Docstoc

204

Document Sample
204 Powered By Docstoc
					                                PARTEA A II-A
Anul 174 (XVII) — Nr. 204                                                     Vineri, 29 decembrie 2006
                          DEZBATERI PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                   SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — DECEMBRIE 2006
                   ™edin˛a din ziua de 20 decembrie 2006
                                  (STENOGRAMA)

                                     SUMAR

        Nr.                                                           Pagina

        1.   Aprobarea ordinii de zi ............................................................................         3
        2.   Aprobarea unor modific„ri Ón componen˛a nominal„ a Comisiei
            Parlamentului Rom‚niei pentru integrare european„ .............................                    3
        3.   Aprobarea unor modific„ri Ón componen˛a nominal„ a delega˛iei
            Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului
            Europei ......................................................................................................    3
        4.   Dezbaterea ∫i adoptarea Proiectului de hot„r‚re privind constituirea
            Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Rom‚niei ...............                       3
        5.   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei
            Deputa˛ilor ∫i Senatului, Ón vederea exercit„rii de c„tre deputa˛i ∫i
            senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constitu˛ional„, a
            urm„toarelor legi:
            — Legea pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European
            Cooperant dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Agen˛ia Spa˛ial„ European„,
            semnat la Bucure∫ti la 17 februarie 2006;
            — Legea pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucure∫ti la
            25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului Central European de
            Comer˛ Liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992;
            — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 45/2006 privind unele m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii
            Comerciale îOltchim“ — S.A. R‚mnicu-V‚lcea;
            — Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Legea
            nr. 8/2006 privind instituirea indemniza˛iei pentru pensionarii sistemului
            public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite ∫i
            recunoscute ca persoane juridice de utilitate public„;
            — Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e;
            — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
            nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
            proprietate public„;
2  MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  204/29.XII.2006

    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 64/2006 pentru aprobarea prelu„rii pachetului de ac˛iuni de˛inut de
    Societatea îDaewoo Motor Company Ltd.“ la Societatea Comercial„
    îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.;
    — Legea privind atribuirea cu titlu gratuit, c„tre persoanele fizice care
    au avut de suferit de pe urma calamit„˛ilor naturale, de materiale
    lemnoase confiscate Ón condi˛iile legii;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Decretului-lege
    nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
    din motive politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie
    1945, precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori constituite Ón
    prizonieri;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 63/2006 pentru
    modificarea ∫i completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i
    alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din administra˛ia central„ a
    Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice, oficiile
    consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate;
    — Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006
    privind regulile de s„n„tate public„ la folosirea ciupercilor din flora
    spontan„;
    — Legea pentru respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2006
    privind prorogarea termenului de intrare Ón vigoare a Legii tinerilor
    nr. 350/2006;
    — Legea privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru
    Parlamentul European;
    — Legea pentru modificarea lit. b) ∫i c) ale art. 10 din Legea
    nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor
    de corup˛ie;
    — Legea privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Academiei Oamenilor
    de ™tiin˛„ din Rom‚nia;
    — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 8/2006 privind aprobarea unor m„suri financiare pentru operatorii
    economici de sub autoritatea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe
    anul 2005;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 72/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 95/2006
    privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii ∫i pentru abrogarea unor
    dispozi˛ii din alte acte normative Ón domeniul sanitar;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000 privind
    organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 411/2004 privind
    fondurile de pensii administrate privat;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 31/2006 pentru
    modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2003 privind
    gestionarea combustibilului nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive,
    inclusiv depozitarea definitiv„;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1991 privind
    brevetele de inven˛ie, republicat„;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 61/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
    a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor;
    — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 50/2006 pentru
    modificarea ∫i completarea Legii nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area
    Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e;
    — Legea privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
    nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonan˛a de
    urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
    statului;
    — Legea privind reglementarea ∫i administrarea spa˛iilor verzi din
    zonele urbane;
    — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii coopera˛iei agricole
    nr. 566/2004;
          MONITORUL      OFICIAL    AL   ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,     Nr.  204/29.XII.2006     3

             — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 60/2006 pentru
             modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 49/2005 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
             administra˛iei publice centrale;
             — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2006 pentru
             modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea ∫i
             alte drepturi ale poli˛i∫tilor ......................................................................  3–4


  ™edin˛a a Ónceput la ora 18,20.                      senator Valentin Dinescu, membru al Grupului
  Lucr„rile au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu,            parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te pe domnul senator
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor. Din prezidiu a f„cut parte         Viorel Duca Senior; domnul deputat Mircea Costache,
∫i domnul Nicolae V„c„roiu, pre∫edintele Senatului.              membru al Grupului parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te
                                       pe domnul deputat Petre Popeang„; domnul deputat
  Domnul Bogdan Olteanu:                           Bogdan Pascu, membru al Grupului parlamentar al
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                     Partidului Conservator, o Ónlocuie∫te pe doamna senator
  Mie Ómi r„m‚ne misiunea, doamnelor ∫i domnilor              Silvia Ciornei; doamna deputat Daniela Popa, membr„ a
senatori ∫i deputa˛i, de a r„m‚ne al„turi de                 Grupului parlamentar al Partidului Conservator, Ól
dumneavoastr„ pentru urm„toarele c‚teva minute, dup„             Ónlocuie∫te pe domnul deputat Dumitru Bec∫enescu.
care, ne vom al„tura, f„r„ Óndoial„, invita˛ilor mai               Obiec˛ii? Nu sunt.
noroco∫i dec‚t noi care se afl„ deja la ∫ampanie.                 Supun votului dumneavoastr„ aceste propuneri.
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,                  Cine este pentru?
  Declar deschis„ ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor             V„ mul˛umesc.
∫i Senatului ∫i v„ anun˛ c„, din totalul de 468 de                Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
deputa˛i ∫i senatori, ∫i-au Ónregistrat prezen˛a 332, iar             Ab˛ineri? Nu sunt.
136 sunt absen˛i.                                 La punctul 2 avem modific„ri Ón componen˛a nominal„
  Cvorumul legal de lucru este Óndeplinit.                 a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea
  V„ propunem, pentru aceast„ ∫edin˛„, urm„toarea              Parlamentar„ a Consiliului Europei.
ordine de zi.                                   Astfel, domnul deputat Mihai Tudose, membru al
  Punctul 1, modific„ri Ón componen˛a nominal„ a              Grupului parlamentar al P.S.D., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate
Comisiei Parlamentului Rom‚niei pentru integrare               de membru titular, pe domnul deputat Adrian Severin;
european„.                                  doamna deputat Monalisa G„leteanu, membr„ a Grupului
  Punctul 2, modific„ri Ón componen˛a nominal„ a              parlamentar al P.S.D., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea                 membru supleant, pe domnul deputat Mihai Tudose.
Parlamentar„ a Consiliului Europei.                        Dac„ exist„ obiec˛ii, observa˛ii, comentarii? Nu sunt.
  Punctul 3, Proiectul de hot„r‚re privind constituirea             Supun votului dumneavoastr„ aceast„ propunere.
Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului                 Cine este pentru?
Rom‚niei.                                     V„ mul˛umesc.
  Dac„ sunt obiec˛ii? Nu sunt obiec˛ii.                     Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
  Supun votului dumneavoastr„ ordinea de zi.                  Ab˛ineri? Nu sunt.
  Cine este pentru?                               Œn sf‚r∫it, la punctul 3 al ordinii de zi avem Proiectul
  Da.                                    de hot„r‚re privind constituirea Comisiei pentru afaceri
  V„ mul˛umesc.                               europene a Parlamentului Rom‚niei.
  Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.                          Supun votului dumneavoastr„ proiectul de hot„r‚re.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                              Exist„ obiec˛ii la acest proiect? Nu sunt.
  Œnainte de aceasta, domnul deputat Corl„˛ean, dac„ se
                                         Supun votului dumneavoastr„, atunci, proiectul de
mai afl„ Ón sal„, dorea s„ fac„ un anun˛ personal.
                                       hot„r‚re Ón integralitatea sa.
  Nu este necesar.
                                         Cine este pentru?
  La punctul 1 pe ordinea de zi avem modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a Comisiei Parlamentului Rom‚niei               Da.
pentru integrare european„.                            V„ mul˛umesc.
  Propunerile de modific„ri, stabilite pe baza solicit„rilor          Voturi Ómpotriv„? Nu sunt.
grupurilor ∫i aprobate Ón Birourile permanente reunite,              Ab˛ineri? Nu sunt.
sunt urm„toarele: domnul deputat Mircea Valer Pu∫c„,               Am Óncheiat ordinea de zi.
membru al Grupului parlamentar al P.N.L., o Ónlocuie∫te              V„ informez c„ au fost depuse la secretarii generali
pe doamna deputat Raluca Turcan; domnul deputat                ai Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, Ón vederea exercit„rii
Traian Dobre, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.,            de c„tre deputa˛i ∫i senatori a dreptului de sesizare a
Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat Cristian Alexandru              Cur˛ii Constitu˛ionale, urm„toarele legi:
Boureanu; domnul deputat Silviu Cristian Bu∫oi, membru              — Legea pentru ratificarea Acordului de Cooperare
al Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te pe             Stat European Cooperant dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea Co∫ea; domnul             Agen˛ia Spa˛ial„ European„, semnat la Bucure∫ti la
deputat Ioan Ghi∫e, membru al Grupului parlamentar al             17 februarie 2006;
P.N.L., Ól Ónlocuie∫te pe domnul senator Alexandru Ioan              — Legea pentru ratificarea Acordului, semnat la
Mor˛un; doamna senator Verginia Vedina∫, membr„ a               Bucure∫ti la 25 septembrie 2006, privind amendarea
Grupului parlamentar al P.R.M., o Ónlocuie∫te pe doamna            Acordului Central European de Comer˛ Liber (C.E.F.T.A.),
senator Viorica Georgeta Pompilia Moisuc; domnul               adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992;
  4          MONITORUL      OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,   Nr.  204/29.XII.2006

  — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a               — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2006 privind unele m„suri pentru              Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea ∫i completarea
privatizarea Societ„˛ii Comerciale îOltchim“ — S.A.              Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii ∫i
R‚mnicu-V‚lcea;                                pentru abrogarea unor dispozi˛ii din alte acte normative
  — Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) ∫i (2) din          Ón domeniul sanitar;
Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemniza˛iei pentru             — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor         nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
de creatori legal constituite ∫i recunoscute ca persoane           referendumului;
juridice de utilitate public„;                          — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii
  — Legea privind abilitarea Guvernului de a emite             nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
ordonan˛e;                                  privat;
  — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a               — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de            Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea
concesiune de bunuri proprietate public„;                   Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind
  — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a             circula˛ia pe drumurile publice;
Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea prelu„rii                 — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
pachetului de ac˛iuni de˛inut de Societatea îDaewoo              nr. 31/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Motor Company Ltd.“ la Societatea Comercial„ îDaewoo             Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului
Automobile Rom‚nia“ — S.A.;                          nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, inclusiv
  — Legea privind atribuirea cu titlu gratuit, c„tre            depozitarea definitiv„;
persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma               — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii
calamit„˛ilor naturale, de materiale lemnoase confiscate Ón          nr. 64/1991 privind brevetele de inven˛ie, republicat„;
condi˛iile legii;                                 — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  — Legea pentru modificarea ∫i completarea                 Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor              Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000 privind
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de            regimul de∫eurilor;
dictatura instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie 1945,               — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori constituite Ón          nr. 50/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
prizonieri;                                  nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru
  — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului              Locuin˛e;
nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii                — Legea privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti           Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al
ale personalului din administra˛ia central„ a Ministerului          art. 85 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice, oficiile          nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului;
consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate;           — Legea privind reglementarea ∫i administrarea
  — Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din            spa˛iilor verzi din zonele urbane;
Legea nr. 30/2006 privind regulile de s„n„tate public„ la             — Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii
folosirea ciupercilor din flora spontan„;                   coopera˛iei agricole nr. 566/2004;
  — Legea pentru respingerea Ordonan˛ei Guvernului               — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare Ón            nr. 60/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006;                    de urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea
  — Legea privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor          unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei
pentru Parlamentul European;                         publice centrale;
  — Legea pentru modificarea lit. b) ∫i c) ale art. 10             — Legea privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i           nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie;                      nr. 38/2003 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
  — Legea privind reorganizarea ∫i func˛ionarea               poli˛i∫tilor.
Academiei Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia;                    Declar Ónchis„ ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor
  — Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a             ∫i Senatului.
Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor m„suri                V„ invit„m Ón hol pentru un pahar de ∫ampanie.
financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005;                ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 18,25.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

      îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
        bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|150164]
                        Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 204/29.XII.2006 con˛ine 4 pagini.        Pre˛ul: 0,84 lei      ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3
posted:7/19/2010
language:Romanian
pages:4