Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

078 - PDF

VIEWS: 121 PAGES: 24

									                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 78      PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE            Vineri, 23 decembrie 2005     PUBLICAfiII         ALE    SOCIET√fiILOR           COOPERATIVE

 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MODA LUX          - capitalul social variabil este de 600 lei, din care
      R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul V‚lcea           v„rsat: 600 lei;
                                  - date de identificare fondatori:
                                  1. Dulca Victor, Ón calitate de asociat, n„scut la data
       MINISTERUL JUSTIfiIEI               de 10.02.1960 Ón localitatea Muereasca, jude˛ul V‚lcea,
 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI COMERfiULUI          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea, str. Calea
                                lui Traian nr. 84, bl. S 7/2, sc. A, ap. 15, jude˛ul V‚lcea,
                                identificat cu C.I. seria VX nr. 136355 eliberat„ de Poli˛ia
     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            R‚mnicu-V‚lcea la data de 7.08.2003, cod numeric
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA             personal 1600210384192;
                                  2. Mitu Elena, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data
       EXTRASUL ŒNCHEIERII NR. 60            de 9.01.1964 Ón localitatea R‚ureni, jude˛ul V‚lcea,
       din data de 29 noiembrie 2005           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea, str. Calea
                                lui Traian nr. 88, bl. S 5, sc. B, ap. 5, jude˛ul V‚lcea,
  Judec„tor delegat                      cod numeric personal 2640109384192;
  la Oficiul Registrului                     3. Ban Dumitru, Ón calitate de asociat, n„scut la data
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   de 25.09.1957 Ón localitatea Milcoiu, jude˛ul V‚lcea,
  Tribunalul V‚lcea      - Petria Sorinel        cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea, Str.
  Referent           - Mihai Marian Ionu˛      Armoniei, bl. R7, sc. A, ap. 12, jude˛ul V‚lcea, cod
   Œn baza cererii nr. 45586 din data de 24.11.2005 ∫i a   numeric personal 1570925384181;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul     4. Titiriga Nicolae, Ón calitate de asociat, n„scut la
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea a     data de 14.09.1955 Ón localitatea Bune∫ti, jude˛ul V‚lcea,
dispus autorizarea, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea, Str.
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru societatea   Trandafirilor, bl. C9, sc. G, ap. 14, jude˛ul V‚lcea, cod
comercial„ cu urm„toarele date:                numeric personal 1550914384249;
   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: C 38/60     5. Stanca Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
din data de 29.11.2005;                    data de 12.04.1959 Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul
   - cod unic de Ónregistrare: 18175447;           V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,
   - denumirea ∫i forma juridic„: Societatea Cooperativ„   str. General Magheru, bl. 14, sc. B, ap. 29, jude˛ul
Me∫te∫ug„reasc„ MODA LUX;                   V‚lcea, cod numeric personal 1590412384213;
   - sediul social: R‚mnicu-V‚lcea, str. Calea lui Traian,    6. Stanca Paraschiva, Ón calitate de asociat, n„scut„
nr. 84, bl. S 7/2, parter, jude˛ul V‚lcea, conform       la data de 15.10.1963 Ón localitatea B„beni, jude˛ul
contractul de comodat cu nr. 143 din data de          V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea,
24.11.2005, valabil p‚n„ la data de 24.12.2005;        str. General Magheru, bl. 14, sc. B, ap. 29, jude˛ul
   - emblema este complex„; descriere: un pantof l‚ng„    V‚lcea, cod numeric personal 2631015384188;
imaginea unei persoane, de sex masculin, ∫i numele         7. Speriatu Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut
firmei scris Ón perspectiv„ cu caractere speciale toate pe   la data de 6.12.1966 Ón localitatea Stoile∫ti, jude˛ul
un fond verde al„turi de un imobil; codificarea emblemei:   V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,
2.1.5. (b„rba˛i purt‚nd smoking sau costum); 27.5.3      Str. Republicii, bl. F4, sc. C, ap. 26, telefon 0250, fax
(litere Ón relief sau cu umbre); 9.9.1 (Ónc„l˛„minte);     0250, jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal
   - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1661206384185;
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  8. Sc„rl„tescu Elena, Ón calitate de asociat, n„scut„ la    - administratori, persoane fizice:
data de 15.07.1969 Ón localitatea Brezoi, jude˛ul V‚lcea,     1. Dulca Victor, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea, Str.      conform actului constitutiv;
Florilor, bl. 68, sc. B, ap. 17, jude˛ul V‚lcea, cod numeric    2. CÓrstea Contantin, durata mandatului 4 ani, av‚nd
personal 2690715380889;                    puteri conform actului constitutiv;
  9. Caramida Lidia, Ón calitate de asociat, n„scut„ la     3. Mihaila Rodica, durata mandatului 4 ani, av‚nd
data de 13.05.1962 Ón localitatea Lade∫ti, jude˛ul V‚lcea,   puteri conform actului constitutiv;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea, Str.        - cenzori:
Luceaf„rului, nr. 2, bl. A4, sc. B, ap. 43, jude˛ul V‚lcea,    1. Anescu Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
cod numeric personal 2620513384191;              6.03.1956 Ón Orle∫ti, jude˛ul V‚lcea, cod numeric
  10. Ispas Mihai, Ón calitate de asociat, n„scut la data  personal 2560306381452, domiciliat„ Ón localitatea
de 7.02.1976 Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul      R‚mnicu-V‚lcea, bd. Tudor Vladimirescu, bl. R2, sc. B,
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,     ap. 10, jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal
str. Fund„tura, jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal      2560306381452, identificat cu C.I. seria VX nr. 027081
1760207384001;                         eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani la data de 27.09.2000;
  11. Tiloiu Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ la      2. Popa Mihail, cenzor supleant, cet„˛ean rom‚n,
data de 6.12.1960 Ón localitatea Verguleasa, jude˛ul      n„scut la data de 4.06.1957 Ón R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea,     V‚lcea, cod numeric personal 1570604384222, domiciliat
str. Lucian Blaga, nr. 6, bl. A 42/2, sc. B, ap. 19, jude˛ul  Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea, str. Mitropolit Antim
V‚lcea, cod numeric personal 2601206384217;          Ivireanu, nr. 49, jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal
  12. Piele Ioana, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data  1570604384222, identificat cu C.I. seria VX nr. 044103
de 14.05.1966 Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea, jude˛ul      eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu-V‚lcea la data de
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea,     21.03.2001
Str. I. C. Br„tianu nr. 2, bl. A 69, sc. C, ap. 16, jude˛ul    R„mas„ definitiv„ la data de 29 noiembrie 2005.
V‚lcea, cod numeric personal 2660514384187;
  13. CÓrstea Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut la    (1/32)
data de 10.03.1953 Ón localitatea Govora Sat, jude˛ul                    *
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,
Str. Luceaf„rului, nr. 5, bl. A20, sc. F, ap. 3, jude˛ul    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTMETAL
V‚lcea, cod numeric personal 1530310384186;                 Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
  14. Chiriac Florentina, Ón calitate de asociat, n„scut„
la data de 28.04.1968 Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea,               HOT√R¬REA NR. 1
jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-
                                         din data de 9.11.2005
V‚lcea, str. ™tirbei Vod„, nr. 354, jude˛ul V‚lcea, cod
numeric personal 2680428384186;                     a membrilor cooperatori din Cooperativa
  15. CÓrstea Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut        Me∫te∫ug„reasc„ Mic„ ARTMETAL,
la data de 3.09.1951 Ón localitatea Bune∫ti, jude˛ul            Ónmatriculat„ cu nr. J 13/14/1994,
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,           cod unic de Ónregistrare R 6739356
Str. Bradului, nr. 4, bl. C6, sc. A, ap. 11, jude˛ul V‚lcea,
cod numeric personal 1510903384184;                Adunarea general„ a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici
  16. Tirtau Ion, Ón calitate de asociat, n„scut la data   ARTMETAL s-a Óntrunit Ón data de 9.11.2005 la sediul
de 9.02.1968 Ón localitatea Milcoiu, jude˛ul V‚lcea,      societ„˛ii din Constan˛a, Str. Eliber„rii (fost„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Milcoiu, jude˛ul   Na˛ionaliz„rii). Œn conformitate cu prevederile art. 117 din
V‚lcea, telefon 0250, fax 0250, cod numeric personal      Legea nr. 1/2005, s-a procedat la reorganizarea
1680209384218;                         societ„˛ii, modific‚ndu-se Ón acest scop actul constitutiv
  17. Raducea Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut   al Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici ARTMETAL, astfel:
la data de 19.06.1966 Ón localitatea Stoile∫ti, jude˛ul      1. Denumirea persoanei juridice: Societatea
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Stoile∫ti,  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTMETAL de gradul 1.
jude˛ul V‚lcea, telefon 0250, fax 0250, cod numeric        2. Sediul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti
personal 1660619384190;                    ARTMETAL este Ón Constan˛a, Str. Eliber„rii (fost„
  18. Mihaila Rodica, Ón calitate de asociat, n„scut„ la   Na˛ionaliz„rii) nr. 20, jude˛ul Constan˛a.
data de 23.12.1973 Ón localitatea M„dulari, jude˛ul        3. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-V‚lcea,     ARTMETAL este constituit„ pe o perioad„ nelimitat„.
Str. 22 Decembrie, nr. 43, bl. CIPA, sc. A, ap. 20,        4. Obiectul principal de activitate al Societ„˛ii
jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal 2731223381450;      Cooperative ARTMETAL este fabricare de construc˛ii
  19. Raducea Camelia, Ón calitate de asociat, n„scut„    metalice ∫i p„r˛i componente ale structurilor metalice, cod
la data de 16.06.1969 Ón localitatea R‚mnicu-V‚lcea,      CAEN 2811.
jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu-      5. Obiectele secundare de activitate r„m‚n toate cele
V‚lcea, str. Calea lui Traian nr. 107, bl. 3, sc. A, ap. 15,  declarate Ón precendentul act constitutiv.
jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal 2690616384199;        6. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii
  20. Dulca Nicolae, Ón calitate de asociat, n„scut la    Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTMETAL este de 1.500
data de 24.11.1971 Ón localitatea Muereasca, jude˛ul      RON ∫i se divide Ón p„r˛i sociale egale a c„ror valoare
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu-V‚lcea,     nominal„ este de 10 RON fiecare.
str. Marin Sorescu, nr. 8, bl. A 38/1, sc. C, ap. 12,       7. Administratorul unic ∫i pre∫edinte al Societ„˛ii
jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal 1711124384019;      Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTMETAL Constan˛a va fi
  – activitatea principal„: cod CAEN 1930 - fabricarea    dl Sariu Cornel, care este ∫i membru fondator al
Ónc„l˛„mintei;                         acesteia.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                3

  8. Cenzorul Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti     transmite unei noi cooperative, av‚nd ca baz„ situa˛ia
ARTMETAL este Marian Monica, cet„˛ean rom‚n, cod        patrimonial„ ∫i balan˛a contabil„ la 30.09.2002.
numeric personal 2720404131211, n„scut„ Ón Constan˛a        Motivele diviz„rii:
la data de 4.04.1972, domiciliat„ Ón comuna Costine∫ti,      O mai bun„ gestionare a patrimoniului cu implica˛ii
jude˛ul Constan˛a.                       asupra reducerii costurilor de exploatare Ón interesul
  9. Membru supleant al cenzorului Societ„˛ii        societ„˛ii.
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTMETAL este Borislavschi       Concentrarea actului de decizie pe obiectul principal
Robert Florin, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal      de activitate care este diferit la cele dou„ p„r˛i implicate
1710309131228, n„scut Ón Constan˛a la data de         Ón divizare.
9.03.1972, domiciliat Ón Constan˛a, str. Basarabi, nr. 6-7,    Controlul ∫i Óndrumarea Ón condi˛ii mai bune a celor
bl. CFR, sc. 1, et. 1, ap. 112, jude˛ul Constan˛a.       dou„ p„r˛i ∫i o mai mare eficien˛„ ∫i profesionalism.
  10. Membrii fondatori sunt: Sariu Cornel, cet„˛ean       1. Elementele de identificare ∫i caracterizare a
rom‚n, n„scut la data de 2.10.1952 Ón comuna Beilic,      societ„˛ii ce urmeaz„ a se diviza:
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str. Hatman      - ELECTROCASNICA SCM, cu sediul Ón Constan˛a,
Arbore nr. 73, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal     bd. Ferdinand, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
1521002131320; Sariu Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     comer˛ului cu nr. C 13/21/2005 ∫i cu cod unic de
data de 26.05.1946 Ón comuna Beilic, jude˛ul Constan˛a,    Ónregistrare R 1889921, reprezentat„ de Bujgoi Iulian,
domiciliat Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 104, bl. 44, sc. A,  pre∫edinte, ∫i cu un capital total de 27.680 lei (RON),
ap. 4, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal         din care Ói cesioneaz„ noii cooperative ce urmeaz„ a se
1460526131289; Sariu Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Ónfiin˛a 10.570 lei (RON) numerar.
data de 10.07.1965 Ón satul Viile, jude˛ul Constan˛a,       Cooperativa care preia capitalul este:
domiciliat Ón comuna Valul lui Traian, str. Dumitru Olariu     - ELECTRO PRODCOM SERV SCM, cu sediul Ón
nr. 46, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal        Constan˛a, bd. Al. L„pu∫neanu nr. 74, bl. LE20A, care
1650710135710; Sariu Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    urmeaz„ a se Ónfiin˛a.
data de 27.10.1967 Ón satul Viile, jude˛ul Constan˛a,
domiciliat Ón comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei       Activul ∫i pasivul societ„˛ii ce urmeaz„ a se diviza
nr. 19, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal        este de 205.368 lei (RON).
1671027135610 ∫i Bivol Aurica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„       2. Elemente de identificare ale societ„˛ilor dup„
la data de 25.01.1949 Ón comuna Dulgheru, jude˛ul       divizare:
Constan˛a, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Hatman Arbore      ELECTROCASNICA SCM va r„m‚ne cu un activ ∫i
nr. 73, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal        un pasiv Ón valoare de 191.632 lei.
2490125131210, fiecare de˛in‚nd c‚te 30 p„r˛i sociale a      ELECTRO PRODCOM SERV SCM va avea un activ
c‚te 100 RON, Ón valoare total„ de 300 RON,          ∫i pasiv Ón valoare de 13.736 lei.
reprezent‚nd 30% din capitalul social fiecare.           Membrii cooperatori ai ELECTROCASNICA SCM vor
  11. Asocierea Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti    fi:
ARTMETAL Ón asocia˛ii ∫i uniuni se va face sub condi˛ia      - Bujgoi Iulian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i Anica,
respect„rii deplinei autonomii economice ∫i juridice.     n„scut la data de 9.07.1954, Ón General Sc„ri∫oreanu,
  12. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str. fiepe∫
ARTMETAL Ó∫i poate desf„∫ura activit„˛ile prev„zute de     Vod„ nr. 8, cod numeric personal 1540709131216,
actul constitutiv ∫i cu persoane fizice care nu sunt      posesor al C.I. seria KT nr. 367892, eliberat„ la data de
membri cooperatori, num„rul acestora fiind nelimitat.     12.08.2003 de Poli˛ia Constan˛a - pre∫edinte;
  13. Œn Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         - Burlacu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Emil ∫i
ARTMETAL, conform prevederilor art. 122 din Legea       Maria, n„scut la data de 17.02.1971, Ón comuna Mihail
nr. 1/2005, votul membrilor cooperatori este propor˛ional   Kog„lniceanu, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Constan˛a,
cu num„rul de p„r˛i sociale pe care fiecare membru       Str. Albatrosului nr. 7, bl. BCA, sc. A, et. 2, ap. 1, cod
cooperator le de˛ine. O parte social„ d„ dreptul la un     numeric personal 1710217131224, posesor al C.I. seria
vot.                              KT nr. 293339, eliberat„ la data de 3.09.2002 de Poli˛ia
                                Constan˛a;
  (2/20.344)                           - Buzatu Viorel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i
               *                 ™tefania, n„scut la data de 5.01.1980, Ón comuna
                                B„neasa, jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str.
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         Serg. N. Grindeanu nr. 72, bl. A6, sc. B, ap. 62, cod
        ELECTROCASNICA SCM               numeric personal 1800105132473, posesor al C.I. seria
       Constan˛a, jude˛ul Constan˛a           KT nr. 073170, eliberat„ la data de 19.08.1999 de Poli˛ia
                                Constan˛a;
                                  - Bortoi Silviu, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Nicolae ∫i
         PROIECT DE DIVIZARE              Elisabeta, n„scut la data de 5.07.1978, Ón Constan˛a,
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare din    domiciliat Ón Constan˛a, bd. Aurel Vlaicu nr. 88, bl. AV36,
7 septembrie 2005, Ón temeiul art. 233 din Legea        sc. G, ap. 64, cod numeric personal 1780705131229,
nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, s-a hot„r‚t      posesor al C.I. seria KT nr. 290418, eliberat„ la data de
divizarea ELECTROCASNICA SCM, cu sediul Ón           20.08.2002 de Poli˛ia Constan˛a;
Constan˛a, bd. Ferdinand 94, bl. Fig. B, Ónmatriculat„ la     - Bujgoi Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Nicolae ∫i
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. C 13/21/2005, Ón     Marin, n„scut„ la data de 27.06.1957, Ón Techirghiol,
sensul c„ cooperativa nu-∫i Ónceteaz„ activitatea, av‚nd    jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. fiepe∫
loc o desprindere a unei p„r˛i a patrimoniului ce se      Vod„ nr. 8, cod numeric personal 2570628131217,
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

posesoare a C.I. seria KT nr. 367894, eliberat„ la data       Obiectul principal de activitate:
de 12.08.2003 de Poli˛ia Constan˛a;                 5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
  - Enache Georgian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Marian ∫i    gospod„resc.
F„nica, n„scut la data de 10.11.1978, Ón Constan˛a,         ELECTRO PRODCOM SERV SCM va avea ca
domiciliat Ón Constan˛a, Str. Liliacului nr. 17, cod numeric  membri cooperatori pe dnii:
personal 1781110131238, posesor al C.I. seria KT          - Dumitrescu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
nr. 455212, eliberat„ la data de 16.09.2004 de Poli˛ia     Alexandru ∫i Cali˛a, n„scut la data de 21.09.1954, Ón
Constan˛a;                           Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Eliber„rii nr. 25,
  - Nechita Marian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Grigore ∫i    bl. IV28, sc. B, et. 2, ap. 31, jude˛ul Constan˛a, cod
Elena L„cr„mioara, n„scut la data de 8.11.1983, Ón       numeric personal 1540921131263, posesor al C.I. seria
Vaslui, domiciliat Ón Constan˛a, ∫os. I. C. Br„tianu nr. 62,  KT nr. 292848, eliberat„ la data de 30.08.2002 de Poli˛ia
bl. A2, parter, ap. 2, cod numeric personal           Constan˛a - pre∫edinte;
1831108374516, posesor al B.I. seria GX nr. 718069,         - Dumitrescu Elena, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Coman
eliberat la data de 25.11.1997 de Poli˛ia Constan˛a;      ∫i Maria, n„scut„ la data de 16.07.1958, Ón comuna
  - Olaru Florin Gabriel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Mihai ∫i  Adamclisi, jude˛ul Constan˛a, posesoare a B.I. seria D.E.
Anica, n„scut la data de 27.04.1975, Ón Roman, jude˛ul     nr. 726588, eliberat de Poli˛ia Constan˛a;
Neam˛, domiciliat Ón Constan˛a, str. Serg. N. Grindeanu
                                  - Mocanu Alexandru, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Milu ∫i
nr. 31B, bl. G1, sc. B, et. 3, ap. 33, cod numeric
                                Cuna, n„scut la data de 7.04.1956, Ón comuna Corbu,
personal 1750427272663, posesor al C.I. seria KT
                                jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str. Sasu
nr. 387456, eliberat„ la data de 4.11.2003 de Poli˛ia
                                Dumitru nr. 12, cod numeric personal 1560407131259,
Constan˛a;
                                posesor al B.I. seria G.T. nr. 879223, eliberat de Poli˛ia
  - Omocea Georgeta, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Vasile ∫i   Constan˛a - ∫ef sec˛ie;
Viorica, n„scut„ la data de 29.11.1981, Ón Constan˛a,
                                  - Mocanu Gherghina, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Dumitru
domiciliat„ Ón N„vodari, Str. Delfinului nr. 6, bl. 30EST,
                                ∫i Maria, n„scut„ la data de 30.05.1961, Ón comuna
sc. C, ap. 22, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal
                                Corbu, jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón Constan˛a, str.
2811129134162, posesoare a B.I. seria G.T. nr. 511993,
                                Sasu Dumitru nr. 12, cod numeric personal
eliberat la data de 29.11.1995 de Poli˛ia N„vodari;
                                2610530400417, posesoare a B.I. seria D.V. nr. 140876,
  - Osmen Samir, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Taran ∫i      eliberat de Poli˛ia Constan˛a;
Gulsem, n„scut la data de 9.01.1979, Ón Constan˛a,
domiciliat Ón comuna Nicolae B„lcescu, jude˛ul Constan˛a,      - Balanica Ioana, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Gheorghe
cod numeric personal 1790109135081, posesor al C.I.       ∫i Lucre˛ia, n„scut„ la data de 28.02.1977, Ón Constan˛a,
seria KT nr. 326630 la data de 18.02.2003, eliberat„ de     domiciliat„ Ón Constan˛a, str. V‚rful cu Dor nr. 7,
Poli˛ia Ovidiu                         bl. V4B, sc. C, et. 4, ap. 47, cod numeric personal
                                2770228135060, posesoare a C.I. seria KT nr. 183761,
  - Jipa Iulian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Constantin ∫i
                                eliberat„ la data de 7.03.2001 de Poli˛ia Constan˛a;
Georgeta, n„scut la data de 23.06.1979, Ón H‚r∫ova,
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón H‚r∫ova, Aleea Sportului      - Cismaru Marian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ilie ∫i
nr. 4, jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal         Niculi˛a, n„scut la data de 4.11.1976, Ón Constan˛a,
1790623133101, posesor al C.I. seria KT nr. 408025,       domiciliat Ón Constan˛a, Aleea Pinului nr. 5, cod numeric
eliberat„ la data de 10.02.2004 de Poli˛ia H‚r∫ova;       personal 1761104131237, posesor al C.I. seria KT
  - Panait Costel Daniel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ilie ∫i  nr. 184351, eliberat„ la data de 9.03.2001 de Poli˛ia
                                Constan˛a;
Elena, n„scut la data de 20.05.1987, Ón Constan˛a,
domiciliat Ón comuna Cump„na, jude˛ul Constan˛a, cod        - Mierla Silvia Carmen, cet„˛ean rom‚n, fiica lui
numeric personal 1870520134230, posesor al C.I. seria      Traian ∫i Constan˛a, n„scut„ la data de 6.02.1955, Ón
KT nr. 180045, eliberat„ la data de 20.02.2001 de Poli˛ie    comuna Olteni, jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón
Constan˛a.                           Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 112, bl. R2, sc. B, ap. 23,
  Capitalul social al cooperativei este de 17.110 lei     cod numeric personal 2550206131287, posesoare a B.I.
(RON), divizat Ón 1.711 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,     seria B.Z. nr. 657874, eliberat de Poli˛ia Constan˛a;
care va fi Ómp„r˛it Óntre membrii cooperatori, astfel:       - Sisu Petric„, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Dumitru ∫i
                                Elena, n„scut la data de 29.01.1956, Ón Constan˛a,
   Nume        Capital    Num„r   Participare  domiciliat Ón Constan˛a, Str. Partizanilor nr. 15, cod
    ∫i        social     p„r˛i   la profit  numeric personal 1560129131270, posesor al C.I. seria
  prenume       de˛inut    sociale  ∫i pierderi  KT nr. 329859, eliberat„ la data de 27.02.2003 de Poli˛ia
Bujgoi Iulian      5.800     580     33,90    Constan˛a;
Burlacu Dumitru     1.800     180     10,52      - Ali Givan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ismail ∫i Jafet,
Buzatu Viorel      1.100     110     6,43    n„scut la data de 1.11.1958, Ón comuna Cobadin, jude˛ul
Bortoi Silviu       140      14     0,82    Constan˛a, domiciliat Ón comuna Cobadin, jude˛ul
                                Constan˛a, cod numeric personal 1581101134027,
Bujgoi Nicoleta     5.200     520     30,39
                                posesor al B.I. seria G.X. nr. 713042, eliberat de Poli˛ia
Enache Georgian     1.350     135     7,89    Constan˛a;
Nechita Marian      1.090     109     6,37
                                  - CÓrstea Gabriela, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Gheorghe
Olaru Florin Gabriel    140      14     0,82
                                ∫i Aneta, n„scut„ la data de 31.01.1959, Ón Constan˛a,
Omocea Georgeta      120      12     0,70    domiciliat„ Ón Constan˛a, Str. Democra˛iei nr. 143, cod
Osmen Samir        140      14     0,82    numeric personal 2590131131254, posesoare a C.I. seria
Jipa Iulian        140      14     0,82    KT nr. 347390, eliberat„ la data de 15.05.2003 de Poli˛ia
Panait Costel Daniel    90      9     0,52    Constan˛a.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                 5

  Va prelua un activ ∫i un pasiv Ón valoare de           g. Capitalul social al INSTAL SAN Societate
13.736 lei.                           Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este variabil ∫i nu poate fi
  Capitalul social total este de 10.570 lei (RON), divizat   mai mic de RON 500 lei; capitalul social subscris ∫i
Ón 1.057 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ómp„r˛it pe      v„rsat la reorganizarea societ„˛ii cooperative este de
membrii cooperatori astfel:                   RON 700 lei, divizat Ón 70 p„r˛i sociale, conform anexei
                                nr. 1 la prezenta hot„r‚re.
                         Participarea
  Membrii      Capitalul    P„r˛i            h. Reducerea sau majorarea capitalului social cu mai
                         la profit ∫i
  cooperatori     social    sociale          mult de 10% se men˛ioneaz„ Ón registrul comer˛ului.
                         pierderi %
                                  i. Nivelul minim al capitalului subscris de c„tre fiecare
Mocanu Alexandru    3.250     325     30,75    membru cooperator a fost stabilit la valoarea de 100 lei.
Mocanu Gherghina    2.130     213     20,15      j.  INSTAL    SAN   Societate   Cooperativ„
Dumitrescu ™tefan    1.520     152     14,38    Me∫te∫ug„reasc„ poate Ónfiin˛a sedii secundare,
Dumitrescu Elena     780      78     7,38    sucursale ∫i unit„˛i proprii.
Balanica Ioana       50      5     0,47      k. Organele de conducere la data reorganiz„rii sunt
Cismaru Marian     1.680     168     15,89    adunarea general„ ∫i administratorul SCM.
Mierla Silvia       430      43     4,07      l. Administratorul (pre∫edintele) trebuie s„ Óncheie un
Sisu Petrica       320      32     3,03    contract de administrare pe durata mandatului, criteriile
Ali Givan         220      22     2,08    de performan˛„ prev„zute fiind aprobate de adunarea
CÓrstea Gabriela     190      19     1,80    general„.
  Obiectul principal de activitate:                m. Mandatul cenzorilor este de 3 exerci˛ii financiare.
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             n. Num„rul cenzorilor va fi de 2, un cenzor plin ∫i un
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse       cenzor supleant. La data reorganiz„rii, cenzorii ale∫i sunt:
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                    - CrÓnga∫u Mihaela, cenzor plin, n„scut la data de
  3. Fundamentarea ∫i condi˛iile diviz„rii:          4.01.1972, Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón
  Divizarea ELECTROCASNICA SCM se face Ón baza        Constan˛a, Str. N„vodului nr. 3C, jude˛ul Constan˛a,
hot„r‚rii generale a membrilor cooperatori, fiind o m„sur„   posesoare a C.I. seria KT nr. 520084, cod numeric
de natur„ organizatoric„.                    personal 2720104131227, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a
  Œn acest fel se va separa patrimonial ∫i spa˛ial.      la data de 5.09.2005, cet„˛ean rom‚n;
  Data bilan˛ului contabil de divizare este 30 septembrie     - Bordea Bogdan, cenzor supleant, n„scut la data de
2005 pentru ambele societ„˛i.                  6.02.1975, Ón Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, bd.
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón cinci      Tomis nr. 259, bl. L5, sc. C, ap. 55, cod numeric
exemplare, ast„zi, 20 octombrie 2005.              personal 1750206131296, posesor al C.I. seria KT
  (3/20.345)                         nr. 377182, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
               *                 19.09.2003, cet„˛ean rom‚n;
                                  o. Termenul Ón care membru cooperator nu se poate
Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ INSTAL SAN        retrage din societatea cooperativ„ nu poate fi mai mic de
      Constan˛a, jude˛ul Constan˛a            un an.
                                  p.   INSTAL    SAN   Societate   Cooperativ„
          HOT√R¬REA NR. 1               Me∫te∫ug„reasc„ poate emite oblga˛iuni cooperatiste
                                nominative Ón condi˛iile legii pentru o sum„ care s„ nu
din 25 noiembrie 2005, a adun„rii generale a membrilor     dep„∫easc„ 33% din capitalul social subscris ∫i v„rsat.
 cooperatori de reorganizare a organiza˛iei cooperatiste      r.  INSTAL    SAN   Societate   Cooperativ„
Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ Mic„ INSTAL SAN OC Ón        Me∫te∫ug„reasc„ este succesoarea de drept a
      societate cooperativ„ de gradul 1          Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici INSTAL SAN OC -
  1. Aprob„ reorganizarea Ón societate cooperativ„ de     organiza˛ie cooperatist„, subrog‚ndu-se Ón toate drepturile
gradul 1 Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 1/2005 ∫i  ∫i obliga˛iile acesteia.
modific„ statutul cooperativei ∫i contractul de societate      s.   INSTAL    SAN   Societate   Cooperativ„
dup„ cum urmeaz„:                        Me∫te∫ug„reasc„, Ón scopul ap„r„rii ∫i sus˛inerii
  a. Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ Mic„ INSTAL SAN       intereselor profesionale, economice ∫i sociale ale
OC - organiza˛ie cooperatist„ Ó∫i schimb„ denumirea Ón     membrilor cooperatori, nume∫te un responsabil cu
INSTAL SAN Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        probleme sociale.
(SCM).                               ∫. Societatea cooperativ„ va Óntocmi ∫i p„stra
  b. La data reorganiz„rii sediul INSTAL SAN Societate    urm„toarele registre: registrul general de eviden˛„
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este Ón Constan˛a, Str.       membrilor cooperatori; registrul ∫edin˛elor adun„rii
Liliacului nr. 14, bl. A4, sc. B, ap. 54, jude˛ul Constan˛a.  generale; registrul deciziilor administratorului unic;
  c. Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ INSTAL      registrul costat„rilor f„cute de cenzori Ón exercitarea
SAN se constituie pe o perioad„ nelimitat„.           mandatului lor; registrul de aporturi Ón natur„ la capitalul
  d. Num„rul minim de membri cooperatori necesare       social al societ„˛ii cooperative; registrul p„r˛ilor sociale;
pentru func˛ionarea societ„˛ii cooperative este de       registrul obliga˛iunilor cooperatiste.
5 membri.                              t. Œnstr„inarea sau transmiterea folosin˛ei imobiliz„rilor
  e. Dob‚ndirea calit„˛ii de membru cooperator al       corporale care sunt proprietatea societ„˛ii cooperative se
societ„˛ii cooperative se aprob„ de adunarea general„.     poate realiza numai cu plat„ ∫i cu aprobarea adun„rii
  f. Valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale este stabilit„  generale; membrii cooperatori vor avea un drept de
la RON 10 lei.                         preem˛iune, respectiv de preferin˛e la oferte egale,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

exercitarea acestui drept fiind posibil„ timp de 30 de zile   intereselor lor ∫i pentru acest scop pun Ón comun ∫i f„r„
de la data hot„r‚rii adun„rii generale de v‚nzare.        drept de restituire un aport Ón bani sau natur„,
  ˛. Lichidatorii societ„˛ii cooperative sunt desemna˛i de     av‚nd Ón vedere posibilitatea asigur„rii bunurilor
adunarea general„ sau prin hot„r‚re judec„toreasc„.       mobile ∫i imobile pe baz„ de contract Ón cadrul
  u. La lichidarea societ„˛ii cooperative sunt aplicabile ∫i  patrimoniului cooperativei care se va Ónfiin˛a Ón
dispozi˛iile art. 247–249 ∫i art. 251–254 din Legea       conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1), hot„r„∫te:
nr. 31/1990.                             Art. 1. Bunurile mobile ∫i imobile necesare bunei
  v. Celelalte prevederi r„m‚n nemodificate, statutul     func˛ion„ri a asocia˛iei sau uniunii jude˛ene se stabilesc
societ„˛ii cooperative ∫i contractul de societate urm‚nd a    dup„ Ónfiin˛area ei pe baz„ de contract Óntre asocia˛ie
primi o nou„ numerotare prin redactilografiere ∫i a fi      sau uniune ∫i societatea cooperativ„ Ón cadrul
depus la Oficiul registrului comer˛ului Ón aceast„ ultim„    patrimoniului societ„˛ii cooperative Ónfiin˛ate Ón
form„.                              conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) lit. b) din
  2. Se confirm„ organele de conducere alese Ón        Legea nr. 1/2005.
adunarea general„ din 25.11.2005, astfel: adunarea          Art. 2. Activul ∫i pasivul asocia˛iei teritoriale
general„ ∫i administratorul unic dl Poenaru Ilie, domiciliat   cuprinz‚nd partea divizibil„ ∫i partea indivizibil„
Ón Constan˛a, Prelungirea Liliacului nr. 14, bl. A4, sc. B,   determinate conform situa˛iei financiare la data de
ap. 54, jude˛ul Constan˛a, n„scut la data de 31.10.1958,     30 noiembrie 2005 vor fi preluate Ón conformitate cu
Ón comuna Comana, jude˛ul Constan˛a, posesor al C.I.       art. 120 alin. (3) de c„tre societatea cooperativ„ de
seria KT nr. 486575, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la      gradul 1 Ónfiin˛at„ conform art. 120 alin. (1) lit. b) din
data de 21.02.2005, cod numeric personal             Legea nr. 1/2005.
1581031131251, cet„˛ean rom‚n.                    Adunarea general„ constituit„ din:
  3. Societatea cooperativ„ se asociaz„ Ón mod liber ∫i      1. Biroul executiv al coop. H„rnicia Sf‚ndu Gherghe
volunar la Uniunea Jude˛ean„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei    pentru care semneaz„ pre∫edinte Vencz Istvan;
Me∫te∫ug„re∫ti din jude˛ul Constan˛a - UJCM Constan˛a -       2. Biroul executiv al cooperativei LEMN METAL
∫i accept„ ∫i recunoa∫te actul constitutiv ∫i statutul      Sf‚ntu Gheorghe pentru care semneaz„ cond. tehnic
acesteia. Prin asocierea la nivel jude˛ean, societatea      Tanczos Szabolcs F.
cooperativ„ este asociat„ indirect la Uniunea Na˛ional„ a      3. Biroul executiv al cooperativei MUNCITORUL
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti - UNCOM, denumit„ Ón         T¬RGU SECUIESC pentru care semneaz„ pre∫edinte
continuare îUniunea Na˛ional„“, recunosc‚nd ∫i          Bonus Antal.
accept‚nd actul constitutiv ∫i statutul acesteia, a∫a cum      4. Biroul executiv al cooperativei TEXTILA Covasna
sunt ele aprobate de Congresul Coopera˛iei            pentru care semneaz„ pre∫edinte Vr‚nceanu Gheorghe.
Me∫te∫ug„re∫ti.                           5. Biroul Executiv al cooperativei S¬RGUINfiA
  4. Œmputernice∫te pe dra Jianu Georgeta, domiciliat„     SF¬NTUL GHEORGHE pentru care semneaz„ pre∫edinte
Ón Constan˛a, Str. Dispensarului nr. 12, bl. 16A, et. 4,     Mehedin˛i Liviu.
ap. 17, posesoare a C.I. seria KT nr. 066258, cod          6. Biroul Executiv al cooperativei PROGRESUL
numeric personal 2770311131249, s„ solicite           BARAOLT pentru care semneaz„ pre∫edinte Incze Istvan.
Ónmatricularea societ„˛ii cooperative me∫te∫ug„re∫ti Ón       7. Consiliul de administra˛ie din SOCOM ARTA
registrul comer˛ului Ón conformitate cu prevederile Legii    POPULAR√ ŒNTORSURA BUZ√ULUI pentru care
                                 semneaz„ pre∫edinte Bani˛„ Emilian.
nr. 1/2005.
                                   8. Consiliul de administra˛ie din SCA MOCONF
    (4/20.346)                        COVASNA pentru care semneaz„ pre∫edinte Bodo Lajos.
               *                   9. Biroul de Conducere ATCOM COVASNA pentru
                                 care semneaz„ vicepre∫edinte ing. Szots Maria
  Asocia˛ia Teritorial„ a Organiza˛iilor Cooperativei      Magdalena.
      Me∫te∫ug„re∫ti Jude˛ul Covasna              10. Biroul Executiv al cooperativei CONSTRUCTORU
     Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna            COVASNA pentru care semneaz„ pre∫edinte Miklos
                                 Ignac.
            HOT√R¬RE                   (5/31.332)
  Adunarea general„ a asocia˛iei teritoriale, Óntrunit„                   *
extraordinar Ón ziua de 28 octombrie 2005 Ón baza
art. 10 alin. (5) din statutul asocia˛iei,             Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CONSIN
  av‚nd Ón vedere prevederile alin. (1) lit. a) din Legea          Alexandria, jude˛ul Teleorman
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
  av‚nd Ón vedere dezbaterea Ón cadrul ∫edin˛ei,                 HOT√R¬REA NR. 1
necesitatea stabilirii bunurilor mobile ∫i imobile necesare            din 24 noiembrie 2005
bunei func˛ion„ri a asocia˛iei sau uniunii jude˛ene care se
va Ónfiin˛a la op˛iunea organiza˛iilor existente Ón cadrul     Adunarea general„ CONSIN SOCOM Cooperativa
jude˛ului, Ónregistrate Ón registrul comer˛ului Ón        Me∫te∫ug„reasc„ Alexandria, av‚nd Ón vedere prevederile
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,          Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
  av‚nd Ón vedere c„ bunurile mobile ∫i imobile aflate     coopera˛iei, hot„r„∫te:
Ón patrimoniul asocia˛iei sunt proprietatea privat„ a        Art. 1. Aprob„ modificarea statutului, forma de
acesteia, iar partea divizibil„ se compune Ón totalitatea ei   organizare Ón societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de
din aportul membrilor cooperatori ai asocia˛iei,         gradul 1 - SCM, cu denumirea de Societatea Cooperativ„
  av‚nd Ón vedere c„ constituirea asocia˛iei sau uniunii    Me∫te∫ug„reasc„ CONSIN - SCM, Alexandria.
va fi urmare a voin˛ei organiza˛iilor de a asocia Ón mod      Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii la data
liber ∫i voluntar pentru reprezentarea ∫i ap„rarea        de 30.06.2005.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                 7

  Art. 3. Aprob„ situa˛ia membrilor cooperatori ∫i a     privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, la data de
capitalului social Ón valoare de 11.470 lei (RON) Ómp„r˛it   25.04.2005, hot„r„∫te:
Óntr-un num„r de 1.147 p„r˛i sociale cu valoare nominal„      Art. 1. Aprob„ Ón unanimitate de voturi situa˛ia
de 10 lei (RON) fiecare.                    patrimoniului, num„rului p„r˛ilor sociale pentru fiecare
  Art. 4. Aprob„ ca principal obiect de activitate - cod   membru cooperator, modul de formare a capitalului
CAEN 4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii ∫i alte    social.
activit„˛i secundare conform codului CAEN: 3710, 3720,       Art. 2. Aprob„ Ón unanimitate de voturi actul constitutiv
4511, 4521, 4522, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542,
4543, 4544, 4545, 2030, 2811, 5113, 5119, 5212, 5246,      al CONSUMCOOP TULGHE™ Societate Cooperativ„.
5262, 6024, 7020, 7134, 7470.                    Art. 3. CONSUMCOOP TULGHE™ Societate
  Art. 5. Aprob„ alegerea consiliului de administra˛ie    Cooperativ„, av‚nd obiect principal de activitate: comer˛
format din: Laz„r Aurel, Surugiu Marin, Dragne Dumitru,     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
Pan„ Florian ∫i Petreaca Florin, pe o perioad„ de 4 ani     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, Ó∫i
∫i cu o garan˛ie de 100 lei (RON) pentru fiecare.        modific„ forma Ón societate cooperativ„ de consum de
  Art. 6. Aprob„ alegerea comisiei de cenzori format„     gradul 1, p„str‚ndu-∫i denumirea, durata, sediul, obiectul
dintr-un membru - Branzoi Rodica, ∫i un membru         de activitate.
supleant - Constantin Marian, pe o perioad„ de 3 ani ∫i       Art. 4. Societatea cooperativ„ de gradul 1 preia
cu o garan˛ie de 50 lei (RON).                 activul ∫i pasivul CONSUMCOOP TULGHE™ Societate
  Art. 7. Aprob„ retragerea din calitatea de Ómputernicit   Cooperativ„ cu obiect principal de activitate: comer˛ cu
subunitate a dlui Laz„r Aurel ∫i Caita Mircea numi˛i la     am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
data de 12.08.1991.
                                predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun,
  Art. 8. Aprob„ criteriile de performan˛„ la contractele
de administrare ∫i gestionare a patrimoniului.         fiind succesoarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.
  Art. 9. Aprob„ indemniza˛ia membrilor consiliului de      Art. 5. Societatea cooperativ„ de consum de gradul 1
administra˛ie Ón sum„ de 150 lei (RON) pe lun„ ∫i a       va purta denumirea CONSUMCOOP TULGHE™ Societate
membrilor comisiei de cenzori Ón sum„ de 100 lei (RON)     Cooperativ„.
pe lun„.                              Art. 6. Capitalul social subscris este de 500 lei,
  Art. 10. Aprob„ asocierea cu viitoarea asocia˛ie la     Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale cu o valoare de 10 lei fiecare.
nivel jude˛ean a coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti.            Art. 7. Statutul se Ónlocuie∫te cu actul constitutiv, care,
  Art. 11. Œmputernice∫te pe dl Surugiu Marin, membru     actualizat cu men˛iunile prev„zute la art. 16 din Legea
al consiliului de administra˛ie, pentru a solicita la Oficiul  nr. 1/2005, se depune la Oficiul registrului comer˛ului.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Teleorman            Art. 8. Se Ómputernice∫te Ladaru Petru cu semnarea
Ónregistrarea modific„rilor aprobate.
                                actului constitutiv, aprobat Ón unanimitate de voturi.
   (6/31.463)                           Art. 9. Biroul executiv se transform„ Ón consiliu de
                *                administra˛ie.
                                  Art. 10. Alege pre∫edintele ∫i membrii consiliului de
 Societatea Cooperativ„ de Consum CONSUMCOOP          administra˛ie Ón persoana urm„torilor:
            MAIERU
                                  1. Ladaru Petru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                7.01.1948 Ón comuna Tulghe∫, jude˛ul Harghita, domiciliat
         HOT√R¬REA NR. 1
                                Ón satul Tulghe∫ nr. 237, comuna Tulghe∫, jude˛ul
a adun„rii generale extraordinare din 24 noiembrie 2005     Harghita, av‚nd codul numeric personal 1480107193781,
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor         Ón calitate de pre∫edinte;
cooperatori din cadrul CONSUMCOOP MAIERU              2. Citiriga Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
convocat„ Ón condi˛iile art. 34, 36 ∫i 41 din Legea       17.11.1957 Ón comuna Tulghe∫, jude˛ul Harghita,
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei   domiciliat„ Ón satul Tulghe∫ nr. 592, comuna Tulghe∫,
∫i a actului constitutiv, hot„r„∫te:              jude˛ul Harghita, av‚nd codul numeric personal
  Art. 1. V‚nzarea prin negociere direct„ la Societatea    2571117193796, Ón calitate de membru;
Comercial„ OCTOGON SERV - S.R.L., Maieru, a             3. Andras Ladislau, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
imobilului Etaj Complex Comercial situat Ón localitatea     9.11.1951 Ón comuna Tulghe∫, jude˛ul Harghita, domiciliat
Maieru nr. 128, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.            Ón satul Tulghe∫ nr. 13, ap. 1, comuna Tulghe∫, jude˛ul
  Art. 2. Caietul de sarcini, pre˛ul v‚nz„rii ∫i modul de   Harghita, av‚nd codul numeric personal 1511109193795,
folosire a sumelor rezultate din v‚nzare se stabilesc de
c„tre consiliul de administrare ∫i comisia de negociere.    Ón calitate de membru;
  Art. 3. Arob„ programul de m„suri pentru            4. Tanko Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
modernizarea spa˛iilor comerciale.               14.11.1946 Ón satul Nicole∫ti, comuna Frumoasa, jude˛ul
                                Harghita, domiciliat Ón satul Tulghe∫ nr. 490, comuna
   (7/31.464)                         Tulghe∫, jude˛ul Harghita, av‚nd codul numeric personal
                *
                                1461114193783, Ón calitate de membru;
  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP TULGHE™            5. Bucur Verginia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
        Tulghe∫, jude˛ul Harghita            2.01.1947 Ón comuna Damuc, jude˛ul Neam˛, domiciliat„
                                Ón satul Tulghe∫ nr. 519, comuna Tulghe∫, jude˛ul
          HOT√R¬REA NR. 1               Harghita, av‚nd codul numeric personal 2470102193853,
                                Ón calitate de membru.
          din 24 aprilie 2005               Art. 11. Conducerea executiv„ Ó∫i va continua
  Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛a       mandatul p‚n„ la Ónregistrarea noii societ„˛i cooperative
extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005      la Oficiul registrului comer˛ului.
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  Art. 12. Œn calitate de cenzori au fost ale∫i urm„torii:      Gergely László-Ferenc, Ón calitate de pre∫edinte, Péter
  1. Andries Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       Krisztina, Ón calitate de contabil-∫ef, Ambrus Miklós, Ón
1.03.1957 Ón comuna Grinties, jude˛ul Neam˛, domiciliat      calitate de administrator.
Ón satul Tulghe∫ nr. 417, bl. 4, sc. B, ap. 5, comuna         Cenzorul ∫i cenzorul suplenat ai coopertivei sunt
Tulghe∫, jude˛ul Harghita, av‚nd codul numeric personal      urm„toarele persoane:
1570301193801, Ón calitate de cenzor.                 Szász Mária, Ón calitate de cenzor, Ambrus Árpád
  Cenzor supleant:                        János, Ón calitate de cenzor supleant.
  2. Tolgyesi Maria-Magdalena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„        • Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
la data de 9.04.1949 Ón comuna Tulghe∫, jude˛ul          a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
Harghita, domiciliat„ Ón Gheorgheni, Str. Gorondului,         • Mandatarea dlui Gergely László-Ferenc s„ semneze
garsoniera, sc. A, ap. 11, jude˛ul Harghita, av‚nd codul     contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
numeric personal 2490409190694.                  membrii consiliului de administra˛ie.
  Art. 13. Aprob„ contractul-cadru de administrare ∫i        • Aprobarea ca sediul social al cooperativei s„ fie Ón
gestionare a patrimoniului.                    comuna Ciumani, str. Principal„ nr. 202, jude˛ul Harghita.
  Art. 14. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie    Cooperativa are un punct de lucru la adresa din comuna
s-a stabilit la nivelul valorii a zece p„r˛i sociale, respectiv  Ciumani, str. Principal„ nr. 210, jude˛ul Harghita. Se
100 lei, ∫i va fi depus„ Ón forma ∫i la termenul prev„zute    desfiin˛eaz„ punctul de lucru de la adresa Ciumani, str.
de lege.                             S„se∫ti nr. 732, jude˛ul Harghita.
  Art. 15. Garan˛ia cenzorilor s-a stabilit la 50% fa˛„ de      • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
cea a administratorilor, respectiv valoarea de 50 lei.      gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
  Art. 16. Aprob„ Ón unanimitate de voturi regulamentul     FEDERALCOOP HARGHITA.
de ordine interioar„.                         (9/31.466)
  Art. 17. Aprob„ Ón unanimitate de voturi regulamentul                    *
de organizare ∫i func˛ionare.
  Art. 18. Func˛ionarea CONSUMCOOP TULGHE™              Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP CORBU
Societate Cooperativ„ dup„ vechiul statut p‚n„ la              comuna Corbu, jude˛ul Harghita
eliberarea noului certificat de Ónregistrare de c„tre
registrul comer˛ului.                                HOT√R¬REA NR. 1
  Art. 19. Adunarea general„ a hot„r‚t asocierea la
                                            din 25.04.2005
asocia˛ia teritorial„ Ón cazul Ónfiin˛„rii acesteia.
  Art. 20. Aprob„ Ón unanimitate de voturi renun˛area la       Adunarea general„, legal constituit„ Ón ∫edin˛a
termenul de 15 zile pentru recurs.                extraordinar„, Ón baza prevederilor Legii nr. 1/2005
                                 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, la data de
    (8/31.465)
                                 25.04.2005, hot„r„∫te:
                *
                                   Art. 1. Aprob„ cu unanimitate de voturi situa˛ia
                                 patrimoniului, num„rul p„r˛ilor sociale pentru fiecare
  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP CIUMANI           membru cooperator, modul de formare a capitalului
      comuna Ciumani, jude˛ul Harghita            social.
                                   Art. 2. Aprob„ cu unanimitate de voturi actul
          HOT√R¬REA NR. 1                constitutiv al CONSUMCOOP CORBU Societate
din data de 6.05.2005 a adun„rii generale extraordinare      Cooperativ„.
                                   Art. 3. CONSUMCOOP CORBU Societate
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor          Cooperativ„, av‚nd obiect principal de activitate: comer˛
CONSUMCOOP CIUMANI Societate Cooperativ„ din data         cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
de 6.05.2005, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, Ó∫i
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,    modific„ forma Ón societate cooperativ„ de consum de
hot„r„∫te:                            gradul 1, p„str‚ndu-∫i denumirea, durata, sediul, obiectul
  • Aprobarea actului constitutiv al CONSUMCOOP         de activitate.
CIUMANI Societate Cooperativ„ Ón conformitate cu           Art. 4. Societatea cooperativ„ de gradul 1 preia
prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatare dlui Gergely      activul ∫i pasivul CONSUMCOOP CORBU Societate
László-Ferenc, pre∫edinte, cu Óndeplinirea procedurilor de    Cooperativ„ cu obiect principal de activitate: comer˛ cu
Ónregistrare Ón registrului comer˛uui ∫i de publicare Ón     am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
Monitorul Oficial conform legii.                 predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun,
  • Aprobarea componen˛ei membrilor cooperatori ∫i a      fiind succesoarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.
capitalului social de 500 (cincisute) lei, Ómp„r˛it Ón        Art. 5. Societatea cooperativ„ de consum de gradul 1
50 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei fiecare. Capitalul     va purta denumirea CONSUMCOOP CORBU Societate
social minim pentru fiecare membru cooperator este de       Cooperativ„.
10 RON. Capitalul social Ón sum„ de 500 lei a fost          Art. 6. Capitalul social subscris este de 500 lei,
subscris Ón numerar, care este v„rsat integral.          Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei
  • Aprobarea componen˛ei nominale a consiliului de       fiecare.
administra˛ie, a cenzorilor ∫i a mandatului lor.           Art. 7. Statutul se Ónlocuie∫te cu act constitutiv, care
  Consiliul de administra˛ie este format din 3 membri ∫i    actualizat cu men˛iunile prev„zute la art. 16 din Legea
are urm„toarea componen˛„:                    nr. 1/2005 se depune la Oficiul registrului comer˛ului.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                 9

  Art. 8. Se Ómputernice∫te Blaga Mirela-Elisabeta cu      de 25.04.2005, Ón temeiul prevederilor art. 117 din Legea
semnarea actului constitutiv, aprobat cu unanimitate de      nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
voturi.                              hot„r„∫te:
  Art. 9. Biroul executiv se transform„ Ón consiliu de        • Aprobarea actului constitutiv al CONSUMCOOP
administra˛ie.                          JOSENI Societate Cooperativ„ Ón conformitate cu
  Art. 10. Alege pre∫edintele ∫i membrii comisiei de       prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dnei Vad
administra˛ie Ón persoana urm„torilor:              Julianna-Ilona, pre∫edinte, cu Óndeplinirea procedurilor de
  1. Blaga Mirela-Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
data de 18.07.1967 Ón comuna Cornu, jude˛ul Harghita,       Ónregistrare Ón registrul comer˛ului ∫i de publicare Ón
domiciliat„ Ón satul Corbu, nr. 97, comuna Corbu, jude˛ul     Monitorul Oficial conform legii.
Harghita, av‚nd cod numeric personal 2670718193898,          • Aprobarea componen˛ei membrilor cooperatori ∫i a
Ón calitate de pre∫edinte.                    capitalului social de 500 (cincisute) lei, Ómp„r˛it Ón
  2. Maftei Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data       50 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei fiecare. Capitalul
de 18.01.1954 Ón comuna Corbu, jude˛ul Harghita,         social minim pentru fiecare membru cooperator este de
domiciliat„ Ón Borsec, str. Gheorghe Doja, bl. G1, sc. 1,     10 RON. Capitalul social Ón sum„ de 500 lei a fost
ap. 8, jude˛ul Harghita, av‚nd cod numeric personal        subscris Ón numerar, care este v„rsat integral.
2540118193785, Ón calitate de membru.
                                   • Aprobarea componen˛ei nominale a consiliului de
  3. Smaga Valeria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
21.04.1948 Ón comuna Bilbor, jude˛ul Harghita, domiciliat„    administra˛ie, a cenzorilor ∫i a mandatului lor.
Ón satul Corbu, nr. 224, comuna Corbu, jude˛ul Harghita,       Consiliul de administra˛ie este format din 5 membri ∫i
av‚nd cod numeric personal 2480421193850, Ón calitate       are urm„toarea componen˛„:
de membru.                              Vad Julianna-Ilona, Ón calitate de pre∫edinte, Nagy
  Art. 11. Conducerea executiv„ Ó∫i va continua         Carol, Ón calitate de administrator, Forro Mária, Ón calitate
mendatul p‚n„ la Ónregistrarea noii societ„˛i cooperative     de administrator, Baricz Margareta, Ón calitate de
Ón registrul comer˛ului.                     administrator, Sajgó Klara, Ón calitate de administrator.
  Art. 12. Œn calitate de cenzori au fost ale∫i urm„torii:
  1. Citiriga Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       Cenzorul ∫i cenzorul suplenat ai coopertivei sunt
17.11.1957 Ón comuna Tulghe∫, jude˛ul Harghtia,          urm„toarele persoane:
domiciliat„ Ón satul Tulge∫, nr. 592, comuna Tulghe∫,         Vargyas Imre, Ón calitate de cenzor, Vaszi Irén, Ón
jude˛ul Harghita, av‚nd cod numeric personal           calitate de cenzor supleant.
2571117193796, Ón calitate de cenzor.                 • Aprobarea con˛inutului contractului de adminsitrare ∫i
  Cenzor supleant:                        a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
  2. Bicajunu Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       • Mandatarea dnei Vad Julianna-Ilona s„ semneze
25.01.1965 Ón comuna Grinties, jude˛ul Neam˛, domiciliat
                                 contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
Ón comuna Grinties, jude˛ul Neam˛, av‚nd cod numeric
personal 1650125270018.                      membrii consiliului de administra˛ie.
  Art. 13. Aprob„ contractul-cadru de administrare ∫i        • Aprobarea c„ sediul social al cooperativei s„ fie Ón
gestionare a patrimoniului.                    comuna Joseni, nr. 627, jude˛ul Harghita.
  Art. 14. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie      Cooperativa are urm„toarele puncte de lucru: la
s-a stabilit la nivelul valorii a zece p„r˛i sociale, respectiv  adresa din comuna Joseni, nr. 787, jude˛ul Harghita, ∫i
100 lei, ∫i va fi depus„ ∫i la termenul prev„zute de lege.    la adresa din comuna Joseni, nr. 820, jude˛ul Harghita.
  Art. 15. Garan˛ia cenzorilor s-a stabilit la 50 % fa˛„
                                   • Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
de cea a administratorilor, respectiv valoarea de 50 lei.
  Art. 16. Aprob„ cu unanimitate de voturi regulamentul     gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
de ordine interioar„.                       FEDERALCOOP HARGHITA.
  Art. 17. Aprob„ cu unanimitate de voturi regulamentul       (11/31.468)
de organizare ∫i func˛ionare.
                                                *
  Art. 18. Func˛ionarea CONSUMCOOP CORBU
Societate Cooperativ„ dup„ vechiul statut p‚n„ la
eliberarea noului certificat de Ónregistrare de c„tre        Societatea Cooperativ„ LEMN, Odorheiu Secuiesc
registrul comer˛ului.                                jude˛ul Harghita
  Art. 19. Adunarea general„ a hot„r‚t asocierea la
asocia˛ia teritorial„ Ón cazul Ónfiin˛„rii acesteia.                 HOT√R¬REA NR. 1
  Art. 20. Aprob„ cu unanimitate de voturi renun˛area la
termenul de 15 zile pentru recurs.                         din 24 noiembrie 2005
  (10/31.467)                            Adunarea geneal„, legal constituit„ la a doua
                *                 convocare Ón ∫edin˛„ extraordinar„, Ón baza prevederilor
                                 art. 117 alin. (5) din Legea nr. 1/2005 privind
  Societatea Cooperativ„ CONSUMCOOP JOSENI           organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei ∫i a prevederilor
        Joseni, jude˛ul Harghita
                                 art. 12 alin. 2 ∫i art. 14 alin. 2 din statutul SCA LEMN,
                                 la data de 24 noiembrie 2005, hot„r„∫te:
          HOT√R¬REA NR. 1
                                   Art. 1. Societatea Cooperativ„ pe Ac˛iuni LEMN Ó∫i
    din data de 25.04.2005 a adun„rii generale         modific„ forma Ón societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„
           extraordinare                de gradul 1, p„str‚nd denumirea, durata ∫i sediul, pe
 Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor           baza hot„r‚rii nr. 1 din 15 noiembrie 2005 privind
CONSUMCOOP JOSENI Societate Cooperativ„ din data         Ónregistrarea societ„˛ii.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  Art. 2. Societatea cooperativ„ de gradul 1 preia       data de 7.12.1946, domiciliat Ón Odorheiu Secuiesc, Str.
activul ∫i pasivul cooperativei me∫te∫ug„re∫ti, fiind      Taberei nr. 19, cet„˛ean rom‚n.
succesoarea Ón drepturile ∫i obliga˛iile acesteia.         Art. 17. Se aprob„ contractul de administrare,
  Art. 3. Societatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de      regulamentul de ordine interioar„, regulamentul de
gradul 1 va purta denumirea LEMN Societate            organizare ∫i func˛ionare ∫i sistemul de salarizare.
Cooperativ„ (LEMN SC).                       Art. 18. Pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de
  Art. 4. Membrii fondatori ai societ„˛ii cooperative,     Ónregistrare Ón registrul comer˛ului se Ómputernice∫te
num„rul ac˛iunilor ∫i valoarea lor sunt cuprinse Ón tabelul   pre∫edintele societ„˛ii cooperative, Csedö Attila.
anexat nr. 1 care face parte integrant„ din prezenta        Art. 19, Aprob„ modificarea ∫i completarea ordinii de
hot„r‚re. Cooperatorii de la SCA LEMN care nu s-au        zi cu nr. 3, privind revocarea conducerii Societ„˛ii
prezentat nici la a doua convocare a adun„rii generale      Cooperative SCA LEMN cu data Ónregistr„rii LEMN S.C.
extraordinare ∫i nu au semnat noul act constitutiv ca      Ón registrul comer˛ului.
membri fondatori cu data Ónregistr„rii societ„˛ii LEMN Ón      (12/31.469)
registrul comer˛ului pierd calitatea de cooperator.                      *
  Art. 5. Statutul a fost modificat ∫i actualizat conform
prevederilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 ∫i       Societatea Cooperativ„ de Consum BAIA SPRIE
semnat de membrii fondatori.                         Baia Sprie, jude˛ul Maramure∫
  Art. 6. Consiliul de administra˛ie ∫i membrii s„i sunt
ale∫i la aceast„ adunare general„ pe un mandat de                 HOT√R¬REA NR. 1/2005
4 ani. Membrii consiliului de administra˛ie ai LEMN SC
ale∫i la adunarea general„ extraordinar„, sunt:           Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai
  1. Csedö Attila, 1461207192462, Miercurea-Ciuc, 7.12.1946,  Cooperativei de Consum BAIA SPRIE, cu sediul Ón Baia
Odorheiu Secuiesc, Str. Taberei nr. 19, cet„˛ean rom‚n.     Sprie, str. Gutinului nr. 9, jude˛ul Maramure∫,
  2. Zsombori Csongor, 1780707, Odorheiu Secuiesc, la     Ónmatriculat„ cu nr. J 24/711/8.10.1991, Ón ∫edin˛a din
7.07.1978, domiciliat Ón Odorheiu Secuiesc, str. Kuvar      data de 18.05.2005,
nr. 8/5, cet„˛ean rom‚n.                       convocat„ Ón conformitate cu prevederile art. 117 din
  3. Biró Ferenc, 1710125264249, Sovata, 25.01.1971,      Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Odorheiu Secuiesc, N. B„lcescu nr. 56, cet„˛ean rom‚n.      coopera˛iei, hot„r„∫te:
                                   Art. 1. Pentru conformitate cu prevederile legii de
  Art. 7. Œn func˛ia de pre∫edinte al LEMN SC a fost
                                 organzare ∫i func˛ionare a coopera˛iei, denumirea
ales pe un mandat de 4 ani Csedo Attila. Conducerea
                                 cooperativei se schimb„ ∫i devine Societate Cooperativ„
are mandatul p‚n„ la 28 octombrie 2009.
                                 de Consum BAIA SPRIE ∫i are forma juridic„ de
  Art. 8. Cenzorii, cenzorul ∫i supleantul, sunt urm„torii:
                                 societate de consum de gradul 1.
  Cenzor: contabil autorizat Bencze Judit, cod numeric
                                   Art. 2. Œn urma modific„rilor prev„zute prin lege aduse
personal 2600315191321, n„scut„ Ón Miercurea-Ciuc la
                                 statutului cooperativei acesta se Ónlocuie∫te cu actul
data de 15.03.1960, domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, str.
                                 constitutiv prin care se stabile∫te:
Topli˛a nr. 145, cet„˛ean rom‚n.
                                   Capitalul social subscris al societ„˛ii cooperative de
  Supleant: Baczo Gabor, cod numeric personal         consum de 900 RON, care se divide Ón 30 p„r˛i sociale,
1530531192464, n„scut Ón Odorheiu Secuiesc la data de      cu o valoare nominal„ de 30 RON fiecare, ∫i este
31.05.1953, domiciliat Ón Odorheiu Secuiesc, Str.        de˛inut de membrii cooperatori nominaliza˛i Ón anexa
Constructorilor nr. 3/2, cet„˛ean rom‚n.             nr. 1 la actul constitutiv.
  Art. 9. Capitalul social este minimum de 13.680 lei,       Din capitalul social subscris este v„rsat 900 RON,
Ómp„r˛it Ón 1.368 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei     reprezent‚nd 100 % cel subscris.
fiecare, ∫i a fost v„rsat Ón totalitate.               Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii cooperative de
  Art. 10. Participarea minim„ a unui membru          consum este asigurat„ de consiliul de administra˛ie
cooperator se stabile∫te la 910 lei, Ómp„r˛it Ón 91 p„r˛i    format din urm„torii membri ale∫i pe o perioad„ de
sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare.             4 ani.
  Art. 11. Garan˛ia membrilor consiliului de administra˛ie     Ismail Dragomil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
se stabile∫te la nivelul valorii a zece p„r˛i sociale,      25.02.1949 Ón Baia Mare, domiciliat Ón Baia Sprie, str.
respectiv 100 lei, ∫i va fi depus„ Ón form„ ∫i la termen     George Co∫buc nr. 120, cod numeric personal
prev„zute de lege.                        1490225240011, pre∫edinte.
  Art. 12. Garan˛ia cenzorului se stabile∫te la 50% fa˛„      Costin Gheorghe Simion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
de garan˛ia stabilit„ administratorilor, adic„ 50 lei.      data de 27.04.1953 Ón Baia Sprie, domiciliat Ón Baia
  Art. 13. Administratorii vor beneficia de o indemniza˛ie   Sprie, str. George Co∫buc nr. 33, cod numeric personal
lunar„ Ón sum„ de 50 lei, indiferent de num„rul         1530427241211, membru.
∫edin˛elor ˛inute.                          Kovacs Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 14. Cenzorul va beneficia de o indemniza˛ie       28.07.1970 Ón Baia Mare, domiciliat„ Ón Baia Sprie, str.
lunar„ de 50 lei.                        Microraion Vest 17/51, cod numeric personal
  Art. 15. Contractul de societate este semnat de to˛i     2700728240013, membru.
membrii fondatori.                          Cenzorul societ„˛ii cooperative de consum este
  Art. 16. Pentru semnarea contractului de administrare    Hodasz Margit, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
cu membrii consiliului de administra˛ie din partea adun„rii   13.12.1960 Ón Z„van, domiciliat„ Ón Z„van, nr. 141, cod
generale se desemneaz„ Csedö Attila, cu codul numeric      numeric personal 2601213241135, ∫i este aleas„ pentru
personal 1461207192462, n„scut Ón Miercurea-Ciuc la       o perioad„ de 3 exerci˛ii financiare.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005               11

  Art. 3. Domeniul principal de activitate al Societ„˛ii     - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
Cooperative de Consum BAIA SPRIE Ól constituie: 5211 -     propriu;
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i     15.08.2005,
tutun.                               adunarea general„ a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti,
  De asemenea, obiectul de activitate se l„rge∫te cu     STREIUL C„lan hot„r„∫te:
activit„˛ile prev„zute Ón anexa la prezenta hot„r‚re.       Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza
                                prevederilor Legii nr. 1/2005, conform anexei nr. 1.
  Art. 4. Celelalte prevederi cu privire la constituirea
                                  Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii societ„˛ii din
cooperativei conforme cu prevederile legii de organizare    Cooperativa STREIUL C„lan Ón COOP. STREIUL
∫i func˛ionare a coopera˛iei r„m‚n neschimbate.        Societate Cooperativ„.
  (13/31.470)                          Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
               *                 cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris
                                ∫i v„rsat Ón valoare de 7.540 lei, a num„rului de p„r˛i
                                sociale pentru fiecare membru cooperator la data
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum ∫i modul de
       ARTA MARAMURE™EAN√                formare a capitalului social, conform tabelului din anexa
    Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫          nr. 2.
                                  Majorarea capitalului social se va face prin subscriere
          HOT√R¬REA NR. 2               de noi p„r˛i sociale multiplu de 10 lei ∫i v„rsare de
                                numerar.
         din data de 9.11.2005              Art. 4. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a
  Adun„rii generale extraordinare a Societ„˛ii        contesta˛iilor prezentat de consiliul de conducere al
Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti ARTA MARAMURE™EAN√ -        organiza˛iei.
                                  Art. 5. Aprob„ ca COOP. STREIUL Societate
S.C.A., cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, str. V. Alecsandri
                                Cooperativ„ s„ func˛ioneze cu un num„r de 5 membri
nr. 5, Ónregistrat„ la Registrul Comer˛ului cu         cooperatori ∫i un capital social minim de 1.000 lei.
nr. J 24/2077/1991 cu cod fiscal nr. R. 2213587,          Art. 6. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
Óntrunit„ la data de 9.11.2005, hot„r„∫te:           subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
  Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimonial„ a societ„˛ii     valoarea de 200 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului subscris ∫i     valoarea de10 lei.
v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare        Art. 7. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,   administra˛ie s„ fie de 5 persoane, ∫i anume:
precum ∫i a modului de formare a capitalului social        1. Durlescu Ioan - pre∫edinte
conform anexei nr. 1.                       2. Ionescu Cosmin - membru
  Art. 2. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 50       3. Ardelean Lucia - membru
                                  4. Ciocoiu Leti˛ia - membru
RON pentru fiecare membru al consiliului de
                                  5. Bondea Anton - membru.
administra˛ie, precum ∫i indemniza˛ia fix„ Ón valoare de      Art. 8. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de
100 RON pentru membrii comisiei de cenzori.          administra˛ie conform anexei nr. 3.
  Art. 3. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM          Art. Aprob„ alegerea cenzorilor conform anexei nr. 4,
MARAMURE™ ∫i asocierea la viitoarea Uniune Jude˛ean„      ∫i anume:
a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti ∫i           1. Muntean Aurica;
Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie al ARTA         2. Nagy Adriana.
MARAMURE™EAN√ s„ ia m„surile necesare Ón vederea          Art. 10. Aprob„ modul de participare a membrilor
renun˛„rii la asociere, dac„ aceasta implic„ cheltuieli care  cooperatori la profit-pierdere Ón propor˛ie de 30% din
s„ afecteze activitatea cooperativei.             profitul net.
                                  Art. 11. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM DEVA
  (14/31.471)                        ∫i asocierea la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a
               *                 Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti Hunedoara.
                                  Art. 12. Œmputernice∫te pe domnul Ionescu Cosmin s„
   Societatea Cooperativ„ COOP. STREIUL C„lan        solicite Ónmatricularea societ„˛ii cooperative Ón Registrul
         jude˛ul Hunedoara              Comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4)
                                din Legii nr. 1/2005.
          HOT√R¬REA NR. 1                 (15/31.472)
                                              *
         din data de 15.08.2005
  Av‚nd Ón vedere:                           Societatea Cooperativ„ ARTA MODEI
                                        Deva, jude˛ul Hunedoara
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei;
                                         HOT√R¬REA NR. 2
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care
r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din lege             din data de 28.10.2005
privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;         Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  - hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei    ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005;                generale extraordinare prev„zute Ón statutul propriu;
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare,       Art. 7. Aprob„ nivelul minim al capitalului social
  adunarea general„ extraordinar„ a ARTA MODEI        subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la
Societate Cooperativ„ din Deva hot„r„∫te:           valoarea de 100 lei.
  Art. 1. Aprob„ alegerea Ón func˛ia de pre∫edinte al       Art. 8. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de
ARTA MODEI Societate Cooperativ„ Deva, respectiv        administra˛ie s„ fie de 5 persoane.
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, pe dna Badiu      Art. 9. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de
Mariana, ca urmare a decesului dlui Pripa∫ Cornel.       administra˛ie ∫i a pre∫edintelui dup„ cum urmeaz„:
  Art. 2. Aprob„ completarea consiliului de administra˛ie     1. Pripa∫ Cornel - pre∫edinte
cu un membru Ón persoana dnei Daradici Stelu˛a.          2. Badiu Mariana - membru
  Art. 3. Aprob„ ∫i recunoa∫te noul consiliu de          3. Codorean Maria - membru
administra˛ie conform anexei nr. 2.                4. Marc Maria - membru
  Art. 4. Œmputernice∫te pe dna Badiu Mariana s„         5. Florea Mihalea - membru.
solicite Ónmatricularea ARTA MODEI Societate            Art. 10. Aprob„ alegerea cenzorului - dl Popescu
Cooperativ„ Deva Ón Registrul Comer˛ului.           Gheorghe, supleant Benea Marioara.
  Consiliul de administra˛ie, Ón numele adun„rii generale     Art. 11. Aprob„ indemniza˛ia fix„ de 150 lei/lun„
extraordinare.                         pentru cenzor.
                                  Art. 12. Aprob„ responsabilul social Ón persoana dnei
  1. Badiu Mariana - pre∫edinte
                                Daradici Stelu˛a.
  2. Daradici Stelu˛a - membru
                                  Art. 13. Aprob„ posibilitatea asocierii Ón mod liber ∫i
  3. Codorean Maria - membru                 voluntar la UJCM cf. art. 89 alin. (1) din Legea
  4. Marc Maria - membru                   nr. 1/2005, particip‚nd cu o cotiza˛ie lunar„ de 3.000 lei,
  5. Floarea Mihaela - membru.                ∫i nu mai mult de at‚t, Ón schimbul acesteia ARTA
                                MODEI Societate Cooperativ„ s„ beneficieze de
  (16/31.473)
                                informare, consultan˛„, asisten˛„ juridic„.
          HOT√R¬REA NR. 1                 Art. 14. Aprob„ modul de participare a membrilor
                                cooperatori la profit ∫i pierdere din profitul net.
           din 26.09.2005
                                  Art. 15. Œmputernice∫te pe dl Pripa∫ Cornel s„ solicite
  Av‚nd Ón vedere:                      Ónmatricularea Arta Modei Societate Cooperativ„ Ón
  - Lege nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   Registrul Comer˛ului.
coopera˛iei;                            Consiliul de administra˛ie Ón numele adun„rii generale.
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990, care    1. Pripa∫ Cornel - pre∫edinte
r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Óndeplinirea termenului din       2. Badiu Mariana - membru
lege privind reorganizarea organiza˛iilor cooperatiste;      3. Codorean Maria - membru
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul     4. Marc Maria - membru
propriu;                              5. Florea Mihalea - membru.
  - procesul-verbal al adun„rii generale a ARTA MODEI      (17/31.473)
Societate Cooperativ„, hot„r„∫te:                              *
  Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza
Legii nr. 1/2005.                           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
  Art. 2. Aprob„ obiectul de activitate conform art. 10              UNIREA
din actul constitutiv.                           T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛
  Art. 3. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului subscris ∫i               HOT√R¬REA NR. 1
v„rsat, a num„ruli de p„r˛i sociale pentru fiecare membru         a adun„rii generale extraordinare
cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale, precum           din data de 21.11.2005
∫i modul de formare a capitalului social, conform anexei
nr. 1.                               Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea
  Majorarea capitalului social se va face prin subscriere  ∫i func˛ionarea coopera˛iei, competen˛ele adun„rii
de noi p„r˛i sociale multiplu de 10 lei ∫i v„rsare de     generale prev„zute Ón statutul propriu,
numerar.                              procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
                                data de 21.11.2005,
  Art. 4. Aprob„ ca ARTA MODEI Societate Cooperativ„
                                  adunarea general„ UNIREA Societate Cooperativ„
Me∫te∫ug„reasc„ s„ func˛ioneze cu un num„r minim de
                                Me∫te∫ug„reasc„ hot„r„∫te:
5 cooperatori ∫i cu un capital social (subscris ∫i v„rsat)
                                  Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la data de
minim de 3.000 lei.
                                31.08.2005 : 994.531 lei RON, din care: active
  Art. 5. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a    imobilizate 797.339 lei RON, active circulante total
contesta˛iilor prezentat de consiliul de conducere al     282.581 lei RON. Unitatea are un capital social subscris
cooperativei.                         de 39.900 lei RON ∫i v„rsat de 39.391 lei RON,
  Nu au fost Ónregistrate contesta˛ii.            structurat Ón 3.990 p„r˛i sociale a 10 lei RON fiecare,
  Art. 6. La data Ónfiin˛„rii ARTA MODEI Societate      rezerve de 56.744 lei RON datorii de 85.389 lei RON, iar
Cooperativ„ Deva, capitalul social subscris ∫i v„rsat este   num„rul de p„r˛i sociale pentru fiecare membru
de 6.080 RON.                         cooperator dup„ cum urmeaz„:
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                        13

                                                        Sub-   Capital social
                                                        scris  v„rsat
     Numele ∫i      Cod numeric      Locul                      Cet„-
Nr.                                      Domiciliul             la    la    Nr.   (%)
     prenumele       personal    ∫i data na∫terii                   ˛enie
                                                       consti-  consti-  p„r˛i
                                                        tuire   tuire  sociale
1    Brodoceanu     1581024274781    24.10.1958       Tg. Neam˛, bd. Mihail    rom‚n„  3290   3274    329   8,06
    Emanoil Iulian             B‚rlad-Vaslui     Eminescu, bl. F6, ap. 3
2    Muraru Dorica    2530926274788   26.09.1953     Tg. Neam˛, str. Moara de Foc   rom‚n„  2640   2631    264   6,60
                        Corni-Boto∫ani          nr. 2
3    Petrica Elena    2480923274784    23.09.1948      Tg. Neam˛, str. Comuna    rom‚n„  1.100   1097    110   2,78
                         Tg. Neam˛         din Paris 60
4    Breazu Maria     2480801274784   1.08.1948 Podu     Tg. Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,   rom‚n„  1550   1540    155   3,87
                        Turcului Bac„u       bl. 11, ap. 11
5   Popescu Veturia    2581211274785  11.12.1958 Roman,    Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„  1400   1388    140   3,49
                          Neam˛          bl. E2, ap. 20
6   Scutaru Andron    2540326274792  26.03.1954 Pipirig,    Tg. Neam˛, str. Romana    rom‚n„  1450   1437    145   3,81
      Maria                 Neam˛            nr. 15
7   Manole Mariana    2610525274780   25.05.1961      Tg. Neam˛, M. Eminescu     rom‚n„  1500   1492    150   3,77
                       Grum„ze∫ti, Neam˛       bl. F5, ap. 36
8   Avram Mariana     2531220274787    20.12.1953       Tg. Neam˛, str. Stefan    rom‚n„  1570   1562    157   3,94
                       Tg. Neam˛, Neam˛     cel Mare, bl. B6, ap. 34
9    Sandu Ana      2690908274796    8.09.1969      Tg. Neam˛, str. C„prioarei   rom‚n„  1460   1452    146   3,66
                       Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 10B
10.   Heriu Vasile    1500803274789    3.08.1950          Tg. Neam˛,       rom‚n„  1540   1535    154   3,86
                       Tg. Neam˛, Neam˛     str. Ion Creang„, nr. 96
11.   Balan Stelian    1590611274785    11.06.1959     Tg. Neam˛, str. Salc‚milor,   rom‚n„  1470   1462    147   3,69
                       fiibucani, Neam˛       bl. A13, ap. 12
12.   Ostahe Vasile    1550714274792    14.07.1955     Tg. Neam˛, Aleea Salc‚milor,  rom‚n„  1450   1450    145   3,65
                       Tg. Neam˛, Neam˛       bl. A13, ap. 22
13.   Diaconu Elena    2610606274786    6.06.1961       Tg. Neam˛, str. ™tefan    rom‚n„  920    914    92   2,40
                       Petricani, Neam˛    cel Mare, bl. M1, ap. 29
14.  Rebenciuc Ioan    1490919274781  19.09.1949 Breaza,   Tg. Neam˛, str. Petru Rare∫,   rom‚n„  970    966    97   2,43
                         Suceava         bl. 12, ap. 20
15.   Vasiliu ™tefan    1610715400781   15.07.1961 Tg.         Tg. Neam˛,      rom‚n„   50    40     5   0,10
                        Neam˛, Neam˛      str. Slt. C‚mpeanu, nr. 13
16.  Baltatescu Mina    2700116274781    16.01.1970     Tg. Neam˛, str. Aprodu Purice  rom‚n„  800    792    80   1,99
                       Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 32
17.   Zmfir Mihaela    2700710274824   10.07.1970     Tg. Neam˛, str. M. Eminescu,   rom‚n„  810    809    81   2,03
                       P„str„veni, Neam˛       bl. G3, ap. 2
18.  Gurzun Cristinel   1710505224497  5.05.1971 Criste∫ti,  Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„   50    40     5   0,11
                           Ia∫i        bl. G4/100, pa. 94
19.   David Vasile    1720506274806    6.05.1972     Tg. Neam˛, Str. 1 Mai, nr. 26  rom‚n„  780    771    78   1,95
                       Tg. Neam˛, Neam˛
20.    Murariu      1720130274780    30.01.1972      Tg. Neam˛, Str. Cerbului,   rom‚n„  720    715    72   1,81
     Constantin             Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 1
21.   Ostahe Vasile    1770816274803    16.08.1977     Tg. Neam˛, Str. ™oimului nr. 1  rom‚n„  690    681    69   1,72
      Ciprian              Tg. Neam˛, Neam˛
22.   Ciocoiu Elena    2620106274794  6.01.1962 Urecheni,     Urecheni, Neam˛      rom‚n„  710    703    71   1,77
                          Neam˛
23.  Onisei Mugurel    1740505274801   5.05.1974 Tg.     Tg. Neam˛, Srt. Codrului,   rom‚n„   50    40     5   0,10
                        Neam˛, Neam˛        bl. B7, ap. 23
24.   Ursu Horia     1490308274781  8.03.1949 F„lticeni,  Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„  430    426    43   1,08
                          Suceava         bl. A 6, ap. 28
25.   Chitu Nadia     2661021274783    21.10.1966     Tg. Neam˛, str. Popa ™apc„,   rom‚n„  630    630    63   1,79
                       Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 23
26.    Apreutesei     2560620274785    20.06.1956      Tg. Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,   rom‚n„   50    40     5   0,10
   Ecaterina Georgeta           Ploie∫ti, Prahova       bl. 11, ap. 1
27.   David Elena     2781104274808    4.11.1978     Tg. Neam˛, Str. 1 Mai, nr. 26  rom‚n„  140    137    14   0,35
                       Tg. Neam˛, Neam˛
28.   Scutaru Costel    1560515274796  15.05.1956 Filioara   Sacalusesti, com. Agapia    rom‚n„   40    40     4   0,10
                          Neam˛            Neam˛
29.  Tiron Constantin   1850731271705    31.07.1985        Rauce∫ti, Neam˛      rom‚n„   10    7     1   0,02
                       Tg. Neam˛, Neam˛
30.   Cozma Toma      1510924274784    24.09.1951      Tg. Neam˛, Ion Creang„,    rom‚n„  1550   1512    155   3,81
                       Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 7
14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

                                                       Sub-   Capital social
                                                       scris  v„rsat   Nr.
    Numele ∫i    Cod numeric      Locul
Nr.                                   Domiciliul       Cet„˛enie   la    la        (%)
    prenumele     personal    ∫i data na∫terii                                   p„r˛i
                                                      consti-  consti-
                                                       tuire   tuire  sociale

31.  Ursache Ioan   1540828274794    28.08.1954        Vanatori Neam˛      rom‚n„    340    340    34   0,86
                      Vanatori, Neam˛
32.    Cretu     1611005274780     5.10.1961        Brusturi, Neam˛      rom‚n„   1050   1045    105   2,84
    Constantin             Brusturi, Neam˛
33.   Gavriloaia   1590911274794    11.09.1959         Oglinzi, Neam˛      rom‚n„    900    892    90   2,26
    Constantin            R„ucesti, Neam˛
34.   Balaban    1741201274809    1.12.1974        R„ucesti, Neam˛      rom‚n„    40    39     4   0,10
     Cristinel            R„ucesti, Neam˛
35.  Botez Vasile   1511015274781  15.10.1951 Tg. Neam˛   Tg. Neam˛, str. Roman„    rom‚n„    660    654    66   1,66
                        Neam˛           nr. 46
36.  ™erban Mircea   1550327274791    27.03.1955     Tg. Neam˛, str. M. Eminescu,  rom‚n„   1000    995    100   2,60
                     Grumaze∫ti, Neam˛         nr. 41
37.   Calistru    1470227274798  27.02.1947 V‚n„tori,     V‚n„tori, Neam˛      rom‚n„    850    845    85   2,14
    Gheorghe                Neam˛
38.  Brodoceanu    2610411274780   11.04.1961 Horia,   Tg. Neam˛, str. M. Eminescu,  rom‚n„    680    678    68   1,70
    Daniela Nely              Neam˛          bl. F6, ap. 3
39.   Muraru     1500531274789    31.05.1950     Tg. Neam˛, str. Moara de foc  rom‚n„    660    659    66   1,66
    Constantin            Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 2
40.   Popescu    1530813274789  13.08.1953 Dulce∫ti,  Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„    40    38     4   0,10
     Mircea                Neam˛         bl. E3, ap. 20
41.   Petreanu    1800819046272   19.08.1980 Bac„u     Tg. Neam˛, str. ™tefan    rom‚n„    90    83     9   0,22
     Costin                           cel Mare, M1, ap. 3
42.  ™tefan Mihai   1560125274797  25.01.1956 Dobreni,   Tg. Neam˛, str. Buzescu    rom‚n„    630    625    63   1,67
                        Neam˛           nr. 3
43.   Acatrinei    2820525271700    25.05.1982       Tg. Neam˛, str. M.     rom‚n„    80    75     8   0,19
   Ramona Elena            Tg. Neam˛, Neam˛    Kog„lniceanu, bl. A6, ap. 11
44.  Ailenei Alina  2821125142606   25.11.1982 Sf.       Boistea, Neam˛      rom‚n„    70    62     7   0,16
                     Gheorghe, Covasna
45.  Ioan Gabriela   2761105274820  5.11.1976 Tg. Neam˛,      Oglinzi, Neam˛      rom‚n„    70    67     7   0,17
     Mihaela                Neam˛
46.  Mihalschi Iulia  2850114271691    14.01.1985     Tg. Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,   rom‚n„    70    64     7   0,17
                     Tg. Neam˛, Neam˛       bl. L4, ap. 7
47.   Scutariu    2611116274792    16.11.1961       Sacaule∫ti - Neam˛     rom‚n„    80    75     8   0,19
     Cristina            Tg. Neam˛, Neam˛
48.  Andrei Maria   2670916274791    16.09.1967        B„l˛„te∫ti, Neam˛     rom‚n„    100    91    10   0,23
                     B„l˛„te∫ti, Neam˛
49.   Badarau     2701116274782    16.11.1970        Brusturi, Neam˛      rom‚n„    50    49     5   0,12
    Dumitri˛a             Brusturi, Neam˛
50.  Cretu Marioara  2840730244486  30.07.1984 Sighetu      Brusturi, Neam˛      rom‚n„    50    44     5   0,11
                    Marma˛iei, Maramure∫
51.   Dragulin    2710131274816    31.01.1971      Tg. Neam˛, str. Roman„    rom‚n„    80    74     8   0,19
     Tatiana             Tg. Neam˛, Neam˛
52.    Filimon    2841223271699    23.12.1984        B„l˛„te∫ti, Neam˛     rom‚n„    80    74     8   0,19
     Ani∫oara            Tg. Neam˛, Neam˛
53.   Grigoras    2780507274789     7.05.1978        B„l˛„te∫ti, Neam˛     rom‚n„    70    63     7   0,16
     Floarea             B„l˛„te∫ti, Neam˛
54.   Tanase     1540721274791  21.07.1954 Raucesti,   Tg. Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,   rom‚n„    120    111    12   0,28
    Gheorghe                Neam˛            bl. 5
55.   Vasiliu    1720810274793  1.08.1972 Tg. Neam˛,   Tg. Neam˛, str. Ion Roat„   rom‚n„    80    75     8   0,19
    Alexandru               Neam˛           nr. 7
56.  Varlan Vasile   1850209271710  9.02.1985 Tg. Neam˛,     fiibucani, Neam˛      rom‚n„    50    47     5   0,12
                        Neam˛
57.   Vitelaru    2680602274803   2.06.1968 Gh.     Tg. Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,   rom‚n„    80    74     8   0,18
    Cerasela            Gheorghe Dej, Bac„u       bl. 6/20
58.   Mihalcea    1700110274812   10.01.1970 Tg.    Tg. Neam˛, str. Oituz, nr. 10  rom‚n„    50    44     5   0,11
     C„t„lin              Neam˛, Neam˛
59.  Jitaru Natalia  2550303274791  3.03.1955 Tg. Neam˛,  Tg. Neam˛, Aleea Zimbrului,   rom‚n„    130    122    13   0,31
                        Neam˛         bl. B3, ap. 26
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                          15

                                                            Capital social
                                                       Sub-
    Numele ∫i    Cod numeric      Locul                             scris  v„rsat  Nr. p„r˛i
Nr.   prenumele             ∫i data na∫terii        Domiciliul       Cet„˛enie   la    la         (%)
              personal
                                                                 sociale
                                                       consti-  consti-
                                                       tuire   tuire
60.  Bogus Ana    2651201191321    1.12.1965           Tg. Neam˛,       rom‚n„    40    31     4    0,08
                     Raucesti, Neam˛,    str. M„r„∫e∫ti, bl. B6, ap. 4
61.  Airinei Maria  2861217271721    17.12.1986        Cracaoani, Neam˛      rom‚n„    30    29     3    0,07
                     Tg. Neam˛, Neam˛
62.   Dohotaru    1780616274783    16.06.1978        Oglinzi, Neam˛      rom‚n„    30    29     3    0,07
    Cristinel            Tg. Neam˛, Neam˛
63.   Gherasim    1800506271691    6.05.1980     Tg. Neam˛, str. Petru Rare∫,   rom‚n„    30    29     3    0,07
    Constantin            Tg. Neam˛, Neam˛       bl. 10, ap. 14
64.  Heriu Maria   2860712271694    12.07.1986      Tg. Neam˛, str. Cozmeni,    rom‚n„    30    25     3    0,06
    Magdalena             Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 7
65.   Neboisa    1501110274781    10.11.1950      Tg. Neam˛, Str. Codrului,   rom‚n„    30    29     3    0,07
     Dumitru             R„zboieni, Neam˛       bl. B8, ap. 41
66.  Neboisa Elena   2570520274798  20.05.1957 Filioara,   Tg. Neam˛, Str. Codrului,   rom‚n„    10    4     1    0,01
                        Neam˛          bl. b8, ap. 41
67.   Tricolici   1810805271719    5.08.1981         Raucesti, Neam˛      rom‚n„    10    4     1    0,01
     Nicolae             Tg. Neam˛, Neam˛
68.  Humulescu    2760309274811    9.03.1976     Tg. Neam˛, str. Aprodu Purice  rom‚n„    100    91     10    0,23
     Maria              Tg. Neam˛, Neam˛          14A
69.  Maftei Elena   2781010274788    10.10.1978       Tg. Neam˛, Str. 1 Mai    rom‚n„    90    81     9    0,20
    Paraschiva            Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 20
70.   Raucescu    2711106274793    6.11.1971     Tg. Neam˛, str. P. Grigorescu,  rom‚n„    60    59     6    0,16
     Dana              Tg. Neam˛, Neam˛        bl. G4/100
71.  Mosor Elena   2790802274792  2.08.1979 Baltate∫ti,  Tg. Neam˛, str. Garoafelor,   rom‚n„    20    16     2    0,04
     Cristina               Neam˛           nr. 12
72.  Anton Valerica  2851230271694    30.12.1985        Oglinzi, Neam˛      rom‚n„    40    37     4    0,09
                     Tg. Neam˛, Neam˛
73.  Grigore Ion   1670612274796  12.06.1967 Petricani,  Tg. Neam˛, Aleea T‚rgului,   rom‚n„    250    245     25    0,62
                        Neam˛          bl. L2, ap. 11
74.  Lariu Rusu    1500919274784    19.09.1950       Tg. Neam˛, str. Alex.    rom‚n„    110    103     11    0,26
     Nicolae             Tg. Neam˛, Neam˛      L„pu∫neanu, bl. B3.Nt
75.  Hantar Ana    2860710271736    10.07.1986       Grumaze∫ti, Neam˛      rom‚n„    40    37     4    0,09
     Maria              Tg. Neam˛, Neam˛
76.   Munteanu    2830917271690    17.09.1983     Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„    40    37     4    0,09
     Mihaela             Tg. Neam˛, Neam˛       bl. e1, ap. 19
77.   Muraru     2850824226714   24.08.1985 Ia∫i    Tg. Neam˛, str. Roata de foc   rom‚n„    30    25     3    0,06
    Alexandra                             nr. 2
78.   Caramida    1780910274796  10.09.1978 Petricani,     Petricani, Neam˛     rom‚n„    10    4     1    0,01
     Marinel                Neam˛
79.  Vasiliu Drago∫  1690613274875    13.06.1969     Tg. Neam˛, str. Cuza Vod„,   rom‚n„    10    4     1    0,01
                     Tg. Neam˛, Neam˛         nr. 198
80.   Cosofret    2500419274796  19.04.1950 V‚n„tori,      V‚n„tori, Neam˛      rom‚n„    700    698     70    1,75
     Veronica               Neam˛
81.  Maftei Alina   2800118410124  18.01.1980 Bucure∫ti    Tg. Neam˛, str. ™tefan    rom‚n„    10    8     1    0,02
     Ionela                            cel Mare, nr. 43
82.    Vasliu    2610623400632    23.06.1961          Tg. Neam˛,      rom‚n„    20    20     2    0,05
     Lumini˛a            Tg. Neam˛, Neam˛    str. Slt. C‚mpeanu, nr. 13B
83.  Atomii Gratiela  2690517274815  17.05.1969 V‚n„tori,      V‚n„tori, Neam˛      rom‚n„    20    11     2    0,03
                        Neam˛
84.   Manolache    1850916271705    16.09.1985       Tg. Neam˛, str. ™tefan    rom‚n„    20    11     2    0,03
     Andrei             Tg. Neam˛, Neam˛    cel Mare, bl. F1, sc. C, ap.30
85.  Atomii Lucica   2660420274784    20.04.1966         V‚n„tori, Neam˛      rom‚n„    20    11     2    0,03
                     Tg. Neam˛, Nam˛
86.  Grigore Elena   2660408274785    8.04.1966      Tg. Neam˛, Aleea T‚rgului,   rom‚n„    30    29     3    0,07
                     Tg. Neam˛, Neam˛       bl. L2, ap. 11
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  Art. 2. Aprob„ modificarea statutului societ„˛ii, aprobat    e) administratorii sunt obliga˛i s„ depun„ Ón termen de
Ón adunarea general„ din data de 23.07.1991, Ón         30 de zile de la alegeri o garan˛ie de minim 10 p„r˛i
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, prelu‚nd      sociale, iar cenzorii jum„tate din garan˛ia depus„ de
elementele de la art. 16, precum ∫i celelalte prevederi     administratori;
referitoare la: asociere, calitatea de membru cooperator -      f) num„rul minim de membri este de 5, iar capitalul
drepturi ∫i obliga˛ii, organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii  social minim pentru ca societatea s„ func˛ioneze este de
societ„˛ii cooperative, capitalul social, obliga˛iuni      1.500 lei RON. La data Ónregistr„rii prezentelor modific„ri
cooperatiste, cu urm„toarele preciz„ri:             capitalul social subscris al societ„˛ii est de 39.900 lei
  a) UNIREA Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„       RON structurat Ón 3.990 p„r˛i sociale a 10 lei RON
are forma de societate cooperativ„ de gradul 1, av‚nd      fiecare, iar capitalul social v„rsat este de 39.391 RON.
personalitate juridic„ prin reorganizarea Societ„˛ii       Valoarea minim„ obligatorie a aporturilor individuale este
Cooperative existente UNIREA SOCOM T¬RGU NEAMfi,         de 10 lei RON din care 30 % se depune la data
conform Legii nr. 1/2005. Œn toate actele ce eman„ de la     coopt„rii, iar diferen˛a se achit„ Ón 12 luni;
societate, denumirea acesteia va fi urmat„ de capitalul       g) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIREA
social, sediul social, codul unic de Ónregistrare, acordat    T¬RGU NEAMfi poate emite obliga˛iuni cooperatiste
potrivit prevederilor legale.                  pentru o sum„ care nu poate dep„∫i 33 % din valoarea
  b) Obiectul principal de activitate este: 1581 -       capitalului subscris ∫i v„rsat.
fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete de        h) Membrii consiliului de administra˛ie sunt urm„torii:
patiserie; r„m‚n‚nd Ón secundar: 1561 - fabricarea
                                   1. Brodoceanu Emanoil Iulian, cod numeric personal
produselor de mor„rit; 1598 - produc˛ie de ape minerale
                                 1581024274781, n„scut la data de 24.10.1958 Ón B‚rlad,
∫i b„uturi r„coritoare nealcoolice; 2051 - fabricarea altor
                                 jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón T‚rgu Neam˛, str. Mihai
produse din lemn; 2811 - fabricare de construc˛ii metalice
                                 Eminescu, bl. F6, ap. 3, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n -
∫i p„r˛i componente ale structurilor metalice; 3612 -
                                 Ón func˛ia de pre∫edinte;
produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine; 4525 -
alte lucr„ri speciale de construc˛ii; 4531 - lucr„ri de       2. Muraru Dorica, cod numeric personal
instala˛ii electrice; 4533 - lucr„ri de instala˛ii        2530926274788, n„scut„ la data de 26.09.1953 Ón
tehnico-sanitare; 4534 - alte lucr„ri de instala˛ii; 4543 -   Corni-Boto∫ani, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, str. Moara de
lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor; 4544 - lucr„ri   Foc nr. 2, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n - func˛ia de
de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 5020 -      contabil-∫ef;
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 5121 - comer˛       3.  Cozma   Toma,   cod   numeric  personal
cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5137 - comer˛     1510924274784, n„scut la data de 24.09.1951 Ón T‚rgu
cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente; 5211 -     Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón T‚rgu Neam˛, str. Ion
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        Creang„, nr. 7, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n -
v‚nzare predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      membru;
tutun; 5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            4. Vasiliu ™tefan, cod numeric personal
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse        1610715400781, n„scut la data de 15.07.1961 Ón T‚rgu
nealimentare; 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine      Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón T‚rgu Neam˛, str. Slt.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;    C‚mpeanu, nr. 13, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n -
5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie          secretar;
v‚ndute prin magazine; 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin        5. Diaconu Elena, cod numeric personal
standuri ∫i pie˛e; 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se     2610606274786, n„scut„ la data de 6.06.1961 Ón
efectueaz„ prin magazine; 5272 - repara˛ii de articole      Petricani, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, str.
electrice de uz gospod„resc; 5273 - repara˛ii de ceasuri     ™tefan cel Mare, bl. M1, cet„˛ean rom‚n - membru;
∫i bijuterii; 5274 - alte repara˛ii de articole personale,      Cenzorii societ„˛ii sunt urm„torii:
neclasificate Ón alt„ parte; 5510 - hoteluri; 5522 -
                                   1.  Birliba  Adela,   cod   numeric  personal
campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote; 5523 - alte
                                 2490601274785, n„scut„ la data de 1949.06.01 T‚rgu
mijloace de cazare; 5530 - restaurante; 5540 - baruri;
                                 Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, Str.
6024 - transporturi rutiere de m„rfuri; 6312 - depozit„ri;
                                 Busuiocului nr. 7, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n - expert
7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
                                 contabil;
7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau Ónchiriate; 7140 - Ónchirierea bunurilor         2. Avram Mariana, cod numeric personal
personale ∫i gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte; 7440   2531220274787, n„scut„ la data de 20.12.1953 Ón T‚rgu
- publicitate; 7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a  Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, str.
cl„dirilor; 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;    ™tefan cel Mare, bl. B6, ap. 34, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean
9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i       rom‚n - cenzor;
bl„nurilor; 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de           3. Manole Mariana, cod numeric personal
Ónfrumuse˛are; 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„;    2610525274780, n„scut„ la data de 25.05.1961 Ón
9305 - alte activit„˛i de servicii personale;          Grumaze∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛,
  c) Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ UNIREA       str. Mihai Eminescu, bl. F5, ap. 36, jude˛ul Neam˛,
T¬RGU NEAMfi se asociaz„ la asocia˛ia jude˛ean„ a         cet„˛ean rom‚n - cenzor.
sistemului cooperatist;                       Cenzori suplean˛i:
  d) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea         1. Cosofret Veronica, cod numeric personal
pre∫edintelui ∫i a celorlal˛i membri ai consiliului de      2500419274796, n„scut„ la data de 19.04.1950 Ón
administra˛ie, pentru revocarea lor ∫i pentru luarea       V‚n„tori, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón V‚n„tori, jude˛ul
hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea administratorilor;    Neam˛, cet„˛ean rom‚n;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                 17

  2. Chitu Nadia, cod numeric personal 2661021274783,         Societatea Cooperativ„ ME™TE™UGARUL
n„scut„ la data de 21.10.1966 Ón T‚rgu Neam˛, jude˛ul             Strehaia, jude˛ul Mehedin˛i
Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, str. Popa ™apc„,
nr. 33, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n;                       HOT√R¬REA NR. 1
  3. Jitaru Natalia, cod numeric personal
2550303274791, n„scut„ la data de 3.03.1955 Ón T‚rgu        din data de 16 noiembrie 2005 a adun„rii generale
Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, Aleea       Œn conformitate cu prevederile art. 117 alin. 5 din
Zimbrului, bl. B3, ap. 26, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n;    Legea nr. 1/2005 privind orgaizarea ∫i func˛ionarea
  j) Statutul UNIREA Societate Cooperativ„          coopera˛iei - adunarea general„ a Cooperativei
Me∫te∫ug„reasc„ se completeaz„ cu prevederile Legii       ME™TE™UGARUL Strehaia, hot„r„∫te:
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei.     Art. 1. Se aprob„ prezentarea situa˛iei patrimoniale, a
  Art. 3. Aprob„ criteriile de performan˛„ care vor fi    num„rului p„r˛ilor sociale pentru fiecare membru
prev„zute Ón contractele de administrare a patrimoniului.    cooperator, a modului de formare a capitalului social.
  Art. 4. Referitor la asociere, adunarea general„        Art. 2. Se aprob„ modific„rile statutului conform
Ómputernice∫te pe dl pre∫edinte Brodoceanu Emanoil       prevederilor Legii nr. 1/2005.
Iulian s„ negocieze condi˛iile asocierii la asocia˛ia        Art. 3. Se aprob„ prezentarea situa˛iei persoanelor
jude˛ean„ a cooperativelor me∫te∫ug„re∫ti, cu privire la    care au f„cut obiectul contesta˛iilor conform listei afi∫ate
serviciile oferite ∫i contribu˛ia anual„.            ∫i rezolvarea acestora.
  Art. 5. Œmputernice∫te pe dl Brodoceanu Emanoil
                                  Art. 4. Se aprob„ criteriile de performan˛„ care
Iulian - pre∫edintele societ„˛ii, s„ solicite Ónscrierea
                                urmeaz„ s„ fie prev„zute Ón contractele de administrare
acestor modific„ri Ón registrul comer˛ului.
                                ∫i gestionare a patrimoniului ce se Óncheie cu membrii
   (18/31.474)                        consiliului de administra˛ie.
                 *                 Art. 5. Se aprob„ indemniza˛ia de 50 RON lunar
                                membrilor consiliului de administra˛ie, ∫edin˛ele consiliului
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         se vor desf„∫ura dup„ orele de program.
     PRESTAREA Drobeta Turnu-Severin              Art. 6. Se aprob„ indemniza˛ia de 50 RON pentru
          jude˛ul Mehedin˛i              cenzorul care este expert contabil.
                                  Art. 7. Se aprob„ revocarea dlui Micsoniu Liviu din
          HOT√R¬REA NR. 3               func˛ia de pre∫edinte ∫i a dnei Popescu Rodica din fuc˛ia
            anex„                  de ∫ef contabil.
                                  Art. 8. Se aprob„ alegerea consiliului de administra˛ie,
       din data de 3 octombrie 2005           format din:
  Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei         - Maciuc„ Virgil, cu domiciliul Ón Strehaia, Str.
PRESTAREA din Drobeta Turnu-Severin,              Republicii nr. 169 A, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap. 14 -
  av‚nd Ón vedere art. 41 lit. m) din Legea nr. 1/2005    pre∫edinte;
privind organizarea ∫i func˛ionarea cooperativei,          - P„u∫escu Octavian cu domiciliul Ón localitatea Valea
hot„r„∫te:                           Bun„, comuna Voloiac - membru;
  Art. 1 al hot„r‚rii nr. 3 din data de 3 octombrie 2005     - Coco∫atu Mihai, cu domiciliul Ón Strehaia, Str. Jiului
se completeaz„ cu dou„ aliniate care vor purta         nr. 31;
numerele 2 respectiv 3:                       - Consiliul de administra˛ie a fost ales prin vot secret
  î2. Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 noua       pe o perioad„ de 4 ani.
denumire a Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti PRESTAREA va         Art. 9. Se aprob„ alegerea pre∫edintelui Cooperativei
fi Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PRESTAREA,      ME™TE™UGARUL Ón persoana dlui Maciuc„ Virgil.
cu denumirea prescurtat„ S.C.M. PRESTAREA.             Art. 10. Se aprob„ comisia de cenzori format„ din
  3. Av‚nd Ón vedere modificarea clasific„rii activit„˛ilor  dna Costea Ani∫oara - expert contabil, iar membrul
din economia na˛ional„ - CAEN, reglementat„ prin        supleant, dna BÓca Eugenia, contabil autorizat. Cenzorii
Ordinul nr. 601 din 26 noiembrie 2002 al Institutului      au fost ale∫i de c„tre adunarea general„ pentru un
Na˛ional de Statistic„, publicat Ón Monitorul Oficial al    mandat de trei exerci˛ii financiare.
Rom‚niei nr. 908 din 13 decembrie 2002,               Art. 11. Se aprob„ alegera consiliului social ∫i a
  domeniul principal de acivitate al S.C.M. PRESTAREA     pre∫edintelui acestuia.
va fi: cod CAEN 930 - alte activit„˛i de servicii;         Art. 12. Se aprob„ regulamentul de organizare ∫i
  activitatea principal„ a S.C.M. PRESTAREA va fi: cod    func˛ionare a Societ„˛ii Cooperative ME™TE™UGARUL.
CAEN 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;      Art. 13. Se aprob„ regulamentul de ordine interioar„
  urm„toarele coduri se modific„ dup„ cum urmeaz„:      al Societ„˛ii Cooperative ME™TE™UGARUL.
  - cod CAEN vechi 5021 - Óntre˛inerea ∫i repararea        Art. 14. Se completeaz„ hot„r‚rea cu art. 24 din
autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi  Legea nr. 1/2005, alin. 1, astfel: îla data Ónscrierii Ón
organizate de tip industrial) se modific„ Ón - cod CAEN     societatea cooperativ„ fiecare membru cooperator trebuie
nou 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;      s„ verse minim 30% din valoarea p„r˛ilor sociale
  - cod CAEN vechi 7483 - activit„˛i de secretariat,     subscrise. Diferen˛a se vars„ Ón termen de 12 luni de la
dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri; - cod CAEN nou   data Ónscrierii Ón societate.”
7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;           Art. 15. Se aprob„ ca retragerea membrilor
  - cod CAEN vechi 0115 - cultivarea legumelor,        cooperatori s„ se realizeze Ón termen conform Legii
bost„noaselor ∫i ciupercilor - cod CAEN nou 0112 -       nr. 1/2005 - termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.
cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a       Art. 16. Se aprob„ plata p„r˛ilor sociale, a
produselor de ser„.                       dividendelor cuvenite membrilor cooperatori conform
   (19/31.476)                        situa˛iei financiare anuale Óncheiate la sf‚r∫itul exerci˛iului
                *                financiar.
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  Art. 17. Se aprob„ valoarea minim„ a aportului         ∫edin˛a sa din 14.09.2005, a hot„r‚t extinderea obiectului
membrilor cooperatori la constituirea capitalului social al    de activitate al unit„˛ii nr. 12A - Magazin, situat„ Ón
societ„˛ii de 5.000 RON divizat Ón 500 p„r˛i sociale cu o     Petro∫ani, str. Nicolae B„lcescu nr. 1, jude˛ul Hunedoara,
valoare de 10 RON fiecare.                    cu urm„toarele coduri CAEN:
  Art. 18. Se aprob„ capitalul social subscris ∫i v„rsat       cod CAEN:
la data de 30.09.2005 Ón sum„ de 2.152 RON,              5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
reprezent‚nd participarea membrilor fondatori la data         5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole
men˛ionat„.                            din piele;
  Art. 19. Se aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM          5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
MEHEDINfiI sau la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a           iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
Organiza˛iilor Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti - UJCM           5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
Mehedin˛i.                            electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;
                                   5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
  Art. 20. Societatea va func˛iona Ón baza noului statut
                                 de papet„rie;
∫i contract de societate care vor fi depuse la Oficiul        5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i.     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
  Art. 21. Se aprob„ Ómputernicirea dnei BÓc„ Eugenia        - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
pentru depunerea documentelor necesare Ónregistr„rii       echipament de birou, calculatoare ∫i software standard;
cooperativei la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului      - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
Mehedin˛i.                            ceasuri de m‚n„, ceasuri de mas„ ∫i bijuterii;
  (20/31.477)                            - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
                *                 jocuri ∫i juc„rii;
                                   7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.
 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MOLDOVA            Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i
                                 semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
        Siret, jude˛ul Suceava
                                 Hunedoara se Ómputernice∫te dl Popa Nicolae-Daniel,
                                 administratorul acestei unit„˛i, care se legitimeaz„ cu C.I.
            HOT√R¬RE                 seria H.D. nr. 176278, eliberat„ de Petrila, la data de
    a adun„rii generale extraordinare a membrilor       18.06.2003, cod numeric personal 1720510205891.
     cooperatori ai S.C.M. MOLDOVA SIRET             (22/31.479)
   Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor              HOT√R¬REA NR. 1.811
cooperatori ai MOLDOVA S.C.M. Siret.                        din data de 14.09.2005
   - av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, art. 41 lit. h),      La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„, cu sediul
art. 65 alin. 1, art. 21, din statutul MOLDOVA S.C.M.       Ón Petro∫ani, str. Nicolae B„lcescu, nr. 1, jude˛ul
Siret, lit. h) privind Ónstr„inarea imobiliz„rilor corporale cu  Hunedoara, Ónmatriculat„ cu nr. C20/31/2005, cod unic
plat„,                              de Ónregistrare R2135250.
                                   Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai
   procesul-verbal al adun„rii extraordinare din
                                 SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„ Petro∫ani, Ón
22.11.2005, hot„r„∫te:                      ∫edin˛a sa din 14.09.2005, a hot„r‚t extinderea obiectului
   Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor     de activitate al unit„˛ii nr. 56A - Magazin, situat„ Ón
cooperatori aprob„ v‚nzarea activului denumit Etaj 1       Petrila, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36C, jude˛ul
Complex 3 Ón suprafa˛„ util„ desf„∫urat„ de 555 m2 prin      Hunedoara, cu urm„toarele coduri CAEN:
licita˛ie direct„ la pre˛ul de 154.000 lei.             cod CAEN:
   Art. 2. Œns„rcineaz„ consiliul de administra˛ie care Ón     5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
conformitate cu Decizia nr. 6 ∫i comisia de licita˛ie s„     de papet„rie;
duc„ la Óndeplinire prezenta hot„r‚re a adun„rii generale.      5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
   Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte,
al Rom‚niei ∫i Ónregistrat„ la Oficiul Registrului        cu excep˛ia urm„toarelor:
Comer˛ului.                             - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
   Prezenta hot„r‚re s-a Ónregistrat Ón 2 exemplare.      arme ∫i muni˛ii;
                                   - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
  (21/31.478)                          timbre ∫i monezi;
                *                   5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                                 v‚ndute prin magazine;
  Societatea Cooperativ„ SOCOM UNIREA Petro∫ani           5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
         jude˛ul Hunedoara                 6420 - telecomunica˛ii;
                                   7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.
         HOT√R¬REA NR. 1.811                Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri ∫i
                                 semnarea, Ónregistrarea la Oficiul Registrului Comer˛ului
          din data de 14.09.2005             Hunedoara se Ómputernice∫te dna Docea Larisa,
  La SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„, cu sediul        administratorul acestei unit„˛i, care se legitimeaz„ cu B.I.
Ón Petro∫ani, str. Nicolae B„lcescu, nr. 1, jude˛ul        seria G.T. nr. 570183, eliberat de Poli˛ia Petro∫ani, la
Hunedoara, Ónmatriculat„ cu nr. C 20/31/2005, cod unic      data   de  9.12.1995,   cod  numeric   personal
de Ónregistrare R2135250,                     2730914205043.
  adunarea general„ a membrilor cooperatori ai            (23/31.479)
SOCOM UNIREA Societate Cooperativ„ Petro∫ani, Ón                        *
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005                19

  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ATCOM          Suplean˛i:
         Zal„u, jude˛ul S„laj               1. B„b˛an Manuela, cod numeric personal
                                2660614310019, domiciliat Ón Zal„u, aleea Octavian
          HOT√R¬REA NR. 1               Goga nr. 2, bl. R98, sc. A, et. 1, ap. 6, cet„˛ean rom‚n,
                                identificat cu C.I. seria SX nr. 092649.
           din 15.12.2005                f) dob‚ndirea ∫i pierderea calit„˛ii de membru
  Av‚nd Ón vedere:                      cooperator, drepturile ∫i obliga˛iile acestora, modul de
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea   convocare a adun„rii generale a membrilor cooperatori,
coopera˛iei;                          atribu˛iile adun„rii generale ∫i condi˛iile de valabilitate a
  - adunarea general„ a membrilor cooperatori, Óntrunit„   hot„r‚rilor sale, sediile secundare, modul de Ónstr„inare
Ón data de 15.11.2005, valabil ∫i statutar constituit„,    ∫i transmitere a propriet„˛ii ∫i folosin˛ei cl„dirilor ∫i
hot„r„∫te:                           terenurilor aflate Ón patrimoniul societ„˛ii cooperative,
  Art. 1. Aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii    modul de dizolvare ∫i lichidare a societ„˛ii cooperatiste,
cooperative    ATCOM    Societate   Cooperativ„    ca ∫i destina˛ia activului net r„mas, sunt cuprinse Ón
Me∫te∫ug„reasc„, Ón conformitate cu prevederile Legii     actul constitutiv elaborat cu respectarea prevederilor Legii
nr. 1/2005, care modific„ ∫i Ónlocuie∫te vechiul statut, Ón  nr. 1/2005 Ón acest sens;
sensul c„:                             g) Durata de func˛ionare a ATCOM Societate
  a) se schimb„ forma juridic„ din asocia˛ia teritorial„ a  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este pe perioad„ nelimitat„
organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti Ón societate     de timp.
cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gr. 1, conform Legii        Se mandateaz„ dl Ra˛iu Viorel, pre∫edintele consiliului
nr. 1/2005 (art. 120 alin. (1) lit. b);            de administra˛ie, pentru Óndeplinirea procedurilor de
  b) se modific„ denumirea organiza˛iei cooperatiste din   Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
Asocia˛ia Teritoriat„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei       Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, a
Me∫te∫ug„re∫ti S„laj Ón ATCOM Societate Cooperativ„      prezentei hot„r‚ri Ón termenul legal de 15 zile.
Me∫te∫ug„reasc„ Zal„u;                       Art. 2. Aprob„ con˛inutul contractului de administrare
  c) capitalul social subscris ∫i v„rsat este de 25.200   ∫i criteriile de performan˛„ pentru administratori,
RON ∫i se divide Ón 2.520 p„r˛i sociale a c‚te 10       mandat‚nd pe dna Tegla∫ Maria, membru cooperator, s„
RON/parte social„, de˛inute de 22 membri cooperatori,     semneze Ón numele adun„rii generale contractul de
fiecare membru cooperator nedep„∫ind 20 % din capitalul    administrare cu membrii consiliului de administra˛ie.
social;                              Art. 3. Aprob„ bunurile mobile ∫i imobile conform
  d) Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii cooperative   art. 120 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 Ón valoare de
sunt asigurate de c„tre consiliul de administra˛ie, alc„tuit  57.332 RON, necesare func˛ion„rii viitoarei uniuni
dintr-un num„r de 5 membri, ale∫i pe o perioad„ de       jude˛ene, aprobate de adunarea general„ extraordinar„ a
4 ani, dup„ cum urmeaz„:                    ATCOM S„laj din data de 7.11.2005, care r„m‚n Ón
  1. Ra˛iu Viorel, cod numeric personal 1560530312977,    proprietatea societ„˛ii cooperative, iar consiliul de
n„scut Ón comuna B„beni, jude˛ul S„laj, la data de       administra˛ie r„spunde de conservarea acestora p‚n„ la
30.05.1956, domiciliat Ón Zal„u, bd. Mihai Viteazul,      data constituirii uniunii, c‚nd dreptul de proprietate
bl. A96, sc. A, et. 6, ap. 21, jude˛ul S„laj, identificat cu  asupra acestor bunuri va fi transferat acesteia.
C.I. seria SX nr. 062179, cet„˛ean rom‚n - pre∫edinte;       Art. 4. Aprob„ asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
  2. Lemli C„t„lina, cod numeric personal          Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti S„laj ∫i mandateaz„ pe dl
2480412312971, n„scut Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, la data     Ra˛iu Viorel, pre∫edintele consiliului de administra˛ie, s„
de 12.04.1948, domiciliat Ón Zal„u, Str. Armoniei,       reprezinte    ATCOM     Societate    Cooperativ„
bl. UJCM, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul S„laj, identificat cu  Me∫te∫ug„reasc„ Ón adunarea general„ de constituire a
C.I. seria DB nr. 749206, cet„˛ean rom‚n - membru;       Uniunii Jude˛ene a Cooperativelor Me∫te∫ugre∫ti S„laj ∫i
                                s„ semneze Ón numele ∫i pentru ATCOM Societate
  3. B„rar Valeria, cod numeric personal
                                Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ actul constitutiv ∫i statutul
2501008312951, n„scut Ón comuna Some∫ Odorhei,
                                Uniunii Jude˛ene a Cooperativelor Me∫te∫ug„re∫ti S„laj,
jude˛ul S„laj, la data de 8.10.1950, domiciliat Ón Zal„u,
                                Ón func˛ie de condi˛iile propuse, acestea servind
str. Simion B„rnu˛iu nr. 28, bl. A5, sc. A, ap. 6, jude˛ul
                                intereselor societ„˛ii noastre cooperative me∫te∫tug„re∫ti.
S„laj, identificat cu C.I. seria SX nr. 008108, cet„˛ean
                                  Art. 5. Prezenta a fost adoptat„ Ón data de
rom‚n - membru;
                                15.11.2005, redactat„ Ón 3 exemplare originale, din care
  4. Ardelean Daniela-Lenu˛a, cod numeric personal
                                2 se vor depune, prin persoana mandatat„, Ón termenul
2710905311831, n„scut Ón comuna V‚r∫ol˛, jude˛ul S„laj,
                                legal la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului S„laj.
la data de 5.09.1971, domiciliat Ón Zal„u, str. Sf‚nta
Vineri nr. 15, bl. B5, sc. B, et. 1, ap. 27, jude˛ul S„laj,    (24/31.480)
identificat cu C.I. seria SX nr. 051735, cet„˛ean rom‚n -                  *
membru;
  5. B„l„nean Maria, cod numeric personal           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DUN√REA
2591023312995, n„scut Ón Zal„u, jude˛ul S„laj la data de         GIURGIU, Giurgiu, jude˛ul Giurgiu
23.10.1959, domiciliat Ón Zal„u, str. Simion B„rnu˛iu
nr. 14, bl. H3, sc. A, ap. 9, jude˛ul S„laj, identificat cu              HOT√R¬RE
C.I. seria SX nr.140137, cet„˛ean rom‚n - membru;
                                      a adun„rii generale extraordinare
  e) alegerea unui cenzor ∫i a unui supleant pentru un
                                        din data de 10.11.2005
mandat de 3 exerci˛ii financiare, dup„ cum urmeaz„:
  Cenzori:                           Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei
  1. Opri∫ Maria, cod numeric personal 2580824312963,    Me∫te∫ug„re∫ti DUN√REA OC1, Óntrunit„ Ón data de
domiciliat„ Ón Zal„u, Str. Pomilor nr. 19, jude˛ul S„laj,   10.11.2005, ora 10,00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a
identificat„ cu C.I. seria SX nr. 031937.           a 59 membri cooperatori, av‚nd Ón vedere:
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  - prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind     - Ristea Petru˛a - de˛ine 1,35 % din capitalul social,
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;           respectiv 16 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - procesul-verbal Óncheiat Ón adunarea general„      RON, Ón valoare de 160,00 RON (subscris 160,00 ∫i
extraordinar„ din 10.11.2005, hot„r„∫te:           v„rsat 156,00);
  Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la 10.11.2005.     - Mirica Elena - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  Art. 2. Se aprob„ capitalul social subscris de 11.800   respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
RON, din care v„rsat 8.569 RON, divizat Ón 1.180 p„r˛i    RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
sociale cu valoare nominal„ de 10,00 RON, de˛inut de     v„rsat 132,00);
59 membri cooperatori, persoane fizice, dup„ cum        - Gavrila Florin - de˛ine 1,70 % din capitalul social,
urmeaz„:                           respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Oancea Daniela Cezara de˛ine 8,47 % din capitalul    RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
social, respectiv 100 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  v„rsat 195,00);
10,00 RON, Ón valoare de 1.000 RON (subscris 1.000,00      - Ghiauru Milana- de˛ine 1,27 % din capitalul social,
∫i v„rsat 836,00);                      respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Pana Constan˛a de˛ine 5,50 % din capitalul social,   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
respectiv 65 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   v„rsat 138,00);
RON, Ón valoare de 650.000 RON (subscris 650,00 ∫i
                                - Bibica Nineta - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
v„rsat 548,00);
                               respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Mihalcea Floarea - de˛ine 2,54 % din capitalul     RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
social, respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  v„rsat 122,00);
10,00 RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00
∫i v„rsat 276,00);                       - Gavrila Elena - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
                               respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Ispas Petronela - de˛ine 2,54 % din capitalul social,
                               RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
                               v„rsat 113,00);
RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00 ∫i
v„rsat 266,00);                         - Badoi Maria - de˛ine 1,35 % din capitalul social,
  - Copaceanu Dorina de˛ine 1,70 % din capitalul      respectiv 16 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
social, respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  RON, Ón valoare de 160,00 RON (subscris 160,00 ∫i
10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00     v„rsat 154,00);
∫i v„rsat 70,00);                        - Pricopie Tudor- de˛ine 1,70 % din capitalul social,
  - Radoi Veronica - de˛ine 2,54 % din capitalul social,  respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00 ∫i      v„rsat 192,00);
v„rsat 214,00);                         - Pricopie Angela - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  - Bunea Petre - de˛ine 3,54 % din capitalul social,    respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00 ∫i      v„rsat 149,00);
v„rsat 282,00);                         - Oprea Vasile - de˛ine 2,12 % din capitalul social,
  - Slav Ion - de˛ine 2,54 % din capitalul social,     respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00 ∫i
RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00 ∫i      v„rsat 224,00);
v„rsat 277,00);                         - Ciobanu Ioana - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  - Mirica Ion - de˛ine 1,27 % din capitalul social,    respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i      v„rsat 142,00);
v„rsat 101,00);
                                - Garagau Ion - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  - Adam Nicu∫or Rudolf - de˛ine 1,27 % din capitalul    respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00     v„rsat 149,00);
∫i v„rsat 45,00);
  - Bugeanu Ioana - de˛ine 1,27 % din capitalul social,    - Adir Minel Mih„i˛„ - de˛ine 1,70 % din capitalul
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   social, respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i      10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00
v„rsat 45,00);                        ∫i v„rsat 180,00);
  - Pana Ilie - de˛ine 2,12% din capitalul social,       - Epure Varvara - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00 ∫i      RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
v„rsat 221,00);                       v„rsat 51,00);
  - Terpez Petru Constantin - de˛ine 1,27 % din        - Calina (Craita) Angelica - de˛ine 1,27 % din capitalul
capitalul social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare   social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
nominal„ de 10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON       10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
(subscris 150,00 ∫i v„rsat 143,00);             ∫i v„rsat 45,00);
  - Ciocoiu Mihalache - de˛ine 2,12 % din capitalul      - Budoi Marioara - de˛ine 1,70 % din capitalul social,
social, respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
10,00 RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00     RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
∫i v„rsat 213,00);                      v„rsat 183,00);
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005               21

  - Dobre Petra - de˛ine 1,70 % din capitalul social,      - Chiva Floarea - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i      RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
v„rsat 176,00);                       v„rsat 45,00);
  - Draghicescu Ionela - de˛ine 1,27 % din capitalul      - Garagau Elena - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00     RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
∫i v„rsat 45,00);                      v„rsat 45,00);
  - Coman Maria - de˛ine 1,70 % din capitalul social,      - Nidelea Alis - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i      RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
v„rsat 187,00);                       v„rsat 45,00);
                                 - Oprea Maria - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  - Enescu Tudora- de˛ine 1,70 % din capitalul social,   respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i      v„rsat 45,00);
v„rsat 162,00);                         - Pandelescu Maria - de˛ine 1,27 % din capitalul
  - Tanase Maria - de˛ine 2,12 % din capitalul social,   social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00 ∫i      ∫i v„rsat 45,00);
v„rsat 203,00);                         - Radut Daniela - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
  - Chitu Petra - de˛ine 1,27 % din capitalul social,    respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i      v„rsat 45,00);
v„rsat 143,00);                         - Rebleanu Daniela - de˛ine 1,27 % din capitalul
  - Cirjaliu Elena - de˛ine 1,44 % din capitalul social,  social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
respectiv 17 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
RON, Ón valoare de 170,00 RON (subscris 170,00 ∫i      ∫i v„rsat 45,00);
v„rsat 163,00);                         - Stanila Mariana - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
                               respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Matei Alexandrina - de˛ine 1,27 % din capitalul
                               RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
                               v„rsat 45,00);
10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
∫i v„rsat 136,00);                        - Tone Daniela - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
                               respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Dirjan Florina - de˛ine 1,36 % din capitalul social,  RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
respectiv 16 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   v„rsat 45,00);
RON, Ón valoare de 160,00 RON (subscris 160,00 ∫i        - Bitfoi Gra˛iela Elena - de˛ine 1,27 % din capitalul
v„rsat 151,00);                       social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Draghicescu Mirela - de˛ine 1,27 % din capitalul    10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de  ∫i v„rsat 45,00);
10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00       - Vintil„ Filofteia Felicia - de˛ine 1,27 % din capitalul
∫i v„rsat 76,00);                      social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Neatu Niculina - de˛ine 1,27 % din capitalul social,  10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   ∫i v„rsat 45,00);
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i        - Zgorobete Elena - de˛ine 1,27 % din capitalul social,
v„rsat 150,00);                       respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Degeratu Nina - de˛ine 1,27 % din capitalul social,   RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   v„rsat 45,00);
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i        - Constanda Mirela Dori - de˛ine 1,27 % din capitalul
v„rsat 143,00);                       social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
                               10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00
  - Popa Daniela - de˛ine 1,27 % din capitalul social,   ∫i v„rsat 45,00).
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00     Art. 3. Se aprob„ activitatea principal„: 1822 -
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i      fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie
v„rsat 76,00);                        de corp).
  - Barascu Mariana - de˛ine 1,27 % din capitalul        Activit„˛i secundare:
social, respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de    1740 - fabricare de articole confec˛ionate din textile;
10,00 RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00       1751 - fabricare de covoare ∫i mochete;
∫i v„rsat 147,00);                        1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare
  - Eniu Petra - de˛ine 1,27 % din capitalul social,    tricotate sau cro∫etate;
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00     1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i      lucru;
v„rsat 119,00);                         1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
  - Bocris Stancu˛a - de˛ine 1,27 % din capitalul social,    1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
respectiv 15 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00   accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
RON, Ón valoare de 150,00 RON (subscris 150,00 ∫i        1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea
v„rsat 45,00);                        articolelor din blan„;
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie ∫i    Art. 7. Se aprob„ componen˛a comisiei de cenzori
de articole de harna∫ament;                   format„ din: Radoi Ioana - cenzor, ∫i Ispas Petronela -
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de   cenzor supleant. Cenzorii sunt numi˛i pe o perioad„ de 3
menaj ∫i de fier„rie;                      exerci˛ii financiare, respectiv Óntre 10.11.2005 ∫i
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,   31.12.2007. Cenzorii depun o garan˛ie Ón valoare de 50
Ónc„l˛„minte ∫i articole;                    RON fiecare, urm‚nd a fi remunera˛i cu o indemniza˛ie
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;        fix„ Ón valoare de 50 RON.
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i          Art. 8. Se aprob„ statutul Societ„˛ii Cooperative
Ónc„l˛„minte;                          Me∫te∫ug„re∫ti DUN√REA GIURGIU, Ón conformitate cu
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de    prevederile Legii nr. 1/2005, ∫i mandatarea dnei Oancea
uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare;      Daniela Cezara pentru Óndeplinirea procedurilor de
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,     Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare
sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;          Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, conform legii.
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,       Art. 9. Aprobarea con˛inutului contractului de
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;           administrare ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           administratori.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse         Art. 10. Mandatarea dnei Oancea Daniela Cezara s„
nealimentare;                          semneze contractul de administrare Ón numele adun„rii
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;           generale, cu membrii consiliului de administra˛ie.
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;           Art. 11. Se aprob„ eventuala afiliere la o uniune
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;     jude˛ean„ conform art. 89 din Legea nr. 1/2005.
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din    Art. 12. Aprob„ alegerea responsabilului cu probleme
piele;                             sociale Ón persoana dnei Copaceanu Doina.
  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz          (25/31.481)
gospod„resc;                                         *
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
  5274 - alte repara˛ii de articole personale,
                                    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
neclasificate Ón alt„ parte;
                                    MUNCA GIURGIU, Giurgiu, jude˛ul Giurgiu
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau Ónchiriate;
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                   HOT√R¬RE
neclasificate Ón alt„ parte;                         a adun„rii generale extraordinare
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere               din data de 14.11.2005
telefonic„;
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal    Adunarea general„ extraordinar„ a Cooperativei
Óntreprinderilor.                        Me∫te∫ug„re∫ti MUNCA OC, Óntrunit„ Ón data de
  Art. 4. Se aprob„ urm„toarele puncte de lucru:       14.11.2005, ora 10,00, la sediul cooperativei, Ón prezen˛a
  - municipiul Giurgiu, str. Bucure∫ti, bl. 9/300, jude˛ul  a 32 membri cooperatori, av‚nd Ón vedere:
Giurgiu - 1821, 1822, 1824, 5242, 5274;              - prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
  - municipiul Giurgiu, str. Nicolae Droc Barcian,      organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
bl. MUV 1, jude˛ul Giurgiu - 1821, 1822, 1823, 1824,        - procesul-verbal Óncheiat Ón adunarea general„
5242, 5274;                           extraordinar„ din 14.11.2005, hot„r„∫te:
  - municipiul Giurgiu, str. Constantin Br‚ncoveanu,       Art. 1. Aprob„ situa˛ia patrimoniului la 14.11.2005.
bl. 64, jude˛ul Giurgiu - 1821, 1822, 1823, 1824, 5242,      Art. 2. Se aprob„ capitalul social subscris, de 9.530
5274;                              RON, din care v„rsat 7.172,61 RON, divizat Ón 953 p„r˛i
  - municipiul Giurgiu, Str. G„rii nr. 2, parter, jude˛ul   sociale cu valoare nominal„ de 10,00 RON, de˛inut de
Giurgiu - 1821, 1822, 1823, 1824, 5242, 5274;          35 membri cooperatori, persoane fizice, dup„ cum
  - municipiul Giurgiu, Calea Bucure∫ti, bl. B4, jude˛ul   urmeaz„:
Giurgiu - 1821, 1822, 1824, 5242, 5274;              - Beatu Tibi - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
  - municipiul Giurgiu, Str. G„rii nr. 2, etaj, jude˛ul    respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
Giurgiu - 1821, 1822, 1823, 1824;                RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
  - municipiul Giurgiu, str. Constantin BrÓncoveanu,     v„rsat 109,62);
bl. 64, , jude˛ul Giurgiu - 5143.                 - Bietu Nela de˛ine 2,62 % din capitalul social,
  Art. 5. Se aprob„ forma ∫i gradul: Societatea        respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ DUN√REA GIURGIU de         RON, Ón valoare de 250,00 RO (subscris 250,00 ∫i
gradul 1.                            v„rsat 233,13);
  Art. 6. Se aprob„ componen˛a consiliului de          - Bunea Milica - de˛ine 3,67 % din capitalul social,
administra˛ie, format„ din: Oancea Daniela Cezara -       respectiv 35 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
pre∫edinte; Pana Constan˛a - membru; Gavrila Florin -      RON, Ón valoare de 350,00 RON (subscris 350,00 ∫i
membru; T„nase Maria - membru; Bunea Petre -          v„rsat 336,67);
membru; Ciocoiu Mihalache - membru; Oprea Vasile -         - Capra Valentin - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
membru; Mihalcea Floarea - membru; Pricopie Tudor -       respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
membru; Adir Minel Mih„i˛„ - membru; Terpez Petru        RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
Constantin - membru. Consiliul de administra˛ie este ales    v„rsat 95,00);
pe o perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 10.11.2005       - Copoiu Viorel - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
∫i depune garan˛ie Ón valoare de 100 RON fiecare,        respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
urm‚nd a fi remunera˛i cu o indemniza˛ie fix„ Ón valoare    RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
de 30 RON.                           v„rsat 110,00);
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005               23

  - Coscai Daniela - de˛ine 2,10 % din capitalul social,   RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 120,00);
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Raiciu Adrian - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
v„rsat 193,33);                        respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Chican Gelu de˛ine 3,46 % din capitalul social,     RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
respectiv 33 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 115,00);
RON, Ón valoare de 330,00 RON (subscris 330,00 ∫i         Roman Oi˛a - de˛ine 2,83 % din capitalul social,
v„rsat 321,51);                        respectiv 27 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Deacu Lucian - de˛ine 3,04 % din capitalul social,    RON, Ón valoare de 270,00 RON (subscris 270,00 ∫i
respectiv 29 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 268,35);
RON, Ón valoare de 290,00 RON (subscris 290,00 ∫i         - Sima Ioana - de˛ine 2,62 % din capitalul social,
v„rsat 284,50);                        respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Dragan Tudor - de˛ine 2,10 % din capitalul social,    RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 233,73)’;
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Serban Marin - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
v„rsat 60,00);                        respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Ghinet Ion - de˛ine 2,10 % din capitalul social,     RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 70,00);
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Sirbu Marieta - de˛ine 2,41 % din capitalul social,
v„rsat 60,00);                        respectiv 23 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Gogoasa Bebe - de˛ine 2,10 % din capitalul social,    RON, Ón valoare de 230,00 RON (subscris 230,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 220,81);
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Tomuleasa Niculina - de˛ine 2,20 % din capitalul
v„rsat 60,00);                        social, respectiv 21 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Glodoreanu Lauren˛iu - de˛ine 2,10 % din capitalul    10,00 RON, Ón valoare de 210,00 RON (subscris 210,00
social, respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de   ∫i v„rsat 203,29);
10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00       - Tudor Stela - de˛ine 2,73 % din capitalul social,
∫i v„rsat 60,00);                       respectiv 26 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Gutu Ioana - de˛ine 5,25 % din capitalul social,     RON, Ón valoare de 260,00 RON (subscris 260,00 ∫i
respectiv 50 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 253,52);
RON, Ón valoare de 500,00 RON (subscris 500,00 ∫i         - Tudose Ion - de˛ine 3,15 % din capitalul social,
v„rsat 470,81);                        respectiv 30 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Gheorghe Anca - de˛ine 2,10 % din capitalul social,   RON, Ón valoare de 300,00 RON (subscris 300,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 292,60);
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Tunaru Alexandru - de˛ine 2,10 % din capitalul
v„rsat 70,00);                        social, respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Julan Mayer Hoffer Marius - de˛ine 2,10 % din      10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00
capitalul social, respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare    ∫i v„rsat 120,00);
nominal„ de 10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON          - Tugui Radita - de˛ine 12,59 % din capitalul social,
(subscris 200,00 ∫i v„rsat 115,00);              respectiv 120 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Mitroi Tudori˛a - de˛ine 2,52 % din capitalul social,  RON, Ón valoare de 1.200,00 RON (subscris 1.200,00 ∫i
respectiv 24 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 910,76);
RON, Ón valoare de 240,00 RON (subscris 240,00 ∫i         - Teodorescu Mariana - de˛ine 2,10 % din capitalul
v„rsat 231,72);                        social, respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Mitroiu Ioan - de˛ine 2,62 % din capitalul social,    10,00 RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00
respectiv 25 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    ∫i v„rsat 70,72);
RON, Ón valoare de 250,00 RON (subscris 250,00 ∫i         - Ursu Alexandrina - de˛ine 4,72 % din capitalul
v„rsat 225,44)                        social, respectiv 45 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - Mitroiu Paula - de˛ine 2,10 % din capitalul social,   10,00 RON, Ón valoare de 450,00 RON (subscris 450,00
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    ∫i v„rsat 447,58);
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         - Zamfir Sever - de˛ine 2,10 % din capitalul social,
v„rsat 152,51);                        respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00
  - Mi∫u Ion - de˛ine 2,10 % din capitalul social,      RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00    v„rsat 120,00).
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i         Art. 3. Se aprob„ activitatea principal„: 2875 -
v„rsat 60,00);                        fabricarea altor articole din metal;
  - Neculcea Florica - de˛ine 3,67 % din capitalul social,    Activit„˛i secundare:
respectiv 35 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00      1740 - fabricare de articole confec˛ionate din textile;
RON, Ón valoare de 350,00 RON (subscris 350,00 ∫i         1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare
v„rsat 324,50);                        tricotate sau cro∫etate;
  - Panduru Minel - de˛ine 2,10 % din capitalul social,     1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte;
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00      1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea
RON, Ón valoare de 200,00 RON (subscris 200,00 ∫i       articolelor din blan„;
v„rsat 152,51);                          1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie ∫i
  - Popa Cristi - de˛ine 2,10 % din capitalul social,    de articole de harna∫ament;
respectiv 20 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10,00      1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 78/23.XII.2005

  2051 - fabricarea altor produse din lemn;                   Art. 6. Se aprob„ componen˛a consiliului de
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;             administra˛ie, format„ din: Tugui Radita - pre∫edinte;
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                   Gheorghe Anca - membru; Neculcea Florica - membru;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse               Sirbu Marieta - membru; Panduru Minel - membru.
nealimentare;                                   Consiliul de administra˛ie este ales pe o perioad„ de
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din          4 ani, Óncep‚nd cu data de 14.11.2005 ∫i depune
piele;                                     garan˛ie Ón valoare de 100 RON fiecare, urm‚nd a fi
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare         remunera˛i cu o indemniza˛ie fix„ Ón valoare de 30 RON.
proprii sau Ónchiriate;                              Art. 7. Se aprob„ componen˛a comisiei de cenzori
                                        format„ din: Andrei Mihaela cenzor; Bunea Milica -
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
                                        cenzor supleant. Cenzorii sunt numi˛i pe o perioad„ de
geamuri.
                                        3 exerci˛ii financiare, respectiv Óntre 14.11.2005 ∫i
  Art. 4. Se aprob„ urm„toarele puncte de lucru:               31.12.2007. Cenzorii depun o garan˛ie Ón valoare de 50
  - municipiul Giurgiu, str. Bucure∫ti, bl. 9/300, jude˛ul          RON fiecare, urm‚nd a fi remunera˛i cu o indemniza˛ie
Giurgiu - 1740;                                fix„ Ón valoare de 50 RON.
  - municipiul Giurgiu, bd. CFR, bl. 33/335, jude˛ul               Art. 8. Se aprob„ statutul Societ„˛ii Cooperative
Giurgiu - 1740;                                Me∫te∫ug„re∫ti MUNCA GIURGIU, Ón conformitate cu
  - municipiul Giurgiu, str. Mircea cel B„tr‚n, bl. 16,           prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dnei Tugui
jude˛ul Giurgiu - 1772;                            Radi˛a pentru Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la
  - municipiul Giurgiu, bd. CFR, bl. 33/335, jude˛ul             Oficiul registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul
Giurgiu - 5020;                                Oficial al Rom‚niei, conform legii.
  - municipiul Giurgiu, str. Constantin BrÓncoveanu,               Art. 9. Aprobarea con˛inutului contractului de
bl. 64, jude˛ul Giurgiu - 5271                         administrare ∫i a criteriilor de performan˛„ pentru
  - municipiul Giurgiu, str. Vlad fiepe∫ nr. 82, jude˛ul           administratori.
Giurgiu - 2875;                                  Art. 10. Mandatarea dnei Tugui R„di˛a s„ semneze
  - municipiul Giurgiu, Str. G„rii nr. 36, jude˛ul Giurgiu -         contractul de administrare, Ón numele adun„rii generale,
5212;                                     cu membrii consiliului de administra˛ie.
  - municipiul Giurgiu, Bd. CFR, bl. 33/335, jude˛ul               Art. 11. Se aprob„ eventuala afiliere la o uniune
Giurgiu - 5212.                                jude˛ean„ conform art. 89 din Legea nr. 1/2005.
  Art. 5. Se aprob„ forma ∫i gradul: Societatea                 Art. 12. Aprob„ alegerea responsabilului cu probleme
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MUNCA GIURGIU, de                 sociale Ón persoana dnei Ursu Alexandrina.
gradul 1.                                      (26/31.482)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                &JUYDGY|066717]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 78/23.XII.2005 con˛ine 24 de pagini. Pre˛ul: 4,32 lei noi/43.200 lei vechi   ISSN 1841—2718

								
To top