202 by tradetrek

VIEWS: 12 PAGES: 16

									                            PARTEA A II-A
Anul 174 (XVII) — Nr. 202                                       Vineri, 29 decembrie 2006
                        DEZBATERI PARLAMENTARE

                     DEZBATERI PARLAMENTARE
             ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                  SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — DECEMBRIE 2006
                  ™edin˛a din ziua de 20 decembrie 2006
                             (STENOGRAMA)

                               SUMAR

          Nr.                                            Pagina

          1.   Alocu˛iuni consacrate ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ..........      1–14; 15–16
          2.   Prezentarea ∫i adoptarea Proiectului de declara˛ie a Parlamentului
              privind aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ ................................  14–15


  ™edin˛a a Ónceput la ora 16,17.                 Emil Robu (Aplauze.), ∫efi ai misiunilor diplomatice
  Lucr„rile au fost conduse de domnul Nicolae V„c„roiu,      reprezentate Ón Rom‚nia. (Aplauze.)
pre∫edintele Senatului. Din prezidiu a f„cut parte domnul        Doamnelor ∫i domnilor,
Bogdan Olteanu, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.            ™edin˛a solemn„ de ast„zi a Parlamentului Rom‚niei
  Se intoneaz„ Imnul na˛ional al Rom‚niei.             este consacrat„ unui eveniment politic major din via˛a
  Se intoneaz„ Imnul Uniunii Europene.               poporului rom‚n: aderarea la Uniunea European„
                                  Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                       Este un moment istoric care Óncununeaz„ voin˛a
  Doamnelor ∫i domnilor,                     politic„ ∫i eforturile desf„∫urate de na˛iunea rom‚n„ de-a
  Stima˛i invita˛i,                        lungul Óntregii perioade de dup„ Revolu˛ia din Decembrie
  Pre∫edintele Rom‚niei, domnul Traian B„sescu.          1989.
(Aplauze.)                               Cu prilejul acestui moment festiv se cuvine s„ aducem
  Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei Traian B„sescu,         un omagiu fierbinte Óntregului popor rom‚n, care a
  Domnule prim-ministru,                     suportat rigorile reformei pentru a ne compatibiliza cu
  Vreau s„ anun˛ ∫i invita˛ii no∫tri de ast„zi.          valorile ∫i normele europene, clasei politice, care a
                                  Ón˛eles mersul istoriei ∫i interesul nostru na˛ional, societ„˛ii
  Permite˛i-mi s„-i prezint: Maiestatea Sa fostul suveran
al Rom‚niei Regele Mihai I (Aplauze.), domnul Ion          civile, care a sprijinit cu toat„ puterea Ónf„ptuirea acestui
Iliescu, fost pre∫edinte al Rom‚niei (Aplauze.), domnul       obiectiv strategic.
Emil Constantinescu, fost pre∫edinte al Rom‚niei            Este, totodat„, un bun prilej pentru a sublinia faptul c„
(Aplauze.), reprezentan˛i, la nivel de pre∫edin˛i, ai Cur˛ii    Parlamentul — ca expresie a voin˛ei na˛ionale ∫i ca
Constitu˛ionale, Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Cur˛ii    principal for legislativ al ˛„rii — a avut ∫i el un rol
de Conturi, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului,      important, pe care cred c„ l-a Óndeplinit Ón mod onorabil.
conduc„tori ai altor autorit„˛i ∫i institu˛ii, pre∫edin˛i ai      Armonizarea legisla˛iei rom‚ne∫ti cu legisla˛ia
partidelor parlamentare, reprezentan˛i ai cultelor religioase,   comunitar„ ∫i preluarea acquis-ului comunitar au
Preafericitul Patriarh Teoctist (Aplauze.), Eminen˛a Sa       reprezentat pentru noi obiective prioritare, pe care le-am
  2        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006

realizat ∫i care au c‚nt„rit greu Ón decizia favorabil„ a     Acest drum nu puteam s„-l parcurgem singuri. Am
forurilor europene.                      avut nevoie de sprijin ∫i Óncurajare, dar mai ales de
  Vreau s„ afirm aici, cu toat„ responsabilitatea, c„    solidaritatea partenerilor no∫tri europeni. M„ refer,
aderarea la Uniunea European„ n-a fost opera doar a      deopotriv„, la institu˛iile europene, Comisia ∫i Parlamentul,
unui partid, a unui Guvern sau a unei personalit„˛i. Ea a   dar ∫i la statele membre ale Uniunii Europene. Le-am
fost opera tuturor celor care au muncit pentru realizarea   avut Ón permanen˛„ al„turi, ∫i pentru aceasta le
acestui obiectiv. Cu to˛ii trebuie s„ fim m‚ndri c„ am pus  mul˛umesc ∫i le suntem recunosc„tori.
c‚te o c„r„mid„ la noua arhitectur„ european„, Ón care      Œn acela∫i timp, Óns„, consider c„ meritul ader„rii
Rom‚nia ocup„ locul pe care ∫i l-a dorit ∫i pe care-l     Rom‚niei la Uniunea European„ este Ón primul r‚nd
merit„.                            meritul poporului rom‚n. Nimeni nu ar fi putut s„ aduc„
  Doamnelor ∫i domnilor,                   Rom‚nia Ón Uniunea European„, dac„ rom‚nii nu ar fi
  Prezen˛a la ∫edin˛a noastr„ solemn„ a membrilor      crezut Ón acest obiectiv.
Corpului diplomatic Ómi ofer„ prilejul de a mul˛umi celor     Aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ a fost
25 de ˛„ri membre ale Uniunii, parlamentelor acestor ˛„ri   obiectivul care a unit Ón jurul lui Óntreaga societate
∫i Parlamentului European, pentru ratificarea Tratatului de  rom‚neasc„. A fost obiectivul care s-a ridicat deasupra
aderare, precum ∫i Comisiei Europene pentru sprijinul     intereselor politice, de grup sau individuale. De la data
dat, dar ∫i pentru exigen˛a manifestat„ Ón Óntregul proces  depunerii cererii de aderare a Rom‚niei la Uniunea
de preg„tire a ader„rii.                   European„, Ón luna iunie 1995, toate guvernele aflate la
  A∫ vrea s„-i asigur pe to˛i c„ Parlamentul Rom‚niei    putere, toate forma˛iunile politice care au trecut prin
va fi un partener activ ∫i responsabil Ón consolidarea    Parlamentul Rom‚niei, to˛i liderii politici ∫i formatorii de
Uniunii ∫i a rolului s„u Ón promovarea p„cii, democra˛iei,  opinie au promovat constant ∫i consecvent acest obiectiv.
stabilit„˛ii ∫i prosperit„˛ii Ón Europa ∫i Ón lume.      Din acest punct de vedere, consider c„ meritul ader„rii
  Cu aceste g‚nduri, declar deschis„ ∫edin˛a solemn„     Rom‚niei la Uniunea European„ este un merit colectiv.
comun„ a Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor consacrat„       Principala beneficiar„ a ader„rii este Ón primul r‚nd
apropiatei noastre ader„ri la Uniunea European„.       genera˛ia t‚n„r„ a Rom‚niei. Avem tineri talenta˛i, care
  V„ rog s„-mi permite˛i s„ dau cuv‚ntul domnului      s-au format deja Ón spiritul ∫i valorile democra˛iei. Sunt
Traian B„sescu, Pre∫edintele Rom‚niei. (Aplauze.)       Óncrez„tor c„ ei vor avea energia, dinamismul ∫i
                               entuziasmul de a prelua de la noi aceast„ Óndatorire, de
  Domnul Traian B„sescu — Pre∫edintele Rom‚niei:
                               a o duce mai departe. De aceea, ei sunt cei spre care
  Domnilor pre∫edin˛i ai Camerelor Parlamentului      se Óndreapt„, Ón primul r‚nd, g‚ndul meu. Pe ei Ói
Rom‚niei,                           Óncurajez s„ valorifice oportunitatea apartenen˛ei noastre
  Domnule prim-ministru,                  la Uniunea European„ pentru c„ o fac Ón primul r‚nd
  Onora˛i membri ai Parlamentului Rom‚niei,         pentru ei, pentru viitorul lor. Sunt sigur c„ ei vor reu∫i s„
  Distin∫i invita˛i,                    recupereze decalajele care ne despart Ón acest moment
  Membri ai Corpului Diplomatic,              de Uniunea European„ ∫i c„ vor transforma Rom‚nia
  Cet„˛eni ai Rom‚niei,                   Óntr-o ˛ar„ prosper„, un exemplu de reu∫it„ pentru
  Acum doi ani, pe 20 decembrie 2004, Ón fa˛a acestui    construc˛ia european„.
Ónalt for politic depuneam jur„m‚ntul Ón calitate de       Doamnelor ∫i domnilor,
Pre∫edinte al Rom‚niei ∫i-mi propuneam ca integrarea Ón      Tocmai pentru c„ ne preg„tim s„ Óncepem o nou„
Uniunea European„ s„ constituie o prioritate major„ de    pagin„ a istoriei Rom‚niei ∫i pentru c„ purt„m o
politic„ extern„, dar ∫i de evolu˛ie pozitiv„ a Rom‚niei.   amprent„ istoric„ dificil„, este momentul s„ ne Óncheiem
  Zilele trecute, la Bruxelles, Consiliul European a    socotelile cu trecutul comunist, iar declara˛ia prezentat„ Ón
consemnat la cel mai Ónalt nivel politic Óncheierea      ∫edin˛a comun„ din 18 decembrie a avut menirea tocmai
procesului care marcheaz„ aderarea Rom‚niei la Uniunea    de a arunca o privire lucid„ asupra a ceea ce a
European„.                          Ónsemnat regimul comunist.
  Dou„ fraze concise, dar de o excep˛ional„ valoare       Pentru a putea merge Ónainte, am considerat c„
politic„, vor r„m‚ne de acum Ónainte Ón istoria Rom‚niei,   trebuie s„ judec„m corect ∫i ferm trecutul nostru. Trebuie
dar ∫i Ón istoria Uniunii Europene: îConsiliul European    s„ ne eliber„m definitiv de tarele trecutului ∫i s„ ne
salut„ c„lduros aderarea Rom‚niei ∫i Bulgariei, ca state   mobiliz„m pentru ceea ce urmeaz„ de acum Óncolo.
membre cu drepturi depline ale Uniunii, de la 1 ianuarie     Spiritul european, modul de a g‚ndi ∫i regulile
2007. Aderarea celor dou„ state va marca finalizarea     europene se instaleaz„ treptat Ón via˛a rom‚nilor, iar din
celui de-al cincilea proces de extindere“.          acest punct de vedere suntem gata pentru momentul
  Dragi rom‚ni,                       1 ianuarie 2007. Felul Ón care vom Óncepe aceast„ nou„
  De la aceast„ tribun„ m„ adresez dumneavoastr„, cei    pagin„ a istoriei noastre depinde Ón bun„ m„sur„ de noi.
care, cu r„bdare ∫i tenacitate extraordinare, a˛i acceptat    Consiliul European de la Bruxelles a consfin˛it intrarea
efortul, adesea uria∫, pentru ca Rom‚nia s„-∫i reia locul   Rom‚niei Ón Uniunea European„, dar s-a pus doar prima
Ón familia de care este legat„ prin valori ∫i principii.   c„r„mid„ la temelia integr„rii pe deplin a Rom‚niei Ón
  Gra˛ie dumneavoastr„, data de 1 ianuarie 2007 va     aceast„ structur„. Aderarea nu este sinonim„ cu
intra Ón istoria poporului rom‚n ca un moment de cotitur„   integrarea, ∫i nici cu modernizarea deplin„ a Rom‚niei,
ireversibil„ spre un viitor mai sigur ∫i mai prosper.     obiectivul nostru final.
  Permite˛i-mi s„ folosesc acest prilej pentru a aduce     Adev„rata noastr„ provocare, Óncep‚nd din acest
totodat„ un omagiu celor care, Ón 1989, au pl„tit cu     moment, const„ Ón valorificarea deplin„ a ∫anselor pe
pre˛ul vie˛ii dorin˛a ca Rom‚nia s„ fie ast„zi aici.     care ni le ofer„ aderarea la Uniunea European„. Depinde
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006        3

numai de noi s„ transform„m statutul de membru al          Œn ceea ce ne prive∫te, a∫ spune c„ aceast„ realitate
Uniunii Europene Óntr-un succes at‚t pentru Rom‚nia, c‚t     are ∫i p„r˛i bune ∫i p„r˛i mai pu˛in bune. Partea bun„
∫i pentru proiectul european.                  este c„ vom fi participan˛i direc˛i la reconfigurarea
  Pentru a reu∫i ∫i de aceast„ dat„, obiectivul integr„rii   viitorului Europei, iar partea mai pu˛in bun„ este c„ unele
va avea nevoie, poate chiar mai mult dec‚t aderarea, de     procese vor avansa mult mai lent dec‚t ne-am dori.
sprijinul Óntregii societ„˛i rom‚ne∫ti ∫i de consensul        A∫ vrea Óns„ s„ fiu foarte bine Ón˛eles. Nu sunt un
Óntregului spectru politic.                   eurosceptic. Europa ∫i-a g„sit Óntotdeauna resursele ∫i
  Nu trebuie s„ uit„m niciun moment c„ adev„rata miz„     voin˛a pentru a-∫i construi propria relansare, iar aceste
a perioadei postaderare o reprezint„ binele rom‚nilor ∫i     resurse au venit tocmai din solidaritatea ∫i for˛a politic„,
modernizarea Rom‚niei.                      economic„ ∫i social„ a statelor care o compun.
  ™i c‚nd spun rom‚ni m„ g‚ndesc la to˛i cei care se        Rom‚nia nu ∫i-a propus s„ adere pentru a fi doar un
consider„ rom‚ni, indiferent unde se afl„ ei acum.        alt stat membru al Uniunii Europene. Este important ca
Europa nu separ„, Europa une∫te. Spiritul european ∫i      intrarea noastr„ Ón Uniune s„ se fac„ cu demnitate. Este
dorin˛a de a-i fi bine Rom‚niei ne vor ˛ine pe to˛i       de datoria noastr„ s„ convingem partenerii europeni c„
aproape.                             primirea Rom‚niei Ón Uniunea European„ se realizeaz„
  Stima˛i parlamentari,                    nu numai Ón beneficiul nostru, dar ∫i al construc˛iei
  Dragi compatrio˛i,                      comune.
                                   Uniunea European„ are nevoie de o capacitate Ónt„rit„
  S„rb„torim acum un moment important pentru
                                 de a ac˛iona Óntr-un mediu politic, economic ∫i social
Rom‚nia ∫i este firesc s„ ne bucur„m. Trebuie Óns„ s„
                                 globalizat. Rom‚nia nu va fi un spectator pasiv, ci, din
evit„m riscul de a c„dea Ón capcana unei relax„ri dup„
                                 contr„, Ó∫i va asuma partea de solidaritate ∫i
aderarea propriu-zis„. Relaxarea s-ar putea instala cu
                                 responsabilitate european„.
mare u∫urin˛„, prin simplul fapt c„ vor disp„rea presiunile
existente din perioada de preaderare.                Rom‚nia trebuie s„ arate Europei c„ se poate conta
                                 pe ea ∫i c„ familia european„ a primit nu numai un nou
  Trebuie s„ d„m dovad„ de realism ∫i responsabilitate
                                 stat membru, dar ∫i un plus de sprijin pentru proiectele
Ón continuare. Ne-am asumat o serie de angajamente pe
                                 sale. S„ ne impunem s„ fim surpriza pl„cut„ a Uniunii
care acum trebuie s„ ni le respect„m.
                                 Europene.
  Acum, mai mult ca niciodat„, avem nevoie de institu˛ii      Doamnelor ∫i domnilor,
ale statului func˛ionale ∫i performante, Ón care cet„˛enii s„    Suntem a ∫aptea ˛ar„ din Uniunea European„ sub
se simt„ pe deplin reprezenta˛i ∫i Ón care cet„˛enii rom‚ni   raport demografic ∫i a doua ca m„rime dintre noile state
s„ aib„ Óncredere.                        membre, dup„ Polonia.
  Trebuie s„ fim competitivi, s„ recuper„m decalajele       Este un argument important pentru viitorul nostru rol
fa˛„ de media Uniunii Europene ∫i s„ oferim tuturor       Ón interiorul Uniunii, dar nu suficient pentru a ne impune.
cet„˛enilor no∫tri ∫anse egale ∫i un nivel de trai a∫a cum      Prestigiul nostru ∫i recunoa∫terea contribu˛iei pe care
∫i-l doresc.                           o aducem Uniunii trebuie s„ vin„ din capacitatea noastr„
  Pentru a privi cu claritate dincolo de 1 ianuarie 2007    de a genera cre∫tere economic„, din institu˛ii necorupte,
∫i pentru a folosi la maximum oportunit„˛ile oferite de     privatiz„ri transparente, adjudec„ri corecte de contracte, o
apartenen˛a la Uniunea European„, trebuie s„ ne         infrastructur„ la standarde europene, un mediu curat,
concentr„m Óntreaga aten˛ie asupra strategiei postaderare,    spitale bine dotate, Ónv„˛„m‚nt reformat, pe scurt, din
care s„ aduc„ coeren˛„ ac˛iunii noastre interne ∫i o       aportul real la competitivitate, securitatea ∫i coeziunea ei
viziune clar„ despre modernizarea Rom‚niei.           intern„, la consolidarea unui rol interna˛ional pe m„sura
  Voca˛ia noastr„ european„ trebuie s„ rezulte ∫i din     poten˛ialului ∫i viziunii sale. Este contribu˛ia esen˛ial„ pe
maniera Ón care dorim s„ configur„m ∫i s„ construim       care Rom‚nia o poate aduce Uniunii Europene.
identitatea ∫i obiectivele Rom‚niei Ón etapa postaderare.      Rezultatele economice Óncep s„ fie Ón favoarea
  Absorbi˛i p‚n„ acum de grija de a Óndeplini la timp     noastr„. Avem o for˛„ de munc„ relativ t‚n„r„ ∫i suficient
criteriile ader„rii, trebuie s„ recunoa∫tem c„ am pus Ón     de bine calificat„. Suntem un stat cu importante
plan secund dezbaterea public„ pe marginea acestor        conexiuni, at‚t Ón sud-estul Europei, c‚t ∫i la est de
teme care afecteaz„ direct via˛a cotidian„ a cet„˛eanului    grani˛a extern„ a Uniunii. Marea Neagr„ se va Ónvecina
rom‚n.                              direct cu Uniunea European„. Este un c‚∫tig
  Intr„m Óntr-o Europ„ cu cet„˛eni tot mai eurosceptici,    geostrategic, dar ∫i o responsabilitate sporit„ pentru noi
cet„˛eni care au sentimentul c„ proiectul european nu      Ón securizarea spa˛iului european.
r„spunde neap„rat preocup„rile lor directe.             Stima˛i parlamentari,
  Acei politicieni din statele membre care nu au acordat      Dragi rom‚ni,
timp ∫i disponibilitate pentru dialogul cu cet„˛enii au pl„tit    Œmpreun„ am parcurs un drum important. Suntem
un pre˛ politic important.                    parte a Uniunii Europene. Œmpreun„ trebuie s„ mergem
  E cazul s„ Ónv„˛„m din e∫ecul altora ∫i s„ nu fim      mai departe ∫i s„ contribuim la construc˛ia Europei
indiferen˛i ∫i surzi la temerile cet„˛enilor. Trebuie s„ le   unificate ∫i puternice.
explic„m, trebuie s„ ne preg„tim pentru a face fa˛„         Ceea ce nu trebuie s„ uit„m niciun moment este c„
Óntreb„rilor absolut fire∫ti ∫i justificate. Trebuie s„-i    Europa ∫i viitorul nostru european se construiesc Ón
familiariz„m cu institu˛iile europene ∫i s„ Ói implic„m Ón    primul r‚nd Ón Rom‚nia.
temele de interes european.                     A∫a cum spuneam acum doi ani, lupta pentru
  Doamnelor ∫i domnilor,                    integrare se d„ ∫i se c‚∫tig„ Ón Rom‚nia.
  Intr„m Óntr-o Europ„ aflat„ Ón plin proces de          Dac„ vom reu∫i acas„, putem s„ ne al„tur„m, f„r„
recalibrare a institu˛iilor sale ∫i de reevaluare a proceselor  ezitare, celor care Ómp„rt„∫esc viziunea unei Uniuni
de perspectiv„.                         puternice, prospere ∫i prezente pe scena mondial„, o
  4         MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006

Uniune care atrage ∫i inspir„, o Uniune care este          cadrul institu˛iilor europene. Aceasta ne va permite s„ ne
respectat„ ∫i ascultat„, un model de democra˛ie,          promov„m activ interesul na˛ional ∫i s„ nu mai suport„m
prosperitate economic„, securitate ∫i bun„ vecin„tate, Ón      pasiv consecin˛ele deciziilor luate de al˛ii pentru ei ∫i
care fiecare dintre noi, cet„˛ean sau stat membru,         pentru noi.
conteaz„.                                Evident, schimburile comerciale ∫i investi˛iile vor
  V„ mul˛umesc ∫i v„ urez tuturor la mul˛i ani Ón familia     cre∫te. Acestea vor aduce cu sine locuri de munc„ mai
european„!                             multe ∫i mai bine pl„tite. Cet„˛enii rom‚ni vor putea
  S„rb„tori fericite! (Aplauze.)                  c„l„tori liber Ón Europa, iar, Ón timp, libertatea for˛ei de
  Domnule pre∫edinte,                       munc„ rom‚ne∫ti va fi deplin„.
  A∫ avea o mare rug„minte la dumneavoastr„ ∫i la           Statul rom‚n se va moderniza prin preluarea normelor
plenul celor dou„ Camere ale Parlamentului Rom‚niei.        ∫i procedurilor europene ∫i prin finalizarea reformelor
  Noi to˛i spunem c„ vom fi un partener, o ˛ar„ membr„       institu˛ionale. Asta Ónseamn„ c„ statul rom‚n va putea
a Uniunii Europene care-∫i va respecta angajamentele.        r„spunde mai eficient nevoilor cet„˛enilor s„i.
  Vreau s„ v„ spun, f„r„ a intra Ón niciun fel de detaliu,       A˛i observat, poate, c„ am vorbit la viitor. A∫a cum
c„ am auzit Ón timpul Consiliului European de la          am spus, acest viitor nu se va Ómplini pe 1 ianuarie
Bruxelles urm„toarea remarc„: îSe vede c„ am fost de        2007, dar nici nu intr„ Óntr-un orizont de timp nelimitat.
acord s„ intre Rom‚nia Ón Uniune, ∫i Rom‚nia a f„cut          Avem angajamente cu termene clare fa˛„ de Uniunea
                                  European„ care trebuie respectate. Ultimul raport de
slow down. Nu ∫i-a respectat angajamentul legat de
                                  monitorizare al Comisiei Europene stabile∫te termene de
Agen˛ia Na˛ional„ de Integritate“.
                                  ac˛iune pentru prima parte a anului 2007, Ón diferite
  Am marea rug„minte, Ón cele c‚teva zile care au mai       domenii, dintre care citez: justi˛ie, combaterea corup˛iei,
r„mas, s„ d„m o prob„ a seriozit„˛ii noastre, cu total       agricultur„, domeniul sanitar-veterinar.
respect pentru punctul de vedere al Parlamentului, pentru        Avem, de asemenea, termene pentru finalizarea
forma pe care aceast„ lege trebuie s-o aib„.            procesului de aliniere la acquis-ul comunitar ∫i perioade
  V„ mul˛umesc mult.                        de tranzi˛ie strict delimitate Ón domenii ca: libera circula˛ie
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                     a serviciilor, libera circula˛ie a capitalurilor, concuren˛„,
                                  agricultur„, energie, impozitare, protec˛ia mediului
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                  Ónconjur„tor. Toate acestea ne oblig„.
  Dau cuv‚ntul domnului C„lin Popescu-T„riceanu,            Dac„ am reu∫it s„ Óndeplinim obiectivul strategic de a
prim-ministru al Guvernului Rom‚niei. (Aplauze.)          adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, secretul
                                  succesului este simplu: onestitatea ∫i munca.
  Domnul C„lin Constantin Anton Popescu-T„riceanu —          Spun onestitate pentru c„ nu am f„cut promisiuni
              prim-ministrul              lipsite de acoperire ∫i am crezut sincer Ón valorile ∫i
              Guvernului Rom‚niei:           normele europene.
  Domnule pre∫edinte al Rom‚niei,                   Angajamentul meu personal, ca prim-ministru, este s„
  Domnule pre∫edinte al Senatului,                 continu„m s„ respect„m ceea ce ne-am asumat.
  Domnule pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,              Spun munc„, al doilea element de care vorbeam,
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,           pentru c„ Uniunea European„ nu d„ nimic nim„nui, nici
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,                 m„car statelor membre.
  Distin∫i invita˛i,                          De oportunit„˛ile pe care le ofer„ Uniunea European„
  Stima˛i membri ai Corpului diplomatic,              beneficiaz„ to˛i cei care Óndeplinesc criteriile pentru a fi
  Marc„m ast„zi, prin aceast„ sesiune festiv„, un         membri ∫i respect„ regulile jocului european Ón interiorul
moment de uria∫„ bucurie pentru to˛i rom‚nii ∫i un         Uniunii, iar aceasta Ónseamn„ munc„ sus˛inut„, implicare
                                  ∫i viziune, at‚t Ón timpul procesului de preg„tire pentru
moment istoric pentru Rom‚nia: aderarea la Uniunea
                                  aderare, c‚t ∫i Ón noua calitate, Ón cadrul Uniunii
European„ pe 1 ianuarie 2007.
                                  Europene.
  Se spune Ón popor, Óns„, c„ bucuria mai ia ∫i min˛ile.
                                    Œntruc‚t suntem Ón perioada Ón care celebr„m c„derea
Ar fi o eroare pentru Rom‚nia ca aceast„ vorb„ s„ se
                                  dictaturii, acum s„ ne reamintim cum timp de 45 de ani
adevereasc„ acum. Poate unii vor fi dezam„gi˛i de ce voi      comunismul a Óncercat s„ ne induc„ ideea c„ statul d„
spune. Este Óns„ de datoria mea, ca prim-ministru, s„        cet„˛enilor dup„ cum vede el nevoile lor ∫i dup„ a∫a-zisa
atrag aten˛ia c„ aderarea la Uniunea European„ nu este       sa m„rinimie, indiferent de c‚t ar munci oamenii.
biletul c‚∫tig„tor la loterie care ne face pe to˛i,           Acum, una dintre primele lec˛ii pe care ni le-a predat
instantaneu, boga˛i, celebri ∫i f„r„ griji, dar aderarea la     Uniunea European„ a fost la antipozi: nimic nu se d„,
Uniunea European„ deschide pentru noi to˛i, cet„˛eni,        totul se c‚∫tig„ prin munc„, prin onestitate, prin implicare,
comunit„˛i locale, Óntreprinderi, institu˛ii, posibilit„˛i uria∫e  prin ac˛iune, prin loialitate fa˛„ de valorile ∫i principiile
pentru viitor, asemenea celor din Uniunea European„.        europene.
  Peste 12 zile Rom‚nia va fi stat cu drepturi depline         Pentru Rom‚nia, o ˛ar„ pe care comunismul a
al Uniunii Europene. ™i totu∫i, pe 1 ianuarie nu ni se vor     Óncercat s„ o goleasc„ de valori fundamentale, aceasta
rezolva toate problemele. Vom avea Óns„ acces la solu˛ii      este cea dint‚i lec˛ie pe care ne-o ofer„ integrarea
mai multe ∫i mai eficiente pentru a rezolva aceste         european„.
probleme ∫i pentru a ne construi via˛a pe care o dorim.         Munca, onestitatea, seriozitatea, ac˛iunea, respectarea
  Œn perioada 2007—2013 vom beneficia de fonduri          unor valori ∫i principii sunt instrumentele succesului Ón
europene Ón valoare de aproape 32 miliarde de euro.         via˛a Uniunii Europene, nu ∫mecheria, nu pasivitatea ∫i
Vom investi ace∫ti bani Ón domenii strategice pentru a ne      nep„sarea. De aceea, Ón Europa succesul este solid ∫i
moderniza. Vom lua parte la procesul de decizie Ón         pe termen lung.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006         5

  Doamnelor ∫i domnilor,                     Clasa politic„ poate ∫i s„ accelereze, dar ∫i s„
  Cred cu sinceritate c„ to˛i cei care suntem Ón aceast„   Óncetineasc„ reformele. Eu v„ provoc s„ mergem p‚n„ la
sal„ avem de Ónv„˛at din aceast„ lec˛ie european„,       cap„t, tocmai pentru a avea succes ∫i a ne fructifica
indiferent de institu˛ia pe care o reprezent„m, de       oportunit„˛ile europene.
culoarea politic„ pe care o avem, de mediul social din       Doamnelor ∫i domnilor,
care facem parte, de ambi˛iile politice sau sociale, sau      Responsabilit„˛ile nu se opresc, evident, doar la clasa
personale pe care le avem.                   politic„. Toate institu˛iile publice rom‚ne∫ti se g„sesc Ón
  Niciunul dintre noi nu este deasupra valorilor ∫i      fa˛a unui examen major. Œn Uniunea European„ criteriul
principiilor care stau la baza proiectului european, la fel   de evaluare a institu˛iilor este eficient. A venit momentul
cum niciunul dintre noi nu poate ignora regulile ∫i       ca ∫i la noi s„ fie a∫a. Œn unele cazuri, avem deja un
normele europene, dac„ vrem cu adev„rat s„           cadru legal care permite institu˛iilor statului s„-∫i
transform„m integrarea european„ Ón beneficii concrete     Óndeplineasc„ atribu˛iile eficient, cum ar fi: independen˛a
pentru cet„˛enii rom‚ni.                    ∫i profesionalizarea justi˛iei, reforma administra˛iei publice,
                                introducerea unui sistem bazat pe calitate Ón educa˛ie.
  Am spus c„ Uniunea European„ nu ne d„ succesul
                                Mai avem unele m„suri Ónc„ de luat, precum Óncheierea
pe tav„, dar Uniunea European„ ne provoac„ la succes,      procesului de descentralizare, astfel Ónc‚t s„ aducem
adic„ ne Óndeamn„ la munc„, dar ne arat„ ∫i ce avem       decizii aproape de cet„˛ean sau, Ón alt plan, consolidarea
de c‚∫tigat dac„ ne facem treaba corect.            reformei justi˛iei.
  Tocmai pentru c„ mai avem at‚t de mult de lucru, a       C‚t prive∫te Guvernul, v„ asigur c„ noi vom merge
venit momentul ∫i pentru clasa politic„ rom‚neasc„ s„      mai departe ∫i vom lua m„surile ce se impun.
ias„ din tiparul sau specificul d‚mbovi˛ean, a venit        Succesul acestor m„suri depinde nu numai de sprijinul
momentul s„ punem punct discursurilor goale de con˛inut     Parlamentului, de care este evident c„ avem nevoie, ci
∫i declara˛iilor fierbin˛i. Desigur, poate atunci unii dintre  ∫i de modul Ón care ele sunt puse Ón practic„ de cei
cei care s-au obi∫nuit s„ fie pe prima pagin„ a ziarelor    care lucreaz„ efectiv Ón aceste institu˛ii. Cu alte cuvinte,
Ó∫i vor pierde acest loc de onoare, dar clasa politic„,     responsabilitatea pentru succesul european al Rom‚niei
sunt convins, va c‚∫tiga Ón respectabilitate ∫i credibilitate  exist„ nu numai la nivelul Executivului ∫i al clasei politice,
Ón fa˛a cet„˛enilor. Rom‚nii ∫tiu foarte bine c„ sunetul    ci ∫i Ón administra˛ia local„, Ón tribunale, Ón ∫coli, Ón
s„biilor de pe scena politic„ nu creeaz„ nici locuri de     absolut toate institu˛iile ce sunt Ón slujba cet„˛eanului.
munc„, ∫i nici nu d„ c„ldur„ Ón case. Cel mult, umple        Doamnelor ∫i domnilor,
rubrica de divertisment din via˛a lor, ceea ce este, dup„      Succesul integr„rii se va m„sura ∫i Ón micile succese
p„rerea mea, totu∫i, trist. Rolul unui om politic nu este    pe care fiecare dintre rom‚ni le vor repurta Ón via˛a sa
s„ se distreze, ci s„ vin„ cu solu˛ii pentru oameni, s„ fie   de zi cu zi.
eficient, s„ fac„ ceea ce promite.                 A∫ vrea s„ d„m jos integrarea european„ de pe
  Œn aceste condi˛ii, v„ provoc ∫i eu s„ facem Ómpreun„    piedestalul pe care, prin discursurile noastre publice, se
un exerci˛iu care s„ ne preg„teasc„ pentru politica de     pare c„ am pus-o. Integrarea european„ nu este ceva
nivel european. V„ invit la o dezbatere onest„ asupra      abstract, un obiectiv Ón sine sau o ac˛iune de bifat.
strategiei Rom‚niei pentru perioada postaderare.        Integrarea european„ este un fapt de via˛„ cotidian„
  La nivelul Guvernului am elaborat deja acest        pentru fiecare rom‚n.
document, dar vrem s„-l promov„m doar dup„ ce-l           Dac„ ne integr„m cu succes, adic„ ne respect„m
supunem unei dezbateri publice la care s„ participe ∫i     angajamentele asumate fa˛„ de partenerii no∫tri europeni,
s„-∫i aduc„ contribu˛ia puterea, opozi˛ia ∫i societatea     facem reformele, muncim ∫i respect„m valorile europene,
civil„. Documentul a fost transmis liderilor partidelor     acest lucru se va vedea Ón via˛a noastr„ de zi cu zi:
parlamentare, spre analiz„, Ón aceast„ s„pt„m‚n„, mai      vom avea slujbe mai bune, vom avea salarii mai mari,
exact chiar ast„zi.                       vom putea s„ c„l„torim Ón ˛„ri la care mul˛i doar visau,
  Sper s„ Óncepem anul 2007 printr-un consens asupra     copiii no∫tri vor putea s„ Ónve˛e la ∫coli ∫i la facult„˛i mai
direc˛iei strategice pe care o va urma Rom‚nia Ón        bune.
Uniunea European„.                         De aceea, cred cu sinceritate c„, dincolo de evalu„rile
                                ce vor veni Ón timp de la Comisia European„, succesul
  Responsabilit„˛ile nu se opresc aici pentru clasa
                                integr„rii europene a Rom‚niei se va m„sura Ón lucruri
politic„. Este obligatoriu ca reformele demarate Ón
                                simple: realiz„rile din via˛a fiec„rui cet„˛ean, acele bucurii
perioada de preaderare s„ continue Ón ritm sus˛inut.
                                ce ˛in de familie, de carier„, de timp liber ∫i de
  Am ac˛ionat pe numeroase paliere: reforma justi˛iei,    bun„stare personal„. Cu alte cuvinte, adev„rata unitate
reforma propriet„˛ii, lupta Ómpotriva corup˛iei, reforma    de m„sur„ a succesului integr„rii va fi normalitatea din
administra˛iei publice, reforma s„n„t„˛ii, reforma       via˛a rom‚nilor.
agriculturii, reforma educa˛iei. Mai sunt legi de adoptat,     Aderarea la Uniunea European„ este o realizare la
sunt acte normative de aplicat, sunt unele practici de     care Óntreaga societate rom‚neasc„ a contribuit ∫i pentru
respectat.                           care doresc s„ mul˛umesc tuturor cet„˛enilor no∫tri,
  Sunt tenta˛ii care ar trebui Ónfr‚nte, mai ales Ón     pentru eforturile ∫i Óncrederea lor.
condi˛iile Ón care Ón urm„torii ∫ase ani Rom‚nia va putea      Am convingerea c„ aderarea la Uniunea European„
accesa cele aproape 32 de miliarde de euro.           va fi benefic„ Rom‚niei ∫i tuturor cet„˛enilor s„i.
  Poate unii din administra˛ie se g‚ndesc c„ pot drena      Privesc spre Rom‚nia european„ cu Óncredere.
din ace∫ti bani Ón buzunarele proprii. Eu le atrag aten˛ia     Rom‚nii ∫tiu s„-∫i ob˛in„ succesul prin munc„, au
c„ se Ón∫al„ ∫i mai bine s„ renun˛e dinainte de a        demonstrat-o, ∫i vor fi adev„ra˛i cet„˛eni europeni.
Óncerca, pentru a nu face mai mult r„u cet„˛enilor         La mul˛i ani, Rom‚nia!
rom‚ni.                               La mul˛i ani, Europa!
  Pe scurt, avem de munc„.                    V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
  6        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006

  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   care statul rom‚n modern, elitele sale politice ∫i culturale
  Mul˛umesc, domnule prim-ministru.              formate, s„ nu uit„m, majoritar Ón marile centre de
                                civiliza˛ie ale Occidentului, au putut a∫eza eforturile
  Invit la cuv‚nt pe domnul senator Ha∫otti Puiu,
                                na˛ionale Ón direc˛ia sincroniz„rii rom‚nilor cu tendin˛ele,
reprezentantul Grupului parlamentar al P.N.L.-P.D. din
                                cerin˛ele ∫i ritmul Europei dezvoltate.
Senat.
                                  O vast„ ∫i temeinic„ literatur„, la care au contribuit
  Domnule senator, ave˛i cuv‚ntul.
                                personalit„˛i de prim„ m‚n„ Ón domeniul istoriei, filozofiei,
  Domnul Puiu Ha∫otti:                     politologiei, sociologiei, literaturii ∫i artei, ne st„ la
                                dispozi˛ie pentru a ne ajuta s„ Ón˛elegem tr„s„turile de
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              c„p„t‚i ale epocii moderniz„rii Rom‚niei, modernizare,
  Maiestate,                         repet, Óntreprins„ c‚t ∫i cum s-a putut Ón fiecare etap„
  Preafericite P„rinte Patriarh,               din acest Óndelungat proces istoric, cu ochii ∫i cu mintea
  Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,               a˛intite asupra Europei civilizate.
  Domnule prim-ministru,                     Desigur, au existat din aceast„ perspectiv„ ∫i mult
  Domnilor pre∫edin˛i ai Senatului ∫i Camerei         discutate forme f„r„ fond, dar per total se poate afirma
Deputa˛ilor,                          c„, Ón special dup„ Marea Unire, Rom‚nia a avut de
  Distin∫i invita˛i,                     c‚∫tigat de pe urma str„daniilor, nici pu˛ine ∫i nici
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,               u∫oare, de racordare la Europa.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,           Relu‚nd concluzia unui recent studiu privind raportul
  S„-mi da˛i voie, din capul locului, s„ fiu convins c„    dintre noi, ca ˛ar„ ∫i popor, cu Europa, subliniez c„
ast„zi ∫i aici, Ón aceast„ ∫edin˛„ solemn„ a Camerelor     modernizarea Rom‚niei Ón perioada 1859—1939 a
reunite ale Parlamentului, cu to˛ii suntem st„p‚ni˛i de o    reprezentat, cu toate limitele, neÓmplinirile ∫i stagn„rile
profund„ emo˛ie.                        provocate de crize, un succes.
  Aceast„ stare de spirit vine din Ónsu∫i faptul c„        Declan∫area celui de-Al Doilea R„zboi Mondial a
reuniunea senatorilor ∫i deputa˛ilor, reprezentan˛i legitimi  Óntrerupt un proces care conducea Rom‚nia spre
ai cet„˛enilor acestei ˛„ri, este ultima care are loc Óntr-o  integrarea real„ ∫i definitiv„ Ón Europa civilizat„.
Rom‚nie aflat„ Ón afara Uniunii Europene.              Dup„ cum bine se ∫tie, sf‚r∫itul marii conflagra˛ii
  Pragul istoric pe care cu to˛ii Ól vom trece la       mondiale nu a adus cu sine, nici rom‚nilor ∫i nici altor
1 ianuarie 2007 este, f„r„ nicio Óndoial„, o dat„        popoare din Europa central„ ∫i de sud-est c„zute Ón
memorabil„ Ón destinul poporului ∫i al ˛„rii noastre.      sfera de domina˛ie sovietic„, reluarea cursului firesc de
  Semnifica˛iile profunde ale evenimentului nu pot l„sa    evolu˛ie organic„ spre modernizare, Ón consonan˛„ cu
indiferent pe niciunul dintre compatrio˛ii no∫tri. Este, cu   Europa liber„ ∫i democratic„.
siguran˛„, motivul pentru care recurgerea la cuvinte mari      Nu m„ voi opri asupra perioadei 1945—1989, Óntruc‚t,
devine aproape irepresibil„. Numai c„, de aceast„ dat„,     cu numai dou„ zile Ón urm„, ∫i tot Ón acest loc, raportul
                                Comisiei preziden˛iale ne-a Ónf„˛i∫at tabloul binefacerilor
cuvintele mari sunt Óntr-o perfect„ concordan˛„ cu
                                regimului comunist, dup„ cum nu mi-am propus s„
realitatea, drept pentru care nu m„ sfiesc a spune c„
                                Óntreprind nici m„car un inventar al ac˛iunilor concrete ale
intrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„ este rodul unei
                                diferitelor guverne pe care Rom‚nia le-a cunoscut din
opere na˛ionale colective, pentru a c„rei Ómplinire se
                                1990 Óncoace, ac˛iuni menite a a∫eza Rom‚nia
cuvine a omagia, f„r„ nicio re˛inere, toate energiile
                                democratic„ Ón r‚nd cu Europa.
individuale ∫i colective ale cet„˛enilor Rom‚niei ∫i ale
                                  Remarc, Óns„, un singur ∫i gr„itor fapt: etapa
tuturor institu˛iilor statului, care au contribuit, Óntr-o
                                inaugurat„ de momentul 1989 poate fi caracterizat„ prin
m„sur„ sau alta, la fericitul deznod„m‚nt de care ne mai    interdependen˛a dintre modernizarea economic„
despart nici dou„ s„pt„m‚ni.                  institu˛ional„ a ˛„rii ∫i integrarea european„ a acesteia.
  Am convingerea c„, dincolo de disputele ∫i           Procesul de modernizare creeaz„ f„r„ Óndoial„
divergen˛ele, altfel absolut fire∫ti Óntr-o democra˛ie     condi˛iile necesare ∫i le impune pentru integrare, iar
autentic„, Óntre for˛ele politice de la noi care din 1990    integrarea Ón structurile europene va accelera cu
Óncoace s-au aflat la putere sau Ón opozi˛ie, rom‚nii ∫i-au   siguran˛„ modernizarea Rom‚niei, Ón consonan˛„ cu
demonstrat lor Ón∫i∫i, dar ∫i comunit„˛ii interna˛ionale, c„  Europa ∫i lumea noului mileniu. Numai c„, ∫i aici reiau o
Ó∫i pot da m‚na ∫i pot conlucra cu folos, cum au f„cut-o    idee a ceea ce am spus cu ocazia zilei na˛ionale, pentru
de at‚tea ori de-a lungul istoriei lor, Ón numele interesului  Rom‚nia ∫i pentru to˛i cet„˛enii ei momentul 1 ianuarie
na˛ional fundamental, nu f„r„ ezit„ri ∫i reculuri, nu f„r„   2007, doar la o prim„ vedere cap„tul unui drum, este, Ón
controverse acerbe Óntr-o privin˛„ sau alta, nu f„r„      realitate, abia Ónceputul a∫teptatului ∫i necesarului efort
exasperante ∫i, pe termen lung, inutile ciocniri de idei ∫i   individual ∫i colectiv, care trebuie s„ ne plaseze definitiv
viziuni teoretice.                       Ón concertul na˛iunilor europene prospere ∫i democratice.
  Nu, nimic din toate acestea ∫i Ónc„ multe asemenea       Altfel spus, de la Ónceputul anului viitor, Rom‚niei i se
nu au lipsit din mersul nostru ca stat ∫i ca na˛iune c„tre   ofer„ ∫ansa istoric„ de a contribui la o oper„ de
Europa, cel pu˛in de la 1 februarie 1993 Óncoace, dat„ la    dimensiuni continentale, ale c„rei beneficii nu au cum s„
care Rom‚nia a Óncheiat la Bruxelles Acordul de         nu se Óntoarc„ fiec„rui membru al familiei europene,
asociere, document care a devenit din acel moment baza     inclusiv nou„, cet„˛enilor Rom‚niei.
legal„ a rela˛iilor dintre Uniunea European„ ∫i Rom‚nia.      Doamnelor ∫i domnilor,
  Doamnelor ∫i domnilor,                     Situa˛ia geopolitic„, raportul dintre factorii interni ∫i cei
  Apartenen˛a ∫i vechimea spa˛iului nostru de cultur„ ∫i   externi, conjuncturile istorice au influen˛at decisiv procesul
civiliza˛ie la Europa propriu-zis„ este o realitate istoric„  de modernizare al Rom‚niei, nu mai pu˛in cel de
incontestabil„. De altfel, acesta a fost ∫i fundamentul pe   integrare european„ a ˛„rii noastre.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006       7

  Trebuie subliniat c„ atunci c‚nd condi˛iile istorice au   Parlamentului. Suntem dispu∫i s„ intr„m Óntr-un efort
fost favorabile, la Ónceputul secolului al XX-lea, primul   onest, de creare a unui proiect na˛ional pentru faza
deceniu interbelic, rom‚nii ∫i elita lor politic„ au      postaderare, dar, Ón acela∫i timp, v„ spun, domnule
demonstrat c„ pot tr„i de la egal la egal Ón Europa ∫i cu   prim-ministru, c„ vom intra Ón acest proiect numai cu un
Europa.                            cadru structurat de colaborare Óntre putere ∫i opozi˛ie. Nu
  Am convingerea c„ lec˛ia istoric„ a antecesorilor no∫tri  mai putem accepta s„ facem consult„ri pe teme
ne va da ∫i mai mult„ energie pentru a Ómplini opera de    europene atunci c‚nd apare o nevoie politic„.
importan˛„ na˛ional„ ce ne st„ Ón fa˛„.              De aceea, v„ supun aten˛iei, ∫i sper c„ Parlamentul
  Œn acest spirit Ónchei, cit‚nd vorbele lui Vasile Lasc„r,  se va apleca Ón februarie, c‚nd venim din vacan˛a
reprezentant de vaz„ al Partidului Na˛ional Liberal, rostite  parlamentar„, asupra unui cadru legislativ care s„
Ón urm„ cu exact un secol Ón ∫edin˛a Senatului din       reglementeze rela˛ia dintre Executiv ∫i Parlament, inclusiv
15 februarie 1906, dar perfect valabile ∫i ast„zi: îNu     rela˛ia dintre putere ∫i opozi˛ie, pe temele fundamentale
trebuie s„ ne facem iluzii. Trebuie s„ dubl„m aceast„     de concertare politic„ pentru acest proiect na˛ional pe
energie ca s„ ajungem Ón lumea civilizat„. Trebuie, cu     urm„torii ∫apte ani de zile.
orice pre˛, s„ ne punem pe picior de egalitate cu         M„ g‚ndesc la obliga˛ia ca Executivul s„ vin„ Ón fa˛a
celelalte ˛„ri europene“.                   Parlamentului, semestrial, pentru a raporta progresul
  V„ mul˛umesc pentru aten˛ie. (Aplauze.)           Óndeplinirii sarcinilor, de dou„ ori pe an.
                                  Toate ˛„rile Uniunii Europene au obliga˛ia ca Guvernul,
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Ónainte de prezentarea bugetului na˛ional, s„ vin„ cu
  Mul˛umesc, domnule senator.                 prezentarea Agendei Lisabona, agenda de competitivitate,
  Dau cuv‚ntul domnului senator Mircea Geoan„,        Ón fa˛a Parlamentului, pentru a putea s„ vedem dac„
pre∫edintele Partidului Social Democrat.            aceste elemente sunt Óntrunite. M„ g‚ndesc ∫i la
  Ave˛i cuv‚ntul.                       strategia de energie, m„ g‚ndesc ∫i la planul na˛ional de
                                dezvoltare ∫i, da, am citit, n-a∫ vrea s„ fiu foarte critic
  Domnul Mircea Dan Geoan„:                  fa˛„ de proiectul care ne-a fost Ónaintat acum c‚teva zile
  Mul˛umesc foarte mult, domnule pre∫edinte.         din partea Guvernului, am Ón˛eles, aceast„ strategie
  Domnilor pre∫edin˛i,                    postaderare.
  Domnule prim-ministru,                     Œn˛eleg c„ nu este un document convenit Óntre toate
  Preafericirea Voastr„,                   ministerele care se ocup„ de acest subiect, dar iar„∫i cu
  Eminen˛a Voastr„,                     modestie ∫i cu onestitate, to˛i parlamentarii, inclusiv
  Dragi colegi,                       Pre∫edintele Rom‚niei, prim-ministrul, membrii Guvernului,
  La Ónceput, un cuv‚nt pentru prietenii no∫tri care     v-am prezentat, repet, cu bun„-credin˛„ ∫i cu onestitate
reprezint„ statele care au crezut Ón Rom‚nia. ™i a∫ vrea    ceea ce am lucrat noi, sub coordonarea lui Vasile
s„ aplaud„m din aula Parlamentului Rom‚niei          Pu∫ca∫, acesta este proiectul P.S.D. pentru o Rom‚nie
ambasadorii statelor europene ∫i ai alia˛ilor no∫tri      posteuropean„, suntem gata s„ lucr„m Ómpreun„ pentru
N.A.T.O., care au f„cut ca Rom‚nia s„ fie ast„zi un      a avea o strategie pentru Rom‚nia, nu pentru un partid
m‚ndru membru al Uniunii Europene. Cred c„ merit„       sau pentru altul, nu pentru un guvern sau pentru altul,
aplauzele ∫i felicit„rile noastre. (Aplauze.)         nu pentru un pre∫edinte sau pentru altul, ci pentru
  Stima˛i colegi,                      oamenii acestei ˛„ri, pentru c„ oamenii merit„ mai mult.
  Mai sunt c‚teva zile ∫i Rom‚nia ∫i rom‚nii Ó∫i vor     (Aplauze.)
vedea visul milenar Ómplinit. Genera˛ii de rom‚ni au visat     Œn al doilea r‚nd, un mesaj pentru prim-ministru ∫i
∫i au sperat la momentul Ón care ˛ara noastr„ va        pentru Guvernul pe care-l conduce.
redeveni parte a Occidentului.                   Domnule prim-ministru, veni˛i f„r„ team„ Ón fa˛a
  Suntem ast„zi Ón Parlamentul Rom‚niei pentru a       Parlamentului, la sesiunea urm„toare, cu o propunere de
spune, Ón numele opozi˛iei, c„ suntem gata s„ contribuim    restructurare a Guvernului, a cabinetului pe care-l
Ón mod onest la realizarea unui proiect na˛ional pentru    conduce˛i. Nu v„ fie team„ s„ veni˛i cu un proiect de
faza postaderare ∫i v„ propun, Ón numele Partidului      restructurare coerent Ón fa˛a noastr„. Nu avem Ón acest
Social Democrat, s„ lucr„m cu to˛ii la un plan pentru     moment, din cauza blocajului politic, un minister al
urm„torii ∫apte ani de zile, pentru c„ pentru ∫apte ani de   dezvolt„rii regionale. Nu avem, din cauza crizei politice,
zile cunoa∫tem deja care este bugetul european, pentru     un mecanism de coordonare ∫i de arbitraj
∫apte ani de zile am primit din partea B„ncii Na˛ionale a   interinstitu˛ional, pentru c„ Ón Europa, dragi prieteni ∫i
Rom‚niei un cadru de convergen˛„ monetar„ ∫i un plan      dragi colegi, se negociaz„ Ón fiecare zi sute de teme
de aderare ∫i de adoptare a monedei euro.           care privesc interesele economice ∫i sociale ale
  Cred c„ nu ne Ómpiedic„ nimic s„ putem s„ avem,      Rom‚niei.
dincolo de diferen˛ele noastre, un plan comun pentru        Nu v„ fie team„, veni˛i Ón Parlament, o s„ avem
urm„torii ∫apte ani de zile, din 2007 p‚n„ Ón 2013. Se     ocazii s„ discut„m ∫i, dac„ va fi nevoie s„ introducem
vor schimba guverne, dar acest plan trebuie s„ ne       alte mo˛iuni de cenzur„, o vom face la momentul potrivit,
uneasc„, ∫i mesajul nostru, al opozi˛iei ∫i al P.S.D.-ului,  nu v„ fie team„, veni˛i cu o propunere de Guvern
este c„ avem ∫i lucruri care ne unesc, dragi colegi ∫i     restructurat! Nu putem s„ intr„m Ón Europa cu un guvern
dragi rom‚ni, nu numai lucruri care ne dezbin„. ™i m„car    care este pe structura Guvernului P.S.D. din 2004. Veni˛i
Ón acest moment s„ d„m dovad„ de Ón˛elepciune ∫i de      cu Óndr„zneal„ ∫i cred c„ v„ vom primi, dac„ este o
dragoste fa˛„ de aceast„ ˛ar„ ∫i fa˛„ de cei care ne-au    propunere coerent„, cu Ón˛elepciune ∫i cu deschidere.
trimis Ón Parlament.                        Œn al doilea r‚nd, cred c„ a venit clipa s„ stabilim ∫i
  Da, domnule prim-ministru, o spun ∫i acum, a∫a cum     modul Ón care suntem reprezenta˛i la nivel Ónalt Ón
am spus-o Ón repetate r‚nduri de la tribuna          Europa. Eu v„ spun c„ pe mine a Ónceput s„ m„
  8        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006

deranjeze s„ v„d cum la Consiliile europene nu ∫tim        Avem o obliga˛ie s„ construim pentru aceast„ ˛ar„ un
care este diviziunea muncii Óntre pre∫edintele statului ∫i   trai decent ∫i pentru cei care tr„iesc la ˛ar„ sau Ón
prim-ministrul Guvernului Rom‚niei.              ora∫ele mici, nu doar Ón marile urbe, unde de bine, de
  ™i poate a venit clipa s„ stabilim, poate prin lege a   r„u, lucrurile merg ceva mai bine.
Parlamentului, poate printr-o discu˛ie, dac„ mai este       Avem o obliga˛ie s„ continu„m ceea ce s-a propus Ón
posibil„ Óntre cei doi poli de putere executiv„, cine unde   cadrul pre∫edin˛iei domnului Iliescu, pe care sper ca
merge ∫i pe ce voce vorbe∫te Rom‚nia la Bruxelles sau     pre∫edin˛ia domnului B„sescu s„ o continue, o strategie
la Strasbourg.                         de dezvoltare durabil„ ∫i de reducere a decalajelor,
  Nu este normal s„ venim cu dou„ echipaje diferite, nu   pentru c„ sunt decalaje ∫i inechit„˛i profunde Ón
este normal s„ ne d„m microfonul la o parte unul altuia.    societatea rom‚neasc„. ™i oric‚t de bucuro∫i am fi ∫i
Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 Uniunea European„ nu mai      suntem, ca oameni care au muncit at‚˛ia ani de zile la
este politic„ extern„, ci este de-a dreptul politic„ intern„  succesul nostru comun, vreau s„ v„ spun c„ sunt
a statului rom‚n.                       preocupat ∫i suntem preocupa˛i de riscul ca rom‚nii s„
  Acest bicefalism al puterii executive Ón Rom‚nia,     devin„ dezam„gi˛i ∫i de proiectul european.
aceast„ criz„ politic„ care suprapune un guvern minoritar,     Domnule prim-ministru,
cu o coabitare Óntre un pre∫edinte ∫i un prim-ministru       Œnchei spun‚nd ceea ce am spus ∫i la Ónceput.
care nu mai sunt parteneri politici, este cea mai proast„     Dac„ ve˛i veni cu o propunere coerent„, dac„ ve˛i
re˛et„ pentru startul Rom‚niei Ón Europa ∫i acest lucru    veni Ón fa˛a Parlamentului ∫i a opozi˛iei cu un mecanism
trebuie clarificat o dat„ pentru totdeauna, ca regul„     de consultare ∫i de concertare obligatorie pe temele
pentru Executivul rom‚n ∫i repezentarea noastr„ Ón       europene, dac„ vom da Comisiei de afaceri europene, pe
Europa. (Aplauze.)                       care o avem propus„, rolul de supervizare a Legislativului
  ™i, da, avem nevoie de lideri care nu numai s„ nu fie   rom‚n fa˛„ de actele Executivului, a∫a cum se Ónt‚mpl„
eurosceptici, ci avem nevoie de lideri care s„ cread„ ∫i    Ón toat„ Europa civilizat„, ve˛i avea Ón noi, pe temele
s„ investeasc„ Ón proiectul european.             europene, a∫a cum a fost ∫i p‚n„ acum, un partener
                                serios ∫i un partid responsabil fa˛„ de interesul Rom‚niei.
  Avem nevoie de oameni care s„ cread„ Ón proiectul
                                  Dar nu vreau s„ plec„m din aceast„ ∫edin˛„ solemn„
politic european ∫i sunt convins c„ sunt suficient de mul˛i
                                cu teme pe care le primim Ón ultimele ore ale legislaturii
oameni Ón toate familiile politice din Parlament pentru a
                                pe care o Ónchidem Ón cursul zilei de m‚ine ∫i vreau s„
putea face o echip„ puternic„ care s„ ne aduc„ acolo
                                v„ spun c„ sunt multe lucruri pe care trebuie s„ le
unde dorim.
                                facem ∫i pe care Executivul pe care-l vedem aici, Ón
  Citeam acum c‚teva zile un comentariu al Agen˛iei     banca ministerial„, le are de Óndeplinit pentru Rom‚nia.
îReuters“, legat de problemele pe care Rom‚nia le va        Este un moment prea frumos ca s„ c„dem Ón p„catul
avea de Ónfruntat, ca ∫i colegii no∫tri din Bulgaria, pe    de a perpetua cearta dintre noi. ™i fac un apel la to˛i
care Ói salut, dac„ ambasadorul Bulgariei este aici, s„-i   oamenii care au credin˛„ Ón aceast„ ˛ar„, credin˛„ Óntr-un
felicit„m ∫i pe d‚n∫ii. Sunt, p‚n„ la urm„, vecinii ∫i     trai mai bun pentru Rom‚nia, credin˛„ Ón decen˛a Ón
colegii no∫tri de drum. Dar Agen˛ia îReuters“ spune c„     politic„ ∫i credin˛a Ón destinul na˛iunii rom‚ne, ca din
exist„ o problem„ important„ cu absorb˛ia fondurilor      proiectul european s„ facem pentru urm„torii ani de zile
comunitare ∫i ∫tim acest lucru.                lucrul care ne une∫te, nu lucrul care ne dezbin„.
  Degeaba ne l„ud„m c„ vom avea de luat 32 de          Suntem parteneri loiali ∫i oameni serio∫i la Partidul
miliarde de euro ∫i c„ avem de primit 9 milioane de euro    Social Democrat. Orice tem„ care este Ón interesul
pe zi de acum p‚n„ Ón 2013, pentru c„ tristul adev„r,     integr„rii de succes a Rom‚niei Ón Europa va fi primit„
dragi colegi, este c„ vom pierde 8 milioane de euro pe     cu deschidere de c„tre noi.
zi pentru c„ nu vom ∫ti s„ absorbim mai mult de 10—15%       Tot ce Ónseamn„ giumbu∫luc politic sau tertipuri, sau
din banii europeni. Deci Ón fiecare zi 8 milioane de euro   perdele de fum care Óncearc„ s„ ne dezbine ∫i s„ ne
pe care ˛ara aceasta Ói pierde, pentru c„ nu avem       arunce Ón trecut, Ón loc s„ ne proiecteze un viitor mai
suficient de mult„ capacitate administrativ„ ∫i de       bun, vom respinge cu aceea∫i fermitate.
absorb˛ie. ™i este nevoie de noi to˛i pentru a r„spunde la     Rom‚nii privesc cu speran˛„ 1 ianuarie 2007. S„ nu-i
aceast„ imens„ provocare.                   dezam„gim! ™i fac un apel la to˛i cei care sunt oameni
  Este p„cat s„ rat„m startul Ón Europa. Na˛iunea      politici responsabili, cu mul˛umiri pentru toate guvernele ∫i
rom‚n„ are tot ce-i trebuie ∫i avem tot ce trebuie ca     to˛i ∫efii de stat care au condus aceast„ ˛ar„ Ón anii de
ingrediente pentru a reu∫i, ∫i Rom‚nia poate ∫i trebuie    dup„ revolu˛ie ∫i Ón anii de dinainte de dictatura
s„ fie nu doar o surpriz„ pl„cut„ pentru Europa, ci o     comunist„.
certitudine pentru Europa, pentru c„ reprezent„m o         Vreau s„ mul˛umesc tuturor prim-mini∫trilor care au
na˛iune m‚ndr„ ∫i dac„ ∫tim s„ ne adun„m ∫i s„ facem      avut un rol important ∫i au contribuit la acest succes
lucruri Ón comun nu ne st„ nimeni Ón cale ∫i nimeni nu     comun al na˛iunii noastre. Este un succes al Rom‚niei,
ne poate opri.                         este un succes al speran˛elor noastre Óntr-un trai mai bun
  Mai exist„ ∫i un alt risc, de care sunt convins c„     ∫i vreau ca cei care sunt Ónc„ la poarta Europei, vecinii
indiferent de animozit„˛ile care mai apar Óntre noi suntem   din Balcani, fra˛ii din Moldova, cei din Ucraina sau cei
cu to˛ii con∫tien˛i, este c„, dac„ rom‚nii, Ón urm„torii    din zona M„rii Negre s„ ∫tie c„ vor avea Ón Rom‚nia un
c‚˛iva ani de zile nu Ó∫i vor vedea visul ∫i speran˛a     aliat care nu va l„sa ca u∫a Europei sau a Alian˛ei
pentru un trai mai bun, pe care l-au asociat de 16 ani     Atlantice s„ se Ónchid„ dup„ noi. Avem o obliga˛ie pentru
de zile cu intrarea Ón Europa, risc„m s„ d„m drumul      to˛i cei care sunt vecinii no∫tri, de a-i avea al„turi de noi
demonilor populismului ∫i demagogiei Ón Rom‚nia.        Ón marea familie european„.
  Avem o obliga˛ie fa˛„ de aceast„ ˛ar„ s„ facem ca       La mul˛i ani, Rom‚nia!
proiectul european s„ rodeasc„ pentru to˛i rom‚nii.        La mul˛i ani, vis european al na˛iunii rom‚ne!
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006        9

  V„ asigur de onestitatea ∫i de interesul na˛ional       Desigur, procesul de aderare este altceva, este mult mai
bipartizan pe care opozi˛ia Ól Ómp„rt„∫e∫te cu to˛i cei care   profund, este mult mai important ∫i a fost suficient de
sunt de bun„-credin˛„. ™i sunt mul˛i oameni, chiar Ón      greu.
arcul de dincolo, care sunt oameni de bun„-credin˛„ ∫i        Ne-am respectat condi˛ia noastr„ de cet„˛eni ai
cu care putem s„ facem o treab„ bun„.              Rom‚niei ∫i Ón activitatea politic„. Pornind de la celebrul
  S„ ne ajute Dumnezeu, s„ ne dea Ón˛elepciunea s„       Pact de la Snagov, continu‚nd cu forumurile care au
vedem lucrurile importante, iar lucrurile celelalte s„ le    consfin˛it consensul partidelor politice cu privire la
rezolv„m la momentul potrivit.                  procesul de aderare a Rom‚niei, v„ rog s„ observa˛i c„
  V„ mul˛umesc ∫i la mul˛i ani! (Aplauze.)           ele poart„ nu numai semn„tura pre∫edintelui partidului
                                 nostru, ci poart„ ∫i frazele pe care Domnia Sa le-a
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   formulat.
  Fac apel la urm„torii vorbitori din partea Parlamentului,     Contribu˛ia noastr„, ca partid, la alc„tuirea unei
s„ ne limit„m la 10 minute, c‚t am stabilit la Birourile     legisla˛ii compatibil europene spun c„ a Ónsemnat ∫i din
permanente.                           partea noastr„ munc„ ∫i efort. Ne-am opus categoric
  Are cuv‚ntul domnul deputat Bolca∫ Lucian,          acelor legi care treceau de limitele unor fantezii de
reprezentantul Grupurilor P.R.M. din cele dou„ Camere      moment, ale unor ambi˛ii mai mult personale dec‚t
ale Parlamentului.                        profesionale, pentru a realiza legi bune, chiar dac„ pentru
  Domnule deputat, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.           aceasta a fost nevoie de interven˛ia direct„ a
                                 pre∫edintelui statului, ca Ón cunoscutul caz al P.N.A.-D.N.A.
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                   Œn acela∫i timp, am votat — f„r„ discu˛ie — toate
  Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,               acele legi care reprezentau o compatibilizare a legisla˛iei
  Preafericirea Voastr„,                    Rom‚niei. Este activitatea unui partid con∫tient ∫i
  Eminen˛a Voastr„,                      responsabil ∫i care Ó∫i asum„ Ón continuare aceast„
  Domnilor pre∫edin˛i ai Camerelor,              responsabilitate.
  Domnule prim-ministru,                      Pentru c„, doamnelor ∫i domnilor, nu suntem la un
  Onora˛i reprezentan˛i ai Guvernului,             cap„t de drum al procesului de aderare, nu suntem la un
  Stima˛i invita˛i,                      Ónceput de drum Óntr-o Europ„ institu˛ional„, suntem pe
  Este Óntr-adev„r un moment emo˛ionant, dup„ ce, Ón      drumul istoriei noastre fire∫ti ∫i trebuie s„ o ducem mai
aceste b„nci, ne-am fr„m‚ntat ∫i am Óncercat s„ vot„m      departe, Ón matca noastr„ fireasc„. Am avut sincope Ón
cadrele juridice cele mai bune ale unui proces dinamic,     cadrul acestui proces.
care a fost Ón plin„ desf„∫urare, s„ ajungem la concluzia       Putem spune acum, cu m‚hnire, c„ nu toate
c„ eforturile noastre, ale tuturor, nu au fost zadarnice.    negocierile de preaderare au fost duse Ón condi˛iile cele
  Este un moment emo˛ionant, Ón care trebuie, cu to˛ii,    mai bune. Putem spune acum c„ avem Ónt‚rzieri mari Ón
s„ mul˛umim, ca Ón toate evenimentele istorice de        realizarea unor obiective Ón agricultur„, Ón protec˛ia
importan˛„ ale Rom‚niei, poporului rom‚n, Ón fa˛a c„ruia     mediului, Ón materia concuren˛ei, dar putem spune, Ón
ne Ónchin„m.                           primul r‚nd, c„ avem Ónt‚rzieri mari Ón ceea ce prive∫te
  Au fost greut„˛i, au fost eforturi, au fost sacrificii ∫i,  nivelul de trai al oamenilor, ∫i asta este foarte important.
da˛i-mi voie s„ spun, au fost prea multe sacrificii ∫i de       Va trebui s„ continu„m procesul ∫i eu nu a∫ mai
prea multe ori inutile! Toate aceste meandre ale         folosi termenul de reform„, care, prin prea frecvent„
procesului nostru de aderare, lungimea drumului putea      utilizare, a ajuns s„ se demonetizeze. Noi construim ∫i
demult s„ fie scurtat„.                     avem obliga˛ia s„ construim bine. Din punctul acesta de
  Sunt momente Ón care trebuie s„ ne g‚ndim totu∫i       vedere, avem corigen˛e, avem corigen˛e parlamentare.
Ónspre ce ne Óndrept„m. ™i nu am g„sit un lucru mai bun     Am compatibilizat o serie de prevederi legislative, multe
dec‚t s„ r„sfoiesc din nou o carte a ideii europene,       utile, foarte multe inutile, ∫i aceast„ compatibilizare ne-a
fundamental„, apar˛in‚nd celui care este Óntemeietorul      l„sat, la ora la care ne Ónt‚lnim Óntr-un moment festiv, un
ideii europene moderne, Robert Schuman. Acesta a dat       balast, un h„˛i∫ al legisla˛iei care nu este compatibil cu
c‚teva cadre generale, c„l„uzitoare ∫i acum, pe care       nimic Ón Europa.
trebuie s„ ni le reamintim: îAceast„ idee — Europa —         Suntem singura ˛ar„ european„ care intr„ Ón structurile
va dezv„lui tuturor bazele comune ale civiliza˛iei noastre.   Uniunii Europene cu dou„ Coduri penale! Suntem singura
Ea va fi for˛a de care se vor sf„r‚ma toate obstacolele“.    ˛ar„ european„ care intr„ Ón structurile Uniunii Europene
  ™i, dac„ Ómi permite˛i s„ continuu o idee care, iar„∫i,   cu grave caren˛e Ón desf„∫urarea procesului judiciar!
poate ne-a sc„pat, poate nu am fost destul de aten˛i cu        Œmi aduc aminte, Ón urm„ cu un an de zile, domnul
ea: îEuropa, Ónainte de a fi o alian˛„ militar„ sau o      Pre∫edinte al Rom‚niei, la o Ónt‚lnire cu Ministerul
entitate economic„, trebuie s„ fie o comunitate cultural„    Justi˛iei, cu C.S.M.-ul, nu ∫tiu exact, a vorbit despre
Ón sensul cel mai Ónalt al acestui termen“.           îproceduri judiciare“. A fost o vorb„ bun„, dar, din
  Œntr-adev„r, Rom‚nia nu are o voca˛ie european„,       p„cate, a∫a a r„mas!
Rom‚nia este ∫i r„m‚ne european„ prin na∫terea sa,          M-am aplecat mai mult asupra acestui domeniu pentru
prin geneza poporului rom‚n. Rom‚nia are o voca˛ie spre     c„ m„ doare Ón mod deosebit, pentru c„ el este dureros
progres, are o voca˛ie spre structurile constituite Ón      Ón mod deosebit pentru cet„˛eni. Nu cu inova˛ii juridice,
vederea realiz„rii acestui progres pe b„tr‚nul nostru      propuse de noi ∫i acceptate de al˛ii, vom reu∫i s„
continent, care este la fel de b„tr‚n ca ∫i existen˛a noastr„.  rezolv„m problemele Rom‚niei europene, de data
  Rom‚nia a f„cut ace∫ti pa∫i uneori voluntar, alteori     aceasta.
instinctiv, ∫i s„ nu uit„m c„ prima ˛ar„ din aceast„ parte      Exist„, la ora actual„, pentru c„ tot s-a vorbit de
a Europei care a Óncheiat tratative cu reprezentan˛i ai     discordan˛e, exist„ o discordan˛„, pe care trebuie s„
Comunit„˛ii Europene a fost Rom‚nia, Ónc„ din 1967.       ne-o explic„m odat„ ∫i odat„, Óntre percep˛ia extern„ cu
  10        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006

privire la sistemul nostru judiciar ∫i percep˛ia real„ pe    Domniilor Lor, la realizarea acestui deziderat: 1 ianuarie
care o avem cu to˛ii, cei care Ól vot„m, Ól construim sau    2007, data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ól practic„m. Asta este ce trebuie l„murit Ón acest         Nu trebuie s„ uit„m, stima˛i colegi, c„ ast„zi,
domeniu.                            20 decembrie, se Ómplinesc 17 ani de c‚nd Timi∫oara
  Da˛i-mi voie s„ m„ mai g‚ndesc la un aspect         devenea primul ora∫ liber de comunism. Pe str„zile sale
extraordinar de important al identit„˛ii noastre na˛ionale Ón  se striga nu numai Ómpotriva tiraniei opresive, dar se
cadrul Uniunii Europene. Nu ne g‚ndim acum ce ne d„       striga ∫i: îEuropa! Europa!“
Uniunea European„, ci ce trebuie s„-i d„m noi ei. Ne        Ei bine, iat„ c„ ast„zi suntem Ón Europa. Ast„zi
afl„m Óntr-un moment delicat al construc˛iei europene.     suntem Óntr-o Rom‚nie democrat„, datorit„ curajului
Respingerea Constitu˛iei Europene de c„tre marea        rom‚nilor din acel at‚t de zbuciumat an 1989, ∫i dator„m
Fran˛„, autoarea ideii europene, este un grav semnal de     respectul etern celor care ∫i-au sacrificat vie˛ile pentru
alarm„. Toat„ lumea se preocup„ de reg‚ndirea acestei      libertatea noastr„.
construc˛ii nu numai institu˛ional, dar ∫i politic. ™i noi
                                  Sublinierea, Ón aceast„ zi, a diferen˛elor partinice, a
trebuie s„ ne aducem aportul nostru de g‚ndire ∫i de
                                meritelor pe care fiecare dintre noi Ón parte le-a avut
Óncercare de a pune bazele definitive ∫i solide ale unei
                                de-a lungul acestui proces, n-ar face altceva dec‚t s„
constitu˛ionalit„˛i europene, care s„ nu reprezinte o art„ a
                                pun„ Ón umbr„ efortul comun pe care cu to˛ii l-am f„cut,
compromisului, ci s„ fie fundamentat„ pe realismul
                                efortul comun pe care l-am f„cut Ómpreun„ cu cet„˛enii
existen˛ei na˛iunilor ∫i a doctrinelor cre∫tine care ne
                                Rom‚niei, principalii promotori ai acestui proces.
unesc pe to˛i.
  Œn acest context...                       îAderarea la Uniunea European„“ ∫i îintegrarea
                                european„“ sunt exprim„ri pe care le-am auzit zilnic, de
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   mai bine de zece ani. Œncep‚nd cu 1 ianuarie, am
  Domnule deputat, v„ rog s„ Óncheia˛i. V„ rog frumos!     dep„∫it stadiul vorbelor lipsite de con˛inut ∫i ne afl„m Ón
                                fa˛a faptului Ómplinit.
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                  Œn 2004, ne-am asumat finalizarea procesului de
  Voi Óncheia, domnule pre∫edinte, cu o simpl„        aderare, un r„spuns conving„tor al consecven˛ei cu care
reÓntoarcere la Robert Schuman. Domnia Sa vorbe∫te       am urm„rit realizarea acestui scop, realizarea unui scop
despre existen˛a unui îbun comun“, aceast„ îidee        care fusese Ónceput cu mult„ vreme Ónainte, un scop
european„ care se creeaz„ ∫i se contope∫te“, dar spune,     care avea un unic obiectiv: promovarea Rom‚niei. El a
∫i da˛i-mi voie s„ spun al„turi de d‚nsul: îNu ne vom      fost recunoscut ∫i Ón plan interna˛ional, prin ratificarea
renega niciodat„ patria, uit‚nd datoriile pe care le avem    Tratatului de aderare de c„tre toate statele membre ale
fa˛„ de ea.“ Este crezul nostru Óntr-o Europ„ unit„!      Uniunii Europene. Astfel, cel mai important obiectiv pe
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                  care noi l-am avut s-a realizat.
                                  Aten˛ia acordat„ demersurilor Rom‚niei ∫i Óncrederea
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                   cu care partenerii no∫tri europeni au privit progresele
  Dau cuv‚ntul doamnei deputat Anca Boagiu,          rom‚nilor, evalu„rile pozitive ale institu˛iilor europene,
reprezent‚nd Grupul P.D. din Camera Deputa˛ilor,        multiplele contacte politice ∫i diplomatice au ar„tat
ministrul integr„rii, bineÓn˛eles.               determinarea ∫i consecven˛a cu care am ac˛ionat pentru
  Doamn„ deputat, ave˛i cuv‚ntul.               accelerarea procesului de aderare. Ne-am asumat, la
                                sf‚r∫itul lui 2004, o sarcin„ care p„rea imposibil„ la acel
  Doamna Anca Daniela Boagiu — ministrul integr„rii      moment: obiectivul nostru era ducerea la bun sf‚r∫it a
                europene:            procesului de aderare la Uniunea European„, Ómpreun„
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                cu to˛i partenerii no∫tri politici, Ómpreun„ cu tot spectrul
  Preafericirea Voastr„,                    politic.
  Eminen˛a Voastr„,                        Au fost domenii problematice, ca: justi˛ie, afaceri
  Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,               interne, mediu, concuren˛„, agricultur„, de ce nu,
  Domnilor pre∫edin˛i ai Camerelor Parlamentului,       coordonarea Óntregului proces de preg„tire intern„ ∫i, Ón
  Domnule prim-ministru,                    egal„ m„sur„, promovarea Ón plan extern a progreselor
  Doamnelor ∫i domnilor mini∫tri,               continue pe care Rom‚nia le realiza pe drumul ader„rii.
  Domnilor parlamentari,                    Am demonstrat c„ atunci c‚nd exist„ voin˛„ politic„ ∫i
  Distin∫i reprezentan˛i ai Corpului diplomatic,        oameni competen˛i putem parcurge f„r„ ocoli∫uri drumul
  Distin∫i invita˛i,                      european al Rom‚niei.
  Este o onoare ∫i un privilegiu pentru mine s„ m„         Ca partid pragmatic ∫i dedicat intereselor cet„˛enilor
adresez dumneavoastr„ Ón acest moment unic Ón istoria      rom‚ni, Partidul Democrat a jucat ∫i va juca ∫i Ón
Rom‚niei.                            continuare un rol activ Ón gestionarea viitorului Rom‚niei.
  1 ianuarie 2007 este o zi a Ómplinirii unei r„spunderi    Trebuie s„ fim con∫tien˛i c„ s-a Óncheiat, practic, o etap„
pe care ne-am asumat-o Ón fa˛a na˛iunii. Nu a fost o      din istoria Rom‚niei. Œnc„ de la Ónceputul anilor ’90 era
r„spundere numai a noastr„, a celor care ast„zi suntem     evident c„ Uniunea European„ reprezenta at‚t destinul,
Ón Guvern ∫i Ón Parlament, dar ∫i a celor care au        c‚t ∫i marele proiect de progres al Rom‚niei.
contribuit pe parcursul ultimilor ani, fie c„ discut„m       Din acest punct de vedere, a existat o extraordinar„
despre fo∫ti pre∫edin˛i, fo∫ti prim-mini∫tri, fo∫ti mini∫tri,  canalizare a energiilor ∫i a eforturilor, un remarcabil
parlamentari ∫i, Ón egal„ m„sur„, cet„˛eni ai Rom‚niei,     consens ∫i solidaritate, Ómp„rt„∫ind ∫i Ómbr„˛i∫‚nd
pentru ca aceast„ zi s„ poat„ s„ fie posibil„.         Óntreaga societate rom‚neasc„, de la un cap„t la altul.
  Œn numele Partidului Democrat, doresc s„ aduc sincere    Am ob˛inut decizii favorabile din partea statelor membre
mul˛umiri tuturor celor care au contribuit, prin efortul    ∫i a institu˛iilor europene.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006        11

  Va trebui, Ón viitor, s„ ne concentr„m Ón mult mai        aceast„ provocare, din postura sa de observator al
mare m„sur„ pe strategiile de rezolvare a problemelor         Uniunii Europene. Parlamentul, Ón special, prin Comisia
interne. Trebuie s„ ar„t„m Uniunii Europene c„ putem         de integrare, a jucat un rol major Ón acest proces, ∫i
aduce stabilitate, dezvoltare ∫i o viziune pozitiv„ ∫i        amintesc aici ∫i rolul pe care l-a jucat Comitetul mixt
original„ cu privire la construc˛ia european„. For˛a         Rom‚nia—Uniunea European„. Este Óns„ timpul pentru
noastr„ Ón Europa este cel pu˛in egal„ cu cea a            adaptarea acestor institu˛ii la realit„˛ile care decurg din
celorlalte ˛„ri, fie c„ sunt ele mai mari sau mai mici        noul statut, ∫i sunt convins„ c„ Rom‚nia are nevoie Ón
dec‚t Rom‚nia, fie c„ sunt ele mai noi sau mai vechi         acest moment de o comisie comun„ a celor dou„
state membre ale Uniunii Europene.                  Camere, care s„ asigure, pe de o parte, eficien˛a
  Doamnelor ∫i domnilor,                      comunic„rii cu Guvernul ∫i, pe de alt„ parte, punctul de
  Suntem o ˛ar„ care a cunoscut ∫i str‚nsul curelei, dar      vedere unitar, Óntr-un singur organism, al celor dou„
∫i priva˛iunile dictate de comandamente politice absurde       Camere ale Parlamentului.
∫i totalitare. Intr„m Óntr-un spa˛iu al oportunit„˛ilor ∫i sunt      De asemenea, avem nevoie s„ stabilim clar
convins„ c„ vom ∫ti s„ valorific„m cu Ón˛elepciune acest       mecanismul de comunicare Óntre comisiile de specialitate,
lucru. Vor exista provoc„ri mari pentru Óntreaga societate      Óntre Comisia de afaceri europene, plenul Parlamentului
rom‚neasc„.                              ∫i, nu Ón ultimul r‚nd, Guvernul. Institu˛ia parlamentar„
  Integrarea presupune mai mult dec‚t adoptarea unor        este forul legislativ care reprezint„ interesul cet„˛enilor,
legi, ea presupune Ón sine un Óntreg proces de schimb„ri       care reprezint„ interesul rom‚nilor ∫i este institu˛ia prin
sociale majore, probabil cele mai mari transform„ri care       care va trebui s„ treac„ Ón mod obligatoriu ∫i aceast„
s-au produs Ón Rom‚nia Ón ultima jum„tate de secol. Noi,       decizie, Ón ceea ce prive∫te pozi˛ia Rom‚niei ca nou stat
ca politicieni, va trebui s„ privim mai mult spre viitor, ∫i     membru al Uniunii Europene.
nu exclusiv spre prezent.                         Dac„ mi s-ar pune o Óntrebare legat„ de ce a produs
  Am ascultat ∫i vom asculta probabil ∫i Ón continuare       bun Europa Ón ultima jum„tate de secol, r„spunsul
discursuri prin care unii vor profita ∫i vor Óncerca s„        imediat ar fi pacea ∫i prosperitatea. Din aceast„
lanseze mesaje populiste, sper‚nd Ón ob˛inerea unui          perspectiv„, sunt sigur„ c„ vom fi buni cet„˛eni ai
sprijin electoral mai mare. Indiferent de partidele Ón care      Europei, pentru c„ vom ∫ti s„ aducem un plus de
activeaz„, adev„ra˛ii politicieni, adev„ra˛ii rom‚ni vor ∫ti     valoare acestei construc˛ii, promov‚nd cooperarea,
s„ sprijine reforma ∫i modernizarea Rom‚niei, vor ∫ti s„       promov‚nd stabilitatea. Œn acest moment, Uniunea
sprijine a∫ezarea Rom‚niei acolo unde Ói este locul: a        European„ reprezint„ cea mai modern„ dintre structurile
∫aptea putere Ón Uniunea European„.                  politice existente, Ómbin‚nd eficient at‚t guvernarea local„,
  Preg„tirea ∫i finalizarea procesului Rom‚niei de         c‚t ∫i cea regional„, guvernarea statal„ ∫i guvernarea
aderare la Uniunea European„ au avut nevoie de un           global„.
proces de remodelare institu˛ional„ ∫i legislativ„, un          Doamnelor ∫i domnilor,
proces de coordonare ∫i execu˛ie, precum ∫i de un             Œn 1989 am crezut Ón libertatea noastr„. Acum, trebuie
dialog eficient cu institu˛iile comunitare. Œn realizarea       s„ avem Óncredere Ón noi ∫i Ón progres. Ideea unei
acestui parcurs trebuie apreciate eforturile considerabile      Europe care face totul pentru noi, care ne va ajuta ori
depuse de Parlamentul Rom‚niei, eforturile depuse de         de c‚te ori vom Ónregistra e∫ecuri este imaginea pe care
Comisia de integrare european„ ∫i de c„tre celelalte         ∫i-o poate construi o na˛iune cu complexe de inferioritate.
comisii parlamentare ∫i, nu Ón ultimul r‚nd, de c„tre         Aceast„ na˛iune nu suntem noi! Viziunea noastr„ despre
euroobservatorii rom‚ni.                       Rom‚nia este aceea a unei na˛iuni Óncrez„toare nu
  Uneori, am atras aten˛ia atunci c‚nd am avut           numai Ón istoria sa, ci ∫i Ón for˛a sa, pentru a construi o
probleme, ∫i Ónc„ mai avem c‚te ceva de rezolvat. ™i         Europ„ prosper„ ∫i dinamic„.
aici ar trebui s„ ne uit„m cu maxim„ aten˛ie ∫i cu            Stima˛i colegi,
seriozitate la cele dou„ restan˛e legislative: Agen˛ia de         Ast„zi, Ón aceast„ zi festiv„, cred c„ nu mai sunt
Integritate ∫i Legea Cur˛ii de Conturi, care nu pot fi        multe lucruri de spus despre ceea ce am f„cut ∫i ceea
obstacole, dac„ exist„ voin˛„.                    ce mai avem de f„cut. Sunt Óns„ dou„ lucruri esen˛iale
  Pentru mine este o datorie de onoare s„ mul˛umesc         care trebuie spuse.
Ón numele Partidului Democrat Ón primul r‚nd poporului          Œn primul r‚nd, felicit„ri, rom‚ni!
rom‚n. Este o datorie de onoare s„ mul˛umesc               Œn al doilea r‚nd, succes, Rom‚nia!
Parlamentului pentru modul Ón care a Ón˛eles s„ acorde          V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
prioritate procesului de aderare, precum ∫i pentru sprijinul
pe care, sunt sigur„, Ól va acorda Ón continuare at‚t          Domnul Nicolae V„c„roiu:
dezvolt„rii cadrului legislativ ∫i institu˛ional, c‚t ∫i viitorului   Mul˛umesc.
statut pe care Rom‚nia, iat„, tocmai Ól dob‚nde∫te, de          Œl invit la cuv‚nt pe domnul senator Markó Béla,
stat membru al Uniunii Europene.                   reprezent‚nd Grupurile parlamentare ale U.D.M.R.-ului.
  Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, Rom‚nia intr„ Óntr-o          Domnule senator, ave˛i cuv‚ntul.
nou„ logic„ institu˛ional„. A∫a cum ∫tim, institu˛iile sunt
create pentru servirea intereselor cet„˛enilor, iar aderarea       Domnul Markó Béla:
la Uniunea European„ lanseaz„ noi provoc„ri ∫i din            V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
aceste puncte de vedere. Un mecanism coerent de             Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,
gestionare a afacerilor europene trebuie s„ intre Ón           Domnule prim-ministru,
func˛iune chiar din primele zile dup„ aderare.              Stima˛i invita˛i,
Parlamentul, ca for reprezentativ al voin˛ei cet„˛enilor,        Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
trebuie s„ de˛in„ un rol important Ón acest mecanism.          Secolul al XXI-lea va Óncepe la noi, probabil, la
  Nu Óncepem aceast„ munc„ de la zero, pentru c„ Ón         1 ianuarie 2007. Numai atunci, peste zece zile, vom
ultimul an de zile Rom‚nia s-a confruntat deja cu           reu∫i s„ Ónchidem cu to˛ii istoria unui secol zbuciumat,
  12        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,   Nr.  202/29.XII.2006

b‚ntuit de stafia fascismului, a comunismului ∫i a        contesta˛i cu to˛ii. Am fost acuza˛i de foarte multe ori c„
ultrana˛ionalismului. Cel pu˛in ne-am creat ∫ansa de a      am renun˛at la interesul na˛ional. Orice vot pozitiv al
dep„∫i aceste ideologii ∫i de a construi o societate       rom‚nilor pentru utilizarea limbii materne sau pentru alte
deschis„, democratic„, imun„ la orice tentativ„ de a       drepturi ale minorit„˛ilor a avut ∫i o astfel de reac˛ie din
impune un sistem totalitar.                   partea unor ultrana˛ionali∫ti, iar orice demers al U.D.M.R.
  Intrarea noastr„ Ón Uniunea European„ nu Ónseamn„      la forurile interna˛ionale pentru accelerarea integr„rii
c„ am ∫i schimbat deja mentalit„˛ile ∫i c„ ne-am ∫i       Rom‚niei a fost atacat de unii maghiari ultraradicali.
integrat Óntr-un alt sistem. S-a terminat perioada de        ™i totu∫i am f„urit ceea ce am vrut. Rom‚nia va fi
tranzi˛ie, dar integrarea noastr„ continu„. Oricum, au      membru Ón Uniunea European„. Rom‚nii nu puteau s„
dreptate cei care s„rb„toresc acest eveniment ca pe o      intre f„r„ maghiari ∫i nici maghiarii f„r„ rom‚ni. Spun
adev„rat„ victorie, o victorie asupra izol„rii ∫i a       acest lucru cu toat„ convingerea ∫i cu satisfac˛ia unei
intoleran˛ei, o Ónfr‚ngere a multor prejudec„˛i care au     contribu˛ii reale la o astfel de schimbare temeinic„.
ghidat p‚n„ acum via˛a noastr„.                   Dar, trebuie s„ pun Ón Óncheiere ∫i o Óntrebare: este,
  O astfel de prejudecat„, grav„ ∫i dureroas„, care a     Óntr-adev„r, ireversibil„ aceast„ schimbare? Suntem, oare,
adus mult„ suferin˛„ Ón secolul trecut, se refer„ la rela˛iile  con∫tien˛i c„ Ón continuare vom avea nevoie unii de al˛ii?
rom‚no-maghiare, la ideea unor presupuse interese        B„nuiesc c„ foarte repede unii vor Óncerca s„-∫i asume
fundamentale, care ne contrapun ∫i care ne oblig„ la o      Ón totalitate meritul integr„rii, cu toate c„ integrarea
permanent„ confruntare pe noi, rom‚ni ∫i maghiari, care     noastr„ a fost posibil„ numai printr-un efort solidar al mai
tr„im Ón acela∫i spa˛iu. Istoria ne-a condamnat la un joc    multor partide politice, al societ„˛ii civile, al Óntregii
stupid, Ón care, dac„ unul iese c‚∫tig„tor, cel„lalt va     societ„˛i.
pierde Ón mod obligatoriu.                      Construc˛ia pe care am Ónceput-o trebuie continuat„,
  P‚n„ la 21 decembrie 1989 noi nu am cunoscut         fiindc„, din p„cate, Ónc„ se mai poate distruge, Ónc„ se
sentimentul colabor„rii, nu am avut experien˛a unui astfel    mai poate demola ceea ce am cl„dit, inclusiv Ón privin˛a
de joc, prin care to˛i participan˛ii vor putea ie∫i       rela˛iilor interetnice.
Ónving„tori. Œn zilele fierbin˛i de decembrie ’89, pentru un     Suntem Ónc„ la Ónceput de drum. Avem Ónc„ foarte
moment, ni s-a ar„tat aceast„ cale a solidarit„˛ii, prin     multe de f„cut Ómpreun„. Rom‚nii trebuie s„ ∫tie c„ au
contribu˛ia unui preot reformat din Timi∫oara ∫i, dup„      nevoie de solidaritatea maghiarilor ∫i Ón viitor ∫i c„,
aceea, prin participarea multor maghiari Ón revolu˛ie.      pentru acest scop, trebuie continuat procesul de
  Dar aceast„ solidaritate a disp„rut foarte repede ∫i Ón   solu˛ionare a problemelor etnice, iar maghiarii trebuie s„
c‚teva luni ne-am Óntors acolo de unde am plecat, la       ∫tie c„ numai printr-un dialog ∫i o cooperare cu
ideea unor interese contradictorii. Mai mult, conflictul de   majoritatea vor reu∫i s„-∫i asigure ∫anse egale Óntr-o
la T‚rgu-Mure∫ a fost menit s„ spulbere speran˛a         competi˛ie european„.
reconcilierii.                            Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  ™i, totu∫i, dup„ o perioad„ de c„ut„ri, am reu∫it s„       Œi felicit pe to˛i cei care au contribuit la intrarea ˛„rii Ón
identific„m un interes comun, puternic ∫i primordial, care    Uniunea European„!
ne-a pus laolalt„ din nou pe noi, rom‚ni ∫i maghiari,        V„ urez s„rb„tori fericite!
majoritari ∫i minoritari: revenirea Ón Europa.            V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
  S„ fim corec˛i ∫i sinceri cu noi Ón∫ine! P‚n„ atunci,
                                  Domnul Nicolae V„c„roiu:
mul˛i maghiari au tr„it cu convingerea c„, dac„ serve∫ti
intereselor rom‚nilor, faci un deserviciu cauzei          V„ mul˛umesc.
maghiarilor, iar mul˛i rom‚ni au crezut c„, dac„ militezi      Invit la cuv‚nt pe doamna deputat Daniela Popa, din
pentru drepturile minorit„˛ilor, faci un r„u Rom‚niei.      partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator.
  Prima dat„ Ón istoria noastr„ — repet, prima dat„ —,      Ave˛i cuv‚ntul.
am reu∫it s„ identific„m un proiect comun, care ne-a
impus o colaborare pe termen relativ lung, integrarea.       Doamna Daniela Popa:
  Maghiarii ∫i-au dat seama c„ Uniunea European„ ne        Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,
ofer„ ∫ansa de a ne apropia de Ungaria ∫i, totodat„, s„       Preafericirea Voastr„,
construim un sistem democratic, stabil, prin care ∫i         Eminen˛„,
drepturile lor individuale ∫i colective s„ fie garantate.      Domnule prim-ministru,
  Œn schimb, ∫i rom‚nii au ∫tiut c„ o politic„ de         Domnilor pre∫edin˛i ai Parlamentului Rom‚niei,
colaborare ne ajut„ foarte mult, eventual poate fi decisiv„     Domnilor mini∫tri,
Ón procesul de intrare Ón Uniunea European„, Ón timp ce       Stima˛i colegi,
o situa˛ie conflictual„ ar putea s„ ne blocheze calea spre      Doamnelor ∫i domnilor,
o Europ„ comun„, bazat„ pe spiritul toleran˛ei. Iat„ c„,       Ast„zi este o zi istoric„, Ón care anivers„m aderarea
astfel, am realizat cea mai radical„ schimbare Ón rela˛iile   Rom‚niei la Uniunea European„.
rom‚no-maghiare.                           Este finalul unei competi˛ii. O competi˛ie cu noi Ón∫ine,
  Uniunea Democrat„ Maghiar„ din Rom‚nia a avut        iar victoria de acum nu a fost posibil„ f„r„ sprijinul
curajul s„ rup„ cercul vicios al unei dispute Óndelungate    Óntregii societ„˛i rom‚ne∫ti. Œn urm„ cu 16 ani, Rom‚nia
Óntre rom‚ni ∫i maghiari ∫i, la fel, unele partide rom‚ne∫ti   vedea Ón Uniunea European„ un punct de sprijin ∫i o
au avut Ón˛elepciunea de a accepta un parteneriat cu       ∫ans„ pentru relansarea economic„. Iat„ c„ na˛iunea
reprezentan˛ii maghiarilor care, nu demult, au fost       rom‚n„ intr„ Ón marea familie european„, un vis pe care
considera˛i de unii vechi du∫mani ai na˛iunii rom‚ne. Prin    mul˛i Ól vedeau foarte greu de atins.
curaj ∫i prin Ón˛elepciune am construit aceast„ comuniune      fiara noastr„, ca stat membru, va trebui s„ fac„ fa˛„
a intereselor. Astfel, am guvernat Ón comun ∫i am f„cut     noilor provoc„ri de func˛ionalitate ∫i structur„ economic„.
demersuri Ómpreun„ la Bruxelles. Nu a fost u∫or. Am fost     Doar prin realizarea indicatorilor macroeconomici de
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006        13

performan˛„ Ónregistra˛i Ón r‚ndul statelor membre ale      asigurarea unui staff specializat Ón scopul Ómbun„t„˛irii
uniunii ne vom crea condi˛iile de a fi un factor activ Ón    expertizei parlamentare Ón afaceri europene ∫i realizarea unei
viitorul Europei.                        baze de date care s„ permit„ un schimb prompt ∫i eficient
  Extrem de important„ ∫i determinant„ pentru viitorul     de informa˛ii ∫i consultare reciproc„ Parlament—Guvern,
nostru Ón Europa va fi cre∫terea capacit„˛ii de         Parlament—societate civil„.
administrare a fondurilor care vin de la Uniunea           Este momentul s„ apreciem ∫i s„ mul˛umim tuturor
European„.                            partidelor politice ∫i guvernelor care s-au aflat la
  F„r„ o economie de pia˛„ func˛ional„ ∫i capabil„ s„     conducerea ˛„rii pentru fermitatea ∫i devotamentul
reziste presiunilor exercitate de libera concuren˛„ din     demonstrate Ón negocierile purtate Ón nenum„ratele
cadrul pie˛ei unice, Rom‚nia nu-∫i va putea exploata la     Ónt‚lniri Óntre oficialii rom‚ni ∫i europeni.
maximum calitatea de stat membru al Uniunii Europene.        Mul˛umim ∫i reprezentan˛ilor societ„˛ii civile,
  Œncep‚nd cu anul 2007, sunt ∫i mai multe de f„cut      reprezentan˛ilor mass-media, formatorilor de opinie ∫i
pentru ca ˛ara noastr„ s„ poat„ face fa˛„ cu brio        rom‚nilor din str„in„tate pentru activitatea de lobby.
provoc„rilor concuren˛iale de pe pia˛a Uniunii. Dorim s„     Toate acestea sunt, Ón final, demersurile unei na˛iuni
subliniem locul central pe care implementarea Strategiei     Óntregi, aduc‚nd visul european at‚t de aproape de noi.
Lisabona, revizuit„, pentru cre∫terea economic„ ∫i locuri
                                   Este necesar s„ mul˛umim acum ∫i partenerilor no∫tri
de munc„, ar trebui s„-l ocupe at‚t la nivel comunitar,
c‚t ∫i la nivelul ˛„rilor membre.                europeni pentru sprijinul continuu acordat Ón procesul de
  Atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona ar Ónt„ri,    aderare. Œn toat„ aceast„ perioad„, Uniunea European„ a
printre al˛i factori, bazele economiei ∫i ar diminua       fost un adev„rat partener, oferind Rom‚niei sprijinul s„u
riscurile, deoarece ar duce Rom‚nia Óntr-un stadiu diferit    de-a lungul Óntregului proces de reform„. Programele sale
de dezvoltare economic„: de la o economie intensiv„ Ón      de asisten˛„ au fost g‚ndite astfel Ónc‚t s„ preg„teasc„
factori, la o economie intensiv„ Ón inovare. P‚n„ atunci,    ˛ara noastr„ pentru asumarea, Ón bune condi˛ii, a calit„˛ii
Rom‚nia trebuie s„-∫i consolideze economia de pia˛„ ∫i      de stat membru.
s„ creeze un mediu de afaceri prietenos, care s„           Totodat„, sprijinul Uniunii ∫i-a propus s„ preg„teasc„
promoveze cercetarea, dezvoltarea ∫i inovarea.          ˛ara noastr„ pentru utilizarea optim„ a beneficiilor
  Desigur c„ a fi stat membru implic„ ∫i o serie de      decurg‚nd din aceast„ calitate, c‚t ∫i asupra modalit„˛ii
eforturi pe care orice rom‚n trebuie s„ le cunoasc„. Dar,    de transfer al cuno∫tin˛elor necesare privind modul Ón
indiferent de eforturile integr„rii, politica Rom‚niei trebuie  care func˛ioneaz„ uniunea.
s„ se axeze pe consolidarea economiei de pia˛„, prin         Stima˛i colegi ∫i invita˛i,
introducerea reglement„rilor privind pia˛a intern„          Europa pare, Ón prezent, a fi Ón impas. Constitu˛ia sa
european„, prin restructurarea ∫i modernizarea industriilor,   a f„cut un pas Ónapoi, iar cet„˛enii europeni nu mai v„d
precum ∫i prin dezvoltarea unei agriculturi moderne.       Ón Uniunea European„ un mijloc de solu˛ionare a
  Dac„ aceste sectoare ∫i activit„˛i vor deveni        problemelor cu care ei se confrunt„.
compatibile cu reglement„rile uniunii, consumatorii rom‚ni      Œn acest context, Óndr„znim s„ apreciem c„ acum, mai
vor fi c‚∫tig„tori. Œn plus, vom participa Ón mod activ la    mult ca niciodat„, institu˛iile europene, dar ∫i parlamentele
politicile comunitare, care au ca principal scop bun„starea   na˛ionale trebuie s„ lucreze Ómpreun„ pentru a salva
cet„˛eanului.                          proiectul european, pentru a unifica uniunea.
  Rom‚nia va beneficia de posibilitatea de a participa Ón     Consider„m la fel de importante ac˛iunile menite s„
cadrul uniunii la complexele procese decizionale colective,   garanteze continuitatea for˛ei ∫i coeziunii uniunii, conform
put‚nd astfel s„-∫i promoveze ∫i s„-∫i apere mai bine      principiilor sale de natur„ politic„, economic„ ∫i social„,
interesele.                           care s„ combine armonios un spa˛iu economic ∫i social
  Stima˛i colegi,                       comun, cu o uniune politic„ mai vizibil„ ∫i mai puternic„
  Dup„ intrarea Rom‚niei Ón Uniunea European„,
                                 pe scena interna˛ional„.
majoritatea legisla˛iei ce se va aplica pe teritoriul ˛„rii
noastre va fi adoptat„ la nivel european. Pentru           Consider„m c„ tuturor statelor membre, inclusiv
Parlamentul Rom‚niei acest lucru Ónseamn„ o provocare,      Rom‚niei, trebuie s„ li se garanteze p„strarea ∫i
dar ∫i o oportunitate.                      posibilitatea afirm„rii identit„˛ii na˛ionale, certitudinea c„
  Procesul de armonizare a legisla˛iei na˛ionale cu      aceasta nu se va dizolva Óntr-o entitate suprastatal„.
acquis-ul comunitar care, Ón ultimii ani, s-a derulat cu       Trebuie avut Ón vedere faptul c„ exerci˛iul identit„˛ii
intensitate, trebuie continuat. Forul legislativ al ˛„rii va   na˛ionale este principalul factor de mobilizare a energiilor
trebui s„ asigure leg„tura Óntre cet„˛enii Rom‚niei ∫i      na˛ionale Ón realizarea unor obiective strategice
deciziile politice de la nivelul Uniunii Europene, acord‚nd,   fundamentale, Ón contextul procesului de integrare
prin votul s„u, legitimitate deciziilor politice de la nivel   european„. Cet„˛enii tuturor statelor constitutive trebuie s„
european.                            aib„ sentimentul apartenen˛ei la o entitate cu valori
  Eficacitatea realiz„rii controlului parlamentar Ón      comune.
domeniul afacerilor europene va presupune o nou„ baz„        Partidul Conservator este pe deplin de acord c„ cel
juridic„ pentru cooperarea Óntre Parlament ∫i Guvern.      mai bun mod ca Europa s„-∫i ating„ obiectivele
  Pentru Óndeplinirea noilor atribu˛ii, sunt necesare o    strategice ∫i s„ r„spund„ provoc„rilor globaliz„rii este
serie de m„suri ca: punerea la punct a unui nou sistem      s„-∫i pun„ mai bine Ón valoare Óntregul s„u poten˛ial ∫i
de control parlamentar al afacerilor europene, av‚nd ca     s„ promoveze valorile sale comune at‚t Ón interiorul
obiectiv asigurarea particip„rii active a Parlamentului     Europei, c‚t ∫i Ón afara ei.
Rom‚niei la preg„tirea pozi˛iei na˛ionale pentru Ónt‚lnirile     ™i, Ón acest context, ne dorim ca Rom‚nia s„ fie o
din Consiliul de Mini∫tri european, cre∫terea con∫tientiz„rii  voce puternic„ Ón noile obiective strategice ale uniunii,
parlamentarilor rom‚ni Ón domeniul politicilor europene,     stabilite pentru anul 2007: sporirea prosperit„˛ii Europei,
  14       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,    Nr.  202/29.XII.2006

Ónt„rirea solidarit„˛ii, intensificarea m„surilor privind   prevaleaz„ c‚teva elemente esen˛iale: progres, bun„stare,
securitatea cet„˛enilor ∫i consolidarea rolului Europei Ón   dezvoltare, competitivitate, ∫i toate acestea Óntr-un climat
lume.                             ∫i Óntr-un sistem de existen˛„ autentic democratic,
  V„ mul˛umesc. (Aplauze.)                  plurivalent, plurina˛ional ∫i, de ce nu, Ón mod cert,
                                pluricultural.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                    Iat„ c„ avem toate motivele, stima˛i colegi, doamnelor
  Domnul deputat Vainer Aurel are cuv‚ntul,          ∫i domnilor membri ai Parlamentului Rom‚niei, s„ ne
reprezent‚nd Grupul parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale.  bucur„m de acest moment, s„ ne bucur„m c„ deschidem
  Ave˛i cuv‚ntul.                       o nou„ fil„ Ón frumoasa ∫i Óncr‚ncenata istorie a
                                poporului rom‚n, cu convingerea c„ anul ce va s„ vin„
  Domnul Aurel Vainer:                    ne va aduce mai bine.
  Domnule Pre∫edinte al Rom‚niei,                ™i a∫ vrea s„ mai adaug ceva. Pentru mine, dar cred
  Domnule prim-ministru,                   c„ ∫i pentru celelalte minorit„˛i na˛ionale din Rom‚nia,
  Domnilor pre∫edin˛i ai Parlamentului,           stau mereu Ón fa˛„ zisele unui profet biblic, Ieremia, care
  Maiestate,                         sunau cam a∫a, din memorie: îDe binele cet„˛ii Ón care
  Domnilor fo∫ti pre∫edin˛i ai Rom‚niei,           tr„ie∫ti at‚rn„ binele t„u“, a∫adar, binele nostru, al
  Eminen˛ele Voastre,                    minorit„˛ilor na˛ionale rom‚ne, at‚rn„ de binele Rom‚niei.
  Preafericite Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe    Iar Rom‚nia, intr‚nd Ón Uniunea European„, nu poate fi
Rom‚ne,                            dec‚t pe un drum spre mai bine, spre mai frumos ∫i
  Preafericite Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice,   spre mai bucuros.
  E greu s„ le pun pe toate, m„ scuza˛i!             V„ mul˛umesc ∫i v„ doresc un an bun, cu mult„
  Stima˛i colegi membri ai Parlamentului,          fericire! (Aplauze.)
  Distin∫i membri ai Corpului diplomatic,            Domnul Bogdan Olteanu:
  A∫ dori s„ evoc un moment important din via˛a mea,
din via˛a noastr„.                        V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  Acum doi ani, la o distan˛„ de aproape o s„pt„m‚n„      Am finalizat interven˛iile reprezentan˛ilor grupurilor
fa˛„ de data Ón care ne afl„m ast„zi, deschideam        parlamentare.
lucr„rile Camerei Deputa˛ilor, Ón noua legislatur„, ∫i,      Œn continuare, dau cuv‚ntul domnului Nicolae V„c„roiu,
uit‚ndu-m„ pe pagina de pe care am rostit un discurs,     pre∫edintele Senatului Rom‚niei, pentru a da citire
am v„zut c„ al doilea obiectiv, pe care-l g‚ndeam eu      Declara˛iei Parlamentului privind aderarea Rom‚niei la
atunci c„ este important de realizat de Parlamentul      Uniunea European„.
Rom‚niei Ón noua legislatur„ era acesta al cre„rii cadrului    Domnule pre∫edinte, ave˛i cuv‚ntul.
legislativ necesar pentru asigurarea condi˛iilor de intrare
                                 Domnul Nicolae V„c„roiu:
a Rom‚niei Ón Uniunea European„, la un orizont de timp
c‚t mai apropiat.                         V„ mul˛umesc.
  Ei bine, constat ast„zi cu bucurie dou„ lucruri: c„ s-a    îDeclara˛ia Parlamentului Rom‚niei privind aderarea
Ónt‚mplat acest mare eveniment din istoria Rom‚niei,      Rom‚niei la Uniunea European„
intr„m Óntr-o nou„ pagin„, Ón care Rom‚nia calc„ cu        Parlamentul Rom‚niei salut„ cu satisfac˛ie decizia
dreptul Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 Ón Uniunea         Consiliului European din 14—15 decembrie 2007, prin
European„. ™i am constatat c„ Parlamentul nostru —       care se consfin˛e∫te aderarea oficial„ a Rom‚niei la
Óng„dui˛i-mi s-o spun eu, poate ar trebui ca al˛ii s-o     Uniunea European„ pe data de 1 ianuarie 2007.
spun„ — a adus o contribu˛ie major„ la realizarea         Parlamentul Rom‚niei consider„ c„ aderarea Rom‚niei
acestui lucru. ™i c‚nd spun Parlamentul Rom‚niei m„      la Uniunea European„ reprezint„ unul dintre cele mai
g‚ndesc la membrii Senatului, membrii Camerei         semnificative ∫i de referin˛„ momente Ón istoria
Deputa˛ilor, indiferent de orientare politic„ ∫i, hai s„    Óndelungat„ ∫i fr„m‚ntat„ a na˛iunii rom‚ne, Óncununarea
spunem ∫i noi, de etniile c„rora le apar˛inem.         eforturilor imense depuse Ón ultimii 17 ani de Óntreaga
  Este un mare succes. Œmi iau Óng„duin˛a s„ ne       societate rom‚neasc„, animat„ de speran˛a ∫i credin˛a Ón
felicit„m pe noi, poporul rom‚n, Ón totalitatea sa, pentru   destinul european al poporului rom‚n.
acest moment cu totul ∫i cu totul remarcabil. Pentru c„      Speran˛ele ∫i aspira˛iile mai multor genera˛ii de
Rom‚nia st„ pe harta Europei de milenii, dar, din punct    Ónainta∫i se vor Ómplini peste c‚teva zile.
de vedere politic, intr„ de la 1 ianuarie Ón Uniunea       Prin aderarea la Uniunea European„, Rom‚nia, ˛ar„
European„.                           cu o mo∫tenire democratic„ european„ puternic„,
  ™i mesajul meu ∫i al colegilor mei de la Grupul      Óntrerupt„ brutal dup„ Al Doilea R„zboi Mondial, Ó∫i
minorit„˛ilor na˛ionale, care au contribuit cu p„rticica lor  reg„se∫te locul natural Ón s‚nul Europei.
modest„ la acest moment, au fost colegii mei care au       Parlamentul Rom‚niei felicit„ poporul rom‚n ∫i Ó∫i
lucrat pe aceast„ tem„ cu ˛„rile unde Ó∫i au ob‚r∫ia: cu    exprim„ Óntreaga sa recuno∫tin˛„ pentru eforturile ∫i
Germania, cu Italia, cu ˛„rile nou-intrate Ón Uniunea     sacrificiile sale, care au f„cut posibil„ realizarea visului
European„ — Cehia, Slovacia, Polonia... Iar eu, prin      european prin aderarea Rom‚niei la Uniunea European„.
modesta mea contribu˛ie, am sensibilizat un organism       Totodat„, Parlamentul Rom‚niei subliniaz„ sprijinul
evreiesc european s„ lanseze o rezolu˛ie de sprijin      continuu acordat Ón favoarea procesului de integrare de
pentru Rom‚nia, Ón sensul favoriz„rii intr„rii la 1 ianuarie  c„tre partidele politice ∫i institu˛iile statului, precum ∫i de
2007.                             c„tre societatea rom‚neasc„ Ón ansamblul ei.
  Dar de ce este un mesaj optimist? Pentru c„ eu am       Parlamentul Rom‚niei Ó∫i exprim„ gratitudinea pentru
certitudinea c„ intrarea Ón aceast„ Uniune European„      Óncrederea acordat„ Rom‚niei ∫i pentru contribu˛ia
Ónseamn„ c„ intr„m Óntr-o uniune de state unde         parlamentelor ∫i guvernelor statelor membre ale Uniunii
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  202/29.XII.2006       15

Europene, a Parlamentului European, a Consiliului           Domnul Bogdan Olteanu:
European ∫i a Comisiei Europene, la succesul procesului        V„ mul˛umesc foarte mult, domnule pre∫edinte.
complex de integrare european„ a Rom‚niei.              Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  Œn acela∫i timp, cu ocazia ader„rii ∫i a Republicii        V„ rog, domnule Pre∫edinte.
Bulgaria la Uniunea European„ pe data de 1 ianuarie
2007, Parlamentul Rom‚niei adreseaz„ felicit„ri            Domnul Traian B„sescu:
c„lduroase colegilor bulgari, membri ai Parlamentului         Domnilor pre∫edin˛i,
Bulgariei, ∫i Óntregii na˛iuni bulgare, exprim‚ndu-∫i         Domnilor membri ai Parlamentului,
speran˛a Ón continuarea cooper„rii fructuoase Óntre forurile     A∫ avea o rug„minte, dac„ este posibil, o contribu˛ie
legislative ale Rom‚niei ∫i Bulgariei.               la declara˛ie. Dac„, eventual, declara˛ia poate fi Óncheiat„
  Parlamentul Rom‚niei Ó∫i exprim„ convingerea ferm„       cu formularea: îParlamentul Rom‚niei ia not„ de faptul
c„ eforturile de realizare a reformelor ∫i transform„rilor     c„ intrarea Ón Uniunea European„ ∫i integrarea ˛„rii Ón
care au marcat societatea ∫i economia rom‚neasc„ Ón        Uniunea European„ reprezint„ voin˛a poporului rom‚n“.
ultimii ani vor continua dup„ 1 ianuarie 2007, contribuind      V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
la realizarea obiectivelor Uniunii Europene ∫i ad„ug‚nd
valoare familiei europene Ón termeni politici, economici ∫i      Domnul Bogdan Olteanu:
culturali.                              Cu acordul dumneavoastr„, doamnelor ∫i domnilor
  Aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ presupune        senatori ∫i deputa˛i, putem completa declara˛ia
asumarea efectiv„ a rolului de stat membru al Uniunii.       Parlamentului cu aceast„ fraz„ de final.
  Œn acest sens, Parlamentul Rom‚niei se angajeaz„ s„        Supun votului dumneavoastr„ Proiectul de declara˛ie a
asigure participarea activ„ la preg„tirea pozi˛iei na˛ionale    Parlamentului Rom‚niei privind aderarea Rom‚niei la
Ón domeniul afacerilor europene, Ón str‚ns„ colaborare cu     Uniunea European„.
Guvernul Rom‚niei, ∫i s„ legitimeze, Ón felul acesta,         Potrivit art. 32 alin. (2), v„ propun ca votul s„ fie
demersul european al Rom‚niei.                   exprimat prin ridicare Ón picioare.
  Parlamentul Rom‚niei, ca reprezentant nemijlocit al        Cine este pentru aprobarea acestui proiect? (To˛i
cet„˛enilor rom‚ni, Ó∫i asum„ misiunea sa de a informa,      parlamentarii se ridic„ Ón picioare ∫i aplaud„.)
de a explica ∫i de a purta un dialog permanent cu           V„ mul˛umesc foarte mult.
ace∫tia Ón privin˛a op˛iunilor politice ale deciziilor        Dac„ exist„ voturi Ómpotriv„? Nu exist„.
europene, contribuind, astfel, la Ómbun„t„˛irea procesului      Dac„ exist„ ab˛ineri? Nu exist„.
de formulare a politicii europene, spre beneficiul          Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
cet„˛enilor rom‚ni, Ón calitatea lor de cet„˛eni europeni.      Stima˛i invita˛i,
  Parlamentul Rom‚niei d„ glas voin˛ei cet„˛enilor         Declara˛ia Parlamentului Rom‚niei privind aderarea
rom‚ni de a fi parte activ„ ∫i creatoare Óntr-o Uniune       Rom‚niei la Uniunea European„ a fost adoptat„ Ón
European„ fondat„ pe principiile libert„˛ii, democra˛iei ∫i    unanimitate de voturi. (Aplauze.)
statului de drept, o uniune angajat„ Ón continuare Ón
respectarea demnit„˛ii umane ∫i devotat„ toleran˛ei,         Œn continuare, conducerea lucr„rilor a fost preluat„ de
justi˛iei, solidarit„˛ii, prosperit„˛ii ∫i egalit„˛ii de ∫anse   domnul Nicolae V„c„roiu, pre∫edintele Senatului.
pentru to˛i.                             Domnul Nicolae V„c„roiu:
  Parlamentul Rom‚niei se angajeaz„ s„ contribuie la
                                   Œn Óncheierea ∫edin˛ei noastre solemne, dau cuv‚ntul
configurarea proiectului politic pe care Rom‚nia Ól va
                                  domnului Bogdan Olteanu, pre∫edintele Camerei
propune Uniunii Europene.
                                  Deputa˛ilor.
  Œn calitatea sa de ˛ar„ membr„, una dintre cele mai
mari frontiere externe ale Uniunii Europene, Rom‚nia         Domnul Bogdan Olteanu:
poate aduce o contribu˛ie important„ la stabilitatea,         Stima˛i invita˛i,
securitatea ∫i evolu˛ia democratic„ a ˛„rilor din regiunile      Stima˛i colegi parlamentari,
din vecin„tatea estic„ a uniunii.                   Ca pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor doresc, Ón primul
  Parlamentul Rom‚niei Ón˛elege s„-∫i asume Óntreaga       r‚nd, s„ mul˛umesc Parlamentului Rom‚niei, Ón toate
responsabilitate pentru a ac˛iona Ómpreun„ cu celelalte      legislaturile sale.
institu˛ii ale statului ∫i cu institu˛iile Uniunii Europene      Doresc, de asemenea, s„ mul˛umesc guvernelor
pentru consolidarea parcursului european al ˛„rilor din      Rom‚niei ∫i primilor-mini∫tri ai Rom‚niei pe care
Balcanii de Vest ∫i din regiunea M„rii Negre.           Parlamentul Rom‚niei, din 1990 Óncoace, i-a Ónvestit Ón
  Œn acela∫i timp, Parlamentul Rom‚niei Ó∫i exprim„       func˛ie ∫i care, Ón ce prive∫te, iat„, aderarea Rom‚niei la
dorin˛a de a colabora intens cu celelalte parlamente        Uniunea European„, ∫i-au f„cut pe deplin datoria.
na˛ionale ale statelor membre ale Uniunii Europene ∫i cu        Œmi revine misiunea de a fi primul care salut„
Parlamentul European pentru a contribui la redefinirea       adoptarea de c„tre Parlamentul Rom‚niei a Declara˛iei
identit„˛ii ∫i coeziunii interne ale uniunii ∫i pentru a      privind aderarea Rom‚niei la Uniunea European„.
accelera promovarea implement„rii proiectelor mari ale         Œnc„ de la Ónceput vreau s„ subliniez c„, de∫i este un
uniunii: politica energetic„, Strategia Lisabona, politica     act festiv, nu este defel un act formal. Ceea ce s-a
extern„ ∫i de securitate, cu accentul pe politica de        Ónt‚mplat ast„zi este consacrarea unui pas pe care noi
vecin„tate ∫i prevenirea conflictelor, politica Ón domeniul    to˛i l-am a∫teptat Ónc„ din 1989.
libert„˛ii, securit„˛ii ∫i justi˛iei, agenda social„, promovarea    Este un moment al Óntregii Rom‚nii, c„ci fiecare
egalit„˛ii de ∫anse pentru to˛i, reforma finan˛„rii uniunii.“   cet„˛ean al acestei ˛„ri a suportat ∫i ∫i-a asumat efortul
(Aplauze.)                             necesar integr„rii ∫i, Ón egal„ m„sur„, ∫i trebuie s-o
  16          MONITORUL      OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,   Nr.  202/29.XII.2006

spunem, fiecare cet„˛ean al acestei ˛„ri trebuie s„ se            lung. Dezvoltarea durabil„ a Rom‚niei nu se poate
bucure de rezultatele integr„rii.                       realiza dec‚t Ón baza unui consens Ón ceea ce prive∫te
  Dup„ 16 ani de munc„, ne integr„m ast„zi Ón Europa            interesul na˛ional ∫i obiectivele strategice de dezvoltare a
cu capul sus, devenind un membru de Óncredere al               ˛„rii.
familiei europene. Œntr-un interval scurt de timp, rom‚nii            De aceea, salut ini˛iativa prim-ministrului ∫i
au demonstrat c„ pot face fa˛„ cu succes competi˛iei             deschiderea opozi˛iei de a promova un dialog cu toate
europene, c„ valoarea lor a fost recunoscut„ Ón Europa,            for˛ele politice, Óntre toate for˛ele politice, Óntre acestea ∫i
chiar Ónainte de dispari˛ia grani˛elor formale.                reprezentan˛ii societ„˛ii civile, Ón scopul definirii unor
  Œncep‚nd de ast„zi Rom‚nia trebuie s„ arate Uniunii            obiective, termene ∫i politici coerente, de natur„ s„
Europene ∫i guvernelor statelor membre c„ este un               asigure dezvoltarea Rom‚niei Ón interiorul Uniunii
partener serios, care are voin˛a politic„ de a continua,           Europene.
chiar a doua zi dup„ aderare, reformele pe care s-a                Œnt‚i, ianuarie reprezint„ pentru Rom‚nia sf‚r∫itul
angajat s„ le fac„. Tocmai de aceea, trebuie s„ facem             acestei Óndelungi tranzi˛ii Ón plan economic, social ∫i
distinc˛ia Óntre procesul de aderare, pe care Ól consider„m          moral. Œnseamn„ desp„r˛irea de trecut. Rom‚nia s-a rupt
Óndeplinit cu succes, ∫i efortul de integrare, pe care            acum definitiv de perioada comunist„.
trebuie s„-l continu„m de acum Ónainte.                      Am vorbit de viitor. S„ nu uit„m Óns„ prezentul.
  Odat„ cu 1 ianuarie 2007, vremea promisiunilor                Avem toate motivele s„ ne bucur„m de succesul
despre integrare a trecut. Cet„˛enii Rom‚niei a∫teapt„            ob˛inut. Rom‚nii trebuie s„ aprecieze momentele cu
certitudini, a∫teapt„ o via˛„ mai bun„, iar convingerea            adev„rat fericite, momentele de Ómpliniri na˛ionale. ™i
mea este c„ Ón scurt timp avantajele ader„rii vor deveni           acesta este un mare moment al Rom‚niei. Este
vizibile pentru fiecare dintre noi.                      momentul de Ónceput al destinului european al fiec„rui
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i,                      rom‚n.
  Stima˛i invita˛i,                               Succes Rom‚nia, succes cet„˛enilor europeni ai
  Efortul postaderare este o responsabilitate comun„ a           Rom‚niei! (Aplauze.)
clasei politice rom‚ne∫ti ∫i o responsabilitate comun„ a
                                         Domnul Nicolae V„c„roiu:
Óntregii societ„˛i rom‚ne∫ti.
  Parlamentul se va Ónscrie Ón agenda postaderare a              V„ mul˛umesc.
Rom‚niei, asum‚ndu-∫i cu responsabilitate rolul s„u Ón              Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i, mai avem o
continuarea procesului de modernizare pe care Rom‚nia             rug„minte, dup„ acest moment aniversar, deci Óncheiem
trebuie s„-l parcurg„. Cele dou„ Camere vor trebui s„             ∫edin˛a noastr„ solemn„, v„ solicit„m Ónc„ 5—6 minute.
contribuie la respectarea unui calendar legislativ care s„          De ce? Pentru a Óncheia a∫a cum se cuvine acest an,
sus˛in„ procesul intern de reform„ ∫i s„ aduc„ Ón spa˛iul           va trebui s„ Ónfiin˛„m Comisia de afaceri europene.
public intern temele europene.                          Ne-am pus de acord Ón cadrul Birourilor permanente,
  Dup„ 1 ianuarie 2007, politica european„ devine              Ón dou„ ∫edin˛e, au fost observa˛ii, au fost amendamente,
politic„ intern„ a statului rom‚n. Parlamentul va trebui           sigur c„ dac„ va mai fi ceva vom vedea.
s„-∫i reia rolul de dezbatere ∫i amendare a actelor               Deci rug„mintea este s„ r„m‚ne˛i Ón sal„, Óns„ Ói rog
legislative, astfel Ónc‚t acestea s„ sus˛in„ nevoile de            pe invita˛i, membrii Guvernului, prim-ministrul, partea
dezvoltare social„ ∫i economic„ a societ„˛ii rom‚ne∫ti.            dreapt„, Maiestatea Sa fostul suveran Mihai I, fo∫tii
Numai Ón acest fel Rom‚nia va putea s„ fac„ fa˛„               pre∫edin˛i ai Rom‚niei, reprezentan˛i... ne Ónt‚lnim Ón hol
nevoilor unei pie˛e ∫i unei societ„˛i europene competitive.          la o cup„ de ∫ampanie unde, dup„ 5 minute, v„
Aceasta nu este o problem„ Ón care s„ fim diviza˛i de             a∫tept„m ∫i pe dumneavoastr„.
culori politice sau rivalit„˛i personale. Asumarea agendei            V„ mul˛umesc foarte mult.
europene a Rom‚niei implic„ o responsabilitate ∫i o
maturitate politic„, este expresia unei viziuni pe termen             Lucr„rile s-au Óncheiat la ora 18,20.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

      îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
        bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                              &JUYDGY|150140]
                        Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 202/29.XII.2006 con˛ine 16 pagini.       Pre˛ul: 3,36 lei      ISSN  1220–4870

								
To top