071 by tradetrek

VIEWS: 52 PAGES: 36

									                         PARTEA A VII-A
Anul 173 (I) — Nr. 71       PUBLICAfiII ALE SOCIET√fiILOR COOPERATIVE             Vineri, 2 decembrie 2005     PUBLICAfiII          ALE    SOCIET√fiILOR            COOPERATIVE

    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          cooperative este de 850 RON ∫i se va divide Ón p„r˛i
     OLIVETI CONF, Bac„u, jude˛ul Bac„u           sociale egale Ón valoare de 10 RON. Particip„rile celor 6
                                 membri cooperatori la capitalul social, la beneficii ∫i la
           ACT ADIfiIONAL               pierderi sunt conform anexei nr. 1 la actul constitutiv al
 la actul constitutiv al Cooperativei Me∫te∫ug„re∫ti Mici    societ„˛ii.
           OLIVETI Bac„u                 Art. 7. S-a ales un cenzor principal Ón persoana dlui
                                 M„girescu Vasile, posesor al B.I. seria D.S. nr. 515151,
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de       eliberat de Poli˛ia Bac„u Ón 1990, domiciliat Ón Bac„u,
1.09.2005 a membrilor cooperatori ai OLIVETI C.M.M., cu     Aleea Parcului nr. 26, sc. A, ap. 2, jude˛ul Bac„u, cod
sediul Ón Bac„u, str. Pasajul Revolu˛iei nr. 3, Ónregistrat„   numeric personal 1460124040028, ∫i a unui cenzor
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 04/151/1996, cod   supleant Ón persoana dnei Duduman Marinela, posesoare
unic de Ónregistrare 8108726, aplic‚nd prevederile Legii     a C.I. seria XC nr. 212667, eliberat„ de Poli˛ia Bac„u Ón
nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,   2002, domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Miori˛ei nr. 6, sc. B,
s-au hot„r‚t urm„toarele ∫i se va modifica actul         ap. 21, jude˛ul Bac„u, cod numeric personal
constitutiv dup„ cum urmeaz„:                  2530111040011, fiecare pentru un mandat de 3 ani.
  Art. 1. Œn temeiul Legii nr. 1/2005 se schimb„ forma       Art. 8. Se prelunge∫te mandatul administratorului unic,
juridic„ a societ„˛ii astfel: C.M.M. OLIVETI se transform„    dl Olaru Vasile, n„scut la data de 18.11.1949 Ón Bac„u,
din Cooperativa Mic„ Me∫te∫ug„reasc„ Ón Societate        jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Str. Austrului nr. 41,
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.             jude˛ul Bac„u, cod numeric personal 1491118040037,
  Art. 2. Se modific„ statutul ∫i contractul de societate   posesor al C.I. seria XC nr. 224613, eliberat„ de Poli˛ia
sub forma unui Ónscris unic denumit act constitutiv,       Bac„u la data de 14.01.2003, pentru Ónc„ un mandat de
elaborat Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005.    4 ani.
  Art. 3. Se schimb„ denumirea cooperativei din          Art. 9. Se aprob„ retragerea societ„˛ii din cadrul
OLIVETI Ón OLIVETI CONF.                     asocierii din A.T.C.O.M. BAC√U ∫i A.N.C.O.M.-
  Art. 4. Se recodific„ obiectul de activitate al societ„˛ii  U.C.E.C.O.M. Bucure∫ti.
conform codului C.A.E.N. revizia 1.                 Art. 10. Se Ómputernice∫te administratorul societ„˛ii, dl
  Art. 5. Se modific„ obiectul de activitate conform      Olaru Vasile, n„scut la data de 18.11.1949 Ón Bac„u,
actului constitutiv aprobat de c„tre adunarea general„      jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Str. Austrului nr. 41,
                                 jude˛ul Bac„u, cod numeric personal 1491118040037,
prin hot„r‚rea din 1.09.2005.
                                 posesor al C.I. seria XC nr. 224613, eliberat„ de Poli˛ia
  Art. 6. Se aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii, a
                                 Bac„u la data de 14.01.2003, pentru a semna actul
num„rului p„r˛ilor sociale pentru fiecare membru         adi˛ional modificator la actul constitutiv al Societ„˛ii
cooperator, a modului de formare a capitalului social.      Cooperative OLIVETI CONF, pentru a duce la Óndeplinire
Astfel, av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 1/2005,      prevederile prezentei hot„r‚ri ∫i pentru a reprezenta
respectiv art. 9 alin. 3, capitalul social al societ„˛ii     cooperativa Ón fa˛a autorit„˛ilor de la Oficiul Registrului
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u ∫i a altor         Art. 11. Œmputernice∫te pe dl fiapu Virgil s„ solicite
autorit„˛i ∫i institu˛ii competente.              Ónmatricularea TIPOMETCHIM S.C.M. Ón registrul
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      comer˛ului Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,
neschimbate.                          art. 14 alin. (4).
    (1/10.159)                         (2/20.332)
               *                                *

     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
      TIPOMETCHIM, Br„ila, jude˛ul Br„ila           ARTA CROITORILOR, Bac„u, jude˛ul Bac„u

          HOT√R¬REA NR. 3                       PROIECT DE DIVIZARE

           din 26.09.2005               I. Prezentarea societ„˛ii care se divizeaz„
                                 1.1. S.C.M. (Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„)
  Av‚nd Ón vedere Legea nr. 1/2005 privind organizarea    ARTA CROITORILOR, Bac„u, cu sediul Ón Bac„u, str. N.
∫i func˛ionarea coopera˛iei, prevederile art. 7 din      B„lcescu nr. 10-12, reprezentat„ prin pre∫edinte Nastac
Decretul-lege nr. 66/1990, care r„m‚ne Ón vigoare p‚n„     Elena, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului Bac„u
la Ómplinirea temeiului din lege privind reorganizarea     sub nr. C04/45/25.09.2005, cod unic de Ónregistrare
organiza˛iilor cooperative, hot„r‚rea Congresului       R 946565.
Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai       1.2. Capital social: 2.720.200.000 lei ROL (272.020
2005, competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón       RON); nr. de p„r˛i sociale: 27.202; valoarea nominal„ a
statutul propriu, procesul-verbal al adun„rii generale     p„r˛ii sociale: 10 RON; capital integral privat.
extraordinare constitutiv„ din 26.09.2005, adunarea        1.3. Domeniul de activitate: confec˛ii textile; prest„ri
general„ a TIPOMETCHIM S.C.M. Br„ila hot„r„∫te:        servicii; comer˛.
  Art. 1. Aprob„ statutul propriu modificat Ón baza       1.4. Obiectul principal de activitate, conform cod
statutului-cadru al S.C.M., aprobat la Congresul        CAEN 1740 - fabricare de articole confec˛ionate din
Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫tii din 10 mai     textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp).
2005, R.O.I. ∫i R.O.F.                      II. Fundamentarea ∫i condi˛iile diviz„rii
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimonial„ a societ„˛ii, a      Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
capitalului social, subscris ∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i  organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, a hot„r‚rii
sociale pentru fiecare membru cooperator la data de      adun„rii generale a ac˛ionarilor S.C.A. ARTA
31.08.2005, precum ∫i modul de formare a capitalului      CROITORILOR, Bac„u din data de 10.08.2005, pe baza
social, conform tabelului anexat.               balan˛ei de verificare ∫i a bilan˛ului de divizare Óncheiat
  Art. 3. Aprob„ ca TIIPOMETCHM S.C.M. s„           la data de 30.06.2005, s-a procedat la divizarea S.C.M.
func˛ioneze cu un num„r minim de 5 cooperatori ∫i cu      ARTA CROITORILOR, Bac„u, prin transmiterea unui
un capital social subscris de 500 RON ∫i pentru        procent de 95,54071 % din capitalul social de˛inut, c„tre
activit„˛ile Ónscrise Ón actul constitutiv aprobat,      23 de societ„˛i cooperative me∫te∫ug„re∫ti.
renun˛‚ndu-se la celelalte activit„˛i.              Capitalul social transmis apar˛ine membrilor
  Art. 4. La data constituirii, societatea func˛ioneaz„ cu  cooperatori care s-au Ónscris Ón societ„˛ile nou-Ónfiin˛ate,
un num„r de 16 cooperatori.                  conform anexelor nr. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8;
  Art. 5. Aprob„ nivelul minim al capitalului social     1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18;
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare cooperator la valoarea   1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23, care fac parte integrant„ din
de 100 RON ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la valoarea de    prezentul proiect.
100 RON. Capitalul subscris la data adopt„rii prezentului     III. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului
act constitutiv este de 29.400 RON, iar capitalul v„rsat    societ„˛ilor participante la divizare
este de 28.657 RON.                        3.1. Aceast„ opera˛iune are la baz„ balan˛a de
  Art. 6. Aprob„ ca pre∫edintele cooperativei s„ fie     verificare conform eviden˛ei contabile S.C.M. ARTA
administrator unic - Moc„ni˛„ Costic„.             CROITORILOR, Bac„u, Óntocmit„ la data de 30.06.2005.
  Art. 7. Aprob„ alegerea unui cenzor, pe dna Moja        3.2. Œn acest context, activul net S.C.M. ARTA
Jana.                             CROITORILOR, Bac„u, la data de 30.06.2005, este
                                conform bilan˛ului de divizare Ón cuantum de 17.967.466
  Art. 8. Aprob„ contractul de administrare a
                                mii lei (1.796.745 RON) ∫i pasivul Ón cuantum de
patrimoniului societ„˛ii conform anexei.
                                17.967.466 mii lei (1.796.745 RON), urm‚nd ca
  Art. 9. Aprob„ func˛ionarea urm„toarelor activit„˛i:    societatea mam„ s„ re˛in„ activ de 1.053.291 mii lei
  2123 - tipografie - Br„ila, Str. Miori˛ei nr. 59;      (105.329 RON) ∫i un pasiv de 1.053.291 mii lei (105.329
  7020 - Ónchirieri - Br„ila, Miori˛ei nr. 59.        RON), societ„˛ilor nou-Ónfiin˛ate transmi˛‚ndu-li-se un activ
  Aprob„ radierea punctului de lucru din Br„ila, calea    de 16.917.214 mii lei ROL (1.691.721 RON) ∫i un pasiv
Gala˛i, bl. 2.                         de 16.917.214 mii lei ROL (1.691.721 RON).
  Art. 10. Aprob„ men˛inerea afilierii societ„˛ii la       3.3. Œn urma diviz„rii, parte din patrimoniul S.C.M.
A.T.C.O.M. BR√ILA ∫i la viitoarea Uniune Jude˛ean„ a      ARTA CROITORILOR, Bac„u, se va distribui c„tre
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti ce se va constitui.         urm„toarele societ„˛i cooperative me∫te∫ug„re∫ti:
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                        3

  1. S.C.M. PROD LUX                            Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
  - Sediul social: Bac„u, Str. Stadionului nr. 28.            este redat„ Ón anexa nr. 2.3 din prezentul proiect.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:           4. S.C.M. HELITEX
                                  lei   - Sediul social: Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 5.
                                       - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
  Activ                Pasiv
                                                                  lei
Construc˛ii    1.561.984.050  Capital social    320.800.000     Activ                 Pasiv
Investi˛ii      163.916.392  Dif. din reevaluare 1.013.805.969
Utilaje            -  Fond rezerv„     637.020.081   Construc˛ii      588.923.819  Capital social    122.300.000
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -   Investi˛ii       12.812.454  Dif. din reevaluare  386.497.723
Obiecte de inventar 2.444.950   Profit ∫i pierdere  147.322.199   Utilaje             -  Fond rezerv„     242.853.977
Materii prime     89.253.320  Furnizori               Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Produse finite    86.969.464  Datorii la buget    75.346.478   Obiecte de inventar     3.486  Profit ∫i pierdere   56.164.292
M„rfuri            -  Creditori               Materii prime      6.422.296  Furnizori
Clien˛i       282.907.183                     Produse finite     34.232.193  Datorii la buget
Debitori        6.819.368                     Clien˛i        162.821.968
                                     Debitori        2.599.776
Total ROL     2.194.294.727             2.194.294.727
                                     Total ROL       807.815.992             807.815.992
Total RON        219.429                219.429
                                     Total RON         80.782               80.782
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.1 din prezentul proiect.             Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
  2. S.C.M. MODE INVEST                         este redat„ Ón anexa nr. 2.4 din prezentul proiect.
  - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12.         5. S.C.M. OLIVETI CONF
                                       - Sediul social: Bac„u, Pasajul Revolu˛iei nr. 3.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                                       - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei
                                                                  lei
  Activ                Pasiv
                                       Activ                 Pasiv
Construc˛ii    1.828.009.775  Capital social    379.200.000
                                     Construc˛ii      190.101.643  Capital social     41.200.000
Investi˛ii      193.209.892  Dif. din reevaluare 1.198.364.163
                                     Investi˛ii       11.989.911  Dif. din reevaluare  130.202.013
Utilaje            -  Fond rezerv„     752.986.334
                                     Utilaje             -  Fond rezerv„      81.811.806
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
                                     Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar   184.385  Profit ∫i pierdere  174.141.453
                                     Obiecte de inventar     3.412  Profit ∫i pierdere   18.920.432
Materii prime     19.912.803  Furnizori               Materii prime      2.163.516  Furnizori
Produse finite    121.014.450  Datorii la buget     109.123   Produse finite     11.532.000  Datorii la buget
Clien˛i       334.408.969                     Clien˛i        55.467.967
Debitori        8.060.799                     Debitori         875.802
Total ROL     2.504.801.073             2.504.801.073  Total ROL       272.134.251             272.134.251
Total RON        250.480                250.480   Total RON         27.213               27.213
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora         Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.2 din prezentul proiect.            este redat„ Ón anexa nr. 2.5 din prezentul proiect.
  3. S.C.M. EXPERT SERV COMPANY                       6. S.C.M. MONDAVIS
  - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12.         - Sediul social: Bac„u, str. M„r„∫e∫ti nr. 98.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:           - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei                                    lei
  Activ                Pasiv                Activ                 Pasiv
Construc˛ii    1.112.624.546  Capital social     230.800.000   Construc˛ii      267.045.402  Capital social     55.800.000
Investi˛ii      99.742.477  Dif. din reevaluare  729.384.095   Investi˛ii       16.579.255  Dif. din reevaluare  176.341.558
Utilaje            -  Fond rezerv„      458.304.973   Utilaje             -  Fond rezerv„     110.803.366
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -   Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar      -  Profit ∫i pierdere   105.991.159   Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   25.625.245
Materii prime     12.119.924  Furnizori               Materii prime      2.930.193  Furnizori
Produse finite    64.601.758  Datorii la buget            Produse finite     15.618.549  Datorii la buget
Clien˛i       230.485.318                     Clien˛i        65.210.614
Debitori        4.906.204                     Debitori        1.186.156
Total ROL     1.524.480.227             1.524.480.227  Total ROL       368.570.169             368.570.169
Total RON        152.448                152.448   Total RON         36.857               36.857
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.6 din prezentul proiect.           este redat„ Ón anexa nr. 2.9 din prezentul proiect.
  7. S.C.M. IRIMEC MODE                          10. S.C.M. FARMEC GRUP
  - Sediul social: Bac„u, Pasajul Revolu˛iei nr. 5-6.           - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei                                   lei
  Activ                 Pasiv               Activ                 Pasiv
Construc˛ii     177.414.579   Capital social     37.500.000  Construc˛ii      242.537.405  Capital social     48.700.000
Investi˛ii             Dif. din reevaluare  118.509.114  Investi˛ii       15.833.024  Dif. din reevaluare  153.903.834
Utilaje            -   Fond rezerv„      74.464.630  Utilaje             -  Fond rezerv„      96.704.731
Mijl. de transport      -   Rezultat reportat        -  Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   17.221.267  Obiecte de inventar      623  Profit ∫i pierdere   22.364.685
Materii prime     1.969.218   Furnizori              Materii prime      2.557.368  Furnizori
Produse finite    10.496.347   Datorii la buget          Produse finite     13.631.311  Datorii la buget
Clien˛i       57.017.718                     Clien˛i        46.078.284
Debitori        797.149                     Debitori        1.035.235
Total ROL       247.695.011             247.695.011  Total ROL       321.673.250             321.673.250
Total RON         24.770               24.770  Total RON         32.167                32.167
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.7 din prezentul proiect.           este redat„ Ón anexa nr. 2.10 din prezentul proiect.
  8. S.C.M. MAT-MOD                            11. S.C.M. SALL
  - Sediul social: Bac„u, Str. Republicii nr. 52.             - Sediul social: Bac„u, Str. Turbinei nr. 4.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei
                                                                 lei
  Activ                 Pasiv
                                      Activ                 Pasiv
Construc˛ii      307.565.062  Capital social     61.700.000
                                    Construc˛ii      724.554.698  Capital social     150.700.000
Investi˛ii       54.265.019  Dif. din reevaluare  194.986.991
                                    Investi˛ii       30.804.266  Dif. din reevaluare  476.248.627
Utilaje             -  Fond rezerv„     122.519.134
                                    Utilaje        485.224.637  Fond rezerv„      299.248.525
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
                                    Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   28.334.724
                                    Obiecte de inventar    229.256  Profit ∫i pierdere   69.206.532
Materii prime      3.240.024  Furnizori
                                    Materii prime      7.913.654  Furnizori
Produse finite     17.270.012  Datorii la buget    30.522.725
Clien˛i        54.411.880                    Produse finite    211.035.033  Datorii la buget    600.460.612
Debitori        1.311.577                    Clien˛i        132.899.267
                                    Debitori        3.203.485
Total ROL       438.063.574             438.063.574
                                    Total ROL     1.595.864.296              1.595.864.296
Total RON         43.806               43.806
                                    Total RON        159.586                159.586
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.8 din prezentul proiect.            Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
  9. S.C.M. ANTONVEN MODERN                      este redat„ Ón anexa nr. 2.11 din prezentul proiect.
  - Sediul social: Bac„u, Pasajul Revolu˛iei nr. 5-6.           12. S.C.M. CRISTAL-MAR GRUP
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Sediul social: Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 3-5.
                             lei        - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                                                                 lei
  Activ                 Pasiv
                                      Activ                 Pasiv
Construc˛ii      258.540.078  Capital social     52.900.000
Investi˛ii           -  Dif. din reevaluare  167.176.854  Construc˛ii     118.704.855   Capital social     25.000.000
Utilaje             -  Fond rezerv„     105.044.769  Investi˛ii             Dif. din reevaluare   79.006.071
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -  Utilaje            -   Fond rezerv„      49.643.083
Obiecte de inventar    285.144  Profit ∫i pierdere   24.293.467  Mijl. de transport      -   Rezultat reportat        -
Materii prime     17.066.044  Furnizori              Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   11.480.844
Produse finite     3.806.964  Datorii la buget          Materii prime     1.312.817   Furnizori
M„rfuri        20.980.368  Creditori              Produse finite    6.997.591   Datorii la buget
Clien˛i        47.611.976                    Clien˛i       37.583.300
Debitori        1.124.516                    Debitori        531.435
Total ROL       349.415.090             349.415.090  Total ROL       165.129.998             165.129.998
Total RON         34.942               34.942  Total RON         16.513                16.513
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                       5

  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.12 din prezentul proiect.          este redat„ Ón anexa nr. 2.15 din prezentul proiect.
  13. S.C.M. CODRIS                            16. S.C.M. OPRICOM
  - Sediul social: Bac„u, str. R„zboieni nr. 8.              - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei                                   lei
  Activ                 Pasiv               Activ                 Pasiv
Construc˛ii      380.711.488  Capital social     76.700.000  Construc˛ii      247.812.062  Capital social     51.300.000
Investi˛ii       69.117.338  Dif. din reevaluare  242.390.642  Investi˛ii       36.913.673  Dif. din reevaluare  162.120.405
Utilaje             -  Fond rezerv„     152.304.989  Utilaje             -  Fond rezerv„     101.867.573
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -  Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   35.223.232  Obiecte de inventar    144.073  Profit ∫i pierdere   23.558.684
Materii prime      4.027.714  Furnizori              Materii prime     39.067.881  Furnizori
Produse finite     21.468.566  Datorii la buget    37.976.764  Produse finite     14.967.462  Datorii la buget    46.389.433
Clien˛i        67.640.083                    Clien˛i        45.240.441
Debitori        1.630.438                    Debitori        1.090.503
Total ROL       544.595.627             544.595.627  Total ROL       385.236.095             385.236.095
Total RON         54.460               54.460  Total RON         38.524               38.524
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.13 din prezentul proiect.          este redat„ Ón anexa nr. 2.16 din prezentul proiect.
  14. S.C.M. ALSET CONF                          17. S.C.M. SIVA COOP
  - Sediul social: Bac„u, Str. Turbinei nr. 2-4.             - Sediul social: Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 3-5.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei                                   lei
  Activ                 Pasiv
                                      Activ                 Pasiv
Construc˛ii      309.358.374  Capital social     74.200.000
                                    Construc˛ii      125.311.740  Capital social     27.000.000
Investi˛ii       23.085.817  Dif. din reevaluare  234.489.983
                                    Investi˛ii       18.223.164  Dif. din reevaluare  85.326.556
Utilaje             -  Fond rezerv„     147.340.648
                                    Utilaje             -  Fond rezerv„      53.614.529
Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
                                    Mijl. de transport       -  Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar       -  Profit ∫i pierdere   34.075.140
                                    Obiecte de inventar    134.823  Profit ∫i pierdere   12.399.311
Materii prime      3.896.439  Furnizori
                                    Materii prime      5.057.972  Furnizori
Produse finite     20.768.846  Datorii la buget
                                    Produse finite     12.271.656  Datorii la buget    7.043.576
M„rfuri        64.983.495
                                    Clien˛i        23.810.670
Clien˛i        65.435.503
Debitori        1.577.297                    Debitori         573.947

Total ROL       490.105.771             490.105.771  Total ROL       185.383.972             185.383.972

Total RON         49.011               49.011  Total RON         18.538               18.538

  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.14 din prezentul proiect.          este redat„ Ón anexa nr. 2.17 din prezentul proiect.
  15. S.C.M. ARTEX GRUP                          18. S.C.M. LUX CONF
  - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12         - Sediul social: Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 10-12.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                             lei                                   lei

  Activ                 Pasiv               Activ                 Pasiv

Construc˛ii      287.137.641  Capital social    60.000.000  Construc˛ii     97.077.252   Capital social     19.900.000
Investi˛ii       14.076.629  Dif. din reevaluare 189.930.060   Investi˛ii             Dif. din reevaluare  62.888.832
Utilaje             -  Fond rezerv„    119.341.636-  Utilaje           -   Fond rezerv„      39.515.894
Obiecte de inventar    52.133  Profit ∫i pierdere  25.599.871  Mijl. de transport      -   Rezultat reportat        -
Materii prime      3.150.760  Furnizori              Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   9.138.752
Produse finite     16.794.217  Datorii la buget   78.224.238  Materii prime    1.044.997   Furnizori
M„rfuri        99.696.169  Creditori              Produse finite    5.570.053   Datorii la buget
Clien˛i        52.912.813                    Clien˛i       27.328.156
Debitori        1.275.443                    Debitori        423.020
Total ROL       475.096.105             475.096.105  Total ROL       131.443.478             131.443.478
Total RON         47.510               47.510  Total RON         13.144               13.144
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  19. S.C.M. ANDALUC                             22. S.C.M. KARMA
  - Sediul social: Bac„u, Pasajul Revolu˛iei nr. 3              - Sediul social: Bac„u, str. R„zboieni nr. 7.
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:            - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                                   lei                                     lei
  Activ                 Pasiv                Activ                 Pasiv

Construc˛ii     124.677.441   Capital social     25.500.000   Construc˛ii     127.448.594   Capital social     25.900.000
Investi˛ii      8.919.716   Dif. din reevaluare   80.586.192   Investi˛ii      25.982.635   Dif. din reevaluare   81.850.289
Utilaje            -   Fond rezerv„      50.635.944   Utilaje               Fond rezerv„      51.430.234
Mijl. de transport      -   Rezultat reportat        -   Obiecte de inventar    1.572   Profit ∫i pierdere   11.894.154
Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere   11.710.461   Materii prime     1.360.070   Furnizori
Materii prime     1.339.072   Furnizori               Produse finite    7.249.459   Datorii la buget    14.358.775
Produse finite    7.137.535   Datorii la buget            Clien˛i       22.840.558
Clien˛i       25.816.770                      Debitori        550.563
Debitori        542.063
                                      Total ROL      185.433.452              185.433.452
Total ROL       168.432.597             168.432.597
                                      Total RON         18.543                18.543
Total RON         16.843                16.843
                                       Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora        este redat„ Ón anexa nr. 2.22 din prezentul proiect.
este redat„ Ón anexa nr. 2.19 din prezentul proiect.
                                       23. S.C.M. LUX PREST
  20. S.C.M. MODEL
                                       - Sediul social: Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 5.
  - Sediul social: Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 8.
                                       - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:
                                                                  lei
                             lei
                                        Activ                 Pasiv
  Activ                 Pasiv
                                      Construc˛ii     13.079.042    Capital social      3.800.000
Construc˛ii      224.310.829  Capital social     46.900.000
Investi˛ii       19.706.117  Dif. din reevaluare  148.215.397   Investi˛ii              Dif. din reevaluare   12.008.441
Utilaje             -  Fond rezerv„      93.130.429   Utilaje               Fond rezerv„       7.545.446
Obiecte de inventar    417.174  Profit ∫i pierdere   21.538.064   Mijl. de transport          Rezultat reportat        -
Materii prime     101.594.274  Furnizori            -   Obiecte de inventar         Profit ∫i pierdere    1.707.667
Produse finite     30.776.150  Datorii la buget    109.377.861   Materii prime     199.540    Furnizori
Clien˛i        41.360.235                     Produse finite    1.063.591    Datorii la buget
Debitori         996.972                     Clien˛i       10.638.606
                                      Debitori        80.775
Total ROL       419.161.751             419.161.751
                                      Total ROL       25.061.554               25.061.554
Total RON         41.916                41.916
                                      Total RON          2.506                 2.506
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.20 din prezentul proiect.             Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
  21. S.C.M. ARTLEN TRADE                         este redat„ Ón anexa nr. 2.23 din prezentul proiect.
  - Sediul social: Bac„u, str. R„zboieni nr. 8.               Ca urmare a diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR va
  - Elementele patrimoniale primite Ón urma diviz„rii:          avea urm„toarea situa˛ie patrimonial„:
                             lei                                    lei
  Activ                 Pasiv                Activ                 Pasiv

Construc˛ii    3.171.748.393  Capital social     661.100.000  Construc˛ii      638.953.268  Capital social     153.000.000
Investi˛ii     2.727.561.396  Dif. din reevaluare  2.089.236.683  Investi˛ii       37.277.871  Dif. din reevaluare  483.517.186
Utilaje        3.363.370  Fond rezerv„     1.312.761.778  Utilaje               Fond rezerv„      303.815.688
Mijl. de transport   1.320.545  Rezultat reportat         -  Mijl. de transport          Rezultat reportat        -
Obiecte de inventar 1.570.362    Profit ∫i pierdere   303.599.459  Obiecte de inventar 17.340.397    Profit ∫i pierdere   70.262.770
Materii prime     34.716.127  Furnizori       2.143.973.507  Materii prime     100.734.904  Furnizori
Produse finite    185.195.550  Datorii la buget   2.066.197.470  Produse finite     42.649.824  Datorii la buget    42.695.629
Clien˛i       583.011.055                      M„rfuri         59.282.478  Creditori
Debitori       14.053.256                      Ambalaje         1.924.980
Tranzac˛ie-U.P.C. 1.854.328.843                      Clien˛i        106.973.495
Total ROL     8.576.868.897              8.576.868.897  Debitori         2.578.555
                                      Disponibilit„˛i b„ne∫ti 45.575.500
Total RON        857.687                857.687
                                      Total ROL     1.053.291.273              1.053.291.273
  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora
este redat„ Ón anexa nr. 2.21 din prezentul proiect.            Total RON        105.329                105.329
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                        7

  Situa˛ia cl„dirilor ∫i a investi˛iilor aferente acestora                                  ANEXA NR. 1.2
este redat„ Ón anexa nr. 2.24 din prezentul proiect.           Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
  Situa˛ia capitalului social apar˛in‚nd membrilor          care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. MODE INVEST Ón
cooperatori care r„m‚n la S.C.M. ARTA CROITORILOR           urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
este detaliat„ Ón anexa nr. 1.24.                                  Nr. p„r˛i   Val.     Capital social
                                    Nr.
  3.4. Ac˛ionarii societ„˛ilor cooperative me∫te∫ug„re∫ti      crt.   Nume/prenume    sociale    parte       primit
nou-Ónfiin˛ate vor primi p„r˛i sociale conform anexelor 1.1,                     primite   social„      (RON)
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
                                    1.   Sp„taru Teodora    1.819    10  RON      18.190
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22,
                                    2.   Ardeleanu Gheorghe   903    10  RON      9.030
1.23, anexe ce fac parte integrant„ din prezenta lucrare.       3.   Rusu Elena        29    10  RON       290
  3.5. Divizarea se face f„r„ prim„ de divizare.           4.   Spataru Dumitrica    270    10  RON      2.700
  3.6. Raportul de schimb al p„r˛ilor sociale este de 1/1      5.   Balan Adrian Costel   57    10  RON       570
pentru toate societ„˛ile.                       6.   Rusu Liliana       5    10  RON        50
  3.7. Predarea-primirea patrimoniului se va face pe         7.   Robu Odeta       709    10  RON      7.090
baz„ de protocol, Ón conformitate cu inventarul ∫i balan˛a
de verificare la data diviz„rii Ón fapt.                   Total         3.792         -    37.920
  3.8. P„r˛ile sociale aferente societ„˛ilor rezultate Ón                                  ANEXA NR. 1.3
urma diviz„rii dau dreptul la beneficiu asocia˛ilor            Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii noilor societ„˛i cooperative      care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. EXPERT SERV
Ón registrul comer˛ului.                        COMPANY Ón urma diviz„rii S.C.M. ARTA
  3.9. Cu excep˛ia pasivelor predate conform prezentului       CROITORILOR
proiect, toate datoriile S.C.M. ARTA CROITORILOR                          Nr. p„r˛i   Val.     Capital social
Bac„u, contractele, litigiile comerciale Ón curs ∫i orice alt     Nr.
                                        Nume/prenume    sociale    parte       primit
                                    crt.
fel de obliga˛ie fa˛„ de ter˛i r„m‚n Ón sarcina S.C.M.                        primite   social„      (RON)
ARTA CROITORILOR Bac„u.
  3.10. Contractele de Ónchiriere aflate Ón derulare vor fi     1.   Dragastan Minodora  1.251    10  RON      12.510
preluate de c„tre viitorii proprietari ai imobilelor          2.   Dragastan Ion     1.003    10  RON      10.030
respective.                              3.   Œntuneric Maria     26    10  RON       260
                                    4.   Ungureanu Elena      2    10  RON        20
  3.11. Nu se acord„ avantaje speciale.
                                    5.   Donici Vasile       1    10  RON        10
  3.12. Personalul aferent imobilelor ce fac obiectul
                                    6.   Anton Romita       8    10  RON        80
diviz„rii va fi preluat o dat„ cu imobilul de c„tre          7.   Sindrila Maria      7    10  RON        70
societatea nou-Ónfiin˛at„.                       8.   Ciobanu Elena      10    10  RON       100
  IV. Documentele care au stat la baza proiectului de
divizare                                   Total         2.308         -    23.080
  1. hot„r‚rea adun„rii generale din 10.08.2005;                                       ANEXA NR. 1.4
  2. cererile de divizare;                        Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
  3. tranzac˛iile Óncheiate Óntre S.C.M. ARTA            care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. HELITEX Ón urma
CROITORILOR Bac„u ∫i reprezentan˛ii societ„˛ilor            diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
cooperative me∫te∫ug„re∫ti ce urmeaz„ a se Ónfiin˛a ca
                                                  Nr. p„r˛i   Val.     Capital social
urmare a diviz„rii;                          Nr.
                                        Nume/prenume    sociale    parte       primit
  4. balan˛a de verificare Óncheiat„ la 30.06.2005;         crt.
                                                   primite   social„      (RON)
  5. bilan˛ul contabil de divizare Óncheiat la data de
30.06.2005.                              1.   Herciu Ioan       979    10  RON      9.790
                           ANEXA NR. 1   2.   Herciu Elena      229    10  RON      2.290
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe       3.   Rotaru Valentina     5    10  RON        50
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. PROD LUX Ón urma          4.   Cheptea Elena       5    10  RON        50
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR                   5.   Menciu Carmen Crina    5    10  RON        50

              Nr. p„r˛i   Val.    Capital social
                                       Total         1.223         -    12.230
Nr.
     Nume/prenume   sociale    parte      primit                                ANEXA NR. 1.5
crt.
              primite   social„     (RON)      Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
                                    care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. OLIVETI CONF Ón
1.   Munteanu Filareta   752    10  RON     7.520
                                    urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
2.   Munteanu Costache   604    10  RON     6.040
3.   Iosub Ioan       30    10  RON      300                   Nr. p„r˛i   Val.     Capital social
                                    Nr.
4.   Iosub Ionel      398    10  RON     3.980         Nume/prenume    sociale    parte       primit
                                    crt.
5.   Nastac Elena    1.202    10  RON     12.020                    primite   social„      (RON)
6.   Ojog Dumitru     134    10  RON     1.340     1. Olaru Vasile        394    10 RON       3.940
7.   Hermeziu Lumini˛a    4    10  RON       40     2. Olaru Carmen         10    10 RON        100
8.   Ojog Maria       84    10  RON      840     3. Rebegea Manuela        8    10 RON         80
    Total        3.208         -   32.080        Total          412         -    4.120
    8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005
                            ANEXA NR. 1.6                 Nr. p„r˛i    Val.      Capital social
                                      Nr.
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe             Nume/prenume    sociale     parte       primit
                                      crt.
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. MONDAVIS Ón urma                          primite   social„        (RON)
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                      1.   Horvat Anton      210    10  RON        2.100
              Nr. p„r˛i    Val.     Capital social
Nr.                                    2.   Cristea Venut      76    10  RON         760
      Nume/prenume   sociale     parte       primit
crt.                                    3.   Mihaila Toma      145    10  RON        1.450
              primite   social„       (RON)
                                      4.   Paduraru Ani∫oara    23    10  RON         230
1.   Popescu Maria     169    10  RON       1.690     5.   Canschi Adriana     5    10  RON         50
2.   Mutu Elena      247    10  RON       2.470     6.   Ninu Zinica       8    10  RON         80
3.   Galeata Maria     76    10  RON        760     7.   Geoacos Doina      7    10  RON         70
4.   Ivan Maria       66    10  RON        660     8.   Gabor Liliana      2    10  RON         20
    Total         558          -    5.580     9.   Pascaru Varvara     54    10  RON         540

                            ANEXA NR. 1.7       Total         530          -     5.300
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
                                                                  ANEXA NR. 1.10
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. IRIMEC MODE Ón
                                       Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                      care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. FARMEC GRUP Ón
              Nr. p„r˛i    Val.     Capital social  urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
Nr.
      Nume/prenume   sociale     parte       primit
crt.
              primite   social„       (RON)                   Nr. p„r˛i    Val.      Capital social
                                      Nr.
                                          Nume/prenume    sociale     parte       primit
                                      crt.
1.   Popovici Aurica    309    10  RON       3.090                   primite   social„        (RON)
2.   Ditu Ana        41    10  RON        410
3.   Afrentoie Geluta    10    10  RON        100     1. Finica Maria        470    10 RON         4.700
4.   Condurat Floren˛a    9    10  RON         90     2. Bejenaru Maria       17    10 RON          170
5.   Foamete Aurica     6    10  RON         60        Total         487          -     4.870
    Total         375          -    3.750                                 ANEXA NR. 1.11

                            ANEXA NR. 1.8     Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe         care ace∫tia Ól vor primi la S.C. SALL Ón urma diviz„rii
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. MAT MOD Ón urma            S.C.M. ARTA CROITORILOR
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                                    Nr. p„r˛i    Val.      Capital social
                                      Nr.
              Nr. p„r˛i    Val.     Capital social      Nume/prenume    sociale     parte       primit
Nr.                                    crt.
      Nume/prenume   sociale     parte       primit                  primite   social„        (RON)
crt.
              primite   social„       (RON)
                                      1.   Pilipautanu Viorel   891    10  RON        8.910
 1. Frentiu Mihaela     204    10  RON       2.040     2.   Pilipautanu Dana    461    10  RON        4.610
 2. Bertea Dan        14    10  RON        140     3.   Dobranis Maria     71    10  RON         710
 3. Bertea Elena       13    10  RON        130     4.   Lupu Ioan        60    10  RON         600
 4. Malinici Aurica      77    10  RON        770     5.   Munteanu Odeta     24    10  RON         240
 5. Popovici Ana       12    10  RON        120
 6. Jitaru Maria        4    10  RON         40        Total        1.507          -    15.070
 7. Ciobanu Veronica     25    10  RON        250                                 ANEXA NR. 1.12
 8. Barcan Lumini˛a      25    10  RON        250      Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe
 9. Ciuraru Angelica     27    10  RON        270     care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. CRISTAL-MAR GRUP
10. Gavrila Eugenia      20    10  RON        200     Ón urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
11. Zaharia Carmen       7    10  RON         70
                                                    Nr. p„r˛i    Val.      Capital social
12. Henta Zinica       189    10  RON       1.890     Nr.
                                          Nume/prenume    sociale     parte       primit
                                      crt.
    Total         617    10 RON        6.170                   primite   social„        (RON)

                            ANEXA NR. 1.9   1. Gaitan Greta        240    10 RON         2.400
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe         2. Gherase Nadia        10    10 RON          100
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. ANTONVEN MODERN
Ón urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR                     Total         250          -     2.500
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                       9

                               ANEXA NR. 1.13                            ANEXA 1.17
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe              Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. CODRIS Ón urma                care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. SIVA COOP Ón urma
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR                        diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR

               Nr. p„r˛i     Val.      Capital social               Nr. p„r˛i    Val.  Capital social
Nr.                                       Nr.
                                             Nume/prenume   sociale    parte    primit
     Nume/prenume     sociale      parte       primit    crt.
crt.                                                    primite   social„   (RON)
                 primite  social„        (RON)
                                         1. P„duraru Silvia     167    10 RON    1.670
1.   Isaila Geta         717   10  RON        7.170     2. Coset Vasile       103    10 RON    1.030
2.   Popa Cezara         28   10  RON         280
3.   Bucur Vera          6   10  RON         60        Total        270           2.700
4.   Irimescu Elena        7   10  RON         70                              ANEXA 1.18
5.   Cirlan Geluta         9   10  RON         90       Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
                                         care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. LUX CONF Ón urma
    Total            767          -     7.670
                                         diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                               ANEXA NR. 1.14
                                                      Nr. p„r˛i    Val.  Capital social
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe            Nr.
                                             Nume/prenume   sociale    parte    primit
                                         crt.
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. ALSET CONF Ón urma                           primite   social„   (RON)
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                         1. Salomea Elena      150    10 RON    1.500
Nr.              Nr. p„r˛i     Val.      Capital social  2. Salomea Teodora      49    10 RON     490
     Nume/prenume     sociale      parte       primit
crt.                                          Total        199           1.990
                 primite  social„        (RON)
                                                                  ANEXA 1.19
1.   Azoitei Liliana       255   10  RON        2550       Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
2.   Bejan Bogdan Neculai    166   10  RON        1.660     care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. ANDALUC Ón urma
3.   Bejan Aurica        276   10  RON        2.760     diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
4.   Racheru Elena        45   10  RON         450
                                                      Nr. p„r˛i    Val.  Capital social
                                         Nr.
    Total            742          -     7.420     crt.   Nume/prenume   sociale    parte    primit
                                                      primite   social„   (RON)
                               ANEXA NR. 1.15
  Situa˛ie cu membrii cooperatori ∫i capitalul social pe            1. Taralunga Lucia     246    10 RON    2.460
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. ARTEX GRUP Ón                2. Laiu Leontina       9    10 RON      90
urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR                         Total        255           2.550
               Nr. p„r˛i     Val.      Capital social                           ANEXA 1.20
Nr.
crt.   Nume/prenume     sociale      parte       primit      Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
                 primite  social„        (RON)     care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. MODEL Ón urma
                                         diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
1.   Istrate Elena        252   10  RON        2.520
2.   Schirliu Maria        65   10  RON         650                  Nr. p„r˛i    Val.  Capital social
                                         Nr.
3.   Tamas Monica         82   10  RON         820         Nume/prenume   sociale    parte    primit
                                         crt.
                                                      primite   social„   (RON)
4.   Francu Maria         66   10  RON         660
5.   Herlea Maria         52   10  RON         520     1.   Tampu Anton      74    10  RON    740
6.   Lucaci Gabriela       83   10  RON         830     2.   Tampu Clara      74    10  RON    740
                                         3.   Timaru Gheorghe   108    10  RON   1.080
    Total            600          -     6.000     4.   Toderica Petric„   136    10  RON   1.360
                                ANEXA 1.16    5.   Munteanu Costic„   76    10  RON    760
  Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe                Total        468           4.680
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. OPRICOM Ón urma
                                                                  ANEXA 1.21
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                          Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
Nr.              Nr. p„r˛i     Val.      Capital social  care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. ARTLEN TRADE Ón
     Nume/prenume     sociale      parte       primit    urma diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
crt.
                 primite  social„        (RON)                  Nr. p„r˛i   Val.  Capital social
                                         Nr.
1.   Opri∫an Constantin     116   10  RON        1.160         Nume/prenume   sociale    parte    primit
                                         crt.
                                                       primite   social„   (RON)
2.   Opri∫an Silvia Olimpiana   71   10  RON         710
3.   Voisei Aneta        170   10  RON        1.700     1. Andreescu Florin     3.859   10 RON    38.590
4.   Stoica Maria         73   10  RON         730     2. Andreescu Maria      223   10 RON    2.230
5.   Petrea Maria         83   10  RON         830     3. M„rgineanu C. Constantin 2.528   10 RON    25.280
    Total            513               5.130       Total         6.610          66.100
    10            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005
                                ANEXA 1.22                    Nr. p„r˛i   Val.      Capital social
                                         Nr.
  Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe                 Nume/prenume      sociale    parte       de˛inut
                                         crt.
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. KARMA Ón urma                                de˛inute   social„      (RON)
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR
                                         3. ™erban Aneta           5   10 RON         50
                 Nr. p„r˛i    Val.     Capital social
Nr.                                        4. Sacares Lele          171   10 RON        1.710
     Nume/prenume      sociale     parte       primit
crt.                                         Olimpia Carmen
                 primite    social„      (RON)
                                         5. Munteaun Rodica         19   10  RON        190
1. Chiriac Doina          257    10 RON        2.570
                                         6. Gangut Lucica          99   10  RON        990
2. David Florinel          1    10 RON          10
3. David Lenu˛a           1    10 RON          10     7. Silav Ioan           129   10  RON       1.290
                                         8. Negrescu Liliana         82   10  RON        820
    Total            259               2.590
                                         9. Ilie∫ Vasile          160   10  RON       1.600
                                ANEXA 1.23
                                         10. Axinte Gheorghe         73   10  RON        730
  Situa˛ie cu membri cooperatori ∫i capitalul social pe
                                         11. Neac∫u Neculai         161   10  RON       1.610
care ace∫tia Ól vor primi la S.C.M. LUX PREST Ón urma
diviz„rii S.C.M. ARTA CROITORILOR                        12. Leahu Mihaela          29   10  RON        290
                                         13. Birzu Doina            3   10  RON        30
                 Nr. p„r˛i    Val.     Capital social
Nr.
     Nume/prenume      sociale     parte       primit    14. Cirovschi Ioan          16   10  RON        160
crt.
                 primite    social„      (RON)     15. Cirovschi Adriana        10   10  RON        100
1. Enache Gica            20    20 RON          200    16. Dumitru Constantin        1   10  RON        10
2. Enache Mihai           18    10 RON          180    17. Butnaru Elena          38   10  RON        380
                                         18. Ariton Zefania          6   10  RON        60
    Total             38                380
                                         19. Ciocoiu Elena          81   10  RON        810
                                ANEXA 1.24
                                         20. Pascaru Mioara          7   10  RON        70
 Situa˛ie cu membri cooperatori care r„m‚n la S.C.M.
ARTA CROITORILOR                                 21. Ceasar Veronica          9   10  RON        90

                 Nr. p„r˛i    Val.      Capital social     Total          1.214              12.140
Nr.
     Nume/prenume      sociale     parte       de˛inut
crt.                                        Not„: Tabelul de mai sus reprezint„ num„rul
                 de˛inute    social„      (RON)
                                         membrilor cooperatori ai S.C.M. ARTA CROITORILOR ∫i
 1. Cernat Elena           77    10 RON          770    capitalul social care r„m‚ne la S.C.M. ARTA
 2. Motoca Elena           38    10 RON          380    CROITORILOR.
                       Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ PROD LUX

                                                                      ANEXA NR. 2.1.

Nr.      Denumire mijloc               Adresa        Suprafa˛a         Valoare r„mas„     Valoarea investi˛iei
crt.       fix transmis               strada/nr.        util„ m2

 0          1                   2              3            4              5
 1.   Complex    fies„torie - parter      Turbinei nr. 2-4       142.042         138.860.662,00            -
 2.   Complex    Cremenea           Stadionului nr. 28       99,62         214.878.810,00      13.969.734,00
 3.   Complex    Aviatori           Aviatori 3           231,08         381.118.096,00      68.107.506,00
 4.   Complex    Frasin            Frasinului nr. 4        29,05          42.055.151,00       8.532.543,00
 5.   Complex    Frasin            Frasinului nr. 4        32,54          47.107.560,00
 6.   Complex    Frasin            Frasinului nr. 4        24,03          34.787.790,00       7.252.707,00
 7.   Complex    M„r„∫e∫ti          M„r„∫e∫ti 98          54,74         112.028.702,00      17.351.196,00
 8.   Complex    M„r„∫e∫ti          M„r„∫e∫ti 98          52,04          85.202.392,00      16.119.471,00
 9.   Complex    Dr. Aroneanu         M. Viteazul 8          30,07          71.714.080,00       8.341.645,00
10.   Complex    Sascut            Sascut             98,26          69.838.934,00      15.050.661,00
11.   Complex    Republicii 21        Republicii 21          16,00          33.184.744,00       4.298.062,00
12.   Complex    Republicii 48        Republicii 48          39,00          91.483.172,00       4.892.867,00
13.   Complex    Republicii 9         Republicii 9          103,97         212.124.500,00            -
14.   Complex    N. B„lcescu - et. 1     N. B„lcescu 10-12        13,08          27.599.457,00            -
    Total                                              1.561.984.050,00     163.916.392,00
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005            11

                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MODE INVEST

                                                     ANEXA NR. 2.2.

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2   Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                     strada/nr.

 0        1               2          3        4           5

 1. Complex Nicolae B„lcescu - subsol N. B„lcescu 10-12       80,09     77.377.596,00           -
 2. Complex Nicolae B„lcescu - parter N. B„lcescu 10-12       84,26    265.400.997,00   37.278.519,00
 3. Complex Nicolae B„lcescu - parter N. B„lcescu 10-12       20,52     64.633.616,00           -
 4. Complex Nicolae B„lcescu - et. 1   N. B„lcescu 10-12     33,80     71.319.698,00   13.101.443,00
 5. Complex Nicolae B„lcescu - et. 1   N. B„lcescu 10-12     14,35     30.279.221,00           -
 6. Complex Nicolae B„lcescu - et. 1   N. B„lcescu 10-12     6,50     13.715.328,00           -
 7. Complex N. B„lcescu - et. 1      N. B„lcescu 10-12     25,31     53.405.372,00           -
 8. Complex B„ncii            B„ncii 33        154,42    267.153.934,00   82.518.987,00
 9. Casa Modei - parter          R„zboieni 8        49,30    176.763.753,00   16.818.915,00
10. Complex M„r„∫e∫ti 98         M„r„∫e∫ti 98       31,20     51.079.045,00    8.274.442,00
11. Complex ™tefan cel Mare        ™tefan cel Mare 1-5    50,17     94.359.231,00   14.956.046,00
12. Complex ™tefan cel Mare        ™tefan cel Mare 1-5   164,53    309.446.371,00    7.592.285,00
13. Complex ™tefan cel Mare        Miori˛ei 2        51,61     97.067.570,00           -
14. Complex M„r„∫e∫ti 112         M„r„∫e∫ti 112       18,59     44.268.990,00     12.669.255
15. Complex fies„torie - et. 2       Turbinei 2-4       166,00    162.282.070,00
16. Complex fies„torie - parter      Turbinei 2-4       46,60     45.556.260,00
17. Complex fies„torie - et. 2       Turbinei 2-4        4,00     3.900.723,00

18. Total                                   1.828.009.775,00   193.209.892,00


               Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ EXPERT SERV COMPANY

                                                     ANEXA NR. 2.3.

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2   Valoare inventar  Valoarea investi˛ie
crt.                     strada/nr.

 0        1               2          3        4           5

 1. Complex N. B„lcescu - parter     N. B„lcescu 10-12     20,61    64.917.096,00    3.905.668,00
 2. Complex N. B„lcescu - et. 1     N. B„lcescu 10-12     50,88    107.359.356,00   22.000.000,00
 3. Complex N. B„lcescu - et. 1     N. B„lcescu 10-12     13,58    28.654.482,00            -
 4. Complex N. B„lcescu - parter     N. B„lcescu 10-12        27   85.044.231,00            -
 5. Complex N. B„lcescu - et. 1     N. B„lcescu 10-12     26,21    55.304.417,00            -
 6. Complex Frasinului          Frasinului 4         134    195.437.018,00   39.336.722,00
 7. Complex Frasinului          Frasinului 4          94   136.082.070,00    9.654.082,00
 8. Complex M„r„∫e∫ti 98         M„r„∫e∫ti 98        33,34    102.348.474,00   13.414.515,00
 9. Complex M„r„∫e∫ti 98         M„r„∫e∫ti 98         2,6    12.279.361,00            -
10. Complex Republicii          Republicii 70       88,92    198.753.149,00   11.431.490,00
11. Complex fies„torie          Turbinei 2-4         129    126.444.892,00            -

    Total                                  1.112.624.546,00   99.742.477,00
    12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ HELITEX

                                                     ANEXA NR. 2.4.

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛ie
crt.                      strada/nr.

 0        1               2          3        4           5

1.   Complex Mihai Viteazul       Mihai Viteazul 5    167,41    514.626.005,00   12.812.454,00
2.   Complex fies„torie         Turbinei 2-4        23,4    22.875.890,00            -
3.   Complex N. B„lcescu - et. 1    N. B„lcescu 10-12     24,37    51.421.924,00            -

    Total                                  588.923.819,00   12.812.454,00

                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ OLIVETI CONF

                                                     ANEXA NR. 2.5.

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛ie
crt.                      strada/nr.

0         1                  2       3        4           5

1.   Complex Pasajul Revolu˛iei - parter  P. Revolu˛iei 3    35,07   108.362.772,00   11.246.641,00
2.   Complex Pasajul Revolu˛iei - et. 1   P. Revolu˛iei 3    19,93    30.790.848,00            -
3.   Complex Cremenea            Stadionului 28    23,62    50.948.023,00     743.270,00

    Total                                  190.101.643,00   11.989.911,00

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MONDAVIS

                                                     ANEXA NR. 2.6.

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

 0        1               2          3        4           5

1.   Complex M„r„∫e∫ti 98        M„r„∫e∫ti nr. 98     53,18   163.254.103,00    3.944.660,00
2.   Complex M„r„∫e∫ti 98        M„r„∫e∫ti nr. 98     33,81   103.791.299,00   12.634.595,00

    Total                                  267.045.402,00   16.579.255,00

                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ IRIMEC MODE

                                                     ANEXA NR. 2.7

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

 0        1               2          3        4           5

1.   Complex Pasajul Revolu˛iei     Pasaj Revolu˛iei 5       20   74,400,022,00            -
2.   Complex Pasajul Revolu˛iei     Pasaj Revolu˛iei 3    47,62    73.570.503,00            -
3.   Complex fies„torie - etaj II    Turbinei 2-4          18   17.596.852,00            -
4.   Complex fies„torie - etaj II    Turbinei 2-4       12,12    11.847.202,00            -

Total                                     177.414.579,00
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005             13

                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MAT-MOD
                                                       ANEXA NR. 2.8

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                     Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛ii
crt.                      strada/nr.

0        1                2           3        4           5

1.   Complex Republicii 21        Republicii 21        48,55    98.012.798,00   26.975.622,00     -
2.   Complex Republicii 521       Republicii 52        66,64   142.240.901,00   16.047.164,00
3.   Complex M„r„∫e∫ti 98        M„r„∫eti 98         32,89    67.311.363,00   11.242.233,00

Total                                       307.565.062,00   54.265.019,00

                Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ANTONVEN MODERN
                                                       ANEXA NR. 2.9

Nr.                          Adresa
      Denumire activ                     Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛ii
crt.                         strada/nr.

0        1                    2       3        4           5

1.   Complex Pasajul Revolu˛iei - parter   Pasaj Revolu˛iei 5   54,00   200.880.061,00            -
2.   Complex Pasajul Revolu˛iei - etaj    Pasaj Revolu˛iei 5   31,00    57.660.017,00            -

Total                                       258.540.078,00

                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ FARMEC GRUP
                                                      ANEXA NR. 2.10

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                     Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

0        1                2           3        4           5

1.   Complex R„zboieni 7         R„zboieni 7         66,97   143.796.988,00   15.833.024,00
2.   Complex N. B„lcescu         N. B„lcescu 10-12       7,8    16.458.392,00            -
3.   Complex Pasaj Revolu˛iei- etaj   Pasaj Revolu˛iei 5      14,4    26.784.008,00               -
4.   Complex Pasaj Revolu˛iei -etaj   Pasaj Revolu˛iei 5      29,8    55.498.017,00

Total                                       242.537.405,00   15.833.024,00

                        Societatea Cooperativ„ SALL
                                                      ANEXA NR. 2.11

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                     Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛ie
crt.                      strada/nr.

0        1                2           3        4           5

1.   Complex fies„torie etaj I      Turbinei 2-4        476,8   466.121.276,00            -
2.   Complex M„r„∫e∫ti 98        M„r„∫e∫ti 98         52,2   160.245.660,00   18.414.946,00
3.   Complex Republicii 70        Republicii 70        43,74    97.767.237,00   12.389.320,00
4.   Barac„ metalic„           Turbinei 2-4                 71.509,00           -
5.   Barac„ metalic„           Turbinei 2-4                349.016,00            -

Total                                       724.554.698,00   30.804.266,00
    14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

                Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CRISTAL - MAR GRUP
                                                     ANEXA NR. 2.12

Nr.                        Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                       strada/nr.

0         1                2          3        4           5

1.   Complex ™tefan cel Mare       ™tefan cel Mare 1-5    18,14    34.117.530,00            -
2.   Complex Boiangerie          Turbinei 2-4       60,00    54.779.086,00            -
3.   Complex Pasajul Revolu˛iei      Pasaj Revolu˛ie 3     19,29    29.808.239,00            -

Total                                      118.704.855,00

                    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ CODRIS
                                                     ANEXA NR. 2.13

Nr.                        Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                       strada/nr.

0         1                2          3        4           5

1.   Complex  Casa Modei        R„zboieni 8         78   279.666.789,00   56.574.120,00
2.   Complex  N. B„lcescu        N. B„lcescu 10-12     61,09    59.021.068,00
3.   Complex  N. B„lcescu        N. B„lcescu 10-12     12,99    12.550.068,00         -
4.   Complex  M„r„∫e∫ti 98       M„r„∫e∫ti 98         18    29.473.563,00   12.543.218,00

Total                                      380.711.488.00   69.117.338,00

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ALSET CONF
                                                     ANEXA NR. 2.14

Nr.                        Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                       strada/nr.

0         1                2          3        4           5

1.   Complex  Republicii        Republicii 52       37,08    79.146.047,00   23.085.817,00
2.   Complex  fies„torie etaj 2     Turbinei 2-4        5,2    5.083.535,00         -
3.   Complex  fies„torie etaj II     Turbinei 2-4       224,7   219.659.509,00         -
4.   Complex  fies„torie etaj II     Turbinei 2-4        55,3    5.469.283,00

Total                                      309.358.374,00   23.085.817,00

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTEX GRUP
                                                     ANEXA NR. 2.15

Nr.                        Adresa
      Denumire activ                    Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                       strada/nr.

0         1                2          3        4           5

1.   Complex  N. B„lcescu - parter   N. B„lcescu 10-12     22,43    70.469.708,00    6.192.204,00
2.   Complex  N. B„lcescu - etaj I   N. B„lcescu 10-12     14,18    29.920.515,00         -
3.   Complex  Pasaj Revolu˛iei etaj I  Pasaj Revolu˛iei 5      71   132.804.040,00         -
4.   Complex  Republicii 52       Republicii 52       16,28    34.749.128,00    7.884.425,00
5.   Complex  Pia˛a Central„      9 Mai 25         13,52    19.194.250,00         -

Total                                      287.137.641,00   14.076.629,00
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005           15

                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ OPRICOM

                                                    ANEXA NR. 2.16

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                     strada/nr.

0        1               2          3        4           5

1.   Complex N. B„lcescu - parter   N. B„lcescu 10-12     22,28    70.177.239,00    6.192.205,00
2.   Complex N. B„lcescu - parter   N. B„lcescu 10-12       9   28.348.077,00            -
3.   Complex Republicii 21       CI. Republicii 21     73,45   149.286.746,00   30.721.468,00

Total                                     247.812.062,00   36.913.673,00


                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ SIVA COOP

                                                    ANEXA NR. 2.10

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                     strada/nr.

0        1               2          3        4           5

1.   Complex ™tefan cel Mare      ™tefan cel Mare 1-5    52,5    98.741.473,00   18.223.164,00
2.   Complex fies„torie - parter    Turbinei 2-4      27,179    26.570.267,00            -

Total                                     125.311.740,00   18.223.164,00


                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ LUX CONF

                                                    ANEXA NR. 2.18

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                     strada/nr.

0        1               2          3        4           5

1.   Complex Pasaj Revolu˛iei -etaj I Pasaj Revolu˛iei 5     28,8    53.568.016,00            -
2.   Complex N. B„lcescu - etaj I   N. B„lcescu 10-12     20,62    43.509.236,00            -

    TOTAL                                  97.077.252,00


                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ANDALUC

                                                    ANEXA NR. 2.19

Nr.                      Adresa
      Denumire activ                   Suprafa˛a m2  Valoare inventar  Valoarea investi˛iei
crt.                     strada/nr.

0        1               2          3        4           5

1.   Complex Pasaj Revolu˛ie - parter Pasaj Revolu˛ie 3     23,15    71.531.171,00    8.919.716,00
2.   Complex Pasaj Revolu˛ie - parter Pasaj Revolu˛ie 3      17,2    53.146.270,00            -

    TOTAL                                 124.677.441,00    8.919.716,00
    16          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ MODEL

                                                     ANEXA NR. 2.20

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                  Suprafa˛a m2   Valoare inventar   Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

0         1               2        3        4             5
1.   Complex Dr. Aroneanu       M. Viteazul 8      36,93     87.897.930,00     9.364.039,00
2.   Complex Pasaj Revolu˛iei - parterPasaj Revolu˛iei 3   30,21     93.345.861,00    10.342.078,00
3.   Complex Pasaj Revolu˛iei - etaj Pasaj Revolu˛ie 3    27,876     43.067.038,00          -
    TOTAL                                 224.310.829,00    19.706.117,00

                 Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTLEN TRADE

                                                     ANEXA NR. 2.21

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                  Suprafa˛a m2   Valoare inventar   Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

 0        1               2        3        4             5
 1.  Complex Casa Modei - parter    R„zboieni 8       100    361.485.660,00     34.985.386,00
 2.  Complex Casa Modei - parter    R„zboieni 8     168,42    608.814.149,00     57.457.228,00
 3.  Complex Casa Modei - parter    R„zboieni 8      14,7     53.138.392,00     41.865.862,00
 4.  Complex Casa Modei - etaj I    R„zboieni 8       391    806.438.965,00           -
 5.  Complex Casa Modei - etaj II    R„zboieni 8     640,52    949.837.442,00   2.552.433.497,00
 6.  Central„ termic„ - dou„ corpuri  Turbinei 2-4      134     12.908.593,00           -
 7.  Complex M„r„∫e∫ti 98        M„r„∫e∫ti 98       55    168.841.213,00     18.763.585,00
 8.  Complex M„r„∫e∫ti 112       M„r„∫e∫ti 112     75,9    180.743.214,00     22.055.838,00
 9.  Complex fies„torie - parter     Turbinei 2-4     27,753     26.796.807,00           -
10.  Barac„ metalic„          Turbinei 2-4              71.509,00
11.  Barac„ metalic„          Turbinei 2-4              784.153,00
12.  Barac„ metalic„          Turbinei 2-4             1.888.296,00
    TOTAL                                3.171.748.393,00   2.727.561.396,00

                   Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ KARMA

                                                     ANEXA NR. 2.22

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                  Suprafa˛a m2   Valoare inventar   Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

0         1               2        3        4             5
1.   Complex R„zboieni         R„zboieni 7      42,8     91.899.524,00    25.982.635,00
2.   Complex fies„torie - parter     Turbinei 2-4     27,179     30.972.545,00          -
    TOTAL                                 122.872.069.00    25.982.635,00

                  Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ LUX PREST

                                                     ANEXA NR. 2.23

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                  Suprafa˛a m2   Valoare inventar   Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

0         1               2        3        4             5
1.   Complex M. Viteazul        Mihai Viteazul 5    5,34    13.079.042,00             -
    TOTAL                                 13.079.042,00
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                    17

                Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ ARTA CROITORILOR

                                                            ANEXA NR. 2.24

Nr.                       Adresa
      Denumire activ                       Suprafa˛a m2    Valoare inventar    Valoarea investi˛iei
crt.                      strada/nr.

0        1                2             3          4             5
1.   Complex  N. B„lcescu - parter   N. B„lcescu 10-12        22,28      70.177.240,00            -
2.   Complex  N. B„lcescu - parter   N. B„lcescu 10-12       13,312      41.930.114,00            -
3.   Complex  N. B„lcescu - etaj I   N. B„lcescu 10-12        25,31      53.405.372,00            -
4.   Complex  N. B„lcescu - etaj I   N. B„lcescu 10-12        11,36      23.970.171,00            -
5.   Complex  N. B„lcescu - etaj I   N. B„lcescu 10-12        24,37      51.421.924,00            -
6.   Complex  Pasaj Revolu˛ie - etaj I Pasajul Revolu˛iei 5        15      27.900.009,00            -
7.   Complex  Pasaj Revolu˛ie - etaj I Pasajul Revolu˛iei 5       28,8      53.568.016,00            -
8.   Complex  M„r„∫e∫ti 112      M„r„∫e∫ti 112          38,46      91.586.087,00      16.125.076,00
9.   Complex  ™tefan cel Mare     ™tefan cel Mare 1-5       64,92      122.100.884,00      5.591.624,00
10.  Complex  fies„torie - parter    Turbinei 2-4          68,847      67.305.305,00            -
11.  Complex  Boiangerie        Turbinei 2-4          38,98        35.588.146       15.561.171
    Total                                       638.953.268,00      37.277.871,00

    (3/20.333)
                                  *


         Societatea Cooperativ„                       Societatea Cooperativ„
      COOPERATIVA DE CONSUM AGHIRE™U                 COOPERATIVA DE CONSUM DEJ, Dej, jude˛ul Cluj
         Aghire∫u, jude˛ul Cluj
                                              HOT√R¬REA NR. 99
           HOT√R¬REA NR. 89                          din data de 21.11.2005
           din data de 21.11.2005                Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                    cooperatori ai COOPERATIVEI DE CONSUM DEJ -
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor
                                    Societate Cooperativ„ de gradul 1, Ónregistrat„ la Oficiul
cooperatori ai COOPERATIVEI DE CONSUM AGHIRE™U             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr.
- Societate Cooperativ„ de gradul 1, Ónregistrat„ la Oficiul      C12/6/2005, legal constituit„, care a avut loc Ón data de
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr.             9.05.2005 Ón localitatea Dej, Ón temeiul Legii nr. 1/2005
C12/8/2005, legal constituit„, care a avut loc Ón data de        privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu
7.11.2005 Ón localitatea Aghire∫u, Ón temeiul Legii nr.         unanimitate de voturi hot„r„∫te:
1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, cu         1. Apobarea v‚nz„rii prin licita˛ie a urm„toarelor spa˛ii
unanimitate de voturi hot„r„∫te:                    comerciale:
  1. Apobarea v‚nz„rii prin negociere direct„ a              - Magazin mixt Antas nr. 18; Pruni nr. 56; Sigau nr.
                                    53; Pintic nr. 223, Citcau nr. 102, toate Ón jude˛ul Cluj;
terenului situat Ón localitatea Aghire∫, Str. Fabricii nr. 150,
                                      - Bazinele pentru petrol din localitatea Calna; Bogata
conform c„r˛ii funciare nr. 2357/N, nr. cadastral 21, de
                                    de Jos; Bob‚lna, Muncel; V‚lcelele; Antas, Jichi∫ de Jos,
251 m2.                                 Jichi∫u de Sus, Sigau, mobilierul vechi din Citcau, V,
  2. Men˛inerea Ón continuare Ón contract de Ónchiriere a       Gro∫ilor; Bob‚lna; Cuzdrioara; Babdiu; Maia.
spa˛iilor Ónchiriate la data de 12.05.2005, precum ∫i           2. Men˛inerea Ón continuare Ón contract de Ónchiriere a
mandatarea     consiliului  de   administra˛ie    al    spa˛iilor Ónchiriate la data de 9.05.2005, precum ∫i
COOPERATIVEI DE CONSUM AGHIRE™U - Societate               mandatarea     consiliului  de   administra˛ie    al
Cooperativ„ ca la expirarea termenului pentru care au          COOPERATIVEI DE CONSUM DEJ - Societate
fost Ónchiriate s„ se procedeze la prelungirea contractelor       Cooperativ„ ca la expirarea termenului pentru care au
de Ónchiriere cu negocierea chiriei cu actuali chiria∫i         fost Ónchiriate s„ se procedeze la prelungirea contractelor
                                    de Ónchiriere cu negocierea chiriei cu actuali chiria∫i
pentru acele unit„˛i unde cooperativa nu are perspectiv„
                                    pentru acele unit„˛i unde cooperativa nu are perspectiva
de a reÓnfiin˛a fostele unit„˛i comerciale sau s„ recurg„ la      de a reÓnfiin˛a fostele unit„˛i comerciale sau s„ recurg„ la
Ónchirierea acestor spa˛ii c„tre al˛i solicitan˛i prin licita˛ie    Ónchirierea spa˛iilor c„tre al˛i solicitan˛i prin licita˛ie sau
sau negociere direct„.                         negociere direct„.
    (4/20.334)                              (5/20.335)
                *                                   *
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

 Uniunea Jude˛ean„ a Cooperativei de Consum Bac„u         1.2) CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
        Bac„u, jude˛ul Bac„u              Me∫te∫ug„reasc„ poate fi constituit„ ∫i poate func˛iona
                                cu un num„r minim de 5 membri cooperatori ∫i cu un
            ACT ADIfiIONAL              capital minim de 1.000 RON.
                                 1.3) Durata de func˛ionare a CARPEMAT NEV
    la actele Federalei Teritoriale a Cooperativelor
     de Consum - FEDERALCOOP BAC√U OC           Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este nelimitat„.
                                 1.4) CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
  Conform hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a    Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a poate Ónfiin˛a sedii
FEDERALCOOP BAC√U din data de 18.04.2005, cu          secundare.
sediul Ón Bac„u, str. Mihai Viteazul nr. 2, jude˛ul Bac„u,    1.5) V‚rsta minim„ pentru Ónscrierea Ón CARPEMAT
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     NEV Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a
J 04/287/1991, au fost stabilite urm„toarele modific„ri la   este de 16 ani.
actele constitutive ale societ„˛ii:
  Art. 1. Œn conformitate cu prevederile art. 120 alin. 1,   1.6) Termenul Ón care membrul cooperator nu se
2 ∫i 3 ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i       poate retrage din societatea cooperativa nu poate fi mai
func˛ionarea coopera˛iei Federala Teritoriala a        mic de 2 ani ∫i nu poate fi mai mare de 3 ani ∫i a fost
Cooperativelor de Consum - FEDERALCOOP BAC√U          stabilit de adunarea general„.
OC se reorganizeaz„ Ón Uniunea Jude˛ean„ a            1.7) Dob‚ndirea ∫i pierderea calit„˛ii de cooperator Ón
Coopera˛iei de Consum Bac„u, Ónregistrat„ Ón Registrul     cadrul CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
Asocia˛ilor ∫i Funda˛iilor de pe l‚ng„ Judec„toria Bac„u    Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a sunt prev„zute Ón statut ∫i
cu nr. 20/9.08.2005, conform Óncheierii nr. 58/PJ/2005,    regulamentul de ordine interioar„.
pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 2.08.2005.           1.8) Organele de conducere sunt:
  Art. 2. Œn urma reorganiz„rii Federala Teritoriala a     - adunarea general„;
Cooperativelor de Consum - FEDERALCOOP BAC√U           - consiliul de administra˛ie (administrator unic, dup„
OC se dizolv„.                         caz), format din Geacarel Gheorghe - pre∫edinte; ™tefan
  Art. 3. Uniunea Jude˛ean„ a Coopera˛iei de Consum     Elena - contabil-∫ef; Nutu Eugen - membru.
Bac„u va prelua toate drepturile ∫i obliga˛iile ∫i va fi
succesoarea de drept a Federalei Teritoriale a          - pre∫edintele.
Cooperativelor de Consum - FEDERALCOOP BAC√U           Pre∫edintele societ„˛ii cooperative este ∫i pre∫edintele
OC.                              consiliului de administra˛ie. De asemenea, este ales de
  Art. 4. La data Ónfiin˛„rii Uniunii Jude˛eane a      adunarea general„ ∫i conduce societatea cooperativa.
Coopera˛iei de Consum Bac„u, bunurile mobile ∫i imobile      1.9) Adunarea general„, la prima convocare, este
aflate Ón patrimoniul Federalei Teritoriale a Cooperativelor  legal constituit„ Ón prezen˛a a jum„tate plus unu din
de Consum - FEDERALCOOP BAC√U OC vor fi            num„rul membrilor cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri
preluate pe baz„ de protocol ∫i liste de inventariere, care  valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori
vor fi anexe la actul constitutiv al Uniunii Jude˛eane a    prezen˛i, iar adunarea general„ extraordinar„ este legal
Coopera˛iei de Consum Bac„u.                  constituit„ Ón prezen˛a a 3/4 din num„rul membrilor
  Redactat de Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului    cooperatori ∫i poate lua hot„r‚ri valabile cu majoritatea
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u, Ón    membrilor cooperatori prezen˛i.
6 (∫ase) exemplare.                        1.10) Convocarea adun„rii generale se face prin
  (6/20.336)                         semnarea convocatorului de c„tre fiecare membru
                *                cooperator ∫i prin publicarea cu cel pu˛in 15 zile Ónainte
                                de data adun„rii generale a unui anun˛ Óntr-unul din
     Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„        ziarele de larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„
        CARPEMAT NEV, Constan˛a            sediul CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
                                Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a.
         HOT√R¬REA NR. 1/2005              1.11) Adunarea general„ Ómputernice∫te consiliului de
                                administra˛ie s„ hot„rasc„ Ón cazuri de Óncheiere de
  a adun„rii generale a asocia˛ilor de reorganizare a     contracte de asociere, de Ónchirieri ∫i cazuri economice,
 cooperativei Ón societatea cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„    cum ar fi cazul angaj„rii sau excluderii unui membru
         din data de 26.09.2005            cooperator sau Ón cazul sanc˛iunii unui membru
  Adunarea general„ a membrilor cooperatori ai        cooperator, dup„ caz, pentru abaterile ∫i prejudiciile
Cooperativei de Nev„z„tori CARPEMAT, Óntrunit„ Ón data     aduse societ„˛ii cooperative.
de 26.09.2005, la sediul cooperativei din Constan˛a, Ón      1.12) Administrarea ∫i gestionarea societ„˛ii
temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i        cooperative sunt asigurate de c„tre consiliul de
func˛ionarea coopera˛iei, hot„r„∫te:              administra˛ie, alc„tuit dintr-un num„r impar de membri,
  1. Aprob„ modificarea statutului Cooperativei de      denumi˛i ∫i administratori, ale∫i prin vot secret, pe o
Nev„z„tori CARPEMAT Constan˛a, ca urmare a           perioad„ de 4 ani, dintre membrii cooperatori lucr„tori cu
reorganiz„rii prev„zute Ón Legea nr. 1/2005, dup„ cum     o vechime de cel pu˛in 2 ani Ón coopera˛ie ∫i un capital
urmeaz„:                            social major sau cel pu˛in egal cu cel propus.
  1.1) Cooperativa de Nev„z„tori CARPEMAT            Num„rul de membri ai consiliului de administra˛ie este
Constan˛a, organiza˛ie cooperatist„, Ó∫i schimb„        stabilit de adunarea general„ Ón func˛ie de complexitatea
denumirea Ón CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„        activit„˛ii societ„˛ii cooperative ∫i de num„rul de membri
Me∫te∫ug„reasc„ (societate cooperativ„ de gradul 1).      cooperatori.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                  19

  1.12) Num„rul de membri ai consiliului de            2513 - fabricarea altor produse din cauciuc: benzi
administra˛ie stabilit la data prezentei hot„r‚ri este de 3-5  etc.;
sau administrator unic, dup„ caz.                  2521 - fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i profilelor
  1.13) Adunarea general„ alege un cezor ∫i un        din material plastic;
supleant pentru un mandat de trei exerci˛ii financiare.       2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din material
  1.14) La societatea cooperativa care intr„ sub       plastic;
inciden˛a reglement„rilor contabile armonizate cu          2523 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
directivele europene ∫i standardele interna˛ionale de      construc˛ii;
contabilitate, situa˛iile financiare vor fi auditate de c„tre    2614 - fabricarea fibrelor din sticl„ ∫i a produselor din
auditori, Ón condi˛iile legii.                 ele, cu excep˛ia tes„turilor;
  1.15) Adunarea general„ ordinar„ aprob„ situa˛ia        2622 - fabricare de obiecte sanitare din ceramic„;
financiar„ anual„ numai dac„ aceasta este Ónso˛it„ de        2623 - fabricarea izolatorilor ∫i pieselor izolante din
raportul cenzorilor ∫i/sau al auditorului.           ceramic„;
  1.16) CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„            2626 - fabricarea produselor ceramice refractare;
Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a este succesoarea de drept a        2640 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor
Cooperativei de Nev„z„tori CARPEMAT Constan˛a.         produse pentru construc˛ii, din argil„ ars„;
  1.17) Obiectul principal de activitate este 2121 -       2661 - fabricarea elementelor din beton pentru
fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului ondulat ∫i a ambalajelor    construc˛ii;
din h‚rtie ∫i carton. Aceast„ clas„ include: fabricarea       2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru
h‚rtiei ∫i cartonului ondulat; fabricarea ambalajelor din    construc˛ii;
h‚rtie sau carton ondulat; fabricarea ambalajelor din        2663 - fabricarea betonului;
carton pliabil; fabricarea ambalajelor din carton rezistent;    2664 - fabricarea mortarului;
fabricarea altor ambalaje din h‚rtie ∫i carton; fabricarea     2665 - fabricarea produselor din azbociment;
sacilor ∫i pungilor de h‚rtie; fabricarea dosarelor de birou
                                  2666 - fabricarea altor elemente din beton, ciment ∫i
∫i articolelor similare.
                                ipsos;
  1.18) CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
                                  2751 - turnarea fontei;
Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a are ca obiecte secundare de
activitate urm„toarele:                       2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;
  2524 - fabricarea altor produse din material plastic:      2754 - turnarea altor metale neferoase: metale
articole de menaj ∫i toalet„ etc;                pre˛ioase Ón forme finite;
  3662 - confec˛ionarea m„turilor ∫i periilor;          2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
  51 - comer˛ cu ridicata ∫i servicii de intermediere Ón   componente ale structurilor metalice;
comer˛ul cu ridicata (clasele acestei diviziuni includ       2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
import-export);                         din metal;
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse            2821 - produc˛ie de rezervoare, cisterne ∫i containere
intermediare: fibre textile, h‚rtie vrac etc;          metalice;
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie         2822 - produc˛ie de radiatoare ∫i cazane pentru
v‚ndute prin magazine (second-hand).              Ónc„lzire central„;
  • Se completeaz„ obiectul de activitate cu:           2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor, vopsire ∫i
  1740 - fabricare de articole confec˛ionate din textile   gravare metale;
(excep˛ie Ómbr„c„minte, lenjerie de corp);             2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;
  1751 - fabricare de covoare ∫i mochete;             2861 - fabricarea produselor de t„iat ∫i de uz casnic;
  1760 - fabricare de metraje prin tricotare sau         2862 - fabricarea uneltelor de m‚n„;
cro∫etare;                             2863 - fabricarea articolelor de feronerie;
  1771 - fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi pantalon,    2871 - fabricare de recipien˛i, containere ∫i alte
tricota˛i sau cro∫eta˛i;                    produse similare din o˛el: g„le˛i;
  1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare    2872 - fabricarea ambalajelor din metale u∫oare;
tricotate sau cro∫etate, jachete;                  2873 - fabricarea articolelor din fire metalice;
  1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din piele     2874 - fabricare de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i arcuri;
(sau din Ónlocuitori de piele);                   2875 - fabricarea altor articole din metal: sosiere,
  1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte      tig„i;
(exclusiv lenjerie de corp): haine, croitorie etc.;         2914 - fabricarea lag„relor, angrenajelor ∫i organelor
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;           mecanice de transmisie;
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn;       3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii de nave;
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie     3512 - construc˛ii ∫i repara˛ii de ambarca˛iuni sportive
pentru construc˛ii;                       ∫i de agrement;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;             3611 - produc˛ie de scaune;
  2051 - fabricarea altor produse din lemn: m„turi,        3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;
umera∫e;                              3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
  2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i        3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier: dormitoare,
Ómpletituri;                          gradini;
  2430 - fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii        3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;
tipografice ∫i masticurilor;                    3661 - fabricarea bijuteriilor de fantezie;
  2511 - fabricarea anvelopelor ∫i a camerelor de aer;      3663 - fabricarea altor produse manufacturiere:
  2512 - re∫aparea anvelopelor;                ∫tampile, pipe;
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice      5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de
reciclabile;                          parfumerie;
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice     5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi
reciclabile;                          ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i        5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
organizare de ∫antiere;                    metalice;
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii;     5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     construc˛ii;
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la      5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
construc˛ii, hidroizola˛ii etc.;                  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodroame   metalice ∫i nemetalice;
∫i baze sportive, c„i ferate;                   5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  4524 - construc˛ii hidrotehnice;              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii: funda˛ii;   alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;            5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;       nealimentare;
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii: sisteme semnalizare     5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
str„zi, c„i ferate, (aero)porturi etc.;            proaspete;
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;                  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         carne;
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de   molu∫te;
geamuri;                              5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
  4545 - alte lucr„ri de finisare: instalare piscine;    patiserie ∫i produse zaharoase;
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i demolare    5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
cu personal de deservire aferent;                 5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;
  5010 - comer˛ cu autovehicule (inclusiv import-export);    5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     specializate, cu produse alimentare: ou„, uleiuri;
  5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru        5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice;
autovehicule, produse lubrifiante ∫i de r„cire;          5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale ∫i
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,      ortopedice;
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;           5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i   de parfumerie;
materiale de construc˛ii;                     5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,           5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte,
echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                                produse din blan„;
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de
                                  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole
menaj ∫i de fier„rie;
                                din piele;
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
                                  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
                                iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic: vesel„ etc.;
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,
b„uturi ∫i tutun;                         5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse:    electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;
anvelope, juc„rii;                         5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;       articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din       5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole
carne;                             de papet„rie, rechizite birou;
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte:
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           cadouri, bijuterii, articole sport/pescuit, flori;
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;        5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i        5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din
produse zaharoase (∫i produse patiserie);           piele, de uz personal sau casnic;
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i       5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
condimente;                          gospod„resc;
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte        5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
alimente: pe∫te;                          5274 - alte repara˛ii de articole personale,
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse    neclasificate Ón alt„ parte: biciclete, telefoane mobile etc.;
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                   5510 - hoteluri;
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;         5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i          5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote,
Ónc„l˛„minte, accesorii, umbrele;               servicii camping;
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de      5523 - alte mijloace de cazare: vile, pensiuni turistice;
uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare        5530 - restaurante;
etc.;                               5540 - baruri;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                21

  6010 - transporturi pe calea ferat„;             adopt„rii, la Oficiul registrului comer˛ului, pentru a fi
  6022 - transporturi cu taxiuri;                men˛ionate Ón registrul comer˛ului ∫i publicate Ón Monitorul
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;            Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a.
  6030 - transporturi prin conducte;                1.25) Celelalte prevederi r„m‚n nemodificate. Statutul
  6311 - manipul„ri;                      va primi o nou„ numerotare.
  6312 - depozit„ri;                        2. Comisia de cenzori va fi format„ dintr-un cenzor ∫i
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor terestre: g„ri  un cenzor supleant, dup„ cum urmeaz„: Tusea Stere -
feroviare, autog„ri etc.;                     cenzor ∫i Satrapeli Silvia - cenzor supleant.
  6322 - alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„:       3. Capitalul social minim subscris ∫i v„rsat va fi de
aprovizionare nave etc.;                     dou„ salarii minime pe economie pentru fiecare membru
  6420 - telecomunica˛ii; asigurare acces la Internet;     cooperator.
  6522 - alte activit„˛i de creditare: amanetare, gaj;       4. Adunarea general„ hot„r‚∫te ca, p‚n„ la sf‚r∫itul
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare   anului 2005, fiecare membru cooperator s„ depun„ lunar,
proprii sau Ónchiriate (excep˛ie leasing);            la capitalul social, c‚te 10 RON (valoarea unei p„r˛i
  7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau     sociale).
contract;                               5. Capitalul social maxim subscris ∫i v„rsat de un
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de     membru cooperator nu poate dep„∫i 20 % din valoarea
capacitate mic„ (f„r„ ∫ofer) (excep˛ie leasing);         total„ a capitalului social.
  7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport terestru      6. Se aprob„ regulamentul de ordine interioar„ al
(excep˛ie leasing): camioane etc.;                CARPEMAT      NEV    Societate    Cooperativ„
  7122 - Ónchirierea mijloacelor de transport pe ap„      Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a.
(excep˛ie leasing): nave;                       7. CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
  7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru     Me∫te∫ug„reasc„ se asociaz„ Ón mod liber ∫i voluntar la
construc˛ii, f„r„ personal de deservire aferent, schele ∫i    Uniunea Jude˛ean„ a Organiza˛iilor Coopera˛iei
platforme (excep˛ie leasing);                   Me∫te∫ug„re∫ti din jude˛ul Constan˛a - UJCM ∫i accept„
  7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de       ∫i recunoa∫te actul constitutiv ∫i statutul acesteia.
birou, inclusiv a calculatoarelor (excep˛ie leasing);         8. Prin asociere la nivel jude˛ean, CARPEMAT NEV
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente        Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ este asociat„
neclasificate Ón alt„ parte (excep˛ie leasing): ma∫ini-unelte   indirect la Uniunea Na˛ional„ a Coopera˛iei
etc.;                               Me∫te∫ug„re∫ti - UNCOM, recunosc‚nd ∫i accept‚nd
  7481 - activit„˛i fotografice;                actul constituiv ∫i statutul acesteia, a∫a cum sunt ele
  7482 - activit„˛i de ambalare;                aprobate de Congresul coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti.
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;          9. CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere        Me∫te∫ug„reasc„ poate participa ca membru Óntr-o
telefonic„;                            societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 2, cu
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal   aprobarea adun„rii generale.
Óntreprinderilor: design mod„, mobil„, decora˛iuni          10. CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
interioare, standuri, organizare t‚rguri etc.;          Me∫te∫ug„reasc„ poate participa la constituirea de
                                 asocia˛ii profesionale, pe baza hot„r‚rii adun„rii generale.
  9261 - activit„˛i ale bazelor sportive: stadioane fotbal;
  9262 - alte activit„˛i sportive: cluburi fotbal;         11. CARPEMAT NEV Societate Cooperativ„
                                 Me∫te∫ug„reasc„ poate participa la constituriea de
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i
                                 asocia˛ii de societ„˛i cooperative de aceea∫i form„.
bl„nurilor;
                                   12. Se Ónchid punctele de lucru din Constan˛a
  9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i similare;
                                 (Unitatea Mase Plastice); Constan˛a (Unitatea îCartonaj“).
  9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„: solarii,
                                   13. Mandateaz„ pe ™tefan Elena ∫i Zamfir Marcela cu
institu˛ii de sl„bire/masaj.
                                 Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul
  1.19) Capitalul social al CARPEMAT NEV Societate
                                 registrului comer˛ului ∫i publicarea Ón Monitorul Oficial al
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ Constan˛a, societate
                                 Rom‚niei, confom legii.
cooperativa de gradul 1, este variabil ∫i la data
reorganiz„rii este de 7.440,74 RON, divizat Ón p„r˛i         (7/20.337)
sociale a c‚te 10 RON.                                     *
  1.20) Valorea unei p„r˛i sociel este de 10 RON.
  1.21) Œn situa˛ia Ón care majorarea capitalului social         Societatea Cooperativ„ de Consum
este mai mare de 10 %, hot„r‚rea adun„rii generale             DASC√LU-™TEF√NE™TI, satul Dasc„lu
extraordinare se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,        comuna Dasc„lu-™tef„ne∫ti, jude˛ul Ilfov
Partea a VII-a.
  1.22) Reducerea capitalului social poate fi f„cut„                  HOT√R¬REA
numai dup„ trecerea a 30 de zile de la data afi∫„rii        adun„rii generale extraordinare a membrilor cooperatori
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare la sediul         ai Cooperativei de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI,
societ„˛ii cooperative.                         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  1.23) Dac„ reducerea capitalului social este mai mare      cu nr. J 23/11/2005, cod unic de Ónregistrare 332126,
de 10 %, hot„r‚rea se afi∫eaz„ la sediul societ„˛ii          cu sediul Ón satul Dasc„lu, Str. Victoriei nr. 82,
cooperative ∫i se men˛ioneaz„ Ón registrul pentru             comuna Dasc„lu-™tef„ne∫ti, jude˛ul Ilfov
Ónregistrarea societ„˛ilor cooperative de la Oficiul
registrului comer˛ului.                       Consiliul de administra˛ie al Cooperativei de Consum
  1.24) Pentru a fi opozabile ter˛ilor, hot„r‚rile adun„rii   GR√DI™TEA, prin pre∫edinte, dna Biro Maria, a convocat
generale se depun, Ón termen de 15 zile de la data        adunarea general„ extraordinar„ a membrilor cooperatori
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

pentru data de 27.04.2005 conform art. 34, alin. 3 din        Art. 4. Sediul Societ„˛ii Cooperative de Consum
Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea       DASC√LU-™TEF√NE™TI este Ón satul Dasc„lu, Str.
coopera˛iei.                           Victoriei nr. 82, comuna Dac„lu-™tef„ne∫ti, jude˛ul Ilfov.
  Convocarea s-a f„cut Ón termen legal prin convocator       Art. 5. Capitalul social al Societ„˛ii Cooperative de
semnat de to˛i membrii cooperatori ∫i anun˛ la ziarul      Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI subscris ∫i v„rsat este
îRom‚nia liber„“ din data de 11.04.2005, conform art. 34     de 5.200.000 lei (520 RON) ∫i se compune din 52 p„r˛i
alin. (4) din Legea nr. 1/2005.                 sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare, repartizate celor 24
  Locul adun„rii generale extraordinare a fost la sediul    de membri cooperatori identifica˛i conform Anexei nr. 1.
Cooperativei de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI Ón data
de 27.04.2005, ora 10,00.                      Art. 6. Œn urma afi∫„rii listelor cu membrii cooperatori
  Au fost prezen˛i un num„r de 20 de membri din        la sediul organiza˛iei, nu s-au Ónregistrat contesta˛ii cu
totalul de 24, ob˛in‚ndu-se un procent de 83,33 %,        privire la includerea sau neincluderea unor persoane pe
∫edin˛a fiind statutar„ conform art. 36 alin. (1), din Legea   aceste liste ∫i nu s-a retras nici un membru.
nr. 1/2005.                             Art. 7. Pre∫edintele Societ„˛ii Cooperative de Consum
  Adunarea a fost prezidat„ de dna Biro Maria -        DASC√LU-™TEF√NE™TI a fost ales prin vot secret dna
pre∫edinte, Nastase Marin ∫i Bogdan Ion, iar secretariatul    Biro Maria, cu un num„r de 19 voturi pentru ∫i unul
a fost format din dna Tudor Corina Violeta ∫i Dinita       Ómpotriv„.
Vasilica.                              Art. 8. Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  Ordinea de zi a avut urm„toarele puncte:           Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI este
  1. prezentarea situa˛iei patrimoniului, a num„rului de    format din 5 membri ∫i a fost ales prin vot secret pentru
p„r˛i sociale pentru fiecare membru cooperator ∫i modului    un mandat de 4 ani ∫i are componen˛a din anexa nr. 2.
de formare a capitalului social;
  2. prezentarea situa˛iei contesta˛iilor;             Art. 9. Revocarea din func˛ia de administratori ai dnei
  3. alegerea pre∫edintelui, a consiliului de administra˛ie  Biro Maria, Bogdan Ion, Nastase Marin, Paraschiv
∫i a cenzorului (comisiei de cenzori) prin vot secret;      Eugen, Radoncea Mihai, Brasfalean Emil, Dumitrache
  4. adoptarea actului constitutiv al Societ„˛ii        George, Stancu Vasile Viorel.
Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI;              Art. 10. Cenzorii Societ„˛ii Cooperative de Consum
  5. stabilirea clauzelor contractului de administrare ∫i a  DASC√LU-™TEF√NE™TI sunt: 1 membru plin ∫i 1
criteriilor de performan˛„ pentru administratori;        supleant ∫i au fost ale∫i prin vot secret pentru o
  6. desemnarea persoanei mandatate s„ semneze         perioad„ de 3 exerci˛ii financiare av‚nd componen˛a din
contractul de administrare;                   anexa nr. 2.
  7. discutarea asocierii la uniunea jude˛ean„;          Art 11. Revocarea din func˛ia de cenzor a dnei
  8. acceptarea sau declinarea ofertei de asociere       ™erban Elena, Dinita Vasilica, Gherghe Tudor ∫i Dinu
f„cute de FEDERALCOOP Ilfov;                   Valeric„.
  9. mandatarea persoanei Ómputernicite s„ semneze Ón
                                   Art. 12. Remunera˛ia membrilor consiliului de
fa˛a notarului public actul constitutiv ∫i statutul uniunii la
                                 administra˛ie se va face printr-o indemniza˛ie de 350.000
care se asociaz„ Societatea Cooperativ„ de Consum
                                 ROL lei (35 RON) lunar ∫i a cenzorilor este de
DASC√LU-™TEF√NE™TI;
                                 1.000.000 ROL lei (100 RON) trimestrial.
  10. mandatarea membrilor consiliului de administra˛ie
cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare la Oficiul       Art. 13. Stabilirea garan˛iei membrilor consiliului de
registrului comer˛ului ∫i de publicare Ón Monitorul Oficial   administra˛ie la 1.000.000 lei (100 RON) de persoan„.
al Rom‚niei, conform legii;                     Art. 14. Stabilirea garan˛iei comisiei de cezori la
  11. aprobarea, pe baza programului de activitate       500.000 lei (50 RON) de persoan„.
pentru 2005, a imobiliz„rilor corporale care pot face        Art. 15. Aprobarea contractului de administrare ∫i
obiectul gajului, ipotecii, transmiterii folosin˛ei sau     criteriile de performan˛„ pentru administratori.
propriet„˛ii ∫i mandatarea consiliului de administrare
pentru Óndeplinirea diligen˛elor necesare Ón cazul          Art. 16. Mandatarea dnei ™erban Elena s„ semneze
concretiz„rii respectivelor opera˛iuni;             contractul de administrare Ón numele adun„rii generale.
  12. desemnarea delega˛ilor la adunarea general„         Art. 17. Asocierea la Uniunea Jude˛ean„ a
extraordinar„ a FEDERALCOOP Ilfov.                Coopera˛iei de Consum Ilfov.
  Supus„ la vot ordinea de zi a fost aprobat„ Ón          Art. 18. Mandateaz„ pe dna Biro Maria s„ semneze
unanimitate.                           procesul-verbal al ∫edin˛ei adun„rii generale extraordinare
  Dup„ dezbaterile ∫i aprob„rile problemelor Ónscrise pe    din data de 27.04.2005, hot„r‚rea adun„rii generale
ordinea de zi adunarea general„ extraordinar„ a hot„r‚t     extraordinare din data de 27.04.2005 ∫i actul constitutiv
urm„toarele:                           al Societ„˛ii Cooperative de Consum DASC√LU-
  Art. 1. Schimbarea statutului Cooperativei de Consum     ™TEF√NE™TI.
DASC√LU-™TEF√NE™TI Ón conformitate cu prevederile
Legii nr. 1/2005 ∫i transformarea acestia Ón societate        Art. 19. Mandateaz„ pe dna Biro Maria s„ semneze
cooperativ„ de consum.                      Ón numele Societ„˛ii Cooperative de Consum DASC√LU-
  Art. 2. Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005   ™TEF√NE™TI Ón fa˛a notarului public actul constitutiv ∫i
noua denumire a cooperativei va fi Societatea          statutul Uniunii Jude˛ene Ilfov a Societ„˛ii Cooperative de
Cooperativ„ de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI, av‚nd         Consum.
forma de gradul 1, fiind constituit„ pentru o durat„         Art. 20. Mandatarea membrilor consiliului de
nelimitat„.                           administra˛ie cu Óndeplinirea procedurilor de Ónregistrare
  Art. 3. Aprobarea actului constitutiv al Societ„˛ii     la Oficiul registrului comer˛ului ∫i publicare Ón Monitorul
Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI.            Oficial al Rom‚niei, conform legii.
                                                                                       ANEXA NR. 1
                                                                      la hot„r‚rea Societ„˛ii Cooperative de Consum
                                                                                 DASC√LU-™TEF√NE™TI

                                            TABEL NOMINAL
                al membrilor cooperatori - persoane fizice ai Societ„˛ii Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI
    Numele           Act de identitate              Cod       Locul                             P„r˛i      Procent %
Nr.                                                             Cet„˛enia
     ∫i                       Eliberat de/    numeric       ∫i      Domiciliul           Sexul          Val.   din total
crt.        Tip  Seria   Num„r                                        Starea civil„        Nr.
    prenumele                     la data de     personal    data na∫terii                               RON  capital social

 1. Tudor Corina  C.I.  HC    979952      Poli˛ia Otopeni   2691002470011  Com. Moara    Com. Dasc„lu  rom‚n„       F     1       10   1,92307
  Violeta                      20.02.2002             Vl„siei,     jud. Ilfov   c„s„torit„
                                              jud. Ilfov
                                              1.10.1969
 2. Preda Mirela  C.I.  HC    945521      Poli˛ia Voluntari  2730704470017  Bucure∫ti    Com. Dasc„lu  rom‚n„       F     5       50   9,61538
                            18.07.2000             sectorul 1    jud. Ilfov   c„s„torit„
                                              4.07.1973
 3. Biro Maria   C.I.  RX    036334      Sec˛ia 7      2520604400409  Com.       Bucure∫ti   rom‚n„       F     5       50   9,61538
                            13.04.1998             ™tef„ne∫tii   sectorul 2   c„s„torit„
                                              de Jos
                                              jud. Ilfov
                                              4.06.1952
 4. Bogdan Ion   B.I.  H.C.   487126      Poli˛ia Voluntari  1541004400859  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     5       50   9,61538
                            7.07.1998              jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              4.10.1954
 5. Bogdan Mihai  B.I.  H.C.   987136      Poli˛ia Otopeni   1680414470022  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     1       10   1,92307
                            19.03.2002             jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              4.04.1968
 6. Mih„il„ Aurel  B.I.  H.C.   947394      Poli˛ia Voluntari  1551019400696  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     1       10   1,92307
  Valintin                      2.11.2000              jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              19.10.1955
 7. Bogdan     B.I.  B.D.   290203      Poli˛ia Buftea   1321016400420  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     1       10   1,92315
  Gheorghe                      10.03.1981             jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              16.10.1932
 8. Ion Alexandru B.I.   B.N.   460309      Poli˛ia Urziceni  1321216400411  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     1       10   1,92307
                            27.04.1980             jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              16.12.1932
                                                                                               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005
 9. ™erban Elena  C.I.  IF    068939      Poli˛ia Otopeni   2590816400594  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       F     3       30   5,76923
                            5.11.2004              jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit„
                                              16.08.1959
10. Preda Niculai  C.I.  BG    043467      Poli˛ia Ilfov    1470419400331  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     1       10   1,92307
                            26.06.1991             jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              19.04.1946
11. Nastase Marin C.I.   DV    687735      Poli˛ia Ilfov    1300303400641  Com. Dasc„lu   Com. Dasc„lu  rom‚n„       M     3       30   5,76923
                                                                                                  23
                            12.12.1990             jud. Ilfov    jud. Ilfov   c„s„torit
                                              3.03.1930
    Numele            Act de identitate              Cod       Locul                                P„r˛i      Procent %
Nr.                                                                   Cet„˛enia
                                                                                                      24
      ∫i                        Eliberat de/    numeric       ∫i        Domiciliul             Sexul         Val.   din total
crt.         Tip  Seria   Num„r                                              Starea civil„      Nr.
    prenumele                      la data de     personal    data na∫terii                                  RON  capital social

12. Mihalache     C.I.  HC    947149      Poli˛ia Voluntari  1461025400414  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      M   1       10   1,92307
  Nicolae                       26.10.2000             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit
                                               25.10.1946
13. Lungu Nicolae C.I.    GN    817103      Poli˛ia Voluntari  1210813400303  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      M   5       50   9,61538
                             29.06.1994             jud. Ilfov      jud. Ilfov      v„duv
                                               13.08.1921
14. Ogrezeanu     C.I.  HC    487050      Poli˛ia Voluntari  2511011400677  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
  Olga                         7.07.1998              jud. Ilfov      jud. Ilfov      v„duv„
                                               11.10.1951
15. Dumitru      B.I.  B.T.   640436      Poli˛ia Ilfov    134041340318  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      M   1       10   1,92307
  Nicolae                       22.04.1983             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit
                                               13.04.1934
16. Stan Victoria   C.I.  HC    838255      Poli˛ia Voluntari  2470825400658  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
                             13.03.2000             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               25.08.1947
17. Butoi Marieta   C.I.  GT    722997      Poli˛ia Voluntari 25330311400331  ™tef„ne∫tii de Jos  Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   3       30   5,76923
                             11.03.1996             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               11.03.1953
18. Pantazi Petre   C.I.  IF    025107      Poli˛ia Otopeni   1610410400293  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      M   5       50   9,61538
                             9.07.2003              jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit
                                               10.04.1961
19. Gheorghe Ion   C.I.  HC    719941      Poli˛ia Voluntari  1550418400750  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      M   1       10   1,92307
                             3.12.1999              jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit
                                               18.04.1955
20. State Filofteia  C.I.  HC    719888      Poli˛ia Voluntari  2671101470073  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
                             25.11.1999             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               1.11.1967
21. Marin Elena    C.I.  DK     17526      Poli˛ia Voluntari  2541025400782  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
                             19.08.1998             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               25.10.1954
                                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005
22. Visa       C.I.  GV    393677      Poli˛ia Voluntari  2470305401028  Com. Moara      Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
  Gheorghi˛a                      11.07.1996             Vl„siei, jud. Ilfov  jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               5.03.1947
23 Dinita Vasilica C.I.   HC    977476      Poli˛ia Voluntari  2600216400579  com. ™tef„ne∫tii   Com. ™tef„ne∫tii   rom‚n„      F   3       30   5,76923
                             20.04.2002             de Jos, jud. Ilfov  de Jos, jud. Ilfov  c„s„torit„
                                               16.02.1960
24. Gheorghe Ion   C.I.  GV    892734      Poli˛ia Voluntari  1530727400918  Com. Dasc„lu     Com. Dasc„lu     rom‚n„      F   1       10   1,92307
                             13.03.1997             jud. Ilfov      jud. Ilfov      c„s„torit„
                                               27.07.1963
                                                                                        ANEXA NR. 2
                                                                         la hot„r‚rea Societ„˛ii Cooperative de Consum
                                                                                    DASC√LU-™TEF√NE™TI

                                               A) TABEL NOMINAL
                        al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI
                            ale∫i Ón adunarea general„ a membrilor cooperatori din data de 27.04.2005
     Numele            Act de identitate              Cod            Locul
Nr.                                                                          Cet„˛enia          Durata
       ∫i                        Eliberat de/    numeric            ∫i       Domiciliul               Sexul
crt.           Tip  Seria   Num„r                                                   Starea civil„         mandatului
     prenumele                      la data de     personal         data na∫terii

1. Biro Maria      C.I.  RX    036334      Sec˛ia 7      2520604400409      Com. ™tef„ne∫tii    Bucure∫ti       rom‚n„       F      4 ani
                              13.04.1998                 de Jos, jud. Ilfov   sectorul 2       c„s„torit„
2. Nastase Marin C.I.      DV    687736      Poli˛ia Ilfov    1300303400641      Com Dasc„lu       Com Dasc„lu      rom‚n„       M      4 ani
                              12.12.1990                 jud. Ilfov, 30.3.1930  jud. Ilfov       c„s„torit
3. Preda Mirela     C.I.  HC    945521      Poli˛ia Voluntari  2730704470017      Bucure∫ti, sectorul 1  Com Dasc„lu      rom‚n„       F      4 ani
                              18.07.2000                 4.07.1973        jud. Ilfov       c„s„torit„
4. Dinita Vasilica C.I.     HC    977476      Poli˛ia Voluntari  2600216400579      Com. ™tef„ne∫tii    Com. ™tef„ne∫tii    rom‚n„       F     4 ani
                              20.04.2002                 de Jos, jud. Ilfov   de Jos, jud. Ilfov   c„s„torit„
                                                    16.02.1960
5. Pantazi Petre     C.I.  IF    025107      Poli˛ia Otopeni   1610410400293      Com Dasc„lu       Com Dasc„lu      rom‚n„       M      4 ani
                              9.07.2003                  jud. Ilfov       jud. Ilfov       c„s„torit
                                                    10.04.1961


                                               B) TABEL NOMINAL
                                cu cenzorii Societ„˛ii Cooperative de Consum DASC√LU-™TEF√NE™TI
                              ale∫i Ón adunarea general„ a membrilor cooperatori din data de 27.04.2005
     Numele            Act de identitate              Cod            Locul
Nr.                                                                          Cet„˛enia          Durata
       ∫i                        Eliberat de/    numeric            ∫i       Domiciliul               Sexul
crt.           Tip  Seria   Num„r                                                   Starea civil„         mandatului
     prenumele                      la data de     personal         data na∫terii

    Cenzor plin
1. Tomescu Petre C.I.      RR    095310      Sec˛ia 13      1310820400411      B„l˛eni         Bucure∫ti,       rom‚n„       M      3 ani
                              22.02.2000                 jud. Buz„u       Str. Firidei nr. 1,  c„s„torit
                                                                                                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005
                                                    20.08.1931       bl. H16, sc. 1, et. 2,
                                                                ap. 10, sectorul 3
    Cenzor supleant
2. ™erban Elena     C.I.  IF    068939      Poli˛ia Otopeni   2590816400594      Com Dasc„lu       Com Dasc„lu      rom‚n„       F      3 ani
                              5.11.2004                  jud. Ilfov       jud. Ilfov       c„s„torit„
                                                    16.08.1959
                                                                                                    25
    (8/30.952)
                                                  *
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

       Societatea Cooperativ„                      Societatea Cooperativ„
   CONSTRUCTORUL, Covasna, jude˛ul Covasna           Me∫te∫ug„reasc„ ELECTROSERVICE, Cluj-Napoca
                                          jude˛ul Cluj
          HOT√R¬REA NR. 3
             din 2005                         HOT√R¬REA NR. 6
                                    din data de 27.09.2005 a adun„rii generale
  Av‚nd Ón vedere:                                 extraordinare
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei,                            Adunarea      general„    extraordinar„    a
  - prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 66/1990,     ELECTROSERVICE Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„,
care r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului din     Óntrunit„ legal cu participarea unui num„r de 29 membri
lege privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative,     cooperatori din totalul de 34, av‚nd ca temei:
  - competen˛ele adun„rii generale prev„zute la statutul     - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
propriu,                            organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
  - procesul-verbal al adun„rii generale din data de       - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
4.11.2005,                           propriu;
  - adunarea general„ a Cooperativei CONSTRUCTORUL        - procesul-verbal al adun„rii generale din data de
a hot„r‚t:                           27.09.2005, hot„r„∫te:
  Art. 1. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza     Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul
prevederilor Legii nr. 1/2005, Óncorpor‚nd modific„rile Óntr-  aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
o nou„ form„ a statutului care se prezint„ Ón anex„.      27.09.2005.
  Art. 2. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii        Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris    ELECTROSERVICE Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ (cod
∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare     unic de Ónregistrare 219150, Ónmatriculat„ la Oficiul
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,    registrului comer˛ului cu nr. J 12/2586/22.08.1991) Ón
precum ∫i a modului de formare a capitalului social       ELECTROSERVICE         Societate    Cooperativ„
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la    Me∫te∫ug„reasc„.
17.890 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale la valoarea de 10     Art. 3. Aprob„:
lei conform tabelului din anexa nr. 1.               - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii cooperative
  Art. 3. Aprob„ ca num„rul membrilor consiliului de     me∫te∫ug„re∫ti: 406.193 lei RON (alc„tuit„ din parte
administra˛ie s„ fie de 5 persoane.               indivizibil„);
  Art. 4. Aprob„ alegerea membrilor consiliului de        - situa˛ia capitalului social subscris: 22.800 lei RON
administra˛ie ∫i a pre∫edintelui acestuia dup„ cum       (parte divizibil„);
urmeaz„:                              - situa˛ia capitalului social v„rsat: 18.460 lei RON;
  1. Miklos Ignatie  - pre∫edinte;               - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
  2. Török Mária    - membru;               fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui
  3. Trandafir Mariana     - membru;           membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
  4. Barabás Botond - membru;                 ∫i modul de formare a capitalului social, conform tabelului
  5. Hatházi Samuel - membru.                 din anexa nr. 1.
  Art. 5. Aprob„ alegerea cenzorilor dup„ cum urmeaz„:      Art. 4. Aprob„ eliberarea din func˛ie a consiliului de
  1. Tuzson Iozsef   - cenzor;               conducere ∫i a pre∫edintelui, precum ∫i Óncetarea
  2. Barti Klára    - supleant.              mandatului Óncredin˛at dnei Andrei Niculina, ca urmare a
  Art. 6. Aprob„ criteriile de performan˛„ prev„zute Ón    expir„rii mandatului acesteia ∫i nealegerii ei Ón noul
contractul de administrare ce se Óncheie cu membrii       consiliu.
consiliului de administra˛ie conform anexei nr. 4.         Alege consiliul de administra˛ie ∫i pre∫edintele, pe un
  Art. 7. Aprob„ indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 50 lei    mandat de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 25.10.2005, cu
pentru fiecare membru al consiliului de administra˛ie,     urm„toarea alc„tuire:
precum ∫i indemniza˛ia fix„ Ón valoare de 50 lei pentru       1. Farcas Corina Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cenzori.                            data de 24.12.1960 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
  Art. 8. Aprob„ alegerea pre∫edintelui ∫i a membrilor    domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Spicului nr. 32A, jude˛ul
consiliului social, Ón urm„toarea componen˛„:          Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 276413, eliberat„ de
  1. Csorja Zoltán   - pre∫edinte;             Poli˛ia Cluj la data de 25.06.2003, cod numeric personal
                                2601224120669, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului de
  2. Porkolab Dezsö - membru;
                                administra˛ie;
  3. Bardócz Sandor - membru.
                                  2. Botha Eva, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 9. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM
                                6.09.1956 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón
COVASNA.
                                satul Suceagu nr. 222, comuna Baciu, jude˛ul Cluj,
  Art. 10. Œmputernice∫te pe dl Miklos Ignatie ∫i pe dna   identificat„ cu B.I. seria D.E. nr. 648590, eliberat de
Török Mária s„ solicite Ónmatricularea societ„˛ii        Mili˛ia Cluj la data de 15.07.1987, cod numeric personal
cooperative me∫te∫ug„re∫ti la Oficiul registrului        2560906120783, Ón calitate de administrator;
comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile Legii
                                  3. Brender Gabor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
nr. 1/2005, art. 14 alin. 4.
                                21.01.1953 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón
  (9/31.333)                         Cluj-Napoca, str. Tomis nr. 7, jude˛ul Cluj, identificat cu
               *                 B.I. seria B.E. nr. 781310, eliberat de Poli˛ia Cluj la data
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                27

de 28.04.1982, cod numeric personal 1530121120646,          5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Ón calitate de administrator;                  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  4. Mastan Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     nealimentare (Ómbr„c„minte, mobilier, produse
10.04.1950 Ón satul S„lajului, jude˛ul S„laj, domiciliat Ón   electrocasnice, articole de fier„rie, cosmetice, bijuterii,
Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr. 63-65, ap. 172, jude˛ul     juc„rii, articole sportive);
Cluj, identificat cu B.I. seria B.X. nr. 599423, eliberat de     5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
Mili˛ia Cluj la data de 18.06.1984, cod numeric personal     iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
1500410120695, Ón calitate de administrator;             5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„
  5. Tripon Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      (v‚nz„ri cu am„nuntul cu produse pe baz„ de catalog,
de 21.10.1946 Ón comuna Belis, jude˛ul Cluj, domiciliat     sau alt tip de ofert„, comer˛ electronic);
Ón Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 158, jude˛ul Cluj,         6312 - depozit„ri;
identificat cu B.I. seria B.T. nr. 205171, eliberat de Mili˛ia    7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
Cluj la data de 24.11.1982, cod numeric personal         proprii sau Ónchiriate;
1461021120705, Ón calitate de administrator;             7221 - editare de programe;
  6. Abrudan Valer, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
28.06.1951 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón      software;
Cluj-Napoca, aleea Brate∫ nr. 14, ap. 38, jude˛ul Cluj,       7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
identificat cu C.I. seria KX nr. 365665, eliberat„ de        7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
Poli˛ia Cluj la data de 30.06.2004, cod numeric personal       7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
1510628120647, Ón calitate de administrator;           contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  7. Sotan Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        7260 - alte activit„˛i legate de informatic„ (servicii de
6.11.1957 Ón satul Ardeova, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón     preg„tire a datelor);
Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 1, ap. 6, jude˛ul Cluj,     7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere
identificat cu C.I. seria KX nr. 288180, eliberat„ de      (recodificare cod vechi 7483).
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 12.08.2003, cod numeric        Art. 10. Œmputernice∫te pe dna Farcas Corina Maria
personal 1571106120765, Ón calitate de administrator.      s„ efectueze toate demersurile necesare ∫i s„ solicite
  Art. 6. Aprob„ alegerea cenzorului ∫i a cenzorului      Ónmatricularea pentru ELECTROSERVICE Societate
supleant pentru un mandat de 3 ani, Óncep‚nd cu         Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ la Oficiul registrului
25.10.2005, astfel:                       comer˛ului Ón conformitate cu Legea nr. 1/2005.
  - Suciu Cristina-Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la        Art. 11. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„
data de 9.05.1970 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,         semneze noul statut al ELECTROSERVICE Societate
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 21/4, jude˛ul    Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„.
Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 029951, eliberat„ de
Poli˛ia Cluj, cod numeric personal 2700509120676, Ón         (10/31.334)
calitate de cenzor,                                      *
  - Parjol Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
11.12.1949 Ón satul Rediu, jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón         Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
Cluj-Napoca, Str. Partizanilor nr. 7, jude˛ul Cluj,             IGIENA, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
identificat„ cu B.I. seria B.U. nr. 197943, eliberat de
Poli˛ia Cluj la data de 23.09.1983, cod numeric personal              HOT√R¬REA NR. 2
2491211120682, Ón calitate de cenzor supleant.
                                       din data de 27 septembrie 2005
  Art. 7. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei            a adun„rii generale extraordinare
p„r˛i sociale la valoarea de 100 RON.
  Art. 8. Completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii     Adunarea general„ extraordinar„ a IGIENA CM,
cu urm„toarele activit„˛i, conform CAEN:             Óntrunit„ legal cu participarea unui num„r de 170 membri
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,     cooperatori din totalul de 196, av‚nd ca temei:
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte (mobil„, produse      - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
din lemn, produse de acoperit pardoseli, instrumente       organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
muzicale, aparate de uz casnic neelectrice, articole         - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
fotografice, optice, articole de sport, produse din piele ∫i   propriu,
accesorii de voiaj);                         - procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare din
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,          data de 27 septembrie 2005, hot„r„∫te:
echipamente periferice ∫i software;                 Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i         aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
echipamente de birou (ma∫ini de scris, de contabilizat,     27 septembrie 2005 ∫i anexat prezentei hot„r‚ri.
mobilier de birou);                         Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din IGIENA CM
  5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i       Ón Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ IGIENA -
echipamente electronice (piese ∫i componente electronice     societate cooperativ„ me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1,
pentru diverse utiliz„ri);                    av‚nd sediul social Ón Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón   nr. 70, jude˛ul Cluj.
industrie, comer˛ ∫i transporturi;                  Art. 3. Aprob„:
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (casete        - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii cooperative
audio, video, produse industriale de utilizare general„     me∫te∫ug„re∫ti: 768.948 lei RON (alc„tuit„ din parte
f„r„ o specializare particular„);                indivizibil„);
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  - situa˛ia capitalului social subscris: 137.200 lei RON  identificat„ cu C.I. seria KX nr. 284654, eliberat„ de
(parte divizibil„), respectiv un num„r de 1.372 p„r˛i     Poli˛ia Cluj, cod numeric personal 2460812120663, Ón
sociale;                           calitate de cenzor;
  - situa˛ia capitalului v„rsat: 87.737 lei RON;         2. Radu Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori        3.02.1942, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Doroban˛ilor
fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui    nr. 105, ap. 40, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria B.E.
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale   nr. 780922, eliberat de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal
∫i modul de formare a capitalului social, conform       2420203120705, Ón calitate de cenzor;
tabelului din anexa nr. 1.                    3. Roman Aurelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 4. Ca urmare a pension„rii dnei Bumb Irina,      28.01.1956, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Constantin
adunarea general„ hot„r„∫te eliberarea din func˛ia de     Br‚ncu∫i nr. 200, ap. 44, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.
pre∫edinte a dnei ∫i aprob„ alegerea pre∫edintelui Ón     seria KX nr. 271746, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod
persoana dlui ing. Marius Stan, pe o perioad„ de 4 ani.    numeric personal 2560128120772, Ón calitate cenzor.
  Art. 5. Alege ∫i aprob„ noul consiliu de administra˛ie     1. Olar Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
∫i pre∫edintele, pe o perioad„ de 4 ani, cu posibilitatea   24.12.1970, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai
de realegere, astfel:                     nr. 7, ap. 12, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
  1. Stan Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     163722, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal
29.07.1961, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Liviu       2701224120665, Ón calitate de supleant;
Rebreanu nr. 60, ap. 37, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I.    2. Varga Alina Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
seria KX nr. 403914, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod      de 16.07.1978, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. 21
numeric personal 1610729120666, Ón calitate de        Decembrie nr. „93, ap. 9, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I.
administrator - pre∫edinte;                  seria KX nr. 031806, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod
  2. Mornea Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     numeric personal 2870716120692, Ón calitate de
de 20.03.1956, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u   supleant;
nr. 13, ap. 19, jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria     3. Miron Ecaterina Milica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
D.G. nr. 1039869, eliberat de Poli˛ia Cluj, cod numeric    data de 11.04.1952, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
personal 2560320120698, Ón calitate de membru al       Bucure∫ti nr. 78, ap. 13, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.
consiliului de administra˛ie;                 seria KX nr. 343261, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod
  3. Garduli Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     numeric personal 2520411120717, Ón calitate de
3.07.1957, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Traian nr. 71,  supleant.
jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 1050678,     Art. 7. Hot„r„∫te radierea din obiectul de activitate a
eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal        societ„˛ii a urm„toarelor coduri CAEN:
2570703120681, Ón calitate de membru al consiliului de      5225 ∫i 5226. De asemenea, hot„r„∫te radierea
administra˛ie;                        activit„˛ii prev„zute la codul CAEN 8514 - activitate
  4. Aldea Floare, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    cerut„ de Cooperativa IGIENA Ón anul 1998 (certificat de
12.07.1951, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr.    Ónscriere de obiec˛iuni din 3 februarie 1998). Hot„r„∫te
18, ap. 45, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.  radierea punctelor de puncte:
186364, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal      1. Crinul - str. St. O. Iosif nr. 1-3;
2510712120640, Ón calitate de membru al consiliului de
                                 2. Vopsire - str. C‚mpina nr. 88;
administra˛ie;
  5. Corojan Livia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de      3. Birou central, atelier mecanic - str. St. O. Iosif
12.06.1955, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr.  nr. 1-3.
54-56, ap. 131, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX    Art. 8. Hot„r„∫te Ónscrierea Ón domeniul de activitate a
nr. 338119, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric      codului CAEN 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
personal 2550612120674, Ón calitate de membru al       bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate.
consiliului de administra˛ie;                   Art. 9. Hot„r„∫te ca activitatea SCM IGIENA s„ se
  6. Alb Vasile Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    desf„∫oar„ exclusiv cu membrii cooperatori, except‚nd
de 24.02.1953, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.        un procent de maximum 2 % persoane Óncadrate cu
Teleorman nr. 72, ap. 30, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I.  contract de munc„, Ón situa˛ii deosebite.
seria G.X. nr. 617366, eliberat de Poli˛ia Cluj, cod       Art. 10. Aprob„ asocierea la viitoarea uniune
numeric personal 1530224120648, Ón calitate de        jude˛ean„ a organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti -
membru al consiliului de administra˛ie;            UJCOM (Asocia˛ie) ∫i Ómputernice∫te pe dl Stan Marius
  7. Tamas Monica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    s„ semneze actul constitutiv al acestuia, Ón calitate de
9.11.1958, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr.   asociat.
7, ap. 201, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.    Art. 11. Aprob„ excluderea membrilor asocia˛i care nu
304372, eliberat„ de Poli˛ia Cluj, cod numeric personal    Óndeplinesc calitatea de membru cooperator, Ón
2581109120691, Ón calitate de membru al consiliului de    consecin˛„, diminuarea capitalului social.
administra˛ie.                          Art. 12. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei
  Art. 6. Aprob„ alegerea comisiei de cenzori ∫i a      p„r˛i sociale la valoare de 100 RON.
cenzorilor suplean˛i, pe o perioad„ de 3 ani, cu         Art. 13. Œmputernice∫te pe dna Gherghe Elena,
posibilitatea de realegere, astfel:              consilier juridic, s„ efectueze toate demersurile necesare
  1. Crisan Lucia Terezia Maria, cet„˛ean rom‚n,       ∫i s„ solicite Ónmatricularea Societ„˛ii Cooperative
n„scut„ la data de 12.08.1947, domiciliat„ Ón Cluj-      Me∫te∫ug„re∫ti IGIENA la Oficiul registrului comer˛ului, Ón
Napoca, Str. F„g„ra∫ului nr. 23, ap. 1, jude˛ul Cluj,     conformitate cu Legea nr. 1/2005.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005                 29

  Art. 14. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„         - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
semneze noul statut al Societ„˛ii Cooperative SCM         fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui
IGIENA.                              membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
  (11/31.335)                          ∫i modul de formare a capitalului social, conform tabelului
                                 din anexa nr. 1.
                *
                                   Art. 4. Aprob„ eliberarea din func˛ie a vechiului
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„          consiliu de administra˛ie ∫i alege noul consiliu de
     MODE - CROLUX, Bac„u, jude˛ul Bac„u           administra˛ie, cu un mandat de 4 ani, Óncep‚nd cu data
                                 de 5.09.2005, Ón urm„toarea componen˛„:
            HOT√R¬RE                   1. Moga Florina Marioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                 data de 7.08.1958 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, domiciliat„ Ón
          a adun„rii generale              Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr. 1, ap. 50, jude˛ul Cluj,
  Adunarea general„ extraordinar„ a hot„r‚t:           identificat cu C.I. seria KX nr. 394035, eliberat„ de
  Art. 1. Se ia act de contractarea unui Ómprumut de       Poli˛ia   Cluj-Napoca,    cod  numeric   personal
100.000 RON. Suntem de acord ca dna administrator         2580807120666, Ón calitate de administrator - pre∫edinte;
Minodora Dragastan s„ reprezinte interesele firmei Ón         2. Timicer Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
contractarea acestui Ómprumut, s„ semneze contractul de      1.07.1956 Ón satul Rediu (comuna Aiton), jude˛ul Cluj,
garan˛ie ∫i contractul de credit.                 domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Vidraru nr. 1-3, bl. C6,
  Art. 2. Se Ómputernice∫te administratorul societ„˛ii      ap. 17, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentei      394041, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
hot„r‚ri, pentru a reprezenta interesele firmei ∫i ale      17.11.2004, cod numeric personal 2560701120766, Ón
membrilor asocia˛i Ón fa˛a Oficiului registrului comer˛ului,   calitate de membru al consiliului de administra˛ie;
la notariat ∫i la alte institu˛ii ale statului. Administratorul    3. Costin Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
societ„˛ii este dna Minodora Dragastan, n„scut„ la data      de 11.09.1957 Ón N„s„ud, jude˛uL Bistri˛a-N„s„ud,
de 6.03.1984 Ón Bac„u, domiciliat„ Ón Bac„u, Str.         domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 10,
Stadionului, bl. 29/A/13, jude˛ul Bac„u, identificat„ cu B.I.   bl. P4, ap. 57, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX
seria D.G. nr. 667900, eliberat la data de 20.02.1988,      nr. 019965, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
cod numeric personal 2480306040036.                9.02.1999, cod numeric personal 2570911120724, Ón
  (12/31.336)                          calitate de membru al consiliului de administra˛ie;
                *                   4. Pascu Traian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                 26.04.1951 Ón comuna Saulea, jude˛ul Mure∫, domiciliat
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„           Ón Ón Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 60, jude˛ul
   CONSTRUCTORUL, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj          Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 389583, eliberat„ de
                                 Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 27.10.2004, cod numeric
          HOT√R¬REA NR. 1                personal 1510426120652, Ón calitate de membru al
                                 consiliului de administra˛ie;
       din data de 9 septembrie 2005,
       a adun„rii generale extraordinare            5. Bako Ladislau-Atilla, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                 data de 15.07.1977 Ón Aiud, jude˛ul Alba, domiciliat Ón
  Adunarea     general„    de   constituire  a    Aiud, str. Liviu Rebreanu nr. 5, jude˛ul Alba, identificat cu
CONSTRUCTORUL CM, Óntrunit„ legal cu participarea         C.I. seria AX nr. 079015, eliberat„ de Poli˛ia Alba la data
unui num„r de 43 membri cooperatori din totalul de 49,      de 30.07.2001, cod numeric personal 1770715010321, Ón
av‚nd ca temei:                          calitate de membru al consiliului de administra˛ie.
  - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind        Art. 6. Aprob„ alegerea cenzorului ∫i a cenzorului
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;             supleant pe o perioad„ de 3 ani, astfel:
  - componentele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
propriu;                               - Muresan Valeria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                 de 18.02.1955 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Hunedoara,
  - procesul-verbal al adun„rii generale din 31 august
                                 domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 1, ap. 20,
2005,
                                 jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 216134,
  hot„r„∫te:
                                 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric personal
  Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul    2550218120764, Ón calitate de cenzor,
aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
31 august 2005, statut care face parte integrant„ din         Lascu Monica-Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
prezenta hot„r‚re.                        data de 17 august 1955 Ón localitatea Cehu Silvaniei,
  Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din            jude˛ul S„laj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Constantin
CONSTRUCTORUL SCA Ón CONSTRUCTORUL                Br‚ncu∫i nr. 198, ap. 26, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.
Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.        seria KX nr. 290608, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la
  Art. 3. Aprob„:                        data de 20.08.2003, cod numeric personal
  - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii coperative         2550817120683, Ón calitate de supleant.
me∫te∫ug„re∫ti: 26.600 lei RON (alc„tuit„ din partea         Art. 7. Aprob„ excluderea membrilor asocia˛i care nu
indivizibil„);                          Óndeplinesc calitatea de membru cooperator.
  - situa˛ia capitalului social subscris: 26.600 lei RON       Art. 8. Aprob„ valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale
(parte divizibil„);                        ca fiind de 100 RON ∫i aportul minim la capital al
  - situa˛ia capitalului social v„rsat: 26.600 lei RON;     fiec„rui membru cooperator de 100 RON.
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  Art. 9. Aprob„ recodificarea obiectelor de activitate   cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
dup„ noua codificare CAEN, astfel: din 4521, 4525 Ón      extraordinare ∫i modul de formare a capitalului social,
4521 ∫i din 5512 Ón 5510.                   conform tabelului din anexa nr. 1.
  Art. 10. Aprob„ completarea obiectului de activitate cu     Art. 4. Aprob„ completarea obiectului de activitate al
urm„toarele activit„˛i: 1421, 2030, 2040, 2051, 2661,     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛ii conform CAEN:
2662, 2663, 2664, 2666, 2670, 2721, 2811, 2812, 2821,        - 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
2822, 2830, 2851, 2862, 2863, 2871, 2872, 2873, 2911,     imobiliare proprii sau Ónchiriate;
3614, 4511, 4512, 4523, 4524, 4550, 5010, 5030, 5113,        - 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
5116, 5153, 5154, 5155, 5212, 5523, 6023, 6024, 6311,        - 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
6312, 6321, 7020, 7121, 9261, 9262.              Óntreprinderilor (str‚ngerea facturilor, acordarea de credite
  Art. 11. Aprob„ radierea urm„toarelor obiecte de      Ón rate, activit„˛i de brokerage pentru Óntreprinderi,
activitate: 0011, 0112, 0113, 0122, 0123, 0124, 0125,     activit„˛i de evaluare, altele dec‚t pentru imobiliare ∫i
0121, 0202, 1110, 1120, 1571, 1572, 1598, 1725, 1830,     asigur„ri, design specializat, activit„˛i de schimb filatelic,
2742, 2743, 2744, 2745, 2941, 2942, 2943, 2952, 2956,     activit„˛i ale organizatorilor de t‚rguri, expozi˛ii ∫i
3511, 3512, 3530, 4012, 4013, 4021, 4022, 4030, 5040,     congrese, activit„˛i ale v‚nz„torilor la licita˛ii, activit„˛i ale
5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5190,     consultan˛ilor, Ón alte domenii dec‚t tehnic ∫i ingineresc,
6230, 6411, 6412, 6420, 7221, 7222, 7485, 7486, 7487,     citirea contoarelor de gaze, ap„ ∫i electricitate);
7530, 8010, 8021, 8030, 9001, 9002, 9003, 9233, 9234,        - 8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
9600, 9700.                             - 9261 - activit„˛i ale bazelor sportive;
  Art. 12. Œmputernice∫te pe dna Ioana Alexandrescu s„      - 9262 - alte activit„˛i sportive (organizarea ∫i
efectueze toate demersurile ∫i s„ solicite Ónmatricularea   gestionarea activit„˛ilor sportive Ón sal„ sau Ón aer liber);
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti CONSTRUCTORUL         - 9305 - alte activit„˛i de servicii personale,
la Oficiul registrului comer˛ului Ón conformitate cu Legea   neclasificate Ón alt„ parte (agen˛ii matrimoniale,
nr. 1/2005.                          lustragerii, hamalac, parcare a autovehiculelor de c„tre
  Art. 12. Mandateaz„ consiliul de admnistra˛ie s„      alte persoane dec‚t proprietarii acestora, Óngrijirea
semneze noul statut al Societ„˛ii Cooperative         animalelor de companie, servicii ale organiza˛iilor
CONSTRUCTORUL.                         genealogice, exploatarea ma∫inilor ∫i aparatelor de ghete,
  (13/31.337)                        c‚ntare, aparate de m„surare a presiunii sanquine).
               *                   Art. 5. Aprob„ Óncetarea, cu data de 1.07.2004, a
                                mandatului de pre∫edinte ∫i de membru al consiliului de
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         administra˛ie a dlui Rus Ioan, ca urmare a pension„rii ∫i
    AUTOSERVICE, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj         retragerii din cooperativ„.
                                  Art. 6. Aprob„ men˛inerea formei de conducere cu
         HOT√R¬REA NR. 190              consiliul de administra˛ie Ón aceea∫i alc„tuire, precum ∫i
                                pre∫edintele, ace∫tia fiind ale∫i pentru un mandat de 4
      din data de 29 septembrie 2005,          ani, cu Óncepere de la data de 29.09.2005, dup„ cum
      a adun„rii generale extraordinare         urmeaz„:
  Adunarea general„ cu caracter extraordinar a          1. Boja Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
AUTOSERVICE Cluj, Societate Cooperatist„ pe Ac˛iuni,      6.12.1948 Ón satul Naoiu, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-
Óntrunit„ legal la data de 29.09.2005 cu participarea unui   Napoca, Str. Izlazului nr. 18, ap. 44, jude˛ul Cluj,
num„r de 48 membri cooperatori din totalul de 50,       identificat cu B.I. seria B.K. nr. 635633, eliberat„ de
convoac„ Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005       Mili˛ia Cluj-Napoca la data de 10.11.1982, cod numeric
privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, Ón      personal 1481206120648, Ón calitate de pre∫edinte;
concordan˛„ cu competen˛ele acesteia prev„zute Ón          2. Bojan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
statutul propriu, ˛in‚nd cont de procesul-verbal care     de 21.07.1958 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón
sonsemneaz„ modul de desf„∫urare a lucr„rilor,         Cluj-Napoca, Str. Z‚nelor nr. 2C, jude˛ul Cluj, identificat
  hot„r„∫te:                         cu C.I. seria KX nr. 287329, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
  Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul  Napoca la data de 7.08.2003, cod numeric personal
aprobat Ón cadrul adun„rii generale extraordinare       1580721120649, Ón calitate de administrator;
desf„∫urate Ón data de 29.09.2005.                 3. Jucan Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din          6.04.1955 Ón comuna Apahida, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón
AUTOSERVICE Cluj Societate Cooperatist„ pe Ac˛iuni, Ón     Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 38-40, ap. 106, jude˛ul
AUTOSERVICE Societate Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„       Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 115492, eliberat„ de
de gradul 1.                          Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 8.01.2001, cod numeric
  Art. 3. Aprob„:                      personal 1550406120654, Ón calitate de administrator;
  - situa˛ia patrimoniului AUTOSERVICE Societate         4. Matveev Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„, a∫a cum rezult„ din        7.06.1947 Ón Dej, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
datele din balan˛a Óncheiat„ la data de 31 august 2005,    calea Flore∫ti nr. 75, ap. 87, jude˛ul Cluj, identificat cu
ca ∫i parte indivizibil„ este de 542.234 lei RON;       C.I. seria KX nr. 057369, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
  - situa˛ia capitalului social subscris: 65.200 lei RON -  la data de 22.11.1999, cod numeric personal
parte divizibil„;                       1470607120697, Ón calitate de administrator;
  - situa˛ia capitalului social v„rsat: 52.701 lei RON;      5. Suciu Cristina-Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  - tabelul cu numele ∫i prenumele membrilor fondatori,   data de 9.05.1970 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui membru      domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 21, ap. 4,
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005               31

jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 023951,        Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 10.03.1999,        TRICOTAJUL, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
cod numeric personal 2700509120676, Ón calitate de
administrator;                                  HOT√R¬REA NR. 1
  6. Szilagyi-Kula Csaba-Marton, cet„˛ean rom‚n,
n„scut la data de 1.03.1956 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,     din 23.08.2005 a adun„rii generale extraordinare
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. V. Oni˛iu nr. 10, jude˛ul     Adunarea general„ extraordinar„ a TRICOTAJUL CM,
Cluj, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 589053, eliberat de  Óntrunit„ legal cu participarea unui num„r de 62 membri
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 10.12.1996, cod numeric     cooperatori din totalul de 73, av‚nd ca temei:
personal 1560301120743, Ón calitate de administrator;       - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
  7. Silaghi Marius-Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
de 15.03.1965 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón     - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 69, ap. 31, jude˛ul Cluj,    propriu;
identificat cu C.I. seria KX nr. 053774, eliberat„ de       - procesul-verbal al adun„rii generale din 23.08.2005,
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 27.10.1999, cod numeric
                                  hot„r„∫te:
personal 1650315120676, Ón calitate de administrator;
                                  Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul
  8. Imecs Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
9.04.1954 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Cluj-
                                23.08.2005.
Napoca, Str. Bihorului nr. 19, ap. 11, jude˛ul Cluj,
identificat cu C.I. seria KX nr. 014825, eliberat„ de       Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din TRICOTAJUL
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 17.12.1998, cod numeric     CM    Ón  TRICOTAJUL     Societate   Cooperativ„
personal 1540409120670, Ón calitate de administrator;     Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1.
  9. Varga Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     Art. 3. Aprob„:
26.08.1949 Ón satul C‚mpene∫ti, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón    - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii cooperative
Cluj-Napoca, str. Horea nr. 29, jude˛ul Cluj, identificat cu  me∫te∫ug„re∫ti: 641.098,04 lei RON (alc„tuit„ din parte
B.I. seria B.Z. nr. 892417, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca  indivizibil„);
la data de 16.02.1995, cod numeric personal            - situa˛ia capitalului social subscris: 63.000 lei RON
1490826120728, Ón calitate de administrator.          (parte divizibil„);
  Art. 7. Aprob„ alegerea cenzorului ∫i a cenzorului       - situa˛ia capitalului social v„rsat: 59.211 lei RON;
supleant pentru un mandat de 3 ani, cu Óncepere de la       - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
data de 29.09.2005, astfel:                  fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui
  1. Pasztor Csaba Iosif, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
data de 29.08.1951, domiciliat Ón Cluj-Napoca, bd.       ∫i modul de formare a capitalului social, conform tabelului
Nicolae Titulescu nr. 117, ap. 24, jude˛ul Cluj, identificat  din anex„ nr. 1.
cu B.I. seria G.T. nr. 080217, cod numeric personal        Art. 4. Aprob„ radierea urm„toarelor puncte de lucru:
1510829120698, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, Ón        - magazin - Rom‚nia, jude˛ul Cluj, Cluj-Napoca, str.
calitate de cenzor;                      Brassai Samuel nr. 3;
  2. Todor Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     - atelier de produc˛ie - Rom‚nia, jude˛ul Cluj, Cluj-
28.11.19418, domicilait„ Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr.    Napoca, Str. Croitorilor nr. 11.
107, ap. 29, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 397388,      Art. 5. Consiliul de conducere al cooperativei devine
cod numeric personal 2481128120693, eliberat de Poli˛ia    consiliu de administra˛ie, cu un mandat de 4 ani
Cluj-Napoca, Ón calitate de supleant.             Óncep‚nd cu data de 23.08.2005, ∫i are urm„toarea
  Art. 8. Aprob„ asocierea societ„˛ii la viitoarea uniune  componen˛„:
jude˛ean„ a organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti       1. Prundus Soos Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
UJCOM (Asocia˛ie) ∫i Ól Ómputernice∫te pe dl Boia Teodor    de 8.10.1956, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Bd. 21
s„ semneze actul constitutiv al acesteia Ón calitate de    Decembrie nr. 133, ap. 111, identificat cu C.I. seria KX
asociat.                            nr. 218579, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului de
  Art. 9. Aprob„ excluderea membrilor asocia˛i care, Ón   administra˛ie;
conformitate cu prevederile statutare, nu Óndeplinesc       2. Pura Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
calitatea de membru cooperator.                19.06.1962, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae
  Art. 10. Aprob„ valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale   Titulescu nr. 36, ap. 66, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
ca fiind de 100 lei RON ∫i stabile∫te aportul minim la     380230, Ón calitate de administrator;
capitalul social al fiec„rui membru de 700 lei RON.        3. Veres Daniela Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  Art. 11. Œmputernice∫te pe dl Boia Teodor, Ón calitate   data de 2.02.1957, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd.
de pre∫edinte, s„ efectueze toate demersurile necesare     Bucure∫ti nr. 68, ap. 80, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
∫i s„ solicite Ónmatricularea AUTOSERVICE Societate      213751, Ón calitate de administrator;
Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ la Oficiul Registrului         4. Szabo Maria-Bibiana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Comer˛ului al Jude˛ului Cluj, Ón conformitate cu        data de 7.07.1955, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. 11
prevederile Legii nr. 1/2205.                 Iunie nr. 69, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr. 573178, Ón
  Art. 12. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„     calitate de administrator;
semneze nou statut al AUTOSERVICE Societate            5. Man Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„                  17.07.1955, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Vidraru nr.
  (14/31.338)                        5-7, ap. 70, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 051243, Ón
               *                 calitate de administrator.
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

  Art. 6. Aprob„ alegerea a 3 cenzori ∫i a 3 cenzori       - dispozi˛iile art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind
suplean˛i, pe o perioad„ de 3 ani, astfel:           organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei;
  Pasztor Ciaba-Iosif, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     - competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
29.08.1951, domiciliat Ón municipiul Cluj-Napoca, str.     propriu;
Nicolae Titulescu nr. 117, ap. 24, identificat cu B.I. seria    - procesul-verbal al adun„rii generale din 5.10.2005,
G.T. nr. 080217, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod       hot„r„∫te:
numeric personal 1510829120698, Ón calitate de cenzor;       Art. 1. Aprob„ Ónlocuirea statutului propriu cu statutul
  Lo∫on˛i-Boncea Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    aprobat Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
de 22.11.1952, domiciliat„ Ón localitatea Bon˛ida nr. 728,   5.10.2005.
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 585569, eliberat de      Art. 2. Aprob„ schimbarea denumirii din SUPERCONF
Poili˛ia Gherla, cod numeric personal 2521122124034, Ón    C.M. Ón SUPERCONF Societate Cooperativ„
calitate de cenzor;                      Me∫te∫ug„reasc„, societate cooperativ„ de gradul 1.
  Suciu Angela-Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      Art. 3. Aprob„:
de 14.03.1955, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca, str.     - situa˛ia patrimoniului societ„˛ii: 1.027.682 lei RON
I. L. Caragiale nr. 3, ap. 8, identificat„ cu C.I. seria KX  (alc„tuit din parte indivizibil„);
nr. 324909, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod         - situa˛ia capitalului social subscris: 340.100 lei RON
numeric personal 2550314120644, Ón calitate de cenzor;     (parte divizibil„);
  Chiorean Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data       - situa˛ia capitalului social v„rsat: 256.055 lei RON;
de 9.12.1952, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca, Str.     - numele ∫i prenumele membrilor cooperatori
Nirajului nr. 9, ap. 15, identificat„ cu C.I. seria KX nr.   fondatori, num„rul de p„r˛i sociale apar˛in‚nd fiec„rui
101623, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric     membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale
personal 2521209120661, Ón calitate de cenzor supleant;    ∫i modul de formare a capitalului social, conform tabelului
  Botezan Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     din anexa nr. 1.
13.04.1955, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca, Str.      Art. 4. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei p„r˛i
Prim„verii nr. 14-42, ap. 344, identificat„ cu B.I. seria   sociale la valoarea de 100 lei RON ∫i aportul minim la
D.B. nr. 173672, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod     capitalul social al unui membru cooperator ca fiind de 1
numeric personal 2550413120653, Ón calitate de cenzor     parte social„.
supleant;                             Art. 5. Aprob„ completarea obiectului de activitate al
  Sintejudean Susana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    societ„˛ii, conform CAEN, cu:
de 1.04.1958, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca, Str.     7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
Plopilor nr. 71, ap. 37, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.  capacitate mic„.
179026, eliberat de Poli˛ia Municipiului Cluj-Napoca, cod     Art. 6. Consiliul de conducere devine consiliu de
numeric personal 2580401120809, Ón calitate de cenzor     administra˛ie, alc„tuit din 9 membri, ale∫i pentru un
supleant.
                                mandat de 4 ani, Óncep‚nd cu 26 ianuarie 2005, astfel:
  Art. 7. Aprob„ asocierea la viitoarea uniune jude˛ean„     1. V„scan Maria-Livia, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
a organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti - UJCOM
                                personal 2550321120721, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-
(Asocia˛ie) ∫i Ómputernice∫te pe domnul Prundus Soos
                                Napoca, str. Andreica Tribunul nr. 40, jude˛ul Cluj,
Ioan s„ semneze actul constitutiv al acesteia, Ón calitate
                                n„scut„ la data de 21.03.1955 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul
de asociat.
                                Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 026004, eliberat„ de
  Art. 8. Aprob„ men˛inerea valorii nominale a unei p„r˛i
                                Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 23.03.1999 - administrator
sociale la valoarea de 100 RON.
                                - pre∫edinte;
  Art. 9. Œmputernice∫te pe dna Pura Angela s„
                                  2. Boita Livia, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
efectueze toate demersurile ∫i s„ solicite Ónmatricularea
                                2560129120660, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca,
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti TRICOTAJUL la
                                calea Flore∫ti nr. 3, sc. 4, ap. 97, jude˛ul Cluj, n„scut„ la
Oficiul registrului comer˛ului Ón conformitate cu Legea nr.
                                data de 29.01.1956 Ón satul H„∫date, comuna S„v„disla,
1/2005.
                                jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 010417,
  Art. 10. Mandateaz„ consiliul de administra˛ie s„
                                eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 30.10.1998 -
semneze noul statut al Societ„˛ii Cooperative
                                administrator;
Me∫te∫ug„re∫ti TRICOTAJUL.
                                  3. Dan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
  (15/31.339)                        personal 1520117120665, domiciliat Ón municipiul Cluj-
               *                 Napoca, Str. C‚mpului nr. 40, ap. 86, jude˛ul Cluj,
                                n„scut la data de 17.01.1952 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul
    Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„         Cluj, posesor al B.I. seria G.T. nr. 859511, eliberat de
     SUPERCONF, Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj         Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 25.03.1996 - administrator;
                                  4. Ielciu Maria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
          HOT√R¬REA NR. 1               2551012120673, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca,
                                Str. Siretului nr. 13-15, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de
           din 5.10.2005
                                12.10.1955 Ón satul Jucu de Jos, comuna Jucu, jude˛ul
  Adunarea general„ extraordinar„ a SUPERCONF         Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 146145, eliberat„ de
C.M., Óntrunit„ legal cu participarea unui num„r de 310    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 9.07.2001 - administrator;
membri cooperatori, din totalul de 404, reprezent‚nd un      5. Trifan Mariana, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
procent de 76,73 % din totalul membrilor cooperatori,     personal 2541122120682, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-
av‚nd ca temei:                        Napoca, str. Mehedin˛i nr. 18-20, bl. D14, ap. 18, jude˛ul
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005               33

Cluj, n„scut„ la data de 22.11.1954 Ón comuna Zimbor,    Napoca, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 128, ap. 123, jude˛ul
jude˛ul S„laj, posesoare a C.I. seria KX nr. 323642,     Cluj, n„scut„ la data de 25.03.1955 Ón comuna Luna,
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 19.01.2004 -   jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 007487,
administrator;                        eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 5.10.1998 -
  6. Potf„lean-Groza Maria, cet„˛ean rom‚n, cod      cenzor supleant;
numeric personal 2551129120743, domiciliat„ Ón satul       Vin˛an Daniela-Dorina, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
Baciu, comuna Baciu, jude˛ul Cluj, nr. 300, bl. H, ap. 9,  personal 2690716120643, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-
n„scut„ la data de 29.11.1955 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul    Napoca, Str. Lunii nr. 2, ap. 27, jude˛ul Cluj, n„scut„ la
Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 186316, eliberat„ de   data de 16.07.1969 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 5.03.2002 - administrator;  posesoare a C.I. seria KX nr. 377314, eliberat„ de
  7. Budu∫an Maria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric      Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 25.08.2004 - cenzor
personal 2670503120654, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-   supleant.
Napoca, str. Par‚ng nr. 33, bl. T3, ap. 173, jude˛ul Cluj,    Art. 8. Aprob„ asocierea la viitoarea uniune jude˛ean„
n„scut„ la data de 3.05.1967 Ón comuna Mociu, jude˛ul    a organiza˛iilor coopera˛iei me∫te∫ug„re∫ti - UJCOM sau
Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 053835, eliberat„ de   la viitoarea asocia˛ie ∫i Ómputernice∫te pe dna V„scan
Poli˛ia   Cluj-Napoca la data de 27.10.1999 -       Maria-Livia s„ semneze actul constitutiv al acesteia, Ón
administrator;                        calitate de asociat.
  8. Roman Susana, cet„˛ean rom‚n, cod numeric         Art. 9. Œmputernice∫te pe dna Boita Livia, contabil-∫ef,
personal 2560412120755, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-   s„ efectueze toate demersurile ∫i s„ solicite
Napoca, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 21, ap. 38, jude˛ul    Ónmatricularea SUPERCONF Societate Cooperativ„
Cluj, n„scut„ la data de 12.04.1956 Ón satul Cuble∫,     Me∫te∫ug„reasc„ la Oficiul registrului comer˛ului Ón
jude˛ul Cluj, posesoare a B.I. seria D.B. nr. 177589,    conformitate cu Legea nr. 1/2005.
eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data de 21.10.1986 -
administrator;                          (16/31.340)
  9. Radu Ana, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal                   *
2521012120732, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Donath
nr. 109, bl. P2, ap. 2, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„
12.10.1952 Ón satul B„de∫ti, comuna Vultureni, jude˛ul            BL√NARI, Bucure∫ti
Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 391155, eliberat„ de
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 3.11.2004 - administrator.            HOT√R¬REA NR. 5
  Art. 7. Alege comisia de cenzori ∫i cenzori suplean˛i,
                                        din 7 octombrie 2005
pentru un mandat de 3 exerci˛ii financiare, cu Óncepere
din 5 octombrie 2005, ace∫tia fiind:              Av‚nd Ón vedere:
  Tudor Victoria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal    - Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
2481128120693, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca,    coopera˛iei;
str. Donath nr. 107, ap. 29, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data   - Prevederile art. 7 din Decretul - lege nr. 66/1990,
de 28.11.1948 Ón satul Ione∫ti, jude˛ul V‚lcea, posesoare  care r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la Ómplinirea termenului de
a B.I. seria G.X. nr. 397388, eliberat de Poli˛ia Cluj-   lege privind reorganizarea organiza˛iilor cooperative;
Napoca la data de 2.06.1997 - cenzor permanent;         - Hot„r‚rea Congresului Extraordinar al Coopera˛iei
  Feier Maria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal    Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005;
2480506120641, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-Napoca,
                                - Competen˛ele adun„rii generale prev„zute Ón statutul
str. Cl„bucet nr. 3, bl. N1, ap. 16, jude˛ul Cluj, n„scut„
                               propriu;
la data de 6.05.1948 Ón satul Boju, comuna Cojocna,
jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 142498,       - Procesul-verbal al adun„rii generale extraordinare
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 18.06.2001 -   din 7.10.2005.
cenzor permanent;                        Adunarea general„ a Societ„˛ii Cooperative
  Hus„u Adela-Mariana, cet„˛ean rom‚n, cod numeric     Me∫te∫ug„re∫ti BL√NARI, hot„r„∫te:
personal 2730117120676, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-     Art. 1. Denumirea societ„˛ii este: Societatea
Napoca, aleea G‚rb„u nr. 11, et. 2, ap. 34, jude˛ul Cluj,  Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„ BL√NARI, este rezultat„
n„scut„ la data de 17.01.1973 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul    prin modificarea denumirii formei de organizare a
Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 413661, eliberat„ de   Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti BL√NARI SOCOM
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 28.02.2005 - cenzor      a c„rei succesoare de drept este, prelu‚nd drepturile ∫i
permanent;                          obliga˛iile acesteia prin modificarea statutului acesteia,
  Lujerdean Daniela-Viorica, cet„˛ean rom‚n, cod      constituindu-se pe o perioad„ nelimitat„ de timp.
numeric personal 2651111120654, domiciliat„ Ón         Art. 2. Sediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, str. Ana
municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu    Davila nr. 6, sectorul 5.
nr. 8, ap. 29, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 11.11.1965   Art. 3. Capitalul social subscris este de 24.000 RON
Ón satul Buru, comuna Iara, jude˛ul Cluj, posesoare a C.I.  ∫i v„rsat este de 15.750 RON. Diferen˛a se va v„rsa Ón
seria KX nr. 144231, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la   termen de 12 luni de la subscriere.
data de 27.06.2001 - cenzor supleant;              Art. 4. Consiliul de administra˛ie este ales pe o
  Cerveschi Maria, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       perioad„ de 4 ani ∫i este compus din 5 membri, ∫i
personal 2550325120650, domiciliat„ Ón municipiul Cluj-   anume:
  34          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

   Numele     Func˛ia         Data       Cod numeric  conformitate cu prevederile art. 117 alin. (5) din Legea
 ∫i prenumele             ∫i locul na∫terii    personal  nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei,
Pav„lchevici Eugen pre∫edinte      Bucure∫ti,     1460519400222  Óntrunit„ Ón data de 28.10.2005, fiind statutar constituit„,
                    19.05.1946             ˛in‚nd seama de obligativitatea aplic„rii prevederilor Legii
Ion Cez„rica    contabil-∫ef    Bucure∫ti,     2520204400201  nr. 1/2005, av‚nd Ón vedere: prevederile art. 117 din
                    4.02.1952              Legea nr. 1/2005, prevederile art. 7 din Decretul-lege nr.
Cristescu Rene-Relu membru       Bucure∫ti,     1471120400051  66/1990, care r„m‚ne Ón vigoare, potrivit Legii nr. 1/2005,
                    20.11.1947             p‚n„ la Óndeplinirea termenelor din lege privind
Din Ilie      membru       Arge∫,       1511010400881  reorganizarea organiza˛iilor cooperatiste, a uniunilor ∫i
                    10.10.1951             asocia˛ilor teritoriale ∫i na˛ionale ∫i hot„r‚rea Congresului
Vizitiu Marian   membru       Bucure∫ti,     1550514400195  Extraordinar al Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai
                    14.05.1955             2005, Ón temeiul competen˛elor statutare ale adun„rii
                                      generale, hot„r„∫te:
  Art. 5. Cenzorul ∫i supleantul sunt ale∫i pentru o             Art. 1. Se aprob„ modificarea statutului adoptat Ón
perioad„ de 3 ani:
                                      adunarea general„ din data de 5.09.2000, conform
  Iancu Mircea, cenzor, expert-contabil;
                                      prevederilor Legii nr. 1/2005 ∫i ale statutului-cadru al
  Salcie Mihaela, supleant.
  Art. 6. Aprob„ modific„rile la statutul propriu Ón baza         Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti de gradul 1 -
statutului-cadru adoptat la Congresul Extraordinar al            S.C.M. adoptat de Congresul Extraordinar al Coopera˛iei
Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005.                 Me∫te∫ug„re∫ti din 10 mai 2005, prelu‚nd elementele
  Art. 7. Aprob„ situa˛ia patrimoniului societ„˛ii            prev„zute la art. 16 din Legea nr. 1/2005, precum ∫i
cooperative me∫te∫ug„re∫ti, a capitalului social subscris          celelalte prevederi referitoare la: asociere, calitatea de
∫i v„rsat, a num„rului de p„r˛i sociale pentru fiecare           membru cooperator, drepturi ∫i obliga˛ii, organizarea ∫i
membru cooperator la data desf„∫ur„rii adun„rii generale,          desf„∫urarea activit„˛ii societ„˛ii cooperative, p„r˛ile
precum ∫i a modului de formare a capitalul social,             sociale, majorarea sau reducerea capitalului social,
conform tabelului din anexa nr. 2.                     obliga˛iunile cooperatiste, regimul economic, regimul
  Art. 8. Aprob„ raportul privind modul de rezolvare a          juridic al bunurilor aflate Ón proprietatea societ„˛ii
contesta˛iilor prezentat de consiliul de administra˛ie al          cooperative, fuziunea, divizarea, dizolvarea ∫i lichidarea
societ„˛ii (anexa nr. 3).                          societ„˛ii cooperative.
  Art. 9. Aprob„ ca Societatae Cooperativ„                  Art. Se aprob„ actul constitutiv al Societ„˛ii
Me∫te∫ug„reasc„ BL√NARI s„ func˛ioneze conform art. 9            Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti AUTOCONSTRUCT, Óntocmit
alin. 1 ∫i art. 12 din Legea nr. 1/28.02.2005.               potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005, iar prin adoptarea
  Art. 10. Aprob„ nivelul minim al capitalului social           actului constitutiv Cooperativa Me∫te∫ug„reasc„ Mic„
subscris ∫i v„rsat de c„tre fiecare membru cooperator la          AUTOCONSTRUCT CMM devine Societatea Cooperativ„
600 lei ∫i nivelul unei p„r˛i sociale de 10 lei.
                                      Me∫te∫ug„reasc„ de gradul 1 AUTOCONSTRUCT
  Art. 11. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie al
                                      p„str‚ndu-∫i durata, sediul social, obiectul de activitate.
Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti BL√NARI s„
Ónfiin˛eze sau s„ desfiin˛eze una sau mai multe unit„˛i Ón           Art. 3. Se schimb„ numele societ„˛ii din
func˛ie de cerin˛e, s„ completeze sau s„ diversifice            AUTOCONSTRUCT CMM Ón Societate Cooperativ„
obiectul de activitate al societ„˛ii.                    Me∫te∫ug„reasc„ AUTOCONSTRUCT.
  Art. 12. Œmputernice∫te consiliul de administra˛ie s„            Art. 4. Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele
Óncheie contracte de Ónchiriere a utilajelor nefolosite ∫i a        activit„˛i, conform cod CAEN:
spa˛iilor care nu pot fi reintroduse Ón circuitul productiv al         4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
societ„˛ii.                                   6312 - depozit„ri;
  Art. 13. Aprob„ men˛inerea asocierii la ATCOM                7230 - prelucrarea informatic„ a datelor.
BUCURE™TI ∫i asocierea la viitoarea Uniune Jude˛ean„              Art. 5. Aprob„ situa˛ia patrimoniului Societ„˛ii
a Organiza˛iilor Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti (UJCOM)
                                      Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti AUTOCONSTRUCT, a
CONFECTII, Bucure∫ti.
                                      capitalului social subscris ∫i v„rsat Ón valoare de 3.000
  Art. 14. Pre∫edintele societ„˛ii, Pav„lchevici Eugen, ∫i
contabilul-∫ef Ion Cez„rica angajeaz„ legal societatea Ón          RON, a num„rului de p„r˛i sociale totale Ón num„r de
opera˛iunile financiare ∫i patrimoniale prin semn„tura lor.         300 ∫i a valorii nominale de 10 RON fiecare parte
  Art. 15. Œmputernice∫te pe dl Pav„lchevici Eugen Ón           social„, precum ∫i a num„rului de p„r˛i sociale de˛inute
calitate de pre∫edinte al societ„˛ii s„ Ónregistreze statutul        de fiecare membru cooperator, la data desf„∫ur„rii
la Oficiul Registrului Comer˛ului, conform art. 117             prezentei adun„ri generale:
alin. (1).                                   - Cojocaru Constantin, 60 p„r˛i sociale Ón valoare
                                      nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 600 RON,
   (17/31.341)
                  *                    reprezent‚nd 20 % din capitalul social total ∫i participare
                                      la beneficii ∫i pierderi;
      Societatea Cooperativ„ Me∫te∫ug„reasc„                - Mititelu Georgeta-Paula, 49 p„r˛i sociale, Ón valoare
        AUTOCONSTRUCT, Bucure∫ti                  nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 490 RON,
                                      reprezent‚nd 16,33 % din capitalul social total ∫i
          HOT√R¬REA NR. 4                     participare la beneficii ∫i pierderi;
                                        - Popa-Florea Radu, 60 p„r˛i sociale Ón valoare
          din 28 octombrie 2005                  nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 600 RON,
  Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor               reprezent‚nd 20 % din capitalul social total ∫i participare
cooperatori ai AUTOCONSTRUCT CMM, convocat„ Ón               la beneficii ∫i pierderi;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005               35

  - R„dulescu Florentina-Adriana, 49 p„r˛i sociale, Ón          Societatea Cooperativ„
valoare nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 490      CONSUMCOOP LUPENI, Lupeni, jude˛ul Hunedoara
RON, reprezent‚nd 16,33 % din capitalul social total ∫i
participare la beneficii ∫i pierderi;                         HOT√R¬RE
  - Kedve∫ Paul-Alexandru, 22 p„r˛i sociale, Ón valoare          a adun„rii generale extraordinare
nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 220 RON,               a membrilor cooperatori
reprezent‚nd 7,34 % din capitalul social total ∫i
participare la beneficii ∫i pierderi;                Œncheiat la data de 6 mai 2005 la adunarea general„
  - R„doi Mihaela-Cristina, 60 p„r˛i sociale Ón valoare    extraordinar„ a membrilor cooperatori ai CONSUMCOOP
nominal„ de 10 RON ∫i Ón valoare total„ de 600 RON,       LUPENI Cooperativa de Consum.
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total ∫i participare     La adunarea general„ extraordinar„ particip„ un
la beneficii ∫i pierderi.                    num„r de 15 membri cooperatori.
                                  Pre∫edintele cooperativei salut„ pe cei prezen˛i la
  Art. 6. Aprob„ nivelul minim obligatoriu de 100 RON
                                adunarea general„ extraordinar„, care a fost convocat„
al aporturilor individuale la capitalul social ale membrilor
                                conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea
cooperatori.
                                ∫i func˛ionarea coopera˛iei.
  Art. 7. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„            Dup„ alegerea comisiilor, pre∫edintele Bálint Sándor
Me∫te∫ug„reasc„ AUTOCONSTRUCT s„ func˛ioneze cu         propune ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare:
un num„r minim de 5 membri cooperatori ∫i cu un           Ordinea de zi
capital social de minimum 2.200 lei RON.              1. Adoptarea noului act constitutiv al CONSUMCOOP
  Art. 8. Aprob„ regulamentul de organizare ∫i        LUPENI Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,
func˛ionare (R.O.F.) ∫i regulamentul de ordine interioar„    transformarea cooperativei de consum Ón societate
(R.O.I.) ale Societ„˛ii Cooperative Me∫te∫ug„re∫ti       cooperativ„ ∫i realegerea consiliului de administra˛ie ∫i a
AUTOCONSTRUCT, precum ∫i regulamentul de            comisiei de cenzori.
organizare ∫i func˛ionare a cenzorului.               2. Altele.
  Art. 9. Aprob„ ca Societatea Cooperativ„            Cei prezen˛i sunt de acord cu dezbaterea ordinii de zi
Me∫te∫ug„reasc„ AUTOCONSTRUCT s„ fie administrat„        prezentate.
∫i gestionat„ de c„tre administratorul unic care este de      Dup„ prezentarea legii men˛ionate mai sus,
drept ∫i pre∫edintele societ„˛ii cooperative, Ón persoana    pre∫edintele cooperativei invit„ pe membrii cooperatori s„
dlui Cojocaru Constantin, ales pe o perioad„ de 4 ani,     ia cuv‚ntul ∫i s„-∫i exprime p„rerea despre cele
cu puteri depline.                       prezentate.
  Art. 10. Aprob„ un cenzor expert contabil, Ón          Dup„ discu˛ii, adunarea general„ extraordinar„ a
persoana dlui Grigorescu Nicolae ∫i un cenzor supleant,     membrilor cooperatori hot„r„∫te urm„toarele:
Ón persoana dnei Pistol Carmen, numi˛i pe o perioad„ de       1) Adoptarea noului act constitutiv al CONSUMCOOP
3 ani.                             LUPENI Societate Cooperativ„, Ón conformitate cu
  Art. 11. Aprob„ nivelul garan˛iilor b„ne∫ti care se     prevederile Legii nr. 1/2005, care se va depune la Oficiul
depun pentru administrator ca fiind de cel pu˛in contra-    registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita.
valoarea a 10 p„r˛i sociale, iar pentru cenzori fiind cel      2. Desemnarea consiliului de administra˛ie ∫i comisiei
pu˛in jum„tate din acest nivel.                 de cenzori. Adunarea general„ desemneaz„ cu
                                unanimitate de voturi Ón consiliul de administra˛ie
  Art. 12. Aprob„ contractul de administrare care se     urm„toarele persoane:
Óncheie cu administratorul unic ∫i criteriile de performan˛„
                                  - Szóra István, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
care se prev„d Ón acestea.
                                15.12.1958 Ón localitatea Gheorgheni, jude˛ul Harghita,
  Art. 13. Aprob„ indemniza˛ia fix„ lunar„, Ón cuantum    domiciliat Ón Odorheiu Secuiesc, int. Ghipe∫ nr. 5/1,
de 20 % din salariul tarifar brut al pre∫edintelui societ„˛ii  jude˛ul Harghita, posesor al C.I. seria HR nr. 091012,
cooperative, pentru administratorul unic, precum ∫i pentru   eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de
cenzor.                             5.02.2003, cod numeric personal 1581215192465, av‚nd
  Art. 14. Aprob„ men˛inerea asocierii la Asocia˛ia      calitatea de pre∫edinte;
Teritorial„ a Coopera˛iei Me∫te∫ug„re∫ti ATCOM-METAL        - Péter Clara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
∫i respectiv asocierea la uniunea jude˛ean„ Ón care se va    13.12.1951 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón satul
reorganiza aceasta, potrivit art. 121 alin. (1) lit. a) din   Mor„reni nr. 260, comuna Lupeni, jude˛ul Harghita,
Legea nr. 1/2005.                        posesoare a C.I. seria HR nr. 077108, eliberat„ de
  Art.   15.  Toate   actele   constitutive  ale  Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de 12.09.2002, cod
AUTOCONSTRUCT CMM Ónceteaz„ s„ produc„ efecte,         numeric personal 2511213192464, av‚nd calitatea de
iar   Societatea   Cooperativ„   Me∫te∫ug„reasc„    secretar;
AUTOCONSTRUCT Ó∫i continu„ activitatea Ón              - Tamás Lujza, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
conformitate cu prevederile actului constitutiv modificat    3.05.1958 Ón comuna Lupeni, jude˛ul Harghita, domiciliat„
potrivit art. 1 alin. (1) din prezenta hot„r‚re, o dat„ cu   Ón Lupeni nr. 255, jude˛ul Harghita, posesoare a C.I.
Ónscrierea men˛iunii Ón Registrul Comer˛ului ∫i publicarea   seria HR nr. 095284, eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu
prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea   Secuiesc la data de 4.03.2004, cod numeric personal
a VII-a.                            2580503192482, av‚nd calitatea de membru;
                                  - Bálint Margareta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  (18/31.342)                         de 18.03.1949 Ón localitatea Firtu∫u, jude˛ul Harghita,
               *                 domiciliat„ Ón satul Firtu∫u nr. 30, comuna Lupeni, jude˛ul
  36            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 71/2.XII.2005

Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 007373, eliberat„          data de 8.06.2005, Ón temeiul prevederilor art. 117 din
de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de 5.07.2000, cod            Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
numeric personal 2490318192531, av‚nd calitatea de              coopera˛iei, hot„r„∫te:
membru;                                     - Aprobarea actului constitutiv al CONSUMCOOP
  - Kiss Melinda, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de            VO™LOBENI Societate Cooperativ„ Ón conformitate cu
18.03.1976 Ón Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita,              prevederile Legii nr. 1/2005 ∫i mandatarea dlui Tinca
domiciliat„ Ón satul Satu Mic nr. 16, comuna Lupeni,             Valentin, pre∫edinte, cu Óndeplinirea procedurilor de
jude˛ul Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 130595,           Ónregistrare la Registrul Comer˛ului ∫i de publicare Ón
eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de              Monitorul Oficial, conform legii.
25.09.2003, cod numeric personal 2760318192464, av‚nd              - Aprobarea componen˛ei membrilor cooperatori la
calitatea de membru.                             constituire cu 21 membri ∫i capitalul social de 850
  Cenzorii ale∫i ∫i desemna˛i cu unanimitate de voturi           (optsutecincizeci) lei, Ómp„r˛it Ón 85 p„r˛i sociale Ón
sunt:                                    valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social minim pentru
  - Hunyadi Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de            fiecare membru cooperator este de 10 RON. Capitalul
16.06.1952 Ón satul Ulcani, comuna Dealu, jude˛ul              social Ón sum„ de 850 lei a fost subscris Ón numerar,
Harghita, domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, Aleea Av‚ntului           care este v„rsat integral.
nr. 5, sc. B, et. 2, ap. 10, jude˛ul Harghita, posesoare a            - Aprobarea componen˛ei nominale a consiliului de
C.I. seria HR nr. 000441, eliberat„ de Poli˛ia Miercurea-          administra˛ie ∫i a cenzorilor ∫i a mandatului lor.
Ciuc la data de 22.12.1999, cod numeric personal                 Consiliul de administra˛ie este format din 5 membri ∫i
2520616191323, Ón calitate de cenzor;                    are urm„toarea componen˛„:
  - Szóra Aranka, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de              - Tinca Valentin, Ón calitate de administrator -
4.10.1961 Ón comuna Lupeni, satul Bulg„reni, domiciliat„           pre∫edinte, Mihut Maria, Ón calitate de administrator-
Ón Odorheiu Secuiesc, intrarea Ghipe∫ nr. 5, ap. 1,             contabil-∫ef, Oila Nicolae, Ón calitate de administrator,
jude˛ul Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 006939,           Colceriu Dandu Ioan, Ón calitate de administrator, Blaga
eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la data de              Marin, Ón calitate de administrator, cenzorii ∫i cenzorii
26.06.2000, cod numeric personal 2611004192479, Ón              suplean˛i ai cooperativei sunt urm„toarele persoane:
calitate de cenzor supleant.                         Antal Vilmos, cenzor; Tinca Liviu, cenzor supleant.
  3. Aprobarea con˛inutului contractului de administrare            - Aprobarea con˛inutului contractului de administrare ∫i
∫i a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.            a criteriilor de performan˛„ pentru administratori.
  4. Aprobarea asocierii la uniunea jude˛ean„ sau               - Mandatarea dlui Tinca Valentin s„ semneze
na˛ional„ a societ„˛ilor cooperative de consum.               contractul de administrare Ón numele adun„rii generale cu
  La Óncheierea ∫edin˛ei pre∫edintele CONSUMCOOP              membrii consiliului de administra˛ie.
LUPENI Societate Cooperativ„ mul˛ume∫te pentru aportul              - Aprobarea ca sediul social al cooperativei s„ fie Ón
adus la buna desf„∫urare a ∫edin˛ei extraordinare.              comuna Vo∫lobeni, Strada Principal„ nr. 409, jude˛ul
  Pre∫edintele mul˛ume∫te pentru prezen˛a la adunarea           Harghita.
general„ ∫i Óncheie lucr„rile adun„rii generale                 Cooperativa are Ónregistrate urm„toarele puncte de
extraordinare a membrilor cooperatori.                    lucru:
   (19/31.343)                                 - la adresa: comuna Vo∫lobeni, Strada Principal„
                  *                    nr. 409/A, jude˛ul Harghita, Frizerie-Coafur„;
                                         - la adresa: comun Vo∫lobeni, satul Izvoru-Mure∫,
        Societatea Cooperativ„                    Strada Principal„ nr. 447, jude˛ul Harghita, Magazin-Mixt;
      CONSUMCOOP VO™LOBENI, Vo∫lobeni                    - la adresa: comuna Vo∫lobeni, satul Izvoru-Mure∫,
          jude˛ul Harghita                     Strada Principal„ nr. 536, jude˛ul Harghita, Chio∫c Boteni;
                                         - la adresa: comuna Vo∫lobeni, str. Nicodim Rusu
                                       nr. 279, jude˛ul Harghita, Chio∫c Heveder.
            HOT√R¬REA NR. 1
                                         - Aprobarea asocierii la societatea cooperativ„ de
  din 8 iunie 2005 a adun„rii generale extraordinare            gradul 2 conform ofertei de participare f„cute de
 Adunarea general„ extraordinar„ a membrilor                FEDERALCOOP HARGHITA.
CONSUMCOOP VO™LOBENI Societate Cooperativ„, din                  (20/31.344)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
     Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                 &JUYDGY|066649]
                   Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VII-a, nr. 71/2.XII.2005 con˛ine 36 de pagini.  Pre˛ul: 6,48 lei noi/64.800 lei vechi   ISSN 1841—2718

								
To top