039 by tradetrek

VIEWS: 9 PAGES: 24

									                                PARTEA A II-A
Anul 174 (XVII) — Nr. 39                                                         Vineri, 31 martie 2006
                          DEZBATERI PARLAMENTARE

                       DEZBATERI PARLAMENTARE
           ™EDINfiE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR ™I SENATULUI
                       SESIUNEA I ORDINAR√ — MARTIE 2006
                     ™edin˛a din ziua de 23 martie 2006
                                  (STENOGRAMA)

                                     SUMAR

        Nr.                                                            Pagina

         1.   Mesajul Grupului parlamentar de prietenie al Parlamentului Rom‚niei
            cu Republica Elen„, prezentat de domnul deputat Sotiris Fotopolos,
            cu prilejul Zilei Na˛ionale a Eladei — 25 martie ...................................                 2—4
         2.   Respingerea propunerii de eliminare din ordinea de zi a punctului 11,
            respectiv numirea Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea
            Arhivelor Securit„˛ii ...................................................................................      4—5
         3.   Aprobarea ordinii de zi ∫i a programului de lucru ................................                   5
         4.   Informarea Parlamentului cu privire la Ónceperea urm„ririi penale
            Ómpotriva a doi membri ai Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare....                        5—6
         5.   Adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
            Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului
            Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005............................                   6
         6.   Dezbaterea ∫i adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
            de urgen˛„ a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor
            probleme financiare Ón anul 2005 ...........................................................             6—7
         7.   Adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
            Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme
            financiare Ón anul 2005 Ón domeniul asigur„rilor pentru ∫omaj ............                      7—8
         8.   Retrimiterea la Comisiile pentru buget, finan˛e ale celor dou„ Camere
            a Raportului de activitate, a Raportului de audit asupra execu˛iei
            bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a execu˛iei bugetului de venituri ∫i
            cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
            pentru completare, la propunerea celor dou„ comisii. ..........................                   8—9
         9.   Aprobarea modific„rii componen˛ei nominale a Comitetului Director al
            Grupului Rom‚n al Uniunii Interparlamentare ........................................                  9
        10.   Aprobarea modific„rii componen˛ei nominale a unor grupuri
            parlamentare de prietenie ........................................................................           9
        11.   Aprobarea constituirii Grupului parlamentar de prietenie Rom‚nia —
            Republica Turkmenistan ...........................................................................           9
        12.   Aprobarea modific„rii componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului
            Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Cooper„rii Economice a M„rii
            Negre .........................................................................................................  9—10
  2         MONITORUL      OFICIAL     AL   ROM¬NIEI,      PARTEA a II-a,      Nr.   39/31.III.2006

          13.  Aprobarea constituirii delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea
             Parlamentar„ Euro-Mediteranean„...........................................................             10
          14.  Numirea Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor
             Securit„˛ii .................................................................................................  10—22
          15.  Not„ pentru exercitarea de c„tre senatori ∫i deputa˛i a dreptului de
             sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale asupra urm„toarelor legi depuse la
             secretarii generali ai Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, conform
             prevederilor art. 17 alineatele (2) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992 privind
             organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„:
             — Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
             Guvernul Federa˛iei Ruse privind inventarierea Ón˛elegerilor bilaterale
             Óncheiate Óntre Rom‚nia ∫i Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
             semnat la Bucure∫ti la 8 noiembrie 2005;
             — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de Œmprumut, Ón valoare de
             60 milioane dolari SUA, Óntre Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul
             Finan˛elor Publice, ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
             Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului îEconomia bazat„ pe
             cunoa∫tere“, semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2005;
             — Lege pentru ratificarea Protocolului Adi˛ional convenit prin Notele
             verbale schimbate Óntre Ministerul Afacerilor Externe din Rom‚nia ∫i
             Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, Ón numele
             Guvernului Rom‚niei ∫i al Consiliului de Mini∫tri al Republicii Albania,
             transmise la Bucure∫ti la 26 mai 2005, ∫i respectiv la Tirana la
             15 iulie 2005, pentru modific„rile aduse la Acordul dintre Guvernul
             Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind promovarea ∫i
             protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994;
             — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului
             Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005;
             — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare pe
             anul 2005;
             — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
             nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare Ón
             anul 2005 Ón domeniul asigur„rilor pentru ∫omaj ..................................                 22
          16.  Depunerea jur„m‚ntului de c„tre domnul Aurel Storin, membru
             supleant al Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
             Radiodifuziune ...........................................................................................     22
          17.  Depunerea jur„m‚ntului de c„tre membrii Colegiului Consiliului
             Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii: Drago∫ Petrescu,
             Constantin Grigore (Ticu) Dumitrescu, Corneliu Turianu, Dorin Dan
             Lazea, Claudiu Octavian Seca∫iu, Mircea Dinescu, Florian Chiri˛escu,
             Cazimir Benedict Ionescu, Lauren˛iu T„nase, Constantin Buchet,
             Csendes Ladislau Antoniu .......................................................................        22—24

  ™edin˛a a Ónceput la ora 9,45.                        Óntrunit astfel cvorumul legal pentru desf„∫urarea
                                         lucr„rilor.
  Lucr„rile ∫edin˛ei au fost conduse de domnul deputat               Birourile permanente ale celor dou„ Camere au
Bogdan Olteanu, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, ∫i de             adoptat proiectul ordinii de zi ∫i al programului de lucru
domnul senator Nicolae V„c„roiu, pre∫edintele Senatului,             Ón forma Ón care v-au fost distribuite.
asista˛i de domnul senator Gavril„ Vasilescu, secretar al              Doresc doar s„ adaug aici, spre informarea doamnelor
Senatului, ∫i de domnul deputat Gelil Eserghep, secretar al           ∫i domnilor deputa˛i, c„, potrivit deciziei Biroului
Camerei Deputa˛ilor.                               permanent al Camerei Deputa˛ilor de ieri, dup„ ∫edin˛a
                                         Camerelor reunite va avea loc o scurt„ ∫edin˛„ a plenului
  Domnul Bogdan Olteanu:                            Camerei Deputa˛ilor, la care v„ rug„m s„ r„m‚ne˛i.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,                   Dac„ la ordinea de zi sunt comentarii sau observa˛ii?
                                          Domnul deputat Sotiris Fotopolos, ave˛i cuv‚ntul.
  V„ rog s„ lua˛i loc Ón sal„ pentru a putea Óncepe
lucr„rile.                                     Domnul Sotiris Fotopolos:
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,                   Domnilor pre∫edin˛i al Senatului ∫i al Camerei
  Declar deschis„ ∫edin˛a comun„ a Senatului ∫i a                Deputa˛ilor,
Camerei Deputa˛ilor, anun˛‚ndu-v„ c„ din totalul de                Doamnelor ∫i domnilor,
468 senatori ∫i deputa˛i ∫i-au Ónregistrat prezen˛a la               A∫ vrea s„-mi permite˛i s„ v„ adresez ast„zi mesajul
lucr„ri un num„r de 372, iar 96 colegi sunt absen˛i, fiind            Grupului parlamentar de prietenie al Parlamentului
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006         3

Rom‚niei cu Republica Elen„ cu ocazia Zilei Na˛ionale a     subliniez, de sprijin efectiv, Ón conformitate cu
Eladei, adresat Rom‚niei.                    experien˛ele acumulate, Ón procesele postintegrare.
  Domnilor pre∫edin˛i ai Senatului ∫i Camerei           Œn acest sens subliniem declara˛iile oficiale ale
Deputa˛ilor,                           pre∫edintelui Eladei, domnul Karolos Papoulias, ale
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,         pre∫edintelui Parlamentului Elen, doamna Anna Benaki, ∫i
  Este deopotriv„ o bucurie ∫i emo˛ie s„ v„ transmit      ale premierului Guvernului Eladei, domnul Kostas
prezentul mesaj cu ocazia Ómplinirii a 185 ani de la       Karamanlis, care, cu ocazia ultimei vizite oficiale Ón Elada
istorica Revolu˛ie a na˛iunii elene din 1821, pentru       a pre∫edintelui Rom‚niei, domnul Traian B„sescu, ∫i a
reÓnvierea speran˛ei de libertate ∫i independen˛„ a Eladei,   premierului Guvernului Rom‚niei, domnul C„lin Popescu-
∫i a Zilei Na˛ionale a Eladei, 25 martie, s‚mb„t„, care     T„riceanu, Ónso˛i˛i de delega˛iile lor, s-au Ómbr„˛i∫at ∫i, Ón
coincide, nu Ónt‚mpl„tor, cu îBuna Vestire“, simbolizat„     fa˛a mass-mediei grece∫ti, a Parlamentului Elen, a avut
semnificativ pe drapelul alb-albastru al Greciei cu       loc, eu fiind prezent, unul dintre cele mai emo˛ionante
Ónsemnul Crucii.                         momente.
  Este ziua Ón care Comunitatea grecilor din Rom‚nia ∫i      Suntem prieteni, am fost prieteni ∫i vom r„m‚ne
mii de filoeleni rom‚ni cinstesc cu pio∫enie ∫i ve∫nic„     prieteni!
recuno∫tin˛„ genera˛ia nemuritoare a anului 1821 care, cu
curaj, eroism ∫i sacrificii supreme, a luptat pentru vestirea    Domnilor pre∫edin˛i ai Senatului ∫i Camerei
libert„˛ii na˛iunii elene.                    Deputa˛ilor,
  Este ziua comemor„rii ∫i reculegerii amintirii eroilor,     Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
fiice ∫i fii ai Eladei, fiice ∫i fii ai diasporei elene din     V„ rog s„-mi permite˛i s„ exprim satisfac˛ia deplin„
Rom‚nia care, Ómpreun„ cu eroii rom‚ni, ∫i-au v„rsat       a delega˛iei Grupului parlamentar de prietenie cu
s‚ngele Ón m„rile Eladei, pe p„m‚ntul acesteia ∫i pe cel     Republica Elen„, la invita˛ia Parlamentului Elen, imediat
al Moldo-Vlahiei, pe traseul Trei Ierarhi — Secu —        dup„ ratificarea Tratatului de Integrare, ocazie cu care, Ón
Dr„g„∫ani.                            esen˛„, am re˛inut — Ón urma multiplelor Ónt‚lniri cu
  Ei merit„ recuno∫tin˛a, pe care o putem exprima cel     Grupul parlamentar de siguran˛„ ∫i politic„ extern„, cu
mai sugestiv prin angajamentul ferm ∫i dinamic de        Grupul parlamentar pentru problemele Uniunii Europene,
p„strare Ón con∫tiin˛„ a valorilor m‚ndriei sufletului elen,   cu Grupul parlamentar pentru probleme sociale ∫i de
aici, Ón Rom‚nia.                        ocrotire ∫i, nu Ón ultimul r‚nd, cu omologii no∫tri din
  Este ziua care confer„ dimensiunea imaginii senine a     Grupul parlamentar de prietenie al Parlamentului Eladei
Eladei, respectul cuvenit, locul ∫i rolul ei Ón structurile   cu Parlamentul Rom‚niei, ∫i care, Óntr-o deplin„
euroatlantice ∫i Ón cele ale altor organisme ∫i organiza˛ii   atmosfer„ de prietenie ∫i consens, ∫i-au exprimat voin˛a
interna˛ionale.                         de a promova ∫i a amplifica rela˛iile diplomatice
  Este Ziua Eladei al„turi de Rom‚nia ∫i pentru        parlamentare rom‚no-elene, eleno-rom‚ne — sus˛inerea
Rom‚nia. Este ziua Ón care ne vom apleca frun˛ile, ca Ón     unei idei promovate de noi de a se institui un Parlament
fiecare an, Ón amintirea eroilor rom‚ni ∫i eleni c„zu˛i la    Trilateral Rom‚n — Elen — Bulgar, Ón consens cu
Secu ∫i la Dr„g„∫ani.                      modelul Trilateralei la nivel Ónalt Rom‚nia — Elada —
  Vineri la ora 13,00 vom depune coroane de flori la      Bulgaria.
Dr„g„∫ani.                              Nu vom uita paginile istoriei poporului elen scrise de
  Este ziua care confirm„ Comunit„˛ii grecilor din       eroii eleni ∫i rom‚ni ai Revolu˛iei din 1821 pentru vestirea
Rom‚nia un prilej Ón plus de afirmare a satisfac˛iei fa˛„    libert„˛ii ∫i independen˛ei, pentru lini∫tea sub ramuri de
de elegan˛a modern european„ a Eladei cu care          m„slin Ón spa˛iul sud-estic european.
promoveaz„ rela˛iile sale bilaterale ∫i, Ón mod deosebit, Ón     Elada a fost, este ∫i va fi Ón inimile poporului rom‚n,
ultima perioad„, cu Rom‚nia Ón drumul ei spre integrarea     Ón inimile Comunit„˛ii elene din Rom‚nia.
Ón Uniunea European„.
                                   Cu alese sentimente ∫i considera˛ie pentru
  Este ziua exprim„rii recuno∫tin˛ei Rom‚niei ∫i Eladei,
˛„ri cu rela˛ii tradi˛ionale statornicite Ón decursul timpului  Parlamentul Rom‚niei ∫i Parlamentul Eladei, cu
pe multiple planuri de interes comun, amplificate ∫i       convingerea Ómpletirii dinamice a rela˛iilor parlamentare,
diversificate mai ales Ón anii postdecembri∫ti.         semneaz„ pre∫edintele Grupului parlamentar de prietenie
                                 al Parlamentului Rom‚niei cu Republica Elen„,
  Este ziua de alese mul˛umiri suflete∫ti ∫i recuno∫tin˛„
                                 subsemnatul.
a Rom‚niei, a Parlamentului Rom‚niei pentru faptul c„
Parlamentul Elen a Óntreprins ∫i decis politic, la data de      Nu pot s„ g„sesc cuvinte s„-mi exprim, domnilor
2 noiembrie 2005, ratificarea Tratatului de Integrare a     pre∫edin˛i ai Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor, ∫i Ón mod
Rom‚niei ∫i Bulgariei Ón Uniunea European„, Ón prezen˛a     deosebit, dumneavoastr„, mul˛umirea c„ m-a˛i ascultat ∫i
pre∫edintelui Rom‚niei ∫i a pre∫edintelui Bulgariei, Ónso˛i˛i  v-am re˛inut cu acest mesaj ∫i, mi-a∫ permite s„ v„ rog
de delega˛iile lor oficiale.                   s„ re˛ine˛i, cel pu˛in din partea subsemnatului, Ón calitate
  Elada, Parlamentul Elen care face parte din grupul dur    de deputat, faptul c„, Ón aceast„ perioad„, ne apropiem
al Uniunii Europene, Parlamentul Elen a fost primul care     de Sfintele S„rb„tori ale Pa∫telui, se veste∫te prim„vara,
a ratificat acest tratat pentru noi ∫i Bulgaria.         ∫i a∫ vrea s„ v„ spun o p„rere. Este bine s„ existe o
  Este ziua care confer„ Parlamentului Rom‚niei un       lini∫te aproape total„, mai ales Ón societatea rom‚neasc„
prilej Ón plus de a fi recunosc„tori Eladei, prin faptul c„   Ón aceast„ perioad„ ∫i este bine s„ ne g‚ndim Ómpreun„
dup„ ratificare, liderii eleni, la nivel de Pre∫edin˛ie,     ce trebuie s„ mai facem pentru finalizarea procesului de
Parlament ∫i Guvern, Ó∫i exprim„ deplina adeziune ∫i       integrare a Rom‚niei Ón Uniunea European„, proces at‚t
sprijinul pentru finalizarea procesului de integrare a      de mult dorit de societatea rom‚neasc„.
Rom‚niei Ón Uniunea European„ ∫i, ceea ce merit„ s„         V„ mul˛umesc din suflet. (Aplauze.)
  4        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

  Domnul Bogdan Olteanu:                   nr. 187/1999, celebra îLege Ticu“, se precizeaz„ foarte
  V„ mul˛umesc, domnule deputat pentru mesajul        clar la art. 22, ∫i o s„ citez ce scrie la acest articol:
dumneavoastr„.                         îConsiliul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe o perioad„ de
                                6 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hot„r‚re a
  Domnul deputat Varujan Pambuccian, dore∫te s„
                                Parlamentului“.
intervin„ ∫i, de asemenea, domnul deputat Ilie Merce,
apoi.                               Lucrurile sunt c‚t se poate de clare: aceast„ hot„r‚re
                                nu exist„.
  Domnul Varujan Pambuccian:                   Dac„ Guvernul dorea s„ se prelungeasc„ activitatea
                                acestei institu˛ii, trebuia s„ se preg„teasc„ din timp ∫i s„
  V„ mul˛umesc.                       fac„ demersurile necesare.
  Domnilor pre∫edin˛i,                     Repet. Dac„ se dore∫te continuarea, Parlamentul,
  Stima˛i colegi,                      Camera Deputa˛ilor Ómpreun„ cu Senatul, s„ preg„teasc„
  Doresc s„ intervin Ón numele Grupului parlamentar al    un proiect de hot„r‚re pe care s„-l supun„ dezbaterii
minorit„˛ilor na˛ionale Ón leg„tur„ cu Ziua Greciei.      Parlamentului ∫i o s„ vedem ce hot„r„∫te Parlamentul,
  Cred c„ sunt momente care trebuie marcate a∫a cum     dar s„ o facem legal.
se cuvine de c„tre noi to˛i, pentru c„ a∫a cum un om nu
                                 Noi suntem prima institu˛ie a ˛„rii care elabor„m legi,
poate tr„i f„r„ prieteni, o na˛iune nu poate tr„i f„r„
                                da? Trebuie s„ d„m primii exemplu c„ ∫i respect„m
prieteni.
                                aceste legi, ceea ce v„ doresc ∫i Ón acest caz.
  Grecia nu este doar ˛ara care st„ la baza civiliza˛iei
noastre europene, este ∫i un foarte bun prieten al        Deci propun eliminarea acestui punct de pe ordinea
Rom‚niei, lucru pe care l-a dovedit, mai ales acum, c‚nd    de zi p‚n„ c‚nd demersurile legale se vor face Ón mod
Rom‚nia a avut nevoie de sprijin concret Ón aderarea la    corespunz„tor.
Uniunea European„.                        V„ mul˛umesc.
  ™i, pentru c„ vorbesc de sprijin concret Ón aderarea la
Uniunea European„, cred c„ se cuvine, tot ast„zi, s„ le      Domnul Bogdan Olteanu:
mul˛umesc tuturor colegilor mei din grupul parlamentar ∫i     V„ mul˛umesc, domnule deputat.
cred c„ se cuvine s„ le mul˛umim tuturor colegilor mei      Dac„ mai exist„ alte interven˛ii la ordinea de zi?
din grupul parlamentar care prin leg„turile cu ˛„rile de    Evident, voi supune propunerea dumneavoastr„ votului.
origine din Uniunea European„ sau prin leg„turile foarte
puternice cu organisme extrem de influente interna˛ionale     V„ rog, domnule deputat Bolca∫, ave˛i cuv‚ntul.
au contribuit concret ∫i mai mult dec‚t au spus — pentru
c„ noi suntem un grup care vorbe∫te destul de pu˛in,       Domnul Lucian Augustin Bolca∫:
mult mai pu˛in dec‚t face —, au contribuit concret la       O s„ fiu foarte scurt Ón sus˛inerea acestui incident
ace∫ti pa∫i pe care Ói face Rom‚nia ast„zi.          procedural.
  Este suficient s„ men˛ionez, pentru c„ ast„zi este       Œn conformitate cu art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei,
Ziua Greciei, eforturile pe care colegul meu, Sotiris     Parlamentul adopt„ legi ∫i hot„r‚ri.
Fotopolos le-a f„cut ∫i pe care cei care au Ónso˛it toate     Sunt categorii de acte juridice distincte. Legea
delega˛iile Ón Grecia le ∫tiu ∫i este suficient s„ men˛ionez  nr. 187/1999 stabile∫te clar ∫i categoric: îprelungirea se
ultimul sprijin, cel mai recent sprijin pe care l-am primit  poate face numai prin hot„r‚re a Parlamentului“. De ce Ói
din partea Congresului European Evreiesc, iar„∫i, un      intereseaz„ distinc˛ia ∫i nu m„ mai intereseaz„ acum c„
sprijin deloc de neglijat.                   este ordonan˛„ de urgen˛„ care este adoptat„ prin lege
  A∫a cum spuneam, s‚mb„t„ este Ziua Greciei, ˛ara Ón    ∫i a∫a mai departe... Prin lege nu se poate prelungi
care tr„ie∫te poporul care st„ la baza civiliza˛iei europene  aceast„ activitate.
de ast„zi. S„-l cinstim a∫a cum se cuvine, aplaud‚ndu-l
Ón Parlamentul Rom‚niei!                      Institu˛ia, ca atare, este emana˛ia Parlamentului
                                constituit„ prin lege ∫i aceasta stabile∫te c„ prelungirea,
  V„ mul˛umesc.
                                situa˛ie de excep˛ie, se poate face numai prin hot„r‚re.
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Deci, ca aceast„ institu˛ie s„ func˛ioneze Ón
                                continuare, trebuia un proiect de hot„r‚re care s„ fie
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.               supus votului celor dou„ Camere.
  Are cuv‚ntul domnul deputat Ilie Merce.             Nici un alt act normativ, cu at‚t mai pu˛in o ordonan˛„
                                de urgen˛„, nici o lege nu poate s„ Ónlocuiasc„ categoria
  Domnul Ilie Merce:                     actului juridic a hot„r‚rii.
  Domnilor pre∫edin˛i,                      Din punct de vedere absolut legal, la ora aceasta
  Stima˛i colegi senatori ∫i deputa˛i.            institu˛ia nu exist„, ∫i-a Óncetat activitatea p‚n„ c‚nd nu
  O s„ m„ refer la ordinea de zi ∫i vreau s„ v„ atrag     se va pronun˛a printr-o nou„ lege — este opinia mea —
aten˛ia c„ Ón aceast„ ordine de zi s-a strecurat o mare    sau eventual, printr-o hot„r‚re, reÓnfiin˛area ei.
eroare. Este vorba de punctul 11, numirea Colegiului        Œn aceste condi˛ii, evident c„ punctul 11 nu are obiect.
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.    V„ mul˛umesc.
  Aceast„ institu˛ie, C.N.S.A.S.-ul, nu mai exist„ din
punct de vedere legal.                      Domnul Bogdan Olteanu:
  Mandatul ei s-a prelungit Ón mod ilegal,
neconstitu˛ional, printr-o ordonan˛„ de urgen˛„ a         V„ mul˛umesc, domnule deputat.
Guvernului care nu este abilitat s„ dea o asemenea        Dac„ mai exist„ alte interven˛ii la ordinea de zi?
ordonan˛„ Ón acest domeniu, pentru c„ Ón Legea          V„ rog, domnule senator Radu Stroe.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006         5

  Domnul Radu Stroe:                        V„ rog s„ supune˛i la vot cererea sub ace∫ti
  Domnule vicepre∫edinte,                    parametri.
  Domnilor colegi,
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  A∫ dori s„ v„ spun c„, de fapt, exist„ o eroare
material„ constatat„ printr-un îMonitor Oficial“ care         Desigur.
anuleaz„ din textul îLegii Ticu“ ideea c„ se va face prin       V„ mul˛umesc, domnule deputat.
îhot„r‚re a Parlamentului“, ci se face prin îlege“.          Supun la vot propunerea de modificare a ordinii de zi
  Evident, dac„ dori˛i, se poate face aceast„          prin eliminarea punctului 11, a∫a cum a fost formulat„ de
demonstra˛ie Ón c‚teva minute.                  domnul deputat Ilie Merce.
                                   V„ rog s„ v„ exprima˛i votul.
  Domnul Bogdan Olteanu:                       Cine este Ón favoarea elimin„rii punctului 11?
                                   Rog domnii secretari de ∫edin˛„ s„ numere.
 V„ mul˛umesc.
                                   Voturi Ómpotriv„, v„ rog.
 Dac„ nu mai exist„ alte interven˛ii, voi supune votului       Ab˛ineri, v„ rog?
dumneavoastr„ propunerea de modificare.                Exist„ ab˛ineri? Nu.
 Domnul deputat Bolca∫, v„ rog.                   Cu 117 voturi pentru, 181 voturi Ómpotriv„, propunerea
                                 a fost respins„.
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                   Supun aprob„rii dumneavoastr„ ordinea de zi.
  Domnule pre∫edinte,                        Cine este pentru ordinea de zi, a∫a cum a fost
  Vrem s„ fim corec˛i p‚n„ la cap„t. Ceea ce ne-a        propus„?
spus colegul nostru, domnul senator, poate s„ fie real ∫i       Voturi Ómpotriv„?
atunci discu˛iile se poart„ Ón alte coordonate.            Ab˛ineri? O ab˛inere.
  V„ rug„m s„ am‚na˛i supunerea la vot p‚n„ c‚nd nu         Cu 181 voturi pentru, 117 voturi Ómpotriv„ ∫i o
se fac cuvenitele verific„ri.                  ab˛inere, ordinea de zi a fost aprobat„.
  Este vorba de 10 minute.                      Dac„ la programul de lucru exist„ observa˛ii sau
  Intr„m Ón ordinea de zi, a∫a cum este ea p‚n„ la       comentarii? Nu sunt.
acest moment, cu excep˛ia punctului 11 care se va           Mul˛umesc.
rediscuta Ón momentul c‚nd facem verific„rile.            Supun aprob„rii dumneavoastr„ programul de lucru,
  V„ mul˛umesc.                         a∫a cum a fost propus.
                                   Voturi pentru?
  Domnul Bogdan Olteanu:                       Mul˛umesc.
                                   Voturi Ómpotriv„?
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                  Ab˛ineri?
  Œnainte de a da cuv‚ntul domnului senator Péter          Cu 181 voturi pentru ∫i 118 voturi Ómpotriv„ s-a
Eckstein Kovács am s„ v„ citez din Monitorul Oficial al     aprobat programul de lucru.
Rom‚niei, Partea I, nr. 619/17 decembrie 1999, ultima         La primul punct al ordinii de zi, v„ voi prezenta
liniu˛„ de rectificare: îla pagina 5, art. 22 r‚ndul 3, Ón loc  informarea Parlamentului cu privire la Ónceperea urm„ririi
de expresia «Hot„r‚re a Parlamentului» se va citi        penale Ómpotriva a doi membri ai Comisiei Na˛ionale a
«lege»“.                             Valorilor Mobiliare. Potrivit prevederilor art. 3 alin. 11 din
  îMonitorul Oficial“ v„ st„ la dispozi˛ie la secretariat.   anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002
  Dau cuv‚ntul domnului senator Péter Eckstein Kovács.     privind aprobarea Statutului Comisiei Na˛ionale a Valorilor
                                 Mobiliare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
  Domnul Eckstein Kovács Péter:                 cazul declan∫„rii cercet„rii penale Ómpotriva membrilor
  V„ mul˛umesc.                         Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare va fi informat, Ón
  Œn esen˛„ ∫i eu am vrut s„ spun acela∫i lucru,        prealabil, Parlamentul Rom‚niei.
respectiv Ón momentul de fa˛„ avem un act normativ care        Œn acest sens, procurorul general al Parchetului de pe
poate s„ conteste ordonan˛a de urgen˛„, dar este Ón       l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a informat
vigoare.                             pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului, conform
  Durata mandatului a fost prelungit„ pentru Ónc„ un      adresei din 6 februarie 2006, c„ fa˛„ de Eros Victor,
termen de 6 ani. Ca atare, nu exist„ nici un impediment     membru al C.N.V.M., ∫i Micl„u∫ Paul Gabriel,
ca s„ proced„m la numirea Consiliului de conducere.       vicepre∫edinte al C.N.V.M., citez: îurmeaz„ a se Óncepe
                                 urm„rirea penal„ pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de
  Domnul Bogdan Olteanu:                    favorizare a infractorului prev„zut„ ∫i pedepsit„ de
                                 art. 264 Cod penal Ón dosarul penal aflat pe rolul
  V„ rog, domnule deputat.                   Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
                                 Justi˛ie, Ón care sunt cerceta˛i pentru infrac˛iuni de natur„
  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                economic„, inculpatul Patriciu Dan Costache, Ónvinuitul
  Lu„m act de rectificare ∫i eroarea noastr„ de        Stephenson George Philip, Ónvinuitul Aldea Florin Iulian ∫i
sus˛inere referitoare la Hot„r‚rea Parlamentului, dar,      al˛ii“, am Óncheiat citatul.
domnule pre∫edinte, v„ rog s„ lua˛i act c„ se men˛ine         Cele dou„ Comisii juridice de numiri, disciplin„,
cererea f„cut„ de domnul deputat Merce, Ón sensul pe       imunit„˛i ∫i valid„ri, Ómpreun„ cu Comisiile pentru buget,
care l-a ∫i argumentat, o ordonan˛„ de urgen˛„ nu este      finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„ de capital ale
lege ∫i nu va fi lege nici c‚nd este aprobat„ printr-o      Parlamentului, au analizat scrisoarea procurorului general
lege. A∫a c„, din punct de vedere strict constitu˛ional,     adresat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ∫i au Ónaintat
institu˛ia nu exist„.                      Birourilor permanente un punct de vedere comun, potrivit
  6        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

c„ruia se constat„ c„, Ón cazul domnilor Eros Victor ∫i    asigurarea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor de
Micl„u∫ Paul Gabriel, au fost respectate dispozi˛iile     Óntre˛inere ∫i func˛ionare ale ministerului.
cuprinse Ón art. 3 alin. 11 din statutul C.N.V.M., Ón sensul    A∫ vrea s„ subliniez c„ Consiliul Legislativ a avizat
c„ Parlamentul este informat, Ón prealabil, despre       favorabil acest proiect de act normativ.
declan∫area cercet„rii penale a acestora.             Œn ∫edin˛a comun„ a celor dou„ comisii, s-a hot„r‚t
  La punctul 2 al ordinii de zi vom dezbate proiectul de   avizarea favorabil„ a proiectului de lege.
Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a           Domnilor pre∫edin˛i,
Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea         Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul    Raportul, care v„ este prezentat, sus˛ine aprobarea
2005.                             acestui proiect de lege ∫i v„ rug„m ca acest aviz al
  Dac„ din partea ini˛iatorului dore∫te s„ ia cuv‚ntul    celor dou„ comisii s„ fie supus spre dezbatere ∫i
doamna secretar de stat Doina Dasc„lu?             aprobare.
                                  Punctul de vedere al celor dou„ comisii este de
  Doamna Elena Doina Dasc„lu — secretar de stat Ón      sus˛inere a acestui proiect de act normativ.
                Ministerul Finan˛elor       Mul˛umesc.
                Publice:             Domnul Bogdan Olteanu:
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                 V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,          Dac„ exist„ interven˛ii Ón cadrul dezbaterilor generale?
  Prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 172/2005    Nu exist„.
s-a solu˛ionat problema asigur„rii de fonduri Ón bugetul      V„ mul˛umesc.
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005,      Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.
pentru realizarea unor obiective prioritare ce reveneau      Titlul.
acestui minister din angajamentele asumate de Rom‚nia       Dac„ exist„ interven˛ii? Nu.
la capitolul de negocieri, justi˛ie ∫i afaceri interne.      Mul˛umesc.
  Astfel, s-a suplimentat, prin aceast„ ordonan˛„, bugetul    Supun votului dumneavoastr„ titlul.
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005 cu     Cine este Ón favoarea formul„rii, a∫a cum este Ón
suma de 39,2 milioane lei RON ∫i, Ón acela∫i timp,       text?
pentru a nu afecta deficitul bugetar Ón vederea asigur„rii     Voturi pentru? Mul˛umesc.
acestor surse, au fost diminuate, Ón mod corespunz„tor,      Voturi Ómpotriv„?
intr„rile de credite externe aferente Ministerului         Ab˛ineri?
Administra˛iei ∫i Internelor, ca urmare a unor economii      V„ rog s„ num„ra˛i ab˛inerile.
Ónregistrate de acest minister la capitolul de intr„ri de     S-a adoptat cu 280 de voturi pentru ∫i 10 ab˛ineri.
credite externe, ca urmare a renegocierii unor contracte      Articolul unic.
care erau prev„zute analitic Ón acest capitol.
                                  Interven˛ii? Nu.
  Deci este vorba de o redistribuire, practic, Óntre       Mul˛umesc.
componentele bugetului general consolidat a unor credite
                                  Voturi pentru? Mul˛umesc.
bugetare, de la intr„ri de credite c„tre bugetul de stat,
                                  Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
f„r„ afectarea celorlal˛i parametri ai bugetului general
                                  Ab˛ineri?
consolidat.
                                  Cu 279 de voturi pentru, un vot Ómpotriv„, 7 ab˛ineri,
  V„ mul˛umesc.
                                s-a adoptat.
                                  Supun votului dumneavoastr„ legea Ón ansamblul ei.
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                  Voturi pentru? V„ mul˛umesc.
 V„ mul˛umesc, doamna secretar de stat.              Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
 Din partea comisiilor sesizate Ón fond are cuv‚ntul       Ab˛ineri? 7 ab˛ineri.
domnul deputat Mihai Nicolae T„n„sescu, pre∫edintele        Cu 279 de voturi pentru, un vot Ómpotriv„ ∫i
Comisiei pentru buget, finan˛e, b„nci a Camerei        7 ab˛ineri, s-a adoptat acest proiect de lege.
Deputa˛ilor.                            Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: proiectul de Lege
                                pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:               nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               financiare Ón anul 2005.
  Cele dou„ comisii, Comisia pentru buget, finan˛e,        Din partea Guvernului, doamna secretar de stat, Doina
activitate bancar„, pia˛„ de capital din Senat ∫i Comisia   Dasc„lu.
pentru buget, finan˛e, b„nci din Camera Deputa˛ilor, s-au
reunit, lu‚nd Ón discu˛ie proiectul de Lege pentru        Doamna Elena Doina Dasc„lu:
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 172        Este, la fel, o rectificare de buget, de aceast„ dat„,
din 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului   pentru aprobarea major„rii veniturilor ∫i cheltuielilor
Administra˛iei ∫i Internelor pe acela∫i an.          bugetului de stat pe anul 2005 cu suma de 560.000.000
  Vreau s„ subliniez c„ rectificarea bugetului Ministerului  lei ∫i capitalizarea, cu aceea∫i sum„, a B„ncii de Import-
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005 a fost        Export a Rom‚niei EXIMBANC, Ón vederea cre∫terii
determinat„ de necesitatea asigur„rii fondurilor pentru    activit„˛ii acestei b„nci, Ón scopul sprijinirii exporturilor
plata taxei pe valoarea ad„ugat„ ∫i a accizelor pentru     rom‚ne∫ti.
importurile de echipamente, efectuate Ón perioada         Cu aceast„ ocazie, au mai fost f„cute dou„ modific„ri
octombrie 2004 — decembrie 2005, precum ∫i pentru       referitoare la execu˛ia bugetului pe 2005 ∫i ca urmare a
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        7

unor economii Ónregistrate la cheltuielile de personal la       Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:
ordonatorii de credite, prin aceast„ ordonan˛„, s-a dat        Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
posibilitatea utiliz„rii acestor economii Ón luna decembrie
                                    Referitor la proiectul de act normativ care se afl„
2005 pentru plata Ón avans a drepturilor salariale aferente
                                  ast„zi supus dezbaterii noastre, dorim s„ facem
acestei luni, care, potrivit legii, ar fi trebuit pl„tite Ón luna
                                  men˛iunea c„ Partidul Conservator a sus˛inut ∫i va
ianuarie 2006.
                                  sus˛ine Óntotdeauna exportul rom‚nesc.
  De asemenea, tot prin aceast„ ordonan˛„, av‚nd Ón          Consider„m c„ aceast„ ramur„ de activitate a
vedere derularea procesului investi˛ional Ón cursul anului     economiei na˛ionale ar trebui s„ redevin„ motorul cre∫terii
2005, care a fost afectat de calamit„˛ile naturale produse     economice.
pe parcursul acestui an, s-au Ónregistrat unele nerealiz„ri
                                    Acest proiect de act normativ Ónseamn„ un minim de
la acest capitol, conform proiec˛iei bugetare ini˛iale,
                                  ajutor pentru acest sector de activitate care are,
r„m‚n‚nd, astfel, fonduri imobilizate la acest capitol de
                                  categoric, nevoie de mai mult sprijin ∫i de mai mult„
cheltuieli bugetare.
                                  aten˛ie din partea Guvernului actual.
  Ca urmare, pentru utilizarea acestor fonduri pe alte        Partidul Conservator sus˛ine aprobarea acestui act
proiecte de investi˛ii, s-a aprobat prelungirea p‚n„ la data    normativ.
de 31 decembrie 2005 a termenului limit„, prev„zut ini˛ial       V„ mul˛umim.
ca fiind 31 octombrie, pentru efectuarea de redistribuiri
de fonduri Óntre obiectivele de investi˛ii.
                                    Domnul Bogdan Olteanu:
  Acestea sunt cele trei mari modific„ri, produse prin
aceast„ ordonan˛„, pe domeniul bugetar.                 V„ mul˛umesc, doamna deputat.
  V„ mul˛umesc.                            Dac„ nu exist„ alte interven˛ii, trecem la vot.
                                    Œn ce prive∫te titlul, v„ rog s„ v„ exprima˛i votul
  Domnul Bogdan Olteanu:                      pentru.
                                    Voturi Ómpotriv„?
  V„ mul˛umesc, doamna secretar de stat.                Ab˛ineri? Dou„ ab˛ineri.
  Din partea comisiilor sesizate Ón fond, domnul            Cu unanimitate de voturi s-a adoptat titlul.
pre∫edinte Mihai Nicolae T„n„sescu.                   Œn ce prive∫te art. 1, voturi pentru?
                                    Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:                   Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                   Œn unanimitate, s-a adoptat articolul unic.
  Raportul comun al celor dou„ Comisii pentru buget,         Supun aprob„rii dumneavoastr„ proiectul de lege.
finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„ de capital din Senat ∫i      Cine este pentru, v„ rog? V„ mul˛umesc.
Camera Deputa˛ilor, care s-au Óntrunit pentru discutarea        Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
acestui proiect de lege, are Ón vedere solu˛ionarea           Ab˛ineri? 3 ab˛ineri.
obiectului de reglementare prin instituirea unor            Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat proiectul de
reglement„ri privind solu˛ionarea unor probleme financiare     lege.
care au ap„rut Ón cursul anului 2005, Ón scopul sprijinirii       Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: proiectul de Lege
exportatorilor, pe de o parte, pentru realizarea unor        privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
exporturi cu valoare mare. Totodat„, reglementarea unor       nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare
cheltuieli aferente anului trecut.                 Ón anul 2005 Ón domeniul asigur„rilor pentru ∫omaj.
  Principalele dispozi˛ii cuprinse Ón proiectul de lege se      Din partea Guvernului, domnul secretar de stat, Silviu
refer„ la suplimentarea cheltuielilor bugetului de stat,      Bian.
pentru recapitalizarea B„ncii de Export-Import a Rom‚niei        V„ rog.
EXIMBANC, pentru utilizarea economiilor la cheltuielile de
personal ale ordonatorilor principali de credite, pentru        Domnul Silviu Bian — secretar de stat Ón Ministerul
plata drepturilor salariale aferente lunii decembrie, care,                 Muncii, Solidarit„˛ii Na˛ionale
potrivit legii, se pl„teau Ón luna ianuarie a acestui an;
prelungirea termenelor p‚n„ la care se pot efectua                     ∫i Familiei, pre∫edintele
redistribuiri de credite bugetare, Óntre care ∫i obiective de                Agen˛iei Na˛ionale pentru
investi˛ii Ón continuare.                                  Ocuparea For˛ei de Munc„:
  Cele dou„ comisii au avizat favorabil acest proiect de
lege.                                 Domnilor pre∫edin˛i,
                                    Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
  Domnule pre∫edinte,
                                    Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
  Doamnelor ∫i domnilor colegi,                  Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului
  V„ propunem aprobarea proiectului Ón forma Ón care a      asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005, Ón conformitate
fost depus„ spre discu˛ie.                     cu care, la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, creditele
  V„ mul˛umesc.                          bugetare prev„zute la Capitolul îAlte ac˛iuni, titluri,
                                  transferuri“, articolul îTransferuri consolidabile“ , au fost
  Domnul Bogdan Olteanu:                      diminuate cu 35.000 lei RON, pe baza unei execu˛ii
                                  estimate care, Óns„, a fost infirmat„ de execu˛ia lunii
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                noiembrie a anului 2005 ∫i, posibil, decembrie, se
  Dac„ exist„ interven˛ii la dezbateri generale?          impunea majorarea creditelor bugetare la acest capitol,
  Doamna deputat Gra˛iela Iordache, v„ rog.            respectiv, titlu, cu suma de 5.000 lei RON.
  8        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

  Fac precizarea c„, de la acest capitol, se finan˛au      Supun aprob„rii dumneavoastr„ titlul.
drepturile b„ne∫ti ∫i contribu˛iile sociale aferente       Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
personalului Óncadrat Ón cadrul programelor de ocupare      276 voturi pentru.
temporar„ a for˛ei de munc„, Ón lucr„ri de interes        Voturi Ómpotriv„? Nici unul.
comunitar.                            Ab˛ineri? O ab˛inere.
  Lucr„rile au fost executate Ón cursul lunii noiembrie     Cu majoritate de voturi, se adopt„ titlul.
2005 ∫i Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de       Articolul unic.
Munc„, prin agen˛iile sale jude˛ene, trebuia s„ onoreze,     Voturi pentru, v„ rog.
potrivit legii, plata lucr„rilor efectuate.           Mul˛umesc.
  F„r„ modificarea bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón   Voturi Ómpotriv„? Un vot Ómpotriv„.
sensul celor ar„tate, Ón luna decembrie, nu ar mai fi fost    Ab˛ineri?
posibil„ efectuarea pl„˛ii lucr„rilor, fapt ce ar fi putut    Cu 277 de voturi pentru, un vot Ómpotriv„ ∫i f„r„
genera tensiuni sociale.                   ab˛ineri, s-a adoptat articolul unic.
  Pentru p„strarea echilibrului bugetar, s-a propus       Supun aprob„rii dumneavoastr„ proiectul de lege.
diminuarea cu aceea∫i sum„ a prevederilor de la         Voturi pentru, v„ rog? V„ mul˛umesc.
Capitolul 8606: îŒmprumuturi“, la Titlul îŒmprumuturi
                                 Voturi Ómpotriv„? Un vot.
acordate“.
                                 Ab˛ineri?
  Fa˛„ de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de
                                 Cu 277 voturi pentru, un vot Ómpotriv„ ∫i f„r„ ab˛ineri,
Lege Ón vederea aprob„rii Ordonan˛ei de urgen˛„ a
                               s-a adoptat proiectul de lege.
Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor
probleme financiare Ón anul 2005 Ón domeniul asigur„rilor    La punctul 5 al ordinii de zi avem Raportul de
pentru ∫omaj, pe care Ól supunem spre adoptare plenului    activitate, Raportul de audit asupra execu˛iei bugetului de
Senatului.                          venituri ∫i cheltuieli ∫i execu˛ia bugetului de venituri ∫i
  Mul˛umesc.                         cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Na˛ionale a Valorilor
                               Mobiliare.
  Domnul Bogdan Olteanu:                    V„ rog, domnule pre∫edinte T„n„sescu.
                                 O interven˛ie din partea domnului pre∫edinte Mihai
 V„ mul˛umesc, domnule secretar de stat.           Nicolae T„n„sescu.
 Din partea Comisiei pentru buget, finan˛e ∫i b„nci,
domnul pre∫edinte Mihai Nicolae T„n„sescu.            Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:
 V„ rog.
                                 Mul˛umesc frumos, domnule pre∫edinte.
  Domnul Mihai Nicolae T„n„sescu:                Am rug„mintea, vizavi de discu˛iile purtate cu colegii,
                               de a fi de acord s„ retrimitem la comisie acest material,
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.              pentru a fi completat cu un program concret de m„suri Ón
  Raportul comun la proiectul de Lege privind aprobarea   ceea ce prive∫te activitatea C.N.V.M. Vom reu∫i, probabil,
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 176 din 2005      Óntr-un termen foarte scurt, s„ facem acest lucru ∫i s„-l
pentru reglementarea unor probleme financiare, Ón acela∫i   supunem din nou discu˛iei ∫i adopt„rii celor dou„ Camere
an, Ón domeniul asigur„rilor pentru ∫omaj, are ca obiect   Óntr-o perioad„ foarte scurt„.
de reglementare adoptarea unor m„suri ce vizeaz„         V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
necesitatea modific„rii structurii cheltuielilor bugetului
asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón vederea asigur„rii pl„˛ii     Domnul Bogdan Olteanu:
lucr„rilor efectuate Ón cadrul programelor de ocupare
temporar„ a for˛ei de munc„, Ón lucr„ri de interes        V„ mul˛umesc.
comunitar, Ón luna decembrie a anului trecut.          Doamna pre∫edinte Gabriela Anghelache, dac„ ave˛i
  Pentru p„strarea echilibrului bugetar s-au diminuat    un punct de vedere?
corespunz„tor prevederile Capitolului îŒmprumuturi“ la
Titlul îŒmprumuturi acordate“. Œn acest fel s-a men˛inut     Doamna Gabriela Anghelache — pre∫edintele
echilibrul ∫i nu au avut loc derapaje pe linia deficitului                  Comisiei Na˛ionale a
bugetar.
                                               Valorilor Mobiliare:
  Comisiile pentru buget, finan˛e ale celor dou„ Camere
au examinat acest proiect de lege ∫i au hot„r‚t, cu       V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
majoritate de voturi, s„ adopte raportul de admitere, f„r„    Sigur, accept aceast„ solicitare, de rediscutare a
amendamente.                         raportului pe anul 2004 Ón Comisiile pentru buget, finan˛e
  Œn consecin˛„, domnule pre∫edinte, v„ supunem spre    ale celor dou„ Camere. Este foarte important„ activitatea
dezbatere ∫i adoptare acest proiect de lege a∫a cum a     Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, supravegherea
fost avizat de c„tre cele dou„ comisii de specialitate.    pentru pia˛a de capital ∫i toate celelalte aspecte, care
  V„ mul˛umesc.                       trebuie s„ fie luate Ón considerare Ón acest an 2006, care
                               reprezint„ un an cu implica˛ii deosebite Ón vederea ∫i a
  Domnul Bogdan Olteanu:                   ader„rii Rom‚niei.
                                 V„ mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Dac„ la dezbateri generale dore∫te s„ intervin„
                                 Domnul Bogdan Olteanu:
cineva? Mul˛umesc.
  Trecem, atunci, pe articole.                 V„ mul˛umesc.
  Œn ce prive∫te titlul, dac„ exist„ interven˛ii? Nu.      Dac„ mai exist„ interven˛ii pe aceast„ tem„?
  Mul˛umesc.                          Doamna deputat Gra˛iela Iordache.
          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006       9

  Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:                Grupul parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.             propune, Ón locul fostului senator Liviu Doru Bindea,
                                trimiterea domnului senator Ioan Corodan la Grupul
  Dorim s„ spunem c„ Partidul Conservator sus˛ine
                                parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc, trimiterea
propunerea f„cut„ de domnul pre∫edinte al Comisiei
                                domnului senator Nicolae Marian Iorga la Grupul
pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i pia˛„ de
                                parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg,
capital, Mihai Nicolae T„n„sescu, av‚nd Ón vedere c„,
                                trimiterea domnului senator Valentin Dinescu la Grupul
Óntr-adev„r, activitatea comisiei, a∫a cum s-a desf„∫urat
                                parlamentar de prietenie cu Republica Algerian„
ea Ón aceast„ perioad„ de timp, ∫i anume, Ón discu˛ie,
                                Democratic„, trimiterea domnului senator Ilie Petrescu la
anul 2004, necesit„ foarte mult„ aten˛ie ∫i a∫ spune c„
                                Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru ∫i
are implica˛ii asupra modului Ón care s-a dezvoltat pia˛a
                                trimiterea domnului senator Mihai Ungheanu la Grupul
de capital ulterior, ∫i asupra problemelor cu care se
                                parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda.
confrunt„ ast„zi pia˛a, nu numai probleme structurale, dar
∫i probleme de imagine.                      Œn locul domnului senator Viorel Senior Duca,
                                trimiterea domnului senator Constantin G„ucan la Grupul
  V„ mul˛umesc.
                                parlamentar de prietenie cu Statul Israel, trimiterea
                                domnului senator Valentin Dinescu la Grupul parlamentar
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei
  V„ mul˛umesc, doamna deputat.                de Nord, trimiterea doamnei senator Viorica Moisuc la
  Dac„ nu mai exist„ alte interven˛ii, supun votului     Grupul parlamentar de prietenie cu Canada, a domnului
dumneavoastr„ propunerea comisiilor reunite, sus˛inut„ ∫i   senator Mihai Ungheanu la Grupul parlamentar de
de reprezentantul C.N.V.M.                   prietenie cu Islanda, trimiterea domnului senator Nicolae
  Cine este pentru retrimiterea la comisie? V„        Marian Iorga la Grupul parlamentar de prietenie cu
mul˛umesc.                           Republica Arab„ Egipt.
  Voturi Ómpotriv„?                        Supun aprob„rii dumneavoastr„ aceste modific„ri.
  Ab˛ineri?                            Cine este pentru? V„ mul˛umesc.
  Cu unanimitate de voturi, s-a decis retrimiterea la       Voturi Ómpotriv„?
comisie a Raportului de activitate, a Raportului de audit     Ab˛ineri? Nu sunt.
∫i execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004    S-au aprobat Ón unanimitate.
ale Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.           La punctul 8 al ordinii de zi avem constituirea
  La punctul 6 al ordinii de zi avem modificarea       Grupului parlamentar de prietenie Rom‚nia — Republica
componen˛ei nominale a Comitetului Director al Grupului    Turkmenistan.
Rom‚n al Uniunii Interparlamentare.                Propunerile, venite Ón urma consult„rii liderilor de
  Œntruc‚t urmeaz„ o serie de propuneri de modific„ri Ón   grupuri, sunt urm„toarele:
diverse grupuri de prietenie, v„ propun, pentru          Pre∫edinte: domnul deputat Vlad M„n„stireanu, Grupul
operativitate, s„ le prezint eu, pentru a nu v„ mai solicita  parlamentar al Partidului Social Democrat;
s„ v„ deplasa˛i la tribun„.                    Vicepre∫edinte: domnul senator Tiberiu Aurelian
  Dac„ sunte˛i de acord?                   Prodan, Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.-
                                P.D.;
  Din sal„:                            Secretar: domnul deputat Liviu Bogdan Ciuc„, Grupul
                                parlamentar al Partidului Conservator;
  Da.
                                  Membri: domnul deputat P.N.L., Mihai Sandu-Capr„;
                                domnul deputat P.D., Radu C„t„lin Dr„gu∫; domnul
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                senator P.S.D., Ion Florescu; domnul deputat P.S.D.,
  Pentru modificarea componen˛ei nominale a         Alexandru ™tiuc„; domnul senator P.R.M., Ioan Corodan;
Comitetului Director al Grupului Rom‚n al Uniunii Inter-    domnul deputat U.D.M.R., Kyrály Andrei Gheorghe;
Parlamentare, propunerea Grupului parlamentar al        domnul deputat P.C., Renic„ Diaconescu.
Partidului Rom‚nia Mare este prezen˛a domnului senator       Supun aprob„rii dumneavoastr„ constituirea Grupului
Corneliu Vadim Tudor Ón locul fostului senator Liviu Doru   parlamentar de prietenie Rom‚nia — Republica
Bindea.                            Turkmenistan.
  Supun aprob„rii dumneavoastr„ aceast„ Ónlocuire.        Cine este pentru? Mul˛umesc.
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.                Voturi Ómpotriv„?
  Voturi Ómpotriv„?                       Ab˛ineri?
  Ab˛ineri?                           S-a aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu unanimitate de voturi s-a aprobat.             Punctul 9 al ordinii de zi: modificarea componen˛ei
  La punctul 7 al ordinii de zi avem modificarea       nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la
componen˛ei nominale a unor grupuri parlamentare de      Adunarea Parlamentar„ a Cooper„rii Economice a M„rii
prietenie.                           Negre.
  Astfel, Grupul parlamentar al Partidului Social        Propunerile sunt:
Democrat propune trecerea domnului deputat Alexandru        Din partea Grupului parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“
Maz„re de la Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia     P.N.L.-P.D., doamna senator Maria Petre este propus„
∫i Muntenegru la Grupul parlamentar de prietenie cu      spre Ónlocuire cu domnul senator Petru Nicolae Io˛cu.
Azerbaidjan ∫i trecerea doamnei deputat Gabriela          Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social
Nedelcu de la Grupul parlamentar de prietenie cu        Democrat, domnul deputat Teodor Ni˛ulescu este propus
Azerbaidjan la Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia    spre Ónlocuire cu domnul deputat Alexandru Maz„re.
∫i Muntenegru.                           Supun aprob„rii dumneavoastr„.
  10         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.                  2) din partea domnului prim-ministru, domnul
  Voturi Ómpotriv„?                       Dumitrescu Constantin Grigore Ticu;
  Ab˛ineri?                             3) din partea Grupului parlamentar al Partidului
  Cu unanimitate de voturi s-a aprobat.             Democrat, domnul Turianu Cornel ∫i domnul Lazea Dorin
  La punctul 10 al ordinii de zi avem constituirea        Dan;
delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea             4) din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului
Parlamentar„ Euro-Mediteranean„.                  Na˛ional Liberal, domnul Seca∫iu Claudiu Octavian ∫i
  Propunerile sunt urm„toarele:                 domnul Dinescu Mircea;
  Din partea Grupurilor parlamentare P.N.L., P.D.,          5) din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului
U.D.M.R., P.C., minorit„˛i na˛ionale din Camera          Social Democrat, domnul Chiri˛escu Florian, domnul
Deputa˛ilor, doamna deputat Daniela Popa.             Ionescu Cazimir Benedict ∫i domnul T„nase Lauren˛iu;
  Din partea Grupului parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“        6) din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului
P.N.L.-P.D. de la Senat, domnul senator Viorel Arion.       Rom‚nia Mare, domnul Buchet Constantin;
  Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social        7) din partea Grupurilor parlamentare ale Uniunii
Democrat, domnul deputat Alecsandru ™tiuc„.            Democrate a Maghiarilor din Rom‚nia, domnul Cendes
  Supun aprob„rii dumneavoastr„ aceste propuneri.        Ladislau Antoniu.
  Cine este pentru? V„ mul˛umesc.                  Au fost analizate, pentru fiecare candidat, urm„toarele
  Voturi Ómpotriv„?                       dou„ documente: curriculum vitae, declara˛ie pe propria
  Ab˛ineri?                           r„spundere a candida˛ilor, Ón sensul c„ nu se Óncadreaz„
  Cu unanimitate de voturi s-a aprobat constituirea       Ón prevederile art. 5 alin. 2-5 din Legea nr. 187/1999,
acestei delega˛ii.                         respectiv c„ nu au apar˛inut ∫i nu au colaborat cu
  La punctul 11 al ordinii de zi avem numirea Colegiului     organele de securitate.
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.      De asemenea, la dosar s-au aflat: cazierul judiciar al
  Din partea comisiilor cine va participa?            fiec„ruia, exist‚nd ∫i din acest punct de vedere condi˛iile
  Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele Comisiei       Óntrunite, precum ∫i declara˛ii scrise de acceptare din
juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a      partea fiec„rui candidat Ón parte.
Camerei Deputa˛ilor.                          Comisiile juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i
  Domnul senator Eckstein Kovács Péter, pre∫edintele       valid„ri ale celor dou„ Camere ale Parlamentului au
Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri  constatat c„ ace∫tia Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
a Senatului.                            lege, pentru ocuparea func˛iei de membru Ón Colegiul
  Pentru prezentarea raportului comun al Comisiilor       Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii ca poli˛ie
juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri ale celor  politic„.
dou„ Camere, dau cuv‚ntul domnului deputat Sergiu           Œn urma dezbaterilor ∫i Óntreb„rilor puse, candidat cu
Andon, pre∫edintele Comisiei juridice, de numiri,         candidat, ascult‚ndu-se ∫i anumite puncte de vedere ale
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a Camerei Deputa˛ilor.      domnilor candida˛i, sub aspectul inten˛iilor d‚n∫ilor Ón
  V„ rog, domnule deputat.                    ceea ce prive∫te desf„∫urarea activit„˛ii, s-a trecut la vot.
                                  Votul a fost secret, cu buletine. To˛i candida˛ii au fost
                                  ale∫i, unii cu unanimitate, al˛ii cu majoritate cov‚r∫itoare
  Domnul Sergiu Andon:
                                  de voturi.
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                   Av‚nd Ón vedere rezultatul votului, nu au existat
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,              contesta˛ii pe marginea votului. Membrii celor dou„
  Prezint raportul comun privind audierea candida˛ilor      Comisii juridice supun plenului Camerelor reunite
propu∫i pentru numirea Ón Colegiul C.N.S.A.S.           prezentul raport comun ∫i, Ón conformitate cu prevederile
  Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 9 din Regulamentul    alin. 6 ale art. 8 din Legea nr. 187/1999, cu modific„rile
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului ∫i     ulterioare, propun‚nd acceptarea componen˛ei Colegiului
ale art. 8 din Legea nr. 187 din 7 decembrie 1999         C.N.S.A.S., conform candidaturilor propuse ∫i discutate.
privind accesul la propriul dosar ∫i deconspirarea           Mul˛umesc.
Securit„˛ii ca poli˛ie politic„, Comisiile juridice, de numiri,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri ale celor dou„ Camere ale      Domnul Bogdan Olteanu:
Parlamentului au fost sesizate de c„tre Birourile
                                   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
permanente cu audierea candida˛ilor propu∫i, precum ∫i
                                   Dac„ exist„ interven˛ii din sal„? Da.
pentru constituirea Colegiului Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii, ca poli˛ie politic„.         Domnul deputat Nicolae Popa.
  Potrivit art. 12 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, cele dou„ Comisii          Domnul Nicolae Popa:
juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri, av‚nd     Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
cvorumul Óndeplinit, s-au Óntrunit Ón ∫edin˛„ comun„, ieri,      Domnilor pre∫edin˛i,
22 martie 2006.                            Doamnelor ∫i domnilor colegi senatori ∫i deputa˛i,
  Œn conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din Legea      Constat„m cu stupoare c„ noi nu avem pe cine
nr. 187/1999, membrii celor dou„ comisii au analizat        analiza ast„zi, pentru c„ nu sunt prezen˛i candida˛ii. P„i,
documentele prezentate de pre∫edintele Rom‚niei, de        e vorba de respect ∫i de considera˛ie fa˛„ de Parlament.
domnul prim-ministru ∫i de grupurile parlamentare pentru      Nu putem permite acest lucru Ón continuare, s„ fim
candida˛ii propu∫i, dup„ cum urmeaz„:               discredita˛i tocmai de cei care au nevoie de noi, ast„zi,
  1) din partea pre∫edintelui Rom‚niei, domnul Petrescu     s„ le d„m ∫i s„ le acord„m votul de Óncredere pentru
Gheorghe Drago∫;                          C.N.S.A.S. Deci am rug„mintea, domnule pre∫edinte, s„
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006       11

impune˛i m„surile regulamentare de a fi prezen˛i cei care      Dac„ ave˛i ceva de spus, veni˛i la tribun„. Dac„ ave˛i
ast„zi se prezint„ ca ∫i candida˛i pentru aceast„ comisie.    ceva s„ repro∫a˛i, spune˛i-o Ón mod concret.
(Aplauze.)
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                      V„ mul˛umesc, domnule deputat. Imediat...
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                  Din partea comisiei, domnul pre∫edinte Sergiu Andon,
  Am solicitat secretariatului convocarea Ón sal„ a       dup„ aceea, domnul deputat Moisoiu. Vreau, doar, s„ v„
candida˛ilor.                          informez c„ la raportul comisiei se reg„sesc toate
  Domnul deputat Ilie Merce.                  documentele solicitate, conform legii.

  Domnul Ilie Merce:                        Domnul Sergiu Andon:
  Aceea∫i problem„ a∫ fi dorit s-o ridic ∫i eu, deci, sunt     Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
de acord cu propunerea domnului deputat.              Aceasta era precizarea pe care voiam s„ o fac din
  Mai sunt Óns„ ∫i alte probleme: materialele ce ni s-au    partea comisiei. Totodat„, pentru a p„stra spiritul de
prezentat Ón map„ despre domnii propu∫i nu sunt foarte      legalitate al Parlamentului, apreciez argumenta˛ia
edificatoare Ón cazul unora. Nu exist„ C.V. De exemplu,     domnului deputat Ghi∫e sub aspect moral, dar din punct
domnul Ticu nu are, m„car din respect pentru           de vedere legal, indiferent cine este candidatul ∫i ce
parlamentari, s„-∫i fac„ ∫i el un C.V., s„ ∫tim cu cine     merite istorice are, dosarul trebuie s„ fie complet.
avem de-a face ∫i, pe urm„, mai e o chestiune esen˛ial„,     Problema e Óns„ c„ noi la dosar avem C.V.-ul domnului
care lipse∫te, dup„ p„rerea mea. Œn cazul Ón care vor fi     Constantin Dumitrescu Grigore Ticu, cunoscut sub numele
aproba˛i de Parlament, domnii Ón cauz„ vor lucra cu       de lupt„tor de Ticu, ∫i dac„ nu a ajuns Ón setul domnului
documente clasificate. Au certificatul ORNIS sau nu-l au?    deputat Merce, atunci e o defec˛iune tehnic„, dar la
C„, dac„ nu-l au, nu au voie s„ fie ale∫i Ón aceste       dosar a existat ∫i C.V.-ul, inclusiv cu numele complet,
func˛ii Ón care, prin excelen˛„, vor lucra cu documente     pentru c„ Ón comisie au fost discu˛ii ∫i despre identitatea
clasificate.                           perfect„ dintre numele din actele de stare civil„ ∫i
  V-a∫ ruga, dac„ ave˛i posibilitatea, s„ ne edifica˛i     numele sub care e cunoscut lupt„torul.
dac„ au sau nu au ∫i s„-i avem de fa˛„, pentru c„ mai        Mul˛umesc.
avem s„ le adres„m ∫i alte Óntreb„ri pentru a-i cunoa∫te
mai bine.                              Domnul Bogdan Olteanu:
                                  V„ mul˛umesc.
  Domnul Bogdan Olteanu:                      Domnul Merce, domnul deputat Moisoiu a cerut
  V„ mul˛umesc.                         cuv‚ntul Ónaintea dumneavoastr„.
  Œn banca din dreapta prezidiului au sosit candida˛ii
pentru C.N.S.A.S. I-am invitat ∫i pe cei care se afl„ Ónc„     Domnul Adrian Moisoiu:
pe hol.                               Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Dau cuv‚ntul domnului deputat Ioan Ghi∫e.             Stima˛i colegi,
                                   Din interven˛ia anterioar„ am Ón˛eles c„ se dore∫te s„
  Domnul Ioan Ghi∫e:                      fie cineva mai egal dec‚t to˛i care suntem egali, dar asta
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.                vine s„ completeze o idee care, nu ∫tiu, ∫i ea tot Ón
  Totu∫i, mi se pare c„ am ajuns la limita ridicolului:     acela∫i loc se Óncadreaz„? Haide˛i s-o citim Ómpreun„:
adic„ domnul Constantin Ticu Dumitrescu, pre∫edintele      îSubsemnatul Dumitrescu Ticu Constantin Grigore declar
Asocia˛iei Fo∫tilor De˛inu˛i Politici, din 1990, s„ vin„ s„-∫i  c„ accept s„ candidez la Colegiul C.N.S.A.S., Ón limita Ón
prezinte C.V.-ul unor colonei de securitate care acum      care nu mi se vor aduce prejudicii morale“...
sunt Ón Parlament. Ru∫ine! (Aplauze.)                V„ rog frumos... Suntem Parlamentul Rom‚niei.
                                 Aducem prejudicii morale domnului Dumitrescu?! Ce
  Domnul Bogdan Olteanu:                    caut„ d‚nsul Óntr-o asemenea postur„ aici?
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                  Eu cred c„ aceast„ declara˛ie a domnului Dumitrescu,
  Domnul deputat Ilie Merce.                  pe care fiecare o ave˛i Ón m‚n„ ∫i care ni s-a distribuit la
                                 caset„, este foarte edificatoare. V„ rog s„ v„ uita˛i. Œn
  Domnul Ilie Merce:                      consecin˛„, o asemenea declara˛ie nu poate s„ fie
                                 compatibil„ cu cineva care dore∫te s„ candideze pentru
  Domnilor colegi, eu am spus-o ∫i o repet Ón fa˛a       asemenea post. Este jignitoare pentru noi.
dumneavoastr„, c„ am de˛inut func˛ii, am avut            V„ mul˛umesc.
responsabilit„˛i Ón organele de informa˛ii. Peste 20 de ani
am lucrat Ón institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt. Am recunoscut, nici     Domnul Bogdan Olteanu:
o zi din via˛a mea n-am ascuns-o. Sunt m‚ndru de
func˛iile pe care le-am avut... (Rumoare, vocifer„ri.)       V„ mul˛umesc.
  M„ rog, eu cred c„ unii dintre colegi sufer„ de         Domnul deputat Ilie Merce, dup„ aceea, doamna
entropie, dac„ cunosc ce-i asta, sunt Óntr-o stare de haos    senator Rodica St„noiu.
∫i n-au informa˛iile ca s„ judece corect.
  Cu h„h„ielile astea...                      Domnul Ilie Merce:
  De la cine le-a˛i Ómprumutat?                  Domnilor colegi,
  Mai termina˛i...                        S„ nu crede˛i c„ am ceva cu domnul Ticu
  Hai s„ fim serio∫i, domnule!                 Dumitrescu. Nu-l cunosc, dar trebuie s„ fie cunoscut.
  12         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

Uita˛i-v„ la C.V.-ul d‚nsului. Datele de stare civil„ sunt       Aici a fost prezentat un raport de c„tre pre∫edintele
de notorietate: îFiind membru Ón C.P.U.N., senator a dou„     Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri
legislaturi, pre∫edintele Asocia˛iei Fo∫tilor De˛inu˛i Politici,  din Camera Deputa˛ilor, iar discu˛ii pe marginea
pre∫edinte al Uniunii Interna˛ionale a Fo∫tilor De˛inu˛i      ordonan˛ei nu avem la ordinea de zi.
(1991—1992)...“ Are v‚rsta fostului de˛inut, ceea ce nu        Œn al doilea r‚nd, a avut dreptate colegul Ghi∫e, care
reprezint„ un handicap, ci, dimpotriv„, un titlu de noble˛e    ne-a atras aten˛ia asupra penibilului Ón care unii dintre
∫i un argument, mai ales c‚nd se iau Ón seam„ memoria       colegii no∫tri arunc„ Óntregul Parlament. Pentru c„ asta
∫i experien˛a. îStudii: eliminat din Facultatea de drept,     este realitatea. A˛i vorbit de domnul Ticu. Este domnul
Ónainte de a fi arestat de Securitate ∫i condamnat, ca       Constantin Ticu Dumitrescu, ∫i dumneavoastr„, domnule
de˛inut politic, la 3 ani Ónchisoare. Dup„ eliberare, la      deputat, n-am s„ v„ pronun˛ numele, pentru a nu avea
cererea sa de a continua studiile, Ministerul           drept la replic„, Ói cunoa∫te˛i dosarul domnului Constantin
Œnv„˛„m‚ntului, Óntr-o comunicare oficial„, Ói respinge      Ticu Dumitrescu de vreo 30-40 de ani. Acum vre˛i s„-l
solicitarea, motiv‚nd c„ se men˛ine eliminarea...“ A urmat     cunoa∫te˛i Ónc„ o dat„? Œl ∫ti˛i ∫i pe acesta. (Aplauze.)
destinul familiei sale Ón lupta Ómpotriva comunismului, fiind   Nu mai invoc„m ni∫te chestiuni care, realmente, nu au
arestat Ón repetate r‚nduri de Siguran˛„ ∫i Jandarmerie.      nici un rost.
Dup„ eliminarea din facultate, fiind urm„rit de Securitate...     Œn sf‚r∫it, Ónchei, ur‚ndu-le viitorilor membri ai
Deci, ce vreau s„ v„ spun, domnilor? Nu e scris„ de el.      C.N.S.A.S.-ului mult succes, pentru c„ au nevoie de
E un referat. Nu e scris„, nu e semnat„... Putea s-o        succes, ∫i s„ ne purice bine, s„ ne perie bine, pentru c„
fac„, c„ nu era nici o problem„ ∫i nu mai ridicam         prea intr„ Ón Parlament ∫i unii domni care nu prea au ce
asemenea chestiuni. Ceva nu e Ón regul„. Dac„ nu avem       c„uta aici. (Aplauze.)
nimic de ascuns ∫i tr„im Ón v„zul lumii, atunci, hai s„ fim
consecven˛i pe aceast„ linie.                     Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                       V„ mul˛umesc.
 V„ mul˛umesc, domnule deputat.                   Domnul senator Eckstein Kovács Péter a cerut
 Doamna senator Rodica St„noiu ∫i, dup„ aceea,          cuv‚ntul ∫i, apoi, domnul pre∫edinte Andon.
domnul senator Puiu Ha∫otti.
                                   Domnul Eckstein Kovács Péter:
  Doamna Mihaela Rodica St„noiu:
                                    Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  Domnilor pre∫edin˛i,                        Ceea ce este strict obligatoriu s„ con˛in„ mapa
  Stima˛i colegi,                        fiec„rui candidat este declara˛ia c„ nu a colaborat cu
  Eu nu am de ridicat o problem„ cu vreuna dintre        fosta Securitate ∫i cazierul judiciar, respectiv, propunerea
persoanele care candideaz„, ci numai o chestiune de        nominal„ din partea grupurilor parlamentare, respectiv,
principiu. Ea vine, mai ales, din faptul c„ noua ini˛iativ„    Pre∫edin˛ie ∫i Guvern. Ca atare, este normal s„ primim
legislativ„ s-a f„cut printr-o ordonan˛„ de urgen˛„, ∫i nu     acceptul persoanelor candidate, dar nu este o condi˛ie de
printr-un proiect de lege. ™i atunci se ridic„ o serie de     form„ care s„ aib„ ceva sanc˛iune.
probleme cu inciden˛„ direct„ asupra momentului de           V„ rog s„ m„ verifica˛i. Este vorba de Legea
ast„zi, dat fiind c„ ordonan˛a este deja Ón vigoare ∫i dat     nr. 189/2000.
fiind c„ nou„, parlamentarilor, ni s-a cerut deja s„          Pe de alt„ parte, Ón opinia mea, prevederea legal„ ca
complet„m ni∫te formulare, ni∫te formulare care privesc o     candida˛ii s„ fie audia˛i Ón Comisiile juridice, de numiri,
alt„ concep˛ie cu privire la ceea ce Ónseamn„ informator      disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri reunite face ca obiectul
sau colaborator al fostei Securit„˛i ∫i o alt„ concep˛ie cu    discu˛iilor din cele dou„ Camere reunite s„ se limiteze la
privire la poli˛ia politic„. Se l„rge∫te foarte mult acest     raportul pe care l-au Óntocmit cele dou„ Comisii juridice
cadru ∫i noi vom fi verifica˛i pe o declara˛ie pe proprie     ale Parlamentului. A∫ vrea s„ reamintesc ∫i prevederile
r„spundere, cu consecin˛ele de rigoare, care sunt acolo      din Regulamentul comun al ∫edin˛elor comune ale celor
prev„zute. Œntrebarea mea este o Óntrebare de principiu,      dou„ Camere, care prevede c„ Ón astfel de situa˛ii
legat„ de aceast„ nou„ procedur„: dac„ candida˛ii no∫tri,     procedura de vot este prin buletine de vot. Pentru ca
care dup„ votul de ast„zi vor fi noul Colegiu ∫i vor avea     votul nostru s„ fie legal, trebuie s„-∫i exprime prin vot,
sarcin„ s„ verifice, deci, dac„ candida˛ii no∫tri de ast„zi    s„ fie prezen˛i majoritatea parlamentarilor, iar majoritatea
au fost verifica˛i potrivit noii proceduri. Aceasta este      care se prevede, prin regulament, este majoritatea
Óntrebarea, pentru c„ mi se pare firesc. Dac„ este a∫a,      simpl„.
totul este Ón regul„. V„ rog s„ m„ crede˛i c„ este o          V„ mul˛umesc.
Óntrebare venit„ din cea mai bun„ bun„-credin˛„, pe o
chestiune de procedur„.                        Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                       V„ mul˛umesc, domnule senator.
  V„ mul˛umesc, doamna senator.                    De acord cu afirma˛iile dumneavoastr„, mai pu˛in cea
  Domnul senator Puiu Ha∫otti.                  legat„ de procedura de vot, dar o voi prezenta la
                                  momentul respectiv.
  Domnul Puiu Ha∫otti:                        Imediat o s„ v„ dau cuv‚ntul...
  Mul˛umesc.                             Domnul pre∫edinte Sergiu Andon.
  Domnilor pre∫edin˛i,                        Voi avea rug„mintea at‚t la grupurile parlamentare,
  Constat c„ sunt unele discu˛ii care ies Ón afara        c‚t ∫i la parlamentari s„ Óncerce, pe c‚t posibil, s„-∫i
procedurii.                            limiteze num„rul de interven˛ii la una.
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        13

  Domnul Sergiu Andon:                       Din punctul de vedere al Grupurilor parlamentare ale
                                 Partidului Rom‚nia Mare avem serioase motive s„ nu
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 consider„m ra˛ional„ modernizarea Rom‚niei, Ónscrierea
  Stima˛i parlamentari,                    ei pe orbita normalit„˛ii cu personaje vetuste, ridicole,
  M-am prezentat din nou ca s„ aduc preciz„rile        anacronice, a∫a cum este domnul Ticu Dumitrescu. Dac„
cuvenite ridicate de excep˛ia de procedur„, s„-i spunem,     dori˛i s„ moderniza˛i Rom‚nia cu astfel de fosile, s„ v„
ridicat„ de doamna senator Rodica St„noiu.            fie de bine! Succes! (Aplauze.)
  A∫a este. Din punct de vedere juridic e bine ca
declara˛ia pe propria r„spundere s„ se conformeze          Domnul Bogdan Olteanu:
Ordonan˛ei Guvernului nr. 16/2006, care e Ón vigoare,
lucru pe care l-a observat ∫i comisia ieri, Ón singura        V„ mul˛umesc.
∫edin˛„ dedicat„ acestei Óns„rcin„ri a noastre, ∫i cele       Are cuv‚ntul domnul deputat Gheorghe Gabor.
aproximativ 4 declara˛ii pe proprie r„spundere care nu se      O s„ v„ dau imediat cuv‚ntul, domnule deputat. Mai
conformau din punct de vedere formal modelului dedus       e o scurt„ list„ de interven˛ii. Dup„ aceea, urmeaz„
din Ordonan˛a nr. 16/2006 au fost ref„cute. S-ar putea      doamna deputat Leonida Lari.
ca doamna senator s„ aib„ informa˛ii anterioare, dar nu       O s„-i rog pe doamnele ∫i domnii senatori ∫i deputa˛i
s-a trecut la discutarea candidaturilor ∫i apoi la procedura   s„-∫i a∫tepte r‚ndul. Exist„ mai multe solicit„ri de
final„ de vot, p‚n„ ce acei candida˛i care aveau         interven˛ii.
declara˛ii pe proprie r„spundere cu alt con˛inut dec‚t cel      Ve˛i primi, pe r‚nd, cuv‚ntul.
obligatoriu, prev„zut de Ordonan˛a nr. 16/2006, nu ∫i-au       Fac, de asemenea, apel la doamnele ∫i domnii
ref„cut declara˛iile. Œn momentul de fa˛„, la dosarul      senatori ∫i deputa˛i s„-∫i limiteze expunerile la o
cauzei se afl„ declara˛ii conforme cu legea Ón vigoare.     raportare decent„ fa˛„ de colegi, precum ∫i fa˛„ de
                                 candida˛i.
  Mul˛umesc.
                                  Domnul Gheorghe Gabor:
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                   Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
  V„ mul˛umesc.                           Domnilor pre∫edin˛i,
  Dac„ vor mai fi drepturi la replic„, o s„ le dau la        Stima˛i colegi,
sf‚r∫it. O s„ am aceast„ rug„minte.                 Stima˛i candida˛i pentru C.N.S.A.S.,
  Are cuv‚ntul domnul deputat Mircea Costache.           M-am Óntrebat ∫i ieri Ón Comisia juridic„, de numiri,
                                 disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri, m„ Óntreb ∫i ast„zi, ∫i v„
  Domnul Costache Mircea:                    Óntreb ∫i pe dumneavoastr„: cui Ói este fric„ de Ticu
                                 Dumitrescu?, pentru c„ ieri, Ón Comisia juridic„, de
  Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
                                 numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri, toate tunurile unei
  Pe l‚ng„ cele spuse p‚n„ acum, trebuie s„ mai        anumite p„r˛i din comisie au fost Óndreptate Ómpotriva
adaug c‚teva lucruri care n-au reie∫it din raportul       Domniei sale ∫i a lui Mircea Dinescu. De ce oare?
prezentat de Comisia juridic„, de numiri, disciplin„,      Œnt‚mpl„tor, eu cred c„ primul-ministru, atunci c‚nd l-a
imunit„˛i ∫i valid„ri. Œn cadrul audierilor, de bun„-credin˛„,  propus drept candidat la C.N.S.A.S. pe domnul
unii dintre colegi au adresat Óntreb„ri la care nu s-au dat   Constantin Ticu Dumitrescu, a f„cut cea mai bun„
r„spunsuri clare. De aceea cred c„ dezbaterile de ast„zi,    alegere, pentru c„ reprezint„ un reper moral, un om care
chiar dac„ par pentru unii de prisos, sunt la locul lor, Ón   Ó∫i va face pe deplin datoria ∫i va reu∫i pe deplin s„
ideea ca, fiecare membru al Parlamentului, s„ ∫tie ce      conving„ cine nu merit„ s„ accead„ pe b„ncile
voteaz„ ast„zi.                         Parlamentului. Sunt convins c„ Ón aceast„ compozi˛ie,
  Œn leg„tur„ cu domnul Ticu Dumitrescu sunt c‚teva      candida˛ii C.N.S.A.S., care vor deveni membri C.N.S.A.S.
lucruri de bun-sim˛ de constatat, dac„ vrem s„ fim cu      ast„zi, prin votul nostru, al tuturor, Ó∫i vor face pe deplin
to˛ii aviza˛i. ™i vedem c„ un om la 78 de ani nu mai       datoria ∫i, din punct de vedere moral, vor ajuta Rom‚nia
poate conduce nici bicicleta, dar Rom‚nia ∫i C.N.S.A.S.-     s„ urce Ónc„ o treapt„.
ul! Dup„ aceea, sunt c‚teva Óntreb„ri la care d‚nsul n-a       V„ mul˛umesc. (Aplauze.)
r„spuns ∫i unele pe care le-a afirmat singur pe ni∫te
posturi de televiziune, la vremea respectiv„, c„ Ón calitate    Domnul Bogdan Olteanu:
de pedagog la un liceu Ó∫i mai turna colegii sau Ón
calitate de om care avea acces la arhivele Securit„˛ii a      V„ mul˛umesc.
folosit unele documente, pe care i le-am Ónm‚nat          Are cuv‚ntul doamna deputat Leonida Lari.
personal, ieri, Ón cadrul audierilor ∫i la care n-a r„spuns.
Dac„ d‚nsul a ∫antajat fie colegi de˛inu˛i politici, a∫a cum    Doamna Leonida Lari-Iorga:
rezult„ din documente ale Federa˛iei Fo∫tilor De˛inu˛i       Domnule pre∫edinte,
Politici ∫i din alte materiale, a∫a se poate presupune c„      Stima˛i colegi,
∫antajeaz„ ∫i pe unii membri ai Guvernului, care-l propun      Eu, ca rom‚nc„ de dincolo de Prut, ˛in la voi, to˛i
ast„zi, nici mai mult nici mai pu˛in. Œn mod ilegal, Ón     rom‚nii de suflet ∫i de s‚nge, dar adev„rul este numai
documentele care ni s-au dat, este drept pre∫edinte al      unul: oamenii care au z„cut Ón pu∫c„riile comuniste nu
C.N.S.A.S., ∫i nu candidat, pentru c„ pre∫edin˛ia acestui    au servit comunismul, inclusiv Constantin Ticu
colegiu se va stabili ulterior. Sunt unii sus˛in„tori de-ai   Dumitrescu, s-au chinuit Ón aceste pu∫c„rii, au fost supu∫i
d‚nsului aici, care au fost ∫i ei informatori dovedi˛i, ∫i    la grele ∫i aproape ucig„toare Óncerc„ri. Oamenii care au
v„d c„ acum se transform„ brusc Ón repere morale, ceea      servit comunismul au beneficiat de toate privilegiile vie˛ii
ce ar trebui s„ le dea pu˛in de g‚ndit ∫i s„ se mai       sociale ∫i politice at‚t Ón Rom‚nia, ˛ara-mam„, c‚t ∫i Ón
ab˛in„ un pic.                          Basarabia ∫i Ón Bucovina. S„ ˛inem minte asta! E nevoie,
  14        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

am impresia, c‚t mai grabnic de o lege a lustra˛iei.       chestiune de procedur„ ∫i primul jurist care este colegul
(Aplauze.)                            meu, pre∫edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplin„,
                                 imunit„˛i ∫i valid„ri din Camera Deputa˛ilor, nu putea s„
 Œn continuare ∫edin˛a este condus„ de domnul Nicolae      m„ Ón˛eleag„ ∫i i-a∫ r„spunde cu ceea ce celebra
V„c„roiu, pre∫edintele Senatului.                 noastr„ Iolanda Eminescu spunea: îB„nui˛i-m„ c„ ABC-ul
                                 Ól ∫tiu ∫i s„ pornim de la D“.
  Domnul Nicolae V„c„roiu:                      Deci, care este ABC-ul? E o chestiune de procedur„
  Invit la microfon pe domnul deputat Petru C„lian, din     destul de complicat„. Nici prin minte nu mi-a trecut c„
partea Partidului Conservator.                  domnii candida˛i, c„ nu e nici o doamn„, Ónc„ o dat„, nu
                                 mi-a trecut prin cap c„ n-au completat acea declara˛ie pe
  Domnul Petru C„lian:                      proprie r„spundere... Acum aflu c„ nu toat„ lumea, dar
  Mul˛umesc, domnilor pre∫edin˛i,                asta-i cu totul altceva... deci, c„ n-au completat declara˛ia
  Stima˛i colegi senatori ∫i deputa˛i,             pe proprie r„spundere, potrivit ordonan˛ei. Nu asta este
  Asist„m ast„zi la un scenariu sau la un fel de        problema. Problema este c„ mi-e team„ c„ ne afl„m
telenovel„ care, practic, nu are nici un sens. De ce?       Óntr-un fel de vid legislativ, pentru c„ cine-i verific„ pe
Pentru c„ ieri, Ón cadrul Comisiilor juridice, de numiri,     domnii care de m‚ine, a∫a cum spunea colegul nostru,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri reunite ale Senatului ∫i    au sarcina s„ ne verifice pe noi ∫i s„ vad„ dac„ merit„m
Camerei Deputa˛ilor, am dezb„tut pe larg toate          s„ st„m aici. Cine? Fostul C.N.S.A.S. nu mai exist„,
candidaturile. S„ nu uit„m c„, Ón conformitate cu legea,     actualul este pe pozi˛ia de candidat, dar f„r„ a fi fost
pre∫edintele, primul-ministru, principalele partide politice   verifica˛i potrivit reglement„rilor care exist„ Ón ordonan˛„
parlamentare propun candida˛i pentru C.N.S.A.S.          ∫i care sunt altele. Aici este problema. Iar dac„ cumva
  Insist„m foarte mult asupra candida˛ilor, dar eu       verificarea a f„cut-o un alt organ, atunci e grav, pentru
consider c„ dreptul exclusiv apar˛ine, ∫i inclusiv,        c„ atunci ie∫im din competen˛a acestui organ.
responsabilit„˛ii celor care i-au propus. To˛i candida˛ii au     Aceasta este chestiunea de procedur„ pe care am
primit un aviz favorabil Ón cadrul Comisiilor juridice      ridicat-o, ∫i nu declara˛ia formal„.
reunite, iar noi venim acum ∫i nu mai recunoa∫tem ce
am votat ieri. Este regretabil faptul c„ unii dintre colegii     Domnul Bogdan Olteanu:
no∫tri din Comisiile juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i   V„ mul˛umesc, doamna senator.
∫i valid„ri vin ast„zi ∫i spun c„ nu au primit r„spunsuri      Are cuv‚ntul domnul deputat Mih„i˛„ Calimente.
ieri. Nu le-au primit, pentru c„ nu au insistat ca s„ le       Da, imediat, dup„ Calimente, v„ dau cuv‚ntul pe
primeasc„ sau poate nu au fost aten˛i. Consider c„ toate     procedur„.
aceste discu˛ii, ast„zi, Ón plenul celor dou„ Camere sunt
inutile, pentru c„, dac„ unul dintre candida˛i nu-∫i va face
                                   Domnul Mih„i˛„ Calimente:
corespunz„tor datoria, cred eu c„ se va face, s„ spun
a∫a, de ru∫ine cel care l-a propus, Ón cazul domnului        Domnilor pre∫edin˛i,
Ticu Dumitrescu, domnul prim-minstru, dar consider c„ nu       Stima˛i colegi,
este cazul s„ ne fie fric„ de domnul Ticu Dumitrescu.        Sigur c„ aceste discu˛ii au loc pentru c„ atunci c‚nd
Cel pu˛in pe mine, dar ∫i pe colegii din Partidul         domnul Ticu Dumitrescu a adus Ón Parlament aceast„
Conservator, ieri, ne-a convins c„ este hot„r‚t s„ fac„      lege, Ón perioada guvern„rii din 1996—2000, ea a fost
ordine Ón C.N.S.A.S., pentru c„, Ón fond ∫i la urma urmei,    torpilat„. Sigur c„ unora dintre dumneavoastr„ aceast„
v„ rog s„ nu m„ Óntrerupe˛i, nu este problema direct„       lege le creeaz„ fiori pe ∫ira spin„rii. Eu cred c„ a sosit
doar a candida˛ilor. Problema este de organizare Ón        momentul ca, Ón sf‚r∫it, nu numai Ón Parlamentul
C.N.S.A.S., Ón primul r‚nd.                    Rom‚niei, ci ∫i Ón toat„ via˛a politic„ ∫i social„ a
  Am mai spus-o ∫i o repet ∫i ast„zi: mandatul de 6 ani     Rom‚niei s„ facem cur„˛enie ∫i s„ nu ne mai trezim cu
este mult, mult prea lung. Rigurozitatea cu care se        oameni care au condamnat al˛i oameni, oameni care sunt
urm„re∫te activitatea acolo este sub semnul Óntreb„rii,      simboluri ale regimului de trist„ amintire care vin ∫i ne
fapt pentru care, ast„zi, trebuie s„ vot„m aceast„        dau lec˛ii morale de la aceast„ tribun„ a Parlamentului.
componen˛„ a∫a cum a fost aprobat„ ea, prin raport de       Ace∫ti oameni trebuie s„ fac„ pasul Ónapoi ∫i, dac„ ar fi
adoptare, ieri, Ón cadrul Comisiilor juridice reunite.      de bun„-credin˛„, s„-∫i cear„ scuze Ón fa˛a poporului
  V„ mul˛umesc.                         rom‚n pentru atrocit„˛ile pe care le-au s„v‚r∫it, pentru
  La conducerea ∫edin˛ei revine domnul Bogdan Olteanu,     starea Ón care au adus poporul rom‚n, ∫i nu s„ vin„ s„
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.                 ne ˛in„ lec˛ii de moral„, ast„zi, Ón Parlamentul Rom‚niei.
                                   V„ mul˛umesc.
  Domnul Bogdan Olteanu:
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Doamna senator Rodica St„noiu.                  V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  O s„ rog s„ asigura˛i lini∫tea ∫i ordinea Ón sal„.
                                   Pe procedur„, doamna deputat Gra˛iela Iordache.
  Doamna Mihaela Rodica St„noiu:
                                   Doamna Gra˛iela Denisa Iordache:
  Deci revin asupra preciz„rii ini˛iale.
  Departe de mine de a pune Ón discu˛ie situa˛ia unora       Domnilor colegi,
dintre candida˛i ∫i, cu at‚t mai mult, cea a domnului Ticu      Av‚nd Ón vedere c„ toate aceste subiecte aduse Ón
Dumitrecu, pe care-l respect, ∫i a domnului Mircea        discu˛ia plenului reunit al celor dou„ Camere ale
Dinescu. Sunt, poate, ultimii care trebuiau s„ fie aminti˛i    Parlamentului au fost dezb„tute ∫i r„sdezb„tute Ón cadrul
Ón acest context. Ce vreau s„ spun Óns„ este o          Comisiilor juridice, at‚t a Senatului, c‚t ∫i a Camerei
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        15

Deputa˛ilor, v„ solicit dumneavoastr„, ∫i dumneavoastr„,      Cu 182 de voturi pentru, 112 voturi Ómpotriv„ ∫i
domnule pre∫edinte, ca Ón virtutea art. 28 din          5 ab˛ineri, s-a aprobat propunerea doamnei deputat
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor      Gra˛iela Iordache.
∫i Senatului, s„ sista˛i dezbaterea acestei probleme puse      Urma la cuv‚nt domnul senator Gavril„ Vasilescu.
Ón discu˛ie, art. 28, pagina 26.                 (Discu˛ii Ón sal„.)
  V„ mul˛umesc ∫i v„ rog s„ supune˛i la vot.            Nu, nu! R„m„seser„ ni∫te Ónscrieri la cuv‚nt ∫i ele...
  Domnul Bogdan Olteanu:                    Nu, s-a sistat lista. Dup„ cum au dovedit-o procedurile
                                 parlamentare Ón aceast„ toamn„, c‚nd am discutat
  V„ mul˛umesc, doamna deputat.                 regulamentul, lista a r„mas valabil„.
  Voi supune la vot aceast„ propunere.
  Vreau s„ v„ informez c„ Ónainte de Ónaintarea acestei      Domnul Gavril„ Vasilescu:
propuneri mai exista un num„r de 5 Ónscrieri la cuv‚nt,
care vor r„m‚ne Ónregistrate. Exist„ o nou„ interven˛ie pe      Mul˛umesc, domnule pre∫edinte.
procedur„ din partea domnului lider MÓnzÓn„.             Doamnelor ∫i domnilor,
                                   S„ ∫ti˛i c„ este tot o problem„ de procedur„, dar nu
  Domnul Ion MÓnzÓn„:                      cum trebuie s„ proced„m, ci cum am procedat. Constat
  Domnule pre∫edinte,                      c„ Pre∫edin˛ia, Guvernul ∫i forma˛iunile politice care au
  M„ rog, dumneavoastr„ a˛i ocupat acum func˛ia de       f„cut propuneri pentru membri C.N.S.A.S. au dat dovad„
pre∫edinte, pute˛i s„ lua˛i orice decizie dori˛i, dar este o   de prea mult misoginism. Uita˛i-v„ ∫i dumneavoastr„,
problem„ prea important„, sunt mai mul˛i colegi de-ai      totu∫i, nu exist„ nici o femeie ∫i eu cred c„ ar fi fost
no∫tri Ónscri∫i la cuv‚nt. Pute˛i sista Ónscrierile la cuv‚nt,  foarte bine ca Óntre candida˛ii respectivi s„ fi fost ∫i o
dar lor trebuie s„ le da˛i cuv‚ntul ∫i apoi discu˛ia devine   femeie. Le urez domnilor, al c„ror vot nu m„ Óndoiesc
din ce Ón ce mai interesant„. Eu constat c„ cei care ar     c„-l vor ob˛ine, mult succes ∫i, ca membru Ón comisia de
avea ceva pete mai negre Ón dosar vin aici ∫i fac bezele     validare, a∫ vrea s„-mi permit — nu o lua˛i ca un sfat,
acestei Comisii de Studiere a Arhivelor Securit„˛ii.       dar lua˛i-o ca o constatare — ave˛i nevoie, domnilor,
  V„ mul˛umesc.                         dac„ vre˛i s„ fi˛i eficien˛i, dincolo de profesionalism, este
                                 nevoie ∫i de mult„ armonie Ón aceast„ comisie.
  Domnul Bogdan Olteanu:                      Œnc„ o dat„, succes!
  V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  Nu eu voi decide sistarea discu˛iilor, ci plenul, dac„      Domnul Bogdan Olteanu:
va lua aceast„ decizie.                       V„ mul˛umesc, domnule senator.
  Doamna deputat Mona Musc„, tot pe procedur„.           Domnul senator Gheorghe Funar.
  Doamna Monica Octavia Musc„:                   V„ dau cuv‚ntul pe procedur„ imediat, dup„ ce
                                 vorbe∫te domnul senator.
  Domnilor pre∫edin˛i,
                                  Domnule senator, fiind vorba de o doamn„, Ói Óng„dui˛i
  Stima˛i colegi ∫i invita˛i,
                                 doamnei Daniela Popa s„ vorbeasc„ pe procedur„
  A fost discutat„ fiecare candidatur„ Ón Comisia
                                 Ónaintea dumneavoastr„?
juridic„, de numiri, disciplin„ ∫i valid„ri. Acolo, fiecare
dintre grupurile parlamentare a avut reprezentare. Voturile     Domnul Gheorghe Funar:
au fost minimum 20 din 23, ∫i atunci eu nu mai Ón˛eleg...
Ori cei care au fost Ón aceste comisii nu au reprezentat      Mai ales c„ Óntre candida˛ii la C.N.S.A.S. nu este nici
grupurile parlamentare, ori grupurile parlamentare ∫i-au     o doamn„, v„ rog, stimat„ doamn„.
schimbat, Óntre timp, punctul de vedere. ™i Óntr-un caz ∫i
Óntr-altul noi trebuie s„ urm„m procedura.             Domnul Bogdan Olteanu:
  Avem un raport pozitiv. V„ rog frumos, domnilor         V„ mul˛umesc, domnule senator.
pre∫edin˛i, s„ intr„m pe raport ∫i s„ nu discut„m
candidaturile, pentru c„ suntem Ón afara procedurilor. V„      Doamna Daniela Popa:
rog foarte mult, s„ intr„m Ón procedura corect„ Ón
asemenea situa˛ii. Restul deful„rilor, cu alt„ ocazie.        Domnule pre∫edinte,
                                   Stima˛i colegi,
  Domnul Bogdan Olteanu:                      La interven˛ia doamnei deputat Gra˛iela Iordache s-a
  V„ mul˛umesc.                        solicitat ca Ón conformitate cu art. 28 din Regulamentul
  Voi supune votului dumneavoastr„ propunerea de        comun al ∫edin˛elor Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
sistare a dezbaterilor. Mai exist„ un num„r de 5 Ónscrieri    înumai pre∫edintele ∫i un grup parlamentar pot solicita
la cuv‚nt, 6 dac„ doamna deputat Mona Musc„ dore∫te       sistarea dezbaterilor“. Aceast„ solicitare s-a realizat, aici,
s„ intervin„ ∫i pe fond. Nu!                   Ón plen. A fost f„cut„.
  Supun votului dumneavoastr„ propunerea de sistare.        Dumneavoastr„, domnule pre∫edinte, a˛i supus la vot
  Cine este pentru? V„ rog s„ num„ra˛i.            aceast„ solicitare. De asemenea, a fost votat„. Deci
  Da, mul˛umesc.                        haide˛i s„ sist„m discu˛iile! Nu da˛i Ón continuare lu„ri de
  Voturi Ómpotriv„?                      cuv‚nt, conform listei. Listele s-au discutat ∫i intr„m,
  V„ rog s„ num„ra˛i.                     efectiv, Ón discu˛ia ∫i pe votul plenului celor dou„
  Ab˛ineri?                          Camere. V„ rog.
  16         MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

  Domnul Bogdan Olteanu:                     Aceasta este fi∫a cercetat„ de un organ anume, ∫i
  V„ mul˛umesc, doamna deputat. Am supus votului         atunci...
dumneavoastr„ sistarea dezbaterilor dup„ Óncheierea listei       Dar eu stau ∫i m„ g‚ndesc acum, Ón final, c‚nd
vorbitorilor Ónscri∫i ∫i voi respecta aceast„ list„. Mai este   poporul moare de foame, c‚nd pensionarii merg pe la
vorba doar de 3 persoane. S-a trecut ∫i Ón stenogram„.       diferite prefecturi ∫i-∫i cer drepturile, n-ar fi mai Óndrept„˛it
Pentru a nu exista nici un fel de interpretare c„ ar exista    un C.N.S.A.S. al privatiz„rilor?
un interes personal, renun˛ la cuv‚ntul meu pe care Ól         V„ mul˛umesc.
aveam programat pe list„. Mai r„m‚n doar 3 vorbitori.
  Domnul senator Funar.                       Domnul Bogdan Olteanu:
                                   V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  Domnul Gheorghe Funar:                       Domnul deputat Alexandru Cioc‚lteu, cu care Ónchidem
  V„ mul˛umesc, domnule pre∫edinte.               seria dezbaterilor.
  Doamnelor ∫i domnilor parlamentari,
  Am ajuns Óntr-o situa˛ie delicat„ pentru c„ a fost pus      Domnul Alexandru Cioc‚lteu:
carul Ónaintea boilor, respectiv, f„r„ s„ fie adoptat„ prin      Domnule pre∫edinte,
lege aceast„ Ordonan˛„ a Guvernului nr. 16, noi lu„m Ón        Stima˛i invita˛i,
discu˛ie acum componen˛a C.N.S.A.S.-ului ∫i am ajuns,
                                    Stima˛i colegi,
datorit„ acestui fapt, Óntr-o situa˛ie ∫i mai delicat„.
  S-au f„cut propunerile de candida˛i, dar declara˛iile       Œmi cer scuze pentru vestimenta˛ie. M„ preg„team s„
acestor candida˛i nu le-a verificat nimeni. Conform        plec Ón teritoriu, dar m„ simt obligat moral de cei 5
ordonan˛ei, d‚n∫ii urmeaz„ s„-i verifice pe ceilal˛i cet„˛eni   care-mi poart„ numele ∫i se afl„ Ón cartea de aur a
ai Rom‚niei, dar, Ón primul r‚nd, trebuie verifica˛i        luptei Ómpotriva comunismului de aceast„ situa˛ie absolut
candida˛ii ∫i, inclusiv, trebuie s„ ob˛in„ certificatul ORNIS.   jenant„ Ón care ne punem o parte dintre noi, Ón fa˛a
Œn aceast„ situa˛ie, pentru a ie∫i din clenciul Ón care ne-a    acestor domni care fie au stat ani de zile Ón pu∫c„rie, fie
adus Guvernul, propunerea Grupurilor parlamentare         au stat cu domiciliu for˛at...
P.R.M. este ca raportul Comisiilor juridice, de numiri,        Domnule Ticu Dumitrescu, v„ cer iertare Ón numele
disciplin„ ∫i valid„ri s„ fie retrimis la comisii, ∫i la comisii  meu, Ón numele familiei mele ∫i al multor oameni care se
s„ fie cercetate declara˛iile date ieri, se pare, de c„tre     afl„ aici, Ón acest Parlament, pentru ceea ce... la ceea
candida˛i. S„ se ˛in„ seama inclusiv de informa˛iile care     ce a˛i asistat ast„zi. La fel a∫ dori s„-i spun ∫i domnului
au ap„rut ast„zi Ón cotidianul îTricolorul“ ∫i, probabil,     Dinescu ∫i a∫ vrea s„ ∫ti˛i c„ a˛i fost, Ón permanen˛„, un
multe altele.                           lupt„tor Ómpotriva hidrei comunismului ∫i mul˛i au uitat c„
  Este necesar ca membrii C.N.S.A.S.-ului s„ fie ei, Ón     nu exist„ nici o diferen˛„ semnificativ„ Óntre comunism ∫i
primul r‚nd, oameni care respect„ prevederile Ordonan˛ei      nazism. Eu v„ mul˛umesc c„ sunte˛i aici ∫i v„ doresc s„
Guvernului nr. 16! Ca atare, noi solicit„m s„ se retrimit„     ave˛i puterea s„ duce˛i p‚n„ la cap„t lupta Ómpotriva
raportul la comisii ∫i Ón cadrul acestor comisii s„ fie      comunismului, care nici m„car nu a Ónceput Ón ultimii
cercetat„ corectitudinea acestor declara˛ii ∫i primite alte    16 ani. Poate c„ de un an de zile s-a Ónceput ceva.
informa˛ii, la care s-a f„cut trimitere ∫i ast„zi Ón          V„ mul˛umesc. (Aplauze Ón sal„.)
îTricolorul“.
  V„ mul˛umesc.                           Domnul Bogdan Olteanu:
                                   V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  Domnul Bogdan Olteanu:                      Cu aceasta am Óncheiat seria de interven˛ii.
  V„ mul˛umesc, domnule senator.                  Dac„ din partea comisiilor exist„ o ultim„ interven˛ie?
  Am luat act de propunerea dumneavoastr„ ∫i o voi        Domnul senator Péter Eckstein Kovács.
supune la vot dup„ ultimele dou„ interven˛ii, domnul
deputat Dumitru Dragomir ∫i domnul deputat Alexandru         Domnul Eckstein Kovács Péter:
Cioc‚lteu.                               Mul˛umesc.
                                    Nu voi interveni eu, ci va interveni textul Monitorului
  Domnul Dumitru Dragomir:
                                  Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ordonan˛a Guvernului
  Domnule pre∫edinte,                      nr. 16.
  Doamnelor ∫i domnilor,                       Deci este vorba de modificarea art. 8, care prevede
  Eu sunt unul cu patalama de la C.N.S.A.S., care m-a      Ón felul urm„tor: îpropunerile vor fi Ónso˛ite de curriculum
g„sit curat, au spus c„ am fost un mili˛ian care, atunci      vitae, copiile fidele de pe fi∫ele cuprinz‚nd antecedentele
c‚nd m-au f„cut mili˛ian au disp„rut bancurile cu         penale, declara˛iile pe propria r„spundere ale candida˛ilor,
mili˛ienii.                            Ón sensul c„ nu se Óncadreaz„ Ón prevederile art. 5,
  A∫ vrea s„ Óntreb, dac„ eu am fost verificat de        respectiv nu au fost colaboratori ai Securit„˛ii“. Citez din
C.N.S.A.S., ∫i d‚n∫ii sunt ni∫te oameni onorabili, to˛i, sunt   articolul 8, de asemenea, alineatul 8 al art. 8, care
verifica˛i de cine, pentru aceast„ func˛ie. Ar trebui s„ fie    spune: îDin consiliu ∫i din colegiul consiliului nu pot face
cineva, s„ nu-i mai facem de r‚s aici, Ón Parlament, s„      parte agen˛ii sau colaboratorii organelor de securitate“,
spunem ce a f„cut domnul Ticu Dumitrescu... eu ∫tiu, s„      astfel cum sunt defini˛i Ón prezenta lege. Textul curge ∫i
m„ r„zbun ∫i eu pe domnul Dinescu, pe care-l            ultimul text citat este al articolului 9, care Ón alineatul 1
simpatizez, dar d‚nsul a scris nasol de mine de mai        prevede: îŒn cazul Ón care, ulterior alegerii colegiului
multe ori, ∫i a∫a, s„ fim nedrep˛i unii cu al˛ii? Nu, normal    consiliului se constat„ c„ unul dintre membrii acestuia nu
ar fi trebuit s„ spun„: îUita˛i, domne, fi∫a fiec„ruia.“      Óndepline∫te condi˛iile prev„zute Ón prezenta lege, se
           MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        17

procedeaz„ la revocarea mandatului ∫i la o nou„          Domnul Bogdan Olteanu:
alegere“.                             Domnul senator Gavril„ Vasilescu, dac„ mai exist„
  Ca atare, condi˛iile au fost totalmente legale din acest  mini∫tri prezen˛i Ón sal„...
punct de vedere.
                                 Domnul Gavril„ Vasilescu:
  Domnul Bogdan Olteanu:
                                 Domnul senator Blaga Vasile absent —
  V„ mul˛umesc.                                        membru al Guvernului
  Voi supune, conform regulamentului, mai Ónt‚i la vot     Domnul Copos Gheorghe     absent —
propunerea domnului senator Gheorghe Funar, de                         membru al Guvernului
retrimitere la comisii.                      Domnul David Cristian     pentru
  Supun votului dumneavoastr„ aceast„ propunere.        Domnul Flutur Gheorghe    absent —
  Cine este pentru?                                      membru al
                                                Guvernului
  Secretarii, v„ rog s„ num„ra˛i.
                                 Domnul Markó Béla       pentru
  V„ rog s„ asigur„m lini∫tea Ón sal„.             O s„ v„ rog s„-mi spune˛i îpentru“ sau îcontra“.
  Voturi Ómpotriv„?                       Domnul ™ere∫ Codru˛      absent —
  ™i ab˛ineri?                                        membru al
  Cu 34 de voturi pentru, 170 voturi Ómpotriv„ ∫i 40 de                    Guvernului
ab˛ineri, propunerea de retrimitere la comisii s-a respins.    Deci, doamnelor ∫i domnilor senatori,
  Urmeaz„ s„ trecem la votul pentru numirea           V„ rog s„ r„spunde˛i. Este pu˛in zgomot... S„ spune˛i
candida˛ilor, pentru care Comisiile juridice, de numiri,    tare îpentru“ sau îcontra“.
disciplin„ ∫i valid„ri au dat aviz favorabil. V„ voi citi     Deci...
prevederea legal„ referitoare la vot. Este vorba de
alineatul 6 al art. 8 al Legii nr. 187/1999: îCamera       Domnul Bogdan Olteanu:
Deputa˛ilor ∫i Senatul, Óntrunite Ón ∫edin˛„ comun„, pe      Domnule senator, o s„ v„ Óntrerup o secund„. Am
baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronun˛„   marea rug„minte la colegii prezen˛i s„ p„streze lini∫tea,
prin vot asupra listei cuprinz‚nd candida˛ii pentru colegiul  pentru a se putea auzi exprimarea colegilor.
consiliului Ón cel mult 10 zile calendaristice de la data
depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprim„    Domnul Gavril„ Vasilescu:
prin apel nominal“. Aceasta presupune un vot de list„, se
va citi lista, se va efectua apelul nominal de c„tre       Antonie ™tefan Mihail          absent
secretarii de ∫edin˛„, doamnele ∫i domnii senatori ∫i       Apostol Neculai             pentru
deputa˛i se vor exprima pentru sau contra listei propuse     Arca∫ Viorel              pentru
∫i co-avizate de comisiile juridice. Dup„ terminarea       Ardelean Aurel             delega˛ie
apelului, evident, vom repeta numele ∫i prenumele         Arion Viorel              pentru
deputa˛ilor ∫i senatorilor care nu au r„spuns la primul      Athanasiu Alexandru           pentru
apel.                               Basgan Ion               pentru
  Am rug„mintea obi∫nuit„, procedural„, de a Óncepe cu     Berceanu Radu Mircea          pentru
mini∫trii prezen˛i Ón sal„. Avem, de asemenea, o         Blaga Vasile              absent —
rug„minte. Dac„ mai este domnul deputat Árpád Márton                           membru al
Ón sal„, care are o problem„ personal„, s„ Óncepem cu                           Guvernului
Domnia sa.                            Bobe∫ Marin               pentru
                                 Cazacu Cornelia             pentru
  V„ rog, domnul deputat MÓnzÓn„.
                                 C‚mpeanu Radu Anton           absent
                                 C‚rlan Dan               pentru
  Domnul Ion MÓnzÓn„:                      Chelaru Ioan              pentru
  Cine num„r„ voturile, domnule pre∫edinte?           Cintez„ Mircea             pentru
                                 Ciornei Silvia             euroobservator
  Domnul Bogdan Olteanu:                     Cioroianu Adrian Mihai         euroobservator
                                 Cismaru Ivan              pentru
  Este apel nominal, domnule deputat, drept care,        Copos Gheorghe             absent —
secretarii de ∫edin˛„ vor nota ∫i se vor num„ra voturile.                         membru al
(Rumoare Ón sal„.)                                            Guvernului
  Este stenogram„, pentru c„ este apel nominal,         Corodan Ioan              pentru
domnule lider.                          Cozm‚nc„ Octav             absent
  V„ rog, Óncepem cu Senatul, domnule secretar          Cre˛u Corina              euroobservator
Eserghep.                             Cre˛u Ovidiu Teodor           pentru
                                 Cucuian Cristian            pentru
  Domnul Gelil Eserghep:                     Cuta∫ George Sabin           pentru
                                 Daea Petre               pentru
  S„ strig mini∫trii.                      David Cristian             pentru
  Barbu Gheorghe    pentru                  David Gheorghe             pentru
  Nicol„escu Eugen   pentru                  Diaconescu Cristian           absent
  Márton Árpád     absent                  Dina Carol               absent
18       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

Dinescu Valentin          pentru         Prodan Tiberiu Aurelian         delega˛ie
DÓncu Vasile            euroobservator     Puskás Valentin Zoltán         pentru
Duca Viorel Senior         euroobservator     R„doi Ion                absent
Dumitrescu Ion Mihai        pentru         R„doi Ovidiu              absent
Dumitrescu Gheorghe Viorel     contra         R„dulescu Cristache           absent
Dumitru Constantin         pentru         Roibu Aristide             absent
Eckstein Kovács Péter       pentru         Sab„u Dan                pentru
Fekete Szabó Andras Levente    absent         S‚rbu Ilie               pentru
Filipescu Teodor          absent         Silistru Doina             absent„
Florescu Ion            pentru         Simionescu Aurel Gabriel        pentru
Flutur Gheorghe          absent —        Sógor Csaba               absent
                  membru al        Solcanu Ion               absent
                  Guvernului       Stan Petru               absent
Frunda György           pentru         St„noiu Mihaela Rodica         pentru
Funar Gheorghe           contra         Stoica Ilie               pentru
G„ucan Constantin         delega˛ie        Str„til„ ™erban Cezar          absent
Geoan„ Mircea Dan         absent         Stroe Radu               pentru
Georgescu Radu Cristian      pentru         Szabó Károly Ferenc           pentru
Gheorghe Constantin        delega˛ie        ™erb„nescu Verginia           pentru
Ha∫otti Puiu            pentru         ™erbu Gheorghe Vergil          pentru
Ila∫cu Ilie            delega˛ie        ™ere∫ Ioan Codru˛            absent —
Iliescu Ion            pentru                             membru al
Ilu∫c„ Daniel           pentru                             Guvernului
Ion Vasile             absent         ™tefan Viorel              pentru
Iorga Nicolae           delega˛ie        ™ter Sever               pentru
Iorgovan Antonie          pentru         Talpe∫ Ioan               pentru
Io˛cu Petru Nicolae        pentru         T„n„sescu Claudiu            absent
Iv„nescu Paula Maria        pentru         T„r„cil„ Doru Ioan           pentru
Jurcan Dorel            pentru         Terinte Radu              pentru
Loghin Irina            absent„         Theodorescu Emil R„zvan         delega˛ie
Lupoi Mihail            pentru         TÓlv„r Angel              absent
Maior George Cristian       pentru         Toma Ion                pentru
Mardare Radu C„t„lin        absent         Tudor Corneliu Vadim          absent
Marinescu Marius          pentru         fi‚buleac Mihai             pentru
Markó Béla             pentru         fiic„u Silvia Adriana          absent„
Mele∫canu Teodor Viorel      pentru         fiÓrle Radu               euroobservator
Mereu˛„ Mircea           pentru         Ungheanu Mihai             contra
Mih„escu Eugen           euroobservator     Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛       absent
Mih„ilescu Petru ™erban      absent         Vasilescu Gavril„            pentru
Moisuc Viorica Georgeta Pompilia  absent„         V„c„roiu Nicolae            pentru
Moraru Ion             absent         V„rg„u Ion               absent
Mor˛un Alexandru Ioan       euroobservator     Vedina∫ Verginia            nu voteaz„
Neagoe Otilian           pentru         Verestóy Attila             absent
Neagu Nicolae           pentru         Voiculescu Dan             pentru
Németh Csaba            pentru         Vosganian Varujan            pentru
Nicolae ™erban           euroobservator     Vraciu Jan               pentru
Nicolai Norica           pentru         V„ mul˛umesc.
Novolan Traian           pentru         Voi relua lista absen˛ilor. (Discu˛ii.)
Onaca Dorel Constantin       absent         Antonie ™tefan Mihail          absent
Oprea Mario Ovidiu         pentru         Ardelean Aurel             delega˛ie
Oprescu Sorin Mircea        absent         Blaga Vasile              absent —
Pascu Corneliu           pentru                             membru al
P„curaru Paul           pentru                             Guvernului
P„unescu Adrian          absent         C‚mpeanu Radu Anton           absent
Pere∫ Alexandru          pentru         Ciornei Silvia             absent„
Pete ™tefan            pentru         Cioroianu Adrian Mihai         absent
Petre Maria            pentru         Copos Gheorghe             absent —
Petrescu Ilie           nu voteaz„                           membru al
Popa Aron Ioan           pentru                             Guvernului
Popa Dan Gabriel          pentru         Cozm‚nc„ Octav             absent
Popa Nicolae Vlad         euroobservator     Cre˛u Corina              absent„
Popescu Dan Mircea         pentru         Cucuian Cristian            absent
Popescu Ionel           absent         Diaconescu Cristian           absent
Popescu Irinel           absent         Dina Carol               absent
Popescu Mihail           pentru         DÓncu Vasile              absent
         MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        19

 Duca Viorel Senior         absent         Amarie Constantin            pentru
 Fekete Szabó Andras Levente    absent         Amet Aledin               pentru
 Filipescu Teodor          absent         Anastase Roberta Alma          pentru
 Flutur Gheorghe          absent —        Andea Petru               absent
                   membru al        Andon Sergiu              pentru
                   Guvernului       Andreica Romic„             absent
 G„ucan Constantin         absent         Andronescu Ecaterina          pentru
 Geoan„ Mircea Dan         absent         Antal Árpád András           pentru
 Gheorghe Constantin        absent         Antal István              absent
 Ila∫cu Ilie            delega˛ie        Antonescu George Crin
 Ion Vasile             absent         Lauren˛iu                pentru
 Iorga Nicolae           absent         Apostolache Mihai Cristian       pentru
 Loghin Irina            absent„         Ardelean Cornelia            pentru
 Mardare Radu C„t„lin        absent         Asztalos Ferenc             absent
 Mih„escu Eugen           euroobservator     Avram Dumitru              absent
 Mih„ilescu Petru ™erban      absent         Baban ™tefan              contra
 Moisuc Viorica Georgeta Pompilia  nu voteaz„       Bara Nicolae              absent
 Moraru Ion             absent         Barbu Gheorghe             pentru
 Mor˛un Alexandru Ioan       absent         Bardan Cornel ™tefan          pentru
 Nicolae ™erban           euroobservator     B„d„l„u Niculae             pentru
 Onaca Dorel Constantin       absent         B„e∫u George              pentru
 Oprescu Sorin Mircea        absent         B„nicioiu Nicolae            absent
 P„unescu Adrian          absent         B„rbule˛iu Tiberiu           absent
 Popa Nicolae Vlad         euroobservator     Becsek-Garda Dezsö Kálmán        absent
 Popescu Ionel           absent         Bec∫enescu Dumitru           absent
 Popescu Irinel           absent         Bejinariu Eugen             absent
 Prodan Tiberiu Aurelian      delega˛ie        Bentu Dumitru              absent
 R„doi Ion             absent         Bivolaru Ioan              absent
 R„doi Ovidiu            absent         BÓrsan Iulian Gabriel          pentru
 R„dulescu Cristache        absent         Boagiu Anca Daniela           pentru
 Roibu Aristide           absent         Bobeanu R„zvan Petric„         absent
 Silistru Doina           absent„         Boeriu Valeriu Victor          pentru
 Sógor Csaba            absent         Bolca∫ Lucian Augustin         nu voteaz„
 Solcanu Ion            absent         Bonis Istvan              pentru
 Stan Petru             absent         Borbély László             absent
 Str„til„ ™erban Cezar       absent         Boureanu Cristian Alexandru       pentru
 ™ere∫ Ioan Codru˛         absent —        BrÓnz„ William Gabriel         pentru
                   membru al        BrÓnzan Ovidiu             pentru
                   Guvernului       Bruchental-Pop Ionela          pentru
 T„n„sescu Claudiu         absent         Buciu Angela              absent„
 Theodorescu Emil R„zvan      absent         Buciuta ™tefan             absent
 Tudor Corneliu Vadim        absent         Buda Daniel               pentru
 fiic„u Silvia Adriana        absent„         Buda Ioan                absent
 Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛    absent         Buh„ianu Obuf C„t„lin Ovidiu      absent
 V„rg„u Ion             absent         Buruian„ Aprodu Daniela         nu voteaz„
 Vedina∫ Verginia          nu voteaz„       Bu∫oi Cristian Silviu          pentru
 Verestóy Attila          absent         Buzatu Dan Hora˛iu           pentru
 Asta e tot.                        Buzea Cristian Valeriu         nu voteaz„
                               Calimente Mih„i˛„            pentru
 Domnul Bogdan Olteanu:                   Canacheu Costic„            absent
                               Cantaragiu Bogdan            pentru
 V„ mul˛umesc, domnule senator.               Cazan Romeo Gheorghe
 Domnul secretar al Camerei Deputa˛ilor, Gelil       Leonard                 pentru
Eserghep.                          C„lian Petru              pentru
                               C„lin Ion                pentru
 Domnul Gelil Eserghep:                   C‚mpanu Liviu              pentru
  Am o rug„minte de la doi colegi care au de prins un    Chiper Gheorghe             pentru
avion.                            Chi∫ Filona∫              absent
  Buda Daniel           pentru          Cindrea Ioan              pentru
  Zegrean Augustin         pentru          Cioc‚lteu Alexandru           pentru
  Adomnic„i Mirela Elena      pentru          Ciontu Corneliu             absent
  Adomni˛ei Cristian Mihai     pentru          Ciopraga Mircea             absent
  Albu Gheorghe          pentru          Ciuc„ Liviu Bogdan           absent
  Alm„janu Marin          pentru          Cliveti Minodora            pentru
  Alm„∫an Liviu          pentru          Cocrea Olgu˛a              absent„
20       MONITORUL  OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

CodÓrl„ Liviu         pentru           Ifrim Mircea              absent
Constantinescu Anca      absent„          Iga∫ Traian Constantin         pentru
Constantinescu Viorel     pentru           Ignat Miron               pentru
Corl„˛ean Titus        pentru           Iliescu Valentin Adrian         pentru
Co∫ea Dumitru Gheorghe                  Ionescu Daniel             pentru
Mircea            absent           Iordache Florin             pentru
Cr„ciunescu Grigore      absent           Iordache Gra˛iela Denisa        pentru
Cre˛u Gabriela        absent„          Iriza Marius              nu voteaz„
Cutean Vasile Emilian     pentru           Iustian Mircea Teodor          pentru
Dan Iosif           pentru           Jipa Florina Ruxandra          absent„
Diaconescu Marin       pentru           Kelemen Attila Béla Ladislau      pentru
Diaconescu Renic„       absent           Kelemen Hunor              pentru
Dida Corneliu Ioan      absent           Kerekes Károly             pentru
Dobre Traian         pentru           Király Andrei Gheorghe         pentru
Dorneanu Valer        absent           Kónya-Hamar Sándor           pentru
Dragomir Dumitru       absent           Kovacs Attila              absent
Dragomir Gheorghe       pentru           Lakatos Petru              absent
Dr„gu∫ Radu C„t„lin      pentru           Lambrino Radu              pentru
Dre˛canu Doina Mic∫unica   pentru           Lari-Iorga Leonida           pentru
Dumitrescu Cristian Sorin   pentru           Lificiu Petru              pentru
Dumitrescu Liana       absent„          Liga D„nu˛               absent
Dumitrescu Zamfir       absent           Longher Ghervazen            pentru
Dumitriu Drago∫ Petre     nu voteaz„         Luchian Ion               pentru
Dumitriu Mihai        pentru           Macale˛i Costic„            absent
Dumitru Ion          pentru           Magheru Paul              absent
Du∫a Mircea          absent           Man Mircea               pentru
Du˛u Stelian         absent           Manda Iulian Claudiu          absent
Erdei-Dolóczki István     pentru           Manolescu Oana             pentru
Eserghep Gelil        pentru           Manta Pantelimon            pentru
Faina Constantin       pentru           Marian Dan Mihai            pentru
F‚r∫irotu Vladimir Mircea   absent           Marin Constantin            pentru
Fenechiu Relu         absent           Marinescu Marian Jean          absent
Firczak Gheorghe       absent           Martin Eduard Stelian          absent
Florea Damian         absent           Márton Árpád Francisc          absent
Fotopolos Sotiris       pentru           Máté András Levente           pentru
Fr‚ncu Emilian Valentin    pentru           Matei C„t„lin Lucian          absent
Furo Iuliu Ioan        nu voteaz„         Maz„re Alexandru            absent
Gabor Gheorghe        pentru           M„laimare Mihai Adrian         pentru
Gan˛ Ovidiu Victor      absent           M„n„stireanu Vladimir Alexandru     pentru
G„leteanu Monalisa      pentru           M„nescu Rare∫ ™erban          pentru
Georgescu Filip        pentru           M„rcule˛ Petrescu Mira
Gerea Andrei Dominic     pentru           Anca Victoria              absent„
Gheorghe Valeriu       absent           M„tu∫a Tudor              absent
Gheorghiof Titu Nicolae    pentru           Meir Nati                pentru
Ghiorghioni Ionesie      absent           Merce Ilie               nu voteaz„
Ghi∫e Ioan          pentru           Merka Adrian Miroslav          pentru
Giurescu Ion         pentru           Micula C„t„lin             absent
Giurgiu Mircia        absent           Mihalache Sorin Dan           absent
Gl„van ™tefan         absent           Mihei Andrian Sirojea          pentru
Godja Petru          pentru           Mircea Costache             nu voteaz„
Gon˛ea Ion          absent           Mircovici Niculae            absent
Grigore Dan          absent           Mironescu Lauren˛iu           pentru
Grosaru Mircea        absent           Miro∫eanu Liviu Alexandru        pentru
Gubandru Aurel        pentru           Mitrea Manuela             pentru
Gu∫„ Cozmin Horea       pentru           Mitrea Miron Tudor           absent
Gvozdenovici Slavomir     pentru           Miu˛escu Gheorghe Adrian        absent
Hanganu Romeo Octavian    pentru           MÓnzÓn„ Ion               nu voteaz„
Hellvig Eduard Raul      pentru           Mocanu Alexandru            pentru
Hoban Ioan          absent           Mocanu Vasile              pentru
Hogea Vlad Gabriel      absent           Moc„nescu Coloros Dan
Hoinaru Marian        absent           Constantin               pentru
Hrebenciuc Viorel       pentru           Mocioalc„ Ion              absent
Iacob Ridzi Monica Maria   absent„          Mohora Tudor              absent
Iancu Iulian         pentru           Moisoiu Adrian             nu voteaz„
Ibram Iusein         pentru           Moldovan Emil Radu           absent
        MONITORUL   OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,  PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        21

Momanu Corneliu         pentru          Sanda Victor              pentru
Motreanu Dan ™tefan       pentru          Sandu Gabriel              pentru
Movil„ Petru           pentru          Sandu-Capr„ Mihai            pentru
Munteanu Ioan          pentru          Sasu Ion                pentru
Musc„ Monica Octavia       pentru          S„niu˛„ Marian Florian         absent
Mu∫etescu Tiberiu Ovidiu     pentru          S„punaru Nini              pentru
Nassar Rodica          pentru          S‚rb Gheorghe              absent
N„stase Adrian          pentru          S‚rbu Daciana Octavia          absent„
Nechita Aurel          absent          S‚rbu Marian              pentru
Nedelcu Gabriela         pentru          S‚rbu Mugurel Liviu           pentru
Nica Dan             absent          Scutaru Adrian George          pentru
Nicolicea Eugen         pentru          Semcu Adrian Emanuil          pentru
Nicula Vasile Cosmin       absent          Seres Dénes               absent
Niculescu-Duv„z Bogdan Nicolae  pentru          Severin Adrian             absent
Nistoran Dorin Liviu       pentru          Silaghi Ovidiu Ioan           absent
Ni˛„ Constantin         absent          Sire˛eanu Mihail            absent
Ni˛ulescu Teodor         pentru          Sóki Béla                pentru
Nosa Iuliu            absent          Soporan Vasile Filip          absent
Oancea Viorel          absent          Stan Ioan                pentru
Olarean Aurel          absent          Stan Ion                pentru
Oltean Ioan           pentru          Stanciu Anghel             absent
Olteanu Bogdan          pentru          St„nescu Cristian            absent
Oprea Gabriel          pentru          St„nescu Mircea             pentru
Ovidenie Costel         pentru          St„ni∫oar„ Mihai            absent
Pal„r Ionel           pentru          Stoica Ion               absent
Pambuccian Varujan        pentru          Str„chinaru Petre            pentru
Pard„u Dumitru          pentru          Strung„ Emil              pentru
Pascu Bogdan           pentru          Szekely Levente Csaba          absent
Pa∫cu Ioan Mircea        absent          ™tirbu Monica Mihaela          pentru
Pavelescu Aurelian        pentru          ™tirbe˛ Cornel             pentru
Paveliu Marian Sorin       pentru          ™tireanu Octavian            pentru
P„un Nicolae           absent          ™tiuc„ Alecsandru            pentru
Petrea Constantin        pentru          Tab„r„ Valeriu             absent
Plumb Rovana           pentru          Tamás Sándor              pentru
Podgorean Radu          pentru          T„mag„ Constantin            pentru
Ponta Victor Viorel       absent          T„n„sescu Mihai Nicolae         absent
Pop Claudiu Adrian        absent          T„rniceru Petru             pentru
Popa Cornel           pentru          Teodorescu George Alin         absent
Popa Daniela           pentru          Timar Liviu               pentru
Popa Nicolae           pentru          Timi∫ Ioan               pentru
Popeang„ Petre          absent          Todoran Pavel              pentru
Popescu Dan Ioan         absent          Toma Florentina Marilena        pentru
Popescu Florin Aurelian     pentru          Toma Horia Victor            pentru
Popescu Ionica Constan˛a     pentru          Toró Tiberiu              pentru
Popescu-T„riceanu C„lin                  Tudor Constantin            pentru
Constantin Anton         absent          Tudor Marcu               absent
Popp Cosmin Gabriel       pentru          Tudose Mihai              absent
Preda Cezar Florin        absent          Turcan Raluca              pentru
Preda Ion            pentru          fiundrea Ioan              pentru
Pruteanu Vasile         absent          Uioreanu Horea Dorin          absent
Puchianu Ioan Dumitru      pentru          Ujeniuc Drago∫             pentru
Pupez„ Viorel          pentru          Ungureanu Petre             pentru
Purceld Octavian Mircea     absent          Ungureanu Valeriu Alexandru       pentru
Pu∫ca∫ Vasile          pentru          Urs„rescu Dorinel            pentru
Pu∫c„ Mircea Valer        absent          Vainer Aurel              absent
Puzdrea Dumitru         pentru          Varga Attila              pentru
Racoceanu Viorel         absent          Vasile Aurelia             pentru
Radan Mihai           pentru          Vasilescu Lia Olgu˛a          nu voteaz„
Raicu Romeo Marius        absent          V„lean Adina Ioana           pentru
R„dulescu Cristian        pentru          V„sioiu Horia              pentru
Rogin Marius           pentru          V‚lcov-™andru Marcela Lavinia      pentru
Romanescu Marcel Lauren˛iu    pentru          Vlase Petru Gabriel           pentru
Rus Ioan Aurel          nu voteaz„        Vl„doiu Aurel              pentru
Rusu Mihaela Adriana       pentru          Voicu C„t„lin              absent
Ru∫anu Dan Radu         pentru          Voicu Mihai Alexandru          absent
  22        MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006

  Voinea Florea            pentru         plenul Camerelor reunite ∫i-a dat votul pe un fals.
  Zaharia Claudius Mihail       pentru         Rectificarea ap„rut„ Ón îMonitorul Oficial“ — Óntr-adev„r,
  Zamfir Gabriel Sorin         absent         ap„rut„ Ón îMonitorul Oficial“ —, prin care alegerea
  Zamfirescu Dan Dumitru        absent         acestui consiliu se face nu prin hot„r‚rea Parlamentului,
  Zegrean Augustin           pentru         ci prin lege, este un fals, av‚nd Ón vedere c„ Ón ∫edin˛a
  Zgonea Valeriu ™tefan        absent         Camerei Deputa˛ilor din 26 mai 1999, un asemenea
  V„ rog, dac„ a venit cineva mai   t‚rziu, s„ spun„.    amendament a fost respins.
  Ciuc„ Liviu Bogdan          pentru           Œn aceste condi˛ii, eu consider c„ am f„cut bine s„ nu
  Mihalache Sorin Dan          pentru         ne exprim„m votul Óntr-o asemenea construc˛ie
  Hoinaru Marian            pentru         institu˛ional„, care este contrar„ legii.
  Dorneanu Valer            pentru           V„ mul˛umesc.
  V„ mul˛umesc. (Rumoare, discu˛ii.)
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Bogdan Olteanu:                      V„ mul˛umesc, domnule deputat.
  V„ mul˛umesc.                          P‚n„ la finalizarea num„r„torii, o s„ v„ rog s„
  P‚n„ c‚nd se va centraliza rezultatul votului, doresc    Óndeplinim un alt punct de pe ordinea de zi. Este vorba
s„ v„ informez c„, Ón conformitate cu prevederile art. 15    de depunerea jur„m‚ntului de c„tre un membru supleant
alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea   al Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Rom‚ne de
∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„, s-au    Radiodifuziune, domnul Aurel Storin.
depus la secretarii generali ai Camerei Deputa˛ilor ∫i        Domnule Storin, v„ rog s„ pofti˛i la microfon ∫i s„
Senatului, Ón vederea exercit„rii de c„tre deputa˛i ∫i     citi˛i jur„m‚ntul.
senatori a dreptului de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale,
urm„toarele legi:                         Domnul Aurel Storin:
  — Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul     Jur„m‚nt.
Rom‚niei ∫i Guvernul Federa˛iei Ruse privind            Eu, Aurel Storin, desemnat Ón calitate de membru
inventarierea Ón˛elegerilor bilaterale Óncheiate Óntre     supleant al Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
Rom‚nia ∫i Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,      Rom‚ne de Radiodifuziune, jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
semnat la Bucure∫ti la 8 noiembrie 2005;            legile ˛„rii, s„ ap„r interesele Rom‚niei, drepturile ∫i
  — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a      libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor, s„-mi Óndeplinesc
Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de     cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire atribu˛iile ce-mi revin
Ómprumut, Ón valoare de 60 milioane dolari S.U.A., dintre    potrivit func˛iei ∫i s„ p„strez secretul profesional.
Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i     A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
pentru finan˛area Proiectului îEconomia bazat„ pe         Domnul Bogdan Olteanu:
cunoa∫tere“, semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2005;
  — Lege pentru ratificarea Protocolului Adi˛ional        V„ mul˛umesc, domnule Aurel Storin.
convenit prin Notele verbale schimbate Óntre Ministerul      Procedurile au fost Óndeplinite, Ón ce v„ prive∫te.
Afacerilor Externe din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor      V„ rog s„ semna˛i ∫i s„ preda˛i documentul.
Externe din Republica Albania, Ón numele Guvernului        Doamnelor ∫i domnilor senatori ∫i deputa˛i,
Rom‚niei ∫i al Consiliului de Mini∫tri al Republicii Albania,   Rezultatul apelului nominal pentru desemnarea
transmise la Bucure∫ti la 26 mai 2005, ∫i respectiv la     membrilor Colegiului C.N.S.A.S. este urm„torul: au fost
Tirana la 15 iulie 2005, pentru modific„rile aduse la      exprimate un num„r de 281 de voturi, din care, 277 de
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii     voturi pentru ∫i 4 voturi Ómpotriv„.
Albania privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a        V„ reamintesc c„ numirea membrilor Colegiului
investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994;       Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
  — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a       se face cu majoritatea deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i,
Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea        conform art. 38 alin. (7) din Regulamentul ∫edin˛elor
bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul   comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
2005;                               Œn aceste condi˛ii, fiind Óntrunite condi˛iile
  — Lege pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a       regulamentare ∫i legale, membrii Colegiului C.N.S.A.S. au
Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor       fost vota˛i ∫i Ó∫i pot exercita mandatul. (Aplauze.)
probleme financiare pe anul 2005;                 La ultimul punct al ordinii de zi avem depunerea
  — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a      jur„m‚ntului de c„tre membrii Colegiului Consiliului
Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor        Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.
probleme financiare Ón anul 2005 Ón domeniul asigur„rilor     Œi voi invita, pe r‚nd, s„ ia de la secretarul de ∫edin˛„
pentru ∫omaj;                          textul, s„-l citeasc„ ∫i, dup„ aceea, s„-l semneze.
  (Domnul deputat Lucian Augustin Bolca∫ solicit„ cuv‚ntul    Domnul Petrescu Drago∫.
pe procedur„.)                           V„ rog s„ v„ exprima˛i, conform procedurii, cu m‚na
  Dau cuv‚ntul, pe procedur„, domnului deputat Bolca∫.    pe Constitu˛ie ∫i pe Biblie.

  Domnul Lucian Augustin Bolca∫:                 Domnul Drago∫ Petrescu:
  Domnule pre∫edinte,                      Eu, Drago∫ Petrescu, membru al Colegiului Consiliului
  Pentru ca disputele noastre procedurale s„ aib„,      Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„
totu∫i, o finalitate, vreau s„ v„ spun c„, la aceast„ dat„,   respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile
           MONITORUL    OFICIAL   AL  ROM¬NIEI,   PARTEA a II-a,  Nr.  39/31.III.2006        23

fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu            Domnul Claudiu Octavian Seca∫iu:
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi    Eu, Claudiu Octavian Seca∫iu, membru al Colegiului
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.      Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii,
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc      jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii        libert„˛ile fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.           con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
                                   Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
  Domnul Bogdan Olteanu:                    siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
                                 mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
  V„ mul˛umesc.
                                   A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Dumitrescu Constantin Grigore (Ticu).
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Constantin Grigore (Ticu) Dumitrescu:
                                  V„ mul˛umesc.
  Eu, Constantin Ticu Dumitrescu, membru al Colegiului      Domnul Dinescu Mircea.
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii,
jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i      Domnul Mircea Dinescu:
libert„˛ile fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
                                  Eu, Mircea Dinescu, membru al Colegiului Consiliului
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
                                 Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
                                 respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc      fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii        con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.           revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)              Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
                                 siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
  Domnul Bogdan Olteanu:                    mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
  V„ mul˛umesc.                          A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Turianu Corneliu.                     Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Corneliu Turianu:                     V„ mul˛umesc.
                                  Domnul Chiri˛escu Florian.
  Eu, Corneliu Turianu, membru al Colegiului Consiliului
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„       Domnul Florian Chiri˛escu:
respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile
fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu            Eu, Florian Chiri˛escu, membru al Colegiului Consiliului
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi  Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.      respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile
                                 fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc      con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii        revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.             Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
                                 mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
  Domnul Bogdan Olteanu:                      A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  V„ mul˛umesc.
                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Lazea Dorin Dan.
                                  V„ mul˛umesc.
  Domnul Dorin Dan Lazea:                     Domnul Ionescu Cazimir Benedict.
  Eu, Dorin Dan Lazea, membru al Colegiului Consiliului      Domnul Cazimir Benedict Ionescu:
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„
respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile    Eu, Ionescu Cazimir Benedict, membru al Colegiului
fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu          Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii,
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi  jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.      libert„˛ile fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
                                 con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
                                 revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
                                   Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
                                 siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)             mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
                                   A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Bogdan Olteanu:
  V„ mul˛umesc.                          Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Seca∫iu Claudiu Octavian.                 Domnul T„nase Lauren˛iu.
  24           MONITORUL     OFICIAL    AL  ROM¬NIEI,     PARTEA a II-a,   Nr.  39/31.III.2006

  Domnul Lauren˛iu T„nase:                            Domnul Csendes Ladislau Antoniu:
  Eu, Lauren˛iu T„nase, membru al Colegiului Consiliului             Eu, Csendes Ladislau Antoniu, membru al Colegiului
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, jur s„            Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii,
respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i libert„˛ile         jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i
fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu                 libert„˛ile fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi         con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
                                        revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii                 Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.                  siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)                    mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
                                          A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
  Domnul Bogdan Olteanu:
  V„ mul˛umesc.                                  Domnul Bogdan Olteanu:
  Domnul Buchet Constantin.
                                         V„ mul˛umesc.
  Domnul Constantin Buchet:                           Procedurile au fost Óndeplinite. Urmeaz„ ca, dup„
  Eu, Constantin Buchet, membru al Colegiului                publicarea Ón îMonitorul Oficial“ a Hot„r‚rii Parlamentului,
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii,          Ón prima ∫edin˛„ a Colegiului s„ fie alese persoanele
jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, drepturile ∫i           care vor ocupa pozi˛iile de pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i
libert„˛ile fundamentale ale omului, s„-mi Óndeplinesc cu           secretar.
con∫tiinciozitate, onoare ∫i f„r„ p„rtinire Óndatoririle ce-mi          Doresc s„ felicit persoanele alese ∫i s„ le doresc mult
revin Ón calitate de membru al Colegiului Consiliului.             succes Ón activitatea dumnealor. (Aplauze.)
  Jur s„ p„strez secretul informa˛iilor care privesc              Cu aceasta, declar Ónchis„ ∫edin˛a comun„ a
siguran˛a na˛ional„, at‚t pe perioada exercit„rii               Senatului ∫i Camerei Deputa˛ilor de ast„zi, 23 martie
mandatului, c‚t ∫i dup„ Óncetarea acestuia.
                                        2006.
  A∫a s„-mi ajute Dumnezeu! (Aplauze.)
                                         Rog deputa˛ii s„ r„m‚n„ Ón sal„ pentru o scurt„
  Domnul Bogdan Olteanu:                           ∫edin˛„ a Camerei Deputa˛ilor.
  V„ mul˛umesc.
  Domnul Csendes Ladislau Antoniu.                        ™edin˛a s-a Óncheiat la ora 12,35.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

  Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|123489]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 39/31.III.2006 con˛ine 24 de pagini.  Pre˛ul: 5,04 lei noi/50.400 lei vechi  ISSN  1220–4870

								
To top