205

Document Sample
205 Powered By Docstoc
					                          PARTEA A II-A
Anul 174 (XVII) — Nr. 205                                   S‚mb„t„, 30 decembrie 2006
                      DEZBATERI PARLAMENTARE

                    DEZBATERI PARLAMENTARE
                       CAMERA DEPUTAfiILOR
             SESIUNEA A II-A ORDINAR√ (SEPTEMBRIE — DECEMBRIE 2006)

 LISTA ŒNTREB√RILOR ADRESATE DE DEPUTAfiI GUVERNULUI, MINI™TRILOR SAU
  ALTOR CONDUC√TORI AI ORGANELOR ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
         ŒN SESIUNEA SEPTEMBRIE—DECEMBRIE 2006,
           LA CARE NU S-A PRIMIT R√SPUNS
  Domnului Radu Mircea Berceanu, ministrul           acordare a avansului, iar opera˛iunile de proiectare,
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului          transferate Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri
                                Na˛ionale.
  1. Zgonea Valeriu ™tefan, deputat        P.S.D.,    Œn urm„ a r„mas mult praf aruncat Ón ochi, comisioane
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 17 Dolj              grase cu destina˛ie precis„ (adev„ratul motiv, probabil, al
  Obiectul Óntreb„rii:                    renegocierilor care au ˛inut mai bine de un an) ∫i o
  îDesp„gubirea“ de 6 milioane euro primit„ de îBechtel“   îaten˛ie“ mic„ pentru bun„voin˛a companiei americane:
  Construirea autostr„zii Transilvania a demarat Ón anul   plata îdintr-un foc“, Ón luna aprilie a acestui an, a unei
2004 Ón baza unui contract, Ón valoare de 2,2 miliarde     desp„gubiri de 6 milioane euro, reprezent‚nd îpenalit„˛i
euro, Óncheiat de fostul Executiv cu Compania american„     de Ónt‚rziere a lucr„rilor de construc˛ie la autostrada
îBechtel“.                           Transilvania, precum ∫i cheltuieli datorate pentru
  La vremea respectiv„, proiectul a fost apreciat de     transportul ∫i indisponibilitatea unor utilaje“, potrivit
mass-media ∫i de societatea civil„ ca reprezent‚nd       preciz„rilor dumneavoastr„.
continuarea cu succes a programului ini˛iat ∫i dezvoltat de    Œn alt„ ordine de idei, Rom‚nia a pierdut la sf‚r∫itul
Guvernul N„stase Ón privin˛a moderniz„rii infrastructurii    anului trecut finan˛„ri Ón valoare de 450 milioane euro,
rutiere din ˛ara noastr„ ∫i alinierea cu standardele      acordate de Comisia European„ prin programul ISPA, din
europene Ón domeniu.                      cauza tergivers„rii debutului lucr„rilor de construc˛ie ale
  La jum„tatea anului 2005, lucr„rile au fost sistate ca
urmare a Óntreruperii finan˛„rii guvernamentale, din ordinul  autostr„zii N„dlag-Constan˛a, parte a Coridorului IV
ministrului de trist„ amintire Gheorghe Dobre. Presa      Paneuropean.
vremii a vuit de declara˛iile belicoase ale ministrului, care   Referitor la cele prezentate mai sus, v„ rug„m s„ ne
acuza fostul Guvern de Óncheierea unui contract         transmite˛i, scris ∫i oral, care este sursa din care s-au
îscandalos“ cu compania american„, prin clauzele        pl„tit penaliz„rile de 6 milioane euro c„tre Compania
contractuale acceptate ∫i pre˛ul foarte ridicat de execu˛ie   îBechtel“.
(îde 2 p‚n„ la 5 ori mai mare dec‚t cel practicat Ón        Nu cumva pl„titorul este tot cet„˛eanul, contribuabilul
Rom‚nia“), ∫i amenin˛a cu verific„ri la s‚nge ∫i sanc˛iuni   la bugetul de stat? Cine se face vinovat pentru
pe m„sur„.                           tergiversarea aplic„rii proiectelor deja aprobate ∫i finan˛ate
  Œntre timp, conform unui scenariu deja consacrat      de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului?
pentru ac˛iunile Guvernului instalat la Palatul Victoria Ón
anul 2004, tonul declara˛iilor s-a mai Óndulcit,                        Valeriu ™tefan Zgonea,
îÓnfior„toarele“ nereguli constatate de ministrul Dobre ∫i
de prim-ministrul T„riceanu au r„mas la stadiul de zvon,                               deputat
costul lucr„rilor de execu˛ie, neschimbat, finan˛area,       Se solicit„ r„spunsul Ón scris.
aceea∫i, cu unele modific„ri privind modalitatea de        Nr. 1880A/7.09.2006
  2        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

 Domnului George Cristian Maior, directorul           definitive ∫i irevocabile care tran∫eaz„ aceast„ problem„
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii                  juridic„. Astfel Tribunalul Satu Mare, prin Sentin˛a
                                 civil„ nr. 46/CA devenit„ irevocabil„ prin Decizia
  2. Mircia Giurgiu, deputat independent, Circumscrip˛ia     nr. 171/CA/2004-R a Cur˛ii de Apel Oradea, a hot„r‚t c„
electoral„ nr. 13 Cluj                      reclamantul, Olah Coloman, asociat la Societatea Agicol„
                                 îŒnfr„˛irea“ Carei, nu datoreaz„ impozit pe venit Ón urma
  Con˛inutul Óntreb„rii:                    opera˛iunii de acordare a unor produse agricole membrilor
  La biroul nostru parlamentar a fost depus un memoriu     asocia˛i, imputat de A.F.P. Carei ∫i men˛inut printr-o
din partea doamnei Mariana Cucuruzan, domiciliat„ Ón       decizie a D.G.F.P. Satu Mare. Œn motivare s-a ar„tat c„
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj. Doamna Cucuruzan solicit„       exploatarea terenului proprietate personal„ Ón cadrul
institu˛iei pe care o conduce˛i analizarea situa˛iei fostului   societ„˛ii agricole nu reprezint„ o cedare a folosin˛ei
ei so˛, decedat Ón 1998, Ón vederea ob˛inerii pensiei de     acestui imobil Ón sensul art. 29 din Ordonan˛a Guvernului
urma∫.                              nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, pentru c„ potrivit
  Preciz„m c„ am adresat o Óntrebare ministrului muncii,    Legii nr. 36/1991 privind societ„˛ile agricole, la
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei. Œn r„spunsul primit ni se   constituirea societ„˛ilor agricole, proprietarii terenurilor
sugereaz„ s„ ne adres„m Casei de pensii a Serviciului       agricole aporteaz„ Ón folosin˛a terenurilor ∫i mijloace de
Rom‚n de Informa˛ii.                       produc˛ie Ón scopul exploat„rii Ón comun. S-a re˛inut
  Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, v„ solicit, domnule     totodat„ c„ potrivit art. 5 din Ordonan˛a Guvernului
director, s„ dispune˛i direc˛iei de specialitate din       nr. 7/2001 veniturile din agricultur„ ∫i silvicultur„, cu
subordinea dumneavoastr„ analizarea cazului prezentat ∫i     excep˛ia celor prev„zute la capitolul II, subcapitol B,
luarea m„surilor legale ce se impun.               sec˛iunea a 7-a, care nu sunt incidentare Ón materie, nu
  Anexe:                            sunt venituri impozabile ∫i nu se impoziteaz„.
  — memoriu;                            Œntre timp Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2001 a fost
  — copie de pe r„spunsul primit din partea Ministerului    abrogat„ prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;            prevederile sus-citate au fost preluate Ón art. 42 lit. k),
  — copie de pe decizia de pensionare a lui Mircea       respectiv art. 71 cu privire la scutirea de la impozit ∫i
Cucuruzan;                            art. 61 cu privire la veniturile ob˛inute din folosin˛a
  — copie de pe livretul militar;                bunurilor, f„r„ modific„ri, care ar influen˛a starea de fapt
  — copie de pe certificatul de c„s„torie;           prezentat„.
  — copie de pe certificatul de deces;               Direc˛ia Juridic„ a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
  — copie de pe certificatul de na∫tere;            Fiscal„ din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, prin
  — copie de pe decizia de pensionare;             adresa nr. 556056 din 17.10.2005, a statuat c„
  — copie de pe brevetul de acordare a Ordinului        opera˛iunea de atribuire de produse agricole asocia˛ilor
îMeritul Militar“ din 1995.                    este supus„ impozitului pe venit. Este de natura eviden˛ei
                                 c„ prin aceasta nu numai c„ au fost nesocotite
                    Mircia Giurgiu,      prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar ∫i
                                 hot„r‚rea judec„toreasc„ irevocabil„ care a constatat c„
                            deputat
                                 veniturile agricole de natura celor Ón cauz„ nu sunt
  Se solicit„ r„spunsul Ón scris.
                                 supuse impozit„rii.
  Nr. 2028A/16.10.2006
                                   Œn sus˛inerea celor ar„tate, anexez documentele citate.
                                   Œntreb„ri:
 Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
                                   1. Care este pozi˛ia Ministerului Finan˛elor Publice fa˛„
ministrul finan˛elor publice
                                 de situa˛ia astfel creat„?
  3. Máté András Levente, deputat U.D.M.R.,             2. De ce a fost nesocotit„ hot„r‚rea judec„toreasc„
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj               definitiv„ ∫i irevocabil„?
                                   3. Ce m„suri ve˛i Óntreprinde pentru remedierea
  Obiectul Óntreb„rii:                      situa˛iei?
  Nesocotirea unei situa˛ii de drept tran∫ate printr-o        Solicit r„spunsul Ón scris.
hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ ∫i irevocabil„
  Practica direc˛iilor generale ale finan˛elor publice                     Máté András Levente,
jude˛ene cu privire la Óncadrarea unor opera˛iuni Ón sfera                               deputat
impozitului pe venit dovede∫te o iresponsabilitate ∫i o       Nr. 2119A/2.11.2006
neadaptare la legisla˛ia Ón vigoare c‚t se poate de
evidente. Œn exercitarea atribu˛iilor cu care sunt Ónvestite,    Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul
adeseori aceste direc˛ii trec peste cuv‚ntul legii, oferind    s„n„t„˛ii publice
interpret„ri excesive ∫i abuzive, Ón defavoarea
contribuabililor, fiind sprijinite Ón acest sens ∫i de Direc˛ia   4. Rare∫ ™erban M„nescu, deputat P.N.L.,
Juridic„ a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ din     Circumscrip˛ia electoral„ nr. 42 Bucure∫ti
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice.
  Un exemplu c‚t se poate de relevant Ón acest sens         Obiectul Óntreb„rii:
este practica Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a       Programul de evaluare a st„rii de s„n„tate a
Jude˛ului Satu Mare, care Ón repetate r‚nduri a emis       popula˛iei Rom‚niei
decizii de impunere cu privire la obligativitatea pl„˛ii       Domnule ministru,
impozitului pe venit Ón sarcina unui asociat la o societate     Œn data de 2 noiembrie 2006, ministerul pe care Ól
agricol„, nesocotind existen˛a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti    conduce˛i a lansat Programul de evaluare a st„rii de
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006         3

s„n„tate a popula˛iei Rom‚niei, program unic Ón ultimii 60  documenta˛ia necesar„ Ón vederea includerii unui
de ani, care are ca scop principal crearea unei imagini    medicament Ón aceast„ list„ ∫i procedura de lucru a
asupra patologiei existente Ón Rom‚nia.            Comisiei de strategie terapeutic„ f„r„ a se face publice
  Astfel, apelez la dumneavoastr„, domnule ministru,     ∫i criteriile pe baza c„rora medicamentele vor fi
pentru a-mi comunica din ce bani va fi finan˛at acest     clasificate Ón diferite niveluri de compensare. Œn acest
proiect ∫i care este suma necesar„ estimat„ pentru      mod, Óntreaga activitate a comisiilor de specialitate a fost
derularea acestui program.                  dezorganizat„, rezult‚nd propuneri neomogene ∫i Ón mod
  Solicit r„spunsul Ón scris.                justificat contestabile.
                                 2. Av‚nd Ón vedere faptul c„ Ón prezent pe site-ul
                   Cu deosebit respect,
                               Ministerului S„n„t„˛ii Publice se g„sesc numai declara˛iile
              Rare∫ ™erban M„nescu,       de interese ale membrilor comisiei de transparen˛„, v„
                               rog s„ dispune˛i Ónlocuirea de urgen˛„ a membrilor
                          deputat  comisiei de transparen˛„ care au Ónc„lcat prevederile art.
  Nr. 2141A/8.11.2006                    5 alin. (3) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
                               a comisiilor consultative ale Ministerului S„n„t„˛ii, publicat
 Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul        Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434 din
s„n„t„˛ii publice                       19.05.2006, conform c„ruia: îDeclara˛iile de interese se
                               public„ pe site-ul Ministerului S„n„t„˛ii“, aprobat prin
  5. Marian Sorin Paveliu, deputat P.N.L., Circumscrip˛ia  Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 466/2006.
electoral„ nr. 20 Gorj                      Fa˛„ de cele semnalate mai sus, v„ rog s„ Ómi
                               comunica˛i dac„ Ón˛elege˛i s„ adopta˛i m„surile pentru
  Obiectul Óntreb„rii:                   Óndreptarea st„rii de fapt semnalate.
  Elaborarea listei de medicamente de care beneficiaz„     Solicit r„spunsul Ón scris.
pacien˛ii Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de
s„n„tate ∫i nerespectarea Ón totalitate de c„tre Ministerul                           Cu stim„,
S„n„t„˛ii Publice a prevederilor Directivei Consiliului
European nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988                        Marian Sorin Paveliu,
  Stimate domnule ministru,                                            deputat
  Elaborarea listei de medicamente de care beneficiaz„     Nr. 2158A/13.11.2006
pacien˛ii Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de
s„n„tate are o deosebit„ importan˛„ pentru popula˛ia      Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul
bolnav„ ∫i, drept urmare, orice disfunc˛ionalit„˛i Ón acest  s„n„t„˛ii publice
domeniu sunt de natur„ a prejudicia at‚t interesele
acestora, c‚t ∫i imaginea Ministerului S„n„t„˛ii.        6. Doina Mic∫unica Dre˛canu, deputat P.S.D.,
  Procesul de elaborare a acestei liste, care trebuie s„  Circumscrip˛ia electoral„ nr. 7 Boto∫ani
aib„ la baz„ elaborarea concomitent„ a pachetului
minimal de servicii ∫i a protocoalelor de practic„, a ajuns    Subiectul Óntreb„rii:
Óntr-un acut impas, dup„ mai bine de un an ∫i jum„tate      Preciz„ri asupra fondurilor destinate moderniz„rii
neÓnregistr‚ndu-se progrese notabile.             Spitalului Municipal Boto∫ani
  Av‚nd Ón vedere obliga˛ia de a da publicit„˛ii un nou     De∫i Ón Proiectul de buget pentru anul 2007 nu apare
contract-cadru pentru anul 2007, este stringent s„ se     ca investi˛ie modernizarea Spitalului Municipal Boto∫ani,
adopte m„surile necesare pentru impulsionarea activit„˛ilor  reprezentan˛ii ministerului pe care Ól conduce˛i au informat
men˛ionate mai sus.                      cet„˛enii despre fondurile ce vor fi alocate Ón anul 2007
  Œn repetate r‚nduri v-am atras aten˛ia, verbal, asupra  pentru aducerea acestei unit„˛i medicale, de referin˛„
faptului c„ Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul S„n„t„˛ii   pentru jude˛ul nostru, la standardele m„car decente, dac„
Publice nu respect„ Ón totalitate prevederile Directivei   nu europene.
Consiliului European nr. 89/105/CEE din 21 decembrie       Œn condi˛iile existente, o bun„ parte dintre bolnavii
1988 privind trasparen˛a m„surilor care guverneaz„      boto∫„neni sunt nevoi˛i s„ ia drumul altor clinici din alte
stabilirea pre˛urilor medicamentelor de uz uman ∫i      jude˛e, nu neap„rat pentru speciali∫ti mai buni, ci datorit„
includerea lor Ón sfera de aplicare a sistemului na˛ional   inexisten˛ei unei aparaturi pentru diagnoz„ ∫i control care
de asigur„ri de s„n„tate, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al  deja este uzual„ ∫i absolut necesar„ unui serviciu
Comunit„˛ilor Europene nr. L40 din 11 februarie 1989.     decent. S„ nu mai amintim de condi˛iile de spitalizare, de
  Av‚nd Ón vedere obliga˛iile pe care statul rom‚n ∫i    sec˛ii de specialitate unde exist„ saloane ∫i grupuri
le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea        sanitare utilate prin sponsoriz„ri ale unor oameni de bine
European„ ∫i faptul c„ de la 1 ianuarie 2007 Rom‚nia     care, din cauza Ómprejur„rilor, au ajuns Ón spital fie Ón
va deveni membru cu drepturi ∫i obliga˛ii depline ale     calitate de pacien˛i, fie de vizitatori la al˛i bolnavi. Dac„
Uniunii Europene, v„ rog s„ dispune˛i cu maxim„ urgen˛„    vorbim de suma alocat„ pe zi Ón 2006 pentru hrana unui
Óndreptarea aspectelor semnalate, Ón cazul Ón care      bolnav, de 1,5 lei, sau dac„ vi se pare c„ sun„ mai
aprecia˛i c„ ele contravin directivei men˛ionate.       bine, 15.000 lei vechi, ne Óntreb„m p‚n„ unde poate
  Astfel:                          duce rezisten˛a unui om, cu at‚t mai mult cu c‚t este ∫i
  1. Directiva men˛ionat„ prevede la art. 8 obliga˛ia    bolnav.
statului rom‚n de a comunica criteriile luate Ón         Apelez deci la dumneavoastr„ pentru a-mi preciza
considerare pentru clasificarea medicamentelor utilizate Ón  cum preconiza˛i s„ finan˛a˛i aceast„ investi˛ie, c‚nd va
cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate. Prin   Óncepe ea, care sunt fondurile ∫i etapele de execu˛ie, c‚t
Ordinul ministrului nr. 917/2006 s-a reglementat       ∫i termenul de finalizare.
  4        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

  De asemenea, v„ rog s„ preciza˛i ∫i dac„ mai ave˛i      2. Care sunt rela˛iile D.R.R.P. cu asocia˛iile din noua
Ón vedere finan˛area moderniz„rii altor obiective din    comunitate rom‚neasc„?
jude˛ul Boto∫ani pentru anul 2007.               3. Care este strategia D.R.R.P. pentru comunitatea
                               rom‚neasc„ care a emigrat Ón statul Israel Ón ultimii
            Doina Mic∫unica Dre˛canu,      50 de ani?
                         deputat    4. Ce programe ∫i proiecte va derula Ón anul 2007
  Nr. 2172A/15.11.2006                   D.R.R.P. pentru rom‚nii de pretutindeni?
                                5. Care sunt rezultatele programelor derulate de
  Consiliului Concuren˛ei                  D.R.R.P. Ón anul 2006?
                                6. Care sunt asocia˛iilor care au primit resurse
                               materiale de la D.R.R.P. ∫i pentru ce proiecte/programe?
 Domnului Mihai Berinde, pre∫edintele Consiliului
                                Men˛ionez c„ doresc r„spunsul Ón scris.
Concuren˛ei
                                V„ rog s„ primi˛i asigurarea deosebitei mele
  7. Ioan Dumitru Puchianu, deputat P.D., Circumscrip˛ia  considera˛ii.
electoral„ nr. 8 Bra∫ov
                                              Dan ™tefan Motreanu,
  Subiectul Óntreb„rii:                                             deputat
  Majorarea nejustificat„ a pre˛ului la gazele naturale
                                Nr. 2191A/16.11.2006
pentru consumatorii captivi
  Stimate domnule pre∫edinte,
  Cu ocazia audien˛elor acordate Ón calitate de deputat   Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul
P.D., numero∫i cet„˛eni ∫i-au manifestat vehement      s„n„t„˛ii publice
protestul fa˛„ de recenta ∫i nea∫teptata m„sur„ de
scumpire a gazelor naturale utilizate de consumatorii      9. Mira Anca Victoria M„rcule˛ Petrescu, deputat
captivi, deci ∫i de consumatorii casnici. M„sura nu este   P.R.M., Circumscrip˛ia electoral„ nr. 27 Mehedin˛i
bine-venit„, indiferent de considerentele economice, mai
ales acum Ón pragul iernii, popula˛ia percep‚nd aceast„     Obiectul Óntreb„rii:
scumpire Óntr-un mod total nepopular.              De ce se desfiin˛eaz„ oncologia medical„?
  Date fiind cele de mai sus, v„ rog, domnule         1. Prin Ordinul nr. 1.044 din 25 august 2006 care
pre∫edinte, a-mi comunica considerentele ∫i motivele care  desfiin˛eaz„ oncologia medical„, secretarul de stat Vlad
au stat la baza deciziei Consiliului Concuren˛ei de a    Iliescu a avut grij„ s„ Ó∫i salveze propria specialitate,
aproba propunerea A.N.R.G.N. de majorare a pre˛ului     chirurgia cardiovascular„ (anexa nr. 1, poz. 31 din
gazelor naturale livrate c„tre popula˛ie, precum ∫i dac„   Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.044/25.08.2006).
a˛i luat Ón considera˛ie efectele destabilizatoare ale    Aceast„ specialitate nu este recunoscut„ la nivel
acestei m„suri la nivelul economiei na˛ionale, Ón general,  european, ∫i totu∫i ea nu a fost desfiin˛at„ a∫a cum s-a
∫i la nivelul popula˛iei, Ón mod special.          Ónt‚mplat cu oncologia (vezi tabelul ∫i Journal Officiel de
  Solicit r„spunsul Ón scris.               L’Union Européenne din 30.09.2005, anexa V, pag. 61,
                               cu cele 52 de specialit„˛i recunoscute pe plan european,
                         Cu stim„  citat ca surs„ ∫i motiva˛ie de Ministerul S„n„t„˛ii Publice).
                               A∫adar pun Óntrebarea retoric„: de ce zelul european al
             Ioan Dumitru Puchainu,       domnului secretar de stat s-a oprit brusc Ón fa˛a propriei
                         deputat  specialit„˛i, care a fost salvat„?
  Nr. 2176A/15.11.2006                     El a avut grij„ s„ schimbe denumirea specialit„˛ii din
                               îChirurgie cardiac„ ∫i a vaselor mari“ Ón îChirurgie
 Domnului Mihai Gheorghiu, secretar de stat Ón       cardiovascular„“, care o face s„ sune mai european
Ministerul Afacerilor Externe                (art. 4 alin. 1 din Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice
                               nr. 1.044/25.08.2006), dar la nivel european nu este
  8. Dan ™tefan Motreanu, deputat P.N.L., Circumscrip˛ia  recunoscut„ dec‚t îChirurgia vascular„“ (anexa 5, pag. 73,
electoral„ nr. 42 Bucure∫ti                 din Journal Officiel de L’Union Européenne din
                               30.09.2005), specialitate care exist„ ∫i la noi.
  Obiectul Óntreb„rii:                     Astfel Ón anexa V din Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
  Proiectele D.R.R.P. pentru rom‚nii din str„in„tate    publice nr. 1.044/25.08.2006 exist„, la pozi˛ia 31,
  Rom‚nia se confrunt„ Ón ultimii ani cu o migra˛ie    îChirurgia cardiovascular„“, care nu este recunoscut„ de
important„ a popula˛iei Ón ˛„ri ale Uniunii Europene,    Uniunea European„, iar la pozi˛ia 37, îChirurgia
Canada, Statele Unite ale Americii, Australia. Promovarea  vascular„“, care este recunoscut„ de Uniunea European„.
activ„ a identit„˛ii lingvistice a etnicilor rom‚ni de    Au fost p„strate ∫i alte specialit„˛i nerecunoscute la nivel
pretutindeni, punerea Ón valoare a patrimoniului cultural  european, cum sunt: îDiabet zaharat, nutri˛ie ∫i boli
rom‚nesc aflat Ón str„in„tate, afirmarea identit„˛ii     metabolice“ ∫i îMedicina legal„“; (anexa nr. 1 Specialit„˛i
religioase a rom‚nilor de pretutindeni sunt elemente     medicale, pozi˛ia 6; Specialit„˛i paraclinice, pozi˛ia 5).
fundamentale pentru construirea unei strategii pentru      Ce criteriu a salvat aceste specialit„˛i necunoscute Ón
rom‚nii de pretutindeni. Œn acest sens se impun       condi˛iile Ón care alinierea la normele europene a motivat
urm„toarele Óntreb„ri:                    desfiin˛area altora? Adev„rul este c„ unele au fost
  1. Care este strategia postaderare a Rom‚niei Ón     salvate ∫i altele desfiin˛ate din motive obscure, altele
privin˛a comunit„˛ilor rom‚nilor de pretutindeni?      dec‚t recunoa∫terea Ón Europa.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006        5

  Prin acest ordin se fac dou„ tipuri de discriminare:    rom‚ni s„ poat„ lucra nestingheri˛i Ón ˛„rile Uniunii
  a. Discriminare Óntre pacien˛i, pentru c„ unora li se   Europene, iar diplomele lor s„ fie recunoscute, f„r„ a
permite accesul la un act medical calificat, Ón timp ce    mai da examene suplimentare.
altora (pacien˛ilor de cancer) nu li se permite.          Specialitatea Oncologie medical„ a fost creat„ nu
  b. Discriminare Óntre specialit„˛i — pentru unele se    pentru medici, ci pentru tratarea ∫i urm„rirea pacien˛ilor
invoc„ nerecunoa∫terea european„, iar altele,         cu cancer.
nerecunoscute european, sunt Óns„ men˛inute.            Se uit„ c„ aceast„ specialitate a fost creat„ pentru
  2. Se sus˛ine de c„tre oficialii Ministerului S„n„t„˛ii  cei aproape 360.000 de pacien˛i diagnostica˛i cu cancer
Publice c„ prin asimiliarea Oncologiei medicale de c„tre    azi Ón Rom‚nia, pentru cei 59.899 pacien˛i nou
Medicina intern„, va cre∫te de zeci de ori, propor˛ional    diagnostica˛i cu cancer ∫i pentru cei 41.502 de pacien˛i
cu num„rul medicilor interni∫ti, num„rul medicilor care vor  care decedeaz„ anual.
putea diagnostica pacientul cu cancer. Acest argument       Medicul de medicin„ intern„ este specializat (Ón limita
este fals. Nu medicina intern„ se ocup„ cu diagnosticul    capacit„˛ii oric„rei persoane de a acumula) Ón
∫i tratamentul pacien˛ilor cu cancer. Œn diagnosticul     Cardiologie, Gastro-enterologie, Nefrologie, Hematologie
pacien˛ilor cu cancer oricum sunt implicate mai multe     clinic„, Pneumologie, Reumatologie, Imunologie,
specialit„˛i, iar depistarea pacien˛ilor cu cancer nu a    Alergologie, ∫i, acum, ∫i Ón Oncologie medical„.
depins nici p‚n„ acum de cuno∫tin˛ele medicului de
                                  Care va fi valoarea ∫i eficien˛a unui medic internist pe
medicin„ intern„:
                                probleme de oncologie care are Ón programa de preg„tire
  — Ginecologia stabile∫te diagnosticul Ón cancerele
                                toate aceste specialit„˛i ∫i, Ón urma Ordinului nr. 1.044, ∫i
sferei genitale (col, ovare, uter) Ón 22% (este inclus ∫i
                                specialitatea de Oncologie medical„, f„r„ ca durata de
cancerul s‚nului — 15%);
                                preg„tire s„ fie modificat„ (art. 7 alin. 3, îDurata de
  — Urologia stabile∫te diagnosticul Ón sfera urogenital„-
rinichi, rinichi, vezic„ urinar„, uretr„, prostat„, Ón 22%;  preg„tire Ón specialit„˛ile de asimilare nu se modific„“).
  — Pneumologia ∫i Ftiziologia, Radiologia, Medicina       4. Un alt motiv al asimil„rii Oncologiei medicale ar fi
intern„, Medicina de familie, stabilesc diagnosticul de    faptul c„ aceasta (Oncologia medical„) nu este o
cancer pulmonar Ón 12%;                    specialitate pe organ (Cardiologia se ocup„ de inim„,
  — Chirurgia general„ Ón asociere cu Medicina intern„,   Gastroenterologia, de tractul gastrointenstinal, Nefrologia,
stabilesc diagnosticul Ón cancerele tractului digestiv     de rinichi ∫.a.m.d). Nici acest argument nu este valabil.
(esofag, stomac, colon, anus, pancreas, tumori         Exist„ cel pu˛in 12 specialit„˛i, recunoscute european,
retroperitoneale) Ón 25%;                   care nu sunt specialit„˛i de organ:
  — O.R.L. stabile∫te diagnosticul cancerelor sferei       1. Anestezie — Terapie intensiv„
O.R.L. (nazofaringe, laringe, limb„, sinusurile osoase) Ón     2. Medicin„ intern„
6%;                                3. Medicina muncii
  — Neurologia stabile∫te diagnosticul Ón cancerele       4. Medicina de urgen˛„
creierului ∫i m„duvei spin„rii Ón 1,7%;              5. Radioterapie oncologic„
  — Ortopedia stabile∫te diagnosticul Ón cancerele        6. Medicina legal„
osoase (osteosarcom, condrosarcom) Ón 1%;             7. Anatomie patologic„
  — Dermatologia stabile∫te diagnosticul Ón cancerele      8. Pediatrie
pielii (melanoame) Ón 2%;                     9. Geriatrie
  — Hematologia stabile∫te diagnosticul de cancer al       10. Alergologie
s‚ngelui Ón 8%.                          11. Boli infec˛ioase
  Aceste date au fost preluate dup„ International        12. Farmacologie clinic„
Agency or research on cancer (www.iarc.fr/ENG/           5. Oficialii Ministerului S„n„t„˛ii Publice sus˛in c„ se
Databases/index.php). Dup„ cum se observ„, Medicina      vor Ónfiin˛a 6 centre noi de oncologie ∫i un institut de
intern„ poate contribui la depistarea cancerului doar Ón
                                oncologie la Ia∫i. Dac„ se desfiin˛eaz„ specialitatea de
25% ∫i numai dup„ interven˛ia chirurgical„ cu confirmarea
                                Oncologie medical„ ∫i nu mai exist„ medici oncologi, cine
histopatologic„ postoperatorie.
                                va Óngriji pacien˛ii? Cum se vor Ónfiin˛a centre de
  Dup„ stabilirea diagnosticului de cancer, tratamentul ∫i
                                oncologie f„r„ oncologi?
urm„rirea pacientului se fac de c„tre Oncologia medical„,
∫i anume: chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie ∫i      Hakan Mellstedt, pre∫edintele Societ„˛ii Europene de
tratament de sus˛inere. Rolul Oncologiei medicale este     Oncologie Medical„ (ESMO) a trimis o scrisoare c„tre
determinant Ón elaborarea Registrului unic na˛ional de     Ministerul S„n„t„˛ii Publice Ón speran˛a c„ v„ ve˛i
eviden˛„ a cancerului, Ón coordonarea modalit„˛ilor      reconsidera pozi˛ia fa˛„ de Oncologia medical„, invoc‚nd
terapeutice, Ón stabilirea modalit„˛ilor de urm„rire a     dreptul bolnavilor la un act medical calificat, invoc‚nd ∫i
pacien˛ilor cu cancer.                     majoritatea larg„ a ˛„rilor europene Ón care Oncologia
  Cele mai multe cazuri noi de cancer ajungeau la      medical„ este recunoscut„.
oncologie de la sec˛iile enumerate mai sus, ∫i nu de la      La Ónceputul lui 2007 votul se va relua, iar Comisia
medicin„ intern„.                       European„ sprijin„ recunoa∫terea Oncologiei medicale ∫i,
  Deci depistarea cazurilor noi nu are cum s„ fie      foarte probabil, Oncologia medical„ va fi recunoscut„ ca
Ómbun„t„˛it„ prin fuziunea cu Medicina intern„. Medicina    specialitate (Hakan Mellstedt, pre∫edinte ESMO).
intern„ trimite doar cancerele sferei digestive, dar ∫i      Astfel, peste c‚teva luni, Oncologia medical„ va fi
acelea, dup„ ce erau confirmate de chirurgie.         recunoscut„ ca specialitate Ón Uniunea European„, Ón
  3. Asimilarea Oncologiei medicale de c„tre Medicina    timp ce Ón Rom‚nia prin O.M.S. nr. 1.044/25.08.2006
intern„ este justificat„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice de  este desfiin˛at„ o specialitate ce exist„ din 1980.
dorin˛a ca toate specialit„˛ile medicale din Rom‚nia s„ fie    Œn concluzie, care este strategia Ministerului S„n„t„˛ii
recunoscute mutual Ón Uniunea European„ ∫i ca medicii     Publice, care vrea s„ Ónfiin˛eze centre de oncologie ∫i
  6        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

institute oncologice ∫i, pe de alt„ parte, desfiin˛eaz„        — ce se Ónt‚mpl„ cu agricultorii care nu au fost
Oncologia? De altfel de la tribuna Parlamentului, am       informa˛i de c„tre prim„rie asupra declar„rii cotei de
solicitat constituirea unei comisii sub tutela eminentului    lapte? Ace∫tia o pierd? Cum v‚nd laptele?
profesor dr. Mircea Ifrim, pre∫edintele Comisiei pentru        — mic∫orarea cotei de TVA la produsele alimentare
s„n„tate ∫i familie din Camera Deputa˛ilor, care s„        de baz„;
analizeze gravele implica˛ii ∫i consecin˛e ale aplic„rii       — alocarea de subven˛ii pentru animale persoanelor
Ordinului nr. 1.044/25.08.2006 ∫i care s„ demonstreze c„     constituite Ón asocia˛ii agricole sau grupuri de produc„tori,
desfiin˛area Oncologiei medicale este o eroare ce trebuie     ˛in‚nd cont de num„rul total de animale ale membrilor
remediat„.                            Ónscri∫i Ón asocia˛ie (ex. 5 membri ai asocia˛iei au fiecare
  Rog r„spunsul Ón scris ∫i oral.                c‚te 10 oi, adun„ un total de 50 oi pentru care s„
                       Cu considera˛ie,   primeasc„ subven˛ie; la fel la apicultur„);
                                   — realizarea unei mai bune inform„ri Ón teritoriu a
    Mira Anca Victoria M„rcule˛ Petrescu,           comunic„rilor referitoare la implementarea noilor norme
                                 agricole Ón sate ∫i Óntinerirea personalului care are
                            deputat  leg„tur„ direct„ cu ˛„ranul (func˛ionarii prim„riilor cu o
  Nr. 2198A/17.11.2006                      v‚rst„ mai mare de 50 de ani nu mai fac fa˛„ volumului
                                 de munc„ ∫i ca urmare a acestui fapt nu mai pot s„ dea
 Domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii,        informa˛ii corecte ∫i la timp oamenilor).
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale                    Œn speran˛a c„ Domnia Voastr„ a˛i Ón˛eles mesajul
                                 nostru, Ón numele membrilor asocia˛iei v„ mul˛umesc
  10. Mircia Giurgiu, deputat        independent,
                                 anticipat.
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj
                                                       14 noiembrie 2006
  Obiectul Óntreb„rii:
                                                          Cu respect,
  La biroul nostru parlamentar a fost depus un memoriu
din partea Asocia˛iei îDumbrava L„pu∫ului“, jude˛ul                           Pop Dinu, pre∫edinte
Maramure∫, Ón care sunt expuse o serie de probleme.                       *
  Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, v„ solicit, domnule
ministru, s„ dispune˛i analizarea celor sesizate Ón                           Mircia Giurgiu,
memoriul din anex„ ∫i luarea m„surilor legale ce se                                  deputat
impun.                                Se solicit„ r„spuns scris/oral.
              *                    Nr. 2210A/20.11.2006
                    Anex„ la Óntrebare
Asocia˛ia îDumbrava L„pu∫ului“                   Domnului C„lin Constantin Anton Popescu-
sat Dumbrava, ora∫ T‚rgu-L„pu∫                  T„riceanu, prim-ministrul Guvernului Rom‚niei
CUI — 19100078, aut. nr. 678/2006
                                   11. Vasile Filip Soporan, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
  C„tre deputat Mircia Giurgiu                  electroral„ nr. 13 Cluj

  Domnule deputat,                         Obiectul Óntreb„rii:
  Asocia˛ia noastr„, men˛ionat„ mai sus, reprezentat„       Desemnarea reprezentantului Rom‚niei la Curtea de
prin dl Pop Dinu, pre∫edinte, vine a v„ ruga Ón a sus˛ine     Coturi a Uniunii Europene
unele probleme cu care ne confrunt„m Ón zona L„pu∫ului        Domnule prim-ministru,
legate de agricultur„, enun˛‚ndu-le mai jos astfel:         V„ solicit s„ r„spunde˛i la urm„toarea Óntrebare: Care
  — recunoa∫terea dreptului de proprietate Ón baza       au fost criteriile de selec˛ie a reprezentantului Rom‚niei
Ónscrisurilor din registrul agricol ∫i solu˛ionarea intabul„rii  la Curtea de Conturi a Uniunii Europene ∫i ce l-a
Óntr-o procedur„ mai urgent„; (ex. transferarea dreptului     recomandat pentru aceast„ important„ func˛ie?
legal de proprietate de la cei deceda˛i spre cei vii este      Solicit r„spuns Ón scris ∫i oral.
foarte anevoioas„ prin procedurile judec„tore∫ti, exist‚nd
multe cazuri Ón care terenurile sunt Ón baza titlului de                      Vasile Filip Soporan,
proprietate pe p„rin˛i, iar Ón registrul agricol sunt deschise                             deputat
pozi˛ii ∫i pe urma∫i);                        Nr. 2212A/22.11.2006
  — solu˛ionarea problemelor legate de constituirea
grupurilor de produc„tori ∫i la alte produse agricole, Ón      Domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii,
afara celor stipulate Ón normele actuale (apicole,        p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
zootehnice etc.);
  — probleme legate de amplasamentul, constituire ∫i        12. Horia Victor Toma, deputat          P.N.L.,
condi˛ii fizice ∫i tehnice de Ónfiin˛are a microfermelor de    Circumscrip˛ia electoral„ nr. 31 Prahova
subsisten˛„, dat fiind faptul c„ Ón zona rural„ multe
gospod„rii de acest gen sunt Ón intravilan;             Obiectul Óntreb„rii:
  — reconsiderarea termenului de îrural“ Ón agricultur„      Dup„ cum se cunoa∫te deja, mai mult de 90% din
(ex. un sat apar˛in„tor de prim„ria unui ora∫ este identic    vacile cu lapte din Rom‚nia se afl„ Ón gospod„riile
cu un sat apar˛in„tor de o comun„), adic„ identificarea      ˛„r„ne∫ti care au Ón medie 1—2 vite. De asemenea, doar
ca termen comun pentru satele apar˛in„toare ora∫elor cu      ˛„ranii care s-au Ónscris la cota de lapte vor putea s„
cele apar˛in„toare comunelor;                   comercializeze produsele lactate Ón pie˛e sau c„tre
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006        7

procesatori. Œn acest context, doresc s„ cunosc procentul     medicii de medicina general„ Ón urma unui curs de
proprietarilor de vaci care s-au Ónscris la cota de lapte la   6 luni, Ón timp ce specialitatea de medicin„ ∫colar„ (care
nivel na˛ional, precum ∫i politica ministerului          exist„ ∫i Ón ˛„rile membre U.E.) a fost Ónfiin˛at„ Ón ˛ara
dumneavoastr„ Ón leg„tur„ cu aceast„ problem„ pentru       noastr„ Ón 1990 ∫i desfiin˛at„ Ón 1994, medicii specializa˛i
anul 2007.                            prin secundariatul de medicina ∫colar„ pe parcursul a
  Men˛ionez c„ doresc s„-mi r„spunde˛i Ón scris.         3 ani fiind atunci transforma˛i Ón medici speciali∫ti de
                        V„ mul˛umesc.   medicin„ general„ ∫i primind o diplom„ pentru
                                 îcompeten˛a ∫colar„ — curs de 6 luni“.
                  Horia Victor Toma,        Doresc s„ v„ Óntreb, domnule ministru, care este
                            deputat  strategia ministerului pe care Ól conduce˛i legat„ de
  Nr. 2241A/22.11.2006                      medicina ∫colar„ ∫i dac„ se are Ón vedere recunoa∫terea
                                 specialit„˛ii de medicin„ ∫colar„, dar ∫i reglementarea
 Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul          sporurilor salariale prin analogie cu medicii din spital.
s„n„t„˛ii publice                          Solicit r„spunsul Ón scris.
  13. Cristian Silviu Bu∫oi, deputat         P.N.L.,                            Cu stim„
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 37 Timi∫
                                                 Cristian Silviu Bu∫oi,
  Obiectul Óntreb„rii:
                                                           deputat
  Situa˛ia medicinei ∫colare
  Doresc s„ v„ aduc Ón aten˛ie situa˛ia medicinei         Nr. 2247A/28.11.2006
∫colare, situa˛ie care mi-a fost comunicat„ de colegi
medici de medicin„ ∫colar„ din Bucure∫ti.              Domnului Mihai Berinde, pre∫edintele Consiliului
  Asisten˛a medical„ ∫colar„ din Bucure∫ti este         Concuren˛ei
subordonat„ pe linie profesional„ îLaboratorului de igien„
∫colar„“ din D.S.P.M.B., iar pe plan administrativ este Ón      14. Ioan Dumitru Puchianu, deputat P.D., Circumscrip˛ia
subordinea a 4 spitale. Aceste spitale primesc de la       electoral„ nr. 8 Bra∫ov
buget un fond destinat exclusiv medicinei ∫colare pentru
func˛ionarea cabinetelor medicale ∫colare ∫i pentru          Obiectul Óntreb„rii:
salariul asistentelor ∫i medicilor ∫colari.              Motivele deciziei de devansare a termenului de
  Medicii care m-au sesizat apreciaz„ c„ ace∫ti bani ar     scumpire a pre˛ului la energie electric„ ∫i cuantumul
fi mai eficient utiliza˛i dac„ medicina ∫colar„ ar fi scoas„   acestei major„ri
de sub tutela spitalelor ∫i ar avea propria conducere ∫i        Stimate domnule pre∫edinte,
administra˛ie care s„ pun„ pe primul plan buna             Œn calitate de deputat am primit numeroase semnale
func˛ionare a cabinetelor medicale ∫colare. S-ar folosi
                                 negative de la cet„˛enii nemul˛umi˛i de iminenta scumpire
astfel fondurile mai eficient, aleg‚ndu-se pentru
colaborare firmele care colecteaz„ de∫euri sanitare sau      a pre˛ului la energia electric„ pentru consumatorii finali
verific„ ∫i repar„ aparatura medical„ la pre˛uri c‚t mai     captivi, mai ales c„ aplicarea acestei m„suri a fost
mici, depozite de medicamente ∫i materiale sanitare cu      devansat„ de la 1 ianuarie 2007 la 1 decembrie 2006.
pre˛uri convenabile ∫i care nu ofer„ produse Ón pragul      Decizia A.N.R.E. vine pe fondul nemul˛umirii generale
expir„rii.                            generate de scumpirea, acum Ón plin sezon rece, a
  Salariile asistentelor ∫i medicilor ∫colari sunt cele mai   pre˛ului la gazele naturale ∫i este cu at‚t mai greu de
mici din Óntreg sectorul sanitar:                 Ón˛eles, cu c‚t produc˛ia de energie electric„ a Rom‚niei
  — salariul de baz„ este mai mic dec‚t al asistentelor     a fost, Ón primele opt luni ale anului, cu 6,4% mai mare
∫i medicilor cu acela∫i grad profesional din spitalele de     fa˛„ de perioada similar„ a anului trecut.
care apar˛ine personalul medical ∫colar;                Date fiind cele de mai sus, v„ rog, domnule
  — sporul de pediatrie este de 5% pentru personalul      pre∫edinte, a-mi comunica motivele care au stat la baza
medical din gr„dini˛e ∫i ∫coli, fa˛„ de 15% al celui din
                                 deciziei Consiliului Concuren˛ei de a aviza favorabil
spitale;
                                 ini˛iativa A.N.R.E. de devansare a termenului de majorare
  — sporul de epidemiologie este de 0% (fa˛„ de 30%,
c‚t prevede legea pentru riscul la care se expune         de la 1 ianuarie 2007 la 1 decembrie 2006.
personalul care lucreaz„ Ón mod frecvent cu vaccinuri sau       V„ solicit, de asemenea, explica˛ii privind aprobarea
care ia direct contact cu focare de boli infecto-         cuantumului acestei major„ri de pre˛ la energia electric„,
contagioase);                           ∫tiut fiind faptul c„ actualul procent de 4,72% este cel
  — sporul pentru educa˛ie sanitar„ este de 0% (fa˛„      mai mare din acest an ∫i se va ad„uga, tot de la
de 1-15%, conform legii);                     1 decembrie 2006, la cei 10%, majorare a tarifelor de
  — bonuri de mas„ nu se acord„ personalului medical      distribu˛ie a energiei electrice.
∫colar (fiind bugetar), ci doar personalului din spital, pl„tit    Solicit r„spunsul Ón scris.
prin C.N.A.S. (inclusiv personalul nemedical);
  — sporul de stres (12%) ∫i de fidelitate (15%) se                                Cu stim„,
acord„ doar personalului pl„tit de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
                                               Ioan Dumitru Puchianu,
  Œn Rom‚nia este recunoscut„ Ón prezent doar                                    deputat
competen˛a Ón medicina ∫colar„, dob‚ndit„ de c„tre          Nr. 2250A/28.11.2006
  8        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

 Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul          Œn aceast„ ecua˛ie nu po˛i acuza pe nimeni c„ nu are
s„n„t„˛ii publice                        dreptate, deoarece combinatul este unul dintre marii
                                poluatori ai ˛„rii, dar este ∫i cel mai mare investitor Ón
                                protec˛ia mediului, derul‚nd p‚n„ acum 40 de proiecte
  15. Ovidiu BrÓnzan, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
                                viz‚nd protec˛ia mediului Ón valoare de 44 milioane de
electoral„ nr. 37 Timi∫ ∫i
                                dolari. De asemenea, nu putem trece cu vederea c„ aici
  Ioan Bivolaru, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia        lucreaz„ aproximativ 17.000 de cet„˛eni, iar Óntreprinderea
electoral„ nr. 29 Neam˛                     contribuie cu 5% la P.I.B.
                                  V„ rog respectuos s„-mi r„spunde˛i:
  Con˛inutul Óntreb„rii:
                                  1. Ce strategie are ministerul pentru diminuarea
  Ca urmare a intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 95/2006     acestor efecte?
privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, Comisia pentru       Solicit r„spunsul Ón scris.
s„n„tate ∫i familie a fost sesizat„ cu privire la o serie de
abuzuri ce se produc Ón unit„˛ile sanitare din teritoriu.                    Liviu Bogdan Ciuc„,
  V„ supunem aten˛iei cazul domnului dr. Huianu
Octavian, medic primar O.G., Spitalul Jude˛ean de                                 deputat
Urgen˛„ Piatra-Neam˛. Dl Huianu Octavian a lucrat peste      Nr. 2268A/30.11.2006
38 de ani Ón spitale ∫i peste 20 de ani ca ∫ef de sec˛ie
∫i este, totodat„, beneficiar al Decretului-lege          Domnului Ioan Codru˛ Sere∫, ministrul economiei
nr. 118/1990.                          ∫i comer˛ului
  Dup„ ce a fost scos din func˛ia de ∫ef de sec˛ie,
                                  17. Liviu Bogdan Ciuc„, deputat P.C., Circumscrip˛ia
dl Huianu Octavian a fost concediat Ón vederea
pension„rii, f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„.            electoral„ nr. 18 Gala˛i
  Œntrunit Ón data de 6.10.2005, Consiliul de administra˛ie    Domnule ministru,
al Spitalului Jude˛ean de Urgen˛„ Piatra-Neam˛ a hot„r‚t      Locuitorii ora∫ului Petrila care sunt racorda˛i la
Óncetarea numirii Ón func˛ia de medic-∫ef Sec˛ie        sistemul de termoficare au fost obliga˛i de Societatea de
Obstetric„.                           termoficare îTermoprest“ s„ pl„teasc„ Ón contul firmei
  Potrivit prevederilor legale, persoanele beneficiare ale  echivalentul consumului de energie electric„ pe trei luni,
Decretului-lege nr. 118/1990 Óncadrate Ón baza unui       Ón avans. Aceast„ m„sur„ a fost luat„ de conducerea
contract individual de munc„ sau a unui raport de        Societ„˛ii îTermoprest“ dup„ ce societatea s-a bran∫at
serviciu pot continua activitatea dup„ Óndeplinirea       ilegal la re˛eaua electric„. Œn urma acestui incident
condi˛iilor de pensionare pentru limit„ de v‚rst„,       reprezentan˛ii îElectrica“ — S.A. au solicitat plata Ón
prev„zut„ de lege, pentru perioad„ de timp egal„ cu cea     avans pe un trimestru a energiei electrice, pentru a
Ón care persoana respectiv„ a fost privat„ de libertate.    continua furnizarea energiei electrice societ„˛ii de
  Solicit„m din partea dumneavoastr„ un r„spuns prin     termoficare. Situa˛ia creat„ se resfr‚nge asupra popula˛iei
care s„ ne comunica˛i care este pozi˛ia Ministerului      ora∫ului, care Ón prag de iarn„ r„m‚ne f„r„ agentul
S„n„t„˛ii Publice cu privire la cazul domnului dr. Huianu    termic, fiind pus„ f„r„ vin„ Óntr-o situa˛ie nepl„cut„.
Octavian, precum ∫i ce m„suri inten˛iona˛i s„ lua˛i,        V„ rog respectuos s„-mi r„spunde˛i:
domnule ministru, pentru a stopa abuzurile s„v‚r∫ite de       1. Cum poate fi rezolvat„ aceast„ problem„ f„r„ ca
c„tre a∫a-zi∫ii manageri.                    cet„˛enii ora∫ului Petrila s„ nu aib„ de suferit Ón aceast„
  Œn speran˛a unui r„spuns prompt, v„ mul˛umim.        iarn„?
  Solicit„m urgent r„spunsul Ón scris.              Solicit r„spunsul Ón scris.

                  dr. Ovidiu BrÓnzan,                     Liviu Bogdan Ciuc„,
                           deputat                            deputat
                                  Nr. 2269A/30.11.2006
                    Ioan Bivolaru,
                           deputat   Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
                                ministrul finan˛elor publice
  Nr. 2254A/29.11.2006
                                  18. Ioan Dumitru Puchianu, deputat P.D.,
 Doamnei Sulfina Barbu, ministrul mediului ∫i         Circumscrip˛ia electoral„ nr. 8 Bra∫ov
gospod„ririi apelor
                                  Subiectul: Suprataxarea autovehiculelor aduse Ón
  16. Liviu Bogdan Ciuc„, deputat P.C., Circumscrip˛ia     Rom‚nia din ˛„rile membre ale Uniunii Europene dup„
electoral„ nr. 18 Gala˛i                    1 ianuarie 2007
                                  Stimate domnule ministru,
  Doamn„ ministru,                        Chiar din aceste momente premerg„toare ader„rii
  Œn cotidianul local îVia˛a Liber„“ nr. 5190 din data de   Rom‚niei la Uniunea European„, forurile competente ale
21 noiembrie s-a pus Ón discu˛ie, Ónc„ o dat„, problema     U.E. au Ónceput deja s„ analizeze unele prevederi
polu„rii ora∫ului Gala˛i de c„tre Combinatul siderurgic     legislative din ˛ara noastr„, precum ∫i modul Ón care
îMittal Steel“. Cet„˛enii ora∫ului Gala˛i sunt nemul˛umi˛i c„  acestea se armonizeaz„ cu legisla˛ia european„ specific„.
aerul este viciat ∫i este din ce Ón ce mai greu de       Un exemplu recent este noua prevedere din Codul fiscal
respirat, coeficientul emisiilor de noxe Ón aer fiind peste   privind suprataxarea autovehiculelor second-hand
limita maxim„ admis„.                      importate Ón Rom‚nia dup„ 1 ianuarie 2007, tax„ care
          MONITORUL     OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006        9

poate ajunge p‚n„ la c‚teva mii de euro ∫i, Ón unele         4. Pe parcursul istoriei medicinei niciodat„ consulturile
cazuri, s„ dep„∫easc„ chiar valoarea autovehiculului       nu au avut drept reper luna de na∫tere (fapt ce ˛ine de
respectiv. Consider c„, Ón acest caz, Ministerul Finan˛elor    astrologie, ∫i nu de medicin„).
Publice ar trebui s„ ˛in„ cont de legisla˛ia european„, de      V„ propunem ca aceste fonduri de analize, ce nu fac
calitatea Rom‚niei de ˛ar„ membr„ U.E., dar ∫i de         dec‚t s„ sporeasc„ fondurile laboratoarelor, s„ fie
obliga˛iile care Ói revin Ón aceast„ calitate, mai ales c„    direc˛ionate spre popula˛ia cu adev„rat suferind„, deja
ultimul raport al Comisiei Europene semnaleaz„ deja        diagnosticat„:
incompatibilitatea acestei taxe cu reglement„rile europene.      — oameni bolnavi de cancer;
  Date fiind cele de mai sus, v„ rog, domnule ministru,       — tineri cu HIV/SIDA ∫i tuberculoz„;
a-mi comunica m„surile pe care Ministerul Finan˛elor         — persoane cu handicap;
Publice inten˛ioneaz„ s„ le ia pentru armonizarea acestei       — copii cu invalidit„˛i.
prevederi cu legisla˛ia comunitar„ Ón domeniu, evit‚nd        Lista medicamentelor compensate ∫i gratuite trebuie
astfel ca Rom‚nia s„ fie, dup„ 1 ianuarie 2007,          m„rit„ astfel Ónc‚t s„ ajungem la standardul ˛„rilor
angrenat„ Ón procese nesf‚r∫ite la Curtea European„ de      civilizate (care asigur„ tratament gratuit atunci c‚nd un
Justi˛ie.                             pacient se Ómboln„ve∫te). ™i este normal s„ fie a∫a at‚ta
  Solicit r„spunsul Ón scris.                  timp c‚t sunt oameni care se Ómboln„vesc o dat„ Ón
                           Cu stim„,  via˛„, dar au cotizat permanent la Fondul Asigur„rilor de
                                 S„n„tate.
              Ioan Dumitru Puchianu,          Tratamentul eliberat dup„ plafonul financiar al
                                 farmaciilor Ón primele zile ale lunii este Ón continuare o
                       deputat
                                 regul„.
 Nr. 2272A/30.11.2006.
                                   Cine se Ómboln„ve∫te, ∫i suntem Ón sezonul rece,
 Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii       dup„ 15 ale lunii nu mai g„se∫te fonduri pentru
Rurale                              medica˛ia compensat„ ∫i gratuit„!
  19. Mircia Giurgiu, deputat independent, Circumscrip˛ia      Logica este simpl„, dac„ exist„ bun„ Ón˛elegere.
                                   Banii trebuie Óndrepta˛i spre suferin˛„, ∫i nu spre
electoral„ nr. 13 Cluj
                                 proiecte grandioase, profilaxii megalomanice.
  Obiectul Óntreb„rii:                        Preven˛ia ∫tie s„ o fac„ fiecare medic Ón parte. El va
  La biroul nostru parlamentar a fost depus un memoriu      dicta c‚nd se instituie proba de laborator ∫i c‚nd nu.
din partea Sta˛iunii de Crecetare ∫i Produc˛ie Pomicol„        S„ nu clona˛i, domnule ministru, popula˛ia Rom‚niei!
Cluj, prin care ni se aduce la cuno∫tin˛„ faptul c„ o parte      Nu to˛i suferim de aceea∫i boal„. Nu to˛i avem nevoie
din terenul pe care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea este        de acelea∫i analize.
revendicat de fo∫tii proprietari, care nu au dovedit cu        Stereotipia e o reminiscen˛„ comunist„. La fel ∫i lipsa
acte c„ acea proprietate le apar˛ine de drept.          de dialog cu cei care au viziuni mai clare ∫i mai sigure
  Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, v„ solicit, domnule      pentru Rom‚nia.
ministru, s„ dispune˛i institu˛iilor abilitate din subordinea     Este un program benefic pentru popula˛ie?
dumneavoastr„ analizarea cazului prezentat ∫i luarea         V„ solicit r„spunsul Ón scris.
m„surilor legale ce se impun.                     Cu stim„,
  Anex„: memoriu.
                                                    Niculae B„d„l„u,
                    Mircia Giurgiu,                                deputat
                            deputat    Nr. 2286A/6.12.2006
  Se solicit„ r„spuns: scris/oral.
  Nr. 2282A/5.12.2006                        Domnului Mihail H„rd„u, ministrul educa˛iei ∫i
                                 cercet„rii
 Domnului Eugen Gheorghe Nicol„escu, ministrul
s„n„t„˛ii publice                          21. Alecsandru ™tiuc„, deputat          P.S.D.,
                                 Circumscrip˛ia electoral„ nr. 23 Ialomi˛a
  20. Niculae B„d„l„u, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
electoral„ nr. 19 Giurgiu                       Obiectul Óntreb„rii:
                                   Acordarea Óntr-o manier„ discriminatorie ∫i
  Prioritatea oric„rui stat este s„n„tatea na˛iunii.      discre˛ionar„ a unor sume din Fondul de rezerv„ la
  Partidul Social Democrat v„ solicit„ anumite modific„ri    dispozi˛ia Guvernului pentru unele unit„˛i administrativ-
Ón planul de m„suri medicale pe care inten˛iona˛i s„-l      teritoriale
institui˛i Ón 2007.                          Domnule ministru,
  Analizele medicale efectuate tuturor pacien˛ilor Ón luna     Œn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 ∫i
de na∫tere aduc o serie de inadverten˛e:             859 au fost publicate Hot„r‚rile Guvernului nr. 1.262 din
  1. Nu se poate hot„rÓ un set standard de analize       13 septembrie 2006, respectiv nr. 1.426 din 11 octombrie
deoarece numai medicul de familie Ón urma consultului       2006, ambele viz‚nd alocarea unor sume din Fondul de
clinic decide acest set.                     rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zute Ón
  2. Pacien˛ii se pot Ómboln„vi ulterior lunii de na∫tere,   bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unit„˛i
fapt ce nu justific„ multe dintre analize.            administrativ-teritoriale.
  3. Pacien˛ii ar trebui informa˛i mediatic ∫i personal,      Prin aceste acte normative se aloc„ pentru unele
prin medicul de familie, c‚nd s„ se prezinte la medic       unit„˛i administrativ-teritoriale fonduri Ónsemnate Ón
(primele semne de boal„).                     vederea finan˛„rii unor lucr„ri de execu˛ie pentru unele
  10       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

obiective de investi˛ii, consolid„ri, repara˛ii capitale ∫i    — ce m„suri au fost luate pentru combaterea acestei
reabilit„ri la imobile din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar.    probleme;
  Studiind cu aten˛ie cele dou„ acte normative Ón ceea      — persoanele aflate sub pragul s„r„ciei primesc
ce prive∫te fondurile care au fost alocate pentru lucr„rile  ajutoare ∫i dac„ da, care sunt acestea.
la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt din jude˛ul Ialomi˛a putem       De asemenea, v„ rog s„ Ómi comunica˛i care sunt
constata faptul c„ din suma de 5.280.000 RON alocat„,     m„surile pe care inten˛iona˛i s„ le lua˛i pentru rezolvarea
doar 600.000 RON au fost repartiza˛i pentru obiective de    acestor probleme.
investi˛ii, respectiv repara˛ii capitale la institu˛ii de     Solicit r„spunsul Ón scris.
Ónv„˛„m‚nt din dou„ ora∫e care au primari P.S.D., restul
sumei, Ón valoare de 4.680.000 RON fiind alocat„ pentru                              Cu stim„,
gr„dini˛e ∫i ∫coli din cadrul unor comune av‚nd ca
primari reprezentan˛i ai Alian˛ei D.A. P.D.-P.N.L.                            Gabriel Sandu,
  C‚t de îDreapt„ ∫i Adev„rat„“ vi se pare aceast„                                 deputat
repartizare a sumelor, domnule ministru, Ón condi˛iile Ón     Nr. 2294A/6.12.2006.
care un ora∫ cu o popula˛ie de aproape 16.000 de
locuitori, cum este fi„nd„rei, sau un alt ora∫ cu o        Domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii,
popula˛ie de aproape 8.000 de locuitori, precum Amara,     solidarit„˛ii sociale ∫i familiei
primesc 450.000 RON, respectiv 150.000 RON, Ón timp
ce comune cu popula˛ie de aproximativ 3.500-4.000 de       23. Ioan Munteanu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
locuitori primesc 500.000 RON (Ion Roat„), 450.000 RON     electoral„ nr. 29 Neam˛
(Platone∫ti, M„rcule∫ti, Bucu), 400.000 RON (S„r„˛eni)
sau 360.000 RON (Grivi˛a)?                    Subiectul Óntreb„rii:
  Datoria dumneavoastr„, domnule ministru, este de a       Recalcularea pensiei
face la nivel na˛ional politica Ónv„˛„m‚ntului rom‚nesc, de    Obiectul interpel„rii:
a ajuta unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt aflate Ón nevoie, indiferent   Œn cadrul programului de audien˛e din teritoriu, la data
care este apartenen˛a politic„ a primarului localit„˛ii unde  de 1 decembrie 2006, s-a prezentat domnul Gheorghe
se afl„ acea ∫coal„ sau gr„dini˛„, indiferent ce op˛iune    P„v„loaie, domiciliat Ón municipiul Piatra-Neam˛, Str.
politic„ are directorul acestor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt.   Dacia, bl. 21, ap. 16.
  V„ rug„m s„ ne comunica˛i, domnule ministru, care       Œn vederea recalcul„rii corecte a pensiei, domnul
au fost criteriile Ón func˛ie de care s-a f„cut aceast„    P„v„loaie a solicitat conducerii TCH R‚mnicu-V‚lcea o
reparti˛ie a sumelor acordate din Fondul de rezerv„      adeverin˛„ din care s„ rezulte salariile ∫i sporurile
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pentru anumite unit„˛i    cuvenite pentru perioada 1959-1985, c‚nd a lucrat Ón
de Ónv„˛„m‚nt. De asemenea, v„ rug„m s„ ne aduce˛i la     respectiva Óntreprindere ca mecanic utilaje grele.
cuno∫tin˛„ care este motivul pentru care nicio localitate     Deoarece la Óntocmirea dosarului de pensionare nu a
din mediul rural din jude˛ul Ialomi˛a condus„ de un      fost luat„ Ón considerare aceast„ perioad„, domnul
primar P.S.D. nu a primit prin aceste acte normative nicio   P„v„loaie beneficiaz„ doar de o pensie de 508 lei, Ón
sum„ de bani pentru realizarea unor lucr„ri de investi˛ii   condi˛iile Ón care este grav bolnav ∫i are nevoie de
sau reabilit„ri la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt.          Óngrijire medical„ special„.
  Solicit r„spuns scris ∫i oral.                 La numeroasele solicit„ri adresate conducerii TCH
                                R‚mnicu-V‚lcea nu a primit niciun r„spuns.
                  Alecsandru ™tiuc„,       Œn consecin˛„, domnul Gheorghe P„v„loaie v„ solicit„
                          deputat  sprijinul, ca ultim„ solu˛ie pentru ob˛inerea drepturilor ce i
  Nr. 2288A/6.12.2006.                    se cuvin.
                                 Solicit r„spunsul Ón scris.
  Domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii,
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei
                                                   Ioan Munteanu,
                                                           deputat
  22. Gabriel Sandu, deputat P.N.L., Circumscrip˛ia       Nr. 2298A/7.12.2006.
electoral„ nr. 9 Br„ila
                                 Domnului Teodor Atanasiu, pre∫edintele
  Subiectul Óntreb„rii:
                                Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
  Pragul de s„r„cie
  Con˛inutul Óntreb„rii:                    24. Ioan Dumitru Puchianu, deputat P.D.,
  Domnule ministru,                     Circumscrip˛ia electoral„ nr. 8 Bra∫ov
  Œn pragul integr„rii Ón Uniunea European„, Ón Rom‚nia
exist„ foarte multe persoane care tr„iesc sub pragul       Subiectul:
s„r„ciei. Pe aceast„ cale doresc s„ v„ solicit r„spunsuri     Strategia A.V.A.S. privind privatizarea S.C.
punctuale la urm„toarele probleme:               TRACTORUL, S.C. RULMENTUL Bra∫ov ∫i NITRAMONIA
  — care sunt criteriile de determinare a pragului de    F„g„ra∫.
s„r„cie;                             Stimate domnule pre∫edinte,
  — care este venitul minim pe membru de familie care      Doresc ca, pe aceast„ cale, s„ v„ felicit pentru
se Óncadreaz„ sub pragul s„r„ciei;               numirea dumneavoastr„ Ón func˛ia de pre∫edinte al
  — c‚te familii se afl„ Ón aceast„ situa˛ie ∫i care este  A.V.A.S. ∫i s„-mi exprim speran˛a c„, Ón aceast„ calitate,
distribu˛ia lor teritorial„;                  ve˛i implementa o nou„ viziune Ón aceast„ institu˛ie,
          MONITORUL     OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006        11

referitoare la privatizarea marilor colo∫i industriali care    S.C. Maglia — S.R.L. din Cluj-Napoca, Óntruc‚t sunt
Ómpov„reaz„, de ani de zile, economia rom‚neasc„.         Ónc„lcate prevederile legisla˛iei muncii.
  Œn calitate de deputat de Bra∫ov am intervenit de
nenum„rate ori, f„r„ rezultate pozitive Óns„, pe l‚ng„                          Mircia Giurgiu,
fosta conducere a A.V.A.S. Ón vederea aplic„rii unei                                  deputat
strategii viabile Ón cadrul procesului de privatizare a       Se solicit„ r„spuns: scris/oral.
S.C. TRACTORUL ∫i a S.C. RULMENTUL, din Bra∫ov,           Nr. 2304A/12.12.2006
precum ∫i a S.C. NITROMANIA F„g„ra∫.
  Date fiind cele de mai sus, v„ rog, domnule            Domnului Mihail H„rd„u, ministrul educa˛iei ∫i
pre∫edinte, a-mi comunica strategia pe care inten˛ioneaz„     cercet„rii
A.V.A.S. s„ o aplice Ón continuare pentru privatizarea
acestor mari Óntreprinderi industriale bra∫ovene, precum ∫i     27. Mihai Cristian Apostolache, deputat P.S.D.,
termenele ∫i etapele acestui proces.               Circumscrip˛ia electoral„ nr. 31 Prahova
  Solicit r„spuns Ón scris.
                           Cu stim„,    Obiectul Óntreb„rii:
                                   Lipsa sau insuficien˛a calculatoarelor Ón institu˛iile de
              Ioan Dumitru Puchianu,        Ónv„˛„m‚nt din mediul rural
                                   Stimate domnule ministru,
                            deputat    Tinerii din mediul rural Ó∫i doresc s„ se situeze la
  Nr. 2299A/11.12.2006                      acela∫i nivel de educa˛ie cu cei din mediul urban. Astfel,
                                 ei sunt tot mai mult interesa˛i s„ cunoasc„ tainele
 Domnului C„t„lin Florin Teodorescu, pre∫edintele        informaticii, doar c„ institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt nu dispun
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorului       de aparatura necesar„.
                                   Copiii iubesc calculatoarele ∫i Ó∫i doresc s„ petreac„
  25. Mircia Giurgiu, deputat       independent,     mai mult timp Ón fa˛a acestor aparate, chiar ∫i Ón timpul
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj               liber. Mul˛i dintre ace∫tia nu au o situa˛ie financiar„ bun„
                                 ∫i, prin urmare, se mul˛umesc s„ stea Ónghesui˛i c‚te
  Obiectul Óntreb„rii:                      10 elevi la un calculator pentru a Ónv„˛a ceva.
  La biroul nostru parlamentar s-a prezentat domnul         Care sunt fondurile pe anul 2007 destinate dot„rii
Budu∫an Teodor, domiciliat Ón str. Cernei 9/93, municipiul    institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt din mediul rural cu calculatoare?
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj. Domnul Budu∫an a cump„rat         C‚nd se va finaliza dotarea tuturor institu˛iilor de
un telefon mobil de la Media Galaxy din Cluj-Napoca, Ón      Ónv„˛„m‚nt din mediul rural cu aparatura necesar„
data de 13 octombrie 2006. Acest aparat s-a defectat, iar     desf„∫ur„rii Ón condi˛ii corespunz„toare a orelor de
reprezentan˛ii Media Galaxy refuz„ s„ Ói repare ori s„ Ói     informatic„?
schimbe telefonul.                          Solicit r„spuns scris.
  Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, v„ rog, domnule
director, s„ dispune˛i personalului de specialitate din                  Mihai Cristian Apostolache,
subordinea dumneavoastr„ s„ verifice aceste acuza˛ii ∫i
s„ dispun„ m„surile legale ce se impun.                                         deputat
  Anex„: copii de pe factur„ ∫i de pe certificatul de        Nr. 2310A/12.12.2006
garan˛ie.
                                   Domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii,
                    Mircia Giurgiu,      solidarit„˛ii sociale ∫i familiei
                            deputat    28. Mihai Cristian Apostolache, deputat P.S.D.,
  Se solicit„ r„spuns: scris/oral.                Circumscrip˛ia electoral„ nr. 31 Prahova
  Nr. 2302A/12.12.2006
                                   Obiectul Óntreb„rii:
  Domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii,             Pensionarii — victimele unei birocra˛ii defectuoase ∫i
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei                 ale unor func˛ionari iresponsabili
                                   Stimate domnule ministru,
  26. Mircia Giurgiu, deputat       independent,       Œn urma mai multor sesiz„ri primite la biroul meu
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj               parlamentar de la persoane v‚rstnice pensionare din
                                 teritoriu, am constatat nemul˛umirea acestora privind
  Obiectul Óntreb„rii:                      indiferen˛a ∫i iresponsabilitatea func˛ionarilor publici, care
  Œn cursul acestei luni am avut o Ónt‚lnire cu salaria˛ii    Ói paseaz„ de la o firm„ la alta, de la o direc˛ie la
de la S.C. Maglia — S.R.L., situat„ Ón Cluj-Napoca, str.     cealalt„, de la un departament/compartiment/serviciu la
C‚mpul P‚inii 12, jude˛ul Cluj. Cu aceast„ ocazie mi s-a     altul, solicit‚ndu-le tot felul de documente const‚nd Ón
adus la cuno∫tin˛„ faptul c„ la nivel de unitate nu a fost    adeverin˛e care s„ justifice vechimea ∫i alte modific„ri
Óncheiat un contract colectiv de munc„, angaja˛ii fiind      sau complet„ri care au fost omise sau trecute eronat Ón
lipsi˛i de orice protec˛ie social„. Œn plus, mi-au fost      cartea de munc„.
semnalate ∫i condi˛iile improprii de munc„ Ón care se         Œn consecin˛„, aceste persoane, pe l‚ng„ faptul c„ nu
desf„∫oar„ activitatea Ón aceast„ unitate.            dispun de o situa˛ie financiar„ bun„ ∫i de o condi˛ie
  Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, v„ solicit, domnule      fizic„ s„n„toas„, doar pentru c„ Ó∫i cer un drept legal
ministru, s„ dispune˛i Corpului de control al institu˛iei pe   sau constat„ cu stupoare c„ recalcularea pensiei este
care o conduce˛i s„ analizeze situa˛ia existent„ la        eronat„, sunt victimele unei birocra˛ii defectuoase ∫i ale
  12       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

unor func˛ionari care uit„ c„ sunt Ón slujba cet„˛enilor ∫i  l„s‚nd pe seama instan˛elor judec„tore∫ti rezolvarea unor
pl„ti˛i din banii acestora.                  asemenea diferende. Or, Ministerul Finan˛elor este
  Prin competen˛a ce v„ caracterizeaz„, cum va        singurul Ón m„sur„ s„ tran∫eze situa˛ia, contribuind la
solu˛iona ministerul pe care Ól conduce˛i aceast„ situa˛ie   aplicarea unitar„ a legisla˛iei fiscale, mai ales Ón condi˛iile
∫i ce strategie va adopta pentru diminuarea unor astfel    Ón care, a∫a cum a˛i ar„tat dumneavoastr„, nici practica
de situa˛ii?                          Ón materie fiscal„ a instan˛elor judec„tore∫ti nu este
  Solicit r„spunsul Ón scris.                 unitar„.
                                  A∫ dori s„ men˛ionez c„ situa˛ia adus„ Ón fa˛a
            Mihai Cristian Apostolache,       dumneavoastr„ nu este un caz special, toate societ„˛ile
                                agricole care Ó∫i desf„∫oar„ Ón mod efectiv activitatea Ón
                          deputat  acest domeniu fiind afectate de practica organelor fiscale.
  Nr. 2311A/12.12.2006                      Totodat„ nu se poate concepe ca persoana al c„rei
                                drept sau interes legitim a fost nesocotit prin practica
  Domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii,         organelor fiscale s„ se adreseze instan˛elor judec„tore∫ti
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei               ori de c‚te ori organele abilitate prin lege stabilesc
                                obligativitatea de plat„ a taxei pe valoarea ad„ugat„.
  29. Minodora Cliveti, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia    Chiar dac„ Ón spe˛„ nu se poate vorbi despre autoritatea
electoral„ nr. 4 Bac„u                     de lucru judecat, hot„r‚rile judec„tore∫ti invocate
                                tran∫eaz„ situa˛ia de drept ∫i statueaz„ Ón mod neechivoc
  Subiectul Óntreb„rii:                    c„ societ„˛ile agricole, Ón cazul opera˛iunilor de acordare
  M„surile luate pentru ca O.N.G.-urile rom‚ne∫ti s„ se    de produse agricole membrilor asocia˛i pe baz„ de
poat„ angaja Ón programul Daphné II.              borderou, nu sunt supuse pl„˛ii TVA. L„s‚nd situa˛ia a∫a
  Obiectul Óntreb„rii:                    cum se prezint„ Ón momentul de fa˛„, persoanele vizate
  Domnule ministru,                      trebuie s„ se adreseze instan˛elor judec„tore∫ti ori de
  Uniunea European„ deruleaz„ de c‚˛iva ani programe     c‚te ori organele fiscale interpreteaz„ legea Ón sensul
de finan˛are a organiza˛iilor nonguvernamentale.        obligativit„˛ii pl„˛ii TVA. Dac„ organele fiscale Ó∫i men˛in
  Unul dintre aceste programe este îDaphné“, care s-a     aceast„ pozi˛ie contribuabilul va trebui s„ se adreseze
desf„∫urat Ón perioada 2000—2003 ∫i este urmat de       instan˛ei de judecat„ trimestrial, ceea ce Ón mod evident
îDaphné II“, proiectat pentru perioada 2004—2008 ∫i      reprezint„ un exces de putere.
destinat prevenirii ∫i combaterii violen˛ei Óndreptate       Av‚nd Ón vedere cele expuse mai sus, formulez
Ómpotriva femeilor.                      urm„toarele Óntreb„ri:
  Acest program Ón derulare se adreseaz„ O.N.G.-urilor      1. De ce nu exist„ interes pentru a uniformiza practica
din ˛„rile membre ale U.E., dar nu Óncurajeaz„ implicarea   organelor fiscale locale?
celor din Rom‚nia, acestea fiind acceptate Ón program       2. De ce este nevoie ca situa˛ia s„ fie tran∫at„ de
                                fiecare dat„ de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti?
f„r„ s„ beneficieze de finan˛are.
                                  3. Cine Ó∫i va asuma r„spunderea Ón cazul unor
  Av‚nd Ón vedere Ómprejurarea c„ fondurile europene
                                condamn„ri repetate?
destinate acestui proiect se ridic„ la 50 milioane euro, iar    Solicit r„spunsul Ón scris.
Rom‚nia va deveni membru al U.E. de la 1 ianuarie
2007, deci pe perioada de derulare a programului, v„ rog                   Máté András Levente,
s„ Ómi comunica˛i care sunt m„surile pe care Ón˛elege˛i
s„ le lua˛i pentru ca organiza˛iile nonguvernamentale                           deputat U.D.M.R.
rom‚ne∫ti, active Ón domeniul combaterii violen˛ei        Nr. 2314A/13.12.2006
Óndreptate Ómpotriva femeilor, s„ se poat„ angaja Ón acest
proiect european ∫i s„ beneficieze de fonduri europene.     Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele
  Solicit r„spunsul Ón scris.                 Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
                                 31. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
                  Minodora Cliveti,     electoral„ nr. 39 Vaslui
                          deputat
  Nr. 2313A/12.12.2006                      Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
                                caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
 Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,          Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
                                al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
ministrul finan˛elor publice
                                  Pornind de la aceast„ precizare, v„ rug„m, domnule
  30. Máté András Levente, deputat U.D.M.R.,         ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 13 Cluj             dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i
                                la urm„toarea Óntrebare:
  Con˛inutul Óntreb„rii:                     Care sunt proiectele evaluate ca viabile Ón eforturile
  Practica neunitar„ a organelor fiscale — exces de     pe care le ve˛i declan∫a cu scopul v„dit de a cre∫te
putere                             circula˛ia turistic„ pe teritoriul Rom‚niei?
  Din r„spunsul nr. 53708 din 27.11.2006 dat de c„tre      Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
domnul ministru Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu la       Solicit r„spunsul Ón scris.
Óntrebarea mea referitoare la aplicarea dispozi˛iilor legale
referitoare la impunerea taxei pe valoarea ad„ugat„ Ón                      prof. Dumitru Bentu,
cazul societ„˛ilor agricole am Ón˛eles c„ ministerul nu                                deputat
dore∫te s„ ia nicio m„sur„ Ón vederea remedierii situa˛iei,    Nr. 2319A/13.12.2006
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006       13

 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele            Care sunt priorit„˛ile Ón dezvoltarea infrastructurii de
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism               sprijin a turismului?
                                  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
  32. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia        Solicit r„spunsul Ón scris.
electoral„ nr. 39 Vaslui
                                                 prof. Dumitru Bentu,
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i                                deputat
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional    Nr. 2322A/13.12.2006
Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.         Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele
  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule      Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i        35. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
la urm„toarea Óntrebare:                    electoral„ nr. 39 Vaslui
  Asupra c„ror elemente ale poten˛ialului turistic, natural    Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
∫i antropic, v-a˛i orientat pentru ca diversificarea ofertei  caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
s„ Ómbrace forme concrete?                   Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,            al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
  Solicit r„spunsul Ón scris.                   Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule
                                ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
                 prof. Dumitru Bentu,      dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i
                                la urm„toarea Óntrebare:
                           deputat    Pute˛i enumera c‚teva investi˛ii transfrontaliere care s„
  Nr. 2320A/13.12.2006                     sus˛in„ cooperarea organismelor guvernamentale cu
                                sectorul privat?
 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele            Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism                Solicit r„spunsul Ón scris.

  33. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia                       prof. Dumitru Bentu,
electoral„ nr. 39 Vaslui                                              deputat
                                  Nr. 2323A/13.12.2006
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional    Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele
Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere     Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
                                  36. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule
                                electoral„ nr. 39 Vaslui
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i        Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
la urm„toarea Óntrebare:                    caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
  A˛i definit îbrandul turistic“ na˛ional capabil s„ confere  Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
ofertei turistice un Ónalt nivel de specificitate?       al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,              Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule
  Solicit r„spunsul Ón scris.                 ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
                                dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i
                                la urm„toarea Óntrebare:
                 prof. Dumitru Bentu,       Ce rol acorda˛i, la nivel conceptual, administra˛iei
                           deputat  publice locale Ón ansamblul activit„˛ilor turistice?
  Nr. 2321A/13.12.2006                      Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
                                  Solicit r„spunsul Ón scris.
 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele                           prof. Dumitru Bentu,
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
                                                          deputat
  34. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia        Nr. 2324A/13.12.2006
electoral„ nr. 39 Vaslui
                                 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i      Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
                                  37. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia
Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
                                electoral„ nr. 39 Vaslui
al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule        Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul  caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i      Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
la urm„toarea Óntrebare:                    al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
  14       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006

  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule      Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul  al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i       Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule
la urm„toarea Óntrebare:                    ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul
  Exist„ ac˛iuni specifice de protec˛ie a mediului, altele  dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i
dec‚t cele incluse Ón portofoliul Ministerului Mediului ∫i   la urm„toarea Óntrebare:
Gospod„ririi Apelor?                       Care este perspectiva european„ a turismului
  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,            rom‚nesc dup„ aderarea la U.E.?
  Solicit r„spunsul Ón scris.                  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
                 prof. Dumitru Bentu,       Solicit r„spunsul Ón scris.
                          deputat                   prof. Dumitru Bentu,
  Nr. 2325A/13.12.2006
                                                          deputat
 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele           Nr. 2328A/13.12.2006
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
                                 George Cristian Maior, directorul Serviciului
  38. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia      Rom‚n de Informa˛ii
electoral„ nr. 39 Vaslui
                                 41. Adrian George Scutaru, deputat P.N.L.,
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i     Circumscrip˛ia electoral„ nr. 10 Buz„u
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere      Obiectul Óntreb„rii:
al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.         Cauzele care au dus la pr„bu∫irea podului de la
  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule     M„r„cineni
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul    Domnule director,
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i        A trecut mai bine de un an de reconstruc˛ia podului
la urm„toarea Óntrebare:
  Cum sus˛ine˛i conversia profesional„ a persoanelor     de la M„r„cineni, amplasat pe Drumul European 85.
aflate Ón ∫omaj c„tre domeniul at‚t de dinamic al         Podul de la M„r„cineni din jude˛ul Buz„u s-a pr„bu∫it
turismului?                          pe 11 mai 2005 din cauza avariilor grave cauzate de
  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,           valul de inunda˛ii care au pus st„p‚nire pe aproape
  Solicit r„spunsul Ón scris.                Óntreaga suprafa˛„ a Rom‚niei Ón prim„vara lui 2005.
                                Consecin˛ele au fost grave Ónc‚t aceast„ rut„ reprezint„
                 prof. Dumitru Bentu,     unica cale de acces direct„ care face leg„tura Óntre
                          deputat  Muntenia ∫i Moldova. Astfel, ∫oferii s-au v„zut obliga˛i s„
  Nr. 2326A/13.12.2006                    foloseasc„ o rut„ ocolitoare, de 40 km, prin localitatea
                                Berca. La mai bine de ∫ase luni, podul a fost ref„cut ∫i
 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele          circula˛ia a fost reluat„.
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism                Av‚nd Ón vedere evenimentul men˛ionat, Ón calitate de
                                deputat P.N.L. de Buz„u, doresc s„ v„ adresez
  39. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia      urm„toarele Óntreb„ri:
electoral„ nr. 39 Vaslui                      1. Pornind de la faptul c„ una dintre atribu˛iile S.R.I.
                                este aceea de a contribui la prevenirea amenin˛„rilor care
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i
                                pot afecta siguran˛a na˛ional„, ce m„suri au fost luate de
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional
Ón tendin˛ele regionale ∫i mondiale din punct de vedere    institu˛ia pe care o conduce˛i pentru evitarea unei
al dinamicii ∫i orient„rii Ón structura ofertei“.       catastrofe similare pe viitor?
  Pornind de la aceast„ precizare v„ rug„m, domnule       2. Exist„ cercet„ri Óntreprinse de S.R.I. pentru
ministru, s„ ave˛i amabilitatea de a identifica Ón pre˛iosul  elucidarea cauzelor care au dus la pr„bu∫irea podului de
dumneavoastr„ buget de timp r„gazul s„ ne r„spunde˛i      la M„r„cineni? Dac„ da, care sunt cauzele identificate de
la urm„toarea Óntrebare:                    institu˛ia pe care o conduce˛i?
  Formele educa˛ionale ∫i de preg„tire profesional„       Solicit r„spunsul Ón scris.
(licee, facult„˛i etc.) sunt suficiente numeric?          V„ mul˛umesc.
  Cu mul˛umiri ∫i alese considera˛iuni,
  Solicit r„spunsul Ón scris.                              Adrian George Scutaru,
                 prof. Dumitru Bentu,                               deputat
                                 Nr. 2332A/13.12.2006
                          deputat
  Nr. 2327A/13.12.2006
                                 Domnului Mihail H„rd„u, ministrul educa˛iei ∫i
 Domnului Ovidiu Iuliu Marian, pre∫edintele          cercet„rii
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
                                 42. Adrian Emanuil Semcu, deputat P.N.L.,
  40. Dumitru Bentu, deputat P.S.D., Circumscrip˛ia      Circumscrip˛ia electoral„ nr. 31 Prahova
electoral„ nr. 39 Vaslui
                                 Obiectul Óntreb„rii:
  Politica guvernamental„ Ón domeniul turismului Ó∫i       Trafic de diplome false cu antet M.E.C. la Facultatea
caleaz„ obiectivul major pe îintegrarea turismului na˛ional  de Medicin„ din Oradea
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  205/30.XII.2006        15

  Stimate domnule ministru,                 invalizilor, pensionarilor ∫i persoanelor cu handicap li se
  Este un fapt deja bine cunoscut acela c„, Ón 2003, pe   vor asigura locuin˛e sociale construite dintr-un fond
c‚nd era condus„ de rectorul Theodor Maghiar,         constituit Ón cot„ de 2% din sumele ob˛inute din
Universitatea din Oradea a eliberat unor studen˛i italieni   privatizare ∫i care va fi prev„zut anual Ón legea bugetului
diplome pentru specializ„ri medicale postuniversitare care   de stat“. Cu toate c„ legea respectiv„ prevede
nu s-au predat niciodat„ Ón cadrul Facult„˛ii de Medicin„   obligativitatea constituirii acestui fond, din informa˛iile pe
∫i Farmacie.                          care le de˛in el nu a fost constituit p‚n„ acum ∫i nici nu
  Scandalul acestor diplome a izbucnit Ón 2005, la      este prins Ón Legea bugetului de stat pe anul 2007. Œn
sesizarea Ambasadei Italiei.                  aceste condi˛ii, v„ Óntreb cu respect, domnule ministru, ce
  Pierdusem din vedere acest caz, dar duminic„ seara     m„suri pute˛i lua pentru reglementarea acestei situa˛ii ∫i
ne-a fost readus Ón aten˛ie Ón emisiunea ZIG-ZAG, de pe    pentru aplicarea legii Ón sensul celor expuse, av‚nd Ón
Antena 3, cu multe, multe elemente de noutate... penal„.    vedere c„ asigurarea locuin˛elor sociale ar rezolva Ón
  Am auzit vorbindu-se despre zeci de astfel de       mare m„sur„ problema pensionarilor chiria∫i care sunt Ón
diplome, despre multe miliarde Óncasate de la stat pe     curs de evacuare din locuin˛ele na˛ionalizate.
eviden˛e fictive...                        Solicit r„spunsul Ón scris.
  Dar dincolo de aceste g„in„rii la scar„ mare, s-a
vorbit ∫i despre lucruri extrem de grave, cum sunt                         Cornelia Ardelean,
nepunerea Ón aplicare a unor sentin˛e definitive,                                  deputat
degradarea p‚n„ sub limitele minim acceptate de          Nr. 2337A/13.12.2006
Comisia de acreditare a condi˛iilor de Ónv„˛„m‚nt Ón
cadrul Facult„˛ii de Medicin„ ∫i Farmacie ∫i atragerea, Ón
                                 Domnului Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul
consecin˛„, a unei lipse de credibilitate Ón ceea ce
                                s„n„t„˛ii publice
prive∫te calitatea profesional„ a absolven˛ilor facult„˛ilor
de medicin„, exact acum, Ón pragul integr„rii, ∫i exact      44. Cornelia Ardelean, deputat P.C., Circumscrip˛ia
asupra unui domeniu de care eram at‚t de m‚ndri,        electoral„ nr. 2 Arad
∫coala medical„ rom‚neasc„.
  Iat„ de ce, domnule ministru, v„ rog s„ interveni˛i      Stimate domnule ministru,
urgent pentru rezolvarea problemelor de la Oradea ∫i s„      V„ adresez rug„mintea de a l„muri o situa˛ie cu care
face˛i toate demersurile care v„ stau Ón putin˛„, potrivit   se confrunt„ mai multe unit„˛i spitalice∫ti din jude˛ul Arad,
competen˛elor, pentru atenuarea impactului acestui caz     aflate Ón ipostaze dintre cele mai nefericite Ón cazul
asupra imaginii ∫colii rom‚ne∫ti Ón general ∫i a celei de   izbucnirii unor epidemii. Practic, din cauza cre∫terii
medicin„ Ón special.                      inciden˛ei unor epidemii de sezon, spitalele din Arad au
  Totodat„, v„ rog s„ m„ informa˛i Ón scris Ón leg„tur„   devenit supraaglomerate, ajung‚ndu-se ca pacien˛ii, Ón
cu stadiul actual al evenimentelor ∫i cu modul Ón care     marea lor majoritate copii, s„ fie Ónghesui˛i c‚te doi
inten˛iona˛i s„ solu˛iona˛i aceast„ situa˛ie, care nu mai   Óntr-un pat. Spre exemplu, din cauza cre∫terii num„rului
poate continua.                        bolnavilor cu afec˛iuni respiratorii, capacitatea de 50 de
  Cu stim„,                         paturi a Sec˛iei de pediatrie a Spitalului Jude˛ean Arad a
                                fost cu mult dep„∫it„, Ón prezent fiind interna˛i peste
              Adrian Emanuil Semcu,       80 de copii, fapt care a determinat conducerea sec˛iei s„
                                pun„ c‚te doi copii Ón acela∫i pat.
                          deputat
                                  Consider c„ o astfel de situa˛ie trebuie rezolvat„ Óntr-un
  Nr. 2333A/13.12.2006                    fel, mai ales Ón perioadele de v‚rfuri epidemiologice. Œn
                                acest sens, v„ Óntreb cu respect, domnule ministru, ce
 Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,         m„suri pute˛i lua pentru preÓnt‚mpinarea acestui gen de
ministrul finan˛elor publice                  evenimente nedorite, care afecteaz„ nu numai activitatea
                                medical„, dar ∫i ∫ansele de Óns„n„to∫ire a pacien˛ilor. De
  43. Cornelia   Ardelean,   deputat     P.C.,  asemenea, v-a∫ ruga s„-mi comunica˛i dac„ Ministerul
Circumscrip˛ia electoral„ nr. 2 Arad              S„n„t„˛ii Publice are Ón vedere asigurarea unor saloane
                                speciale de rezerv„, care s„ fie folosite Ón cazul
  Stimate domnule ministru,
                                supraaglomer„rii spitalelor Ón perioadele de cre∫tere a
  V„ supun aten˛iei o neconcordan˛„ care apare Ón      num„rului de epidemii, pentru a evita aglomera˛ia ∫i
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile   disconfortul din spitale.
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
                                  V„ mul˛umesc.
22 decembrie 1989, republicat„, a c„rei rezolvare ar
                                  Solicit r„spunsul Ón scris.
solu˛iona o bun„ parte din cazurile pensionarilor chiria∫i
care urmeaz„ s„ fie evacua˛i din fostele case
na˛ionalizate. Practic, la art. 49 alin. (2) din legea mai
                                                  Cornelia Ardelean,
sus men˛ionat„ se stipuleaz„ c„ îFamiliilor cu mijloace                               deputat
financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie,    Nr. 2338A/13.12.2006
  16           MONITORUL      OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,   Nr.   205/30.XII.2006

                         LISTA ŒNTREB√RILOR
   adresate de deputa˛i Guvernului, mini∫trilor sau altor conduc„tori ai organelor administra˛iei publice centrale
            Ón sesiunea septembrie—decembrie 2006, la care nu s-a primit r„spuns
 (Œn conformitate cu art. 166 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, Óntreb„rile se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a.)

 Nr.     Num„r de      Data       Numele ∫i prenumele
                                                      F„r„ r„spuns de la:
 crt.    Ónregistrare   Ónregistr„rii      deputatului

 1.     1880A      7.09.2006      Zgonea Valeriu ™tefan         Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
 2.     2028A     16.10.2006      Giurgiu Mircia            Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
 3.     2119A      2.11.2006      Máté András Levente          Ministerul Finan˛elor Publice
 4.     2141A      8.11.2006      M„nescu Rare∫ ™erban         Ministerul S„n„t„˛ii Publice
 5.     2158A     13.11.2006      Paveliu Marian Sorin         Ministerul S„n„t„˛ii Publice
 6.     2172A     15.11.2006      Dre˛canu Doina Mic∫unica       Ministerul S„n„t„˛ii Publice
 7.     2176A     15.11.2006      Puchianu Ioan Dumitru         Consiliul Concuren˛ei
 8.     2191A     16.11.2006      Motreanu Dan ™tefan          Ministerul Afacerilor Externe
 9.     2198A     17.11.2006      M„rcule˛-Petrescu Victoria      Ministerul S„n„t„˛ii Publice
                         Mira Anca
10.     2210A     20.11.2006      Giurgiu Mircia            Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
11.     2212A     22.11.2006      Soporan Vasile Filip         prim-ministru
12.     2241A     22.11.2006      Toma Horia Victor           Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
13.     2247A     28.11.2006      Bu∫oi Cristian Silviu         Ministerul S„n„t„˛ii Publice
14.     2250A     28.11.2006      Puchianu Ioan Dumitru         Consiliul Concuren˛ei
15.     2254A     29.11.2006      BrÓnzan Ovidiu            Ministerul S„n„t„˛ii Publice
                         Bivolaru Ioan
16.     2268A     30.11.2006      Ciuc„ Liviu Bogdan          Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
17.     2269A     30.11.2006      Ciuc„ Liviu Bogdan          Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
18.     2272A     30.11.2006      Puchianu Ioan Dumitru         Ministerul Finan˛elor Publice
19.     2282A      5.12.2006      Giurgiu Mircia            Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
20.     2286A      6.12.2006      B„d„l„u Niculae            Ministerul S„n„t„˛ii Publice
21.     2288A      6.12.2006      ™tiuc„ Alecsandru           Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
22.     2294A      6.12.2006      Sandu Gabriel             Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
23.     2298A      7.12.2006      Munteanu Ioan             Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
24.     2299A     11.12.2006      Puchianu Ioan Dumitru         Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
25.     2302A     12.12.2006      Giurgiu Mircia            Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorului
26.     2304A     12.12.2006      Giurgiu Mircia            Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
27.     2310A     12.12.2006      Apostolache Mihai Cristian      Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
28.     2311A     12.12.2006      Apostolache Mihai Cristian      Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
29.     2313A     12.12.2006      Cliveti Minodora           Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
30.     2314A     13.12.2006      Máté András Levente          Ministerul Finan˛elor Publice
31.     2319A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
32.     2320A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
33.     2321A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
34.     2322A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
35.     2323A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
36.     2324A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
37.     2325A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
38.     2326A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
39.     2327A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
40.     2328A     13.12.2006      Bentu Dumitru             Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
41.     2332A     13.12.2006      Scutaru Adrian George         Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
42.     2333A     13.12.2006      Semcu Adrian Emanuil         Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
43.     2337A     13.12.2006      Ardelean Cornelia           Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
44.     2338A     13.12.2006      Ardelean Cornelia           Ministerul S„n„t„˛ii Publice

                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
      IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
    ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                      (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
         Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|150171]
                          Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 205/30.XII.2006 con˛ine 16 pagini.       Pre˛ul: 3,36 lei         ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:205
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:16