13c by tradetrek

VIEWS: 10 PAGES: 24

									                              PARTEA A II-A
Anul 174 (XIII) — Nr. 13/C            SINTEZA LUCR√RILOR                               Mar˛i, 25 aprilie 2006
                         COMISIILOR PERMANENTE
                        ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
         SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
             ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
                         Perioada: 17 – 21.04.2006
                                  SUMAR

        N r.                                                          Pagina

         1.  Comisia pentru politic„ economic„, reform„ ∫i privatizare ..................                    1–4
         2.  Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci .................................................              4–6
         3.  Comisia pentru agricultur„, silvicultur„, industrie alimentar„ ∫i servicii
            specifice ...................................................................................................   6–8
         4.  Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru
            ecologic ....................................................................................................  8–10
         5.  Comisia pentru s„n„tate ∫i familie ........................................................           10–12
         6.  Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i sport .............................               12–13
         7.  Comisia pentru cultur„, arte, mijloace de informare Ón mas„ ............                    13–14
         8.  Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i ............................................            14–20
         9.  Comisia pentru ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ ...........                     20
        10.  Comisia pentru politic„ extern„ .............................................................          20–21
        11.  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii .........                    21
        12.  Comisia pentru regulament ....................................................................         21–22
        13.  Comisia pentru egalitatea de ∫anse pentru femei ∫i b„rba˛i ..............                     22
        14.  Comisia parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989 .............                    22–24

  1. Comisia pentru politic„ economic„,                   Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 199/2005
     reform„ ∫i privatizare                       privind unele m„suri pentru continuarea procesului
                                       de privatizare a Casei de Economii ∫i
  Mar˛i, 19 aprilie 2006                           Consemna˛iuni C.E.C.—S.A., Camera Deputa˛ilor
  Ordinea de zi a fost urm„toarea:                      fiind Camer„ decizional„ (PL-x 209/2006).
  1. Audierea de c„tre Comisiile pentru politic„                 3. Dezbaterea ∫i avizarea Ón fond, Ón procedur„
economic„ ale celor dou„ Camere ale                      de urgen˛„, a proiectului Legii privind aprobarea
Parlamentului, precum ∫i de c„tre Comisia pentru               Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 202/2005
buget, finan˛e ∫i b„nci, a candidatului la func˛ia de             pentru aprobarea Strategiei de privatizare a
membru al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,              Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A. ∫i
propus de Grupul parlamentar al P.R.M.                    a Companiei Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ —
  2. Dezbaterea ∫i avizarea Ón fond, Ón procedur„              S.A., precum ∫i pentru modificarea actelor
de urgen˛„, a proiectului Legii pentru aprobarea               normative care reglementeaz„ regimul acestora,
 2      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  13/C/25.IV.2006

Camera Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„       nr. 25/2002 stabile∫te ∫i aprob„ Statutul Comisiei
(PL-x 210/2006).                     Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i a dorit s„ ∫tie
  4. Alte probleme curente ale activit„˛ii comisiei.  dac„ domnul Bogdan Chetreanu cunoa∫te
  La lucr„rile comisiei au fost prezen˛i 24 de     am„nunte privind finan˛area C.N.V.M.
deputa˛i din totalul de 24 de membri.            Domnul Bogdan Mihai Chetreanu a spus c„
  La dezbateri au participat ca invita˛i, Ón      C.N.V.M. se autofinan˛eaz„, spre deosebire de alte
conformitate cu prevederile art. 54 ∫i 55 din      societ„˛i care sunt finan˛ate de la bugetul de stat.
Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, reprezentantul       Domnul pre∫edinte Mihai Nicolae T„n„secu a
Ministerului Finan˛elor Publice: doamna Mioara      dorit s„ ∫tie dac„ domnul Bogdan Chetreanu crede
Ionescu, consilier, reprezentantul Companiei       c„ Óntr-o perioad„ relativ scurt„, de un an ∫i
Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., doamna        jum„tate, plec‚nd de la cuno∫tin˛e minime, poate s„
Liliana Ghervasuc, pre∫edintele consiliului de      ajung„ s„ dea un plus de valoare acestei institu˛ii.
administra˛ie (director general), reprezentantul       Domnul deputat Gheorghe Funar a subliniat c„
Companiei Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ —       Grupul parlamentar al P.R.M. Ól sprijin„ pe domnul
S.A., domnul Dan Docan, director general,        Bogdan Chetreanu.
reprezentantul    Casei   de   Economii   ∫i    Doamna deputat Gra˛iela Denisa Iordache a
Consemna˛iuni, domnul Eugen R„dulescu,          spus c„ rezultatele Comisiei Na˛ionale a Valorilor
pre∫edinte, iar din partea Camerei Deputa˛ilor:     Mobiliare nu sunt satisf„c„toare, este o institu˛ie
domnul Constantin Amariei, propun„tor          format„ din oameni f„r„ experien˛„ Ón domeniul
amendamente, ∫i doamna Lumini˛a Gheorghiu —       pie˛ei de capital. Aceast„ institu˛ie are nevoie de
expert parlamentar.                   oameni care s„ poat„ s„ ia decizii, dar, din p„cate,
  Lucr„rile ∫edin˛ei au fost conduse de domnul     Ón acest moment nu exist„ astfel de oameni.
pre∫edinte Mihai Tudose.                   Œn urma audierilor, cu unanimitate de voturi,
  La primul punct al ordinii de zi a fost Ónscris„   comisiile reunite propun plenului Parlamentului
audierea de c„tre Comisiile pentru politic„       nominalizarea candidatului Bogdan Mihai Chetreanu
economic„ ale celor dou„ Camere ale           pentru calitatea de membru al C.N.V.M., p‚n„ la
Parlamentului, precum ∫i de c„tre Comisia pentru     data de 28 iunie 2007, conform legii.
buget, finan˛e ∫i b„nci, a candidatului la func˛ia de    La punctul 2 al ordinii de zi a fost Ónscris„
membru al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,   dezbaterea ∫i avizarea Ón fond, Ón procedur„ de
propus de Grupul parlamentar al P.R.M.          urgen˛„, a proiectului Legii pentru aprobarea
  Doamna deputat Gra˛iela Iordache a dorit s„      Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 199/2005
∫tie dac„ domnul Bogdan Chetreanu, Ón calitate de    privind unele m„suri pentru continuarea procesului
candidat la func˛ia de membru al Comisiei        de privatizare a Casei de Economii ∫i
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, consider„ corect„    Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., Camera Deputa˛ilor
m„sura de delistare.                   fiind Camer„ decizional„ (PL-x 209/2006).
  Domnul Bogdan Mihai Chetreanu a spus c„ nu        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
cunoa∫te aceast„ problem„ Ón am„nunt, dar crede     unele m„suri pentru continuarea procesului de
c„ s-au avut Ón vedere ni∫te argumente solide Ón     privatizare a Casei de Economii ∫i Consemna˛iuni
momentul Ón care s-a luat aceast„ decizie.        C.E.C. — S.A., ca urmare a necesit„˛ii
  Domnul pre∫edinte Mihai Nicolae T„n„sesu a      reglement„rii sau amend„rii cadrului juridic
dorit s„ ∫tie care este ra˛iunea pentru care domnul   existent, Ón vederea continu„rii Ón bune condi˛ii a
Bogdan Chetreanu candideaz„ la func˛ia de membru     acestui proces. Finalizarea procesului de
al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, av‚nd Ón  privatizare a C.E.C. este o prioritate Ón programul
vedere faptul c„ nu este un specialist Ón domeniu.    pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea European„.
  Domnul Bogdan Mihai Chetreanu a spus c„ a         Printre m„surile luate Ón vederea continu„rii
fost solicitat s„ candideze la func˛ia de membru al   procesului de privatizare a Casei de Economii ∫i
Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.        Consemna˛iuni C.E.C. — S.A. sunt urm„toarele:
  Doamna deputat Gra˛iela Denisa Iordache a         — necesitatea reglement„rii situa˛iei juridice a
dorit s„ ∫tie care este opinia domnului Bogdan      bunurilor imobile aflate Ón patrimoniul C.E.C. —
Chetreanu vizavi de rolul pie˛ei de capital, precum   S.A. la data de 30 iunie 1996, c‚nd aceasta a fost
∫i ce m„suri se impun pentru ca aceasta s„ devin„    reorganizat„ Ón societate bancar„ pe ac˛iuni;
tot mai viabil„.                       — necesitatea reglement„rii pl„˛ii salariilor
  Domnul Bogdan Mihai Chetreanu a spus c„        compensatorii cuvenite salaria˛ilor afecta˛i de
pia˛a de capital constituie un instrument important   m„sura concedierii Ón cadrul procesului de
al economiei de pia˛„, iar pentru evitarea        restructurare a b„ncii;
abuzurilor ∫i scurgerile de informa˛ii se vor lua      — necesitatea preciz„rii cadrului de organizare
m„suri de supraveghere atent„.              prin care se va face v‚nzarea pachetului de p‚n„
  Domnul vicepre∫edinte Octavian Mircea Purceld     la 5% din capitalul social al C.E.C. c„tre salaria˛i,
a spus c„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului       membrii consiliului de administra˛ie Ón exerci˛iu la
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       3

data transferului dreptului de proprietate asupra   a Companiei Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ —
pachetului majoritar de ac˛iuni, precum ∫i c„tre   S.A., precum ∫i pentru modificarea actelor
pensionarii cu ultimul loc de munc„ la C.E.C.     normative care reglementeaz„ regimul acestora,
  Ministerul Finan˛elor Publice a fost reprezentat  Camera Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„
de doamna Mioara Ionescu, consilier al ministrului  (PL-x 210/2006).
finan˛elor publice Sebastian Vl„descu ∫i membr„ Ón    Proiectul de lege vizeaz„, pe de o parte,
comisia de privatizare a C.E.C.            aprobarea strategiilor de privatizare a celor dou„
  Aceasta a f„cut o scurt„ trecere Ón revist„ a   companii ∫i, pe de alt„ parte, modificarea actelor
motivelor care au dus la necesitatea acestui     normative care reglementeaz„ regimul acestora Ón
proiect de lege, subliniind ca principal factor    vederea corel„rii cu strategiile propuse.
discu˛iile tehnice cu poten˛ialii cump„r„tori pe     Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de
marginea prevederilor contractului de v‚nzare-    ini˛iator, nu a avut nici un reprezentant.
cump„rare a ac˛iunilor, din noiembrie 2005. Din      Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Mihai
aceste discu˛ii a reie∫it o problematic„ pe care   Tudose, av‚nd Ón vedere lipsa ini˛iatorului,
reprezentan˛ii Ministerului Finan˛elor Publice au   respectiv reprezentantul Ministerului Finan˛elor
considerat-o just„, ∫i anume faptul c„ nu exist„   Publice, a propus respingerea acestuia.
nici un act normativ prin care C.E.C. s„ poat„      Proiectul legislativ a fost respins cu 18 voturi
demonstra c„ este proprietarul portofoliului s„u   pentru ∫i 6 voturi Ómpotriv„.
imobiliar.                        Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Mihai
  Astfel, au introdus un articol prin care ceea ce  Tudose, a propus ca lipsa ini˛iatorului s„ fie
exist„ Ón patrimoniul C.E.C. la data transform„rii  consemnat„ Ón sensul c„ nu Ó∫i mai sus˛ine
sale Ón societate pe ac˛iuni apar˛ine patrimoniului  ini˛iativa legislativ„.
acestuia ∫i au anexat lista bunurilor Ón cauz„. De    Propunerea de respingere a proiectului legislativ
asemenea, trebuie reglementate Óntr-un anume fel   a fost aprobat„ cu 18 voturi pentru ∫i 6 voturi
pl„˛ile compensatorii pentru oamenii da˛i afar„ din  Ómpotriv„.
cauza implement„rii procesului de restructurare.     Œn urma dezbaterii, Comisia pentru politic„
De asemenea, s-a Óncercat prinderea Ón acest     economic„, reform„ ∫i privatizare a hot„r‚t, cu
proiect legislativ a prevederii ca 5% din pachetul
                           18 voturi pentru ∫i 6 voturi Ómpotriv„, s„ propun„
de ac˛iuni s„ mearg„ c„tre pensionarii b„ncii.
                           plenului Camerei Deputa˛ilor respingerea
  Doamna Mioara Ionescu, consilier al ministrului
                           proiectului Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de
finan˛elor publice Sebastian Vl„descu, a subliniat
                           urgen˛„ a Guvernului nr. 202/2005 pentru
c„ o alt„ Óngrijorare a ofertan˛ilor este cea
referitoare la impactul scandalului F.N.I. asupra   aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei
pozi˛iei financiare ulterioare a C.E.C. Cu toate c„  Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A. ∫i a Companiei
datoriile ∫i obliga˛iile C.E.C. au fost transferate  Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ — S.A., precum
c„tre A.V.A.S. ∫i C.E.C. nu mai este implicat, din  ∫i pentru modificarea actelor normative care
cauza unor decizii ale unor tribunale Ón care apare  reglementeaz„ regimul acestora.
Ón continuare numele C.E.C.-ului este necesar s„     Joi, 20 aprilie 2006
fac„ demersuri pentru a se asigura c„ acest        Ordinea de zi a fost urm„toarea:
impact Ón viitor nu va afecta pozi˛ia C.E.C.       1. Dezbaterea ∫i avizarea Ón procedur„ de
  Domnul pre∫edinte Mihai Tudose a supus la vot   urgen˛„ a proiectului Legii privind aprobarea
propunerea de respingere a proiectului de lege,    Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2006
propunere care a fost aprobat„ cu 18 voturi pentru  pentru modificarea ∫i completarea Legii
∫i 6 voturi Ómpotriv„.                nr. 268/2001 privind privatizarea societ„˛ilor
  Œn urma dezbaterii, Comisia pentru politic„    comerciale ce de˛in Ón administrare terenuri
economic„, reform„ ∫i privatizare a hot„r‚t cu    proprietate public„ ∫i privat„ a statului cu
18 voturi pentru ∫i 6 voturi Ómpotriv„ s„ propun„   destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor
plenului Camerei Deputa˛ilor respingerea       Statului, Camera Deputa˛ilor fiind Camer„
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei    decizional„ (PL-x 248/2006).
de urgen˛„ a Guvernului nr. 199/2005 privind unele    2. Alte probleme curente ale activit„˛ii comisiei.
m„suri pentru continuarea procesului de privatizare    La lucr„rile comisiei au fost prezen˛i 24 de
a Casei de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C.—     deputa˛i din totalul de 24 de membri.
S.A.                           La dezbateri au participat ca invita˛i, Ón
  La punctul 3 al ordinii de zi a fost Ónscris„   conformitate cu prevederile art. 54 ∫i 55 din
dezbaterea ∫i avizarea Ón fond, Ón procedur„ de    Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, reprezentantul
urgen˛„, a proiectului Legii privind aprobarea    Agen˛iei Domeniului Statului, domnul Adrian Stan,
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 202/2005    vicepre∫edinte.
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a       Lucr„rile ∫edin˛ei au fost conduse de domnul
Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A. ∫i    pre∫edinte Mihai Tudose.
  4      MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

  La primul punct al ordinii de zi a fost Ónscris„      Astfel, conducerea institu˛iei este asigurat„ de
dezbaterea ∫i avizarea, Ón procedur„ de urgen˛„,       c„tre un consiliu de administra˛ie, organ cu putere
a proiectului Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de     de decizie Ón ceea ce prive∫te activitatea agen˛iei
urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea      ∫i de pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
∫i completarea Legii nr. 268/2001 privind          Astfel, av‚nd Ón vedere atribu˛iile pre∫edintelui
privatizarea societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón       consiliului de administra˛ie, este necesar„
administrare terenuri proprietate public„ ∫i privat„     schimbarea func˛iei ocupate Ón cadrul institu˛iei din
a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area       îdirector general“ Ón îpre∫edinte“.
Agen˛iei Domeniilor Statului, Camera Deputa˛ilor        Pentru a putea cuprinde toate acele modific„ri
fiind Camer„ decizional„ (PL-x 248/2006).          a fost elaborat prezentul proiectul legislativ.
  Proiectul de lege urm„re∫te modificarea ∫i         Domnul pre∫edinte Mihai Tudose a supus la vot
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea     propunerea de votare Ón bloc a proiectului de lege,
societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón administrare       propunere care a fost aprobat„ cu unanimitate de
terenuri proprietate public„ ∫i privat„ a statului cu    voturi.
destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor     Œn urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru
Statului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    politic„ economic„, reform„ ∫i privatizare au
interven˛ii legislative determinate de intrarea Ón      hot„r‚t cu 23 de voturi pentru ∫i un vot Ómpotriv„
vigoare, Ón luna martie 2006, a prevederilor titlului    ca proiectul de lege s„ fie avizat favorabil, Ón
XI — îRenta viager„ agricol„“ din Legea           forma adoptat„ de Senat.
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile           PRE™EDINTE,
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri       Mihai Tudose
adiacente, dat„ de la care Agen˛ia Domeniilor                               SECRETAR,
Statului trebuie s„ Ónceap„ plata rentei viagere                        Vasile Cosmin Nicula
agricole celor care beneficiaz„ de aceasta.
  Totodat„, sunt propuse m„suri referitoare la        2. Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci
recuperarea Ón regim de urgen˛„ a debitelor
rezultate din contractele Óncheiate de Agen˛ia         Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci ∫i-a
Domeniilor Statului, ca urmare a incapacit„˛ii de      desf„∫urat lucr„rile Ón zilele de 19 ∫i 20 aprilie 2006,
plat„ a partenerilor contractuali afecta˛i de        Óntre orele 14,00—19,00, respectiv Óntre
calamit„˛i, precum ∫i referitoare la cadrul legal      orele 8,30—12,300.
pentru func˛ionarea Ón condi˛ii optime a activit„˛ii      Comisia a dezb„tut urm„toarele proiecte de
din cadrul acestei agen˛ii.                 lege/propuneri legislative:
  Ini˛iatorul, Administra˛ia Domeniului Public, a       I. Œn fond
fost reprezentat prin vicepre∫edinte, domnul Adrian       1. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Stan.                            de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2006 privind
  Acesta a subliniat importan˛a acestui proiect      aprobarea unor m„suri financiare pentru operatorii
legislativ pentru activitatea A.D.S. De asemenea,      economici de sub autoritatea Ministerului
av‚nd Ón vedere prevederile titlului XI din Legea      Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005
nr. 247/2005, referitoare la renta viager„ agricol„,     (PL-x 231/2006; raport comun cu Comisia pentru
∫i anume c„ Óncep‚nd din luna martie a anului 2006      industrii ∫i servicii).
A.D.S. trebuie s„ Ónceap„ plata rentei viagere         Œn urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate
agricole celor care beneficiaz„ de aceasta, precum      de voturi, au hot„r‚t Óntocmirea unui raport comun
∫i faptul c„ Ón urma retroced„rilor funciare rolul      cu amendamente.
principal al A.D.S. de administrator al terenurilor       2. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
agricole proprietate de stat va fi mult diminuat Ón     de urgen˛„ a Guvernului nr. 14/2006 privind
favoarea noilor activit„˛i de distribuire a rentei      instituirea unui contingent tarifar la importul Ón
viagere agricole ∫i de realizare a politicii statului Ón   Rom‚nia a unor sortimente de carne de pas„re
domeniul comas„rii terenurilor, se impune          originare din Uniunea European„ (PL-x 233/2006;
modificarea ∫i completarea Legii nr. 268/2001.        raport comun cu Comisia pentru industrii ∫i
  Pentru interpretarea unitar„ a prevederilor       servicii).
legale, se consider„ necesar„ reglementarea Ón         Am‚nat
mod expres a scutirii de la plata taxei judiciare de      3. Proiectul Legii pentru completarea art. 285
timbru a Agen˛iei Domeniilor Statului pentru         din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ac˛iunile formulate potrivit legii.             (PL-x 257/2006).
  Œn ceea ce prive∫te atribu˛iile consiliului de       Am‚nat
administra˛ie, acestea sunt stabilite prin           4. Propunerea legislativ„ privind acordarea unui
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al         sprijin financiar pentru schiturile rom‚ne∫ti din
Agen˛iei Domeniilor Statului, aprobat prin ordin al     Sf‚ntul Munte Athos (Pl-x 89/2006; reexaminare).
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.   Am‚nat
         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006        5

  II. Œn avizare                     sistemul de stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul
  5. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care
de urgen˛„ a Guvernului nr. 202/2005 pentru         ocup„   func˛ii   de   demnitate    public„
aprobarea strategiei de privatizare a Companiei       (PL-x 222/2006).
Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A. ∫i a Companiei        Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ — S.A., precum       voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma
∫i pentru modificarea actelor normative care        adoptat„ de Senat.
reglementeaz„ regimul acestora (PL-x 210/2006).        12. Proiectul Legii privind constituirea ∫i
  Am‚nat                         utilizarea Fondului de garantare pentru plata
  6. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei     crean˛elor salariale (PL-x 228/2006).
Guvernului nr. 19/2006 privind cre∫terile salariale      Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
ce se vor acorda personalului militar ∫i          voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma
func˛ionarilor publici cu statut special din institu˛iile  adoptat„ de Senat.
publice de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i        13. Proiectul Legii privind cre∫terile salariale ce
siguran˛„ na˛ional„ (PL-x 255/2006).            se vor acorda Ón anul 2006 controlorilor financiari
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de    din cadrul Cur˛ii de Conturi, salariza˛i potrivit
voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz cu          Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 160/2000
amendamente.                        privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul
  7. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei     Cur˛ii de Conturi (PL-x 252/2006).
de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2006 privind          Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de    voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz cu
Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit, prin       amendamente.
reorganizarea Agen˛iei SAPARD (PL-x 251/2006).         14. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i
  Am‚nat                         completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
  8. Proiectul Legii privind aprobare Ordonan˛ei de    privind regimul juridic al contraven˛iilor
urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea     (PL-x 213/2006).
∫i completarea Legii nr. 268/2001 privind           Am‚nat
privatizarea societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón        15. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i
administrare terenuri proprietate public„ ∫i privat„    completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea
a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area      judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„
Agen˛iei Domeniilor Statului (PL-x 248/2006).        (PL-x 206/2006).
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de      Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma       voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma
adoptat„ de Senat.                     adoptat„ de Senat.
  9. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei      Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci a avut
de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2006 pentru         urm„toarea prezen˛„ Ón zilele de ∫edin˛„:
stabilirea unor m„suri de reglementare a pie˛ei pe       1. Mihai Nicolae T„n„sescu, pre∫edinte (Grupul
filiera cerealelor ∫i a produselor procesate din      parlamentar al P.S.D.), prezent;
cereale (PL-x 232/2006).                    2. Nini S„punaru, vicepre∫edinte (Grupul
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de    parlamentar al P.N.L.), prezent;
voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma        3. Gra˛iela Denisa Iordache, vicepre∫edinte
adoptat„ de Senat.                     (Grupul parlamentar al P.C.), prezent;
  10. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei      4. ™tefan Baban, secretar (Grupul parlamentar
de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2006 pentru          al P.R.M.), prezent;
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului        5. Radu C„t„lin Dr„gu∫, secretar (Grupul
nr. 15/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i       parlamentar al P.D.), prezent;
func˛ionarea Institutului European din Rom‚nia         6. Borbély László, ministru delegat pentru lucr„ri
(PL-x 229/2006).                      publice ∫i amenajarea teritoriului (Grupul
  Œn urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de    parlamentar al U.D.M.R.), absent;
voturi, a hot„r‚t Óntocmirea unui aviz Ón forma        7. Romeo Gheorghe Leonard Cazan (Grupul
adoptat„ de Senat.                     parlamentar al P.S.D. ), prezent;
  11. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei      8. Gheorghe Dragomir (Grupul parlamentar al
Guvernului nr. 3/2006 privind cre∫terile salariale ce    P.N.L. ), prezent;
se vor acorda Ón anul 2006 personalului bugetar        9. Erdei Dolóczki István (Grupul parlamentar al
salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a         U.D.M.R.), prezent;
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire      10. Dan Grigore (independent), prezent;
a salariilor de baz„ pentru personalul contractual       11. Aurel Gubandru (Grupul parlamentar al
din sectorul bugetar ∫i personalului salarizat potrivit   P.S.D. ), prezent;
anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind      12. Cozmin Horea Gu∫„ (independent), prezent;
 6       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

  13. Miron Ignat (Grupul parlamentar al          5. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii privind
minorit„˛ilor na˛ionale), absent;             aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
  14. Iulian Claudiu Manda (Grupul parlamentar al    nr. 4/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
P.S.D.), absent;                     nr. 268/2001 privind privatizarea societ„˛ilor ce
  15. Constantin Marin (Grupul parlamentar al      de˛in Ón administrare terenuri proprietate public„ ∫i
P.S.D.), prezent;                     privat„ a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area
  16. Eduard Stelian Martin (Grupul parlamentar     Agen˛iei Domeniilor Statului (sesizare Ón fond;
al P.S.D.), prezent;                   PL-x 248/2006).
  17. Adrian Miroslav Merka (Grupul parlamentar       ™edin˛a din data de 19 aprilie 2006 a Ónceput la
al minorit„˛ilor na˛ionale), prezent;           ora 14,00 ∫i a avut urm„toarea ordine de zi:
  18. Alexandru Mocanu (Grupul parlamentar al        1. Dezbaterea proiectului Legii protec˛iei fondului
P.D.), prezent;                      cinegetic ∫i a v‚n„torii (sesizare Ón fond, raport
  19. Tiberiu Ovidiu Mu∫etescu (Grupul          comun cu Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i
parlamentar al P.S.D.), prezent;             imunit„˛i; PL-x 27/2006).
  20. Gheorghe Eugen Nicol„escu, ministrul         2. Dezbaterea proiectului Legii pentru
s„n„t„˛ii (Grupul parlamentar al P.N.L.), absent;     modificarea ∫i completarea Legii fondului cinegetic
  21. Aurel Olarean (Grupul parlamentar al P.D.),    ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996 (sesizare Ón
prezent;                         fond, PL-x 26/2006).
  22. Costel Ovidenie (independent), prezent;        3. Dezbaterea proiectului Legii pentru aprobarea
  23. Petre Popeang„ (Grupul parlamentar al       Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005
P.R.M.), absent;                     privind protec˛ia mediului (sesizare Ón fond, raport
  24. Mihaela Adriana Rusu (Grupul parlamentar      comun cu Comisia pentru administra˛ie public„,
al P.S.D. ), prezent;                   amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic;
  25. Dan Radu Ru∫anu (Grupul parlamentar al       PL-x 217/2006).
P.N.L.), prezent;                      Au fost prezen˛i 25 de deputa˛i, membri ai
  26. Mihai Sandu Capr„ (Grupul parlamentar al      comisiei: Kelemen Attila Béla Ladislau, Adrian
P.N.L.), prezent;                     Emanuil Semcu, Valeriu Tab„r„, Ioan Munteanu,
 PRE™EDINTE,                       Dumitru Puzdrea, Romic„ Andreica, Ion Dumitru,
 Mihai Nicolae T„n„sescu                 Drago∫ Petre Dumitriu, Filip Georgescu, Ionesie
                             Ghiorghioni, Mircia Giurgiu, Ioan Hoban, Marian
     3. Comisia pentru agricultur„,         Hoinaru, Daniel Ionescu, Mircea Man, Liviu
    silvicultur„, industrie alimentar„         Alexandru Miro∫eanu, Vasile Mocanu, Ion
                             Mocioalc„, Ionel Pal„r, Dumitru Pard„u, Nicolae
       ∫i servicii specifice            Popa, Ioan Stan, Szekely Levente Csaba,
  Comisia pentru agricultur„, silvicultur„, industrie  Constantin T„mag„, Liviu Timar.
alimentar„ ∫i servicii specifice a Camerei          Au participat ca invita˛i:
Deputa˛ilor Ó∫i va desf„∫ura lucr„rile ∫edin˛elor Ón     — domnul Vasile Lupu, secretar de stat,
zilele de 19 ∫i 20 aprilie 2006, av‚nd urm„toarea     Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
ordine de zi:                       Rurale;
  1. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii        — domnul Toma Dinu, director general,
protec˛iei fondului cinegetic ∫i a v‚n„torii (sesizare  Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Ón fond, raport comun cu Comisia juridic„, de       Rurale;
disciplin„ ∫i imunit„˛i; PL-x 27/2006).           — domnul Daniel Dicu, ∫ef serviciu, Ministerul
  2. Dezbaterea proiectului Legii pentru        Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale;
modificarea ∫i completarea Legii fondului cinegetic     — domnul Nicolae ™elaru, pre∫edinte executiv
∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996 (sesizare Ón    al Asocia˛iei Generale a V‚n„torilor ∫i Pescarilor
fond, PL-x 26/2006).                   Sportivi;
  3. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii pentru    — domnul Korodi Attila, secretar de stat,
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului       Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului (sesizare Ón     — domnul Mihai Toti, subsecretar de stat,
fond, raport comun cu Comisia pentru administra˛ie    Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic    — domnul Dan Sachelarescu, director,
(PL-x 217/2006).                     Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
  4. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii pentru    — domnul Adrian Chesaru, consilier, Ministerul
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului       Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
nr. 13/2006 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i       — doamna Monica O˛el, consilier de integrare,
func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i pentru Dezvoltare     Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
Rural„ ∫i Pescuit, prin reorganizarea Agen˛iei        — doamna Iuliana Chidu, consilier de integrare,
SAPARD (sesizare Ón fond; PL-x 251/2006).         Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006         7

  — domnul Iurie Maxim, consilier, Ministerul      sectoriale, sco˛‚nd Ón eviden˛„ caracterul de
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;             politic„ orizontal„ al reglement„rilor de protec˛ia
  — domnul Vasile Bran, vicepre∫edinte, Agen˛ia     mediului. Œn acest fel, se recunoa∫te importan˛a
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului;           activit„˛ii de protec˛ie a mediului Ón dezvoltarea
  — domnul Gabriel P„un, reprezentant          durabil„, Ón conformitate cu normele interna˛ionale.
îGreenpeace“.                        Pentru a elimina necesitatea amend„rii continue
  Lucr„rile au fost conduse de domnul deputat      a acestei ordonan˛e de urgen˛„ ori de c‚te ori
dr. Kelemen Attila Béla Ladislau, pre∫edintele      apare o modificare a legisla˛iei comunitare Ón
comisiei.                         domeniu, s-a urm„rit ca prezentul act normativ s„
  S-a trecut la dezbaterea ∫i analiza proiectului    asigure o viziune global„ asupra mediului, Ón
Legii protec˛iei fondului cinegetic ∫i a v‚n„torii    concordan˛„ cu acquis-ul comunitar, oferind
(PL-x 27/2006) ∫i a proiectului Legii pentru       posibilitatea armoniz„rii totale cu acesta, prin
modificarea ∫i completarea Legii fondului cinegetic    elaborarea legilor speciale ∫i actelor normative
∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996          subsecvente Ón aplicarea prevederilor generale.
(PL-x 26/2006).
                               Au urmat dezbateri generale.
  Domnul deputat dr. Kelemen Attila Béla Ladislau
a precizat c„ dezbaterile Ón fond au avut loc Ón       Lucr„rile Ón ∫edin˛„ au fost reluate Ón ziua de
comun cu Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i        20 aprilie 2006, Óncep‚nd cu ora 9,30, av‚nd
imunit„˛i ∫i s-a ajuns la un proiect de raport pe     urm„toarea ordine de zi:
care Ól supune aprob„rii. Precizeaz„, de           1. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii pentru
asemenea, c„ a fost utilizat ca baz„ pentru        aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
dezbateri proiectul Legii protec˛iei fondului       nr. 13/2006 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
cinegetic ∫i a v‚n„torii (PL-x 27/2006).         func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i pentru Dezvoltare
  S-a trecut la dezbaterea pe articole.         Rural„ ∫i Pescuit, prin reorganizarea Agen˛iei
  Toate articolele au fost votate cu majoritate.     SAPARD (sesizare Ón fond; PL-x 251/2006);
  S-au Ónregistrat 5 voturi Ómpotriv„.           2. Dezbaterea ∫i analiza proiectului Legii privind
  Œn ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu     aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
majoritate.                        nr. 4/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
  S-au Ónregistrat 5 voturi Ómpotriv„.          nr. 268/2001 privind privatizarea societ„˛ilor ce
  Proiectul Legii pentru modificarea ∫i completarea   de˛in Ón administrare terenuri proprietate public„ ∫i
Legii fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului    privat„ a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area
nr. 103/1996 (PL-x 26/2006) a fost propus pentru     Agen˛iei Domeniilor Statului (sesizare Ón fond,
respingere.                        PL-x 248/2006).
  Propunerea a fost aprobat„ Ón unanimitate.        Au fost prezen˛i 25 de deputa˛i, membri ai
  Œn continuare s-a trecut la dezbaterea ∫i analiza   comisiei: Kelemen Attila Béla Ladislau, Adrian
proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de     Emanuil Semcu, Valeriu Tab„r„, Ioan Munteanu,
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia    Dumitru Puzdrea, Romic„ Andreica, Ion Dumitru,
mediului (PL-x 217/2006).                 Drago∫ Petre Dumitriu, Filip Georgescu, Ionesie
  Domnul Korodi Attila, secretar de stat Ón       Ghiorghioni, Mircia Giurgiu, Ioan Hoban, Marian
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, a       Hoinaru, Daniel Ionescu, Mircea Man, Liviu
prezentat expunerea de motive, preciz‚nd c„        Alexandru Miro∫eanu, Vasile Mocanu, Ion
Legea protec˛iei mediului nr. 137/1995, republicat„,   Mocioalc„, Ionel Pal„r, Dumitru Pard„u, Nicolae
a suferit interven˛ii legislative succesive, fiind    Popa, Ioan Stan, Szekely Levente Csaba,
modificat„ mai Ónt‚i prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
                             Constantin T„mag„, Liviu Timar.
Guvernului nr. 91/2002, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 294/2003, f„r„ a se fi realizat p‚n„ Ón      Au participat ca invita˛i:
prezent o integrare a tuturor modific„rilor Óntr-o      — domnul D„nu˛ Apetrei, secretar de stat,
form„ final„, republicat„. Noua ordonan˛„ de       Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
urgen˛„ stabile∫te cadrul general de organizare ∫i    Rurale;
func˛ionare a sistemului instituit Ón scopul prevenirii   — domnul Adrian Stan, director adjunct, Agen˛ia
polu„rii, asigur„rii protec˛iei mediului, monitoriz„rii  Domeniilor Statului;
activit„˛ilor cu impact asupra mediului, aplic„rii ∫i    — doamna Monica Pavel, director, Agen˛ia
eficientiz„rii m„surilor impuse ∫i al asigur„rii     Domeniilor Statului;
dezvolt„rii durabile.                    — domnul Dan Gherghela∫, director general
  Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ preia dispozi˛iile    adjunct, Agen˛ia SAPARD;
art. 6 din Tratatul privind instituirea Comunit„˛ii     — domnul Marin Georgescu, director, Agen˛ia
Europene, prev„z‚nd ca modalitate de           SAPARD;
implementare a principiilor ∫i elementelor strategice    — doamna Alina Florea, director juridic, Agen˛ia
integrarea politicii de mediu Ón celelalte politici    SAPARD.
 8      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

  ™edin˛a a fost condus„ de domnul deputat        destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor
dr. Kelemen Attila Béla Ladislau, pre∫edintele      Statului (PL-x 248/2006).
comisiei.                          Domnul Adrian Stan, director adjunct al Agen˛iei
  S-a trecut la dezbaterea ∫i analiza proiectului    Domeniilor Statului, a prezentat expunerea de
Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a      motive.
Guvernului nr. 13/2006 privind Ónfiin˛area,         Proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„ are ca obiect
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i pentru   de reglementare modificarea ∫i completarea Legii
Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit, prin reorganizarea     nr. 268/2001 privind privatizarea societ„˛ilor
Agen˛iei SAPARD (PL-x 251/2006).             comerciale ce de˛in Ón administrare terenuri
  Domnul Dan Gherghela∫, director general        proprietate public„ ∫i privat„ a statului cu
adjunct al Agen˛iei SAPARD, a prezentat          destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor
expunerea de motive, preciz‚nd c„ Agen˛ia de       Statului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit va       interven˛ii legislative determinate de intrarea Ón
asigura respectarea obliga˛iilor care revin Rom‚niei   vigoare, Ón luna martie 2006, a prevederilor titlului
rezultate din Acordul multianual de finan˛are pentru   al XI-lea — Renta viager„ agricol„ din Legea
Programul SAPARD, ratificat prin Legea          nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile
nr. 316/2001, Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i Comisia      propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri
Comunit„˛ilor Europene. Agen˛ia de Pl„˛i pentru      adiacente, dat„ de la care Agen˛ia Domeniilor
Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit va prelua Ón structura    Statului trebuie s„ Ónceap„ plata rentei viagere
sa organizatoric„ atribu˛iile ce decurg din func˛iile   agricole celor care beneficiaz„ de aceasta.
de implementare tehnic„ ∫i financiar„ ale Agen˛iei      Au urmat dezbateri generale ∫i dezbateri pe
SAPARD ∫i va asigura respectarea criteriilor de      articole. Œn timpul dezbaterilor s-au formulat
acreditare pe toat„ perioada pentru care i-a fost     amendamente, care se reg„sesc Ón raport.
conferit managementul asisten˛ei prin deciziile       Toate articolele au fost votate cu majoritate.
Comisiei Europene. La data intr„rii Ón vigoare a       S-au Ónregistrat 5 voturi Ómpotriv„.
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Agen˛ia de Pl„˛i       Pe ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu
pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit preia toate      majoritate.
drepturile ∫i obliga˛iile decurg‚nd din actele juridice   S-a Ónregistrat 1 vot Ómpotriv„.
interne la care Agen˛ia SAPARD este parte ∫i din      PRE™EDINTE,
actele juridice interna˛ionale privind activitatea     dr. Kelemen Attila Béla Ladislau
Agen˛iei SAPARD la care parte este statul rom‚n.                            SECRETAR,
  Agen˛ia de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i                          Ioan Munteanu
Pescuit, Ón paralel cu exercitarea noilor atribu˛ii
legate de implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a       4. Comisia pentru administra˛ie public„,
F.E.D.R. ∫i F.E.P., preia Ón structura sa         amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic
organizatoric„ responsabilit„˛ile ce decurg din
implementarea Programului SAPARD, asigur‚nd         Comisia pentru administra˛ie public„,
respectarea criteriilor de acreditare pe toat„      amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic ∫i-a
perioada pentru care i-a fost conferit          desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 19 aprilie 2006, Óntre
managementul asisten˛ei prin deciziile Comisiei      orele 13,00—18,00 ∫i Ón ziua de 20 aprilie 2006,
Europene.                         Óntre orele 10,00—12,30.
  Au urmat dezbateri generale ∫i dezbateri pe        Pe ordinea de zi a ∫edin˛elor au figurat
articole.                         urm„toarele probleme:
  Toate articolele au fost adoptate cu unanimitate,     Œn avizare
cu excep˛ia art. 13.                     1. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  La acest punct, domnul deputat Dumitru Pard„u     Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea ∫i
a formulat un amendament, care a fost respins,      combaterea violen˛ei Ón sport (PL-x 234/2006
Ónregistr‚nd 20 de voturi Ómpotriv„ ∫i 5 voturi pentru.  termen de depunere amendamente: 2.05.2006;
  Art. 13 a fost votat cu majoritate.          termen de depunere raport: 16.05.2006).
  S-a Ónregistrat un vot Ómpotriv„.             2. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  Œn ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu     Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea ∫i
majoritate.                        completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2000
  S-au Ónregistrat dou„ ab˛ineri.            privind Ómbun„t„˛irea finan˛„rii unor programe de
  Œn continuare s-a trecut la dezbaterea ∫i analiza   dezvoltare sectorial„ ini˛iate de Ministerul Culturii ∫i
proiectului Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de     Cultelor (PL-x 235/2006; termen de depunere
urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea    amendamente: 2.05.2006 ; termen de depunere
∫i completarea Legii nr. 268/2001 privind         raport: 16.05.2006).
privatizarea societ„˛ilor ce de˛in Ón administrare      3. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
terenuri proprietate public„ ∫i privat„ a statului cu   Guvernului nr. 21/2006 privind regimul
         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006        9

concesion„rii      monumentelor      istorice    13. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
(PL-x 236/2006; termen de depunere a            Guvernului nr. 19/2006 privind cre∫terile salariale
amendamentelor: 2.05.2006; termen de depunere        ce se vor acorda personalului militar din institu˛iile
a raportului: 16.05.2006).                 publice de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i
  4. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     siguran˛„ na˛ional„ (PL-x 255/2006; termen de
Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea ∫i        depunere a amendamentelor: 3.05.2006; termen
completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea      de depunere a raportului: 9.05.2006).
culturii scrise (PL-x 237/2006; termen de depunere       14. Proiectul Legii Co∫-bebe privind acordarea
a amendamentelor: 2.05.2006 ; termen de           de trusouri pentru nou-n„scu˛i (PL-x 256/2006;
depunere a raportului: 16.05.2006).             termen de depunere a amendamentelor:
  5. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     04.05.2006; termen de depunere a raportului:
Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea ∫i        16.05.2006).
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002          Œn fond
(PL-x 239/2006 termen de depunere a              15. Propunere legislativ„ privind modificarea
amendamentelor: 2.05.2006; termen de depunere        Legii nr. 215/2001 a administra˛iei publice locale,
a raportului: 16.05.2006).                 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
  6. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i        (Pl-x 181/2006; termen de depunere a
completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea      amendamentelor: 14.04.2006; termen de depunere
de facilit„˛i persoanelor care au domiciliul Ón       a raportului: 20.04.2006).
localit„˛ile rurale aflate Ón zonele montane          16. Propunerea legislativ„ pentru Ónfiin˛area
(PL-x 240/2006; termen de depunere a            comunei B„rbule∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, prin
amendamentelor: 2.05.2006 ; termen de depunere       reorganizarea comunei Arm„∫e∫ti.(Pl-x 182/2006;
a raportului: 16.05.2006).                 termen de depunere amendamente 14.04.2006;
  7. Proiectul Legii privind obligativitatea asigur„rii  termen de depunere a raportului: 20.04.2006).
publicit„˛ii textelor integrale ale contractelor care     17. Proiectul Legii pentru modificarea alin. (1) al
privesc bunuri apar˛in‚nd domeniului public sau       art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
privat (PL-x 241/2006; termen de depunere a         nr. 48/2004 pentru adoptarea unor m„suri privind
amendamentelor: 2.05.2006 ; termen de depunere       furnizarea energiei termice popula˛iei, pentru
a raportului: 16.05.2006).                 Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i prepararea apei calde de
  8. Propunerea legislativ„ pentru completarea art.    consum, prin sisteme publice centralizate de
9 din Legea nr. 112/1995 (PL-x 243/2006; termen       alimentare cu energie termic„ (PL-x 223/2006
de depunere a amendamentelor: 2.05.2006;
                              termen de depunere a amendamentelor:
termen de depunere a raporului: 16.05.2006).
                              21.04.2006; termen de depunere a raportului:
  9. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
                              04.05.2006).
de urgen˛„ a Guvernului nr. 6/2006 pentru
completarea art. 23 din Ordonan˛a Guvernului          La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 ∫i 14 ale ordinii
nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport    de zi, respectivele proiecte de lege au fost avizate
public local de c„l„tori (PL-x 249/2006; termen de     favorabil cu unanimitate de voturi.
depunere a amendamentelor: 20.04.2006; termen         La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect
de depunere a raportului: 27.04.2006).           de lege a fost avizat negativ cu 11 voturi pentru
  10. Proiectul Legii privind respingerea         ∫i 5 ab˛ineri.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2006         La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect
pentru modificarea ∫i completarea Legii           de lege a fost avizat negativ cu 11 voturi pentru,
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare       7 voturi Ómpotriv„ ∫i o ab˛inere.
(PL-x 250/2006; termen de depunere a              La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva
amendamentelor: 20.04.2006; termen de depunere       propunere legislativ„ a fost avizat„ negativ cu
a raportului: 27.04.2006).                 majoritate de voturi.
  11. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei      La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect
de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2006 privind         de lege a fost avizat negativ cu unanimitate de
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de    voturi.
Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit, prin        La punctul 12 al ordinii de zi, respectiva
reorganizarea Agen˛iei SAPARD (Pl-x 251/2006;        propunere legislativ„ a fost am‚nat„.
termen de depunere a amendamentelor:              La punctul 13 al ordinii de zi, respectivul proiect
20.04.2006; termen de depunere a raportului:        de lege a fost avizat favorabil cu 25 voturi pentru
27.04.2006)                         ∫i dou„ ab˛ineri.
  12. Propunerea legislativ„ privind organizarea ∫i     La punctul 15 al ordinii de zi, respectiva
exercitarea profesiei de topograf (PL-x 253/2006;      propunere legislativ„ a fost respins„ cu
termen de depunere a amendamentelor:            unanimitate de voturi.
3.05.2006; termen de depunere a raportului:          La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva
9.05.2006).                         propunere legislativ„ a fost dezb„tut„ ∫i votat„
 10      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

favorabil cu 25 voturi pentru ∫i dou„ voturi       parlamentar al P.D.), Alexandru Maz„re (Grupul
Ómpotriv„.                        parlamentar al P.S.D.), Rare∫ ™erban M„nescu
  La punctul 17 al ordinii de zi, respectivul proiect  (Grupul parlamentar al P.N.L.), Dan ™tefan
de lege a fost am‚nat.                  Motreanu (Grupul parlamentar al P.N.L.), Florin
  Œn ziua de 19 aprilie 2006, din num„rul total de   Aurelian Popescu (Grupul parlamentar al P.N.L.),
28 de membri ai comisiei, au fost prezen˛i 27 de     Viorel Pupez„ (Grupul parlamentar al P.S.D.),
deputa˛i, dup„ cum urmeaz„: Relu Fenechiu         Cristian St„nescu (Grupul parlamentar al P.R.M.),
(Grupul parlamentar al P.N.L.), Traian Constantin     Constantin Tudor (Grupul parlamentar al P.C.),
Iga∫ (Grupul parlamentar al P.D.), Vasile Soporan     Ioan fiundrea (Grupul parlamentar al P.C.), Aurel
Filip (Grupul parlamentar al P.S.D.), Seres Dénes     Vl„doiu (Grupul parlamentar al P.S.D.), Valeriu
(Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Antal Árpád-      ™tefan Zgonea (Grupul parlamentar al P.S.D.).
András (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Mihai       PRE™EDINTE,
Cristian Apostolache (Grupul parlamentar al         Relu Fenechiu
P.S.D.), Cornel ™tefan Bardan (Grupul parlamentar                           SECRETAR,
al P.D.), Dan Hora˛iu Buzatu (Grupul parlamentar                          Seres Dénes
al P.N.L.), Bogdan Cantaragiu (Grupul parlamentar
al P.D.), Ion C„lin (Grupul parlamentar al P.S.D.),      5. Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
Anca Constantinescu (Grupul parlamentar al P.D.),      Comisia pentru s„n„tate ∫i familie ∫i-a
Ioan Oltean (Grupul parlamentar al P.D.), Marin      desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 19 aprilie 2006, Óntre
Diaconescu (independent), Petru Lificiu          orele 14,00—18,00, iar Ón ziua de 20 aprilie 2006,
(independent), D„nu˛ Liga (Grupul parlamentar al     Óntre orele 9,00—15,00, av‚nd urm„toarea ordine
P.D.), Costic„ Macale˛i (Grupul parlamentar al      de zi:
P.S.D.), Alexandru Maz„re (Grupul parlamentar al       1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului
P.S.D.), Rare∫ ™erban M„nescu (Grupul           Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
parlamentar al P.N.L.), Dan ™tefan Motreanu        Guvernului nr. 110/2005 privind v‚nzarea spa˛iilor
(Grupul parlamentar al P.N.L.), Florin Aurelian      proprietate privat„ a statului sau a unit„˛ilor
Popescu (Grupul parlamentar al P.N.L.), Viorel      administrativ-teritoriale, cu destina˛ia de cabinete
Pupez„ (Grupul parlamentar al P.S.D.), Cristian      medicale, precum ∫i a spa˛iilor Ón care se
St„nescu (Grupul parlamentar al P.R.M.),         desf„∫oar„ activit„˛i conexe actului medical
Constantin Tudor (Grupul parlamentar al P.C.),      (PL-x 336/2005-2006)
Ioan fiundrea (Grupul parlamentar al P.C.), Aurel       2. Dezbaterea ∫i avizarea propunerii legislative
Vl„doiu (Grupul parlamentar al P.S.D.), Valeriu      privind producerea ∫i comercializarea f„inii, p‚inii
™tefan Zgonea (Grupul parlamentar al P.S.D.).       ∫i produselor de panifica˛ie (Pl-x 197/2006).
  Au absentat domnul deputat Mircea Du∫a          3. Dezbateri, Ón fond, asupra propunerii legislative
(Grupul parlamentar al P.S.D.) care se afl„ Ón      privind completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 884/2004
deplasare Ón str„in„tate, iar domnul deputat Marian    privind concesionarea unor spa˛ii cu destina˛ia de
Jean Marinescu (Grupul parlamentar al P.D.) a fost    cabinete medicale (Pl-x 580/2005.2006).
Ónlocuit de doamna deputat Ionela Bruchental         4. Diverse.
(Grupul parlamentar al P.D.).                5. Studiu individual asupra proiectelor de lege
  Œn ziua de 20 aprilie 2006, din num„rul total de   ∫i propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru
28 de membri ai comisiei, au fost prezen˛i 28       a comisiei.
de de puta˛i dup„ cum urmeaz„: Relu Fenechiu         Lucr„rile comisiei au fost deschise de domnul
(Grupul parlamentar al P.N.L.), Mircea Du∫a        deputat profesor dr. Mircea Ifrim, pre∫edintele
(Grupul parlamentar al P.S.D.), Traian Constantin     comisiei, supun‚nd la vot ordinea de zi, care a fost
Iga∫ (Grupul parlamentar al P.D.), Vasile Filip      aprobat„ Ón unanimitate.
Soporan (Grupul parlamentar al P.S.D.), Seres        La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru
Dénes (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), Antal       s„n„tate ∫i familie a procedat la continuarea
Árpád András (Grupul parlamentar al U.D.M.R.),      dezbaterilor asupra proiectului Legii pentru
Mihai Cristian Apostolache (Grupul parlamentar al     aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
P.S.D.), Cornel ™tefan Bardan (Grupul parlamentar     nr. 110/2005 privind v‚nzarea spa˛iilor proprietate
al P.D.), Dan Hora˛iu Buzatu (Grupul parlamentar     privat„ a statului sau a unit„˛ilor administrativ-
al P.N.L.), Bogdan Cantaragiu (Grupul parlamentar     teritoriale, cu destina˛ia de cabinete medicale,
al P.D.), Ion C„lin (Grupul parlamentar al P.S.D.),    precum ∫i a spa˛iilor Ón care se desf„∫oar„ activit„˛i
Anca Constantinescu (Grupul parlamentar al P.D.),     conexe actului medical (PL-x 336/2005-2006),
Ioan Oltean (Grupul parlamentar al P.D.), Marin      retrimis la comisiei de c„tre plenul Camerei
Diaconescu (independent), Petru Lificiu          Deputa˛ilor spre reexaminare.
(independent), D„nu˛ Liga (Grupul parlamentar al       S-a subliniat faptul c„ membrii comisiei doresc
P.D.), Costic„ Macale˛i (Grupul parlamentar al      promovarea actului normativ, Ón cel mai scurt timp,
P.S.D.), Marian Jean Marinescu (Grupul          av‚ndu-se Ón vedere c„ finalizarea proiectului de
         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006        11

lege a fost Ónt‚rziat„ prin dou„ ordonan˛e de         Propunerea legislativ„ con˛ine prevederi privind
urgen˛„ prin care s-a cerut suspendarea           unele obliga˛ii ale agen˛ilor economici care au fost
dezbaterilor p‚n„ la intrarea Ón vigoare a         eliminate din legisla˛ia intern„ (de exemplu:
pachetului legislativ privind reforma Ón s„n„tate,     ob˛inerea autoriza˛iei de func˛ionare, licen˛ierea),
pachet care nu cuprinde prevederi referitoare la      precum ∫i unele defini˛ii eronate a no˛iunilor (de
privatizarea cabinetelor medicale.             exemplu: trasabilitatea, art. 11 necoroborat cu
  Medicii din teritoriu care solicit„ promovarea      art. 16, confuzii privind no˛iunile de siguran˛a ∫i
proiectului de lege Ó∫i manifest„ Óngrijorarea privind   securitate a alimentelor). De asemenea, propunerea
tergiversarea ∫i eventuala rezolvare a acestei       legislativ„ nu reglementeaz„ dec‚t obliga˛iile
probleme at‚t de importante pentru func˛ionalitatea     agen˛ilor economici care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
sistemului Ón defavoarea pacien˛ilor ∫i a lumii
medicale.                          Ón domeniul producerii ∫i comercializ„rii f„inii, p‚inii
  Comisia a dezb„tut acest proiect de lege cu       ∫i produselor de panifica˛ie ∫i nu con˛ine prevederi
seriozitate timp de peste 6 luni ∫i a Ónaintat       privind stimularea acestora, precum ∫i m„suri de
Ministerului S„n„t„˛ii, Ón decembrie 2005,         preven˛ie a faptelor, care atrag r„spunderea
amendamente care au fost acceptate de c„tre to˛i      contraven˛ional„ ∫i penal„ Ón domeniu.
membrii comisiei. P‚n„ Ón prezent Ministerul          Œn consecin˛„, Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
S„n„t„˛ii nu a trimis observa˛iile sale asupra       a hot„r‚t, Ón unanimitate, s„ avizeze negativ
acestui proiect de lege.                  propunerea legislativ„ privind producerea ∫i
  Œn urma discu˛iilor, comisia a hot„r‚t, Ón        comercializarea f„inii, p‚inii ∫i produselor de
unanimitate, am‚narea dezbaterilor pe fond asupra      panifica˛ie (Pl-x 197/2006).
proiectului de lege pentru urm„toarea ∫edin˛„ de        La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru
comisie, termen p‚n„ la care Ministerul S„n„t„˛ii      s„n„tate ∫i familie a procedat la examinarea, Ón
trebuie s„ Ónainteze, Ón scris, un punct de vedere     fond, a propunerii legislative privind completarea
asupra amendamentelor comisiei. Totodat„ a cerut      Hot„r‚rii Guvernului nr. 884/2004 privind
ca la lucr„rile comisiei s„ participe ministrul       concesionarea unor spa˛ii cu destina˛ia de cabinete
s„n„t„˛ii, domnul Gheorghe Eugen Nicol„escu.        medicale (PL-x 580/2005-2006), respins„ de c„tre
  La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru      Senat Ón ∫edin˛a din 21 noiembrie 2005, Camera
s„n„tate ∫i familie a procedat la examinarea, Ón      Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„.
vederea aviz„rii, a propunerii legislative privind       Propunerea legislativ„ vizeaz„ explicitarea
producerea ∫i comercializarea f„inii, p‚inii ∫i
                              modului de realizare a facilit„˛ii prev„zute la
produselor de panifica˛ie (Pl-x 197/2006), respins„
de c„tre Senat Ón ∫edin˛a din 16 martie 2006,        alin. (6) ∫i (7) ale art. 16 din Legea nr. 306/2004
Camera Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„.        privind exercitarea profesiei de medic, precum ∫i
  Propunerea legislativ„ are ca obiect de         organizarea ∫i func˛ionarea Colegiului Medicilor din
reglementare producerea ∫i comercializarea f„inii,     Rom‚nia, cu privire la concesionarea unor spa˛ii
p‚inii ∫i produselor de panifica˛ie, stabilind       cu destina˛ia de cabinete medicale. Reamintim c„
condi˛iile de fabricare ∫i caracteristicile calitative pe  facilitarea prev„zut„ de lege se refer„ la
care trebuie s„ le Óndeplineasc„ f„ina, p‚inea ∫i      posibilitatea men˛inerii Ón activitate dup„ data
produsele de panifica˛ie pentru a asigura          pension„rii a medicilor de familie din mediul rural
consumatorilor produse igienice, sigure ∫i         sau a celor afla˛i sub inciden˛a prevederilor
echilibrate din punct de vedere nutri˛ional.        Decretului-lege nr. 118/1990, sub condi˛ia generic„
  Œn urma discu˛iilor care au urmat, comisia a       a prezent„rii unui certificat medical.
constatat c„ exist„ un cadru legislativ care          Complet„rile propuse se realizeaz„ prin
reglementeaz„ toate aspectele care fac obiectul       interven˛ia direct„ asupra unui act normativ
proiectului Legii privind producerea ∫i           subsidiar, emis Ón aplicarea acestei legi, respectiv
comercializarea f„inii, p‚inii ∫i produselor de       asupra Hot„r‚rii Guvernului nr. 884/2004 cu privire
panifica˛ie.                        la concesionarea unor spa˛ii cu destina˛ia de
  Propunerea legislativ„ este Ón fapt reluarea       cabinete medicale. Acestea circumstan˛iaz„ modul
Óntocmai a unei ini˛iative formulate acum 3 ani, f„r„    de realizare a respectivei condi˛ii (prezentarea
a fi avute Ón vedere dispozi˛iile legale care au intrat   certificatului medical anual care atest„ starea de
Ón vigoare Ón acest interval de timp (Legea
nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor,         s„n„tate a persoanei pensionate) pentru situa˛ia
modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr.           concesion„rii spa˛iilor cu destina˛ia de cabinete
412/2004;Hot„r‚rea de Guvern nr. 924/2005          medicale c„tre medicii de familie din mediul rural
privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena     pensiona˛i sau c„tre cei afla˛i sub beneficiul
produselor alimentare).                   facilit„˛ilor prev„zute de Decretul-lege nr. 118/1990
  Œn legisla˛ia Uniunii Europene nu exist„ nici un     care sunt men˛inu˛i Ón activitate ∫i, totodat„,
echivalent de act normativ specific unui anumit       cuprinde ∫i sanc˛iunea care intervine Ón cazul
produs sau unei categorii de produse, excep˛ie       nerespect„rii acestei conduite.
f„c‚nd Directivele Europene, care se dau nominal        Œn urma dezbaterilor care au urmat, comisia a
pentru organisme modificate genetic (OMG).         constatat c„ Ón considerarea obiectului
 12      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  13/C/25.IV.2006

reglement„rilor din cuprinsul Hot„r‚rii Guvernului    domnul deputat dr. Valeriu Victor Boeriu (Grupul
nr. 884/2004, ce con˛in prevederi care pun Ón       parlamentar al P.N.L.), domnul deputat dr. Bonis
executare dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului       István (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), domnul
nr. 124/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea     deputat dr. Cristian Bu∫oi (Grupul parlamentar al
cabinetelor medicale, republicat„, cu modific„rile ∫i   P.N.L.), domnul deputat dr. Alexandru Cioc‚lteu
complet„rile ulterioare, o interven˛ie normativ„     (Grupul parlamentar al P.R.M.), domnul deputat
asupra art. 5 din aceast„ hot„r‚re de Guvern       Corneliu Ciontu (F„r„ apartenen˛„ la un grup
poate fi realizat„ printr o hot„r‚re de guvern,      parlamentar), domnul deputat dr. Grigore
potrivit simetriei actelor juridice, conform       Cr„ciunescu (Grupul parlamentar al P.N.L.),
dispozi˛iilor art. 56 din Legea nr. 24/2000 privind    domnul deputat dr. Corneliu Dida (Grupul
normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea     parlamentar al P.S.D.), domnul deputat dr. Ion
actelor normative, republicat„.              Luchian (Grupul parlamentar al P.N.L.), domnul
  De asemenea, concesionarea ∫i v‚nzarea         deputat Miron Mitrea (Grupul parlamentar al
cabinetelor medicale de c„tre medicii care        P.S.D.), domnul deputat dr. Aurel Nechita (Grupul
Óndeplinesc condi˛iile de pensionare pentru limit„    parlamentar al P.S.D.) ∫i domnul deputat Cristian
de v‚rst„ fac obiectul Ordonan˛ei de urgen˛„ a      R„dulescu (Grupul parlamentar al P.D.), fiind
Guvernului nr. 110/2005 privind v‚nzarea spa˛iilor    absent motivat domnul deputat dr. Liviu C‚mpanu
proprietate privat„ a statului sau a unit„˛ilor      (Grupul parlamentar al P.N.L.).
administrativ-teritoriale, cu destina˛ia de cabinete     La lucr„rile comisiei din ziua de 20 aprilie 2006
medicale, precum ∫i a spa˛iilor Ón care se        au fost prezen˛i domnul deputat profesor
desf„∫oar„ activit„˛i conexe actului medical, care a   dr. Mircea Ifrim (Grupul parlamentar al P.R.M.),
fost dezb„tut„ de c„tre comisie.             domnul deputat dr. Ovidiu BrÓnzan (Grupul
  Œn consecin˛„, Comisia pentru s„n„tate ∫i familie   parlamentar al P.S.D.), domnul deputat Petre
a hot„r‚t, Ón unanimitate, s„ propun„ Plenului      Movil„ (Grupul parlamentar al P.D.), domnul
Camerei Deputa˛ilor respingerea propunerii legislative  deputat dr. Renic„ Diaconescu (Grupul
privind completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 884/2004   parlamentar al P.C.), domnul deputat dr. Marian
privind concesionarea unor spa˛ii cu destina˛ia de    Sorin Paveliu (Grupul parlamentar al P.N.L.),
cabinete medicale (PL-x 580/2005.2006).          domnul deputat dr. Valeriu Victor Boeriu (Grupul
  Œn cadrul punctului 4 al ordinii de zi, comisia a   parlamentar al P.N.L.), domnul deputat dr. Bonis
discutat situa˛ia faptelor petrecute la Spitalul     István (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), domnul
Jude˛ean Slatina, care au f„cut ∫i obiectul unei     deputat dr. Cristian Bu∫oi (Grupul parlamentar al
emisiuni de televiziune. De asemenea s-au         P.N.L.), domnul deputat dr. Liviu C‚mpanu (Grupul
semnalat gravele erori s„v‚r∫ite la Spitalul       parlamentar al P.N.L.), domnul deputat
Jude˛ean Slatina, sub conducerea domnului         dr. Alexandru Cioc‚lteu (Grupul parlamentar al
director general Gheorghe Dumitrescu, cu acceptul     P.R.M.), domnul deputat Corneliu Ciontu (f„r„
tacit sau activ al doamnei director Dana Conea,      apartenen˛„ la un grup parlamentar), domnul
director al Direc˛iei de S„n„tate Public„ Olt, erori   deputat dr. Grigore Cr„ciunescu (Grupul
ce au triplat datoriile spitalului, care actualmente   parlamentar al P.N.L.), domnul deputat dr. Corneliu
au ajuns la 140 miliarde ROL.               Dida (Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul
  Comisia a considerat c„ pentru asemenea        deputat dr. Ion Luchian (Grupul parlamentar al
situa˛ii operativitatea este elementul esen˛ial care   P.N.L.), domnul deputat Miron Tudor Mitrea
primeaz„ chiar asupra democra˛iei, astfel Ónc‚t      (Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul deputat dr.
actualul pachet legislativ d„ posibilitatea ministrului  Aurel Nechita (Grupul parlamentar al P.S.D.) ∫i
s„n„t„˛ii s„ dispun„ m„suri de destituire imediat„    domnul deputat Cristian R„dulescu (Grupul
ce se impun Ón condi˛iile unor fapte de o         parlamentar al P.D.), neÓnregistr‚ndu-se absen˛e.
asemenea gravitate.                     PRE™EDINTE,
  La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei     acad. prof. univ. dr. Mircea Ifrim
pentru s„n„tate ∫i familie au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege ∫i propunerilor       6. Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt,
legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei.
  La lucr„rile comisiei din ziua de 19 aprilie 2006
                                   ∫tiin˛„,tineret ∫i sport
au fost prezen˛i domnul deputat profesor dr.         Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i
Mircea Ifrim (Grupul parlamentar al P.R.M.),       sport, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a de lucru din ziua de
domnul deputat dr. Ovidiu BrÓnzan (Grupul         miercuri, 19 aprilie 2006, ora 10,00, sub
parlamentar al P.S.D.), domnul deputat Petre       conducerea doamnei Lia Olgu˛a Vasilescu,
Movil„ (Grupul parlamentar al P.D.), domnul        pre∫edintele comisiei, a adoptat urm„toarea ordine
deputat dr. Renic„ Diaconescu (Grupul           de zi:
parlamentar al P.C.), domnul deputat dr. Marian       1. Proiectul Legii privind respingerea Ordonan˛ei
Sorin Paveliu (Grupul parlamentar al P.N.L.),       de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru
        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       13

realizarea unor m„suri necesare Ón procesul de        Raportori: Ecaterina Andronescu, Iulian Gabriel
integrare european„ (pentru aviz; PL-x 218/2006;      BÓrsan, Paul Magheru.
termen: 20 aprilie 2006).                   La toate cele 10 puncte ale ordinii de zi s-au
  Raportori: Ecaterina Andronescu, Horia Victor     purtat discu˛ii pe principii ∫i au avut loc dezbateri
Toma, Alecsandru ™tiuc„.                  generale.
  2. Propunerea legislativ„ privind modificarea       Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot„r‚t ca
Legii nr. 84 din 24 iulie 1995, Legea           votul pentru emiterea rapoartelor ∫i a avizelor s„
Ónv„˛„m‚ntului, republicat„, cu modific„rile ∫i      fie am‚nat pentru ∫edin˛a urm„toare.
complet„rile ulterioare (pentru raport; Pl-x         Œn acela∫i timp, pentru c„ la propunerile
203/2006; termen: 20 aprilie 2006).            legislative de la punctele 2) ∫i 3) nu exist„ punctul
  Raportori: Monalisa G„leteanu, Ion Preda.       de vedere al Guvernului, s-a hot„r‚t, Ón
  3. Propunerea legislativ„ pentru modificarea      unanimitate, Ónaintarea unei adrese Biroului
art. 167 alin (5) ∫i art. 176 alin. (1) ale Legii     permanent al Camerei Deputa˛ilor pentru
Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, modificat„ ∫i         prelungirea termenului de depunere a rapoartelor.
completat„ prin Legea nr. 354/2004 (pentru raport;      La ∫edin˛a comisiei din 19 aprilie 2006 a
Pl-x 183/2006; termen: 20 aprilie 2006).          absentat domnul deputat Ovidiu Victor Gan˛.
  Raportori: Monalisa G„leteanu, Horia Victor        La ∫edin˛a comisiei din 12 aprilie 2006 au fost
Toma                            prezen˛i urm„torii deputa˛i: Lia Olgu˛a Vasilescu,
  4. Proiectul Legii pentru modificarea art. 10 din   Petru Andea, Asztalos Ferenc, Nicolae B„nicioiu,
Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i         Mihai Radan, Cristian Mihai Adomni˛ei, Ónlocuit de
func˛ionarea Academiei Rom‚ne (pentru raport        Dan Hora˛iu Buzatu, Ecaterina Andronescu,
PL-x 221/2006; termen: 27 aprilie 2006).          Roberta Alma Anastase, Ónlocuit„ de Cosmin
  Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel        Gabriel Popp, Iulian Gabriel BÓrsan, C„t„lin Ovidiu
Stanciu, Mircea Valer Pu∫c„.                Buh„ianu-Obuf, Mihai Dumitriu, Vladimir Mircea
  5. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei    F‚r∫irotu, Damian Florea, Monalisa G„leteanu,
Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea ∫i        Király Andrei Gheorghe, Paul Magheru, Pantelimon
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 (pentru    Manta, Adrian Moisoiu, Ion Preda, Mircea Valer
aviz; PL-x 239/2006; termen: 2 mai 2006).         Pu∫c„, Marcel Lauren˛iu Romanescu, Sóki Béla,
  Raportori: Petru Andea, Ecaterina Andronescu,     Ónlocuit de Marton Árpád Francisc, Anghel Stanciu,
Iulian Gabriel BÓrsan.                   Alecsandru ™tiuc„, Horia Victor Toma
  6. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei     PRE™EDINTE,
Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea ∫i         Lia Olgu˛a Vasilescu
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2000
privind Ómbun„t„˛irea finan˛„rii unor programe de         7. Comisia pentru cultur„, arte,
dezvoltare sectorial„ ini˛iate de Ministerul Culturii ∫i      mijloace de informare Ón mas„
Cultelor (pentru aviz; PL-x 235/2006; termen:
2 mai 2006).                         Pentru zilele de 19 ∫i 20 aprilie 2006 comisia a
  Raportori: Petru Andea.                adoptat, cu unanimitate de voturi, urm„toarea
  7. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei     ordine de zi:
Guvernului nr. 25/2006 privind Ónt„rirea capacit„˛ii     1. Raportul de activitate pe anul 2004 al
administrative a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile     Consiliului Na˛ional al Audiovizualului. Dezbateri Ón
de Autor (pentru aviz; PL-x 238/2006, termen:       vederea Óntocmirii raportului comun.
2 mai 2006).                         La lucr„rile comisiei au participat, din partea
  Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel        Consiliului Na˛ional al Audiovizualulu, domnul
Stanciu                          ™erban Pretor, membru, domnul Grigore Zanc,
  8. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei    membru, ∫i doamna Rodica Anghel, director.
Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea ∫i         Œn urma dezbaterilor, membrii comisiilor au
completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea     hot„r‚t adoptarea raportului cu 13 voturi pentru,
culturii scrise (pentru aviz; PL-x 237/2006; termen:    dou„ voturi Ómpotriv„ ∫i 6 ab˛ineri.
2 mai 2006).                         2. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  Raportori: Petru Andea, Iulian Gabriel BÓrsan     Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului
  9. Propunerea legislativ„ privind clasificarea     Na˛ional îGeorge Enescu“ din Bucure∫ti Ón
informa˛iilor care vizeaz„ m„surile de protec˛ie a     subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
tinerilor (pentru aviz; Pl-x 272/2006; termen: 5 mai    Dezbateri generale.
2006).                            Membrii comisiei au hot„r‚t continuarea
  Raportori: Alecsandru ™tiuc„.             discu˛iilor la proxima ∫edin˛„.
  10. Propunerea legislativ„ privind construirea de     La lucr„rile comisiei, din ziua de 19 aprilie 2006,
c„mine studen˛e∫ti (pentru aviz; Pl-x 261/2006;      din totalul de 21 de membri, au fost prezen˛i
termen: 5 mai 2006).                    16 deputa˛i: doamna pre∫edinte Raluca Turcan
 14     MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  13/C/25.IV.2006

(Grupul parlamentar al P.N.L.), doamna        doamna deputat Marcela Lavinia V‚lcov-™andru
vicepre∫edinte Rodica Nassar (Grupul parlamentar   (f„r„ apartenen˛„ la un grup parlamentar) ∫i
al P.S.D.), domnul vicepre∫edinte Petre        doamna deputat Florentina Marilena Toma (Grupul
Str„chinaru (Grupul parlamentar al P.D.), domnul   parlamentar al P.S.D.), domnul Bogdan Olteanu
secretar Márton Árpád Francisc (Grupul        (Grupul parlamentar al P.N.L.) fiind Ónlocuit de
parlamentar al U.D.M.R.), domnul secretar Dumitru   domnul deputat Zaharia Claudius (Grupul
Avram (Grupul parlamentar al P.R.M.), domnul     parlamentar al P.N.L.).
deputat Amet Aledin (Grupul parlamentar al        Au absentat doamna deputat Gabriela Cre˛u
minorit„˛ilor na˛ionale), doamna deputat Angela    (Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul deputat
Buciu (Grupul parlamentar al P.R.M.), doamna     Sorin Dan Mihalache (Grupul parlamentar al
deputat Gabriela Cre˛u (Grupul parlamentar al     P.S.D.) ∫i domnul deputat Radu Podgorean
P.S.D.), domnul deputat Zamfir Dumitrescu (f„r„    (Grupul parlamentar al P.S.D.).
apartenen˛„ la un grup parlamentar), domnul       PRE™EDINTE,
deputat Emilian Valentin Fr‚ncu (Grupul         Raluca Turcan
parlamentar al P.N.L.), domnul deputat Mihai                            SECRETAR,
Adrian M„laimare (Grupul parlamentar al P.N.L.),                       Dumitru Avram
doamna deputat Monica Octavia Musc„ (Grupul
parlamentar al P.N.L.), domnul deputat Mircea         8. Comisia juridic„, de disciplin„
St„nescu (Grupul parlamentar al P.D.), doamna             ∫i imunit„˛i
deputat Ionica Constan˛a Popescu (Grupul
parlamentar al P.C.), doamna deputat Marcela       Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i ∫i-a
Lavinia V‚lcov ™andru (f„r„ apartenen˛„ la un grup  desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 18 aprilie 2006, la
parlamentar) ∫i doamna deputat Florentina       ∫edin˛„ fiind prezen˛i urm„torii domni deputa˛i: Sergiu
Marilena Toma (Grupul parlamentar al P.S.D.),     Andon, Florin Iordache, Mirela Elena Adomnic„i,
domnul Bogdan Olteanu (Grupul parlamentar al     Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion
P.N.L.), fiind Ónlocuit de domnul deputat Zaharia   Gon˛ea, Gheorghe S‚rb, Ioan Timi∫, Drago∫ Ujeniuc,
Claudius (Grupul parlamentar al P.N.L.).       Petre Ungureanu, Augustin Zegrean.
  Au absentat: doamna deputat Gabriela Cre˛u       Au absentat domnii deputa˛i: Cornel ™tirbe˛,
(Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul deputat    George B„e∫u, Florina Ruxandra Jipa, R„zvan
Slavomir Gvozdenovici (Grupul parlamentar al     Bobeanu, Lucian Augustin Bolca∫, Petru C„lian,
minorit„˛ilor na˛ionale), domnul deputat Kelemen   Liviu Bogdan Ciuc„, Cristian Sorin Dumitrescu,
Hunor (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), domnul    Liliana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Máté András
deputat Sorin Dan Mihalache (Grupul parlamentar    Levente, Victor Viorel Ponta ∫i Gabriel Sorin
al P.S.D.) ∫i domnul deputat Radu Podgorean      Zamfir.
(Grupul parlamentar al P.S.D.)              Œn ziua de 19 aprilie 2006 au fost prezen˛i la
  Œn ziua de 20 aprilie 2006, din totalul de 21 de  lucr„rile comisiei urm„torii deputa˛i: Sergiu Andon,
membri, au fost prezen˛i 18 deputa˛i: doamna     Florin Iordache, Cornel ™tirbe˛, Mirela Elena
pre∫edinte Raluca Turcan (Grupul parlamentar al    Adomnic„i, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciuc„,
P.N.L.), doamna vicepre∫edinte Rodica Nassar     Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor,
(Grupul parlamentar al P.S.D.), domnul        Ion Gon˛ea, Mircea Grosaru, Máté András Levente,
vicepre∫edinte Petre Str„chinaru (Grupul       Gheorghe S‚rb, Drago∫ Ujeniuc, Augustin
parlamentar al P.D.), domnul secretar Márton     Zegrean, domnul deputat Eugen Nicolicea, Ón locul
Árpád Fráncisc (Grupul parlamentar al U.D.M.R.),   domnului deputat Ioan Timi∫.
domnul secretar Dumitru Avram (Grupul           Au absentat domnii deputa˛i: George B„e∫u,
parlamentar al P.R.M.), domnul deputat Amet      Lucian Augustin Bolca∫, Petru C„lian, Cristian
Aledin (Grupul parlamentar al minorit„˛ilor      Sorin Dumitrescu,Victor Viorel Ponta, Petre
na˛ionale), doamna deputat Angela Buciu (Grupul    Ungureanu ∫i Gabriel Sorin Zamfir.
parlamentar al P.R.M.), domnul deputat Zamfir       Lucr„rile Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i
Dumitrescu (f„r„ apartenen˛„ la un grup        imunit„˛i au fost conduse alternativ de domnul
parlamentar), domnul deputat Emilian Valentin     deputat Sergiu Andon, pre∫edintele comisiei, ∫i de
Fr‚ncu (Grupul parlamentar al P.N.L.), domnul     domnul deputat Florin Iordache, vicepre∫edintele
deputat Slavomir Gvozdenovici (Grupul         comisiei.
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale), domnul      Membrii comisiei au aprobat urm„toarea ordine
deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al     de zi:
U.D.M.R.), domnul deputat Mihai M„laimare         — ∫edin˛„ comun„ cu Comisia juridic„, de
(Grupul parlamentar al P.N.L.), doamna deputat    numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului:
Monica Octavia Musc„ (Grupul parlamentar al        1. Formularea unui punct de vedere cu privire
P.N.L.), domnul deputat Mircea St„nescu (Grupul    la procedura de prezentare Ón fa˛a Parlamentului a
parlamentar al P.D.), doamna deputat Ionica      Raportului de activitate al Consiliului Superior al
Constan˛a Popescu (Grupul parlamentar al P.C.),    Magistraturii pe perioada 12.01.2005—11.01.2006
        MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006        15

∫i a Raportului Consiliului Superior al Magistraturii   prin Legea nr. 180/2002 (PL-x 448/2005.2006;
privind starea justi˛iei.                 restituit de plen).
  2. Reanalizarea proiectului Hot„r‚rii privind        8. Propunerea legislativ„ din 21 ianuarie 2005
constituirea Comisiei comune speciale a Camerei      privind Legea pentru modificarea ∫i completarea
Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru elaborarea         art. 9 ∫i 11 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie
propunerii legislative privind alegerea Camerei      1995 pentru reglementarea situa˛iei juridice a unor
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, a Pre∫edintelui        imobile cu destina˛ia de locuin˛e, trecute Ón
Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei      proprietatea statului (Pl-x 492/2005-2006; restituit
publice locale ∫i finan˛area campaniilor electorale.    de plen).
  3. Analizarea proiectului de hot„r‚re referitor la     9. Propunerea legislativ„ privind interzicerea
transformarea Comisiei speciale comune a          accesului la demnit„˛i ∫i func˛ii publice, pentru o
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului constituite pentru    perioad„ determinat„, a persoanelor care au f„cut
elaborarea propunerii legislative asupra statutului    parte din nomenclatura comunist„ îLegea
deputa˛ilor ∫i senatorilor Ón comisie permanent„      antinomenclatur„“ (Pl-x 545/2005-2006; restituit de
comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, pentru     plen).
Óntocmirea unui punct de vedere.                I. Œn avizare
  4. Raportul asupra activit„˛ii Autorit„˛ii Electorale    1. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Permanente pe perioada 15 iulie 2004—           de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2006 pentru
31 decembrie 2005, precum ∫i sesizarea           modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
vicepre∫edin˛ilor Autorit„˛ii Electorale Permanente    nr. 15/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
referitoare la unele disfunc˛ionalit„˛i Ón activitatea   func˛ionarea Institutului European din Rom‚nia
acesteia.                         (PL-x 229/2006; procedur„ de urgen˛„).
  5. Audierea candida˛ilor propu∫i pentru numirea       2. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Avocatului Poporului, a c„ror documenta˛ie va fi      de urgen˛„ a Guvernului nr. 7/2006 pentru
depus„ la secretariatul Comisiilor juridice p‚n„ la    modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea
data ∫edin˛ei comune.                   activit„˛ii de transfuzie sanguin„, donarea de
  6. Rapoartele de activitate, pe perioada 2000—     s‚nge ∫i componente sanguine de origine uman„,
2004 a Consiliului Na˛ional pentru Studierea        precum ∫i asigurarea calit„˛ii ∫i securit„˛ii sanitare,
Arhivelor Securit„˛ii.                   Ón vederea utiliz„rii lor terapeutice (PL-x 230/2006;
  ∫edin˛a Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i       procedur„ de urgen˛„).
imunit„˛i:                           3. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
  I. Œn fond                       de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2006 privind
  1. Propunerea legislativ„ privind modificarea      aprobarea unor m„suri financiare pentru operatorii
Legii nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i    economici de sub autoritatea Ministerului
procurorilor (Pl-x 204/2006).               Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005
  2. Proiectul Legii privind respingerea Ordonan˛ei    (PL-x 231/2006; procedur„ de urgen˛„).
de urgen˛„ a Guvernului nr. 2/2006 pentru           4. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
suspendarea aplic„rii prevederilor Legii nr. 7/2006    de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2006 pentru
privind statutul func˛ionarului public parlamentar     stabilirea unor m„suri de reglementare a pie˛ei pe
(PL-x 169/2006; procedur„ de urgen˛„).           filiera cerealelor ∫i a produselor procesate din
  3. Propunerea legislativ„ pentru modificarea      cereale (PL-x 232/2006; procedur„ de urgen˛„).
Legii nr. 14/2003, Legea partidelor politice          5. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
(Pl-x 198/2006).                      de urgen˛„ a Guvernului nr. 14/2006 privind
  4. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i        instituirea unui contingent tarifar la importul Ón
completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea     Rom‚nia a unor sortimente de carne de pas„re
judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„         originare din Uniunea European„ (PL-x 233/2006;
(PL-x 206/2006).                      procedur„ de urgen˛„).
  5. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i          6. Proiect Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001        urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea
privind regimul juridic al contraven˛iilor         si completarea Legii nr. 268/2001 privind
(PL-x 213/2006).                      privatizarea societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón
  6. Proiectul Legii privind respingerea Ordonan˛ei    administrare terenuri proprietate public„ ∫i privat„
de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru        a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area
realizarea unor m„suri necesare Ón procesul de       Agen˛iei Domeniile Statului (PL-x 248/2006;
integrare european„ (PL-x 218/2006; procedur„ de      procedur„ de urgen˛„).
urgen˛„).                           7. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  7. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i        de urgen˛„ a Guvernului nr. 6/2006 pentru
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001        completarea art. 23 din Ordonan˛a Guvernului
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„    nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport
 16      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

public local de c„l„tori (PL-x 249/2006; procedur„       20. Propunerea legislativ„ pentru completarea
de urgen˛„).                        Legii nr. 571/2003 de aprobare a Codului fiscal, cu
  8. Proiectul Legii privind respingerea Ordonan˛ei   modific„rile    ∫i   complet„rile   ulterioare
de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2006 pentru         (Pl-x 254/2006).
modificarea ∫i completarea Legii nr. 80/1995          21. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
privind Statutul cadrelor militare (PL-x 250/2006;     Guvernului nr. 19/2006 privind cre∫terile salariale
procedur„ de urgen˛„).                   ce se vor acorda personalului militar din institu˛iile
  9. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei     publice de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i
de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2006 privind        siguran˛„ na˛ional„ (PL-x 255/2006).
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de      22. Proiectul Legii Co∫-bebe privind acordarea
Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit, prin      de trusouri pentru nou-n„scu˛i (PL-x 256/2006).
reorganizarea Agen˛iei SAPARD (PL-x 251/2006;         23. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i
procedur„ de urgen˛„).                   completarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind
  10. Proiectul Legii privind cre∫terile salariale ce  reorganizarea unit„˛ilor economice de stat ca regii
                              autonome ∫i societ„˛i comerciale (PL-x 258/2006).
se vor acorda Ón anul 2006 controlorilor financiari
                                III. Diverse:
din cadrul Cur˛ii de Conturi, salaria˛i potrivit        1. Nota cu privire la demersurile ∫i declara˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 160/2000      Grupului de deputa˛i P.N.L., reprezentat de domnul
privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul  deputat Drago∫ Ujeniuc, transmis„ de secretarul
Cur˛ii de Conturi (PL-x 252/2006; procedur„ de       General cu adresa nr. 981/BP din 14.11.2005.
urgen˛„).                           2. Scrisoarea domnului deputat Adrian N„stase,
  11. Propunerea legislativ„ privind modificarea     transmis„ de secretarul general cu adresa
Legii nr. 215/2001 a administra˛iei publice locale,    nr. 345/BP din 5 aprilie 2006.
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare           3. Scrisoarea ministrului finan˛elor publice pentru
(Pl-x 181/2006).                      formularea unui punct de vedere (nr. 405/BP/2006).
  12. Propunerea legislativ„ pentru Ónfiin˛area       ™edin˛a Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i
comunei B„rbule∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, prin         imunit„˛i a Ónceput Ón ziua de 18 aprilie 2006, Ón
reorganizarea comunei Arm„∫e∫ti (Pl-x 182/2006).      ∫edin˛„ comun„ cu membrii Comisiei juridice, de
  13. Propunerea legislativ„ pentru modificarea     numiri, de disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a
art. 167 alin. (5) ∫i art. 176 alin. (1) ale Legii     Senatului, cu examinarea punctului 1 al ordinii de
Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, modificat„ ∫i         zi.
completat„    prin   Legea   nr.  354/2004      ™edin˛a comun„ a fost condus„ alternativ de
(Pl-x 183/2006).                      domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele
  14. Propunerea legislativ„ privind modificarea     Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i din
Legii nr. 84 din 24 iulie 1995, Legea           Camera Deputa˛ilor ∫i de domnul senator Eckstein
Ónv„˛„m‚ntului, republicat„, cu modific„rile ∫i      Kovács Péter, pre∫edintele Comisiei juridice, de
complet„rile ulterioare (Pl-x 203/2006).          numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului.
  15. Propunerea legislativ„ pentru modificarea       La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,
anexei nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind         din partea Ministerului Justi˛iei, doamna ministru
organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de      Monica Luisa Macovei, domnii Dan Stoica, secretar
Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune     de stat, Ionu˛ Codescu, secretar de stat, ∫i Cristi
(Pl-x 205/2006).                      Danile˛, consilier al ministrului, din partea
  16. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei    Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Iulian
                              G‚lc„, pre∫edinte.
Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea ∫i
                                Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de
combaterea violen˛ei Ón sport (PL-x 234/2006).       vedere at‚t membrii celor dou„ Comisii, c‚t ∫i
  17. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei    invita˛ii.
Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea ∫i          Domnul deputat Florin Iordache, Ón cuv‚ntul
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2000       luat, a solicitat am‚narea punctului 1 al ordinii de
privind Ómbun„t„˛irea finan˛„rii unor programe de     zi, pentru a fi studiate observa˛iile transmise de
dezvoltare sectorial„ ini˛iate de Ministerul Culturii ∫i  c„tre ministrul justi˛iei.
Cultelor (PL-x 235/2006).                   Domnii deputa˛i Petre Ungureanu, Daniel Buda
  18. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei    ∫i domnul senator Valentin Dinescu au ar„tat c„
Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesion„rii    sus˛in aceast„ propunere de am‚nare a
monumentelor istorice (PL-x 236/2006).           dezbaterilor.
  19. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei      Domnii deputa˛i Drago∫ Ujeniuc, Sergiu Andon
Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea ∫i        ∫i domnii senatori Eckstein Kovács Péter ∫i
completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea     Nicolae ™erban au precizat c„ nu sus˛in
culturii scrise (PL-x 237/2006).              propunerea de am‚nare a dezbaterilor, fiind
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       17

necesar s„ se exprime un punct de vedere care       Ón discu˛ie au fost am‚nate pentru o ∫edin˛„
s„ fie transmis plenului Camerelor reunite ale      ulterioar„.
Parlamentului.                        Lucr„rile comisiei au continuat, Ón ∫edin˛„
  Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele       separat„, cu examinarea punctului II, Ón avizare, al
Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, a supus  ordinii de zi.
votului propunerea de am‚nare a dezbaterilor, care      Cu privire la proiectul de lege prev„zut la
a fost adoptat„ prin votul majoritar exprimat       punctul 1, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, membrii
(9 voturi pentru am‚nare ∫i 8 voturi Ómpotriv„).     comisiei au hot„r‚t avizarea favorabil„, cu
  Lucr„rile ∫edin˛ei au continuat cu examinarea     unanimitate de voturi.
punctului 4 al ordinii de zi.                Referitor la proiectul de lege prev„zut la
  Domnul senator Eckstein Kovács Péter,         punctul 2, Ón avizare, Ón urma examin„rii, membrii
pre∫edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplin„,  comisiei au hot„r‚t, cu unanimitate de voturi,
imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului, a supus votului    avizarea favorabil„.
propunerea de am‚nare a acestui punct al ordinii       La proiectul de lege prev„zut la punctul 3, Ón
de zi.                          avizare, s-a hot„r‚t avizarea favorabil„, cu
  Prin votul exprimat (10 voturi pentru sus˛inerea   unanimitate de voturi.
propunerii), membrii celor dou„ comisii au hot„r‚t      Cu privire la proiectul de lege prev„zut la
am‚narea dezbaterilor pentru o ∫edin˛„ ulterioar„.    punctul 4, Ón avizare, s-a hot„r‚t avizarea
  Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi, membrii   favorabil„, cu unanimitate de voturi.
comisiilor reunite au hot„r‚t s„ transmit„ plenului     Referitor la proiectul de lege prev„zut la
celor dou„ Camere reunite ale Parlamentului un      punctul 5, Ón avizare, Ón urma examin„rii, membrii
proiect de hot„r‚re conform primei variante de      comisiei au hot„r‚t, cu unanimitate de voturi,
amendament depuse de c„tre doamna deputat         avizarea favorabil„.
Minodora Cliveti.                      Cu privire la proiectul de lege prev„zut la
  Lucr„rile ∫edin˛ei au continuat cu examinarea     punctul 6, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a
punctului 5 al ordinii de zi.               hot„r‚t, cu unanimitate de voturi, avizarea
  La dezbateri a participat, Ón calitate de candidat,  favorabil„.
domnul Ioan Muraru, avocatul poporului, care ∫i-a      Cu privire la proiectul de lege prev„zut la
f„cut o scurt„ prezentare a C.V.-ului.          punctul 7, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a
  Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de   hot„r‚t avizarea favorabil„, cu unanimitate.
vedere cu privire la sus˛inerea domnului Ioan        Referitor la proiectul de lege prev„zut la
Moraru, membrii comisiilor.                punctul 8, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a
  Domnul deputat Ioan Timi∫, Ón cuv‚ntul luat, a    hot„r‚t, cu unanimitate de voturi, avizarea
precizat c„ sus˛ine candidatura domnului Ioan       favorabil„ a proiectului de lege, cu amendamentele
Muraru, care este un specialist recunoscut Ón       la titlul legii ∫i la articolul unic.
domeniul dreptului constitu˛ional, cunosc‚nd         La proiectul de lege prev„zut la punctul 9, Ón
mijloacele de ac˛iune bazate pe mediere ∫i        avizare, membrii comisiei au hot„r‚t, cu
consiliere.                        unanimitate de voturi, avizarea favorabil„.
  Domnul deputat Sergiu Andon, prin cuv‚ntul        Referitor la proiectul de lege prev„zut la
luat, a precizat c„ membrii comisiilor reunite      punctul 10, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a
trebuie s„ respecte procedura audierii, s„ verifice    hot„r‚t avizarea favorabil„ cu unanimitate de voturi.
eventualele incompatibilit„˛i, situa˛ii de          Propunerea legislativ„ prev„zut„ la punctul 11 a
neconstitu˛ionalitate sau neoportunitate, precum ∫i    fost avizat„ negativ, cu unanimitate de voturi.
l„sarea deschis„ a posibilit„˛ii depunerii unor noi     Referitor la propunerea legislativ„ prev„zut„ la
candidaturi pentru aceast„ func˛ie. De asemenea,     punctul 12, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a
domnul deputat Sergiu Andon a propus Óntocmirea      hot„r‚t avizarea favorabil„, cu unanimitate de
unui raport favorabil, prin care s„ fie acceptat„     voturi.
candidatura domnului Ioan Muraru, acesta           Referitor la propunerea legislativ„ prev„zut„ la
Óntrunind condi˛iile prev„zute de lege.          punctul 13, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor,
  Domnul senator Eckstein Kovács Péter a supus     membrii comisiei au hot„r‚t, cu unanimitate de
la vot validarea candidaturii domnului Ioan Muraru.    voturi, avizarea favorabil„.
  Membrii Comisiilor juridice au hot„r‚t cu        La propunerea legislativ„ prev„zut„ la
unanimitate de voturi c„ domnul Ioan Muraru        punctul 14 Ón avizare, membrii comisiei au hot„r‚t,
Óndepline∫te condi˛iile cerute de lege ∫i se va      cu unanimitate de voturi, avizarea favorabil„.
Óntocmi Ón acest sens un raport favorabil care va      Propunerea legislativ„ prev„zut„ la punctul 15 a
fi Ónaintat plenului comun al celor dou„ Camere ale    fost avizat„ favorabil, cu unanimitate de voturi.
Parlamentului.                        La proiectul de lege prev„zut la punctul 16, Ón
  Œntruc‚t timpul alocat acestei ∫edin˛e comune a    avizare, membrii comisiei au hot„r‚t, cu
fost epuizat, punctele de pe ordinea de zi neluate    unanimitate de voturi, avizarea favorabil„.
 18      MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   13/C/25.IV.2006

  La proiectul de lege prev„zut la punctul 17, Ón      Œn urma votului unanim exprimat, membrii
avizare, membrii comisiei au hot„r‚t, cu          comisiei au hot„r‚t adoptarea titlului Ón forma de
unanimitate de voturi, avizarea favorabil„.        la Senat.
  Referitor la proiectul de lege prev„zut la         Reprezentan˛ii Ministerului Justi˛iei au depus Ón
punctul 18, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a     ∫edin˛„ o not„ prin care precizau c„ este necesar„
hot„r‚t avizarea favorabil„ cu unanimitate de voturi.   Óndreptarea unor erori materiale care s-au strecurat
  Proiectul de lege prev„zut la punctul 19 a fost    Ón proiectul supus dezbaterii.
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.          Membrii comisiei, prin consens, au fost de acord
  Referitor la propunerea legislativ„ prev„zut„ la    s„ sus˛in„ aceste propuneri.
punctul 20, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a       Art. I din lege a fost adoptat cu unanimitate de
hot„r‚t avizarea favorabil„, cu unanimitate de       voturi Ón forma de la Senat.
voturi.                            Art. II a fost, de asemenea, adoptat cu
  Referitor la proiectul de lege prev„zut la       unanimitate de voturi.
punctul 21, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a       Art. III a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
hot„r‚t avizarea favorabil„ cu unanimitate de voturi.     Supus la vot proiectul de lege Ón ansamblul s„u
  La proiectul de lege prev„zut la punctul 22, Ón    a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
avizare, membrii comisiei au hot„r‚t, cu            Domnul deputat Florin Iordache, pre∫edintele de
unanimitate de voturi, avizarea favorabil„.        ∫edin˛„, a supus la vot legea Ón ansamblul ei, care
  Referitor la proiectul de lege prev„zut la       a fost adoptat„ cu unanimitate de voturi.
punctul 23, Ón avizare, Ón urma dezbaterilor, s-a       ™edin˛a comisiei a continuat cu examinarea
hot„r‚t avizarea favorabil„, cu unanimitate de voturi.   punctului 5, Ón fond, al ordinii de zi.
  Lucr„rile comisiei au continuat cu examinarea       La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,
punctului 1, Ón fond, al ordinii de zi.          din partea Ministerului Justi˛iei, doamna Kibedi
  La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,  Katalin Barbara, secretar de stat, ∫i domnul Florin
din partea Ministerului Justi˛iei, doamna Kibedi      R„zvan Radu, director.
Katalin Barbara, secretar de stat, ∫i domnul Florin      Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de
R„zvan Radu, director.                   vedere at‚t membrii comisiei, c‚t ∫i invita˛ii.
  Œn urma dezbaterilor care au avut loc, s-a         Domnul deputat Florin Iordache, pre∫edintele de
solicitat respingerea acestei ini˛iative legislative.   ∫edin˛„, a supus dezbaterii ∫i apoi votului titlul
  Domnul pre∫edinte Sergiu Andon a supus la vot     legii.
propunerea de respingere formulat„, care a fost        Œn urma votului unanim exprimat membrii
admis„ Ón urma votului majoritar exprimat (o        comisiei au hot„r‚t adoptarea titlului Ón forma de
ab˛inere).                         la Senat.
  ™edin˛a comisiei a continuat cu examinarea         Art. I al legii a fost adoptat cu unanimitate de
punctului 2, Ón fond, al ordinii de zi.          voturi Ón forma de la Senat.
  Œn urma dezbaterilor care au avut loc, domnul       Art. II a fost, de asemenea, adoptat cu
deputat Florin Iordache, pre∫edintele de ∫edin˛„, a    unanimitate de voturi, cu amendamentul Comisiei
supus la vot propunerea de adoptare a proiectului     juridice de disciplin„ ∫i imunit„˛i.
de lege Ón forma de la Senat.                 Art. III al legii a fost adoptat cu unanimitate de
  Prin votul majoritar exprimat, membrii comisiei    voturi, cu amendamentul Comisiei juridice, de
au hot„r‚t s„ supun„ spre dezbatere ∫i adoptare      disciplin„ ∫i imunit„˛i.
plenului Camerei Deputa˛ilor raportul favorabil cu       Supus„ la vot, legea, Ón ansamblul ei, a fost
privire la acest proiect de lege.             adoptat„ cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la punctul 3, Ón fond, al ordinii de zi,    Lucr„rile comisiei au continuat cu examinarea
s-a formulat propunerea de respingere a acestei      punctului 6, Ón fond, al ordinii de zi.
ini˛iative legislative.                    La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,
  Membrii comisiei au hot„r‚t cu unanimitate de     din partea Ministerului Justi˛iei, doamna Kibedi
voturi respingerea.                    Katalin Barbara, secretar de stat, ∫i domnul Florin
  Lucr„rile comisiei au continuat cu examinarea     R„zvan Radu, director.
punctului 4, Ón fond, al ordinii de zi.            Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de
  La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,  vedere at‚t membrii comisiei, c‚t ∫i invita˛ii.
din partea Ministerului Justi˛iei, doamna Kibedi        Domnul deputat Florin Iordache, pre∫edintele de
Katalin Barbara, secretar de stat, ∫i domnul Florin    ∫edin˛„, a supus la vot titlul legii, cu amendamentul
R„zvan Radu, director.                   comisiei, respectiv de schimbare din lege de
  Au luat cuv‚ntul pentru a-∫i exprima punctele de    respingere Ón lege de aprobare.
vedere at‚t membrii comisiei, c‚t ∫i invita˛ii.        Acest amendament a fost adoptat cu
  Domnul deputat Florin Iordache, pre∫edintele de    unanimitate de voturi.
∫edin˛„, a supus dezbaterii ∫i apoi votului titlul       De asemenea, ∫i la articolul unic a fost formulat
legii.                           amendament Ón acest sens.
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       19

  Supus la vot, acest amendament a fost admis       La punctul 9 al art. II, domnul deputat Traian
cu unanimitate de voturi.                Dobre a solicitat eliminarea din text a preciz„rii
  Domnul deputat Florin Iordache, pre∫edintele de   referitoare la onorarii minimale.
∫edin˛„, a supus la vot titlul ordonan˛ei supuse      Supus„ la vot, aceast„ propunere a fost
aprob„rii.                       respins„ cu majoritate de voturi (3 voturi pentru
  Titlul ordonan˛ei a fost adoptat cu unanimitate   sus˛inerea amendamentului ∫i 10 voturi Ómpotriv„).
de voturi.                         Œn urma dezbaterilor, membrii comisiei au
  Art. I din ordonan˛„ a fost adoptat cu        adoptat cu majoritate de voturi (11 voturi pentru,
unanimitate de voturi.                 un vot Ómpotriv„ ∫i o ab˛inere), textul din
  Preambulul art. II a fost adoptat cu unanimitate   ordonan˛„.
de voturi.                         Punctul 10 al art. II a fost adoptat Ón forma din
  Domnul deputat Daniel Buda, Ón cuv‚ntul luat,    ordonan˛„.
a propus introducerea unui nou punct, referitor la     Dup„ punctul 10 al art. II, domnul deputat
art. 4 din Legea nr. 188/2000, amendament care     Daniel Buda a propus introducerea unor puncte
a fost adoptat.                     noi, respectiv punctele 101, 102, ∫i 103.
  La punctul 1 al art. II din ordonan˛„, devenit      Œn urma dezbaterilor s-a hot„r‚t adoptarea
punctul 11, domnul deputat Daniel Buda a formulat    propunerii de introducere a acestor noi puncte.
un amendament care, Ón urma votului, a fost         La art. III domnul deputat Drago∫ Ujeniuc a
adoptat cu majoritate de voturi.            formulat un amendament pentru Ómbun„t„˛irea
  La punctul 2 al art. II din ordonan˛„, domnul    textului.
deputat Daniel Buda a formulat un amendament Ón       Supus la vot, acest amendament a fost adoptat.
sensul complet„rii textului lit. a) ∫i g) ale art. 15    Art. IV—IX au fost adoptate Ón forma din
din Legea nr. 188/2000, care au fost adoptate de    ordonan˛„.
c„tre comisie.                       La art. X a fost adoptat amendamentul Comisiei
  Dup„ punctul 2 al art. II, domnul deputat Daniel   juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i.
Buda a propus introducerea unui punct nou,         Art. XI din ordonan˛a supus„ aprob„rii a fost
                            men˛inut Ón urma votului exprimat de c„tre membrii
punctul 21.
                            comisiei.
  Supus„ la vot, aceast„ propunere a fost
                              Art. XII—XIV au fost adoptate Ón forma din
adoptat„ cu majoritate de voturi.
                            ordonan˛„.
  Punctul 3 al art. II din ordonan˛„ a fost adoptat
                              La art. XV, domnul deputat Augustin Zegrean a
cu unanimitate de voturi.
                            formulat un amendament de eliminare din text a
  La punctul 4 al art. II, referitor la alin. (3) al  preciz„rii referitoare la obligativitatea promov„rii
art. 19 domnul deputat Augustin Zegrean, sus˛inut    examenului pentru categoriile prev„zute la art. 16
∫i de domnul deputat Danil Buda, a propus        lit. g) din Legea nr. 36/1995.
abrogarea textului.                     Supus la vot, acest amendament a fost respins
  Supus„ la vot, aceast„ propunere a fost       cu majoritate de voturi (4 voturi pentru ∫i 11 voturi
adoptat„.                        Ómpotriv„).
  Punctul 4 din ordonan˛„ a fost adoptat Ón forma     Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot
de la Senat.                      textul din ordonan˛„, care a fost adoptat cu
  Punctul 5, al art. II, a fost adoptat cu       majoritate de voturi (un vot Ómpotriv„).
unanimitate de voturi.                   Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot
  Dup„ punctul 5, domnul deputat Daniel Buda a     proiectul de lege Ón ansamblul s„u.
propus introducerea unor noi puncte, respectiv 51,     Membrii comisiei au adoptat cu unanimitate de
52, 53 ∫i 54.                      voturi legea, cu amendamentele admise ∫i
  Supus„ la vot, propunerea domnului deputat      respinse.
Daniel Buda a fost adoptat„ de c„tre comisie.        Cu privire la punctele 7 ∫i 8, Ón fond, din
  La punctul 6 al art. II din ordonan˛„, domnul    ordinea de zi, s-a formulat o propunere de
deputat Daniel Buda a formulat un amendament,      am‚nare a dezbaterilor pentru o ∫edin˛„ ulterioar„.
care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.        Membrii comisiei au adoptat prin consens
  Punctul 7 al art. II a fost adoptat Ón forma din   aceast„ propunere.
ordonan˛„.                         ™edin˛a comisiei a continuat cu examinarea
  Dup„ punctul 7 al art. II, domnul deputat Daniel   punctului 9, Ón fond, al ordinii de zi.
Buda a propus introducerea unui punct nou.         Membrii comisiei au solicitat, Ón urma
  Œn urma votului exprimat, membrii comisiei au    dezbaterilor, men˛inerea raportului ini˛ial de
adoptat acest amendament.                respingere a acestei propuneri legislative.
  Punctul 8 al art. II a fost adoptat Ón forma din     Supus„ la vot, propunerea de respingere a fost
ordonan˛„.                       admis„ cu unanimitate de voturi.
 20      MONITORUL    OFICIAL  AL   ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  13/C/25.IV.2006

  Membrii comisiei au hot„r‚t cu hot„r‚t          Ionesie, Ón conformitate cu prevederile art. 51
am‚narea punctului III — îDiverse“ pentru o         alin. (6) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor.
∫edin˛„ ulterioar„, pentru a se da posibilitatea       PRE™EDINTE,
studierii materialelor primite.                Mihai St„ni∫oar„
  Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele
comisiei, a declarat Óncheiate lucr„rile ∫edin˛ei,        10. Comisia pentru politic„ extern„
ordinea de zi fiind epuizat„.                  Œn zilele de 19 ∫i 20 aprilie 2006, Comisia
 PRE™EDINTE,
                              pentru politic„ extern„ ∫i-a desf„∫urat lucr„rile cu
 Sergiu Andon                       urm„toarea ordine de zi:
                        SECRETAR,    Miercuri, 19 aprilie 2006
                     George B„e∫u     Prezentarea punctului de vedere comun al celor
                              dou„ Comisii pentru politic„ extern„ ale
    9. Comisia pentru ap„rare, ordine          Parlamentului cu privire la solicitarea Birourilor
    public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„           permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
                              referitor la scrisorile Grupurilor parlamentare P.S.D.
  Œn ziua de 19 aprilie 2006, membrii comisiei au     ∫i P.R.M. din Senat ∫i la scrisoarea doamnei
stabilit un program de documentare asupra          deputat Marcela Lavinia V‚lcov-™andru, Ón leg„tur„
problemelor de specialitate privind exercitarea       cu aspecte ale activit„˛ii domnului senator Frunda
activit„˛ilor de control parlamentar la institu˛iile din  György Ón Adunarea Parlamentar„ a Consiliului
aria de competen˛„ a acesteia.               Europei.
  Din num„rul total al membrilor comisiei (24) au       Œn urma dezbaterilor din s„pt„m‚na precedent„,
fost prezen˛i 22 de deputa˛i: Mihai St„ni∫oar„,       a fost elaborat un punct de vedere comun, care,
Eugen Bejinariu, Marcu Tudor, Eduard Raul          supus votului, Ón unanimitate, a fost asumat de
Hellvig, Adrian George Scutaru, Daniela Buruian„      membrii comisiei ∫i transmis Birourilor permanente
Aprodu, Constantin Amarie, Costic„ Canacheu,        ale celor dou„ Camere ale Parlamentului
Mih„i˛„ Calimente, Iosif Dan, Marius Iriza, Niculae     Rom‚niei.
Mircovici, Petru Gabriel Vlase, Constantin Ni˛„,        Joi, 20 aprilie 2006
Viore Oanceal, Cosmin Gabriel Popp, Marian           Dezbaterea ∫i avizarea proiectului Legii privind
Florian S„niu˛„, Toró Tiberiu, Horia V„sioiu,        aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
C„t„lin Voicu, Florea Voinea, Claudius Mihail        nr. 5/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Zaharia.                          Ordonan˛ei Guvernului nr. 15/1998 privind
  Au absentat 2 deputa˛i: Ioan Mircea Pa∫cu ∫i       Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Institutului
Romeo Marius Raicu, acesta fiind Ónlocuit pe toat„     European din Rom‚nia, Camera Deputa˛ilor fiind
perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat      Camera decizional„ (procedur„ de urgen˛„,
Ionesie Ghiorghioni, Ón conformitate cu prevederile     sesizare pe fond; PL-x 229/2006).
art. 51 alin. (6) din Regulamentul Camerei           La lucr„rile ∫edin˛ei au luat parte urm„torii
Deputa˛ilor.                        invita˛i: doamna Gabriela V„rzaru, director al
  Œn ziua de 20 aprilie 2006, Comisia pentru        Direc˛iei coordonare traduceri din cadrul Institutului
ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ a      European, doamna Veronica Ardelean, director Ón
primit vizita delega˛iei Federa˛iei Tineretului Beijing,  cadrul Ministerului Integr„rii Europene, ∫i domnul
condus„ de domnul Cheng Hong, vicepre∫edinte al       Cristian B„descu, director al Direc˛iei afaceri
acesteia. La Óntrevedere a participat ∫i ata∫atul      europene.
                                Oaspe˛ii au prezentat Ón detaliu proiectul de
Ambasadei Republicii Populare Chineze Ón
                              lege, iar, Ón urma Óntreb„rilor ∫i preciz„rilor cerute
Rom‚nia, domnul Wan Cong.                  de membrii comisiei, proiectul a fost aprobat cu
  Din num„rul total al membrilor comisiei (24) au     unanimitate de voturi, urm‚nd ca raportul s„ fie
fost prezen˛i 23 de deputa˛i: Mihai St„ni∫oar„,       transmis la termenul legal, 4 mai 2006.
Eugen Bejinariu, Marcu Tudor, Eduard Raul            Lucr„rile ∫edin˛elor din data de 19 ∫i 20 aprilie
Hellvig, Adrian George Scutaru, Daniela Buruian„-      2006 au fost conduse de domnul ™tefan Gl„van,
Aprodu, Constantin Amarie, Costic„ Canacheu,        pre∫edintele comisiei
Mih„i˛„ Calimente, Iosif Dan, Iriza Marius, Niculae       La lucr„rile ∫edin˛ei din 19 aprilie 2006 au fost
Mircovici, Petru Gabriel Vlase, Constantin Ni˛„,      prezen˛i 14 deputa˛i: ™tefan Gl„van (Grupul
Ioan Mircea Pa∫cu, Viorel Oancea, Cosmin Gabriel      parlamentar al P.C.), Manuela Mitrea (Grupul
Popp, Marian Florian S„niu˛„, Toró Tiberiu, Horia      parlamentar al P.S.D.), Vasile Pruteanu (Grupul
V„sioiu, C„t„lin Voicu, Florea Voinea, Claudius       parlamentar al P.N.L.), George Crin Lauren˛iu
Mihail Zaharia.                       Antonescu (P.N.L.), Dumitru Bentu (P.S.D.), Sotiris
  A absentat domnul deputat Romeo Raicu,          Fotopolos (Grupul parlamentar al minorit„˛ilor
acesta fiind Ónlocuit pe toat„ perioada sesiunii      na˛ionale), Valeriu Gheorghe (Grupul parlamentar
parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni         al P.N.L.), Viorel Hrebenciuc (Grupul parlamentar
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       21

al P.S.D.), Bogdan Nicolae Niculescu-Duv„z         Supus„ la vot, ordinea de zi a fost adoptat„ Ón
(Grupul parlamentar al P.S.D.), Cezar Preda       urm„toarea formul„:
(Grupul parlamentar al P.D.), Daniela Popa (Grupul     1. Analiza ∫i dezbaterea aspectelor sesizate Ón
parlamentar P.C.), Marius Rogin (Grupul         memoriile adresate comisiei Ón perioada
parlamentar al P.D.), Octavian ™tireanu (Grupul     10—14 aprilie 2006.
parlamentar al P.S.D.), Emil Strung„ (Grupul        2. Stabilirea programului de audien˛e Ón
parlamentar al P.N.L.).                 s„pt„m‚na 25—28 aprilie 2006 .
  Au absentat 8 deputa˛i: Mira Anca Victoria       3. Diverse.
M„rcule˛-Petrescu (Grupul parlamentar al P.R.M.)      4. Activitatea pe cele patru subcomisii de
Titus Corl„˛ean (Grupul parlamentar al P.S.D.),     analiz„.
Gabriel Hogea (Grupul parlamentar al P.R.M.),       ™edin˛a comisiei din 19 aprilie 2006:
Konya-Hamar Sandor (Grupul parlamentar al         Œn cadrul dezbaterii, membrii comisiei ∫i-au
U.D.M.R.), Leonida Lari-Iorga (f„r„ apartenen˛„),    prezentat punctul de vedere privind propunerile
Adrian N„stase (Grupul parlamentar al P.S.D.),     secretariatului tehnic fa˛„ de modul de solu˛ionare
Vasile Pu∫ca∫ (Grupul parlamentar al P.S.D.),      a celor 56 de memorii intrate la comisie Ón
                            perioada 10—14 aprilie 2006 ∫i au fost de acord
Adrian Severin (Grupul parlamentar al P.S.D.).
                            cu solu˛iile prezentate de c„tre corpul de consilieri
  La lucr„rile ∫edin˛ei din 20 aprilie 2006 au fost  ∫i exper˛i ai comisiei privind Ónaintarea memoriilor
prezen˛i 14 deputa˛i: ™tefan Gl„van (Grupul       c„tre institu˛iile competente cu analiza pe fond a
parlamentar al P.C.), Manuela Mitrea (Grupul      aspectelor sesizate.
parlamentar al P.S.D.), Vasile Pruteanu (Grupul      La cel de-al doilea punct al ordinii de zi,
parlamentar al P.N.L.), George Crin Lauren˛iu      membrii comisiei au hot„r‚t asupra programului
Antonescu (Grupul parlamentar al P.N.L.), Dumitru    asigur„rii audien˛elor, Ón perioada 25—28 aprilie
Bentu (P.S.D.), Sotiris Fotopolos (Grupul        2006, dup„ cum urmeaz„:
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale), Valeriu      — mar˛i, 25 aprilie 2006, domnul deputat Radu
Gheorghe (Grupul parlamentar al P.N.L.), Viorel     Lambrino;
Hrebenciuc (Grupul parlamentar al P.S.D.), Bogdan     — miercuri, 26 aprilie 2006, domnul deputat
Nicolae Niculescu-Duv„z (Grupul parlamentar al     Ioan Dumitru Puchianu;
P.S.D.), Cezar Preda (Grupul parlamentar al P.D.),     — joi, 27 aprilie 2006, domnul deputat Eugen
Daniela Popa (Grupul parlamentar al P.C.), Marius    Nicolicea,
Rogin (Grupul parlamentar al P.D.), Octavian        urm‚nd ca Ón zilele de luni ∫i vineri audien˛ele
™tireanu (Grupul parlamentar al P.S.D.), Emil      s„ fie asigurate prin cabinetul pre∫edintelui
Strung„ (Grupul parlamentar al P.N.L.).         comisiei.
  Au absentat 8 deputa˛i: Mira Anca Victoria       Œn continuare, membrii comisiei ∫i-au desf„∫urat
M„rcule˛-Petrescu (P.R.M.) Titus Corl„˛ean (Grupul   activitatea pe cele patru subcomisii de lucru.
parlamentar al P.S.D.), Gabriel Hogea (Grupul       Œn ziua de 20 aprilie 2006, membrii comisiei
parlamentar P.R.M.), Konya-Hamar Sandor (Grupul     ∫i-au desf„∫urat activitatea Ón subcomisiile de
parlamentar al U.D.M.R.), Leonida Lari-Iorga (f„r„   analiz„, proced‚nd la analiza aspectelor sesizate
apartenen˛„ la grup parlamentar), Adrian N„stase    Ón memorii ∫i hot„r‚nd asupra propunerilor ce
(Grupul parlamentar al P.S.D.), Vasile Pu∫ca∫      urmeaz„ a fi Ónaintate plenului comisiei.
(Grupul parlamentar al P.S.D.), Adrian Severin      PRE™EDINTE,
(Grupul parlamentar al P.S.D.).              Tudor Mohora
 PRE™EDINTE,
 ™tefan Gl„van                         12. Comisia pentru regulament
                      SECRETAR,    Comisia pentru regulament a fost sesizat„ de
                   Vasile Pruteanu  c„tre Biroul permanent cu adresa nr. 54 DST din
                            4 aprilie 2006 pentru elaborarea unui punct de
    11. Comisia pentru cercetarea          vedere Ón conformitate cu prevederile art. 228 din
  abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii       Regulamentul Camerei Deputa˛ilor.
                              La lucr„rile comisiei din data de 19 aprilie 2006
  La ∫edin˛a comisiei din 19 aprilie 2006 au      au participat: domnul deputat Ioan Bivolaru (Grupul
participat to˛i membrii comisiei, respectiv: Tudor   parlamentar al P.S.D.), domnul deputat Daniel
Mohora, pre∫edinte, Radu Lambrino ∫i Horea Dorin    Buda (Grupul parlamentar al P.D.), doamna
Uioreanu, vicepre∫edin˛i, Mihail Sire˛eanu, secretar,  deputat Lia Olgu˛a Vasilescu (Grupul parlamentar
                    ˝
Nicolae B„d„l„u, Becsek-Garda Dezso Kalman, Ilie    al P.R.M.), domnul deputat Mircea Teodor Iustian
Merce, Valer Dorneanu, C„t„lin Micula, Costache     (Grupul parlamentar al P.N.L.), domnul Liviu
Mircea, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, Aurelian     Bogdan Ciuc„ (Grupul parlamentar al P.C.),
Pavelescu ∫i Ioan Dumitru Puchianu.           domnul deputat Varga Attila (Grupul parlamentar al
  Lucr„rile comisiei au fost conduse de domnul     U.D.M.R.) ∫i doamna deputat Liana Dumitrescu
deputat Tudor Mohora, pre∫edintele comisiei.      (Grupul parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale).
 22      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  13/C/25.IV.2006

  ™edin˛a a fost condus„ de domnul deputat        Respingerea a fost aprobat„ de membrii
Mircea Teodor Iustian, vicepre∫edinte al comisiei.   comisiei Ón unanimitate (8 voturi pentru: doamna
  Ordinea de zi a ∫edin˛ei a fost elaborarea unui   pre∫edinte    Minodora    Cliveti,  doamna
punct de vedere, Ón conformitate cu prevederile     vicepre∫edinte Cornelia Ardelean, domnul
art. 228 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor,     vicepre∫edinte Gheorghe Firczak, doamna deputat
conform solicit„rii cuprinse Ón adresa nr. 54 DST    Olgu˛a Cocrea, doamna deputat Doina Mic∫unica
din 4 aprilie 2006.                   Dre˛canu, doamna deputat Florentina Marilena
  Comisia pentru regulament a elaborat punctul     Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus, domnul
de vedere solicitat ∫i a decis, cu 4 voturi pentru,   deputat Tamás Sandor).
domnul deputat Ioan Bivolaru (Grupul parlamentar      La al doilea punct al ordinii de zi doamna
al P.S.D.), domnul deputat Mircea Teodor Iustian    pre∫edinte Minodora Cliveti solicit„ acordul pentru
(Grupul parlamentar al P.N.L.), doamna deputat     prelungirea termenului de depunere a raportului la
Liana Dumitrescu (Grupul parlamentar al         propunerea legislativ„ pentru modificarea ∫i
minorit„˛ilor na˛ionale) ∫i domnul deputat Varga    completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea
Attila (Grupul parlamentar al U.D.M.R.), dou„ voturi  de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i (Pl-x 214/27 martie
Ómpotriv„, domnul deputat Daniel Buda (Grupul      2006), av‚nd Ón vedere inten˛ia organiza˛iilor
parlamentar al P.D.) ∫i doamna Lia Olgu˛a        neguvernamentale de a contribui la amendarea
Vasilescu (Grupul parlamentar al P.R.M.) ∫i o      acesteia.
ab˛inere, domnul deputat Liviu Bogdan Ciuc„        Membrii comisiei au fost Ón unanimitate de
(Grupul parlamentar al P.C.), Ónaintarea acestuia    acord cu aceasta, urm‚nd a se transmite
c„tre Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor.     solicitarea la Biroul permanent.
 PRE™EDINTE,
                              Doamna pre∫edinte Minodora Cliveti declar„
 Ioan Bivolaru                     Ónchis„ ∫edin˛a.
                              Joi, 20 aprilie 2006 ∫edin˛a a fost condus„ de
                            doamna pre∫edint„ Minodora Cliveti.
  13. Comisia pentru egalitatea de ∫anse         Ordinea de zi a fost aprobat„ Ón unanimitate.
     pentru femei ∫i b„rba˛i              La primul punct al ordinii de zi s-a aflat
  Miercuri, 19 aprilie 2006              documentarea asupra propunerilor legislative ∫i
  1. Dezbaterea ∫i avizarea propunerii legislative   proiectelor de lege aflate Ón lucru la comisie.
pentru modificarea ∫i completarea unor prevederi    Membrii comisiei au f„cut propuneri cu privire la
privind func˛ia public„ (Pl-x 216/29 martie 2006).   modul de desf„∫urare a dezbaterilor publice la
  2. Alte probleme privind activitatea comisiei.    proiectele Ón curs.
  Joi, 20 aprilie 2006                  Doamna pre∫edinte Minodora Cliveti declar„
  1. Documentare asupra propunerilor legislative ∫i  Ónchis„ ∫edin˛a.
proiectelor de lege aflate in lucru la comisie.      La lucr„rile comisiei din zilele de 19 ∫i 20 aprilie
  Alte probleme privind activitatea comisiei.     au fost prezen˛i: doamna pre∫edinte Minodora
  Miercuri, 19 aprilie 2006 ∫edin˛a a fost condus„   Cliveti, doamna vicepre∫edinte Cornelia Ardelean,
de doamna pre∫edinte Minodora Cliveti.         domnul vicepre∫edinte Gheorghe Firczak, doamna
  Ordinea de zi a fost aprobat„ Ón unanimitate.    deputat Olgu˛a Cocrea, doamna deputat Doina
  La primul punct al ordinii de zi s-a aflat      Mic∫unica Dre˛canu, doamna deputat Florentina
dezbaterea ∫i avizarea propunerii legislative pentru  Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus ∫i
modificarea ∫i completarea unor prevederi privind    domnul deputat Tamás Sándor.
func˛ia public„ (Pl-x 216/29 martie 2006), Camera     Au absentat de la lucr„ri doamna deputat
Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„.          Monica Octavia Musc„ ∫i domnul secretar Dan
                            Hora˛iu Buzatu.
  Propunerea legislativ„ a fost ini˛iat„ de domnul
                             PRE™EDINTE,
deputat Ioan Oltean, apar˛in‚nd Grupului
                             Minodora Cliveti
parlamentar al P.D.), ∫i are Ón vedere, Ón principal:
  — reducerea vechimii obligatorii pentru
ocuparea unor func˛ii publice;                  14. Comisia parlamentar„
  — modificarea raportului de serviciu al         a revolu˛ionarilor din decembrie 1989
func˛ionarului public;                   Comisia a lucrat Ón plen Ón ziua de 19 aprilie
  — extinderea suspend„ de drept raportul de      2006.
serviciu pentru persoanele alese Ón func˛ii de       Ordinea de zi propus„ de pre∫edintele comisiei,
demnitate public„, consilierii locali ∫i persoanele   domnul deputat Vasile Emilian Cutean, Ón ∫edin˛a
Óncadrate la cabinetul demnitarilor.          din 11 aprilie 2006, a fost urm„toarea:
  Doamna pre∫edinte Minodora Cliveti precizeaz„      1. Avizarea persoanelor propuse de c„tre
c„ propunerea legislativ„ nu este sus˛inut„ de     Secretariatul de Stat pentru Problemele
Guvern ∫i, ca atare, propune respingerea acesteia.   Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 Ón vederea
        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr. 13/C/25.IV.2006       23

preschimb„rii certificatului de revolu˛ionar, Ón     dezacordul fa˛„ de aceste ac˛iuni ∫i au solicitat
conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 341/2004;     autorit„˛ilor consultarea lor Ón aceast„ problem„.
  2. R„spuns la peti˛iile ∫i contesta˛iile adresate     2. Participan˛ii la aceast„ Ónt‚lnire se dezic de
Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din       manifest„rile de strad„ ce au avut loc Ón fa˛a
decembrie 1989;                      sediului Partidului Social Democrat, Ón data de
  3. Diverse.                      12 aprilie 2006, ∫i condamn„ persoanele care
  F„r„ alte propuneri din partea membrilor       afirm„, ori de c‚te ori au posibilitatea, c„
comisiei, domnul deputat Vasile Emilian Cutean a     reprezint„ revolu˛ionarii din Rom‚nia.
supus la vot aceast„ ordine de zi.              Totodat„, cei prezen˛i se delimiteaz„ ∫i
  A fost votat„ Ón unanimitate.             condamn„ persoanele care Ón perioada c‚ndf Ion
  La lucr„rile ∫edin˛ei au participat 6 parlamentari  Iliescu era pre∫edinte al Rom‚niei, nu-∫i mai
din totalul de 11 membri ai comisiei astfel:       g„seau cuvinte pentru lingu∫irea acestuia Ón scopul
pre∫edintele comisiei, domnul deputat Vasile       v„dit de a ob˛ine diverse foloase proprii, politice ∫i
Emilian Cutean, vicepre∫edintele comisiei, domnul     materiale, de genul: func˛ii de deputa˛i, senatori,
senator Dumitru Constantin, domnul senator Vasile     mini∫tri, secretari de stat etc., Ónjur‚ndu-l ∫i
Ion, domnul deputat Viorel Racoceanu, domnul       denigr‚ndu-l, concluzion‚nd faptul c„ aceste
deputat Petru T„rniceru, domnul deputat Ioan       manifest„ri denot„ o total„ lips„ de moralitate.
fiundrea. Au absentat domnul deputat Drago∫          Din lu„rile de cuv‚nt s-a tras concluzia c„
Ujeniuc, senator Gheorghe David (a fost prezent      manifestan˛ii au fost manipula˛i de c„tre
la una dintre comisiile parlamentare ale Senatului),   autointitula˛ii îlideri ai Mi∫c„rii Revolu˛ionare din
secretarul comisiei, domnul deputat Niculae        Rom‚nia“, fapt ce nu poate dec‚t s„-i descalifice
Mircovici (a fost prezent la o Ónt‚lnire cu        ∫i s„ jigneasc„ memoria ∫i idealurile Revolu˛iei din
oficialit„˛ile bulgare), domnul senator Doru Ioan     Decembrie 1989.
T„r„cil„ (a fost prezent Ón plenul Senatului) ∫i       Domnul senator Vasile Ion a precizat c„ s-a
domnul senator Ilie Petrescu.               mediatizat Ón toat„ presa mitingul din fa˛a sediului
  1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, biroul      Partidului Social Democrat, dar despre Ónt‚lnirea
tehnic al comisiei a comunicat c„ pentru         din 15 aprilie 2006 nu s-a scris nici un r‚nd. ™i-a
s„pt„m‚na 17—21 aprilie 2006 nu au fost aduse       exprimat p„rerea c„ mitingul a avut loc Ón urma
liste cu persoane propuse spre avizare de c„tre      unor manipul„ri, neÓn˛eleg‚nd cum de a fost
S.S.P.R, Ón vederea preschimb„rii certificatului de    posibil„ autorizarea lui Ón fa˛a unui sediu de partid.
revolu˛ionar.                         Pentru a l„muri pe deplin situa˛ia acestei
  2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, biroul      autoriz„ri, domnul senator Vasile Ion a propus s„
tehnic al C.P.R.D. 1989 a comunicat faptul c„ s-     se trimit„ din partea comisiei o adres„ Prim„riei
a r„spuns la toate peti˛iile adresate comisiei, Ón    Municipiului Bucure∫ti, s„ se comunice motivele
termen legal.                       care au fost declarate de organizatorii mitingului
  3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, la        pentru a ob˛ine autoriza˛ia ∫i care a fost perioada
îDiverse“, domnul deputat Vasile Emilian Cutean a     pentru care aceasta a fost acordat„.
informat membrii comisiei despre Ónt‚lnirea avut„       Pre∫edintele comisiei a supus la vot propunerea
cu reprezentan˛ii organiza˛iilor de revolu˛ionari legal  domnului senator Vasile Ion.
Ónfiin˛ate p‚n„ la data de 31 decembrie 1990, fiind      S-a votat Ón unanimitate.
prezen˛i ∫i reprezentan˛ii mass-media. Œnt‚lnirea a      S-a mai discutat ∫i despre un aspect ridicat de
avut loc s‚mb„t„, 15 aprilie 2006, Ón urma        c„tre participan˛ii la Óntrunirea din 15 aprilie 2006,
manifest„rilor de strad„ din fa˛a Guvernului ∫i      ∫i anume despre îLiga Lupt„torilor din Decembrie
sediului Partidului Social Democrat.           1989 pentru Victoria Revolu˛iei Rom‚ne ∫i
  La Óntrunire pre∫edintele comisiei, domnul      Integrare Euroatlantic„ din Rom‚nia“, reprezentat„
deputat Vasile Emilian Cutean, a informat despre     de doamna Rotaru Maria Magdalena, pre∫edinte ∫i
activitatea C.P.R.D. 1989, Ón leg„tur„ cu listele     domnul Perju Daniel, vicepre∫edinte. Consiliul
transmise de S.S.P.R. care au fost avizate, despre    director al acestei ligi a emis o hot„r‚re pentru
certificatele semnate, comisia fiind la zi cu tot ceea  membrii asocia˛iei Ón care se men˛ioneaz„ c„ toate
ce intr„ Ón competen˛a sa Ón leg„tur„ cu         persoanele reprezentate de lig„ vor participa la
preschimbarea certificatelor de revolu˛ionari.      acoperirea cheltuielilor suplimentare ocazionate de
  Cele 21 de asocia˛ii de revolu˛ionari participante  programe ∫i reprezentare cu suma de 1.000.000
au Óntocmit un comunicat de pres„ Ón care ∫i-au      lei vechi, 100 lei RON, aceast„ sum„ urm‚nd a fi
exprimat urm„toarele puncte de vedere:          depus„ Ón contul organiza˛iei.
  1. Œn leg„tur„ cu demolarea sau schimbarea        Conform art. 11 alin. 1 lit. c) partea a doua din
locului amplas„rii monumentului Ónchinat memoriei     Hot„r‚rea de Guvern nr. 1.412/2004, se
eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, asocia˛iile    precizeaz„ urm„toarele: îOrganiza˛iile au obliga˛ia
participante ∫i-au exprimat, Ón unanimitate,       de a acorda avizul reactualizat, f„r„ a solicita
  24        MONITORUL      OFICIAL    AL   ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.        13/C/25.IV.2006

persoanei Óndeplinirea unor obliga˛ii materiale sau               Av‚nd Ón vedere epuizarea ordinii de zi,
de alt„ natur„.“                               pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian
  Domnul senator Vasile Ion a solicitat s„ se fac„             Vasile Cutean, a mul˛umit pentru participare ∫i a
o informare despre aceast„ lig„, deoarece nu                 propus ordinea de zi pentru ∫edin˛a de s„pt„m‚na
poate acorda avize dac„ a fost Ónfiin˛at„ dup„                urm„toare:
anul 2000, iar faptul c„ solicit„ ∫i obliga˛ii materiale            1. Avizarea listelor transmise de c„tre S.S.P.R.
reprezint„ deja dou„ ilegalit„˛i.
                                       Ón vederea preschimb„rii certificatului de
  Pre∫edintele comisiei a solicitat biroului tehnic
                                       revolu˛ionar, conform Legii nr. 341/2004;
s„ se fac„ o informare despre aceast„ lig„, despre
c‚˛i membri are, c‚nd a fost Ónfiin˛at„, ∫i s„ fie               2. R„spuns la peti˛iile ∫i contesta˛iile adresate
prezentat„ Ón urm„toarea ∫edin˛„ a comisiei.                 Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din
  Domnul deputat Ioan fiundrea a solicitat ca la               decembrie 1989;
∫edin˛a urm„toare s„ se introduc„ pe ordinea de zi               3. Diverse.
∫i prezentarea dosarelor membrilor C.P.R.D. 1989                 PRE™EDINTE,
de c„tre secretarul de stat al S.S.P.R.                     deputat Vasile Emilian Cutean
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|126367]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 13/C/25.IV.2006 con˛ine 24 de pagini. Pre˛ul: 5,04 lei noi/50.400 lei vechi  ISSN  1220–6335

								
To top