom‚niei a prezentei hot„r‚ri, Ón termenul legal.
  Art. 3. Aprob„ Ónfiin˛area de noi sedii secundare Ón
localit„˛ile Dra∫ov, Vingard, G‚rbova ∫i C„rpini∫, jude˛ul      Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 17.03.2006,
Alba, cu modificarea actului constitutiv Ónainte de       redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
deschiderea acestora.                      depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
                                 Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.
  Art. 4. Aprob„ angajarea de credite la nivelul sumei
                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
de 300.000 lei RON ∫i Ómputernice∫te consiliul de
administra˛ie s„ angajeze credite de la BANCPOST           (12/32.217)
Sebe∫, B.C.R. Sebe∫, B.R.D. Sebe∫, RAIFFEISEN Sebe∫                 HOT√R¬REA Nr. 2
∫i cump„r„ri Ón leasing, s„ semneze garan˛ia acestora
prin instituirea de ipoteci asupra imobilelor proprietatea             din 17 martie 2006
cooperativei, dup„ cum urmeaz„: Restaurant îSebe∫ul“,            a adun„rii generale extraordinare
Sebe∫, Restaurant Valea Frumoasei, Magazin mixt 27         Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
Sebe∫, Magazin mixt Petre∫ti, Magazin industrial Petre∫ti    cooperatori de la CONSUMCOOP S√SCIORI Societate
∫i Cofet„ria Petre∫ti.                      Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 17.03.2006, ora 12,00,
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 16.03.2006,        Ón localul Cofet„rie, localitatea S„sciori, jude˛ul Alba, Ón
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 exemplare     prezen˛a a 30 membri cooperatori, reprezent‚nd 83 %
se vor depune prin persoana mandatat„, consilier juridic     din totalul de 36, fiind lips„ 6 membri cooperatori, Ón
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al actului constitutiv,   Sat ∫i magazin Lup∫a. Creditele pot fi angajate de la
cu unanimitatea de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:       B.C.R. C‚mpeni, Banca Transilvania C‚mpeni ∫i alte
  Art. 1. Aprob„ lista spa˛iilor comerciale Ónchiriate      societ„˛i bancare.
ter˛ilor ∫i a celor disponibile care vor fi Ónchiriate ∫i       Art. 3. Aprob„ desfiin˛area a trei puncte de lucru
propunerile de v‚nzare a unor active ∫i mijloace fixe       (sedii secundare): magazin Ro∫ia pia˛„, brut„rie Ro∫ia ∫i
independente.                           magazin Gura Minei.
  Art. 2. Aprob„ angajarea de credite la nivelul sumei        Art. 4. Aprob„ procurarea unui mijloc de transport
de 150.000 lei RON ∫i Ómputernice∫te consiliul de         pentru aprovizionare.
administra˛ie s„ angajeze credite de la B.C.R. Sebe∫,         Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 10.03.2006,
Banca Transilvania Sebe∫, BANCPOST Sebe∫, B.R.D.          redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
Sebe∫ ∫i RAIFFEISEN BANK Sebe∫, s„ semneze             depune prin persoana mandatat„, Penciu Ioan, membru
garan˛ia acestora prin instituirea de ipoteci asupra        al consiliului de administra˛ie, Ón termenul legal la Oficiul
imobilelor proprietatea cooperativei, dup„ cum urmeaz„:      Registrului Comer˛ului Alba.
complex Comercial S„sciori.                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi 23 mai 2006.
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 17.03.2006,           (14/32.218)
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor                       *
depune prin persoana mandatat„, Iftode Lenu˛a, Ón
termenul legal, la Oficiul Registrului Comer˛ului Alba ∫i             Societatea Cooperativ„
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.                  COOPERATIVA DE CONSUM AIUD
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.              Aiud, jude˛ul Alba
    (13/32.217)
                                            HOT√R¬REA Nr. 1
                *
                                            din 27 martie 2006
        Societatea Cooperativ„                       a adun„rii generale ordinare
      COOPERATIVA DE CONSUM ABRUD
                                    Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
         Abrud, jude˛ul Alba
                                  de la COOPERATIVA DE CONSUM AIUD Societate
                                  Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 27.03.2006, ora 10,00,
           HOT√R¬REA Nr. 2
                                  Ón localul Café Bar nr. 2, Aiud, Ón prezen˛a a
          din 10 martie 2006               111 membri cooperatori, reprezent‚nd 76 % din totalul
       a adun„rii generale extraordinare          de 146, lips„ fiind 35 membri cooperatori, Ón temeiul
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor cooperatori    Legii nr. 1/2005 ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea
de la COOPERATIVA DE CONSUM ABRUD Societate            de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 10.03.2006, ora 12,00, Ón      Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie,
localul Restaurant centru Abrud, localitatea Abrud, jude˛ul    raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de
Alba, Ón prezen˛a a 56 membri cooperatori, reprezent‚nd      profit ∫i pierdere, situa˛ia v‚nz„rilor de active ∫i utilizarea
80 % din totalul de 70, fiind lips„ 14 membri cooperatori,     sumelor rezultate din v‚nzare, bugetul de venituri ∫i
Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 41, ∫i al actului constitutiv,  cheltuieli, programul de activitate ∫i programul de investi˛ii
cu unanimitatea de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:       pe anul 2006, desc„rcarea de gestiune a consiliului de
  Art. 1. Aprob„ propunerea consiliului de administra˛ie     administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2005, propunerea
privind:                              privind remunerarea membrilor consiliului de administra˛ie
  - Ónstr„inarea prin v‚nzare cu licita˛ie public„ a       ∫i a comisiei de cenzori la nivelul de 8 % din salariul
imobilelor cuprinse Ón referatul prezentat adun„rii        pre∫edintelui; aprob„ criteriile de performan˛„ pentru
generale;                             consiliul de administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006
  - Ónchirierea spa˛iilor comerciale neutilizate: Complex    ∫i mandateaz„ pe dna Popa Elenteria s„ semneze Ón
comercial Abrud, magazin Mu∫ca, magazin V‚rtop,          numele adun„rii generale actul adi˛ional la contractul de
magazin Valea Barnii, chio∫c Lip∫a, magazin C„rpini∫,       administrare.
magazin Ciuruleasa ∫i brut„rie Lup∫a.                 Art. 2. Aprob„ primirea unui num„r de 5 noi membri
  Art. 2. Aprob„ angajarea de credite la nivelul sumei      cooperatori, cu capital subscris ∫i v„rsat de 90 lei,
de 200.000 lei RON ∫i Ómputernice∫te consiliul de         aferent unui num„r de 9 p„r˛i sociale.
administra˛ie s„ semneze contractele de Ómprumut ∫i s„         Art. 3. Constat„ Óncetarea calit„˛ii de membru
garanteze cu ipotec„ asupra imobilelor proprietatea        cooperator, conform art. 26 lit. c), din Legea nr. 1/2005
cooperativei: Complex comercial Abrud, magazin Bucium       ∫i art. 9 lit. c) din actul constitutiv, a urm„torilor: Rusu
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                 7

Aurel, Bic Aurel ∫i Csegezi Martin. Œn consecin˛„,         Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 18.03.2006,
hot„r„∫te reducerea capitalului social subscris ∫i v„rsat    redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
cu suma de 390 lei, aferent unui num„r de 39 p„r˛i        depune prin persoana mandatat„, Ón termenul legal, la
sociale a 10 lei RON, subscrise ∫i v„rsate.           Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.
  Art. 4. Se retrage calitatea de membru al consiliului      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
de administra˛ie lui Rusu Aurel, ca urmare a decesului.       (16/32.220)
Prime∫te calitatea de membru al consiliului de
                                           HOT√R¬REA Nr. 2
administra˛ie dna Brad Elena Adriana, fiind aleas„ prin
vot secret de adunarea general„ ordinar„ din 27.03.2006.              din 18 martie 2006
                                       a adun„rii generale extraordinare
  Se mandateaz„ dl ec. Ilea Vasile pentru depunerea
hot„r‚rii la Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.          Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 27.03.2006,        cooperatori de la COOPERATIVA DE CONSUM HOREA
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor      Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 18.03.2006,
depune prin persoana mandatat„, Ón termenul legal, la      ora 14,00, Ón localul Restaurant îPrichindelul“, localitatea
Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.               Horea, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 17 membri cooperatori
                                 reprezent‚nd 94 % din totalul de 18, fiind lips„ un
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
                                 membru cooperator, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40,
   (15/32.219)                         ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor
                *                prezen˛i, hot„r„∫te:
                                  Art. 1. Cump„rarea imobilelor teren situate sub
         Societatea Cooperativ„             construc˛iile spa˛ii comerciale din centrul localit„˛ii comuna
       COOPERATIVA DE CONSUM HOREA             Horea.
          Horea, jude˛ul Alba               Art. 2. Aprob„ cump„rara unui autovehicul autoutilitar
                                 pentru realizarea obiectului de activitate privind prest„ri
            HOT√R¬REA Nr. 1              de servicii de c„tre Consiliul Local al Comunei Horea.
                                  Art. 3. Aprob„ completarea obiectului de activitate din
           din 18 martie 2006
                                 actul constitutiv al cooperativei cu cod CAEN 7485 -
         a adun„rii generale ordinare
                                 activit„˛i de secretariat ∫i traduceri.
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori        Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 18.03.2006,
de la COOPERATIVA DE CONSUM HOREA Societate           redactat Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 18.03.2006, ora 12,00,     depune prin persoana mandatat„, consilier juridic
Ón localul Restaurant îPrichindelul“, localitatea Horea,     Limbean Florian Nicolae, Ón termenul legal, la Oficiul
jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 17 membri cooperatori        Registrului Comer˛ului Alba.
reprezent‚nd 94 % din totalul de 18, fiind lips„ un         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
membru cooperator, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40,       (17/32.220)
∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor                  *
prezen˛i, hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprob„: raportul consiliului de administra˛ie,           Societatea Cooperativ„
raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de        COOPERATIVA DE CONSUM METE™
profit ∫i pierdere, v‚nzarea de active ∫i modul de utilizare           Mete∫, jude˛ul Alba
a sumelor, bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul
                                           HOT√R¬REA Nr. 1
de activitate pe anul 2006.
  Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului              din 5 aprilie 2006
de administra˛ie, stabile∫te remunera˛ia membrilor               a adun„rii generale ordinare
consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor la nivelul de     Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
5 % din salariul pre∫edintelui societ„˛ii cooperative,      de la COOPERATIVA DE CONSUM METE™ Societate
aprob„ contractul de administrare pentru exerci˛iul       Cooperativ„, Óntrunit„ la a doua convocare Ón data de
financiar 2006 ∫i Ómputernice∫te pe dna Olar Emilia s„      5.04.2006, ora 10,00, la sediul cooperativei din localitatea
semneze contractul Ón numele adun„rii generale.         Mete∫, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 20 membri cooperatori,
  Se   mandateaz„ dl Limbean Florian Nicolae, consilier   reprezent‚nd 91 % din totalul de 22, fiind lips„ 2 membri
juridic,  pentru Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la  cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 34 ∫i art. 40,
Oficiul  Registrului Comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul  ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor
Oficial  al Rom‚niei a prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal.  prezen˛i, hot„r„∫te:
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

  Art. 1. Aprob„: raportul consiliului de administra˛ie,    Comer˛ului Alba ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial al
raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de   Rom‚niei a prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal.
profit ∫i pierdere, v‚nz„rile de active ∫i modul de utilizare    Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 5.03.2006,
a sumelor, bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul
                                 redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
de activitate pe anul 2006.
                                 depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
  Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului
                                 Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.
de administra˛ie ∫i criteriile de performan˛„ cuprinse Ón
contractul de administrare pentru exerci˛iul financiar 2006     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
∫i desemneaz„ pe dna Gavril„ Cornelia s„ semneze           (19/32.222)
contractul de administrare pe anul 2006 Ón numele
                                                *
adun„rii generale ordinare.
  Se mandateaz„ dl Onea Florian, pre∫edintele
                                       Societatea Cooperativ„
consiliului de administra˛ie, pentru Óndeplinirea procedurilor
de Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului ∫i de        COOPERATIVA DE CONSUM VALEA LUNG√
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a prezentei           Valea Lung„, jude˛ul Alba
hot„r‚ri Ón termenul legal.
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 5.04.2006,                  HOT√R¬REA Nr. 1
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
                                          din 14 martie 2006
depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
                                        a adun„rii generale ordinare
Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.      Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori
    (18/32.221)                        de la COOPERATIVA DE CONSUM VALEA LUNG√
               *                 Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 14.03.2006,
                                 ora 10,00, Ón localul Bufet centru, localitatea Valea
        Societatea Cooperativ„              Lung„, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 52 membri
      COOPERATIVA DE CONSUM S√LCIUA             cooperatori, reprezent‚nd 81 % din totalul de 64, fiind
         S„lciua, jude˛ul Alba
                                 lips„ 12 membri cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005,
                                 art. 40, ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi
           HOT√R¬REA Nr. 1
                                 a celor prezen˛i, hot„r„∫te:
           din 5 martie 2006
                                  Art. 1. Aprob„: raportul consiliului de administra˛ie,
         a adun„rii generale ordinare
                                 raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori      profit ∫i pierdere pe anul 2005, bugetul de venituri ∫i
de la COOPERATIVA DE CONSUM S√LCIUA Societate          cheltuieli ∫i programul de activitate pe anul 2006.
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de 5.03.2006, ora 14,00, Ón
                                  Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului
localul Bufet 2 S„lciua de Sus, localitatea S„lciua de
                                 de administra˛ie, stabile∫te remunera˛ia membrilor
Sus, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 39 membri cooperatori,
reprezent‚nd 81 % din totalul de 48, fiind lips„ 9 membri    consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, aprob„
cooperatori, Ón temeiul Legii nr. 1/2005, art. 40, ∫i al     contractul de administrare pentru exerci˛iul financiar 2006
actului constitutiv, cu unanimitatea de voturi a celor      ∫i Ómputernice∫te pe dna Boc∫a Tomina s„ semneze
prezen˛i, hot„r„∫te:                       contractul Ón numele adun„rii generale.
  Art. 1. Aprob„: raportul consiliului de administra˛ie,      Se mandateaz„ dna Stoia Viorica, pre∫edinte, pentru
raportul comisiei de cenzori, bilan˛ul contabil ∫i contul de   Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
profit ∫i pierdere pe anul 2005, bugetul de venituri ∫i     Registrului Comer˛ului Alba ∫i de publicare Ón Monitorul
cheltuieli ∫i programul de activitate pe anul 2006.       Oficial al Rom‚niei a prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal.
  Art. 2. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului       Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 14.03.2006,
de administra˛ie, stabile∫te remunera˛ia membrilor        redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care 2 se vor
consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, aprob„       depune prin persoana mandatat„ Ón termenul legal la
contractul de administrare pentru exerci˛iul financiar 2006   Oficiul Registrului Comer˛ului Alba.
∫i Ómputernice∫te pe dl Bolog Vasile s„ semneze
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
contractul Ón numele adun„rii generale.
  Se mandateaz„ dl Dan Florin pentru Óndeplinirea          (20/32.223)
procedurilor de Ónregistrare la Oficiul Registrului                      *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                  9

       Societatea Cooperativ„                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
   COOPERATIVA DE CONSUM VINfiU DE JOS                        ™URIANU
      Vin˛u de Jos, jude˛ul Alba                       Cugir, jude˛ul Alba


          HOT√R¬REA Nr. 2                         HOT√R¬REA Nr. 1
                                        din data de 12 aprilie 2006
      a adun„rii generale extraordinare
       din data de 15 martie 2006              Adunarea general„ ordinar„ ™URIANU Societate
                                Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, Óntrunit„ statutar Ón data
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         de 12.04.2006, ora 13,00, la sediul sec˛iei Croitorie,
cooperatori de la COOPERATIVA DE CONSUM VINfiU          situat Ón Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 15, jude˛ul Alba
DE JOS Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón data de         Av‚nd Ón vedere:
15.03.2006, ora 10,00, Ón localul Restaurant Centru,        - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
localitatea Vin˛u de Jos, jude˛ul Alba, Ón prezen˛a a 86    coopera˛iei;
membri cooperatori reprezent‚nd 80% din totalul de 95,       - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
fiind lips„ 9 membri cooperatori, Ón temeiul Legii       propriu;
nr. 1/2005 art. 41 ∫i al actului constitutiv, cu unanimitatea    - procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
de voturi a celor prezen˛i, hot„r„∫te:             data de 12.04.2006;
                                  Cu unanimitate de voturi hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprob„ majorarea capitalului social prin
                                  Art. 1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
cump„rarea de noi p„r˛i sociale de c„tre membrii
                                privind activitatea economico-financiar„, bugetul de
cooperatori conform notific„rii transmise individual c„tre
                                venituri ∫i cheltuieli ∫i contul de profit ∫i pierderi pe anul
ace∫tia, urm‚nd ca Ón termenul legal prev„zut de Legea
                                2005.
nr. 1/2005 pe baza sumelor subscrise ∫i v„rsate ∫i a
                                  Art. 2. Aprob„ raportul cenzorilor privind activitatea
situa˛iei analitice privind de˛inerea capitalului social de
                                anului 2005.
c„tre membrii cooperatori s„ se redacteze actul adi˛ional      Art. 3. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire a
prin care se va modifica capitalul social al cooperativei,   criteriilor de performan˛„ prev„zute Ón contractul de
modific‚ndu-se actul constitutiv art. 5 alin. 1-3.       administrare ∫i gestionare pe anul 2005.
  Art. 2. Aprob„ lista spa˛iilor comerciale Ónchiriate la     Art. 4. Aprob„ sistemul de salarizare pentru anul
ter˛i ∫i a celor disponibile care pot fi Ónchiriate ∫i     2006.
propunerile de v‚nzare a unor active ∫i mijloace fixe        Art. 5. Œmputernice∫te pe dna Radu Cornelia, ac˛ionar
independente.                          la ™URIANU Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Art. 3. Aprob„ angajarea de credite la nivelul sumei    Cugir, n„scut„ la data de 1.02.1956 Ón localitatea
                                Vinerea, jude˛ul Alba, identificat„ cu C.I. seria AX nr.
de 100.000 lei RON ∫i Ómputernice∫te consiliul de
                                243676, eliberat„ de Poli˛ia Cugir la data de 24.10.2005,
administra˛ie s„ angajeze credite de la B.C.R. Alba,
                                domiciliat„ Ón Cugir, str. Ion Creang„, nr. 84, bl. C7,
Banca Transilvania Alba, B.R.D. Alba ∫i Raiffeisen Bank
                                jude˛ul Alba, s„ depun„ hot„r‚rile adun„rii generale
Alba, s„ semneze garan˛ia acestora prin instituirea de
                                ordinare la Oficiul registrului comer˛ului pentru a fi
ipoteci asupra imobilelor proprietatea cooperativei, dup„
                                publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
cum urmeaz„: Magazin Universal Vin˛u de Jos, str. Pia˛a
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
Iuliu Maniu, nr. 5-6, jude˛ul Alba.
                                  (22/32.225)
  Se mandateaz„ dl ing. Beudean Mircea pentru
                                               *
depunerea hot„r‚rii la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
l‚ng„ Tribunalul Alba ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al           Societatea Cooperativ„
Rom‚niei Ón termenul legal.                         CONSUMCOOP ARPA™U DE JOS
  Prezenta a fost adoptat„ Ón data de 15.03.2006,              Arpa∫u de Jos, jude˛ul Sibiu
redactat„ Ón 4 exemplare originale, din care dou„
                                            HOT√R¬RE
exemplare se vor depune la Oficiul Registrului Comer˛ului
de pe l‚ng„ Tribunalul Alba.                       a adun„rii generale a CONSUMCOOP
                                    ARPA™U DE JOS, Societate Cooperativ„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
                                  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori,
  (21/32.224)                         Óntrunit„ Ón data de 27.04.2006, aprob„ Ón unanimitate de
               *                 voturi:
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

  1. Raportul consiliului de administra˛ie.           Societatea Cooperativ„ SUPERCOOP T¬RGU-NEAMfi
  2. Raportul cenzorului.                          T‚rgu-Neam˛, jude˛ul Neam˛
  3. Situa˛iile financiare anuale ∫i stabilirea modului de
repartizare a profitului.                               HOT√R¬RE
  4. Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul de        adun„rii generale ordinare a SUPERCOOP
activitate pe anul 2006.                         Societate Cooperativ„ TG. NEAMfi
  5. Desc„rcarea de gestiune a administratorilor.              din data de 28 aprilie 2006
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.     Adunarea general„ ordinar„ a SUPERCOOP Societate
  (23/322.226)                        Cooperativ„ TG. NEAMfi din data de 28 aprilie 2006,
                                analiz‚nd materialele enumerate la ordinea de zi,
               *
                                conform art. 34 ∫i urm„toarele din Legea nr. 1/2005
                                privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, referitoare
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ SERVIREA
                                la obliga˛iile adun„rii generale, hot„r„∫te:
        Zal„u, jude˛ul S„laj
                                  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie pe anul
                                2005.
          HOT√R¬REA Nr. 2
                                  2. Aprob„ situa˛iile financiare anuale pentru exerci˛iul
        din data de 12 aprilie 2006           financiar 2005.
                                  3. Aprob„ raportul comisiei de cenzori pe anul 2005.
  Av‚nd Ón vedere:
                                  4. Aprob„ programele economice trimestriale ∫i
  - prevederile statutului SERVIREA S.C.M.          anuale, bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006,
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   precum ∫i programul de investi˛ii pentru anul 2006.
coopera˛iei,                            5. Aprob„ activitatea salaria˛ilor cu gestiune, a ∫efilor
  adunarea general„ a membrilor cooperatori, Óntrunit„    de unit„˛i ∫i men˛inerea acestora Ón func˛ie.
Ón data de 12.04.2006, valabil ∫i statutar constituit„,      Cu ducere la Óndeplinire a prezentei se Óns„rcineaz„
hot„r„∫te:                           consiliul de administra˛ie ∫i Compartimentul organizare.
  1. Aprob„ raportul administratorilor ∫i al comisiei de     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
cenzori, de asemenea, aprob„ situa˛iile financiare anuale     (25/32.228)
∫i repartizarea profitului pe anul 2005.                           *
  2. Aprob„ indicatorii de performan˛„ anex„ la
contractul de administrare pe 2005 ∫i criteriile de              Societatea Cooperativ„
performan˛„ pe anul 2006.                           CONSUMCOOP DOBRENI
  3. Aprob„ planul de afaceri pe anul 2006 ∫i p‚n„ Ón           comuna Dobreni, jude˛ul Neam˛
anul 2010.
  4. Aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli.                HOT√R¬REA Nr. 1 A
  5. Aprob„ sistemul de salarizare pe anul 2006.              a adun„rii generale ordinare
  6. Aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare.           din data de 17 aprilie 2006
  7. Aprob„ cooptarea de noi membri.               Adunarea general„ ordinar„ a CONSUMCOOP
  8. Aprob„ retragerea unor membri cooperatori.       DOBRENI Societate Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a sa
  9. Aprob„ excluderea din cooperativ„ a dlui Chis      din data de 17.04.2006, Ón conformitate cu prevederile
Aurel.                             art. 40 din Legea nr. 1/2005;
  10. Aprob„ mandatarea consiliului de administra˛ie       - lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe ordinea
pentru aprobarea bunurilor care vor putea face obiectul    de zi;
ipotecii, gajului, Ónchirierii sau Ónstr„in„rii pe parcursul    - Ón baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i
anului 2006.                          func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:
  11. Aprob„ delega˛i pentru adunarea general„ a         1. Aprob„ raportul asupra activit„˛ii desf„∫urate de
U.J.C.M. S„laj.                        consiliul de administra˛ie Ón anul 2005.
  Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón unanimitate Ón      2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori pe anul 2005.
data de 12.04.2006 ∫i este redactat„ Ón 3 exemplare, din      3. Aprob„ situa˛iile financiare pe anul 2005.
care 2 exemplare se vor depune prin mandatar, Ón          4. Aprob„ repartizarea profitului pe anul 2005.
termenul legal, la Oficiul Registrului Comer˛ului S„laj.
                                  5. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a consiliului de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.   administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2005.
  (24/32.227)                          6. Aprob„ programele economice pe anul 2006 ∫i
               *                 programul de investi˛ii pentru anul 2006.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                11

  7. Respinge oferta de asociere la CENTROCOOP       generale ordinare din data de 28.04.2006, adunarea
Bucure∫ti.                          general„ ordinar„ a UNIREA Societate Cooperativ„
  8. Aprob„ cuantumul de remunera˛ie a cenzorului Ón    Me∫te∫ug„reasc„, hot„r„∫te:
valoare de 150 lei pe trimestru.                 Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-
  9. Aprob„ remunera˛ia pentru administratori Ón valoare
                               social„ desf„∫urat„ Ón anul 2005 prezentat de consiliul de
de 1.000 lei, lunar.
                               administra˛ie.
  10. Apreciaz„ ca bun„ activitatea desf„∫urat„ de
salaria˛ii cu gestiune Ón anul 2005.               Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului pe
  11. Aprob„ ca sumele neacoperite de societatea de     anul 2005.
asigur„ri Ón urma spargerilor unor unit„˛i Ón anul 2005 s„    Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i
fie Ónregistrate pe cheltuieli.                repartizarea profitului net pe anul 2005.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.    Art. 4. Aprob„ programul de investi˛ii pe anul 2006.
  (26/32.229)                         Art. 5. Aprob„ bugetul pe anul 2006.
               *
                                 Art. 6. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
        Societatea Cooperativ„              Art. 7. Aprob„ criteriile de performan˛„ anexe la
     CONSUMCOOP BICAZU ARDELEAN             contractele de gestionare a patrimoniului.
      Bicazu Ardelean, jude˛ul Neam˛            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.

          HOT√R¬REA Nr. 1                (28/32.231)
       a adun„rii generale ordinare                         *
       din data de 10 aprilie 2006
                                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ SPORUL
  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori ai
                                       Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
CONSUMCOOP      BICAZU   ARDELEAN    Societate
Cooperativ„, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 10.04.2006,
Ón conformitate cu prevederile art. 40 din Legea                 HOT√R¬REA Nr. 1
nr. 1/2005, lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise pe
                                        din data de 27.04.2006
ordinea de zi, hot„r„∫te:
  1. Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie ∫i al     Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative
cenzorului pe anul 2005.                   Me∫te∫ug„re∫ti SPORUL, cu sediul Ón Foc∫ani, Str.
  2. Aprob„ situa˛iile financiare pe anul 2005 ∫i      Republicii nr. 33, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul
repartizarea profitului.                   registrului comer˛ului cu nr. C/39/31/2005 ∫i av‚nd cod
  3. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a administratorilor.   unic de Ónregistrare R1449157, statutar constituit„, Ón
  4. Aprob„ B.V.C. pe anul 2006 precum ∫i programul     temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea
de activitate pe anul 2006.
                               ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Óntrunit„ ast„zi, 27.04.2006,
  5. Aprob„ execu˛ia contractului de administrare pe
                               hot„r„∫te:
anul 2005 ∫i criteriile de performan˛„ pe anul 2006.
  6. Aprob„ men˛inerea Ón func˛ie a salaria˛ilor cu       Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-
gestiune.                           social„ desf„∫urat„ Ón anul 2005 de c„tre consiliul de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.   administra˛ie al Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
                               SPORUL, Foc∫ani.
  (27/32.230)
               *                  Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de
                               venituri ∫i cheltuieli ∫i a bilan˛ului contabil pe anul 2005.
  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIREA         Art. 3. Aprob„ contul de profit ∫i pierderi, c‚t ∫i
       T‚rgu-Neam˛, jude˛ul Neam˛           repartizarea profitului net pe anul 2005.
                                 Art. 4. Aprob„ programul propriu de modernizare ∫i
          HOT√R¬REA Nr. 1
                               dezvoltare pentru anul 2006 ∫i a planului de investi˛ii
 a adun„rii generale ordinare din data de 28 aprilie 2006   pentru anul 2006.
  Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea     Art. 5. Aprob„ proiectul bugetului de venituri ∫i
∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii generale  cheltuieli pentru anul 2006, c‚t ∫i a bugetului de venituri
prezentate Ón statutul propriu, procesul-verbal al adun„rii  ∫i cheltuieli pe fiecare unitate Ón parte.
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

  Art. 6. Aprob„ raportul comisiei de cenzori ∫i al        3. procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din 28
administratorului asupra activit„˛ii desf„∫urate Ón cursul   aprilie 2006 a Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
anului 2005.                          PRESTAREA Foc∫ani.
  Art. 7. Aprob„ raportul consiliului social asupra        Adunarea general„ hot„r„∫te:
activit„˛ii desf„∫urate Ón cursul anului 2005.           1. Aprobarea raportului privind activitatea financiar„
  Art. 8. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire de   desf„∫urat„ de consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
c„tre consiliul de administra˛ie a obliga˛iilor prev„zute Ón  Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA, Foc∫ani, pe
contractele de administrare ∫i gestionare a patrimoniului    anul 2005. Aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2005.
pentrul anul 2005.                         2. Aprobarea raportului privind realizarea bugetului de
  Art. 9. Aprob„ indicatorii tehnico-economici pentru anul   venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005.
2006, cuprin∫i Ón anexele la contractele de gestionare ∫i      3. Aprobarea contului de profit ∫i pierderi pe anul 2005.
administrare a patrimoniului ale membrilor consiliului de      4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe
                                anul 2006.
administra˛ie.
                                  5. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
  Art. 10. Aprob„ nivelul de participare la capitalul social
                                  6. Aprobarea programului de activitate, investi˛ii pe
al membrilor cooperatori pentru anul 2006.
                                anul 2006.
  Art. 11. Aprob„ proiectul sistemului de salarizare
                                  7. Aprobarea raportului consiliului social.
pentru anul 2006.
                                  8. Aprobarea indicatorilor pe anul 2006, anexa la
  Art. 12. Aprob„ raportul privind modul de Óndeplinire a
                                contractul de gestionare a patrimoniului.
hot„r‚rilor adun„rii generale anterioare.
                                  9. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2006,
  Art. 13. Aprob„ cooptarea de noi membri cooperatori     c‚t ∫i salariul pre∫edintelui ∫i contabilului-∫ef.
∫i excluderea celor pleca˛i.                    10. Aprobarea primirii de noi membri cooperatori.
  Art. 14. Aprob„ investi˛iile efectuate Ón cursul anului     11. Aprobarea excluderii de membri cooperatori.
2005 ∫i p‚n„ Ón prezent.                      12. Aprobarea Óncet„rii mandatului de cenzor a drei
  Art. 15. Aprob„ lista contractelor de Ónchiriere       GÓrnea˛„ Camelia.
Óncheiate de c„tre consiliul de administra˛ie Ón cursul       13. Aprobarea complet„rii comisiei de cenzori cu dna
anului 2005, a modific„rilor acestora p‚n„ Ón prezent.     Lupu Rimelia, fost membru supleant, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 16. Aprob„ documenta˛iile de casare a unor       care se legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr. 027364,
mijloace fixe, obiecte de inventar ∫i alte produse cu      eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani la data de 3.11.1999, cod
termen de valabilitate expirat, produse demodate etc., Ón    numeric personal 2570415390698, n„scut„ Ón fi„nd„rei,
cursul anului 2005.                       jude˛ul Ilfov, la data de 15.04.1957, domiciliat„ Ón
  Art. 17. Aprob„ lista v‚nz„rilor de active efectuate Ón   Foc∫ani, Str. Dorni∫oarei nr. 13, ap. 8, jude˛ul Vrancea.
cursul anului 2005 ∫i destina˛ia sumelor ob˛inute.         14. Alegerea dnei Pardosan Irina ca nou membru
  Art. 18. Aprob„ adoptarea prezentei hot„r‚ri ∫i       supleant Ón comisia de cenzori, cet„˛ean rom‚n, care se
publicarea ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a    legitimeaz„ cu C.I. seria VN nr. 219074, eliberat„ de
VII-a.                             Poli˛ia Foc∫ani la data de 8.07.2005, cod numeric
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.    personal 2780829390729, n„scut„ Ón Foc∫ani la data de
                                29.08.1978, domiciliat„ Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 4, bl.
  (29/32.232)                         B3, et. 7, ap. 74, jude˛ul Vrancea.
               *                   15. Diverse.
                                  16. Discu˛ii.
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PRESTAREA
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
       Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
                                  (30/32.233)
          HOT√R¬REA Nr. 1                         HOT√R¬REA Nr. 1
        din data de 28 aprilie 2006                   din data de 28 aprilie 2006
  Av‚nd Ón vedere:                        Av‚nd Ón vedere:
  1. Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea     1. Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei ∫i statutul propriu;                coopera˛iei ∫i statutul propriu;
  2. competen˛ele adun„rii generale ordinare prev„zute      2. competen˛ele adun„rii generale extraordinare
Ón statutul propriu;                      prev„zute Ón statutul propriu;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                   13

  3. procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare     – actul constitutiv ce prevede competen˛ele adun„rii
din 28 aprilie 2006 a PRESTAREA SCM FOC™ANI.          generale;
  Adunarea general„ hot„r„∫te:                  – procesul-verbal al adun„rii generale ordinare din
  1. Aprobarea contractelor de Ónchiriere pe anul 2006    data de 3.04.2006,
∫i Ómputernicirea consiliului de administra˛ie pentru
                                 Adunarea general„ ordinar„ a ARTA METALULUI
Óncheiere de noi contracte Ón anul 2006.
                                Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, Bolde∫ti-Sc„ieni,
  2. Aprobarea v‚nz„rii a dou„ active ∫i Ómputernicirea
                                statutar constituit„ Ón data de 3.04.2006, hot„r„∫te:
consiliului de administra˛ie pentru nominalizarea spa˛iilor
∫i organizarea licita˛iei publice.                Art. 1. a) Aprob„ raportul consiliului de administra˛ie
  3. Aprobarea cas„rii ∫i valorific„rii mijloacelor fixe.   privind activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2005.
  4. Aprobarea gaj„rii a trei spa˛ii Ón favoarea B.C.R.     b) Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
Filiala Foc∫ani pentru linia de creditare ∫i pentru creditul   c) Aprob„ situa˛ia financiar„, contul de profit ∫i
de investi˛ii.                         pierderi pe anul 2005.
  5. Aprobarea restituirii capitalului social pentru       d) Aprob„ proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli
urm„torii membri cooperatori:                 pentru anul 2006.
  - Bejan Elena                         e) Aprob„ criteriile de performan˛„ din anexa la
  - Ursulescu Valerica
                                contractul de administra˛ie pe anul 2006.
  - Z„noag„ Liliana
                                 f) Aprob„ sistemul de salarizare pentru anul 2006.
  6. Aprobarea reducerii capitalului social de la suma de
                                 g) Aprob„ cooptarea a 6 membri cooperatori ∫i
123.576 lei RON la suma de 117.486 lei RON prin
                                excluderea a 2 membri cooperatori.
mic∫orarea cu 609 p„r˛i sociale.
  7. Aprobarea desfiin˛„rii sec˛iei Pictur„ firme din      h) Aprob„ Regulamentul de ordine interioar„,
Foc∫ani, Pia˛a Moldovei nr. 23, jude˛ul Vrancea, ∫i a     Regulamentul de func˛ionare al consiliului de administra˛ie
sec˛iei Studio Ónregistr„ri din Foc∫ani, str. ™tefan cel    ∫i al comisiei de cenzori.
Mare nr. 2, bl. 4, jude˛ul Vrancea.                Art. 2. Alege reprezentan˛ii pentru adunarea general„
  8. Aprobarea prelu„rii spa˛iului de la Societatea      a Uniunii Jude˛ene a Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ EUROMOB ∫i Ónfiin˛area       Prahova Ón persoana cooperatorilor Nicolae Ion ∫i Popa
unui punct de lucru pe str. Greva de la Grivi˛a.
                                Dumitru.
  9. Aprobarea asocierii PRESTAREA SCM FOC™ANI la
                                 Art. 3. Alege ca delegat pentru congresul de
viitoarea  Asocia˛ie   Na˛ional„ a Coopera˛iei
                                constituire  al  Uniunii  Na˛ionale   a    Coopera˛iei
Me∫te∫ug„re∫ti.
                                Me∫te∫ug„re∫ti din Rom‚nia pe coop. Nicolae Ion.
  10. Œmputernicirea dlui Ple∫ Silviu pentru semnarea
actului constitutiv, a statutului Uniunii Na˛ionale a       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti ∫i participarea ca delegat la      (32/32.234)
Congresul de reorganizare.                                   *
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
  (31/32.233)                         Societatea Cooperativ„ de Consum PUCHENII MARI
               *                       Puchenii Mari, jude˛ul Prahova

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                    HOT√R¬REA Nr. 3
         ARTA METALULUI
                                          din data de 8.05.2006,
     Bolde∫ti-Sc„ieni, jude˛ul Prahova
                                       a adun„rii generale extraordinare
          HOT√R¬REA Nr. 1                Adunarea    general„   extraordinar„    a  membrilor
        a adun„rii generale ordinare          cooperatori ai PUCHENII MARI Societate Cooperativ„ de
         din data de 3.04.2006            Consum, Óntrunit„ Ón data de 8.05.2006, ora 10,00, la
  Av‚nd Ón vedere:                      sediul societ„˛ii cooperative, Ón prezen˛a a 7 membri
  – Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   cooperatori, Ón temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2005,
coopera˛iei;                          hot„r„∫te cu unanimitate de voturi:
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

  Se Ónfiin˛eaz„ puncte de lucru:                 - ca urmare a major„ri capitalului social Ón valoare
  1. Magazin mixt Pucheni (parte integrant„ din         total„ de 6.270 lei, din care v„rsat 5.270,59 lei, Ómp„r˛it
Complexul Mo∫neni), situat Ón comuna Puchenii Mari,       Ón 627 p„r˛i sociale, apar˛ine membrilor cooperatori
jude˛ul Prahova, av‚nd activitate comer˛ cu am„nuntul;
                                 conform anexei 1 care face parte integrant„ din prezenta
  2. Magazin mixt Poenarii Apostoli, situat Ón satul
                                 hot„r‚re;
Poenarii Apostoli, comuna Gorgota, jude˛ul Prahova,
av‚nd activitate comer˛ cu am„nuntul;                - majorarea num„rului de 4 p„r˛i sociale ale membrilor
  3. Magazin mixt Crivina (Ón complex Crivina), situat Ón    cooperatori persoane fizice la 10 p„r˛i sociale a c‚te 10
satul Crivina, comuna Gorgota, jude˛ul Prahova, av‚nd
                                 lei RON partea social„ cu depunere p‚n„ la data de 31
activitate comer˛;
                                 decembrie 2006.
  4. Bufet Crivina, situat Ón satul Crivina, comuna
Gorgota, jude˛ul Prahova, av‚nd activitate comer˛ cu        4. Adunarea general„ ratific„ cele 12 contracte de
am„nuntul ∫i bar.                        Ónchiriere ∫i este de acord cu Ónstr„inarea urm„toarelor
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai 2006.
                                 active: magazinului mixt Lupoi˛a, un tronson din cadrul
  (33/32.235)
                                 magazinului nealimentar M„t„sari, magazinul mixt Tele∫ti-
                *
                                 Mo∫neni,   micromagazin   Iezureni,  micromagazin
      Societatea Cooperativ„ de Consum           Debarcader T‚rgu Jiu, magazin mixt Budieni - exlcusiv
        FEDERALCOOP T¬RGU JIU               bufetul, magazin cu bufet Cop„cioasa, magazin mixt
           T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                                 V‚lceaua, magazin mixt Tetila.

             HOT√R¬RI                 De  asemenea,   este  de  acord  cu  v‚nzarea

           din 25 aprilie 2006            urm„toarelor mijloace fixe:

      ale adun„rii generale extraordinare           autofurgon R 10215 GJ 03 NIZ ∫i motostivuitor.

              - extras -                5. Adunarea general„ aprob„ drept cotiza˛ie a

  1. Cu unanimitate de voturi adunarea general„         Societ„˛ii Cooperative de Consum FEDERALCOOP
aprob„ asocierea a 45 de persoane fizice ca membri        T¬RGU JIU c„tre UJCC GORJ o sum„ majorat„ de
cooperatori, transfera˛i de la Societatea Cooperativ„ de     p‚n„ la 53 milioane lei ROL, motivat„ prin faptul c„ a
Consum CONSUMCOOP B√LE™TI Ón baza acceptului
                                 preluat Óntreg patrimoniul fostei FEDERALCOOP GORJ.
scris al acestora conform art. 60 alin. 2 al Legii nr.
1/2005 ∫i a aprob„rii adun„rii generale a Societ„˛ii        6. Adunarea general„ prin vot secret aprob„ alegerea
Cooperative de Consum CONSUMCOOP B√LE™TI din           dnei Ecovescu Maria ca membru supleant al comisiei de
data de 20 aprilie 2006.                     cenzori, modificare intervenit„ ca urmare a decesului
  2. Cu 16 voturi pentru ∫i 2 voturi Ómpotriv„ adunarea
                                 cenzorului B„lan Ion, promovarea dnei Hobeanu Maria
general„ am‚n„ discutarea proiectului de fuziune cu
Societatea Cooperativ„ de Consum CONSUMCOOP           din membri suplean˛i Ón membri plini.

PADE™.                               7. Se Ómputernice∫te dna ™endroiu Lizica, contabil-∫ef
  3. Cu unanimitate de voturi adunarea general„ aprob„     la Societatea Cooperativ„ de Consum FEDERALCOOP
majorarea capitalului social dup„ cum urmeaz„:
                                 T¬RGU JIU, s„ Óntocmeasc„ Ón termen legal formalit„˛ile
  - majorarea capitalului social subscris de la 4.470 lei
la 6.270 lei ∫i a p„r˛ilor sociale de la 447 la 627, iar a    de Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului al

celui v„rsat de la 4.470 la 5.270,59 lei, diferen˛a de      Jude˛ului Gorj.
800,59 lei fiind constituit„ din transferul capitalului social
                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 24 mai 2006.
al celor 45 membri cooperatori de la Societatea
Cooperativ„ de Consum CONSUMCOOP B√LE™TI;              (34/32.236)
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                                  15

                                    ANEXA Nr. 1

    Tabel nominal al membrilor cooperatori - persoane juridice ∫i persoane fizice - ai Societ„˛ii Cooperative de
Consum FEDERALCOOP T¬RGU JIU

    A. Persoane juridice - membrii cooperatori fondatori:

Nr.   Denumire societate                                       Cod             P„r˛i sociale
                         Sediul             Na˛ionalitate
crt.  Cooperativ„ de consum                                      unic       Nr.     Valoare          %


 1. CONSUMCOOP Novaci        Novaci, Str. Par‚ngului           rom‚n„       2174941         51      510          9,67

                   nr. 118, jude˛ul Gorj

 2. CONSUMCOOP           T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Trandafirilor,    rom‚n„       2173539         63      630        11,95

    T‚rgu C„rbune∫ti       bl. B5, parter, jude˛ul Gorj

 3. CONSUMCOOP           satul Baia de Fier,             rom‚n„       2179035         20      200          3,79

    Baia de Fier         comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj

 4. CONSUMCOOP B„le∫ti       satul B„le∫ti, comuna B„le∫ti,        rom‚n„       2176888         86      860        16,31

                   jude˛ul Gorj

 5. CONSUMCOOP           satul Bustuchin, comuna Bustuchin,      rom‚n„       2180790         50      500          9,48

    Bustuchin          jude˛ul Gorj

 6. CONSUMCOOP Cru∫e˛        comuna Cru∫e˛, jude˛ul Gorj         rom‚n„       2178510         38      380          7,20

 7. CONSUMCOOP Pade∫        satul C„lug„reni, comuna Pade∫,       rom‚n„       1463584         13      130          2,46

                   Complex Comercial et. 2, jude˛ul Gorj              4

 8. CONSUMCOOP Tismana Tismana, jude˛ul Gorj                   rom‚n„       2178226         63      630        11,95

 9. CONSUMCOOP Turceni Turceni, Aleea G„rii nr. 1, jude˛ul Gorj rom‚n„               8877517         63      630        11,95

    Total persoane juridice                                              447     4.470         84,76


      B. Persoane fizice membri cooperatori:

                                                           P„r˛i sociale        P„r˛i sociale
                                                                                     %
Nr.                                                          subscrise          v„rsate
      Nume, prenume       CNP         Locul, data na∫terii   Domiciliul  Cet„˛enia
crt.                                                             Va-      Nr.     Va-
                                                        Nr.                         %
                                                              loare           loare

 0        1          2              3          4      5      6      7    8        9       10

10. Turtoi Il Ilie        1401102182776    BÓlta - 2.11.1940      Valea Mare    RO      4      40    3       27,26      0,52
11. Modoran Gh. Luchia      2570815182796    Dobri˛a - 15.08.1957    T‚rgu Jiu    RO      4      40    3       25,00      0,47
12. Priescu C. Antoneta     2530923182762    Aninoasa -23.09.1953    B„le∫ti     RO      4      40    1       13,00      0,25
13. Turtoi D. Aurora       2450715182773    Podu Grosu - 15.07.1945   T‚rgu Jiu    RO      4      40    2       17,33      0,33
14. Cosneanu V. Elisabeta 2670614182768        CÓlnic - 14.06.1967     M„t„sari     RO      4      40    1       13,00      0,25
15. Teslici I. Ecaterina     2710213180019    M„t„sari - 13.02.1971    Silive∫ti    RO      4      40    1       13,00      0,25
16. Negrea V. Viorel       1540923181150    Scoar˛a - 23.09.1954    Scoan˛a     RO      4      40    1       13,33      0,25
    16          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

                                                   P„r˛i sociale       P„r˛i sociale
                                                                          %
Nr.                                                  subscrise         v„rsate
      Nume, prenume    CNP       Locul, data na∫terii  Domiciliul  Cet„˛enia

crt.                                                     Va-     Nr.     Va-
                                                 Nr.                      %

                                                       loare          loare


 0        1        2            3         4      5     6      7    8        9     10


17. Cherciu C. Azota     2521223182778  T‚rgu Jiu - 23.12.1952   D„ne∫ti    RO    4      40   1       13,00    0,25

18. Cherciu Aurel      1480515182779  Br„tuia - 15.05.1948    D„ne∫ti    RO    4      40   1       13,00    0,25

19. M„r„∫escu V. Ecateri   2640126184989  CÓlnic - 26.01.1964    CÓlnic     RO    4      40   1       13,00    0,25

20. Trocan Gh. Nicolae    1410330400300  Ciuperceni - 30.04.1941  CÓlnic     RO    4      40   1       13,00    0,25

21. Udrescu N. Maria     2460130182769  ™omane∫ti - 30.01.1969   Tele∫ti    RO    4      40   1       13,00    0,25

22. ™endroiu N. Lizica    2550423182795  Benge∫ti - 23.04.1955   T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,33    0,48

23. Gruescu V. Maria     2500109182780  Godine∫ti - 9.01.1950   T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       27,83    0,53

24. Mirea M. Viorel     1630510182777  Filia∫i - 10.05.1963    T‚rgu Jiu   RO    4      40   2       13,83    0,26

25. Grigorescu V. Adelina  2780409180794  Novaci - 9.04.1978     T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,00    0,47

26. D„ianu C. Valeriu    1500414182765  T‚rgu Jiu - 14.04.1950   T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       27,33    0,52

27. Groza Alexandru     1451204182848  Arad - 4.12.1945      T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       26,00    0,49

28. Fr„˛il„ Alexandru    1511204181145  Pojaru - 4.12.1951     T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

29. Dediu I. Eleonora    2560805182776  Runcu - 5.08.1956     T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,83    0,49

30. BÓcoi V. Alexandru    1531126182779  Arcani - 26.11.1953    T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

31. Dasc„lu V. Valentina   2661104181159  B„rb„te∫ti - 4.11.1966   T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,00    0,47

32. Detc„u P. Viliana    2540603182785  I. Jianu - 3.06.1954    T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,00    0,47

33. Fometescu I. Petru˛a   2530122182795  Bucure∫ti - 22.01.1953   T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,83    0,49

34. S„vulescu I. Maria    2590815182784  Dobri˛a - 18.08.1959    T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,83    0,49

35. Surcel I. Ion      1471007182765  D„ne∫ti - 7.10.1947    T‚rgu Jiu   RO    4      40   3       25,83    0,49

36. Predescu C. Miruna    2560611187773  T‚rgu Jiu - 11.06.1956   T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

37. P„unescu C. Sava     2520901182831  Aninoasa - 1.09.1952    T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

38. Sarsan Maria       2681211181148  Logre∫ti - 11.12.1968   T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

39. U∫urelu ™t. Maria    2590304182796  Br„tuia - 4.03.1959    T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

40. Surcel St. Alexandrin  2601109182761  Br„tuia - 9.11.1960    T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

41. Opri∫ M. Viorica     2570625182778  Cre˛e∫ti - 25.06.1957   T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,33    0,25

42. Cintez„ I. Maria     2581024182764  Negomir - 24.10.1958    T‚rgu Jiu   RO    4      40   1       13,00    0,25

43. Garcea Alina Natalia   2740726181148  C„rbune∫ti - 26.07.1974  T‚rgu Jiu   RO    4      40   2       14,83    0,28
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                                   17

                                                            P„r˛i sociale        P„r˛i sociale
                                                                                      %
 Nr.                                                           subscrise          v„rsate
      Nume, prenume       CNP       Locul, data na∫terii      Domiciliul  Cet„˛enia

 crt.                                                              Va-      Nr.     Va-
                                                          Nr.                         %

                                                                loare           loare

 0        1           2            3             4      5     6      7    8        9        10

 44. Ologu Ioana         2550719182789   St„ne∫ti - 19.07.1955       St„ne∫ti     RO     4      40    1       13,00     0,25

 45. Dasc„lu N. Ion        1631109182772   S„ule∫ti - 9.11.1963       T‚rgu Jiu    RO     4      40    1       13,00     0,25

 46. Vl„doiu Elena        2560729182782   T‚rgu Jiu - 29.07.1956      T‚rgu Jiu    RO     4      40    1       13,00     0,25

 47. Surcel Zoe Teodora      2600823182708   BÓcle∫ - 23.08.1960        T‚rgu Jiu    RO     4      40    1       13,00     0,25
 48. Giurea Margareta       2630625182765   Vladimir - 25.06.1962       T‚rgu Jiu    RO     4      40    1       13,00     0,25

 49. Dumitra∫cu R. Marcel     1680113182771   C„rbune∫ti - 13.01.1968      T‚rgu Jiu    RO     4      40    3       25,20     0,48

 50. Avram Achim Iulian      1790513186989   T‚rgu Jiu - 13.05.1979      Bumbe∫ti Jiu   RO     4      40    2       24,06     0,46

 51. Ciobotea I. Ion       1791208186987   Bumbe∫ti-Jiu - 8.12.1979     Mu∫ete∫ti    RO     4      40    2       16,78     0,32

 52. M„r„cine D. Gheorghe 1540215182781       Vladimir - 15.02.1954       B„rb„te∫ti    RO     4      40    1       13,83     0,26

 53. Grigore V. Angelica     2540525186996   SÓmbotin - 25.05.1954       Turcine∫ti    RO     4      40    1       13,00     0,25

 54. Turtoi I. Cristinel     1721229182767   T‚rgu Jiu - 29.12.1972      T‚rgu Jiu    RO     4      40    3       25,00     0,47

     Total persoane fizice                                          180    1.800    80      800,59     15,24

     Total fond special                                            627    6.270    527     5270,59     100,00
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 24 mai 2006.

     (35/32.236)

                                        *


      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                  Art. 1. Se aprob„ majorarea capitalului social ca
            ARTA SCM T¬RGOVI™TE                    urmare a repartiz„rii sumei de 39.679 lei.
           T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a                  Art. 2. Se aprob„ ipotecarea, gajarea, cump„rarea sau
                                          Ónstr„inarea imobiliz„rilor corporale ∫i se acord„ mandat
               HOT√R¬REA Nr. 1                   consiliului de administra˛ie pentru nominalizarea imobilelor
                                          respective.
               din 24 martie 2006
                                           Art. 3. Se aprob„ retragerea p„r˛ilor sociale de˛inute
    Adunarea general„ extraordinar„ a cooperatorilor din            de: Utma Cristina, Sora Mihaela, St„nescu Florica, Dima
ARTA SCM, av‚nd Ón vedere:                             Anca ∫i Bragadiru Georgiana.
    - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea             Art. 4. Se aprob„ prelungirea termenului de depunere
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;                            a p„r˛ilor sociale p‚n„ Ón luna noiembrie 2006 pentru
                                          urm„toarele persoane: Soare Veronica, Bica Aurica,
    - competen˛ele ∫i atrib˛iile prev„zute Ón statut;
                                          Constantinescu Daniela ∫i Hera Sorina, care nu au v„rsat
    - materialele Ónscrise la ordinea de zi ∫i supuse
                                          contravaloarea minim„ a aportului individual.
dezbaterii      cooperatorilor    Ón  adunarea   general„
                                           Art. 5. Se aprob„ trecerea Ón contul 462 a p„r˛ilor
extraordinar„, precum ∫i propunerile formulate;                  sociale de˛inute de Badea Elena ∫i C„praru Elena.
    - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a             Art. 6. Se desemneaz„ ca delegat, pentru participarea
cooperatorilor din ARTA SCM,                            ∫i reprezentarea SCM ARTA la Congresul de
    hot„r„∫te:                                 reorganizare    a    coopera˛iei   me∫te∫ug„re∫ti,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006

dna Neculaescu Ana, care este Ómputernicit„ s„ exercite      - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
dreptul de vot la adoptarea hot„r„rilor.            coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
  Art. 7. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu     - competen˛ele ∫i atrib˛iile prev„zute Ón statut;
Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.
                                 - materialele Ónscrise la ordinea de zi ∫i supuse
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 24 mai 2006.
                                dezbaterii cooperatorilor Ón adunarea general„
  (36/32.237)                        extraordinar„, precum ∫i propunerile formlate;
               *
                                 - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         cooperatorilor din UNIREA S.C.M. - Pucioasa, jude˛ul
        UNIREA S.C.M. PUCIOASA             D‚mbovi˛a
       Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a             hot„r„∫te:
                                 Art. 1. Se aprob„   raportul privind activitatea
          HOT√R¬REA Nr. 1
                                economico-social„ desf„∫urat„ Ón anul 2005 ∫i raportul
          din 28 martie 2006             administratorilor.
  Adunarea general„ extraordinar„ a cooperatorilor din     Art. 2. Se aprob„ raportul privind realizarea bugetului
UNIREA S.C.M., av‚nd Ón vedere:                de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005.
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
                                 Art. 3. Se aprob„ contul de profit ∫i pierderi ∫i
coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti;
                                repartizarea profitului net pe anul 2005.
  - competen˛ele ∫i atrib˛iile prev„zute Ón statut;
  - materialele Ónscrise la ordinea de zi ∫i supuse       Art. 4. Se aprob„ programul de modernizare ∫i
dezbaterii cooperatorilor Ón adunarea general„         dezvoltare ∫i programul de investi˛ii pentru anul 2006.
extraordinar„, precum ∫i propunerile formlate;          Art. 5. Se aprob„ bugetul pe anul 2006.
  - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare a    Art. 6. Se aprob„ raportul cenzorului.
cooperatorilor din UNIREA S.C.M. - Pucioasa, jude˛ul
                                 Art. 7. Se aprob„ raportul Consiliului social.
D‚mbovi˛a
  hot„r„∫te:                          Art. 8. Se aprob„ raportul cu privire la modul de
  Art. 1. Se aprob„ majorarea capitalului social ca     Óndeplinire a obliga˛iilor din contractul de administrare ∫i
urmare a repartiz„rii unei cote de 8% din profitul net.    gestionare.
  Art. 2. Se aprob„ situa˛ia contractelor de Ónchiriere     Art. 9. Se aprob„ lista cu indicatorii tehnico-economici
pentru spa˛iile proprietatea UNIREA S.C.M., sumele       propu∫i pentru anul 2006, anex„ la contractul de
aferente ∫i m„surile propuse, ∫i se acord„ mandat       administrare ∫i gestionare a patrimoniului.
consiliului de administra˛ie s„ Óncheie noi contracte de
                                 Art. 10. Se aprob„ hot„r‚rea privind raporturile de
Ónchiriere.
  Art. 3. Se acord„ mandat consiliului de administra˛ie   munc„ ∫i sistemul de salarizare al UNIREA S.C.M.,
pentru Óntocmirea actelor de proprietate pentru spa˛ii ∫i   Pucioasa, pe anul 2006.
terenuri ∫i pentru nominalizarea imobiliz„rilor corporale ce   Art. 11. Se aprob„ regulamentul de ordine interioar„,
urmeaz„ a se valorifica.                    regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a societ„˛ii.
  Art. 4. Se desemneaz„ ca delegat, pentru participarea     Art. 12. Se aprob„ indemniza˛ia pentru administratori,
∫i reprezentarea UNIREA S.C.M., Pucioasa, la Congresul
                                cenzor ∫i pre∫edintele consiliului social.
de reorganizare a Coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti, dna ing.
Stanciu Adriana, care este Ómputernicit„ s„ exercite       Art. 13. Se confirm„ consiliul social format din Ciurea
dreptul de vot la adoptarea hot„r‚rilor.            Elena, Licperda Tatiana-Georgeta ∫i Mihai Veronica.
  Art. 5. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu     Art. 14. Se alege s„ reprezinte UNIREA S.C.M.,
Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.                Pucioasa, Ón adunarea general„ a uniunii jude˛ene
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 24 mai 2006.   2 persoane (pre∫edinte, contabil-∫ef).
  (37/32.238)                          Art. 15. Se Óns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie cu
          HOT√R¬REA Nr. 1               Óndeplinirea prezentei hot„r‚ri.

          din 28 martie 2006               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 24 mai 2006.

 Adunarea general„ ordinar„ a cooperatorilor din         (38/32.238)
UNIREA S.C.M., av‚nd Ón vedere:                               *
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 42/29.V.2006                 19

      Societatea Cooperativ„ de Consum            Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ COMIRA
          FREZIA F√LTICENI                        R„d„u˛i, jude˛ul Suceava
        F„lticeni, jude˛ul Suceava
                                          HOT√R¬REA Nr. 1
          HOT√R¬REA Nr. 19
a adun„rii generale ordinare din data de 19 aprilie 2006      a adun„rii generale din data de 28 aprilie 2006

  Adunarea general„ ordinar„ a membrilor cooperatori,      Adunarea general„ a COMIRA - Societate Cooperativ„
convocat„ Ón temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005,       Me∫te∫ug„reasc„, R„d„u˛i, convocat„ ast„zi, 28 aprilie
analiz‚nd problematica din ordinea de zi Ón baza
                                2006, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,
materialelor prezentate, Ón temeiul prevederilor legale,
                                statutar constituit„, hot„r„∫te:
hot„r„∫te:
  Art. 1. Se aprob„ urm„toarea ordine de zi:           Art. 1. Aprob„ raportul privind activitatea economico-
  1. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea raportului     social„ desf„∫urat„ Ón anul 2005.
consiliului de administra˛ie;                   Art. 2. Aprob„ raportul privind realizarea bugetului de
  2. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea raportului
                                venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005; contul de profit ∫i
cenzorului;
                                pierderi ∫i repartizarea profitului net pe anul 2005.
  3. dezbaterea ∫i adoptarea situa˛iilor financiare anuale
∫i stabilirea modului de repartizare a profitului;        Art. 3. Aprob„ raportul comisiei de cenzori.
  4. desc„rcarea de gestiune a administratorilor;        Art. 4. Aprob„ raportul consiliului social.
  5. adoptarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a
                                 Art. 5. Aprob„ planul de investi˛ii pe anul 2006 ∫i
programului de activitate pentru 2006;
                                modul de finan˛are prin v‚nzarea a dou„ active.
  6. analiza execu˛iei contractului de administrare ∫i
stabilirea criteriilor de performan˛„ pentru anul 2006      Art. 6. Aprob„ sistemul de salarizare pentru anul 2006.
aferente contractului de administrare;              Art. 7. Aprob„ proiectul bugetului pe anul 2006 pentru
  7. stabilirea indemniza˛iei pentru membrii consiliului de
                                fiecare unitate.
administra˛ie ∫i pentru cenzor pentru anul 2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 mai 2006.     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 mai 2006.

  (39/32.239)                          (40/32.240)
                                   P R E fi U R I L E
                          publica˛iilor legislative pentru anul 2006
                              — pe suport tradi˛ional —
                                   Valoarea                      Valoarea
  Nr.                               abonamentului                 abonamentului trimestrial
  crt.       Denumirea publica˛iei                anual                      — lei noi —
                                   — lei noi —      Trim. I       Trim. II       Trim. III      Trim. IV

  1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„       1.480         370,00       370,00        370,00       370,00
  2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,        250           —          —           —         —
     numere bis*)
  3.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„      1.140         285,00       285,00        285,00       285,00
  4.   Monitorul Oficial, Partea a II-a              1.700         425,00       425,00        425,00       425,00
  5.   Monitorul Oficial, Partea a III-a               370         92,50        92,50         92,50       92,50
  6.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a              1.540         385,00       385,00        385,00       385,00
  7.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a              1.420         355,00       355,00        355,00       355,00
  8.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a               460         115,00       115,00        115,00       115,00
  9.   Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                 375         93,75        93,75         93,75       93,75
 10.   Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte        620         155,00       155,00        155,00       155,00
     acte normative
 11.   Repertoriul actelor normative                 117           —          —             —       —
 12.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale              100           —          —             —       —
 13.   Edi˛ii trilingve                       350           —          —             —       —

       **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

    Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
 inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
    Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
 urm„torii difuzori:
    u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
    u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
    u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                               (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
    u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                               (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
    u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                               (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
    u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                               (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
    u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                               (telefon/fax: 411.91.79)
    u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                               (telefon/fax: 0268/47.05.96)
    u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                               (telefon/fax: 0254/71.92.43)
    u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                               (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
    u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                               (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
    u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                               (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
   ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|127036]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 42/29.V.2006 con˛ine 20 de pagini.     Pre˛ul: 3,80 lei noi/38.000 lei vechi        ISSN 1841—2718

								
To top