197 by tradetrek

VIEWS: 6 PAGES: 32

									                               PARTEA A II-A
Anul 174 (XVII) — Nr. 197                                                Vineri, 29 decembrie 2006
                          DEZBATERI PARLAMENTARE

                      DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                  SESIUNEA A II-A ORDINAR√ — DECEMBRIE 2006
                    ™edin˛a din ziua de 19 decembrie 2006
                                 (STENOGRAMA)

                                    SUMAR

        Nr.                                                         Pagina

        1.   Continuarea dezbaterii ∫i adoptarea Proiectului legii bugetului de stat
            pe anul 2007 ............................................................................................   5–7; 22
        2.   Dezbaterea ∫i adoptarea Proiectului legii bugetului asigur„rilor sociale
            de stat pe anul 2007 ...............................................................................     7–21; 22
        3.   Prezentarea ∫i adoptarea Proiectului de hot„r‚re pentru aprobarea
            bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale a Valorilor
            Mobiliare pe anul 2007 ............................................................................     22–24
        4.   Aprobarea modific„rilor componen˛ei nominale a grupurilor
            parlamentare de prietenie cu Republica Macedonia, Regatul Suediei,
            Republica Arab„ Egipt ∫i Regatul Thailandei, prev„zute Ón anexa
            Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005 privind constituirea unor
            grupuri parlamentare de prietenie ...........................................................          24
        5.   Aprobarea modific„rii componen˛ei nominale a Comisiei comune a
            Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru elaborarea Propunerii
            legislative privind alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, a
            Pre∫edintelui Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice
            locale, finan˛area campaniilor electorale ∫i alegerea europarlamentarilor.....                 24
        6.   Adoptarea Propunerii legislative pentru completarea ∫i modificarea
            Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor...................              24–25
        7.   Numirea unor membri ai Consiliului Na˛ional al Audiovizualului ..........                  25–27; 32
        8.   Not„ pentru exercitarea de c„tre senatori ∫i deputa˛i a dreptului de
            sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale asupra urm„toarelor legi depuse la
            secretarii generali ai celor dou„ Camere, conform prevederilor art. 17
            alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
            func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„:
            — Legea bugetului de stat pe anul 2007;
            — Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007;
            — Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul
            deputa˛ilor ∫i senatorilor ...........................................................................     27
  2        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

 ™edin˛a a Ónceput la ora 9,30.                 Ardelean Aurel              prezent
 Lucr„rile ∫edin˛ei au fost conduse de domnul deputat      Arion Viorel               absent
Bogdan Olteanu, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, ∫i de      Athanasiu Alexandru           euroobservator
domnul senator Doru Ioan T„r„cil„, vicepre∫edinte al       Basgan Ion                prezent
Senatului, asista˛i de domnul senator Gavril„ Vasilescu ∫i de   Berceanu Radu Mircea           Guvern
domnul deputat Gheorghe Albu, secretari.             Blaga Vasile               Guvern
                                 Bobe∫ Marin               prezent
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                 Cazacu Cornelia             Ónvoire
  Bun„ diminea˛a, stima˛i colegi!                C‚mpeanu Radu Anton           prezent
  V„ invit s„ lua˛i loc.                    C‚rlan Dan                prezent
  Œi rog pe liderii de grupuri s„ comunice cu colegii lor,   Chelaru Ioan               prezent
pentru ca Ón aceast„ diminea˛„, Óncep‚nd cu ora 11,00,      Cintez„ Mircea              prezent
s„ fie preg„ti˛i s„ dea ∫i votul final la Proiectele legii    Ciornei Silvia              euroobservator
bugetului de stat ∫i legii bugetului asigur„rilor sociale de   Cioroianu Adrian Mihai          prezent
stat.                               Cismaru Ivan               prezent
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,          Copos Gheorghe              absent
  Declar deschis„ ∫edin˛a comun„ de ast„zi a Camerei      Corodan Ioan               prezent
Deputa˛ilor ∫i Senatului ∫i v„ anun˛ c„, din totalul de      Cozm‚nc„ Octav              prezent
468 deputa˛i ∫i senatori, ∫i-au Ónregistrat prezen˛a 286,     Cre˛u Corina               euroobservator
iar 182 sunt absen˛i.                       Cre˛u Ovidiu Teodor           prezent
  Cvorumul legal de lucru este Óndeplinit.           Cucuian Cristian             prezent
  La ordinea de zi avem continuarea dezbaterii pe        Cuta∫ George Sabin            prezent
articole a Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007.   Daea Petre                prezent
  Ne afl„m la anexa nr. 7, punctul 586 din anexa cu       David Cristian              Guvern
amendamente respinse.                       David Gheorghe              prezent
  Dac„ se sus˛ine?                       Diaconescu Cristian           absent
  V„ rog.                            Dina Carol                absent
  Domnul senator Gheorghe Funar, ave˛i cuv‚ntul.        Dinescu Valentin             prezent
                                 DÓncu Vasile               euroobservator
  Domnul Gheorghe Funar:
                                 Duca Viorel Senior            euroobservator
  Domnilor pre∫edin˛i,                     Dumitrescu Ion Mihai           prezent
  Stimate ∫i stima˛i reprezentan˛i ai senatorilor ∫i      Dumitrescu Gheorghe Viorel        prezent
deputa˛ilor prezen˛i ast„zi Ón sal„, Ón num„r de 72,       Dumitru Constantin            prezent
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                Eckstein Kovács Péter          prezent
  Eviden˛a scriptic„ la care v„ referi˛i dumneavoastr„ nu    Fekete Szabó Andras Levente       prezent
am nicio Óndoial„ c„ este corect„. Faptic, constat c„ sunt    Filipescu Teodor             absent
foarte mul˛i îanticomuni∫ti“ care nu au venit la lucr„ri.     Florescu Ion               prezent
  V„ rog s„ dispune˛i, domnule pre∫edinte, s„ se        Flutur Gheorghe             absent
citeasc„ catalogul, s„ vin„ ∫i îanticomuni∫tii“ Ón sal„, altfel  Frunda György              prezent
nu putem Óncepe dezbaterea bugetului.               Funar Gheorghe              prezent
  Noi dorim s„-l vot„m, dar da˛i-ne ∫ansa s„ lucr„m Ón     G„ucan Constantin            prezent
condi˛ii de legalitate.                      Geoan„ Mircea Dan            prezent
  Mul˛umesc.                          Georgescu Radu Cristian         absent
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Gheorghe Constantin           prezent
                                 Ha∫otti Puiu               prezent
  Da.                              Ila∫cu Ilie               delega˛ie
  Domnul secretar Gavril„ Vasilescu, v„ rog s„ face˛i      Iliescu Ion               absent
apelul la Senat.                         Ilu∫c„ Daniel              prezent
  Œntre timp, invit liderii de grupuri s„-∫i pofteasc„ colegii  Ion Vasile                prezent
Ón sal„.                             Iorga Nicolae              absent
  Dac„ vom constata c„ s-a Óntrunit cvorumul, ne oprim.     Iorgovan Antonie             absent
(Discu˛ii Ón sal„.)                        Io˛cu Petru Nicolae           prezent
  Domnul Gavril„ Vasilescu:                   Iv„nescu Paula Maria           prezent„
                                 Jurcan Dorel               absent
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,              Loghin Irina               absent„
  Bun„ diminea˛a!                        Lupoi Mihail               prezent
  Apel nominal pentru Senat:                   Mardare Radu C„t„lin           prezent
  Antonie ™tefan Mihail          prezent        Marinescu Marius             absent
  Apostol Neculai             prezent        Markó Béla                Guvern
  Arca∫ Viorel              prezent        Mele∫canu Teodor Viorel         prezent
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        3

Mereu˛„ Mircea           prezent         Tudor Corneliu Vadim          absent
Mih„escu Eugen           euroobservator     fi‚buleac Mihai             prezent
Mih„ilescu Petru ™erban      prezent         fiic„u Silvia Adriana          euroobservator
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia  absent„         fiÓrle Radu               euroobservator
Moraru Ion             prezent         Ungheanu Mihai             prezent
Mor˛un Alexandru Ioan       euroobservator     Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       prezent
Neagoe Otilian           prezent         Vasilescu Gavril„            prezent
Neagu Nicolae           prezent         V„c„roiu Nicolae            prezent
Németh Csaba            prezent         V„rg„u Ion               prezent
Nicolae ™erban           prezent         Vedina∫ Verginia            prezent„
Nicolai Norica           prezent„        Verestóy Attila             prezent
Novolan Traian           prezent         Voiculescu Dan             prezent
Onaca Dorel Constantin       absent         Vosganian Varujan            Guvern
Oprea Mario Ovidiu         prezent         Vraciu Jan               prezent
Oprescu Sorin Mircea        prezent
Pascu Corneliu           prezent         Dac„ mai sunt colegi senatori care nu au fost prezen˛i
P„curaru Nicolae Paul Anton    prezent       Ón sal„ Ón momentul Ón care am strigat prezen˛a? Nu mai
P„unescu Adrian          absent        sunt.
Pere∫ Alexandru          prezent         Mul˛umesc.
Pete ™tefan            prezent
Petre Maria            euroobservator     Domnul Bogdan Olteanu:
Petrescu Ilie           absent         Œl invit pe domnul secretar Albu s„ fac„ apelul nominal
Popa Aron Ioan           prezent       pentru Camera Deputa˛ilor.
Popa Dan Gabriel          prezent
                              Domnul Gheorghe Albu:
Popa Nicolae-Vlad         euroobservator
Popescu Dan Mircea         absent         Adomnic„i Mirela Elena         prezent„
Popescu Ionel           prezent         Adomni˛ei Cristian Mihai        prezent
Popescu Irinel           absent         Albu Gheorghe              prezent
Popescu Mihail           prezent         Alm„janu Marin             prezent
Prodan Tiberiu Aurelian      absent         Alm„∫an Liviu              absent
Puskás Valentin Zoltán       prezent         Amarie Constantin            prezent
R„doi Ion             prezent         Amet Aledin               prezent
R„doi Ovidiu            prezent         Anastase Roberta Alma          euroobservator
R„dulescu Cristache        prezent         Andea Petru               prezent
Roibu Aristide           absent         Andon Sergiu              prezent
Sab„u Dan             prezent         Andronescu Ecaterina          prezent„
S‚rbu Ilie             prezent         Antal Árpád-András           prezent
Silistru Doina           prezent„        Andreica Romic„             prezent
Simionescu Aurel Gabriel      prezent         Antal István              prezent
Sógor Csaba            prezent         Antonescu George Crin Lauren˛iu     prezent
Solcanu Ion            prezent         Apostolache Mihai Cristian       prezent
Stan Petru             prezent         Ardelean Cornelia            prezent„
St„noiu Mihaela Rodica       absent„         Asztalos Ferenc             prezent
Stoica Ilie            absent         Avram Dumitru              absent
Str„til„ ™erban Cezar       prezent         Baban ™tefan              prezent
Stroe Radu             Guvern         Bara Nicolae              prezent
Szabó Károly Ferenc        absent         Barbu Gheorghe             Guvern
™erb„nescu Verginia        prezent„        Bardan Cornel ™tefan          prezent
™erbu Gheorghe Vergil       prezent         B„d„l„u Niculae             prezent
™ere∫ Ioan Codru˛         absent         B„e∫u George              prezent
™tefan Viorel           prezent         B„nicioiu Nicolae            absent
™ter Sever             prezent         B„rbule˛iu Tiberiu           euroobservator
Talpe∫ Ioan            prezent                   ˝
                              Becsek-Garda Dezso Kálmán        prezent
T„n„sescu Claudiu         absent         Bec∫enescu Dumitru           euroobservator
T„r„cil„ Doru Ioan         prezent         Bejinariu Eugen             prezent
Theodorescu R„zvan Emil      absent         Bentu Dumitru              prezent
Terinte Radu            prezent         Bivolaru Ioan              prezent
TÓlv„r Angel            absent         BÓrsan Iulian Gabriel          prezent
Toma Ion              prezent         Boagiu Anca Daniela           Guvern
Tomoiag„ Liliana          prezent„        Bobeanu R„zvan Petric„         absent
4      MONITORUL  OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

Boeriu Valeriu Victor      prezent       Erdei-Dolóczki István          prezent
Bolca∫ Lucian Augustin     prezent       Eserghep Gelil              absent
Bonis Istvan          prezent       Faina Constantin             prezent
Borbély László         Guvern        F‚r∫irotu Vladimir Mircea        absent
Boureanu Cristian Alexandru   prezent       Fenechiu Relu              prezent
Bo∫neac Valentin Samuel     prezent       Firczak Gheorghe             absent
Br‚nz„ William Gabriel     absent        Florea Damian              absent
BrÓnzan Ovidiu         prezent       Fotopolos Sotiris            prezent
Bruchental-Pop Ionela      prezent„       Fr‚ncu Emilian Valentin         prezent
Buciu Angela          prezent„       Furo Iuliu Ioan             prezent
Buciu˛a ™tefan         prezent       Gabor Gheorghe              prezent
Buda Daniel           prezent       Gan˛ Ovidiu Victor            euroobservator
Buda Ioan            prezent       G„leteanu Monalisa            prezent„
Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu  prezent       Georgescu Filip             prezent
Buruian„ Aprodu Daniela     euroobservator    Gerea Andrei Dominic           prezent
Bu∫oi Cristian Silviu      prezent       Gheorghe Valeriu             prezent
Buzatu Dan Hora˛iu       absent        Gheorghiof Titu Nicolae         prezent
Buzea Cristian Valeriu     prezent       Ghiorghioni Ionesie           prezent
Calimente Mih„i˛„        absent        Ghi∫e Ioan                prezent
Canacheu Costic„        prezent       Giurgiu Mircia              prezent
Cantaragiu Bogdan        prezent       Gl„van ™tefan              prezent
Cazan Gheorghe Romeo Leonard  prezent       Godja Petru               prezent
C„lian Petru          absent        Gon˛ea Ion                prezent
C„lin Ion            prezent       Grigore Dan               prezent
C‚mpanu Liviu          absent        Grosaru Mircea              prezent
Chiper Gheorghe         prezent       Gubandru Aurel              prezent
Chi∫ Filona∫          prezent       Gu∫„ Cozmin Horea            absent
Cindrea Ioan          absent        Gvozdenovici Slavomir          prezent
Cioc‚lteu Alexandru       prezent       Hanganu Romeo Octavian          prezent
Ciontu Corneliu         absent        Hellvig Eduard Raul           prezent
Ciopraga Mircea         absent        Hoban Ioan                absent
Ciuc„ Liviu Bogdan       prezent       Hogea Vlad Gabriel            euroobservator
Cliveti Minodora        prezent„       Hoinaru Marian              absent
Cocrea Olgu˛a          prezent„       Hrebenciuc Viorel            prezent
CodÓrl„ Liviu          prezent       Iacob-Ridzi Monica Maria         euroobservator
Constantinescu Anca       prezent„       Iancu Iulian               prezent
Constantinescu Viorel      absent        Ibram Iusein               prezent
Corl„˛ean Titus         euroobservator    Ifrim Mircea               prezent
Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea  euroobservator    Iga∫ Traian Constantin          prezent
Cr„ciunescu Grigore       prezent       Ignat Miron               prezent
Cre˛u Gabriela         euroobservator    Iliescu Valentin Adrian         prezent
Cutean Vasile Emilian      prezent       Ionescu Daniel              prezent
Dan Iosif            prezent       Iordache Florin             absent
Diaconescu Marin        prezent       Iordache Gra˛iela Denisa         prezent„
Diaconescu Renic„        prezent       Iriza Marius               prezent
Dida Corneliu Ioan       prezent       Iustian Mircea Teodor          prezent
Dobre Traian          prezent       Jipa Florina Ruxandra          absent„
Dorneanu Valer         prezent       Kelemen Attila Béla Ladislau       prezent
Dragomir Dumitru        prezent       Kelemen Hunor              prezent
Dragomir Gheorghe        prezent       Kerekes Károly              prezent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin       prezent       Király Andrei Gheorghe          prezent
Dre˛canu Doina Mic∫unica    prezent„       Kónya-Hamar Sándor            prezent
Dumitrescu Cristian Sorin    euroobservator    Kovacs Attila              prezent
Dumitrescu Liana        prezent„       Lakatos Petru              prezent
Dumitrescu Zamfir        absent        Lambrino Radu              prezent
Dumitriu Drago∫ Petre      prezent       Lari-Iorga Leonida            absent„
Dumitriu Mihai         prezent       Lificiu Petru              absent
Dumitru Ion           absent        Liga D„nu˛                prezent
Du∫a Mircea           prezent       Longher Ghervazen            prezent
Du˛u Stelian          prezent       Luchian Ion               prezent
        MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        5

Macale˛i Costic„            absent         Oltean Ioan               prezent
Magheru Paul              prezent         Olteanu Bogdan              prezent
Man Mircea               prezent         Oprea Gabriel              prezent
Manda Iulian Claudiu          prezent         Ovidenie Costel             prezent
Manolescu Oana             absent„         Pal„r Ionel               prezent
Manta Pantelimon            prezent         Pambuccian Varujan            absent
Marian Dan Mihai            prezent         Pard„u Dumitru              prezent
Marin Constantin            prezent         Pascu Bogdan               prezent
Marinescu Marian Jean         euroobservator     Pa∫cu Ioan Mircea            euroobservator
Martin Eduard-Stelian         absent         Pavelescu Aurelian            absent
Márton Árpád Francisc         prezent         Paveliu Marian Sorin           prezent
Maté András Levente          prezent         P„un Nicolae               prezent
Matei C„t„lin Lucian          prezent         Petrea Constantin            prezent
Maz„re Alexandru            prezent         Plumb Rovana               absent„
M„laimare Mihai Adrian         prezent
                                Podgoreanu Radu             euroobservator
M„n„stireanu Vladimir Alexandru    prezent
                                Ponta Victor Viorel           prezent
M„nescu Rare∫ ™erban          prezent
                                Pop Claudiu Adrian            prezent
M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria  absent„
                                Popa Cornel               prezent
M„tu∫a Tudor              absent„
                                Popa Daniela               prezent„
Meir Nati               prezent
Merce Ilie               prezent         Popa Nicolae               prezent
Merka Adrian-Miroslav         prezent         Popeang„ Petre              euroobservator
Micula C„t„lin             prezent         Popescu Florin Aurelian         absent
Mihalache Sorin Dan          euroobservator     Popescu Ioan Dan             prezent
Mihei Andrian-Sirojea         prezent         Popescu Ionica Constan˛a         prezent
Mircea Costache            prezent         Popescu-T„riceanu C„lin Constantin Anton Guvern
Mircovici Niculae           absent         Popp Cosmin Gabriel           prezent
Mironescu Lauren˛iu          prezent         Preda Cezar Florin            prezent
Miro∫eanu Liviu Alexandru       prezent         Preda Ion                prezent
Mitrea Manuela             absent„         Pruteanu Vasile             prezent
Mitrea Miron Tudor           prezent         Puchianu Ioan Dumitru          prezent
Miu˛escu Gheorghe Adrian        prezent         Pupez„ Viorel              prezent
MÓnzÓn„ Ion              prezent
                                Din sal„:
Mocanu Alexandru            prezent
Mocanu Vasile             prezent         E cvorum.
Moc„nescu Coloros Dan Constantin    prezent
                                Domnul Bogdan Olteanu:
Mocioalc„ Ion             prezent
Mohora Tudor              absent         Domnule secretar,
Moisoiu Adrian             prezent         Cred c„ se constat„ prezen˛a cvorumului Ón acest
Moldovan Emil Radu           prezent       moment.
Momanu Corneliu            prezent         V-a∫ propune s„ Óncepem lucr„rile, dac„ sunte˛i de
Motreanu Dan ™tefan          Guvern        acord.
Movil„ Petru              prezent
                                Domnul Gheorghe Albu:
Munteanu Ioan             prezent
Musc„ Monica Octavia          absent„         Dac„ spune˛i dumneavoastr„, domnule pre∫edinte,
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu        absent        eu...
Nassar Rodica             prezent„
                                Domnul Bogdan Olteanu:
N„stase Adrian             absent
Nechita Aurel             absent         Œi invit pe domnul vicepre∫edinte T„r„cil„ ∫i pe domnul
Nedelcu Gabriela            prezent„       secretar Vasilescu la tribun„, s„ putem Óncepe lucr„rile.
Nica Dan                absent         Suntem, stima˛i colegi, la amendamentul 586.
Nicol„escu Gheorghe-Eugen       Guvern         Se sus˛ine?
Nicolicea Eugen            prezent         Domnule senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.
Nicula Vasile-Cosmin          prezent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae     absent         Domnul Gheorghe Funar:
Nistoran Dorin Liviu          prezent         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
Ni˛„ Constantin            prezent         Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
Ni˛ulescu Teodor            absent         A∫a cum cunoa∫te˛i, Ón c„r˛ulia portocalie, Ón
Nosa Iuliu               prezent       Programul de guvernare scrie: îGuvernul va sprijini
Oancea Viorel             prezent       autorit„˛ile locale Ón toate ac˛iunile care privesc
Ol„reanu Aurel             prezent       descentralizarea Ón domeniul administra˛iei publice.“
  6         MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  fiin‚nd seama de prevederile Programului de            Domnul Ion C„lin:
guvernare, Ómpreun„ cu mai mul˛i colegi senatori ai          Domnule pre∫edinte,
P.R.M., venim Ón fa˛a dumneavoastr„ cu urm„torul           Stima˛i colegi,
amendament la anexa nr. 7: la sumele defalcate din          Sigur, sunt multe argumente pentru a sus˛ine acest
T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, fa˛„ de suma     amendament, Óns„ pentru operativitate voi fi foarte scurt.
propus„ de ini˛iator, de Guvern, noi am propus triplarea       Solicit„m suplimentarea num„rului de posturi pentru
acestor sume pentru toate jude˛ele.                jude˛ul Dolj, pentru personalul neclerical cu 15 posturi.
  Œn felul acesta se pot asigura fonduri mult mai mari       Sigur, argumente spuneam c„ sunt destule. Avem
pentru consiliile jude˛ene care, la r‚ndul lor, s„ poat„      111 localit„˛i, la num„rul de biserici de peste 560... Cu
asigura fondurile necesare pentru echilibrarea bugetelor      asta am spus tot.
consiliilor locale.                          V„ mul˛umesc.
  Astfel se asigur„ o ∫ans„ Ón plus pentru autorit„˛ile
locale ca, Óncep‚nd cu anul 2007, primul an al ader„rii        Domnul Bogdan Olteanu:
Rom‚niei la Uniunea European„, primarii ∫i consiliile         V„ mul˛umesc, domnule deputat.
locale s„ poat„ decide ac˛iuni concrete care s„ dea          Sunt interven˛ii?
posibilitatea Óndeplinirii obiectivelor din oferta electoral„ ∫i   Doamna secretar de stat, v„ rog.
apropierea, mai ales din punct de vedere al infrastructurii,
de nivelul din ˛„rile Uniunii Europene.                Doamna Elena Doina Dasc„lu:
  Av‚nd Ón vedere, doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i        De acord cu amendamentul, cu precizarea c„ trebuie
deputa˛i, c„ fiecare dintre dumneavoastr„, sunt convins,      s„ facem ∫i modific„rile corespunz„toare pentru cele
a˛i luat act de solicit„rile consiliilor locale ∫i jude˛ene din  15 posturi, pe anexa nr. 4, unde avem sumele
circumscrip˛iile Ón care a˛i fost ale∫i, am convingerea ∫i     corespunz„toare salariilor acestui personal.
trag n„dejdea c„ acum, cu c‚teva zile Ónainte de           V„ mul˛umesc.
Cr„ciun, ve˛i accepta amendamentul nostru ∫i, Ón felul
acesta, s„ facem o bucurie tuturor autorit„˛ilor locale din      Domnul Bogdan Olteanu:
Rom‚nia ∫i cet„˛enilor Rom‚niei.                   V„ mul˛umesc, doamna secretar de stat.
  V„ mul˛umesc.                           Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
                                  de la punctul 590, pentru care Guvernul ∫i-a exprimat
  Domnul Bogdan Olteanu:                     acordul.
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                   Cine este pentru? 281.
  Dac„ nu mai sunt alte interven˛ii...                V„ mul˛umesc.
                                   Voturi Ómpotriv„? Unul.
  Guvernul, v„ rog.
                                   Ab˛ineri. Una.
  Doamna Elena Doina Dasc„lu — secretar de stat           Amendamentul a fost adoptat.
                Ón Ministerul             Amendamentul de la punctul 591 se sus˛ine? Nu.
                Finan˛elor Publice:          Amendamentul de la punctul 592 se sus˛ine? Nu.
                                   Amendamentul de la punctul 593 se sus˛ine? Nu.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                   Amendamentul de la punctul 594 se sus˛ine? Nu.
  Guvernul nu poate sus˛ine o cre∫tere de 3 ori a          Am finalizat anexele nr. 7 ∫i nr. 8.
sumelor prev„zute Ón buget pentru aceast„ destina˛ie.         Supun votului dumneavoastr„ anexa nr. 7, cu
  Deja, Ón anul 2007, comparativ cu 2006, avem o         amendamentele a∫a cum au fost formulate.
cre∫tere cu 8% la aceast„ pozi˛ie bugetar„, motiv pentru       Cine este pentru? 162.
care v„ rog s„ respinge˛i acest amendament prin vot.         Voturi Ómpotriv„? 123.
  V„ mul˛umesc.                           Ab˛ineri? O ab˛inere.
                                   Anexa nr. 7 s-a adoptat.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                   Supun votului dumneavoastr„ anexa nr. 8, cu toate
  V„ mul˛umesc, doamna secretar de stat.             amendamentele admise incluse ∫i cu amendamentul
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins        respins, ulterior admis Ón plen.
de la punctul 586.                          Cine este pentru? 166.
  Cine este pentru? 126.                       Voturi Ómpotriv„? 122.
  Voturi Ómpotriv„? 161.                       Ab˛ineri. Nu sunt.
  Ab˛ineri? Nu s-au Ónregistrat.                   Anexa nr. 8 a fost adoptat„.
                                   Trecem la anexa nr. 9.
  Amendamentul a fost respins.
                                   Se sus˛in amendamentele respinse?
  Amendamentul de la 587 se sus˛ine? Nu.
                                   Amendamentul de la 595 se sus˛ine? Nu.
  Amendamentul de la 588 se sus˛ine? Nu.               Amendamentul de la 596 se sus˛ine? Nu.
  Amendamentul de la 589 se sus˛ine? Nu.               Amendamentul de la 597 se sus˛ine? Nu.
  Amendamentul de la 590 se sus˛ine?                 Amendamentul de la 598 se sus˛ine? Nu.
  V„ invit.                             Amendamentul de la 599 se sus˛ine? Nu.
  Domnul C„lin.                           Amendamentul de la 600 se sus˛ine? Nu.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006       7

  Amendamentul de la 601 se sus˛ine? Nu.            Domnul Gheorghe Funar:
  Amendamentul de la 602 se sus˛ine? Nu.            V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.
  Am terminat anexa nr. 9.                   Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  Nu exist„ amendamente admise.                 A∫ vrea s„ v„ fac cunoscut faptul c„ s-a petrecut un
  Supun votului dumneavoastr„ anexa nr. 9.          lucru incredibil la Proiectul legii bugetului pe anul 2007.
  Cine este pentru? 164 de voturi pentru.          S-a Ónc„lcat Constitu˛ia Rom‚niei, respectiv, Hot„r‚rea
  Voturi Ómpotriv„? 114.                   Senatului Rom‚niei privind bugetul Senatului pe 2007 a
  Ab˛ineri? Nu sunt.                     fost falsificat„. (Rumoare, discu˛ii, vocifer„ri.)
  Anexa nr. 9 s-a adoptat.                   Œn bugetul pe 2007 s-au inclus alte date dec‚t cele
  Trecem la anexa nr. 10.                  aprobate Ón Senatul Rom‚niei ∫i publicate Ón îMonitorul
  Amendamentul de la 603 se sus˛ine? Nu.           Oficial“. (Rumoare, discu˛ii, vocifer„ri.)
  Amendamentul de la 604 se sus˛ine? Nu.            Pentru a nu ajunge...
  Amendamentul de la 605 se sus˛ine? Nu.            Constitu˛ia nu se voteaz„ de c„tre dumneavoastr„,
  Amendamentul de la 606 se sus˛ine? Nu.           chiar dac„ sunte˛i la Alian˛a D.A. sau îighen“ Ón limba
  Amendamentul de la 607 se sus˛ine? Nu.           îrom‚n„“. (Rumoare, discu˛ii, r‚sete.)
  Amendamentul de la 608 se sus˛ine? Nu.            Domnule pre∫edinte,
  Amendamentul de la 609 se sus˛ine? Nu.            Ruga˛i s„ nu mai fiu Óntrerupt din sal„!
  Amendamentul de la 610 se sus˛ine? Nu.
                                 Domnul Bogdan Olteanu:
  Amendamentul de la 611 se sus˛ine? Nu.
  Amendamentul de la 612 se sus˛ine? Nu.            V„ rog, stima˛i colegi, s„ nu-l mai Óntrerupe˛i pe
  Amendamentul de la 613 se sus˛ine? Nu.           domnul senator. (Discu˛ii, rumoare, vocifer„ri, r‚sete.)
  Amendamentul de la 614 se sus˛ine? Nu.            Domnul Gheorghe Funar:
  Amendamentul de la 615 se sus˛ine? Nu.
  Amendamentul de la 616 se sus˛ine? Nu.            A∫ vrea s„... (Rumoare, discu˛ii.)
  Amendamentul de la 617 se sus˛ine? Nu.            Am urm„toarea rug„minte, domnule pre∫edinte,
  Amendamentul de la 618 se sus˛ine? Nu.           doamnelor ∫i domnilor deputa˛i...
  Amendamentul de la 619 se sus˛ine? Nu.            Constitu˛ia nu-i tocmeal„, trebuie respectat„.
  Amendamentul de la 620 se sus˛ine? Nu.            Grupurile parlamentare P.R.M. solicit„ s„ se fac„
  Amendamentul de la 621 se sus˛ine? Nu.           cuvenita rectificare.
  Amendamentul de la 622 se sus˛ine? Nu.            Parchetul se va ocupa de cei de la Ministerul
                                Finan˛elor Publice, pentru c„ am f„cut pl‚ngere penal„
  Amendamentul de la 623 se sus˛ine? Nu.
                                Ómpotriva lor pentru fapta la care au recurs, dar este
  Amendamentul de la 624 se sus˛ine? Nu.
                                necesar ca Ón bugetul pe 2007 s„ fie respectat„
  Amendamentul de la 625 se sus˛ine? Nu.
                                hot„r‚rea Senatului publicat„ Ón îMonitorul Oficial“.
  Amendamentul de la 626 se sus˛ine? Nu.
                                 V„ anun˛ c„, Ón caz contrar, dialog„m cu alte grupuri
  Amendamentul de la 627 se sus˛ine? Nu.
                                parlamentare ∫i vom contesta la Curtea Constitu˛ional„
  Amendamentul de la 628 se sus˛ine? Nu.           bugetul pe 2007 ∫i Ól Ónt‚rziem p‚n„ anul viitor.
  Amendamentul de la 629 se sus˛ine? Nu.            Nu admitem acest fals.
  Celelalte amendamente au fost incluse Ón cuprinsul      V„ mul˛umesc.
altor anexe ∫i, ca atare, nu se mai supun la vot.
  Au mai r„mas de votat anexa nr. 1 ∫i anexa nr. 2.       Domnul Bogdan Olteanu:
Ele sunt anexe sintetice ∫i cuprind toate amendamentele      V„ mul˛umesc, domnule senator.
care au fost ulterior adoptate Ón cuprinsul celorlalte anexe   La urm„torul punct de pe ordinea de zi avem
∫i amendamente admise sau respinse.              dezbaterea pe articole a Proiectului legii bugetului
  Supun votului dumneavoastr„ mai Ónt‚i anexa nr. 1.     asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007.
  Cine este pentru? 167.                    V„ amintesc c„ prezentarea proiectului de lege, a
  Voturi Ómpotriv„? 128.                   raportului comun al Comisiilor pentru buget, finan˛e,
  Ab˛ineri? Niciuna.                     activitate bancar„ ∫i pia˛„ de capital ∫i dezbaterile
  S-a adoptat anexa nr. 1.                  generale au avut loc odat„ cu cele privind Proiectul legii
  Supun votului dumneavoastr„ anexa nr. 2.          bugetului de stat pe anul 2007 ∫i v„ propun s„ Óncepem
  Cine este pentru? 167.                   dezbaterea pe articole.
  Voturi Ómpotriv„? 128.                    V„ informez c„ exist„ un amendament admis, care se
  Ab˛ineri? Niciuna.                     reg„se∫te desf„∫urat Ón anex„, ∫i o serie de
  S-a adoptat ∫i anexa nr. 2.                amendamente respinse.
  Am finalizat dezbaterea pe articole. Votul final va fi    S„ vedem dac„ se sus˛in aceste amendamente
dat dup„ dezbaterea Proiectului legii bugetului asigur„rilor  respinse.
sociale de stat.                         Se sus˛ine amendamentul respins de la punctul 1 din
  Domnul Gheorghe Funar, pe procedur„?            anex„? Nu.
  Rog s„ mi se aduc„ documenta˛ia pentru Legea         Se sus˛ine amendamentul respins de la punctul 2 din
asigur„rilor sociale de stat.                 anex„?
  8        MONITORUL     OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a,   Nr.  197/29.XII.2006

  Domnul Gheorghe Funar.                     Domnul Gheorghe Barbu — ministrul muncii,
  Ave˛i cuv‚ntul, domnule senator, la punctul 2.                     solidarit„˛ii sociale
                                             ∫i familiei:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                  Domnilor pre∫edin˛i,
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  fiin‚nd seama de faptul c„ nu am primit niciun fel de      Bugetul asigur„rilor sociale pentru anul 2007, pe care
asigur„ri din partea dumneavoastr„ c„ se respect„       vi-l supun ast„zi spre aprobare, a fost construit pornind
Constitu˛ia Rom‚niei, Grupurile parlamentare ale P.R.M.    de la c‚teva principii de politic„ social„ pe care le vom
solicit„ o pauz„ de 15 minute, s„ ne consult„m cu liderii   urm„ri Ón anul urm„tor.
de grupuri cum proced„m la bugetul pe 2007. Apoi voi        Œn primul r‚nd, dorim s„ continu„m politica de relaxare
reveni la microfon s„-mi sus˛in amendamentele, dac„      fiscal„ prin reducerea contribu˛iilor la fondurile sociale,
accepta˛i, ∫i cu num„rul 1, c„ este corelat cu 2.       astfel Ónc‚t conform angajamentului pe care ni l-am
  Este doar o permutare pe care o propunem: solicit„m    asumat prin Programul de guvernare contribu˛iile s„ fie
o pauz„ de 15 minute. (Rumoare, discu˛ii, vocifer„ri.)     reduse cu 10 puncte procentuale.
                                  Œn anul 2007, vom reduce contribu˛ia la asigur„rile
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                sociale de s„n„tate cu 1 procent, contribu˛ia la sistemul
  Domnul senator, dori˛i acum sau Ónainte de votul      public de pensii, cu 0,25 puncte procentuale, asigur„rile
final?                             de ∫omaj, cu 0,25 puncte procentuale ∫i cu 0,5 puncte
                                procentuale la asigur„rile pentru accidente de munc„ ∫i
  Domnul Gheorghe Funar (din sal„):              boli profesionale. Œn total, contribu˛iile datorate de
  Acum. (Rumoare, discu˛ii, vocifer„ri.)           angajatori la fondurile sociale vor fi reduse cu dou„
                                puncte procentuale.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Prin aceste m„suri vrem s„ sus˛inem crearea de noi
  Acum...                           locuri de munc„, sc„derea ratei ∫omajului ∫i cre∫terea
  Pauz„ de consult„ri, 10 minute. (Rumoare, discu˛ii,     num„rului salaria˛ilor cu aproximativ 85.000 fa˛„ de anul
vocifer„ri.)                          2006, aceasta este o premis„ important„ pentru cre∫terea
  Sigur, pauz„ de consult„ri am spus.             bazei de contribuabili pentru bugetul asigur„rilor sociale
  Dac„ domnii lideri doresc sau nu s„ se consulte, asta    de stat, ceea ce ar permite cre∫terea fondurilor
este decizia Domniilor Lor, nu poate fi obliga˛ie.       disponibile pentru pensii Ón anii urm„tori.
  Relu„m discu˛iile la ora 10,28.                 Œn al doilea r‚nd, alocarea fondurilor pentru anul viitor
                                a fost realizat„ pornind de la prioritatea continu„rii
             PAUZ√                procesului de majorare a pensiilor, astfel Ónc‚t valoarea
               *                punctului de pensie s„ fie 396,2 lei, ceea ce Ónseamn„
             *    *              sus˛inerea Ón continuare a cre∫terii de 16,8% a punctului
                                de pensie efectuat Ón avans, Ón luna decembrie a
           DUP√ PAUZ√
                                anului 2006.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Vreau s„ subliniez c„ p‚n„ la sf‚r∫itul anului viitor
                                pensia medie va Ónregistra o cre∫tere de 20,8% fa˛„ de
  Domnule pre∫edinte T„n„sescu,                pensia medie din noiembrie 2006 at‚t pentru pensionarii
  Dorea˛i s„ interveni˛i Ón urma consult„rilor.        din sistemul public, c‚t ∫i pentru pensionarii proveni˛i din
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:               sistemul de pensii din agricultur„.
                                  Proiectul bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.             anul 2007 are prev„zute venituri totale de 22.716 miliarde
  V-am propune, dac„ sunte˛i de acord, ca Ónainte s„     lei, reprezent‚nd 6% ca pondere din P.I.B.-ul Rom‚niei
Óncepem dezbaterile pe articole la bugetul asigur„rilor    pentru anul 2007.
sociale de stat s„ avem c‚teva minute pentru dezbateri       Fa˛„ de anul 2006, veniturile totale la bugetul
generale. Consider„m c„ este bine s„ facem aceste       asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007 vor cre∫te cu
dezbateri Ónainte s„ facem acea trecere Ón revist„ a      17%.
articolelor respinse.                       Cheltuielile estimate ale bugetului asigur„rilor sociale
  De aceea, v-a∫ propune, domnule pre∫edinte, s„ fi˛i    de stat sunt Ón sum„ de 22.438 miliarde lei, Ón cre∫tere
de acord s„ avem o prezentare din partea domnului       cu 20,6% fa˛„ de nivelul cheltuielilor totale pentru
ministru ∫i, sigur, dac„ exist„ interven˛ii pe acest subiect  anul 2006.
din partea grupurilor parlamentare, ele s„ se desf„∫oare.     Cea mai mare pondere Ón totalul cheltuielilor, respectiv
                                94,61%, o au sumele alocate pentru plata pensiilor din
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                sistemul public, pentru care am prev„zut 21.228 miliarde
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              lei, ∫i la acest capitol aloca˛ia bugetar„ pentru plata
  Dezbaterile generale sunt favoritele mele din        pensiilor Ón sistemul public va cre∫te cu 22,6% fa˛„ de
procedura parlamentar„.                    anul 2006.
  Œl invit pe domnul ministru Barbu s„ fac„ o prezentare     Pentru a avea o idee privind ordinul de m„rime al
general„ a proiectului.                    sumelor alocate pentru plata pensiilor Ón anul 2007, v„
          MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006         9

rog s„ compara˛i cheltuielile totale alocate Ón bugetul     crescut fondurile alocate pentru m„surile active de
asigur„rilor sociale de stat pentru pensii: 21.228 miliarde   combatere a ∫omajului cu 24,3% fa˛„ de 2006, ceea ce
lei, ceea ce Ónseamn„ 6 miliarde euro sau aproape 5,6%      Ónseamn„ o sum„ total„ de 433,34 milioane lei pentru
din P.I.B.-ul Rom‚niei pentru anul viitor, cu cheltuielile    anul 2007.
totale ale bugetului de stat, de 64.759 miliarde lei. Dac„      Stimularea angajatorilor care Óncadreaz„ absolven˛i va
ve˛i face aceast„ compara˛ie ve˛i observa c„ vom cheltui     avea o finan˛are de 108,3 milioane lei, cu 32 mai mult
Ón Rom‚nia pentru anul 2007 pentru plata pensiilor un      fa˛„ de fondurile alocate Ón 2006.
buget care ajunge, comparativ, la o treime din cheltuielile     Pentru formarea profesional„ continu„, fondurile au
totale alocate pentru principalii ordonatori de credite din   crescut cu 22,7% fa˛„ de nivelul de finan˛are din acest
bugetul de stat.                         an, ajung‚nd la 49 milioane lei.
  Œn urma acestor major„ri, pentru prima dat„ Ón ultimii      Pentru m„suri pasive, bugetul a crescut cu peste
16 ani, nivelul mediu al pensiilor Ón Rom‚nia va dep„∫i     10%, fonduri care vor fi cheltuite pentru plata
echivalentul a 100 de euro, Ón condi˛iile Ón care infla˛ia    indemniza˛iilor de ∫omaj, a pl„˛ilor compensatorii, a
va sc„dea p‚n„ la 4,5%. Pensionarii vor beneficia astfel     veniturilor de completare a contribu˛iilor sociale pentru
numai Ón anul 2007 de o cre∫tere real„ a pensiilor de      ∫omeri ∫i a drepturilor cu caracter social.
peste 16%.                              Voi Óncheia cu precizarea c„ execu˛ia bugetului
  Nimeni nu poate pretinde c„ acest lucru este suficient,   asigur„rilor de ∫omaj este prev„zut„ a se Óncheia cu un
av‚nd Ón vedere necesit„˛ile pensionarilor din Rom‚nia,     excedent de 58,8 milioane lei, din care 180 milioane lei
dar, stima˛i colegi, este cea mai mare cre∫tere real„ din    reprezint„ excedentul fondului de garantare pentru
ultimii 16 ani a pensiilor din sistemul public. Dac„       crean˛ele salariale ∫i 121 milioane lei, deficitul asigur„rilor
pensionarii ar fi avut cre∫teri comparabile Ón fiecare din    pentru ∫omaj.
ace∫ti ani ai tranzi˛iei, cu siguran˛„ c„ ast„zi am fi vorbit    Doamnelor ∫i domnilor senatori,
de o pensie medie mult mai mare.                   V„ propun spre aprobare bugetul asigur„rilor sociale
  Œn Programul de guvernare am prev„zut o cre∫tere a      de stat pentru anul 2007 Ón forma prezentat„.
pensiilor, Ón termeni reali, p‚n„ Ón anul 2008, cu 30%        V„ mul˛umesc.
fa˛„ de nivelul pensiilor la sf‚r∫itul anului 2004.
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  La finalul anului 2007, dup„ cre∫terile prev„zute Ón
bugetul pe anul viitor, vom atinge 27,3% din programul       V„ mul˛umesc, domnule ministru.
de cre∫tere real„ a pensiilor din sistemul public, ceea ce     Din partea comisiilor, domnule pre∫edinte T„n„sescu,
Ónseamn„ c„ ˛inta de cre∫tere real„ a pensiilor din       dori˛i s„ mai interveni˛i?
Programul de guvernare va fi aproape atins„ Ón primii
3 ani de guvernare. Aceasta ne permite s„ credem c„         Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu (din sal„):
vom dep„∫i semnificativ angajamentul de 30% pentru         Nu.
anul 2008.
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Alte cheltuieli ale asigur„rilor sociale de stat finan˛ate
de acest buget sunt cele destinate tratamentului balnear      Nu. Raportul a fost prezentat.
∫i de odihn„, pentru care am prev„zut fonduri de          Dezbateri generale.
310,8 milioane lei, cheltuielile de administrare a bugetului,    Domnul deputat Marian S‚rbu, domnul senator
Ón valoare de 543,5 milioane lei, reprezent‚nd 2,4% din     Gheorghe Funar.
totalul cheltuielilor bugetului asigur„rilor sociale de stat.    Dac„ exist„ ∫i alte Ónscrieri la cuv‚nt, v„ rog s„ m„
  Bugetul asigur„rilor pentru accidente de munc„ ∫i boli    anun˛a˛i.
profesionale cuprins Ón bugetul asigur„rilor sociale de stat
                                  Domnul Marian S‚rbu:
va avea venituri estimate la 384 milioane lei ∫i cheltuieli
Ón sum„ total„ de 105,4 milioane lei, cu un excedent de       V„ mul˛umesc, domnilor pre∫edin˛i.
278,6 milioane lei.                         Stima˛i colegi,
  Pentru anul 2007 am prev„zut, fa˛„ de nivelul          Este aproape firesc ca de fiecare dat„, atunci c‚nd
cheltuielilor din acest an, fonduri suplimentare pentru     discut„m bugetul de asigur„ri sociale, mai ales Ón ultimii
plata indemniza˛iilor ∫i ajutoarelor acordate asigura˛ilor    4—5 ani, mai ales Ón ultimii 2—3 ani, s„ ne punem
sistemului pentru concedii medicale, compensa˛ii pentru     Óntrebarea, a∫a cum au f„cut ast„zi ∫i conduc„torii celor
atingerea integrit„˛ii, programe ∫i proiecte de prevenire a   dou„ Camere, dac„ vom avea sau nu dezbateri generale.
accidentelor de munc„ ∫i a bolilor profesionale, cheltuieli     De fapt, de mai bine de c‚˛iva ani, cum v„ spuneam,
de administrare a fondului pentru anul 2007, care vor fi     bugetul de asigur„ri sociale este un buget captiv al
alocate cu o sum„ total„ de 13,3 milioane lei.          bugetului general consolidat al statului.
  Œn ceea ce prive∫te bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj,      Niciunul dintre mini∫trii muncii din ultimii 5—6, poate
veniturile pentru anul 2007 sunt estimate la           chiar 10 ani, nu a fost nu neap„rat Ón stare, dar nu a
2.488 miliarde lei, Ón cre∫tere cu 256,6 milioane lei —     fost, nu a avut posibilitatea s„-∫i impun„, Ón cadrul unui
10,3% Ón plus fa˛„ de anul acesta.                buget, pe care, chipurile, l-ar gestiona, propria sa viziune
  Preocuparea noastr„ principal„ a fost s„ cre∫tem       politic„, pentru c„ bugetul de asigur„ri sociale a fost,
ponderea cheltuielilor pentru m„surile active, care s„      este ∫i va fi ∫i Ón anul care urmeaz„, dac„ Ól vom vota
stimuleze Óncadrarea Ón munc„ a ∫omerilor. Astfel am       Ón forma actual„, Ón orice caz Grupul parlamentar P.S.D.
  10        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

nu va vota acest buget al asigur„rilor sociale, va fi un        Vreau s„ v„ spun c„ aceast„ putere se laud„ cu
buget al speciali∫tilor, ∫i nu al politicienilor.         diminuarea cotelor de contribu˛ii de asigur„ri sociale, o
  Am sperat ca, Óncep‚nd cu anul 2007, Óncep‚nd cu        diminuare Ónceput„ Ón timpul guvern„rii 2000—2004.
1 ianuarie, odat„ cu integrarea Ón Uniunea European„,         Dup„ ce p„streaz„ o reducere gradual„, ∫i nu taie
odat„ cu aderarea la Uniunea European„, acest buget al       coada pisicii dintr-o dat„, a∫a cum s-au l„udat liberalii
asigur„rilor sociale s„ fie unul de sorginte european„,      Óntotdeauna, nu mai p„streaz„ nici m„car partajarea
bineÓn˛eles nu ca valoare, pentru c„ ar fi realmente lipsit    echilibrat„ a sc„derii acestei cote de contribu˛ii. Totul se
de bun-sim˛ s„ pretindem ca protec˛ia social„ s„          reduce doar la interesele angajatorilor. E ca ∫i cum
primeasc„ ceea ce prime∫te, Ón general, Ón Uniunea         salaria˛ii n-ar mai avea niciun drept Ón ceea ce prive∫te
European„, dar cel pu˛in din punct de vedere al structurii.    diminuarea cotei ∫i a sarcinilor fiscale.
  Nici din punct de vedere structural acest buget de         Œn ceea ce Ói prive∫te pe pensionari, sistemul de
asigur„ri sociale, nici Ón anul care urmeaz„, nu va fi un     pensii, stima˛i colegi, esen˛a oric„rui tip de sistem public
buget realizat pentru protec˛ie social„, ci doar pentru      de pensii const„ Ón stabilirea unui raport Óntre diferitele
Ónchiderea bugetului consolidat al statului, a∫a cum au      tipuri de venituri ale statului, ∫i m„ refer aici la salariul
vrut ∫i vor dori Ón continuare speciali∫tii din cadrul       minim pe economie, la salariul mediu pe economie, la
Ministerului Finan˛elor Publice.                  pensia medie sau la o eventual„ pensie minim„.
  Œn fond, pot s„ o spun cu toat„ convingerea c„           Ei bine, ceea ce face actualul Executiv, Ón ceea ce
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii ∫i Familiei a devenit, treptat,  prive∫te pensia, este o diminuare, practic, a raportului
un fel de departament Ón cadrul Ministerului Finan˛elor      dintre pensia medie ∫i salariul mediu pe economie.
Publice, de la care prime∫te indicatorii, de la care        Punctul de pensie nu mai reprezint„, ast„zi, dec‚t circa
prime∫te inclusiv cifrele pe care urmeaz„ s„ le includ„ Ón     30% din aceast„ valoare, din salariul mediu. Or, Ón
bugetul consolidat, Ón bugetul de asigur„ri sociale.        condi˛iile Ón care tot vorbim despre o cre∫tere a
                                  veniturilor, despre cre∫terea veniturilor la bugetul de stat,
  Cifrele pe care ni le-a prezentat domnul ministru
                                  este aproape incredibil cum pentru bugetul de pensii nu
Barbu nu sunt cifrele pe care cei din Ministerul Muncii,
                                  se poate asigura dec‚t o sum„ at‚t de mic„, dec‚t un
Solidarit„˛ii ∫i Familiei ar fi dorit s„ le prezinte Ón fa˛a    raport at‚t de mic.
dumneavoastr„. Ele sunt cifre absolut contabile pe care
                                    A avea o pensie de numai 30% din salariul mediu pe
domnul Vl„descu, care nu are a face cu acest buget de
                                  economie reprezint„, Ón opinia mea, un regres Ón ceea ce
asigur„ri sociale, din moment ce protec˛iei sociale nu-i
                                  prive∫te ceea ce ar trebui s„ reprezinte socialul pentru
este acordat, nici anul acesta, mai mult de 10—11% din
                                  noi. Practic, pensionarii sunt Ón continuare pl„titori ai unor
P.I.B…
                                  costuri sociale pe care sf‚r∫itul tranzi˛iei ar fi trebuit s„ le
  Ie∫irea din tranzi˛ie, stima˛i colegi, Ón ceea ce prive∫te   infirme.
socialul, ar fi Ónsemnat ca m„car Óncep‚nd cu anul
                                    Ar fi trebuit ca la 1 ianuarie 2007, a∫a cum am mai
acesta s„ acord„m ceva mai mult pentru protec˛ie
                                  spus, acest buget s„ reprezinte mult mai mult Ón ceea ce
social„.
                                  prive∫te raportul dintre contribu˛iile generale, dintre taxe ∫i
  ™i atunci, ce face domnul ministru Barbu, neav‚nd       impozite, ∫i ceea ce se acord„ asigur„rilor sociale ∫i
suficiente sume pentru a ar„ta c„ bugetul de asigur„ri       asisten˛ei sociale.
sociale este anul acesta un buget european? Mai Ónt‚i,         Œn fine, stima˛i colegi, vreau s„ spun c„ pe pia˛a
se laud„ cu cre∫terile nominale, ∫i l-am auzit spun‚nd:      muncii, interven˛ia Guvernului a r„mas ∫i r„m‚ne una
îva fi o cre∫tere a pensiilor de 22%“, apoi de î16—17%“,      nesemnificativ„. Practic, pe o pia˛„ Ón care singurul
Ón final este vorba de o cre∫tere nominal„ de 17%.         element fundamental se refer„ la faptul c„ muncitorii
  Œn realitate, dac„ sc„dem rata infla˛iei pe anul viitor,    rom‚ni, Ón mare parte, lucreaz„ pe alte pie˛e, nu se
vom avea o cre∫tere real„ de doar 10—11%.             Óntrevede niciun fel de program coerent de formare
  Cum se raporteaz„ acest buget la diferitele categorii     profesional„, niciun fel de program coerent de Óncurajare
sociale pe care, Óntr-un fel sau altul, ar trebui s„ le      a ∫omerilor de a fi reintegra˛i pe pia˛a muncii ∫i, din
reprezinte, din punct de vedere al beneficiarilor, fire∫te?    acest punct de vedere, bugetul de ∫omaj r„m‚ne, la
Ce tipuri de interese reflect„ acest buget?            r‚ndul s„u, un buget de administrator.
  Domnul ministru Barbu ne spune c„ pentru anul 2007         Nu se face niciun fel de politic„, ∫i acesta este Ónc„
vom avea o reducere de 0,25% a cotelor de contribu˛ii       un motiv pentru care nu vom vota, Ón ansamblu, bugetul
datorate de angajator, reducere cu 1% a contribu˛iei de      asigur„rilor sociale, pentru c„ este unul al polariz„rii, este
asigur„ri sociale de s„n„tate datorat„ de angajator,        unul neeuropean ∫i este un buget care va accentua
reducere cu 0,5% a cotelor de contribu˛ii de asigur„ri       s„r„cia Ón Rom‚nia.
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale datorate        V„ mul˛umesc pentru aten˛ie.
de angajator.
                                   Domnul Bogdan Olteanu:
  Pentru domnul ministru Barbu, salaria˛ii nu mai au,
practic, niciun fel de semnifica˛ie, atunci c‚nd ar trebui      V„ mul˛umesc, domnule deputat.
s„ discut„m ∫i despre reducerea sarcinii fiscale a          Domnul senator Gheorghe Funar, v„ rog frumos, ave˛i
acestora.                             cuv‚ntul.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006       11

  Domnul Gheorghe Funar:                    un titlu de glorie din promisiunile pe care le-au f„cut
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              pensionarilor, pentru c„ ei au fost o ma∫in„ de vot
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         dintotdeauna, ∫i au r„mas cu promisiunile, pentru c„
  Domnilor mini∫tri,                     via˛a lor nu s-a Ómbun„t„˛it, am putea spune chiar c„ s-a
  Am studiat cu mult interes c„r˛ulia portocalie,       Ónr„ut„˛it de la an la an.
Programul de guvernare, ∫i Ón c„r˛ulia portocalie, Ón        Am discu˛ii cu foarte mul˛i pensionari, foarte mul˛i
Programul de guvernare, la capitolul 7, la îPolitica de     nemul˛umi˛i de recalcul„rile pensiilor, de pensiile de
protec˛ie social„“, se prevede c„ Guvernul are ca ˛inte     mizerie cu care nu-∫i pot acoperi cheltuielile pentru
strategice reducerea s„r„ciei ∫i a marginaliz„rii sociale,   energie, pentru gaz metan, pentru medicamente ∫i alte
Ómbun„t„˛irea standardului de via˛„ pentru persoanele      utilit„˛i de care au nevoie Ón aceast„ perioad„.
v‚rstnice, eliminarea inechit„˛ilor din sistemul public de      Sigur c„ exist„ o discrepan˛„ total„ Óntre nivelul
pensii, respectiv trecerea la aplicarea principiului îla    pensiilor ∫i pre˛urile de care v„ aminteam mai Ónainte, ∫i
condi˛ii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de    la un moment dat ei ajung s„-∫i blesteme zilele.
anul ie∫irii la pensie“.                       Sigur c„ nu trebuie s„ Ónvinov„˛im numai guvernul de
  De asemenea, Ón aceast„ c„r˛ulie portocalie, scrie c„    ast„zi, trebuie s„ Ónvinov„˛im toate guvernele de p‚n„
îva fi protejat„ puterea de cump„rare a pensiilor,       acum, pentru c„ niciun guvern nu s-a aplecat cu foarte
respectiv toate pensiile care au fost recalculate vor fi,    mult„ aten˛ie asupra acestei categorii sociale. Este foarte
ulterior, indexate cu indicele de cre∫tere a pre˛urilor de   grav. Este grav ∫i pentru modul Ón care a fost croit
consum, astfel Ónc‚t s„ fie acoperit„ 100% cre∫terea      bugetul asigur„rilor sociale.
pre˛urilor“.                             Vreau s„ v„ informez, stima˛i colegi, c„ Ón alte ˛„ri
  De asemenea, se mai men˛ioneaz„, Óntre altele, Ón      comunitare, deci Ón Uniunea European„, bugetul
acest capitol, la îPolitica de protec˛ie social„“: îcre∫terea  asigur„rilor sociale se afl„ undeva Ón limitele a 20—28%
puterii de cump„rare a pensionarilor din agricultur„“.     din produsul intern brut, iar Ón Rom‚nia, doar Ón limitele
  Permite˛i-mi, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, s„-i      a 10—11% din produsul intern brut.
adresez o Óntrebare distinsului ministru, domnului          Va trebui s„ reflect„m foarte atent ∫i asupra acestei
Gheorghe Barbu.                         situa˛ii, pentru c„ nu putem s„ mai toler„m Ón continuare
  Care dintre aceste prevederi din Programul de        ∫i s„ consider„m aceast„ categorie social„ ca pe o
guvernare sunt respectate prin Proiectul bugetului pe      povar„, pentru c„ acest lucru Ól facem noi Ón momentul
2007 ∫i care nu?                        de fa˛„, Ón loc s„-i respect„m ∫i s„-i admir„m, s„ le
  Noi, cei din Partidul Rom‚nia Mare, am dori s„       aducem toat„ recuno∫tin˛a noastr„ pentru ceea ce au
sus˛inem ∫i s„ vot„m acest Proiect al bugetului         f„cut ei de o via˛„. Mai mult de at‚t, noi venim, ast„zi,
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007, Ón condi˛iile Ón   ∫i le oferim doar ni∫te surogate, Ón loc s„ avem grij„ s„
care se respect„ Programul de guvernare ∫i dac„         duc„ o via˛„ lini∫tit„ p‚n„ la cap„tul zilelor.
Óncep‚nd cu anul viitor, de la 1 ianuarie 2007, Ón          Sigur c„ ∫i Partidul Conservator a depus o serie de
Rom‚nia nu va mai exista pensie mai mic„ de 1.000 lei,     amendamente la bugetul asigur„rilor sociale de stat. O
respectiv 10 milioane lei.                   mare parte dintre ele au fost respinse, dar noi, cei de la
  Œn condi˛iile Ón care se respect„ Programul de       Partidul Conservator, vom milita Ón continuare.
guvernare ∫i va fi acceptat ∫i acest amendament al          Ne-am angajat la o misiune grea, s„ rezolv„m, la
Partidului Rom‚nia Mare, privind cre∫terea substan˛ial„ a    nivelul posibilit„˛ilor, aceste probleme cu care se
pensiilor, noi vom vota cu pl„cere acest proiect de buget,   confrunt„ ace∫ti pensionari, care, v„ spuneam, nu au
dar a∫tept„m un r„spuns din partea domnului ministru la     deloc o via˛„ fericit„. Este vorba de pensionarii din
Óntrebarea formulat„.                      agricultur„, care au pensii de la 400.000 lei p‚n„ la
  Mul˛umesc.                         1.200.000 lei. Am vorbit cu domnul ministru Barbu, ne-a
                                promis c„ va rezolva problemele acestea. Nu s-au
  Domnul Bogdan Olteanu:                    rezolvat nici p‚n„ acum.
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                  Ne referim Óntotdeauna la pensionarii cu pensii
  Domnul deputat Nicolae Popa.                 minime. Peste 2,5 milioane de pensionari au pensii
                                minime, pensii sub 3 milioane lei. Spune˛i-mi
  Domnul Nicolae Popa:                     dumneavoastr„ cum poate tr„i un pensionar cu
  Domnilor pre∫edin˛i,                    3 milioane de lei?
  Domnule ministru,                        ™i bineÓn˛eles c„, totdeauna, noi vorbim de pensii
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         medii. Domnule, nu e vorba de pensia medie, noi trebuie
  Este adev„rat c„ bugetul asigur„rilor sociale, de∫i     s„ ne ax„m cu toat„ seriozitatea asupra pensiei minime,
pare a fi satisf„c„tor anul acesta, el este, de departe,    asupra acestor oameni am„r‚˛i, care tr„iesc din aceast„
insuficient pentru onorarea tuturor obliga˛iilor sectoarelor  pensie de mizerie.
de asisten˛„ social„. Trebuie s„ fim obiectivi ∫i s„         Am mai solicitat de at‚tea ori domnului ministru s„
accept„m c„ Ón acest domeniu vital mai sunt foarte multe    avem o singur„ Cas„ de pensii, s„ nu avem trei, ca
de f„cut.                            p‚n„ acum, s„ nu mai existe aceste discrepan˛e mari
  Sigur, nu trebuie s„ ne consider„m mul˛umi˛i        Óntre pensiile celor mul˛i ∫i pensiile unor priva˛i, care,
niciodat„. Mai toate guvernele de p‚n„ acum ∫i-au f„cut     bineÓn˛eles, au pensii extraordinar de mari, p‚n„ la
  12        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

100 milioane lei. Lucrurile acestea trebuie s„ dispar„      ∫i dumneavoastr„, opozi˛ia, a˛i spus c„ nu va putea fi
odat„ ∫i-odat„.                         niciodat„ pus Ón practic„, a fost deja pus Ón practic„,
  BineÓn˛eles c„ nu mai vorbim de impozitul pe pensii.     suntem chiar Ón avans.
Unde s-a mai v„zut s„ includem impozitul pe pensii unor       Sunt cifre foarte clare. Nu v„ plac cifrele... Œn ce
oameni care au muncit o via˛„, 40 de ani de zile, ∫i,      altceva s„ consemn„m realitatea?
bineÓn˛eles, au pl„tit din plin toate impozitele ∫i taxele, ∫i    Va fi o cre∫tere de 85.000 de locuri de munc„ Ón anul
venim, acum, la b„tr‚ne˛e, ∫i le mai aplic„m un impozit     viitor ∫i va fi o sc„dere cu 2% a contribu˛iilor, a banilor pe
pe pensie de 16%? Nu este corect ∫i, de aceea, eu        care fiecare agent economic ∫i fiecare persoan„ Ói vor da
sper, cu toate cele ce s-au spus ast„zi aici ∫i de        din buzunar. Nici acestea nu sunt lucruri satisf„c„toare.
antevorbitorii mei, ca domnul ministru Barbu ∫i,           Va fi o cre∫tere a punctului de pensie. S-a ajuns la
bineÓn˛eles, puterea actual„ s„ se aplece atent asupra      100 de euro pensia medie, iar la anul va mai cre∫te cu
acestor probleme, s„ trateze cu toat„ seriozitatea ∫i,      Ónc„ 20—21%. Nici acestea nu sunt lucruri satisf„c„toare.
bineÓn˛eles, s„ rezolv„m c‚t se poate de mult aceste       Asta arat„ diferen˛a Óntre a fi Óntr-o opozi˛ie decent„ sau
nevoi cu care se confrunt„ pensionarii de ast„zi.        Óntr-o opozi˛ie care critic„ absolut orice.
  Cu toate aceste probleme, a∫a cum am promis, noi         S-au introdus noi presta˛ii, care vor fi acordate Ón anul
vom vota bugetul asigur„rilor sociale, cu speran˛a c„      viitor: dou„ milioane lei pentru copii. Dumneavoastr„, care
domnul ministru Barbu va lua Ón serios aceast„ problem„,     ˛ine˛i at‚t de mult la principiile acestea, nu a˛i oferit
care Ói revine, ∫i bineÓn˛eles c„ nu vrem s„ conturb„m, ∫i    aceste sume. Erau sume de mizerie. Dou„ milioane este
pu˛inul pe care Ól avem la bugetul asigur„rilor sociale s„    de multe ori mai mult dec‚t a˛i putut da dumneavoastr„.
fie administrat Ón continuare Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu         V„ Ón˛eleg nemul˛umirea, venind din starea de
bloc„m acest proces al asigur„rilor sociale           opozi˛ie, dar s„ d„m Cezarului ce este al Cezarului: s-a
  V„ mul˛umesc.                         realizat o recalculare a pensiilor care a adus pe principii
                                 de echitate pensiile, se m„resc pensiile, se acord„
  Domnul Bogdan Olteanu:                    presta˛ii sociale noi, se creeaz„ noi locuri de munc„, Ón
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                condi˛iile Ón care emigra˛ia, fuga pentru locuri de munc„
  Domnul deputat Cristian R„dulescu.              mai bine pl„tite Ón str„in„tate, este un fenomen de mas„,
                                 se scad presta˛iile sociale, ca efort din buzunarul
  Domnul Cristian R„dulescu:                  fiec„ruia, ∫i totu∫i exist„ o nemul˛umire.
  Stima˛i colegi,                         E adev„rat, este un minister mai pu˛in spectaculos
  BineÓn˛eles c„ exerci˛iul acesta, de dinainte, de      acesta, care vine s„ v„ prezinte dumneavoastr„ bugetul
retoric„ ne arat„, Ónc„ o dat„, c„ rolul opozi˛iei este s„    asigur„rilor sociale, dar el are cel mai concret impact
critice. Conteaz„ Óns„ ∫i cum se face aceast„ critic„.      asupra celui mai mare num„r de persoane din ˛ara
Sunt sigur c„ onorata opozi˛ie nu ar fi mul˛umit„ cu ce     aceasta, ∫i fiecare simte, Ón buzunarul s„u, despre ce
se Ónt‚mpl„ Ón ˛ara asta, nici dac„ Ón urma efectelor      este vorba ∫i ce este politic„ concret„ ∫i coerent„ pentru
guvern„rii actuale prin fa˛a Parlamentului, de aici ∫i p‚n„   fiecare om din ˛ara asta care beneficiaz„ de bugetul de
Ón Boto∫ani, prin toate ∫an˛urile ar curge lapte ∫i miere.    asigur„ri sociale.
™i atunci am avea parte de critici, pesemne fiindc„ este       Suntem de acord cu acest buget, este un buget foarte
risip„ prea mult„.                        bun, ∫i Ói ur„m ministrului s„ continue Ón felul acesta.
  Dac„ dup„ o asemenea performan˛„ a ministerului         V„ mul˛umesc.
condus de domnul Barbu exist„ Ón continuare atari
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
nemul˛umiri, este foarte clar c„ felul nostru de a vedea
lucrurile este diferit.                       V„ mul˛umesc foarte mult, domnule deputat.
  S-a realizat recalcularea pensiilor, pe care au promis-o    Domnul deputat Kerekes, ave˛i cuv‚ntul.
cei din P.S.D. ∫i nu au reu∫it s-o fac„ Ón timpul
                                  Domnul Kerekes Károly:
guvern„rii lor de patru ani, s-a realizat Óntr-un an ∫i
jum„tate ∫i s-a ajuns la acel principiu care a fost         Domnule pre∫edinte,
enun˛at: la munc„ egal„, pensii egale.               Domnule ministru,
  Se pare c„ principiul pe care Ól sus˛in reprezentan˛ii     Stima˛i colegi,
P.S.D. este: indiferent de munc„, pensii egale, principiul     Bugetul asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007, f„r„
de aur, egalitarist al comunismului. La a∫a ceva, stima˛i    Óndoial„, are p„r˛i bune, dar trebuie s„ remarc„m ∫i
colegi, nu se va putea ajunge.                  faptul c„ are ∫i p„r˛i mai pu˛in bune, mai pu˛in pozitive.
  Domnul ministru Barbu ne spune c„ este cea mai         Printre p„r˛ile pozitive a∫ putea s„ remarc faptul c„ se
mare cre∫tere care a fost ob˛inut„ Ón ultimii 16 ani, ∫i ei,   fac eforturi financiare deosebite Ón ceea ce prive∫te
bineÓn˛eles, sunt tot nemul˛umi˛i. Œn ordine, s„ vedem ce    asigur„rile de ∫omaj, pentru a asigura efortul financiar
vor face dac„ vor mai veni vreodat„ la putere, dac„ vor     pentru aplicarea m„surilor active pentru combaterea
putea realiza mai mult dec‚t a f„cut acest minister.       ∫omajului.
  fiin s„ v„ spun c„, pe fondul faptului c„ actuala        Ceea ce ne nemul˛ume∫te pe noi, U.D.M.R.-ul, este
guvernare este foarte Ón grafic ∫i chiar mai Ónainte,      faptul c„ valoarea punctului de pensie nu este la nivelul
ministerul condus de domnul Barbu este cel mai Ón grafic     dorit. De ani de zile promitem c„ aceast„ valoare a
∫i tot ceea ce a fost promis Ón Programul de guvernare,     punctului de pensie va cre∫te Ón mod substan˛ial. A∫a
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        13

cum stau lucrurile, potrivit acestui buget, coeficientul, care    Domnul Gheorghe Barbu:
nu este altceva dec‚t raportul pensiei medii fa˛„ de          Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
salariul brut pe economie, prognozat prin acest buget are       N-am s„ r„spund tuturor celor spuse ast„zi, aici.
o valoare de 31,2%. Este departe de acea valoare care       Œn˛eleg c„, la fel ca Óntotdeauna, atunci c‚nd este vorba
am dori noi s„ fie, deci 40%.                   de pensionari, toate forma˛iunile politice Óncearc„ s„
  Noi Ón˛elegem greut„˛ile financiare ale bugetului, dar,    g„seasc„ cele mai bune solu˛ii, Ón orice caz s„ le
pe viitor, eu sper c„ ministerul va lua m„suri serioase      promit„ foarte multe lucruri, Ón speran˛a ob˛inerii unui
pentru a asigura aceast„ valoare, acest coeficient de       num„r mai mare de voturi. Cert este c„, timp de 15 ani,
care am vorbit.                          lucrurile au r„mas doar la faza promisiunilor.
  Mai sunt ∫i alte aspecte despre care ar trebui s„         Eu vreau s„ v„ spun un lucru ∫i v„ rog, cu tot
vorbim. Este l„udabil faptul c„ actualul Guvern, prin grija    respectul, s„ lua˛i Programul de guvernare ∫i s„ vede˛i
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii ∫i Familiei, a f„cut eforturi  ce scrie Ón leg„tur„ cu evolu˛ia sistemului public de
deosebite pentru a Óncheia cu succes recalcularea         pensii ∫i pe aceast„ baz„ s„ aduce˛i critici, dac„ este
pensiilor. S-a ∫i f„cut acest lucru, Óns„ trebuie s„        vreuna nerespectat„ ∫i nu este la zi.
constat„m c„ pe parcurs s-au ivit o serie de greut„˛i, a∫       Am s„ v„ dau doar un exemplu. Ca ∫i
putea s„ spun, o serie de gre∫eli. Printre aceste gre∫eli,     dumneavoastr„, sunt con∫tient c„ Ón Rom‚nia pensiile
a∫ aminti, Ón primul r‚nd, faptul c„ nu s-a rezolvat        sunt mici. Ca ∫i dumneavoastr„, sunt con∫tient c„ ar
problema mult discutat„ a salariului minim, care s-a luat     trebui s„ fie o cre∫tere Ón ritm accelerat. Suntem Óntr-o
Ón calcul la recalcularea pensiilor, Ón acele cazuri e vorba    constr‚ngere a bugetului asigur„rilor sociale ai c„rui bani
de perioada 1950—1962, c‚nd salariile nu au fost trecute      Ói Ómp„r˛im. Cre∫terea anului 2007, fa˛„ de anul 2006,
Ón carnetul de munc„.                       este de 1,11 miliarde euro. Nu mai apeleaz„ bugetul
  O alt„ problem„, pe care ar trebui s-o rezolv„m c‚t      asigur„rilor sociale Ón niciun fel la bugetul de stat, Ón
mai repede, ∫i Ón acest sens ministerul, dar nu numai       condi˛iile Ón care reduce contribu˛iile ∫i pensiile cresc cu
ministerul, ci ∫i parlamentarii primesc mii ∫i mii de       16,8%, deja Ón avans, de la 1 decembrie 2006, ∫i cu
scrisori: este vorba de problematica acelor pensionari       probabil Ónc„ 3% Ón septembrie 2007, ceea ce va
care au activat Ón perioada c‚t a fost Ón vigoare Legea      conduce la o cre∫tere, per total, de 20,8%.
nr. 3/1977. Este vorba de persoanele care au activat ∫i        Œi r„spund, Ón acest fel, domnului senator de la
au ie∫it la pensie din grupa I ∫i II de munc„, unde, Ón      P.R.M., domnul Funar, spun‚ndu-i urm„torul lucru: pensia
cazul lor, la recalculare, s-a f„cut o mare gre∫eal„,       medie Ón sistemul public Ón decembrie 2004 a fost de
folosindu-se vechimea cerut„ de 30 de ani, Ón loc de        252 lei, este Ón decembrie 2006, dup„ doi ani, 370 lei ∫i
20 de ani, respectiv 25 de ani, c‚t a fost prev„zut„ Ón      va fi Ón decembrie 2007 de 384 lei. O cre∫tere de 152%.
Legea nr. 3/1977.                           Pensia medie a agricultorilor a fost de 79 lei Ón
  O alt„ problem„ despre care ar trebui s„ vorbim este      decembrie 2004, 103 lei Ón decembrie 2005, 136 lei Ón
faptul c„, Ón urma depunerii actelor care au lipsit la       decembrie 2006 ∫i 142 lei Ón decembrie 2007. O cre∫tere
recalculare, ulterior pensionarii le-au adus ∫i au completat    de 172%, Ón condi˛iile Ón care am vorbit Ón ace∫ti ani Ón
tot ce lipsea din dosar... ™i Ón acest caz, pensionarii      Rom‚nia, Ón 2005 de o infla˛ie de circa 8%, Ón 2006 de
trebuie s„ a∫tepte luni de zile. Am v„zut ∫i cazuri c‚nd a     o infla˛ie Ón jur de 5%, ∫i este prognozat„ o infla˛ie de
trecut mai mult de un an ∫i Ónc„ nu li s-a recalculat       4,5%.
pensia.                                Probabil c„ realiz„rile sunt mici. ™tiu c„ a∫tept„rile
  Œn privin˛a celor dou„ probleme de care am vorbit,       sunt mari. Deocamdat„, alte guvern„ri p‚n„ Ón prezent
primele dou„, este vorba de acel salariu minim, s„ fie       nu ne-au demonstrat c„ sunt Ón stare de o astfel de
Ónlocuit cu altceva, sau cazul persoanelor care au ie∫it la    performan˛„.
pensie din grupele I ∫i II de munc„, ∫i noi, U.D.M.R-ul,        A∫ vrea s„-i spun domnului Kerekes urm„torul lucru.
am avut o serie de ini˛iative legislative. Din p„cate,       Exist„ foarte multe dorin˛e, n-am s„ r„spund punctual la
aceste ini˛iative nu au fost acceptate de minister, au fost    fiecare dintre ele. Am aplicat Legea nr. 19/2000 a∫a cum
refuzate, pe r‚nd, toate. Dar nu numai noi, a∫ putea        nu fusese aplicat„ timp de 5 ani.
spune c„ ∫i alte partide au avut ini˛iative legislative        Dac„ exist„ Ónc„ inadverten˛e, ∫i astfel de lucruri sunt,
pentru a solu˛iona aceast„ problem„ arz„toare.           ∫i sunt corectabile, vom lansa o Carte verde privind
  Dac„ ministerul nu accept„ propunerea noastr„, atunci     modific„rile pe care vrem s„ le aducem la Legea
s„ vin„ m„car cu o solu˛ie, pentru c„ toat„ lumea         nr. 19/2000, pornind de la principii sau direc˛ii Ón care
a∫teapt„ rezolvarea grabnic„ a acestei probleme.          vrem s„ modific„m aceste lucruri.
                                    Toate cele pe care le-a enumerat aici domnul deputat
  Œn privin˛a bugetului, bineÓn˛eles, Ól vom vota, dar
                                  Kerekes vor fi cuprinse Ón aceast„ Carte verde, urm‚nd
avem serioase rezerve, pe care le-am prezentat.
                                  ca Óntr-o perioad„ de p‚n„ la ∫ase luni s„ Óncerc„m s„
  Mul˛umesc pentru aten˛ie.                   venim Ón fa˛a dumneavoastr„ cu un proiect de modificare.
  Domnul Bogdan Olteanu:                       Mi-a∫ dori din toat„ inima ca acest Proiect de
                                  modificare a Legii nr. 19/2000 s„ fie un proiect asumat
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                 de toate partidele politice ∫i de partenerii sociali, pentru
  Dac„ nu mai exist„ interven˛ii la dezbateri generale, Ól    c„ el nu trebuie s„ fie al unei forma˛iuni politice, care
invit, Ón Óncheiere, pe domnul ministru s„ ia cuv‚ntul.      s„-l foloseasc„, atunci c‚nd dore∫te, ca sistem de
  14        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

protec˛ie ∫i asisten˛„ social„, ∫i nu ca pe un sistem de      Domnul Bogdan Olteanu:
asigur„ri, cum este de fapt.                    V„ mul˛umesc.
  Vorbim de pensie medie pentru c„ avem pensionari        Guvernul?
de diverse feluri, de la pensionari de urma∫i, pensionari
de boal„, cu pensie anticipat„ par˛ial, la pensionari care     Domnul Gheorghe Barbu:
au lucrat numai zece ani Ón sistem ∫i al˛ii care au lucrat     Amendamentele, a∫a cum le-a prezentat domnul
40 de ani. Vorbi˛i de o pensie medie, unii dintre        senator Funar, sunt, Óntr-adev„r, Ón leg„tur„. R„spunsul
dumneavoastr„, stima˛i colegi din opozi˛ie, de o pensie     este unul pentru am‚ndou„ amendamentele. Anexa
minim„. Un astfel de lucru nu este posibil, ca un salariu    nr. 1/03 reprezint„ sinteza bugetului asigur„rilor sociale
minim... Pentru c„ noi avem categorii diferite de        de stat ∫i con˛ine veniturile, cheltuielile ∫i excedentul
pensionari, a∫a cum vi le-am enumerat.             bugetar, iar aceasta reprezint„ baza de date care este
  Œn Programul de guvernare a existat o chestiune pe      comentat„ Ón alin. 2. Rezult„, prin urmare, c„ ordinea
care am respectat-o Ón totalitate: pensiile agricultorilor s„  celor dou„ alineate este una logic„, a∫a cum sunt
creasc„ mai mult dec‚t pensiile celor din sistemul public.   Ónscrise Ón proiectul legii.
  Repet, pensiile din sistemul public cresc cu 152%,       Drept urmare, nu sus˛inem aceste amendamente.
pensiile din sistemul agricultorilor, cu 172%. Aceast„
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
chestiune a fost stabilit„ la Ónceputul acestei guvern„ri,
am respectat-o, p‚n„ Ón prezent, Ón totalitate.          V„ mul˛umesc, domnule ministru.
  Fa˛„ de aceste lucruri, Ónc„ o dat„, doamnelor ∫i        Atunci, supun votului dumneavoastr„ amendamentul
domnilor senatori, v„ propun spre aprobare bugetul       respins, m„ rog, cele dou„ amendamente, pentru c„ ele,
asigur„rilor sociale a∫a cum a fost prezentat.         practic, sunt legate Óntre ele, de la punctele 1 ∫i 2.
  V„ mul˛umesc.                          V„ rog s„ vota˛i.
                                  Cine este pentru? 127 de voturi pentru.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Voturi Ómpotriv„? 165 de voturi Ómpotriv„.
                                  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  V„ mul˛umesc, domnule ministru.
                                  Au fost respinse cele dou„ amendamente.
  Trecem la dezbaterile pe articole. (Din sal„, domnul      Supun votului dumneavoastr„ art. 2 Ón aceast„
senator Gheorghe Funar cere drept la replic„.)         formulare.
  Domnul senator,                        Cine este pentru? 167 de voturi pentru.
  Dup„ interven˛ia ministrului, s-au Óncheiat dezbaterile    Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
generale. Nu cred c„ vi s-a rostit numele, Ómi pare r„u,      Ab˛ineri? Nu sunt.
am ascultat cu mare aten˛ie. Nu am auzit numele          Art. 2 s-a adoptat.
dumneavoastr„. A spus c„ v„ r„spunde la Óntrebarea         Supun votului dumneavoastr„ art. 3. Nu are
dumneavoastr„, pentru asta nu ave˛i drept la replic„, nu    amendamente.
a˛i fost atacat, nu a˛i fost lovit Ón niciun fel.         Cine este pentru? 167 de voturi pentru.
  Art. 1 nu are amendamente admise sau respinse.         Cine este Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 1, a∫a cum a fost       Ab˛ineri? O ab˛inere.
formulat Ón text.                         Dac„ se sus˛ine la art. 4 amendamentul respins? Nu
  Cine este pentru? 167 de voturi pentru.           se sus˛ine.
  Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.           Supun votului dumneavoastr„ art. 4.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     Cine este pentru? 167 de voturi pentru.
  Articolul a fost adoptat.                   Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
                                  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Art. 2, amendamentul 1 nu s-a sus˛inut. Amendamentul 2
                                  Art. 4 a fost adoptat.
se sus˛ine?
                                  Dac„ se sus˛in amendamentele respinse la art. 5,
  Domnul senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.
                                amendamentul de la punctul 5 din anex„.
  Domnul Gheorghe Funar:                     V„ rog.
                                  Ave˛i cuv‚ntul, la art. 5 alin. 2.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.          Da. Art. 5 alin. 1, dac„ se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
  V„ rog s„ accepta˛i s„ discut„m ambele             Alin. 2, v„ rog.
amendamente respinse de la numerele curente 1 ∫i 2,
pentru c„ sunt corelate Óntre ele. Eu am propus aici,       Domnul Filona∫ Chi∫:
domnule pre∫edinte de ∫edin˛„, doamnelor ∫i domnilor        Domnule pre∫edinte,
senatori ∫i deputa˛i, doar o a∫ezare Ón ordinea logic„ a      Stima˛i colegi,
primelor dou„ alineate ale art. 2, respectiv s„ se prezinte    La art. 5 alin. 2, noi propunem, Ón esen˛„, cre∫terea
c‚t este bugetul asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007   num„rului de bilete de tratament ∫i odihn„ pentru
la alin. 1, iar la alin. 2, sinteza bugetului — detaliat la   pensionari ∫i, respectiv, pentru salaria˛ii bugetari cu
venituri pe capitole, subcapitole ∫i a∫a mai departe. Deci   230.000 de locuri ∫i, respectiv, cu 35.000 de locuri
este doar o Ónscriere logic„ a alineatelor. Sper s„ nu     pentru salaria˛ii bugetari.
vota˛i Ómpotriva logicii.                     Este o realitate trist„ Ón Rom‚nia anului 2006, ∫i va fi
  V„ mul˛umesc.                        probabil ∫i Ón 2007, faptul c„ nu putem s„ asigur„m
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        15

condi˛ii de tratament inclusiv pentru bolnavii cronici, este   Domnul Gheorghe Funar:
o realitate trist„ c„ la casele jude˛ene de pensii ∫i la     Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,
direc˛iile de munc„ oamenii Ó∫i rup hainele pentru a       Domnilor mini∫tri,
ob˛ine cu mare dificultate sau de cele mai multe ori nu      Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
ob˛in bilete de tratament ∫i odihn„ ∫i cred c„, p‚n„ la      La art. 5 alin. 12, Ómpreun„ cu mai mul˛i colegi ai
urm„, dac„ judec„m strict economic, este mai important     Partidului Rom‚nia Mare, propunem ca, Ón locul textului
s„ facem ac˛iune de prevenire medical„ a bolilor ∫i de     permisiv Ónscris de ini˛iator, Ón sensul c„ Ministerul
tratare Ón faza lor incipient„, prin aceste sta˛iuni de    Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei poate stabili
odihn„ ∫i tratament, dec‚t s„-i ˛inem Ón spitale.       Ómpreun„ cu Ministerul Ap„r„rii, Ministerul Administra˛iei ∫i
  Credem, de asemenea, c„ Ón esen˛„ aceast„         Internelor ∫i Serviciul Rom‚n de Informa˛ii num„rul de
propunere nu afecteaz„ semnificativ bugetul asigur„rilor    bilete ce poate fi eliberat pensionarilor militari,
sociale.                            amendamentul nostru precizeaz„ c„ Ministerul Muncii,
  De aceea, eu v„ rog, domnilor senatori ∫i deputa˛i, s„   Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei stabile∫te Ómpreun„ cu
Ón˛elegem cu to˛ii aceast„ realitate ∫i s„ sus˛ine˛i acest   celelalte ministere num„rul de bilete ce poate fi eliberat
amendament.                          pensionarilor militari. Œn acest fel asigur„m ∫i aplicarea
                                Programului de guvernare.
  V„ mul˛umesc.
                                 V„ mul˛umesc.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Domnul Bogdan Olteanu:
  V„ mul˛umesc foarte mult, domnule deputat.           V„ rog, domnule ministru.
  Guvernul, v„ rog.                       Domnul Gheorghe Barbu:
  Domnul Gheorghe Barbu:                     Amendamentul nu poate fi sus˛inut, pentru c„
                                procurarea acestor bilete este op˛ional„. Restul
  Nu vreau s„ fac alte comentarii. Ni se propune       ordonatorilor de credite, dac„ sunt diferen˛e, trebuie s„
aproape dublarea num„rului de bilete sau o cre∫tere, Ón    pun„ bani din bugetele lor, drept urmare Ministerul
orice caz, cu peste 50—60%.                  Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei nu poate obliga
  Ce vreau s„ v„ spun Óns„ este urm„torul lucru: din     ordonatorii de credite s„ procure aceste bilete de
totalul de bilete, existent Ón bugetul pe 2006 ∫i Ón toate   tratament de la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
bugetele din anii anteriori, niciodat„ nu s-au folosit mai   Familiei.
mult de 70%. Nu se folosesc, pentru c„ exist„ o singur„      Drept urmare nu sus˛inem.
perioad„ c‚nd este cerere mare: Ón iulie ∫i Ón august.       V„ mul˛umesc.
Asta este problema, iar problema solu˛ion„rii unei astfel
                                 Domnul Bogdan Olteanu:
de chestiuni ˛ine de un Óntreg sistem.
  Un alt lucru care trebuie spus este urm„torul: ini˛ial,    V„ mul˛umesc pentru interven˛ie, domnule ministru.
biletele de tratament nu erau pentru to˛i pensionarii, ci     Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
erau pentru pensionarii care-∫i puteau recupera        de la punctul 6 din raport, anexa cu amendamente
capacitatea de munc„, eventual, deci pentru cei        respinse.
pensiona˛i de boal„, pentru a se reÓntoarce Ón activitatea    Cine este pentru? 128 de voturi pentru.
productiv„.                            Cine este Ómpotriv„? 168 de voturi Ómpotriv„.
                                 Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Sigur, noi am p„strat pentru toat„ lumea, le p„str„m     S-a respins.
Ón continuare, efortul bugetar ar fi de 146 milioane lei     Dac„ se sus˛ine amendamentul respins de la
pentru care nu exist„ resurse financiare, ∫i nici nu a fost  punctul 7? Nu se sus˛ine.
propus„ o modalitate de finan˛are, drept urmare nu        Supun votului dumneavoastr„ art. 5.
putem sus˛ine acest amendament.                  V„ rog s„ vota˛i.
                                 Cine este pentru? 168 de voturi pentru.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                 Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  V„ mul˛umesc, domnule ministru.                Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins        Art. 5 a fost adoptat.
de la punctul 5.                         Supun votului dumneavoastr„ art. 6.
                                 Nu exist„ amendamente.
  V„ rog s„ vota˛i.
                                 Cine este pentru? 167 de voturi pentru.
  Cine este pentru? 127 de voturi pentru.            Cine este Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? 168 de voturi Ómpotriv„.           Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                     S-a adoptat art. 6.
                                 Supun votului dumneavoastr„ art. 7.
  S-a respins.
                                 Cine este pentru? 168 de voturi pentru.
  Amendamentul de la punctul 6 se sus˛ine?            Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Domnul senator Funar, ave˛i cuv‚ntul, v„ rog.         Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  16        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  S-a adoptat art. 7.                     precizeaz„ c„ aceste sume îeste interzis s„ fie
  Supun votului dumneavoastr„ art. 8.             redistribuite la alte obiective de investi˛ii“.
  Cine este pentru? 168 de voturi pentru.             V„ mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.                   Domnul Bogdan Olteanu:
  S-a adoptat art. 8.                       V„ mul˛umesc foarte mult, domnule senator.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 9.               Guvernul, v„ rog.
  Cine este pentru? 167 de voturi pentru.
                                  Domnul Gheorghe Barbu:
  Voturi Ómpotriv„? 126 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                       Amendamentul propus, p‚n„ la urm„, nu face dec‚t
  S-a adoptat art. 9.                     acela∫i lucru. Eu v„ propun Óns„ s„ nu fie adoptat
  Dac„ la art. 10 se sus˛in amendamentele respinse?      dintr-un singur motiv: men˛inem aceea∫i formulare care
  Punctul 8 din anex„ se sus˛ine? Nu se sus˛ine.        se reg„se∫te, la acest capitol ∫i la acest articol, ∫i Ón
  Punctul 9 din anex„ se sus˛ine? Nu se sus˛ine.        bugetul de stat. ™i nu facem altceva dec‚t a da un
  Supun votului dumneavoastr„ art. 10.             caracter unitar prevederilor din cele dou„ legi.
  Cine este pentru? 167 de voturi pentru.             V„ mul˛umesc.
  Voturi Ómpotriv„? 126 de voturi Ómpotriv„.
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Ab˛ineri? Nu sunt.
  S-a adoptat art. 10.                      V„ mul˛umesc, domnule ministru.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 11.              Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
  Cine este pentru? 168 de voturi pentru.           de la punctul 10 din anex„.
  Voturi Ómpotriv„? 126 de voturi Ómpotriv„.           Cine este pentru? 128 de voturi pentru.
  Ab˛ineri? Nu sunt.                       Voturi Ómpotriv„? 170 de voturi Ómpotriv„.
  S-a adoptat art. 11.                      Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 12.              S-a respins acest amendament.
  Cine este pentru? 168 de voturi pentru.             Supun votului dumneavoastr„ art. 15.
  Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.           Cine este pentru? 170 de voturi pentru.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  S-a adoptat art. 12.                      Ab˛ineri? Nu sunt.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 13.              Art. 15 a fost adoptat.
  Cine este pentru? 168 de voturi pentru.             La art. 16 dac„ se sus˛ine amendamentul respins? Nu
  Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.          se sus˛ine.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      Amendament respins.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 14.              Supun votului dumneavoastr„ art. 16.
  Cine este pentru? 168 de voturi pentru.             Cine este pentru? 170 de voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.           Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                      Ab˛ineri? Nu sunt.
  La art. 15, dac„ se sus˛ine amendamentul respins de       Art. 16 a fost adoptat.
la punctul 10?                           Art. 17, dac„ se sus˛ine amendamentul respins?
  Domnul senator Gheorghe Funar, ave˛i cuv‚ntul.         Domnul senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.
  Domnul Gheorghe Funar:                     Domnul Gheorghe Funar:
  V„ mul˛umesc.                          V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnule pre∫edinte de ∫edin˛„,                 V„ rog s„-mi preciza˛i, Ónainte de a-mi sus˛ine
  Œnainte de a-mi sus˛ine amendamentul, permite˛i-mi, pe    amendamentul, pe procedur„, care dintre secretari v-a
procedur„, s„ v„ adresez o Óntrebare.              comunicat cifrele pe care le-a˛i men˛ionat pentru
  V-am urm„rit cu mult interes cum num„ra˛i Ón g‚nd      stenogram„.
senatorii ∫i deputa˛ii prezen˛i ∫i absen˛i. Nu a˛i Óntrebat    La art. 17, amendamentul nostru a fost Ónsu∫it deja
pe niciunul dintre secretari, ∫i v„ rog s„ respecta˛i      de c„tre Guvern pentru anul 2006 ∫i avem convingerea
regulamentul, domnule pre∫edinte, da˛i-le ∫ansa         c„ acela∫i Guvern Ól va respinge pentru anul 2007.
secretarilor s„ numere. V„ obosi˛i prea tare, domnule       Despre ce este vorba? Plata premiului anual aferent
pre∫edinte.                           anului 2006, a∫a cum cunoa∫te˛i, se pl„te∫te Ón aceast„
  Permite˛i-mi, la art. 15 alin. 4, s„-mi sus˛in acest     lun„, decembrie 2006. Pentru anul viitor, Guvernul
amendament. Se precizeaz„ de c„tre ini˛iator c„ îsumele     propune ca plata premiului anual pentru 2007 s„ se fac„
reprezent‚nd contribu˛ia Guvernului la realizarea        Óncep‚nd cu luna ianuarie a anului 2008, deci Guvernul
obiectivelor de investi˛ii cu finan˛are extern„, de la titlul  nu este consecvent. Poate datorit„ plec„rii — ∫i bine au
«Active nefinanciare», nu pot fi redistribuite la alte     f„cut colegii de la Partidul Conservator — se schimb„
obiective de investi˛ii“. Textul nu este limpede nici pentru  pozi˛ia Guvernului.
mine, ∫i nici pentru colegi, de aceea am intervenit cu un     Amendamentul, domnule pre∫edinte, doamnelor ∫i
amendament la art. 15 alin. 4. Amendamentul nostru       domnilor parlamentari, vizeaz„ respectarea ordonan˛ei
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        17

Guvernului din acest an, acest Guvern ∫i acest proiect        Sper, doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i, c„
de buget, ∫i anume este vorba ca Ón anul 2007 plata        dori˛i s„-i ajuta˛i pe cei care v-au votat s„ ajunge˛i aici,
premiului anual, aferent anului viitor, s„ se fac„ Ón luna     Ón Parlament, s„ fim colegi, s„ beneficieze de tichete de
decembrie a anului 2007, a∫a cum s-a procedat ∫i Ón        mas„ ∫i s„ tr„iasc„ mai bine, a∫a cum s-a promis Ón
acest an. Nu ne-am mirat noi, cei de la P.R.M., ca         campania electoral„.
Guvernul s„ aib„ alt„ pozi˛ie, ∫i dumneavoastr„, senatorii      V„ mul˛umesc.
∫i deputa˛ii din partea Alian˛ei D.A., s„ fi fost mandata˛i
de aleg„tori ∫i s„ le da˛i ∫ansa s„ primeasc„ premiul         Domnul Bogdan Olteanu:
anual din 2007, Ón 2008.                       V„ mul˛umesc, domnule senator.
  V„ mul˛umesc.                           Domnule ministru, v„ rog.
  Domnul Bogdan Olteanu:                       Domnul Gheorghe Barbu:
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                   Nu sus˛inem acest amendament. Nu exist„ sume
  Guvernul?                            prev„zute Ón buget pentru acoperirea cheltuielilor cu
  Domnul ministru Barbu, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.         tichetele de mas„ ∫i, Ón al doilea r‚nd, s-ar face o
                                  discriminare major„ dac„ salaria˛ii din sistemul asigur„rilor
  Domnul Gheorghe Barbu:                     sociale ∫i cei din sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ar
  Nu sus˛inem acest amendament. De altfel acest lucru       primi aceste tichete, comparativ cu ceilal˛i salaria˛i din
s-a Ónt‚mplat ∫i la bugetul de stat, nu sunt prev„zute       sectorul bugetar pentru care nu au fost aprobate aceste
sume pentru plata celui de-al 13-lea salariu Ón anul 2007     tichete.
pentru anul 2007.                           V„ mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc.
                                   Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                       V„ mul˛umesc, domnule ministru.
  V„ mul˛umesc, domnule ministru.                  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins        de la punctul 13.
de la punctul 12.                           V„ rog s„ vota˛i.
  V„ rog s„ vota˛i.                         Cine este pentru? 128 de voturi pentru.
  Cine este pentru? 128 de voturi pentru.              Voturi Ómpotriv„? 169 de voturi Ómpotriv„.
  Voturi Ómpotriv„? 171 de voturi Ómpotriv„.             Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.                       S-a respins.
  S-a respins.                            Punctul 14 se mai sus˛ine? Nu se mai sus˛ine.
  Supun votului dumneavoastr„ art. 17.                Supun votului art. 18.
  V„ rog s„ vota˛i.                         V„ rog s„ vota˛i.
  Cine este pentru? 171 de voturi pentru.              Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
  Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„?             Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri?                    Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Art. 17 s-a adoptat.                        Art. 18 s-a adoptat.
  Dac„ la art. 18 se sus˛in amendamentele respinse?         Dac„ la art. 19 se sus˛ine amendamentul respins?
  Domnul senator Gheorghe Funar, ave˛i cuv‚ntul.           V„ rog frumos, ave˛i cuv‚ntul.

  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnul Filona∫ Chi∫:
  Domnule pre∫edinte,                        Domnule pre∫edinte,
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,            Stima˛i deputa˛i ∫i senatori,
  Amendamentul nostru ˛ine seama de promisiunile din        La art. 19 noi propunem ca s„ se stabileasc„
campania electoral„ ∫i de ce scrie Ón c„r˛ulia portocalie     cuantumul indemniza˛iei pentru Ónso˛itor pentru anul 2007
ca rom‚nii s„ tr„iasc„ mai bine, ∫i la art. 18, spre        la nivelul salariului mediu brut, ∫i nu la nivelul salariului
deosebire de ini˛iator, care a prev„zut c„: îÓn bugetele      minim brut pe economie. Cu to˛ii cred c„ realiz„m
institu˛iilor publice finan˛ate din bugetul asigur„rilor sociale  situa˛ia aproape dramatic„ Ón care se g„sesc ace∫ti
de stat ∫i din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, indiferent    bolnavi.
de subordonare, nu se pot aproba sume pentru             Deci sunt bolnavi gradul 1 care sunt dependen˛i de
acordarea tichetelor de mas„, Óntruc‚t Ón buget nu sunt      ajutor. Ei, de foarte multe ori, au mari dificult„˛i nu numai
prev„zute sume cu aceast„ destina˛ie“, deci, dac„ cineva      pentru a se Óngriji din punct de vedere medical, ci ∫i
a uitat s„ le prind„ Ón buget, noi, cei de la P.R.M.,       pentru a-∫i asigura existen˛a.
sus˛inem s„ beneficieze cet„˛enii rom‚ni de tichete de        De regul„, sunt implica˛i Ón aceast„ ac˛iune so˛ii sau
mas„. Amendamentul nostru vizeaz„ modificarea textului,      so˛i, de aceea v„ rug„m, domnilor senatori ∫i deputa˛i,
Ón sensul c„ îÓn bugetele institu˛iilor publice...“ ∫i a∫a mai   s„ fi˛i sensibili la aceast„ propunere, care are o logic„
departe, îse pot aproba sume pentru acordarea tichetelor      extrem de clar„, ∫i s„ acord„m votul nostru pentru acest
de mas„“.                             amendament, care cred c„ ar veni cu adev„rat Ón
  18        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

sprijinul acestor oameni ce se g„sesc, spun Ónc„ o dat„,      Drept urmare, neexist‚nd nici resursele financiare,
Óntr-o situa˛ie dramatic„.                   acest amendament nu poate fi sus˛inut.
  V„ mul˛umesc mult.                       V„ mul˛umesc.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Domnul Bogdan Olteanu:
 V„ mul˛umesc.                          V„ mul˛umesc, domnule ministru.
 Domnul deputat Anghel Stanciu, Ón sus˛inerea           Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
amendamentului ∫i, dup„ aceea, domnul ministru.         de la punctul 15.
                                  V„ rog s„ vota˛i.
  Domnul Anghel Stanciu:
                                  Cine este pentru?
  Domnule pre∫edinte,                       V„ mul˛umesc.
  Onorat prezidiu,                        128 de voturi pentru.
  Stimate doamne ∫i stima˛i domni senatori ∫i deputa˛i,      Voturi Ómpotriv„? 168 de voturi Ómpotriv„.
  Domnilor mini∫tri,                       Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Domnule Nicol„escu,                       S-a respins.
  Evident c„ acest articol, domnule ministru Barbu, nu      Supun votului dumneavoastr„ art. 19.
are implica˛ii chiar foarte mari asupra stabilit„˛ii        V„ rog s„ vota˛i.
macroeconomice. De asemenea, dumneavoastr„, ca fost        Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
coleg de-al nostru ∫i actual coleg al Comisiei pentru       Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
munc„, familie ∫i protec˛ie social„, dac„ Ómi aduc bine
                                  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
aminte, Ón aceea∫i zon„ sus˛inea˛i ni∫te amendamente
                                  Art. 19 a fost adoptat.
Ónainte de 2004.
                                  La art. 20 dac„ se sus˛in amendamentele respinse?
  Cred, domnule ministru, c„ este o m‚n„ de ajutor pe
care o putem da acestor cet„˛eni de-ai no∫tri atin∫i,       Punctul 16 se sus˛ine?
evident, Ón anumit grad de o anumit„ boal„.            V„ rog.
  De aceea, pentru c„ nu s-a aprobat niciun            Domnul senator R„doi, ave˛i cuv‚ntul.
amendament la acest buget al asigur„rilor sociale, cred      Domnul Ovidiu R„doi:
c„, Ónainte de a v„ da verdictul ∫i Ón urma consult„rii cu
colegii no∫tri de la Ministerul Finan˛elor Publice, ve˛i g„si   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
o posibilitate, dac„ nu total„, cel pu˛in par˛ial„, de a      Doamnelor ∫i domnilor colegi,
ameliora suferin˛a acestor oameni.                 Cunoa∫tem cu to˛ii c‚t„ v‚lv„ s-a f„cut pentru
  Œn aceste condi˛ii, v„ anun˛„m c„ Grupurile         a∫a-zisele major„ri ale pensiilor Ón Rom‚nia, care, din
parlamentare ale Partidului Social Democrat sus˛in acest    p„cate, nu s-au f„cut sim˛ite.
amendament ∫i am convingerea c„ este imposibil ca         Constat„m, din proiectul de buget, c„ pentru anul
ceea ce ne une∫te, democra˛ia, s„ nu func˛ioneze ∫i s„     2007 nici mai mult, nici mai pu˛in se propune sc„derea
vot„m acest amendament.                     punctului de pensie de la 31,5% la 31,2%. Din aceste
  V„ mul˛umesc anticipat, domnule ministru.          motive, noi am propus o majorare a acestui punct la
                                571,5 lei, tocmai pentru a corespunde acestei program„ri,
  Domnul Bogdan Olteanu:                    acestui Program de guvernare ∫i acestei estim„ri care a
  V„ mul˛umesc foarte mult, domnule deputat, pentru      fost f„cut„ chiar de c„tre domnul ministru Barbu Ón urm„
aceast„ interven˛ie.                      cu c‚teva luni.
  Nu m„ pot ab˛ine s„ nu observ c„ ea este s„v‚r∫it„       Sper s„ existe posibilitatea de rectificare, domnule
Ón conflict de interese, ∫i lu„m act de acest fapt, pe care   ministru, ∫i s„ fi˛i de acord cu majorarea punctului de
Ól vom consemna.                        pensie.
  Domnul ministru Barbu, v„ rog, ave˛i cuv‚ntul.         Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Gheorghe Barbu:                     V„ mul˛umesc foarte mult, domnule senator.
   Chiar dac„ v„ Ón˛eleg, doamnelor ∫i domnilor care       Domnule ministru, ave˛i cuv‚ntul.
sus˛ine˛i acest amendament, am s„ v„ spun urm„torul
                                  Domnul Gheorghe Barbu:
lucru: propunerea majoreaz„ indemniza˛ia de Ónso˛itor de
3,6 ori, deci nu cu 36%, nu cu 3,6%, ci de 3,6 ori.        O s„ urmeze un num„r de propuneri de majorare a
   Indemniza˛ia pentru Ónso˛itor este un drept acordat    valorii punctului de pensie, a∫a cum este Ón raport, Ón
pensionarului, Ón afara pensiei, ea reprezint„ un ajutor    mai multe moduri, fiecare dup„ cum a crezut de cuviin˛„
social f„r„ a fi considerat„ un drept salarial. Stabilirea   c„ e mai bine sau mai Ón˛elept.
cuantumului acestui drept la nivelul salariului mediu brut     Prima, care a debutat, este cea mai mare, Ónseamn„
utilizat la fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale pe   9.330 milioane lei noi RON Ón plus, care Ónseamn„, fa˛„
anul 2007 ar conduce la acordarea unor indemniza˛ii cu     de 22.438 milioane lei noi RON, aproape Ónc„ 50%.
mult superioare pensiei pe care o prime∫te marea          Nu exist„ resurs„ financiar„ pentru a∫a ceva, drept
majoritate a pensionarilor din Rom‚nia.             urmare un astfel de amendament nu poate fi aprobat.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006       19

  Domnul Bogdan Olteanu:                   cauza redeven˛ei foarte mici, cea mai mic„ din lume,
  V„ mul˛umesc, domnule ministru.               care este aplicat„ Ón cazul ˛i˛eiului rom‚nesc exploatat de
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins      O.M.V., statul rom‚n pierde anual cel pu˛in 7 miliarde de
de la punctul 16.                       euro.
  V„ rog s„ vota˛i.                       Unii dintre senatorii ∫i deputa˛ii Alian˛ei D.A. r‚d Ón
                                sal„... R‚d c„ pleac„ 7 miliarde euro la austrieci, pentru
  Cine este pentru? 129 de voturi pentru.
                                bun„starea lor, ∫i nu dori˛i s„ tr„iasc„ mai bine rom‚nii,
  Voturi Ómpotriv„? 167 de voturi Ómpotriv„.
                                de∫i i-a˛i min˛it Ón campania electoral„.
  Ab˛ineri? O ab˛inere.
                                 Senatorii ∫i deputa˛ii Partidului Rom‚nia Mare v„
  S-a respins punctul 16.
                                solicit„ ca – ∫i fac un apel la dumneavoastr„ s„
  Punctul 17 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
                                accepta˛i acest amendament – odat„ cu aderarea la
  Punctul 18 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
                                Uniunea European„, Ón Rom‚nia s„ nu mai existe pensie
  Punctul 19 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
                                mai mic„ de 1.000 lei RON, s„ tr„iasc„ mai bine ∫i
  Punctul 18 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
                                pensionarii rom‚ni.
  Punctul 19 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
                                 Mul˛umesc.
  Punctul 20 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.
  Punctul 21 se sus˛ine? Nu se sus˛ine.             Domnul Bogdan Olteanu:
  Punctul 22 se sus˛ine?                     V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Domnule senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.             Domnule ministru Barbu, ave˛i cuv‚ntul.
  V„ rog.
                                 Domnul Gheorghe Barbu:
  Domnul Gheorghe Funar:
                                 Œntruc‚t Ól cunosc pe domnul senator de mult mai
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.        mult„ vreme dec‚t de c‚nd este senator, ∫i ∫tiu c„ este
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,        foarte glume˛, Ón˛eleg c„ propunerea dumnealui trebuie
  V„ propunem s„ accepta˛i amendamentul nostru la      luat„ Ón acest mod ∫i de aceast„ dat„, 10.000.000 lei
art. 20, care vizeaz„ completarea acestui articol cu un    vechi pensie minim„ Ón Rom‚nia Ónseamn„ de trei ori,
alineat, 3, cu urm„torul con˛inut: îDe la 1 ianuarie 2007,   cel pu˛in de trei ori bugetul alocat asigur„rilor sociale.
Ón Rom‚nia nu va exista pensie mai mic„ de 1.000 lei,       Orice indica˛ii pe care ni le spune dumnealui Ón
respectiv RON. Pentru to˛i pensionarii care au pensie,     leg„tur„ cu surse de finan˛are... Vreau s„ reamintesc c„
calculat„ Ón baza Legii nr. 19/2000, mai mic„ de 1.000     pensiile se pl„tesc din contribu˛ii, ∫i fondul se constituie
lei RON se asigur„ diferen˛a din bugetul de stat, la fel    din contribu˛ii ale angajatorilor ∫i angaja˛ilor, ∫i nu din
ca ∫i Ón cazul pensiilor pentru magistra˛i ∫i militari.“    surse ale bugetului de stat. Acestea pot fi acordate doar
  A∫a cum, probabil c„ a˛i urm„rit cu interes interven˛ia  temporar, ca Ómprumuturi, drept urmare nu putem sus˛ine
domnului ministru Barbu, dup„ Óntreb„rile pe care i le-am   aceast„ propunere.
adresat, Domnia Sa spunea c„ este o performan˛„ a         V„ mul˛umesc.
actualului Guvern faptul c„ anul viitor, Ón agricultur„,
pensia medie va fi de 142 lei RON — este media —,         Domnul Bogdan Olteanu:
dar sunt ∫i pensionari din agricultur„ cu 400.000 lei      V„ mul˛umesc, domnule ministru.
vechi, cu 500.000 lei vechi, ∫i cu 700.000 lei vechi.      Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins
  Nu este deloc o performan˛„ aceast„ sum„ pe care      de la punctul 22 din anexa cu amendamente respinse.
ne-a anun˛at-o domnul ministru pentru anul viitor. Este     Cine este pentru?
vorba de pensia medie, dar probabil cunoa∫te˛i,         V„ mul˛umesc.
doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i, faptul c„ Ón     127 de voturi pentru.
baza unor legi speciale sunt pensionari Ón Rom‚nia care     Voturi Ómpotriv„? 168 de voturi Ómpotriv„.
au pensii de peste 100.000.000 lei vechi, de trei ori mai    Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
mult dec‚t indemniza˛ia noastr„, a senatorilor ∫i        Amendamentul a fost respins.
deputa˛ilor. Sunt al˛ii care au 90.000.000 lei vechi,      Supun votului dumneavoastr„ art. 20, Ón ansamblu.
80.000.000 lei vechi, 70.000.000 lei vechi, 60.000.000 lei    Cine este pentru? 168 de voturi pentru.
vechi.                              Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
  Cum s-a ajuns la aceast„ situa˛ie? La pensia care le     Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
revine Ón baza Legii nr. 19/2000, s„ presupunem c„ este     Art. 20 a fost adoptat.
de 8.000.000 lei vechi, se adaug„ p‚n„ la 80% din
ultimul salariu avut de c„tre cet„˛eanul respectiv, dac„     Din sal„:
este 100.000.000 lei vechi are 80.000.000 lei vechi,       Domnul deputat Anghel Stanciu a votat de dou„ ori!
diferen˛a de la 10.000.000 lei vechi la 80.000.000 lei
vechi, 70.000.000 lei vechi, i se asigur„ din bugetul de     Domnul Bogdan Olteanu:
stat.                               Nu este adev„rat, domnul deputat Anghel Stanciu nu
  Acela∫i ra˛ionament l-am propus ∫i noi la acest      a votat de dou„ ori, a fost doar un semn c„tre colegii
amendament, am indicat ∫i sursele de finan˛are. V„ dau     s„i.
doar o singur„ cifr„: Ón cazul neacciz„rii diferen˛ei dintre    La punctul 21 dac„ se sus˛in amendamentele
costul de extrac˛ie al ˛i˛eiului ∫i pre˛ul mondial ∫i din   respinse?
  20        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  Punctul 23 se sus˛ine?                      Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  Domnul senator Funar, ave˛i cuv‚ntul.              Punctul 23 s-a respins.
                                  Supun votului dumneavoastr„ art. 21.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.          Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,           Ab˛ineri. O ab˛inere.
  Domnilor mini∫tri,                       S-a adoptat articolul 21.
  Am tr„it, ajung‚nd Ón Parlament, s„ citesc un lucru       Mai exist„ dou„ amendamente respinse, care nu au
incredibil. Guvernul, condus de premierul C„lin Constantin    prev„zut ∫i articolul la care se aplic„.
Anton Popescu T„riceanu, nu a anun˛at Ón campania          Dac„ se sus˛ine articolul 24? Nu se sus˛ine.
electoral„, ∫i nici Ón Programul de guvernare nu este        Dac„ se sus˛ine articolul 25? Nu se sus˛ine.
scris, c„ va acorda îajutor de deces“. Unde s-a mai         Supun votului dumneavoastr„ articolul 22.
pomenit Ón lume, Guvernul s„ dea ajutoare de deces, s„-       Cine este pentru? 170 de voturi pentru.
i ajute pe oameni s„ moar„? Ca s„ corect„m textul ∫i        Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
s„ nu le mai d„m posibilitatea unora s„ glumeasc„ pe        Ab˛ineri? Nu sunt.
textele adoptate Ón Parlament, Ómpreun„ cu mai mul˛i        S-a adoptat articolul 22.
colegi senatori P.R.M. venim Ón fa˛a dumneavoastr„ cu        Articolul 23.
un amendament la art. 21, care vizeaz„ o exprimare         Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
corect„, deci nu îcuantumul ajutorului de deces“ — mai       Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
d„ ∫i ajutoare de deces Guvernul! —, ci îcuantumul         Ab˛ineri? Nu sunt.
ajutorului Ón caz de deces“.                    S-a votat articolul 23.
  A doua parte a amendamentului vizeaz„ ca suma          Articolul 24.
care este acordat„, cuantumul, Ón cazul asiguratului sau      Cine este pentru? 168 de voturi pentru.
pensionarului s„ creasc„ de la 1.270 lei, c‚t propune        Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
ini˛iatorul, la 2.000 lei, corel‚nd acest amendament cu       Ab˛ineri? Nu sunt.
nivelul pre˛urilor ∫i al tarifelor care sunt practicate Ón caz   S-a votat articolul 24.
de deces, la litera a), iar la litera b), Ón cazul decesului    Articolul 25.
unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului,      V„ rog s„ vota˛i.
suma s„ creasc„ de la 635 lei RON, la 1.000 lei RON.        Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
  V„ mul˛umesc.                          Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
                                  Ab˛ineri? Nu sunt.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                  S-a adoptat articolul 25.
  V„ mul˛umesc, domnul senator.                  Articolul 26.
  Domnul ministru Barbu, ave˛i cuv‚ntul.              V„ rog s„ vota˛i.
                                  Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
  Domnul Gheorghe Barbu:
                                  Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
  Formularea îcuantumul ajutorului de deces“ este o        Ab˛ineri? Nu sunt.
formulare care vine de 16 ani, ea se refer„ la un lucru       S-a adoptat articolul 26.
simplu, nu la persoana care a decedat, ci la familia        Articolul 27.
persoanei care trebuie s„ fac„ cheltuieli pentru          V„ rog s„ vota˛i.
Ónmorm‚ntare. Am crezut c„ acest lucru este Ón˛eles de       Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
toat„ lumea… Œn orice caz, de ani de zile, nu din          Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
anul 2006.                             Ab˛ineri? Nu sunt.
  Influen˛ele financiare propuse prin acest amendament      S-a adoptat articolul 27.
nu sunt nici calculate ∫i nici nu este indicat„ sursa de      Articolul 28, anexele.
finan˛are.                             Cine este pentru?
  Eu pot s„ men˛ionez Ón fa˛a dumneavoastr„ c„ fa˛„        V„ rog.
de un ajutor de deces de 10.770.000 lei vechi, c‚t este       169 de voturi pentru.
Ón acest an, prin bugetul pe 2006, pentru 2007           Voturi Ómpotriv„? 127 de voturi Ómpotriv„.
propunerea este de 12.700.000 lei vechi.              Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.
  V„ mul˛umesc.                          S-au votat toate anexele, cu amendamentul admis de
  Nu putem sus˛ine acest amendament.              la anexa cu amendamente admise.
                                  V„ rog, domnule deputat.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                  Ave˛i cuv‚ntul.
  V„ mul˛umesc, domnule ministru.
  Supun votului dumneavoastr„ amendamentul respins        Domnul Ion Florescu:
de la punctul 23.                          Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  V„ rog s„ vota˛i.                        Sunt senator, ∫i nu deputat.
  Cine este pentru? 128 de voturi pentru.             La ultima pozi˛ie a amendamentelor respinse,
  Voturi Ómpotriv„? 169 de voturi Ómpotriv„.          pozi˛ia 26, unde am o propunere de a aloca...
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        21

  Domnul Bogdan Olteanu:                     deja Ónceput„, este aprobat„, este cu proiect de execu˛ie,
                                 s-a executat Ón parte, stagneaz„.
 Œmi cer scuze, domnule senator, nu am observat acel
amendament.                             Sper s„ g„si˛i c‚t de c‚t Ón˛elegerea, prima dat„, a
                                 necesit„˛ii acestei investi˛ii ∫i evident, poate Ón parte, ∫i
 V„ rog, ave˛i cuv‚ntul, pentru sus˛inere.
                                 sursele necesare.
 Este vorba de anexa nr. 5.03.
                                   V„ mul˛umesc.
 V„ rog, domnule senator, ave˛i cuv‚ntul.
                                   Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Ion Florescu:
                                   V„ mul˛umesc, domnule deputat.
   Nu este nicio problem„, domnule pre∫edinte.           Domnule ministru, ave˛i cuv‚ntul.
   Domnul ministru cred c„ ∫tie situa˛ia. La o interpelare     V„ rog.
anterioar„, se petreceau aceste lucruri acum vreo 6 luni,
promisese Ón r„spuns c„ nu va fi abandonat acest           Domnul Gheorghe Barbu:
edificiu ∫i c„ ministerul are Ón vedere continuarea          Œn˛eleg solidaritatea parlamentarilor din jude˛ul Gorj. ™i
lucr„rilor, este vorba de sediul Casei jude˛ene de pensii,    noi suntem preocupa˛i pentru a avea acolo un sediu
o lucrare care este estimat„ la circa 70 miliarde,        acceptabil. A∫ vrea, Óns„, s„ explic c‚teva lucruri Ón
obiectivul de investi˛ii este promovat de 4 ani ∫i jum„tate,   leg„tur„ cu aceast„ construc˛ie.
de doi ani lucr„rile pur ∫i simplu stagneaz„, cheltuindu-se      Lucrarea de acolo nu este executat„ din bugetul
p‚n„ acum, Ón cifre reactualizate, circa 10 miliarde lei.     public, nici din bugetul Casei Na˛ionale de Pensii, deci
   Vreau s„ v„ mai spun c„ acolo sunt utilaje de mare      din bugetul asigur„rilor sociale. Prin ni∫te Ón˛elegeri
capacitate, care stagneaz„, ∫i c„ firma ce a c‚∫tigat       anterioare, Ónainte de aceast„ guvernare, acea construc˛ie
licita˛ia este Ón litigiu, urm‚nd s„ se pl„teasc„, probabil,   s-a executat, p‚n„ Ón prezent, pe baza unui proiect
sume importante de bani pentru firma respectiv„. E de la     convenit cu Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
sine Ón˛eles c„ lucr„rile f„cute p‚n„ acum se compromit      Familiei, de c„tre C.N.L.O., Compania Na˛ional„ a
pe zi ce trece, nemaidiscut‚nd de aspectul creat Ón        Lignitului Oltenia, pentru ca apoi s„ fie transferat, prin
municipiul T‚rgu-Jiu.                       compensare, pe baza datoriilor pe care le aveau la
   Drept pentru care, eu v„ rog, stima˛i colegi ∫i       bugetul asigur„rilor sociale ∫i la bugetul de ∫omaj.
domnule ministru, s„ fi˛i de acord cu alocarea unei sume       Din p„cate, nu avem pentru aceast„ investi˛ie, Ón
pentru continuarea lucr„rilor, chiar dac„ nu vor fi        acest moment, posibilitatea de a o finan˛a. Resursa
35 miliarde lei vechi, c‚t am cerut eu, m„car 15—20 miliarde   financiar„ nu ar fi o problem„, p‚n„ la urm„ c‚teva
lei vechi, iar, dac„ totu∫i t„v„lugul majorit„˛ii va vota     miliarde Ón bugetul din anul 2007... Problema este c„ nu
Ómpotriva acestui amendament, v„ rog insistent, domnule      o putem cuprinde, Ón acest moment, p‚n„ nu se clarific„
ministru, s„ ave˛i Ón vedere ca la o rectificare ulterioar„    problema juridic„. Deci trebuie s„ treac„ la stat, trebuie
sau, m„ rog... Solu˛ia trebuie c„utat„ ∫i g„sit„, astfel     s„ treac„ Ón administrare la Casa Na˛ional„ de Pensii, ca
Ónc‚t acest Ónceput de imobil de fapt s„ nu fie abandonat     s„ putem finan˛a aceast„ lucrare.
∫i s„ finaliz„m lucrarea, ea fiind de altfel strict necesar„,     Vom face demersurile necesare pentru acest lucru ∫i
pentru c„ salaria˛ii Casei jude˛ene de pensii din T‚rgu-     vom Óncerca s„ continu„m aceast„ lucrare, Ón primul r‚nd
Jiu, ca ∫i salaria˛ii Direc˛iei muncii func˛ioneaz„ Ón condi˛ii  pentru Casa Na˛ional„ de Pensii, Direc˛ia de munc„
totalmente improprii.                       r„m‚n‚nd Ón sediul pe care Ól are, dezvolt‚ndu-se Ón
   Mul˛umesc frumos.                      aceste condi˛ii, ∫i cu o u∫oar„ repara˛ie toat„ lumea va
                                 avea condi˛ii bune.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                   V„ mul˛umesc mult.
  V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Domnul deputat Manta, o interven˛ie, tot la aceast„        Domnul Bogdan Olteanu:
chestiune.                              V„ mul˛umesc, domnule ministru.
                                   Domnule senator,
  Domnul Pantelimon Manta:
                                   Men˛ine˛i Ón aceste condi˛ii amendamentul?
  Domnule pre∫edinte,
  Stima˛i colegi,                          Din sal„:
  Problema ridicat„ de colegul senator este c‚t se         Nu.
poate de real„. Œntr-adev„r, este o investi˛ie Ónceput„ Ón
urm„ cu 5—6 ani de zile ∫i, cu adev„rat, toate utilajele       Domnul Bogdan Olteanu:
care au lucrat acolo stau ∫i ruginesc.                Nu, mi se transmite din partea grupului.
  Domnule ministru,                         Œn aceste condi˛ii, totu∫i supun votului, din nou, anexa
  Sper s„ ave˛i posibilitatea, chiar dac„ nu se poate da     nr. 5.03.
suma solicitat„, m„car 10 miliarde lei vechi, deci          Cine este pentru? 169 de voturi pentru.
1.000.000 lei RON sau, Ón cel mai r„u caz, s„ v„ g‚ndi˛i       Voturi Ómpotriv„? 128 de voturi Ómpotriv„.
s„ prinde˛i la rectificarea bugetar„, pentru c„, Óntr-adev„r,     Ab˛ineri? Nu se consemneaz„ ab˛ineri.
salaria˛ii stau prin vreo trei-patru loca˛ii, acum chiar la un    Am finalizat dezbaterile pe articole la Legea bugetului
bloc de locuin˛e, Ón timp ce aceast„ investi˛ie, care este    asigur„rilor sociale de stat.
  22        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  Œn aceste condi˛ii, stima˛i colegi, am s„-i rog pe liderii   Cine este pentru? 191 de voturi pentru, cu cei patru
grupurilor parlamentare s„-∫i invite colegii senatori Ón sal„  colegi care au intrat Ón sal„.
pentru a putea da votul final, conform programului de       Voturi Ómpotriv„, v„ rog.
lucru la cele dou„ proiecte de lege, Proiectul legii        140 de voturi Ómpotriv„, cu domnul MÓnz‚n„.
bugetului de stat pe anul 2007 ∫i Proiectul legii bugetului    Ab˛ineri? O ab˛inere.
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007.             Proiectul legii bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
  Dac„ dori˛i s„ v„ invita˛i colegii Ón sal„, ∫i v„ rog    anul 2007 a fost adoptat. (Aplauze puternice.)
foarte mult, dac„ pute˛i ocupa locurile Ón b„nci, pentru a     Continu„m ordinea de zi, stima˛i colegi.
se putea num„ra mai u∫or....                    La urm„torul punct din ordinea de zi, Proiectul de
  Stima˛i colegi,                       hot„r‚re pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i
  V„ rog s„ lua˛i loc.                     cheltuieli al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare pe
  Voi supune votului dumneavoastr„ cele dou„ proiecte     anul 2007.
de legi.                              Dau cuv‚ntul doamnei pre∫edinte Gabriela Anghelache
  Œncepem cu Proiectul legii bugetului de stat pe anul     pentru prezentare.
2007.                               Doamna Anghelache, ave˛i cuv‚ntul.
  V„ reamintesc, legea are caracter ordinar.
                                   Doamna Gabriela Victoria Anghelache — pre∫edintele
  Domnul Gheorghe Funar (din sal„):                                       Comisiei
                                                         Na˛ionale
  V„ rog s„-mi da˛i cuv‚ntul, pe procedur„.                                   a Valorilor
  Domnul Bogdan Olteanu:                                            Mobiliare:
                                   V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnule Funar, v„ rog.                      Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  Pe procedur„? Pe procedura de vot, c„ suntem la          V„ mul˛umesc c„-mi da˛i prilejul s„ prezint c‚teva
vot.                              aspecte ale bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei
  Ave˛i cuv‚ntul.                       Na˛ionale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2007.
  Domnul Gheorghe Funar:                      Indicatorii bugetului au fost fundamenta˛i Ón baza
                                realiz„rilor pe primele nou„ luni ale anului 2006, cu
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte de ∫edin˛„.         luarea Ón considerare a realiz„rilor anului 2005 ∫i, mai
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         ales, a sarcinilor importante care revin autorit„˛ii pie˛ei de
  Am adresat o Óntrebare ∫i am discutat Ón particular cu    capital Ón anul care urmeaz„, an Ón care, devenind
domnul ministru al finan˛elor. Œn ipoteza Ón care respect„   membrii cu drepturi depline la toate organismele Uniunii
Constitu˛ia ∫i hot„r‚rea Senatului ne orient„m ∫i noi la    Europene, vom avea sarcini mult mai importante dec‚t Ón
vot. Este vorba de hot„r‚rea adoptat„ de Senatul        anul acesta.
Rom‚niei privind bugetul propriu pe anul 2007. Noi am        Veniturile Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, a∫a
solicitat s„ se respecte aceast„ hot„r‚re publicat„ Ón     cum au fost ele fundamentate pentru anul care urmeaz„,
îMonitorul Oficial“. Dac„ ea este respectat„, evit„m      se compun at‚t din veniturile curente, pentru care s-a
sesizarea Cur˛ii Constitu˛ionale.                prev„zut o cre∫tere de aproximativ 30%, c‚t ∫i din soldul
  Mul˛umesc.                          la Ónceputul anului viitor, care reprezint„, Ón fapt,
                                excedentul bugetului comisiei pe anul acesta, excedent
  Domnul Bogdan Olteanu:                    pe care Ól report„m de la un an la altul ∫i care are o
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                dimensiune din ce Ón ce mai mare, deoarece Ól vom
  Sigur, nu m„ pot opri s„ nu subliniez faptul c„       utiliza pentru cheltuieli de capital, a∫a cum voi prezenta
bugetul Senatului a fost majorat, fa˛„ de propunerea pe     Ón cele ce urmeaz„.
care a stabilit-o Senatul prin hot„r‚re, dar sigur c„        La analiza care s-a efectuat, mai ales Ón leg„tur„ cu
dumneavoastr„ pute˛i aprecia dac„ dori˛i un buget mai      performan˛ele pie˛ei de capital din acest an ∫i cu cele
mic sau mai mare pentru Senat.                 care se Óntrev„d pentru anul viitor, ˛in‚nd cont de faptul
  Cred c„ la aceast„ chestiune s-a r„spuns, fiecare      c„ Óncep‚nd cu 1 ianuarie vom asista ∫i la o
dintre grupurile parlamentare, f„r„ Óndoial„, va aprecia Ón   restructurare a pie˛ei ∫i la apari˛ia unor institu˛ii ale pie˛ei
consecin˛„.                           de capital cu caracter de noutate, Ón conformitate cu
                                standardele europene, cum ar fi depozitarul central, la
  Supun votului dumneavoastr„ Proiectul legii bugetului
                                aproape toate sursele de venit s-au stabilit cre∫teri, cu
de stat pe anul 2007.
                                excep˛ia veniturilor provenind din ofertele publice, Ón
  V„ rog s„ vota˛i.                      leg„tur„ cu care vreau s„ fac dou„ preciz„ri, ∫i anume:
  Cine este pentru? 187 de voturi pentru. (Aplauze.)      la ofertele publice de v‚nzare avem Ón aten˛ie
  Voturi Ómpotriv„? 139 de voturi Ómpotriv„.          posibilitatea ca, prin Regulamentul de venituri ∫i cheltuieli
  Ab˛ineri? Nu sunt ab˛ineri.                 al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, s„ putem
  Legea bugetului de stat pe anul 2007 a fost adoptat„.    stabili comisioane mai reduse, astfel Ónc‚t s„ stimul„m
(Aplauze puternice.)                      acest tip de opera˛iuni, iar al doilea motiv pentru care am
  Supun votului dumneavoastr„, stima˛i colegi, Proiectul    prev„zut o sc„dere fa˛„ de anul Ón curs se refer„ la
legii bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2007.   faptul c„, prin restructurarea pie˛ei, ofertele publice de
  V„ rog s„ vota˛i.                      cump„rare-preluare sunt obligatorii pe anumite praguri
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006       23

numai pentru societ„˛ile comerciale ale c„ror valori      structur„, veniturile curente sunt Ón sum„ de 32.956 mii
mobiliare sunt Ónscrise la tranzac˛ionare pe pia˛a       lei, venituri din tranzac˛ii derulate pe pia˛a reglementat„,
reglementat„, nu ∫i pe sistemul alternativ de          venituri din valoarea activului net al organismelor de
tranzac˛ionare.                         plasament, venituri din valoarea ofertelor publice de
  Œn ceea ce prive∫te cheltuielile, tendin˛a se men˛ine ca  cump„rare-preluare, precum ∫i venituri din tarife sau
∫i Ón anii preceden˛i, Ón sensul c„ ponderea cea mai      comisioane pentru tranzac˛iile derulate pe pie˛ele
ridicat„ o au cheltuielile cu personalul. Aceast„ pondere    reglementate.
ridicat„ a cheltuielilor cu personalul se justific„ prin      Cheltuielile bugetului de venituri ∫i cheltuieli sunt
sarcinile importante ∫i noi care revin comisiei, mai ales    structurate Ón felul urm„tor: cheltuielile de personal de˛in
Ón ceea ce prive∫te supravegherea ∫i implementarea unor     ponderea majoritar„, 32.573 mii lei, cheltuieli pentru
cerin˛e legislative cu caracter de noutate, cum ar fi      bunuri ∫i servicii, cheltuieli neconsumabile, precum ∫i
aplicarea cerin˛elor Acordului Bassel 2 privind         cheltuieli de capital.
supravegherea suplimentar„ a nevoilor de capital ale        Bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul urm„tor
entit„˛ilor ce sunt autorizate ∫i supravegheate de c„tre    este proiectat, a∫a cum spuneam, cu un excedent de
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, ca ∫i necesitatea   100 mii lei.
care a ap„rut, tot sub acest aspect, de a majora num„rul      Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, Ón baza art. 3
personalului care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón comisie.    al Ordonan˛ei Guvernului nr. 25 din 2002 privind
Acest aspect ne-a determinat s„ stabilim o cre∫tere       aprobarea statutului acestei comisii, care a fost aprobat„
important„ a cheltuielilor cu personalul ∫i, Ón cadrul     ∫i modificat„ prin Legea nr. 541 din 2002, Ó∫i propune ca
acestora, a cheltuielilor cu salariile, deoarece num„rul de   Ón anul urm„tor s„ duc„ la Óndeplinire aceste propuneri
personal prev„zut pentru anul viitor este cu 50 de       de venituri ∫i cheltuieli.
persoane mai mare dec‚t anul acesta. Justificarea rezid„      Cele dou„ comisii care au analizat acest buget de
Ón supravegherea pe cerin˛ele de raport„ri financiare ∫i Ón   venituri ∫i cheltuieli v„ propun, stimate colege ∫i stima˛i
supravegherea cerin˛elor de adecvare a capitalului.       colegi, s„ supune˛i spre dezbatere ∫i aprobare Ón plenul
                                celor dou„ Camere acest proiect, plec‚nd de la faptul c„
  Œn continuare, ∫edin˛a a fost condus„ de domnul Doru     el r„spunde Ón totalitate cerin˛elor Comisiei Na˛ionale a
Ioan T„r„cil„, vicepre∫edinte al Senatului.           Valorilor Mobiliare pentru anul 2007. Œn acest sens, s-a
                                elaborat un proiect de hot„r‚re care este anex„ la
                                raportul pe care vi l-am prezentat.
  Domnul Doru Ioan T„r„cil„:                    Mul˛umesc.
  V„ mul˛umim, doamna pre∫edinte.
                                  Domnul Doru Ioan T„r„cil„:
  Doamna Gabriela Victoria Anghelache:              Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Avem un excedent prev„zut, de 100 mii lei, Ón          V„ consult dac„ dori˛i s„ interveni˛i la dezbateri
condi˛iile Ón care vom realiza cheltuielile de capital pentru  generale.
construc˛ia unui sediu.                      Nu sunt interven˛ii.
  V„ mul˛umesc.                          Observa˛ii Ón leg„tur„ cu titlul hot„r‚rii? Nu sunt
                                observa˛ii.
  Domnul Doru Ioan T„r„cil„:                   V„ rog s„ v„ pronun˛a˛i prin vot.
  V„ mul˛umim, doamna pre∫edinte.                 Cine este pentru?
  Œl invit pe domnul deputat Mihai T„n„sescu,           V„ rog s„ num„ra˛i.
pre∫edintele Comisiei pentru buget, finan˛e, b„nci, s„       232 de voturi pentru.
prezinte raportul comun Óntocmit de cele dou„ comisii       Cine este contra? 4 voturi contra.
sesizate Ón fond.                         Cine se ab˛ine? 6 ab˛ineri.
  V„ rog, ave˛i cuv‚ntul.                     Deci, titlul hot„r‚rii este adoptat.
                                  Art. 1.
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:                 Observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 Supun votului dumneavoastr„ art. 1 din proiectul de
  Comisiile permanente ale celor dou„ Camere, care au     hot„r‚re.
fost sesizate Ón fond cu dezbaterea Proiectului de venituri    Cine este pentru?
∫i cheltuieli pe anul urm„tor, 2007, al Comisiei Na˛ionale     V„ rog s„ vota˛i.
a Valorilor Mobiliare, Ón conformitate cu prevederile Legii    Mul˛umesc.
finan˛elor publice nr. 500/2002, precum ∫i ale Ordonan˛ei     245 de voturi pentru.
Guvernului nr. 14 din 1998 privind utilizarea veniturilor     Cine este contra?
realizate de institu˛iile financiare, finan˛ate integral din    Un singur vot contra.
venituri extrabugetare, a analizat acest proiect de buget     Cine se ab˛ine? 5 ab˛ineri.
de venituri ∫i cheltuieli, constat‚nd urm„toarele:         Art. 1 este adoptat.
  Veniturile totale preconizate sunt Ón sum„ de         Art. 2.
47.845 mii lei, un sold al anului precedent de 14.889 mii     Observa˛ii? Nu sunt observa˛ii.
lei, iar cheltuielile preconizate se Ónsumeaz„ la 47.745 mii    Supun votului dumneavoastr„ art. 2.
lei, prev„z‚ndu-se un excedent de 100 mii lei. Œn         Cine este pentru? 244 de voturi pentru.
  24       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  Cine este contra? Un singur vot contra.            Urm„torul punct de pe ordinea de zi, modificarea
  Cine se ab˛ine? 10 ab˛ineri.                componen˛ei nominale a Comisiei comune a Camerei
  Art. 2 este adoptat.                    Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru elaborarea Propunerii
  Art. 3.                           legislative privind alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
  Observa˛ii? Nu sunt.                    Senatului, a Pre∫edintelui Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor
  Supun votului dumneavoastr„ art. 3.             administra˛iei publice locale, finan˛area campaniilor
  Cine este pentru? 242 de voturi pentru           electorale ∫i alegerea europarlamentarilor.
  Cine este contra? Dou„ voturi contra.             Grupul parlamentar al P.N.L. propune Ónlocuirea
                                domnului deputat Dan ™tefan Motreanu cu domnul
  Cine se ab˛ine? 15 ab˛ineri.
                                deputat Horea Dorin Uioreanu, Ón calitate de membru.
  Art. 3 este adoptat.
                                 Exist„ obiec˛ii, observa˛ii, comentarii? Nu sunt.
  Supun votului dumneavoastr„ proiectul de hot„r‚re Ón
                                 Supun votului dumneavoastr„ propunerea prezentat„.
ansamblu, cu precizarea c„ hot„r‚rea va fi adoptat„ cu
                                 Cine este pentru? 252 de voturi pentru.
votul majorit„˛ii senatorilor ∫i deputa˛ilor prezen˛i.
                                 Cine este Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Cine este pentru? 245 de voturi pentru.
                                 Cine se ab˛ine? O ab˛inere.
  Cine este contra? Dou„ voturi contra.
                                 Hot„r‚rea a fost adoptat„.
  Cine se ab˛ine? 15 ab˛ineri.
                                 La urm„torul punct al ordinii de zi avem dezbaterea
  Proiectul de hot„r‚re pentru aprobarea bugetului de
                                Propunerii legislative pentru completarea ∫i modificarea
venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale a Valorilor
                                Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor.
Mobiliare pe anul 2007 a fost aprobat de plenul celor
                                 Are cuv‚ntul comisia.
dou„ Camere, cu 245 de voturi pentru, dou„ voturi
                                 Domnul deputat Titu Nicolae Gheorghiof este Ón sal„?
contra ∫i 15 ab˛ineri.
                                 V„ rog, din partea comisiei cine prezint„ propunerea
                                legislativ„?
  Œn continuare, ∫edin˛a a fost condus„ de domnul Bogdan
                                 Domnul senator Gavril„ Vasilescu.
Olteanu, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.
                                 Domnul Gavril„ Vasilescu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  La urm„torul punct al ordinii de zi avem modificarea
                                 Comisia permanent„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i
componen˛ei nominale a grupurilor parlamentare de       Senatului privind Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor,
prietenie cu Republica Macedonia, Regatul Suediei,       organizarea ∫i func˛ionarea ∫edin˛elor comune ale Camerei
Republica Arab„ Egipt ∫i Regatul Thailandei, prev„zute Ón   Deputa˛ilor ∫i Senatului v„ propune un raport de admitere a
anexa Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005       modific„rii Legii privind Statutul parlamentarilor, cu un
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie.  num„r de 8 amendamente admise, raport care are Ón
  Grupul parlamentar al Partidului Democrat propune     vedere faptul c„, odat„ cu intrarea Rom‚niei Ón Uniunea
urm„toarele:                          European„, trebuie reglementat statutul parlamentarilor
  — desemnarea domnului deputat Marius Rogin Ón       Rom‚niei Ón Parlamentul Europei, al reprezentan˛ilor
calitatea de membru al grupului parlamentar de prietenie    Rom‚niei Ón Parlamentul Europei, p‚n„ la perioada
cu Regatul Suediei ∫i Ón calitatea de vicepre∫edinte al    alegerilor care vor avea loc, sper„m, a∫a cum marea
grupului parlamentar de prietenie cu Republica         majoritate a grupurilor s-a pronun˛at, Ón luna mai 2007,
Macedonia, Ón locurile devenite vacante ca urmare a      alegeri pentru Parlamentul European.
decesului deputatului Viorel Racoceanu;              Œn aceste condi˛ii, legea are caracter de lege organic„,
  — desemnarea domnului deputat Dan Grigore Ón        deci din punct de vedere procedural Parlamentul, Ón
calitatea de membru al grupului parlamentar de prietenie    Camerele reunite, este competent pentru legea
cu Republica Arab„ Egipt, Ón locul devenit vacant ca      respectiv„.
urmare a decesului deputatului Viorel Racoceanu;         V„ rog, domnule pre∫edinte.
  — desemnarea domnului deputat Cezar Florin Preda
Ón calitatea de pre∫edinte, Ón locul domnului deputat Radu    Domnul Bogdan Olteanu:
Mircea Berceanu, ∫i a domnului Radu Mircea Berceanu        V„ mul˛umesc foarte mult, domnule senator… Œn
Ón calitatea de membru, Ón locul domnului deputat Cezar    aceast„ legislatur„.
Florin Preda, Ón cadrul grupului parlamentar de prietenie     Dac„ exist„ interven˛ii la dezbateri generale? Nu sunt.
cu Regatul Thailandei.                      Trecem la dezbaterile pe articole.
  Exist„ obiec˛ii sau comentarii?                Lucr„m pe raportul comisiei. Nu exist„ amendamente
  Nu exist„ obiec˛ii sau comentarii.             respinse.
  Supun votului dumneavoastr„ propunerile prezentate.      Dac„ la punctul 1 exist„ observa˛ii, comentarii? Nu
  V„ rog s„ vota˛i.                     sunt.
  Cine este pentru? 252 de voturi pentru.            Adoptat.
  Cine este Ómpotriv„? Dou„ voturi Ómpotriv„.          Punctul 2? Adoptat.
  Cine se ab˛ine? O ab˛inere.                  Punctul 3? Adoptat.
  Hot„r‚rea a fost adoptat„.                  Punctul 4? Adoptat.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006       25

  Punctul 5? Adoptat.                    neconstitu˛ional, înefiind cuprin∫i Ón cvorumul general de
  Punctul 6? Adoptat.                    ∫edin˛„“.
  Punctul 7? Adoptat                       Am aici o decizie a Cur˛ii Constitu˛ionale, Decizia
  Punctul 8? Adoptat.                    nr. 95 din 30 iunie 1998, care spune a∫a: îLa stabilirea
  Nu exist„ amendamente respinse, am finalizat        cvorumului legal al ∫edin˛elor comune ale Camerelor
dezbaterea pe articole.                    Parlamentului nu este socotit Ón num„rul regulamentar
  Trecem la vot final.                    cerut deputatul sau senatorul care nu particip„ la lucr„ri,
  V„ atrag aten˛ia c„ legea are caracter organic.      pentru c„ a primit de la Parlament o Óns„rcinare
  Supun votului dumneavoastr„ Propunerea legislativ„     temporar„ care Ómpiedic„ prezen˛a la ∫edin˛e“. Œn
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 96/2006      realitate, suntem Óntr-o asemenea situa˛ie.
privind Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor.            Deci, v-a∫ ruga, domnule pre∫edinte, la art. 603 s„ fie
  V„ rog s„ vota˛i.                     eliminat: înefiind cuprin∫i Ón cvorumul general de ∫edin˛„“.
  Cine este pentru? 261 de voturi pentru.            Mul˛umesc.
  Cine este Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
                                 Domnul Bogdan Olteanu:
  Cine se ab˛ine? O ab˛inere.
  Propunerea legislativ„ a fost adoptat„.            Mul˛umesc.
  La ultimul punct al ordinii de zi avem: numirea unor     Œn˛eleg, de altfel, de la ini˛iatorul amendamentului c„ a
membri ai Consiliului Na˛ional al Audiovizualului.       fost o eroare includerea acestei fraze.
  Potrivit prevederilor art. 83 ∫i 84 din Regulamentul     Dac„ sunte˛i de acord cu aceast„ modificare s„
∫edin˛elor comune, dezbaterea asupra propunerilor de      consider„m legea adoptat„.
numire se fac pe baza rapoartelor comisiilor comune de
                                 Din sal„:
specialitate ale celor dou„ Camere ale Parlamentului.
  Dau cuv‚ntul reprezentantului comisiilor pentru cultur„,   Da.
pentru prezentarea raportului comun al acestora.
                                 Domnul Bogdan Olteanu:
  Cine este din partea comisiilor?
  Domnul pre∫edinte C„t„lin Micula, v„ rog.           Da. V„ mul˛umim.
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi,               Domnule pre∫edinte C„t„lin Micula, v„ rog, ave˛i
  A∫ vrea s„ fac un anun˛, Ónainte de aceast„        cuv‚ntul.
chestiune.
                                 Domnul C„t„lin Micula:
  Doresc s„ informez pe doamnele ∫i domnii deputa˛i
c„, Ón aceast„ dup„-amiaz„, la ora 15,00, vom relua        V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
lucr„rile, cu dezbateri pe ordinea de zi a Camerei         Domnule pre∫edinte,
Deputa˛ilor.                            Œn data de 13 iunie 2006, iunie 2006, Comisiile reunite
  De asemenea, m‚ine, la ora 11,00, dup„ sesiunea      ale Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor pentru cultur„, art„
solemn„ dedicat„ anivers„rii revolu˛iei, vom relua lucr„rile  ∫i mijloace de informare Ón mas„ au audiat pe urm„torii
Ón plenul Camerei Deputa˛ilor, cu ordinea de zi care a     candida˛i pentru locurile r„mase vacante Ón Consiliul
fost aprobat„ de Biroul permanent al Camerei.         Na˛ional al Audiovizualului:
  Domnul senator Gavril„ Vasilescu, o chestiune de        Din partea Senatului ∫i a Camerei Deputa˛ilor, pe
procedur„?                           domnul R„svan Popescu, titular, ∫i domnul R„zvan
                                Bucuroiu, supleant; pe domnul Ioan Onisei, titular, ∫i
  Domnul Gavril„ Vasilescu (de la prezidiu):         domnul Marius Cristian Iura∫cu, supleant; pe domnul
  Da.                             Gáspárick Attila Csaba, titular, ∫i Szász Attila, supleant;
                                pe domnul Vladimir Bogd„nescu, titular, ∫i domnul Florin
  Domnul Bogdan Olteanu:                   Br„tescu, supleant; pe domnul Aristide Buhoiu, propus
  V„ rog, ave˛i cuv‚ntul.                   titular, ∫i domnul Dorel Vi∫an, propus supleant, care nu
                                s-a prezentat la audieri, deci nu a fost audiat.
  Domnul Gavril„ Vasilescu:                    Din partea Pre∫edintelui Rom‚niei a fost audiat
  Domnule pre∫edinte,                    domnul Gelu Marian Trandafir, pentru postul titular, ∫i
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,        domnul Radu Bu∫neag, supleant, iar din partea
  Am votat ceva pu˛in mai devreme, dar v-a∫ ruga,      Guvernului Rom‚niei a fost audiat, ca titular, domnul Dan
domnule pre∫edinte, s„ observ„m un lucru, pe care la      Grigore.
vremea respectiv„ nici noi nu l-am ∫tiut, mi s-a atras       Ca urmare a decesului domnului Aristide Buhoiu, Ón
aten˛ia, ∫i vi-l supun ∫i dumneavoastr„.            data de 18 septembrie a.c., a fost audiat domnul
  Deci la amendamentele admise, art. 60 3 trebuie      Constantin Du˛u. To˛i ace∫ti candida˛i au fost valida˛i de
eliminat ∫i am s„ v„ citesc textul: îŒn perioada 1 ianuarie  c„tre comisiile reunite de specialitate ale celor dou„
2007 p‚n„ la alegerile pentru Parlamentul European ∫i     Camere.
validarea mandatelor de membri ai Parlamentului          Imediat v„ citesc, iar dac„ am gre∫it vreun nume, v„
European, deputa˛ii ∫i senatorii membri ai Parlamentului    rog s„ m„ scuza˛i! Sunt adunate de o jum„tate de an ∫i
European se consider„ absen˛i motivat, Ón condi˛iile      de aceea nu le am pe toate Ón fa˛„, ∫i nici nu eram
art. 29 alin. 2 lit. b)“, ∫i acum urmeaz„ textul        pre∫edinte la acel moment.
  26        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  Pentru domnul Constantin Du˛u nu am avizul aici,       a∫a mai departe, care se refer„ ∫i la practicile noastre Ón
totu∫i, datele ∫i cele prezentate sunt corecte. L-am       leg„tur„ cu numirile Ón func˛ii...
g„sit... Œmi cer iertare.                      Vreau s„ v„ spun c„ numirile Ón func˛ii se fac prin
  V„ prezint urm„toarele: Ón data de 18 decembrie a.c.,     negocieri Óntre grupuri pentru toate func˛iile existente Ón
Birourile permanente reunite ale celor dou„ Camere au       competen˛a Parlamentului. Œn aceste condi˛ii, la 27 iunie
decis s„ fie Ónaintat, spre validare, plenului reunit al celor  2006 s-au f„cut negocieri pentru circa 20 de func˛ii, unii
dou„ Camere un num„r de 6 membri titulari ∫i           ced‚nd, al˛ii accept‚nd Ón plus anumite procente, pentru
4 suplean˛i, dup„ cum urmeaz„, ca urmare a            a se ajunge la un acord. S-au cedat, din partea unor
neÓn˛elegerilor dintre liderii grupurilor parlamentare doar    grupuri parlamentare, func˛ii Óntr-o structur„, pentru a se
cei care au fost audia˛i sau agrea˛i de c„tre liderii       putea ob˛ine, prin cumulare de procente, func˛ii Ón alt„
grupurilor parlamentare Ón momentul ini˛ial, respectiv      structur„. Nu putem face secven˛ial aceast„ negociere.
propunem ast„zi spre audiere:                    Ca urmare a negocierii semnate de toate grupurile
  — din partea Pre∫edintelui Rom‚niei, ca titular, pe      parlamentare, s-a ajuns la concluzia c„ la acest Consiliu
domnul Gelu Marian Trandafir, iar pe domnul Radu         Na˛ional al Audiovizualului posturile revin P.D., P.N.L. ∫i
Bu∫neag, supleant.                        P.R.M. A ap„rut obstina˛ia Grupului conservator, care a
  — din partea Guvernului, pe domnul Dan Grigore,        propus, dincolo de acordul semnat, dincolo de cuv‚ntul
titular.                             dat pe 27 iunie 2006, un alt candidat, care a blocat
  — din partea Senatului, pe domnul Gáspárick Attila      func˛ionarea Consiliului Na˛ional al Audiovizualului p‚n„
Csaba, titular, ∫i domnul Szász Attila, supleant; pe       acum. S-a reactualizat acest acord, de data aceasta
domnul R„svan Popescu, titular, ∫i domnul R„zvan         semnat de to˛i reprezentan˛ii grupurilor parlamentare, cu
Bucuroiu, supleant.                        excep˛ia P.C. Acordul nu Ónseamn„ consens, nu
  — din partea Camerei Deputa˛ilor, pe domnul Ioan       Ónseamn„ unanimitate. Acordul Ónseamn„ majoritate, dat„
Onisei, titular, ∫i domnul Marius Cristian Iura∫cu,        nu numai de num„r, ci ∫i de ponderea grupurilor
supleant, iar pe domnul Constantin Du˛u, titular.         parlamentare.
  V„ mul˛umesc.                          La aceast„ or„, conform Legii de organizare ∫i
  V„ prezint scuze pentru neÓn˛elegeri.             func˛ionare a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului, nu se
                                 poate introduce, chiar prin votul Parlamentului, un alt
  Domnul Bogdan Olteanu:                     candidat pe list„. Relu„m o discu˛ie care nu este dec‚t
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               obstruc˛ionist„, pentru a nu permite s„ func˛ioneze C.N.A.
  Interven˛ii?                           Œn aceste condi˛ii, domnule pre∫edinte, v„ rog s„
                                 respecta˛i hot„r‚rea Biroului permanent, de ieri, s„
  Domnul senator George Sabin Cuta∫, v„ rog.
                                 dispune˛i procedura de vot conform„.
  Domnul George Sabin Cuta∫:                    V„ mul˛umesc.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Stimate colege ∫i stima˛i colegi,
                                   Domnul deputat Nicolae Popa.
  Œn numele Partidului Conservator, vreau Ón primul r‚nd
s„ contest acest raport. Eu nu am Ón˛eles de ce comisia       Domnul Nicolae Popa:
sau pre∫edintele Comisiei pentru cultur„, art„ ∫i mijloace
de informare Ón mas„ a Camerei Deputa˛ilor a eliminat         Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
candidatul nostru. Contest orice Ón˛elegere ∫i, pentru c„       Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,
a∫a cum ∫tim, plenul este suveran oric„rei decizii Ón         Eu a∫ vrea s„ Ól informez, cu tot respectul, pe domnul
cadrul comisiei sau Ón˛elegeri Óntre lideri politici, v-a∫ ruga  deputat Lucian Augustin Bolca∫ c„ nu are informa˛iile
introducerea candidatului Partidului Conservator pe lista     corecte, pentru c„ noi atunci c‚nd am negociat la
deja men˛ionat„, astfel Ónc‚t plenul s„ decid„ care dintre    vremea respectiv„ cu partenerii no∫tri de alian˛„ am
ace∫ti candida˛i va merge mai departe.              stabilit cu totul altceva. Nu s-a respectat cuv‚ntul dat de
  V„ mul˛umesc.                         ei, nu de noi, ∫i, ca atare, s„ nu fim culpabiliza˛i pe
                                 nedrept.
  Domnul Bogdan Olteanu:                       Œn alt„ ordine de idei, a∫ vrea s„ v„ spun c„ noi
  Mul˛umesc.                           suntem la valid„ri, ∫i nu la audieri.
  Domnul deputat Lucian Augustin Bolca∫.               Œn al treilea r‚nd, vreau s„ v„ spun c„ din cei
                                 4 candida˛i numai 3 sunt prezen˛i ast„zi Ón sal„. Este
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                 inadmisibil ca unul dintre candida˛i s„ lipseasc„. Asta
  Problema a fost tran∫at„ ieri printr-o hot„r‚re a       Ónseamn„ lips„ de respect ∫i considera˛ie pentru
Biroului permanent ∫i Ón˛eleg c„ se contest„ hot„r‚rea      Parlament.
Biroului permanent, luat„ cu o larg„ majoritate de voturi.      Ca atare, v„ solicit„m s„ fie prezen˛i to˛i cei
Problema este foarte simpl„ ∫i se refer„ at‚t la         4 candida˛i pe care i-a˛i propus aici, iar dac„ nu, s„ vin„
dispozi˛iile legale, care prev„d nominalizarea Ón func˛ii Ón   din cei doi unul, s„ fie nominalizat Ón locul celui care
conformitate cu Legea C.N.A., potrivit algoritmului politic    lipse∫te.
propus de grupurile parlamentare, audierea de comisii ∫i       V„ mul˛umesc.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006        27

  Domnul Bogdan Olteanu:                     Cu 20 de voturi pentru, 180 de voturi Ómpotriv„ ∫i
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.               67 ab˛ineri, propunerea a fost respins„.
  Domnul deputat Márton Árpád Francisc.             Œn conformitate cu prevederile art. 84 din
  Dup„ aceea, domnul senator Gavril„ Vasilescu.        Regulamentul ∫edin˛elor comune, votul pentru numirea
                                unor membri ai Consiliului Na˛ional al Audiovizualului este
  Domnul Márton Árpád Francisc:                secret ∫i se exprim„ prin buletine de vot.
  Domnule pre∫edinte,                      Urmeaz„ s„ Óncepem procedura de vot.
  Doamnelor ∫i domnilor deputa˛i ∫i senatori,          Œn leg„tur„ cu exprimarea votului, v„ reamintesc
  Eu am ˛inut s„ iau cuv‚ntul la aceast„ dezbatere,      urm„toarele: potrivit art. 37 din Regulamentul ∫edin˛elor
pentru c„ sunt unul dintre aceia care am fost prezen˛i ∫i   comune, Ón cazul votului cu buletine, se voteaz„ îpentru“,
la unele negocieri, ∫i atunci c‚nd au fost semnate, ∫i am   l„s‚nd ne∫terse numele ∫i prenumele candidatului, se
fost prezent ∫i la audieri Ón comisie.             voteaz„ îcontra“, ∫terg‚nd numele ∫i prenumele
  Œn faza primelor audieri, a primelor propuneri, eu deja   candidatului.
am ridicat o problem„ de legalitate, am ridicat faptul c„,    Rog chestorii s„ ocupe locurile rezervate pentru
Ón conformitate cu prevederea legal„ din legea Ón vigoare,   Ónm‚narea buletinelor de vot. Domnii chestori!
Camera Deputa˛ilor propune pentru 3 membri, Ón cazul       Domnul Kelemen ∫i un chestor de la Senat, v„ rog.
acesta pentru 2, Senatul propune pentru 3 membri, Ón
                                 E prezent vreun chestor de la Senat?
cazul acesta pentru 2, ∫i nu exist„ posibilitatea de
propunere a plenului reunit a mai multor membri dec‚t       Domnule vicepre∫edinte, vede˛i?
num„rul prev„zut Ón lege. Am fost de acord s„ facem        Domnul Doru Ioan T„r„cil„:
audierile, sub rezerva de a da raportul final Ón func˛ie de
unde se ajunge cu negocierile, ca s„ avem, exact,         Domnul senator Chelaru.
num„rul de membri pe care trebuie s„-l propun„ fiecare
autoritate, Pre∫edintele, Guvernul, Camera Deputa˛ilor ∫i     Domnul Bogdan Olteanu:
Senatul, ca s„ fim de acord cu legea respectiv„ ∫i, sub      Domnul Chelaru, v„ vedem, s„ ∫ti˛i!
aceast„ rezerv„, i-am audiat pe candida˛i ∫i ori de c‚te     V„ rog s„ lua˛i loc la mas„.
ori au existat alte propuneri ∫i alte audieri, alte
                                 Œnainte de a da cuv‚ntul domnului secretar Gavril„
complet„ri, de fiecare dat„ am ridicat aceast„ procedur„.
                                Vasilescu pentru a da citire listei senatorilor, v„ informez
  O s„ vede˛i Ón primul raport, care constat„ faptul c„    c„, Ón conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) ∫i (3)
am audiat c‚teva dintre persoanele propuse, semn„tura     din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea
mea de secretar mai are Ónc„ o parte, un comentariu,      Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„, s-au depus la secretarii
sub rezerva respect„rii, evident, a Ón˛elegerilor, deci sub  generali, Ón vederea exercit„rii de c„tre deputa˛i ∫i
rezerva respect„rii algoritmului. A∫a l-am semnat.       senatori a dreptului de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale,
  Ieri s-a luat o decizie. Œn Biroul permanent s-a tran∫at  urm„toarele legi:
procedura pe care v-a prezentat-o domnul pre∫edinte,
                                 — Legea bugetului de stat pe anul 2007;
domnul pre∫edinte nefiind pre∫edinte la vremea
respectiv„, c‚nd s-au ˛inut primele audieri. Deci mi se      — Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
pare totul corect. Dac„ cineva propune o alt„ procedur„,    anul 2007;
deci are o propunere procedural„, cel pu˛in mie mi se       — Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind
pare nelegal„, pentru c„ nu permite legea, dar aceast„     Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor.
problem„ de procedur„ se poate supune votului ∫i, dac„
nu se accept„, mergem mai departe, se distribuie         Domnul Doru Ioan T„r„cil„:
buletinele de vot, conform legii, ∫i s„ trecem la vot.       Mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc.                          Stima˛i colegi senatori,
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Dup„-amiaz„, la ora 15,00, ∫edin˛„ Ón plen, ordinea
                                de zi, cea care ar trebui s„ fie joi. S„ Óncerc„m s„
  V„ mul˛umesc foarte mult, domnule deputat.         finaliz„m actele normative pe care le avem Ónscrise pe
  Domnul senator Vasilescu Ón˛eleg c„ nu mai dore∫te     ordinea de zi.
s„ intervin„.
  Dac„ mai exist„ alte interven˛ii?               Domnul Bogdan Olteanu:
  Nu mai exist„.
  Exist„, Ón˛eleg, o propunere de supunere la votul        Aceea∫i situa˛ie, bineÓn˛eles, la Camera Deputa˛ilor: la
plenului a modific„rii deciziei de ieri. (Discu˛ii Ón sal„.)  ora 15,00, ∫edin˛„ de plen cu ordinea de zi stabilit„.
  Plenul este suveran, mai ales la Camerele reunite nu      V„ rog, domnule senator, s„ da˛i citire apelului
avem un articol contrar acestei chestiuni.           nominal.
  Deci voi supune votului Ón plen propunerea de          V„ informez, stima˛i colegi, c„ Ón holul de la P1 se
modificare a listei de propuneri f„cute de comisie, a∫a    afl„ elevii de la Liceul îDinu Lipatti“, care ne prezint„ un
cum a fost formulat„ de cele dou„ Comisii pentru cultur„,   concert de Cr„ciun.
art„ ∫i mijloace de informare Ón mas„, reunite.          Colegii senatori ∫i deputa˛i, dup„ ce-∫i exprim„ votul,
  V„ rog s„ vota˛i.                      dac„ doresc, pot s„ asiste la acest concert.
  28       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

  Domnul Gavril„ Vasilescu:                 Iv„nescu Paula Maria           prezent„
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              Jurcan Dorel               absent
  Domnilor ∫i doamnelor senatori,              Loghin Irina               absent„
  V„ rog s„ m„ urm„ri˛i cu aten˛ie ∫i s„ v„ preg„ti˛i, ca  Lupoi Mihail               prezent
s„ putem s„ mergem pu˛in mai operativ.            Mardare Radu C„t„lin           absent
  Antonie ™tefan Mihail         prezent       Marinescu Marius             absent
  Apostol Neculai            prezent       Markó Béla                prezent
  Arca∫ Viorel             prezent       Mele∫canu Teodor Viorel         prezent
  Ardelean Aurel            prezent       Mereu˛„ Mircea              absent
  Arion Viorel             absent       Mih„escu Eugen              euroobservator
  Athanasiu Alexandru          euroobservator   Mih„ilescu Petru ™erban         prezent
  Basgan Ion              absent       Moisuc Viorica Georgeta Pompilia     absent„
  Berceanu Radu Mircea         Guvern       Moraru Ion                prezent
  Blaga Vasile             Guvern       Mor˛un Alexandru Ioan          prezent
  Bobe∫ Marin              prezent       Neagoe Otilian              absent
  Cazacu Cornelia            Ónvoit„       Neagu Nicolae              prezent
  C‚mpeanu Radu-Anton          prezent       Németh Csaba               prezent
  C‚rlan Dan              prezent       Nicolae ™erban              prezent
  Chelaru Ioan             prezent       Nicolai Norica              prezent„
  Cintez„ Mircea            prezent       Novolan Traian              absent
  Ciornei Silvia            euroobservator   Onaca Dorel Constantin          prezent
  Cioroianu Adrian Mihai        prezent       Oprea Mario Ovidiu            prezent
  Cismaru Ivan             prezent       Oprescu Sorin Mircea           absent
  Copos Gheorghe            absent       Pascu Corneliu              absent
  Corodan Ioan             prezent       P„curaru Nicolae Paul Anton       absent
  Cozm‚nc„ Octav            prezent       P„unescu Adrian             absent
  Cre˛u Corina             euroobservator   Pere∫ Alexandru             prezent
  Cre˛u Ovidiu Teodor          absent       Pete ™tefan               prezent
  Cucuian Cristian           prezent       Petre Maria               euroobservator
  Cuta∫ George Sabin          prezent       Petrescu Ilie              prezent
  Daea Petre              prezent       Popa Aron Ioan              prezent
  David Cristian            prezent       Popa Dan Gabriel             prezent
  David Gheorghe            prezent       Popa Nicolae Vlad            euroobservator
  Diaconescu Cristian          absent       Popescu Dan Mircea            absent
  Dina Carol              prezent       Popescu Ionel              prezent
  Dinescu Valentin           prezent       Popescu Irinel              absent
  DÓncu Vasile             euroobservator   Popescu Mihail              absent
  Duca Viorel Senior          euroobservator   Prodan Tiberiu Aurelian         prezent
  Dumitrescu Ion Mihai         prezent       Puskás Valentin Zoltán          prezent
  Dumitrescu Gheorghe Viorel      prezent       R„doi Ion                absent
  Dumitru Constantin          absent       R„doi Ovidiu               absent
  Eckstein Kovács Péter         prezent       R„dulescu Cristache           prezent
  Fekete Szabó Andras Levente      prezent       Roibu Aristide              prezent
  Filipescu Teodor           absent       Sab„u Dan                absent
  Florescu Ion             absent       S‚rbu Ilie                prezent
  Flutur Gheorghe            absent       Silistru Doina              prezent„
  Frunda György             prezent       Simionescu Aurel Gabriel         prezent
  Funar Gheorghe            prezent       Sógor Csaba               prezent
  G„ucan Constantin           absent       Solcanu Ion               prezent
  Geoan„ Mircea Dan           absent       Stan Petru                prezent
  Georgescu Radu Cristian        prezent       St„noiu Mihaela Rodica          absent„
  Gheorghe Constantin          absent       Stoica Ilie               prezent
  Ha∫otti Puiu             prezent       Str„til„ ™erban Cezar          prezent
  Ila∫cu Ilie              delega˛ie      Stroe Radu                Guvern
  Iliescu Ion              absent       Szabó Károly Ferenc           absent
  Ilu∫c„ Daniel             prezent       ™erb„nescu Verginia           prezent„
  Ion Vasile              prezent       ™erbu Gheorghe Vergil          prezent
  Iorga Nicolae             absent       ™ere∫ Ioan Codru˛            absent
  Iorgovan Antonie           absent       ™tefan Viorel              prezent
  Io˛cu Petru Nicolae          prezent       ™ter Sever                prezent
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006      29

  Talpe∫ Ioan               absent       Domnul Gheorghe Albu:
  T„n„sescu Claudiu            absent       B„d„l„u Niculae             absent
  T„r„cil„ Doru Ioan           prezent      B„e∫u George               prezent
  Theodorescu R„zvan Emil         absent       B„nicioiu Nicolae            absent
  Terinte Radu              prezent      B„rbule˛iu Tiberiu            euroobservator
  TÓlv„r Angel              absent       Becsek-Garda Dezso  ˝-Kálmán      prezent
  Toma Ion                absent       Bec∫enescu Dumitru            euroobservator
  Tomoiag„ Liliana            prezent„      Bejinariu Eugen             prezent
  Tudor Corneliu Vadim          absent       Bentu Dumitru              prezent
  fi‚buleac Mihai             prezent      Bivolaru Ioan              prezent
  fiic„u Silvia Adriana          euroobservator   BÓrsan Iulian Gabriel          prezent
  fiÓrle Radu               euroobservator   Boagiu Anca Daniela           Guvern
  Ungheanu Mihai             prezent      Bobeanu R„zvan Petric„          prezent
  Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       absent       Boeriu Valeriu Victor          prezent
  Vasilescu Gavril„            prezent      Bolca∫ Lucian Augustin          prezent
  V„c„roiu Nicolae            prezent      Bonis Istvan               prezent
  V„rg„u Ion               absent       Borbély László              Guvern
  Vedina∫ Verginia            absent„      Boureanu Cristian Alexandru       absent
  Verestóy Attila             prezent      Br‚nz„ William Gabriel          absent
  Voiculescu Dan             absent       BrÓnzan Ovidiu              prezent
  Vosganian Varujan            Guvern       Bruchental-Pop Ionela          prezent„
  Vraciu Jan               prezent      Buciu Angela               prezent„
  Mul˛umesc.                         Buciu˛a ™tefan              absent
  Domnul Gheorghe Albu:                   Buda Daniel               prezent
                               Buda Ioan                absent
  Lista deputa˛ilor:                     Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu       absent
  Adomnic„i Mirela Elena         prezent„      Buruian„ Aprodu Daniela         euroobservator
  Adomni˛ei Cristian Mihai        prezent      Bu∫oi Cristian Silviu          absent
  Albu Gheorghe              prezent      Buzatu Dan Hora˛iu            prezent
  Alm„janu Marin             prezent      Buzea Cristian Valeriu          prezent
  Alm„∫an Liviu              absent       Calimente Mih„i˛„            absent
  Amarie Constantin            prezent      Canacheu Costic„             prezent
  Amet Aledin               absent       Cantaragiu Bogdan            prezent
  Anastase Roberta Alma          prezent„      Cazan Gheorghe Romeo Leonard       prezent
  Andea Petru               absent       C„lian Petru               prezent
  Andon Sergiu              prezent      C„lin Ion                prezent
  Andronescu Ecaterina          prezent„      C‚mpanu Liviu              prezent
  Antal Árpád András           prezent      Chiper Gheorghe             prezent
  Andreica Romic„             absent       Chi∫ Filona∫               prezent
  Antal István              prezent      Cindrea Ioan               absent
  Antonescu George Crin Lauren˛iu     absent       Cioc‚lteu Alexandru           prezent
  Apostolache Mihai Cristian       prezent      Ciontu Corneliu             absent
  Ardelean Cornelia            prezent„      Ciopraga Mircea             prezent
  Asztalos Ferenc             prezent      Ciuc„ Liviu Bogdan            prezent
  Avram Dumitru              absent       Cliveti Minodora             absent„
  Baban ™tefan              prezent      Cocrea Olgu˛a              prezent„
  Bara Nicolae              prezent      CodÓrl„ Liviu              absent
  Barbu Gheorghe             Guvern       Constantinescu Anca           prezent„
  Bardan Cornel ™tefan          prezent      Constantinescu Viorel          absent
                               Corl„˛ean Titus             euroobservator
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                  Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea      euroobservator
  Domnule secretar, numai un minut!             Cr„ciunescu Grigore           prezent
  Stima˛i colegi,                      Cre˛u Gabriela              euroobservator
  Am o rug„minte, p‚n„ se voteaz„ la Camera         Cutean Vasile Emilian          prezent
Deputa˛ilor, rog Birourile permanente, acum... Ne Ónt‚lnim  Dan Iosif                prezent
pentru 5 minute la sala de Birou permanent a Camerei     Diaconescu Marin             prezent
Deputa˛ilor, deci rog liderii de grup ∫i membrii Birourilor  Diaconescu Renic„            prezent
permanente, acum, la sala Camerei Deputa˛ilor.        Dida Corneliu Ioan            prezent
  S„ voteze Ónainte ∫i s„ vin„ acolo. Nu dureaz„ mai     Dobre Traian               prezent
mult de 5—6 minute.                      Dorneanu Valer              absent
30       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006

Dragomir Dumitru           prezent       Kelemen Hunor              prezent
Dragomir Gheorghe          prezent       Kerekes Károly              prezent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin         prezent       Király Andrei Gheorghe          prezent
Dre˛canu Doina Mic∫unica       prezent„       Kónya-Hamar Sándor            prezent
Dumitrescu Cristian Sorin      euroobservator    Kovacs Attila              prezent
Dumitrescu Liana           prezent„       Lakatos Petru              prezent
Dumitrescu Zamfir          absent        Lambrino Radu              prezent
Dumitriu Drago∫ Petre        prezent       Lari-Iorga Leonida            absent„
Dumitriu Mihai            prezent       Lificiu Petru              prezent
Dumitru Ion             prezent       Liga D„nu˛                absent
Du∫a Mircea             prezent       Longher Ghervazen            absent
Du˛u Stelian             prezent       Luchian Ion               prezent
Erdei-Dolóczki István        prezent       Macale˛i Costic„             prezent
Eserghep Gelil            absent        Magheru Paul               prezent
Faina Constantin           prezent       Man Mircea                prezent
F‚r∫irotu Vladimir Mircea      absent        Manda Iulian Claudiu           absent
Fenechiu Relu            prezent       Manolescu Oana              prezent„
Firczak Gheorghe           absent        Manta Pantelimon             prezent
Florea Damian            absent        Marian Dan Mihai             prezent
Fotopolos Sotiris          absent        Marin Constantin             prezent
Fr‚ncu Emilian Valentin       prezent       Marinescu Marian Jean          euroobservator
Furo Iuliu Ioan           prezent       Martin Eduard Stelian          absent
Gabor Gheorghe            prezent       Márton Árpád-Francisc          prezent
Gan˛ Ovidiu Victor          euroobservator    Máté András-Levente           prezent
G„leteanu Monalisa          prezent„       Matei C„t„lin Lucian           absent
Georgescu Filip           prezent       Maz„re Alexandru             prezent
Gerea Andrei Dominic         prezent       M„laimare Mihai Adrian          prezent
Gheorghe Valeriu           prezent       M„n„stireanu Vladimir Alexandru     absent
Gheorghiof Titu Nicolae       prezent       M„nescu Rare∫ ™erban           prezent
Ghiorghioni Ionesie         prezent       M„rcule˛ Petrescu Mira Anca Victoria   absent„
Ghi∫e Ioan              prezent       M„tu∫a Tudor               prezent
Giurgiu Mircia            prezent       Meir Nati                absent
Gl„van ™tefan            prezent       Merce Ilie                prezent
Godja Petru             prezent       Merka Adrian-Miroslav          prezent
Gon˛ea Ion              prezent       Micula C„t„lin              prezent
Grigore Dan             prezent       Mihalache Sorin Dan           euroobservator
Grosaru Mircea            prezent       Mihei Andrian-Sirojea          absent
Gubandru Aurel            absent        Mircea Costache             prezent
Gu∫„ Cozmin Horea          absent        Mircovici Niculae            absent
Gvozdenovici Slavomir        prezent       Mironescu Lauren˛iu           prezent
Hanganu Romeo Octavian        prezent       Miro∫eanu Liviu Alexandru        prezent
Hellvig Eduard Raul         prezent       Mitrea Manuela              prezent„
Hoban Ioan              absent        Mitrea Miron Tudor            prezent
Hogea Vlad Gabriel          euroobservator    Miu˛escu Gheorghe Adrian         prezent
Hoinaru Marian            absent        MÓnzÓn„ Ion               prezent
Hrebenciuc Viorel          prezent       Mocanu Alexandru             prezent
Iacob-Ridzi Monica Maria       euroobservator    Mocanu Vasile              absent
Iancu Iulian             prezent       Moc„nescu Coloros Dan Constantin     prezent
Ibram Iusein             absent        Mocioalc„ Ion              absent
Ifrim Mircea             prezent       Mohora Tudor               absent
Iga∫ Traian Constantin        prezent       Moisoiu Adrian              prezent
Ignat Miron             prezent       Moldovan Emil Radu            prezent
Iliescu Valentin Adrian       prezent       Momanu Corneliu             prezent
Ionescu Daniel            prezent       Motreanu Dan ™tefan           prezent
Iordache Florin           absent        Movil„ Petru               prezent
Iordache Gra˛iela Denisa       prezent„       Munteanu Ioan              prezent
Iriza Marius             prezent       Musc„ Monica Octavia           absent„
Iustian Mircea Teodor        prezent       Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu         prezent
Jipa Florina Ruxandra        absent„       Nassar Rodica              prezent„
Kelemen Attila Béla Ladislau     prezent       N„stase Adrian              absent
       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  197/29.XII.2006      31

Nechita Aurel           absent        S„niu˛„ Marian Florian          absent
Nedelcu Gabriela         prezent       S„punaru Nini              prezent
Nica Dan             prezent       S‚rb Gheorghe              prezent
Nicol„escu Gheorghe Eugen     prezent       S‚rbu Daciana Octavia          euroobservator
Nicolicea Eugen          prezent       S‚rbu Marian               absent
Nicula Vasile Cosmin       prezent       S‚rbu Mugurel Liviu           prezent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae  absent        Scutaru Adrian George          prezent
Nistoran Dorin Liviu       absent        Semcu Adrian-Emanuil           prezent
Ni˛„ Constantin          absent        Seres Dénes               prezent
Ni˛ulescu Teodor         prezent       Severin Adrian              euroobservator
Nosa Iuliu            prezent       Silaghi Ovidiu Ioan           prezent
Oancea Viorel           prezent       Sire˛eanu Mihail             prezent
Ol„reanu Aurel          prezent       Sóki Béla                prezent
Oltean Ioan            prezent       Soporan Vasile Filip           absent
Olteanu Bogdan          prezent       Stan Ioan                prezent
Oprea Gabriel           absent        Stan Ion                 prezent
Ovidenie Costel          prezent       Stanciu Anghel              prezent
Pal„r Ionel            prezent       Stativ„ Irinel Ioan           prezent
Pambuccian Varujan        absent        St„nescu Cristian            absent
Pard„u Dumitru          prezent       St„nescu Mircea             absent
Pascu Bogdan           prezent       St„ni∫oar„ Mihai             prezent
Pa∫cu Ioan Mircea         euroobservator    Stoica Ion                prezent
Pavelescu Aurelian        absent        Str„chinaru Petre            prezent
Paveliu Marian Sorin       prezent       Strung„ Emil               prezent
P„un Nicolae           prezent       Szekely Levente Csaba          prezent
Petrea Constantin         prezent       ™tirbe˛ Cornel              prezent
Plumb Rovana           prezent„       ™tirbu Monica Mihaela          prezent„
Podgoreanu Radu          euroobservator    ™tireanu Octavian            absent
Ponta Victor Viorel        prezent       ™tiuc„ Alecsandru            prezent
Pop Claudiu Adrian        prezent       Tab„r„ Valeriu              prezent
Popa Cornel            prezent       Tamás Sándor               prezent
Popa Daniela           prezent„       T„mag„ Constantin            prezent
Popa Nicolae           prezent       T„n„sescu Mihai Nicolae         prezent
Popeang„ Petre          euroobservator    T„rniceru Petru             prezent
Popescu Florin Aurelian      absent        Teodorescu George Alin          prezent
Popescu Ioan Dan         prezent       Timar Liviu               prezent
Popescu Ionica Constan˛a     prezent       Timi∫ Ioan                prezent
Popescu Constantin T„riceanu   Guvern        Todoran Pavel              prezent
Popp Cosmin Gabriel        prezent       Toma Florentina Marilena         prezent„
Preda Cezar Florin        prezent       Toma Horia Victor            prezent
Preda Ion             prezent       Toró Tiberiu               prezent
Pruteanu Vasile          prezent       Tudor Constantin             absent
Puchianu Ioan Dumitru       prezent       Tudor Marcu               prezent
Pupez„ Viorel           prezent       Tudose Mihai               prezent
Purceld Octavian Mircea      prezent       Turcan Raluca              prezent„
Pu∫ca∫ Vasile           prezent       fiundrea Ioan               absent
Pu∫c„ Mircea Valer        prezent       Uioreanu Horea Dorin           prezent
Puzdrea Dumitru          absent        Ujeniuc Drago∫              absent
Radan Mihai            prezent       Ungureanu Petre             prezent
Raicu Romeo Marius        prezent       Ungureanu Valeriu Alexandru       absent
R„dulescu Cristian        prezent       Urs„rescu Dorinel            absent
Rogin Marius           prezent       Vainer Aurel               absent
Romanescu Marcel Lauren˛iu    prezent       Varga Attila               prezent
Rus Ioan Aurel          prezent       Vasile Aurelia Laura           absent„
Rusu Mihaela Adriana       absent„       Vasilescu Lia Olgu˛a           absent„
Ru∫anu Dan Radu          prezent       V„lean Adina Ioana            euroobservator
Sanda Victor           prezent       V„sioiu Horia              prezent
Sandu Gabriel           absent        V‚lcov ™andru Marcela Lavinia      absent„
Sandu-Capr„ Mihai         absent        Vlase Petru Gabriel           prezent
Sasu Ion             prezent       Vl„doiu Aurel              prezent
  32          MONITORUL     OFICIAL    AL  ROM¬NIEI,    PARTEA a II-a,   Nr.  197/29.XII.2006

  Voicu C„t„lin                   prezent           Din verificarea ∫i num„rarea voturilor rezult„
  Voicu Mihai Alexandru               prezent         urm„toarele voturi ob˛inute de candida˛i:
  Voinea Florea                   absent           Gáspárick Attila Csaba — membru titular
  Zaharia Claudius Mihail              absent           Voturi pentru: 282, voturi Ómpotriv„: 16.
  Zamfir Gabriel Sorin                absent           Szász Attila — membru supleant
  Zamfirescu Dan Dumitru               prezent           Voturi pentru: 280, voturi Ómpotriv„: 18.
  Zegrean Augustin                  prezent           Popescu R„svan — membru titular
  Zgonea Valeriu ™tefan               prezent           Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
                                         Bucuroiu R„zvan — supleant
  Mai este cineva prezent?                            Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
  Domnii Nini S„punaru, prezent; Adrian N„stase, prezent;            Onisei Ioan — membru titular
Faina Constantin, prezent.                            Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0
             PAUZ√                          Iura∫cu Marius Cristian — membru supleant
              *                           Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
             *   *                         Du˛u Constantin — membru titular
                                         Voturi pentru: 29, voturi Ómpotriv„: 0.
           DUP√ PAUZ√
                                         Trandafir Gelu Marian — membru titular
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                         Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
  Birourile permanente au procedat la num„rarea                 Bu∫neag Radu — membru supleant
voturilor.                                    Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
  Relu„m lucr„rile pentru a se citi procesul-verbal care             Grigore Dan — membru titular
consemneaz„ rezultatul votului secret pe liste.                  Voturi pentru: 298, voturi Ómpotriv„: 0.
  V„ rog, domnule secretar.                           Œn conformitate cu prevederile art. 11 alin. 5 din Legea
                                       audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i
  Domnul Gheorghe Albu:                           complet„rile ulterioare, candidaturile se aprob„ cu votul
  Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de         majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i, Ón condi˛iile
c„tre deputa˛i ∫i senatori cu privire la numirea unor             Óntrunirii cvorumului celor dou„ Camere.
membri titulari ∫i a unor membri suplean˛i ai Consiliului             Ca urmare a faptului c„ to˛i candida˛ii au Óntrunit
Na˛ional al Audiovizualului.                         majoritatea cerut„ de lege, Parlamentul Rom‚niei
  Œn temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul              nume∫te membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,            nominaliza˛i Ón prezentul proces-verbal.
Birourile permanente ale celor dou„ Camere ale                  Semneaz„ membrii celor dou„ Birouri permanente ale
Parlamentului au procedat la verificarea ∫i num„rarea             Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
voturilor exprimate de c„tre deputa˛i ∫i senatori, prin vot
                                         Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
secret, cu buletine de vot, asupra candida˛ilor propu∫i
pentru numirea unor membri titulari ∫i a unor membri               Stima˛i colegi, lu„m act de numirile efectuate prin
suplean˛i Ón C.N.A., potrivit art. 11 alin. 1, 2 ∫i 7 din           votul dumneavoastr„.
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i              Œi felicit pe membrii Consiliului Na˛ional al
complet„rile ulterioare, ∫i au constatat urm„toarele:             Audiovizualului ∫i profit‚nd ∫i de s„rb„torile de iarn„ le
  Num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor: 468.             urez la mul˛i ani, poate Ón aceast„ func˛ie.
  Num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i: 298.               Declar Ónchise lucr„rile ∫edin˛ei comune a plenului
  Num„r total de voturi exprimate: 298.                   Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
  Num„r de voturi anulate: 0.
  Num„r total de voturi valabil exprimate: 298.                 ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 13,40.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

      îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                    (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
        bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                              &JUYDGY|134850]
                        Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 197/29.XII.2006 con˛ine 32 de pagini.   Pre˛ul: 6,72 lei         ISSN  1220–4870

								
To top